+ ipil.sk

Normaglyc 850 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev.č.:2013/07512, 2013/07513, 2013/07514


Písomná informácia pre používateľa


Normaglyc500 mg/850 mg/1000 mg filmom obalené tablety


metformíniumchlorid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný len vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Normaglyc a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Normaglyc

3. Ako užívať Normaglyc

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Normaglyc

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Normaglyc a na čo sa používa


Čo je Normaglyc

Normaglyc obsahuje metformín, liečivo na liečbu cukrovky. Tento liek patrí do skupiny liekov nazývaných biguanidy.


Inzulín je hormón produkovaný podžalúdkovou žľazou, ktorý podporuje vychytávanie glukózy (cukru) z krvi. Vaše telo využíva glukózu na tvorbu energie alebo ju ukladá pre budúce využitie.

Keď máte cukrovku, vaša podžalúdková žľaza nie je schopná vytvárať dostatočné množstvo inzulínu alebo vaše telo nevie správne využívať už vytvorený inzulín. To spôsobuje vysokú koncentráciu glukózy vo vašej krvi. Normaglycpomáha znížiť koncentráciu glukózy vo vašej krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám.


Ak ste dospelý a máte nadváhu, dlhodobá liečba Normaglycom vám tiež pomôže znížiť riziko komplikácií spojených s cukrovkou.

Normaglyc sa spája buď so stabilnou telesnou hmotnosťou alebo miernym úbytkom hmotnosti.

Na čo sa Normaglyc používa

Normaglycsa používa na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu (tiež nazývaná od inzulínu nezávislá cukrovka), u ktorých samotná diéta a cvičenie nestačí na udržanie normálnej koncentrácie glukózy v krvi. Používa sa najmä u pacientov s nadváhou.


Dospelí môžu užívať Normaglycsamostatne alebo spoločne s inými liekmi na liečbu cukrovky (lieky užívané ústami alebo inzulín).

Deti vo veku 10 rokov a staršie a dospievajúci môžu užívať Normaglycsamostatne alebo spolu s inzulínom.


Oznámte svojmu lekárovi ak sa necítite lepšie alebo ak sa začnete cítiť horšie.


2. Čo potrebujete vedieť skor ako užijete Normaglyc


Neužívajte NORMAGLYC

 • ak ste alergický na metformín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku

(uvedených v časti 6.),

 • ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou,

 • ak máte nekontrolovanú cukrovku, ako závažnú hyperglykémiu (vysokú hladinu cukru v krvi), nevoľnosť, vracanie, dehydratáciu, náhlu stratu telesnej hmotnosti alebo ketoacidózu. Ketoacidóza je stav, počas ktorého sa v krvi hromadia látky nazývané ketóny a ktorá môže viesť k diabetickému predkomatóznemu stavu. Príznaky zahŕňajú bolesť žalúdka, rýchle a hlboké dýchanie, ospalosť alebo nezvyčajný ovocný zápach dychu,

 • ak ste stratili priveľa vody z organizmu (dehydratácia), napríklad pri dlhotrvajúcej alebo závažnej hnačke, alebo keď ste vracali niekoľkokrát za sebou. Dehydratácia môže spôsobiť problémy s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri Upozornenia a opatrenia nižšie),

 • ak máte závažnú infekciu, napríklad infekciu postihujúcu vaše pľúca, priedušky alebo obličky. Závažná infekcia môže spôsobiť problémy s obličkami, a tak zvýšiť riziko laktátovej acidózy (pozri Upozornenia a opatrenia nižšie),

 • ak sa liečite na zlyhanie srdca alebo ste nedávno prekonali srdcový infarkt, máte závažné problémy s krvným obehom alebo dýchacie ťažkosti. Môže to viesť k nedostatočnému zásobeniu tkanív kyslíkom, a tým k zvýšeniu rizika laktátovej acidózy (pozri Upozornenia a opatrenia nižšie),

 • ak pijete veľké množstvo alkoholu,

Ak sa vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov, povedzte to svojmu lekárovi skôr, než začnete užívať tento liek.


Poraďte sa so svojím lekárom, ak

 • máte podstúpiť röntgenové vyšetrenie alebo iné zobrazovacie vyšetrenie vyžadujúce si podanie jódovej kontrastnej látky do krvného obehu,

 • máte podstúpiť veľký chirurgický zákrok.

