+ ipil.sk

Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 mlPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2012/03207-Z1B


Písomná informácia pre používateľOV

Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml

injekčný roztok v náplni

Somatropín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Norditropin SimpleXx a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Norditropin SimpleXx

3. Ako používať Norditropin SimpleXx

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Norditropin SimpleXx

6. Ďalšie informácie


  1. ČO JE Norditropin SimpleXx A NA ČO SA POUŽÍVA


Norditropin SimpleXx obsahuje biosyntetický rastový hormón nazývaný somatropín, ktorý je identický s rastovým hormónom prirodzene produkovaným v tele. Deti potrebujú rastový hormón, aby napomáhal ich rastu, ale aj dospelí ho potrebujú pre svoje celkové zdravie.


Norditropin SimpleXx je dodávaný ako roztok v náplni, a potom keď náplň vložíte do príslušného injekčného pera NordiPen, je pripravený pre Vás, aby ste si podali injekciu.


Norditropin SimpleXx sa používa na liečbu poruchy rastu u detí:

Ak nemajú žiadnu alebo veľmi nízku produkciu rastového hormónu (nedostatok rastového hormónu)

Ak majú Turnerov syndróm (genetická porucha, ktorá môže mať vplyv na rast)

• Ak majú zníženú funkciu obličiek

• Ak sú vzrastom malé a narodili sa malé vzhľadom ku gestačnému (tehotenskému) veku (SGA).


Norditropin SimpleXx sa používa na nahradenie rastového hormónu u dospelých:

U dospelých sa používa Norditropin SimpleXx na nahradenie rastového hormónu, ak u nich klesla produkcia rastového hormónu v detstve alebo sa stratila v dospelosti kvôli nádoru, liečbe nádora alebo ochoreniu, ktoré má vplyv na žľazu produkujúcu rastový hormón. Ak ste boli liečenýna nedostatok rastového hormónu v detstve, máte byť znova testovaný po ukončení rastu. Ak sa potvrdí nedostatok rastového hormónu, mali by ste v liečbe pokračovať.


  1. Skôr ako použijete Norditropin SimpleXx


Neužívajte Norditropin SimpleXx

• Ak ste alergický (precitlivený) na somatropín, fenol alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Norditropin SimpleXx (uvedené v časti 6, Ďalšie informácie)

• Ak máte transplantovanú obličku

• Ak máte aktívny nádor (rakovinu). Nádory musia byť inaktívne a musíte ukončiť protinádorovú liečbu, predtým ako začnete liečbu liekom Norditropin SimpleXx.

• Ak máte akútne vážne ochorenie, napr. operácia na otvorenom srdci, operácia brucha, viacnásobné traumatické zranenie a akútne respiračné zlyhanie.

• Ak sa u Vás zastavil rast (uzavreté epifýzy) a nemáte nedostatok rastového hormónu.

Poraďte sa s lekárom, ak sa niečo z uvedeného vzťahuje na vás.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Norditropin SimpleXx

• Ak máte diabetes (cukrovka)

• Ak ste niekedy mali rakovinu alebo nejaký druh nádora

• Ak máte opakujúcu sa bolesť hlavy, problémy so zrakom, objaví sa nevoľnosť alebo vracanie

• Ak máte abnormálnu funkciu štítnej žľazy

• Ak ste začali krívať alebo máte bolesť krížov, lebo toto môže byť príznakom pokrivenia chrbtice (skolióza)

• Ak ste starší ako 60 rokov, alebo ste boli liečený somatropínom dlhšie ako 5 rokov ako dospelý, skúsenosti sú obmedzené

• Ak trpíte ochorením obličiek, funkcia Vašich obličiek má byť sledovaná Vaším lekárom.

Ak niečo z uvedeného platí pre Vás, poraďte sa s lekárom, liečba liekom Norditropin SimpleXx možno nie je vhodná.


Užívanie iných liekov

Váš lekár potrebuje vedieť, či ste už boli liečený s:

glukokortikoidmi alebo pohlavnými hormónmi (napríklad anabolické steroidy a estrogén) – Vaša výška v dospelosti môže byť ovplyvnená, ak užívate Norditropin SimpleXx zároveň s glukokortikoidmi alebo pohlavnými hormónmi

Cyklosporín (imunosupresívum) – možno bude potrebné upraviť Vašu dávku

Inzulín – možno bude potrebné upraviť Vašu dávku

Hormón štítnej žľazy – možno bude potrebné upraviť Vašu dávku

Gonadotropín (hormón stimulujúci pohlavné žľazy) - možno bude potrebné upraviť Vašu dávku

Antikonvulzíva (lieky na epilepsiu) - možno bude potrebné upraviť Vašu dávku.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ženám v plodnom veku, ktoré neužívajú antikoncepciu, sa neodporúča užívanie prípravkov obsahujúcich somatropín.


Tehotenstvo. Ukončite liečbu a povedzte lekárovi, ak otehotniete počas užívania lieku Norditropin SimpleXx

Dojčenie. Neužívajte Norditropin SimpleXx počas dojčenia, lebo somatropín môže prestupovať do materského mlieka.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Norditropin SimpleXx nevplyvňuje schopnosť obsluhovať stroje alebo viesť vozidlo.


3. Ako používať NORDITROPIN SIMPLEXX


Vždy používajte Norditropin SimpleXx presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Obvyklá dávka

Dávka u detí závisí na ich telesnej hmotnosti a veľkosti povrchu tela. Neskôr v živote veľkosť dávky závisí na výške, váhe, pohlaví a citlivosti na rastový hormón a bude sa upravovať až do nastavenia správnej dávky.


