+ ipil.sk

NUROFEN pre deti ActivePríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


NUROFEN pre deti Active

Orodispergovateľné tablety

ibuprofen


Pozorne si prečítajtecelú písomnú informáciupredtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa Vaše dieťa do 3 dní nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácií pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nurofen pre deti Active a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nurofen pre deti Active

3. Ako užívať Nurofen pre deti Active

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Nurofen pre deti Active

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. ČO JE NUROFEN PRE DETI ACTIVE A NA ČO SA POUŽÍVA


Nurofen pre deti Active patrí do skupiny medzi lieky označované ako analgetiká, antipyretiká, nesteroidné antireumatiká (na tlmenie zápalu, bolesti a horúčky). Obsahuje liečivo ibuprofen, ktorý tlmí bolesti, má protizápalové účinky a znižuje horúčku. Ibuprofen zabraňuje tvorbe niektorých látok (prostaglandínov), ktoré sa podieľajú v organizme na vzniku bolesti, horúčky a zápalu.


Nurofen pre deti Active sa používa na tlmenie miernych až stredne silných bolestí, ako sú bolesti hlavy, zubov, chrbtice a pooperačné bolesti. Ďalej sa tento liek užíva pri bolestiach a horúčke spojených s prechladnutím a chrípkou, bolestiach pri zápaloch stredného ucha, bolestiach hrdla, svalových bolestiach a bolestiach pri úrazoch mäkkých tkanív.


Liek je určený pre deti od 6 rokov.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, AKO UŽIJETE NUROFEN PRE DETI ACTIVE


Nepodávajte Nurofen pre deti Active dieťaťu:

 • ak je alergické na ibuprofen alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Nurofen pre deti Active (uvedených v časti 6);

 • ak má alebo v minulosti malo žalúdkový vred, perforáciu alebo krvácanie do tráviaceho traktu;

 • ak je alergické na iné lieky proti bolesti alebo na kyselinu acetylsalicylovú, čo sa môže prejaviť ako priedušková astma, nádcha alebo žihľavka;

 • ak Vaše dieťa trpí závažným ochorením pečene, obličiek alebo srdca.


Liek sa nesmie užívať v posledných troch mesiacoch tehotenstva.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Nurofen pre deti Active obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak má dieťa:

 • ochorenie imunitného systému (lupus erythematosus, zmiešaná kolagenóza);

 • ochorenie tráviaceho traktu alebo chronické zápalové ochorenie čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba);

 • srdcové ochorenie (vysoký krvný tlak, srdcovú nedostatočnosť);

 • poruchu funkcie pečene;

 • poruchu funkcie obličiek; u dehydratovaných detí a dospievajúcich existuje riziko poškodenia obličiek;

 • alergiu (precitlivenosť) ako napr. kožné reakcie na iné lieky, astmu, sennú nádchu, dlhodobý opuch slizníc, alebo dlhodobé ochorenie dýchacích ciest. V týchto prípadoch je vyššia pravdepodobnosť reakcií z precitlivenosti.


Ak sa Vášho dieťaťa týka niektorý z vyššie uvedených bodov, vždy sa o užívaní lieku poraďte s lekárom.


Liek nepodávajte deťom mladším ako 6 rokov.


Liek podávajte čo najkratšiu dobu v čo najnižšej účinnej dávke, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov ochorenia.


U starších pacientov sa môžu nežiaduce účinky vyskytovať častejšie a ich následky môžu byť závažnejšie.


Ak sa prejavia bolesti brucha, čierno sfarbená stolica, vracanie, hnačka alebo iné poruchy tráviacej sústavy, ďalej vyrážka alebo akékoľvek prejavy precitlivenosti, prestaňte liek podávať a vyhľadajte lekára.


Opatrnosť je potrebná u pacientov s vysokým krvným tlakom a/alebo srdcovým zlyhávaním, lebo liečba liekom Nurofen pre deti Active môže spôsobiť zadržiavanie tekutín a opuchy.


Užívanie liekov, ako je Nurofen pre deti Active, môže byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo mozgovej príhody. Riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Preto neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby .


Ak má dieťaproblémy so srdcom, ak malo v minulosti mozgovú príhodu alebo ak má rizikové faktory pre vznik cievnych príhod (napríklad vysoký krvný tlak, cukrovku, vysokú hladinu cholesterolu alebo fajčí), poraďte sa o vhodnosti jeho liečby s lekárom alebo lekárnikom.


Počas dlhodobého užívania vysokých dávok analgetík (lieky proti bolesti) sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy, ktoré sa nesmú liečiť vyššími dávkami lieku.


Vo všeobecnosti môže viesť opakované užívanie analgetík, zvlášť kombinácia rôznych typov analgetík, k trvalým poruchám obličiek s rizikom zlyhania funkcie obličiek (analgetická nefropatia).


Pokiaľ to neodporučí lekár, liek sa nemá podávať deťom do 6 rokov.


Iné lieky a Nurofen pre deti Active

Ak Vaše dieťa teraz užíva alebo v poslednom čase užívalo, či práve bude užívať, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Pri súbežnom užívaní lieku Nurofen pre deti Active a niektorých iných liekov môže dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu ich účinku.


Medzi takéto lieky patrí:

 • kyselina acetylsalicylová, iné protizápalové lieky a kortikoidy zvyšujú riziko nežiaducich účinkov v tráviacom trakte vrátane krvácania a vzniku žalúdočného vredu;

 • lítium (na liečbu niektorých duševných ochorení), selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), t.j. lieky užívané na liečbu depresie;

 • metotrexát (na liečbu nádorových ochorení): môže dôjsť k prehĺbeniu nežiaducich účinkov;

 • lieky znižujúce zrážavosť krvi (napr. warfarín) zvyšujú riziko krvácania;

 • pri súbežnom užívaní liekov na srdcové poruchy (srdcové glykozidy) sa môže zhoršovať zlyhávanie srdca a znižovať funkcia obličiek;

 • zidovudín (na liečbu HIV infekcie): môže dôjsť k predĺženému krvácaniu.


Nurofen pre deti Active a jedlo a nápoje

Tablety sa môžu užívať nezávisle od jedla. Nemusia sa zapíjať. Ak sa objavia tráviace ťažkosti, odporúča sa tablety užívať počas jedla.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Liek je určený pre deti.


Ak by liek mala užívať tehotná žena, nesmie ho užívať v priebehu posledných 3 mesiacov tehotenstva. V priebehu prvých 6 mesiacov tehotenstva alebo počas dojčenia sa môže liek užívať len na odporúčanie lekára.


Ženy, ktoré chcú otehotnieť, sa musia o možnosti užívania lieku poradiť s lekárom. Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidné antireumatiká), ktoré môžu poškodiť plodnosť žien. Po prerušení užívania dôjde k náprave.


Nurofen pre deti Active obsahuje aspartám

Každá tableta obsahuje 7 mg aspartamu, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Liek nesmú užívať deti s fenylketonúriou alebo neznášanlivosťou fenylalanínu.


3. AKO UŽÍVAŤ NUROFEN PRE DETI ACTIVE


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Liek Nurofen pre deti Active je určený len na krátkodobé užívanie.


Ak je u detí a u dospievajúcich potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, musíte vyhľadať lekára.


Pokiaľ lekár nepredpísal inak, odporúčaná je nasledovná dávkovacia schéma:


Vek

Jednotlivá dávka

Celková denná dávka

deti vo veku 6 – 9 rokov

(približne 20 – 28 kg telesnej hmotnosti)

1 – 2 tablety (zodpovedá 100 - 200 mg ibuprofenu)

do 6 tabliet (zodpovedá 600 mg ibuprofenu)

deti vo veku 10 – 12 rokov

(približne 29 – 40 kg telesnej hmotnosti)

1 – 3 tablety (zodpovedá 100 - 300 mg ibuprofenu)

do 9 tabliet (zodpovedá 900 mg ibuprofenu)


Odstup medzi jednotlivými dávkami je 6 - 8 hodín. Tablety sa podľa potreby užívajú maximálne trikrát denne.


Tableta sa položí na jazyk, nechá sa voľne rozpustiť a potom sa prehltne; liek nie je potrebné zapiť vodou. Tablety nehryzte.


U pacientov so zvýšenou žalúdočnou citlivosťou sa odporúča užívať Nurofen pre deti Active počas jedla.


