+ ipil.sk

OCTANATE 500 I.U.Príbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/07859


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


OCTANATE 250 IU / 500 IU/ 1000 IU


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

ľudský koagulačný faktor VIII


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytneakýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je OCTANATE a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete OCTANATE

3. Ako používať OCTANATE

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať OCTANATE

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je OCTANATE a na čo sa používa


OCTANATE patrí do skupiny liekov nazývaných faktory na zrážanie krvi a obsahuje ľudský koagulačný faktor VIII. Je to špeciálny proteín, ktorý sa spolupodieľa na zrážaní krvi.


OCTANATE sa používa na liečbu a prevenciu krvácania u pacientov s:

 • hemofíliou typu A (vrodený nedostatok faktora VIII, t.j. nedostatok pri narodení)

 • získaným nedostatkom faktora VIII

 • hemofíliou s protilátkami proti faktoru VIII (ihhibítory)


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete OCTANATE


 • musíte si poznačiť názov a číslo šarže lieku pri každom použití lieku OCTANATE

 • odporúča sa vhodné očkovanie (hepatitída typu A (HAV), hepatitída typu B (HBV), ak budete pravidelne alebo opakovane dostávať OCTANATE


Nepoužívajte OCTANATE

 • ak ste precitlivený (alergický) na liečivo alebo na niektorú zo zložiek tohto lieku (uvedných v časti 6).


Buďte zvlášť opatrný pri používaní OCTANATE

 • ak sa vyskytne alergická alebo anafylaktická reakcia, podávanie injekcie sa musí ihneď zastaviť. Konzultujte to so svojím lekárom.

 • ak budete liek používať opakovane, váš lekár vám stanoví hladinu inhibítora vo vašej plazme.


Upozornenia a opatrenia


Informácie o krvi a plazme použitej na výrobu OCTANATE

Ak sa používajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, prijímajú sa určité opatrenia na zabránenie prenosu infekcií na pacientov. Patrí sem selekcia darcov krvi a plazmy, aby sa vylúčilo riziko prenosu infekcie a testovanie každého odberu a poolu plazmy na príznaky vírusov / infekcií. Výrobcovia týchto liekov tiež zahŕňajú do spracovania krvi alebo plazmy také postupy, aby sa inaktivovali alebo odstránili vírusy. Napriek týmto opatreniam, ak sa používajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, možnosť prenosu infekcie nemožno úplne vylúčiť. Platí to najmä pre neznáme alebo vyvíjajúce sa vírusy alebo ostatné typy infekcií.


Opatrenia sú účinné proti obaleným vírusom ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy typu B (HBV), vírus hepatitídy typu C (HCV) a proti neobalenému vírusu hepatitídy A (HAV).

Tieto opatrenia sú obmedzene účinné proti neobaleným vírusom ako je parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažná u tehotných žien (infekcia plodu) a u jedincov, ktorí majú zníženú imunitu, alebo niektorý typ anémie (napr. ochorenie kosáčikovitá anémia alebo hemolytická anémia).


Iné lieky a OCTANATE

 • Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • O liekoch obsahujúcich ľudský koagulačný faktor VIII nie je známe, že by reagovali s inými liekmi. Napriek tomu sa OCTANATE nemá kombinovať s inými liekmi počas infúzie.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku OCTANATE

 • Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, t.j. je takmer bez sodíka pre 250 IU/liekovku. Tento liek obsahuje do 1,75 mmol (40 mg) sodíka na dávku pre 500 a 1000 IU/liekovku a 0,175 mmol (4 mg) sodíka na ml rekonštituovaného roztoku. Je potrebné vziať to do úvahy u pacientov s kontrolovanou sodíkovou diétou.


3. Ako používať OCTANATE


OCTANATE sa musí podávať intravenózne po rozpustení v priloženom rozpúšťadle.

Liečba začína pod dohľadom lekára.


Výpočet dávkovania:


Jedna jednotka (IU) aktivity faktora VIII je ekvivalentná množstvu faktorka VIII v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.

Výpočet požadovanej dávky faktora VIII je založený na empirických skúsenostiach, ktoré ukázali, že

1 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VIII v plazme o 1,5 - 2 %.

Požadovaná dávka sa stanoví na základe nasledovného vzorca:


Požadované jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora VIII (%) x 0,5


Podané množstvo a frekvencia aplikácie sa vždy orientujú podľa klinickej účinnosti individuálne.


V prípade nasledovných prípadov krvácania, aktivita faktora VIII nesmie klesnúť pod hladinu aktivity v plazme (v % normálnej) v zodpovedajúcom časovom období. Nasledovnú tabuľku možno použiť ako návod dávkovania pri prípadoch krvácania a chirurgických zákrokoch:


Stupeň krvácania/

Typ chirurgického zákroku

Požadovaná hladina faktora VIII (%) (IU/dl)

Frekvencia dávok (hodiny medzi dávkami) a dĺžka liečby (dni)

Krvácanie

Krvácanie do kĺbov (včasná hemartróza), krvácanie do svalov alebo dutiny ústnej


Silnejšie krvácanie do kĺbov (hemartróza), krvácanie do svalov alebo rozlievanie krvi (hematóm)

20 - 4030 - 60


Opakovať každých 12 až 24 hodín najmenej 1 deň, pokým sa nedosiahne zníženie bolesti alebo uzdravenie

Opakovaná infúzia každých 12 - 24 hodín počas 3 - 4 dní alebo dlhšie, pokým akútne postihnutie nevymizne.


Život ohrozujúce krvácanie ako je chirurgia hlavy, krvácanie v hrdle, závažné krvácanie v bruchu


60 - 100

Opakovaná infúzia každých 8 až 24 hodín, pokým hrozba nepominie.


Chirurgické zákroky


Malé zákroky, vrátanie extrakcie zubov

30 - 60

Každých 24 hodín, najmenej 1 deň, pokým nedôjde k zahojeniu.


Veľké chirurgické zákroky

80 - 100

(pred a pooperačne)

Opakovaná infúzia každých 8 - 24 hodín, pokým nedôjde k dostatočnému zahojeniu rany, potom sa pokračuje najmenej ďalších 7 dní na udržanie aktivity faktora VIII 30 % až 60 % (IU/dl)


Vaša odpoveď na lieky obsahujúce faktor VIII môže byť rôzna. Hladinu faktora VIII vo vašej krvi je preto potrebné počas liečby vypočítať na základe dávkovania a frekvencie infúzie. V niektorých prípadoch je potrebné podať aj vyššie dávky lieku ako boli vypočítané, zvlášť v prípade úvodnej dávky.


Prevencia krvácania: Pri dlhodobej prevencii proti krvácaniu sa u pacientov so závažnou hemofíliou typu A podávajú dávky 20 až 40 IU na kg telesnej hmotnosti v intervale 2 až 3 dní.


V klinickej štúdii (zahŕňajúcej 15 pacientov do veku od 6 rokov alebo menej), sa nestanovil žiadny špeciálny režim dávkovania pre deti.


Inhibítory: U hemofilikov s protilátkami proti faktoru VIII (inhibítory) je potrebná špecifiká liečba. Imunitnú toleranciu možno dosiahnuť liečbou s koncentrátom ľudského koagulačného faktora VIII.


Ak použijete viac OCTANATE, ako máte

Nezaznamenali sa žiadne prípady predávkovania. Nie sú známe žiadne príznaky predávkovania s OCTANATE.

Ak zabudnete použiť OCTANATE

Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete používať OCTANATE

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


Návod na domácu liečbu

 • Prečítajte si, prosím, celý tento návod a postupujte pozorne podľa neho!

 • Nepoužívajte OCTANATE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.

 • Počas postupu uvedeného nižšie sa musí zachovávať sterilita.

 • Roztok v injekčnej striekačke musí byť číry alebo mierne perleťovo ligotavý. Nevstrekujte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.

 • Pripravený roztok okamžite spotrebujte, aby sa zabránilo bakteriálnej kontaminácii.

 • Použite iba priloženú injekčnú súpravu. Použitie iného injekčného/infúzneho vybavenia môže spôsobiť ďalšie riziká a zlyhanie liečby.


Pokyny na prípravu roztoku:


 1. Nepoužívajte liek vybratý priamo z chladničky. Rozpúšťadlo a prášok v uzatvorených injekčných liekovkách nechajte zohriať na teplotu miestnosti.

 2. Odstráňte vyklápacie viečka z oboch injekčných liekoviek a vyčistite gumenné zátky jedným z dodaných alkoholových tampónov.

 3. Zariadenie Mix2vial™ je zobrazené na obrázku 1. Položte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite zariadenie Mix2Vial™ a prevráťte ho hore dnom. Umiestnite modrú časť zariadenia Mix2Vial™ na hornú časť injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obrázky 2 a 3).


