+ ipil.sk

OctaplexPríbalový leták

Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/03698

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2013/03816


Písomná informácia pre používateľa


Octaplex

500 IU prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok

Ľudský protrombínový komplex


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tentoliek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Octaplex a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Octaplex

3. Ako používať Octaplex

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Octaplex

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Octaplex a na čo sa používa


Octaplex patrí do skupiny liekov nazývaných faktory zrážania.Obsahuje ľudské koagulačné faktory II, VII, IX a X závislé od vitamínu K.


Octaplex sa používa na liečbu a zamedzenie krvácania:

 • spôsobeného liekmi nazývanými antagonisty vitamínu K (ako je warfarín). Tieto lieky blokujú účinok vitamínu K a spôsobujú nedostatok zrážacích faktorov závislých od vitamínu K vo vašom tele. Octaplex sa používa vtedy, ak sa vyžaduje rýchla úprava tohto nedostatku:

 • u ľudí, ktorí sa narodili s nedostatkom zrážacích faktorov II a X závislých od vitamínu K. Používa sa, ak nie je k dispozícii liek so samotným špecifických zrážacím faktorom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Octaplex


Octaplex sa nesmie používať:

 • keď ste alergický na ktorúkoľvek zo zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • keď ste alergický na heparín alebo ste mali v minulosti heparínom spôsobenú zníženú hladinu krvných doštičiek vo vašom tele.


Upozornenia a opatrenia

 • Ak dostávate Octaplex, poraďte sa s lekárom, ktorý sa špecializuje na poruchy zrážania.

 • Ak máte získaný nedostatok zrážacích faktorov závislých od vitamínu K (spôsobený napríklad liečbou antagonistami vitamínu K), Octaplex sa má použiť len ak je potrebná rýchla úprava nedostatku ako silné krvácanie alebo úrazová chirurgia. V ostatných prípadoch je obvykle postačujúce znížiť dávky antagonistov vitamínu K a/alebo podávať vitamín K.

 • Ak užívate antagonistu vitamínu K (ako je warfarín), môžete mať zvýšené riziko tvorby krvných zrazenín. V takomto prípade môže liečba Octaplexom zvyšovať toto riziko.

 • Ak máte vrodený nedostatok faktorov závislých od vitamínu K, má sa prednostne používať špecifický koagulačný faktor, ak je dostupný.

 • Ak sa vyskytne alergická alebo anafylaktická reakcia, lekár ihneď zastaví infúziu a poskytne potrebnú liečbu.

 • Ak dostávate Octaplex (zvlášť ak ho dostávate pravidelne), existuje riziko trombózy alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (závažné ochorenie s tvorbou zrazením v celom organizme). Vzhľadom k tomu budete starostlivo pozorovaní na znaky alebo príznaky intravaskulárnej koagulácie alebo trombózy.
  Zvlášť je to dôležité, ak ste mali v minulosti koronárnu chorobu srdca, poruchy pečene, ak máte podstúpiť operáciu a tiež, ak sa Octaplex používa u veľmi malých detí.

 • Nie sú dostupné údaje ohľadom podávania Octaplexu v prípade krvácania počas pôrodu v dôsledku nedostatku vitamínu K u novorodencov.


Prevencia prenosu infekcií

 • Ak sa lieky pripravujú z ľudskej krvi alebo plazmy, zaraďujú sa niektoré opatrenia na prevenciu prenosu infekcií na pacienta. Patrí sem starostlivý výber darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo, že darcovia s rizikom prenosu infekcie sa vylúčia a testovanie každého darcu a poolu plazmy na znaky vírusov/infekcií. Výrobcovia týchto liekov tiež zahŕňajú pri spracovaní krvi postupy, ktoré inaktivujú alebo odstraňujú vírusy. Napriek všetkým týmto opatreniam, ak sa podávajú produkty pripravené z ľudskej krvi alebo plazmy, možnosť prenosu infekcie nemožno úplne vylúčiť. Platí to najmä pre všetky neznáme alebo nové vírusové alebo všetky ostatné typy infekcií.

Opatrenia sú účinné proti obaleným vírusom ako je vírus ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírus hepatitídy B a C.Opatrenia môžu byť obmedzene účinné proti neobaleným vírusom ako je vírus hepatitídy A a parvovírus B19.Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažnápre tehotné ženy (infekcia plodu) au ostatných ľudí,ktorých imunitný systém je oslabenýalebo trpia niektorým typom anémie (napr.kosáčikovitá anémiaalebo hemolytická anémia).

Pri každom podaní dávky Octaplexu sa dôrazne odporúča, aby sa vždy zaznamenalo meno a číslo šarže lieku, aby sa viedli záznamy o použitých šaržách.

 • Odporúča sa vhodné očkovanie (hepatitída A a B), ak pravidelne/opakovane dostávate produkty obsahujúce protrombínový komplex pripravený z ľudskej plazmy.


Iné lieky a Octaplex

Octaplex sa nesmie miešať so žiadnymi inými liekmi.

Octaplex zastavuje účinok antagonistov vitamínu K (ako je warfarín), ale iné interakcie s ďalšími liekmi nie sú známe.

Octaplex môže ovplyvniť výsledky testov na zrážanie, ktoré sú citlivé na heparín.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Octaplex sa môže počas tehotenstva a dojčenia použiť len v prípade, ak je to nevyhnutné.Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je známe, ako Octaplex ovplyvní schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Octaplexu

 • Heparín môže spôsobiť alergické reakcie a znížiť tvorbu krvných doštičiek, čo môže ovplyvniť systém zrážania krvi. Pacienti, ktorí mali v minulosti alergické reakcie spôsobené heparínom, nesmú používať lieky obsahujúce heparín.

 • Octaplex obsahuje 75 – 125 mg sodíka na injekčnú liekovku. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s kontrolovanou diétou na obsah sodíka.


3. Ako používať Octaplex


Liečba Octaplexom začínapod dohľadom lekára, ktorý je špecialistomna poruchy zrážania.

 • Najprv sa prášok rozpustí vo vode.

 • Potom sa roztok podáva do žily (intravenóznou cestou).


Vaša dávka Octaplexu a dĺžka liečby závisia od toho:

 • aké závažné je vaše ochorenie,

 • kde sa krvácanie nachádza a ako je závažné,

 • a od vášho celkového zdravotného stavu.


Ak ste dostali väčšie množstvo Octaplexu, ako ste mali

V prípade predávkovania existuje vyššie riziko rozvoja

 • komplikácií zrážania (ako je srdcový záchvat a vznik zrazenín vo vašich žilách a pľúcach)

 • diseminovanej vaskulárnej koagulácie (závažné ochorenie, kedy sa tvoria zrazeniny v celom organizme).


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie

U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť alergické reakcie a horúčka.


Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé(viac než 1 z 10 000, ale menej než 1 z 1 000 pacientov)

Zriedkavo sa môžu u pacientov liečených Octaplexom v rámci substitučnej (náhradnej) liečby rozvinúť neutralizačné protilátky (inhibítory) proti akýmkoľvek obsiahnutým faktorom zrážavosti.Ak sa vyskytnú takéto inhibítory, substitučná terapia nebude veľmi účinná.


Celkové poruchy:

Zriedkavé(viac než 1 z 10 000, ale menej než 1 z 1 000 pacientov)

Zvýšenie telesnej teploty (horúčka) sa nepozorovalo, ale zriedkavo sa môže objaviť.


Poruchy ciev

Existuje riziko tvorby zrazenín po podaní tohto lieku.


Poruchy nervového systému

Zriedkavé(viac než 1 z 10 000, ale menej než 1 z 1 000 pacientov)

Zriedkavo sa môže objaviťbolesť hlavy.Laboratórne a funkčné vyšetrenia:

Zriedkavé(viac než 1 z 10 000, ale menej než 1 z 1 000 pacientov)

Zriedkavo sa pozorovalo prechodné zvýšenie pečeňových transamináz


Iné

Heparín v tomto lieku môže spôsobiť náhly pokles počtu krvných doštičiek v krvi.Toto je alergická reakcia, ktorá sa nazýva „heparínom vyvolaná trombocytopénia typu II“.V zriedkavých prípadoch u pacientov, ktorí doteraz neboli precitlivení na heparín, môže dôjsť k tomuto poklesupočtu trombocytov 6 až 14 dní po začatí liečby.

U pacientov, u ktorých sa už vyskytla precitlivenosť na heparín, sa táto zmena môže rozvinúť do niekoľkých hodín od začatia liečby.

Liečba Octaplexom sa musí u pacientov s touto alergickou reakciou okamžite ukončiť.Títo pacienti nesmú v budúcnosti dostávať lieky obsahujúce heparín.


