+ ipil.sk

NULSORA 1,5 mg tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


NULSORA 1,5 mg tablety


levonorgestrel


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.


Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak, nato, aby ste dosiahli žiadaný účinok, musíte NULSORU užívať dôsledne.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je NULSORA a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete NULSORU

 3. Ako užívať NULSORU

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať NULSORU

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je NULSORA a na čo sa používa


NULSORAje postkoitálna antikoncepcia (antikoncepcia po pohlavnom styku), ktorú možno použiť v priebehu 72 hodín (3 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo vtedy, keď zlyhala vaša zvyčajná antikoncepčná metóda.


Týka sa to prípadov, ak ste:

 • počas pohlavného styku nepoužili antikoncepciu

 • nesprávne použili antikoncepciu, napr. ak sa vám roztrhol alebo sa skĺzol kondóm, ak vaginálny pesar zmenil svoju polohu, roztrhol sa, zlomil alebo bol predčasne vybratý, ak vám zlyhala prerušovaná súlož (t.j. spermia vnikla do pošvy alebo do vonkajších genitálií)

 • zabudli včas užiť vašu pravidelnú antikoncepčnú tabletu.


NULSORAobsahuje syntetickú hormónu podobnú účinnú látku nazývanú levonorgestrel. Zabráni asi 84 % očakávaných tehotenstiev, keď sa tableta užije v priebehu 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku. Nezabráni tehotenstvu zakaždým, ale je tým účinnejšia, čím skôr sa užije po nechránenom pohlavnom styku. Je lepšie užiť ju v priebehu 12 hodín, ako to odkladať až na tretí deň.


Predpokladá sa, že NULSORAúčinkuje tým, že:

 • zastaví uvoľnenie vajíčka z vašich vaječníkov;

 • zabráni oplodneniu už uvoľneného vajíčka spermiou; alebo


NULSORAmôže zabrániť otehotneniu, iba ak ste ju užili v priebehu 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku. Neúčinkuje, ak ste už tehotná. Ak máte ďalší nechránený pohlavný styk po použití NULSORY (taktiež ak je to v priebehu jedného menštruačného cyklu), tableta nebude mať svoj antikoncepčný účinok a znova je tu riziko otehotnenia.

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete NULSORU


Neužívajte NULSORU:

 • Ak ste alergická na levonorgestrel alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Ak sa u vás vyskytol ktorýkoľvek z týchto stavov, obráťte sa na svojho lekára predtým, ako užijete NULSORU, pretože postkoitálna antikoncepcia nemusí byť pre vás vhodná. Lekár vám môže predpísať iný typ postkoitálnej antikoncepcie.


 • Ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná. Tento liek nebude účinkovať, ak ste už tehotná. Ak ste už tehotná, NULSORA nemôže ukončiť tehotenstvo, takže NULSORA nie je „potratová tableta“.


Môžete už byť tehotná, ak:

 • vám menštruácia mešká viac ako 5 dní, alebo ste mali nezvyčajné krvácanie v čase očakávanej menštruácie

 • ste mali nechránený pohlavný styk pred viac ako 72 hodinami a pred poslednou menštruáciou


Používanie NULSORY sa neodporúča, ak:

 • máte ochorenie tenkého čreva (akým je Crohnova choroba), ktoré zabraňuje vstrebávaniu lieku

 • máte vážne problémy s pečeňou

 • máte v anamnéze mimomaternicové tehotenstvo (keď sa plod vyvíja mimo maternice)

 • ste niekedy mali ochorenie nazývané salpingitída (zápal vajíčkovodov)


Predchádzajúce mimomaternicové tehotenstvo alebo predchádzajúca infekcia vajíčkovodov zvyšujú riziko nového mimomaternicového tehotenstva.


Všetky ženy majú užiť núdzovú antikoncepciu čo najskôr, ako je to možné po nechránenom pohlavnom styku. Existuje dôkaz, že NULSORA môže byť menej účinná pri zvyšujúcej sa telesnej hmotnosti alebo zvýšenom indexe telesnej hmotnosti (BMI, body mass index), ale tieto údaje boli obmedzené a nepresvedčivé. Preto sa NULSORA stále odporúča pre všetky ženy bez ohľadu na ich hmotnosť alebo BMI.


