+ ipil.sk

NORMODIPINE 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03257


Písomná informácia pre používateľa


NORMODIPINE5 mg

NORMODIPINE10 mg

tablety

amlodipíniumbesilát


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Normodipine a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Normodipine

3. Ako užívať Normodipine

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Normodipine

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Normodipine a na čo sa používa


Normodipine obsahuje liečivo amlodipín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty vápnika.


Normodipine sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia) alebo určitého druhu bolesti hrudníka nazývanej angína pektoris, zriedkavou formou ktorej je Prinzmetalova alebo variantná angína pektoris.


U pacientov s vysokým krvným tlakom liek účinkuje tak, že uvoľňuje krvné cievy a krv cez ne prechádza ľahšie. U pacientov s angínou pektoris Normodipine účinkuje tak, že zlepšuje prekrvenie srdcového svalu,ktorý potom získava viac kyslíka, čoho výsledkom je predchádzanie bolesti hrudníka.Tento liek neposkytuje okamžitú úľavu od bolesti hrudníka pri angíne pektoris.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Normodipine


Neužívajte Normodipine

- keď ste alergický na amlodipín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na ktorékoľvek iné kalciové antagonisty. Príznaky sa môžu prejaviť svrbením, začervenaním kože alebo ťažkosťami s dýchaním.

- keďmáte závažné zníženie krvného tlaku (hypotenzia).

 • keď máte zúženie aortálnej srdcovej chlopne (stenóza aorty) alebo kardiogénny šok (ochorenie, pri ktorom vaše srdce nie je schopné zásobovať telo dostatočným množstvom krvi).

 • keď máte srdcové zlyhanie po srdcovom infarkte


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Normodipine.


Oznámte svojmu lekárovi, ak máte alebo ste mali niektoré z týchto ochorení:

 • nedávny infarkt myokardu

 • srdcové zlyhanie

 • výrazné zvýšenie krvného tlaku (hypertenzná kríza)

 • ochorenie pečene

 • ste starší a vašu dávku je potrebné zvýšiť


Deti a dospievajúci

Normodipine sa neskúmal u detí vo veku do 6 rokov. Normodipine sa má u detí a dospievajúcich vo veku od 6 do 17 rokov používať iba na liečbu hypertenzie (pozričasť 3).

Viac informácií získate od svojho lekára.


Iné lieky a Normodipine

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Normodipine môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvnený inými liekmi, napr.:

 • ketokonazol, itrakonazol (lieky proti plesňovým ochoreniam),

 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibítory proteázy používané na liečenie HIV)

 • rifampicín, erytromycín, klaritromycín (antibiotiká)

 • Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný)

 • verapamil, diltiazem (lieky na srdce)

 • dantrolén (infúzia pre ťažké abnormality telesnej teploty)

 • simvastatín (liek používaný na zníženie hladiny cholesterolu), preto môže byť nevyhnutné upraviť dávku simvastatínu.


Normodipine môže znížiť váš krvný tlak ešte výraznejšie, ak ste už užili iné lieky na liečbu vysokého krvného tlaku.


Normodipine a jedlo a nápoje

Ľudia užívajúci Normodipine nemajú konzumovať grapefruitovú šťavu, ani grapefruit. Je to preto, že grapefruit a grapefruitová šťava môžu viesť k zvýšeniu hladín liečiva amlodipínu v krvi, čo môže spôsobiť nepredvídateľné zvýšenie účinku Normodipinu na znižovanie krvného tlaku.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Bezpečnosť amlodipínuu ľudí počas tehotenstvanebola stanovená.


Nie je známe, či amlodipín prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo začínate dojčiť, musíte to oznámiť svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Normodipine.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Normodipine môže ovplyvňovať vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak vám tablety spôsobujú nevoľnosť, závraty alebo únavu, alebo vás po ich užití bolí hlava, neveďte vozidlo, ani neobsluhujte stroje a ihneď vyhľadajte svojho lekára.


 1. Ako užívať Normodipine


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná počiatočná dávka je 5 mg Normodipinu jedenkrát denne. Dávka sa môže zvýšiť na Normodipine 10 mg jedenkrát denne.


Liek môžete užívať pred alebo po jedle alebo nápojoch. Svoj liek musíte užívať každý deň v rovnakom čase a zapiť ho pohárom vody. Normodipine neužívajte s grapefruitovou šťavou.


Použitie u detí a dospievajúcich

Pre deti a dospievajúcich (vo veku 6-17 rokov) je zvyčajná odporúčaná začiatočná dávka 2,5 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka je 5 mg denne.

