+ ipil.sk

Nolpaza 20 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2009/10456

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.:2010/07311

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2011/00609

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/01694

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2012/03530

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/01058Písomná informácia pre používateľa

(pre veľkosti balenia 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 alebo 140 gastrorezistentných tabliet)


Nolpaza 20 mg

gastrorezistentné tablety

pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nolpaza a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu

3. Ako užívať Nolpazu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nolpazu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nolpaza a na čo sa používa


Nolpaza je selektívny „inhibítor protónovej pumpy“, liek, ktorý znižuje množstvo kyseliny, ktorá sa vytvára vo vašom žalúdku. Používa sa na liečbu ochorení žalúdka a čriev spôsobených zvýšeným vylučovaním žalúdočnej kyseliny.


Nolpaza sa používa na:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:


 • liečbu príznakov (napr. pálenie záhy, spätné vracanie sa (regurgitácia) žalúdočnej kyseliny, bolesť pri prehĺtaní) spojených s gastroezofageálnym refluxným ochorením, ktoré je spôsobené spätným vracaním kyseliny zo žalúdka do pažeráka.


 • dlhodobú liečbu a predchádzanie opätovného vypuknutia refluxnej ezofagitídy (zápal pažeráka spojený so spätným vracaním sa žalúdočnej kyseliny).


Dospelí:


 • predchádzanie vzniku dvanástnikových a žalúdočných vredov, vyvolaných užívaním nesteroidných protizápalových liekov (NSAID, napr. ibuprofén) u rizikových skupín pacientov, ktorí potrebujú nepretržitú liečbu nesteroidnými protizápalovými liekmi.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu


Neužívajte Nolpazu

- ak ste alergický na pantoprazol, sorbitol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste alergický na lieky, ktoré obsahujú iné inhibítory protónovej pumpy.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Nolpazu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak máte ťažké poškodenie pečene. Prosím, informujte svojho lekára, keď ste niekedy mal problémy s pečeňou. Lekár vám bude častejšie kontrolovať hladinu pečeňových enzýmov, najmä ak Nolpazu užívate dlhodobo. Ak dôjde k zvýšeniu pečeňových enzýmov, liečba sa má ukončiť.

 • ak musíte nepretržite užívať lieky, ktoré sa nazývajú NSAID a užívate aj Nolpazu, pretože je u vás zvýšené riziko vzniku žalúdočných a črevných komlikácií. Každé zvýšené riziko sa bude hodnotiť vo vzťahu k vašim osobným rizikovým faktorom, ako je váš vek (65 rokov a viac), výskyt žalúdočných a dvanástnikových vredov, krvácania zo žalúdka alebo čriev v minulosti.

 • ak máte zníženú zásobu vitamínu B12 v tele alebo sa u vás vyskytujú rizikové faktory pre zníženú hladinu vitamínu B12 a dlhodobo sa liečite pantoprazolom. Rovnako ako všetky lieky, ktoré znižujú množstvo kyseliny, aj pantoprazol môže viesť k zníženému vstrebávaniu vitamínu B12.

 • ak užívate liek, ktorý obsahuje atazanavir (na liečbu HIV infekcie) v rovnakom čase ako pantoprazol, požiadajte o radu svojho lekára.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak zbadáte akýkoľvek z nasledujúcich príznakov:

 • neplánované zníženie telesnej hmotnosti,

 • opakované vracanie,

 • ťažkosti s prehĺtaním,

 • vracanie krvi,

 • ak ste bledý alebo máte pocit slabosti (chudokrvnosť),

 • ak zbadáte krv v stolici,

 • ťažká a/alebo dlhotrvajúca hnačka, pretože Nolpaza sa spája s miernym zvýšením výskytu infekčnej hnačky.


Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete niektoré vyšetrenia na vylúčenie zhubného ochorenia, pretože pantoprazol tiež znižuje príznaky rakoviny a mohol by tým spôsobiť oneskorenie v určení diagnózy. Ak vaše príznaky pretrvávajú aj napriek liečbe, budú sa zvažovať ďalšie vyšetrenia.


Ak užívate Nolpazu dlhodobo (dlhšie ako 1 rok), lekár vás bude pravdepodobne pravidelne pozorovať. Pri každej návšteve mu oznámte všetky nové a nezvyčajné príznaky a okolnosti.


Ak užívate inhibítor protónovej pumpy, ako je Nolpaza, najmä po dobu dlhšiu ako 1 rok, môže sa u vás mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice. Ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy), informujte o tom vášho lekára.


Iné lieky a Nolpaza

Nolpaza môže ovplyvniť účinnosť iných liekov, preto povedzte svojmu lekárovi, ak užívate:

- lieky, ako je ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používajú sa na liečbu infekcií spôsobených plesňami) alebo erlotinib (používa sa na liečbu určitých typov nádorového ochorenia), pretože Nolpazamôže spôsobiť, že tieto a ďalšie lieky nebudú správne účinkovať;

- warfarín a fenprokumón, ktoré ovplyvňujú zhusťovanie alebo zrieďovanie krvi. Budete možno potrebovať ďalšie vyšetrenia;

- atazanavir (používa sa na liečbu infekcie HIV).


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Skúsenosti s užívaním pantoprazolu u tehotných žien sú obmedzené. Zaznamenalo sa vylučovanie do materského mlieka u ľudí.Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná alebo ak dojčíte, mali by ste užívať tento liek len vtedy, ak váš ošetrujúci lekár uváži, že prínos pre vás je väčší ako možné riziko pre vaše nenarodené alebo dojčené dieťa.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky, ako závrat alebo poruchy videnia, nemali by ste viezť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Nolpaza obsahuje sorbitol.

Ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, tak sa predtým ako začnete užívať tento liek obráťte na vášho lekára.


3. Ako užívať Nolpazu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Kedy a ako máte užívať Nolpazu?

Tablety užite 1 hodinu pred jedlom, nehryzte ich ani nedrvte ale prehltnite ich vcelku a zapite vodou.


Ak vám nepovedal váš lekár inak, zvyčajná dávka je:


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov starší:


Liečba príznakov spojených s gastroezofageálnym refluxným ochorením (napr. pálenie záhy, spätné vracanie (regurgitácia) kyseliny, bolesť pri prehĺtaní)

Zvyčajná dávka je 1 tableta denne. Táto dávka zvyčajne do 2‑4 týždňov, najneskôr po ďalších 4 týždňoch, prinesie úľavu. váš lekár vám povie, ako dlho máte pokračovať v užívaní tohto lieku. Potom, ak je to potrebné, si môžete preliečiť opätovne sa objavujúce príznaky užitím jednej tablety denne.


Dlhodobá liečba a predchádzanie opätovnému prepuknutiu refluxnej ezofagitídy

Zvyčajná dávka je 1 tableta denne. Ak choroba opätovne prepukne, váš lekár môže dávku zdvojnásobiť. V tom prípade môžete užívať jednu tabletu Nolpazy 40 mg denne. Po preliečení môžete dávku opäť znížiť na jednu tabletu 20 mg denne.


Dospelí:


Predchádzanie dvanástnikovým a žalúdočným vredom u pacientov, ktorí musia nepretržite užívať nesteroidné protizápalové lieky

Zvyčajná dávka je 1 tableta denne.


Osobitné skupiny pacientov:

 • Ak máte závažné problémy s pečeňou, nemali by ste užívať viac ako jednu tabletu 20 mg denne.


 • Deti mladšie ako 12 rokov. Neodporúča sa užívať tieto tablety deťom mladším ako 12 rokov.


Ak užijete viac Nolpazy ako máte

Informujte svojho lekára alebo lekárnika. Príznaky predávkovania nie sú známe.


Ak zabudnete užiť Nolpazu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.


Ak prestanete užívať Nolpazu

Neprestaňte užívať tieto tablety skôr ako sa poradíte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia výskytu nižšie uvedených možných vedľajších účinkov je zoradená podľa nasledujúceho pravidla:

 • veľmi časté (postihujú viac ako 1 užívateľa z 10)

 • časté (postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100)

 • menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000)

 • zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000)

 • veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000)

 • neznáme (z dostupných údajov nie je možné určiť frekvenciu výskytu)


Ak spozorujete akékoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať tieto tablety a ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo sa spojte s pohotovostnou lekárskou službou v najbližšej nemocnici:


 • Závažné alergické reakcie (frekvencia výskytu je zriedkavá): opuch jazyka a/alebo hrdla, ťažkosti pri prehĺtaní, žihľavka (jemné vyrážky), ťažkosti s dýchaním, alergický opuch tváre (Quinckeho edém/angioedém), závažné závraty s veľmi rýchlym pulzom a silným potením.


 • Závažné poškodenia kože (frekvencia výskytu nie je známa): pľuzgiere na koži a rýchle zhoršovanie celkového stavu, erózie (vrátane mierneho krvácania) v oblasti očí, nosa, úst/pier alebo pohlavných orgánoch (Stevensov-Johnsonov syndróm, Leyllov syndróm, mnohopočetný erytém) a citlivosť na svetlo.


 • Ďalšie závažné stavy (frekvencia výskytu nie je známa): zožltnutie kože alebo očných bielkov (ťažké poškodenie pečeňových buniek, žltačka) alebo horúčka, vyrážka a zväčšenie obličiek niekedy s bolestivým močením a bolesťami v dolnej časti chrbta (závažný zápal obličiek).


 • Ak užívate pantoprazol dlhšie ako 3 mesiace, môže u vás dôjsť k poklesu hladiny horčíka v krvi. Nízka hladina horčíka sa prejaví ako únava, mimovoľné sťahy svalov, dezorientácia, kŕče, závraty, zvýšená tepová frekvencia. Ak máte niektorý z týchto príznakov, ihneď informujte svojho lekára. Nízka hladina horčíka môže viesť aj k zníženiu hladiny draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám bude pravidelne robiť krvné testy na sledovanie hladiny horčíka.


Ďalšie vedľajšie účinky sú:

 • Menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000)

Bolesť hlavy; závraty; hnačka; pocit nevoľnosti, vracanie, nadúvanie a plynatosť (vetry); zápcha; sucho v ústach; bolesť brucha a nepríjemný pocit v brušnej dutine; vyrážky na koži, vyrážka; erupcia, svrbenie; zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice; pocit slabosti, vyčerpania alebo celková slabosť; poruchy spánku.

 • Zriedkavé (postihujú 1 až 10 užívateľov z 10 000)

Poruchy videnia ako je rozmazané videnie; žihľavka; bolesť kĺbov; bolesti svalov; zmeny hmotnosti; zvýšenie telesnej teploty; opuch končatín (periférny edém); alergické reakcie; depresia; zväčšenie prsníkov u mužov.

 • Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000)

Dezorientácia (strata orientácie).

 • Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

Halucinácie, zmätenosť (hlavne u pacientov, ktorí už mali tieto príznaky); zníženie hladiny sodíka v krvi.


Vedľajšie účinky zistené krvnými testami:

 • Menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000): zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

- Zriedkavé (postihujú1 až 10 užívateľov z 10 000): zvýšenie hladiny bilirubínu; zvýšenie hladiny tukov v krvi.

 • Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 užívateľa z 10 000): zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré môže spôsobiť častejšie krvácanie alebo modriny ako je bežné; zníženie počtu bielych krviniek, ktoré môže viesť k častejším infekciám.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nolpazu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Blistrové balenie: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Obal: Uchovávajte v dobre uzatvorenom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Po prvom otvorení obalu spotrebujte liek do 3 mesiacov.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nolpaza obsahuje


- Liečivo je pantoprazol. Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).

- Ďalšie zložky sú manitol, krospovidón (typ B), uhličitan sodný, sorbitol (E420), kalciumstearát v jadre tabliet a hypromelóza, povidón (K25), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), propylénglykol, kopolymér MA/EA, nátriumlaurylsulfát, polysorbát 80, makrogol 6000 a mastenec v obalovej vrstve.


Ako vyzerá Nolpaza a obsah balenia

Nolpaza 20 mg sú svetlo hnedastožlté oválne mierne bikonvexné gastrorezistentné tablety.


Veľkosť balenia:

Škatuľka s 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 a 140 gastrorezistentnými tabletami v blistrovom balení.

Plastový obal so 100 ao 250 gastrorezistentnými tabletami.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Výrobca

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Slovinsko

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA HAARLEM, Holandsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann str. 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho spoločenstva pod nasledovnými menami:

Členský štát

Názov lieku

Rakúsko, Španielsko

Pantoprazol TEVA

Belgicko

Pantoprateva

Francúzsko

Pantoprazole TEVA

Dánsko, Nórsko, Švédsko

Pantoprazol KRKA

Fínsko, Grécko, Malta, Portugalsko

Pantoprazole KRKA

Nemecko

Pantoprazol TAD

Írsko

Zolepant

Taliansko

Pantoprazolo TEVA

Veľká Británia

Pantoprazole

Holandsko

Pantoprazol

Poľsko, Slovensko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Česká republika

Nolpaza 20 mg


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2013.

Písomná informácia pre používateľa

(pre veľkosti balenia 7 a 14 gastrorezistentných tabliet)


Nolpaza 20 mg

gastrorezistentné tablety

pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 2 týždňov, musíte kontaktovať lekára.

 • Bez konzultácie s lekárom nesmiete užívať Nolpazu dlhšie ako 4 týždne.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Nolpaza a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu

 3. Ako užívať Nolpazu

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Nolpazu

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nolpaza a na čo sa používa


Nolpaza obsahuje liečivo pantoprazol, ktorý blokuje „pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu. Takto znižuje množstvo kyseliny vo vašom žalúdku.


Nolpaza sa používa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenie záhy, regurgitácia kyseliny) u dospelých.

Reflux je spätný chod kyseliny zo žalúdka do pažeráka (“potravinová trubica”), ktorý sa môže zapáliť a bolieť.

Môže vám to vyvolať také príznaky ako bolestivý pocit pálenia na hrudi, ktorý postupuje k hrdlu (pálenie záhy) a kyslú chuť v ústach (regurgitácia kyseliny).


Už po prvom dni liečby Nolpazou môžete pocítiť ústup príznakov refluxu a pálenia záhy, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Na ústup príznakov môže byť potrebné užívať liek ďalšie 2 – 3 dni.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nolpazu


Neužívajte Nolpazu:


 • ak ste alergický na pantoprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak užívate liek, ktorý obsahuje atazanavir (na liečbu HIV-infekcie),

 • ak máte menej ako 18 rokov,

 • ak ste tehotná alebo dojčíte.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Nolpazu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

 • ak ste si liečili pálenie záhy alebo problémy so zažívaním nepretržito 4 týždne alebo dlhšie,

 • ak máte viac ako 55 rokov a denne užívate voľnopredajné lieky na podporu trávenia,

 • ak máte viac ako 55 rokov a vaše príznaky sa objavili až teraz alebo sa nedávno zmenili,

 • ak vám v minulosti operovali žalúdočné vredy alebo žalúdok,

 • ak máte problémy s pečeňou alebo máte žltačku (žltá koža alebo oči),

 • ak pravidelne navštevujete svojho lekára kvôli vážnym problémom a stavom,

 • ak musíte absolvovať endoskopické vyšetrenie alebo ureázový dychový test, ktorý sa volá C-urea test.


Ihneď povedzte svojmu lekárovi, skôr ako začnete užívať alebo po skončení užívania tohto lieku, ak zbadáte akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu byť signálom iného, závažnejšieho ochorenia:

 • nechcená strata telesnej hmotnosti (nemá vzťah k diéte alebo cvičebnému programu)

 • vracanie, zvlášť opakované

 • vracanie krvi; môže vyzerať ako tmavé zrnká kávy vo vašich zvratkoch

 • ak zbadáte krv vo vašej stolici; môže mať čierny alebo dechtovitý vzhľad

 • ťažkosti s prehĺtaním alebo bolesť pri prehĺtaní

 • ak ste bledý alebo máte pocit slabosti (chudokrvnosť)

 • bolesť na hrudi

 • bolesť žalúdka

 • ťažká a/alebo dlhotrvajúca hnačka, pretože Nolpaza môže byť spojená s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.

Váš lekár môže rozhodnúť, že potrebujete niektoré vyšetrenia.


Ak musíte podstúpiť nejaké krvné vyšetrenia, povedzte svojmu lekárovi, že užívate tento liek.


Už po prvom dni liečby Nolpazou môžete pocítiť ústup príznakov refluxu a pálenia záhy, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu. Nesmiete ho používať preventívne.


Ak máte opakované pálenie záhy alebo problémy s trávením dlhšiu dobu, pravidelne navštevujte svojho lekára.


Ak užívate inhibítor protónovej pumpy, ako je Nolpaza, najmä po dobu dlhšiu ako 1 rok, môže sa u vás mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice. Ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy), informujte o tom vášho lekára.


