+ ipil.sk

NO-SPA 40 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


NO-SPA 40 mg

tablety

drotaveríniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je No-Spa 40 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete No-Spu 40 mg

3. Ako užívať No-Spu 40 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať No-Spu 40 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čoje No-Spa 40 mg a na čo sa používa


No-Spa 40 mg obsahuje liečivo drotaveríniumchlorid. Patrí do skupiny liekov nazývaných spazmolytiká, ktoré sa používajú na uvoľnenie kŕčov hladkého svalstva.


No-Spa 40 mg sa používa pri:

 • kŕčoch hladkého svalstva v súvislosti s chorobami žlčníka a žlčových ciest, zápale žlčníka a žlčových ciest často spojenom so žlčovými kameňmi, zápale tkaniva okolo žlčníka, zápale žlčovodu.

 • kŕčoch hladkého svalstva obličiek a močových ciest: obličkové a močové kamene, zápal obličkovej panvičky, zápal močového mechúra, kŕče močového mechúra.


No-Spa 40 mg sa používa tiež ako pomocná liečba pri:

 • kŕčoch hladkého svalstva tráviaceho traktu: žalúdočné a dvanástnikové vredy, zápal sliznice žalúdka, kŕče vrátnika v žalúdku, zápal tenkého alebo hrubého čreva, spastický zápal hrubého čreva spojený so zápchou a plynatosť pri syndróme dráždivého čreva.

 • zvieravých bolestiach hlavy.

 • gynekologických chorobách: bolestivá menštruácia.


Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete No-Spu 40 mg


Neužívajte No-Spu 40 mg

- ak ste alergický na drotaveríniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte ťažké zlyhanie funkcie obličiek alebo pečene.

 • ak máte ťažkú srdcovú nedostatočnosť.

 • u detí mladších ako 1 rok.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať No-Spu 40 mg.

Ak máte nízky krvný tlak, užívanie No-Spy si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.

Liek je určený na zmiernenie miernych symptómov. Ak sa príznaky vášho ochorenia pri krátkodobom užívaní nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


Iné lieky a No-Spa 40 mg

Ak užívatealebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súčasnom užívaní s levodopou sa znižuje jej antiparkinsonický účinok, resp. sa zhoršuje tras a svalová stuhnutosť.


Tehotenstvo adojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o tehotných pacientkach. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na tehotenstvo, ani na vývoj zárodku/plodu.

Pri užívaní tohto lieku tehotnou ženou je potrebná opatrnosť.


U zvierat sa vylučovanie drotaverínu do mlieka neskúmalo. Neodporúča sa užívať tento liek počas dojčenia.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V prípade výskytu akýchkoľvek vedľajších reakcií je pre vedenie vozidiel a obsluhu strojov potrebné individuálne zváženie.


No-Spa 40 mg obsahuje mliečny cukor laktózu

Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať No-Spu 40 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčanádávka u dospelých je 3 - 6 tabliet denne v 2 - 3 rozdelených dávkach.


Ak užijete viac No-Spy 40 mg, ako máte

V prípade predávkovania sa u vás môžu vyskytnúť poruchy srdcového rytmu a vedenia vzruchu, vrátane kompletnej blokády Tawarových ramienok (špecializovaný vodivý systém srdca) a zastavenia srdca, ktoré môžu byť smrteľné.

V prípade predávkovania kontaktujte svojho lekára, ktorý vás bude dôsledne monitorovať.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Zriedkavo sa môže vyskytnúť nevoľnosť, zápcha, bolesti hlavy, závraty, nespavosť, búšenie srdca, zníženie krvného tlaku, alergické reakcie (opuch vznikajúci väčšinou na alergickom podklade na rôznych miestach organizmu, žihľavka, vyrážka, svrbenie).


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať No-Spu 40 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo No-Spa 40 mg obsahuje


- Liečivo je drotaveríniumchlorid.

- Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, mastenec, povidón, kukuričný škrob, monohydrát laktózy.


Ako vyzerá No-Spa 40 mg a obsah balenia

Tablety No-Spa 40 mg súvypuklé žlté s označením „spa“ vyrazeným na jednej strane.

Tablety No-Spa 40 mg sú dostupné v baleniach:

 • 20, 24, 100 alebo 1000 tabliet v blistroch alebo

 • 60 tabliet vo fľaši s dávkovačom. Pred prvým použitím odstráňte ochranný pásik z uzáveru fľaše a nálepku z dna fľaše.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v januári 2013.


3NO-SPA 40 mg

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


NO-SPA 40 mg


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Drotaveríniumchlorid40 mg v 1 tablete.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.

Konvexné žlté tablety s označením „spa“ vyrazeným na jednej strane.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Spazmy hladkého svalstva spojené s ochorením žlčníka a žlčových ciest: cholelitiáza, cholangiolitiáza, cholecystitída, cholangitída, pericholecystitída, papilitída (zápal Vaterskej papily).

