+ ipil.sk

Novalgin 500 mg/1 mlPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/00713


Písomná informáciapre používateľa


Novalgin 500 mg/1 ml

injekčný roztok na vnútrožilové a vnútrosvalové podanie

monohydrát sodnej soli metamizolu


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Novalgin 500 mg/1 ml a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Novalgin 500 mg/1 ml

3. Ako používať Novalgin 500 mg/1 ml

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Novalgin 500 mg/1 ml

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Novalgin 500 mg/1 ml a na čo sa používa


Novalgin 500 mg/1 ml je analgetikum (liek zmierňujúci bolesť) a antipyretikum (liek na zníženie horúčky).

Novalgin je nenávykový liek zmierňujúci bolesť (analgetikum) zo skupiny pyrazolónov. Naviac popri analgetickom účinku je vhodný na uvoľnenie kŕčov a zníženie horúčky.

Keďže sa môže podávať vnútrožilovo, dosahuje veľmi účinné zmiernenie bolesti pri rôznych stavoch a môže tak zvládnuť bolesť, ktorá by v inom prípade reagovala len na lieky obsahujúce opiáty. Na rozdiel od opiátov Novalgin ani vo vysokých dávkach nespôsobuje návyk ani utlmenie dýchania. Neovplyvňuje pohyb čriev, pôrodné sťahy alebo vypudenie kamienkov.

Účinok Novalginu nastupuje v priebehu 30 minút a trvá približne 4 hodiny.


Novalgin 500 mg/1 ml sa používa na silnú alebo pretrvávajúcu bolesť alebo horúčku.


Injekčné podanie prichádza do úvahy len v tom prípade, ak nie je možný spôsob podania cez ústa.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Novalgin 500 mg/1 ml


Nepoužite Novalgin 500 mg/1 ml

Novalgin sa nesmie podávať pacientom:

 • s precitlivenosťou na metamizol alebo iné pyrazolóny (napr. fenazón, propylfenazón) alebo na pyrazolidíny (napr. fenylbutazón, oxyfenbutazón), vrátane napr. závažného poklesu bielych krviniek v minulosti (agranulocytóza) v súvislosti s niektorým z týchto liekov,

 • so zhoršenou funkciou kostnej drene (napr. po liečbe cytostatikami) alebo s ochorením krvotvorného (hematopoetického) systému,

 • so známym kŕčom svalstva priedušiek (bronchospazmom) alebo inými rýchlo nastupujúcimi reakciami podobnými alergii (napr. žihľavka, zápal nosovej sliznice, angioedém) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, ibuprofén, indometacín, naproxén,

 • s určitými metabolickými ochoreniami (akútna intermitentná hepatálna porfýria, vrodený deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy).


Novalgin sa nesmie podať deťom do troch mesiacov alebo do 5 kg telesnej hmotnosti. Deťom vo veku od 3 mesiacov do 11 mesiacov sa Novalgin nesmie podať vnútrožilovo.

Novalgin injekčný roztok sa nesmie podať pacientom s nízkym tlakom alebo s nestabilným obehom.


Novalgin sa nesmie podávať v priebehu posledných troch mesiacov tehotenstva a dojčenia (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Upozornenia a opatrenia


Agranulocytóza vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Ak sa prejaví u vás niektorý z týchto znakov alebo príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou: horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine, okamžite to musíte oznámiť svojmu lekárovi a ukončiť liečbu. V prípade neutropénie (pokles neutrofilov pod 0,5 x 109/l. Neutrofily sú podtyp bielych krviniek (leukocytov), ktoré majú za úlohu obranu proti infekcii.) vám lekár ihneď ukončí liečbu, a skontroluje celkový krvný obraz a následne ho bude sledovať, kým sa hodnoty nevrátia do normálu.


Pancytopénia: V prípade výskytu súčasného poklesu počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia) lekár ihneď preruší vašu liečbu a bude sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa vám neupraví na normálne hodnoty.

Ak sa u vás počas užívania metamizolu objavia znaky alebo príznaky naznačujúce nerovnováhu krvných zložiek, napr. malátnosť, infekcie, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.


Anafylaktický šok: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u citlivých pacientov. Preto sa metamizol má u pacientov s alergiou predpisovať s opatrnosťou (pozri časť „Nepoužite Novalgin 500 mg/1 ml“).


Závažné kožné reakcie: Ak sa u vás objavia nezvyčajné kožné reakcie, napr. postupujúca kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo postihnutím slizníc, ihneď kontaktujte svojho lekára. Môžu byť príznakom život ohrozujúcich ochorení Stevensov-Johnsonovho syndrómu alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy. Váš lekár okamžite ukončí liečbu metamizolom.


Anafylaktické a anafylaktoidné (náhle, prudké alergické) reakcie:Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol majú najmä pacienti s nasledujúcimi stavmi:

 • priedušková astma, najmä so sprievodným zápalom nosovej oblasti a prinosových dutín (polypózna rinosinusitída),

 • chronická (pretrvávajúca) kožná vyrážka spojená so svrbiacimi pupencami (chronická žihľavka),

 • neznášanlivosť alkoholu, ak napríklad reagujú aj na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre (tento stav môže poukazovať na syndróm predtým nezistenej alergickej astmy),

 • neznášanlivosť farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov (napr. benzoátov).


