+ ipil.sk

Noax uno 300 mgPríbalový leták

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/01432-ZIA


Písomná informácia pre používateľa


Noax uno 100 mg

Noax uno 200 mg

Noax uno 300 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


tramadoliumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Noax uno a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Noax uno

 3. Ako užívať Noax uno

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Noax uno

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Noax uno a na čo sa používa


Tento liek sa používa na zmiernenie stredne silnej až silnej bolesti u dospelých a detí starších ako 12 rokov.

Patrí do skupiny liekov proti bolesti, ktoré sa nazývajú opiátové analgetiká.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Noax uno


Neužívajte Noax uno

 • Ak ste alergický (precitlivený) na tramadol alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pozri zoznam pomocných látok v časti 6).

 • Ak užívate linezoid (antibiotikum používané na liečbu závažných bakteriálnych infekcií ako napr. baktérie Staphylococcus aureus rezistentné na meticilín).

 • Pri akútnej otrave alkoholom, tabletami na spanie, liekmi na tlmenie bolesti alebo inými psychotropnými liekmi (lieky, ktoré ovplyvňujú náladu a emócie).

 • Ak užívate alebo ste v posledných dvoch týždňov užívali inhibítory MAO (lieky používané na liečbu depresie).

 • Ak máte závažne ochorenie pečene alebo obličiek.

 • Ak máte epilepsiu, ktorá nie je kontrolovaná liečbou.

 • Ak dojčíte a potrebujete dlhodobú liečbu (viac ako 2-3 dni).

Ak nie ste si niečím istý, je dôležité, aby ste sa na to opýtali svojho lekára alebo lekárnika.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Noax uno, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Informujte svojho lekára, ak ste drogovo závislý, ak u vás prebieha odvykacia liečba alebo ak ste závislý od iného lieku.Pri dlhodobom užívaní môže tento liek spôsobiť psychickú alebo fyzickú závislosť. Pacientom so sklonom k závislosti na liekoch sa môže tento liek podávať len krátkodobo a pod prísnym lekárskym dohľadom.


Tento liek treba používať s opatrnosťou v nasledovných prípadoch:

 • poruchy vedomia,

 • poranenie mozgu alebo akákoľvek iná mozgová choroba ako infekcia alebo nádor,

 • šokový stav (príznakom môže byť studený pot),

 • ťažkosti s dýchaním,

 • epileptické záchvaty v chorobopise,

 • poruchy obličiek alebo pečene,

 • pri zvýšenom tlaku v mozgu s príznakmi ako bolesti hlavy a vracanie (zvýšený intrakraniálny tlak),

 • cukrovka


Boli hlásené prípady výskytu epileptických záchvatov u pacientov užívajúcich tramadol v odporúčaných dávkach.Riziko vzniku takýchto záchvatov sa môže zvýšiť pri prekročení maximálnej odporúčanej dennej dávky (400 mg).


Ak nie ste si niečím istý, neváhajte požiadať o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.


Deti a dospievajúci

Užívanie tohto lieku sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov.


Iné lieky a Noax uno

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • karbamazepín (používa sa na liečbu epilepsie);

 • buprenorfín, nalbufín, pentazocín (ďalšie lieky na tlmenie bolesti);

 • alkohol;

 • naltrexón (používa sa na liečbu závislosti od alkoholu alebo drog).


Tento liek môže vyvolať záchvaty pri terapeutických dávkach a hlavne pri užívaní vysokých dávok alebo pri súbežnom používaní s inými liekmi, ako sú napríklad:

 • bupropión (používaný pri odvykacej liečbe závislosti od fajčenia),

 • meflochín (na liečbu malárie),


Riziko vedľajších účinkov sa zvyšuje

 • ak užívate lieky, ktoré môžu spôsobiť kŕče (záchvaty), ako sú niektoré antidepresíva alebo antipsychotiká (lieky proti depresii a duševnej poruche). Riziko záchvatu sa zvyšuje ak užívate tieto lieky a Noax uno v rovnakom čase. Váš lekár vám povie, či je Noax uno pre vás vhodný.

 • ak užívate určité antidepresíva. Noax uno môže reagovať s týmito liekmi a vyvolať príznaky ako mimovoľné, rytmické kŕče svalov, vrátane svalov, ktoré kontrolujú pohyb oka, nepokoj, nadmerné potenie, tras, prehnané reflexy, zvýšenie napätia svalov, zvýšenie telesnej teploty nad 38 °C.