Deti s nízkou produkciou alebo nedostatkom rastového hormónu: obvyklá dávka je 25 až 35 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti na deň alebo 0,7 až 1,0 mg na m2 povrchu tela na deň.

Deti s Turnerovým syndrómom: obvyklá dávka je 45 až 67 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti na deň alebo 1,3 až 2,0 mg na m2 povrchu tela na deň.

Deti s ochorením obličiek: obvyklá dávka je 50 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti na deň alebo 1,4 mg na m2 povrchu tela na deň.

Deti, ktoré sa narodili malé vzhľadom ku gestačnému veku (SGA):obvyklá dávka je 35 mikrogramov na kg telesnej hmotnosti na deň alebo 1,0 mg na m2 povrchu tela na deň až kým sa nedosiahne konečná výška. (V klinickej štúdií s deťmi, ktoré sa narodili s SGA dávka 33 a 67 mikrogramov na kg telesnej hmostnosti na deň bola bežne použitá).

Dospelí s nízkou produkciou alebo nedostatkom rastového hormónu: Ak nedostatok rastového hormónu pokračuje po ukončení rastu, v liečbe sa má pokračovať. Obvyklá počiatočná dávka je 0,2 až 0,5 mg na deň. Dávka sa bude nastavovať, až kým dosiahnete správnu dávku. Ak nedostatok rastového hormónu začne počas dospelosti obvyklá počiatočná dávka je 0,1 až 0,3 mg na deň. Váš lekár bude zvyšovať túto dávku každý mesiac až dosiahnete správnu dávku. Obvyklá maximálna denná dávka je 1,0 mg na deň.


Kedy užiť Norditropin SimpleXx

• podajte si Vašu dennú dávku pod kožu každý večer tesne pred spaním.


Použitie náplní keď si podávate injekciu

Norditropin SimpleXx je roztok dodávaný v náplni, ktorý je pripravený na použitie v príslušnom pere NordiPen. V návode na použitie k peru NordiPen nájdete popis ako použiť náplň v injekčnom pere.

• Skontrolujte každú novú náplň lieku Norditropin SimpleXx predtým ako ju použijete. Nepoužite náplň, ktorá je poškodená alebo prasknutá.

• Náplň Norditropin SimpleXx použite len, keď je roztok vnútri číry a bezfarebný

• Meňte miesto vpichu, tak nedôjde k poškodeniu kože

• Nedávajte Vaše náplne Norditropin SimpleXx nikomu inému.


Ako dlho budete potrebovať liečbu

• Ak užívate Norditropin SimpleXx na poruchu rastu kvôli Turnerovmu syndrómu, ochoreniu obličiek alebo ak ste sa narodili malý vzhľadom ku gestačnému veku (SGA), pokračujte v užívaní lieku Norditropin SimpleXx až do zastavenia rastu

• Ak máte nedostatok rastového hormónu pokračujte v užívaní lieku Norditropin SimpleXx do dospelosti

• Neukončite liečbu liekom Norditropin SimpleXx skôr ako sa poradíte s lekárom.


Ak užijete viac lieku ako ste mali:

• Ak užijete viac lieku Norditropin SimpleXx ako ste mali povedzte to svojmu lekárovi. Dlhodobé predávkovanie môže spôsobiť abnormálny vzrast a zhrubnutie čŕt tváre.


Ak zabudnete užiť dávku

• Užite nasledujúcu dávku ako obyčajne vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


  1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Norditropin SimpleXx môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Účinky pozorované u detí a dospelých (neznámafrekvencia)

výrážka, ťažké dýchanie, opuch očných viečok, tváre alebo pier, celkový kolaps. Čokoľvek z uvedeného môže byť príznakom alergickej reakcie

bolesť hlavy, problémy so zrakom, pocit nevoľnosti (nauzea) a vracanie. Toto môže byť príznakom zvýšeného tlaku v mozgu

• hladina thyroxínu v sére sa môže znížiť

hyperglykémia (zvýšené hladiny krvného cukru).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, čo najskôr navštívte lekára. Prerušte užívanie lieku Norditropin SimpleXx, až kým Vám lekár nepovie, že môžete pokračovať v liečbe.


Tvorba protilátok proti somatropínu bola zriedkavo pozorovaná počas liečby liekom Norditropin.

Bolo zaznamenané zvýšenie hladín pečeňových enzýmov.

Prípady leukémie a návratu nádoru mozgu boli tiež zaznamenané u pacientov liečených somatropínom (liečivo v lieku Norditropin SimpleXx), hoci nie je dôkaz, že to vyvolal somatropín.

Ak si myslíte, že trpíte niektorým z týchto ochorení, porozprávajte sa s Vaším lekárom.


Ďalšie vedľajšie účinky u detí:


Menej časté účinky (môžu sa prejaviť u 1 zo 100 detí):

Bolesť hlavy

Začervenanie, svrbenie a bolesť v oblasti vpichu


Zriedkavé účinky (môžu sa prejaviť u 1 z 1000 detí):

Vyrážka

Bolesť svalov a kĺbov

Opuch rúk a chodidiel kvôli zadržiavaniu tekutín.

V zriedkavých prípadoch, u detí užívajúcich Norditropin SimpleXx sa vyskytla bolesť v bedrách a kolenách alebo začali krívať. Tieto príznaky môžu poukazovať na ochorenie hornej časti stehnovej kosti (Legg-Calvé ochorenie) alebo na skĺznutie konca kosti v smere od chrupavky (skĺznutie epifýzy hlavice stehennej kosti), čo však nemusí byť spôsobené liekom Norditropin SimpleXx.


