+ ipil.sk

NimesilPríbalový leták

Príloha č.: 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/03291-Z1A


Písomná informácia pre používateľa


Nimesil

nimesulidum

granulát na perorálnu suspenziu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy,ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nimesil a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nimesil

3. Ako užívať Nimesil

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nimesil

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nimesil a na čo sa používa


Nimesilje nesteroidový protizápalový liek (NSAID) s účinkami proti bolesti. Je určený na liečbu:

 • akútnej bolesti

 • menštruačných bolestí.


Pred predpísaním Nimesilulekár zhodnotí prínos tohto lieku pre vás a možné rizika vzniku vedľajších účinkov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nimesil


Neužívajte Nimesil

- ak ste alergický (precitlivený)na nimesulid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložieklieku Nimesil(uvedených v časti 6);

- akmáte alergickú reakciu (napr. dýchavicu, nádchu, žihľavku) po kyseline acetylsalicylovej alebo iných nesteroidových protizápalových liekoch;

- akste v minulosti mali reakciu na nimesulid, ktorá postihla pečeň;

- akužívate iné lieky, o ktorých je známe, že majú nepriaznivé účinky na pečeň, napr. paracetamol, iné lieky proti bolesti alebo iné nesteroidové protizápalové lieky;

- akužívate lieky, ktoré sú návykové, alebo ste si zvykli užívať lieky a iné látky, od ktorých ste teraz závislý;

- akpravidelne konzumujete veľké množstvo alkoholu;

- akmáte ochorenie pečene alebo zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov;

 • ak máte alebo ste v minulosti mali žalúdkový alebo dvanástnikový vred, krvácanie v žalúdkovo črevnom trakte, jeho zvredovatenie alebo prederavenie, krvácanie do mozgu alebo iné krvácanie alebo krvácavú chorobu,

 • ak máte poruchu zrážavosti krvi,

 • ak trpíte na zlyhávanie srdca,

 • ak máte horúčku alebo chrípku (celkový pocit ubolenosti, nedobrého zdravia, zimnicu alebo triašku alebo máte zvýšenú teplotu);

 • ak máte ťažkú poruchu funkcie obličiek,

 • ak máte poškodenú funkciu pečene,

 • ak ste v posledných troch mesiacoch tehotenstva,

 • ak dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Nimesil.

Riziko výskytu nežiaducich účinkov je možné znížiť čo najkratším trvaním liečby.


Ak sa u vás počas liečby liekom Nimesilprejavia príznaky poškodenia pečene (napríklad nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, pretrvávajúca únava, tmavý moč, žltačka), prerušte liečbu a ihneď informujte svojho lekára.


V ktorejkoľvek fáze liečby môže nastať krvácanie v žalúdkovo-črevnom trakte, vznik vredov alebo perforácie, pritom sa môžu, ale aj nemusia objaviť varovné signály alebo súvislosť so žalúdkovo-črevnými príhodami v minulosti. Pokiaľ by vzniklo v žalúdkovo-črevnom trakte krvácanie alebo sa objavili vredy, liečbu musíte prerušiť.

Ak ste už niekedy mali vred žalúdka alebo dvanástnika, krvácanie do žalúdka alebo čriev alebo zápalové ochorenie čriev ako ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba, informujte o tom svojho lekára ešte pred začatím užívania lieku Nimesil. Toto sa týka aj pacientov súčasne liečených liekmi, ktoré zvyšujú riziko vzniku vredov alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, lieky proti zrážavosti krvi (warfarín), lieky na liečbu depresie typu selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu, (pozri časť Užívanie iných liekov).

Ak patríte k týmto pacientom alebo k pacientom, ktorí sú súčasne liečení dlhodobo nízkymi dávkami kyseliny acetylsalicylovej alebo inými liekmi, ktoré zvyšujú riziko nežiaduceho účinku na žalúdkovo-črevný trakt, váš lekár zváži súbežnú liečbu liekom s ochranným účinkom (t.j. liečivom mizoprostol alebo tzv. inhibítormi protónovej pumpy).


Nimesulid môže ovplyvniť funkciu krvných doštičiek, preto je potrebná opatrnosť u pacientov so sklonom ku krvácaniu. Nimesilvšak nie je náhradou za kyselinu acetylsalicylovú v prevencii srdcovo-cievnych ochorení.


Počas liečby Nimesilom nepoužívajte iné nesteroidové protizápalové lieky.


