+ ipil.sk

NolicinPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Nolicin 400 mg filmom obalené tablety

norfloxacín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozrite časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nolicin a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolicin

3. Ako užívať Nolicin

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nolicin

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nolicin a na čo sa používa


Nolicin je chemoterapeutikum patriace do skupiny chinolónov. Ničí baktérie, ktoré spôsobujú infekcie v ľudskom tele.


Lekár vám predpísal Nolicin, ak infekciu, ktorú máte spôsobili baktérie citlivé na norfloxacín. Je určený najmä na liečbu infekcií močových ciest, zápalu prostaty, infekčnej hnačky a gonorey (kvapavky). Taktiež sa môže užívať na predchádzanie infekcií močových ciest, cestovateľskej hnačky a infekcií u pacientov s oslabenou imunitou.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolicin


Neužívajte Nolicin

- ak ste alergický na norfloxacín, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak ste tehotná alebo dojčíte.

Deti a dospievajúci v období rastu taktiež nesmú užívať Nolicin.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Nolicin, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pri užívaní tohto typu lieku je potrebná opatrnosť, ak ste sa narodili s predĺženým QT intervalom alebo máte v rodinnej anamnéze predĺžený QT interval (viditeľný na EKG, elektrický záznam srdca), ak máte nerovnováhu solí v krvi (najmä nízku hladinu draslíka alebo horčíka), ak máte veľmi pomalý tep (nazývaný „bradykardia“), ak máte slabé srdce (srdcové zlyhanie), ak ste v minulosti prekonali srdcový záchvat (infarkt myokardu), ak ste žena alebo starší pacient alebo ak užívate iné lieky, ktoré spôsobujú abnormálne zmeny EKG (pozri časť „Iné lieky a Nolicin“).


Ak máte epilepsiu alebo iné ochorenie centrálneho nervového systému (najmä také, pri ktorom sa môžu objaviť kŕče), povedzte to svojmu lekárovi. V takýchto prípadoch sa môžu častejšie objaviť vedľajšie účinky liečby.

Počas liečby Nolicinom sa u vás môže vyvinúť precitlivenosť na slnečné žiarenie a umelé ultrafialové svetlo. Preto sa počas liečby vyhýbajte nadmernému vystavovaniu sa priamemu slnečnému žiareniu a umelému ultrafialovému svetlu.


Ak sa vám začne zhoršovať zrak alebo ak sa vám zdá, že máte inak ovplyvnené oči, okamžite sa obráťte na očného lekára.


Ak máte poruchu funkcie obličiek, lekár vám náležite zníži dávku lieku.

Bude vám odporučené, aby ste počas liečby pili dostatok tekutín. Spýtajte sa lekára aké množstvo tekutín je pre vás primerané.


Ak začnete počas liečby Nolicinom pociťovať bolesť pozdĺž šliach, poraďte sa so svojím lekárom. Vyhnite sa fyzickej námahe. U niektorých starších pacientov, ktorí súbežne s Nolicinom užívali aj kortikosteroidy sa objavili zápal alebo natrhnutie šliach (najčastejšie Achillovej šľachy).

Iné lieky a Nolicin

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užívate iné lieky, ktoré môžu ovplyvňovať rytmus vášho srdca musíte to povedať vášmu lekárovi:

lieky, ktoré patria do skupiny antiarytmík (napr. chinidín, hydrochinidín, disopyramid, amiodarón, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklické antidepresíva, niektoré lieky proti mikrobiálnym infekciám (ktoré patria do skupiny makrolidových antibiotík), niektoré antipsychotiká (lieky na liečbu schizofrénie).


Ak užívate lieky na pálenie záhy, antacidá, sukralfát, lieky obsahujúce železo, hliník, bizmut, horčík, vápnik alebo zinok, vstrebávanie Nolicinu sa zníži. Preto sa odporúča užitie Nolicinu dve hodiny pred týmito liekmi.

