+ ipil.sk

Noflux 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: ev. č.: 2013/06558


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


Noflux 10 mg

gastrorezistentné tablety

rabeprazol sodný


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťváš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Noflux a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Noflux

 3. Ako užívať Noflux

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Noflux

 6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE NOFLUX A NA ČO SA POUŽÍVA


Noflux tablety obsahujú rabeprazol. Ten patrí do triedy liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory protónovej pumpy. Pôsobia tak, že znižujú množstvo kyseliny vytváranej žalúdkom.


Noflux tablety sa užívajú na:

- Aktívny duodenálny/dvanástorníkový vred alebo aktívny benígny gastrický/žalúdočný vred (peptické vredy).

- Symptomatickú erozívnu alebo ulceratívnu gastroezofageálnu refluxnú chorobu (GORD) zvyčajne označovanú ako zápal pažeráka spôsobený kyselinou a spojený s pálením záhy, alebo na dlhodobú liečbu GORD (udržiavanie GORD).

- Symptomatickú liečbu stredne závažnej až veľmi závažnej gastroezofageálnej refluxnej choroby (symptomatická GORD) spojenej tiež s pálením záhy.

- Zollingerov-Ellisonov syndróm, zriedkavé ochorenie u pacientov, ktorých žalúdky vytváraju extrémne vysoké množstvá kyseliny.

- V kombinácii s dvoma antibiotikami (klaritromycín a amoxycilín) sa tablety Nofluxu používajú na eradikáciu (vyhubenie) infekcie baktériou Helicobacter pyloriu pacientov s peptickou ulceróznou chorobou.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE NOFLUX


Neužívajte Noflux

 • ak ste alergický (precitlivený) na rabeprazol sodný alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek Nofluxu

 • ak ste tehotná, myslíte si, že môžete byť tehotná alebo ak dojčíte (pozri časť Tehotenstvo

a dojčenie).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Nofluxu

Ak užívate inhibítor protónovej pumpy ako je Noflux, dlhšie než 1 rok, môžete mať mierne zvýšené riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice (stavcov). Oznámte svojmu lekárovi, ak máte osteoporózu, alebo užívate kortikosteroidy (ktoré tiež môžu zvyšovať riziko osteoporózy).


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • ak ste alergický na iné inhibítory protónovej pumpy

 • ak vám povedali, že máte nádor žalúdka

 • ak máte v anamnéze (chorobopise) ochorenia pečene

 • ak užívate atazanavir (liek používaný na liečbu HIV).


Ak užívate tento liek dlhší čas, váš lekár vás bude chcieť sledovať.


U niektorých pacientov sa pozorovali problémy s krvou a pečeňou, no často sa zlepšili, keď sa zastavila liečba rabeprazolom.


Noflux sa nesmie používať u detí.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • ak užívate ketokonazol alebo itrakonazol (lieky používané na liečbu plesňových/mykotických infekcií)

 • ak užívate atazanavir (liek používaný na liečbu HIV).


Tehotenstvoa dojčenie

Požiadajte svojho lekára alebo lekárnika o radu predtým, než začnete užívať akýkoľvek liek.

Neužívajte tablety Noflux, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná.

Neužívajte tablety Noflux, ak dojčíte alebo plánujete dojčiť.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas užívania Nofluxu sa môžete sa cítiť ospalo. V prípade, že sa to stane, neveďte vozidlo a ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.


 1. AKO UŽÍVAŤ NOFLUX


Vždy užívajte Noflux presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


TABLETY LIEKU NOFLUX MUSÍTE PREHĹTAŤ CELÉ.

NEDRVTE ICH A ANI ICH NEROZHRÝZAJTE.


Nižšie uvedené dávkovanie sa zvyčajne odporúča pre dospelých a starších ľudí. Nemeňte si sami dávku alebo dĺžku liečby. Noflux sa nesmie používať u detí.


Aktívny duodenálny/dvanástorníkový vred a aktívny benígny gastrický/žalúdočný vred

Zvyčajná dávka je jedna tableta lieku Noflux 20 mg raz denne.

Ak máte aktívny duodenálny/dvanástorníkový vred, očakáva sa, že vaša liečba bude trvať štyri týždne, ale po uplynutí tejto doby sa môže váš lekár rozhodnúť, že bude pokračovať vo vašej liečbe ďalšie štyri týždne.

Ak máte aktívny benígny/nezhubný gastrický/žalúdočný vred, očakáva sa, že vaša liečba bude trvať šesť týždňov, ale po uplynutí tejto doby sa môže váš lekár rozhodnúť, že bude pokračovať vo vašej liečbe ďalších šesť týždňov.


Erozívna alebo ulceratívna gastroezofageálna refluxná choroba

Zvyčajná dávka je jedna tableta lieku Noflux 20 mg raz denne. Očakáva sa, že vaša liečba bude trvať štyri týždne, ale po uplynutí tejto doby sa váš lekár môže rozhodnúť, že bude pokračovať vo vašej liečbe ďalšie štyri týždne.