Pri rozhodovaní o tom, aká lieková forma Novalginu sa použije, treba vziať do úvahy, že pri injekčnom podaní je vyššie riziko anafylaktických a anafylaktoidných reakcií.


Pokles krvného tlaku:Nakoľko najmä po injekčnom podaní môže Novalgin spôsobiť pokles krvného tlaku (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky), vnútrožilovú injekciu treba podávať veľmi pomaly a podávanie dávok nad 1 g dôkladne zvážiť, aby sa minimalizovalo riziko poklesu krvného tlaku (pozri časť 3. Ako používať Novalgin 500 mg/1 ml). Riziko výrazného poklesu tlaku je však vyššie, ak sa injekcia podáva príliš rýchlo alebo u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou, objemovou stratou alebo dehydratáciou, nestabilným obehom, počiatočným zlyhaním obehu a aj u pacientov s vysokou horúčkou. V týchto prípadoch treba podanie stanoviť obzvlášť opatrne a vyžaduje sa starostlivý lekársky dohľad. Navyše treba stabilizovať obeh ako preventívne opatrenie.


Pacienti, u ktorých je nevyhnutné udržať uspokojivé hodnoty krvného tlaku, napríklad so závažným ochorením vencovitých tepien alebo závažným zúžením tepien zásobujúcich mozog, môžu Novalgin použiť len vtedy, ak je zabezpečené sledovanie funkcie krvného obehu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V odporúčanom dávkovacom rozmedzí nie je známe žiadne ovplyvnenie sústredenosti a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní alebo po požití alkoholu sa tieto schopnosti môžu zhoršiť, čo predstavuje riziko v situáciách, kedy sú zvlášť dôležité (napríklad vedenie vozidiel alebo obsluhovanie strojov).


Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.

Pri súčasnej liečbe cyklosporínom môže poklesnúť hladina cyklosporínu. Váš lekár bude hladinu cyklosporínu kontrolovať.

Pri súčasnej liečbe metotrexátom môže dôjsť k zvýšenému útlmu kostnej drene, najmä u starších ľudí, preto je potrebné vyhnúť sa tejto kombinácii.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Počas prvých troch mesiacov tehotenstva odporúča sa vyhnúť užívaniu Novalginu. Medzi štvrtým a šiestym mesiacom sa smie podať len vtedy, ak jestvujú závažné medicínske dôvody. Počas posledných troch mesiacov tehotenstva sa nesmie podávať.

48 hodín po podaní Novalginu matka nesmie dojčiť.


3. Ako používať Novalgin 500 mg/1 ml


Injekčný roztok sa má použiť vtedy, ak sa vyžaduje rýchly nástup účinku a podanie cez ústa nie je dostatočne účinné.


Vo všeobecnosti dávkovanie závisí od požadovaného účinku a od pacientovho stavu.

Ak nie je predpísané inak, odporúča sa nasledujúce dávkovanie:


Dospelí a mladiství nad 15 rokov: jednotlivá dávka 2 až 5 ml (vnútrožilovo alebo vnútrosvalovo), maximálna denná dávka 10 ml injekčného roztoku.


Deti a dojčatá: deťom starším ako 3 mesiace a s hmotnosťou nad 5 kg sa musí podať injekcia vnútrosvalovo.


Pre dieťa s telesnou hmotnosťou približne 30 kg je jednotlivá dávka 0,4 až 1 ml injekčného roztoku. Pre deti s vyššou alebo nižšou telesnou hmotnosťou je potrebné dávku upraviť podľa nasledujúcej schémy:


hmotnosť dieťaťa injekčný roztok maximálna denná dávka

i.v. i. m.


dojčatá 5 až 8 kg - 0,1 - 0,2 ml 4 x 0,2 ml

deti 9 až 15 kg 0,2 - 0,5 ml 0,2 - 0,5 ml 4 x 0,5 ml

deti 16 až 23 kg 0,3 - 0,8 ml 0,3 - 0,8 ml 4 x 0,8 ml

deti 24 až 30 kg 0,4 - 1,0 ml 0,4 - 1,0 ml 4 x 1,0 ml

deti 31 až 45 kg 0,5 - 1,5 ml 0,5 - 1,5 ml 4 x 1,5 ml

deti 46 až 53 kg 0,8 - 1,8 ml 0,8 - 1,8 ml 4 x 1,8 ml


V prípade potreby sa môže jednotlivá dávka podať až 4-krát za deň.


Pacientom s poškodenými obličkami alebo poškodenou pečeňou sa nemajú dlhodobo podávať vysoké dávky Novalginu. S dlhodobou liečbou pacientov so zlyhávaním funkcie obličiek a pečene nie sú skúsenosti. S takýmto poškodením treba počítať u starších pacientov a u pacientov, ktorých celkový zdravotný stav je zlý. Pacientom sa v takomto prípade odporúča podávať čo najnižšie dávky.


