+ ipil.sk

NORADRENALIN LÉČIVAPríbalový leták

Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č.2009/07838


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


NORADRENALIN LÉČIVA

(noradrenalini tartras)

injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva k.s., Praha, Česká republika


Zloženie lieku

Liečivo: noradrenalini tartras (noradrenalíniumhydrogéntartarát) 1,88 mg v 1 ml injekčného roztoku (1:1000), zodpovedá noradrenalinum (noradrenalín) 1 mg v 1 ml injekčného roztoku

Pomocné látky: disiričitan sodný, dinátriumedetát dihydrát, voda na injekciu


Farmakoterapeutická skupina

Sympatomimetikum


Charakteristika

Noradrenalín (norepinefrín) stimuluje alfa- i beta-adrenergné receptory a to v závislosti od podanej dávky.

V dávke do 2 μg/min vyvoláva predovšetkým zvýšené vychytávanie draslíka do buniek kostrovej svaloviny, aktiváciu glykogenolýzy v pečeni, výraznú relaxáciu hladkej svaloviny maternice a respiračného traktu a stredne zvyšuje silu a frekvenciu srdcových sťahov.

V dávkach 4 - 10 μg/min zostavajú rovnaké účinky na kostrovú svalovinu, hladkú svalovinu maternice a respiračného traktu, aktivácia glykogenolýzy v pečeni, zosilňujú sa účinky na srdce a pridávajú sa slabé účinky na väčšinu inervovanej cievnej a pilomotorickej hladkej svaloviny (vazokonstrikcia, mydriáza a pod.).

V dávkach nad 10 μg/min zostávajú rovnaké účinky na kostrovú svalovinu, na hladkú svalovinu maternice, respiračného traktu a na srdce, aktivácia glykogenolýzy v pečeni, výrazne sa zosilňujú účinky na celú cievnu a pilomotorickú hladkú svalovinu, dochádza k zvýšeniu celkového periférneho odporu (systolického a diastolického tlaku), k zvýšenej agregácii trombocytov a k inhibícii lipolýzy v tukových bunkách.

Pri ďalšom zvyšovaní dávky dochádza k vazokonstrikcii v kožných cievkach a v splanchnickej oblasti, vedúcej až k ischémii v splanchnickej oblasti (môže sa tak uľahčiť bakteriálna translokácia z čreva), dochádza k poklesu črevnej motility a prietoku krvi obličkami (zvyšuje sa renálna cievna rezistencia, perfúzia obličiek sa u hypotenzných pacientov môže v skutočnosti paradoxne zvýšiť, pretože norepinefrín takisto zvyšuje systolický krvný tlak).


Farmakokinetické údaje

Po intravenóznom podaní sa norepinefrín rýchlo enzymaticky inaktivuje v plazme, v pečeni a v obličkách MAO (monoaminooxidázou) a COMT (katechol-O-metyltransferázou) na inaktívne metabolity. Jeho biologický polčas je preto len asi 1 minúta (celkové trvanie jeho účinku 1 - 6 minút). Prestupuje cez placentárnu, ale nie cez hematoencefalickú bariéru. Vylučuje sa v 95 % močom vo forme metabolitov.


Indikácie

Profylaxia alebo terapia akútnej hypotenzie, event. terapia šokových stavov (nereagujúcich na doplnenie objemu tekutinami pri infarkte myokardu, traume, sepse, zlyhaní obličiek, operáciach srdca, chronickej srdcovej dekompenzácii, intoxikácii liekmi, anafylaktickej reakcii a pod.).

Noradrenalín je vhodný pre deti aj dospelých iba na krátkodobé použitie.

Podanie počas gravidity a laktácie je nutné riešiť individuálne z hľadiska možného prospechu pre matku a eventuálneho rizika pre plod.


Kontraindikácie

Subaortálna stenóza, feochromocytóm, tachyarytmia alebo fibrilácia komôr, hypertenzia. Precitlivenosť na noradrenalín alebo na inú zložku lieku.