Ak máte akékoľvek obavy súvisiace s užívaním núdzovej antikoncepcie, je vhodné, aby ste sa porozprávali so zdravotníckym pracovníkom.


Deti a dospievajúci

Tento liek sa neodporúča používať u detí. O jeho použití u dospievajúcich dievčat do 16 rokov sú k dispozícii len obmedzené údaje.


Ak sa obávate pohlavne prenosných chorôb

Ak ste nepoužili kondóm (alebo ak sa roztrhol alebo skĺzol) počas pohlavného styku, je možné, že ste sa nakazili pohlavne prenosnou chorobou alebo vírusom HIV.

Tento liek vás neochráni pred pohlavne prenosnými chorobami, to môžu iba kondómy. Ak máte nejaké obavy, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou.


Iné lieky a NULSORA

Ak užívate, v poslednom čase ste užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárnikovi.


Niektoré lieky môžu brániť správnemu účinku NULSORY. Tieto zahŕňajú:

 • barbituráty a iné lieky používané pri liečbe epilepsie (napríklad primidón, fenytoín a karbamazepín),

 • lieky používané na liečbu tuberkulózy (napríklad rifampicín, rifabutín),

 • liečba HIV infekcie (ritonavir),

 • lieky používané pri liečbe hubových infekcií (grizeofulvín),

 • rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum),

 • liek nazývaný cyklosporín (na potlačenie imunitného systému).

Ak používate ktorýkoľvek z hore uvedených liekov, poraďte sa pred užitím NULSORY s lekárom alebo lekárnikom.


Ako často môžete používať NULSORU

NULSORU užívajte iba v urgentných prípadoch a nemá nahradiť pravidelné metódy antikoncepcie. Ak NULSORU použijete viac ako raz v priebehu jedného menštruačného cyklu, je menej spoľahlivá a je pravdepodobnejšie, že naruší váš menštruačný cyklus.

NULSORA neúčinkuje tak dobre ako pravidelné metódy antikoncepcie. Váš lekár, zdravotná sestra alebo klinika plánovaného rodičovstva vás môžu informovať o dlhodobých metódach antikoncepcie, ktoré sú účinnejšie v zabránení počatia.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Tehotenstvo

Tento liek sa nemá používať, ak ste už tehotná. Ak po užití tohto lieku predsa otehotniete, je dôležité, aby ste vyhľadali svojho lekára. Neexistuje žiadny dôkaz, že NULSORA poškodí dieťa, ktoré sa vyvíja v maternici (uterus), ak NULSORU používate, ako je uvedené.

Váš lekár si možno bude chcieť aj tak overiť, či tehotenstvo nie je ektopické (dieťa sa vyvíja mimo maternice). To je dôležité najmä vtedy, ak máte po užití NULSORY závažnú bolesť brucha alebo ak ste v minulosti mali ektopické tehotenstvo, ak ste podstúpili operáciu vajcovodov alebo ak máte zápalové ochorenie panvy.

Dojčenie

Liečivo tohto lieku sa vylučuje do vášho materského mlieka. Preto užite svoju tabletu ihneď po dojčení, prerušte dojčenie aspoň ďalších 8 hodín po užití levonorgestrelu a následne odsajte a odstráňte mlieko po dobu 8 hodín po užití tablety. Týmto spôsobom užijete tabletu s dostatočným odstupom pred ďalším kŕmením a znížite tak množstvo liečiva, ktoré by vaše dieťa užilo spolu s materským mliekom.


Plodnosť

NULSORA zvyšuje možnosť porúch vášho cyklu, ktoré niekedy môžu viesť k skoršiemu alebo neskoršiemu dátumu ovulácie, čo môže mať za následok pozmenenie dátumu plodnosti. Aj keď z dlhodobého hľadiska nie sú k dispozícii žiadne údaje o plodnosti, po použití NULSORY sa predpokladá rýchle obnovenie plodnosti a preto je treba čo najskôr po užití NULSORY začať alebo pokračovať s pravidelnou antikoncepciou.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že by tableta NULSORY ovplyvňovala vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Ak však pociťujete únavu alebo závraty, neveďte vozidlá, ani neobsluhujte stroje.


