+ ipil.sk

Norifaz 35 mgPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


Norifaz 35 mg

filmom obalené tablety

nátriumrizedronát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľasa dozviete:

1. Čo je Norifaz 35 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, akoužijete Norifaz 35 mg

3. Ako užívať Norifaz 35 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Norifaz 35 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Norifaz a na čo sa používa


Norifaz 35 mg patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty, čo sú nehormonálne lieky, ktoré sa používajú na liečbu kostných ochorení. Norifaz 35 mg účinkuje priamo na kostru, spevňuje ju a tým znižuje pravdepodobnosť zlomenín kostí.


Kosť je živé tkanivo. Vaša kostra neustále odbúrava starú kostnú hmotu a nahrádza ju novou.


Postmenopauzálna osteoporóza je stav, do ktorého sa dostávajú ženy po menopauze, keď sa kosti stávajú slabšími, menej ohybnými a náchylnejšími na zlomeninu následkom pádu alebo námahy.

Osteoporóza sa taktiež môže vyskytnúť u mužov pre rôzne príčiny vrátane starnutia a/alebo nízkej hladiny mužského hormónu, testosterónu.


Najnáchylnejšie na zlomeninu sú kosti v chrbtici, bedrovej časti a v zápästí, avšak zlomenina môže postihnúť ktorúkoľvek kosť vášho tela. Osteoporóza súvisiaca so zlomeninami môže taktiež spôsobovať bolesti chrbta, stratu hmotnosti a zakrivenie chrbtice. Veľa pacientov s osteoporózou nemá žiadne príznaky a možno ani nevie, že ju má.


Na čo sa Norifaz 35 mg používa

Liečba osteoporózy u žien po menopauze, aj so závažnou osteoporózou. Znižuje riziko zlomenín chrbtice a bedrových zlomenín.


Liečba osteoporózy u mužovzvlášť ohrozených vznikom zlomenín.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, akoužijete Norifaz


Neužívajte Norifaz 35 mg

 • ak ste alergický na nátriumrizedronát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).,

 • ak lekár zistil, že máte hypokalciémiu (nízku hladinu vápnika v krvi),

 • ak môžete otehotnieť, ste tehotná, alebo plánuje tehotenstvo,

 • ak dojčíte,

 • ak máte závažné problémy s obličkami.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Norifaz 35 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • ak nie ste schopný zostať vo vzpriamenej polohe (sedieť alebo stáť) aspoň 30 minút,

 • keď máte abnormálny metabolizmus kostí a minerálov (napr. nedostatok vitamínu D, abnormality hormónov štítnej žľazy, čo má za následok nízku hladinu vápnika v krvi),

 • ak ste v minulosti mali problémy s pažerákom (trubica spájajúca ústa so žalúdkom), napríklad keď pociťujete bolesť alebo ťažkosti pri prehĺtaní jedla, alebo ak vám lekár povedal, že máte Barrettov pažerák (ochorenie spojené so zmenami v bunkách, ktoré vystielajú spodný pažerák),

 • ak vám niekedy lekár povedal, že neznášate niektoré cukry (ako napríklad laktózu),

 • ak ste mali alebo máte bolesť, opuch alebo strnutie čeľuste alebo tiež pocit „ťažkej čeľuste“ alebo ak sa vám uvoľnia zuby.

 • ak sa podrobujete dentálnej liečbe alebo máte naplánovanú operáciu zubov, je nutné informovať zubára, že sa liečite liekom Norifaz 35 mg.


Lekár vám poradí, čo máte robiť, keď užívate Norifaz 35 mg a máte niektorý z vyššie uvedených problémov.


Deti a dospievajúci

Norifaz 35 mg sa neodporúča podávať deťom do 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o jeho bezpečnosti a účinnosti.


Iné lieky a Norifaz 35 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Lieky obsahujúce jednu z nasledujúcich látok znižujú účinok lieku Norifaz 35 mg, ak sa užívajú v rovnakom čase:

 • vápnik

 • horčík

 • hliník -napríklad niektoré lieky používané pri nadmernej kyslosti žalúdkovej šťavy (antacidum).

 • železo.

Tieto lieky užívať najskôr 30 minút po užití lieku Norifaz 35 mg.


Norifaz 35 mg a jedlo a nápoje

Aby mohol liek správne pôsobiť je veľmi dôležité, aby tablety Norifaz 35 mg NEBOLI užívané súčasne s jedlom alebo s nápojmi (okrem čistej vody). Najmä neužívajte tento liek v rovnakom čase ako mliečne produkty (napríklad mlieko), pretože obsahujú vápnik (pozri časť 2, „Užívanie iných liekov“).

Jedlo a nápoje (okrem čistej vody) konzumujte najskôr 30 minút po užití tablety lieku Norifaz 35 mg .


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neužívajte Norifaz 35 mg ak ste tehotná alebo plánujete byť tehotná (pozri časť 2, “ Neužívajte Norifaz 35 mg ”). Potenciálne riziko spojené s užívaním nátriumrizedronátu (liečivo v Norifaz 35 mg ) u tehotných žien nie je známe.

Neužívajte Norifaz 35 mg ak dojčíte (pozri časť 2, “ Neužívajte Norifaz 35 mg ”).

