+ ipil.sk

OCAROX 12,5 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.:2013/03541

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/02259

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05110

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07729


Písomná informácia pre používateľa


OCAROX 6,25 mg filmom obalené tablety
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety
OCAROX 25 mg filmom obalené tablety


karvedilol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže im uškodiť, dokonca aj vtedy, ak majú rovnaké príznaky ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je OCAROXa na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OCAROX

 3. Ako užívať OCAROX

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať OCAROX

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je OCAROX a na čo sa používa


OCAROX patrí skupiny liekov nazývaných beta-blokátory, ktoré uvoľňujú a rozširujú cievy. Uľahčuje to prácu srdca pri pumpovaní krvi do celého tela a znižuje krvný tlak a námahu srdca.


OCAROX sa používa:

 • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia),

 • na liečbu bolestí v hrudníku, ktoré sa vyskytujú, ak sa zúžia cievy zásobujúce srdce krvou bohatou na kyslík a srdcový sval dostáva menej kyslíka (angína pektoris),

 • na liečbu oslabeného srdcového svalu (zlyhanie srdca) v kombinácii s inými liekmi.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, akoňužijete OCAROX


Neužívajte OCAROX:

 • Ak ste alergický (precitlivený) na karvedilol alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • Ak ste mali sipot spôsobený astmou alebo inými ochoreniami pľúc,

 • Ak vám oznámili, že máte veľmi závažné zlyhanie srdca a zadržiavanie tekutín (opuch), liečený injekciami liekov do žíl (intravenózne),

 • Ak máte ochorenie pečene,

 • Ak vám oznámili, že máte veľmi nízku srdcovú frekvenciu,

 • Ak máte veľmi nízky krvný tlak,

 • Ak vám oznámili, že máte stav nazývaný Prinzmetalova angína,

 • Ak máte neliečený feochromocytóm (nádor vychádzajúci z buniek drene nadobličky, spôsobujúci vysoký krvný tlak),

 • Ak máte vážnu poruchu acidobázickej rovnováhy (metabolickou acidózou),

 • Ak máte zlý krvný obeh v rukách a nohách, výsledkom čoho je pocit chladu a bolesť v nich,

 • Ak máte určitú blokádu prevodného systému srdca (AV blok II alebo III stupňa) (ak nie je zavedený kardiostimulátor) alebo SA blok),

 • Ak sa aktuálne liečite injekciami verapamilu alebo diltiazému (používané na liečbu vysokého krvného tlaku alebo problémov so srdcom),


Ak sa na vás vzťahuje čokoľvek z vyššie uvedeného , neužívajte karvedilol.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať OCAROX, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak

 • vám povedali, že máte akékoľvek srdcové problémy

 • máte alebo ste niekedy mali problém s pečeňou, obličkami alebo štítnou žľazou,

 • máte cukrovku. OCAROX môže maskovať vaše obvyklé príznaky nízkej hladiny cukru v krvi,

 • máte ochorenie kože zvané psoriáza,

 • máte zlý krvný obeh v rukách, chodidlách alebo lýtkach, prípadne Raynaudov fenomén,

 • máte alebo ste niekedy mali vážne alergické reakcie alebo podstupujete desenzibilizačnú terapiu pri akomkoľvek type vážnej alergie,

 • používate kontaktné šošovky, pretože karvedilol môže spôsobiť, že oči sú suchšie ako obvykle.


Iné lieky a OCAROX

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Podávanie karvedilolu:

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo rastlinné lieky. Buďte obzvlášť opatrný a oznámte to vášmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z nasledovných liekov:

 • Lieky používané na liečbu nepravidelného srdcového tepu (napr. diltiazem, verapamil alebo amiodarón),

 • Nitrátové lieky na liečbu angíny (napr. izosorbit-mononitrát alebo glycerol-trinitrát),

 • Lieky používané pri zlyhaní srdca (napr. Digoxin),

 • Iné lieky na vysoký krvný tlak (napr. doxazosín, rezerpín, amlodipín alebo indoramín),

 • Lieky na liečbu depresie alebo iných psychických problémov (napr. fluoxetín, tricyklické antidepresíva, barbituráty, fenotiazíny, haloperidol alebo inhibítory monoaminoooxidázy (MAOI)),

 • Lieky zabraňujúce odmietnutie orgánov telom po transplantácii (napr. cyklosporín),

 • Lieky znižujúce hladinu cukru v krvi ako perorálne (ústami užívané) lieky na liečbu cukrovky alebo inzulín,

 • Lieky na zníženie krvného tlaku alebo lieky na migrénu (napr. klonidín alebo ergotamín),

 • Niektoré lieky proti bolesti ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) (napr. ibuprofén alebo diklofenak),

 • Lieky používané pri substitučnej hormonálnej terapii (napr. estrogény),

 • Kortikosteroidy používané na potlačenie protizápalovej alebo alergickej reakcie (napr. prednizolón),

 • Lieky na liečbu bakteriálnych infekcií (napr. rifampicín alebo erytromycín),

 • Lieky na liečbu žalúdočných vredov, pálenia záhy alebo refluxu (spätnému toku) žalúdočnej kyseliny (napr. cimetidín),

 • Lieky používané pri plesňových infekciách (napr. ketokonazol),

 • Lieky niekedy používané pri upchanom nose, kašli a nachladení (napr. efedrín alebo pseudoefedrín),


Ak potrebujete podstúpiť operáciu s anestéziou (narkózou), oznámte lekárovi v nemocnici, že užívate OCAROX.


OCAROX a jedlo, nápoje a alkohol

OCAROX zapíjajte vodou.


Ak užívate OCAROX pri zlyhaní srdca, užívajte ho s vodou pri jedle (pozri časť3 Ako užívať OCAROX).


Počas užívania OCAROXU nepite alkohol, pretože to môže účinky alkoholu zhoršovať.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, neužívajtetento liek, kým sa neporadíte s lekárom. Ak užívate tento liek a otehotniete, ihneď to oznámte lekárovi.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Predtým, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas užívania OCAROXU môžete pociťovať závrat alebo únavu. Najskôr sa to vyskytne na začiatku terapie, alebo pri zvýšení dávky. Ak k tomu dôjde, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje. Nepite alkohol, pretože to môže zhoršiť tieto príznaky. Ak máte pochybnosti, alebo potrebujete viac informácií, poraďte sa so svojím lekárom.


OCAROXOCAROX obsahuje laktózu a sacharózu (typy cukrov). Ak vám lekár povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, pred užitím lieku sa poraďte s lekárom.


3. Ako užívať OCAROX

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


OCAROX treba prehltnúť a zapiť vodou.


Vysoký krvný tlak

Dospelí:Zvyčajná dávka je 12,5 mg raz denne počas prvých dvoch dní. Potom sa dávka zvýši na 25 mg raz denne. Lekár môže v prípade potreby dávku postupne zvyšovať v intervaloch dva týždne alebo viac. Maximálna odporúčaná denná dávka je 50 mg (maximálna odporúčaná jednotlivá dávka je 25 mg).


