+ ipil.sk

OCTANINE F 500 I.U.Príbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2014/03323-PRE, 2014/03324-PRE


Písomná informácia pre používateľa


Octanine F 500 I.U.

Octanine F 1000 I.U.

prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Ľudský koagulačný faktor IX


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Octanine a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Octanine F

3. Ako používať Octanine F

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Octanine F

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Octanine a na čo sa používa


Octanine F patrí do skupiny liekov nazývaných faktory zrážania a obsahuje ľudský krvný koagulačný faktor IX. Je to špeciálny proteín, ktorý zvyšuje schopnosť krvi zrážať sa.


Octanine F sa používa pri liečbe a prevencii krvácania u pacientov s poruchami krvácania (hemofília B).

Jedná sa o stav, pri ktorom krvácanie trvá dlhšie ako sa očakáva. Je to v dôsledku vrodeného nedostatku množstva koagulačného faktora IX v krvi.


Octanine F sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na prípravu injekčného roztoku.

Po zriedení sa podáva intravenózne (aplikuje sa injekčne do žily).


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Octanine F


NepoužívajteOctanine F

- ak ste alergický na ľudský krvný koagulačný faktor IX alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- keď trpíte heparínom navodenou trombocytopéniou typu II, čo je pokles v počte doštičiek v krvi

po podaní heparínu. Doštičky sú krvné bunky, ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie. Heparín je liek, ktorý sa používa na predchádzanie tvorby krvných zrazenín.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Octanine F, obráťte sa na svojho lekára.

 • Tak ako pri akomkoľvek lieku, ktorý obsahuje bielkoviny a ktorý sa podáva intravenózne (do žily), môžu sa vyskytnúť reakcie z precitlivenosti alergického typu. Octanine F obsahuje veľmi malé množstvá ľudských bielkovín iných ako faktor IX a heparín.


Včasné znaky rekcií z precitlivenosti zahŕňajú:

 • žihľavku

 • vyrážky (urtikáriu)

 • pocit tiesne na hrudníku

 • sipot

 • nízky krvný tlak

 • akútnu ťažkú alergickú reakciu (anafylaxiu, keď sa ktorýkoľvek alebo všetky z vyššie uvedených príznakov rozvinú rýchlo a sú intenzívne)


Ak sa tieto príznaky vyskytnú, okamžite ukončite podávanie injekcie a konzultujte to so svojim lekárom. V prípade anafylaktického šoku, on/ona musí začať náležitú liečbu hneď ako je to možné.


 • Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste zvážili očkovanie proti hepatitíde A a B, ak pravidelne/opakovane dostávate ľudské lieky vyrobené z ľudskej plazmy ako je faktor IX.


 • Je známe, že u jedincov s hemofíliou B sa môžu vyvinúť inhibítory (neutralizačné protilátky) na faktor IX vytvorené imunitnými bunkami. Inhibítory môžu zvýšiť riziko anafylaktického šoku (závažné alergické reakcie). Preto ak trpíte alergickou reakciou, výskyt inhibítora sa u vás musí otestovať. Pacienti s inhibítormi faktora IX môžu mať vyššie riziko vzniku anafylaxie, keď sú liečení faktorom IX. Váš lekár preto môže rozhodnúť, že vám podá prvú injekciu faktora IX pod lekárskym dohľadom, kedy sa vám poskytne náležitá lekárska starostlivosť čo sa týka alergických reakcií.


 • Proteínové koncentráty faktora IX môžu spôsobiť upchatie krvných ciev zrazeninou. Z dôvodu tohto rizika, ktoré je vyššie u liekov s nízkou čistotou, musíte byť sledovaný pre príznaky tvorby krvných zrazenín po podaní liekov s faktorom IX, keď:


 • máte príznaky fibrinolýzy (rozpadajúce sa krvné zrazeniny)

 • máte diseminovanú intravaskulárnu koaguláciu (rozsiahle zrážanie krvi v krvných cievach)

 • ak máte zistené ochorenie pečene

 • ak ste mali nedávno operáciu

 • máte vyššie riziko tvorby krvných zrazenín alebo riziko diseminovanej intravaskulárnej koagulácie

Ak sa vás týka ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, váš lekár vám podá Octanine F iba ak prínos liečby preváži riziká.

 • Pri opakovanej liečbe liekmi s obsahom ľudského koagulačného faktora IX musia byť pacienti sledovaní na rozvoj neutralizačných protilátok (inhibítorov), ktoré sa kvantifikujú v Bethesdových jednotkách (BU) za použitia vhodného biologického testovania.

Bezpečnosť liekov vyrobených z krvi z hľadiska vírusov


 • Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy sa vykonávajú určité opatrenia na predchádzanie prenosu infekcií na pacientov. Tieto opatrenia zahŕňajú starostlivý výber darcov krvi a plazmy s cieľom vylúčiť tých, ktorí môžu prenášať infekcie a testovanie každej darovanej krvi a zmiešanej plazmy na prítomnosť vírusov. Výrobcovia týchto liekov zahŕňajú do procesu spracovania krvi alebo plazmy tiež kroky, ktoré inaktivujú (zneškodnia) alebo odstránia vírusy. Napriek týmto opatreniam nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekcie, keď sa podávajú lieky vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy. To sa vzťahuje aj na doteraz neznáme alebo nové vírusy a iné druhy infekcií.

 • Vykonané opatrenia sa považujú za účinné pre obalené vírusy, ako je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), vírus hepatitídy B a vírus hepatitídy C a pre neobalený vírus hepatitídy A. Tieto opatrenia môžu mať obmedzený účinok proti neobaleným vírusom ako parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažná pre tehotné ženy (infekcia plodu) a pre jedincov, ktorých imunitný systém je oslabený alebo ktorí trpia niektorým druhom chudokrvnosti (napríklad kosáčikovitá alebo hemolytická anémia).


Dôrazne sa odporúča, aby sa pri každom podaní dávky lieku Octanine F zaznamenali názov a číslo šarže lieku, aby sa zachoval záznam použitých šarží.


Deti

Ak sa Octanine F podáva novorodencovi, dieťa treba starostlivo pozorovať na príznaky diseminovanej intravaskulárnej koagulácie.


Iné lieky a Octanine F


Ako je doposiaľ známe, lieky s obsahom ľudského krvného koagulačného faktora IX neinteragujú s akýmikoľvek inými liekmi.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím,svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie


Neexistujú skúsenosti s používaním faktora IX počas tehotenstva a dojčenia.

Preto sa má faktor IX používať počas tehotenstva a dojčenia iba ak je to jasne indikované.


Pred použitím akéhokoľvek lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Nezaznamenali sa žiadne vplyvy na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Octanine F


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Octanine F sa podáva intravenózne (aplikuje sa do žily) potom, ako sa zriedi v dodanom rozpúšťadle.

Používajte iba priložený injekčný set. Používanie iného injekčného/infúzneho vybavenia môže spôsobiť ďalšie riziká a zlyhanie liečby.

Liečba sa má začať pod dohľadom lekára, ktorý má skúsentosti s liečbou hemofílie. To, koľko lieku Octanine F máte použiť a ako dlho musí trvať substitučná liečba, závisí od závažnosti nedostatku faktora IX. Tiež to závisí od miesta a rozsahu krvácania, ako aj od vášho klinického stavu.


Výpočet dávky:


Váš lekár vám povie ako často a koľko lieku Octanine F sa vám musí podať.


Dávkovanie faktora IX je vyjadrené v medzinárodných jednotkách (IU). Účinnosť faktora IX v plazme je vyjadrená v množstve faktora IX prítomného v plazme. Vyjadruje sa buď v percentách (vo vzťahu k normálnej ľudskej krvnej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (vo vzťahu k medzinárodnej štandarde pre faktor IX v krvnej plazme).


Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX je ekvivalentná množstvu faktora IX v 1ml normálnej ľudskej krvnej plazmy. Výpočet požadovanej dávky faktora IX sa zakladá na zistení, že 1 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu faktora IX v krvnej plazme o 1,0% normálnej aktivity. Na výpočet dávky, ktorú potrebujete, sa stanoví hladina aktivity faktora IX vo vašej krvnej plazme.


Požadovaná dávka sa stanoví použitím nasledovného vzorca:


Požadované jednotky=telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora IX (%) (IU/dl) x 0,8


Veľkosť vašej dávky a to, ako často sa musí podať, závisí na tom, ako odpovedáte na liečbu a rozhodne o tom váš lekár. Lieky s obsahom faktora IX sa zriedkavo podávajú častejšie ako raz denne.


Vaša odpoveď na lieky s obsahom faktora IX sa môže líšiť. Vaše hladiny faktora IX sa majú preto stanovovať počas liečby, aby sa vypočítalo správne dávkovanie a frekvencia podávania infúzie. Kvôli starostlivému sledovaniu substitučnej liečby, najmä počas chirurgických výkonov, bude váš lekár používať krvné testy (aktivita faktora IX v plazme).


Prevencia krvácania:


Ak máte ťažkú hemofíliu B, máte dostať 20 až 40 IU faktora IX na kg telesnej hmotnosti (BW). Musíte dostávať túto dávku dvakrát týždenne ako dlhodobú prevenciu. Vašu dávku možno upraviť podľa vašej odpovede. V niektorých prípadoch, najmä u mladých pacientov, môžu byť potrebné kratšie dávkovacie intervaly alebo vyššie dávky.


Použitie u detí:


V štúdii prevedenej na deťoch mladších ako 6 rokov bola priemerná podaná dávka 40 IU/kg telesnej hmotnosti na expozíciu.


Ak Vaše krvácanie nie je možné zastaviť kvôli inhibítorom:


Ak sa nedosiahne očakávaná aktivita faktora IX po injekcii alebo ak sa krvácanie nezastaví po náležitej dávke, upozornite na to svojho lekára. Lekár vyšetrí Vašu krvnú plazmu, aby zistil, či sa u vás nevytvorili inhibítory (protilátky) proti proteínu faktora IX. Tieto inhibítory môžu znížiť aktivitu faktora IX. V tomto prípade môže byť nevyhnutné, aby sa vybrala iná liečba. Váš lekár to s vami prekonzultuje a v prípade potreby odporučí ďalšiu liečbu.


Ak použijete viac Octanine F, ako máte


Neboli hlásené žiadne príznaky predávkovania ľudským koagulačným faktrom IX. Odporúčaná dávka sa však nesmie presiahnuť.


Prosím pozrite si „Pokyny domácej liečby” na škatuľke balenia s vybavením.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Reakcie z precitlivenosti alebo alergické reakcie boli pozorované menej často u pacientov liečených liekmi s obsahom faktora IX. Môžu zahŕňať:


 • mimovoľné kontrakcie krvných ciev (spazmy) s opuchom tváre, úst a hrdla

 • pálenie alebo bodanie v mieste infúzie

 • triašku

 • začervenanie

 • vyrážky

 • bolesť hlavy

 • žihľavku

 • nízky krvný tlak

 • únavu

 • nevoľnosť

 • nepokoj

 • rýchly tlkot srdca

 • pocit tiesne na hrudníku

 • mravenčenie

 • vracanie

 • dýchavičnosť (sipot)


V niektorých prípadoch môžu tieto alergické reakcie viesť do ťažkej reakcie nazývanej anafylaxia, ktorá môže zahŕňať aj šok. Tieto rekcie väčšinou súvisia so vznikom inhibítorov proti faktoru IX. Informujte svojho lekára, ak trpíte niektorým z vyššie spomenutých príznakov.


 • Ak trpíte hemofíliou B, môžu sa u vás rozvinúť neutralizačné protilátky (inhibítory) proti faktoru IX. Tieto protilátky môžu zastaviť správne pôsobenie lieku. Váš lekár to s vami prekonzultuje a v prípade potreby odporučí ďalšiu liečbu.

Bola vykonaná štúdia u 25 detí s hemofíliou B, z ktorých 6 pacientov bolo predtým neliečených. Počas štúdie sa nepozoroval žiadny inhibítor. Znášanlivosť všetkých podaných injekcií bola hodnotená ako „veľmi dobrá” a „dobrá”.

 • U niektorých pacientov s hemofíliou B s inhibítormi faktora IX s imunitnou tolerančnou liečbou a s udávanými alergickými reakciami v anamnéze sa rozvinul nefrotický syndróm (ťažký stav obličiek).

 • V zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť horúčka.

 • Lieky s faktorom IX s nízkou čistotou môžu v zriedkavých prípadoch vyvolať vytvorenie krvnej zrazeniny v krvných cievach. To môže viesť ku ktorejkoľvek z nasledujúcich komplikácii:

 • infarkt myokardu

 • rozsiahle zrážanie krvi v krvných cievach (diseminovaná intravaskulárna koagulácia)

 • tvorba krvných zrazenín v žilách (venózna trombóza)

 • tvorba krvných zrazenín v pľúcach (pulmonárny embolizmus)


Tieto vedľajšie účinky sú častejšie, ak používate lieky s obsahom faktora IX s nízkou čistotou a vyskytujú sa iba zriedkavo, ak používate lieky s vysokou čistotou ako je Octanine F.


 • Heparín obsiahnutý v lieku môže spôsobiť náhly pokles v počte krvných doštičiek pod 100 000 na mikroliter alebo na menej ako 50% počiatočného množstva. Jedná sa o alergickú reakciu nazvanú „heparínom navodená trombocytopénia typu II”. V zriedkavých prípadoch sa u pacientov, ktorí predtým neboli precitlivení na heparín, môže tento pokles počtu krvných doštičiek vyskytnúť za 6-14 dní od začiatku liečby. U pacientov s predchádzajúcou precitlivenosťou na heparín sa toto zhoršenie môže rozvinúť v priebehu niekoľkých hodín od začiatku liečby. Táto ťažká forma zníženia krvných doštičiek môže byť sprevádzaná alebo vyústiť do:

 • tvorby krvných zrazenín v tepnách a žilách

 • upchatia krvnej cievy zrazeninou z inej oblasti

 • ťažkej poruchy zrážania krvi nazvanej konzumpčná koagulopatia

 • kožnej gangrény v mieste aplikácie injekcie

 • krvácania podobnému uhryznutiu blchou

 • purpurovým modrinám

 • dechtovitej stolici


Ak spozorujete tieto alergické reakcie, okamžite ukončite podávanie injekcie Octanine F a nepoužívajte lieky s obsahom heparínu v budúcnosti. Kvôli tomuto zriedkavému účinku na krvné doštičky musí váš lekár starostlivo sledovať počet krvných doštičiek, najmä na začiatku liečby.


Kvôli bezpečnosti s ohľadom na prenosné látky, pozri časť 2 (Buďte zvlášť opatrný pripoužívaní Octanine F).

Hlásenie vedľajších účinkov


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Octanine F


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala počas 72 hodín pri teplote 25°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak nie je možné okamžité použitie, za dobu uskladnenia a podmienky skladovania zodpovedá používateľ. Za normálnych okolností by to nemalo byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8°C, pokiaľ rekonštituovanie/rozriedenie nebolo vykonané v kontrolovaných a schválených aseptických podmienkach.

Octanine F používajte iba jednorázovo.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete zakalené alebo nedostatočne rozpustené roztoky.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Octanine F obsahuje


Liečivoje ľudský krvný koagulačný faktor IX.

Ďalšie zložkysú heparín, chlorid sodný, nátriumcitrát, hydrochlorid arginínu, hydrochlorid lyzínu.

Liek obsahuje až do 69 mg sodíka na 1 liekovku Octanine F 500 IU a až do 138 mg sodíka na 1 liekovku Octanine F 1000 IU na dávku. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov na kontrolovanej diéte so sodíkom.


Ako vyzerá Octanine F a obsah balenia

Octanine F sa dodáva v 2 veľkostiach balenia s nasledujúcimi silami:


 • Octanine F 500 IU sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok a obsahuje nominálne 500 IU ľudského koagulačného faktora IX v jednej liekovke.


Po rekonštitúcii v 5 ml vody na injekciu (Ph. Eur) liek obsahuje približne 100 IU/ml ľudského koagulačného faktora IX.


 • Octanine F 1000 IU sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok a obsahuje nominálne 1000 IU ľudského koagulačného faktora IX v jednej liekovke.


Po rekonštitúcii v 10 ml vody na injekciu (Ph. Eur) liek obsahuje približne 100 IU/ml ľudského koagulačného faktora IX.

Octanine F sa vyrába z plazmy ľudských darcov.

Účinnosť (IU) je stanovená s použitím jednostupňovej skúšky zrážavosti podľa Európskeho liekopisu v porovnaní s medzinárodným štandardom svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Špecifická aktivita Octanine F je približne 100 IU/mg proteínu.

Opis balenia:


Octanine F sa dodáva v kombinovanom balení, ktoré pozostáva z dvoch škatúľ, ktoré sú spojené plastickým filmom.


Jedna škatuľa obsahuje 1 liekovku s práškom na injekčný roztok a písomnú informáciu pre používateľa.


Druhá škatuľa obsahuje liekovku s rozpúšťadlom (voda na injekciu); 5 ml pre Octanine F 500 IU a

10 ml pre Octanine F 1000 IU.


Toto balenie tiež obsahuje nasledovné zdravotnícke pomôcky:

 • 1 jednorazovú injekčnú striekačku

 • 1 transfer súpravu Mix2Vial™

 • 1 infúznu súpravu (motýlikovú)

 • 2 alkoholové tampóny


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Octapharma PharmazeutikaProduktionsges.m.b.H

Oberlaaer Strasse 235

1100 Viedeň

Rakúsko


Výrobca:

Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m. b. H

Oberlaaer Str. 235

1100 Viedeň

Rakúsko


Octapharma S.A.S.

70-72 Rue de Maréchal Foch

67380 Lingolsheim

FrancúzskoTáto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Návod na domácu liečbu


 • Prečítajte si, prosím, celý tento návod a postupujte pozorne podľa neho!

 • Počas postupu uvedeného nižšie sa musí zachovávať sterilita!

 • Nepoužívajte Octanine F po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a obale.

 • Roztok v injekčnej striekačke musí byť číry alebo mierne perleťovo ligotavý. Nevstrekujte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.

 • Pripravený roztok okamžite spotrebujte, aby sa zabránilo bakteriálnej kontaminácii.

 • Použite iba priloženú injekčnú súpravu. Použitie iného injekčného/infúzneho vybavenia môže spôsobiť ďalšie riziká a zlyhanie liečby.


Pokyny na prípravu roztoku:


 1. Nepoužívajte liek priamo vybratý z chladničky. Rozpúšťadlo a prášok v uzatvorených injekčných liekovkách nechajte zohriať na izbovú teplotu.

 1. Odstráňte vyklápacie viečka z oboch injekčných liekoviek a vyčistite gumené zátky jedným z dodaných alkoholových tampónov.

 1. Zariadenie Mix2vial™ je vyobrazené na obrázku 1. Položte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite zariadenie Mix2Vial™ a prevráťte ho hore dnom. Umiestnite modrú časť zariadenia Mix2Vial™ na hornú časť injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obrázky 2 a 3).

Obr. 3

Obr. 2

Rozpúšťadlo

Rozpúšťadlo

Obr. 1

adaptér pre rozpúšťadlo (modrý)

integrovaný filter

adaptér pre prášok (transparentný)