Ak patríte medzi starších pacientov, lekár vás asi bude pozývať na pravidelné kontroly, aby sa uistil, že NimesilVám nespôsobuje problémy so žalúdkom, obličkami, srdcom alebo pečeňou.


Lieky ako je Nimesil môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.

Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar), poraďte sa o vašej liečbe s lekárom.


Ak máte zlyhávanie srdca alebo obličkovú nedostatočnosť, musíte o tom informovať svojho lekára ešte predtým, ako začnete Nimesilužívať, pretože činnosť obličiek sa môže vplyvom lieku Nimesil zhoršiť.


V prípade, že počas liečby Nimesilom u vás vznikne horúčka, a/alebo chrípke podobné prejavy (necítite sa dobre, ste ubolený, máte zimnicu), ukončite, prosím, liečbu Nimesilom a informujte lekára.


Ak plánujete otehotnieť, informujte o tom svojho lekára, pretože Nimesilmôže znižovať plodnosť.


Deti

Nimesil nesmú užívať deti do 12 rokov.


Iné lieky a Nimesil

Účinky lieku Nimesil a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak vám iný lekár bude predpisovať nejaký ďalší liek, upozornite ho, že už užívate Nimesil.

Ak užívate niektorý z nižšie uvedených liekov, overte si ešte skôr, ako začnete braťNimesil, či váš lekár alebo lekárnik o ňom vedia. Je to dôležité preto, že tieto lieky môžu ovplyvňovať účinkyNimesilu:

- lieky znižujúce zrážavosť krvi môžu zvýšiť riziko krvácania. Ak sa tejto kombinovanej liečbe nie je možné vyhnúť, váš lekár bude sledovať parametre zrážavosti krvi.

- lieky, ktoré zvyšujú močenie (napr. furosemid) a ktoré sa používajú pri srdcovom zlyhaní a vysokom krvnom tlaku. Ich účinok môže byť nimesulidom znížený.

- lítium, ktoré sa používa na liečbu depresie a podobných stavov. Nimesil môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov lítia. Ak sa Nimesilpredpisuje pacientom liečeným lítiom, je u nich nevyhnutné dôsledne sledovať hladinu lítia.

- metotrexát (liek na liečbu nádorov a reumatoidnej artritídy). Nimesulid môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov metotrexátu, a preto sa má Nimesilpodávať veľmi opatrne, pokiaľ sa podáva v kratšom intervale ako 24 hodín od použitia metotrexátu.

- cyklosporín (liek na potlačenie imunity pri transplantácii orgánov). Nimesulid môže zosilniť účinok cyklosporínu na obličky.


Nimesil a jedlo a nápoje

Nimesil užívajte po jedle. Obsah vrecúška vysypte do pohára s vodou, premiešajte a užite po jedle.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Nimesilsa nesmie používať v posledných troch mesiacoch tehotenstva alebo počas dojčenia.


Zatiaľ nie je dostatok informácií o podávaní Nimesilutehotným ženám, preto sa jeho podávanie neodporúča tehotným ženám v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva.


Nimesilmôže poškodiť plodnosť žien, preto sa neodporúča ženám, ktoré chcú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy otehotnieť alebo sú vyšetrované kvôli neplodnosti, treba uvažovať o ukončení terapie liekom Nimesil.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Pacienti, u ktorých vznikli závraty alebo ospalosť po užití lieku Nimesil, tieto činnosti nemajú vykonávať.


Nimesil obsahujesacharózu. Ak máte neznášanlivosť niektorých cukrov, poraďte sa o vašej liečbe s lekárom.


3. Ako užívať Nimesil


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Nimesil sa má užívať čo najkratší čas a nie dlhšie ako 15 dní v rámci jednej liečby.


Odporúčaná dávka je 1 vrecko (100 mg nimesulidu) dvakrát denne po jedle.


Dospelí a dospievajúci od 12 do 18 rokov:

1 vrecko (100 mg nimesulidu) dvakrát denne po jedle.


Starší pacienti:

U starších pacientov nie je potrebné znižovať dennú dávku.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

Mierne až stredne ťažké poškodenie obličiek (klírens kreatinínu 30 - 80 ml /min): nie je potrebná úprava dávky.

Pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml /min) sa nimesulid nesmie použiť.


Poškodenie funkcie pečene:

Nimesil sa nesmie použiť u pacientov s poruchami pečene.


