+ ipil.sk

Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztokPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok

pantoprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nolpazu 40 mg prášok na injekčný roztok

3. Ako používať Nolpazu 40 mg prášok na injekčný roztok

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nolapzu 40 mg prášok na injekčný roztok

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok a na čo sa používa


Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztokje selektívny „inhibítor protónovej pumpy“, liek ktorýznižuje množstvo kyseliny, ktorá sa vytvára vo vašom žalúdku. Používa sa na liečbu chorôb žalúdka a čriev súvisiacich so zvýšeným vylučovaním žalúdočnej kyseliny.

Tento liek sa podáva injekčne do žíl a bude vám podaný len v tom prípade, ak váš lekár rozhodne, že injekčné podanie je pre vás v danej chvíli prospešnejšie ako užitie tabliet pantoprazolu. Hneď ako to váš zdravotný stav dovolí, lekár vám zmení injekčnú liečbu na liečbu tabletami.


Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok sa používa na liečbu:


 • refluxnej ezofagitídy, zápalu pažeráka (trubica spájajúca vaše hrdlo s vaším žalúdkom) sprevádzaného tým, že sa žalúdočná kyseliny vracia do pažeráka;

 • žalúdočného vredu a dvanástnikového vredu;

 • Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu a iných stavov, kedy sa žalúdočná kyselina vylučuje vo zvýšenej miere.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nolpazu 40 mg prášok na injekčný roztok


Nepoužívajte Nolpazu 40 mg prášok na injekčný roztok


- ak ste alergický na pantoprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste alergický na lieky obsahujúce iné inhibítory protónovej pumpy.


Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete používať Nolpazu 40 mg prášok na injekčný roztok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru:


 • Ak máte ťažké poškodenie pečene. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste niekedy v minulosti mali problémy s pečeňou. Váš lekár vám bude častejšie kontrolovať funkciu pečeňových enzýmov. Ak sa hodnoty pečeňových enzýmov zvýšia, liečba sa má prerušiť.

 • Ak užívate liek obsahujúci atazanavir (na liečbu HIV infekcie) súčasne s pantoprazolom, požiadajte svojho lekára o ďalšie pokyny.


Ak zaznamenáte niektorý z nasledovných príznakov, povedzte to okamžite vášmu lekárovi:

 • neplánovaný úbytok hmotnosti

 • opakujúce sa vracanie

 • ťažkosti pri prehĺtaní

 • vracanie krvi

 • bledosť a slabosť (anémia)

 • krv v stolici

 • ťažké a/alebo pretrvávajúce hnačky, pretože pantoprazol je spojený s miernym nárastom infekčnej hnačky.


Váš lekár sa môže rozhodnúť, že potrebujete podstúpiť niektoré testy, aby sa vylúčilo zhubné ochorenie, pretože pantoprazol môže zmierňovať niektoré príznaky zhubného ochorenia, čím môže oddialiť jeho diagnostikovanie. Ak vaše príznaky napriek liečbe pretrvávajú, budú sa zvažovať ďalšie vyšetrenia.


Ak užívate inhibítor protónovej pumpy, ako je Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok, najmä po dobu dlhšiu ako 1 rok, môže sa u vás mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice. Ak máte osteoporózu alebo užívate kortikosteroidy (lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy), informujte o tom vášho lekára.


Deti a dospievajúci

Tieto injekcie sa neodporúčajú na použitie u detí.


Iné lieky a Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok

Injekcie pantoprazolu môžu ovplyvňovať účinnosť iných liekov, povedzte preto vášmu lekárovi, ak užívate:


 • liečivá ako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používané na liečbu infekcií spôsobených plesňami) alebo erlotinib (používaný na liečbu niektorých druhov rakoviny), pretože Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok môže týmto a iným liekom zabrániť v ich účinku;

 • warfarín a fenprokumon, ktoré majú vplyv na riedenie a zrážanie krvi. Môžete potrebovať ďalšie kontroly;

 • atazanavir (používaný na liečbu infekcie HIV);

 • metotrexát (chemoterapeutické liečivo používané vo vysokých dávkach na liečbu rakoviny).


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.


Skúsenosti s užívaním pantoprazolu u tehotných žien sú obmedzené. Bolo hlásené vylučovanie pantoprazolu do ľudského materského mlieka. Ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste tehotná alebo ak dojčíte, mal by vám byť tento liek podávaný len vtedy, ak váš ošetrujúci lekár uváži, že úžitok pre vás je väčší ako možné riziko pre vaše nenarodené alebo dojčené dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Ak pocítite vedľajšie účinky ako závrat alebo porucha videnia, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.


Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. je v podstate “bez obsahu sodíka”.


