+ ipil.sk

Nitroglycerin-SLOVAKOFARMAPríbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02462

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07305


Písomná informácia pre používateľa


Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA

sublingválne tablety

glyceroltrinitrát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nitroglycerin-Slovakofarma a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nitroglycerin-Slovakofarma

3. Ako užívať Nitroglycerin-Slovakofarma

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nitroglycerin-Slovakofarma

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nitroglycerin-Slovakofarma a na čo sa používa


Liečivom lieku Nitroglycerin-Slovakofarmaje glyceroltrinitrát. Glyceroltrinitrát rozširuje cievy, ktoré zásobujú srdce, čím zaisťuje dostatočné množstvo krvi a kyslíka pre srdce a znižuje prácu srdca.

Liek sa používa na prerušenie alebo krátkodobú prevenciu záchvatov angíny pektoris (bolesť na hrudi srdcového pôvodu) a u stavov s rizikom záchvatov angíny pektoris ako je stres alebo fyzická záťaž.


Liek sa môže ďalej použiť u čerstvého infarktu myokardu, pri akútnom ľavostrannom srdcovom zlyhaní a spazme (zovretie) srdcových ciev vyvolanom katetrizáciou pri koronografii (vyšetrenie srdcových ciev).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nitroglycerin-Slovakofarma


Neužívajte Nitroglycerin-Slovakofarma:

 • ak ste alergický na nitroglycerín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • pri zraneniach hlavy a zvýšenom vnútrolebkovom tlaku (napr. pri mozgovom nádore alebo mozgovom krvácaní),

 • ak užívate sildenafil, tadalafil alebo vardenafil (na liečbu poruchy erekcie u mužov),

 • pri ochoreniach srdca ako je hypertrofická obstrukčná kardiomyopatia (ochorenie srdcového svalu so zúžením srdcových dutín), zúženie srdcových chlopní (aortálna a/alebo mitrálna stenóza) alebo zápalové ochorenie perikardu (osrdcovníka),

 • pri závažnej anémii (málokrvnosť).


Nitroglycerin-Slovakofarma sa nesmie užívať pri šokových a kolapsových stavoch, napr. prizávažnom znížení krvného tlaku alebo závažnom znížení množstva krvi (napr. pri silnej hnačke, nadmernom potení alebo masívnom krvácaní).


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára predtým, ako začnete užívať Nitroglycerin-Slovakofarma, ak:

- máte ťažkúporuchu funkcie obličiek alebo pečene,

- máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy (hypertyreózu),

- máte zelený zákal (glaukóm) alebo zvýšený vnútroočný tlak.


Pokiaľ sa po užití tabliet Nitroglycerin-Slovakofama vaše ťažkosti nezlepšili alebo sa zlepšili iba čiastočne, kontaktujte lekára.


Iné lieky a Nitroglycerin-Slovakofama

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Neužívajte Nitroglycerin-Slovakofarma, pokiaľ užívate lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie (napr. sildenafil, tadalafil a vardenafil). Neužívajte liek súčasne s inými nitrátmi (izosorbiddinitrát alebo izosorbidmononitrát) bez výslovného súhlasu alebo odporúčania lekára.


Informujte lekára, pokiaľ užívate:

 • lieky na zníženie krvného tlaku (zo skupiny ACE inhibítorov, sartanov, beta blokátorov), lieky rozširujúce cievy (zo skupiny blokátorov vápnikových kanálov), lieky zyšujúce vylučovanie moču (diuretiká), lieky na liečbu depresie (zo skupiny tricyklických antidepresív), lieky používané k liečeniu psychických ochorení (napr. schizofrénia) alebo dihydroergotamín (liek na liečbu migrény), pretože váš krvný tlak sa môže nebezpečne znížiť;

 • liek na riedenie krvi – heparín, pretože Nitroglycerin-Slovakofarma môže znižovať jeho účinok.


Nitroglycerin-Slovakofarma a jedlo, nápoje a alkohol

Tento liek sa môže užívať nezávisle na jedle a nápojoch.

Počas užívania tohto lieku nepite alkohol, pretože alkohol zvyšuje účinok Nitroglycerinu-Slovakofarma na zníženie krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nitroglycerin-Slovakofarma môže, najmä na začiatku liečby, spôsobovať závrat. Je dôležité, aby ste sa vyvarovali vedeniu vozidiel, vykonávaniu prác so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu a obsluhe strojov, ak sa u vás závrat vyskytne.