U detí s Turnerovým syndrómom, bolo v klinických štúdiách pozorovaných niekoľko prípadov zvýšeného rastu rúk a chodidiel v porovnaní s výškou.


Klinické štúdie u detí s Turnerovým syndrómom ukázali, že vysoká dávka lieku Norditropin môže zvyšovať riziko infekcie ucha.


Ďalšie vedľajšie účinky u dospelých:


Veľmi časté účinky(môžu sa prejaviť u viac ako 1 z 10 dospelých):

Opuch rúk a chodidiel kvôli zadržiavaniu tekutín.


Časté účinky(môžu sa prejaviť u 1 z 10 dospelých):

Bolesť hlavy

• Pocit mravenčenia kože a znecitlivenie alebo bolesť hlavne v prstoch

Bolesť kĺbov a strnulosť, bolesť svalov.


Menej časté účinky(môžu sa prejaviť u 1 zo 100 dospelých):

Diabetes typu 2 (cukrovka)

• Brnenie pri syndróme karpalného tunela a bolesť v prstoch a rukách

Svrbenie (môže byť intenzívne) a bolesť v oblasti vpichu

Stuhnutie svalov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


  1. Ako uchovávať Norditropin SimpleXx


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Norditropin SimpleXx po dátume exspirácie, ktorý je uvedný na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nepoužité náplne lieku Norditropin SimpleXx uchovávajte v pôvodnom vonkajšom obale na ochranu pred svetlom v chladničke pri teplote (2oC - 8oC). Neuchovávajte v mrazničke alebo nevystavujete teplu.


Potom ako začnete používať Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml môžete náplňv injekčnom pere buď:

• uchovávať v pere počas 4 týždňov v chladničke pri teplote (2 oC – 8 oC),alebo

• uchovávať v pere počas 3 týždňov pri izbovej teplote (do 25 oC).


Nepoužívajte náplne Norditropin SimpleXx, ktoré boli zmrazené alebo boli vystavené vysokej teplote.


Skontrolujte každú novú náplň Norditropin SimpleXx predtým ako ju začnete používať. Nepoužite nikdy náplň, ktorá je poškodená alebo prasknutá.


Nepoužite nikdy náplň Norditropin SimpleXx, ak roztok vnútri nie je číry a bezfarebný.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Norditropin SimpleXx obsahuje

Liečivo je somatropín

• Tento roztok obsahuje tiež mannitol, histidín, poloxamer 188, fenol, vodu na injekciu, kyselinu chlorovodíkovú a hydroxid sodný.


Ako vyzerá Norditropin SimpleXx a obsah balenia

Norditropin SimpleXx je číry a bezfarebný roztok v 1,5 ml sklenenej náplni, ktorá je pripravená na podanie v injekčnom pere NordiPen.


1 ml roztoku obsahuje 3,3 mg somatropínu.

1 mg somatropínu zodpovedá 3 IU somatropínu.


Norditropin SimpleXx je dodávaný v dvoch silách:

5 mg/1,5 ml a 10 mg/1,5 ml (čo zodpovedá 3,3 mg/ml a 6,7 mg/ml).


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dánsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2013.


5Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.:2012/03207-Z1B


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5ml

Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5ml

injekčný roztok


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku


Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml

Jeden ml roztoku obsahuje 3,3 mg somatropínu


Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml

Jeden ml roztoku obsahuje 6,7 mg somatropínu


Somatropín (vyrobený technológiou rekombinantnej DNA v E-coli)


1 mg somatropínu zodpovedá 3 IU (medzinárodná jednotka) somatropínu


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Injekčný roztok


Číry, bezfarebný roztok


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Deti:

Poruchy rastu zapríčinené nedostatkom rastového hormónu (GHD).


Porucha rastu u dievčat spôsobená gonadálnou dysgenézou (Turnerov syndróm).


Spomalenie rastu u predpubertálnych detí zapríčinené chronickým ochorením obličiek.


Porucha rastu (aktuálna výška SDS < -2,5 a výška korigovaná na výšku rodičov SDS < -1) u vzrastom malých detí, ktoré sa narodili malé vzhľadom ku gestačnému veku (SGA), s pôrodnou váhou a/alebo dĺžkou nižšou ako -2 SD, u ktorých zlyháva dobehnutie rastu (HV SDS rastovej rýchlosti < 0 počas posledného roku), a ktoré sú vo veku 4 roky alebo viac.


Dospelí:

Nástup nedostatku rastového hormónu v detstve:

Pacienti s nástupom nedostatku rastového hormónu GHD v detstve majú byť znovu vyšetrení na sekrečnú kapacitu po ukončení rastu. Testovanie sa nevyžaduje u tých, ktorí majú nedostatok viac ako troch hormónov hypofýzy, so závažným GHD spôsobeným genetickou príčinou, kvôli štrukturálnym anomáliam hypotalamu/hypofýzy, kvôli nádoru centrálneho nervového systému alebo kvôli vysokým dávkam kraniálneho ožiarenia, alebo so sekundárnym GHD pri ochorení alebo poškodení hypofýzy/hypotalamu, ak merania IGF-I sú <-2 SDS po najmenej štyroch týždňoch po liečbe rastovým hormónom.

U všetkých ostatných pacientov je vyžadované meranie IGF-I a jeden stimulačný test.


Nástup nedostatku rastového hormónu v dospelosti:

Zjavný GHD pri známom hypotalamo-hypofýzovom ochorení, kraniálnom ožiarení a traumatickom poranení mozgu. GHD má byť zapríčinený iným nedostatkom osi ako je porucha prolaktínu. GHD má byť dokázaný jedným stimulačným testom, po začatí zodpovedajúcej substitučnej liečby pre iný nedostatok hormónov hypofyzálnej osi.


