+ ipil.sk

NORMIX 2 %Príbalový leták


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku: ev.č. 2010/01046


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


NORMIX 2 %

(rifaximinum)

granulát na perorálnu suspenziu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je Normix 2 % a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Normix 2 %

3. Ako užívať Normix 2 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Normix 2 %

6. Ďalšie informácie1. ČO JE Normix 2% A NA ČO SA POUŽÍVA


Liečivom v lieku Normix 2 % je rifaximín, v polymorfnej forme a, antibiotikum, ktoré má široký účinok proti radu baktérií vyvolávajúcich črevné bakteriálne infekcie a hnačky. Vstrebávanie rifaximínu z tráviaceho ústrojenstva je minimálne a tým je v značnej miere vylúčené riziko nežiaducich účinkov.

Normix 2 % sa používa na liečbu akútnych a chronických črevných bakteriálnych infekcií, hnačiek spôsobených narušením rovnováhy črevnej flóry (letné hnačky, cestovné hnačky, enterokolitídy), na liečbu symptomatickej nekomplikovanej divertikulózy hrubého čreva (mnohopočetné výdute na stene hrubého čreva).

Normix 2 % sa ďalej podáva ako súčasť liečby pred a po operáciách čriev a tiež na komplexnú liečbu nervových a psychických prejavov poruchy mozgu, ktoré sú následkom pečeňového ochorenia (hepatálna encefalopatia). Používa sa tiež u pacientov s kolitídou, (spojenou s ATB terapiou), vyvolanou baktériami odolnými na vankomycín.


Liek môžu užívať deti od 12 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Normix 2 %


Liek sa nesmie podávať pri precitlivenosti na rifaximín, pri zníženej črevnej priechodnosti a závažnejších vredových ochoreniach čriev.


Užívanie s inými liekmi


Doteraz nie sú známe interakcie. Napriek tomu informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate, vrátane voľnopredajných.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak je to nutné, možno liek v tehotenstve podávať, ale iba pod dohľadom lekára.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Nebolo zistené ovplyvnenie pozornosti pri vedení motorových vozidiel alebo pri obsluhe strojov


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku NORMIX 2 %


Liek obsahuje ako pomocnú látku benzoan sodný.

Oznámte svojmu lekárovi všetky nežiaduce účinky, ktoré sa u Vás vyskytnú počas užívania lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ Normix 2 %


Presné dávkovanie určí vždy lekár.

Bežné dávkovanie u dospelých a detí nad 12 rokov je priemerne 10-15 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Ak neurčí lekár inak, trvanie liečby nemá presiahnuť 7 dní.

Do fľašky sa pridá voda na úroveň značky, potrepe sa do úplného rozpustenia a pokiaľ je to nevyhnutné, doplní sa vodou presne do označenej hladiny a opäť sa potrepe. Pred každým použitím je nutné liek potrepať.


Odporúčané dávkovanie v jednotlivých indikáciách:

Liečba črevných infekcií, cestovných hnačiek, divertikulózy a pred- a pooperačnej profylaxie:

Pozri dávkovanie tabliet pre dospelých a deti nad 12 rokov.

Liečba hepatálnej encefalopatie

Pozri dávkovanie tabliet pre dospelých a deti nad 12 rokov.


V prípade liečebných cyklov divertikulózy a hepatálnej encefalopatie má každému cyklu (neprekračujúcom 7-10 dní) predchádzať vyplavovacia fáza bez liečby (wash-out) 20-30 dní.

Dávkovanie môže byť upravené v množstve a frekvencii podľa rozhodnutia lekára.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť rifaximínu u detí mladších ako 12 rokov nebola ešte potvrdená.

Na základe v súčasnosti dostupných údajov sa nemôže sa uviesť žiadne odporúčané dávkovanie.


Predávkovanie

Pri predávkovaní alebo náhodnom použití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Na začiatku liečby sa v niektorých prípadoch môže vyskytnúť žalúdočná nevoľnosť, plynatosť, bolesti brucha, únavnosť alebo úbytok na hmotnosti. Tieto nežiaduce účinky obvykle ustúpia bez nutnosti prerušenia liečby.

