+ ipil.sk

NiQuitin Clear 7 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2015/00312-ZME


Písomná informácia pre používateľa

NiQuitin Clear 21 mg

NiQuitin Clear 14 mg

NiQuitin Clear 7 mg

Transdermálna náplasť

(Nicotinum)


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal lekár.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na na svojho lekára, poradcu pre odvykanie od fajčenia alebo na lekárnika.

- Aksa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak nebudete schopný prestať fajčiť do 6 mesiacov liečby níkotínovými náplasťami NiQuitin Clear, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je NiQuitin Clear a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete NiQuitin Clear

3. Ako používať NiQuitin Clear

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať NiQuitin Clear

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je NiQuitin Clear a na čo sa používa


NiQuitin Clear 21 mg, 14 mg a 7 mg sú lieky na odvykanie od fajčenia a to tým, že nahrádzajú nikotín, na ktorý ste zvyknutý z cigariet. Závislosť od fajčenia je totiž spôsobená nikotínom nachádzajúcom sa v cigaretách. Tento typ liečby sa nazýva nikotínová substitučná terapia (Nikotin Replacement Therapy, NRT).


NiQuitin Clear je mäkká obdĺžniková priehľadná viacvrstvová náplasť so zaoblenými rohmi. Obsahuje nikotín, ktorý je v nej rovnomerne rozptýlený a po nalepení náplasti sa z nej postupne uvoľňuje v určitom množstve, ktoré sa vstrebáva kožou. Množstvo nikotínu uvoľnené z náplasti je nižšie ako množstvo z cigariet. Náplasti NiQuitin Clear zmierňujú túžbu po fajčení a odstraňujú nepríjemné príznaky pri prerušení fajčenia (ako sú podráždenosť, frustrácia, zlosť, úzkosť, nepokoj a poruchy koncentrácie). Pomáhajú tak prekonať návyk na fajčenie. Používajú sa ako súčasť odvykacej kúry. Pretože NiQuitin Clear neobsahuje decht ani oxid uhoľnatý z cigaretového dymu, nemá také zdravotné riziko ako má fajčenie tabaku.

Liek sa používa ako podpora odvykania od fajčenia u dospelých fajčiarov.


Ak sa do 6 mesiacov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete NiQuitin Clear


Nepoužívajte NiQuitin Clear ak:

ak ste alergický na nikotín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku(uvedených v časti 6).

ak ste nefajčiar alebo len príležitostný fajčiar.

ak ste nedávno prekonali srdcový infarkt, máte nestabilnú alebo zhoršujúcu sa angínou pektoris (bolesť na hrudníku) alebo máte závažné poruchy srdcového rytmu, ak ste nedávno prekonali mozgovú mŕtvicu.

tehotné a dojčiace ženy.

ak máte menej ako18 rokov.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať NiQuitin Clear, obráťte sa na svojho lekára:

 • Pri zápalových alebo iných kožných ochoreniach.

 • Pri ochorení srdca alebo krvného obehu a pri vysokom krvnom tlaku.

 • Po prekonanej mozgovej príhode (mŕtvici).

 • Pri závažnej poruche funkcie pečene a/alebo závažnej poruche funkcie obličiek.

 • Pri žalúdočnom alebo dvanástnikovom vrede alebo pri zvýšenej funkcii štítnej žľazy.

 • Ak ste diabetik

 • Ak máte epilepsiu.

 • Pri nádore nadobličiek (feochromocytómu).

 • Ak sa u vás objaví sčervenanie kože, opuch alebo vyrážka, mali by ste prerušiť liečbu nikotínovými náplasťami a obrátiť sa na svojho lekára


Iné lieky a NiQuitin Clear


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri odvykaní od fajčenia liekom NiQuitin Clear sa bude množstvo nikotínu vo vašom tele postupne znižovať a môže dôjsť k zmene odpovedi na súbežne podávané lieky. Ak súbežne užívate niektoré nižšie uvedené lieky, je možné, že môže nastať potreba zmeny dávkovania. Sú to: kofeín (niektoré lieky proti bolesti), teofylín (liečba prieduškovej astmy), imipramín alebo klomipramín (liečba depresie), inzulín (liečba cukrovky), propranolol a prazosín (liečba vysokého krvného tlaku), pentazocín alebo fenacetín (liečba bolesti), fenylbutazón (nesteroidný protizápalový liek), izoprenalín (liečba poruchy srdcového rytmu), salbutamol (liečba prieduškovej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Vplyv lieku NiQuitin Clear na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje nie je známy. Mali by ste si však uvedomiť, že aj samotné prerušenie fajčenia môže spôsobiť zmeny v správaní, ktoré vás môžu v tomto zmysle ovplyvniť.


