+ ipil.sk

OctagamPríbalový leták

Príloha č.2 k Rozhodnutiu o zmene registrácie lieku, ev.č.: 2010/03203


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Octagam


infúzny roztok


Normálny ľudský imunoglobulín (IVIg)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Octagam 5 % a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Octagam 5 %

3. Ako používať Octagam 5 %

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Octagam 5 %

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE OCTAGAM 5 % A NA ČO SA POUŽÍVA


Čo je Octagam 5 %:

Octagam 5 % je roztok ľudského normálneho imunoglobulínu (IgG) (t.j. roztok ľudských protilátok) na intravenózne podávanie (t.j. na infúziu do žily). Imunoglobulíny sú normálnou zložkou ľudského organizmu a podporujú imunitnú odpoveď vášho organizmu. Octagam 5 % obsahuje všetky aktivity IgG prítomné v bežnej populácii. Adekvátnymi dávkami tohto lieku možno obnoviť abnormálne (neobvyklé) nízke úrovne IgG v normálnom rozsahu.

Octagam 5 % má široké spektrum protilátok proti rôznym infekčným činiteľom.


Na čo sa Octagam 5 % používa:

Octagam 5% sa používa

* ako substitučná (náhradná) liečba u pacientov, ktorí nemajú dostatočné množstvá vlastných protilátok.

* pri určitých zápalových ochoreniach.

* na prevenciu alebo liečbu infekcií po transplantácii kostnej drene.


Octagam 5 % sa používa ako substitučná liečba. Existujú 3 skupiny substitučnej liečby:

 • Pacienti s vrodenou nedostatočnosťou protilátok (syndrómy primárnej imunodeficiencie: kongenitálna agamaglobulinémia a hypogamaglobulinémia, bežná variabilná imunodeficiencia, ťažké kombinované imunodeficiencie, Wiskottov-Aldrichov syndróm).

 • Pacienti s ochoreniami krvi, ktoré vedú k nedostatku protilátok a k opakovaným infekciám (myelóm alebo chronická lymfatická leukémia so závažnou sekundárnou hypogamaglobulinémiou a opakovanými infekciami)

 • Deti s kongenitálnym (vrodeným) AIDS trpiace opakovanými bakteriálnymi infekciami


Octagam 5% možno používať pri nasledujúcich zápalových ochoreniach:

 • U dospelých a detí, ktoré nemajú dostatočný počet krvných doštičiek (idiopatická trombocytopenická purpura) a u ktorých hrozí vysoké riziko krvácania pred chirurgickým zákrokom

 • U pacientov s ochorením, ktoré vedie k zápalom rôznych orgánov (Kawasakiho choroba)

 • U pacientov s ochorením, ktoré môže viesť k zápalom určitých častí nervovej sústavy (syndróm Guillainov-Barrého)


 1. SKÔR AKO POUŽIJETE OCTAGAM 5 %


Nepoužívajte Octagam 5 %:

 • keď ste alergický na ľudský imunoglobulín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Octagam 5 %.

 • keď máte nedostatočnosť imunoglobulínu A (nedostatočnosť IgA) s protilátkami proti IgA.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Octagam 5 %:

Ak máte akékoľvek iné ochorenia, povedzte to svojmu lekárovi.

V prípade vedľajšej reakcie je potrebné znížiť rýchlosť podávania alebo úplne zastaviť infúziu. Požadovaná terapia vedľajšej reakcie závisí od charakteru a závažnosti vedľajšieho účinku.


Vírusová bezpečnosť

Pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné úplne vylúčiť infekčné ochorenia spôsobené prenosom infekčných činiteľov. To isté platí pre patogény doteraz neznámeho pôvodu vrátane priónov. Riziko prenosu infekčných činiteľov v Octagam 50 mg/ml je však redukované:

 • Výberom darcov na základe lekárskeho pohovoru a skríningom darcov pre tri hlavné patogénne vírusy: HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie), HCV (vírus hepatitídy C), HBV (vírus hepatitídy B).

 • Testovaním poolov plazmy na genomický materiál HCV.

 • Postupmi odstraňovania/inaktivácie zaradených do výrobného procesu, ktoré boli overené s použitím modelových vírusov a sú považované za účinné pre HIV, HCV a HBV.

Postupy odstraňovania/inaktivácie vírusov môžu byť obmedzene účinné proti neobaleným vírusom, ako je vírus hepatitídy A alebo parvovírus B19.

