+ ipil.sk

OCTANINE F 250 I.U.Príbalový leták

Príloha č. 2 k Rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. Z-0728/2003, Z-0729/2003, Z-0730/2003


Písomná informácia pre používateľa


OCTANINE F 250 I.U./500 I.U./1000 I.U.

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H

Viedeň, Rakúsko


Zloženie lieku


Kvalitatívne zloženie

Factor coagulationis IX humanus


Kvantitatívne zloženie


- Factor coagulationis IX humanus (ľudský koagulačný faktor IX) 250 I.U. heparinum 25 I.U.

(1 liekovka zodpovedá max. 2 mg proteínov), voda na injekciu Ph. Eur. 5 ml

Po rozpustení roztok obsahuje približne 50 I.U. faktora IX/ml *


- Factor coagulationis IX humanus (ľudský koagulačný faktor IX) 500 I.U., heparinum 50 I.U.

(1 liekovka zodpovedá max. 4 mg proteínov), voda na injekciu Ph. Eur. 5 ml

Po rozpustení roztok obsahuje približne 100 I.U. faktora IX/ml *


- Factor coagulationis IX humanus (ľudský koagulačný faktor IX) 1000 I.U., heparinum 100 I.U.

(1 liekovka zodpovedá max. 8 mg proteínov), voda na injekciu Ph. Eur. 10 ml

Po rozpustení roztok obsahuje približne 100 I.U. faktora IX/ml *


* zodpovedá súčasným štandardom WHO


Špecifická aktivita lieku OCTANINE F je približne 100 IU/mg proteínu.


Pomocné látky:

Heparinum (heparín), natrii chloridum (chlorid sodný), natrii citras dihydricus (dihydrát citónanu sodného), arginini hydrochloridum (arginíniumchlorid), lysini hydrochloridum (lysininiumchlorid), aqua pro iniectione (voda na injekciu).

OCTANINE F neobsahuje žiadne antimikrobiálne ani konzervačné látky.


Farmakoterapeutická skupina

Antihemoragikum; ľudský koagulačný faktor IX


Charakteristika

Faktor IX je glykoproteín s jedným reťazcom a molekulovou hmotnosťou približne 68,000 Daltonov. Tento koagulačný faktor je závislý na vitamíne K a syntetizuje sa v pečeni.

Hemofília typu B je dedičná porucha krvnej zrážanlivosti v dôsledku zníženia hladiny faktora IX, čoho výsledkom je nadmerné krvácanie do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov a môže byť spontánne, v dôsledku poranenia alebo chirurgického zákroku. Substitučnou terapiou sa plazmatická hladina faktora IX zvyšuje, čím dochádza ku korekcii nedostatku faktora a korekcii výskytu krvácania.


Indikácie

Liečba a prevencia krvácania u pacientov s hemofíliou typu B (vrodený nedostatok faktora IX).


Kontraindikácie

OCTANINE F sa nesmie používať u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo pomocné látky obsiahnuté v tomto lieku a u pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytla alergia vyvolaná redukciou trombocytov (heparínom navodená trombocytopénia typu II).


Gravidita a laktácia

Liek sa môže podávať gravidným alebo dojčiacim ženám len v prísne indikovaných prípadoch.


Nežiaduce účinky

Hypersenzitívne a alergické reakcie (patria sem angioedém, pocit pálenia a pichania v mieste infekcie, triaška, sčervenanie, generalizovaná urtikária, bolesť hlavy, žihľavka, hypotenzia, letargia, nauzea, nepokoj, tachykardia, pocit tiesne na hrudníku, tŕpnutie, dávenie, dýchavičnosť) sa nevyskytujú často u pacientov liečených preparátmi obsahujúcimi faktor IX. V niektorých prípadoch tieto reakcie môžu progredovať do ťažkej anafylaxie a vyskytujú sa v priamom spojení s rozvojom inhibítorov proti faktoru IX.

Pri výskyte týchto symptómov treba ihneď prerušiť podávanie lieku. Liečba závisí od pôvodu a závažnosti reakcie.

U pacientov s hemofíliou môže dôjsť k vzniku protilátok (inhibítorov) proti faktoru IX. Keďže nie sú vyhodnotené výsledky klinických štúdií s podávaním OCTANINE F u predtým neliečených pacientov, treba sledovať vznik protilátok u týchto pacientov vhodným testom (Bethesda test).

Nefrotický syndróm sa zaznamenal po pokusoch indukcie imunotolerancie u pacientov s hemofíliou typu B s inhibítormi faktora IX a u pacientov, ktorí mali v minulosti alergickú reakciu.

V ojedinelých prípadoch sa zaznamenalo zvýšenie teploty.

Existuje potenciálne riziko tromboembolických príhod po podaní prípravkov faktora IX s nízkou čistotou. Použitie takýchto prípravkov býva sprevádzané vznikom infarktu myokardu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy a pľúcnej embólie. Použitie prípravkov s vysokou čistotou ako je OCTANINE F je len výnimočne spojené s vyššie uvedenými nežiaducimi účinkami.

Kvôli obsahu heparínu v tomto lieku sa môže ojedinele objaviť alergia navodená poklesom krvných doštičiek pod 100.000/μlalebo poklesom o 50% oproti pôvodnej hodnote (trombocytopénia typu II). U pacientov, ktorí nemali v minulosti alergiu na heparín, sa pokles trombocytov môže dostaviť 6-14 dní po zahájení liečby. U pacientov s potvrdenou precitlivenosťou na heparín sa toto zníženie môže prejaviť o niekoľko hodín po zahájení terapie.

Závažný pokles počtu krvných doštičiek môže byť sprevádzaný arteriálnou alebo venóznou trombózu, tromboembóliou, závažnými poruchami zrážania (konzumpčná koagulopatia), nekrózou kože v mieste aplikácie injekcie, krvácaním ako po uštipnutí hmyzom (bodkovité krvácanie), purpurou a térovitou stolicu. Môže sa vyskytnúť znížený antikoagulačný účinok heparínu (tolerancia heparínu).

U týchto pacientov s alergickými reakciami sa treba vyvarovať podávaniu akýchkoľvek prípravkov obsahujúcich heparín aj v budúcnosti. Kvôli zriedkavo sa vyskytujúcemu heparínom navodenému indukčnému efektu na krvné doštičky sa odporúča u týchto pacientov starostlivo sledovať počet krvných doštičiek, zvlášť na začiatku liečby.


O každom nežiaducom účinku informujte lekára alebo lekárnika.


Interakcie

Nie sú známe interakcie medzi humánnym koagulačným faktorom IX a inými liekmi. OCTANINE F sa do injekcie nesmie kombinovať so žiadnymi liekmi.


Dávkovanie

Dávkovanie

Liečba sa zahajuje pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou hemofílie.

Dávkovanie a dĺžka substitučnej terapie závisia od závažnosti nedostatku faktora IX, od miesta a intenzity krvácania a od klinického stavu pacienta.

Počet podaných jednotiek faktora IX sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré zodpovedajú štandardom WHO pre prípravky obsahujúce faktor IX. Plazmatická aktivita faktora IX sa vyjadruje v percentách (relatívna k normálnej humánnej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (relatívna k medzinárodným štandardom pre faktor IX v plazme).

Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX je ekvivalentná množstvu faktora IX v 1 ml normálnej ľudskej plazmy. Dávkovanie faktora IX je založené na základe empirických skúseností, ktoré ukázali, že po podaní 1 I.U. faktora IX na kg telesnej hmotnosti stúpne aktivita faktora IX v plazme o 1 %.


Odporúčané dávkovanie sa riadi podľa nasledovného vzorca:


Potrebné jednotky = telesná hmotnosť (kg) x potrebný vzostup faktora IX (%) (IE/dl) x 1


Veľkosť podanej dávky a interval medzi dávkami sa musia riadiť podľa klinickej účinnosti u každého jednotlivca individuálne. Prípravky obsahujúce faktor IX sa zriedkavo podávajú častejšie ako raz za deň.