Ak počas liečby Nolicinom užívate teofylín alebo cyklosporín, môžu sa z dôvodu ich zvýšených hladín v krvi objaviť vedľajšie účinky. Lekár vám bude kontrolovať množstvo týchto liekov v krvi a môže vám predpísať nižšiu dávku.

Súbežné užívanie Nolicinu a liekov zabraňujúcich zrážaniu krvi môže zosilniť účinok týchto liekov a môže sa objaviť krvácanie.


Súbežné užívanie Nolicinu a kortikostereoidov môže zvýšiť riziko zápalu šliach alebo natrhnutia šliach.


Účinok niektorých liekov na zníženie hladiny cukru v krvi (sulfonylmočovina) sa môže počas liečby Nolicinom zvýšiť.

Neužívajte Nolicin spolu s nitrofurantoínom (liečivo proti črevným infekciám), pretože sa tým znižuje účinok oboch liekov.


Nolicin a jedlo, nápoje a alkohol

Nolicin môžete užívať nalačno alebo počas jedla. Neužívajte ho spolu s mliekom alebo jogurtom, pretože tekuté mliečne výrobky znižujú množstvo norfloxacínu, ktoré sa dostane do krvi. Užívajte Nolicin jednu hodinu pred alebo dve hodiny po mliečnom jedle. Požívanie alkoholu sa počas liečby neodporúča.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nemožno vylúčiť riziko vedľajších účinkov na plod. Ak ste tehotná, lekár vám môže predpísať liek len výnimočne, keď úžitok lieku pre vás prevýši riziko pre plod.

Počas užívania Nolicinu nedojčite.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nolicin môže znížiť ostražitosť a preto by ste mali byť opatrný pri vedení vozidiel a obsluhe strojov, kým nezistíte, ako naň vaše telo reaguje. Vedľajšie účinky sa pri súčasnom požívaní alkoholu zosilňujú.


Nolicin obsahuje azofarbivo E110

Azofarbivo E110 môže vyvolať alergické reakcie (alergie), vrátane bronchiálnej astmy. Symptómy alergickej reakcie môžu byť náhly pokles krvného tlaku, bledosť, úzkosť, slabý alebo rýchly pulz, vlhká pokožka, závrat a problémy s dýchaním. Ak sa u vás objaví alergická reakcia, musíte prestať užívať Nolicin a okamžite kontaktujte svojho lekára. Alergické reakcie sú častejšie u ľudí alergických na kyselinu acetylsalicylovú.


3. Ako užívať Nolicin


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Nemeňte si dávkovanie a neprerušujte liečbu bez toho, aby ste sa poradili so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Lekár vám na základe vašej choroby upraví dávkovanie a dĺžku liečby. Každú tabletu zapite pohárom vody alebo čaju.


Nolicin sa má užívať v dávkach 400 mg dvakrát denne. Liečba trvá od 3 do 14 dní, pri chronickom bakteriálnom zápale prostaty niekoľko týždňov.


Na predchádzanie infekciám močových ciest sa užíva 200 mg Nolicinu denne; na predchádzanie cestovateľskej hnačke 400 mg denne. Ak máte oslabenú imunitu, užívajte Nolicin na predchádzanie infekciám v dávke 400 mg dvakrát denne. Ohľadne trvania liečby a podávania Nolicinu na predchádzanie infekciám sa riaďte pokynmi lekára.


Použitie u detí a dospievajúcich

Deti a dospievajúci v období rastu nesmú užívať Nolicin.


Ak máte poruchu funkcie obličiek, váš lekár vám náležite upraví dávkovanie.

Ak máte pocit, že účinok lieku je príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Nolicinu, ako máte

Príliš veľké dávky môžu spôsobiť nevoľnosť, vracanie, hnačku, v ťažších prípadoch taktiež závrat, únavu, kŕče a zmätenosť.

