+ ipil.sk

NOAX DropsPríbalový leták


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č. 2013/01046

Písomná informácia pre používateľOV


NOAX Drops

perorálne roztokové kvapky

(tramadoli hydrochloridum)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je NOAX Drops a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete NOAX Drops

3. Ako užívať NOAX Drops

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať NOAX Drops

6. Ďalšie informácie


1. Čo je NOAX Drops a na čo sa používa?


NOAX Drops je opiodný liek, ktorého liečivo - tramadol - centrálnym pôsobením znižuje bolesť. Pôsobí na špecifické nervové bunky v mieche a mozgu.


NOAX Drops sa používa na liečbu strednej až silnej bolesti.


2. SKÔR AKO UŽIJETE NOAX DROPS


Neužívajte NOAX Drops

- keď ste precitlivený na tramadol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku NOAX Drops

- pri akútnej intoxikácii alkoholom, sedatívami, analgetikami, opioidmi alebo ostatnými psychotropnými liekmi (lieky, ktoré ovplyvňujú náladu, pocity alebo emócie)

- keď užívate inhibítory MAO alebo ste ich užívali v priebehu posledných 14 dní. Inhibítory MAO sú typ liekov, ktoré pôsobia proti depresii. Pozri odsek „Interakcie s inými liekmi“

- keď trpíte epilepsiou, ktorá nie je dostatočne kontrolovaná liečbou

- ako náhradu pri vysadení narkotík.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku NOAX Drops

 • ak si myslíte, že môžete byť závislý od ostatných analgetík (opioidov)

 • ak je stav vášho vedomia abnormálny

 • ak sa dostanete do stavu šoku (studený pocit môže byť príznakom)

 • ak trpíte stavom so zvýšeným tlakom v mozgu (možno po úraze hlavy alebo pri mozgovom ochorení)

 • ak máte problémy s dýchaním

 • ak máte sklon ku epilepsii alebo záchvatom

 • ak máte ochorenie obličiek alebo pečene.


Ak sa vás týkajú vyššie uvedené prípady, poraďte sa s lekárom skôr, ako začnete s liečbou.


Majte prosím na pamäti, že NOAX Drops môže viesť k mentálnej a fyzickej závislosti. Ak sa NOAX Drops užíva dlhodobo, jeho účinnosť sa môže znižovať, preto budete potrebovať viac lieku (vznik tolerancie). Pacienti so sklonom k abúzu liekov alebo so závislosťou na lieky preto musia byť liečení NOAX Drops čo najkratší čas a pod starostlivým dohľadom lekára.


Informujte prosím lekára, ak sa vás počas liečby NOAX Drops vyskytli tieto problémy alebo sa vás týkajú vyššie uvedené prípady.


Deti

NOAX Drops nie sú vhodné pre deti do 1 roku.


Starší pacienti

Interval medzi jednotlivými dávkami môže byť predĺžený u starších pacientov („Obvyklá dávka – ak nie je uvedené inak“).


Tehotenstvo

Ak ste tehotná, lekár vám predpíše NOAX Drops len v prísne odôvodnenom prípade. Používanie NOAX Drops počas tehotenstva sa vo všeobecnosti neodporúča, keďže nie sú k dispozícii štúdie o tolerancii tohto lieku u tehotných žien. Opakované podanie NOAX Drops počas tehotenstva môže spôsobiť závislosť plodu na tramadol a po narodení sa môžu objaviť abstinenčné príznaky.


NOAX Drops neovplyvňuje kontrakcie maternice pred alebo počas pôrodu. Je to dôležité pre prirodzený pôrod. Spýtajte sa lekára alebo lekárnika pred použitím tohto lieku.


Dojčenie

Veľmi malé množstvo tramadolu sa vylučuje do materského mlieka. Kvôli tomuto sa tramadol nemá podávať počas dojčenia. Nie je však potrebné prerušiť dojčenie, ak jednorazovo užijete tramadol.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Medzi účinky NOAX Drops patria závraty a vizuálne poruchy (rozmazané videnie), čo môže ovplyvniť vašu schopnosť reagovať. AK máte pocit, že vaše reakcie sú ovplyvnené, nesmiete viesť vozidlo, obsluhovať elektrické náradie alebo stroje a nesmiete pracovať bez bezpečnej opory.


Interakcie s inými liekmi a ostatné interakcie

Informujte prosím lekár alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnej minulosti, aj o tých, ktoré nie sú viazané na lekársky prepis.


Schopnosť NOAX Drops na zmiernenie bolesti môže byť znížená a dĺžka jeho účinku skrátená, ak sa užívajú súbežne lieky obsahujúce karbamazepín (na epileptické záchvaty).