Iné lieky a Nolpaza

Nolpaza môže zmeniť správne pôsobenie niektorých iných liekov. Oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi ak užívate akýkoľvek liek, ktorý obsahuje jedno z nasledujúcich liečiv:

 • ketokonazol (používa sa liečbu plesňových infekcií),

 • warfarín a fenprokumon (používa sa zriedenie krvi a zabránenie vzniku krvných zrazenín). Možno budete potrebovať ďalšie krvné vyšetrenia,

 • atazanavir (používa sa na liečbu HIV – infekcií). Nesmiete užívať Nolpazu, keď užívate atazanavir.


Neužívajte Nolpazu s inými liekmi, ktoré môžu obmedziť množstvo kyseliny vznikajúcej vo vašom žalúdku, ako sú iné inhibítory protónovej pumpy (omeprazol, lanzoprazol alebo rabeprazol) alebo H2 antagonisty (napr.: ranitidín, famotidín).

Nolpazu však môžete užívať s antacidami (napr.: magaldrát, kyselina alginová, hydrogénuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan horečnatý alebo ich kombinácie), ak je to potrebné.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to aj pre rastlinné a homeopatické lieky.


Nolpaza a jedlo a nápoje

Tablety sa musia pred jedlom prehltnúť celé a zapiť tekutinou.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte Nolpazu ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo dojčíte.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak spozorujete nežiaduce účinky ako sú závraty alebo porucha videnia, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Nolpaza obsahuje sorbitol

Ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, tak sa predtým ako začnete užívať tento liek obráťte na vášho lekára.


3. Ako užívať Nolpazu


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Užite jednu tabletu denne. Neprekračujte túto odporučenú dávku 20 mg pantoprazolu denne.


Tento liek užívajte aspoň 2‑3 dni po sebe. Prestaňte užívať Nolpazu, keď vaše príznaky úplne vymiznú. Môže sa stať, že vracanie kyseliny a pálenie záhy u vás vymiznú už po jednom dni liečby Nolpazou, ale tento liek nie je určený na okamžitú úľavu.


Ak príznaky úplne nevymiznú do dvoch týždňov pravidelného užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom.

Neužívajte Nolpazu dlhšie ako 4 týždne bez konzultácie so svojím lekárom.


Tabletu užívajte pred jedlom v rovnakom čase každý deň. Tabletu prehltnite celú s trochou vody. Tabletu nehryzte ani neprelamujte.


Deti a dospievajúci

Nolpazu nesmú užívať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.


Ak užijete viac Nolpazy, ako máte

Okamžite to povedzte svojmu lekárovi. Ak je to možné, zoberte so sebou svoj liek a túto písomnú informáciu. Príznaky predávkovania nie sú známe.


Ak zabudnete užiť Nolpazu

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Nasledujúcu dávku užite na ďalší deň vo vašom zvyčajnom čase.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ihneď oznámte svojmu lekárovi, alebo sa spojte pohotovostným lekárom v najbližšej nemocnici, ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcichzávažných nežiaducich účinkov. Ihneď prestaňte užívať tento liek, ale zoberte si so sebou túto písomnú informáciu a/alebo tablety:


 • Závažné alergické reakcie (zriedkavé):

reakcie z precitlivenosti, nazývané aj anafylaktické reakcie, anafylaktický šok a angioedém. Typickými príznakmi sú: opuch tváre, pier, úst, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť problémy s prehĺtaním alebo dýchaním, žihľavka, závažné závraty spojené s rýchlym tlkotom srdca a silným potením.

 • Závažné kožné reakcie (častosť výskytu nie je známa):

vyrážka so svrbením, pľuzgiere alebo ošupovanie kože, strata kože okolo očí a krvácanie v okolí očí, nosa, úst alebo genitálií a rýchle zhoršenie celkového zdravotného stavu alebo vyrážky po vystavení sa slnku.

 • Iné závažné reakcie (častosť výskytu nie je známa):

zožltnutie kože a očí (dôsledkom závažného poškodenia pečene) alebo problémy s obličkami ako bolestivé močenie a bolesť v krížoch a horúčkou.

 • Ak užívate pantoprazol dlhšie ako 3 mesiace, môže u vás dôjsť k poklesu hladiny horčíka v krvi. Nízka hladina horčíka sa prejaví ako únava, mimovoľné sťahy svalov, dezorientácia, kŕče, závraty, zvýšená tepová frekvencia. Ak máte niektorý z týchto príznakov, ihneď informujte svojho lekára. Nízka hladina horčíka môže viesť aj k zníženiu hladiny draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám bude pravidelne robiť krvné testy na sledovanie hladiny horčíka.


Nežiaduce účinky sa môžu vyskytovať v určitých frekvenciách, ktoré sú definované takto:

 • veľmi časté: postihnú viac ako 1 používateľa z 10

 • časté: postihnú viac ako 1 až 10 používateľov z 100

 • menej časté: postihnú viac ako 1 až 10 používateľov z 1 000

 • zriedkavé: postihnú viac ako 1 až 10 používateľov z 10 000

 • veľmi zriedkavé: postihnú menej ako 1 používateľa z 10 000

 • neznáme: častosť výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov


 • Menej časté nežiaduce účinky:

bolesť hlavy, závraty, hnačka, pocit nevoľnosti, vracanie; nadúvanie a vetry, zápcha; sucho v ústach; bolesť brucha a ťažkosti v oblasti brucha, vyrážka na koži alebo žihľavka; svrbenie; pocit slabosti, vyčerpania alebo celkovej nepohody; poruchy spánku; zvýšenie pečeňových enzýmov v krvných testoch.


 • Zriedkavé nežiaduce účinky:

poruchy videnia ako je rozmazané videnie; bolesť kĺbov; bolesť svalov; zmeny telesnej hmotnosti; vzostup telesnej teploty; opuch končatín; alergické reakcie; depresia; zvýšenie bilirubínu a tukov v krvi (v krvných testoch).


 • Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky:

dezorientácia; zníženie počtu krvných doštičiek, čo vám môže častejšie ako zvyčajne spôsobiť krvácanie alebo vznik modrín; zníženie počtu bielych krviniek, čo môže viesť k častejším infekciám.


 • Neznáma častosť výskytu:

halucinácie, zmätenosť (hlavne u pacientov, ktorí už mali takéto príznaky); znížená hladina sodíka v krvi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nolpazu


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nolpaza obsahuje

 • Liečivo je pantoprazol.

Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).

 • Ďalšie zložky sú manitol, krospovidón (typ B), uhličitan sodný, sorbitol, kalciumstearát v jadre tabliet a hypromelóza, povidón (K25), oxid titaničitý (E171), žltý oxid železitý (E172), propylénglykol, kopolymér MA/EA, nátriumlaurylsulfát, polysorbát 80, makrogol 6000 a mastenec v obalovej vrstve.


Ako vyzerá Nolpaza a obsah balenia

Nolpaza 20 mg sú svetlo hnedastožlté oválne mierne bikonvexné gastrorezistentné tablety.


Veľkosť balenia:

Škatuľka so 7 alebo 14 gastrorezistentnými tabletami v blistrovom balení.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Výrobca

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Slovinsko

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, 2031 GA HAARLEM, Holandsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann str. 5, 27472 Cuxhaven, Nemecko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho spoločenstva pod nasledovnými menami:


Členský štát

Názov lieku

Rakúsko, Španielsko

Pantoprazol TEVA

Belgicko

Pantoprateva

Francúzsko

Pantoprazole TEVA

Dánsko, Nórsko, Švédsko

Pantoprazol KRKA

Fínsko, Grécko, Malta, Portugalsko

Pantoprazole KRKA

Nemecko

Pantoprazol TAD

Írsko

Zolepant

Taliansko

Pantoprazolo TEVA

Veľká Británia

Pantoprazole

Holandsko

Pantoprazol

Poľsko, Slovensko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Česká republika

Nolpaza 20 mg


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

KRKA Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, krka.slovakia@krka.biz


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 08/2013.


Nasledujúce odporúčania spôsobu života a zmien v stravovaní môžu tiež pomôcť zmierniť príznaky pálenia záhy alebo príznaky spojené s kyselinou.

 • vyhýbať sa veľkému objemu jedla

 • jesť pomaly

 • prestať fajčiť

 • znížiť spotrebu alkoholu a kofeínu

 • znížiť telesnú hmotnosť (pri nadváhe)

 • vyhnúť sa noseniu tesných odevov alebo opaskov

 • nejesť aspoň tri hodiny pred spaním

 • zvýšiť čelo postele (ak máte príznaky v noci)

 • znížiť príjem jedál, ktoré môžu spôsobiť pálenie záhy. Môže k nim patriť: čokoláda, mentol, mäta pieporná, mastné a vyprážané jedlá, kyslé jedlá, pikantná potrava, citrusové plody a ovocné džúsy, paradajky.