NULSORA obsahuje laktózu

V prípade neznášanlivosti mliečneho cukru (laktózy), je potrebné vziať do úvahy, že každá tableta NULSORY obsahuje tiež 43,3 mg laktózy. Ak vám lekár povedal, že máte intoleranciu (neznášanlivosť) niektorých cukrov (laktózy alebo mliečneho cukru), poraďte sa s ním predtým, ako začnete užívať tento liek.


 1. Ako užívať NULSORU


Vždy používajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


 • Užite tabletu čo najskôr, najlepšie do 12 hodín, ale nie neskôr ako 72 hodín (3 dni) po tom, ako ste mali nechránený pohlavný styk. NULSORU môžete užiť kedykoľvek počas menštruačného cyklu za predpokladu, že už nie ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná. Tabletu nežujte, prehltnite ju celú a zapite vodou. Užitie tablety neodkladajte. Tableta je tým účinnejšia, čím skôr ju užijete po nechránenom pohlavnom styku.

 • Ak už používate pravidelnú metódu antikoncepcie, ako sú antikoncepčné tablety, môžete pokračovať v ich užívaní v pravidelných intervaloch.


Ak máte ďalší nechránený pohlavný styk po použití NULSORY (taktiež ak je to v priebehu jedného menštruačného cyklu), tableta nebude mať svoj antikoncepčný účinok a znova je tu riziko otehotnenia.


Použitie u detí a dospievajúcich

Tento liek sa neodporúča používať u detí. Je dostupných len veľmi málo údajov o použití u dospievajúcich dievčat vo veku menej ako 16 rokov.


Čo robiť, ak ste vracali?

Ak ste vracali v priebehu 3 hodín od užitia tablety, musíte ihneď užiť ďalšiu tabletu.


Po užití NULSORY

Keď ste užili NULSORU a ak chcete mať pohlavný styk a nepoužívate antikoncepčné tablety, musíte používať kondómy alebo pesar so spermicídom až do vašej najbližšej menštruácie. Je to nutné, nakoľko NULSORAnebude účinkovať až do očakávanej najbližšej menštruácie, ak budete mať znovu nechránený pohlavný styk.


Keď ste už užili NULSORU, odporúča sa, aby ste asi o tri týždne navštívili svojho lekára a uistili sa, že tableta NULSORYúčinkovala. Keď vám menštruácia mešká viac ako 5 dní alebo je nezvyčajne slabá alebo nezvyčajne silná, skontaktujte sa čo najskôr so svojím lekárom. Ak ste otehotneli aj po užití tohto lieku, je dôležité, aby ste navštívili svojho lekára.


Váš lekár vás tiež môže informovať o dlhodobejších metódach antikoncepcie, ktoré sú účinnejšie v zabránení počatia.


Ak pokračujete v používaní pravidelnej hormonálnej antikoncepcie, ako sú antikoncepčné tablety, a v intervale bez tabliet nekrvácate, navštívte svojho lekára, aby ste sa uistili, že nie ste tehotná.


Najbližšie krvácanie po užití NULSORY

Po použití NULSORY býva menštruácia normálna a začína v obvyklý deň, hoci niekedy môže začať o pár dní neskôr alebo skôr. V prípade oneskorenia vašej menštruácie o viac ako 5 dní ako zvyčajne, abnormálneho krvácania v tom čase alebo pokiaľ si myslíte, že môžete byť tehotná, musíte pomocou tehotenského testu skontrolovať, či nie ste tehotná.


Ak užijete viac NULSORY, ako máte

Hoci neexistujú žiadne hlásenia o vážnych škodlivých účinkoch kvôli užitiu veľkého množstva tabliet naraz, môžete sa zle cítiť, môžete vracať alebo krvácať z pošvy. Keď ste vracali, musíte sa poradiť so svojím lekárnikom, lekárom, zdravotnou sestrou alebo na klinike plánovaného rodičovstva, lebo tablety nemusia správne účinkovať.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Možné vedľajšie účinky sú nižšie zoradené podľa toho, ako často sa vyskytujú:


Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb):

 • Pocit na vracanie (nevoľnosť)

 • Do najbližšej menštruácie môžete nepravidelne krvácať.