Starší pacienti: Váš lekár zvyčajne začne liečbu s 12,5 mg raz denne a bude s týmto dávkovaním pokračovať počas celej liečby. Lekár môže v prípade potreby dávku postupne zvyšovať v intervaloch dva týždne alebo viac.


Angína pektoris

Dospelí: Zvyčajná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní. Potom sa dávka zvýši na 25 mg dvakrát denne. Lekár môže v prípade potreby dávku postupne zvyšovať v intervaloch dva týždne alebo viac až na maximálne 100 mg raz denne v dvoch dávkach.


Starší pacienti: Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní. Potom môže byť dávka zvýšená na 25 mg dvakrát denne, čo je odporúčaná maximálna denná dávka.


Zlyhanie srdca

Dospelí a starší pacienti: Pre liečbu stabilného zlyhania srdca treba tablety užívať dvakrát denne, ráno a večer, s jedlom, aby sa znížili vedľajšie účinky.


Počiatočná dávka je 3,125 mg dvakrát denne počas prvých dvoch týždňov. Lekár bude potom postupne zvyšovať silu tabliet, ktoré užívate v intervaloch dva týždne alebo viac až kým nedosiahne dávku, ktorá je pre vás optimálna.


Ak máte telesnú hmotnosť nižšiu ako 85 kg, maximálna odporúčaná dávka je 25 mg dvakrát denne, ak je vyššia ako 85 kg, lekár môže dávku zvýšiť až na 50 mg dvakrát denne.


Pri liečbe srdcového zlyhania sa odporúča, aby vašu liečbu Carvedilolom Aurobindo začal a starostlivo sledoval špecializovaný nemocničný lekár.


Ak ste užívanie Carvedilolu Aurobindo zastavili na dlhšie ako dva týždne, budete sa musieť vrátiť k východiskovej dávke a postupne ju opäť zvyšovať.


Niekedy sa vaše zlyhanie srdca zhorší počas užívania Carvedilolu Aurobindo, predovšetkým na začiatku liečby. Prejaví sa to zintenzívnením príznakov (napr. únava, dýchavičnosť) a znakmi zadržiavania tekutín (napr. prírastok telesnej hmotnosti a opúchanie nôh).


Ak sa vaše symptómy či stav zhorší počas užívania OCAROXU, oznámte to lekárovi, pretože bude treba zmeniť dávkovanie buď iných liekov, alebo Carvedilolu Aurobindo.


Počas užívania OCAROXU sa uistite, že pokračujete vo vašej ďalšej liečbe srdcového zlyhania podľa odporúčaní lekára.


Pacienti so zhoršenou funkciou pečene

V závislosti od vášho stavu vám lekár môže znížiť dávky v porovnaní s vyššie odporúčanými.


Deti a dospievajúci (mladší ako 18 rokov)

OCAROX nie je odporúčaný pre túto vekovú skupinu.


Ak užijete viac Carvedilolu Aurobindo, ako máte

Ak náhodne užijete príliš mnoho tabliet, ihneď informujte lekára alebo navštívte najbližšiu pohotovosť v nemocnici. Budete mať závraty, pocit na vracanie, pocit omdlenia, ťažkosti s dýchaním/dýchavičnosť, budete veľmi ospalý alebo budete mať kŕče.


Ak zabudnete užiť OCAROX

Ak zabudnete užiť dávku, nemajte starosti. Hneď, ako si spomeniete, užite novú dávku za predpokladu, že ešte nie je čas na ďalšiu dávku. Vašu ďalšiu tabletu užite v normálnom čase, ale neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.


Ak prestanete užívať OCAROX

OCAROX nevysadzujte náhle bez konzultácie s lekárom. Ak tablety náhle prestanete užívať, môžu sa prejaviť vedľajšie účinky. Lekár vám poradí, ako postupne znižovať dávku a potom liek prestať užívať. Ak užívate taktiež liek zvaný klonidín, nikdy sami neukončujte liečbu týmito liekmi, pokiaľ vám to nepovie lekár.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvenciu výskytu možných vedľajších účinkov udáva tabuľka nižšie:


Veľmi časté:

Vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 užívateľov

Časté:

Vyskytujú sa u menej ako 1 z 10, ale viac ako u 1 zo 100 užívateľov

Menej časté:

Vyskytujú sa u menej ako 1 zo 100 užívateľov, ale viac ako u 1 z 1000 užívateľov

Zriedkavé:

Vyskytujú sa u menej ako 1 z 1 000, ale viac ako u 1 z 10 000 užívateľov

Veľmi zriedkavé:

Vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 užívateľov, vrátane ojedinelých prípadov


Väčšina vedľajších účinkov súvisí s veľkosťou dávky a pri znížení dávky, alebo prerušení liečby zmiznú. Niektoré vedľajšie účinky sa môžu prejaviť na začiatku liečby a počas liečby sa spontánne stratia.


Veľmi časté:

 • Závrat

 • Bolesť hlavy

 • Únava

 • Nízky krvný tlak

 • Srdcové zlyhanie


Časté:

 • Bronchitída (zápal priedušiek), zápal pľúc, infekcia horných dýchacích ciest

 • Infekcia močových ciest

 • Pokles počtu červených krviniek

 • Zvýšenie telesnej hmotnosti

 • Zvýšené hladiny cholesterolu

 • Strata kontroly hladiny krvného cukru u diabetikov

 • Depresia, depresívna nálada

 • Poruchy videnia

 • Zníženie slzenie, podráždenie očí

 • Znížená srdcová frekvencia

 • Edém (opuchnutie tela, alebo častí tela), nadbytok tekutín v tele, zvýšené množstvo krvi v tele

 • Závrat pri rýchlom postavení sa

 • Problémy s krvným obehom (k príznakom patria aj studené ruky a chodidlá), stvrdnutie tepien (ateroskleróza), zhoršenie príznakov u pacientov s Raynaudovým ochorením (prsty a palce najprv zmodrajú, potom zbelejú a nakoniec bolestivo sčervenajú) alebo klaudikácia (bolesti v nohách zhoršujúce sa pri chôdzi)

 • Astma a dýchacie problémy

 • Hromadenie tekutiny v pľúcach

 • Hnačka

 • Celkový pocit choroby, vracanie, bolesti žalúdka, problémy s trávením

 • Bolesti (napr. v rukách a nohách)

 • Akútna obličková nedostatočnosť a poruchy funkcie obličiek u pacientov, ktorým tvrdnú tepny a/alebo majú zhoršenú funkciu obličiek

 • Ťažkosti s močením


Menej časté:

 • Poruchy spánku

 • Zmätenosť

 • Omdletie

 • Abnormálne pocity

 • Poruchy prevodného systému srdca, angína pektoris (vrátane bolesti v hrudníku)

 • Určité kožné reakcie (napr. alergická dermatitída, žihľavka, svrbenie a zapálenie kože, zvýšené potenie, psoriatické alebo plochému lišaju podobné kožné lézie, poranenia)

 • Strata vlasov

 • Impotencia


Zriedkavé:

 • Znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia)

 • Sucho v ústach

 • Upchatý nos


Veľmi zriedkavé:

 • Nízky počet bielych krviniek

 • Alergické reakcie

 • Zmeny pri funkčnom teste pečene

 • Nekontrolovateľný únik moču u žien (urinárna inkontinencia).