Rozhodne odporúčame, aby po každý raz, keď dostanete dávku Octagamu 5 %, bol zaznamenaný názov a číslo výrobnej šarže lieku na zabezpečenie evidencie použitých výrobných šarží.Používanie iných liekov:

Infúznu hadičku možno prepláchnuť pred a po podaní Octagam 5 % buď normálnym fyziologickým roztokom alebo 5% roztokom dextrózy vo vode.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo ak ste dostali vakcináciu (očkovanie) v priebehu posledných troch mesiacov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi,.

Octagam 5 % môže oslabovať účinok živých oslabených vakcín, ako sú vakcíny proti osýpkam, rubeole, mumpsu a kiahňam.

Po podaní tohto lieku treba pred podaním živých oslabených vírusových vakcín dodržať trojmesačný odstup. V prípade vakcíny proti osýpkam môže toto oslabenie pretrvávať až 1 rok.

Pri odbere vzorky krvi informujte svojho lekára, že užívate imunoglobulín, pretože táto liečba môže mať vplyv na výsledky.


Testovanie krvnej glukózy

Niektoré typy systémov na testovanie glukózy v krvi (takzvané glukomery) nesprávne interpretujú maltózu, ktorú Octagam 5 % obsahuje, ako glukózu. Môže to mať za následok falošne zvýšené namerané hodnoty glukózy a v dôsledku toho nesprávne podanie inzulínu, čo môže spôsobiť život ohrozujúcu hypoglykémiu (t.j. zníženú úroveň cukru v krvi).

Taktiež prípady skutočnej hypoglykémie môžu zostať neliečené, ak je hypoglykemický stav maskovaný falošne zvýšeným hodnotami pri meraní glukózy.

S ohľadom na túto skutočnosť sa meranie glukózy v krvi pri podávaní Octagam 5 % alebo iných liekov s obsahom maltózy musí uskutočňovať testovacím systémom používajúcim metódu špecifickú na glukózu.

Starostlivo si preštudujte informácie o systéme na testovanie glukózy, vrátane testovacích prúžkov a určite, či je systém vhodný na používanie s parenterálnymi prípravkami obsahujúcimi maltózu. V prípade akejkoľvek neistoty požiadajte svojho ošetrujúceho lekára o zistenie, či vami používaný systém na testovanie glukózy je vhodný na používanie s parenterálnymi prípravkami obsahujúcimi maltózu.


Tehotenstvo a dojčenie:

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Bezpečnosť použitia tohto lieku počas tehotenstva sa v klinicky kontrolovaných skúškach neoverovala, preto sa liek musí u tehotných a dojčiacich žien používať s opatrnosťou. Klinické skúsenosti s imunoglobulínmi nasvedčujú, že sa neočakávajú škodlivé účinky na priebeh gravidity, plod ani novorodenca.

Imunoglobulíny sa vylučujú do mlieka a môžu prispievať k prenosu ochranných protilátok na novorodenca.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Neexistujú žiadne náznaky, že by imunoglobulínové prípravky mohli ovplyvniť schopnosť riadiť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. AKO POUŽÍVAŤ OCTAGAM 5%

Váš lekár rozhodne, či Octagam 5 % potrebujete a v akej dávke. Octagam 5 % sa podáva ako intravenózna infúzia (infúzia do žily) zdravotníckymi pracovníkmi. Dávka a dávkovacia schéma závisí od indikácie a môže byť potrebné ju individuálne prispôsobiť pre každého pacienta.


Pokyny

 • Pred použitím musí tento liek dosiahnuť teplotu miestnosti alebo telesnú teplotu.

 • Roztok musí byť číry a nesmie mať usadeniny.

 • Všetok nespotrebovaný liek musí byť zlikvidovaný.

 • Ľudský normálny imunoglobulín na intravenózne podávanie (IVIg) nesmie byť zmiešaný s inými medicínskymi prípravkami.

 • Filtrovanie Octagam 5 % nie je požadované.

 • Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Octagam 5 % môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť príležitostne:

Triaška, bolesti hlavy, horúčka, vracanie, alergické reakcie, nevoľnosť, bolesti kĺbov, zmeny krvného tlaku (vysoký/nízky krvný tlak) a stredne závažné bolesti v dolnej časti chrbta.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu objaviť zriedkavo a v ojedinelých prípadoch:

Normálne ľudské imunoglobulíny môžu spôsobovať pokles krvného tlaku a anafylaktický šok, aj keď sa u pacienta neprejavila žiadna precitlivenosť pri predchádzajúcom podaní.