Amlodipín 2,5 mg momentálne nie je dostupný a dávku 2,5 mg nemožno dosiahnuť s tabletami Normodipine 5 mg, keďže tieto tablety nie sú vyrobené na rozlomenie na dve rovnaké polovice.


Je dôležité, aby ste pokračovali v užívaní tabliet. Nečakajte, kým sa vám tablety pred návštevou lekára minú.


Ak užijete viac Normodipinu, ako máte

Užitie veľkého množstva tabliet môže spôsobiť, že sa krvný tlak zníži, či dokonca nebezpečne zníži. Môžete pociťovať závraty, mdloby alebo slabosť. Ak je pokles krvného tlaku natoľko závažný, môže dôjsť k šoku. Vaša koža môže byť studená a vlhká a môžete stratiť vedomie. Ak užijete príliš veľa tabliet Normodipinu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Normodipine

Neznepokojujte sa. Ak ste zabudli užiť tabletu, úplne vynechajte túto dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite svoju ďalšiu dávku v plánovanom čase.


Ak prestanete užívať Normodipine

Lekár vám poradí, ako dlho máte liek užívať. Ak prestanete užívať svoj liek skôr, ako vám odporučil lekár, vaše ochorenie sa môže vrátiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Navštívte bezodkladne svojho lekára, ak po užití tohto lieku spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich veľmi zriedkavých závažných príznakov.

 • náhla dýchavičnosť, bolesť hrudníka, dychová nedostatočnosť alebo ťažkosti s dýchaním

 • opuch očných viečok, tváre alebo pier

 • opuch jazyka a hrdla, ktorý spôsobuje závažné problémy s dýchaním

 • ťažké kožné reakcie zahŕňajúce intenzívnu kožnú vyrážku, žihľavku, začervenanie kože celého tela, ťažké svrbenie, pľuzgiere, olupovanie a opuch kože, zápal slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo iné alergické reakcie

 • srdcový infarkt, poruchy srdcového rytmu

 • zapálený pankreas, ktorý môže spôsobovať ťažkú bolesť brucha a chrbta sprevádzanú pocitom nevoľnosti


Boli hlásené tieto časté vedľajšie účinky. Ak vám niektorý z nich spôsobuje problémy alebo ak tieto trvajú dlhšie ako jeden týždeň, obráťte sa na svojho lekára.


Časté: môžupostihnúť až 1 z 10 osôb

 • bolesť hlavy, závrat, ospanlivosť (obzvlášť na začiatku liečby)

 • palpitácie (uvedomovanie si búšenia srdca), návaly tepla,

 • bolesť brucha, nevoľnosť (nauzea)

 • opuch členkov (edém), únava


Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené, sú uvedené nižšie. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi


Menej časté: môžupostihnúť až 1 zo 100 osôb

 • zmeny nálady, úzkosť, depresia, ospanlivosť

 • tras, abnormality chuti, mdloby, slabosť

 • znecitlivenie alebo pocit pichania v prstoch rúk a nôh, poruchy hmatu, strata pocitu bolesti

 • poruchy videnia, dvojité videnie, zvonenie v ušiach

 • nízky krvný tlak

 • kýchanie/nádcha spôsobené zápalom sliznice nosa (rinitída)

 • zmenený prechod črevom, hnačka, zápcha, poruchy trávenia, sucho v ústach, vracanie (nevoľnosť)

 • vypadávanie vlasov, zvýšené potenie, svrbenie kože, červené škvrny na koži, zmena farby kože

 • porucha močenia, zvýšená potreba močenia, najmä v noci, zvýšená frekvencia močenia

 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, nepríjemný pocit alebo zväčšenie prsníkov u mužov

 • slabosť, bolesť, pocit nepohody

 • bolesť kĺbov a svalov, svalové kŕče, bolesť chrbta

 • zvýšenie alebo zníženie hmotnosti


Zriedkavé: môžupostihnúť až 1 z 1 000 osôb

 • zmätenosť


Veľmi zriedkavé: môžupostihnúť až 1 z 10 000 osôb

 • zníženie počtu bielych krviniek, zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré môže viesť k nezvyčajným podliatinám alebo náhlemu krvácaniu (poškodenie červených krviniek)

 • nadbytok krvného cukru (hyperglykémia)

 • nervová porucha, ktorá môže spôsobiť slabosť, stŕpnutie alebo znecitlivenie

 • kašeľ, opuch ďasien

 • nadúvanie brucha (gastritída)

 • poruchy funkcie pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka), zvýšené pečeňové enzýmy, čo môže mať účinok na niektoré lekárske vyšetrenia

 • zvýšené svalové napätie

 • zápal ciev, často s kožnou vyrážkou

 • citlivosť na svetlo (fotosenzitivita)

 • poruchy združujúce stuhnutosť, tras a/alebo pohybové poruchy


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Normodipine


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (skratka pre dátum exspirácie EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň daného mesiaca.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Normodipine obsahuje


Liečivo je 5 mg amlodipínu (vo forme 6,944 mg bezylátu amlodipínu) alebo 10 mg amlodipínu (vo forme 13,889 mg bezylátu amlodipínu).

