+ ipil.sk

Nuclazol 40 mgPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.:2012/03590


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Nuclazol 20 mg

Nuclazol 40 mg

gastrorezistentné tablety


Ezomeprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité údaje.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako Vy.

 • Ak máte akékoľvek vedľajšie účinky, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. To sa týka všetkých možných vedľajších účinkov, aj tých, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Nuclazol a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť pred užitím Nuclazolu

3. Ako užívať Nuclazol

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nuclazol

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE NUCLAZOL A NA ČO SA POUŽÍVA


Nuclazol obsahuje liečivo ezomeprazol Toto liečivo patrí do skupiny liekov nazývaných „inhibítory protónovej pumpy“, ktoré znižujú vylučovanie žalúdkovej kyseliny.


Nuclazol sa používa na liečbu nasledujúcich stavov:


Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov

 • Gastroezofágová refluxná choroba, (GERD). Je to stav, keď sa žalúdková kyselina dostáva do pažeráka (trubica spájajúca Vaše hrdlo so žalúdkom) a spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy.

 • Žalúdkové vredy alebo vredy hornej časti čriev spôsobené baktériou nazývanou Helicobacter pylori. Ak sa Vás tento stav týka, lekár môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie, vďaka čomu sa vred zahojí.


Dospelí

 • Žalúdkové vredy, vzniknuté v súvislosti s užívaním nesteroidných protizápalových liekov (NSAID).

Nuclazol sa môže použiť aj na zabránenie vzniku žalúdkových vredov, ak užívate NSAID.

 • Nadmerné vylučovanie žalúdkovej kyseliny spôsobenej nádorovým ochorením podžalúdkovej žľazy – pankreasu (Zollingerov-Ellisonov syndróm).

 • Dlhodobá liečba po prevencii (zabránení vzniku) opätovného krvácania z vredov po vnútrožilovej liečbe ezomeprazolom.


2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PRED UŽITÍM NUCLAZOLU


Neužívajte Nuclazol

 • keď ste alergický (precitlivený) na ezomeprazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (zoznam zložiek je uvedený v časti 6)

 • keď ste alergický na iné lieky zo skupiny inhibítorov protónovej pumpy

 • keď užívate liek obsahujúci nelfinavir (používa sa na liečbu HIV).


Neužívajte Nuclazol, keď sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka. Ak si s niečím nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať Nuclazol.


Upozornenia a opatrenia

Skôr, ako užijete Nuclazol, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom:

 • ak máte vážnu poruchu funkcie pečene

 • ak máte vážnu poruchu funkcie obličiek.


Nuclazol môže prekrývať príznaky iných chorôb. Preto, ak sa u Vás pred užívaním Nuclazolu alebo počas jeho užívania objavia nasledovné stavy alebo príznaky, povedzte to okamžite svojmu lekárovi:

 • Bez zjavného dôvodu chudnete a máte problémy s prehĺtaním.

 • Bolí Vás žalúdok a netrávi Vám.

 • Začali ste vracať jedlo alebo krv.

 • Máte čiernu stolicu (stolica obsahuje krv).


Ak Vám lekár predpísal Nuclazol, aby ste ho užívali „podľa potreby“, kontaktujte Vášho lekára ak Vaše príznaky pretrvávajú alebo sa zmenia.


Užívanie inhibítorov protónovej pumpy ako Nuclazol, najmä po dobu dlhšiu ako jeden rok, môže mierne zvyšovať riziko zlomenín v oblasti bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice. Informujte svojho lekára, ak máte osteoporózu, alebo ak užívate kortikosteroidy (ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy).


Iné lieky a Nuclazol

Informujte prosím svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate, alebo ste v nedávnej dobe užívali. Je to potrebné preto, lebo Nuclazol môže ovplyvňovať spôsob, akým niektoré lieky účinkujú a niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Nuclazolu.


Neužívajte Nuclazol, ak užívate liek obsahujúci nelfinavir(používa sa na liečbuHIV).


Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi:

 • atazanavir (používaný na liečbu HIV),

 • ketokonazol, itrakonazol alebo vorikonazol (používané na liečbu infekcií spôsobených hubami),

 • citalopram, imipramín alebo klomipramín (používané na liečbu depresie),

 • diazepam (používaný na liečbu úzkosti, na uvoľnenie svalov alebo pri epilepsii),

 • fenytoín (používaný na liečbu epilepsie). Ak užívate fenytoín, Váš lekár bude musieť na začiatku a na konci užívania Nuclazolu sledovať Váš zdravotný stav,

 • lieky, ktoré sa používajú na riedenie krvi, ako je warfarín. Váš lekár bude na začiatku a na konci užívania Nuclazolu sledovať Váš zdravotný stav,

 • cisaprid (používa sa pri poruche trávenia a pálení záhy),

 • digoxín (používaný na liečbu srdcového zlyhania).


Ak Vám lekár predpísal na liečbu vredov spôsobených infekciou Helicobacter pylorispolu s Nuclazolom aj antibiotiká amoxicilín a klaritromycín, je veľmi dôležité, aby ste ho informovali o všetkých liekoch, ktoré užívate.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť, povedzte to Vášmu lekárovi pred tým ako začnete užívať tento liek. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Váš lekár rozhodne, či môžete Nuclazol užívať. Nie je známe, či Nuclazol prechádza do materského mlieka. Preto počas dojčenia Nuclazol neužívajte.Užívanie Nuclazolu s jedlom a nápojmi

Nuclazol môžete užívať spolu s jedlom alebo nalačno.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Nuclazol mal vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ NUCLAZOL


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

 • Nuclazol sa neodporúča používať u detí mladších ako 12 rokov.

 • Ak užívate tento liek dlhšie, Váš lekár Vás bude kontrolovať (najmä ak užívate liek dlhšie ako jeden rok).

 • Ak Vám lekár predpíše tento liek, aby ste ho použili len podľa potreby a Vaše príznaky sa zmenia, povedzte to Vášmu lekárovi.


Užívanie tohto lieku

 • Tablety môžete užívať kedykoľvek počas dňa.

 • Tablety môžete užívať s jedlom alebo nalačno.

 • Prehltnite tabletu vcelku a zapite ju vodou. Tablety nežujte ani nedrvte. Tableta totiž obsahuje obaľované pelety (guľôčky) a zabraňuje, aby sa liek v kyslom prostredí žalúdka znehodnotil. Je dôležité aby sa pelety nepoškodili.


Čo robiť, keď máte problém s prehltnutím tabliet

 • Ak máte ťažkosti s prehltnutím tabliet:

 • Rozpustite tabletu v neperlivej vode (pol pohára). Nepoužite žiadnu inú tekutinu.

 • Premiešajte až kým sa tablety nerozpustia (roztok nebude priezračný). Roztok vypite

ihneď alebo do 30 minút. Vždy, tesne pred pitím, si nápoj premiešajte.

 • Aby ste sa uistili, že ste vypili všetok liek, dôkladne vypláchnite pohár polovičným

objemom vody a vypite ho. Pevné čiastočky obsahujú liečivo a preto ich nerozhrýzajte

alebo nedrvte.