Pre informácie o vírusovej bezpečnosti, pozri časť 2.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Octaplex


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C. Neuchovávajte v mrazničke. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Prášok sa má rozpustiť až bezprostredne pred podaním injekcie. Stabilita roztoku bola preukázaná po dobu až 8 hodín pri teplote +2 °C až +25 °C. Napriek tomu sa má roztok použiť okamžite a iba pri jednej príležitosti, aby sa zabránilo kontaminácii.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Octaplex obsahuje v jednej injekčnej liekovke po rozpustení s 20 ml rozpúšťadla

Liečivá sú:


Názov zložky

Množstvo Octaplexu na injekčnú liekovku

Množstvo Octaplexu

na ml pripraveného roztoku

Celkové proteíny:

260 – 820 mg

13 – 41 mg/ml

Liečivá

Ľudský koagulačný faktor II

280 – 760 IU

14 – 38 IU/ml

Ľudský koagulačný faktor VII

180 – 480 IU

9 – 24 IU/ml

Ľudský koagulačný faktor IX

500 IU

25 IU/ml

Ľudský koagulačný faktor X

360 – 600 IU

18 – 30 IU/ml

Ďalšie liečivá

Proteín C

260 – 620 IU

13 – 31 IU/ml

Proteín S

240 – 640 IU

12 – 32 IU/ml


Špecifická aktivita lieku je ≥ 0,6 IU/mg, vyjadrená ako aktivita faktora IX.


Ďalšie zložky sú:

Heparín, dihydrát citrátu trisodného, voda na injekciu.


Ako vyzerá Octaplex a obsah balenia

Octaplex sa poskytuje ako prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.

Octaplex v 1 balení obsahuje:

- 1 injekčnú liekovku s práškom na infúzny roztok

- 1 injekčnú liekovku s rozpúšťadlom, 20 ml vody na injekciu

- 1 transfer súpravu Mix2Vial™
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Octapharma (IP) Limited

The Zenith Building

26 Spring Gardens

Manchester M2 1AB

Veľká BritániaVýrobcovia

Octapharma Pharmazeutica Produktionges.m.b.H

Oberlaaer Str. 235

1100 Viedeň

Rakúsko


Octapharma Lingolsheim S.A.S.

72 Rue du Maréchal Foch

67380 Lingolsheim

Francúzsko


Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH

Wolfgang-Marguerre-Allee 1

31832 Springe

Nemecko


Octapharma GmbH
Subsidiary Dessau
Otto-Reuter-Str. 3
06847 Dessau-Roßlau
NemeckoAk potrebujete akúkoľvek informácie o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Octapharma AG, o.z.z.o.
Zochova 6/8
811 03 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +
421 2 5464 6701


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovenská republika, Slovinská republika, Vel’ká Británia, Španielsko:Octaplex

Česká republika, Švédsko:Ocplex

Maďarsko:Prothrombin Complex Octapharma

Taliansko, Rumunsko:Pronativ


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.Informácie pre zdravotníckych pracovníkov


Všeobecná informácia o používaní Octaplexu je uvedená v časti 3.

Nasledovné informácie sú určené len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Návod na liečbu

Čítajte pozorne všetky inštrukcie a dôsledne ich dodržiavajte!

Počas celého postupu uvedeného nižšie sa musia zachovať aseptické podmienky!

Liek sa rýchlo rozpúšťa pri teplote miestnosti.

Rekonštituovaný roztok musí byť číry alebo mierne opalizujúci.

Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny.

Rekonštituované lieky treba pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahujú čiastočky alebo nie sú zafarbené.

Po rekonštitúcii sa roztok musí ihneď použiť.

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Dávkovanie

Krvácanie a prevencia krvácania počas liečby antagonistom vitamínu K:

Dávka závisí od Internal normalised ratio (INR) pred liečbou a cieľovým INR. V nasledovnej tabuľke sú uvedené približné dávky (mg/kg telesnej hmotnosti rozpusteného lieku) potrebné na normalizáciu INR (≤ 1,2 počas 1 hodiny) pri rozdielnych úvodných INR hodnotách.


Iniciálne INR

2 – 2,5

2,5 - 3

3 – 3,5

> 3,5

Približná dávka *(ml Octaplexu/kg telesnej hmotnosti)

0,9 1,3

1,3 1,6

1,6 1,9

> 1,9

*Jednotlivá dávka nesmie prekročiť 3 000 IU (120 ml Octaplexu).


Keďže tieto odporúčania sú empirické a obnova hodnôt a dĺžka liečby môžu byť rôzne, potrebné je monitorovať INR počas liečby.


Krvácanie a perioperatívnaprofylaxia pri vrodenom deficite koagulačných faktorov II a X závislých na vitamíne K, kedy produkt so špecifickým koagulačným faktorom nie je dostupný:

Vypočítané požadované dávkovanie na liečbu je založené na empirických zisteniach, že približne 1 IU faktora II alebo X na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora II alebo X o 0,02 resp. 0,017 IU/ml.

 • Potrebné jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora X (IU/ml) x 59

kde 59 (ml/kg) je recipročná hodnota odhadovaného obnovenia.

 • Potrebné dávky pre faktor II:

Potrebné jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora II (IU/ml) x 50

Ak je známa individuálna obnova, hodnoty sa použijú na výpočet.


Návod na rekonštitúciu:

 1. V prípade potreby nechajte rozpúšťadlo (voda na injekciu) a prášok uzavretý v injekčnej liekovke dosiahnuť teplotu miestnosti. Túto teplotu treba dodržiavať počas celého procesu rekonštitúcie. Ak sa na zohrievanie používa vodný kúpeľ, treba dbať, aby nedošlo ku kontaktu vody a krytu injekčných liekoviek alebo gumenej zátky. Teplota vodného kúpeľa nemá presiahnuť 37 °C.

 2. Odstráňte kryt z injekčnej liekovky s práškom a z injekčnej liekovky s vodou a gumové zátky vyčistite alkoholovým tampónom.

 3. Zariadenie Mix2vial™ je vyobrazené na obrázku 1. Položte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite zariadenie Mix2Vial™ a prevráťte ho hore dnom. Umiestnite modrú časť zariadenia Mix2Vial™ na hornú časť injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obrázky 2 a 3).

adaptér pre prášok (transparentný)

integrovaný filter

adaptér pre rozpúšťadlo (modrý)