 • Kožná vyrážka, ktorá môže vytvárať pľuzgiere a vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky ohraničené bledou plochou s tmavým prstencom okolo okraja – multiformný erytém)

 • Celková vyrážka s tvorbou pľuzgierov a olupovanie kože, najmä okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm)

 • Závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné olupovanie kože (viac ako 30 % telesného povrchu – toxická epidermálna nekrolýza)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať OCAROX


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomáhajú chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo OCAROX obsahuje

 • Liečivo je karvedilol. Každá tableta obsahuje 6,25 mg alebo 12,5 mg alebo 25 mg karvedilolu.

 • Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, bezvodý koloidný oxid kremičitý, krospovidón (Typ A), krospovidón (Typ B), povidón 30, sacharóza, magnéziumstearát
  Filmotvorná vrstva tablety:
  makrogol 400, polysorbát 80, oxid titaničitý (E 171), hypromelóza

Ako OCAROX vyzerá a obsah balenia

Filmom obalené tablety

OCAROX 6,25 mg filmom obalené tablety

Filmom obalené tablety, biele až takmer biele, s vyrytým písmenom "F57" na jednej strane a ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety

Filmom obalené tablety, biele až takmer biele, s vyrytým písmenom "F58" na jednej strane a ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


OCAROX 25 mg filmom obalené tablety

Filmom obalené tablety, biele až takmer biele, s vyrytým písmenom "F59" na jednej strane a ryhou na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


PVC/PE /PVDC - Alumínium:

Veľkosť balenia: 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500 a 1000 filmom obalených tabliet.


Fľaštička z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE)s bielym uzáverom z nepriesvitného polypropylénu.

Veľkosť balenia: 30, 50, 60, 100, 250, 500 a 1000 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


Výrobca

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


alebo


Orion Corporation,

Orion Pharma

Orionintie 1,

FI-02200 Espoo,

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: OCAROX 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg, potahované tablety

Dánsko: Carvedilol “Aurobindo”

Fínsko: Carvedilol Orion 6,25 mg/12,5 mg/ 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Nemecko: Carvedilol Aurobindo 3,125 mg/ 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg Filmtabletten

Malta: Carvedilol 3.125 mg/ 6.25 mg/ 12.5 mg/ 25 mg film-coated tablets

Poľsko: Carvedilol Orion

Nórsko: Carvedilol Aurobindo 6.25 mg/ 12.5 mg/ 25 mg tabletter, filmdrasjerte

Portugalsko: Carvedilol Aurobindo

Rumunsko: Carvedilol Aurobindo 3,125 mg/ 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg comprimate

filmate

Slovenská republika: OCAROX 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg filmom obalené tablety

Španielsko: Carvedilol Aurobindo 6.25 mg/25 mg comprimidos

recubiertos con película

Švédsko: Carvedilol Aurobindo 6,25 mg/ 12,5 mg/ 25 mg filmdragerad tablett

Veľká Británia: Carvedilol 3.125 mg/ 6.25 mg/ 12.5 mg/ 25 mg film-coated tablets


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v07/2014.


OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2013/03541

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05110

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.:2014/02259


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ lieku


1. Názov lieKU


OCAROX 6,25 mg filmom obalené tablety
OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety
OCAROX 25 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


OCAROX 6,25 mg filmom obalené tablety:

Každá tableta obsahuje 6,25 mg karvedilolu.
Pomocné látky so známym účinkom: Každá tableta obsahuje 57,25 mg monohydrátu laktózy a 1,250 mg sacharózy.

OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety:

Každá tableta obsahuje 12,5 mg karvedilolu.
Pomocné látkyso známym účinkom: Každá tableta obsahuje 114,5 mg monohydrátu laktózy a 2,5 mg sacharózy.

OCAROX 25 mg filmom obalené tablety:

Každá tableta obsahuje 25 mg karvedilolu.
Pomocné látkyso známym účinkom: Každá tableta obsahuje 229 mg monohydrátu laktózy a 5 mg sacharózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.

OCAROX 6,25 mg filmom obalené tablety
Filmom obalené tablety, biele až takmer biele, s vyrytým písmenom "F57" na jednej strane a ryhou na druhej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety
Filmom obalené tablety, biele až takmer biele, s vyrytým písmenom "F58" na jednej strane a ryhou na druhej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

OCAROX 25 mg filmom obalené tablety
Filmom obalené tablety, biele až takmer biele, s vyrytým písmenom "F59" na jednej strane a ryhou na druhej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Esenciálna hypertenzia.

Chronická stabilná angína pektoris.

Prídavná liečba stredne závažného až závažného stabilného chronického zlyhania srdca.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Používa sa perorálne.


Esenciálna hypertenzia

OCAROX možno použiť samotný na liečbu hypertenzie alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, obzvlášť diuretikami tiazidového typu. Odporúča sa použiť denne jednu dávku, pričom maximálna denná jednotlivá dávka je 25 mg a celkové odporúčané denné maximu je 50 mg.


Dospelí:

Odporúčaná úvodná dávka je 12,5 mg raz denne počas prvých dvoch dní. Liečba potom môže pokračovať pri dávke 25 mg/deň. V prípade potreby dávku možno postupne zvyšovať v intervaloch dva týždne alebo väčších v zriedkavých prípadoch.


Starší pacienti:

Odporúčaná počiatočná dávka pri hypertenzii je 12,5 mg raz denne, čo vyhovuje aj pre trvalú liečbu.


Ak je však pri tejto dávke terapeutická odozva nedostatočná, dávku možno ďalej postupne zvyšovať v intervaloch dva týždne alebo väčších v zriedkavých prípadoch.


Chronická stabilná angína pektoris:

Odporúča sa dávkovanie dvakrát denne.


Dospelí

Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní. Liečba potom môže pokračovať pri dávke 25 mg dvakrát denne. V prípade potreby možno dávku ďalej zvyšovať v intervaloch dva týždne alebo väčších v zriedkavých prípadoch až na odporúčanú maximálnu dennú dávku 100 mg, rozdelenú do dvoch denných dávok (dvakrát denne).


Starší pacienti

Odporúčaná počiatočná dávka je 12,5 mg dvakrát denne počas prvých dvoch dní. Následne liečba pokračuje pri dávke 25 mg dvakrát denne, čo je odporúčaná maximálna denná dávka.