MOr6zMzs6fET+7saK+rq7vr7rsnTIj6bONG8JjrrlvT2tIyNDj4yGOPYYaffeY/oWFht956y0MPPujs7HjFypUjGs3hA/tBNCEhwRxTrOBFGd5Z7Rx0QwGdnisgUmbqlLg77r77vbffJsJIpaJOEK6FxOKWm2+cO2c2LigqLsnIOF5TU41Z8w8I2rdnl6u7m5eX94GDBxcunA+NRyKRcCjrYvEoNGKGID8mhllgDZe+lPEe5dBwZVnZzJQUewf7quoaTAbozOzsxWU9vb2Dg0Ng1x4e7kNDyrraWtDQvr0/h4SGpcyepRxWYT2SkxL7FAoQPQscAwY/cPBQW1vbTTdeL7EQX4x5NNBUAxBOeHioSCzKysqWymQQ5RBG5WXl0xISZ89KmTBxIvg0tHQMJ2lmYlbOqbaOLpB1U1OTYXIcJLiTi+vSJYsA17796uuC/Pw777wDjFIgEMZNiklLOwZuetudd0VFRQaFhObm5Fx5xRWq4eHYSZNuvvlmmUwKHsajhGsMT7jITXA2T6O6AI+tInoAEAfomn4sY+KEaG9vL+rrlkJquIEDCYWenh4Awu3t7ZgpMCpspprqals7u4z0NKDaadOmQkawAAl8CA0NAdsAYGpra/f0cBcRhGtkPODGPFNQrbObW1NzMyBUSWkpFhvQGwKOUQAIpbikpL6uDror3i6VylxdWTe8MK2ODvbJSTN37twJhdzN1VVL3WRYJ3AmmaXljTeu9fLyNLvbzLox3gg1cMNrrwOHEbSBbmh1nPNxemLs12iJB4/PX7F8WVBQIJ9Gjzz9zLMdbW1R0VFazYhIbIFXDQ8Pa4k3QCwG57OwwI1NzS3PPfsc5ioqKho0jbuI8Z2426ByGmSWUmiLKrJLOcB9UAKIrq4ZAbD7fPOmzzfp1Uqls6sbg88SCwnAH4neMtHKJSAazlj84VKpxNbGeveOn04cS5+RODMmNsbN1QULif1BI5UkgGnAcX6+PrgY61peUUkBmgCi4VTuaUVfH65pbGwYUPT959ln/f39Dh48fPjwER8fbzPKYY0uIQ8iv7mxQSgSbd++kzxwcPDHH39kyUR4DuYXSDc6KpIJcognP19fKCZaneadd97LyyuYMCEauxyw1MvTo7Ozt7CoOC8vr7CgEFq6h7s7VggdI5LKqLuCPridHR2vbdjQ0tTsONFRoejncAxjCX0iShN9CPiBakTNhFRjU1PGkSNPP/csuMujj/yrt68H+wRsr7W1BYynoqIS1CC2sDiZmV1XXfX+Rx85OTkeOniQCReAvtxT2ehAe3uHenjY25t4RSDI8FfiwbUibdacOYsWLiB+WS6he+r71J2vpxelnZ9u0DeAWZBCVWUl2ExVVSVQsLcPWI8nlm2QuBCGgAGtrCwxCEdHB7nczmhY4HJnzJgGmQJ+AN7z7rvvYsoKCosgfZYtWwphr1D0nfEuFnO94qrVYaFowXiMxMICogcUxtyrYDOgWuxaxjVIxAmHwxx7c+fN/WHrDxBSS5Yuw2yeys3bf+BAW2vrlKlTQVgQWzSu1AhDeNQ8z+Is33zzncbGplc3rA8JDuL+Rkjy2Y1pDzyeMVAVXA1kbWtj4+TqtnnT5sysHIAtKAcSiUXyrFnPPPXUE0881dfbSxgqhwOahtL0wYcfgxSaib2UUDDUVVDJk0+tqywvA8wPj4jAvAUFBX3y4QfPPf/S1Vevnjlr9peffQYlAMSXnJw8b94cEsBE+nkZMqrOTzdgxVFR4XPnL/h5164Fixa7u7sePng4NzcX9IE9AQDo5+9rZWll0SOG0kIVZiH1hhIPFHabna0tGE9zSwv4cGZmFvRqTw/P2bOS4ydPOuNFIFAwAw6lBVAGXWYOKBV4mUWqg+FDROqJk0GFXjHQw4JBMZUtLW14SM6pU1lZWTnZWVC9w8JClyxeBHWmT9F39bxVhLHz+Sq1GrTILB/gl+vXb8g8cfyxJ56ADIXcATwQUXPcWFQSoxOP0jo6DFBoby9/6qknT5486e7hjgFCImNTzZ4zCxK5uqpycvzVjY1LwGOAV1585VVQQFhEeEzsRDs7OVFEBIKYSZOBeyBkp0+fwVxpq1ZdBeLDVEBFv/PO22NiJjY1NuKbiIhwXL9g4QJHB0feJRFMZ7Tz0w01N1ldccUVGWlHG+rqEhNm+Pv5YSRHj6afPp2L+U1PT8cayOX20JnBh8TQni3E9vb2VpYyphmWVVTuS011cnYGBmpsqMftWGbszjN4LEQ/8ZwTXZ1EuNEwULIRmZ6FR2FtQDr4CfUeOnlfnwLU098/ePRoWkdHO0APNPCjR4+GhIReccVyZ2dnXAdYtm3btoSEhIAAPwF1dTGywANBRp999sXPu3Y+8/yLoGO9jlItbWOhGxZDbiCpuJAXOqYx4PmxsRNjYiawsFcODVTFNUsWL2Th4mBLFhYkrGJWSlLSzATITTAkXNDV3a2hzrjFixdSNsanAI7v4uJ80003sNdZc60ApBiwY/NzzTVXg9bHGE50Ydv5gwpotIc2KNB/ZsrsLV//t7ameu78+REREcuXL73mmlX5BYU52afojAyePHni8OFDGBjYb1hYuFQmJcHiIlF//wAWu6S4KCQkzNrGFlsQCmR3d6+B86tSX0zusKA1LCGbd3RvpL2juroGS2LOgQVXqKiogsTE82Uyy8HBgZzMk1dctdrG1hYo8rq1a6CUFReXAEjV1tb4+QfMmpUCRkVtSDQdArSp1e7cuWvHT9sefeLJpUsWMvGF75lCMEbTGYtzZfnbhLj1erIZqDqDAYrI6upYprfZIocLuMT4KWY6MwlJpldCksodHBgNAcoJ+TwwbsZrmXaCi5njgm1F/GQbgD8q4pvJTXNkPt8E/E0pOHrerxOJRgcHckcl0zA38+9vnLHm3aGjixYt7Ff01dXWpe7dezovLyI8HAxzwsQJa9ZcIxYByIoqKqu6u7vBtwcGB/bt208jJnTMCdXW0tLe0uLt7dvR1nosLa2rq4tueIYkjP2mY+aZv2GDx+0gxN7eXpqNxtdosNtE2K/QP9euvU4zorGxtYEkwuuvvnrV0bT09LQ0Syur7p6ezo5OwK/hYeXUKfGWlpY6UwYP5WGaXbt3v75h/dobb1q6dLHBlEHC/DtjtJuZ1RZzlLQxs0mvr6lrAECeNjWeyFbK4dhiM6cVTbrg0YwfBqtJ5QBXF+dHHn2EBAdS8wSGjEeJqOWCZzRY8MyrK2ApHMzVwCxgplwzs0uL9YqFBbJUJNCdlqKrIaVSSsmXoUmzJxXMD2qEuzsApDPzZFwAukGfoqMiAgPWHTh4+MCBA729PVAEnJxdAHQsLa0WLlxgaSmzs7OLCA+DkFGpVbNSkvsHBnEXthQoZOfO3SVFhZiD2MmTT6SngWOgf/ieY0SgXO6v0yRM7yRuCpml1f333weODQROPMxEvxiBisc8MoAQxzKOy+3k1tbW4CJQx/LzC0Be6BUI3c3NxYJubrbS7C3A5m+9/vqsufNvvPH6CxW1znY2gBeI78svv+jtU0yePCk/vyj7VM4VKyA0nTQ0+wLrDRbCAvaoqYWIORAF+gdUbsqf4jM/l9lMwPrPGBsLDWNTxjxiao2GRrwQIwiLWxKJxGzT8imtCMDq9Mx9gSnSWcpkLBWE7RO9Tv/TTzsxvWFhId99952Pr9+999x5XiPQmOiGIVD0AIx0VspMW1vrgoLCUzk5kD6DA/3o6NatP/T3KxwcHIKDQzBH6BauDw4O9vb2BPsBGfEFfBtbO/Q1OSlJp9HOmj07MWE6VtcojOj/9NRxQzc718RaiSqHzyKxCOzb1tYG1wBqlldU9Pb0UGeeGMptdnYWZnPb9u1HjxxZsHBRYWEBoeCICCtLKY1L5zDiHCGh7LyCwsJXX34lMSn58ccfFVPfLZvfP0s49B2Yn4rKytLSskceewxQ7LPPNpcWFU2Ijoaa2dHRQUC9To+pADDv6u5Bf2RSiY2NDd4OUY5f7Wxt2js6gOitWDjliKa1vV0iFts72EOr6FP0W1laKvoU6pERZydHPB/8qae3V6EYgN4G/QPfd3f34Esi40Y01GAkwIuwFo4ODuAx2MkQCGAo3T29mBkbG2vQcVVVzQfvvXP1tWsCA/0TEma898678+fNBRz8/cGONQ+GbFa6ApBNM6ZPi42JAQ5N3b1zyowEF1c3QA3V8LBAKCooKABglUikIKmcnFMSiZjStSA/P3/O/Pkqlfqbb761IlJDpx6hQX2MfY+CFDwmrigbqK6qOXL0KKAfLsYsQOWXSmV0J+nBipXKIbzI39/f3d3jyMH9gwMDgUHE3F5fX3/fffdNnTJZYPQz84apJo8hnM4reOLRRwNDgu+6605mLtPS4Jg/TTPGiULfocyhVxOiIr788r/QJEANr61f/+zzz33w/vu+vv5ZJ09cd8P1uOD9d98d6FfYOzjcfe9906dN+eKLLyvKywICg3Zv/ykyesID/3gQ1Lxp0+bcrCxbufyZZ/8zNKSEYPX1JxlVDXW19zzwwKKFC3NP57++YUO/QoGx3HDzzfPnzfl88+fdPd0gULDbRx556LPPv9z+44/YnzffdvvSJdhR2DMvz5k3HxsM0hzKmo+P7/pXX+1sb9/08ccDAwPLli1ta2kGR/Dz9f59uD3WvDsNteeac3KxsaZMnXL8WDpYCzY3Mc7qdPgALZHESAgEk+MnlxSXAESjf1hsEp5nL4+Onrhnz25fP/9dO3cCJNHYiV/kqJl0WAY1fmJ+AU3AfkFGIBpwmoFBJbBUfPwUa6o6tbY046VdXZ0rr7pq3rz5Mqn0572pbc1NhYVFk+MmQcQTkU9RNh5bU1P7xuuvS60sH/7nI27ubjTyxQDexuDn+OnF1AhL1urKy8sDAwNAo4kzk46fzKwqLbnjrrv9/HxbmluyMzPnL1wUHhYOBXPtDTd4eXk+8di/tnz77YToKFBJRlq6j6//6uvWfvzeuyAdMIs9O3Y8/fwLAAAODvYDA4MVZWXYT2vWXpeVmbVp48aJEyfiT6uvXePj7fXN119/89VX8+bO6e3txltw+/wF80/nF/z0009XX3stJvOjDz6ABgd1ABpxfUPDvPkLNn74wX+VQ+999OF1119fU1W5bOWVSxYvDvD3mzx1WnFR0YoVy37f+zum/CkzGzcrqF1d3adyTg329+flZNva2np6ekJtwcYFi4TK0NnVBYrGJIrFFthwFaWl/QP9P+Ge7l78Cqrq6+0VUyMK42RMUQIrBseCFs7jGwPe5HIO1GmwCqVyuLGxEfc6ODgO9A8cPnx4YsxEEW3QmLBC4WFhmZmZQNyz5sy59Y47Duw7kJI808/fjyo1JKilsbHpxedfAE9a/9oGby8Pc5Yo/p9nuDDeY6qtaMHtpk2Jx694i4NcXqHXQxUlLI3LnZmcsm7dkwaC7Vwzs3Kqq6qDw8I721tpCJvQ1d39wQfubWxs3vL1Vy0tzVA7oJlXlZddd/11Dvb2tbX1eGbc5Mnz584J8Pfftf2n5uamyXFxA8T/VYZxtLW2DlElH9/8+99PQTK++da7IgE/OChocGgQFIM3WlpKMexFCxZOnRqfefJEV0cHICMYM/i7h4cbZBNmGCytprKcGggkvzPYP7bPzEkhR9KO7fxpm7unlycgjJc3+Mrp03lTp02bNClWoegPCwvFdifKC5/4DdLS0vt6u9G5rd98PXv+/KSZiWUlJTlZmcDIIIj8vNyutjY8OSom1s1djjew9FWIIwwDZEFxCdfV1S0yKio6KhLEJpNJe3r7AMzXrLnu4KGDP+/eVVZaClU8ISlp2dLFoMjDBw+npWcEBwdpqUYGin3zzbcK8vM+2bzZ18fHrJuMHtSfb3gO9qiGqkIcY7qZjgUhMVkM4AIKVvT3b9jwekZa2uz5CyBqyUgNeuh95F6tltVig2RZvHihSj3y0QfvFReXPPPs0/jW2tYOzJtajAQUkwk+2bj5u2++WrpipUZDRL6QWJI0tnZ2mB8OTSjIz81ds3oVmLaWhnfhRhJfQPpCTAOYYRJWRtMEAAao6sYHgx8L2hsPfwbtf//dN2GRUXJ7++rKymnTp8+aPefQgQN79+zau3sXMGxMbJy/vx9kEygALHrVVVdySVWO1uamJmsbGyDEyOjoEc3IqlWrwFRKJsUCrIG6fX395PZy6qAgUJ9P3eBCmvXNYaUChCKsRHNzS2VlVXZWdlRUFDA4REz8lCmhoWHBISHz5s6GXMe9sXGTdDS/GBtdqVR+9PEnpcUlr731diQxs16suC3msXdydFLScHSj/4tj0FKjNukMjUpraGjcs337/Q8/vHrVlc+/8HLt4CAWU0wCbblMXIqIzkiqdixbugha51OP/2tv6oHYmIn9fb3AlGAnELg2Nra4Pi3tyKJFix64756vvvo68+RxGnpMIJ1ILAb+8/HxiYiasO6Zp/GQwcEBL0/PY8cyuMRVyqOcWsiltgNS+0Ek1phAZG1NjYgEap5nL42HbiCGaiorA4JDJFJpWERkfl4+unjrrbc0NDb8vGcvurjzpx9J/KxQODF2EiBzn0IBMN/d1YUlJCF81dV2drYYGOAq+goZB3TGXBOQW5BzWHhGOhBzubmnq6qqsDNozQCS8AB+hk1ZmJ//r8cfz8/La29ri46esP2nbdgtyTMTmUYG0aY3kPAoiIBPP9185OCBfz3xxMzEGRpqir4gaOaMZvZqhYaFlpWXMzIKCwv/eceON197HV01u9/lcjsvX9+t331bW1tbVVmhp057Cva1TOUm9nLNSOrefXv37MEM8wUC8EjGhk9lZ69b93RRfn5QcLAfSRlz/3n37hGtDs/BXdiK4BgDij6WJ5qSknTwwP71L7/k6uGu1+rXPb2O8BWthmZTg6VpGRiwsrRydnH58rPN2KCLFs3Pzc5ac/1aQNLfH+94ZhC6Ema/tKgQhBkRFTVhQnR4eBjQq4Oj/YwZ06EK7tt3AKgf3MXDw5PY3LQ6oUjo7eOLnkHFmDNnNki+rrZ269bve3qI3shsWfgAwsL06YjdVkB8mTxuS1NzS2Ojs5trRFS0XG4Pdjxv/jx3N7eNGzd++cWXy1csb6qv3/r9FjCnpcuXu7m5QDDLZMRQCwUfSu8PP2zb/MnHjz35FDrGInN1YziPYhyNSythgd7jJsft27evt7cP9LFixXKQfp+ij8fnzkxJwUqDjl1dXJ5cty4jIwOrNWv2bOwrcJcJEyfwKMyDZr542TJPL68AP7/2zk4oGWvWrp0xfSrQiYVMunDJUjGdyeXLlwDB3H3P3UePRECTvefeezMzs6DqhkdG2NrJwUxIApC/38uvvLRjx+6hoYHwiEgba2vQ2Zobb5bL5WCEMxJmgNQtJBZSqeS+Bx4AZLST24EXYi2iJ0w8r690PHSjo7WiwC4A3x5+5J8e7m7qkRGwAWbBs5TJVq5cLhIK8vILt23bJhYKp06fjoUEl8buOZ6epidJRhofX9+UlBQGtKEpgRazs7M72ttZcALHoBoaNNjb26+94Xobaxsra+vevr6S4uLy4uL83FM+fv5FBfn1tbWgIaxH2tEjcfFTge+MEd0k3pvw2Y7Ojt07d/zjkUcWLlzAJ7Kdz4LAx0UY52986pDx9/NzdnLa8v0Pt956k52tzerVV+pp0Pgdt93CmCjWbFIsYH00GzuUcAw5OSkR+g4xHLu63nvP3cxFFUXA3C865vCQEnvp5ptuMNVp0AZAXfb0JJEhBk7MxAm47MorVjL5yNIhwKjuufsOZkrGngkKDHjw/nuJy4zDueGG63mUKYIFTImPwz888I3X34iOiYkMDzsv5hvXJBpIKSsIGharCzJSkdo+BDfgA8uqHiR2v6BVq6765ptvn3/mmRlJyU7Ozk2NDYCNuFHu4NDX11dRUSESW2C7ABVi5E7OLtdee42jgwMpPkKdhZDBZHMQP7mwuqamrLQMuhs2TU9vT0BQMJjTnp07b7/rLgDkocF+F2dnGjdIwB1xRYmIb/XFl1/29vI0q5TMZTOeIY+hsbWECL72uusKCouUQ0prGl7OoTDTnF/MUDlbS6OeYbKUMOcAUzDNK0dRC48V/dOoR1gJAeZroz9Z5J1hdNWt0R/MVnLTK2hcpekh+Ku5Y4ODQ3YOTouWLKEx/BeB33B+nXN/zg/MORwQEPCvfz16dNq0fampIJj21tYJsZMSEhKKS0s729ux6oq+XvDk6YkzXV1cI6Mjw0JDdMZEYJ6AT6zyWuK1UENyA9bdestNeHJ3Ty9UjPT0tJ6uLqBvWt7BWJ6NbTWjM0ivl1hYMKIZvXsulPZ0RmM2Bebkx96Nigy3srL8o5N2ThWPVbUJCQl678OPHB3sx/Ko3/r5O6+jEQ1216+91oKU0tGdN075YjFtRrBDQ0NSqXTu7FnAOvtT97a1tKTMmevi6nwyKzsc6phcDvmamDAjMiLC5M/TUHgvGtGoWNksDI3YYHQ6GilHQoMd7OWQ99lZJ9WqYf5vCB2GNgwUHl48BnOOl7I8S6EQfPFCvZctoa2NzYToSGZdvxikzzK2RMYY8PN7di8W3bB3s5KRTo4ONrZ2FhIZnUri+geHqKmuGhp0uf3O26FhAt+AtTCuS3EIT8QRAfaD3eBJ1DIhYFQloI46UutkREOjCM5UqtnMMi6vuySVYM4YNeN2F+rVXFOuJ8vKu3iJvQZa9Ikzqr7k77/oIvIbLa2RxiLr8DM0PHxwQNHU2JR+7ERjY6NEKtHpaTAFqbWkMxptuDzQyQixQZFwQcwXrUCm02hUVNwQQ6KYR/aESCzGtmYRAqMb87EbHeCXPKDJHMVyoRiD2ZNvMNXDvhDd/M3GIulGY6/faheLboj1SSQaJniZRG7rWK0rg6G1tfXtt95sa2lOmjWbmCnAHEdGONTSyiVR+xrm3wdrwSgkNI6YPsGCGV0BdWj4HyE2Ha1Ge8Z7iTnLFNFzKZkNtQ7rGf5k2QsXSk6RUZskCIssuxjUwzWFSyuVw9DMz49vzu7E2QM+4xpIEFbMhgmjc1awYpVKWFUfU0ilXqfRubm728nl0KqYcZM6pvgiIbG1G4xuTgOLSuFQhZ89jRWXpFKAZ6ARmUxn4NPQY5o9w8IhBCyohWvKkTZmU48hyPz3LxhLY+wNXRMZa+RegGYU978oXBcrlNiMaZiP4rxtnHq4niY60eJqBAZyVerz3ULYhUAkrK2q7LaxZS4S82oZLlxEPtWtDKwgCDMnXqgn/91Gt/FMKzEnjCqvpNVqzJWIf6vRIFAeqM3T29fKxrqPxn3S9CVy34VXeejmofW8tPzLVyTm/3AbD90Q4wgFUMw3+/sUY2osNMsA/OHo6GRpaQnViRoJqdHqwumWo+PASPcuR47I/w9tPHSD9ZBZWWtptophbEd1sPLEIuJurRaSkmMuFHkZqxdfQLox0Mo9LISUmbPGgm/+bn+0jec8X6yC3N6egRsNCf3QmSL3DDRhwFip74x7SRA/n6QFqVWqoaEhsdjCxGuM+S5jpJ5RDzRaQnm08hn7ks/jHzuW0dHRuXz5MhY4/IeeOWqM4ye13zGBmJNRxmJb+53nn93J0UM4U48xHZPDDs65ILt0PPwGSjIZP5+voy4kBpA5NC8JPyUSi6EhJdOk2OEu6Kxp/YhZLDwyqrOjnSZfSkzJaTz9udzUZw9PwBcMDg0yWzhjJ0yN15mKIHd2dn704UehoWF+fj7mYuxnPOfsaR3HJJzdmKWKazqg5ZyNHJ9DU4OFxtirPyxG6URxaYUy42lFpqTq38tQZrvTQFPULohzdzz3+/v5TYqbfCLjmNRWBnFAshoGhww0ZwV9UiqHmbPG7GAzGOtoagcUCqFAOEKL/slkMoZF2DO558iDOccCkyxdCVEUWW2zmqqqbdu2tTU3TYyJ1dFKefsPHKirqXn4n/8UUruzzhQzdbGbgQYys9QcDj2jhcW9n3NEXA539Nj/4Is4AoHRLsesLNilFhZiPZ1zMX3p2U9mbjujY5WaSP6kcWs8dOPk5BAXF5eTndXb033yZObkuEl2clsigNQj1Bw+wsrlc0fLKoKgSegeJre2tqa0sGDWvPmszgjnlwqmZ7KcMxKBGf/Q63VqNalYBkm3cvXVir5eub0Dj08MVrt3//zD91uvXnNdUKC/sdStwcC9VNY/JgJY5TnqWTuHkGJFdFnS3fhWjpUEZGyGzRgYPDGcmjwS53ws+1JnKkH65y2i4+RXyUkJtTU12378Yd++1Lq6Wg9Pz5TkmawAG+M6NGUQTJjFShqHNDQ44B8QtHbt2h+2boUqbmllZX7gWDYfi3njUo8VSeGLn2IgqW7DM5KSu7s6P/74kxMZGdMTZtxy8w1ggWZuN74Bjrt1d3VD9rq6OJ39akgxYhKkyT+/JZrH0tgBbyQY2VSNitRNJkTJ+y2CwMU5ObmWVpYR9Mgqw5+uzDUeulETYSG54Ya12OXHjx/fvXPn3AULdymHO9rb58+fa21tpVKNODk58k3h3zzjaZFcv8AgewcH8HBvH98+RZ9hlCzT6825m780oeDMVAyhSEjziAdt5XJ3T68BUlpRr9Wq6mtrs04cB4/p7e0jBRZdnEU0vsJcxmt8s/OHGl6kHB5+/Y03gfOe/c/TZxteQTRt7e3oYVBgIBjT+HrF8DQ10+vZ4XBFxSVhocF2dnY0B/Qcg+WSKmbKZ/79b09Pj/UbNtja2vz5PMPxHFbAFF3snpKiovLiYmz94sKC9jbHttbWU9lZOq0mMCR0Snw8l8a/eXp5TYiOxAdHR8e5c+d+9OGHG15+edkVV06fNv3w4cNQxZhIZiWu2C7EjiTnvJk4Fs3ohi5AIouzj+T09vZaWVlWlJZy+QIfHx86U9S6L7aAfDyWdnTRokWkODnlcmdsLKO3dQyocBzURswTMtm8uXN4PD6IxhhTQd9lxrDvvPO+WjX8H0JVMhPs++VITnaNGYtwjUcr8hj1s4oWZi7FYEp2Ts7LL774xFPrZtDzTTijTic1d4xL68KqhpU8WiuI8ac/STrj4TckjZfm2/b19QYEB2PNigvy66VSqcwyMCjIytq6trb28P596HpCcop1YdGB/QeKCvLRVyx8v0LR1dlBAiLdXCwtLTk0nh68QWhBUvDBosQiMRiSTqvFFtn47Za21hahkORk0aw2rY5GY1VWlvf19vkHBDY1NhQVFLi5u3d3d9s7Orq5e3R1dWopKtIzZm6y31DQTEI4/qjnYezyjoU6VNfUYZEA/FNT93V2dQcFBR05cjQ8InxWStIXX/z38MH9eNxT655++OF/YFybN3+GaZwcF7dkySK8oX+gf/NnX/YremfPnnvk6OElixcD3W/fuTs5KTEvr2D16isLTmbvP7C/o6Nj0eLFc2YlFxQWv/v22/U1NR9+8AHUjlkpyYcOH01NTfX29lq5cqWzk6NKpU7ddyAj49iEiTFuHp48gbFExp8X3+OhG0ylWChUa0YsJNK4yfGNTY1Y8sb6+p6uzjqBwNHJGc3X129goB8UUFNdhSUEjIX8Gh5WRkRFx8ZNxlps+XZL2uGDWOZdO3cCnZDAeivrIXLCFFsDogph9gcUfSAgGk9OnJe+/v6A31C2IaFAgp1tbdh21Uql3NHRPyBg1qzZmZknafkjAw3f0QgERsctl8fhcy8iQGZvwRbKzsoE+L326lU1NTVfffEFsFdHW+vObT/iS3BHAZ8cEOnp6Qk6/ujDj3JPnQoICHj5xRds7WynTJn8xONPns7JTkhK3rTp0+wTx2elzBoa7P/uqy8L8k67u7urVer9+/djM9haW7/z5hvOjg4urq5ubu5V5RU2tjZyuTz92ImPPvggKjp63897Ozs6wdVOnDix/uUXIyIiC/Lz8nKyk2fPwcRCmEp/N6duLG1cuJiyU7IkPJ6jk5Obu5tqeBggV9HXV1lWWl9bY2VjAw4xAvVKKAgODQNKBf7o7elRKBQsZNrGxgYLL7W0whoD2A7SHCIHP0eIqP6+PipcSLGtuPgpGGEtLaZPM6oEEIg1lRWj8ZBMJAsMDcWSJCUnxU6cmJOTjf30w7btljLLqVMnW1laspMNCP/nGJHBxYA7ZnMDS/IC48HwJVLZXXfdCRJZtWJ5bU31Aw/cl5q6FxrXLTff2NLSeuTQoedefDEsLOS+e+7bvWsXNtvB1L233nXXHXfcnp52LCvjmEgkVAuE2HUzEhOvumKl3F5+//33gpsODgzcd19+cUlpbGzM3HnzMtLSVqy8Ijws7MWXXgYYeOjhf6Slpb++4TXo59lZWXZy+1dfW9/Z2XXs6JERWofwgkTmj+cRPHqkm52tjb+//+ncU6tXrQq543bwTHSrsKBg7+5dw0NKRW8vh0pWsASJTObl64cPx7q6gsPCh4eGqirKObTMRbFqGJPt7evn7OoC7oJROTq7GE9d5/I62tpqaqtLCgqMudwslJpUReSKLSxwjbePz5TpMwICA5NmJro4O53MBNHwgfu2b/vxxPEMF1e3pJRZy5cvxZ+srEg+Hisj8udn7ZyN7SWNZoRPdxSpmOmIbeXU19dnK7cnEnl4WCQU9yvJyVmdXV2Yw//+97+g8srycqDF+voG7DcvL28Bn2Qy2NBsFfJcLidm4kQbG+uB/v6PPt4IBElyF1tbFbRiIYEyBmZF1OZkZ0OWP/jgQ4P9/V0d7f39/T29fWD/tHannJj4qRJuPpv9zwx2XHRDoRq28qxZs95///3yisqwsNCoyHCMzd/PN37y5Na2tn1799IKFUKtRtPR3lZeVEjgmFpdlJ/HNT0EcmdkZESlVBadzi08nUuEEQmF5DNXNitcpaPhEEKKnTEFtnZ2eGxQSAi4i4WFxM3NLSw0hNlLOzq70tPTfX28p06Z7OfnW1lZCbW8tLTsnrtTHeztIyIjptNzN11cXMz12C5s41JQj6Xk09gqjVYDkSqmRZMgbTUjEOsS9YiaomCdTAptyxARHu7p5Tl//jxnJyehSDygUHR3dWE71dXXD/YPkFFRUzuFyZwdO3fv3b3zpVdfDfD3v++++8GJMXs6ir5p7QShtbWNUMBfuHABOgPsSMotCkXDw0MCWkkJTwYRk8MXL0SB43HlT9GaexhURHjoVVdddeTo0YaG+uTkZHQ9JDg4NDRUqVQmJiZYWAC8W3R2dR44cKi8rBQqNHbbsGoYAoeUbSsqrKut0Wo1fGpx51C5A/rA/No7OAaEhNja2OKBDDUbOHobG7s5c2aHhgSp1SN4MghIaFJV+hSKnJzThw8f8vTynk2rcTs6ODg5OkyJn4yeNDQ2HTuWcfTI0R++2+Lo7Bw3Zcq8efMmxU4kqJw2Na2YxzOFeHKoN+AMZ+15YzTpEjNjFcd4PAfJ/TOo1KQMMcvopkzaLj8v98Chw1MmT3ZxcS0sKgoLj+jo7IS+GODt5eHlffjQQRc3t0MHD0LY8aiaqaVRtmAnzAHc1dVdU1sHNMkQLoS+RCqFPIqMDE+elfLdV1+NjGhdXF2gKIA0I6Mift6za9NnX4CXA0UQnyCH++eJhjNuXAyqBerEBkpKSsTCH8/I2Lx5M0YF6vHx8XZxdgHjGRnRQC4EBPgHBQYwVQh3sZrFmMTiopL8ggJWFspUY0xL7fQ8cNTkmYkWEpJaZWtrCxynp2qURGKhJ2mwWmxpzGZtbR0mEdgoJ+dUdnbmhOgJ8+fNcXdz5ZgqvWGCIJ5CQ4IjwsPWXrcGfPHYsfSjhw6dOHYMZBc/ZWpCwnQ/Pz8HB3vIQY0p9ltvMqadMeQzvtHSAzuYQstu5FAi9vDyJMqgUgnKxcNpWCPfl56dBg6xeMni9rbWPbv3REdFPb7uqTfWr39jw6vozE233mptZfnGW2hv/vTjD+ERUSDr4WEVQHRoaBgYpFgsnjt7VlF+/uebNqXMmTszJRlwB13CBpiZnFKYl5ebk3vtNasxY1u++QoENzUhEZOflJRUXV2zd+fOiOiopStXColGz2OVJf8kyBunHk5fTEqEYDmTZiZMnBCdm3v66NGj33zzTW9314zEmWCJ1tbWU6dOsbWxYUUMcbFUQo720JEjFIXx8XGAdWyu2WGIfFoDgETm0qBR4BuZVEIQA3gSEQEG/BW8Ib+gqL6uFip9Rnoa9MyJsZPCw8OmTpsSGR5uby8/2+5ihKsiYWREGP5dffXqpsbm3Nzc4xnHD+xLtbSyDAkNmZmUMmlSLG5n+tdYjDesUCgzjrNTykdojeq77rwDnceqr1p11dKlSx3s5Rj4O++9h92PZ06bGg8gjB3l6GDv6enxyaZPBwYGiYpkY4O/SqSSl15+SSgQ7k3db21raye38/X1eeOdt+R2dth1zs5O655ehyHj4sGhQcbDHBwcHnn0EbxdKiWF02+//dZrrrmaHDNjZ4sv8fOhhx7s7um1tbHGkg0MDrJKnZdHDxeZDtzisZOChEL0b8H8uSCgU6fzT2Qc71OQIiPF+XkT4yY7ODqysw6hNCbNnIlZAxEMDo0wNgNRxqVQgEVi4H+Dg0Nyud2wklQoBpENDim3b99ZVlrCJVmYYHLanMwTYDYzZ82JjYvHJo6Liw0JDuJQV+I5z87ERFtYcM0WM3pInm1MzISbb74JDH//gQOpe/bs3PaTb2DQtdddFxEWxvkNZ9kZlMRCfUEr0A39fH2YiY+VCGWZlGAVLLOEHEhjZSWzlOmpVoi3G0mTYnxgdvbwpubmxx59DLxH0afA1C1ZscLbyxNPcHVxYdV38dNSJqNVJgmdMZMmoScnR+axYh2QODqYHePMdkV0CKru2ViToojsZKtxrPuvhj+Oe8zChRXH49CQbANJcrOYFDMhZkLU4NBwR2dHdVWNSqWE3G9tbT188GBTQ0NPd/d332mUQ0NQM2gZdk1zYwOB96QKgAGquN6g8/LxTU5OKS0ra2yo7+rsdHVzgyxXq1UhoWAq08ByZs5MBBwOCgqQSqSMgRMZQYu7cn5dW5U1S0tSBtEMWZhMJAEPPJ6vj9ctN92wds21FZWVmScz9+9L/WLzZoyNd+6cgTPkFLPe6hYtXnLrbbeAnTAEg+G0t3dAkWElKfENKYmt1/X09EKTYFxKT9cZ/IBWy9YxPyP08Pvuv7+mplo5pIQqHhUdyWrnsj6TUxfpAHn0apYARL0NBj2XhvuYbNws+WH0cUl6ulh6SmfaCxQ4O058w7YUQ+bm4yFJpUyAf6HQUQKil4MNsBnC5F5xxUr0Hnxl06bPwYBXrboSd3V0dO79eS/LVWCxO5jHCRMnzpg+NSoqIi8v//PPPlu0aBEpf6TRWltbSmWWfFYeh8cOGyed0Rmr3Qq5pkyOM3prCmblmFkI40nmUARocJCzUZGRV155BTkynstOvjxvM7knDaTGp0qtZpkMIMHnnnm2rrb2uhtvbG9rA9e57/57P/54Y0VZ2fMvPO/k5MjeKzQFlHFJdgupbkyYaOKMxITpehqUJDJljJAtarqY6QREnwfboDTKdElm4eRQRM94CZNiZu83XsrKznOo+eMCyKmzSW8sDzXvAw4VWxzT8SqjGSAxtBhXUQi4ynxPgQH+/QMDwKoQHxER4UCyzDvDtiBz8GLM1tZWvT29EAHA1LiXlcgfLYZogV3Ti0YlGv5Ob38reouZi/DTwZR9ffbF521mH9OpnFPFxUXr33gT2vLrG9ZTgtD29w90tLdh20CvefHFVyZPiV+0YJ4ZSxmlCU25YuH6DA5yaRwjKzPA3mJBM50tqO2K1VEbvQQcGpZk7hL702gPnbn2wB8a2jnbJUoTYYEp0LEHKbbt7ukhxVd0Yr2OihUuie+k8yXUGTNsSD4vqa2kUhloKSHDWQLor9ZA+CWlJSUlZVhFSGSuv9+yFStlUhkpjiYgyc1QCHbv2Xtg317gOHdXl6joKLDKzKwcDBBbCEi5f2AwJzsnJCS4rr4hNDQYso+RyF+wXbr0Ih7bUhRNA5oMKZVMhBEWYuCoR9QcutWgbFPGq7W1tUlMSgYAxHYRjqocfsk6/IeajoYcpaUf27Z1y4havWnjRguJ5IO33wIm/erbb5iI7O3t2/TpRgzkxy3fgbX6B/ivW/f0iWPHVMPKlatWP/bYIx0dHeueetLPPwDA7uVXX4H0vFC1lS94u3R0w8wGbBbEYgACFZfLrCBcZhDSabWs9gdLk4A2seba1YCWrMAzwXSYxMtxhsVYGnYFhAggNrThjz/66P0PP7QQk2gTd08vgmS5xMLu4CB//4P377ztjptuu/3q1VcdPHTkRHraJ5s/6+rqeu6Zp1csXyaRSlXKYbmd/LY7bvf38+VcqkPIxtEuEd1waYXpxqbm8vIyUkW3ocnaxhq8w8rakh1CLpNJNSNExxnRaKQSSWtrW07u6cqK8tiY2Pj4OA4NFrssB+aMvVGNUiQGpUssyOk1EnK0Xb9CwaW6zAgBzjxsAAn0c7EYsrmivNxWbg/4j+GrVKrm5mZwGjwmKTk5KTGBsagxRgtd+nZh+mQYVeaJAbHRAgUU093VvWdvasax9JzMzKDgkI8+/hgz5eXtkzBjupeXB9QEVnQIGlZTUzOur6yoYGcFvv/++0fTo1ZddQXVqjQG0/Eno61zZtjLEmouCAz6o3FbVIwaT20ZUCggbUHo6JdUJmMnHorEYsgymVQyoOjDxgCS6+3p6Whrzc7KhESLiZ3k7OIK5QubB0yXBhtBQhn+mkTDGXfeHftgRuxUK/7VKrKsC3ZNUVHJ+lde6e7u7unu8vLxnZ6QMDFmQktz29DQ4K5du0dG1OwAThZzEx4WPm3aVHt7O8iplpa2px7/16G2toF+xZo1ayZOiGLRW6b6JnqmVXFZHgw7E2UM2aPnNCj//sXnxVUs7JAGrRLXrIDWBSbnwSiHWFUNED2fMh4gnob6hoGBwbDwsCOHDl639rrwsLDOrm43VxfwY9xJbAFUv+NfiMSDi9TGZfejObRM9OqNx+PwmKWB5AdRDAvNUkdL0jU3t5w8mVlckO/u7WMnt1fT07mmTplCkQq3rr5eqRym6iVZHtCQl6enpaWMyw3BY3t6+vhCoZVUVpCXB23W8t67fX19hL+UwuCYD7FlhQTYaasXdH7+WKMWOa1ITMp5stgx9BRDhiQif6bH4oHdfr5pI765/fZbc3PzHrjnXigH7h4eG954QyqVgM2Absx1CImx7jKO57fbeOhGYCo1yKwuZqs88RuQcp5qyBpamk/T0Ni4Y8fOgrzTEOpDAwNdXZ06jeboocOenl5enu6YGRdXF9CZgh7poKc2q5aWFnxOS0s/ffr00JCyvbUVsCA0IqKkuOihfzy0YNGi+Lg4ApP5PDc3VxtrawNL/jB5Py70/Iy1cU0H3KXMSvHw8rJ3sFerVOue+Y9AKJCSGP7re3r7rKysAH6eWvfUlatWOdjb49cNG145fTofw3Rxcfbz9RlWqd98773wsBB2HJ+Q1h67XCP6/TZO8clK2tAgoF8q3DQ2NpdXVLS2tP7049a+3j6ZpSXxRNLDB0A0fIFALrfv7uwoLsx/Y8N6Vu4wODRMo9HUVlURuqHxv4SfCwRDQ0MQ/2BBDk7Ovn5+g0ol8AH01e+++XrnTz+RMB0+L2FmcmRUpI+3NybadO7QpTg6+7caoBc2C8SNp4c74YYWFlPi46g5WEtM55RD66k7Cf9YDW+0qVMmsyBoDiX9lKREzqiwjQt4XM2FbePENyzMW0jZKfRkQL9jGSf279t3aF8qWAuIwMnVzdnZmVbdEg8O9JcqleGRUQoFORETpADR3dzQ0Au805lGa+PomV0c21Yms1SphgGDwiIirW1sIiIi0TZv3lRfVxcRFQ1mBhGANzY3Nmz99usvPh0Kj46et2DhzIQZ/v5+eprudrl0debaNK43PVGM0TE931BvDGI09c18MhnLXtCa6pGRA/G0Wq4pCvYva3cYTx4Mh6I2kphNfXiFRcX79+/POnECYw4MCYMGYWtna3QG0YeTc9WpS8vb28fLy4u6x9WWMksammTMbaYJ5zxoE0yDAM2FRUSEhYZga+7a83PB6dOW1laYSbMRKDQ8Ard0dXSAZr/cvPno4cMLFi6Ijp4QEhzIHVVygHuupNc/NOSxXzxav+OZ/GjsT2fUyTIXejXm/bCaHpRKWEE7841/WRP5OfjNedUNFmsIplpSVr7luy0F+fk9PT2W1tZu7u7sOEySPkjPCyJ+JRJASciCFiEQQbumGc4CJ2cnsCLT8w2sniOHOl8wkRb0lCFcduRo+rdffQXN1kIqra+vk9vZsf6wo7+dXV1J+khfb1tb286du4CKrr32muSkmYxq8Uy2fuedhQuyPGYReUaQ19kPHy1Mzzic5i9r6DujjRcXCwR19Q3fb9l6OjcXDEClHPL28aGnTREdktYG5YMstFpNW1trX0+PRCpVDivpsVNiyrEJioS4YTOMtadeccbhtSQnTa9vbm4GF2ltbYYq6x8c3FRfp+jptomJ5VLTO890Ti5usbGzA5pWDg3hm6+//hYyYvr0qUCjWJFx59L+3X6/jTP+BiuXmro/8+QJKEYaWtaESnHipidIUDNioAUo8Lmvp1vR1+ft69fS1NQpFHp6ewtI9pcG2oREIjVvTVruj8g+KKhDyqHGxsay4kJ7RyfAHVxma2enNx1yzDABxxRjwKGeYZAdmLurq1tzU8N3334bER4moMcQXbIk3//f2jhx8cDAYFlZGZZTKpX2qnuFJG6eeZF+ORkPYNnCQuLk4soIgpy5xeHU1daOqNVgP9bW1nJ7BxbFwgLBsMw93d3dXV0tjQ1W1jauHh4zEhJ7e3tIsWOJxMfXDzKOnaFtjg1gsf4D9OBgkvNpYSGTWZ0+lVNZXSO3l3NM5VH+Jp0L3sYZt3XoyNHyslIwG/wGCggKCW1tbRno77exsbGQSISmnH6wHCASsUjc0dHOos7IeVkCAbCzmqR41vHoZeyx0JXqa2ucXVyDQsNc3NzIaZ1N5GxEkCYNODIWz+KZqi7gS83ISNfgYH8fyRLy8PQE0SmVg17ePgf2758QFcE1nWpxISfs70bbOejmvBoEXQzoPmogGNCBRsN1cXWVSCUdHR11NTVYWGcXFzGtZy6jShOoxN/fHwr00OAgM4ZiLVUUOxuo5syjxykoBwft5HLwMPyjRyP3m8JmhUwCMvykpdkCoMK+vr6ezk4HJycHR0d0YHBwsKuz08fXByyntqbmwMHDy5ctGeMsnD3ki0Rto09NGx8j1JuOmCczSeN6zoDhl6aNid+c0a2+PkVJSbGlJRRjQ09Pt44eukELJmjcPT1BMe1tbc0KhZW1NY9mooA+IJhsbW3J2b4yGYMdxOE3PKyhVj4OnUR7e3sp9RXTXzmgS/NBm5gjgCQIOBk5QLtvcKBfKBKDOr19fGmcHjlMu7K8HCxHLndg2lxPb+9fjdNoKdEwcmHhaePoIaNwHfXQMcfcZRnkeORUTW3dwdRUeycnhULR2dHh5OxM8OzICHjAsEaLLzFBXj4+cnv7jrY2cryqmjCJ1uZmPqshSk3yPC4HwJUmuOjJyavEEMZl4bDUNUjqktC4az3XJJj4Aj6YCkgTChc9ZVTIDm0Ac+rq7ACBenp50w4aKF46dzGYy9iM4pW6U0hc+rhseqNT3PWUaC7LGMdX95rf1tLc0d4ud3T08fUFn4Aiw5Kk+vp6m5uaiP9BKISgkVlZgQdIJdL29jYsud6EgbmmUwVZagGRXDSojxwNJxaDjFqam8FUSHIhtcCCzbi4ujk5OVrb2IJLMRMRO8mBFuUX4F1OLs42trb91CRNRZ8x3eKysPFzNupz0LGAcwE1Io+jbj4GpVKrGd8yB9hf+L6er42HbrDSpCaNpQxqjp0dSX+nsQ1kl4N0/Pz9qcGNB1oB4ACmgTTx8PSCLNPrtDy+gGuqrg7oY9Abj/yDjAMhDg6RhntltOlpEX8ILLyxrbWlva2VeM65PBCrtbWNubSFpaVlTU310JCSxEbxjJZiVkkU1Mn/axANx5jQxCOHEefkJM2c6erqMo6HYKZYOVWaAatnVua/KL45oxEfimZEP6AfUakDg4JoDooxDBR/HRgYgPpNjp1ycrK1tevu6mxqbHB0dPTy8mJJQAQUUzyED5YyGYBI2pHD7a2ttnK5QCjQjmgkMllAYJDRY2U85kMABEOq1yqVBo6+ob4+IjIqICCA2nsIwQEp28vlJuM9n5mnOaYsiws7ZeNuDBQXl5S8vn69l5c3KWX3x63DGCN2yJG0dE8P98iI8Mtl2BynHo6FhNyR0dR8kLs5Q4XZUbAZWMQavoCy09fbm5WVec0110ZFRYrFIma+wy09Pb1l5eUgBWjaPv7+EHYUMhtTrkzFRLnMQQiCA9MCv8H3TU1NVZUV0P+bmhqqKioVij5swfCIyBFiPjYm17GigsayNFxjhW2OKe/ugs2fqZmzyUglXprQzpI1CcUTRkv+JCHhNeS0YnocDlCdRq0eZPmd+KxSDWNEeA6YLofWNiTVZfV67EMwVMqSsetIfkxLW9tjD/3j1ddf9/XxtrCwuCwxgRfrlbTIio6Z3axtbIA/Uvf+DMHE6noIRSJwmqLi4h0//eTu4eHl7cPyxllEOiMdzijvMWvM926GhKdysqsrK6RSGTmJSEToSf/rurXmuwy01ibH6LG6KB5mNlK0kyezWLXUlNmzrrzyyqrqmp07dhYXFYHjLlqyeGZiAsmootvs8JEjuPKf//xnYGDArt17SkpKHnvskaKikh+2ft/a0jp/4cIVy5c2NTdv3vS5m7trR3tHU0PDVVdfbWtr8/577+NFH77/IRjPsqWLLwv8v1h0Q1NKCQzCT7ATTFNBXl55WSmgLpBve2uLo7Mz+ADAECYUaFoikY6FDfD5AjytsbHRzs6OnK6oVjs6OVeWlTk6G+u+nv0Q4zGtprri7OivCz5ehlK7e3reeON1dzf3a9eu1ZOUMd3bb70DpfLGW285lp7+7DP/eefdd0nqD48EgUqksoy0tGXLlwcHB6WnpQtppe7X1m8ICQ0F0Xz0wQdhoaE8Pvfwgf2OLi6JSck1R458/MH7zzz3/Kw5c4vy8ydPmRISHHy5okgvYvEpenQxyQLmUDQHQdPV3p4yd97SZcu///57gB4sJ4iAesV/8QaYfpKH6H99IhrNqwI/J+UjVcOqhro6YGeA7sa6OhAoKSZNde8zeqJSqQGbDLS4ECmhzrsoW5N1mxgGqMvF09MjwN+vtq4+Jyvz5ltvmT93tpury7G0o4VFxVKJBVUktFGREZC8+Xl506dNLS0tvuWWW/LyC5ubGu+9/14HBwd7e3nasWPJSTPBmyfHT7nnrts1atWuHdvBPBctnLf+xRcSE6aD4C6XtnjxzmU1VvpgcX343c7eXqkcKistcXRyGlGrGCJg4JeKJz1mnN5Cbj8n62E8g1XB5dDouIH+YbVapaPJe8ZDOs/af/R6ramqqP7iHSFuoAUf7r7nrk8+/vTO225/8OGHAH6HBgfc3NzQK2AU9KS5uSkoKJApQdbWVkmzZldVlGefylMODAQFB5eVVwz0K1558SU8qrune2hgUKvRYHZs7exotoYx6F6hGCAHGg6r2Any/zNyygg2TZ/PeQ07eYQaxcmCYRv2dncPDylDwyNCQkLw95aWFqpgaw2mI9Q5JgZjljhnEAHVY4npT0ghJ6kDRxrxhfHIyewGFpRzxl0jmpHc3NOODg6AEYZfHxxhfuw4JuGccwKNaeLEievXY+lf3vTJxseeeNze0bGpsQkXAPEMDQ56eHgyDy4LAJ02bVra4UMH9u1zdnFxd3Nr7+iQWVqB4IKCgsC00OfW1lahWMQyacRiCyiXfFOePD0ujpTb5V20wxN/p40vn4EofzxqrKNfnPMAEnaurp6yEHJkAXF2CgX2Dg5LFi/S6Q3ZmScZYuWcVXxktMA6o1FNXsTYmEAoHB4aIkVxRjTMrEzDcvhU9dAa9AaW7QBA89//fgU9H/JixvTpNjbWNEbMoDedanahctuIfWF4+JONm8RCQV9PD7QBD3f3GYkz9+/fh0koLCwCFIuNnZifn08HTig4JiZabGFxaP++62++GR2Li4318vH5+r//nRQ3SaUamT1nNuYN/IZrypTg0ix6e3tSTQcqBcT0jOnT/nzPx9EuqQrHdCVjHsTFMTywoB/KhwS0ZJ8BeOKxxx7dvPmzJx59dOHSZQ8/9A9Wd4Jv6tLYzusbUxPSnIryyiqw1UULF7i5uT74wAM//PhjcXGJp4/vvffdB825ra0tMXmWlbUln9bWXH7FlYX5+SkpKTxaHuvf//73z3tTc0/n+/j6OtjLVeqR6QkzoXKq1GpPL69pMxIsxGJHB/sHH374WHpGT2/f/zVcfI7G9GeiLNNzwy8OyMCDpTJSKInxdoaxPD3cH//XoxERERs//OCuO+++65674ydPYjWLKJIdZ5D1GQ07AYv68EMPssobEokEKN7e3u62W282hzmPaDRTp8THx082UK8cuOON16/R669huh6e4B/gd/99dzMPCZN9Tz31BDsmaPVVK5ctWciuXLpk8YL588yVkS59u3R0c2mwG3OF4oNUJjXaVCg/wXSvXLEsKDBg69Yf1j3++LKVK1dfvdrL0+NCYWTuqHIZrPIGqy9pXH76JahZRE9S4vwK0ukZlbBcCFJ9VyBQUujGpWegA8czf4KBjoKWxiGmBFPgwOWxhl86ujGYsri5F1N3xG7s6+sFzExJnskZdR4TteQaIiMjwsPDgkNCPnr/vVO5uQ888MCk2IkXZNcypWb0sEyZrHzzryCFtvZ26FwyyhEZ52D6HTMysSdoSAFNCUPZAorZzM9ktZWYN9RgOv3wr66Hm9cA+0BmZaUeHmbFjgwmEy8dADHos51n1rrMnwzsCVxW8J4GjXPNoZycc571Nbqx90A545hrDLLDySheph/IMnR1dTk7Ocrt7NiphayAHjm72kDP+zAYrrxiBajn3bffeeHZZ5etWLF02VJWWpF1e+zJe+ZbuKYTVthPDeUrHGNJSjHJ/BWRXzu7uu66487klFn33HO3mciYY58BPvYl3xTNCLLq6ent6u4O8PfTM+Bv4kxM0DOn/+hY2EuWTz7WOm16k+KDn35+Pletvmbrt19DfWB/5fNBf6zUOZdFmLOqfRyTAZCsh07HoVn1HGNGGZ/WjuCZfNdj3DQE6hIfqlTGdBKsk1BE4ngYUQLWqEeAJROF1KFhrtVr1upJxj+PB8bz+puv79ix68svvti7Z8+/nnwyblKMWY0fbWgwvvUsFmmO3DPmOLMSxlQYCU1GKYGQRTsYU6WAqKrKyxMSEjSaESiDAi6fY1SUSH0/Y8opPU2CpBdqNJYy2YcfftTW1v7222/ozSU4aG1Hc/lSg+kwIp6p0bDui16la0wnMbGtYI4JB6e99eYb6mpqjh46wLKy2TxT8xoz6rNzl3451ZfUIaCzXFlRkZp6oLioiJwIT75hLkw9DWgfk6hmz9FTO+GISk2iDZVKPU1yABuvq62tr66OnTgBuxy/npNz6CkcxuRec/UqX1/fjz/88HkwnuXLExJn8LgsZIdz3lo7emNcGC8gwJ/QCo/PAEp7R0dWZvbwsNLb2xtcTSAQYtdkZRzv6yXS097JaWhoCG9vamo6fTofNwYFB0J29g8MpKdnBAcHKvoUlZVViYkJDg4OqfsOZGVm4pmbP/tiyZJFYpE4Jyenvb09JjbGx9sbW+LgoSO4rLenx9fPNzDAn3XMXOvvoraxnQNN/jMwkUzMazoSMmxrazuiVjfU17u6uZNoYnpmpMHIQgyMemiRXgNLC8YGBLNpaqjfs3t3Y2M9xzCeoHGSg00rWohEYjwNDA+fre3sJFKpiEZotLU29yv6Ghqb7OzsSJ36c/FOHoMUVMb9v/auBLyp60o/y9ot2bLkVV7kBW/gjZ0EUsJilqzNQiBAgTQzXaYhMwnt12lnJnvadNoJIaFfloZMEgJJSELShpTQ0GDA7BDAq4QXvGmxLGuzbEmWbM1/75WEA87EITFQ27eEyuj56enec8/5zz3n/GfWrBlY+A8+2Ll927bt296CIJKGIjAc/V9zTEC4ugOBKdNnPPXkE1KphGRA02/+t8/+fvTwEUzOq3969Qdr165auWLXJ7ufefqpSYXFYokEa8yoC9/cus3l7HZ73G+88fqTTz2lTk7etnUrRCo3P7+psXHn++8//tSTLS0t3U4nlJO+rR0G67333q+qrFKplK+9uuWp3/520qQCKEuH3Y4brlm3Lisrk+bBcSMRfbt0fL3cRFBSksFGtKnp/P4DFTU11ZjgqtNftLU0FxQWRUdHUz7fAE1kJHYqDBVDNQg8KGdSzyAk+epYcn8wnBQRTrP62kGZ+knjh44OU4/LlZGVRVKPbTZIcKxSBTmg/BURz23cuGjJ0nuW3amIiRmCwZp+JCHwgnvC56uUynXr1ixevMhi6YqkjDp+iiEunYcv/UxxK0wS4Uem15MiwMjI5cvuWnHP3TAW//2731ccrLj9tls+/eQThVL1/AubzlZWHT18iO2uhx761yipFL9y//3/fPLkF0uXLPL7fEKx+LFHH9EbDHfccsvpL76AA19bW+u02//jP39Vp9Xt+esnG37577ffevO8G+fv2fNpQX4ubcMu2vLaFjwDP4SurgzEGZ6doszepJlbY1PF4SMHy/dXV1cK+AJVPIk0Rcco2tva0tLTVbQZPUdPaqiZDsoLOSERCHqwzt3d02ddt2r16lMnT+3Z/Vea9sCuGa7WiQyd8DbqtHgxsbCwXqeFxdFkZkEDNTc1Rsnk02fNqqmq2v7mG5ZO82yM62ddZK0Ypmb6nEpPJAQxQ5OelZnBLO6Q1u0iuWHTwrqBBOu6Kbw9dvzEvn3luLympkYml8Fc2h2OvPwCkUgIXDgAtQSD7veX79t/8tQpaCB9W5vH42YPA9MG1QU5htthNBrJqXc/3HLizJtMJuyNQwcPnqurg7elb23DFsJehZ2Sy2V4mL4+HzuIukJyM5wDAHZNQ0Pjy6/8qb2ttV6no5UJMltXlyouDhMKK0U4Zl0udpgGlEP70fNoLQvlW/D5PL3uKBnm0ScSCmAaPurtISwnXg9wgSTY3CAiZOkYOCWgh4bTA5AJWtWLqfOePnmiw2SEuppUUooHUKriiksmK2IV5883Y22nTJ+uVKoSEhNPnzj+9tY3jx054lm/Hj45j7pU7OswrMZWnZ2j8ELddRmv+KVzEjEUP0FE6K3w35Yu6xOPPbZi5b2LFy1+2etpJWzwkVhOPDlzNkl7G5FwX/nBFzZt2vDzn+cV5J8+eYqiXfLd8e1wmc3ugMoWiSXM62RPxeAzZjtZrYZVSkxMxH1YanaAxuHDQbcrk8Y1LDsFbVzf0LD1rW2HDx6AuGCp8KAWs1kZFwd77Ha7oW/aWlu6zGbSryBWmZGZqVDGdju7bTar02bv7XGxmJEyjuT+1dXWaTQZWHhsO5PRSJOCI1npJzeI+43yRZLGyXgCKKouS6fNZrOYO8RiSVJKak93d3RMDIQVN+l2uXQ6LSE9KS6WiCWY/cSk5IQkUlFlMOi3vfkmnvCmJYv6B4gTx+MFA5+8QZwV3KAcMd6wIddFcTSam+dy2h3KWCVpHNneDjsM1JWerjl48AD0UGVllY+S/vWRAwJOFi2HFgEaIwdIAYK6Th47duToMYCzvj5vbm4OnXlBt9NU39AIvaKIJQ1gbrxxLrAUDD75FaKpeYMpDa/YWc6wZBOG/NDhY2fPnEnPzAKyA8DAagnFImxrmUwOwEGLpHzWLgtmwdJpqamqxDeCVOUXTIrIjGhvbYUlBnT1+/oM7W24W6elU047oHQY9M2NDdBG2Xn5RIdJpTExMdhqHHHbiTvW29vX1dVl7ujAW5C20slTaH9Xe01lpb69DZC8pbk5PiFhUmERn/SQYtiUwwVxCQkSerwGM7G/vLykuEiTnhbxFVz838nAzVNSku+4++7333//xMlT8J5IrCPALb93eWtr6wsvbC4qLJwyY2aULGrmjOmf/y335ZdfmTp1Wmb2hABN0YdiLpg46eOPdzWcO3fbHXdOmzYVumTR4kWbn3/huec2bdiw4aGf/+KjnTsf3rBBIpauW7d25szpgImqONW1e+7X29NjNBgoeyrnsFrzJk2CAvCKJTGK2BA7fEAuJ9JDcmJIw1QHRzqwW1qaz2Ovs3q5rKxsaZS0fO/eD3bsGCBMd5LU9HQorT6ScktSTIhS6ezUulwedy+xHaTthYQcV5A2Vj5sXOY7AForVSq8a2xrU6ek8il/InFHbVYhTRpsazPgo1PT0gARXE4nsMX5psbjx08AwYxo/g2GRCz+xS82dHVZ8U3xGuoHCm7SxIkvvvwiviPpOdpHkh8kEvHGTc96+/qAVJxOl0wmtdsd8Ngh67/+1S+93r5YQtdC7GZZ2YKp06ZAoyiVyrS0lLKF81hMjX2RzZs39V8lirFh4eKm8y1HDh+CXMNY9Pb2AG+SGgOBwGQ0AO0qaGMcMWPN9PuhgWDI8C/JyWpmaDAL0CJGk6m6qhIyBE9HGaeC9GAeU9LSaEapn1StRvD4NCEPjgYFGQMsPysxNU2dmgq5cff2AjlBUgHA1eqUXR/tbGtuhlm02+1KJSmisFq7GKFJUlIS6fnrdKSla/DRuE9Hh5mj52OsNfcIzSY7qlDRjmLYDgpFDNtUtCsiR0mDiG7weLyAyexJFAqSi+6lBhe/KyHdtGWsqQCDXIzyB4Mlug8E+5iQsyIWBbtG9Q2eGJaiQafNnJADIJI/qRALY+/qVKel44mBV6xdXfgaUMswJRCaIEaj3EfAHPhuWLnk5OTs7OzW5vPpGRlLliyq056bNmPG2rVroimLFoQG2MVgMNodRFeRppseD9yvAOVTCtD8dlwml8nD/hTuCXuPF4CK9XV1EFCn0wHRGaC+aFNjAzmRy82Li4+HZOMJWSvbyFBcYiQGy9/gQulEpGDDZoNGYXzEHC3OZc2LE2nPKW4QHJHLZPPLyrAf2NlXBGlZHWA9uViEgQVrA6EsaSZJvKtROcXG0LwCLBWXPVl1de2OHTuAQLGksCbYwZgdSAtQCy6W0DZuUAZNDQ24OEmthqDgYjjnKSkppG4BoiSXE75nl+vk0aMLlyzJyZlQcfgolhDbERASvobDydF2XAIW6AkexcK59fko8qNtfPE2K4/l86FIgMRJKl1Lc6fZjOk3tLUlp6RAPkQSCeA5LCBUlCxKBhEHYnfarJ99+iks1113fB9f7lLFPqQD9U2nMszGUn6gonzfPgDYJx977Ff/9UjZgnlMeWBK//Dsxsb6+hdf/CNc6HBoE78L2fqXn/6YOfM0nElOqnbv2dvW2rp27WqRkByrsvyyiwKo11D+Ddk31DHGUzoczgMHK6rPnoEEOO2ktTNMFbyVtLT0uLh4wAizuQOz7uoOckcY9PoA7R5o7jRbOjtpz14e4JtGk15YVAQPAghXe66eZg4MGIwm2HWmb+CTAzvDLQ9QYwekPBCiuMbFwEy4Gwv+QX7cbkJTGqC15jBspVOnVldW4s54F1A9Ly8fcAc7G/cExoxVKnMmTtRV1+z6859LS4onhM7jv9vBFhIzBnDz9ltvzfneXNgpu80OpN5Hjh6EwXwJH2nXxg1KcWTn7wJKDcknBY1+GoIlwlGQn/vGa1umTp0yc8a0cPw4cG0UvQ8hN8FWaVSooWwOHtifkpqGmbFaOoH1oHv17e2JyckEZKSmpGs0sCxGfXsgmuhhQhbhdA5IpVAPBn07602PuznstrNnz1otFtx847Mb67VakURsNBpIMJJ2KcY8wjb1E4Ehg7R/pkeH/bRinOOCPrmPVoZzQY50QqGob2uP4EVqMjMJcheKCouKIWQdHR0AYV1Wa1ZWVmpqWmXlWc2ECa6envLy/aRfxojtUXzZc/X1XTbbXXd9H0hcIpV4vN7PP9+P/TN9+jSVMpajgtLn89dptZVVtbfevBRf57O9n0fHyOfeMKfX6z1y9DhmeNrUqZr0VAD5gokT9362F3Iz8BWnkVdrDCE3vGA3PfKUJrO5vbWloLAIEEcskcQlJiqVKnOHqcNo7DSZ0jIysLRQJ3kFEwOUIaCnl/wPO8ZsNsM6sAMr2kK8A/YIIjIhL3/e/PnNjY0AyHq9Hn+zHl2RodAu0/aEnoO6VNBzLAgFtMSaG0KUoEJiSVUvCSUKRcK2lpZuhwNObGtri66uFui6z9uXkJCYnZNLiq1aWvC0uXn5ve5ebW0dFlI2AidjQfPBcSeOn9CkpckIRWEASvH117bIZVFQh3fcvezBBx/w09wPiNGZM2c3P//83O/NwS+9vuXVzOzsqVMmv/TiKwfKPwdK2/HO208//XRubk5pacnb29/GjsIssXW5Rjo2fCWf6AA9riW5IBERRuqkiKVSoGC5PJrQzJCQAskCb2xoCARMmJeoKGlyamqsUgX0Cg2RkZnFaJGY9vL09h49cgjaBaAHyw91xTCFhNBE8oMfysKhIdwajoj5o6IYqVu4Fy2pZyA+iBdwEobQ2tlZW1uTrFbTgtm+5XfdhQeHhQXWhqYBGI9PSICT0u3qBhobIUbgMFZtOn8+PS3N7fZEkvzmiJmzrlu9euVb27aX7927Zu0aLoImIbH0EdbVVih09/bgZ52u/p1tW3/7+z9Mnlx639p1FRUVMKnZE7IBBtrb9dnZWVyoSPkatVPM0IZ7TPa6XHC5AUKBiOHo1lVXaTIy4hOT2DQVl5RYLBZcBjwBpaKrrYV2gVtVWFwMQCwkYWtRamoq/m6oPwdJmTt37s4PdsL85+fnuVw9mIEBeubFXHHS4I4WVzNww6wVC8Uz9ANEjLXvcXXD39YDGickxCoUkqgoqClICT4uNze3uLiopaUN3llNdfX5hgYAZKVSCcUTKlwfOSccO4SPPZafm0O7r2GNudLJpcpYRWlJ6ccffQgjzqeVmgwOw+jjkRglqoAv0Ol0+L51Wh2kpNvpBBiw0U7xuNjSRTIlApRWd/hpZSM6hsjb4kLMzdSLIfVsLocTuCE6OkYqleBqk8nUabFgauTwmsiIZWE5AlfT0vHbQCE6LYk7ssahlRIprcn1wCvGuorEwrqaGmwylicboIFlr8cLleb2uCF2kAyoOluXpZfkhZHEDEwudD5VMwMc9VE1mswZM2dBHLOys4Fmqs6eYQaxu5v0mGloaDAZDBDBnLz8WFq0Rj01wooSOTLVRixlEUMkFAWJXbD9KAkQhMPZ3S0RS/i0EogVsFJ8NsCq4vED2S3U0LucDgGPW3vfutzcvJjoGGwPWtVKph1Pfu10bhtC37B2Nxxhp+YBRZYtvWn3rr/QA1yyxhNycnvUPZ3mDsBhgJiW800JiUlYG47ECAkbDQMicfEJBKb0+4UCEmA639TY0mVZvnI1pA1zpdXW2uw21l6WY0nd9MCDpbH5qBX30ixPCJDPT+J5iYlJPJrkIKLbNCoqKj4+HnYKvwxnFTJHOfqjThw9Ascbgot3s5UqAXVkYOZaWloCgYEFCxaMnJKn6ZsDUAx2h4PRYvr6vGfPnIG1+eLUKZGYdBHvo8lD+MbYG/AVjh0/RY7X7XZFbGxRYSGeLSk5ednddzmcTtqnnoPigfJWqYIULQPXTLuGr/DDCQQj/b0nFuSvX/8AZr+hoZ7W4fJgSqRRUVkTcrC5e2Awurvhi2uNBqgBAGdMh5j2NMQLtTqFbC2ynFIhDd3NmD6Vo/q8qLgEgkVCUMRGBQ0HiwCEaWaZDLGAAy+ClXIGWG8w7E6gXS0XkEbJTCYjjJFMLrdZu7In5JK2vz7fpMIiUp0UHc3odvDweNIfrFlzww2zL+3v+l0dH7PodHFx8UcffsiyLJLUKbCtjz/6qNNu/9m/PhgXp4LtjiHH61xpScnkKVP+53fPFJWUpKWn9/a4cnMmPPLk01tff23Xx3+JjOA9tGHD7NnXabW6zIzM+Li44GqFzm++kwf+NmNofBNJ2PMifT6yqunpqT/5yY/eefe9g+X7ktRqytESTBuF5YqNVWJnY1H7Kc2ntcsCScJbsB369jZ+JJ8lE0G2+AI+LsBCyuWydr2eZZSyrDlGeOOnNb+4jNUe0ONXuOh9ZrPJabMLiASQXDwWq/LRPkVCsVgRE1M6dSp+1NbWQooLiopOnzx53fWzMzIy8PBQRed0OsjGylWrFsy/kVSiCIXDTKn+poPpmKLiou3b3jpx6jQk49nnNibEx1utVo6EPNVw/9asXgU4j32ISfvNM890ms14ASuGOcC03LPszjmzrzN3dqpUqsSEBCzEkSNHy8rKwiXx2DZs8r/9037LMYTcDG5QzlHHWJOetmL5MofNpjfoO0wm+MC0fwLe8lJuNpFQSFQFdlJKaiqJVUkkMGSAyV5qyzlyYtHn7unBlUR0xGJ9a2tTQwMXYOUNPJZhTjsl99MkL77X7WEV89GUEFlGqUlhfUi+oFgcq4gFVGK5PsRX5/PxGlu5proqLi4Ofh8eA0JTV1dbW12Nj/vRj388c8Y0j8cLoECKDUYAIrC1hCJMT0udNmPGjnffffqpJ/PzciHQSmUsK7eALVarCTcbS5DFF1UoYkirCtqMntVbJauT09JS/fTQvOLQkQ6jYfac2ezMkKXgXLt+OBdqUM6OgDk6KZkZmocf/rdTp8+8+87bWAzYY0gPzBJlgPKxK1nSEEmpd7tVqriUlFTAEyAeYJqTJ05U7C8XiQT79x+A47Ni1SqzuZMRY/ez4xq6jQjhI2XpGqA9hQaobOIOQpE43BE5MIjxhEQBabJEBmWeqq48i19x2m1fnDoJtadva7/19tsXLpyfoQFa5wRSPqscGKG4JrHOtBf8fevWaXXnwse+A6FuQtyg8AWzxaJQt3pWSoHHC7fvw/ZITk7+zTO/SyLUPsHC05FzBr/p+P+EN5xCxVEZgnkuWzBPFhVVVV3T2txcXV0FNApggZWDSmBEjXAfZIQvUur2eCAMWEsoCNgak9Eok0cDIeEajSbj9ttvq29o9LhJzQprKUW6SvX29hHTSJyRfgaqKb8JC0Sw8C8tLhH4KWTGIvEpdxVc9Nqa2paWZnx6D8VceJ7Zc+ZEy2SlpSXY0+HV+qoSu+9E84dvkpycFOZ8vEg9DA4nDc4XG/LBJk3Mv+hfWB3WtTCGle/HNgRLvIUBvv76WQ6Hs7Gh8WxlVcWB/bDfABtGgwGoCEaBmBWZTCwSs4xzvNtl6azXaZPVKaQDSH9/a0tLxaHDNloTzziq+xmhKPVdmcYOsQ9zVJEFTRhL66HFBoSXtKury2azsiRzmL90jeaXv/51iloNkYVhTU1RX62Y31gYw6uDCfX4Y3TAWI9ouWzy5NK8/Lx58+birfa29v0HDvS6XHAadTrdubo6Hm25QUnaojwet1gihcMJZwgaBSgEmJZZosEMW+SkOMCFo3fkHMjnByIhrVzpsTVkUt/eztwWd2+PUhWXmZkFOAlJLSgoKCkpSk5KYoDdzyiS6eFhOPd2fHyHY1hyE7bQvFCTLbYqclkU/hB29LTUGTOnC2gtSJ1WV11TC7XDwKDL5Tp25LBOW3fjfIIzTpwQR8lkMFuWTjO7OQ3rEFkEvh2sIYCV/fQslcqfHy5G2ZKli5cshc2CAOG20CjTp01hgZtQiW6A1dPwQgWaV7dZ6ygew8rbigjVr4exTjhxhJW5+GgclGmjkmK4ooXh6FJfn2/O7OtNJlN+fh4kYFFZWXFREfQBzc2OCBOysdK+Sz+anALTNAOhQJBfkEdIGALh+nOOJZkHbxWsv7mQokCf6qplNo3uMVyn7ssm5cJKMEkSBJMvIyO+XC9C43aC/Lwc/OFonl5iYnxSUkIgVO3MfdnFuOhDwweA4Xgey+cKBGtlgqHE0Kdz4RJrLlSGMa5sRmgMCxcP59/DP1764sKHhZyLS+VvyOsHexxDCu6QnzW4kGVc2YzQuCYOkcbHP9wYl5vxcTljXG7Gx+WMcbkZH5czxqLchAsJwt7WOHz+pmMsyk14RAzFMjE+hjPGtNxw46JzuWMsyk34QHncPF32GItyw12lHiqjaYxOuQkHJcKpZ2ywsBqrKLiId/NCHOMrCjwYNTPHShFCSdBhvTXWBHG0yU0wCkvb+Lrdng92fnji2DG2xljzefPn3XLzTT/96QN8Af+5jc9KJLQGNMiKTcp/WTXxpdxKLK+DiaBeb9ix4z2j0XjP8uVFhRMpIwL/GilrumJjtMkNG2zjY5krz5zZvevjuQvKEpOSXN3drK/4jJkzWXpvuGyWRUmhh0gJOv7xEglggVWomaam5uc3bSr/+16+QLCwbKFEImGVWWMtR2y0yU2Y5oPqjAhSNhMZuXzF8oUL5lFqevKPN920mJLAEep1j8fbaens9w/EKhW+Pp/T6dRoNEMaHUiVw+F84oknWs+f12Rnm9rbI0Nskhzt03bFv+vVHKNNblirTi6kIRgNUYCuOo9kIPL7BwYefeQxgUDw/PPPQQ62bPnfwxUH3W73hNzc/n6/vl3/+ptvxNMGVRcNUpAlly1ZulSlUh4+dPgvLS1hGvkx6MmPNrkJJ+WwIglGrb1927Y9n+6BMrrppqXzbpzb4yJd8kQi0b7y8ne2bZ15/ewV995bW6d97ZWXRCKx1WpLTIi/9M58QiIX+YPVK/G6oqKC5TXTyi8/fXcMgRtu9MlNOBeMtUrh0f/vdtj5kCdCLOLlCM8+LzBAik6OHz3W5/Xe98Mfzpo5fe7cG44eqmhqbIiNVbAGixGhLi+s+DJA+Xjwo8fjIU09KcMe9ajGkBsVHqNNbrgLp3kDNPGPtOVZd/8/fW/ObAgR5b0KuHt7YxSkasdqtUYrFOnppM5NKBCoU1LO6bSUPDbAWocysgjG586cJo6+IGg6cKFCiPHJjyloPNrkJkBpz4S0LQ8lwSflsWKRSCqVcJR/jpWdAw7jx+joaKiNqurahfMTurtdRoOBkt+KcZOODjMMmUwWBWAklUqZ4WMfgRdej8dPKwaDKCpEB3ZVv/oVHaNNbjjqhLMMeeYhM2ebONg+HzvIoc3G/dA9pZMnH9xf/qeXXmqsP6fXG3RabWCg3+uFVHg2b/6jzWZ9+OENmoz08N2YKiOKh/ZjjqT5y319PtKrZCwJDTf65CYiRAbLUUMVHRMTHaOAzvD7+8NHNfgvRqGAGN1y680Wq/XtN9/YZtDfdufdk6dNqzp7RiKRuD0evcHQ3NjQ0+PiWFsTWtHN6pFxt8TEJKFQxBqVQWgYEh+3U//Yg+KaAK3WFq9f/8DatWuSkpMGCAlysEBi8x83+/2+SNpB6MH1P7v/h+sgVWKxaP0DD0bLY6QSmDXR448/Drc8KTExiIspsqFF3jwBn79i+bJbb70lPj5uIEgTwRtrnvgolBuOUj9xtCBGpVLiT2BQdx28hsfEah4MBuPOnR9OyMlRKpV79uypqTx757LlIrE4kheZlqoOY5rwIU04hpWUlMRuRTi8Ql1Sr+YXvuJjtMlNxCC/OBwwYgt/4XXI9+l29ezZvXv7W1vdPb1wzueXLb535QpBiJsoEKJ+vShsOfhF+Nhm+C20RscYbXIz/AF0kp2V8ftnn3U6HG6PWy6XZ2ZmAg71D9XsbnxcNMbiBIVz/PDXpIn5FyUa91NOnmuERu+aHWNRboK1yXRwoVAoqTOnpI3Eux6x3h+jZoxFuYkY1CQczldkJI+GxwkBJaH1h6YZVzZfN8ao3ITDWJTaNtg7OZKylV7EdjA+hhxjUW7Gx7cf43IzPi5njMvN+LicMS434+Nyxv8BvCwM4Pys5r8AAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 1" align="bottom" width="146" height="157" border="0"> morycoCTIWyssAL2RNlYFyNooBJmalIfRM7K5dJ0ZTHHw9+V+XkOx+1DV4ZhPHQ4HND+o48uXLp0CSChsyOYuIR+CLsenw88hgsyhJHZJ/AleXmGLmRBazUaNehiTnYWwJaSmpyRnk6Gd70OrF1oAPdD+ZQJAWEwuyZAwglRFBgGGYyxQ4+Bh1AUcQoFdKwWFvlaTVJSYm5OFrqKRsfGwPgFBdLqtNDAZrvQZmufVurOR/1SCkrnCAfm+LjVq0tUShWZPuEz3gdKrlGrkViMRUoV8i/6JcjGrZoyVwWtR66WcEIUVQrVQkl1AvQGAKaK65V4xUFl0O8Dx7CQkDyr0GzD+qpNG9fPvDIyk4PAmhKMYdkMjzGdv+USCevUypWy2sEb+HWhIKHuBZzWQHLC4Tu4Pxo4gVEnsHzaWXggYTDzTiQ8YB6d9Valr8CxOvAisxJ3znr/88ri/IJhHN0ZOjstoSzhhGhUFiJhhugSRfdHkoQZolGZV8IM0cUppZfWPPQL/JDLZ5TOnQmzwN8yb7P5oztvSnrNIi57UwyfWS+Ci40lDQ1ZtvF/3sdCsXT9GDpy4xG8C/yKpT5lIRcJs1F3ERLiT9tNl1l0dHEDyNwdF0SjFH3oUjrp0pXDut50hoWcsoiL/E3oqNvtHh+fkMvlBoM+RHZIlk4UN0t7Qmdp+LPnfjE5Me5wOBQKstO5c9cOuUy+/0tf3LXnjm9/+1sqlRLLGGJju92h0aj9AXW50XqinPU8x3Gjo2Mn3qtvaW3VqFUFhYXbt1Zf63sX0QNLEf4ZaTo6PDJS9+7bLefOryorm5gYZxl2y9bqGJPJmr8yOTUFg3iVSg4p6T20wjsOy4CftG9KI9ZI6AJ01o+e+vHp+pN6vWFwcFCuULTv3bvvC3vhsQjZ6TnSENWQciB8anr6T555Go1bvV7HKRTff+IJo9EA4KnVaofTCQ827/Ua9PqLvX16nc5kMqKOYvQhCI0KI7uwt91222c/e3d8vLm1tfVfHnroL4cP3377ruSkpKD+yrkk0hCVy0nRNI1Wk5iYgKFEAFXD6cYnvv/9isrKb37rX8fHxw8c+O+amhpOLr/7c58/ceJ4fFzc4997HPQYNBLDiwBXjKB3uVzVmzdisLWMZeMtCS6X0+f1BftXziWRhiip0S2T9ff2/dd//hLjie648w5QzY/b24uLiwCV37x44OBLv1u3bn3JqlVvv3WssaG+ett2rLqOE5LX5yORRKTqi1+lUuGECrp+vO7E0OBAaWmpwWDwAfbRUXd5BHO/x8fGXvjVL5UqtVwh37S5moTd+kiixKTd8cbrNemZWY889qglwVJQXPTl+pMkiFcux2wZcgman4rll8C8glEaGvRc7H3t0CGnw7Fr926dTsuEjBk4UyINUZrO4kvLyHjxd7/FIj5Gg+HsufPwJqfk+vou9V++XFxcQpYxLGvNzTHFxGB+qk80cVFT4SEAG0qj0Xg8nitXhn/05FM9XV3f/LdHtoGtG6raiRJpiCpVKp7U8JVbzOZppFAOO6mFqNXpBgYGnC6XVqvt7OqZnJiAjzy8B41eDCZyezxKmt0GH3V2df3wiR+ebW7+3N69n//8Z9Eehvk1dIoZTpNIQ9TldPEeHkP6cIkCIydLavtq9QYDmLulayoaTzccOHBwbVXlwZcO4igN2Hd0dP7mhRd1Ot3XHvpnMI8xLgnef/75X9TX1ZVVrC2vqGxqOgPzq9WaY46PD/YPvaZEGqJgDcXFxwMYTidoIRkzYeSElwajAeZRrUZz/wP3P897/viHV9+rqysqKoqNiweFo4Vh+baWFqPJBC91NOcJnoOJSfvI8HCc2dLZ8fH3HnsUDGlo+eh3H9u+bWuwf+g1JdIQBaPmkUcfAaNGciOAyVO6etWvXnjBZDIBuqtXFT/zzNMDgwMGveHyJ/2vvnIQ9BKWnmkr0p586knAEdamuJkK4Om0mh/84AduN2i+Ky42xm53wEF6Wlqwf+VcEmmIkixSay5DpzoYIcnKkiP5TMVFhQ6HEwTMHFu7LTMzC45fPnhQwXHFJcVIvgInwpuYtk0MJbo8tSSYNWoyxQb6DrGKbFB/6DUl0hBViAYLZhSJ9guxTkkqi9fb3dPz749/T6/TeTy83T55285dO3fulFNhSHSnGk+X3Pka+o7UACVk4WQiD9GZguYruvdgNM7Ls/70uecuXuwDPbPC8iUrE6bbYN/jzZTIRzRwAQNTY2xMTFxsbNnqVdK+aSg7gBYhkY8oirRfJumrQLsQQViiRD6iUqltknTG89J0KJJoeJc5QHCpJfIRleI6pX/xfQwNDFnXz6Il8hFlAqIAA3UxIodckP8HoNQRYLPirjoAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 2" align="bottom" width="99" height="171" border="0"> morKxMTEhoYLNpsd8oqlzm3fsY2YhGQtO3/845/AoWVGlx9BAQFNs5g8FHdCCBydLoIjHoAbpMX1QbzklJSd66pgDu199x3YRVBF8DceeOjhu+7c0d8/+Nxzv+jrvjw3Px9LaSAWE5lGQx6fBz64vpryqzIaWsB6hE4eGOgbGRw4ffJE2ZqK8vLVwNfU9FR0dLTT5RwaHOxob3MTy0c4Pz83OzMzPDDw85/9HB5DTm4OTFJ8JxJLaMBOQCNFQrKbhp80XxGEkMvlYCC1Wh0RoYNViou0NDWD2DBPL3V2DA0MrK2qgrcMdrh4seULX/pihC78p//5s5nZ2S1bNteFqQ4ePJSZkSGTSUF+sN3CVNSbxsB1YEnzrpmFZzAYX331tcnJyZi4+PTMTFgpR48eiYqMWl2xBsIB9kx+Xj6WOY6HeUqtlPbUtLThwcH+vt71G9ZnZmb+4rnnYN2npqfBeW5rabbb7BF6fWFxCRdgNI5SfXZmdnp6mvoEnpy8vIqKNRByQqFIrVadOn1WrdFs3LTxe9/9mzPx8TCcLnd2PvHUk3ffdSd8sdffeGNoeCQtLSXU2pjBktKAKbdjJ06er60pKV3VdvEiZERhQSFMo5d/99v6+vMw2OPj4ysr10IzQ4vC6oGnWlRUqNVq9u59D67D+MRkcXERjk9JTSkrKxsdHcvNzTObTWq1pqCwAGoEZIbogFcGNoJSUSoVoDEEERw1CJTpmdmhoWE43s1Njes3bIDcy8rJzcrK0mq1mzZv2rJpE1yKVWWlh48cIXtzAQvb5XaLFjWZ5QpYQhrQ/HWICDhEM9PTYNy8ggKsyqNHj65bt+77//iPULldXV09Xd1NDReAC4VStaq8vPHCBcgZeFKXOjshmi82N1esKZcpFECN0WQSioSFhYWwYqHeqWFEYoUQIPiJJT9nMJw9exYUcpHIBJ9p5vHx8ZmpaZvdlpGe/ptf/zo1NQ0ofv3VV+EiYImAVLB3cbBILGZMQEwsksV06+U6flpgySA+WjcgoKG0uprqopWr8vMzq6rWJiUmmC3Wp595Gsf09w98cPDQ2MgIbCE4xhBZEBQknFdQWF93bnx0JCoq0mIy7TtX09DQACXrJdFsK1wtEukTkkiRg2aD8akl2n6xBUZwSdnqzKwsEsSNi3vm6a/AMH3+uefOnq2JT0h44fnnyyor8Uyry1ZB9bJESg/NiuQCjicNcoTQNFoqu4iqNXA0M7fJ7vzMjE4X/vDDD7rdLoPRCEuGBWFiYqK/+sxXYMAcPny09uzZgqLCwoICj8cFhMCBmhofNxpNYIvSVWXgAGgFgYAP5MLQPH3q5MT4mI9mofJIEqpvdUUl9bMUcErGxye6e7rPnD51rrZWGx4+MjRw5tTJLz35ZHZeHgi5bfsO0AO3gAwU8E3ewPYcRwNfTISGsAYk1IndDEgpS4C16YaXi22ywwOYNptplMG/IUMyTV0u2CRbt27mfN5jR48dPHAga8UKuUyOFc2uAOxMTU5OkB0xO3S4xWoFMXbeeWdRYQEJpbEkb47TaDVw5SD9ALX2OtApLi4edhdUdGZOzqX2dqj0u+6+51e/+G+NRq1Rh4EJXG6ej/swNMRRlfC58ZM/Vf5LMHUZ8imYphAMzdOMCvCEEFxSVFx8+PDhzs5OOAojI8O77rs/IT5ufm6usb7+zInjOCcnv6Bs9ZqcnNyyslJ9hA7EWHgjaAKzxQwnoGLN6kJKoYmJiVOnq08ePwbewcoIU4dB97OAaPAVrvhwzXe5uWqwz0GNONWaPJpX7YVkhq+UkZ4ml8va29r6enpMBkN+Xp7JZA7TaLbdcSd8XZg0a9eujY2NZgU5BqOJqt6PvKdMJqfpkcT95nE8OMCrSkveeuM1/EkkJtnUxKtYVriFaEC5gWNrha4PWJmi+XkDNHZYmBqamaao+GBxOmy2iy3NZatX33PP3eFaDVBP0l4EfKlE4iVZdx/BKa1xE/MFfKgKu9Oh1ajBFjB+iB3lXQo5/Ilwa9GAC2wD0GwVHi1XklhtdqlMlpuX39XZcfnyZRGtJNBow8EzQKKX+n0waaAYbHY7KHFFXAHIZ8E7ONK4OLQC0bFCAfQ23RRbzEyhm4NbiAYsZWGBYOWxmlYagyO6Gtiqrand//77CoUyPSOT5Pm63aATx4qihHxY9wszLT68CvUNWJYRMTQpdf0aabE3A24CbogGN6d/rj6FoZhttviuyh1n5sxH78XDsqZ5bQL2dXJKip3utcF2CoOoEhOHALQDWuFqXa0MOD9L+W18PscnWbAC+hUxB5gF5Ve8IBI1q/whXmYp4O4QWqym6MZR9KlgqWoCsVRJOomQlKcFypg+LWDVt128ODoynJm9AlYTTEyX08UpPvuz+WhCKkdITsvffCSNTMiSxphU/Kz3uC4sEQ1IoT01XYi5Q3wo/g2WdH3kInxBTGwsqCiWSOg65XiLYbkzl4WxC0dEIrkmKfFxuXhUkrEi9c9+o4+DpfOTPSzyRXlWQKsqP+1FoD6hCeITEmFlQiIR1boYOYekooOaUizPxUP2JAhhWAJrMJcidLBU8SKaG8ocMaZgr06R+0Rwu1yd7W1RsbHh4ST33X+dzwx8kh/PozEJ0k6DiX6Xy8m6CgST3T/7jT4ObogGn/0JgukIcErFYklqZpbJMM8t0NVcoKfFwjsSR4HzLfgVUoMkUhCrhn7B8biPXuQadP3Iw/O4YAmNLxgK9fnFEVw2g9F4pvpsQmJiXm5OcPl7SCR1cTZwrqm6r0GDz24FXRPYgsLLkACb3U5ES6DEjAHdtBLSQjbyCPR4f9cVGtLgs8SewuKShgv1er1+YTzZt+DJr4g0QLww2cLzb/EQtwAXhFJxOd18IR6Dz8rH8apNTS0vvvCbv/rrv/YG9s4oeUKlk9kTLp1/wIrrAStLS8+dOzc1MYHPSoXCarWx5B/gl9Uzs8eDBmaU4BY0LBDwhVNTpDaNthYRsAjzx96RZcxLSD6Wh35maKX7PAKLyfTe3r1SuZyltwJGRsd+++KLObm5Bfn5cLn9GfOBBwhh3DRE170amB4GaleXrzpxIm9/b+/42GhDY3NsbIxKqTCazMzn4mhtMwvli0VijuRPkM1I4J9WHTvras5G6KP0ep7NZgt2V7kaguxrszuCEVAhkffEOMaNcvILNm3dVnu2Okytxp8mJqaee+4Xc7MzTz71pEajDuqAkGKfwZL2bXE4nSRgIOTv3n3f5MR4R0f7G2+8kZiYVFxcmJaWBiaIiNC5nE6b3c7qsH2wWVyQJHKaoUUcpQ2bNqk1miOHD3tIsS0pFJTLZde8HRM7HM/PQ/5PNFIL+qi14bkFhVaLWR8ZpdZoa8+dq66u7mhr+9a3v11ZsYZbkC/LtEJIWxgtXd8WYmbQ3EW73bkiO+vZZ599+ZVXLzY3tbe1weo/feZsbGxseVkpjpTJZGq1Goas1+eFlwTEwRJVKlUx8QkWqzUnJzcuLo50GSK59Vf2L+ICmQM86nCBDiazhe4wC4NFZPhrRhaB7u4u/Do/Nzs1NTXQ2xMVFX35cldp6cpwrYZditHPe61mVYsI16DBzSnhTzzLRz01Ul1M+jd58dqHP9gPMS2XK04cO2q2WOpqa9579x0IqzUVlcnJSZA/0BArcnLCNRqZTF5RWZGfn/+zn/z4XE3No489ZjSZOtrbWaYMuzcrfmL34tPokMvtwpdyWpkDIdbdM9TT04Pvp6emseRZTSfRUiIRyKDWaq122/FjR+/dRWKxC3cOvDS+EjosLd1+MquuD6atzc7OikTitORkq8124uiRqJhYyOU4UiDlBSLGR4b1UdHFK0sbGhvBEOdqqmG5UO0tNJmMEXq9k3YIMZnMAqq6+bQ5kdViZVvWMKJaLrZWnznjIP14JCwVni8QOml7HhBbq9O53a7xsbHe7i5VmFoikSanpoIgZotZQAm5cNULPi/7aJ8IwT4bTC65Pe6snJyVpavqz9fpIvQzU5MOm00o4AMj6RkZhUXFsH8gK+ampwXUuzYajKnpGZBRGm143bm6C/Xn5+Zmf/rTn4GxrFaSvIg/2W02lglJcrw8HqPRMDM5BQ5g6IQok0CH+3yTExOG+fmLTY1w+ry08jImLj42Nq6svAyWEqi7uKVOnwhL2cfrQxOTdhUkFmF+Xi4QIVcopiYmx8ZG2ltbZZBNCqVQJLRZrCp1WEZ2NhZv1+XLgwMDMhiyFmgEYg7Z7TYxTWMBokn/icjItLR0aBewAliNtP5SKDZv2WY2mWZnZ2jAR2g2m5obGoyGeX98m9qpmnDdyrKyxMTEO++600VjWaGODl0NSyeLgrKVoxIpIyNj73v7Ojsv3XXXHQMDebDNgZpXX37pcnsbLHceFe6wFEeGhsJ1ETarZXJsdKi/L6ew6FJH+/jICFZ0SnpG7ZkzUpmssKQEV+7t7ZErVZFKJV3FxKLp7uqqOXNqfnaWZaYKhUEHkIBYKqtcvz57RU7pypXFxQVQ2c/94pdl5atjY6L/OPmAgY8aGSxqlJqasmbN6osXW7IyM+Lj45KTEiFGIiP1ZqOxru58c1MjjgR+sWyHBgbIydTPbWtqgrFEKmqcztGRYVwPQuzE4UMsAEUoTW0Ysh3EsuTo7QBKVVh0bAzrCrZ561YYRbC+VqzIioiIINXnTmfnpa7JyakHH3xAQRPIlhItS5r7zlHscJQYErF4584dLqf77XfeKSgsXFlSrPT5qtZWmM2WwqIioFgkFkFUD4+MHjhwANKGozWXXg8hAKRKfW2tcX6e2e/Ed3OwthYCnJiWmZWRmQXNLCTCyg2rFOIFxujmTZuUSrnL6dLpIsLClMxndrndHR2XztbUwCrdtHlTzoqspd9WW2oaLAzmQA/u3n3v+/s/aG9rP3H8eFJSckXFmujo6PS0FI7qcLi4UdFRBQV5CrkC4guaQKlUQGfOzc/X1zeOjo1SxoLvzXOTPX0mgQTZ2Vn5+blhKhWOhx3soX0siL9N64r5tL8wTOHe3r7Z2bmx8Qm4yrjUo48+vr6qkqNhKxbiDR0SroBl209mqInU6x995KHJiamjx46dr6v72U9/CnO+orIStlB8fPyq0pUwW6QSqclslkokrMLJ6XJp1Ort2zZzrNogkBnGdo2pUnWLREJSsEb22rzQ4vgVJ8KKnZqebm1tm5mZGR0dra2ujomPLy4u2bxlS2pKSlpaCuvWw6fb2ku50b9sNBAGugDBvIE+eOrJJx55+MG9+/Z3d3XPzs0fO3LIYbfnFhSy1lH4mZuXt3XLloiIcBijc3PzIImHVpCxciiObiaArljjYWEqo9EooaGkvv7+F194kXUTBp+Mjox0XGxZVVEJVbzjrruLCgtyc1dotVo+a7FMm9ni+lwg1W6JULFkd7oCeP5tEy9Lp2DVFg/uvh+uE5bwjp3bJyYmgVZoy5bmlpbGhomxMdg5I8PD4TodKV0WCKenp0xGIy/QWg66WiwSr9u4MSU55Uz1mbnZWVwTSxtGlFKpWrdxQ0xsLLSFXP5MampqXGw0iEeakJANy2DvUqK9SS3i0sLyySIiQ7hgUR+roaTvT+pqSkuKWcAZ8mr7ti3T0zPQ4UPDI7/61a+rqqry8vNEAkH12drLly/zOJ+biiNi7Ks166uqkpKToA/eeOP38N0ee+xRrUbDasppGpIwKLL8AVEWkwg0yfPQHf1QO8ZXwOL03r8JCPrMbA+LC9SULzTMST0B6QYugoLF8RoN6TwKozY5MRGYevorX8YqZr3C/e2MvF6W2q0OUylVShg/aWmpElrPzTSHJ3BkMBy0sLiDPZIglJpgOeNFNwciup1LWutSDNrsdhJ44PHJhr7PN+/zwqOGrHeQGCrnN4tIA3+XXC5z09Ru2vdC5KM9tNlGjZM2sVjuN/sI3NI0YOs3qB75PL7L7bHZbB6ajAWpQf1eRiqiUWiLBA8hgNtdVFzspXsMPNqQn6Y7EoHDavyW9bWuhFuaBmzx+sU9+cKnVMhJU1Klwma1w/a3O0jyKLwwINVms4vVYmEghb2sdKWAJgB4AkEqEZ+IqWXPLr0abmkaEPVIrVhgcGpq+tLlrsb6+viEBL0+QqFQqMRKEU0w5dPcPRlp0M6DXUu6sQwMHT9xEubols2bo6OjtFoN6ZJNM4WW2Pa/EVgcGtx0BiqBwNbC1Wk8Ymo1mUwm1jT7wL73YJJ2tLXBr3Y47GXl5RVr1jCDEpTAwSOjYzOzs2aTuaurC7wCq6n6zJl1Gzbet+vuiAid19+Cy8tk28I8moW7x8FvPhNGPg0sJx+wrCC8q4duVLEEE5JWRb+E12SxWsEEb7z51rtvv2WxmOUKZXJKyv277zebLcBRX1//7373ErQ0y8CAstVotcRyzc3NzcvJysj4+X8998arLxsMBpfT8eCDD0RF6jnqRvg8bDdJyNpCspAqIyTbiVvEwpvrw1Lntlx9ez7JanazenyS1gkFS014X2AUCkR/Q2Pz8WNH4aDFJiRMjI6ShtVy+aaNG4h0mp62WKys+ICNLgrXatRqNe1T5ObRzFFQRSqT7d+3D9888vBDIAPjrWAAkbkI+Cv1CUjbX2ZcLSUqljNexNId2NKjyaNErExOTg0ODYrFJKv30KHDJ44eHR0e0kbox8dGLWaTa9C1Z89e8AFEDXAVFxeDz/Pz8yQdhm5zwjQymcz79r0/OTkxNDAwNTGB+8TGx+/bs6e9tXXz5s3FJcW4slwmS0pKFAXoIaKEZ2LNF8pS5GvCstGANYYN9u/GAqypOQfR39TYdPTwQaFQJFco5ufnsIpVGg3se7gCHOkdbHl/z7vna2tZnCM9K2t6YnJ2dhp4I4PMIO7dHvCFcX7eaJgHIXPy8oFoG63n6e/t/WV3N6xV+M86nb5yXVVyUlJBQX5GRjqTfv6OtbyQDyG6ApZPH/h8blpaAxnS0Xnp2PGT+/a8Oz05oVAqw9SaqJgYIB3rFxisq63RR0YmJCb1dHdHxcTBbYZCHh8dtZhM01OT5FJs6yaAOLFUmptfEB0TGxMTs379OoPB+O8/+mGEPiImNh5KBZQzzM+Pj4299MJvcGJFVVXl2qoN69fFxkTTzF8vHQR1ExnJNw8h7Gd39Sk8qgCYxGc7ui2t7efO1R05dHBkeDgmLlan02l1Oom/vMDL8jGUShVrbJdPJhaQuiiLxaKPjKaSxEN9CCHbQaOLmCcSiRMSE7Ozswvyci1Wy/PPPz89NRUbRwgA51kilak1mgi9HrTH9z1d3S2NTQ0X6tetW59fkJ+anESjpx+asP7aoRC01AyicdFyfm/kLLZLzGLR+Pn2u++99fs3rVYrpHZGVlaYWs1RgQBP2I8CsjFAZs6xU4Bcs9kM10wuV8hkchaDY+mRNALolZDGmiK+QKhSqWBQDQ4P73vvvfraWiztwYF+bXh4uE4HQcSaN+P6kVHRIMbw4GD9ubrRkdFTp04/+eSXc3Oy6SA1NvWLx0pCFgtL14QlzauguY5k8xYv8P7+D955+23SEZDjIPRhwLCEBrbimD9ls1rHxkZhTWLxzkxPy+SKsLCwDxHEemAE7HqhkMxV5PFJj2Cj0Xj82LGx8bHuS51JqakWs3lmagpyL0IfCQvATfv2U8lDAubRMTGX5uckUulAf99vX/ztM199Oi01RUQ7eLppw8JgDnaIkLN0NAgCbJLRsfG333oLXyckJbe2NHlJBjyf5fz681/oQgVeZqamVbTz+PDwMLT00KDH6/FqwrUREXq5WMwMUNqMhLDCxMQE0I2LTNPc7ILCYlxHFUaaIMQnJpLxpx4360vKejwy2UjvRka5JCUln6utiYzS/+mf/AmblMnEZqhVwxLm2fF4UmqG2u32/QcOQgQlJiVDu8YnJmEBToyPQVawg8kiDfRJy8jONhAjx0DGpISHE26QyZwOR39fL67jcjpxHeAQatxHPGojVLpp3pCSnp6WngH3Ar/S5vkKYD+4CIKzPGDdkkbQBkNEZCQY0WyxiETClpaLff39Bfl5tHCBJcoL/xhyfnmBYXUQOHCIWltagEe3GzJBoNNFkNGu42PAJlAjlkggzVl0E1iC8OGoM4Vjerq62DRR5lLQ4J0yMiqKMdBAXy/YQaPRQsrHxMSaSTdaM+lERHeH3KT+R4w7sr4YOB5KiKPZxPgd7jduMTQ4mJ6ZDaP22LHjqSkpcrnM569A8S61LApRzi8DOr+BjDQTE/0pJiRxOUkGo0YLtUmLnHwzk5N4aciQ2Lg4OgZHEhOrAu4ioxysKh9fYvESPqA5EOzuWl2Ehho8HImhWnEP2qmClF7RzmxkEwEKZmpyEpSg3oUXXJKcnKIMC3M5HR2trUkpqTBnVUplbU3ttm3bVmRnXue9FtFMClWN+NWrhn0DZj989NjgwEBiUhJQA9nCFwhmZ2ZINq5MCrvFTdMXQRMs1a5Ll9jMFfwKOoFRpKTzOpk5C4kE9eALdDelsVWSw4dLsRuxrC+6R+80w3U2mcALUDCwvjweiUKpAK/A1cBz4ZGGBwfwGPBCyKon7Uocwb25JYjfLWkNiJsm2Pb2dA/197E3hDDRaMMlYgkte/IBVXBxsXJ1ERG0D6+M5q/zh4eHICj8xUke0ryReAI0eR2f3TRLVyQWk9Abba/ggYlFDRsX3UcD3uMTEljyhJpsLwuY+GJj8Egi/uREaloG2xYNTFr9SHViSGGp7SJq1BPLZKi/H5ozLj6BimwyNkUikUKI8xIT4XOBRcAEwER+QSHoERUdzXpXBGvE2IhfJosguJ1OF5U/ZPFCh09MjNttdurlEWxOT04C2UnJKdQvISoBi0Eul/uD3qSbMA+cEXjGj3TtWhjTDhEsHR/4/L3U3EQrezxKOFl0RwW4w3qkqtpN8yoIXqCKMzKzxsZG+np7sFSjoqJhQSkUCkYGzp8YwdH5jIbx8XGYpCaTCaveRxozKyMiImmiBMdkEVAP17q5sYGp9BW5edDbNM6qhfQDi5HWp5y/Z4wv2At3wZNzS1yHEwqg8UhW1UXSWBw2m8vh0BBj1Eej/6R5B0xy4JEOB+HZbCR5PSMze3pq6lJHByz3oqJCHIPVSop5HA6aRidyu9ynTp3q6roMpR6fkMjKPcBPZBs5MC2H5G0IhTarxe1OBDoNRkNP1+WEhISMjIyLF1tqa87Ozc3hsnA4QEYwB2vJvDRoYRDC+WhXfMMPrK6gkc4IAFuJesV8lpIVcJJJLSYOxjoVioTVZ85ERUWWlZVBktBokkupkL/+xu9bWlrU6rA1ayp8Pn9eBfO5aBX/h8BEv1QqognYpHkzLnhOKJgYHwfJYRTpdDqOmaG+oJr3n8u7gim4D7//tBi4+qyPjRfdOsCS72Bxdra2vv3WH5qbW2Cx8Om6hg/R3NRE5AlhJh6ro4e1yvO3Y7geOOx2uIeXOjtg4II8xrnZ2Lj4JXmha8MtTQOaCERkF/R4c0NDS0PDjnt2mcyW2urTclWY1+3efsedHn/rBC+TaTdyWRcpvPWMjQynpKZBoE2Nj4X6Ra4PtzQNaICBSBL4a1KZbHRoMDkxMVwXYTIZJyYmvDTCGhhY9pHE+usDjza5s5gt0BwisWjZ0yxuaRrQeTZCWEQsMxc/6y9ciIyMNBmN+BJalOkMpgnoQFHfx4nvhcCjQwlJuwSLReaTkfZeywpL1Lfl5i5FfQCO4kvoppHtXbt2VVas+bd////On6tlTUVYPIemBsC0FV9NgOAdgx8oOUn8XK6QS8jYEffVBwd//Tg/eREjOrcWH1xtNtCeQmRaKct1gP0qIkoi4CQHDiN9HT86BWnBRbxspS8sziUeOPVI+NSCYueS0BPrqkDP4gK+gj/X5vPuHywW+BaajYt52QUtkqgrQ2c7+rcwfTfV8erG4XNFA1+ABv5dHu9i0cMbWPUcsZpcbtoB3c8EwUqFkMHnigYBoCRYZG4I+o+wtbKyV0RF6oPt3oPFbot7xyB8zmjApj9xNE9yMYUSa/VCpxfBWNqyZXMkpYF/WvkfR7+KhWGv2NjYCH2kPzXIXwvGcR+T3UYXI5/vH5dLPtDm1X6FHFyeNBJ17XRdNrh34aRFtrSZKGPfe/0b2KwwVhQVGRW8e0g5gMFN5rbcxK4O2Tyj7XDWrauam59/8Ve/9JHCDX+DDuDwmn37WP9xeoCHzjMy9PYNwDkgLYnouBS/Fv34nRaYQIHwlP9R6comCQNkTx92Eb2CiEytdfb39ycnJxcU5kMhCAL7oDdoE900qZYubgrRSoxBNxeu1ey+b9eet9+en58nGy+knMbFzNCrX4PZoDTFQeRwOj848EFDQ2Nfby9rBAisAcXsDtzHYsFHW7H5WFF/gAl8Djr4jCWbwh5lrbOH+vuzsrKkxAQmJT0wXxntQzsHJETXvQKoG+WhPcG9WMtnqmuBvqnxsfO1tVHR0TGxsSKR8JoNAtka95JySYI50oTF7bJZrXK5wmq1MsM/yAfXZEdacIA1DZ4j1w+2slBrtGAFu80GF9BkNtrttonxccPcbHtb2zt73lu3tjI2LpYv4H3cgy0iLFWvZT4fksNut5+vbzh86PDp06fYIHeDYR5YAH/EEjJcOZHYH9qlpZZOux0LNik5OSkpueZstdFgANJZFhDP34WBu2Z/U/pXwmR8kgZJapKtZnN9XW1kVJRSqRro7zebTBNjYzKZvOtSp0yhwJV//KMfDQ0++tCDuxMS4tmUwpAiZ+n4oLu795XXXuvr6Wm6UE9nVfOkCoUuQk9aGtPom0h0dbkkowEppjSZySiiwqKinTu2G4yGk0ePanVkBqBIRGppKaJZduSVrEC5yEd3TMVWqwWL3WQyzkxN4dZTU5P4Y3lFJXhxenoagjG/qFitVp8+cfz99/aer6u9f/cD99x9lxR6e4n7Xd+Igv3EY2g7OTcEK1NuQ8MjL/72t6eOH8d7asmMTM3szLRGG64KCzMZDfOT84b5OZlcYTIYImNisNJxBRzQ092tUqnMZrPJMO+lGXP1dXVbNm8CvmemJsEfOEtPbRj/0HHSutYfZqC7QxybQYWnNRoNgwMDYyPDTofDarFowsPjExLGxsZWV6wFLw4PDYHMOXkFYEeny5mQnNJcfx63+PnIKF707rvvoGNqOZaXx6OWwM3h7ZpwQzOsb8IKYsXAbA8ZFveLv/1de3u72+PWKMMtZvPczAykQ2xcfHR0NFYlsDw5MT46PIS3u9zeNjYygr+qtdrklNThoUHIaB9tnAM1QHJhyAQ0h1giAVovtjRztNg/KSUFFAIVaZkNayDOZ17E7Ozs9PQUBA4WeNHKUlKOYLP1dXcbjcaZyclmiyUmNk4ulyckJkIckZ6eHpI7DDLQggbB3r17NBr1zh3bWNtCZiktbpFzqGQR8W5og318mJqexUIDMSCC8Ks2PBwrEYIF7wYc4YXVag3JjEs3u13O4eEh2Is2m50OmXOqNRpcJ0ytTkxMutTRDsH9zjvvjo6O5hUWQVLPzEyT1kZuDmgFrj1uD473BVpZe8kAWefI4IBModRHRoIGHI8PTT43Ozs1OYGHiU9K6u3uKlu9GmIKVyCNhr3e8bExXDMxObm/t1cXEQEmPnfuXGXFaq1WywVM26tV12eBUNGAMYGTDidrbGqam5vD+p2dnoIpieVvmIds8dBxN1KsPhb9wUviQ2RUNMQKeGV0dISjfSxW5OTi7/AJsEhhFE1OTploDzuVWi0WiaFXcZbD6cIp83Oz/b3dHrebWj6knylwmpKegWWORxoYGMAzgF1y8/Jwu57Ll/KKisEwFos1TE0y6yHzCNPMTIeH61gmPWgfHh7e1tra09ufn0dKo5lHubiJX6GiASvsJlV/Xh/EOnifFNXQJKpLHW0QLMDF6MgIXASZTAahr1AoWUIqUaFuF77JyMiEDQOm0Wg0crlsoH+gt7u7qLjkC194/K23ZMBvSUmx10c6QxlN0CMGs8UCkwZa2ul0gI1op2CapK0lNiiRUczPoEIyJTWtr7sLyhraeKCvD89msZjBH7RxsBw0npyYSElLi4uLhxxjdSusu1EoMu9CRQNg30NXcXvHpYb6emhC4DdcF1FYWNQ/0Dc+OoZvlGFhEEoTY6OQFWTRhYXFxsb5aJ9fXIG0d1QqWR1ATFRUX2/f5Pj4k089FRcXCwVTVVW5c+cOjgqH2bm5sbGJkdHRqalpIBFSBQewfhUkE4l6yKw5FJ/6EG7aIAYibn5uLjwioqujAzpJQJLMJFgloyPD4KEVubkREXrgmvQ1HBw8X1+fEB8XHs7EkZe/GLMvghDC3BasOIvV+tLvXuq6fAmSfXpqMj4xCVZHRkZWXFzCGFA2OQG5odPrgQ68qnF+fpKUURIhAHkF0QSRBfkOBCXEx7LkdVAFl6KmDmkmLiTjazxsgAGkCr53suJWgSA4dBRoBa5dtPCEo6J8ZHgI/AcUQ1nHJybqo4n0Iw7gzAyET0paOpYC1gGs4c6ODpLGIeA/9zPSYOzhhx6gc72Ei8UKvJDWJ7OMrkOHj/b19YZpNIa5Ofwjo7vN5ri4uAh9ZGJSYnRMDKxJmDdTk5MkJuH12mxWUA/46unuYp232F7xzMyMYW4efz1+/Pjly5e7u7qwGCG7g9lEsKwgkRw0ExsAbsBPyCWOduk1GOetpKMaYSna5oW0PhcQQwuPY4azBhsXHkNaRkZqWjrNX3KAG8YnJmApaLUa4AmyruFCw+rysrS0VBIEFC7mnNFQ0QDPbbXaTp08hfWblJwyNjSkDdfBgsSSbGu9CDskQq+H6RkVFQUGT05OwXKegzyenWXjeC0mk9XtZvHRcJ3uXE3N3PQ0Lms2WxoaGi93tkN8d7S3s5ZH3IL9NSebeRQAjnVwJ0W1ZrZ4If10pCKKQGJqGugN/kvPzMQiwBKBhGxvayUmtVhMJ2WnwhgzmUwFRcVdXZfb2ztAA5aNuYjN1kJFA9YxCysXmCGlMqz6l8dLTknRaLRgczD70NAg1qEGlmk4SaYjFXqwBQVk+WPdQQS5nC4yK8TthhsFvoVyrlq3dnpmtutSJ+x9VhPIMX8lEFYiU195fJbzxRKDgXi9Xh8JgUPTNEjZgUIRFkZmHkDzQ3mcPnkCjIgH6+xo5wv4K1etApfAZMDD9/f19vf3YRHgV+KgBUYXfT50Mtsix7NOjI/B/ExMScXPkZERq82mI35yGNupBynAGXhPqUwO2pCQjlgMSoAeiUlJkO84DIphbGz0lRdfiE9Kdrk90PD33Hc//kRidmzWHaUBc51oaRvRDRytR6BpkwKGfYY41gN1ZHgYUghXlslldrvtckd7VHQMrllZuba0tGRwcHhoeBjmHFgWdir+BFMNV2DGAm/BiNtFgVDNTybzxZwO4MVsNGKhZ2RlwcqBcTk8MADUYwHihVWqMLC/Vhuek5sH23xwYACv5yAawjjQ3++lWelkwQrI/A5VmLp01arUlJT3rdbi4iKKVQGTPA6HE8uZlD6ZTKRegbbyslotHjrrD5JpZGQY+pbNeIe5BRrI5PLIKEgkUVpaGmhVV3sWV4OzggcbHh7p6OysPVuN50xLz4DqBhFxlhvvw+ZCLtj8+YwQ2nxT0gyFuFc5TfX1xJ8iHrIbSxvyBDYJPAMsWLyYOkyjDdfSrHdxekYGfuLdQA+jwcgaXApoBXJ7R4dao87IzAI6xkZHfv2rX3FkVJeb6Wxa1+RhVVaQQ+HacAiNyYlxIJdFFGCAQriTSe80VxWUiIuPi4yMBMb1ERGXL12CkuBoHurhw4dALfwKrk1KToZHSQsjJONjo7DQdDpStbjoeS4hi5vS4Q9fePwxk9G05+0/0GgaiVtExcRCzkDUwnOeGB8f6O8bHOwXCUWwOKEC4U+xIhFWpId1RwrDJZLuy5fj4hPuvmvn+fMXwFVQlbiBnE7NDG6QMbyAM1jie2JiEs1i9+Jq/rJn1qGQVhs6CevYZ6ZnzlafbWlulCtg8rphmNZWV69dvx6kh7MCzw7Yx7kgAPjy6We+urKkmAUqWA3vYqEqhD4a0BGhC//KV76MFXf0yGHq9+vsVEuD62GDw/Kz2qzGeQM0M1YXDFCIaTLuGO6xVqtUqTysglwqg0AjhQUknkOi3DKZHKLDTBJGxcGtG/rTv/DBFgJqFNjtzrGxscCeMNmQAU3hl8AEg+IR0NQw+hg26PkVeXkxcbHQzyWlq3Th4dAcUDngEqNhHgTYtGk9a3nEfV74gM1gBV5iY2IeeOB+yJ8Tx49B0EPf0mphUsZEW9GJY2JjIHFICxG3y253sF4JkCTQ1aSzEPWtbFYr22sMU6nAK/Xn64AOk2EemlzkLyKj6S5eH7PcfXRCMinvId6Ai2hoeghz37Q6HSlPE8BDEIOZoKiwCJoaL+DxdLoI/1QGj6etra2+rg58s3v37h3bt9ANZ5eIKBvn5yNmx8oxWOROow576sknkpKTqs9UX+rsgAKArYj3Z1XwwBGf76FLlRTsSSn7p6WnM8xCGoAGB/fvAy5gjpw4cTImJgaWK+2pnAgdQAP6gZlqrBkY7FFqLAHLYqVqRXKKkAy29ndJAo1h3oDVvLRrl5D2wcjLzcVfhoeGHLS10cDgUFNjw/jYGPTZxo0b16wuZxzAen0KF89PZhDCnF86B9ffVVSvj7j/vl0J8fHf+7u/HRkahsoFIuCg0Wg2ZCvJYGDVS1jsZItNJlMqlWq1Ojo6Cl9Wnz7F85E+Ez09PWXlq6HMmYlCIqkMnCQ1zkPFtIdhmvkKhBVo91MgjhKVYZD2FBaplEqWgQ0LFReEqywUi2enpxsbGhrOnyssLv5fX30mPiHeR5MNhKyNLaXc4hqTIfOTF0w74AIFgSkpydk5eXHx8Vhi0MZwdLGEY2LjYJ/Qem6vwG7HwheLRQyt7NyW5ub5+Tn40pBUoFxqajLUssFoHB+f8NGwII6101pZF+0D4C/bZLWbnD9g56FBQxZHgmHKEsXsDoebikRwZ29PD5gX1i1E09q1lRBWUokYS8c/KI3z75gKAxOLbq4W6pqwdLkt+EnDOE5I27vvunN2bq69ra2TkIHf39fHKvTx/jgSTpyP9FgT9PX2qsJU+Mnm51A9bIY4gjfn76hCG737/OvewzroMO3A6g852hmA9RZ3kO7ApGPb7OwMHQFlsVrMMApAda1G+9DDj5SVrRLTkhDYoK++9ibN4XBfZxThYsGSzqCQ0ZI/m92uVsP2C4uPi31g9/2QBa2tbTD+QAyT2Xzy+HHwh1gkwvek9mZ0BKrSODfLEGoxmWprakAqfiA7j5XKcqzzVmBxLszbg6yjM2ElfB43QeOyfBptSM/I3LBhPR5JIpUUFxeTdoNQOSTRyMWkIuvz5qPbctfcQF4sWDoaYCVabXaIDji9pF8yaYoshzQQuF3FRYVVays4GlNav77KaDBhbRIXTCho7+g8cviQSJD58COPwDLJzM7u6e620dEsBDk0e4ute47zZ6HyaMCIKQaKQHgDjqzsFdu2bSVtwGimCzAbGRkB/cQiS0G5wUYgsK4YZKohj3NTEoYUM0s4s5TYgkIHBaCYlhj7K1itlCQQFKBQWkoqK+hg1m1+Xs6GdWuBKZYI/dVnnqYqmNhCC/vZBOcif5huRJODvaQAhEeLliVxsTFQ3JA2QX+CJZhCUblpbJXlS+B7OwUaZCSUCHWx8lLm/PIgYawWy4EDByBnC/LzZTKpncglNSQz066sZ5rFapWSOm8JViV+TUiI5wLRab1ezxSDd8FM30COlx/7kHU8sp8jCmbsLmiM5i/X8SdUkx6rfDbWF+RRKMi2c1//wJEjR5ubGpOSknA95qtfnV+0/PsHnzbbhelPrHe2uwvjb3Ji4o47dshkZH6yOkzl9afiCjxQoWR2MQ8H03G/NKuX87cd5XFkpPcVOwTcR/uE8clwbD4LJ9AWX/5+Xcy0pyMKPYIAbUBOsl0MM1rAHx0bt1gsr7z6GlZAdHQ0LFe2cxcMh4QIli7Pjn1wOV1btmxNTIw/evTYD3/479FRURWVFbqIiJTkJI1abXfYgXqlQMGGS/joil2Iaz5tA88jPXhEwRHr1EWmhhBxtol7AA4jmCXNFJw8Rltqmbpp4qIwwA3smlPT0wODw22tbZOTk1Vr127csCErM+P9AwdnZ6aZPRZq5CxpLzUmx2EOKpWq9Rs2FBWXwO58f98+6Fh4XlqttqysND4unmhUAVESLCflQ1FDN7BoE2x4SVRKiEUshYloExoTFAlFZOIvbS0CXIvowmfeIkuPIDEP6sD3Dwy0d1wCF46MDMMSy8zMKl9dXlxcKJaIyV0ogMZsXzqkanlJe+cwW5u6OWQcVGZGGv6trao0my315893d3cB4KIxXZ2amlpZUeFP2GIDqPl8vU4HEeElQWkREMRiIcGCDpLYKyCtfjkykVc8MTkFPNKcVCELXQwPj1xoaLBZrcySpRUGwhUrsu+7dxdWgC6c9JYU0ngtuFBCeupwgRr0EMLS8QHbTyeJ/NQExJcmkxlUAU7hLSQ/cL9cJmtt6+jt68eXUI/w4P73974XzOcBgGybNm/JXpE1P2+kUTM/cnxsNnigYpBE/MUkCnT8+ImLF1uII+10EkvM6YRKL1+9RpehhU2ckpyYnZUFyUbVjz+HXiAQkhHxEiktbiBLgWnvkI7qWqI+v8yACficPOZbMe3KRATElNFtzkhPK8jPpVNrXKUrSzZs2EjP9dc8udyuw4eOwIlTqJRskxLmLTw0VlXJC7QO8dBGX8D72qqqO+7YGXxUkEqj1STExwkX5LIvTBql1yQNhemQck4kZJ3Wbr6Vzg1aLrdQTSDbNLdYbX4d7OOyMtOZFAoWhaUmJ2N5sj1hOhLHy6ObiwsvQifGky/DVCqajy2gyBXSdm3exQ39LwrcQjTgWCZEYPArhDXrCExp8GGiShg1ZO1UlJO9AbKhz3kDpbIk3C0lrZRVNNYNM4y2xSZBbv9kwuV8v2vDrUUD6jT5fSf2TcCn9bu+Iup5eWixJtMCgRO5wPGsFIT0dca5NPMO5pOYhS4ESz5f4kbglqNBIH2HVrwGNg6Dahmod7pgd5JQGmnUQtszBpsxMncBzAH5w2MJ0l6f2+dlBT6MtrQBxq0ljpafBkH/lhcYosXRqAIvkMLFdDJb64GxjHwfYQYPlrWYaAXmx/KCmoNQiw/ngE1Xo3m+1BlmxLuJx+Nuag/5BpV5aPdwFsIVD0Q3XfhXHMC+8Uv/wMvjYlTc+ygxeP5fqfMblEXsgOB9/cEMH4tq8DnW9YDGAW/EyvQ//HVx/vnbw7kN14HbNFh+uE2D5YfbNFh+WDYaBFtnXfeYoPl/ozaJz9+BRcDUMp8LlTcQ2j2cT7s/81ngxnP5lzfEcHUyy/Lvo92GRYTbNFh+uE2D5YfbNFh+WLSZRJ/2ImzrkQWrgyXXQc3nu2oL9+NmWH4Y0QjAwv3nT3y861gEvo9eOnS2yXLywRWvz7IQWcMmtkEfTLC94Qt+mPJyRfLLFYddH6FXnBjqbZ/lnGHN9h+5jxIj6DbcevtdoYJl5oMFK5dPS1gFTECxnlDL+GxLCcv7nh9pxujzd68T+HwC7lqdSv9YYZnXGi+QqMvRvWLStVQk5vF5DofT43GzKV5/9HBDvdSuhs/uuAdSd0nLyxPHT3Z1d7FW64kJ8StLVyYnJ5PUEqo82Rg5NuEbSttqtalUSoeDtP11Ol20z4uY9P0imTIkO5UvEvqT8rykOwMoKqSpjjhGqSAz0YxG4zt73ovUR27csI5mFoc8u/3jgBfSvi03cntWS1xTe+7l3724eduOzIz0ufn5xsaGd95668/+4i/KykpZIRjJY6RbbGKRaHB45JWXX9l176601FS328XabrrJvDWPSEQSs+wkAdLfQUdBptBxcpkM2BeLRSAAGVRhd0xOTp+trs7Lzy8uLoiURIY0f+tGYDllkVxOZoG3t7UJReLHHnskLjbG7nBu27b1B//6f44fP15YUEDmdIjFZotFSDrdiOx2B6hy5MCB1WvWlJYUj41P8DiP2+OVSsTqsDC7gzR1DAtTscw4mVTidDlx/Oz8vEqhGBkdtdlsETpdbGxMy8WLbS0tfX19o6Oj3/jan+KbZUQCt6w08LEqzPLy8rqamt/8+jcPPfxQYkJCZKT+r//qL3t7+3l8zm6znTp16mx1jUwmrVq/bn3V2pGxMbmSpMsfPHQkIyNdq9HIBYLBoeGx8fGszAyVStXY2NzW2jo3N5eVnb1x4waYui+/9ErbxYse0tbCoVQqv/+P32dEysvN3blzR2Rk5A1uMocOlo0GVMKQzn+rV5ebn/nqr57775qz1dt33pmTs6KwsGDjhiqLxfqzn//3qRPHs1asuHyps/78+TCVWiIhrS0NBsPed97efsedu+65EwLn4MFDba0Xf/RvP+zq6v7hD34goj0O9u3dAxG0ZcumluZmk8HwJ1/7mlKl/I///8eHDx/Fl6lpabl5+Wsr1pCBhHLZciGBwU2W2n52x90/Zoh0P7XesXN7dHRk68XWi83N52rPgjBPf/WZqMioY0cO33XPrm998+uXu7p++H/+71tvvfWFLzwO7ZyZmTk5Pnb4gwNrK1ePjY13dnaUla+GONqzZ0+4Xv/MV/9XdlbGP//zDw4fOlhUVCiWSDZuAWyaNxgio6L5/lRtH6umAr0+0W0OHfiWd04gUbOkfJ4/PjE+OTVVUlyUmZFx/333Xmxt++UvfrFv796HHn7U5/FWVlZAj2ZlZlasrTx7tgYmjYBUf7hLy8reevPNvr6B6enp8dHRvCdyJyanhoeGYAh1d3dfutQJ9TA5TupqoHVkMhlttkoK/IihxefDZGIKn00UvpHkuz/CPRxqF5HZAydPnGxuavy7730vNTnZbrfv2L4N2Kw5c8ZCWkSR1F8wCqglEolNRgNHW4iAgcpWrczOzX3//feB5bT09BXZWSOjYzardWxkpEZ61jA/Fx6hL6+sJPNRHQ5axuyi7RxFpKkIy6SXiHE7kEcY+gqD68Ny8oGA1slUrauCzoSkXrlyZRLcApGouakpOgb/RUbo9bU157KyMk1GEzRtVHQ0BAvLN8Xq3rJ12ysv/RbHf+FLXwZmw8M1kVFRoMfXvv41yKWXX33daJhXKBRs/cK+Il3tzGbYskqlIioqas/bb83Ozj704AP6CN1y+QcMlo0GpEuETIpFClvo23/+5wc+OPjenj1w02D2ZGZlwUaCu7Bt586XXvhNW3sbFvjU5OSzf/4doNJkmGf1Hlu2bH5vz7saraakpAj2q1YbXlRc/JvnfwEXQavVnj558v7dD0BjU/ySKDQEkT46GrcO12q/9MQTrP0IPi8vAbhlpAHcKDbfBm5qYmLCl774hQd2328ym/GdXh+h0aiByocffAAauK6uLjI66u5d92zbshE2a0FxiUqpgmiBnK+sWgcOiIuLg+1vMpm3bt2KpQ05ZtCGP/zoo3fdeSdU7tZt2+B5wIuOjYl59pvfVGvC3G5PYUFeUWG+m7Y5XPbA1LLRgLXFZAXDZrOZNI3QamAd8VifAreHtt3iPfLIQ7t23SMUCaViidVmg/fw7W9/m7XywJG7d98XaIUEb8OtUMieeeYrjz7yCI5Xk27YpHTwzp3b2bgQGAAJCXHs7kwBCGgG6tUEuObktT/OPRwusJ3CutH4/L2MWLauvywHFMJ6p5/dOBzITUiI97LhLLR4mNRlkipMWDgiluGrClMKaMdaRic625GW8yy4afABruOdBSProcP+MseLbgR4tLKcoZIF7AIlIR+LFFqOwPcKyARNnoecFdgS4q6ztbm8cEvTgGFw4c4i3eG93qpkFeDBU1gfHf+5/hKTW44StzQNXE4XHc7L4/m7HnCBItaPPYUO8uDR7lwc697ipWzEkRY7t+i+0C1NA55/uB/9zPO3Rbg+Ev21OHzeNQ+7BQnALXu+6UIItlkhAsTrZs0xuYXtcBYU/vlNF/+UR1+wLpP12b5mUoXP3xj7epkWC8ueaNmzb+FfFx2WOV50G4JwmwbLD7dpsPxwmwbLD7dpsPxwk7ktnx0CleHksz/RjlpBrDsXn0eHS3z6bV5fYLa1j/a/Fgk+XSPjD/OF/VGKG63HukGkXdPmvM0Hyw+3abD8cJsGyw+3abD8EKqZREsGV9fhcAvCSjcXpPNd66KhK0/6o+KDYIyI5acS4+qm8OaPGoV+D4fBHxUNPqdwmwbLD7dpsPxwmwbLD7cQDdgeDms55/WRkdM3cxXfh7suuIjwMwybDu7hhBquES+6ApbYeA3aIZ9l3zF47s1d5IqzQmcafQ5yW/6HwG0aLD/cpsHyw20aLD9cI14UoiQch8PJElJ4fJ6HzrmUyWR0+LeL9m3xsQbJLB2Od91M0CuelvajJZ+vFTr6ZFiYyud0kSbmLEfY4+/i7AtdZtiS7uGQxF6RMPgLmdlK65MldFoEzdXl2OQfPhm6ztHhcEuaE+dykZw+ER3WwsbUSci0Bv+2WkgfZgnno9FhlmRSndVGi43trHkR7RbCLUwS5ZGxEj4PHUu0BA/G8MtG5bi9PpYlNjMz7XbRgYF0FsAfyZxAsJ1SqYyLi7twoV6vj0hNTQkLC7NarQ6HneKaH3CsfAIeG3QT8oFMDIL72Gx419zc/N739lWfPvXwI4/yidh0L+605Kth6Wjg8bijIvV33HHHL37x/J5396RnZOQX5GdlZmg0GjZ6lOKCNs5h7jJv6Ur1aNsw/uyssaW1reHChc6ODpFIXFW1FhrLTUdMhfRJQtVL7Qrg0TH0HFV0crksLS19dnb29VdfXVVWHhsXl5gQR0Z3uz1OF/mPFI8TqeBjp/gCbfmvlMiBnZarm575rujkH9hU4BZch/2VtbgYHh7p7e2rqa2dnZlZv2FjycqV+9/fD150ud2kkNY/ZjBUsGh8cP1MYSZk8H9FRYVDw8Otbe1FRUWrVpW2tLT09HRrteHHj5/En1eWlEBGQWfI5HKVUglLCf8BBWKxyGazu8j0Ihb/+fDidDrdh7gmBX70G0h1VvTBhmgzkgCVJpN5ZnYWkgcXaW1t6+rqFomEJrNlbnZ29Zry3JxccCTW/rPPfhMCkw0O50LcTGnpZBGbmCuTSXfff69AIDx3rnZtVdV9990HjPX09HV0dvB5/P37D1gsZpfTqYuI2LBxY5hS5aOxPKlMmpe7QqVSMqsxSAPGBguHH7CRr6wQHD+NRlPNufOwfYFWqUSCK09OT9fV1thsNoVSKZPJcSOtVlu5dm10lB4fOjouvfPOO2vXVubn50rEYhZGJEXkfyw62cfaEInE4rvu3AGBf+L4ianJqRUrsiMiIh595BGxWAgUjI9PyBXy6emZwwcPWm02GOx4e51O19iYHq4NtzvsfDZ9gsf5vEFx4icJibl6AxOV6R0dDkdjwwXcFMoWxjGMsdjYuHUbNngJH3AlJUWxMdFkNgUdDHjk6PH39u7Nzc0rLioKTMMgP0WLPbz9ClhCnUzbNpIxgNQ727F9K5btoYOH2traysvLgVxgKTw8nM4vE+GYwsICjqoEvoBvmDdcuHChZWiI1Rb4acAmBHo+jDDTmZhCalDREWwCAZb2N77xDb5QQA6jE6RwC9I6gSphh9M1OTUNW7mnp6eurg5s8dWvPpOclBQVFUlHkhNygopMmoUOM0sqi5x01pZQJGLlkg/svi9nxYq333n3/PnzMbGx0dHRs/I5CCu8uUQiUYeFQfq7XG6cGBMTvWvXPVDmWNHBrEjfh1MayfWx9BmmBLSxAiUPmZQJl5xMB6c4hUNos9upFwY1y4OOGR4Zoew4UVRSsmP7tpTkJFbxyZ4ZH/AkIXWVuUWkwfW5lVkoWIBcYKSclHQ98K1YkfXN+K9fvtzV2toqlUo6OjrsVmtqejqwP8oXwFMNU6mkZN7ZnAwEmCScxGQ0G0PK3GnmQTH+AAHEVI6T2kDKE/jabodXSKbQQuDQYmbvzOzc5UuXjEYDTklLS/3KV55MSIhnA05Z9SYbkxm0rxYLS9eEJeKD4KA/jjrMnJ9m5B21GvXKkqIV2VmQRXVRUSPDI1Cbp08el0hl2dkriNygg+XoZHUeFIMuPJzVKvsrz1gSS+AHjByz2cynM6UmJidhBXnIMHYymdxkMnV0tA/298cnJm7dui02LhY22JrV5bB/mEPuCwxFCjzelTOyF77RohDmltjDIT1sXF6BUKhUKeE6rKuqxLsNDA6lp6epVCoI8aPHjna2tfNpJAOH4UsIBwExWN0SidTnnzjBC2ZuU6zhgmROKUwsi9mMF4UV5Ha6oqKj4I7s3v0AaftSVgrNxNHBjmw65jLCcvZtIbcnuekEkfhMylkp+yclJkAy0C95yclJAUlCmqGdra5p72iXSqXkr3SGY3CgHas9JnqXz3M6nBAmO3bsAC0DHYWhgUTRUZFQ8kzEA/VCav4vezPb5exfxF9Q+kq7VlgUCjkT9HyqYfFlSnIi8AUzSUTiqTyILKhTf5T7YyDIGcFaBDaI10dHN0I5wzEW00ZGTKNzRPr/j+wZwgUMG47oVS/8AFhEH9aFkOpXDzNnmTJgK5fHmiZQ/wvGTVCOB8BfP8tWd1BkM0OLoxXk1BYgA4N9fhd6+cdnLqmPdvWvAR0o4H+oqP1KG2rV99HUXYZxYq3yfUHTKFjDzAUKmBmFFp7L7sg4j23LBO39axqdS7avxSBUtVCfaEVcnT9ynYss/PBx4bOFV/g4lC0k2LLANW/9yXX6obv3zQFrJEL92GuMa1oUuJFVuIj3/Zzt6TOkBxs/hWhFLzGjhIoPQiFSA8vf3xOTCf3latF7c6Ul1/z+c8YHLrLf7haKhDAu2Z7EsncM/+ywRPtoN3jZYIIJTNLBoeHXX38TJqbVYhGKRMD1X3zn28eOHvuP//jJU08//fCDu2lEmmwMLIziXdPEYCGm3t7+pqbmy11dMpmsqKhwVWkJ/DVhoDtMKF7nBuFW5AMaO/NazJaXX/iNVheemZUNxypMrZ6anlGqwjIzM9VhKmpf8mGnggweavDzyaajl3kPC69GQnu0e+Trb7x5+uQJvV4/Pj721ptv7Lzrrm9+4+vMwP0f2t/0OsCMHYcT/OAsKV31L//yz8AsyKAOC9NqNaUrS7AK3SzdgcfNG4wSMQk/GE0mOQnwXYlNFpDAwU899eVnnn6S9IZvavmXf/rHA+/t3b17d0Z66jKaqv4nXN7bXwHMgWKhNwGNffroRiZ+wkGz2+2HDh35za9//fCjjz768IMtF1tf+t1LTY2NSUnJ2Tk5H+x/f+edd2BpX52VxLqo6sJJO1k42wqFwuV0KlUqiVhMNhiWbw4Ig1uLBtyCHAiGl57u7p/+9GcQFzpdxJef+KLb5ZwYGwUxZmdn/+PHP2m72PzAQw/J5Ypjx44O9vVazOZrLmqmD1wu11tvvdPb19fU0CCRSr/81FdiY6NZ08ilfsmPwq1Fg2CsDQrP4yU5qRMT46+/9BJPIMjIyn7yy18i2/QGA/5wuavn9PGj9+5+8Omnn1ariYxqbWpyOJwL81kWqk2a2Oo8fepU/fk6u81WtHJlWloqy7dgGUTL99K3GA1Ia3b/bEDyAyhcvabiu3/3t2xzJrhrA2kzOjqKI2Jio+VyOXAdFR0jlkg4XhD1JKzNhAy0ipBOW8OR3/v774Enqmtqf/yjH/7bj370b//+75GR+lCn0X0i3Fo0ENIGzByV4BTvIiiDqEg9a8nsdpPNS6GAJIaSDr8cN9A/gNUtEslNJpPT4ZBKpGzAF5UwHP3ghdDH8TgYV4uOjgKRqiorfqfT9ff0GAwGvT5imd/5lqKBL5AaxAu094XmdNgddHKgi65Wn9Pl5JONYkFKSnJSSkp9Xd0f3npbJpXu37/fR3flcG5XV/cvf/nrgsLCxx972J9rJBA4HI66uvMwTEHU06erx8cn4hPitVoti4ovr0q4tWgQRAdMfnhS4RF6OAQeD8mFYcIdJo1MrsDn1JTkr33zW2+89tprr7yi0WpTUlNhdIIV+HzB+MRkbU11hF7vJnl5/sDw6Ng4nLu5mWmRUDQzO5OQkPj1b30zPFyLG4n+x+6jXQ38QBd2tkEPo+WNP/xeRoEdAIRWVa3Ne+VlXYQOv9537z133rFjanpWJpWcOnX6nTff0Ol0cNnWrCn/9QsvxMbEBPcbQF/Q7M++852pqamZmdnkpKTMjLTExAQy047/P7j3/nWAIoULU6nwj2xk0kIEhiaNWq1UKDhq5zQ1XxwbHYXb3Nfb+8Zrr0Inl5au4mgiU2ZGOkdGLLjoYDUhbUTuq1xTzuQSbdfGh5yjXMK/7Sd/BII2YvBDcPssCD6KZciQM9VnX3j+Oa1OZ5o3hEfqn/jKM6tWrfSn/VIQi/0GT2DXPpBcQ/cv2e4md9Ww7KWHW4sG14fgTifRFlLpo488VFJUNDk9hT+kpaXl5ebQmbO3Ylfx68PniQYc3ZTnAjNEInT/b0Ii1hbICR9Y9A+GOXpSwVCKA8hGEmArE1hrs8DCHVia//jxgxU8uP2fYehlAoahFQeQsghSjsOnM+GDz0BZloEu2ckDQykOIAA+l8mAuHqcBT5GNMCOIwsMpTjADGKIyFCfzhxKcTBcwWgcDDwAAAvgwhrjQbxvAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 3" align="bottom" width="106" height="166" border="0">
 1. Položte injekčnú liekovku s práškom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s pripojeným zariadením Mix2Vial™ a prevráťte ju hore dnom. Umiestnite transparentnú časť na hornú časť injekčnej liekovky s práškom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obr. 4). Rozpúšťadlo pretečie automaticky do injekčnej liekovky s práškom.

mOR6gJq8JPElZXoA5anjccguaQOB2cddch6zhHn0pSUG/vMPJqmS81wkgMglZHs6M9/Iwp5b2UOny+kZVp3PMtC5+HhgciM04nx3Lz8z/8kK1zr6icr1Rq8oZ+fnw8NFvMS3Q/gCvh8s3lpVapN4QmzHgfMyWJRoDueRaZaczxVdeGRUfv2lXz+J1nhWj8cFBdvaT94qK72Kkfr59mLd7lYBuPU9IwnV2U1yrtwJTaOluobopJXchbBGi3FAS/qjYZr17pK9q5hbt0nbn0X59yd2xkaEhwYGLio00VGRfHpmD6Sfe52d3Z2Dg4NT4yNhUVEmJdMNErBJsxxb5tOclvF6PYufDYZja0trcODQ6T8lscTerfml4delkWKOKx7CytFhhKRkInCdpZffBcvu2F1OCtcsbExoWFh1ycnwyMi2dB1I93GiY6NCQ4NZbND2SswU8TbM+UOL+YVO+R44BXgKysrHx8fZSeSEjZPvwoOZTbPNpy3GNRNSw1sLJYH081o0D/w0MPPPvuV5cj+NIvons75vXXh+faV7AGAfvYvP52cnAgPD2eUqFtYACigDEQiMbVMuKw4kBZ3etoiMWuVFnLf/Jpuz8BLvsPhgvQxGQ042GK1QhSxUDnECytDYzarL0ef1qqILRYzEENbw5COAVdrrjx+9ImvfPlpfz/tukFm/XDgIGFhzp7dOwHo//j1r4cHB5dMptCISLVGMzU5sbS0JCCZoAEssr8sesosHHIFb+76J0iPUSJAyViBpE24OXVXqvGrX0AgbYKECzrYPgFsX1yc1lQRhoPMIU3e5HKj0Tg8PFJaWlZRUf5nf/4XgYEB6wYWznriQEDJEOR26OB+/Hr8vfeMJhNAEIA3DgyEjzY2OsqCoAqFghWaA0be/hMuH6PfVB1P0eSiw3mFQtC12Uy8P9ICyREcGma12Ug1oESq0ahnZmZpSSxXRPeL/Py0UolEt7jY2XmtpaW1saE+Jzfvr//mb3Oys1jd8mqVeNwZMutzGw6t5efRubwA4v59JUnJSRWXK1tbWyCL5uZmIyOjklNTR4aHB/r7kpJT2FYB2zlgm1zLmxssX9RJFrC8FSCAJLNyuXKF0u1yQrIDmNDzPX198QlxLGOV4VWtUnZ2dQ8ODCwu6gcHB4ICg779ne+kJCfCbubQ1CMRrcZdn3UHHKxi5J2VFjNZDFGQlBAfHRk5unN7Q2NTRVl5V9c1AAuUDLHAav8UckVsfDzLoZfQUkPOskQrtrvJoZEigVCwqFtsb20RSySpabneniwkbxVGjtFo+PijD/t6euADZmXlDA8PAfRSqbS+rk4mlxdv23bs6NG0tFStVuP2troTrxgBLMLhexjOslQMVsJ1l/mmy/fRVvgonJVZCL4mKZ4aa5crMSE+NiZ6a/GWqqrqiYlJALSlqbG5oR4fZHLF0NCARksIMz4hUSGXO5x4KxGrVGB9eCFqJibGZqZnaMzDLZeTSj/a1sIu4AuEIoHNZjXC770+1Vxfj+uc8TsFWbdj916pXFGy/8DWrcXZWRnAh93h8KVzfUaQ9dZ3ZBD3tX9kb007FYjpI3nMsM8G3UbGTaVSCQuERUVGBB5+hBYkubp6IDn6+aSdiOvSxUuXL12SKxRzM9MkrYi05pSwsCi1akgRuUG/yLp/yHDYLCS+zaCHCHKCAwyLiwqlCijB6YD7rt27cJZMJt2yZYtSSYph5bRI7a6jqrQc2O4ZVc7cfouVdLAixUKk0opUjqzA81/XeNFN3/hCkhxarwA6gtTPyszAPx4tLxgZHa+7ciUjO4e50yRDlLZUcLMOjXzS+JF1FGETY4E5CBxAPygoKCY6GmfpdLqLFy+KReJv/sEfJCXGcbx1mQ5vqiRbzrtCA5fkagqZtMTVlszm9987AQ3HoSn4+Hn02LGcrIw7Xmdd+eC2vEwSqmn7MlbqSN6HzzeZTGDnhIR4uULe39cL1xqkrdH4kXwvVvRJG1PQ+jIHU91UMQhxVlBgIDTE4OAQaHFiYly/uPj9P/5e+qYUGjVys6w9mqPHelESKST0Jd387osZUQKq5+rr686eOul7u+Li4rycrDteYSNlkduTdMQX0NAF64vDKpZlUqmL+nQwb1pa2hYWFirLS6VSmVqrddht1ElgwQaff2CRSKR8gcBhs6nUagj1gd6eyKjo9MzM/IICGF1UcHsaPDIOYDEr1oibthm4m+Vr1sQuywLgHEZetHuAb1viM9bq7OHcNgvmVqq/6RieN1zjO164rM86n8rrw48+gn/tHZ39vT3xiUlR0dGXSy8NDfR7WuQDlDTCIRKLFnU6K3EOhNt37YYXotVqExIS/uxPf8Dx2ipMN/p6qflAw3oQ3kX2LjMu3N6uMVwWcaIt/dgLu5x3RgDn3t/LZJizWm14MbgRe/bugUvX19sLWDNa9vSNAgfAF5NKk1OSoRXa2tqmp6bi4+JYMu861HF8nnWv48AHZYVCefjw4ZSk5PePH5+ZmSFVUC4S0uB7FwlO+PmDCmdnZ5OTk0xGY0JiIte7PXkrPd47SUf3Og7YrieNvLmioiLFEtGRI4/TWnAuq6d0edoz27mkvwjH388PuqGq5qrBZMzLy4W+8AVfl6+7kDxrt+51HLBmK/DjcvPzKyqrHnzgAZj20NisM7bVYuXyuPiVFemzXtkajXp+bg66QaVUAtpQuaxJ2Ea/yqeue/fJ2AK9Tk1NO5zOkJDgysqqJ44dZQ1ZODQlwGK1wI4ymkxAg9niUKtUpEma0wnTCK7Z2Ph4kD1Qo9aIxeuXwHsXa0U5vyuxEO54J/dNMwnobgCHxvJYOjvLKMGHzs6u+fk52sZOYjGbT506NdDfb7VasnPzWNUGrkPbozkAXNaPCLpBIhZ7K5nJ5nBfb88Pvv99mVR24IEHUlNTWJs8mUyemBgPB8K3kcB67bAOiOzKvj+t5I1ugs+9vofji7V5quxJsxRPvxx8Pzk1VVZavri4aDAYSi9ckMrlIaGhrEYeFB0WFj41NUlTr0WkKwjZbLSz4kAWjFn+7kIhcbhgJgWHhOEWdbW1zU1NJH5gtY4MDuZuLkxKTCJtZYqLc7IzCexp/22RSMAMLRvpEMpfrf6xK1nruo/G7GgODbOw95yamqqsutLaRrZ/O9pa0tIzcFh6Vta27dvDQkPN3tETMPZPnjw1PDREmtCJbhTO0z6QDhEFOmu1TcsU7OCexOSUP/jW80qFwmy2AN1ikQhMVlVZ1dnRvjA339nW+tHZsylpabFx8fAEoyIj4RqSVlYCIa3MIb1a160EYf1wwBx61qoRkOrrH6ivb2hqboYA8Pf3j4mNKdqyJT1jE0tVJ/Evq1UiIqIGwsJsXqKpWqQTLKts5bHmgS4XLZv1LK5n9AttgE4ZDjyEz2Laqw18t2vXzu07yHiVicnJ1pZWSCAQwSuv/ltEePjOnTvj4mLVKgFLNOL9XuZ4Ma9YLJEAcOcvXAJdA0ab0tNpz0Z/ZmVCu0q80gkcY1oySyRimUTCdjNJD0Yel2lddk3aYpx701Qcl3ceDMfrGzM3guPpxsa1u2zBQUEHDuwXUik0PDLa2try4x/9aM/ekqefflJDG9uRjPkN3Ee7VbGsJA5xxzu5WRs4p/Pshx+/8/bbmdnZubm5/rSLGutoRDStRALyB2e4vX1iaTW9y+E0jY6O4EipVMYjJWNkphTZFKIJjWSrgOwbE6eBxIxpL2Cj0TA8MgJXmaYD8+Bps0iUz+kjKdk2kk4BwxdGV0ZGxscffmQw6L/x9a9B9OH7lStY9+crH78Dqn0RqLu+gW8xTTA1PfPOm29C2mZlZYHidLpFUDrbveKxgSssCM1jo5tISFpvMFw4fx72i0KhevnllzUazYEDB+LjY/V6Pavlh20DLNrs9rl5y9Wrddc6O6AaMrNza69cxRskJSaYyaaKyJdT5HA6XDaXiBisXE+LJC5vU1pqR0fn+Y8+Kiws3LZ1ywp18k0ZUHeHiXXcT6ZVAqA+WPcwe0hnV7odBvnrSTahqsLNIfszTjuJiQIlcrnMaCJh0ejomLRNaQ31DXNz85dKy4aHRyorK3W6BZZbymZHAJ1yuUIoEmWkbwIKq6urWKoWuMXuZF1RSSakSCA0Oy1scAI8OyhtOrWNo5DLzFAgZvMqzjZYyVrHvArvpBY/f/+21pbOzg4eP0NDa4/NFisTzeAPkWcIE8eT5GKzqVXKw4cfq6urPfH+cYlUCuGu0WrNFjNro80ykZg7jT9BBOH08+fPwbzZsqU4KSkRbES6Knh3bNyk1yDbdyRfAhN+fhqgoa+vr762Diwil8nYCCSBYJ3M03XlA9ZbYlFHCupPvPdeTXX19h070zPS/bQaYt5Q2mMlG0QZ8GG4y0izXZdLpVIWFW2JiIwkI9Xs9ubm5urKCuASgDYajazPL9ln5vPTMzIjo6IWFhYiIsJh3RqMZNYfl0/2F9nuLmsgxbrU47IQhte6eiorKmqrKnkCfmBQ8BKxZV3rOUpyXX00gIxVJj386OHIqMhXf/7zX7/6SloG4JYtk8sy0tOhcp2UEqkedjIb1E2nQwDOuTnZBoMJ8AsNg/tmZVWubJCFbwsF6FQqlYCgyQQdQdrVcdjgQerQCWkcm9qvgrb29rGRUaPJWFNdtWQwFG3bFhef0N7eRrY5vRyzPpBZ13gRmzoAeQI4bi4sFAlFMAprqqraW1oEQmFGVg7sG0AwMzMrNi6WljET7pHL5WKRkLWWZRlKcKno9dzebuZu32YWS7e20ZCGUqmAN26xmGmygBNGF3RJfV3t1NS0zWYNCglpaWiYmZneXLx127Ztu3fvmpmeaWpscNN2SNw16JTzaUhd5T6/n72g+oymJZCww+6Ami0q2ry5ML+wcPPY+Dier+7q1ZrL5QBhQ329VqNxUo/MPyAgKys7IzODdtHk+YY23ph/cMuL0QnBpAc85Mz0zAyAPjoywlx0YLG36xpEUVpm5gMPPPDY4cNw1rZv2xpAu2GPjY2RnBqpFHzAmrvfEQ535JV7K68CjzsyOnb+/IX0zIyOjnbY4Lt27ZDJ5AUFeXl5OaDZXTt3dHd3Q55MTEyWlV6anZ6GRT87PVV79UpfXy8s0bnZGbFI7HPQfJeFAvHkoHoThNiciuCQUAB+bmaGFbuB+bbv3PXCiy/ApUtIiI+KiqRd3skgr6np6Z6evnfffXdyYhyng+d+p1aCn3OtHw6mpmffeOPN8YmJQ4cOAS5v/PY3pC8plwc7Mj8/F6oVvpK/n5ZR37ZtxczUgRogcsThaG5pu3TxgsFg8G7/emjwRoctz39choO0tE379pfIqJEjom3cIKbCw8NVSgVpi83hCOlQocXFxebm1kuXLl38+GOSGGlegkooLMhbHpVa67V+OKiqqqq4XFFUvOVyWfn2nTth3rz8r/8KcsvKyWloaLRaLeHhEQ8+cJCmvLviYmMhTyjJc0kfL6EwKSlp757dfIGnwomCnsMqCtwelueyxmsMNwp4dEoFh05ShalFZ5mTEOzs/DwQ0t5xjRV9XL5cce6js3iYnXv35ucXmExG+INwMo4dfRxW0/pAZh1jdi7X7NT15sbGibHRsIjwZ77yVZg0DUQJ1FytqQbgtP7+MFF4pN2p6uCBg7Gx0aalJTqVgzQVUSmVgYEBQk+I1H1jiDKJV7h4nkmNbDIPAbfRaBoeGXV4h/USdLrd585f6OnuhlfR3NRE432OkaFBtdZvz7598L3BZHAEBweHICrh7j3z9JfWBzKrs4dz23XzWTD5xaIcug/z6s9/Nnjw0De++dxDjzzyyssvdbS1QlZAAZSeP2endan1tbVKlYp1PoYgwikZmZnPPfcNqVQKkxP6luYiOVkwg1UegK5JihGfKN6AAP933zt+6cIFOsrGiGNDw8Onrl8fI53HSZgIt1AolTKF4s/++m/j4+OcDqfBaDp18lRfT/cffve783Nz9fX1TzxxlDmMbm/ZyKdF0r4wezgwVbR+/sVbi+Pi4yHZhULRiRMnNm3aFBMXf+jBBzOzMjs6Ot9/+21ASiqT6Rd1pJfs2KgvyDM5Pnato4MigJVJsZaabtawkVack5oDfIbt6yaZv6apiQmQv1giScvInBgfH+zrhZenVBLUbt5CFjAKrdDb19fUROZj4Nm0flqoH1gKv586meYlugx6A9zXp59+2myxvPPWW5BCufkFoOjKisrEpKSf/uxfXn7plajoKCyQc0XFZULsHI5coRjoH2htanCzOS3Ud2PGj8+ZioyJgRDr6+5iRc6g3ITklKnrk1u379hbsq+uri4lJfXwY4dTU5KnpqZqrtYODY/Ybdbq6mpA/7HHHoPgMpmW4Kb8x69+GRgUFBQcsm6QWU994FRASRLpAUdBDGavu1Lz8GOPb0rPaGyoh/UyS7Om4R80kt6wpLh1//4DO3Zsg/los9t6+wag0mGh2mjaFmuFyaWuL5/MDRHpdKTio3jrVphYdFgvNyk5GeJo2/btO3ZslUolbe0dWq3m4qXSa11dYKn+7m6ZQp6elb17716/gMCOzk4SsDKbZ2dmoCSefOYr6waZdZVF0LFuMmyIuK0AUP7moqvV1SDlAwcOhoeHghLPfHAakiQlNZXUEDgcZ06fGRkZmZ2Z7enugkUEwpfI5BqNxmF3swI0LFAxBMiuXbs/OPWB3W47dPDg2Q8/Iq173e7mpubuzg794iJMMq3WD5JneHj0zOnT46Oje/btf/JLX7JZLUqVGq6in1a7uTAPD9nZ2YU7ikUik8m0bpBZRxyAcul2OY9uykdFRsAHBsRjYmNffunnC/PzoFwjnW4vk8vxDxJmUadrbqynfi9N6+Rx8wuLkpJTWHTIz88PZhIdg+N89dVX669cgUIYHxs/cvTIww8/SNszir785Wd++tOfhoWF445VlRX4B3ssKTEBdifcEQ7bWSJX47Jx41abLTwiEnbtuoGFs1o5vys5zElKUMVkg4wG5+1Ef/JApJfLSiHEv/+nfz44MHCts+PP//IvPY3mIGdIvJN8JhX0TjJVs7KyqrmpkeX7Q8Y4SWCjAZ5XamoaKwDJyc2FqwEuUWu0fb19+Dg/O9vS3Lxt+7a/+/v/IRQIo6Jom+dlxeIshspMWrKfajSQKc0rqEhggVjSjE/s6ZXogyBJ+BAI7bQtIrOkaReYG8N8uMt66m1kjpdarTp7qj41Pf2BRw5DyoMnYEHGxEQpFQpifZKOK2QrTUAn24BCJWKJSqU+sH+fkITwyM47hEZSQnxVzZXrU1NgAva23T19Tc0tOJgVwPIFghdffAEGmFarxl1Y6HRVYqK4yLWuHphVMKIAYrPZAqOO/IFe32G3dXZ2ioQivAZYX6lU5OfnKuTyW6+zkTiAVgAcDz/2eEZGxj//8z/7+/uT7TA3h24p25ze6R4ih9PtKc00BwUGEDjT97fSDbgkICEeTrXgJz/9l0W9/qkvPfHuu+8v6hZsVjIBrbCwcG5uFipErpCxojPfnLnP//x4uv7+gX/6h/+JJ6VbDnyngw76dbm41Gx79/XXT584wZpVlhw8mJaWqqBjlW66zsbiACKFT/PpRBDBIFjb0hJ5GdJYiutJ6meboFR8mZfMtDqTbTWTbwivu5yM1iAT1GTuuhNCPzcvH+7C++++A4cAaAYIhMSBIA6fm274rMrzwyLLzs5M2ZRRf7WGbMSKyCxBTxSLPDPPbDFDMOK94BgVFBQEBwXelv82Ege0bMLGCNNOJppxWHtfEe0kRZuvME+YK8R/PC5fSoNFtIDD6XEOONTvtdMaP46Zdu0iAb7GBjKdjkYjSE9lDksvw79VE0QcShwR4WGPHzkyMjQwMTZGX8HbxZhFc9nAcpstKzd327atn1aTs7Y4WK76vN9wfC4/mIBLB75arTZPJI44u04bz+FRVjRE6msvweWxLwWMGxh6SJ8QOuiRZmM4IXACgoKPHjkyMDjw83/5KZnBSwIYnkobLhmb41phOukdF9mOdrr27t1dVnppZnqaFSSzMY7sr0I6QAMfdu7aGRIcBJUmoz78TfBZRxy43DwB35ts6qTy3ZOdxUCJQ5hUpQByc729YT0S3NuLi1Xx+W7hot3SeDwJC6byyZsLVGolQI9/dHqjpw8dbTToSS5albdjo2pVSsWekhK4mdOTk8xS8rw75UKAYMeu3VuKigS0ncNtM5HWcT+Zz2NcQD572i2vAixYsheLoLLAEcTCP/3ox2Q32WxmCbxrlKjiovkfwOuWos15BYVnThyHJHV7B7yzaEpwWPhTzzwTGRHOvtxgHHAozTpoby2S2UDkzGqB5sZ12ETx+dk5g0FP5oMQKcRdo/6mbMsCglSr0ZSUlNRUVsAX4dCcTAJrOmKqcHNRfm42y636NFJYPxxYSJaDGzY9tYVWoXfgsnWDn4DmgICgY0882d3dfeLdd4mtQnf5V/V2nkUtXfJGuEVRUWHR1u1nTx7nUKFns1rxIcDf/+Chg0qlEk/AowdTl+VmVlg/HMgVctA+MCGm2zLe4X6fd3nSIKgpy1S31WYNCPCfmFCy/lCfQYCrcXdSBYHX8NNqH330kY62luGBAd+4k63bd2ZmpHNo3yCWPLWGsui2mxveZmieXlybUlM3pWe0trXt2rXDZ6EzAHnVLElbZ/qZ7tystI6MKkLK7DyP3WkympaWzDK53OlgOUi3kUW+zl7cZb3t2L6VQCjQL+qZQ0cK32gM41bYuVghuPcPOdmZubl5o0NDbNp8WGTkrt27/AP8fW1DmIG3fvrA16KFjS8FlJOTE0nkcmhQJCyxUlalr+FiqUH4RkZTu2gqEAGckEalbSvpeOr2dJLy/OYic55ICuXSEp/u7dwqi9zeuitPb18yI5KLb0Rikd1mm5+bDw8PX85ADBO33plcmcdqIbhwM/cfPAgPcVGnw/ULNm/ZWlzEX5a66ku2vOkia4UDtvPHnCyWQotfMzLSZ2ZmpqanA8j4dBfdCybzphnt04PZdjCPQ7O77CvoS8rxbujf2HklvhhPoVQy+LJq8ptOYRsMzA4m1bWsvyAZTSKCQRWfkPDYY4/6pBxTsLcuZpsyyLIskNzc7KLirafefy8yOvrggf0ajcYnBj5jraE+8EkAtvXF5/EjIyNnZ2caGxsfefhhSv7EXwD5c6jnBS7R6Sy+HVo6d47ndK1UnTJbl9TemEznz52bm5/neATO7VxTbwda8JmbThhhGWAkr3t2NjIyIj4+jnXoYX2vPk0kMiHDzB5cTa1WP370SHVlZV5+QX5BHnUGNy7Hi5GelbSwJmRoNVv6+vt/+pOftjU1LhmN2dlZwUHBJhPpZqo3GNk+O1QoKe4gCUVOSnqw9ld6L18jHDI+02Y78d67gKxCRRKzWcT41lOYl8ihPVwMRlN1dU15WfnlslLdwsKbr73m5+e/d89ukAUb28V0w016heheJm0pFtljpyQlPfXlL2dlZcllcnbihvWQ8qQjULh0dfe8/dbbNVVVQpHw6a88e+nC+Z/95CdhkVH6xUWAvuJyeUxsDE65UlWZlpGJ96HZjFzgz/5Jl/izF8MEbS0o1Gi1+MVkMFy/Pmk0GG7bSB52PcxKqFqD0XjxYulrv/1tf09PVGxsUEgIAP+vP/nnSxcvPPTwI3v37GIFPLdV7FxfKIWqMRwpl8u++pUvw0nn3NL+8NPWGvb5xWPBDB0ZHfvhD3/U2tQIAf33//iPKcnJE5MTtTU1wSEh+/Yf6Gxvr716ZW5u/tChgy2NDXU11f/+7785cuSxgIAAjVo1v6AjTeLpiD9WKAnWASKJhycQkCngbmKeWyxWBY+L156enqmsrgH5/9P//j9t7R2vvvSzi+fOOew2Nqvam37BOkaShl5uWqZ47vzFisuXd+8twSOVX7iwZccO6IO+nu6BwcFTp04Bfwf272VBjptekLesOT/HO7abTqb93foRrhUfkCJWobC9o/Ott97pbGuF0I+JjQV7mkxLzz333KEHHqiqrLx27VpQcPDDhx+7UlMdn5BIwjt2x8cfngWj7C3ZV7i5sCA/j0OCAaQvKdl6czhUapXVYqUb/g4xkTOkekcmlQyPjA709VVXVFSUlapUSq2fxkJr3EJCQ0dHhv/f//m/g4NDkCq4zpYtWwL8/cbGJ1pbW8Gm4+MTly5dCg0Lm5wYz88viIiMbG1unp6a3rGnBHwJDfH+e+9ZrRZwg/x22y+rstYKB6C4sbHx11573d8/ID0zi44wmwbswKpisSgnKDMrM+NqbV1XV/fExPjQ4GB8fAJOKd6xMzsnp721dXp25oMPTp87d+7AgQNABax9SBixSMwlqfOEzQG+ufmFquqa1pYW2OMTExONdbUWsolpBoLbO7reefN1kCh4SyZXpKSGjY2P20l5ofvatW5goqW5pb+3m5QP2uy7SvZt27YdXotCLmtp6yi9eBGOxez0dEraJqlMBjXb0NAINjr86MNrBas1ui7kQ2nZ5fHRsT179168cL5g82Y/P7/Kikp/P210VNSiXi8SCR88dKAgL/dv/+a/Z2VnwxSx2axNdbUQEQBMXFR8YkLi1atX3nzjzRMnTlAb3wUtXbxt655dOyCKWlvbKyurjEYD7ZfjApOlpqVBRkKId3R2dl4j6aQZ2Tn5hZuhV/fvK1GpldXVVy9evABUwUAIDAn58rNfp7kDih3bt4aGhpAUDbMlMiL8688999Ybr+PX4q1bz545/dRTX2ppboa99MjDD65R3GmtcNDT23v+/LkHH3rI348sGD1PPvnEB6fPnj59Jj8/Py01BZJnQbcIxaL204aGhlVXVQUEBT///PMOMqNPPDxCSv7guM3Nz83NzIBg5UrFzPWpttaW9995B7AAhUZERmVmZUdHR7HEL3gVCwu6lpbmiPDwvPz8oMAg6Jfx8TEI9P+vowOPFBcXd/DAASgeoUAYHhGekBAvoDVSXNrhzmGzgyzgXWs1mme/9o3LFZfff/dtMG5LS2tEFCgicWp6JjQkeC1gtVY40OkWe7uuiY8c8fPTfuuFF956663TZz4sLt5SX1f/b6++WlC4ma6C5uYWaFqo6+uTkyqlcktxkVKhYBGugYFBNiUEsgsyBN98gEucPcvypZdAtBbL0NAgzB4OadMptZOBsY7Bnu7AwEAo83k4u7OzgUHBX3riKJwAHAxiDwoMxGcxHR9F94KcLAcCmJicnSkrr4B5CicmOia67Pw5WFYlBw6d/uCUgM+Lio1rb2v//ve+vRawWhEO7mgIMduAdX+lCRBifDAZje+8+WZ6WlpiYsKRI4+/8drrE+NjYWFhR594sqe7GyYHaLbuam12bg5MoOnpachxFq5gvSWSkhJZvwNAliVDPPvsVx5/7DCrU2NBDVbf6iRt47jwAXHrD89+ePy9d4wGIwxfHo+fkJAAgHJpVwVG8gJW0uwkU9w5tHK/5srV8fFxMCWcu127dwOpTY1N2bl5+YWFDjLOlNPb033+7Jk/+MM/ogXrxBJjyTWc2+UG3PTNSmzIVeMDwI41fYU5NDg0cuHCBTp+kl9aVnbs2JHsrKxNaWlNzS11dfXlZaUgWxx/4v33o6JhkcedOnnCYl6SK5Rzs/N2u43VUEIJBwcFMneBBVkVkN9S6fLwizccwoVxzvAE8dLa1vqtF57v6e793z/+Ie2lQEQN+GBmdp424ScohMtypaaG7D8TH0oAa3JRpzMY9HW1V/Fs6enp+/fv1Wq1I8Ojl8rKh4cGcZnK8stFmzfn5WaTDj2e6Nsq5QasylW4NODFom+gyuMnTjY3NcELg9Hd2NDg5nC3FhcBprt37UxP3wSNef78haqKy9t27Dpy9PFF3eLs7GxBUfHo2Oh3v/tdmDFsUlRa2qanvnQMIF4iudZ8Fl5le7YcT9UTrXyiuVkOB2kBDP0xNTUdFh4eEhwCUSZTKMdGR7t7+hQKWVX11arKCjAHh+YPBAYFBQQEqtUao9E4MzMDc0ClUsXHx8N+271rR3xcnF5v6O3tByVdLiuDUKWhKPdrr70WEhocHhbmoi24VwV0nNXCAdvIZXIcrD0yNJSTm3ftWiee9dChQ++99x5oH25XUdGWvLyciIgIkVj0jW8+D3y0trTV19e5XU79om566jreNDg4mEEcBuvz33zePyiIdRThELdTwNDjLYTyDDainpEEcGSR4ZSUVKVKCYPVbDKCrru7uybGxkDdsfHxCoWSy+OOj4329/UuUXsXa/PmQlgNUAMpyYkkrGKzXyotA6HAbs7Ly/3S00+//POfwSiANu/v6y8vu/zYY4+qlCrfJsHnh96qySIWrgH5lJWVqdRqKIArV8Nh7ezevfvb3/5DfD88PALTEOYmeLy2pvrRRx5pbGoaGR6GywavykRmIQiuXeuqqamBxcmSgkLCwvh0K9w3IoSC3hcidfsGt+CTlKYszM7OVFwuVyoV4eHhAYGkKbAcXCCXk24Wc3MsSJ6SkrZz5w4ynU0kwpFRkRGkPTmfV1l1pb2jY3pqamxsNCs751vfej4+LravfwCPgAeA8Zafl1dbV28wGDVqtcPBWa068lWTRUzRQVZAu4JyAdYd20naOlxXhUJRWFgQFRmZk5N95erVutpavD8kjMloampo2LZtG5wDuEIQEYWF+ZmZ6VAAtCicr1ar4IV1dnRwSUMWB/xVb39slqxJbk3r0tx2q1UqlcGxABtNX7/+walTP/rxj/YdPPjrV1+J/dJTf/4Xf6HVavSLeoGQ2EKwQWGDOWkmGayr1157Ex4ciWFw3IsLuqTk5IcefjAuNlarUQ+PjH1w+vTs9FRQSGh7WxsccglNDWZVhbfdkLmLzcG7qU++7a4ZjiENuGkCM5tVADdt587tEDsnT56cmZlNSkoCTB84dAjK+ec/+xmYHaoCRHr5cgW8MBZblSuVxVuLYczwaC6XxWqJiY4JDQkBtQYFBQloI9mbs+R8D8P11AW2tLb96le/AqrIvEypFOLeYDDAgrLarGTwh36xrLQMhhC8BNxCLpf7+fvLaQoiiCYmNoY0UOK4+/r6gd3Lly9bzJY/eOEPFyAqp6f+/Ve/Ni2Z8vNzIyLCud60yc+/Vo0P2ARGaIWg4OAZPO/UNFgBlsye3btAoac/OPmf//HvRVuKS/aVQPhKpNJJEl24+tixJ+BIw/QGsAS03q+hoeHk8eNcX28/MrvOHBUVtX//AdhdoMPbEppvAwdraGiYQ2OWAG58UnJbS/M/jY1qtX4shwxaNzVtU3R0DI/KJaC2uKgALoXRaIKLjre41t1bU3PlclmpjfBlIQQp3Mzevv7//M/fQIvExMVBqXA8HbYlq7Ilvmo4YB/gbe3ds+eX//bLpqamfftK9AajSqXYuWNrSEjQwvx8f//g2dNnJDIpbHBWZED2OBMTc7IyAVy2q3Wtq2diYsKjb2niJmTx/Pz8hfPnDEajmOZJ3PYJPBs/PC48azYFYs+evVAwUxMTR48ei4mJZhuosIXS09NA7HR8lIWd3d3b11DfAARAUffDN+Rxjz7xBJgvKTExJDgIRJCclGAhPXW4jx85Eh4WyprTrwroOKuok9kwUsiQnOzMlLS0trb2qOjolOQkq9UGTk9LTQEVQxN+9NG5j8+dy8svCAoOslmt1RWXqdIVhIWHHTxwQKvRRESERUaGw5OC1GahZrbTsmf3TsCCelqfuK/bOyiHykPyE773yZOnAHEAC1JIKpPCP09OSgSl40gbzQol9n5VTW1dnY3oGDIjE2gGAqBOgDkYb6x7ApOxQCccbzfHFRMbV1S0WSDg45FEZKqaVbQafQdXLa+CJduwzsePPPzQ6TOn//1Xv4IOePTwYQ4No3I5XPiZbe3thQWFu3btBJgeefwI8XfJUD5rR3vH4MCQ2bzEFwiBSBAyOfeRhzzazwWhRAr2Qb837fKzcnEuxzNHjeRUukhAmyQ3cDlsnPLc/PzFS2Vl5eUupwt6WywksQq9AdaXmPZNsiUmJr344gsAKFgxgJrCrIyH7TTUXKn9+ONzQoHoez/4Y7AF0+oOuke2KtBb0UyiO96M66kq8ewcxURHHjt6JCgwqL29/a233tq6bRuMPPi4F0vL8EoPHDrQ3No6NDT0R99+MSIsjDU6XVzUV1VXk4Rfq40v4OPG16em/+EffkimXdKmmaThNYkcuEmnOZY3vKxXgttrKsFPXliYVypV8zpdcEgwFA9k4C9e+gV0Q3R0tEQqMZuWWDu8zKzMTWmpNAGJJ4aMo/0UGNCpsUtyQYaGR6Gfevv6AgP89x94Oikx3jfVkevtxb0mOPBB/HdVOHT/2nMuPLInjh3Zvn3bq6/+sqqyqre3DyDo6e4BlRlNpjOnz0BbhIeGkQJ8lRIvr1SpvvzMM6xUiN13dHSsraOTtSe6YfzQjWafBvY+4Y0dY7pZJuzu6rpw/oKfVmu1WJRK5dbt2wsL8rMyM8BeUqmEvSDbGmORH3ZTX99PfDZbzF1dPb/4xS/gWn/ne9/bvXO7w7uVtuqly2u2h8OsjsCAF194fnZ2DpKnvLS0t6cbroOIGq9TUzOLej2YAy6PTCYDVRPznySyC1h+WGRUJIlL38KIt6boLDcT2V+hlv//9t4DPK7ruBe/2xuARe+9N5IgCgEQ7J1iswpFSS6KLLmX+P39Xl568tnO96z4OcnfsS3ZkVvUm0lREnuvAAtAVKIQIBqJQnRsr2/OzL0XS4AUoRUWy8QYSdDi4u4tZ86ZdmZ+09hQr8aGK7qAwOXlpTDlQexhFySm6TlkK9WXcxi5s7KkAosBN/fB6wZPpba2bseOHeDMJyclOoW24j4ZKx9dl6P0W6k0KCgoLCz0G9/4WntH+8GDR8bGRsHb2rRp0x9+99v+/n7QlqzW1enUBwVgo0apGpPWYWRgCoOYIph9KdZvkMh/YK9xbF3E9nXhsmCngbIFRy8lOZm6NMlkEoqpgB4GQwvkoB27m124WFl77ZqJdTqXlZSUwOr8/DNP8QIKwarumZ41J+TDvApqwIFbwRKw8wqXLs3NyZXjfvzw8AiMVM21a6+9+ioMAYwXMGDp0qXALWwRB2+uAK8iJEQPSwRZKcF8ajYQUhkfNOZVEMIliMuFKnkcDOWUKdWsrGyzyQSKZGBwcGJiAs6yMnuUPdXly1dbWloMhkn4+qLFi9PT00JDQ7JzstevW5sQH8+KalC7EGIJc9SBVb4Bwfbhnj5LG/UQ3DCpQRRQ2mFISPAzT++BRQDuKEPMUio6u7pPnDgO0xAHUQ7jGp+QWLB06eBAv4RPiCP/QSoMvtSjupTjhIAVQdc1NTZQ21mwgrpu3lyxalVNTe3BgwcolxIuApq5sLgI/Efgt93hjIuLzc/L3bRhPSsDxco14J+I0jabPK3PQl7u4TwweiHiCHnudYhpIPQzJTmJCrU5hLrbtXMHCAex8kmj1pw6c3b/vn3Tn/hulejpIfNH0IlYv2Ej+L1gnt1oaa2vq/vmN7+xfHkZOCsOVjrJkFD1evDjAygANU3OgOBxezSdor/Kvaolmdc9HC8InSD2QcZgNOWwOCJx00bsoLVp4/rVq1bc9Z17vdO0ADLPQo0mKDAQTKMf/OgHcCg2NgZECmkXDnWGDEUlD7jpM307G/JvXaYUA9EuljMhNOZioQiS8m53WGjIzMyqBy5Bgm2WCIVstBGPhWkclceCtBGxr7GDwr17c80b+Tbf9JOJRC2iezsYFpebTxiljn8kZGbGJh/IAwx0s4CERCgsINw1wgATu6Ehqi0nw6vds7xg3siH62AWE5aZ6jQTpcKQkdIWT57ZsXomV2bKIubE4kwnSFTc/EHRh46LA419US4RKup8gkZNI3/KItqH8nR6iQ0Mch+DQsp7jcvMEb/HfobQRZGMJeF2/AogLAPP3AAKDc3x682a5ga3ZTb0CZfyjI5Q0Ib6qN9zXGbzSDPbsHtaPvIZHUpnyYDZnObFiD3svbn+FGiBB/6nBR74nxZ44H+a1R7OnJDXCnY21/kvTXO2hzMnFtQDL+I1Az77483VHJpJC7LI/7TAA//TAg/8Tws88D/NqlfjbOiB+zz+JS8ebzbjMCdv7WWvRi8qfnxHvrOm5ocWZJH/aYEH/qcFHvifFnjgf/KSB7PR0l7YFd6VFs2VIfdAmo0l4sVlF9aB/2mBB/6nBR74nxZ44H9a4IH/aW7qkx/4lTkkH4VJvHjgWeYSPvCchXXgf1rggf9pgQf+pwUe+J98ldsy6wxOjspd3EIzPcInFmHq3XdjozCA9gddU+jcJXEiqtK05xFrgcQrizf61C85RzSX9clekAjHJcFhEBvIiR+obFiFcGoOp5NaEdzvgUUiIDwGKo8nyz16A0qE2iyxzokqUB4uHswbsS68hJuOZe8EHyjDonBiA81QMTFdLnRy+OTL0oBS9SCiuTsIdJATuIXds9zYRVhCbQ9Y7cksml34iPzJA2p9TEUfVAAsx8YcArGF2HGzs6+/X85Q1FzY2eYeoC18Lb9AWHng0mi0yAbWqzk9PY0ak/GMYXdxUPk0nK/CW88VGJEX5E8eEGy1E/H52IR1OLAphbOq6kpbe7sOK5Ora2rOnDxuNhhVanVEdPS963DurtUhLHaT0TA0MAjXyy9YunLVqsjISJPJrNGol5czxGEO8ceZoHM4CIxvlhjtviA/rwMqwbRare3tHefOXwARMT4x3n7jxvjoiFQqv9Xbow0ISEpJtVutySmpq1avlivkkpkdvaZ7zi5YNw0MUf6iThfQ39//yssvx8bFy+RSuVxRU10TznrUsKYkixbnhwYHK/xahMPNYW7LA8nTIEHTRWqxWBUKeUtL69lz55uamkBowJ+UStXadesy0tOvIsXGxBYULk1MSDAa2VKwWa0MUQ0LygS0HicVj5NSEeEWC4sKV6xYbjSZr1y50nWz02a37dy1y2K21NXXN19v1mg0bW2thw8f3rlzZ25utj4oiJB/qU7W06CaB5pVbss08ppJMN+pDB87P7mUKuXPf/HytZpqvV5fWMRAsIOCgmCs2eA6naOjY8NDQ9/97new76gRNLPJaJLJWUN4EFNms5l0tRWxdgjblqEMW22gR2CI4deh4ZHwsLAd27e/+eab9fX1DrsjIiJ87Zo1hGs9PDLS1NT48ksvhYaFff0bX8/JyuSwVF2tZujyNrzgbEbjk+nhihc5EbpXQnYIx90ZGnrjjbf7+m6vW7cuLi4+LCzUZrONj49TeaxGpwOpbTYaX3v19ZycnITERBhxgloA7Uq8hLeDkdLptPBF1vjExdA/VGoV9YKAMwN0uq7Orqbr12trrkVGR+sCdAx8wsmAscEeCgnWV1RUpKWmdXbe/M0rv/3Sl76YnZUB04NhN6hUinlMUJs/HkjRUnRhk6uBwcFf/+qV1rbW559/PiwszGQy0XGnYIk6HY7y8tLystIjR4/BP3FxcTC1LRbWsai0tCwnJ9titcJgqlVKpkzRsJFKGSLe2Pj45ZqaO4N3GOKZy9XV2RmkD372uT8DaaNEWadAgSPHfkhgEMTExqSkJh84cPBv//qv/+pv/qakuHD+azTnsWepUAw8MjL6zrt/vHrlMgyKVqtVKWHJgwkkQSBAJQ6olFq1BwboHn/8seUVyw98/PGdO3eohPjEiROnTp0iPAkRbcKJDe0U1IHQ6UQIeIdao9m4eXNebg4MOKwVkldUNgt/Z62eJBKNWg2DDvNj6M7gxwcOwE0Llizi5rdqfF7tIgKGHxgYrLx4YeOWLWCxHD16dOXKlcHBepA0pGMRs4itBhjx0bFxGJSoyIjnn/8yjCA1yKqqutzT0w0nwKgC52D0pdiEEsxLi9USoAtYurQgioExWhDTC1SFA7jLEMmVSjR/Wdc+Beu5rJBKlEazubKyCvTN3/7DP4KKrm9oBB5QM7F5U8pzxoMHrl/R40WwXUdqcvITjz36k5/89F9++tMNmzYXLi2IjY0hoT88PAImkx3LxGH4CPtJjoYsTOENG9ZJeNxlTnTncNBcCM3lAk6TYnczaEB2ERh0i80GekKrURMkMzBgcPBOc0vrqZMnRoaG//df/WVxceGJEydlUglFRNzOB7tscyWy5nUdoKp0kbgHG7GoqPA73/120/XmUydP3uxoT0tNJQCiJUuWxMXGchKCO3MSXCRZLCBnDAaDeDVEW5hCHidiUkithukPzACOMlwKEHbYCc9gmLxypXpiYlytUt1o73A47Fu2bIHHiAgPu3oVtMgALCbSEwRrMT80rzxg0TEpjwpy6VIVyKIVK0AUVZSWFNc1NJw/dwER5QxtbW1s5jIsNZj1G4qLi+C7KHxYxzu5APuHqDduEYZQwFtAqAWbFW0w1qhxaGj4+AnWa12CHjWMMnUFLCkpqagoCwsNa2lt27//Q9A3Y2NjiH7E2lDRveZnWOaPBwyvQ86iQ1aLNTAwMDUtHcTCgQMHqqur16xZvXgRg+5j0LIq1aFDh7u7u8BpgGE9duzY0aPHrFaLRDCrOCGi58IF4vbAq8LbIEs8XEIgMHMJLluj0a5btzYuLnZ8fAy08fDI6JtvvtPb2xMdHbN6zRpaMXbs3zlvw8LNJw/sNLOYf+AADwsGYuPGDbW19WCe79+//52331EoFTk5udnZWVFR0YxiouNjY292dl5vuq7VaTHCzHDMCWtZXArcdNeJQZ2C5LFhTzu7wx4aGgZaGpZXT08vmFtjY6ONjU3ggY+NjgQG6ZOSEjdv3ry0YIlaowYr2IZxcsJSmzcLdf54QG8FAh0mOAh9MFFGhkcyM9MXLcprb+9ApDlXzbVrL/3ylyCIJg2GsrKyZ555urWtPSwiEqYt2JdgeoJXFRkRLkb/75n2ajSaLl2pHh4eZnJJCX61+eSpMz3d3bW112AeAPtzcvPWrl0LdwkMDID1FxAQAN8Cpxq3HAjvyEn7QPMzMt7wwLucDjF0DFajG1tpgk9rmDTA0GdlZep0OjiSnp66dvVqWCgw4iEh+rr6xiOHD6kYPriEOkHXXrum1wfh1VjXZLwua9YrfGT/s1ltAwP9cGVs+ISd1W02cLa/+a1vsciShImm1JTkKSgdwbZChF8ex2o2/sF/1dwWwY4kRYq7Wm43mJKggeGvQUhKhRweHIYeGLOsuJCaGIMyhXOuVl+rq6uj65AO5jw3/vBnVGTkM888Ex0dJUot1k45ICBYH0RxKviS0FJkKj9chhDOLjTb7lIwvic/+MkwFdnWjctlxdgDta2mlq8wYRGC1MoxgHJ7sF4Pf8TwmdLpcoaEhn4uIf7xxz6HIORucfg4DzZ47oOCCUXtl5UMWJyZqnAf2ozDGCsjkZUWq00qkZItNLPvuE9p/nhAwoTQQ8H2YM4q6xXnQKR2FjMWJyb1jAYfwmQ2wfQEn85mt0lYs50JmMsWq5H8Bp4POPsl9A8SaylrtoCgk6g50ZoCk4xiG9x9Ch11OtaAwmJjPRJEA2x+aB5jdvj+oIop0C9lW4oyp4M2e3kkXw8UQJcSO+CybV4J2FR2sFu0Wg0oWMS+Y1h4LkRLE3kgwQQNuAjYvqD/VUqV1QqWmBzRYl3EDALtBR+RdvnpwSj0RMh3PkLy/WTyYf/kmd+yYsAgNiY6MysLPIAlBYtBSoBPC/6qqCfkPOwouwUKdHY3EBEwtREznzHPzfEIsJwojRg2Pz/BgbcqFetwgGjVMtHbAnFEPYCl2CpQyu8CMeTfyUlDdfU10EApKckO3N2cT4jB+cN1ZFMbw5YhoSFbtmz5yYsvNjU0rN+0qaioMC42VoGblGDhgNVEUosCfNTVUooxBJj6IJpo+8HN+iK4+eAaS5qQeKoEO/YwoM19hYIBPCJyPuvgRjE7zLewA5MG7wx1dNzc/8H+C2fP7HzssYKCJSxQgX7yp21F7TXNnywiWxBmGQgF8IlWr1279913Dx84UFVZuXbdurzcHJPJHBERAb6bRq2yMbKbLRapFAxTFjzAYZW4hT45TLSwILeUei/efSs3sIr18ZNwDnR6abgZa1FhTExO9vbeAjYYDMa9e/f19/fBaQkpKRs2bggMCGAN5Gfdhn1OaF730fgdLkR2f/7Lz4GdDq6pyWjc+957B9TqgMDA+Pj4RYsWgWgKDAwqKSkCDQwnazVqGGMYHavNqlaprcx2cpNOdiFKpngLwoYn1cLSvOQyPlIrl3d2dTc2NUkQ8R0Y0NzcMjExPjoyDNZxfHzC7t1PgC0bGxtD4O7znPI1j/6BBzw+a3igD3rqqSc3bVz/9jvvvfLyS4uWFkZHxwwNDX24n7UTio6JbW6+rlSoZNhlFCQRaG+YzkXFRatXVoC4gH9cAly2aOyj6SnvvXXrwsXKwf5+lUaLnUlYzHygv//WrVtkzgKHwsLCY2JiW5uvJ6WkPvvslzLSUymVTyqkkVFnqfkZmHm1i0jQO7DnA6mHmJiYTZs2Vl+9ajQYbFYL25BUq2Pi4m739laeP5uWkcUGBTfI4PwgvX54ePg8S4FxOdH/AtHEq2jU4WwVgCKx2gwGg8VixtbjjDnAPbVGGxSkJ7kkR2PJaJjU6gI2bd6Sl5vtFlrrUJqTknWHnIOGT7OkuemfPJtvUTIvxuyYB4SJnk7aDgPDf8fOnWVlZR0dHd1d3WDMZGVkpGdkNjY0SF1OlUoN8gpM1dCQUJibPT09fHsc3hzlm/BQC2X4x2Q2uxzY/J05H+yvdrstJDRs8eJFBGUeExMNn81m84sv/sSBywv8FmrY4PZINJ7NW89JTGn+1oFcgO7F/nDs0cX2VvAnGBEwB/Pz8woLl4IfACLlztBQc0sbOHFyOWtvabFaqiqrjh4+JBMSQz3eXyKTCva/VJqYlLRx66aE+Hij0UimFFBkZHhWZgbH7yOx4R4YGITFBOfwKOd4WdGnc9+rF6avRmZ+bsPd3YfJgZ6a0MmDww0vjdlsMhhcwABYGaC0dTpd6bJi3DtzKZXMqM3MSF+/YR2wh7t740xsDsKh9wDeXHJiAjVSlPGRCRe1u2PPgGNtxvAUKBA6LhPyXKkDD9vxV8hl//14QEnnpAyU2HKR2r/DYMFMvHL58ooVKyghBd0mJ0mD8fEJON/GTEwuMDAgPySHBhEDFbjPiTzglwEa/iyFyW6nKxiMRlh25HDJBJxxOE0rlx8+fBQUtZ6FpJjfYGP9DLV0GrFk3kZmXteBFEcfXg+sw5udnfv3f2S1WGw2a25ePiyC115/43O7dgYFBQUE6IxGEykMzMxlfhh5zvDTREFpnN2Yxe7CkafO8fgJJRKl9Oq0Wtphxl1pN/nPfX39J06e7uhoLywqOnXy5JnTp4CZq9esWbwkPyQY7GE962oEmnm+1PL88UAhl9/u6+/s7ALbprq6emBgoLenp+NGG7gC3/7e/8jPy33vvfd/8YtfLF68BBQmjGZmZrpWqwXJg9nqzFgEGSXKaOqH53ZhHE5KE5xVc9BfnSh8aE3wvJTJbw/23bjRDp7guXNn4Zxdu3aBz/HP//zPVy9VhYaHg745ceI4jPvy5RUFSxYnJSfO28h4U598T3Lh5pNcMC043MEHmUHBBpAJly9fOXnyVEN9Lfy6ddv2sbHxtPT0xMSkiMhIeGeYwc8++8XWthvHjx1//Q+/K1+5esvWrZOTk7QHEBgYuHXzBvDVNJpZdbGHgYbRrG9orK1rwAAUOwIT//zp0ylpaTt27SovK40ID4Pn3PP00/rg4JCQ0NbWFjDMgvTB//HrX6Wkpq5Zu65oaUFOThb40nBTsUMXC3g4HLyXg9U+XozVNJrLnqVi0wJqAgdMAUEM7zAyOnr6zNlTJ05ERER+4UvPgvq9euUqqIH1G9YHBQWqFEoUEWwLt6S4MD0tdc9Te9TMBu09duQIiwtxHAxSY2ODRq1BE/4BL+miHk6cZGhkeAiz81iHS6erYsWK7du364MC42JjQdWDHwDO4LKS4tzs7PGJ8QMHDt6+3ZeQkPi//uJ/w70OfvxRfV0dWMjbHtkKJ1PJEIv4uqbqqGb2UfCO5qx/MklnCd/LTErN927dun323IWjR4+ER0Q89vjjERHhIO5v3+5vamoEUZCXmwMGog63cwMDtWDFm80WMN4TE+KtNltcXEx+PtPAcLmB/sFDR45MjI87URM/6GFYgA+mbekyGOFCytmy2qxhoaEBAQEczhJKIGPhWItVpVYFS4OffHL33//d3wdhp/OysvLCwsLGxsZz586Nj4+vXbs2IyNNzgSjjDcB0LTjZlGYNRuas3VAffk4THBnFrfDefz0yb1798IEz8jILFhaALMPZDrYOaByQehfqqpKSUmJi4sDhxY8LxgUWBlaDXDCztK5VIyCAoOwUaw0OioqOSVJxmLOLpn0wdE0FrK22zVocZE1TAlh8ADwkFihxup/YKLAEZgr4CW89/5ecJth6FmrR5cTLGOw04qLi8B8+ucXXyyvWPFnz36BNDw8HhjQLuy6Myc0Zzp5qqpAqYRXAuFz7NjxuLh4mIuJiYlWJHJ/9PqgsrLS37zyyutvvPH0U0+lpaXASMG0VWBbY7a3o5BRDyeX2yXkb7mD9fpZuk60Ewn6lvIeYVmAfGLWLT4kK1DAcYRbOFmfzqC+gf4PP/z4wtkza9evj4yIMJpMCnYa21DTaLQ7d25PSIhvbW399X/85onHH4M1CuuGw12jueofOHe93MEqR5Mffj185PihQwdBra1csRwMQTBAsf5LRiYjzHSwyv/yr/7y1Omzv/zlLwuLiuEP8KpgFbL0UNraxFkG/HC6nG60/Tmh+ZxM9uC6FZDSZtZ6Xepm69IM16M0U9aJnFVBy2AtTkxMXrxY1dra1j/QbzFbvv8XfwFsBq7AZKcSOQwu2eB6GzashwXxm9/89q233v7iF78AEpUFgLEfIfZh+6zkfbyIT0cQHFHQBgpsb95xs6uru3vjxo2pqalDQ8PwMkLvVxkZ9PBV8LZA1OzcsQ1m3LWaarVG8+tf/wcMbkHBEnhbZuJj5gvLhMDRdwoZPxRRICsF7ROOsi4k/KYbh+4BRZCouhZsYqaTQcAN3hlizprb3Xaj/dy588APEEQDfbcSEpMfffRzUZGRdrwoXASUsFyukEj4uJTBYIDF/bWvffW99/742utvfv2rL8gDZVTODjekGUOboKR7fMKDmQQjwmFcnha+MMEdBw8d7r3Vt6KiXKVS0y4xC+YI/XeBZbRvz3bPLSx9EabYtm1b+vsHr1bX9N2+XVlVdejgQRZaUChAW2zevJkvSBLlj9sNTE1NTWbjLpVQs2UyVKRYFN4/cGd0dBTzhflG45jJwuo7qy5eHBsdUSpVgXp9aGgYrIzi4uKc3GyQV7DgrOynRIHNegW/YmpjDi8vf+SRLbW19Y3Xm3Ozs0CiuoQCdNqI9bqKzUseyIQEBYoWKFAQfbD/47NnzxSXlID5Ie4MCy9Drb5ZXzIxKIZTFWaeKyoqctfO7aGhIecvVLW1tTrsTKb19/f9+P/8n5k96sCaX7N2TVJSkhM3fiW4KwnHwYoHhX/23PkbrS2khMVEDTghLDx86dJCeAqb1RIVHbtiebkMt5oZCIBShWa0Wpwu9FUxikcER8A0iH8k7tz5ixcuXHzqycdjYmPZ5qjQ09frxCTvsTXdHrXzoIT3ffBhVVXVmjVrsrOzLVabFlumU4ddwV+V0iY8JbJRkMeO9ckSZCHYqdlZGXm52SAKwKUaGRm5ceMG2kJ35RGZjEaY1MeOHnUJCb+c0HlOpVbn5uaVLiv2TD6iT2FhYUlJiaCHWakImGIsZiem0sioQNrjLlJq4ivwgBdKTszcz8rK6LjZ8cpv//Dcn30JVLQLdwaVLDXP7QUDvOSB+HqszA91bEtr2/vvvLP7qacXL14EOiA2JtpgNMHw8b2nMViGeozXIqL0UMvZ7jkwQomtrpElLqpkCg4OLi8ro0Q8MYcFB8KVvyif8wiGw2ymsBJ8MShIr9NprFa7Z10C3REUAOUJwE3AKwQDiWPZfEpqnSrKHj7uJHZnpqN4HRm6BZGREdu3PfJPP/qnvXv3feWF50G92z+bp+b9OiCvHSYjSPP6+vrMnJzk5CQnblKaLVZWYSqE9JmEBSeOTB1R1kokLOtELqdNK9rhono0QZ0yn0PmgZ6A92WFzZGRkZK7865pCwyOwAKamDBgDhLPA463VplRoNWqLSz7iKXdgYsOxyk258SCZ17wS/nxFx6VvS9bcljUr9FqjEYTzI/SsrIhtsPRumRxPjMHPoPH7CUPaAsX7jo+MbFv//7WlpbHn3giLCyURA0WsfAMkAkaWTHVApwTfH2N5zVlMpX4ItRKE06gMNxU1huNLO7o0wFRAmB3Xjf2ip/qxUs/xA0GiohwmAQOX4TjYJ5JhRblnLCHI5F4rAv+efAnbsGqQG8rFE/ufuLgwUPvvvteSEgwSCSpR2T+0w6mV7IIX45NWKcTDLzrTdc1alV8XOzk5CQIerCIYKLRxCShL+FXg0x8MQmPlTMjN5ubfgT0N4kBbhoG0VRipJsTJJXn9cR1gNNialj5J8JP4hHxW1PaawYiA1t2nJN4DMsIFkRp6TLQTJVVlxPi4ygfybvQhfe2KXnFN2922m1WENBYByklBwp3QaRkFEoEfSBYSAJakTAIn3wj2jZwT42ywAYXf4TKoag+kBOUMw48nob/Ex6Ao2xIydQjSO4adAl5v1JPPexBzNJzsdwyti7hfUPDwhblLzp65HBebk5+fq7X5bRe1R/wo8OwPs6ePTsxObG8vAxDFVIyrnn3DRlAx+85s6QzOtTPfAepUH3J3b0OqHLVTSvibg6xzXxQAKSK8ThNBc8RF8cLjQYpniMwRfg07UncuG8HCttmteFiYPsT2bk5Vub2B4qpU17sgHpZA8Iq7jgOHJburu4tW7eBbUdV3fhuMlKPtLMoSCR+9XOeGFriPrDHlWe+OSfM82lHyMPgOUD/Y0PuFmywqa96ZlzTk4hIVdOWo8fv05+FDbHD6UaNYrVZYbXZ7M4li/LHRscuXKjUarRgL0nnbR3QjICZ0NnZabaYy0pLQD6yWiWsmBReRFQEPAOII/SicAQX/oN3PEjzwrluCW/ti3+SCCnsbj7/Ufy7GzcuXVP2PidoBCnPAzefNDz1qHdflrcdpg8WxQUkfHNtKofu6+/v7elev24t+SteMMF7u2hoeOTWrdvhERFoQcrJHKQ3wnpVfuJj8uFU1v+UHJ5he3D3CkzxOk6AvaP1znkwT3KvoisQNvCP6BkIt50SSne5KeIDzbjOtCNwqkyCG4Us84wvTN+xfWtbW7vBaNQH6zFTf75kEUyHCxerGhvqn9yzR0idU029Jzf9lfjf7mbAbO41zdIg+TPtyHRrCovdQC+QQhbvJfEYa35acBJRTM3qxbkppUY8BN0THh7+1tvvnj137nt//h2VV2kA3saucSpZUAeQ1yOs37t+Ch/4r8ziqtPPmXlkWrh4KijhccTl9hBcU4/h8fOux7tvieeMB2TqRmQD04vg38tkhkkDqEONhrZaP7V56v3+Afm3br4UW+KmjB9WW8pksVwiE6XNtGkoHp55zQcujtl8i40mSGbpVFxEOuN2nr/eq8j53veSTAECYDkoaji274Ry2GgwBgYGeOEve6sPWMTU6bA7sPhUKiQCuafmJfuP1MDU+4hCiHgwm8ed3fR8EN2H5Z7X//Ts5w0ylnPmZi40CgNv6AEYs/cbpsE7Qy3NLZHRUbAU0FlzYPm3UwxOUDCHGRHi7OddVom49j3f/34CwQtyCZugUsE95u4/xJ8w9Pd7GPGCbj787kpOTq6vr29sal6yOH+eZBHctbOz6/TJE5u3bg3QBYyMjIaEBHN8+EEoLAVd50Z4G0QCEhaw2+376grm60r4JXg/oTdXZLGYQQCUlpZUVlWePn1mUX7uPPFAglUVQ3cGG+rr8/LzQ0OCaQ8ANZJbIO7u/+MXRVeKm60E8Orx7jJ1Zin0vCOVigG4Xb/e3NHWlp6e4d2NvNQHLHyoUrc2N1vMFi6EoyxEdI9BvwkYBOg0s7QoiQs1CPueFP+TIDt8hF8p+lzTIhxzTm7MMYB10NLS3HGjjZKXvCBvY3ZOpzYgAJTywOBgTEwUQkrwjyUWuUtkYihHDPjcFXXwKYmrz9NTm1vCvA3JjfYOk8kcHhE5vzE7NIq0Wm1CQuLJE8c7b94sLCpMS02hJ0BUIcrI5HcZ73kRX6sFz7CSj1TC6OjY4SPHzp8/F5+QWL5iRX/f7Tnjgefo3Peibs5qsy1avBjEypVLl48dOepcvy49jVXWKRhcHVsKLha/dFF4VcMyXGS4A++WytysjgMj2yzOAUYtRp/EvgUSwaxyC0Uc93s88SE9rSwadHF/WAhu3/UtkCEsuU/YjiffaqpxAhp4FHQiLE76PlrkbOvYaDL19/UfOXqsvb1j0aJFq1ev+t3v/wD+EhXcfZrxZ+SlXQSPZLMCF2xlZaVZWVm112oPHzp0VqdbuXIV+CkR4eHJSYmTBgNYRayExuU2WywMIdbhRKQ5O4lRhvcnYOxLpQrPTShcRrJ7GsczoxciFIJ4RGShZ1xIvDJdhGoXOKEQk9jA8lzEUhGpxC3Y1lIB9ae7p2diYrKurq6mpiY5OeWFF76cEB83Nj5hNpkiIyK9GEzOa1kEz0RV1+MTE1qNZtmykti4mOqrNe++8/bE2Fh5RcWSJUuCg/W5Odm0dY6zko+xSFleFIMgdeLeuhzbHrC0OATz4+42bGZp6okyR8KDYE8hfrDbCoBQIicQIMYtorQAuzAxgt/pZKtTKGyG2QN/6u7pvdF2w2SxnDh+vKenJys7e+PGTRvWr9HpdPDkOIdklMTqBciC97EKSkmTSWXU0iEtNTU1JRVUNAzApUuX33333cDAwJSUFFgWSwqWZqSnwjTXIDQFvBif24INIiyYI0w7XtTewC0GNlg8YHo87p7iUYBw4U0AUWBJcJeChVoFHkiFvBWa2qz8H/cbSP4gngmbYUajCc6H8T1/4cLY2Fh//wCQRqPdvm1bSGhoVFRkXGwMy2dlRVcuFGjs+b1DufBOFjHjR6VWw41hTGnTHNYpyJn4uFg4ISEhXh8UVFffcPDgIYvF0tjYpNMFJCQmbtm8MTIiXIbYNjAUBoMRnDsaMkrVwmpkYeMMXSyHfXqmu2RmJHWGyJrySCSc58aWRIidEBQq7bPJFXKTyaTRaOB5WEK1y32trv7QwUNwCjySwWCAr1RUVHz7W9+kfGyKEwPzUFWw29gwyUzCntYxT7mOUgSBMhgmJSiROAFZEeaFhWW1sFIZWMKgrEBVgD44fPhIe3u7VqO+cqX6avVVo8FIsj4/P3/ZsuKgwECmyhCwyI0YjDot37PDLbgVHO7LkCjhwZUFCxjTTIXdU5lM2BSTCNFlXpyLoSr4+vDwCChVAUuNGQ43b3YeOnQoNCy8oqK8tbWtpbkFDG4Y3+ioqJ27toeHhXG4geNAtB6j0ciajHB8mRuIU5j+lD01f7Ypx29nKjnBCRZzQ7D61YH40nZCanU4JJs2beS4jSCUWltvgP/AQCOUChiY2tq6l1/6FfjbMrlChgkpMB6r1qxetGgxZexwmE7CoYCOiYrS6bQdNzvBFcpIT4P5SPBzcAK9N3Cl91ZfV1eXmM5Bz8lhgRCeDEJe0dfff+L4iZHhYRh/Bm1otcmVitjYuFWrVoLXmZqSDPZSwWKgfMrQpjQ1uj45lQRXy/wf4CLBhgkzwDsb2Fc1gbSPTyYQrBW1SgXWdFJSYl5uDqL3ge6SFxcX9fbegndjxckWM4wW2E7vv7/3g/f3AnPVGo0D4alBe4wO3dmw5ZHIqKhDBw8E6HSl5cuzszLhxY0GVqPpQhVgsVoaGhquNzYaJic9eQBCDxQQfHbYbCazKT0j63OPPpqWlgKzhHJw4EN8fFx4WCiHQiwuNha+PjE5CQtUMLF868r4igduPtmLAKFcJqwGgOEeHx+HFY2phlYQnfl5OaRFVVgeA1987rln9+zZLcMmRDCMVIAHSz5QFwBrZdXKipGR0bNnz+3bt492qt0c75kDp2H2PrVnDwMiR9XqKYfgLuigsEqTmOgowhwnmBzMfmRJlpwASwu/iQzgUPaKWa2+GCsf1saKnqoIXEYbsLTbb3fY0bSdpNVuNpkR5kkGvgVajXIX5jGA1HKRxeJkRghoe+BiZkaGTA4CmcWpYFixAE1K7gVMefpAo0+pK27mpigpOd7NLDpmycmxF4IQWOQUqKJEZ82KELWcMJl8N0qc73ggeqriC8j49nJutDdsDJmL+s+wLSDmToO8gjeHSW1GvEcOW6rYTXaY0dg3TQpWLOErg2IgUJCAAB38DoYAso3V/pvNk0qqQZNMIVgoMDPOabXCRViKtRLTDjAnHh9DJhcYwIqlEHtNIuQgieaG2wO8eW7J+5xfeiyKBHjso7ppJ52Cd1Q0P7WNw/FJJhTfd/N5ok7Ce3TgZhz9hHER3V38K9PYmCMtcboZAgJpSNI3nOCjiSwXGUCrAWt4pJQTxVBahN5DuPd3V0zJ5XKJxQTiyz7M6+CThKOQz+Jx9oxF7b57W82DTx55cB5lAVIB8pLnN7KI7dlhXhehPE5LFvJ8GIajLEh2MSgizhBxmotfn7YJ8amG5lPRQt9Y/9MCD/xPCzzwPy3wwP/0J8EDpvClfNa36z4VrL42fj6B/iR48JDTAg/8Tws88D8t8MD/tMAD/5M3Ob8+CuHOJ3lmWvj9dRbWgf9pgQf+pwUe+J8WeOB/ekC+qdc0D1uAn4o8N2q4T1MCNQ/0YHy+T3nBh+GlppOwTTS9PMTzrw8k35lPC7LI/7TAA//TAg/8Tws88D89gAdiDcWsL+gWcaA9yy4wmcehUinc2LKAk0q8gxXwjtxYsQz/quQMrs1pd0iViplJHvf8otT3fXwfEC/y+rrw6FinYwsJCWFZQwxSXEUYgTIFj9Xr9cW9eBgJdtS02+0KuVyjUc+yLSwVSzmcTqUv22f6ShY5HI7KqksHP/pQHxwcGhoaERmZnJyUmpoWExPNcO/dbqVKOW+xMphMNrstICDAaDCqlErqJzuLb3GU7kgBPsxFe5jy7B5IMN0nJibqrtVoNBpMhbcqFcrouLgNmzc/8cRjOo3ObDbJFdMFgo8I7nLu3MXOzptSqWz37sciIyJmc1/MM+PTNX3a1dpXPJDLWVNeVrPmdMUlxNqs1vHxsbaW5juDA2az5Zmn9wQGBDjmq123TCqtrLz4/ltvJqWl7dixjZDBH8gGVjyBPWppHYiYqXNOPpRFlHKq1mg2bdm6ePGiurr6jz/84FZPz4d7/5iVlblm9Sof3XomYfmURKVSWcwWt/vTOcawoGHS9PX1KZWKuLg4Xzyet/XJDyKWvO7kC5RDQkMRfTIvOFj/y3//md1uO3H8eOmyEtSNvN3FOsNhf42x8QlYItQQTathjcNBKPN1g5hXCnLZYrHAmaz4S6EAiQefsXMmZ7fZVFottUbCMx1BgQEmsxn0cHBIiEQqg1vDd+FXaklKwE8kZ6g8y8JqeDUES9/Z3QP6o6S48OVfv/L+228++/xXvvL8n3k3Gp9MvloHDEcZZo5SSanXhI+el5cXGBTU29VlNBjMJlZSCgMxOTk5MHjHyYq2leHh4dFRkQajkdquWFhxucrucFIxE9YusLRtrVZLCd9UpAecJuR8lVpFRQzUcwXubzJbEM1HRkWfCoUS/gRDjA/GFkdDQ+Ot232GyQmlSpWVlZWclEj4J/s/PPDv//+/ZeXkNKxc+e6bbwwP3aHcb1+Qr3hAif8O7ICCSN8yMO/u3BlidQYajdViAWs9LDSk6tKVN994vbur28y6kirTMrMqKio2bFgHKwDmb119Q3/fABwvLSkODg62sgIC2fDICOulKJcB/wICdJOTBp1WCyM4NDQEx3U6Ldw3JFjfe6uvpbX19q1bYWFhJSVFuoAAVqfsdFK1D8yL0dHRfR98eODjjzvbb1Bn7cys7D//3vfKypY5sQZkZOhOd6f6t83XgeWFW7YGsuY8PiEf+slUxqTSaG/cuFF5sWp4ZPTUyRPDQ0PAgISkJNDYTddbf/6znzXV18EASSWsmODsiRNXqyq7e3p2P/54TGx0T0/vj3/4A31wyDe+892tWzbB1cDE/P3v/3D18mVg5LKysq9/9StY72+rrq5999134I5f+OIXS4oKr1yteeP1N2qvVU+MjiqUqtLy5YH6IKVaRUhilEN/6NCR373yysTEeGZWTlCwvq2lpbb6Klw8KzszKCgIZo9KrR7s74+Ojfv7f/zHJUsWBQUG+migfMgDqiEwm4wH9u87cfQwSBtQiaAiIiKjKlasAEGx74N9zU2NGq1uWXnFxk0bQHecOH6i6uL5P779VlBg0FN7dpeVLktOS+u+efPatZrNG9cHBgUODAy2t7XdvNEmlctVStX4+LiclZvLmq5fv3blcmJyCoiywaGhV1/9z8qzZ9VabXFpKdiWTY311HaESsxBjLW2tb3z9jtgMX/1G9/csnkTuA6nz5z9t5/+9Orlqubm1rLSEl2ADtgADN756KPLSoq8QMycPfmQB6wmUKGAIVYg6qPNapPJZYkJKU88+eTy8tKurp6q8xfgJeMSE7/9nW9Fszo9Remy4r/7u3+oPHf2yKEDZWWl+fm5ycmpt3t6L104PzL6Alynt/dWT3d3QFAQcPT2bfjtdlpaKkjwjvYb8DMlLR1MF9aN8No1kE4FhcV/+/d/E6ALOHjw0E9ffFEilVjMJgycuFg3opbrBUuLnv3SF7Eu3FVauiw0PPxGS3NTU1N52TJqKwAWdk52Duvk456VX+0d+dBHs7O+WBKT0fC15767bFkx2BggiyOjIqIiI8HymjQYxkZHQK+mpKQmJMSD7wp2kV6vLysvv3qpanxsvKe7a/GivIKCgsrzZ2EW9/b2xsfH3uzsNJmMSwqLQCdfrqqsr2/Izs4Ew7Hl+nXgd052NthONzs6QDNrdQGbN2+KCAtzud3r1687c+bs5YvnZdi62Wg0NdTXgfRzOB2vvvoaiMqRkZHBgYGerk64LCgYZAArTlaq1aGhIegocDPhiebKXfDdOmB2OJVIgjpl9obDSRXVVLHs5lvisCozUNfw5liSr4yIiIC/Tk6Mj46OuVnjk0xQhgMD/R0d7UuWLG5uug5qo6BgKVzkSlVl8/XrJpP5ZmfXyPBQSEhoRmYGjP6dwUGL2RwWHpGUnEx9gkKCg1PT0i5dOEfVZ1abFRQ4PFhd9dXGulowZCOiYwICAytWrQYTtqBgiQT7YzhZQ0K3ExuOKXwJyOYrHsAIEzYIzH2wZ4xGsxPLkkWfE4S7RqdzTjjAA2JOAPZEYZhswAe1mhmvrHeWNS4+DoTV4OBA+412MKsaGuo1ag14G3aHHczcpsYG0BA3O9pBdkdERsbExsBiGhsb0+p0MM3BcOIBhXD6siJABiPgIiQ3UFQl5RW79+wBlicmxEdGhIWEhFC7QnhgLeI1YHN4hk5Bfdn+i8WLnFiiZ2e2KQOJh6nudPIYQayJi90RHhael59/9tTJzpvt7e0383KzqIPL7du3QXPAQMPqgeEL1utz8/KqL1/q7OgAW35sdBRkWUJigsFg1OuDb/f2tLd3gGkLszUtPT1ApwPFAx4Dq3+2Wx0OO3CCmkjeGRygpEG4OzyPPjhYzlBBpUVLl8TGxlBT8ytXq7u6e7Zs2gAqmiACgNMSvjmR5JNrID8L+dA/iI+PL11eMTAwgCAnzKKnxioSBH0PDdE/sm3b9aamrs7Ow4cPBwYGxERH3bp1u6Gx0WiYjIyKgn9hCGAu5+Xlw6j1D/SfPn0a7NrkxYtDQ0KAPdExMSDBL126dLO9Ay4LrKIq2oioKJNhEj63tLTmZGdJnJL6hqa21lZ6MLgU2PtpaWnnTp26dvXKy7/6jzVrVsPXLl26fOTAgczs7Mce3cWQpKQMiyJIr3eiW47QKL4yjXwXL3KCRs3OyhwcHAwO1hNUEZXPI16FC96tomL5hfPLDx888NarfwBrJyYm5vbtW5Xnz8GaLyxelpGeRkWyiYkJYM6CO11z9Qpo+OSUFAmTM+rEpKTLl6pAgYOW1oeGxSfEM4Q0pRI0vBKl0Iljx7Kzs8CX/uO77/Z03hRhhoFPO3Zsr6murrlyGW594MMPbFYrqJCYuDhQP8zfVqnS09P+4Yc/ioyMKioqpMH33aaT97gt1L0bu354bsjwtoMUd8oUCnkC9utx341Mx2PUu93PfP7zIKgqL144f+aUE3ulwfAVlix7fPfj4eFh4xOT4ANHRkbk5OefPn4MrgCCPiMjA+6s0ajSMzLgOiazCWTXoiU50VFR2PvUkZ2dE5+Y1N7WWl9X+6Mf/HBifHxyYiIlPaPtepNbq6NHTU1J/ua3vnXwwIGW5mb4NTwiIisra2lhIVjDHA53cdHS8tISz1eeHQMkXthOPsWr4ESIJ+5e4T+D0ZiUmPDNb3591ZrVtddqu7u7YImkpqWvX7cuJTnRZLaAdBoZHQOVkJe/6NzJEwR9ERMbC4oXrpqYmKhUqSfGRuFSWTm5euw46nC74+PjnvnCF955663W601tLc0arXbr9p1R0VGgYMC7ZuCFDIzPBj5KSXHh2PiEWqUCDSwOMdtiEvpxzw/59E5uQZXdW5Lqg4KADSBqlyxeVFiwBBwEt4vtrykY7gfDPhodG2NAXHLZ8vIyJbbahZkeEx0Nah1ENqiMJ/bsMTDkQndZeRnIHKF5sGL16lWxsbFtba2gIMLDwxctyg8I0G3dvBm8X1heLLyqQsR6mSw0JJgwfhSIZ4fVg1Ifgd/ej3zLbY82BPdYkkYTw4xj0U2MoTK8HImTUAxYE2O0pmCAwFJMSUnOzEwH1U5tkBFq3R0WFvr5z38eg6cusGQmWGcwGUo4tvJg3IG1dFcYU5jpMN9pNlBTOo5Qn7DlOQt0U/NVxPuhnQ8vUDK9Ix/iF3FCRgVDlLjXUoBRxpC9FVEimSeB/a8ZtBwMGYEOcQzP2KlUSsFdgIugnS5z2WwMiQ5cEIb5wjoRWDFbgAVW2TaAA64MahYGl7qnWjFwS0hSwDDgE4H/0biLYsfN46G60IOZJwZwvsNtmc3mjxsxZzkeJIQHY1Z6tDNBi94tEzp/YBdsHlrezUffXNhQxY0oRmKLBQRNUjAXkXimYhOfB8KBIwSOJEOXTehgO3VH77atPDo/fGryFW6LMCJ3tQKZedLUtQTYFAH1iOP4jpDsg1OAdqLXlHgA+xIUJie08+DBb3ByEP4WuwjHPF4BnEXoEsXRLYSuR5/YJuG+rykYvJ/qW9NoIc/O/7TAA//TAg/8Tws88D8t8ICnmSbNrEw7oTuUkArmzcbOAg/8Tws88D8t8MD/tMAD/9MCD/xPc84Didik62GsVBbIs0Z8ls/pu9dZWAf+pwUe+J8WeOB/WuCB/2nOeTBVn/yQ0AOtA6+TGP2cb3r/3JapEz7zs3lLd5s69xyo2ZtD80ALssj/tMAD/9MCD/xPCzzwP3nPA9q8EDJcpufD+jNWgfaKB2rM/U6hv87NQwq5Ld58dw7Wwd03fnjMDZ4e+EAC2p034zczt+XhyvldoFnSAg/8Tws88D8t8MD/NCseTFMsZPOMj4ycO30mIyMD+0YryTrCv0pYO11uvlL4JfiPm+/Qec8+gZRpKmagencfSogXW2nSIDBwPJtdLpOpGTCPmVpMftore7MOJKyBtSItMzMqOgbeTKlWU+9JbFLPZ84+5PtoXhC99VThgtBQUq1Rd3Z1DQ8Ph4VHeFe14A0PYA7kZGdu3rr12JGjVJ/ElwW4RKi+hygiNlfEQPFsNrFKB4YbuzRzbqfr5MlTAwMDW7dtV3gFPeiVPmCNchXR0dG9Pd21tbU7dmwfGxu3Wq1qtZqWwj0Fwn8DUjB8Eim1HudY91uGc9fdc+vi+fM5ubmP7to+S7jIaeQND+g5gFRK5bWaGhj3iooKLGzHuiQXrFmp76p5/UUSLCdiUBZs6TNZZLXZLl26XFl1WaVWh4WFTxoMGrV6nmQRrEqH07msuGjdps3VVy7X19fDwaKiopCQYIawhWsWS2z+uxldnnVqd+4MNbe0fvTRx0VFxdse2Qp/YvgAXl3WS50MMjEwMCAzI72ttSUnJ7ejvb2hob68fHliYlJGeiohoVGTdqpbkssVYEoolXJqbO1yu6QSGdYBSsmOYJ2m2eux55HgGnI/qLjILfwPYXz58jcJFeSAjYRyQViybrVKhhCZbGq4EcSCjBxCLRWMnKkeCfSZUODgZClqYALhgNG/cvVqXV3DwEB/ybJloAkmJiee3P04zDywjuYv55ckfumykosXL9bUVD/19NNdXd2XLl2CNRESEhIUFLR+/frY2Gh4aDOD9FNQ82gCHSDwEBg2mUIBWoRpF6USzoRx43FccRjuE8ZhFWxiq3KO1fg5XZ4FZR5NxKk/NYH8smeWMX1KbRCo2TtxkMOaZNa6HCc4WT4ILMAOShBek2AqDxw83Hz9OnDFYDAWFBQ8/dSemms1H5w989WvfS1Ap2OFzV6Rl3YRvAkMLgx3eXn566+/XlNdvWrVqvy83Lr6+oa6ulu3brW3d5jNpuLikp07HmFRVU7iRgwCrUbD4FgsVrZEXC6h0zsnvj8pFbdQYD4zHMsTKyKcYpBnHJSZ7gh4IzCDWRAOtGOo2E2tVlHlpVOAL4UHs9sdNpsZzgclR+LU7nAODQ+DhKlvaDx06LBh0iBjKC6yjIzMZ55ZGxkR0dfXX1dXX1ZWtmTxIgQlUMxfTaAEZyM8NzzT6lUrYRbv27vvo48+Ki0tzczILFy61GQy1dXVGY3Gzq7OH7/4f00mY2Rk1Np1a4L1wfCUcXGxwfogGh5YH3abzWK1wgpgSBIyGT+RZfw8ttrumlyIRseEmIsAhfClXU7nVKQan41GVioTdrxdTlhzCrmc3DSKtPP4sSis6DSw6+DJWzu7xycm4EhNzbWGhga4VWBgUHRMVGxM9PLly5MSE212GzzV737/n+3tNxYvXrJ929bw8DDSE/PIAySYbjBzNBrNhnVrYMRef+21X7300opVq5cWLoW3hceFVdLT09N244ZarQEX5vXXXh/o6wvS60vLl2dlZUmwohWGKS01JTUlmY23MHbwPnaHA17UyuzxaaFgvjBWXAcwgnREfDZxAVDRPawlBsfJUKvY1+BhhEsx0Q+rubqmdniEAS7AGu3r76+qrOxovwEyE95l3fp1TocjJiZm8eJ8OAEWMHhkE5OTr776ut1h37ZtG0ikiPBQpvCQARKvoKa8tIvorlIGEWUHRbpm9cqk5KSqyqob7e2NjY3wKKmpqQMDg5GREctKSoKDgwwGU0pyMu01VFdXv/3mG1KsOlYolKlpqfHx8SAoHEyeYkW5yxUbG5uTkx0VFelAKEwP/nMIM4oCx+0SRdaMPRnSBPiTYVa7TCZzY2NTS0uLG6U/HqdyZWd7eztoV7iYw2GPi49fu27tU0/tAQUATxUXyxDSYcWPjI7BU42MjnZ2djEkE50OlHBMTLREwpetO1Fle4dy8ZnMR0LJIqmdnpoSFxNzu6+/tq4OHvT40aMwDsuWlYaHhw8O3oHpk56eRkCnCfHxDGxXIQ8ICIC1f/nK1cqLF2WgtyWET8MgYUGdnDt3ToqohPzNBMQFGmMYfhcr0Wc4CBxvtBA40pSHKHKDpI2dwUK5nSDG3Ez9IHKINTo2dtu2R2Cw4a8c1uyHhYUJtpx8bHwCDvb1D16+fPnCuXMr16yFVygrLYmICA8JDqbnIk0m+wwoF3NjwtN0ADctPS0lLTW591YfuO/V1Vdf+8PvFxUU5OTmwQngOoSHhRLIFq5ZCVgXYOBu3rRx08YNhFQG9hLoRrAxwPQ+ffr00NCQw2K9+0b0k4GBSVl0xE14B1iGzz+Jm8dgnCrcJ/aUL1++csVyuYwV6dsx6uB0wrhLQATZ7IxkDLJBaTAaGNiqwzExMQEjPjBw54MP9gE/IqNjsjIzkpMTQ0NCOKE1wpyMnpf6YNoREbmAMPxgCT/x+OdAQJ2/UFlTU/PB3j9qtFp9UFBkVDT4cSGhYSBkYNA1GrXBaIQ3AT8TYQuccoZwIB8aGgb1uGvXTox8eNbR87X/GKpxTdMBmHPGP4ln0b0EYUBgiIHzhkkj3AFMHpi8SvYBPtpBJcD17HYbnNzd3QP2PsKGuBoaGvv6+gIDA/Py8oqKCguWLGF2EV4Kdbl0ruKSc+bKUiiRngmeEnQ1yPQnnni0pKQIRBP8CuL4woXzTU2NkZGR2BRBhq/BZWVng5giHGWFcioyzC7qZkY9xywlKbkMHI0pOyhBE5aGwE0yCrHU5B67+fz56BhKKbaI+CQM2nCYyUPF+Ph4bW3tyMgoLFN4htaWlsnJCZJmy1esXLt2LfCgYMkiGHLwv8hLIGAXREC0eRekm0be5zrOPGhDQFN4RKWSthOc8CE9LRX+hacvXLqkoqJ8dGy88mJlbW0NBuKZcXr1yuVLlRfZxFSqHE4HLIXklJToqCgwe9QqNX87KW8z4X/gb6ucSMAzBqSKzhTqXj6WgJzw5IEDrVKp0WhqamoCEcf8Z6eTHGujwcCMY7sdDLlHtj2Snp4OfwUnJjU5KTwinNcNqD9o7hMoOTHD63H3pFn1JJrNcTcGU0VDBUFy5aKehJ8gXggtLisz3Wx6nPxdeHkww+FfFjDA+Q5sqL1Wc7S/T6tjINh8SILnOT/rGeiQzaZUqTIysxISEzgh4RXckY4b7WT+TyllHttfRhZOdHSMRqtx2OygBiw2K9idy8vKwyPCCK4fhCRNc7ohwfiLaCS4WzXVTcmHski87v2ScO7JGKmAguP5q0ii8QA/w8PCuDB2ENSaUqGAVbJr1w4EeGJXhgl4sfIyGJEw3UA4qPC4563ZTJdKFQzpyNjafL3y4gUZQpAiEGB6ybJlCgEiyvONSL4FBwevWlkBHonYbIh8wWkYvuJnmQAlwz7PeLXZhOgf9twWt2BQyjC0RyMF07OifFl5WYlGrZ450cRXYtEnq7Wt9QZ4JDIcRJBAaelM7s0UEYS5Q1eiEIUMIyUIqMMRNthcCRYvyJ88UAlRRsJGI6eLELlUOCIzecCLCNbGwO50OLOzM3Nys6Ue3uk0TCgi1mTEzqtTccoLjSn4CJ3vX/e+5E8eEJCcVAg4w+ApBWA/twes2bRvuVDZqBhMNp9p6SR5Ta67h/SYuhE6xnQrMBwIhRv0E4UIKUjnZZ7iXJA/eYBuFu1Cu0gTku1If/X0eEVyY/RHhnvrCJAs5UM0EokCPXZcOtJpe4oI8CwjC0eJHWIwMuHEeC2/wSCVzoF29Y686Uk0G2NglueQtBEjjqS67WiGK9HKAtGkxHQSaqhlRyRf/lsCh0RR7nHTGatH4IqwLTO1UNDY91USgudl77fUHq7tRprINOhuhAam8eW1KP4UQs1S8SsPvKwYWKZNYAUP+ewWnWo/CiLuYeMBh+MlerZiuI0cDnEcKQAn9eDEJxNdiq5Jy4suS+a/r9/ogfRw8YDcbDcLVQ5gm1A+TqrVauHztdo6+JCVmUGZAxizmxUOOFyWdViTy61WG2IHSwJ02sDAQCHQ4c9FwD1sPCDdaLFY/vVf/625qUmr05qMJjCBnnhyT2FhwU9+/KLdYf/9f/5Bo9FIJZ9OgssQ2fTDjz5+87XXYPr/8J9+tCg/z3cv8qno4eIBjxYvl3d2dJhNps2PbIPZajab8/JyY2Kiv/Htb4P00SF2OxycfSYPSCFYXt09vW+98UZDXW1AUNDExIRo+NIq8GM61MPFA3LTGOA4Q7tWvPDlZ2HKU3jSiFHugEAd7W7eGR7u6uwaGhrKysqyWq0dHR2rV60KDtaTFyZFBU65FeQcwMEDBw4M37mzYesjJ48ddTn5c6bcQP8lBj5cPCD5IpUxuaFWqYeGR4L1QTa7PTwsbGDwzr//7GdWs+nVN97ou93/7z//+YWzZwL1wXp9EMirgb6+6F+9XFpSTAju3IyoTldX9973/7h1x/aQkNALZ87QuD8kOZkPFw84wUWAcayrvvrVr3yV7Tkrld//n/8rPj7WODkZFhHhdDn3ffDBsYMHv/Dcl5955qnLl6/83xd/rMSEJSkmY5ElKsbpCOP6ly/9CpbR7t27z545R9s1mB7AumSIrar89coPHQ9ESRIaFrZmzWrMvZDHx8XSvAYGgG1z7syZ0LDQTZs2wHF90Lojhw6ePX2aSSGQPzMCTWDFHj9+8uP9+557/oWY6Gi2c4d718AJOYZGOApY+Y8eOh5wgv8cHBr6rW99C8xQ7PequNF+U8Ky5NjkHb4zKJMrtBrWphcEl0anoyi/DNOTROeLrgY8O3XyBPC2p7f357946dq1a3ab7Y97945PGjauX0vRC//Ko4eRB5QSSb4ChnEokuHGXggOhVyWnZd/9VLV9evXE5MSenp6b7axxq9OzM7r7emFr8fHx4Ey5/gwqitAp8tfvPh2T3f/rd7+/n440tzYmJ+fjzl3au8S1ueQHjoeUBSP2sJxbH/Uju02eR1rMhrBXdi4aVNjff2//OQnF86f72VNM28hnD6T+7/97e8vXjgP5n9JcRGLktrtwIDv/Y/v2bCFjlwm/93v//PXv/z5n3//+yVFRUohYkr5v/565YeLBxRMNlus2Tm5YIyCExAayhJJrDYbiKCComI3THbOvfuJx8Bq+vjjjw3Mh9gaExd38MP9uGhY07S0jAydTkeDq2LZxC6Y7CDTgIsmkzk+gXVtS05K0rN8Sz4q5XWa4pzQw8UDWgRhoSHf//++B14TbaVxmHqVkZ76t3/z11jqw8arfHnZpk3rwXUYGR3d9977YeER4eFhILi+9KXP26y7g4ICgWdgJTkxFVKKu2Yw4mq16tFdOzZtWA8faIOePDXf9T6bDT1cPCDCjV897XC5hNxsOKjVaWmDt7m55af/8q+5uTn64JAzp07eaGv74nNfjo2JhjO1Gg11eAKj041JwSRkyKUmx02n07qFegUyhf9099HuSTQ6rOCLc1M+HVZeyMjqp9h1SGioRqU6dvgwOgTS51544bnnnlWrNdQak2wkcXajuHfR6sGdHDg41XJIZIYfX/mh4wGNGsxiju1BMrUs8ai0JSkfFRnxwx/9YHLSYLVadQEBoSHB2CLWLepYT/MUJ7vn3txdew8LPLgHSTwCosQJMZGUDtIIBiN5flEsjRZ3eGYm3HF3ix3Pe/mRHjoe/AnSAg/8Tws88D8t8MD/tMAD/9P/A3pRo+u+gfLtAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 4" align="bottom" width="81" height="263" border="0">

Rozpúšťadlo

Prášok

Obr. 4

 1. S obomi injekčnými liekovkami stále pripojenými jemne premiešajte injekčnú liekovku s práškom, až kým sa liek nerozpustí.

Rozpustenie sa dokončí pri izbovej teplote do 10 minút. Počas prípravy môže dôjsť k miernemu speneniu. Rozskrutkujte zariadenie Mix2Vial™ na dve časti (obr. 5). Spenenie zmizne.


Zlikvidujte prázdnu injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s modrou časťou zariadenia Mix2Vial™.

Rozpúšťadlo

Prášok

Obr. 5


Pokyny na injekciu:


Pred podaním a počas podávania injekcie treba ako bezpečnostné opatrenia zmerať váš pulz. Ak sa u vás zaznamená zrýchlený pulz, znížte rýchlosť injekcie alebo nakrátko prerušte podávanie.


1. Nasaďte injekčnú striekačku na transparentnú časť zariadenia Mix2Vial™. Otočte injekčnú liekovku hore dnom a natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. 6).

Roztok v injekčnej striekačke musí byť číry alebo mierne perleťovo ligotavý.

Po prenesení roztoku pevne podržte piest injekčnej striekačky (držte ho smerom nadol) a odstráňte injekčnú striekačku zo zariadenia Mix2Vial™ (obr. 7). Zlikvidujte zariadenie Mix2Vial™ a prázdnu injekčnú liekovku.

Obr. 7

Obr. 6

Prášok

Prášok

MoR6GMYR6GMYQ6mG4met5TSIr11V77HQo6d9ossgIHKrhbu2R69wpuBmFuhVtu9f/uCPUU66bK5Lvcli/jsgdY3kPwxhCPQxjCPUwjCHUw3AzhDoPTjmO9KhralicCW5fezCbzVIJSWileYACG82/HNmlbubLu8XJOZyrlUVcd/hSvvxdCXKZjBUniIUii5Wc47LD7RHAGMsTMBiMQiFtlQIuFNDU4tvXgOD/ApCjPXJMK7Q5M0RGfinPPdXXGIxGUKiworLq4MFDixcvjowMvz5t7ZZhDKEExBLxv//1zratW/p6e2fOnMm5pt/Gl4ORI5TP45ktVpFIeLm6Ji0lmdUMOP9oZ82cJBKpwWCg/QsEPB6pDSWpgTRTneU2mS0WkUhEmzmxCnRHSswNiZAEuFxXQS7flXbEdU/qc2SiXV/aRJ+W79Khrgu7ONtoMBYWFrY0NbGT/RFjkzPivk0kv4Nnl0jE3d3dr73yikoVnDclb/78ebA8INp5JCmMpJPodDqgSS6XDg7qxSQXgaQ7MAyyaiOxmJYoW600I9s2ZGzE7eTdUePDceHM2SnMPZ2NQwuCiFahdQ14EikphLay6L3ZTKrMr6tSsF/b+GK0ZSijBVIeTZpWCXt6ei6eLzIYDVOnThUJhRKZVKPR4gOgTZIRJhPihZSWLbGyXL1eL6Yt7Fi3GY4z/Zz2BRBcdyPOtQh1FbI5k5CvOWRneOHYubQbj42lsWDXKdJpMgmpxODdmEttd1R92HjXFoSNAEaCUJYfSrBA+02BJrGwAY2GJYCUlJS+9dY/WltagoKC4uLjJ+fmpqemeomErJhZLpdrNBrW74PV+QA1LFGY/noNfbIOQRy3/lfOYhaWzMuaoQjY6RZLisK7fJFIo9WS+kYe90pbW3t7B/be29s7KirS24vUcd5oEpGqMFZfz5JSvwKMUIYySqFlmQL6j5AldUKk9vb0llw4D1y3tzRfOHd2/57d2RMnrV23NikpifanI4VZWq0WmOXRbFiIWhCUxWJm2a3ud2E+A0uJZ6k5JooOdl+GVouj5I31rOCR3CHa2qyoqOjQgYMV5eVanZbUFPJ402fO/MY3Hg0MDLANZbSTNDRaWTJi/c5gJAh10QtNoGUd8EiBFJCoNxi9fXyWrVyVmJRkt9oqq6rOnDq5b9fO8tLSF3/7UkpyEj7c2Nj07jvvePsoc3Mnj89Ib2hqtpgtYWEhPj7e10lQ7nVAc7sI4qg8oS0zzXK5jCXaOhKe7bwrV9rffvvt/bt2gYilUpnBQKpIvZW+Wz7ZGKRSPfn4Y0arcZiVXeMcjgxGRKG0wYUz0dvG2jZgfax5Q1JSYk52Jqt0WrFiWVl5xWuvvnbpfNFf//Knl156SeHlZTGbLxYVdXV1lhZfAi4uV1aIRGJff7/EccnTp4OMZphp+ROpJ+FyP9+5u7Ojw2Qy+vr6QekBfUKhWD84+Oe//LW6qhJ0HRoW/uKvX2SFrhzKOm//858H9+2VyqQLlyxduGgR/rRx4yd7Pt+Bvx86cGD5sqW+Sh+D0SSXSc00cVmnG4RkwDWJbU9qbAk9224hvd9jCLXSrlBMZYN5aXq2RQrhLxb39/efPHHKPzAgPCwUGkkmk6WkJD/08MOVpaX1tbVnzxXNmzeH1KVSbdZQVxscGrZwyTLI05JLFw/v31dy8QJU1ty5c1jJeG9v355dOytKS7B7Sj+/tLTU1JRk3Lemth7CpLenG4aEZmCgrq4edwFqpFLp3r0Hzp4+ZTaZFi9f/uSTT3r7eEEcrFq1sqK8rLqivKW5GU/o7+dHihC43O7unsKjhRcuXKitqWluaoSRR1uSkoz6UTXsgU1ILtZUtrGpWavVQIZKJBLQQntH56uv/C9t1mIel5IaERUdHhbm5e0dHhNTXVkBibZyxXIuq3jlcPwCAp781rfnzC4w6I07d+9555//7O7q2LZl84Tx4yMiw80mc3l5BZBOGhzweAP96pKSkuRxSdi+urrajrYr4VHR/X29oKyLFy9OmpgN9sfufr5je2d7u9LXb+as2UFBAZ1d3V5eirCwUG8fb4W3j04zoFYP6A0Gby+vI0eOvvn3v184c5pVkCtIhjjBhit1cPQQCmxWVlbRDoiCXZ/vGNTpQEGgLAj7oIAAH6Vva1OTj59vfW0NmNpiMvn4+pqMJlBNT3cPLQ8gTy2RSsPCI3InT4RRLRQJ5s2dXXjk8MBAf0tTc1tHhyo4CKZrSfEl7cBA+oQs0P75c2ewI1inVqsDBrF5ufn5VfAWK8ouFBWZHnkYSnpArWluasJnfP39Y6KjBzRahVyOX4FTHmlKYRaJJXjHz1e5bfvnr77ySltri1yhiIyOCQ0PP3/2jFajgUHNsvdHDCPU8idOnNi5fRs4uq+nR6n0NZFnJQ09vb29VMHBjfX1U6bNmD59WlNTc2NjY9uV1uLzRQJqEICbaCcG0mxKqVSCxk1ms16j8/ZWBAQECIUik9EwqNOCKjs6OstKSiBV0tLTAoKCzp89jcvCHgJUVZSLJZKJEyfiSWouV7W0tFwsLpkwPl1PVJVBKpOJSVk9MeyAd8jf3r7+3r5e3DE+JtbXV3mpuATY7OpoNxmNj33z2/fcswwW609+9CyI3eZsO35bEDrcMTJrvqIlPSjMGVnZ4O6SixfxcFBRUAURERGw89varkyeNHHaVNKEqKS0/Pnn/ru3qwsbIOALaH8Q4uGB1wb1g3jNd7ZMMJtNcmgt0szV2Nra2tXV5eXtk5KaEhAQ5OXj09XZWVFRZbNZ1H19YRERiUmJ/Wo1VGNHW9vZM2dzJ+WAEnFZyAq45Op+NWSlRqsBd9fU1vZ0dQkEwuTklCBV0N69+1pbmqFPH3rs8We+9zTIv6m5pae7m3lxtDzWowi9en5L6qJtLmHisnjxIi4+Ln/aDFghS5Ytee+d92y0VpuVhhTMLDh29GjpxYsffLhhyeJF0MtnzpwZ1GqBvoSEBCsp/yKOCTajqbERGtbPzw8GEJAIj4ulxMtIyzRhWVm5Xj8IUg2PiAgMCARjlhcXV1RW4rtAd2xcQlBgYEZ6um9AQFd7e2lpCcQ3DK/klNTOtraezo7C48cjIyN8fX3BItu3bsMehISGLVm6eFA3ePHCBegeHz+/qVOnsMAdLZ0iRcigbquF9B3gDNXXboQIvSlgzQvnz8O/Qtr5YsmypRFRkTKpDHuhHtBkpGfkT50GgfDuP/9x4tgxPCc4FNSn9FFmTBgPCUijDzDE+XXVlzdv2fbMd58GIo4fP3npwgUOLZYPDgkBa4Pf9Tpd+oRMIA5+DgxbmAqnTxyXk7pBW3JqqlgkAsrCwyO62tpKL15oaGicMGH87FmzTx4rNPN4H63/AHSq8PKGIAYD4aGnTp+RmTlhYGCgt6dHP6gLCglmfYUgCkivd6PBBGXl7c0skFE1mwhwOWYz7HErzOz8vNypU/LhUIpoTQ2e5sEHH8Cv506fqigp4dOiTy8v71Xr1kWEhdFmXyABu4VWimzetBFYAxsWHjmCJVnN5tS8fKXSp79fXVtbKxCJwKTgQXAAHC2pXN5QX4frg45SU1JMtAQzPSOjvKQY+gSfz86akDMxa8bMWft274JE2vzJRmBHpyFGyLxFi9esu9dRjMLjQchCrBadKwoOVsFFKi0tB+qNBoOYNIMRMFdl9BDKJb0MTQqFjPWOZq6kj7c33HnoUCiG4BDVb37z4t79+0+dPN1+pRVaftq0adOnTcXyxAIBND5xBiyW6IREmPefbvwI/syAul8mk+OTCxYuhAF7ruhCT1cniDE+IYFV8sbERENAm03Ggf7+xOSUqMgI0grbbocYYXZPeVnp4OLFUHQPPfQQ7LZjRw7DRiJyJmnc9IKZD9y/zt/fr69fDb0nFonxJHab9d233y4sLMSOGkwm2GEw5uRyBbXqbbRH+WghlLYYM+r15MYSclhI27DxuBCXRC9JpNDjusHB1StXFMyYDkIGZ4F4oX9hbyq85GREBexWqTQhMalg1uytmz/TagZkCuyFYuHipTnZWbjFxQtFoCY//4CE+DgWBAkKUgUGBg1qdSCuiMhIWOwGvcHGs8XGxkRFRUP56DQ6sLNEKk5IjP/JT56dOWsWdgvWJTy3lHFJ9JH0wClkaGp62snjhSRAM6A+f+Y0axUVExs3LjW1oGAG82JHnAQ0dN8mxytqMLp+cz9GFtPpECT6aSMiHA9Eu9o6Gh+yLm60XZ4A7gdMVBrOobV1VDaxqjYvb6/771sTFRVZfKkYyIaUzMvLxQ4BL/HxCSvXrIVKYe3FWY3x3PnzOzo6cN/ExCTSPJP2fQkMCPjBs8/CTQPp+fn7QSDiOeUK+cyZ02EXk0eirTygaqAwgU3ga8WKe6AGoZpgVGCT4uLisrKzwsPDg4ICwWc2h20zbHeOLxavN2l3yeVeTRDjXHuMTI8GyWvGkiywRgrTSGk837krdqyQWXaMMa1u46hY1eq0aVMnTsxhMSRSQ2c2y+XypUsWm+l2SUkE2hHZmjdvLvPHYF/anTXJeD85eZwrqEFZletsQE1bNnIcnb5dP0NCgr/1raewSRI6z4E9P7uC3bHSobB5a0L1zp0pcbl0UgrPRBsgkZJYg4F1rOLQdk1YGHQO7SXDZZFpYJMW1JP+VrQKfoSRIVArUMmXyzmsJ//dUDz71cFOXCZScW+k7TyIGcsOOfh80DLr4WpzkjPDL+3+zgohuVcbB47g1vTwydVahRwleK4F9x1DKF0M3+RspeY6AiFNyWlfMMZjeIc1xwJrUhlAAm70yM9peH95+mKN79iZINEEXIsHSfSODvmjbYWdWtXGdZ6buoiP1LbTd5gyJMdBzr+yEuWRpVbRuKeQTwS61WLhWoeZmTAyuHk1sqt+12lMXE0JJ8cNpFb6VlPCWRE9CNNHqYS7Qg6XwMj0ZI2xM8eJLxa35rqV37pXNbMmahxnYhXnhuO8qwsZqk4Jn2LxQx5rkujRxKwvUY3s/mIkydp0S4CLcUmJP/nv5/SDetJylAo0LsfRZ8TmbKA3nIS84UzkhrZXtyBZb1yRB2H0WJ42XyS9e8DjGemplJ0tMPWhEEiyAu1AzfUc690pGD2EwpgHs8P0gZdFNRBrvU5UD5sn9BXyX+4iGE2lxGVTkAQC2pSR/gb/xkpPyqha+DpWfVwPo4dQZuvA52N9EO00Nk68INJFVqgnHZu+6jy4uwFuXo3sbI/Kpf3FRj47k10BTpGVjuJjupnmOthZeOWup08uyZHhufVGHArG0hk9DGMI9TCMIdTDMIZQD8PoIXTIpOSvE7jVC3/BQkYVoVd/cU/M/voAnx40DTfri8EYy3sYxhDqYRhDqIdhDKEehpG0u3TBf0w1sgdhhO0urw3zftW89P8kGGN5D8MYQj0MYwj1MIwh1MNwE4TSY1g7G/TFUpQEtADJWSLoSH76KmUTdwU4pyqwgANp7WAyK328DQYDG4lltdp6SZp5v9FoYMcK7OjhxisNmX3nmLrIIaPZ5G1tbVmZEzj0VJ2keFgsEjKFjI1sttjtZFw3/2t+dEEIgsYa2Jk2lq+QC4EyrJTmDFjb2tpff/2NlqbGgtmz6YQ+7pDY5AxHoQx3ZDjHoG7TRx8N9Pffs+IemUzmnMxNUu9ApLioa6j41xpoMTp5QRI7aB4gK8slQ2aFwtKyspd++9v+3j6/wEBgmUNnKgpowsuNlxpyhBrXZLaJ6MxloUAUFRu7edOmurq6hx95JCY6ykw79bOpYFyaZcimIny9Wd4ptdjoETaSg2Fr69btb7z2KiTfj3760882bRrU6dg8pOGuM9TELzrej0kTHp83bz6BjR9t+P3LL+fm5c1fsCAkWMU+SYUpn42A/FoDG7zAdea3mijblZRVrP/gg/KyspyJkx57/LEAf/83X3s1MDAQ+PmC0rChx6HTLHoDNsxkNECM5mRnZmSkb9u2Y8fWLfv27L7vgQenTZuqUgUZjSZWzO9I3fragusUk3XwGDQaP1i/4dONH8vliseeemr+3DkKhVyj1QYFqdQDapZCPNzIqmEHpZKRPKSRhUPLQ1zed9/aKVPyt2/fvuGDD/bt3Ttz1qzp06b5B/izCh+z2cQsARsVsu7dsN1Dy45Hp/99xcr04YAKROdEBTb7xTkik430w9PwnSl8dtq1RCQU0eIaa3tb0779B3Z+vkPd2zd3wYK1a9ZGR0UwtSEWib28vbu7u/BJL4ViuLsPOeTPxliAluaSgcuue0dHRz3xxOMLFszft3ffZ5s+2bVj+6S8vPz8qQkJcb5KH6BLb9CTEZM8MhwK8ttKatOETInR5V2NtnC53NvUwZsKQeDJ5ijQo2PS3VuK0Ipjvt5g4JAOEwrQjVanKy8vP3jgwLGjhUKRKCdn4spVK2Nio6XUnqFjIa0kZ492nnDMYBxGbQxZSedoMUCrDxzTzNhoeLwjlUrT0lJTUpJbWlYfOHho+2ebNn/ySebESXn5U6ZNzQ8LDeHRlhd6vZ5DOYhkHpstxKATCtkMXRsZ1EVmPouGF+1fBRykQAY52y1Wi81MCJaOJiIPYybo04LhFDQlvKOj89SZs9A25aUlXl7ei5YuW7x44bikRKyCpahzSN8xUr9kMJCkdTJinC8YLntyaIS6qkfpUByumfCChW0IHtRKBgXrweTBwaqHHrx/0cIF58+fP3Xy5OZNG7d8uik+Pj5n0qT4uDhsLxuYbTKbSNMbkcjOOv44RtHx2DC024FQmrhrdTRGoXtG9o8YgiT1mXaE4DY3tZSVl505dbqystJiNkdGRf3wxz/JzZ0cEx2NNbLEfmoUgrFYMxSObnCwv68vLiGB0dZwVs3QMpQxiJeXF5bd1d2Fn2TUFpnkzQULm0xQgnaQKq0o9pk/f978eXO7urvPF104fvzYW2+8AZkbHhmRMX489GNiQoKfr1IiEWu1OjZXijAOLdO4fe6AK8vZTscTimVyPBKesKKiqqS4uOjc2ebGBqFYkjRu3IpVq6ZOzQ8JDpEr5I6F2zisDIRROinqsVolAsHAgKaro2PKtGlisYiJ6VtFKKNnbKpcLlN4KVqam0HqHEpWbOdZrWB/v1pCp7qTnGYeNywsNCoycumyJU1NzZcuFZ87e6bo7LnPt2338vGJi4sLCwvLysoKCAxQqVQyqZQINpvD7mMtftxu7VRaX5yNd232L+MeJivZ3CSwtkar6e3p7WjvqLp8uaKivLG+gRotssRxyXPnz8/JyUlKjGe+CR6EzbyGULJS254RIOsZA/bCwnWksFwDs4n+6ctQKJO72BYfH5+YuPiG2joIRNCjc6CkY7gZK3LhMGVt55DCT1IGwIuJgSsQvWTJwp7u3pbWlvr6hstVVbU1NcdpIS0EGS4bGhYepAoKCQn18/PDr6SKTi4HFZNZVcQF4VMNYGc9QVhdCBn6Z7PS6nA6+sqRmU6GIurIOHoC/f39A2p1c3NzW9uVjra2AY2WIIvH9VX6hYWHTZ40OTEpEbvu6+tLp6sRKjaxwek8jsOmd0xsw3aTZWKNRlpJhjebmhphIUJ52Jx+za0ilAHUNE8my5446e+v/a27uwf63U6G+QlMdCdvIBdXfy4iKplaC1IFhoWFwGK1WqzQ/r29/bW1dZVVVQ319dU1NceOHFGTyfWk/4hCofD18wct01GKCm9vb7wjouQvILMARYw52Gg1k9EIHIJYIEOMRkNPdzd+Uff1aTQDLNU0GMgLD4+MjoVAT01JDg8P9ff3Zx1C9XqD0WS8lTxpO50JibuTWZaUWyorqyKisB0RzOv5Egh1TbiHUJ8wPh3v1NTUxsfHYRl0eUI6fvsGgneOPmM3E1JHmIyD1w3SPvccfz9ff7/s/LzJ0LwajRYiqQ9CHv/RKM7AwAA4irzR032lpclCy21IByZSSmNjtqSIsh4hc5EItIMngdGQnJwM89BXqfTz96dD/ryVPj5K2j+GDT2mQy3JiFSzhcTMJCSoQW025go6ufs6ENG6R0YisBh02kEI34zxE3Blm3NU7K0i1B3iYmPTx2eeO3N6/rw5kH0sAHMrXjt1+TnsYUlBEhXhZI6kTmehll1IiMrf35dMUIcUttsNRgMrHMKzkrpx8o+FzJ6kMpG0keDR2XU85kbwaaSB9WvjQ8bR4bBk2B2fdnCD2oTcF9KyQ2I5OemD47CyryLRUZR4w/MTq8Dpf+OvYKzW1taHH32UUs6ws9CHRSi7BfgL0m3uvDn/fvtf1TW148Yl8WjR4BcYDa6DOxowtdO6VysdBGk12kghuFAk5Fn5pIzORCaj0jJDM8tmZrMsWRCLFdqwunXW5Y7dl8hT58Egx1E9Rsxei9HIOjVisWZqhLCIrZk2LMO1IXyxI2xqrcOHck41cF3NHdjkUabrwGo7Pt8FjTphQsZNw0BfVI3MyGvypEkffbjh8OHDsbExrHDVNZnwC3DKwnouA5jLFAsbFOsE29UZ9I7OWqyVlSutzBUfszuLW230c65tYwaBa7oTRYRV4OxIaKftUYBKZ78um/OY1vWoHPeHdF8Fj9E/hZrauiMH9i29ZwU8TjOtTOU6B5zfEkJdwAg7JCSkYNbMD959t6BgZnx8rMFg/AKadz2wO08N/Tnnojnca8o/uE5ZbBsmJcCBPSeduiOCveOOILozV391x6fz20OTG8/5GMBgYWFhb09PQUEBbc5pde3ukF+8+ZkSpNXcOXO3fvbZju3bnv7O00ww3fRbX3cgriftI9zc0rrl089WrV2Xmppspy0kSWe04YvGbumQDoT5yGNPvPnqK/lTpsyaVQAd/X8Bp8xm2rFjB9jhG994VETD+LTw1kG8X5rl3S+9du3qM6dOfbppU2JiYkiwitVk/wcDrQHlnTl7btvmLavuXR0ZEc4EncsuHK4C6JYQynbm4Uce/vnPnn/3nXeffOoJxfABwf8MAL6utLX99S9/hY+wbNkyd9uG6wxmjpBCnTYQZ/z49AcfefRPL78Mt33N2jW0IQkpf4PvBK+RdQQmfGEj4VjS8nhIcEsMH1IMjU7mOOuhweZ/20mfZpuAzK0W0RZIpJgKFvcnGzcVnTn1tzf/rlKpuG66jjf8w3NuBaF2B5BL3LN8aW9P787t2wICA5cvW6qjPTdlMimXy2NhDQO1B0XDHLF+Mbj0suvX24RZC2k3xXP54zRESyIGZNy8ycTipCdPndm+deszz/4kL28y6+TkPp/rCy5+q5kjNJDFg9/20IP3d7a3rX//fdxg3ry5eA5aYEysb9Y4mAVQvsJ6bztQQ5LFgAhOabNykZV2l4UfCLQWl5a//NvfZuXk3HffGriwnGG4e0i4JZa30Ra9uBmMUH9/v+//8Ad/+9urf/7D7xubmtbeuxoSAO9jb40mIx6RnHncxjGoHgASYaLBKj7Pxox3hk2stae7Z/eefe/+622zyfjgQw/6KpWMUYbLE7kRbonleTR8TfvSiPFrUGDA9Okzdn++4/1/vX3q+PEJmZmLlywODwuXK+S0O71lxG25RgdoU3Y7nfHj6LfT19t37NjxU6dODer1rc1NcQkJvb29Jnqmy7jt1ls23hLLm80Wlz0PFQTNg6cZUKvTM8anpKfv2rF9766dM+fOW7lyJSxWZql9sXt6h4E07jPDJRWKRGVlZZ9/vrPw0KGI6NiCmQVp6WlFRRfi42Jef/0NkVjk8oiYnXMr174llndv+iqm4fqI8DDoJbzwDwh85ofPQq4fPXLkZ889l5Wds2jxgoT4eLlcbqfhFTtrFURklo11COI6RyWYafgDW2UyGvnOPlogChYndzn4HGfMm7YEsghJzILD6sLZfBk2F4NpTme7Fz49WyAy0Wgg2RhGk5mdiBDO5XKkEkl3d8++fQc+3vAhqG/1ffcXzJiuUgXhCjXVNRs+3JCfn49VsH6FnC/TTGOE7S6lUqmvf0BtTfX47JwH719nsVry83MbG5sO7j/w1t/fgoqaM29+RkZGbGw0Fka7frNYBofL8tzsditjJWJmkWXjzcHBQcZfJKZLJR2fAnuTcZ/raE9Ik+KcxqCjWQ6ZrkBbshmMbEu4Vto/En8+d65o+7ZtFrMpLj6hYObM6urLe3bt1usNU6ZNW758GYxNqHIxOUDr+eijDapA1bp1a8WwBZ0hHhb0u10IxcMHBQbOW7Bgw/vvmWjYUU9+isaPz5g8aeKZs0Vbt257+Te/DlQFF8yaPX/B/IT4ONZLiMYaLLQBDjmPtFtIs3bgx8w1M2vX4dVR3LGMLZoEyHqwcWkU3exkQwuLkDgSBe0W2jSXtPU30wY7QIGANXXj8Kuraz9cv76+rnbZilVlJcXbtm4JCQ1bvGTJsmVLoHZYniF+dnZ1/elP/wv0/+znz0NPsPQOtp1fcObhAYRiNdA/969b21hf39zSXN/QqFR6m83ktJ2r9Jk8KScjI/2b33zy5IkThYWFr/z1r14Kr+jo6JDQkMCgILCVTCaHeGINktmMEBYSZCmSzOKDkKFHuFzaSuxqRgRjfB41POyOfsmksyHbLXaGiP+bjNbevn6D0dDf19fa2lpVUdlQX+fjowRjffvppw8cOKgKDl67ZjU7oQPaIVrU6oF/vPXPlsaGHzz7LB6SSRLXkm8aBv1KCCWZaZCe/n5Lly17/r9++uGHH86ZMyciItzby8tkIj39garwsLB77129/J7l/f39ly4WV1ZdrqyqOnzkSEfbFRCRVCYDQv0DA2HlhYSGRkVHx8bEwPwS0sC7RqMVOnr8WalLTVJRGIOD5GCiUUOCJMEa6fkSMKge0LRduQKjR28Y7Abf9vTAWNbpBvG16Li43Ny8WXPm1NTUlpWXzZ83NzU15dNPP509a0ZoaChkCCga8vRfb/9bo9X94f/9EQux0KFEzG2/Gni9NRgJQlnkVavTxcXGyBVeO7ZsLispmTh58sSJEyMjI0hShkKBTyh9lRI+PyQkJDIiYvnypSCfrq5u9cAAnrMPhHPlysULFyAoa2trtny6aVJe/g9/+AOI1IqKqq1bt7a0tHCoBS5grfrpcSglQ+vAwAB0BWgNy+7r6YFzI5FKsEk6nRZv+mGfAwKxQzk5OXi22NjYiTlZ9DKC+Li4urraI0ePRkVGmoiQJa4R5P57777XBYx2dwcEBAYHBzsk9bWB5y84RPIAQtmmyaRSk0IxvWDmpo832Gij6c93fO6j9MG2JyQkRkdHDg7qFV4KIT22BI+DIX0JKInLTBuWzZk1k2Vibtmy9dDBg5WVVdBOO3fu7OvtBcmTc0qb1WwyDw7CxdWbLUQ/KH2UtGUwUCcl53RCIYSPQg6hosDewLSA4whlIqI9VlngmuVm4VVoaHBgYFBDfT0Efc7EiTs/3wmpWllZGR4RsWbtmiOHjxjIcBETvs519pi5SkO3HK4cYdECax6qVPo8+OD9xRcvYj1PPfVkY2Mj1BHLzGHdfqfk53t7e4PAgETg0sfHm3YZJknA9PRYjmUfOHgYX4Su+NEzzyj9fGFC/e73v585s4DdiDYqt7mIhSSBUcF63emIhWlzR1yF6C6Ls6ueKxu7uaW1q6sTDP7++x/s3Lo1d9o0Ly/v+x58ePGi+R9v/PTQ/v0v//EP3t5eHJo/P+Lm6yM0m2hAgQAkztTp0z7b9AlgRsEMoBVPf/bs2bY2ItHefPNNKekebo+JiY2Pj2NJZ2CroKBAMjoK0kEirq2rh8G0YPHSzMwJwOy2zZ8JRWKancp1HNI5D3dYVgyHOBfsXMNxdkLdHvJIYH+aWEk6rUK81Nc3sMSMhobGs2fONDc2JiYn46ODOt0L//M/U6dOkctlvT19H3208f1331m+cmV6WiqIFJT/BQnKtwuhHGf+ExY7a9bM48eOffjeu6WQpJMmZWVl4x0865UrbTU1NRIJOXw+V1T0ySebgBiIVx+oW6WSef0wtjo6Omqrq339/ApmPHOlrQ3U3d3dfaWtw2Ix01vwnGrBRudV8VyNfriOiBQHcrmkpBQylDQhJXlTpCNxX39/F82BgMwJC4+A3IAmXLHyngP7D6alpS5aOL++oWn//gN7du+uKC1JSc+YPXs2cUbonn1xKoPnEepoYuo8DIiLjX3o4UcKC49CzxQePVpRUREZFQ0JOGcOychlCgVrgAGAz6vV6oOHDtdcrmKNbemMV2tXZ4eQClaIBRgrsBn379/vEFt0ZTxKpexonvK1jf5D5AHVLbCGDWbqCDAjFywPt/jhhx728fEiXZ+53A83bAgNCcnJyvzs0827du6Cxu/q7rp04YLSx2fG7DmLFi0ODw+j2XDkCpavMMBihDKUkYnVOfRtyeKFWZnjDx05Unj0GEw/vA9D71//fhf4AiOHhoaAmMaNS/RV+oJ44mKj4aKYafMr7I26X/2XP/+5tLQUSPGlDdrr6+uDQ0NtNIuahauZz+M6T+fTgXZgbSZMg4KC8vPzYLQxX5ZPE7O8vBQsVqTX648dP9nU2JiSnNzT2wfqg0JvaWnWaTQBQUHf/f7301KSITHBUmxpLkIZZYTyOE7dxygCVuSCefNUqmAI0OJLl8LCwgd1WjA3dNSe3Z2wfCZkZoHZ6dG8OSoqauaMaTRsbpPLpOB3sOmJEyeXLF6UlZMDuZGdlUlzxhkG7YwTGWaZRKWDA2UspwxAE4Qc3iHMz+KSspLSUrZheLYL54u6OjuLi4urLlfXVF9eee+9b7z2t7wpU/Py8uLjYvFU7rmJXwWbI0fo9VehXiNMwHlzZoWHhZaXFO/cvi0tIyMwIRBmCng5IjSssqJcqyXTFGVSWWVF5cmTp1gBGXDa1Nz82JNPtbe1t15pA6H19fV3dnVSL57kkLrOcxyJENQrBV9qNDo4C0XnL+AKQoGQBuEFcIK5NOe4p7cHAkKr1QQHh4xLTmmoqz166GAEhFFMtNFgGOjrW7Vq5aScbPr4jvMIz6DCI1dhZVIsUBQTHTVl2jSIJ/yqClJB2vZ2d8Pp7OhoV/f3Q1aOG5cskUorystYbEkuk8NUioqKBEa6urpgxu7es0c/qKO0bCFJuSwbn+sceQpPkY44xGsfbx9VSAhIHriDswBrwWQieRjp6Rm5uZPr6ur37d1Dw0tcP/+AR7/xWM7EnN7ePhgkPr6+1dXV4zPS6bw0kiDlqTIrj1EoTf4jIq25ufXiBTINCKalr59/bFwc+Bfrh5cJJwc4Kr50EfQCG1wsgbdjNhj0bS0tr/3tbympaZlZmREREbDZ1f19MA9Ad3bqLwH1ZGYcl2VtcGwk4ivW6weBF6ga/BUOKCyK1pYWeE2QHqXFxZPz8mNiY0ViMRQ9Pvyzn/8Mu75x4ydnTp9etHgJKHX/nn2zZ83E12nAxSNooKjwyFWY3oWNiLVt274dpn5sQoKXtw/8zvr6uuqqqnHJ4+AORhHHVELijOSwhBBGc3Pz2VOngkDIZvO+3TvT09OgHGA2HN6/P3FcslAkBI6aGupBmyCxpORkZpxS9oQiFjTU10Gk0KGeNlxu6bKlqampoFOaDMzbt3ffxEmTY6Oj3n3nnePHT1RVVRVfuLBo6dLVq1d0dnYdOXTw0MEja9eudkW5PAIeK+9m8bfC4yf37t2Tmz+ltbUFNAWzf9asglf/9tq//vFWcFgYx2bPzM6ZnDsZnigZXurlFRcbUzBjBpQspOH699/X6nR4DbRGRkevXbcWaKquqb3S0gLSDg0Pn0QHMjgnTuJ25KwNhq1YLGKTw+D5wBCDGQ8Traa6BobRylWr4L8rfX0VCq+lS5dOmTJ11szpMEjjYhWZWdl6o0EwTP3WiMEzl3NEKK3WpqbmK83NSUkkCRZsdejQofqGxseffKKjveOjDR/2dHVu3/zpqRPHSYhaJktLT4+IjNRqdcBId3ePxUwikpCzWCRQAOcVNJ+elpaVOQEe+qB+EIKTDViGAQCfgBxVWm24Y2dnJ75Cwk64rERaD4w21Hd3deH6sEN3794NywGq8qOPPsqYkEm2geZ/syQ6jqfPqz22P9R8I5nwep3u7KmT4zOzpFJpdnb2+PHpsAfjYqJhh8JlOnni1JkzZwYG+kGJAQGB1ZerLVYLyzSH2jl35vTaNffCY+ns6Pj4o485RF/rIQcNej28K4hUdpxKY6kCOPmwxo4cOtTX0xMUHBwTF08qOeyc9PT0goLpx4+dgF3R0NgEtbNrxw54cS3NzfesWMEO2fkjHeh1U/CYDKXt9TnQmfD/OtvbGhrqHnr4odiYaFYEBlKCPIXoXHffmvvuW1tTV7dl85b+/v777lsXER7a3dMHWjl+7Pi+ffuAaBg9WDP2gxb/Q5spvBUKi9V29OCB7p5um8UiEktsVhJ+joqPz586DXsZCjM4NAQ3amlpPXv2NBRUS3NT4aGD+OuCBfNfq60RCUULFy1OS0txtQK4TeAZhDL/hCVussoBdV8/DGYLndXNpcOgYdbg/7AgwZ7xsbEr7rnn7bff/t1LL0GBRMfEggHLy0qpWUqIMCQsDC6Wl8JLLBFpNBrwfmdXT3BIcHRUFIubsMxC2FhJSQmEhfn84uKSvXv2Xq4oB9n2+6tB5sGhYRs3fPjMD36YlpZ+cO+eadOnBfj7Q0xLxBKPrHpI8BjLs0oclxaGhAODwwCiR5hcFs3l0LgfAFiOiAz/+S9+duLk6V07d4JUJTTGQ05IggJgP544cuRk4VF4n/hmOPyq6BgQ4MqVKyEKwQ9W57EduyY5erJa01JTyPypwUFQ7slTp8HgMFEvnjsL7sYFjCYjO2KRjChN6NbBMwhl/i8Em7PJJrEWBfS4wpWc4579wCVnnAaFQr508SKg8M033gCOujo6Hnv8MRCgXm9MnzBB4e1dVV4+dfr0/Lz88IjwgAA/sC1U03W35tKaJUrXtqjISIhIo9EEN2HPnr27tm/j0UNTiGkachTwaFrDbe1Ffie74qjVao1Gm5iYoFT6Njc3aTUDpImJzc5qTEGz33j8cdjeMIzoAZzFaDJxudf7iK5pH6Q4wqA3mkgs2dtLofTxAQZt9Ph+NBd1JxEKp1BL45WwsSZkZh3u6zPoB339fGF7lpcWy2TyaVOn+vn59vT20pNRAZ0Qff1FXDERVpQIvItFxK9nhQp8Oip9NBd1JxHKhnixs/WAwEDgd+fO3e0dnf1q9YTsHHbGS6IEfIGEZCORGhnSY3YogqMCh6yFnYLQQ2kbc/+to5sKeCcRymJIsLSgvpxlOLZjhYUQppk5ObRK3ZFdBCuVBZOIQLgWo1yuo3kDaxHBypbwFp8e39sdaXWjBx5DqDMv1+76/Ys/7zpZpCkFJOUGykitHvD29jKZTexQjnatsFIcWTmOKNv1I5IcCdrOSYYsYMriWDZaXexyLq9/wtuTLe0xO5TF1my0NvrWs0Ptzu4vBBECfmdHu14/CLudFQmDxuBrwhIajtM5zu+6ayrb1fwy0gCFmnHsXjYnUsl7+MkSe9zP3786eMyXZ/FQIGXELIaLxMUnwHTt6uqih0WeMW5oJwm2wcR4cPVNp6lQfI8nnnvM9eQ6555xRrrbtL7TLJH6hoVH4AJGkkfmiaW610g4axHZ9sPhsDpPVjxwIwqeQSijJopTu1zhBZ99ZNeprb4MXRQeEQHRB1XkkWdjDjHHefrNOo+YyBhWK1/I0ntGTgQ3gmcQaqbhBubOR0RH6zQDIyAtMqxYR07P4bx7eXl5aiCQo+DD7pDXPNJXxrJ585ZBrS57IWmS6NlJY55BqJA25MILs8kEHTKoG5TRnijk+JceNzGHj9nn1DS0O+sweDa3MzihUJSYmNTZ2YFrsEx4R5Y7j7qYbkd1DLjO6jbOVR/UYQUwiiObNKg3m02uzGlcrrq65u+vv7Z8xcq4uDgOpQOPIIGBJ+OhWFh2dtb5oqKmpkatRkNtIb5eb5DJpBzn4DmSzczjsu5YeAEG5/METrzYJVKpTqfr7+sLDFKZnM0+XJam44WzGQNDkE43KCUJ0BxahEAcJJZ2zvxUXHbrls3dXV20awf5PPD73rvvevv6Lr9nuZimQRPLzHNi1JNHIFh/WmpyzsSc4ksXhSLhmXPnpuTnhYeHagY0VpudHd+zIB9pncFzUBBJzKMHnKybRfXlyz3dXRGRUeQs09luwIFSu6NDl41z1ZCAVSAgXEz8Ah7f0aqBpOLTtldzFi1OS00rPHJkQN2PZ+zr63/7X/8uKy195BuPxURHsU96UCNxPGvYsxyrKVPyK8rLP/tk44njx5ubmhISEyfmZHt7eYEQQEom6k1S3heC91mvPKYZAKnp6feuuXf9B+t7enpYQYKL5R3mvI3D2hI5+zEQFqdFKiQOT9LyBaQQDTxhMpr8AwKjoqIHBgZCwsICggJPnjxZUlJy+MD+b3776eXLltCxmFc7PHkKD56kUJpYzIuNiX7mme8FqoJLS4oP7t/X368GPZaXlixbvhx/gi/k4+Pt7+9rNBiFIhn+ZKedOkG8gSoVjRTzw8LDB8kB0TWaly2bdf/huLUPoP0zaC8Hq00gFEpJcihhZIWXV/7UaSqV6vSpkzKZDLYtGL+hpiY0Iry5pcVkIvWpjiYTUPfDtHIZAXgMoSzqw6QblM6l80WXLl7AMzY11gPRjfV1r/z1r6T2TyqdPXdeWGiIBezP548blyQRi/UGw6TEhPi42Ddee+3FF16YNWde/pQpOz//nAlK0i6Ex+iICEqHzuFRVNLOXyJa66qQy/rV6vPnL2i1WhgJ4JKzZ06BG+RyBeOeQZ0WJgS+emD/voULF6QkJzNUjvYo31sEu3OsJH729vZVlJeFRUT6BwScOXG8t6cXK7EZjUqlEgbWO2//Q93X561UTsrNr66pxYLqampAXGFh4ZCbXR0dIOGcrMxDBw8yqpHLZXxSUWpk1cIkqYJ27G290rZjxw6RSAIsM52mHxxUU4D/WlZ8KSY+EXvZ3nalt6dHJpfjrzFxcbgIzDISFeBx7Vabu37zCHjMU+LQKlQrE4s2m9LXb8q06R3tbeOzcyrLSo16fUpGho+PkkNb6sE3Bxb6+voO7d8rlkjwba/WVphc41LTcvOn9qsH/vbq6xfPn8fKa2pr1f1qUoBktohpYSRNw+NCaOKvkNHwBUgWyaCOTyvjEpOTcZfWlhZsAFBZUVqi7u+jrpEQBnJcQkJ2ds6JEydYGTeHGicWqyeL/jx3SEeb7bIkDhOF5ORxUVGR+/bujY6NhYisKiurKCmRyuWgRIFI2NbSEhQcMjE3D1+/cPYsVEdUTIy2vd1oNPj7+9e2NBtNpMKju6sbzNvd2QE3H1RcVVGO7YPcgAhW+vpm5UycODm3s6ODMQdu3d7ednj/XlbBBz4w0Zzm4JDQgKCgkNDQRYsWhYWGFhYeNRiNTBNanFmSngJPup4cJ+8ofZVYQNuV1oKCgsiIiOKSEugi0Gxx0TmQYXVVJZEMhHOtV1pbAoJUQrHockV5b3dXSnpGe3v7uTNn+vt6LSaTTqOpLCtLSk7Oys4W01O8lLQ0lljL+v35+PgcKzxae/myQCTq7+n2CwxqbWrkUfXIpTXG2IOY+IQglWrxkqXZWZlRkRGFx44HBAT6+nhzHUVmNpFAeNdpeaaCrc46gaiIiEcefXTb1q3p6enh4eGQiVLoolkz9+/b19vbU1Za1trUJJXLYDDBuKmvvgxWxeuujs5iywWdTmuhs6gVCuJ99nR1nT9zury0FPjlOoq+qILikBQ8KzlqIt3wWMDOoNez3vC+fv5TZswgpVABATMKZoQEB8vlcphuEO779u1PS0uNjo5mWtRjWXdO8GTEntmhZmJUC/PzJldVVeHp8/LyExPjfZVKLOmJJx5XKOQnTp1ubWkV0MqXmpqawsOHNQMD8A551Iz39w+AUNOo1ZoBtcEgYimSZsrCrhwFfNHLRymRiowGg8RHiQ0QSyUg2ukFMzPGZ8D78vPzzc2dDO2PbyqoToPqr29o2H/gELZ2QuYE2EwszkR7ATNyv8vMJtcDsfJdP1/f1atWbtm8dcuWLbFxcUBoTk5mfFx8d09v7qSJwin50BKQkga9Yd7cOQajiQbZiFVpJWfx3HNnz506dQLuoiMqzLE748Yci9U8Y+bsiTk5HNqsEtoJ9hNkIrYqIz0V+GKBAuYU6A1GbE1nV+eevfsLjxwel5zyyKMPx8VEc5zp17dexHmLcLvOlKBkIT3vu29dWUXF2TNntny26fixQlVwcHJyMnABd9Pb21ssFnt7e2VlTmB127pBPS3iJDMJ0lJTlixZxCxNjluDMJgHUPekBaPSB7eQy2RApYz2NmXES0/8de0dHaDo0rLy06dP01ahfL1BP2Xq1GVLl4DZb9OSGdwuhJIOEDZbYKD/LNV0GJUzZ87cs2fvzm1bT504DosdFk/OxElz585hwzaAXBAaLHszBSGptxF5eZH6RkeA3dkYj0M75rH0BTltaAl3trm5RT2gIbU0pNzLeujQ4Qvni0RiMbyJgf7+gjnzVqxcMW1KHosHOgrrbhvcLoTaaSdF5okDNRNzslKSk+bPnwsebG1ugUvaUF/38ccfw95urK+H3QOpN3POXF8fH9LGlmTAEsKkoo3nvB41dc0WeOUyqayhvh54B8tjb06dONHc3BwYFBQdEwuyhR7z8/ObNn26Klil9FFCs8MOs1JwdQi8Tavm3D6EusKRDBFkSolAmJOdRfKfcifNmlUwoNGQ6B6PX1ZRfuH8BWAKKnjj+vXesC6zsmEGqfv7z50+pdVqOCSI6UAoNujxb34rKSmpr19dVl4GdyglLT0pOQWmVXJKSnpaqpAoO4FIIlZ6E8OIdfTmOGWlmTaE8PhJpzvcLoSSUAUZKmClkTShq3RSRC3W4GCIUxUzXMIjwhYvXIBPdnR0Fp0+FRUb+/gTj5HGkhbLyZOnNBqtnbVwpGVeCoViSn4uNN7cObM+3rjp7MkTE3MmPvnkY6z1MCsDdWKNtHN17SiXduAUfMl+FyOA24VQRhGOfvXDAHMHBM5iJ5fHQhsKkCD0sqWLmS5m5+euiQUswc9xbEl9M9zFdcju7BLi0ONXzY/bM4fgOriLRqiR7hZmk4AqHBhSYrGIxqGJg2ikx/QSsYj21hDRIBNJbr7ufI3rbMF+B1dxFyFUQIGdqel0g8CdWMwKkmkrHrsN8heyw5HNzeWkpqbGJSbxnNW1LAR1Z7HJuasQqtXpYDBCazc2NkVHR8GJpPmINuaYs4kzpCeRySwmRSRWH2+fgMDA0tKSvj61v7/v3YBNzl2F0K7Ozs6O9vq6WqAsMysraVxieFgYbHhvhRcRlFYb1M6gTqcHq3fqjxw9fuL4sdLiSxKRSKPVAKGu0ySPV8p8KbgrEMoEH21Jxw0Jj2hra63+qFIilngrfRQKLzqSREyjIVbSlohIWCOwT1x4sYQpH2c12G2aKPQl4I4hlCpru6u8hUYoSJZZSmpqcHBIU1NTR0c76SPQ13eltZWd4ENlSWVyHq3YDg4JSUhMOn/urIkcRDvyVpg3cadWxOBOUqi7xGPhYZitoaGha9bcq9XqwLz9/X0w4MHmLDKELxgNBqVSCYc1PDxMpVK98EJ7ffVlO/s6HX9DFNf/TZZ3kOTVlCOeYzAC7ZaqVJLZExnpqRxnhgQfBoCzYyuzRvvJ0YhjTgJLCOU65nvdSbiTLO86IGMIYgngAPjjMpmUzTIibYhpfgfH0YPO4ZKb6aQVEKwjsZaNaboLupbeBSnhFBcGgNHIhpRS/A49AIFDHR7WR01AOr1JISnq6urxIQWFO2443QGEMsJkhxkDGk3V5eri4tK62pqWpiY9KdvisIYNbLSry6F0SQbHTFgzaTWEj3WTDoB/ggMQqFIljRuXlDQuc8L4sLAQl9dE43Uclns/CgJh9BDKhj5wqEfUrx5obGzYu/dA0dkzzc1NdtoKQwQjSCpraW66cuVKdFQ0MZWcJMxxZp0znUP6YwxoKquqdIM6P39/fz9/cpRkt124cOHY0SOQthGR0XPnzMrJyfH29ob0YN1heTT7ykrDqbcPs6NKoSyp8ezZovfefbezqwu0o1b3j0tOGZ+RkZyaEhAQUFNds2fP3v/3x/+nUgUlp6SER0TCrpfJ5WSIGW3bZraYmxubGhrq8clBvT4pMelHP/ohhEVtbV1jYyPphhEUFBefYNDpPv7o4083fbp67dr5c2ezeD5rNHBby+g4o4lQZnsfOlz4+9+9lDNp0vjwiOqqqmX33DN5Ug5QOTg4CFMpf0p+fn5eTW1dURFMzHOfbvxET2sRyTERDYZCX8XEJySNSy6YPWdKXm50dCQLyk2bOgXkXN/QePrM2R3btqWmpT/2xJMXL1740Xe/89wvX1i3dg1pJHqt6LhNyxw9hAKbpWXlv3j+uSXLl+NXeJkPPfxQYmICiAbWplAoAG8y2ZqTnTklPxciD379oI60EgRpCnh8oVgkp20E5SRFic25trPAHSuMjY2JjggPmz5t6oEDB3bs2B4fH//0D360+dNPp+TnJSTEX802/TrGQ28ECK6WllZIuhPHCrMnTvrpT35CEmyIxrBLJGSCJjEnhTwacheyvquBAQF2f1c1riOkxGSowJkz7cjBo0xNz+s54WGh961bl5/fuH79hv27d4klElb/4DJgb2uIbzSVkk0oEup1Ot/EpOampqKic9ExMT4+PlbSSoDPrE7SupIeo3OcTZc5bi4Ah8ZMXQ27XcY8zaixuMLV6oGBzs6uvXv3Xzx/fv7iJadOnGAnpleTJL6ORyA3AlAGOzwiOuYHP/xhURH00nugssSkpPSMjJCQED9fX18/XyFJFb96aOHe09J1EfbiumEOkKTtHZ11dXWNDQ3ni4raO7siIyOf/s530jPS8eaorZEzmgilDT0FcMwjIyMm5mTdu3r1qdNndmzftu3XLwId8UDtuOTwiIjAwMDgYFVggL+CTPuUkVYr9KSIpYdDs8MG0uv1GjJ0Ua3Vamtqa5saG6sqyzva2oRiCYyoBYsWf3NKXmJCPBsmNcpB0tFDKDk4o13WWP2Hv7/vooXzFsyf09PTC6MH0NrSUl9z+dKFIqghZi1yrnpKV3UJyxK3Oyo/OGQDQkNWrloVGhoWGxsdGhJK+uDZHT3eYGlZPZqteFMYVTvURmsEQaduPbi5AQH+sDrz8iazgcEmExkZQ3MWLGy6J0uJhknOIaNgpVza5xbbI5aIBVSDSSVi53BxGnPCTlhZxhIZXDnKY0lGD6F22uMb2HJvUsHMQ1odwoM9hNesh/otXhAcLaKuPevd7h6rp/3UiaTgXiuIb7cEGFU71EZP2ThupYzsp+uA90sZifgkm1DP412/BTRyQjMbaLkNl8O73cr96q1H4R7/p2AMoR6GMYR6GMYQ6mG4Mwi94wkztw9GF6H/oUh0hzGW9zCMIdTDMIZQD8MYQj0Mo4vQuyAR4XbDnaHQ/1SbiTPG8h6HMYR6GMYQ6mEYQ6iHYQyhHoYxhHoYxhDqYRhDqIdhDKEehjGEehjGEOphGEOoh2EMoR6GMYR6GMYQ6mG4qxHqSt/mOudeuVKUXJlfd1to9a5GKMctrczZxtbqeuduQyWDuxqhrlI4Z4dbVlXH5TobhbM2m3f6Ma+Bux2hHJJLbrGbSWW9c0SsIy/RNSThroK7GqFAmUarLSw8sXfvXq1WMzk3b8GCeSGqIDpdwMZGLN5tcFcjtKa27p//fLvw8OHM7JyQkJBNH390aP++NffdN2/ObJlMShtC3HVi9A4ni7GO9KxYhrQRpHXIHJqC/Mmnn61/970Aleqnzz2Xn5+LP9XV1X+ycdObr71aVlL85JNP+vn5skovPumeQXqOC2gd/eg0vBoO7liymKMBA+2/YqJdgNnYSjBy0fkLb/397329PQ898uiUKfmhoSE8irgJ4zPS09OOHTv+z7f+8c1vfuv+Bx6YPavA19eXlJQ5Bx3fWWxy7gaWt7GJmzwe0Fp1uXrDhx/W19dPmTJl4cKFQCWbI2JiFQh0A6ZPm5aakrJv/4Ed27bv3bP7/gcenJiTrVDIB/UGqUR8x22pO4xQ0KPZZBKLxZ1d3du2bf9o/frouLhfvvDLlORxFtrqliFITCtkHbMH+FyZXPbgA/cVFMx48823fvi97957/wPf/9535HK50WiUSG7jmN5bgTuJUFaZDZP9aOGxTRs3dXd3PfX0t5cvXUKbYIBs+e4jxK7OwLJaWTWyKijwN79+YcaM6R99+OHjjz1x/4MPzJxZ8H8aocCOWj3w73fe2b9nb8GcOf/93H8FqYKE1CQiIyrIuEC+q5syk7kgW6bBSE2NSAQNBn2VmTl+65ZtEKxF54q+98x3AwMC7uCiRrVFBm0naoZCYv1Zq6qq//rKK63NTT/6yY9nz5ppITNRHU0y3QuP3F+7elAz4x4iFdQqk0ofe+zR9IyM//3Ln7/33Wd+/ONnx4/PEJAiUY6rGcyowajWy8O+kUikQKtQKDp4+MgH773v5+f3yquvRkdFkib+I3IiXWJhYk7WS7/73dYtW3//u5fnzJ+3atVKP1/fUav3csHoIRRUCUbt7+sDNiE0X/7t/yxdfs8Tj3+D55iVKnBNOf6ywMyvwcHBiPCw73zn26lpab998cWis0XP//x52Amj3Ftw9G7GWt2KxKL29o533nln1pw54FOmmlkrgZFRkqsFllRK6moNBsOM6VPj33v3ueee37x5y7e/9dQo+/ujWC9PZxrI5YqGhsaujo7vf/8ZMUUxo03SiomY98P2Fx4O3Fte0MbPgitt7bv37O3p6kqIjyNzAv5Ty7uFQgFUktFoiIuNiYqK+smzzy5aunzqlLzIiHCFl5dNrxfTNuqOQKcjrITv2d0DdC6NT1sP2mifHJNeP9jV3dPaeqW5paWyorL6chUEx9Pf+968eXN7evvEo2tIjWp5N4/Ps1qs/v5+v/r1iydPnDx27Njrr70OGQg5IOTzlUqlVCaDkS+RiAW0sSCZTCEQrlq90t/PD1/v6+vftm2bTqcbGNAMqNVanQ5OgdFkFggFpM5ZKAzw9/P29oIMffKJJ+LiYrAfctIFyzJqa+SMsh0K85wOMeNg5YsWL9Qb9OfOnX/qySe6urs62jvaOjo1Go3eaKJjEyyshRAJMNNh8QIyvc9YXlGFnZErFOFR0SHBwX5+vtgeH29vX18lnUkn+M1vfguuVwWr7NSjhab6j22RwVhVOzBAZx2S9jWRERFvvvb6smVL8/Mm85yjfVhHC5drNDioB8Ey2ygkJPgPv3/J1STTPWjPLITzFy4e2LP7lddfV8jJtuFNOrH3P1SG0vYVdgkNdjAhGRgYiNc9vb1MLzFwWfVMO7P5kqyJPYMbRxnj82RcqlTS0tIqkUpjYmI4rBkZ165wNi0aNRg9hNJuGDYyUY5DJpzU1jf87dXXIqOj8/NyB/V6GRnbY3MF31yK2xXiY30ZHX0aqFhkwSeQstFkAhXjdWhoqEAoqqurCyZRfTJszmQyQ1CM2ho5o9wig88jHT+hUrZs2bZ/377oqKhfvfirwMAAjvNk2L1K2eVcugxJZq7iBeuMYXd2cRbS2ctQ92mpyUuXLfv7m38PDgmOioiAIIZbOspdmUe3O6ONtGM8crSwpbnl57/4eWxMjFgitpjNUD6sjws+A3Lj0CC8i1VdQpPRKZOzrnFtdEYVMQnsZOaF6NFHHz558rRMItuydXtjY9O6dWsEoxtyHj2EsmClTCZvamy6XFV5+vRZuVwWFhoG3qSzeIXs3I31YeXQYArHgc2rvP//2/sO6LjKa90zvWpmNJpRL5Yl2ZYLYLl32dgGDJgSrukkNwmwkgAhZK278srNS+Pe9ULIu4CBSyAB1gsEVijJfQYXsLEDNu69F0mWXCRZZXrTlPf9/545HsuyPZKPZwycHTMZzZxz5vzf2f9u//73FnFMq6tD0SlWvtHn80MaqNSqZ3737OFDB25ZfFuh0/G1VUqALBQM4vXBB+/ft3f/ypUrP1m1Aop+0pSpNbW11VWV+fn5hBRXTtR2NU71aUkJEabpkoHahHR1dbe2th09enT3rp1tx1vzrNZx48aBVWuGD2da/utqh0JFwGiP9PXpdbrbb4esu3n/gYMffPC3N17/U2d7e3FpWVl5xfCaGkBcVFRkt9uYna/Xw7TE/3B6CBweDoGXvV6fy+Xq6mauUfvp0/v37e3uOuPu6akbPXratBm33X7HpEkToOIEDjcEwtfWU+JNyyOsWps2uaAGX/u//7d/6e195Hhr2+nTp4+3tHR0tH+5/gufzwd9wpiUrTUpxHQRVpoxHlPxTnV4Klar1ZZvW3L3kpLSUhj55WWlRqOROsmKpYHBoBEulLM3zGz+GGsSz6BUUClPMpKg5fEvkbiOz04qC8yscSrVhjPgXbLGn8yoUsNOoPwRPBU1a2ejE+WAGPpUp7rSC7ya49fWDhXtStEwSo9+8vpiUMhqA5+t6QSYopwUrFm6ksrcUT7e2bqioqBN+1NI9bO4ksPqT7lfRr4IERZQLAcPHgag4Uh4ZF0tZKsiRbm+wQHoqgY0RsG6eBwqiGLywWDIamXdFHN9axekqxpQFTehlDwNgglDJcnK5Lcyhw6aFMlGqSQEE2Ip5fTClVkWkZekqxpQHtNk3pEiZTYp0vQYRe+vdKH/wdJVDehXkWRAJSYZUIlJBlRi+moAShlKV5tCH5CuakD7uUNfATivckC/iiQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMMqASkwyoxCQDKjHJgEpMWW2UKr5J746Yhd9K/9EBK2OL9yN+O+Tbu4KA9rsn1k1Swbp7CqlBXiFMxVZLIppKpSIai6WgZV2r+t0kb9kUo+5iwrmNngZL2eBQamhGHXzDobCStz3MWg11lUrlDwTUqZ6ginNbB53Lv8kWg6Fw2DDUTnZXENBEGidSHzP25BUC7zcXz1pTFI/H8+c/v/3hh38zGIxms4k1vDboNWqNTq81Gox6g16r1dpstmHDqix5ebg3/Km9jFagVwpQ3vGMtzVLdZMCuH2sZaKemp1mDVPwpsNRYDQYMDmCAUaRSCTKW61S87tYPNbb01NcXPytu+5qnDML36rVQ4flSgFKrfjwBiCe7uzs6Dizbt0/Dh48QL18sjnldTrdzJkz6uvrIXioyyBrGnSu+MYcf/75pU//5tdtJ7675K47Lke4DwXQs03I+TvevjjBGyEoAJ/b43G5XKdOnWxrbTty5GhnZ2cwFPJ7vfn5tmgsrtFqIUNxGHEBrnPx7nKpxsjUTUkQzn0MokpJV990Td5wNtnCMh6LY+IbDAb8rpB8nOw8sYMtjn/iiceWL1/x5zff6O468+2HHrTZrNSsiXqHp+uxi9MQORS/RKJQo9Fgjpzp6mltbTtwYP/hQ4ePNzd1nTnjLC622wvKysrmzm0sr6iw5FksVsuGDV++8vLL4BSxITfdMTQs5NaFDBqBWlcqki0QxcPEnsnpzwPvIxGgloAkVPA2i+xxKRVAM3WkQnxIAhdNgF7DadGiRRUVFX/642tKpeoHP3hEcbZ3xiAm01AApY6Qcd4d8h+fr1/20UfHDh8Oh8NWq7WqunrewoXDhg2rKC/TccKw+yLsf1remzMSCbNWfcGgXq+Psia7TMZqNOqLGqesvXyy5xdvHA9+ISlMEDMxgjf8QBUj1vzT5/NpNdqent44b4pOj59hy2yjZHM24mK1WoNvwbw6nXb2rJmhUPClF5Y2NIyfOnUyToOCGpQEGAqgnCv7cGd/+/v/w/Oc0zh33qOP2gsKCuz5RqORGIf3N46HQiGBI4EJDsQhyIqLS15cuvTxxx8vKyslDk2BAq5JnN/UlPpzA0AGSR9rJN3vAI4R+0XqCMjA5W+gx1taWv7juefMZnN5eamoCVN2B0OJOuBAbOETo9EQCYddbndZWTkG+OYbr9fXj7Tn5wu87XXm3VaHAii/LczTREtz86j60f/8z9/BQDCNwBpMdUajuHs82Biby1HODkmOKC4q/M2/Pf30r3/z5E9+8vgTP54xfapGrRb7yJ8/5UmKqVTq6uph9KNmk4nMb5FrMGOpvzweCb6i6+Csvy9f8dILz5dWVD7xxOOFhYV+fxC3R5Md4oXkjJBSjzCnwKEnTp46dPjIus/WuNyuWFOUiw6B7i1zcIaolDB/PR6v2+3etWNHU1Pz8OHVGG2MeyM0VCgiYgPOPgk+SEU4EoHF9y8/+9nHH3/80tIXPvzgg5kzZ15zzViYLHlm84DGSoJP9/KyUtbrmA8er/RD9FsKQZz78Z5e1+n2jn179679bG376dOLblm8+LbFYD0IGf7IGeJw1ehcvMcnLrens6N9/74Dx5qaTp446erprhkxYmT9aFwXgihd12U48YeklPjcEdhPan1ez2dr11ZWVrAuz9EEF0lqTNKUxsC/JMoqrh9wIqzCe+65e/bs2du2bVu9es0br/+pqLBofEMD5G9VZWVxcZHNaoEQVCmTbY2VKXtWSCmipFSBEI9EenpcZ7q7mpta9u/bAyjdLk9xael11137ve9/v6ioiCYNiW+B2XBRt8vd63Z3tHc0NR07dvQIQFSqlLA9iotKrh1/XUlJqc/rXbVy+dx515uMpih/igo+6zM0TocCqIpzCiZ1wOepHztu/969hw4dHjNmtMlkgtDEVCIjVPTq2DlcA+BDcplxQFVV5ciRI8DjLceP7961Z+fOncv+6+/4Ft4MpLHD6bRYLOa8PIPeADhoMKwRLe9wDlcSZpDH7Q4GA01HjuAVsrt25KjJ02aMGjWqrnY43IdwJOTzeXE/vb2u9o5OWHKd7e2n2093tLd3dXZg5tjsdkDfMGkyHCST2YzH5vV6t2za1Hq8BQO54YaFcKgwpdSij5cZDXHKgyC5J02Z+sp/vlxUXPLOW28PqxkOjjBxgnLHLQJ3PHkIuGTXbTaDlFzGKWnewWkBEGPxKOpH3Xnn7eEw2K27q6vb43Z5fX63y+V19fZGu8irwc9SO3Qwrlar0+l14GVc+7rxDbgTvU6HSe33+3fv3LH600/AZV6Pp49rduqLjpvBU4HxNmbsOKNpislkxnNiFkhfH3700MEDEBG4TmVV5cOPPjJ58qSy0tIY02xqYu0rCyj9ANht7rzGd955x5afj/EdPXp029atAb8fszUSjgALBeu0jbEDVGbMMwNArQZfY2BsRvNPMAagzzAH6Bz5BJ8B+MRgMqu1OiYuwZWsR3pfhDGnzx/w+X3tsIoCPh+ssVAwqNXrVQqlWqulxwm+Bnc7Covww3q9QcPtHiUHVOCeGzDC6UcOH25pOgaT2WyxjBg5csm99zbOnulwONS8czB3VQQYFSmjNVMaIqA0f2FVPPzoo7//7W/nzLt+5KhR9MAxfvAUsQaB0JfynePcCOjjvc1xmN/nwxzvi0bwynyveIyLSnaRGLeQ8Bi4Tc3jQNzABF54GHiERSUlBr0euIPRDEYjZ0ElfzaMp2CikbyOMbs9Ct4PBPzgWa/H6w/4MQPA7OXl5Y3z5tXV1Y0dO2Z49bD0huq8461S5E3R5r2CgNIUwN3Pn9e4d8+eVcuX2x2O0rIyu92eZ7GS4yF6dUJan3d6pXulXrziNfvdcXrEl3QauVVCWvM/LpSjhCAIEhlyEw8DPAzpCSsEU59NBZOJeWpWGyRsTe3w8rLyAkcBnEs8HrLbyHggH4E0IS4ragLingyRGXpwJIWp5rEf/XD69OmbN2/Zsmnjlo1fqrg1WFhUDEGHSY0pCLcPjKTXaZkM5ZOdHjv+L5aKOYG5IFLJJaUW6OwlkQiHYX4p8SdYjAUBIhHYP+CyOPskABBhjQM7n8fNfA14EBo1frO0vPzIoUOLFi+uqakdXT8SWi7fZoP9JD7Xft6q+JBEJkh/nIOKig0RUNEMBDh6vQ4m+swZ03y+7/a63J2dMGO6oE9DwRBUQ2+PC/oY/lw0FidHnEx0QNnddSY/3w7JCVCAeIx5BCpx5uE/QIVvIZfxz1lYBAECUepxe8Y3TMiz5OE5QRdBYkKC55mZ6ATHQQKYzCaf1/fMb59ZOP/6KVMmcwdXSNoJkMhC0o0d2sAvSZc15YU0EQPmysvLA3fACMd7sr1j5IGSvZOyxkm8Avpnf/f7OY1z6upqBeaNgHMppqfgl0yqEXy+bNmy7du2TZ0+A580HT3a2dnxve9915Zvo9+FwKVzBY4XTU9oRe7Wqsju4SscUbrmhZaVpKKhAJoecEvKRO6KshmnTt49CSDNuetlQtr80jINHnU6nVAOXH319fPw6EiIAnAuWBRCGfDp9Hood7WW+Q6JZCgEQ0jQ8xP4A8ZHJpMRsiCeiFFoI32pjhA/fxZLhbIEAWamEzkW8bNyQCWqxfMnV5JHFAKxK6AhVUDjFNd4hOTaWRSzHoKYzsWsZxfHxOUxIHEqiHxNh0G0UpS2n2YjGjBocP5NDg2NoQeYxYdMt8ijjgrxqwFxFE8XzmVzDB4mKGxN0kjimMGV3NiKQn1B8+BPfAwrIuWJJ7jBf1b+kCbD1Vh0lUsDfAgrDadHOWOqLxzmSAZeFWfvMP22Lxxa7E+XO+XTf3XAry54ER6I9Hh9FKKmSBpEIawgihiJFjWhRnYYvoKiE7jJBWnAOTF9TVjgj5U9DwgHCu+r+NPVpHniA94hLToQm/djFyaUIyyem8m4cpk5wpbLuQom4uNkWLAAKJOMzBi0WizcX1URTLTip+YihQuKgQ2aVPQkUycnFR5l1hrO5VMhKXNSEb+M0BRyCCjFLkNwaYSzco1H41WknSi0Go1FW5qbYW9ikBTh7+nuPnT48MyZ03t6esWlwHRKRlFh5PKIZ+bSkAtxlZASHeKlKMKb4UVyx6HchgUzUuZBSrAKGrUmFIbvHoEdrtMa3377nT27d9XWjaBpCE5xu3r/+u67zkJnbc1wOJMDRtUYRzMgYhneC9kYFFQl+UlhbHzOvJLBLNPnDFCuxJjnI6QtZbIxMINRcDodXo/vrx+8/+5f3jYYTeTg4xWsWlRa5vX5lj7/wk+eeqq0tBiqrN+Vk4FniMKMpzyeCq4fDIVY7AaaMBrFQ823WQVybRMJTcYr9bmb8gq2NkehaO6LKokHMd3ggO/fv//TT1Y3HTt65z/d3QVTvrODOBGjxbG3LL7tv/724WuvvvbAgw9UVlYIqbBAupfBA/sM60wUNA5YvWbtR8uW4fHgVDy2u5YsWXD9XA2PPAkp2yOTceVQhiotViuwa29v5ygkfD5fR2fngX37Dh065Ha7hw0btujWxXW1Ncs/Xs51AxsVOBoHOxyOB7797dWffvrvTz99x7fumjNnVoHd7vF6FcnleIFCcLGMpzzo9KlTa1d/SpYWfg3e7Y0L54u3mvl1cgYoOS3LP/poz57d8OX5EmkQI7EXFNTU1s2cPbuqskqj1YB52GRXpJZDlGz52u/3O5yOhTfcuGvnjj/+4T83bdo4Y8aMMWNGW61Wco2OH28Ns2teZGn6HCIFiP/isUE8gwEpZ4Bi8tbU1jgLC+c0NiqYXcJW8KEBDEYjNA/TVzyYSpkKSrZgdTbGoYcDGgjCDp02fXp19fDdu3Z+vOyj5R99zPxQjTrOl6TbjrfkWfIyXAE+az3T4vLljOtyTr4cwgiMBgN8oxF1I6J8eY9SDcCMnF9iZPpAc4FPeUg6yoFWRSMReE0GowEjj/ZFwdE33Xwzvm1v7/B5vSq1CnaYSq1e99mavDxLhivAFLpLOqZC/4SfQVEulZLTWRgJBru7u815eWq1ijua8WgCniIZg3EV2ecxFqsiT4nBqtexML1WxzOdmHMF48lg0JeWloKngSaeSueZrq4znbQOjFMuCWsiFT5JcI/tcsaVS0/JaDIBqmAwaLfbQ+EQDBY+lLMhFRZ+TrCFOZU6CQ3F1eN8oYkiImBnzH2eocTCMcxnj/R1dXWBv202m3ABw16MPwmpCGTySEoQ+ypyKAhspWCRoTDhmEg5zjSadCBozAOGr9JX6sUjA36/XgdW1pEtdck7SQa0xdD9ZQwql4Dm5eXpDUZYS0IqFUeSQDomrdvtKnA4oeGymSpNlFtAzXaHw+XqFTiUma8sXoQUXPjC3y8uKdHpdbFvFKAGvb6wsNDtcvFhKwa5AH4B4nYr/ILRY0ZfTqr8kCmXgMJqtFptzd3HmIZRDCLD7eIE9RQIBGAzDbjUcaUpl4DCVCosKtq+dUuMrWlkREwFx3j+gYq9GXAhCBza1dlRXl6euLAkGUJEPEPKJaAYKgwmDDsUCkOeSrUWCQcLZhZsW3Hvl7SQXZxyCSgALCoq5HkfIZvVGr1sP5qI55sb7Pn5lEmaTTSF3Lqe8NKdDgcZ51DPg8q8vggFgwGLFWQ5P0kkC5RLDoVyLyx0wM+JhCPk51z+NQEiDFuWx2S1ZnmyE+UyfAcPEoyk0+tDoWAsBo9bPaCSGXAZ/ZwPxfd8bSoQCBqNRr1ej1+4pJaXPIskl1Neo9FAI8Pj9vp8Cr60lDjvGIFC7imHUJmSCSxTQplcJU0/Hvasx+0uKSlVMBmSUKkGTrwRMx4k11o5LkAATI0Go9/n02q16UvKQ6Y4Szv1FhSM5TyckMT7GhTlElAaKiyntrY2nVbLFuwue/AszTEYhPEgXGCr3ZWmnJpNfDIWlxQfOXKYhyHZ1L78aypYpNUppHJGxH2l2aEcA4oBg5ug4iN8PVmCa2KOK5UwHgTmg8bhjH2DprzAk22glPpY3n3sfPZMJo6xWLIYU0/tT+YpCVBCQmpzGDQaGDIYZBvOTCYTZdEA3gFtWzHTRnJbNceAYiT5ADTCVuQ0Gm1/jZxIKJNbFpPjV4jw0RoJU+ICJSULPKjqdrvxqtOy0LJGo76Is3CF0m5zaYdSxizsUKDm8/nz8y+dkMVtHaoHQzYTfchy+cCfkJnwOw16PZwFcdPnN0gpEel0WrVSCc6iQMnFD6YNiol4WjI0cW/SrhQ8HjdMesr4FbJbOoIol4Y9vWGbwzQaH7PtL81HVIkgIfQXfCRq4/GYy+WC98XYMyUHvkFKiRZ8MD8NRmMgEBDrvlyEFBSR41oqLSchuUQKHYfr1NXWshoE5+47yhrl3rAHfzqcju6uM2IRDCElGhkn8igUBKSQYsOz7jmVtYKi58qK1kXBobR6fKHM9H5fiQIhEU+IpROEVI4U/eigLNlcKiUh5dHb7QXHmlswEtpEkn6YQnG23MA5y8gp/gS7si3zyczYWDAQsOXb1OqL1dxILu7z+ggClzl8M77iLMRsa6IKLK9WqWDQDcp/y7FSImYpcDh6u7r4ZpxBL6tRlIQUeigU9Hk8Nlu+Im0n5ICYRiEK+D4oSqOkWEkfT6RnoiO1+4Z9xa0xSpHM5H5yqZRAsD/BBdDvrt7evr7oUOujCXyDrQK2VzTaZzQZ02vfnb80z7aLRSJqgwGuFCxZcLea70Tn+6jDyUxVhVKVdhaOyVAS596wByexVJxQMBwO5eXlDfYKSj73yWWCqQCbyWwyc6Y7u3W3H8W5/dvV07Nzxy6dVosDY9HYsWPHKDZIGU7t7afX/eNzzrZ9eRbLddeOy/B+cmzY08Yh4BiPxWCTD+VCfGJq1Wq20zYUMprNVkueWOhkwNoweAZgyNOnTr+09MXjzU2sRAbfURrmNXxIenz43l9XrVhOJZ0aJk35/bO/zfB2cmyHkrBzOgrsDqfP66VMuWR9LZZnC7WeoOX15F7wJMclc+VYjQdeUiQciYDXTp06WVxSajKb0uf4+WKUhOPIEXULb7zhud89IyafJutw8ktH+D7nPIsVHDp79ix9xsIo956Sgu371OZZrSEuv+jDhOhUXopEexPqOBKOmM15/TYYnD/rk5NDo5k+bdqqcdfs3blDSDldSW3GxQgeqtfjnjmncdLEiZkP56oAVM9zcjxuN01VgYu5DG0VVvYqqZFjXq+3rLw8k01aOD4WjY4dO3rBwoWtzU34aYGK99EqCq7GC54C9HkLFtC+iAwpx4Y9zUe48yUlpZ0d7QmKetDnmQWbKWkUZiPMb4/bVVRcLAbqhQuHlMTie/PnX//ZmjU7t27pdwBb74pEZs6ZO3PGdMVginPmnkPpXp2Fhc3HjvZxGUrl6TKkVCoN2wsTDPgrKsrTwyID2qH0CRn/lRUVjXPn7tu9m2c/M+KJVqzaRIHTueiWm6uqKhWDifXlUsunO38Wi4WVvuGAimZ5JtnZTIaypxKD9gAUhU4n4XiRWgPcm4ziFGBqMOgXLJj/+quvQiMmxBoofFt5/ZixC+bPU15gk/qFKPdLIAqe611TMxx2KN8AxjxI0dzhy/dxKooT42XuorFoPFnZM5aUD9y4iUTCFjhJ+bb0KX9hXx6XBIcKeIrV1cMe/dFjLz73f2C3JXgpMZwG23PRzTfjMVNZIp1Ol+Ggcpo5Eks67wDLnm/TqLVsI4heN6iAG489seKOwVAIw6Z6ihcncVGeDC/8/0033fDpqpXbt2wWUr78NePHT5zQQPc2qEHldK+nuG1WoSgoKFBr1P6A35xnFga1PkG1D5QKv99vZHWwjJn8dLqzj9fyslLYpAf371OrNX6fDw/15ltuhTiGX09Zu5mH/XObcMsevoLvUjCzgja6gD8gCINeSk4WJnB7LIPxXNMlLN7MbWxctXzFvj27IUmmzpw1b+4cdmVFcgWFKrNmctmrQobiHVsH0usgxajuNPs6w01tlFHDttx6HM7CDI2bfque4ETYWwtvumn71i2OwsJbb70132bjdRCSWylUV+d+eW6QCGJSUZxX6yYrD2QwGILBwDkrRWcpIRIdQLVqFanlT+greOIOu71f8JhfPKFUDsD0Insq+CY6g17X2Dhn5YrJUGtTp0xm8QFeJDMxyFpY2QOU4t6k06lCnZJtaWcKhTZ0Qp943B62+ZCX/SUjX6E4x8BP8Mx8rkni4pYijUaNuRkMha02a3oKGFlgqX1PAxOhT/vxy8pK77n3XlZ922IRnY7BLkllMUeFowkDMFmxFzjygkSBcLi17cS27TsPHzpssVnjiXh6lL4fiXidrUjPuQ9nhULB1hPsOsOrh1kseVR/i+ywS94bxZjVKtWdd9zWxwtQDX2YQz5zsEQ7NbknwtYeIDM7Ojs///yLDes3tLa2CnzTNhS9wEt4R2lU5zs5QiomRKzDKr5EiY8gfzdv3LhpwwarzTZhwoSp06aOHTNaazSGwmH9paxIeFl6vZ7XlIxfZgZE9gCl4g0s1BYO4/WL9RvefOPN5qammrq6GTNnmcwmVgO/pbnv4hVT+ATmHCrw3YywZFnZ0Y6OThihEyZOtOXbW48fX7784w/ff3/+DTd+5zsPlZYUX/LeeIUYXh2Y1UEeuKJ+hpRVDqUVRLxf9enqV156GXbSolsXAwh87vcHYELCOAfuelYYVI3D+cb3c0iUA4rkCqVAWU69PT2hUEjL6tzGq4cPH15T09LS8uWG9adPnfzxk0/U1dZe/N54zZEoz3jmpeZisYuUzLrEpYZ22hBIwfe/Y8AnT536y1tv59sLrmtooArYnMs0sJuA1ob1X1RWVvEUHR2mv47PREKKlpHxb+eOHfn2fBZ317AGAF1dXadPnsy321kpXa5eIDGqq6thlm7ZvOnlF1/615//3GazChS1Y+tI58wA4kd1WoV8sRj8ECiLHb94FAjAtbWd7O7qnt3YyJYY06rewX0Gc+3bs+fztZ8FAwGrLb+vL4LX3p7u6bNmU4FR2iXXdOxo5CCrixsJheAdFZWWjr3m2tKyMl7pIUDFiCGRrVbrjFmzP//Hus1btt54wwKygUQ0L6S+FYOMhvSjLHIoVzUAkXXfifaB6cRy9IlUb4CRo+qH19RSwLiPtZOI4Lzdu3Z2d3eD7yj6yypjzJgJsIiFxBKqOIvNei1L4WNKj21aSMAVxVVOtLaK1R8zdyKHRtkDVIwyOJ0O+MtQHeBHMkhTXTqUFGyP8yJBeoMBuMDaH1U/etOX631ery0///ChQxqtNi8vj9Ck06kGAa078XL6VPE5Bkx7enoifGMdACVtc6Wz7rPa5I/i5AUF9vKK8l07tsN+LiwqIlCIrcj4p6KMFIqHSYDDIF43b9oIKbln926oci0rI0iGDluhA2NSFWvhnBw0TUdH+87t23u7uyy8HC5BOeA6qISUVdcTsxjyvtDpvPnW2/73v/1m29bNk6ZMs9lsKZcmiQWpKRo5XmFFTp02vbm52evxTpg4qbaulnCnctYJvpqWEHvWpJaOW5qbd+3c4Xb1jhhVD7NUOOuJfl04VEitUILvFi6cf+LkiffffeeTlSumTZ9RWVUFUABEhJMi2VYmydGQBbDVxzc0iIvJoovdzzVkZYbU6u6urq1bNvd0d3e2n26YPOWpnz5VVVUppEnbKzrGrE55USE4Cuz333evTqN5/733Vq9aWVJaWlpWXlhcZIZ9bzafH9ONp4iwFlJWrajT2A7cUKi1o6OttbW7u6un6wwEx9333X/r4sXXjB2TtTEKWeZQMdwANnQ6Ch5+5Ptjx437v2++efTIEY/Hs2PrFpvd7iwqggY3m/PMZlavXZc08pVU41osW007jVkLgViss7Pz1MkTPV1duEiIp5/U1NY98NCDcxvnZDk5VMiy2cSt7ihtdaE/r5/XOHXK5OUrVn68bFlPT6/L1XNg7x54PnqjgXVR0PGmH3rWKZJ3wGBlspI7FmCQssZhgc7T7eFwSG80xlkfNm3dyJHz5y+45dZFZpOJBHHmxWkloewBSr24qB9PgvvhtNILNvynu+6cN7fx+PHWo8eO7t69BxaVy+WCNxn0B3weD54Bq96qZnETGAKU7h1j23BYrw4gXlZeAaFRN6KuoWHCiBF1RYVOsTg2hTWzNkYh21MeduJ5NWkVrHVqLD8f0z3/2mvH3XnH7VA5Lre7re3E8dY2TOeuM2d8Pi9cIDg/Ait8Z4DBBFHrcDicTlaWtbq6CgY869iiVvHmQ+IG26xuVyDKtmE/4CBFd5AUMQ6EhMW/hvHXDvZX0l3yK63QB76B7P/k15tkQCUmGVCJSQZUYpIBlZhkQCUmGVCJSQZUYpIBlZhkQCWm3ANKXaQVqeZWtCjEI3Vx6rctZr1SoF7cdplItrKinNu4WCWDPmcJUoKCN2iKfiOq4gDHY8eaPR4PawulUoVCoYqKCkeB/T+efxFe/L333K3X6/r6ohqNOp5sXZ6grjHnx1ZYJFBQ0cJJOBzu6Ojs7uk1m43DqqoAaDbRFHIIaCAYXLp06ScrVxQ4HFS/5pEf/PCOO27bsW1rWVlZKHSbwWhgnQNjVC0noeabDym/TBBr45zbVuVYU9Nrf/jj1q2bQyG2hPc/f/6vjXNmC9mNkuQuJVwQwsEgYPr5L35ZVlqiUqkLCuxmk+l3zz5jMBisVovAMzhCPHNeqaQWX3Glpv8uOdrVHuHdgt9+6y8rPlr26I8emzlrRnd3d21NTWoLxDcA0ATfLtcXiQyvHlZXV0tLRl6f/6233rHabA89eJ9Kqdyzd9/atev8fv+UyZPDfZFdO3c/+eTjVotFXG5L8O23eNVqtU0HD61ds6Zx/vz7778XgmJ0fX081edPELJXiTmXHErdPrbv3NV64kQsGh8zph4cuu6zNQUFBd956IH9+w/86he/bDveMmfe9e+8+27z0SPgtYcf/q7ZbE7fEiqGV890dXm9nvLKqheef76zs3Pa9BmLFt2UZ8m7zFYUg6VccqhCyVqo/fsvf+n3s+qM/+N//QIyNBqLUibtBx98eGj/vqV/eHX2rBlul/uRRx7t7e5msz5VEIRgZbpIxVL1Tp48GY/FX3tp6djrxp880fbZ6tV4aFBuWY7a55BDFZTD9NOf/aykpCQUDo0bM4b6Jar5Hq8znZ0l5RWTJ03UarRFRYXDqqt7ursgSGklKsJTnSA0dKlMeLB8KBRcuOiWX/3qF7v27P3hw9/f+OXGe+5eknl1C0koh3Yom68arXbSpIkjeHtksBLbMt/Xl2Cd6fqoLAircmNlGe9kgep1eoBO7daZfZrWCCTPYgGb19fXm0ym+pEj7A6n1+O90qlh51MOAWUGUCQcjvHULmZChkJG3p0KokCr0YwcNWr9urXvvffBfffds3vP3p3bt7GE/GCwQGHfuHHzqVOnpk2b5ix0aHhODk4vL6+ANjt85FAwFNp/8KDX1VtcXCR8cwphUZM5o8nM8hS5FQlrCXa+3+eLO534c+GC+du3bXvrzdc3fPF5UUmJRsNyyU1GAzD942uvbtu85bmXXiopKRIN0uKiwslTp636+KNIKHTyxElrfv6s2bOVvIW96ptgh8IRumvJkomTp1QNq6Q0HTAaZiusSLOZ7aobP/66Z3//7J49+8KRyISGa1955bV1a1YrlWqYpUvuvW/23HkV5eUkFri3GoOcfeqnP6morFq//ovyqmGPPflk4+yZ1Bg5m+PKGaCY2gvnz0v/hHLwvnXHbTodK57k8/kCgcDECeOB4O49e9Z/vq6qutpiMePPficKqdXjkuLixx/7Af5lbxjnUe6DIyIxz5JzLsnE461tT//q1xCBOq2mpZl5/T/+yVODagKbE7qKAFWlYk5UMbCkuGjBjTdt2bwJ5vq8BTc0zp3T0DD+khomJ8kN6XQVASqmwipT1cO//dD9dy+5C+6UItWAMhPqh2mWE3KuIkDFDZpiqjFPJdMLqeJUQo7SlQZFVxGgtG1WSBZXVokOeyyti00mMzq3oF9FgIJo/1o/TzH7SbOXQ1cXoF8DkgGVmGRAJSYZUIlJBlRikgGVmGRAJSYZUIlJBlRikgGVmGRAJab/D1xOQs/NImVMAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 6" align="bottom" width="75" height="244" border="0">

2. Očistite zvolené miesto vpichu jedným z dodaných alkoholových tampónov.

3. Nasaďte dodanú injekčnú ihlu na injekčnú striekačku.

4. Zaveďte injekčnú ihlu do zvolenej žily. Ak ste použili na uľahčenie nájdenia žily tlakový obväz, pred začatím injekčného podávania Octanine F ho musíte uvoľniť.

Do injekčnej striekačky nesmie vtiecť žiadna krv kvôli riziku tvorby fibrínových zrazenín.

5. Pomaly vstreknite roztok do žily, nie rýchlejšie než 2 až 3 ml za minútu.


Ak používate na jednu liečbu viac než jednu injekčnú liekovku s práškom Octanine F, môžete znova použiť rovnakú injekčnú ihlu a injekčnú striekačku. Zariadenie Mix2Vial™ je určené iba na jedno použitie.

10/10

OCTANINE F 500 I.U.

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2014/03323-PRE, 2014/03324-PRE


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Octanine F 500 I.U.,

500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


Octanine F 1000 I.U.,

1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


 • Octanine 500 IU sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok a obsahuje nominálne 500 IU ľudského koagulačného faktora IX v jednej liekovke.


Po rekonštitúcii v 5 ml vody na injekciu (Ph. Eur) liek obsahuje približne 100 IU/ml ľudského koagulačného faktora IX.


 • Octanine F 1000 IU sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok a obsahuje nominálne 1000 IU ľudského koagulačného faktora IX v jednej liekovke.


Po rekonštitúcii v 10 ml vody na injekciu (Ph. Eur) liek obsahuje približne 100 IU/ml ľudského koagulačného faktora IX.


Octanine F sa vyrába z plazmy ľudských darcov.

Účinnosť (IU) je stanovená s použitím jednostupňovej skúšky zrážavosti podľa Európskeho liekopisu v porovnaní s medzinárodným štandardom svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Špecifická aktivita Octanine F je približne 100 IU/mg proteínu.

Liek obsahuje až do 3 mmol (alebo 69 mg) sodíka na 1 liekovku Octanine F 500 IU a až do 6 mmol (alebo 138 mg) sodíka na 1 liekovku Octanine F 1000 IU na dávku. Je to potrebné vziať do úvahy u pacientov na kontrolovanej diéte so sodíkom.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.

Prášok je bielej alebo bledožltej farby tiež s výskytom drobivých čiastočiek.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba a profylaxia krvácania u pacientov s hemofíliou B (vrodený nedostatok faktora IX).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Liečba sa má začať pod dohľadom lekára skúseného v liečbe hemofílie.


Dávkovanie

Dávka a dĺžka substitučnej liečby závisí od závažnosti nedostatku faktora IX, od miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta.


Množstvo podaných jednotiek faktora IX je vyjadrené v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sa vzťahujú k súčasnej štandarde WHO pre produkty faktora IX. Účinnosť faktora IX v plazme je vyjadrená buď v percentách (vo vzťahu k normálnej ľudskej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (v porovnaní k medzinárodnej štandarde pre faktor IX v plazme).

Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX je ekvivalentná množstvu faktora IX v 1 ml normálnej ľudskej plazmy.


Liečba podľa potreby

Výpočet požadovaného dávkovania faktora IX sa zakladá na empirickom zistení, že 1 medzinárodná jednotka (IU) faktora IX na kg telesnej hmotnosti zvyšuje aktivitu faktora IX v plazme o 1,0% normálnej aktivity. Požadované dávkovanie sa stanoví použitím nasledovného vzorca:


Požadované jednotky=telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora IX (%) (IU/dl) x 0,8


Množstvo, ktoré sa má podávať a frekvencia podávania sa majú vždy zamerať na klinickú účinnosť v individuálnom prípade.


V prípade nasledovných hemoragických udalostí nesmie aktivita faktora IX za príslušné obdobie klesnúť pod danú hladinu aktivity v plazme (v % normálnej aktivity). Nasledovná tabuľka sa môže použiť ako návod dávkovania v prípadoch krvácania a operácií:


Stupeň hemorágie/

Typ chirurgického výkonu

Požadovaná

hladina faktora IX

(%) (IU/dl)

Frekvencia dávok (hodiny)/Dĺžka

liečby (dni)

HemorágiaZačínajúca hemartróza,

krvácanie do svalstva alebo

krvácanie v ústnej dutine

20-40

Opakujte každých 24 hodín.

Minimálne 1 deň, až kým sa krvácanie prejavované bolesťou nezastaví alebo nedôjde k zahojeniu.

Rozsiahlejšia hemartróza,

krvácanie do svalstva alebo

hematóm

30-60

Opakujte infúziu každých 24 hodín počas 3-4 dní alebo dlhšie, až kým bolesť a akútna slabosť nevymiznú.

Život ohrozujúce hemorágie

60-100

Opakujte infúziu každých 8 až 24 hodín, až kým ohrozenie nevymizne.

Chirurgický výkonMalý chirurgický výkon

vrátane extrakcie zuba


30-60


Každých 24 hodín, minimálne

1 deň, až kým sa nedosiahne zahojenie.

Veľký chirurgický výkon

80-100

(pred a po operácii)

Opakujte infúziu každých 8-24 hodín, až kým sa rana primerane nezahojí, potom pokračujte v liečbe minimálne ďalších 7 dní na udržanie aktivity faktora IX od 30% do 60% (IU/dl).


Prevencia

Na dlhodobú prevenciu proti krvácaniu u pacientov s ťažkou hemofíliou B sú obvyklé dávky od 20 do 40 IU faktora IX na kilogram telesnej hmotnosti v intervaloch 3 až 4 dní.

V niektorých prípadoch, najmä u mladých pacientov, sa môžu vyžadovať kratšie dávkovacie intervaly alebo vyššie dávky.


Kontinuálna infúzia

Neexistujú dostatočné dostupné údaje na odporučenie kontinuálnej infúzie Octanine F pri chirurgických výkonoch.

V priebehu liečby sa odporúča príslušné stanovenie hladín faktora IX, aby sa určila podávaná dávka a frekvencia opakovaných infúzií. Presné sledovanie substitučnej liečby pomocou analýzy koagulácie (aktivita faktora IX v plazme) je nevyhnutné najmä v prípade závažných chirurgických výkonov. Odpoveď jednotlivých pacientov na faktor IX sa môže líšiť vykazovaním rôznych biologických polčasov a zlepšení.


Predtým neliečení pacienti

Bezpečnosť a účinnosť lieku Octanine F u predtým neliečených pacientov nebola doteraz stanovená.


Pediatrická populácia

V štúdii vykonanej na 25 deťoch mladších ako 6 rokov bola priemerná dávka podaná na expozičný deň podobná tej pri profylaxii a liečbe krvácania, napr. 35 až 40 IU/kg telesnej hmotnosti.


Spôsob podávania

Na intravenózne použitie.

Odporúča sa nepodávať častejšie ako 2-3 ml za minútu.

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- Známa alergia vo vzťahu k poklesu počtu trombocytov počas liečby heparínom (heparínom indukovaná trombocytopénia [HIT] typ II).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Precitlivenosť

V prípade lieku Octanine F je možný vznik reakcií precitlivenosti alergického typu. Liek obsahuje stopové množstvo ľudských proteínov iných ako faktor IX a heparín. Ak sa vyskytnú symptómy precitlivenosti, pacienti majú byť poučení, aby okamžite prestali používať liek a kontaktovali svojho lekára. Pacienti majú byť informovaní o prvotných príznakoch reakcií z precitlivenosti, ako je žihľavka, generalizovaná urtikária, pocit tiesne na hrudníku, dýchavičnosť (sipot), hypotenzia a anafylaxia.

V prípade šoku sa má nasadiť štandardná medicínska liečba šoku.


Inhibítory

Po opakovanej liečbe liekmi s obsahom ľudského koagulačného faktora IX sa musia pacienti sledovať z dôvodu vzniku neutralizujúcich protilátok (inhibítorov), ktoré sa majú kvantifikovať v Bethesda jednotkách (BU) s použitím príslušných biologických testov.


V literatúre sa zaznamenali správy, ktoré poukazujú na súvislosť medzi výskytom inhibítora faktora IX a alergickými reakciami. Preto sa u pacientov, ktorí mali alergické reakcie, musí vyšetriť prítomnosť inhibítora. Treba poznamenať, že pacienti s inhibítormi faktora IX môžu mať zvýšené riziko anafylaxie s následnou stimuláciou faktorom IX.


Kvôli riziku alergických reakcií na produkty obsahujúce faktor IX sa majú začiatočné podávania faktora IX podľa úsudku ošetrujúceho lekára uskutočniť pod lekárskym dohľadom, kde môže byť v prípade alergických reakcií poskytnutá riadna zdravotná starostlivosť.


Tromboembolizmus

V prípade, že sa tento liek podáva pacientom s ochorením pečene, pacientom po operácii, novorodencom, alebo pacientom s rizikom trombotického fenoménu alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIK), musí sa vzhľadom na potenciálne riziko trombotických komplikácií začať klinické sledovanie prvotných príznakov trombotickej a konzumpčnej koagulopatie s príslušnými biologickými testami. V každej z týchto situácií musí prínos liečby liekom Octanine F prevážiť riziko týchto komplikácií.


Komplikácie súvisiace s katétrom

V prípade potreby zariadenia na centrálny žilový prístup (central venous access device CVAD) sa má zvážiť riziko komplikácií spojených so zariadením CVAD vrátane lokálnych infekcií, bakterémie a trombózy v mieste zavedenia katétra.


Prenosné agensy

Štandardné opatrenia na predchádzanie infekciám, ktoré sú následkom používania liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy, zahŕňajú výber darcov, kontrolu jednotlivých odberov darovanej krvi a zmesných jednotiek plazmy zameranú na špecifické markery infekcie a vykonanie efektívnych výrobných krokov na inaktiváciu/odstránenie vírusov. Napriek tomu nie je možné úplne vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov, ak sú podávané lieky pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy. Platí to aj pre neznáme alebo novoobjavené vírusy a iné patogény.

Vykonané opatrenia sa považujú za efektívne pre obalené vírusy, ako sú vírus nedostatku ľudskej imunity (HIV), vírus hepatitídy typu B (HBV) a vírus hepatitídy typu C (HCV) a pre neobalený vírus hepatitídy typu A (HAV).

Vykonané opatrenia môžu mať obmedzený význam pre neobalené vírusy, ako je parvovírus B19. Infekcia spôsobená parvovírusom B19 môže vážne ohroziť gravidné ženy (infekcia plodu) a jedincov s oslabeným imunitným systémom alebo tých, ktorí trpia zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytickou anémiou).

U pacientov s pravidelným/opakovaným príjmom koncentrátov faktora IX vyrobených z ľudskej plazmy sa musí zvážiť vhodné očkovanie (hepatitída A a B).

Pri každom podaní Octanine F pacientovi sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa udržiavalo prepojenie medzi pacientom a šaržou lieku.


Pacienti dodržiavajúci kontrolovanú sodíkovú diétu

Tento liek obsahuje max. 3 mmol (alebo 69 mg) sodíka v 1 injekčnej liekovke Octanine F 500 IU a max. 6 mmol (alebo 138 mg) sodíka v 1 injekčnej liekovke Octanine F 1000 IU na dávku. Toto musia zvážiť pacienti dodržiavajúci kontrolovanú sodíkovú diétu.


Pediatrická populácia

Uvedené upozornenia a opatrenia platia pre dospelých aj deti.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neboli hlásené žiadne interakcie liekov s obsahom ľudského koagulačného faktora IX s inými liekmi.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Neboli uskutočnené reprodukčné štúdie na zvieratách s faktorom IX. Kvôli zriedkavému výskytu hemofílie B u žien nie sú dostupné skúsenosti týkajúce sa používania faktora IX počas gravidity a dojčenia. Faktor IX sa preto môže používať počas gravidity a laktácie, iba ak je to jednoznačne indikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Octanine F nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Zhrnutie bezpečnostného profilu

Precitlivenosť alebo alergické reakcie (ktoré môžu zahŕňať angioedém, pálenie a bodanie v mieste podania infúzie, triašku, začervenanie, generalizovanú urtikáriu, bolesť hlavy, žihľavku, hypotenziu, letargiu, nauzeu, nepokoj, tachykardiu, pocit tiesne na hrudníku, mravčenie, vracanie a dýchavičnosť (sipot)) boli pozorované zriedkavo a v niektorých prípadoch môžu progredovať do ťažkej anafylaxie (vrátane šoku). V niektorých prípadoch tieto reakcie progredovali do ťažkej anafylaxie a vyskytovali sa v tesnom časovom vzťahu s rozvojom inhibítorov faktora IX (pozri tiež 4.4.). Nefrotický syndróm sa zaznamenal pri pokuse o indukciu imunologickej tolerancie u pacientov s hemofíliou B s inhibítormi faktora IX a anamnézou alergickej reakcie.


V zriedkavých prípadoch sa pozorovala horúčka.


U pacientov s hemofíliou B sa môžu vytvoriť neutralizačné protilátky (inhibítory) proti faktoru IX. Ak vzniknú takéto inhibítory, stav sa prejaví ako nedostatočná klinická odpoveď na liečbu. V takýchto prípadoch sa odporúča kontaktovať špecializované centrum pre liečbu hemofílie. Bola vykonaná štúdia u 25 detí s hemofíliou B, z ktorých 6 pacientov bolo predtým neliečených a malo medián počtu expozičných dní na Octanine F 38 (rozsah 8 – 90). Všetci pacienti mali východiskovú hodnotu hladiny inhibítora proti faktoru IX <0,4 BU. Počas štúdie sa nepozoroval žiadny inhibítor.


Po podaní liekov s obsahom faktora IX existuje potencionálne riziko tromboembolických epizód, pričom toto riziko je vyššie v prípade liekov s obsahom faktora IX s nízkou čistotou. Použitie liekov s obsahom faktora IX s nízkou čistotou bolo spájané s prípadmi infarktu myokardu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy a pľúcnej embólie. Používanie faktora IX s vysokou čistotou je zriedkavo spojené s takýmito nežiaducimi reakciami.


Informácie o bezpečnosti týkajúce sa prenosných agensov, pozri časť 4.4.


Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií

Tabuľka uvedená nižšie je podľa klasifikácie orgánových systémov MedDRA (system organ classification SOC a úroveň preferovaných termínov).

Frekvencie boli posudzované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme

(z dostupných údajov).


Trieda orgánových systémov podľa databázy MedDRA

Nežiaduce reakcie


Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Poruchy imunitného systému

hypersenzitivita

anafylaktický šok

Poruchy ciev


tromboembolická udalosť*

Poruchy obličiek

a močových ciest


nefrotický syndróm

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


heparínom indukovaná

trombocytopénia

pyrexia

Laboratórne a funkčné vyšetrenia


pozitívne protilátky proti faktoru IX


*termín najnižšej úrovne (LLT) databázy MedDRA


Popis vybraných nežiaducich reakcií

Vzhľadom na množstvo heparínu v lieku Octanine F môže v zriedkavých prípadoch dôjsť k náhlemu alergiou navodenému poklesu počtu krvných doštičiek pod 100 000/µl alebo sa môže pozorovať 50 % počiatočného množstva (trombocytopénia typu II). U pacientov, ktorí predtým neboli hypersenzitívni na heparín, sa tento pokles počtu trombocytov môže vyskytnúť po 6 – 14 dňoch od začiatku liečby. U pacientov so známou precitlivenosťou na heparín k tomuto zníženiu môže dôjsť za niekoľko hodín po liečbe.

Táto závažná forma zníženia trombocytov v krvi môže byť sprevádzaná alebo môže vyústiť do arteriálnej alebo venóznej trombózy, tromboembolizmu, ťažkej poruchy zrážania (konzumpčnej koagulopatie), kožnej nekrózy v mieste podania injekcie, krvácaniu podobnému uhryznutiu blchou (petechiálne hemoragie), purpure a dechtovitej stolici. Ak sa spozorujú tieto špecifické alergické reakcie, podávanie injekcie lieku Octanine F sa musí okamžite ukončiť. Pacient má byť poučený, aby nepoužíval žiadne lieky s obsahom heparínu v budúcnosti. Kvôli tomuto zriedkavo vyskytujúcemu sa heparínom navodenému účinku na krvné doštičky treba starostlivo monitorovať počet krvných doštičiek pacientov, najmä na začiatku liečby.


Pediatrická populácia

Očakáva sa, že frekvencia, typ a závažnosť nežiaducich reakcií u detí bude rovnaká ako u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie:

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihemoragiká: krvný koagulačný faktor IX

ATC kód: B02BD04


Faktor IX je glykoproteín pozostávajúci z jedného reťazca s molekulovou hmotnosťou približne 68 000 Daltonov. Je to koagulačný faktor závislý od vitamínu K a syntetizuje sa v pečeni. Faktor IX je aktivovaný faktorom XIa vo vnútornej koagulačnej dráhe a komplexom faktor VII/tkanivový faktor vo vonkajšej dráhe. Aktivovaný faktor IX v kombinácii s aktivovaným faktorom VIII aktivuje faktor X. Aktivovaný faktor X konvertuje protrombín na trombín. Trombín potom premieňa fibrinogén na fibrín a vzniká zrazenina.

Hemofília B je dedičné ochorenie zrážania krvi viazané na pohlavie spôsobené zníženou hladinou faktora IX a vedie k profúznemu krvácaniu do kĺbov, svalov alebo vnútorných orgánov, buď spontánne alebo následkom náhodného úrazu alebo operačného výkonu. Substitučnou liečbou sa zvýšia plazmatické hladiny faktora IX a umožnia tak dočasnú úpravu nedostatku faktora a úpravu náchylnosti na krvácanie.


Pediatrická populácia

Bola vykonaná štúdia na 25 deťoch mladších ako 6 rokov. Z toho 6 pacientov bolo predtým neliečených. Zotavenie po podaní > 25 IU lieku Octanine F/ kg telesnej hmotnosti sa skúmalo počas prvých 3 mesiacov liečby a po 12-24 mesiacoch. Vzostupné zlepšenie (geometrický priemer ± s. d., jednostupňové vyšetrenie, aktuálna potencia) bolo prepočítané na 0,8±1,4 v prvom hodnotení a 0,9±1,3 %/IU/kg v druhom hodnotení.5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pre liek Octanine F boli dosiahnuté nasledovné výsledky v jednej farmakokinetickej štúdii s 13 pacientmi s hemofíliou B starších ako 12 rokov (priemerný vek 28, rozsah 12-61 rokov):


N=13

Medián

Priemer

SD*

Minimum

Maximum

Vzostupné

zlepšenie

[IU/dl]/[IU/kg]

1,2

1,3


0,5


0,8


2,4

AUC* norm

(IU x dl-1 x h x IU-1 x kg)


32,4


37,7


13,0


24,5


64,0

Polčas (h)

27,8

29,1

5,2

22,0

36,8

MRT* (h)

39,4

40,0

7,3

30,2

51,6

Klírens (ml x h-1 x kg)

3,1

2.9

0,9

1,6

4,1

*AUC = plocha pod krivkou

*MRT = priemerný čas zotrvania v organizme

*SD = štandardná odchýlka


Vzostupné zlepšenie sa testovalo aj v druhej štúdii. Meta- analýza všetkých hodnotení zlepšenia (n=19) vyústila do priemerného zlepšenia 1,1 [IU/dl]/[IU/kg].


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Ľudský plazmatický koagulačný faktor IX (z koncentrátu) je prirodzená zložka ľudskej plazmy a správa sa ako endogénny faktor IX.

Štúdie na zvieratách sú obmedzené a nenaznačujú žiadne ďalšie riziká k tým, ktoré sú už uvedené v iných častiach SmPC.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

Heparín

Chlorid sodný

Nátriumcitrát

Hydrochlorid arginínu

Hydrochlorid lyzínu


Rozpúšťadlo:

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

Majú sa použiť iba poskytnuté injekčné/infúzne sety, pretože môže dôjsť k zlyhaniu liečby následkom adsorpcie ľudského koagulačného faktora IX na vnútorný povrch niektorého injekčného/infúzneho vybavenia.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


Chemická a fyzikálna stabilita sa preukázala počas 72 hodín pri teplote 25°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak nie je možné okamžité použitie, za dobu uskladnenia a podmienky skladovania zodpovedá používateľ. Za normálnych okolností by to nemalo byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8°C, pokiaľ rekonštituovanie/rozriedenie nebolo vykonané v kontrolovaných a schválených aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Octanine F sa dodáva v kombinovanom balení, ktoré pozostáva z dvoch škatúľ, ktoré sú spojené plastickým filmom.


Octanine F 500 IU:

Škatuľa 1: prášok v 30 ml liekovke (sklo typu I) s uzáverom (chlorobutylová alebo bromobutylová guma) a vyklápacím viečkom (hliníkovým); písomnou informáciou pre používateľa.

+

Škatuľa 2: 5ml rozpúšťadla (voda na injekciu)(sklo typu I alebo typu II) s uzáverom (chlorobutylová alebo bromobutylová guma) a vyklápacím viečkom (hliníkovým).


Octanine F 1000 IU:

Škatuľa 1: prášok v 30 ml liekovke (sklo typu I) s uzáverom (chlorobutylová alebo bromobutylová guma) a vyklápacím viečkom (hliníkovým); písomnou informáciou pre používateľa.

+

Škatuľa 2: 10ml rozpúšťadla (voda na injekciu)(sklo typu I alebo typu II) s uzáverom (chlorobutylová alebo bromobutylová guma) a vyklápacím viečkom (hliníkovým).


Škatuľa 2 tiež obsahuje nasledovné zdravotnícke pomôcky:

 • 1 jednorazovú injekčnú striekačku

 • 1 transfer súpravu Mix2Vial™

 • 1 infúznu súpravu (motýlikovú)

 • 2 alkoholové tampóny


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciua iné zaobchádzanie s liekom


Prečítajte si, prosím, celý tento návod a postupujte pozorne podľa neho!

Počas postupu uvedeného nižšie sa musí zachovávať sterilita!

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku.

Roztok v injekčnej striekačke musí byť číry alebo mierne perleťovo ligotavý. Nevstrekujte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.

Pripravený roztok okamžite spotrebujte, aby sa zabránilo bakteriálnej kontaminácii.


Použite iba priloženú injekčnú súpravu. Použitie iného injekčného/infúzneho vybavenia môže spôsobiť ďalšie riziká a zlyhanie liečby.


Pokyny na prípravu roztoku:


 1. Nepoužívajte liek priamo vybratý z chladničky. Rozpúšťadlo a prášok v uzatvorených injekčných liekovkách nechajte zohriať na izbovú teplotu.

 1. Odstráňte vyklápacie viečka z oboch injekčných liekoviek a vyčistite gumené zátky jedným z dodaných alkoholových tampónov.

 1. Zariadenie Mix2vial™ je vyobrazené na obrázku 1. Položte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite zariadenie Mix2Vial™ a prevráťte ho hore dnom. Umiestnite modrú časť zariadenia Mix2Vial™ na hornú časť injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obrázky 2 a 3).

Obr. 3

Obr. 2

Rozpúšťadlo

Rozpúšťadlo

Obr. 1

adaptér pre rozpúšťadlo (modrý)

integrovaný filter

adaptér pre prášok (transparentný)


 1. Položte injekčnú liekovku s práškom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s pripojeným zariadením Mix2Vial™ a prevráťte ju hore dnom. Umiestnite transparentnú časť na hornú časť injekčnej liekovky s práškom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obr. 4). Rozpúšťadlo pretečie automaticky do injekčnej liekovky s práškom.


Rozpúšťadlo

Prášok

Obr. 4

 1. S obomi injekčnými liekovkami stále pripojenými jemne premiešajte injekčnú liekovku s práškom, až kým sa liek nerozpustí.

Rozpustenie sa dokončí pri izbovej teplote do 10 minút. Počas prípravy môže dôjsť k miernemu speneniu. Rozskrutkujte zariadenie Mix2Vial™ na dve časti (obr. 5). Spenenie zmizne.


Zlikvidujte prázdnu injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s modrou časťou zariadenia Mix2Vial™.

Rozpúšťadlo

Prášok

Obr. 5


Pokyny na injekciu:


Pred podaním a počas podávania injekcie treba ako bezpečnostné opatrenia zmerať váš pulz. Ak sa u vás zaznamená zrýchlený pulz, znížte rýchlosť injekcie alebo nakrátko prerušte podávanie.


 1. Nasaďte injekčnú striekačku na transparentnú časť zariadenia Mix2Vial™. Otočte injekčnú liekovku hore dnom a natiahnite roztok do injekčnej striekačky (obr. 6).

Roztok v injekčnej striekačke musí byť číry alebo mierne perleťovo ligotavý.

Po prenesení roztoku pevne podržte piest injekčnej striekačky (držte ho smerom nadol) a odstráňte injekčnú striekačku zo zariadenia Mix2Vial™ (obr. 7). Zlikvidujte zariadenie Mix2Vial™ a prázdnu injekčnú liekovku.

Obr. 7

Obr. 6

Prášok

Prášok

 1. Očistite zvolené miesto vpichu jedným z dodaných alkoholových tampónov.

 2. Nasaďte dodanú injekčnú ihlu na injekčnú striekačku.

 3. Zaveďte injekčnú ihlu do zvolenej žily. Ak ste použili na uľahčenie nájdenia žily tlakový obväz, pred začatím injekčného podávania Octanine F ho musíte uvoľniť.
  Do injekčnej striekačky nesmie vtiecť žiadna krv kvôli riziku tvorby fibrínových zrazenín.

 4. Pomaly vstreknite roztok do žily, nie rýchlejšie než 2 až 3 ml za minútu.


Ak používate na jednu liečbu viac než jednu injekčnú liekovku s práškom Octanine F, môžete znova použiť rovnakú injekčnú ihlu a injekčnú striekačku. Zariadenie Mix2Vial™ je určené iba na jedno použitie. Filtračná ihla je len na jednorazové použitie. Filtračnú ihlu používajte vždy, keď nasávate liek do striekačky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H

Oberlaaer Strasse 235

1100 Viedeň

Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Octanine F 500 I.U.: 16/0244/10-S

Octanine F 1000 I.U.: 16/0245/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 20.apríla.2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2015

10/10

OCTANINE F 500 I.U.