V súvislosti s normálnym ľudským imunoglobulínom boli pozorované nasledujúce prípady, ojedinelé prípady a zriedkavé prípady:

 • reverzibilná aseptická meningitída (zápal tkaniva obklopujúceho mozog)

 • reverzibilná hemolytická anémia/hemolýza (deštrukcia červených krviniek)

 • prechodné zvýšenia pečeňových transamináz (krvné markery indikujúce dočasné zhoršenie funkcie pečene)

 • regresívne kutánne reakcie (kožné reakcie), často pripomínajúce ekzém

 • zvýšenie kreatinínu (krvný marker indikujúci zhoršenú funkciu obličiek) a/alebo akútne zlyhanie obličiek

 • boli zaznamenané trombotické príhody (tvorba krvných zrazenín)

 • u pacientov vo vyššom veku

 • u pacientov s príznakmi cerebrálnej alebo srdcovej ischémie (zhoršený obeh krvi v mozgu alebo v srdcových cievach)

 • u pacientov s nadváhou a pacientov so zníženým objemom tekutín

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. AKO UCHOVÁVAŤ OCTAGAM 5 %

Octagam 50 mg/ml má čas použiteľnosti 2 roky pri uchovávaní pri teplote +2 °C až +25 °C. Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Nezmrazujte.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Octagam 5 % po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na škatuli.

Nepoužívajte Octagam 5 %, ak spozorujete, že roztok je zakalený, s usadeninami, alebo ak je intenzívne sfarbený.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Octagam 5 % obsahuje:

 • Liečivo je normálny ľudský imunoglobulín 5 % (najmenej 95 % je imunoglobulín G).

 • Ďalšie zložky sú: maltóza, oktoxinol, TNBP (tri n-butylfosfát), voda na injekciu a IgA (≤ 0,2 mg/ml).


Ako vyzerá Octagam 5 % a obsah balenia:

Octagam 5 % je infúzny roztok a je dostupný ako:

20 ml roztoku v 30 ml injekčnej liekovke (sklo typ II) - veľkosť balenia 1

50 ml roztoku v 70 ml infúznej fľaši (sklo typ II) - veľkosť balenia 1

100 ml roztoku v 100 ml infúznej fľaši (sklo typ II) - veľkosť balenia 1

200 ml roztoku v 250 ml infúznej fľaši (sklo typ II) - veľkosť balenia 1

Roztok je číry až slabo opalizujúci, bezfarebný alebo žltkastý.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

OCTAPHARMA (IP) Limited

The Zenith Building
26 Spring Gardens
Manchester
M2 1AB
Veľká Británia


Výrobcovia:

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H.

Oberlaaer Strasse 235, A-1100 Viedeň, Rakúsko

Tel: +43 1 61032 0

Fax: +43 1 61032 9300

Octapharma S.A.S.

70-72 rue de Marèchal Foch, BP 33, F-67380 Lingolsheim, Francúzsko

Tel: +33 3 88 78 89 89

Fax +33 3 88 78 89 78

Octapharma AB

SE-112 75 Štokholm, Švédsko

Tel: +46 8 566 430 00

Fax: +46 8 133045


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2011.
6


PIL203022.doc

Octagam

Súhrn údajov o liekuPríloha č.1 k Rozhodnutiu o zmene registrácie lieku, ev.č.: 2010/03203


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU


Octagam


infúzny roztok


 1. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie


Liečivo: Normálny ľudský imunoglobulín (IVIg)


 1. Kvantitatívne zloženie


1 ml roztoku obsahuje:


Bielkoviny, z toho > 95% jenormálny ľudský imunoglobulín G

50

mg

IgA

<0,2

mg


Rozdelenie podtried IgG:

IgG1

ca. 60%

IgG2

ca. 32%

IgG3

ca. 7%

IgG4

ca. 1%


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


 1. Lieková forma

Infúzny roztok


 1. Klinické údaje


 1. Terapeutické indikácie


 1. Substitučná terapia:


 • Primárne imunodeficientné syndrómy, ako napr.:

- kongenitálna agamaglobulinémia a hypogamaglobulinémia

- bežná variabilná imunodeficiencia

- ťažké kombinované imunodeficiencie

 • Wiskottov-Aldrichov syndróm.


 • Myelóm alebo chronická lymfatická leukémia s ťažkou sekundárnou hypogamaglobulinémiou a rekurentnými infekciami.