Použitie u detí

Nimesil nesmú užívať deti do 12 rokov.


Spôsob podávania

Nimesil užívajte po jedle. Obsah vrecúška vysypte do pohára s vodou, premiešajte a užite po jedle.


Ak užijete viac Nimesilu,ako máte

Pri predávkovaní sa odporúča okamžite vyhľadať lekára a liečiť príznaky, okrem toho výplach žalúdka a podanie aktívneho uhlia.

Pri predávkovaní alebo náhodnom použití lieku dieťaťom okamžite vyhľadajte lekára.


Ak zabudnete užiť Nimesil

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú.

Zoberte si len zvyčajnú nasledujúcu dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Častosť výskytu sa hodnotila nasledovne: veľmi časté - viac ako 1 z 10 liečených pacientov; časté - menej ako 1 z 10 ale viac ako 1 zo 100 liečených pacientov, menej časté - viac ako 1 z 1000 ale menej ako 1 zo 100 liečených pacientov, zriedkavé - menej ako 1 z 1000 ale viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov; veľmi zriedkavé - menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov vrátane ojedinelých prípadov.


Poruchy krvi a lymfatického systému

zriedkavé

porucha tvorby alebo nedostatok krvných buniek v obehu*

veľmi zriedkavé

porucha tvorby krvných doštičiek v obehu*

drobné krvácanie do kože

Poruchy imunitného systému

zriedkavé

precitlivenosť*

veľmi zriedkavé

nadmerná reakcia imunitného systému (anafylaxia)

Poruchy metabolizmu a výživy

zriedkavé

zvýšenie hladiny draslíka*

Psychické poruchy

zriedkavé

úzkosť*

nervozita*

nočné mory*

Poruchy nervového systému

menej časté

závraty*

veľmi zriedkavé

bolesť hlavy

ospalosť

ochorenie mozgu (Reyov syndróm)

Ochorenia oka

zriedkavé

neostré videnie*

veľmi zriedkavé

poruchy videnia

Ochorenia ucha a labyrintu

veľmi zriedkavé

závraty

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

zriedkavé

zrýchlená činnosť srdca*

Poruchy ciev

menej časté

vysoký krvný tlak*

zriedkavé

krvácanie*

kolísanie krvného tlaku*

návaly tepla*

Poruchy dýchacej sústavy a hrudníka

menej časté

dýchavica*

veľmi zriedkavé

astma

kŕč priedušiek

Poruchy žalúdkovo-črevného systému

časté

hnačka*

nevoľnosť*

vracanie*

menej časté

zápcha*

plynatosť*

zápal žalúdkovej sliznice*

žalúdkovo-črevné krvácanie

dvanástnikové alebo žalúdočné vredy a prasknuté vredy

veľmi zriedkavé

bolesť v brušnej dutine

tráviace problémy

zápal sliznice ústnej dutiny

stolica s natrávenou krvou


Poruchy pečene a žlčových ciest


časté

zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

veľmi zriedkavé

zápal pečene

prudko, dramaticky prebiehajúci zápal pečene

žltačka

hromadenie žlči

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

svrbenie*


vyrážka*


zvýšené potenie*

zriedkavé

sčervenanie*

zápal kože*

veľmi zriedkavé

žihľavka

angioedém

edém na tvári

multiformný erxtém

Stevensonov-Johnsonov syndróm

toxický rozpad kože

Poruchy obličiek a močových ciest

zriedkavé

bolesť pri močení*

krv v moči*

zadržiavanie moču*

veľmi zriedkavé

zlyhanie obličiek

znížený objem vytvoreného moču

zápal tkaniva obličiek

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

menej časté

opuch*


zriedkavé

malátnosť*

slabosť*

veľmi zriedkavé

podchladenie
* častosť výskytu pochádza z klinických štúdií


Lieky ako je Nimesil môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Nimesil


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 ºC, chráňte pred svetlom a vlhkosťou.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie , ktorý je uvedený na obale po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nimesil obsahuje


Liečivo je nimesulid 100 mg v 1 vrecku.

Ďalšie zložky sú:sacharóza, kyselina citrónová bezvodá, maltodextrín, cetomakrogol, pomarančová aróma.


Ako vyzerá Nimesila obsah balenia


Nimesilje zrnitý prášok s pomarančovou vôňou.

9, 15 alebo 30 vreciek v 1 balení.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Laboratori Guidotti S.p.A.