 • Môžete mať bolesť v spodnej časti brucha.

 • Únava

 • Bolesť hlavy


Časté (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb):

 • Nevoľnosť (vracanie). Ak máte nevoľnosť, prečítajte si časť „Čo robiť, ak ste vracali“.

 • Vaše krvácanie môže byť odlišné. Väčšina žien bude mať normálne krvácanie v očakávanom čase, ale niektoré ho môžu mať neskôr alebo skôr ako zvyčajne. Až do nasledujúcej menštruácie sa môže u vás vyskytnúť tiež nepravidelné krvácanie alebo špinenie. Keď vám menštruácia mešká viac ako 5 dní alebo je nezvyčajne slabá alebo nezvyčajne silná, skontaktujte sa čo najskôr so svojím lekárom.

 • Po užití tohto lieku môžete mať citlivé prsníky, hnačku, závraty.


Veľmi zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 10 000 osôb):

 • Bolesť brucha, vyrážka, svrbenie, žihľavka, opuch tváre, bolesť v oblasti panvy, bolestivá menštruácia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať NULSORU


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo NULSORA obsahuje


Liečivo je levonorgestrel. Každá tableta obsahuje 1,5 mg levonorgestrelu.


Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, poloxamér 188, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.


Ako vyzerá NULSORAa obsah balenia


Škatuľka obsahuje jednu okrúhlu, bielu tabletu s priemerom asi 6 mm a s odtlačkom označenia „C“ na jednej strane a „1“ na druhej strane, čo predstavuje celú dávku, potrebnú na dosiahnutie antikoncepčného účinku.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ľubľana

Slovinsko


Výrobca

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben

Nemecko


Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57, 1526 Ľubľana

Slovinsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko Levodonna 1,5 mg Tabletten

Bulharsko Levodonna 1,5 mg tablets

Česká republika Levonorgestrel Sandoz 1,5 mg

Dánsko Levodonna

Estónsko Levodonna

Francúzsko Levonorgestrel Sandoz 1,5 mg comprimé

Holandsko Isteranda 1,5 mg Tabletten

Nemecko unofem HEXAL 1,5 mg Tablette

Nórsko ISTERANDA 1,5 mg tablett

Rakúsko Levodonna 1,5 mg Tabletten

Slovensko NULSORA 1,5 mg tablety

Španielsko Levodonna 1,5 mg comprimindos EFG

Švédsko Levodonna 1,5 mg tablett

Taliansko Stromalidan®

Veľká Británia Isteranda 1,5 mg tablet


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2015.


6


NULSORA 1,5 mg tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2015/00854-Z1BSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


NULSORA 1,5 mg tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá tableta obsahuje 1,5 mg levonorgestrelu.


Pomocné látky so známym účinkom: 43,3 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


 1. LIEKOVÁ FORMA


Tableta.


Tableta NULSORY je biela a okrúhla s priemerom asi 6 mm a s označením „C“ na jednej strane a „1“ na druhej strane.


4. Klinické údaje


4.1 Terapeutické indikácie


Postkoitálne kontraceptívum, určené na núdzové použitie do 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní kontraceptívnej metódy.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Tableta sa má užiť čo najskôr, pokiaľ možno do 12 hodín, a nie neskôr ako 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku (pozri časť 5.1).


Ak pacientka vracia v priebehu troch hodín od užitia tablety, má sa ihneď užiť ďalšia tableta.


NULSORU možno použiť v každom období menštruačného cyklu s výnimkou oneskorenia menštruačného krvácania.


Po užití postkoitálneho kontraceptíva sa odporúča používať lokálnu bariérovú metódu kontracepcie (napr. kondóm, vaginálny pesar, spermicíd alebo cervikálny pesar) až do začiatku nasledujúceho menštruačného krvácania. Užitie NULSORY nie je kontraindikáciou pre pokračovanie v pravidelnej hormonálnej kontracepcii.


