+ ipil.sk

Novalgin 500 mgPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/00713


Písomná informáciapre používateľa


Novalgin 500 mg

filmom obalené tablety

monohydrát sodnej soli metamizolu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Novalgin 500 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Novalgin 500 mg

3. Ako užívať Novalgin 500 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Novalgin 500 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Novalgin 500 mg a na čo sa používa


Novalgin 500 mg/1 ml je analgetikum (liek zmierňujúci bolesť) a antipyretikum (liek na zníženie horúčky).

Novalgin je nenávykový liek zmierňujúci bolesť (analgetikum) zo skupiny pyrazolónov. Naviac popri analgetickom účinku je vhodný na uvoľnenie kŕčov a zníženie horúčky.

Na rozdiel od opiátov Novalgin ani vo vysokých dávkach nespôsobuje návyk ani utlmenie dýchania. Neovplyvňuje pohyb čriev, pôrodné sťahy alebo vypudenie kamienkov.

Účinok Novalginu nastupuje v priebehu 30 minút a trvá približne 4 hodiny.


Novalgin 500 mg sa používa na silnú alebo pretrvávajúcu bolesť alebo horúčku.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Novalgin 500 mg


Neužívajte Novalgin 500 mg

 • ak ste alergický na metamizol alebo iné pyrazolóny (napr. fenazón, propylfenazón) alebo na pyrazolidíny (napr. fenylbutazón, oxyfenbutazón), vrátane napr. závažného poklesu bielych krviniek v minulosti (agranulocytóza) v súvislosti s niektorým z týchto liekov,

 • ak ste alergický na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte zhoršenú funkciu kostnej drene (napr. po liečbe cytostatikami) alebo ochorenie krvotvorného (hematopoetického) systému,

 • ak sa u vás vyskytuje kŕč svalstva priedušiek (bronchospazmus) alebo iné rýchlo nastupujúce reakcie podobné alergii (napr. žihľavka, zápal nosovej sliznice, opuch rôznych častí tela) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, ibuprofén, indometacín, naproxén,

 • ak máte určité metabolické ochorenia (akútna intermitentná hepatálna porfýria, vrodený deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy).


Novalgin sa nesmie podať deťom do troch mesiacov alebo do 5 kg telesnej hmotnosti.


Novalgin sa nesmie užívať v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva a počas dojčenia (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Upozornenia a opatrenia


Agranulocytóza vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Ak sa prejaví u vás niektorý z týchto znakov alebo príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou: horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine, okamžite to musíte oznámiť svojmu lekárovi a ukončiť liečbu. V prípade neutropénie (pokles neutrofilov pod 0,5 x 109/l. Neutrofily sú podtyp bielych krviniek (leukocytov), ktoré majú za úlohu obranu proti infekcii.) vám lekár ihneď ukončí liečbu, a skontroluje celkový krvný obraz a následne ho bude sledovať, kým sa hodnoty nevrátia do normálu.


Pancytopénia: V prípade výskytu súčasného poklesu počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia) lekár ihneď preruší vašu liečbu a bude sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa vám neupraví na normálne hodnoty.

Ak sa u vás počas užívania metamizolu objavia znaky alebo príznaky naznačujúce nerovnováhu krvných zložiek, napr. malátnosť, infekcie, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Anafylaktický šok: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u citlivých pacientov. Preto sa metamizol má u pacientov s alergiou predpisovať s opatrnosťou (pozri časť „Nepoužite Novalgin 500 mg“).


Závažné kožné reakcie: Ak sa u vás objavia nezvyčajné kožné reakcie, napr. postupujúca kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo postihnutím slizníc, ihneď kontaktujte svojho lekára. Môžu byť príznakom život ohrozujúcich ochorení Stevensov-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy. Váš lekár okamžite ukončí liečbu metamizolom.


Anafylaktické a anafylaktoidné (náhle, prudké alergické) reakcie:Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol majú najmä pacienti s nasledujúcimi stavmi:

 • priedušková astma, najmä so sprievodným zápalom nosovej oblasti a prinosových dutín (polypózna rinosinusitída),

 • chronická (pretrvávajúca) kožná vyrážka spojená so svrbiacimi pupencami (chronická žihľavka),

 • neznášanlivosť alkoholu, ak napríklad reagujú aj na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre (tento stav môže poukazovať na syndróm predtým nezistenej alergickej astmy),

 • neznášanlivosť farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov (napr. benzoátov).