Nitroglycerin-Slovakofarmaobsahuje laktózu (mliečny cukor)

Pokiaľ vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, poraďte sa so svojím lekárom predtým, než začnete tento liek užívať.


3. Ako užívať Nitroglycerin-Slovakofarma


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liek je určený pre dospelých.

Na začiatku záchvatu angíny pektoris alebo krátko pred plánovanou namáhavou činnosťou (ranná toaleta, jedlo, chôdza, nosenie bremien, ťažšia telesná práca, prechod do chladu a pod.) nechajte 1 tabletu rozpustiť v ústach pod jazykom. Ak nedôjde k prerušeniu bolesti, môže sa dávka o 10 minút zopakovať.


Pri akútnom zlyhaní ľavej komory a pri akútnom infarkte pri kontrole krvného tlaku (systolický tlak nad 100 mm Hg) sa nechajú 1 - 2 tablety rozpustiť v ústach pod jazykom. Pred koronografiou (vyšetrenie srdcových ciev) sa nechajú 1 - 2 tablety rozpustiť v ústach pod jazykom.

Tabletu je možné tiež rozhrýzť, ale nesmie sa prehltnúť. Po nástupe účinku je vhodné zvyšok tablety vypľuť.


Ak užijete viac Nitroglycerinu-Slovakofarma, ako máte

Pri náhodnom predávkovaní alebo otrave liekom Nitroglycerin-Slovakofarma okamžite kontaktujte lekára.

Hlavnými príznakmi predávkovania sú pokles krvného tlaku, bolesti hlavy, poruchy srdcového rytmu a u závažných otráv rozvoj tzv. methemoglobinémie (vysoké hladiny methemoglobínu v krvi sa prejavujú modrastým sfarbením kože a pri ťažkých prípadoch i dusením).


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď informujte lekára, ak sa u vás po užití tablety vyskytne závažná alergická reakcia či opuch rôznych častí tela. Frekvencia výskytu nie je známa.


Pri užívaní Nitrogylcerínu-Slovakofarma sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zaradené podľa frekvencie výskytu:


Časté(môžu postihovať až 1 z 10 osôb): bolesti hlavy, návaly tepla alebo začervenanie v tvári, pokles krvného tlaku (niekedy výrazný), búšenie srdca, tachykardia (zrýchlenie činnosti srdca), porucha koordinácie pohybu.


Menej časté(môžu postihovať až 1 zo 100 osôb): závrat, celková telesná slabosť.


Zriedkavé(môžu postihovať až 1 – 1 000 osôb): silný pokles krvného tlaku so zosilnením príznakov angíny pektoris, kolapsové stavy sprevádzané niekedy spomalením tepu a mdlobami, poruchy videnia, sucho v ústach, kožná vyrážka, pri užití vyšších dávok sa môže objaviť nevoľnosť a vracanie.


Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10 000 osôb): exfoliatívna dermatitída (zápalové ochorenie kože spojené s olupovaním kože).


Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): žihľavka, pri užití vyšších dávok sa môže objaviť nepokoj, methemoglobinémia (vysoké hladiny krvného farbiva methemoglobínu v krvi), cyanóza (modrasté sfarbenie kože a slizníc), bradykardia (spomalenie činnosti srdca), poruchy dýchania.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nitroglycerín-Slovakofarma


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nitroglycerin-Slovakofarma obsahuje


 • Liečivo je glyceroltrinitrát. Jedna sublingválna tableta obsahuje 0,5 mg.

 • Ďalšie zložky sú bezvodá laktóza, krospovidón, mastenec, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Nitroglycerin-Slovakofarma a obsah balenia

Nitroglycerin-Slovakofarma sú biele okrúhle tablety so skosenou hranou.

Veľkosť balenia: 20 sublingválnych tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

Saneca Pharmaceuticals, a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.


4Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/02462

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č. 2013/07305


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA

sublingválne tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jedna sublingválna tableta obsahuje 0,5 mg glyceroli trinitras.

Pomocná látka so známym účinkom: laktóza.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


sublingválna tableta

Biele okrúhle tablety so skosenou hranou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Nitroglycerín sa používa na prerušenie, prípadne na krátkodobú profylaxiu jednotlivých záchvatov angíny pektoris a u stavov s rizikom záchvatov angíny pektoris (stres alebo fyzická záťaž). Pri čerstvom infarkte myokardu sa môže nitroglycerín použiť na vazodilatačnú terapiu na jednotkách intenzívnej starostlivosti za predpokladu hemodynamického monitorovania.