Udržiavanie GORD

Zvyčajná dávka je jedna tableta lieku Noflux 10 mg alebo 20 mg raz denne. Váš lekár vám poradí, ako dlho máte užívať svoje tablety. Svojho lekára budete musieť navštevovať v pravidelných intervaloch, aby prehodnotil vaše užívanie tabliet a vaše príznaky.


Symptomatická GORD

Zvyčajná dávka je jedna tableta lieku Noflux 10 mg raz denne. Očakáva sa, že vaša liečba raz denne bude trvať až štyri týždne. Ak vaše príznaky nezmiznú v priebehu štyroch týždňov, poraďte sa so svojím lekárom. Ak sa vaše príznaky vrátia po tejto iniciálnej, váš lekár vám môže povedať, aby ste užívali jednu tabletu lieku Noflux 10 mg vždy vtedy, keď to budete potrebovať (podľa potreby), aby ste dokázali zvládať svoje príznaky.


Zollingerov-Ellisonov syndróm

Na začiatku liečby je zvyčajná odporúčaná dávka 3 tablety lieku Noflux 20 mg raz denne. Dávku vám môže potom váš lekár prispôsobiť v závislosti od toho, ako budete odpovedať na liečbu. Váš lekár vám povie, koľko tabliet máte užívať a kedy ich máte užívať. Svojho lekára budete musieť navštevovať v pravidelných intervaloch, aby prehodnotil vaše užívanie tabliet a vaše príznaky.


Eradikácia (vyhubenie) H. pylori

Zvyčajná odporúčaná dávka Nofluxu 20mg užívaná (v kombinácii s dvoma antibiotikami - klaritromycínom 500 mg a amoxycilínom 1 g) je dvakrát denne každý deň a zvyčajne počas 7 dní. Ústup príznakov sa zvyčajne objavuje ešte predtým, než je vred úplne vyliečený. Preto je dôležité, aby ste neprestali užívať tablety, až kým vám tak nepovie váš lekár. Ďalšie informácie k ďalším zložkám eradikačnej liečby H. pyloripozri písomnú informáciu pre používateľa jednotlivých liekov.


Ak užijete viac Nofluxu, ako máte

Neužívajte viac tabliet každý deň, ako vám bolo predpísané. Ak náhodne užijete viac tablieť, ako je vaša predpísaná dávka, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom, alebo choďte priamo do nemocnice. Vždy si zoberte tablety a škatuľku so sebou do nemocnice, aby lekár vedel, čo ste užili.


Ak zabudnete užiť Noflux

Ak zabudnete užiť dávku, zoberte si ju okamžite vtedy, keď si spomeniete a pokračujte v užívaní ako zvyčajne. Ak zabudnete užiť svoj liek viac ako 5 dní, zavolajte svojmu lekárovi pred užitím akejkoľvek ďalšej dávky lieku.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanútabletu.


Ak prestanete užívať Noflux

Nemeňte dávkovanie ani neprestávajte užívať liek bez toho, aby ste sa najprv poradili so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDLAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Noflux môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté:

Postihujú viac ako 1 používateľa z 10

Časté:

Postihujú 1 až 10 používateľov zo 100

Menej časté:

Postihujú 1 až 10 používateľov zo 1 000

Zriedkavé:

Postihujú 1 až 10 používateľov zo 10 000

Veľmi zriedkavé:

Postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000

Neznáme:

Frekvencia/výskyt sa nedá stanoviť z dostupných údajov


Prestaňte užívať liek Noflux a ihneď navštívte priamo lekára, ak si všimnete začervenanie kože s pľuzgiermi alebo olupovaním. Môžu sa vyskytovať aj závažné pľuzgiere a krvácanie na perách, očiach, v ústach, na nose a genitáliách. Môže ísť o Stevensonov-Johnsonov syndrómalebo toxickú epidermálnu nekrolýzu.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:


Časté:

- Infekcia

- Nespavosť (problémy so zaspávaním)

- Bolesti hlavy, závraty

- Kašeľ, faryngitída (bolesti v hrdle), rinitída (nádcha)

- Hnačka, vracanie, nauzea (nutkanie na vracanie), bolesti brucha, obstipácia (zápcha), flatulencia (vetry)

- Bolesti bez akejkoľvek známej príčiny, bolesti chrbta

- Asténia (slabosť), syndróm podobný chrípke (flu-like syndróm).


Menej časté:

- Nervozita alebo ospalosť

- Bronchitída (zápal priedušiek, sinusitída (zápal prínosových dutín)

- Dyspepsia (porucha trávenia), suchosť v ústach, eruktácia (grganie)

- Kožná vyrážka, začervenanie kože

- Bolesti svalov alebo kĺbov, kŕče v dolných končatinách

- Infekcie močového traktu

- Bolesti na hrudníku

- Triaška, horúčka

- Zmeny hodnôt vyšetrení pečeňových testov

- Zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice (stavcov).


Zriedkavé:

- Anorexia (strata chuti do jedla)

- Depresia

- Hypersenzitivita (precitlivelosť) - závažná okamžitá alergická reakcia ako napríklad opuch tváre, nízky tlak krvi a dýchavičnosť (dušnosť), ktorá sa upraví po zastavení liečby.