Pri veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného metabolitu (kyseliny rubazónovej) zapríčiniť červené sfarbenie moču, ktoré sa stratí po ukončení liečby.


Nakoľko pokles krvného tlaku môže závisieť od veľkosti dávky, podávanie jednotlivých dávok nad 1 g metamizolu treba starostlivo zvážiť.


Roztok sa má pred injekciou zohriať na telesnú teplotu. Novalgin sa nesmie miešať s inými liekmi v tej istej injekčnej striekačke.


Lekár musí starostlivo dohliadnuť, aby pacienti pri injekčnom podávaní ležali a aby bolo možné prestať podávať injekciu pri prvých príznakoch anafylaktoidnej alebo anafylaktickej reakcie (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky) a minimalizovať riziko ojedinele sa vyskytujúceho poklesu krvného tlaku. Vnútrožilovú injekciu treba navyše podávať veľmi pomaly, rýchlosť nesmie presiahnuť 1 ml (500 mg metamizolu) za minútu, aby sa zabránilo poklesu krvného tlaku.


Ak vám podajú viac Novalgin 500 mg/1 ml, ako je potrebné

Po akútnom predávkovaní sa pozorovali reakcie ako nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie centrálne nervové príznaky (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj srdcová arytmia (tachykardia).


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie

Zriedkavo sa môžu vyskytnúť anafylaktoidné alebo anafylaktické (náhle, prudké alergické) reakcie, ktoré môžu mať ťažký priebeh a môžu byť život ohrozujúce, niekedy smrteľné. Obvykle sa takéto reakcie prejavia v priebehu prvej hodiny po podaní Novalginu, môžu však nastať okamžite po podaní alebo až po niekoľkých hodinách.


Typické ľahšie formy alergických reakcií sa prejavujú príznakmi na koži alebo sliznici (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka, opuchy), sťaženým dýchaním (dyspnoe) a zriedkavejšie žalúdočno-črevnými ťažkosťami. Avšak tieto reakcie môžu prerásť do ťažších foriem s rozsiahlou žihľavkou, závažným stavom prejavujúcim sa opuchom tváre, jazyka, hrdla alebo hrtanu (angioedém), ťažkým bronchospazmom (stiahnutie priedušiek), nepravidelnosťou srdcového rytmu (srdcová arytmia), poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného tlaku) a obehovým šokom.


U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom (alergická reakcia na lieky proti bolesti prejavujúca sa astmatickým záchvatom) sa neznášanlivosť prejavuje typicky vo forme astmatických záchvatov.


Varovné príznaky hroziaceho šoku (často už počas injekcie) sú: studený pot, závrat, strnulosť, nevoľnosť, zmena farby kože a skrátený dych. Navyše môže nastať opuchnutie tváre, svrbenie, pocit zvierania v oblasti srdca, rýchly pulz a pocit chladu v rukách a nohách (kritický pokles krvného tlaku). Tieto príznaky sa môžu objaviť hneď alebo až do jednej hodiny po podaní.

Pri prvých príznakoch šoku je potrebné ihneď začať so záchrannými opatreniami na liečbu šoku.


Iné kožné reakcie

Príležitostne sa môžu vyskytnúť kožné reakcie: fialové až tmavočervené pľuzgiere okrúhleho tvaru veľkosti mince až dlane (fixný liekový exantém); zriedkavo vyrážka, v ojedinelých prípadoch ťažké pľuzgierovité kožné reakcie, obvykle s postihnutím slizníc (Stevensov-Johnsonov syndróm alebo Leyllov syndróm) (pozri Upozornenia a opatrenia).


Srdcovocievny systém

Príležitostne môže nastať prechodný pokles krvného tlaku, ktorý býva iba zriedkavo kritický a nesprevádzajú ho iné príznaky anafylaktických alebo anafylaktoidných reakcií. Môže sa objaviť počas podávania alebo po ňom. Rýchla vnútrožilová injekcia môže zvýšiť riziko hypotenznej reakcie.


Krvný obraz

Môže sa vyskytnúť zníženie krvotvorby (aplastická anémia), pokles počtu až vymiznutie granulocytov z krvi (agranulocytóza) a pokles počtu všetkých krvných buniek (pancytopénia), vrátane smrteľných následkov, zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia) alebo nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia). K typickým znakom a príznakom nedostatku krvných doštičiek patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie, na koži a sliznicových membránach sa objavujú hnedočervené bodky podobné vpichom po špendlíkoch (petechie). Agranulocytóza sa prejavuje napr. zápalovými poškodeniami v ústach, nose a hrdle, ako aj v oblasti vonkajších pohlavných orgánov a vylučovacích orgánov, bolesťou hrdla a horúčkou (aj neočakávane pretrvávajúcou alebo vracajúcou sa). U pacientov liečených antibiotikami však môžu byť typické znaky agranulocytózy minimálne. Rýchlosť sedimentácie veľmi stúpa, kým zdurenie lymfatických uzlín je iba mierne alebo úplne chýba.