Ak máte dojem, že účinok Nurofenu pre deti Active je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak dieťa užije viac Nurofenu pre deti Active, ako má

Ak máte podozrenie na predávkovanie liekom Nurofen pre deti Activealebo ide o náhodné užitie lieku dieťaťom, ihneď informujte lekára.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hlásené boli nasledujúce vedľajšie účinky:


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov)

 • reakcie z precitlivenosti (príznakmi môžu byť opuch tváre, jazyka a hrtana, dýchavičnosť, krátkodobé zastavenie dýchania, zrýchlený pulz srdca, nízky krvný tlak (anafylaxia); angioedém alebo závažný šok (môže sa vyznačovať bolesťou brucha, horúčkou, triaškou, nevoľnosťou a vracaním);

 • zhoršenie astmy a zúženie dýchacích ciest (bronchospazmus);

 • bolesť brucha, nevoľnosť, ťažkosti s trávením;

 • bolesť hlavy;

 • rôzne kožné vyrážky.


Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov)

 • hnačka, plynatosť, zápcha a vracanie;

 • aseptická meningitída (zápal mozgových blán);

 • olupovanie kože, vypadávanie vlasov a iné kožné poruchy (exfoliatívna dermatitída, fotosenzitívna dermatitída, makulopapulózna vyrážka);

 • mozgovocievne príhody, nízky krvný tlak, búšenie srdca;

 • suchosť očí a úst, vredy na ďasnách, nádcha, poruchy sluchu.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov)

 • vred žalúdka, perforácia alebo krvácanie v tráviacom trakte, zápal žalúdka a iné poruchy tráviaceho traktu (meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída);

 • závrat, nervozita, zvonenie v ušiach, depresia, ospalosť, nespavosť, podráždenosť, ťažkosti so sústredením, citová nestabilita, záchvaty;

 • zlyhávanie obličiek, zmeny v množstve produkovaného moču, zápal obličiek, krv v moči a iné poruchy obličiek (papilárna nekróza, cystitída, tubulárna nekróza);

 • poruchy pečene (zápal pečene, žltačka), nekróza pečene, nedostatočná funkcia pečene;

 • zápal podžalúdkovej žľazy, dvanástnika, pažeráka;

 • poruchy krvotvorby; prvými znakmi sú: horúčka, bolesť hrdla, povrchové vriedky v ústach, príznaky podobné chrípke, závažná vyčerpanosť, krvácanie z nosa a kože, nevysvetliteľné krvácanie a podliatiny;

 • závažné formy kožných reakcií (vrátane Stevensovho‑Johnsonovho syndrómu, multiformného erytému a toxickej epidermálnej nekrolýzy);

 • rozmazané videnie, zmeny vizuálneho vnímania farieb a iné očné poruchy;

 • u pacientov s poruchami imunitného systému: aseptická meningitída, ktorá sa môže prejavovať ako stuhnutosť šije, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, horúčka alebo dezorientácia.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ NUROFEN PRE DETI ACTIVE


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Nurofen pre deti Active obsahuje

 • Liečivo je 100 mg ibuprofenu v jednej tablete na rozpustenie v ústach.

 • Ďalšie zložky sú etylcelulóza, oxid kremičitý vyzrážaný, hypromelóza, manitol, aspartam, sodná soľ kroskarmelózy, jahodová aróma, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Nurofen pre deti Active a obsah balenia

Biele až sivobiele okrúhle tablety.


Liek je dostupný v baleniach po 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30 tabletách.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road , SL1 3UH Slough, Veľká Británia


Výrobca

Ethypharm Industries,Chateauneuf-en-Thymerais, Francúzsko

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Veľká Británia


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s.r.o.

Atrium Flora, Budova C

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Česká republika

Tel.: +420 227 110 141


Táto písomná informácia pre používateľabola naposledy aktualizovaná v 08/2014.

6

NUROFEN pre deti Active

Súhrn údajov o lieku


Súhrn charakteristických vlastností lieku

 1. NÁZOV LIEKU

NUROFEN pre deti Active

orodispergovateľné tablety


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 100 mg ibuprofenu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta.