6Nolpaza 20 mg

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2009/10456

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2010/07311

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.:2011/00609

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2012/01698

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.:2012/03530


Súhrn charakteristických vlastností lieku

(pre veľkosti balenia 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 alebo 140 gastrorezistentných tabliet)


1. NÁZOV LIEKU


Nolpaza 20 mg

gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátusodnej soli pantoprazolu).


Pomocné látky:

Každá Nolpaza 20 mg gastrorezistentnátableta obsahuje 18 mg sorbitolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta.

Svetlo hnedastožlté oválne mierne bikonvexné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší

Symptomatická gastroezofageálna refluxná choroba.


Dlhodobá liečba a prevencia relapsu refluxnej ezofagitídy.


Dospelí

Prevencia gastroduodenálnych vredov vyvolaných neselektívnymi nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAIDs) u pacientov, ktorí potrebujú ustavičnú liečbu NSAIDs (pozri časť 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety sa nesmú drviť alebo žuvať, majú sa prehltnúť celé a zapiť vodou 1 hodinu pred jedlom.


Odporučené dávkovanie


Pediatrická populácia

Dospelí a dospievajúci vo veku 12 rokov a starší:

Symptomatická gastroezofageálna refluxná choroba

Odporúčaná dávka je jedna gastrorezistentná tableta Nolpazy 20 mg denne. Symptómy zvyčajne ustúpia do 2‑4 týždňov. Ak toto obdobie nie je dostačujúce, vyliečenie sa vo väčšine prípadov dosiahne v priebehu ďalších 4 týždňov liečby. Ak už symptómy ustúpili, prípadné znovuobjavenie príznakov sa môže regulovať režimom 20 mg pantoprazolu raz denne podľa potreby. Ak sa kontrola príznakov nedá udržať režimom ”podľa potreby”, môže sa zvážiť zmena liečby na pravidelnú.


Dlhodobá liečba a prevencia relapsu refluxnej ezofagitídy

Pri dlhodobej liečbe sa odporúča udržiavacia dávka jednej gastrorezistentnej tablety Nolpaza 20 mg denne, ktorá sa zvýši na 40 mg pantoprazolu denne, ak sa znovu objavia príznaky. Pre tento prípad je k dispozícii Nolpaza 40 mg. Po vyliečení relapsu sa môže dávka znovu znížiť na 20 mg pantoprazolu.


Dospelí

Prevencia gastroduodenálnych vredov vyvolaných neselektívnymi nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAIDs) u pacientov, ktorí potrebujú pravidelnú liečbu NSAIDs

Odporúčaná dávka je jedna gastrorezistentná tableta Nolpazy 20 mg denne.


Špeciálne skupiny pacientov


Pediatrická populácia

Deti mladšie ako 12 rokov

Z dôvodu obmedzených údajov o bezpečnosti a účinnosti pre túto vekovú skupinu sa Nolpaza neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov.


Pacienti s poškodením pečene

U pacientov s ťažkým poškodením pečene nemá denná dávka pantoprazolu prekročiť 20 mg (pozri časť 4.4).


Pacienti s poškodením obličiek

Úprava dávky u pacientov s poškodením obličiek nie je potrebná.


Starší pacienti

Úprava dávky u starších pacientov nie je potrebná.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, substituované benzimidazoly, sorbitol alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poškodenie pečene

U pacientov s ťažkým poškodením pečene sa majú pravidelne počas liečby pantoprazolom kontrolovať pečeňové enzýmy, najmä pri dlhodobom užívaní. Pri zvýšení hladín pečeňových enzýmov sa má liečba prerušiť (pozri časť 4.2).


Súbežné podávanie s NSAID

Užívanie Nolpazy 20 mg, ako prevencie gastroduodenálnych vredov zapríčinených neselektívnymi nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAIDs), sa má obmedziť na pacientov, ktorí vyžadujú pokračujúcu liečbu NSAIDs a majú zvýšené riziko vzniku gastrointestinálnych komplikácií. Zvýšené riziko sa má vyhodnotiť podľa individuálnych rizikových faktorov, napr. vysoký vek (>65 rokov), gastrický alebo duodenálny vred alebo krvácanie v hornej časti gastrointestinálneho traktu v anamnéze.


V prípade výskytu varovných príznakov

V prípade výskytu akéhokoľvek varovného príznaku (napr. významný neúmyselný pokles hmotnosti, opakujúce sa vracanie, dysfágia, hemateméza, anémia alebo meléna) a podozrenia na žalúdočné vredy alebo ich diagnostiky, je potrebné vylúčiť malignitu, keďže liečba pantoprazolom môže zmierniť príznaky a oddialiť stanovenie diagnózy.


Ak príznaky pretrvávajú aj napriek adekvátnej liečbe je potrebné zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Súbežné podávanie s atazanavirom

Súbežné podávanie atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak je kombinácia atazanaviru s inhibítormi protónovej pumpy nevyhnutná, odporúča sa klinický monitoring (napr. vírusová záťaž) v kombinácii so zvýšenou dávkou atazanaviru na 400 mg so 100 mg ritonaviru. Denná dávka pantoprazolu - 20 mg sa nemá prekročiť.


Vplyv na absorpciu vitamínu B12

Pantoprazol, tak ako všetky lieky znižujúce aciditu, môže znížiť absorpciu vitamínu B12 (kyanoko-balamínu) z dôvodu hypo- alebo achlorhydrie. Toto treba zvážiť pri dlhodobej liečbe pacientov so zníženými rezervami vitamínu B12 alebo s rizikovými faktormi zníženej absorpcie vitamínu B12 alebo keď sa spozorujú príslušné klinické symptómy.


Dlhodobá liečba

Pacienti majú byť pri dlhodobej liečbe pod pravidelným dohľadom, najmä ak trvanie liečby prekračuje 1 rok.


Gastrointestinálne infekcie spôsobené baktériami

Dá sa predpokladať, že pantoprazol, rovnako ako všetky inhibítory protónovej pumpy (PPI), zvyšuje počet baktérií, ktoré sa bežne nachádzajú v hornom gastrointestinálnom trakte. Liečba Nolpazou môže viesť k miernemu nárastu rizika gastrointestinálnych infekcií spôsobených baktériami ako je Salmonellaa Campylobacter.


Hypomagneziémia

U pacientov, u ktorých liečba inhibítormi protónovej pumpy, ako je pantoprazol, trvala najmenej tri mesiace a vo väčšine prípadov 1 rok, bola hlásená ťažká hypomagneziémia.Môžu byť prítomné závažné prejavy hypomagneziémie ako je únava, tetania, delírium, kŕče, závraty a komorová arytmia, ich nástup môže byť ale nenápadný a môžu byť prehliadnuté. U väčšiny pacientov sa hypomagneziémia napravila po nahradení magnézia a prerušení liečby inhibítormi protónovej pumpy.

U pacientov, u ktorých sa predpokladá dlhodobá liečba alebo ktorí užívajú inhibítory protónovej pumpy s digoxínom alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu (napr. diuretikami), by mali zdravotnícki pracovníci zvážiť meranie hladín magnézia pred začiatkom a pravidelne počas liečby inhibítormi protónovej pumpy.


Zlomeninybedrového kĺbu, zápästia a chrbtice

Inhibítory protónovej pumpy môžu mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia a chrbtice, prevažne u starších osôb alebo ak sú prítomné iné známe rizikové faktory, najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach a počas veľmi dlhej doby (>1 rok).Pozorovacie štúdie naznačujú, že inhibítory protónovej pumpy môžu zvýšiť celkové riziko fraktúry o 10‑40 %.Časť tohto nárastu môže byť spôsobená inými rizikovými faktormi.Pacientom s rizikom vzniku osteoporózy by mala byť poskytnutá starostlivosť v súlade s aktuálnymi klinickými odporúčaniami a mali by mať dostatočný prísun vitamínu D a kalcia.


Sorbitol

Nolpaza obsahuje sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami s fruktózovou intoleranciou nemajú užívať tento liek .