Poruchy obličiek a močových ciest

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa vyskytujú prechodné poruchy obličiek so znížením (oligúria) alebo zastavením tvorby moču (anúria) alebo akútne zlyhanie obličiek sprevádzané vylučovaním bielkovín močom (proteinúria). V ojedinelých prípadoch môže nastať zápal obličiek (intersticiálna nefritída).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

V mieste vpichu injekcie sa môže objaviť bolesť a miestna reakcia. Pri vnútrožilových injekciách sa môže niekedy pridružiť zápal ciev (flebitída).


Niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť spôsobené prítomnosťou metabolitu – kyseliny rubazónovej – s nízkou koncentráciou.


Pretože niektoré vedľajšie účinky (napr. ťažké alergické alebo kožné reakcie, závažné zmeny krvného obrazu) môžu za určitých okolností ohroziť život, je potrebné, aby ste informovali lekára ihneď, ako sa objavia náhle alebo vážne reakcie.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Novalgin 500 mg/1 ml


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Novalgin 500 mg/1 ml obsahuje


- Liečivo je monohydrát sodnej soli metamizolu. 1 ml injekčného roztoku obsahuje 500 mg liečiva monohydrátu sodnej soli metamizolu.

- Ďalšou zložkou je voda na injekciu.


Ako vyzerá Novalgin 500 mg/1 ml a obsah balenia

Novalgin 500 mg/1 ml je injekčný roztok a na trh sa dodáva v baleniach:

10 ampuliek po 2 ml

5 ampuliek po 5 ml


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


Výrobca:

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Miskolc, Csanyikvölgy, Maďarsko

Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin, Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy schválená v októbri 2013.


6


Novalgin 500 mg/1 ml

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/00713


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. Názov lieku


Novalgin 500 mg/1 ml


2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Jeden mililiter injekčného roztoku obsahuje 500 mg liečiva monohydrátu sodnej soli metamizolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. Lieková forma


Injekčný roztok


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Silná alebo pretrvávajúca bolesť alebo horúčka.


Parenterálne podanie sa indikuje len v tom prípade, ak enterálna aplikácia nepripadá do úvahy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Novalgin 500mg/1ml sa podáva intravenózne alebo intramuskulárne.


Dávkovanie a spôsob podávania metamizolu v zásade závisí od požadovaného analgetického účinku a od stavu pacienta. V mnohých prípadoch postačuje na dosiahnutie uspokojivej analgézie perorálne alebo rektálne podanie.

Ak sa vyžaduje rýchly nástup analgetického účinku alebo ak nemožno metamizol indikovať na perorálne alebo rektálne podanie, odporúča sa intravenózne alebo intramuskulárne podanie.

Pri výbere spôsobu podania treba vziať do úvahy, že parenterálne podanie je spojené s vyšším rizikom anafylaktických alebo anafylaktoidných reakcií.

Ak sa uvažuje o parenterálnom podaní deťom od 3 do 11 mesiacov, treba si uvedomiť, že deťom v tomto veku možno podať metamizol len intramuskulárne.


Pri parenterálnom podávaní sa deťom vo veku od 1 do 14 rokov obvykle podáva od 6 do 16 mg metamizolu na 1 kg telesnej hmotnosti v jednej dávke.


Deťom s vysokou horúčkou obvykle postačuje dávka 10 mg metamizolu na 1 kg telesnej hmotnosti.


Pre všetky liekové formy platí, že analgetický a antipyretický účinok možno očakávať za 30 až 60 minút po podaní a vydrží spravidla asi 4 hodiny.

Ak je účinok jednej dávky nedostatočný, alebo už odznel, možno dávku opakovať až do maximálnej dennej dávky podľa nižšie uvedenej tabuľky.


Indikácia jednotlivých dávok nad 1 g metamizolu parenterálne sa musí starostlivo zvážiť, keďže hypotenzné reakcie po injekcii závisia od dávky.


Nasledujúca tabuľka uvádza odporúčané jednotlivé dávky a maximálne denné dávky injekčného roztoku pre jednotlivé vekové a hmotnostné skupiny:


vek, hmotnosť

injekčný roztok (ml)

intravenózna injekcia

injekčný roztok (ml)

intramuskulárna injekcia

dospelí a mladiství od 15 rokov

jednotlivá dávka: 2 až 5 ml

maximálna denná dávka: 10 ml

46 až 53 kg

(vek približne 13 až 14 rokov)

jednotlivá dávka: 0,8 až 1,8 ml

maximálna denná dávka: 4 x 1,8 ml

31 až 45 kg

(vek približne 10 až 12 rokov)

jednotlivá dávka: 0,5 až 1,5 ml

maximálna denná dávka: 4 x 1,5 ml

24 až 30 kg

(vek približne 7 až 9 rokov)

jednotlivá dávka: 0,4 až 1 ml

maximálna denná dávka: 4 x 1 ml

16 až 23 kg

(vek približne 4 až 6 rokov)

jednotlivá dávka: 0,3 až 0,8 ml

maximálna denná dávka: 4 x 0,8 ml

9 až 15 kg

(vek približne 1 až 3 rokov)

jednotlivá dávka: 0,2 až 0,5 ml

maximálna denná dávka: 4 x 0,5 ml

5 až 8 kg

(vek pribl. 3 až 11 mesiacov)


jednotlivá dávka: 0,1 až 0,2 ml

max. denná dávka: 4 x 0,2 ml


Dávkovanie pri zhoršenej činnosti obličiek alebo pečene

Keďže pri zhoršenej činnosti obličiek alebo pečene je znížená rýchlosť vylučovania, treba sa vyhnúť vysokým dávkam. Pri krátkodobom podávaní však nie je nutná redukcia dávky. Pri dlhodobom používaní u pacientov s renálnou alebo hepatálnou insuficienciou nie sú s dávkovaním žiadne skúsenosti.