Pri nasledujúcich typoch krvácania nesmie aktivita faktora IX klesnúť pod danú úroveň plazmatickej aktivity (% normálnej) v príslušnom intervale. V nasledovnej tabuľke je uvedené dávkovanie pri rôznom type krvácania a chirurgických zákrokov:


Stupeň krvácania

Typ chirurgického zákroku

Potrebná hla-dina faktora IX (%)

Interval medzi dávkami (hod)

Dĺžka liečby


Krvácanie:

Počiatočná hemartróza, krvácanie do svalov alebo v dutine ústnej

20 – 40

Každých 24 hodín. Najmenej 1 deň, pokiaľ sa predpokladá výskyt krvácania a nedosiahne sa odstránenie bolesti alebo vyliečenie

Závažná hemartróza, krvácanie do svalov alebo hematóm

30 – 60

Opakovaná infúzia každých 24 hodín počas 3-4 dní alebo aj dlhšie, pokým sa eliminuje bolesť alebo postihnutie

Život ohrozujúce krvácanie ako operácia hlavy, krku, závažné vnútrobrušné krvácanie.

60 - 100

Opakovaná infúzia každých 8 až 24 hodín, pokiaľ nepominie ohrozenie.Operácie:

Malé (vrátane extrakcie zubov)

30 - 60

Každých 24 hodín, najmenej 1 deň alebo pokiaľ sa nedosiahne vyliečenie.

Veľké

80 – 100

(pred/pooperačne)

Opakovaná infúzia každých 8-24 hodín, pokým sa nedosiahne adekvátne hojenie rán, potom terapia pokračuje najmenej 7 dní, pokiaľ sa dosiahne aktivita F IX 30-60% (I.U./dl)


V ojedinelých prípadoch sa môžu podať aj vyššie dávky od udávaných, zvlášť v prípade počiatočnej dávky.


V prípade rozsiahlych chirurgických zákrokov je nutné dodržať precízne monitorovanie substitučnej terapie na základe koagulačných analýz (aktivita plazmatického faktora IX).

Každý pacient môže mať inú odpoveď na faktor IX a môžu sa dosahovať rozdielne hladiny in vivo na obnovenie a rozdielne polčasy, preto hladinu faktora IX treba sledovať počas celej liečby a v prípade potreby upraviť dávkovanie alebo interval medzi dávkami.


Počas dlhodobej prevencie proti krvácaniu u pacientov so závažnou hemofíliou typu B sa podávajú dávky v rozsahu 20 až 30 IU faktora IX/kg telesnej hmotnosti dvakrát za týždeň. Dávkovanie sa upravuje podľa individuálnej odpovede. V niektorých prípadoch, zvlášť u mladých ľudí, sa môže interval medzi dávkami skrátiť alebo sa môžu dávky zvýšiť.

Liek sa musí s opatrnosťou podávať deťom do 6 rokov, lebo s podávaním faktora IX sú u tejto vekovej skupiny len obmedzené skúsenosti. Kvôli nedostatočným klinickým skúsenostiam to tiež platí pre pacientov, ktorí doposiaľ neboli liečení týmto liekom.

Pacientov treba monitorovať kvôli rozvoju protilátok proti faktoru IX. Ak sa nedosiahne očakávaná hladina plazmatického faktora IX alebo pri podávanej dávke krvácanie nie je dostatočne kontrolované, na stanovenie prítomnosti inhibítora faktora IX sa odporúča použiť vhodnú metódu (napr. Bethesda test). Ak je inhibítor prítomný v hladinách pod 10 jednotiek Bethesda (BU)/ml, podávanie koagulačného faktora môže inhibítor neutralizovať. U pacientov s vyššími hladinami inhibítora (nad 10 BU) alebo s vysokou odpoveďou v anamnéze, sa odporúča podanie (aktivovaných) koncentrátov protrombínového komplexu (PCC) alebo preparátov s aktivovaným faktorom VII (rF VIIa). Táto liečba môže prebiehať len pod dohľadom lekára so skúsenosťami s liečbou u pacientov s hemofíliou. Pozri tiež časť 4.4 Špeciálne upozornenia.

Spôsob podávania

Liek sa rozpustí podľa pokynov v nasledovnom odstavci a pomaly sa podáva intravenózne.

Odporúčaná maximálna rýchlosť je 2-3 ml/min.


Návod na prípravu roztoku:

1. Zohrejte rozpúšťadlo (voda na injekciu) a koncentrát uzavretý v injekčnej liekovke na

teplotu miestnosti. Túto teplotu treba dodržiavať počas celého procesu rozpúšťania.

Ak sa na zohrievanie používa vodný kúpeľ, treba dbať, aby nedošlo ku kontaktu vody

a vrchnáka alebo gumenej zátky. Teplota vodného kúpeľa nesmie presiahnuť 37°C.

2. Odstráňte vrchnák z liekovky s koncentrátom aj s vodou a gumovú zátku vyčistite

alkoholovým tampónom.

3. Odstráňte ochranný uzáver z kratšieho konca obojstrannej ihly bez toho, aby ste

sa jej dotkli. Potom prepichnite stred gumovej zátky liekovky s vodou ihlou vo vertikálnom smere.

Aby sa získala všetka tekutina z liekovky s vodou, ihla musí penetrovať gumovú zátku

tak, aby bol jej koniec viditeľný v liekovke.

4. Odstráňte ochranný kryt z dlhšieho konca obojstrannej ihly bez toho, aby ste sa jej

dotkli. Prevráťte liekovku s vodou smerom nadol nad liekovku s koncentrátom a ihlou

rýchlo prepichnite stred gumenej zátky tejto liekovky. Vákuum vo vnútri liekovky

s koncentrátom tiahne vodu z druhej liekovky.

5. Vytiahnite obojstrannú ihlu z prázdnej liekovky a liekovku s koncentrátom pomaly

otáčajte, pokým sa koncentrát úplne nerozpustí.

OCTANINE F sa pri teplote miestnosti rozpúšťa rýchlo na číry roztok. Pripravený roztok sa

musí ihneď použiť. Ak sa koncentrát úplne nerozpustí alebo sa vytvoria zrazeniny,

liek sa nesmie použiť. Pred podaním sa musí ešte raz pripravený roztok vizuálne

skontrolovať.


Aplikácia injekcie:

Kvôli bezpečnosti je potrebné pred podaním injekcie faktoru IX skontrolovať pulz pacienta.

Aj je značne zvýšený, rýchlosť podávania injekcie sa musí spomaliť alebo sa musí podávanie prerušiť.


1. Po rozpustení koncentrátu podľa predchádzajúceho návodu odstráňte ochranný uzáver

z filtračnej ihly a prepichnite gumovú zátku liekovky s koncentrátom.

2. Odstráňte vrchnák z filtračnej ihly a nasaďte ju na striekačku.

3. Otočte liekovku so striekačkou smerom nadol a natiahnite roztok do striekačky.

4. Dezinfikujte miesto aplikácie alkoholovým tampónom.

5. Vytiahnite filtračnú ihlu, nasaďte na striekačku motýlikovú infúznu ihlu a roztok podajte

intravenózne.

6. Injekčná rýchlosť je 2-3 ml/min.


Pacienti, ktorí musia dostať viac ako jednu liekovku OCTANINE F koncentrátu, môžu použiť tú istú infúznu ihlu a striekačku, ale filtračná ihla je len na jedno použitie.

Vždy používajte filtračnú ihlu na naťahovanie roztoku do striekačky.

Nespotrebovaný roztok ako aj zvyšný materiál odstráňte.


Špeciálne upozornenia

Pri používaní intravenóznych liekov obsahujúcich proteíny sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie typu alergie. Pacientov treba informovať o prvých príznakoch precitlivenosti ako sú žihľavka, generalizovaná urtikária, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť, hypotenzia a anafylaxia. Ak sa vyskytnú tieto symptómy, pacienta treba upozorniť, aby ihneď liek vysadil a kontaktoval lekára. V prípade šoku treba začať s okamžitou protišokovou liečbou.


Pri podávaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy nemožno úplne vylúčiť riziko prenosu infekcie. Platí to najmä pre patogény dosiaľ neznámeho pôvodu.

Riziko prenosu infekcie možno znížiť v nasledovných prípadoch:

  • selekcia darcov pod lekárskym dohľadom a skríning odberov na tri hlavné vírusy HIV, HCV, HBV.

  • testovanie poolu plazmy na HBsAg, anti-HCV a anti HIV 1/2 a HCV genómový materiál.