Norifaz 35 mg sa má používať len na liečbu žien po menopauze a u mužov.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, že by Norifaz 35 mg mal vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Norifaz 35 mg obsahuje monohydrát laktózy

Norifaz 35 mg obsahuje malé množstvo laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Norifaz


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka:

Užite jednu tabletu lieku Norifaz 35 mg (35 mg nátriumrizedronátu) raz za týždeň.

Vyberte si jeden deň týždňa, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Každý týždeň užite vo vybraný deň jednu tabletu Norifaz 35 mg .


Pre vaše pohodlie obsahuje každé balenie Norifaz 35 mg túto pomôcku, ktorá vám pomôže užiť tabletu v správny deň každého týždňa:

Na zadnej strane blistra s tabletami sú štvorčeky/prázdne miesta. Zaznamenajte si deň v týždni, ktorý ste si určili na užitie tablety. Zapíšte si taktiež dátumy, kedy budete tablety užívať.


Kedy užiť tabletu lieku Norifaz 35 mg

Tabletu Norifaz 35 mg užite aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom, nápojom (okrem čistej vody) alebo iným liekom.


Ako užiť tabletu lieku Norifaz 35 mg

 • Tabletu užite vo vzpriamenej polohe (môžete sedieť alebo stáť), aby ste sa vyhli páleniu záhy.

 • Zapite ju aspoň jedným pohárom (120 ml) čistej vody.

 • Prehltnite ju celú. Necmúľajte ju ani nežujte.

 • 30 minút po užití tablety si neľahnite.


Lekár vám povie, či potrebujete doplnkovú liečbu vápnikom a vitamínom, ak je ich nedostatočný príjem zo stravy. V strave by sa mali nachádzať vápnik a vitamín D (prítomné napr. v mliečnych výrobkoch a rybách).


Ak užijete viac Norifazu 35 mg ako máte

Neexistujú žiadne špecifické informácie o liečbe predávkovania nátriumrizedronátom.
Pokles vápnika v sére sa dá očakávať pri závažnom predávkovaní. Známky a príznaky hypokalciémie sa taktiež môžu vyskytnúť u niektorých z týchto pacientov.
Ak ste vy alebo niekto iný náhodne užil viac Norifazu 35 mg tabliet, ako je predpísané, vypite plný
pohár mlieka a vyhľadajte lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Norifaz 35 mg

Ak zabudnete užiť Norifaz 35 mg v určený deň, užite tabletu v deň, keď si na to spomeniete.

Následne sa vráťte k užívaniu jednej tablety týždenne v deň, ktorý bol určený ako deň prijímania lieku.


Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára


Ak prestanete užívať Norifaz 35 mg

Ak sa liečba ukončí, kostná hmota sa môže opäť začať strácať. Skôr než sa rozhodnete ukončiť liečbu, informujte o tom lekára.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Čo najrýchlejšie prerušte liečbu a kontaktujte lekára, ak spozorujete nasledujúce vedľajšie účinky:

 • charakteristické príznaky akútneho opuchu tkaniva (opuch)

  • opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla

  • ťažkosti pri prehĺtaní

  • žihľavka a ťažkosti s dýchaním

 • závažné kožné reakcie vrátane podkožných pľuzgierov.


Ak sa u vás vyskytnú nasledujúce vedľajšie účinky, ihneď to povedzte svojmu lekárovi:

 • zápal oka, obvykle spojený s bolesťou, sčervenaním a citlivosťou na svetlo

 • nekróza čeľustnej kosti (osteonekróza), veľmi ťažko liečiteľná a s vracajúcou sa infekciou, ktoré často nastávajú po vytrhnutí zuba (pozri časť 2, “Upozornenia a opatrenia”).


Tieto reakcie boli hlásené zriedka (menej než 1 z 10 000 pacientov).


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa pozorovali počas klinických štúdií, boli obvykle mierne a nespôsobili, že pacient prestal užívať tablety.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

 • Tráviace ťažkosti, pocit choroby, bolesť žalúdka, žalúdočné kŕče alebo nepríjemný pocit, zápcha, pocit plnosti, plynatosť, hnačka.

 • Bolesť v kostiach, svaloch alebo kĺboch.

 • Bolesť hlavy.


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z1000)

 • Zápal alebo vred na ezofágu (trubica, ktorá spája ústa so žalúdkom) spôsobujúci ťažkosti a bolesť pri prehĺtaní (viď časť 2, Buďte zvlášť opatrný pri používaní Norifaz 35 mg a povedzte svojmu lekárovi ), zápal žalúdka a dvanástorníka (začiatok čreva, ktorým sa odvádza obsah žalúdka).

 • Zápal farebnej časti oka (iritída) (červené bolestivé oči a možno zmeny videnia).


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z10000)

 • Zápal jazyka (červený, opuchnutý, možno bolestivý), zúženie ezofágu (trubica, ktorá spája ústnu dutinu so žalúdkom).

 • Zaznamenané boli abnormálne pečeňové testy, ktoré možno zistiť len krvným testom.


Počas používania lieku po uvedení na trh bolo hlásené (neznáma frekvencia):

 • vypadávanie vlasov

 • poruchy pečene, niektoré prípady boli ťažké

 • Precitlivenosť a kožné reakcie, vrátane opuchu tváre, úst, jazyka a / alebo hrdla (angioedém), kožné vyrážky a pľuzgiere, niektoré závažné život ohrozujúce-kože a slizníc zmeny a zápal drobných ciev.