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, granulovaná mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan sodný, sodná soľ karboxymetylškrobu A, magnéziumstearát.


Ako Normodipine vyzerá a obsah balenia


Normodipine 5 mg sú biele až takmer biele podlhovasté tablety s označením „5“ vyrazeným na jednej strane.

Normodipine 10 mg sú biele až takmer biele podlhovasté tablety s označením „10“ vyrazeným na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.


Blister Al/PVC. Blister obsahuje 10 tabliet. V jednej kartónovej škatuli sú balené tri blistre.

30 tabliet v každom balení


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Gedeon Richter Plc.

1103 Budapešť

Gyömröi út. 19-21

MaďarskoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

6NORMODIPINE 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/03257


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


NORMODIPINE 5 mg

NORMODIPINE10 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Normodipine 5 mg:

Každá tableta obsahuje amlodipini besilas 6,944 mg (čo zodpovedá amlodipinum 5 mg).

Normodipine10 mg:

Každá tableta obsahuje amlodipini besilas 13,889 mg (čo zodpovedá amlodipinum 10 mg).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Normodipine 5 mg: biele až sivobiele podlhovasté tablety s označením „5“ vyrazeným na jednej strane.


Normodipine 10 mg: biele až sivobiele podlhovasté tablety s označením „10“ vyrazeným na jednej strane a deliacou ryhou na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Hypertenzia.

Chronická stabilná angína pektoris.

Vazospastická (Prinzmetalova) angína pektoris.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dospelí

Pri hypertenzii a angíne pektoris je zvyčajná počiatočná dávka 5 mg Normodipinu jedenkrát denne, ktorá môže byť zvýšená na maximálnu dávku 10 mg v závislosti na individuálnej odpovedi pacienta.


U hypertenzných pacientov sa amlodipín použil v kombinácii s tiazidovými diuretikami, alfablokátormi, betablokátormi alebo inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu. V prípade angíny pektoris sa môže Normodipine používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými antianginóznymi liekmi u pacientov s angínou pektoris, ktorá vzdoruje nitrátom a/alebo zodpovedajúcim dávkam betablokátorov.


Pri súčasnom podávaní tiazidových diuretík, betablokátorov a inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu nie je potrebná úprava dávky Normodipinu.


Osobitné skupiny pacientov


Starší pacienti

Normodipine použitý v podobných dávkach u starších aj mladších pacientov je rovnako dobre tolerovaný. U starších pacientov sa odporúča bežné dávkovanie, ale zvýšenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou (pozri časti 4.4 a 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

Odporúčané dávkovanie nebolo stanovené u pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene; preto zvolenie dávky sa má vykonávať s opatrnosťou a má začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu (pozri časti 4.4 a 5.2). Farmakokinetika amlodipínu nebola študovaná pri ťažkej poruche funkcie pečene. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene má podávanie amlodipínu začať najnižšou dávkou a pomaly ju zvyšovať.


Poškodenie funkcie obličiek

Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia funkcie obličiek, preto sa odporúča normálne dávkovanie. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


Deti a dospievajúci

Deti a dospievajúci s hypertenziou vo veku od 6 do 17 rokov

Odporúčaná perorálna dávka na hypertenziu u pediatrických pacientov vo veku 6-17 rokov je 2,5 mg jedenkrát denne ako začiatočná dávka, titrovaná nahor po 5 mg jedenkrát denne, pokiaľ sa nedosiahne cieľový tlak po 4 týždňoch. Dávky presahujúce 5 mg denne sa u pediatrických pacientov neskúmali (pozri časti 5.1 a 5.2).


Dávky 2,5 mg amlodipínu nie sú pri tomto lieku možné.


Deti mladšie ako 6 rokov

Nie sú dostupné žiadne údaje.


Spôsob podania

Perorálne podanie.


4.3 Kontraindikácie


Amlodipín je kontraindikovaný u pacientov:

 • s precitlivenosťou na amlodipín alebo na deriváty dihydropyridínu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1

 • s ťažkou hypotenziou

 • v šoku (vrátane kardiogénneho šoku)

 • s obštrukciou výtokovej časti ľavej komory (napr. stenóza aorty vysokého stupňa)

 • s hemodynamicky nestabilným srdcovým zlyhaním po akútnom infarkte myokardu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Bezpečnosť a účinnosť amlodipínu pri hypertenzívnej kríze nebola stanovená.