Via Livornese 897

56122 Pisa - La Vettola

Taliansko


Výrobca


Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Via dell’artigianato, 8/10

24041 Brembate (Bergamo)

Taliansko


alebo


Laboratorios Menarini S.A.

C/Alfonso XII, 587

08918 Badalona - Barcelona

Španielsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Berlin-Chemie AG,

Palisády 29

811 06 Bratislava

Tel: 54430730

E-mail: bchbratislava@bch-menarini.sk


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v septembri 2014.


7Nimesil

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.: 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2014/03291-Z1A


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Nimesil

100 mg, granulát na perorálnu suspenziu


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každé vrecko obsahuje liečivo: nimesulidum 100 mg

Obsahuje sacharózu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Granulát na perorálnu suspenziu.

Zrnitý prášok s pomarančovou vôňou.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba akútnej bolesti (pozri časť 4.2).

Primárna dysmenorea.


Nimesulid sa má predpisovať len ako druholíniová liečba.

Rozhodnutie o predpísaní nimesulidu má byť založené na posúdení celkového rizika pre každého pacienta (pozri časti 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Minimálna účinná dávka sa má užívať čo najkratšie obdobie, aby sa znížilo riziko vzniku nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4).


Maximálna dĺžka liečby nimesulidom je 15 dní.


Dospelí:

100 mg 2-krát denne po jedle.


Starší pacienti:

U starších pacientov nie je potrebné redukovať dennú dávku (pozri časť 5.2).


Deti do 12 rokov:

Nimesil je u týchto pacientov kontraindikovaný (pozri časť 4.3).


Mladiství (vo veku 12 - 18 rokov):

Na základe kinetického profilu u dospelých a farmakodynamických vlastností nimesulidu nie je u týchto pacientov potrebná žiadna úprava dávkovania.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek:

Vzhľadom na farmakokinetiku nie je u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 – 80 ml/min) potrebná úprava dávkovania, zatiaľ čo pri ťažkom poškodení funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) je Nimesil kontraindikovaný (pozri časti 4.3 a 5.2).


Pacienti s poškodením funkcie pečene:

U pacientov s poškodením funkcie pečene je podávanie Nimesilu kontraindikované (pozri časti 4.3 a 5.2).


4.3 Kontraindikácie


- Známa precitlivenosť na nimesulid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, uvedených v časti 6.1.

- Reakcie precitlivenosti (napr. bronchospazmus, rinitída, žihľavka) na kyselinu acetylsalicylovú alebo

na iné nesteroidové protizápalové lieky v anamnéze.

- Hepatotoxické reakcie na podanie nimesulidu v anamnéze.

- Súčasná expozícia iným potenciálne hepatotoxickým látkam.

- Alkoholizmus, drogová závislosť.

- Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácie v súvislosti s predchádzajúcou liečbou NSAID

v anamnéze.

- Aktívny peptický vred alebo gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia v anamnéze.

- Cerebrovaskulárne krvácanie alebo iné aktívne krvácanie alebo poruchy krvácania.

- Závažné poruchy koagulácie.

- Závažné zlyhanie srdca.

- Ťažké poškodenie funkcie obličiek.

- Poškodenie funkcie pečene.

- Pacienti s horúčkou a/alebo so symptómami podobnými chrípke.

- Deti do 12 rokov.

- Tretí trimester gravidity a laktácia (pozri časti 4.6 a 5.3).


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Riziko vzniku nežiaducich účinkov sa môže minimalizovať použitím najnižšej dávky počas čo najkratšej doby nevyhnutnej na liečbu symptómov (pozri časť 4.2 a gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziká uvedené nižšie).


Ak sa nepozoruje prínos liečby, má sa podávanie lieku ukončiť.


Je potrebné sa vyhnúť súčasnému užívaniu nimesulidu s NSAID vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2. Pacienti majú byť poučení, aby počas liečby Nimesilom neužívali iné analgetiká.


Liečba nimesulidom bola zriedkavo spojená s vážnymi hepatálnymi reakciami, vrátane veľmi zriedkavých fatálnych prípadov (pozri časť 4.8). U pacientov, u ktorých sa počas liečby nimesulidom prejavia symptómy spojené s poškodením pečene (napríklad anorexia, nauzea, vracanie, bolesť brucha, únava, tmavý moč) alebo u pacientov, u ktorých sa zistia abnormálne výsledky testov pečeňových funkcií, sa musí liečba prerušiť. Týmto pacientom sa ani v budúcnosti nesmie podávať nimesulid. Po krátkodobej expozícii lieku je popísané poškodenie pečene, ktoré bolo vo väčšine prípadov reverzibilné.