 • Ak nemôžete vôbec prehĺtať, obsah tablety sa môže rozmiešať s vodou a dať do striekačky. Môže sa podať hadičkou priamo do Vášho žalúdka („gastrická sonda”).


Koľko lieku užívať

 • Váš lekár Vám povie, koľko tabliet a ako dlho máte užívať. Bude to záležať od Vášho stavu, Vášho veku a od toho ako pracuje Vaša pečeň.

 • Odporúčaná dávka je:


Liečba pálenia záhy, ktoré je zapríčinené gastroezofágovou refluxnou chorobou (GERD):

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov:

 • Ak Váš lekár zistí, že máte pažerák mierne poškodený, zvyčajná dávka je jedna tableta Nuclazolu 40 mg raz denne počas 4 týždňov. Ak sa pažerák za toto obdobie nezahojí, lekár Vám možno odporučí, aby ste brali túto dávku ešte ďalšie 4 týždne.

 • Po preliečení pažeráka je zvyčajná dávka jedna tableta Nuclazolu 20 mg raz denne.

 • Ak nemáte pažerák poškodený, zvyčajná dávka je jedna tableta Nuclazolu 20 mg každý deň. Keď sa Vám stav upraví, lekár Vám môže poradiť, aby ste užívali tento liek len podľa potreby, najviac však jednu tabletu Nuclazolu 20 mg každý deň.

 • Ak máte závažnú poruchu pečene, lekár Vám môže predpísať nižšie dávky.


Liečba vredov spôsobených infekciou vyvolanou baktériou Helicobacter pylori a zabránenie opätovnej tvorby vredov:

 • Dospievajúci vo veku 12 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna tableta Nuclazolu 20 mg dvakrát denne počas jedného týždňa.

 • Lekár Vám súčasne predpíše aj antibiotiká nazývané amoxicilín a klaritromycín.


Liečba žalúdkových vredov spôsobených užívaním nesteroidových protizápalových liekov (NSAID):

 • Dospelí vo veku 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna tableta Nuclazolu 20 mg raz denne počas 4 až 8 týždňov.


Prevencia žalúdkových vredov spôsobených užívaním nesteroidových protizápalových liekov (NSAID):

 • Dospelí vo veku 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna tableta Nuclazolu 20 mg raz denne.


Liečba nadmerného vylučovania žalúdkovej kyseliny spôsobeného nádorovým ochorením podžalúdkovej žľazy (Zollingerov-Ellisonov syndróm):

 • Dospelí vo veku 18 rokov a starší: zvyčajná dávka je jedna tableta Nuclazolu 40 mg dvakrát denne.

 • Lekár Vám upraví dávkovanie v závislosti od toho, koľko lieku potrebujete a zároveň rozhodne, ako dlho treba liek užívať. Najvyššia dávka je 80 mg dvakrát denne.


Dlhodobá liečba po prevencii opätovného krvácania z vredov po vnútrožilovej liečbe ezomeprazolom:

Zvyčajná dávka je jedna tableta Nuclazolu 40 mg raz denne počas 4 týždňov.


Ak užijete viac Nuclazolu

Ak užijete viac lieku, ako Vám predpísal lekár, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.


Ak zabudnete užiť Nuclazol

 • Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Avšak, ak je už takmer čas na ďalšiu dávku lieku, vynechanú dávku preskočte.

 • Neužívajte dvojnásobnú dávku (dve dávky naraz), aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak máte niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať Nuclazol a okamžite vyhľadajte lekára:

 • Náhly sipot, opuch pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážky, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním (ťažká alergická reakcia).

 • Začervenanie pokožky s vytváraním pľuzgierov alebo jej olupovaním. Môžu sa taktiež vyskytnúť závažné pľuzgiere a krvácanie z pier, očí, úst, nosa a genitálií. Môže ísť o tzv. „Stevensov-Johnsonov syndróm” alebo „toxickú epidermálnu nekrolýzu”.

 • Zožltnutie pokožky, tmavo sfarbený moč a únava, ktoré môžu byť príznakmi poruchy funkcie pečene.


Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé, postihujú menej ako jedného človeka z 1000.


Medzi ďalšie vedľajšie účinky patria:


Veľmi časté:

Postihujú viac ako 1 pacienta z 10

Časté:

Postihujú 1 až 10 pacientov zo 100

Menej časté:

Postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000

Zriedkavé:

Postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000

Veľmi zriedkavé:

Postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000

Neznáme:

Nemožno odhadnúť z dostupných zdrojov


Časté

 • Bolesť hlavy.

 • Účinky na žalúdok alebo črevo: hnačka, bolesť žalúdka, zápcha, plynatosť (vetry).

 • Nevoľnosť (nauzea) alebo vracanie.


Menej časté

 • Opuch chodidiel a členkov.

 • Porucha spánku (nespavosť).

 • Závraty, tŕpnutie s pocitom mravčenia, pocit ospalosti.

 • Pocit „točenia hlavy” (vertigo).

 • Sucho v ústach.

 • Zmeny v krvných testoch, ktoré vypovedajú o funkcii pečene.

 • Kožné vyrážky, hrčkovité vyrážky (žihľavka) a svrbenie.

 • Zlomenina v oblasti bedrového kĺbu, zápästia alebo chrbtice


Zriedkavé

 • Poruchy krvi, ako je znížený počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek. To môže spôsobovať slabosť, vytváranie modrín alebo náchylnosť k infekčným ochoreniam.

 • Nízka hladina sodíka v krvi. To môže spôsobovať slabosť, pocit nevoľnosti (vracanie) a kŕče.

 • Pocit rozrušenia, zmätenosti alebo útlmu.

 • Zmeny vnímania chuti.

 • Poruchy videnia, ako je zahmlené videnie.

 • Náhly pocit sipenia alebo dýchavičnosti (bronchospazmus).

 • Zápal vo vnútri ústnej dutiny.

 • Infekcia spôsobená hubami a nazývaná afta (kandidóza), ktorá môže postihnúť črevný trakt.

 • Poruchy funkcie pečene, vrátane žltačky, ktorá môže byť príčinou zožltnutia pokožky, tmavého moču a únavy.

 • Vypadávanie vlasov (alopécia).

 • Kožné vyrážky po vystavení sa slnečnému žiareniu.

 • Bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).

 • Celkový pocit nedobrého zdravia a strata energie.

 • Zvýšené potenie.


Veľmi zriedkavé

 • Zmeny krvného obrazu, vrátane nedostatku bielych krviniek (agranulocytóza).

 • Agresivita.

 • Videnie, cítenie alebo počutie neexistujúcich vecí (halucinácie).

 • Závažné problémy s pečeňou vedúce k zlyhávaniu pečene a rozsiahlej poruche mozgu.

 • Náhly výskyt závažných vyrážok alebo pľuzgierov alebo olupovania pokožky. To môže byť spojené s vysokými horúčkami a bolesťou kĺbov (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).

 • Svalová slabosť.

 • Závažné poruchy obličiek.