Pri rozhodovaní o tom, aká lieková forma Novalginu sa použije, treba vziať do úvahy, že pri injekčnom podaní je vyššie riziko anafylaktických a anafylaktoidných reakcií.


Pokles krvného tlaku:Metamizol môže spôsobiť v závislosti od dávky pokles krvného tlaku (pozri časť „Možné vedľajšie účinky“), najmä ak sa podáva mimo tráviaceho traktu. Riziko výrazného poklesu tlaku je však vyššie, ak máte predchádzajúci znížený krvný tlak, objemovú stratu alebo odvodňovanie, nestabilný obeh, počiatočné zlyhanie obehu alebo vysokú horúčku. Lekár bude obzvlášť dôsledne sledovať vašu liečbu metamizolom, pretože sa v takomto prípade vyžaduje zvýšená opatrnosť.Na zmenšenie vášho rizika hypotenznej reakcie lekár vykoná preventívne opatrenia.

Ak patríte medzi pacientov, u ktorých je nevyhnutné udržať uspokojivé hodnoty krvného tlaku, napríklad máte závažné ochorenie vencovitých tepien alebo závažné zúženie tepien zásobujúcich mozog, môžete metamizol užiť len vtedy, ak je zabezpečené sledovanie funkcie krvného obehu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie sústredenosti a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní alebo po požití alkoholu sa tieto schopnosti môžu zhoršiť, čo predstavuje riziko v situáciách, kedy sú zvlášť dôležité (napríklad vedenie vozidiel alebo obsluhovanie strojov).


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súčasnej liečbe cyklosporínom môže poklesnúť hladina cyklosporínu. Váš lekár bude hladinu cyklosporínu kontrolovať.

Pri súčasnej liečbe metotrexátom môže dôjsť k zvýšenému útlmu kostnej drene, najmä u starších ľudí, preto je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas prvých troch mesiacov tehotenstva sa odporúča vyhnúť užívaniu Novalginu. Medzi štvrtým a šiestym mesiacom sa smie podať len vtedy, ak jestvujú závažné medicínske dôvody. Počas posledných troch mesiacov tehotenstva sa nesmie podávať.

48 hodín po užití Novalginu matka nesmie dojčiť.


3. Ako užívať Novalgin 500 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Vo všeobecnosti dávkovanie závisí od požadovaného účinku a od pacientovho stavu.

Ak nie je predpísané inak, dospelí a dospievajúci nad 15 rokov užívajú jednotlivú dávku 1 až 2 tablety.

V prípade potreby sa môže táto dávka podať až 4 razy denne.


Pacientom s poškodenými obličkami alebo poškodenou pečeňou sa nemajú dlhodobo podávať vysoké dávky Novalginu. S dlhodobou liečbou pacientov so zlyhávaním funkcie obličiek a pečene nie sú skúsenosti. S takýmto poškodením treba počítať u starších pacientov a u pacientov, ktorých celkový zdravotný stav je zlý. Pacientom sa v takomto prípade odporúča podávať čo najnižšie dávky.


Pri veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného metabolitu (kyseliny rubazónovej) zapríčiniť červené sfarbenie moču, ktoré sa stratí po ukončení liečby.


Filmom obalené tablety sa nesmú hrýzť, ale majú sa prehltnúť celé a zapiť malým množstvom tekutiny (asi pol pohára).


Ak užijete viac Novalginu 500 mg, ako máte

Po akútnom predávkovaní sa pozorovali reakcie ako nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie centrálne nervové príznaky (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj srdcová arytmia (tachykardia).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť anafylaktoidné alebo anafylaktické (náhle, prudké alergické) reakcie, ktoré môžu mať ťažký priebeh a môžu byť život ohrozujúce, niekedy smrteľné. Obvykle sa takéto reakcie prejavia v priebehu prvej hodiny po podaní Novalginu, môžu však nastať okamžite po podaní alebo až po niekoľkých hodinách.


Typické ľahšie formy alergických reakcií sa prejavujú príznakmi na koži alebo sliznici (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka, opuchy), sťaženým dýchaním (dyspnoe) a zriedkavejšie žalúdočno-črevnými ťažkosťami. Avšak tieto reakcie môžu prerásť do ťažších foriem s rozsiahlou žihľavkou, závažným stavom prejavujúcim sa opuchom tváre, jazyka, hrdla alebo hrtanu (angioedém), ťažkým bronchospazmom (stiahnutie priedušiek), nepravidelnosťou srdcového rytmu (srdcová arytmia), poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného tlaku) a obehovým šokom.