Obr. 1

Rozpúšťadlo

Rozpúšťadlo

Obr. 2

Obr. 3

MOr6zMzs6fET+7saK+rq7vr7rsnTIj6bONG8JjrrlvT2tIyNDj4yGOPYYaffeY/oWFht956y0MPPujs7HjFypUjGs3hA/tBNCEhwRxTrOBFGd5Z7Rx0QwGdnisgUmbqlLg77r77vbffJsJIpaJOEK6FxOKWm2+cO2c2LigqLsnIOF5TU41Z8w8I2rdnl6u7m5eX94GDBxcunA+NRyKRcCjrYvEoNGKGID8mhllgDZe+lPEe5dBwZVnZzJQUewf7quoaTAbozOzsxWU9vb2Dg0Ng1x4e7kNDyrraWtDQvr0/h4SGpcyepRxWYT2SkxL7FAoQPQscAwY/cPBQW1vbTTdeL7EQX4x5NNBUAxBOeHioSCzKysqWymQQ5RBG5WXl0xISZ89KmTBxIvg0tHQMJ2lmYlbOqbaOLpB1U1OTYXIcJLiTi+vSJYsA17796uuC/Pw777wDjFIgEMZNiklLOwZuetudd0VFRQaFhObm5Fx5xRWq4eHYSZNuvvlmmUwKHsajhGsMT7jITXA2T6O6AI+tInoAEAfomn4sY+KEaG9vL+rrlkJquIEDCYWenh4Awu3t7ZgpMCpspprqals7u4z0NKDaadOmQkawAAl8CA0NAdsAYGpra/f0cBcRhGtkPODGPFNQrbObW1NzMyBUSWkpFhvQGwKOUQAIpbikpL6uDror3i6VylxdWTe8MK2ODvbJSTN37twJhdzN1VVL3WRYJ3AmmaXljTeu9fLyNLvbzLox3gg1cMNrrwOHEbSBbmh1nPNxemLs12iJB4/PX7F8WVBQIJ9Gjzz9zLMdbW1R0VFazYhIbIFXDQ8Pa4k3QCwG57OwwI1NzS3PPfsc5ioqKho0jbuI8Z2426ByGmSWUmiLKrJLOcB9UAKIrq4ZAbD7fPOmzzfp1Uqls6sbg88SCwnAH4neMtHKJSAazlj84VKpxNbGeveOn04cS5+RODMmNsbN1QULif1BI5UkgGnAcX6+PrgY61peUUkBmgCi4VTuaUVfH65pbGwYUPT959ln/f39Dh48fPjwER8fbzPKYY0uIQ8iv7mxQSgSbd++kzxwcPDHH39kyUR4DuYXSDc6KpIJcognP19fKCZaneadd97LyyuYMCEauxyw1MvTo7Ozt7CoOC8vr7CgEFq6h7s7VggdI5LKqLuCPridHR2vbdjQ0tTsONFRoejncAxjCX0iShN9CPiBakTNhFRjU1PGkSNPP/csuMujj/yrt68H+wRsr7W1BYynoqIS1CC2sDiZmV1XXfX+Rx85OTkeOniQCReAvtxT2ehAe3uHenjY25t4RSDI8FfiwbUibdacOYsWLiB+WS6he+r71J2vpxelnZ9u0DeAWZBCVWUl2ExVVSVQsLcPWI8nlm2QuBCGgAGtrCwxCEdHB7nczmhY4HJnzJgGmQJ+AN7z7rvvYsoKCosgfZYtWwphr1D0nfEuFnO94qrVYaFowXiMxMICogcUxtyrYDOgWuxaxjVIxAmHwxx7c+fN/WHrDxBSS5Yuw2yeys3bf+BAW2vrlKlTQVgQWzSu1AhDeNQ8z+Is33zzncbGplc3rA8JDuL+Rkjy2Y1pDzyeMVAVXA1kbWtj4+TqtnnT5sysHIAtKAcSiUXyrFnPPPXUE0881dfbSxgqhwOahtL0wYcfgxSaib2UUDDUVVDJk0+tqywvA8wPj4jAvAUFBX3y4QfPPf/S1Vevnjlr9peffQYlAMSXnJw8b94cEsBE+nkZMqrOTzdgxVFR4XPnL/h5164Fixa7u7sePng4NzcX9IE9AQDo5+9rZWll0SOG0kIVZiH1hhIPFHabna0tGE9zSwv4cGZmFvRqTw/P2bOS4ydPOuNFIFAwAw6lBVAGXWYOKBV4mUWqg+FDROqJk0GFXjHQw4JBMZUtLW14SM6pU1lZWTnZWVC9w8JClyxeBHWmT9F39bxVhLHz+Sq1GrTILB/gl+vXb8g8cfyxJ56ADIXcATwQUXPcWFQSoxOP0jo6DFBoby9/6qknT5486e7hjgFCImNTzZ4zCxK5uqpycvzVjY1LwGOAV1585VVQQFhEeEzsRDs7OVFEBIKYSZOBeyBkp0+fwVxpq1ZdBeLDVEBFv/PO22NiJjY1NuKbiIhwXL9g4QJHB0feJRFMZ7Tz0w01N1ldccUVGWlHG+rqEhNm+Pv5YSRHj6afPp2L+U1PT8cayOX20JnBh8TQni3E9vb2VpYyphmWVVTuS011cnYGBmpsqMftWGbszjN4LEQ/8ZwTXZ1EuNEwULIRmZ6FR2FtQDr4CfUeOnlfnwLU098/ePRoWkdHO0APNPCjR4+GhIReccVyZ2dnXAdYtm3btoSEhIAAPwF1dTGywANBRp999sXPu3Y+8/yLoGO9jlItbWOhGxZDbiCpuJAXOqYx4PmxsRNjYiawsFcODVTFNUsWL2Th4mBLFhYkrGJWSlLSzATITTAkXNDV3a2hzrjFixdSNsanAI7v4uJ80003sNdZc60ApBiwY/NzzTVXg9bHGE50Ydv5gwpotIc2KNB/ZsrsLV//t7ameu78+REREcuXL73mmlX5BYU52afojAyePHni8OFDGBjYb1hYuFQmJcHiIlF//wAWu6S4KCQkzNrGFlsQCmR3d6+B86tSX0zusKA1LCGbd3RvpL2juroGS2LOgQVXqKiogsTE82Uyy8HBgZzMk1dctdrG1hYo8rq1a6CUFReXAEjV1tb4+QfMmpUCRkVtSDQdArSp1e7cuWvHT9sefeLJpUsWMvGF75lCMEbTGYtzZfnbhLj1erIZqDqDAYrI6upYprfZIocLuMT4KWY6MwlJpldCksodHBgNAcoJ+TwwbsZrmXaCi5njgm1F/GQbgD8q4pvJTXNkPt8E/E0pOHrerxOJRgcHckcl0zA38+9vnLHm3aGjixYt7Ff01dXWpe7dezovLyI8HAxzwsQJa9ZcIxYByIoqKqu6u7vBtwcGB/bt208jJnTMCdXW0tLe0uLt7dvR1nosLa2rq4tueIYkjP2mY+aZv2GDx+0gxN7eXpqNxtdosNtE2K/QP9euvU4zorGxtYEkwuuvvnrV0bT09LQ0Syur7p6ezo5OwK/hYeXUKfGWlpY6UwYP5WGaXbt3v75h/dobb1q6dLHBlEHC/DtjtJuZ1RZzlLQxs0mvr6lrAECeNjWeyFbK4dhiM6cVTbrg0YwfBqtJ5QBXF+dHHn2EBAdS8wSGjEeJqOWCZzRY8MyrK2ApHMzVwCxgplwzs0uL9YqFBbJUJNCdlqKrIaVSSsmXoUmzJxXMD2qEuzsApDPzZFwAukGfoqMiAgPWHTh4+MCBA729PVAEnJxdAHQsLa0WLlxgaSmzs7OLCA+DkFGpVbNSkvsHBnEXthQoZOfO3SVFhZiD2MmTT6SngWOgf/ieY0SgXO6v0yRM7yRuCpml1f333weODQROPMxEvxiBisc8MoAQxzKOy+3k1tbW4CJQx/LzC0Be6BUI3c3NxYJubrbS7C3A5m+9/vqsufNvvPH6CxW1znY2gBeI78svv+jtU0yePCk/vyj7VM4VKyA0nTQ0+wLrDRbCAvaoqYWIORAF+gdUbsqf4jM/l9lMwPrPGBsLDWNTxjxiao2GRrwQIwiLWxKJxGzT8imtCMDq9Mx9gSnSWcpkLBWE7RO9Tv/TTzsxvWFhId99952Pr9+999x5XiPQmOiGIVD0AIx0VspMW1vrgoLCUzk5kD6DA/3o6NatP/T3KxwcHIKDQzBH6BauDw4O9vb2BPsBGfEFfBtbO/Q1OSlJp9HOmj07MWE6VtcojOj/9NRxQzc718RaiSqHzyKxCOzb1tYG1wBqlldU9Pb0UGeeGMptdnYWZnPb9u1HjxxZsHBRYWEBoeCICCtLKY1L5zDiHCGh7LyCwsJXX34lMSn58ccfFVPfLZvfP0s49B2Yn