Tento liek môže ovplyvňovať účinky nasledujúcich liekov:

 • liekov so štruktúrou podobnou morfínu ako lieky proti kašľu alebo lieky používané ako náhrada metadónu,

 • iné lieky na tlmenie bolesti,

 • warfarín (liek na riedenie krvi),

 • benzodiazepíny a iné lieky používané na liečbu úzkosti,

 • niektoré lieky na zníženie vysokého krvného tlaku,

 • antihistaminiká (na liečbu alergií) vyvolávajúce ospalosť,

 • talidomid (na liečbu niektorých typov rakoviny a ochorení kože),

 • barbituráty (lieky na spanie),

 • neuroleptiká, fenotiazíny, butyrofenín (na liečbu psychických chorôb),

 • baklofén (na uvoľnenie svalstva).


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Noax uno a jedlo, nápoje a alkohol,

Počas liečby nekonzumujte alkoholické nápoje.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tento liek sa nesmie používať počas tehotenstva, ak to nie je nevyhnutne potrebné.

Ak zistíte, že ste v priebehu liečby týmto liekom otehotneli, informujte o tom čo najskôr svojho lekára, ktorý prispôsobí liečbu vášmu stavu.


Ak užijete len jednu dávku, môžete obvykle pokračovať v dojčení.

Ak liečba trvá viac ako 2-3 dni, bude potrebné dojčenie prerušiť.Pri dlhodobej liečbe nesmiete dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek iný liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Noax uno môže vyvolať ospalosť.Neveďte motorové vozidlá, ani nevykonávajte iné činnosti, ktoré vyžadujú vašu zvýšenú pozornosť (napríklad obsluha zariadení alebo strojov), kým nezistíte, ako liek na vás pôsobí.Počas užívania lieku nekonzumujte alkohol, ani neužívajte iné lieky vyvolávajúce u vás ospalosť.


3. Ako užívať Noax uno


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávka sa stanovuje s ohľadom na silu vašej bolesti a vašu citlivosť na bolesť. Vo všeobecnosti treba užívať najnižšiu dávku, ktorá zmierňuje bolesť.


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov– obvyklá počiatočná dávka je 100 mg jedenkrát denne.

Potom je obvyklá dávka 200 mg jedenkrát denne.Ak sa takouto dávkou nedosiahne dostatočné utlmenie bolesti, dávka sa môže zvýšiť až na maximálne 300 alebo 400 mg jedenkrát denne.


Starší pacienti (do 75 rokov)– úprava dávky nie je potrebná.


Starší pacienti (nad 75 rokov)

U starších pacientov (vo veku nad 75 rokov) môže byť vylučovanie tramadolu z tela spomalené. Ak sa vás to týka, váš lekár vám môže odporučiť predĺženie intervalov medzi dávkami.


Závažné ochorenie pečene alebo obličiek (nedostatočnosť)/dialyzovaní pacienti

Pacienti so závažnou nedostatočnosťou pečene a/alebo obličiek nemajú užívať Noax uno. V prípade miernej alebo stredne závažnej nedostatočnosti môže lekár odporučiť predĺženie intervalu medzi jednotlivými dávkami.


Tento liek sa užíva perorálne (ústami).Tablety sa prehĺtajú celé a zapijú pohárom vody, najlepšie večer.Noax uno sa môže užívať s jedlom alebo nápojmi.Tabletu nežujte, ani nehryzte.

Tablety Noax uno sa užívajú jedenkrát za 24 hodín.

Vždy presne dodržiavajte pokyny lekára.


Ak užijete viac Noax uno, ako máte

Ihneď o tom informujte svojho lekára.


Ak zabudnete užiť Noax uno

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Noax uno

Zriedkavo sa u niektorých ľudí po prerušení dlhodobej liečby Noaxom uno prejavia abstinenčné príznaky.Môžu sa cítiť rozrušení, znepokojení, nervózni alebo roztrasení.Môžu byť nadmerne aktívni a môžu mať problémy so zaspávaním.Tieto príznaky obvykle vymiznú v priebehu niekoľkých dní.Ak sa u vás takéto príznaky vyskytnú, informujte o tom svojho lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa užívania tohto lieku, požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o podrobnejšie informácie.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.Všetky lieky môžu vyvolať alergické reakcie, aj keď ich výskyt je veľmi zriedkavý.Ihneď informujte svojho lekára, ak sa u vás náhle objaví dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážka alebo svrbenie (obzvlášť vtedy, keď sa prejaví na celom tele).


Závažné vedľajšie účinky

Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, prestaňte tablety užívať a ihneď o tom informujte svojho lekára:

 • záchvaty (kŕče),

 • ťažkosti s dýchaním,

 • vyrážka alebo alergická reakcia akéhokoľvek druhu.