Na určitý čas pred a po vyšetrení alebo operácii nesmiete Normaglyc užívať. Váš lekár rozhodne, či potrebujete počas tohto obdobia nejakú náhradnú liečbu. Je dôležité, aby ste presne dodržali pokyny svojho lekára.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Normaglyc, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Normaglyc môže spôsobiť veľmi zriedkavú, ale závažnú komplikáciu, ktorá sa nazýva laktátová acidóza a vzniká najmä, ak vaše obličky nepracujú správne. Riziko laktátovej acidózy sa tiež zvyšuje s nekontrolovaným diabetom, dlhodobým hladovaním alebo príjmom alkoholu. Príznakom laktátovej acidózy je vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit nepohody s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak sa vám to stane, možno budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici. Ihneď ukončite liečbu Normaglycom a okamžite kontaktujte lekára.


Normaglyc samotný nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). Ak však užívate Normaglyc spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu vyvolať hypoglykémiu (napríklad deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy), existuje riziko hypoglykémie. Ak pociťujete príznaky hypoglykémie, napríklad slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz srdca, poruchy zraku a problémy s koncentráciou, je vhodné zjesť alebo vypiť niečo s obsahom cukru.


Iné lieky a Normaglyc

Ak vám musí byť podaná injekcia s jódovou kontrastnou látkou do krvného obehu, napríklad pri röntgenovom alebo inom zobrazovacom vyšetrení, nesmiete užívať Normaglyc určitý čas pred a po vyšetrení (pozri vyššie „Poraďte sa so svojím lekárom, keď“).


Oznámte svojmu lekárovi, ak užívate niektoré z nasledovných liečiv súbežne s Normaglycom. Možno budete potrebovať častejšie kontroly koncentrácie glukózy v krvi alebo vám váš lekár upraví dávkovanie Normaglycu:

 • diuretiká (používané na odstránenie vody z vášho tela zvýšením tvorby moču),

 • beta-2-agonisty ako salbutamol alebo terbutalín (používané na liečbu astmy),

 • kortikosteroidy (používané na liečbu širokého spektra ochorení, napríklad ťažké zápaly kože alebo astma),

 • iné lieky používané na liečbu cukrovky.


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Normaglyc a jedlo, nápoje a alkohol

Nepite alkohol, ak užívate tento liek. Alkohol zvyšuje riziko laktátovej acidózy, najmä ak máte problémy s pečeňou alebo ak ste podvyživený. Týka sa to tiež liekov, ktoré obsahujú alkohol.


Tehotenstvo a dojčenie

Počas tehotenstva budete potrebovať inzulín na liečbu vašej cukrovky. Oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, aby mohol zmeniť vašu liečbu. Normaglyc sa vylučuje do materského mlieka. Konzultujte so svojim lekárom možnú alternatívnu liečbu ak plánujete dojčiť svoje dieťa.

Tento liek sa neodporúča, ak dojčíte alebo ak plánujete dojčiť svoje dieťa.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Normaglyc samotne nespôsobuje hypoglykémiu (koncentrácia glukózy v krvi je priveľmi nízka). Normaglyc neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Opatrnosť je však potrebná, ak užívate Normaglyc spolu s inými liekmi na liečbu cukrovky, ktoré môžu spôsobiť hypoglykémiu (napríklad deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy). Príznaky hypoglykémie zahŕňajú slabosť, závraty, zvýšené potenie, zrýchlený srdcový pulz, poruchy zraku a problémy s koncentráciou. Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, ak začnete pociťovať tieto príznaky.


3. Ako užívať Normaglyc


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Normaglyc nedokáže nahradiť prínosy zdravého životného štýlu. Pokračujte v dodržiavaní diétnych opatrení, ktoré vám odporučil lekár a pravidelne cvičte.


Odporúčaná dávka je

Dospelízvyčajne začínajú liečbu 500 mg alebo 850 mg Normaglycu dvakrát alebo trikrát denne. Maximálna denná dávka je 3000 mg podávaná v 3 samostatných dávkach.


Ak užívate aj inzulín, váš lekár vám povie, ako začať liečbu Normaglycom.

Použitie u detí a dospievajúcich

Deti vo veku 10 rokov a staršie a dospievajúcizvyčajne začínajú liečbu 500 mg alebo 850 mg Normaglycu jedenkrát denne. Maximálna denná dávka je 2000 mg podávaná v 2 alebo 3 samostatných dávkach. Liečba detí vo veku 10 až 12 rokov sa odporúča iba na špeciálny pokyn lekára, keďže skúsenosti s liečbou u tejto vekovej skupine sú obmedzené.