Zriedkavo sa môžu vyskytnúť neobvyklé zlomeniny stehennej kosti, najmä u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na ostoeporózu. V prípade akýchkoľvek bolestí, slabostí alebo ťažkostí v oblasti stehien, bedier alebo slabín sa obráťte na svojho lekára, keďže tieto symptómy môžu byť včasným príznakom možnej zlomeniny stehennej kosti.


Zriedkavo, môže u pacientov na začiatku liečby poklesnúť hladina vápnika a fosfátov v krvi. Tieto zmeny sú obvykle malé a nemajú žiadne príznaky.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Norifaz 35 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Norifaz 35 mg obsahuje

 • Liečivo je nátriumrizedronát.

Každá tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu, čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej.

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, krospovidón, magnéziumstearát

Obalová vrstva:

žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), hypromelóza (E464), hydroxypropylcelulóza, koloidný oxid kremičitý bezvodý, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, makrogol 8000


Ako vyzerá Norifaz 35 mg a obsah balenia

Tablety Norifaz 35 mg filmom obalené tablety sú okrúhle, vypuklé, svetlo oranžové tablety.

Liek je dodávaný v pretlačovacích baleniach (blistroch) po 2, 4, alebo 12 tabletách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

ul. Szkolna 33

95-054 Ksawerów

Poľsko


Výrobca

Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

ul. Szkolna 33

95-054 Ksawerów

Poľsko


Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,

95-200 Pabianice

Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


{Poľsko}{Yarisen}

{Estónsko}{Norifaz}

{Grécko}{Bonmate}

{Litva}{Norifaz}

{Lotyšsko}{Norifaz}

{Portugalsko}{Norifaz}

{Maďarsko}{Norifaz}

{Rumunsko}{Lorine}

{Slovensko}{Norifaz}

{Španielsko} {Norifaz}

{Francúzsko}{Risédronate Zentiva Lab 35 mg, comprimé pelliculé}

{Írsko} {Risedronate sodium Adamed Pharma Once a week 35 mg film-coated tablets}


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2015.

6


Norifaz 35 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Norifaz 35 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje 35 mg nátriumrizedronátu (čo zodpovedá 32,5 mg kyseliny rizedrónovej).

Pomocná látka so známym účinkom:133,58 mg monohydrátu laktózy v tablete


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Okrúhle, vypuklé, svetlo oranžové obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba osteoporózy u žien po menopauze, aby sa znížilo riziko zlomenín chrbtice. Liečba zistenej osteoporózy u žien po menopauze, aby sa znížilo riziko bedrových fraktúr (pozri časť 5.1).


Liečba osteoporózy u mužov s vysokým rizikom zlomenín (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Odporúčané dávkovanie pre dospelých je jedna 35 mg tableta perorálne raz týždenne. Tableta sa má užiť vždy v ten istý deň týždňa.

Jedlo ovplyvňuje absorpciu nátriumrizedronátu, preto majú pacienti na zaručenie primeranej absorpcie užívať Norifaz 35 mg:


 • pred raňajkami: aspoň 30 minút pred prvým denným jedlom, užitím iného lieku alebo nápojom (s výnimkou čistej vody).


Pacienta je nutné upozorniť, že pokiaľ prípravok zabudne užiť, má tabletu Norifaz 35 mg užiť v deň, keď si spomenie. Ďalej má pacient pokračovať v užívaní jednej tablety raz týždenne v pôvodne určený deň. V jeden deň sa nesmie užiť dve tablety.


Tablety sa majú prehltnúť celé a nie cmúľať alebo žuvať. Norifaz 35 mg sa má užiť vo vzpriamenej polohe a zapiť pohárom čistej vody (>120 ml), aby sa tableta ľahšie dostala do žalúdka. 30 minút po užití tablety si pacient nemôže ľahnúť (pozri časť 4.4).


Ak denný príjem vápnika a vitamínu D nie je primeraný, má sa zvážiť ich suplementácia.


Optimálna dĺžka liečby osteoporózy pomocou bifosfonátov zatiaľ nebola stanovená. Preto u každého pacienta odporúčame pravidelne prehodnocovať potrebu ďalšej liečby s individuálnym prihliadnutím na priaznivé účinky a potenciálne riziká Norifaz 35 mg, najmä v prípade, ak liečba trvá viac ako 5 rokov.


Starší pacienti: úprava dávok nie je potrebná, keďže biologická dostupnosť, distribúcia a eliminácia u starších pacientov (60 rokov) je podobná ako u mladších jedincov. Platí to aj pre veľmi starých pacientov, 75 rokov a viac, a pacientky po menopauze.


Renálna porucha: U pacientov s mierne až stredne závažným zhoršením renálnej funkcie nie je uprava dávkovania potrebná. U pacientov so závažným zhoršením renálnej funkcie (klírens kreatinínu <30ml/min) je užívanie nátriumrizedronátu kontraindikované (pozri časti 4.3 a 5.2).


Pediatrická populácia

Nátriumrizedronát sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o účinnosti a bezpečnosti (pozri tiež časť 5.1).


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na nátriumrizedronát alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Hypokalciémia (pozri časť 4.4).

Gravidita a laktácia.