3. Ako používať Nolpazu 40 mg prášok na injekčný roztok


Váš lekár alebo zdravotná sestra vám podajú dennú dávku lieku ako injekciu do žily. Dĺžka podávania injekcie bude 2 až 15 minút.


Odporúčaná dávka je:


Pri žalúdkových vredoch, dvanástnikových vredoch a refluxnej ezofagitíde

Jedna injekčná liekovka (40 mg pantoprazolu) denne.


Pri dlhotrvajúcej liečbe Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu a iných stavoch, pri ktorých sa v žalúdku tvorí prebytok kyseliny

Dve injekčné liekovky (80 mg pantoprazolu) denne.


Na základe množstva kyseliny vytvorenej vo vašom žalúdku vám môže lekár neskôr upraviť dávku lieku. Ak máte predpísaných viac ako dve injekčné liekovky (80 mg) denne, denná dávka bude rozdelená na dve rovnaké dávky. Dočasne vám môže váš lekár predpísať aj viac ako štyri injekčné liekovky (160 mg) denne. Ak potrebujete rýchlu úpravu hladiny žalúdočnej kyseliny, počiatočná denná dávka 160 mg (4 injekčné liekovky) pantoprazolu by mala postačovať na zníženie množstva kyseliny vo vašom žalúdku.


Osobitné skupiny pacientov


 • Ak máte ťažké poškodenie pečene nemá denná dávka prekročiť 20 mg pantoprazolu (pol injekčnej liekovky).


Použitie u detí a dospievajúcich


Deti (mladší ako 18 rokov).

 • Tieto injekcie sa neodporúčajú na použitie u detí.


Ak dostanete viac Nolpazy 40 mg prášok na injekčný roztok ako máte


Dávky sú starostlivo sledované lekárom alebo zdravotnou sestrou a preto je predávkovanie veľmi nepravdepodobné. Príznaky z predávkovania nie sú známe.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencie možného výskytu vedľajších účinkov, ktoré sú uvedené nižšie sú definované ako:

Veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí,

Časté: môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí,

Menej časté: môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí,

Zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí,

Veľmi zriedkavé: môžu postihúť až 1 z 10 000 ľudí,

Neznáme: frekvencia výskytu sa nedá stanoviť z dostupných údajov.


Ak pocítite ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite to oznámte svojmu lekárovi, alebo navštívte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici:


 • Ťažká alergická reakcia (zriedkavá frekvencia): opuch jazyka a/alebo hrdla, ťažkosti s prehĺtaním, žihľavka, ťažkosti pri dýchaní, alergický opuch tváre (Quinckeho edém/angioedém), silný závrat s veľmi zrýchleným tepom a silné potenie.


 • Závažné prejavy na pokožke (neznáma frekvencia): vytváranie pľuzgierikov na koži a rýchle sa zhoršujúci celkový stav, erózia (narušenie povrchu, vrátane mierneho krvácania) očí, nosa, úst/pier alebo genitálií (Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm, multiformný erytém) a precitlivenosť na svetlo.

 • Iné závažné prejavy (neznáma frekvencia): zožltnutie pokožky, alebo očných bielok (ťažké poškodenie pečeňových buniek, žltačka) alebo horúčka, vyrážka a zväčšenie obličiek niekedy s bolesťou pri močení a bolesťou chrbta (silný zápal obličiek).

Ak používate pantoprazol dlhšie ako 3 mesiace, môže u vás dôjsť k poklesu hladiny horčíka v krvi. Nízka hladina horčíka sa prejaví ako únava, mimovoľné sťahy svalov, dezorientácia, kŕče, závraty, zvýšená tepová frekvencia. Ak máte niektorý z týchto príznakov, ihneď informujte svojho lekára. Nízkahladina horčíkamôže viesť aj k zníženiuhladiny draslíkaalebo vápnika v krvi. Vášlekár sa môže rozhodnúť, že vám bude pravidelnerobiť krvné testyna sledovaniehladiny horčíka.


Ďalšie vedľajšie účinky sú:

 • Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):

zápal žilovej steny a vytvorenie krvnej zrazeniny (tromboflebitída) v mieste podania injekcie.

 • Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

bolesť hlavy; závrat; hnačka; nevoľnosť; vracanie; nadúvanie a vetry; zápcha; sucho v ústach; bolesť brucha a problémy s trávením; kožná vyrážka; kožný výsev; svrbenie; zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice; pocit slabosti; celkové vyčerpanie, poruchy spánku.

 • Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

poruchy videnia, ako je rozmazané videnie; žihľavka; bolesť kĺbov, bolesť svalov; zmeny hmotnosti; zvýšenie telesnej teploty; opuch končatín (periférny edém); alergická reakcia; depresia; zväčšenie prsných žliaz u mužov; poruchy chuti.