Ak ste užili väčšiu dávku lieku ako ste mali, okamžite sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Nolicin

Ak ste zabudli užiť tabletu, užite ju hneď ako si na to spomeniete, pokiaľ sa neblíži čas užitia ďalšej dávky.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Nolicin

Ak ukončíte užívanie lieku príliš skoro, ochorenie sa môže vrátiť.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihnúť až 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 osôb

Neznáme: frekvencia sa z dostupných údajov nedá stanoviť


Môžu sa vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:


Poruchy krvi a lymfatického systému

 • menej časté: eozinofília, leukopénia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

 • neznáme: abnormálne rýchla činnosť srdca, život ohrozujúce nepravidelnosti srdcového rytmu, poruchy srdcového rytmu (nazývané „predĺženie QT intervalu“, viditeľné na EKG, elektrickom zázname srdcovej činnosti).


Poruchy gastrointestinálneho traktu

 • časté: nevoľnosť,

 • menej časté: strata chuti, hnačka,

 • veľmi zriedkavé: pseudomembranózna kolitída (hnačka).


Poruchy imunitného systému

 • veľmi zriedkavé: precitlivenostné reakcie, napr. svrbenie, vyrážka, žihľavka alebo ťažšie formy precitlivenostných reakcií, ako je anafylaktický šok.


Poruchy nervového systému

 • menej časté: bolesť hlavy, závraty, depresia,

 • zriedkavé: únava,

 • veľmi zriedkavé: ospalosť, zmätenosť, nepokoj, podráždenosť, strach, halucinácie a zvonenie v ušiach.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

 • veľmi zriedkavé: zápal alebo natrhnutie šliach.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

 • menej časté: zvýšená aktivita transamináz, alkalickej fosfatázy a laktát dehydrogenázy (pečenové enzýmy),

 • zriedkavé: zvýšené hladiny močoviny a kreatinínu, znížený hematokrit


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nolicin


Uchovávajte pri teplote do 25C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nolicin obsahuje

- Liečivo je norfloxacín.

Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg norfloxacínu.

- Ďalšie zložky sú povidón, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát čistená voda v jadre tablety, hypromelóza, mastenec, oxid titaničitý (E171), oranžová žltá FCF (E110) a propylénglykol(E1520) vo filmovom obale.


Ako vyzerá Nolicin a obsah balenia

Filmom obalené tablety sú oranžové, okrúhle, mierne bikonvexné s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Obsah balenia: 20 filmom obalených tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava


Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2014


5


Nolicin

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Nolicin

400 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 400 mg norfloxacínu.


Pomocná látka so známym účinkom:

 • oranžová žltá FCF (E110): 0,5 mg/tableta


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta

Filmom obalené tablety sú oranžové, okrúhle, mierne bikonvexné tablety s deliacou ryhou na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Akútna cystitída u žien, recidíva cystitídy u žien, akútna nekomplikovaná pyelonefritída u žien, akútna infekcia dolných močových ciest u mužov, chronická bakteriálna prostatitída, gonorea a bakteriálna gastroenteritída.

Profylaxia často sa opakujúcich infekcií močových ciest, prevencia cestovateľskej hnačky a selektívna dekontaminácia gastrointestinálneho traktu u pacientov s oslabeným imunitným systémom.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Indikácie

Denná dávka tabliet

Trvanie liečby

Liečba

Akútna cystitída u žien

2 x 400 mg

3 až 7 dní

Recidíva cystitídy u žien

2 x 400 mg

7 až 14 dní

Akútna nekomplikovaná pyelonefritída u žien

2 x 400 mg

7 až 14 dní

Akútna infekcia dolných močových ciest u mužov

2 x 400 mg

7 až 14 dní

Chronická bakteriálna prostatitída

2 x 400 mg

4 až 6 týždňov alebo viac

Gonorea

2 x 400 mg

alebo

1 x 800 až 1200 mg

3 až 7 dní


1 deň

Bakteriálna gastroenteritída

2 x 400 mg

do 5 dní

Profylaxia

Často sa opakujúce infekcie močových ciest

1 x 200 mg večer

6 mesiacov až niekoľko rokov

Cestovateľská hnačka

1 x 400 mg

deň pred cestou, počas cesty a 2 dni po návrate (nie viac ako 21 dní)

Sepsa u neutropenických pacientov

2 x 400 mg

až 8 týždňov


Pediatrická populácia

Filmom obalené tablety Nolicin sa neodporúčajú užívať deťom a mladistvým v období rastu.