Riziko nežiaducich účinkov sa zvyšuje

 • ak užívate NOAX Drops a súbežne iné lieky, ktoré potláčajú mozgovú funkciu, napr. lieky proti kašľu, niektoré lieky proti bolesti, sedatíva, lieky na záchvaty úzkosti alebo pri substitučnej terapii pri liečbe závislosti. Zvyšuje sa riziko, že sa môže porušiť dýchanie alebo pri predávkovaní sa zastaví

 • ak súbežne užívate lieky, ktoré znižuje prah záchvatovosti alebo môžu záchvaty zhoršovať (napr. antidepresíva). Veľmi zriedkavo sa zaznamenali prípady záchvatov podobných epilepsii

 • ak súbežne užívate serotonínergné lieky (druh antidepresív). Zaznamenali sa ojedinelé prípady serotonínového syndrómu. Medzi jeho príznaky patria zmätenosť, nepokoj, horúčka a potenie

 • ak súbežne užívate lieky, ktoré inhibujú normálne zrážanie krvi (koaguláciu), tzv. kumarínové deriváty, ako je warfarín. Tým sa môže viac znižovať zrážanie krvi a môžu sa vyvinúť malé krvácavé plochy pod kožou (ekchymóza).


Ostatné možné interakcie

NOAX Drops sa nesmie užívať súbežne s inhibítormi MAO – druh antidepresív. Potenciálne fatálna interakcia sa vyvinula, ak sa inhibítory MAO podali počas 14 dní od podania iného opioidu (petidínu). Tým sa ovplyvní centrálny nervový systém, dýchanie a obeh. Možnosť podobnej interakcie nemožno vylúčiť ani pri Tramadole AL kvapky, ak sa podá súbežne s inhibítormi MAO.


Ak užívate iné lieky na liečbu bolesti spolu s NOAX Drops a tieto obsahujú buprenorfín, pentazocín alebo nalbufín, môže sa znížiť schopnosť NOAX Drops zmierniť bolesť.


Užívanie NOAX Drops s jedlom a nápojmi

Počas liečby NOAX Drops nesmiete piť alkohol, lebo účinok lieku sa môže zvýšiť.


3. Ako užívať NOAX Drops


Vždy užívajte NOAX Drops presne podľa odporúčania lekára. Ak nie ste si istý, spýtajte sa lekára alebo lekárnika.


Spôsob použitia

NOAX Drops sa podávajú perorálne (ústami).

Kvapky (perorálne roztokové kvapky) sa užívajú s dostatočným množstvom tekutiny.

Liek môžete užívať nezávisle od príjmu potravy.


Dávkovanie vám určí lekár podľa závažnosti bolesti a individuálnej citlivosti. V zásade sa má podávať čo najnižšia dávky, ktorá utlmí bolesť.

NOAX Drops sa nikdy nesmie podávať dlhšie, ako je to pre liečbu nevyhnutné.


Obvyklá dávka – ak nie je uvedené inak


Dospelí a deti od 12 rokov:

Jednotlivá dávka na kontrolu stredne silnej bolesti je 20 kvapiek NOAX Drops (zodpovedá 50 mg tramadoliumchloridu). Ak kontrola bolesti nie je dostatočná, po 30-60 minútach sa môže podať ďalšia dávka.


Ak ťažká bolesť vyžaduje potrebu vyššej dávky, podáva sa jednotlivá dávka 40 kvapiek NOAX Drops (zodpovedá 100 mg tramadoliumchloridu).


V závislosti od intenzity bolesti trvá účinok dávky 4 až 8 hodín. Obyčajne nie je nutné prekra-čovať denné dávky 160 kvapiek NOAX Drops (zodpovedá 400 mg tramadolium-chloridu). Pri nádorových bolestiach a silných pooperačných bolestiach môžu však byť potrebné i podstatne vyššie dávky.


Dávkovanie u detí

Jednotlivá dávka pre deti vo veku 1-11 rokov je 1-2 mg tramadoliumchloridu na kg telesnej hmotnosti.


V nasledovnej tabuľke je prehľad príkladov jednotlivých vekových skupín (1 kvapka NOAX Drops obsahuje približne 2,5 mg tramadoliumchloridu):


Vek

Telesná hmotnosť

Počet kvapiek

1 rok

10 kg

4 až 8

3 roky

15 kg

6 až 12

6 rokov

20 kg

8 až 16

9 rokov

30 kg

12 až 24

11 rokov

45 kg

18 až 36


Starší pacienti

Ak sa NOAX Drops používa raz alebo len niekoľkokrát na liečbu akútnej bolesti, úprava dávky nie je potrebná. Pri chronickej liečbe u starších (to znamená starších ako je obvyklé) pacientov (do 75 rokov) úprava dávkovania nie je obvykle nutná, ak pacienti nemajú príznaky ochorenia pečene alebo obličiek. U starých (to znamená skutočne starých) pacientov (nad 75 rokov) môže byt' spomalená eliminácia. V individuálnych prípadoch sa môže predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami.