 1. Ako používať NiQuitin Clear


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak podstupujete odvykaciu kúru od fajčenia a používate nikotínové náplasti NiQuitin Clear, je dôležité, aby ste prestali fajčiť. Vyfajčenie čo i len jednej cigarety znižuje šancu na úspech. V období, kedy používate náplasti, nesmiete užívať iné prípravky obsahujúce nikotín (napr. nikotínové žuvačky).

Fajčenie alebo užívanie prípravkov obsahujúcich nikotín pri súbežnej liečbe nikotínovými náplasťami NiQuitin Clear tiež zvýrazňuje nežiaduce účinky spojené s prerušením fajčenia.


Dospelí vrátane starších osôb:

Ak fajčíte viac ako 10 cigariet denne, platí nasledujúci postup:

Fáza 1, NiQuitin Clear 21 mg počas prvých 6 týždňov potom ďalej

Fáza 2, NiQuitin Clear 14 mg počas nasledujúcich 2 týždňov potom ďalej

Fáza 3, NiQuitin Clear 7 mg počas posledných 2 týždňov.


Ak fajčíte menej ako 10 cigariet denne, platí nasledujúci postup:

Fáza 2, NiQuitin Clear 14 mg počas prvých 6 týždňov potom ďalej

Fáza 3, NiQuitin Clear 7 mg počas posledných 2 týždňov.


Je dôležité dodržať zostupný dávkovací program až do konca odvykacej kúry. Zvýši sa tým šanca na úspech liečby. Náplasti nepoužívajte dlhšie ako desať po sebe nasledujúcich týždňov.

V prípade, že začnete znovu fajčiť, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom ako dosiahnuť lepšie výsledky pri ďalšom použití náplastí NiQuitin Clear.


Ako a kam prilepiť náplasť?


Náplasť prilepte na čisté, suché miesto na koži bez ochlpenia alebo len málo ochlpené miesto a skontrolujte, či pevne drží na koži. Vyhnite sa miestam, kde koža vytvára záhyby alebo sa pohybuje (napr. nad kĺbmi). Rovnako vynechajte miesta, kde je koža sčervenená, poranená alebo podráždená.


 • Náplasť nevyberajte z uzavretého ochranného vrecka, skôr ako ste pripravený si ju prilepiť.

 • Vrecko otvorte odstrihnutím jeho okraja pozdĺž prerušovanej čiary. Dbajte o to, aby nedošlo

k poškodeniu náplasti.

 • Opatrne vyberte náplasť. Priehľadná ochranná vrstva pokrýva lepivú stranu náplasti. Táto strana náplasti sa nalepí na kožu.

 • Náplasť držte lepkavou stranou k sebe. Odstráňte polovicu ochrannej vrstvy od stredu po okraj. Držte náplasť za okraj a zložte ostávajúcu polovicu ochrannej vrstvy, lepivej vrstvy sa dotýkajte čo najmenej.

 • Ihneď priložte náplasť NiQuitin Clear lepivou stranou na kožu a na 10 sekúnd ju pevne pritlačte dlaňou. Skontrolujte, či je náplasť dobre prilepená, najmä na okrajoch.

 • Počas prikladania náplasti sa nedotýkajte očí a nosa. Po nalepení si vždy umyte ruky len vodou. Nepoužívajte mydlo, môže zvýšiť vstrebávanie nikotínu.

 • Voda nepoškodí náplasť NiQuitin Clear, pokiaľ je dobre nalepená. S náplasťou NiQuitin Clear sa môžete krátko kúpať, plávať alebo sprchovať.


Ako meniť náplasti?


Nová náplasť sa lepí 1-krát denne vždy v rovnaký čas, najlepšie krátko po prebudení. Náplasť ponechajte na mieste nalepenia 24 hodín. Pre nalepenie novej náplasti zvoľte vždy iné miesto na koži. Na rovnaké miesto možno náplasť prilepiť najskôr po 7 dňoch.

Odstránenú použitú náplasť preložte na polovicu lepivou stranou k sebe, vložte ju do vrecka, z ktorého ste práve vybrali novú náplasť. Vrecko s použitou náplasťou vyhoďte tak, aby bolo mimo dosahu detí a drobných domácich zvierat. V prípade, že ste zabudli vymeniť náplasť v obvyklý čas, vymeňte ju čo najskôr a pokračujte v pôvodnej časovej schéme.

U väčšiny osôb NiQuitin Clear náplasť drží na koži veľmi dobre. Niekedy dôjde k odlepeniu náplasti. Ak sa tak stane počas dňa, nalepte si novú náplasť na iné suché, očistené miesto. Pokračujte v pôvodnej časovej schéme.