U pacientov vo vyššom veku a u pacientov, ktorých celkový zdravotný stav je zlý, treba rátať so zhoršením obličkovej a pečeňovej funkcie.


Lekár musí starostlivo dohliadnuť, aby pacienti pri parenterálnom podávaní ležali a aby bolo možné prestať aplikovať injekciu pri prvých príznakoch anafylaktoidnej alebo anafylaktickej reakcie (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky) a minimalizovať tak riziko ojedinelých hypotenzných reakcií. Intravenóznu injekciu treba navyše podávať veľmi pomaly, rýchlosť nesmie presiahnuť 1 ml (500 mg metamizolu) za minútu, aby sa zabránilo hypotenzným reakciám.


4.3 Kontraindikácie


Novalgin sa nesmie podávať pacientom:

 • so známou precitlivenosťou na metamizol alebo iné pyrazolóny (fenazón, propyfenazón) či pyrazolidíny (fenylbutazón, oxyfenbutazón), a tiež napríklad s agranulocytózou v anamnéze spôsobenou niektorou z týchto látok,

 • so zhoršenou funkciou kostnej drene (napríklad po liečbe cytostatikami) alebo s ochorením krvotvorného systému,

 • so známym bronchospazmom alebo inými anafylaktoidnými reakciami (napr. urtikária, rinitída, angioedém) na analgetiká ako sú salicyláty, paracetamol, diklofenak, ibuprofén, indometacín, naproxén,

 • s akútnou intermitentnou hepatálnou porfýriou ( riziko vyvolania záchvatu porfýrie),

 • s vrodeným deficitom glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (riziko hemolýzy),

 • deťom do troch mesiacov alebo do 5 kg telesnej hmotnosti (nedostatok dostupnej vedeckej dokumentácie o používaní metamizolu u týchto detí).


Deťom vo veku od 3 mesiacov do 11 mesiacov sa Novalgin nesmie podať intravenózne.


Novalgin sa nesmie podať parenterálne pacientom s hypotenziou alebo s nestabilným obehom.


Gravidita (pozri časť 4.6).

Laktácia (pozri časť 4.6).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Agranulocytóza vyvolaná metamizolom je príhoda imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Tieto rekacie sú veľmi zriedkavé, môžu byť závažné a život ohrozujúce a môžu byť fatálne. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. Každému pacientovi musí byť odporučené ukončenie liečby a okamžite sa poradiť s lekárom, ak sa prejaví u neho niektorý z týchto znakov alebo príznakov, ktoré môžu súvisieť s neutropéniou: horúčka, zimnica, bolesť hrdla, vredy v ústnej dutine. V prípade neutropénie (< 0,5 x 109/l) sa liečba musí okamžite ukončiť a urgentne skontrolovať celkový krvný obraz a monitorovať, kým sa hodnoty nevrátia do normálu.


Pancytopénia: V prípade výskytu pancytopénie sa liečba musí ihneď prerušiť a musí sa sledovať kompletný krvný obraz, pokiaľ sa neupraví na normálne hodnoty.

Pacienti musia byť upozornení, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich počas užívania metamizolu objavia znaky alebo príznaky naznačujúce poruchy krvotvorby (napr. malátnosť, infekcie, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť).


Anafylaktický šok: Tieto reakcie sa vyskytujú najmä u senzitívnych pacientov. Preto sa metamizol má predpisovať u astmatických a atopických pacientov s opatrnosťou (pozri časť 4.3).


Metamizol sa nesmie podávať pri triviálnych ťažkostiach.


Závažné kožné reakcie: V súvislosti s používaním metamizolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) a toxická epidermálna nekrolýza (TEN). Ak sa objavia znaky alebo príznaky SJS alebo TEN (napr. progresívna kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo slizničnými léziami), liečba metamizolom sa musí ihneď prerušiť a nesmie sa v nej opätovne pokračovať. Pacienti musia byť poučení o znakoch a príznakoch a musia byť pozorne sledované ich kožné reakcie, obzvlášť počas prvých týždňov liečby.


Anafylaktické a anafylaktoidné reakcie:

Pri výbere spôsobu podania treba vziať do úvahy, že parenterálne podanie sa spája s vyšším rizikom anafylaktických a anafylaktoidných reakcií.