Srdcové zlyhanie:

OCAROX sa podáva v prípade stredne závažného až závažného srdcového zlyhania spolu s ďalšou základnou terapiou diuretikami, ACE inhibítormi, digitalisom a/alebo vazodilatanciami. Pacient má byť klinicky stabilný (žiadna zmena NYHA-triedy, nie je hospitalizovaný kvôli zlyhaniu srdca) a základná terapia musí stabilne prebiehať aspoň 4 týždne pred začatím liečby. Navyše by pacient mal mať zníženú ľavú ventrikulárnu ejekčnú frakciu a srdcová frekvencia by mala byť > 50 úderov za minútu, pričom systolický tlak > 85 mm Hg (pozri časť 4.3).


Počiatočná dávka je 3,125 mg dvakrát denne počas prvých dvoch týždňov. Ak je táto dávka tolerovaná, možno ju postupne zvyšovať v intervaloch nie menších ako dva týždne až na 6,25 mg dvakrát denne, potom na 12,5 mg dvakrát denne a nakoniec na 25 mg dvakrát denne. Dávkovanie treba zvýšiť až na najvyššiu tolerovanú hladinu.


Odporúčané maximálna dávka je 25 mg dvakrát denne u pacientov s telesnou hmotnosťou najmenej 85 kg a 50 mg dvakrát denne u pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 85 kg za predpokladu, že srdcové zlyhanie nie je vážne. Zvyšovanie dávky na 50 mg dvakrát denne treba robiť opatrne pri starostlivom sledovaní pacienta lekárom.


Prechodné zhoršenie symptómov zlyhania srdca sa môže vyskytnúť v počiatočnej fáze liečby alebo v dôsledku zvýšenia dávky, predovšetkým u pacientov so závažným zlyhaním srdca a/alebo pri vysokých dávkach diuretík. Obvykle nie je pritom potrebné liečbu prerušiť, ale nezvyšovať už dávky. Lekár/kardiológ by mal pacienta sledovať dve hodiny po začatí liečby alebo po zvýšení dávky. Pred každým zvýšením dávky treba preskúmať potenciálne symptómy zhoršenia srdcového zlyhania alebo symptómy nadmernej vazodilatácie (napr. funkcie obličiek, telesnú hmotnosť, krvný tlak, srdcová frekvencia a rytmus). Zhoršenie srdcového zlyhania alebo retencia tekutín sa odstraňuje zvýšenými dávkami diuretík, pričom dávka karvedilolu sa nezvyšuje, kým pacient nie je stabilizovaný. Ak dôjde k bradykardii alebo v prípade predĺženia AV prevodu, treba najprv sledovať hladinu digoxínu. Občas môže byť potrebné znížiť dávku karvedilolu alebo dokonca dočasne celú liečbu prerušiť. Aj v týchto prípadoch však možno úspešne pokračovať v titrácii dávok karvedilolu.


Počas úpravy dávkovania treba sledovať renálne funkcie, trombocyty a glukózu (v prípade NIDDM a/alebo IDDM). Po titrácii dávky možno frekvenciu sledovania znížiť.


Ak bola terapia karvedilolom prerušená dlhšie ako dva týždne, terapiu treba opätovne začať s pôvodnou dávkou 3,125 mg dvakrát denne a postupne ju zvyšovať na vyššie uvedenú odporúčanú dávku.


Renálna insuficiencia

Pre každého pacienta treba dávkovanie stanoviť individuálne, avšak farmakokinetické parametre naznačujú, že u pacientov s renálnou insuficienciou nie je potrebné dávku karvedilolu upravovať.


Stredne závažná hepatálna dysfunkcia

Môže byť potrebná úprava dávkovania.


Pediatrická populáci(mladší ako 18 rokov)

Karvedilol sa neodporúča pre deti mladšie ako 18 rokov z dôvodu nedostatku údajov o účinnosti a bezpečnosti.


Starší pacienti

Starší pacienti môžu by citlivejší na účinky karvedilolu a musia by vo väčšej miere starostlivo sledovaní.


Tak ako u iných beta-blokátorov a špeciálne u pacientov s koronárnym ochorením zastavenie terapie si vyžaduje postupné znižovanie dávok (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Tablety treba zapiť primeraným množstvom tekutiny. Odporúča sa, aby pacienti so srdcovým zlyhaním užívali svoju dávku karvedilolu s jedlom, aby sa spomalila jeho absorpcia a znížilo sa riziko ortostatickej hypotenzie.


4.3 Kontraindikácie


 • Precitlivenosť na karvedilol alebo ktorúkoľvek z pomocných látok Carvedilolu Aurobindo uvedených v časti 6.1.

 • Zlyhanie srdca Triedy IV NYHA klasifikácie zlyhania srdca s výraznou retenciou tekutiny alebo preťažením, ktoré vyžaduje intravenóznu inotropnú liečbu.

 • Chronické obštrukčné pľúcne ochorenie s bronchiálnou obštrukciou (pozri časť 4.4).

 • Klinicky významne zhoršená funkcia pečene.

 • Bronchiálna astma.

 • AV blok, stupňa II alebo III (ak nie je zavedený kardiostimulátor).

 • Závažná bradykardia (< 50 úderov za minútu).

 • Syndróm chorého sínusu (vrátane sino-atriálnej blokády)

 • Kardiogénny šok.

 • Významne znížený krvný tlak (systolický tlak pod 85 mmg Hg).

 • Prinzmetalova angína pektoris.

 • Neliečený feochromocytóm.

 • Metabolická acidóza.

 • Vážne poruchy periférneho arteriálneho obehu.

 • Súbežná intravenózna liečba verapamilom alebo diltiazemom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Špeciálne upozornenia pre pacientov so zlyhaním srdca

U pacientov s chronickým zlyhaním srdca treba karvedilol zásadne podávať spolu s diuretikami, ACE inhibítormi, digitalisom a/alebo vazodilatanciami. Liečbu treba začať pod dozorom lekára v nemocnici. Terapiu možno začať iba ak je pacient aspoň 4 týždne stabilizovaný na konvenčnej základnej terapii. Pacienti so závažným zlyhaním srdca, stratou soli alebo objemu, starší pacienti s nízkym základným krvným tlakom musia byť monitorovaní približne 2 hodiny po prvej dávke alebo po zvýšení dávky, pretože hrozí hypotenzia. Hypotenzia spôsobená nadmernou vazodilatáciou sa spočiatku lieči znížením dávky diuretika. Ak symptómy pretrvávajú, možno znížiť dávku ACE inhibítora. Na začiatku terapie alebo počas úpravy dávkovania karvedilolu smerom nahor môže dôjsť k zhoršeniu zlyhania srdca alebo retencii tekutín. V týchto prípadoch treba zvýšiť dávku diuretika. Niekedy však bude potrebné podávanie karvedilolu znížiť alebo prerušiť liečbu karvedilolom. Skôr než sa symptómy vyplývajúce so zhoršenia zlyhania srdca alebo vazodilatáciou spôsobená hypotenzia dostanú pod kontrolu, dávky karvedilolu nezvyšujte.