Pečeňová a obličková nedostatočnosť / dialýza

Ak sa NOAX Drops v prípade akútnej bolesti liek podá jednorazovo alebo iba niekoľkokrát, úprava dávkovania nie je potrebná. Nesmiete užívať NOAX Drops, ak trpíte ťažkou obličkovou a/alebo pečeňovou nedostatočnosťou. V menej závažných prípadoch poruchy funkcie pečene alebo obličiek sa má predĺžiť interval medzi dávkami.


Poznámka:

Uvedené dávkovanie je odporúčané. V zásade sa má užívať najnižšia dávka, ktorá má účinok na bolesť. Dávkovanie podľa uvedenej schémy sa odporúča na liečbu chronickej bolesti.

Prosím, obráťte sa na lekára, ak mate dojem, že účinok lieku NOAX Drops 100 kvapky je pre vás príliš silný alebo príliš slabý.


Ak ste užili väčšie množstvo NOAX Drops ako ste mali

Nasledovné príznaky sa môžu vyskytnúť, ak ste užili príliš väčšie množstvo lieku: nadmerne rozšírené alebo nadmerne zúžené zreničky, vracanie, pokles krvného tlaku, zvýšený pulz, obehový kolaps, poruchy vedomia vedúce ku kóme (hlboké bezvedomie), záchvaty podobné epilepsii a pokles alebo úplná zástava dýchania.


Ak sa vyskytnú takéto príznaky, ihneď vyhľadajte lekára !


Ak ste užili menšie množstvo NOAX Drops

Ak ste zabudli použiť NOAX Drops, môže sa znovu dostaviť bolesť. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku namiesto vynechanej, ale pokračujte v predchádzajúcej liečbe.


Ak sa liečba NOAXOM Drops preruší

Ak prerušíte alebo predčasne ukončíte liečbu NOAXOM Drops, bolesť sa môže znovu objaviť. U niekoľkých pacientov, ktorí užívali NOAX Drops dlhodobo, sa pozorovali po liečbe účinky ako agitovanosť, úzkostlivé stavy, nervozita, nespavosť, chvenie alebo zažívacie problémy. Kontaktujte, prosím, lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto nežiaducich účinkov po skončení liečby NOAXOM Drops.


4. Možné vedľajšie účinky


Podobne ako iné lieky, aj NOAX Drops môže spôsobiť nežiaduce účinky.


Rozdelenie nežiaducich účinkov podľa výskytu je nasledovné:


Veľmi časté: u viac ako 1 z 10 pacientov

Časté: u menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 pacientov

Menej časté: u menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1000 pacientov

Zriedkavé: u menej ako 1 z 1000 pacientov, ale viac ako 1 z 10 000 pacientov

Veľmi zriedkavé: u 1 z 10 000 pacientov, alebo menej, vrátane ojedinelých prípadov


Srdcovo-cievny systém:

Menej časté: ovplyvnenie funkcií obehového systému (palpitácie, zvýšený pulz, nával slabosti alebo obehový kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť predovšetkým vo vzpriamenej polohe a u pacientov vystavených vyššej telesnej námahe.

Zriedkavé: znížený pulz (bradykardia), zvýšený krvný tlak.


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté : závraty

Časté: bolesti hlavy, omámenosť

Zriedkavé: zmeny chuti, abnormálne pocity na koži (ako tŕpnutie, pichanie alebo znecitlivenie), chvenie, ťažkosti pri dýchaní, záchvaty podobné epilepsii

Pri podstatnom prekračovaní odporúčaných dávok sa môžu pri súbežnom podávaní ďalších liekov tlmiacich činnosť mozgu objaviť ťažkosti s dýchaním.

Záchvaty podobné epilepsii sa vyskytli prevažne po podaní vysokej dávky tramadolu alebo po súbežnom podaní liekov, ktoré môžu znižovať prah záchvatovosti.


Psychické poruchy:

Zriedkavé: halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku a ťažké sny.

Pri užívaní lieku NOAX Drops sa môžu vyskytnúť rozličné psychické nežiaduce účinky a tieto prejavy sú rôznej intenzity a povahy a sú individuálne u každého pacienta a v závislosti od dĺžky liečby. Patria sem zmeny nálad (väčšinou povznesená nálada, ale ojedinele aj podráždenosť), výkyvy v celkovej aktivite pacienta (obyčajne útlm, ojedinele zvýšenie aktivity) a zmeny kognitívnej a senzorickej schopnosti (napríklad zmeny senzorického vnímania a poznania), ktoré môžu viesť k poruchám pri rozhodovaní.