MOr6zMzs6fET+7saK+rq7vr7rsnTIj6bONG8JjrrlvT2tIyNDj4yGOPYYaffeY/oWFht956y0MPPujs7HjFypUjGs3hA/tBNCEhwRxTrOBFGd5Z7Rx0QwGdnisgUmbqlLg77r77vbffJsJIpaJOEK6FxOKWm2+cO2c2LigqLsnIOF5TU41Z8w8I2rdnl6u7m5eX94GDBxcunA+NRyKRcCjrYvEoNGKGID8mhllgDZe+lPEe5dBwZVnZzJQUewf7quoaTAbozOzsxWU9vb2Dg0Ng1x4e7kNDyrraWtDQvr0/h4SGpcyepRxWYT2SkxL7FAoQPQscAwY/cPBQW1vbTTdeL7EQX4x5NNBUAxBOeHioSCzKysqWymQQ5RBG5WXl0xISZ89KmTBxIvg0tHQMJ2lmYlbOqbaOLpB1U1OTYXIcJLiTi+vSJYsA17796uuC/Pw777wDjFIgEMZNiklLOwZuetudd0VFRQaFhObm5Fx5xRWq4eHYSZNuvvlmmUwKHsajhGsMT7jITXA2T6O6AI+tInoAEAfomn4sY+KEaG9vL+rrlkJquIEDCYWenh4Awu3t7ZgpMCpspprqals7u4z0NKDaadOmQkawAAl8CA0NAdsAYGpra/f0cBcRhGtkPODGPFNQrbObW1NzMyBUSWkpFhvQGwKOUQAIpbikpL6uDror3i6VylxdWTe8MK2ODvbJSTN37twJhdzN1VVL3WRYJ3AmmaXljTeu9fLyNLvbzLox3gg1cMNrrwOHEbSBbmh1nPNxemLs12iJB4/PX7F8WVBQIJ9Gjzz9zLMdbW1R0VFazYhIbIFXDQ8Pa4k3QCwG57OwwI1NzS3PPfsc5ioqKho0jbuI8Z2426ByGmSWUmiLKrJLOcB9UAKIrq4ZAbD7fPOmzzfp1Uqls6sbg88SCwnAH4neMtHKJSAazlj84VKpxNbGeveOn04cS5+RODMmNsbN1QULif1BI5UkgGnAcX6+PrgY61peUUkBmgCi4VTuaUVfH65pbGwYUPT959ln/f39Dh48fPjwER8fbzPKYY0uIQ8iv7mxQSgSbd++kzxwcPDHH39kyUR4DuYXSDc6KpIJcognP19fKCZaneadd97LyyuYMCEauxyw1MvTo7Ozt7CoOC8vr7CgEFq6h7s7VggdI5LKqLuCPridHR2vbdjQ0tTsONFRoejncAxjCX0iShN9CPiBakTNhFRjU1PGkSNPP/csuMujj/yrt68H+wRsr7W1BYynoqIS1CC2sDiZmV1XXfX+Rx85OTkeOniQCReAvtxT2ehAe3uHenjY25t4RSDI8FfiwbUibdacOYsWLiB+WS6he+r71J2vpxelnZ9u0DeAWZBCVWUl2ExVVSVQsLcPWI8nlm2QuBCGgAGtrCwxCEdHB7nczmhY4HJnzJgGmQJ+AN7z7rvvYsoKCosgfZYtWwphr1D0nfEuFnO94qrVYaFowXiMxMICogcUxtyrYDOgWuxaxjVIxAmHwxx7c+fN/WHrDxBSS5Yuw2yeys3bf+BAW2vrlKlTQVgQWzSu1AhDeNQ8z+Is33zzncbGplc3rA8JDuL+Rkjy2Y1pDzyeMVAVXA1kbWtj4+TqtnnT5sysHIAtKAcSiUXyrFnPPPXUE0881dfbSxgqhwOahtL0wYcfgxSaib2UUDDUVVDJk0+tqywvA8wPj4jAvAUFBX3y4QfPPf/S1Vevnjlr9peffQYlAMSXnJw8b94cEsBE+nkZMqrOTzdgxVFR4XPnL/h5164Fixa7u7sePng4NzcX9IE9AQDo5+9rZWll0SOG0kIVZiH1hhIPFHabna0tGE9zSwv4cGZmFvRqTw/P2bOS4ydPOuNFIFAwAw6lBVAGXWYOKBV4mUWqg+FDROqJk0GFXjHQw4JBMZUtLW14SM6pU1lZWTnZWVC9w8JClyxeBHWmT9F39bxVhLHz+Sq1GrTILB/gl+vXb8g8cfyxJ56ADIXcATwQUXPcWFQSoxOP0jo6DFBoby9/6qknT5486e7hjgFCImNTzZ4zCxK5uqpycvzVjY1LwGOAV1585VVQQFhEeEzsRDs7OVFEBIKYSZOBeyBkp0+fwVxpq1ZdBeLDVEBFv/PO22NiJjY1NuKbiIhwXL9g4QJHB0feJRFMZ7Tz0w01N1ldccUVGWlHG+rqEhNm+Pv5YSRHj6afPp2L+U1PT8cayOX20JnBh8TQni3E9vb2VpYyphmWVVTuS011cnYGBmpsqMftWGbszjN4LEQ/8ZwTXZ1EuNEwULIRmZ6FR2FtQDr4CfUeOnlfnwLU098/ePRoWkdHO0APNPCjR4+GhIReccVyZ2dnXAdYtm3btoSEhIAAPwF1dTGywANBRp999sXPu3Y+8/yLoGO9jlItbWOhGxZDbiCpuJAXOqYx4PmxsRNjYiawsFcODVTFNUsWL2Th4mBLFhYkrGJWSlLSzATITTAkXNDV3a2hzrjFixdSNsanAI7v4uJ80003sNdZc60ApBiwY/NzzTVXg9bHGE50Ydv5gwpotIc2KNB/ZsrsLV//t7ameu78+REREcuXL73mmlX5BYU52afojAyePHni8OFDGBjYb1hYuFQmJcHiIlF//wAWu6S4KCQkzNrGFlsQCmR3d6+B86tSX0zusKA1LCGbd3RvpL2juroGS2LOgQVXqKiogsTE82Uyy8HBgZzMk1dctdrG1hYo8rq1a6CUFReXAEjV1tb4+QfMmpUCRkVtSDQdArSp1e7cuWvHT9sefeLJpUsWMvGF75lCMEbTGYtzZfnbhLj1erIZqDqDAYrI6upYprfZIocLuMT4KWY6MwlJpldCksodHBgNAcoJ+TwwbsZrmXaCi5njgm1F/GQbgD8q4pvJTXNkPt8E/E0pOHrerxOJRgcHckcl0zA38+9vnLHm3aGjixYt7Ff01dXWpe7dezovLyI8HAxzwsQJa9ZcIxYByIoqKqu6u7vBtwcGB/bt208jJnTMCdXW0tLe0uLt7dvR1nosLa2rq4tueIYkjP2mY+aZv2GDx+0gxN7eXpqNxtdosNtE2K/QP9euvU4zorGxtYEkwuuvvnrV0bT09LQ0Syur7p6ezo5OwK/hYeXUKfGWlpY6UwYP5WGaXbt3v75h/dobb1q6dLHBlEHC/DtjtJuZ1RZzlLQxs0mvr6lrAECeNjWeyFbK4dhiM6cVTbrg0YwfBqtJ5QBXF+dHHn2EBAdS8wSGjEeJqOWCZzRY8MyrK2ApHMzVwCxgplwzs0uL9YqFBbJUJNCdlqKrIaVSSsmXoUmzJxXMD2qEuzsApDPzZFwAukGfoqMiAgPWHTh4+MCBA729PVAEnJxdAHQsLa0WLlxgaSmzs7OLCA+DkFGpVbNSkvsHBnEXthQoZOfO3SVFhZiD2MmTT6SngWOgf/ieY0SgXO6v0yRM7yRuCpml1f333weODQROPMxEvxiBisc8MoAQxzKOy+3k1tbW4CJQx/LzC0Be6BUI3c3NxYJubrbS7C3A5m+9/vqsufNvvPH6CxW1znY2gBeI78svv+jtU0yePCk/vyj7VM4VKyA0nTQ0+wLrDRbCAvaoqYWIORAF+gdUbsqf4jM/l9lMwPrPGBsLDWNTxjxiao2GRrwQIwiLWxKJxGzT8imtCMDq9Mx9gSnSWcpkLBWE7RO9Tv/TTzsxvWFhId99952Pr9+999x5XiPQmOiGIVD0AIx0VspMW1vrgoLCUzk5kD6DA/3o6NatP/T3KxwcHIKDQzBH6BauDw4O9vb2BPsBGfEFfBtbO/Q1OSlJp9HOmj07MWE6VtcojOj/9NRxQzc718RaiSqHzyKxCOzb1tYG1wBqlldU9Pb0UGeeGMptdnYWZnPb9u1HjxxZsHBRYWEBoeCICCtLKY1L5zDiHCGh7LyCwsJXX34lMSn58ccfFVPfLZvfP0s49B2Yn4rKytLSskceewxQ7LPPNpcWFU2Ijoaa2dHRQUC9To+pADDv6u5Bf2RSiY2NDd4OUY5f7Wxt2js6gOitWDjliKa1vV0iFts72EOr6FP0W1laKvoU6pERZydHPB/8qae3V6EYgN4G/QPfd3f34Esi40Y01GAkwIuwFo4ODuAx2MkQCGAo3T29mBkbG2vQcVVVzQfvvXP1tWsCA/0TEma898678+fNBRz8/cGONQ+GbFa6ApBNM6ZPi42JAQ5N3b1zyowEF1c3QA3V8LBAKCooKABglUikIKmcnFMSiZjStSA/P3/O/Pkqlfqbb761IlJDpx6hQX2MfY+CFDwmrigbqK6qOXL0KKAfLsYsQOWXSmV0J+nBipXKIbzI39/f3d3jyMH9gwMDgUHE3F5fX3/fffdNnTJZYPQz84apJo8hnM4reOLRRwNDgu+6605mLtPS4Jg/TTPGiULfocyhVxOiIr788r/QJEANr61f/+zzz33w/vu+vv5ZJ09cd8P1uOD9d98d6FfYOzjcfe9906dN+eKLLyvKywICg3Zv/ykyesID/3gQ1Lxp0+bcrCxbufyZZ/8zNKSEYPX1JxlVDXW19zzwwKKFC3NP57++YUO/QoGx3HDzzfPnzfl88+fdPd0gULDbRx556LPPv9z+44/YnzffdvvSJdhR2DMvz5k3HxsM0hzKmo+P7/pXX+1sb9/08ccDAwPLli1ta2kGR/Dz9f59uD3WvDsNteeac3KxsaZMnXL8WDpYCzY3Mc7qdPgALZHESAgEk+MnlxSXAESjf1hsEp5nL4+Onrhnz25fP/9dO3cCJNHYiV/kqJl0WAY1fmJ+AU3AfkFGIBpwmoFBJbBUfPwUa6o6tbY046VdXZ0rr7pq3rz5Mqn0572pbc1NhYVFk+MmQcQTkU9RNh5bU1P7xuuvS60sH/7nI27ubjTyxQDexuDn+OnF1AhL1urKy8sDAwNAo4kzk46fzKwqLbnjrrv9/HxbmluyMzPnL1wUHhYOBXPtDTd4eXk+8di/tnz77YToKFBJRlq6j6//6uvWfvzeuyAdMIs9O3Y8/fwLAAAODvYDA4MVZWXYT2vWXpeVmbVp48aJEyfiT6uvXePj7fXN119/89VX8+bO6e3txltw+/wF80/nF/z0009XX3stJvOjDz6ABgd1ABpxfUPDvPkLNn74wX+VQ+999OF1119fU1W5bOWVSxYvDvD3mzx1WnFR0YoVy37f+zum/CkzGzcrqF1d3adyTg329+flZNva2np6ekJtwcYFi4TK0NnVBYrGJIrFFthwFaWl/QP9P+Ge7l78Cqrq6+0VUyMK42RMUQIrBseCFs7jGwPe5HIO1GmwCqVyuLGxEfc6ODgO9A8cPnx4YsxEEW3QmLBC4WFhmZmZQNyz5sy59Y47Duw7kJI808/fjyo1JKilsbHpxedfAE9a/9oGby8Pc5Yo/p9nuDDeY6qtaMHtpk2Jx694i4NcXqHXQxUlLI3LnZmcsm7dkwaC7Vwzs3Kqq6qDw8I721tpCJvQ1d39wQfubWxs3vL1Vy0tzVA7oJlXlZddd/11Dvb2tbX1eGbc5Mnz584J8Pfftf2n5uamyXFxA8T/VYZxtLW2DlElH9/8+99PQTK++da7IgE/OChocGgQFIM3WlpKMexFCxZOnRqfefJEV0cHICMYM/i7h4cbZBNmGCytprKcGggkvzPYP7bPzEkhR9KO7fxpm7unlycgjJc3+Mrp03lTp02bNClWoegPCwvFdifKC5/4DdLS0vt6u9G5rd98PXv+/KSZiWUlJTlZmcDIIIj8vNyutjY8OSom1s1djjew9FWIIwwDZEFxCdfV1S0yKio6KhLEJpNJe3r7AMzXrLnu4KGDP+/eVVZaClU8ISlp2dLFoMjDBw+npWcEBwdpqUYGin3zzbcK8vM+2bzZ18fHrJuMHtSfb3gO9qiGqkIcY7qZjgUhMVkM4AIKVvT3b9jwekZa2uz5CyBqyUgNeuh95F6tltVig2RZvHihSj3y0QfvFReXPPPs0/jW2tYOzJtajAQUkwk+2bj5u2++WrpipUZDRL6QWJI0tnZ2mB8OTSjIz81ds3oVmLaWhnfhRhJfQPpCTAOYYRJWRtMEAAao6sYHgx8L2hsPfwbtf//dN2GRUXJ7++rKymnTp8+aPefQgQN79+zau3sXMGxMbJy/vx9kEygALHrVVVdySVWO1uamJmsbGyDEyOjoEc3IqlWrwFRKJsUCrIG6fX395PZy6qAgUJ9P3eBCmvXNYaUChCKsRHNzS2VlVXZWdlRUFDA4REz8lCmhoWHBISHz5s6GXMe9sXGTdDS/GBtdqVR+9PEnpcUlr731diQxs16suC3msXdydFLScHSj/4tj0FKjNukMjUpraGjcs337/Q8/vHrVlc+/8HLt4CAWU0wCbblMXIqIzkiqdixbugha51OP/2tv6oHYmIn9fb3AlGAnELg2Nra4Pi3tyKJFix64756vvvo68+RxGnpMIJ1ILAb+8/HxiYiasO6Zp/GQwcEBL0/PY8cyuMRVyqOcWsiltgNS+0Ek1phAZG1NjYgEap5nL42HbiCGaiorA4JDJFJpWERkfl4+unjrrbc0NDb8vGcvurjzpx9J/KxQODF2EiBzn0IBMN/d1YUlJCF81dV2drYYGOAq+goZB3TGXBOQW5BzWHhGOhBzubmnq6qqsDNozQCS8AB+hk1ZmJ//r8cfz8/La29ri46esP2nbdgtyTMTmUYG0aY3kPAoiIBPP9185OCBfz3xxMzEGRpqir4gaOaMZvZqhYaFlpWXMzIKCwv/eceON197HV01u9/lcjsvX9+t331bW1tbVVmhp057Cva1TOUm9nLNSOrefXv37MEM8wUC8EjGhk9lZ69b93RRfn5QcLAfSRlz/3n37hGtDs/BXdiK4BgDij6WJ5qSknTwwP71L7/k6uGu1+rXPb2O8BWthmZTg6VpGRiwsrRydnH58rPN2KCLFs3Pzc5ac/1aQNLfH+94ZhC6Ema/tKgQhBkRFTVhQnR4eBjQq4Oj/YwZ06EK7tt3AKgf3MXDw5PY3LQ6oUjo7eOLnkHFmDNnNki+rrZ269bve3qI3shsWfgAwsL06YjdVkB8mTxuS1NzS2Ojs5trRFS0XG4Pdjxv/jx3N7eNGzd++cWXy1csb6qv3/r9FjCnpcuXu7m5QDDLZMRQCwUfSu8PP2zb/MnHjz35FDrGInN1YziPYhyNSythgd7jJsft27evt7cP9LFixXKQfp+ij8fnzkxJwUqDjl1dXJ5cty4jIwOrNWv2bOwrcJcJEyfwKMyDZr542TJPL68AP7/2zk4oGWvWrp0xfSrQiYVMunDJUjGdyeXLlwDB3H3P3UePRECTvefeezMzs6DqhkdG2NrJwUxIApC/38uvvLRjx+6hoYHwiEgba2vQ2Zobb5bL5WCEMxJmgNQtJBZSqeS+Bx4AZLST24EXYi2iJ0w8r690PHSjo7WiwC4A3x5+5J8e7m7qkRGwAWbBs5TJVq5cLhIK8vILt23bJhYKp06fjoUEl8buOZ6epidJRhofX9+UlBQGtKEpgRazs7M72ttZcALHoBoaNNjb26+94Xobaxsra+vevr6S4uLy4uL83FM+fv5FBfn1tbWgIaxH2tEjcfFTge+MEd0k3pvw2Y7Ojt07d/zjkUcWLlzAJ7Kdz4LAx0UY52986pDx9/NzdnLa8v0Pt956k52tzerVV+pp0Pgdt93CmCjWbFIsYH00GzuUcAw5OSkR+g4xHLu63nvP3cxFFUXA3C865vCQEnvp5ptuMNVp0AZAXfb0JJEhBk7MxAm47MorVjL5yNIhwKjuufsOZkrGngkKDHjw/nuJy4zDueGG63mUKYIFTImPwz888I3X34iOiYkMDzsv5hvXJBpIKSsIGharCzJSkdo+BDfgA8uqHiR2v6BVq6765ptvn3/mmRlJyU7Ozk2NDYCNuFHu4NDX11dRUSESW2C7ABVi5E7OLtdee42jgwMpPkKdhZDBZHMQP7mwuqamrLQMuhs2TU9vT0BQMJjTnp07b7/rLgDkocF+F2dnGjdIwB1xRYmIb/XFl1/29vI0q5TMZTOeIY+hsbWECL72uusKCouUQ0prGl7OoTDTnF/MUDlbS6OeYbKUMOcAUzDNK0dRC48V/dOoR1gJAeZroz9Z5J1hdNWt0R/MVnLTK2hcpekh+Ku5Y4ODQ3YOTouWLKEx/BeB33B+nXN/zg/MORwQEPCvfz16dNq0fampIJj21tYJsZMSEhKKS0s729ux6oq+XvDk6YkzXV1cI6Mjw0JDdMZEYJ6AT6zyWuK1UENyA9bdestNeHJ3Ty9UjPT0tJ6uLqBvWt7BWJ6NbTWjM0ivl1hYMKIZvXsulPZ0RmM2Bebkx96Nigy3srL8o5N2ThWPVbUJCQl678OPHB3sx/Ko3/r5O6+jEQ1216+91oKU0tGdN075YjFtRrBDQ0NSqXTu7FnAOvtT97a1tKTMmevi6nwyKzsc6phcDvmamDAjMiLC5M/TUHgvGtGoWNksDI3YYHQ6GilHQoMd7OWQ99lZJ9WqYf5vCB2GNgwUHl48BnOOl7I8S6EQfPFCvZctoa2NzYToSGZdvxikzzK2RMYY8PN7di8W3bB3s5KRTo4ONrZ2FhIZnUri+geHqKmuGhp0uf3O26FhAt+AtTCuS3EIT8QRAfaD3eBJ1DIhYFQloI46UutkREOjCM5UqtnMMi6vuySVYM4YNeN2F+rVXFOuJ8vKu3iJvQZa9Ikzqr7k77/oIvIbLa2RxiLr8DM0PHxwQNHU2JR+7ERjY6NEKtHpaTAFqbWkMxptuDzQyQixQZFwQcwXrUCm02hUVNwQQ6KYR/aESCzGtmYRAqMb87EbHeCXPKDJHMVyoRiD2ZNvMNXDvhDd/M3GIulGY6/faheLboj1SSQaJniZRG7rWK0rg6G1tfXtt95sa2lOmjWbmCnAHEdGONTSyiVR+xrm3wdrwSgkNI6YPsGCGV0BdWj4HyE2Ha1Ge8Z7iTnLFNFzKZkNtQ7rGf5k2QsXSk6RUZskCIssuxjUwzWFSyuVw9DMz49vzu7E2QM+4xpIEFbMhgmjc1awYpVKWFUfU0ilXqfRubm728nl0KqYcZM6pvgiIbG1G4xuTgOLSuFQhZ89jRWXpFKAZ6ARmUxn4NPQY5o9w8IhBCyohWvKkTZmU48hyPz3LxhLY+wNXRMZa+RegGYU978oXBcrlNiMaZiP4rxtnHq4niY60eJqBAZyVerz3ULYhUAkrK2q7LaxZS4S82oZLlxEPtWtDKwgCDMnXqgn/91Gt/FMKzEnjCqvpNVqzJWIf6vRIFAeqM3T29fKxrqPxn3S9CVy34VXeejmofW8tPzLVyTm/3AbD90Q4wgFUMw3+/sUY2osNMsA/OHo6GRpaQnViRoJqdHqwumWo+PASPcuR47I/w9tPHSD9ZBZWWtptophbEd1sPLEIuJurRaSkmMuFHkZqxdfQLox0Mo9LISUmbPGgm/+bn+0jec8X6yC3N6egRsNCf3QmSL3DDRhwFip74x7SRA/n6QFqVWqoaEhsdjCxGuM+S5jpJ5RDzRaQnm08hn7ks/jHzuW0dHRuXz5MhY4/IeeOWqM4ye13zGBmJNRxmJb+53nn93J0UM4U48xHZPDDs65ILt0PPwGSjIZP5+voy4kBpA5NC8JPyUSi6EhJdOk2OEu6Kxp/YhZLDwyqrOjnSZfSkzJaTz9udzUZw9PwBcMDg0yWzhjJ0yN15mKIHd2dn704UehoWF+fj7mYuxnPOfsaR3HJJzdmKWKazqg5ZyNHJ9DU4OFxtirPyxG6URxaYUy42lFpqTq38tQZrvTQFPULohzdzz3+/v5TYqbfCLjmNRWBnFAshoGhww0ZwV9UiqHmbPG7GAzGOtoagcUCqFAOEKL/slkMoZF2DO558iDOccCkyxdCVEUWW2zmqqqbdu2tTU3TYyJ1dFKefsPHKirqXn4n/8UUruzzhQzdbGbgQYys9QcDj2jhcW9n3NEXA539Nj/4Is4AoHRLsesLNilFhZiPZ1zMX3p2U9mbjujY5WaSP6kcWs8dOPk5BAXF5eTndXb033yZObkuEl2clsigNQj1Bw+wsrlc0fLKoKgSegeJre2tqa0sGDWvPmszgjnlwqmZ7KcMxKBGf/Q63VqNalYBkm3cvXVir5eub0Dj08MVrt3//zD91uvXnNdUKC/sdStwcC9VNY/JgJY5TnqWTuHkGJFdFnS3fhWjpUEZGyGzRgYPDGcmjwS53ws+1JnKkH65y2i4+RXyUkJtTU12378Yd++1Lq6Wg9Pz5TkmawAG+M6NGUQTJjFShqHNDQ44B8QtHbt2h+2boUqbmllZX7gWDYfi3njUo8VSeGLn2IgqW7DM5KSu7s6P/74kxMZGdMTZtxy8w1ggWZuN74Bjrt1d3VD9rq6OJ39akgxYhKkyT+/JZrH0tgBbyQY2VSNitRNJkTJ+y2CwMU5ObmWVpYR9Mgqw5+uzDUeulETYSG54Ya12OXHjx/fvXPn3AULdymHO9rb58+fa21tpVKNODk58k3h3zzjaZFcv8AgewcH8HBvH98+RZ9hlCzT6825m780oeDMVAyhSEjziAdt5XJ3T68BUlpRr9Wq6mtrs04cB4/p7e0jBRZdnEU0vsJcxmt8s/OHGl6kHB5+/Y03gfOe/c/TZxteQTRt7e3oYVBgIBjT+HrF8DQ10+vZ4XBFxSVhocF2dnY0B/Qcg+WSKmbKZ/79b09Pj/UbNtja2vz5PMPxHFbAFF3snpKiovLiYmz94sKC9jbHttbWU9lZOq0mMCR0Snw8l8a/eXp5TYiOxAdHR8e5c+d+9OGHG15+edkVV06fNv3w4cNQxZhIZiWu2C7EjiTnvJk4Fs3ohi5AIouzj+T09vZaWVlWlJZy+QIfHx86U9S6L7aAfDyWdnTRokWkODnlcmdsLKO3dQyocBzURswTMtm8uXN4PD6IxhhTQd9lxrDvvPO+WjX8H0JVMhPs++VITnaNGYtwjUcr8hj1s4oWZi7FYEp2Ts7LL774xFPrZtDzTTijTic1d4xL68KqhpU8WiuI8ac/STrj4TckjZfm2/b19QYEB2PNigvy66VSqcwyMCjIytq6trb28P596HpCcop1YdGB/QeKCvLRVyx8v0LR1dlBAiLdXCwtLTk0nh68QWhBUvDBosQiMRiSTqvFFtn47Za21hahkORk0aw2rY5GY1VWlvf19vkHBDY1NhQVFLi5u3d3d9s7Orq5e3R1dWopKtIzZm6y31DQTEI4/qjnYezyjoU6VNfUYZEA/FNT93V2dQcFBR05cjQ8InxWStIXX/z38MH9eNxT655++OF/YFybN3+GaZwcF7dkySK8oX+gf/NnX/YremfPnnvk6OElixcD3W/fuTs5KTEvr2D16isLTmbvP7C/o6Nj0eLFc2YlFxQWv/v22/U1NR9+8AHUjlkpyYcOH01NTfX29lq5cqWzk6NKpU7ddyAj49iEiTFuHp48gbFExp8X3+OhG0ylWChUa0YsJNK4yfGNTY1Y8sb6+p6uzjqBwNHJGc3X129goB8UUFNdhSUEjIX8Gh5WRkRFx8ZNxlps+XZL2uGDWOZdO3cCnZDAeivrIXLCFFsDogph9gcUfSAgGk9OnJe+/v6A31C2IaFAgp1tbdh21Uql3NHRPyBg1qzZmZknafkjAw3f0QgERsctl8fhcy8iQGZvwRbKzsoE+L326lU1NTVfffEFsFdHW+vObT/iS3BHAZ8cEOnp6Qk6/ujDj3JPnQoICHj5xRds7WynTJn8xONPns7JTkhK3rTp0+wTx2elzBoa7P/uqy8L8k67u7urVer9+/djM9haW7/z5hvOjg4urq5ubu5V5RU2tjZyuTz92ImPPvggKjp63897Ozs6wdVOnDix/uUXIyIiC/Lz8nKyk2fPwcRCmEp/N6duLG1cuJiyU7IkPJ6jk5Obu5tqeBggV9HXV1lWWl9bY2VjAw4xAvVKKAgODQNKBf7o7elRKBQsZNrGxgYLL7W0whoD2A7SHCIHP0eIqP6+PipcSLGtuPgpGGEtLaZPM6oEEIg1lRWj8ZBMJAsMDcWSJCUnxU6cmJOTjf30w7btljLLqVMnW1laspMNCP/nGJHBxYA7ZnMDS/IC48HwJVLZXXfdCRJZtWJ5bU31Aw/cl5q6FxrXLTff2NLSeuTQoedefDEsLOS+e+7bvWsXNtvB1L233nXXHXfcnp52LCvjmEgkVAuE2HUzEhOvumKl3F5+//33gpsODgzcd19+cUlpbGzM3HnzMtLSVqy8Ijws7MWXXgYYeOjhf6Slpb++4TXo59lZWXZy+1dfW9/Z2XXs6JERWofwgkTmj+cRPHqkm52tjb+//+ncU6tXrQq543bwTHSrsKBg7+5dw0NKRW8vh0pWsASJTObl64cPx7q6gsPCh4eGqirKObTMRbFqGJPt7evn7OoC7oJROTq7GE9d5/I62tpqaqtLCgqMudwslJpUReSKLSxwjbePz5TpMwICA5NmJro4O53MBNHwgfu2b/vxxPEMF1e3pJRZy5cvxZ+srEg+Hisj8udn7ZyN7SWNZoRPdxSpmOmIbeXU19dnK7cnEnl4WCQU9yvJyVmdXV2Yw//+97+g8srycqDF+voG7DcvL28Bn2Qy2NBsFfJcLidm4kQbG+uB/v6PPt4IBElyF1tbFbRiIYEyBmZF1OZkZ0OWP/jgQ4P9/V0d7f39/T29fWD/tHannJj4qRJuPpv9zwx2XHRDoRq28qxZs95///3yisqwsNCoyHCMzd/PN37y5Na2tn1799IKFUKtRtPR3lZeVEjgmFpdlJ/HNT0EcmdkZESlVBadzi08nUuEEQmF5DNXNitcpaPhEEKKnTEFtnZ2eGxQSAi4i4WFxM3NLSw0hNlLOzq70tPTfX28p06Z7OfnW1lZCbW8tLTsnrtTHeztIyIjptNzN11cXMz12C5s41JQj6Xk09gqjVYDkSqmRZMgbTUjEOsS9YiaomCdTAptyxARHu7p5Tl//jxnJyehSDygUHR3dWE71dXXD/YPkFFRUzuFyZwdO3fv3b3zpVdfDfD3v++++8GJMXs6ir5p7QShtbWNUMBfuHABOgPsSMotCkXDw0MCWkkJTwYRk8MXL0SB43HlT9GaexhURHjoVVdddeTo0YaG+uTkZHQ9JDg4NDRUqVQmJiZYWAC8W3R2dR44cKi8rBQqNHbbsGoYAoeUbSsqrKut0Wo1fGpx51C5A/rA/No7OAaEhNja2OKBDDUbOHobG7s5c2aHhgSp1SN4MghIaFJV+hSKnJzThw8f8vTynk2rcTs6ODg5OkyJn4yeNDQ2HTuWcfTI0R++2+Lo7Bw3Zcq8efMmxU4kqJw2Na2YxzOFeHKoN+AMZ+15YzTpEjNjFcd4PAfJ/TOo1KQMMcvopkzaLj8v98Chw1MmT3ZxcS0sKgoLj+jo7IS+GODt5eHlffjQQRc3t0MHD0LY8aiaqaVRtmAnzAHc1dVdU1sHNMkQLoS+RCqFPIqMDE+elfLdV1+NjGhdXF2gKIA0I6Mift6za9NnX4CXA0UQnyCH++eJhjNuXAyqBerEBkpKSsTCH8/I2Lx5M0YF6vHx8XZxdgHjGRnRQC4EBPgHBQYwVQh3sZrFmMTiopL8ggJWFspUY0xL7fQ8cNTkmYkWEpJaZWtrCxynp2qURGKhJ2mwWmxpzGZtbR0mEdgoJ+dUdnbmhOgJ8+fNcXdz5ZgqvWGCIJ5CQ4IjwsPWXrcGfPHYsfSjhw6dOHYMZBc/ZWpCwnQ/Pz8HB3vIQY0p9ltvMqadMeQzvtHSAzuYQstu5FAi9vDyJMqgUgnKxcNpWCPfl56dBg6xeMni9rbWPbv3REdFPb7uqTfWr39jw6vozE233mptZfnGW2hv/vTjD+ERUSDr4WEVQHRoaBgYpFgsnjt7VlF+/uebNqXMmTszJRlwB13CBpiZnFKYl5ebk3vtNasxY1u++QoENzUhEZOflJRUXV2zd+fOiOiopStXColGz2OVJf8kyBunHk5fTEqEYDmTZiZMnBCdm3v66NGj33zzTW9314zEmWCJ1tbWU6dOsbWxYUUMcbFUQo720JEjFIXx8XGAdWyu2WGIfFoDgETm0qBR4BuZVEIQA3gSEQEG/BW8Ib+gqL6uFip9Rnoa9MyJsZPCw8OmTpsSGR5uby8/2+5ihKsiYWREGP5dffXqpsbm3Nzc4xnHD+xLtbSyDAkNmZmUMmlSLG5n+tdYjDesUCgzjrNTykdojeq77rwDnceqr1p11dKlSx3s5Rj4O++9h92PZ06bGg8gjB3l6GDv6enxyaZPBwYGiYpkY4O/SqSSl15+SSgQ7k3db21raye38/X1eeOdt+R2dth1zs5O655ehyHj4sGhQcbDHBwcHnn0EbxdKiWF02+//dZrrrmaHDNjZ4sv8fOhhx7s7um1tbHGkg0MDrJKnZdHDxeZDtzisZOChEL0b8H8uSCgU6fzT2Qc71OQIiPF+XkT4yY7ODqysw6hNCbNnIlZAxEMDo0wNgNRxqVQgEVi4H+Dg0Nyud2wklQoBpENDim3b99ZVlrCJVmYYHLanMwTYDYzZ82JjYvHJo6Liw0JDuJQV+I5z87ERFtYcM0WM3pInm1MzISbb74JDH//gQOpe/bs3PaTb2DQtdddFxEWxvkNZ9kZlMRCfUEr0A39fH2YiY+VCGWZlGAVLLOEHEhjZSWzlOmpVoi3G0mTYnxgdvbwpubmxx59DLxH0afA1C1ZscLbyxNPcHVxYdV38dNSJqNVJgmdMZMmoScnR+axYh2QODqYHePMdkV0CKru2ViToojsZKtxrPuvhj+Oe8zChRXH49CQbANJcrOYFDMhZkLU4NBwR2dHdVWNSqWE3G9tbT188GBTQ0NPd/d332mUQ0NQM2gZdk1zYwOB96QKgAGquN6g8/LxTU5OKS0ra2yo7+rsdHVzgyxXq1UhoWAq08ByZs5MBBwOCgqQSqSMgRMZQYu7cn5dW5U1S0tSBtEMWZhMJAEPPJ6vj9ctN92wds21FZWVmScz9+9L/WLzZoyNd+6cgTPkFLPe6hYtXnLrbbeAnTAEg+G0t3dAkWElKfENKYmt1/X09EKTYFxKT9cZ/IBWy9YxPyP08Pvuv7+mplo5pIQqHhUdyWrnsj6TUxfpAHn0apYARL0NBj2XhvuYbNws+WH0cUl6ulh6SmfaCxQ4O058w7YUQ+bm4yFJpUyAf6HQUQKil4MNsBnC5F5xxUr0Hnxl06bPwYBXrboSd3V0dO79eS/LVWCxO5jHCRMnzpg+NSoqIi8v//PPPlu0aBEpf6TRWltbSmWWfFYeh8cOGyed0Rmr3Qq5pkyOM3prCmblmFkI40nmUARocJCzUZGRV155BTkynstOvjxvM7knDaTGp0qtZpkMIMHnnnm2rrb2uhtvbG9rA9e57/57P/54Y0VZ2fMvPO/k5MjeKzQFlHFJdgupbkyYaOKMxITpehqUJDJljJAtarqY6QREnwfboDTKdElm4eRQRM94CZNiZu83XsrKznOo+eMCyKmzSW8sDzXvAw4VWxzT8SqjGSAxtBhXUQi4ynxPgQH+/QMDwKoQHxER4UCyzDvDtiBz8GLM1tZWvT29EAHA1LiXlcgfLYZogV3Ti0YlGv5Ob38reouZi/DTwZR9ffbF521mH9OpnFPFxUXr33gT2vLrG9ZTgtD29w90tLdh20CvefHFVyZPiV+0YJ4ZSxmlCU25YuH6DA5yaRwjKzPA3mJBM50tqO2K1VEbvQQcGpZk7hL702gPnbn2wB8a2jnbJUoTYYEp0LEHKbbt7ukhxVd0Yr2OihUuie+k8yXUGTNsSD4vqa2kUhloKSHDWQLor9ZA+CWlJSUlZVhFSGSuv9+yFStlUhkpjiYgyc1QCHbv2Xtg317gOHdXl6joKLDKzKwcDBBbCEi5f2AwJzsnJCS4rr4hNDQYso+RyF+wXbr0Ih7bUhRNA5oMKZVMhBEWYuCoR9QcutWgbFPGq7W1tUlMSgYAxHYRjqocfsk6/IeajoYcpaUf27Z1y4havWnjRguJ5IO33wIm/erbb5iI7O3t2/TpRgzkxy3fgbX6B/ivW/f0iWPHVMPKlatWP/bYIx0dHeueetLPPwDA7uVXX4H0vFC1lS94u3R0w8wGbBbEYgACFZfLrCBcZhDSabWs9gdLk4A2seba1YCWrMAzwXSYxMtxhsVYGnYFhAggNrThjz/66P0PP7QQk2gTd08vgmS5xMLu4CB//4P377ztjptuu/3q1VcdPHTkRHraJ5s/6+rqeu6Zp1csXyaRSlXKYbmd/LY7bvf38+VcqkPIxtEuEd1waYXpxqbm8vIyUkW3ocnaxhq8w8rakh1CLpNJNSNExxnRaKQSSWtrW07u6cqK8tiY2Pj4OA4NFrssB+aMvVGNUiQGpUssyOk1EnK0Xb9CwaW6zAgBzjxsAAn0c7EYsrmivNxWbg/4j+GrVKrm5mZwGjwmKTk5KTGBsagxRgtd+nZh+mQYVeaJAbHRAgUU093VvWdvasax9JzMzKDgkI8+/hgz5eXtkzBjupeXB9QEVnQIGlZTUzOur6yoYGcFvv/++0fTo1ZddQXVqjQG0/Eno61zZtjLEmouCAz6o3FbVIwaT20ZUCggbUHo6JdUJmMnHorEYsgymVQyoOjDxgCS6+3p6Whrzc7KhESLiZ3k7OIK5QubB0yXBhtBQhn+mkTDGXfeHftgRuxUK/7VKrKsC3ZNUVHJ+lde6e7u7unu8vLxnZ6QMDFmQktz29DQ4K5du0dG1OwAThZzEx4WPm3aVHt7O8iplpa2px7/16G2toF+xZo1ayZOiGLRW6b6JnqmVXFZHgw7E2UM2aPnNCj//sXnxVUs7JAGrRLXrIDWBSbnwSiHWFUNED2fMh4gnob6hoGBwbDwsCOHDl639rrwsLDOrm43VxfwY9xJbAFUv+NfiMSDi9TGZfejObRM9OqNx+PwmKWB5AdRDAvNUkdL0jU3t5w8mVlckO/u7WMnt1fT07mmTplCkQq3rr5eqRym6iVZHtCQl6enpaWMyw3BY3t6+vhCoZVUVpCXB23W8t67fX19hL+UwuCYD7FlhQTYaasXdH7+WKMWOa1ITMp5stgx9BRDhiQif6bH4oHdfr5pI765/fZbc3PzHrjnXigH7h4eG954QyqVgM2Absx1CImx7jKO57fbeOhGYCo1yKwuZqs88RuQcp5qyBpamk/T0Ni4Y8fOgrzTEOpDAwNdXZ06jeboocOenl5enu6YGRdXF9CZgh7poKc2q5aWFnxOS0s/ffr00JCyvbUVsCA0IqKkuOihfzy0YNGi+Lg4ApP5PDc3VxtrawNL/jB5Py70/Iy1cU0H3KXMSvHw8rJ3sFerVOue+Y9AKJCSGP7re3r7rKysAH6eWvfUlatWOdjb49cNG145fTofw3Rxcfbz9RlWqd98773wsBB2HJ+Q1h67XCP6/TZO8clK2tAgoF8q3DQ2NpdXVLS2tP7049a+3j6ZpSXxRNLDB0A0fIFALrfv7uwoLsx/Y8N6Vu4wODRMo9HUVlURuqHxv4SfCwRDQ0MQ/2BBDk7Ovn5+g0ol8AH01e+++XrnTz+RMB0+L2FmcmRUpI+3NybadO7QpTg6+7caoBc2C8SNp4c74YYWFlPi46g5WEtM55RD66k7Cf9YDW+0qVMmsyBoDiX9lKREzqiwjQt4XM2FbePENyzMW0jZKfRkQL9jGSf279t3aF8qWAuIwMnVzdnZmVbdEg8O9JcqleGRUQoFORETpADR3dzQ0Au805lGa+PomV0c21Yms1SphgGDwiIirW1sIiIi0TZv3lRfVxcRFQ1mBhGANzY3Nmz99usvPh0Kj46et2DhzIQZ/v5+eprudrl0debaNK43PVGM0TE931BvDGI09c18MhnLXtCa6pGRA/G0Wq4pCvYva3cYTx4Mh6I2kphNfXiFRcX79+/POnECYw4MCYMGYWtna3QG0YeTc9WpS8vb28fLy4u6x9WWMksammTMbaYJ5zxoE0yDAM2FRUSEhYZga+7a83PB6dOW1laYSbMRKDQ8Ard0dXSAZr/cvPno4cMLFi6Ijp4QEhzIHVVygHuupNc/NOSxXzxav+OZ/GjsT2fUyTIXejXm/bCaHpRKWEE7841/WRP5OfjNedUNFmsIplpSVr7luy0F+fk9PT2W1tZu7u7sOEySPkjPCyJ+JRJASciCFiEQQbumGc4CJ2cnsCLT8w2sniOHOl8wkRb0lCFcduRo+rdffQXN1kIqra+vk9vZsf6wo7+dXV1J+khfb1tb286du4CKrr32muSkmYxq8Uy2fuedhQuyPGYReUaQ19kPHy1Mzzic5i9r6DujjRcXCwR19Q3fb9l6OjcXDEClHPL28aGnTREdktYG5YMstFpNW1trX0+PRCpVDivpsVNiyrEJioS4YTOMtadeccbhtSQnTa9vbm4GF2ltbYYq6x8c3FRfp+jptomJ5VLTO890Ti5usbGzA5pWDg3hm6+//hYyYvr0qUCjWJFx59L+3X6/jTP+BiuXmro/8+QJKEYaWtaESnHipidIUDNioAUo8Lmvp1vR1+ft69fS1NQpFHp6ewtI9pcG2oREIjVvTVruj8g+KKhDyqHGxsay4kJ7RyfAHVxma2enNx1yzDABxxRjwKGeYZAdmLurq1tzU8N3334bER4moMcQXbIk3//f2jhx8cDAYFlZGZZTKpX2qnuFJG6eeZF+ORkPYNnCQuLk4soIgpy5xeHU1daOqNVgP9bW1nJ7BxbFwgLBsMw93d3dXV0tjQ1W1jauHh4zEhJ7e3tIsWOJxMfXDzKOnaFtjg1gsf4D9OBgkvNpYSGTWZ0+lVNZXSO3l3NM5VH+Jp0L3sYZt3XoyNHyslIwG/wGCggKCW1tbRno77exsbGQSISmnH6wHCASsUjc0dHOos7IeVkCAbCzmqR41vHoZeyx0JXqa2ucXVyDQsNc3NzIaZ1N5GxEkCYNODIWz+KZqi7gS83ISNfgYH8fyRLy8PQE0SmVg17ePgf2758QFcE1nWpxISfs70bbOejmvBoEXQzoPmogGNCBRsN1cXWVSCUdHR11NTVYWGcXFzGtZy6jShOoxN/fHwr00OAgM4ZiLVUUOxuo5syjxykoBwft5HLwMPyjRyP3m8JmhUwCMvykpdkCoMK+vr6ezk4HJycHR0d0YHBwsKuz08fXByyntqbmwMHDy5ctGeMsnD3ki0Rto09NGx8j1JuOmCczSeN6zoDhl6aNid+c0a2+PkVJSbGlJRRjQ09Pt44eukELJmjcPT1BMe1tbc0KhZW1NY9mooA+IJhsbW3J2b4yGYMdxOE3PKyhVj4OnUR7e3sp9RXTXzmgS/NBm5gjgCQIOBk5QLtvcKBfKBKDOr19fGmcHjlMu7K8HCxHLndg2lxPb+9fjdNoKdEwcmHhaePoIaNwHfXQMcfcZRnkeORUTW3dwdRUeycnhULR2dHh5OxM8OzICHjAsEaLLzFBXj4+cnv7jrY2cryqmjCJ1uZmPqshSk3yPC4HwJUmuOjJyavEEMZl4bDUNUjqktC4az3XJJj4Aj6YCkgTChc9ZVTIDm0Ac+rq7ACBenp50w4aKF46dzGYy9iM4pW6U0hc+rhseqNT3PWUaC7LGMdX95rf1tLc0d4ud3T08fUFn4Aiw5Kk+vp6m5uaiP9BKISgkVlZgQdIJdL29jYsud6EgbmmUwVZagGRXDSojxwNJxaDjFqam8FUSHIhtcCCzbi4ujk5OVrb2IJLMRMRO8mBFuUX4F1OLs42trb91CRNRZ8x3eKysPFzNupz0LGAcwE1Io+jbj4GpVKrGd8yB9hf+L6er42HbrDSpCaNpQxqjp0dSX+nsQ1kl4N0/Pz9qcGNB1oB4ACmgTTx8PSCLNPrtDy+gGuqrg7oY9Abj/yDjAMhDg6RhntltOlpEX8ILLyxrbWlva2VeM65PBCrtbWNubSFpaVlTU310JCSxEbxjJZiVkkU1Mn/axANx5jQxCOHEefkJM2c6erqMo6HYKZYOVWaAatnVua/KL45oxEfimZEP6AfUakDg4JoDooxDBR/HRgYgPpNjp1ycrK1tevu6mxqbHB0dPTy8mJJQAQUUzyED5YyGYBI2pHD7a2ttnK5QCjQjmgkMllAYJDRY2U85kMABEOq1yqVBo6+ob4+IjIqICCA2nsIwQEp28vlJuM9n5mnOaYsiws7ZeNuDBQXl5S8vn69l5c3KWX3x63DGCN2yJG0dE8P98iI8Mtl2BynHo6FhNyR0dR8kLs5Q4XZUbAZWMQavoCy09fbm5WVec0110ZFRYrFIma+wy09Pb1l5eUgBWjaPv7+EHYUMhtTrkzFRLnMQQiCA9MCv8H3TU1NVZUV0P+bmhqqKioVij5swfCIyBFiPjYm17GigsayNFxjhW2OKe/ugs2fqZmzyUglXprQzpI1CcUTRkv+JCHhNeS0YnocDlCdRq0eZPmd+KxSDWNEeA6YLofWNiTVZfV67EMwVMqSsetIfkxLW9tjD/3j1ddf9/XxtrCwuCwxgRfrlbTIio6Z3axtbIA/Uvf+DMHE6noIRSJwmqLi4h0//eTu4eHl7cPyxllEOiMdzijvMWvM926GhKdysqsrK6RSGTmJSEToSf/rurXmuwy01ibH6LG6KB5mNlK0kyezWLXUlNmzrrzyyqrqmp07dhYXFYHjLlqyeGZiAsmootvs8JEjuPKf//xnYGDArt17SkpKHnvskaKikh+2ft/a0jp/4cIVy5c2NTdv3vS5m7trR3tHU0PDVVdfbWtr8/577+NFH77/IRjPsqWLLwv8v1h0Q1NKCQzCT7ATTFNBXl55WSmgLpBve2uLo7Mz+ADAECYUaFoikY6FDfD5AjytsbHRzs6OnK6oVjs6OVeWlTk6G+u+nv0Q4zGtprri7OivCz5ehlK7e3reeON1dzf3a9eu1ZOUMd3bb70DpfLGW285lp7+7DP/eefdd0nqD48EgUqksoy0tGXLlwcHB6WnpQtppe7X1m8ICQ0F0Xz0wQdhoaE8Pvfwgf2OLi6JSck1R458/MH7zzz3/Kw5c4vy8ydPmRISHHy5okgvYvEpenQxyQLmUDQHQdPV3p4yd97SZcu///57gB4sJ4iAesV/8QaYfpKH6H99IhrNqwI/J+UjVcOqhro6YGeA7sa6OhAoKSZNde8zeqJSqQGbDLS4ECmhzrsoW5N1mxgGqMvF09MjwN+vtq4+Jyvz5ltvmT93tpury7G0o4VFxVKJBVUktFGREZC8+Xl506dNLS0tvuWWW/LyC5ubGu+9/14HBwd7e3nasWPJSTPBmyfHT7nnrts1atWuHdvBPBctnLf+xRcSE6aD4C6XtnjxzmU1VvpgcX343c7eXqkcKistcXRyGlGrGCJg4JeKJz1mnN5Cbj8n62E8g1XB5dDouIH+YbVapaPJe8ZDOs/af/R6ramqqP7iHSFuoAUf7r7nrk8+/vTO225/8OGHAH6HBgfc3NzQK2AU9KS5uSkoKJApQdbWVkmzZldVlGefylMODAQFB5eVVwz0K1558SU8qrune2hgUKvRYHZs7exotoYx6F6hGCAHGg6r2Any/zNyygg2TZ/PeQ07eYQaxcmCYRv2dncPDylDwyNCQkLw95aWFqpgaw2mI9Q5JgZjljhnEAHVY4npT0ghJ6kDRxrxhfHIyewGFpRzxl0jmpHc3NOODg6AEYZfHxxhfuw4JuGccwKNaeLEievXY+lf3vTJxseeeNze0bGpsQkXAPEMDQ56eHgyDy4LAJ02bVra4UMH9u1zdnFxd3Nr7+iQWVqB4IKCgsC00OfW1lahWMQyacRiCyiXfFOePD0ujpTb5V20wxN/p40vn4EofzxqrKNfnPMAEnaurp6yEHJkAXF2CgX2Dg5LFi/S6Q3ZmScZYuWcVXxktMA6o1FNXsTYmEAoHB4aIkVxRjTMrEzDcvhU9dAa9AaW7QBA89//fgU9H/JixvTpNjbWNEbMoDedanahctuIfWF4+JONm8RCQV9PD7QBD3f3GYkz9+/fh0koLCwCFIuNnZifn08HTig4JiZabGFxaP++62++GR2Li4318vH5+r//nRQ3SaUamT1nNuYN/IZrypTg0ix6e3tSTQcqBcT0jOnT/nzPx9EuqQrHdCVjHsTFMTywoB/KhwS0ZJ8BeOKxxx7dvPmzJx59dOHSZQ8/9A9Wd4Jv6tLYzusbUxPSnIryyiqw1UULF7i5uT74wAM//PhjcXGJp4/vvffdB825ra0tMXmWlbUln9bWXH7FlYX5+SkpKTxaHuvf//73z3tTc0/n+/j6OtjLVeqR6QkzoXKq1GpPL69pMxIsxGJHB/sHH374WHpGT2/f/zVcfI7G9GeiLNNzwy8OyMCDpTJSKInxdoaxPD3cH//XoxERERs//OCuO+++65674ydPYjWLKJIdZ5D1GQ07AYv68EMPssobEokEKN7e3u62W282hzmPaDRTp8THx082UK8cuOON16/R669huh6e4B/gd/99dzMPCZN9Tz31BDsmaPVVK5ctWciuXLpk8YL588yVkS59u3R0c2mwG3OF4oNUJjXaVCg/wXSvXLEsKDBg69Yf1j3++LKVK1dfvdrL0+NCYWTuqHIZrPIGqy9pXH76JahZRE9S4vwK0ukZlbBcCFJ9VyBQUujGpWegA8czf4KBjoKWxiGmBFPgwOWxhl86ujGYsri5F1N3xG7s6+sFzExJnskZdR4TteQaIiMjwsPDgkNCPnr/vVO5uQ888MCk2IkXZNcypWb0sEyZrHzzryCFtvZ26FwyyhEZ52D6HTMysSdoSAFNCUPZAorZzM9ktZWYN9RgOv3wr66Hm9cA+0BmZaUeHmbFjgwmEy8dADHos51n1rrMnwzsCVxW8J4GjXPNoZycc571Nbqx90A545hrDLLDySheph/IMnR1dTk7Ocrt7NiphayAHjm72kDP+zAYrrxiBajn3bffeeHZZ5etWLF02VJWWpF1e+zJe+ZbuKYTVthPDeUrHGNJSjHJ/BWRXzu7uu66487klFn33HO3mciYY58BPvYl3xTNCLLq6ent6u4O8PfTM+Bv4kxM0DOn/+hY2EuWTz7WOm16k+KDn35+Pletvmbrt19DfWB/5fNBf6zUOZdFmLOqfRyTAZCsh07HoVn1HGNGGZ/WjuCZfNdj3DQE6hIfqlTGdBKsk1BE4ngYUQLWqEeAJROF1KFhrtVr1upJxj+PB8bz+puv79ix68svvti7Z8+/nnwyblKMWY0fbWgwvvUsFmmO3DPmOLMSxlQYCU1GKYGQRTsYU6WAqKrKyxMSEjSaESiDAi6fY1SUSH0/Y8opPU2CpBdqNJYy2YcfftTW1v7222/ozSU4aG1Hc/lSg+kwIp6p0bDui16la0wnMbGtYI4JB6e99eYb6mpqjh46wLKy2TxT8xoz6rNzl3451ZfUIaCzXFlRkZp6oLioiJwIT75hLkw9DWgfk6hmz9FTO+GISk2iDZVKPU1yABuvq62tr66OnTgBuxy/npNz6CkcxuRec/UqX1/fjz/88HkwnuXLExJn8LgsZIdz3lo7emNcGC8gwJ/QCo/PAEp7R0dWZvbwsNLb2xtcTSAQYtdkZRzv6yXS097JaWhoCG9vamo6fTofNwYFB0J29g8MpKdnBAcHKvoUlZVViYkJDg4OqfsOZGVm4pmbP/tiyZJFYpE4Jyenvb09JjbGx9sbW+LgoSO4rLenx9fPNzDAn3XMXOvvoraxnQNN/jMwkUzMazoSMmxrazuiVjfU17u6uZNoYnpmpMHIQgyMemiRXgNLC8YGBLNpaqjfs3t3Y2M9xzCeoHGSg00rWohEYjwNDA+fre3sJFKpiEZotLU29yv6Ghqb7OzsSJ36c/FOHoMUVMb9v/auBLyp60o/y9ot2bLkVV7kBW/gjZ0EUsJilqzNQiBAgTQzXaYhMwnt12lnJnvadNoJIaFfloZMEgJJSELShpTQ0GDA7BDAq4QXvGmxLGuzbEmWbM1/75WEA87EITFQ27eEyuj56enec8/5zz3n/GfWrBlY+A8+2Ll927bt296CIJKGIjAc/V9zTEC4ugOBKdNnPPXkE1KphGRA02/+t8/+fvTwEUzOq3969Qdr165auWLXJ7ufefqpSYXFYokEa8yoC9/cus3l7HZ73G+88fqTTz2lTk7etnUrRCo3P7+psXHn++8//tSTLS0t3U4nlJO+rR0G67333q+qrFKplK+9uuWp3/520qQCKEuH3Y4brlm3Lisrk+bBcSMRfbt0fL3cRFBSksFGtKnp/P4DFTU11ZjgqtNftLU0FxQWRUdHUz7fAE1kJHYqDBVDNQg8KGdSzyAk+epYcn8wnBQRTrP62kGZ+knjh44OU4/LlZGVRVKPbTZIcKxSBTmg/BURz23cuGjJ0nuW3amIiRmCwZp+JCHwgnvC56uUynXr1ixevMhi6YqkjDp+iiEunYcv/UxxK0wS4Uem15MiwMjI5cvuWnHP3TAW//2731ccrLj9tls+/eQThVL1/AubzlZWHT18iO2uhx761yipFL9y//3/fPLkF0uXLPL7fEKx+LFHH9EbDHfccsvpL76AA19bW+u02//jP39Vp9Xt+esnG37577ffevO8G+fv2fNpQX4ubcMu2vLaFjwDP4SurgzEGZ6doszepJlbY1PF4SMHy/dXV1cK+AJVPIk0Rcco2tva0tLTVbQZPUdPaqiZDsoLOSERCHqwzt3d02ddt2r16lMnT+3Z/Vea9sCuGa7WiQyd8DbqtHgxsbCwXqeFxdFkZkEDNTc1Rsnk02fNqqmq2v7mG5ZO82yM62ddZK0Ypmb6nEpPJAQxQ5OelZnBLO6Q1u0iuWHTwrqBBOu6Kbw9dvzEvn3luLympkYml8Fc2h2OvPwCkUgIXDgAtQSD7veX79t/8tQpaCB9W5vH42YPA9MG1QU5htthNBrJqXc/3HLizJtMJuyNQwcPnqurg7elb23DFsJehZ2Sy2V4mL4+HzuIukJyM5wDAHZNQ0Pjy6/8qb2ttV6no5UJMltXlyouDhMKK0U4Zl0udpgGlEP70fNoLQvlW/D5PL3uKBnm0ScSCmAaPurtISwnXg9wgSTY3CAiZOkYOCWgh4bTA5AJWtWLqfOePnmiw2SEuppUUooHUKriiksmK2IV5883Y22nTJ+uVKoSEhNPnzj+9tY3jx054lm/Hj45j7pU7OswrMZWnZ2j8ELddRmv+KVzEjEUP0FE6K3w35Yu6xOPPbZi5b2LFy1+2etpJWzwkVhOPDlzNkl7G5FwX/nBFzZt2vDzn+cV5J8+eYqiXfLd8e1wmc3ugMoWiSXM62RPxeAzZjtZrYZVSkxMxH1YanaAxuHDQbcrk8Y1LDsFbVzf0LD1rW2HDx6AuGCp8KAWs1kZFwd77Ha7oW/aWlu6zGbSryBWmZGZqVDGdju7bTar02bv7XGxmJEyjuT+1dXWaTQZWHhsO5PRSJOCI1npJzeI+43yRZLGyXgCKKouS6fNZrOYO8RiSVJKak93d3RMDIQVN+l2uXQ6LSE9KS6WiCWY/cSk5IQkUlFlMOi3vfkmnvCmJYv6B4gTx+MFA5+8QZwV3KAcMd6wIddFcTSam+dy2h3KWCVpHNneDjsM1JWerjl48AD0UGVllY+S/vWRAwJOFi2HFgEaIwdIAYK6Th47duToMYCzvj5vbm4OnXlBt9NU39AIvaKIJQ1gbrxxLrAUDD75FaKpeYMpDa/YWc6wZBOG/NDhY2fPnEnPzAKyA8DAagnFImxrmUwOwEGLpHzWLgtmwdJpqamqxDeCVOUXTIrIjGhvbYUlBnT1+/oM7W24W6elU047oHQY9M2NDdBG2Xn5RIdJpTExMdhqHHHbiTvW29vX1dVl7ujAW5C20slTaH9Xe01lpb69DZC8pbk5PiFhUmERn/SQYtiUwwVxCQkSerwGM7G/vLykuEiTnhbxFVz838nAzVNSku+4++7333//xMlT8J5IrCPALb93eWtr6wsvbC4qLJwyY2aULGrmjOmf/y335ZdfmTp1Wmb2hABN0YdiLpg46eOPdzWcO3fbHXdOmzYVumTR4kWbn3/huec2bdiw4aGf/+KjnTsf3rBBIpauW7d25szpgImqONW1e+7X29NjNBgoeyrnsFrzJk2CAvCKJTGK2BA7fEAuJ9JDcmJIw1QHRzqwW1qaz2Ovs3q5rKxsaZS0fO/eD3bsGCBMd5LU9HQorT6ScktSTIhS6ezUulwedy+xHaTthYQcV5A2Vj5sXOY7AForVSq8a2xrU6ek8il/InFHbVYhTRpsazPgo1PT0gARXE4nsMX5psbjx08AwYxo/g2GRCz+xS82dHVZ8U3xGuoHCm7SxIkvvvwiviPpOdpHkh8kEvHGTc96+/qAVJxOl0wmtdsd8Ngh67/+1S+93r5YQtdC7GZZ2YKp06ZAoyiVyrS0lLKF81hMjX2RzZs39V8lirFh4eKm8y1HDh+CXMNY9Pb2AG+SGgOBwGQ0AO0qaGMcMWPN9PuhgWDI8C/JyWpmaDAL0CJGk6m6qhIyBE9HGaeC9GAeU9LSaEapn1StRvD4NCEPjgYFGQMsPysxNU2dmgq5cff2AjlBUgHA1eqUXR/tbGtuhlm02+1KJSmisFq7GKFJUlIS6fnrdKSla/DRuE9Hh5mj52OsNfcIzSY7qlDRjmLYDgpFDNtUtCsiR0mDiG7weLyAyexJFAqSi+6lBhe/KyHdtGWsqQCDXIzyB4Mlug8E+5iQsyIWBbtG9Q2eGJaiQafNnJADIJI/qRALY+/qVKel44mBV6xdXfgaUMswJRCaIEaj3EfAHPhuWLnk5OTs7OzW5vPpGRlLliyq056bNmPG2rVroimLFoQG2MVgMNodRFeRppseD9yvAOVTCtD8dlwml8nD/hTuCXuPF4CK9XV1EFCn0wHRGaC+aFNjAzmRy82Li4+HZOMJWSvbyFBcYiQGy9/gQulEpGDDZoNGYXzEHC3OZc2LE2nPKW4QHJHLZPPLyrAf2NlXBGlZHWA9uViEgQVrA6EsaSZJvKtROcXG0LwCLBWXPVl1de2OHTuAQLGksCbYwZgdSAtQCy6W0DZuUAZNDQ24OEmthqDgYjjnKSkppG4BoiSXE75nl+vk0aMLlyzJyZlQcfgolhDbERASvobDydF2XAIW6AkexcK59fko8qNtfPE2K4/l86FIgMRJKl1Lc6fZjOk3tLUlp6RAPkQSCeA5LCBUlCxKBhEHYnfarJ99+iks1113fB9f7lLFPqQD9U2nMszGUn6gonzfPgDYJx977Ff/9UjZgnlMeWBK//Dsxsb6+hdf/CNc6HBoE78L2fqXn/6YOfM0nElOqnbv2dvW2rp27WqRkByrsvyyiwKo11D+Ddk31DHGUzoczgMHK6rPnoEEOO2ktTNMFbyVtLT0uLh4wAizuQOz7uoOckcY9PoA7R5o7jRbOjtpz14e4JtGk15YVAQPAghXe66eZg4MGIwm2HWmb+CTAzvDLQ9QYwekPBCiuMbFwEy4Gwv+QX7cbkJTGqC15jBspVOnVldW4s54F1A9Ly8fcAc7G/cExoxVKnMmTtRV1+z6859LS4onhM7jv9vBFhIzBnDz9ltvzfneXNgpu80OpN5Hjh6EwXwJH2nXxg1KcWTn7wJKDcknBY1+GoIlwlGQn/vGa1umTp0yc8a0cPw4cG0UvQ8hN8FWaVSooWwOHtifkpqGmbFaOoH1oHv17e2JyckEZKSmpGs0sCxGfXsgmuhhQhbhdA5IpVAPBn07602PuznstrNnz1otFtx847Mb67VakURsNBpIMJJ2KcY8wjb1E4Ehg7R/pkeH/bRinOOCPrmPVoZzQY50QqGob2uP4EVqMjMJcheKCouKIWQdHR0AYV1Wa1ZWVmpqWmXlWc2ECa6envLy/aRfxojtUXzZc/X1XTbbXXd9H0hcIpV4vN7PP9+P/TN9+jSVMpajgtLn89dptZVVtbfevBRf57O9n0fHyOfeMKfX6z1y9DhmeNrUqZr0VAD5gokT9362F3Iz8BWnkVdrDCE3vGA3PfKUJrO5vbWloLAIEEcskcQlJiqVKnOHqcNo7DSZ0jIysLRQJ3kFEwOUIaCnl/wPO8ZsNsM6sAMr2kK8A/YIIjIhL3/e/PnNjY0AyHq9Hn+zHl2RodAu0/aEnoO6VNBzLAgFtMSaG0KUoEJiSVUvCSUKRcK2lpZuhwNObGtri66uFui6z9uXkJCYnZNLiq1aWvC0uXn5ve5ebW0dFlI2AidjQfPBcSeOn9CkpckIRWEASvH117bIZVFQh3fcvezBBx/w09wPiNGZM2c3P//83O/NwS+9vuXVzOzsqVMmv/TiKwfKPwdK2/HO208//XRubk5pacnb29/GjsIssXW5Rjo2fCWf6AA9riW5IBERRuqkiKVSoGC5PJrQzJCQAskCb2xoCARMmJeoKGlyamqsUgX0Cg2RkZnFaJGY9vL09h49cgjaBaAHyw91xTCFhNBE8oMfysKhIdwajoj5o6IYqVu4Fy2pZyA+iBdwEobQ2tlZW1uTrFbTgtm+5XfdhQeHhQXWhqYBGI9PSICT0u3qBhobIUbgMFZtOn8+PS3N7fZEkvzmiJmzrlu9euVb27aX7927Zu0aLoImIbH0EdbVVih09/bgZ52u/p1tW3/7+z9Mnlx639p1FRUVMKnZE7IBBtrb9dnZWVyoSPkatVPM0IZ7TPa6XHC5AUKBiOHo1lVXaTIy4hOT2DQVl5RYLBZcBjwBpaKrrYV2gVtVWFwMQCwkYWtRamoq/m6oPwdJmTt37s4PdsL85+fnuVw9mIEBeubFXHHS4I4WVzNww6wVC8Uz9ANEjLXvcXXD39YDGickxCoUkqgoqClICT4uNze3uLiopaUN3llNdfX5hgYAZKVSCcUTKlwfOSccO4SPPZafm0O7r2GNudLJpcpYRWlJ6ccffQgjzqeVmgwOw+jjkRglqoAv0Ol0+L51Wh2kpNvpBBiw0U7xuNjSRTIlApRWd/hpZSM6hsjb4kLMzdSLIfVsLocTuCE6OkYqleBqk8nUabFgauTwmsiIZWE5AlfT0vHbQCE6LYk7ssahlRIprcn1wCvGuorEwrqaGmwylicboIFlr8cLleb2uCF2kAyoOluXpZfkhZHEDEwudD5VMwMc9VE1mswZM2dBHLOys4Fmqs6eYQaxu5v0mGloaDAZDBDBnLz8WFq0Rj01wooSOTLVRixlEUMkFAWJXbD9KAkQhMPZ3S0RS/i0EogVsFJ8NsCq4vED2S3U0LucDgGPW3vfutzcvJjoGGwPWtVKph1Pfu10bhtC37B2Nxxhp+YBRZYtvWn3rr/QA1yyxhNycnvUPZ3mDsBhgJiW800JiUlYG47ECAkbDQMicfEJBKb0+4UCEmA639TY0mVZvnI1pA1zpdXW2uw21l6WY0nd9MCDpbH5qBX30ixPCJDPT+J5iYlJPJrkIKLbNCoqKj4+HnYKvwxnFTJHOfqjThw9Ascbgot3s5UqAXVkYOZaWloCgYEFCxaMnJKn6ZsDUAx2h4PRYvr6vGfPnIG1+eLUKZGYdBHvo8lD+MbYG/AVjh0/RY7X7XZFbGxRYSGeLSk5ednddzmcTtqnnoPigfJWqYIULQPXTLuGr/DDCQQj/b0nFuSvX/8AZr+hoZ7W4fJgSqRRUVkTcrC5e2Awurvhi2uNBqgBAGdMh5j2NMQLtTqFbC2ynFIhDd3NmD6Vo/q8qLgEgkVCUMRGBQ0HiwCEaWaZDLGAAy+ClXIGWG8w7E6gXS0XkEbJTCYjjJFMLrdZu7In5JK2vz7fpMIiUp0UHc3odvDweNIfrFlzww2zL+3v+l0dH7PodHFx8UcffsiyLJLUKbCtjz/6qNNu/9m/PhgXp4LtjiHH61xpScnkKVP+53fPFJWUpKWn9/a4cnMmPPLk01tff23Xx3+JjOA9tGHD7NnXabW6zIzM+Li44GqFzm++kwf+NmNofBNJ2PMifT6yqunpqT/5yY/eefe9g+X7ktRqytESTBuF5YqNVWJnY1H7Kc2ntcsCScJbsB369jZ+JJ8lE0G2+AI+LsBCyuWydr2eZZSyrDlGeOOnNb+4jNUe0ONXuOh9ZrPJabMLiASQXDwWq/LRPkVCsVgRE1M6dSp+1NbWQooLiopOnzx53fWzMzIy8PBQRed0OsjGylWrFsy/kVSiCIXDTKn+poPpmKLiou3b3jpx6jQk49nnNibEx1utVo6EPNVw/9asXgU4j32ISfvNM890ms14ASuGOcC03LPszjmzrzN3dqpUqsSEBCzEkSNHy8rKwiXx2DZs8r/9037LMYTcDG5QzlHHWJOetmL5MofNpjfoO0wm+MC0fwLe8lJuNpFQSFQFdlJKaiqJVUkkMGSAyV5qyzlyYtHn7unBlUR0xGJ9a2tTQwMXYOUNPJZhTjsl99MkL77X7WEV89GUEFlGqUlhfUi+oFgcq4gFVGK5PsRX5/PxGlu5proqLi4Ofh8eA0JTV1dbW12Nj/vRj388c8Y0j8cLoECKDUYAIrC1hCJMT0udNmPGjnffffqpJ/PzciHQSmUsK7eALVarCTcbS5DFF1UoYkirCtqMntVbJauT09JS/fTQvOLQkQ6jYfac2ezMkKXgXLt+OBdqUM6OgDk6KZkZmocf/rdTp8+8+87bWAzYY0gPzBJlgPKxK1nSEEmpd7tVqriUlFTAEyAeYJqTJ05U7C8XiQT79x+A47Ni1SqzuZMRY/ez4xq6jQjhI2XpGqA9hQaobOIOQpE43BE5MIjxhEQBabJEBmWeqq48i19x2m1fnDoJtadva7/19tsXLpyfoQFa5wRSPqscGKG4JrHOtBf8fevWaXXnwse+A6FuQtyg8AWzxaJQt3pWSoHHC7fvw/ZITk7+zTO/SyLUPsHC05FzBr/p+P+EN5xCxVEZgnkuWzBPFhVVVV3T2txcXV0FNApggZWDSmBEjXAfZIQvUur2eCAMWEsoCNgak9Eok0cDIeEajSbj9ttvq29o9LhJzQprKUW6SvX29hHTSJyRfgaqKb8JC0Sw8C8tLhH4KWTGIvEpdxVc9Nqa2paWZnx6D8VceJ7Zc+ZEy2SlpSXY0+HV+qoSu+9E84dvkpycFOZ8vEg9DA4nDc4XG/LBJk3Mv+hfWB3WtTCGle/HNgRLvIUBvv76WQ6Hs7Gh8WxlVcWB/bDfABtGgwGoCEaBmBWZTCwSs4xzvNtl6azXaZPVKaQDSH9/a0tLxaHDNloTzziq+xmhKPVdmcYOsQ9zVJEFTRhL66HFBoSXtKury2azsiRzmL90jeaXv/51iloNkYVhTU1RX62Y31gYw6uDCfX4Y3TAWI9ouWzy5NK8/Lx58+birfa29v0HDvS6XHAadTrdubo6Hm25QUnaojwet1gihcMJZwgaBSgEmJZZosEMW+SkOMCFo3fkHMjnByIhrVzpsTVkUt/eztwWd2+PUhWXmZkFOAlJLSgoKCkpSk5KYoDdzyiS6eFhOPd2fHyHY1hyE7bQvFCTLbYqclkU/hB29LTUGTOnC2gtSJ1WV11TC7XDwKDL5Tp25LBOW3fjfIIzTpwQR8lkMFuWTjO7OQ3rEFkEvh2sIYCV/fQslcqfHy5G2ZKli5cshc2CAOG20CjTp01hgZtQiW6A1dPwQgWaV7dZ6ygew8rbigjVr4exTjhxhJW5+GgclGmjkmK4ooXh6FJfn2/O7OtNJlN+fh4kYFFZWXFREfQBzc2OCBOysdK+Sz+anALTNAOhQJBfkEdIGALh+nOOJZkHbxWsv7mQokCf6qplNo3uMVyn7ssm5cJKMEkSBJMvIyO+XC9C43aC/Lwc/OFonl5iYnxSUkIgVO3MfdnFuOhDwweA4Xgey+cKBGtlgqHE0Kdz4RJrLlSGMa5sRmgMCxcP59/DP1764sKHhZyLS+VvyOsHexxDCu6QnzW4kGVc2YzQuCYOkcbHP9wYl5vxcTljXG7Gx+WMcbkZH5czxqLchAsJwt7WOHz+pmMsyk14RAzFMjE+hjPGtNxw46JzuWMsyk34QHncPF32GItyw12lHiqjaYxOuQkHJcKpZ2ywsBqrKLiId/NCHOMrCjwYNTPHShFCSdBhvTXWBHG0yU0wCkvb+Lrdng92fnji2DG2xljzefPn3XLzTT/96QN8Af+5jc9KJLQGNMiKTcp/WTXxpdxKLK+DiaBeb9ix4z2j0XjP8uVFhRMpIwL/GilrumJjtMkNG2zjY5krz5zZvevjuQvKEpOSXN3drK/4jJkzWXpvuGyWRUmhh0gJOv7xEglggVWomaam5uc3bSr/+16+QLCwbKFEImGVWWMtR2y0yU2Y5oPqjAhSNhMZuXzF8oUL5lFqevKPN920mJLAEep1j8fbaens9w/EKhW+Pp/T6dRoNEMaHUiVw+F84oknWs+f12Rnm9rbI0Nskhzt03bFv+vVHKNNblirTi6kIRgNUYCuOo9kIPL7BwYefeQxgUDw/PPPQQ62bPnfwxUH3W73hNzc/n6/vl3/+ptvxNMGVRcNUpAlly1ZulSlUh4+dPgvLS1hGvkx6MmPNrkJJ+WwIglGrb1927Y9n+6BMrrppqXzbpzb4yJd8kQi0b7y8ne2bZ15/ewV995bW6d97ZWXRCKx1WpLTIi/9M58QiIX+YPVK/G6oqKC5TXTyi8/fXcMgRtu9MlNOBeMtUrh0f/vdtj5kCdCLOLlCM8+LzBAik6OHz3W5/Xe98Mfzpo5fe7cG44eqmhqbIiNVbAGixGhLi+s+DJA+Xjwo8fjIU09KcMe9ajGkBsVHqNNbrgLp3kDNPGPtOVZd/8/fW/ObAgR5b0KuHt7YxSkasdqtUYrFOnppM5NKBCoU1LO6bSUPDbAWocysgjG586cJo6+IGg6cKFCiPHJjyloPNrkJkBpz4S0LQ8lwSflsWKRSCqVcJR/jpWdAw7jx+joaKiNqurahfMTurtdRoOBkt+KcZOODjMMmUwWBWAklUqZ4WMfgRdej8dPKwaDKCpEB3ZVv/oVHaNNbjjqhLMMeeYhM2ebONg+HzvIoc3G/dA9pZMnH9xf/qeXXmqsP6fXG3RabWCg3+uFVHg2b/6jzWZ9+OENmoz08N2YKiOKh/ZjjqT5y319PtKrZCwJDTf65CYiRAbLUUMVHRMTHaOAzvD7+8NHNfgvRqGAGN1y680Wq/XtN9/YZtDfdufdk6dNqzp7RiKRuD0evcHQ3NjQ0+PiWFsTWtHN6pFxt8TEJKFQxBqVQWgYEh+3U//Yg+KaAK3WFq9f/8DatWuSkpMGCAlysEBi8x83+/2+SNpB6MH1P7v/h+sgVWKxaP0DD0bLY6QSmDXR448/Drc8KTExiIspsqFF3jwBn79i+bJbb70lPj5uIEgTwRtrnvgolBuOUj9xtCBGpVLiT2BQdx28hsfEah4MBuPOnR9OyMlRKpV79uypqTx757LlIrE4kheZlqoOY5rwIU04hpWUlMRuRTi8Ql1Sr+YXvuJjtMlNxCC/OBwwYgt/4XXI9+l29ezZvXv7W1vdPb1wzueXLb535QpBiJsoEKJ+vShsOfhF+Nhm+C20RscYbXIz/AF0kp2V8ftnn3U6HG6PWy6XZ2ZmAg71D9XsbnxcNMbiBIVz/PDXpIn5FyUa91NOnmuERu+aHWNRboK1yXRwoVAoqTOnpI3Eux6x3h+jZoxFuYkY1CQczldkJI+GxwkBJaH1h6YZVzZfN8ao3ITDWJTaNtg7OZKylV7EdjA+hhxjUW7Gx7cf43IzPi5njMvN+LicMS434+Nyxv8BvCwM4Pys5r8AAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 1" align="bottom" width="146" height="157" border="0">