 • Deti s kongenitálnym (vrodeným) AIDS trpiace opakovanými bakteriálnymi infekciami.

 1. Imunomodulácia

 • Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) u detí alebo dospelých s vysokým rizikom krvácania alebo pred chirurgickými zákrokmi na úpravu hodnôt krvných doštičiek.

 • Syndróm Guillainov-Barrého

 • Kawasakiho choroba


 1. Alogénna transplantácia kostnej drene


 1. Dávkovanie a spôsob podávania


 1. Dávkovanie


Dávka a dávkovacia schéma závisia od indikácie.

Pri substitučnej terapii je potrebné dávku individuálne prispôsobiť pre každého pacienta v závislosti od farmakokinetiky a klinickej odpovede.


Nasledujúci režim dávkovania môže slúžiť ako návod.


Substitučná terapia pri syndrómoch primárnej imunodeficiencie:

 • Dávkovaciu schému treba upraviť tak, aby sa dosiahla ustálená hladina IgG (stanovená pred ďalšou infúziou) najmenej 4 - 6 g/l. Dosiahnutie rovnovážneho stavu trvá tri až šesť mesiacov od začiatku liečby. Odporúčaná počiatočná dávka je 0,4 - 0,8 g/kg a následne 0,2 g/kg každé tri týždne.

 • Dávka potrebná na dosiahnutie trvalej hladiny IgG 6 g/l je rádovo 0,2 - 0,8 g/kg/mesiac.

 • Dávkovací interval sa po dosiahnutí ustáleného stavu pohybuje od 2 do 4 týždňov.

 • Na úpravu dávky a dávkovacieho intervalu je potrebné merať ustálené hladiny IgG.


Substitučná liečba myelómu alebo chronickej lymfatickej leukémie s ťažkou sekundárnou hypogamaglobulinémiou a opakovanými infekciami; substitučná liečba detí s AIDS a opakovanými infekciami:

 • Odporúčaná dávka je 0,2 - 0,4 g/ každé tri až štyri týždne.


Idiopatická trombocytopenická purpura:

 • Pri akútnom ochorení sa podáva 0,8-1,0 g/kg v prvý deň a podľa potreby sa podanie opakuje na tretí deň, alebo 0,4 g/kg denne počas 2-5 dní.

 • V prípade relapsu možno liečbu zopakovať.


Syndróm Guillainov-Barrého:

 • 0,4 g/kg/deň po dobu 3 až 7 dní. Skúsenosti s podávaním u detí sú obmedzené.


Kawasakiho choroba:

 • Podáva sa 1,6 - 2 g/kg v rozdelených dávkach pacientom počas dvoch až piatich dní, alebo ako jednorazová dávka 2 g/kg. Pacienti majú byť súčasne liečení kyselinou acetylsalicylovou.


Alogénna transplantácia kostnej drene:

 • Terapiu normálnym ľudským imunoglobulínom možno používať ako súčasť podporných opatrení i ďalej po transplantácii. Pri liečbe infekcií a profylaxii choroby štepu proti hostiteľovi je dávkovanie individuálne.

 • Úvodná dávka je spravidla 0,5 g/kg/týždeň počínajúc od siedmeho dňa po transplantácii až do 3 mesiacov po transplantácii.

 • V prípade pretrvávajúcej nedostatočnej tvorby protilátok sa odporúča podávať dávku 0,5 g/kg/mesiac, pokým sa hladina protilátok nevráti do normálu.


Odporúčané dávkovanie je zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Indikácia

Dávka

Frekvencia injekcií

Substitučná terapia pri syndrómoch primárnej imunodeficiencieSubstitučná terapia pri syndrómoch sekundárnej imunodeficiencieDeti s AIDS

 • Počiatočná dávka:
  0,4 - 0,8 g/kg

 • Následne:
  0,2 - 0,8 g/kg


0,2 - 0,4 g/kg


0,2 - 0,4 g/kg


každé 2 - 4 týždne na dosiahnutie konštantnej hladiny IgG najmenej 4 - 6 g/l


každé 3 - 4 týždne na dosiahnutie konštantnej hladiny IgG najmenej 4 - 6 g/l

každé 3 - 4 týždne

Imunomodulácia:

Idiopatická trombocytopenická purpura0,8 - 1,0 g/kg
alebo


0,4 g/kg/deňv 1. deň, s možnosťou opakovania raz za 3 dni


počas 2-5 dní

Syndróm Guillainov-Barrého

0,4 g/kg/deň

počas 3-7 dní

Kawasakiho choroba

1,6 - 2,0 g/kg

alebo

v niekoľkých dávkach počas 2 - 5 dní spolu s kyselinou acetylsalicylovou


2,0 g/kg

v jednej dávke spolu s kyselinou acetylsalicylovou

Alogénna transplantácia kostnej drene:

 • liečba infekcií a profylaxia reakcie štepu proti hostiteľovi
0,5 g/kg
každý týždeň od -7. dňa pred transplantáciou do 3 mesiacov po transplantácii

 • Pretrvávajúca nedostatočná tvorba protilátok

0,5 g/kg

každý mesiac, až kým sa hladiny IgG nevrátia do normálu


 1. Spôsob podávania


Normálny ľudský imunoglobulín sa podáva intravenóznou infúziou s počiatočnou rýchlosťou

1 ml/kg/hodina počas 30 minút. Pri dobrej tolerancii sa rýchlosť môže postupne zvýšiť na maximálnu hodnotu 5 ml/kg/hodina.


 1. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku Octagam.

Precitlivenosť na homológne imunoglobulíny, predovšetkým vo veľmi zriedkavých prípadoch nedostatku IgA, keď má pacient protilátky proti IgA.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred použitím musí tento liek dosiahnuť teplotu miestnosti alebo telesnú teplotu.

Roztok má byť číry alebo zľahka opalizujúci.

Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo s usadeninami.


Určité ťažké nežiaduce účinky lieku môžu súvisieť s rýchlosťou podania infúzie. Je potrebné dôsledne dodržiavať odporúčanú rýchlosť podávania infúzie uvedenú v časti "4.2.2 Spôsob podávania". Počas obdobia podávania infúzie musia byť pacienti podrobne monitorovaní a starostlivo sledovaní na akékoľvek symptómy.


Určité nežiaduce účinky môžu nastať častejšie:

 • v prípade vysokej rýchlosti podávania infúzie

 • u pacientov s hypo- alebo agamaglobulinémiou s nedostatkom imunoglobulínu IgA alebo bez neho

 • u pacientov, ktorí dostávajú normálne ľudské imunoglobulíny po prvý raz alebo, v zriedkavých prípadoch, ak sa liečba liekom obsahujúcim normálny ľudský imunoglobulín náhle zmení alebo ak po predchádzajúcej infúzii uplynie dlhší interval.


Pravé hypersenzitívne reakcie sú zriedkavé. Vyskytujú sa vo veľmi ojedinelých prípadoch nedostatku IgA s protilátkami proti IgA.


V mimoriadnych prípadoch môžu normálne ľudské imunoglobulíny vyvolať pokles krvného tlaku s anafylaktickou reakciou, a to aj u pacientov, ktorí v minulosti tolerovali liečbu normálnym ľudským imunoglobulínom.


Potenciálnym komplikáciám sa možno vyvarovať zabezpečením:

 • že pacienti nie sú citliví na normálny ľudský imunoglobulín pri prvom pomalom podaní lieku (1 ml/kg/hodina);

 • že pacienti sú starostlivo monitorovaní na vznik akýchkoľvek symptómov počas podávania infúzie, platí to najmä u pacientov, ktorí ešte neabsolvovali liečbu normálnym ľudským imunoglobulínom, pacientov, ktorí prechádzajú na Octagam z inej liečby alternatívnym IVIg liekom, alebo pri dlhom intervale od predchádzajúcej infúzie, keď týchto pacientov treba monitorovať počas prvej infúzie a počas prvej hodiny po podaní prvej infúzie, aby sa zistili potenciálne nežiaduce príznaky. Všetkých ostatných pacientov treba sledovať najmenej počas 20 minút po podaní lieku.


Existujú klinické dôkazy súvislosti medzi podávaním IVIg a tromboembolickými príhodami ako je infarkt myokardu, mŕtvica, pľúcna embólia a hlboká venózna trombóza, ktoré sa považujú za súvisiace s relatívnym zvýšením viskozity krvi u rizikových pacientov následkom vysokého influxu imunoglobulínu. Pri predpisovaní a podávaní IVIg obéznym pacientom a pacientom s už existujúcimi rizikovými faktormi trombotických príhod (ako je pokročilý vek, hypertenzia, diabetes mellitus a cievne ochorenie alebo trombotická príhoda v anamnéze, pacienti so získanými alebo dedičnými trombofilickými poruchami, dlhodobo imobilizovaní pacienti, pacienti s ťažkou hypovolémiou, pacienti s ochoreniami so zvýšenou viskozitou krvi) je potrebná opatrnosť.