Sledovanie

 • váš lekár prispôsobí dávku Normaglycu koncentrácii glukózy vo vašej krvi. Pravidelne sa informujte u svojho lekára. Je to obzvlášť dôležité u detí a dospievajúcich alebo ak ste starší človek.

 • Minimálne raz ročne vám váš lekár skontroluje funkcie obličiek. Častejšie kontroly budete potrebovať, ak ste starší pacient alebo vaše obličky nepracujú normálne.


Ako užívať Normaglyc

Užívajte Normaglyc s jedlom alebo po jedle. Vyhnete sa tak nežiaducim účinkom, ktoré postihujú vaše trávenie.

Nedrvte a nežujte tablety. Prehltnite každú tabletu a zapite pohárom vody.

 • Ak užívate jednu dávku denne, užite ju ráno (raňajky).

 • Ak užívate dve dávky denne, užite ich ráno (raňajky) a večer (večera).

 • Ak užívate tri dávky denne, užite ich ráno (raňajky), na obed (obed) a večer (večera).


Ak máte po určitom čase dojem, že je účinok Normaglycu priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak užijete viac Normaglycu, ako máte

Ak ste užili viac Normaglycu, ako ste mali, môže u vás vzniknúť laktátová acidóza. Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit nepohody s ťažkou únavou, problémy s dýchaním. Ak sa vám to stane, môžete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici, pretože laktátová acidóza môže viesť k bezvedomiu. Ihneď kontaktujte lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Normaglyc

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite dalšiu dávku vo zvyčajnom čase.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže mať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Veľmi časté vedľajšie účinky (u viac ako 1 z 10 ľudí)

 • tráviace problémy ako pocit nevoľnosti (nauzea), vracanie, hnačka, bolesť brucha (abdominálna bolesť) a strata chuti do jedla. Tieto vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby s Normaglycom. Pomáha, ak užívate liek vo viacerých denných dávkach a ak užívate Normaglyc s jedlom alebo hneď po jedle. Keď príznaky pretrvávajú, ukončite liečbu Normaglycom a informujte svojho lekára.


Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 ľudí)

 • zmeny chuti


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 000 ľudí)

 • laktátová acidóza. Je to veľmi zriedkavá, ale závažná komplikácia, najmä ak vaše obličky nepracujú správne. Ak sa vám to stane, budete potrebovať okamžitú liečbu v nemocnici.
  Príznaky laktátovej acidózy sú vracanie, bolesť brucha (abdominálna bolesť) so svalovými kŕčmi, celkový pocit nepohody s ťažkou únavou a problémy s dýchaním. Ak sa vám to stane, ihneď ukončite liečbu Normaglycom a okamžite kontaktujte lekára.

 • kožné reakcie ako sčervenenie kože (erytém), svrbenie alebo svrbiaca vyrážka (žihľavka)

 • nízka koncentrácia vitamínu B12 v krvi


 • anomálie pečeňových funkčných testov alebo hepatitída (zápal pečene, ktorý môže spôsobiť únavu, stratu chuti do jedla, zníženie telesnej hmotnosti, s alebo bez zožltnutia pokožky alebo očného bielka). Ak sa to stane, ukončite liečbu Normaglycom a oznámte to lekárovi.


Deti a dospievajúci

Obmedzené údaje ukázali, že vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich sú povahou a závažnosťou podobné vedľajším účinkom hláseným u dospelých pacientov.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok , oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To zahŕňa aj vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.5. Ako uchovávať Normaglyc


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Ak je Normaglycom liečené dieťa, odporúča sa rodičom a opatrovníkom dozerať na liečbu.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale alebo na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Normaglyc 500 mg/850 mg/1000 mgobsahuje


 • Liečivo je metformín vo forme metformíniumchloridu.


Normaglyc 500 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.


Normaglyc 850 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 663 mg metformínu.


Normaglyc 1000 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.


 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: povidón, magnéziumstearát.

Filmový obal: hypromelóza, makrogol.


Ako vyzerá Normaglyc 500 mg/850 mg/1000 mga obsah balenia


Filmom obalená tableta

Normaglyc 500 mg:

Biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s „A“ vyrazeným na jednej strane a s „60“ vyrazeným na druhej strane.


Normaglyc 850 mg:

Biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s „A“ vyrazeným na jednej strane a s „61“ vyrazeným na druhej strane.


Normaglyc 1000 mg:

Biela, oválna, bikonvexná, filmom obalená tableta s „A“ vyrazeným na jednej strane a s „62“ vyrazeným na druhej strane. Tablety nemajú funkčnú ryhu a preto sa nemajú lámať.