  • v rámci výrobného procesu sa používajú metódy na odstránenie/inaktiváciu aj neobalených vírusov ako je parvovírus B 19. Parvovírus B 19 môže vyvolať závažné reakcie u gravidných séro-negatívnych žien alebo u pacientov s imunodeficienciou.

U pacientov, ktorí dostávajú preparáty pripravené z ľudskej plazmy, sa odporúča vhodná vakcinácia (hepatitída skupiny A a B).

Tvorba protilátok, inhibítorov faktora IX, je známou komplikáciou v liečbe pacientov s hemofíliou typu B. Tieto inhibítory sú IgG imunoglobulíny priamo pôsobiace proti aktivite faktora IX a kvantifikujú sa ako Bethesda jednoty (BU) na ml plazmy.

Riziko rozvoja inhibítorov koreluje s predchádzajúcim podávaním preparátov obsahujúcich humánny koagulačný faktor IX. Pacientov liečených humánnym koagulačným faktorom IX treba starostlivo sledovať na rozvoj protilátok pomocou vhodných klinických skúšok a laboratórnych testov. Pozri tiež odstavec 4.8.

V literatúre sú známe údaje, podľa ktorých existuje vzťah medzi výskytom inhibítora faktoru IV a alergickými reakciami. Preto u pacientov, u ktorých sa vyskytli alergické reakcie, treba pozorne sledovať prítomnosť inhibítorov. Treba pamätať, že u pacientov s inhibítorom faktora IX je zvýšené riziko anafylaxie s následným odmietnutím faktora IX. Kvôli riziku alergických reakcií v prípade koncentrátov faktora IX, počiatočnú dávku faktora IX treba podať pod lekárskym dohľadom, aby sa v prípade výskytu alergickej reakcie mohli urobiť potrebné opatrenia.

Keďže použitie koncentrátov komplexu faktora IX bolo v minulosti spojené s rozvojom tromboembolických komplikácií (riziko krvácania je vyššie pri preparátoch s nízkou čistotou), podanie preparátov obsahujúcich faktor IX môže byť rizikové u pacientov s príznakmi fibrinolýzy a u pacientov s diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou (DIC). Kvôli potenciálnemu riziku tromboembolických komplikácií je potrebný lekársky dohľad na včasné zachytenie príznakov trombotickej a konzumpčnej koagulopatie a tiež vykonanie vhodných biologických testov, ak sa tento liek podáva pacientom s ochorením pečene, pacientom po operácií, novorodencom alebo pacientom s rizikom trombózy alebo DIC. V každej z týchto situácií treba zvážiť pomer prínosu z liečby liekom OCTANINE F a možným rizikom komplikácií.

V záujme pacientov sa odporúča, aby pri každom podaní lieku OCTANINE F sa zaznamenalo meno a číslo šarže lieku.


Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.


Predávkovanie

Nezaznamenali sa symptómy predávkovania s koagulačným faktorom IX.


Varovanie

Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.


Balenie

1 liekovka s práškom na injekciu 250 I.U./ 500 I.U. alebo 1000 I.U.

1 liekovka s rozpúšťadlom (5 ml/10 ml vody na injekciu Ph. Eur.)

Balenie tiež obsahuje:

1 striekačku, 2 alkoholové tampóny

1 prenosnú súpravu (1 obojstranná ihla a 1 filtračná ihla)

1 infúznu súpravu


Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote +2°C až +8 °C.

Nezmrazujte.

Uchovávanie v chladničke je obmedzené, v chladničke sa má uchovávať len liekovka s koncentrátom; priložená sada a voda na injekciu sa majú uchovávať pri teplote miestnosti.

Uschovávajte mimo dosahu detí.


Dátum poslednej revízie textu

September 2006


6OCTANINE F 250 I.U.

Súhrn údajov o lieku

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.    NÁZOV LIEKU

OCTANINE F 250 I.U./500 I.U./1000 I.U.

2.    KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Kvalitativně zloženie Factor coagulationis IX humanus

Kvantitativně zloženie

a)    Liečivo:

-    Factor coagulationis IX humanus 250 I.U.

voda na injekciu Ph. Eur. 5 ml voda na injekciu Ph. Eur. 5 ml voda na injekciu Ph. Eur. 10 ml


(1 liekovka zodpovedá max. 10 mg proteinov),

-    Factor coagulationis IX humanus 500 I.U.

(1 liekovka zodpovedá max. 20 mg proteinov),

-    Factor coagulationis IX humanus 1000 I.U.

(1 liekovka zodpovedá max. 40 mg proteinov),

b)    Špecifická aktivita: >25 I.U./ mg proteinu

3.    LIEKOVÁ FORMA

OCTANINE F sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Po rozpusteni v priloženom rozpúšťadle sa OCTANINE F aplikuje intravenózne.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

1/ Liečba a prevencia krvácania

-    u pacientov s hemofiliou typu B (vrodený nedostatok faktora IX)

-    ziskaný nedostatok faktora IX

2/ Liečba hemofilikov s protilátkami proti faktoru IX (inhibitory; pozri tiež odstavec 4.2.1.)

4.2 Dávkovavanie a spósob podávania

4.2.1 Dávkovanie

Dávkovanie a dížka substitučnej terapie závisia od závažnosti poruchy hemostatickej funkcie, od miesta a intenzity krvácania a od klinického stavu.

Jedna jednotka faktora IX je ekvivalentná množstvu faktora IX v 1 ml normálnej 1’udskej plazmy. Dávkovanie faktora IX je založené na empirických skúsenostiach ktoré ukázali, že po podani 1 I.U. faktora IX na kg telesnej hmotnosti stúpne aktivitu faktora IX v plazme o 0,8 %.

Odporúčané dávkovanie sa riadi podl’a nasledovného vzorca:

Počiatočná dávka:

Odporúčané jednotky (I.U. faktora IX) = telesná hmotnost’ (kg) x potrebný vzostup hladiny faktora IX (%) x 1,2

Doležité:

Vel’kost’ dávky a intervaly medzi dávkami sa musia riadiť podl’a klinickej účinnosti u každého jednotlivca individuálně.

Pri nasledujúcich typoch krvácania nesmie aktivita faktora IX klesnúť pod danú úroveň plazmatickej aktivity (% normálnej hodnoty) v príslušnom intervale:

Typ krvácania    Terapeuticky potrebná    DÍžka liečby

koncentrácia faktora IX

Mierne krvácanie: Krvácanie do kíbov.


30%


Najmenej 1 deň, podla závažnosti krvácania.


3-4 dni alebo pokým sa dosiahne primeraného zahojenia rán.


30 - 50%


50 - 75%


Velké krvácanie: Krvácanie do svalov. Extrakcia zubov.

Mierna trauma hlavy. Stredne závažné operácie. Krvácanie v ústnej dutine.

10-14 dní alebo pokým sa dosiahne potrebné zahojenie rán.


Život ohrozujúce krvácania:

Závažné operácie.

Krvácanie do zažívacieho traktu.

Vnútrolebečné, vnútrobrušné alebo vnútrohrudníkové krvácanie.

Zlomeniny.

V    ojedinelých prípadoch sa možu podat aj vyššie dávky od udávaných, zvášť v prípade počiatočnej dávky.

V    prípade rozsiahlych chirurgických zákrokov je nutné dodržať precízne monitorovanie substitučnej terapie na základe koagulačných analýz (aktivita plazmatického faktora IX).

Počas dlhodobej prevencie krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou typu B sa podávajú dávky 10 až 25 I.U./kg telesnej hmotnosti v 3-4 dňových intervaloch.

V niektorých prípadoch, zvlášť u mladých ludí, sa može interval medzi dávkami skrátiť alebo sa možu dávky zvýšiť.

U hemofilikov s protilátkami proti faktoru IX (inhibítory) je nevyhnutná špeciálna liečba. Imunotolerancia sa može dosiahnuť koncentrátom humánneho koagulačného faktora IX.

4.2.2 Sposob podávania

Prípravok sa rozpustí podla pokynov v odstavci 6.6 a pomaly sa intravenózne injikuje . Odporúčaná maximálna rýchlosť je 2-3 ml/min.