Boli pozorované aj nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)

 • pocit nevoľnosti (nauzea),

 • závraty.


Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)

 • zápcha,

 • potenie,

 • sucho v ústach,

 • zmätenosť,

 • bolesti hlavy,

 • vracanie.


Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

 • podráždenie zažívacieho traktu (pocit tlaku v žalúdku a vetry),

 • srdcové a cievne problémy (zvýšený tep, nízky tlak pri vstávaní, pocit nepohody sprevádzaný poklesom tlaku),

 • kožné reakcie (svrbenie, vyrážka, žihľavka).


Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)

 • svalová slabosť,

 • zmeny chuti k jedlu,

 • zvýšená citlivosť, svrbenie alebo mravčenie, chvenie,

 • pomalý tlkot srdca alebo pomalé dýchanie,

 • zvýšenie krvného tlaku,

 • neostré videnie,

 • ťažkosti pri močení,

 • zmeny nálady (napr. pocit nezvyčajnej spokojnosti),

 • zmeny v aktivite (napr. zníženie aktivity) a zmeny v myslení,

 • halucinácie (videnie alebo počutie vecí),

 • zmätenosť,

 • ťažkosti pri zaspávaní, nočné mory,

 • alergické reakcie,

 • zhoršenie astmy,

 • závislosť (vedľajšie účinky prejavujúce sa po skončení užívania lieku),

 • epileptické záchvaty,

 • vyskytlo sa niekoľko prípadov zvýšenia hladín pečeňových enzýmov,

 • nízke hladiny krvného cukru.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Noax uno


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Blistre:Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

HDPE liekovky:Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Noax uno obsahuje


 • Liečivo je tramadoliumchlorid v množstve 100 mg, 200 mg alebo 300 mg v tablete s predĺženým uvoľňovaním.

 • Ďalšie zložky sú:

polyvinylacetát, povidón, laurylsulfát sodný a oxid kremičitý (Kollidon SR), xantanová živica, hydrogenovaný rastlinný olej (z bavlníkových semien), magnéziumstearát (rastlinného pôvodu), koloidný oxid kremičitý bezvodý, hydroxypropyldiškrobfosfát (E1442) (Contramid).


Ako vyzerá Noax uno a obsah balenia


Tento liek sa dodáva vo forme tabliet s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú biele až takmer biele, hladké, okrúhle obojstranne vypuklé so skosenou hranou. Tablety sú balené v nasledujúcich obaloch:

PVC/PVDC blistre s hliníkovou pretlačovacou fóliou (obsahujúce 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním) alebo

PVC/PE/PCTFE blistre s hliníkovou pretlačovacou fóliou (obsahujúce 5, 10, 15, 30, 60 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním) alebo

HDPE liekovky obsahujúce 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registráciia výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Gewerbestrasse 18-20,Gewerbegebiet Klein-Engersdorf, A-2102 Bisamberg, Rakúsko


Výrobca:

Endo Ventures Limited, First Floor, Minerva House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4,Írsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Francúzsko (referenčný členský štát) Monotramal L.P.

Rakúsko Noax Uno

Belgicko Contramal Uno

Česká republika Noax Uno

Nemecko Tramadolor einmal taglich

Španielsko Dolpar

Taliansko Unitrama

Luxembursko Contramal Uno

Poľsko Noax Uno

Portugalsko Tridural

Slovensko Noax uno

Anglicko Tradorec XL


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2015.


Contramid®je registrovaná ochranná známka spoločnostiPaladin Labs Inc.


6
Noax uno 300 mg

Súhrn údajov o lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2014/01329-ZIB


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Noax uno 100 mg

Noax uno 200 mg

Noax uno 300 mg

tablety s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje 100 mg, 200 mg, 300 mg tramadoliumchloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri v časti 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety s predĺženým uvoľňovaním.

Biele až takmer biele, hladké, okrúhle, bikonvexné tablety so skosenou hranou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba stredne silnej až silnej bolesti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie treba prispôsobiť intenzite bolesti a citlivosti jednotlivých pacientov.Vo všeobecnosti sa má vybrať najnižšia účinná dávka, ktorá zmierňuje bolesť.


Dospelí a dospievajúci (od 12 rokov):

Úvodná dávka je 100 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát denne.Obvyklá dávka je 200 mg tableta s predĺženým uvoľňovaním jedenkrát denne, najlepšie večer.Ak dávka netlmí bolesť dostatočne, môže sa zvyšovať po 100 mg až na 300 mg alebo maximálne 400 mg jedenkrát denne.