Závažne zhoršená funkcia obličiek (klírens kreatinínu 30 ml/min).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Jedlo, nápoje (s výnimkou čistej vody) a lieky obsahujúce polyvalentné katióny (ako vápnik, horčík, železo a hliník) interferujú s absorpciou bisfosfonátov a nemajú sa užívať v tom istom čase ako Norifaz 35 mg (pozri časť 4.5). Na dosiahnutie požadovaného účinku je nevyhnutné dôsledne dodržiavať odporúčania pre dávkovanie (pozri časť 4.2).


Účinnosť bisfosfonátov v liečbe osteoporózy súvisí s nízkou minerálnou hustotou kostí a/alebo s najčastejším výskytom fraktúry.


Vysoký vek alebo samotné klinické rizikové faktory fraktúry nie sú dostatočnými dôvodmi na začatie liečby osteoporózy bisfosfonátmi.


Dôkazy podporujúce účinnosť bisfosfonátov vrátane nátriumrizedronátu u veľmi starých pacientov (80 rokov) sú obmedzené (pozri časť 5.1).


Bisfosfonáty sa spájajú s ezofagitídou, gastritídou, ulceráciami ezofágu a gastroduodenálnymi

ulceráciami. Preto sa má s opatrnosťou postupovať:

 • u pacientov s anamnézou porúch ezofágu, ktoré spomaľujú pasáž alebo vyprázdňovanie, napr. zúženie alebo achalázia,

 • u pacientov, ktorí nie sú schopní zostať vo vzpriamenej polohe aspoň 30 minút po užití tablety,

 • ak sa nátriumrizedronát podáva pacientom, ktorí majú aktívne problémy s ezofágom alebo horným gastrointestinálnym traktom (napr. známy Barrettov pažerák).


Lekár pri vystavení receptu má zdôrazniť dôležitosť presného použitia podľa návodu na dávkovanie a musí upozorniť na akékoľvek príznaky alebo symptómy eventuálnych zmien na pažeráku. Okrem toho by mali byť pacienti poinformovaní o nutnosti rýchleho kontaktu s lekárom v prípade takých objavov ako ťažkosti pri prehĺtaní, bolesti pri prehĺtaní, bolesti za mostíkom alebo ak začne páliť záha.


Hypokalciémia sa má liečiť pred začiatkom liečby Norifazom 35 mg. Iné poruchy metabolizmu kostí a minerálov (t.j. paratyroidná dysfunkcia, hypovitaminóza D) sa majú liečiť v čase začatia liečby Norifazom 35 mg.


U pacientov s karcinómom, ktorí boli v liečebnom režime zahŕňajúcom primárne intravenózne podávané bisfosfonáty sa zaznamenala osteonekróza čeľuste, ktorá sa vo všeobecnosti spája s extrakciou zuba a/alebo s lokálnou infekciou (vrátane osteomyelitídy). Veľa z týchto pacientov dostávalo taktiež chemoterapiu a bolo liečených kortikoidmi. Osteonekróza čeľuste sa taktiež zaznamenala u pacientov s osteoporózou, ktorí užívali bisfosfonáty perorálne.


Pred liečbou bisfosfonátmi u pacientov so súbežnými rizikovými faktormi (napr. karcinóm, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, zlá ústna hygiena) sa musí zvážiť zubné vyšetrenie s príslušnou preventívnou stomatológiou.


Počas liečby sa títo pacienti, ak je to možné, musia vyhýbať invazívnym dentálnym zásahom. U pacientov, u ktorých sa objaví osteonekróza čeľuste počas liečby bisfosfonátmi, môže dentálny zákrok zhoršiť stav. Pokiaľ ide o pacientov, kde sa vyžaduje dentálny zásah, nie sú k dispozícii žiadne údaje preukazujúce, že prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko osteonekrózy čeľuste.


Klinický posudok musí urobiť ošetrujúci lekár pre každého pacienta zvlášť na základe individuálneho posúdenia pomeru benefit/risk.


Atypické zlomeniny stehennej kosti

V súvislosti s liečbou bifosfonátmi boli hlásené atypické subtrochanterické a diafyzálne zlomeniny stehennej kosti, najmä u pacientov, ktorí sa dlhodobo liečia na osteoporózu. Tieto priečne alebo mierne zošikmené zlomeniny sa môžu objaviť na akomkoľvek mieste stehennej kosti v rozmedzí od menšieho trochantera po suprakondylickú časť kosti. Tieto zlomeniny môžu vzniknúť po vystavení minimálnej traumatickej záťaži alebo dokonca bez traumatickej záťaže. Niektorí pacienti uvádzajú bolesť v stehne alebo slabinách, veľmi často spojenú so stresovými zlomeninami diagnostikovanými pomocou rôznych zobrazovacích metód, ku ktorým dochádza týždne ba dokonca mesiace pred vznikom úplnej zlomeniny stehennej kosti. Zlomeniny bývajú často obojstranné, preto je nutné u pacientov so zlomeninou diafýzy stehennej kosti, ktorí užívajú bifosfonáty, vyšetriť aj druhú stehennú kosť. Tiež bolo veľmi často hlásené zlé hojenie týchto zlomenín. Preto sa odporúča zvážiť prerušenie liečby bifosfonátmi u pacientov s podozrením na atypickú zlomeninu stehennej kosti, a to až do vyšetrenia pacienta a zhodnotenia jeho stavu, samozrejme s prihliadnutím na individuálne hodnotenie prínosov a rizík liečby.