Počas terapie zlyhania srdca karvedilolom bolo u pacientov s nízkym krvným tlakom (systolický < 100 mm Hg), ischemickým ochorením srdca, generalizovanou aterosklerózou a/alebo existujúcou renálnou insuficienciou pozorované reverzibilné zhoršenie renálnej funkcie. U pacientov so zlyhaním srdca s týmito rizikovými faktormi je potrebné funkciu obličiek sledovať vo fáze úpravy dávkovania karvedilolu. Ak dôjde k významnému zhoršeniu funkcie obličiek musí byť znížená dávka karvedilolu alebo celá terapia zastavená.


Ak sú pacienti so zlyhaním srdca liečení digitalisom, karvedilol sa má užívať opatrne, pretože tak digitalis ako aj karvedilol predlžujú AV čas prevodu (pozri časť 4.5).


Iné všeobecné upozornenia týkajúce sa karvedilolu a beta-blokátorov

Lieky s neselektívnou beta-blokujúcou aktivitou môžu u pacientov s Prinzmetalovou variantnou angínou vyvolať bolesti v hrudníku. U týchto pacientov nie sú v spojení s karvedilolom žiadne skúsenosti, hoci alfa-blokujúca aktivita karvedilolu môže takýmto symptómom zabrániť. U pacientov s podozrením na Prinzmetalovú variantnú angínu treba pri podávaní karvedilolu postupovať opatrne.


Pacienti s chronickým obštrukčným pľúcnym ochorením s tendenciou k bronchospazmom, ktorí nie sú liečení perorálne alebo inhalačne podávaným liekom by mali dostávať karvedilol iba ak výhody prevážia možné riziká. V počiatočnej fáze a vo fáze úpravy dávkovania treba pacientov intenzívne sledovať a v prípade bronchospazmov dávku karvedilolu znížiť.


Karvedilol môže maskovať symptómy a príznaky akútnej hypoglykémie. U pacientov s diabetes mellitus and zlyhaním srdca môže v spojení s karvedilolom občas dochádzať k poškodeniu kontroly hladiny glukózy v krvi. Diabetikov liečených karvedilolom treba preto dôsledne sledovať pomocou pravidelných stanovení krvnej glukózy, predovšetkým vo fáze úpravy hladiny dávkovania a prispôsobiť podľa potreby dávkovanie antidiabetika (pozri časť 4.5). Hladiny krvnej glukózy treba tiež sledovať po dlhšom období hladovania.


Carvedilol môže maskovať prejavy (symptómy a príznaky) tyreotoxikózy.


Karvedilol môže vyvolať bradykardiu. Ak sa pulz zníži na menej ako 55 úderov za minútu a prejavia sa symptómy spojené s bradykardiou, treba zníži dávku karvedilolu.


Ak sa karvedilol užíva súbežne s liekmi blokujúcimi kalciové kanály ako je verapamil a diltiazem, prípadne s inými anti-arytmikami, predovšetkým s amiodarónom, je potrebné sledovať krvný tlak a EKG pacienta. Spoločné intravenózne podávanie treba vylúčiť (pozri časť 4.5).


Cimetidín podávame súbežne iba s opatrnosťou, pretože potencuje účinky karvedilolu (pozri časť 4.5).


Osoby používajúce kontaktné šošovky treba upozorniť na potenciálne zníženú činnosť slzných žliaz.


Opatrnosť pri podávaní karvedilolu je potrebná u pacientov s predošlými vážnymi hypersenzitívnymi reakciami a u tých, ktorí podstupujú desenzibilizačnú terapiu, pretože beta-blokátory môžu zvýšiť tak precitlivenosť na alergény ako aj závažnosť anafylaktických reakcií. Opatrnosť je potrebná aj pri predpisovaní beta-blokátorov pacientom so psoriázou, pretože to môže zhoršiť kožné reakcie.


Podobne je opatrnosť potrebná pri užívaní karvedilolu pacientmi s periférnym vaskulárnym ochorením, pretože beta-blokátory zhoršujú symptómy ochorenia. To isté platí aj u pacientov s Raynaudovým syndrómom, kde tiež môže dôjsť k zvýrazneniu alebo zhoršeniu symptómov.


Pacienti známi tým, že horšie metabolizujú debrizochín, musia byť na začiatku terapie pozorne sledovaní (pozri časť 5.2).


Pretože nie je dostatok klinických skúseností, karvedilol by nemal byť podávaný pacientom s labilnou alebo sekundárnou hypertenziou, ortostázou, akútnym zápalovým ochorením srdca, hemodynamickou relevantnou obštrukciou srdcových chlopní alebo výtokového traktu, periférnym ochorením artérií v konečnom štádiu, súbežnou liečbou s antagonistom α1-receptora alebo agonistom α2-receptora.


Pacienti s feochromocytómom treba pred použitím akéhokoľvek beta-blokátora začať liečbu s alfa‑blokátormi. Hoci karvedilol vykonáva alfa- aj beta-blokádu, neexistuje dostatok skúseností s týmto ochorením a u takýchto pacientov treba postupovať s opatrnosťou.


Pretože má negatívny dromotrópny účinok, opatrnosť je potrebná, ak sa karvedilol podáva pacientom s prvostupňovým AV blokom.


Beta-blokátory znižujú riziko arytmií pri anestézie, zvyšuje sa však aj riziko hypotenzie. Niektoré anestetiká treba preto používať s príslušnou opatrnosťou. Novšie štúdie však naznačujú výhody pri použití beta-blokátorov pri zabránení periooperatívnej kardiálnej morbidity a zníženie výskytu kardiovaskulárnych komplikácií.


Podobne ako u iných beta-blokátorov by sa podávanie karvedilolu nemalo ukončiť náhle. Vzťahuje sa to predovšetkým na pacientov s ischemickým ochorením srdca. Liečbu karvedilolom treba ukončiť postupne počas dvoch týždňov, napr. znižovaním dennej dávky na polovicu každé tri dni. V prípade potreby treba súčasne začať náhradnú terapiu, aby nedošlo k zhoršeniu angíny pektoris.


OCAROX obsahuje monohydrát laktózy a sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie galaktózy, fruktózy, lapónskeho deficitu laktázy alebo zhoršenou absorpciou glukózy‑galaktózy, insuficiencie sacharázy-maltázy nemajú tento liek užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Antiarytmiká.

Boli hlásené jednotlivé prípady porúch prevodu (zriedkavo zhoršenej hemodynamiky) v prípadoch súbežného perorálneho podávania karvedilolu, verapamilu, diltiazemu a/alebo amiodarónu. Tak ako u iných beta-blokátorov treba pri súčasnom podávaní blokátorov kalciového kanála ako typu verapamil alebo diltiazem pozorne sledovať EKG a krvný tlak kvôli riziku poruchy AV prevodu a riziku zlyhania srdca (synergický účinok). Dôsledné monitorovanie je potrebné aj v prípade súbežnej terapie karvedilolom a amiodarónom (perorálne) alebo antiarytmikom triedy I. Boli hlásené bradykardia, zástava srdca a ventrikulárna fibrilácia, ktoré nastali krátko po začatí liečby beta-blokátormi u pacientov liečených amiodarónom. Ak sa súbežne intravenózne podávajú antiarytmiká triedy Ia a triedy Ic existuje riziko zlyhania srdca.