Ak vám to vyhovuje, môžete náplasť odstrániť pred spaním (asi po 16 hodinách) a novú náplasť si nalepiť po prebudení. Odstránenie náplasti po 16 hodinách však znižuje účinok náplasti na chuť fajčiť po prebudení.


Upozornenie: Obsahuje nikotín. Nepoužívajte s inými prípravkami obsahujúcimi nikotín. Ak užívate iné lieky (na lekársky predpis alebo bez neho), poraďte sa o vhodnosti súbežného používania tohto lieku s lekárom. Pri náhodnom použití lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára.


Ak použijete viac náplastí NiQuitinu Clear, ako máte


Môže vám byť zle od žalúdka, môže sa vám točiť hlava a necítite sa dobre. Odstráňte všetky náplasti, kožu umyte len vodou bez mydla a osušte. Vyhľadajte ihneď lekára a ukážte mu použité balenie alebo túto písomnú informáciu pre používateľa.

Ak si náplasť nalepilo dieťa alebo ju zjedlo, odstráňte náplasť, kožu umyte len vodou bez mydla a osušte. Ihneď vyhľadajte lekára a ukážte mu použité balenie alebo túto písomnú informáciu.pre používateľa.

Nepoužívajte viac ako jednu náplasť počas 24 hodín.


Ak zabudnete použiť náplasť NiQuitin Clear


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Vymeňte alebo nalepte ju ihneď, len čo si spomeniete. Potom pokračujte podľa schémy ako predtým.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj nikotínová náplasť NiQuitin Clear môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. V odporúčaných dávkach NiQuitin Clear nespôsobuje žiadne závažné vedľajšie účinky.

Ukončenie fajčenia môže samo o sebe spôsobiť niektoré symptómy ako napr. pocit slabosti, závraty, bolesti hlavy, kašeľ a chrípkové ťažkosti. Symptómy ako zmeny nálady, nespavosť, depresia, podráždenosť, úzkosť, ospalosť, nepokoj, nervozita, neschopnosť koncentrácie, poruchy spánku, môžu súvisieť s abstinenčnými príznakmi spojenými s ukončením fajčenia.

Ďalšie vedľajšie účinky sú uvedené nižšie – sú zoradené do skupín podľa frekvencie, s akou sa vyskytujú:


Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 osôb)

 • kožné reakcie v mieste, kde bola náplasť priložená

 • poruchy spánku vrátane nespavosti a abnormálne sny

 • nevoľnosť / vracanie

 • bolesť hlavy

 • závraty


Časté (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 osôb)

 • nervozita

 • triaška

 • skrátený dych

 • kašeľ

 • bolesti alebo opuch v krku

 • tráviace ťažkosti

 • bolesti brucha

 • hnačka

 • zápcha

 • potenie

 • suchosť v ústach

 • bolesti kĺbov, svalov, hrudníka a končatín

 • únava alebo slabosť

 • búšenie srdca


Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100 osôb)

 • alergické reakcie


Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • kožné reakcie

 • citlivosť kože na slnečné žiarenie

 • symptómy ťažkej alergickej reakcie, ktoré zahŕňajú dýchavičnosť alebo zvieranie na hrudníku, vyrážku a pocit na omdletie


Samotné náplasti môžu niekedy spôsobiť mierne sčervenanie a pocit svrbenia, pálenia a mravčenia v mieste nalepenia náplasti. Toto zvyčajne rýchlo mizne po odstránení náplasti. Zriedkavo sa môžu objaviť závažnejšie reakcie v mieste nalepenia náplasti. V tomto prípade prerušte používanie náplasti a poraďte sa s lekárom.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


Aké sú príznaky predávkovania liekom?


Prejavy a príznaky predávkovania nikotínovou náplasťou NiQuitin Clear sú rovnaké ako príznaky pri otrave nikotínom. Patria k nim bledosť, studený pot, nevoľnosť, slinenie, vracanie, bolesti brucha, hnačka, bolesť hlavy, závraty, poruchy sluchu a videnia, triaška, zmätenosť a slabosť. Po silnom predávkovaní sa môže dostaviť vyčerpanosť, pokles krvného tlaku, poruchydýchania, ktoré môžu vyústiť až do zlyhania dýchania, menej často do srdcového zlyhania.


 1. Ako uchovávať NiQuitin Clear


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Náplasti ponechávajte v ochranných vreckách v škatuľke dovtedy, kým ich chcete meniť. Uložte ich na bezpečnom mieste.

