+ ipil.sk

NitromintPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2013/07966-Z1B

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07965-Z1B


Písomná informácia pre používateľa


Nitromint

sublingválna aerodisperzia


glyceroltrinitrát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Nitromint a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nitromint

 3. Ako používať Nitromint

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Nitromint

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nitrominta na čo sa používa


Glyceroltrinitrát, liečivo Nitromintu, je organická dusičnanová zlúčenina, ktorá účinkuje ako cievny dilatátor tepien aj žíl (rozširuje tepny a žily).


Indikácie

 • Odstránenie bolesti na hrudníku, spôsobenej zhoršeným zásobovaním srdca kyslíkom (záchvat angíny pektoris).

 • Prevencia bolesti na hrudníku (záchvat angíny pektoris) s podaním pred fyzickou alebo psychickou záťažou, ktorá môže na základe predošlých skúseností vyvolať záchvat.

 • Prídavná liečba v naliehavom prípade akútneho ľavostranného srdcového zlyhania (srdcová astma).

 • Pokles plniaceho tlaku pri akútnom infarkte myokardu.

 • Prevencia koronárneho spazmu, ktorý sa môže vyskytnúť počas koronarografie (vyšetrenia tepien, ktoré zásobujú srdce) (vyžaduje prísny lekársky dohľad a podanie lieku lekárom).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nitromint


Nepoužívajte Nitromint:

 • ak ste alergický na glyceroltrinitrát, iné nitráty alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) (v minulosti sa u vás vyskytol opuch tváre, končatín, pier, vnútra úst, jazyka, hlasiviek a/alebo hrtana počas použitia ktoréhokoľvek nitrátového prípravku).

 • v určitých prípadoch (ktoré určí váš lekár) akútneho infarktu myokardu alebo zlyhania srdca,

 • ak je vaša angína pektoris spôsobená hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou (abnormálne zväčšenie srdca),

 • v prípade primárnej pulmonálnej hypertenzie (keďže hyperémia nedostatočne ventilovaných alveolárnych oblastí môže viesť k hypoxii). V tomto ohľade sú rizikoví najmä pacienti so srdcovými chorobami.

 • ak užívate určité lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie (lieky obsahujúce sildenafil, vardenalfil alebo tadalafil ako liečivo), pretože súčasné použitie týchto liekov môže mať za následok závažný a život ohrozujúci pokles krvného tlaku.

 • ak trpíte na akékoľvek ochorenie s možnosťou zvýšenia vnútrolebkového tlaku (napr. zranenie hlavy, mozgová mŕtvica),


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Nitromint, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. Možno bude potrebná zvýšená opatrnosť alebo dôkladná lekárska kontrola,

 • v prípade šoku (závažná forma obehového zlyhania) alebo v prípade mdlôb (kolapsu),

 • v určitých prípadoch ochorení srdcovej chlopne (napr. aortálna alebo mitrálna stenóza),

 • ak máte perikardiálnu tamponádu (nahromadenie tekutiny vo vaku, v ktorom je uložené srdce),

 • ak máte konstriktívnu perikarditídu (zápal hladkej blany na povrchu srdca),

 • ak ste mali v minulosti problémy objavujúce sa po náhlom poklese krvného tlaku súvisiacom so zmenou polohy (potom ako ste vstali alebo ste si sadli),

 • v prípade výraznej hypotenzie (nízky tlak krvi so systolickým tlakom nižším ako 90 mmHg),

 • ak ste v stave, keď vaše srdce nie je schopné zásobovať zvyšok vášho tela dostatočným množstvom okysličenej krvi (srdcový šok),

 • ak sa u vás vyskytuje ochorenie ciev zásobujúcich mozog (cerebrovaskulárne ochorenie),

 • ak sa u vás objavilo ochorenie pľúc alebo srdcové ochorenie súvisiace s ochorením pľúc,

 • ak ste v poslednom čase prekonali srdcový záchvat (infarkt myokardu),

 • ak mávate migrénu,

 • ak máte glaukóm s ostrým uhlom (určitý typ zvýšenia vnútroočného tlaku),

 • ak máte závažnú anémiu (zníženie počtu červených krviniek alebo menej hemoglobínu v krvi ako je jeho normálne množstvo),

 • ak sa u vás vyskytlo ochorenie pečene, alkoholizmus, epilepsia, poranenie mozgu a iné ochorenia centrálneho nervového systému (sprej obsahuje malé množstvo alkoholu a môže predstavovať určité riziko pre pacientov s vyššie uvedenými ochoreniami),

 • ak ste starší pacient, keďže riziko poklesu krvného tlaku je vyššie.


Ak sa príznaky srdcového zlyhania (sťažené dýchanie, opuch lýtok) počas liečby stanú závažnejšími, poraďte sa okamžite so svojím lekárom.


Ak máte ischemickú chorobu srdca a bolesť na hrudníku sa objavuje častejšie alebo v iných situáciách ako obvykle, trvá dlhšie a nedá sa zmierniť obvyklou liečbou, okamžite zavolajte lekára.


Ak príznaky neustúpili ani po celých troch dávkach (podaniach aerodisperzie), vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc.

Akýkoľvek nedostatočný účinok môže byť indikátorom začínajúceho infarktu myokardu. V takom prípade sa spojte s pohotovostným oddelením nemocnice.


Zvýšenie podávanej dávky môže viesť k tolerancii, t.j. k nedostatočnému účinku.


Glyceroltrinitrát zvyšuje vylučovanie určitých organických látok ako sú katecholamíny a VMA (vanilínmandľová kyselina) močom. Pred vyšetreniami krvi a moču povedzte svojmu lekárovi, že používate Nitromint.


Deti a dospievajúci

Nie sú k dispozícii údaje o použití Nitromintu u detí.


Iné lieky a Nitromint

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nikdy nepoužívajte Nitromint súčasne so:

 • sildenafilom, vardenafilom alebo tadalafilom, ktoré obsahujú liečivá na erektilnú dysfunkciu. Účinok Nitromintu na zníženie krvného tlaku sa môže zvýšiť.


Závisí od rozhodnutia lekára, či vám povolí súčasné užívanie Nitromintu s:

 • liekmi, ktoré znižujú krvný tlak, ako napr. vazodilatanciami a inými antihypertenzívnymi liekmi, neuroleptikami (na liečbu psychických chorôb), s liekmi používanými na liečbu depresie (napr. tricyklickými antidepresívami), sapropterínom (na liečbu fenylketonúrie) a N-acetylcysteínom (aminokyselonový doplnok). Ktorýkoľvek z týchto liekov môže zosilňovať vplyv Nitromintu na zníženie krvného tlaku.

 • liekmi obsahujúcimi dihydroergotamín (na liečbu migrény alebo na podporu sťahov maternice). Nitromint môže zvyšovať účinok týchto liekov.

 • liekmi na riedenie krvi obsahujúcimi heparín (výsledkom môže byť znížená účinnosť heparínu).

 • liekmi používanými na liečbu chorôb s akútnymi alebo chronickými bolesťami a zápalom (nesteroidné protizápalové lieky, okrem kyseliny acetylsalicylovej). Môže to viesť k zníženiu účinku Nitromintu.

 • amifostínom (používaný ako adjuvantná liečba rakoviny), ktorý môže zosilňovať vplyv Nitromintu na znižovanie krvného tlaku.

 • s kyselinou acetylsalicylovou, ktorá môže zosilňovať vplyv Nitromintu na znižovanie krvného tlaku; prejavilo sa aj ďalšie zníženie funkcie krvných doštičiek.


Ak ste boli v minulosti liečení nitrátmi s dlhodobým účinkom (napr. izosorbiddinitrátom, izosorbidmononitrátom), môžu byť potrebné vyššie dávky glyceroltrinitrátu.


Ak vám lekár predpísal tablety na liečbu angíny pektoris, ktoré sa majú dávať pod jazyk, nepoužívajte pri záchvate ešte aj sublingválnu aerodisperziu.


Nitromint a alkohol

Konzumácia alkoholických nápojov počas používania tohto lieku je prísne zakázaná, pretože niektoré vedľajšie účinky môžu byť silnejšie ako obvykle (pozri časť 4).


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Nitromintmajú ženy v tehotenstve užívať iba vtedy, ak lekár usúdi, že prínos jeho používania pre matku prevyšuje akékoľvek možné riziko pre dieťa.


Dojčenie

Pri rozhodnutí, či prerušiť/ukončiť dojčenie alebo prerušiť/ukončiť liečbu Nitromintom, sa musí zvážiť prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Na začiatku liečby - počas individuálne určeného obdobia vašim lekárom - nesmiete viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Aj neskôr má rozsah obmedzení stanoviť váš lekár.


Nitromint obsahuje etanol (alkohol) a propylénglykol

Tento liek obsahuje 79,2 % (v/v) etanolu (alkoholu). Každá dávka (podanie aerodisperzie) obsahuje až 0,04 g alkoholu. Tento liek môže priniesť určité riziko pre pacientov s ochorením pečene, alkoholovou závislosťou, epilepsiou, poranením mozgu a inými ochoreniami centrálneho nervového systému, v tehotenstve a v detskom veku.

Liek môže meniť alebo zosilňovať účinok iných liekov. Propylénglykol môže spôsobovať podráždenie sliznice.


3. Ako používať Nitromint


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Nitromint môžete dostať v priehľadnej plastovej alebo hliníkovej fľaši.


Ak ste dostali priehľadnú plastovú fľašu, pri prvom použití musíte odstrániť bezpečnostný krúžok vrchnáka. (pozri obr. 1.)


Obrázok 1. – Odstránenie bezpečnostného krúžku vrchnáka

mormru7ulufns2fb6U6cOVVeLgBZfgMqWf/72O+9adOmlG9attVqtepcJHRDWoetwdfWdd9+TnZ0tvmLftH69iIlWS2uz2WxqMNXV1T67davyMJEUCxYuFAfFJSXiNjExSRmlx0VIjykjQNTxfOIX3tfX23T6tPJ5KcyZNy9r5kzxC7/iyqvS0tP5yISBsIZqelyc+GM/wkxp5SljEkRr7sjoDEClrWf/RHXmizLOTzmpZroi6JNdyV/lWE1hw+jAatFAVo737tmjeZbyqxNfZcTv7fLSJenfuJ9vMxgLYY0xKfHtdGz14OCgxWJRjtVJfaKFeOTTKd2OmW5PaTlqTirdL2M9JTIyKj0jY0L1u6mludlmG7NjwT5tVS5mKirsp78r30iEa8vLlema8aO/WM8rRkgirDHCZGoQtzk5uW4+XjST1RAfd6aMfbIrnOajyHqLZcx8HzcfPeb0k8Oemrb2Nn7lVvsf/ZC/T2/bunbdOp++BQIZYY0RdbUjrWM1rEV2ux/c47JPdgUzId00ODjQ1dWdmpqqdyHQH2ENJ/7XDdcfOjzOoqPwEfEtJD4+LiLCKI5bW1t379r14EMP610U9EdYY0S/tT86Knqse6s+/DAvPz+Oblbf+OvevdesXKn+uGP779euW+fFbzYIDoQ1Rpysq3PRH7pv35sJiQn2YS3yRdzaR4xh4h3fQU+TwobRX5FjS/nBB7851veYtLS0F154npY1DIQ1vEjE0KrV1zueXzC/2GkYeeu83+6aaGEuUthNSmeIIi093Ww2l11xxdEjRwoLCyfzspARYQ1viow0jv8geCRlRorNaouJidG7EOiDsIa7pk2blpoyY9q08KGh4YyM9ObmFr0rChIrVlxtsVjcHPJx4cIFX9eDwERYY3yVle997e57Cgvyp0yZIn6MijJ86UtrduzYqXddQSI3N3dgwKZ3FQh0hDXGV1NTMzMrS0lqRXh4+Pz5TqaKAPARwjpEKXuQuz/bInxauC/LATAOwjqkOV1cyWRqWLuWac26iY2N7ezoZAQkNAhrOMH8Fx3l5eWfPXtW7yoQcAhrAJAAYQ0AEiCsAZnk5edXVFTcuGaN3oXA3whrQCZRUVEddGiHJMIakMyFCx/rXQJ0QFgD/jPJVfT6rf3TY2MvfMyM81BEWMNDU6fyH8+E2a+iN1EFhQW7d+269NJLvVgPJML/bxjR0NAw0adER0dbbQM+qAVag4MDk0l5BAfCGiP27Xvz2Z/+TO8q4MTmzbe3trYyoRGENQBIgLAOUVarVe8SAEwAYR2iGurrV5aX610FAHcR1oBMMjIzn906Qu9C4G+ENSATozFS7xKgD8IaACRAWEOrrrZuVkGB3lWErsysrNde/fM1K1fqXQgCC2ENJ6KjovUuIYRotoaJjGT+C5wgrDGO7u7ukhL2xvUhtoaBOwhrjKOrq7O0dIneVQChjrAG5BAfn1BZ+d66m76sdyHQB2END1ltVoNhit5VhJC4uLiamhq9q4BuCGu4JSxMm8tWqy2K65A6sdlskZEMuA4thDXcEmlkiEJAyM7OFrdNTU2FhYV61wK/IqwBQAKEdYg6dPhwTEyscszgvECmGYWNkEVYh6iurq7c3LxPjxmcF7gYhQ0FYQ0AEiCsAUAChDUASICwBgAJENYAIAHCGlr91n6WSNVXd3e36wew33EIIqyhdbKubu26dXpXEbpycnJ37971g8d+6PTewcGBL15/fUN9/cKFC/1cGPRFWAPS2Lz59tbWVr2rgD4IawCQAGENABIgrAFAAoQ1IJmPP/5Y7xKgA8I6RP1x1+4ntm3Tu4pQVFJS0t3dHRcXZ3+y39rv/iucP3/e20VBAoR16DIa3dpqxGYb8HUlIaW0dElXV6d9WBcUFuzetUvHkiAFwhrjMDc1LVjgZEhvQkL84OCw/+sBQhNhDYPZbI6NjZ3os8LDpxHWfpCUlPT++5Wakz09vboUAx0R1jDYrLa8vHy9q4BzCYkJvb0XRXNxSUlNzWG96oFeCGsAkABhDQASIKwBQAKENSCNtPR0s9msdxXQB2ENSCNlRorNagsLm6J3IdABYQ2thoYGN+fLwEecznK0x4TzEERYQ2vfvjef/enP9K4ipDnOctQ4f4EZ5yGHsAYACRDWochms+ldAialu6tL7xLgb4R1KGpqahK32dnZehcCT+TPKnh261a9q4C/EdYAIAHCGgAkQFjDQ6xzDfgTYQ23hIeHa86wX8m41q5dZzI15OTk6l0IggFhDbc4hjXG5WKgNDBRhDUM9fWnLr+8VO8q4FxaWtoLLzz/4EMP610IdEZYw9Db25uQmDD51xGZct/Xvz7514G9iAij/Y8T2loXwYSwhjdpkgXepWytu2jRpXoXAh0Q1oDOJtrRYTSOfCJ2dHQkJib6si4EFsIa4zh0qHrV6uv1riKYTfTrSEpKirg9e/YsYR1SCGuMLzKSzg1AZ4Q1AEiAsA5FJpNpTnGx07ssFsuKFVf7uR5oKNt3MZsG9gjrUNTf15eVleX0roEBW25urn/LgZayfZfeVSCwENYAIAHCGgAkQFgDgAQIawCQAGENyCctPb29vb2wsFDvQuA/hDXgV7MKCupq6yY5LG/R4sVtFouXKoIcCGvAr6Kjoj1+bnx8QmXle14sBhIhrAEJDA4OREQY4+Liampq9K4F+iCsMbIO9e133Kl3FRjT5s23t7a2MqExxBHWGMEGVECAI6wBQAKEdSg6d/6C3iUAmBjCOhRVVOzPy8/XuwoAE0BYh6ioqCi9SwAwAYQ1IJ/Y2Ngms1nvKuBXhDUuYjab09LT9a4i1GVmZb326p+vWblyrAdkZGY2mkz+LAm6I6xxEZvVljIjRe8qQs6KFVdbLJbU1FTlRza9hCPCGuOorHyPKTO+lpubOzDA1jBwhbDGOGpqapgyA+iOsAYkMzg4oHcJ0AFhDchEWSdE7yqgA8IaACRAWMMTg4ODepcAhBbCGp6wsE0J4F+ENcYXE+P55iaYvNjY2M6OTvv1rBMTk3b9+x/0qwg6IKxDUf3JU3PnFivHJlPD2rXr9K0HruXl5Z89e9b+THxCQlPjab3qgS4I61B0qKrqjq/drf7IMGog8BHWACABwhoAJEBYA4AECGsAkABhDQQcozGyoaFB7yoQWAhrXOTQoepVq6/Xu4pQl5qaum/fm3pXgcBCWEOLle8DWVp6utlszsqaqXch8DfCGpBJyowUm9UWPzo0XqR2Zmam3hXBTwhrQD7TR8PaarXqXQj8h7AGAAkQ1gAgAcIa8KvIqEiTyaQ56biuHqBBWIccs9ksbuPdW7ypu7u7pKTExxWFlszMzHffeUdz0nFdPUCDsA45ylWp6e6FdVdXZ2npEsfz4eHhXi4LgEuEdaiz2TzZKvuSS6Z4vRKMJSkp6f33K/WuAjojrEOdualpVkGB3lXAlYTEhN7eXr2rgM4Iaxiio9i1Cwh0hDUgpZKFC00mU2Fhod6FwE8Ia0BKObm5/X19juc7Ojo0A0usVmtDfb3jIysrXfWD79y+Qz3esGnj3LlzV61enZiY6Gm9mCzCGpBMv7Vf3Lafad+5c6cI3JN1dZXvvufTd1SC+1//5V9e3L6d1Uj0QlgDMikoLNi9a5c4GBwcqPrgg8p33nXnWdPj4mNiY5yeDw8fMwSMxkij0djX19fb03O60dTYYPrWQw+99PLLHhePySCscZHu7m69S8CIFSuutlgsqampYz0gJiYmIysrKTl55Dg2dmrYZ/8vRxiNERER3qpkZEh+ZmZ6Rsbbb+0TTXiW+tMLYY2L7N696weP/VDvKmDIzc0dGLC5eMAll1wikjrbXzPU1VlUx44dI6x1QVgDcItoyDc3NTm9qgk/IKwBQAKEdchhxXp4RjSrxW10jJMLlfADwjrkNNTXrywv17sKyConJ0fvEkIUYQ1IaWZ2dnNzs9/eztrf77f3glOENeBDni1q6I6IiIiwsDAfvbijc+fOKQdMcNcLYQ34yoIFC81NTXPmzNG7EAQDwhqeYFsTwM8I61DXb+0fd4nUoaFhzZkzZ84kJc+wPzM46Kvv+4iPT3jhhecffOhhvQuBngjrUHeyrm7tunWuHzM0NGQ2t6Snp06ZMrJBzJEjR6uqqq9ZudL+Ma2trZs33+7DQkNYnLM92KL8uwp5hNGoHFRXVy9cuNCfbw0FYQ23dHR2ij+RkUbRyn7jjb16lxOElLX0xiVa2ZWVI2vsTZ3qv6uLhtHrmcoMxnU3rrn7vnuLior6+vqOHTvm2auVlpaOdde84mL7H5OSkliXVUFYwxXNYAbfjW0IcepaeuMSreyamhpf1+PU7Dlzz7a3Dw4M/Pq5X07ypewXy3Zf6dIlyhZ0WVkz09PTDKPJHjppTljDFXNT04IFfOfFiKjo6BUrV1paLZbWFuVMePi06XHTJ/QiNqvNOsZ3iKGhofa2NhfPrXz3Pacrd4sQ/+Hjjwf9mELCGoC7wsKmZmRmZvhr1b3z58/1932W7F1dncqBaOArt6KZbxgN8b/fsiXoF9omrENFR0fH6dOnG+rrX9758nRnF6wgF5GYJ44dKyyarXchPiQ+G+z/W1WP7ReGbTabP3y/MhQW2iasg5kI6IMHD/7trbfeeP319rYz6vmx1gZh+F3gmFVQUFdblzP2ctVGY6Qfywlc4kPraM1h0cQea6HtP77ySmVl5fe2bImMlPs3RlgHIZvNtn///qe3bTt+9NiUsCkXzl+wvzcnLy8mJtbpExl+FzjGHfwOVVJycnNTk6W11fEu0dx++IEHDaMXZr/9ne/4vTRvIqyDzQsvvLBzx47GBtPw8MhMFk1SC9OmTcvJZeE0BI/pcfEirJ2OI1QXBD74wQf255968slLFy9eefFcgQBHWAeV2traH7MpF0KMsufvybo6F4+xH0Zy4MABZfThr/7lNxLlNWENQG7x8QmGi+NY5XQ8X5vFohx8ePAgYQ2dXXXNyo+OHrW0OFnvuKmxcc9f/iIOIiOj0jMybDZXu7ICQUN871SyW93spru7W9eKJoawDirto+NPhcWXlYo/3d1dXZ2dzc1mS0tL/clPviSKdP7oyBHxR31W5YEDhtEhIj29PWfa2t7a96b4MX/WyFSxnu5uxvl5nVwZEfimTv0kx5yO3svOzWlsMNmfUTe76ezs9EN53kJYBxX1+50iLi5e/MnJzVN+FNnd39/fefasCGUR46cbTX09PeqD9+7Zoxw8u3Wr5mV//szTKWlpCz5dvmdgYHBaxLSwsClK21w52eKsFQ9HOTm5u3fv+gGXFrwnKvqTkTNO9xctW75cE9aqPa++5sOyvI2wDkJ5o41iR0p2Z2Rc1PQQCT48NNzf39fX2zs4NKjEvSbHhbbW1r0XD4168/XXHd/iv998UzmwD/fsjMxf/OynxSUlmgfHT49rbGzUnpSwIW+MiHD8i2RnZ/vuHQcHB0QwZefm+u4tgo/JZFK6QaKiovSuxROEdRAyTmTwv4hvcZs8Y4bTe9vPfDKVprOzY2hwUBworXLlpGOmq+zDPTw8XDTb1Za7Kikh4Zv33ev43Fk5uV+64Xqn5+++844FztbnVD4PnFbirbtE/WMVlpmW7vgXWVlePmfuPKcvPhmDg4PXX3/D1qeeqnznnYWLF3v99YOYaJAoB5JOdCSs4Yoa4mOluUppoSvHQ8NDnRdvJXP6tLbheazmsAf1ODbwFcrngdOneP0uN4mnR0VFZ096L3CRzhaL5YEHHnrxd787eqTmo6NHxcnrVq8Wt1kzfdh4nxBRpLJMx8CIkUvWw8PnxKe6cq/4PczMzlY7K3ynvb3dcfhHVtZMF09RrzoGPsIa3qG00FWazpbi+Qs0j//i6hscX0R8tXexi7bautdLTGxsdHTMWPfaf5795dX/Ep9G1VUfuhnWRmNkTm6u0pdyavRScF1tbX9/38+feVp5QE5eXmFRUfmqVfd+436lg+X1V1+dzN/FfT2fXg7t6+s7d2549EzP8PDQyJnePjWRXas7cbz0c8tSUlN9VOT0uHhRieaajUJZTDUIENb4xNfv+5r9j7947p/9X0PUqLHuHbd1HzjmzisWYW2qr1fPqJ3aXZ2dW7Y8+ta+N9vPtFssI98SqquqzoymzIvPP28YGb2Qm5GZKf6y8xcsvOHv/k7kuI+6v9Xm8Lnz5/p6ew0XN4ebm5q8+3adHR2+C+uY2Bg3PzYUpUuXOB2XHcgIa4zQJDUmaUbKJ6kkmsZq61iRkJgomsn1p05dMmVKfn6++EZyeekSZVBNampqRESEVwoQX1DOnTtnsGsOqwtJu98c9i7R7J09d67/31d14sQJ9XhWQQFhjSAh4luXxnVwUL8fPPjt7+TmjQyd9GIQu9DRcfbIocO6ZPG4RONX3wJkH95OWAM+kZqeYWlpvnDhvE/H8NkbHBw8WFmp9GwEoKTkZL1LcMLp0OzARFgDPpGYlOR0ur/vTJ0apldSZ+fmlC1frhwrm+EqC5PaU1bwCDQN9fWybNZOWANBIixsaoTR6PW8dtymNiU1NXm0mRwVFeV0zLLZbHY8yboFk0RYA8FDWYbf/cdv2LRROVCaw0JuXp7S4Z6VleXx1iqOS0snp6R49lJQEdaATyizfhITk/z5prPnzB0rrLc+8/S84mLD2M1hL/rw4EHNmeQZhPVkEdaA9ynb9AjxCX7tqI2Kji793LLKdw443tXS0nrjmjX+KUOzLYthZMBiIHZYy4WwBrxPXT7F/+tSpaSmzl+06HBVleb8T554IjY2ZtNXvuLrAjo6OhyHMMcFQIe103nnyrcNKRDWgPc1NjaI2znz5ulyVS07J9dmtdWdOK45//0tj+bPmrVs2TKfvvvx49r3TU5JCQvzbdQMDQ2N+xjZ550T1oA3KRs+fFA50rS87PJSvcqYPXeuqKO9rU1z/tZbNr72xus+Xbqouqpac8YPHdbK39TpdPa+Txfbkx1hDbhFXS1WYWltUQ7UNWMdF4y9rrzcb+U5unzJkvffe88xr+++664Xt2/33TXGv721T3MmNjbWR++lkexs3o3TXc93bt/h+3K8jLCG9GpPHD9y+NCZM20zsye7HqkwYLOpW6B5bGlZ2dqbbtJ3ZHFY2NT5CxZW/M/bmpHXjQ2mbz300PO//a3HI/NccN5hHR/v9MF+pm69KCnCGnI7+EHl3/66Vzn2bI1sz9hvhZOXnx8VFaVscmY0GlMCZkxxVHR02eev2Lf3Dc15kaffevjhn2zd6vW8duywnh4X74dFUVxQN1rMcbZcrSyLWRsIa0it/cwZJalXlpc7bhs2GfnOtkbz2yofXjTWYL49r742f/6Ce+69x7tvd+rkSc0Z3y2LqlLXQHe6vq7jRou1tbW+LskXCGtIrLZ2pB03Z968O792t77Nt0Dmz8F8FRUVmjMJiYlefH2nlMVgDc7267LZbOpxVlaW5t7SpUt8Wph3EdaQWP1oO+6Kq64iqV3zz2A+kYyOzVg/dFifO39urLua7OZzqn0+R48cUQ6UNU9kQVhDVsPDw8qydiUOe4bBkR8G89mv7q/wT4e1ss1N+epVjne1t7crB+oqKIbRyZzKwVxdN0OYKMIastJxlqCkxhrM98p//ue3v/Odyb9+zWHtBV4/9IEYRjfBGXkvZzP71T50++mLTU2nlYPUNJmmyRDWkB5rb7ppcMD5dsOOS3l4xrHDOjHJH+tYiW8MBruFA52WVFD4WY+HOsja6fiQgEVYQ1ZDw+PPMIaqo+PsWPvILL7sMq+8hWOHdX9/X6OpYaKv43qbguiYaPvJ6+fPnxtr+qJ9H7qay/ZDQSQat2cgrCGvzrNnDaPjnfUuRDc9dpsKKq1Lu7t6hj/9MPv444/7ent7L55dqcrOzdm4adPki3E6Hu6Es9mDPrJo0SLtu9v1oau5rF5dtO/FlgJhDbktkGRPJl9422Fi90SVr171o8cfT/RGz7IagqrC2UWXXX75hF6kYv/+xgaTB+/+2OM/cpzgo84+v/u+e9WTV1x5pXJw/Q03ePBGOiKsgWBgvwuioqCgoKam5pVdu8d6ioiwb9x/v7cmMVZWVmrOPPztb69cudIrL64ym81Ot7h12qGRmZm59ZmnDRcv0iI+mV58acfs2bO98hHlT4Q15NY7OmwrNNU11I9114EDB376zDOOy3SoRIp5dy8Cx6WRfHH5bqLrTzn9O/p6kVgfIawht3cdRiCEuNra2t/99rcuVpUTbfBf/+Y33r225rTDWq7Ld4GPsIasUtPS9S4hsIwb04bRq2rf27LF6+s3OXZYS3f5LvAR1oD03Ilp0aB+ZMsWr3ciKxw7rJ2OesZkENaArJqbm48ePfqvv/mNi75phWjnPvTww767pFaxf7/mjER7G8qCsAZ0c+LE8UNV1VHRUQWFhUVFs918Vltb20cfjYxfvrJs+bgPLl265P8+8sjCiQ9wtNlsVVVV/f39ixcvdp3yZrPZcbwdHdZeR1gD+nhr35vPbt1qf0ZZlTsxMSneYZmLUyfrrFZr/alTe/fscfP1s3NzvvnAA9eVl3vQQ11bW3v3XXepEfziSztcjKBw3DeLDmtfIKwhq/Bp4cpBY2OjjNsCaJJaEEHsfha79q3vfve2r97m2YXEP77yysMPPGh/xvXKfB8ePKg5Q4e1LxDWkFVcXEDs7BdQRGt6/c0b1t+83rPu6Y6Ojm1btzq9UOlim93XXn1VcyY3L8+Dd4drhDXgJ21tbQOj6yh1dXZ2dJxNTU+zfLqw8uSVLl2y4ZZbPOv0UOzdu/cfHn98rNneY22z67TDuqioyLMa4AJhDUxMY2Oj5kxLc7PN9tkcaFODqa/vk3mVTadPf3T0qObxyma7M2dmd3d1D9jtO+UBpSm9rGyZB5cQVbW1tc88/bTjmnkaTrfZdfxtlK9e5Yt900FYQ3rvvfvOqZN17jzSPkbH5X738Zx587Jmfra2fWpqWk7uJzOtLy9dkv6N+5Xj+Lg4zdLboq396CP/r611wu3rDZs2lpaWzisunuSgCxf9Hk45brNbXVWteUxZWdlkSsJYCGtIr6621uJe3uXl56sxOq5ry8uNRictxNTUVG9tVZWSkvLU1m3P/eLn406a/9Z3v5uenpaSmpqcnOyVUXFuzqNx7OLQbLP7N4eV/0rmz598eXBEWEN6n1u27Asrrta7Cg+JtvaDD3/rTwV/3P5vv3PxsD+8vPOOO++84sorJzmxRTSlDx486M48msce/5FI5F/98lcinTV3qdvsildzfB06rH2EsIbEUtMzlD1zpSba6TetX79g0cKtTz45VpeIaOGKiBR/ylevuu666y4vLZ3Q+nNms/nYsWP/uXv3uB3ThtFO5wcefFBpv99z7z2HDx9yfNatt2z82/7/ceywLl26hA5rHyGsIbHEpKQgCGtFUdHsn/7iuZ07dryy6z9cPEzkphqdGzZtnDt3bkxMjNO53SaTqb+vr7Ky0v0V/ZV5NJplRX8yOh7cSV5v2qRZQVu46gsr3HkjeICwhnO/eO6f9S5hfKcbPdlVJGCJJvZtmzevuOaaX/78Z45jSBy5f2HQHWPNoxFnHvne944dPapJfPGj42fAwkWhu3GPrxHWGCGi+ev3fU3vKiasb3RfwcREf2yh7TfZ2dn/+ORTh6qrX9r+e3cie/JETLueR5OZmfni9u1XLf/8uC81e7a7K5xgoghrfEKKprRTjitpBIEFCxeKPyKy9/zlLxVv/7cv3mJC82hG8vqlHbfe4mrRD/GC0u2VJRHCOgidbjTVnjiemTUzKipK71owMcosx1Mn69rPtFssrcpY7/yCgsioqK7OTvPp05N/C4/n0SxbtmzrM09rlg2xR4e1TxHWQUW50NTX0/Nfr4xsk5o3q6CwaHZqWnpcfHx4eLje1XlZd3eX3iV4YnBw0GKxGD6ddC4OjtTUiFvRiFaHgiwtK4uNjS0uKbm2vDwtNU2dSiOi/OiRGvF4D9Z7Kl+9qqysbMnSpZMZpn3jmjUtLa2Og/kUdFj7FGEdVMT/h6+98fpf9/5V+d+p/mRd/adT+1LTMzIys2bMmJGQlBQdHR0EqyD19/crB7ovudcjPje6u9Uf7Wefq3Mme3t7NTNflEnnhtGpOuI70BVXXhWfkOA4y/Gip4y4+gsrrv76/f9HBHdXV2ddba34U3/qVLPZPDQ4GBYW9uUNNysPjouLKyoq8uI8GsVYg/kMAfAPEdwI62BTOOq2r95WVVV16y0b58ybp1yksrQ0a0a5ifhOTEoSje7psdNjYmOjo2PCp4VLFOKto3+d3Px8x9G+blLbtmNRlpB2PO+6YWs/+9x+6vnGr9yqHHgcakqrXClbtK+VxrgI/bLln998x52z58zZsG7t4z/+sWcv7j6ng/myc3MmuvU4JoSwDk6RkZHKavH/+ORTot3XamkVLa8Tx4+L/8MbGxqUxzjGt2puyciMYaMxUrTExcG0iIiEhE8uHCWPngkEyodQw6lT37zvXs9eQW3bulBcUuJ4UjMT3Wg0ihavZzU4pTTVBwZs4l/N8Gk/ifoJoZQt2uOiMZ6Wnu7dt3aH08F862/e4OcyQg1hHfymj36zLiqarc7JVq9idXf3HDt6pLu7+6OLd6c+VnN43JdVGubKsfiuHTHtk+Uy7JNdiIqO9sV1TlNDvfJJ88S2be5viBUI1IVS1Sw2fBrHjl0lSue10k+ifEIESFeDMpjv1k2blLwuX71KfJnTu6ggR1iHIqUtpvxvbz9dTckRESJ1tbVWq1VEyZkzZ86dO6eJcoV9w9ydcFfZp7xK6Y1x+nili+ait25tqdj/tmE0y/yf1JoeaoVmlVRlLIf6o/3FQ3sry8uVAyWOxcHam24Siez1proviLz+82uvNTU1Gdhx0S8Ia3xGDYixEtC+VWhqMCnjMTo7Oy2trerlPqfJbs9F98uEiCZ8WFjYL37208m/lCPHRq5rShNY/TEmJta+/0S5eKgcu76EKJfIyEhi2m8Ia0yAfXPPnSatOkxNpV7Ts45SToomvHpsGB3mIZrzynFTY2Nfr5MVqBdddlnpkiU+HUiuXg/UkKLZi+BDWMOHIiIiNH2sAdLlCkiHsMaI+SXz7H88XOOPJSkAuI+whhMiu8lrIKAQ1tA2qwEEIMIaACRAWAOABAhrAJAAYQ0AEiCsAUAChDUASICwBgAJENYAIAHCGgAkQFgDgAQIawCQAGENABIgrAFAAoQ1AEiAsAYACRDWACABwhoAJEBYA4AECGsAkABhDQASIKwBQAKENQBIgLAGAAkQ1gAgAcIaACRAWAOABAhrAJAAYQ0AEiCsAUAChDUASICwBgAJENZAUOm3WqOjovSuAt5HWAOABAhrGA7XHJ1fMk/vKgC4QlgDgAQIa4zQNK7FjzoWg8no6emhzzooEdZBq7a2Vty2tbWlpKS483gCWnaDg4Pi9sMPPki//nq9a4H3EdZBq7Cw8Kabb7779s1r1t106eLFs+fMiYiI0Lso+MSJE8cPVVXvfeP1Sy+77HPLluldDnyCsA5m//TEP9245sZ9+/Z9/3uPiB+XlpUtWLgwK2tmfEJCdna23tXBc+ILU2tLS0fH2SM1NXv37BFnrrn22sd+9MPly5dHRkbqXR18grAOcstGPfLII7W1tUePHKmoqHj1T38yNzWJu2YVFubl54s/UVFRGZmZRmNkamoqre9A09jYKG5PnawTtyKau7q63n/3XeWudeu/LNL53vvuLSoqIqODHmEdKgpH3bhmjThubm6+smz556+8YsH8+SK+T9V1Pbt1q/rIucXFmVlZ4qC4pETcRkZGpWdkiAOj0ehm9zfc19Pd3dXdLQ66OjtFS1kcmBpMfX29wrsVFerDFi1ePKtglojmKVMuEWH91NPbvvSlL+lWNPRAWIei7b//ffnqVY8++qg4VuJboVyTNJlM/X19PT29NTWHxY8n605WHTyoeYWlZWWxsbHKsZLpCqWFrv4Ygp0tbW1tAwMD6o8tzc02m1U5bj/TbrG0KseHDx2ytLTYP1F8QH6ubKS7OS8/NyszUxz84LEfiNusrCxNqzkmJubZZ5754he/SGs6pBDWIUck8q+f++Vrb7zueJdoequ3jjpEw+/sSNPParU21NcrJ5vM5kaTSTnu6ryohe7UyvJyx5NKV4yLZ+XPKnD9spOn9DO4cKSmxvGkY+ZqKC1i5TguPn7Vqi8qx7d99bbk5GRxIP7imaPR7L7rystFWL++Z4/9By2CHmEdcn73299u2LRxrER2IXGUcrxw4cJxH2+z2ZpGO8dV9ilvr6KiYrQDYEzjfgZM3jXXXhufEO/iAcuXL58+PVZzUs1cVVJSkvpb8hHRoL7jzjt3vvQSYR1SCOvQIlrHO7fvcNqs9jqRKY4fCU5TftzQeeLJJ71WVlBYtXr197c8Wl1d7c6nJoIDYR1a/vDyH0qXLvGgWY2AIhrvd9937+t79hDWoYOwDi1/eHnnI1u26F0FvODzV1xx6y0bv3H//VxmDBGEdQg5cOBAY4Np+fLlehcCL1i2bFl2bk5VVdUypiyGBsI6hPzP22+L7840xILG+ps3iH9TwjpEENYh5NfP/fLFl3Z4/PR+68h44WnhI7xXFDy3rGzZuhvX0BMSIgjrUFFdXS1uFy1a5MFzz5+/UN/QYLONzPUICwvLSE+Lj4/zcn2YuKKiIsPIKk4nuMwYCgjrUHGg4sCGTRs9a4K1trYqSW0YCe7zzS2thHUgEP+a4t9U/MsS1qGAsA4Vf3tr3x133eXBE0WzuqOz6+Iz59mVNUCUlpbufOmle+69R+9C4HOEdUgwm82V7773k23bPHhuV1eX40ljhHHSRcEL5hUXi3/Zjo4OX0+bhO4I65Bw7Nix7Nycia5Boeh0COvEhPiwsCneqAuTpcxvOn36NGEd9AjrkFBXW7dq9WoPnjg8PKz2Vqtcr6EBP9uwaWPN4cN0Wwc9wjokeNxh3dPTqzkzbVo4vdUBZe7cueKbk95VwOcI6+DX0dFR+e57P3z8cQ+e299v1ZyZPn26N4qC15TMn//9LY8+/uMf610IfIuwDn6nT582jL1KtWvdPT2aMzHRNKsDy8yZMw2j15A9uyYBWRDWwa+hvr589SoPnqhMWdRQN4hBgFAuLTY2NhLWwY2wDn4nTpyYP3+BB0907AOJiYn2RkXwsg2bNrZZLHpXAd8irIPfwQ8+8Ozq4oDDOJDoaMI6EGVlzaysrGTjmOBGWAc/j68u9vX3a85E02EdkNLT0w4fPqR3FfAtwjrIKRuWZ2VlTfSJw8PD58+f15xk4mJgmldc/PADD+pdBXyLsA5y1tGLhB6s3zQ0PKw5ExlpZOJiYFL2hmdASHAjrINcQ339hk0bPXii49XFSCPN6gClZLTV2egdBA3COsi1tLTGxXmynKnj1cXwadO8URF8onTpEpPJxFbIQYywDnJNTadLS0s9eOLQ8JDmDFcXA9msgoL+vj69q4APEdZB7mRd3RdWrPDgiY7rN01jN68AJr4/nThxQu8q4EOEdZDzbNzesMPVRYGtFwNZUVFRZWWl3lXAhwjrYGaz2Tx7ouNQEOYuBr7Ozk69S4APEdbBrKmpyeDREk6OVxfDpoR5pyb4BkOtgx5hDSfOX7igOWOMZNweoCfCOpiZTKbSpUs8eGK/w0Rzri5KwWazebaBPQIfYR3M+vv6ZhUUeOWlwqcR1gFN6exqampiqHWwIqzhhOO4PfqsAX0R1sHM4+mLTpZwMkZ4oyIAHiKsg5ln0xedDrJG4GPGeXAjrKHFIGtJMeM8uBHWACABwhpajjNiGLcH6I6wDmY7t+/48vr1E32W44wYFkcFdEdYBzllDxGEiD76rIMXYQ2t4SHtStZhU9jNSwKlpaUsvBfECGtoOY4GYWEQQHeENQBIgLAGAAkQ1tAactJnzcIggM4Ia2gNDTn0WbMwCKA3whoAJEBYA4AECGsAkABhDQASIKxxkYGBQc2ZSGbEAAGAsMZFzl/Q7hETFsa4PUB/hDUASICwBgAJENYAIAHCGgAkQFgDgAQIawCQAGENABIgrAFAAoQ1AEiAsAYACRDWACABwhoAJEBYA4AECGsAkABhDQASIKwBQAKENQBIgLAGAAkQ1gAgAcIaACRAWAOABAhrIEikpKZW7N+vdxXwFcIaCBLJycmNDSa9q4CvENYAIAHCGgAkQFgDgAQIawCQAGENABIgrAFAAoQ1AEiAsAYACRDWACABwhoAJEBYA4AECGsAkABhDQASIKyBIBEVFSVuzWZzZmam3rXA+whrIEgoGW21WvUuBD5BWAOABAhrAJAAYQ0AEiCsAUAChDUuEjYlTHPGaDTqUgkAe4Q1LmI0RsTERPf19Ss/hoWFJScl6lsSAIM7YV2Qm+eHOuAjq669Tu8S4Ff8iwcrWtYAIAHCGgAk4Dys6xrq/VwHAMAFWtYAIAHCGgAkQFgDgAQIawCQAGENABIgrAFAAv8fGx/73SHGEBcAAAAASUVORK5CYII=" name="Kép 1" align="bottom" width="392" height="372" border= "0">