- Poruchy videnia

- Gastritída (pokazený žalúdok alebo bolesti žalúdka), stomatitída (bolestivé ústa), poruchy chuti

- Problémy s pečeňou ako hepatitída (zápal pečene) a žltačka (zožltnutie vašej kože a bielok vašich očí), hepatálna encefalopatia (poškodenie mozgu v dôsledku ochorenia pečene)

- Svrbenie, opúchanie, kožné pľuzgiere (tieto reakcie sa zvyčajne upravia po prerušení liečby)

- Problémy s obličkami ako intersticiálna nefritída (poruchy spojivového tkaniva v obličkách)

- Prírastok hmotnosti

- Zmeny bielych krviniek (leukocytov):

- Neutropénia (zníženie neutrofilov, typu bielych krviniek) alebo leukopénia (pokles bielych krviniek) - zníženie počtu bielych krviniek majúce za následok časté infekcie ako bolesti v hrdle alebo vysoká teplota (horúčka) alebo vredy vo vašich ústach alebo hrdle.

- Leukocytóza (zvýšenie počtu bielych krviniek)

- Trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek - trombocytov) - zníženie počtu krvných doštičiek majúce za následok krvácanie alebo krvné podliatiny vznikajúce ľahšie ako zvyčajne.


Veľmi zriedkavé:

- Závažné kožné reakcie ako sú:

- Erythema multiforme (začervenanie kože s pľuzgiermi)

- Toxická epidermálna nekrolýza (závažné poškodenie kože s oddelením vrchnej vrstvy kože od spodných vrstiev kože na celom tele)

- Stevensonov-Johnsonov syndróm (závažné pľuzgiere, olupovanie a krvácanie v koži ako aj na perách, v očiach, v ústach a v nose).


Frekvencia nie je známa:

- Zmätenosť

- Opuch nôh alebo členkov

- Opuch prsníkov u mužov

- Hyponatriémia (nízke hladiny sodíka v krvi) - symptómy sú pocit choroby a nepohodlia so slabosťou svalov alebo zmätenosťou.

- Ak užívate Nofluxdlhšie ako 3 mesiace, môže u vás dôjsť k poklesu hladiny horčíka v krvi. Nízke hladiny horčíka sa prejavujú únavou, samovoľnými zášklbmi svalov, dezorientáciou, kŕčmi, závratmi a zrýchleným srdcovým tepom. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, ihneď vyhľadajte lekára.

Nízka hladina horčíka v krvi môže vyvolať aj pokles hladín draslíka a vápnika. Lekár môže rozhodnúť o pravidelnej kontrole horčíka vo vašej krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ NOFLUX


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Noflux po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajte akékoľvek balenie lieku Noflux, ktoré je poškodené alebo vykazuje známky narušenia.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Noflux obsahuje


Liečivo je rabeprazol sodný.

Každá gastrorezistentná tableta Nofluxu 10 mg obsahuje 10 mg rabeprazolu sodného, čo zodpovedá 9,42 mg rabeprazolu.


Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety:manitol, ťažký oxid horečnatý, hydroxypropylcelulóza, magnéziumstearát.

Medzivrstva - stredná vrstva:etylcelulóza, ťažký oxid horečnatý.

Obal tablety:hypromelózaftalát, dibutylsebakát, žltý oxid železitý (len gastrorezistentné tablety Noflux 20 mg), červený oxid železitý (len gastrorezistentné tablety Noflux 10 mg), dioxid titaničitý, mastenec.


Ako vyzerá Noflux a obsah balenia

Noflux 10 mg gastrorezistentné tablety: ružové, filmom obalené, bikonvexné, oválne tablety.


Tablety sa dodávajú v baleniach 1, 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 75, 98 alebo 120 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedeé všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


Výrobca

Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda.Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara),

Španielsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárstva (EHP) pod nasledovnými názvami:


Holandsko:

Rabeprazolnatrium Chemo Iberica 10 mg, maagsapresistente tabletten

Rabeprazolnatrium Chemo Iberica 20 mg, maagsapresistente tabletten

Česká republika:

Noflux 10 mg enterosolventní tablety

Noflux 20 mg enterosolventní tablety

Španielsko:

Rabeprazol STADA Genéricos 10 mg comprimidos gastroresistentes

Rabeprazol STADA Genéricos 20 mg comprimidos gastroresistentes

Nemecko:

Rabeprazole Chemo Iberica 10 mg magensaftresistente Tabletten

Rabeprazole Chemo Iberica 20 mg magensaftresistente Tabletten

Maďarsko:

Rabeprazole Chemo Iberica 10 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

Rabeprazole Chemo Iberica 20 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

Slovinsko:

Rabeprazol Chemo Iberica 10 mg gastrorezistentna tablete

Rabeprazol Chemo Iberica 20 mg gastrorezistentna tablete

Slovenská republika:

Noflux 10 mg

Noflux 20 mg

Spojené kráľovstvo:

Rabeprazole sodium 10 mg gastro-resistant tablets

Rabeprazole sodium 20 mg gastro-resistant tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v 4/2014.