U pacientov dostávajúcich terapiu IVIg boli zaznamenané prípady akútneho renálneho zlyhania. Vo väčšine prípadov sa zistila prítomnosť rizikových faktorov ako už existujúca renálna insuficiencia, diabetes mellitus, hypovolémia, nadváha, súbežná liečba nefrotoxickými liekmi alebo vek nad 65 rokov.


V prípade renálnej poruchy treba zvážiť prerušenie podávania IVIg. Hoci tieto prípady renálnej dysfunkcie a akútneho renálneho zlyhania boli spájané s použitím mnohých schválených liekov typu IVIg, na lieky obsahujúce sacharózu ako stabilizátor pripadá neúmerne vysoký podiel z celkového počtu prípadov. U rizikovej skupiny pacientov preto treba podávať lieky typu IVIg, ktoré neobsahujú sacharózu.

U pacientov s rizikom akútneho renálneho zlyhania alebo tromboembolických nežiaducich reakcií sa lieky obsahujúce IVIg musia podávať pri minimálnej možnej infúznej rýchlosti a dávke.


U všetkých pacientov si podávanie IVIg vyžaduje:

 • adekvátnu hydratáciu pred infúziou IVIg

 • monitorovanie vylučovania moču

 • monitorovanie hladín kreatinínu v sére

 • vyhnúť sa súbežnému podaniu slučkových diuretík


V prípade nežiaducich účinkov treba ihneď znížiť infúznu rýchlosť alebo podávanie infúzie zastaviť. Liečba závisí od charakteru a závažnosti vedľajšieho účinku.


V prípade šoku treba začať so štandardnou protišokovou terapiou.


Štandardné opatrenia na prevenciu prenosu infekcií pri použití liekov z ľudskej krvi alebo plazmy zahŕňajú selekciu darcov, skríning individuálnych darcov a poolu plazmy na špecifické markery infekcie a použitie účinných inaktivačných/eliminačných postupov pri výrobnom procese. Napriek tomu pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných činiteľov. Platí to aj pre neznáme alebo novoobjavované vírusy alebo iné patogény, vrátane priónov.

Tieto opatrenia sa považujú za účinné proti obaleným vírusom ako je HIV, HBV a HCV.

Použité opatrenia môžu mať obmedzený účinok proti neobaleným vírusom ako je vírus HAV alebo parvovírus B19.

Existujú povzbudzujúce klinické skúsenosti tykajúce sa absencie prenosu hepatitídy A alebo parvovírusu B19 pri podávaní imunoglobulínov a predpokladá sa tiež, že obsah protilátok významne prispieva k vírusovej bezpečnosti.


Rozhodne odporúčame, aby sa pri každom podaní lieku Octagam pacientovi zapísalo meno a číslo výrobnej šarže lieku, aby bolo evidované spojenie medzi pacientom a šaržou lieku.


 1. Liekové a iné interakcie

Infúznu hadičku možno prepláchnuť pred a po podávaní lieku Octagam buď normálnym fyziologickým roztokom alebo 5% roztokom dextrózy vo vode.


Oslabené živé vírusové vakcíny


Podanie imunoglobulínu môže znížiť na dobu 6 týždňov až 3 mesiacov účinnosť živých oslabených vírusových vakcín ako sú vakcíny proti osýpkam, rubeole, mumpsu a ovčím kiahňam. Po podaní tohto lieku treba pred podaním živých oslabených vírusových vakcín dodržať tento trojmesačný odstup. V prípade vakcíny proti osýpkam môže toto oslabenie pretrvávať až 1 rok. Preto treba skontrolovať stav protilátok u pacientov, ktorí dostanú vakcínu proti osýpkam.


Interferencie so sérologickým testovaním


Po podaní imunoglobulínu sa z krvi pacienta pri testoch môže objaviť prechodný pasívny vzostup protilátok, čo môže mať za následok falošne pozitívne výsledky sérologických testov.


Pasívny prenos protilátok na antigény erytrocytov, napr. A, B alebo D, môže ovplyvňovať niektoré sérologické testy (napr. Coombsov test), počet retikulocytov a haptoglobín.