Biele až sivobiele okrúhle tablety.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


 1. Terapeutické indikácie


Nurofen pre deti Active sa používa na zníženie horúčky a tlmenie miernych až stredne silných bolestí, ako sú bolesti hrdla, zubov, uší, hlavy a pri úrazoch (podvrtnutia).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liek je určený len na perorálne a krátkodobé použitie.


Tableta sa položí na jazyk, nechá sa voľne rozpustiť a potom sa prehltne; liek nie je potrebné zapiť vodou.


Liek nie je určený pre deti do 6 rokov.


Liečba horúčky a bolesti: Denná dávka Nurofenu pre deti Active je 20 – 30 mg/kg telesnej hmotnosti rozdelená do niekoľkých dávok.


Deti vo veku od 6 do 9 rokov:

Na úvod sa podajú 1 – 2 tablety, maximálne trikrát denne.

Počas 24 hodín sa nesmie podať viac ako 6 tabliet.


Deti vo veku od 10 do 12 rokov:

Na úvod sa podajú 1 – 3 tablety, maximálne trikrát denne.

Počas 24 hodín sa nesmie podať viac ako 9 tabliet.


Ak je u detí a u dospievajúcich potrebné podávať tento liek dlhšie ako 3 dni alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, musíte vyhľadať lekára.


U pacientov s gastrointestinálnymi problémami sa odporúča užívať liek počas jedla.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na ibuprofen alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • Pacienti, u ktorých sa predtým prejavili hypersenzitívne reakcie (napr. astma, rinitída, angioedém alebo urtikária) ako odpoveď na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné antiflogistiká (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs).

 • Aktívny alebo rekurentný peptický vred / hemorágia v anamnéze (dve alebo viac zreteľných epizód, alebo potvrdený vred alebo krvácanie).

 • Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v anaméze, súvisiace s predchádzajúcou terapiou NSAIDs.

 • Závažné zlyhávanie srdca, zlyhávanie obličiek alebo pečene.

 • Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).

 • Súbežné užívanie s NSAIDs, vrátane špecifických inhibítorov cyklooxygenázy-2: zvýšené riziko nežiaducich reakcií.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej doby potrebnej na zvládnutie symptómov.


Starší pacienti majú zvýšenú frekvenciu nežiaducich reakcií na NSAIDs, najmä gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť fatálne.


Dýchacia sústava:

U pacientov s bronchiálnou astmou alebo alergickým ochorením alebo s týmito ochoreniami v anamnéze môže dôjsť k bronchospazmu.


Iné NSAIDs:

Je potrebné zabrániť súbežnému užívaniu Nurofenu pre deti Active s inými NSAIDs vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.


SLE a zmiešané ochorenie spojivového tkaniva:

Systémový lupus erythematosus a zmiešané ochorenie spojivového tkaniva, zvýšené riziko aseptickej meningitídy.


Obličky:

Poškodenie obličiek rovnako ako aj funkcie obličiek sa môžu zhoršiť. U dehydratovaných detí a dospievajúcich existuje riziko poškodenia obličiek.


Pečeň:

Porucha funkcie pečene.


Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky:

Pred začiatkom liečby u pacientov s hypertenziou a/alebo so zlyhávaním srdca je potrebná opatrnosť (konzultácia s lekárom alebo lekárnikom), pretože v súvislosti s liečbou NSAIDs boli hlásené retencia tekutín, hypertenzia a edém.


Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že užívanie ibuprofenu, obzvlášť liečba vysokými dávkami (2 400 mg/deň) a dlhodobá liečba, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických príhod (napr. infarkt myokardu alebo mozgová príhoda). Vo všeobecnosti, epidemiologické štúdie nenasvedčujú zvýšenému riziku infarktu myokardu pri nízkych dávkach ibuprofenu (napr. 1 200 mg denne).


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

NSAIDs sa majú podávať s opatrnosťou u pacientov s gastrointestinálnymi ochoreniami v anamnéze (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), pretože môže dôjsť k exacerbácii tohto ochorenia (pozri časť 4.8).


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia a perforácia, ktoré môžu byť smrteľné, sa zaznamenali u všetkých NSAIDs kedykoľvek počas liečby, a to s varovnými príznakmi alebo bez nich, alebo predchádzajúcej anamnézy závažných gastrointestinálnych príhod.


Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie či perforácie sa zvyšuje so zvyšujúcimi sa dávkami NSAIDs a u pacientov s vredovou chorobou v anamnéze , obzvlášť ak bola komplikovaná s krvácaním alebo perforáciou (pozri časť 4.3) a u starších pacientov. U takýchto pacientov treba začať liečbu s najnižšou možnou dávkou.


Pacienti s gastrointestinálnou toxicitou v anamnéze, najmä starší pacienti, majú hlásiť akékoľvek nezvyčajné abdominálne príznaky (najmä GI krvácania), obzvlášť na začiatku liečby.Opatrnosť je potrebná u pacientov liečených súbežne liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania, ako sú perorálne kortikosteroidy, antikoagulanciá ako warfarín, selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo antiagregačné lieky ako je kyselina acetylsalicylová (pozri časť 4.5).

Ak sa u pacientov liečených liekom Nurofen pre deti Active objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liečba sa má vysadiť.


Koža:

V súvislosti s užívaním NSAIDs boli veľmi zriedkavo hlásené závažné kožné reakcie a to exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, niektoré z nich fatálne (pozri časť 4.8). Zdá sa, že najvyššie riziko týchto reakcií je na začiatku liečby; väčšina z nich sa objavila v prvom mesiaci liečby. Nurofen pre deti Active má byť vysadený pri prvom výskyte kožnej vyrážky, mukóznych lézií alebo iných prejavov hypersenzitivity.


Nurofen pre deti Active obsahuje aspartam, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Každá orodispergovateľná tableta obsahuje 7 mg fenylalanínu. Opatrne preto treba postupovať u pacientov s fenylketonúriou alebo pri intolerancii fenylalanínu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ibuprofen (rovnako ako iné NSAIDs) sa nemá užívať v kombinácii:

 • s kyselinou acetylsalicylovou: zvýšené riziko nežiaducich reakcií (pozri časť 4.4);

 • s inými NSAIDs, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2: vyhnite sa užívaniu dvoch alebo viacerých NSAIDs, pretože to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4);

 • s glukokortikoidmi a alkoholom: zvýšené riziko nežiaducich reakcií v gastrointestinálnom trakte.


Ibuprofen (rovnako ako iné NSAIDs) sa má užívať opatrne v kombinácii:

 • s kortikosteroidmi: zvýšené riziko gastrointestinálnych vredov alebo krvácania (pozri časť 4.4);

 • s antihypertenzívami a diuretikami: NSAIDs môžu znížiť účinky týchto liečiv; diuretiká môžu zvýšiť riziko nefrotoxicity NSAIDs;

 • s antiagregačnými látkami a SSRI: zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4);

 • so srdcovými glykozidmi: NSAIDs môžu zhoršovať zlyhávanie srdca, znižovať GFR a zvyšovať plazmatické hladiny glykozidu;

 • s antikoagulanciami: NSAIDs môžu zvyšovať účinky antikoagulancií, ako je warfarín (pozri časť 4.4);

 • s lítiom: existuje dôkaz o možných zvýšeniach plazmatických hladín lítia;

 • s metotrexátom: existuje možnosť zvýšenia plazmatických hladín metotrexátu;

 • so zidovudínom: existujú dôkazy predĺženej doby krvácania u pacientov, ktorí sú liečení súbežne so zidovudínom a ibuprofenom.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvňovať graviditu a/alebo vývoj embrya alebo plodu. Údaje z epidemiologických štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu a malformácií srdca a gastroschízy po užívaní inhibítorov syntézy prostaglandínov na začiatku gravidity. Absolútne riziko kardiovaskulárnych malformácií bolo zvýšené z menej ako 1 % na približne 1,5 %. Riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie. U zvierat podávanie inhibítorov syntézy prostaglandínov ukázalo zvýšenie pre- a postimplantačných strát a fetálno-embryonálnu letalitu. Naviac u zvierat, ktoré dostávali počas organogenézy inhibítory syntézy prostaglandínov, bola popísaná zvýšená incidencia rôznych malformácií, vrátane kardiovaskulárnych. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, ibuprofen sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity.


Ak ibuprofen užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra gravidity, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.