Pacienti s poruchou renálnej funkcie

Dávky Nolicinu sa musia redukovať u pacientov s klírensom kreatinínu nižším ako 0,33 ml/s (20 ml/min) a/alebo hladinou sérového kreatinínu viac ako 400 mol/l (4,5 mg/100 ml). Dávka sa musí znížiť na polovicu alebo sa zdvojnásobí dávkovací interval.


Hemodialyzovaným pacientom so zachovanou diurézou sa má tiež podávať polovica normálnej dávky.


Pacientom, liečeným kontinuálnou ambulantnou peritoneálnou dialýzou (CAPD – Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis) so zachovanou diurézou sa podáva dávka, ako u pacientov s normálnou renálnou funkciou.


Spôsob podávania

Tablety sa môžu užívať na prázdny žalúdok alebo počas jedla a zapijú sa tekutinou.

Počas liečby sa musí udržiavať primeraná diuréza.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Liek sa taktiež nemá podávať deťom a dospievajúcim v období rastu, pre nedostatok skúseností s liečbou v tomto veku a pretože sa nedá vylúčiť možnosť poškodenia kĺbových chrupiek počas rastu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nolicin sa má podávať opatrne pacientom s poškodením CNS (predovšetkým s epilepsiou a inými stavmi, ktoré môžu vyvolať záchvaty).


Pacientom sa počas liečby zakazuje nadmerné vystavovanie priamemu slnečnému žiareniu. Ak sa vyskytne precitlivenosť na svetlo, liečba sa musí prerušiť.


Pri zhoršení zraku alebo akomkoľvek ovplyvnení očí, sa odporúča stav okamžite konzultovať s očným lekárom.

Musí sa zachovať adekvátna hydratácia pacientov. Pri obličkovej nedostatočnosti sa odporúča náležitá úprava dávky.


Počas liečby chinolónmi boli hlásené ojedinelé prípady zápalu alebo dokonca aj ruptúry šliach. Ak sa vyskytne bolesť pozdĺž šliach a/alebo prvé príznaky tendinitídy, odporúča sa prerušiť liečbu. Pacienti sa musia počas liečby a bezprostredne po nej vyvarovať nadmernej fyzickej záťaži.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Opatrnosť je nutná pri používaní fluórochinolónov, vrátane Nolicinu, u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu, ako sú napríklad:

 • vrodený syndróm dlhého QT intervalu,

 • súbežné užívanie liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy, antipsychotiká),

 • nekorigovaná elektrolytová dysbalancia (napr. hypokaliémia, hypomagneziémia),

 • poruchy srdca (napr. srdcové zlyhanie, infarkt myokardu, bradykardia).

Starší pacienti a ženy môžu byť citlivejší na lieky predlžujúce QTc interval. Preto je u týchto skupín pacientov pri používaní fluórochinolónov, vrátaneNolicinu, nutná opatrnosť (Pozri časti 4.2, 4.5, 4.8 a 4.9).


Osobitné upozornenie o pomocných látkach: Azofarbivo (E110) môže vyvolať hypersenzitívne reakcie, vrátane bronchiálnej astmy. Hypersenzitívne reakcie sú častejšie u pacientov precitlivených na kyselinu acetylsalicylovú.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nolicin, rovnako ako ostatné fluórochinolóny, sa musí používať s opatrnosťou u pacientov užívajúcich lieky, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval (napr. antiarytmiká triedy IA a III, tricyklické antidepresíva, makrolidy a antipsychotiká) (pozri časť 4.4).