Obr. 3

Obr. 2

Rozpúšťadlo

Rozpúšťadlo

Obr. 1

adaptér pre rozpúšťadlo (modrý)

integrovaný filter

adaptér pre prášok (transparentný)

morycoCTIWyssAL2RNlYFyNooBJmalIfRM7K5dJ0ZTHHw9+V+XkOx+1DV4ZhPHQ4HND+o48uXLp0CSChsyOYuIR+CLsenw88hgsyhJHZJ/AleXmGLmRBazUaNehiTnYWwJaSmpyRnk6Gd70OrF1oAPdD+ZQJAWEwuyZAwglRFBgGGYyxQ4+Bh1AUcQoFdKwWFvlaTVJSYm5OFrqKRsfGwPgFBdLqtNDAZrvQZmufVurOR/1SCkrnCAfm+LjVq0tUShWZPuEz3gdKrlGrkViMRUoV8i/6JcjGrZoyVwWtR66WcEIUVQrVQkl1AvQGAKaK65V4xUFl0O8Dx7CQkDyr0GzD+qpNG9fPvDIyk4PAmhKMYdkMjzGdv+USCevUypWy2sEb+HWhIKHuBZzWQHLC4Tu4Pxo4gVEnsHzaWXggYTDzTiQ8YB6d9Valr8CxOvAisxJ3znr/88ri/IJhHN0ZOjstoSzhhGhUFiJhhugSRfdHkoQZolGZV8IM0cUppZfWPPQL/JDLZ5TOnQmzwN8yb7P5oztvSnrNIi57UwyfWS+Ci40lDQ1ZtvF/3sdCsXT9GDpy4xG8C/yKpT5lIRcJs1F3ERLiT9tNl1l0dHEDyNwdF0SjFH3oUjrp0pXDut50hoWcsoiL/E3oqNvtHh+fkMvlBoM+RHZIlk4UN0t7Qmdp+LPnfjE5Me5wOBQKstO5c9cOuUy+/0tf3LXnjm9/+1sqlRLLGGJju92h0aj9AXW50XqinPU8x3Gjo2Mn3qtvaW3VqFUFhYXbt1Zf63sX0QNLEf4ZaTo6PDJS9+7bLefOryorm5gYZxl2y9bqGJPJmr8yOTUFg3iVSg4p6T20wjsOy4CftG9KI9ZI6AJ01o+e+vHp+pN6vWFwcFCuULTv3bvvC3vhsQjZ6TnSENWQciB8anr6T555Go1bvV7HKRTff+IJo9EA4KnVaofTCQ827/Ua9PqLvX16nc5kMqKOYvQhCI0KI7uwt91222c/e3d8vLm1tfVfHnroL4cP3377ruSkpKD+yrkk0hCVy0nRNI1Wk5iYgKFEAFXD6cYnvv/9isrKb37rX8fHxw8c+O+amhpOLr/7c58/ceJ4fFzc4997HPQYNBLDiwBXjKB3uVzVmzdisLWMZeMtCS6X0+f1BftXziWRhiip0S2T9ff2/dd//hLjie648w5QzY/b24uLiwCV37x44OBLv1u3bn3JqlVvv3WssaG+ett2rLqOE5LX5yORRKTqi1+lUuGECrp+vO7E0OBAaWmpwWDwAfbRUXd5BHO/x8fGXvjVL5UqtVwh37S5moTd+kiixKTd8cbrNemZWY889qglwVJQXPTl+pMkiFcux2wZcgman4rll8C8glEaGvRc7H3t0CGnw7Fr926dTsuEjBk4UyINUZrO4kvLyHjxd7/FIj5Gg+HsufPwJqfk+vou9V++XFxcQpYxLGvNzTHFxGB+qk80cVFT4SEAG0qj0Xg8nitXhn/05FM9XV3f/LdHtoGtG6raiRJpiCpVKp7U8JVbzOZppFAOO6mFqNXpBgYGnC6XVqvt7OqZnJiAjzy8B41eDCZyezxKmt0GH3V2df3wiR+ebW7+3N69n//8Z9Eehvk1dIoZTpNIQ9TldPEeHkP6cIkCIydLavtq9QYDmLulayoaTzccOHBwbVXlwZcO4igN2Hd0dP7mhRd1Ot3XHvpnMI8xLgnef/75X9TX1ZVVrC2vqGxqOgPzq9WaY46PD/YPvaZEGqJgDcXFxwMYTidoIRkzYeSElwajAeZRrUZz/wP3P897/viHV9+rqysqKoqNiweFo4Vh+baWFqPJBC91NOcJnoOJSfvI8HCc2dLZ8fH3HnsUDGlo+eh3H9u+bWuwf+g1JdIQBaPmkUcfAaNGciOAyVO6etWvXnjBZDIBuqtXFT/zzNMDgwMGveHyJ/2vvnIQ9BKWnmkr0p586knAEdamuJkK4Om0mh/84AduN2i+Ky42xm53wEF6Wlqwf+VcEmmIkixSay5DpzoYIcnKkiP5TMVFhQ6HEwTMHFu7LTMzC45fPnhQwXHFJcVIvgInwpuYtk0MJbo8tSSYNWoyxQb6DrGKbFB/6DUl0hBViAYLZhSJ9guxTkkqi9fb3dPz749/T6/TeTy83T55285dO3fulFNhSHSnGk+X3Pka+o7UACVk4WQiD9GZguYruvdgNM7Ls/70uecuXuwDPbPC8iUrE6bbYN/jzZTIRzRwAQNTY2xMTFxsbNnqVdK+aSg7gBYhkY8oirRfJumrQLsQQViiRD6iUqltknTG89J0KJJoeJc5QHCpJfIRleI6pX/xfQwNDFnXz6Il8hFlAqIAA3UxIodckP8HoNQRYLPirjoAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 2" align="bottom" width="99" height="171" border="0"> morKxMTEhoYLNpsd8oqlzm3fsY2YhGQtO3/845/AoWVGlx9BAQFNs5g8FHdCCBydLoIjHoAbpMX1QbzklJSd66pgDu199x3YRVBF8DceeOjhu+7c0d8/+Nxzv+jrvjw3Px9LaSAWE5lGQx6fBz64vpryqzIaWsB6hE4eGOgbGRw4ffJE2ZqK8vLVwNfU9FR0dLTT5RwaHOxob3MTy0c4Pz83OzMzPDDw85/9HB5DTm4OTFJ8JxJLaMBOQCNFQrKbhp80XxGEkMvlYCC1Wh0RoYNViou0NDWD2DBPL3V2DA0MrK2qgrcMdrh4seULX/pihC78p//5s5nZ2S1bNteFqQ4ePJSZkSGTSUF+sN3CVNSbxsB1YEnzrpmFZzAYX331tcnJyZi4+PTMTFgpR48eiYqMWl2xBsIB9kx+Xj6WOY6HeUqtlPbUtLThwcH+vt71G9ZnZmb+4rnnYN2npqfBeW5rabbb7BF6fWFxCRdgNI5SfXZmdnp6mvoEnpy8vIqKNRByQqFIrVadOn1WrdFs3LTxe9/9mzPx8TCcLnd2PvHUk3ffdSd8sdffeGNoeCQtLSXU2pjBktKAKbdjJ06er60pKV3VdvEiZERhQSFMo5d/99v6+vMw2OPj4ysr10IzQ4vC6oGnWlRUqNVq9u59D67D+MRkcXERjk9JTSkrKxsdHcvNzTObTWq1pqCwAGoEZIbogFcGNoJSUSoVoDEEERw1CJTpmdmhoWE43s1Njes3bIDcy8rJzcrK0mq1mzZv2rJpE1yKVWWlh48cIXtzAQvb5XaLFjWZ5QpYQhrQ/HWICDhEM9PTYNy8ggKsyqNHj65bt+77//iPULldXV09Xd1NDReAC4VStaq8vPHCBcgZeFKXOjshmi82N1esKZcpFECN0WQSioSFhYWwYqHeqWFEYoUQIPiJJT9nMJw9exYUcpHIBJ9p5vHx8ZmpaZvdlpGe/ptf/zo1NQ0ofv3VV+EiYImAVLB3cbBILGZMQEwsksV06+U6flpgySA+WjcgoKG0uprqopWr8vMzq6rWJiUmmC3Wp595Gsf09w98cPDQ2MgIbCE4xhBZEBQknFdQWF93bnx0JCoq0mIy7TtX09DQACXrJdFsK1wtEukTkkiRg2aD8akl2n6xBUZwSdnqzKwsEsSNi3vm6a/AMH3+uefOnq2JT0h44fnnyyor8Uyry1ZB9bJESg/NiuQCjicNcoTQNFoqu4iqNXA0M7fJ7vzMjE4X/vDDD7rdLoPRCEuGBWFiYqK/+sxXYMAcPny09uzZgqLCwoICj8cFhMCBmhofNxpNYIvSVWXgAGgFgYAP5MLQPH3q5MT4mI9mofJIEqpvdUUl9bMUcErGxye6e7rPnD51rrZWGx4+MjRw5tTJLz35ZHZeHgi5bfsO0AO3gAwU8E3ewPYcRwNfTISGsAYk1IndDEgpS4C16YaXi22ywwOYNptplMG/IUMyTV0u2CRbt27mfN5jR48dPHAga8UKuUyOFc2uAOxMTU5OkB0xO3S4xWoFMXbeeWdRYQEJpbEkb47TaDVw5SD9ALX2OtApLi4edhdUdGZOzqX2dqj0u+6+51e/+G+NRq1Rh4EJXG6ej/swNMRRlfC58ZM/Vf5LMHUZ8imYphAMzdOMCvCEEFxSVFx8+PDhzs5OOAojI8O77rs/IT5ufm6usb7+zInjOCcnv6Bs9ZqcnNyyslJ9hA7EWHgjaAKzxQwnoGLN6kJKoYmJiVOnq08ePwbewcoIU4dB97OAaPAVrvhwzXe5uWqwz0GNONWaPJpX7YVkhq+UkZ4ml8va29r6enpMBkN+Xp7JZA7TaLbdcSd8XZg0a9eujY2NZgU5BqOJqt6PvKdMJqfpkcT95nE8OMCrSkveeuM1/EkkJtnUxKtYVriFaEC5gWNrha4PWJmi+XkDNHZYmBqamaao+GBxOmy2iy3NZatX33PP3eFaDVBP0l4EfKlE4iVZdx/BKa1xE/MFfKgKu9Oh1ajBFjB+iB3lXQo5/Ilwa9GAC2wD0GwVHi1XklhtdqlMlpuX39XZcfnyZRGtJNBow8EzQKKX+n0waaAYbHY7KHFFXAHIZ8E7ONK4OLQC0bFCAfQ23RRbzEyhm4NbiAYsZWGBYOWxmlYagyO6Gtiqrand//77CoUyPSOT5Pm63aATx4qihHxY9wszLT68CvUNWJYRMTQpdf0aabE3A24CbogGN6d/rj6FoZhttviuyh1n5sxH78XDsqZ5bQL2dXJKip3utcF2CoOoEhOHALQDWuFqXa0MOD9L+W18PscnWbAC+hUxB5gF5Ve8IBI1q/whXmYp4O4QWqym6MZR9KlgqWoCsVRJOomQlKcFypg+LWDVt128ODoynJm9AlYTTEyX08UpPvuz+WhCKkdITsvffCSNTMiSxphU/Kz3uC4sEQ1IoT01XYi5Q3wo/g2WdH3kInxBTGwsqCiWSOg65XiLYbkzl4WxC0dEIrkmKfFxuXhUkrEi9c9+o4+DpfOTPSzyRXlWQKsqP+1FoD6hCeITEmFlQiIR1boYOYekooOaUizPxUP2JAhhWAJrMJcidLBU8SKaG8ocMaZgr06R+0Rwu1yd7W1RsbHh4ST33X+dzwx8kh/PozEJ0k6DiX6Xy8m6CgST3T/7jT4ObogGn/0JgukIcErFYklqZpbJMM8t0NVcoKfFwjsSR4HzLfgVUoMkUhCrhn7B8biPXuQadP3Iw/O4YAmNLxgK9fnFEVw2g9F4pvpsQmJiXm5OcPl7SCR1cTZwrqm6r0GDz24FXRPYgsLLkACb3U5ES6DEjAHdtBLSQjbyCPR4f9cVGtLgs8SewuKShgv1er1+YTzZt+DJr4g0QLww2cLzb/EQtwAXhFJxOd18IR6Dz8rH8apNTS0vvvCbv/rrv/YG9s4oeUKlk9kTLp1/wIrrAStLS8+dOzc1MYHPSoXCarWx5B/gl9Uzs8eDBmaU4BY0LBDwhVNTpDaNthYRsAjzx96RZcxLSD6Wh35maKX7PAKLyfTe3r1SuZyltwJGRsd+++KLObm5Bfn5cLn9GfOBBwhh3DRE170amB4GaleXrzpxIm9/b+/42GhDY3NsbIxKqTCazMzn4mhtMwvli0VijuRPkM1I4J9WHTvras5G6KP0ep7NZgt2V7kaguxrszuCEVAhkffEOMaNcvILNm3dVnu2Okytxp8mJqaee+4Xc7MzTz71pEajDuqAkGKfwZL2bXE4nSRgIOTv3n3f5MR4R0f7G2+8kZiYVFxcmJaWBiaIiNC5nE6b3c7qsH2wWVyQJHKaoUUcpQ2bNqk1miOHD3tIsS0pFJTLZde8HRM7HM/PQ/5PNFIL+qi14bkFhVaLWR8ZpdZoa8+dq66u7mhr+9a3v11ZsYZbkC/LtEJIWxgtXd8WYmbQ3EW73bkiO+vZZ599+ZVXLzY3tbe1weo/feZsbGxseVkpjpTJZGq1Goas1+eFlwTEwRJVKlUx8QkWqzUnJzcuLo50GSK59Vf2L+ICmQM86nCBDiazhe4wC4NFZPhrRhaB7u4u/Do/Nzs1NTXQ2xMVFX35cldp6cpwrYZditHPe61mVYsI16DBzSnhTzzLRz01Ul1M+jd58dqHP9gPMS2XK04cO2q2WOpqa9579x0IqzUVlcnJSZA/0BArcnLCNRqZTF5RWZGfn/+zn/z4XE3No489ZjSZOtrbWaYMuzcrfmL34tPokMvtwpdyWpkDIdbdM9TT04Pvp6emseRZTSfRUiIRyKDWaq122/FjR+/dRWKxC3cOvDS+EjosLd1+MquuD6atzc7OikTitORkq8124uiRqJhYyOU4UiDlBSLGR4b1UdHFK0sbGhvBEOdqqmG5UO0tNJmMEXq9k3YIMZnMAqq6+bQ5kdViZVvWMKJaLrZWnznjIP14JCwVni8QOml7HhBbq9O53a7xsbHe7i5VmFoikSanpoIgZotZQAm5cNULPi/7aJ8IwT4bTC65Pe6snJyVpavqz9fpIvQzU5MOm00o4AMj6RkZhUXFsH8gK+ampwXUuzYajKnpGZBRGm143bm6C/Xn5+Zmf/rTn4GxrFaSvIg/2W02lglJcrw8HqPRMDM5BQ5g6IQok0CH+3yTExOG+fmLTY1w+ry08jImLj42Nq6svAyWEqi7uKVOnwhL2cfrQxOTdhUkFmF+Xi4QIVcopiYmx8ZG2ltbZZBNCqVQJLRZrCp1WEZ2NhZv1+XLgwMDMhiyFmgEYg7Z7TYxTWMBokn/icjItLR0aBewAliNtP5SKDZv2WY2mWZnZ2jAR2g2m5obGoyGeX98m9qpmnDdyrKyxMTEO++600VjWaGODl0NSyeLgrKVoxIpIyNj73v7Ojsv3XXXHQMDebDNgZpXX37pcnsbLHceFe6wFEeGhsJ1ETarZXJsdKi/L6ew6FJH+/jICFZ0SnpG7ZkzUpmssKQEV+7t7ZErVZFKJV3FxKLp7uqqOXNqfnaWZaYKhUEHkIBYKqtcvz57RU7pypXFxQVQ2c/94pdl5atjY6L/OPmAgY8aGSxqlJqasmbN6osXW7IyM+Lj45KTEiFGIiP1ZqOxru58c1MjjgR+sWyHBgbIydTPbWtqgrFEKmqcztGRYVwPQuzE4UMsAEUoTW0Ysh3EsuTo7QBKVVh0bAzrCrZ561YYRbC+VqzIioiIINXnTmfnpa7JyakHH3xAQRPIlhItS5r7zlHscJQYErF4584dLqf77XfeKSgsXFlSrPT5qtZWmM2WwqIioFgkFkFUD4+MHjhwANKGozWXXg8hAKRKfW2tcX6e2e/Ed3OwthYCnJiWmZWRmQXNLCTCyg2rFOIFxujmTZuUSrnL6dLpIsLClMxndrndHR2XztbUwCrdtHlTzoqspd9WW2oaLAzmQA/u3n3v+/s/aG9rP3H8eFJSckXFmujo6PS0FI7qcLi4UdFRBQV5CrkC4guaQKlUQGfOzc/X1zeOjo1SxoLvzXOTPX0mgQTZ2Vn5+blhKhWOhx3soX0siL9N64r5tL8wTOHe3r7Z2bmx8Qm4yrjUo48+vr6qkqNhKxbiDR0SroBl209mqInU6x995KHJiamjx46dr6v72U9/CnO+orIStlB8fPyq0pUwW6QSqclslkokrMLJ6XJp1Ort2zZzrNogkBnGdo2pUnWLREJSsEb22rzQ4vgVJ8KKnZqebm1tm5mZGR0dra2ujomPLy4u2bxlS2pKSlpaCuvWw6fb2ku50b9sNBAGugDBvIE+eOrJJx55+MG9+/Z3d3XPzs0fO3LIYbfnFhSy1lH4mZuXt3XLloiIcBijc3PzIImHVpCxciiObiaArljjYWEqo9EooaGkvv7+F194kXUTBp+Mjox0XGxZVVEJVbzjrruLCgtyc1dotVo+a7FMm9ni+lwg1W6JULFkd7oCeP5tEy9Lp2DVFg/uvh+uE5bwjp3bJyYmgVZoy5bmlpbGhomxMdg5I8PD4TodKV0WCKenp0xGIy/QWg66WiwSr9u4MSU55Uz1mbnZWVwTSxtGlFKpWrdxQ0xsLLSFXP5MampqXGw0iEeakJANy2DvUqK9SS3i0sLyySIiQ7hgUR+roaTvT+pqSkuKWcAZ8mr7ti3T0zPQ4UPDI7/61a+rqqry8vNEAkH12drLly/zOJ+biiNi7Ks166uqkpKToA/eeOP38N0ee+xRrUbDasppGpIwKLL8AVEWkwg0yfPQHf1QO8ZXwOL03r8JCPrMbA+LC9SULzTMST0B6QYugoLF8RoN6TwKozY5MRGYevorX8YqZr3C/e2MvF6W2q0OUylVShg/aWmpElrPzTSHJ3BkMBy0sLiDPZIglJpgOeNFNwciup1LWutSDNrsdhJ44PHJhr7PN+/zwqOGrHeQGCrnN4tIA3+XXC5z09Ru2vdC5KM9tNlGjZM2sVjuN/sI3NI0YOs3qB75PL7L7bHZbB6ajAWpQf1eRiqiUWiLBA8hgNtdVFzspXsMPNqQn6Y7EoHDavyW9bWuhFuaBmzx+sU9+cKnVMhJU1Klwma1w/a3O0jyKLwwINVms4vVYmEghb2sdKWAJgB4AkEqEZ+IqWXPLr0abmkaEPVIrVhgcGpq+tLlrsb6+viEBL0+QqFQqMRKEU0w5dPcPRlp0M6DXUu6sQwMHT9xEubols2bo6OjtFoN6ZJNM4WW2Pa/EVgcGtx0BiqBwNbC1Wk8Ymo1mUwm1jT7wL73YJJ2tLXBr3Y47GXl5RVr1jCDEpTAwSOjYzOzs2aTuaurC7wCq6n6zJl1Gzbet+vuiAid19+Cy8tk28I8moW7x8FvPhNGPg0sJx+wrCC8q4duVLEEE5JWRb+E12SxWsEEb7z51rtvv2WxmOUKZXJKyv277zebLcBRX1//7373ErQ0y8CAstVotcRyzc3NzcvJysj4+X8998arLxsMBpfT8eCDD0RF6jnqRvg8bDdJyNpCspAqIyTbiVvEwpvrw1Lntlx9ez7JanazenyS1gkFS014X2AUCkR/Q2Pz8WNH4aDFJiRMjI6ShtVy+aaNG4h0mp62WKys+ICNLgrXatRqNe1T5ObRzFFQRSqT7d+3D9888vBDIAPjrWAAkbkI+Cv1CUjbX2ZcLSUqljNexNId2NKjyaNErExOTg0ODYrFJKv30KHDJ44eHR0e0kbox8dGLWaTa9C1Z89e8AFEDXAVFxeDz/Pz8yQdhm5zwjQymcz79r0/OTkxNDAwNTGB+8TGx+/bs6e9tXXz5s3FJcW4slwmS0pKFAXoIaKEZ2LNF8pS5GvCstGANYYN9u/GAqypOQfR39TYdPTwQaFQJFco5ufnsIpVGg3se7gCHOkdbHl/z7vna2tZnCM9K2t6YnJ2dhp4I4PMIO7dHvCFcX7eaJgHIXPy8oFoG63n6e/t/WV3N6xV+M86nb5yXVVyUlJBQX5GRjqTfv6OtbyQDyG6ApZPH/h8blpaAxnS0Xnp2PGT+/a8Oz05oVAqw9SaqJgYIB3rFxisq63RR0YmJCb1dHdHxcTBbYZCHh8dtZhM01OT5FJs6yaAOLFUmptfEB0TGxMTs379OoPB+O8/+mGEPiImNh5KBZQzzM+Pj4299MJvcGJFVVXl2qoN69fFxkTTzF8vHQR1ExnJNw8h7Gd39Sk8qgCYxGc7ui2t7efO1R05dHBkeDgmLlan02l1Oom/vMDL8jGUShVrbJdPJhaQuiiLxaKPjKaSxEN9CCHbQaOLmCcSiRMSE7Ozswvyci1Wy/PPPz89NRUbRwgA51kilak1mgi9HrTH9z1d3S2NTQ0X6tetW59fkJ+anESjpx+asP7aoRC01AyicdFyfm/kLLZLzGLR+Pn2u++99fs3rVYrpHZGVlaYWs1RgQBP2I8CsjFAZs6xU4Bcs9kM10wuV8hkchaDY+mRNALolZDGmiK+QKhSqWBQDQ4P73vvvfraWiztwYF+bXh4uE4HQcSaN+P6kVHRIMbw4GD9ubrRkdFTp04/+eSXc3Oy6SA1NvWLx0pCFgtL14QlzauguY5k8xYv8P7+D955+23SEZDjIPRhwLCEBrbimD9ls1rHxkZhTWLxzkxPy+SKsLCwDxHEemAE7HqhkMxV5PFJj2Cj0Xj82LGx8bHuS51JqakWs3lmagpyL0IfCQvATfv2U8lDAubRMTGX5uckUulAf99vX/ztM199Oi01RUQ7eLppw8JgDnaIkLN0NAgCbJLRsfG333oLXyckJbe2NHlJBjyf5fz681/oQgVeZqamVbTz+PDwMLT00KDH6/FqwrUREXq5WMwMUNqMhLDCxMQE0I2LTNPc7ILCYlxHFUaaIMQnJpLxpx4360vKejwy2UjvRka5JCUln6utiYzS/+mf/AmblMnEZqhVwxLm2fF4UmqG2u32/QcOQgQlJiVDu8YnJmEBToyPQVawg8kiDfRJy8jONhAjx0DGpISHE26QyZwOR39fL67jcjpxHeAQatxHPGojVLpp3pCSnp6WngH3Ar/S5vkKYD+4CIKzPGDdkkbQBkNEZCQY0WyxiETClpaLff39Bfl5tHCBJcoL/xhyfnmBYXUQOHCIWltagEe3GzJBoNNFkNGu42PAJlAjlkggzVl0E1iC8OGoM4Vjerq62DRR5lLQ4J0yMiqKMdBAXy/YQaPRQsrHxMSaSTdaM+lERHeH3KT+R4w7sr4YOB5KiKPZxPgd7jduMTQ4mJ6ZDaP22LHjqSkpcrnM569A8S61LApRzi8DOr+BjDQTE/0pJiRxOUkGo0YLtUmLnHwzk5N4aciQ2Lg4OgZHEhOrAu4ioxysKh9fYvESPqA5EOzuWl2Ehho8HImhWnEP2qmClF7RzmxkEwEKZmpyEpSg3oUXXJKcnKIMC3M5HR2trUkpqTBnVUplbU3ttm3bVmRnXue9FtFMClWN+NWrhn0DZj989NjgwEBiUhJQA9nCFwhmZ2ZINq5MCrvFTdMXQRMs1a5Ll9jMFfwKOoFRpKTzOpk5C4kE9eALdDelsVWSw4dLsRuxrC+6R+80w3U2mcALUDCwvjweiUKpAK/A1cBz4ZGGBwfwGPBCyKon7Uocwb25JYjfLWkNiJsm2Pb2dA/197E3hDDRaMMlYgkte/IBVXBxsXJ1ERG0D6+M5q/zh4eHICj8xUke0ryReAI0eR2f3TRLVyQWk9Abba/ggYlFDRsX3UcD3uMTEljyhJpsLwuY+GJj8Egi/uREaloG2xYNTFr9SHViSGGp7SJq1BPLZKi/H5ozLj6BimwyNkUikUKI8xIT4XOBRcAEwER+QSHoERUdzXpXBGvE2IhfJosguJ1OF5U/ZPFCh09MjNttdurlEWxOT04C2UnJKdQvISoBi0Eul/uD3qSbMA+cEXjGj3TtWhjTDhEsHR/4/L3U3EQrezxKOFl0RwW4w3qkqtpN8yoIXqCKMzKzxsZG+np7sFSjoqJhQSkUCkYGzp8YwdH5jIbx8XGYpCaTCaveRxozKyMiImmiBMdkEVAP17q5sYGp9BW5edDbNM6qhfQDi5HWp5y/Z4wv2At3wZNzS1yHEwqg8UhW1UXSWBw2m8vh0BBj1Eej/6R5B0xy4JEOB+HZbCR5PSMze3pq6lJHByz3oqJCHIPVSop5HA6aRidyu9ynTp3q6roMpR6fkMjKPcBPZBs5MC2H5G0IhTarxe1OBDoNRkNP1+WEhISMjIyLF1tqa87Ozc3hsnA4QEYwB2vJvDRoYRDC+WhXfMMPrK6gkc4IAFuJesV8lpIVcJJJLSYOxjoVioTVZ85ERUWWlZVBktBokkupkL/+xu9bWlrU6rA1ayp8Pn9eBfO5aBX/h8BEv1QqognYpHkzLnhOKJgYHwfJYRTpdDqOmaG+oJr3n8u7gim4D7//tBi4+qyPjRfdOsCS72Bxdra2vv3WH5qbW2Cx8Om6hg/R3NRE5AlhJh6ro4e1yvO3Y7geOOx2uIeXOjtg4II8xrnZ2Lj4JXmha8MtTQOaCERkF/R4c0NDS0PDjnt2mcyW2urTclWY1+3efsedHn/rBC+TaTdyWRcpvPWMjQynpKZBoE2Nj4X6Ra4PtzQNaICBSBL4a1KZbHRoMDkxMVwXYTIZJyYmvDTCGhhY9pHE+usDjza5s5gt0BwisWjZ0yxuaRrQeTZCWEQsMxc/6y9ciIyMNBmN+BJalOkMpgnoQFHfx4nvhcCjQwlJuwSLReaTkfZeywpL1Lfl5i5FfQCO4kvoppHtXbt2VVas+bd////On6tlTUVYPIemBsC0FV9NgOAdgx8oOUn8XK6QS8jYEffVBwd//Tg/eREjOrcWH1xtNtCeQmRaKct1gP0qIkoi4CQHDiN9HT86BWnBRbxspS8sziUeOPVI+NSCYueS0BPrqkDP4gK+gj/X5vPuHywW+BaajYt52QUtkqgrQ2c7+rcwfTfV8erG4XNFA1+ABv5dHu9i0cMbWPUcsZpcbtoB3c8EwUqFkMHnigYBoCRYZG4I+o+wtbKyV0RF6oPt3oPFbot7xyB8zmjApj9xNE9yMYUSa/VCpxfBWNqyZXMkpYF/WvkfR7+KhWGv2NjYCH2kPzXIXwvGcR+T3UYXI5/vH5dLPtDm1X6FHFyeNBJ17XRdNrh34aRFtrSZKGPfe/0b2KwwVhQVGRW8e0g5gMFN5rbcxK4O2Tyj7XDWrauam59/8Ve/9JHCDX+DDuDwmn37WP9xeoCHzjMy9PYNwDkgLYnouBS/Fv34nRaYQIHwlP9R6comCQNkTx92Eb2CiEytdfb39ycnJxcU5kMhCAL7oDdoE900qZYubgrRSoxBNxeu1ey+b9eet9+en58nGy+knMbFzNCrX4PZoDTFQeRwOj848EFDQ2Nfby9rBAisAcXsDtzHYsFHW7H5WFF/gAl8Djr4jCWbwh5lrbOH+vuzsrKkxAQmJT0wXxntQzsHJETXvQKoG+WhPcG9WMtnqmuBvqnxsfO1tVHR0TGxsSKR8JoNAtka95JySYI50oTF7bJZrXK5wmq1MsM/yAfXZEdacIA1DZ4j1w+2slBrtGAFu80GF9BkNtrttonxccPcbHtb2zt73lu3tjI2LpYv4H3cgy0iLFWvZT4fksNut5+vbzh86PDp06fYIHeDYR5YAH/EEjJcOZHYH9qlpZZOux0LNik5OSkpueZstdFgANJZFhDP34WBu2Z/U/pXwmR8kgZJapKtZnN9XW1kVJRSqRro7zebTBNjYzKZvOtSp0yhwJV//KMfDQ0++tCDuxMS4tmUwpAiZ+n4oLu795XXXuvr6Wm6UE9nVfOkCoUuQk9aGtPom0h0dbkkowEppjSZySiiwqKinTu2G4yGk0ePanVkBqBIRGppKaJZduSVrEC5yEd3TMVWqwWL3WQyzkxN4dZTU5P4Y3lFJXhxenoagjG/qFitVp8+cfz99/aer6u9f/cD99x9lxR6e4n7Xd+Igv3EY2g7OTcEK1NuQ8MjL/72t6eOH8d7asmMTM3szLRGG64KCzMZDfOT84b5OZlcYTIYImNisNJxBRzQ092tUqnMZrPJMO+lGXP1dXVbNm8CvmemJsEfOEtPbRj/0HHSutYfZqC7QxybQYWnNRoNgwMDYyPDTofDarFowsPjExLGxsZWV6wFLw4PDYHMOXkFYEeny5mQnNJcfx63+PnIKF707rvvoGNqOZaXx6OWwM3h7ZpwQzOsb8IKYsXAbA8ZFveLv/1de3u72+PWKMMtZvPczAykQ2xcfHR0NFYlsDw5MT46PIS3u9zeNjYygr+qtdrklNThoUHIaB9tnAM1QHJhyAQ0h1giAVovtjRztNg/KSUFFAIVaZkNayDOZ17E7Ozs9PQUBA4WeNHKUlKOYLP1dXcbjcaZyclmiyUmNk4ulyckJkIckZ6eHpI7DDLQggbB3r17NBr1zh3bWNtCZiktbpFzqGQR8W5og318mJqexUIDMSCC8Ks2PBwrEYIF7wYc4YXVag3JjEs3u13O4eEh2Is2m50OmXOqNRpcJ0ytTkxMutTRDsH9zjvvjo6O5hUWQVLPzEyT1kZuDmgFrj1uD473BVpZe8kAWefI4IBModRHRoIGHI8PTT43Ozs1OYGHiU9K6u3uKlu9GmIKVyCNhr3e8bExXDMxObm/t1cXEQEmPnfuXGXFaq1WywVM26tV12eBUNGAMYGTDidrbGqam5vD+p2dnoIpieVvmIds8dBxN1KsPhb9wUviQ2RUNMQKeGV0dISjfSxW5OTi7/AJsEhhFE1OTploDzuVWi0WiaFXcZbD6cIp83Oz/b3dHrebWj6knylwmpKegWWORxoYGMAzgF1y8/Jwu57Ll/KKisEwFos1TE0y6yHzCNPMTIeH61gmPWgfHh7e1tra09ufn0dKo5lHubiJX6GiASvsJlV/Xh/EOnifFNXQJKpLHW0QLMDF6MgIXASZTAahr1AoWUIqUaFuF77JyMiEDQOm0Wg0crlsoH+gt7u7qLjkC194/K23ZMBvSUmx10c6QxlN0CMGs8UCkwZa2ul0gI1op2CapK0lNiiRUczPoEIyJTWtr7sLyhraeKCvD89msZjBH7RxsBw0npyYSElLi4uLhxxjdSusu1EoMu9CRQNg30NXcXvHpYb6emhC4DdcF1FYWNQ/0Dc+OoZvlGFhEEoTY6OQFWTRhYXFxsb5aJ9fXIG0d1QqWR1ATFRUX2/f5Pj4k089FRcXCwVTVVW5c+cOjgqH2bm5sbGJkdHRqalpIBFSBQewfhUkE4l6yKw5FJ/6EG7aIAYibn5uLjwioqujAzpJQJLMJFgloyPD4KEVubkREXrgmvQ1HBw8X1+fEB8XHs7EkZe/GLMvghDC3BasOIvV+tLvXuq6fAmSfXpqMj4xCVZHRkZWXFzCGFA2OQG5odPrgQ68qnF+fpKUURIhAHkF0QSRBfkOBCXEx7LkdVAFl6KmDmkmLiTjazxsgAGkCr53suJWgSA4dBRoBa5dtPCEo6J8ZHgI/AcUQ1nHJybqo4n0Iw7gzAyET0paOpYC1gGs4c6ODpLGIeA/9zPSYOzhhx6gc72Ei8UKvJDWJ7OMrkOHj/b19YZpNIa5Ofwjo7vN5ri4uAh9ZGJSYnRMDKxJmDdTk5MkJuH12mxWUA/46unuYp232F7xzMyMYW4efz1+/Pjly5e7u7qwGCG7g9lEsKwgkRw0ExsAbsBPyCWOduk1GOetpKMaYSna5oW0PhcQQwuPY4azBhsXHkNaRkZqWjrNX3KAG8YnJmApaLUa4AmyruFCw+rysrS0VBIEFC7mnNFQ0QDPbbXaTp08hfWblJwyNjSkDdfBgsSSbGu9CDskQq+H6RkVFQUGT05OwXKegzyenWXjeC0mk9XtZvHRcJ3uXE3N3PQ0Lms2WxoaGi93tkN8d7S3s5ZH3IL9NSebeRQAjnVwJ0W1ZrZ4If10pCKKQGJqGugN/kvPzMQiwBKBhGxvayUmtVhMJ2WnwhgzmUwFRcVdXZfb2ztAA5aNuYjN1kJFA9YxCysXmCGlMqz6l8dLTknRaLRgczD70NAg1qEGlmk4SaYjFXqwBQVk+WPdQQS5nC4yK8TthhsFvoVyrlq3dnpmtutSJ+x9VhPIMX8lEFYiU195fJbzxRKDgXi9Xh8JgUPTNEjZgUIRFkZmHkDzQ3mcPnkCjIgH6+xo5wv4K1etApfAZMDD9/f19vf3YRHgV+KgBUYXfT50Mtsix7NOjI/B/ExMScXPkZERq82mI35yGNupBynAGXhPqUwO2pCQjlgMSoAeiUlJkO84DIphbGz0lRdfiE9Kdrk90PD33Hc//kRidmzWHaUBc51oaRvRDRytR6BpkwKGfYY41gN1ZHgYUghXlslldrvtckd7VHQMrllZuba0tGRwcHhoeBjmHFgWdir+BFMNV2DGAm/BiNtFgVDNTybzxZwO4MVsNGKhZ2RlwcqBcTk8MADUYwHihVWqMLC/Vhuek5sH23xwYACv5yAawjjQ3++lWelkwQrI/A5VmLp01arUlJT3rdbi4iKKVQGTPA6HE8uZlD6ZTKRegbbyslotHjrrD5JpZGQY+pbNeIe5BRrI5PLIKEgkUVpaGmhVV3sWV4OzggcbHh7p6OysPVuN50xLz4DqBhFxlhvvw+ZCLtj8+YwQ2nxT0gyFuFc5TfX1xJ8iHrIbSxvyBDYJPAMsWLyYOkyjDdfSrHdxekYGfuLdQA+jwcgaXApoBXJ7R4dao87IzAI6xkZHfv2rX3FkVJeb6Wxa1+RhVVaQQ+HacAiNyYlxIJdFFGCAQriTSe80VxWUiIuPi4yMBMb1ERGXL12CkuBoHurhw4dALfwKrk1KToZHSQsjJONjo7DQdDpStbjoeS4hi5vS4Q9fePwxk9G05+0/0GgaiVtExcRCzkDUwnOeGB8f6O8bHOwXCUWwOKEC4U+xIhFWpId1RwrDJZLuy5fj4hPuvmvn+fMXwFVQlbiBnE7NDG6QMbyAM1jie2JiEs1i9+Jq/rJn1qGQVhs6CevYZ6ZnzlafbWlulCtg8rphmNZWV69dvx6kh7MCzw7Yx7kgAPjy6We+urKkmAUqWA3vYqEqhD4a0BGhC//KV76MFXf0yGHq9+vsVEuD62GDw/Kz2qzGeQM0M1YXDFCIaTLuGO6xVqtUqTysglwqg0AjhQUknkOi3DKZHKLDTBJGxcGtG/rTv/DBFgJqFNjtzrGxscCeMNmQAU3hl8AEg+IR0NQw+hg26PkVeXkxcbHQzyWlq3Th4dAcUDngEqNhHgTYtGk9a3nEfV74gM1gBV5iY2IeeOB+yJ8Tx49B0EPf0mphUsZEW9GJY2JjIHFICxG3y253sF4JkCTQ1aSzEPWtbFYr22sMU6nAK/Xn64AOk2EemlzkLyKj6S5eH7PcfXRCMinvId6Ai2hoeghz37Q6HSlPE8BDEIOZoKiwCJoaL+DxdLoI/1QGj6etra2+rg58s3v37h3bt9ANZ5eIKBvn5yNmx8oxWOROow576sknkpKTqs9UX+rsgAKArYj3Z1XwwBGf76FLlRTsSSn7p6WnM8xCGoAGB/fvAy5gjpw4cTImJgaWK+2pnAgdQAP6gZlqrBkY7FFqLAHLYqVqRXKKkAy29ndJAo1h3oDVvLRrl5D2wcjLzcVfhoeGHLS10cDgUFNjw/jYGPTZxo0b16wuZxzAen0KF89PZhDCnF86B9ffVVSvj7j/vl0J8fHf+7u/HRkahsoFIuCg0Wg2ZCvJYGDVS1jsZItNJlMqlWq1Ojo6Cl9Wnz7F85E+Ez09PWXlq6HMmYlCIqkMnCQ1zkPFtIdhmvkKhBVo91MgjhKVYZD2FBaplEqWgQ0LFReEqywUi2enpxsbGhrOnyssLv5fX30mPiHeR5MNhKyNLaXc4hqTIfOTF0w74AIFgSkpydk5eXHx8Vhi0MZwdLGEY2LjYJ/Qem6vwG7HwheLRQyt7NyW5ub5+Tn40pBUoFxqajLUssFoHB+f8NGwII6101pZF+0D4C/bZLWbnD9g56FBQxZHgmHKEsXsDoebikRwZ29PD5gX1i1E09q1lRBWUokYS8c/KI3z75gKAxOLbq4W6pqwdLkt+EnDOE5I27vvunN2bq69ra2TkIHf39fHKvTx/jgSTpyP9FgT9PX2qsJU+Mnm51A9bIY4gjfn76hCG737/OvewzroMO3A6g852hmA9RZ3kO7ApGPb7OwMHQFlsVrMMApAda1G+9DDj5SVrRLTkhDYoK++9ibN4XBfZxThYsGSzqCQ0ZI/m92uVsP2C4uPi31g9/2QBa2tbTD+QAyT2Xzy+HHwh1gkwvek9mZ0BKrSODfLEGoxmWprakAqfiA7j5XKcqzzVmBxLszbg6yjM2ElfB43QeOyfBptSM/I3LBhPR5JIpUUFxeTdoNQOSTRyMWkIuvz5qPbctfcQF4sWDoaYCVabXaIDji9pF8yaYoshzQQuF3FRYVVays4GlNav77KaDBhbRIXTCho7+g8cviQSJD58COPwDLJzM7u6e620dEsBDk0e4ute47zZ6HyaMCIKQaKQHgDjqzsFdu2bSVtwGimCzAbGRkB/cQiS0G5wUYgsK4YZKohj3NTEoYUM0s4s5TYgkIHBaCYlhj7K1itlCQQFKBQWkoqK+hg1m1+Xs6GdWuBKZYI/dVnnqYqmNhCC/vZBOcif5huRJODvaQAhEeLliVxsTFQ3JA2QX+CJZhCUblpbJXlS+B7OwUaZCSUCHWx8lLm/PIgYawWy4EDByBnC/LzZTKpncglNSQz066sZ5rFapWSOm8JViV+TUiI5wLRab1ezxSDd8FM30COlx/7kHU8sp8jCmbsLmiM5i/X8SdUkx6rfDbWF+RRKMi2c1//wJEjR5ubGpOSknA95qtfnV+0/PsHnzbbhelPrHe2uwvjb3Ji4o47dshkZH6yOkzl9afiCjxQoWR2MQ8H03G/NKuX87cd5XFkpPcVOwTcR/uE8clwbD4LJ9AWX/5+Xcy0pyMKPYIAbUBOsl0MM1rAHx0bt1gsr7z6GlZAdHQ0LFe2cxcMh4QIli7Pjn1wOV1btmxNTIw/evTYD3/479FRURWVFbqIiJTkJI1abXfYgXqlQMGGS/joil2Iaz5tA88jPXhEwRHr1EWmhhBxtol7AA4jmCXNFJw8Rltqmbpp4qIwwA3smlPT0wODw22tbZOTk1Vr127csCErM+P9AwdnZ6aZPRZq5CxpLzUmx2EOKpWq9Rs2FBWXwO58f98+6Fh4XlqttqysND4unmhUAVESLCflQ1FDN7BoE2x4SVRKiEUshYloExoTFAlFZOIvbS0CXIvowmfeIkuPIDEP6sD3Dwy0d1wCF46MDMMSy8zMKl9dXlxcKJaIyV0ogMZsXzqkanlJe+cwW5u6OWQcVGZGGv6trao0my315893d3cB4KIxXZ2amlpZUeFP2GIDqPl8vU4HEeElQWkREMRiIcGCDpLYKyCtfjkykVc8MTkFPNKcVCELXQwPj1xoaLBZrcySpRUGwhUrsu+7dxdWgC6c9JYU0ngtuFBCeupwgRr0EMLS8QHbTyeJ/NQExJcmkxlUAU7hLSQ/cL9cJmtt6+jt68eXUI/w4P73974XzOcBgGybNm/JXpE1P2+kUTM/cnxsNnigYpBE/MUkCnT8+ImLF1uII+10EkvM6YRKL1+9RpehhU2ckpyYnZUFyUbVjz+HXiAQkhHxEiktbiBLgWnvkI7qWqI+v8yACficPOZbMe3KRATElNFtzkhPK8jPpVNrXKUrSzZs2EjP9dc8udyuw4eOwIlTqJRskxLmLTw0VlXJC7QO8dBGX8D72qqqO+7YGXxUkEqj1STExwkX5LIvTBql1yQNhemQck4kZJ3Wbr6Vzg1aLrdQTSDbNLdYbX4d7OOyMtOZFAoWhaUmJ2N5sj1hOhLHy6ObiwsvQifGky/DVCqajy2gyBXSdm3exQ39LwrcQjTgWCZEYPArhDXrCExp8GGiShg1ZO1UlJO9AbKhz3kDpbIk3C0lrZRVNNYNM4y2xSZBbv9kwuV8v2vDrUUD6jT5fSf2TcCn9bu+Iup5eWixJtMCgRO5wPGsFIT0dca5NPMO5pOYhS4ESz5f4kbglqNBIH2HVrwGNg6Dahmod7pgd5JQGmnUQtszBpsxMncBzAH5w2MJ0l6f2+dlBT6MtrQBxq0ljpafBkH/lhcYosXRqAIvkMLFdDJb64GxjHwfYQYPlrWYaAXmx/KCmoNQiw/ngE1Xo3m+1BlmxLuJx+Nuag/5BpV5aPdwFsIVD0Q3XfhXHMC+8Uv/wMvjYlTc+ygxeP5fqfMblEXsgOB9/cEMH4tq8DnW9YDGAW/EyvQ//HVx/vnbw7kN14HbNFh+uE2D5YfbNFh+WDYaBFtnXfeYoPl/ozaJz9+BRcDUMp8LlTcQ2j2cT7s/81ngxnP5lzfEcHUyy/Lvo92GRYTbNFh+uE2D5YfbNFh+WLSZRJ/2ImzrkQWrgyXXQc3nu2oL9+NmWH4Y0QjAwv3nT3y861gEvo9eOnS2yXLywRWvz7IQWcMmtkEfTLC94Qt+mPJyRfLLFYddH6FXnBjqbZ/lnGHN9h+5jxIj6DbcevtdoYJl5oMFK5dPS1gFTECxnlDL+GxLCcv7nh9pxujzd68T+HwC7lqdSv9YYZnXGi+QqMvRvWLStVQk5vF5DofT43GzKV5/9HBDvdSuhs/uuAdSd0nLyxPHT3Z1d7FW64kJ8StLVyYnJ5PUEqo82Rg5NuEbSttqtalUSoeDtP11Ol20z4uY9P0imTIkO5UvEvqT8rykOwMoKqSpjjhGqSAz0YxG4zt73ovUR27csI5mFoc8u/3jgBfSvi03cntWS1xTe+7l3724eduOzIz0ufn5xsaGd95668/+4i/KykpZIRjJY6RbbGKRaHB45JWXX9l176601FS328XabrrJvDWPSEQSs+wkAdLfQUdBptBxcpkM2BeLRSAAGVRhd0xOTp+trs7Lzy8uLoiURIY0f+tGYDllkVxOZoG3t7UJReLHHnskLjbG7nBu27b1B//6f44fP15YUEDmdIjFZotFSDrdiOx2B6hy5MCB1WvWlJYUj41P8DiP2+OVSsTqsDC7gzR1DAtTscw4mVTidDlx/Oz8vEqhGBkdtdlsETpdbGxMy8WLbS0tfX19o6Oj3/jan+KbZUQCt6w08LEqzPLy8rqamt/8+jcPPfxQYkJCZKT+r//qL3t7+3l8zm6znTp16mx1jUwmrVq/bn3V2pGxMbmSpMsfPHQkIyNdq9HIBYLBoeGx8fGszAyVStXY2NzW2jo3N5eVnb1x4waYui+/9ErbxYse0tbCoVQqv/+P32dEysvN3blzR2Rk5A1uMocOlo0GVMKQzn+rV5ebn/nqr57775qz1dt33pmTs6KwsGDjhiqLxfqzn//3qRPHs1asuHyps/78+TCVWiIhrS0NBsPed97efsedu+65EwLn4MFDba0Xf/RvP+zq6v7hD34goj0O9u3dAxG0ZcumluZmk8HwJ1/7mlKl/I///8eHDx/Fl6lpabl5+Wsr1pCBhHLZciGBwU2W2n52x90/Zoh0P7XesXN7dHRk68XWi83N52rPgjBPf/WZqMioY0cO33XPrm998+uXu7p++H/+71tvvfWFLzwO7ZyZmTk5Pnb4gwNrK1ePjY13dnaUla+GONqzZ0+4Xv/MV/9XdlbGP//zDw4fOlhUVCiWSDZuAWyaNxgio6L5/lRtH6umAr0+0W0OHfiWd04gUbOkfJ4/PjE+OTVVUlyUmZFx/333Xmxt++UvfrFv796HHn7U5/FWVlZAj2ZlZlasrTx7tgYmjYBUf7hLy8reevPNvr6B6enp8dHRvCdyJyanhoeGYAh1d3dfutQJ9TA5TupqoHVkMhlttkoK/IihxefDZGIKn00UvpHkuz/CPRxqF5HZAydPnGxuavy7730vNTnZbrfv2L4N2Kw5c8ZCWkSR1F8wCqglEolNRgNHW4iAgcpWrczOzX3//feB5bT09BXZWSOjYzardWxkpEZ61jA/Fx6hL6+sJPNRHQ5axuyi7RxFpKkIy6SXiHE7kEcY+gqD68Ny8oGA1slUrauCzoSkXrlyZRLcApGouakpOgb/RUbo9bU157KyMk1GEzRtVHQ0BAvLN8Xq3rJ12ysv/RbHf+FLXwZmw8M1kVFRoMfXvv41yKWXX33daJhXKBRs/cK+Il3tzGbYskqlIioqas/bb83Ozj704AP6CN1y+QcMlo0GpEuETIpFClvo23/+5wc+OPjenj1w02D2ZGZlwUaCu7Bt586XXvhNW3sbFvjU5OSzf/4doNJkmGf1Hlu2bH5vz7saraakpAj2q1YbXlRc/JvnfwEXQavVnj558v7dD0BjU/ySKDQEkT46GrcO12q/9MQTrP0IPi8vAbhlpAHcKDbfBm5qYmLCl774hQd2328ym/GdXh+h0aiByocffAAauK6uLjI66u5d92zbshE2a0FxiUqpgmiBnK+sWgcOiIuLg+1vMpm3bt2KpQ05ZtCGP/zoo3fdeSdU7tZt2+B5wIuOjYl59pvfVGvC3G5PYUFeUWG+m7Y5XPbA1LLRgLXFZAXDZrOZNI3QamAd8VifAreHtt3iPfLIQ7t23SMUCaViidVmg/fw7W9/m7XywJG7d98XaIUEb8OtUMieeeYrjz7yCI5Xk27YpHTwzp3b2bgQGAAJCXHs7kwBCGgG6tUEuObktT/OPRwusJ3CutH4/L2MWLauvywHFMJ6p5/dOBzITUiI97LhLLR4mNRlkipMWDgiluGrClMKaMdaRic625GW8yy4afABruOdBSProcP+MseLbgR4tLKcoZIF7AIlIR+LFFqOwPcKyARNnoecFdgS4q6ztbm8cEvTgGFw4c4i3eG93qpkFeDBU1gfHf+5/hKTW44StzQNXE4XHc7L4/m7HnCBItaPPYUO8uDR7lwc697ipWzEkRY7t+i+0C1NA55/uB/9zPO3Rbg+Ev21OHzeNQ+7BQnALXu+6UIItlkhAsTrZs0xuYXtcBYU/vlNF/+UR1+wLpP12b5mUoXP3xj7epkWC8ueaNmzb+FfFx2WOV50G4JwmwbLD7dpsPxwmwbLD7dpsPxwk7ktnx0CleHksz/RjlpBrDsXn0eHS3z6bV5fYLa1j/a/Fgk+XSPjD/OF/VGKG63HukGkXdPmvM0Hyw+3abD8cJsGyw+3abD8EKqZREsGV9fhcAvCSjcXpPNd66KhK0/6o+KDYIyI5acS4+qm8OaPGoV+D4fBHxUNPqdwmwbLD7dpsPxwmwbLD7cQDdgeDms55/WRkdM3cxXfh7suuIjwMwybDu7hhBquES+6ApbYeA3aIZ9l3zF47s1d5IqzQmcafQ5yW/6HwG0aLD/cpsHyw20aLD9cI14UoiQch8PJElJ4fJ6HzrmUyWR0+LeL9m3xsQbJLB2Od91M0CuelvajJZ+vFTr6ZFiYyud0kSbmLEfY4+/i7AtdZtiS7uGQxF6RMPgLmdlK65MldFoEzdXl2OQfPhm6ztHhcEuaE+dykZw+ER3WwsbUSci0Bv+2WkgfZgnno9FhlmRSndVGi43trHkR7RbCLUwS5ZGxEj4PHUu0BA/G8MtG5bi9PpYlNjMz7XbRgYF0FsAfyZxAsJ1SqYyLi7twoV6vj0hNTQkLC7NarQ6HneKaH3CsfAIeG3QT8oFMDIL72Gx419zc/N739lWfPvXwI4/yidh0L+605Kth6Wjg8bijIvV33HHHL37x/J5396RnZOQX5GdlZmg0GjZ6lOKCNs5h7jJv6Ur1aNsw/uyssaW1reHChc6ODpFIXFW1FhrLTUdMhfRJQtVL7Qrg0TH0HFV0crksLS19dnb29VdfXVVWHhsXl5gQR0Z3uz1OF/mPFI8TqeBjp/gCbfmvlMiBnZarm575rujkH9hU4BZch/2VtbgYHh7p7e2rqa2dnZlZv2FjycqV+9/fD150ud2kkNY/ZjBUsGh8cP1MYSZk8H9FRYVDw8Otbe1FRUWrVpW2tLT09HRrteHHj5/En1eWlEBGQWfI5HKVUglLCf8BBWKxyGazu8j0Ihb/+fDidDrdh7gmBX70G0h1VvTBhmgzkgCVJpN5ZnYWkgcXaW1t6+rqFomEJrNlbnZ29Zry3JxccCTW/rPPfhMCkw0O50LcTGnpZBGbmCuTSXfff69AIDx3rnZtVdV9990HjPX09HV0dvB5/P37D1gsZpfTqYuI2LBxY5hS5aOxPKlMmpe7QqVSMqsxSAPGBguHH7CRr6wQHD+NRlPNufOwfYFWqUSCK09OT9fV1thsNoVSKZPJcSOtVlu5dm10lB4fOjouvfPOO2vXVubn50rEYhZGJEXkfyw62cfaEInE4rvu3AGBf+L4ianJqRUrsiMiIh595BGxWAgUjI9PyBXy6emZwwcPWm02GOx4e51O19iYHq4NtzvsfDZ9gsf5vEFx4icJibl6AxOV6R0dDkdjwwXcFMoWxjGMsdjYuHUbNngJH3AlJUWxMdFkNgUdDHjk6PH39u7Nzc0rLioKTMMgP0WLPbz9ClhCnUzbNpIxgNQ727F9K5btoYOH2traysvLgVxgKTw8nM4vE+GYwsICjqoEvoBvmDdcuHChZWiI1Rb4acAmBHo+jDDTmZhCalDREWwCAZb2N77xDb5QQA6jE6RwC9I6gSphh9M1OTUNW7mnp6eurg5s8dWvPpOclBQVFUlHkhNygopMmoUOM0sqi5x01pZQJGLlkg/svi9nxYq333n3/PnzMbGx0dHRs/I5CCu8uUQiUYeFQfq7XG6cGBMTvWvXPVDmWNHBrEjfh1MayfWx9BmmBLSxAiUPmZQJl5xMB6c4hUNos9upFwY1y4OOGR4Zoew4UVRSsmP7tpTkJFbxyZ4ZH/AkIXWVuUWkwfW5lVkoWIBcYKSclHQ98K1YkfXN+K9fvtzV2toqlUo6OjrsVmtqejqwP8oXwFMNU6mkZN7ZnAwEmCScxGQ0G0PK3GnmQTH+AAHEVI6T2kDKE/jabodXSKbQQuDQYmbvzOzc5UuXjEYDTklLS/3KV55MSIhnA05Z9SYbkxm0rxYLS9eEJeKD4KA/jjrMnJ9m5B21GvXKkqIV2VmQRXVRUSPDI1Cbp08el0hl2dkriNygg+XoZHUeFIMuPJzVKvsrz1gSS+AHjByz2cynM6UmJidhBXnIMHYymdxkMnV0tA/298cnJm7dui02LhY22JrV5bB/mEPuCwxFCjzelTOyF77RohDmltjDIT1sXF6BUKhUKeE6rKuqxLsNDA6lp6epVCoI8aPHjna2tfNpJAOH4UsIBwExWN0SidTnnzjBC2ZuU6zhgmROKUwsi9mMF4UV5Ha6oqKj4I7s3v0AaftSVgrNxNHBjmw65jLCcvZtIbcnuekEkfhMylkp+yclJkAy0C95yclJAUlCmqGdra5p72iXSqXkr3SGY3CgHas9JnqXz3M6nBAmO3bsAC0DHYWhgUTRUZFQ8kzEA/VCav4vezPb5exfxF9Q+kq7VlgUCjkT9HyqYfFlSnIi8AUzSUTiqTyILKhTf5T7YyDIGcFaBDaI10dHN0I5wzEW00ZGTKNzRPr/j+wZwgUMG47oVS/8AFhEH9aFkOpXDzNnmTJgK5fHmiZQ/wvGTVCOB8BfP8tWd1BkM0OLoxXk1BYgA4N9fhd6+cdnLqmPdvWvAR0o4H+oqP1KG2rV99HUXYZxYq3yfUHTKFjDzAUKmBmFFp7L7sg4j23LBO39axqdS7avxSBUtVCfaEVcnT9ynYss/PBx4bOFV/g4lC0k2LLANW/9yXX6obv3zQFrJEL92GuMa1oUuJFVuIj3/Zzt6TOkBxs/hWhFLzGjhIoPQiFSA8vf3xOTCf3latF7c6Ul1/z+c8YHLrLf7haKhDAu2Z7EsncM/+ywRPtoN3jZYIIJTNLBoeHXX38TJqbVYhGKRMD1X3zn28eOHvuP//jJU08//fCDu2lEmmwMLIziXdPEYCGm3t7+pqbmy11dMpmsqKhwVWkJ/DVhoDtMKF7nBuFW5AMaO/NazJaXX/iNVheemZUNxypMrZ6anlGqwjIzM9VhKmpf8mGnggweavDzyaajl3kPC69GQnu0e+Trb7x5+uQJvV4/Pj721ptv7Lzrrm9+4+vMwP0f2t/0OsCMHYcT/OAsKV31L//yz8AsyKAOC9NqNaUrS7AK3SzdgcfNG4wSMQk/GE0mOQnwXYlNFpDAwU899eVnnn6S9IZvavmXf/rHA+/t3b17d0Z66jKaqv4nXN7bXwHMgWKhNwGNffroRiZ+wkGz2+2HDh35za9//fCjjz768IMtF1tf+t1LTY2NSUnJ2Tk5H+x/f+edd2BpX52VxLqo6sJJO1k42wqFwuV0KlUqiVhMNhiWbw4Ig1uLBtyCHAiGl57u7p/+9GcQFzpdxJef+KLb5ZwYGwUxZmdn/+PHP2m72PzAQw/J5Ypjx44O9vVazOZrLmqmD1wu11tvvdPb19fU0CCRSr/81FdiY6NZ08ilfsmPwq1Fg2CsDQrP4yU5qRMT46+/9BJPIMjIyn7yy18i2/QGA/5wuavn9PGj9+5+8Omnn1ariYxqbWpyOJwL81kWqk2a2Oo8fepU/fk6u81WtHJlWloqy7dgGUTL99K3GA1Ia3b/bEDyAyhcvabiu3/3t2xzJrhrA2kzOjqKI2Jio+VyOXAdFR0jlkg4XhD1JKzNhAy0ipBOW8OR3/v774Enqmtqf/yjH/7bj370b//+75GR+lCn0X0i3Fo0ENIGzByV4BTvIiiDqEg9a8nsdpPNS6GAJIaSDr8cN9A/gNUtEslNJpPT4ZBKpGzAF5UwHP3ghdDH8TgYV4uOjgKRqiorfqfT9ff0GAwGvT5imd/5lqKBL5AaxAu094XmdNgddHKgi65Wn9Pl5JONYkFKSnJSSkp9Xd0f3npbJpXu37/fR3flcG5XV/cvf/nrgsLCxx972J9rJBA4HI66uvMwTEHU06erx8cn4hPitVoti4ovr0q4tWgQRAdMfnhS4RF6OAQeD8mFYcIdJo1MrsDn1JTkr33zW2+89tprr7yi0WpTUlNhdIIV+HzB+MRkbU11hF7vJnl5/sDw6Ng4nLu5mWmRUDQzO5OQkPj1b30zPFyLG4n+x+6jXQ38QBd2tkEPo+WNP/xeRoEdAIRWVa3Ne+VlXYQOv9537z133rFjanpWJpWcOnX6nTff0Ol0cNnWrCn/9QsvxMbEBPcbQF/Q7M++852pqamZmdnkpKTMjLTExAQy047/P7j3/nWAIoULU6nwj2xk0kIEhiaNWq1UKDhq5zQ1XxwbHYXb3Nfb+8Zrr0Inl5au4mgiU2ZGOkdGLLjoYDUhbUTuq1xTzuQSbdfGh5yjXMK/7Sd/BII2YvBDcPssCD6KZciQM9VnX3j+Oa1OZ5o3hEfqn/jKM6tWrfSn/VIQi/0GT2DXPpBcQ/cv2e4md9Ww7KWHW4sG14fgTifRFlLpo488VFJUNDk9hT+kpaXl5ebQmbO3Ylfx68PniQYc3ZTnAjNEInT/b0Ii1hbICR9Y9A+GOXpSwVCKA8hGEmArE1hrs8DCHVia//jxgxU8uP2fYehlAoahFQeQsghSjsOnM+GDz0BZloEu2ckDQykOIAA+l8mAuHqcBT5GNMCOIwsMpTjADGKIyFCfzhxKcTBcwWgcDDwAAAvgwhrjQbxvAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 3" align="bottom" width="106" height="166" border="0">
 1. Obr. 4