7


Noflux 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: ev. č.: 2013/06558


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Noflux10 mg

gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 10 mg rabeprazolu sodného, čo zodpovedá 9,42 mg rabeprazolu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ formA


Gastrorezistentná tableta


10 mg gastrorezistentné tablety sú ružové, filmom obalené, bikonvexné, oválne tablety s priemerom 5,35 mm.


4. klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Noflux tablety sú indikované na liečbu:

- Aktívneho duodenálneho vredu

- Aktívneho benígneho gastrického vredu

- Symptomatickej erozívnej alebo ulceratívnej gastroezofageálnej refluxnej choroby (GORD).

- Dlhodobý manažment gastroezofageálnej refluxnej choroby (údržbu GORD)

- Symptomatickú liečbu stredne závažnej až veľmi závažnej gastroezofageálnej refluxnej choroby (symptomatická GORD)

- Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu

- V kombinácii s príslušnými antibakteriálnymi terapeutickými režimami na eradikáciu Helicobacter pylori u pacientov s peptickou vredovou chorobou (pozri časť 4.2).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí/starší:


Aktívny duodenálny vred a aktívny benígny gastrický vred: Odporúčaná perorálna dávka pre aktívny duodenálny vred ako aj aktívny benígny gastrický vred je 20 mg užívaná raz denne ráno.


Väčšina pacientov s aktívnym duodenálnym vredom sa vylieči v priebehu štyroch týždňov. Avšak niekoľko pacientov si môže vyžadovať ďalšie štyri týždne liečby, aby sa dosiahlo vyliečenie. Väčšina pacientov s aktívnym benígnym gastrickým vredom sa vylieči v priebehu šiestich týždňov. Avšak niekoľko pacientov si môže vyžadovať ďalších šesť týždňov liečby, aby sa dosiahlo vyliečenie.


Erozívna alebo ulceratívna gastroezofageálna refluxná choroba (GORD):Odporúčaná perorálna dávka pre toto ochorenie je 20 mg užívaných raz denne počas štyroch až ôsmich týždňov.


Dlhodobý manažment gastroezofageálnej refluxnej choroby (údržbu GORD): Na dlhodobý manažment sa dá použiť udržiavacia dávka Nofluxu 20 mg alebo 10 mg raz denne v závislosti od odpovede pacienta.


Symptomatická liečba stredne závažnej až veľmi závažnej gastroezofageálnej refluxnej choroby (symptomatická GORD):10 mg raz denne u pacientov bez ezofagitídy. Ak sa nedosiahne kontrola symptómu počas štyroch týždňov, pacienta treba ďalej vyšetriť. Keď symptómy ustúpia, následná kontrola symptómu sa dá dosiahnuť použitím režimu "podľa potreby" užívaním 10 mg raz denne, ak je to potrebné.


Zollingerov-Ellisonov syndróm: Odporúčaná začiatočná dávka pre dospelých je 60 mg raz denne. Dávka sa môže titrovať až do dávky 120 mg/deň na základe individuálnych potrieb pacienta. Denné dávky do 100 mg/deň sa môžu dávať v jednej dávke. 120 mg dávka si môže vyžadovať rozdelenie do dávok, 60 mg dvakrát denne. Liečba má pokračovať tak dlho, ako je to klinicky indikované.


Eradikácia H. pylori:Pacienti s infekciou H. pylori majú byť liečení eradikačnou terapiou. Odporúča sa nasledujúca kombinácia podávaná 7 dní.

Noflux 20 mg dvakrát denne + klaritromycín 500 mg dvakrát denne a amoxycilín 1 g dvakrát denne.


Pri indikáciách vyžadujúcich si dávkovanie jedenkrát denne sa majú tablety lieku Noflux užívať ráno, pred jedlom a hoci ani čas v priebehu dňa a ani príjem potravy nepreukázal žiadny účinok na aktivitu rabeprazolu sodného, tento režim uľahčí prispôsobenie sa liečbe (komplians).


Pacienti majú byť upozornení na to, že tablety lieku Noflux sa nemajú rozhrýznúť ani drviť, ale majú sa prehĺtať celé.


Poškodenie funkcie obličiek a pečene: Nie je potrebná žiadna úprava dávky u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek.


Pri používaní lieku Noflux v liečbe pacientov so závažným poškodením funkcie pečene pozri časť 4.4.


Deti: Noflux sa neodporúča na používanie u detí, keďže nie sú skúsenosti s jeho používaním v tejto skupine.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok použitých v tomto lieku.

Gravidita a laktácia.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Symptomatická odpoveď na terapiu rabeprazolom sodným nebráni prítomnosti gastrickej alebo ezofageálnej malignity, preto sa má vylúčiť možnosť malignity pred začatím liečby liekom Noflux.

Pacienti na dlhodobej liečbe (obzvlášť tí, ktorí sú liečení viac než rok) sa majú pravidelne sledovať.