Súbežná liečba rezerpínom, guanetidínom, metyldopou, guanfacínom a inhibítormi monoaminooxidázy (s výnimkou MAO-B inhibítorov) môže viesť k ďalšiemu zníženiu srdcovej frekvencie a hypotenzii. Odporúča sa sledovanie vitálnych funkcií.


Dihydropyridíny.

Pri súčasnom podávaní dihydropyridínov a karvedilolu boli hlásené zlyhanie srdca a závažná hypotenzia, takže je nutné dôsledné monitorovanie.


Nitráty.

Potencujú hypotenzný účinok.


Kardiálne glykozidy.

U hypertenzných pacientov užívajúcich súčasne karvedilol a digoxín bolo pozorované zvýšenie hladiny digoxínu v rovnovážnom stave o približne 16% a digitoxinu približne o 13%. Pri začatí a zastavení terapie, ako aj pri úprave dávkovania sa odporúča monitorovať koncentráciu digoxínu v plazme.


Ďalšie lieky proti zvýšenému krvnému tlaku.

Karvedilol môže potencovať účinky iných súčasne podávaných antihypertenzných látok (napr. antagonistov alfa1-receptora) a liekov s antihypertenzným nežiaducim účinkom ako sú barbituráty, fenotiazíny, tricyklické antidepresíva, vazodilatanciá a alkohol.


Cyklosporín.

Mierny nárast v priemernej minimálnej koncentrácii cyklosporínu bol pozorovaný pri úvodnej liečbe karvedilolom u 21 pacientov s transplantovanou obličkou, trpiacich chronickým vaskulárnym odmietnutím. U asi 30% pacientov bolo nutné znížiť dávku cyklosporínu tak, aby jeho koncentrácia zostala v terapeuticky účinnom rozsahu, kým u ostatných nebola potrebná žiadna úprava. V priemere bola u 20% týchto pacientov dávka cyklosporínu znížená. Kvôli veľkým interindividuálnym rozdielom medzi potrebnými úpravami dávkovania sa odporúča, aby sa koncentrácia cyklosporínu starostlivo sledovala po úvodnej terapii karvedilolom a aby sa dávka cyklosporínu upravila, ako to bude potrebné.

Antidiabetiká vrátane inzulínu.

Hladinu cukru v krvi znižujúci účinok inzulínu a perorálnych diabetických liekov môže byť posilnený. Môže to maskovať symptómy hypoglykémie. U diabetických pacientov je potrebné pravidelne sledovať hladinu cukru v krvi.


Klonidín.

V prípade ukončenia liečby karvedilolom aj klonidínom sa karvedilol musí ukončiť niekoľko dní pred postupným ukončovaním klonidínu.


Inhalačné anestetiká.

V prípade anestézie sa odporúča opatrnosť kvôli synergickému, inotrópnemu a hypotenznému účinku karvedilolu a niektorých anestetík.


NSAID, estrogény a kortikosteroidy.

Antihypertenzný účinok karvedilolu je znížený kvôli retencii vody a sodíka.


Lieky indukujúce alebo inhibujúce enzýmy cytochrómu P450.

Pacientov užívajúcich lieky indukujúce (napr. rifampicín a barbituráty) či inhibujúce (napr. cimetidín, ketokonazol, fluoxetín, haloperidol, verapamil, erytromycín) enzýmy cytochrómu P450 treba pozorne sledovať, ak súčasne prebieha liečba karvedilolom, pretože koncentrácia karvedilolu v sére môže byť znížená prvým typom liekov a zvýšená inhibítormi enzýmu.


Rifampicín znižuje plazmatické koncentrácie karvedilolu približne o 70%. Cimetidín zvyšuje AUC asi o 30%, ale nespôsobuje zmeny Cmax. Zvýšenú pozornosť môžu vyžadovať pacienti dostávajúci induktory so zmiešanou funkciou oxidázy napr. rifampicín, pretože hladina karvedilolu v sére môže poklesnúť, alebo inhibítory so zmiešanou funkciou oxidáz, napr. cimetidín, pretože hladina v sére môže narásť. Avšak usudzujúc z relatívne malého účinku cimetidínu na hladiny karvedilolu je pravdepodobnosť klinickej významnosti interakcie minimálna.


Sympatomimetiká s alfamimetickým a beta-mimetickým účinkom.

Vzniká riziko hypertenzie a nadmernej bradykardie.


Ergotamín.

Zvyšuje vazokonstrikciu.


Neuromuskulárne blokujúce látky.

Zvyšujú neuromuskulárny blok.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

O použití karvedilolu u gravidných žien nie sú dostatočné údaje. Štúdie na zvieratách ukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.


Beta-blokátory znižujú prekrvenie placenty, čo môže viesť k úmrtiu plodu v maternici a nezrelým a predčasne narodeným plodom. Okrem toho môžu o plodu a novorodencov nastať nežiaduce reakcie (obzvlášť hypoglykémia, hypotenzia, bradykardia, potlačenie dýchania a hypotermia). U novorodencov v popôrodnom období sa zvyšuje riziko kardiálnych a pľúcnych komplikácií. Karvedilol sa má používať počas tehotenstva len ak je to nevyhnutné (čiže ak potenciálny prínos pre matku preváži potenciálne riziká pre plod/novorodenca). Liečbu treba zastaviť 2-3 dní pred očakávaným pôrodom. Ak toto nie je možné, novorodenca treba sledovať počas prvých 2-3 dní jeho života.


Laktácia

Karvedilol je lipofilný a podľa výsledkov štúdií s laktujúcimi zvieratami sú karvedilol a jeho metabolity vylučované v materskom mlieku. Z toho vyplýva, že matky užívajúce karvedilol nemajú dojčiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tento liek môže mať mierny účinok na schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje. U niektorých jedincov sa znižuje miera pozornosti, predovšetkým v úvodnej fáze terapie a vo fáze úpravy dávkovania.


4.8 Nežiaduce účinky


(a) Súhrn bezpečnostného profilu

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov nie je závislá na dávke s výnimkou závratov, abnormálneho videnia a bradykardie.


(b) Tabuľka s nežiaducimi reakciami

U väčšiny nežiaducich reakcií spojených s karvedilolom je riziko výskytu podobné u všetkých indikácií.


Výnimky popisuje časť (c).