Ojedinele sa počas dlhšie trvajúcej liečby vyššími dávkami môžu vyskytnúť kožné reakcie typu žihľavky.

Pri dlhšie trvajúcej liečbe vysokými dávkami alebo v prípade poškodenia črevnej sliznice sa môže liek vstrebávať (menej ako 1 %) a pri vylučovaní môže spôsobiť ružovočervené sfarbenie moču. Táto skutočnosť je daná sfarbením liečiva a je nevýznamná.


Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ Normix 2 %


Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nariedená suspenzia je použiteľná 7 dní, ak sa uchováva pri teplote do 25°C.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE


zloženie

liečivo: 1,2 g rifaximinum (rifaximín) vo fľaške s granulátom na prípravu 60 ml perorálnej suspenzie (200 mg/10 ml)

pomocné látky: Cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), carmellosum natricum (sodná soľ karmelózy), pectinum (pektín), kaolinum (ťažký kaolín), saccharinum natricum (sodná soľ sacharínu), natrii benzoas (benzoan sodný), saccharosum (sacharóza), aroma cerasi (čerešňová aróma).


Ako vyzerá Normix 2% a obsah balenia


Fľaška s 1,2 g rifaximínu na prípravu 60 ml suspenzie, odmerka.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE), Taliansko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v decembri 2010


3
NORMIX 2 %

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku: ev.č. 2010/01046


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


NORMIX 2 %


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Granulát na prípravu 100 ml perorálnej suspenzie obsahuje rifaximinum 2 g, tj. 200 mg v 10 ml suspenzie.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Granulát na perorálnu suspenziu.

Vzhľad lieku: oranžový granulát čerešňovej vône.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Normix 2 % je indikovaný na liečbu akútnych a chronických črevných infekcií spôsobených G+ alebo G- baktériami a hnačiek spôsobených narušením rovnováhy črevnej flóry (letné hnačky, cestovateľské hnačky, enterokolitída),na liečbu symptomatickej nekomplikovanej divertikulózy hrubého čreva. Normix 2 % je ďalej indikovaný na komplexnú liečbu hepatálnej encefalopatie a na profylaxiu pri chirurgických výkonoch v gastrointestinálnom trakte. Je indikovaný u pacientov s ATB asociovanou kolitídou vyvolanou baktériami rezistentnými na vankomycín.


Liekovú formu suspenzie môžu užívať deti od 12. roku života.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Bežné dávkovanie u dospelých a detí nad 12 rokov je priemerne 10-15 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Denná dávka sa rozdeľuje do dvoch, troch alebo štyroch jednotlivých dávok podľa typu indikácie.

Trvanie liečby nemá presiahnúť 7 dní.

Lieková forma suspenzie je vhodná zvlášť pre podávanie u pacientov s problémami pri prehĺtaní tabliet. Ostatným pacientom je určená tabletová forma lieku (NORMIX 200 mg) .


Odporúčané dávkovanie v jednotlivých indikáciách:

Liečba črevných infekcií, cestovných hnačiek, divertikulózy a pred- a pooperačnej profylaxie:

Pozri dávkovanie tabliet pre dospelých a deti nad 12 rokov.

Liečba hepatálnej encefalopatie:

Pozri dávkovanie tabliet pre dospelých a deti nad 12 rokov.


Pediatrická populácia

Bezpečnosť a účinnosť rifaximínu u detí mladších ako 12 rokov nebola ešte potvrdená.

V súčasnosti dostupné údaje sú opísané v časti 5.1, ale nemôže sa uviesť žiadne odporúčané dávkovanie.


V prípade liečebných cyklov divertikulózy a hepatálnej encefalopatie každému cyklu (neprekračujúcom 7-10 dní) má predchádzať vyplavovacia fáza bez liečby (wash-out) 20-30 dní.

Veľkosť dávky a jej frekvencia sa môže meniť podľa stavu pacienta.


4.3 Kontraindikácie


Liek je kontraindikovaný pri precitlivenosti na rifaximín, pri črevnej obštrukcii (i parciálnej) a závažnejších intestinálnych ulceráciách.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa vyvinie rezistencia mikroorganizmov na antibiotikum, musí byť liečba rifaximínom prerušená a zavedená iná účinná liečba.