 • Veľmi zriedkavé (môžu postihúť až 1 z 10 000 ľudí):

dezorientácia(strata orientácie).

 • Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

halucinácie, zmätenosť (najmä u pacientov, ktorí už mali v minulosti takéto príznaky; znížená hladina sodíka v krvi; zníženie hladiny vápnika v krvi; zníženie hladiny draslíka v krvi; mravčenie alebo necitlivosť v rukách alebo nohách, svalové kŕče.


Vedľajšie účinky zaznamenané pri krvných testoch:

 • Menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí):

zvýšenie hladín pečeňových enzýmov.

 • Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí):

zvýšená hladina bilirubínu; zvýšené hladiny tukov v krvi; závažné zníženie počtu bielych krviniek, čo môže zvýšiť náchylnosť na infekcie.

 • Veľmi zriedkavé (môžu postihúť až 1 z 10 000 ľudí):

zníženie počtu krvných doštičiek, čo môže spôsobiť krvácavosť a zvýšené tvorenie modrín, zníženie počtu bielych krviniek vo vašej krvi, čo môže viesť k častejším infekciám; závažné zníženie počtu krvných buniek, čo môže spôsobiť slabosť, tvorbu modrín alebo zvýšiť náchylnosť na infekcie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika, alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Nolpazu 40 mg prášok na injekčný roztok


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na injekčnej liekovke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Po rekonštitúcii alebo po rekonštitúcii a nariedení bola preukázaná chemická a fyzikálna stabilita na použitie do 12 hodín pri 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska by sa mal liek použiť okamžite. Ak sa liek nepoužije okamžite, čas a podmienky uchovania pred použitím sú v zodpovednosti používateľa.

Nepoužívajte Nolpazu 40 mg prášok na injekčný roztok, ak zistíte, že sa vizuálny vzhľad lieku zmenil (ak spozorujete zákal alebo vyzrážanie).


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok obsahuje


- Liečivo je pantoprazol.

Každá injekčná liekovka obsahuje 40 mg pantoprazolu vo forme seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu.

- Ďalšie zložky (pomocné látky) sú manitol (E421), dihydrát nátriumcitrátu a hydroxid sodný na úpravu pH.


Ako vyzerá Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok a obsah balenia

Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok je biely až takmer biely rovnomerne porézny lyofilizát.


Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok je dostupný vbaleniach: 1, 5, 10 a 20 sklených injekčných liekoviek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko


Výrobca

KRKA d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto,

Slovinsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu

Názov lieku

Česká republika

Nolpaza 40 mg

Poľsko

Nolpaza

Rumunsko

Nolpaza 40 mg pulbere pentru solutie injectabila

Slovinsko

Nolpaza 40 mg prašek za raztopino za injiciranje

Slovenská republika

Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2014.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Injekčný roztok sa pripraví pridaním 10 ml fyziologického roztoku chloridu sodného s koncentráciou 9 mg/ml (0,9%) do injekčnej liekovky s obsahom suchého prášku. Takto pripravený roztok sa môže podávať priamo alebo po zmiešaní so 100 ml fyziologického injekčného roztoku chloridu sodného s koncentráciou 9 mg/ml (0,9%) alebo injekčného roztoku glukózy s koncentráciou 50 mg/ml (5%). Na nariedenie sa majú použiť sklenené alebo plastové obaly.


Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok sa nemá pripravovať alebo miešať s inými rozpúšťadlami ako je uvedené.


Po zriedeníaleborekonštitúcii a zriedeníbola preukázanáchemická a fyzikálna stabilitapočas 12 hodín pri teplote 25C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok spotrebovať okamžite. Ak sa nespotrebuje okamžite, čas a podmienky uchovávania pripraveného roztoku pred použitím sú v zodpovednosti používateľa.


Liek sa má podávať intravenózne počas doby 2-15 minút.


Obsah injekčnej liekovky je určený len na jednorazové použitie. Zvyšok lieku, ktorý zostane v obale, alebo ktorého vzhľad sa zmenil (napr. dôjde k zakaleniu alebo precipitácii) sa musí zlikvidovať.


6Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


Nolpaza 40 mgprášok na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá injekčná liekovka obsahuje 40 mg pantoprazolu (ako seskvihydrát sodnej soli pantoprazolu).


Pomocné látky so známym účinkom:

Každá injekčnáliekovka obsahuje 5,0 mg dihydrátu nátriumcitrátu a hydroxid sodný q.s.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok na injekčný roztok.