Kategórie frekvencie sú nasledovné:

Veľmi časté ≥ 1/10

Časté ≥ 1/100 a < 1/10

Menej časté ≥1/1000 a <1/100

Zriedkavé ≥ 1/10 000 a < 1/1000

Veľmi zriedkavé < 1/10 000


Infekcie a nákazy

Časté: Bronchitída, zápal pľúc, infekcia horných dýchacích ciest a močových ciest


Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: Anémia

Zriedkavé: Trombocytopénia

Veľmi zriedkavé: Leukopénia


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: Precitlivenosť (alergické reakcie)


Poruchy metabolizmu a výživy

Časté: Zvýšenie telesnej hmotnosti, hypercholesterolémia, zhoršená kontrola krvného cukru (hyperglykémia, hypoglykémia) u pacientov už trpiacich cukrovkou


Psychické poruchy

Časté: Depresia, depresívna nálada

Menej časté: Poruchy spánku, zmätenosť


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Závrat, bolesti hlavy

Menej časté: Presynkopa, synkopa, parestézia


Poruchy oka

Časté: Zhoršenie zraku, znížené slzenie (suché oko), podráždenie oka


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Veľmi časté: Zlyhanie srdca

Časté:Bradykardia, edém, hypervolémia, nadbytok tekutín v tele

Menej časté: Atrioventrikulárny blok, angína pektoris


Poruchy ciev

Veľmi časté: Hypotenzia

Časté: Ortostatická hypotenzia, poruchy periférnej cirkulácie (studené končatiny, periférne vaskulárne ochorenie, zhoršenie intermitentnej klaudikácie a Raynaudov fenomén).


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: Dyspnoe, pľúcny edém, astma u pacientov s predispozíciou

Zriedkavé: Upchaný nos


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Žalúdočná nevoľnosť, hnačka, vracanie, dyspepsia, bolesti brucha

Zriedkavé: sucho v ústach


Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: Zvýšenie alanínaminotransferázy (ALT), aspartát aminotransferázy (AST) a gama-glutamyltransferázy (GGT)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté: Kožné reakcie (napr. alergický exantém, dermatitída, žihľavka, psoriatické a plochému lišaju podobné kožné lézie a zvýšené potenie), alopécia

Veľmi zriedkavé: Závažné kožné nežiaduce reakcie (napr. multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Časté: Bolesti v končatinách


Poruchy obličiek a močových ciest

Časté: Zlyhanie obličiek a abnormálne fungovanie obličiek u pacientov s difúznym vaskulárnym ochorením a/alebo existujúcou renálnou insuficienciou, poruchy močenia

Veľmi zriedkavé: Inkontinencia u žien


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Menej časté: Poruchy erekcie


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Veľmi časté: Asténia (únava)

Časté: Bolesti


(c) Popis zvolených nežiaducich reakcií

Závrat, synkopa, bolesti hlavy a asténia sú obvykle mierne a vyskytujú sa najčastejšie na začiatku liečby.


U pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca sa môže vyskytnúť zhoršenie zlyhania srdca a retencia tekutín v období úpravy dávkovania karvedilolu (pozri časť 4.4).

Často hláseným nežiaducim účinkom je zlyhanie srdca tak u pacientov liečených placebom (14,5%), ako aj u pacientov liečených karvedilolom (15,4%), u pacientov s nefunkčnou ľavou srdcovou komorou ako následok infarktu myokardu.


Reverzibilné zhoršenie funkcie obličiek bolo pozorované počas terapie karvedilolom u pacientov s chronickým zlyhaním srdca a nízkym krvným tlakom, ischemickým ochorením srdca a difúznym vaskulárnym ochorením a/alebo s existujúcou renálnou insuficienciou (pozri časť 4.4).


Ako trieda môžu látky blokujúce beta-adrenergný receptor vyvolať manifestáciu latentného diabetu, zhoršenie manifestného diabetu a regulácia hladiny cukru v krvi môže byť inhibovaná.


Karvedilol môže u žien vyvolať urinárnu inkontinenciu, ktorá zmizne po ukončení liečby.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Symptómy a príznaky

Ak sa predávkujete, môže sa vyskytnúť vážna hypotenzia, bradykardia, zlyhanie srdca, kardiogénny šok a zástava srdca.Môže tiež dôjsť k dýchacím ťažkostiam, bronchospazmom, vracaniu, poruchám vedomia a generalizovaným záchvatom.


Liečba

Okrem všeobecnej podpornej liečby je nutné sledovať a upravovať vitálne parametre a v prípade potreby v podmienkach intenzívnej starostlivosti.


Na výraznú bradykardiu je možné použiť atropín, na podporu ventrikulárnej funkcie sa odporúča intravenózne glukagón alebo sympatomimetiká (dobutamín, izoprenalín). Ak sa vyžaduje pozitívny inotropný účinok treba uvažovať o inhibítoroch fosfodiesterázy (PDE). Ak je intoxikačný profil dominovaný periférnou vazodilatáciou, treba podať norfenefrín alebo noradrenalín pri stálom sledovaní obehu. Pri bradykardii vzdorujúcej liekovej terapii treba spustiť terapiu kardiostimulátorom.


Ak sa vyskytne bronchospazmus, podávajte beta-sympatomimetiká (ako aerosól alebo intravenózne), alebo podajte pomalou intravenóznou injekciou či infúziou aminofylín. V prípade záchvatov sa odporúča podať pomalú injekciu diazepamu alebo klonazepamu.

Karvedilol sa silne viaže na proteíny. Nedá sa preto eliminovať dialýzou.


V prípade silného predávkovania so symptómami ako šok treba pokračovať v podpornej liečbe po dostatočne dlhý čas, t.j. kým sa stav pacienta nestabilizuje, pretože možno očakávať predĺženie polčasu eliminácie a redistribúciu karvedilolu z hlbších častí tela.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Alfa a beta blokujúce látky.


ATC kód: C07AG02


Karvedilol je vazodilatačný neselektívny beta-blokátor, redukujúci periférnu vaskulárnu rezistenciu selektívnou blokádou alfa 1-receptora a potlačením renín-angiotenzínového systému neselektívnou beta-blokádou. Aktivita renínu v plazme je znížená a retencia tekutín je zriedkavá.


Karvedilol nemá žiadnu vlastnú sympatomimetickú aktivitu (intrinsic sympathomimetic activity, ISA). Podobne ako propranolol má schopnosť stabilizovať membrány.


Karvedilol je racemát dvoch stereoizomérov. Oba enantioméry vykazovali u zvieracích modelov alfa-adrenergnú blokačnú aktivitu. Neselektívna blokáda beta1-a beta2-adrenoreceptora sa pripisuje S(-)-enantioméru.


Antioxidačné vlastnosti karvedilolu a jeho metabolitov boli preukázané v zvieracích in vitroštúdiách a a in vivoštúdiách na viacerých typoch ľudských buniek.


U pacientov s vysokým krvným tlakom nie je pokles tlaku krvi spojený so súčasným zvýšením v periférnej rezistencii, ktoré sa pozoruje u systémov čistých beta-blokátorov. Pozoruje sa mierny pokles srdcovej frekvencie. Tepový objem zostáva nezmenený. Prietok krvi obličkami a renálne funkcie zostávajú normálne, podobne aj prietok periférnej krvi, takže sa zriedka pozorujú studené končatiny, časté u beta-blokátorov. U hypertenzných pacientov karvedilol zvyšuje koncentráciu norepinefrínu v plazme.