Môže sa vyvinúť závislosť.


Ochorenia oka:

Zriedkavé: rozmazané videnie.


Poruchy dýchacej sústavy

Boli hlásené prípady dýchavičnosti a zhoršenia astmy, hoci príčinná súvislosť s tramadolom sa nepotvrdila.


Žalúdkovo-črevné poruchy:

Veľmi časté: žalúdočná nevoľnosť

Časté: vracanie, zápcha, sucho v ústach

Menej časté: nutkanie na vracanie, hnačka, žalúdočné problémy (tlak v žalúdku, pocit plnosti brucha).


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: potenie

Menej časté : kožné symptómy (napr. svrbenie, výsev, žihľavka).


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí:

Zriedkavé: svalová ochabnutosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest :

Veľmi zriedkavé: zvýšené hodnoty transamináz.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Zriedkavé: poruchy močenia alebo znížené močenie ako je obvyklé.


Celkové poruchy:

Zriedkavé: alergické reakcie (napr. dýchavičnosť, piskoty pri dýchaní, opuch kože) a šokové reakcie (náhle obehové zlyhanie) sa pozorovali vo veľmi zriedkavých prípadoch.


Ak sa NOAX Drops používa dlhodobo, môže sa vytvoriť závislosť, hoci riziko je nízke. Reakcie z vysadenia sa môžu vyskytnúť, ak sa liek prestane podávať (pozri „Ak sa liečba NOAXOM Drops ukončí“).


Ak sa u vás vyskytnú nežiaduce účinky, kontaktujte lekára.


Informujte lekára alebo lekárnika, ak sa u vás vyskytnú aj také nežiaduce účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.


5. AKO Uchovávať NOAX Drops


Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo NOAX Drops obsahuje

- Liečivom je: tramadoli hydrochloridum (tramadoliumchlorid) 100 mg/1 ml roztoku

1 ml roztoku zodpovedá približne 40 kvapkám, t.j. každá kvapka obsahuje približne 2,5 mg

tramadoliumchloridu.

- Pomocné látky sú: anetol, káliumsorbát, silica mäty piepornej, polysorbát 20, sodná soľ sacharínu,

sacharóza (ekvivalentné 0,017 jednotiek karbohydrátov na 1 ml roztoku), čistená voda.


Ako vyzerá NOAX Drops a obsah balenia


NOAX Drops 100 kvapky sú dostupné v baleniach po 20 ml a 50 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Aliud PharmaGmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 19
89150 Laichingen, SRN


Výrobca

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 05/2013.

- 6 -

NOAX Drops

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV. Č. 2010/02914Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


NOAX Drops


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Jeden ml perorálneho roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


perorálne roztokové kvapky

Číry bezfarebný roztok.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba strednej až silnej bolesti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávka sa prispôsobuje intenzite bolesti a citlivosti každého pacienta.


Ak lekár nepredpíše inak, NOAX Drops sa majú podávať podľa nasledovnej schémy dávkovania:


Dospelí a deti od 12 rokov:

Jednotlivá dávka na kontrolu stredne silnej bolesti je 20 kvapiek NOAX Drops (zodpovedá 50 mg tramadoliumchloridu). Ak kontrola bolesti nie je dostatočná, po 30-60 minútach sa môže podať ďalšia dávka.


Ak ťažká bolesť vyžaduje potrebu vyššej dávky, podáva sa jednotlivá dávka 40 kvapiek NOAX Drops (zodpovedá 100 mg tramadoliumchloridu).


V závislosti od intenzity bolesti trvá účinok dávky 4 až 8 hodín. Obyčajne nie je nutné prekra-čovať denné dávky 160 kvapiek NOAX Drops (zodpovedá 400 mg tramadolium-chloridu). Pri nádorových bolestiach a silných pooperačných bolestiach môžu však byť potrebné i podstatne vyššie dávky.


Dávkovanie u detí

Jednotlivá dávka pre deti vo veku 1-11 rokov je 1-2 mg tramadoliumchloridu na kg telesnej hmotnosti.


V nasledovnej tabuľke je prehľad príkladov jednotlivých vekových skupín (1 kvapka NOAX Drops obsahuje približne 2,5 mg tramadoliumchloridu):


Vek

Telesná hmotnosť

Počet kvapiek

1 rok

10 kg

4 až 8

3 roky

15 kg

6 až 12

6 rokov

20 kg

8 až 16

9 rokov

30 kg

12 až 24

11 rokov

45 kg

18 až 36


Geriatrickí pacienti

Na liečbu akútnej bolesti sa NOAX Drops používajú raz alebo len niekoľkokrát, preto úprava dávky nie je potrebná. Pri chronickej liečbe u starších pacientov (75 rokov a viac) bez klinicky manifestnej hepatálnej alebo renálnej insuficiencie úprava dávkovania nie je obvykle nutná.