U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom (alergická reakcia na lieky proti bolesti prejavujúca sa astmatickým záchvatom) sa neznášanlivosť prejavuje typicky vo forme astmatických záchvatov.


Iné kožné reakcie

Príležitostne sa môžu vyskytnúť kožné reakcie: fialové až tmavočervené pľuzgiere okrúhleho tvaru veľkosti mince až dlane (fixný liekový exantém); zriedkavo vyrážka, v ojedinelých prípadoch ťažké pľuzgierovité kožné reakcie, obvykle s postihnutím slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Leyllov syndróm) (pozri Upozornenia a opatrenia).


Srdcovocievny systém

Príležitostne môže nastať prechodný pokles krvného tlaku, ktorý býva iba zriedkavo kritický a nesprevádzajú ho iné príznaky anafylaktických alebo anafylaktoidných reakcií.


Krvný obraz

Môže sa vyskytnúť zníženie krvotvorby (aplastická anémia), pokles počtu až vymiznutie granulocytov z krvi (agranulocytóza) a pokles počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia), vrátane smrteľných následkov, zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia) alebo nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia). K typickým znakom a príznakom nedostatku krvných doštičiek patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie, na koži a sliznicových membránach sa objavujú hnedočervené bodky podobné vpichom po špendlíkoch (petechie). Agranulocytóza sa prejavuje napr. zápalovými poškodeniami v ústach, nose a hrdle, ako aj v oblasti vonkajších pohlavných orgánov a vylučovacích orgánov, bolesťou hrdla a horúčkou (aj neočakávane pretrvávajúcou alebo vracajúcou sa). U pacientov liečených antibiotikami však môžu byť typické znaky agranulocytózy minimálne. Rýchlosť sedimentácie veľmi stúpa, kým zdurenie lymfatických uzlín je iba mierne alebo úplne chýba.


Iné vedľajšie účinky

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytujú prechodné poruchy obličiek so znížením (oligúria) alebo zastavením tvorby moču (anúria) alebo akútne zlyhanie obličiek sprevádzané vylučovaním bielkovín močom (proteinúria). V ojedinelých prípadoch môže nastať zápal obličiek (intersticiálna nefritída).


Niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť spôsobené prítomnosťou metabolitu – kyseliny rubazónovej – s nízkou koncentráciou.


Pretože niektoré vedľajšie účinky (napr. ťažké alergické alebo kožné reakcie, závažné zmeny krvného obrazu) môžu za určitých okolností ohroziť život, je potrebné, aby ste informovali lekára ihneď, ako sa objavia náhle alebo vážne reakcie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Novalgin 500 mg


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Novalgin 500 mg obsahuje


- Liečivo je monohydrát sodnej soli metamizolu. Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg liečiva monohydrátu sodnej soli metamizolu.

- Ďalšie zložky sú makrogol 4000, magnéziumstearát, hypromelóza, dihydrát sodnej soli sacharínu, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171), mastenec.


Ako vyzerá Novalgin 500 mg a obsah balenia

Novalgin 500 mg sú filmom obalené tablety a dostupné sú v balení obsahujúcom 10, 20 a 50 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v októbri 2013.


5Novalgin 500 mg

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/00713


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Novalgin 500 mg


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jedna filmom obalená tableta obsahuje 500 mg liečiva monohydrátu sodnej soli metamizolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Filmom obalená tableta.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Silná alebo pretrvávajúca bolesť alebo horúčka.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


 • Dávkovanie a spôsob podania metamizolu obvykle závisí od požadovaného analgetického účinku a od stavu pacienta. V mnohých prípadoch postačuje na dosiahnutie uspokojivej analgézie perorálne alebo rektálne podanie.

Ak sa vyžaduje rýchly nástup analgetického účinku alebo ak nie je indikované perorálne podanie, odporúča sa intravenózne alebo intramuskulárne podanie.

Pri výbere spôsobu podania treba vziať do úvahy, že parenterálne podanie je spojené s vyšším rizikom anafylaktických alebo anafylaktoidných reakcií.