Počas tretieho trimestra gravidity môžu všetky inhibítory syntézy prostaglandínov vystaviť

plod:

 • kardiopulmonárnej toxicite (s rizikom predčasného uzatvorenia fetálneho ductus arteriosus s možnou perzistentnou pľúcnou hypertenziou);

 • renálnej dysfunkcii, ktorá môže progredovať do poškodenia obličiek s oligo-hydramniónom.

matku a plod na konci gravidity:

 • možnému predĺženiu krvácania, antiagregačnému účinku, ktorý sa môže vyskytnúť aj po veľmi nízkych dávkach;

 • inhibícii kontrakcií maternice rezultujúcich do oneskoreného alebo predĺženého pôrodu.


V dôsledku toho je ibuprofen kontraindikovaný počas tretieho trimestra gravidity.


Laktácia:

Ibuprofen sa vylučuje do materského mlieka vo veľmi nízkych koncentráciách a je nepravdepodobné, že by negatívne ovplyvňoval dojčené dieťa. Všeobecne preto nie je potrebné prerušiť dojčenie počas krátkodobého užívania v prípade miernych až stredne ťažkých bolestí hlavy a pri horúčke pri podávaní odporúčaných dávok.


Fertilita:

Existujú obmedzené údaje o tom, že liečivá, ktoré inhibujú syntézu cyklooxygenázy/prostaglandínov, môžu poškodiť fertilitu u žien ovplyvnením ovulácie. Tento vplyv je po vysadení liečby reverzibilný (pozri časť 4.4).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Pri odporúčaných dávkach a trvaní liečby má tento liek žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované nasledovne:

Veľmi časté: 1/10

Časté: 1/100 až <1/10

Menej časté: 1/1 000 až <1/100

Zriedkavé: 1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000, vrátane izolovaných hlásení.


Po liečbe ibuprofenom sa zaznamenali hypersenzitívne reakcie. Medzi ne môžu patriť:

a) nešpecifické alergické reakcie a anafylaxia

b) reaktivita respiračného systému, napr. astma, zhoršenie astmy, bronchospazmus, dyspnoe

c) rôzne kožné ochorenia, vrátane vyrážok rôzneho typu, pruritus, urtikária, purpura, angioedém a zriedkavejšie bulózne dermatózy (vrátane epidermálnej nekrolýzy a multiformného erytému).


Zoznam nasledujúcich nežiaducich účinkov sa týka tých, ktoré sa vyskytli v súvislosti s dávkami ibuprofenu dostupnými bez lekárskeho predpisu, na krátkodobé použitie. Ďalšie nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť pri liečbe chronických ochorení, pri dlhodobej liečbe.


Hypersenzitívne reakcie:

Menej časté: hypersenzitívne reakcie. Symptómami môžu byť opuch tváre, jazyka a hrtana, dyspnoe, apnoe, tachykardia, hypotenzia, (anafylaxia). Angioedém alebo závažný šok – syndróm sa môže vyznačovať bolesťou brucha, horúčkou, triaškou, nauzeou a vracaním.

Zhoršenie astmy a bronchospazmus.

Hepatotoxicita a aseptická meningitída, ktoré sa vyskytujú menej často, môžu byť tiež hypersenzitívnymi reakciami.


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

Najčastejšie pozorované nežiaduce udalosti sú gastrointestinálneho charakteru.

Menej časté: bolesť brucha, nauzea, dyspepsia.

Zriedkavé: hnačka, flatulencia, zápcha a vracanie.

Veľmi zriedkavé: peptický vred, perforácia alebo gastrointestinálna hemorágia, meléna, hemateméza, niekedy fatálna, predovšetkým u starších osôb. Ulcerózna stomatitída, gastritída.

Zhoršenie ulceróznej kolitídy a Crohnova choroba (časť 4.4).

Gastrická pyróza.


Poruchy nervového systému:

Menej časté: bolesť hlavy.

Zriedkavé: aseptická meningitída – zaznamenali sa jednotlivé prípady.

Veľmi zriedkavé: závrat, nervozita, tinitus, depresia, ospalosť, insomnia, podráždenosť, ťažkosti so sústredením, emočná nestabilita, záchvaty.