Potom uchopte priesvitnú plastovú fľašu do jednej ruky a druhou rukou môžete ľahko bočným pohybom odlomiť uzáver. (pozri obrázok 2.)


Obrázok 2. – Odlomenie uzáveru


mOrLLUlsoSyO7lNcWxnOAlMQt2TVi4iNc4uTs2oW/dezI0a1bt/bufX1NGGQxKyvrzTffRMOBOSJZAD69IOLeMoUnTZo0cOBAfkgINWbyaeyi1Mwg1vg582+x5gYIH65oMluga9duL7zwwr33fipVllerervTynJdXaLVkV26ykOnI7uUvZwstYXS7UfpSivraJQrk5J/Ip6NxMRHvG54YtLkdR+vgR99vGYNKjW72YZs0KBBIIXcDEl04C29hoPp0KHDsWPHNm3aJGXjUS89H8VGSs0CT6wbNWokDVcEdRaHK4quAi6gnTt3TjIr6tWrd0kYg6sTZWVahW49UJlWwTTayvQVhkxvfDOLbaEqPh5BucIp+SfS2YjXN+L54//997/4sHeWLX/q6adFCW7Tps3cuXMxSQ6dB+ZVvYavEp/qUlpaevz4cdg4cuTIqVOnUKmnTJniyeMhKoi9lJqp2oMwvxZrPlxxc1YWKLUoXsaiDwgA//OfzaNGjRT3YKwsV4qyrk+pcj1Ql1ah01amd7GZ3vg2GdnFXDbQdaUxSq/GeMFhPFdJDZt4GI7nD2ldUfqLIh3AB3j27Nk8mEW9Tk1NHTlypFf8a4j68Xnhfzg2zx8AUXFsp9TM0B5EFOsTJ06kp6djNisEBQMHDuzevbtPp4jyBFg0QOrXry/NFhCtVQgAX0qdNXx47O233y7upHr1MkqtFGVdTKpbD1SmVZiM7FJWGCI645s5vGPX20KZj0eQdqL0apQXHNK5SiyhFMNw/JWu99wjrisa/1jmGBY+ePDgtWvXinqd4iAhIeGRRx6BN91b+Xzbtm3DDT6nnPAJ7KjU7GZ7EHZzGQTFevjw4eIgOFy6gQ2bpLKWDzjNcAPkP5s2jXzgAeNsAb68hjHm8RMnWrZoIe6kVs2w4uKfW6PpRNnYq4jp1wN13Z102qqrMGSmvZx0VS3KNiY6A93SeATjBYdU3S49ixiGw//Hjh3F3zp25Ghubm7nzp2ZCvg0cr2G2IL7IZh8HRERER8fD59nz+fPcSe9ZcuWHn5qoiLYVKmZSqwXLVqkfCSmss6dO9dHi9G5AYLDFaXZApI2gVhs2LBRaq0XGhoqVZYrjQJdWoXVkV26ykOTkV26Xk66qhZdGxOdge76eARjcY1xDVPXsAl+Nzn5ySeTfr9m9Sq4c31mpk6pEdRrIDs7+6233uJLeTscwEcaPreTJk3y2HUhHAbfbtu2rQeekXAX9lVqZhDrr776Cu/PzMxs3rw5XMctXLhQTGW1WxMGF+EGCB+uKAa5UnEgOhvxv/1t9erVxJ3cVqWKeFNpFJiP7HKx2E+nrUxTYYjojG9msS1UxccjKA0caQ1Tqj7nrwPuMKxmGD7sH6++Nj4hwRWRRf96ypQp69evF5Pn8HPLHCkZo0aNqmzJ5qF9amqqj16DBiy2VmpmEGvgiSeeGDRoEHMsj8CHW0xlheB6wYIFPjdKBr6c0nBF42wBsZkyZvJ16VImmqtb946LJd9JleVGUTYZ2eVisR8zHdmlc7GZfmSX1bZQFR+PYDRwjI1BYP9iFRI/EtwhX1fc/J//xA4fbvxjlbRxAJ/PzZs3v/rqq1w32U1XhDlaLMGprlevXm6/QISTBLc+Ro4caf5gwm7YXamZQaz//ve/w/cKFxgxlbVv3768TsxHR8nw4YrcAJFmC4iX9hBsrlu3TlLq6631wsKKiouFfSo6dejSKix1HFU2PELKPbLL9bZQlsYjKC1spYEjSjMruyorFj3iDh944EFU6ndWrHBdqRH4ZA5ycOLEic8++ywjI0OUbB5lM0fkC1E2XD5WXLXhuWJiYnAbQnsf9QkDGR9QaqZZYOSpe126dAHlmjp1qjhKxj7tzVyBN4s4e/r0V7m50mwBjGG5NmFrvccfnyg5xVJrPV2nDmVahaWOo0xfeWjiYuvGGjCLbaG0dYmaNESjha1MrJZ+Xao+F51rCOovnD+Pv7Xjy+0m64rmwOcz3oFSspkjXYRvg7xCoN2yZcumTZtadUggmuYyHRERkZSUVI6jJbyLbyg1cybW8NmFn8IXBu/3uVEy8NdxAwSHK4o2hRQIY7CZn1/Qo0eEuJOGDe8UDRCm8TR0fUqVmRK6tArdOEQTF5tpxhow622hlAa6bifKywXjncbGIKJJIvrj+LdH33ffpo0bmQvrik4RJXv79u3btm3jNgVHvAfUNjo6umPHjuHh4RBxN2nSRHkFWVBQALuSTgDz5s3zlS8FIeIzSs2ciTU6IazsdAIfEmtugOBwReNsAVFzIdRdtOiN7t3vkSrLw8JCi4t/noSrFCldXaKuqkWZVqHLzWB6F5uZjuyy1BZKtx9lGqLyckF5p+RfSwutvGETanqjxjcSRl1fV3RKYwfwFsycOTM/P/+rr77avHmzsfgbU0eMv87LDo1Czxz6btsJkIRTfEmpmTOxxu2GDRvGxcUxXxNr+AoZhytKswW4YGFqx0svvVyvXpkRHqEhIaJS6zwNZVqFecdRoy+s01YTF1s31oBZbAtlPrLLmIaotLCN1xBG60Z8C0SLBjW9fnj42dOnmcV1RVeAz3kXBxBowwf++PHjeXl5ECAb+3iIKAUa8W7HKKLi+JhSMxfEGr5LvOG1D4k1/F18uCIaIOazBf7wXMrXeV8PuNnjCalVq9aZs+fFhk1KkdKlVZh0HNU1vVNWHupcbKbv5WS1LZRuZJcyDVGZPmi8hjD611LDJm6PoKaPGBG3bMkSVq51RdfBWnAAM1CLiorOnz8Pwn3q1Kljx46ZqDNzJP9FRUUNHTqUNNrX8T2lZi6ItTidAMV63bp19v+w8uGKaIBIswUkze3atdusF2dF9+tnMEBqnD//8yRc3Rhy3cgupSutlHudtjK9i830xjez2BbKfDyCtBPl5YIywJdCeMkp4vYIavqPP/4PH1aRdUWr1HHAkzewDVNBQYH0sODgYPtHJ4Tr+KRSM+tiPXXqVPun7onDFUEdevbqJQanqLlc/tDIPvXt6caNGoo7CasRKiq1bp1NN7JLuR6oS6vQaauJi800xjez3hZKNx5BuRNlEbzxRTCG8KJTJJ7JUNMHxsRsyMxk7lhXrAiUdef3+KpSM9fEms+Uw8fYX6y5AYLDFY2zBUT5A6n67LON8b/9rbiHkJCQ0NCQy0IfVKWhrKtLtDqyS1d5WL6RXZbaQun2I04Z5ygvF5QvgpRYomvYhOF2g/A78WFuXFckCCM+rNTsplifO3dO1yJVzAZBsdY1D7EJ3ADhwxXFEE+SPzSyHxo9WmqtFxxUXVRqnaGsTKvQrQcq0yqYvvJQanskojO+mcW2UFbHIyhjcOOLICWWSF1BRHsE3o59e/dW3roiQXB8W6mZQ6wXLlx46tQpXqPYtWtXcQajJNZwiWrnbtdweHy44v79+yGsFl1aSUQwEszPL+jY8W5xJ7Vr1z577mcDRGco6/qUKtcDdWkVOm01cbGZvpeT1bZQJuMRjDtRxuDG3BKjfy12JhGPEM9Gf/rTDA+sKxIBjs8rNVPNYJQG5oI081VykOywsLD4+HivHa4z+HBFNEDE0bfG7DSQjw0bN0pKfb2yvGxrPaWhrMvh03UcVaZVmIzsUlYYIjrjm1lsC2UyHsG4E2UMrjx+6eWSOpPwI8TXpFq1G62yPLmuSAQa/qDUzAWxnjlzZnFxMRog48aNa9WqlW1nn/PhimiASB6xNFsAVXXCownBwcHiTqpWLeOH6AxlZUyqWw/UdXdSaivTVxgyF0Z2udgWyup4BF1itXT8xpdL7AoiGjsYbttkXZHwY/xEqZkzsUZHG0Ie/tP8/Hx7rpg3atSIGyBbtmzG4Yq62QIoVXl5e6XK8vAGDYqKLoqV5UpDWdentBwju5SVh+Yju5TGt9W2UJbGIyj/XqWsS8uS4i+Kxg4eTNObh0TrikQl4T9KzVwQa/GnY8eOtW1FDDdAcLiiKCVG/xdU9cMPP5SUGggJDvru0mV+U2ko69IqdOuByrQKnbYyTYUhojO+mcW2UJbGIyj/XqWsSxaQZF6L9giE5LSuSFQ2fqXUzJlYw0+XLl2K0y7gAZMnT16xYoUN8/YGDxkyY/ofmTBcUZRCyf/FkHbKlGckqapVq6ao1DpDWVmXqFsP1HV30mmriYttMrLLUlso8/EIxp0o00iMlrrRApKahrObAT6+/i++OOsth7dG64pEZeBvSs2ciXWbNm14Rczq1auTkpJsmLcnDlfcuWM7hNWiFBpnC4Cqfv11Xt++cvxY9cw5sbJcWeynS6vQdRxVplWYNDtVPimiM76ZxbZQJuMRjDtRHqrSUpd8FSn5mjvX+PqHhITiw2hdkagM/FCpmTOxlipi7Jm3x4crogGC1/jJTz2tnC0AOj5v3rw+fXpLleUhwUGiUiuL/XRpFbr1QGVahS5bWfek/CmYaqwBs9gWSmegK9MQdX+v0dgx+iriY0TnGs0QWlckKg//VGrmTKylvD0pBdsO8OGKB/btw+GK4jW+NFsANeXChSKptV7t2rWLL/7cWk/nSuv6lFrqOKrTVhMXm2nGGjDrbaGUBrouDVE5udFo7Bgn4Uolo/zFxP23btMGlZrWFQm347dKzZyJtZi3Z8NUENEAweGKoKfcjpCiSNSU7C++GB77G3EnIRBUB1UvLb3K71G60iYju3QdR41pFbpxiEzvYjO98c0stoXS7Ue5E+WhKtt2S5qua9jEHKecC0VFtK5IVBL+rNTMVKyDgoJmzJjB8/bGjh1rt3573ADB4YqSHSFl3YGOv52e/ushg6XK8urVyyi1LlNCN7LLpOOo0ReWRhGKT2o+skvZy8lSWyidga5LQ1QeqjE30Rjai+a16FzjaueDD46mdUWiMvBzpWamYg0/euONN7o6vnU27LfHw38I09AAkWYLiCYs6vjJU982b9ZU3En9enWLiy/ym7pMCV2fUksdR3XaauJiM30vJ6ttoZQGus7wUR6qMjdRisqlUx1/R7B7dd26N9wnWlck3Iv/KzUzFesuXbqsXLkSZ8TYbXVRHK6IBojoBRtNWFCNzMx1j02YIO7EWFmu6+DsrpFdSkvapH+erp6QWWwLZWk8gnFqItNYK1JUbtKwCc0Qvq649YutpNSEuwgIpWYOsZ43bx4m57GyYg1fwtTUVJwDbbfVRT5c8dP1mcNiY/FiXByuKIZ7mOowLn5c9erVxJ0YZ5brYlLlyC7leqCuu5NuZJeJi62rJ2QW20KZjEdQ7kSp4EZrxfgKSA2b+BkOLzWio/ujUv95zpxxj4yzzyUa4dMEilKzsrMFWFmxTk5OPnz4MF9dPH78uE1qF/l80rOnT+NwRdFQliwLVN4jR4+0c5T2cJo0bnzpUr7TynJdXaJyPVCXVuH2kV2W2kLpxiNIKRzioUoKrlxclV4BybwWz3Dwwn57+lu+rpidnT1QNfmXIKwSQErNHGKdn58/duxYyQaRVhchys7KyrJDNCQaIDhc0ThbQBQsEKOVKzNSnvuDtB9XKst1aRVWR3bpKg/FibHSj3RjDZjFtlDmI7skpdYpuHFx1Xh44rOLZzh8YceO/e2i166/ZS/PSiWlJtxCYCk1c9QoKj1raXURhBsn1HmdmrVq4QYfrijNFhAFC9UwKTGxRo1QcSchIcGuVJYr6xJ164G6tAqdtpq42Ezfy8lqWyjdyC6mSkNUKrhycVU6PPHZRcVHM4SfJ44eObJ379677y7Tk5YgykHAKTXTLzB26dJlyZIl48aNgzvT0tJ69eqF06C9y8GDB3/66adbHGYzGiAmswVQDQsPHuzWtYu4k7p1614ouihVlhtjUl1donI9UJdWYTKyS+diM73xzSy2hTIZj2DcibI/n3JxVUotl5LKRecaV0F/c/+I4ovFmz//vGrVqsa/iCCsEohKzfRiHR8fn5eXh7WLcXFxu+Hr2qWLs51VIgUFBXAwjcLvrO5oV48GiDRbQJJLiLKXvPVWl85/kSvLQxSV5cqY1Bjb6tYDlYtyTKOtzNTF1hnfzGJbKN1+dDtRuufGnBNjvra49shfn8aNm8Bp9YOMjFphYVVuvbVp82Y2WfAgfJ0AVWqmEuuVK1fCzZkzZ27atAnvnDBhgnfLYfCcUXr1Kir1qpXv3z9ihGQjgFyKgSpK8IwZf5IOOzQkpLjYeWW5rk9pOUZ2GWWx3CO7LLWFMhnZZUxDVLrnyr9LMpqkSwd4UvioHPnmmwP79oWFhNx6yy0g06kvv2yH1Q7CDwhcpWYGsYYgesGCBZMnTxY7o06dOtVbzfays7MxHaXoYjHowplvv2U3hysaZwvwQBUleN++/VJrvVq1ap2/UCRVlitjUqWFrVQ03aKcTluZpsIQ0RnfzGJbKEvjEZTuufLvMubG8EuH70pKDhYW/v3Vha0cZ7Lbb78dZPrtZcsaNWpk/DMJohwEtFIzg1jz6eZiOUxUVJTn5y6WlpZiQA1MmTKlZYuWf54zh90crmg+WwAk+J///GfPnj2kyvKQkBCpslwZkyrrEnXrgbruTkptZaYuti7MZxbbQpmPRzDuRFlfY/y7jK8znL0em/Bo3TvueHX+fLjZ6uYFx2OTHp+cmEjRNOFGAl2p2U2xnjlzJgawINa5ubnz588HfUStHDduXKdOnTxsWL/33nurV6/G7aSkpFtuuQWVGocrhpVdT5PyiDHKTn3ppTvDy6hhjdCQ8+fLzCxX9v/U1SXqOo4yVVqFycguZTY3ojO+rbaFMhmP4GJpjHKxUbwguHbt2u6cXefPn/vbK6/wM2JEzx4vzJrVunVr459GEBWBlPo6INbzHWERijX+P2fOHG8Z1gUFBZiCAixZsgRXpfhwRTRAxPU0KY8YJenLL7+UWuuFhoYqK8uNY2SVMaluPVCZVqHTVqbJ5uZPoevlZKktlM5A16Uh6hKrpT2jfBcWFpw8cWLFsmVnT5+uEXRj0HDT5s2e/P3vqSsTUUmQUt8AR+IyQawhsv7zn//cr18/5jCsZ8+e7ZkM69LS0meffRa3IyIiRo0ahdt8uOKqjJWg1MbZAqLWgCS9nZ7+q5gYqbK8mmFmOVNFxEoLu3wju4zaaj6ySxnmM4ttoXTiq0tDNEmsFvcMcXSjRo2eeSr51p/KHNvMWS+OiIsju4OoPEipfwa+aYsWLercuTO61aDOzzzzDG8J4rEM6zfffJP7Hm+88Qb//kf3748bfLiicbYA1xqUpBMnTtx1Vytx57Vr175Qdma5MiI2Gdml6zhqTKvQaSvTZHMjOuObWWwLZWk8gvKMJXZxAo3e+kU2xNFnvv32p59+YjczIJ+ZOvWBBx+wVbNcwi8hpZaZPHlyWFgYmg87HAwfPnzVqlXMkRxS2QMHsrOz8TwBLFiwQDTHIZrjBggOVzSZLcAckrTxs42SUl9vrRcWVlRczO9RRsQmI7tc7+7ENNrKTF1sk5FdJm2hKjgegWnOWHBtsW7d2lOnTq7+4ANs5XHLLbdUcVQhkUYTnoSUWkF8fHyrVq14LyeQ6caNG0N8CtvPPvts5Y0zh6fgT5qQkDB+/HjpAaMfegiVGocrms8WwLyIMQ+NkSrLq9xWpiJGl1GnHGFlfBZEl1bh3pFd5m2hKjgewVhE/l1JyYH9+9d8+OGX2dniI0mjCc9DSq1G6uWEMs0c48znzZv33HPPuf0Z4Sm4tRIRETFjxgzj+SDq3ntxgxsgJrMFcCnsyNEjv+jYUdxJeIMGRWUNEGVGnS6twlLHUd04RGY6sks31oBZbAulM9BN0hDRwzl27NhHq1dh89J6d9yBD2javNkDD44mjSa8Aim1ljZt2qxbt27q1Km4xshJSUnp3r37oEGD3PhcpaWlM2fOxLMCACcDZRWyOFyRGyB89K0x5ISg8sMPP5KUGggLCxXrFXVehLIuUReDK9MqmL7y0MTF1o01YBbbQukMdJM0xDVrPnp3xXI4EYr3Y14HnM9ozZDwFqTUZoAyzp8/n68xciCm7tChg7taOoBMJyUl8fNBZmamySgDPlxx9QcfoAHC9LMFMKh8YtKkWrXKqGGN0FCpslzpRej6lCpjcF1ahW5kF9O72Mx0ZJeltlC6ukRpJ9+VlOTk7Fr29tvffHOwZo0w6Uk/XruWNJrwLqTUToCv6OTJkyG+nj59Oo954TI/Ozv7wQcfrPj+JZlesGCBebTerVs33ODDFUGduQFinC0AD8jPL+jZM0LcCUhV1TPnxIZNSi9Cl1ZhqbuTcg4W4nRkl7KXk6W2UCYju/DvPXbs2PZt25alL7lxtAaZZo7PgPFOgvAkpNQuAeoJQTSvYwRGjx4Nej1t2rSKuJYnTpyA0wDPycOuI+a/IhogOFxRNI6NswUgqFy+fFlExD1Sa72wsBpivaIuLU9Zl6iratGlVei01cTFNunlZKktlEld4vPP/+mF52fs3rlT2v8zU6feN/C+wb90p7tFEBWElNpVGjduvGjRoqioKF49mOYA5HX8+PHlCLv27NkzYcIEHqe7ItPI2N/+FpX60/WZIx94wHy2AMa/06en1KtXT9xJWI0arlSW6+oSlVUturQKnbYyvYvN9Ma31bZQ0n7Q6FixbNmVS5d3fPnlbVWq4P1Nmzcbn5AweMgQWjAkbAgptTXi4+MHDBggBteJiYnp6ekgskOHDnXxS15aWvree+9xxWdWZJqVHa6IBoiod8bZAr/73f/t3JkzeHCMuJOQkODQ0JDLl7/n9+hGWCljW916oDKtQqetzNTF1hnfukNlzgz0kpKLW7O/WLXy/RuvQPCNQvCInj2Sfv97eFXJ5SBsCym1ZTC4HjVqFHeu4X+U3dTU1H79+nXr1k33nS8qKtq0adPs2bN5KM0cS4iWMknE4YpogKDe8eGKI0bEib4wlm8MHDhAaq0XHFRdVGplTyKm71OqXA/UpVXotLXcI7uYy22hrl271qlT52eeSr5cUiLtB17G4fff7xMNleDsfvz4cdg4cuRI8+bNg4ODaUZBQEFKXU5AW6OiotauXSvKLtadM0fdCvw01AHcvOxg8+bNUsJfbGzs3Llzy1H02DcqCpV6WfqSYbGxUlqbZC7f6BCSnNy8eTNxJ7Vr1z577oJ4jzItT5dWYXVkF9NUHiorDBGd8c1cawvFVwuv1387ygvxYZh1F3XvvfY3OuDUvnPnTrgCkz45zJF0b+lKjvBpSKnLD8S2EDwOHjwY9Do9PZ0vDDJHgyfjV0ti5cqV8Lvlu+IWq8xxuKJxtgAPLXlrPUmpr1eWl22tpys5UdYl6tYDld2dmL7y0MTFNunlZNIWamXGyiq3VlmVsZKnRXONHv3wmF8PHdq7d29mhQ0bNjRr1syTobeJQHP4lRzOKvLYsRFegZS6oqBeA3v27NmyZQtItuhsGIE4Oj4+Pjo6uiKhEDzpM1OnYsdqPlxRmi0gJjzgqho8tdRar2rZ1nq6khNdn1LleqAujcRkZJeywhBRGt9MU9UCQfTBwsKtWzbn7d4tPriC5YUTEx7FjccmPQ5XM1aF3hLZ2dlZWVn84kwC3kG4AisuLhYVPC4uDq7h5s+fTz67H0NK7Ta6OIAL0hMnThw9ehSu9Ldt28Z/2rFjx/DwcDfWy/Tuc0MvVq18f/SYMTVNZwvcaK138uRdrVqKO1FWlhvT8nSxra7jqDKNRFcxyDQVhojO+BYP9buSkv379/MgukbIz31OYoYMHvvb37prtfAfr74G/2bOevHhsWMrvjeR0tJS45UZAuoMf36vXr1Elwx0WXTeULhJrP0YUmr309gBbFTqNWnnzp0hVDx25Ci7aYCAOnPD1xjYgnp+9NFHyb9/UtpPSHDQd5cu85u6UhFln9JyjOxSVh6Wb2QXHuot7JY1q1dJP8IgethvhjVq1KioqIi3bQH27d2LGwUFBSWONcZ3li1netq0b1+wfz+/2eDOO2dM/6MblRoOb/ny5VIRLLtpQw8YMEB5aufO24wZM3AyEYm1f0NK7cOAGKEB8snHa0CpRcMXA1vRUsAFwITx46XWerVq1RSVWlcqoqtLNOk4akwj0Z0GmKbCEDEa3xBEb9myefUHH7Rs2kyS6RphYZe++w5OYPDK4ItTboKDg69cuSLKNIBzh92CTqNTU1OHDBniyjQ4EOW5c+c2bdoUdwJiXbt2bc/MuyA8DCm1D8MNEHG4ojRbgAvuzdZ6R3/R8W5xJ7rKckmpdb1BTDqOGtNIdKcBpnexmXB9UL16dbh6gNMS/L34I75UyAGZNu6hfIBMu2tXEuh14EhlDgTR8fHxY8aMsWqmYyY+irXH5l0QHoaU2ocRDRAcrijW4xktBVDPFStW3P3iC1JlebWqt4tKrZ2DpeoNolsP1KWRmIzsUlYY4lP07NX79dde3bZli2svjJtp16FDu/YdmjVv9rdXXqn43rKzs5OTk8VlZ9DoadOmlTsRiDnEOjc3Fw0QOAEcP36csq39DFJq32Z8QsKM6X+Ejc8/2whKjSuHXGSlyhGMW5+dMkVqrRccHHRJKIFhmqoWXVKHcj1Ql0aCpwGlJW2sMESXY3NW1t68vCplzy6VQf3w8E6dO8NGi5Ytg4ODGzZqVL16EBxntWo3EmYqqNRFRUWzZ89GWxmpuEZz5syZA2KNJ4CZM2cuWrSogjskbAUptW/DhytyA0QUWWmcFaZw7MrZfd+AaHEnhYWFYTVri/coq1rQ+zYquK6qxWRkl7LykLvYjN0CEg/nHu5ylEOmIRBu3KSJeE9oaI1mQkY5CjFsVK9evX79+lb3b5WMjAzJ7ih3xxglderUeeONN7o6Xm0IrkeNGuXeFuqEdyGl9m3E4Yo5Obui+w8wzhYQV/YeHD1648YN93TrysPq//3vf//4xz/ix/1O1FndwBddn1JlVYuuc6luHCKcCR544MHZL7+8x9DfDujZp8893SMg2q1ataoY53qF0tJS1xXWGEpPmTIlKSnJ7QZFly5dYM/4RNOnT4+KiqI8EL+BlNrnGTpsGCp15tq1oNTG2QLiyh5PT74z/M7bHWUvxcUXGzdpagxylUuC5iO7lB1HjRa2cTYNln1/uj7z5PHjt1apIkbQEBrHDB7crds9YYYKRi9y4sQJF0sWpY6JERERs2bNqrxod9q0aajU8Ixvvvmm622/CJtDSu3zcAOED1cUZwtIGsr7N4l5cspIWbckCA/TjewyutK6zqVYeQgX7Dt3bN+clcXLvnkPqfrh4b8cFHNvdLQHfInKIz09XeyYCAFvBRuaOwV2vnLlSrRZEhMTy5FJQtgTUmqfRzRAcLiiWPxtzKkwDgdQRsq6JUFdn1KlK63sXPpdScnV0qsfrlr172XLjH/O8LiRvSP7wFOX79WwCaWlpbwmBfFYd47BgwdD5I5R/PLlyyms9g9Iqf2B8Y8+ikoN8SkotXG2gNg6QzkcQOl16IYQKusSdVUtvLsT1nyL64QiPfv0gSNv266ddw1ot1BUVCQOSgbdzMjI8FjaXFBQEETuFFb7GaTU/gAfrsgNEONsAR4FK+1jpdehE19lXaK2uLFDh+Tk5H15eTqB7j/gvvbt29vKhq4IJ06cgJeaG9Ne6Z1EYbX/QUrtD4jDFf+zadPIBx4wny1gLD9Reh0mQwiVdYnibq9du5Z/4MDunJxVK9//6ccfJZlu16FDVL9+3SN6+LQNbUSSaUujfNwIhdX+Bym1c06ePLlzx47Lly9funS5d5/enR3FEXbj/hEjxOGK5rMFlFWISq9DWVKoq0uE33355dR1a9d+c7BwQ2Ymv5/PKvRXgUYkmV6yZEn89dxw7yCG1Zs2baL6cl+HlNo5zzz1FLrASETPHkOHDYvu379Ro0ZePCoJboDw4YomswWYqgpR6XXoSgqlukTuQRefv7Dwr/OkMWCYyNGjV6+mTZtWwp/uOeBMg2kqBw4cYI6midzWkGR6y5YtkZGKJq4eQwyrZ8+e7ZYySMKLkFI7YcOGDaJMA3AT74kZMhgiWZBIO1xawjFIwxXNZwuIBTIIPsa4VKgsKcSmInv37oULDXGRkI+RZTcFulOXzr6eyMFp3KQJKnVyYhK/c/TDY0Jr1Fi+dOnx4zd6q3pdphFQZ9yA80dOTo4dDokoN6TUTtj0+ee6H2V+shYNB5z55PXh1ny4IjdAxM7OxtkCzFACruzBZCwpPHv27M4d26vcWiVx0sSaNcKkw/A/gTaHt7e+o3Zt+Dd46K9vrfwWJa4An8YFCxbwHnuk1D4NKbUbgO8qfl2fmTrVi0Y272h89vTpr3JzO3Xu3L//AMkASX7qae5NG0vAlT2YUMq//uorCM0hWofTAOwf7vnpp5/CQmvwh6EHfVfr1v4h0N9///2PP/548eLFb0+dKi0txTshdo6+775dO7Z3vaf7fzSn8LVrPoZ/cL3191df9eDxqhk+fDgq9erVqwsKCsoxW5mwCaTU7gRb1zdt3mx8QoLnjWyIobgBgsMVxdRp4zKgsQTcOFgLDegaoTWeTHxCCp+xN3Tzli1/GRPj64uE8GdedMx/cejylfPnzp85c/rE8eO8eFLk4fhxcMmS/PQz165dg4uSi8XFJ04cP3zokLiIChdbubm5Xl98bty4Me8E8v777z/33HPePR6i3JBSu59jR45iJ9KInj1GP/RQ1L33eszI5gYIDleUUqe7du0m1nYrpyOif92kaZODhYW8zlsKn0WOHDq06LXX4B8r276uQYPwuvXq8ocFBQXf2bCh8dfd2Mfu2LFjyvsPfXNQvHn0yNHLly/hNlx54PWB64BMD4u9YQSZF+nExQ4/eOSwpZ1XBrGxsajUKSkpEydOtMOaClEOSKktA3Frzq5d0jKjEnHt0Y1zV02ApzAOV+T2tLG2W5z8ffbsWQgMd+7Yvv3LbYcPHhTbJBlHqygBWVcGob5Ox86dmzZrVveOutWqVwsODl78xj/gTjGCtjORkZGUrucHkFJbZvj990959tnCwsKNGzb++913UBbN4WuPoPKDYmIq76IYzgR8uCIaIFLqtJTI0aB+g9kvv3zl8vegzjy6DK9nFuQ2CA+vUTMMh2BdvnT5+8uXTR7sWzRv2bK09Mrtt98eWiPsamkpXC7g/Xm5ufDPu8dWEXi6Xnp6Oim1j0JK7YRvDh6U7rnjjjvg/9YOJj4+cevWrVs2b0bPwSnwMPgnTs52+wHz4Yo3DZBqovXcvXv3tLlzw2rU2JuXh9f+V76/vPqDDNdb9Z85ffqMRcfA84TWqHH50iWrv8Wl2RIDY2JwRkHLVnc1bdr0/qG/LsdOKpXo6GjcWL169Z49e1yZpUvYDVJqJxhdDsnp6+1gcmJidnb2BxkZGDubwydnYxHN4CFD3OgeQsBev0GDs2fOwPae3bvbd+hQM6zmv/715oH9+1CaT587+5eTJ7k01wj5eVR59549mzVrHn5n+E8//QShJag53KlbWLMz5ZBpc6TBXXXq3FGrdu1aNWv6RLsS+HSlpqampKTA9ieffEJK7YuQUruHoKCggQ6Kioo2/+c/76xY4bqRPWP6H7GIJjIy0i1Gdrd7un228bN7+/dft/aT2bNehHtAnb8rvojqLJkbPfv0ueuu1m3atuV97EJDQ2rXqlWlSpXiixdLSn4e9c0TJFjZZToUdI6vGLgQC4s3UYJx28ODuzzAkCFDUKlpXdFHIaV2M/AdiB0+HP6dPHnyow8/KoeR3TcqCoL0ihzDU08/ve6TtRvWreP3KK3nOX/5C0TQUgIDhIlNm9zoz1mjRujZ6ufPnDmLN8OEEFKsC4/uP0DcwxNC/R4iSrwSKT3DKhjhmjzA69O8vA7E0bSu6NOQUlcWjRo1mvj4RPiXm5u7PjOzHEZ2uYtoWrZqtfbT9Rs3bDxx4jjeA99S+L/D3XcP/uXPc6GUJSr169UTb9a9ow5X6nIT5swl8PV+ID7B5MmTcQANrSv6IqTUlU5nB5MTE/fs2bP07bddN7JZBbpB4YJnOY62evUysadNCqOJijN06FDcoHVFX4SU2kMEBQXh2mNRUVFOTs6bixZZzci2TzcowheBTw6vV9yyZQsptW9BSu1p4AuDa48nT57c9Pnnby5eXA4j2+vdoAhfhNcrJiYmjh8/nj5CPgQptRkQ/0r3NG3ezF07b9So0cNjx8K/3NzcrV9sRbvDKaKRfd/A+8pncZjwv//9T3I8qlSp8uOPP7r3WQivANdkfF1x8+bNgwYNcvorhE0gpTbjwoUL0j19KqF1JBrZ4x4Zt2fPHheLaHhG9jNTp058fKIbD+bq1avBQo9pdt23qX758vdufArCW0AQHR8fj0r93nvvkVL7EKTUdoEb2eMTEnJyclwsogGxrozIWoQCan+C90FdvHjxjBkzPDYxnaggpNS2QzKy13z0kfna4769e92o1D/88F8xpP7f//5XWnrVXTsnvA5Ic2xs7OrVq2H7s88+8+KkR8ISpNT2hRvZaXPnmlgizVu0cOOTnvr2dPXrXM/VA5k+euy4G3dO2IFJkyahUi9cuJCU2lcgpbY1RUVFf3nlFT7/yUjMkMGWqmOysrf0i+yL29hLqF2HDvd0j6hbr27LVndh8XThwW9CQ0PgRxBNk/VhAtZeHvrm4Plz5w8eLOTDJJGVq1d568DM6d69O27s2LEjOzubpnb5BKTU9iU3Nzf5ySdNcvhe+eu82OHDLe0T4vRnpk4V80yMTaVxIAD2h2NCE4zArCTkAwqw5N18HAxn9MNjvD7wRYfYsCkrK4uU2icgpbYjpaWlCxcsMHE8IJR+LiWlfE1TJz4+8b6B94ll5RJOBwL07NOnRo0bI2DExkbGwS626nBkbD+Cs7j4Td5q6tKlS1KAbIm1n66v1DXeikMNm3wOUmozrly54vxB7sZpKD1z1osj4uIqUrYg6cijjz9++NAh17ubVkTFOKLcu5EKiqxVsBsqnK5wPhlic5lm1LDJByGlNuPIYXkOHrY6qiSchtIRPXu8MGuW24VgyK+H8u2zZ89evXpVHPzKyjVv0Cme1NOKgy1S+XDIlq3uYmXtIFGpfQJq2ORbkFLbhcLCwscefbRSQ2lXQLNCZ0mjjrPrBTKlp06e5PdLLaorQ9ndCB8LwLm7Y0e+zX155tfWvNiwqaCgoE2bNt49HsIcUmrvA6F0xsqVOM5cSSWF0uVANJ3FpqlSi2olXOXNkbxjHRjVOsVWRrmtqFOnTkJCwuLFi2F7/fr1pNQ2h5Tay4BMP/P00ybliI9NenxyYqIfNNNxUTH9OIy1G4888ggqNTVssj+k1F4mOztbJ9NNmzeb97e/2TbZi/B1qGGTD0FK7WUOFqoHU/lNKE3YFmrY5EOQUnuZu1or/Fa3d8jjlJaWnjhx4vz585WxcwLZunVr3bp1GzdubP8TLTVs8hVIqb1MZGRk0+bNpJSPf7/7zrhHxrnlew7SXFBQcOTwYQidvsjOdmVqAVFBfvvQGNyAd7ZPZGT79u1btmrVtm1bGxaYiA2bVq1aNXnyZG8fEaGGlNoMvDAUcW87JOa4Ak19+WX+3UZAT5e8taSCYTVEdi6ObSQqCXgfxVMjjliDc7OtYm3esCk9PZ3WFW0LKbU1pC77bqF3796jHx4jtWH685w5Dzz4QPmiMKf5JANjYjZkZvKbxx2tLYKCg0NCQuiL6jrwOn///felhkJW6eXl4Ii1iJ49/v7aa/aJr6OionAD4pKcnBxqA2JPSKltwbhHHjE2zPv3u/8uX1gt5ZPUDw/vE9m3WfNmLVvdVatmzbCaNeHOJxKTHksYj/UpSZMeFx+M5dFwTsIaEP4rgcy1a9fOnDnDHH2arly5YlJ8v2TZcni54OXFX4HHHz1y9IvsLbwUaMeX28v9zlYGcG5esGAButVvvfUWKbU9IaW2Ba1btzaG1eV2qycmPCreBOVFmW7QoEG1atX4/S++9PJ7774jRX8gKBs05YVYUc177LGy5XzSzn0FLsGsbOElyOvly5eYlXrLdh06/C4hgZ/V4NXA3PCgoOvXYaJYwwWTfZQa4FkftK5oW0ip7YIxrD525ChExwMHDqzgnkGLuRyLITNo97DY4bHD7z94sHBvXp5TSVJe0etQNmASG++Z4Er9oYuljFKZO6uEFk5wAru7Y8cOd3fECsxNn39mHnTbkDZt2tC6os0hpXY/paWlS95agj2gXW/WoQyr31y0qOJKLaILmSEeBAX/oX37Jk2bnjl9+ocffoBgk1Wgj5JvNWBykY6dO4eEhMBVxS23sAbh4cePHatatSpI/99eecXbh1ZR+Loi1SvaE1JqNyP1LMVuHg+PHevK7xrD6h1fbocdVqRMcc5f/nKwsBBCPPOI2GlPaqTd3XfjxuVL39122+3VHd/nA3v3lvvw7EPzli3hz7kKp9nSK7Xr3IF3Sn9aXm5uOfYMQTdcTNzVuvXUp55yw4FWDlFRUVSvaGdIqd2GrmcpiHWPnj1d6a8Ej4no2UOab7v1i60VUeo2bdpiK6UnEpP4NCm8PC+HD+B2Ua5arVrtOrXdsqviouIfHNcB5ePIoUN8+8y35WwEiONyuLnkQ/2hxHrFV199lZTabpBSm/FFdrZ0j26xxbz9/5+mT//nW2+5ckU5/tFHJaX+97vvuGv1KcyRxWFsgYQDqLjzy71dDzQvBW0ttyx6BVxWZTcbpfIxNz66oCrC6xWpD6oNIaU2w6i8RrUVXWkdIL4ZK1e64oF069bNeAwVNEB0VK1atWZYjVurVAkKql5aepUruLGFqZggwW5OFEQwPJceb2nt0StwweVIq51iWkuA5ClCFDJlypS0tDTYfv/995977jlvHxHxM6TUFaKwsBDiZSkKVjJj+h+j+/d3OvmwTp06xnXFvK+/drtSgzq3bNH81ltvhe369eqePPltUXGx7sE84Qxx2pj0icQk5f0utqh2F34Q53qY2NhYVGqar2g3SKnLidP2/0ZeSk39+6uvOn0YCLqk1Gs++sjFNUnXaVC/Pso0cuedDUyU2l34imkbsERGRvJ1xTVr1sTHx3v7iIgbkFKXB6eh9GOTHi8pKZEEN/OTtVu3bu3du7f5zo0GCDxRUVGRewOcKlVuFW+CaoeGhly+/L0bn4LwRaZNmxYXFwcbCxcuHDVqFKXr2QRSasssW7rUJJTm7f9BW40F4il/+MPHa9eaf/pBkY0ZIPn5+U4lniAqTnR0NG5QGxBbQUptjScmTXJxkhYI7it/nff075PFBxw7cnR9Zmbs8OHmz9Ivur+k1Ie++YaUmvAA8LnlbUDS0tJIqW0CKbU1TCZpPTd9ulRPCIr8zooVkub+7a9/HRQTYx5Wd+4irx/u37+/XMdLEJahdD0bQkqtpaioyMVHjn54zFNPP630kZN+/3tj72mnYbUxucKY2U0QlYSYrrd48eK5c+d6+4gIUmo9Fy5ccPoYZSgtouw97TSsNibz0awWwpPwdD34f9q0aZSu53VIqcuPSSgtomyS5zSsNi4qFhYWulKSThAVJzIyknfXW758OXXX8zqk1OXklb/Oc7owiCib5L2zYoX5r7e66y5XCmoIopIQu+uNGTOGwmrvQkptmZghg59LSXFabSiibJLnSm41QXgLsbvepk2bRowY4e0jCmhIqbUomzG5HkqLKJvkfbxmjYlSw5dEEvd9e/eS+0F4jKCgIF4FM3v27MGDB1MVjBchpdYCn8u3VyznmRujHx7z+KRJlkJpEWMSCAixKzY3QXgLUGfcgMh67dq1FFZ7EVJqMyDmPXjksFt21aVLl6bNm0kpHGs/+cTtDT0Iwl2Iw3AhrCal9iKk1B4CPvQPPDhaao5aGa2XCMKNjBkzBpUawurs7GwqWfQWpNSeY9hvhklKvePL7SdPnlQ6KgUFBdI9IaGhlXhwBKGCisttAim15wBFNq4rbvr8c2VYXVJSIt3TrFmzSjw4gtDAw+rVq1dTWO0tSKk9inH4ls4AKa78btEE4QoQVvPicgqrvQUptUdxvfe0sRWUboQjQVQ2CQkJqNQUVnsLUmqPouw9nZOTI3UOOXnypPF3KZuV8BZt2rShsNq7kFJ7mqHDhklKfbDwoKTUOCxcZPTDYxhBeA8Kq70LKbWn6fiLX0j3ZG36fOLjE8V7cvfkSo9p37595R4WYz/88N/KfgrCd6Gw2ruQUnuaJk2aSPcYOzH9+913pHuM+l5Bzl8oahoczG9evFjyww8/uPcpCD+DwmovQkrtaerUqWMsVhQ7mp48edLYjdrtczdKSr47/OPRunfcUaXKrZe/v3LmzFn37p/wPyis9iKk1F6gT2SkpMVXrlzh25s+/1x6fMwQa81xXl+8aGLCo7h9/9Bfw/8DY2Lu7tixYaNGtWrVrl+/Pv7o8uXvaRh55XH27NmLF4tPnTy5Ny9vQ2am+KOZs1701lFVEAqrvQUptRcwms5HDh/u3PnG7MQ1H30k/XTQoEGW9g/fH6kjNiiFKBbtOnRo3KRJi5Ytg4OD69S5o1bt2tWrV+cKTljiu5KSiyUlV6+WgijDGffwoUOXLl368osvdI+H8+4IR4M6XwTC6tTU1JSUFNhOTk7Oysr6/+2dC1SUV5bvv7RJEIIaQANB3qg8mvBwIDoRVuxeXlgYe2HKmM6oI64L1zYEkmb10LKQe5EZmDE4d5EB2p720Utto5mxITqTq+JlZbSBxKCNYAiKUXmKIFhkDIqPNjPb7yS7v1RRRT2+d+3fYtU69eCrU1Xf9z/77LPP3hSSJA+k1ArgaXlfeHt7u7nbOjEpya7jw8VTVl7+yooVJtn7kEudnfA36VOLXnppxowZ0GA6zh/N43l/f/bss7NmzZw1y67OaBcmwaz91diY0fi4WhvTYmhYl2NL/O7QQa0nJd+0aRNTakqwJyek1ArwnK+vySNw0rO014f/9V9NngITzLFUq0JFeOcXv+jt6b1xY3BKcbFLfZalpQnv+vr6zZ4z2+Q1QqG3gnmRX9sRSqolUGqFjI6MDg8PCR8xcVM4CcxdIqOij9T+Hh/Rukxz388EQnmrZYOUWgFmzzaVM8aXX35pUj0AWPfXf+38Oy790Y+xffPmzXv37l27egXaX3R0wO2F9vabQ0MW/9ky4uqapmGDFpuI+M+dO326O449QqXWB8IEe2RWywMptYrYt3evySNBIcHx8fHivgvzRzMdESr4/fv3h4eHOYH5KTQ5HVZzHYBTB5w04ETBpdxBCJjVtbW1rBwM3N66dYsKYkgNKbVamNSgfufnP5dtaunm5sbke0pHhIm3wdyxgM5ccwb6+y25yMUFHe7moAseMXHR0PrqlKSnp2OVRSpeLgOk1Grh/xQXmzwCBnXq9x3BKmHm9w1JZ1zMhEYRVlnMy8tLTU0VPeSfEEJKrQrMrWnOCYPaaDT29/f3dItTV4wQkaNHjjzn6wtjm8MFOdWDwWDIyMg4evQotHfv3l1RUaF0j/QMKbUCdH7xxZSvccCg/vTTT9vb2k+f+g/zOD9CJfzi5/msAb9v+vLlySkp8fHx2o2dKCgoYEq9fft2UG3aCCMdpNQqpai42PYLuKGh4e/Lysz3oBNq4MOP/h/33WZRBH6s3+z4NfyBZMPkicVoag6QZuH+8oULF2p31FE5pNQKYF4j0YQ31q4xyYNqBTClce84grsQD//LB18Zx0xkAnjOzy82Lk4YVebr6+vm5mbjmxIMDJi5dvUKW0e1tGT6rLfX6p++MXJz5NLF7207AskGQ3t8fFyjtY+F+8spYk86SKkVoPWPf7T+gjdzcmw/mnAjIujv/8z+X1FRUbjil5yccrK+/v39+0z+6+bQUMNkUXdMwTlBRBrbbs6edbXFQ0wUbr5H0a4glrXrM1PT0vBHAX3vunTp0PsH8Aglxf9bo0q9YMEC3AhDEXvSQUotN0aj0bof+Z9373J4uQn0d1vZ3y166SVQ24CAQFBY0NbXXn/9JxkZvb09V778ElTG+nYVSwpujskGxR/GxJi8gJnqk/6vpGHIaOeaw7JzmDzItv8gYm3nge8Hpizz5s8PDg5hk5WbN28O3bgxMNA/5a+gLbKysvbv388i9rZt20ZLi1JASi03ra2tVp79Wc6btvs9LPHZJ58IN4UL8zH9j7S0n2SsnPbEE4/+679wwu5YCgsTrdGT9NgLi91m33BY+Dx3d/eJiQmOd4nA6Pj/6+tliyJXhMd5ZsrK0viRe/v27WvWrBF9uxZBSi035klNkbTl6bn8LNJhnvPzM99JaCkfEzo65s2bv5jPR/Hw4Z9mzpwJNunNm8OzZ8/GPYqOSbluwE00zCM0Ojo6a9az8EXdvn37qaceX0Hsi4Ixz2V3cqampmZnZ+/evRvaW7duPXToEC0tigsptawYjcZJQ6c5PmyraMsWJ8/v3+ze09fXd2Nw8NLFi1PmY7LL0YG+Dh+f2U8+9efT5u6dux7P/Hm/372JezC7h8n+008/LTyCghKGAxLy4MEDGI0CAgKnu0/HB8eMY17eXnj3iSeeGLpxA++K1X8Q/eef9w8OCQbTOygoyHylV7sUFBQwpaalRSkgpZaVxj/8wdJTv3v/fVF2QwTxLFq8mN3FfEy4FOaAm0Jcz4aVfd6PHj0SFlWwgoeHx7Rp0yw9K5wEWBqQPrPlbZxA6BIxqeGgS0yWFvv7+wMCApTulH4gpZaVf3rvvUkf/92hgxJtWhPmY2K8lfc2952C4wqbMFOH1B5nfThSTFwinGAF1dUiZBDh0mJVVRUtLYoIKbWsTLo5RZHs8mjfLVgQYfIUk3Lu+5mYTKImzHMwadSXbW7gm2TZFkawuGbmPNtxd3evrKxMTk7m+KXFZcuW2VuuiLAEKbWsmNe6lVOmX4iJFt79vGOKaASTTEzmmm4LVmLmzLkxODgxYZP3AwgLn2d7N2hfjzwIdy0WFxcnJiZSeLUokFLLSvk//ANuVAHVFss3bQsmMs0emVKsnQeTqdqCy/oN9ERhYeGpU6fO8lB4tViQUssKmM8trX9s/MMfnvH0BOuDIpkI/QFGNCZEJR+IWJBSyw2cxxpNx0MQNmIwGDC8mnwgokBKTRCE+JSUlDClJh+IKJBSEwQhPgEBAVhrkXwgzkNKTRCEJJAPRERIqQmCkIqSkpL29nYWB7J58+Zdu3Yp3SOtQkpNEIRUBAQEYJo9MK7T09MpH4hjkFITBCEhqampuBeG8oE4DCk1QRDSUlpayvbCQDs3N5dyojoAKTVBENICurxz586EhASOz4laWVlZVFSkdKc0Bik1QRCSEx8fv2/fvszMTGhv2bIlMTGRgvbsgpSaIAg5WL16dWNjIwbtRUdHk8PadkipCYKQA3d3d2HQXmlpaVVVFTmsbYSUmiAImQAjGhNYg3EdGhpKDmsbIaUmCEI+lixZgkW8yGFtO6TUBEHISlZWVnt7O3NYp6WldXV1LViwQOlOqR1SaoIgZMXd3f3dd99lDmu4u27duhMnTlBKEOuQUhMEITegyxhhzVKC0OqidUipCYJQgPj4eEyLunv37ri4uNzcXKU7pV5IqQmCUAaDwVBeXr5lyxZo5+Xl+fv7U/4mS5BSEwShGPn5+d3d3Wx1EezrpqamJUuWKN0pNUJKTRCEYpisLoJw19XV0d5Fc0ipCYJQEm9vb1DnwMBAjl9dNBgMFApiDik1QRAKA0Z0U1MT27tIoSCTQkpNEITyLFmyRBgKArdUyksIKTVBEKrAYDDgRnOK2zOBlJogCLUA0tzX18dKeTHJJrFmkFITBKEiSktLx8bGmAMExHrBggWUwokjpSYIQlW4u7tXVVWNjIwcPXqU41M4UZA1R0pNEITaALGuqakZHBxkQdbJyckk1qTUBEGojoCAgLq6OoPBQGLN0IBSG43Gc+fOXeYZGho6fPiwpVe++uqrPj4+MCBPnz792WefjYyMZI+HhYV5eHhAIzAwkII0CUITkFgLUbVSgzTX1tbaXr/nww8/tOVlSUlJS5cuhUZQUJC/v7+np2dISAjc1Xc68887Ol+IiTZ5RKnOEIQtgFgfOHAgIiKC3QWxdtmyA6pTamZBAyzDlhSwgpuWns3Ozvby8mIi7uvrO2fOnNmzZ+tjb6tQrEmmCU0AuozbFzm+7IBrJgZRi1JPTEy0trbu3buXRedY4oUXXli0aBFrp6enw+0333wTGBgI2jp9+nS4+/DhQ3gEX9/R0cEaZ86cgduxsbEpNz5Z6kBGRgacNCpU8L/ZvPkf332XtV9d8UpkdPRfJCYFBgU97+8PvTV5MQm0svT19X01Nna5q+uP585e6vzzb/GznDcV7JXKWbJkiXCvucFg2LlzZ3x8vNL9khXllXpgYODIkSMsyt0csHBTUlLCw8NBGR2Y9cyfP581Xn31VdaA3xhur1+/fvfu3ZGRkeHhYRgkLl++PDg4aF3EWczQpD2EcWLx4sXQjomJ8fDwkHnAf/2nr58+9R9nP2thd+H6F0oACHdAYGAo76kPC5/H8T4fObvnsoAow+21q1fg9ouOjoH+fuHvIiQoJHjN2rWydk5rmIh1QkKCq/mslVRq0EcwYNl+JCFJSUnr16+HXyUiIkKiBcC5c+dyAh1ngIjfu3fv5s2bDx48GOMZGho6ffr0b3/7WyuHmtQGZwY4CLenp6fU8g12/W/37m1ubv6wrq7+2HGTZ02EG1n00kszZszw9JwRHBLMPY6L8gAbnD1FUm4LcJ7A2QINsJGNxlvQ6O3pHR//Gvjsk09sPEjSohff+Ku/Sk1Lo4XuKRGKNed6C4zKKDXY0VVVVSYajQKt4Lxm+vTpJjoFXdqzZ8/9+/cfPXpkNBrBEj9z5gzcvvmmtenqpAY4yrefn19ISIiIzhO4zpfxQA+7urra29o///yCuWoLsUVNmD3O2r6+frPnzManvL19nvXyEr7Y19fXzc3Noe4rDDN+kXv3JgavX8e7oyOjw8NDrG2XCltiWVpqfHxCXHwcGCJq8J5pCFcWa7mVemJiAoTPxNcBEpaTk5OSkqJay4JpEAv1Y06YTZs2cfzHuXPnDugjzMja29thlmDJScJZkO/s7OzQ0NDIyEjm+3ZyXRuu/L/k+fTTT1Gp387/uY+Pz8WLF69euYJOEluwZI/bznN+frFxcVO+zGQYsBehmFrhQnv7zaGpXyYiYDKHz5sXEBDo5vZ0+d/+HXswPT09Y+VKObuhJ1xWrGVV6ra2to0bNwrjLkCjCwoKtPtFg1I/ePAARHYtD3sQZgxgdHd0dIyPj8Otdfk2d56wIEInTe+q995jjTfWrnn7nXdM+gw9hEZvb++d8XGOd/yxpz54/6C9b2QdUMYGecVRZtKWp3vxc4uoqChPT09oRP/whxwfXmZidty//4At/H5w6BAptTOAXPT39wvjrGtra3VfgFEmpQZ1qKysFAbegR7BI1rU6OvXr3d2djY0NFRUVOCDMOS8+OKLYBqDwjK72MQ6BnEcHR29du3a4OAgTLdPnTplKVJw0iBCGM9Y2ElYWBhot3Wv9+NaR9/ZzpkbNpg8CwrCHPTopkfhKCsvx88Igw1ro6ADN24MDQz0C48murgrCMouA2zh55/3w7tMgjl+asXWOezi9Z++zpQafhqY8cC8x+n+ui4mm2JWrVpVXV2t76x7cig1GJXr1q0Tqg+MgTAHVK2vY1LAQAadbWlp+eyzz8wN4aM8eBdDVoKDg5mqBvCYuODhm2HxJ5cuXcK6n5Nivu6KbhNz7T5ZX88aYFCbrJraiFCJrB8BxR0xGo23bt2a9MWg/j3d3Q70xzFQW83x8fGR2UcMb/eznDd/s+PX0G5qbCSldhITsWYO1aysLG2piu1IrtQnT55MS0vDu6AvJSUlWgxch7ltLA98hKqqKph/dXR0gMIeOXLE3ATezcPazJuxePFikFSTaJYFPHh3165dIHNgesORpzS9zWWdaTd8t1Xv/dOTTz457Qc/eGXFChE+uZ1481h6Ns4Gt7VeSU1LY0oNt1nZ2bSc6CRMrEtLSzFFKswm9VrWS1qlrqmpES4e7tu3b/369ZK+ozzAqYAiW1RUBPL6eL3u6lVQWHPj18SbkZGRsWzZMvjfkJAQ8/VDJnPCxycmJmBU6OnpAaP+zJkzVrzeQu2e6/d8aMQCMtxUBYxSQSHBfT290G5tbYXTQOkeaZ7HdklVFffdyc9uNWoLWkcqpQZ9ge8LZQvsSh1vKwJtXcID7YqKChBTEFa4bWhoMFdVEz9JQUFBTExMeHh4VFTUpEaWcFTAZRN0m1jSbjCowWoT8TMSovD6T99g3urzpNQiwfJZw2ySLYOBWINlrb8d55IoNcj022+/jSaedj0ejsGENTU1NTc3F76Krq6ua9eugaRO6soQ2uAwnq1cuZItS1pP+2dJu8Gufyfv7Yd/evjUU08t/dGPbO/zo0ff3DIa79y5M+0H0557bs706ZqMjFY/f/nSt7Oc3+z4dW5eni7n6fIDXyNMbWfOnMlm8HCVweWjs+g98ZXaXKb16jmyBfjg8TxMUgcGBnp7e0FPGxsbzR3NJn4S+OpgvgyKHB0dPeU4x7QbvnwfPnohadGLdsUn9PX3j4/fYe3/vH17/rxwEmspEDpAYHB1Za+96IBhBJcAroolJyfrxt3Kia7UJjKt+9AZe2ERIDDUwwm0a9cu5ic5d+5cS0uLuQfDRMoLCgrYsmRQUJClxSiYU7PGip/8xPZe3bl7F2WacevWrblz/W0/AmE76cuXs3XFjs8/J6UWF5jIgimdn5/PLJ7MzEw/Pz99lGEUWakrKytJpm0H/SQcH9zW19fH/CTmy5Lc9/0k5uHbDCYBQMwLL9jejVujRpNHHjx8aPu/E3aRsHAha3zyySdr161TtjP6A8wgYfSebsowiqnUNTU1uLeFZNpeWNQH85NUVFQwP8n58+fb29ttDN92c3P706NHT06bxtkTDPfo0Tf/efu2yYPPPPOMEx+FsEZUVBRr1B87DnNQl3UMSodJqDWY2DpYYBRNqZubmzEgD4QjKytLrCO7JugngbZd4dtuT7stXJgAp6Z5+PakfP311+YP+lCor2TMnTuXXNVSw8Q6kM8vxlJaa12sxVFqMAAxZwpMzF15CVEKzMO3+/r6Lly4MGn49v0H9z89c2bVqlXsLvOTJCYmThq+Ddy+barUs2bOnDbtBxJ8DuJbXlqyhCl1T3c3KbVEgC4LU1qXlpZqWpdEUGqYwaGjIykpqaamRrtfhyZAPwknRvj2+J07Jv8yc+YMiT+BqwOXCcuXAgpC2ZqkA6aktbW1zGphk84pSz6pFhGU+vDhw6gFlZWVmp5iaBGT8G3mJ7ExfHtJcnJwUMi8+fP8/Pzc3Kazx2fMIKWWlpDQUNb4pLlZ2Z7oHoPBUF1dzRyzINYwg9Ho+pmzSg2mXGZmJmvDN6KDNVZNg34SB8K3DYZVEZFAhNezM2m4lZTA7+oz9PX00qKi1IA047I8SLa/v78WU6Q6q9S//OUvWSMjI4NWEdWGXeHbdXW1wrvMTxIbG2slfJtwDPg+cVERRlPH8h0StiPMDbJq1Sotxu05pdR1dXV4wVdUVJBpoHJED98mHAYXFWHSQ0otNSBNJSUlj/O2azZuz3Glhlnbtm3bWLu8vJwuYG3hZPh2XFxcQkICZt8m7CUg4FsHyLCua+KoB5O4vdzc3EOHDmnIuHRcqQ8fPswGqKSkJFZUkNAu9oZvY9tK9m3CClhN5uLFi8r2xHUQxu2B5QFWtrBsk8pxUKlh7owLiYWFheTH1BN2hW+bZ9+2Hr5NMLAezdUrV5TtiUsBtgiGgsDJHBMTo5UUTg4q9alTp1gDTKr09HTRukOoD2fCt8vLyxN5aCy3hF3V4gnnEYaCgLkZGxuribz5jii10EMNBrW4E16w4Hx8fPbt27d69WqaSqsQu8K3MQ9MdnY2/KAk2YhwFRHOefpa5KSqqgpXFzdu3HjixAn1f/+OKHVraytek6Ib1AcPPt67BWNdXV3dkSNHxD04IS62h29jZhKwsl977TVyjAi5deuW+pVCT8B5e+DAgYiICI53323evFn9excdUeq9e/eyRnV1tegGNaZ50or/iECE4dtgtnR1dV24cEEYysnxVjYAJvaGDRs0F9MqLmnL0+uPHVe6Fy4K2ArCjeZgcap8O4zdSg12E5pLK8VOWcAMao7c39oHi92AasM58/HHH9fU1OBUjJnYGRkZFRUVLmtfe/HVeYDOL76gkGr5AWkuKChgi+Qg2f39/WoOObVbqeGSYw24zMT9YEKDWnT3N6EgcJ6s52luboYJGY70bPkRrhbXDB+aNWuW0l1wdUpLS3F9ReUR1nYrNUxmWSMnJ0fcrlA8ie5hFdxBmkGsMeBvOw9MRVU+/RQdnEyMj48r2xOXBXR5586dCQkJHG83HD9+XLUnoX1KDdNY9DkmJiaK25X9+/ezBgxuqh3ZCOcBhaqoqMjOzgaBRvsapp+uVsMeoc0vChIfH19eXs6ClNTsA7FPqTs7O1kjIyND3OlqW1sbjgErVqwQ8ciEOgG93rVr1+rVq4uLi9n0kzmv6+vr9VGidEqe8fRUugvEY/Lz83EvbmlpqTrjQOxT6nPnzrGG6HOEY8eOsQaMby7osnRZQJRTUlIqKysx8jotLa26ujorK0v386rg4GClu0A8RugDAVsBrAcV2gr2KTUGOMfGxorYiYmJCbxQX375ZRGPTKgfuE6KiorgdwfThtk1eXl57e3tmq6lZBcf/du/l5WXK90LlyY+Ph7jQGCSB9aD2s49O5R6YGAAo6xY0LhYtLa2ssbjKiSuHWPrssDvXldXB3NP5rmG25GRkZqaGnU6DUVh/vz5V3q654WEjn/9NXxSjdYi0Q2FhYVMqUHl9uzZo7afww6l7u3tZY2MjAxxB5zTp0+zBu12cWVAlMGODg0NZROso0ePDg4Oai6PsGOw+FS1qYNL4e3tjXth4OdYs2aNqtywdij18PAwa7z44ovidgJdH1jgnHBNmCdk5syZTLnAujEYDCTWhDykp6fDtJ55DrZt26aqnKh2KPWZM2dYIzIyUsQetLW1YVtcpwqhUUCtFixYkJaWxpFYK0FNTQ0Mli44wQVDobKyktmL27dvz87OVs8GWkfyfoSFhYnYgwsXLrBGQUGB2rz4hFKkpqZi0ncQ69LSUl0uMM4L+bZIOYgClmS9fft2fn6+Ih/28uXLGOQeHh7ugotG8JEzMjJYxDB8D+oxq+1QatxU5uHhIWIPOjo6WGPx4sUiHpbQOnDN1NfXM8uaaYc6A11FobCwkPvuY27ZsqW7u1vmkcloNB48eBDTOXD89e6CSs3xJiNTalWZ1Y7Y1LNnzxaxBzgAxMTEiHhYQgeAZY0VOkDF4uLiFPcMSMQ333wjrJ8tZ+hLW1vbsWPHcK2IUV5eDna91G+tTtRpVjui1CIuicJsC9sqGbsIVQHSfPv2baYjINkJCQl6NfTAggaxhtGIjUws9GXnzp0SVSQBgW5qatq/f79J/QcQqa1bt2qiDIp0qNCstlWphZIqIj09PawBX4cUxycswcq13L1799q1a5O+ICwszMPDA+ZPiscqgXHX3d3NjE1o63h1EcSaTRow9AVGpn379omyuCcs0GNeD5PjNRoUSq8DoV0IzeqTJ09qSaklYmhoiDXAlFC2J66A0Wi8ePHi6dOnW1pazEsgWgHG0dDQ0MjIyJiYGPnPWtCvkpISVk6JrS7q2GHN8dMIEGiMWM3MzAR5hU9tl9ua6fLIyMjw8PClS5es/+Ll5eUvv/wyabQQNKtVElutsFLjcqK/v7+yPdE3zc3NcNpNaknZgkmpLRDulJQUOUuFghFdVlaGq4vqr9DhJCCaoLPwGZlrAn64gwcP/upXv4qKihK+zGRKxOJox8bGTH4vS4AYLVu2jIpbTgr8BBhb/dFHHykes6iwUqNThZYTJQI0Gq5zS/YUTPGYjSwMvAET7KuvvuIEi70mYFFE7jtzbOHChVIHKqSmpgqzU+q+9iAMTjD7gckE+xWuX78uSoklUGe41mCUjYiI0F/Uo7gUFhayLYs1NTWKF+BWWKlRQcSN/CM4Pk8LptFAwEwA6wAm18HBwVN6e9mqN4ymMIm+evUqTIDMtRtjBkBGN23aJKl6wvExO6XatpBJAUgD/IIOz4Q4fvbj5eUFw7Cvr68tvzghBOuZwCnX2tqqrHfIVqUWNzKPYTQasU3nkLjU1dUxcwCprq5OTk52wF/Bqo+z0xTEEYR70lUpkGxQUie7bR0YBtAHop5FeUnp6upijejo6FdeecXSy8BM9uSzXcNtSEgINAIDA8lkdhL4AjFIdO/evdpQailspdHRUdGPSXD8ZE24hUFca5cJt8FgAHMPdKSpqWnHjh2sasnBgweljndOTU3FRXkQa30vLXKCHbxr164tKipStjMuCCaqhrmpsgWJHPF+gFUlri1DIXoiIpTppKQk6QJysfp4Q0MDU+q+vj4p3sgEsOtxV8KGDRv0HbHQ2NjIGqIXwyNsAYQOLYOPP/5YwXVFO5Qaeyw6Xl5eUhzWBRHKNIx/MuxIZlEl+I6SvhcDLh5M+g5vrWOlnpiYwGWG6OhoZTvjsuTk5LAzHC4ubSg12tE9PT2i2NQYokeIAoimzDLN8f471gD1lM1rzKrlcnr3Vvf392ObFnKUAmczZ8+ebWtrU2r3ph1KHRQUxBq4XYVQD0ajERM1yCbTly9fRqNPThcWSDMmn/v973+vVwcumjIwCirbE1fG29sbw0Obmpo0oNS4OYVsYRWybds2Fr6WlJRUUlIiz7o/qCRryG/YbtiwATPPSR0dqBSXLl1iDUozqSxY3BXmrErVYrZDqXFzCkw5dR/Kqi1YWmHWLisrk2emDFY8BlODbsrwjkKEW8jOnTunwmLSztPS0sIa4maEJ+xl4cKF2FYqsNoOpQ4MDMT2wMAAOc7Ug9AFIZtmgT6yhlJ1inNzczMzM6Fx+PBhXSo1LtVKsZuBsB0wotEBcvr0abUrNXQXnYOdnZ2k1CoBRk00qN966y3Z3nfHjh2soVTO6B//+MesAefku+++qzMHiDB7JV1rioMOkCNHjiiyLmJfPHVKSgpTalHmmzSnEwU4dVgjIyNDtuUOGB7Q4kPFlBnQL4wc1Z8DZGRkhDVot4EaQAeIUhEg9il1bGwsa8BEwPlSb5jrY2xszJnjuDj79+9njZycHNneFF2ooJUKWnwGg0GvSj08PMwaoaGhyvaE4L7vAFEkAsQ+pRb2T0TPOtjput8WLBEwR8aaHXJuYzt+/DhrKJt9VGg66CxWDwM/IiMjle0JwcDrq6GhQX6Pn927yUX0rNM6ifOwlMQcP0eWzVFrNBpxDVMp1wcjIiIC26InOZCBKz3dnKBCuRCWeBbw9fWVtU+EBVCpYRonf0iF3UqNnnXnHSBCZaFgEsfA2HbM0CgDLMsHx0d9KPurCVe5xdo6qxJOnTrFGnPmzFG0I8S3gF7hydbS0qJ2pRbGsTY2NjrpHMQVobt37zpzHJdFkcru58+fZw3FC2FwglVusKn15KpGpxalblcPeLLBXFZmv58jufTg+mSn0Y4dO5y8NtAIAttQTwaRPMBEBNvCaHepaWhoYA01/GTh4eGs0d7ermxPRGRiYgLbNNdUD7guAhaSvZUtncQRpV6zZg0Wum9ubnbGW42WIK6fELaDCb5haiLbSQMigvF5akjwhs4BLa5LF2/Z8sH7B80fF+ZmItSDMKSiq6tLzggQR5Ta29sb0046WQoBDSJcPyFsB6udymnbqi3Bm/Czwyiis0InMAYr3QXie6D0XbhwQe1KzQnSToIh89Zbbznc46ioqPr6ejDN1HDNaxdMcygDak7wBqOIGhwyIqKzj6MDMFtWY2OjnOs0Diq1MJv71q1bcZucvYB5rqdVIJlBlxGmOZSBwcFB1lBPOXlckdcNtMCuWvC0h1NOntzCDMdrk6NZffTo0ZMnT5Lgyo8iLiMswcVKrKoBrBmkm0A99GsRakN4gsnpqnZcqYVmdXFxcUpKis5chMSkYOYg9djUyPj4uNJdIPQP6h4MqBpQaqCwsJD1+OzZs5WVlTrbzqsh5BRNDPygOF/CNUFXtZxR1U4ptbe3d21t7apVqzh+y+Ly5cuVKl1DyAPF+RKEIjVVnFJqjk/Qg+s5GzduPHHihM7SBBNCKM6XIIS7zGTLNuOsUgMlJSVMqc+ePbt582bN7T7QASMjIzKvpCUlJcn5drqnt7d3/vz5eFeFawAEoki2GRGUGmbB6AOB3sfFxSlVBMRlwVzGsrF06VKZ31Hf3LGwFkqp29UJqBxryJZtRgSl5ngfCGZDzcvLS0hIUKTUGOHi6M8U1eIWeVcA7WjZss2Io9RAfn5+d3c3mxEkJyc3NTWRWEuN/oTJMTBBqG7A1O3kZVInmPFGtqFUNKV2d3cvKSmBEYal2SOxlgHce4L7Bl0T/SUI9fb2Pn/+/MaNGw8cOKB0X4hJEAY+ybOoKJpSc3zv6+rqDAYDibXM4L5BF0SY+lVPgYPx8fFYrJJQIbj/RZ5FRTGVmuMvlcrKStBodpfEWlLQ++HK607C1K/K9oRwKTAtmjyLiiIrNccXhQF1Fop1fX09ZQWRFFded1Ik9atYREVFKd0FwkFkXlQUX6k5XqyZl425QdLS0qqrq7OysigxiLgII/BlTs2snkU8TCiIe3w1hHqyXBH2EhISwhry2EmSKDXHe9mEPuu8vDwYeUpKSvTkSVQcoTTLnJoZF/EUBzPuhoWFKdsTwqUQXm4yFOyWSqm57xYYS0tLWege3IJYl5WVkSdERGRe1pCzWqMtwBWCY4ac5RQIghMU7B4dHdWwUnO8WFdVVYWGhrJNMXBRpaWlgbgUFhZSehBRQHkaGhqS4e2EVrxsGQ+s0NnZyRpwzWj6jKJ8rVoEz38Z0p9Kq9Qcf20XFRUlJiYWFxcz82c7T21tbXp6OnmunQSrvWDRLKlBO0INdUnOnTvHGrIln5SIixcvKt0Fwm5waUSGgt2SKzUjNTU1OjoaPSHAqlWrkpKSKisrKYbPGTBQT7YlPjntCOtMTEywuRoQGxurYE8I18TX15c1uru7pX4vmZSa4z0hu3btWr16NRrXcJucnAw2Wk5ODpWMcQx0HMOXaTQaZfAAyGlHWKe1tZU1YMinxOiE/MyZM4c1ZAj/kE+pGWBcgyjv2bMnLy+PPXKUBy629evXr1y5koJD7AKGN3RH9PX1yaDUaEcovoMOq890X706LyRU2c44yQfvH4Q/pXshJld6JDczFUfO8I+plVqiayA8OER413hz5L1//L/wJ8V76R72Zb628lU5366jrV1xfTQ5iwj1oPi5IQ94Bi5NTpH0jeS2qQmCIAh7IaUmCIJQO6TUBEEQamdypXaF1QCCIAitQDY1QRCE2iGlJgiCUDuk1ARBEGqHlJogCELtkFITBEGonf8GMQD+8ZCqYeIAAAAASUVORK5CYII=" name="Kép 2" align="bottom" width="394" height="336" border= "0">