 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

 • Ak užívate Nuclazol po dobu dlhšiu ako tri mesiace, je možné, že hladiny horčíka vo Vašej krvi môžu klesnúť. Nízke hladiny horčíka sa môžu prejaviť ako únava, mimovoľné sťahovanie svalov, dezorientácia, kŕče, závraty, zvýšená srdcová frekvencia. Ak máte niektorý z týchto príznakov, prosím, ihneď o tom informujte svojho lekára. Nízke hladiny horčíka môžu tiež viesť k zníženiu hladín draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť robiť Vám pravidelné krvné testy na sledovanie hladín horčíka.


Nuclazol môže mať vo veľmi zriedkavých prípadoch vplyv na počet bielych krviniek, čo môže viesť k zníženej imunite. Ak máte infekciu prejavujúcu sa horúčkou a celkovo sa cítite veľmi zle alebo prejavujúcu sa horúčkou s prejavmi lokálnej infekcie spojenej s bolesťou krku, hrdla alebo ústnej dutiny alebo problémami s močením, čo najskôr sa poraďte so svojim lekárom aby mohol skontrolovať Váš krvný obraz a zistiť prípadný nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza). Je to dôležitá informácia pre nasadenie správnej liečby počas infekcie.


Neznepokojujte sa týmto zoznamom možných vedľajších účinkov. Možno nebudete mať žiaden z nich. Ak pocítite akýkoľvek vedľajší účinok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Týka sa to aj akéhokoľvek vedľajšieho účinku, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľov


5. AKO UCHOVÁVAŤ NUCLAZOL


Uchovávajte tento liek mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako máte zlikvidovať lieky, ktoré už nepoužívate.. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Nuclazol obsahuje

Liečivo je ezomeprazol.

Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg ezomeprazolu (ako dihydrát horečnatej soli ezomeprazolu).

Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 40 mg ezomeprazolu (ako dihydrát horečnatej soli ezomeprazolu).


Ostatné zložky sú:

Jadro tablety:

Manitol

Mikrokryštalická celulóza

Laurilsulfát sodný

Hydroxypropylcelulóza

Mastenec

Kopolymér MA/EA 1:1, 30% disperzia

Propylénglykol

Trietylcitrát

Polysorbát 80

Monostearoylglycerol 40-55

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Hypromelóza

Magnéziumstearát

Dihydráthydrogénfosforečnanu vápenatého

Krospovidón


Obal tablety:

Hypromelóza 15cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Polydextróza (E1200)

Mastenec (E553B)

Maltodextrín

Triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


Ako vyzerá Nuclazol a obsah balenia


Nuclazol 20 mg gastrorezistentné tablety sú svetloružové, podlhovasté, z oboch strán vypuklé, filmom obalené tablety s vyrazeným ‘20’ na jednej strane s rozmermi približne 14,9 x 7,6 mm.


Nuclazol 40 mg gastrorezistentné tablety sú ružové, podlhovasté, z oboch strán vypuklé, filmom obalené tablety s vyrazeným ‘40’ na jednej strane s rozmermi približne 17,2 x 8,7 mm.


Tablety sú balené v škatuliach so 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tabletami v blistrových baleniach (OPA/Al/PVC/Al). Blistre sú následne balené do kartónových škatúľ.


Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Poľsko


Výrobcovia:

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.

Ag. Varvara 123 51

Athens, Greece


ICN Polfa Rzeszów S.A.

Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Poland


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

DK: Nuclazol

CZ: Nuclazol 20 mg enterosolventní tablety a Nuclazol 40 mg enterosolventní tablety

SK: Nuclazol 20 mg a Nuclazol 40 mg

HU: Nuclazol 20 mg gasztrorezisztens tabletta a Nuclazol 40 mg gasztrorezisztens tabletta

PL: Nuclazox


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2012.


15

Nuclazol 40 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zme ne v registrácii lieku, ev.č.: 2012/03590


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Nuclazol 20 mg

Nuclazol 40 mg

gastrorezistentné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg ezomeprazolu (ako dihydrát horečnatej soli ezomeprazolu).

Každá gastrorezistentná tableta obsahuje 40 mg ezomeprazolu (ako dihydrát horečnatej soli ezomeprazolu).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Gastrorezistentná tableta.


20 mg: Svetloružová, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta s vyrazeným ‘20’ na jednej strane s rozmermi približne 14,9 x 7,6 mm.


40 mg: Ružová, podlhovastá, bikonvexná, filmom obalená tableta s vyrazeným ‘40’ na jednej strane s rozmermi približne 17,2 x 8,7 mm.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí

Tablety Nuclazol sú indikované na:


gastroezofageálnu refluxnú chorobu (GERD):

 • liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

 • dlhodobá liečba u pacientov s vyliečenou ezofagitídou na predchádzanie relapsov

 • symptomatická liečba gastroezofageálnej refluxnej choroby (GERD)


v kombinácii s vhodným antibakteriálnym terapeutickým režimom na eradikáciu Helicobacter pylori:

 • liečbu duodenálnych vredov spojených s Helicobacter pylori

 • prevenciu peptických vredov u pacientov s vredmi spojenými s Helicobacter pylori


u pacientov, ktorí potrebujú kontinuálnu liečbu nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID):

 • liečba žalúdkových vredov, súvisiacich s užívaním NSAID

 • prevencia vzniku žalúdkových a dvanástnikových vredov, súvisiacich s liečbou NSAID u rizikových pacientov.


dlhotrvajúcu liečbu po intravenózne indukovanej prevencii opätovného krvácania z peptických vredov


liečbu Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu


Dospievajúci vo veku od 12 rokov:


gastroezofageálnu refluxnú chorobu (GERD):

 • liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

 • dlhodobá liečba u pacientov s vyliečenou ezofagitídou na predchádzanie relapsov

 • symptomatická liečba gastroezofageálnej refluxnej choroby (GERD)


v kombinácii s antibiotikami na liečbu duodenálnych vredov spôsobených Helicobacter pylori


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Tablety sa majú prehltnúť vcelku a zapiť tekutinou. Tablety sa nesmú žuvať ani drviť.Pacienti, ktorí majú problémy s prehltnutím, si môžu tablety rozdispergovať v pol pohári vody nesýtenej oxidom uhličitým. Nesmú sa použiť žiadne iné tekutiny, pretože sa môže rozpustiť enterosolventný obal. Miešajte kým sa tablety nerozdrobia a tento roztok vypite ihneď alebo do 30 minút. Pohár vypláchnite ďalším pol pohárom vody a vypite. Pelety sa nesmú žuvať ani drviť.

Pacientom, ktorí nie sú schopní prehĺtať, sa môžu tablety rozmiešať v pol pohári vody nesýtenej oxidom uhličitým a podať pomocou gastrickej sondy. Je dôležité dôkladne otestovať vhodnosť zvolenej sondy a striekačky. Pokyny na prípravu a podanie: pozri časť 6.6.


Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov:


Gastroezofageálna refluxná choroba (GERD)

 • Liečba erozívnej refluxnej ezofagitídy

40 mg raz denne počas 4 týždňov.