Vo všeobecnosti platí zásada, že sa zvolí najnižšia analgeticky účinná dávka.Dávky prevyšujúce 400 mg tramadoliumchloridu denne sa neodporúčajú, s výnimkou špecifických klinických prípadov.

Noax uno sa nemá užívať dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na zníženie bolesti.Ak si druh a závažnosť primárneho ochorenia vyžaduje, aby sa liek na tlmenie bolesti podával dlhšiu dobu, treba pacienta pravidelne dôkladne monitorovať a prehodnocovať, či a do akej miery je pokračovanie liečby potrebné (vrátane možnosti dočasného prerušenia liečby).


Deti (do 12 rokov):

Noax uno sa neodporúča podávať deťom (do 12 rokov).


Starší pacienti:

U starších pacientov (až do veku 75 rokov) bez klinicky potvrdenej hepatálnej alebo renálnej insuficiencie nie je zvyčajne potrebné dávku upravovať.U pacientov starších ako 75 rokov môže byť eliminácia tramadolu predĺžená. Z toho dôvodu sa má v prípade potreby predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami podľa potriebpacienta.


Porucha obličiek, dialýza a porucha pečene:

U pacientov s insuficienciou obličiek a/alebo pečene je eliminácia tramadolu oneskorená. Predĺženie intervalu dávok u týchto pacientov má byť starostlivo zvážené podľa potrieb pacienta.


Noax uno sa neodporúča u pacientov s ťažkou hepatálnou alebo renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu < 10 ml/min, pozri časť 4.3).Opatrnosť sa odporúča u pacientov s miernou hepatálnou alebo renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu < 30 ml/min, pozri časť 4.5).


Spôsob podania


Dávkovanie treba prispôsobiť intenzite bolesti a odpovedi jednotlivých pacientov.

Tablety sa prehĺtajú celé a zapijú dostatočným množstvom tekutiny, nesmú sa hrýzť ani žuvať.Tablety sa môžu podávať s jedlom alebo bez jedla.


Tablety Noax uno sú k dispozícii v rôznych silách.Na dosiahnutie požadovanej dávky treba použiť podľa potreby tablety vhodnej sily.


Noax uno sa má užívať raz za 24 hodín.


4.3 Kontraindikácie


Známa precitlivenosť na tramadol alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.

Akútna intoxikácia alebo predávkovanie sedatívami pôsobiacimi na CNS (alkohol, hypnotiká, iné opioidné analgetiká atď.).

Pacienti súbežne liečení MAO inhibítormi alebo liečení MAO inhibítormi v priebehu posledných 14 dní (pozri časť 4.5).

Súčasná liečba linezolidom (pozri časť 4.5).

Ťažká hepatálna alebo renálna insuficiencia (klírens kreatinínu < 10 ml/min).

Epilepsia neadekvátne kontrolovaná liečbou.(Pozri časť 4.4.)

Ak je nevyhnutná dlhodobá liečba, t. j. viac ako 2-3 dni, počas podávania tramadolu sa nesmie dojčiť (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Počas liečby tramadolom sa neodporúča konzumovať alkohol. Neodporúča sa podávať tramadol súbežne s karbamazepínom (pozri časť 4.5).


Upozornenia:

Návykový potenciál tramadolu je nízky. Ale pri dlhodobom podávaní sa nemôže celkom vylúčiť vznik tolerancie, psychickej a/alebo fyzickej závislosti. Pri užívaní terapeutických dávok sa výskyt abstinenčných príznakov zaznamenal s frekvenciou 1 ku 8 000, zatiaľ čo závislosť a nadmerné užívanie sa zaznamenali zriedkavejšie. Kvôli možnému riziku vzniku závislosti alebo abstinenčných príznakov je potrebné, aby lekár pravidelne vyhodnocoval potrebu pokračovania liečby. U pacientov so sklonom k nadmernému užívaniu liekov alebo k drogovej závislosti musí byť liečba týmto liekom krátkodobá a vždy len pod prísnym lekárskym dohľadom.


Tramadol nie je vhodný na substitučnú liečbu pacientov závislých na opioidoch. Aj keď je tramadol opioidný agonista, nepotláča abstinenčné príznaky pri liečbe závislosti na morfíne.


Poruchy dýchania alebo pacienti užívajúci lieky tlmiace CNS:

Opatrnosť sa odporúča pri podávaní tramadolu u pacientov s rizikom poruchy dýchania alebo u pacientov užívajúcich lieky spôsobujúce poruchy dýchania.