 • Jednotlivá dávka pri perorálnom podaní u dospelých je od 8 do 16 mg/kg telesnej hmotnosti.

Deťom s horúčkou obvykle postačuje dávka 10 mg metamizolu na kilogram telesnej hmotnosti.


 • Pre všetky liekové formy platí, že analgetický a antipyretický účinok možno očakávať za 30 až 60 minút po podaní a vydrží spravidla asi 4 hodiny.

Ak je účinok jednej dávky nedostatočný, alebo už odznel, možno dávku opakovať až do maximálnej dennej dávky podľa nižšie uvedenej tabuľky.


Nasledujúca tabuľka uvádza odporúčané jednotlivé dávky a maximálne denné dávky:


vek, hmotnosť

počet tabliet

dospelí a mladiství od 15 rokov

jednotlivá dávka: 1 až 2 tablety

maximálna denná dávka: 4 x 2 tablety


Dávkovanie pri zhoršenej činnosti obličiek alebo pečene:


Keďže pri zhoršenej činnosti obličiek alebo pečene je znížená rýchlosť vylučovania, treba sa vyhnúť vysokým dávkam. Pri krátkodobom podávaní však nie je nutná redukcia dávky. S dlhodobým užívaním u pacientov s renálnou alebo hepatickou insuficienciou nie sú s dávkovaním žiadne skúsenosti.


U pacientov vo vyššom veku a u pacientov, ktorých celkový zdravotný stav je zlý, treba rátať so zhoršením obličkovej a pečeňovej funkcie.


Tablety sa majú prehltnúť celé, bez žuvania a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (asi ½ pohára).


4.3 Kontraindikácie


Novalgin sa nesmie podávať pacientom:

 • so známou precitlivenosťou na metamizol alebo iné pyrazolóny (fenazón, propyfenazón) či pyrazolidíny (fenylbutazón, oxyfenbutazón), a tiež napríklad s anamnézou agranulocytózy spôsobenou niektorou z týchto látok,

 • so zhoršenou funkciou kostnej drene (napríklad po liečbe cytostatikami) alebo s ochorením krvotvorného systému,

 • so známym bronchospazmom alebo inými anafylaktoidnými reakciami (napr. urtikária, rinitída, angioedém) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, ibuprofen, indometacín, naproxén,

 • s alergiou na akúkoľvek pomocnú látku lieku,

 • s akútnou intermitentnou hepatálnou porfýriou ( riziko vyvolania záchvatu porfýrie),

 • s vrodeným deficitom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (riziko hemolýzy),

 • deťom do troch mesiacov alebo do 5 kg telesnej hmotnosti (nedostatok dostupnej vedeckej dokumentácie o používaní metamizolu u týchto detí).


Gravidita (pozri časť 4.6).

Laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Agranulocytóza vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto rekacie sú veľmi zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce a môžu byť fatálne. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Každému pacientovi musí byť odporučené ukončenie liečby a okamžite sa poradiť s lekárom, ak sa prejaví u neho niektorý z týchto znakov alebo príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou: horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine. V prípade neutropénie (<1,500 neutrofilov/mm3) sa liečba musí okamžite ukončiť a urgentne skontrolovať celkový krvný obraz a monitorovať, kým sa hodnoty nevrátia do normálu.


Pancytopénia: V prípade výskytu pancytopénie sa liečba musí ihneď prerušiť a musí sa sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa neupraví na normálne hodnoty.

Pacienti musia byť upozornení, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich počas užívania metamizolu objavia znaky alebo príznaky naznačujúce poruchy krvotvorby (napr. malátnosť, infekcie, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť).


Anafylaktický šok: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u senzitívnych pacientov. Preto sa metamizol má predpisovať u astmatických a atopických pacientov s opatrnosťou (pozri časť 4.3).


Závažné kožné reakcie: V súvislosti s používaním metamizolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie - Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Ak sa objavia znaky alebo príznaky SJS alebo TEN (napr. progresívna kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo slizničnými léziami), liečba metamizolom sa musí ihneď prerušiť a nesmie sa v nej opätovne pokračovať. Pacienti musia byť poučení o znakoch a príznakoch a musia byť pozorne sledované ich kožné reakcie, obzvlášť počas prvých týždňov liečby.


Anafylaktické a anafylaktoidné reakcie:

Pri výbere spôsobu podania treba vziať do úvahy, že parenterálne podanie sa spája s vyšším rizikom anafylaktických a anafylaktoidných reakcií.


Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol (pozri časť 4.3) je najmä u týchto pacientov:

 • pacienti s bronchiálnou astmou, najmä so sprievodnou polypóznou rinosinusitídou.

 • pacienti s chronickou žihľavkou.

 • pacienti s intoleranciou alkoholu ako sú pacienti, ktorí reagujú aj na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre. Intolerancia alkoholu môže byť ukazovateľom syndrómu predtým nediagnostikovanej alergickej astmy.

 • pacienti s intoleranciou farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov (napr. benzoátov).


Pred podaním Novalginu treba spraviť podrobnú anamnézu. Pacientom, u ktorých sa zistí riziko anafylaktoidných reakcií, možno podať Novalgin len po starostlivom zvážení pomeru možného rizika a očakávaného účinku. V tomto prípade sa pri podaní Novalginu vyžaduje prísny lekársky dohľad a musia byť zabezpečené prostriedky na poskytnutie okamžitej pomoci v prípade ohrozenia pacienta.

Ojedinelé hypotenzné reakcie:

Podanie metamizolu môže spôsobiť ojedinelé hypotenzné reakcie (pozri tiež časť 4.8). Tieto reakcie pravdepodobne závisia od dávky a častejšie sa vyskytujú pri parenterálnom podaní.

Ďalšie prípady, pri ktorých je zvýšené riziko závažných hypotenzných reakcií, sú:

 • u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou, s objemovou stratou, s dehydratáciou, s nestabilným obehom alebo s počiatočným zlyhaním obehu.

 • u pacientov s vysokou horúčkou.


U týchto pacientov treba metamizol indikovať zvlášť opatrne a ak je podanie Novalginu nevyhnutné, vyžaduje sa prísny lekársky dohľad. Preventívne opatrenia (stabilizácia obehu) znižujú riziko hypotenzných reakcií. Čo sa týka pacientov s hypotenziou alebo nestabilným obehom, pozri časť 4.3.


Pacientom, ktorí sa musia úplne vyvarovať poklesu krvného tlaku, ako aj pacientom so závažným ochorením koronárnych tepien alebo stenózou tepien zásobujúcich mozog, možno metamizol podať len pod prísnym sledovaním hemodynamických parametrov.


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene sa odporúča vyhnúť sa podávaniu vysokých dávok, pretože rýchlosť eliminácie je u nich obmedzená.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metamizol môže spôsobiť pokles sérovej hladiny cyklosporínu, preto ju pri súbežnom podávaní Novalginu treba sledovať.

Súčasná liečba metotrexátom môže zvýšiť hematotoxicitu metotrexátu, najmä u starších pacientov. Preto je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Metamizol prechádza plancentárnou bariérou. Nejestvujú dôkazy, že metamizol poškodzuje plod: u potkanov a králikov metamizol nepreukázal teratogénne účinky a toxicita plodu sa pozorovala iba pri vysokých dávkach škodiacich matke. Avšak o používaní Novalginu počas gravidity nie sú dostatočné klinické údaje.

Preto sa odporúča nepoužívať metamizol v prvom trimestri vôbec a v druhom trimestri len po dôkladnom lekárskom zvážení úžitku a rizika.

Počas posledného trimestra sa metamizol nesmie užívať. Hoci metamizol je len slabý blokátor syntézy prostaglandínov, jednako nemožno vylúčiť možnosť predčasného uzáveru ductus arteriosus, ako aj perinatálne komplikácie v dôsledku zníženej agregability trombocytov dieťaťa i matky.


Metabolity metamizolu sa vylučujú do materského mlieka. Počas prvých 48 hodín po podaní metamizolu preto matka nesmie dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie sústredenosti a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní treba pre istotu zobrať do úvahy možnosť takého ovplyvnenia a vyhnúť sa obsluhovaniu strojov, vedeniu vozidiel alebo iným nebezpečným činnostiam. Platí to najmä po požití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Poruchy imunitného systému

Metamizol môže spôsobiť anafylaktický šok, anafylaktoidné/anafylaktické reakcie, ktoré môžu mať ťažký priebeh a môžu byť život ohrozujúce, niekedy fatálne. Môžu nastať aj napriek tomu, že v minulosti užívanie Novalginu nespôsobilo pacientovi žiadne komplikácie.