Nepoužívajte náplasti, ktoré sú v poškodenom alebo otvorenom vrecku. Jemné zožltnutie lepivej strany náplasti je normálne.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo NiQuitin Clear obsahuje


Liečivo

NiQuitin Clear 7 mg: Nicotinum 36 mg v 1 náplasti; 7 mg sa uvoľní počas 24 hodín

NiQuitin Clear 14 mg: Nicotinum 78 mg v 1 náplasti; 14 mg sa uvoľní počas 24 hodín

NiQuitin Clear 21 mg: Nicotinum 114 mg v 1 náplasti; 21 mg sa uvoľní počas 24 hodín


Ďalšie zložky sú:kopolymér etylénu s vinylacetátom, polyisobutylénová adhezívna fólia, polyetylén vysokej hustoty, polyetyléntereftalát, zložená polyesterová fólia a biely atrament.


Ako vyzerá NiQuitin Clear a obsah balenia

7 alebo 14 vreciek s náplasťou v škatuľke.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Veľká Británia


Výrobca

Catalent UK Packaging Limited, Westhoughton, Bolton, Veľká Británia alebo FAMAR A.V.E. AVLON PLANT (48th), Avlona Attiki, Grécko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 05/2015 .

GSK Logo10


NiQuitin Clear 7 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č. 2015/00312-ZME

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/07564-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

NiQuitin Clear 7 mg

NiQuitin Clear 14 mg

NiQuitin Clear 21 mg

transdermálna náplasť


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Liečivo

NiQuitin Clear 7 mg: Nicotinum 36 mg v 1 náplasti, 7 mg sa uvoľní počas 24 hodín

NiQuitin Clear 14 mg: Nicotinum 78 mg v 1 náplasti, 14 mg sa uvoľní počas 24 hodín

NiQuitin Clear 21 mg: Nicotinum 114 mg v 1 náplasti, 21 mg sa uvoľní počas 24 hodín


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Transdermálna náplasť

Popis lieku: mäkká obdĺžniková priehľadná viacvrstvová náplasť so zaoblenými rohmi s účinnou plochou 7 cm2(NiQuitin Clear 7 mg), 15 cm2(NiQuitin Clear 14 mg) a 21 cm2(NiQuitin Clear 21 mg). , zložená zo štyroch vrstiev: ochrannej multilaminátovej vrstvy, vrstvy obsahujúcej účinnú látku, krycej adhezívnej a ochrannej vrstvy riadiacej uvoľňovanie účinnej látky do kože a jednoducho snímateľnej pozdĺžne delenej vrstvy.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


NiQuitin Clear je indikovaný na odstránenie abstinenčných príznakov spojených s prerušením fajčenia vrátane potlačenia chuti na fajčenie. Ak je to možné, NiQuitin má byť používaný ako súčasť programu na odvykanie od fajčenia. Liek je určený pre dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí (vrátane starších osôb)

Nikotínové náplasti NiQuitin Clear sa aplikujú 1-krát denne v rovnaký čas, najlepšie ráno po prebudení na čisté a suché miesto na koži bez ochlpenia alebo len málo ochlpené miesto. Náplasť sa ponechá nalepená nepretržite 24 hodín. NiQuitin náplasť sa má nalepiť ihneď po vybratí z ochranného vrecka. Nemá sa aplikovať na kožu, ktorá je podráždená a sčervenená a na miesta v kožných záhyboch. Po 24 hodinách sa použitá náplasť odstráni a nová náplasť sa nalepí na iné miesto na koži. Náplasť sa nemá ponechávať na mieste dlhšie ako 24 hodín. Ak je náplasť nalepená správne, voda ju nepoškodí, možno sa ňou krátko kúpať, sprchovať alebo s ňou plávať.

Náplasť možno nalepiť na rovnaké miesto najskôr po 7 dňoch. Počas stanoveného času má byť nalepená vždy len jedna náplasť. po manipulácii s náplasťou si treba vždy umyť ruky vodou a treba zabrániť kontaktu náplasti s očami a nosom.


V prípade, že to pacientovi vyhovuje, možno náplasť odstrániť pred spaním (asi po 16 hodinách od nalepenia), avšak použitie počas 24 hodín sa odporúča na zaistenie optimálneho účinku proti rannej chuti na nikotín (craving).