Opatrenia:

Tramadol sa má podávať s opatrnosťou pacientom s poranením hlavy, zvýšeným vnútrolebečným tlakom, zníženou funkciou pečene a obličiek, pacientom v šoku, s poruchou vedomia (nejasného pôvodu), s poruchou dýchacieho centra alebo dýchacích funkcií a pacientom s cukrovkou kvôli výskytu hypoglykémie pri užívaní tramadolu.

Pri prekročení odporúčanej maximálnej dennej dávky tramadolu (400 mg) sa zvyšuje riziko postihnutia pacienta záchvatmi kŕčov. Záchvaty kŕčov sa vyskytli aj pri podávaní terapeutických dávok. Pacientom s kontrolovanou epilepsiou alebo pacientom so známym rizikom vzniku záchvatov sa môže tramadol podávať len v absolútne nevyhnutných prípadoch. U pacientov, ktorí súčasného užívajú ďalšie lieky znižujúce prah záchvatov, existuje zvýšené riziko vzniku záchvatov (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasná liečba inými liekmi kontraindikovaná počas liečby tramadolom

Tramadol sa nesmie užívať v kombinácii so selektívnymi alebo neselektívnymi inhibítormi MAO. Môže sa vyskytnúť serotonínový syndróm (hnačka, tachykardia, potenie, trasenie, zmätenosť a kóma) (pozri časť 4.3).

Linezolid: Skúsenosti s liečbou neselektívnymi MAO inhibítormi naznačujú: riziko výskytu serotonínového syndrómu: hnačka, tachykardia, potenie, trasenie, zmätenosť a kóma.


Súčasná liečba inými liekmi neodporúčaná počas liečby tramadolom

Liečivá so zmiešaným účinkom agonista/antagonista (buprenorfín, nalbufín a pentazocín): Súčasná liečba s tramadolom sa neodporúča, pretože teoreticky môže znížiť analgetický účinok čistého agonistu kompetetívnou blokádou receptorov, čím vzniká riziko výskytu abstinenčných príznakov.

Alkohol: Alkohol zvyšuje sedatívne účinky opioidných analgetík. Vyvolaná ospalosť môže významne ovplyvniť schopnosť pacienta viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje. V priebehu liečby tramadolom sa treba vyhýbať konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu liekov s obsahom alkoholu (pozri časť 4.7).

Karbamazepín (enzýmový induktor): Možné riziko zníženia koncentrácie tramadolu a jeho farmakologicky aktívnych metabolitov v plazme prejavujúce sa znížením analgetického účinku.

Naltrexón: Súčasné podávanie tramadolu s naltrexónom môže znížiť analgetický účinok. V prípade nutnosti súčasného podávania sa môže dávka analgetika zvýšiť.


Súčasná liečba inými liekmi vyžadujúca zvýšenú opatrnosť počas liečby tramadolom

Iné deriváty morfínu (vrátane antitusík a substitučnej liečby), benzodiazepíny, barbituráty: závažné riziko vzniku ťažkostí s dýchaním, ktoré môže byť v prípade predávkovania až fatálne.

Iné lieky tlmiace CNS: Opioidné analgetiká, barbituráty, benzodiazepíny, sedatívne antidepresíva, sedatívne H1antihistaminiká, anxiolytiká iné ako benzodiazepíny, hypnotiká, neuroleptiká, centrálne pôsobiace antihypertenzíva, talidomid, baklofén: Zvýšené riziko depresie centrálneho nervového systému. Následne znížený reakčný čas pacienta môže negatívne ovplyvňovať schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Tramadol môže vyvolať kŕče a zvýšiť potenciál inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítorov spätného vychytávania serotonín-norepinefrínu (SNRI), tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov znižujúcich prah citlivosti záchvatu (ako bupropión, mirtazapín, tetrahydrokanabinol).


Súbežné použitie tramadolu a serotonínergných liekov ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), inhibítory spätného vychytávania serotonín-norepinefrínu (SNRI), inhibítory MAO (pozri časť 4.3), tricyklické antidepresíva a mirtazapín môžu vyvolať serotonínovú toxicitu.

Serotonínový syndróm je pravdepodobný ak sa spozoruje jeden z nasledovných symptómov:

 • spontánny klonus

 • indukovaný alebo okulárny klonus s nepokojom alebo potením

 • tras a hyperreflexia

 • hypertónia a telesná teplota > 38 °C a inducibilný alebo očný klonus.

Vysadenie serotonínergných liekovspôsobí rýchle zlepšenie. Liečba závisí od charakteru a závažnosti symptómov.


Venlafaxín: Riziko vzniku záchvatov kŕčov a/alebo serotonínového syndrómu.