U dospelých sa používa inzulínový tolerančný test ako stimulačný test. Ak inzulínový tolerančný test je kontraindikovaný, musí byť použitý alternatívny stimulačný test. Odporúča sa kombinovaný test arginín - rastový hormón uvoľňujúci hormón. Môže sa tiež uvažovať o použití arginínového alebo glukagónového testu, aj keď tieto testy majú nižšiu diagnostickú hodnotu ako inzulínový tolerančný test.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Norditropin má byť predpísaný len lekárom špecialistom, ktorý má znalosti o spôsobe liečenia.


Dávkovanie je individuálne a musí sa vždy upraviť podľa individuálnej klinickej a biochemickej odpovede pacienta na liečbu.


Všeobecne odporúčané dávkovanie:


Deti:

Nedostatok rastového hormónu

25-35 µg/kg/deň alebo 0,7-1,0 mg/m2/deň

Keď GHD pretrváva po ukončení rastu, liečba rastovým hormónom má pokračovať, aby sa docielil úplný somatický vývoj dospelého, vrátane svalovej telesnej hmoty a prírastku kostných minerálov (poučenie o dávkovaní, pozri Substitučná terapia u dospelých).


Turnerov syndróm

45-67 µg/kg/deň alebo 1,3-2,0 mg/m2/deň


Chronické ochorenie obličiek

50 µg/kg/deň alebo 1,4 mg/m2/deň (pozri časť 4.4)


Malý vzrast vzhľadom ku gestačnému veku:

35 µg/kg/deň alebo 1,0 mg/m2/deň


Do dosiahnutia konečnej výšky sa obvykle odporúča dávka 0,035 mg/kg/deň (pozri časť 5.1).

Liečba má byť prerušená po prvom roku liečby, ak rýchlosť rastu SDS je pod +1.

Liečba má byť tiež prerušená, ak rýchlosť rastu je < 2 cm/rok a, ak vyšetrenie potvrdí, že kostný vek je > 14 rokov (dievčatá) alebo je > 16 rokov (chlapci), zodpovedajúci uzavretiu epifyzálnych rastových štrbín.


Dospelí:

Substitučná terapia u dospelých

Dávkovanie sa musí upraviť podľa potrieb jednotlivého pacienta.

U pacientov s nástupom GHD v detstve, odporúčaná dávka na znovuzačatie je 0,2-0,5 mg/deň s následným nastavením dávky na základe stanovenia koncentrácie IGF-I.

U pacientov s nástupom GHD v dospelosti sa odporúča začať liečbu s nízkou dávkou: 0,1-0,3 mg/deň. Odporúča sa túto dávku v mesačných intervaloch postupne zvyšovať v závislosti na klinickej odpovedi a výskyte nežiaducich účinkov u pacienta. Na titráciu správneho dávkovania môže slúžiť hodnota sérového inzulínu podobného rastového faktora I (IGF-I). U žien môže byť požadovaná vyššia dávka ako u mužov, muži vykazujú rastúcu citlivosť na IGF-I v priebehu času. To znamená, že je tu riziko, že ženy, zvlášť tie, ktoré užívajú perorálnu estrogénovú substitučnú liečbu, sú poddávkované, kým muži sú predávkovaní. Požiadavky na dávku vekom klesajú. Udržiavacia dávka sa mení individuálne, od pacienta k pacientovi, ale zriedkavo prevyšuje 1,0 mg/deň.


Všeobecne sa odporúča denné subkutánne podanie vo večerných hodinách. Miesta podania sa musia meniť, aby sa zabránilo lipoatrofii.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.


Somatropín sa nesmie užívať, keď existuje akýkoľvek dôkaz aktivity nádora. Intrakraniálne nádory musia byť inaktívne a pred začatím liečby rastovým hormónom (GH), musí byť ukončená protinádorová liečba. Liečba sa má prerušiť, ak sa dokáže rast nádora.


Somatropín sa nemá užívať na podporu longitudinálneho rastu u detí s uzavretými epifýzami.


Pacienti s akútnymi kritickými ochoreniami trpiaci komplikáciami po chirurgickom zákroku na otvorenom srdci, po brušnej operácii, po mnohonásobnej úrazovej traume, s akútnym respiračným zlyhaním alebo podobnými stavmi nemajú byť liečení somatropínom (pozri časť 4.4).


U detí s chronickým ochorením obličiek sa má liečba liekom Norditropin SimpleXx prerušiť pri transplantácii obličky.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Deti liečené somatropínom musia byť pravidelne sledované špecialistom na rast detí. Liečba somatropínom sa má vždy začať len na odporúčanie lekára špecialistu, ktorý má znalosti o spôsobe liečby nedostatku rastového hormónu. Toto platí aj pre liečbu Turnerovho syndrómu, chronického ochorenia obličiek a SGA. Údaje o konečnej telesnej výške pacientov v dospelosti, ktorí boli liečení v detstve liekom Norditropin sú nedostatočné pre deti s chronickým ochorením obličiek.


Maximálna odporúčaná denná dávka sa nemá prekročiť (pozri časť 4.2).


Stimulácia longitudinálneho rastu u detí sa dá predpokladať len do epifyzálneho uzatvorenia.


Liečba nedostatku rastového hormónu u pacientov s Praderovým-Williho syndrómom

Boli zaznamenané náhle úmrtia po začatí liečby somatropínom u pacientov s Praderovým-Williho syndrómom, ktorí mali jeden alebo viac nasledujúcich rizikových faktorov: ťažká obezita, obštrukcia horných dýchacích ciest v anamnéze alebo spánkové apnoe, alebo neidentifikovaná respiračná infekcia.