Norfloxacín, užívaný súbežne s teofylínom alebo cyklosporínom zvyšuje ich sérovú hladinu, preto sa odporúča sledovanie ich sérových hladín.

Súbežné podávanie norfloxacínu a perorálnych antikoagulancií (warfarín) zvyšuje ich terapeutický účinok.


Mlieko a jogurt (tekuté mliečne výrobky), antacidá a sukralfát redukujú absorpciu Nolicinu. Pacienti majú užívať Nolicin jednu hodinu pred alebo dve hodiny po mliečnom jedle.

Ak sa Nolicin užíva súbežne s liekmi obsahujúcimi železo, hliník, bizmut, horčík, vápnik alebo zinok, vytvárajú sa veľké komplexné zlúčeniny (chinolón – kov), ktoré sa neabsorbujú. Pacienti majú užívať antacidá, sukralfát a lieky obsahujúce tieto prvky dve hodiny po užití Nolicinu.


Súbežné podanie chinolónov a kortikosteroidov môže zvýšiť riziko tendinitíd alebo ruptúr šliach.

Bol hlásený zvýšený účinok antidiabetických liekov (sulfonylmočoviny), podávaných súbežne s norfloxacínom.

Ak sa podáva norfloxacín súbežne s nitrofurantoinom, znižuje sa účinok oboch liekov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia lieku počas gravidity a laktácie sa nestanovovala. Podanie lieku počas tehotenstva sa zvažuje v urgentných prípadoch, keď úžitok pre matku prevýši možné riziko pre plod.


Dojčenie

Dojčenie sa počas liečby musí prerušiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Chinolóny môžu, aj keď zriedkavo, vyvolať kŕče, preto sa nesmú podať pacientom s výskytom kŕčov v anamnéze. Nolicin spôsobuje veľmi zriedkavo bolesti hlavy a závraty, ale tieto nežiaduce účinky môžu znížiť pacientovu ostražitosť, najmä ak sa Nolicin kombinuje s alkoholom. Lekár alebo lekárnik musia pacienta upozorniť, aby neriadil vozidlá, neobsluhoval stroje alebo nevykonával nebezpečné aktivity, pokiaľ nezistí, ako na neho liek účinkuje.


4.8 Nežiaduce účinky


 • Veľmi časté (≥1/10)

 • Časté (≥1/100 až <1/10)

 • Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáme (z dostupných údajov)Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systému


Eozinofília, leukopénia
Poruchy imunitného systému
Alergické reakcie (urtikária, vyrážky, svrbenie, anafylaxia),

ťažké kožné reakcie


Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy, závraty, depresia

Únava

Ospalosť, zmätenosť, nepokoj, podráždenosť, strach, halucinácie, tinitus


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Ventrikulárna arytmia a torsades de pointes (hlásené predovšetkým u pacientov s rizikovými faktormi pre predĺženie QT intervalu), predĺženie QT intervalu na EKG (pozri časti 4.4 a 4.9)

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Anorexia, hnačka


Pseudomembranózna kolitída


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Zápal šliach alebo ruptúry šliach zvyčajne v kombinácii s inými škodlivými faktormi


Laboratórne a funkčné vyšetrenia


Zvýšenie hladín transamináz, alkalickej fosfatázy a aktivity laktát dehydrogenázy (LDH)

Zvýšené hodnoty urey a sérového kreatinínu a znížené hodnoty hematokritu
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Predávkovanie môže vyvolať predovšetkým nauzeu, vracanie, hnačku a v ťažkých prípadoch taktiež závrat, únavu, zmätenosť a kŕče.


Liečba

Ak pacient užil väčšie množstvo tabliet a ak je to potrebné, odporúča sa gastrická laváž, dôkladné sledovanie a symptomatická liečba pacienta.

Veľmi dôležitá je dobrá hydratácia na zachovanie primeranej diurézy.Má sa monitorovať EKG z dôvodu možného predĺženia QT intervalu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antibiotiká na systémové použitie, fluórochinolóny,

ATC kód: J01MA06.