Pacienti so srdcovým zlyhaním

Pacientov so srdcovým zlyhaním treba liečiť opatrne. V dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii bol u pacientov s ťažkým srdcovým zlyhaním (NYHA trieda III a IV) hlásený vyšší výskyt pľúcneho edému v skupine s amlodipínom než v skupine s placebom(pozri časť 5.1). Blokátory kalciového kanála, vrátane amlodipínu, sa majú u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním podávať opatrne, nakoľko môžu zvyšovať riziko ďalších kardiovaskulárnych príhod a úmrtnosti.


Použitie u pacientov s poškodenou funkciou pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene je polčas amlodipínu predĺžený a hodnoty AUC sú vyššie; neboli stanovené odporúčania pre dávkovanie. Preto sa má liečba amlodipínom začať na dolnej hranici dávkovacieho rozsahu a pri začatí liečby, ako aj pri zvyšovaní dávky treba postupovať s opatrnosťou. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene môže byť potrebná pomalá titrácia dávky a pozorné sledovanie.


Použitie u starších pacientov

U starších pacientov sa má vykonávať zvyšovanie dávky opatrne (pozri časti 4.2 a 5.2).


Použitie pri poškodení funkcie obličiek

U týchto pacientov sa môže amlodipín používať v normálnych dávkach. Zmeny plazmatických koncentrácií amlodipínu nekorelujú so stupňom poškodenia funkcie obličiek. Amlodipín nie je dialyzovateľný.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky iných liekov na amlodipín


Inhibítory CYP3A4: Súčasné podávanie amlodipínu so silnými alebo stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (inhibítory proteáz, azolové antimykotiká, makrolidy ako erytromycín alebo klaritromycín, verapamil alebo diltiazem) môžu viesť k výraznému zvýšeniu expozície amlodipínu. Klinický význam týchto zmien vo farmakokinetike (PK) sa môže prejaviť u starších pacientov. Preto môže byť potrebné klinické sledovanie a úprava dávky.


Induktory CYP3A4: o vplyve induktorov CYP3A4 na amlodipín nie sú dostupné údaje. Súčasné podávanie induktorov CYP3A4 (napr. rifampicín, Hypericum perforatum) môže znížiť plazmatické koncentrácie amlodipínu. Amlodipín sa má spolu s induktormi CYP3A4 používať opatrne.


Podávanie amlodipínu s grapefruitom alebo s grapefruitovou šťavou sa neodporúča, nakoľko u niektorých pacientov môže dôjsť k zvýšeniu biologickej dostupnosti amlodipínu a k zosilneniu jeho účinkov na zníženie tlaku krvi.


Dantrolén (infúzia): U zvierat boli v súvislosti s hyperkaliémiou po podaní verapamilu a intravenózneho dantrolénu pozorované letálna fibrilácia komôr a kardiovaskulárny kolaps. Vzhľadom na riziko hyperkaliémie sa odporúča, aby sa pacienti náchylní na malígnu hypertermiu a pri regulovaní malígnej hypertermie vyhýbali súčasnému podávaniu blokátorov kalciových kanálov, ako je amlodipín.


Účinky amlodipínu na iné lieky

Účinok amlodipínu znižujúci krvný tlak potenciuje účinok iných antihypertenzív znižujúcich krvný tlak.


V štúdiách klinických interakcií neovplyvňoval amlodipín farmakokinetiku atorvastatínu, digoxínu, warfarínu alebo cyklosporínu.


Simvastatín: Súčasné podávanie viacnásobných dávok 10 mg amlodipínu s 80 mg simvastatínu viedlo k 77 % zvýšeniu expozície simvastatínu v porovaní so samotným simvastatínom. Obmedzte dávku simvastatínu u pacientov s amlodipínom na 20 mg denne.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť amlodipínu pri ľudskej gravidite nebola stanovená.


V štúdiách na zvieratách bola pri vysokých dávkach pozorovaná reprodukčná toxicita (pozri časť 5.3).


Použitie počas gravidity sa odporúča iba ak nie je dostupná bezpečnejšia alternatíva a ak ochorenie samotné prináša vyššie riziko pre matku a plod.


Laktácia

Nie je známe, či sa amlodipín vylučuje do materského mlieka. Rozhodnutie, či pokračovať v/prerušiť dojčenie alebo pokračovať v/prerušiť liečbu amlodipínom sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby amlodipínom pre matku.