Ak máte hliníkovú fľašu, uzáver ľahko odlomíte (pozri obrázok 3.)


Obrázok 3. – Odlomenie uzáveru z hliníkovej fľaše bez bezpečnostného krúžku


MOr/o2JhdMoidWdKtfCheYgPBkFUAXfoTYhuCe4N2sav6y9EV2lUmA/IGj22uLg4ISFBYIBPoyJuCDKUVCJN3K1atUpLS4PPc+Xb75TaHh8fX8lPzfAf4UvZAmPt2bNno/eUltjc3NwIrXeX2khKnz72QEhxeTsROJOS0scIEtEeT2gsTPEjemdKtaiweQhavO5sELTrzim5g+pNiA6Pd2/QNnYU3SuiB9d6mP942uOrV62mKFtCEjdg48aN8+fPV3m/LR7ARxo+t8OGDau0K0VYhjpu1KhRJTwjI7AIa8oWFmvv3LlTnn///fchAoJLvOnTp+uW2HBr+OASkq2ogZDG0AO71BtNIaJdkyh+pAJnSrVwbh6CKt0VGgTtR0Pt4V71JnQwaBv8bthsDIFbbWl6mJ+YmDj0yaFPDnnSDdtKjTszM3PNmjW6905+boXHyJGSkhJs7lbBfnZ2doRelcY4wp2yhcXagOHDh8svG8TU8CnXLbEQbufl5UXcsBt0IKTiRIOk0FJvO4Xo0DXJ5kcqcKaicofmIZTSLWjZBO0lK2jl2qvehA4GbaMuSVxus9H1E31LU7/bqHHjOrfEfVL4Sa+He9kvFkVDD+DzuX79+hkzZigCFZcEE+Hp6wRhR+vWrQN+yQi7hVJF4AIisA/OqBxEAGULi7VfffXVxo0by2yktMTCt0hVoEXosBs5EPKZkeekNmJwou7IRukV1Z1Rdqb40RjUIkFF5YJuHkL1RBV0IyqB9ZIVtHLtVW9CNLpHTxpCv66f6CvRzd0pj/b54x8XuadsCfhkPuBBaWnp2rVrly9frnO3iruFJxaG9xOe0X/6hufq2rWrPIZgP0IlREZkULYgspHK+desWbPVq1ePHj1aH3YTPs3V3KC5J/eotBFxOSca/jybi1HdmWJnlB8pVx+lWlCdtR1mSFLGaodHQ+UO596ESGHO5cUy1EnjksIQVfSVKHK/r337l6e87JCEdAZ8PtM8QLlbeEwm6hh4FkLv+Pj4W265xVvxBOJrxdetWrXKyMjwYbWMcEDEULaoiLXhQwy3wjdHno+4YTdSG1n69hJF2foVveHPQ7kY1Z2pGbgoP6KuPor3qYIdQSvdgu65Sj0apVw79CZE223b0b190r6koLpE6TpJh/s7VJiErBA6d8Pr2rRpk1IwFPQzQLsdOnSAPQbeFlhPnTp10GvKkpISeChjJ5g6dWqkfCkYNiKJskVFrC1FEnH52IQIYm2pjVADIY2yPZuLUd2ZmoErMH6kXH2UP4/qrO2gdFM9Vx0eDVWuHfKlKJUbxTLUSeOSwp47IQNzXZtKSkoamTHSZRKyQsR5AJ/bCRMm7Nu3b+fOnevXr7fry6XhxP51VdBoM77wEH3YTq1kuESEUbaoiLXl8c0339y7d28RaawN8bU9EFJpI8bQA5uL0bpwyqdBtVhyPwNX0E0/BK10O3QvoerOqWHqaL6UonLUfGKftBtw6wK3vkIl/d/epAnc5FUS0g3gc97MAwi94QN/7NgxeLEQMts9Q3SgTC0R2jZVjEAh8ihbuGBtoGnVgDuyWBsdCKmPWld8asTgElTxuq3kUvzoMAPX5n0ftGlBdy+hjNjURkL1JqTazLoxaAurE4vRJUopJ7pO8tSwp3xIQrqHLDcHSANrWVnZmTNn4DWeOHHi6NGjDjQtPN7BxMTE7t27M1lHByKSsoUL1tbHJkjWXr16dfh/auVASKWNGBfmBp/aioH74nWKH6kolfLnoU0/hKPS7TCUnerTjW4klPxCUbntxXYYHKEo29gDdOVE6STNmzd/fcbrPichvUVND5TlQ/Z+KikpMe5WtWrViAhTGF4hUilbeM/ao0ePDn/nH3znDW1EVzAMtdpWDLwqXkf5kYpSKX8eZZ0WtDYt6O4l1KNRxkGqNyFK5bYXGz1pB/W6/VFXTtSVSqPGjZu1aOZ/EtIfsGkvRhDBlC3csbaagyfvE/6snZrad8H8BYqyjYGQulqNGvvcF69TfTnQKJXSQJy1aUrppvKclBGbMg5SvQlRKndv0DbeLqNIR+03uk7SvUf3SRMmBSoJyWBQiGzKFpdY+/Tp01SnVt1DIlmbalQSJujcpfOkidnUQEhj6IFt7ENdcaiZhOrLQUWplD/PQZumlG6HoezoliMIezjVm5CicpcGbVsd0nUhfb9Rq2rZqpUIQhKSwTAQ8ZQtPKw9ffr0EydOqOrH5s2b63MjDdaGq9dw7r592223OQyENKQDlIttjZsaMkDxIxqlUv48B22aUroF3b2EMmJT9nC0NyFF5S4N2valA9UlStdJej7cM6hJSAZDRAdlC2xupDHtFzha5daBu6tXr56Wlhay5VYEORDysb595Y86LxtaM5pFdCheR1ss2VYQNEp1aOCHUrxwVLodhrKjRmxB2MOpx6HazLo0aBuXDsZ99K1I6SQdO3YcmTGy0pKQjNhElFC2cMHaEyZMOHv2rNRG+vfvX79+/bCd4C4HQuraiM7LhtZsZxFR2YFSrlErCCVcoH1IBC1EOCjdDt1LqLpz1DhIXUBQVO7SoG1vZnqXKP3NVAH47U2a1LklLrRJSEbUI3ooW1TE2lL1hiBI3bpv377wzLPXjqttaCP6QEhj6AEaydqyA6VcU1YQVLigNBBKiBC00i3o7iWUxYUyDqIXEBSVo28XetLYzIwuUSrk1wPwB7s/NO2VPE5CMoKHqKJs4YK19VshjgvbEpukpJ4QaD+cnGwPhBSXSwSoXoHGmA4tltxHqZQGggoRwlHppuRpQXdwRY2D1OOgVI6aUtCTxmZmdInSK0JVAN6xU6fXZ7zOSUhG8BBtlC0qYm24deHChXIeB9whPT198eLFYWj7e/ChB4GyqYGQxtAD25aHxphUZg+1glDCBaWBOGjTFMsLunsJVdFDGQfRx6G0IHTrsk/am5neJUpvwaqeSI7x5SQkI3iIQsoWFbF2w4YNVYlNQUFBRkZGGNr+KhwIKTTyRW15VPG6ndmjrCBe+eooIULQLC8q6uBqi+DUNQHaBYUaOIkmXdGThuPFeO3qwkJ/opRH+zjPhGQw/EF0UraoiLWNEpvwtP3JgZD90tJ0beS5zExJrHrHKIG1YUJjTK9aLNk9kiTQ2eeC2CSEo9LtQwdX1Diox7z6eaqhFZp0tU/a76Gu/+gXFioAv+OOO+AmTkIygoSopWxREWsbtj/Dyh0OgEt1+FfXRnT3hRG62uEqmm/01gqCNuRDZ58LWogQtNItvO/gShkH0cehGlqhSVf7pP0eUl2idLP242mPcxKSESREM2WLilhbt/2FoYFEaiMff/yx0kb0gZBG6Cp5zeAmqnjdvRVEV28VqJZSlClFOCrdVE9BQWwYlHGQehy04hEVWNCTRhMS44pE3+og/N+z5wv4XaD1P+b/kZOQjGAgyilbOLJ2lSpVxo8fr2x/TzzxRLh1++uX1i8luc+vBg1CB0IacaV9Xe++eF0QrZooTUM3KeugyikdlG5qAxDEhiEI4yD1OFTGEhVY7JO25KLTtK6Ay2JI+BG22Dq3xHESkhEMRD9lC0fWhptmzZol5y6GYbc/54GQBhmhFSjui9epVk2opkFpIJQpRdBKt6B7rlIbBnVNgD4OlbF0b9A2tkYjUQnvcElJiRHFpzzax5+ZkAwGhZigbOHI2s2aNVu2bJmcYhNuqUg5EPKDNWsUZev2PoOM0AoU98XrlMztVUspQZebOyjdDnXtVKoTvSagHgcNqN0btG3JRb+gQZ0wd99zD/xbtLGIKZsRWMQKZQsPa0+dOlVdTeusDVSenZ0tp1mHWypSDoR8ZuQ5pY0ILYw1Sk7sChQ0UKXYE5W5KYM2pYE4NFalWJ7quSroVCdlfUEfh6Jy9wZtQ3KBC5pDhw4KGrVq1epwf4dJE7MHDBwQPhdtjChADFG2uHzogbictUeOHHn48GGVijx27FiYVEVKbeSzLVvu79xZntHtfUYIjEbEtrJBsSc1SQA1aFMaCDX3S9As73ATJeNQ1wTo41AZS/cGbUO7h1WhCo+OLg88sO6jdfAB69Kli/M9GQz3iC3KFh7W3rdvH0RnhkJipCIh7i4sLAyH+EhqIyvfW6ko2xgIqTMaSnDui9epSQJURTilgVDl5g5Ktw8iOGV9EZirj2p14tKg7VBbT0F6NF+cMIkpmxFAxBxlC0/1I6prG6lIYHA5VS/kuPGmG3ds20ENhDQYzSY41EpBZfCoVk1oGSHVco+K1gXN8g43UTIOZX1BWZh6vS4N2oB3li231+yAK6644qlhT70+4/Xdu3bfcecdXv0ug0EhFilb0NnIZs2aLViwoH///nByypQprVu3ljOtQ4vdu3f/61//0gdCAiuppJxRFYkSHGqlQFt/UBWPVONTVAOhonVBK92C3gCounNKM6EeB81Yujdoe4t9e/eePHkSDn52xc98fhAGw0CMUragWTstLW3Xrl2yKrJ3797bt28HHg/hOktKSmAx19W8fu1HaxVl66xkCLWS4AzdFs2/kdO2sAIWqrKc0kCoaN1B6aY2AEHXnVNtV9HHoXYL1E/yOLapuMEP33+/d+/eN+a+ARdG8GN8g/gwSYowogOxS9kCY+1ly5bBjxMmTFi3bp08OWTIkNDW18jN4/vv/6ZrI8ZASL0qUmC6LZp/o1zPVKsm1G9HaSA+NFZ1uImqO6c0E7Q3IZWxRPcztLa+Qpw8cWJyzuTi7cXyR+Drybk54ZARYUQNYpqyhcXaEFbn5eWlp6frDVpHjx4dqlZ/GzdulCaWb7/7tlHjxh+vXaumi+nJN6MqEtVt0fwbysJUQI367Rw0EOfGqqjSTfVcFYRCTWkmVG9CNGPpMDrHPc6dO7fk7bcXvblInQG+fuutxbXjavv8mAyGjVinbGGxtprRrtfXJCYmVv6syPLychliAzIzM+vVrbdg/gJ0IKSw1Axbp0Z5nHI9o1TuUBGOaiCUmuHA8g7jJanpOVTbVfRxqN2ie/fuwldcuHBhw/oN2RMn6ScznhmR8esMjq8ZAQdT9kVI1p4wYYIMaYG1i4uLp02bBkQpSbN///5NmzatZFF76dKlBQUF8jgjI+M/xH9MmpitD4RMSemjCNRgLlSntnmcYmGKytHWIlTGkmqIKmiWF3TPVSolSGkmaG9Cardwb93TIcl6/rx5x48dVyfbtGvz0u+yb7vtNh8ekMGoEEzZPwJYGzhaeGJq9e/kyZNDJWqXlJRI4wpgwYIFMoVlDITUFVtJWIo3UZ0a5XGqLwdK5ZR2jGYsBd1Y1UHppnquCkKhFl66+oDKjx07JvwDStbxDeJ/85tnuRUUI6hgyv435DxfobE2xNq///3v27dvLzyidk5OTuU4tcvLy0eNGiWPW7VqlZKSIo+TknpOz5uutBFjIKTha7bpkipeR4u50YCa0o6pjCXVRU/QSregNwBKoaY0E9TFeLsH9pO6BErWgMlTcno/0puVEEawwZR9GeArN3v27ISEBKloA00/99xzqv1IpTm1586dqySRWbNmKSLo2LHj6MwxShsxLvMNExtKl7ZITSXfqIAa1Y6pjKWDwZlSugXdc5VaKvUsDgPMfABF1uNeyHr0sUfDqmcvI4rBlI0gPT29evXqUpfY4kGvXr1WrFghPJaSYE9C2Lhxo9wwAHl5ebqAXjuudpt2bdavX6+0EV0UNoJolMhQkRo1k1ABNaVQUxoIpWY4KN0Og8eounPK1XfPPa1RjcUrnDt3rnDduiVvL2GyZoQcTNk40tLS6tevr6gB+DouLq60tBSOR40aFbyh7PAU6kkHDx48aNAg4w6PP546/Ol0aiCkEUTbNmevitepQBhlZ0oDodQM6nEkqJ6r1FKpZ8m8pC/5BiDrv/z5z7Nem2WcZ7JmhApM2SSMBlKSr4VnKPvUqVPHjh0b8GeEp1CqS6tWrcaPH29vDPe1v0/QAyEhiH5l6suKN1FPm/vidcqMgY7sAq6EkBadLkb59hyUbsqyIoi6c4dn8Q1fHjmybNny91a8q5+MbxCfmtqXyZoRQjBlO6Fhw4arV68ePXq0TEgqZGVlARuiTUR9Rnl5+YQJE+T2AIBdAS10lgMhP/vsM3QgpCGGoJ4274rXicGJqJ+EGi7jrW9POA4eo+rO4VkKC9f5T9nbt29fMG++qmCUkG6Qrr/syglGRmjBlF0BgCKnTZumEpIKEGU3adIkUO0jgK8zMjLUxvD+++87zFhI7p08oN9ApY0YrjhDDLEd0F4Vr1OBMOonocwnPvj2BN1zlao799MKcu7cuS2bt9jZRcBTTw/JHJXJZM0IBzBlVwz4rqanp0PEPW7cOBUFb926dePGjY8++qj/j2/wdV5ennP8LhsxK21EXO6KM8QQ1AGNJvFQZdlhcKL9sA6V39769qinkEDrzn3Gl0eOFBUV2YJ1/dvqH9x/cfRM06ZNma8ZYQKmbLcAGoWwWlVIAoBpgOPGjBnjj7JZWloK+4Gy9MkOJ86/Ak/Xf2Aa/IqujaiBkFIM0UnWHkCDJvG8mkROzbWhHB0Ovj1Kg6YsK8KjdB85coR6f9xj+/btBStWFK4tNM6PeyGrc5fOH37w4aSJ2f4/C4MRQDBle4G4uLjZs2cnJiaqusQpHgDPDho0yIdAbMeOHUOGDFGRuxu+lujeo3tKch9qIKQhKaADaNDidfeTyMUlP4nxsJSjw8G3RyndgraswErQjtsuQWkg8Q3in3pqyIMPPSj34N27dvv8FAxGkMCU7TXS0tI6deqkh9sjRozIz88Htu3evbvLiLu8vHzp0qWK+oU3fC0uDYTcvXu3mryuD4Q0nH/ojC4034gqy5TcQflJUEeHcPTtUUo39RQ+Y+/eves/+UTvtyfRpl2bkc8+A+8qCyCMMAdTti+Q4XZKSopSt+Ffyb/Z2dnt27dv0aIF9eUvKytbt25dTk6OCq6FJ9/olf9EDoT8YM0aRdk6Bdska8/ocihet5VlSu5A/SSUo8PBt0cp3YAXXhjvW88mHRcuXNi2deuSt5cYPhDhabkHG1VEdHGCbV52R5F7WNWqVXl4QgyCKdt3AMkmJiauWrVK519Z2i48hTBwazUP4MfvPFi/fr3hF0xKSsrNzfWhnDLxvsRpr+QpbcSgYGPoAUqjaPE6qixTs3RR+ZtydFDWQEEr3eJSKbzPoFKL0rR3X/v7wt9hDXv8Z599BtdkxidHeMz7Xl3bMaIATNl+AaLd5OTkbt26AXHn5+erLKLwdJWyv2MGli1bBr/r28W41EY+KSxEB0IaagMaU6NhL6Uso7N0KfmbcnRQxm0Hpds3OITV/Qemde/RXV2dhC0cmFpBXdvJaUqVuDpGyMCUHQBI4gbs2LFjw4YNwN266GEDIuu0tLQOHTr4ExzBk457IWvlyj+jAyGFpTbYMTVVvI4qy14NTqRmn1OZTMBLL/3OfwFEOIbVkVK4uHHjxsLCQnW5ZgA+PHBNdvbsWZ3Ke/fuDVd106ZNYy0+6sGUHUg08wCuVUtLS7/88stTp05t2rRJ3QpEBjwYwAKcNm3bTJqYTQ2ENOwWaEyNhr3UuF50Bi7KwlTtohTZbWug8HXIgMK5c+d279qFhtUdOrUfnj48/FOL5eXl9rWaBNA0BAStW7fWBTQgaF2UkwzOrB31YMoOCuI8gIOgXq4mJCRA8Lj5009VoK0rEsbQA2OKjQRKuFTza3SWLsXCVO3iL37xCwj2/Xvdl4EygSik9Onjpwxy8uRJf369QpSVlS1atMgorxWXpOpOnTqhe7wS5caPHy9nJzFrxwKYsiMbcLGvayOGImEI0LaHjypeF1hbVGqWLur7pmoX/SwrV6AaogYD/k+xoUCRdXZ29oMPPuhmcB2wc25u7i233CIfBFi7Ro0alTOIgxESMGVHNqQ28uWXX956663CCqUNARr18LkvXnf2kxjuaVm7eOjQQbR/iM+4cOEC7CVoyWJkQcogch60AoTVaWlpqamp3gru0tEvWbvSBnEwQgKm7MiG1Eb+t6hIUra4PJQ2nBgo53pVvO7gJ7EN2v4UKNrYu3fv9m3b7LxihahW7coALiMg2Lhx48iRI/UcNZD1mDFjfLYPCQ9rFxcXS20EdgK4MmDXdlSCKTvi8dRTQxwGQhpGEZRz3RevU34Sw6wSQEgBZO1Ha+28okvcemvdgK7IL5SVleXk5EjpWcJ/slaYPHkysLbcCSZMmDB79mw/H5ARhmDKDiJW/GnFvn37gl1c5zwQ0hh6IDnXkJjR4nU02SgIPwk82py5bwTwRUlj9Zo1a/wXQG67rUFAluQ/li9fbighPnenQVGzZs1Zs2ZJwz6E2ykpKYFt6c4IBzBlBwXHS48/88zIog1FcDztlbyevXq8PPXlIOXx5UDI7du3owMh7XjZbo+HVrJQyUaqUjEgrmrh6a732ZYtDg4Qr/DrkRkBeRw/YQfXmZmZGRkZAdcumjVrBo8sn2jcuHGJiYnsHokyMGUHBZMmTZJ8LfHuivfq1q07eszoID1dUlJPWxtRbaGMeBltj+e+eB34fchTQyEKtluF+ANZAvPnlX8OrAPk4TDIwhn9Glu1agUfj+DFv2PGjJGUDc84d+5c973GGBEBpuzAY8WfVgBHGych1q5du/YT/QKv9opL2siO7dvRgZDG0AO0PR5aaGNPtJEIIN2cOnXq002b/JGqHdD/V/39UUVuqHWD/2vIz8/X+zVCCOxng/UKAQ++bNkyqcCMGDHCB/8JI5zBlB1gwCXwH/7wMnoTsGp8/fhgdLeQ2gg1ENIeemAbPNBCG3SiTUDgUKwIGJb+dEFBwfFjJ/x8luHDh/nz69dff70/v15eXq6KXCQqrRNIt27dIJaXcf2iRYs40I4mMGUHGL+f8vtDBw5Rt44eNeattxYDwwb8eYc89aQ9EFKxrVGLiDYMQbuFTH91RgD5WjI1lVTs2atHv7R+srK8e4/uD3Z9yJ/nWrBwPlzW+PMI/gB2bn3KMxDo8uXLK811B28gxPIcaEclmLIDiQ8++GDBvHyHOwCbP/ZY3zUfvB/wpBA6EFKlGQ11G+2PCvfZvHmz8bB+9j6VqJCpYbeA9eu0kpCQ8M6flj7ycIpvzzhu/LjOnTv7uFy/UVpaCtG0Eq9D0rCJA+1oBVN2wAAXwhMnvFjh3YC1nx357GszXwvsswPfAfcZ2og+ENIoTLf7o8J9hg59OoBLkpWKlP2jTbs2SUk9O3bsSF1z3Hvvvb6x9qszX+3VK8nr5QYIBl97NWwogOBAO1rBlB0wTPufabYk0n9gmh13v7vivaZNmz49LJD8KDzKhqGNCK0tlDH0oGXLlg0aBMWwLGPqTZs+fW/Fu/atFTK1DmDtzVs/zZ6UXfAn5KFstL2vbXZ2dgiN2AZfL1iwIC0tLVSL0QPtdevWcQl7dIApOzAoLi6e9kqecRLo6fkXnu/YqSMwqXHTpInZCc0SApuKlNrI1q1b0YGQwODPZWaqO0NMHRDRQ8FZ/ZDtqjt36extVVHt2rVnvDajX1q/N/PfdCBuIOshQ54MoRgiLL7esGFD27ZtQ7gePdDOyckJSIElI+Rgyg4AysvL04ebzdgAL/0uG74kXbp0GfdCFnC0cWtKcp916z8OYGEkXPkaAyF/2a3bN998o+4QcOOH8Lj0Dh444MzUbdq2SUhI8OdZ7vUg+6Vs2JD27z+gWutdc/XVDRs1atWqZQgzjRLhxtcSQNPyABa2bdu2cFgSw08wZQcAy95ZZksiwJ6Kjp8e9vTOnTtts/avBg4qeHdFAEVGYyBkwENpBWc/dZ1b6/Tvn+Y/UxuoUaNGZw8C+JhusH79Buc7XNyz09PDja+FJ9DOy8tTHf7CZFUMf8CU7S/2798/OnOMcRKiy4xfX1Yq/fLUl3ft2m0wO/yYNTYrgLXssr/E7t27g+H+vnDhwpEjR7Zv20bVKLZuc8+9bdpA2NuiRfO4UIe9AYSDa1N4+DojI0ONkgkfvpbo1auXpGxYYUlJiQ+DoRlhBaZsvwBf17H/jczom/5qnsHC8ONbby2+u+U9xj0Dm4qEZzG0Ef8hRWrYBqi+HyqjWPPamsdKgz5wINwwd+5c5b+GkDas+Fp4BiSpriPvvPPO2LFjQ70ihl9gyvYL769+X+8lItF/YBoqCNSOq710+ZKU5D7G+UkTs2+66aZeD/cKyJKkNjL06R8HQvqMvXv3luzb51BKLv3UTW5vorwfsIH584yRiDVr1qiZMqHy81WIpKQkSdlZWVlDhw5lt19EgynbdxwvPT78afMrGt8g/rnM56hfgeB38pQcW0iBx6kXXy8gym/z5s2NgZDuIXOJlD9PAQL5J4c8yd/8kpKSrl27yuPBgwcPGjQotOuhAIE/u/2iBkzZvmPSpEn2yRfGP+/MZU/0e2LPnj22WTt9+IiA1LJXqVLFGAjpDEnTu3fvLlxXSHXRa9OuTadOHf/2t79Nmfx7+LFRo0bM13BJoSr+gRAnT54czhY65fbLz89nyo5oMGX7CLRdX/+BaV26dKnwd59/4fmzZ88av37owKFnnhmZ/+YC/7/5ciAkcDGqjQDz/vXkyf37D+zcuXPb1q0OzU7h5XTs1FFJH/CS/VxYNGHq1KnKIrJw4cIw38M6dOggDwoKCnbs2OFmEDAjPMGU7Quodn3Dhw938+tAyuPGjbMNJEUbil6c+OJLv3vJz+UlJCTcVPsmpY2cO3fu2NGjX3311Y4dxc4cLTwKNVxH39X0roYNG4Zz2BhaAOtlZf2Ydl6wYEH42zBgR8nOzpZr/stf/sKUHblgyvYFaLu+V1+b7l7WgHtOfzXPbla3YF5+kyZN/G+r3apVy7Ufra1Tpw5EVes+Wud8Z6Dppk2bJjRLkF30/HzqqAHVeK+8vHzIkCHyePDgwSEsSfcKDz74oKRsTkJGNJiyvUZRUZGtRAPreWv5gFgYWN5OYAakrfZzmc/d17b9jm070FvjG8QnJra7++6768XX42iaAvW26JLI+PHjK3FFfgEia05CRgGYsr0DRFijR5l+D8Czv3nWh0cDlj958iRay775s0/9SUXWr19/3fqPP/zgQ1XbDQQN/95x5x3XXnstR1g+o6SkREkiy5Ytq7QW2AFBenq6HJHDScjIBVO2d0Db9U2ekuNzq5ABAwegtez+t9W+zQOff90B3333XTAeNiIwatQoeZCUlBRxrNe9e3d5wEnIyAVTtheg2vX1fqS3z48JpJz9UjZayx6MttoBwZ49e0K9hNBgzZo1qjA9Nzc3tIvxAXB1pSohN2zYwJQdiWDKdovy8vJJL5oKhrjUrs+fR4Yv0hvz5nZI7GicD1JbbYZvgA/AuHHj5HF2dnb4u0RQqErIESNGDBo0iNMYEQembLdY9s4yuzZdb9fnD+BBqFr2Brc1cOP1ZgQbq1atUlnHoUOHhnYxPqNFixYqCbl+/foHHngg1CtieAembFdw2a7PH7Rp0wZtqz2g38DAttVm+AAIsXNycuRxXl5e5OZvIaxOS0uTlL106VKm7IgDU7YruGzX5ycc2moHaS47wyX++Mc/SpqDEDVse4m4hGrHOmfOnPHjx0eW6YXBlF0xVvxphft2fX7i5akvnznztfF0hw4cmjRpUgDbajO8xfTpr8qD9PT0SP8rAEcnJSXJPOratWsjpRSIIcGUXQF8aNfnD4AOXnll6mOP9TUMJBB6161bd/SY0cF4UkaFOHjgoDxQPrmIxrBhwyRlT58+nSk7ssCUXQF8a9fnD2rH1Z6cm2OnIqe9kteoUaNAtdX2AVdWuzJUTx0miGgVW0fLli3lwZYtWzZu3BhuYxkYDmDKdsIHH3zgc7s+f+DQVvuGWjcEY0iYG0CYH5LnDR+kpqaGegmBgd4lqrCwkCk7gsCUTaKsrGzihBft8y7b9fmJJ/o9cfz4cbtyZ/SoMZyKDAkyMzOjI8SW4C5REQqmbBL+t+vzExm/zjhy5Ejw2mozvELUhNgS3CUqQsGUjSNQ7fr8QbDbajPco36D+tFX3s1doiIRTNkIAtuuzx84tNWuU6cO17IHG7fUveXokaNw8PjjURViS+hdokpKSiK0BD/WwJSNIODt+vxBQkLC/DfnDeg30Dg/aWJ2QrOEUKUiYwRxdeIkZbdu3TrUawk8atasOXjw4Dlz5ghPxyum7IgAU7aJYLTr8xNdunRBa9n9b6vNcIkbb7wx1EsICgYMGCApm7tERQqYsi9D8Nr1+QmHttoF766o5HT/2bNnK/PpGMEDd4mKODBlX4agtuvzB7BhvDz1ZbStdtbYrEquZYedIzwbeTO8BXeJijgwZf8bldCur8IFqOMjR47833f/J4+/++47OVUALs9tkZ3bajP8AXeJiiwwZf8bldOuz8CKP634wx9etonYK0yamD1g4AAWIhk+QO8StWLFivR0s6MOI6zAlP0jqHZ9DRs2rDD4lZA+7jbt2ox7Pstlk7+ioiK755RvKC0tDbl6w4hQqC5R+fn5nIQMczBlXwTark94WNguqHEG8P6DXR9yOZRg5XsrvXpwB5w/fz5QD8WwAVt1FO+IiYmJ8mDLli3btm3jliPhDKbsi0Db9fmD3bt2V/I3vGrVqpX5dM74yU/+M9RLCAyqXoo31aVVVALC6ry8PKloz58/nyk7nMGUfRG2ec5PbN68udJK2/sPTHv0sUfDIQaEb/7V1atf+Nvfbqx1Q6jXEhhUCaeNMKhQXhFOQoY5mLLDCz179ahRowYcXH311Y0aNVLn77jzDnV87bXXhqTvWtUqFfNXrVo3/POf//zJT35SCeupBMSOqtuwYUNOQkYEmLLDC8/+5tlwiJdRuCyzjBq+Blzxs5+FegmVB5WE5ErIcAZT9kUsXb7EngKjoCJfQJ06dW666SZ1kwx+jxw5YvcAYUQBomn7qRCJiYlcCRn+YMq+iDZt2ny+Z+fXX38tf6xapWrlNO6w7SisITJCBb0ScsaMGUzZ4Qmm7B9R04NQryKGxFNGGEJVQnI71rAFU3bIUF5eHuolMCpAkyZNQr2ESgVc5GVmZk6ZMgWO33nnnbFjx4Z6RQwTTNkhQ2lpqXGmZ68eIVkJg8L/+3/fhXoJlY2kpCRJ2TwTMjzBlB0ynD592jijkpyMcMPJkydDvYRKQtu2bVUScuXKlWlpaaFeEeMyMGWHDF+d+so4EymX4dfdcN2KFQXy+Gc/++kNN9xw0003Vb/q4n+hXZg/+Pvf//7tt9/+9a9/ha307Nlv5MnDRw7LA7gpdEurbIwZM6Z374sDPaZPn56SksL5lbACU3YAYMfLV199dYW/tXnzZuNMrRtrBWxNwUH/gWkL5uWf+erM8KHD7VvjG8QnJrYTmhXyympX1q1bV90hhJbzsrIy5Qg6f/784UM/crH8K5w9e9a5AvaX3X4Z7BWGDzp06CAPuOVIGIIpOwCw42W9cJHC+vUbjDM6u4Unnn/heaDjRYsWo91i4aS3XWRhDwjQ0i7D/v0H7L6MvqFnrx5Dnx7qsjVjdKBmzZqq5ciUKVOYssMKTNmhwfHS4za7hW3dowJcIz897Gn4f//+/UeOHDmw/8CxY8dg7/G537e3jRIrAf/45z/+9a9//WrQwMf6Pgb7U2zm39jtF7Zgyg4A9u3bZ5y5stqVzr+y54s9xpnIsovc5kGXLl3UGdiEzpefV5qD3kzcZcz793/8Hf79r/8M7mdSr2W9++675YGsYo2Li+vbt68s2h74q4GxzFO622/OnDm5ubmhXhHjRzBlBwDnzp0zzlQocWzbus04E+mXn6petEINQZeVFRQ/zpk959prr3XzjA8nP6yO16xZQ73nXl27SL5mCM3tB/+OGTMmNq82whBM2QGArUo7N70rLy+f9kqecfKupncFeFnhCudC08T7En0Ib/V4PyCoU6dOYB8w4gAxhOrtt2jRIu7tFyZgyvYXwL+2kuvcomT79u32yZhKcNlQl+EhhF7cxM42cXlvv9TUVA60wwFM2f7CLmJs066N86+s/2S9cSbjmRGBXFO4Qurdcn6mLnbDZcqOHT9uY3CrD1H200Oflgq18hdKedorVYSHsRnQe/utW7cuOTk51CtiMGX7DaAY48xttzVwuH9ZWZmtiiTelxjYVYUD4PoD9rPdu3Zv3rzZvesOqNyH53JwVUu3eJMmTeLrxzdu3NhNqAg85cMaog9wqaHKanJycrp168YXHyEHU7a/OLD/gHFG+RBQfFL4iXEGOKV58+YBXlZIsX///uXLlts7kwN+9tMfhwm8+eabwNrVqlWLj483BlqePn361KlTcLBp06azZ8+6fGTDLd6zV49+af3gDXdgH1VLwgCalgcQa69atYoD7ZCDKdtfrF37sXGmXnw96s4QeP7hDy8bJ1NT+0ZT8PLajNcmTcymbk1onnDLrbdedVW1evXi4cdrr7u2pkfQOHTo0NChTwnPFCuAt086/8355RculB67KFKdPv3VyZN//fbbc4VrC+