Ďalej sa používa pri akútnej insuficiencii ľavého srdca a spazme koronárnych ciev vyvolaného katetrizáciou pri koronografii.


4.2 Dávkovanie a spôsob podania


Liek je určený pre dospelých. Na začiatku záchvatu anginy pectoris alebo krátko pred plánovanou namáhavou činnosťou (ranná toaleta, jedlo, chôdza, nosenie bremien, ťažšia telesná práca, prechod do chladu a pod.) sa nechá 1 tableta rozpustiť v ústach. Pri akútnej insuficiencii ľavej komory a pri akútnom infarkte myokardu pri kontrole krvného tlaku (systolický tlak nad 100 mm Hg) nechať 1 - 2 tablety rozpustiť v ústach.

Ak nedôjde k prerušeniu anginózneho záchvatu, môže sa dávka o 10 minút zopakovať.

Pred koronografiou nechať 1 - 2 tablety rozpustiť v ústach.


Spôsob podania

Sublingválna tableta sa nechá rozpustiť v ústach pod jazykom. Môže sa tiež rozhrýzť, ale nesmie sa prehltnúť. Po nástupe účinku je vhodné zvyšok tablety vypľuť.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo, iné nitráty alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Akútne zlyhanie cirkulácie (kardiogenný šok, závažná hypovolémia hypotenzia so systolickým tlakom nižším ako 90 mm Hg).

 • Akútny infarkt myokardu spodnej steny s postihnutím pravej komory.

 • Zranenie hlavy, stavy so zvýšeným intrakraniálnym tlakom (napr. mozgové krvácanie; bolo pozorované zvýšenie intrakraniálneho tlaku pri užívaní vysokých dávok nitroglycerínu).

 • Hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, konstriktívna perikarditída, tamponáda perikardu, aortálna alebo mitrálna stenóza.

 • Súčasné podávanie látok, ktoré sú zdrojom oxidu dusnatého, ako sú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, vardenafil, tadalafil), pretože môžu výrazne zosilniť hypotenzný účinok všetkých nitrátov (pozri časť 4.5).

 • Ťažká anémia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Liek je možné podávať iba po dôkladnom zvážení pomeru rizika a prínosu liečby u pacientov:

- pri obmedzenej funkcii ľavej komory srdca, pri znížených plniacich tlakoch;

- s hypertyreózou;

- s ťažkou poruchou funkcie pečene (zvýšenie rizika methemoglobinémie) alebo obličiek;

- s glaukómom (nebezpečenstvo zvýšenia vnútroočného tlaku).


Môže sa vyskytnúť tolerancia vrátane skríženej tolerancie na iné nitrozlúčeniny.


Pri liečbe vysokými dávkami musí laboratórne vyšetrenie zahŕňať testy na methemoglobinémiuv prípadoch, pri ktorých by sa mohla rozvinúť cyanóza.


Pri užívaní lieku môže dôjsť k hypotenzii a reflexnej tachykardii a tým k zvýšeným nárokom myokardu na spotrebu kyslíka. Tieto okolnosti môžu viesť k srdcovej arytmii ako je komorová fibrilácia (niekedy fatálna), najmä u pacientov s akútnym infarktom myokardu spodnej steny s postihnutím pravej komory (pozri časť 4.3).


Liek obsahuje laktózu. Liek sa nemá podávať pacientom so zriedkavými dedičnými poruchami: intoleranciou galaktózy, deficienciou laktázy alebo s poruchou absorpcie glukózy a galaktózy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podanie látok, ktoré sú zdrojom oxidu dusnatého, ako sú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil), môžu výrazne zosilniť hypotenzný účinok všetkých nitrátov, teda i nitroglycerínu. Podanie týchto látok je kontraindikované (pozri časť 4.3) u pacientov liečených nitrátmi vzhľadom na riziko až letálneho hypotenzného účinku.


Súčasné podanie iných vazodilatancií, antihypertenzív, diuretík, beta-blokátorov, blokátorov vápnikových kanálov, neuroleptík alebo tricyklických antidepresív, ako aj alkoholu zvyšuje hypotenzný účinok nitroglycerínu.


Nitroglycerín zvyšuje plazmatickú hladinu súčasne podávaného dihydroergotamínu a tým zosilňuje jeho hypertenzný účinok.