 • Spazmy hladkého svalstva obličiek a močových ciest: nefrolitiáza, ureterolitiáza, pyelitída, cystitída, tenezmus močového mechúra.


Adjuvantná liečba pri:

 • Spastických stavoch gastrointestinálneho traktu: vredová choroba žalúdka a dvanástnika, gastritída, spazmy kardie a pyloru, enteritída, kolitída, spastická kolitída so zápchou a meteorizmus pri syndróme dráždivého čreva.

 • Tenznej bolesti hlavy.

 • Gynekologických poruchách - dysmenorea.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí:Obvyklá denná dávka je 120 - 240 mg perorálne v 2 - 3 rozdelených dávkach.

Deti:Použitie drotaverínu u detí nebolo v klinických štúdiách vyhodnotené.


4.3 Kontraindikácie


 • precitlivenosť na drotaverín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • ťažké zlyhanie obličiek alebo pečene

 • ťažká srdcová insuficiencia (syndróm nízkeho srdcového výdaja)

 • deti mladšie ako 1 rok


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Podávanie lieku pri hypotenzii si vyžaduje zvýšenú opatrnosť.

Vzhľadom na obsah laktózy, pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Použitie drotaverínu u detí nebolo v klinických štúdiách vyhodnotené.


4.5 Liekové a iné interakcie


Inhibítory fosfodiesterázy, napr. papaverín, znižujú antiparkinsonický účinok levodopy.

Drotaverín môže znížiť antiparkinsonický účinok levodopy, môže teda zhoršiť tremor a rigiditu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov o gravidných pacientkách. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na graviditu, ani na embryonálny/fetálny vývoj (pozri časť 5.3). No jednako, pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.

U zvierat sa vylučovanie drotaverínu do mlieka neskúmalo. Preto sa podávanie drotaverínu počas dojčenia neodporúča.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri perorálnom podávaní odporúčaných terapeutických dávok nebolo dokázané.

V prípade skúsenosti s akýmikoľvek nežiaducimi účinkami je pre vedenie vozidla a obsluhu strojov potrebné individuálne zváženie.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky sú rozdelené podľa orgánových tried a na základe frekvencie výskytu sa delia na: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Zriedkavé: nauzea, zápcha


Poruchy nervového systému:

Zriedkavé: bolesti hlavy, vertigo a nespavosť


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

Zriedkavé: palpitácie, hypotenzia


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: alergické reakcie (angioedém, urtikária, vyrážka, pruritus) (pozri časť 4.3)


4.9 Predávkovanie


V prípade predávkovania musí byť pacient pozorne sledovaný, liečba má byť symptomatická a podporná.

Predávkovanie drotaverínom sa spája s poruchami srdcového rytmu a vedenia vzruchu vrátane kompletnej blokády Tawarových ramienok a zastavenia srdca, ktoré môže byť fatálne.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Spazmolytikum, Drotaverín; ATC kód: A03AD02

Drotaverín je izochinolínový derivát, ktorého výrazný spazmolytický účinok spočíva v inhibícii fosfodiesterázy IV (PDE IV). Fosfodiesteráza IV je enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP na AMP. Inhibícia tohoto enzýmu vedie k zvýšenej koncentrácii cAMP, čím sa spúšťa celá kaskáda mechanizmov ako je uvedené ďalej v texte. Vysoká koncentrácia cAMP aktivuje cAMP dependentnú proteín kinázu fosforylujúcu kinázu ľahkých myozínových reťazcov (MLCK - myosin light chain kinase). Fosforylácia MLCK vedie k zníženiu jej afinity ku komplexu Ca2+- kalmodulín, a neaktívna forma MLCK udržuje sval v stave relaxácie. cAMP tiež ovplyvňuje koncentráciu cytoplazmatického Ca2+stimuláciou transportu vápenatých iónov do extracelulárneho priestoru a do sarkoplazmatického retikula. Toto zníženie koncentrácie vápenatých iónov v cytoplazme prostredníctvom cAMP vysvetľuje jeho antagonistické účinky voči kalciu.

In vitroinhibuje drotaverín PDE IV, ale nie izoenzýmy PDE III a PDE V. PDE IV sa javí ako enzým zodpovedný za zníženie kontraktibility hladkého svalstva, čo naznačuje, že selektívne inhibítory PDE IV môžu byť účinné v terapii hypermotility a mnohých chorôb spojených so spastickými stavmi gastrointestinálneho traktu.

Enzým zodpovedný za hydrolýzu cAMP v srdcovej a cievnej svalovine je predovšetkým PDE III, čo vysvetľuje, prečo je drotaverín účinné spazmolytikum bez terapeutického vplyvu na srdcovocievny systém a vážnych kardiovaskulárnych nežiaducich účinkov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


U ľudí sa maximálna plazmatická koncentrácia drotaverínu dosahuje približne po 45 - 60 minútach, čo naznačuje rýchlu absorpciu drotaverínu. Dávka 37 mg drotaverínu bola podaná perorálne v 20 ml vodného roztoku. Na základe merania rádioaktivity sa zistilo, že dochádza k takmer úplnej absorpcii. Maximálna plazmatická koncentrácia je 45 - 90 min po podaní, polčas absorpcie je 12 min. Po perorálnom podaní 80 mg drotaveríniumchloridu sa maximálna plazmatická koncentrácia (136 - 320 ng/ml) dosahuje po 2 hod.