4.5 Liekové a iné interakcie


Vplyv pantoprazolu na absorpciu iných liekov

Vzhľadom na výraznú a dlhotrvajúcu inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny môže pantoprazol znížiť absorpciu liečiv, ktorých biologická dostupnosť závisí od pH v žalúdku, napr. niektoré azolové antimykotiká ako je ketokonazol, itrakonazol, posakonazol a iné lieky ako erlotinib.


Lieky na HIV (atazanavir)

Súbežné podávanie atazanaviru a iných liekov na HIV, ktorých absorpcia je závislá od pH, s inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k značnému zníženiu biologickej dostupnosti liekov na HIV a môže ovplyvniť účinnosť týchto liekov. Preto sa súbežné podávanie inhibítorov protónovej pumpy s atazanavirom neodporúča (pozri časť 4.4).


Antikoagulanciá kumarínového typu (fenprokumón alebo warfarín)

Aj keď sa v klinických farmakokinetických štúdiách nepozorovali interakcie pri súbežnom podávaní fenprokumónu alebo warfarínu, v postmarketingovom období sa v ojedinelých prípadoch zaznamenali zmeny hodnôt INR (International Normalised Ratio). Preto sa u pacientov liečených antikoagulanciami kumarínového typu (napr. fenprokumón alebo warfarín) odporúča kontrola protrombínového času/INR hodnôt po začatí, ukončení liečby alebo pri nepravidelnom užívaní pantoprazolu.


Ďalšie interakčné štúdie

Pantoprazol sa rozsiahle metabolizuje v pečeni pomocou enzymatického systému cytochrómu P450. Hlavnou metabolickou cestou je demetylácia systémom CYP2C19, inou metabolickou cestou je oxidácia systémom CYP3A4.


V interakčných štúdiách s liečivami tiež metabolizovanými týmito cestami, ako je karbamazepín, diazepam, glibenklamid, nifedipín a perorálne kontraceptíva obsahujúce levonorgestrel a etinylestradiol, sa však nezistili žiadne klinicky významné interakcie.


Výsledky mnohých interakčných štúdií dokazujú, že pantoprazol nemá vplyv na metabolizmus liečiv metabolizovaných systémom CYP1A2 (ako je kofeín, teofylín), CYP2C9 (ako je piroxikam, diklofenak, naproxen), CYP2D6 (ako je metoprolol), CYP2E1 (ako je etanol) ani neinterferuje s p-glykoproteínom, ktorý je spojený s absorpciou digoxínu.


Taktiež sa nezistili interakcie pri súčasnom používaní antacid.


Vykonali sa tiež interakčné štúdie pri súbežnom podávaní pantoprazolu s niektorými antibiotikami (klaritromycín, metronidazol, amoxicilín). Žiadne klinicky významné interakcie sa nezistili.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pantoprazolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Nolpaza sa môže užívať počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Zaznamenané bolo aj vylučovanie do materského mlieka u žien. Pri rozhodnutí o pokračovaní/prerušení dojčenia alebo pokračovaní/prerušení liečby liekom Nolpaza je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby liekom Nolpaza pre ženu.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ako sú závrat a poruchy videnia (pozri časť 4.8). V takomto prípade pacient nesmie viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Dá sa predpokladať, že nežiaduce účinky sa vyskytnú približne u 5 % pacientov. Najčastejšie hlásenými nežiaducimi účinkami sú hnačka a bolesť hlavy, ktoré sa vyskytujú u približne 1 % pacientov.


Tabuľka nižšie uvádza nežiaduce účinky hlásené pri pantoprazole , usporiadané podľa nasledovného hodnotenia frekvencie výskytu:


Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až <1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Na všetky nežiaduce účinky hlásené po uvedení lieku na trh nie je možné aplikovať frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov, preto sú uvedené pod frekvenciou “neznáma”.


V každej skupine frekvencie výskytu sú nežiaduce účinky zoradené v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky pantoprazolu v klinických štúdiách a po uvedení na trh.


Frekvencia

Orgán. systémy

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme


Poruchy krvi a lymfatického systémutrombocytopénia; leukopénia


Poruchy imunitného systému


hypersenzitivita (vrátane anaflaktických reakcií a anafylaktického šoku)Poruchy metabolizmu a výživy


hyperlipidémie a zvýšenie hladiny lipidov (triglyceridy, cholesterol); zmeny telesnej hmotnosti


hyponatriémia; hypomagneziémia (pozri časť 4.4)

Psychické poruchy

poruchy spánku

depresia (a všetky jej zhoršenia)

dezorientácia (a všetky jej zhoršenia)

halucinácie; zmätenosť (najmä u predisponovaných pacientov, ako aj zhoršenie pre-existujúcich príznakov)

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy; závrat
Poruchy oka


poruchy videnia/zahmlené videniePoruchy gastrointestinálneho traktu

hnačka; nevoľnosť/vracanie; abdominálna distenzia a nadúvanie; zápcha, sucho v ústach; bolesti brucha a diskomfort
Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšenie hladín pečeňových enzýmov (transaminázy, GGT)

zvýšenie hladiny bilirubínu


hepatocelulárne poškodenie; žltačka; zlyhanie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka/exantém/ erupcie; svrbenie

žihľavka; angioedém


Stevensov-Johnsonov syndróm; Lyellov syndróm; multiformný erytém; fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4)

artralgia; myalgiaPoruchy obličiek a močovej sústavy
intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov


gynekomastiaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

slabosť; únava a malátnosť

zvýšená telesná teplota; periférny edém
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania u ľudí nie sú známe.

Systémová expozícia dávkam až do 240 mg aplikovaným i.v. dlhšie ako 2 minúty bola dobre tolerovaná. Pretože sa pantoprazol vo veľkom rozsahu viaže na bielkoviny, nedá sa ľahko dialyzovať.


V prípadoch predávkovania s klinickými príznakmi otravy sa okrem symptomatickej a podpornej liečby neodporúčajú žiadne špecifické postupy liečby.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory protónovej pumpy

ATC kód: A02BC02


Mechanizmus účinku

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý špecifickou blokádou protónových púmp parietálnych buniek inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku.


Pantoprazol sa konvertuje na svoju aktívnu formu v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATPázu, t.j. finálny stupeň produkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Inhibícia závisí od dávky a ovplyvňuje ako bazálnu tak aj stimulovanú sekréciu kyseliny. U väčšiny pacientov príznaky vymiznú do 2 týždňov. Tak ako po aplikácii iných inhibítorov protónovej pumpy a inhibítorov H2receptorov liečba pantoprazolom znižuje kyslosť v žalúdku a úmerne s redukciou kyslosti sa zvyšuje hladina gastrínu. Zvýšenie hladiny gastrínu je reverzibilné. Vzhľadom na to, že sa pantoprazol viaže na enzým distálne od hladiny bunkového receptora, môže ovplyvniť sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Účinok je ten istý, bez ohľadu na to, či sa liek podáva perorálne alebo intravenózne.


Pantoprazol zvyšuje hladiny gastrínu pri hladovaní. Pri krátkodobom používaní zvyčajne neprekračuje normálny horný limit. Počas dlhodobej liečby sa vo väčšine prípadov hladiny gastrínu zdvojnásobia. K nadmernému zvýšeniu však dochádza len v ojedinelých prípadoch. Dôsledkom toho sa v ojedinelých prípadoch pri dlhodobej liečbe pozoruje mierne až stredné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (ECL) v žalúdku (jednoduchá až adenomatoidná hyperplázia). Podľa doposiaľ uskutočnených štúdií bola v štúdiách na zvieratách (pozri časť 5.3) zistená tvorba karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo žalúdočných karcinoidov, ktorá však nebola pozorovaná u človeka.


Na základe štúdií na zvieratách nemožno s určitosťou úplne vylúčiť vplyv dlhodobej liečby pantoprazolom prekračujúcej obdobie 1 roku na endokrinné parametre štítnej žľazy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Pantoprazol sa rýchlo absorbuje a maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne dokonca aj po jednorazovej dávke 20 mg. V priemere sú maximálne sérové koncentrácie 11,5 µg/ml dosiahnuté približne za 2,02,5 hodiny po užití a tieto hladiny zostávajú konštantné i po viacnásobnom podaní. Farmakokinetika sa po jednorazovom alebo opakovanom podaní nemení. Plazmatická kinetika pantoprazolu je v rozsahu podaných dávok 10‑80 mg lineárna po perorálnom ako aj po intravenóznom podaní.

Zistilo sa, že absolútna biologická dostupnosť z tablety je približne 77%. Súčasný príjem potravy nemá vplyv na AUC, maximálnu sérovú koncentráciu a tým na biologickú dostupnosť. Súčasný príjem potravy len zvyšuje variabilitu času vstrebávania.