17QjwO/7dp1+b1WTNZnK0Q+iRfCLSZskMOpmy/ABRsX+87mA3eX/2+navs2bNn4FcWIhQVFRl83aNXz6ZNm8bViatRo0atWmRF/r98fcaUlD73tW9/q8fh17hx48tum3DRf/nN2bP79x84fPhQ4brC48eO/7jODUVvv/X208Oe1u++a9cuX1cRzUhNTZWUDYH2xo0bI92NGulgyvYLtvcDwjcqdkND7P4D0ypnAk7l4IMPPtB/HPncyISEhFo33vjzn//c+Rfr1q27r+RiRWVpaemZ06f3799P3fO2226reuWVsC9CAFih//1qD4DQT506dccddyx5e0nx9mJ50+LFbxmUzUDB9ethBaZsv1C8o9g406lTR+rO8+fNt0Psgb+KqqGR9ePr6z9O/f1UeZDQPOGOO++oVy++atUqtWtf3KJuxdi2rgd+rgHY+UJ5ednZs1+f+VqKJO+teNe+WzytXzEMqEC7oKCAA+3QginbLyxatNg4k9AMt1dD2GgrvBBih39fEa9QrVo19DzEtiq8NdCj1791oaZNm3r1dIcPH1JTCI5++SX1FChuvvlmr54rlgGBtjLOc6AdWjBl+47i4mI7aka9H+Xl5WP/O8s+H2Uhto70X6dfffU1O3fuRCNcHfodKryzP2jfqX2LFi2uuuqqieMnBu9ZohWDBw+WlM2BdmjBlO07Vq9abZzp2asH6v2YP2++naXMeGZElIXYOoCvO3fpDP8/+5tnT506dfbs2dJjpVKm8DYc9gG169Ru8YtfCE/YLqUYpcN8afnoGW7QsGFDDrTDAUzZPgKtiOmX1s++p22iEB4v9pNDngzW4sIMtTww7Rwae0rdWb9Jkjv6aMogqKD08YvP5SLVyfANHGiHA5iyfYRdESMwVWT//v0pyX3se74w/vmYMgX/9Kc//eGHH4yTKvJFU5GMcAMH2uEApmxfgNr1xr2QZagix0uP/2rgIPvX+w9MC3jnuXDGz6+4Ii6u9nf/939//eupUK+F4Rc40A45mLJ9AVoR07lLZ/1H4OvHHutr3y2+QfzzLzwf3PWFGa6//rqf/OQn1a+66ttvvz1/vjzUyyERHx9f8Z1iGxxohxxM2V6jrKwMrYjRc4lFRUWjR41Bx2u99dbiaCpPjyYYLU0YKDjQDi2Ysr3G7FmznStiPvjggwH9cPfe0uVLoqnWMaKxYF7+S797Cb3Jfc+pGAQE2tnZ2VlZF02rI0eOLCws5BCkMsGU7R2Ki4tto4gKsS+Om/mfaVQHO+DrNm0qaKXNCAfMmTNn9uzZoV5F+GLo0KGSsrm9X+WDKdsLACOnD0dmEcgQe//+/WP/O4vqCs18zYga6F1HuI92JYMp2wtABG1LIuNeyIqLi3PuOBrFfG30bzp58qR9n7/97Xv4Sv/zn//84Ye/V9a6XMFY/JVVrwzVSiIOens/DrQrE0zZbrHwzYWo4nHVVVc90KUrmmkUHn/I5NycCOJrOUpGHu/etVse7Nu3T02RX79+A/ViKXx1+jT8++2339rW7NCiQ6LZw+vmWj9mGmrfGNemXRs1YEjNJxOXRpQJL6eURRkg0F62bJkcWAP/fv311zFVZxBCMGW7wkUHSOYY9CbqvPA0Yn3llalhmG+UvHz+/PnDhw6rGYw+cLF7SNaOLBRtKHIz/EwOKhOXphHVi69XtWrVWGDzbt26qcmQPIK90sCUXTEcHCAOyHhmRMavM8JE49u//2Ir6gP7Dxw7dmzBvPxgPIVsyLdl85a/nkC0kfCEXDM1v8Yl1KAy441VMydr3Virye1NwnDn9hP6ZMgRI0Y88MADPsxZZngLpuwK4CxSo4Dv6gvjnw+H+ka4OFj/yXqvZjBKqLZKQmuIqoZ+AX5epQo6Ymb6tLxPP/209Ghp9sRJ8+fNGzZ8WP0GDRyG0VQaTp06dfDAgRmvzlCDaUY+N7JnUtKPN0+47M5666jjx4+r8p+dO3fKg21bt6rHoWDMnIRPRffuDyXelxhBKlmFSE5OTkpKKigoEB6bTW5ubqhXFP1gyiZRVlaWNTbLYXQ3CgiunxzyZMh1veLi4vThI5yFDhljSkaOqxNX5ec/p4jYPXr07LFs6TJ5DKSWNSZLPddNN914/fU3yCe6pkaNq6++2p8ncoAcHiZHQTqMOEhIwDubi8t7nujHRoGruETusq3V+fP/d+DAQSpmh78F7J3wf9jKZb4hMzNTUvaUKVOAvrmyJthgysbhhvIM9OzV49nfPBsmIqa9eNkt+rrrrqtdu3bw2t0Bwb02e+bMGa8Z7VWpRtj/v73zgaqqzvb4Gd+UQmSJ+jDFP6ACGvEnwVwKY9MyGPoHXvLNGyuxgfEliS9qGHnIG6SRQlwTDZC9JEvIZdMYpNWYOq5GHugydBAcU9AURSAIwzLlWpbr7e7O/U73At4/5//Zn8W663cPcO/v3HvO97d/+7d/e0Ovhg//QbtdrW+AkOXrvH8jPDL8ifSlkuSiwhexf6lrNSfBQj9z5kxLS4u4Y/vq9j31VOaWt//i+btrAdBo8RZ2uMY04gw0KizZ/bP6DwXO6zWI9WOLHtPOhHfcGH/xU1So2267TT7DVkxISMiLJX9qbm4+3tLS0NAwuIyKfytrfQPh2qAVFBzsmAZWcqjm5Ow5c0C+4+LixGUnnVnV1BHiLewc8Cc3LNn94+RNtfypDEuyRSOW9UCAUiz9zRPCNQ/1lCmT0daW1TsRYuOhxMTL/3W5u6sLPcJoEcstzQi5fTCbtmJ5tLHy5IkTn6CfxBmvt94JCgqinTUc8Cc3LNn9EzglcBArG8xqUOoZM2bo69IE7XCUD3EBF0G0xiiVoINQgrGJrgP0BT/9zNPCNY+z4FDfAJXuui8LA4+3aOcLddtzd/x1QVEWRCuTOBSZQZ0HIjU1tbKyEgP+CgsLeR1SPliy++eZZ55+cumP4kxxxf/OGXfqS6kLCgs+/vjjmj01A6kJ6fggxi9V1LWrCINrifTUJblE14Ggdn0D0l8EFy3pqbgcsCeTg/DI8Ltm3RUybdrTyzPdfhEt4+XltXr16vj4eMHm0V64cGFERITanTImLNn9kzQ/KSAwYN/efTfffLOu42pnz5kDP79ZsgStWpiwYxCFSyahJ2oljhccCDuT2Q0GKTxGKGYF4yljhMzUqVNMUtssLi4uLS3t1VdfhfaqVavefJOTDMsCS/aAhNtQuxeSQQti4oNoY5JrAif4Hm4tsaNfb4wBoFgXsUNJAbeMlsnKykLJ5nVI+WDJNjX+/v433PDTK1e+xewf/x93bNtacvny9yuHeEDscbYzaRWomK4A4nBD4ceGv3gPkUlMZvewW4c8e/YsXGBqd8posGSbl38dPfrWW38QqS+++NIxDQiuHGLbJY+zWOvtcCymLh92rnYxXCBYJsTrkCUlJbwOKTks2SZl2NChpNcAtC9euihVYUax1tvBWmlsvLy8iouLY2K+z5O1du3aefPmxcXFqd0pQ8GSbVJ8fHzsjnh7eWu5li6jF8T7IXNzc6OionQUYaV9WLIZhpGY7OzsPXv2HLDBYdrSwpLNMIzEgFlNeVnZPSItLNkMw0iPxWKhMG12j0gISzbDMLKQl5eHks3uEQlhyWYYRhb8/f2pPiS7R6SCJZthGLlg94jksGQzDCMjeXl5TU1NGD2yYsWK8vJytXukb1iyGYaREX9/f0ryB+Z2QkIC5x7xBJZshmHkJS4ujjbXcO4RD2HJZhhGdvLz83FzDbSXLVvGqVndhiWbYRjZAYFev359ZGSkYEvNWlxcnJOTo3andAlLNsMwShAREVFRUZGSkgLtlStXRkVFccyfG7BkMwyjEAsWLKitraWYv+nTp7NT21VYshmGUQgvLy9xzF9+fn5JSQk7tV2CJZthGOUAs5oSaoO5HRAQwE5tl2DJZhhGUebMmUP1xtip7Sos2QzDKE1qampTUxM6tePj41taWoKCgtTulD5gyWYYRmm8vLzWrFmDTm14+uijj+7YsYPTjzgDS7ZJ+e7qd2p3gTE1INAUqY3pR3gp0hlYsk3KxYuXRvr6DhkyhI70WftU7A9jQiIiIig766uvvhoeHr5s2TK1O6V1WLJNypUrV9rbO/zG+A298cZvv/32s55zXKuXUR6LxVJQULBy5UpoZ2RkjB07lpNGDQ5LtsEpfuEFX9+RkwImjhvnP3LkyBEjRtCvLn/99ZkzbSr2zQx0d3V9/vnnPed6jh1ttvI8pj8yMzNbW1txKRIs7rq6ujlz5qjdKe3Ckm1AOrraX1738upnC6D97jvv2v127j1zhw+/JSwszNvba9y4cXBk4qRJynfSeJw5fRoeT5z4BB4PHz7cduZM06Gmfv9yzdpCJTumceyWIkHBq6ureVfkQLBkG5Ol6UvDI8LfqHzj3a3v2f2q5sMaeHxva/9SDg1QczwydeoUbPiNGTNs2DB5e6xtLl++DPYytlGUBZsuw+Mg0uxIyuOLHv/141OnTpWjk/rF19cXZHr8+PGCbSnSYrFwAMlAsGQbltk2Cp4raG5ubmpsAn1xlG8xKOVCf2ouhpQduPlmn4CAQPFv/cf7ezmI+zAvLz8/P5dPQFK6u7svW+2d9b3nz39+7nPxkdbWU199dRHbFy58SZ+JJzyU9CDM9AMnB4aEhLAMDQSY1XV1dbgrkgNIBoEl2+CARqB2Q/vl/3n5xIkTFRsrQDu++uqrs2fPgsG4r26fSy8oiYr1i3gwcB6XjFy5mR0zG6YmYC0OHTq0q6s7JWXROP9xandKN8DAJg4ggUeuOuYIS7a5+PjIx69v2Bg4JfCZZ55emr4UD1qt1vb2dmicPn360sVL0Kivr8df1dbWnfrklDJ9k28wkAr43GJjY7A9c+ZMeLzJ56ZJtpUAMBLRJOxo75gZdRf+TfTMKJZsl7BYLLSXncP++oUl20SAmjy59PsbAFS4paWFjoPWoHeVfKxJ85Ps/pdkHQHpF/8WXu3LL78UH3HDfleMh5IeFEfOALfccktwcDA9JSFGXHI9g0anPL6o4vVKaD+b/weY6fPs3iVAo9va2rDqGGo3q7YYlmwT8dJLL2EDrMXl/7ncpf8lWUc8WUCzU3+ZUHGJ77dZv0XJhqGx6u2qRx97VK2e6JT8/Pzz58+jbwRUOygoiPNGESzZZmHfvn2oI8CaokIVTT879Tcevr6+L71chhOaFVnZ991/H686ugRcISUlJT09Pdu2bRNseaM4WJtgyTYLxS+8iA2YtuNqJCMf8b+Ih6kMLgOUry9fkb1C7R7pDFDtsrKyzs5ODNaOiYlh1UZYsk3B3/72N/IsP/7rx9XtjBkAxfl93n8vfuz7j7rkxVJLssXYEws58Pf3r66utlgsrNpi9CHZvb29Bw8ePG6jq6try5YtA/3l/PnzR44cCTfMsGHDbr311pCQEDweGBjo7e0NjfHjx5ttOchqtT6b/wds5/5+JWuHMtx7772zY2bjSPn6a68/9/xzavdIf7BqO6J1yQaNrqqqcr7U0DvvvOPMn0VHR999993QmDBhwtixY318fDBCwJB51nfu2EmBer/891+q2xlTkfn0UyjZFa9X/jbrt+zRdgNQ7U2bNlE8D6i2yeshaFGy0aYGML+XHGC10IF+m5aWNmLECFRzPz+/0aNHjxo1Sr/32x//+AI2wMTW71noke+3MF0ztN/681sUCM+4BAg0bYwUbPUQzJyEREOSDfP3hoaGjRs3YnDPQNxxxx133fXDVoWEhAR4vHr16vjx40FkMQ/GlStX4Aj9/ZEjR7Cxf/9+eDx//vx1t1QN1IHExES4evQl5fv27WMTW0XI0F79bAF8/hq/WjTLnDlzxNvZLRbL+vXrIyIi1O6XCmhCstvb27du3Yph846AzRsbGzt58mSQSDcmROS6nT9/Pjbgy4bHjo6Ovr6+np6e7u5uGC2OHz/e2dk5uJpjyFG/PYQBY9asWdAODQ319vbWjglAgSJsYqsC2NkUOrL9r9s5Rttt7FQ7MjLSnH5tlSUbhBJMWtzpJCY6OnrRokXw9QQHB8u0Woh5R+3W4kDNL1++/Nlnn33zzTfnbXR1ddXU1Lz22muDvFS/Vjma5KDgPj4+aul4U1MTBYo89NBDCr87gzzzzNMYo/3KK+uTH0422+q3hIhVWzDraqRqkg2WdUlJiZ1Yk1KrOOUZNmzYhAkTxEegSxs2bPj666+/++673t5esM33798Pj0uXDuaa7NckJx0fM2bMpEmT5ParvPXnt7CR8jjnJ1KNn839GTbA1j506BAHxXsCq7YKkm21WkEB7dwgoGXp6emxsbGatUGGDh0KjxgpiP6ZJ554QrCdzqVLl0DKYbIGVi3MGwbynwgD6HhaWlpAQEBISAj6x6VaDYcu0XZH9mKrCIzKub9fiRUn3qh8gyXbQ0yu2kpLdmNj45IlS8TRGiDWWVlZ+v3EQbK/+eYbUNtHbOBBmEOAGX7kyJGLFy/C4+A67uhXwRhED43x7X/djo3ZMbPDw8Nd/XdGQubdO++HIkFb38vNzeUZj4eAXJw9e1Ycr11VVWWSopHKSTZIW3FxsThuD4QJjuhRrDs6Oo4ePbp79+6ioiI6CGPPzJkzwVgGqUVL2c5eBh0/d+7cqVOnOjs729ra9uzZM1CgYb8xiDCwYbBKYGAgiPh1PeOvvLIeG488stDVE2SkZerUqRTt9/e//50XIT3HbpdNcnJyaWmpGXL+KSTZYGY++uijYhmCUTEhIUGzbpB+AZMZBLe+vv6jjz5yNI232aCnFOgyceJElFd/G3ZuevhkMGqlubmZipb2i+MiLXlUHEW8qamJYvvIl8qoyJL/+A1K9rZt77JkS4KdaqOvNTU1VV+q4ipKSPauXbvi4+PpKQhNXl6edsLgnMfHxyfMBpxCSUkJTM2OHDkCUrt161ZHo/hVG9hGR8esWbNAW+1iYIJs0NPy8vLe3l4wxuGVr2uMO+o7iXhNTc3Vq1eHDBmy/KkMju3TAjNmzMAGCDcMqOyqkgRU7fz8fMrUCp+tsSuQyS7ZZWVl4pXGioqKRYsWyf2mCgDXBKltTk4O6OyxY8dOnjwJUutoDts5OhITE+fNmwf/O2nSJMfFRl8b4uNWqxWGh9OnT4OZv3///kE842IRH+U7+sYhN8b+LNb5k7ry7bdXv7s6dOiNzv8L4yTwnVLpg31797FkSwWoNmi0cO3ix0edGoXOIKNkg9DAB0f6BZamgTcswQ05xwa0i4qKQFVBYeFx9+7djvJq50LJysoKDQ2dPHnytGnT+rWIxcMDrbGQR2UgEQcTO3BKoJPxCWCSd376aV/f9wVtb7jhhrG33cbCLTkPPPgASvbmzW/y5nUJwfzaML/EpTJQbbC1jbqpXS7JBr1evnw5GX36dYa4BypsXFzcsmXL4KNoaWk5deoUaGu/Xg6xVQ4DW1JSEq5hDp50cBARL/lTyUcfffTTf/npwoW/crLDPT3nUK8F247/ru7uiRPGO3++jDNERkZi49Qnp9g3Ii1wp8Bkd/jw4Tinh7sMbh9DBv/JItmOem1s79LgwIlH2EBtbW9vP3PmzMmTJ2trax2d0XYuFPjo4MYGaZ4+ffp1BzwUcfjwM9KX+946Eo7MnuOsif3lhQviI19//bUz/8i4BFwJ5Bv55+F/smRLDlhIcAvQyllMTIxhPLGE9JJtp9cmibxxHowbgcEfrqTy8nJ0oRw8eLC+vt7RuWGn6VlZWbiGOWHChIEWFQ8dOoSNwCmBTorChQtfuX4ejDv8/J6fo2Rz3IhMwNQWjOvMzEw0fVJSUsaMGWOk0pHSS3ZxcTHrtfOQC0Ww7Vdsa2tDF4rjGqbwYxeKYxg40tTYhI0HHrjfyT7YmdiCLTbGpbNgnEQcN9LR3sF7auQA7CFx8J/BSkdKLNllZWW0WYb12lUwVgRdKEVFRehCAau5qanJ+TDw1zduxCNOxopc+fZbRzfILcNvdv80mIGB75f21Bw9dpQlWybsQrbB6DbMaqSUkr13716K5wMFSU1NlfDFTQi5UKDtUhj4DTfcOPTGG8Fg9/b2vm4qxEsXL9kdGTJkyE033STdeTA/IjHxIZTshn803HvvvWp3x7Cgao8f//0qOqbYNoZqSybZYBJSohaYs5t5vVEOHMPAQZEPHz7cbxj4lSvfwM+vfvVDuAi6UKKiovoNA++zWu2O3MxeETm5I+wObJS8WMqV12UFBFqcYjs/P98AuiSNZFutVvKBREdHl5WV6f1z0TjkQhE8DgPv6+uz+3sfHzaxZUQ8ap44cYKrJ8sKTFKrqqqSk5OFa4v51y1KpXGkkewtW7aQKBQXFxtg9qEv7MLA0YXiTBj4jBlRkZGR4RER8O9jxozBSmw83MoKfLwPJT347tb3oP3xkY9ZsuXGYrGUlpaizxZUOzw8XNdrbBJINhh3KSkp2IaPxjArszqFXCjOhIH/4x8H4YeeLljwb6F33DHrrpnOhIEzbgP3CEp2S0uL2n0xBaDRtIYP2j127Fj9ZmqVQLJ/97vfYSMxMZGXHLWGS2HgW7b8BX7oKbpQwsLCBgkDZ9yA3Nnvv/9XdmcrgzgPSXJysn7D/jyV7Orqarrzi4qKeE6tcSQPA2fcAMMYBNvOdfgWeDhUAJCmvLw8sLX1HvbnkWRbrdbCwkJsFxQU8J2sLzwMAw8PD4+MjKRs4IzziKOzz549y5KtDHZhf8uWLXvzzTd1Z2V6JNlbtmzBISs6OhoLITL6xdUwcGoPkg2cGYipU6egZLeeauVkI4ohDvsDEwTsbnFhKV3gvmTDhI5WHbOzs9lSMBIuhYE7ZgMfJAycQeAjwmQj9fX1SfOT1O6OiQCjhAJI4GIODQ3VV94o9yV7z5492AAjKyEhQZruMJrEkzDwgoKCKBs8qIsJCAzAxokTn6jbExMiDiABuzMsLExHefzdlGyxFxtMbGnnwmDTjRw5sqKiYsGCBTzL1iAuhYFTzpm0tDT4Qlm7kVEjR2ED3SOMwpSUlNBS5JIlS3bs2KGXy9JNyW5oaKCbU3ITe/PmzYJt9Kuurt66dau0L85Ii/Nh4JQFBezuhx9+2OQ+E3FCKN4DqTxw3W7atCk4OFiwefZWrFihl12Rbkr2xmvp4kpLSyU3sSm3lL58TIzw4zBwMGRaWloOHz4sjgQVbHY3AEb34sWLdRobKwm0B9IxZwCjAGA0iPeyg+mpi/017kg2WFJkQCUlSbxygia2wC5y/UPleEC+4Zr58MMPy8rKaHKGRndiYmJRUZE5Le4RI0Zgg4NG1AI0OisrC1fUQbvPnj2r/YhVdyQb7j1swP0m7RmKTWzJXeSMisB1ssjG3r17YYpGQz6uVcJtY8KgIwoa+fTTT9Xui3nJz8+nNRhdRGq7I9kwz8VGenq6pJ3hKBTjg3XoQaNBtSlecK0NmKXqYmYqOWDcqd0F8wICvX79eqykDNbDBx98oPGL0GXJhhku+SWjoqKk7U1lZSU2YLjT+FjHeEJQUFBRUVFaWhooNVncMDOFI3l5edqfnErC7aG3Y4Pj/NQlIiKioKAAQ5u07x5xWbKPHj2KjcTERGlnso2NjTQYPPDAAxK+MqNNQLjLy8sXLFiQm5uLM1N0cO/cudNI9VWvC8f5qU5mZibt8s3Pz9dy9IjLkn3w4A+5OiWfPmzfvh0bMOKZza1pZkCdY2Nji4uLKYI7Pj6+tLQ0NTXV2DMtLZtyZkPsHgGjAcwIzRoNLks2BUqHhYVJ2A+r1Up37Ny5cyV8ZUb7wA2Tk5MD3zsYO2jpZGRkNDU1GaDs0yCIT40m5oxaREREUPQITPvAjNDmteeaZLe3t1OQFkahS0VDQwM2oqOjzRyra2bge6+uroZpKXq34bGnp6esrMwM1mjh82tuueUWXVdLMQDZ2dko2aByGzZs0ObX4ZpknzlzBhuJiYnSDkE1NTXY4O0zZgbUGSzrgIAANDm3bdvW2dmp07zGzpDy+CKM8xNsEwvBtvCuao9Mja+vL22uga9j4cKFGvTQuibZ3d3d2Jg5c6a0/aBZIZVpZ8wJOkmGDx+OEgb2jsViMbBqI0N+8hOBVVsDJCQkwEQffQmFhYUaTM3qmmTv378fGyEhIRJ2orGxkdrS+lsYnQKyFRQUFB8fL5hDtcf5+19o/j4WSyOqXVZWBqOmCae8YDEUFxej4bh27dq0tDStbc11M8dIYGCghJ04fPgwNrKysrTp8meUJy4ujrLRg2rn5+cbeDUyJ+e/av63hurJXrhwITMzU5WTPX78OAXLT5482YQLS3DKiYmJGHAMn4PWDG3XJJu2q3l7e0vYiSNHjmBj1qxZEr4so3fg5tm5cyfa2igiWg6YdQMqAunj4yOuJ7ty5crW1laFh6je3t7NmzdTxgjBdr+bULIFm+2Ikq1BQ9tNK3vUqFESdoJGgtDQUAlfljEAYGtTDRGQs/DwcNWdBhJy2223URvUWazaSgbMNDY2bt++3S7KsKCgACx9ud9am2jZ0HZTsiVcSIWJGLU1NZoxGgE0+sKFCygooN2RkZFGNf1QtWFYwiEKA2bWr18vU80UUOq6urrKykq7whSgVqtWrdJRoRY50Kyh7YJki7VVQk6fPo0N+FzkeH1mILCgTF9f36lTp/r9g8DAQG9vb5hRqR7qBOZea2srmp/QNvBSJKg2TiMoYAaGqIqKCklWAsUlhBxreAo2sQapMuqI6BJiQ3vXrl26lGyZ6OrqwganDFaA3t7eY8eO1dTU1NfXO5ZtHAQYUAMCAkJCQkJDQ5W/fEHI8vLysPITLkUazKltB6g2KDUFvKakpIDOwlm75NpGge7p6enu7m5ubh78Gy8oKJg7dy6LtRgytDUVo62+ZNPa49ixY9XtibHZu3cvXH/92lbOYFcVDBQ8NjZWyTqnYFavXr2aliL1UkPEbUA9QXDhHNFrAV/c5s2bX3rppWnTpon/zG6ShGG458+ft/u+BgJUad68eVyQs1/gK6AY7ffff18jIY/qSzb5W3jtUSZArOGGH8jCgtkfWs3icB0wyr744gtBtDJsBxVyFK4ZaHfeeafc4Q1xcXHiJJmff/65sYUGRimYD8H0Ar+Fjo4OSYpAgUzDvQbDbXBwsFGDJqUiOzsbN0OWlZVppHq4+pJNUiJt4CAj2HLCUMoOAgwHsBdg3j1x4sTreoRxrRyGVZhfnzx5EqZEjiJOkQagp0888YSsMgqvT0kytbk5TVpAI+AbdHtuJNjmQyNGjIDx2M/Pz5lvnBFDhVbgkmtoaNCC48gFyZY2sA/p7e2lNl9M0lJdXY0GAlFaWhoTE+OGKwNrqOP1CioJCt7vEhZoN0iqh90eHBgPyD2itaV8mWhpacHG9OnT77///oH+DAxnHx8fwRbiPWnSJMEW9K0Fq1DXwAdIMaYbN27UmWTLYT2dO3dO8tdkBNs8TrwnQlr7FxXcYrGAAQiCUldXt27dumPHjgm2astyx03HxcXRUj6otrHXIQXR3uBHHnkkJydH3c6YEEqcDbNVLZRMctMxAnaWtNYNR/hJiFivo6Oj5QvspRrqu3fvRslua2uT443sAEuftjksXrxYC7aPfNTW1mJD8rp9jDOA0JGJ8OGHH6q+COmaZFPXJWfEiBFyvKwJEes1DIQKbHrGWBR6R1nfC4G7iLLRw1sbWLKtVistRUyfPl3dzpiW9PR0vMLh5tKZZJNlffr0aUmsbIrwYyQB1FNhvRZsPj5sgIwq5lnGUr+C0T3a4uLrqk/JTQvNbw4cONDY2KjuvlDXJHvChAnYoP0vjHbo7e2lpBCK6fXx48fJDFTSuwUaDW+Hb/32228b1clLNg0Mh+r2xMz4+vpSdGldXZ2eJJt2u7B1rEEKCwsx+i06OjovL0+ZaAGQS2wob+ouXryY8t7JHVyoFs3NzdjgJJfqQgVpYRarbiFp1ySbdrvAbNTwIbH6AtMcY3v16tXKTKLBrqegbBBQBd5RjHhz2sGDBzVbEtsT6uvrsSFthnrGVe68805qqxug7ZpkU3pfwbZNg51r2kHsnVBMvEAosaFWkeVly5alpKRAY8uWLYaUbFrXlWNXBOM8YFaTb6SmpkY3kg39Jgfi0aNHWbI1AgyfZGI/+eSTir3vunXrsKFWDut77rkHG3BNrlmzxmC+EXHuTL7XVId8I1u3blVx7cTluOzY2FiUbEmmojzdkwS4hrCRmJio2NoIjBNkA5J0KgwIGQWeGs830tPTgw3etaAFyDeibtyIy5IdFhaGDZgjeF6ejvKKnD9/3pPXMTmVlZXYSE9PV+xNyc0KoqmiDWixWAwg2Z9++qnjwe7ubmwEBAQo2x2mH8S+ERXjRlyWbHFHJXTDg+Vu+J3HMgHTZ6oqouQGuQ8++AAb6iZBFdsQ+g31E8dfExQuEhISomx3mP6h+2v37t1qOQPd2bAuoRueF1U8B1MkC7bps2LO3N7eXlrwVMsrggQHB1Nb8jwK6oL5bwE/Pz91e8IgJNkwsVMr/sIdySY3vOe+EbHEcAiKe1CMPCWKVADMKCLYYkXU/dbES+JSbcrVCHv27MHG6NGjVe0I8wOgV3Sx1dfX60ayxfGwtbW1HjoQafmor6/Pk9cxLarUpz906BA2VE+5IIiWxMHK1q872xHyd3Eqee1AFxvMblVxCbqZyQ9uVLye1q1b5+FNQmYRWItGMpGUAaYm1BZHzcvN7t27saGFr2zy5MnYaGpqUrcnEmK1WqnNs0/tQGsnYCq5Wo1TEtyU7IULF2L6ITCQ9+7d64lHm2xDWmxhnIcSjsNkRbGrB9SEwvu0kF6O/AZGWsTud0GSUR1x/EVLS4vycSNuSravry9lv/SwWAOZSLTYwjgPlWpV0trVWno58bnDcGKwUiwwGKvdBeZHkPQdPnxYN5ItiLJfgmnz5JNPut31adOm7dy5E4w1Ldz8+oWSLCqAltPLwXCiBV+NhBjsdAwApeiqra1Vfi3HfckWp5lftWoVbcBzFTDYjbRkpDDkTaIkiwrQ2dmJDSUXPAeH1vENA6/Gaxa67OGSUybFsRiPKqyTob1t27Zdu3ax8iqPKt4kqhaG9WG1AFU1MkycH7m8GK0hvsCUd2d7JNliQzs3Nzc2NtZgbkSmXyhdkXasbOLixYtqd4ExPqR7MLLqSbKB7Oxs7PqBAweKi4v1u2NY7yipnhQuwvHCjDkhd7by0dmeSravr29VVVVycrJg2wx53333qVtlh5EbjheWkNtDb1e7C4w7qFjsxVPJFmxZgWjxZ8mSJTt27DBY2mJGDMcLM4x425rCmW0kkGwgLy8PJfvAgQMrVqwwzHYGHdHT06Pwslt0dLSSb2c2NLhOwBAqZraRRrJhgkzuETiN8PBwtTITmhbKrawYd999t8LvaE44lbw2AZXDhsKZbaSRbMHmHqGkrBkZGZGRkSqWR2NMi/GMUyPtwjcSZFkrnNlGMskGMjMzW1tbcbIQExNTV1fHqi03xlMo96A8pYaBUsmzA0qbUHYdhcdUKSXby8srLy8PxhxM8seqrQC0mYV2JJoT4+Up9fX1PXTo0JIlSzZt2qR2X5h+EIdLKbkCKaVkC7bTqK6utlgsrNoKQzsSTYg4A61O4w4rXq987vnn7A5GRERQgU1Gg9CGGiVXICWWbMF2zxQXF4NY41NWbVkhx4iZF6nEGWjV7QljKigXm5IrkNJLtmArWwMyLVbtnTt3cgYSWTHzIpUqGWgZRpUVSFkkW7CpNnri0EMSHx9fWlqamprKSUikRRzSr3CqaO2s+FE6Q9pGzDAKMGnSJGwoaTDJJdmCzRMn9mtnZGTAWJSXl6dTb6M2EWu0wqmiacVPdSjxb2BgoLo9YUyF+HZTrNq4jJItXFuNzM/Px8g/eATVXr16NTtJJEThNRAlK0w6A9wqNHgoWedBEqZOnap2FxiPoGrj586dM4JkCzbVLikpCQgIwF02cHfFx8eDymRnZ3MqEkkgnerq6lLg7cR2vcLZFfrl6NGj2ICbh68oRmHo+lcsC6vski3YbvKcnJyoqKjc3Fw0iNbaqKqqSkhIYO+2h1A9GqrvJTdkWWihcsrBgwexoXAOTIYRRMsnilUbV0Kykbi4uOnTp5OTBEhOTo6Oji4uLuYQQE+gOD/F1gOVtywGwmq14uwNCAsLU7EnntPR3jHOf5zavWBcw8/PDxutra3KvKNyki3YnCTl5eULFiwgcxseY2JiwGpLT0/nojbuQc5l+DB7e3sVcA4ob1kMRENDAzZg7Nd7ovY+q/pTFsZVRo8ejQ3FgkYUlWwEzG1Q5w0bNmRkZOCRbTbgrlu0aFFSUhKHlLgEjHPkqWhra1NAssmyUH1vHtXHUb7QtVS89HIZFjrgy16PKB804pRkjxsjSz/G+v1oGtjR1vn86kL4keO9DA9+mPf/4gEl3+7A/oMyXRuu9oSvHEYtSMfuilJiW4AKVjbDMAzjHizZDMMwuoElm2EYRjcMKNkdXe0D/YphGIZRBbayGYZhdANLNsMwjG5gyWYYhtENLNkMwzC6gSWbYRhGN7BkMwzD6Ib/A3XeOuj2WZKLAAAAAElFTkSuQmCC" name="Kép 5" align="bottom" width="357" height="303" border= "0">