Liečba nikotínovými náplasťami NiQuitin Clear sa zvyčajne začína podaním náplasti NiQuitin Clear 21 mg a znižuje sa podľa nasledujúcej dávkovacej schémy:


Dávka Dĺžka liečby

Fáza 1 NiQuitin Clear 21 mg Prvých 6 týždňov

Fáza 2 NiQuitin Clear 14 mg Ďalšie 2 týždne

Fáza 3 NiQuitin Clear 7 mg Posledné 2 týždne


Slabým fajčiarom (fajčia menej ako 10 cigariet denne) sa odporúča začať Fázou 2 (14 mg) počas 6 týždňov a potom znížiť dávku na NiQuitin Clear 7 mg v posledných 2 týždňoch. Pacienti používajúci nikotínovú náplasť NiQuitin Clear 21 mg, u ktorých sa prejavujú výrazné nežiaduce účinky (pozri časť 4.4) pretrvávajúce niekoľko dní, by mali prejsť na náplasti NiQuitin Clear 14 mg. Pri tejto sile majú zostať do ukončenia úvodných 6 týždňov, potom znížiť dávku na NiQuitin Clear 7 mg počas 2 týždňov. V prípade, že nežiaduce účinky pretrvávajú, pacient sa má poradiť s lekárom. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov liečby je potrebné, aby liečba trvala 10 týždňov (8 týždňov u slabých fajčiarov alebo pacientov, ktorí znížili silu lieku). Liečba však nemá trvať dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich týždňov. S odstupom času je ale možné opakovať ďalšiu liečbu u pacientov, ktorí užívali NiQuitin Clear a vo fajčení pokračovali alebo prestali fajčiť a znovu fajčiť začali.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný pri známej precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku. NiQuitin Clear náplasti nemajú používať nefajčiari, príležitostní fajčiari a nesmú ich používať deti a dospievajúci. Ďalej nesmú liek používať pacienti s akútnym infarktom myokardu, nestabilnou alebo zhoršujúcou sa angínou pektoris, závažnými srdcovými arytmiami, s akútnou cerebrovaskulárnou príhodou. Liek sa nesmie používať počas gravidity a v období laktácie (NiQuitin Clear náplasti však predstavujú nižšie riziko ako fajčenie).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby musia byť fajčiari presvedčení, že skutočne chcú prestať fajčiť. Fajčenie v období odvykania povedie pravdepodobne k relapsu. Fajčiari preto nesmú fajčiť počas odvykania. Súčasne sa nemajú používať iné formy nikotínu. Odporúča sa účasť v programe na odvykanie od fajčenia. Ukázalo sa, že tieto programy boli úspešné pri odvykaní od fajčenia.


Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich fajčiarov nebola posudzovaná. Nikotínové náplasti NiQuitin Clear sa nesmú podávať deťom a dospievajúcim do 18 rokov. Množstvo nikotínu, ktoré dospelí fajčiari tolerujú môže vyvolať príznaky otravy alebo mať fatálne dôsledky, pokiaľ je NiQuitin Clear aplikovaný deťom alebo použitý deťmi. Aj použité NiQuitin Clear náplasti obsahujú dostatočné reziduálne množstvo nikotínu škodlivé pre deti. Je potrebné uchovávať náplasti mimo dosahu detí, a to aj použité náplasti.

Nikotínové náplasti NiQuitin Clear sú potencionálny kožný iritant a môžu spôsobiť kontaktné podráždenie. Je potrebné sa vyhnúť najmä kontaktu s očami a nosom. Po aplikácii náplasti si treba umyť ruky len vodou, pretože mydlo môže zvýšiť absorpciu nikotínu.

Pacient musí prestať fajčiť a nemá užívať žiadnu inú formu nikotínu na začiatku a ani počas liečby nikotínovými náplasťami NiQuitin Clear. Pacienta treba upozorniť, že v prípade pokračovania fajčenia alebo užitia iného zdroja nikotínu pri súčasnej liečbe náplasťami NiQuitin Clear je pravdepodobné, že sa objavia nežiaduce účinky spôsobené vyššou hladinou nikotínu než je tomu pri samotnom fajčení alebo užití iných produktov obsahujúcich nikotín. Ak dôjde ku klinicky signifikantnému vzostupu kardiovaskulárnych alebo iných príznakov spôsobených nikotínom, dávka NiQuitin Clear má byť znížená alebo podávanie prerušené. Sprievodná liečba vyžaduje úpravu dávkovania (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


Maximálna dĺžka liečby je 10 týždňov. Pacient nesmie ďalej pokračovať v liečbe, pretože chronické užívanie nikotínu môže byť toxické a návykové. V súvislosti s liečbou NiQuitinom Clear bola príležitostne zaznamenaná tachykardia.


Záchvaty: Potenciálnerizikáaprínosynikotínuje potrebné starostlivozvážiťpredpoužitímupacientov užívajúcichantikonvulzívnuterapiualebosepilepsiou, nakoľko bolivsúvislostisnikotínom hlásenéprípadykŕčov.