Nedostatok rastového hormónu u dospelých

Nedostatok rastového hormónu u dospelých je celoživotné ochorenie a malo by sa tak aj liečiť, hoci skúsenosti u pacientov starších ako 60 rokov a u pacientov s nedostatkom rastového hormónu v dospelosti s dobou liečenia dlhšou ako päť rokov, sú zatiaľ obmedzené.


Malý vzrast vzhľadom ku gestačnému veku

U nízkych detí narodených s SGA majú byť pred začatím liečby vylúčené iné diagnózy alebo spôsoby liečby, ktoré by mohli vysvetliť poruchu rastu.


Skúsenosti so začatím liečby u pacientov s SGA tesne pred nástupom puberty je obmedzená. Preto sa neodporúča začať liečbu tesne pred nástupom puberty.

Skúsenosti s pacientmi so Silverovým-Russellovým syndrómom sú obmedzené.


Turnerov syndróm

U pacientov s Turnerovým syndrómom liečených somatropínom sa odporúča monitorovanie rastu rúk a chodidiel a ak sa spozoruje zvýšený rast, má sa uvažovať o redukcii dávky na nižšiu hodnotu dávkovacieho rozsahu.


Dievčatá s Turnerovým syndrómom majú všeobecne zvýšené riziko zápalu stredného ucha a preto sa odporúča otologické vyšetrenie najmenej raz ročne.


Chronické ochorenie obličiek

Dávkovanie u detí s chronickým ochorením obličiek je individuálne a musí sa upraviť podľa individuálnej odpovede pacienta na liečbu (pozri časť 4.2). Poruchy rastu sa majú jasne stanoviť pred liečbou somatropínom, sledovaním rastu popri optimálnej liečbe ochorenia obličiek minimálne jeden rok. Počas liečby somatropínom sa má pokračovať v konzervatívnej liečbe urémie obvyklými liekmi a keď je to potrebné, aj v dialýze.


U pacientov s chronickým ochorením obličiek dochádza za normálnych okolností k poklesu funkcie obličiek ako súčasť prirodzeného priebehu ich ochorenia. Ako preventívne vyšetrenie sa má počas liečby somatropínom sledovať činnosť obličiek so zameraním na nadmerný pokles alebo nárast rýchlosti glomerulárnej filtrácie (čo môžno pripísať hyperfiltrácii).


Nádory a malígne nádory

Liečba somatropínom u pacientov s úplnou remisiou nádorov alebo zhubných ochorení nebola spojená so zvýšenou mierou relapsu. Napriek tomu pacientov s úplnou remisiou zhubného ochorenia je potrebné pozorne sledovať, pre možnú recidívu po začatí liečby liekom Norditropin SimpleXx.


Leukémia

Leukémia bola popísaná u malého počtu pacientov s nedostatkom rastového hormónu, niektorí z nich boli liečení somatropínom. Avšak nie je dôkaz, že bez predispozície, je výskyt leukémie zvýšený. u pacientov užívajúcich somatropín.


Benígna intrakraniálna hypertenzia

V prípade silnej alebo opakujúcej sa bolesti hlavy, porúch zraku, nauzey a/alebo vracania, sa odporúča oftalmoskopické vyšetrenie pre možný edém papily. Ak sa edém papily potvrdí, je potrebné myslieť na benígnu intrakraniálnu hypertenziu a ak je to potrebné, má sa liečba somatropínom prerušiť.


V súčasnosti neexistuje jednoznačný postoj, aké klinické stanovisko zaujať k pokračovaniu v liečbe u pacientov po úprave intrakraniálnej hypertenzie. Ak sa znovu začne liečba somatropínom, je potrebné dôkladne sledovať symptómy intrakraniálnej hypertenzie.


Pacienti so sekundárnym nedostatkom rastového hormónu pri intrakraniálnej lézii majú byť pravidelne vyšetrení na odhalenie prípadnej progresie alebo recidívy základného chorobného procesu.


Funkcia štítnej žľazy

Somatropín zvyšuje thyroidálnu premenu T4 na T3 a môže ako taký odhaliť začínajúci hypothyroidizmus. Monitorovanie funkcie štítnej žľazy sa má vykonávať u všetkých pacientov. U pacientov s hypopituitarizmom, štandardná substitučná liečba musí byť pozorne monitorovaná, keď sa podáva liečba somatropínom.


U pacientov s progresívnym ochorením hypofýzy sa môže vyvinúť hypotyreóza.

Pacienti s Turnerovým syndrómom majú zvýšené riziko vzniku primárnej hypotyreózy spojené s proti - thyroidálnymi protilátkami. Keďže hypotyreóza sa môže prelínať s reakciou na liečbu somatropínom, pacientom sa majú pravidelne sledovať funkcie štítnej žľazy a keď je to indikované, majú sa liečiť tyroxínom.


Skolióza

U niektorých detí sa počas rýchleho rastu môže objaviť skolióza. Počas liečby sa majú sledovať príznaky skoliózy. Avšak liečba somatropínom nepreukázala zvýšený výskyt alebo závažnosť skoliózy.


Citlivosť na inzulín

Pretože somatropín môže znižovať inzulínovú citlivosť, pacienti majú byť monitorovaní na dôkaz glukózovej intolerancie (pozri časť 4.5). U pacientov s diabetes mellitus, po začatí liečby liekmi obsahujúcimi somatropín, môže byť potrebné upraviť dávku inzulínu. Pacienti s diabetom alebo glukózovou intoleranciou majú byť pozorne sledovaní počas liečby somatropínom.