Riziko skrížených hypersenzitívnych reakcií so substituovanými benzimidazolami sa nedá vylúčiť.


Pacientov treba upozorniť na to, že tablety Nofluxu sa nemajú rozhryznúť ani drviť, ale majú ich prehltnúť celé.


Noflux sa neodporúča používať u detí, keďže nie sú skúsenosti s jeho užívaním v tejto skupine.


Existujú správy po uvedení lieku na trh o krvných dyskráziách (trombocytopénia a neutropénia). Vo väčšine prípadov, kde sa nedá určiť alternatívna etiológia, boli udalosti nekomplikované a upravili sa po prerušení rabeprazolu.


Abnormality hepatálnych enzýmov boli pozorované v klinických štúdiách a boli tiež hlásené od schválenia uvedenia na trh. Vo väčšine prípadov, kde sa nedá určiť alternatívna etiológia, boli udalosti nekomplikované a upravili sa po prerušení rabeprazolu.


V štúdii u pacientov s miernym až stredne závažným hepatálnym poškodením nebol pozorovaný žiadny dôkaz signifikantných problémov s bezpečnosťou súvisiacich s liekom oproti kontrole v normálnom veku a zodpovedajúceho pohlavia. Avšak vzhľadom na to, že neexistujú žiadne klinické údaje o užívaní rabeprazolu v liečbe pacientov so závažnou hepatálnou dysfunkciou, odporúča sa predpisujúcemu, aby venoval zvýšenú pozornosť pri liečbe liekom Noflux, ktorá bola začatá u takýchto pacientov.


Súčasné užívanie atazanaviru s liekom Noflux sa neodporúča (pozri časť 4.5).


Inhibítory protónovej pumpy, najmä ak sú podávané vo vysokých dávkach a dlhodobo (>1 rok), môžu zvýšiť riziko zlomenín bedrového kĺbu, zápästia a chrbtice, najmä u starších osôb a u osôb so známymi rizikovými faktormi. Podľa observačných štúdií inhibítory protónovej pumpy môžu zvyšovaťcelkové riziko zlomenín o 10-40 %. K tomuto zvýšeniu môžu čiastočne prispievať iné rizikové faktory. Pacienti s rizikom osteoporózy majú byť adekvátne liečení a majú mať zaistený dostatočný prísun vitamínu D a vápnika.


Hypomagneziémia

Závažná hypomagneziémia bola hlásená u pacientov liečených inhibítormi protónovej pumpy, ako je rabeprazol, najmenej 3 mesiace, vo väčšine prípadov rok. Môžu sa objaviť závažné príznaky hypomagneziémie ako únava, tetánia, delírium, kŕče, závrat a ventrikulárna arytmia, ale môžu byť nenápadné a môžu byť prehliadnuté. U väčšiny postihnutých pacientov sa hypomagneziémia zlepšila po nahradení PPI magnéziom a po ukončení liečby inhibítormi protónovej pumpy.

U pacientov s predpokladanou dlhodobou liečbou alebo u tých, ktorí užívajú PPI s digoxínom alebo liekmi spôsobujúcimi hypomagneziémiu (napr. diuretiká), lekár má vyšetriť hladinu magnézia pred začatím liečby PPI a má ju opakovane sledovať počas liečby.


4.5 Liekové a iné interakcie


Rabeprazol sodný vyvoláva hlbokú a dlhotrvajúcu inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny. Môže sa vyskytnúť interakcia so zlúčeninami, ktorých absorpcia je závislá na pH. Súčasné užívanie rabeprazolu sodného s ketokonazolom alebo itrakonazolom môže mať za následok signifikantný pokles plazmatických hladín antimykotika. Preto jednotliví pacienti môžu potrebovať monitorovanie za účelom stanovenia toho, či je potrebné prispôsobenie dávky, keď užívajú ketokonazol alebo itrakonazol spolu s liekom Noflux.


V klinických štúdiách boli antacidá užívané spolu s podávaním rabeprazolu a v špecifickej liekovej interakčnej štúdií nebola pozorovaná žiadna interakcia s tekutými antacidami.