Mechanizmus účinku

Účinok norfloxacínu je založený na zabránení syntézy DNA v bakteriálnej bunke. Hlavným účinkom je inhibícia enzýmu DNA gyráza (topoizimeráza II). Doterajšie výskumy ukázali, že gyráza naruší reťazec DNA a následne sa vytvorí komplex medzi poškodeným reťazcom DNA, chinolónom a gyrázou. Takto vytvorený komplex bráni správnemu zavinutiu reťazca DNA, čo vedie k zmenám v priestorovej konfigurácii DNA. Takto DNA nemôže správne fungovať. Následne sa DNA degraduje na menšie fragmenty. Antimikrobiálny účinok chinolónov je vo väčšej miere založený na vytváraní komplexu, ako iba na jednoduchej inhibícii gyrázy.


Farmakodynamické účinky

Norfloxacín je výborným uroantiseptikom. Nepoužíva sa však na systémové infekcie. Je účinný proti gramnegatívnym aeróbnym mikroorganizmom a taktiež proti niektorým grampozitívnym mikroorganizmom.

Jeho antimikrobiálna účinnosť je obmedzená nízkym pH a vysokou koncentráciou magnéziových iónov.


Tabuľka MIC90 mikroorganizmov spôsobujúcich infekciu, ktoré sú najčastejšie liečené norfloxacínom:


Baktérie

MIC90 ml/l

Väčšina enterobaktérií*

0,015 – 2

Serratia marcescens

3,1

Providencia stuarti

3,1

Salmonella spp.

1

Shigella spp.

1

Yersinia enterocolitica

1

Vibrio cholerae

1

Campylobacter jejunii

1

Haemophyllus influenzae

1

Neisseria meningitidis

0,06

Neisseria gonorrhoeae

0,06

Moraxella catarrhalis

0,06

Pseudomonas aeruginosa

1 - 3,1

*(Citrobacter spp., Enterobacterspp., E. coli, Klebsiellaspp, Morganella morganii, Proteus spp.)


Iné druhy Pseudomonasa Acinetobacterspp. sú menej citlivé na norfloxacín. Stafylokoky a streptokoky sú taktiež menej citlivé (citlivosť podstatne varíruje) na norfaloxacín (MIC90 je medzi 1 a 32 µg/ml). Norfloxacín je prakticky neúčinný proti väčšine klinicky významným anaeróbom. Účinkuje iba proti niektorým druhom Bacteroides fragilis, Clostridium perfringensa Veillonelaspp.. Mycobacteria, Mycoplasma, Chlamydiaa Ureaplasmasú málo citlivé na norfloxacín.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Norfloxacín sa rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Maximálna plazmatická koncentrácia sa u zdravých dobrovoľníkov dosahuje za 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní. Absorpcia z gastrointestinálneho traktu je neúplná v množstve od 30 – 40 % perorálnej dávky. Rovnovážny stav koncentrácie sa dosahuje do 2 dní.


Distribúcia

Asi 15 % norfloxacínu sa viaže na plazmatické proteíny. Nízky stupeň väzby na proteíny umožňuje rýchlu a dobrú penetráciu do tkanív a telesných tekutín.


Koncentrácie norfloxacínu v rôznych telesných tkanivách:


Telesná tekutina alebo tkanivo

koncentrácia

Obličkový parenchým

7,3 μg/g

Prostata

2,5 μg/g

Stena močového mechúra

3,0 μg/g

Spermatická tekutina

2,7 μg/ml

Testes

1,6 μg/g

Uterus/cervix

3,0 μg/g

Ovária

1,9 μg/g

Vagína

4,3 μg/g

Žlč

6,9 μg/ml


Perorálne podaný norfloxacín (50 mg/kg) prechádza placentárnou bariérou, jeho koncentrácia v tkanivách plodu je asi 10 % zo sérovej koncentrácie matky.