Súčasné podanie nitroglycerínu môže znižovať antikoagulačný účinok heparínu. To si môže vyžadovať úpravu dávkovania heparínu a častejšiu kontrolu dosahovanej antikoagulácie (APTT). Po vysadení nitroglycerínu je potrebné príslušne znížiť dávkovanie heparínu.


Pri súčasnom podaní s nitrátmi je riziko, že sa znížia účinky acetylcholínu, histamínu alebo noradrenalínu.


Kombinácia glyceroltrinitrátu s inými nitrátmi nie je vhodná pre možnosť vzniku nežiaducich účinkov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


U človeka nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti s užívaním lieku počas gravidity a laktácie.


Gravidita

Nitroglycerín pravdepodobne prechádza placentou. V experimentálnych štúdiách na zvieratách sa nedokázal žiaden účinok, ktorý by poškodzoval plod. Nitroglycerín sa nemá podávať gravidným ženám okrem prípadu, kedy možný klinický prínos preváži, podľa posúdenia lekára, nad možným rizikom.


Laktácia

Nie je známe, či nitroglycerín prechádza do materského mlieka. Bezpečnosť nebola u dojčiacich žien zisťovaná. Počas trvania liečby sa preto dojčenie neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nitroglycerín neovplyvňuje nepriaznivo pozornosť pacienta a jeho schopnosť sústrediť sa. Schopnosť pacienta obsluhovať stroje, pracovať vo výškach alebo viesť vozidlá nie je ovplyvnená podávaním nitroglycerínu.

Liek však môže často spôsobiť ortostatické poruchy, najmä na začiatku terapie. Pokiaľ sa u pacienta vyskytnú závraty, je dôležité, aby sa vyvaroval vedeniu vozidiel, práci so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu a obsluhe strojov.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najčastejšie na začiatku terapie (až v 8 %), v závislosti od veľkosti dávky.

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté nežiaduce účinky glyceroltrinitrátu rozdelené do skupín podľa terminológie MedDRA s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (≥1/10); časté (1/100 až <1/10); menej časté (1/1 000 až <1/100); zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Frekvencia

Typy nežiaducich účinkov

Poruchy krvi a lymfatického systému

Neznáme

Methemoglobinémia*

Poruchy imunitného systému

Neznáme

Anafylaktická reakcia, angioedém, opuch jazyka a pier, žihľavka

Psychické poruchy

Neznáme

Nepokoj*

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy („nitrátové bolesti hlavy“), ataxia

Menej časté

Závrat

Poruchy oka

Zriedkavé

Poruchy videnia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté

Palpitácie, tachykardia

Neznáme

Cyanóza*, bradykardia*

Poruchy ciev

Časté

Hypotenzia, niekedy závažná, zahŕňajúca ortostatickú hypotenziu, návaly tepla alebo začervenanie tváre

Zriedkavé

Obehový kolaps (niekedy sprevádzaný bradykardickými poruchami srdcového rytmu a synkopami.)

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Neznáme

Respiračné poruchy*

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Zriedkavé

Sucho v ústach

Nevoľnosť*, vracanie*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Zriedkavé

Kožné vyrážky

Veľmi zriedkavé

Exfoliatívna dermatitída

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

Asténia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Zriedkavé

Silný pokles tlaku krvi so zosilnenými príznakmi angíny pektoris (paradoxné pôsobenie nitrátov)

*Môže sa objaviť pri vyšších dávkach

Väčšina ťažkostí vymizne po niekoľkých dňoch užívania lieku. Vhodné je prechodné zníženie dávok.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovaniasa primárne odvíjajú od vazodilatácie, ktorá môže viesť k závažnému poklesu krvného tlaku s ortostatickými poruchami a reflexnej tachykardii. Môžu sa vyskytnúť bolesti hlavy, pocity slabosti, závraty, úzkosť, flush, horúčka, nevoľnosť, vracanie a hnačky.

Pri užití vysokých dávok nitroglycerínu bola hlásená methemoglobinémia. Methemoglobinémia sa prejavuje modrastým sfarbením pier, nechtových lôžok a dlaní rúk. Cyanóza sa prejavuje pri koncentráciách nad 1,5 g/100 ml. Pri koncentráciách medzi 20 - 50 g/100 ml ide o závažnú formu s tlakovým bolesťami hlavy v dôsledku zvýšenia intrakraniálneho tlaku s cerebrálnymi symptómami. Sprevádza ju dýchavica a zrýchlené dýchanie (tachypnoe).