Súčasné podávanie atazanaviru 300 mg/ritonaviru 10 mg s omeprazolom (40 mg raz denne) alebo atazanaviru 400 mg s lanzoprazolom (60 mg raz denne) zdravým dobrovoľníkom malo za následok podstatné zníženie expozície atazanaviru. Absorpcia atazanaviru je závislá na pH (pH dependentná). Hoci to nebolo predmetom žiadnej štúdie, podobné výsledky sa očakávajú pri ďalších inhibítoroch protónovej pumpy. Preto sa PPI vrátane rabeprazolu nemajú podávať súčasne s atazanavirom (pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Neexistujú údaje o bezpečnosti rabeprazolu počas ľudskej gravidity. Reprodukčné štúdie vykonané u potkanov a králikov neodhalili žiaden dôkaž poškodenej fertility alebo škodlivosti pre plod v dôsledku rabeprazolu sodného, hoci sa u potkanov vyskytuje nízky feto-placentárny prenos. Liek Noflux je kontraindikovaný počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa rabeprazol sodný vylučuje do ľudského materského mlieka. Neboli vykonané žiadne štúdie u dojčiacich žien. Rabeprazol sodný je však vylučovaný u potkanov do sekrétov prsných žliaz. Preto sa liek Noflux nemá používať počas dojčenia.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Na základe farmakodynamických vlastností a profilu nežiaducich účinkov, je nepravdepodobné, že by liek Noflux spôsoboval narušenie schopnosti viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak je však bdelosť narušená v dôsledku somnolencie, odporúča sa, aby sa zamedzilo vedeniu vozidla a obsluhe zložitého strojového zariadenia.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas kontrolovaných klinických štúdií s rabeprazolom boli bolesti hlavy, hnačka, bolesti brucha, asténia, flatulencia, vyrážka a suchosť v ústach. Väčšina nežiaducich účinkov vyskytujúca sa počas klinických štúdií bola miernej alebo strednej závažnosti a vo svojej podstate boli prechodné.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené z klinickej štúdie a skúseností po uvedení na trh.


Frekvencie sú definované takto:

 • Časté (1/100 až <1/10)

 • Menej časté (1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáme (z dostupných údajov)


V každom zoskupení podľa frekvencie výskytu boli nežiaduce účinky uvedené v poradí so znižujúcou sa závažnosťou.


Trieda orgánového systému

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Infekcie a nákazy

infekcia

Poruchy krvi a lymfatického systémuneutropénia, leukopénia, trombocytopénia, leukocytózaPoruchy imunitného systémuhypersenzitivita1,2Poruchy metabolizmu a výživyanorexia


hyponatrémia,

hypomagneziémia (pozri Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní 4.4)

Psychické poruchy

nespavosť

nervozita

depresia


zmätenosť

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy, závrat

somnolencia
Poruchy okanarušenie zraku (videnia)Poruchy ciev

periférny edém

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

kašeľ, faryngitída, rinitída

bronchitída, sinusitída
Poruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka, vracanie, nauzea, bolesti brucha, obstipácia, flatulencia

dyspepsia,

suchosť v ústach,

eruktácia

gastritída, stomatitída,

poruchy chutiPoruchy pečene a žlčových ciesthepatitída,

hepatálna encefalopatia3Poruchy kože a podkožného tkaniva


vyrážka, erytém2

pruritus, potenie, bulózne reakcie2

erythema multiforme,

toxická epidermálna nekrolýza (TEN),

Stevensonov-Johnsonov syndróm (SJS)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

nešpecifická bolesť,

bolesť chrbta

myalgia,

kŕče

v dolných končatinách, artalgia,

zlomeniny bedrového

kĺbu, zápästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4)
Poruchy obličiek a močových ciest


infekcie močového

traktu

intersticiálna nefritídaPoruchy reprodukčného systému a prsníkov

gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia, ochorenie podobné chrípke

bolesť na hrudníku, triaška, pyrexia
Laboratórne a funkčné vyšetrenia


zvýšenie hepatálnych enzýmov3

zvýšenie hmotnosti
1 Zahŕňa opuch tváre, hypotenziu a dyspnoe.

2 Erytém, bulózne rakcie a hypersenzitívne reakcie zvyčajne ustúpili po prerušení liečby.

3 Zriedkavé správy o hepatálnej encefalopatii boli hlásené u pacientov so súčasnou cirhózou. V liečbe pacientov so závažnou hepatálnou dysfunkciou sa predpisujúcemu radí, aby vyvinul zvýšenú pozornosť, keď sa u takýchto pacientov prvýkrát začína liečba liekom Noflux (pozri časť 4.4).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie

pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek

podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Doterajšie skúsenosti s úmyselným alebo náhodným predávkovaním sú obmedzené. Maximálna stanovená expozícia nepresiahla 60 mg dvakrát denne alebo 160 mg raz denne. Účinky sú všeobecne minimálne, predstavujúce profil známych nežiaducich účinkov a reverzibilné bez ďalšej medicínskej intervencie. Nie je známe žiadne špecifické antidotum. Rabeprazol sodný sa extenzívne viaže na bielkoviny, a preto nie je dialyzovateľný. Tak ako v akomkoľvek prípade predávkovania, má byť liečba symptomatická a majú sa využiť všeobecné podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02B C04.


Spôsob účinku: Rabeprazol sodný patrí do triedy antisekrečných molekúl, substituovaných benzimidazolov, ktoré nevykazujú anticholinergické ani H2 histamín antagonistické vlastnosti, ale potlačujú sekréciu žalúdočnej kyseliny špecifickou inhibíciou H+/K+-ATPázového enzýmu (kyslá alebo protónová pumpa). Účinok závisí na dávke a vedie k inhibícii tak bazálnej, ako aj stimulovanej sekrécie kyseliny bez ohľadu na vyvolávajúci podnet. Štúdie na zvieratách naznačujú, že po podaní rabeprazol sodný rýchlo mizne tak z plazmy ako aj zo sliznice žalúdka. Ako slabá zásaditá látka sa rabeprazol rýchlo vstrebáva po podaní všetkých dávok a koncentruje sa v kyslom prostredí parietálnych buniek. Rabeprazol sa konvertuje na aktívnu formu sulfenamidu prostredníctvom protonácie a následne reaguje s dostupnými cysteínmi na protónovej pumpe.