4rKytLSskceewxQ7LPPNpcWFU2Ijoaa2dHRQUC9To+pADDv6u5Bf2RSiY2NDd4OUY5f7Wxt2js6gOitWDjliKa1vV0iFts72EOr6FP0W1laKvoU6pERZydHPB/8qae3V6EYgN4G/QPfd3f34Esi40Y01GAkwIuwFo4ODuAx2MkQCGAo3T29mBkbG2vQcVVVzQfvvXP1tWsCA/0TEma898678+fNBRz8/cGONQ+GbFa6ApBNM6ZPi42JAQ5N3b1zyowEF1c3QA3V8LBAKCooKABglUikIKmcnFMSiZjStSA/P3/O/Pkqlfqbb761IlJDpx6hQX2MfY+CFDwmrigbqK6qOXL0KKAfLsYsQOWXSmV0J+nBipXKIbzI39/f3d3jyMH9gwMDgUHE3F5fX3/fffdNnTJZYPQz84apJo8hnM4reOLRRwNDgu+6605mLtPS4Jg/TTPGiULfocyhVxOiIr788r/QJEANr61f/+zzz33w/vu+vv5ZJ09cd8P1uOD9d98d6FfYOzjcfe9906dN+eKLLyvKywICg3Zv/ykyesID/3gQ1Lxp0+bcrCxbufyZZ/8zNKSEYPX1JxlVDXW19zzwwKKFC3NP57++YUO/QoGx3HDzzfPnzfl88+fdPd0gULDbRx556LPPv9z+44/YnzffdvvSJdhR2DMvz5k3HxsM0hzKmo+P7/pXX+1sb9/08ccDAwPLli1ta2kGR/Dz9f59uD3WvDsNteeac3KxsaZMnXL8WDpYCzY3Mc7qdPgALZHESAgEk+MnlxSXAESjf1hsEp5nL4+Onrhnz25fP/9dO3cCJNHYiV/kqJl0WAY1fmJ+AU3AfkFGIBpwmoFBJbBUfPwUa6o6tbY046VdXZ0rr7pq3rz5Mqn0572pbc1NhYVFk+MmQcQTkU9RNh5bU1P7xuuvS60sH/7nI27ubjTyxQDexuDn+OnF1AhL1urKy8sDAwNAo4kzk46fzKwqLbnjrrv9/HxbmluyMzPnL1wUHhYOBXPtDTd4eXk+8di/tnz77YToKFBJRlq6j6//6uvWfvzeuyAdMIs9O3Y8/fwLAAAODvYDA4MVZWXYT2vWXpeVmbVp48aJEyfiT6uvXePj7fXN119/89VX8+bO6e3txltw+/wF80/nF/z0009XX3stJvOjDz6ABgd1ABpxfUPDvPkLNn74wX+VQ+999OF1119fU1W5bOWVSxYvDvD3mzx1WnFR0YoVy37f+zum/CkzGzcrqF1d3adyTg329+flZNva2np6ekJtwcYFi4TK0NnVBYrGJIrFFthwFaWl/QP9P+Ge7l78Cqrq6+0VUyMK42RMUQIrBseCFs7jGwPe5HIO1GmwCqVyuLGxEfc6ODgO9A8cPnx4YsxEEW3QmLBC4WFhmZmZQNyz5sy59Y47Duw7kJI808/fjyo1JKilsbHpxedfAE9a/9oGby8Pc5Yo/p9nuDDeY6qtaMHtpk2Jx694i4NcXqHXQxUlLI3LnZmcsm7dkwaC7Vwzs3Kqq6qDw8I721tpCJvQ1d39wQfubWxs3vL1Vy0tzVA7oJlXlZddd/11Dvb2tbX1eGbc5Mnz584J8Pfftf2n5uamyXFxA8T/VYZxtLW2DlElH9/8+99PQTK++da7IgE/OChocGgQFIM3WlpKMexFCxZOnRqfefJEV0cHICMYM/i7h4cbZBNmGCytprKcGggkvzPYP7bPzEkhR9KO7fxpm7unlycgjJc3+Mrp03lTp02bNClWoegPCwvFdifKC5/4DdLS0vt6u9G5rd98PXv+/KSZiWUlJTlZmcDIIIj8vNyutjY8OSom1s1djjew9FWIIwwDZEFxCdfV1S0yKio6KhLEJpNJe3r7AMzXrLnu4KGDP+/eVVZaClU8ISlp2dLFoMjDBw+npWcEBwdpqUYGin3zzbcK8vM+2bzZ18fHrJuMHtSfb3gO9qiGqkIcY7qZjgUhMVkM4AIKVvT3b9jwekZa2uz5CyBqyUgNeuh95F6tltVig2RZvHihSj3y0QfvFReXPPPs0/jW2tYOzJtajAQUkwk+2bj5u2++WrpipUZDRL6QWJI0tnZ2mB8OTSjIz81ds3oVmLaWhnfhRhJfQPpCTAOYYRJWRtMEAAao6sYHgx8L2hsPfwbtf//dN2GRUXJ7++rKymnTp8+aPefQgQN79+zau3sXMGxMbJy/vx9kEygALHrVVVdySVWO1uamJmsbGyDEyOjoEc3IqlWrwFRKJsUCrIG6fX395PZy6qAgUJ9P3eBCmvXNYaUChCKsRHNzS2VlVXZWdlRUFDA4REz8lCmhoWHBISHz5s6GXMe9sXGTdDS/GBtdqVR+9PEnpcUlr731diQxs16suC3msXdydFLScHSj/4tj0FKjNukMjUpraGjcs337/Q8/vHrVlc+/8HLt4CAWU0wCbblMXIqIzkiqdixbugha51OP/2tv6oHYmIn9fb3AlGAnELg2Nra4Pi3tyKJFix64756vvvo68+RxGnpMIJ1ILAb+8/HxiYiasO6Zp/GQwcEBL0/PY8cyuMRVyqOcWsiltgNS+0Ek1phAZG1NjYgEap5nL42HbiCGaiorA4JDJFJpWERkfl4+unjrrbc0NDb8vGcvurjzpx9J/KxQODF2EiBzn0IBMN/d1YUlJCF81dV2drYYGOAq+goZB3TGXBOQW5BzWHhGOhBzubmnq6qqsDNozQCS8AB+hk1ZmJ//r8cfz8/La29ri46esP2nbdgtyTMTmUYG0aY3kPAoiIBPP9185OCBfz3xxMzEGRpqir4gaOaMZvZqhYaFlpWXMzIKCwv/eceON197HV01u9/lcjsvX9+t331bW1tbVVmhp057Cva1TOUm9nLNSOrefXv37MEM8wUC8EjGhk9lZ69b93RRfn5QcLAfSRlz/3n37hGtDs/BXdiK4BgDij6WJ5qSknTwwP71L7/k6uGu1+rXPb2O8BWthmZTg6VpGRiwsrRydnH58rPN2KCLFs3Pzc5ac/1aQNLfH+94ZhC6Ema/tKgQhBkRFTVhQnR4eBjQq4Oj/YwZ06EK7tt3AKgf3MXDw5PY3LQ6oUjo7eOLnkHFmDNnNki+rrZ269bve3qI3shsWfgAwsL06YjdVkB8mTxuS1NzS2Ojs5trRFS0XG4Pdjxv/jx3N7eNGzd++cWXy1csb6qv3/r9FjCnpcuXu7m5QDDLZMRQCwUfSu8PP2zb/MnHjz35FDrGInN1YziPYhyNSythgd7jJsft27evt7cP9LFixXKQfp+ij8fnzkxJwUqDjl1dXJ5cty4jIwOrNWv2bOwrcJcJEyfwKMyDZr542TJPL68AP7/2zk4oGWvWrp0xfSrQiYVMunDJUjGdyeXLlwDB3H3P3UePRECTvefeezMzs6DqhkdG2NrJwUxIApC/38uvvLRjx+6hoYHwiEgba2vQ2Zobb5bL5WCEMxJmgNQtJBZSqeS+Bx4AZLST24EXYi2iJ0w8r690PHSjo7WiwC4A3x5+5J8e7m7qkRGwAWbBs5TJVq5cLhIK8vILt23bJhYKp06fjoUEl8buOZ6epidJRhofX9+UlBQGtKEpgRazs7M72ttZcALHoBoaNNjb26+94Xobaxsra+vevr6S4uLy4uL83FM+fv5FBfn1tbWgIaxH2tEjcfFTge+MEd0k3pvw2Y7Ojt07d/zjkUcWLlzAJ7Kdz4LAx0UY52986pDx9/NzdnLa8v0Pt956k52tzerVV+pp0Pgdt93CmCjWbFIsYH00GzuUcAw5OSkR+g4xHLu63nvP3cxFFUXA3C865vCQEnvp5ptuMNVp0AZAXfb0JJEhBk7MxAm47MorVjL5yNIhwKjuufsOZkrGngkKDHjw/nuJy4zDueGG63mUKYIFTImPwz888I3X34iOiYkMDzsv5hvXJBpIKSsIGharCzJSkdo+BDfgA8uqHiR2v6BVq6765ptvn3/mmRlJyU7Ozk2NDYCNuFHu4NDX11dRUSESW2C7ABVi5E7OLtdee42jgwMpPkKdhZDBZHMQP7mwuqamrLQMuhs2TU9vT0BQMJjTnp07b7/rLgDkocF+F2dnGjdIwB1xRYmIb/XFl1/29vI0q5TMZTOeIY+hsbWECL72uusKCouUQ0prGl7OoTDTnF/MUDlbS6OeYbKUMOcAUzDNK0dRC48V/dOoR1gJAeZroz9Z5J1hdNWt0R/MVnLTK2hcpekh+Ku5Y4ODQ3YOTouWLKEx/BeB33B+nXN/zg/MORwQEPCvfz16dNq0fampIJj21tYJsZMSEhKKS0s729ux6oq+XvDk6YkzXV1cI6Mjw0JDdMZEYJ6AT6zyWuK1UENyA9bdestNeHJ3Ty9UjPT0tJ6uLqBvWt7BWJ6NbTWjM0ivl1hYMKIZvXsulPZ0RmM2Bebkx96Nigy3srL8o5N2ThWPVbUJCQl678OPHB3sx/Ko3/r5O6+jEQ1216+91oKU0tGdN075YjFtRrBDQ0NSqXTu7FnAOvtT97a1tKTMmevi6nwyKzsc6phcDvmamDAjMiLC5M/TUHgvGtGoWNksDI3YYHQ6GilHQoMd7OWQ99lZJ9WqYf5vCB2GNgwUHl48BnOOl7I8S6EQfPFCvZctoa2NzYToSGZdvxikzzK2RMYY8PN7di8W3bB3s5KRTo4ONrZ2FhIZnUri+geHqKmuGhp0uf3O26FhAt+AtTCuS3EIT8QRAfaD3eBJ1DIhYFQloI46UutkREOjCM5UqtnMMi6vuySVYM4YNeN2F+rVXFOuJ8vKu3iJvQZa9Ikzqr7k77/oIvIbLa2RxiLr8DM0PHxwQNHU2JR+7ERjY6NEKtHpaTAFqbWkMxptuDzQyQixQZFwQcwXrUCm02hUVNwQQ6KYR/aESCzGtmYRAqMb87EbHeCXPKDJHMVyoRiD2ZNvMNXDvhDd/M3GIulGY6/faheLboj1SSQaJniZRG7rWK0rg6G1tfXtt95sa2lOmjWbmCnAHEdGONTSyiVR+xrm3wdrwSgkNI6YPsGCGV0BdWj4HyE2Ha1Ge8Z7iTnLFNFzKZkNtQ7rGf5k2QsXSk6RUZskCIssuxjUwzWFSyuVw9DMz49vzu7E2QM+4xpIEFbMhgmjc1awYpVKWFUfU0ilXqfRubm728nl0KqYcZM6pvgiIbG1G4xuTgOLSuFQhZ89jRWXpFKAZ6ARmUxn4NPQY5o9w8IhBCyohWvKkTZmU48hyPz3LxhLY+wNXRMZa+RegGYU978oXBcrlNiMaZiP4rxtnHq4niY60eJqBAZyVerz3ULYhUAkrK2q7LaxZS4S82oZLlxEPtWtDKwgCDMnXqgn/91Gt/FMKzEnjCqvpNVqzJWIf6vRIFAeqM3T29fKxrqPxn3S9CVy34VXeejmofW8tPzLVyTm/3AbD90Q4wgFUMw3+/sUY2osNMsA/OHo6GRpaQnViRoJqdHqwumWo+PASPcuR47I/w9tPHSD9ZBZWWtptophbEd1sPLEIuJurRaSkmMuFHkZqxdfQLox0Mo9LISUmbPGgm/+bn+0jec8X6yC3N6egRsNCf3QmSL3DDRhwFip74x7SRA/n6QFqVWqoaEhsdjCxGuM+S5jpJ5RDzRaQnm08hn7ks/jHzuW0dHRuXz5MhY4/IeeOWqM4ye13zGBmJNRxmJb+53nn93J0UM4U48xHZPDDs65ILt0PPwGSjIZP5+voy4kBpA5NC8JPyUSi6EhJdOk2OEu6Kxp/YhZLDwyqrOjnSZfSkzJaTz9udzUZw9PwBcMDg0yWzhjJ0yN15mKIHd2dn704UehoWF+fj7mYuxnPOfsaR3HJJzdmKWKazqg5ZyNHJ9DU4OFxtirPyxG6URxaYUy42lFpqTq38tQZrvTQFPULohzdzz3+/v5TYqbfCLjmNRWBnFAshoGhww0ZwV9UiqHmbPG7GAzGOtoagcUCqFAOEKL/slkMoZF2DO558iDOccCkyxdCVEUWW2zmqqqbdu2tTU3TYyJ1dFKefsPHKirqXn4n/8UUruzzhQzdbGbgQYys9QcDj2jhcW9n3NEXA539Nj/4Is4AoHRLsesLNilFhZiPZ1zMX3p2U9mbjujY5WaSP6kcWs8dOPk5BAXF5eTndXb033yZObkuEl2clsigNQj1Bw+wsrlc0fLKoKgSegeJre2tqa0sGDWvPmszgjnlwqmZ7KcMxKBGf/Q63VqNalYBkm3cvXVir5eub0Dj08MVrt3//zD91uvXnNdUKC/sdStwcC9VNY/JgJY5TnqWTuHkGJFdFnS3fhWjpUEZGyGzRgYPDGcmjwS53ws+1JnKkH65y2i4+RXyUkJtTU12378Yd++1Lq6Wg9Pz5TkmawAG+M6NGUQTJjFShqHNDQ44B8QtHbt2h+2boUqbmllZX7gWDYfi3njUo8VSeGLn2IgqW7DM5KSu7s6P/74kxMZGdMTZtxy8w1ggWZuN74Bjrt1d3VD9rq6OJ39akgxYhKkyT+/JZrH0tgBbyQY2VSNitRNJkTJ+y2CwMU5ObmWVpYR9Mgqw5+uzDUeulETYSG54Ya12OXHjx/fvXPn3AULdymHO9rb58+fa21tpVKNODk58k3h3zzjaZFcv8AgewcH8HBvH98+RZ9hlCzT6825m780oeDMVAyhSEjziAdt5XJ3T68BUlpRr9Wq6mtrs04cB4/p7e0jBRZdnEU0vsJcxmt8s/OHGl6kHB5+/Y03gfOe/c/TZxteQTRt7e3oYVBgIBjT+HrF8DQ10+vZ4XBFxSVhocF2dnY0B/Qcg+WSKmbKZ/79b09Pj/UbNtja2vz5PMPxHFbAFF3snpKiovLiYmz94sKC9jbHttbWU9lZOq0mMCR0Snw8l8a/eXp5TYiOxAdHR8e5c+d+9OGHG15+edkVV06fNv3w4cNQxZhIZiWu2C7EjiTnvJk4Fs3ohi5AIouzj+T09vZaWVlWlJZy+QIfHx86U9S6L7aAfDyWdnTRokWkODnlcmdsLKO3dQyocBzURswTMtm8uXN4PD6IxhhTQd9lxrDvvPO+WjX8H0JVMhPs++VITnaNGYtwjUcr8hj1s4oWZi7FYEp2Ts7LL774xFPrZtDzTTijTic1d4xL68KqhpU8WiuI8ac/STrj4TckjZfm2/b19QYEB2PNigvy66VSqcwyMCjIytq6trb28P596HpCcop1YdGB/QeKCvLRVyx8v0LR1dlBAiLdXCwtLTk0nh68QWhBUvDBosQiMRiSTqvFFtn47Za21hahkORk0aw2rY5GY1VWlvf19vkHBDY1NhQVFLi5u3d3d9s7Orq5e3R1dWopKtIzZm6y31DQTEI4/qjnYezyjoU6VNfUYZEA/FNT93V2dQcFBR05cjQ8InxWStIXX/z38MH9eNxT655++OF/YFybN3+GaZwcF7dkySK8oX+gf/NnX/YremfPnnvk6OElixcD3W/fuTs5KTEvr2D16isLTmbvP7C/o6Nj0eLFc2YlFxQWv/v22/U1NR9+8AHUjlkpyYcOH01NTfX29lq5cqWzk6NKpU7ddyAj49iEiTFuHp48gbFExp8X3+OhG0ylWChUa0YsJNK4yfGNTY1Y8sb6+p6uzjqBwNHJGc3X129goB8UUFNdhSUEjIX8Gh5WRkRFx8ZNxlps+XZL2uGDWOZdO3cCnZDAeivrIXLCFFsDogph9gcUfSAgGk9OnJe+/v6A31C2IaFAgp1tbdh21Uql3NHRPyBg1qzZmZknafkjAw3f0QgERsctl8fhcy8iQGZvwRbKzsoE+L326lU1NTVfffEFsFdHW+vObT/iS3BHAZ8cEOnp6Qk6/ujDj3JPnQoICHj5xRds7WynTJn8xONPns7JTkhK3rTp0+wTx2elzBoa7P/uqy8L8k67u7urVer9+/djM9haW7/z5hvOjg4urq5ubu5V5RU2tjZyuTz92ImPPvggKjp63897Ozs6wdVOnDix/uUXIyIiC