Biely až takmer biely rovnomerne porézny lyofilizát.


pH roztoku rekonštituovaného s 10 ml 0,9 % roztoku NaCl je približne 10 a osmolalita približne 382 mOsm/kg.


pH roztoku po ďalšej rekonštitúcii so 100 ml 0,9 % roztoku NaCl je približne 9 alebo 8,5 pri rekonštitúcii s 5% roztokom glukózy.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


 • Refluxná ezofagitída

 • Žalúdkový a dvanástnikový vred

 • Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické hypersekrečné stavy


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Tento liek má podávať zdravotnícky pracovník pod náležitým lekárskym dohľadom.


Intravenózne podávanie pantoprazolu sa odporúča len v prípadoch, keď nie je vhodná perorálna aplikácia. O intravenóznom použití sú dostupné údaje len v trvaní najviac 7 dní. Preto, hneď ako môže byť liečba intravenóznym pantoprazolom prerušená, sa má liečba zmeniť na perorálnu a 40 mg pantoprazolu sa má podávať p.o.


Odporučená dávka:


Žalúdkový a dvanástnikový vred, refluxná ezofagitída

Odporúčaná intravenózna dávka je jedna liekovka pantoprazolu (40 mg) denne.


Zollingerov-Ellisonov syndróm a iné patologické hypersekrečné stavy

Dlhodobá liečba pacietov so Zollingerovým-Ellisonovým syndrómom a inými patologickými hypersekrečnými stavmi má začať s dennou dávkou 80 mg pantroprazolu i.v.. Potom sa môže dávka podľa potreby zvyšovať alebo znižovať na základe miery vylučovania žalúdočnej kyseliny. Dávky vyššie ako 80 mg denne sa majú rozdeliť a podávať dvakrát denne. Dočasné zvýšenie dávky nad 160 mg pantoprazolu denne je možné, nemá však trvať dlhšie ako je potrebné na primeranú kontrolu kyseliny.


V prípade, ak je potrebná rýchla kontrola kyseliny, počiatočná dávka 2 x 80 mg pantoprazolu intravenózne je dostatočná na zníženie vylučovania kyseliny v cielenom rozsahu (<10 mEq/h) do jednej hodiny u väčšiny pacientov.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.


Pacienti s poškodením pečene

U pacientov s ťažkým poškodením pečene (pozri časť 4.4) nemá denná dávka prekročiť 20 mg pantoprazolu (pol liekovky s obsahom 40 mg pantoprazolu).


Pacienti s poškodením obličiek

U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávky.


Pediatrická populácia

Skúsenosti s deťmi sú limitované. Preto, kým nebudú k dispozícii ďalšie údaje, sa intravenózny pantoprazol neodporúča na použitie u pacientov mladších ako 18 rokov.


Spôsob podávania


Injekčný roztok sa pripraví pridaním 10 ml 0,9 % roztoku NaCl (9 mg/ml). Návod na prípravu roztoku je uvedený v časti 6.6. Pripravený roztok sa môže podať priamo alebo sa môže podať po zmiešaní so 100 ml 9 % roztoku NaCl (9 mg/ml) alebo 5 % roztoku glukózy (55 mg/l).


Roztok sa musí po príprave použiť do 12 hodín (pozri časť 6.3).


Liek sa má podávať intravenózne počas 2 – 15 minút.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo, substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Poškodenie pečene

Pacientom s ťažkým poškodením pečene sa majú počas liečby pantoprazolom kontrolovať pečeňové enzýmy. Pri zvýšení hladín pečeňových enzýmov sa má intravenózna liečba pantoprazolom prerušiť (pozri tiež časť 4.2).


Kombinovaná liečba

Pri kombinovanej liečbe treba venovať pozornosť aj súhrnom charakteristických vlastností všetkých zodpovedajúcich liekov.


Ak sú prítomné varovné príznaky

Ak sú prítomné akékoľvek varovné príznaky (napr. výrazný neúmyselný úbytok hmotnosti, rekurentné vracanie, dysfágia, hemateméza, anémia alebo meléna) a keď je podozrenie alebo je prítomný žalúdkový vred, treba vylúčiť malignitu, nakoľko liečba pantoprazolom môže zmierniť príznaky a oddialiť diagnózu.

Ak príznaky aj napriek adekvátnej liečbe pretrvávajú, treba zvážiť ďalšie vyšetrenie.


Súčasné podávanie s atazanavirom

Súčasné podávanie atazanaviru a inhibítorov protónovej pumpy sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak sa kombinácia atazanaviru a inhibítorov protónovej pumpy považuje za nevyhnutnú, odporúča sa dôsledné klinické monitorovanie (napr. viral load – stanovenie počtu vírusových častíc v objeme krvi) spolu so zvýšením dávky atazanaviru na 400 mg s pridaním 100 mg ritonaviru. Nemá sa prekročiť denná dávka 20 mg pantoprazolu.