Zvlášť veľké riziko výskytu možných ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol (pozri časť 4.3) je najmä u týchto pacientov:

 • pacienti s bronchiálnou astmou, najmä so sprievodnou polypóznou rinosinusitídou,

 • pacienti s chronickou žihľavkou,

 • pacienti s intoleranciou alkoholu ako sú pacienti, ktorí reagujú aj na malé množstvá alkoholických nápojov kýchaním, slzením a výrazným sčervenaním tváre. Intolerancia alkoholu môže byť ukazovateľom syndrómu predtým nediagnostikovanej alergickej astmy,

 • pacienti s intoleranciou farbív (napr. tartrazín) alebo konzervačných prostriedkov (napr. benzoátov).


Pred podaním Novalginu treba urobiť anamnézu pacienta. Pacientom, u ktorých sa zistí riziko anafylaktoidných reakcií, možno podať Novalgin len po starostlivom zvážení pomeru možného rizika a očakávaného účinku. V tomto prípade sa pri podaní Novalginu vyžaduje prísny lekársky dohľad a musia byť zabezpečené prostriedky na poskytnutie okamžitej pomoci v prípade ohrozenia pacienta.


Ojedinelé hypotenzné reakcie:

Podanie metamizolu môže spôsobiť ojedinelé hypotenzné reakcie (pozri tiež časť 4.8). Tieto reakcie pravdepodobne závisia od dávky a častejšie sa vyskytujú pri parenterálnom podaní.

Ďalšie prípady, pri ktorých je zvýšené riziko závažných hypotenzných reakcií, sú:

 • ak sa intravenózna injekcia nepodáva pomaly,

 • u pacientov s predchádzajúcou hypotenziou, s objemovou stratou, s dehydratáciou, s nestabilným obehom alebo s počiatočným zlyhaním obehu,

 • u pacientov s vysokou horúčkou.


U týchto pacientov treba metamizol indikovať zvlášť opatrne a ak je podanie Novalginu nevyhnutné, vyžaduje sa prísny lekársky dohľad. Preventívne opatrenia (stabilizácia obehu) znižujú riziko hypotenzných reakcií. Čo sa týka pacientov s hypotenziou alebo nestabilným obehom, pozri časť 4.3.


Pacientom, ktorí sa musia úplne vyvarovať poklesu krvného tlaku, ako aj pacientom so závažným ochorením koronárnych tepien alebo stenózou tepien zásobujúcich mozog možno metamizol podať len pod prísnym dohľadom hemodynamických parametrov.


U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek alebo pečene sa odporúča vyhnúť sa podávaniu vysokých dávok, pretože rýchlosť eliminácie je u nich obmedzená.


Intravenóznu injekciu treba podávať veľmi pomaly (nie rýchlejšie ako 1 ml za minútu), aby pri prvých príznakoch anafylaktickej alebo anafylaktoidnej reakcie (pozri časť 4.8.) bolo možné okamžite prestať s aplikovaním injekcie a taktiež aby sa minimalizovalo riziko ojedinelých hypotenzných reakcií.


4.5 Liekové a iné interakcie


Metamizol môže spôsobiť pokles sérovej hladiny cyklosporínu, preto ju pri súbežnom podávaní Novalginu treba sledovať.

Súčasná liečba metotrexátom môže zvýšiť hematotoxicitu metotrexátu, najmä u starších pacientov. Preto je potrebné vyhnúť sa kombinácii metotrexátu s Novalginom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Metamizol prechádza plancentárnou bariérou. Nejestvujú dôkazy, že metamizol poškodzuje plod: u potkanov a králikov metamizol nepreukázal teratogénne účinky a toxicita plodu sa pozorovala iba pri vysokých dávkach škodiacich matke. Avšak o používaní Novalginu v gravidite nie sú dostatočné klinické údaje.


Preto sa odporúča nepoužívať metamizol v prvom trimestri vôbec a v druhom trimestri len po dôkladnom lekárskom zvážení prínosu a rizika.


Počas tretieho trimestra sa však metamizol nesmie užívať. Hoci metamizol je len slabý blokátor syntézy prostaglandínov, jednako nemožno vylúčiť možnosť predčasného uzáveru ductus arteriosus, ako aj perinatálne komplikácie v dôsledku zníženej agregability trombocytov dieťaťa i matky.


Metabolity metamizolu sa vylučujú do materského mlieka. Počas prvých 48 hodín po podaní metamizolu preto matka nesmie dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


V odporúčanom dávkovacom rozsahu nie je známe žiadne ovplyvnenie koncentrácie a reakčnej schopnosti. Avšak pri vyššom dávkovaní treba pre istotu zobrať do úvahy možnosť takého ovplyvnenia a vyhnúť sa obsluhovaniu strojov, vedeniu vozidiel alebo iným rizikovým činnostiam. Platí to najmä po požití alkoholu.


4.8 Nežiaduce účinky


Poruchy imunitného systému

Metamizol môže spôsobiť anafylaktický šok, anafylaktoidné/anafylaktické reakcie, ktoré môžu mať ťažký priebeh a môžu byť život ohrozujúce, niekedy fatálne. Môžu nastať aj napriek tomu, že v minulosti užívanie Novalginu nespôsobilo pacientovi žiadne komplikácie.