Poruchy obličiek a močových ciest:

Veľmi zriedkavé: akútne renálne zlyhanie, papilárna nekróza, predovšetkým pri dlhodobom užívaní, spojené so zvýšenou hladinou sérovej močoviny a edémom.

Ibuprofen môže vyvolať cystitídu a haematúriu, intersticiálnu nefritídu, nefritický syndróm, oligúriu, tubulárnu nekrózu, glomerulonefritídu, zmenu renálnej funkcie v pokoji, polyúriu.


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Veľmi zriedkavé: poruchy pečene, predovšetkým pri dlhodobej liečbe, vrátane hepatotoxicity, hepatitídy, žltačky, zmien funkcie pečene v pokoji, pankreatitída, duodenitída, ezofagitída, hepato-renálny syndróm, nekróza pečene, insuficiencia pečene.


Poruchy krvi a lymfatického systému:

Veľmi zriedkavé: hematopoetické poruchy (anémia, neutropénia, aplastická anémia, hemolytická anémia, eozinofília, zníženie hemoglobínu a hematokritu, leukopénia, trombocytopénia, pancytopénia, agranulocytóza). Prvými znakmi sú: horúčka, bolesť hrdla, povrchové vriedky v ústach, symptómy podobné chrípke, závažná vyčerpanosť, krvácanie z nosa a kože, nevysvetliteľné krvácanie a podliatiny.

Reverzibilná agregácia krvných doštičiek, alveolitída; pľúcna eozinofília, pankreatitída.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Menej časté: rôzne kožné vyrážky.

Veľmi zriedkavé: môžu sa vyskytnúť závažné formy kožných reakcií, ako sú bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, multiformného erytému a toxickej epidermálnej nekrolýzy.

Zriedkavo olupovanie kože, alopécia, exfoliatívna dermatitída, fotosenzitívna dermatitída, makulopapulózna vyrážka.


Poruchy imunitného systému:

U pacientov s existujúcimi poruchami imunitného systému (ako je systémový lupus erythematosus, zmiešané ochorenie spojivového tkaniva) sa počas liečby ibuprofenom pozorovali jednotlivé prípady symptómov aseptickej meningitídy, ako je stuhnutosť šije, bolesť hlavy, nauzea, vracanie, horúčka alebo dezorientácia.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti:

V súvislosti s liečbou NSAIDs sa zaznamenal edém, hypertenzia a zlyhanie srdca.

Údaje z klinického skúšania a epidemiologické údaje naznačujú, že užívanie ibuprofenu (predovšetkým vo vysokých dávkach 2 400 mg denne) a v dlhodobej liečbe môže súvisieť s malým zvýšením rizika arteriálnych trombotických udalostí (napríklad infarkt myokardu alebo mozgová príhoda).

Zriedkavo: cerebrovaskulárne príhody, hypotenzia, kongestívna insuficiencia srdca u pacientov s oslabenou srdcovou funkciou, palpitácie.


Poruchy oka:

Veľmi zriedkavé: rozmazané videnie, zmeny vizuálneho vnímania farieb, toxická amblyopia, epizódy očných zmien s následnými vizuálnymi poruchami.


Ostatné:

Vplyv na endokrinný systém a na metabolizmus, zníženie chuti do jedla.

Zriedkavo: suchosť očí a úst, gingiválne vredy, rinitída, poruchy sluchu.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Medzi symptómy možno zahrnúť nauzeu, vracanie, závraty, bolesti brucha, bolesti hlavy, ospalosť, nystagmus, rozmazané videnie, tinnitus a zriedka hypotenziu, metabolickú acidózu, zlyhávanie obličiek a zriedkavo stratu vedomia.


Aj veľké predávkovanie sa vo všeobecnosti dobre znáša, ak neboli užité aj iné lieky. Nie je známe špecifické antidotum, preto sa odporúča podporná terapia. Liečba spočíva vo vykonaní výplachu žalúdka, v prípade potreby korekcie elektrolytov.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum, analgetikum,

ATC kód: M01AE01


Ibuprofen je derivát kyseliny propiónovej, nesteroidové antireumatikum (NSAID) s dobrým protizápalovým a antipyretickým účinkom. V nižších dávkach pôsobí analgeticky, vo vyšších protizápalovo. Protizápalový účinok je daný neselektívnou inhibíciou cyklooxygenázy s následnou inhibíciou biosyntézy prostaglandínov. Zápal je zmierňovaný zníženým uvoľňovaním mediátorov zápalu z granulocytov, bazofilov a žírnych buniek. Ibuprofen znižuje citlivosť ciev voči bradykinínu a histamínu, ovplyvňuje produkciu lymfokínov v T lymfocytoch a potláča vazodilatáciu. Reverzibilne inhibuje agregáciu krvných doštičiek.