Distribúcia

Väzba pantoprazolu na sérové proteíny je 98 %. Distribučný objem je okolo0,15 l/kg.


Eliminácia

Liečivo sa takmer výlučne metabolizuje v pečeni. Hlavnou cestou metabolizácie je demetylácia prostredníctvom CYP2C19 s následnou konjugáciou so sulfátom, medzi ďalšie metabolické cesty patrí oxidácia prostredníctvom CYP3A4. Terminálny polčas je približne 1 hodina a klírens sa pohybuje okolo 0,1 l/hod/kg. Vyskytlo sa niekoľko prípadov s oneskorenou elimináciou. Z dôvodu špecifickej väzby pantoprazolu na protónovú pumpu parietálnych buniek nekoreluje eliminačný polčas s omnoho dlhším pretrvávaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).

Hlavnú cestu exkrécie (asi 80 %) metabolitov pantoprazolu predstavuje renálna eliminácia, zvyšok sa vylučuje stolicou. Hlavným metabolitom v sére aj v moči je desmetylpantoprazol, ktorý sa konjuguje so sulfátom. Polčas hlavného metabolitu (asi 1,5 hod.) nie je oveľa dlhší ako polčas pantoprazolu.


Charakteristiky u pacientov/špeciálne skupiny jednotlivcov

Približne 3 % európskej populácie nemajú funkčný enzým CYP2C19 a títo ľudia sa označujú ako pomalí metabolizátori. U týchto osôb je metabolizmus pantoprazolu pravdepodobne katalyzovaný predovšetkým CYP3A4. Po podaní jednorazovej dávky 40 mg pantoprazolu bola priemerná plocha pod krivkou plazmatických koncentrácii v čase (AUC) približne 6x vyššia u pomalých metabolizátorov ako u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19 (aktívni metabolizátori). Priemerné maximálne plazmatické koncentrácie sa zvýšili asi o 60 %. Tieto zistenia nemajú vplyv na dávkovanie pantoprazolu.


Keď sa pantoprazol podáva pacientom s obmedzeniu funkciou obličiek (vrátane dialyzovaných pacientov), nie je potrebné znižovať dávku. Polčas pantoprazolu je krátky, tak ako aj u zdravých jednotlivcov. Iba veľmi malé množstvo pantoprazolu môže byť dialyzované. Hoci hlavný metabolit má mierne oneskorený polčas (2‑3 hod), exkrécia zostáva rýchla a preto nedochádza k akumulácii.

Napriek tomu, že u pacientov s cirhózou pečene (trieda A a B podľa Childa) polčas narastá na 3‑6 hod a hodnoty AUC sa zvyšujú o faktor 3‑5, maximálne sérové koncentrácie sa v porovnaní so zdravými jednotlivcami zvyšujú len mierne o faktor 1,3.


Taktiež nie je klinicky relevantné mierne zvýšenie AUC a Cmaxu starších dobrovoľníkov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi.


Pediatrická populácia

Po podaní jednorazovej dávky 20 alebo 40 mg pantoprazolu deťom vo veku 5‑16 rokov boli AUC a Cmaxv rozmedzí korešpondujúcom hodnotám u dospelých.

Po podaní jednorazových i.v. dávok 0,8 alebo 1,6 mg/kg pantoprazolu deťom vo veku 2‑16 rokov neboli výrazné súvislosti medzi klírensom pantoprazolu a vekom alebo hmotnosťou. AUC a distribučný objem boli porovnateľné s údajmi u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V dvojročných štúdiách karcinogenity na potkanoch bol pozorovaný výskyt neuroendokrinných nádorov. Okrem toho boli zaznamenané šupinaté bunkové papilómy v predžalúdku potkanov. Mechanizmus vedúci k tvorbe gastrických karcinoidov substituovanými benzimidazolmi bol starostlivo skúmaný a to dovoľuje vysloviť záver, že ide o sekundárnu reakciu na nadmerné zvýšenie sérových hladín gastrínu u potkanov pri dlhodobom podávaní vysokých dávok pantoprazolu. V dvojročných štúdiách na hlodavcoch bol pozorovaný nárast počtu nádorov na pečeni u potkanov a u samíc myší, čo bolo interpretované ako dôsledok vysokého pomeru metabolizovaného pantoprazolu v pečeni.


Zistilo sa nepatrné zvýšenie neoplastických zmien štítnej žľazy v skupine potkanov, ktoré dostávali najvyššiu dávku (200 mg/kg). Výskyt týchto nádorov je spojený so zmenami pri štiepení tyroxínu v pečeni potkana indukovanými pantoprazolom. Vzhľadom na to, že terapeutická dávka u človeka je nízka, neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky na štítnu žľazu.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa zaznamenali príznaky miernej fetotoxicity pri dávkach vyšších ako 5 mg/kg. Výskumy nepreukázali zhoršenú plodnosť alebo teratogénne účinky. Skúmala sa penetrácia do placenty u potkanov, pričom bolo zistené, že sa zvyšuje s pokračujúcou gestáciou. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu v plode, krátko pred pôrodom zvýšená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tabliet:

Manitol

Krospovidón (typ B)

Uhličitan sodný

Sorbitol (E420)

Kalciumstearát


Filmotvorná vrstva:

Hypromelóza

Povidón (K25)

Oxid titaničitý (E171)

Oxid železitý žltý (E172)

Propylénglykol

Kopolymér MA/EA

Nátriumlaurylsulfát

Polysorbát 80

Makrogol 6000

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


HDPE obal:

Po prvom otvorení obalu sa má liek spotrebovať do 3 mesiacov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Blistrové balenie: Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Obal: Uchovávajte v dobre uzatvorenom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (OPA/Al/PVC film a Al fólia) v papierovej škatuľke.

Veľkosti balenia: 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 100 x 1, 112 a 140 gastrorezistentnýchtabliet.


HDPE obal so silikagélovým vysušovadlom v poistnom PP šrobovacom vrchnáku.

Veľkosť balenia: 100 a 250 gastrorezistentnýchtabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0236/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.6.2007

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Súhrn charakteristických vlastností lieku

(pre veľkosti balenia 7 a 14 gastrorezistentných tabliet)


1. NÁZOV LIEKU


Nolpaza 20 mg

gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme seskvihydrátu sodnej soli).


Pomocné látky:

Každá gastrorezistentnátableta obsahuje 18 mg sorbitolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta.

Svetlo hnedastožlté, oválne, mierne bikonvexné tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Krátkodobá liečba príznakov refluxu (napr.: pálenie záhy, regurgitácia kyseliny) u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporučená dávka je 20 mg pantoprazolu (jedna tableta) denne.


Na zlepšenie príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2‑3 nasledujúce dni. Po úplnom ústupe príznakov sa liečba musí ukončiť. Bez konzultácie s lekárom nesmie liečba trvať dlhšie ako 4 týždne.


Pacienta treba poučiť, že ak po 2 týždňoch nepretržitej liečby nedôjde k žiadnemu ústupu príznakov, musí sa poradiť s lekárom.


Špeciálne populácie

U starších pacientov alebo u pacientov s porušenou funkciou obličiek alebo pečene nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Nolpaza sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


Spôsob podávania

Nolpaza 20 mg gastrorezistentné tablety sa nesmú žuvať alebo lámať, celé sa musia prehltnúť pred jedloms tekutinou.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).

Súbežné podávanie s atazanavirom (pozri časť 4.5)


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pacientov treba poučiť, aby sa spojili lekárom:


 • pri neočakávanom znížení telesnej hmotnosti, anémii, gastrointestinálnom krvácaní, dysfágii, pretrvávajúcom vracaní alebo vracaní krvi, pretože sa môžu poltačiť príznaky a oneskoriť diagnóza závažného ochorenia. V takomto prípade sa musí vylúčiť malígne ochorenie.


 • ak majú v anamnéze žalúdočné vredy alebo sa podrobili gastrointestinálnej operácii.


 • ak si nepretržite symptomaticky liečia poruchy trávenia alebo pálenia záhy dlhšie ako 4 týždne.


 • pri žltačke, poškodení pečene alebo ochorení pečene.


 • pri akomkoľvek závažnom ochorení, ktoré ovplyvňuje celkový pocit zdravia.


 • u pacientov starších ako 55 rokov s novo vzniknutými alebo nedávno zmenenými príznakmi.