Gastrointestinálne infekcie spôsobené baktériami

Dá sa očakávať, že pantoprazol, tak ako všetky inhibítory protónovej pumpy, zvyšuje v žalúdku počet baktérií normálne prítomných v hornej časti gastrointestinálneho traktu. Liečba pantoprazolom môže viesť k miernemu nárastu rizika gastrointestinálnych infekcií, spôsobených baktériami ako je Salmonellaa Campylobactera C. difficile.


Hypomagneziémia

Upacientov, u ktorých liečbainhibítormiprotónovejpumpy, akoje pantoprazol,trvala najmenejtri mesiace a vo väčšine prípadov 1 rok, bola hlásená ťažkáhypomagneziémia.Môžu byť prítomné závažnéprejavyhypomagneziémieako je únava, tetania, delírium, kŕče, závraty akomorováarytmia, ich nástup môže byťnenápadný a môžu byť prehliadnuté. U väčšiny pacientov sa hypomagneziémia napravila po nahradení magnézia a prerušení liečby inhibítormiprotónovejpumpy.

U pacientov, u ktorých sa predpokladá dlhodobáliečba aleboktorí užívajú inhibítory protónovej pumpys digoxínomalebo liečivami, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu(napr.diuretikami), majú zdravotnícki pracovnícizvážiť meraniehladín magnéziapred začiatkom a pravidelne počas liečby inhibítormi protónovej pumpy.


Zlomeninykostí

Inhibítoryprotónovej pumpymôžu miernezvýšiť rizikozlomeniny bedrového kĺbu, zápästia a chrbtice,prevažne u starších osôb alebo ak súprítomné inéznáme rizikové faktory, najmäak sa užívajú vo vysokých dávkach a počas veľmidlhej doby (>1 rok).Pozorovacieštúdie naznačujú, že inhibítoryprotónovej pumpymôžu zvýšiťcelkové rizikofraktúry o10-40 %. Časť tohto nárastu môže byť spôsobená inýmirizikovýmifaktormi.Pacientom srizikom vzniku osteoporózy má byť poskytnutá starostlivosť v súlades aktuálnymiklinickýmiodporúčaniami amajú mať dostatočnýprísun vitamínuD a kalcia.


Sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v dávke, t.j. je v podstate “bez obsahu sodíka”.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinok pantoprazolu na absorpciu iných liekov

Z dôvodu intenzívnej a dlhotrvajúcej inhibície sekrécie žalúdočnej kyseliny môže pantoprazol znížiť absorpciu liekov, ktorých biodostupnosť závisí od pH, napr. niektorých azolových antimykotík, ako sú ketokonazol, itrakonazol, posakonazol a iných liekov, ako napr. erlotinib.


Liečba HIV (atazanavir)

Súčasné užívanie atazanaviru a iných liekov na HIV, ktorých absorpcia je závislá na pH s inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k výraznému zníženiu biodostupnosti týchto liekov na HIV a môže ovplyvniť ich účinnosť. Preto sa súčasné užívanie inhibítorov protónovej pumpy a atazanaviru neodporúča (pozri časť 4.4).


Antikoagulanciá kumarínového typu (fenprokumon alebo warfarín)

Aj keď neboli počas klinických farmakokinetických štúdií pozorované žiadne interakcie pantoprazolu s fenprokumonom alebo warfarínom, v postmarketingovom období bolo zaznamenaných niekoľko ojedinelých prípadov zmeny hodnôt INR (International Normalised Ratio)pri súčasnej liečbe týmito liečivami. Preto, ak pacient užíva antikoagulanciá kumarínového typu (napr. fenprokumon alebo warfarín), odporúča sa kontrola protrombínového času/INR hodnôt na začiatku, po ukončení liečby alebo pri nepravidelnom užívaní pantoprazolu.


Metotrexát

Pri súčasnom podávaní vysokých dávok metotrexátu (napr. 300 mg) a inhibítorov protónovej pumpy bolo u niektorých pacientov hlásené zvýšenie hladín metotrexátu. Preto v prípadoch, kedy sa používajú vysoké dávky metotrexátu, napríklad pri rakovine a psoriáze, sa má zvážiť dočasné ukončenie používania pantoprazolu.


Iné interakčné štúdie

Pantoprazol sa extenzívne metabolizuje v pečeni pomocou enzymatického systému cytochrómu P450. Hlavná metabolická dráha je demetylácia pomocou CYP2C19 a ďalšou metabolickou dráhou je oxidácia pomocou CYP3A4.

Interakčné štúdie s liekmi metabolizovanými týmito dráhami, ako sú karbamazepín, diazepam, glibenklamid, nifedipín a perorálne kontraceptíva obsahujúce levonorgestrel a etinylestradiol nepreukázali žiadne klinicky významné interakcie.