Antisekrečná aktivita: Po perorálnom podaní 20 mg dávky rabeprazolu sodného sa nástup antisekrečného účinku dostavuje v priebehu jednej hodiny s maximálnym účinkom v priebehu dvoch až štyroch hodín. Inhibícia bazálnej a potravou stimulovanej sekrécie kyseliny 23 hodín po prvej dávke rabeprazolu sodného je 69% a 82% v danom poradí a trvanie inhibície je až do 48 hodín. Inhibičný účinok rabeprazolu sodného na sekréciu kyseliny narastá mierne pri opakovanom dávkovaní raz denne, pričom sa vyrovnaný stav dosiahne po troch dňoch. Keď sa preruší užívanie lieku, sekrečná aktivita sa normalizuje v priebehu 2 až 3 dní.


Účinky na sérový gastrín: V klinických štúdiách boli pacienti liečení raz denne s 10 alebo 20 mg rabeprazolu sodného v trvaní až do 43 mesiacov. Sérové hladiny gastrínu narástli v priebehu prvých 2 až 8 týždňov odrážajúc inhibičné účinky na sekréciu kyseliny a zostali stabilné počas pokračovania liečby. Hodnoty gastrínu sa vrátili do úrovní pred liečbou zvyčajne v priebehu 1 až 2 týždňov po prerušení liečby.


Ľudské vzorky biopsie žalúdka z antra a fundu od viac ako 500 pacientov dostávajúcich rabeprazol alebo porovnateľnú liečbu až počas 8 týždňov nezistili zmeny v ECL bunkovej histológii, stupni gastritídy, incidencii atrofickej gastritídy, intestinálnej metaplázii ani distribúcii infekcie H. pylori. U viac než 250 pacientov po 36 mesiacov trvajúcej nepretržitej liečbe nebola pozorovaná žiadna signifikantná zmena v nálezoch oproti stavu tesne pred začatím liečby.


Ďalšie účinky: Systémové účinky rabeprazolu sodného v CNS, kardiovaskulárnom a respiračnom systéme neboli doposiaľ zistené. Rabeprazol sodný podávaný v perorálnych dávkach 20 mg 2 týždne nemal žiaden účinok na funkciu štítnej žľazy, metabolizmus sacharidov alebo cirkulujúce hladiny parathormónu, kortizolu, estrogénu, testosterónu, prolaktínu, cholecystokinínu, sekretínu, glukagónu, folikuly-stimulujúceho hormónu (FSH), luteinizačného hormónu (LH), renínu, aldosterónu ani somatotropného hormónu.


Štúdie u zdravých subjektov preukázali, že rabeprazol sodný nemá klinicky signifikantné interakcie s amoxycilínom. Rabeprazol nepriaznivo neovplyvňuje plazmatické koncentrácie amoxycilínu alebo klaritromycínu, keď sa súčasne podáva za účelom eradikácie hornej gastrointestinálnej infekcie H. pylori.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:Noflux je entericky obalená (gastrorezistentná) tabletová forma rabeprazolu sodného. Toto spracovanie je nevyhnutné vzhľadom nato, že rabeprazol je labilný v kyslom prostredí. Absorpcia rabeprazolu sa preto začína až potom, čo tableta opustí žalúdok. Absorpcia je rýchla s maximálnou plazmatickou hladinou rabeprazolu objavujúcou sa približne 3,5 hodiny po 20 mg dávke. Maximálne plazmatické koncentrácie (Cmax) rabeprazolu a AUC sú lineárne v priebehu dávkového rozmedzia od 10 mg až do 40 mg. Absolútna biologická dostupnosť perorálnej dávky 20 mg (v porovnaní s intravenóznym podaním) je približne 52 % v dôsledku veľkej časti predsystémového metabolizmu. Naviac sa nejaví, že by sa biologická dostupnosť zvyšovala pri opakovanom podávaní. U zdravých subjektov je plazmatický polčas približne jedna hodina (rozsah od 0,7 do 1,5 hodiny) a celkový telesný klírens sa odhaduje približne na 283 ± 98 ml/min. Nebola žiadna klinicky relevantná interakcia s potravou. Potrava a ani denná doba podania liečby neovplyvňuje absorpciu rabeprazolu sodného.


Distribúcia: Rabeprazol sa približne na 97 % viaže na ľudské plazmatické bielkoviny.