  Prášok

  Rozpúšťadlo

  Položte injekčnú liekovku s práškom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s pripojeným zariadením Mix2Vial™ a prevráťte ju hore dnom. Umiestnite transparentnú časť na hornú časť injekčnej liekovky s práškom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obr. 4). Rozpúšťadlo pretečie automaticky do injekčnej liekovky s práškom.

mOR6gJq8JPElZXoA5anjccguaQOB2cddch6zhHn0pSUG/vMPJqmS81wkgMglZHs6M9/Iwp5b2UOny+kZVp3PMtC5+HhgciM04nx3Lz8z/8kK1zr6icr1Rq8oZ+fnw8NFvMS3Q/gCvh8s3lpVapN4QmzHgfMyWJRoDueRaZaczxVdeGRUfv2lXz+J1nhWj8cFBdvaT94qK72Kkfr59mLd7lYBuPU9IwnV2U1yrtwJTaOluobopJXchbBGi3FAS/qjYZr17pK9q5hbt0nbn0X59yd2xkaEhwYGLio00VGRfHpmD6Sfe52d3Z2Dg4NT4yNhUVEmJdMNErBJsxxb5tOclvF6PYufDYZja0trcODQ6T8lscTerfml4delkWKOKx7CytFhhKRkInCdpZffBcvu2F1OCtcsbExoWFh1ycnwyMi2dB1I93GiY6NCQ4NZbND2SswU8TbM+UOL+YVO+R44BXgKysrHx8fZSeSEjZPvwoOZTbPNpy3GNRNSw1sLJYH081o0D/w0MPPPvuV5cj+NIvons75vXXh+faV7AGAfvYvP52cnAgPD2eUqFtYACigDEQiMbVMuKw4kBZ3etoiMWuVFnLf/Jpuz8BLvsPhgvQxGQ042GK1QhSxUDnECytDYzarL0ef1qqILRYzEENbw5COAVdrrjx+9ImvfPlpfz/tukFm/XDgIGFhzp7dOwHo//j1r4cHB5dMptCISLVGMzU5sbS0JCCZoAEssr8sesosHHIFb+76J0iPUSJAyViBpE24OXVXqvGrX0AgbYKECzrYPgFsX1yc1lQRhoPMIU3e5HKj0Tg8PFJaWlZRUf5nf/4XgYEB6wYWznriQEDJEOR26OB+/Hr8vfeMJhNAEIA3DgyEjzY2OsqCoAqFghWaA0be/hMuH6PfVB1P0eSiw3mFQtC12Uy8P9ICyREcGma12Ug1oESq0ahnZmZpSSxXRPeL/Py0UolEt7jY2XmtpaW1saE+Jzfvr//mb3Oys1jd8mqVeNwZMutzGw6t5efRubwA4v59JUnJSRWXK1tbWyCL5uZmIyOjklNTR4aHB/r7kpJT2FYB2zlgm1zLmxssX9RJFrC8FSCAJLNyuXKF0u1yQrIDmNDzPX198QlxLGOV4VWtUnZ2dQ8ODCwu6gcHB4ICg779ne+kJCfCbubQ1CMRrcZdn3UHHKxi5J2VFjNZDFGQlBAfHRk5unN7Q2NTRVl5V9c1AAuUDLHAav8UckVsfDzLoZfQUkPOskQrtrvJoZEigVCwqFtsb20RSySpabneniwkbxVGjtFo+PijD/t6euADZmXlDA8PAfRSqbS+rk4mlxdv23bs6NG0tFStVuP2troTrxgBLMLhexjOslQMVsJ1l/mmy/fRVvgonJVZCL4mKZ4aa5crMSE+NiZ6a/GWqqrqiYlJALSlqbG5oR4fZHLF0NCARksIMz4hUSGXO5x4KxGrVGB9eCFqJibGZqZnaMzDLZeTSj/a1sIu4AuEIoHNZjXC770+1Vxfj+uc8TsFWbdj916pXFGy/8DWrcXZWRnAh93h8KVzfUaQ9dZ3ZBD3tX9kb007FYjpI3nMsM8G3UbGTaVSCQuERUVGBB5+hBYkubp6IDn6+aSdiOvSxUuXL12SKxRzM9MkrYi05pSwsCi1akgRuUG/yLp/yHDYLCS+zaCHCHKCAwyLiwqlCijB6YD7rt27cJZMJt2yZYtSSYph5bRI7a6jqrQc2O4ZVc7cfouVdLAixUKk0opUjqzA81/XeNFN3/hCkhxarwA6gtTPyszAPx4tLxgZHa+7ciUjO4e50yRDlLZUcLMOjXzS+JF1FGETY4E5CBxAPygoKCY6GmfpdLqLFy+KReJv/sEfJCXGcbx1mQ5vqiRbzrtCA5fkagqZtMTVlszm9987AQ3HoSn4+Hn02LGcrIw7Xmdd+eC2vEwSqmn7MlbqSN6HzzeZTGDnhIR4uULe39cL1xqkrdH4kXwvVvRJG1PQ+jIHU91UMQhxVlBgIDTE4OAQaHFiYly/uPj9P/5e+qYUGjVys6w9mqPHelESKST0Jd387osZUQKq5+rr686eOul7u+Li4rycrDteYSNlkduTdMQX0NAF64vDKpZlUqmL+nQwb1pa2hYWFirLS6VSmVqrddht1ElgwQaff2CRSKR8gcBhs6nUagj1gd6eyKjo9MzM/IICGF1UcHsaPDIOYDEr1oibthm4m+Vr1sQuywLgHEZetHuAb1viM9bq7OHcNgvmVqq/6RieN1zjO164rM86n8rrw48+gn/tHZ39vT3xiUlR0dGXSy8NDfR7WuQDlDTCIRKLFnU6K3EOhNt37YYXotVqExIS/uxPf8Dx2ipMN/p6qflAw3oQ3kX2LjMu3N6uMVwWcaIt/dgLu5x3RgDn3t/LZJizWm14MbgRe/bugUvX19sLWDNa9vSNAgfAF5NKk1OSoRXa2tqmp6bi4+JYMu861HF8nnWv48AHZYVCefjw4ZSk5PePH5+ZmSFVUC4S0uB7FwlO+PmDCmdnZ5OTk0xGY0JiIte7PXkrPd47SUf3Og7YrieNvLmioiLFEtGRI4/TWnAuq6d0edoz27mkvwjH388PuqGq5qrBZMzLy4W+8AVfl6+7kDxrt+51HLBmK/DjcvPzKyqrHnzgAZj20NisM7bVYuXyuPiVFemzXtkajXp+bg66QaVUAtpQuaxJ2Ea/yqeue/fJ2AK9Tk1NO5zOkJDgysqqJ44dZQ1ZODQlwGK1wI4ymkxAg9niUKtUpEma0wnTCK7Z2Ph4kD1Qo9aIxeuXwHsXa0U5vyuxEO54J/dNMwnobgCHxvJYOjvLKMGHzs6u+fk52sZOYjGbT506NdDfb7VasnPzWNUGrkPbozkAXNaPCLpBIhZ7K5nJ5nBfb88Pvv99mVR24IEHUlNTWJs8mUyemBgPB8K3kcB67bAOiOzKvj+t5I1ugs+9vofji7V5quxJsxRPvxx8Pzk1VVZavri4aDAYSi9ckMrlIaGhrEYeFB0WFj41NUlTr0WkKwjZbLSz4kAWjFn+7kIhcbhgJgWHhOEWdbW1zU1NJH5gtY4MDuZuLkxKTCJtZYqLc7IzCexp/22RSMAMLRvpEMpfrf6xK1nruo/G7GgODbOw95yamqqsutLaRrZ/O9pa0tIzcFh6Vta27dvDQkPN3tETMPZPnjw1PDREmtCJbhTO0z6QDhEFOmu1TcsU7OCexOSUP/jW80qFwmy2AN1ikQhMVlVZ1dnRvjA339nW+tHZsylpabFx8fAEoyIj4RqSVlYCIa3MIb1a160EYf1wwBx61qoRkOrrH6ivb2hqboYA8Pf3j4mNKdqyJT1jE0tVJ/Evq1UiIqIGwsJsXqKpWqQTLKts5bHmgS4XLZv1LK5n9AttgE4ZDjyEz2Laqw18t2vXzu07yHiVicnJ1pZWSCAQwSuv/ltEePjOnTvj4mLVKgFLNOL9XuZ4Ma9YLJEAcOcvXAJdA0ab0tNpz0Z/ZmVCu0q80gkcY1oySyRimUTCdjNJD0Yel2lddk3aYpx701Qcl3ceDMfrGzM3guPpxsa1u2zBQUEHDuwXUik0PDLa2try4x/9aM/ekqefflJDG9uRjPkN3Ee7VbGsJA5xxzu5WRs4p/Pshx+/8/bbmdnZubm5/rSLGutoRDStRALyB2e4vX1iaTW9y+E0jY6O4EipVMYjJWNkphTZFKIJjWSrgOwbE6eBxIxpL2Cj0TA8MgJXmaYD8+Bps0iUz+kjKdk2kk4BwxdGV0ZGxscffmQw6L/x9a9B9OH7lStY9+crH78Dqn0RqLu+gW8xTTA1PfPOm29C2mZlZYHidLpFUDrbveKxgSssCM1jo5tISFpvMFw4fx72i0KhevnllzUazYEDB+LjY/V6Pavlh20DLNrs9rl5y9Wrddc6O6AaMrNza69cxRskJSaYyaaKyJdT5HA6XDaXiBisXE+LJC5vU1pqR0fn+Y8+Kiws3LZ1ywp18k0ZUHeHiXXcT6ZVAqA+WPcwe0hnV7odBvnrSTahqsLNIfszTjuJiQIlcrnMaCJh0ejomLRNaQ31DXNz85dKy4aHRyorK3W6BZZbymZHAJ1yuUIoEmWkbwIKq6urWKoWuMXuZF1RSSakSCA0Oy1scAI8OyhtOrWNo5DLzFAgZvMqzjZYyVrHvArvpBY/f/+21pbOzg4eP0NDa4/NFisTzeAPkWcIE8eT5GKzqVXKw4cfq6urPfH+cYlUCuGu0WrNFjNro80ykZg7jT9BBOH08+fPwbzZsqU4KSkRbES6Knh3bNyk1yDbdyRfAhN+fhqgoa+vr762Diwil8nYCCSBYJ3M03XlA9ZbYlFHCupPvPdeTXX19h070zPS/bQaYt5Q2mMlG0QZ8GG4y0izXZdLpVIWFW2JiIwkI9Xs9ubm5urKCuASgDYajazPL9ln5vPTMzIjo6IWFhYiIsJh3RqMZNYfl0/2F9nuLmsgxbrU47IQhte6eiorKmqrKnkCfmBQ8BKxZV3rOUpyXX00gIxVJj386OHIqMhXf/7zX7/6SloG4JYtk8sy0tOhcp2UEqkedjIb1E2nQwDOuTnZBoMJ8AsNg/tmZVWubJCFbwsF6FQqlYCgyQQdQdrVcdjgQerQCWkcm9qvgrb29rGRUaPJWFNdtWQwFG3bFhef0N7eRrY5vRyzPpBZ13gRmzoAeQI4bi4sFAlFMAprqqraW1oEQmFGVg7sG0AwMzMrNi6WljET7pHL5WKRkLWWZRlKcKno9dzebuZu32YWS7e20ZCGUqmAN26xmGmygBNGF3RJfV3t1NS0zWYNCglpaWiYmZneXLx127Ztu3fvmpmeaWpscNN2SNw16JTzaUhd5T6/n72g+oymJZCww+6Ami0q2ry5ML+wcPPY+Dier+7q1ZrL5QBhQ329VqNxUo/MPyAgKys7IzODdtHk+YY23ph/cMuL0QnBpAc85Mz0zAyAPjoywlx0YLG36xpEUVpm5gMPPPDY4cNw1rZv2xpAu2GPjY2RnBqpFHzAmrvfEQ535JV7K68CjzsyOnb+/IX0zIyOjnbY4Lt27ZDJ5AUFeXl5OaDZXTt3dHd3Q55MTEyWlV6anZ6GRT87PVV79UpfXy8s0bnZGbFI7HPQfJeFAvHkoHoThNiciuCQUAB+bmaGFbuB+bbv3PXCiy/ApUtIiI+KiqRd3skgr6np6Z6evnfffXdyYhyng+d+p1aCn3OtHw6mpmffeOPN8YmJQ4cOAS5v/PY3pC8plwc7Mj8/F6oVvpK/n5ZR37ZtxczUgRogcsThaG5pu3TxgsFg8G7/emjwRoctz39choO0tE379pfIqJEjom3cIKbCw8NVSgVpi83hCOlQocXFxebm1kuXLl38+GOSGGlegkooLMhbHpVa67V+OKiqqqq4XFFUvOVyWfn2nTth3rz8r/8KcsvKyWloaLRaLeHhEQ8+cJCmvLviYmMhTyjJc0kfL6EwKSlp757dfIGnwomCnsMqCtwelueyxmsMNwp4dEoFh05ShalFZ5mTEOzs/DwQ0t5xjRV9XL5cce6js3iYnXv35ucXmExG+INwMo4dfRxW0/pAZh1jdi7X7NT15sbGibHRsIjwZ77yVZg0DUQJ1FytqQbgtP7+MFF4pN2p6uCBg7Gx0aalJTqVgzQVUSmVgYEBQk+I1H1jiDKJV7h4nkmNbDIPAbfRaBoeGXV4h/USdLrd585f6OnuhlfR3NRE432OkaFBtdZvz7598L3BZHAEBweHICrh7j3z9JfWBzKrs4dz23XzWTD5xaIcug/z6s9/Nnjw0De++dxDjzzyyssvdbS1QlZAAZSeP2endan1tbVKlYp1PoYgwikZmZnPPfcNqVQKkxP6luYiOVkwg1UegK5JihGfKN6AAP933zt+6cIFOsrGiGNDw8Onrl8fI53HSZgIt1AolTKF4s/++m/j4+OcDqfBaDp18lRfT/cffve783Nz9fX1TzxxlDmMbm/ZyKdF0r4wezgwVbR+/sVbi+Pi4yHZhULRiRMnNm3aFBMXf+jBBzOzMjs6Ot9/+21ASiqT6Rd1pJfs2KgvyDM5Pnato4MigJVJsZaabtawkVack5oDfIbt6yaZv6apiQmQv1giScvInBgfH+zrhZenVBLUbt5CFjAKrdDb19fUROZj4Nm0flqoH1gKv586meYlugx6A9zXp59+2myxvPPWW5BCufkFoOjKisrEpKSf/uxfXn7plajoKCyQc0XFZULsHI5coRjoH2htanCzOS3Ud2PGj8+ZioyJgRDr6+5iRc6g3ITklKnrk1u379hbsq+uri4lJfXwY4dTU5KnpqZqrtYODY/Ybdbq6mpA/7HHHoPgMpmW4Kb8x69+GRgUFBQcsm6QWU994FRASRLpAUdBDGavu1Lz8GOPb0rPaGyoh/UyS7Om4R80kt6wpLh1//4DO3Zsg/los9t6+wag0mGh2mjaFmuFyaWuL5/MDRHpdKTio3jrVphYdFgvNyk5GeJo2/btO3ZslUolbe0dWq3m4qXSa11dYKn+7m6ZQp6elb17716/gMCOzk4SsDKbZ2dmoCSefOYr6waZdZVF0LFuMmyIuK0AUP7moqvV1SDlAwcOhoeHghLPfHAakiQlNZXUEDgcZ06fGRkZmZ2Z7enugkUEwpfI5BqNxmF3swI0LFAxBMiuXbs/OPWB3W47dPDg2Q8/Iq173e7mpubuzg794iJMMq3WD5JneHj0zOnT46Oje/btf/JLX7JZLUqVGq6in1a7uTAPD9nZ2YU7ikUik8m0bpBZRxyAcul2OY9uykdFRsAHBsRjYmNffunnC/PzoFwjnW4vk8vxDxJmUadrbqynfi9N6+Rx8wuLkpJTWHTIz88PZhIdg+N89dVX669cgUIYHxs/cvTIww8/SNszir785Wd++tOfhoWF445VlRX4B3ssKTEBdifcEQ7bWSJX47Jx41abLTwiEnbtuoGFs1o5vys5zElKUMVkg4wG5+1Ef/JApJfLSiHEv/+nfz44MHCts+PP//IvPY3mIGdIvJN8JhX0TjJVs7KyqrmpkeX7Q8Y4SWCjAZ5XamoaKwDJyc2FqwEuUWu0fb19+Dg/O9vS3Lxt+7a/+/v/IRQIo6Jom+dlxeIshspMWrKfajSQKc0rqEhggVjSjE/s6ZXogyBJ+BAI7bQtIrOkaReYG8N8uMt66m1kjpdarTp7qj41Pf2BRw5DyoMnYEHGxEQpFQpifZKOK2QrTUAn24BCJWKJSqU+sH+fkITwyM47hEZSQnxVzZXrU1NgAva23T19Tc0tOJgVwPIFghdffAEGmFarxl1Y6HRVYqK4yLWuHphVMKIAYrPZAqOO/IFe32G3dXZ2ioQivAZYX6lU5OfnKuTyW6+zkTiAVgAcDz/2eEZGxj//8z/7+/uT7TA3h24p25ze6R4ih9PtKc00BwUGEDjT97fSDbgkICEeTrXgJz/9l0W9/qkvPfHuu+8v6hZsVjIBrbCwcG5uFipErpCxojPfnLnP//x4uv7+gX/6h/+JJ6VbDnyngw76dbm41Gx79/XXT584wZpVlhw8mJaWqqBjlW66zsbiACKFT/PpRBDBIFjb0hJ5GdJYiutJ6meboFR8mZfMtDqTbTWTbwivu5yM1iAT1GTuuhNCPzcvH+7C++++A4cAaAYIhMSBIA6fm274rMrzwyLLzs5M2ZRRf7WGbMSKyCxBTxSLPDPPbDFDMOK94BgVFBQEBwXelv82Ege0bMLGCNNOJppxWHtfEe0kRZuvME+YK8R/PC5fSoNFtIDD6XEOONTvtdMaP46Zdu0iAb7GBjKdjkYjSE9lDksvw79VE0QcShwR4WGPHzkyMjQwMTZGX8HbxZhFc9nAcpstKzd327atn1aTs7Y4WK76vN9wfC4/mIBLB75arTZPJI44u04bz+FRVjRE6msvweWxLwWMGxh6SJ8QOuiRZmM4IXACgoKPHjkyMDjw83/5KZnBSwIYnkobLhmb41phOukdF9mOdrr27t1dVnppZnqaFSSzMY7sr0I6QAMfdu7aGRIcBJUmoz78TfBZRxy43DwB35ts6qTy3ZOdxUCJQ5hUpQByc729YT0S3NuLi1Xx+W7hot3SeDwJC6byyZsLVGolQI9/dHqjpw8dbTToSS5albdjo2pVSsWekhK4mdOTk8xS8rw75UKAYMeu3VuKigS0ncNtM5HWcT+Zz2NcQD572i2vAixYsheLoLLAEcTCP/3ox2Q32WxmCbxrlKjiovkfwOuWos15BYVnThyHJHV7B7yzaEpwWPhTzzwTGRHOvtxgHHAozTpoby2S2UDkzGqB5sZ12ETx+dk5g0FP5oMQKcRdo/6mbMsCglSr0ZSUlNRUVsAX4dCcTAJrOmKqcHNRfm42y636NFJYPxxYSJaDGzY9tYVWoXfgsnWDn4DmgICgY0882d3dfeLdd4mtQnf5V/V2nkUtXfJGuEVRUWHR1u1nTx7nUKFns1rxIcDf/+Chg0qlEk/AowdTl+VmVlg/HMgVctA+MCGm2zLe4X6fd3nSIKgpy1S31WYNCPCfmFCy/lCfQYCrcXdSBYHX8NNqH330kY62luGBAd+4k63bd2ZmpHNo3yCWPLWGsui2mxveZmieXlybUlM3pWe0trXt2rXDZ6EzAHnVLElbZ/qZ7tystI6MKkLK7DyP3WkympaWzDK53OlgOUi3kUW+zl7cZb3t2L6VQCjQL+qZQ0cK32gM41bYuVghuPcPOdmZubl5o0NDbNp8WGTkrt27/AP8fW1DmIG3fvrA16KFjS8FlJOTE0nkcmhQJCyxUlalr+FiqUH4RkZTu2gqEAGckEalbSvpeOr2dJLy/OYic55ICuXSEp/u7dwqi9zeuitPb18yI5KLb0Rikd1mm5+bDw8PX85ADBO33plcmcdqIbhwM/cfPAgPcVGnw/ULNm/ZWlzEX5a66ku2vOkia4UDtvPHnCyWQotfMzLSZ2ZmpqanA8j4dBfdCybzphnt04PZdjCPQ7O77CvoS8rxbujf2HklvhhPoVQy+LJq8ptOYRsMzA4m1bWsvyAZTSKCQRWfkPDYY4/6pBxTsLcuZpsyyLIskNzc7KLirafefy8yOvrggf0ajcYnBj5jraE+8EkAtvXF5/EjIyNnZ2caGxsfefhhSv7EXwD5c6jnBS7R6Sy+HVo6d47ndK1UnTJbl9TemEznz52bm5/neATO7VxTbwda8JmbThhhGWAkr3t2NjIyIj4+jnXoYX2vPk0kMiHDzB5cTa1WP370SHVlZV5+QX5BHnUGNy7Hi5GelbSwJmRoNVv6+vt/+pOftjU1LhmN2dlZwUHBJhPpZqo3GNk+O1QoKe4gCUVOSnqw9ld6L18jHDI+02Y78d67gKxCRRKzWcT41lOYl8ihPVwMRlN1dU15WfnlslLdwsKbr73m5+e/d89ukAUb28V0w016heheJm0pFtljpyQlPfXlL2dlZcllcnbihvWQ8qQjULh0dfe8/dbbNVVVQpHw6a88e+nC+Z/95CdhkVH6xUWAvuJyeUxsDE65UlWZlpGJ96HZjFzgz/5Jl/izF8MEbS0o1Gi1+MVkMFy/Pmk0GG7bSB52PcxKqFqD0XjxYulrv/1tf09PVGxsUEgIAP+vP/nnSxcvPPTwI3v37GIFPLdV7FxfKIWqMRwpl8u++pUvw0nn3NL+8NPWGvb5xWPBDB0ZHfvhD3/U2tQIAf33//iPKcnJE5MTtTU1wSEh+/Yf6Gxvr716ZW5u/tChgy2NDXU11f/+7785cuSxgIAAjVo1v6AjTeLpiD9WKAnWASKJhycQkCngbmKeWyxWBY+L156enqmsrgH5/9P//j9t7R2vvvSzi+fOOew2Nqvam37BOkaShl5uWqZ47vzFisuXd+8twSOVX7iwZccO6IO+nu6BwcFTp04Bfwf272VBjptekLesOT/HO7abTqb93foRrhUfkCJWobC9o/Ott97pbGuF0I+JjQV7mkxLzz333KEHHqiqrLx27VpQcPDDhx+7UlMdn5BIwjt2x8cfngWj7C3ZV7i5sCA/j0OCAaQvKdl6czhUapXVYqUb/g4xkTOkekcmlQyPjA709VVXVFSUlapUSq2fxkJr3EJCQ0dHhv/f//m/g4NDkCq4zpYtWwL8/cbGJ1pbW8Gm4+MTly5dCg0Lm5wYz88viIiMbG1unp6a3rGnBHwJDfH+e+9ZrRZwg/x22y+rstYKB6C4sbHx11573d8/ID0zi44wmwbswKpisSgnKDMrM+NqbV1XV/fExPjQ4GB8fAJOKd6xMzsnp721dXp25oMPTp87d+7AgQNABax9SBixSMwlqfOEzQG+ufmFquqa1pYW2OMTExONdbUWsolpBoLbO7reefN1kCh4SyZXpKSGjY2P20l5ofvatW5goqW5pb+3m5QP2uy7SvZt27YdXotCLmtp6yi9eBGOxez0dEraJqlMBjXb0NAINjr86MNrBas1ui7kQ2nZ5fHRsT179168cL5g82Y/P7/Kikp/P210VNSiXi8SCR88dKAgL/dv/+a/Z2VnwxSx2axNdbUQEQBMXFR8YkLi1atX3nzjzRMnTlAb3wUtXbxt655dOyCKWlvbKyurjEYD7ZfjApOlpqVBRkKId3R2dl4j6aQZ2Tn5hZuhV/fvK1GpldXVVy9evABUwUAIDAn58rNfp7kDih3bt4aGhpAUDbMlMiL8688999Ybr+PX4q1bz545/dRTX2ppboa99MjDD65R3GmtcNDT23v+/LkHH3rI348sGD1PPvnEB6fPnj59Jj8/Py01BZJnQbcIxaL204aGhlVXVQUEBT///PMOMqNPPDxCSv7guM3Nz83NzIBg5UrFzPWpttaW9995B7AAhUZERmVmZUdHR7HEL3gVCwu6lpbmiPDwvPz8oMAg6Jfx8TEI9P+vowOPFBcXd/DAASgeoUAYHhGekBAvoDVSXNrhzmGzgyzgXWs1mme/9o3LFZfff/dtMG5LS2tEFCgicWp6JjQkeC1gtVY40OkWe7uuiY8c8fPTfuuFF956663TZz4sLt5SX1f/b6++WlC4ma6C5uYWaFqo6+uTkyqlcktxkVKhYBGugYFBNiUEsgsyBN98gEucPcvypZdAtBbL0NAgzB4OadMptZOBsY7Bnu7AwEAo83k4u7OzgUHBX3riKJwAHAxiDwoMxGcxHR9F94KcLAcCmJicnSkrr4B5CicmOia67Pw5WFYlBw6d/uCUgM+Lio1rb2v//ve+vRawWhEO7mgIMduAdX+lCRBifDAZje+8+WZ6WlpiYsKRI4+/8drrE+NjYWFhR594sqe7GyYHaLbuam12bg5MoOnpachxFq5gvSWSkhJZvwNAliVDPPvsVx5/7DCrU2NBDVbf6iRt47jwAXHrD89+ePy9d4wGIwxfHo+fkJAAgHJpVwVG8gJW0uwkU9w5tHK/5srV8fFxMCWcu127dwOpTY1N2bl5+YWFDjLOlNPb033+7Jk/+MM/ogXrxBJjyTWc2+UG3PTNSmzIVeMDwI41fYU5NDg0cuHCBTp+kl9aVnbs2JHsrKxNaWlNzS11dfXlZaUgWxx/4v33o6JhkcedOnnCYl6SK5Rzs/N2u43VUEIJBwcFMneBBVkVkN9S6fLwizccwoVxzvAE8dLa1vqtF57v6e793z/+Ie2lQEQN+GBmdp424ScohMtypaaG7D8TH0oAa3JRpzMY9HW1V/Fs6enp+/fv1Wq1I8Ojl8rKh4cGcZnK8stFmzfn5WaTDj2e6Nsq5QasylW4NODFom+gyuMnTjY3NcELg9Hd2NDg5nC3FhcBprt37UxP3wSNef78haqKy9t27Dpy9PFF3eLs7GxBUfHo2Oh3v/tdmDFsUlRa2qanvnQMIF4iudZ8Fl5le7YcT9UTrXyiuVkOB2kBDP0xNTUdFh4eEhwCUSZTKMdGR7t7+hQKWVX11arKCjAHh+YPBAYFBQQEqtUao9E4MzMDc0ClUsXHx8N+271rR3xcnF5v6O3tByVdLiuDUKWhKPdrr70WEhocHhbmoi24VwV0nNXCAdvIZXIcrD0yNJSTm3ftWiee9dChQ++99x5oH25XUdGWvLyciIgIkVj0jW8+D3y0trTV19e5XU79om566jreNDg4mEEcBuvz33zePyiIdRThELdTwNDjLYTyDDainpEEcGSR4ZSUVKVKCYPVbDKCrru7uybGxkDdsfHxCoWSy+OOj4329/UuUXsXa/PmQlgNUAMpyYkkrGKzXyotA6HAbs7Ly/3S00+//POfwSiANu/v6y8vu/zYY4+qlCrfJsHnh96qySIWrgH5lJWVqdRqKIArV8Nh7ezevfvb3/5DfD88PALTEOYmeLy2pvrRRx5pbGoaGR6GywavykRmIQiuXeuqqamBxcmSgkLCwvh0K9w3IoSC3hcidfsGt+CTlKYszM7OVFwuVyoV4eHhAYGkKbAcXCCXk24Wc3MsSJ6SkrZz5w4ynU0kwpFRkRGkPTmfV1l1pb2jY3pqamxsNCs751vfej4+LravfwCPgAeA8Zafl1dbV28wGDVqtcPBWa068lWTRUzRQVZAu4JyAdYd20naOlxXhUJRWFgQFRmZk5N95erVutpavD8kjMloampo2LZtG5wDuEIQEYWF+ZmZ6VAAtCicr1ar4IV1dnRwSUMWB/xVb39slqxJbk3r0tx2q1UqlcGxABtNX7/+walTP/rxj/YdPPjrV1+J/dJTf/4Xf6HVavSLeoGQ2EKwQWGDOWkmGayr1157Ex4ciWFw3IsLuqTk5IcefjAuNlarUQ+PjH1w+vTs9FRQSGh7WxsccglNDWZVhbfdkLmLzcG7qU++7a4ZjiENuGkCM5tVADdt587tEDsnT56cmZlNSkoCTB84dAjK+ec/+xmYHaoCRHr5cgW8MBZblSuVxVuLYczwaC6XxWqJiY4JDQkBtQYFBQloI9mbs+R8D8P11AW2tLb96le/AqrIvEypFOLeYDDAgrLarGTwh36xrLQMhhC8BNxCLpf7+fvLaQoiiCYmNoY0UOK4+/r6gd3Lly9bzJY/eOEPFyAqp6f+/Ve/Ni2Z8vNzIyLCud60yc+/Vo0P2ARGaIWg4OAZPO/UNFgBlsye3btAoac/OPmf//HvRVuKS/aVQPhKpNJJEl24+tixJ+BIw/QGsAS03q+hoeHk8eNcX28/MrvOHBUVtX//AdhdoMPbEppvAwdraGiYQ2OWAG58UnJbS/M/jY1qtX4shwxaNzVtU3R0DI/KJaC2uKgALoXRaIKLjre41t1bU3PlclmpjfBlIQQp3Mzevv7//M/fQIvExMVBqXA8HbYlq7Ilvmo4YB/gbe3ds+eX//bLpqamfftK9AajSqXYuWNrSEjQwvx8f//g2dNnJDIpbHBWZED2OBMTc7IyAVy2q3Wtq2diYsKjb2niJmTx/Pz8hfPnDEajmOZJ3PYJPBs/PC48azYFYs+evVAwUxMTR48ei4mJZhuosIXS09NA7HR8lIWd3d3b11DfAARAUffDN+Rxjz7xBJgvKTExJDgIRJCclGAhPXW4jx85Eh4WyprTrwroOKuok9kwUsiQnOzMlLS0trb2qOjolOQkq9UGTk9LTQEVQxN+9NG5j8+dy8svCAoOslmt1RWXqdIVhIWHHTxwQKvRRESERUaGw5OC1GahZrbTsmf3TsCCelqfuK/bOyiHykPyE773yZOnAHEAC1JIKpPCP09OSgSl40gbzQol9n5VTW1dnY3oGDIjE2gGAqBOgDkYb6x7ApOxQCccbzfHFRMbV1S0WSDg45FEZKqaVbQafQdXLa+CJduwzsePPPzQ6TOn//1Xv4IOePTwYQ4No3I5XPiZbe3thQWFu3btBJgeefwI8XfJUD5rR3vH4MCQ2bzEFwiBSBAyOfeRhzzazwWhRAr2Qb837fKzcnEuxzNHjeRUukhAmyQ3cDlsnPLc/PzFS2Vl5eUupwt6WywksQq9AdaXmPZNsiUmJr344gsAKFgxgJrCrIyH7TTUXKn9+ONzQoHoez/4Y7AF0+oOuke2KtBb0UyiO96M66kq8ewcxURHHjt6JCgwqL29/a233tq6bRuMPPi4F0vL8EoPHDrQ3No6NDT0R99+MSIsjDU6XVzUV1VXk4Rfq40v4OPG16em/+EffkimXdKmmaThNYkcuEmnOZY3vKxXgttrKsFPXliYVypV8zpdcEgwFA9k4C9e+gV0Q3R0tEQqMZuWWDu8zKzMTWmpNAGJJ4aMo/0UGNCpsUtyQYaGR6Gfevv6AgP89x94Oikx3jfVkevtxb0mOPBB/HdVOHT/2nMuPLInjh3Zvn3bq6/+sqqyqre3DyDo6e4BlRlNpjOnz0BbhIeGkQJ8lRIvr1SpvvzMM6xUiN13dHSsraOTtSe6YfzQjWafBvY+4Y0dY7pZJuzu6rpw/oKfVmu1WJRK5dbt2wsL8rMyM8BeUqmEvSDbGmORH3ZTX99PfDZbzF1dPb/4xS/gWn/ne9/bvXO7w7uVtuqly2u2h8OsjsCAF194fnZ2DpKnvLS0t6cbroOIGq9TUzOLej2YAy6PTCYDVRPznySyC1h+WGRUJIlL38KIt6boLDcT2V+hlv//9t4DPK7ruBe/2xuARe+9N5IgCgEQ7J1iswpFSS6KLLmX+P39Xl568tnO96z4OcnfsS3ZkVvUm0lREnuvAAtAVKIQIBqJQnRsr2/OzL0XS4AUoRUWy8QYSdDi4u4tZ86ZdmZ+09hQr8aGK7qAwOXlpTDlQexhFySm6TlkK9WXcxi5s7KkAosBN/fB6wZPpba2bseOHeDMJyclOoW24j4ZKx9dl6P0W6k0KCgoLCz0G9/4WntH+8GDR8bGRsHb2rRp0x9+99v+/n7QlqzW1enUBwVgo0apGpPWYWRgCoOYIph9KdZvkMh/YK9xbF3E9nXhsmCngbIFRy8lOZm6NMlkEoqpgB4GQwvkoB27m124WFl77ZqJdTqXlZSUwOr8/DNP8QIKwarumZ41J+TDvApqwIFbwRKw8wqXLs3NyZXjfvzw8AiMVM21a6+9+ioMAYwXMGDp0qXALWwRB2+uAK8iJEQPSwRZKcF8ajYQUhkfNOZVEMIliMuFKnkcDOWUKdWsrGyzyQSKZGBwcGJiAs6yMnuUPdXly1dbWloMhkn4+qLFi9PT00JDQ7JzstevW5sQH8+KalC7EGIJc9SBVb4Bwfbhnj5LG/UQ3DCpQRRQ2mFISPAzT++BRQDuKEPMUio6u7pPnDgO0xAHUQ7jGp+QWLB06eBAv4RPiCP/QSoMvtSjupTjhIAVQdc1NTZQ21mwgrpu3lyxalVNTe3BgwcolxIuApq5sLgI/Efgt93hjIuLzc/L3bRhPSsDxco14J+I0jabPK3PQl7u4TwweiHiCHnudYhpIPQzJTmJCrU5hLrbtXMHCAex8kmj1pw6c3b/vn3Tn/hulejpIfNH0IlYv2Ej+L1gnt1oaa2vq/vmN7+xfHkZOCsOVjrJkFD1evDjAygANU3OgOBxezSdor/Kvaolmdc9HC8InSD2QcZgNOWwOCJx00bsoLVp4/rVq1bc9Z17vdO0ADLPQo0mKDAQTKMf/OgHcCg2NgZECmkXDnWGDEUlD7jpM307G/JvXaYUA9EuljMhNOZioQiS8m53WGjIzMyqBy5Bgm2WCIVstBGPhWkclceCtBGxr7GDwr17c80b+Tbf9JOJRC2iezsYFpebTxiljn8kZGbGJh/IAwx0s4CERCgsINw1wgATu6Ehqi0nw6vds7xg3siH62AWE5aZ6jQTpcKQkdIWT57ZsXomV2bKIubE4kwnSFTc/EHRh46LA419US4RKup8gkZNI3/KItqH8nR6iQ0Mch+DQsp7jcvMEb/HfobQRZGMJeF2/AogLAPP3AAKDc3x682a5ga3ZTb0CZfyjI5Q0Ib6qN9zXGbzSDPbsHtaPvIZHUpnyYDZnObFiD3svbn+FGiBB/6nBR74nxZ44H+a1R7OnJDXCnY21/kvTXO2hzMnFtQDL+I1Az77483VHJpJC7LI/7TAA//TAg/8Tws88D/NqlfjbOiB+zz+JS8ebzbjMCdv7WWvRi8qfnxHvrOm5ocWZJH/aYEH/qcFHvifFnjgf/KSB7PR0l7YFd6VFs2VIfdAmo0l4sVlF9aB/2mBB/6nBR74nxZ44H9a4IH/aW7qkx/4lTkkH4VJvHjgWeYSPvCchXXgf1rggf9pgQf+pwUe+J98ldsy6wxOjspd3EIzPcInFmHq3XdjozCA9gddU+jcJXEiqtK05xFrgcQrizf61C85RzSX9clekAjHJcFhEBvIiR+obFiFcGoOp5NaEdzvgUUiIDwGKo8nyz16A0qE2iyxzokqUB4uHswbsS68hJuOZe8EHyjDonBiA81QMTFdLnRy+OTL0oBS9SCiuTsIdJATuIXds9zYRVhCbQ9Y7cksml34iPzJA2p9TEUfVAAsx8YcArGF2HGzs6+/X85Q1FzY2eYeoC18Lb9AWHng0mi0yAbWqzk9PY0ak/GMYXdxUPk0nK/CW88VGJEX5E8eEGy1E/H52IR1OLAphbOq6kpbe7sOK5Ora2rOnDxuNhhVanVEdPS963DurtUhLHaT0TA0MAjXyy9YunLVqsjISJPJrNGol5czxGEO8ceZoHM4CIxvlhjtviA/rwMqwbRare3tHefOXwARMT4x3n7jxvjoiFQqv9Xbow0ISEpJtVutySmpq1avlivkkpkdvaZ7zi5YNw0MUf6iThfQ39//yssvx8bFy+RSuVxRU10TznrUsKYkixbnhwYHK/xahMPNYW7LA8nTIEHTRWqxWBUKeUtL69lz55uamkBowJ+UStXadesy0tOvIsXGxBYULk1MSDAa2VKwWa0MUQ0LygS0HicVj5NSEeEWC4sKV6xYbjSZr1y50nWz02a37dy1y2K21NXXN19v1mg0bW2thw8f3rlzZ25utj4oiJB/qU7W06CaB5pVbss08ppJMN+pDB87P7mUKuXPf/HytZpqvV5fWMRAsIOCgmCs2eA6naOjY8NDQ9/97new76gRNLPJaJLJWUN4EFNms5l0tRWxdgjblqEMW22gR2CI4deh4ZHwsLAd27e/+eab9fX1DrsjIiJ87Zo1hGs9PDLS1NT48ksvhYaFff0bX8/JyuSwVF2tZujyNrzgbEbjk+nhihc5EbpXQnYIx90ZGnrjjbf7+m6vW7cuLi4+LCzUZrONj49TeaxGpwOpbTYaX3v19ZycnITERBhxgloA7Uq8hLeDkdLptPBF1vjExdA/VGoV9YKAMwN0uq7Orqbr12trrkVGR+sCdAx8wsmAscEeCgnWV1RUpKWmdXbe/M0rv/3Sl76YnZUB04NhN6hUinlMUJs/HkjRUnRhk6uBwcFf/+qV1rbW559/PiwszGQy0XGnYIk6HY7y8tLystIjR4/BP3FxcTC1LRbWsai0tCwnJ9titcJgqlVKpkzRsJFKGSLe2Pj45ZqaO4N3GOKZy9XV2RmkD372uT8DaaNEWadAgSPHfkhgEMTExqSkJh84cPBv//qv/+pv/qakuHD+azTnsWepUAw8MjL6zrt/vHrlMgyKVqtVKWHJgwkkQSBAJQ6olFq1BwboHn/8seUVyw98/PGdO3eohPjEiROnTp0iPAkRbcKJDe0U1IHQ6UQIeIdao9m4eXNebg4MOKwVkldUNgt/Z62eJBKNWg2DDvNj6M7gxwcOwE0Llizi5rdqfF7tIgKGHxgYrLx4YeOWLWCxHD16dOXKlcHBepA0pGMRs4itBhjx0bFxGJSoyIjnn/8yjCA1yKqqutzT0w0nwKgC52D0pdiEEsxLi9USoAtYurQgioExWhDTC1SFA7jLEMmVSjR/Wdc+Beu5rJBKlEazubKyCvTN3/7DP4KKrm9oBB5QM7F5U8pzxoMHrl/R40WwXUdqcvITjz36k5/89F9++tMNmzYXLi2IjY0hoT88PAImkx3LxGH4CPtJjoYsTOENG9ZJeNxlTnTncNBcCM3lAk6TYnczaEB2ERh0i80GekKrURMkMzBgcPBOc0vrqZMnRoaG//df/WVxceGJEydlUglFRNzOB7tscyWy5nUdoKp0kbgHG7GoqPA73/120/XmUydP3uxoT0tNJQCiJUuWxMXGchKCO3MSXCRZLCBnDAaDeDVEW5hCHidiUkithukPzACOMlwKEHbYCc9gmLxypXpiYlytUt1o73A47Fu2bIHHiAgPu3oVtMgALCbSEwRrMT80rzxg0TEpjwpy6VIVyKIVK0AUVZSWFNc1NJw/dwER5QxtbW1s5jIsNZj1G4qLi+C7KHxYxzu5APuHqDduEYZQwFtAqAWbFW0w1qhxaGj4+AnWa12CHjWMMnUFLCkpqagoCwsNa2lt27//Q9A3Y2NjiH7E2lDRveZnWOaPBwyvQ86iQ1aLNTAwMDUtHcTCgQMHqqur16xZvXgRg+5j0LIq1aFDh7u7u8BpgGE9duzY0aPHrFaLRDCrOCGi58IF4vbAq8LbIEs8XEIgMHMJLluj0a5btzYuLnZ8fAy08fDI6JtvvtPb2xMdHbN6zRpaMXbs3zlvw8LNJw/sNLOYf+AADwsGYuPGDbW19WCe79+//52331EoFTk5udnZWVFR0YxiouNjY292dl5vuq7VaTHCzHDMCWtZXArcdNeJQZ2C5LFhTzu7wx4aGgZaGpZXT08vmFtjY6ONjU3ggY+NjgQG6ZOSEjdv3ry0YIlaowYr2IZxcsJSmzcLdf54QG8FAh0mOAh9MFFGhkcyM9MXLcprb+9ApDlXzbVrL/3ylyCIJg2GsrKyZ555urWtPSwiEqYt2JdgeoJXFRkRLkb/75n2ajSaLl2pHh4eZnJJCX61+eSpMz3d3bW112AeAPtzcvPWrl0LdwkMDID1FxAQAN8Cpxq3HAjvyEn7QPMzMt7wwLucDjF0DFajG1tpgk9rmDTA0GdlZep0OjiSnp66dvVqWCgw4iEh+rr6xiOHD6kYPriEOkHXXrum1wfh1VjXZLwua9YrfGT/s1ltAwP9cGVs+ISd1W02cLa/+a1vsciShImm1JTkKSgdwbZChF8ex2o2/sF/1dwWwY4kRYq7Wm43mJKggeGvQUhKhRweHIYeGLOsuJCaGIMyhXOuVl+rq6uj65AO5jw3/vBnVGTkM888Ex0dJUot1k45ICBYH0RxKviS0FJkKj9chhDOLjTb7lIwvic/+MkwFdnWjctlxdgDta2mlq8wYRGC1MoxgHJ7sF4Pf8TwmdLpcoaEhn4uIf7xxz6HIORucfg4DzZ47oOCCUXtl5UMWJyZqnAf2ozDGCsjkZUWq00qkZItNLPvuE9p/nhAwoTQQ8H2YM4q6xXnQKR2FjMWJyb1jAYfwmQ2wfQEn85mt0lYs50JmMsWq5H8Bp4POPsl9A8SaylrtoCgk6g50ZoCk4xiG9x9Ch11OtaAwmJjPRJEA2x+aB5jdvj+oIop0C9lW4oyp4M2e3kkXw8UQJcSO+CybV4J2FR2sFu0Wg0oWMS+Y1h4LkRLE3kgwQQNuAjYvqD/VUqV1QqWmBzRYl3EDALtBR+RdvnpwSj0RMh3PkLy/WTyYf/kmd+yYsAgNiY6MysLPIAlBYtBSoBPC/6qqCfkPOwouwUKdHY3EBEwtREznzHPzfEIsJwojRg2Pz/BgbcqFetwgGjVMtHbAnFEPYCl2CpQyu8CMeTfyUlDdfU10EApKckO3N2cT4jB+cN1ZFMbw5YhoSFbtmz5yYsvNjU0rN+0qaioMC42VoGblGDhgNVEUosCfNTVUooxBJj6IJpo+8HN+iK4+eAaS5qQeKoEO/YwoM19hYIBPCJyPuvgRjE7zLewA5MG7wx1dNzc/8H+C2fP7HzssYKCJSxQgX7yp21F7TXNnywiWxBmGQgF8IlWr1279913Dx84UFVZuXbdurzcHJPJHBERAb6bRq2yMbKbLRapFAxTFjzAYZW4hT45TLSwILeUei/efSs3sIr18ZNwDnR6abgZa1FhTExO9vbeAjYYDMa9e/f19/fBaQkpKRs2bggMCGAN5Gfdhn1OaF730fgdLkR2f/7Lz4GdDq6pyWjc+957B9TqgMDA+Pj4RYsWgWgKDAwqKSkCDQwnazVqGGMYHavNqlaprcx2cpNOdiFKpngLwoYn1cLSvOQyPlIrl3d2dTc2NUkQ8R0Y0NzcMjExPjoyDNZxfHzC7t1PgC0bGxtD4O7znPI1j/6BBzw+a3igD3rqqSc3bVz/9jvvvfLyS4uWFkZHxwwNDX24n7UTio6JbW6+rlSoZNhlFCQRaG+YzkXFRatXVoC4gH9cAly2aOyj6SnvvXXrwsXKwf5+lUaLnUlYzHygv//WrVtkzgKHwsLCY2JiW5uvJ6WkPvvslzLSUymVTyqkkVFnqfkZmHm1i0jQO7DnA6mHmJiYTZs2Vl+9ajQYbFYL25BUq2Pi4m739laeP5uWkcUGBTfI4PwgvX54ePg8S4FxOdH/AtHEq2jU4WwVgCKx2gwGg8VixtbjjDnAPbVGGxSkJ7kkR2PJaJjU6gI2bd6Sl5vtFlrrUJqTknWHnIOGT7OkuemfPJtvUTIvxuyYB4SJnk7aDgPDf8fOnWVlZR0dHd1d3WDMZGVkpGdkNjY0SF1OlUoN8gpM1dCQUJibPT09fHsc3hzlm/BQC2X4x2Q2uxzY/J05H+yvdrstJDRs8eJFBGUeExMNn81m84sv/sSBywv8FmrY4PZINJ7NW89JTGn+1oFcgO7F/nDs0cX2VvAnGBEwB/Pz8woLl4IfACLlztBQc0sbOHFyOWtvabFaqiqrjh4+JBMSQz3eXyKTCva/VJqYlLRx66aE+Hij0UimFFBkZHhWZgbH7yOx4R4YGITFBOfwKOd4WdGnc9+rF6avRmZ+bsPd3YfJgZ6a0MmDww0vjdlsMhhcwABYGaC0dTpd6bJi3DtzKZXMqM3MSF+/YR2wh7t740xsDsKh9wDeXHJiAjVSlPGRCRe1u2PPgGNtxvAUKBA6LhPyXKkDD9vxV8hl//14QEnnpAyU2HKR2r/DYMFMvHL58ooVKyghBd0mJ0mD8fEJON/GTEwuMDAgPySHBhEDFbjPiTzglwEa/iyFyW6nKxiMRlh25HDJBJxxOE0rlx8+fBQUtZ6FpJjfYGP9DLV0GrFk3kZmXteBFEcfXg+sw5udnfv3f2S1WGw2a25ePiyC115/43O7dgYFBQUE6IxGEykMzMxlfhh5zvDTREFpnN2Yxe7CkafO8fgJJRKl9Oq0Wtphxl1pN/nPfX39J06e7uhoLywqOnXy5JnTp4CZq9esWbwkPyQY7GE962oEmnm+1PL88UAhl9/u6+/s7ALbprq6emBgoLenp+NGG7gC3/7e/8jPy33vvfd/8YtfLF68BBQmjGZmZrpWqwXJg9nqzFgEGSXKaOqH53ZhHE5KE5xVc9BfnSh8aE3wvJTJbw/23bjRDp7guXNn4Zxdu3aBz/HP//zPVy9VhYaHg745ceI4jPvy5RUFSxYnJSfO28h4U598T3Lh5pNcMC043MEHmUHBBpAJly9fOXnyVEN9Lfy6ddv2sbHxtPT0xMSkiMhIeGeYwc8++8XWthvHjx1//Q+/K1+5esvWrZOTk7QHEBgYuHXzBvDVNJpZdbGHgYbRrG9orK1rwAAUOwIT//zp0ylpaTt27SovK40ID4Pn3PP00/rg4JCQ0NbWFjDMgvTB//HrX6Wkpq5Zu65oaUFOThb40nBTsUMXC3g4HLyXg9U+XozVNJrLnqVi0wJqAgdMAUEM7zAyOnr6zNlTJ05ERER+4UvPgvq9euUqqIH1G9YHBQWqFEoUEWwLt6S4MD0tdc9Te9TMBu09duQIiwtxHAxSY2ODRq1BE/4BL+miHk6cZGhkeAiz81iHS6erYsWK7du364MC42JjQdWDHwDO4LKS4tzs7PGJ8QMHDt6+3ZeQkPi//uJ/w70OfvxRfV0dWMjbHtkKJ1PJEIv4uqbqqGb2UfCO5qx/MklnCd/LTErN927dun323IWjR4+ER0Q89vjjERHhIO5v3+5vamoEUZCXmwMGog63cwMDtWDFm80WMN4TE+KtNltcXEx+PtPAcLmB/sFDR45MjI87URM/6GFYgA+mbekyGOFCytmy2qxhoaEBAQEczhJKIGPhWItVpVYFS4OffHL33//d3wdhp/OysvLCwsLGxsZz586Nj4+vXbs2IyNNzgSjjDcB0LTjZlGYNRuas3VAffk4THBnFrfDefz0yb1798IEz8jILFhaALMPZDrYOaByQehfqqpKSUmJi4sDhxY8LxgUWBlaDXDCztK5VIyCAoOwUaw0OioqOSVJxmLOLpn0wdE0FrK22zVocZE1TAlh8ADwkFihxup/YKLAEZgr4CW89/5ecJth6FmrR5cTLGOw04qLi8B8+ucXXyyvWPFnz36BNDw8HhjQLuy6Myc0Zzp5qqpAqYRXAuFz7NjxuLh4mIuJiYlWJHJ/9PqgsrLS37zyyutvvPH0U0+lpaXASMG0VWBbY7a3o5BRDyeX2yXkb7mD9fpZuk60Ewn6lvIeYVmAfGLWLT4kK1DAcYRbOFmfzqC+gf4PP/z4wtkza9evj4yIMJpMCnYa21DTaLQ7d25PSIhvbW399X/85onHH4M1CuuGw12jueofOHe93MEqR5Mffj185PihQwdBra1csRwMQTBAsf5LRiYjzHSwyv/yr/7y1Omzv/zlLwuLiuEP8KpgFbL0UNraxFkG/HC6nG60/Tmh+ZxM9uC6FZDSZtZ6Xepm69IM16M0U9aJnFVBy2AtTkxMXrxY1dra1j/QbzFbvv8XfwFsBq7AZKcSOQwu2eB6GzashwXxm9/89q233v7iF78AEpUFgLEfIfZh+6zkfbyIT0cQHFHQBgpsb95xs6uru3vjxo2pqalDQ8PwMkLvVxkZ9PBV8LZA1OzcsQ1m3LWaarVG8+tf/wcMbkHBEnhbZuJj5gvLhMDRdwoZPxRRICsF7ROOsi4k/KYbh+4BRZCouhZsYqaTQcAN3hlizprb3Xaj/dy588APEEQDfbcSEpMfffRzUZGRdrwoXASUsFyukEj4uJTBYIDF/bWvffW99/742utvfv2rL8gDZVTODjekGUOboKR7fMKDmQQjwmFcnha+MMEdBw8d7r3Vt6KiXKVS0y4xC+YI/XeBZbRvz3bPLSx9EabYtm1b+vsHr1bX9N2+XVlVdejgQRZaUChAW2zevJkvSBLlj9sNTE1NTWbjLpVQs2UyVKRYFN4/cGd0dBTzhflG45jJwuo7qy5eHBsdUSpVgXp9aGgYrIzi4uKc3GyQV7DgrOynRIHNegW/YmpjDi8vf+SRLbW19Y3Xm3Ozs0CiuoQCdNqI9bqKzUseyIQEBYoWKFAQfbD/47NnzxSXlID5Ie4MCy9Drb5ZXzIxKIZTFWaeKyoqctfO7aGhIecvVLW1tTrsTKb19/f9+P/8n5k96sCaX7N2TVJSkhM3fiW4KwnHwYoHhX/23PkbrS2khMVEDTghLDx86dJCeAqb1RIVHbtiebkMt5oZCIBShWa0Wpwu9FUxikcER8A0iH8k7tz5ixcuXHzqycdjYmPZ5qjQ09frxCTvsTXdHrXzoIT3ffBhVVXVmjVrsrOzLVabFlumU4ddwV+V0iY8JbJRkMeO9ckSZCHYqdlZGXm52SAKwKUaGRm5ceMG2kJ35RGZjEaY1MeOHnUJCb+c0HlOpVbn5uaVLiv2TD6iT2FhYUlJiaCHWakImGIsZiem0sioQNrjLlJq4ivwgBdKTszcz8rK6LjZ8cpv//Dcn30JVLQLdwaVLDXP7QUDvOSB+HqszA91bEtr2/vvvLP7qacXL14EOiA2JtpgNMHw8b2nMViGeozXIqL0UMvZ7jkwQomtrpElLqpkCg4OLi8ro0Q8MYcFB8KVvyif8wiGw2ymsBJ8MShIr9NprFa7Z10C3REUAOUJwE3AKwQDiWPZfEpqnSrKHj7uJHZnpqN4HRm6BZGREdu3PfJPP/qnvXv3feWF50G92z+bp+b9OiCvHSYjSPP6+vrMnJzk5CQnblKaLVZWYSqE9JmEBSeOTB1R1kokLOtELqdNK9rhono0QZ0yn0PmgZ6A92WFzZGRkZK7865pCwyOwAKamDBgDhLPA463VplRoNWqLSz7iKXdgYsOxyk258SCZ17wS/nxFx6VvS9bcljUr9FqjEYTzI/SsrIhtsPRumRxPjMHPoPH7CUPaAsX7jo+MbFv//7WlpbHn3giLCyURA0WsfAMkAkaWTHVApwTfH2N5zVlMpX4ItRKE06gMNxU1huNLO7o0wFRAmB3Xjf2ip/qxUs/xA0GiohwmAQOX4TjYJ5JhRblnLCHI5F4rAv+efAnbsGqQG8rFE/ufuLgwUPvvvteSEgwSCSpR2T+0w6mV7IIX45NWKcTDLzrTdc1alV8XOzk5CQIerCIYKLRxCShL+FXg0x8MQmPlTMjN5ubfgT0N4kBbhoG0VRipJsTJJXn9cR1gNNialj5J8JP4hHxW1PaawYiA1t2nJN4DMsIFkRp6TLQTJVVlxPi4ygfybvQhfe2KXnFN2922m1WENBYByklBwp3QaRkFEoEfSBYSAJakTAIn3wj2jZwT42ywAYXf4TKoag+kBOUMw48nob/Ex6Ao2xIydQjSO4adAl5v1JPPexBzNJzsdwyti7hfUPDwhblLzp65HBebk5+fq7X5bRe1R/wo8OwPs6ePTsxObG8vAxDFVIyrnn3DRlAx+85s6QzOtTPfAepUH3J3b0OqHLVTSvibg6xzXxQAKSK8ThNBc8RF8cLjQYpniMwRfg07UncuG8HCttmteFiYPsT2bk5Vub2B4qpU17sgHpZA8Iq7jgOHJburu4tW7eBbUdV3fhuMlKPtLMoSCR+9XOeGFriPrDHlWe+OSfM82lHyMPgOUD/Y0PuFmywqa96ZlzTk4hIVdOWo8fv05+FDbHD6UaNYrVZYbXZ7M4li/LHRscuXKjUarRgL0nnbR3QjICZ0NnZabaYy0pLQD6yWiWsmBReRFQEPAOII/SicAQX/oN3PEjzwrluCW/ti3+SCCnsbj7/Ufy7GzcuXVP2PidoBCnPAzefNDz1qHdflrcdpg8WxQUkfHNtKofu6+/v7elev24t+SteMMF7u2hoeOTWrdvhERFoQcrJHKQ3wnpVfuJj8uFU1v+UHJ5he3D3CkzxOk6AvaP1znkwT3KvoisQNvCP6BkIt50SSne5KeIDzbjOtCNwqkyCG4Us84wvTN+xfWtbW7vBaNQH6zFTf75kEUyHCxerGhvqn9yzR0idU029Jzf9lfjf7mbAbO41zdIg+TPtyHRrCovdQC+QQhbvJfEYa35acBJRTM3qxbkppUY8BN0THh7+1tvvnj137nt//h2VV2kA3saucSpZUAeQ1yOs37t+Ch/4r8ziqtPPmXlkWrh4KijhccTl9hBcU4/h8fOux7tvieeMB2TqRmQD04vg38tkhkkDqEONhrZaP7V56v3+Afm3br4UW+KmjB9WW8pksVwiE6XNtGkoHp55zQcujtl8i40mSGbpVFxEOuN2nr/eq8j53veSTAECYDkoaji274Ry2GgwBgYGeOEve6sPWMTU6bA7sPhUKiQCuafmJfuP1MDU+4hCiHgwm8ed3fR8EN2H5Z7X//Ts5w0ylnPmZi40CgNv6AEYs/cbpsE7Qy3NLZHRUbAU0FlzYPm3UwxOUDCHGRHi7OddVom49j3f/34CwQtyCZugUsE95u4/xJ8w9Pd7GPGCbj787kpOTq6vr29sal6yOH+eZBHctbOz6/TJE5u3bg3QBYyMjIaEBHN8+EEoLAVd50Z4G0QCEhaw2+376grm60r4JXg/oTdXZLGYQQCUlpZUVlWePn1mUX7uPPFAglUVQ3cGG+rr8/LzQ0OCaQ8ANZJbIO7u/+MXRVeKm60E8Orx7jJ1Zin0vCOVigG4Xb/e3NHWlp6e4d2NvNQHLHyoUrc2N1vMFi6EoyxEdI9BvwkYBOg0s7QoiQs1CPueFP+TIDt8hF8p+lzTIhxzTm7MMYB10NLS3HGjjZKXvCBvY3ZOpzYgAJTywOBgTEwUQkrwjyUWuUtkYihHDPjcFXXwKYmrz9NTm1vCvA3JjfYOk8kcHhE5vzE7NIq0Wm1CQuLJE8c7b94sLCpMS02hJ0BUIcrI5HcZ73kRX6sFz7CSj1TC6OjY4SPHzp8/F5+QWL5iRX/f7Tnjgefo3Peibs5qsy1avBjEypVLl48dOepcvy49jVXWKRhcHVsKLha/dFF4VcMyXGS4A++WytysjgMj2yzOAUYtRp/EvgUSwaxyC0Uc93s88SE9rSwadHF/WAhu3/UtkCEsuU/YjiffaqpxAhp4FHQiLE76PlrkbOvYaDL19/UfOXqsvb1j0aJFq1ev+t3v/wD+EhXcfZrxZ+SlXQSPZLMCF2xlZaVZWVm112oPHzp0VqdbuXIV+CkR4eHJSYmTBgNYRayExuU2WywMIdbhRKQ5O4lRhvcnYOxLpQrPTShcRrJ7GsczoxciFIJ4RGShZ1xIvDJdhGoXOKEQk9jA8lzEUhGpxC3Y1lIB9ae7p2diYrKurq6mpiY5OeWFF76cEB83Nj5hNpkiIyK9GEzOa1kEz0RV1+MTE1qNZtmykti4mOqrNe++8/bE2Fh5RcWSJUuCg/W5Odm0dY6zko+xSFleFIMgdeLeuhzbHrC0OATz4+42bGZp6okyR8KDYE8hfrDbCoBQIicQIMYtorQAuzAxgt/pZKtTKGyG2QN/6u7pvdF2w2SxnDh+vKenJys7e+PGTRvWr9HpdPDkOIdklMTqBciC97EKSkmTSWXU0iEtNTU1JRVUNAzApUuX33333cDAwJSUFFgWSwqWZqSnwjTXIDQFvBif24INIiyYI0w7XtTewC0GNlg8YHo87p7iUYBw4U0AUWBJcJeChVoFHkiFvBWa2qz8H/cbSP4gngmbYUajCc6H8T1/4cLY2Fh//wCQRqPdvm1bSGhoVFRkXGwMy2dlRVcuFGjs+b1DufBOFjHjR6VWw41hTGnTHNYpyJn4uFg4ISEhXh8UVFffcPDgIYvF0tjYpNMFJCQmbtm8MTIiXIbYNjAUBoMRnDsaMkrVwmpkYeMMXSyHfXqmu2RmJHWGyJrySCSc58aWRIidEBQq7bPJFXKTyaTRaOB5WEK1y32trv7QwUNwCjySwWCAr1RUVHz7W9+kfGyKEwPzUFWw29gwyUzCntYxT7mOUgSBMhgmJSiROAFZEeaFhWW1sFIZWMKgrEBVgD44fPhIe3u7VqO+cqX6avVVo8FIsj4/P3/ZsuKgwECmyhCwyI0YjDot37PDLbgVHO7LkCjhwZUFCxjTTIXdU5lM2BSTCNFlXpyLoSr4+vDwCChVAUuNGQ43b3YeOnQoNCy8oqK8tbWtpbkFDG4Y3+ioqJ27toeHhXG4geNAtB6j0ciajHB8mRuIU5j+lD01f7Ypx29nKjnBCRZzQ7D61YH40nZCanU4JJs2beS4jSCUWltvgP/AQCOUChiY2tq6l1/6FfjbMrlChgkpMB6r1qxetGgxZexwmE7CoYCOiYrS6bQdNzvBFcpIT4P5SPBzcAK9N3Cl91ZfV1eXmM5Bz8lhgRCeDEJe0dfff+L4iZHhYRh/Bm1otcmVitjYuFWrVoLXmZqSDPZSwWKgfMrQpjQ1uj45lQRXy/wf4CLBhgkzwDsb2Fc1gbSPTyYQrBW1SgXWdFJSYl5uDqL3ge6SFxcX9fbegndjxckWM4wW2E7vv7/3g/f3AnPVGo0D4alBe4wO3dmw5ZHIqKhDBw8E6HSl5cuzszLhxY0GVqPpQhVgsVoaGhquNzYaJic9eQBCDxQQfHbYbCazKT0j63OPPpqWlgKzhHJw4EN8fFx4WCiHQiwuNha+PjE5CQtUMLF868r4igduPtmLAKFcJqwGgOEeHx+HFY2phlYQnfl5OaRFVVgeA1987rln9+zZLcMmRDCMVIAHSz5QFwBrZdXKipGR0bNnz+3bt492qt0c75kDp2H2PrVnDwMiR9XqKYfgLuigsEqTmOgowhwnmBzMfmRJlpwASwu/iQzgUPaKWa2+GCsf1saKnqoIXEYbsLTbb3fY0bSdpNVuNpkR5kkGvgVajXIX5jGA1HKRxeJkRghoe+BiZkaGTA4CmcWpYFixAE1K7gVMefpAo0+pK27mpigpOd7NLDpmycmxF4IQWOQUqKJEZ82KELWcMJl8N0qc73ggeqriC8j49nJutDdsDJmL+s+wLSDmToO8gjeHSW1GvEcOW6rYTXaY0dg3TQpWLOErg2IgUJCAAB38DoYAso3V/pvNk0qqQZNMIVgoMDPOabXCRViKtRLTDjAnHh9DJhcYwIqlEHtNIuQgieaG2wO8eW7J+5xfeiyKBHjso7ppJ52Cd1Q0P7WNw/FJJhTfd/N5ok7Ce3TgZhz9hHER3V38K9PYmCMtcboZAgJpSNI3nOCjiSwXGUCrAWt4pJQTxVBahN5DuPd3V0zJ5XKJxQTiyz7M6+CThKOQz+Jx9oxF7b57W82DTx55cB5lAVIB8pLnN7KI7dlhXhehPE5LFvJ8GIajLEh2MSgizhBxmotfn7YJ8amG5lPRQt9Y/9MCD/xPCzzwPy3wwP/0J8EDpvClfNa36z4VrL42fj6B/iR48JDTAg/8Tws88D8t8MD/tMAD/5M3Ob8+CuHOJ3lmWvj9dRbWgf9pgQf+pwUe+J8WeOB/ekC+qdc0D1uAn4o8N2q4T1MCNQ/0YHy+T3nBh+GlppOwTTS9PMTzrw8k35lPC7LI/7TAA//TAg/8Tws88D89gAdiDcWsL+gWcaA9yy4wmcehUinc2LKAk0q8gxXwjtxYsQz/quQMrs1pd0iViplJHvf8otT3fXwfEC/y+rrw6FinYwsJCWFZQwxSXEUYgTIFj9Xr9cW9eBgJdtS02+0KuVyjUc+yLSwVSzmcTqUv22f6ShY5HI7KqksHP/pQHxwcGhoaERmZnJyUmpoWExPNcO/dbqVKOW+xMphMNrstICDAaDCqlErqJzuLb3GU7kgBPsxFe5jy7B5IMN0nJibqrtVoNBpMhbcqFcrouLgNmzc/8cRjOo3ObDbJFdMFgo8I7nLu3MXOzptSqWz37sciIyJmc1/MM+PTNX3a1dpXPJDLWVNeVrPmdMUlxNqs1vHxsbaW5juDA2az5Zmn9wQGBDjmq123TCqtrLz4/ltvJqWl7dixjZDBH8gGVjyBPWppHYiYqXNOPpRFlHKq1mg2bdm6ePGiurr6jz/84FZPz4d7/5iVlblm9Sof3XomYfmURKVSWcwWt/vTOcawoGHS9PX1KZWKuLg4Xzyet/XJDyKWvO7kC5RDQkMRfTIvOFj/y3//md1uO3H8eOmyEtSNvN3FOsNhf42x8QlYItQQTathjcNBKPN1g5hXCnLZYrHAmaz4S6EAiQefsXMmZ7fZVFottUbCMx1BgQEmsxn0cHBIiEQqg1vDd+FXaklKwE8kZ6g8y8JqeDUES9/Z3QP6o6S48OVfv/L+228++/xXvvL8n3k3Gp9MvloHDEcZZo5SSanXhI+el5cXGBTU29VlNBjMJlZSCgMxOTk5MHjHyYq2leHh4dFRkQajkdquWFhxucrucFIxE9YusLRtrVZLCd9UpAecJuR8lVpFRQzUcwXubzJbEM1HRkWfCoUS/gRDjA/GFkdDQ+Ot232GyQmlSpWVlZWclEj4J/s/PPDv//+/ZeXkNKxc+e6bbwwP3aHcb1+Qr3hAif8O7ICCSN8yMO/u3BlidQYajdViAWs9LDSk6tKVN994vbur28y6kirTMrMqKio2bFgHKwDmb119Q3/fABwvLSkODg62sgIC2fDICOulKJcB/wICdJOTBp1WCyM4NDQEx3U6Ldw3JFjfe6uvpbX19q1bYWFhJSVFuoAAVqfsdFK1D8yL0dHRfR98eODjjzvbb1Bn7cys7D//3vfKypY5sQZkZOhOd6f6t83XgeWFW7YGsuY8PiEf+slUxqTSaG/cuFF5sWp4ZPTUyRPDQ0PAgISkJNDYTddbf/6znzXV18EASSWsmODsiRNXqyq7e3p2P/54TGx0T0/vj3/4A31wyDe+892tWzbB1cDE/P3v/3D18mVg5LKysq9/9StY72+rrq5999134I5f+OIXS4oKr1yteeP1N2qvVU+MjiqUqtLy5YH6IKVaRUhilEN/6NCR373yysTEeGZWTlCwvq2lpbb6Klw8KzszKCgIZo9KrR7s74+Ojfv7f/zHJUsWBQUG+migfMgDqiEwm4wH9u87cfQwSBtQiaAiIiKjKlasAEGx74N9zU2NGq1uWXnFxk0bQHecOH6i6uL5P779VlBg0FN7dpeVLktOS+u+efPatZrNG9cHBgUODAy2t7XdvNEmlctVStX4+LiclZvLmq5fv3blcmJyCoiywaGhV1/9z8qzZ9VabXFpKdiWTY311HaESsxBjLW2tb3z9jtgMX/1G9/csnkTuA6nz5z9t5/+9Orlqubm1rLSEl2ADtgADN756KPLSoq8QMycPfmQB6wmUKGAIVYg6qPNapPJZYkJKU88+eTy8tKurp6q8xfgJeMSE7/9nW9Fszo9Remy4r/7u3+oPHf2yKEDZWWl+fm5ycmpt3t6L104PzL6Alynt/dWT3d3QFAQcPT2bfjtdlpaKkjwjvYb8DMlLR1MF9aN8No1kE4FhcV/+/d/E6ALOHjw0E9ffFEilVjMJgycuFg3opbrBUuLnv3SF7Eu3FVauiw0PPxGS3NTU1N52TJqKwAWdk52Duvk456VX+0d+dBHs7O+WBKT0fC15767bFkx2BggiyOjIqIiI8HymjQYxkZHQK+mpKQmJMSD7wp2kV6vLysvv3qpanxsvKe7a/GivIKCgsrzZ2EW9/b2xsfH3uzsNJmMSwqLQCdfrqqsr2/Izs4Ew7Hl+nXgd052NthONzs6QDNrdQGbN2+KCAtzud3r1687c+bs5YvnZdi62Wg0NdTXgfRzOB2vvvoaiMqRkZHBgYGerk64LCgYZAArTlaq1aGhIegocDPhiebKXfDdOmB2OJVIgjpl9obDSRXVVLHs5lvisCozUNfw5liSr4yIiIC/Tk6Mj46OuVnjk0xQhgMD/R0d7UuWLG5uug5qo6BgKVzkSlVl8/XrJpP5ZmfXyPBQSEhoRmYGjP6dwUGL2RwWHpGUnEx9gkKCg1PT0i5dOEfVZ1abFRQ4PFhd9dXGulowZCOiYwICAytWrQYTtqBgiQT7YzhZQ0K3ExuOKXwJyOYrHsAIEzYIzH2wZ4xGsxPLkkWfE4S7RqdzTjjAA2JOAPZEYZhswAe1mhmvrHeWNS4+DoTV4OBA+412MKsaGuo1ag14G3aHHczcpsYG0BA3O9pBdkdERsbExsBiGhsb0+p0MM3BcOIBhXD6siJABiPgIiQ3UFQl5RW79+wBlicmxEdGhIWEhFC7QnhgLeI1YHN4hk5Bfdn+i8WLnFiiZ2e2KQOJh6nudPIYQayJi90RHhael59/9tTJzpvt7e0383KzqIPL7du3QXPAQMPqgeEL1utz8/KqL1/q7OgAW35sdBRkWUJigsFg1OuDb/f2tLd3gGkLszUtPT1ApwPFAx4Dq3+2Wx0OO3CCmkjeGRygpEG4OzyPPjhYzlBBpUVLl8TGxlBT8ytXq7u6e7Zs2gAqmiACgNMSvjmR5JNrID8L+dA/iI+PL11eMTAwgCAnzKKnxioSBH0PDdE/sm3b9aamrs7Ow4cPBwYGxERH3bp1u6Gx0WiYjIyKgn9hCGAu5+Xlw6j1D/SfPn0a7NrkxYtDQ0KAPdExMSDBL126dLO9Ay4LrKIq2oioKJNhEj63tLTmZGdJnJL6hqa21lZ6MLgU2PtpaWnnTp26dvXKy7/6jzVrVsPXLl26fOTAgczs7Mce3cWQpKQMiyJIr3eiW47QKL4yjXwXL3KCRs3OyhwcHAwO1hNUEZXPI16FC96tomL5hfPLDx888NarfwBrJyYm5vbtW5Xnz8GaLyxelpGeRkWyiYkJYM6CO11z9Qpo+OSUFAmTM+rEpKTLl6pAgYOW1oeGxSfEM4Q0pRI0vBKl0Iljx7Kzs8CX/uO77/Z03hRhhoFPO3Zsr6murrlyGW594MMPbFYrqJCYuDhQP8zfVqnS09P+4Yc/ioyMKioqpMH33aaT97gt1L0bu354bsjwtoMUd8oUCnkC9utx341Mx2PUu93PfP7zIKgqL144f+aUE3ulwfAVlix7fPfj4eFh4xOT4ANHRkbk5OefPn4MrgCCPiMjA+6s0ajSMzLgOiazCWTXoiU50VFR2PvUkZ2dE5+Y1N7WWl9X+6Mf/HBifHxyYiIlPaPtepNbq6NHTU1J/ua3vnXwwIGW5mb4NTwiIisra2lhIVjDHA53cdHS8tISz1eeHQMkXthOPsWr4ESIJ+5e4T+D0ZiUmPDNb3591ZrVtddqu7u7YImkpqWvX7cuJTnRZLaAdBoZHQOVkJe/6NzJEwR9ERMbC4oXrpqYmKhUqSfGRuFSWTm5euw46nC74+PjnvnCF955663W601tLc0arXbr9p1R0VGgYMC7ZuCFDIzPBj5KSXHh2PiEWqUCDSwOMdtiEvpxzw/59E5uQZXdW5Lqg4KADSBqlyxeVFiwBBwEt4vtrykY7gfDPhodG2NAXHLZ8vIyJbbahZkeEx0Nah1ENqiMJ/bsMTDkQndZeRnIHKF5sGL16lWxsbFtba2gIMLDwxctyg8I0G3dvBm8X1heLLyqQsR6mSw0JJgwfhSIZ4fVg1Ifgd/ej3zLbY82BPdYkkYTw4xj0U2MoTK8HImTUAxYE2O0pmCAwFJMSUnOzEwH1U5tkBFq3R0WFvr5z38eg6cusGQmWGcwGUo4tvJg3IG1dFcYU5jpMN9pNlBTOo5Qn7DlOQt0U/NVxPuhnQ8vUDK9Ix/iF3FCRgVDlLjXUoBRxpC9FVEimSeB/a8ZtBwMGYEOcQzP2KlUSsFdgIugnS5z2WwMiQ5cEIb5wjoRWDFbgAVW2TaAA64MahYGl7qnWjFwS0hSwDDgE4H/0biLYsfN46G60IOZJwZwvsNtmc3mjxsxZzkeJIQHY1Z6tDNBi94tEzp/YBdsHlrezUffXNhQxY0oRmKLBQRNUjAXkXimYhOfB8KBIwSOJEOXTehgO3VH77atPDo/fGryFW6LMCJ3tQKZedLUtQTYFAH1iOP4jpDsg1OAdqLXlHgA+xIUJie08+DBb3ByEP4WuwjHPF4BnEXoEsXRLYSuR5/YJuG+rykYvJ/qW9NoIc/O/7TAA//TAg/8Tws88D8t8ICnmSbNrEw7oTuUkArmzcbOAg/8Tws88D8t8MD/tMAD/9MCD/xPc84Didik62GsVBbIs0Z8ls/pu9dZWAf+pwUe+J8WeOB/WuCB/2nOeTBVn/yQ0AOtA6+TGP2cb3r/3JapEz7zs3lLd5s69xyo2ZtD80ALssj/tMAD/9MCD/xPCzzwP3nPA9q8EDJcpufD+jNWgfaKB2rM/U6hv87NQwq5Ld58dw7Wwd03fnjMDZ4e+EAC2p034zczt+XhyvldoFnSAg/8Tws88D8t8MD/NCseTFMsZPOMj4ycO30mIyMD+0YryTrCv0pYO11uvlL4JfiPm+/Qec8+gZRpKmagencfSogXW2nSIDBwPJtdLpOpGTCPmVpMftore7MOJKyBtSItMzMqOgbeTKlWU+9JbFLPZ84+5PtoXhC99VThgtBQUq1Rd3Z1DQ8Ph4VHeFe14A0PYA7kZGdu3rr12JGjVJ/ElwW4RKi+hygiNlfEQPFsNrFKB4YbuzRzbqfr5MlTAwMDW7dtV3gFPeiVPmCNchXR0dG9Pd21tbU7dmwfGxu3Wq1qtZqWwj0Fwn8DUjB8Eim1HudY91uGc9fdc+vi+fM5ubmP7to+S7jIaeQND+g5gFRK5bWaGhj3iooKLGzHuiQXrFmp76p5/UUSLCdiUBZs6TNZZLXZLl26XFl1WaVWh4WFTxoMGrV6nmQRrEqH07msuGjdps3VVy7X19fDwaKiopCQYIawhWsWS2z+uxldnnVqd+4MNbe0fvTRx0VFxdse2Qp/YvgAXl3WS50MMjEwMCAzI72ttSUnJ7ejvb2hob68fHliYlJGeiohoVGTdqpbkssVYEoolXJqbO1yu6QSGdYBSsmOYJ2m2eux55HgGnI/qLjILfwPYXz58jcJFeSAjYRyQViybrVKhhCZbGq4EcSCjBxCLRWMnKkeCfSZUODgZClqYALhgNG/cvVqXV3DwEB/ybJloAkmJiee3P04zDywjuYv55ckfumykosXL9bUVD/19NNdXd2XLl2CNRESEhIUFLR+/frY2Gh4aDOD9FNQ82gCHSDwEBg2mUIBWoRpF6USzoRx43FccRjuE8ZhFWxiq3KO1fg5XZ4FZR5NxKk/NYH8smeWMX1KbRCo2TtxkMOaZNa6HCc4WT4ILMAOShBek2AqDxw83Hz9OnDFYDAWFBQ8/dSemms1H5w989WvfS1Ap2OFzV6Rl3YRvAkMLgx3eXn566+/XlNdvWrVqvy83Lr6+oa6ulu3brW3d5jNpuLikp07HmFRVU7iRgwCrUbD4FgsVrZEXC6h0zsnvj8pFbdQYD4zHMsTKyKcYpBnHJSZ7gh4IzCDWRAOtGOo2E2tVlHlpVOAL4UHs9sdNpsZzgclR+LU7nAODQ+DhKlvaDx06LBh0iBjKC6yjIzMZ55ZGxkR0dfXX1dXX1ZWtmTxIgQlUMxfTaAEZyM8NzzT6lUrYRbv27vvo48+Ki0tzczILFy61GQy1dXVGY3Gzq7OH7/4f00mY2Rk1Np1a4L1wfCUcXGxwfogGh5YH3abzWK1wgpgSBIyGT+RZfw8ttrumlyIRseEmIsAhfClXU7nVKQan41GVioTdrxdTlhzCrmc3DSKtPP4sSis6DSw6+DJWzu7xycm4EhNzbWGhga4VWBgUHRMVGxM9PLly5MSE212GzzV737/n+3tNxYvXrJ929bw8DDSE/PIAySYbjBzNBrNhnVrYMRef+21X7300opVq5cWLoW3hceFVdLT09N244ZarQEX5vXXXh/o6wvS60vLl2dlZUmwohWGKS01JTUlmY23MHbwPnaHA17UyuzxaaFgvjBWXAcwgnREfDZxAVDRPawlBsfJUKvY1+BhhEsx0Q+rubqmdniEAS7AGu3r76+qrOxovwEyE95l3fp1TocjJiZm8eJ8OAEWMHhkE5OTr776ut1h37ZtG0ikiPBQpvCQARKvoKa8tIvorlIGEWUHRbpm9cqk5KSqyqob7e2NjY3wKKmpqQMDg5GREctKSoKDgwwGU0pyMu01VFdXv/3mG1KsOlYolKlpqfHx8SAoHEyeYkW5yxUbG5uTkx0VFelAKEwP/nMIM4oCx+0SRdaMPRnSBPiTYVa7TCZzY2NTS0uLG6U/HqdyZWd7eztoV7iYw2GPi49fu27tU0/tAQUATxUXyxDSYcWPjI7BU42MjnZ2djEkE50OlHBMTLREwpetO1Fle4dy8ZnMR0LJIqmdnpoSFxNzu6+/tq4OHvT40aMwDsuWlYaHhw8O3oHpk56eRkCnCfHxDGxXIQ8ICIC1f/nK1cqLF2WgtyWET8MgYUGdnDt3ToqohPzNBMQFGmMYfhcr0Wc4CBxvtBA40pSHKHKDpI2dwUK5nSDG3Ez9IHKINTo2dtu2R2Cw4a8c1uyHhYUJtpx8bHwCDvb1D16+fPnCuXMr16yFVygrLYmICA8JDqbnIk0m+wwoF3NjwtN0ADctPS0lLTW591YfuO/V1Vdf+8PvFxUU5OTmwQngOoSHhRLIFq5ZCVgXYOBu3rRx08YNhFQG9hLoRrAxwPQ+ffr00NCQw2K9+0b0k4GBSVl0xE14B1iGzz+Jm8dgnCrcJ/aUL1++csVyuYwV6dsx6uB0wrhLQATZ7IxkDLJBaTAaGNiqwzExMQEjPjBw54MP9gE/IqNjsjIzkpMTQ0NCOKE1wpyMnpf6YNoREbmAMPxgCT/x+OdAQJ2/UFlTU/PB3j9qtFp9UFBkVDT4cSGhYSBkYNA1GrXBaIQ3AT8TYQuccoZwIB8aGgb1uGvXTox8eNbR87X/GKpxTdMBmHPGP4ln0b0EYUBgiIHzhkkj3AFMHpi8SvYBPtpBJcD17HYbnNzd3QP2PsKGuBoaGvv6+gIDA/Py8oqKCguWLGF2EV4Kdbl0ruKSc+bKUiiRngmeEnQ1yPQnnni0pKQIRBP8CuL4woXzTU2NkZGR2BRBhq/BZWVng5giHGWFcioyzC7qZkY9xywlKbkMHI0pOyhBE5aGwE0yCrHU5B67+fz56BhKKbaI+CQM2nCYyUPF+Ph4bW3tyMgoLFN4htaWlsnJCZJmy1esXLt2LfCgYMkiGHLwv8hLIGAXREC0eRekm0be5zrOPGhDQFN4RKWSthOc8CE9LRX+hacvXLqkoqJ8dGy88mJlbW0NBuKZcXr1yuVLlRfZxFSqHE4HLIXklJToqCgwe9QqNX87KW8z4X/gb6ucSMAzBqSKzhTqXj6WgJzw5IEDrVKp0WhqamoCEcf8Z6eTHGujwcCMY7sdDLlHtj2Snp4OfwUnJjU5KTwinNcNqD9o7hMoOTHD63H3pFn1JJrNcTcGU0VDBUFy5aKehJ8gXggtLisz3Wx6nPxdeHkww+FfFjDA+Q5sqL1Wc7S/T6tjINh8SILnOT/rGeiQzaZUqTIysxISEzgh4RXckY4b7WT+TyllHttfRhZOdHSMRqtx2OygBiw2K9idy8vKwyPCCK4fhCRNc7ohwfiLaCS4WzXVTcmHski87v2ScO7JGKmAguP5q0ii8QA/w8PCuDB2ENSaUqGAVbJr1w4EeGJXhgl4sfIyGJEw3UA4qPC4563ZTJdKFQzpyNjafL3y4gUZQpAiEGB6ybJlCgEiyvONSL4FBwevWlkBHonYbIh8wWkYvuJnmQAlwz7PeLXZhOgf9twWt2BQyjC0RyMF07OifFl5WYlGrZ450cRXYtEnq7Wt9QZ4JDIcRJBAaelM7s0UEYS5Q1eiEIUMIyUIqMMRNthcCRYvyJ88UAlRRsJGI6eLELlUOCIzecCLCNbGwO50OLOzM3Nys6Ue3uk0TCgi1mTEzqtTccoLjSn4CJ3vX/e+5E8eEJCcVAg4w+ApBWA/twes2bRvuVDZqBhMNp9p6SR5Ta67h/SYuhE6xnQrMBwIhRv0E4UIKUjnZZ7iXJA/eYBuFu1Cu0gTku1If/X0eEVyY/RHhnvrCJAs5UM0EokCPXZcOtJpe4oI8CwjC0eJHWIwMuHEeC2/wSCVzoF29Y686Uk0G2NglueQtBEjjqS67WiGK9HKAtGkxHQSaqhlRyRf/lsCh0RR7nHTGatH4IqwLTO1UNDY91USgudl77fUHq7tRprINOhuhAam8eW1KP4UQs1S8SsPvKwYWKZNYAUP+ewWnWo/CiLuYeMBh+MlerZiuI0cDnEcKQAn9eDEJxNdiq5Jy4suS+a/r9/ogfRw8YDcbDcLVQ5gm1A+TqrVauHztdo6+JCVmUGZAxizmxUOOFyWdViTy61WG2IHSwJ02sDAQCHQ4c9FwD1sPCDdaLFY/vVf/625qUmr05qMJjCBnnhyT2FhwU9+/KLdYf/9f/5Bo9FIJZ9OgssQ2fTDjz5+87XXYPr/8J9+tCg/z3cv8qno4eIBjxYvl3d2dJhNps2PbIPZajab8/JyY2Kiv/Htb4P00SF2OxycfSYPSCFYXt09vW+98UZDXW1AUNDExIRo+NIq8GM61MPFA3LTGOA4Q7tWvPDlZ2HKU3jSiFHugEAd7W7eGR7u6uwaGhrKysqyWq0dHR2rV60KDtaTFyZFBU65FeQcwMEDBw4M37mzYesjJ48ddTn5c6bcQP8lBj5cPCD5IpUxuaFWqYeGR4L1QTa7PTwsbGDwzr//7GdWs+nVN97ou93/7z//+YWzZwL1wXp9EMirgb6+6F+9XFpSTAju3IyoTldX9973/7h1x/aQkNALZ87QuD8kOZkPFw84wUWAcayrvvrVr3yV7Tkrld//n/8rPj7WODkZFhHhdDn3ffDBsYMHv/Dcl5955qnLl6/83xd/rMSEJSkmY5ElKsbpCOP6ly/9CpbR7t27z545R9s1mB7AumSIrar89coPHQ9ESRIaFrZmzWrMvZDHx8XSvAYGgG1z7syZ0LDQTZs2wHF90Lojhw6ePX2aSSGQPzMCTWDFHj9+8uP9+557/oWY6Gi2c4d718AJOYZGOApY+Y8eOh5wgv8cHBr6rW99C8xQ7PequNF+U8Ky5NjkHb4zKJMrtBrWphcEl0anoyi/DNOTROeLrgY8O3XyBPC2p7f357946dq1a3ab7Y97945PGjauX0vRC//Ko4eRB5QSSb4ChnEokuHGXggOhVyWnZd/9VLV9evXE5MSenp6b7axxq9OzM7r7emFr8fHx4Ey5/gwqitAp8tfvPh2T3f/rd7+/n440tzYmJ+fjzl3au8S1ueQHjoeUBSP2sJxbH/Uju02eR1rMhrBXdi4aVNjff2//OQnF86f72VNM28hnD6T+7/97e8vXjgP5n9JcRGLktrtwIDv/Y/v2bCFjlwm/93v//PXv/z5n3//+yVFRUohYkr5v/565YeLBxRMNlus2Tm5YIyCExAayhJJrDYbiKCComI3THbOvfuJx8Bq+vjjjw3Mh9gaExd38MP9uGhY07S0jAydTkeDq2LZxC6Y7CDTgIsmkzk+gXVtS05K0rN8Sz4q5XWa4pzQw8UDWgRhoSHf//++B14TbaVxmHqVkZ76t3/z11jqw8arfHnZpk3rwXUYGR3d9977YeER4eFhILi+9KXP26y7g4ICgWdgJTkxFVKKu2Yw4mq16tFdOzZtWA8faIOePDXf9T6bDT1cPCDCjV897XC5hNxsOKjVaWmDt7m55af/8q+5uTn64JAzp07eaGv74nNfjo2JhjO1Gg11eAKj041JwSRkyKUmx02n07qFegUyhf9099HuSTQ6rOCLc1M+HVZeyMjqp9h1SGioRqU6dvgwOgTS51544bnnnlWrNdQak2wkcXajuHfR6sGdHDg41XJIZIYfX/mh4wGNGsxiju1BMrUs8ai0JSkfFRnxwx/9YHLSYLVadQEBoSHB2CLWLepYT/MUJ7vn3txdew8LPLgHSTwCosQJMZGUDtIIBiN5flEsjRZ3eGYm3HF3ix3Pe/mRHjoe/AnSAg/8Tws88D8t8MD/tMAD/9P/A3pRo+u+gfLtAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 4" align="bottom" width="81" height="263" border="0">

 1. Obr.5

  Prášok

  Rozpúšťadlo

  S obomi injekčnými liekovkami stále pripojenými jemne premiešajte injekčnú liekovku s práškom, až kým sa liek nerozpustí.

Rozpustenie sa dokončí pri teplote miestnosti do 10 minút. Počas prípravy môže dôjsť k miernemu speneniu. Rozskrutkujte zariadenie Mix2Vial™ na dve časti (obr. 5). Spenenie zmizne.


Zlikvidujte prázdnu injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s modrou časťou zariadenia Mix2Vial™.
Pokyny na podanie injekcie:Pokyny na podanie injekcie:


Pred podaním a počas podávania injekcie treba ako bezpečnostné opatrenia zmerať váš pulz. Ak sa u vás zaznamená zrýchlený pulz, znížte rýchlosť injekcie alebo nakrátko prerušte podávanie.


 1. Nasaďte injekčnú striekačku na transparentnú časť zariadenia Mix2Vial™. Otočte injekčnú liekovku hore dnom a natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. 6).

Roztok v injekčnej striekačke musí byť číry alebo mierne perleťovo ligotavý.

Po prenesení roztoku pevne podržte piest injekčnej striekačky (držte ho smerom nadol) a odstráňte injekčnú striekačku zo zariadenia Mix2Vial™ (obr. 7). Zlikvidujte zariadenie Mix2Vial™ a prázdnu injekčnú liekovku.


Obr. 7

Obr. 6

Prášok

Prášok

MoR6GMYR6GMYQ6mG4met5TSIr11V77HQo6d9ossgIHKrhbu2R69wpuBmFuhVtu9f/uCPUU66bK5Lvcli/jsgdY3kPwxhCPQxjCPUwjCHUw3AzhDoPTjmO9KhralicCW5fezCbzVIJSWileYACG82/HNmlbubLu8XJOZyrlUVcd/hSvvxdCXKZjBUniIUii5Wc47LD7RHAGMsTMBiMQiFtlQIuFNDU4tvXgOD/ApCjPXJMK7Q5M0RGfinPPdXXGIxGUKiworLq4MFDixcvjowMvz5t7ZZhDKEExBLxv//1zratW/p6e2fOnMm5pt/Gl4ORI5TP45ktVpFIeLm6Ji0lmdUMOP9oZ82cJBKpwWCg/QsEPB6pDSWpgTRTneU2mS0WkUhEmzmxCnRHSswNiZAEuFxXQS7flXbEdU/qc2SiXV/aRJ+W79Khrgu7ONtoMBYWFrY0NbGT/RFjkzPivk0kv4Nnl0jE3d3dr73yikoVnDclb/78ebA8INp5JCmMpJPodDqgSS6XDg7qxSQXgaQ7MAyyaiOxmJYoW600I9s2ZGzE7eTdUePDceHM2SnMPZ2NQwuCiFahdQ14EikphLay6L3ZTKrMr6tSsF/b+GK0ZSijBVIeTZpWCXt6ei6eLzIYDVOnThUJhRKZVKPR4gOgTZIRJhPihZSWLbGyXL1eL6Yt7Fi3GY4z/Zz2BRBcdyPOtQh1FbI5k5CvOWRneOHYubQbj42lsWDXKdJpMgmpxODdmEttd1R92HjXFoSNAEaCUJYfSrBA+02BJrGwAY2GJYCUlJS+9dY/WltagoKC4uLjJ+fmpqemeomErJhZLpdrNBrW74PV+QA1LFGY/noNfbIOQRy3/lfOYhaWzMuaoQjY6RZLisK7fJFIo9WS+kYe90pbW3t7B/be29s7KirS24vUcd5oEpGqMFZfz5JSvwKMUIYySqFlmQL6j5AldUKk9vb0llw4D1y3tzRfOHd2/57d2RMnrV23NikpifanI4VZWq0WmOXRbFiIWhCUxWJm2a3ud2E+A0uJZ6k5JooOdl+GVouj5I31rOCR3CHa2qyoqOjQgYMV5eVanZbUFPJ402fO/MY3Hg0MDLANZbSTNDRaWTJi/c5gJAh10QtNoGUd8EiBFJCoNxi9fXyWrVyVmJRkt9oqq6rOnDq5b9fO8tLSF3/7UkpyEj7c2Nj07jvvePsoc3Mnj89Ib2hqtpgtYWEhPj7e10lQ7nVAc7sI4qg8oS0zzXK5jCXaOhKe7bwrV9rffvvt/bt2gYilUpnBQKpIvZW+Wz7ZGKRSPfn4Y0arcZiVXeMcjgxGRKG0wYUz0dvG2jZgfax5Q1JSYk52Jqt0WrFiWVl5xWuvvnbpfNFf//Knl156SeHlZTGbLxYVdXV1lhZfAi4uV1aIRGJff7/EccnTp4OMZphp+ROpJ+FyP9+5u7Ojw2Qy+vr6QekBfUKhWD84+Oe//LW6qhJ0HRoW/uKvX2SFrhzKOm//858H9+2VyqQLlyxduGgR/rRx4yd7Pt+Bvx86cGD5sqW+Sh+D0SSXSc00cVmnG4RkwDWJbU9qbAk9224hvd9jCLXSrlBMZYN5aXq2RQrhLxb39/efPHHKPzAgPCwUGkkmk6WkJD/08MOVpaX1tbVnzxXNmzeH1KVSbdZQVxscGrZwyTLI05JLFw/v31dy8QJU1ty5c1jJeG9v355dOytKS7B7Sj+/tLTU1JRk3Lemth7CpLenG4aEZmCgrq4edwFqpFLp3r0Hzp4+ZTaZFi9f/uSTT3r7eEEcrFq1sqK8rLqivKW5GU/o7+dHihC43O7unsKjhRcuXKitqWluaoSRR1uSkoz6UTXsgU1ILtZUtrGpWavVQIZKJBLQQntH56uv/C9t1mIel5IaERUdHhbm5e0dHhNTXVkBibZyxXIuq3jlcPwCAp781rfnzC4w6I07d+9555//7O7q2LZl84Tx4yMiw80mc3l5BZBOGhzweAP96pKSkuRxSdi+urrajrYr4VHR/X29oKyLFy9OmpgN9sfufr5je2d7u9LXb+as2UFBAZ1d3V5eirCwUG8fb4W3j04zoFYP6A0Gby+vI0eOvvn3v184c5pVkCtIhjjBhit1cPQQCmxWVlbRDoiCXZ/vGNTpQEGgLAj7oIAAH6Vva1OTj59vfW0NmNpiMvn4+pqMJlBNT3cPLQ8gTy2RSsPCI3InT4RRLRQJ5s2dXXjk8MBAf0tTc1tHhyo4CKZrSfEl7cBA+oQs0P75c2ewI1inVqsDBrF5ufn5VfAWK8ouFBWZHnkYSnpArWluasJnfP39Y6KjBzRahVyOX4FTHmlKYRaJJXjHz1e5bfvnr77ySltri1yhiIyOCQ0PP3/2jFajgUHNsvdHDCPU8idOnNi5fRs4uq+nR6n0NZFnJQ09vb29VMHBjfX1U6bNmD59WlNTc2NjY9uV1uLzRQJqEICbaCcG0mxKqVSCxk1ms16j8/ZWBAQECIUik9EwqNOCKjs6OstKSiBV0tLTAoKCzp89jcvCHgJUVZSLJZKJEyfiSWouV7W0tFwsLpkwPl1PVJVBKpOJSVk9MeyAd8jf3r7+3r5e3DE+JtbXV3mpuATY7OpoNxmNj33z2/fcswwW609+9CyI3eZsO35bEDrcMTJrvqIlPSjMGVnZ4O6SixfxcFBRUAURERGw89varkyeNHHaVNKEqKS0/Pnn/ru3qwsbIOALaH8Q4uGB1wb1g3jNd7ZMMJtNcmgt0szV2Nra2tXV5eXtk5KaEhAQ5OXj09XZWVFRZbNZ1H19YRERiUmJ/Wo1VGNHW9vZM2dzJ+WAEnFZyAq45Op+NWSlRqsBd9fU1vZ0dQkEwuTklCBV0N69+1pbmqFPH3rs8We+9zTIv6m5pae7m3lxtDzWowi9en5L6qJtLmHisnjxIi4+Ln/aDFghS5Ytee+d92y0VpuVhhTMLDh29GjpxYsffLhhyeJF0MtnzpwZ1GqBvoSEBCsp/yKOCTajqbERGtbPzw8GEJAIj4ulxMtIyzRhWVm5Xj8IUg2PiAgMCARjlhcXV1RW4rtAd2xcQlBgYEZ6um9AQFd7e2lpCcQ3DK/klNTOtraezo7C48cjIyN8fX3BItu3bsMehISGLVm6eFA3ePHCBegeHz+/qVOnsMAdLZ0iRcigbquF9B3gDNXXboQIvSlgzQvnz8O/Qtr5YsmypRFRkTKpDHuhHtBkpGfkT50GgfDuP/9x4tgxPCc4FNSn9FFmTBgPCUijDzDE+XXVlzdv2fbMd58GIo4fP3npwgUOLZYPDgkBa4Pf9Tpd+oRMIA5+DgxbmAqnTxyXk7pBW3JqqlgkAsrCwyO62tpKL15oaGicMGH87FmzTx4rNPN4H63/AHSq8PKGIAYD4aGnTp+RmTlhYGCgt6dHP6gLCglmfYUgCkivd6PBBGXl7c0skFE1mwhwOWYz7HErzOz8vNypU/LhUIpoTQ2e5sEHH8Cv506fqigp4dOiTy8v71Xr1kWEhdFmXyABu4VWimzetBFYAxsWHjmCJVnN5tS8fKXSp79fXVtbKxCJwKTgQXAAHC2pXN5QX4frg45SU1JMtAQzPSOjvKQY+gSfz86akDMxa8bMWft274JE2vzJRmBHpyFGyLxFi9esu9dRjMLjQchCrBadKwoOVsFFKi0tB+qNBoOYNIMRMFdl9BDKJb0MTQqFjPWOZq6kj7c33HnoUCiG4BDVb37z4t79+0+dPN1+pRVaftq0adOnTcXyxAIBND5xBiyW6IREmPefbvwI/syAul8mk+OTCxYuhAF7ruhCT1cniDE+IYFV8sbERENAm03Ggf7+xOSUqMgI0grbbocYYXZPeVnp4OLFUHQPPfQQ7LZjRw7DRiJyJmnc9IKZD9y/zt/fr69fDb0nFonxJHab9d233y4sLMSOGkwm2GEw5uRyBbXqbbRH+WghlLYYM+r15MYSclhI27DxuBCXRC9JpNDjusHB1StXFMyYDkIGZ4F4oX9hbyq85GREBexWqTQhMalg1uytmz/TagZkCuyFYuHipTnZWbjFxQtFoCY//4CE+DgWBAkKUgUGBg1qdSCuiMhIWOwGvcHGs8XGxkRFRUP56DQ6sLNEKk5IjP/JT56dOWsWdgvWJTy3lHFJ9JH0wClkaGp62snjhSRAM6A+f+Y0axUVExs3LjW1oGAG82JHnAQ0dN8mxytqMLp+cz9GFtPpECT6aSMiHA9Eu9o6Gh+yLm60XZ4A7gdMVBrOobV1VDaxqjYvb6/771sTFRVZfKkYyIaUzMvLxQ4BL/HxCSvXrIVKYe3FWY3x3PnzOzo6cN/ExCTSPJP2fQkMCPjBs8/CTQPp+fn7QSDiOeUK+cyZ02EXk0eirTygaqAwgU3ga8WKe6AGoZpgVGCT4uLisrKzwsPDg4ICwWc2h20zbHeOLxavN2l3yeVeTRDjXHuMTI8GyWvGkiywRgrTSGk837krdqyQWXaMMa1u46hY1eq0aVMnTsxhMSRSQ2c2y+XypUsWm+l2SUkE2hHZmjdvLvPHYF/anTXJeD85eZwrqEFZletsQE1bNnIcnb5dP0NCgr/1raewSRI6z4E9P7uC3bHSobB5a0L1zp0pcbl0UgrPRBsgkZJYg4F1rOLQdk1YGHQO7SXDZZFpYJMW1JP+VrQKfoSRIVArUMmXyzmsJ//dUDz71cFOXCZScW+k7TyIGcsOOfh80DLr4WpzkjPDL+3+zgohuVcbB47g1vTwydVahRwleK4F9x1DKF0M3+RspeY6AiFNyWlfMMZjeIc1xwJrUhlAAm70yM9peH95+mKN79iZINEEXIsHSfSODvmjbYWdWtXGdZ6buoiP1LbTd5gyJMdBzr+yEuWRpVbRuKeQTwS61WLhWoeZmTAyuHk1sqt+12lMXE0JJ8cNpFb6VlPCWRE9CNNHqYS7Qg6XwMj0ZI2xM8eJLxa35rqV37pXNbMmahxnYhXnhuO8qwsZqk4Jn2LxQx5rkujRxKwvUY3s/mIkydp0S4CLcUmJP/nv5/SDetJylAo0LsfRZ8TmbKA3nIS84UzkhrZXtyBZb1yRB2H0WJ42XyS9e8DjGemplJ0tMPWhEEiyAu1AzfUc690pGD2EwpgHs8P0gZdFNRBrvU5UD5sn9BXyX+4iGE2lxGVTkAQC2pSR/gb/xkpPyqha+DpWfVwPo4dQZuvA52N9EO00Nk68INJFVqgnHZu+6jy4uwFuXo3sbI/Kpf3FRj47k10BTpGVjuJjupnmOthZeOWup08uyZHhufVGHArG0hk9DGMI9TCMIdTDMIZQD8PoIXTIpOSvE7jVC3/BQkYVoVd/cU/M/voAnx40DTfri8EYy3sYxhDqYRhDqIdhDKEehpG0u3TBf0w1sgdhhO0urw3zftW89P8kGGN5D8MYQj0MYwj1MIwh1MNwE4TSY1g7G/TFUpQEtADJWSLoSH76KmUTdwU4pyqwgANp7WAyK328DQYDG4lltdp6SZp5v9FoYMcK7OjhxisNmX3nmLrIIaPZ5G1tbVmZEzj0VJ2keFgsEjKFjI1sttjtZFw3/2t+dEEIgsYa2Jk2lq+QC4EyrJTmDFjb2tpff/2NlqbGgtmz6YQ+7pDY5AxHoQx3ZDjHoG7TRx8N9Pffs+IemUzmnMxNUu9ApLioa6j41xpoMTp5QRI7aB4gK8slQ2aFwtKyspd++9v+3j6/wEBgmUNnKgpowsuNlxpyhBrXZLaJ6MxloUAUFRu7edOmurq6hx95JCY6ykw79bOpYFyaZcimIny9Wd4ptdjoETaSg2Fr69btb7z2KiTfj3760882bRrU6dg8pOGuM9TELzrej0kTHp83bz6BjR9t+P3LL+fm5c1fsCAkWMU+SYUpn42A/FoDG7zAdea3mijblZRVrP/gg/KyspyJkx57/LEAf/83X3s1MDAQ+PmC0rChx6HTLHoDNsxkNECM5mRnZmSkb9u2Y8fWLfv27L7vgQenTZuqUgUZjSZWzO9I3fragusUk3XwGDQaP1i/4dONH8vliseeemr+3DkKhVyj1QYFqdQDapZCPNzIqmEHpZKRPKSRhUPLQ1zed9/aKVPyt2/fvuGDD/bt3Ttz1qzp06b5B/izCh+z2cQsARsVsu7dsN1Dy45Hp/99xcr04YAKROdEBTb7xTkik430w9PwnSl8dtq1RCQU0eIaa3tb0779B3Z+vkPd2zd3wYK1a9ZGR0UwtSEWib28vbu7u/BJL4ViuLsPOeTPxliAluaSgcuue0dHRz3xxOMLFszft3ffZ5s+2bVj+6S8vPz8qQkJcb5KH6BLb9CTEZM8MhwK8ttKatOETInR5V2NtnC53NvUwZsKQeDJ5ijQo2PS3VuK0Ipjvt5g4JAOEwrQjVanKy8vP3jgwLGjhUKRKCdn4spVK2Nio6XUnqFjIa0kZ492nnDMYBxGbQxZSedoMUCrDxzTzNhoeLwjlUrT0lJTUpJbWlYfOHho+2ebNn/ySebESXn5U6ZNzQ8LDeHRlhd6vZ5DOYhkHpstxKATCtkMXRsZ1EVmPouGF+1fBRykQAY52y1Wi81MCJaOJiIPYybo04LhFDQlvKOj89SZs9A25aUlXl7ei5YuW7x44bikRKyCpahzSN8xUr9kMJCkdTJinC8YLntyaIS6qkfpUByumfCChW0IHtRKBgXrweTBwaqHHrx/0cIF58+fP3Xy5OZNG7d8uik+Pj5n0qT4uDhsLxuYbTKbSNMbkcjOOv44RtHx2DC024FQmrhrdTRGoXtG9o8YgiT1mXaE4DY3tZSVl505dbqystJiNkdGRf3wxz/JzZ0cEx2NNbLEfmoUgrFYMxSObnCwv68vLiGB0dZwVs3QMpQxiJeXF5bd1d2Fn2TUFpnkzQULm0xQgnaQKq0o9pk/f978eXO7urvPF104fvzYW2+8AZkbHhmRMX489GNiQoKfr1IiEWu1OjZXijAOLdO4fe6AK8vZTscTimVyPBKesKKiqqS4uOjc2ebGBqFYkjRu3IpVq6ZOzQ8JDpEr5I6F2zisDIRROinqsVolAsHAgKaro2PKtGlisYiJ6VtFKKNnbKpcLlN4KVqam0HqHEpWbOdZrWB/v1pCp7qTnGYeNywsNCoycumyJU1NzZcuFZ87e6bo7LnPt2338vGJi4sLCwvLysoKCAxQqVQyqZQINpvD7mMtftxu7VRaX5yNd232L+MeJivZ3CSwtkar6e3p7WjvqLp8uaKivLG+gRotssRxyXPnz8/JyUlKjGe+CR6EzbyGULJS254RIOsZA/bCwnWksFwDs4n+6ctQKJO72BYfH5+YuPiG2joIRNCjc6CkY7gZK3LhMGVt55DCT1IGwIuJgSsQvWTJwp7u3pbWlvr6hstVVbU1NcdpIS0EGS4bGhYepAoKCQn18/PDr6SKTi4HFZNZVcQF4VMNYGc9QVhdCBn6Z7PS6nA6+sqRmU6GIurIOHoC/f39A2p1c3NzW9uVjra2AY2WIIvH9VX6hYWHTZ40OTEpEbvu6+tLp6sRKjaxwek8jsOmd0xsw3aTZWKNRlpJhjebmhphIUJ52Jx+za0ilAHUNE8my5446e+v/a27uwf63U6G+QlMdCdvIBdXfy4iKplaC1IFhoWFwGK1WqzQ/r29/bW1dZVVVQ319dU1NceOHFGTyfWk/4hCofD18wct01GKCm9vb7wjouQvILMARYw52Gg1k9EIHIJYIEOMRkNPdzd+Uff1aTQDLNU0GMgLD4+MjoVAT01JDg8P9ff3Zx1C9XqD0WS8lTxpO50JibuTWZaUWyorqyKisB0RzOv5Egh1TbiHUJ8wPh3v1NTUxsfHYRl0eUI6fvsGgneOPmM3E1JHmIyD1w3SPvccfz9ff7/s/LzJ0LwajRYiqQ9CHv/RKM7AwAA4irzR032lpclCy21IByZSSmNjtqSIsh4hc5EItIMngdGQnJwM89BXqfTz96dD/ryVPj5K2j+GDT2mQy3JiFSzhcTMJCSoQW025go6ufs6ENG6R0YisBh02kEI34zxE3Blm3NU7K0i1B3iYmPTx2eeO3N6/rw5kH0sAHMrXjt1+TnsYUlBEhXhZI6kTmehll1IiMrf35dMUIcUttsNRgMrHMKzkrpx8o+FzJ6kMpG0keDR2XU85kbwaaSB9WvjQ8bR4bBk2B2fdnCD2oTcF9KyQ2I5OemD47CyryLRUZR4w/MTq8Dpf+OvYKzW1taHH32UUs6ws9CHRSi7BfgL0m3uvDn/fvtf1TW148Yl8WjR4BcYDa6DOxowtdO6VysdBGk12kghuFAk5Fn5pIzORCaj0jJDM8tmZrMsWRCLFdqwunXW5Y7dl8hT58Egx1E9Rsxei9HIOjVisWZqhLCIrZk2LMO1IXyxI2xqrcOHck41cF3NHdjkUabrwGo7Pt8FjTphQsZNw0BfVI3MyGvypEkffbjh8OHDsbExrHDVNZnwC3DKwnouA5jLFAsbFOsE29UZ9I7OWqyVlSutzBUfszuLW230c65tYwaBa7oTRYRV4OxIaKftUYBKZ78um/OY1vWoHPeHdF8Fj9E/hZrauiMH9i29ZwU8TjOtTOU6B5zfEkJdwAg7JCSkYNbMD959t6BgZnx8rMFg/AKadz2wO08N/Tnnojnca8o/uE5ZbBsmJcCBPSeduiOCveOOILozV391x6fz20OTG8/5GMBgYWFhb09PQUEBbc5pde3ukF+8+ZkSpNXcOXO3fvbZju3bnv7O00ww3fRbX3cgriftI9zc0rrl089WrV2Xmppspy0kSWe04YvGbumQDoT5yGNPvPnqK/lTpsyaVQAd/X8Bp8xm2rFjB9jhG994VETD+LTw1kG8X5rl3S+9du3qM6dOfbppU2JiYkiwitVk/wcDrQHlnTl7btvmLavuXR0ZEc4EncsuHK4C6JYQynbm4Uce/vnPnn/3nXeffOoJxfABwf8MAL6utLX99S9/hY+wbNkyd9uG6wxmjpBCnTYQZ/z49AcfefRPL78Mt33N2jW0IQkpf4PvBK+RdQQmfGEj4VjS8nhIcEsMH1IMjU7mOOuhweZ/20mfZpuAzK0W0RZIpJgKFvcnGzcVnTn1tzf/rlKpuG66jjf8w3NuBaF2B5BL3LN8aW9P787t2wICA5cvW6qjPTdlMimXy2NhDQO1B0XDHLF+Mbj0suvX24RZC2k3xXP54zRESyIGZNy8ycTipCdPndm+deszz/4kL28y6+TkPp/rCy5+q5kjNJDFg9/20IP3d7a3rX//fdxg3ry5eA5aYEysb9Y4mAVQvsJ6bztQQ5LFgAhOabNykZV2l4UfCLQWl5a//NvfZuXk3HffGriwnGG4e0i4JZa30Ra9uBmMUH9/v+//8Ad/+9urf/7D7xubmtbeuxoSAO9jb40mIx6RnHncxjGoHgASYaLBKj7Pxox3hk2stae7Z/eefe/+622zyfjgQw/6KpWMUYbLE7kRbonleTR8TfvSiPFrUGDA9Okzdn++4/1/vX3q+PEJmZmLlywODwuXK+S0O71lxG25RgdoU3Y7nfHj6LfT19t37NjxU6dODer1rc1NcQkJvb29Jnqmy7jt1ls23hLLm80Wlz0PFQTNg6cZUKvTM8anpKfv2rF9766dM+fOW7lyJSxWZql9sXt6h4E07jPDJRWKRGVlZZ9/vrPw0KGI6NiCmQVp6WlFRRfi42Jef/0NkVjk8oiYnXMr174llndv+iqm4fqI8DDoJbzwDwh85ofPQq4fPXLkZ889l5Wds2jxgoT4eLlcbqfhFTtrFURklo11COI6RyWYafgDW2UyGvnOPlogChYndzn4HGfMm7YEsghJzILD6sLZfBk2F4NpTme7Fz49WyAy0Wgg2RhGk5mdiBDO5XKkEkl3d8++fQc+3vAhqG/1ffcXzJiuUgXhCjXVNRs+3JCfn49VsH6FnC/TTGOE7S6lUqmvf0BtTfX47JwH719nsVry83MbG5sO7j/w1t/fgoqaM29+RkZGbGw0Fka7frNYBofL8tzsditjJWJmkWXjzcHBQcZfJKZLJR2fAnuTcZ/raE9Ik+KcxqCjWQ6ZrkBbshmMbEu4Vto/En8+d65o+7ZtFrMpLj6hYObM6urLe3bt1usNU6ZNW758GYxNqHIxOUDr+eijDapA1bp1a8WwBZ0hHhb0u10IxcMHBQbOW7Bgw/vvmWjYUU9+isaPz5g8aeKZs0Vbt257+Te/DlQFF8yaPX/B/IT4ONZLiMYaLLQBDjmPtFtIs3bgx8w1M2vX4dVR3LGMLZoEyHqwcWkU3exkQwuLkDgSBe0W2jSXtPU30wY7QIGANXXj8Kuraz9cv76+rnbZilVlJcXbtm4JCQ1bvGTJsmVLoHZYniF+dnZ1/elP/wv0/+znz0NPsPQOtp1fcObhAYRiNdA/969b21hf39zSXN/QqFR6m83ktJ2r9Jk8KScjI/2b33zy5IkThYWFr/z1r14Kr+jo6JDQkMCgILCVTCaHeGINktmMEBYSZCmSzOKDkKFHuFzaSuxqRgRjfB41POyOfsmksyHbLXaGiP+bjNbevn6D0dDf19fa2lpVUdlQX+fjowRjffvppw8cOKgKDl67ZjU7oQPaIVrU6oF/vPXPlsaGHzz7LB6SSRLXkm8aBv1KCCWZaZCe/n5Lly17/r9++uGHH86ZMyciItzby8tkIj39garwsLB77129/J7l/f39ly4WV1ZdrqyqOnzkSEfbFRCRVCYDQv0DA2HlhYSGRkVHx8bEwPwS0sC7RqMVOnr8WalLTVJRGIOD5GCiUUOCJMEa6fkSMKge0LRduQKjR28Y7Abf9vTAWNbpBvG16Li43Ny8WXPm1NTUlpWXzZ83NzU15dNPP509a0ZoaChkCCga8vRfb/9bo9X94f/9EQux0KFEzG2/Gni9NRgJQlnkVavTxcXGyBVeO7ZsLispmTh58sSJEyMjI0hShkKBTyh9lRI+PyQkJDIiYvnypSCfrq5u9cAAnrMPhHPlysULFyAoa2trtny6aVJe/g9/+AOI1IqKqq1bt7a0tHCoBS5grfrpcSglQ+vAwAB0BWgNy+7r6YFzI5FKsEk6nRZv+mGfAwKxQzk5OXi22NjYiTlZ9DKC+Li4urraI0ePRkVGmoiQJa4R5P57777XBYx2dwcEBAYHBzsk9bWB5y84RPIAQtmmyaRSk0IxvWDmpo832Gij6c93fO6j9MG2JyQkRkdHDg7qFV4KIT22BI+DIX0JKInLTBuWzZk1k2Vibtmy9dDBg5WVVdBOO3fu7OvtBcmTc0qb1WwyDw7CxdWbLUQ/KH2UtGUwUCcl53RCIYSPQg6hosDewLSA4whlIqI9VlngmuVm4VVoaHBgYFBDfT0Efc7EiTs/3wmpWllZGR4RsWbtmiOHjxjIcBETvs519pi5SkO3HK4cYdECax6qVPo8+OD9xRcvYj1PPfVkY2Mj1BHLzGHdfqfk53t7e4PAgETg0sfHm3YZJknA9PRYjmUfOHgYX4Su+NEzzyj9fGFC/e73v585s4DdiDYqt7mIhSSBUcF63emIhWlzR1yF6C6Ls6ueKxu7uaW1q6sTDP7++x/s3Lo1d9o0Ly/v+x58ePGi+R9v/PTQ/v0v//EP3t5eHJo/P+Lm6yM0m2hAgQAkztTp0z7b9AlgRsEMoBVPf/bs2bY2ItHefPNNKekebo+JiY2Pj2NJZ2CroKBAMjoK0kEirq2rh8G0YPHSzMwJwOy2zZ8JRWKancp1HNI5D3dYVgyHOBfsXMNxdkLdHvJIYH+aWEk6rUK81Nc3sMSMhobGs2fONDc2JiYn46ODOt0L//M/U6dOkctlvT19H3208f1331m+cmV6WiqIFJT/BQnKtwuhHGf+ExY7a9bM48eOffjeu6WQpJMmZWVl4x0865UrbTU1NRIJOXw+V1T0ySebgBiIVx+oW6WSef0wtjo6Omqrq339/ApmPHOlrQ3U3d3dfaWtw2Ix01vwnGrBRudV8VyNfriOiBQHcrmkpBQylDQhJXlTpCNxX39/F82BgMwJC4+A3IAmXLHyngP7D6alpS5aOL++oWn//gN7du+uKC1JSc+YPXs2cUbonn1xKoPnEepoYuo8DIiLjX3o4UcKC49CzxQePVpRUREZFQ0JOGcOychlCgVrgAGAz6vV6oOHDtdcrmKNbemMV2tXZ4eQClaIBRgrsBn379/vEFt0ZTxKpexonvK1jf5D5AHVLbCGDWbqCDAjFywPt/jhhx728fEiXZ+53A83bAgNCcnJyvzs0827du6Cxu/q7rp04YLSx2fG7DmLFi0ODw+j2XDkCpavMMBihDKUkYnVOfRtyeKFWZnjDx05Unj0GEw/vA9D71//fhf4AiOHhoaAmMaNS/RV+oJ44mKj4aKYafMr7I26X/2XP/+5tLQUSPGlDdrr6+uDQ0NtNIuahauZz+M6T+fTgXZgbSZMg4KC8vPzYLQxX5ZPE7O8vBQsVqTX648dP9nU2JiSnNzT2wfqg0JvaWnWaTQBQUHf/f7301KSITHBUmxpLkIZZYTyOE7dxygCVuSCefNUqmAI0OJLl8LCwgd1WjA3dNSe3Z2wfCZkZoHZ6dG8OSoqauaMaTRsbpPLpOB3sOmJEyeXLF6UlZMDuZGdlUlzxhkG7YwTGWaZRKWDA2UspwxAE4Qc3iHMz+KSspLSUrZheLYL54u6OjuLi4urLlfXVF9eee+9b7z2t7wpU/Py8uLjYvFU7rmJXwWbI0fo9VehXiNMwHlzZoWHhZaXFO/cvi0tIyMwIRBmCng5IjSssqJcqyXTFGVSWWVF5cmTp1gBGXDa1Nz82JNPtbe1t15pA6H19fV3dnVSL57kkLrOcxyJENQrBV9qNDo4C0XnL+AKQoGQBuEFcIK5NOe4p7cHAkKr1QQHh4xLTmmoqz166GAEhFFMtNFgGOjrW7Vq5aScbPr4jvMIz6DCI1dhZVIsUBQTHTVl2jSIJ/yqClJB2vZ2d8Pp7OhoV/f3Q1aOG5cskUorystYbEkuk8NUioqKBEa6urpgxu7es0c/qKO0bCFJuSwbn+sceQpPkY44xGsfbx9VSAhIHriDswBrwWQieRjp6Rm5uZPr6ur37d1Dw0tcP/+AR7/xWM7EnN7ePhgkPr6+1dXV4zPS6bw0kiDlqTIrj1EoTf4jIq25ufXiBTINCKalr59/bFwc+Bfrh5cJJwc4Kr50EfQCG1wsgbdjNhj0bS0tr/3tbympaZlZmREREbDZ1f19MA9Ad3bqLwH1ZGYcl2VtcGwk4ivW6weBF6ga/BUOKCyK1pYWeE2QHqXFxZPz8mNiY0ViMRQ9Pvyzn/8Mu75x4ydnTp9etHgJKHX/nn2zZ83E12nAxSNooKjwyFWY3oWNiLVt274dpn5sQoKXtw/8zvr6uuqqqnHJ4+AORhHHVELijOSwhBBGc3Pz2VOngkDIZvO+3TvT09OgHGA2HN6/P3FcslAkBI6aGupBmyCxpORkZpxS9oQiFjTU10Gk0KGeNlxu6bKlqampoFOaDMzbt3ffxEmTY6Oj3n3nnePHT1RVVRVfuLBo6dLVq1d0dnYdOXTw0MEja9eudkW5PAIeK+9m8bfC4yf37t2Tmz+ltbUFNAWzf9asglf/9tq//vFWcFgYx2bPzM6ZnDsZnigZXurlFRcbUzBjBpQspOH699/X6nR4DbRGRkevXbcWaKquqb3S0gLSDg0Pn0QHMjgnTuJ25KwNhq1YLGKTw+D5wBCDGQ8Traa6BobRylWr4L8rfX0VCq+lS5dOmTJ11szpMEjjYhWZWdl6o0EwTP3WiMEzl3NEKK3WpqbmK83NSUkkCRZsdejQofqGxseffKKjveOjDR/2dHVu3/zpqRPHSYhaJktLT4+IjNRqdcBId3ePxUwikpCzWCRQAOcVNJ+elpaVOQEe+qB+EIKTDViGAQCfgBxVWm24Y2dnJ75Cwk64rERaD4w21Hd3deH6sEN3794NywGq8qOPPsqYkEm2geZ/syQ6jqfPqz22P9R8I5nwep3u7KmT4zOzpFJpdnb2+PHpsAfjYqJhh8JlOnni1JkzZwYG+kGJAQGB1ZerLVYLyzSH2jl35vTaNffCY+ns6Pj4o485RF/rIQcNej28K4hUdpxKY6kCOPmwxo4cOtTX0xMUHBwTF08qOeyc9PT0goLpx4+dgF3R0NgEtbNrxw54cS3NzfesWMEO2fkjHeh1U/CYDKXt9TnQmfD/OtvbGhrqHnr4odiYaFYEBlKCPIXoXHffmvvuW1tTV7dl85b+/v777lsXER7a3dMHWjl+7Pi+ffuAaBg9WDP2gxb/Q5spvBUKi9V29OCB7p5um8UiEktsVhJ+joqPz586DXsZCjM4NAQ3amlpPXv2NBRUS3NT4aGD+OuCBfNfq60RCUULFy1OS0txtQK4TeAZhDL/hCVussoBdV8/DGYLndXNpcOgYdbg/7AgwZ7xsbEr7rnn7bff/t1LL0GBRMfEggHLy0qpWUqIMCQsDC6Wl8JLLBFpNBrwfmdXT3BIcHRUFIubsMxC2FhJSQmEhfn84uKSvXv2Xq4oB9n2+6tB5sGhYRs3fPjMD36YlpZ+cO+eadOnBfj7Q0xLxBKPrHpI8BjLs0oclxaGhAODwwCiR5hcFs3l0LgfAFiOiAz/+S9+duLk6V07d4JUJTTGQ05IggJgP544cuRk4VF4n/hmOPyq6BgQ4MqVKyEKwQ9W57EduyY5erJa01JTyPypwUFQ7slTp8HgMFEvnjsL7sYFjCYjO2KRjChN6NbBMwhl/i8Em7PJJrEWBfS4wpWc4579wCVnnAaFQr508SKg8M033gCOujo6Hnv8MRCgXm9MnzBB4e1dVV4+dfr0/Lz88IjwgAA/sC1U03W35tKaJUrXtqjISIhIo9EEN2HPnr27tm/j0UNTiGkachTwaFrDbe1Ffie74qjVao1Gm5iYoFT6Njc3aTUDpImJzc5qTEGz33j8cdjeMIzoAZzFaDJxudf7iK5pH6Q4wqA3mkgs2dtLofTxAQZt9Ph+NBd1JxEKp1BL45WwsSZkZh3u6zPoB339fGF7lpcWy2TyaVOn+vn59vT20pNRAZ0Qff1FXDERVpQIvItFxK9nhQp8Oip9NBd1JxHKhnixs/WAwEDgd+fO3e0dnf1q9YTsHHbGS6IEfIGEZCORGhnSY3YogqMCh6yFnYLQQ2kbc/+to5sKeCcRymJIsLSgvpxlOLZjhYUQppk5ObRK3ZFdBCuVBZOIQLgWo1yuo3kDaxHBypbwFp8e39sdaXWjBx5DqDMv1+76/Ys/7zpZpCkFJOUGykitHvD29jKZTexQjnatsFIcWTmOKNv1I5IcCdrOSYYsYMriWDZaXexyLq9/wtuTLe0xO5TF1my0NvrWs0Ptzu4vBBECfmdHu14/CLudFQmDxuBrwhIajtM5zu+6ayrb1fwy0gCFmnHsXjYnUsl7+MkSe9zP3786eMyXZ/FQIGXELIaLxMUnwHTt6uqih0WeMW5oJwm2wcR4cPVNp6lQfI8nnnvM9eQ6555xRrrbtL7TLJH6hoVH4AJGkkfmiaW610g4axHZ9sPhsDpPVjxwIwqeQSijJopTu1zhBZ99ZNeprb4MXRQeEQHRB1XkkWdjDjHHefrNOo+YyBhWK1/I0ntGTgQ3gmcQaqbhBubOR0RH6zQDIyAtMqxYR07P4bx7eXl5aiCQo+DD7pDXPNJXxrJ585ZBrS57IWmS6NlJY55BqJA25MILs8kEHTKoG5TRnijk+JceNzGHj9nn1DS0O+sweDa3MzihUJSYmNTZ2YFrsEx4R5Y7j7qYbkd1DLjO6jbOVR/UYQUwiiObNKg3m02uzGlcrrq65u+vv7Z8xcq4uDgOpQOPIIGBJ+OhWFh2dtb5oqKmpkatRkNtIb5eb5DJpBzn4DmSzczjsu5YeAEG5/METrzYJVKpTqfr7+sLDFKZnM0+XJam44WzGQNDkE43KCUJ0BxahEAcJJZ2zvxUXHbrls3dXV20awf5PPD73rvvevv6Lr9nuZimQRPLzHNi1JNHIFh/WmpyzsSc4ksXhSLhmXPnpuTnhYeHagY0VpudHd+zIB9pncFzUBBJzKMHnKybRfXlyz3dXRGRUeQs09luwIFSu6NDl41z1ZCAVSAgXEz8Ah7f0aqBpOLTtldzFi1OS00rPHJkQN2PZ+zr63/7X/8uKy195BuPxURHsU96UCNxPGvYsxyrKVPyK8rLP/tk44njx5ubmhISEyfmZHt7eYEQQEom6k1S3heC91mvPKYZAKnp6feuuXf9B+t7enpYQYKL5R3mvI3D2hI5+zEQFqdFKiQOT9LyBaQQDTxhMpr8AwKjoqIHBgZCwsICggJPnjxZUlJy+MD+b3776eXLltCxmFc7PHkKD56kUJpYzIuNiX7mme8FqoJLS4oP7t/X368GPZaXlixbvhx/gi/k4+Pt7+9rNBiFIhn+ZKedOkG8gSoVjRTzw8LDB8kB0TWaly2bdf/huLUPoP0zaC8Hq00gFEpJcihhZIWXV/7UaSqV6vSpkzKZDLYtGL+hpiY0Iry5pcVkIvWpjiYTUPfDtHIZAXgMoSzqw6QblM6l80WXLl7AMzY11gPRjfV1r/z1r6T2TyqdPXdeWGiIBezP548blyQRi/UGw6TEhPi42Ddee+3FF16YNWde/pQpOz//nAlK0i6Ex+iICEqHzuFRVNLOXyJa66qQy/rV6vPnL2i1WhgJ4JKzZ06BG+RyBeOeQZ0WJgS+emD/voULF6QkJzNUjvYo31sEu3OsJH729vZVlJeFRUT6BwScOXG8t6cXK7EZjUqlEgbWO2//Q93X561UTsrNr66pxYLqampAXGFh4ZCbXR0dIOGcrMxDBw8yqpHLZXxSUWpk1cIkqYJ27G290rZjxw6RSAIsM52mHxxUU4D/WlZ8KSY+EXvZ3nalt6dHJpfjrzFxcbgIzDISFeBx7Vabu37zCHjMU+LQKlQrE4s2m9LXb8q06R3tbeOzcyrLSo16fUpGho+PkkNb6sE3Bxb6+voO7d8rlkjwba/WVphc41LTcvOn9qsH/vbq6xfPn8fKa2pr1f1qUoBktohpYSRNw+NCaOKvkNHwBUgWyaCOTyvjEpOTcZfWlhZsAFBZUVqi7u+jrpEQBnJcQkJ2ds6JEydYGTeHGicWqyeL/jx3SEeb7bIkDhOF5ORxUVGR+/bujY6NhYisKiurKCmRyuWgRIFI2NbSEhQcMjE3D1+/cPYsVEdUTIy2vd1oNPj7+9e2NBtNpMKju6sbzNvd2QE3H1RcVVGO7YPcgAhW+vpm5UycODm3s6ODMQdu3d7ednj/XlbBBz4w0Zzm4JDQgKCgkNDQRYsWhYWGFhYeNRiNTBNanFmSngJPup4cJ+8ofZVYQNuV1oKCgsiIiOKSEugi0Gxx0TmQYXVVJZEMhHOtV1pbAoJUQrHockV5b3dXSnpGe3v7uTNn+vt6LSaTTqOpLCtLSk7Oys4W01O8lLQ0lljL+v35+PgcKzxae/myQCTq7+n2CwxqbWrkUfXIpTXG2IOY+IQglWrxkqXZWZlRkRGFx44HBAT6+nhzHUVmNpFAeNdpeaaCrc46gaiIiEcefXTb1q3p6enh4eGQiVLoolkz9+/b19vbU1Za1trUJJXLYDDBuKmvvgxWxeuujs5iywWdTmuhs6gVCuJ99nR1nT9zury0FPjlOoq+qILikBQ8KzlqIt3wWMDOoNez3vC+fv5TZswgpVABATMKZoQEB8vlcphuEO779u1PS0uNjo5mWtRjWXdO8GTEntmhZmJUC/PzJldVVeHp8/LyExPjfZVKLOmJJx5XKOQnTp1ubWkV0MqXmpqawsOHNQMD8A551Iz39w+AUNOo1ZoBtcEgYimSZsrCrhwFfNHLRymRiowGg8RHiQ0QSyUg2ukFMzPGZ8D78vPzzc2dDO2PbyqoToPqr29o2H/gELZ2QuYE2EwszkR7ATNyv8vMJtcDsfJdP1/f1atWbtm8dcuWLbFxcUBoTk5mfFx8d09v7qSJwin50BKQkga9Yd7cOQajiQbZiFVpJWfx3HNnz506dQLuoiMqzLE748Yci9U8Y+bsiTk5HNqsEtoJ9hNkIrYqIz0V+GKBAuYU6A1GbE1nV+eevfsLjxwel5zyyKMPx8VEc5zp17dexHmLcLvOlKBkIT3vu29dWUXF2TNntny26fixQlVwcHJyMnABd9Pb21ssFnt7e2VlTmB127pBPS3iJDMJ0lJTlixZxCxNjluDMJgHUPekBaPSB7eQy2RApYz2NmXES0/8de0dHaDo0rLy06dP01ahfL1BP2Xq1GVLl4DZb9OSGdwuhJIOEDZbYKD/LNV0GJUzZ87cs2fvzm1bT504DosdFk/OxElz585hwzaAXBAaLHszBSGptxF5eZH6RkeA3dkYj0M75rH0BTltaAl3trm5RT2gIbU0pNzLeujQ4Qvni0RiMbyJgf7+gjnzVqxcMW1KHosHOgrrbhvcLoTaaSdF5okDNRNzslKSk+bPnwsebG1ugUvaUF/38ccfw95urK+H3QOpN3POXF8fH9LGlmTAEsKkoo3nvB41dc0WeOUyqayhvh54B8tjb06dONHc3BwYFBQdEwuyhR7z8/ObNn26Klil9FFCs8MOs1JwdQi8Tavm3D6EusKRDBFkSolAmJOdRfKfcifNmlUwoNGQ6B6PX1ZRfuH8BWAKKnjj+vXesC6zsmEGqfv7z50+pdVqOCSI6UAoNujxb34rKSmpr19dVl4GdyglLT0pOQWmVXJKSnpaqpAoO4FIIlZ6E8OIdfTmOGWlmTaE8PhJpzvcLoSSUAUZKmClkTShq3RSRC3W4GCIUxUzXMIjwhYvXIBPdnR0Fp0+FRUb+/gTj5HGkhbLyZOnNBqtnbVwpGVeCoViSn4uNN7cObM+3rjp7MkTE3MmPvnkY6z1MCsDdWKNtHN17SiXduAUfMl+FyOA24VQRhGOfvXDAHMHBM5iJ5fHQhsKkCD0sqWLmS5m5+euiQUswc9xbEl9M9zFdcju7BLi0ONXzY/bM4fgOriLRqiR7hZmk4AqHBhSYrGIxqGJg2ikx/QSsYj21hDRIBNJbr7ufI3rbMF+B1dxFyFUQIGdqel0g8CdWMwKkmkrHrsN8heyw5HNzeWkpqbGJSbxnNW1LAR1Z7HJuasQqtXpYDBCazc2NkVHR8GJpPmINuaYs4kzpCeRySwmRSRWH2+fgMDA0tKSvj61v7/v3YBNzl2F0K7Ozs6O9vq6WqAsMysraVxieFgYbHhvhRcRlFYb1M6gTqcHq3fqjxw9fuL4sdLiSxKRSKPVAKGu0ySPV8p8KbgrEMoEH21Jxw0Jj2hra63+qFIilngrfRQKLzqSREyjIVbSlohIWCOwT1x4sYQpH2c12G2aKPQl4I4hlCpru6u8hUYoSJZZSmpqcHBIU1NTR0c76SPQ13eltZWd4ENlSWVyHq3YDg4JSUhMOn/urIkcRDvyVpg3cadWxOBOUqi7xGPhYZitoaGha9bcq9XqwLz9/X0w4MHmLDKELxgNBqVSCYc1PDxMpVK98EJ7ffVlO/s6HX9DFNf/TZZ3kOTVlCOeYzAC7ZaqVJLZExnpqRxnhgQfBoCzYyuzRvvJ0YhjTgJLCOU65nvdSbiTLO86IGMIYgngAPjjMpmUzTIibYhpfgfH0YPO4ZKb6aQVEKwjsZaNaboLupbeBSnhFBcGgNHIhpRS/A49AIFDHR7WR01AOr1JISnq6urxIQWFO2443QGEMsJkhxkDGk3V5eri4tK62pqWpiY9KdvisIYNbLSry6F0SQbHTFgzaTWEj3WTDoB/ggMQqFIljRuXlDQuc8L4sLAQl9dE43Uclns/CgJh9BDKhj5wqEfUrx5obGzYu/dA0dkzzc1NdtoKQwQjSCpraW66cuVKdFQ0MZWcJMxxZp0znUP6YwxoKquqdIM6P39/fz9/cpRkt124cOHY0SOQthGR0XPnzMrJyfH29ob0YN1heTT7ykrDqbcPs6NKoSyp8ezZovfefbezqwu0o1b3j0tOGZ+RkZyaEhAQUFNds2fP3v/3x/+nUgUlp6SER0TCrpfJ5WSIGW3bZraYmxubGhrq8clBvT4pMelHP/ohhEVtbV1jYyPphhEUFBefYNDpPv7o4083fbp67dr5c2ezeD5rNHBby+g4o4lQZnsfOlz4+9+9lDNp0vjwiOqqqmX33DN5Ug5QOTg4CFMpf0p+fn5eTW1dURFMzHOfbvxET2sRyTERDYZCX8XEJySNSy6YPWdKXm50dCQLyk2bOgXkXN/QePrM2R3btqWmpT/2xJMXL1740Xe/89wvX1i3dg1pJHqt6LhNyxw9hAKbpWXlv3j+uSXLl+NXeJkPPfxQYmICiAbWplAoAG8y2ZqTnTklPxciD379oI60EgRpCnh8oVgkp20E5SRFic25trPAHSuMjY2JjggPmz5t6oEDB3bs2B4fH//0D360+dNPp+TnJSTEX802/TrGQ28ECK6WllZIuhPHCrMnTvrpT35CEmyIxrBLJGSCJjEnhTwacheyvquBAQF2f1c1riOkxGSowJkz7cjBo0xNz+s54WGh961bl5/fuH79hv27d4klElb/4DJgb2uIbzSVkk0oEup1Ot/EpOampqKic9ExMT4+PlbSSoDPrE7SupIeo3OcTZc5bi4Ah8ZMXQ27XcY8zaixuMLV6oGBzs6uvXv3Xzx/fv7iJadOnGAnpleTJL6ORyA3AlAGOzwiOuYHP/xhURH00nugssSkpPSMjJCQED9fX18/XyFJFb96aOHe09J1EfbiumEOkKTtHZ11dXWNDQ3ni4raO7siIyOf/s530jPS8eaorZEzmgilDT0FcMwjIyMm5mTdu3r1qdNndmzftu3XLwId8UDtuOTwiIjAwMDgYFVggL+CTPuUkVYr9KSIpYdDs8MG0uv1GjJ0Ua3Vamtqa5saG6sqyzva2oRiCYyoBYsWf3NKXmJCPBsmNcpB0tFDKDk4o13WWP2Hv7/vooXzFsyf09PTC6MH0NrSUl9z+dKFIqghZi1yrnpKV3UJyxK3Oyo/OGQDQkNWrloVGhoWGxsdGhJK+uDZHT3eYGlZPZqteFMYVTvURmsEQaduPbi5AQH+sDrz8iazgcEmExkZQ3MWLGy6J0uJhknOIaNgpVza5xbbI5aIBVSDSSVi53BxGnPCTlhZxhIZXDnKY0lGD6F22uMb2HJvUsHMQ1odwoM9hNesh/otXhAcLaKuPevd7h6rp/3UiaTgXiuIb7cEGFU71EZP2ThupYzsp+uA90sZifgkm1DP412/BTRyQjMbaLkNl8O73cr96q1H4R7/p2AMoR6GMYR6GMYQ6mG4Mwi94wkztw9GF6H/oUh0hzGW9zCMIdTDMIZQD8MYQj0Mo4vQuyAR4XbDnaHQ/1SbiTPG8h6HMYR6GMYQ6mEYQ6iHYQyhHoYxhHoYxhDqYRhDqIdhDKEehjGEehjGEOphGEOoh2EMoR6GMYR6GMYQ6mG4qxHqSt/mOudeuVKUXJlfd1to9a5GKMctrczZxtbqeuduQyWDuxqhrlI4Z4dbVlXH5TobhbM2m3f6Ma+Bux2hHJJLbrGbSWW9c0SsIy/RNSThroK7GqFAmUarLSw8sXfvXq1WMzk3b8GCeSGqIDpdwMZGLN5tcFcjtKa27p//fLvw8OHM7JyQkJBNH390aP++NffdN2/ObJlMShtC3HVi9A4ni7GO9KxYhrQRpHXIHJqC/Mmnn61/970Aleqnzz2Xn5+LP9XV1X+ycdObr71aVlL85JNP+vn5skovPumeQXqOC2gd/eg0vBoO7liymKMBA+2/YqJdgNnYSjBy0fkLb/397329PQ898uiUKfmhoSE8irgJ4zPS09OOHTv+z7f+8c1vfuv+Bx6YPavA19eXlJQ5Bx3fWWxy7gaWt7GJmzwe0Fp1uXrDhx/W19dPmTJl4cKFQCWbI2JiFQh0A6ZPm5aakrJv/4Ed27bv3bP7/gcenJiTrVDIB/UGqUR8x22pO4xQ0KPZZBKLxZ1d3du2bf9o/frouLhfvvDLlORxFtrqliFITCtkHbMH+FyZXPbgA/cVFMx48823fvi97957/wPf/9535HK50WiUSG7jmN5bgTuJUFaZDZP9aOGxTRs3dXd3PfX0t5cvXUKbYIBs+e4jxK7OwLJaWTWyKijwN79+YcaM6R99+OHjjz1x/4MPzJxZ8H8aocCOWj3w73fe2b9nb8GcOf/93H8FqYKE1CQiIyrIuEC+q5syk7kgW6bBSE2NSAQNBn2VmTl+65ZtEKxF54q+98x3AwMC7uCiRrVFBm0naoZCYv1Zq6qq//rKK63NTT/6yY9nz5ppITNRHU0y3QuP3F+7elAz4x4iFdQqk0ofe+zR9IyM//3Ln7/33Wd+/ONnx4/PEJAiUY6rGcyowajWy8O+kUikQKtQKDp4+MgH773v5+f3yquvRkdFkib+I3IiXWJhYk7WS7/73dYtW3//u5fnzJ+3atVKP1/fUav3csHoIRRUCUbt7+sDNiE0X/7t/yxdfs8Tj3+D55iVKnBNOf6ywMyvwcHBiPCw73zn26lpab998cWis0XP//x52Amj3Ftw9G7GWt2KxKL29o533nln1pw54FOmmlkrgZFRkqsFllRK6moNBsOM6VPj33v3ueee37x5y7e/9dQo+/ujWC9PZxrI5YqGhsaujo7vf/8ZMUUxo03SiomY98P2Fx4O3Fte0MbPgitt7bv37O3p6kqIjyNzAv5Ty7uFQgFUktFoiIuNiYqK+smzzy5aunzqlLzIiHCFl5dNrxfTNuqOQKcjrITv2d0DdC6NT1sP2mifHJNeP9jV3dPaeqW5paWyorL6chUEx9Pf+968eXN7evvEo2tIjWp5N4/Ps1qs/v5+v/r1iydPnDx27Njrr70OGQg5IOTzlUqlVCaDkS+RiAW0sSCZTCEQrlq90t/PD1/v6+vftm2bTqcbGNAMqNVanQ5OgdFkFggFpM5ZKAzw9/P29oIMffKJJ+LiYrAfctIFyzJqa+SMsh0K85wOMeNg5YsWL9Qb9OfOnX/qySe6urs62jvaOjo1Go3eaKJjEyyshRAJMNNh8QIyvc9YXlGFnZErFOFR0SHBwX5+vtgeH29vX18lnUkn+M1vfguuVwWr7NSjhab6j22RwVhVOzBAZx2S9jWRERFvvvb6smVL8/Mm85yjfVhHC5drNDioB8Ey2ygkJPgPv3/J1STTPWjPLITzFy4e2LP7lddfV8jJtuFNOrH3P1SG0vYVdgkNdjAhGRgYiNc9vb1MLzFwWfVMO7P5kqyJPYMbRxnj82RcqlTS0tIqkUpjYmI4rBkZ165wNi0aNRg9hNJuGDYyUY5DJpzU1jf87dXXIqOj8/NyB/V6GRnbY3MF31yK2xXiY30ZHX0aqFhkwSeQstFkAhXjdWhoqEAoqqurCyZRfTJszmQyQ1CM2ho5o9wig88jHT+hUrZs2bZ/377oqKhfvfirwMAAjvNk2L1K2eVcugxJZq7iBeuMYXd2cRbS2ctQ92mpyUuXLfv7m38PDgmOioiAIIZbOspdmUe3O6ONtGM8crSwpbnl57/4eWxMjFgitpjNUD6sjws+A3Lj0CC8i1VdQpPRKZOzrnFtdEYVMQnsZOaF6NFHHz558rRMItuydXtjY9O6dWsEoxtyHj2EsmClTCZvamy6XFV5+vRZuVwWFhoG3qSzeIXs3I31YeXQYArHgc2rvP//2/sO6LjKa90zvWpmNJpRL5Yl2ZYLYLl32dgGDJgSrukkNwmwkgAhZK278srNS+Pe9ULIu4CBSyAB1gsEVijJfQYXsLEDNu69F0mWXCRZZXrTlPf9/545HsuyPZKPZwycHTMZzZxz5vzf2f9u//73FnFMq6tD0SlWvtHn80MaqNSqZ3737OFDB25ZfFuh0/G1VUqALBQM4vXBB+/ft3f/ypUrP1m1Aop+0pSpNbW11VWV+fn5hBRXTtR2NU71aUkJEabpkoHahHR1dbe2th09enT3rp1tx1vzrNZx48aBVWuGD2da/utqh0JFwGiP9PXpdbrbb4esu3n/gYMffPC3N17/U2d7e3FpWVl5xfCaGkBcVFRkt9uYna/Xw7TE/3B6CBweDoGXvV6fy+Xq6mauUfvp0/v37e3uOuPu6akbPXratBm33X7HpEkToOIEDjcEwtfWU+JNyyOsWps2uaAGX/u//7d/6e195Hhr2+nTp4+3tHR0tH+5/gufzwd9wpiUrTUpxHQRVpoxHlPxTnV4Klar1ZZvW3L3kpLSUhj55WWlRqOROsmKpYHBoBEulLM3zGz+GGsSz6BUUClPMpKg5fEvkbiOz04qC8yscSrVhjPgXbLGn8yoUsNOoPwRPBU1a2ejE+WAGPpUp7rSC7ya49fWDhXtStEwSo9+8vpiUMhqA5+t6QSYopwUrFm6ksrcUT7e2bqioqBN+1NI9bO4ksPqT7lfRr4IERZQLAcPHgag4Uh4ZF0tZKsiRbm+wQHoqgY0RsG6eBwqiGLywWDIamXdFHN9axekqxpQFTehlDwNgglDJcnK5Lcyhw6aFMlGqSQEE2Ip5fTClVkWkZekqxpQHtNk3pEiZTYp0vQYRe+vdKH/wdJVDehXkWRAJSYZUIlJBlRi+moAShlKV5tCH5CuakD7uUNfATivckC/iiQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMWW2UKr5J746Yhd9K/9EBK2OL9yN+O+Tbu4KA9rsn1k1Swbp7CqlBXiFMxVZLIppKpSIai6WgZV2r+t0kb9kUo+5iwrmNngZL2eBQamhGHXzDobCStz3MWg11lUrlDwTUqZ6ginNbB53Lv8kWg6Fw2DDUTnZXENBEGidSHzP25BUC7zcXz1pTFI/H8+c/v/3hh38zGIxms4k1vDboNWqNTq81Gox6g16r1dpstmHDqix5ebg3/Km9jFagVwpQ3vGMtzVLdZMCuH2sZaKemp1mDVPwpsNRYDQYMDmCAUaRSCTKW61S87tYPNbb01NcXPytu+5qnDML36rVQ4flSgFKrfjwBiCe7uzs6Dizbt0/Dh48QL18sjnldTrdzJkz6uvrIXioyyBrGnSu+MYcf/75pU//5tdtJ7675K47Lke4DwXQs03I+TvevjjBGyEoAJ/b43G5XKdOnWxrbTty5GhnZ2cwFPJ7vfn5tmgsrtFqIUNxGHEBrnPx7nKpxsjUTUkQzn0MokpJV990Td5wNtnCMh6LY+IbDAb8rpB8nOw8sYMtjn/iiceWL1/x5zff6O468+2HHrTZrNSsiXqHp+uxi9MQORS/RKJQo9Fgjpzp6mltbTtwYP/hQ4ePNzd1nTnjLC622wvKysrmzm0sr6iw5FksVsuGDV++8vLL4BSxITfdMTQs5NaFDBqBWlcqki0QxcPEnsnpzwPvIxGgloAkVPA2i+xxKRVAM3WkQnxIAhdNgF7DadGiRRUVFX/642tKpeoHP3hEcbZ3xiAm01AApY6Qcd4d8h+fr1/20UfHDh8Oh8NWq7WqunrewoXDhg2rKC/TccKw+yLsf1remzMSCbNWfcGgXq+Psia7TMZqNOqLGqesvXyy5xdvHA9+ISlMEDMxgjf8QBUj1vzT5/NpNdqent44b4pOj59hy2yjZHM24mK1WoNvwbw6nXb2rJmhUPClF5Y2NIyfOnUyToOCGpQEGAqgnCv7cGd/+/v/w/Oc0zh33qOP2gsKCuz5RqORGIf3N46HQiGBI4EJDsQhyIqLS15cuvTxxx8vKyslDk2BAq5JnN/UlPpzA0AGSR9rJN3vAI4R+0XqCMjA5W+gx1taWv7juefMZnN5eamoCVN2B0OJOuBAbOETo9EQCYddbndZWTkG+OYbr9fXj7Tn5wu87XXm3VaHAii/LczTREtz86j60f/8z9/BQDCNwBpMdUajuHs82Biby1HODkmOKC4q/M2/Pf30r3/z5E9+8vgTP54xfapGrRb7yJ8/5UmKqVTq6uph9KNmk4nMb5FrMGOpvzweCb6i6+Csvy9f8dILz5dWVD7xxOOFhYV+fxC3R5Md4oXkjJBSjzCnwKEnTp46dPjIus/WuNyuWFOUiw6B7i1zcIaolDB/PR6v2+3etWNHU1Pz8OHVGG2MeyM0VCgiYgPOPgk+SEU4EoHF9y8/+9nHH3/80tIXPvzgg5kzZ15zzViYLHlm84DGSoJP9/KyUtbrmA8er/RD9FsKQZz78Z5e1+n2jn179679bG376dOLblm8+LbFYD0IGf7IGeJw1ehcvMcnLrens6N9/74Dx5qaTp446erprhkxYmT9aFwXgihd12U48YeklPjcEdhPan1ez2dr11ZWVrAuz9EEF0lqTNKUxsC/JMoqrh9wIqzCe+65e/bs2du2bVu9es0br/+pqLBofEMD5G9VZWVxcZHNaoEQVCmTbY2VKXtWSCmipFSBEI9EenpcZ7q7mpta9u/bAyjdLk9xael11137ve9/v6ioiCYNiW+B2XBRt8vd63Z3tHc0NR07dvQIQFSqlLA9iotKrh1/XUlJqc/rXbVy+dx515uMpih/igo+6zM0TocCqIpzCiZ1wOepHztu/969hw4dHjNmtMlkgtDEVCIjVPTq2DlcA+BDcplxQFVV5ciRI8DjLceP7961Z+fOncv+6+/4Ft4MpLHD6bRYLOa8PIPeADhoMKwRLe9wDlcSZpDH7Q4GA01HjuAVsrt25KjJ02aMGjWqrnY43IdwJOTzeXE/vb2u9o5OWHKd7e2n2093tLd3dXZg5tjsdkDfMGkyHCST2YzH5vV6t2za1Hq8BQO54YaFcKgwpdSij5cZDXHKgyC5J02Z+sp/vlxUXPLOW28PqxkOjjBxgnLHLQJ3PHkIuGTXbTaDlFzGKWnewWkBEGPxKOpH3Xnn7eEw2K27q6vb43Z5fX63y+V19fZGu8irwc9SO3Qwrlar0+l14GVc+7rxDbgTvU6HSe33+3fv3LH600/AZV6Pp49rduqLjpvBU4HxNmbsOKNpislkxnNiFkhfH3700MEDEBG4TmVV5cOPPjJ58qSy0tIY02xqYu0rCyj9ANht7rzGd955x5afj/EdPXp029atAb8fszUSjgALBeu0jbEDVGbMMwNArQZfY2BsRvNPMAagzzAH6Bz5BJ8B+MRgMqu1OiYuwZWsR3pfhDGnzx/w+X3tsIoCPh+ssVAwqNXrVQqlWqulxwm+Bnc7Covww3q9QcPtHiUHVOCeGzDC6UcOH25pOgaT2WyxjBg5csm99zbOnulwONS8czB3VQQYFSmjNVMaIqA0f2FVPPzoo7//7W/nzLt+5KhR9MAxfvAUsQaB0JfynePcCOjjvc1xmN/nwxzvi0bwynyveIyLSnaRGLeQ8Bi4Tc3jQNzABF54GHiERSUlBr0euIPRDEYjZ0ElfzaMp2CikbyOMbs9Ct4PBPzgWa/H6w/4MQPA7OXl5Y3z5tXV1Y0dO2Z49bD0huq8461S5E3R5r2CgNIUwN3Pn9e4d8+eVcuX2x2O0rIyu92eZ7GS4yF6dUJan3d6pXulXrziNfvdcXrEl3QauVVCWvM/LpSjhCAIEhlyEw8DPAzpCSsEU59NBZOJeWpWGyRsTe3w8rLyAkcBnEs8HrLbyHggH4E0IS4ragLingyRGXpwJIWp5rEf/XD69OmbN2/Zsmnjlo1fqrg1WFhUDEGHSY0pCLcPjKTXaZkM5ZOdHjv+L5aKOYG5IFLJJaUW6OwlkQiHYX4p8SdYjAUBIhHYP+CyOPskABBhjQM7n8fNfA14EBo1frO0vPzIoUOLFi+uqakdXT8SWi7fZoP9JD7Xft6q+JBEJkh/nIOKig0RUNEMBDh6vQ4m+swZ03y+7/a63J2dMGO6oE9DwRBUQ2+PC/oY/lw0FidHnEx0QNnddSY/3w7JCVCAeIx5BCpx5uE/QIVvIZfxz1lYBAECUepxe8Y3TMiz5OE5QRdBYkKC55mZ6ATHQQKYzCaf1/fMb59ZOP/6KVMmcwdXSNoJkMhC0o0d2sAvSZc15YU0EQPmysvLA3fACMd7sr1j5IGSvZOyxkm8Avpnf/f7OY1z6upqBeaNgHMppqfgl0yqEXy+bNmy7du2TZ0+A580HT3a2dnxve9915Zvo9+FwKVzBY4XTU9oRe7Wqsju4SscUbrmhZaVpKKhAJoecEvKRO6KshmnTt49CSDNuetlQtr80jINHnU6nVAOXH319fPw6EiIAnAuWBRCGfDp9Hood7WW+Q6JZCgEQ0jQ8xP4A8ZHJpMRsiCeiFFoI32pjhA/fxZLhbIEAWamEzkW8bNyQCWqxfMnV5JHFAKxK6AhVUDjFNd4hOTaWRSzHoKYzsWsZxfHxOUxIHEqiHxNh0G0UpS2n2YjGjBocP5NDg2NoQeYxYdMt8ijjgrxqwFxFE8XzmVzDB4mKGxN0kjimMGV3NiKQn1B8+BPfAwrIuWJJ7jBf1b+kCbD1Vh0lUsDfAgrDadHOWOqLxzmSAZeFWfvMP22Lxxa7E+XO+XTf3XAry54ER6I9Hh9FKKmSBpEIawgihiJFjWhRnYYvoKiE7jJBWnAOTF9TVjgj5U9DwgHCu+r+NPVpHniA94hLToQm/djFyaUIyyem8m4cpk5wpbLuQom4uNkWLAAKJOMzBi0WizcX1URTLTip+YihQuKgQ2aVPQkUycnFR5l1hrO5VMhKXNSEb+M0BRyCCjFLkNwaYSzco1H41WknSi0Go1FW5qbYW9ikBTh7+nuPnT48MyZ03t6esWlwHRKRlFh5PKIZ+bSkAtxlZASHeKlKMKb4UVyx6HchgUzUuZBSrAKGrUmFIbvHoEdrtMa3377nT27d9XWjaBpCE5xu3r/+u67zkJnbc1wOJMDRtUYRzMgYhneC9kYFFQl+UlhbHzOvJLBLNPnDFCuxJjnI6QtZbIxMINRcDodXo/vrx+8/+5f3jYYTeTg4xWsWlRa5vX5lj7/wk+eeqq0tBiqrN+Vk4FniMKMpzyeCq4fDIVY7AaaMBrFQ823WQVybRMJTcYr9bmb8gq2NkehaO6LKokHMd3ggO/fv//TT1Y3HTt65z/d3QVTvrODOBGjxbG3LL7tv/724WuvvvbAgw9UVlYIqbBAupfBA/sM60wUNA5YvWbtR8uW4fHgVDy2u5YsWXD9XA2PPAkp2yOTceVQhiotViuwa29v5ygkfD5fR2fngX37Dh065Ha7hw0btujWxXW1Ncs/Xs51AxsVOBoHOxyOB7797dWffvrvTz99x7fumjNnVoHd7vF6FcnleIFCcLGMpzzo9KlTa1d/SpYWfg3e7Y0L54u3mvl1cgYoOS3LP/poz57d8OX5EmkQI7EXFNTU1s2cPbuqskqj1YB52GRXpJZDlGz52u/3O5yOhTfcuGvnjj/+4T83bdo4Y8aMMWNGW61Wco2OH28Ns2teZGn6HCIFiP/isUE8gwEpZ4Bi8tbU1jgLC+c0NiqYXcJW8KEBDEYjNA/TVzyYSpkKSrZgdTbGoYcDGgjCDp02fXp19fDdu3Z+vOyj5R99zPxQjTrOl6TbjrfkWfIyXAE+az3T4vLljOtyTr4cwgiMBgN8oxF1I6J8eY9SDcCMnF9iZPpAc4FPeUg6yoFWRSMReE0GowEjj/ZFwdE33Xwzvm1v7/B5vSq1CnaYSq1e99mavDxLhivAFLpLOqZC/4SfQVEulZLTWRgJBru7u815eWq1ijua8WgCniIZg3EV2ecxFqsiT4nBqtexML1WxzOdmHMF48lg0JeWloKngSaeSueZrq4znbQOjFMuCWsiFT5JcI/tcsaVS0/JaDIBqmAwaLfbQ+EQDBY+lLMhFRZ+TrCFOZU6CQ3F1eN8oYkiImBnzH2eocTCMcxnj/R1dXWBv202m3ABw16MPwmpCGTySEoQ+ypyKAhspWCRoTDhmEg5zjSadCBozAOGr9JX6sUjA36/XgdW1pEtdck7SQa0xdD9ZQwql4Dm5eXpDUZYS0IqFUeSQDomrdvtKnA4oeGymSpNlFtAzXaHw+XqFTiUma8sXoQUXPjC3y8uKdHpdbFvFKAGvb6wsNDtcvFhKwa5AH4B4nYr/ILRY0ZfTqr8kCmXgMJqtFptzd3HmIZRDCLD7eIE9RQIBGAzDbjUcaUpl4DCVCosKtq+dUuMrWlkREwFx3j+gYq9GXAhCBza1dlRXl6euLAkGUJEPEPKJaAYKgwmDDsUCkOeSrUWCQcLZhZsW3Hvl7SQXZxyCSgALCoq5HkfIZvVGr1sP5qI55sb7Pn5lEmaTTSF3Lqe8NKdDgcZ51DPg8q8vggFgwGLFWQ5P0kkC5RLDoVyLyx0wM+JhCPk51z+NQEiDFuWx2S1ZnmyE+UyfAcPEoyk0+tDoWAsBo9bPaCSGXAZ/ZwPxfd8bSoQCBqNRr1ej1+4pJaXPIskl1Neo9FAI8Pj9vp8Cr60lDjvGIFC7imHUJmSCSxTQplcJU0/Hvasx+0uKSlVMBmSUKkGTrwRMx4k11o5LkAATI0Go9/n02q16UvKQ6Y4Szv1FhSM5TyckMT7GhTlElAaKiyntrY2nVbLFuwue/AszTEYhPEgXGCr3ZWmnJpNfDIWlxQfOXKYhyHZ1L78aypYpNUppHJGxH2l2aEcA4oBg5ug4iN8PVmCa2KOK5UwHgTmg8bhjH2DprzAk22glPpY3n3sfPZMJo6xWLIYU0/tT+YpCVBCQmpzGDQaGDIYZBvOTCYTZdEA3gFtWzHTRnJbNceAYiT5ADTCVuQ0Gm1/jZxIKJNbFpPjV4jw0RoJU+ICJSULPKjqdrvxqtOy0LJGo76Is3CF0m5zaYdSxizsUKDm8/nz8y+dkMVtHaoHQzYTfchy+cCfkJnwOw16PZwFcdPnN0gpEel0WrVSCc6iQMnFD6YNiol4WjI0cW/SrhQ8HjdMesr4FbJbOoIol4Y9vWGbwzQaH7PtL81HVIkgIfQXfCRq4/GYy+WC98XYMyUHvkFKiRZ8MD8NRmMgEBDrvlyEFBSR41oqLSchuUQKHYfr1NXWshoE5+47yhrl3rAHfzqcju6uM2IRDCElGhkn8igUBKSQYsOz7jmVtYKi58qK1kXBobR6fKHM9H5fiQIhEU+IpROEVI4U/eigLNlcKiUh5dHb7QXHmlswEtpEkn6YQnG23MA5y8gp/gS7si3zyczYWDAQsOXb1OqL1dxILu7z+ggClzl8M77iLMRsa6IKLK9WqWDQDcp/y7FSImYpcDh6u7r4ZpxBL6tRlIQUeigU9Hk8Nlu+Im0n5ICYRiEK+D4oSqOkWEkfT6RnoiO1+4Z9xa0xSpHM5H5yqZRAsD/BBdDvrt7evr7oUOujCXyDrQK2VzTaZzQZ02vfnb80z7aLRSJqgwGuFCxZcLea70Tn+6jDyUxVhVKVdhaOyVAS596wByexVJxQMBwO5eXlDfYKSj73yWWCqQCbyWwyc6Y7u3W3H8W5/dvV07Nzxy6dVosDY9HYsWPHKDZIGU7t7afX/eNzzrZ9eRbLddeOy/B+cmzY08Yh4BiPxWCTD+VCfGJq1Wq20zYUMprNVkueWOhkwNoweAZgyNOnTr+09MXjzU2sRAbfURrmNXxIenz43l9XrVhOJZ0aJk35/bO/zfB2cmyHkrBzOgrsDqfP66VMuWR9LZZnC7WeoOX15F7wJMclc+VYjQdeUiQciYDXTp06WVxSajKb0uf4+WKUhOPIEXULb7zhud89IyafJutw8ktH+D7nPIsVHDp79ix9xsIo956Sgu371OZZrSEuv+jDhOhUXopEexPqOBKOmM15/TYYnD/rk5NDo5k+bdqqcdfs3blDSDldSW3GxQgeqtfjnjmncdLEiZkP56oAVM9zcjxuN01VgYu5DG0VVvYqqZFjXq+3rLw8k01aOD4WjY4dO3rBwoWtzU34aYGK99EqCq7GC54C9HkLFtC+iAwpx4Y9zUe48yUlpZ0d7QmKetDnmQWbKWkUZiPMb4/bVVRcLAbqhQuHlMTie/PnX//ZmjU7t27pdwBb74pEZs6ZO3PGdMVginPmnkPpXp2Fhc3HjvZxGUrl6TKkVCoN2wsTDPgrKsrTwyID2qH0CRn/lRUVjXPn7tu9m2c/M+KJVqzaRIHTueiWm6uqKhWDifXlUsunO38Wi4WVvuGAimZ5JtnZTIaypxKD9gAUhU4n4XiRWgPcm4ziFGBqMOgXLJj/+quvQiMmxBoofFt5/ZixC+bPU15gk/qFKPdLIAqe611TMxx2KN8AxjxI0dzhy/dxKooT42XuorFoPFnZM5aUD9y4iUTCFjhJ+bb0KX9hXx6XBIcKeIrV1cMe/dFjLz73f2C3JXgpMZwG23PRzTfjMVNZIp1Ol+Ggcpo5Eks67wDLnm/TqLVsI4heN6iAG489seKOwVAIw6Z6ihcncVGeDC/8/0033fDpqpXbt2wWUr78NePHT5zQQPc2qEHldK+nuG1WoSgoKFBr1P6A35xnFga1PkG1D5QKv99vZHWwjJn8dLqzj9fyslLYpAf371OrNX6fDw/15ltuhTiGX09Zu5mH/XObcMsevoLvUjCzgja6gD8gCINeSk4WJnB7LIPxXNMlLN7MbWxctXzFvj27IUmmzpw1b+4cdmVFcgWFKrNmctmrQobiHVsH0usgxajuNPs6w01tlFHDttx6HM7CDI2bfque4ETYWwtvumn71i2OwsJbb70132bjdRCSWylUV+d+eW6QCGJSUZxX6yYrD2QwGILBwDkrRWcpIRIdQLVqFanlT+greOIOu71f8JhfPKFUDsD0Insq+CY6g17X2Dhn5YrJUGtTp0xm8QFeJDMxyFpY2QOU4t6k06lCnZJtaWcKhTZ0Qp943B62+ZCX/SUjX6E4x8BP8Mx8rkni4pYijUaNuRkMha02a3oKGFlgqX1PAxOhT/vxy8pK77n3XlZ922IRnY7BLkllMUeFowkDMFmxFzjygkSBcLi17cS27TsPHzpssVnjiXh6lL4fiXidrUjPuQ9nhULB1hPsOsOrh1kseVR/i+ywS94bxZjVKtWdd9zWxwtQDX2YQz5zsEQ7NbknwtYeIDM7Ojs///yLDes3tLa2CnzTNhS9wEt4R2lU5zs5QiomRKzDKr5EiY8gfzdv3LhpwwarzTZhwoSp06aOHTNaazSGwmH9paxIeFl6vZ7XlIxfZgZE9gCl4g0s1BYO4/WL9RvefOPN5qammrq6GTNnmcwmVgO/pbnv4hVT+ATmHCrw3YywZFnZ0Y6OThihEyZOtOXbW48fX7784w/ff3/+DTd+5zsPlZYUX/LeeIUYXh2Y1UEeuKJ+hpRVDqUVRLxf9enqV156GXbSolsXAwh87vcHYELCOAfuelYYVI3D+cb3c0iUA4rkCqVAWU69PT2hUEjL6tzGq4cPH15T09LS8uWG9adPnfzxk0/U1dZe/N54zZEoz3jmpeZisYuUzLrEpYZ22hBIwfe/Y8AnT536y1tv59sLrmtooArYnMs0sJuA1ob1X1RWVvEUHR2mv47PREKKlpHxb+eOHfn2fBZ317AGAF1dXadPnsy321kpXa5eIDGqq6thlm7ZvOnlF1/615//3GazChS1Y+tI58wA4kd1WoV8sRj8ECiLHb94FAjAtbWd7O7qnt3YyJYY06rewX0Gc+3bs+fztZ8FAwGrLb+vL4LX3p7u6bNmU4FR2iXXdOxo5CCrixsJheAdFZWWjr3m2tKyMl7pIUDFiCGRrVbrjFmzP//Hus1btt54wwKygUQ0L6S+FYOMhvSjLHIoVzUAkXXfifaB6cRy9IlUb4CRo+qH19RSwLiPtZOI4Lzdu3Z2d3eD7yj6yypjzJgJsIiFxBKqOIvNei1L4WNKj21aSMAVxVVOtLaK1R8zdyKHRtkDVIwyOJ0O+MtQHeBHMkhTXTqUFGyP8yJBeoMBuMDaH1U/etOX631ery0///ChQxqtNi8vj9Ck06kGAa078XL6VPE5Bkx7enoifGMdACVtc6Wz7rPa5I/i5AUF9vKK8l07tsN+LiwqIlCIrcj4p6KMFIqHSYDDIF43b9oIKbln926oci0rI0iGDluhA2NSFWvhnBw0TUdH+87t23u7uyy8HC5BOeA6qISUVdcTsxjyvtDpvPnW2/73v/1m29bNk6ZMs9lsKZcmiQWpKRo5XmFFTp02vbm52evxTpg4qbaulnCnctYJvpqWEHvWpJaOW5qbd+3c4Xb1jhhVD7NUOOuJfl04VEitUILvFi6cf+LkiffffeeTlSumTZ9RWVUFUABEhJMi2VYmydGQBbDVxzc0iIvJoovdzzVkZYbU6u6urq1bNvd0d3e2n26YPOWpnz5VVVUppEnbKzrGrE55USE4Cuz333evTqN5/733Vq9aWVJaWlpWXlhcZIZ9bzafH9ONp4iwFlJWrajT2A7cUKi1o6OttbW7u6un6wwEx9333X/r4sXXjB2TtTEKWeZQMdwANnQ6Ch5+5Ptjx437v2++efTIEY/Hs2PrFpvd7iwqggY3m/PMZlavXZc08pVU41osW007jVkLgViss7Pz1MkTPV1duEiIp5/U1NY98NCDcxvnZDk5VMiy2cSt7ihtdaE/r5/XOHXK5OUrVn68bFlPT6/L1XNg7x54PnqjgXVR0PGmH3rWKZJ3wGBlspI7FmCQssZhgc7T7eFwSG80xlkfNm3dyJHz5y+45dZFZpOJBHHmxWkloewBSr24qB9PgvvhtNILNvynu+6cN7fx+PHWo8eO7t69BxaVy+WCNxn0B3weD54Bq96qZnETGAKU7h1j23BYrw4gXlZeAaFRN6KuoWHCiBF1RYVOsTg2hTWzNkYh21MeduJ5NWkVrHVqLD8f0z3/2mvH3XnH7VA5Lre7re3E8dY2TOeuM2d8Pi9cIDg/Ait8Z4DBBFHrcDicTlaWtbq6CgY869iiVvHmQ+IG26xuVyDKtmE/4CBFd5AUMQ6EhMW/hvHXDvZX0l3yK63QB76B7P/k15tkQCUmGVCJSQZUYpIBlZhkQCUmGVCJSQZUYpIBlZhkQCWm3ANKXaQVqeZWtCjEI3Vx6rctZr1SoF7cdplItrKinNu4WCWDPmcJUoKCN2iKfiOq4gDHY8eaPR4PawulUoVCoYqKCkeB/T+efxFe/L333K3X6/r6ohqNOp5sXZ6grjHnx1ZYJFBQ0cJJOBzu6Ojs7uk1m43DqqoAaDbRFHIIaCAYXLp06ScrVxQ4HFS/5pEf/PCOO27bsW1rWVlZKHSbwWhgnQNjVC0noeabDym/TBBr45zbVuVYU9Nrf/jj1q2bQyG2hPc/f/6vjXNmC9mNkuQuJVwQwsEgYPr5L35ZVlqiUqkLCuxmk+l3zz5jMBisVovAMzhCPHNeqaQWX3Glpv8uOdrVHuHdgt9+6y8rPlr26I8emzlrRnd3d21NTWoLxDcA0ATfLtcXiQyvHlZXV0tLRl6f/6233rHabA89eJ9Kqdyzd9/atev8fv+UyZPDfZFdO3c/+eTjVotFXG5L8O23eNVqtU0HD61ds6Zx/vz7778XgmJ0fX081edPELJXiTmXHErdPrbv3NV64kQsGh8zph4cuu6zNQUFBd956IH9+w/86he/bDveMmfe9e+8+27z0SPgtYcf/q7ZbE7fEiqGV890dXm9nvLKqheef76zs3Pa9BmLFt2UZ8m7zFYUg6VccqhCyVqo/fsvf+n3s+qM/+N//QIyNBqLUibtBx98eGj/vqV/eHX2rBlul/uRRx7t7e5msz5VEIRgZbpIxVL1Tp48GY/FX3tp6djrxp880fbZ6tV4aFBuWY7a55BDFZTD9NOf/aykpCQUDo0bM4b6Jar5Hq8znZ0l5RWTJ03UarRFRYXDqqt7ursgSGklKsJTnSA0dKlMeLB8KBRcuOiWX/3qF7v27P3hw9/f+OXGe+5eknl1C0koh3Yom68arXbSpIkjeHtksBLbMt/Xl2Cd6fqoLAircmNlGe9kgep1eoBO7daZfZrWCCTPYgGb19fXm0ym+pEj7A6n1+O90qlh51MOAWUGUCQcjvHULmZChkJG3p0KokCr0YwcNWr9urXvvffBfffds3vP3p3bt7GE/GCwQGHfuHHzqVOnpk2b5ix0aHhODk4vL6+ANjt85FAwFNp/8KDX1VtcXCR8cwphUZM5o8nM8hS5FQlrCXa+3+eLO534c+GC+du3bXvrzdc3fPF5UUmJRsNyyU1GAzD942uvbtu85bmXXiopKRIN0uKiwslTp636+KNIKHTyxElrfv6s2bOVvIW96ptgh8IRumvJkomTp1QNq6Q0HTAaZiusSLOZ7aobP/66Z3//7J49+8KRyISGa1955bV1a1YrlWqYpUvuvW/23HkV5eUkFri3GoOcfeqnP6morFq//ovyqmGPPflk4+yZ1Bg5m+PKGaCY2gvnz0v/hHLwvnXHbTodK57k8/kCgcDECeOB4O49e9Z/vq6qutpiMePPficKqdXjkuLixx/7Af5lbxjnUe6DIyIxz5JzLsnE461tT//q1xCBOq2mpZl5/T/+yVODagKbE7qKAFWlYk5UMbCkuGjBjTdt2bwJ5vq8BTc0zp3T0DD+khomJ8kN6XQVASqmwipT1cO//dD9dy+5C+6UItWAMhPqh2mWE3KuIkDFDZpiqjFPJdMLqeJUQo7SlQZFVxGgtG1WSBZXVokOeyyti00mMzq3oF9FgIJo/1o/TzH7SbOXQ1cXoF8DkgGVmGRAJSYZUIlJBlRikgGVmGRAJSYZUIlJBlRikgGVmGRAJab/D1xOQs/NImVMAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 6" align="bottom" width="75" height="244" border="0">
 1. Očistite zvolené miesto vpichu jedným z dodaných alkoholových tampónov.

 2. Nasaďte dodanú injekčnú ihlu na injekčnú striekačku.

 3. Zaveďte injekčnú ihlu do zvolenej žily. Ak ste použili na uľahčenie nájdenia žily tlakový obväz, pred začatím injekčného podávania OCTANATE ho musíte uvoľniť.

Do injekčnej striekačky nesmie vtiecť žiadna krv kvôli riziku tvorby fibrínových zrazenín.

 1. Pomaly vstreknite roztok do žily, nie rýchlejšie než 23 ml za minútu.


Ak používate na jednu liečbu viac než jednu injekčnú liekovku s práškom OCTANATE, môžete znova použiť rovnakú injekčnú ihlu a injekčnú striekačku. Zariadenie Mix2Vial™ je určené iba na jedno použitie.


Všetok nespotrebovaný roztok alebo materiál sa musí odstrániť podľa miestnych nariadení.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


 • Horúčka sa môže objaviť v zriedkavých prípadoch.

 • V zriedkavých prípadoch sa pozorovali hypersenzitívne alebo alergické reakcie u pacientov liečených s liekom s obsahom faktora VIII. Včasné príznaky alergických reakcií zahŕňajú:

pálenie alebo bodanie v mieste podania infúzie, triašku, návaly, vyrážku, bolesť hlavy, žihľavku (urtikáriu), nízky krvný tlak (hypotenziu), únavu (letargiu), pocit na vracanie (nauzeu), nepokoj, chvenie, dýchacie problémy, zvieranie na hrudníku, pocit pichania špendlíkmi (tŕpnutie), vracanie, sipot.

Ak máte skúsenosť s vyššie uvedenými príznakmi, informujte, prosím, o tom svojho lekára.

 • Táto precitlivenosť môže viesť k závažnej reakcie nazývanej anafylaxia, ktorá môže zahŕňať šok. Vo veľmi zriedkavom prípade anafylaktického šoku sa v liečbe uplatňujú lekárske postupy podľa odporúčaní pri šokovej terapii.

 • Ak trpíte hemofíliou typu A, môžu sa u vás rozvinúť inhibítory (neutralizujúce protilátky) proti faktoru VIII. V týchto zriedkavých prípadoch protilátky môže zastaviť správne fungovanie tohto lieku a krvácanie môže pokračovať. Aby sa kontrolovali tieto krvné inhibítory, bude potrebné pravidelne robiť krvné testy.


zriedkavé: u viac ako 1 z 10 000, ale menej ako u 1 z 1 000 pacientov

veľmi zriedkavé: u menej ako 1 z 10 000 pacientov, neznáme ( z dostupných údajov)


Ak OCTANATE nezastaví Vaše krvácanie, kontaktujte, prosím, špecializované centrum pre hemofíliu.


 • Inhibítory môžu zvyšovať riziko závažných alergických reakcií (anafylaktický šok).

 • Ak máte alergickú reakciu, musíte byť testovaný na prítomnosť inhibítora.


Pre informácie ohľadom vírusov a bezpečnosti pozri časť 2 (Buďte zvlášť opatrný pri používaní OCTANATE - Informácie o krvi a plazme použitej na výrobu OCTANATE).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať OCTANATE


Liek uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote 2 °C až 25 °C.

Nezmrazujte.

Liekovky uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte po dátume exspirácie vyznačenom na obale.

Octanate používajte ihneď po rozpustení a používajte ho jednorazovo.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo OCTANATE obsahuje, ako vyzerá a obsah balenia


OCTANATE sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


prášok: biely alebo bledožltý prášok alebo drobivá tuhá látka

Obsahuje tieto pomocné látky: nátriumcitrát, chlorid vápenatý, chlorid sodný a glycín

rozpúšťadlo: číry bezfarebný roztok (voda na injekciu)


Liečivo je ľudský koagulačný faktor VIII.


Dostupné sú tri veľkosti balenia, ktoré sa líšia množstvom ľudského koagulačného faktora VIII a rozpúšťadla:

 • 250 IU/liekovku: rozpustením s 5 ml dostanete 50 IU/ml

 • 500 IU/liekovku: rozpustením s 10 ml dostanete 50 IU/ml

 • 1000 IU/liekovku: rozpustením s 10 ml dostanete 100 IU/ml


OCTANATE je dostupný ako kombinované balenie obsahujúce 2 škatule, s práškom a rozpúšťadlom na prípravu injekčného roztoku, spojených priesvitným prúžkom.


Všetky balenia obsahujú tiež jednu injekčnú striekačku, jeden transferový set (Mix2Vial™),jednu injekčnú ihlu a dva alkoholové tampóny.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť na trhu.


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Octapharma Pharmazeutica Produktionsges.m.b.H

Oberlaaer Strasse 235

A-1100 Viedeň, Rakúsko


Výrobcovia

Octapharma Pharmazeutica Produktionsges.m.b.H

Oberlaaer Strasse 235

A-1100 Viedeň, Rakúsko


alebo


Octapharma S.A.S

70 – 72 Rue du Maréchal Foch

BP 33, F – 67381 Lingolsheim, Francúzsko


alebo


Octapharma AB

S – 112 75 Štokholm, Švédsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2013.


8OCTANATE 500 I.U.

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/07859


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


OCTANATE 250 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

OCTANATE 500 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

OCTANATE 1000 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


ľudský koagulačný faktor VIII


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivo:ľudský koagulačný faktor VIII


 • OCTANATE 250 sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok obsahujúci 250 IU* ľudského koagulačného faktora VIII v injekčnej liekovke. Tento liek obsahuje približne 50 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII, ak sa rozpustí v 5 ml vody na injekciu (Ph. Eur).

 • OCTANATE 500 sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok obsahujúci 500 IU ľudského koagulačného faktora VIII v injekčnej liekovke. Tento liek obsahuje približne 50 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII, ak sa rozpustí v 10 ml vody na injekciu (Ph. Eur).

 • OCTANATE 1000 sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok obsahujúci 1000 IU ľudského koagulačného faktora VIII v injekčnej liekovke. Tento liek obsahuje približne 100 IU/ml ľudského koagulačného faktora VIII, ak sa rozpustí v 10 ml vody na injekciu (Ph. Eur).


Priemerná špecifiká aktivita OCTANATE je ≥ 100 IU/mg proteínu.


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na dávku, t.j. je takmer bez sodíka pre 250 IU/liekovku. Tento liek obsahuje do 1,75 mmol (40 mg) sodíka na dávku pre 500 a 1000 IU/liekovku a 0,175 mmol (4 mg) sodíka na ml rekonštituovaného roztoku. Je potrebné vziať to do úvahy u pacientov s kontrolovanou sodíkovou diétou.


Pre úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


*Hodnota (IU) je stanovená s použitím chromogénneho stanovenia podľa Európskeho liekopisu.


3. LIEKOVÁ FORMA


OCTANATE sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Biely alebo opalizujúci žltý prášok alebo rozdrobená tuhá látka.

Rozpúšťadlo je číry bezfarebný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Liečba a prevencia krvácania u pacientov s :

 • hemofíliou typu A (vrodený nedostatok faktora VIII)

 • všetkými formami získaného nedostatku faktora VIII

 • hemofíliou s protilátkami proti faktoru VIII

Tento liek neobsahuje von Willebrandov faktor vo farmakologicky účinnom množstve, a preto sa neindikuje na von Willebrandovu chorobu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


4.2.1. Dávkovanie


Dávkovanie a dĺžka substitučnej liečby závisí od závažnosti nedostatku faktora VIII, od miesta a intenzity krvácania ako aj od klinického stavu pacienta.

Jedna jednotka aktivity faktora VIII je ekvivalentná množstvu faktora VIII v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.

Výpočet požadovanej dávky faktora VIII je založený na empirických skúsenostiach, ktoré ukázali, že

1 I.U. faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VIII v plazme o 1,5 - 2 %.


Požadovaná dávka sa stanoví na základe nasledovného vzorca:


Požadované jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora VIII (%) x 0,5


Podané množstvo a frekvencia aplikácie sa vždy orientujú podľa klinickej účinnosti individuálne.


V prípade nasledovných prípadov krvácania, aktivita faktora VIII nesmie klesnúť pod hladinu aktivity v plazme (v % normálnej) v zodpovedajúcom časovom období. nasledovnú tabuľku možno použiť ako návod dávkovania pri prípadoch krvácania a chirurgických zákrokoch:


Stupeň krvácania/ Typ chirurgického zákroku

Požadovaná hladina faktora VIII (%) (IU/dl)

Frekvencia dávok/ Dĺžka liečby (dni)

Krvácanie

Včasné štádium hemartrózy, krvácania do svalov alebo dutiny ústnej


Silnejšia hemartróza, krvácanie alebo hematóm do svalovŽivot ohrozujúce krvácanie


20 - 4030 - 6060 - 100

Opakovať každých 12 až 24 hodín. Najmenej 1 deň, pokým epizóda krvácania indikovaná bolesťou neustúpi alebo sa nezmierni.


Opakovaná infúzia každých 12 - 24 hodín počas 3-4 dní alebo dlhšie, pokým akútne postihnutie nevymizne.


Opakovaná infúzia každých 8 - 24 hodín, pokým hrozba nepominie.

Chirurgické zákroky

Malé zákroky, vrátanie extrakcie zubov

30 - 60

Každých 24 hodín, najmenej 1 deň, pokým nedôjde k zahojeniu.


Veľké chirurgické zákroky

80 - 100

(pred a pooperačne)

Opakovaná infúzia každých 8 - 24 hodín, pokým nedôjde k dostatočnému zahojeniu rany, potom sa pokračuje najmenej ďalších 7 dní na udržanie aktivity faktora VIII 30 % až 60 % (IU/dl)


Aby sa dosiahli požadované terapeutické plazmatické hladiny, môže byť potrebné podávať vyššie dávky lieku ako boli vypočítané. V prípade rozsiahlych chirurgických zákrokov je nevyhnutné starostlivé monitorovanie substitučnej liečby za pomoci koagulačnej analýzy (aktivita faktora VIII v plazme).


Pri dlhodobej profylaxii proti krvácaniu sa u pacientov so závažnou hemofíliou typu A indikujú dávky 20 - 40 IU OCTANATE na kg telesnej hmotnosti podávané trikrát za týždeň. Dávka sa upravuje podľa klinického stavu pacienta.


V klinickej štúdii, ktorej sa zúčastnilo 15 pacientov vo veku od 6 a menej rokov, sa nestanovil žiadny špeciálny režim dávkovania pre deti.


Spôsob podávania


Liek sa rozpustí podľa pokynov v časti 6.6 a podáva sa pomaly intravenózne. Odporúča sa nepodať viac ako 2 - 3 ml za minútu.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


- Podobne ako pri všetkých intravenóznych liekoch obsahujúcich proteíny, možné sú alergické reakcie typu precitlivenosti. Ak sa vyskytne alergická alebo anafylaktická reakcia, ihneď treba infúziu zastaviť. V prípade šoku sa začne so štandardnou protišokovou liečbou.


- Štandardné opatrenia na prevenciu infekcií pri použití liekov pripravených z ľudskej krvi zahŕňajú selekciu darcov, skríning individuálnych odberov a poolu plazmy na špecifické markery infekcie a do výrobného procesu sa zaraďujú účinné kroky na inaktiváciu/odstránenie vírusov. Napriek tomu, ak sa podávajú lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, možnosť prenosu infekcií nemožno úplne vylúčiť. Platí to najmä pre neznáme alebo vyvíjajúce sa vírusy a ostatné patogény.


 • Opatrenia sú účinné proti obaleným vírusom ako je HIV, HBV a HVC. Opatrenia môžu byť obmedzené proti neobaleným vírusom ako je HAV a parvovírus B19. Infekcie spôsobené parvovírusom B19 môžu byť závažné u gravidných žien (infekcia plodu) a u jedincov s imunodeficienciou alebo zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytická anémia).


 • Odporúča sa zvážiť vhodné očkovanie (hepatitída A a B) u pacientov, ktorí pravidelne dostávajú lieky s obsahom faktora VIII pripravené z ľudskej plazmy.


 • Vo veľkej miere sa odporúča, aby sa pri každom podaní Octanate zaznamenalo meno pacienta, názov a číslo šarže lieku kvôli zabezpečeniu informácie medzi pacientom a šaržou lieku.


4.5 Liekové a iné interakcie


Doposiaľ nie sú známe žiadne interakcie koncentrátu ľudského koagulačného faktoru VIII s inými liekmi. Napriek tomu sa OCTANATE nesmie kombinovať so žiadnymi liekmi počas podávania injekcie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Na základe zriedkavého výskytu hemofílie A u žien, skúsenosti s použitím faktora VIII počas gravidity a dojčenia nie sú dostupné. Reprodukčné štúdie s liekom OCTANATE u zvierat neprebehli. Preto sa liek má podávať gravidným alebo dojčiacim ženám len v prísne indikovaných prípadoch.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


 • Reakcie precitlivenosti alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie alebo bodanie v mieste podania injekcie, triašku, sčervenanie, generalizovanú žihľavku, bolesť hlavy, vyrážky, hypotenziu, letargiu, nauzeu, nepokoj, tachykardiu, tieseň na hrudníku, tŕpnutie, vracanie, sipot) sa pozorovali menej často a vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu progredovať do ťažkej anafylaxie (vrátane šoku). V prípade anafylaktického šoku sa použije protišiková terapia. Mierne alergické reakcie možno kontrolovať podaním glukokortikoidov a/alebo antihistaminík.


 • V zriedkavých prípadoch sa môže objaviť horúčka.


 • U pacientov trpiacich hemofíliou typu A sa môžu rozvinúť inhibítory (neutralizujúce protilátky) faktora VIII. V týchto zriedkavých prípadoch protilátky môžu zastaviť správne pôsobenie lieku a krvácanie môže pokračovať. Doposiaľ nie sú dostupné výsledky z kontrolovaných štúdií s podávaním OCTANATE u predtým neliečených pacientov (PUP). Rozvoj inhibítorov u týchto pacientov je preto potrebné monitorovať vhodným testom (Bethesda test). Liečba takýchto pacientov vyžaduje odbornú spôsobilosť špecializovaného centra pre hemofíliu.


Trieda orgánových systémov


Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

reakcie precitlivenosti


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

horúčka


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

protilátky proti faktoru VIII v krvi


zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)


Pre informácie o vírusovej bezpečnosti pozri časť 4.4.


4.9 Predávkovanie


Nezaznamenali sa žiadne prípady predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Famakoterapeutická skupina: antihemoragikum, ľudský koagulačný faktor VIII

ATC kód: B02BD02


Komplex faktor VIII/von Willebrandovho faktora sa skladá z dvoch molekúl (FVIII a vWF) s rozdielnymi fyziologickými funkciami. FVIII je zodpovedný za koagulačnú aktivitu. Ako kofaktor pre faktor IX akceleruje konverziu faktora X na aktivovaný faktor X. Aktivovaný faktor X konvertuje protrombín na trombín. Trombín ďalej konvertuje fibrinogén na fibrín a môžu sa tvoriť krvné zrazeniny. Hemofília typu A je s pohlavím spojená dedičná porucha krvnej koagulácie v dôsledku znížených hladín faktora VIII:C, výsledkom čoho je výdatné krvácanie do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, ako aj spontánne krvácanie alebo ako dôsledok nehody, alebo pri chirurgickom zákroku po úraze. Ak sa substitučnou liečbou plazmatické hladiny faktora VIII zvýšia, týmto dôjde ku korekcii nedostatku faktora a ku korekcii sklonu ku krvácaniu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Ľudský plazmatický koagulačný faktor VIII ( z koncentrátu) je normálnou zložkou ľudskej plazmy a pôsobí ako endogénny faktor VIII. Po injekčnom podaní lieku približne dve tretiny až tri štvrtiny faktora VIII ostávajú v obehu. Hladina plazmatickej aktivity faktora VIII sa dosahuje v rozmedzí

80 % - 120 % predpokladanej aktivity faktora VIII.

Aktivita plazmatického faktora VIII klesá bi-fázovo exponenciálne. V iniciálnej fáze sa distribúcia medzi intravaskulárnymi časťami a ostatnými kompartmentmi (telové tekutiny) dosahuje s plazmatickým polčasom 3 až 6 hodín. V nasledovnej pomalšej fáze (ktorá pravdepodobne odráža spotrebu faktora VIII) polčas varíruje medzi 8 - 20 hodinami, s priemerom 12 hodín. To zodpovedá skutočnému biologickému polčasu.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Toxikologické údaje dostupné z použitia tri-n-butylfosfátu (TNBP) a polysorbátu 80 (tween 80), solvent/detergentných látok použitých pri SD metóde na inaktiváciu vírusov počas výroby OCTANATE, hoci sú obmedzené pre najnovšie potreby, predpokladajú, že nežiaduce účinky sú nepravdepodobné pri predpokladanej expozícii u ľudí. Pravidelné dávky podané mnohokrát podľa odporúčaného dávkovania pre ľudí na kilogram telesnej hmotnosti týchto reagentov neukázali žiadne toxické účinky u laboratórnych zvierat. Pri podávaní obidvoch substancií sa nepozoroval žiadny mutagénny potenciál.

Faktor VIII (koncentrovaný) je normálnou zložkou ľudskej plazmy a pôsobí ako endogénny faktor VIII a pôsobí rovnako ako endogénny faktor VIII. Jedna dávka na stanovenie toxicity nie je relevantná; vyššie dávky poukazujú na predávkovanie.

Rovnaké dávky v pravidelných intervaloch podľa odporúčaných humánnych dávok na kilogram telesnej hmotnosti nepreukázali žiadny toxický účinok u laboratórnych zvierat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


prášok:

 • nátriumcitrát

 • chlorid vápenatý

 • chlorid sodný

 • glycín


rozpúšťadlo

 • voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Kvôli nedostatku štúdií na kompatibilitu sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

Použiť sa môžu len schválené injekčné/infúzne súpravy, keďže sa zaznamenalo zlyhanie liečby kvôli adsorpcii ľudského koagulačného faktora VIII na vnútorný povrch niektorého injekčného/infúzneho materiálu.


Pozri tiež časť 4.5 Liekové a iné interakcie.


6.3 Čas použiteľnosti


Čas použiteľnosti OCTANATE je 2 roky za podmienok uchovávania pri teplote 2 °C až 25 °C, chránené pred svetlom.

Rekonštituovaný roztok sa musí ihneď použiť.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


OCTANATE uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nezmrazujte.

Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.


Pre podmienky uchovávania rekonštituovaného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Typ obalového materiálu:

 • prášok: injekčná liekovka (sklenená, typ I), gumová zátka, hliníková pertľa a polypropylénový uzáver.

 • rozpúšťadlo: injekčná liekovka (sklenená, typ I), gumová zátka, hliníková pertľa a polypropylénový uzáver.

 • príslušenstvo: jednorazová injekčná striekačka, transferový set (Mix2vial™), injekčná ihla, 2 alkoholové tampóny


Dostupné veľkosti balenia sa líšia v množstve ľudského koagulačného faktora VIII/rozpúšťadla:

250 IU/liekovku: rekonštitúcia s 5 ml

500 IU/liekovku: rekonštitúcia s 10 ml

1000 IU/liekovku: rekonštitúcia s 10 ml


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na zaobchádzania s liekom


Návod na domácu liečbu

 • Prečítajte si, prosím, celý tento návod a postupujte pozorne podľa neho!

 • Nepoužívajte OCTANATE po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.

 • Počas postupu uvedeného nižšie sa musí zachovávať sterilita.

 • Roztok v injekčnej striekačke musí byť číry alebo mierne perleťovo ligotavý. Nevstrekujte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.

 • Pripravený roztok okamžite spotrebujte, aby sa zabránilo bakteriálnej kontaminácii.

 • Použite iba priloženú injekčnú súpravu. Použitie iného injekčného/infúzneho vybavenia môže spôsobiť ďalšie riziká a zlyhanie liečby.


Pokyny na prípravu roztoku:


 1. Nepoužívajte liek vybratý priamo z chladničky. Rozpúšťadlo a prášok v uzatvorených injekčných liekovkách nechajte zohriať na teplotu miestnosti.

 2. Odstráňte vyklápacie viečka z oboch injekčných liekoviek a vyčistite gumenné zátky jedným z dodaných alkoholových tampónov.

 3. Zariadenie Mix2vial™ je zobrazené na obrázku 1. Položte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite zariadenie Mix2Vial™ a prevráťte ho hore dnom. Umiestnite modrú časť zariadenia Mix2Vial™ na hornú časť injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obrázky 2 a 3).

Obr. 3

Obr. 2

Rozpúšťadlo

Rozpúšťadlo

Obr. 1

adaptér pre rozpúšťadlo (modrý)

integrovaný filter

adaptér pre prášok (transparentný)


 1. Obr. 4

  Prášok

  Rozpúšťadlo

  Položte injekčnú liekovku s práškom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s pripojeným zariadením Mix2Vial™ a prevráťte ju hore dnom. Umiestnite transparentnú časť na hornú časť injekčnej liekovky s práškom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obr. 4). Rozpúšťadlo pretečie automaticky do injekčnej liekovky s práškom.

 1. Obr.5

  Prášok

  Rozpúšťadlo

  S obomi injekčnými liekovkami stále pripojenými jemne premiešajte injekčnú liekovku s práškom, až kým sa liek nerozpustí.

Rozpustenie sa dokončí pri teplote miestnosti do 10 minút. Počas prípravy môže dôjsť k miernemu speneniu. Rozskrutkujte zariadenie Mix2Vial™ na dve časti (obr. 5). Spenenie zmizne.


Zlikvidujte prázdnu injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s modrou časťou zariadenia Mix2Vial™.
Pokyny na podanie injekcie:


Pred podaním a počas podávania injekcie treba ako bezpečnostné opatrenia zmerať váš pulz. Ak sa u vás zaznamená zrýchlený pulz, znížte rýchlosť injekcie alebo nakrátko prerušte podávanie.


 1. Nasaďte injekčnú striekačku na transparentnú časť zariadenia Mix2Vial™. Otočte injekčnú liekovku hore dnom a natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. 6).

Roztok v injekčnej striekačke musí byť číry alebo mierne perleťovo ligotavý.

Po prenesení roztoku pevne podržte piest injekčnej striekačky (držte ho smerom nadol) a odstráňte injekčnú striekačku zo zariadenia Mix2Vial™ (obr. 7). Zlikvidujte zariadenie Mix2Vial™ a prázdnu injekčnú liekovku.

Obr. 7

Obr. 6

Prášok

Prášok


 1. Očistite zvolené miesto vpichu jedným z dodaných alkoholových tampónov.

 2. Nasaďte dodanú injekčnú ihlu na injekčnú striekačku.

 3. Zaveďte injekčnú ihlu do zvolenej žily. Ak ste použili na uľahčenie nájdenia žily tlakový obväz, pred začatím injekčného podávania OCTANATE ho musíte uvoľniť.

Do injekčnej striekačky nesmie vtiecť žiadna krv kvôli riziku tvorby fibrínových zrazenín.

 1. Pomaly vstreknite roztok do žily, nie rýchlejšie než 23 ml za minútu.


Ak používate na jednu liečbu viac než jednu injekčnú liekovku s práškom OCTANATE, môžete znova použiť rovnakú injekčnú ihlu a injekčnú striekačku. Zariadenie Mix2Vial™ je určené iba na jedno použitie.


Všetok nespotrebovaný roztok alebo materiál sa musí odstrániť podľa miestnych nariadení.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Octapharma Pharmazeutica Produktionsges.m.b.H

Oberlaaer Strasse 235

A-1100 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


OCTANATE 250 IU: 16/0016/00-S

OCTANATE 500 IU: 16/0017/00-S

OCTANATE 1000 IU: 16/0018/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


07. 03. 2000/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Január 20138


OCTANATE 500 I.U.