Drotaverín a/alebo jeho metabolity takmer neprechádzajú placentárnou bariérou.

In vitrosa drotaverín viaže vo veľkej miere (95 - 98 %), na plazmatické bielkoviny, predovšetkým na albumín, - a -globulíny a na -(HDL)-lipoproteíny.

Drotaverín je takmer kompletne metabolizovaný O-desetyláciou na monofenolické zlúčeniny. Tieto metabolity sa rýchlo konjugujú s kyselinou glukurónovou. Hlavným metabolitom je 4’-desetyldrotaverín. Taktiež sa zistili 6’-desetyldrotaverín a 4’-desetyldrotaverín.

Drotaverín podlieha u človeka metabolizmu prvého prechodu pečeňou a len 65 % dávky sa dostane do systémového obehu v nezmenenej forme.

Pre stanovenie farmakokinetických parametrov u človeka bol použitý 2-kompartmentový model. Koncový polčas eliminácie drotaverínu je 16 - 22 hodín.

Počas 168 hodín po i.v. podaní sa približne 41 – 45 % vylučuje močom, 31 – 36 % stolicou. V inej štúdii bolo zistené, že močom sa vylučuje 54 – 73 % a stolicou len 10 – 32 % drotaverínu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje vychádzajúce z nasledovných štúdií farmakologickej bezpečnosti, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí:

 • Opierajúc sa o in vitro a in vivo štúdie, drotaverín nevyvolal oneskorenie ventrikulárnej repolarizácie.

 • Drotaverín bol zbavený genotoxického potenciálu v rozsahu in vitro a in vivo štúdií mutagenity, t.j. v Amesovom teste, v teste s lymfómom myší a v mikronukleárnom teste na potkanoch.

 • Drotaverín nemá vplyv na fertilitu potkanov, a ani na embryonálny/fetálny vývoj potkanov a králikov.


Akútna toxicita

Výsledky získané pri pokusoch na albinotických myšiach sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:


Zlúčenina

LD50 (mg/kg)

i.v.

s.c.

p.o.

Papaverín

31,0

290,0

> 2000,0

Perparín

27,0

> 1000,0

> 3000,0

Drotaverín

(Izodihydroperparín)

19,0

95,0

1000,0


Z tabuľky vyplýva, že najväčší rozdiel medzi akútnou toxicitou sledovaných izochinolínových derivátov je v prípade subkutánneho podania, toto je zrejme dôsledkom ľahšej absorpcie hydratovaných derivátov.


Testy chronickej toxicity a teratogenity

Drotaverín sa podával perorálne v dávkach 8 - 16 mg/kg počas štyroch mesiacov psom a laboratórnym potkanom, zvieratá boli vždy rozdelené do dvoch skupín. U žiadneho zo zvierat sa počas trvania štúdie nevyskytli žiadne abnormality. Histologické hodnotenie po ukončení štúdie nedokázalo nijaké prejavy toxicity. V prípade podávania drotaverínu kotným samiciam potkanov, porodili normálne mláďatá v bežnom termíne.

V inej štúdii bol drotaverín podávaný perorálne v 6 opakovaných dávkach 10 mg/kg/deň medzi 7. - 12. dňom kotným samiciam F1 generácie inbredných potkanov kmeňa R Amsterdambez škodlivého vplyvu na plod; nebol zistený žiadny prípad smrti alebo malformácie.

Z týchto údajov vyplýva, že drotaverín nemá žiadne teratogénne ani embryotoxické účinky.

Drotaverín bol skúmaný z hľadiska embryotoxicity a teratogenity aj na albinotických potkanoch kmeňa Wistara na morčatách. Neboli zistené žiadne rozdiely v porovnaní s kontrolnou skupinou zvierat, ktorým sa drotaverín nepodával. Počet pôrodov zostal v norme a neboli zistené žiadne malformácie, tieto údaje sú tiež platné pre druhú generáciu týchto pokusných zvierat, a preto sa drotaverín u zvierat môže považovať za bezpečný z hľadiska embryotoxicity a teratogenity.

Aj ďalšie výsledky získané na potkanoch sú v zhode s vyššie uvedenými údajmi.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Magnéziumstearát, mastenec, povidón, kukuričný škrob, monohydrát laktózy.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


Blister: 3 roky

Fľaša s dávkovačom: 3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C, v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


20, 24, 100 alebo 1000 tabliet v PVC/Al blistri, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

60 tabliet v polypropylénovej fľaši s polyetylénovou zátkou a s dávkovačom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


73/0745/92-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


18.12.1992/23.07.2007 – bez časového obmedzenia


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013

5NO-SPA 40 mg