Testovanie glukózy v krvi

Niektoré typy systémov na testovanie glukózy (napríklad založené na metódach pyrolchinolinchinón-glukózodehydrogenázy (GDH-PQQ) alebo na glukózovom farbive oxidoreduktáze) v krvi môžu nesprávne interpretovať maltózu, ktorú Octagam obsahuje, ako glukózu. Môže to mať za následok falošne zvýšené stanovené hodnoty glukózy a v dôsledku toho, nesprávne podávanie inzulínu, spôsobujúce život ohrozujúcu hypoglykémiu. Taktiež môžu ostať neliečené prípady skutočnej hypoglykémie, ak je hypoglykemický stav maskovaný falošne zvýšenými hodnotami pri meraní glukózy. S ohľadom na túto skutočnosť sa meranie glukózy v krvi pri podávaní lieku Octagam a iných parenterálnych liekov s obsahom maltózy musí uskutočňovať metódou špecifickou na glukózu.


Starostlivo si preštudujte informácie o systéme na testovanie glukózy, vrátane testovacích prúžkov a určite, či je systém vhodný na používanie s parenterálnymi prípravkami obsahujúcimi maltózu. V prípade akejkoľvek nejasnosti sa obráťte na výrobcu testovacieho setu a zistite, či je set vhodný na používanie s parenterálnymi liekmi obsahujúcimi maltózu.


 1. Gravidita a laktácia


Bezpečnosť použitia tohto lieku počas ľudskej gravidity sa v klinicky kontrolovaných skúškach neoverovala, preto sa liek musí u gravidných a dojčiacich žien používať s opatrnosťou. Klinické skúsenosti s imunoglobulínmi nasvedčujú, že sa neočakávajú škodlivé účinky na priebeh gravidity, plod ani novorodenca. Imunoglobulíny sa vylučujú do materského mlieka a môžu prispievať k prenosu ochranných protilátok na novorodenca.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli pozorované žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Vo všeobecnosti sa príležitostne môžu vyskytnúť rôzne alergické reakcie, precitlivenosť a bolesť hlavy, triaška, bolesti chrbta, bolesti na hrudi, horúčka, kožné reakcie, vracanie, artralgia, nízky krvný tlak a nevoľnosť. Reakcie na intravenózne podávané imunoglobulíny väčšinou závisia od dávky a rýchlosti podávania infúzie.Kódy podľa MedDRA 8.1

Časté
>1% - <10%

Menej časté
>0,1% - <1%

Veľmi zriedkavé
< 0,01%

Poruchy krvi a lymfatického systémuleukopénia;
hemolytická anémia

Poruchy imunitného systému

precitlivenosť


anafylaktický šokk;
anafylaktická reakcia;
pseudoanafylaktická reakcia;
angioneurotický edém;
tvárový edém

Psychické poruchyagitácia

Poruchy nervového systému

bolesť hlavy


cerebrovaskulárna príhoda;
aseptická meningitída;
migréna;
mdloby;
parestézia

Poruchy srdca a srdcovej činnostiinfarkt myokardu;
tachykardia;
palpitácia;
cyanóza

Poruchy cievtrombóza;
porucha periférneho obehu;
hypotenzia;
hypertenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínarespiračné zlyhanie;
pľúcna embólia;
pľúcny edém;
bronchospazmus;
dyspnoe;
kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

nauzea


vracanie;
hnačka;
bolesti žalúdka

Poruchy kože a podkožného tkaniva


ekzém;

žihľavka;
exantém;
erytematózny exantém;
dermatitída;
svrbenie;
alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva


bolesti chrbta

artralgia;
myalgia

Poruchy obličiek a močových ciestakútne zlyhanie obličiek

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

horúčka;
únava;
reakcia v mieste vpichu

triaška;
bolesti v hrudníku

návaly horúčavy;
sčervenanie;
hyperhidróza;
nevoľnosť

Laboratórne a funkčné vyšetreniazvýšené pečeňové enzýmy;
falošne pozitívna krvná glukóza;

Octagam môže veľmi zriedkavo spôsobiť pokles krvného tlaku a v izolovaných prípadoch anafylaktický šok, aj keď sa u pacienta neprejavila žiadna precitlivenosť pri predchádzajúcom podaní.

Uplatňujú sa štandardné opatrenia na prevenciu prenosu infekcií pri použití liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy. Napriek tomu pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných činiteľov. Platí to aj pre neznáme alebo novoobjavované vírusy alebo iné patogény. V súvislosti s bezpečnosťou vzhľadom na prenositeľné činitele si pozrite časť 4.4.


 1. Predávkovanie


Predávkovanie môže vyvolať zahustenie tekutín a hyperviskozitu, najmä u rizikových pacientov, vrátane starších osôb alebo pacientov s poruchou funkcie obličiek.