Výsledky z radu interakčných štúdií dokázali, že pantoprazol nevplýva na metabolizmus liečiv metabolizovaných pomocou CYP1A2 (ako sú kofeín, teofylín), CYP2C9 (ako sú piroxikam, diklofenak, naproxén), CYP2D6 (ako je metoprolol), CYP2E1 (ako je etanol) alebo nezasahuje do absorpcie digoxínu súvisiacej s p-glykoproteínom.


Taktiež sa nepozorovali interakcie so súčasne podávanými antacidami.


Robili sa interakčné štúdie pri súčasnom podávaní pantoprazolu a niektorých antibiotík (klaritomycín, metronidazol, amoxicilín). Neboli objavené žiadne klinicky významné interakcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití pantoprazolu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Pantoprazol má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných prípadoch.


Laktácia

Štúdie na zvieratách preukázali, že sa pantoprazol vylučuje do materského mlieka. Vylučovanie pantoprazolu do materského mlieka u ľudí sa nezaznamenalo. Preto sa má rozhodnúť, či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť liečbu pantoprazolom, po zvážení pomeru prínosu dojčenia pre dieťa voči prínosu liečby pantoprazolom pre matku.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ako sú závrat a poruchy videnia (pozri časť 4.8). Za týchto okolností pacient nemá viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Dá sa očakávať, že približne 5 % pacientov bude pociťovať nežiaduce účinky. Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom je tromboflebitída v mieste podania injekcie. Hnačka a bolesť hlavy sa vyskytli u približne 1 % pacientov.


V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam nežiaducich účinkov hlásených v súvislosti s užívaní pantoprazolu, ktoré sú zoradené do nasledovných skupín frekvencií:


 • veľmi časté (≥1/10);

 • časté (≥1/100 až <1/10);

 • menej časté (≥1/1 000 až <1/100);

 • zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000);

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000),

 • neznáme (z dostupných údajov).


Všetky nežiaduce účinky hlásené z postmarketingového obdobia nie je možné zaradiť do niektorej skupiny frekvencie a preto sú zaradené do skupiny frekvencie „neznáme“.


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Tabuľkový zoznam nežiaducich účinkov


Tabuľka 1. Nežiaduce účinky súvisiace s pantoprazolom hlásené z klinických štúdií a postmarketingového obdobia

Frekvencia

Organ. systémy

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

NeznámePoruchy krvi a lymfatického systémuAgranulocytóza

Trombocytopénia; leukopénia;

pancytopénia


Poruchy imunitného systémuPrecitlivenosť (vrátane anafylaktických reakcií a anafylaktického šokuPoruchy metabolizmu a výživyHyperlipidémia a nárast lipidov (triglyceridy, cholesterol); zmeny hmotnosti


Hyponatriémia; hypomagnezié-mia (pozri časť 4.4);

Hypokalciémia spojená s hypo-magneziémiou; hypokaliémia

Psychické poruchy


Poruchy spánku

Depresia (a všetky jej zhoršenia)

Dezorientácia (a všetky jej zhoršenia)

Halucinácie; zmätenosť (najmä u pacientov s predispozíciou, ako aj zhoršenie príznakov v prípade už prítomných príznakov

Poruchy nervového systému


Bolesť hlavy; závrat

Poruchy chuti


Parestézia

Poruchy okaPoruchy videnia / rozmazané videniePoruchy gastrointestinálneho traktu


Hnačka; nevoľnosť/ vracanie; abdominálna distenzia a nadúvanie; zápcha; sucho v ústach, abdominálna bolesť a diskomfort
Poruchy pečene a žlčových ciest


Zvýšenie pečeňových enzýmov (transamináz, -GT)

Zvýšený bilirubín


Hepatocelulárne poškodenie; žltačka; hepatocelulárne zlyhania

Poruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka/exantém/ vyrážka; svrbenie

Žihľavka; angioedém


Stevensov-Johnsonov syndróm; Lyellov syndróm; multiformný erytém; fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


Zlomenina bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbti-ce (pozri časť 4.4)

Artralgia; myalgia


Svalové kŕče v dôsledku porúch elektrolytov


Poruchy obličiek a močovej sústavy

Intersticiálna nefritída

(s možnosťou progresie do zlyhania obličiek)

Poruchy reprodukčného systému a prsníkovGynekomastiaCelkové poruchy a reakcie v mieste podania

Tromboflebitída na mieste vpichu injekcie

Asténia, únava a malátnosť

Zvýšenie telesnej teploty; periférny edém
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Nie sú známe príznaky predávkovania u ľudí.


Systémová expozícia dávkami až do 240 mg podanými intravenózne v priebehu 2 minút bola dobre tolerovaná.


Liečba

Keďže sa pantoprazol extenzívne viaže na bielkoviny, nedá sa ľahko dialyzovať.