Počas liečby bifosfonátmi je pacientov nutné poučiť, aby hlásili akúkoľvek bolesť v stehne, bedrách alebo slabinách. Každý pacient s týmito príznakmi by mal podstúpiť vyšetrenie, aby sa potvrdilo resp. vylúčilo, či u neho nedošlo k neúplnej zlomenine stehennej kosti.


Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne formálne štúdie týkajúce sa interakcie nátriumrizedronátu s inými liekmi, avšak počas klinického skúšania sa žiadne klinicky závažné interakcie s inými liekmi nezistili.


V III. fáze skúšania liečby osteoporózy nátriumrizedronátom podávaným denne, užívalo 33% pacientiek kyselinu acetylsalicylovú a 45% pacientiek – nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) .

V III. fáze skúšania liečby nátriumrizedronátom podávaným raz týždenne, užívalo 57% pacientiek ov veku po menopauze, kyselinu acetylsalicylovú a NSAID-40%. V skupine pacientov pravidelne užívajúcich kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 a viac dní do týždňa) bol výskyt nežiaducich účinkov v hornej časti gastrointestinálneho traktu u pacientov liečených nátriumrizedronátom podobný ako u kontrolnej skupiny pacientov.


Podľa potreby sa môže nátriumrizedronát podávať súbežne so suplementáciou estrogénov (platí len pre ženy).


Súčasné užívanie liekov obsahujúcich polyvalentné katióny (napr. kalcium, magnézium, železo a hliník) interferujú s absorpciou Norifazu 35 mg (pozri časť 4.4).


Nátriumrizedronát sa systémovo nemetabolizuje, neindukuje enzýmy cytochrómu P450 a má nízku väzbovosť na bielkoviny.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití nátriumrizedronátu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.


Laktácia

Štúdie na zvieratách preukázali, že malé množstvo nátriumrizedronátu prechádza do materského mlieka.


Norifaz 35 mg sa počas gravidity ani počas dojčenia nesmie užívať.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Norifaz 35 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Používanie nátriumrizedronátu sa skúmalo v klinických štúdiách fázy III, do ktorých bolo zahrnutých viac ako 15 000 pacientov. Väčšina nežiaducich účinkov, ktoré sa pozorovali v klinických štúdiách, bola miernej až strednej závažnosti a obvykle si nevyžadovala ukončenie liečby.


Nežiaduce skúsenosti, ktoré boli hlásené v klinických štúdiach fázy III, kde boli zaradené ženy po menopauze s osteoporózou liečené po dobu 36 mesiacov nátriumrizedronátom 5 mg/deň (n=5020) alebo placebom (n=5048), a ktoré sa hodnotili ako možno alebo pravdepodobne súvisiace s nátriumrizedronátom, sú uvedené nižšie a zaradené sú podľa týchto kritérií (v zátvorkách je uvedený výskyt v porovnaní s placebom): veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100;<1/10); menej časté (≥1/1 000;<1/100); zriedkavé (≥1/10 000;<1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


Poruchy nervového systému:

Časté: bolesť hlavy (1,8% oproti 1,4%)


Poruchy oka:

Menej časté: iritída*


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Časté: zápcha (5,0% oproti 4,8%), dyspepsia (4,5% oproti 4,1%), nauzea (4,3% oproti 4,0%), abdominálna bolesť (3,5% oproti 3,3%), hnačka (3,0% oproti 2,7%)


Menej časté: gastritída (0,9% oproti 0,7%), ezofagitída (0,9% oproti 0,9%), dysfágia (0,4% oproti 0,2%), duodenitída (0,2% oproti 0,1), ezofagový vred (0,2% oproti 0,2%)


Zriedkavé: glositída (<0,1% oproti 0,1%), zúženie pažeráka (<0,1% oproti 0,0%)Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Časté: bolesť kostrového svalstva (2,1% oproti 1,9%)


Diagnostickévyšetrenia (hepatobiliárne):

Zriedkavé: abnormálne výsledky pečeňových testov*


* žiadny relevantný výskyt v štúdiách osteoporózy fázy III; frekvencia vychádza z nežiaducich udalostí/laboratórnych/opakovaných výsledkov v skorších klinických štúdiách.


V jednoročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii, ktorá porovnávala nátriumrizedronát 5 mg denne (n=480) a nátriumrizedronát 35 mg týždenne (n=485) u žien s osteoporózou po menopauze, boli profily celkovej bezpečnosti a znášanlivosti podobné. Ďalej boli hlásené tieto nežiaduce skúsenosti, ktoré boli pravdepodobne súvisiace s liekom, výskyt bol vyšší v skupine pacientov s nátriumrizedronátom 35 mg v porovnaní so skupinou pacientov s nátriumrizedronátom 5 mg): gastrointestinálne poruchy (1,6% oproti 1,0%) a bolesť (1,2% oproti 0,8%).


V dvojročnej štúdii, do ktorej boli zaradení muži s osteoporózou, bola celková bezpečnosť a znášanlivosť v skupine s liekom podobná ako v skupine s placebom. Nežiaduce skúsenosti boli konzistentné s tými, ktoré sa predtým pozorovali u žien.


Laboratórne nálezy:

U niektorých pacientov sa pozoroval skorý, prechodný, asymptomatický a mierny pokles sérového vápnika a fosfátu.