Pacienti liečení nimesulidom, u ktorých sa prejaví horúčka a/alebo symptómy podobné chrípke, musia liečbu prerušiť.


V ktorejkoľvek fáze terapie bolo u všetkých NSAID hlásené gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia/perforácia, ktoré môžu byť fatálne, s varovnými symptómami alebo bez nich, s predchádzajúcimi závažnými gastrointestinálnymi príhodami v anamnéze alebo bez nich.


U pacientov s vredmi v anamnéze, najmä s komplikáciami krvácania alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov, je riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie alebo perforácie vyššie so zvyšujúcimi sa dávkami NSAID. Títo pacienti majú začať liečbu na najnižšej možnej dávke.

U týchto pacientov a tiež u pacientov, u ktorých sa vyžaduje súbežné podávanie nízkych dávok kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liekov zvyšujúcich gastrointestinálne riziko sa má zvážiť kombinovaná liečba protektívnymi látkami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri nižšie a časť 4.5).


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší pacienti, majú oznámiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne symptómy (hlavne gastrointestinálne krvácanie), predovšetkým v počiatočných fázach liečby.


Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov súbežne užívajúcich lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo antiagregačné látky ako kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).


Ak sa u pacientov užívajúcich nimesulid vyskytne gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, má byť liečba ukončená.


U pacientov s gastrointestinálnym ochorením v anamnéze (ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba) sa majú NSAID podávať s opatrnosťou, pretože sa môže ich stav zhoršiť (pozri časť 4.8).


V súvislosti s užívaním NSAID boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie, niektoré z nich fatálne, vrátane exfoliatívnej dermatitídy, Stevensovho–Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (pozri časť 4.8). Najvyššie riziko výskytu týchto reakcií je u pacientov na začiatku liečby. Liečba nimesulidom sa má ukončiť pri prvom výskyte kožnej vyrážky, slizničných lézií alebo akomkoľvek prejave precitlivenosti.


Pacientom s poškodením funkcie obličiek alebo srdca treba venovať pozornosť, pretože užívanie nimesulidu môže viesť k zhoršeniu funkcie obličiek. Ak by nastala takáto situácia, treba liečbu prerušiť (pozri tiež časť 4.5).


U starších pacientov je zvýšený výskyt nežiaducich reakcií pri užívaní NSAID, najmä gastrointestinálneho krvácania a perforácie, ktoré môžu byť fatálne, poškodenie funkcie obličiek, srdca a funkcie pečene. Preto sa odporúča vhodné klinické monitorovanie týchto pacientov.


Nimesulid môže interferovať s funkciou krvných doštičiek, preto má byť používaný opatrne u pacientov s hemoragickou diatézou (pozri tiež časť 4.3). Avšak nimesulid nie je náhradou za kyselinu acetylsalicylovú v prevencii kardiovaskulárnych ochorení.


Užívanie nimesulidu môže poškodiť fertilitu žien a neodporúča sa u žien, ktoré chcú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo sú vyšetrované kvôli infertilite, treba zvážiť ukončenie liečby nimesulidom (pozri časť 4.6).


U pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným kongestívnym zlyhávaním srdca v anamnéze sa vyžaduje vhodné monitorovanie a usmernenie, pretože v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené edémy a retencia tekutín.


Klinické skúšky a epidemiologické údaje poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID (obzvlášť vo vysokých dávkach a pri dlhodobej liečbe) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napríklad infarkt myokardu alebo mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov, aby sa takéto riziko vylúčilo pri používaní nimesulidu.


Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca, potvrdenou ischemickou chorobou srdca, periférnou arteriálnou insuficienciou a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením, môžu byť liečení nimesulidom len po starostlivej úvahe. Podobné zváženie je nevyhnutné urobiť pred začatím dlhodobej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).


Pomocné látky:

Liek obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Farmakodynamické interakcie

NSAID môžu zvýšiť účinky antikoagulancií ako je warfarín (pozri časť 4.4). U pacientov liečených warfarínom alebo podobnými antikoagulanciami alebo kyselinou acetylsalicylovou je počas liečby nimesulidom vyššie riziko komplikácií spojených s krvácaním. Preto sa uvedená kombinácia neodporúča (pozri tiež časť 4.4) a je kontraindikovaná u pacientov so závažnými poruchami koagulácie (pozri tiež časť 4.3). Ak sa tejto kombinácii nedá vyhnúť, antikoagulačná aktivita sa má veľmi dôsledne monitorovať.