Takéto reakcie sa môžu rozvinúť okamžite po podaní metamizolu alebo v neskorších hodinách, avšak obvykle sa prejavia počas prvej hodiny po podaní.

Typické ľahšie anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie sa prejavujú kožnými a sliznicovými reakciami (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka, opuchy), dyspnoe a zriedkavejšie gastrointestinálnymi ťažkosťami.

Ľahšie reakcie môžu prerásť do ťažších foriem s generalizovanou urtikáriou, ťažkým angioedémom (aj v oblasti hrtana), ťažkým bronchospazmom, poruchami srdcového rytmu, poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného tlaku) a obehovým šokom.

U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom sa neznášanlivosť prejavuje typicky vo forme astmatických záchvatov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Okrem vyššie spomenutých kožných a sliznicových prejavov anafylaktoidných alebo anafylaktických reakcií sa môže príležitostne vyskytnúť fixný liekový exantém, zriedkavo vyrážky a v ojedinelých prípadoch aj Stevensov-Johnsonov alebo Lyellov syndróm (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev

Ojedinelé hypotenzné reakcie.

Po podaní sa môžu príležitostne vyskytnúť ojedinelé prechodné hypotenzné reakcie (pravdepodobne sprostredkované farmakologicky a nesprevádzajú ich ďalšie príznaky anafylaktickej alebo anafylaktoidnej reakcie), v zriedkavých prípadoch sa takáto reakcia prejaví kritickým poklesom krvného tlaku.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Aplastická anémia, agranulocytóza a pancytopénia, vrátane fatálnych následkov, leukopénia a trombocytopénia. Tieto reakcie sú imunologického pôvodu. Môžu nastať aj napriek tomu, že Novalgin v minulosti nespôsobil pacientovi žiadne komplikácie.

Medzi typické príznaky agranulocytózy patria zápalové sliznicové lézie (napr. v oblasti úst, hrdla, anorekta a genitálu), bolesti hrdla, horúčka (vrátane nečakane pretrvávajúcej alebo rekurentnej horúčky). Pacienti užívajúci antibiotiká však môžu mať tieto príznaky minimálne. Sedimentácia krviniek je výrazne zrýchlená, zatiaľ čo lymfatické uzliny sú typicky len málo zväčšené alebo nie sú zväčšené vôbec.

K typickým príznakom trombocytopénie patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie a krvné výrony na koži a sliznicových membránach.


Iné reakcie

Vo veľmi zriedkavých prípadoch, najmä u pacientov s anamnézou renálneho ochorenia, sa môže vyskytnúť akútne zhoršenie obličkovej funkcie (akútne zlyhanie obličiek), v niektorých prípadoch s oligúriou, anúriou alebo proteinúriou. V ojedinelých prípadoch môže nastať akútna intersticiálna nefritída.


Niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť spôsobené prítomnosťou metabolitu – kyseliny rubazónovej – s nízkou koncentráciou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Po akútnom predávkovaní sa pozorovala nevoľnosť, dávenie, bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie centrálne nervové symptómy (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj srdcová arytmia (tachykardia).

Po veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného metabolitu (kyseliny rubazónovej) zapríčiniť červené sfarbenie moču.


Liečba predávkovania

Špecifické antidotum metamizolu nie je známe. Ak došlo k predávkovaniu len pred krátkym časom, možno sa pokúsiť o obmedzenie ďalšieho systémového vstrebávania prostriedkami primárnej detoxikácie (napr. výplach žalúdka) alebo prostriedkami znižujúcimi resorpciu (napr. aktívne uhlie). Hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) sa dá odstrániť hemodialýzou, hemofiltráciou, hemoperfúziou alebo plazmafiltráciou.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, antipyretikum.

ATC kód: N02BB02.


Metamizol je pyrazolónový derivát s analgetickými, antipyretickými a spazmolytickými účinkami. Mechanizmus účinku nie je úplne objasnený. Výsledky niektorých pokusov ukazujú, že metamizol a jeho hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) môžu mať kombinovaný centrálny a periférny spôsob účinku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika metamizolu a jeho metabolitov nie je úplne preskúmaná, ale sú známe nasledujúce informácie. Metamizol sa po perorálnom podaní úplne hydrolyzuje na účinnú zložku

4-N-metylaminoantipyrín (MAA). Absolútna biologická dostupnosť MAA je okolo 90 % a je po perorálnom podaní o niečo vyššia než po parenterálnom podaní. Súčasné požitie jedla nemá na kinetiku metamizolu nijaký podstatný vplyv.