Krvná glukóza a inzulín

Pri Turnerovom syndróme a u detí s SGA sa odporúča merať inzulín na lačno a hladinu cukru v krvi pred začatím liečby a potom raz ročne. U pacientov so zvýšeným rizikom diabetes mellitus (napr. diabetes v rodinnej anamnéze, obezita, ťažká inzulínová rezistencia, hyperpigmentácia zhrubnutej pokožky) sa má vykonať orálny glukózový tolerančný test (OGTT). Ak je zistený diabetes, somatropín sa nemá podávať.


Pretože somatropín ovplyvňuje metabolizmus cukrov, majú sa pacienti sledovať kvôli dôkazu glukózovej intolerancie.


IGF-I

Pri Turnerovom syndróme a u detí s SGA sa odporúča merať hladinu IGF-I pred začatím liečby a potom dvakrát ročne. Ak opakované merania hladín IGF-I prekračujú +2 SD v porovnaní s referenčnými hodnotami pre vek a charakter puberty, dávka má byť redukovaná, aby hladina IGF-I dosiahla hodnotu v normálnom rozmedzí.

Celková výška získaná liečbou nízkych detí narodených s SGA somatropínom sa môže stratiť, ak je liečba ukončená pred dosiahnutím konečnej výšky.


Protilátky

Ako u všetkých produktov obsahujúcich somatropín, u malého percenta pacientov sa môžu vyvíjať protilátky na somatropín. Schopnosť väzby týchto protilátok je nízka a nemá žiadny vplyv na mieru rastu. Testovanie na protilátky na somatropín sa má vykonať u tých pacientov, u ktorých zlyháva odpoveď na liečbu.


Poznatky z klinických štúdií

Dve placebom kontrolované klinické štúdie pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti dokázali zvýšenú úmrtnosť pacientov trpiacich akútnymi kritickými ochoreniami spôsobenými komplikáciami po operáciách na otvorenom srdci alebo brušnej dutiny, viacnásobným náhodným úrazom alebo akútnou respiračnou nedostatočnosťou, ktorí boli liečení vysokými dávkami somatropínu (5,3 – 8 mg/deň). Bezpečnosť pokračujúcej liečby somatropínom u pacientov užívajúcich substitučné dávky na schválené indikácie, ktoré súčasne vyvolávajú tieto choroby nebola stanovená. Preto možný prospech pokračujúcej liečby somatropínom u pacientov s akútnymi kritickými ochoreniami sa musí zvážiť v porovnaní s možným rizikom.


Jedna otvorená, randomizovaná klinická štúdia (rozsah dávky 45-90 µg/kg/deň) s pacientkami s Turnerovým syndrómom ukázala tendenciu k riziku zápalu zvukovodu a zápalu stredného ucha v závislosti na dávke. Zvýšenie ušných infekcií nemalo za následok viac operácii ucha/endoskopických vyšetrení v porovnaní so skupinou s nižšou dávkou v tejto klinickej štúdií.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasná terapia glukokortikoidmi inhibuje účinok podpory rastu liekov obsahujúch somatropín. Pacienti s ACTH insuficienciou majú mať substitučnú liečbu glukokortikoidmi pozorne nastavenú, aby sa vyhli rušivému efektu na somatropín.


Údaje z interakčnej štúdie vykonanej u dospelých s nedostatkom rastového hormónu, potvrdili, že podávanie somatropínu môže zvýšiť klírens zlúčenín, o ktorých je známe, že sú metabolizované izoenzýmami cytochrómu P450. Klírens zlúčenín metabolizovaných cytochrómom P450 3A4 (napr. pohlavné steroidy, kortikosteroidy, antikonvulzíva, a cyklosporín) môže byť zvlášť zvýšený, čo má za následok znížené plazmatické hladiny týchto zlúčenín. Klinická významnosť tohto nie je známa.

Účinok somatropínu na konečnú výšku môže byť tiež ovplyvnený ďalšiou liečbou inými hormónmi, napr. gonadotropín, anabolické steroidy, estrogén a hormón štítnej žľazy.


U pacientov liečených inzulínom môže byť po začatí liečby somatropínom potrebné upraviť dávku inzulínu (pozri časť 4.4).


4.6 Gravidita a laktácia


Štúdie na zvieratách sú nedostatočné z hľadiska vplyvu na graviditu, embryonálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj. Nie sú k dispozícii žiadne údaje o gravidite.

Preto sa neodporúča užívanie produktov obsahujúcich somatropín počas gravidity a potenciálne fertilným ženám, ktoré neužívajú antikoncepciu.


Neuskutočnili sa žiadne klinické štúdie s produktami obsahujúcimi somatropín u žien počas laktácie. Nie je známe, či sa somatropín vylučuje do ľudského mlieka. Preto treba byť opatrný, keď sa lieky obsahujúce somatropín podávajú dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Pre pacientov s nedostatkom rastového hormónu je charakteristická strata mimobunkového objemu. Po začatí liečby somatropínom sa táto strata upraví. Najmä u dospelých sa môže prejaviť zadržiavanie tekutín periférnym edémom. Menej častý je syndróm karpálneho tunela, ale u dospelých sa môže vyskytnúť. Tieto symptómy sú zvyčajne prechodného charakteru, závisia od dávky a môžu si vyžadovať prechodné zníženie dávky.

Môže sa vyskytnúť mierna bolesť kĺbov, bolesť svalov a parestézia, ktoré sú obvykle prechodného charakteru.


Nežiaduce účinky u detí sú menej časté alebo zriedkavé.