Normaglyc 500 mg/850 mg/1000 mg je balený v blistroch.


Normaglyc 500 mg/850 mg:

Každá papierová škatuľka obsahuje 20/28/30/40/42/50/56/60/70/80/84/90/98/100/120/200/300,400 filmom obalených tabliet v blistrových baleniach, každý blister obsahuje10 alebo 14 filmom obalených tabliet.


Normaglyc 1000 mg:

Každá papierová škatuľka obsahuje 20/30/40/50/60/70/80/90/100/120 filmom obalených tabliet v blistrových baleniach, každý blister obsahuje 10 filmom obalených tabliet.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh..


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika

Výrobca

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QD, Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Normaglyc 500mg/850mg/1000mg филмирани таблетки

Česká republika Normaglyc 500mg/850mg/1000mg potahované tablety

Slovensko Normaglyc 500mg/850mg/1000mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2013.

6Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o liekuSchválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/07512, 2013/07513, 2013/07514


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety

Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety

Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Normaglyc 500 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 500 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 390 mg metformínu.


Normaglyc 850 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 850 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 663 mg metformínu.


Normaglyc 1000 mg:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1000 mg metformíniumchloridu, čo zodpovedá 780 mg metformínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Normaglyc 500 mg:

Biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s „A“ vyrazeným na jednej strane a s „60“ vyrazeným na druhej strane.


Normaglyc 850 mg:

Biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta s „A“ vyrazeným na jednej strane a s „61“ vyrazeným na druhej strane.


Normaglyc 1000 mg:

Biela, oválna, bikonvexná, filmom obalená tableta s „A“ vyrazeným na jednej strane a s „62“ vyrazeným na druhej strane. Tablety nemajú funkčnú ryhu a preto sa nemajú lámať.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba diabetes mellitus 2. typu, predovšetkým u pacientov s obezitou, ak samotná diéta a cvičenie nevedú k dostatočnej kontrole glykémie.


 • U dospelých možno Normaglyc filmom obalené tablety použiť ako monoterapiu alebo v kombinácii s inými perorálnymi antidiabetikami alebo s inzulínom.


 • U detí od 10 rokov a dospievajúcich možno Normaglyc filmom obalené tablety použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inzulínom.


U dospelých pacientov s obezitou s diabetom 2. typu liečených metformíniumchloridom ako liekom prvej voľby po zlyhaní diéty sa potvrdilo zníženie diabetických komplikácií (pozri časť 5.1).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami

Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu 2 alebo 3-krát denne, podávaná počas alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť na základe meraní krvnej glukózy. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.


Maximálna odporúčaná denná dávka metformíniumchloridu je 3 g denne, rozdelená do 3 dávok.


Ak je indikovaný prechod z iného perorálneho antidiabetika: vysaďte iný liek a nasaďte metformíniumchlorid s vyššie uvedenou dávkou.


Kombinácia s inzulínom

Metformín a inzulín možno používať v kombinovanej liečbe na dosiahnutie lepšej kontroly krvnej glukózy. Metformíniumchlorid sa podáva vo zvyčajnej začiatočnej dávke 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu dva až trikrát denne, zatiaľ čo sa dávkovanie inzulínu upraví na základe meraní krvnej glukózy.


Starší pacienti

V dôsledku potenciálneho zníženia funkcie obličiek u starších pacientov sa má dávkovanie metformíniumchloridu upraviť na základe funkcie obličiek. Z tohto dôvodu je potrebná pravidelná kontrola funkcie obličiek (pozri časť 4.4).


Pediatrická populácia

Monoterapia a kombinácia s inzulínom

 • Normaglyc filmom obalené tablety možno použiť u detí od 10 rokov a dospievajúcich.

 • Zvyčajná začiatočná dávka je 500 mg alebo 850 mg metformíniumchloridu jedenkrát denne, podávaná počas jedla alebo po jedle.


Po 10 až 15 dňoch sa má dávka upraviť na základe meraní krvnej glukózy. Pomalé zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť. Maximálna odporúčaná dávka metformíniumchloridu je 2 g denne, rozdelená do 2 alebo 3 dávok.


 1. Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Diabetická ketoacidóza, diabetická prekóma.

 • Zlyhanie funkcie obličiek alebo dysfunkcia obličiek (klírens kreatinínu 60ml/min).