Terapia intoxikácie:

Okrem všeobecných opatrení, ako je výplach žalúdka a vodorovná poloha pacienta s vysoko podloženými nohami, sa musia za podmienok intenzívnej starostlivosti kontrolovať vitálne parametre a podľa potreby ich korigovať.

Pri výraznej hypotenzii a/alebo šoku je potrebné doplniť krvné riečisko (podaním plazmaexpandérov), vo výnimočných prípadoch je nutné podať noradrenalín a/alebo dopamín. Podávanie adrenalínu a príbuzných látok je kontraindikované.

Podľa stupňa závažnosti sa pri methemoglobinémii podávajú nasledujúce antidotá:

- vitamín C 1 g perorálne alebo ako sodná soľ intravenózne,

- metylénová modrá, až 50 ml 1 % roztoku intravenózne,

- toluidínová modrá; na začiatku 2 - 4 mg/kg telesnej hmotnosti, prísne intravenózne, v prípade potreby je možné viacnásobné opakovanie podávania dávky 2 mg/kg telesnej hmotnosti v hodinových intervaloch,

- kyslíková terapia, hemodialýza, transfúzia krvi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina:vazodilatans

ATC kód: C01DA02


Spôsob účinku

Nitroglycerín sa v bunkách hladkej svaloviny denitruje za vzniku oxidu dusnatého, ktorý pravdepodobne reaguje s receptorom obsahujúcim sulfhydrylovú skupinu na molekule enzýmu guanylcyklázy s jeho následnou aktiváciou. Výsledným efektom je vzostup cGMP s následnou relaxáciou hladkej svaloviny cievnej steny na všetkých úrovniach krvného riečiska. Primárnym následkom je dilatácia venózneho riečiska s následným zvýšením žilovej kapacity, znížením venózneho návratu (preload), plniaceho tlaku ľavej komory aj pľúcneho objemu. Znižuje sa práca ľavej komory a spotreba kyslíka myokardom, zlepšuje sa i perfúzia subendokardiálnych vrstiev myokardu poklesom napätia srdcovej steny, dochádza k relaxácii hladkej svaloviny v oblasti stenóz.

Nepriamym účinkom nitrátov je aktivácia baroreceptorových reflexov ako odpoveď na pokles krvného tlaku.

Experimentálne bola preukázaná i relaxácia hladkého svalstva bronchov, gastrointestinálneho a urogenitálneho systému, ktorá je vzhľadom na krátkodobé trvanie klinicky bezvýznamná.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po sublingválnom podaní sa nitroglycerín veľmi rýchlo vstrebáva sliznicou ústnej dutiny. Účinok nastupuje za 1 - 3 minúty s maximom do 15 minút a trvá asi 1 hodinu. Hladiny v plazme sa dajú detekovať už za 30 sekúnd, maximálnu hladinu dosahujú za 2 -5 minút. Nitroglycerín sa biotransformuje v pečeni (a ďalej i v endoteli artérií a vén) na dinitrátové (aktívne metabolity - pôsobia výrazne vazodilatačne) a mononitrátové (neaktívne) metabolity. Vylučovanie sa uskutočňuje obličkami vo forme konjugátov denitrovaných metabolitov s kyselinou glukurónovou (počas 24 hodín sa vylúči 22 %). Hemodialýzou sa odstráni 16 – 29 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita nitroglycerínu je relatívne nízka, LD50 sa pohybuje u experimentálnych zvierat medzi 105 - 120 mg/kg po perorálnom podaní. Chronické podávanie vysokých dávok viedlo u experimentálnych zvierat k methemoglobinémii, poklesu príjmu potravy a znižovaniu telesnej hmotnosti. Nitroglycerín nemá mutagénne alebo kancerogénne účinky. Podávanie nitroglycerínu gravidným samiciam neviedlo k prejavom embryotoxicity alebo k vzniku malformácií plodov.

Bezpečnosť nitroglycerínu bola navyše preverená jeho dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


lactosum anhydricum, crospovidonum, talcum, magnesii stearas


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


1 rok


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister (PVC/PVDC/hliníková fólia), škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 20 sublingválnych tabliet (2 blistre po 10 sublingválnych tabliet).


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0653/69-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.12.1969

Dátum posledného predĺženia: 18.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2013

6

Nitroglycerin-SLOVAKOFARMA