Dávkovač so stupnicou treba naplniť pred prvou aplikáciou po odstránení ochranného vrchnáka tak, že stláčame ventil, kým sa neobjaví aerodisperzia. Ak sa dávkovač dlhší čas nepoužíval, možno bude potrebné plnenie opakovať.


Ak je to možné, pred použitím vašej aerodisperzie si sadnite. Odstráňte plastový vrchnák a fľašu držte zvisle. Fľašu nie je potrebné pred použitím potriasť. Ventil dávkovača priložte čo najbližšie k ústam. Na chvíľu zadržte dych, aby ste nedýchali do ventilu, otvorte ústa a nastriekajte si dávku aerodisperzie pod jazyk tak, že stlačíte tlačidlo a potom ho pustíte. Okamžite zatvorte ústa, ale liek nevdýchnite. Počas podania lieku zadržte dych.

Po použití opäť uzavrite fľašu vrchnákom.

Fľašu majte stále pri sebe, lebo ju možno budete musieť rýchlo použiť.

Každé podanie si zaznačte na škatuľke.

Majte vždy aj náhradné balenie, pre prípad, že by sa liek minul.


Je užitočné hmatom zistiť, kde je otvor dávkovača, čo uľahčuje použitie lieku aj v noci.


Dávkovanie určuje lekár od prípadu k prípadu.

Účinok by mal nastúpiť v priebehu 1-1,5 minúty.


Odporúčaná dávka je:

Používajte v prípade bolesti na hrudníku súvisiacej s koronárnym spazmom (angína pektoris) zapríčineným poruchou zásobovania srdca kyslíkom.

Na začiatku záchvatu použite jednu dávku (podanie aerodisperzie) pod jazyk a potom ihneď zatvorte ústa a znovu začnite dýchať normálne nosom.

Ak príznaky nevymiznú, môžete túto dávku (jedno podanie aerodisperzie) opakovať v päťminútových intervaloch, najviac si však môžete celkovo podať tri dávky (podania aerodisperzie).

Ak príznaky nevymiznú po podaní troch dávok aerodisperzie, vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc.


Prevencia bolesti na hrudníku súvisiacej s koronárnym spazmom (angína pektoris) zapríčineným poruchou zásobovania srdca kyslíkom

Na prevenciu pred záchvatom použite jednu dávku (podanie aerodisperzie) priamo pred touto príhodou.


Ak zistíte, že účinok Nitromintu je príliš silný alebo pŕliš slabý, poraďte sa so svojím lekárom.