4.3 Kontraindikácie

OCTANINE F sa nesmie podávať pacientom

-    s potvrdenou alergiou na heparín

-    s alergiou alebo u ktorých sa v minulosti vyskytla alergia vyvolaná poklesom trombocytov (heparínom navodená trombocytopénia typu II)

-    so zvýšeným rizikom trombózy a diseminovanej intravaskulárnej koagulácie.

Pozri tiež odstavec 4.4.

4.4    Špeciálne upozornenia

Pri výskyte alergickej alebo anafylaktickej reakcie treba podávanie injekcie ihneď prerušiť. Treba zahájit’ následnú terapiu.

Na základe skúseností s prípravkami faktoru IX nízkej čistoty (koncentráty protrombínového komplexu) u l’udí liečených koncentrátom 1’udského koagulačného faktora IX sa vyskytuje zvýšené riziko vzniku trombózy alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. U týchto pacientov treba sledovat príznaky a symptómy intravaskulárnej koagulácie alebo trombózy. Kvoli možnému riziku tromboembolických komplikácií zvýšenú pozornost pri podávaní koncentrátu 1’udského koagulačného faktora IX treba venovať pacientom s potvrdeným srdcovo-cievnym ochorením alebo srdcovým infarktom, pacientom s ochorením pečene, pacientom po operácii, novorodencom alebo pacientom s tromboembolickou príhodou alebo diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou. Počas liečby u týchto pacientov treba zvážit, či potenciálny úžitok liečby koagulačným faktorom IX je váčší ako možné komplikácie.

Po opakovanej liečbe koncentrátom 1’udského koagulačného faktora IX je potrebné stanovit hladinu inhibítora v plazme.

4.5    Liekové a iné interakcie

Nie sú známe interakcie medzi ludským koagulačným faktorom IX a inými liekmi. OCTANINE F sa do injekcie nesmie kombinovat so žiadnymi liekmi.

4.6    Používanie v gravidite a počas laktácie

V klinických štúdiách sa bezpečnost použitia prípravku OCTANINE F nestanovila. Reprodukčné štúdie s OCTANINE F u zvierat neprebehli. Prípravok sa má podávat gravidným alebo dojčiacim ženám len v prísne indikovaných prípadoch.

4.7    Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Nie sú známe žiadne skutočnosti, že by podanie koncentrátu 1’udského koagulačného faktora IX ovplyvnilo schopnost viest motorové vozidlo alebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežiaduce účinky

-    Alergické a anafylaktické reakcie sa vyskytujú vel’mi zriedkavo. U precitlivených l’udí sa može objavit horúčka, triaška, nevolnost od žalúdka, žihl’avka, tlak na hrudníku, poruchy dýchania a anafylaktický šok. Pri výskyte alergickej alebo anafylaktickej reakcie treba ihneď prerušit podávanie lieku a vyhladat lekársku pomoc. Mierne reakcie sa možu zvládnut podaním glukokortikoidov a/alebo antihistaminík. Závažné poruchy obehu sa liečia zvyčajnými postupmi následnou terapiou.

- 3 -

- Tvorba protilátok proti faktoru IX. Keďže nie sú vyhodnotené výsledky klinických štúdií s podávaním OCTANINE F u predtým neliečených pacientov, treba sledovat možný vznik protilátok u týchto pacientov vhodným testom (Bethesda test).

-    Heparínom navodená trombocytopénia. Velmi zriedkavo sa može objaviť alergiou navodený pokles trombocytov pod hodnotu 100.000/ul alebo pokles o 50% oproti povodnej hodnote (trombocytopénia typu II). U pacientov, ktorí v minulosti nereagovali precitliveno na heparín, sa toto zníženie može dostaviť za 6-14 dní po začatí liečby. U pacientov s potvrdenou precitlivenosťou na heparín sa toto zníženie može prejaviť o niekolho hodín po zahájení terapie.

Závažný pokles počtu trombocytov može byť sprevádzaný arteriálnou trombózou, tromboembóliou, vážnymi poruchami zrážania (konzumpčná koagulopatia), nekrózou kože v mieste aplikácie injekcie, krvácaním ako po uštipnutí hmyzom (bodkovité krvácanie) a térovitou stolicou. Može sa vyskytnúť znížený antikoagulačný účinok heparínu (tolerancia heparínu).

U pacientov s alergickými reakciami treba prerušiť podávanie injekcie OCTANINE F a v budúcnosti vyhnúť sa podávaniu prípravkov obsahujúcich heparín. Kvoli možnému účinku heparínu na trombocyty je treba monitorovat’ ich počet, najma na začiatku liečby.

-    Počas podávania faktorov protrombínového komplexu, zvlášť pri vysokých dávkach a/alebo u pacientov s rizikom tromboembólie, nemožno celkom vylúčiť tromboembolické komplikácie.

Avšak na základe testovania aktivovaných koagulačných faktorov in vitro a experimentov na zvieratách s OCTANINE F možno riziko vzniku trombózy považovať za minimálne.

-    Pri podávaní produktov z krvi alebo plazmy nemožno úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. To platí najma v prípade patogénov doteraz neznámeho povodu.

Na zníženie rizika prenosu infekcie sa robí prísna kontrola darcov krvi a odberov.

Všetka plazma použitá na výrobu OCTANINE F prechádza kontrolou na HBsAg, anti-HCV a anti-HIV 1/2 a výsledky musia byť negatívne.

Po skúške každého jednotlivého odberu sa znova testuje vzorka poolu plazmy. Len po zistení negatívnych výsledkov može byť táto plazma použitá na výrobu prípravku OCTANINE F. Výrobný proces zahrňa niekolko stupňov inaktivácie vírusov. Patria sem inaktivácia vírusov solvent/detergentnou metódou, ktorá je účinná proti vírusom s lipidovým obalom ako sú HIV, HBV a HCV; a filtrácia účinná proti vírusom s obalom a bez obalu ako HAV.

Žiadna z inaktivačných metód použitá pri výrobe prípravkov z ludskej krvi alebo plazmy nemože zabezpečiť prevenciu pred prenosom parvovírusu B19.

U všetkých pacientov, ktorým sa podávajú prípravky z ludskej krvi a plazmy, treba zabezpečiť vakcináciu (napr. proti hepatitíde typu A a B).

4.9 Predávkovanie

Podanie vysokých dávok faktora IX može sprevádzať vznik srdcového infarktu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy alebo plúcnej embólie. U predávkovaných pacientov može dojsť ku vzniku tromboembolických komplikácií a diseminovanej intravaskulárnej koagulácii.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragikum ATC kód: B02 BD 04

- 4 -

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

OCTANINE F je koncentrát koagulačného faktora IX vyrobený z ludskej plazmy

s molekulovou hmotnost’ou okolo 68,000. Tento koagulačný faktor je závislý na vitamíne K a syntetizuje sa v pečeni.

Faktor IX sa aktivuje faktorom IXa vo vlastnej koagulačnje dráhe a faktorom VII/komplexom tkanivového faktora vo vonkajšej dráhe. Aktivovaný faktor IX v kombinácii s aktivovaným faktorom VIII aktivuje faktor X. To vedie ku konverzii protrombínu na trombín, ktorý ďalej konvertuje fibrinogén na fibrín a dochádza k vytvoreniu zrazeniny.

Účinnost faktora IX je značne znížená u pacientov s hemofíliou typu B a za týchto podmie-nok je nutná substitučná terapia.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Podaním koncentrátu koagulačného faktora IX v injekcii pacientom s hemofíliou typu B sa dosiahne 30-60% účinnost plazmatického faktora IX.

Biologický polčas eliminácie faktora IX je 16-30 hodín, priemerne 24 hodín.

5.3    Predklinické údaje o bezpečnosti

Eudský plazmatický koagulačný faktor IX ( z koncentrátu) je normálnou zložkou 1’udskej plazmy a posobí ako endogénny faktor IX. Jedna dávka na stanovenie toxicity nie je relevantná; vyššie dávky poukazujú na predávkovanie.

Klinické štúdie nepotvrdili tumorogénny ani mutagénny účinok 1’udského koagulačného faktora IX, preto experimentálne štúdie, zvlášť u heterológnych druhov, nie sú bezpod-mienečne nevyhnutné.

Opakované stanovenie toxickej dávky u zvierat je nemožné kvoli interferencii so vznikom protilátok proti heterológnym 1’udským proteínom.