Počas postmarketingového používania sa naviac zaznamenali nasledujúce nežiaduce účinky (frekvencia výskytu neznáma):


Poruchy oka:

Iritída, uveitída.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

osteonekróza čeľuste


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Hypersenzitivita a kožné reakcie vrátane angioedému, generalizovanej vyrážky, žihľavka a bulóznych kožných reakcií, niekedy závažných vrátane ojedinelých hlásení Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej nekrolýzy a leukocytoklastická vaskulitída.

vypadávanie vlasov


Poruchy imunitného systému:

anafylaktická reakcia


Poruchy pečene a žlčových ciest

ťažké ochorenia pečene. Vo väčšine hlásených prípadov boli pacienti liečení aj inými liekmi, o ktorých je známe, že spôsobujú ochorenia pečene.


Počas postmarketingového používania lieku boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky (so zriedkavým výskytom):

Atypické subtrochanterické a diafyzálne zlomeniny stehennej kosti (nežiaduca rekcia na bifosfonáty).


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O liečbe predávkovania nátriumrizedronátom nie sú dostupné žiadne informácie.


Po veľkom predávkovaní možno očakávať pokles vápnika v sére. U niektorých týchto pacientov sa taktiež môžu prejaviť znaky a príznaky hypokalciémie.


Na zníženie absorpcie nátriumrizedronátu sa má podávať mlieko alebo antacidá obsahujúce horčík, vápnik alebo hliník, ktoré zneutralizujú žalúdočnú kyselinu. Pri veľkom predávkovaní možno zvážiť výplach žalúdka na odstránenie neabsorbovaného nátriumrizedronátu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: bisfosfonáty, ATC kód: M05BA07


Nátriumrizedronát je pyridinylbisfosfonát, ktorý sa viaže na kostný hydroxyapatit a inhibuje osteoklastickú resorpciu kostí. Osteoblastová aktivita a kostná mineralizácia sú zachované, zatiaľ čo kostný obrat sa zníži. Predklinické skúšanie ukázalo silný antiosteoklastický a antiresorpčný účinok nátriumrizedronátu a nárast kostnej hmoty a biomechanickej skeletálnej sily v závislosti od dávky. Počas farmakodynamického a klinického skúšania sa potvrdil účinok nátriumrizedronátu meraním biochemických markerov kostného obratu. V štúdiách, do ktorých boli zaradené ženy po menopauze, poklesy biochemických markerov kostného obratu sa pozorovali v priebehu 1 mesiaca a dosahovali maximum o 3-6 mesiacov. Poklesy biochemických markerov kostného obratu pri dennom užívaní dávky 5 mg a dávky 35 mg podávanej týždenne boli po 12 mesiacoch liečenia podobné.

V štúdii, do ktorej boli zaradení muži s osteoporózou, sa pozoroval pokles biochemických markerov kostného obratu v najskoršom časovom bode 3 mesiace a ďalej kontinuálne 24 mesiacov.

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy:

S osteoporózou po menopauze sa spája množstvo rizikových faktorov vrátane nízkej kostnej hmoty, nízkej kostnej minerálnej hustoty, skorej menopauzy, fajčenia a osteoporózy v rodinnej anamnéze. Klinický následok osteoporózy je fraktúra. Riziko fraktúry sa zvyšuje s počtom rizikových faktorov.


V jednoročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii, ktorej sa zúčastnili ženy s osteoporózou po menopauze sa zistilo, že podávanie dávky 35 mg (n=485) (raz týždenne) malo na priemernú zmenu BMD v lumbálnej chrbtici ekvivalentný účinok ako denné podávanie dávky 5 mg (n=480).


V klinickom programe, ktorý sledoval účinok nátriumrizedronátu podávaného raz denne na riziko bedrových a vertebrálnych fraktúr, boli ženy v období krátko po menopauze a dlhodobo po menopauze, so zlomeninou a bez nej. Boli sledované denné dávky 2,5 mg a 5 mg a všetky skupiny, vrátane kontrolných skupín, užívali kalcium a vitamín D (ak boli nízke počiatočné hladiny). Absolútne a relatívne riziko nových vertebrálnych a bedrových fraktúr bolo určené analýzou „prvej udalosti“.


 • Uskutočnili sa dve placebom kontrolované štúdie (n=3661) so ženami po menopauze s vertebrálnou fraktúrou na začiatku, ktoré boli mladšie ako 85 rokov. Denné dávky 5 mg nátriumrizedronátu podávané počas troch rokov zmenšili riziko nových vertebrálnych fraktúr v porovnaní s kontrolnou skupinou. U žien, ktoré mali najmenej dve alebo jednu vertebrálnu fraktúru sa znížilo relatívne riziko o 49 alebo o 41 (výskyt nových vertebrálnych fraktúr u žien liečených nátriumrizedronátom o 18,1 alebo 11,3 a u žien užívajúcich placebo o 29,0 alebo 16,3). Účinok liečby bol zreteľný už koncom prvého roka liečby. Úžitok sa prejavil aj u žien s viacnásobnými zlomeninami na začiatku. 5 mg dávky nátriumrizedronátu denne taktiež obmedzili ročnú stratu výšky v porovnaní s kontrolovanou skupinou.