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byt' predĺžená eliminácia, preto sa individuálne môže predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami.


Pečeňová a obličková nedostatočnosť / dialýza

Ak sa v prípade akútnej bolesti liek podá jednorazovo alebo iba niekoľkokrát, úprava dávkovania nie je potrebná. Pacientom s ťažkou obličkovou a/alebo pečeňovou nedostatočnosťou sa NOAX Drops nemajú podávať. V menej závažných prípadoch sa má starostlivo zvážiť predĺženie intervalu medzi dávkami.


Keďže tramadol sa len v malej miere eliminuje dialýzou alebo hemofiltráciou, následné podanie NOAX Drops na udržanie analgézie nie je potrebné.


Upozornenie

Odporúčané dávkovanie je orientačné. Používať by sa mala najnižšia analgeticky účinná dávka. Pri liečbe chronických bolestí sa odporúča dávkovanie podľa pevne stanoveného časového plánu.


Spôsob použitia

NOAX Drops sa v žiadnom prípade nesmú užívať dlhšie, ako je to terapeuticky nevyhnutné.

Ak si príslušný typ a závažnosť ochorenia vyžadujú dlhodobú liečbu bolesti, treba starostlivo a v krátkych časových intervaloch (prípadne s prestávkami v používaní lieku NOAX Drops) kontrolovať potrebu ďalšej liečby.


Kvapky (perorálne roztokové kvapky) sa užívajú s dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže užívať nezávisle od príjmu potravy.


4.3 Kontraindikácie


NOAX Drops sa nesmú užívať:

 • pri známej precitlivenosti na tramadol alebo na niektorú pomocnú látku

lieku;

- pri akútnej intoxikácii alkoholom, hypnotikami, analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými

látkami ;

- u pacientov, ktorí užívajú inhibítory MAO alebo ich užívali v priebehu posledných 14 dní

(pozri odstavec 4.5. Liekové a iné interakcie);

- u pacientov s epilepsiou, ktorá nie je dostatočne kontrolovaná liečbou.


NOAX Drops sa nesmú používať ako substitučný liek na detoxifikáciu.

NOAX Drops nie sú vhodné pre deti do 1 roku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


NOAX Drops sa musia používať po starostlivom zvážení pomeru benefitu a rizika u pacientov:

- závislých na opioidoch,

- s poruchou vedomia neznámeho pôvodu, šokom

- s poruchou dýchacieho centra alebo dýchacích funkcií

- pri stavoch so zvýšeným intrakraniálnym tlakom ako dôsledkom poranenia hlavy alebo

mozgových porúch

- s hepatálnou a/alebo renálnou poruchou.


Pacientom reagujúcim citlivo na opiáty možno liek podať len so zvýšenou opatrnosťou.


Pozorovali sa kŕče u niektorých pacientov užívajúcich liek NOAX Drops v odporúčanom dávkovaní.

Riziko sa zvyšuje pri prekročení odporúčanej dennej dávky (400 mg) a tiež pri súbežnom podávaní ďalších liečiv znižujúcich prah záchvatov (pozri 4.5. Liekové a iné interakcie).

Epileptici alebo pacienti náchylní k záchvatom by sa mali liečiť tramadoliumchloridom len vo veľmi výnimočných prípadoch.


Nebezpečenstvo vzniku závislosti na liečivo je malé. Pri dlhodobom používaní môže vzniknúť tolerancia, psychická a fyzická závislosť. U pacientov, ktorí majú sklon k nadmernému užívaniu liekov alebo sú už závislí, musí byt' liečba liekom NOAX Drops iba krátkodobá a vždy pod prísnym dohľadom lekára.


Liečivo tramadoliumchlorid nie je vhodnou náhradou pre pacientov závislých

na opiátoch. Hoci je tramadoliumchlorid opioidný agonista, nepotláča abstinenčné symptómy morfínu.


Pomocné látky

Tento liek obsahuje sacharózu, preto nie je vhodný pre pacientov so zriedkavým dedičným ochorením známym ako intolerancia fruktózy, glukózo-galaktózová intolerancia alebo sacharázo-izomaltázová deficiencia.


4.5 Liekové a iné interakcie


Pri predchádzajúcej liečbe MAO inhibítormi počas posledných 14 dní pred podaním opioidu petidínu sa pozorovali život ohrozujúce interakcie u pacientov, ktoré sa týkali CNS, dýchania

a krvného obehu. Rovnaké interakcie s MAO - inhibítormi nemožno vylúčiť ani pri podávaní lieku NOAX Drops.


Súbežné podávanie lieku s inými centrálne tlmiacimi liekmi vrátane alkoholu môže potenciovat' tlmivé účinky na CNS.