Takéto reakcie môžu nastať počas aplikácie injekcie metamizolu alebo v neskorších hodinách, avšak obvykle sa prejavia počas prvej hodiny po podaní.

Typické ľahšie anafylaktické alebo anafylaktoidné reakcie sa prejavujú kožnými a sliznicovými reakciami (ako napr. svrbenie, pálenie, sčervenanie, žihľavka, opuchy), dyspnoe a zriedkavejšie gastrointestinálnymi ťažkosťami.

Ľahšie reakcie môžu prerásť do ťažších foriem s generalizovanou urtikáriou, ťažkým angioedémom (aj v oblasti hrtana), ťažkým bronchospazmom, poruchami srdcového rytmu, poklesom krvného tlaku (niekedy spočiatku aj zvýšením krvného tlaku) a obehovým šokom.

U pacientov s analgeticko-astmatickým syndrómom sa neznášanlivosť prejavuje typicky vo forme astmatických záchvatov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Okrem vyššie spomenutých kožných a sliznicových prejavov anafylaktoidných alebo anafylaktických reakcií sa môže príležitostne vyskytnúť fixný liekový exantém, zriedkavo vyrážky a v ojedinelých prípadoch aj Stevensov-Johnsonov alebo Lyellov syndróm (pozri časť 4.4).


Poruchy ciev

Ojedinelé hypotenzné reakcie.

Po podaní sa môžu príležitostne vyskytnúť ojedinelé prechodné hypotenzné reakcie (pravdepodobne sprostredkované farmakologicky a nesprevádzajú ich ďalšie príznaky anafylaktickej alebo anafylaktoidnej reakcie); v zriedkavých prípadoch sa takáto reakcia prejaví kritickým poklesom krvného tlaku. Riziko týchto hypotenzných reakcií môže zvýšiť rýchla intravenózna injekcia.


Poruchy krvi a lymfatického systému

Aplastická anémia, agranulocytóza a pancytopénia, vrátane fatálnych následkov, leukopénia a trombocytopénia. Tieto reakcie sú imunologického pôvodu. Môžu nastať aj napriek tomu, že Novalgin v minulosti nespôsobil pacientovi žiadne komplikácie.

Medzi typické príznaky agranulocytózy patria zápalové sliznicové lézie (napr. v oblasti úst, hrdla, anorekta a genitálu), bolesti hrdla, horúčka (vrátane nečakane pretrvávajúcej alebo rekurentnej horúčky). Pacienti užívajúci antibiotiká však môžu mať tieto príznaky minimálne. Sedimentácia krviniek je výrazne zrýchlená, zatiaľ čo lymfatické uzliny sú typicky len málo zväčšené alebo nie sú zväčšené vôbec.

K typickým príznakom trombocytopénie patrí zvýšená náchylnosť na krvácanie a krvné výrony na koži a sliznicových membránach.


Poruchy obličiek a močových ciest

Vo veľmi zriedkavých prípadoch, najmä u pacientov s renálnym ochorením v anamnéze, sa môže vyskytnúť akútne zhoršenie obličkovej funkcie (akútne zlyhanie obličiek), v niektorých prípadoch s oligúriou, anúriou alebo proteinúriou. V ojedinelých prípadoch môže nastať akútna intersticiálna nefritída.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

V mieste vpichu injekcie sa môže objaviť bolesť a lokálne reakcie (niekedy flebitída).


Niekedy sa pozoruje červené sfarbenie moču s kyslým pH. Môže to byť spôsobené prítomnosťou metabolitu – kyseliny rubazónovej – s nízkou koncentráciou.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky

Po akútnom predávkovaní sa pozorovala nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, zhoršenie obličkovej funkcie alebo akútne zlyhanie obličiek (napr. následkom intersticiálnej nefritídy) a zriedkavejšie centrálne nervové symptómy (závrat, spavosť, kóma, kŕče) a pokles krvného tlaku (niekedy prechádzajúci do šoku), ako aj srdcová arytmia (tachykardia).

Po veľmi vysokých dávkach môže vylučovanie neškodného metabolitu (kyseliny rubazónovej) zapríčiniť červené sfarbenie moču.


Liečba predávkovania

Špecifické antidotum metamizolu nie je známe. Ak došlo k predávkovaniu len pred krátkym časom, možno sa pokúsiť o obmedzenie ďalšieho systémového vstrebávania prostriedkami primárnej detoxikácie (napr. výplach žalúdka) alebo prostriedkami znižujúcimi resorpciu (napr. aktívne uhlie). Hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) sa dá odstrániť hemodialýzou, hemofiltráciou, hemoperfúziou alebo plazmafiltráciou.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: analgetiku, antipyretikum.

ATC kód: N02BB02.