Kortikosteroidy, antiagregačné látky a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) môžu zvýšiť riziko gastrointestinálnej ulcerácie alebo krvácania. (pozri časť 4.4).


Farmakodynamické/farmakokinetické interakcie s diuretikami

U zdravých jedincov nimesulid prechodne znižuje účinok furosemidu na vylučovanie sodíka a v menšom rozsahu na vylučovanie draslíka a znižuje diuretickú odpoveď.

Súbežné podávanie nimesulidu a furosemidu má za následok zníženie (okolo 20 %) AUC a kumulatívnej exkrécie furosemidu, bez ovplyvnenia jeho renálneho klírensu.

Súbežné užívanie furosemidu a nimesulidu vyžaduje opatrnosť u citlivých pacientov s renálnymi alebo srdcovými ochoreniami, ako je uvedené v časti 4.4.


Farmakokinetické interakcie s inými liekmi

Zistilo sa, že nesteroidové protizápalové lieky znižujú klírens lítia, čo má za následok zvýšenú plazmatickú hladinu a toxicitu lítia. Ak sa nimesulid predpíše pacientovi užívajúcemu lítium, hladina lítia sa má dôsledne monitorovať.


In vivoboli tiež študované možné farmakokinetické interakcie s glibenklamidom, teofylínom, warfarínom, digoxínom, cimetidínom a antacidovým prípravkom (napríklad kombinácia hliníka a hydroxidu horečnatého). Nezistili sa žiadne klinicky signifikantné interakcie.


Nimesulid inhibuje CYP2C9. Plazmatické koncentrácie liekov, ktoré sú substrátmi tohto enzýmu, môžu byť zvýšené pri súbežnom užívaní Nimesilu.


Opatrnosť je potrebná, ak sa nimesulid užije v intervale menej ako 24 hodín pred alebo po liečbe s metotrexátom, pretože sa môže zvýšiť hladina metotrexátu v sére a tým sa môže zvýšiť aj toxicita tohto lieku.

Vzhľadom na účinok na renálne prostaglandíny, inhibítory syntetázy prostaglandínu ako je nimesulid, môžu zvýšiť nefrotoxicitu cyklosporínov.


Účinok iných liečiv na nimesulid

Štúdie in vitropreukázali, že tolbutamid, kyselina salicylová a kyselina valproová vytesňujú nimesulid z väzbových miest. Avšak napriek možnému vplyvu na hladiny v plazme, tieto interakcie nepreukázali klinický význam.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Užívanie Nimesiluv treťom trimestri gravidity je kontraindikované (pozri časť 4.3).


Gravidita

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť graviditu a/alebo vývoj embrya/plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a srdcových malformácií a gastroschízy po užívaní inhibítoru syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnej malformácie bolo zvýšené z menej ako 1 % až na približne 1,5 %. Riziko sa zrejme zvyšuje s dávkou a dĺžkou liečby. Preukázalo sa, že podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov u zvierat malo za následok zvýšenie pre- a post-implantačnej straty a embryo-fetálnu letality. Naviac u zvierat, ktoré dostávali inhibítory syntézy prostaglandínov počas organogenézy, bol hlásený zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Nimesulid sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak nimesulid užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia ako je možné.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť plod:

 • kardiopulmonálnej toxicite (s predčasným uzavretím ductus arteriosus a pľúcnou hypertenziou);

 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže viesť k zlyhaniu obličiek a oligohydramniónu;


matku a novorodenca na konci gravidity:

 • možnému predĺženiu času krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj pri veľmi nízkych dávkach;

 • inhibícii kontrakcií maternice vedúcej k oneskoreným alebo predĺženým pôrodným bolestiam.


Laktácia

Nie je známe, či nimesulid prechádza do materského mlieka. Nimesilje v období laktácie kontraindikovaný (pozri časti 4.3 a 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Žiadne štúdie zamerané na vplyv nimesuliduna schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje neboli uskutočnené. Avšak pacienti, ktorí pociťujú závraty alebo ospalosť po užití Nimesilu, nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nasledujúci zoznam nežiaducich účinkov je založený na údajoch z kontrolovaných klinických štúdií*(okolo 7 800 pacientov) a z postmarketingového sledovania. Častosť výskytu sa hodnotila nasledovne: veľmi časté (1/10), časté (1/100 až <1/10), menej časté (1/1 000 až <1/100), zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) vrátane ojedinelých prípadov.