 • Akútne stavy s možnou až zmenenou funkciou obličiek, ako:

 • dehydratácia,

 • závažná infekcia,

 • šok,

 • Akútne alebo chronické ochorenia, ktoré môžu vyvolať hypoxiu tkaniva, ako:

 • srdcové alebo pľúcne zlyhanie,

 • nedávny infarkt myokardu,

 • šok.

 • Nedostatočná funkcia pečene, akútna otrava alkoholom, alkoholizmus.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je zriedkavá, ale závažná (vysoká úmrtnosť pri absencii rýchlej liečby) metabolická komplikácia, ktorá sa môže objaviť v dôsledku nahromadenia metformínu. Zaznamenané prípady laktátovej acidózy u pacientov užívajúcich metformín sa vyskytli predovšetkým u diabetických pacientov so závažným zlyhaním obličiek. Výskyt laktátovej acidózy môže a má sa znížiť aj hodnotením ďalších súvisiacich rizikových faktorov ako je nedostatočne kontrolovaný diabetes, ketóza, dlhotrvajúce hladovanie, nadmerné užívanie alkoholu, nedostatočná funkcia pečene a akýkoľvek stav spojený s hypoxiou.


Diagnóza

V prípade nešpecifických signálov, ako svalové kŕče so zažívacími poruchami ako abdominálna bolesť a vážna asténia, musí byť zvážené riziko laktátovej acidózy.


Laktátová acidóza je charakterizovaná acidotickým dyspnoe, abdominálnou bolesťou a hypotermiou, po ktorej nasleduje kóma. Diagnostické laboratórne nálezy zahŕňajú znížené pH krvi, hladiny laktátu v plazme nad 5 mmol/l a zvýšenú aniónovú medzeru a zvýšenie pomeru laktát/pyruvát. Pri podozrení na metabolickú acidózu sa má liečba metformínom prerušiť a pacient sa má okamžite hospitalizovať (pozri časť 4.9).


Funkcia obličiek

Keďže sa metformínium vylučuje obličkami, klírens kreatinínu (hladiny sérového kreatinínu stanovené pomocou Cockcroft-Gaultovho vzorca) sa má stanoviť pred začiatkom liečby a potom pravidelne:

 • najmenej raz ročne u pacientov s normálnou funkciou obličiek,

 • najmenej dva až štyrikrát ročne u pacientov s hladinami klírens kreatinínu pri dolnej hranici normálu a u starších pacientov.


Znížená funkcia obličiek u starších pacientov je častá a asymptomatická. Osobitná pozornosť sa má venovať situáciám, pri ktorých môže nastať zhoršenie funkcie obličiek, napríklad pri nasadení antihypertenzívnej liečby, diuretickej liečby alebo na začiatku liečby nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID).


Podávanie jódových kontrastných látok

Keďže intravenózne podanie jódových kontrastných látok pri rádiologických vyšetreniach môže viesť k zlyhaniu obličiek, je potrebné pred alebo počas vyšetrenia prerušiť liečbu metformínom a nepokračovať v nej najmenej počas 48 hodín. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení funkcie obličiek, ak je nález v norme (pozri časť 4.5).


Chirurgické zákroky

Liečba metformínom sa má prerušiť 48 hodín pred neakútnymi chirurgickými zákrokmi pod celkovou, miechovou alebo peridurálnou anestéziou. Liečbu možno znova obnoviť najskôr 48 hodín po chirurgickom zákroku, alebo po obnovení ústneho príjmu potravy, ale iba po potvrdení normálnej funkcie obličiek.


Ostatné opatrenia

 • Všetci pacienti majú pokračovať vo svojej diéte a regulovanom príjme karbohydrátov behom dňa. Pacienti s nadváhou majú pokračovať v šetriacej diéte.

 • Zvyčajné laboratórne vyšetrenia pre monitorovanie diabetu majú byť vykonávané pravidelne.

 • Metformín sám o sebe nespôsobuje hypoglykémiu, ale riziko je zvýšené v prípade, ak je užívaný v kombinácii s inzulínom alebo iným perorálnymi antidiabetikami (napr. sulfonylmočovinou alebo meglitinidom).


Pediatrická populácia

Pred začiatkom liečby metformínom sa má potvrdiť diagnóza diabetu mellitu 2. typu.


Počas kontrolovaných klinických štúdií trvajúcich jeden rok nebol zistený žiadny účinok metformínu na rast a pubertu, k dispozícii ale nie sú žiadne dlhodobé údaje na tieto špecifické parametre. Preto sa odporúča ďalšie starostlivé sledovanie účinku metformínu na tieto parametre u detí liečených metformínom, osobitne predpubertálnych detí.