Pacientom, u ktorých sa nedosiahne vyliečenie ezofagitídy, alebo u ktorých pretrvávajú príznaky, sa odporúča pokračovať v liečbe ešte ďalšie 4 týždne.


 • Dlhodobá udržiavacia liečba pacientov s vyliečenou ezofagitídou za účelom prevencie relapsu

20 mg raz denne.


 • Symptomatická liečba gastroezofageálnej refluxnej choroby (GERD)

Pacientom bez ezofagitídy sa podáva 20 mg raz denne. Ak sa do 4 týždňov nedosiahne úprava symptómov, pacienta je treba ďalej vyšetriť. Keď symptómy ustúpia, následné príznaky je možné zvládnuť podávaním 20 mg raz denne. U dospelých, ak je to potrebné, sa môže podávať 20 mg raz denne terapeutickým režimom podľa potreby. U pacientov liečených NSAID, u ktorých je zvýšené riziko vzniku žalúdkového a dvanástnikového vredu, sa následná kontrola príznakov ochorenia použitím režimu „podľa potreby“ neodporúča.


Dospelí:

V kombinácii s vhodným antibakteriálnym terapeutickým režimom na eradikáciu Helicobacter pylori:

 • Liečba duodenálnych vredov spojených s Helicobacter pylori

 • Prevencia relapsu peptických vredov u pacientov s peptickými vredmi spojenými s Helicobacter pylori

Ezomeprazol 20 mg s 1 g amoxicilínu a 500 mg klaritromycínu, všetko 2-krát denne

počas 7 dní.


Pacienti, vyžadujúci nepretržitú liečbu NSAID

 • Liečba žalúdkových vredov, vzniknutých v súvislosti s užívaním NSAID

Zvyčajná dávka je 20 mg raz denne počas 4-8 týždňov.

 • Prevencia žalúdkových a dvanástnikových vredov, súvisiacich s liečbou NSAID u rizikových pacientov

20 mg raz denne.


Dlhotrvajúca liečba po intravenózne indukovanej prevencii opätovného krvácania z peptických vredov

Podáva sa 40 mg raz denne počas 4 týždňov po intravenózne indukovanej prevencii opätovného krvácania z peptických vredov.


Liečba Zollingerovho- Ellisonovho syndrómu

Odporúčaná začiatočná dávka ezomeprazolu je 40 mg 2-krát denne. Dávka má byť následne individuálne upravená a liečba má trvať tak dlho, ako to vyžaduje klinický stav pacienta. Na základe dostupných klinických údajov je väčšina pacientov adekvátne kontrolovaná pri dávkach medzi 80 až 160 mg ezomeprazolu denne. Pri denných dávkach vyšších ako 80 mg sa má liek podávať rozdelený do dvoch denných dávok.


Dospievajúci nad 12 rokov:

Liečba duodenálnych vredov spojených s Helicobacter pylori

Pri výbere vhodnej kombinovanej terapie sa majú vziať do úvahy oficiálne národné, regionálne a miestne odporúčania ohľadne bakteriálnej rezistencie, dĺžky liečby (zvyčajne 7 dní, niekedy až do 14 dní) a vhodné použitie antibakteriálnych látok. Na liečbu má dohliadať odborník.


Odporučené dávkovanie:

Váha

Dávkovanie

30 ‑ 40 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: Ezomeprazol 20 mg so 750 mg amoxicilínu a 7,5 mg/kg telesnej váhy klaritromycínu sú všetky podávané spolu dvakrát denne počas jedného týždňa.

> 40 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: Ezomeprazol 20 mg so 1 g amoxicilínu a 500 mg klaritromycínu sú všetky podávané spolu dvakrát denne počas jedného týždňa.


Deti mladšie ako 12 rokov

Tento liek sa nemá podávať deťom mladším ako 12 rokov, nakoľko nie sú dostupné údaje.


Porucha funkcie obličiek

Pacientom s poruchou funkcie obličiek nie je potrebné upravovať dávkovanie. Vzhľadom na obmedzené skúsenosti s pacientmi s ťažkou obličkovou nedostatočnosťou, je pri liečbe týchto osôb potrebná zvýšená opatrnosť (pozri časť 5.2).


Porucha funkcie pečene

Pacientom s ľahkou až stredne ťažkou poruchou pečene nie je potrebné upravovať dávkovanie. U pacientov s ťažkou poruchou pečene sa nemá prekročiť maximálna denná dávka 20 mg ezomeprazolu (pozri časť 5.2).


Starší pacienti

Starším pacientom nie je potrebné upraviť dávkovanie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ezomeprazol, substituované benzimidazoly alebo na ktorúkoľvek zložku lieku uvedenú v časti 6.1..


Ezomeprazol sa nemá podávať s nelfinavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Ak sa vyskytnú akékoľvek varovné príznaky (napr. významný neúmyselný pokles hmotnosti, opakujúce sa vracanie, dysfágia, hemateméza alebo meléna) a ak je podozrenie na žalúdkové vredy alebo ak vredy boli diagnostikované, je treba vylúčiť malignitu, keďže podávanie tohto lieku môže zmierňovať príznaky a zapríčiniť oneskorenie stanovenia diagnózy.


Inhibítory protónovej pumpy, zvlášť ak sa používajú vo vysokých dávkach a po veľmi dlhú dobu (> 1 rok), môžu mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedra, zápästia a chrbtice prevažne u starších pacientov alebo v prítomnosti iných známych rizikových faktorov. Pozorovacie štúdie naznačujú, že inhibítory protónovej pumpy môžu zvýšiť celkové riziko fraktúry o 10-40%. Niektoré prípady z tohto nárastu môžu byť spôsobené ďalšími rizikovými faktormi. Pacienti s rizikom osteoporózy majú dostávať starostlivosť v súlade so súčasnými klinickými odporúčaniami a majú mať dostatočný prísun vitamínu D a vápnika


Dlhodobo liečení pacienti (najmä tí, ktorí užívajú liek dlhšie ako rok) majú byť pod pravidelným dohľadom.


Hypomagneziémia

U pacientov liečených inhibítormi protónovej pumpy (PPI), ako napr. ezomeprazolom, bola hlásená závažná hypomagnezémia po dobu najmenej troch mesiacov a vo väčšine prípadov počas roka. Môžu sa vyskytnúť závažné prejavy hypomagneziémie ako sú nechutenstvo, tetánia, delírium, kŕče, závraty a komorová arytmia, ale tieto môžu začať nenápadne a môžu byť prehliadnuté. U väčšiny postihnutých pacientov sa hypomagneziémia zlepšila po nahradení horčíka a prerušení užívania PPI.
U pacientov, u ktorých sa predpokladá dlhodobá liečba alebo ktorí užívajú PPI s digoxínom alebo s liekmi, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu (napr. diuretiká), majú zdravotnícki pracovníci zvážiť stanovenie hladín horčíka pred začiatkom liečby a pravidelne počas liečby PPI.


Pacientov, ktorí užívajú tento liek podľa potreby, je potrebné upozorniť, aby pri zmene príznakov ochorenia navštívili svojho lekára. Ak sa predpisuje ezomeprazol na podávanie podľa potreby, je treba zohľadniť možné následky interakcií s inými liečivami v dôsledku fluktujúcich plazmatických koncentrácií ezomeprazolu (pozri časť 4.5).