Nežiaduce účinky

Pri podávaní vysokých dávok sa môžu objaviť anginózne ťažkosti, dýchavica, bradykardia i tachykardia, hypotenzia i hypertenzia, palpitácie, komorové arytmie.

Časté sú bolesti hlavy, nauzea alebo vracanie, menej časté nepokoj a nervozita.


Interakcie

Inhalačné anestetiká, najmä halotan senzibilizujú myokard a zvyšujú tak riziko ťažkých arytmií.

Tricyklické antidepresíva a maprotilín môžu potencovať kardiovaskulárne účinky norepinefrínu vedúce k ťažkej hypertenzii, hyperpyrexii, tachykardii a arytmiám.

Súčasné podanie betablokátorov s noradrenalínom vedie k vzájomnej inhibícii. Kokaín, i len lokálne podaný, môže potencovať kardiovaskulárne účinky noradrenalínu.

Súčasné podávanie digoxínu môže byť síce terapeuticky výhodné, vedie však k zvýšenej inotropii a zvýšenému riziku arytmií.

Súčasná aplikácia námeľových alkaloidov (najmä ergotamínu) môže viesť k významnejšej vazokonstrikcii s rizikom ischémie až gangrény. Tieto látky a aj oxytocín môžu tiež zvyšovať presorický účinok noradrenalínu (vedúci až k mozgovému krvácaniu).

Inhibítory MAO a selegilín predĺžujú a zosilňujú presorické účinky a kardiálnu stimuláciu noradrenalín u, čo môže vyvolať bolesti hlavy, vracanie, arytmie (výnimočne až ťažkú hypertenznú

a hyperpyretickú krízu).


Dávkovanie a spôsob podávania

Noradrenalín sa podáva výhradne vo vnútrožilovej infúzii, riedi sa 5 % glukózou, event. 5 % glukózou vo fyziologickom roztoku (glukóza bráni oxidácii, ktorá by znížila účinnosť lieku).

Dávkovanie je individuálne, podáva sa priemerne 0,1 mg na 10 kg telesnej hmotnosti počas 1 - 2 hodín.

Deťom sa podáva 0,1 μg/min, najviac 1 µg/ min podľa výšky krvného tlaku. Dospelým sa podáva na začiatku 0,5 - 1 μg/min, rýchlosť podávania upravujeme podľa výšky krvného tlaku, udržiavacia dávka je 2 - 12 μg/min.

Pacientom s refraktérnym šokom sa môže podať až 30 μg/min.

Infúzia by sa mala podať do veľkých žíl alebo priamo do centrálnej cirkulácie.

Noradrenalin Léčiva je možné pridať k miestnym infiltračným anestetikám v koncentrácii 1:200 000.


Upozornenie

Pri hypovolémii treba pred podaním noradrenalínu doplniť krvný objem.

Pri infarkte myokardu môžu vyššie dávky noradrenalínu viesť k ischémii myokardu zvýšením potreby kyslíka.

Noradrenalín takisto urýchľuje vedenie vzruchu myokardom a zvyšuje aktivitu ektopických pacemekrov.

V priebehu liečby je nutné monitorovať krvný tlak, tepovú frekvenciu, funkciu obličiek, event. EKG.


Najvýraznejším prejavom predávkovania je ťažšia forma akútnej hypertenzie. Pretože účinok liečiva je krátkodobý, zväčša postačuje obmedziť rýchlosť podávania infúzie, prípadne infúziu prerušiť. Ak napriek tomu krvný tlak dostatočne nepoklesne, môžu sa podať krátkodobo pôsobiace alfa-adrenergné blokátory.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


Balenie

5 ampuliek po 1 ml


Uchovávanie

V suchu pri telote 10 °C – 25 °C, chrániť pred svetlom.

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí!


Dátum poslednej revízie

August 2009

2NORADRENALIN LÉČIVA

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č.2009/07838


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


NORADRENALIN LÉČIVA


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Noradrenalini tartras 1,88 mg

(= noradrenalinum 1 mg) v 1 ml injekčného roztoku (1:1000).