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri súčasnej liečbe tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr. warfarín), pretože sa u niektorých pacientov zaznamenalo zvýšenie INR a ekchymóza.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Fertilita

Neboli vykonané žiadne štúdie fertility s liekom Noax uno.


Gravidita

Tramadol sa nemá užívať počas gravidity, okrem úplne nevyhnutých prípadov. U ľudí nie je k dispozícii dostatok údajov pre bezpečné podávanie tramadolu gravidným ženám.


Ako pri iných opioidných analgetikách:

 • tramadol prechádza placentárnou bariérou,

 • dlhodobé užívanie tramadolu môže spôsobiť – v akejkoľvek dávke – abstinenčné príznaky u novorodencov,

 • na konci gravidity vyššie dávky, aj pri krátkodobej liečbe, môžu spôsobiť poruchy dýchania u novorodenca.

Štúdie na zvieratách nepreukázali žiadny teratogénny účinok, ale po podaní vysokých dávok sa zaznamenala fetotoxicita vzhľadom na maternotoxicitu (pozri časť 5.3).


Laktácia

Tramadol a jeho metabolity sa v malých množstvách zaznamenali v ľudskom mlieku.Dojča môže dostať 0,1 % jednorazovej dávky podanej matke.Jednorazové podanie tramadolu nie je zvyčajne dôvodom na prerušenie dojčenia.Ak je potrebné opakované podanie po dobu niekoľkých dní, viac ako 2-3 dni, dojčenie je potrebné ukončiť.Ak je po pôrode nevyhnutná dlhodobá liečba, dojčenie je kontraindikované (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Aj keď sa tramadol užíva v odporučených dávkach, môže spôsobiť závraty a/alebo ospalosť a tak nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tento účinok sa môže vyskytnúť na začiatku liečby a môže sa zvýrazniť pri konzumácii alkoholu a súčasnom užívaní iných liekov tlmiacich CNS a antihistaminík.Ak pacienti užívajú tieto lieky, nesmú viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Medzi najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky patria nevoľnosť a závraty, ktoré sa prejavujú u viac ako 10 % pacientov.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100): nežiaduce účinky na reguláciu kardiovaskulárneho systému (palpitácie, tachykardia, ortostatická hypotenzia alebo kolaps kardiovaskulárneho systému). Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú hlavne po intravenóznom podaní a u pacientov vystavených fyzickej námahe.

Zriedkavé (≥ 1/10000, < 1/1000): bradykardia, zvýšenie krvného tlaku.


Poruchy nervového systému

Veľmi časté (> 1/10): závraty.

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): bolesti hlavy, zmätenosť.

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000): zmeny chuti k jedlu, parestézia, trasenie, ťažkosti s dýchaním, epileptiformné záchvaty.

Ťažkosti s dýchaním sa môžu vyskytnúť, ak sa významne prekročí odporúčaná dávka a pri súčasnom podávaní ďalších liekov tlmiacich CNS. (Pozri časť 4.5.)

Epileptiformné kŕče sa vyskytujú najmä po podaní vysokých dávok tramadolu alebo pri súčasnom užívaní s liekmi, ktoré znižujú prah záchvatov alebo záchvaty aktivujú. (Pozri časť 4.4 a 4.5.)


Psychické poruchy

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000): halucinácie, zmätenosť, poruchy spánku a nočné mory.

Po podaní tramadolu sa zriedkavo môžu vyskytnúť rôzne psychické nežiaduce účinky, ktoré sa pôvodom a závažnosťou líšia medzi jednotlivými pacientmi (v závislosti od reaktivity pacienta a doby liečby). Môžu sa pozorovať zmeny nálady (zvyčajne eufória, občas dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne zníženie aktivity, príležitostne zvýšenie aktivity) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. schopnosť rozhodovať sa, poruchy vnímania). Môžu sa vyskytnúť príznaky závislosti.


Poruchy oka

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000): neostré videnie.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Vyskytli sa prípady zhoršenia astmy, ale príčinný vzťah nebol dokázaný.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté (> 1/10): nauzea.

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): dávenie, zápcha, sucho v ústach.

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100): podráždenie gastrointestinálneho traktu (pocit tlaku v žalúdku, plynatosť).


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté (≥ 1/100 až < 1/10): potenie.

Menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100): kožné reakcie (napríklad svrbenie, kožné vyrážky, žihľavka).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000): svalová slabosť.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

V ojedinelých prípadoch sa počas liečby tramadolom zaznamenal nárast hodnôt pečeňových enzýmov.


Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000): poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a udržaním moču).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1000):Alergické reakcie (napríklad dýchavičnosť, bronchospazmus, sipot pri dýchaní, Quinckeho edém) a anafylaxia.Môžu sa objaviť abstinenčné príznaky ako pri vysadení opioidov, napríklad rozrušenie, úzkosť, nervozita, nespavosť, hyperkinézia, tras a gastrointestinálne príznaky.Zaznamenali sa aj iné symptómy abstinenčnej reakcie: záchvaty paniky, veľká úzkosť, halucinácie, parestézia, tinnitus a iné poruchy CNS.


Poruchy metabolizmu a výživy

Neznáme (nie je možné určiť z dostupných údajov): Hypoglykémia.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Symptómy predávkovania tramadolom sú podobné symptómom intoxikácie inými centrálne pôsobiacimi analgetikami (opioidmi).Sú to mióza, dávenie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kóma, kŕče, depresia respiračných funkcií vedúca k respiračnému zlyhaniu.

Neočakávaný účinok predávkovania: bol zaznamenaný serotonínový syndróm v súvislosti s predávkovaním alebo zneužitím tramadolu.


Liečba:

Treba aplikovať všeobecné život zachraňujúce opatrenia vrátane udržiavania respiračnej a kardiovaskulárnej činnosti.

Vhodné je vyprázdniť žalúdok vyvolaním vracania (u osôb pri vedomí) alebo výplachom žalúdka.Výplach žalúdka možno zvážiť, ak k požitiu nadmernej dávky došlo iba nedávno.Na prevenciu absorbcie tramadolu treba bezodkladne (opakovane) podať aktívne uhlie.Antidotom pre respiračný útlm je naloxón.Podaním naloxónu sa zvyšuje riziko kŕčov.Štúdie na zvieratách ukázali, že naloxón nie je účinný pri opakovaných kŕčoch; v týchto prípadoch treba podať vnútrožilovo diazepam.

Tramadol sa len minimálne eliminuje z plazmy hemodialýzou alebo hemofiltráciou; preto hemodialýza alebo hemofiltrácia nie sú pri akútnom predávkovaní vhodné na detoxikáciu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká, iné opioidy, ATC kód: N02AX02


Tramadol je centrálne pôsobiace analgetikum. Je to neselektívny čistý agonista na μ, δ, a κ receptoroch morfínu s vyššou afinitou k μ receptorom. Ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku, sú inhibícia neuronálneho spätného vychytávania noradrenalínu a zvýšené uvoľňovanie serotonínu.

Tramadol má antitusický účinok. Na rozdiel od morfínu, dávky analgeticky pôsobiaceho tramadolu nemajú depresívny účinok na respiráciu. Tiež nie je ovplyvnená gastrointestinálna motilita. Účinky tramadolu na kardiovaskulárny systém sú obyčajne nepatrné. Účinok tramadolu predstavuje 1/10 až 1/6 účinnosti morfínu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní jednotlivej dávky sa Noax uno takmer úplne absorbuje (> 90 %).

Absolútna biologická dostupnosť je približne 70 % bez ohľadu na príjem potravy. Rozdiel medzi množstvom absorbovaného a nemetabolizovaného dostupného tramadolu je pravdepodobne spôsobený slabým efektom prvého prechodu pečeňou. Efekt prvého prechodu po perorálnom podaní je maximálne 30 %.

Tramadol má vysokú afinitu k tkanivám (distribučný objem Vd= 203 ± 40 l). Približne 20 % sa viaže na proteíny v plazme.

Po podaní jednej 200 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním Noaxu unosa v stave nalačno dosiahne maximálna koncentrácia v plazme Cmax= 241± 62 ng/ml v priemere po 6,0 hodinách (tmax).

Tramadol prestupuje hematoencefalickou a placentárnou bariérou. V materskom mlieku sa našlo z podanej dávky len veľmi malé množstvo liečiva (asi 0,1 %) a jeho O-desmetyl derivátu (asi 0,02 %).

Polčas vylučovania je približne 6 hodín bez ohľadu na spôsob podania. U pacientov vo veku nad 75 rokov môže byť polčas vylučovania liečiva predĺžený asi 1,4-krát.

U človeka sa tramadol silne metabolizuje N- a O-demetyláciou a konjugáciou výsledných produktov O-demetylácie s kyselinou glukurónovou. Len O-desmetyltramadol je farmakologicky účinný. Medzi ostatnými metabolitmi sa pozorovali značné inter-individuálne rozdiely: dosiaľ sa v moči našlo 11 rôznych metabolitov. Štúdie na zvieratách ukázali, že O-desmetyltramadol je 2-4-krát účinnejší ako pôvodné liečivo. Podľa výsledkov získaných na 6 dobrovoľníkoch je jeho polčas vylučovania 7,9 hodín (v rozmedzí 5,4-9,6 hodín), čo je hodnota podobná ako pri tramadole.