Nikotínové náplasti NiQuitin Clear sa majú používať len pod lekárskym dohľadom aj v nasledujúcich prípadoch:

 • cievna mozgová príhoda v anamnéze,

 • nekontrolovaná hypertenzia, pretože nikotín môže byť rizikovým faktorom pre vývoj malígnej hypertenzie,

 • atopická alebo ekzematózna dermatitída (spôsobená miestnou senzitivitou na náplasť),

 • ťažká porucha funkcie obličiek, pečene alebo aktívny vred žalúdka,

 • hypertyreóza alebo feochromocytóm alebo inzulín-dependentný diabetes mellitus.


V prípade ťažkej alebo pretrvávajúcej lokálnej reakcie v mieste aplikácie (ako je ťažký erytém, svrbenie alebo edém) alebo pri generalizovanej kožnej reakcii (žihľavka, vyrážka alebo generalizované sčervenanie kože) majú byť pacienti poučení, že treba prerušiť používanie nikotínových náplastí NiQuitin Clear a poradiť sa s lekárom. Pacienta s kontaktnou precitlivenosťou treba upozorniť, že v prípade používania iných prípravkov obsahujúcich nikotín alebo pokračovania vo fajčení sa môžu dostaviť závažné reakcie.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nikotín pôsobí ako induktor enzýmov a zvyšuje tak metabolizmus a znižuje plazmatické koncentrácie mnohých látok (kofeínu, teofylínu, imipramínu, klomipramínu, propranololu, pentazocínu, fenacetínu, fenylbutazónu, betablokátorov, inzulínu). Nikotín zvyšuje hladinu cirkulujúcich katecholamínov. Sprievodná liečba niektorých z vyššie uvedených liekov môže vyžadovať úpravu dávkovania.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Nie sú dostupné relevantné údaje.


Gravidita

Škodlivý efekt nikotínu na zdravie matky a plodu je zreteľne preukázaný. Patrí k nemu nízka pôrodná váha, zvýšené riziko spontánneho potratu a zvýšená perinatálna mortalita. Počas liečby nikotínovými náplasťami NiQuitin Clear bol zaznamenaný spontánny potrat a NiQuitin Clear nemožno vylúčiť ako prispievajúci faktor. NiQuitin Clear sa preto nemá používať a pacientkam treba odporučiť, aby prestali fajčiť bez použitia substitučnej liečby nikotínom


Laktácia

Nikotín prechádza voľne do materského mlieka. Použitie lieku počas dojčenia sa neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známy vplyv nikotínových náplastí NiQuitin Clear na pozornosť pri vedení motorových vozidiel.


4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšou nežiaducou reakciou spojenou s nikotínovými náplasťami NiQuitin Clear je reakcia v mieste aplikácie. NiQuitin môže spôsobiť ďalšie nežiaduce reakcie súvisiace s farmakologickým účinkom nikotínu alebo abstinenčnými príznakmi spojenými s prerušením fajčenia (pozri Farmakodynamické vlastnosti).

Niektoré príznaky, ktoré boli hlásené, ako sú depresie, podráždenosť, nervozita, nepokoj, zmeny nálady, úzkosť, ospalosť, porucha koncentrácie, nespavosť a poruchy spánku, môžu súvisieť s abstinenčnými príznakmi spojenými s odvykaním od fajčenia. Očakáva sa, že jedinci, ktorí prestávajú fajčiť akýmkoľvek spôsobom môžu mať pocit slabosti, bolesť hlavy, závraty, kašeľ alebo iné príznaky podobné príznakom chrípky.


Nižšie uvedené nežiaduce účinky boli hlásené v klinických štúdiách alebo spontánne v postmarketingovom období.

Poruchy imunitného systému

Menej časté (≥1/1 000 až < 1/100): hypersenzitivita*

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): anafylaktické reakcie


Psychické poruchy

Veľmi časté (≥ 1/10): poruchy spánku zahŕňajúce abnormálne sny a nespavosť

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): nervozita


Poruchy nervového systému

Veľmi časté (≥ 1/10): bolesť hlavy, závrat

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): tremor


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): palpitácie

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100): tachykardia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): dyspnoe, faryngitída, kašeľ


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté (≥ 1/10): nauzea, vracanie

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): dyspepsia, bolesť v hornej časti brucha, hnačka, sucho v ústach, zápcha

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): zvýšené potenie

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): alergické dermatitída*, kontaktná dermatitída*, fotosenzitivita


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): artralgia, myalgia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté (≥ 1/10): reakcia v mieste aplikácie*

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): bolesť na hrudi, bolesť v končatinách, bolesť, asténia, únava

Menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100): malátnosť, chrípkové príznaky


*Väčšina lokálnych reakcií je mierna a vymizne rýchlo po odstránení náplasti. Bola hlásená bolesť alebo pocit ťažkých končatín alebo okolia miesta aplikácie náplasti (napr. hrudník).