V prípade predávkovania s klinickými príznakmi intoxikácie, nie sú popri symptomatickej a podpornej liečbe potrebné žiadne špecifické terapeutické postupy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02BC02


Mechanizmus účinku

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý špecifickým účinkom na parietálne bunky protónovej pumpy inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku.


Pantoprazol konvertuje na svoju aktívnu formu v kyslom prostredí parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+, K+-ATPázu, t.j. finálny stupeň v produkcii kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Inhibícia závisí od dávky a ovplyvňuje ako bazálnu tak aj stimulovanú sekréciu kyseliny. U väčšiny pacientov nastáva úľava do 2 týždňov. Tak ako po aplikácii iných inhibítorov protónovej pumpy a inhibítorov H2receptorov liečba pantoprazolom znižuje kyslosť v žalúdku a úmerne s redukciou kyslosti sa zvyšuje hladina gastrínu. Zvýšenie hladiny gastrínu je reverzibilné. Vzhľadom na to, že sa pantoprazol viaže na enzým distálne od hladiny bunkového receptora, môže ovplyvniť sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Účinok je ten istý, bez ohľadu na to, či sa liek podáva perorálne alebo intravenózne.


Hladiny gastrínu nalačno sa pri užívaní pantoprazolu zvyšujú. Pri krátkodobom používaní vo väčšine prípadov neprekročia hornú hranicu normálnych hodnôt. Počas dlhodobého užívania sa hladiny gastrínu vo väčšine prípadov zdvojnásobujú. Výrazné zvýšenie sa však vyskytne len v ojedinelých prípadoch. V dôsledku toho sa u minoritného počtu prípadov s dlhodobou liečbou pozoruje mierny až stredne veľký nárast počtu špecifických endokrinných buniek (ECL) v žalúdku (jednoduchá až adenomatoidná hyperplázia). Avšak podľa doposiaľ uskutočnených štúdií sa u ľudí nezistila tvorba karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo karcinoidov žalúdka, ako bolo zistené na zvieratách (pozri časť 5.3).


Podľa výsledkov štúdií na zvieratách nemožno úplne vylúčiť vplyv dlhodobej liečby pantoprazolom, trvajúcej dlhšie ako 1 rok, na endokrinné parametre štítnej žľazy.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika všeobecne


Farmakokinetika sa nemení po jednorazovom alebo opakovanom podaní. Plazmatická kinetika pantoprazolu je v rozsahu podaných dávok 10‑80 mg lineárna po perorálnom ako aj po intravenóznom podaní.


Distribúcia

Väzba pantoprazolu na plazmatické bielkoviny je 98 %. Distribučný objem je okolo 0,15 l/kg.


Eliminácia

Liečivo je takmer výlučne metabolizované v pečeni. Hlavnou metabolickou dráhou je demetylácia pomocou CYP2C19 s následnou sulfátovou konjugáciou, ďalšie metabolické dráhy zahŕňaju oxidáciu katalyzovanú CYP3A4. Priemerný polčas sa pohybuje okolo 1 h a klírens okolo 0,1 l/h/kg. Popísaných bolo niekoľko prípadov s oneskorenou elimináciou. Vzhľadom na špecifickú väzbu pantoprazolu na parietálne bunky protónovej pumpy polčas eliminácie nekoreluje s podstatne dlhším pretrvávaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).


Renálna eliminácia predstavuje hlavnú cestu exkrécie (asi 80 %) pre metabolity pantoprazolu, zvyšok sa vylučuje stolicou. Hlavným metabolitom v plazme aj v moči je desmetylpantoprazol, ktorý sa konjuguje so sulfátom. Polčas hlavného metabolitu (asi 1,5 hod.) nie je oveľa dlhší ako polčas pantoprazolu.


Charakteristiky u pacientov/osobitné skupiny jednotlivcov:


Poškodenie obličiek

Keď sa pantoprazol podáva pacientom s obmedzenou funkciou obličiek (vrátane dialyzovaných pacientov), nie je potrebné znižovať dávku. Polčas pantoprazolu je krátky tak, ako aj u zdravých probantov. Iba veľmi malé množstvo pantoprazolu môže byť dialyzované. Hoci hlavný metabolit má mierne oneskorený polčas (2‑3 hod), exkrécia zostáva rýchla a preto nedochádza k akumulácii.


Poškodenie pečene

Napriek tomu, že u pacientov s cirhózou pečene (trieda A a B podľa Childa) polčas narastá na 7 a 9 hod a hodnoty AUC sa zvyšujú o faktor 5‑7, maximálne plazmatické koncentrácie sa v porovnaní so zdravými jednotlivcami zvyšujú len mierne (o faktor 1,5).


Starší

Mierne zvýšenie AUC a Cmaxu starších dobrovoľníkov v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi taktiež nie je klinicky relevantné.