Metamizol je pyrazolónový derivát s analgetickými, antipyretickými a spazmolytickými účinkami. Mechanizmus účinku nie je úplne objasnený. Výsledky niektorých pokusov ukazujú, že metamizol a jeho hlavný metabolit (4-N-metylaminoantipyrín) môžu mať kombinovaný centrálny a periférny spôsob účinku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetika metamizolu a jeho metabolitov nie je úplne preskúmaná, ale sú známe nasledujúce informácie. Metamizol sa po perorálnom podaní úplne hydrolyzuje na účinnú zložku 4-N-metylaminoantipyrín (MAA). Absolútna biologická dostupnosť MAA je okolo 90 % a je po perorálnom podaní o niečo vyššia než po parenterálnom podaní. Súčasné požitie jedla nemá na kinetiku metamizolu nijaký podstatný vplyv.


Klinickú účinnosť zaobstaráva najmä MAA, do istej miery aj metabolit 4-aminoantipyrín (AA). Hodnoty AUC pre AA tvoria asi 25 % AUC hodnôt MAA. Metabolity 4-acetylaminoantipyrín (AAA) a 4-formylaminoantipyrín (FAA) sú podľa všetkého bez klinického účinku.


Všetky metabolity majú nelineárnu farmakokinetiku. Zhodnotenie klinického významu tohto zistenia si vyžaduje ďalšie štúdie. Akumulácia metabolitov má pri krátkodobej liečbe malý klinický význam.


Väzba na plazmové proteíny je 58 % u MAA, 48 % u AA, 18 % u FAA a 14 % u AAA.


Plazmový polčas po intravenóznom podaní metamizolu je okolo 14 minút. Po intravenóznom podaní sa nájde približne 96 % rádioaktívne označenej dávky v moči a asi 6 % v stolici. Po jedinej perorálnej dávke sa dá identifikovať 85 % metabolitov vylúčených v moči. Z toho tvorí 3 % ±1 % MAA, 6 % ±3 % AA, 26 % ±8 % AAA a 23 % ±4 % FAA. Obličkový klírens po jedinej perorálnej dávke 1 g metamizolu je pre MAA 5 ±2 ml/min, pre AA 38 ±13 ml/min, pre AAA 61 ±8 ml/min a pre FAA 49 ±5 ml/min. Príslušné plazmové polčasy sú 2,7 ±0,5 hodiny pre MAA, 3,7 ±1,3 hodiny pre AA, 9,5 ±1,5 hodiny pre AAA a 11,2 ±1,5 hodiny pre FAA.


Pri liečbe starších pacientov sa zvyšuje AUC na dvoj- až trojnásobok. Po jedinej perorálnej dávke vystúpil plazmový polčas MAA a FAA pacientov s cirhózou pečene približne na trojnásobok (10 hodín), zatiaľ čo plazmové polčasy AA a AAA sa nezvýšili tak výrazne.


Pacienti so zhoršenou obličkovou funkciou sa vo veľkom rozsahu neskúmali. Dostupné údaje poukazujú na zníženie vylučovacej rýchlosti niektorých metabolitov (AAA a FAA).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Akútna toxicita

Minimálna letálna dávka po perorálnom podaní metamizolu potkanom a myšiam je asi 4000 mg na 1 kg telesnej hmotnosti, po intravenóznom podaní asi 2300 mg metamizolu na 1 kg telesnej hmotnosti alebo 400 mg MAA na 1 kg telesnej hmotnosti. Príznaky intoxikácie sú zrýchlené dýchanie, sedácia a premortálne kŕče.


Chronická toxicita

Potkany dobre tolerovali 4- týždňové intravenózne injekcie 150 mg/kg metamizolu denne a psy 50 mg/kg denne.

Denné perorálne podávanie počas 6 mesiacov nemalo u potkanov až do 300 mg/kg a u psov do 100 mg/kg žiadne toxické následky. Vyššie dávky u oboch druhov mali za následok zmeny chemizmu séra a hemosiderózu v pečeni a slezine; taktiež sa zistili príznaky anémie.


Mutagénny potenciál

V literatúre sa popisujú pozitívne ako aj negatívne výsledky. Avšak in vitroa in vivoštúdie so špecifickým materiálom spoločnosti Hoechst neukázali mutagénny potenciál.


Karcinogénny potenciál

Karcinogénny účinok metamizolu sa v niekoľkých dlhodobých štúdiách u potkanov ani u myší nepreukázal.


Reprodukčná toxicita

Štúdie reprodukčnej toxicity na potkanoch a králikoch nepreukázali nijaký teratogénny účinok.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Aqua ad iniectabilia.


6.2 Inkompatibility


Novalgin sa môže rozpustiť v 5 % roztoku glukózy, 0,09 % roztoku NaCl alebo Ringerovom laktátovom roztoku. Tieto roztoky sa však musia podať okamžite vzhľadom na ich obmedzenú stabilitu.


Pre možné inkompatibility sa roztok metamizolu nesmie podávať spoločne v jednej injekcii s inými injekčnými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampulky z hnedého skla vložené do výlisku z plastu, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosti balenia: 10 x 2 ml, 5 x 5 ml.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. Registračné číslo


07/0271/95-S


9. Dátum registrácie / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:06.06.1995

Dátum posledného predĺženia registrácie:8.6.2005


10. Dátum revízie textu


Október 2013


8Novalgin 500 mg/1 ml