V prípade klinicky významného vzostupu kardiovaskulárnych alebo iných nežiaducich účinkov, ktoré možno pripísať nikotínu sa má dávka nikotínových náplastí NiQuitinu Clear znížiť alebo liečba vysadiť


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy

Príznaky a prejavy predávkovania nikotínovými náplasťami NiQuitinom Clear sú rovnaké ako príznaky otravy nikotínom. Patria k nim bledosť, studený pot, nauzea, slinenie, vracanie, bolesti brucha, hnačka, bolesť hlavy, závraty, poruchy sluchu a videnia, tras, zmätenosť a slabosť. Vyčerpanosť, hypotenzia, respiračné zlyhanie a konvulzia môže nasledovať po silnom predávkovaní. Letálne dávky vyvolávajú rýchle kŕče a smrť spôsobenú periférnou a centrálnou respiračnou paralýzou alebo menej často zlyhaním srdca.


Predávkovanie z lokálnej expozície

Ak sa u pacienta objavia príznaky predávkovania, náplasť Niquitin Clear sa musí okamžite odstrániť a pacient musí ihneď vyhľadať lekársku pomoc. Povrch kože treba umyť a osušiť.Nesmie sa použiť mydlo, pretože môže zvýšiť vstrebanie nikotínu.


Aj po odstránení náplasti bude nikotín prechádzať do krvného obehu niekoľko hodín vzhľadom na jeho zásoby v koži.


Predávkovanie z užitia

Potrebné je bezodkladne prerušiť všetok prísun nikotínu a pacient má okamžite vyhľadať lekársku pomoc a má byť liečený symptomaticky. Treba podávať aktívne uhlie po celý čas ako je nikotínová náplasť v tráviacom trakte, pretože uvoľňovanie níkotínu pokračuje niekoľko hodín.


Liečba otravy nikotínom

Treba poskytnúť ďalšie podporné opatrenia vrátane podania diazepamu alebo barbiturátov pri kŕčoch, atropínu pri nadmernej bronchiálnej sekrécii alebo hnačke, podpory dýchania pri respiračnom zlyhaní a dostatočné doplnenie tekutín pri hypotenzii a kardiovaskulárnom kolapse.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné liečivá na centrálnu nervovú sústavu.Liečivá na odvykanie od fajčenia

ATC kód: N07BA01


Nikotín, hlavný alkaloid tabakových produktov a prirodzene sa vyskytujúca autonómna látka je agonista nikotínových receptorov v periférnom a centrálnom nervovom systéme a má tak vyjadrené účinky na CNS a kardiovaskulárny systém. Odstránenie nikotínu u závislých osôb je charakterizované túžbou po ňom, nervozitou, nepokojom, podráždenosťou, náladovosťou, úzkosťou, ospalosťou, poruchami spánku, poruchou koncentrácie, zvýšenou chuťou do jedla, niektorými celkovými prejavmi (bolesť hlavy, svalov, zápcha, únava) a vzostupom telesnej hmotnosti. Abstinenčné príznaky ako túžba po cigarete sa môžu upraviť u niektorých osôb ustálenou hladinou nikotínu v plazme, nižšou ako je pri fajčení.


Klinické štúdie ukázali, že nikotínové náplasti NiQuitin Clear zmierňujú abstinenčné príznaky pri vysadení nikotínu rovnako ako túžbu po fajčení. NiQuitin Clear znížil silu túžby po fajčení minimálne o 35 % v ktorýkoľvek denný čas počas prvých dvoch týždňov abstinencie v porovnaní s placebom (p< 0,05).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po transdermálnej aplikácii koža rýchlo absorbuje nikotín, ktorý sa začal uvoľňovať z adhezívnej náplasti. Plazmatická koncentrácia nikotínu dosahuje vyrovnanú hladinu počas 2-4 hodín po počiatočnej aplikácii lieku NiQuitin Clear s následnou relatívne konštantnou plazmatickou hladinou pretrvávajúcou 24 hodín alebo do odstránenia náplasti. Zhruba 68 % nikotínu uvoľneného z náplasti vstupuje do systémovej cirkulácie a zvyšok uvoľneného nikotínu sa stráca cestou odparovania z okraja náplasti.