Výsledky farmakokinetických štúdií ukázali, že súbežné alebo predchádzajúce podanie cimetidínu (enzýmového inhibítora) neovplyvní klinicky významne účinok lieku NOAX Drops. Súbežné alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu (enzýmového induktora) môže znížiť analgetický účinok tramadoliumchloridu a skrátiť dobu jeho pôsobenia.


Kombinácia zmiešaných agonistov a antagonistov (napr. buprenorfín, nalbufín, pentazocín) a tramadoliumchloridu sa neodporúča, pretože analgetický účinok čistých agonistov môže byt' v tomto prípade teoreticky znížený.


Tramadol môže vyvolávať kŕče a zvyšovať potenciál selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív, neuroleptík, antipsychotík a ďalších liečiv znižujúcich prah záchvatovosti.


V ojedinelých prípadoch sa pozoroval serotonínový syndróm objavujúci sa v časovej súvislosti

s terapeutickým použitím tramadolom v kombinácii s inými serotonínergnými liekmi, ako napríklad so selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania serotonínu (SSRI).

Medzi príznaky serotonínového syndrómu patrí napríklad zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, ataxia, hypereflexia, myoklónia a hnačka. Vysadenie serotonínergného lieku prináša rýchle zlepšenie stavu. Farmakologické opatrenia závisia od druhu a závažnosti symptómov.


Pri súbežnom podaní tramadolu a kumarínových derivátov (napr. warfarín) majú byt' pacienti starostlivo monitorovaní, pretože u niektorých pacientov boli pozorované znížené hodnoty protrombínového času a ekchymóza.


Iné inhibítory CYP 3A4, napríklad ketonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetylácia), a tiež metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie nie je známy.


4.6 Gravidita a laktácia


Ak je indikovaná kontrola bolesti opiodmi počas gravidity, použitie tramadolu má byť limitované na jednorazové podania. Chronickému použitiu NOAX Drops sa treba počas gravidity vyvarovať, keďže tramadol prechádza placentárnou bariérou a u novorodenca môže spôsobiť symptómy z vysadenia lieku ako dôsledok návyku.


NOAX Drops podané pred alebo počas pôrodu neznižujú kontrakcie maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny dychovej frekvencie, ktoré však nie sú klinicky relevantné.

Veľmi malé množstvo tramadolu (približne 0,1 % lieku podaného v intravenóznej dávke) sa vylučuje do materského mlieka. Tramadol sa preto nemá podávať počas dojčenia. Avšak jednorazová dávka lieku zvyčajne nevyžaduje potrebu prerušiť dojčenie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


NOAX Drops môžu i napriek dodržiavaniu všetkých pokynov na užívanie lieku ovplyvniť schopnosť pacienta rýchlo reagovať a nepriaznivo ovplyvniť jeho schopnosť aktívnej účasti

v cestnej premávke alebo pri obsluhe strojov a práce vo výškach. Platí to najmä v kombinácii s ostatnými látkami s psychotropnými účinkami a zvlášť s alkoholom.


4.8 Nežiaduce účinky


K najčastejšie pozorovaným nežiaducim účinkom patrí žalúdočná nevoľnosť a závraty, ktoré sa prejavujú u viac ako 1 z 10 pacientov.


Kardiovaskulárny systém:

Menej časté(≤ 1%, > 0,1%): ovplyvnenie funkcií obehového systému (palpitácie, tachykardia, ortostatická hypotenzia alebo celkový kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť predovšetkým vo vzpriamenej polohe a u pacientov vystavených vyššej telesnej námahe. Zriedkavé(≤ 0,1 %, > 0,01%): bradykardia, zvýšený krvný tlak


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté(10%): závraty

Časté (≤ 10%, > 1%): bolesti hlavy, omámenosť

Zriedkavé (≤ 0,1 %, > 0,01%): zmeny chuti, parestézia, tremor, ťažkosti pri dýchaní, epileptiformné kŕče


Pri podstatnom prekračovaní odporúčaných dávok sa môžu pri súbežnom podávaní ďalších liekov tlmiacich činnosť mozgu objaviť ťažkosti s dýchaním.

Epileptiformné kŕče sa vyskytli najmä po podaní vysokej dávky tramadolu alebo po súbežnom podaní liekov, ktoré môžu znižovať prah záchvatovosti.


Psychické poruchy:

Zriedkavé(≤ 0,1 %, > 0,01%): halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku a ťažké sny.

Pri užívaní lieku NOAX Drops sa môžu vyskytnúť rozličné psychické nežiaduce účinky.