Pediatrická populácia:

NULSORA sa neodporúča používať u detí. NULSORA je určená len pre ženy, ktoré už mali prvú menštruáciu. U dievčat vo veku do 16 rokov, ktoré už mali menštruáciu, sú k dispozícii iba veľmi obmedzené údaje.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Postkoitálne kontraceptívum je príležitostnou metódou určenou na núdzové použitie. V žiadnom prípade nenahrádza pravidelné kontraceptívne metódy.

Postkoitálne kontraceptívum nemusí vždy zabrániť otehotneniu. Ak čas nechráneného pohlavného styku nie je istý alebo ak žena mala nechránený pohlavný styk skôr ako pred 72 hodinami, môže v priebehu daného menštruačného cyklu dôjsť k otehotneniu. Preto liečba NULSOROU po nasledujúcom nechránenom pohlavnom styku môže byť v prevencii pred otehotnením neúspešná. Ak sa menštruačné krvácanie omešká o viac ako 5 dní alebo ak sa v očakávanom čase cyklu objaví abnormálne krvácanie, prípadne ak je podozrenie na tehotenstvo z akéhokoľvek iného dôvodu, musí sa vylúčiť gravidita.


Ak po liečbe NULSOROU pacientka otehotnie, má sa zvážiť možnosť ektopickej gravidity.

Absolútne riziko ektopickej gravidity je pravdepodobne nízke, keďže NULSORA zabraňuje ovulácii a oplodneniu. Ektopická gravidita môže pretrvávať aj napriek výskytu uterinného krvácania.

Preto sa NULSORA neodporúča u pacientok s rizikom ektopickej gravidity (salpingitída alebo ektopická gravidita v anamnéze).

NULSORA sa neodporúča užívať u pacientok s ťažkou hepatálnou dysfunkciou.


Ťažké malabsorpčné syndrómy, ako je napr. Crohnova choroba, môžu znížiť účinnosť NULSORY.


Po užití levonorgestrelu je menštruačné krvácanie zvyčajne normálne a objavuje sa v očakávanom čase. Niekedy sa môže objaviť o niekoľko dní skôr alebo neskôr ako je očakávané. Na základe lekárskeho vyšetrenia sa ženám odporúča začať používať pravidelnú kontracepciu alebo upraviť jej metódu. V prípade, že sa počas najbližšej prestávky v užívaní pravidelnej hormonálnej kontracepcie po užití levonorgestrelu nedostaví menštruačné krvácanie, treba vylúčiť graviditu.


Opakované podávanie počas jedného menštruačného cyklu sa neodporúča vzhľadom na možnosť narušenia cyklu.


Levonorgestrel nie je taký účinný ako konvenčné pravidelné kontraceptívne metódy a je vhodný iba pre urgentné riešenie. Ženám, ktoré opakovane užívajú postkoitálne kontraceptíva, sa má poradiť, aby zvážili dlhodobé metódy kontracepcie.


Použitie postkoitálneho kontraceptíva nenahrádza nevyhnutné opatrenia voči pohlavne prenosným chorobám.


Obmedzené a nepresvedčivé údaje naznačujú, že účinnosť NULSORY sa môže znižovať so zvyšujúcou sa telesnou hmotnosťou alebo zvyšujúcim sa indexom telesnej hmotnosti (BMI) (pozri časť 5.1). Všetky ženy majú užiť núdzovú antikoncepciu, akonáhle je to možné po nechránenom pohlavnom styku, bez ohľadu na telesnú hmotnosť ženy alebo BMI.


Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Pacientky so zriedkavými vrodenými problémami galaktózovej intolerancie, s laponským deficitom laktázy alebo s glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné užívanie induktorov pečeňových enzýmov urýchľuje metabolizmus levonorgestrelu.


Medzi lieky, o ktorých sa predpokladá, že môžu zoslabovať účinnosť levonorgestrelu, patria barbituráty (vrátane primidónu), fenytoín, karbamazepín, rastlinné prípravky obsahujúce Hypericum perforatum (ľubovník bodkovaný), rifampicín, ritonavir, rifabutín, grizeofulvín.