Keď sa predpisuje ezomeprazol na eradikáciu Helicobacter pylori,je treba myslieť na možné interakcie všetkých troch komponentov trojkombinačnej liečby. Klaritromycín je silný inhibítor CYP3A4, preto sa musia brať do úvahy kontraindikácie a interakcie klaritromycínu, ak sa indikuje trojkombinačná liečba pacientovi, ktorý súbežne užíva iné lieky metabolizované enzýmom CYP3A4, ako je napríklad cisaprid.


Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k miernemu zvýšeniu rizika gastrointestinálnych infekcií, ako napr. kmeňmi Salmonellaa Campylobacter(pozri časť 5.1).


Súčasné podávanie ezomeprazolu s atazanavirom sa neodporúča (pozri časť 4.5). Pokiaľ sa kombinácia atazanaviru s inhibítorom protónovej pumpy bude považovať za nevyhnutnú, odporúča sa vykonať detailné klinické monitorovanie spolu so zvýšením dávky atazanaviru na 400 mg so 100 g ritonaviru; dávka 20 mg ezomeprazolu sa nemá prekročiť.


Ezomeprazol inhibuje CYP2C19. Na začiatku alebo pri konci liečby ezomeprazolom sa má zobrať do úvahy možnosť interakcie s liekmi, ktoré sú metabolizované CYP2C19. Bola spozorovaná interakcia medzi klopidogrelom a omeprazolom (pozri časť 4.5). Klinická závažnosť tejto interakcie však nie je známa. Preventívne sa ezomeprazol a klopidogrel nemajú užívať súbežne.


Ovplyvnenie laboratórnych testov
Zvýšená hladina CgA môže ovplyvniť vyšetrenie neuroendokrinných nádorov. Aby sa vylúčilo toto ovplyvnenie, liečba ezomeprazol má byť najmenej päť dní pred stanovením CgA dočasne zastavená.

Ezomeprazol, tak ako všetky lieky blokujúce kyseliny, môže znížiť absorpciu vitamínu B
12(kyanokobalamín) vzhľadom na hypo-alebo achlórhydriu. To je pri dlhodobej liečbe potrebné zvážiť u pacientov so zníženou telesnou zásobou vitamínu B12 alebo s rizikovými faktormi zníženia absorpcie vitamínu B12.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky ezomeprazolu na farmakokinetiku iných liečiv


Lieky s absorpciou závislou na pH

Zníženie kyslosti prostredia v žalúdku počas podávania ezomeprazolu môže spôsobiť zvýšené alebo znížené vstrebávanie liečiv, ak acidita žalúdočného prostredia ovplyvňuje mechanizmus ich absorpcie. Podobne ako pri podávaní iných inhibítorov sekrécie kyseliny prípadne antacíd, môže dôjsť počas podávania ezomeprazolu k zníženiu absorpcie ketokonazolu a itrakonazolu a zvýšeniu absorpcie digoxínu.

Súčasné podávanie omeprazolu (20 mg denne) a digoxínu u zdravých jedincov zvýšilo biologickú dostupnosť digoxínu o 10% (až o 30% u dvoch z desiatich jedincov). Toxicita digoxínu bola hlásená zriedkavo. Avšak ak je ezomeprazol podávaný vo vysokých dávkach starším pacientom, je potrebná opatrnosť. Terapeutické monitorovanie digoxínu má byť v takomto prípade posilnené.


Boli hlásené interakcie omeprazolu s niektorými inhibítormi proteázy. Klinická dôležitosť a mechanizmus týchto hlásených interakcií nie sú vždy známe. Zvýšenie pH žalúdka počas liečby omeprazolom môže zmeniť absorpciu inhibítorov proteázy. Ďalšie možné mechanizmy interakcie sú viazané na CYP2C19. Pri súbežnom podávaní atazanaviru a nelfinaviru, s omeprazolom bolo pozorované zníženie ich sérových hladín, a preto sa ich súbežné užívanie neodporúča. Súbežné podanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) s atazanavirom 300 mg/ritonavir 100 mg zdravým dobrovoľníkom spôsobilo podstatné zníženie expozície atazanaviru (približne 75 % zníženie AUC, Cmax, Cmin). Zvýšenie dávky atazanaviru na 400 mg nekompenzovalo dopad omeprazolu na expozíciu atazanaviru. Súbežné podanie omeprazolu (20 mg jedenkrát denne) s atazanavirom 400 mg/ritonavir 100 mg zdravým dobrovoľníkom spôsobilo zníženie expozície atazanaviru o 30 % v porovnaní s expozíciou pozorovanou pri atazanavire 300 mg/ritonavir 100 mg jedenkrát denne bez omeprazolu 20 mg jedenkrát denne. Súbežné podanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) redukovalo priemernú AUC, Cmax a Cmin nelfinaviru o 36-39 % a priemernú AUC, Cmax a Cmin pre farmakologicky aktívny metabolit M8 o 75-92 %. U sachinaviru (súbežne s ritonavirom) boli pozorované zvýšené sérové hladiny (80-100 %) počas súbežnej liečby omeprazolom (40 mg jedenkrát denne). Liečba omeprazolom v dávke 20 mg jedenkrát denne nemala vplyv na expozíciu darunaviru (súbežne s ritonavirom) a amprenaviru (súbežne s ritonavirom). Liečba ezomeprazolom v dávke 20 mg jedenkrát denne nemala vplyv na expozíciu amprenaviru (súbežné s ritonavirom a bez ritonaviru). Liečba omeprazolom v dávke 40 mg jedenkrát denne nemala vplyv na expozíciu lopinaviru (súbežne s ritonavirom). Vzhľadom na podobné farmakodynamické účinky a farmakokinetické vlastnosti omeprazolu a ezomeprazolu sa súbežné podávanie ezomeprazolu a atazanaviru neodporúča a súbežné podávanie ezomeprazolu a nelfinaviru je kontraindikované