 • V ďalších dvoch placebom kontrolovaných štúdiách sa zúčastnili ženy po menopauze nad 70 rokov s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej na začiatku. Do skúšok boli zaradené 70 – 79 ročné ženy, ktorých súčiniteľ minerálnej hustoty v krčku stehnovej kosti BMD T- skóre -3 SD (rozpätie udané výrobcom; t.j -2,5 SD použitím NHANES III * táto hodnota odpovedá –2,5 v prepočtu na hodnotu štandardnej odchýlky) a s najmenej jedným ďalším rizikovým faktorom. Ženy 80 ročné a staršie boli zaradené na základe najmenej jedného neskeletárneho rizikového faktora bedrovej fraktúry alebo na základe nízkej minerálnej kostnej hustoty v krčku stehnovej kosti. Štatisticky významná účinnosť nátriumrizedronátu v porovnaní s placebom sa dosiahla iba zlúčením obidvoch liečených skupín s 2,5 mg a 5 mg. Nasledujúce výsledky sú založené iba na dodatočnej analýze a-posteriori podskupín vytvorených na základe klinických skúseností a súčasnej definície osteoporózy:

- v podskupine pacientiek, ktoré mali súčiniteľ minerálnej hustoty v krčku stehnovej kosti BMD T -skóre <-2,5SD v prepočtu na hodnotu štandardnej odchýlky (podľa noriem NHANES III) a najmenej jednu vertebrálnu fraktúru na začiatku, sa podávaním nátriumrizedronátu po dobu 3 rokov znížilo riziko bedrových fraktúr o 46v porovnaní s kontrolnou skupinou (výskyt bedrových fraktúr v kombinovanej skupine s 2,5 a 5 mg nátriumrizedronátu bol 3,8, v skupine užívajúcej placebo 7,4);

- výsledky naznačujú, že u veľmi starých žien (>80 rokov) môže byť táto ochrana znížená. Je to pravdepodobne z dôvodu, že s narastajúcim vekom stúpa dôležitosť neskeletárnych faktorov vedúcich ku zlomenine bedra.

Údaje analyzované ako sekundárne ukazovatele v týchto štúdiách naznačujú pokles rizika nových vertebrálnych fraktúr u pacientov s nízkou hodnotou súčiniteľa minerálnej hustoty BMD v krčku stehnovej kosti bez vertebrálnej fraktúry, ako aj u pacientov s nízkou hodnotou BMD v krčku stehnovej kosti s vertebrálnou fraktúrou alebo bez nej.


 • Denné dávky 5 mg nátriumrizedronátu podávané počas troch rokov zvýšili minerálnu hustotu kostí (BMD) voči kontrolnej skupine v oblasti lumbálnej chrbtice, krčku stehennej kosti, trochanteru a zápästia a udržiavali hustotu kostí v strednej časti vretennej kosti.


 • V jednoročnom sledovaní po ukončení trojročnej liečby dennou dávkou 5 mg nátriumrizedronátu sa pozorovala rýchla reverzibilita tlmivého účinku nátriumrizedronátu na rýchlosť kostného obratu.


 • Vzorky biopsie kostí žien po menopauze liečených dennými dávkami 5 mg nátriumrizedronátu počas dvoch až troch rokov preukázali očakávaný mierny pokles kostného obratu. Kosti tvorené počas liečby nátriumrizedronátom mali normálnu lamelárnu štruktúru a mineralizáciu. Znížený výskyt fraktúr vo vertebrálnej oblasti súvisiacich s osteoporózou u žien spolu s uvádzanými výsledkami svedčia o neškodnom pôsobení liečby na kvalitu kosti.


 • Endoskopické nálezy u časti pacientov s miernymi až závažnými gastrointestinálnymi ťažkosťami nepreukázali v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom ani v skupine kontrolných pacientov žiadny výskyt indukovaných žalúdkových, dvanástnikových alebo pažerákových vredov, hoci v skupine pacientov liečených nátriumrizedronátom sa nezvyčajne pozoroval zápal dvanástnika.


Liečba osteoporózy u mužov:

Učinnosť 35 mg nátriumrizedronátu raz za týždeň sa dokázala u mužov s osteoporózou (vekový rozsah 36 až 84 rokov) v dvojročnej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii, do ktorej bolo zaradených 284 pacientov (nátriumrizedronát 35 mg n = 191). Všetci pacienti dostávali suplementárnu liečbu kalciom a vitamínom D.


Nárast súčiniteľa minerálnej hustoty BMD sa pozoroval hneď po uplynutí 6 mesiacov od začatia liečby nátriumrizedronátom. Nátriumrizedronát 35 mg raz za týždeň spôsobil stredný nárast súčiniteľa minerálnej hustoty BMD v lumbálnej časti chrbtice, krčku stehennej kosti, trochantri a celkovo v bedrovej časti po dvoch rokoch liečby v porovnaní s placebom. Účinnosť proti zlomeninám v tejto štúdii preukázaná nebola.

Kostný účinok (nárast súčiniteľa minerálnej hustoty BMD a pokles biochemických markerov kostného obratu BTM) nátriumrizedronátu u mužov a žien je podobný.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť nátriumrizedronátu bola skúmaná v 3-ročnej štúdii (randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej, multicentrickej štúdii s paralelnými skupinami trvajúcej jeden rok, po ktorej nasledovali 2 roky otvorenej liečby) u pediatrických pacientov vo veku od 4 do 16 rokov s miernou až stredne ťažkou osteogenesis imperfecta. V tejto štúdii pacienti s hmotnosťou 10–30 kg dostávali rizedronát v dávke 2,5 mg denne a pacienti s hmotnosťou nad 30 kg dostávali rizedronát v dávke 5 mg denne.