Deti vo veku medzi 10 a 12 rokom

Iba 15 jedincov vo veku medzi 10 a 12 rokmi bolo zahrnutých do kontrolovaných klinických štúdií vykonaných na deťoch a dospievajúcich. Hoci účinnosť a bezpečnosť metformínu u týchto detí sa nelíšila od účinnosti a bezpečnosti u starších detí a dospievajúcich, osobitná opatrnosť sa odporúča pri predpisovaní deťom vo veku medzi 10 a 12 rokmi.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neodporúčané kombinácie


Alkohol

Existuje zvýšené riziko laktátovej acidózy pri akútnej otrave alkoholom, predovšetkým v prípade:

- hladovania alebo podvýživy,

- nedostatočnej funkcie pečene.

Je potrebné vyhnúť sa požívaniu alkoholu alebo liekom s obsahom alkoholu.


Jódové kontrastné látky

Intravenózne podávanie jódových kontrastných látok môže viesť k zlyhaniu obličiek, s následnou kumuláciou metformínu a zvýšeným rizikom laktátovej acidózy.

Liečba metformínom sa má pred alebo počas vyšetrenia prerušiť a nemá sa v nej pokračovať najmenej počas 48 hodín po vyšetrení. Liečba môže pokračovať až po opätovnom zhodnotení funkcie obličiek, ak je nález v norme (pozri časť 4.4).


Kombinácie vyžadujúce preventívne opatrenia na použitie

 • Lieky, ktoré majú vnútorné hyperglykemické pôsobenie ako glukokortikoidy (podávané lokálne alebo systémovo) a sympatomimetiká. Častejšie monitorujte kontrolu krvnej glukózy, predovšetkým na začiatku liečby. Ak je potrebné, upravte dávkovanie metformínu počas liečby s inými liekmi.

 • Diuretiká najmä slučkové môžu zvýšiť riziko laktátovej acidózy znížením renálnej funkcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nekontrolovaný diabetes počas tehotenstva (gestational or permanent) je spojený so zvýšeným rizikom abnormalít a predpôrodnej úmrtnosti.


Obmedzené výsledky z užívania metformínu tehotnými ženami neindikovali žiadne zvýšené riziko vrodených abnormalít.. Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivé účinky v súvislosti s graviditou, embryonálnym a fetálnym vývojom, pôrodom alebo postnatálnym vývojom.


Ak žena plánuje otehotnieť a počas gravidity, doporučuje sa, neliečiť diabetes metformínom Na udržanie hladín krvnej glukózy čo najbližšie k normálnym hodnotám sa podáva inzulín, aby sa znížilo riziko malformácií plodu.


Laktácia

Metformín sa vylučuje do materského mlieka. . U dojčiacich novorodencov / dojčiat sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky. K dispozícii sú len obmedzné údaje, dojčenie sa neodporúča počas liečby metformínom. Rozhodnutie ukončiť dojčenie sa má zvážiť na základe prospechu dojčenia a potencionálneho rizika vedľajších účinkov na dieťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Monoterapia metformínom nespôsobuje hypoglykémiu, a preto nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacientov však treba upozorniť na riziko hypoglykémie, ak sa metformín používa v kombinácii s inými antidiabetikami (sulfonylmočovina, inzulín, meglitinid).


4.8 Nežiaduce účinky


Pri liečbe metformínom sa môžu objaviť nasledovné nežiaduce účinky.

Frekvencie sú definované nasledovne:

veľmi časté (1/10)

časté (1/100 až < 1/10)

menej časté (1/1 000 až <1/100)

zriedkavé (1/10 000 až <1/1 000)

veľmi zriedkavé (<1/10 000),

neznáme (z dostupných údajov)


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.


Poruchy nervového systému

časté: poruchy chute


Poruchy gastrointestinálneho traktu

veľmi časté: poruchy gastrointestinálneho traktu ako nauzea, vracanie, hnačka, abdominálna bolesť a strata chuti do jedla. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú najčastejšie na začiatku liečby a vo väčšine prípadov spontánne ustúpia. Na zabránenie týmto gastrointestinálnym symptómom sa odporúča, aby sa metformín užíval v 2 alebo 3 denných dávkach počas alebo po jedle. Pomalé zvyšovanie dávky môže tiež zlepšiť gastrointestinálnu znášanlivosť.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

veľmi zriedkavé: kožné reakcie ako je erytém, svrbenie, žihľavka


Poruchy metabolizmu a výživy

veľmi zriedkavé: laktátová acidóza (pozri časť 4.4)


U pacientov s dlhodobou liečbou metformínom sa pozorovala znížená absorpcia vitamínu B12 a zníženie jeho hladín v sére. Túto etiológiu sa odporúča zohľadniť ak má pacient megaloblastickú anémiu.


Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé: ojedinelé hlásenia abnormality funkčných pečeňových testov alebo hepatitída, ktoré ustúpia po prerušení liečby metformínom.


Pediatrická populácia

V publikovaných a postmarketingových údajoch a v kontrolovaných klinických štúdiách s limitovanou detskou populáciou vo veku 10-16 rokov liečených počas 1 roka boli zaznamenané nežiaduce účinky podobné charakterom a závažnosťou tým, ktoré boli zaznamenané u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Pri dávkach metformínu až do 85 g sa nepozorovala hypoglykémia, hoci sa v týchto situáciách objavila laktátová acidóza.Vysoké predávkovanie metformínom alebo sprievodné riziká môžu viesť k laktátovej acidóze. Laktátová acidóza je naliehavý lekársky stav a musí sa liečiť v nemocnici.Najúčinnejšia metóda na odstránenie laktátu a metformínu z organizmu je hemodialýza.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Perorálne antidiabetiká, biguanidy.

ATC kód: A10BA02


Metformín je biguanid s antihyperglykemickými účinkami, ktorý znižuje obe bazálnu aj postprandiálnu hladinu krvnej glukózy.Nestimuluje uvoľňovanie inzulínu, a preto nevyvoláva hypoglykémiu.


Metformín môže pôsobiť prostredníctvom troch mechanizmov:

 1. znížením tvorby glukózy v pečeni inhibíciou glukoneogenézy a glykogenolýzy;

 2. v svalstve zvýšením citlivosti na inzulín, zlepšuje periférne vychytávanie a využitie glukózy;

 3. spomaľuje absorpciu intestinálnej glukózy.


Metformín stimuluje syntézu intracelulárneho glykogénu pôsobením na glykogén syntetázu.


Metformínzvyšuje kapacitu prenosu všetkých typov doposiaľ známych membránových transportérov glukózy (GLUTs).


U ľudí, nezávisle od jeho vplyvu na glykémiu, má metformín priaznivé účinky na metabolizmus lipidov. Dokázalo sa to pri terapeutických dávkach v kontrolovaných, stredne dlhodobých alebo dlhodobých klinických štúdiách: metformín znižuje celkový cholesterol, LDL cholesterol a hladiny triglyceridov.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Prospektívna randomizovaná štúdia (UKPDS) potvrdila dlhodobý priaznivý vplyv pri kontrole krvnej glukózy u dospelých pacientov s diabetom 2. typu.


Analýza výsledkov u obéznych pacientov liečených metformínom po zlyhaní samotnej diéty ukázala:

 • významné zníženie absolútneho rizika akejkoľvek komplikácie súvisiacej s diabetom v skupine s metformínom (29,8 prípadov na 1000 pacientorokov) oproti samotnej diéte (43,3 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0023 a oproti skupinám liečeným kombináciou s derivátmi sufonylmočoviny a inzulínom v monoterapii (40,1 prípadov na 1000 pacientorokov), p = 0,0034;

 • významné zníženie absolútneho rizika mortality súvisiacej s diabetom: metformín 7,5 prípadov na 1000 pacientorokov oproti samotnej diéte 12,7 prípadov na 1000 pacientorokov, p = 0,017;

 • významné zníženie absolútneho rizika celkovej mortality: metformín 13,5 prípadov na 1000 pacientorokov oproti samotnej diéte 20,6 prípadov na 1000 pacientorokov (p = 0,011) a oproti skupinám liečeným kombináciou sulfonylmočoviny a inzulínom v monoterapii, 18,9 prípadov na 1000 pacientorokov (p=0,021);

 • významné zníženie absolútneho rizika infarktu myokardu: metformín 11 prípadov na 1000 pacientorokov, samotná diéta 18 prípadov na 1000 pacientorokov (p = 0,01).


Pri používaní metformínu ako lieku druhej voľby v kombinácii s derivátom sulfonylmočoviny sa nepreukázal prínos vzhľadom ku klinickému výsledku.


Pri diabete 1. typu sa použila kombinácia metformínu a inzulínu u vybraných pacientov, avšak klinický prínos tejto kombinácie nebol stanovený.