Úplný zoznam pomocných látok: pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok

Číry bezfarebný roztok bez mechanických nečistôt


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaxia alebo terapia akútnej hypotenzie, event. terapia šokových stavov (nereagujúcich na doplnenie objemu tekutinami pri infarkte myokardu, traume, sepse, zlyhaní obličiek, operáciach srdca, chronickej srdcovej dekompenzácii, intoxikácii liekmi, anafylaktickej reakcii a pod.).

Noradrenalín je vhodný pre deti aj dospelých iba na krátkodobé použitie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Noradrenalín sa podáva výhradne vo vnútrožilovej infúzii, riedi sa 5 % glukózou, event. 5 % glukózou vo fyziologickom roztoku (glukóza bráni oxidácii, ktorá by znížila účinnosť lieku).

Dávkovanie je individuálne, podáva sa priemerne 0,1 mg na 10 kg telesnej hmotnosti počas 1 - 2 hodín.

Deťom sa podáva 0,1 μg/min, najviac 1 μg/ min podľa výšky krvného tlaku. Dospelým sa podáva na začiatku 0,5 – 1 μg/min, rýchlosť podávania upravujeme podľa výšky krvného tlaku, udržiavacia dávka je 2 - 12 μg/min.

Pacientom s refraktérnym šokom sa môže podať až 30 μg/min.

Infúzia by sa mala podať do veľkých žíl alebo priamo do centrálnej cirkulácie.

Noradrenalin Léčiva je možné pridať k miestnym infiltračným anestetikám v koncentrácii 1:200 000.


4.3 Kontraindikácie


Subaortálna stenóza, feochromocytóm, tachyarytmia alebo fibrilácia komôr, hypertenzia. Precitlivenosť na noradrenalín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri hypovolémii treba pred podaním noradrenalínu doplniť krvný objem.

Pri infarkte myokardu môžu vyššie dávky noradrenalínu viesť k ischémii myokardu zvýšením potreby kyslíka.

Noradrenalín takisto urýchľuje vedenie vzruchu myokardom a zvyšuje aktivitu ektopických pacemekrov.

V priebehu liečby je nutné monitorovať krvný tlak, tepovú frekvenciu, funkciu obličiek, event. EKG.


4.5 Liekové a iné interakcie


Inhalačné anestetiká, najmä halotan senzibilizujú myokard a zvyšujú tak riziko ťažkých arytmií.

Tricyklické antidepresíva a maprotilín môžu potencovať kardiovaskulárne účinky norepinefrínu vedúce k ťažkej hypertenzii, hyperpyrexii, tachykardii a arytmiám.

Súčasné podanie betablokátorov s noadrenalínom vedie k vzájomnej inhibícii. Kokaín, i len lokálne podaný, môže potencovať kardivaskulárne účinky noradrenalínu.

Súčasné podávanie digoxínu môže byť síce terapeuticky výhodné, vedie však k zvýšenej inotropii a zvýšenému riziku arytmií.

Súčasná aplikácia námeľových alkaloidov (najmä ergotamínu) môže viesť k významnejšej vazokonstrikcii s rizikom ischémie až gangrény. Tieto látky a aj oxytocín môžu tiež zvyšovať presorický účinok noradrenalínu (vedúci až k mozgovému krvácaniu).

Inhibítory MAO a selegilín predĺžujú a zosilňujú presorické účinky a kardiálnu stimuláciu noradrenalínu, čo môže vyvolať bolesti hlavy, vracanie, arytmie (výnimočne až ťažkú hypertenznú a hyperpyretickú krízu).


4.6 Gravidita a laktácia


Štúdie reprodukčnej toxicity u zvierat sa neuskutočnili.

Neuskutočnili sa ani žiadne kontrolované štúdie u gravidných a dojčiacich žien.

Ličivo prestupuje cez placentárnu bariéru a znižuje prietok krvi placentou.

Nie je známe, či sa noradrenalín vylučuje do materského mlieka.


Podanie počas gravidity a laktácie je nutné riešiť individuálne z hľadiska možného prospechu pre matku a eventuálneho rizika pre plod.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Vzhľadom na indikácie lieku sa nevyžaduje plná pozornosť pacienta.