Inhibícia cytochrómov typu CYP3A4 a/alebo CYP2D6, izoenzýmov podieľajúcich sa na biotransformácii tramadolu, môže ovplyvniť koncentráciu liečiva a jeho metabolitov v plazme. Doteraz však neboli pozorované žiadne klinicky významné interakcie. Tramadol a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne močom. Kumulatívne vylučovanie močom dosahuje 90% z celkovej rádioaktivity v podanej dávke. V prípade zhoršenej funkcie pečene alebo obličiek sa polčas vylučovania môže mierne predĺžiť. U pacientov s cirhózou pečene je polčas vylučovania predĺžený na 13,3 ± 4,9 hodín u tramadolu a 18,5 ± 9,4 hodín u O-desmetyltramadolu, v jednom extrémnom prípade až na 22,3 hodín (tramadol) a 36 hodín (metabolit). U pacientov s obličkovou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 5 ml/min) sa namerali polčasy vylučovania 11 ± 3,2 hodín a 16,9 ± 3,0 hodín, v jednom výnimočnom prípade 19,5 hodín (tramadol) a 43,2 hodín (metabolit). Noax uno vykazuje lineárny farmakokinetický profil v rozsahu odporúčaných terapeutických dávok.

Vzťah medzi koncentráciou tramadolu v sére a analgetickým účinkom je úmerný veľkosti dávky, ale u jednotlivých pacientov sa zistili veľké rozdiely. Zvyčajne je účinná sérová koncentrácia 100 ng/ml až 300 ng/ml.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na základe štúdii akútnej toxicity, opakovanej toxickej dávky, genotoxicity, karcinogenity a reprodukčných toxických štúdií predklinické údaje nepreukázali žiadne osobitné riziko pre klinické používanie lieku. Štúdie na zvieratách nepreukázali teratogénny účinok, ale pri vysokých dávkach sa zaznamenala fetotoxicita vzhľadom na maternotoxicitu.

U potkanov dávka tramadolu 50 mg/kg/deň a vyššia spôsobovala toxické účinky u gravidných samíc a zvyšovala neonatálnu mortalitu. U mláďat sa oneskorený rast prejavoval v podobe abnormálnej osifikácie a oneskorenia otvárania vagíny a očí. Fertilita samcov nebola ovplyvnená. Po vyšších dávkach (od 50 mg/kg/deň) sa u samíc znížila schopnosť gravidity.

U králika sa pozorovali toxické účinky u gravidných samíc a skeletálne abnormality u mláďat od dávky 125 mg/kg. V niektorých in vitrotestoch sa zistili mutagénne účinky. Ale in vivotesty nepreukázali mutagénne účinky. Podľa doterajších poznatkov sa liečivo tramadol môže klasifikovať ako nemutagénna látka.

Karcinogénny potenciál tramadoliumchloridu bol testovaný na potkanoch a myšiach. Štúdie na potkanoch nepreukázali zvýšenie počtu tumorov v súvislosti s podávaním tohto liečiva. V štúdiách na myšiach sa u samcov zistil zvýšený výskyt adenómov pečeňových buniek (nesignifikantný od dávky závislý nárast pri dávke nad 15 mg/kg) a u samíc sa zistil zvýšený počet pľúcnych tumorov vo všetkých dávkových skupinách (signifikantný, ale nezávislý od veľkosti dávky).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Polyvinylacetát

povidón

laurylsulfát sodný a oxid kremičitý (Kollidon SR)

xantanová živica

hydrogenovaný rastlinný olej (z bavlníkových semien)

magnéziumstearát

koloidný oxid kremičitý bezvodý

hydroxypropyl diškrobfosfát (E1442) (Contramid).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Blistre: Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

HDPE liekovky: Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC blistre s hliníkovou pretlačovacou fóliou (obsahujúce 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním) alebo

PVC/PE/PCTFE blistre s hliníkovou pretlačovacou fóliou (obsahujúce 5, 10, 15, 30, 60 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním) alebo

HDPE liekovky obsahujúce 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

2102 Bisamberg

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Noax uno 100 mg 65/0400/05-S

Noax uno 200 mg 65/0401/05-S

Noax uno 300 mg 65/0402/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25. novembra 2005

Dátum posledného predĺženia: 29. marca 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

Str. 9 / 9

Noax uno 300 mg