Fertilita

U niektorých pacientov liečených blokátormi kalciového kanála boli hlásené reverzibilné biochemické zmeny v hlavičke spermií. Nie sú dostatočné klinické údaje týkajúce sa možného účinku amlodipínu na fertilitu. V jednej štúdii na potkanoch boli pozorované nežiaduce účinky na fertilitu u samcov (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Amlodipín môže mať mierny alebo stredný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak pacient, užívajúci amlodipín má závraty, bolesť hlavy, únavu alebo nauzeu, môže byť znížená schopnosť reagovať. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby.


4.8 Nežiaduce účinky


Súhrn bezpečnostného profilu

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky počas liečby sú ospanlivosť, závrat, bolesť hlavy, palpitácie, návaly tepla, bolesť brucha, nauzea, opuch členkov, edém a únava.


Zoznam nežiaducich účinkov v tabuľke

Počas liečby amlodipínom boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky v uvedených frekvenciách: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až ≤1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až ≤1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000).


V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce reakcie zoradené podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda systémových orgánov

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

leukocytopénia, trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé

alergické reakcie

Poruchy metabolizmu a výživy

veľmi zriedkavé

hyperglykémia

Psychické poruchy

menej časté

nespavosť, zmeny nálady (vrátane úzkosti), depresia

zriedkavé

zmätenosť

Poruchy nervového systému

časté

ospanlivosť, závrat, bolesť hlavy (najmä na začiatku liečby)

menej časté

tremor, dyzgeúzia, synkopy, hypestézia, parestézia

veľmi zriedkavé

hypertónia,

periférna neuropatia

Poruchy oka

menej časté

poruchy videnia (vrátane diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu

menej časté

tinnitus

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

časté

palpitácie

veľmi zriedkavé

infarkt myokardu, arytmie (vrátane bradykardie, ventrikulárnej tachykardie a atriálnej fibrilácie)

Poruchy ciev

časté

začervenanie

menej časté

hypotenzia

veľmi zriedkavé

vaskulitída

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

menej časté

dyspnoe, rinitída

veľmi zriedkavé

kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

časté

bolesť brucha, nauzea

menej časté

vracanie, dyspepsia, zmenené správanie čriev (vrátane hnačky a zápchy), sucho v ústach

veľmi zriedkavé

pankreatitída, gastritída, hyperplázia ďasien

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

hepatitída, žltačka, zvýšenie pečeňových enzýmov*

Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

alopécia, purpura, zmena farby kože, hyperhidróza, svrbenie, vyrážka, exantém

veľmi zriedkavé

angioedém, multiformný erytém, žihľavka, exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm, angioedém, fotosenzitivita

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

časté

opuch členkov

menej časté

bolesť kĺbov, myalgia, svalové kŕče, bolesť chrbta

Poruchy obličiek a močových ciest

menej časté

poruchy močenia, nočné močenie, zvýšená frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

menej časté

impotencia, gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

časté

edém, únava

menej časté

bolesť hrudníka, asténia, bolesť, malátnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

menej časté

zvýšenie telesnej hmotnosti, zníženie telesnej hmotnosti

*prevažne súčasne s cholestázou


Boli hlásené ojedinelé prípady extrapyramídového syndrómu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Skúsenosti so zámerným predávkovaním u ľudí sú obmedzené.


Symptómy

Dostupné údaje naznačujú, že veľké predávkovanie môže viesť k rozsiahlej periférnej vazodilatácii a možno aj k reflexnej tachykardii. Bola hlásená výrazná a pravdepodobne predĺžená systémová hypotenzia vedúca až k šoku, vrátane šoku s fatálnymi následkami.


Liečba

Klinicky významná hypotenzia, zapríčinená predávkovaním amlodipínom vyžaduje aktívnu kardiovaskulárnu podporu, vrátane častého monitorovania srdcových a dýchacích funkcií, zvýšenie polohy končatín a dôsledné sledovanie objemu tekutín v obehu a vylučovania moču.


Pri obnovovaní vaskulárneho tonusu a krvného tlaku môže pomôcť vazokonstriktor, za predpokladu, že pre jeho použitie nie je kontraindikácia. Pre odvrátenie blokády kalciových kanálov môže byť prospešné intravenózne podanie kalciumglukonátu.


V niektorých prípadoch môže byť prínosom výplach žalúdka. U zdravých dobrovoľníkov sa ukázalo, že podanie aktívneho uhlia do 2 hodín od podania 10 mg amlodipínu znižuje rýchlosť absorpcie amlodipínu.


Nakoľko sa amlodipín vysoko viaže na proteíny, nie je pravdepodobný prínos dialýzy.


5. FarmaKologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Blokátory kalciového kanála, selektívne blokátory kalciového kanála s prevažne vaskulárnym účinkom, ATC kód: C08CA01.


Amlodipín je inhibítor vstupu kalciových iónov zo skupiny dihydropyridínov (pomalé blokátory kanálov alebo antagonisty kalciových iónov) a inhibuje vstup kalciových iónov cez membránu do hladkých svalov ciev a srdca.


Mechanizmus antihypertenzívneho účinku amlodipínu spočíva v priamom relaxačnom účinku na hladké svalstvo ciev. Mechanizmus, ktorým amlodipín zlepšuje angínu pektoris, nie je presne popísaný, avšak amlodipín znižuje celkovú ischemickú záťaž prostredníctvom nasledujúcich dvoch aktivít:


1) Amlodipín dilatuje periférne arterioly, a tým znižuje celkovú periférnu rezistenciu (afterload), proti ktorej pracuje srdce. Nakoľko srdcový tep zostáva stabilný, odľahčenie srdca znižuje spotrebu energie myokardom a nároky na kyslík.


2) Mechanizmus účinku amlodipínu tiež pravdepodobne zahrňuje dilatáciu veľkých koronárnych artérií a arteriol, všetkých v normálnych aj v ischemických oblastiach. Táto dilatácia zvyšuje u pacientov so spazmom koronárnych tepien (Prinzmetalov variant angíny pektoris) dodávku kyslíka do myokardu.


U pacientov s hypertenziou poskytuje dávkovanie jedenkrát denne klinicky významné zníženie krvného tlaku ako v polohe ležmo, tak postojačky počas 24 hodín. Kvôli pomalému nástupu účinku nie je akútna hypotenzia črtou podávania amlodipínu.


U pacientov s angínou pektoris zvyšuje podávanie amlodipínu jedenkrát denne celkový čas výkonu, čas do nástupu angíny pektoris a čas do 1 mm depresie ST segmentu a znižuje ako frekvenciu atakov angíny pektoris tak aj spotrebu tabliet glyceroltrinitrátu.


Amlodipín sa nespája so žiadnymi nežiaducimi metabolickými účinkami alebo zmenami plazmatických lipidov, a je vhodný pre pacientov s astmou, cukrovkou a dnou.


Použitie u pacientov s koronárnou chorobou srdca (CAD)

Účinnosť amlodipínu v prevencii klinických udalostí u pacientov s chorobou koronárnych tepien (CAD) bola vyhodnocovaná v nezávislej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii s 1997 pacientmi; Porovnanie amlodipínu voči enalaprilu zamerané na zníženie výskytu trombózy (CAMELOT). 663 z týchto pacientov bolo liečených amlodipínom v dávke 5-10 mg, 673 pacientov bolo liečených enalaprilom v dávke 10-20 mg a 655 pacientov bolo liečených placebom, ktoré sa pridávali k štandardnej liečbe statínmi, betablokátormi, diuretikami a kyselinou acetylsalicylovou počas 2 rokov. Kľúčové výsledky účinnosti sú uvedené v Tabuľke 1. Výsledky naznačujú, že liečba amlodipínom sa spájala s nižšou hospitalizáciou kvôli angíne pektoris a revaskularizačnými procedúrami u pacientov s CAD.


Tabuľka 1. Výskyt významných klinických výsledkov v štúdii CAMELOT

Miera výskytu kardiovaskulárnych udalostí, počet (%)

amlodipín verzus placebo

Výsledky

amlodipín

placebo

enalapril

pomer rizika

(95 % IS)

hodnota p

Primárny koncový bod


Nežiaduce kardiovaskulárne udalosti

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-0,88)

0,003

Jednotlivé zložky


Koronárna revaskularizácia

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-0,98)

0,03

Hospitalizácia pre angínu pektoris

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-0,82)

0,002

Nefatálny IM

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-1,46)

0,37

Mozgová mŕtvica alebo TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-1,32)

0,15

Smrť z kardiovaskulárnych príčin

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-12,7)

0,27

Hospitalizácia pre CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-2,47)

0,46

Resuscitované zastavenie srdca

0

4 (0,6)

1 (0,1)

NA

0,04

Novodiagnostikované ochorenie periférnych ciev

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-13,4)

0,24


Skratky: CHF – kongestívne zlyhanie srdca; IS – interval spoľahlivosti; IM – infarkt myokardu; TIA – tranzitórny ischemický atak.