Klinická účinnosť ibuprofenu sa dokázala pri bolestiach hlavy, zubov, menštruačných bolestiach, horúčke, ďalej u pacientov s bolesťami a horúčkou pri chrípke a prechladnutí, v prípade bolesti hrdla, svalovej bolesti alebo bolesti pri zranení mäkkých tkanív, pri bolestiach chrbtice a pooperačných bolestiach.


Experimentálne údaje naznačujú, že ibuprofen môže inhibovať účinok nízkej dávky kyseliny acetylsalicylovej na agregáciu doštičiek, keď sa podávajú súčasne. V jednej štúdii, keď sa jednorazová dávka ibuprofenu 400 mg užila buď 8 hodín pred podaním kyseliny acetylsalicylovej v liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním (81 mg), alebo do 30 minút po jej podaní, došlo k zníženému účinku KAS na tvorbu tromboxánu a na agregáciu krvných doštičiek. Avšak limitácie týchto údajov a neistoty extrapolácie údajov ex vivo na klinickú situáciu naznačujú, že žiadne jednoznačné závery nie je možné urobiť pre pravidelné užívanie ibuprofenu a že žiadny klinicky významný účinok sa nepovažuje za pravdepodobný pre príležitostné použitie ibuprofenu.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Nurofen pre deti Active sa skladá z granúl ibuprofenu, ktorého vlastná chuť je prekrytá. Tieto granuly sú stlačené do tabliet. Po vložení na jazyk s tableta rýchlo rozpúšťa a uvoľňujú sa ibuprofenové granuly.


Keď sa granuly dostanú do žalúdka, rýchlo sa rozpúšťajú v žalúdkovej šťave a uvoľňuje sa predovšetkým nedisociovaná kyselina ibuprofenová, ktorá jediná sa úplne vstrebáva cez sliznicu žalúdka do plazmy.


Ibuprofen sa po podaní rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu a vo veľkej miere sa viaže na plazmatické bielkoviny. Difunduje do synoviálnej tekutiny.


Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú priemerne za 2,25 hodiny po podaní. Podanie lieku spolu s jedlom môže oddialiť dosiahnutie maximálnej plazmatickej koncentrácie.


Ibuprofen sa metabolizuje v pečeni na dva hlavné metabolity, ktoré sú spolu so zanedbateľným množstvom nezmeneného ibuprofenu vylučované obličkami v pôvodnej forme alebo vo forme konjugátov. Exkrécia obličkami je rýchla a úplná.


Biologický polčas eliminácie je približne 2 hodiny.


U starších osôb sa nepozorovali významné zmeny vo farmakokinetickom profile ibuprofenu.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxicita ibuprofenu v experimentálnych štúdiách na zvieratách sa prejavovala léziami a ulceráciami gastrointestinálneho traktu. Ibuprofen nevykazoval mutagénny potenciál in vitro a nebol karcinogénny u myší a potkanov. V experimentálnych štúdiách sa preukázalo, že ibuprofen prechádza placentárnou bariérou, neexistujú však žiadne dôkazy o jeho teratogénnom pôsobení.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


etylcelulóza, oxid kremičitý vyzrážaný, hypromelóza, manitol, aspartam, sodná soľ kroskarmelózy, jahodová aróma, magnéziumstearát


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Druh obalu: blister Al/PVC-Al-PAD, papierová škatuľka


Veľkosť balenia: 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 30 tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road

SL1 3UH Slough

Veľká Británia


8. Registračné číslo


29/0254/05-S


9. Dátum prvej registrácie / Predĺženie registrácie


3. 9. 2005/ 4.11. 2010


10. Dátum revízie textu


August 2014

8

NUROFEN pre deti Active