Pacienti s dlhodobými rekurentnými príznakmi zažívacích ťažkostí a pálenia záhy musia navštevovať svojho lekára v pravidelných intervaloch. Zvlášť pacienti starší ako 55 rokov, ktorí denne užívajú liek ovplyvňujúci zažívacie ťažkosti a pálenie záhy, ktorý nie je na predpis, musia informovať svojho lekárnika alebo lekára.


Pacienti nesmú užívať súbežne žiaden iný inhibítor protónovej pumpy alebo liek zo skupiny H2antagonistov.


Pacienti sa musia poradiť so svojím lekárom pred užitím tohto lieku, ak sa majú podrobiť endoskopickému vyšetreniu alebo absolvovať ureázový dychový test.


Pacientov treba poučiť, že tabletami sa nedosiahne okamžitý ústup problémov.

Ústup príznakov môžu pacienti začať pociťovať približne po jednom dni liečby pantoprazolom, ale na dosiahnutie úplnej kontroly pálenia záhy môže byť potrebné užívať liek 7 dní. Pacienti nesmú užívať pantoprazol ako preventívny liek.


Zníženie kyslosti žalúdka akýmkoľvek spôsobom, vrátane inhibítorov protónovej pumpy, zvyšuje počet batérií, ktoré sú normálne prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba liekmi, ktoré znižujú kyslosť, vedie k mierne zvýšenému riziku gastrointestinálnych infekcií, ako sú infekcie spôsobené Salmonellou, Campylobacterom alebo C.diffcile.


U pacientov, u ktorých liečba inhibítormi protónovej pumpy, ako je pantoprazol, trvala najmenej tri mesiace a vo väčšine prípadov 1 rok, bola hlásená ťažká hypomagneziémia.Môžu byť prítomné závažné prejavy hypomagneziémie ako je únava, tetania, delírium, kŕče, závraty a komorová arytmia, ich nástup môže byť nenápadný a môžu byť prehliadnuté. U väčšiny pacientov sa hypomagneziémia napravila po nahradení magnézia a prerušení liečby inhibítormi protónovej pumpy.

U pacientov, u ktorých sa predpokladá dlhodobá liečba alebo ktorí užívajú inhibítory protónovej pumpy s digoxínom alebo liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu (napr. diuretikami), by mali zdravotnícki pracovníci zvážiť meranie hladín magnézia pred začiatkom a pravidelne počas liečby inhibítormi protónovej pumpy.


Inhibítory protónovej pumpy môžu mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia a chrbtice, prevažne u starších osôb alebo ak sú prítomné iné známe rizikové faktory, najmä ak sa užívajú vo vysokých dávkach a počas veľmi dlhej doby (>1 rok).Pozorovacie štúdie naznačujú, že inhibítory protónovej pumpy môžu zvýšiť celkové riziko fraktúry o 10‑40 %.Časť tohto nárastu môže byť spôsobená inými rizikovými faktormi.Pacientom s rizikom vzniku osteoporózy by mala byť poskytnutá starostlivosť v súlade s aktuálnymi klinickými odporúčaniami a mali by mať dostatočný prísun vitamínu D a kalcia.


Nolpaza obsahuje sorbitol. Tento liek nemajú užívať pacienti so zriedkavými dedičnými problémami s fruktózovou intoleranciou.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nolpaza môže znížiť absorpciu liečiv, ktorých biologická dostupnosť závisí od pH v žalúdku (napr. ketokonazol).


Preukázalo sa, že súbežné podanie 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru s omeprazolom (40 mg 1x denne) alebo 400 mg atazanaviru s lanzoprazolom (60 mg jednorázová dávka) zdravým dobrovoľníkom malo za následok významné zníženie biologickej dostupnosti atazanaviru. Absorpcia atazanaviru je závislá od pH. Pantoprazol sa preto nesmie podávať súbežne s atazanavirom (pozri časť 4.3).


Pantoprazol sa metabolizuje v pečeni enzýmovým systémom cytochrómu P450. Interakciu pantoprazolu s inými látkami, ktoré sa metabolizujú tým istým enzýmovým systémom nie je možné vylúčiť. V cielených testoch s karbamazepínom, kofeínom, diazepamom, diklofenakom, digoxínom, etanolom, glibenklamidom, metoprololom, naproxenom, nifedipínom, fenytoínom, piroxikamom, teofylínom a perorálnymi kontraceptívami obsahujúcimi levonorgestrel a etinylestradiol, sa však nezistili žiadne klinicky významné interakcie.


Aj keď sa v klinických farmakokinetických štúdiách nepozorovali interakcie pri súbežnom podávaní fenoprokumónu alebo warfarínu, v postmarketingovom období sa v ojedinelých prípadoch zaznamenali zmeny hodnôt INR (International Normalised Ratio). Preto sa u pacientov liečených antikoagulanciami kumarínového typu (fenoprokumon alebo warfarín) odporúča kontrola protrombínového času/INR hodnôt po začatí, ukončení liečby alebo pri nepravidelnom užívaní pantoprazolu.


Pri súbežnom podávaní antacíd nedochádza k žiadnym interakciám.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pantoprazolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu. V predklnických štúdiách sa nezískal žiaden dôkaz o poškodení fertility alebo teratogénnych účinkoch (pozri 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Tento liek sa nesmie používať počas gravidity.


Laktácia

Nie je známe, či sa pantoprazol vylučuje do materského mlieka u ľudí. V štúdiách na zvieratách sa preukázalo vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka. Tento liek sa nesmie používať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky ako závraty a poruchy videnia (pozri časť 4.8). Títo pacienti nesmú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Približne u 5 % pacientov sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky. Väčšina bežne zaznamenaných nežiaducich účinkov je hnačka, bolesť hlavy, obidva sa vyskytujú približne u 1 % pacientov. Počas liečby pantoprazolom sa zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky.


V nasledujúcej tabuľke sú nežiaduce účinky usporiadané podľa nasledujúcej klasifikácie frekvencie výskytu:


Veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až ≤1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až ≤1/1 000); veľmi zriedkavé (≤1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľka1. Nežiaduce účinky pantoprazolu z klinických štúdií a postmarketingových skúseností


Frekvencia


Orgánový

systém

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémutrombocytopénia; leukopénia


Poruchy nervového systému

bolesť hlavy;

závraty
Poruchy oka


poruchy videnia/ rozmazané videniePoruchy gastrointestinálneho

traktu

hnačka;

nauzea/vracanie;

abdominálna distenzia a nadúvanie; zápcha; sucho v ústach; abdominálna bolesť a diskomfort
Poruchy obličiek a močových ciest
intersticiálna nefritída

Poruchy kože a podkožného tkaniva

vyrážka, exantém, erupcie;

pruritus

žihľavka;

angioedém


Stevensov- Johnsonov syndróm;

Leyellov syndróm;

multiformný erytém;

fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4)

bolesť kĺbov;

bolesť svalovPoruchy metabolizmu a výživy


hyperlipidémia a zvýšenie lipidov (triglyceridy, cholesterol);

zmeny telesnej hmotnosti


hyponatrémia;

hypomagneziémia (pozri časť 4.4)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

asténia, únava, malátnosť

zvýšenie telesnej teploty;

periférny edémPoruchy imunitného systému


precitlivenosť (vrátane anafylaktickej reakcie a anafylaktického šoku)Poruchy pečene a žlčových ciest

zvýšenie pečeňových enzýmov (transamináz, γ-GT)


zvýšenie bilirubínuhepatocelulár-
ne poškodenie;

žltačka;

hepatocelulár-
ne

zlyhanie

Psychické poruchy

poruchy spánku

depresie (a

všetky druhy

zhoršenia)


dezorientácia (a

všetky druhy

zhoršenia)


halucinácie;

zmätenosť (zvlášť u pre-
disponova-
ných pacientov ale aj zhoršenie týchto prízna-
kov, ak už existovali)


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky predávkovania u ľudí nie sú známe.

Dávky až do 240 mg aplikované i. v. dlhšie ako 2 minúty boli dobre tolerované.

Pantoprazol sa vo veľkej miere viaže na bielkovimy, preto nie je ľahko dialyzovateľný.


Pri predávkovaní s klinickými príznakmi intoxikácie sa postupuje spôsobom obvyklým pri liečbe intoxikácií, nie sú odporučené žiadne špecifické terapeutické postupy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Inhibítory protónovej pumpy; ATC kód: A02BC02.


Mechanizmus účinku

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý v žalúdku inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej špecifickým blokovaním protónovej pumpy parietálnych buniek.


Pantoprazol sa konvertuje na aktívnu formu, cyklický sulfenamid, v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATP-ázu, t. j posledný stupeň produkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku.