Pri prolongovanej liečbe vysokými dávkami alebo v prípade lézií intestinálnej mukózy môže byť liek absorbovaný (menej ako 1 %) a pri eliminácii spôsobiť ružovočervené sfarbenie moču. Táto skutočnosť je daná sfarbením liečiva a je nevýznamná.


4.5 Liekové a iné interakcie


Absorpcia rifaximínu z gastrointestinálneho traktu je menšia než 1 % podanej dávky, preto nevznikajú na systémovej úrovni nežiaduce liekové interakcie.


 1. Gravidita a laktácia


Ak je to nutné, možno liek v tehotenstve podávať, ale iba pod dohľadom lekára.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nebolo zistené ovplyvnenie pozornosti pri vedení motorových vozidiel alebo pri obsluhe strojov.


 1. Nežiaduce účinky


V úvode liečby sa v niektorých prípadoch môže vyskytnúť nauzea, meteorizmus, flatulencia, bolesti brucha, únavnosť, bolesti hlavy, hmotnostný úbytok. Tieto nežiaduce účinky rýchlo ustúpia bez nutnosti vysadenia lieku.

Ojedinele sa počas prolongovanej liečby vyššími dávkami môžu vyskytnúť kožné reakcie typu urtikárie.


 1. Predávkovanie


Experimentálne štúdie preukázali, že do dávky 1600 mg/kg nevznikajú lokálne ani celkové nežiaduce účinky.

Pri predávkovaní je indikované vyprázdnenie žalúdka a symptomatická liečba.


5. fARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Liek Normix 2 % obsahuje rifaximin [4-desoxy-4’methyl pyrido (1’,2’-1,2) imidazo (5,4-c) rifamicin SV],v polymorfnej forme a.


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibiotikum

ATC skupina: A07AA11.

Liečivom v lieku NORMIX je rifaximín, originálne antibiotikum vyvinuté vo výskumných laboratóriách firmy ASW. Rifaximín vykazuje antibakteriálnu aktivitu na rad G+ a G- baktérií, aeróbov i anaeróbov, vrátane:

Gramnegatívne aeróby: Salmonella sp.; Shigella sp.; Escherichia coli, vrátane enteropatogénnych kmeňov; Proteus sp.; Campylobacter sp.; Pseudomonas sp.; Yersinia sp.; Enterobacter sp.; Klebsiella sp.; Helicobacter pylori;

Gramnegatívne anaeróby: Bacteroides spp., vrátane Bacteroides fragilis;

Grampozitívne aeróby: Streptococcus sp.; Enterococcus sp., vrátane Enterococcus faecalis; Staphylococcus sp.;

Grampozitívne anaeróby:Clostridium sp. vrátane Clostridium difficile a Clostridium perfringens; Peptostreptococcus sp.

Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii DNA dependentnej RNA polymerázy vedúcej k potlačeniu syntézy RNA. RNA-polymeráza eukaryotných buniek sa na rifaximín neviaže, čím je zachovaná selektívna toxicita lieku na mikroorganizmy. Absorpcia rifaximínu z gastrointestinálneho traktu je minimálna, čím dochádza ku koncentrovaniu antibiotika v črevnom lúmene a jeho prítomnosti v aktívnej forme i v stolici. Vysoká koncentrácia v gastrointestinálnom trakte predurčuje rifaximín na použitie pre účinnú eradikáciu patogénov. Citlivosť voči rifaximínu vykazujú zvlášť Streptococcus, Proteus, Clostridium, Peptococcus, Bacteroides, Camphylobacter. Antibakteriálna aktivita rifaximínu umožňuje funkčnú normalizáciu črevného traktu a vyhojenie zápalových procesov s ústupom pridružených symptómov. Na rozdiel od iných širokospektrálnych antibiotík nedochádza po podávaní rifaximínu ku vzniku pseudomembranóznej kolitídy. Takmer nulová absorpcia eliminuje riziko nežiaducich účinkov a umožňuje jeho podanie i starším ľuďom, deťom a pacientom s poruchou renálnej a hepatálnej funkcie a s porušenou imunitou. V množstve klinických štúdií s uvedeným liekom bola preukázaná jeho výborná tolerancia. Liek má minimálny vplyv na vznik rezistencie.

