+ ipil.sk

NORMOSANG 25 mg/ mlPríbalový leták

Príloha č.1 k notifikácii ev.č. 2009/10520-Z1B

Príloha č.1 k notifikácii ev.č. 2009/11801-Z1BPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


NORMOSANG 25 mg/ml

infúzny koncentrát

Ľudský hemín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Normosang a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Normosang

3. Ako používať Normosang

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Normosang

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE NORMOSANG A NA ČO SA POUŽÍVA


Normosang obsahuje ľudský hemín, látku pochádzajúcu z ľudskej krvi. Normosang sa používa na liečbu náhlych atakov (prudkých záchvatov choroby), ktoré sa objavia u pacientov trpiacich akútnou hepatálnou porfýriou; ochorenie je charakterizované nahromadením látok v pečeni (vrátane porfyrínov a ich toxických medziproduktov).Existujú tri typy hepatálnej porfýrie s nasledujúcimi odbornými názvami:akútna intermitentná porfýria, juhoafrická porfýria a dedičná koproporfýria.Toto nahromadenie látok vedie k vzniku príznakov tejto choroby vrátane bolesti (hlavne brucha, chrbta a stehien), nutkania na dávenie, dávenia a zápchy.


 1. SKÔR AKO POUŽIJETE NORMOSANG


Nepoužívajte Normosang

- keď ste alergický (precitlivený) na ľudský hemín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Normosangu.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Normosangu:


 • Pred liečbou Normosangom musí Váš lekár potvrdiť prítomnosť ataku hepatálnej porfýrie radom klinických a biologických kritérií:

 • rodinná alebo osobná anamnéza (súbor údajov o prekonaných ochoreniach);

 • klinické príznaky;

 • kvantitatívne stanovenie kyseliny d-aminolevulovej a porfobilinogénu (špecifických ukazovateľov choroby) v moči.


 • Čím skôr po nástupe ataku sa liečba Normosangom začne, o to vyššia je jej účinnosť.


 • Následkom infúzií Normosangu vymizne bolesť brucha a iné gastrointestinálne (týkajúce sa tráviaceho traktu) príznaky obyčajne do 2 – 4 dní. Neurologické (nervové) komplikácie – paralýza (ochrnutie) a psychologické poruchy – sú liečbou menej ovplyvnené.


 • Počas celého obdobia budete monitorovaný (sledovaný), pretože záchvaty porfýrie sú často spojené s rôznymi účinkami na srdce, krvný obeh a nervovú sústavu.


 • Čo nesmiete:

 • Robiť náhle zmeny vo Vašom bežnom stravovaní; najmä vynechávať jedlo na dlhé časové obdobia.

 • Užívať lieky alebo látky ako sú estrogény (napr. perorálna hormonálna antikoncepcia), barbituráty (lieky, ktoré Vám pomôžu zaspať a lieky niekedy používané na liečbu epilepsie) alebo steroidy (lieky podobné telesným hormónom), pretože toto môže vyvolať atak alebo ho zhoršiť.

Prosím, poraďte sa s Vaším lekárom alebo lekárnikom o liekoch alebo látkach, ktoré nesmiete užívať (teraz a v budúcnosti).


 • Aby sa zabránilo podráždeniu žily, roztok bude podaný infúziou do veľkej žily (krvnej cievy) Vášho ramena alebo do žily vo Vašej hrudi počas aspoň 30 minút. Po podaní infúzie bude žila prepláchnutá fyziologickým roztokom (roztokom soli).


 • Roztok podaný infúziou môže dodať Vašej krvi nezvyčajnú farbu.


 • Aby sa zabránilo riziku nahromadenia zlúčenín železa, Normosang sa nemá používať ako preventívna liečba (t.j. liečba na zabránenie) akútnych atakov.


 • Ľudský hemín obsahuje železo. Niekedy sa môže stať, že sa po niekoľkých rokoch liečby opakovanými infúziami Normosangu nahromadí v tele železo. Váš lekár môže z času na čas vykonať krvné testy aby skontroloval hladinu železa vo Vašom tele.


 • Medzi štandardné opatrenia k zabráneniu infekcií z liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy patrí selekcia (výber) darcov, vyšetrenie darovanej krvi na špecifické markery (ukazovatele) infekcií a účinné kroky na inaktiváciu (potlačenie účinku) a odstránenie vírusov pri výrobe. Napriek tomu, keď sa podávajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, riziko prenosu pôvodcov infekcie, vrátane tých, nemožno úplne vylúčiť. Týka sa to neznámych alebo nedávno objavených vírusov a ďalších patogénov.