 1. Farmakologické vlastnosti

  1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Imunoséra a imunoglobulíny.

Imunoglobulíny, normálne ľudské imunoglobulíny na intravaskulárnu aplikáciu.

ATC kód: J06BA02


Normálny ľudský imunoglobulín obsahuje hlavne imunoglobulín G (IgG) so širokým spektrom protilátok proti rôznym infekčným agensom.

Normálny ľudský imunoglobulín obsahuje protilátky IgG vyskytujúce sa u normálnej populácie.

Pripravuje sa zo spoločnej plazmy od najmenej 3500 darcov. Má distribúciu podtried imunoglobulínu G úmerne blízku distribúcii v natívnej ľudskej plazme. Adekvátnymi dávkami tohto lieku možno obnoviť abnormálne nízke úrovne imunoglobulínu IgG v normálnom rozsahu.

Mechanizmus účinku pri indikáciách odlišných od substitučnej liečby nie je úplne vyjasnený, avšak zahŕňa imunomodulačné účinky.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Po intravenóznom podaní je normálny ľudský imunoglobulín okamžite a v plnom rozsahu biologicky dostupný v obehu príjemcu. Distribuuje sa pomerne rýchlo medzi plazmu a extravaskulárnu tekutinu. Približne po 3-5-dňoch sa dosahuje rovnováha medzi intra- a extravaskulárnymi priestormi.

Normálny ľudský imunoglobulín má priemerný polčas asi 40 dní. Tento polčas môže byť u rôznych pacientov rozdielny, predovšetkým pri primárnej imunodeficiencii.


IgG a IgG komplexy sa odbúravajú v bunkách retikuloendoteliálneho systému.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Imunoglobulíny sú normálnou zložkou ľudského organizmu. Testy akútnej toxicity u zvierat nie sú relevantné. Opakované testovania dávky a štúdie embryo-fetálnej toxicity sú neuskutočniteľné. Účinky lieku na imunitný systém novorodencov neboli študované.

Inaktivácia vírusov metódou SD je vykonávaná s TNBP a Octoxinolom. Maximálne povolené množstvá vo finálnom lieku sú 1 µg/ml pre TNBP a 5 µg/ml pre Octoxinol. Pri dávkach, v ktorých je Octagam podávaný, bolo zistené, že tieto substancie nemajú žiadne toxické účinky pri testoch na zvieratách týkajúcich sa akútnej a chronickej toxicity, teratogenicity a embryotoxicity.


Pretože klinické skúsenosti neposkytujú žiadne náznaky tumorogénnych alebo mutagénnych účinkov imuglobolínov, experimentálne štúdie, obzvlášť v heterológnych druhoch, neboli považované za potrebné.


 1. Farmaceutické informácie

  1. Zoznam pomocných látok

Maltóza

100 mg/ml


Oktoxinol

< 5 µg/ml


TNBP tri n-butylfosfát

< 1 µg/ml


Voda na injekciu

ad 1ml 1. Inkompatibility


Tento liek s nesmie miešať s inými liekmi.


 1. Čas použiteľnosti

18 mesiacov: pre 20 ml balenie;

24 mesiacov: pre 50 ml, 100 ml a 200 ml balenie.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Liek má byť uchovávaný a prepravovaný pri teplote 2 °C až 25 °C.

Nezmrazujte.

Uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti.

Kvôli možnosti bakteriálnej kontaminácie, akékoľvek zvyšky musia byť zlikvidované.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Veľkosť obalu

Obsah

Kontajner

Octagam 1 g

20 ml

30 ml injekčná liekovka

Octagam 2,5 g

50 ml

70 ml infúzna fľaša

Octagam 5 g

100 ml

100 ml infúzna fľaša

Octagam 10 g

200 ml

250 ml infúzna fľaša


Primárny obal je vyrobený zo skla Ph. Eur. typ II a je zatvorený brómobutylovou gumovou zátkou.


 1. Špeciálne upozornenia na likvidáciu

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


OCTAPHARMA (IP) Limited

The Zenith Building

26 Spring Gardens

Manchester

M2 1AB

Veľká Británia


 1. Registračné číslo


59/0191/01-S

 1. Dátum prvEJ REGISTRÁCIE/PREDĺŽENIA REGISTRÁCIE

4. jún, 2001/


 1. Dátum revízie textu

November 201110


SPC199023.doc

Octagam