Pediatrická populácia

Kontrolované klinické štúdie s limitovanou detskou populáciou vo veku 10-16 rokov liečenou počas 1 roka preukázali podobnú odpoveď v kontrole glykémie ako bola pozorovaná u dospelých pacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Po perorálnej dávke metformíniumchloridu sa dosiahne Tmaxza 2,5 hodiny.Absolútna biologická dostupnosť 500 mg alebo 850 mg filmom obalenej tablety metformíniumchloridu je približne 50 - 60 % u zdravých jedincov.Neabsorbovaná frakcia zistená v stolici po perorálnej dávke bola 20 - 30 %.


Po perorálnom podaní je absorpcia metformíniumchloridu saturovateľná a neúplná. Predpokladá sa, že farmakokinetika absorpcie metformíniumchloridu je nelineárna.


Pri odporúčaných dávkach a zvyčajných dávkovacích schémach metformíniumchloridu sa rovnovážne koncentrácie v plazme dosiahnu v priebehu 24 až 48 hodín, a sú vo všeobecnosti nižšie ako 1 µg/ml.

V kontrolovaných klinických štúdiách neprekročili maximálne hladiny metformíniumchloridu v plazme (Cmax) 4 µg/ml, dokonca ani pri maximálnych dávkach.


Potraviny znižujú rozsah a mierne spomaľujú absorpciu metformíniumchloridu. Po podaní dávky 850 mg metformíniumchloridu sa pozorovalo 40 % zníženie maximálnej plazmatickej koncentrácie, 25 % zníženie AUC (plocha pod krivkou) a 35 minútové predĺženie času potrebného na dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie. Klinický význam týchto zistení nie je známy.


Distribúcia

Väzba na plazmatické bielkoviny je zanedbateľná. Metformíniumchlorid prechádza do erytrocytov. Maximálna hladina v krvi je nižšia ako maximálna hladina v plazme a objavujú sa približne v rovnakom čase. Červené krvinky pravdepodobne predstavujú sekundárny distribučný kompartment. Priemerný distribučný objem (Vd) sa pohybuje medzi 63 a 276 l.


Biotransformácia

Metformíniumchlorid sa vylučuje nezmenený v moči. U ľudí neboli zistené žiadne metabolity.


Eliminácia

Renálny klírens metformíniumchloridu je >400 ml/min, čo naznačuje, že metformíniumchlorid sa vylučuje glomerulárnou filtráciou a tubulárnou sekréciou.Po perorálnej dávke je konečný eliminačný polčas približne 6,5 hodiny. Pri porušenej funkcii obličiek je renálny klírens znížený úmerne ku kreatinínu, a teda polčas eliminácie je predĺžený, čo vedie k zvýšeným koncentráciám metformíniumchloridu v plazme.


Pediatrická populácia

Štúdia jednorazového podania: Po jednorazových dávkach 500 mg metformíniumchloridu sa u detských pacientov ukázal podobný farmakokinetický profil ako bol pozorovaný u zdravých dospelých.


Štúdia opakovaného podávania: Údaje sú obmedzené na jednu štúdiu.Po opakovaných dávkach 500 mg dvakrát denne počas 7 dní u detských pacientov sa znížila maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) a systémová expozícia (AUC0-t) o približne 33% respektíve o 40%, v porovnaní s dospelými diabetikmi, ktorí dostávali opakované dávky 500 mg dvakrát denne počas 14 dní. Keďže bola dávka individuálne titrovaná na základe kontroly glykémie, majú tieto údaje iba obmedzený klinický význam.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

povidón

magnéziumstearát


Filmový obal:

hypromelóza

makrogol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Normaglyc 500 mg/850 mg:

20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300 alebo 400 filmom obalených tabliet v blistrových baleniach (PVC/PVDC/hliník), každý blister obsahuje10 alebo 14 filmom obalených tabliet.


Normaglyc 1000 mg:

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 alebo 120 filmom obalených tabliet v blistrových baleniach (PVC/PVDC/hliník), každý blister obsahuje 10 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c, 17000 Praha 7

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Normaglyc 500 mg filmom obalené tablety: 18/0670/08-S

Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety: 18/0671/08-S

Normaglyc 1000 mg filmom obalené tablety: 18/0672/08-S


9. Dátum prvej registrácie/predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 19.12.2008

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.02.2013


 1. Dátum revízie textu


December 2013

9


Normaglyc 850 mg filmom obalené tablety