 • Uvedené opatrenia sú považované za účinné proti obaleným vírusom, napr. HIV, HCV a HBV.


 • Dôrazne doporučujeme pri každom podaní Normosangu pacientovi zaznamenať názov a číslo šarže, aby bolo možné spätne zistiť, ktorá šarža bola komu podaná.


Používanie alebo užívanie iných liekov

Neužívajte lieky alebo látky ako sú estrogény (napr. perorálna hormonálna antikoncepcia), barbituráty (lieky, ktoré Vám pomôžu zaspať a lieky niekedy používané na liečbu epilepsie) alebo steroidy (lieky podobné telesným hormónom), pretože tieto môžu vyvolať alebo zhoršiť ataky.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Nie je známe, či existuje riziko používania Normosangu počas tehotenstva. Matky liečené Normosangom však porodili zdravé deti.

Ak ste tehotná, požiadajte pred podaním Normosangu o radu lekára. Lekár Vám tento liek predpíše len ak to bude absolútne nevyhnutné.


Pôsobenie Normosangu počas dojčenia nebolo skúmané.Keďže veľa liekov prechádza do materského mlieka, informujte preto lekára ak dojčíte a požiadajte ho o radu pred podaním Normosangu. Lekár Vám Normosang predpíše len vtedy ak to bude absolutne nevyhnutné, alebo Vám poradí ukončiťdojčenie.


Normosang obsahuje etanol (alkohol). Toto sa má vziať do úvahy ak ste tehotná alebo dojčíte. Pozri časť "Dôležité informácie o niektorých zložkách Normosangu"

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Normosang by nemal ovplyvňovať Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Normosangu

Normosang obsahuje 11,78 objemových % etanolu (alkohol), t.j. až do 1 000 mg v dennej dávke (jedna ampulka), čo zodpovedá 23,6 ml piva alebo 9,8 ml vína na dennú dávku.

To môže škodiť osobám trpiacim alkoholizmom. Je to tiež potrebné vziať do úvahy u tehotných alebo dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.


Ak trpíte jedným z vyššie uvedených stavov, poraďte sa so svojím lekárom ešte predtým, ako Vám bude Normosang podaný.


 1. AKO POUŽÍVAŤ NORMOSANG


Normosang Vám bude podaný kvalifikovaným nemocničným personálom len v nemocničnom zariadení.


Podaná dávka sa vypočíta na základe Vašej telesnej hmotnosti a je približne 3 mg na kg telesnej hmotnosti na deň, ale nie viac ako 250 mg (1 ampulka) denne.Toto vypočítané množstvo sa zriedi s fyziologickým roztokom (0,9 % chlorid sodný) v sklenenej fľaši a vytvorí tmavo sfarbený roztok.


Roztok bude podaný infúziou do veľkej žily (krvnej cievy) Vášho ramena alebo do žily vo Vašej hrudi počas aspoň 30 minút.Podaná infúzia môže byť príčinou neobvyklého sfarbenia krvi.


Po podaní infúzie bude žila prepláchnutá fyziologickým roztokom.


Obyčajne dostanete jednu infúziu za deň počas štyroch dní.


Ak príznaky po prvom nasadení liečby neustúpia, Váš lekár sa môže výnimočne rozhodnúť liečbu zopakovať.


Ak použijete viac Normosangu ako máte

Ak ste dostali viac Normosangu ako ste mali, Váš lekár Vás bude liečiť, aby sa zabránilo škodlivým účinkom.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Normosang môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli určené ako:veľmi časté (u viac ako 1 z 10 osôb), časté (u viac ako 1 zo 100 osôb a menej ako u 1 z 10 osôb), menej časté (u viac ako 1 z 1 000 osôb a menej ako 1 zo 100 osôb), zriedkavé (u viac ako 1 z 10 000 osôb a menej ako 1 z 1 000 osôb).


Veľmi časté:po opakovaní liečby je možné, že prístup k žilám na Vašom ramene bude obtiažny, čo môže znamenať, že bude potrebné umiestniť trubicu do žily v hrudníku.

Časté:ak sa liek podá do malej žily, môže to spôsobiť bolesť a zápal a v žile sa môžu vytvoriť krvné zrazeniny.

Menej časté:po opakovanej liečbe sa v priebehu niekoľkých rokov v krvi môže zvýšiť množstvo zlúčeniny železa (nazývanej feritín). Normosang sa preto nemá používať ako preventívna liečba (liečba na predchádzanie ochoreniu) náhlych atakov.

Zriedkavé:horúčka a alergické reakcie (vyrážky, opuch jazyka) sa môžu objaviť zriedkavo.

Frekvencia neznáma:bolesť hlavy


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ NORMOSANG


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte Normosang po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku ampulky a škatuli po EXP.Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C).

Uchovávajte ampulku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Po zriedení sa má roztok použiť do 1 hodiny.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.Nepoužítý liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Normosang obsahuje


 • Liečivo je ľudský hemín (25 mg/ml). Ampulka s objemom 10 ml obsahuje 250 mg ľudského hemínu. Po zriedení jednej ampulky s objemom 10 ml v 100 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného obsahuje pripravený roztok 2 273 mikrogramov ľudského hemínu v 1 ml.

 • Ďalšie zložky sú arginín, etanol (96 %), propylénglykol a voda na injekciu.


Ako vyzerá Normosang a obsah balenia

Normosang sa dodáva ako infúzny koncentrát (ampulky s objemom 10 ml – balenie so 4 kusmi).Normosang je tmavo sfarbený roztok, tmavé sfarbenie pretrvá aj po jeho zriedení.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Orphan Europe

Immeuble „Le Wilson“

70 avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Francúzsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Normosang – Belgicko / Cyprus / Česká republika/ Dánsko/ Estónsko/ Grécko/ Francúzsko / Maďarsko / Island/ Írsko/ Taliansko / Lotyšsko/ Litva/ Luxembursko / Malta / Nórsko / Portugalsko / Španielsko/ Švédsko / Slovinsko / Slovenská republika/ Veľká Británia / Rakúsko /Nemecko / Fínsko / Holandsko

Humaan hemine Orphan Europe – Poľsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2010.
NORMOSANG 25 mg/ ml

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. č. 2108/11534

Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2106/7521


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


NORMOSANG 25 mg/ml

infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ľudský hemín 25 mg/ml.

Každá ampulka s objemom 10 ml obsahuje 250 mg ľudského hemínu.


Po zriedení jednej 10 ml ampulky v 100 ml 0,9 % roztoku NaCl obsahuje nariedený roztok 2 273 mikrogramov ľudského hemínu na jeden ml.


Pomocné látky: etanol 96 % (1 g/10 ml) (pozri časť 4.4).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Infúzny koncentrát.


Normosang je tmavo sfarbený infúzny koncentrát


4. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Liečba akútnych atakov hepatálnej porfýrie (akútna intermitentná porfýria, juhoafrická porfýria, dedičná koproporfýria).


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Odporúčaná denná dávka je 3 mg/kg jedenkrát denne počas štyroch dní, zriedená v 100 ml 0,9 % chloridu sodného v sklenenej fľaši a podaná intravenóznou infúziou počas aspoň 30 minút do žily predlaktia alebo hornej dutej žily s použitím inline filtra.

Dávka nemá presiahnuť 250 mg (1 ampulku) na deň.

Výnimočne možno priebeh liečby opakovať pod prísnym biochemickým dohľadom, ak sa po prvom nasadení liečby nedostavila primeraná odpoveď.


Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávky.


Deti a dospievajúci

Ataky porfýrie sú u detí zriedkavé, ale obmedzené skúsenosti pri tyrozinémii naznačujú, že je bezpečné použiť dávku, ktorá neprekračuje 3 mg/kg denne po dobu 4 dní, ktorá sa podáva s rovnakou obozretnosťou ako u dospelých.


Spôsob podávania

Infúzie sa majú podávať do veľkej antebrachiálnej alebo hornej dutej žily počas aspoň 30 minút. Po ukončení infúzie sa má žila prepláchnuť pomocou 100 ml 0,9 % roztoku NaCl. Odporúča sa žilu najprv prepláchnuť 3 až 4 bolusovými injekciami s obsahom 10 ml 0,9 % NaCl, po ktorých možno infúzne podať zvyšný objem fyziologického roztoku počas 10 – 15 minút.


Návod na prípravu roztoku, pozri časť 6.6.


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok Normosangu.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


 • Pred začatím liečby je potrebné potvrdiť existenciu ataku hepatálnej porfýrie radom klinických a biologických kritérií:

 • rodinná alebo osobná anamnéza,

 • klinické príznaky,

 • kvantitatívne stanovenie kyseliny d-aminolevulovej a porfobilinogénu v moči (uprednostňuje sa pred klasickým WATSON-SCHWARZOVÝM alebo HOESCHOVÝM testom, ktoré sú menej spoľahlivé).


 • Čím skôr po nástupe ataku sa liečba Normosangom začne, o to vyššia je jej účinnosť.


 • Následkom infúzií Normosangu vymizne bolesť brucha a iné gastrointestinálne symptómy obyčajne do 2 – 4 dní. Neurologické komplikácie (paralýza a psychologické poruchy) sú liečbou menej ovplyvnené.


 • Keďže ataky porfýrie sú často spojené s rôznymi kardiovaskulárnymi a neurologickými prejavmi, musí sa zabezpečiť primerané sledovanie pacientov.


 • Je taktiež dôležité upozorniť pacientov na riziko zhoršovania a spúšťania atakov hladovkou alebo užívaním určitých liekov (obzvlášť estrogénov, barbiturátov a steroidov), pretože zvyšovaním požiadavky pečene na prítomnosť hému sú tieto schopné nepriamo indukovať aktivitu -aminolevulátsyntetázy.


 • Keďže je zriedený roztok hypertonický, musí sa podávať len veľmi pomalou intravenóznou infúziou.

Aby sa zabránilo podráždeniu žily, infúzia sa má podávať počas aspoň 30 minút do žily predlaktia alebo do hornej dutej žily.


 • Po opakovanom podaní infúzií boli hlásené periférne zmeny žíl. Tieto môžu zabrániť použitiu zasiahnutých žíl na aplikáciu ďalších infúzií, čo si vyžaduje použitie hornej dutej žily. Preto sa odporúča prepláchnuť žilu so 100 ml 0,9 % NaCl po ukončení infúzie.


 • Po opakovanom podaní infúzií boli hlásené zvýšené koncentrácie feritínu v sére. Preto sa odporúča stanovovať hladiny feritínu v sére v pravidelných intervaloch za účelom sledovania telesných zásob železa. Ak je to potrebné, majú sa zaviesť iné vyšetrovacie metódy a liečebné postupy.


 • Tmavá farba Normosangu môže dodať plazme nezvyčajné sfarbenie.


 • Medzi štandardné opatrenia k zabráneniu infekcií z liekov vyrobených z ľudskej krvi alebo plazmy patrí selekcia darcov, vyšetrenie darovaných krvných dávok na špecifické markery infekcií a účinné kroky k inaktivácii a odstráneniu vírusov pri výrobe. Napriek tomu, keď sa podávajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, riziko prenosu pôvodcov infekcie, nemožno úplne vylúčiť. Týka sa to neznámych alebo nedávno objavených vírusov a ďalších patogénov.


 • Uvedené opatrenia sú považované za účinné proti obaleným vírusom, napr. HIV, HCV a HBV.


 • Dôrazne doporučujeme pri každom podaní Normosangu pacientovi zaznamenať názov a číslo šarže, aby bolo možné spätne zistiť, ktorá šarža bola komu podaná.


 • Normosang obsahuje 1 g etanolu (96 %) v jednej ampulke s objemom 10 ml, čo môže škodiť osobám trpiacim ochorením pečene, alkoholizmom, epilepsiou, poranením alebo ochorením mozgu ako aj gravidným ženám a deťom. Obsah etanolu v Normosangu môže zmeniť alebo zvýšiť účinok iných liekov.


 • Normosang sa nemá používať ako preventívna liečba, keďže dostupné údaje sú príliš obmedzené a dlhodobé podávanie pravidelných infúzií prináša riziko predávkovania železom (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).


 • Ako doplnok liečby Normosangom doporučujeme dostatočný prísun sacharidov, ktoré sú dôležité na elimináciu vyvolávajúcich faktorov.


 1. Liekové a iné interakcie


Počas liečby Normosangom sa zvyšuje enzýmová aktivita enzýmov P450.Metabolizmus súčasne podávaných liekov, ktoré sa metabolizujú enzýmami cytochrómu P450 (ako sú estrogény, barbituráty a steroidy) sa môže počas podávania Normosangu zvýšiť, čo vedie k nižšej systémovej expozícii.


 1. Gravidita a laktácia


Pri nedostatku špecifických experimentálnych a klinických údajov nebolo riziko počas gravidity definované; doteraz sa však nepozorovalo dodatočné pôsobenie na novorodencov, ktorých matky boli počas gravidity liečené Normosangom.


Pôsobenie Normosangu počas dojčenia nebolo skúmané.Keďže sa však viacero látok do materského mlieka vylučuje, je potrebné byť pri podávaní Normosangu počas dojčenia opatrný.


Vzhľadom na obmedzené údaje sa má Normosang počas gravidity a dojčenia predpisovať iba ak je to úplne nevyhnutné.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistujú dôkazy o tom, že Normosang nežiaduco ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie na liek (adverse drug reactions, ADR) sú reakcie v mieste podania infúzie, ktoré sa vyskytujú najmä ak sa infúzia podá do malých žíl (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Hlásené nežiaduce reakcie sú zoradené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu. Frekvencie výskytu sú definované ako: veľmi časté ( 10 %), časté (1– 10 %), menej časté (0,1 – 1 %), zriedkavé (0,01 – 0,1 %).


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:anafylaktická reakcia, precitlivenosť (ako je lieková dermatitída a opuch jazyka).


Poruchy ciev

Veľmi časté:Slabý žilový prístup.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté:flebitída v mieste podania infúzie, bolesť v mieste podania infúzie, opuch v mieste podania infúzie,

Zriedkavé: Pyrexia.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté:Zvýšené koncentrácie feritínu v sére.

Zvýšené koncentrácie feritínu v sére boli hlásené po niekoľkých rokoch liečby opakovanými infúziami, čo môže naznačovať predávkovanie železom (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Skúsenosti po uvedení na trh:

Poruchy nervového systému:

Frekvencia neznáma:bolesť hlavy


 1. Predávkovanie


Pri pokusoch s Normosangom na zvieratách boli akútne toxické účinky po podaní vysokej dávky orientované na pečeň.Celkové dávky – desaťkrát vyššie ako je odporúčané dávkovanie u ľudí – taktiež znižovali krvný tlak u potkanov. Vysoké dávky môžu spôsobovať poruchy v hemostáze.


Normosang obsahuje 4 000 mg/10 ml propylénglykolu (v jednej ampulke). Propylénglykol môže mať vo vysokých dávkach vedľajšie účinky na centrálny nervový systém, spôsobovať acidózu z nahromadenia kyseliny mliečnej, toxický účinok na obličky a pečeň, zvýšenú osmolaritu plazmy a hemolytické reakcie.


Boli hlásené tri prípady predávkovania Normosangom. V dvoch prípadoch bol štítok s označením lieku nesprávne prečítaný a pacienti dostali desaťkrát vyššiu dávku, ako je odporúčaná dávka. Jedna pacientka sa zotavila bez akýchkoľvek udalostí. Objavilo sa u nej mierne dávenie, bolesť a citlivosť predlaktia (v mieste podania infúzie). U druhého pacienta, ktorý bol predávkovaný Normosangom (2 500 mg) v jednej infúzii, sa vyvinulo fulminantné zlyhanie pečene. Jeden pacient dostal šesť ampuliek Normosangu za jeden deň počas dvoch dní (3 000 mg za 2 dni), čo viedlo k hyperbilirubinémii, anémii a generalizovanej hemoragickej diatéze. Účinok trval niekoľko dní po podaní, ale pacientov stav sa zlepšil bez následkov.


U jedného pacienta bolo tiež hlásené prechodné zlyhanie obličiek spôsobené vysokou dávkou (1 000 mg) hematínu, inej formy hému.


Parametre koagulácie krvi, pečeňových, obličkových a pankreatických funkcií majú byť pozorne sledované až do ich normalizácie.

Taktiež sa má uskutočniť sledovanie kardiovaskulárnych funkcií (možnosť arytmií).


Terapeutické opatrenia

 • Za účelom stabilizácie voľne cirkulujúceho a potenciálne reaktívneho hemínu sa majú podať infúzie albumínu.

 • Podanie živočíšneho uhlia umožní prerušenie enterohepatálnej recirkulácie hému.

 • Hemodialýza je potrebná na elimináciu propylénglykolu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Iné hematologické lieky, ATC kód:


Hém-arginát je indikovaný pri hepatálnej porfýrii (intermitentná akútna porfýria, juhoafrická porfýria a dedičná koproporfýria).Tieto porfýrie sú charakterizované existenciou enzýmového bloku v biosyntickej dráhe hému, čo vedie k:

1) nedostatku hému potrebného pre syntézu rôznych hemoproteínov.

2) hlavne k nahromadeniu prekurzorov hému pred metabolickým blokom, ktoré sú priamo alebo nepriamo toxické pre organizmus.


Podanie hemínu potlačuje spätnou väzbou aktivitu -aminolevulátsyntetázy (kľúčový enzým v syntéze porfyrínov) tým, že redukuje tvorbu porfyrínov a toxických prekurzorov hému.Prispievajúc k opätovnému obnoveniu normálnych hladín hemoproteínov a respiračných pigmentov, hém koriguje biologické poruchy pozorované u pacientov s porfýriou.Keďže je biodostupnosť hém-arginátu porovnateľná s methemalbumínom, prirodzenou transportnou formou hému, je účinný pri oboch stavoch, remisii ako aj akútnom ataku. V oboch prípadoch, ale obzvlášť pri akútnom ataku je pravdepodobné, že infúzie hemínu korigujú exkréciu kyseliny -aminolevulovej a porfobilinogénu močom, dvoch hlavných prekurzorov, ktorých akumulácia je pre chorobu charakteristická.Toto platí pre akútnu intermitentnú porfýriu ako aj pre juhoafrickú porfýriu.


Na rozdiel od starších galenických foriem, nespôsobujú infúzie hém-arginátu u zdravých dobrovoľníkov žiadne významné zmeny parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Všetky tieto parametre sa ukázali byť nezmenené, s výnimkou koncentrácií faktora IX a X, ktoré dočasne poklesli o 10 až 15 %.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Po podaní intravenóznej infúzie hemínu (3 mg/kg) sa u zdravých dobrovoľníkov a pacientov s porfýriou pozorovali nasledujúce farmakokinetické parametre (priemer ± SD):


 • C(o) 60,0 ± 17 µg/ml

 • Eliminačný t½ 10,8 ± 1,6 hodiny

 • Celkový plazmatický klírens 3,7 ± 1,2 ml/min

 • Distribučný objem 3,4 ± 0,9 l


Po opakovanom podaní infúzií polčas hému v organizme narastá; vzrastie na 18,1 hodín po podaní 4. infúzie.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po jednorazovom a opakovanom podaní, mutagenity a imunogenity neodhalili žiadne zvláštne účinky pre človeka. Pretože Normosang je ľudského pôvodu, nemá zmysel uskutočňovať neklinické štúdie s dlhodobou liečbou, preto karcinogénny potenciál a reprodukčná toxicita neboli skúmané.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Arginín,

etanol 96 %,

propylénglykol,

voda na injekciu.


6.2. Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3. Čas použiteľnosti


2 roky.

Po zriedení sa mároztok použiť do 1 hodiny.


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C).

Ampulku uchovávajte vo vonkajšom kartónovom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky uchovávania zriedeného lieku, pozri časť 6.3


6.5. Druh obalu a obsah balenia


10 ml roztoku v ampulke (sklo typu I) – balenie so 4 kusmi.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Príprava roztoku

Normosang, dodávaný v ampulkách, sa má zriediť tesne pred podaním v 100 ml roztoku 0,9 % NaCl v sklenenej fľaši; potrebné množstvo lieku, vypočítané podľa telesnej hmotnosti pacienta, sa odoberie z ampulky do sklenenej fľaše.Riedenie sa má pripraviť v sklenenej fľaši, lebo v plastovej nádobe z PVC je degradácia hemínu rýchlejšia.


Nezrieďujte viac ako jednu ampulku denne.


Roztok sa má použiť do jednej hodiny po zriedení.


Keďže je roztok Normosangu aj po zriedení tmavo sfarbený, je vizuálne ťažké overiť neprítomnosť častíc v suspenzii.Odporúča sa preto použiť infúznu sadu s filtrom.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orphan Europe

Immeuble „Le Wilson“

70 avenue du Général de Gaulle

F-92800 Puteaux

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


80/0348/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2009


7


NORMOSANG 25 mg/ ml