Poruchy krvi a lymfatického systému

zriedkavé

anémia*

eozinofília*

veľmi zriedkavé

trombocytopénia

pancytopénia

purpura

Poruchy imunitného systému

zriedkavé

precitlivenosť*

veľmi zriedkavé

anafylaxia

Poruchy metabolizmu a výživy

zriedkavé

hyperkaliémia*

Psychické poruchy

zriedkavé

anxieta*

nervozita*

nočné mory*

Poruchy nervového systému

menej časté

závraty*

veľmi zriedkavé

bolesť hlavy

ospalosť

encefalopatia (Reyov syndróm)

Poruchy oka

zriedkavé

neostré videnie*

veľmi zriedkavé

poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu

veľmi zriedkavé

vertigo

Poruchy srdca

zriedkavé


tachykardia*


Poruchy ciev

menej časté

hypertenzia*

zriedkavé

krvácanie*

kolísanie krvného tlaku*

návaly tepla*

Poruchy dýchacej sústavy

menej časté

dyspnoe*

veľmi zriedkavé

astma

bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

hnačka*

nauzea*

vracanie*

menej časté

konstipácia*

flatulencia*

gastritída*

gastrointestinálne krvácanie

dvanástnikové vredy a perforácia

žalúdočné vredy a perforácia

veľmi zriedkavé

abdominálna bolesť

dyspepsia

stomatitída

meléna


Poruchy pečene a žlčových ciest

(pozri časť 4.4)

časté

zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

veľmi zriedkavé

hepatitída

fulminantná hepatitída (vrátane fatálnych prípadov)

žltačka

cholestáza

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

pruritus*


raš*


zvýšené potenie*

zriedkavé

erytém*

dermatitída*

veľmi zriedkavé

urtikária

angioneurotický edém

edém na tvári

multiformný erytém

Stevensov-Johnsonov syndróm

toxická epidermálna nekrolýza

Poruchy obličiek a močových ciest

zriedkavé

dyzúria*

hematúria*

retencia moču*

veľmi zriedkavé

zlyhanie obličiek

oligúria

intersticiálna nefritída

Celkové poruchy

menej časté

edém*


zriedkavé

malátnosť*

asténia*

veľmi zriedkavé

hypotermia
*frekvencia výskytu pochádza z klinických štúdií


Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú gastrointestinálneho charakteru. Môžu sa vyskytnúť peptické vredy, perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, niekedy fatálne, najmä u starších pacientov (pozri časť 4.4). Po podaní boli hlásené nauzea, vracanie, hnačka, nadúvanie, zápcha, dyspepsia, bolesť brucha, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia kolitídy a Crohnova choroba (pozri časť 4.4). Menej často bola pozorovaná gastritída.


Bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy (veľmi zriedkavé).


V súvislosti s používaním NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia a zlyhávanie srdca.


Klinické skúšky a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie niektorých NSAID (obzvlášť pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe) môže byť spojené so zvýšeným rizikom arteriálnej trombotickej príhody (napríklad infarkt myokardu, mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Akútne predávkovanie NSAID sa obvykle prejavuje symptómami ako sú letargia, ospalosť, nevoľnosť, vracanie a epigastrická bolesť, ktoré sú vo všeobecnosti reverzibilné po podpornej liečbe. Môže sa vyskytnúť gastrointestinálne krvácanie. Hypertenzia, akútne renálne zlyhanie, poruchy dýchacieho systému a kóma sa môžu vyskytnúť, sú však zriedkavé. Počas liečby nesteroidovými protizápalovými liekmi boli hlásené anafylaktoidné reakcie a môžu sa vyskytnúť pri predávkovaní.