Iné osobitné skupiny populácie

Približne 3 % európskej populácie nemajú funkčný enzým CYP2C19 a títo ľudia sa označujú ako pomalí metabolizátori. U týchto osôb je metabolizmus pantoprazolu pravdepodobne katalyzovaný predovšetkým CYP3A4. Po podaní jednorazovej dávky 40 mg pantoprazolu bola priemerná plocha pod krivkou plazmatických koncentrácii v čase (AUC) približne 6x vyššia u pomalých metabolizátorov ako u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19 (aktívni metabolizátori). Priemerné maximálne plazmatické koncentrácie sa zvýšili asi o 60 %. Tieto zistenia nemajú vplyv na dávkovanie pantoprazolu.


Pediatrická populácia

Po podaní jednorazovej i.v. dávky 0,8 alebo 1,6 mg/kg pantoprazolu deťom vo veku 2 – 16 rokov sa nezistil signifikantný vzťah medzi klírensom pantoprazolu a vekom alebo hmotnosťou. Hodnoty AUC a distribučný objem sú v rozsahu zodpovedajúcom hodnotám u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


V dvojročných štúdiách karcinogenity na potkanoch bol pozorovaný výskyt neuroendokrinných nádorov. Okrem toho boli zaznamenané šupinaté bunkové papilómy v predžalúdku potkanov. Mechanizmus vedúci k tvorbe gastrických karcinoidov substituovanými benzimidazolmi bol starostlivo skúmaný a to dovoľuje vysloviť záver, že ide o sekundárnu reakciu na nadmerné zvýšenie sérových hladín gastrínu pri dlhodobom podávaní vysokých dávok. V dvojročných štúdiách na hlodavcoch bol pozorovaný nárast počtu nádorov na pečeni u potkanov a u samíc myší, čo bolo interpretované ako dôsledok vysokého pomeru metabolizovaného pantoprazolu v pečeni.


V jednej dvojročnej štúdii bolo zistené nepatrné zvýšenie neoplastických zmien štítnej žľazy v skupine potkanov, ktoré dostávali najvyššiu dávku (200 mg/kg). Výskyt týchto nádorov je spojený so zmenami pri štiepení tyroxínu v pečeni potkana indukovanými pantoprazolom. Vzhľadom na to, že terapeutická dávka u človeka je nízka, neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky na štítnu žľazu.


V reprodukčných štúdiách na zvieratách boli pozorované prejavy slabej fetotoxicity pri dávkach vyšších ako 5 mg/kg. Výskumy neodhalili žiadne dôkazy poruchy fertility alebo teratogénnych účinkov.


Skúmala sa penetrácia do placenty u potkanov a zistilo sa, že sa pokračujúcou gestáciou zvyšuje. V dôsledku toho sa koncentrácia pantoprazolu v plode krátko pred pôrodom zvyšuje.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Manitol

Dihydrát nátriumcitrátu

Hydroxid sodný (na úpravu pH)


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


V neporušenom obale: 3 roky.


Po rekonštitúcii alebo po rekonštitúcii a nariedení bola preukázaná chemická a fyzikálna stabilita na použitie do 12 hodín pri 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite.


Ak sa liek nepoužije okamžite, čas a podmienky uchovania pred použitím sú v zodpovednosti používateľa.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Podmienky na uchovávanie rekonštituovaného a nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


15 ml injekčná liekovka z bezfarebného skla (typ I) utesnená šedou chlórobutylovou zátkou a hliníkovým vyklápacím viečkom, s obsahom 40 mg prášku na injekčný roztok.


Veľkosť balenia: 1, 5, 10 a 20 injekčných liekoviek.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Injekčný roztok sa pripraví injikovaním 10 ml fyziologického roztoku (0,9 % roztok NaCl) do injekčnej liekovky s lyofilizovaným práškom. Rekonštituovaný roztok má byť číry a bezfarebný. Tento roztok sa môže použiť priamo alebo sa môže zmiešať so 100 ml fyziologického roztoku (0,9 % roztok NaCl)alebo 5 % glukózy. Nádobka na nariedenie má byť sklená alebo plastová.


Nolpaza 40 mg, prášok na injekčný roztok sa nesmie pripravovať alebo miešať s inými rozpúšťadlami okrem tých, ktoré sú uvedené.


Tento liek sa podáva intravenózne počas 2 – 15 minút.


Obsah injekčnej liekovky je len na jedno použitie. Akýkoľvek zvyšok lieku v injekčnej liekovke alebo liek s vizuálne zmeneným vzhľadom (zakalený, vyzrážaný) sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0340/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25.5.2010

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


06/2014


10Nolpaza 40 mg prášok na injekčný roztok