Toxikologické štúdie (jednej dávky aj opakovaných dávok) sa vykonali s tri(n-butyl)fosfátom a polysorbátom 80 (TNBP/Tween 80) ako rozpúšťadlom/detergentom v SD (solvent/ deter-gentnej) metóde vírusovej inaktivácie počas výroby prípravku OCTANINE F. Rovnaké dávky v pravidelných intervaloch pod1 a odporúčaných humánnych dávok na kilogram telesnej hmotnosti nepreukázali žiadny toxický účinok u laboratórnych zvierat.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Heparinum Natrii chloridum Natrii citras dihydricus Arginini hydrochloridum Lysini hydrochloridum Aqua pro iniectione

OCTANINE F neobsahuje žiadne antimikrobiálne ani konzervačné látky.

- 5 -

6.2 Inkompatibility

OCTANINE F sa nesmie miešať s inými liekmi. Použit sa može len schválená injekčná/infúzna súprava, pretože sa može dostavit neúspech liečby ako výsledok adsorpcie 1’udskéhoho

koagulačného faktora IX na povrch vnútornej steny injekcie/infúzie.

6.3    Čas použitelnosti

Čas použitelnosti prípravku OCTANINE F je 2 roky za podmienok uchovávania pri teplote +2°C až +8°C.

6.4    Zvláštně upozornenia pri uchovávaní

Prípravok uchovávajte pri teplote vyznačenej na obale. Nezmrazujte ho.

Ak je chladiaci priestor obmedzený, v chladni čke uchovávajte len injekčné liekovky s koncentrátom; ostatné vybavenie sady a voda na injekciu sa možu uchovávať pri izbovej teplote.

Všetky lieky uchovávajte mimo dosahu detí!

6.5    Vlastnosti a zloženie obalu, velkost’ balenia

-    Jedna 30 ml injekčná liekovka obsahuje prášok na injekčný roztok s hodnotou 250 I.U./

500 I.U. alebo 1000 I.U. z bezfarebného skla I. hydrolytickej triedy.; uzavretá gumovou zátkou, hliníkovou pertlou a polypropylénovým diskom.

-    Jedna injekčná liekovka s rozpúšťadlom 5 ml vody na injekciu Ph.Eur. (250 I.U. a 500 I.U.)

10 ml vody na injekciu Ph.Eur. (1000 I.U.)

Balenie tiež obsahuje:

1 striekačku

1 prenosnú súpravu (obojstranná ihla a 1 filtračná ihla)

1    infúznu súpravu

2    alkoholové tampóny

6.6 Informácia o použití

OCTANINE F - návod na použitie

Nasledujúce informácie prosíme pozorne prečítať!

Liek nepoužívajte po uplynutí času použitelnosti vyznačeného na obale.

Roztok by sa mal pripraviť rýchlo pri izbovej teplote. Nepoužívajte zakalený alebo úplne nerozpustený roztok.

Po rozpustení sa musí roztok ihneď použiť.

Nepoužitý roztok je treba ihneď odstrániť.

Počas prípravného procesu sa musí dodržiavať absolútna sterilita!

- 6 -

Návod na rozpúšťanie:

1. Zohrejte rozpúšťadlo (voda na injekciu) a koncentrát uzavretý v injekčnej liekovke na izbovú teplotu. Túto teplotu treba dodržiavať počas celého procesu rozpúšťania.

Ak sa na zohrievanie používa vodný kúpel, treba dbať, aby nedošlo ku kontaktu vody a vrchnáka alebo gumenej zátky. Teplota vodného kúpela nesmie presiahnuť 37°C.

2.    Odstráňte vrchnák z liekovky s koncentrátom aj s vodou a gumovú zátku vyčistíte alkoholovým tampónom.

3.    Odstráňte ochranný kryt z kratšieho konca obojstrannej ihly bez toho, aby ste

sa jej dotkli. Potom prepichnite stred gumovej zátky liekovky s vodou ihlou vo vertikál-nom smere.

Aby sa získala všetka tekutina z liekovky s vodou musí ihla byť penetrovať gumovú zátku tak, aby bol jej koniec viditefný v liekovke.

4.    Odstráňte ochranný kryt z dlhšieho konca obojstrannej ihly bez toho, aby ste sa jej dotkli. Prevráťte liekovku s vodou smerom nadol nad liekovku s koncentrátom a ihlou rýchlo prepichnite stred gumenej zátky tejto liekovky. Vákuum vo vnútri liekovky

s koncentrátom tiahne vodu z druhej liekovky.

5.    Vytiahnite obojstrannú ihlu z prázdnej liekovky a liekovku s koncentrátom pomaly otáčajte, pokým sa koncentrát úplne nerozpustí.

OCTANINE F sa pri izbovej teplote rozpúšťa rýchlo na číry roztok. Pripravený roztok sa musí ihneď použiť.

Ak sa koncentrát úplne nerozpustí alebo sa vytvoria zrazeniny, prípravok sa nesmie použiť. Aplikácia injekcie:

Kvoli bezpečnosti je potrebné pred podaním injekcie faktora IX skontrolovať pulz pacienta.

Ak je značne zvýšený, rýchlosť podávania injekcie sa musí spomaliť alebo sa musí podávanie prerušiť.

1.    Po rozpustení koncentrátu podl’a predchádzajúceho návodu odstráňte ochranný uzáver z filtračnej ihly a prepichnite gumovú zátku liekovky s koncentrátom.

2. Odstráňte vrchnák z filtračnej ihly a nasaďte ju na striekačku.

3.    Otočte liekovku so striekačkou smerom nadol a natiahnite roztok do striekačky.

4.    Dezinfikujte miesto aplikácie alkoholovým tampónom, vytiahnite filtračnú ihlu, na striekačku nasaďte motýlikovú infúznu ihlu a roztok podajte intravenózne.

Injekčná rýchlosť je 2-3 ml/min.

Pacienti, ktorí musia dostať viac ako jednu liekovku OCTANINE F koncentrátu, možu použiť tú istú infúznu ihlu a striekačku, ale filtračná ihla je len na jedno použitie.

Vždy používajte filtračnú ihlu na naťahovanie roztoku do striekačky.

7. Držitel’ rozhodnutia o registrácii

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

8. Registračné číslo

9. Dátum registrácie

10. Dátum poslednej revízie textu

február 2000

- 8 -

Vzor označenia vonkajšieho a vnútorného obalu

OCTANINE F 250 I.U. / Vonkajší obal

OCTANINE F 250 I.U.

Factor coagulationis IX humanus (Koncentrát 1’udského koagulačného faktora IX)

Lyofilizovaný prípravok koncentrátu, ktorý sa po rozpuštění v priloženom rozpúšťadle podáva ako intravenózna injekcia.

Jedna injekčná liekovka s lyofilizovaným koncentrátom obsahuje:

Liečivo: Factor coagulationis IX humanus 250 I.U.

Proteina: max. 10 mg

Pomocné látky:

Heparín, chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného, lysiniumchlorid, arginíniumchlorid, voda na injekciu.

Dvojnásobná inaktivácia vírusov metódou SD a suchým teplom.

Roztok aplikujte ihneď po rozpustení.

Nepoužívajte roztok dostatočne nerozpustený alebo so zrazeninami.

Prečítajte starostlivo návod na použitie!

Uchovávajte pri teplote +2°C až +8°C, chráňte pred svetlom.

Nezmrazujte.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Len na lekársky predpis.

Reg. č.:

Šarža:    Použitelnost’ do:

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

EAN kód

OCTANINE F 250 I.U. / Text na štítku balenia

OCTANINE F 250 I.U.

Factor coagulationis IX humanus (Koncentrát ludského koagulačného faktora IX)

Súprava na rozpustenie a podanie injekcie

Toto balenie obsahuje:

1 liekovka s 5 ml vody na injekciu Ph. Eur.

1 striekačka

1 transfer súprava (obojstranná ihla, 1 filtračná ihla)

1    infúzna súprava

2    alkoholové tampóny

Pre nedostatok chladiaceho miesta stačí v chladničke uchovávať len liekovku s koncentrátom; voda na injekciu a priložená sada sa možu uchovávať pri izbovej teplote.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

OCTANINE F 250 I.U. "Lyofilizovaný koncentrát” / Text na liekovke

OCTANINE F 250 I.U.