Inhibícia závisí od dávky a pôsobí na bazálnu aj stimulovanú sekréciu. U väčšiny pacientov pálenie záhy a príznaky refluxu vymiznú do 1 týždňa. Pantoprazol znižuje kyslosť v žalúdku, dôsledkom čoho sa úmerne k znižovaniu kyslosti zvyšuje gastrín. Zvýšenie gastrínu je reverzibilné. Pretože pantoprazol sa viaže na enzým distálne k úrovni bunkového receptora, môže inhibovať sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Účinok je rovnaký pri podávaní lieku perorálne alebo intravenózne.


Hladiny gastrínu na lačno sa po aplikácii pantoprazolu zvyšujú. Pri krátkodobom užívaní väčšinou neprekračujú normálnu hornú hranicu. Počas dlhodobej liečby sa hladina gastrínu väčšinou zdvojnásobuje. Nadmerné zvýšenie sa však vyskytuje iba v ojedinelých prípadoch. Dôsledkom toho možno zaznamenať mierne až stredné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (ECL) v žalúdku u menšieho počtu pacientov počas dlhodobej liečby (jednoduchá adenomatoidná hyperplázia). Avšak podľa doteraz vykonaných dlhodobých štúdií sa tvorba karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo gastrických karcinoidov, ktoré sú popísané v štúdiách na zvieratách sa u ľudí nezistila (časť 5.3).


Klinická účinnosť


V retrospoektívnej analýze 17 štúdií s 5 960 pacientmi s gastro-ezofageálnou refluxnou chorobou (GORD), ktorí boli liečení 20 mg pantoprazolu v monoterapii, sa hodnotili symptómy spojené s refluxom kyseliny napr. pálenie záhy a regurgitácia kyseliny štandardizovanou metodikou. Vo vybraných štúdiách musel byť zaznamenaný aspoň jeden symptóm refluxu kyseliny počas 2 týždňov. V týchto štúdiách sa GORD diagnostikoval na základe endoskopického vyšetrenia s výnimkou jednej štúdie, ktorej sa zúčastnili pacienti len na základe symptomatológie.


V týchto štúdiách bolo percento pacientov s úplným ústupom pálenia záhy v patoprazolovej skupine medzi 54,0 % až 80,6 % po 7 dňoch. Po 14 a 28 dňoch sa úplný ústup pálenia záhy zaznamenal u 62,9 % až 88,6 %, resp. 68,1 % až 92,3 % pacientov.


Podobne ako pri pálení záhy, úplný ústup symptómov sa dosiahol aj pri regurgitácii kyseliny. Po 7 dňoch bolo percento pacientov s úplným ústupom regurgitácie kyseliny medzi 61,5 % až 84,4 %, po 14 dňoch medzi 67,7 % až 90,4 % a po 28 dňoch medzi 75,2 %až 94,5 %.


Preukázalo sa, že pantoprazol je jednoznačne účinnejší v porovnaní s placebom a s H2RA a nebol horší ako iné PPI. Miera ústupu symptómov refluxu kyseliny väčšinou nezávisela od pôvodného štádia GORD-u.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika sa nemení po jednorazovom alebo opakovanom podaní. Pri rozpätí dávky od 10 do 80 mg zostáva kinetika pantoprazolu v plazme lineárna po perorálnom aj po intravenóznom podaní.


Absorpcia

Pantoprazol sa po perorálnom podaní úplne a rýchlo absorbuje. Preukázalo sa, že absolútna biologická dostupnosť z tablety je približne 77 %. Priemerne po 2‑2,5 hodinách po podaní (tmax) jednej perorálnej dávky 20 mg sa dosiahla maximálna koncentrácia v sére (Cmax) približne 1‑1,5 μg/ml a tieto hodnoty zostávali konštantné aj po opakovanom podaní. Súbežný príjem potravy nemal vplyv na biologickú dostupnosť (AUC or Cmax), ale zvyšoval variabilitu lag-time (tlag).


Distribúcia

Distribučný objem je okolo 0,15 l/kg a väzba na bielkoviny v sére je približne 98 %.


Metabolizmus a vylučovanie

Klírens je približne 0,1 l/h/kg telesnej hmotnosti a terminálny polčas (t½) je približne 1 hod. Popísaných je niekoľko prípadov subjektov s oneskorenou elimináciou. Vzhľadom na špecifickú väzbu pantoprazolu na protónovú pumpu parietálnych buniek, polčas jeho eliminácie nie je v korelácii s dlhším trvaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).


Pantoprazol sa takmer úplne metabolizuje v pečeni. Hlavnou cestou vylučovania metabolitov pantoprazolu sú obličky (okolo 80 %); zvyšok sa vylúči stolicou. Hlavným metabolitom v sére aj v moči je desmetylpantoprazol konjugovaný so síranom. Polčas vylučovania hlavného metabolitu (približne 1,5 h) nie je oveľa dlhší ako u pantoprazolu.


Osobitné skupiny pacientov

Poškodenie obličiek

U pacientov so zníženou funkciou obličiek nie je potrebné zníženie dávkovania (vrátane dialyzovaných pacientov, dialýza odstráni len zanedbateľné množstvo pantoprazolu). Rovnako ako u zdravých pacientov je polčas pantoprazolu krátky. Hoci má hlavný metabolit dlhší polčas (2‑3 hod), vylučovanie je stále rýchle, preto nedochádza ku kumulácii.


Poškodenie pečene

Po podaní pantoprazolu pacientom s poškodenou pečeňou (triedy A, B a C podľa Childa-Pugha) sa polčas zvyšuje v rozmedzí 3 až 7 hodín a hodnoty AUC sa zvyšujú faktorom 3‑6, ale Cmaxsa zvýši iba nepatrne faktorom 1,3 v porovnaní so zdravými jedincami.


Starší

Mierne zvýšenie AUC a Cmaxu starších dobrovoľníkov v porovnaní s mladšími nie je klinicky významné.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxixity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V 2-ročných štúdiách karcinogenity na potkanoch sa zistili neuroendokrinologické neoplazmy. Okrem toho boli v jednej štúdii u potkanov zaznamenané skvamózne bunkové papilómy v oblasti ústia pažeráka. Po dôkladnom preskúmaní mechanizmu vedúcemu k tvorbe gastrických karcinoidov pri substitúcii benzimidazolmi sa prišlo k záveru, že sa jedná o sekundárnu reakciu na veľmi vysoké zvýšenie hladín gastrínu v sére, ktoré sa vyskytovali u potkanov počas dlhodobej liečby vysokými dávkami.

V 2-ročných štúdiách na hlodavcoch sa pozoroval zvýšený počet nádorov pečene u potkanov (iba v jednej štúdii na potkanoch) a u myších samičiek, čo sa interpretovalo ako dôsledok vysokej rýchlosti metabolizmu pantoprazolu v pečeni. Mierne zvýšenie neoplastických zmien štítnej žľazy sa zaznamenalo v skupine potkanov, ktorí dostávali najvyššie dávky (200 mg/kg telesnej hmotnosti) v jednej 2-ročnej štúdii. Výskyt týchto neoplaziem súvisí so zmenami pri odbúravaní tyroxínu v pečeni potkanov, ktoré vyvolal pantoprazol. Vzhľadom na to, že terapeutická dávka u človeka je nízka, neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky na štítnu žľazu.

V štúdiách na zvieratách (potkany) s dávkou 5 mg/kg telesnej hmotnosti sa nepozorovali žiadne známky embryotoxicity (NOAEL, No Observed Adverse Effect Level). Štúdie nepreukázali dôkaz o poškodení plodnosti alebo o teratogénych účinkoch. U potkanov sa skúmala penetrácia pantoprazolu placentou, pričom sa zistilo, že sa zvyšuje pri pokročilej gestácii. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu v plode krátko pred pôrodom zvýšená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tabliet:

Manitol

Krospovidón (typ B)

Uhličitan sodný

Sorbitol (E420)

Kalciumstearát


Filmotvorná vrstva:

Hypromelóza

Povidón (K25)

Oxid titaničitý (E171)

Oxid železitý žltý (E172)

Propylénglykol

Kopolymér MA/EA

Nátriumlaurylsulfát

Polysorbát 80

Makrogol 6000

Mastenec


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (OPA/Al/PVC film a Al fólia) v papierovej škatuľke.

Veľkosti balenia: 7 alebo 14 gastrorezistentnýchtabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0236/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 19.6.2007

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2013

9


Nolpaza 20 mg