Dlhodobé používanie tohto lieku, obzvlášť vo vysokých dávkach, môže viesť k tolerancii.


Ak použijete viac Nitromintu, ako máte

Okamžite sa spojte so svojím lekárom v prípade, ak ste si podali viac lieku ako je predpísaná dávka a cítite príznaky predávkovania (bolesť hlavy, hypotenzia, rýchly tlkot srdca, závrat, návaly horúčavy, vracanie, hnačka, sťažené dýchanie alebo rýchle dýchanie).


Ak zabudnete použiť Nitromint

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, pretože to môže zvýšiť riziko predávkovania.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté(vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 pacientov)

- bolesť hlavy


Časté (vyskytujú sa u 1 - 10 zo 100 pacientov)

- závrat

- ospalosť

- rýchly tlkot srdca

- zníženie krvného tlaku (hlavne na začiatku liečby a po zvýšení dávky)

- pokles krvného tlaku pri vstávaní alebo sadaní si z ľahu (hlavne na začiatku liečby a po zvýšení dávky)

- slabosť


Menej časté (vyskytujú sa u 1 - 10 z 1000 pacientov)

- mdloby

- zhoršené príznaky angíny pektoris (silnejšia bolesť v hrudi)

- pomalý tlkot srdca

- cyanóza (modré alebo fialové sfarbenie kože alebo slizníc, spôsobené tým, že podkožné tkanivo je slabo zásobované kyslíkom)

- sčervenanie tváre

- kolaps krvného obehu (niekedy so slabou srdcovou frekvenciou a strata vedomia)

- nevoľnosť

- vracanie


Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov)

-methemoglobinémia (porucha charakterizovaná prítomnosťou vyššej hladiny methemoglobínu v krvi ako je normálna hladina. Toto vedie k celkovej zníženej schopnosti červených krviniek uvoľňovať kyslík do tkanív).

- nepokoj

- znížené zásobovanie mozgu kyslíkom

- pálenie záhy

- zapáchajúci dych

- porucha dýchania

- dermatitída

- lieková vyrážka


Ďalšie hlásené vedľajšie účinky (frekvencia nie je známa)

- môžu sa objaviť alergické príznaky alebo hypersenzitívne reakcie (reakcie z precitlivenosti)

- palpitácie (búšenie srdca)

- podanie lieku môže spôsobovať slabý prechodný pocit pálenia v ústach.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nitromint


Plastová fľaša:Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Hliníková fľaša:Uchovávajte pri teplotáe do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a sálavým teplom.


Liek je horľavý a explozívny.


Liek sa nemá uchovávať ani používať pri otvorenom ohni ani tam, kde sa fajčí.

Prázdnu fľašu nehádžte do ohňa.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nitromint obsahuje

Liečivo je:8 mg glyceroltrinitrátu v 1 g aerodisperzie (ako 1 % alkoholový roztok glyceroltrinitrátu).

Pomocné látky sú:propylénglykol, etanol 96%.


Ako vyzerá Nitromint a obsah balenia

Vzhľad:Bezfarebný alebo takmer bezfarebný číry roztok.

Obsah balenia:10 g roztoku naplneného do priehľadnej plastovej COC (kopolymér cyklického olefínu) alebo hliníkovej fľaše s dávkovačom označeným stupnicou a ochranným vrchnákom, balenej do škatuľky.

V každej fľaši je 10 g roztoku (min. 180 dávok). Stlačením dávkovača fľaše v každej dávke (podaní aerodisperzie) dostanete 0,4 mg glyceroltrinitrátu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Egis Pharmaceuticals PLC.

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.


9

Nitromint

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07966-Z1B

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07965-Z1B


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Nitromint

sublingválna aerodisperzia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


8,0 mg glyceroltrinitrátu v 1,0 g sublinguálnej aerodisperzie (ako 1 % alkoholový roztok glyceroltrinitrátu).

Každá vstreknutá dávka obsahuje 0,4 mg (400 mikrogramov) glyceroltrinitrátu. Každá fľaša obsahuje najmenej 180 dávok (podaní aerodisperzie).


Pomocné látky so známym účinkom:etanol 96 %, propylénglykol.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Sublingválna aerodisperzia.


Bezfarebný alebo takmer bezfarebný číry roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


 • Liečba akútneho záchvatu angíny pektoris. Prevencia záchvatu angíny pektoris podaním lieku pred fyzickou alebo psychickou záťažou, ktorá môže na základe predošlých skúseností vyvolať záchvat.

 • Adjuvantná terapia v naliehavom prípade akútnej ľavostrannej komorovej nedostatočnosti (astma cardiale).

 • Pokles plniaceho tlaku pri akútnom infarkte myokardu.

 • Prevencia koronárneho spazmu vyvolaného katetrizáciou počas koronarografie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí


Liečba akútneho záchvatu angíny pektoris

Na začiatku záchvatu sa má pod jazyk aplikovať 1 dávka (aerodisperzia = 400 mikrogramov). Ak príznaky neustúpia, táto dávka sa môže v päťminútových intervaloch opakovať, nie však viac ako spolu tri dávky (podania aerodisperzie). Ak príznaky nevymiznú po podaní troch dávok aerodisperzie, je potrebné, aby pacient vyhľadal rýchlu lekársku pomoc. Pacient má pokiaľ možno pokojne sedieť, kvôli riziku symptomatickej posturálnej hypotenzie.


Prevencia záchvatu angíny pektoris

Na prevenciu cvičením spôsobenej angíny pektoris alebo v iných náhlych situáciách sa odporúča podať 1 dávku (podanie aerodisperzie) (400 mikrogramov) aplikovaných pod jazyk priamo pred príhodou.


Adjuvantná terapia v naliehavom prípade akútnej ľavostrannej komorovej nedostatočnosti

Pri liečbe nehypotenzných (t.j. systolický krvný tlak > 100 mmHg) pacientov s akútnym kardiogénnym pľúcnym edémom sa môže sublingválne aplikovať 0,4 mg glyceroltrinitrátu a aplikácia sa môže opakovať v 5-10-minútových intervaloch, pričom je potrebné dôkladne sledovať pacientov klinický stav vrátane krvného tlaku. Potom môžu pacienti prejsť na intravenózne podanie lieku alebo iné vazodilatancium, podľa potreby a v závislosti od klinickej odpovede.


Pokles plniaceho tlaku pri akútnom infarkte myokardu:

Odporúčaná dávka je 1-3 dávky (stlačenia) (0,4 - 1,2 mg) za súčasného monitoringu obehu (systolický krvný tlak by mal byť vyšší než 100 mmHg).


Prevencia koronárneho spazmu vyvolaného katetrizáciou počas koronarografie:ako prevencia pred koronarografiou sa odporúčajú 1-2 dávky (stlačenia) (0,4 – 0,8 mg).


Pediatrická populácia

K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití glyceroltrinitrátu u detí.


Starší pacienti

Starší pacienti môžu mať pri používaní nitrátov problém hlavne s hypotenziou a synkopou. Pacientom treba odporučiť aby si, ak je to možné, pri podávaní sublingválneho glyceroltrinitrátu sadli.


Spôsob podávania:

Na sublingválne použitie.

Nitromint je uvádzaný na trh v priehľadnej plastovej alebo hliníkovej fľaši.


Ak máte priehľadnú plastovú fľašu, pri prvom použití je potrebné odstrániť bezpečnostný krúžok vrchnáka. (pozri obrázok 1.)


Obrázok 1. – Odstránenie bezpečnostného krúžku vrchnákaPotom uchopte priesvitnú plastovú fľašu do jednej ruky a druhou rukou môžete ľahko bočným pohybom odlomiť uzáver. (pozri obrázok 2.)


Obrázok 2. – Odlomenie uzáveruAk máte hliníkovú fľašu, uzáver ľahko odlomíte. (pozri obrázok 3.)

Obrázok 3. – Odlomenie uzáveru z hliníkovej fľaše bez bezpečnostného krúžku


Dávkovacia pumpa sa má pred prvým použitím naplniť tak, že sa odstráni ochranný vrchnák a niekoľkokrát sa pumpuje do vzduchu, až kým sa neobjaví aerodisperzia. Dávkovač môže byť potrebné naplniť aj v prípade, ak sa nepoužíval dlhší čas.


Fľašu nie je potrebné pred použitím potriasť.Fľaša sa má držať vo vertikálnej polohe s dávkovacím ventilom nahor. Ventil dávkovacej pumpy sa má priložiť čo najbližšie k ústam a dávka lieku sa má nastriekať pod jazyk. Po každej dávke treba ihneď zavrieť ústa. Aerodisperzia sa nemá vdýchnuť. Pacientov treba poučiť, aby sa oboznámili s polohou otvoru spreja a mohli si tak podať liek aj v noci. Pri podávaní lieku je ideálne, aby pacient vzpriamene sedel.


 1. Kontraindikácie


precitlivenosť na liečivo, iné nitrozlúčeniny, alebo ktorúkoľvek z pomocných látok

uvedených v časti 6.1.

akútny infarkt myokardu s nízkym plniacim tlakom.

ľavostranné srdcové zlyhanie s nízkym plniacim tlakom.

angína pektoris spôsobená hypertrofickou, obštrukčnou kardiomyopatiou, keďže môže zhoršovať obštrukciu odtoku.

primárna pulmonálna hypertenzia (keďže hyperémia nedostatočne ventilovaných alveolárnych oblastí môže viesť k hypoxii). V tomto ohľade sú rizikoví najmä pacienti s ischemickou chorobou srdca.

glyceroltrinitrát je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory fosfodiesterázy

typu 5 (napr.sildenafil, vardenafil, tadalafil) (pozri časť 4.5).

možnosť zvýšenia intrakraniálneho tlaku (napr. krvácanie do mozgu alebo cerebrálna

trauma).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Glyceroltrinitrát sa má opatrne podávať pacientom, u ktorých adekvátny preload je dôležitý na udržanie srdcového výdaja (napr. akútny obehový šok vrátane hypovolemického šoku alebo kardiogénny šok s neadekvátnym diastolickým plniacim tlakom, závažná mitrálna stenóza, perikardiálna tamponáda, konstriktívna perikarditída, ortostatická dysfunkcia), pretože podanie vazodilatátora u týchto pacientov môže zhoršiť klinický stav.


Glyceroltrinitrát sa má podávať opatrne pacientom so závažnou hypotenziou (systolický tlak pod 90 mmHg) a u pacientov s kardiogénnym šokom, kým nie je dostatočne vysoký koncový diastolický tlak ľavej komory zabezpečený intraaortálnou kontrapulzáciou alebo pozitívnymi inotropikami.


Opatrnosť pri používaní glyceroltrinitrátu sa vyžaduje u pacientov s cerebrovaskulárnymi ochoreniami, keďže hypotenzia môže spôsobovať zhoršenie príznakov ochorenia.


Glyceroltrinitrát môže zhoršovať hypoxémiu u pacientov s pľúcnymi ochoreniami alebo cor pulmonale.


U pacientov s infarktom myokardu sa môže vyskytnúť arteriálna hypotenzia s bradykardiou; predpokladá sa, že je reflexne sprostredkovaná.


Používanie glyceroltrinitrátu môže teoreticky zhoršiť zásobovanie srdca krvou u pacientov s hypertrofiou ľavej komory súvisiacou s aortálnou stenózou kvôli škodlivým účinkom tachykardie a zníženému aortálnemu diastolickému tlaku.


Detailné hemodynamické štúdie na malom počte pacientov s aortálnou stenózou so súčasnou signifikantnou ischemickou chorobou srdca alebo bez nej sa študovala v polohe na chrbte a nepreukázali sa nežiaduce účinky so sublingválnym glyceroltrinitrátom. Avšak zdá sa vhodné liečiť ambulantných pacientov opatrne, ak majú kombináciu angína pektoris a miernu až závažnú aortálnu stenózu.


Mimoriadna opatrnosť a prísna lekárska kontrola sa vyžadujeu pacientov s predispozíciou na posturálnu hypotenziu.


Liek sa má opatrne podávať pacientom s glaukómom s ostrým uhlom alebo migrénou.


Čo sa týka citlivosti na nitráty, existuje mnoho inter-individuálnych rozdielov. Toto treba vždy zohľadniť pri určovaní dávky.

Zvyšovanie dávky môže viesť k tolerancii.


Glyceroltrinitrát zvyšuje urinárnu exkréciu katecholamínov a VMA (vanilínmandľovej kyseliny).


V prípade nedávneho infarktu myokardu alebo akútneho zlyhania srdca sa má liečba glyceroltrinitrátom uskutočňovať veľmi opatrne, za prísneho lekárskeho dohľadu a/alebo hemodynamického monitoringu.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s arteriálnou hypoxémiou kvôli závažnej anémii (vrátane foriem indukovaných deficitom G6PD), pretože u týchto pacientov biotransformácia glyceroltrinitrátu je znížená.


Opatrnosť je potrebná aj u pacientov s hypoxémiou a ventilačno-perfúznou nerovnováhou súvisiacou s ochorením pľúc alebo ischemickou chorobou srdca.

U pacientov s angínou pektoris, infarktom myokardu alebo cerebrálnou ischémiou sa často vyskytujú abnormality malých dýchacích ciest (hlavne alveolárna hypoxia). Za týchto podmienok sa v pľúcach objavuje vazokonstrikcia, aby sa perfúzia mohla presunúť z oblastí s alveolárnou hypoxiou do lepšie ventilovaných častí pľúc (Eulerov-Liljestrandov mechanizmus, pozri tiež časť 4.8). Glyceroltrinitrát, ako účinné vazodilatancium, môže zvrátiť túto ochrannú vazokonstrikciu, a tak viesť k zvýšenej perfúzii slabo ventilovaných oblastí, zhoršeniu ventilačno-perfúznej nerovnováhy a ďalšiemu poklesu arteriálneho parciálneho tlaku kyslíka.


Ak anginózne príznaky neustúpia ani po troch dávkach lieku, je potrebné pacienta poučiť, aby vyhľadal rýchlu lekársku pomoc (pozri časť 4.2).


Tento liek obsahuje 79,2 objemových percent etanolu (alkoholu). Každá dávka (aerodisperzia) obsahuje 0,0396 g alkoholu. Jeho používanie môže predstavovať riziko pre pacientov s ochorením pečene, alkoholovou závislosťou, epilepsiou, cerebrálnou traumou a inými ochoreniami CNS, v gravidite a detskom veku.


Tento liek môže modifikovať alebo zintenzívňovať účinok iných liekov. Liek obsahuje propylénglykol a môže spôsobovať podráždenie slizníc.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nikdy nepodávajte s:


V súlade s ich známymi účinkami na dráhu oxidu dusnatého/cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP), sa ukázalo, že inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (napr. sildenafil, vardenafil a tadalafil) zvyšujú hypotenzné účinky nitrátov, a preto je súčasné podávanie s glyceroltrinitrátom kontraindikované (pozri časť 4.3).


Konzumácia alkoholických nápojov počas užívania lieku je prísne zakázaná.


Opatrne kombinovať s:


Liečba inými liekmi s hypotenzným účinkom (napr. vazodilatanciami, antihypertenzívami, beta-blokátormi, blokátormi kalciového kanála a neuroleptikami, tricyklickými antidepresívami a sapropterínom) môže zvyšovať hypotenzný účinok glyceroltrinitrátu. Riziko hypotenzie a synkopy môže okrem týchto liekov užívaných spolu s glyceroltrinitrátom zvyšovať aj alkohol.


N-acetylcysteín môže zvyšovať vazodilatačné účinky glyceroltrinitrátu.

Dihydroergotamín (biologická dostupnosť dihydroergotamínu sa môže zvýšiť. Zasluhuje si to mimoriadnu pozornosť u pacientov s ischemickou chorobou srdca, pretože dihydroergotamín má opačný účinok ako glyceroltrinitrát a môže viesť ku koronárnej vazokonstrikcii).


Je dokázané, že systémové nitráty môžu interferovať s antikoagulačnými účinkami heparínu. Včasné a časté monitorovanie antikoagulácie sa odporúča vtedy, keď sa systémové nitráty a heparín používajú v kombinovanej liečbe. Účinok heparínu môže klesnúť.


Pacienti, ktorí sa už v minulosti liečili organickými nitrátmi (napr. izosorbiddinitrátom, izosorbidmononitrátom) môžu potrebovať vyššie dávky glyceroltrinitrátu.


Nesteroidné lieky a antiflogistiká, okrem kyseliny acetylsalicylovej, môžu redukovať terapeutickú odpoveď na liečbu glyceroltrinitrátom.

Súčasné podávanie glyceroltrinitrátu, amifostínu a kyseliny acetylsalicylovej môže zosilňovať vplyv glyceroltrinitrátu na znižovanie krvného tlaku.


Treba zvážiť možnosť tolerancie účinkov glyceroltrinitrátu pri používaní s dlhodobo účinkujúcimi nitrátovými liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Pokusy na zvieratách neukázali žiadne škodlivé účinky súvisiace s fertilitou. Význam týchto výsledkov u zvierat pre človeka však nie je známy. (Pozri časť 5.3).


Gravidita

Pokusy na zvieratách neukázali žiadne škodlivé účinky súvisiace s graviditou, embryofetálnym vývojom, pôrodom ani postnatálnym vývojom dieťaťa. Význam týchto výsledkov u zvierat pre človeka nie je známy. Podávanie glyceroltrinitrátu počas gravidity sa má zvažovať iba vtedy, ak je očakávaný prínos pre matku vyšší ako akékoľvek možné riziko pre plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa glyceroltrinitrát alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka. Riziko pre dojčené dieťa sa nedá vylúčiť. Treba sa rozhodnúť, či prerušiť/ukončiť dojčenie alebo prerušiť/ukončiť liečbu glyceroltrinitrátom a zvážiť prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Keďže boli hlásené závrat a synkopa počas liečby glyceroltrinitrátom, odporúča sa opatrnosť u pacientov vykonávajúcich činnosti vyžadujúce pozornosť.

Na začiatku liečby - počas individuálne určeného obdobia – pacienti nesmú viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Aj neskôr je rozsah obmedzení individuálny.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu. Frekvencie výskytu sú definované takto:

veľmi časté ≥1/10;

časté ≥1/100 až <1/10;

menej časté ≥1/1000 až<1/100;

zriedkavé ≥1/10 000 až <1/1000;

veľmi zriedkavé <1/10 000

neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

methemoglobinémia

Psychické poruchy

veľmi zriedkavé

nepokoj

Poruchy nervového systému

veľmi časté

bolesť hlavy

časté

závrat

ospalosť

menej časté

synkopa

veľmi zriedkavé

cerebrálna ischémia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté

tachykardia

menej časté

zhoršenie príznakov angíny pektoris (paradoxná nitrátová reakcia)

bradykardia

cyanóza

neznáme

palpitácia

Poruchy ciev

časté

ortostatická hypotenzia1

menej časté

sčervenanie tváre

obehový kolaps

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

veľmi zriedkavé

poruchy dýchania

Poruchy gastrointestinálneho traktu


menej časté

nevoľnosť

vracanie

veľmi zriedkavé

pálenie záhy

halitóza

Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi zriedkavé

exfoliatívna dermatitída

lieková vyrážka

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

asténia

Laboratórne a funkčné testy

časté

pokles krvného tlaku1


1 Hlavne na začiatku liečby a po zvýšení dávky.


Hypotenzia indukovaná glyceroltrinitrátom môže spôsobiť cerebrálnu ischémiu.


Veľké dávky glyceroltrinitrátu môžu spôsobovať vracanie, cyanózu, nepokoj, methemoglobinémiu a poruchy dýchania.


Počas liečby glyceroltrinitrátom sa môže v dôsledku relatívnej redistribúcie prietoku krvi v nedostatočne ventilovaných alveolárnych oblastiach objaviť prechodná hypoxémia.


Na začiatku liečby sa môže objaviť bolesť hlavy, vzhľadom na vazodilatáciu. Príležitostne môže prvá dávka, alebo prvá zvýšená dávka spôsobiť pokles krvného tlaku a/alebo posturálnu hypotenziu s reflexnou tachykardiou, závrat a slabosť.


Aplikácia lieku môže spôsobiť mierny, prechodný pocit pálenia v ústach.


Zriedkavo sa vyskytnú hypersenzitívne reakcie.

Niekedy sa objaví kolaps s bradyarytmiou a synkopou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy

Prejavy a príznaky spojené s predávkovaním sú obvykle podobné príhodám hláseným počas užívania lieku, hoci význam a/alebo závažnosť týchto reakcií môže byť výraznejšia (pozri časť 4.8). Pri veľmi vysokých dávkach sa môže objaviť zvýšenie intrakraniálneho tlaku s cerebrálnymi príznakmi. Hlásené boli aj ďalšie gastrointestinálne reakcie ako koliková bolesť a hnačka. Extrémne dávky spôsobujú methemoglobinémiu, cyanózu, dyspnoe a tachypnoe.


Liečba

V prípade predávkovania sa má vyšetriť pacientov klinický stav vrátane životných funkcií a psychického stavu a poskytnúť podporná liečba kardiovaskulárneho a respiračného systému podľa klinickej indikácie alebo odporúčania národného toxikologického centra, ak je k dispozícii. V prípade miernej hypotenzie môže byť účinné pasívne zdvihnutie pacientových nôh, a/alebo uloženie hlavy do nižšej polohy.

Treba uskutočniť odhad množstva plynov v arteriálnej krvi a ak sa objaví acidóza alebo pacient je klinicky cyanotický, musí sa predpokladať, že ide o závažnú methemoglobinémiu. Je potrebné v priebehu 5 minút podať oxygenoterapiu v objeme 1 - 2 mg metylénovej modrej intravenózne na 1 kg telesnej hmotnosti, pokiaľ nie je známe, že pacient má nedostatok G-6-PD.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: vazodilatanciá používané pri srdcových chorobách, organické nitráty.

ATC kód: C01DA02.

Glyceroltrinitrát je organická nitrátová zlúčenina, ktorá účinkuje ako vazodilatancium na artérie aj žily.

Mechanizmus účinku:

Postkapilárne kapacitné cievy, veľké artérie a najmä reagujúce oblasti koronárneho riečišťa sú citlivejšie na glyceroltrinitrát, než odporové cievy. Vazodilatácia v systémovom obehu zvýši venóznu kapacitu a následne zníži venózny návrat do srdca (pre-load), ventrikulárny objem a plniaci tlak. Všetky tieto deje znižujú energiu a spotrebu kyslíka myokardom. Redukovaný plniaci tlak zlepšuje zásobovanie subendokardiálnych oblastí ohrozených ischémiou, čím sa zlepší regionálna pohyblivosť steny a tepový objem. Dilatácia veĺkých artérií blízko srdca zníži systémový aj pulmonálny vaskulárny odpor. Glyceroltrinitrát má svalový relaxačný efekt aj na hladké svalové elementy bronchov, urinárneho traktu, žlčníka, biliárneho traktu, pažeráka, tenkého a hrubého čreva a sfinkterov.

Glyceroltrinitrát pôsobí pravdepodobne prostredníctvom väzby k tzv. nitrátovým receptorom lokalizovaným na membráne hladkých svalových buniek a indukovaním tvorby NO a akumulovaním intracelulárneho cGMP. Pri bránení vstupu kalciových iónov do buniek je výsledkom akumulácie cGMP relaxácia elementov hladkého svalu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri sublingválnom podaní sa glyceroltrinitrát rýchlo absorbuje z ústnej dutiny a dostáva sa do krvného obehu bez prechodu pečeňou ako prvou. Biologická dostupnosť ukázala vysoké inter- a intra-individuálne variácie a dosiahla v priemere 39%. Glyceroltrinitrát má rýchly nástup účinku, ktorý sa vyvíja v priebehu 1 - 1,5 minúty a trvá asi 30 minút. Maximálna plazmatická hladina sa dosiahne v priebehu asi 4 minút. V prípade sublinguálneho podania je plazmatický polčas asi 2,5 - 4,4 minúty. Cirkulujúci glyceroltrinitrát sa pevne viaže na červené krvinky a akumuluje sa vo vaskulárnej stene. Väzba na plazmatické proteíny je asi 60%. Primárnou cestou eliminácie je urinárna exkrécia metabolitov, menej než 1 % podanej látky sa vylúči ako nezmenená pôvodná zlúčenina.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Štúdie akútnej toxicity:

Myšiam sa perorálne podali dávky 208 a 359mg/kg. V priebehu 10 minút nastala smrť zvierat a štúdie ukázali, že výška LD50 je viac než 359 mg/kg.

Podľa údajov zozbieraných z literatúry toxické symptómy boli: somnolencia, ataxia, dyspnoe a hypotermia.

Potkanom sa podávali perorálne dávky od 400 do 1200mg/kg. Mortalita sa objavila v priebehu 72 hodín a hladina LD50 bola 880mg/kg. Údaje z literatúry popisujú symptómy podobné ako u myší.


Chronická toxicita:

Dlhodobá liečba myší vysokými dávkami glyceroltrinitrátu nemala žiadny karcinogénny účinok, avšak podobná liečba u potkanov vyvolala zvýšený výskyt fibrotických alebo tumoróznych hepatálnych zmien.


Reprodukčná toxicita:

Reprodukčné testy toxicity s vysokými dávkami lieku ukázali zníženú fertilitu potomstva u myší, ale rovnakými pokusmi sa nepodarilo dokázať žiadny teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Propylénglykol

Etanol 96 %


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Plastová COC fľaša: Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Hliníková fľaša: Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale, na ochranu pred svetlom a sálavým teplom.


Liek je horľavý a explozívny.


Liek sa nesmie uchovávať alebo používať v blízkosti otvoreného ohňa alebo tam, kde sa fajčí.

Prázdna fľaša sa nesmie hodiť do ohňa.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 x 10 g roztoku naplneného dopriehľadnej plastovej COC (kopolymér cyklického olefínu)alebo hliníkovej fľaše s dávkovačom označeným stupnicou a ochranným vrchnákom, balená v škatuľke.

10 g roztoku (najmenej 180 dávok) v každej fľaši.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nebezpečenstvo vznietenia a explózie!

Pozri tiež časť 6.4.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0522/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 11.06.1996

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12.10.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

10

Nitromint