Lieky obsahujúce levonorgestrel môžu zvýšiť riziko toxicity cyklosporínu vzhľadom na možnú inhibíciu metabolizmu cyklosporínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Levonorgestrel sa nesmie podávať tehotným ženám. Nepreruší graviditu. V prípade pokračujúceho tehotenstva obmedzené epidemiologické údaje nenaznačujú žiadne nežiaduce účinky na plod, ale nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o možných dôsledkoch v prípade užitia dávok vyšších ako 1,5 mg levonorgestrelu (pozri časť 5.3).


Laktácia

Levonorgestrel sa vylučuje do materského mlieka. Potenciálnu expozíciu dieťaťa levonorgestrelu možno znížiť, ak dojčiaca žena užije tabletu ihneď po dojčení a vyhne sa dojčeniu aspoň ďalších 8 hodín po podaní NULSORY.


Fertilita

Levonorgestrel zvyšuje možnosť porúch cyklu, ktoré niekedy môžu viesť k skoršiemu alebo neskoršiemu dátumu ovulácie, čo môže mať za následok modifikované obdobie fertility. Aj keď z dlhodobého hľadiska nie sú k dispozícii žiadne údaje o fertilite, po použití levonorgestrelu sa predpokladá rýchly návrat k fertilite a preto je treba čo najskôr po užití levonorgestrelu začať alebo pokračovať s pravidelnou antikoncepciou.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinku na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom bola nevoľnosť.


Trieda orgánových systémov MedDRA 14.1

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov

Veľmi časté

(>1/10)

Časté

(>1/100 až < 1/10)

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závraty


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Nauzea

Bolesť v podbrušku

Hnačka

Vracanie

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Krvácanie nesúvisiace s menštruáciou*

Meškanie menštruácie viac ako 7 dní**

Nepravidelná menštruácia

Napätie v prsníkoch

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Únava*Charakter krvácania sa môže dočasne narušiť, ale väčšina žien bude mať nasledujúcu menštruáciu v rozmedzí 5-7 dní od očakávaného času.

**Ak sa oneskorí nástup menštruácie o viac ako 5 dní, má sa vylúčiť možná gravidita.


Okrem toho z postmarketingového sledovania boli hlásené tieto nežiaduce účinky:

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): bolesti v bruchu

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000): vyrážka, žihľavka, svrbenie

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé (<1/10 000): panvová bolesť, dysmenorea

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi zriedkavé (<1/10 000):opuch tváre


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Po akútnom požití veľkých dávok perorálnych kontraceptív neboli hlásené závažné nežiaduce účinky. Predávkovanie môže zapríčiniť nauzeu a môže sa objaviť krvácanie z vynechania lieku. Neexistuje špecifické antidotum a liečba má byť symptomatická.


5. Farmakologické vlastnosti


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Pohlavné hormóny a modulátory genitálneho systému, postkoitálne kontraceptíva, ATC kód: G03AD01


Mechanizmus účinku:

Presný mechanizmus účinku NULSORY ako postkoitálneho kontraceptíva nie je známy. Pri odporúčanom dávkovaní sa predpokladá, že levonorgestrel pôsobí hlavne prostredníctvom zabránenia ovulácie a oplodnenia, ak sa pohlavný styk uskutočnil v predovulačnej fáze, kedy je pravdepodobnosť oplodnenia najvyššia. Taktiež môže spôsobiť zmeny na endometriu, ktoré sťažujú implantáciu. NULSORA nie je účinná, pokiaľ sa proces implantácie už začal.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Výsledky randomizovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdie uskutočnenej v roku 2001(Lancet2002;360:1803-1810) ukázali, že jednotlivá dávka NULSORY 1,5 mg (užitá v priebehu 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku) zabránila 84 % očakávaných tehotenstiev (v porovnaní so 79 %, keď sa užili dve tablety po 0,75 mg po 12 hodinách).


Predpokladá sa, že pri odporúčanom dávkovaní levonorgestrel nevyvoláva významné zmeny faktorov krvnej zrážanlivosti, ani zmeny v lipidovom a uhľohydrátovom metabolizme.