Lieky metabolizované CYP2C19

Ezomeprazol inhibuje CYP2C19, hlavný enzým, ktorý metabolizuje ezomeprazol. Ak sa teda podáva ezomeprazol spolu s látkami, ktoré CYP2C19 metabolizuje, napr. diazepam, citalopram, imipramín, klomipramín, fenytoín a pod., môžu sa zvyšovať koncentrácie týchto látok v plazme, čo si môže vyžiadať zníženie dávok. Túto skutočnosť je treba brať do úvahy najmä pri predpisovaní lieku na užívanie „podľa potreby“. Súbežné podávanie 30 mg ezomeprazolu spôsobilo zníženie klírensu substrátu CYP2C19 diazepamu o 45 %. Súbežné podanie 40 mg ezomeprazolu pacientom s epilepsiou spôsobilo zvýšenie minimálnych plazmatických hladín fenytoínu o 13 %. Pri zavedení či vysadení ezomeprazolu takýmto pacientom sa odporúča sledovať plazmatické koncentrácie fenytoínu. Omeprazol (40 mg jedenkrát denne) zvyšoval Cmax a AUCτvorikonazolu (substrátu CYP2C19) o 15 % a 41 %.Pri súbežnom podávaní 40 mg ezomeprazolu v klinických skúškach pacientom, ktorí boli liečení warfarínom, boli koagulačné časy v prijateľnom rozsahu. V postmarketingových štúdiách bolovšak v ojedinelých prípadoch zaznamenané počas súbežnej liečby klinicky významné zvýšenie INR. Pri zavedení a vysadení súbežnej liečby ezomeprazolom u pacientov liečených warfarínom alebo inými kumarínovými derivátmisa odporúča pacientov monitorovať.Súbežné podanie 40 mg ezomeprazolu zdravým dobrovoľníkom spôsobilo zväčšenie plochy pod krivkou časovej závislosti plazmatickej koncentrácie (AUC) o 32 % a predĺžilo polčas vylučovania (t1/2) o 31 %, neviedlo však k významnému zvýšeniu maximálnych hladín cisapridu v plazme. Mierne predĺžený QTc interval pozorovaný po podaní samotného cisapridu nebol predĺžený viac, ak sa podal cisaprid v kombinácii s ezomeprazolom (pozri časť 4.4).Ukázalo sa, že ezomeprazol nemá žiadny klinicky významný vplyv na farmakokinetiku amoxicilínu alebo chinidínu.

V krátkodobých štúdiách, v ktorých sa hodnotilo súbežné podanie ezomeprazolu s naproxénom alebo rofekoxibom sa nezistili žiadne klinicky významné farmakokinetické interakcie.V prierezovej (“crossover”) klinickej štúdii sa podával klopidogrel (300 mg ako úvodná dávka, následne 75 mg/deň) sám s omeprazolom (80 mg v rovnakom čase ako klopidogrel) počas piatich dní. Keď sa podával klopidogrel súčasne s omeprazolom, expozícia aktívneho metabolitu klopidogrelu sa znížila na 46 % (prvý deň) a na 42 % (piaty deň). Pri súčasnom podávaní klopidogrelu s omeprazolom sa znížila priemerná inhibícia krvného zrážania (IPA) o 47 % (24 hodín) a 30 % (piaty deň). V ďalšej štúdii sa ukázalo, že podávanie klopidogrelu a omeprazolu s časovým rozdielom nezabránilo ich interakcii, ktorú vyvoláva inhibičný účinok omeprazolu na CYP2C19. Nekonzistentné údaje o klinických dôsledkoch tejto farmakokineticko (PK)/ farmakodynamickej (PD) interakcie vo vzťahu k závažným kardiovaskulárnym príhodám boli hlásené aj z observačných aj z klinických štúdií.Účinky iných liečiv na farmakokinetiku ezomeprazolu

Ezomeprazol sa metabolizuje pomocou CYP2C19 a CYP3A4. Súbežné podanie ezomeprazolu a klaritromycínu, ktorý inhibuje CYP3A4 (500 mg 2x denne), spôsobilo zdvojnásobenie expozície (AUC) ezomeprazolu. Súbežné podávanie ezomeprazolu a kombinovaných inhibítorov CYP2C19 a CYP3A4 môže spôsobiť viac ako dvojnásobnú expozíciu ezomeprazolu. Inhibítor CYP2C19 a CYP3A4 - vorikonazol zvýšil AUCτ omeprazolu o 280 %. Dávku ezomeprazolu nie je zvyčajne potrebné upravovať ani v jednom z opísaných prípadov. Úprava dávky sa však má zvážiť u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a v prípade dlhodobej liečby.

Lieky, o ktorých je známe, že indukujú CYP2C19 alebo CYP3A4 alebo oba (ako rifampicín a ľubovník bodkovaný) môžu viesť k zníženiu hladín ezomeprazolu v sére zvýšením metabolizmu ezomeprazolu.


4.6 Gravidita a laktácia


Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje o podávaní ezomeprazolu počas gravidity. Údaje z epidemiologických skúšaní pri podaní racemickej zmesi omeprazolu väčšiemu počtu tehotných žien nepoukázali na malformatívny či fetotoxický účinok.Štúdie s ezomeprazolom na zvieratách nepreukázali priame či nepriame škodlivé účinky na vývoj embrya/plodu. Štúdie s racemickou zmesou na zvieratách nepreukázali priame či nepriame škodlivé účinky na graviditu, pôrod či popôrodný vývoj. Podávanie lieku gravidným ženám si vyžaduje opatrnosť.Nie je známe, či sa ezomeprazol vylučuje do materského mlieka u človeka. S podávaním lieku dojčiacim ženám neboli vykonané žiadne štúdie. Tento liek sa preto nemá podávať počas laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nebol pozorovaný žiaden vplyv.


4.8 Nežiaduce účinky


Počas klinických skúšok s ezomeprazolom a postmarketingových štúdií sa pozorovali alebo bolo vyslovené podozrenie na nasledovné nežiaduce účinky liečiva. Ani jeden z týchto účinkov nebol dávkovo závislý.Nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie výskytu

 • Veľmi časté (1/10)

 • Časté (1/100 až <1/10)

 • Menej časté (1/1000 až <1/100)

 • Zriedkavé (1/10 000 až <1/1000)

 • Veľmi zriedkavé <1/10 000)

 • Neznáme (z dostupných údajov)V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.
Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Neznáme

Poruchy krvi a lymfatického systémuLeukopénia, trombocytopénia

Agranulocytóza, pancytopénia


Poruchy imunitného systémuHypersenzitívne reakcie, napr. horúčka, angioedém a anafylaktická reakcia/šokPoruchy metabolizmu a výživy


Periférny edém

Hyponatriémia

Hypomagneziémia(pozri časť 4.4), závažná hypomagneziémia môže korelovať s hypokalciémiou


Psychické poruchy


Nespavosť

Agitácia, zmätenosť, depresia

Agresivita, halucinácie


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závrat, parestézie, somnolencia

Poruchy chutiPoruchy okaNeostré videniePoruchy ucha a labyrintu


Vertigo
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaBronchospazmusPoruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť brucha, zápcha, hnačka, flatulencia, nauzea/vracanie

Sucho v ústach

Stomatitída, gastrointestinálna kandidózaPoruchy pečene a žlčových ciest


Zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov

Hepatitída so žltačkou alebo bez nej

Zlyhanie pečene, encefalopatia u pacientov s preexistujúcim ochorením pečene


Poruchy kože a podkožného tkaniva


Dermatitída, svrbenie, vyrážka, žihľavka

Alopécia, fotosenzitivita

Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (TEN)


Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí


Zlomenina bedra, zápästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4)

Artralgia, myalgia

Svalová slabosť


Poruchy obličiek a močových ciest
Intersticiálna nefritída


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Gynekomastia


Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaNevoľnosť, zvýšené potenie
4.9 Predávkovanie


S úmyselným predávkovaním existujú zatiaľ iba veľmi obmedzené skúsenosti. Symptómy popísané v súvislosti s dávkou 280 mg boli gastrointestinálne symptómy a slabosť. Podanie jednej dávky 80 mg ezomeprazolu nespôsobilo žiadne problémy. Nie je známe špecifické antidotum. Ezomeprazol sa v značnej miere viaže na bielkoviny v krvnej plazme a nemožno ho preto ľahko dialyzovať. V prípade predávkovania má byť liečba symptomatická s použitím všeobecných podporných opatrení.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: lieky na liečbu peptických vredov a gastroezofageálnej refluxnej choroby (GERD), inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02BC05


Ezomeprazol je S-izomér omeprazolu a znižuje sekréciu žalúdkovej kyseliny prostredníctvom špecificky cieleného mechanizmu účinku. Je to špecifický inhibítor kyselinovej pumpy v parietálnych bunkách. R- aj S-izomér omeprazolu majú podobnú farmakodynamickú aktivitu.