Pri dávkach 400 mg dvakrát denne dosahujú renálne koncentrácie 3,9 až 16,2 g/g, čo výrazne prevyšuje koncentráciu v krvi (100- až 300-násobne). Maximálne koncentrácie v moči po dávke 400 mg dosahuje po 2 hodinách priemernú hodnotou 478 mg/l; koncentrácie v prostate sú nižšie (0,7 až 4,7 g/g), ale tiež prevyšujú hladiny v krvi. Koncentrácie norfloxacínu v žlči sú 0,15 až 4,5 g/g a v žlčovodoch 0,4 až 4 g/g a sú 3- až 7 násobne vyššie, ako koncentrácie v krvi. Vysoké koncentrácie boli nájdené aj v pečeni.


Koncentrácie vo vagíne a utere sú 2- až 3 krát vyššie, ako v krvi po podaní jednotlivej dávky 400 mg. Koncentrácie, zistená v spúte, tonzilách, ováriach, stene žlčníka sú podobné alebo mierne nižšie, ako koncentrácie v krvi.

Maximálna koncentrácia norfloxacínu v moči je asi 100 krát vyššia, ako MIC90pre väčšinu patogénov, spôsobujúcich infekcie močových ciest. Podobne aj koncentrácie v stolici výrazne prevyšujú hodnoty MIC90pre mnohé črevné patogény.


Biotransformácia

Iba limitovaný objem norfloxacínu sa metabolizuje v tele laboratórnych zvierat a ľudí. U ľudí sa vylučuje 80 % norfloxacínu nezmeneného. Norfloxacín sa metabolizuje v pečeni, na terminálnom dusíku piperazínového kruhu. Hlavným metabolitom je oxoderivát. Ďalšie metabolity, ako sú amino-, acetyl-, formyl-, a 2-aminoetylamino deriváty chinolónového kruhu a sa vyskytujú u ľudí v malých množstvách.


Eliminácia

Norfloxacín sa vylučuje z tela močom, žlčou a stolicou. Jeho biologický polčas je 3 až 4 hodiny.


24 hodín po perorálnom podaní 100 mg až 800 mg sa 33 až 39 % podanej dávky vylúči z tela močom. Pri vyšších dávkach (1600 mg) sa vylučuje močom 47,8 %, z čoho 5 až 8 % je metabolizovaný liek.


Norfloxacín sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou.


V malom množstve (2 – 3 %) sa norfloxacín vylučuje žlčou.


Viac ako 30 % perorálnej dávky sa vylučuje stolicou.


Porucha funkcie obličiek

V prípade renálnej insuficiencie farmakokinetika norfloxacínu závisí od stupňa poruchy ich funkcie. Napriek farmakokinetickým zmenám, ako je predĺžený čas k dosiahnutiu maximálnej koncentrácie, predĺžený biologický polčas a predĺžené vylučovanie, je koncentrácia norfloxacínu v močovom trakte dostatočne vysoká na dosiahnutie účinnej liečby infekcie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U mladých zvierat boli pri dlhodobom podávaní norfloxacínu pozorované lézie kĺbových chrupiek.


U potkanov a psov, ktorým boli podávané vysoké dávky norfloxacínu, keď pH moču bolo 6 a vyššie, bola pozorovaná kryštalúria.


V štúdiách na zvieratách neboli pozorované žiadne teratogénne, mutagénne alebo karcinogénne účinky norfloxacínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

povidón,

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A),

mikrokryštalická celulóza,

koloidný oxid kremičitý,

magnéziumstearát,

čistená voda.


Filmový obal:

hypromelóza,

mastenec,

oxid titaničitý (E171),

oranžová žltá FCF (E110),

propylénglykol (E1520).


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (Al fólia, PVC/PVDC fólia): 20 filmom obalených tabliet (2 blistre po 10 tabliet) v škatuľke.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


15/0053/87-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 16. októbra 1987

Dátum posledného predĺženia registrácie: 29. mája 2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


11/2014

8


Nolicin