Existujú obmedzené a nepresvedčivé údaje o účinku nadmernej telesnej hmotnosti/vysokého BMI na účinnosť antikoncepcie. V troch štúdiách WHO sa nepozorovala žiadna tendencia k zníženiu účinnosti so stúpajúcou telesnou hmotnosťou/BMI (Tabuľka 1), pokým v dvoch iných štúdiách (Creinin a spol., 2006 a Glasier a spol., 2010) so zvyšujúcou sa telesnou hmotnosťou alebo BMI sa pozorovala znížená antikoncepčná účinnosť (Tabuľka 2). Obidve meta-analýzy vylúčili požitie antikoncepcie neskôr ako v priebehu 72 hodín po nechránenom pohlavnom styku (napr. použitie levonorgestrelu mimo schválenej indikácie (off label)), ako aj ženy, ktoré mali opakovaný pohlavný styk.


Tabuľka 1: Meta-analýza troch štúdií WHO (Von Hertzen a spol., 1998 a 2002; Dada a spol., 2010)BMI (kg/m2)


Podváha


0 – 18,5


Normálna

hmotnosť

18,5-25

18.5-25


Nadváha


25-30


Obezita


30


N celkom


600


3952


1051


256


N gravidity


11


39


6


3


Pomer výskytu gravidít


1,83%


0,99%


0,57%


1,17%


Interval

spoľahlivosti


0,92 – 3.26


0,70 – 1,35


0,21 – 1,24


0,24 – 3,39


Tabuľka 2: Meta-analýza štúdií Creinin a spol., 2006 a Glasier a spol., 2010BMI (kg/m2)


Podváha


0 - 18.5


Normálna

hmotnosť

18,5-25


18.5-25


Nadváha


25-30


Obezita


30


N celkom


64


933


339


212


N gravidity


1


9


8


11


Pomer výskytu gravidít


1,56%


0,96%


2,36%


5,19%


Interval

spoľahlivosti


0.04 – 8.40


0.44 – 1.82


1,02 – 4,60


2,62 – 9,09


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Perorálne podaný levonorgestrel sa rýchlo a skoro úplne absorbuje.


Distribúcia

Najvyššie sérové koncentrácie 18,5 ng/ml boli dosiahnuté o 2 hodiny po užití jednej tablety NULSORY. Po dosiahnutí maximálnych hladín v sére sa koncentrácie levonorgestrelu znížili s priemerným polčasom eliminácie približne 26 hodín.


Biotransformácia

Levonorgestrel sa nevylučuje v nezmenenej forme, ale vo forme metabolitov.


Eliminácia

Metabolity levonorgestrelu sa vylučujú v približne rovnakom pomere močom a stolicou. Biotransformácia prebieha známymi metabolickými cestami steroidov, levonorgestrel sa hydrolyzuje v pečeni a metabolity sa vylučujú ako glukuronidové konjugáty.

Nie sú známe žiadne farmakologicky aktívne metabolity.

Levonorgestrel sa viaže na sérový albumín a pohlavné hormóny viažuci globulín (SHBG). V sére sa nachádza vo forme voľného steroidu iba okolo 1,5 % celkového levonorgestrelu, ale 65 % sa špecificky viaže na SHBG.


Absolútna biologická dostupnosť levonorgestrelu je skoro 100 % podanej dávky.


Asi 0,1 % podanej dávky sa môže mliekom preniesť do organizmu dojčeného dieťaťa.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Pokusy s levonorgestrelom na zvieratách preukázali pri vysokých dávkach virilizáciu samičích plodov.

Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí na základe konvenčných štúdií toxicity, mutagenity alebo karcinogenity okrem informácií uvedených v ostatných častiach súhrnu charakteristických vlastností lieku.


6. Farmaceutické informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


mikrokryštalická celulóza

monohydrát laktózy

poloxamér 188

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister.


Papierová škatuľka obsahuje blister s jednou tabletou.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ľubľana

Slovinsko


 1. Registračné číslo


17/0070/14-S


 1. Dátum prvej registrácie/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 07.02.2014


 1. Dátum revízie textu


Apríl 2015


NULSORA 1,5 mg tablety