Pri nepretržitej dennej aplikácii NiQuitin Clear (náplasť sa nechá nalepená 24 hodín) je dosiahnutá ustálená plazmatická koncentrácia v závislosti od dávky po druhej aplikácii NiQuitin Clear a táto je udržiavaná celý deň. Tieto ustálené maximálne koncentrácie sú asi o 30 % vyššie ako sú koncentrácie nasledujúce po jednotlivej aplikácii NiQuitinu Clear. Plazmatické koncentrácie nikotínu sú proporcionálne k dávke pre tri dávkovacie formy NiQuitinu Clear. Priemerné ustálené plazmatické koncentrácie nikotínu sú zhruba 17 ng/ml pre 21 mg/deň náplasť, 12 ng/ml pre 14 mg/deň náplasť a 6 ng/ml pre 7 mg/deň náplasť. Pre porovnanie, fajčenie cigariet každú ½ hodinu spôsobí priemernú plazmatickú koncentráciu asi 44 ng/ml.

Výrazný skorý vrchol koncentrácie nikotínu v krvi, ktorý je vidieť pri inhalácii cigaretového dymu, nie je pozorovaný pri užití NiQuitinu Clear.

Po odstránení NiQuitinu Clear hladina nikotínu v plazme klesá s polčasom asi 3 hodiny v porovnaní s 2 hodinami pri i.v. podaní, čo je spôsobené pokračujúcou absorpciou nikotínu z kožných zásob. Ak je NiQuitin Clear odstránený, väčšina nefajčiarskych pacientov bude mať nedetekovateľné koncentrácie nikotínu za 10-12 hodín. Dávka nikotínu označeného radioaktívnou látkou podaná intravenózne ukázala distribúciu radioaktivity zodpovedajúcu krvnému zásobeniu bez selektívneho vychytávania niektorým orgánom. Distribučný objem nikotínu je asi 2,5 l/kg. Hlavný orgán pre elimináciu je pečeň a priemerný plazmatický klírens je asi 1,2 l/min; obličky a pľúca tiež metabolizujú nikotín. Bolo identifikovaných viac ako 20 metabolitov nikotínu, všetky sú považované za farmakologicky inaktívne. Hlavnými metabolitmi sú kotinín a trans-3-hydroxycotinín. Ustálené plazmatické koncentrácie kotinínu presahujú koncentráciu nikotínu 10-krát. Polčas nikotínu kolíše od 1 do 2 hodín a kotinínu medzi 15 a 20 hodinami.

Nikotín a jeho metabolity sú vylučované obličkami, asi 10 % nikotínu je vylučovaných obličkami bez zmeny. Najviac 30 % môže byť vylučované močom pri maximálnom prietoku a extrémnej acidifikácii moču (pH = 5).

Neboli zaznamenané rozdiely v kinetike nikotínu medzi mužmi a ženami užívajúcimi NiQuitin Clear. Obézni muži užívajúci NiQuitin Clear mali signifikantne nižšie AUC a Cmaxhodnoty v porovnaní s mužmi s normálnou telesnou hmotnosťou. Lineárna regresia AUC proti telesnej hmotnosti ukázala očakávaný inverzný vzťah (ak hmotnosť stúpa, AUC klesá). Kinetika nikotínu bola veľmi podobná pre všetky miesta aplikácie na hornej polovici tela a hornej vonkajšej časti paže.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita nikotínu je všeobecne veľmi dobre známa a bola vzatá do úvahy pri odporúčanom dávkovaní.

Porovnanie systémovej expozície nevyhnutné pre odvodenie týchto nežiaducich reakcií z predklinických testov s tými, ktoré sú spojené s odporučeným použitím nikotínových náplastí NiQuitinu Clear ukazujú, že potenciálne riziko je nízke a je prevážené preukázateľným prínosom nikotínovej liečby pri prerušení fajčenia.

Vplyv na fertilitu nebol zaznamenaný.

Porovnanie systémovej expozície nevyhnutné pre odvodenie týchto nežiaducich reakcií z predklinických testov s tými, ktoré sú spojené s odporučeným použitím NiQuitinu Clear ukazujú, že potenciálne riziko je nízke a je prevážené preukázateľným prínosom nikotínovej liečby pri prerušení fajčenia.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

kopolymér etylénu s vinylacetátom

polyisobutylénová adhezívna fólia

polyetylén vysokej hustoty

polyetyléntereftalát

zložená polyesterová fólia

biely atrament


6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Každá náplasť samostatne uložená v zatavenom vrecku (PET/LDPE/Al/adhezívna vrstva/ acrylonitril kopolymér), písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 7 a 14 náplastí


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Na vonkajšie použitie.

Ďalšie informácie pozri 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

NiQuitin Clear 7 mg: 87/0237/06-S

NiQuitin Clear 14 mg: 87/0238/06-S

NiQuitin Clear 21 mg: 87/0239/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 12.6.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 6.5.2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2015


13


NiQuitin Clear 7 mg