Factor coagulationis IX humanus (Koncentrát 1’udského koagulačného faktora IX)

Lyofilizovaný prípravok koncentrátu, ktorý sa po rozpustení v priloženom rozpúšťadle podáva ako intravenózna injekcia.

Jedna injekčná liekovka s lyofilizovaným koncentrátom obsahuje:

Liečivo: Factor coagulationis IX humanus 250 I.U.

Proteina: max. 10 mg Pomocné látky:

Heparín, chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného, lysiniumchlorid, arginíniumchlorid, voda na injekciu.

Nepoužívajte roztok dostatočne nerozpustený alebo so zrazeninami.

Uchovávajte pri teplote +2 až +8°C, chráňte pred svetlom.

Nezmrazujte.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Len na lekársky predpis.

Reg. č.:

Šarža:    Použitel’nosť do:

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

OCTANINE F 250 I.U. "Solvent 5 ml" / Text na liekovke Aqua pro iniectione

5 ml vody na injekciu Ph.Eur.

Na rozpustenie lyofilizátu ludskej plazmy.

Všetky časti sady po použití odstráňte.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Šarža:


Použitélnosť do:


Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

Vzor označenia vonkajšieho a vnútorného obalu

OCTANINE F 500 I.U.

OCTANINE F 500 I.U.

Factor coagulationis IX humanus (Koncentrát ludského koagulačného faktora IX)

Lyofilizovaný prípravok koncentrátu, ktorý sa po rozpustení v priloženom rozpúšťadle podáva ako intravenózna injekcia.

Jedna injekčná liekovka s lyofilizovaným koncentrátom obsahuje:

Liečivo: Factor coagulationis IX humanus 500 I.U.

Proteina: max. 20 mg

Pomocné látky:

Heparín, chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného, lysiniumchlorid, arginíniumchlorid, voda na injekciu.

Prípravok použite ihneď po rozpustení.

Dvojnásobná inaktivácia vírusov metódou SD a suchým teplom.

Roztok aplikujte ihneď po rozpustení.

Nepoužívajte roztok dostatočne nerozpustený alebo so zrazeninami.

Prečítajte starostlivo návod na použitie!

Uchovávajte pri teplote +2°C až +8°C, chráňte pred svetlom.

Nezmrazujte.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Len na lekársky predpis.

Reg. č.:

Šarža:    Použitel’nosť do:

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

OCTANINE F 500 I.U. /Text na štítku balenia

OCTANINE F 500 I.U.

Factor coagulationis IX humanus (Koncentrát 1’udského koagulačného faktora IX)

Súprava na rozpustenie a podanie injekcie

Toto balenie obsahuje:

1 liekovka s 5 ml vody na injekciu Ph. Eur.

1 striekačka

1 transfer súprava (obojstranná ihla, 1 filtračná ihla)

1    infúzna súprava

2    alkoholové tampóny

Pre nedostatok chladiaceho miesta stačí v chladničke uchovávať len liekovku s koncentrátom; voda pre injekciu a přiložená sada sa možu uchovávať pri izbovej teplote.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

OCTANINE F 500 I.U. "Lyofilizovaný koncentrát” / Text na liekovke

OCTANINE F 500 I.U.

Factor coagulationis IX humanus (Koncentrát 1’udského koagulačného faktora IX)

Lyofilizovaný prípravok koncentrátu, ktorý sa po rozpustení v priloženom rozpúšťadle podáva ako intravenózna injekcia.

Jedna injekčná liekovka s lyofilizovaným koncentrátom obsahuje:

Liečivo: Factor coagulationis IX humanus 500 I.U.

Proteina: max. 20 mg

Pomocné látky:

Heparín, chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného, lysiniumchlorid, arginíniumchlorid, voda na injekciu.

Nepoužívajte roztok dostatočne nerozpuštěný alebo so zrazeninami. Uchovávajte pri teplote +2°C až +8°C, chráňte pred svetlom. Nezmrazujte.

Liek uchovávajte mino dosahu detí!

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Len na lekársky predpis.

Reg. č.:

Šarža:    Použitelnost’ do:

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

OCTANINE F 500 I.U. "Solvent 5 ml" / Text na liekovke Aqua pro iniectione

5 ml vody na injekciu Ph.Eur.

Na rozpustenie lyofilizátu ludskej plazmy.

Všetky časti sady po použití odstráňte.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Použitel nost do:


Šarža:

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

Vzor označenia vonkajšieho a vnútorného obalu

OCTANINE F 1000 I.U.

OCTANINE F 1000 I.U.

Factor coagulationis IX humanus (Koncentrát 1’udského koagulačného faktora IX)

Lyofilizovaný prípravok koncentrátu, ktorý sa po rozpustení v priloženom rozpúšťadle podáva ako intravenózna injekcia.

Jedna injekčná liekovka s lyofilizovaným koncentrátom obsahuje:

Liečivo: Factor coagulationis IX humanus 1000 I.U.

Proteina: max. 40 mg

Pomocné látky:

Heparín, chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného, lysiniumchlorid, arginíniumchlorid, voda na injekciu.

Prípravok použite ihneď po rozpustení.

Dvojnásobná inaktivácia vírusov metódou SD a suchým teplom.

Roztok aplikujte ihneď po rozpustení.

Nepoužívajte roztok dostatočne nerozpustený alebo so zrazeninami.

Prečítajte starostlivo návod na použitie!

Uchovávajte pri teplote +2°C až +8°C, chráňte pred svetlom.

Nezmrazujte.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Len na lekársky predpis.

Reg. č.:

Šarža:    Použitel’nosť do:

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

OCTANINE F 1000 I.U. / Text na štítku balenia

OCTANINE F 1000 I.U.

Factor coagulationis IX humanus (Koncentrát 1’udského koagulačného faktora IX)

Súprava na rozpustenie a podanie injekcie

Toto balenie obsahuje:

1 liekovka s 10 ml vody na injekciu Ph. Eur.

1 striekačka

1 transfer súprava (obojstranná ihla, 1 filtračná ihla)

1    infúzna súprava

2    alkoholové tampóny

Pre nedostatok chladiaceho miesta stačí v chladničke uchovávať len liekovku s koncentrátom; voda pre injekciu a priložená sada sa možu uchovávať pri izbovej teplote.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

OCTANINE F 1000 I.U. "Lyofilizovaný koncentrát” / Text na liekovke

OCTANINE F 1000 I.U.

Factor coagulationis IX humanus (Koncentrát 1’udského koagulačného faktora IX)

Lyofilizovaný prípravok koncentrátu, ktorý sa po rozpustení v priloženom rozpúšťadle podáva ako intravenózna injekcia.

Jedna injekčná liekovka s lyofilizovaným koncentrátom obsahuje:

Liečivo: Factor coagulationis IX humanus 1000 I.U.

Proteina: max. 40 mg

Pomocné látky:

Heparín, chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného, lysiniumchlorid, arginíniumchlorid, voda na injekciu.

Nepoužívajte roztok dostatočne nerozpustený alebo so zrazeninami.

Uchovávajte pri teplote +2°C až +8°C, chráňte pred svetlom.

Nezmrazujte.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Len na lekársky predpis.

Reg. č.:

Šarža:    Použitel’nosť do:

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

OCTANINE F 1000 I.U. "Solvent 10 ml" / Text na liekovke Aqua pro iniectione

10 ml vody na injekciu Ph.Eur.

Na rozpustenie lyofilizátu 1’udskej plazmy.

Všetky časti sady po použití odstráňte.

Liek uchovávajte mimo dosahu detí!

Šarža:    Použitelnost’ do:

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Kód EAN

Písomná informácia pre používateka

OCTANINE F 250 I.U./500 I.U./1000 I.U.

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok

Držitel’ rozhodnutia o registrácii

Octapharma Pharmazeutica Productionges.m.b.H A-1100 Wien, Rakúsko

Zloženie lieku

Kvalitatívne zloženie

Factor coagulationis IX humanus

Kvantitatívne zloženie a) Liečivo:

-    Factor coagulationis IX humanus (1’udský koagulačný faktor IX) 250 I.U. /1 liekovka zodpovedá max. 10 mg proteínov/

voda na injekciu Ph. Eur. 5 ml

-    Factor coagulationis IX humanus (1’udský koagulačný faktor IX) 500 I.U. /1 liekovka zodpovedá max. 20 mg proteínov/

voda na injekciu Ph. Eur. 5 ml

- Factor coagulationis IX humanus (1’udský koagulačný faktor IX) 1000 I.U.

/1 liekovka zodpovedá max. 40 mg proteínov/ voda na injekciu Ph. Eur. 10 ml

b) Špecifická aktivita: >25 I.U./ mg proteínu

Pomocné látky:

Heparinum (heparín), natrii chloridum (chlorid sodný), natrii citras dihydricus (dihydrát citónanu sodného), arginini hydrochloridum (arginíniumchlorid), lysini hydrochloridum (lysininiumchlorid), aqua pro iniectione (voda na injekciu).

Vo všetkých prípravkoch OCTANINE F je koncentrácia heparínu < 0,15 I.U./I.U. fak-tora IX

Farmakoterapeutická skupina

Antihemoragikum; 1’udský koagulačný faktor IX

Charakteristika

OCTANINE F je koncentrát koagulačného faktora IX vyrobený z 1’udskej plazmy s molekulovou hmotnosťou okolo 68,000. Tento koagulačný faktor je závislý na vitamíne K a syntetizuje sa v pečeni.

Faktor IX sa aktivuje faktorom IXa vo vlastnej koagulačnje dráhe a faktorom VII/komplexom tkanivového faktora vo vonkajšej dráhe. Aktivovaný faktor IX v kombinácii s aktivovaným faktorom VIII aktivuje faktor X.

- 1 -

To vedie ku konverzii protrombínu na trombín, ktorý ďalej konvertuje fibrinogén na fibrín a dochádza k vytvoreniu zrazeniny.

Účinnosť faktora IX je značne znížená u pacientov s hemofíliou typu B a za týchto podmie-nok je nutná substitučná terapia.

Indikácie

1/ Liečba a prevencia krvácania

-    u pacientov s hemofíliou typu B (vrodený nedostatok faktora IX)

-    získaný nedostatok faktora IX

2/ Liečba hemofilikov s protilátkami proti faktoru IX Kontraindikácie

OCTANINE F sa nesmie podávať pacientom

-    s potvrdenou alergiou na heparín

-    s alergiou alebo u ktorých sa v minulosti vyskytla alergia vyvolaná poklesom trombocytov (heparínom navodená trombocytopénia typu II)

-    so zvýšeným rizikom trombózy a diseminovanej intravaskulárnej koagulácie.

Pozri tiež odstavec "Upozornenie".

Nežiaduce účinky

-    Alergické a anafylaktické reakcie sa vyskytujú vel’mi zriedkavo. U precitlivených l’udí sa može objaviť horúčka, triaška, nevolnost’ od žalúdka, žihfavka, tlak na hrudníku, poruchy dýchania a anafylaktický šok. Pri výskyte alergickej alebo anafylaktickej reakcie treba ihneď prerušiť podávanie lieku a vyhl’adať lekársku pomoc. Mierne reakcie sa možu zvládnuť podaním glukokortikoidov a/alebo antihistaminík. Závažné poruchy obehu sa liečia zvyčajnými postupmi následnou terapiou.

-    Tvorba protilátok proti faktoru IX. Keďže nie sú vyhodnotené výsledky klinických štúdií

s podávaním OCTANINE F u predtým neliečených pacientov, treba sledovať možný vznik protilátok u týchto pacientov vhodným testom (Bethesda test).

-    Heparínom navodená trombocytoénia. Velmi zriedkavo sa može objaviť alergiou navodený pokles trombocytov pod hodnotu 100.000/ul alebo pokles o 50% oproti povodnej hodnote (trombocytopénia typu II). U pacientov, ktorí v minulosti nereagovali precitliveno na heparín, sa toto zníženie može dostaviť za 6-14 dní po začatí liečby. U pacientov s potvrdenou precitlivenosťou na heparín sa toto zníženie može prejaviť o niekol’ho hodín po zahájení terapie.

Závažný pokles počtu trombocytov može byť sprevádzaný arteriálnou trombózou, tromboembóliou, vážnymi poruchami zrážania (konzumpčná koagulopatia), nekrózou kože v mieste aplikácie injekcie, krvácaním ako po uštipnutí hmyzom (bodkovité krvácanie) a térovitou stolicou. Može sa vyskytnúť znížený antikoagulačný účinok heparínu (tolerancia heparínu).

U pacientov s alergickými reakciami treba prerušiť podávanie injekcie OCTANINE F a v budúcnosti vyhnúť sa podávaniu prípravkov obsahujúcich heparín. Kvoli možnému účinku heparínu na trombocyty je treba monitorovat’ ich počet, najma na začiatku liečby.

- 2 -

-    Počas podávania faktorov protrombínového komplexu, zvlášť pri vysokých dávkach a/alebo u pacientov s rizikom tromboembólie, nemožno celkom vylúčiť tromboembolické komplikácie.

Avšak na základe testovania aktivovaných koagulačných faktorov in vitro a experimentov na zvieratách s OCTANINE F možno riziko vzniku trombózy považovať za minimálne.

-    Pri podávaní produktov z krvi alebo plazmy nemožno úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to najma pre patogény doteraz neznámeho povodu.

Na zníženie rizika prenosu infekcie sa robí prísna kontrola darcov krvi a odberov.

Všetka plazma použitá na výrobu OCTANINE F prechádza kontrolou na HBsAg, anti-HCV a anti-HIV 1/2 a výsledky musia byť negatívne.

Po skúške každého jednotlivého odberu sa znova testuje vzorka z poolu plazmy. Len po zistení negatívnych výsledkov može byť táto plazma použitá na výrobu prípravku OCTANINE F.

Výrobný proces zahrňa niekol’ko stupňov inaktivácie vírusov. Patria sem inaktivácia vírusov solvent/detergentnou metódou, ktorá je účinná proti vírusom s lipidovým obalom ako sú HIV, HBV a HCV; a filtrácia vírusov účinná proti vírusom s obalom a bez obalu ako HAV.

Žiadna z inaktivačných metód použitá pri výrobe prípravkov z ludskej krvi alebo plazmy nemože zabezpečiť prevenciu pred prenosom parvovírusu B19.

U všetkých pacientov, ktorým sa podávajú prípravky z ludskej krvi a plazmy, treba zabezpečiť vakcináciu (napr. proti hepatitíde typu A a B).

Interakcie

Nie sú známe interakcie medzi humánnym koagulačným faktorom IX a inými liekmi. OCTANINE F sa do injekcie nesmie kombinovať so žiadnymi liekmi.

Dávkovanie

Dávkovanie a dížka substitučnej terapie závisia od závažnosti poruchy hemostatickej funkcie, od miesta a intenzity krvácania a od klinického stavu.

Jedna jednotka faktora IX je ekvivalentná množstvu faktora IX v 1 ml normálnej 1’udskej plazmy. Dávkovanie faktora IX je založené na empirických skúsenostiach ktoré ukázali, že podaním 1 I.U. faktora IX na kg telesnej hmotnosti stúpne aktivitu faktora IX v plazme o 0,8 %.

Odporúčané dávkovanie sa riadi podl’a nasledovného vzorca:

Počiatočná dávka:

Odporúčané jednotky (I.U. faktora IX) = telesná hmotnost’ (kg) x potrebný vzostup faktora IX (%) x 1,2

Doležité:

Vetkosť dávky a intervaly medzi dávkami sa musia riadiť podl’a klinickej účinnosti u každého jednotlivca individuálne.

Pri nasledujúcich typoch krvácania nesmie aktivita faktora IX klesnúť pod danú úroveň plazmatickej aktivity (% normálnej hodnoty) v príslušnom intervale:

- 3 -

Typ krvácania    Terapeuticky potrebná    DÍžka liečby

koncentrácia faktora IX

Najmenej 1 deň, podta závažnosti krvácania.

3-4 dni alebo pokým sa dosiahne primeraného zahojenia rán.


10-14 dní alebo pokým sa dosiahne potrebné zahojenie rán.


Mierne krvácanie:    30%

Krvácanie do kíbov.

Vetké krvácanie:    30 - 50%

Krvácanie do svalov.

Extrakcia zubov.

Mierna trauma hlavy.

Stredne závažné operácie.

Krvácanie v ústnej dutine.

Život ohrozujúce    50 - 75%

krvácania:

Závažné operácie.

Krvácanie do zažívacieho traktu. Vnútrolebečné, vnútrobrušné alebo vnútrohrudníkové krvácanie. Zlomeniny.

V ojedinelých prípadoch sa možu podat aj vyššie dávky od udávaných, zvášť v prípade počiatočnej dávky.

V prípade rozsiahlych chirurgických zákrokov je nutné dodržať precízne monitorovanie substitučnej terapie na základe koagulačných analýz (aktivita plazmatického faktora IX).

Počas dlhodobej prevencie krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou typu B sa podávajú dávky 10 až 25 I.U./kg telesnej hmotnosti v 3-4 dňových intervaloch.

V niektorých prípadoch, zvlášť u mladých l’udí, sa može interval medzi dávkami skrátiť alebo sa možu dávky zvýšiť.

U hemofilikov s protilátkami proti faktoru IX (inhibitory) je nevyhnutná špeciálna liečba. Imunotolerancia sa može dosiahnuť koncentrátom humánneho koagulačného faktora IX.

Sposob podávania

Pripravok sa rozpustí podl’a pokynov v odstavci "Návod na pripravu a použitie" a pomaly sa intravenózne injikuje .

Odporúčaná maximálna rýchlosť je 2-3 ml/min.

Predávkovanie

Podanie vysokých dávok faktora IX može sprevádzať vznik srdcového infarktu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy alebo plucnej embólie. U predávkovaných pacientov može dojsť ku vzniku tromboembolických komplikácií a diseminovanej intravaskulárnej koagulácii.

- 4 -

Upozornenie

Pri výskyte alergickej alebo anafylaktickej reakcie treba podávanie injekcie ihneď prerušiť. Treba zahájiť následnu terapiu.

Na základe skuseností s prípravkami faktoru IX nízkej čistoty (koncentráty protrombínového komplexu) u l udí liečených koncentrátom l udského koagulačného faktora IX sa vyskytuje zvýšené riziko vzniku trombózy alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie. U týchto pacientov treba sledovať príznaky a symptómy intravaskulárnej koagulácie alebo trombózy. Kvoli možnému riziku tromboembolických komplikácií zvýšenu pozornosť pri podávaní koncentrátu ludského koagulačného faktora IX treba venovať pacientom s potvrdeným srdcovo-cievnym ochorením alebo srdcovým infarktom, pacientom s ochorením pečene, pacientom po operácii, novorodencom alebo pacientom s tromboembolickou príhodou alebo diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou. Počas liečby u týchto pacientov treba zvážiť, či potenciálny užitok liečby koagulačným faktorom IX je váčší ako možné komplikácie.

Po opakovanej liečbe koncentrátom ludského koagulačného faktora IX je potrebné stanoviť hladinu inhibítora v plazme.

Gravidita a laktácia

V klinických študiách sa bezpečnosť použitia prípravku OCTANINE F nestanovila. Reprodukčné študie s OCTANINE F u zvierat neprebehli. Prípravok sa má podávať gravidným alebo dojčiacim ženám len v prísne indikovaných prípadoch.

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovat’ stroje

Nie su známe žiadne skutočnosti, že by podanie koncentrátu ludského koagulačného faktora IX ovplyvnilo schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Inkompatibility

OCTANINE F sa nesmie miešať s inými liekmi. Použiť sa može len schválená injekčná/infúzna súprava, pretože sa može dostaviť neúspech liečby ako výsledok adsorpcie ludského koagulačného faktora IX na povrch vnútornej steny injekcie/infúzie.

Varovanie

Čas použitelnosti prípravku OCTANINE F je 2 roky za podmienok uchovávania pri teplote +2°C až +8°C.

Prípravok sa nesmie použiť po uplynutí času použitelnosti vyznačenom na obale.

Balenie

1 liekovka s práškom na injekciu 250 I.U./ 500 I.U. alebo 1000 I.U.

1 liekovka s rozpúšťadlom (5 ml/10 ml vody na injekciu Ph. Eur.)

Balenie tiež obsahuje:

1 striekačku, 2 alkoholové tampóny 1 prenosnú súpravu (1 obojstranná ihla a 1 filtračná ihla)

1 infúznu súpravu

- 5 -

Uchovávanie

Prípravok uchovávajte pri teplote vyznačenej na obale. Nezmrazujte ho.

Ak je chladiaci priestor obmedzený, v chladni čke uchovávajte len injekčné liekovky s koncen-trátom; ostatné vybavenie súpravy a voda na injekciu sa možu uchovávať pri izbovej teplote.

OCTANINE F - návod na použitie

Nasledujúce informácie prosíme pozorne prečítať!

Všetky lieky uchovávajte mimo dosahu detí!

Roztok treba pripraviť rýchlo pri izbovej teplote. Nepodávajte zakalený alebo dostatočne nerozpustený roztok.

Počas prípravného procesu sa musí dodržiavať absolutna sterilita!

Návod na rozpúšťanie:

1.    Zohrejte rozpúšťadlo (voda na injekciu) a koncentrát uzavretý v injekčnej liekovke na izbovú teplotu. Túto teplotu treba dodržiavať počas celého procesu rozpúšťania.

Ak sa na zohrievanie používa vodný kúpel, treba dbať, aby nedošlo ku kontaktu vody a vrchnáka alebo gumenej zátky. Teplota vodného kúpela nesmie presiahnuť 37°C.

2.    Odstráňte vrchnák z liekovky s koncentrátom aj s vodou a gumovú zátku vyčistite alkoholovým tampónom.

3.    Odstráňte ochranný kryt z kratšieho konca obojstrannej ihly bez toho, aby ste

sa jej dotkli. Potom prepichnite stred gumovej zátky liekovky s vodou ihlou vo vertikál-nom smere.

Aby sa získala všetka tekutina z liekovky s vodou, musí ihla penetrovať gumovú zátku tak, aby jej koniec bol viditelný v liekovke.

4.    Odstráňte ochranný kryt z dlhšieho konca obojstrannej ihly bez toho, aby ste sa jej

dotkli. Prevráťte liekovku s vodou smerom nadol nad liekovku s koncentrátom a ihlou rýchlo prepichnite stred gumenej zátky tejto liekovky. Vákuum vo vnútri liekovky s koncentrátom vtiahne vodu z druhej liekovky.

5. Vytiahnite obojstrannú ihlu z prázdnej liekovky a liekovku s koncentrátom pomaly otáčajte, pokým sa koncentrát úplne nerozpustí.

OCTANINE F sa pri izbovej teplote rozpúšťa rýchlo na číry roztok. Pripravený roztok sa musí ihneď použiť.

Ak sa koncentrát úplne nerozpustí alebo sa vytvoria zrazeniny, prípravok sa nesmie použiť. Aplikácia injekcie:

Kvoli bezpečnosti je potrebné pred podaním injekcie faktora IX skontrolovať pulz pacienta.

Ak je značne zvýšený, rýchlosť podávania injekcie sa musí spomaliť alebo sa musí podávanie prerušiť.

1.    Po rozpustení koncentrátu podl’a predchádzajúceho návodu odstráňte ochranný uzáver z filtračnej ihly a prepichnite gumovú zátku liekovky s koncentrátom.

2.    Odstráňte vrchnák z filtračnej ihly a nasaďte ju na striekačku.

3. Otočte liekovku so striekačkou smerom nadol a natiahnite roztok do striekačky.

4.    Dezinfikujte miesto aplikácie alkoholovým tampónom, vytiahnite filtračnú ihlu, na striekačku nasaďte motýlikovú infúznu ihlu a roztok podajte intravenózne.

Injekčná rýchlosť je 2-3 ml/min.

- 6 -

Pacienti, ktorí musia dostať viac ako jednu liekovku OCTANINE F koncentrátu, možu použiť tú istú infúznu ihlu a striekačku, ale filtračná ihla je len na jedno použitie.

Vždy používajte filtračnú ihlu na naťahovanie roztoku do striekačky.

Dátum poslednej revízie textu

február 2000

- 7 -


OCTANINE F 250 I.U.