Liečba

Pri predávkovaní NSAID treba pacientom poskytnúť symptomatickú a podpornú liečbu. Špecifické antidotum neexistuje. Nie sú dostupné žiadne informácie týkajúce sa odstránenia nimesulidu z organizmu hemodialýzou, ale na základe jeho vysokého stupňa väzby na proteíny plazmy (až do 97,5 %), je nepravdepodobné, že by dialýza bola užitočná pri predávkovaní. Vracanie a/alebo aktívne uhlie (60 až 100 g u dospelých) a/alebo osmotické laxatíva môžu byť indikované u pacientov s príznakmi predávkovania do 4 hodín po požití alebo po vysokej dávke. Nútená diuréza, alkalizácia moču, hemodialýza alebo hemoperfúzia vzhľadom na vysokú väzbu na proteíny nemusia byť účinné. Je potrebné monitorovať renálne a hepatálne funkcie.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: iné nesteroidové antiflogistiká a antireumatiká

ATC kód: M01AX17


Nimesulid je nesteroidové protizápalové liečivo s analgetickými a antipyretickými vlastnosťami, ktorý pôsobí ako inhibítor enzýmu cyklooxygenázy na syntézu prostaglandínov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Nimesulid sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Po podaní jednotlivej dávky 100 mg nimesulidu sa u dospelých dosahuje najvyššia plazmatická koncentrácia 3 - 4 mg/l po 2 - 3 hodinách. AUC = 20 - 35 mg h/l. Nezistil sa žiadny štatisticky významný rozdiel medzi týmito výsledkami a výsledkami zistenými po podaní dávky 100 mg nimesulidu 2-krát denne počas 7 dní.


Až 97,5 % sa viaže na plazmatické bielkoviny.


Nimesulid sa rozsiahle metabolizuje v pečeni viacerými metabolickými cestami, vrátane izoenzýmov (CYP) 2C9 cytochrómu P450. Preto existuje potenciál interakcie s inými liekmi pri súbežnom podávaní liekov, ktoré sa metabolizujú CYP2C9 (pozri časť 4.5). Hlavným metabolitom je parahydroxyderivát, ktorý je tiež farmakologicky aktívny. Časový interval do objavenia tohto metabolitu v krvnom obehu je krátky (okolo 0,8 hodiny), ale jeho konštanta tvorba nie je vysoká a je podstatne nižšia ako absorpčná konštanta nimesulidu. Hydroxynimesulid je jediný metabolit, ktorý sa zistil v plazme a je takmer úplne konjugovaný. Hodnota T½je 3,2 - 6 hodín.


Nimesulid sa vylučuje hlavne močom (približne 50 % podanej dávky). Len 1 – 3 % sa vylučuje v nezmenenej forme. Hydroxynimesulid, hlavný metabolit, sa nachádza len vo forme glukuronátu. Približne 29 % dávky sa po metabolizovaní vylúči stolicou.


Kinetický profil nimesulidu bol u starších pacientov nezmenený ani po jednej dávke, aj po opakovaných dávkach.


V krátkodobej experimentálnej štúdii sa u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30 - 80 ml/min) v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi nezistili vyššie maximálne plazmatické koncentrácie nimesulidu a jeho hlavného metabolitu. AUC a t½ betaboli o 50 % vyššie, ale vždy v rozsahu kinetických hodnôt nimesulidu zistených s nimesulidom u zdravých dobrovoľníkov. Opakované podávanie lieku nespôsobilo jeho akumuláciu.

Nimesulid je kontraindikovaný u pacientov s poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe konvenčných štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V štúdiách toxicity po opakovanom podávaní sa preukázala gastrointestinálna, renálna a hepatálna toxicita nimesulidu. V štúdiách zameraných na reprodukčnú toxicitu sa zistili embryotoxické a teratogénne účinky (malformácie skeletu, dilatácia mozgových komôr) u králikov, ale nie u potkanov, pri dávkach, ktoré neboli toxické pre matku. U potkanov bola pozorovaná zvýšená mortalita potomstva v skorom postnatálnom období a nimesulid preukázal nežiaduce účinky na fertilitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


saccharosum, acidum citricum, maltodextrinum, cetomacrogolum, aroma aurantii


 1. Inkompatibility


Žiadne.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 ºC, chráňte pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Vnútorný obal:

Vonkajší obal:

Písomná informácia

Veľkosť balenia:

viacvrstvové vrecko (papier/hliník/polyetylén)

papierová škatuľka

pre používateľov

9, 15 alebo 30 vreciek s obsahom 2 g granulátu (100 mg nimesulidu)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Laboratori Guidotti S.p.A.

Via Livornese 897

56122 Pisa - La Vettola

Taliansko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0267/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE /PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 26. august 2003

Dátum posledného predĺženia: 17. apríl 2013


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2014

9Nimesil