4.8 Nežiaduce účinky


Pri podávaní vysokých dávok sa môžu objaviť anginózne ťažkosti, dýchavica, bradykardia i tachykardia, hypotenzia i hypertenzia, palpitácie, komorové arytmie.

Časté sú bolesti hlavy, nauzea alebo vracanie, menej časté nepokoj a nervozita.


4.9 Predávkovanie


Najvýraznejším prejavom je ťažšia forma akútnej hypertenzie. Pretože efekt účinnej látky je krátkodobý, zväčša postačuje obmedziť rýchlosť podávania infúzie, prípadne infúziu prerušiť. Ak napriek tomu krvný tlak dostatočne nepoklesne, môžu sa podať krátkodobo pôsobiace alfa-adrenergné blokátory.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA Sympatomimetikum.

ATC kód: C01CA03


Noradrenalín (norepinefrín) stimuluje alfa- i beta-adrenergné receptory a to v závislosti od podanej dávky.

V dávke do 2 μg/min vyvoláva predovšetkým zvýšené vychytávanie draslíka do buniek kostrovej svaloviny, aktiváciu glykogenolýzy v pečeni, výraznú relaxáciu hladkej svaloviny maternice a respiračného traktu a stredne zvyšuje silu a frekvenciu srdcových sťahov.

V dávkach 4 - 10 μg/min zostavajú rovnaké účinky na kostrovú svalovinu, hladkú svalovinu maternice a respiračného traktu, aktivácia glykogenolýzy v pečeni, zosilňujú sa účinky na srdce a pridávajú sa slabé účinky na väčšinu inervovanej cievnej a pilomotorickej hladkej svaloviny (vazokonstrikcia, mydriáza a pod.).

V dávkach nad 10 μg/min zostávajú rovnaké účinky na kostrovú svalovinu, na hladkú svalovinu maternice, respiračného traktu a na srdce, aktivácia glykogenolýzy v pečeni, výrazne sa zosilňujú účinky na celú cievnu a pilomotorickú hladkú svalovinu, dochádza k zvýšeniu celkového periférneho odporu (systolického a diastolického tlaku), k zvýšenej agregácii trombocytov a k inhibícii lipolýzy v tukových bunkách.

Pri ďalšom zvyšovaní dávky dochádza k vazokonstrikcii v kožných cievkach a v splanchnickej oblasti, vedúcej až k ischémii v splanchnickej oblasti (môže sa tak uľahčiť bakteriálna translokácia z čreva), dochádza k poklesu črevnej motility a prietoku krvi obličkami (zvyšuje sa renálna cievna rezistencia, perfúzia obličiek sa u hypotenzných pacientov môže v skutočnosti paradoxne zvýšiť, pretože norepinefrín takisto zvyšuje systolický krvný tlak).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní sa noradrenalín rýchlo enzymaticky inaktivuje v plazme, v pečeni a v obličkách MAO (monoaminooxidázou) a COMT (katechol-O-metyltransferázou) na inaktívne metabolity. Jeho biologický polčas je preto len asi 1 minúta (celkové trvanie jeho účinku 1 - 6 minút). Prestupuje cez placentárnu, ale nie cez hematoencefalickú bariéru. Vylučuje sa v 95 % močom vo forme metabolitov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita (LD50) u potkana i.v. je 0,1 mg/kg.

Dlhodobé štúdie karcinogenity a mutagenity sa neuskutočňovali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Natrii disulfis, dinatrii edetas dihydricus, aqua ad injectabilia.


6.2 Inkompatibility


V roztokoch s alkalickým pH sa účinná látka inaktivuje.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


V suchu pri teplote 10 °C– 25 °C, chrániť pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: sklenená ampulka, vhodná vložka s prepážkami, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 5 x 1 ml


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Na vnútrožilovú infúziu. Nesmie sa podať subkutánne alebo intramuskulárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zentiva k.s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


78/0033/69-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


30.12.1969


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU


August 2009

4NORADRENALIN LÉČIVA