Použitie u pacientov so srdcovým zlyhaním:

Hemodynamické štúdie a kontrolované klinické štúdie založené na cvičení u pacientov so srdcovým zlyhaním triedy NYHA II-IV ukázali, že amlodipín neviedol ku klinickému zhoršeniu, ako ukázali merania tolerancie záťaže, ejekčnej frakcie ľavej komory a klinickej symptomatológie.


Placebom kontrolovaná štúdia (PRAISE), dizajnovaná na vyhodnotenie pacientov so srdcovým zlyhaním triedy NYHA III-IV, užívajúcich digoxín, diuretiká a ACE inhibítory ukázala, že amlodipín neviedol k zvýšeniu rizika mortality alebo kombinovanej mortality a morbidity pri srdcovom zlyhaní.


V pozorovacej, dlhodobej, placebom kontrolovanej štúdii (PRAISE-2) s amlodipínom u pacientov so srdcovým zlyhaním NYHA III a IV bez klinických symptómov alebo objektívnych nálezov alebo súvisiaceho ischemického ochorenia, nemal amlodipín pri stabilných dávkach ACE inhibítorov, digoxínu a diuretík žiadny vplyv na celkovú kardiovaskulárnu mortalitu. V tej istej populácii sa amlodipín spájal so zvýšeným hlásením pľúcneho edému.


Liečba zameraná na prevenciu infarktu myokardu (ALLHAT)


Pre porovnanie novších liečebných postupov: amlodipín 2,5-10 mg/d (blokátor kalciových kanálov) alebo lizinopril 10-40 mg/d (ACE inhibítor) ako liečba prvej voľby voči tiazidovému diuretiku chlórtalidónu 12,5-25 mg/d u miernej až strednej hypertenzie bola vykonaná randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia morbidity-mortality, zvaná the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) (Antihypertenzívna a lipidy znižujúca liečba na prevenciu srdcového záchvatu).


Celkom 33 357 hypertenzívnych pacientov vo veku 55 rokov a starších bolo randomizovaných a sledovaných v priemere počas 4,9 roka. Pacienti mali najmenej jeden doplňujúci rizikový faktor pre chronické ochorenie srdca, vrátane: predchádzajúci infarkt myokardu alebo NCMP > 6 mesiacov pred zahrnutím do štúdie) alebo dokumentáciu o inom aterosklerotickom kardio-vaskulárnom ochorení (celkove 51,5 %), diabete typu 2 (36,1 %), HDL-C < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofii ľavej komory, diagnostikovanú elektrokardiogramom alebo echokardiografiou (20,9 %), súčasné fajčenie cigariet (21,9 %).


Primárny sledovaný ukazovateľ bol súbor fatálnych chronických ochorení srdca alebo nefatálny infarkt myokardu. Medzi liečbou, založenou na amlodipíne a liečbou, založenou na chlórtalidóne nebol významný rozdiel v zmysle primárneho sledovaného ukazovateľa: RR 0,98 95 % CI (0,90-1,07) p=0,65. Medzi sekundárnymi sledovanými ukazovateľmi bol výskyt srdcového zlyhania (zložka súboru kombinovaných kardio-vaskulárnych sledovaných ukazovateľov) signifikantne vyšší v skupine amlodipínu v porovnaní so skupinou chlórtalidónu (10,2 % vs 7,7 %, RR 1,38 95 % CI [1,25-1,52] p<0,001). Avšak medzi liečbou, založenou na amlodipíne a liečbou, založenou na chlórtalidóne nebol významný rozdiel v mortalite zo všetkých príčin. RR 0,96 95 % CI [0,89-1,02] p=0,20.


Použitie u detí a dospievajúcich (vo veku 6 rokov a starších)

V štúdii, zahrňujúcej 268 detí vo veku 6-17 rokov s prevažne sekundárnou hypertenziou ukázalo porovnanie 2,5 mg dávky a 5,0 mg dávky amlodipínu s placebom, že obe dávky znižovali systolický krvný tlak signifikantne viac ako placebo. Rozdiel medzi týmito dvoma dávkami nebol štatisticky významný.


Nebol študovaný dlhodobý vplyv amlodipínu na rast, pubertu a celkový vývoj.

Tiež nebola stanovená dlhodobá účinnosť liečby amlodipínom v detskom veku na zníženie kardiovaskulárnej morbidity a mortality v dospelosti.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia, distribúcia, väzba na bielkoviny plazmy

Po perorálnom podaní terapeutických dávok sa amlodipín dobre vstrebáva s vrcholovými plazmatickými hladinami 6 až 12 hodín po podaní dávky. Absolútna biologická dostupnosť sa odhaduje na 64 až 80 %. Distribučný objem je približne 21 l/kg. Štúdie in vitro preukázali, že väzba cirkulujúceho amlodipínu na plazmatické bielkoviny je približne 97,5 %.