Poznatky z klinických skúšok:


Triedy orgánových systémov

Veľmi časté
(
1/10)

Časté
(
1/100 až < 1/10)

Menej časté
(
1/1000 až < 1/100)

Zriedkavé
(≥ 1/10 000 až < 1/1000)

Poruchy metabolizmu a výživyU dospelých Diabetes mellitus 2. typu


Poruchy nervového systému


U dospelých bolesť hlavy a parestézia

U dospelých syndróm karpálneho tunela. U detí bolesť hlavy.


Poruchy kože a podkožného tkanivaU dospelých pruritus

U detí vyrážka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a, spojivového tkaniva


U dospelých bolesť kĺbov, stuhnutosť kĺbov a bolesť svalov

U dospelých stuhnutosť svalov

U detí bolesť kĺbov a bolesť svalov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

U dospelých periférny edém (pozri text vyššie)


U dospelých a detí bolesť v mieste podania. U detí reakcie v mieste podania.

U detí periférny edém


U detí s Turnerovým syndrómom bol zaznamenaný počas liečby somatropínom zvýšený rast rúk a chodidiel.


V jednej otvorenej randomizovanej klinickej štúdií u pacientok s Turnerovým syndrómom bola pozorovaná tendecia k zvýšenej incidencii zápalu stredného ucha pri vysokých dávkach Norditropinu. Avšak zvýšenie ušných infekcií nemalo za následok viac operácií ucha/endoskopických vyšetrení v porovnaní so skupinou pacientok s nižšou dávkou v tejto štúdií.


Postmarketingové skúsenosti:


Okrem vyššie uvedených nežiaducich reakcií liekov, boli spontánne hlásené tie, ktoré sú uvedené nižšie a podľa celkového názoru sa považujú za potenciálne súvisiace s liečbou liekom Norditropin.


Novotvary benígne a malígne (vrátane cýst a polypov)

Leukémia bola hlásená u malého počtu pacientov s nedostatkom rastového hormónu (pozri časť 4.4).


Poruchy imunitného systému

Precitlivenosť (pozri časť 4.3).


Tvorba protilátok orientovaných proti somatropínu. Titer a schopnosť viazania sa týchto protilátok je veľmi nízka a neinterferuje s reakciou na rast pri podávaní lieku Norditropin.


Endokrinné poruchy

Hypotyreóza. Pokles hladiny tyroxínu v sére (pozri časť 4.4).


Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperglykémia (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému

Benígna intrakraniálna hypertenzia (pozri časť 4.4).


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Skĺznutie hlavice femorálnej epifýzy. Skĺznutie hlavice femorálnej epifýzy sa môže častejšie vyskytnúť u pacientov s endokrinnými poruchami.

Ochorenie Legg-Calvé-Perthes. Ochorenie Legg-Calvé-Perthes sa častejšie vyskytuje u pacientov nízkeho vzrastu.


Laboratórne vyšetrenia

Zvýšenie hladiny alkalickej fosfatázy v krvi.


4.9 Predávkovanie


Akútne predávkovanie môže spočiatku viesť k zníženej hladine cukru v krvi a následne k zvýšenej hladine cukru v krvi. Toto zníženie hladiny cukru v krvi býva stanovené biochemicky, ale bez klinických prejavov hypoglykémie. Dlhodobé predávkovanie by mohlo viesť k príznakom a prejavom, ktoré sa zhodujú so známymi účinkami nadbytku ľudského rastového hormónu.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Somatropín a analógy somatropínu. ATC: H 01 AC 01.

Norditropin SimpleXx obsahuje somatropín, ktorý je ľudským rastovým hormónom pripravovaným rekombinantnou DNA technológiou. Je to anabolický peptid zo 191 aminokyselinami, stabilizovaný dvoma disulfidickými mostíkmi s molekulovou hmotnosťou okolo 22 000 Daltonov.


Hlavným účinkom somatropínu je stimulácia kostrového a telesného rastu a výrazný vplyv na telesné metabolické procesy.

Keď je liečený nedostatok rastového hormónu, nastáva normalizácia skladby tela, zvýšenie svalovej hmoty tela a zníženie tukovej hmoty.

Somatropín vykonáva väčšinu svojich činností cez inzulínu podobný rastový faktor I (IGF-I), ktorý je produkovaný tkanivami celého tela, ale najviac sa ho tvorí v pečeni.

Viac ako 90 % IGF-I sa viaže na väzbové bielkoviny (IGFBP), z ktorých je najdôležitejšia IGFBP-3.


Lipolytický a bielkoviny šetriaci účinok hormónu je obzvlášť významný počas stresu.


Somatropín tiež zvyšuje kostný metabolizmus, čo sa prejaví zvýšením hladiny kostných markerov v plazme, ktoré je možné stanoviť biochemicky. U dospelých sa kostná hmota málo znižuje počas prvých mesiacov liečby, čo je spôsobené výraznejšou resorpciou kostí, avšak pri pokračujúcej liečbe sa kostná hmota zvyšuje.


V klinických štúdiách u malých detí narodených s SGA boli použité dávky na liečbu do dosiahnutia konečnej výšky 0,033 a 0,067 mg/kg/deň. U 56 pacientov, ktorí boli nepretržite liečení a dosiahli (približne) konečnú výšku, priemerná zmena výšky na začiatku liečby bola +1,90 SDS (0,033 mg/kg/deň) a +2,19 SDS (0,067 mg/kg/deň). Literárne údaje o neliečených SGA deťoch bez skorého prirodzeného dobehnutia výšky naznačujú oneskorený rast 0,5 SDS. Dlhodobé údaje o bezpečnosti sú zatiaľ obmedzené.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Sledovaním deviatich pacientov s nedostatkom rastového hormónu po intravenóznom podaní lieku Norditropin v infúznom roztoku (33 ng/kg/min počas 3 hodín) sa získali tieto výsledky: sérový polčas bol 21,1 ±1,7 min, stupeň metabolického klírensu bol 2,33 ±0,58 ml/kg/min a distribučný interval bol

67,6 ±14,6 ml/kg.