Miesto a mechanizmus účinku

Ezomeprazol je slabo zásaditá látka, ktorá sa koncentruje a konvertuje na aktívnu formu v silne kyslom prostredí sekrečných kanálikov parietálnych buniek, kde inhibuje H+/K+-ATPázu - kyselinovú pumpu a inhibuje bazálnu a stimulovanú sekréciu kyseliny.


Účinok na sekréciu žalúdkovej kyseliny

Po perorálnom podaní 20 mg alebo 40 mg ezomeprazolu nastupuje účinok do jednej hodiny. Po opakovanom podaní 20 mg ezomeprazolu raz denne počas piatich dní sa znižuje maximálny priemerný výdaj kyseliny po stimulácii pentagastrínom o 90 % (merané 6‑7 hodín po podaní na piaty deň).


Po piatich dňoch perorálneho podávania ezomeprazolu v dávke 20 mg alebo 40 mg sa počas 24 hodín u symptomatických pacientov s GERD udržuje intragastrické pH nad hodnotou 4 v priemere 13 hodín (20 mg) a 17 hodín (40 mg). Podiel pacientov, u ktorých sa intragastrické pH udržuje nad hodnotou 4 aspoň počas 8; 12 a 16 hodín, bol po podaní dávky 20 mg ezomeprazolu 76 %, 54 % a 24 %, po podaní dávky ezomeprazolu 40 mg 97 %, 92 % a 56 %.


Ak použijeme AUC ako alternatívny parameter koncentrácie v plazme, je možné preukázať vzťah medzi inhibíciou sekrécie kyseliny a expozíciou.


Terapeutické účinky inhibície sekrécie kyseliny

K vyliečeniu refluxnej ezofagitídy dôjde približne u 78 % pacientov po 4 týždňoch podávania a u 93 % po 8 týždňoch podávania ezomeprazolu v dávke 40 mg.


Jednotýždňové podávanie ezomeprazolu v dávke 20 mg 2‑krát denne spolu s vhodným antibiotikom vedie k úspešnej eradikácii H. pyloripribližne u 90 % pacientov.


Po eradikačnej terapii podávanej počas jedného týždňa nie je pre účinné vyhojenie vredu a ústup príznakov pri nekomplikovaných duodenálnych vredoch potrebná následná monoterapia liečivami potláčajúcimi sekréciu.


V randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii boli pacienti s endoskopicky potvrdeným krvácaním z peptického vredu (9 % klasifikovaných ako Ia, 43 % ako Ib, 38 % ako IIa a 10 % ako IIb podľa Forresta) randomizovaných na liečbu infúznym roztokom ezomeprazolu (n=375) alebo na podanie placeba (n=389). Po endoskopicky vykonanej hemostáze dostávali pacienti buď 80 mg ezomeprazolu v intravenóznej infúzii počas 30 minút nasledovanej kontinuálnou infúziou v dávke 8 mg/hod alebo placebo počas 72 hodín. Po iniciálnej 72‑hodinovej časovej perióde užívali všetci pacienti perorálne 40 mg ezomeprazolu počas 27 dní za účelom supresie kyseliny. Výskyt opätovného krvácania v rámci 3 dní bol 5,9 % v skupine pacientov liečených intravenóznym ezomeprazolom v porovnaní s 10,3 % v skupine pacientov liečených placebom. Výskyt opätovného krvácania 30 dní po ukončení liečby v skupine pacientov liečených ezomeprazlom v porovnaní so skupinou pacientov užívajúcich placebo bol 7,7 % vs. 13,6 %.


Iné účinky spojené s inhibíciou sekrécie kyseliny

Počas terapie liekmi potláčajúcimi sekréciu kyseliny stúpa hladina gastrínu v sére ako reakcia na zníženie sekrécie kyseliny.


U niektorých pacientov sa počas dlhodobého podávania ezomeprazolu pozoroval zvýšený počet ECL buniek, čo je pravdepodobne vo vzťahu k zvýšeným hladinám gastrínu v sére.


Počas dlhodobého podávania látok tlmiacich sekréciu bol opísaný o niečo častejší výskyt glandulárnych cýst v žalúdku. Tieto zmeny sú fyziologickým dôsledkom výraznej inhibície sekrécie kyseliny, sú benígne a javia sa reverzibilné.


Znížená žalúdková acidita z akéhokoľvek dôvodu zvyšuje v žalúdku počet baktérií, ktoré sú normálne prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže mať za následok mierne zvýšené riziko gastrointestinálnej infekcie spôsobenej Salmonelloua Campylobacterom.


V dvoch štúdiách s ranitidínom, ako aktívnym porovnávacím liečivom, vykázal ezomeprazol lepší účinok na liečbu žalúdkových vredov u pacientov, užívajúcich NSAID, vrátane COX-2 selektívnych NSAID.


V dvoch štúdiách s placebom, ako porovnávajúcou látkou, preukázal ezomeprazol lepší účinok na prevenciu žalúdkových a dvanástnikových vredov u pacientov užívajúcich NSAID (vo veku >60 rokov a/alebo s vredovou chorobou v anamnéze), vrátane COX-2 selektívnych NSAID.5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Ezomeprazol nie je stabilný v kyslom prostredí a podáva sa perorálne vo forme obalených granúl, ktoré sa rozpúšťajú v čreve. Konverzia na R-izomér je in vivozanedbateľná. Ezomeprazol sa absorbuje rýchlo, maximálne hladiny v plazme sa dosahujú približne 1‑2 hodiny po podaní. Absolútna biologická dostupnosť je 64 % po jednorazovom podaní 40 mg a zvyšuje sa na 89 % po opakovanom podávaní raz denne. Zodpovedajúce hodnoty pre ezomeprazol 20 mg sú 50% a 68%. Zdanlivý distribučný objem v rovnovážnom stave je u zdravých osôb približne 0,22 l/kg telesnej hmotnosti. Ezomeprazol sa viaže na plazmatické bielkoviny z 97 %.


Príjem potravy spomaľuje a znižuje absorpciu ezomeprazolu, čo však nemá významný vplyv na účinok ezomeprazolu na aciditu vo vnútri žalúdka.