Biologická dostupnosť amlodipínu nie je ovplyvnená príjmom potravy.


Biotransformácia/vylučovanie

Koncový plazmatický eliminačný polčas je približne 35-50 hodín a je konzistentný s podávaním amlodipínu jedenkrát denne. Amlodipín sa v pečeni rozsiahlo metabolizuje na neúčinné metabolity, pričom 10 % materskej látky a 60 % metabolitov sa vylučuje do moču.


Použitie pri poškodení funkcie pečene

O podávaní amlodipínu pacientom s poškodením funkcie pečene sú dostupné veľmi obmedzené klinické údaje. Pacienti s poškodením funkcie pečene majú znížený klírens amlodipínu, ktorý má za následok predĺženie biologického polčasu a zvýšenie AUC o približne 40-60 %.


Použitie u starších pacientov

U starších pacientov je čas do dosiahnutia najvyšších koncentrácií amlodipínu v plazme podobný ako u mladších jedincov. U starších pacientov má klírens amlodipínu tendenciu znižovať sa, čo vedie k zvýšeniu AUC a eliminačného polčasu. Zväčšenie AUC a vylučovacieho polčasu u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním bolo v tejto študovanej skupine pacientov v súlade s očakávaním.


Použitie u detí

Populačná FK štúdia sa uskutočnila so 74 hypertenznými deťmi vo veku 1 až 17 rokov (s 34 pacientmi vo veku 6 až 12 rokov a 28 pacientmi vo veku 13 až 17 rokov), ktorí dostávali amlodipín medzi 1,25 mg a 20 mg, ktorý sa podával raz denne alebo dvakrát denne. U detí od 6 do 12 rokov a u mladistvých 13-17-ročných bol typický perorálny klírens (CL/F) 22,5 a 27,4 l/hod u chlapcov a 16,4 a 21,3 l/hod u dievčat v uvedenom poradí. Medzi jedincami sa pozorovala veľká variabilita vo vystavení účinku. Údaje hlásené u detí do 6 rokov sú obmedzené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Reprodukčná toxikológia

Reprodukčné štúdie u potkanov a myší preukázali oneskorený dátum pôrodu, dlhšie trvanie pôrodu a znížený počet prežívajúcich mláďat pri dávkach približne 50 krát vyšších, ako je maximálna odporúčaná dávka pre ľudí vyjadrená v mg/kg.


Poškodenie fertility

U potkanov (samci počas 64 dní a samice 14 dní pred párením), liečených amlodipínom v dávkach až do 10 mg/kg/deň (8-násobok* maximálnej odporúčanej dávky u ľudí rovnajúcej sa 10 mg po prepočítaní mg/m2povrchu) nebol zaznamenaný žiadny účinok na fertilitu. V inej štúdii s potkanmi, v ktorej boli samce potkanov liečené amlodipíniumbesilátom počas 30 dní v dávke porovnateľnej s dávkou pre ľudí, vyjadrenej v mg/kg, sa zistilo zníženie plazmatických hladín folikuly stimulujúceho hormónu a testosterónu, ako aj zníženie hustoty spermií a počtu zrelých spermatoblastov a Sertoliho buniek.


Karcinogenéza, mutagenéza

Potkany a myši, liečené dva roky amlodipínom v potrave v koncentráciách prepočítaných na poskytnutie denných hladín dávok vo výške 0,5; 1,25 a 2,5 mg/kg/deň nevykázali žiadne dôkazy karcinogenity. Najvyššia dávka (u myší podobná a u potkanov dvojnásobná* ako maximálna odporúčaná klinická dávka 10 mg, založená na mg/m2) bola blízka maximálnej dávke tolerovanej myšami, no nie potkanmi.


Štúdie mutagenity neodhalili žiadne vplyvy účinku liečiva na úrovni génov alebo chromozómov.


*Pri telesnej hmotnosti pacienta 50 kg.


6. FarmaceuticKÉ ÚDAJE


6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, granulovaná mikrokryštalická celulóza, hydrogénfosforečnan sodný, sodná soľ karboxymetylškrobu A, magnéziumstearát.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister Al/PVC, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.

Blister obsahuje 10 tabliet. V jednej kartónovej škatuli sú balené tri blistre.

Veľkosť balenia: 30 tabliet


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne špeciálne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť

Gyömrői út 19-21

Maďarsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Normodipine 5 mg: 83/0320/01-S

Normodipine 10 mg: 83/0321/01-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 25. október 2001

Dátum posledného predĺženia registrácie: 11. marec 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014

10NORMODIPINE 10 mg