Rifaximín v polymorfnej forme alfa (α) sa zanedbateľne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu, je to lokálne pôsobiaca látka s výrazným antimikrobiálnym účinkom používaná proti patogénom a v klinických stavoch vyžadujúcich zníženie endogénnej bakteriálnej záťaže v zažívacom trakte.


Pediatrické použitie:

Účinnosť, dávkovanie a bezpečnosť rifaximínu u detí mladších ako 12 rokov ešte nebola potvrdená.

Literárny prehľad uvádza 9 štúdií účinnosti na pediatrickej populácii, na ktorých sa zúčastnilo 371 detí, pričom 233 z nich dostávalo rifaximín. Veľká väčšina detí zaradených do štúdií bola staršia než 2 roky. Ako charakteristické ochorenie sa vo všetkých štúdiách sledovala diarea bakteriálneho pôvodu (preukázaná pred, počas alebo po liečbe).

Získané údaje (zo samotných štúdií a z metaanalýzy výsledkov) ukazujú, že preukazovanie účinnosti rifaximínu pre špeciálnu chorobu má pozitívny trend (akútne diarey (hlavne rekurentné alebo recidivujúce), o ktorých sa vie alebo predpokladá, že sú spôsobené neinvazívnymi baktériami citlivými na rifaximin ako Escherichia coli).

Dávkovanie u detí vo veku 2-12 rokov v týchto štúdiách malého rozsahu s niekoľkými pacientmi sa pohybovalo v rozsahu 20-30 mg/kg/deň rozdelené na 2 až 4 dávky.

(Pozri časť 4.2).


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Z farmakokinetických štúdií na pokusných zvieratách i človeku vyplýva, že rifaximín sa po perorálnom podaní prakticky nevstrebáva (menej ako 1 %), z čoho plynie i absencia toxicity. Rifaximín sa vo viac než 90 % vylučuje do stolice, iba 1 % dávky bolo vylúčené močom.

Porovnávacie farmakokinetické štúdie ukázali, že ostatné polymorfné formy rifaximínu sa vstrebávajú v podstatne väčšej miere ako polymorfná forma α.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Farmakotoxikologické štúdie realizované na niekoľkých živočíšnych druhoch (potkany, králiky, psi) nepreukázali toxické účinky rifaximínu. V dlhodobých štúdiách toxicity (3 mesiace) na potkanoch a psoch rifaximín nemal vplyv na najdôležitejšie funkčné parametre pri najvyšších testovaných perorálnych dávkach (100 mg/kg). Tiež štúdie chronickej toxicity (6 mesiacov) uskutočnené na potkanoch a psoch potvrdili dobrú lokálnu a systémovú toleranciu na liečivo. V štúdii fetálnej a neonatálnej toxicity neboli zaznamenané žiadne zmeny alebo alterácie plodu ani matky.

Mutagénne a karcinogénne účinky rifaximínu neboli zaznamenané.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok

Cellulosum microcristallinum, carmellosum natricum, pectinum, kaolinum, saccharinum natricum, natrii benzoas, saccharosum, aroma cerasi.

 1. Inkompatibility


Doteraz neboli popísané.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Skladovať pri teplote do 25 °C.

Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí.

Nariedená suspenzia je použiteľná 7 dní, ak sa uchováva pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Fľaška z hnedého skla s hliníkovým poistným uzáverom s PE vložkou, odmerka z plastickej hmoty (na 5¡ 10¡ 15 ml), písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 1,2 g rifaximínu na prípravu 60 ml suspenzie.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Liek je určený na vnútorné použitie.

Do fľašky sa pridá voda na úroveň značky, potrepe sa do kompletného rozpustenia a pokiaľ je to nevyhnutné, doplní sa vodou presne do označenej hladiny a opäť sa potrepe. Pred každým použitím je nutné liek potrepať.

Koncentrácia pripravenej suspenzie je 200 mg v 10 ml.

Na dávkovanie sa používa priložená odmerka (5¡ 10¡ 15 ml).


 1. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku


Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE), Taliansko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0247/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


24.09.2003


10. dÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2010

4
NORMIX 2 %