Biotransformácia a eliminácia

Ezomeprazol sa úplne metabolizuje systémom cytochrómu P450 (CYP). Prevažná časť metabolizmu ezomeprazolu je závislá na polymorfnom CYP2C19, ktorý je zodpovedný za tvorbu hydroxy- a demetylmetabolitov ezomeprazolu. Zvyšná časť závisí od ďalšej špecifickej izoformy, CYP3A4, ktorá je zodpovedná za tvorbu ezomeprazol sulfónu, hlavného metabolitu nachádzajúceho sa v plazme.


Parametre, uvedené nižšie, sú najmä odrazom farmakokinetiky u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19, silných metabolizantov.


Celkový plazmatický klírens je okolo 17 l/hod po jednej dávke a okolo 9 l/hod po opakovanom podaní. Eliminačný polčas z plazmy po opakovanom podaní jednej dávky denne je okolo 1,3 hod. Farmakokinetika ezomeprazolu bola sledovaná pri dávkach do 40 mg podávaných 2‑krát denne.Plocha pod krivkou časovej závislosti plazmatických koncentrácií sa po opakovanom podaní ezomeprazolu zväčšuje. Toto zväčšenie je závislé na dávke a vedie k nelineárnej závislosti medzi dávkou a AUC po opakovanom podaní. Táto časová a dávková závislosť je dôsledkom zníženia metabolizmu prvého prechodu a systémového klírensu, pravdepodobne spôsobených inhibíciou enzýmu CYP2C19 ezomeprazolom, resp. jeho sulfónovým metabolitom. Ezomeprazol sa medzi jednotlivými dávkami úplne vylúči z plazmy, pri podávaní raz denne sa neprejavuje tendencia ku kumulácii.


Hlavné metabolity ezomeprazolu nemajú žiaden účinok na sekréciu žalúdkovej kyseliny. Takmer 80 % perorálne podanej dávky ezomeprazolu sa vylúči vo forme metabolitov do moču, zvyšok do stolice. V moči sa zistí menej ako 1 % materskej látky.


Osobitné skupiny obyvateľstva

Približne 2,9 ± 1,5 percentám populácie chýba funkčný enzým CYP2C19 a nazývajú sa slabí metabolizátori. U týchto osôb je metabolizmus ezomeprazolu pravdepodobne katalyzovaný hlavne CYP3A4. Po opakovanom podaní ezomeprazolu v dávke 40 mg raz denne bola u slabých metabolizantov priemerná plocha pod krivkou časovej závislosti plazmatických koncentrácií približne o 100 % väčšia ako u osôb s funkčným enzýmom CYP2C19 (silní metabolizátori). Priemerné maximálne koncentrácie v plazme boli vyššie asi o 60 %. Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre dávkovanie lieku.


U starších osôb (vo veku 71 - 80 rokov) sa metabolizmus ezomeprazolu významne nemení.


Po aplikácii dávky 40 mg ezomeprazolu je AUC približne o 30 % vyššia u žien ako u mužov. Po opakovanom podaní 1‑krát denne nie je rozdiel medzi pohlaviami. Tieto zistenia nemajú žiadny význam pre dávkovanie ezomeprazolu.


Pacienti s poruchou orgánových funkcií

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou pečeňových funkcií môže byť porušený metabolizmus ezomeprazolu. U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je rýchlosť metabolizmu znížená, čo vedie k zdvojnásobeniu plochy pod krivkou časovej závislosti plazmatických koncentrácií ezomeprazolu. Tejto skupine pacientov sa preto majú podávať dávky maximálne 20 mg.


Ezomeprazol, ani jeho hlavné metabolity, nevykazujú pri podávaní jednej dávky denne žiadnu tendenciu ku kumulácii v organizme.


U pacientov s poruchou renálnych funkcií nebola vykonaná žiadna štúdia. Keďže obličky sú zodpovedné za vylučovanie metabolitov ezomeprazolu, nie však za vylučovanie materskej látky, u pacientov s poruchou renálnych funkcií sa neočakávajú zmeny metabolizmu ezomeprazolu.


Pediatrické údaje

Dospievajúci od 12 do 18 rokov

Po opakovanom podávaní ezomeprazolu v dávkach 20 mg a 40 mg bola celková expozícia (AUC) a čas dosiahnutia maximálnej koncentrácie lieku v plazme (Tmax) u 12 - 18 ročných pacientov podobné ako u dospelých, a to u oboch dávok ezomeprazolu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické premosťujúce konvenčné štúdie toxicity po opakovanom podaní, štúdie genotoxicity a reprodukčnej toxicity nevykázali žiadne zvláštne riziká pre človeka. Štúdie karcinogenity na potkanoch so zmesou racemátu ukázali hyperpláziu žalúdkových buniek ECL a karcinoidy. Tieto účinky na žalúdok potkanov sú dôsledkom trvalej a výraznej hypergastrinémie vyvolanej zníženou tvorbou žalúdkovej kyseliny a pozorujú sa po dlhodobom podávaní inhibítorov sekrécie žalúdkovej kyseliny potkanom.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

ManitolMikrokryštalická celulóza

Laurilsulfát sodný

Hydroxypropylcelulóza

Mastenec

Kopolymér MA/EA 1:1, 30% disperzia

Propylénglykol

Trietylcitrát

Polysorbát 80

Monostearoylglycerol 40-55

Koloidný bezvodý oxid kremičitý

Hypromelóza

Magnéziumstearát

Dihydráthydrogénfosforečnanu vápenatého

Krospovidón


Obal tablety:

Hypromelóza 15cP (E464)

Oxid titaničitý (E171)

Polydextróza (E1200)

Mastenec (E553B)

Maltodextrín

Triglyceridy so stredne dlhým reťazcom

Žltý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


15 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 ºC .


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistrové balenie (OPA/Al/PVC/Al): 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 gastrorezistentných tabliet.


Nie všetky veľkosti balení musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Podanie cez gastrickú sondu


 1. Tabletu vložte do vhodnej striekačky a naplňte striekačku približne 25 ml vody a približne 5 ml vzduchu.

U niektorých sond je potrebné pelety dispergovať v 50 ml vody, aby nedošlo k upchatiu hadičiek.


 1. Pretrepte ihneď striekačkou, aby sa tableta rozdispergovala v celom objeme.


 1. Striekačku držte hrotom nahor a skontrolujte, či hrot nie je upchatý.


 1. Pripevnite striekačku k sonde pri zachovaní vyššie opísanej polohy.


 1. Pretrepte striekačkou a obráťte ju do polohy hrotom smerujúcim nadol. Ihneď injikujte 5-10 ml do sondy. Otočte striekačku po vstrieknutí a pretrepte ňou (striekačka sa musí držať hrotom nahor, aby sa predišlo jeho upchatiu).


 1. Otočte striekačku hrotom nadol a okamžite injikujte ďalších 5-10 ml do sondy. Tento postup opakujte, kým sa striekačka nevyprázdni.


 1. Ak je potrebné vypláchnuť sediment, ktorý zostal v striekačke, naplňte striekačku 25 ml vody a 5 ml vzduchu a opakujte postup opísaný v bode 5. U niektorých sond je treba použiť 50 ml vody.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


ICN Polfa Rzeszów S.A.

Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Poľsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


09/0173/12-S

09/0174/12-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


September 2012

Nuclazol 40 mg