Podkožná injekcia lieku Norditropin SimpleXx (2,5 mg/m2) podaná 31 zdravým osobám (s endogénnym potláčaním somatropínu nepretržitou infúziou somatostatínu) poskytla nasledovné výsledky:

Maximálna koncentrácia ľudského rastového hormónu (42-46 ng/ml) bola približne po 4 hodinách. Potom ľudský rastový hormón klesal s polčasom premeny asi 2,6 hodiny. V ďalšom sa ukázalo, že rozdielne sily lieku Norditropin SimpleXx boli bioekvivalentné jedna s druhou a bežným liekom Norditropin po podkožnej injekcii zdravým osobám.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Celkové farmakologické účinky na CNS, srdcovocievny a dýchací systém sledované pri podávaní lieku Norditropin SimpleXx s a bez vynútenej degradácie, boli sledované u myší a potkanov;hodnotila sa aj funkcia obličiek. Degradačný produkt nevykazoval žiadne rozdiely v účinku, v porovnaní s liekom Norditropin SimpleXx a Norditropinom. Všetky tri sily lieku ukázali očakávaný, na veľkosti dávky závislý pokles objemu moča a zadržanie sodíkových a chloridových iónov.


U potkanov bola dokázaná podobná farmakokinetika medzi liekom Norditropin SimpleXx a liekom Norditropin. Degradovaný Norditropin SimpleXx bol bioekvivalentný s liekom Norditropin SimpleXx.


Toxicita po jednorazovej a opakovanej dávke a lokálna tolerancia bola sledovaná u lieku Norditropin SimpleXx alebo degradovaného produktu. Nebol pozorovaný žiadny toxický účinok alebo poškodenie svalového tkaniva.


Pri testovaní toxicity poloxameru 188 na myšiach, potkanoch, králikoch a psoch sa žiadny nález toxicity neobjavil.

Poloxamer 188 bol rýchlo absorbovaný z miesta podania injekcie bez zreteľnej retencie dávky v mieste podania injekcie. Poloxamer 188 bol vylučovaný predovšetkým močom.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Mannitol

Histidín

Poloxamer 188

Fenol

Voda na injekciu

Kyselina chlorovodíková na úpravu pH

Hydroxid sodný na úpravu pH


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


Norditropin SimpleXx 5mg/1,5ml a 10mg/1,5ml:

Čas použiteľnosti je 2 roky.

Po prvom otvorení: Uchovávajte maximálne 28 dní v chladničke pri teplote (2oC - 8oC). Prípadne, liek môže byť uchovávanýmaximálne 21 dní pri teplote do 25oC.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5ml a 10 mg/1,5ml:

Pred použitím: uchovávajte v chladničke pri teplote (2oC - 8oC) vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke.

Počas používania, liek môže byť uchovávaný maximálne 28 dní v chladničke pri teplote (2oC - 8oC), prípadnemôže byť uchovávaný maximálne 21 dní pri teplote do 25oC. Počas používania uchovávajte v pere (NordiPen). Neuchovávajte v mrazničke.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Nie všetky veľkosti balenia lieku musia byť uvedené na trh.


Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5ml:

5 mg v 1,5 ml roztoku v náplni (sklo typu I) na spodnej strane uzavretej gumovou zátkou (gumová zátka typu I) v tvare piestu a na vrchnej strane laminátovou gumenou zátkou (gumová zátka typu I) v tvare disku utesnená hliníkovým viečkom. Hliníkové viečko je utesnené farebným (oranžovým) viečkom.Veľkosti balenia sú 1 a 3 náplne a viacnásobné balenie s 5 x 1 náplňou.


Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5ml:

10 mg v 1,5 ml roztoku v náplni (sklo typu I) na spodnej strane uzavretej gumovou zátkou (gumová zátka typu I) v tvare piestu a na vrchnej strane laminátovou gumenou zátkou (gumová zátka typu I) v tvare disku utesnená hliníkovým viečkom. Hliníkové viečko je utesnené farebným (modrým) viečkom.Veľkosti balenia sú 1 a 3 náplne a viacnásobné balenie s 5 x 1 náplňou.


Náplne sú v blistrovom balení v papierovej skladačke.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pacienti majú byť upozornení na to, že pred každou manipuláciou s liekom Norditropin si musia umyť ruky mydlom a vodou a/alebo dezinfekčným prostriedkom. Norditropin sa nikdy nesmie silno trepať.


Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml a 10 mg/1,5 ml má byť predpísaný len na použitie so zodpovedajúcim perom NordiPen (NordiPen 5 alebo 10).

Nepoužite Norditropin SimpleXx, ak injekčný roztok rastového hormónu nie je číry a bezfarebný.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


novonordiska/s

Novo Allé

dk-2880 Bagsværd

Dánsko


8. Registračné číslo


Norditropin SimpleXx5 mg/1,5 ml: Reg.č.: 56/0202/05-S

Norditropin SimpleXx10 mg/1,5 ml: Reg.č.: 56/0068/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Norditropin SimpleXx5 mg/1,5 ml

Dátum prvej registrácie: 5.4.2005

Dátum predĺženia registrácie: 7.4.2009


Norditropin SimpleXx10 mg/1,5 ml

Dátum prvej registrácie: 19.7.2005

Dátum predĺženia registrácie: 7.4.2009


10. Dátum poslednej revízie textu


Január 2013


11Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml