+ ipil.sk

Norspan 20 mikrogramov/hodinuPríbalový leták

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/03789 , 2011/03790-ZP, 2011/03791-ZP


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Norspan 5 mikrogramov/hodinu

Norspan 10 mikrogramov/hodinu

Norspan 20 mikrogramov/hodinu

transdermálne náplasti

Buprenorfín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je transdermálna náplasť Norspan a na čo sa používa

2. Skôr akopoužijete transdermálnu náplasťNorspan

3. Ako používať transdermálnu náplasť Norspan

4. Možné vedľajšie účinky transdermálnej náplasti Norspan

5. Ako uchovávať transdermálnu náplasť Norspan

6. Ďalšie informácie


1. Čo je transdermálna náplasť Norspan a na čo sa používa


Norspan transdermálna náplasť obashuje liečivo buprenorfín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných silné analgetiká alebo lieky proti bolesti. Lekár Vám predpísal tento liek na zmiernenie strednej dlhotrvajúcej bolesti, ktorá vyžaduje silný liek proti bolesti.

Norspan transdermálna náplasť sa nesmie použiť na liečbu akútnej bolesti.

Transdermálna náplasť Norspan pôsobí cez kožu. Po jej nalepení liečivo buprenorfín prechádza cez kožu do krvi. Každá náplasť pôsobí 7 dní.


2. Skôr ako použijete transdermálnu náplasťNorspan


nepoužívajtetransdermálne náplastiNorspan:

 • ak ste precitlivený/á na liečivo buprenorfín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek, ktoré náplasť Norspan obsahuje;

 • ak máte problémy s dýchaním;

 • ak ste závislý od liekov;

 • ak užívate druh lieku známy ako inhibítory monoaminooxidázy (napr. lieky obsahujúce tranylcypromín, fenelzín, izokarboxazid, moklobamid a linezolid) alebo ste ich užívali posledné dva týždne pred liečbou Norspanom;

 • ak trpíte ochorením myasténia gravis (určitý typ vážnej ochabnutosti svalov);

 • ak ste v minulosti mali abstinečné príznaky, ako je napr. agitácia (chorobný motorický nepokoj), úzkosť, tras alebo potenie po ukončení požívania alkoholu.


Transdermálne náplastiNorspan sa nesmú používať na liečbu príznakov spôsobených závislosťou od drog.


Buďte zvlášť opatrný pri používanítransdermálnych náplastí Norspan

Skôr ako začnete používať transdermálne náplasti Norspan, poraďte sa so svojím lekárom:

 • ak trpíte záchvatmi alebo kŕčami;

 • ak máte silné bolesti hlavy alebo nevoľnosť v dôsledku poranenia hlavy alebo zvýšeného tlaku v lebke (napríklad v dôsledku mozgovej choroby). Je to preto, lebo náplasti môžu zhoršiť Vaše príznaky alebo skryť závažnosť poranenia hlavy;

 • ak trpíte závratmi alebo mdlobami;

 • ak máte vážne problémy s pečeňou;

 • ak máte alebo ste mali problémy s drogovou závislosťou;

 • ak máte vysokú teplotu, ktorá môže spôsobiť, že sa bude absorbovať do krvi väčšie množstvo účinnej látky, ako je bežné.


Ak ste sa nedávno podrobili operácii, poraďte sa so svojím lekárom predtým, než začnete užívať náplasti.


Užívanie iných liekov:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri súbežnom používaní Norspanu transdermálnych náplastí s inými liekmi, účinok transdermálnej náplasti Norspan alebo iných liekov sa môže zmeniť.


 • Transdermálne náplasti Norspan sa nesmú používať súčasne s liekmi známymi ako inhibítory monoaminooxidázy (ako napríklad lieky obsahujúce tranylcypromid, fenelzín, izokarboxazid, moklobamid a linezolid) a ani v prípade, že ste takýto typ liekov užívali počas posledných dvoch týždňov.

 • Ak užívate lieky, ako sú fenobarbitál alebo fenytoín (lieky bežne užívané na liečbu záchvatov alebo kŕčov), karbamazepín (liek na liečbu záchvatov alebo kŕčov a určitých typov bolesti) alebo rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy), účinok transdermálnej náplasti Norspan sa môže znížiť.

 • Transdermálna náplasť Norspan môže u niektorých ľudí spôsobiť ospalosť, nevoľnosť alebo slabosť alebo tiež spomaliť a zoslabiť dýchanie. Tieto vedľajšie účinky sa môžu zhoršiť, ak v tom istom čase užijete aj iný liek, ktorý spôsobuje podobné účinky. To sa týka niektorých liekov na liečbu depresie, úzkosti, psychických alebo mentálnych porúch, liekov na spanie, liekov na liečbu vysokého krvného tlaku, ako je klonidín, iných opioidov (ktoré sa môžu nachádzať v liekoch na tlmenie bolesti alebo kašľa, ako je napr. morfín, dextropropoxyfén, kodeín, dextrometorfán, noskapín), anatihistaminík, ktoré môžu spôsobiť ospalosť, alebo anestetík, ako je napr. halotan.

 • Transdermálna náplasť Norspan sa nesmie použiť súbežne s benzodiazepínmi (lieky na liečbu úzkosti alebo nespavosti). Táto kombinácia môže spôsobiť závažné dýchacie problémy s rizikom smrti.


Používanie transdermálnej náplastiNorspan s alkoholom

Alkohol môže zhoršiť niektoré vedľajšie účinky lieku a pri súbežnom požívaní alkoholu v čase, keď máte nalepenú náplasť sa môžete cítiť nedobre. Požívanie alkoholu počas liečby transdermálnou náplasťou Norspan môže ovplyvniť Vašu reakčnú dobu.


Tehotenstvo a dojčenie

Transdermálne náplastiNorspan sa nemajú používať počas tehotenstva, v období, keď chcete otehotnieť alebov čase dojčenia.


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Transdermálna náplasťNorspan môže ovplyvniť Vaše reakcie do takej miery, že nebudete reagovať primerane alebo dostatočne rýchlo v neočakávaných alebo náhlych situáciách. Platí to obzvlášť:

 • na začiatku liečby;

 • ak užívate lieky proti úzkosti alebo na spanie;

 • keď sa zvyšuje Vaša dávka.


Ak ste pod vplyvom transdermálnej náplasti Norspan, neveďte vozidlá ani nepoužívajte žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje, ani 24 hodín po odstránení náplasti.


3. Ako používaťtransdermálnu náplasťNorspan


Transdermálne náplastiNorspan sú dostupné v troch rôznych silách. Váš lekár sa rozhodne, ktorá sila Norspanu je pre Vás najvhodnejšia. Počas liečby, ak to bude potrebné, Váš lekár Vám môže vymeniť menšiu náplasť za väčšiu. Nenalepte si viac ako dve náplasti v rovnakom čase bez ohľadu na silu náplaste.


Vždy používajtetransdermálnu náplasťNorspanpresne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekáraalebolekárnika.


Dospelí a starší pacienti:

Pokiaľ Vám lekár nepovedal ináč, nalepte si jednu transdermálnu náplasť Norspan (pozri popis nižšie) a vymeňte ju každý siedmy deň, najlepšie v tú istú dennú dobu. Váš lekár môže upravovať dávku od 3. po 7. deň, pokým sa nedosiahne kontrolované tlmenie bolesti. Ak Vám lekár odporučil súbežné užívanie iného lieku proti bolesti, striktne dodržujte jeho pokyny, inak nebudete mať potrebný osoh z používania transdermálnej náplasti Norspan. Majte náplasť nalepenú celé tri dni pred navýšením dávky, v tom čase sa dostaví maximálny účinok náplasti.


Pacienti vo veku do 18 rokov:

Transdermálna náplasťNorspan sa nesmie používať u pacientov mladších ako 18 rokov.


Pacienti s ochorením obličiek/dialyzovaní pacienti:

Pacientom s ochorením obličiek nie je potrebná zmena dávky.


Pacienti s ochorením pečene:

U pacientov s ochorením pečene účinok a doba účinku Norspanu transdermálnej náplasti môže byť ovplyvnená, preto VásVáš lekár bude dôslednejšie sledovať.


Pred nalepením transdermálnej náplasti Norspan


 • Vyhľadajte nepodráždené a neporušené miesto na koži v nadlaktí, na vonkajšej strane ramena, v hornej časti hrudníka, chrbta alebo na boku hrudníka (pozri obrázok dole). Ak si neviete nalepiť náplasť sami, požiadajte o pomoc. • Transdermálna náplasť Norspan sa má aplikovať na neochlpenú alebo pomerne málo ochlpenú kožu. Ak je na koži ochlpenie, je nutné ho ostrihať nožnicami. Ochlpenie sa neodstraňuje holením.

 • Vyhnite sa miestu na koži, ktoré je začervenalé, podráždené alebo má iné defekty ako napríklad veľké jazvy.

 • Oblasť kože, ktorú ste si vybrali, musí byť suchá a čistá. Ak je to potrebné, umyte ju studenou alebo vlažnou vodou. Nepoužívajte mydlo, alkohol, oleje, telové mlieko, ani iné čistiace prípravky. Po horúcom kúpeli alebo sprche počkajte, kým Vaša koža nebude úplne suchá a schladená. Na vybrané miesto na koži nepoužite žiadne telové mlieko, krém alebo masť. Týmto sa vyhnete prípadnému nesprávnemu nalepeniu náplasti.


Nalepenie náplasti


Krok 1: Každá náplasť sa nachádza v uzatvorenom vrecku. Tesne pred použitím náplasti otvorte vrecko roztrhnutím na vyznačenom mieste. Vyberte náplasť. Nepoužite náplasť, ak spoj na vrecku bol porušený.


Krok 2: Priľnavá časť náplasti je pokrytá striebristou ochrannou fóliou. Opatrne odlepte polovicu fólie. Nedotknite sa pri tom lepivej časti náplasti.
Krok 3: Nalepte náplasť na vybrané miesto na koži a odstráňte zostávajúcu fóliu.


Krok 4: Pritlačte náplasť na kožu dlaňou ruky a pomaly počítajte do 30.

Uistite sa, že celá náplasť je v kontakte s kožou, najmä na okrajoch.Nosenie náplasti

Náplasť majte nalepenú nasledujúcich 7 dní. Ak ste si nalepili náplasť správne, hrozí malé riziko odlepenia.

Ak sa predsa konce náplasti začnú odlepovať, môžu sa prelepiť vhodným leukoplastom. Počas nosenia náplasti sa môžete sprchovať, kúpať alebo plávať.


Miesto s nalepenou náplasťou nevystavujte extrémnemu teplu (napr. z vyhrievacích podložiek, elektrických ohrievačov, infračervených lámp, sauny, horúcich kúpeľov, vyhrievaných vodných postelí, termoforov atď.), pretože teplo môže spôsobiť zvýšené vstrebávanie liečiva do krvi, ako je bežné. Vonkajšie teplo môže tiež zabrániť dostatočnej priľnavosti náplasti. Ak máte vysokú teplotu, môže to pozmeniť účinok transdermálnejnáplasti Norspan (pozri ”Buďte zvlášť opatrný”v časti hore).

Ak sa náplasť nečakane odlepí pred termínom potrebnej výmeny, nepoužite opäť tú istú náplasť. Nalepte si ihneď novú (pozri dole “Výmena náplasti”).


Výmena náplasti

 • Odlepte starú náplasť.

 • Zložte ju napoly lepiacou stranou dovnútra.

 • Vyberte novú náplasť. Použite prázdne vrecko na likvidáciu starej náplasti. Bezpečne vyhoďte vrecko so starou náplasťou.

 • Aj použité náplasti obsahujú určité množstvo liečiva, čo môže ublížiť deťom alebo zvieratám, takže sa vždy ubezpečte, že použité náplasti sú vždy mimo ich dosahu aj dohľadu.

 • Novú náplasť si nalepte na iné vhodné miesto na koži (pozri popis vyššie). Nenalepujte si novú náplasť na to isté miesto počas 3-4 týždňov.

 • Nezabudnite si vymeniť náplasť v tom istom čase. Je dôležité, aby ste si vždy poznamenali čas výmeny náplasti.


Trvanie liečby

Váš lekár Vám povie, ako dlho budete liečený transdermálnymi náplasťami Norspan. Neukončujte liečbu bez toho, aby ste to konzultovali s lekárom, pretože Vaša bolesť sa môže vrátiť a Vy sa nebudete cítiť dobre (pozri tiež časť “Ak prestanete užívať transdermálnu náplasť Norspan“).


Ak máte pocit, že účinok transdermálnej náplasti Norspan je veľmi slabý alebo príliš silný, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak použijete viac transdermálnej náplastiNorspan, ako máte

Akonáhle zistíte, že ste použili viac náplastí, ako ste mali, odstráňte všetky náplasti a okamžite kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo nemocnicu. Ľudia, ktorí sa predávkovali, môžu byť veľmi ospalí a pociťovať nevoľnosť. Taktiež môžu mať problémy s dýchaním alebo stratiť vedomie a potrebovať núdzové ošetrenie v nemocnici. Pri vyhľadaní pomoci lekára nezabudnite si zobrať so sebou túto písomnú informáciu pre používateľov a všetky zostávajúce náplasti a ukázať ich lekárovi.


Ak si zabudnete nalepiť transdermálnu náplasť Norspan

Nalepte si novú náplasť okamžite, ako to zistíte. Taktiež si poznamenajte dátum, pretože deň výmeny Vašej náplasti sa týmto zmení. Ak si vymeníte náplasť príliš neskoro, Vaša bolesť sa vráti. V takomto prípade kontaktujte, prosím, svojho lekára.


Nenalepte si ešte dalšiu náplasť na nahradenie zabudnutej náplasti.


Ak prestanete používať transdermálnu náplasťNorspan

Ak prestanete používať transdermálnu náplasť Norspan príliš skoro alebo prerušíte liečbu, Vaša bolesť sa môže vrátiť. Ak si želáte ukončiť liečbu, povedzte to svojmu lekárovi. On Vám povie, či to môžete urobiť, alebo či môžete byť liečený iným liekom.


Niektorí ľudia, ktorí dlho užívali silné lieky proti bolesti, môžu mať po ukončení ich užívania vedľajšie účinky. Riziko nežiaducich účinkov po ukončení užívania transdermálnej náplasti Norspan je veľmi nízke. Napriek tomu, ak máte pocit podráždenosti, úzkosti, nervozity alebo chvenia, ak ste nadmerne činný, máte problémy so spánkom alebo trávením, povedzte to svojmu lekárovi.


Bolesť tlmiaci účinok Norspanu trvá určitý čas aj po odlepení náplasti. Preto prvých 24 hodín po odstránení náplasti nesmiete začať liečbu iným opioidným analgetikom (liekom proti bolesti).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj transdermálna náplasť Norspan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Závažné vedľajšie účinky spojené s užívaním transdermálnej náplasti Norspan sú podobné tým, ktoré boli pozorované pri iných silných liekoch proti bolestia zahŕňajúproblémy s dýchaním a nízky krvný tlak.


Tento liek môže vyvolať alergické reakcie, hoci závažné alergické reakcie sú zriedkavé. Okamžite si odstráňte nalepenú náplasť a informujte svojho lekára, ak sa u Vás nečakane prejaví chrčanie alebo problémy s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážky alebo svrbenie, hlavne celého tela.


Podobne, ako pri užívaní všetkých silných liekov proti bolesti, sa môže stať, že sa stanete závislým od transdermálnych náplastí Norspan.


U pacientov liečených transdermálnymi náplasťami Norspan sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:


Veľmi časté

(vyskytnú sa pravdepodobne u viac ako 1 z 10 pacientov)

 • Bolesť hlavy, závraty, ospanlivosť

 • Zápcha, sucho v ústach, pocit nevoľnosti alebo vracanie

 • Svrbenie, sčervenanie kože alebo svrbenie na mieste nalepenia

Časté

(vyskytnú sa pravdepodobne u 1 až 10 zo 100 pacientov)

 • Strata chuti do jedla

 • Zmätenosť, depresia, nespavosť, nervozita

 • Brnenie a necitlivosť

 • Sčervenanie kože

 • Skrátený dych

 • Bolesť v oblasti brucha alebo abdominálne (brušné) ťažkosti, hnačka, porucha trávenia

 • Potenie, vyrážka, kožné erupcie (výsev vyrážky)

 • Únava, pocit nezvyčajnej slabosti, svalová slabosť, bolesť, bolesti v oblasti hrudníka, opuch rúk, členkov alebo nôh, začervenanie alebo vyrážka na mieste nalepenia

Menej časté

(vyskytnú sa pravdepodobne u 1 až 10 z 1 000 liečených pacientov)

 • Dehydratácia

 • Zmeny nálady, nepokoj, agitovanosť (chorobný motorický nepokoj), úzkosť, pocit izolácie, pocit extrémneho šťastia, halucinácie, nočné mory

 • Zmeny v chuti, problémy s rozprávaním, zníženie citlivosti na bolesť alebo dotyk, strata pamäti, migréna, mdloby, tras, problémy s koncentráciou alebo koordináciou

 • Príznak suchého oka, rozmazané videnie

 • Zvonenie alebo hučanie v ušiach, pocit závratu alebo točenia

 • Vysoký alebo nízky krvný tlak, angína pektoris (silné bolesti v oblasti hrudníka v dôsledku srdcovej choroby), rýchla alebo nepravidelná srdcová činnosť

 • Zhoršenie dýchacích problémov spojených s astmou, kašeľ, čkanie, rýchle dýchanie, nedostatočné zásobenie krvi kyslíkom, nádcha, sťažené dýchanie

 • Plynatosť

 • Strata hmotnosti

 • Suchá pokožka, opuch tváre

 • Svalové zášklby, kŕče a bolesti svalov

 • Problémy s močením

 • Chrípkové príznaky, vysoká horúčka, triaška, celkový pocit ochorenia

 • Nárast náhodných úrazov (napr.v dôsledku pádu)

 • Abstinenčné príznaky ako je rozrušenie, úzkosť, potenie alebo tras po ukončení používania transdermálnej náplati Norspan


Ak Vám bude potrebné vykonať krvné testy, povedzte svojmu lekárovi že užívate transdermálnu náplasť Norspan. Je to dôležité, pretože Norspan Vám môže spôsobiť zmeny vo funkcii pečene, a môže to mať za následok zmeny v niektorých krvných testoch.

Zriedkavé

(vyskytnú sa pravdepodobne u 1 až 10 z 10 000 liečených pacientov)

 • Znížený pohlavný pud (túžba), psychické poruchy

 • Poruchy rovnováhy

 • Opuch očného viečka, zmenšenie očných zreníc.

 • Problémy s dýchaním

 • Divertikulitída (zápal čreva), problémy s prehĺtaním

 • Lokálne alergické reakcie so zjavnými príznakmi opuchu (v takýchto prípadoch sa liečba musí prerušiť)

 • Znížená erekcia, sexuálna dysfunkcia

Veľmi zriedkavé

(vyskytnú sa pravdepodobne menej než u 1 z 10 000 liečených pacientov)

 • Svalové zášklby

 • Zmeny nálady

 • Bolesť uší

 • Tvorba pľuzgierov


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať transdermálnu náplasť NORSPAN


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte transdermálnu náplasť Norspan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na kartónovej skladačke alebo na vrecku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Všetky nepoužité náplasti po uplynutej dobe exspirácie vráťte do lekárne.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C.


Nepoužívajte náplasť, ak je ochranné vrecko porušené.


Použité náplasti musia byť zložené napoly lepiacou stranou dovnútra a bezpečne odstránené z dosahu aj dohľadu detí.


6. Ďalšie informácie


Čo transdermálna náplasť Norspan obsahuje


Liečivo je buprenorfín.


Transdermálna náplasť Norspan5 mikrogramov/hodinu

Každá transdermálna náplasť obsahuje 5 mg buprenorfínu v náplasti veľkej 6,25 cm2a uvoľňuje približne 5 mikrogramov buprenorfínu za hodinu (počas 7 dní).


Transdermálna náplasť Norspan10 mikrogramov/hodinu

Každá transdermálna náplasť obsahuje 10 mg buprenorfínu v náplasti veľkej 12,5 cm2a uvoľňuje približne 10 mikrogramov buprenorfínu za hodinu (počas 7 dní).


Transdermálna náplasť Norspan20 mikrogramov/hodinu

Každá transdermálna náplasť obsahuje 20 mg buprenorfínu v náplasti veľkej 25 cm2a uvoľňuje približne 20 mikrogramov buprenorfínu za hodinu (počas 7 dní).


Ďalšie zložky sú:

 • polyakrylát (Durotak 387-2051 a 387-2054)

 • kyselina levulová

 • oleyloleát

 • povidón

 • polyetyléntereftalát


Ako vyzerá transdermálna náplasť Norspan a obsah balenia

Transdermálna náplasť

Dostupné sú tri veľkosti:

 • 5 mikrogramov/hodinu: štvorcová náplasť béžovej farby so zaoblenými rohmi, označená: Norspan transdermálna náplasť 5 μg/h

 • 10 mikrogramov/hodinu: obdĺžniková náplasť béžovej farby so zaoblenými rohmi, označená: Norspan transdermálna náplasť10 μg/h

 • 20 mikrogramov/hodinu: štvorcová náplasť béžovej farby so zaoblenými rohmi, označená: Norspan transdermálna náplasť 20 μg/h


Norspan transdermálne náplasti sú dostupné v baleniach obsahujúcich 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 alebo 12 vreciek, každé z nich obsahujúce jednu náplasť.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Výrobca:

Mundipharma Ges.m.b.H. Bard Pharmaceuticals

Apollogasse 16 – 18 Cambridge Science Park

A-1072 Viedeň Milton Road

Rakúsko Cambridge CB4 0GW

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Norspan®

Česká republika Norspan®

Dánsko Norspan®

Estónsko Norspan®

Fínsko Norspan®

Holandsko BuTrans®

Írsko BuTrans®

Island Norspan®

Litva Norspan®

Lotyšsko Norspan®

Luxembursko Norspan®

Maďarsko Norspan®

Nemecko Norspan® 5, 10 a 20 Mikrogramm/h Transdermales

Nórsko Norspan®

Poľsko Norspan®

Portugalsko Norspan®

Rakúsko Norspan®

Švédsko Norspan®

Veľká Británia BuTrans®


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Mundipharma Ges.m.b.H.-o.z.

Svätoplukova 28

821 08 Bratislava

Tel: 02 6381 1611

e-mail: mundipharma@mundipharma.sk


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni 2011.


Norspan® je registrovaná obchodná značka.


8 / 8

Norspan 20 mikrogramov/hodinu

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č.: 2108/02630, 2108/02631, 2108/02632
Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2108/02633, 2108/02634, 2108/02635
Súhrn charakteristických vlastností lieku


1 NÁZOV LIEKU


Norspan 5 mikrogramov/hodinu

Norspan 10 mikrogramov/hodinu

Norspan 20 mikrogramov/hodinu


Transdermálne náplasti


2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Transdermálna náplasť Norspan5 mikrogramov/hodinuobsahuje: 5 mg buprenorfínu.

Plocha obsahujúca liečivo: 6,25 cm2.

Nominálna rýchlosť uvoľňovania liečiva: 5 mikrogramov buprenorfínu za hodinu (počas 7-dňovej periódy).


Transdermálna náplasť Norspan10 mikrogramov/hodinu obsahuje: 10 mg buprenorfínu.

Plocha obsahujúca liečivo: 12,5 cm2.

Nominálna rýchlosť uvoľňovania liečiva: 10 mikrogramov buprenorfínu za hodinu (počas 7-dňovej periódy).

Transdermálna náplasť Norspan20 mikrogramov/hodinu obsahuje: 20 mg buprenorfínu.

Plocha obsahujúca liečivo: 25 cm2.

Nominálna rýchlosť uvoľňovania liečiva: 20 mikrogramov buprenorfínu za hodinu (počas

7 - dňovej periódy).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3 LIEKOVÁ FORMA

Transdermálna náplasť

Štvorcová náplasť béžovej farby so zaoblenými rohmi, označená: Norspan 5 mikrogramov/hodinu,

Norspan 10 mikrogramov/hodinu, Norspan 20 mikrogramov/hodinu.


4 KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba nenádorovej bolesti strednej intenzity, keď sú potrebné opiody na dosiahutie primeranej

analgézie.


Norspan nie je vhodný na liečbu akútnej bolesti.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Norspan sa má aplikovať každých 7 dní.


Pacienti vo veku nad 18 rokov:

Najnižšia dávka transdermálnej náplasti Norspan 5 mikrogramov/hodinu sa má použiť ako

iniciálna dávka.

Do úvahy sa má vziať aj predchádzajúce užívanie opioidných analgetík v anamnéze pacienta (pozri časť 4.5), ako aj súčasný celkový a zdravotný stav pacienta.Titrácia dávky:

Na začiatku liečby a počas titrácie Norspanu majú pacienti užívať podľa potreby prídavné bežne odporúčané rýchlo účinkujúce analgetiká (pozri časť 4.5), pokiaľ sa nedosiahne potrebný účinok Norspanu.


Dávka sa nemá zvyšovať do 3. dňa používania, kedy sa očakáva nástup maximálneho účinku liečiva. Pri následnom zvyšovaní dávky treba brať do úvahy potrebu úľavy od bolesti a reakcie pacienta na účinok náplasti.


V prípade zvyšovania dávky sa má na kožu nalepiť namiesto náplasti, ktorú pacient momentálne nosí, náplasť obsahujúca vyššiu dávku liečiva, alebo sa na dosiahnutie požadovanej dávky aplikuje kombinácia náplastí na rôzne miesta. Neodporúča sa súčasná aplikácia viac ako dvoch náplastí napriek ich odlišnej sile.

Nová náplasť sa nemá aplikovať na to isté miesto na koži počas nasledujúcich3-4 týždňov (pozri časť 5.2).

Pacienti majúbyť pravidelne a dôsledne monitorovaní, pokým sa nestanoví optimálna liečebná dávka a dĺžka liečby.


Konverzia z iných opioidov:

Transdermálna náplasť Norspan sa môže používať ako alternatívna liečba pre pacientov užívajúcich

iné opioidy. Počiatočná dávka transdermálnej náplasti Norspan u takýchto pacientov má byť

najnižšia dostupná dávka (Norspan5 µg/hodinu) a pacienti majú podľa

potreby pokračovať v užívaní krátkodobo účinkujúcich analgetík (pozri časť 4.5).


Pacienti vo veku do 18 rokov:

Účinok transdermálnej náplasti Norspan upacientov vo veku do 18 rokov sa nesledoval, a preto sa používanie transdermálnej náplasti Norspan v tejto skupine pacientov neodporúča.


Starší pacienti:

U starších pacientov sa nevyžaduje zvláštna úprava dávok Norspanu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

U pacientov s ochorením funkcie obličiek nie je potrebná špeciálna úprava dávky.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Buprenorfín sa metabolizuje v pečeni. Dĺžka a intenzita tohto procesu môže byť u pacientov s poruchou funkcie pečene ovplyvnená. Z tohto dôvodu pacienti s hepatálnou insuficienciou majúbyť počas liečby transdermálnou náplasťou Norspan pozorne monitorovaní.


Počas liečby transdermálnou náplasťou Norspan u pacientov s vážnou hepatálnou poruchou môže dôjsť ku kumulácii buprenorfínu. Preto sa transdermálne náplasti Norspan musia u týchto pacientov aplikovať opatrne, alebo je treba zvážiť alternatívnu terapiu.


Aplikácia náplasti

Transdermálna náplasť Norspan sa má nalepiť na nepodráždené, neporušené miesto na koži na vonkajšej strane ramena, v hornej časti hrudníka, chrbta, alebo na boku hrudníka, avšak nie na miesta s veľkými jazvami.

Náplasť sa má aplikovať na neochlpenú alebo relatívne málo ochlpenú kožu. Ak je na koži ochlpenie, je nutné ho ostrihať nožnicami. Ochlpenie sa neodstraňuje holením.


Ak sa vybrané miesto na nalepenie náplasti musí umyť, môže sa tak urobiť iba čistou vodou. Nesmú sa používať mydlo, alkohol, oleje, telové mlieko alebo abrazívne prostriedky. Koža musí byť pred nalepením náplasti suchá.

Náplasť sa má nalepiť okamžite po vybratí z ochranného obalu. Následne po odstránení ochranného pásika sa náplasť pevne pritlačí dlaňou na kožu po dobu asi 30 sekúnd. Je potrebné sa uistiť, či je celá náplasť v kontakte s kožou, najmä na okrajoch. Ak sa okraje náplasti začnú odlepovať, môžu sa prelepiť vhodným leukoplastom.


Náplasť má byť nalepená nepretržite 7 dní.

Kúpanie, sprchovanie alebo plávanie nemá vplyv na náplasť. Ak sa náplasť predsa odlepí, musí sa aplikovať nová.


Dĺžka aplikácie:

Norspan sa nesmie za žiadnych okolností používať dlhšie, ako je nevyhnutné. Ak je z dôvodu pôvodu a závažnosti ochorenia potrebná dlhodobá terapia transdermálnou náplasťou Norspan, jej priebeh sa má dôsledne a pravidelne monitorovať (ak je to potrebné, aj s prerušeniami liečby), aby sa stanovilo, či a v akom rozsahu je potrebné v liečbe pokračovať.


Ukončenie terapie:

Analgetický účinok transdermálnej náplasti Norspan aj po odlepení náplasti ešte určitý čas pretrváva, pretože koncentrácia buprenorfínu v sére sa znižuje postupne. Pri zmene terapie na iný opioid je preto nutné vziať tento fakt do úvahy.

Všeobecne platí, že počas prvých 24 hodín od odlepenia náplasti sa pacientovi nemá podať ďalšie opioidné analgetikum. V súčasnosti je málo dostupných informácií o iniciálnych dávkach iného opioidu, podávaného pacientom po ukončení terapie transdermálnym buprenorfínom (pozri časť 4.5).


Pacienti s horúčkou alebo pacienti vystavení vonkajším tepelným zdrojom:

Pacient s aplikovanou náplasťou musí byť upozornený na to, že miesto s nalepenou náplasťou sa nesmie vystavovať teplu z vonkajších tepelných zdrojov napr. z vyhrievacích podložiek, elektrických ohrievačov, infračervených lámp, sauny, horúcich kúpeľov, vyhrievaných vodných postelí, atď., pretože teplo môže spôsobiť zvýšené vstrebávanie buprenorfínu.

Pri liečbe febrilných pacientov je potrebné brať do úvahy, že aj horúčka môže spôsobiť zvýšenie absorpcie vedúcej k zvýšeniu plazmatickej koncentrácie buprenorfínu, a teda aj k zvýšenému riziku reakcií typických pre opioidy.


4.3 Kontraindikácie


Norspan je kontraindikovaný:

 • pri známej precitlivenosti na liečivo buprenorfín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1)

 • u pacientov závislých od opiodov a pri liečbe abstinenčných príznakov po narkotikách

 • pri stavoch vážnych porúch dýchacieho centra a jeho funkcie alebo možnosti ich výskytu

 • u pacientov súčasne užívajúcich inhibítory MAO alebo ak ich užívali v priebehu posledných dvoch týždňov (pozri časť 4.5)

 • u pacientov trpiacich na myasthenia gravis

 • u pacientov trpiacich na delírium tremens


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Norspan sa musí podávať len so zvláštnou opatrnosťou pacientom s konvulzívnymi poruchami, s poranením hlavy, v šoku, so zníženou hladinou vedomia z neznámej príčiny, s intrakraniálnymi léziami alebo pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku, taktiež u pacientov s vážnym hepatálnym poškodením (pozričasť4.2).


Buprenorfín podaný predovšetkým intravenózne môže spôsobiť vážny útlm dýchania. Vyskytli sa aj úmrtia v dôsledku predávkovania buprenorfínom pri zneužití buprenorfínu, podávaného intravenózne, narkomanmi, zvyčajne v kombinácii s benzodiazepínmi. Taktiež sú evidované hlásenia úmrtí v dôsledku predávkovania alkoholom a benzodiazepínom v kombinácii s buprenorfínom.


Používanie Norspanu sa neodporúča na okamžitú pooperačnú analgéziu, ani v situáciách charakterizovaných obmedzeným terapeutickým indexom alebo pri náhlych premenlivých analgetických požiadavkách.


Kontrolované štúdie u ľudí aj zvierat poukazujú na to, že buprenorfín má nižšiu schopnosť vytvárať závislosť v porovnaní s čistými agonistami opioidov. Zistilo sa, že euforogénny efekt buprenorfínu je u človeka obmedzený, čo môže viesť k zneužitiu lieku, a preto preskripcia lieku pacientovi, u ktorého je podozrenie, že užíva alebo v minulosti užíval drogy, sa musí starostlivo zvážiť.


Tak ako u všetkých opioidov, aj dlhodobé užívanie buprenorfínu môže viesť k fyzickej závislosti. Ak sa závislosť (abstinenčný syndróm) prejaví, jej symptómy sú spravidla mierne. Začínajú po 2 dňoch od ukončenia liečby a môžu trvať do 2 týždňov. Abstinenčné symptómy sa prejavia agitáciou, anxiozitou, nervozitou, nespavosťou, hyperkinézou, triaškou a gastrointestinálnymi poruchami.


4.5 Liekové a iné interakcie


Norspan sa nesmie aplikovať pacientom súčasne užívajúcim IMAO alebo ak ich užívali v priebehu posledných dvoch týždňov (pozričasť4.3).


Účinok iných liečiv na farmakokinetiku buprenorfínu:

Buprenorfín sa metabolizuje hlavne glukuronizádiou a v menšej miere (asi 30 %)prostredníctvom CYP3A4. Súbežná liečba s inhibítormi CYP3A4 môže viesť k zvýšeniu plazmatickej hladiny a zintenzívniť účinok buprenorfínu. V štúdii sledujúcej liekové interakcie s inhibítorom CYP3A4 ketokonazolom sa nepreukázal klinicky relevantný nárast priemerného maxima (Cmax) alebo celkovej (AUC) expozície buprenorfínu po súčasnom podaní Norspanu s ketokonazolom v porovnaní s podaním samotného Norspanu.

Neboli sledované interakcie medzi buprenorfínom a induktormi enzýmu CYP3A4. Súčasné používanie Norspanu a induktorov enzýmu (napr. fenobarbitál, karbamazepín, fenytoín a rifampicín) môže viesť k zvýšenému klírensu, čo môže spôsobiť zníženie ich účinku.


Niektoré celkové anestetiká (napr. halotan) a tiež ďalšie lieky môžu spôsobiť spomalenie krvného obehu v pečeni, v dôsledku čoho môže nastať zníženie rýchlosti hepatálnej eliminácie liečiva.


Farmakodynamické interakcie:

Norspan sa má používať opatrne:


S benzodiazepínmi; táto kombinácia môže centrálne potencovať respiračnú depresiu s rizikom smrti (pozričasť 4.4).


S inými liekmi tlmiacimi centrálny nervový systém; ako sú ostatné deriváty opioidov (analgetiká a antitusiká obsahujúce napr. morfín, dextropropoxyfén, kodeín, dextrometorfán alebo noskapín). S niektorými antidepresívami, antagonistami H1-receptorov so sedatívnym účinkom, alkoholom, anxiolytikami, neuroleptikami, klonidínom a príbuznými substanciami; tieto kombinácie liekov zvyšujú tlmivý účinok na CNS.


Buprenorfín je parciálny agonista mí-receptorov, avšak jeho funkcia sa popisuje ako u čistého agonistu mí-receptorov pri bežných analgetických dávkach. Pri týchto dávkach sú expozície buprenorfínu porovnateľné alebo vyššie než pri dávkach obsiahnutých v transdermálnych náplastiach Norspan 5 mikrogramov/hodinu, 10 mikrogramov/hodinu alebo 20 mikrogramov/hodinu. V klinických štúdiách, popisujúcich zmenu liečby z čistého agonistu mí-receptorov (perorálny morfín do 90 mg/deň alebo morfínu ekvivalentné perorálne lieky) na Norspan, neboli hlásené žiadne abstinenčné syndrómy alebo syndróm z vysadenia opioidu počas konverzie z iniciálneho opioidu na Norspan (pozri časť 4.4).


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití Norspanu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí.

Na konci gravidity môžu vysoké dávky buprenorfínu spôsobiť respiračnú depresiu novorodencov, dokonca aj po krátkom aplikačnom období. Dlhodobé podávanie buprenorfínu v poslednom trimestri gravidity môže spôsobiť vznik neonatálneho abstinenčného syndrómu. Z tohto dôvodu sa Norspan nemá používať počas gravidity a u žien, ktoré môžu otehotnieť a nepoužívajú účinnú antikoncepciu.


Laktácia

Štúdie na potkanoch preukázali, že buprenorfín môže inhibovať laktáciu. Bola pozorovaná exkrécia buprenorfínu do mlieka potkanov. Údaje o exkrécii do materského mlieka u ľudí nie sú dostupné.

Z tohto dôvodu je potrebné vyhýbať sa používaniu Norspanu počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Norspan má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Norspan môže ovplyvniť reakcie pacientov tak závažne, že ich schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať strojné zariadenia môže byť zhoršená, dokonca aj vtedy, keď sa používa podľa návodu. To platí hlavne na začiatku liečby a tiež pri kombinácii liečby s inými centrálne pôsobiacimi substanciami ako je alkohol, trankvilizéry, sedatíva a hypnotiká. Len lekár môže poskytnúť individuálne odporučenie. Toto všeobecné obmedzenie nie je nevyhnutné v prípade, ak je pacient na stabilizovanej dávke.


Pacienti, ktorí sú ovplyvnení liečbou, hlavne na jej začiatku alebo vo fáze titrácie na vyššiu dávku, nesmú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje, ani v priebehu najbližších 24 hodín po odstránení náplasti.


4.8 Nežiaduce účinky


Závažné nežiaduce účinky spájané s klinickým použitím Norspanu sú veľmi podobné tým, ktoré môžu spôsobiť iné opioidné analgetiká, vrátane respiračnej depresie (hlavne pri súčasnom užívaní ďalších liekov pôsobiacich na CNS) a hypotenzie (pozričasť4.4).

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:

Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100,< 1/10), menej časté (≥1/1000, <1/100), zriedkavé (≥1/10 000, < 1/1000), veľmi zriedkavé (≥1/10 000, neznáme (z dostupných údajov).


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: precitlivenosť

Veľmi zriedkavé: anafylaktická reakcia, anafylaktoidná reakcia


Poruchymetabolizmu a výživy:

časté: anorexia

Menej časté: dehydratácia


Psychické poruchy:

časté: zmätenosť, depresia, nespavosť, nervozita,

menej časté: porucha spánku, nepokoj, agitovanosť, depersonalizácia, euforické nálady, afektívna labilita, anxiozita, halucinácie, nočné mory

zriedkavé: psychotické poruchy, znížené libido

Veľmi zriedkavé: závislosť od lieku, prudké zmeny nálady


Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: bolesť hlavy, závraty, spavosť

časté: parestézia

menej časté: sedácia, zmena chuti, dysartria, hypoestézia, zhoršenie pamäti, migréna, synkopy, tras, abnormálna koordinácia, poruchy pozornosti

zriedkavé: poruchy rovnováhy, poruchy reči

Veľmi zriedkavé: samovoľné kontrakcie svalov


Poruchy oka:

Menej časté: príznak suchého oka, neostré videnie

zriedkavé: porucha zraku, edém očného viečka, mióza


Poruchy ucha a labyrintu:

menej časté: hučanie v ušiach, vertigo

Veľmi zriedkavé: bolesť uší


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

menej časté: angina pectoris, palpitácie, tachykardia


Poruchy ciev:

Časté: vazodilatácia

Menej časté: hypotenzia, cirkulačný kolaps, hypertenzia, nával tepla


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

časté: dyspnoe

Menej časté: zhoršenie astmy, kašeľ, hypoxia, nádcha, sťažené dýchanie,

hyperventilácia, čkanie

zriedkavé: respiračná depresia, respiračné zlyhanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Veľmi časté: obstipácia, sucho v ústach, nauzea, vracanie

časté: abdominálna bolesť, hnačka, dyspepsia

Menej časté: flatulencia

zriedkavé: divertikulitída, dysfágia, ileus


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Zriedkavé: žlčová kolika


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Veľmi časté: pruritus, erytém

časté: vyrážka, potenie, exantém

Menej časté: suchá pokožka, opuch tváre, žihľavka

Veľmi zriedkavé: pustuly, vezikuly


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Menej časté: sťahy svalov, bolesti svalov, svalová slabosť, svalové kŕče


Poruchy obličiek a močových ciest:

menej časté: retencia moču, problémy s močením


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

zriedkavé: erektilná dysfunkcia, sexuálna dysfunkcia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:

Veľmi časté: svrbenie v mieste aplikácie, reakcie v mieste aplikácie

časté: únava, asténia, bolesť, periférny edém, sčervenanie kože v mieste aplikácie, vyrážka v mieste aplikácie, bolesť v oblasti hrudníka

menej časté: únava,ochorenie podobné chrípke, pyrexia, stuhnutie, nevoľnosť,

opuch, abstinenčný syndróm

zriedkavé: zápal v mieste aplikácie*


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Menej časté: vzostup alanin-aminotransferázy, zníženie hmotnosti


Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu:

Menej časté: náhodný úraz, pád


*V niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť oneskorená lokálna alergická reakcia s výraznými znakmi zápalu. V takýchto prípadoch sa musí liečba transdermálnou náplasťou Norspan ukončiť.


Buprenorfín má nízke riziko fyzickej závislosti. Po ukončení terapie Norspanomje výskyt abstinenčných symptómov nepravdepodobný z dôvodu veľmi pomalej disociácie buprenorfínu z opioidových receptorov a postupnému znižovaniu plazmatickej koncentrácie buprenorfínu (obyčajne viac než 30 hodín po odstránení poslednej náplasti).

Po dlhodobom používaní Norspanu však nie je možné úplne vylúčiť abstinenčné syndrómy, podobné syndrómom spôsobených ukončením užívania opioidov. Tieto syndrómy zahŕňajú agitáciu, anxiozitu, nervozitu, insomniu, hyperkinéziu, tremor a gastrointestinálne poruchy.


4.9 Predávkovanie


Symptómy:

V podstate sú symptómy predávkovania buprenorfínom podobné ako pri ostatných centrálne pôsobiacich analgetikách. Sú to: útlm dýchania, sedácia, spavosť, nauzea, vracanie, kardiovaskulárny kolaps a výrazná mióza.


Liečba:

Odstrániť všetky náplasti z tela pacienta. Zabezpečiť a udržiavať priechodnosť dýchacích ciest, zaviesť asistované alebo riadené dýchanie, ak je indikované a udržiavať primeranú telesnú teplotu a rovnováhu tekutín. Ak je to indikované, podať kyslík, i.v. tekutiny, vazopresory a ďalšiu podpornú liečbu.


Špecifický antagonista opiátov, napríklad naloxón, môže zvrátiť účinok buprenorfínu. Podaná dávka naloxónu má byť v rozmedzí 5 až 12 mg intravenózne. Nástup účinku naloxónu môže trvať 30 min aj viac, preto je správna ventilácia dôležitejšia ako liečba naloxónom.


5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: ópioidné analgetiká, anodyná

ATC kód: N02AE01


Buprenorfín je parciálny opioidný agonista, ktorý pôsobí na mí opioidových receptoroch. Má tiež antagonickú aktivitu na kappa opioidových receptoroch.


Účinnosť sa dokázala v piatich pivotných štúdiách fáze III, ktoré u pacientov s nenádorovou bolesťou rôznej etiológie trvali až do 12 týždňov. Týchto štúdií sa zúčastnili pacienti s miernou až silnou osteoartritídou a bolesťou chrbta. Získal sa klinicky signifikantný dôkaz, že Norspan znižuje skóre bolesti (približne o 3 body na BS-11 škále) a má signifikantne vyššiu kontrolu bolesti v porovnaní s placebom.


U pacientov s nenádorovou bolesťou sa vykonala aj dlhodobá, otvorená, rozšírená štúdia (n=384). Počas dlhodobého dávkovania sa u 63 % pacientov udržala kontrola bolesti počas 6 mesiacov, u 39 % pacientov počas 12 mesiacov, u 13 % počas 18 mesiacov a u 6 % počas 21 mesiacov. Približne 17 % bolo stabilizovaných na dávke 5 mg denne, 35 % na dávke 10 mg denne a 48 % na dávke 20 mg denne.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Existuje dôkaz o enterohepatickej recirkulácii.

Štúdie na negravidných a gravidných potkanoch preukázali, že buprenorfín prechádza hemato-encefalickými a placentovými bariérami. Koncentrácie v mozgu (s obsahom len nezmeneného buprenorfínu) po parenterálnom podaní boli 2-3–krát vyššie než po perorálnom podaní. Po intramuskulárnej alebo perorálnej aplikácii sa buprenorfín evidentne akumuluje v gastrointestinálnom lumene plodu – pravdepodobne z dôvodu biliárnej exkrécie, keďže enterohepatická cirkulácia sa plne nevyvinula.


Každá náplasť Norspanu zabezpečuje kontinuálne uvoľňovanie buprenorfínu počas 7 dní. Rovnovážny stav sa dosiahne v priebehu aplikácie prvej náplasti. Po odstránení náplasti sa koncentrácia buprenorfínu eliminuje približne o 50 % počas 12 hodín (rozsah 10-24 hodín).


Absorpcia:

Po aplikácii náplasti Norspan je buprenorfín absorbovaný kožou. Výsledky klinicko-farmakologických štúdií preukázali, že stredný čas na dosiahnutie detegovateľnej plazmatickej koncentrácie buprenorfínu (25 pikogramov/ml) pri použití náplastí Norspan 10 mikrogramov/hodinu je asi 17 hodín.

Analýza zvyškového množstva buprenorfínu v náplastiach po ich 7 -dňovom použití poukazuje na 15 %-ný zvyškový podiel buprenorfínu z pôvodne sa uvoľňujúceho obsahu. Bioekvivalenčné štúdie porovnávajúce intravenózne podanie potvrdzujú, že tento obsah sa systematicky absorbuje. Počas 7 -dňovej aplikácie náplasti je plazmatická koncentrácia buprenorfínu relatívne konštantná.


Miesto aplikácie:

Štúdia u zdravých jedincov demonštruje, že podobný farmakokinetický profil použitia náplasti Norspan sa dosiahne vtedy, ak sa náplasť aplikuje na hornú vonkajšiu časť ramena, hornú časť hrudníka, hornú časť chrbta alebo bočnú časť hrudníka (stredná axilárna čiara, 5. medzirebrový priestor).


Absorpcia sa do istej miery líši v závislosti od miesta aplikácie a expozície; pri aplikácii na hornú časť chrbta je asi o 26 % vyššia ako pri aplikácii na bočnú časť hrudníka.


Sledovaním podávania Norspanu u zdravých jedincov sa zistilo, že opakované nalepenie náplasti Norspan na to isté miesto po 14 -dňovej prestávke spôsobuje takmer dvojnásobnú expozíciu. Z tohto dôvodu sa odporúča rotácia aplikačných miest a nová náplasť nemá byť nalepená na to isté miesto počas 3-4 týždňov.


V štúdii u zdravých jedincov sa taktiež sa zistilo, že priame pôsobenie tepla z vyhrievacích telies na transdermálnu náplasť spôsobilo dočasné zvýšenie plazmatickej koncentrácie buprenorfínu o 26 – 55 %. Návrat na pôvodnú plazmatickú koncentráciu sa zaznamenal do 5 hodín po odstránení pôsobenia tepla. Z tohto dôvodu sa neodporúča priame vystavovanie náplasti vyhrievacím telesám, ako sú termofory, vyhrievacie podložky alebo elektrické ohrievače. Aplikácia vyhrievacej podložky na miesto bezprostredne po odstránení náplasti neovplyvňovala absorpciu buprenorfínu z depotného miesta v koži.


Distribúcia:

Buprenorfín sa asi z 96 % viaže na plazmatické bielkoviny.


Štúdie sledujúce intravenózne podanie buprenofínu poukazujú na veľký distribučný objem, čo naznačuje extenzívnu distribúciu liečiva. V štúdiách sledujúcich intravenózne podanie buprenorfínu zdravým jedincom bol objem distribúcie v rovnovážnom stave 430 l, čo poukazuje na veľký objem distribúcie a lipofilitu liečiva. Pri intravenóznej aplikácii sa buprenorfín a jeho metabolity vylučujú do žlče a v priebehu niekoľkých minút prechádzajú do cerebrospinálnej tekutiny. Koncentrácia buprenorfínu v cerebrospinálnej tekutine je približne 15-25 % z jeho momentálnej plazmatickej koncentrácie.


Biotransformácia a eliminácia:

Metabolizmus buprenorfínu v koži pri aplikácii Norspanu je zanedbateľný. Pri transdermálnej aplikácii sa buprenofín eliminuje metabolizáciou v pečeni, s následnou žlčovou a renálnou exkréciou rozpustných metabolitov. Metabolizáciou v pečeni prostredníctvom enzýmov CYP3A4 a UGT1A1/1A3 vznikajú dva primárne metabolity, norbuprenorfín a buprenorfín 3-O-glukuronid. Norbuprenorfín sa glukuronizuje pred elimináciou. Aj buprenorfín sa vylučuje stolicou. Sledovaním použitia lieku u pooperačných pacientov sa zistilo, že celková eliminácia buprenorfínu bola asi 55 l/h.


Jediným známym aktívnym metabolitom buprenorfínu je norbuprenorfín.


Vplyv buprenorfínu na farmakokinetiku iných liečiv:

Výsledky štúdií in vitrona ľudských mikrozómoch a hepatocytoch preukázali, že buprenorfín pri koncentráciach uvoľnených používaním náplastí Norspan 20 mikrogramov/hodinu nemá potenciál inhibovať metabolizmus katalyzovaný prostredníctvom CYP450 enzýmami CYP1A2, CYP2A6 a CYP3A4. Vplyv na metabolizmus katalyzovaný enzýmami CYP2C8, CYP2C9 a CYP2C19 nebol sledovaný.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické štúdie jednorazových aj opakovaných dávok Norspanu u potkanov, králikov, morčiat, psov a morských prasiatok preukázali, že liek spôsobuje minimálne alebo žiadne systémové poruchy, aj keď u všetkých sledovaných druhov sa pozorovala iritácia kože. Neboli preukázané žiadne teratogénne účinky ani u potkanov, ani u králikov. Avšak v literárnych zdrojoch bola publikovaná perinatálna mortalita u potkanov liečených buprenorfínom.


Štandardný súbor genotoxických testov naznačuje, že buprenorfín nie je genotoxický. Dlhodobými štúdiami u potkanov a myší sa nezistil žiaden karcinogénny potenciál, relevantný pre ľudských jedincov. Dostupné toxikologické údaje nenaznačujú potenciál zvyšovania precitlivenosti na prídavné látky v transdermálnych náplastiach.


6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


Zoznam pomocných látok


Adhezívna matrica (obsahujúca buprenorfín):

[(Z)-oktadec-9-én-1-yl] (oleyl oleát)

povidón K90

kyselina 4-oxopentánová (kyelina levulová)

poly[acrylo acido-co-butylakrylát-co-(2-etylhexyl) akrylát-co-vinylacetát] (5:15:75:5)

priečne viazané (DuroTak 387-2054)


Adhezívna matrica (bez buprenorfínu):

poly[acidoakryláto-co-butylakrylát-co-(2-etylhexyl) akrylát-co-vinylacetát] (5:15:75:5) nepriečne viazané (DuroTak 387-2051).


Separačná fólia medzi adhezívnymi matricami s a bez buprenorfínu

poly(etyléntereftalát) – fólia


Podložná vrstva

poly(etyléntereftalát) – tkanivo


Prepúšťajúca výstelka (z prednej strany prekrýva adhezívnu matricu obsahujúcu buprenorfín) (odstraňuje sa pred aplikáciou náplaste):

poly(etyléntereftalát) – fólia, silikonizovaná, z jednej strany pokrytá vrstvou hliníka

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25° C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia


Utesnené vrecko zložené z vrchnej a spodnej vrstvy teplom zataveného laminátu, tvoreného vrstvami (od vonkajšej vrstvy smerom k vnútornej): papier, LDPE, hliníková vrstva a polyetylén metakrylát.


Veľkosť balenia:


1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 alebo 12 vreciek s náplasťou.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Náplasť sa nesmie použiť, ak je tesnenie porušené.


Likvidácia použitej náplasti

Pri výmene náplasti sa má použitá transdermálna náplasť zložiť napoly lepiacou stranou dovnútra a likvidovať bežným spôsobom bezpečne mimo dohľadu a dosahu detí.


7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Mundipharma Ges.m.b.H.

Apollogasse 16 – 18

A-1072 Viedeň, Rakúsko


8 REGISTRAČNÉ ČÍSLO


65/0226/05-S

65/0227/05-S

65/0228/05-S


9 DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


28. 10. 2005


10 DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2009


Norspan 20 mikrogramov/hodinu