V dlhšie trvajúcej liečbe pacientov s angínou pektoris prejavil karvedilol antiischemický účinok a znižoval bolesti. Hemodynamické štúdie preukázali, že karvedilol znižuje záťaž pred a za srdcovou komorou. U pacientov s nefunkčnou ľavou srdcovou komorou alebo kongestívnym zlyhaním srdca má karvedilol pozitívny účinok na hemodynamiku a ejekčnú frakciu ľavej komory a rozmery.


Karvedilol nemá negatívny účinok na profil lipidov v sére alebo elektrolytov. Pomer HDL (lipoproteíny s vysokou hustotou) a LDL (lipoproteínov s nízkou hustotou) ostáva normálny.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Karvedilol sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje.U zdravých jedincov sa maximálna koncentrácia v sére dosiahne asi za 1 hodinu po podaní.Absolútna biodostupnosť karvedilolu u ľudí je približne 25%.


Existuje lineárna závislosť medzi dávkou karvedilolu a jeho koncentráciou v sére.Príjem potravy neovplyvnil ani biodostupnosť, ani maximálnu koncentráciu v sére, hoci čas dosiahnutia maximálnej koncentrácie v sére sa predĺžil.


Distribúcia

Karvedilol je silne lipofilný. Viazanie na proteíny plazmy je 98 až 99%.Distribučný objem je približne 2l/kg a zvyšuje sa u pacientov s cirhózou pečene.


Biotransformácia

U ľudí a študovaných druhov zvierat sa karvedilol intenzívne metabolizoval na niekoľko metabolitov, vylučovaných primárne žlčou.Účinkom prvého priechodu klesne po perorálnom podaní koncentrácia karvedilolu o 60-75%.Enterohepatická cirkulácia pôvodnej látky bola preukázaná u zvierat.


Karvedilol sa intenzívne metabolizuje v pečeni, hlavne glukuronidáciou.Demetylácia a hydroxylácia fenolového kruhu produkuje 3 aktívne metabolity so schopnosťou blokovať beta-adrenergné receptory.


Podľa predklinických štúdií je beta-blokačná aktivita metabolitu 4-hydroxyfenolu asi 13-krát vyššia ako samotného karvedilolu.Tri aktívne metabolity majú v porovnaní s karvedilolom slabú vazodilatačnú schopnosť.U ľudí je ich koncentrácia asi 10-krát nižšia ako pôvodnej látky.Dva metabolity na báze hydroxykarbazolu sú veľmi účinné antioxidanty, s potenciou 30-80-násobne prevyšujúcou antioxidačné vlastnosti karvedilolu.


Eliminácia

Priemerný polčas eliminácie karvedilolu u ľudí je približne 6 hodín.Odbúravanie z plazmy prebieha rýchlosťou 500-700ml/min. Eliminovaný je prevažne žlčou a vylučovaný stolicou.Menšia časť je vylučovaná renálne vo forme rôznych metabolitov.


Farmakokinetika špeciálnych populácií


Pacienti so zhoršeniu funkciou obličiek

U niektorých hypertenzných pacientov so stredne závažnou až závažnou zhoršenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu < 30ml/min) bol v porovnaní s normálnymi pacientmi pozorovaný približne 40-50% nárast koncentrácie karvedilolu v plazme. Maximálna plazmatická koncentrácia u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa tiež zvýšila priemerne o 10-20%. Výsledky však vykazovali veľkú variabilitu. Keďže sa karvedilol eliminuje prevažne stolicou, je nepravdepodobné, že by sa významne akumuloval u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek.

U pacientov so stredne závažnou až závažnou zhoršenou funkciou obličiek nie je potrebná úprava dávky karvedilolu (pozri časť 4.2).


Pacienti so zlyhaním pečene

U pacientov s cirhózou pečene sa systémová dostupnosť karvedilolu zvyšuje o 80% v dôsledku účinku prvého prechodu.Karvedilol je preto kontraindikovaný u pacientov s klinicky zhoršenou funkciou pečene (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).


Používanie u starších osôb

Vek má štatisticky významný účinok na farmakokinetické parametre karvedilolu u hypertenzných pacientov.Štúdia u starších hypertenzných pacientov neukázala rozdiel medzi profilom nežiaducich účinkov tejto skupiny a mladších pacientov.Iná štúdia u starších pacientoch s ochorením koronárnych artérií neukázala rozdiel v hlásených nežiaducich reakciách oproti reakciám hláseným v skupine mladších pacientov.


Použitie v pediatrickej populácii

Dostupné farmakokinetické údaje na osobách mladších ako 18 rokov sú obmedzené.


Diabetickí pacienti

U hypertenzných pacientov s diabetom typu 2 nebol pozorovaný účinok karvedilolu na krvný cukor (nalačno alebo po jedle) a na glykozylovaný hemoglobín A1, zmena dávkovania antidiabetík nebola potrebná.

U pacientov s diabetom typu 2 nemal karvedilol štatisticky významný vplyv na glukózovo-tolerančný test.U nediabetických pacientov s hypertenziou a zmenenou citlivosťou na inzulín (Syndróm X) karvedilol zvýšil citlivosť na inzulín.Rovnaké výsledky boli pozorované u hypertenzných pacientov s diabetom typu 2.


Zlyhanie srdca

V štúdii u 24 pacientov so zlyhaním srdca bol klírens R- a S-karvedilolu významne nižší ako predtým odhadnutá hodnota u zdravých dobrovoľníkov. Tieto výsledky naznačujú, že zlyhanie srdca výrazne mení farmakokinetiku R- a S-karvedilolu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karvedilol nepreukázal žiadny mutagénny či karcinogénny potenciál.


Vysoké dávky karvedilolu zhoršujú plodnosť a ovplyvňujú graviditu u potkanov (zvýšenie resorpcií). U potkanov sa tiež prejavila znížená hmotnosť a oneskorený skeletálny vývoj plodu. Embryotoxicita (zvýšená post-implantačná strata) sa vyskytla u potkanov a králikov.


6. FARMACEUTICKÉ informácie


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety

Monohydrát laktózy

Oxid kremičitý, koloidný, bezvodý

Krospovidón (Typ A)

Krospovidón (Typ B)

Povidón 30

Sacharóza

Magneziumstearát


Obal tablety

Makrogol 400

Polysorbát 80

oxid titaničitý (E 171)

Hypromelóza


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej30 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/ PE / PVDC - Alumínium:

Veľkosť balenia: 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500 a 1000 filmom obalených tabliet.


Fľaštička z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) s bielym uzáverom z nepriesvitného polypropylénu.

Veľkosť balenia: 30, 50, 60, 100, 250, 500 a 1000 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Fínsko


8. Registračné číslA


OCAROX 6,25 mg filmom obalené tablety:77/0289/12-S

OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety:77/0290/12-S

OCAROX 25 mg filmom obalené tablety:77/0291/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 8.6.2012


10. dátum revízie textu


Júl 2014


OCAROX 12,5 mg filmom obalené tablety