Po dokončení jednoročnej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fázy sa preukázalo štatisticky významné zvýšenie hustoty minerálov v kosti (BMD) driekovej chrbtice v skupine užívajúcej nátriumrizedronát v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo. V skupine užívajúcej nátriumrizedronát v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo sa však zistil vyšší počet pacientov s najmenej 1 novou morfometrickou zlomeninou stavca (zistenou röntgenom). Počas jednoročného dvojito zaslepeného obdobia percento pacientov, ktorí uviedli klinické fraktúry predstavovalo 30,9 % v skupine užívajúcej nátriumrizedronát a 49,0 % v skupine užívajúcej placebo.


V otvorenom období, keď všetci pacienti dostávali nátriumrizedronát (12. až 36. mesiac), uvádzalo klinické fraktúry 65,3 % pacientov, ktorí boli pôvodne randomizovaní do skupiny užívajúcej placebo, a 52,9 % pacientov, ktorí boli pôvodne randomizovaní do skupiny užívajúcej nátriumrizedronát. Výsledky celkovo nie sú dostatočné na podporu používania nátriumrizedronátu u pediatrických pacientov s miernou až stredne ťažkou osteogenesis imperfecta.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnych dávkach je absorpcia pomerne rýchla (tmax 1 hodina) a nezávisí od dávky v skúmanom rozsahu (v štúdii s jednou dávkou 2,5 až 30 mg; v štúdiách s viacerými dávkami 2,5 až 5 mg denne až do dávky 50 mg týždenne). Priemerná perorálna biologická dostupnosť tablety je 0,63% a pri podaní nátriumrizedronátu spolu s jedlom sa znižuje. Biologická dostupnosť u mužov a žien je podobná.


Distribúcia

U ľudí je priemerný distribučný objem v rovnovážnom stave 6,3 l/kg. Väzba na bielkoviny plazmy je asi 24%.


Metabolizmus

Neexistuje žiadny dôkaz o systémovom metabolizme nátriumrizedronátu.


Eliminácia

Približne polovica absorbovanej dávky sa vylúči močom v priebehu 24 hodín a 85% intravenóznej dávky sa vylúči močom po 28 dňoch. Priemerný renálny klírens je 105 ml/min a celkový priemerný klírens je 122 ml/min, rozdiel pravdepodobne spôsobuje adsorbcia na kosti. Renálny klírens nezávisí od koncentrácie a medzi ním a klírensom kreatinínu existuje lineárny vzťah. Neabsorbovaný nátriumrizedronát sa bez zmeny vylúči v stolici. Po perorálnom podaní časový profil koncentrácie preukázal tri fázy eliminácie s terminálnym polčasom 480 hodín.


Špeciálne skupiny pacientov


Starší pacienti: úprava dávok nie je potrebná.


Pacienti užívajúci kyselinu acetylsalicylovú/NSAID:medzi pacientami, ktorí pravidelne užívajú kyselinu acetylsalicylovú alebo NSAID (3 alebo viacej dní za týždeň), sa vyskytovali nežiaduce účinky v hornej časti gastrointestinálneho traktu u pacientov liečených nátriumrizedronátom s podobnou frekvenciou ako u kontrolovaných pacientov.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


U potkanov a psov sa toxikologickými štúdiami zistili toxické účinky nátriumrizedronátu na pečeň v závislosti od dávok, najmä zvýšenie hladiny enzýmov s histologickými zmenami u potkanov. Klinický význam týchto pozorovaní nie je známy. Testikulárna toxicita sa vyskytla u potkanov a psov pri expozíciách, ktoré sa považujú za vyššie ako terapeutická expozícia u ľudí. Výskyt podráždení horných dýchacích ciest závislých od dávky boli často hlásené u hlodavcov. Podobné účinky boli pozorované aj u ostatných bisfosfonátov. Účinky na dolné dýchacie cesty boli tiež pozorované v dlhodobých štúdiách u hlodavcov, ale klinický význam týchto nálezov nie je jasný. V štúdiách reprodukčnej toxicity sa zistili pri expozíciách blízkych klinickým expozíciám zmeny osifikácie hrudnej kosti a/alebo lebky plodu liečených potkanov a u gravidných samíc hypokalciémia a mortalita pri pôrode. Nie sú žiadne dôkazy o teratogenéze pri 3,2 mg/kg/deň u potkanov a 10 mg/kg/deň u králikov, hoci údaje boli získané len z malého počtu králikov. Testovaniu vyšších dávok predchádzala materská toxicita. Štúdie genotoxicity a karcinogenity nepreukázali žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

monohydrát laktózy,

mikrokryštalická celulóza,

krospovidón,

magnéziumstearát.


Filmová vrstva:

žltý oxid železitý (E 172),

červený oxid železitý (E 172),

hypromelóza,

hydroxypropylcelulóza

koloidný oxid kremičitý bezvodý,

oxid titaničitý (E 171),

makrogol 400,

makrogol 8000.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre z PVC/PVdC fólie / Al fólie v papierovej skladačke.

Blistre v jednotlivých baleniach obsahujú 2, 4, alebo 12 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.

Ul. Szkolna 33

95-054 Ksawerów

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Reg.č.: 87/0657/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.01.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014

10

Norifaz 35 mg