Tieto prejavy sú rôznej intenzity a povahy (individuálne u každého pacienta a v závislosti od dĺžky liečby). Patria sem zmeny nálad (väčšinou povznesená nálada, ale ojedinele aj podráždenosť), výkyvy v celkovej aktivite pacienta (obyčajne útlm, ojedinele zvýšenie aktivity) a zmeny kognitívnej a senzorickej schopnosti (napríklad schopnosť rozhodovania sa, porucha vnímania). Môže sa vyvinúť závislosť.


Ochorenia oka:

Zriedkavé(≤ 0,1 %, > 0,01 %): rozmazané videnie


Poruchy dýchacej sústavy

Boli hlásené prípady zhoršenia astmy, príčinná súvislosť sa však nepotvrdila.


Gastrointestinálne poruchy:

Veľmi časté(≥ 10% ): žalúdočná nevoľnosť

Časté(≤ 10%, > 1%): vracanie, zápcha, sucho v ústach

Menej časté (≤ 1%, > 0,1 %): nutkanie na vracanie, hnačka, žalúdočné symptómy (tlak v žalúdku, pocit plnosti brucha)


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté(≤ 10%, > 1%): potenie

Menej časté (≤ 1 %, > 0,1 %): kožné reakcie (napr. svrbenie, výsev, žihľavka)


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí:

Zriedkavé(≤ 0,1 %, > 0,01 %): svalová ochabnutosť


Poruchy pečene a žlčových ciest :

Veľmi zriedkavé (≤ 0,01 %): zvýšené hodnoty transamináz


Poruchy obličiek a močových ciest:

Zriedkavé(≤ 0,1 %, > 0,1 %): poruchy močenia alebo znížená diuréza


Celkové poruchy:

Zriedkavé (≤ 0,1 %, > 0,01 % ): alergické reakcie (napr. dýchavičnosť, piskoty pri dýchaní, opuch kože) a šokové reakcie (náhle obehové zlyhanie sa pozorovali vo veľmi zriedkavých prípadoch.


Ak sa NOAX Drops používajú dlhodobo, môže sa vytvoriť závislosť, ale riziko je nízke. Symptómy z vysadenia sa môžu vyskytnúť, ak sa liek prestane podávať.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

V zásade možno pri intoxikácii tramadolom očakávať rovnaké príznaky ako pri predávkovaní inými analgetikami s CNS účinkami (opioidmi). Je treba očakávať predovšetkým miózu, vracanie, obehový kolaps, poruchy vedomia vedúce až ku kóme, kŕče, ťažkosti s dýchaním až zástavu dýchania.


Liečba

Platia všeobecné zásady rýchlej zdravotnej pomoci na uvoľnenie dýchacích ciest a zabezpečenie ich priechodnosti (pozor na aspiráciu !) a udržanie krvného obehu podľa stavu pacienta. Antidotum respiračného útlmu je naloxón. Naloxón, ako ukázali pokusy na zvieratách, neovplyvní kŕče. V týchto prípadoch treba intravenózne podať diazepam.

Dialýzou sa odstráni len malé množstvo tramadolu. Preto samotná dialýza a hemofiltrácia na liečbu akútnej intoxikácie liekom NOAX Drops je nedostatočná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum - anodynum

ATC kód: N02AX02


Tramadol je centrálne pôsobiace analgetikum opioidného typu.

Je neselektívnym čistým agonistom pôsobiacim na m, d a k-opiodné receptory, s vyššou afinitou k m- receptoru. Ďalšími mechanizmami, ktoré potencujú analgetický účinok liečiva, sú inhibícia spätného vychytávania noradrenalínu do nervového zakončenia, ako aj zvýšenie uvoľňovania serotonínu.

Tramadol má antitusický účinok. Na rozdiel od morfínu nemajú analgetické dávky tramadolu žiadne respiračno-depresívne pôsobenie. Rovnako neovplyvňuje gastrointestinálnu motilitu.

Účinky tramadolu na kardiovaskulárny systém sú nepatrné. Uvádza sa, že účinnosť tramadolu predstavuje približne 1/10 až 1/6 účinnosti morfínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa vstrebáva viac ako 90 % tramadolu. Priemerná absolútna biologická dostupnosť je približne 70 %, nezávisle od príjmu potravy. Rozdiel medzi absorbovaným a nemetabolizovaným dostupným liečivom je pravdepodobne spôsobený nízkym prvotným efektom (tzv. first - pass efektom pečene), ktorý je maximálne 30 % pri perorálnom podaní.

Po perorálnom podaní 100 mg sa maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) 309 ± 90 ng/ml (perorálny roztok) dosiahne po tmax1,2 h resp. 280 ± 49 ng/ml (tuhá lieková forma) po tmax2 h. Tramadol má vysokú tkanivovú afinitu (Vdb= 203 ± 40 l). Väzba na sérové proteíny je približne 20 %.


Tramadol prestupuje hematoencefalickou a placentárnou bariérou. V materskom mlieku sa nachádza len malé množstvo liečiva (približne 0,1 %) a jeho O-demetyl derivátu (približne 0.02 %).

Polčas eliminácie (t 1/2beta) je približne 6 hodín, bez ohľadu na spôsob podávania lieku.

U pacientov nad 75 rokov môže byt' polčas eliminácie približne1,4- násobný.

V ľudskom organizme sa tramadol metabolizuje najmä N- a 0- demetyláciou a konjugáciou výsledných produktov z O-demetylácie s kyselinou glukurónovou. Farmakologicky aktívny je len O-demetyltramadol. V množstve ostatných metabolitov sú významné individuálne kvantitatívne rozdiely. Doposiaľ sa zistilo v moči 11 metabolitov. Pokusy na zvieratách ukázali, že O-demetyltramadol je 2 až 4krát účinnejší ako materská látka. Jeho polčas t 1/2betaje 7.9 hodín (v rozmedzí 5.4 - 9.6), ako sa zistilo u 6 dobrovoľníkov a je podobný ako pre tramadol.

lnhibícia izoenzýmov CYP3EA4 a/alebo CYP2D6 podieľajúcich sa na biotransformácii liečiva môže ovplyvniť plazmatickú koncentráciu liečiva a jeho aktívneho metabolitu.

Doteraz však neboli zdokumentované žiadne klinicky relevantné interakcie.


Tramadol a jeho metabolity sa takmer úplne vylučujú obličkami. Kumulatívne vylučovanie močom dosahuje 90 % z celkovej rádioaktívnej podanej látky. V prípade, že sú zhoršené funkcie pečene alebo obličiek, polčas môže byt' mierne predĺžený.

U pacientov s cirhózou pečene je polčas vylučovania predĺžený v prípade liečiva na 13,3 ± 4,9 hodín a u demetyltramadolu na 18,5 ± 9,4 hodín; v extrémnych prípadoch na 22,3 a 36 hodín. U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 5 ml/min) sa zistili hodnoty 11,0 ± 3,2 hodiny a 16,9 ± 3 hodiny; vo výnimočnom prípade 19,5 hodín a 43,2 hodiny.


V rámci terapeutického rozmedzia dávok má tramadol lineárny farmakokinetický profil.

Vzťah medzi sérovými koncentráciami a analgetickým účinkom je závislý od podanej dávky, individuálne je však vo veľkej miere variabilný u každého pacienta.

Účinná sérová koncentrácia je obvykle 100-300 ng/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V niektorých testoch in vitrosa dokázali mutagénne zmeny. Tieto zmeny neboli pozorované v testoch in vivo. Podľa doterajších skúseností môže byt' tramadol klasifikovaný ako látka nespôsobujúca mutagenitu.


Tumorogénny potenciál tramadoliumchloridu sa testoval na potkanoch a myšiach. Štúdie na potkanoch nedokázali zvýšený počet tumorov v závislosti od podanej látky.

U myších samcov bol zistený zvýšený počet adenómov pečeňových buniek (závislý od dávky, nesignifikantný vzostup od dávky 15 mg/kg a viac) a u samíc bol zistený zvýšený počet pľúcnych tumorov vo všetkých dávkovacích skupinách (signifikantný, ale nezávislý od veľkosti dávky).


V štúdiách na reprodukčnú toxicitu u potkanov dávka 50 mg/kg/deň a vyššia spôsobovala maternotoxické účinky a zvyšovala neonatálnu mortalitu. U mláďat sa poškodenie prejavovalo v podobe porúch osifikácie a spomalenia otvárania vagíny a očí. Fertilita samcov nebola narušená. Teratogénne účinky sa nezistili. Fertilita u samcov potkanov nebola porušená. U samíc, ktoré dostávali vyššie dávky (od 50 mg/kg /deň a viac), sa objavovala znížená frekvencia gravidity. U gravidných samíc králika boli tieto toxické zmeny pozorované od dávky 125 mg/kg/deň a viac spolu s anomáliami v skelete mláďat.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Anetholum, kalii sorbas, menthae piperitae aetheroleum, polysorbatum 20, saccharinum natricum, saccharosum (ekvivalentné 0,017 jednotiek karbohydrátov na ml roztoku), aqua purificata


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


 1. Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek nevyžaduje špeciálne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaška z hnedého skla (typ III) s kvapkadlom, uzáverom s detskou poistkou, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


Veľkosť balenia: 20 ml, 50 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCll

ALIUD PHARMA GmbH

Gottlieb-Daimler-Strasse 19

D-89150 Laichingen, SRN


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0079/96-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


16.01.1996


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


Jún 2010

8NOAX Drops