Klinickú účinnosť zaobstaráva najmä MAA, do istej miery aj metabolit 4-aminoantipyrín (AA). Hodnoty AUC pre AA tvoria asi 25 % AUC hodnôt MAA. Metabolity 4-acetylaminoantipyrín (AAA) a 4-formylaminoantipyrín (FAA) sú podľa všetkého bez klinického účinku.


Všetky metabolity majú nelineárnu farmakokinetiku. Zhodnotenie klinického významu tohoto zistenia si vyžaduje ďalšie štúdie. Akumulácia metabolitov má pri krátkodobej liečbe malý klinický význam.


Väzba na plazmové proteíny je 58 % u MAA, 48 % u AA, 18 % u FAA a 14% u AAA.


Plazmový polčas po intravenóznom podaní metamizolu je okolo 14 minút. Po intravenóznom podaní sa nájde približne 96 % rádioaktívne označenej dávky v moči a asi 6% v stolici. Po jedinej perorálnej dávke sa dá identifikovať 85 % metabolitov vylúčených v moči. Z toho tvorí 3 % 1 % MAA, 6 % 3 % AA, 26 % 8% AAA a 23 % 4% FAA. Obličkový klírens po jedinej perorálnej dávke 1 g metamizolu je pre MAA 5 2 ml/min, pre AA 38 13 ml/min, pre AAA 61 8 ml/min a pre FAA 49 5 ml/min. Príslušné plazmové polčasy sú 2,7 0,5 hodiny pre MAA, 3,7 1,3 hodiny pre AA, 9,5 1,5 hodiny pre AAA a 11,2 1,5 hodiny pre FAA.


Pri liečbe starších pacientov sa zvyšuje AUC na dvoj- až trojnásobok. Po jedinej perorálnej dávke vystúpil plazmový polčas MAA a FAA pacientov s cirhózou pečene približne na trojnásobok (10 hodín), zatiaľ čo plazmové polčasy AA a AAA sa nezvýšili tak výrazne.


Pacienti so zhoršenou obličkovou funkciou sa vo veľkom rozsahu neskúmali. Dostupné údaje poukazujú na zníženie vylučovacej rýchlosti niektorých metabolitov (AAA a FAA).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Minimálna letálna dávka po perorálnom podaní metamizolu potkanom a myšiam je asi 4000 mg na 1kg telesnej hmotnosti, po intravenóznom podaní asi 2300 mg metamizolu na 1 kg telesnej hmotnosti alebo 400 mg MAA na 1kg telesnej hmotnosti. Príznaky intoxikácie sú zrýchlené dýchanie, sedácia a premortálne kŕče.


Chronická toxicita

Potkani dobre tolerovali 4- týždňové intravenózne injekcie 150 mg/kg metamizolu denne a psi 50 mg/kg denne.

Denné perorálne podávanie počas 6 mesiacov nemalo u potkanov až do 300 mg/kg a u psov do 100 mg/kg žiadne toxické následky. Vyššie dávky u oboch druhov mali za následok zmeny chemizmu séra a hemosiderózu v pečeni a slezine; taktiež sa zistili príznaky anémie a toxicita kostnej drene.


Mutagénny potenciál

V literatúre sa popisujú pozitívne ako aj negatívne výsledky. Avšak in vitroa in vivoštúdie so špecifickým materiálom fy Hoechst neukázali mutagénny potenciál.


Karcinogénny potenciál

V celoživotných štúdiách s potkanmi a NMRI u myší sa nedokázal karcinogénny účinok metamizolu.


Reprodukčná toxicita

Štúdie reprodukčnej toxicity na potkanoch a králikoch nepreukázali nijaký teratogénny účinok.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Makrogol 4000, magnéziumstearát, hypromelóza, dihydrát sodnej soli sacharínu, makrogol 8000, oxid titaničitý (E 171), mastenec.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


AL/PVC blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosti balenia: 10, 20 alebo 50 tabliet.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


07/0557/95-S


9. Dátum registrácie / Dátum predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie:10.10.1995

Dátum posledného predĺženia registrácie:18.8.2005


10. Dátum REVÍzie textu


Október 2013


7Novalgin 500 mg