Metabolizmus a vylučovanie:Rabeprazol sodný tak, ako v prípade iných členov triedy zlúčením inhibítorov protónovej pumpy (PPI), sa metabolizuje cez hepatálny metabolizačný systém liekov cytochróm P450 (CYP450). In vitroštúdie s ľudskými mikrozómami pečene naznačujú, že sa rabeprazol sodný metabolizuje izoenzýmami CYP450 (CYP2C19 a CYP3A4). V týchto štúdiach pri očakávaných ľudských plazmatických koncentráciách rabeprazol ani neindukuje ani neinhibuje CYP3A4; a hoci in vitroštúdie nesmú byť vždy prediktívne pre in vivostatus, tieto nálezy naznačujú, že sa neočakáva žiadna interakcia medzi rabeprazolom a cyklosporínom. U ľudí je tioéter (M1) a kyselina karboxylová (M6) hlavným plazmatickým metabolitom, pričom sa vedľajšie metabolity ako sulfón (M2), desmetyltioéter (M4) a konjugát kyseliny merkapturovej (M5) pozorovali v nízkych hladinách. Len desmetylový metabolit (M3) má malé množstvo antisekrečnej aktivity, ale ten sa nenachádza v plazme.


Po podaní jednotlivej perorálnej dávky 20 mg 14C značeného rabeprazolu sodného sa do moča nevylučoval žiaden nezmenený liek. Približne 90% dávky bolo vylúčených do moča hlavne ako dva metabolity: konjugát kyseliny merkapturovej (M5) a kyseliny karboxylovej (M6) plus dva neznáme metabolity. Zvyšok dávky sa objavil v stolici.


Pohlavie:Po prispôsobení na telesnú hmotnosť a výšky nebol žiaden signifikaný rozdiel medzi pohlaviami vo farmakokinetických parametroch po podaní jednotlivej 20 mg dávky rabeprazolu.


Renálna dysfunkcia: U pacientov so stabilným renálnym zlyhaním v konečnom štádiu, ktoré si vyžadovalo pravidelnú hemodialýzu (klírens kreatinínu 5 ml/min/1.73 m2), bola dostupnosť rabeprazolu veľmi podobná tej, aká bola u zdravých dobrovoľníkov. AUC a Cmaxboli u týchto pacientov o približne 35 % nižšie než korešpondujúce parametre u zdravých dobrovoľníkov. Priemerný polčas rabeprazolu bol 0,82 hodiny u zdravých dobrovoľníkov, 0,95 hodiny u pacientov počas hemodialýzy a 3,6 hodiny po dialýze. Klírens lieku u pacientov s renálnym ochorením vyžadujúcim si pravidelnú dlhodobú hemodialýzu bol približne dvakrát taký, než u zdravých dobrovoľníkov.


Hepatálna dysfunkcia:Po podaní jednotlivej 20 mg dávky rabeprazolu pacientom s chronickým miernym až stredne závažným hepatálnym poskodením sa AUC zdvojnásobil a bol prítomný 2-3-násobný vzostup polčasu rabeprazolu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi. Avšak po dávke 20 mg denne v priebehu 7 dní narástol AUC len na 1,5 násobok a Cmaxlen na 1,2 násobok. Polčas rabeprazolu u pacientov s hepatálnym poškodením bol 12,3 hodiny v porovnaní s 2,1 hodinami u zdravých dobrovoľníkov. Farmakodynamická odpoveď (kontrola žalúdočného pH) v týchto dvoch skupinách bola klinicky porovnateľná.


Starší ľudia: Eliminácia rabeprazolu u starších ľudí o niečo poklesla. Po 7 dňoch denného dávkovania 20 mg rabeprazolu sodného sa AUC približne zdvojnásobil a Cmax narástla o 60 % a t½ narástol o približne 30 % v porovnaní s mladými zdravými dobrovoľníkmi. Neexistoval však žiaden dôkaz akumulácie rabeprazolu.


Polymorfizmus CYP2C19:Po dennom dávkovaní 20 mg rabeprazolu 7 dní pomalí metabolizéri CYP2C19 mali AUC a t½, ktoré boli približne 1,9 a 1,6-krát väčšie ako zodpovedajúce parametre u extenzívnych metabolizérov, kým Cmax stúpol len o 40 %.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické účinky boli pozorované len po expozíciách dostatočne prevyšujúcich maximálnu expozíciu u človeka, ktoré vyvolávajú len zanedbateľné obavy o ľudskú bezpečnosť vzhľadom na údaje zo štúdií na zvieratách.


Štúdie mutagenicity podali nejednoznačné výsledky. Testy na bunkovej línii myšacieho lymfómu boli pozitívne, ale in vivo mikronukleárne a in vivo a in vitro DNA reparačné testy boli negatívne. Štúdie karcinogenicity neodhalili žiadne osobitné nebezpečenstvo pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

Manitol

Ťažký oxid horečnatý

Hydroxypropylcelulóza

Magnéziumstearát


Medzivrstva - stredná vrstva:

Etylcelulóza

Ťažký oxid horečnatý

Obal tablety:

Hypromelózaftalát

Dibutylsebakát

Červený oxid železitý (E-172)

Dioxid titaničitý (E-171)

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C. Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5. Druh obalu a obsah balenia


Alumíniové/alumíniové blistre v kartónovej škatuľke.

1, 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 75, 98 alebo 120 gastrorezistentných tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg. č.: 09/0335/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 17.9.2012


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2014

9


Noflux 10 mg