/Lz8nKyk2fPwcRCmEp/N6duLG1cuJiyU7IkPJ6jk5Obu5tqeBggV9HXV1lWWl9bY2VjAw4xAvVKKAgODQNKBf7o7elRKBQsZNrGxgYLL7W0whoD2A7SHCIHP0eIqP6+PipcSLGtuPgpGGEtLaZPM6oEEIg1lRWj8ZBMJAsMDcWSJCUnxU6cmJOTjf30w7btljLLqVMnW1laspMNCP/nGJHBxYA7ZnMDS/IC48HwJVLZXXfdCRJZtWJ5bU31Aw/cl5q6FxrXLTff2NLSeuTQoedefDEsLOS+e+7bvWsXNtvB1L233nXXHXfcnp52LCvjmEgkVAuE2HUzEhOvumKl3F5+//33gpsODgzcd19+cUlpbGzM3HnzMtLSVqy8Ijws7MWXXgYYeOjhf6Slpb++4TXo59lZWXZy+1dfW9/Z2XXs6JERWofwgkTmj+cRPHqkm52tjb+//+ncU6tXrQq543bwTHSrsKBg7+5dw0NKRW8vh0pWsASJTObl64cPx7q6gsPCh4eGqirKObTMRbFqGJPt7evn7OoC7oJROTq7GE9d5/I62tpqaqtLCgqMudwslJpUReSKLSxwjbePz5TpMwICA5NmJro4O53MBNHwgfu2b/vxxPEMF1e3pJRZy5cvxZ+srEg+Hisj8udn7ZyN7SWNZoRPdxSpmOmIbeXU19dnK7cnEnl4WCQU9yvJyVmdXV2Yw//+97+g8srycqDF+voG7DcvL28Bn2Qy2NBsFfJcLidm4kQbG+uB/v6PPt4IBElyF1tbFbRiIYEyBmZF1OZkZ0OWP/jgQ4P9/V0d7f39/T29fWD/tHannJj4qRJuPpv9zwx2XHRDoRq28qxZs95///3yisqwsNCoyHCMzd/PN37y5Na2tn1799IKFUKtRtPR3lZeVEjgmFpdlJ/HNT0EcmdkZESlVBadzi08nUuEEQmF5DNXNitcpaPhEEKKnTEFtnZ2eGxQSAi4i4WFxM3NLSw0hNlLOzq70tPTfX28p06Z7OfnW1lZCbW8tLTsnrtTHeztIyIjptNzN11cXMz12C5s41JQj6Xk09gqjVYDkSqmRZMgbTUjEOsS9YiaomCdTAptyxARHu7p5Tl//jxnJyehSDygUHR3dWE71dXXD/YPkFFRUzuFyZwdO3fv3b3zpVdfDfD3v++++8GJMXs6ir5p7QShtbWNUMBfuHABOgPsSMotCkXDw0MCWkkJTwYRk8MXL0SB43HlT9GaexhURHjoVVdddeTo0YaG+uTkZHQ9JDg4NDRUqVQmJiZYWAC8W3R2dR44cKi8rBQqNHbbsGoYAoeUbSsqrKut0Wo1fGpx51C5A/rA/No7OAaEhNja2OKBDDUbOHobG7s5c2aHhgSp1SN4MghIaFJV+hSKnJzThw8f8vTynk2rcTs6ODg5OkyJn4yeNDQ2HTuWcfTI0R++2+Lo7Bw3Zcq8efMmxU4kqJw2Na2YxzOFeHKoN+AMZ+15YzTpEjNjFcd4PAfJ/TOo1KQMMcvopkzaLj8v98Chw1MmT3ZxcS0sKgoLj+jo7IS+GODt5eHlffjQQRc3t0MHD0LY8aiaqaVRtmAnzAHc1dVdU1sHNMkQLoS+RCqFPIqMDE+elfLdV1+NjGhdXF2gKIA0I6Mift6za9NnX4CXA0UQnyCH++eJhjNuXAyqBerEBkpKSsTCH8/I2Lx5M0YF6vHx8XZxdgHjGRnRQC4EBPgHBQYwVQh3sZrFmMTiopL8ggJWFspUY0xL7fQ8cNTkmYkWEpJaZWtrCxynp2qURGKhJ2mwWmxpzGZtbR0mEdgoJ+dUdnbmhOgJ8+fNcXdz5ZgqvWGCIJ5CQ4IjwsPWXrcGfPHYsfSjhw6dOHYMZBc/ZWpCwnQ/Pz8HB3vIQY0p9ltvMqadMeQzvtHSAzuYQstu5FAi9vDyJMqgUgnKxcNpWCPfl56dBg6xeMni9rbWPbv3REdFPb7uqTfWr39jw6vozE233mptZfnGW2hv/vTjD+ERUSDr4WEVQHRoaBgYpFgsnjt7VlF+/uebNqXMmTszJRlwB13CBpiZnFKYl5ebk3vtNasxY1u++QoENzUhEZOflJRUXV2zd+fOiOiopStXColGz2OVJf8kyBunHk5fTEqEYDmTZiZMnBCdm3v66NGj33zzTW9314zEmWCJ1tbWU6dOsbWxYUUMcbFUQo720JEjFIXx8XGAdWyu2WGIfFoDgETm0qBR4BuZVEIQA3gSEQEG/BW8Ib+gqL6uFip9Rnoa9MyJsZPCw8OmTpsSGR5uby8/2+5ihKsiYWREGP5dffXqpsbm3Nzc4xnHD+xLtbSyDAkNmZmUMmlSLG5n+tdYjDesUCgzjrNTykdojeq77rwDnceqr1p11dKlSx3s5Rj4O++9h92PZ06bGg8gjB3l6GDv6enxyaZPBwYGiYpkY4O/SqSSl15+SSgQ7k3db21raye38/X1eeOdt+R2dth1zs5O655ehyHj4sGhQcbDHBwcHnn0EbxdKiWF02+//dZrrrmaHDNjZ4sv8fOhhx7s7um1tbHGkg0MDrJKnZdHDxeZDtzisZOChEL0b8H8uSCgU6fzT2Qc71OQIiPF+XkT4yY7ODqysw6hNCbNnIlZAxEMDo0wNgNRxqVQgEVi4H+Dg0Nyud2wklQoBpENDim3b99ZVlrCJVmYYHLanMwTYDYzZ82JjYvHJo6Liw0JDuJQV+I5z87ERFtYcM0WM3pInm1MzISbb74JDH//gQOpe/bs3PaTb2DQtdddFxEWxvkNZ9kZlMRCfUEr0A39fH2YiY+VCGWZlGAVLLOEHEhjZSWzlOmpVoi3G0mTYnxgdvbwpubmxx59DLxH0afA1C1ZscLbyxNPcHVxYdV38dNSJqNVJgmdMZMmoScnR+axYh2QODqYHePMdkV0CKru2ViToojsZKtxrPuvhj+Oe8zChRXH49CQbANJcrOYFDMhZkLU4NBwR2dHdVWNSqWE3G9tbT188GBTQ0NPd/d332mUQ0NQM2gZdk1zYwOB96QKgAGquN6g8/LxTU5OKS0ra2yo7+rsdHVzgyxXq1UhoWAq08ByZs5MBBwOCgqQSqSMgRMZQYu7cn5dW5U1S0tSBtEMWZhMJAEPPJ6vj9ctN92wds21FZWVmScz9+9L/WLzZoyNd+6cgTPkFLPe6hYtXnLrbbeAnTAEg+G0t3dAkWElKfENKYmt1/X09EKTYFxKT9cZ/IBWy9YxPyP08Pvuv7+mplo5pIQqHhUdyWrnsj6TUxfpAHn0apYARL0NBj2XhvuYbNws+WH0cUl6ulh6SmfaCxQ4O058w7YUQ+bm4yFJpUyAf6HQUQKil4MNsBnC5F5xxUr0Hnxl06bPwYBXrboSd3V0dO79eS/LVWCxO5jHCRMnzpg+NSoqIi8v//PPPlu0aBEpf6TRWltbSmWWfFYeh8cOGyed0Rmr3Qq5pkyOM3prCmblmFkI40nmUARocJCzUZGRV155BTkynstOvjxvM7knDaTGp0qtZpkMIMHnnnm2rrb2uhtvbG9rA9e57/57P/54Y0VZ2fMvPO/k5MjeKzQFlHFJdgupbkyYaOKMxITpehqUJDJljJAtarqY6QREnwfboDTKdElm4eRQRM94CZNiZu83XsrKznOo+eMCyKmzSW8sDzXvAw4VWxzT8SqjGSAxtBhXUQi4ynxPgQH+/QMDwKoQHxER4UCyzDvDtiBz8GLM1tZWvT29EAHA1LiXlcgfLYZogV3Ti0YlGv5Ob38reouZi/DTwZR9ffbF521mH9OpnFPFxUXr33gT2vLrG9ZTgtD29w90tLdh20CvefHFVyZPiV+0YJ4ZSxmlCU25YuH6DA5yaRwjKzPA3mJBM50tqO2K1VEbvQQcGpZk7hL702gPnbn2wB8a2jnbJUoTYYEp0LEHKbbt7ukhxVd0Yr2OihUuie+k8yXUGTNsSD4vqa2kUhloKSHDWQLor9ZA+CWlJSUlZVhFSGSuv9+yFStlUhkpjiYgyc1QCHbv2Xtg317gOHdXl6joKLDKzKwcDBBbCEi5f2AwJzsnJCS4rr4hNDQYso+RyF+wXbr0Ih7bUhRNA5oMKZVMhBEWYuCoR9QcutWgbFPGq7W1tUlMSgYAxHYRjqocfsk6/IeajoYcpaUf27Z1y4havWnjRguJ5IO33wIm/erbb5iI7O3t2/TpRgzkxy3fgbX6B/ivW/f0iWPHVMPKlatWP/bYIx0dHeueetLPPwDA7uVXX4H0vFC1lS94u3R0w8wGbBbEYgACFZfLrCBcZhDSabWs9gdLk4A2seba1YCWrMAzwXSYxMtxhsVYGnYFhAggNrThjz/66P0PP7QQk2gTd08vgmS5xMLu4CB//4P377ztjptuu/3q1VcdPHTkRHraJ5s/6+rqeu6Zp1csXyaRSlXKYbmd/LY7bvf38+VcqkPIxtEuEd1waYXpxqbm8vIyUkW3ocnaxhq8w8rakh1CLpNJNSNExxnRaKQSSWtrW07u6cqK8tiY2Pj4OA4NFrssB+aMvVGNUiQGpUssyOk1EnK0Xb9CwaW6zAgBzjxsAAn0c7EYsrmivNxWbg/4j+GrVKrm5mZwGjwmKTk5KTGBsagxRgtd+nZh+mQYVeaJAbHRAgUU093VvWdvasax9JzMzKDgkI8+/hgz5eXtkzBjupeXB9QEVnQIGlZTUzOur6yoYGcFvv/++0fTo1ZddQXVqjQG0/Eno61zZtjLEmouCAz6o3FbVIwaT20ZUCggbUHo6JdUJmMnHorEYsgymVQyoOjDxgCS6+3p6Whrzc7KhESLiZ3k7OIK5QubB0yXBhtBQhn+mkTDGXfeHftgRuxUK/7VKrKsC3ZNUVHJ+lde6e7u7unu8vLxnZ6QMDFmQktz29DQ4K5du0dG1OwAThZzEx4WPm3aVHt7O8iplpa2px7/16G2toF+xZo1ayZOiGLRW6b6JnqmVXFZHgw7E2UM2aPnNCj//sXnxVUs7JAGrRLXrIDWBSbnwSiHWFUNED2fMh4gnob6hoGBwbDwsCOHDl639rrwsLDOrm43VxfwY9xJbAFUv+NfiMSDi9TGZfejObRM9OqNx+PwmKWB5AdRDAvNUkdL0jU3t5w8mVlckO/u7WMnt1fT07mmTplCkQq3rr5eqRym6iVZHtCQl6enpaWMyw3BY3t6+vhCoZVUVpCXB23W8t67fX19hL+UwuCYD7FlhQTYaasXdH7+WKMWOa1ITMp5stgx9BRDhiQif6bH4oHdfr5pI765/fZbc3PzHrjnXigH7h4eG954QyqVgM2Absx1CImx7jKO57fbeOhGYCo1yKwuZqs88RuQcp5qyBpamk/T0Ni4Y8fOgrzTEOpDAwNdXZ06jeboocOenl5enu6YGRdXF9CZgh7poKc2q5aWFnxOS0s/ffr00JCyvbUVsCA0IqKkuOihfzy0YNGi+Lg4ApP5PDc3VxtrawNL/jB5Py70/Iy1cU0H3KXMSvHw8rJ3sFerVOue+Y9AKJCSGP7re3r7rKysAH6eWvfUlatWOdjb49cNG145fTofw3Rxcfbz9RlWqd98773wsBB2HJ+Q1h67XCP6/TZO8clK2tAgoF8q3DQ2NpdXVLS2tP7049a+3j6ZpSXxRNLDB0A0fIFALrfv7uwoLsx/Y8N6Vu4wODRMo9HUVlURuqHxv4SfCwRDQ0MQ/2BBDk7Ovn5+g0ol8AH01e+++XrnTz+RMB0+L2FmcmRUpI+3NybadO7QpTg6+7caoBc2C8SNp4c74YYWFlPi46g5WEtM55RD66k7Cf9YDW+0qVMmsyBoDiX9lKREzqiwjQt4XM2FbePENyzMW0jZKfRkQL9jGSf279t3aF8qWAuIwMnVzdnZmVbdEg8O9JcqleGRUQoFORETpADR3dzQ0Au805lGa+PomV0c21Yms1SphgGDwiIirW1sIiIi0TZv3lRfVxcRFQ1mBhGANzY3Nmz99usvPh0Kj46et2DhzIQZ/v5+eprudrl0debaNK43PVGM0TE931BvDGI09c18MhnLXtCa6pGRA/G0Wq4pCvYva3cYTx4Mh6I2kphNfXiFRcX79+/POnECYw4MCYMGYWtna3QG0YeTc9WpS8vb28fLy4u6x9WWMksammTMbaYJ5zxoE0yDAM2FRUSEhYZga+7a83PB6dOW1laYSbMRKDQ8Ard0dXSAZr/cvPno4cMLFi6Ijp4QEhzIHVVygHuupNc/NOSxXzxav+OZ/GjsT2fUyTIXejXm/bCaHpRKWEE7841/WRP5OfjNedUNFmsIplpSVr7luy0F+fk9PT2W1tZu7u7sOEySPkjPCyJ+JRJASciCFiEQQbumGc4CJ2cnsCLT8w2sniOHOl8wkRb0lCFcduRo+rdffQXN1kIqra+vk9vZsf6wo7+dXV1J+khfb1tb286du4CKrr32muSkmYxq8Uy2fuedhQuyPGYReUaQ19kPHy1Mzzic5i9r6DujjRcXCwR19Q3fb9l6OjcXDEClHPL28aGnTREdktYG5YMstFpNW1trX0+PRCpVDivpsVNiyrEJioS4YTOMtadeccbhtSQnTa9vbm4GF2ltbYYq6x8c3FRfp+jptomJ5VLTO890Ti5usbGzA5pWDg3hm6+//hYyYvr0qUCjWJFx59L+3X6/jTP+BiuXmro/8+QJKEYaWtaESnHipidIUDNioAUo8Lmvp1vR1+ft69fS1NQpFHp6ewtI9pcG2oREIjVvTVruj8g+KKhDyqHGxsay4kJ7RyfAHVxma2enNx1yzDABxxRjwKGeYZAdmLurq1tzU8N3334bER4moMcQXbIk3//f2jhx8cDAYFlZGZZTKpX2qnuFJG6eeZF+ORkPYNnCQuLk4soIgpy5xeHU1daOqNVgP9bW1nJ7BxbFwgLBsMw93d3dXV0tjQ1W1jauHh4zEhJ7e3tIsWOJxMfXDzKOnaFtjg1gsf4D9OBgkvNpYSGTWZ0+lVNZXSO3l3NM5VH+Jp0L3sYZt3XoyNHyslIwG/wGCggKCW1tbRno77exsbGQSISmnH6wHCASsUjc0dHOos7IeVkCAbCzmqR41vHoZeyx0JXqa2ucXVyDQsNc3NzIaZ1N5GxEkCYNODIWz+KZqi7gS83ISNfgYH8fyRLy8PQE0SmVg17ePgf2758QFcE1nWpxISfs70bbOejmvBoEXQzoPmogGNCBRsN1cXWVSCUdHR11NTVYWGcXFzGtZy6jShOoxN/fHwr00OAgM4ZiLVUUOxuo5syjxykoBwft5HLwMPyjRyP3m8JmhUwCMvykpdkCoMK+vr6ezk4HJycHR0d0YHBwsKuz08fXByyntqbmwMHDy5ctGeMsnD3ki0Rto09NGx8j1JuOmCczSeN6zoDhl6aNid+c0a2+PkVJSbGlJRRjQ09Pt44eukELJmjcPT1BMe1tbc0KhZW1NY9mooA+IJhsbW3J2b4yGYMdxOE3PKyhVj4OnUR7e3sp9RXTXzmgS/NBm5gjgCQIOBk5QLtvcKBfKBKDOr19fGmcHjlMu7K8HCxHLndg2lxPb+9fjdNoKdEwcmHhaePoIaNwHfXQMcfcZRnkeORUTW3dwdRUeycnhULR2dHh5OxM8OzICHjAsEaLLzFBXj4+cnv7jrY2cryqmjCJ1uZmPqshSk3yPC4HwJUmuOjJyavEEMZl4bDUNUjqktC4az3XJJj4Aj6YCkgTChc9ZVTIDm0Ac+rq7ACBenp50w4aKF46dzGYy9iM4pW6U0hc+rhseqNT3PWUaC7LGMdX95rf1tLc0d4ud3T08fUFn4Aiw5Kk+vp6m5uaiP9BKISgkVlZgQdIJdL29jYsud6EgbmmUwVZagGRXDSojxwNJxaDjFqam8FUSHIhtcCCzbi4ujk5OVrb2IJLMRMRO8mBFuUX4F1OLs42trb91CRNRZ8x3eKysPFzNupz0LGAcwE1Io+jbj4GpVKrGd8yB9hf+L6er42HbrDSpCaNpQxqjp0dSX+nsQ1kl4N0/Pz9qcGNB1oB4ACmgTTx8PSCLNPrtDy+gGuqrg7oY9Abj/yDjAMhDg6RhntltOlpEX8ILLyxrbWlva2VeM65PBCrtbWNubSFpaVlTU310JCSxEbxjJZiVkkU1Mn/axANx5jQxCOHEefkJM2c6erqMo6HYKZYOVWaAatnVua/KL45oxEfimZEP6AfUakDg4JoDooxDBR/HRgYgPpNjp1ycrK1tevu6mxqbHB0dPTy8mJJQAQUUzyED5YyGYBI2pHD7a2ttnK5QCjQjmgkMllAYJDRY2U85kMABEOq1yqVBo6+ob4+IjIqICCA2nsIwQEp28vlJuM9n5mnOaYsiws7ZeNuDBQXl5S8vn69l5c3KWX3x63DGCN2yJG0dE8P98iI8Mtl2BynHo6FhNyR0dR8kLs5Q4XZUbAZWMQavoCy09fbm5WVec0110ZFRYrFIma+wy09Pb1l5eUgBWjaPv7+EHYUMhtTrkzFRLnMQQiCA9MCv8H3TU1NVZUV0P+bmhqqKioVij5swfCIyBFiPjYm17GigsayNFxjhW2OKe/ugs2fqZmzyUglXprQzpI1CcUTRkv+JCHhNeS0YnocDlCdRq0eZPmd+KxSDWNEeA6YLofWNiTVZfV67EMwVMqSsetIfkxLW9tjD/3j1ddf9/XxtrCwuCwxgRfrlbTIio6Z3axtbIA/Uvf+DMHE6noIRSJwmqLi4h0//eTu4eHl7cPyxllEOiMdzijvMWvM926GhKdysqsrK6RSGTmJSEToSf/rurXmuwy01ibH6LG6KB5mNlK0kyezWLXUlNmzrrzyyqrqmp07dhYXFYHjLlqyeGZiAsmootvs8JEjuPKf//xnYGDArt17SkpKHnvskaKikh+2ft/a0jp/4cIVy5c2NTdv3vS5m7trR3tHU0PDVVdfbWtr8/577+NFH77/IRjPsqWLLwv8v1h0Q1NKCQzCT7ATTFNBXl55WSmgLpBve2uLo7Mz+ADAECYUaFoikY6FDfD5AjytsbHRzs6OnK6oVjs6OVeWlTk6G+u+nv0Q4zGtprri7OivCz5ehlK7e3reeON1dzf3a9eu1ZOUMd3bb70DpfLGW285lp7+7DP/eefdd0nqD48EgUqksoy0tGXLlwcHB6WnpQtppe7X1m8ICQ0F0Xz0wQdhoaE8Pvfwgf2OLi6JSck1R458/MH7zzz3/Kw5c4vy8ydPmRISHHy5okgvYvEpenQxyQLmUDQHQdPV3p4yd97SZcu///57gB4sJ4iAesV/8QaYfpKH6H99IhrNqwI/J+UjVcOqhro6YGeA7sa6OhAoKSZNde8zeqJSqQGbDLS4ECmhzrsoW5N1mxgGqMvF09MjwN+vtq4+Jyvz5ltvmT93tpury7G0o4VFxVKJBVUktFGREZC8+Xl506dNLS0tvuWWW/LyC5ubGu+9/14HBwd7e3nasWPJSTPBmyfHT7nnrts1atWuHdvBPBctnLf+xRcSE6aD4C6XtnjxzmU1VvpgcX343c7eXqkcKistcXRyGlGrGCJg4JeKJz1mnN5Cbj8n62E8g1XB5dDouIH+YbVapaPJe8ZDOs/af/R6ramqqP7iHSFuoAUf7r7nrk8+/vTO225/8OGHAH6HBgfc3NzQK2AU9KS5uSkoKJApQdbWVkmzZldVlGefylMODAQFB5eVVwz0K1558SU8qrune2hgUKvRYHZs7exotoYx6F6hGCAHGg6r2Any/zNyygg2TZ/PeQ07eYQaxcmCYRv2dncPDylDwyNCQkLw95aWFqpgaw2mI9Q5JgZjljhnEAHVY4npT0ghJ6kDRxrxhfHIyewGFpRzxl0jmpHc3NOODg6AEYZfHxxhfuw4JuGccwKNaeLEievXY+lf3vTJxseeeNze0bGpsQkXAPEMDQ56eHgyDy4LAJ02bVra4UMH9u1zdnFxd3Nr7+iQWVqB4IKCgsC00OfW1lahWMQyacRiCyiXfFOePD0ujpTb5V20wxN/p40vn4EofzxqrKNfnPMAEnaurp6yEHJkAXF2CgX2Dg5LFi/S6Q3ZmScZYuWcVXxktMA6o1FNXsTYmEAoHB4aIkVxRjTMrEzDcvhU9dAa9AaW7QBA89//fgU9H/JixvTpNjbWNEbMoDedanahctuIfWF4+JONm8RCQV9PD7QBD3f3GYkz9+/fh0koLCwCFIuNnZifn08HTig4JiZabGFxaP++62++GR2Li4318vH5+r//nRQ3SaUamT1nNuYN/IZrypTg0ix6e3tSTQcqBcT0jOnT/nzPx9EuqQrHdCVjHsTFMTywoB/KhwS0ZJ8BeOKxxx7dvPmzJx59dOHSZQ8/9A9Wd4Jv6tLYzusbUxPSnIryyiqw1UULF7i5uT74wAM//PhjcXGJp4/vvffdB825ra0tMXmWlbUln9bWXH7FlYX5+SkpKTxaHuvf//73z3tTc0/n+/j6OtjLVeqR6QkzoXKq1GpPL69pMxIsxGJHB/sHH374WHpGT2/f/zVcfI7G9GeiLNNzwy8OyMCDpTJSKInxdoaxPD3cH//XoxERERs//OCuO+++65674ydPYjWLKJIdZ5D1GQ07AYv68EMPssobEokEKN7e3u62W282hzmPaDRTp8THx082UK8cuOON16/R669huh6e4B/gd/99dzMPCZN9Tz31BDsmaPVVK5ctWciuXLpk8YL588yVkS59u3R0c2mwG3OF4oNUJjXaVCg/wXSvXLEsKDBg69Yf1j3++LKVK1dfvdrL0+NCYWTuqHIZrPIGqy9pXH76JahZRE9S4vwK0ukZlbBcCFJ9VyBQUujGpWegA8czf4KBjoKWxiGmBFPgwOWxhl86ujGYsri5F1N3xG7s6+sFzExJnskZdR4TteQaIiMjwsPDgkNCPnr/vVO5uQ888MCk2IkXZNcypWb0sEyZrHzzryCFtvZ26FwyyhEZ52D6HTMysSdoSAFNCUPZAorZzM9ktZWYN9RgOv3wr66Hm9cA+0BmZaUeHmbFjgwmEy8dADHos51n1rrMnwzsCVxW8J4GjXPNoZycc571Nbqx90A545hrDLLDySheph/IMnR1dTk7Ocrt7NiphayAHjm72kDP+zAYrrxiBajn3bffeeHZZ5etWLF02VJWWpF1e+zJe+ZbuKYTVthPDeUrHGNJSjHJ/BWRXzu7uu66487klFn33HO3mciYY58BPvYl3xTNCLLq6ent6u4O8PfTM+Bv4kxM0DOn/+hY2EuWTz7WOm16k+KDn35+Pletvmbrt19DfWB/5fNBf6zUOZdFmLOqfRyTAZCsh07HoVn1HGNGGZ/WjuCZfNdj3DQE6hIfqlTGdBKsk1BE4ngYUQLWqEeAJROF1KFhrtVr1upJxj+PB8bz+puv79ix68svvti7Z8+/nnwyblKMWY0fbWgwvvUsFmmO3DPmOLMSxlQYCU1GKYGQRTsYU6WAqKrKyxMSEjSaESiDAi6fY1SUSH0/Y8opPU2CpBdqNJYy2YcfftTW1v7222/ozSU4aG1Hc/lSg+kwIp6p0bDui16la0wnMbGtYI4JB6e99eYb6mpqjh46wLKy2TxT8xoz6rNzl3451ZfUIaCzXFlRkZp6oLioiJwIT75hLkw9DWgfk6hmz9FTO+GISk2iDZVKPU1yABuvq62tr66OnTgBuxy/npNz6CkcxuRec/UqX1/fjz/88HkwnuXLExJn8LgsZIdz3lo7emNcGC8gwJ/QCo/PAEp7R0dWZvbwsNLb2xtcTSAQYtdkZRzv6yXS097JaWhoCG9vamo6fTofNwYFB0J29g8MpKdnBAcHKvoUlZVViYkJDg4OqfsOZGVm4pmbP/tiyZJFYpE4Jyenvb09JjbGx9sbW+LgoSO4rLenx9fPNzDAn3XMXOvvoraxnQNN/jMwkUzMazoSMmxrazuiVjfU17u6uZNoYnpmpMHIQgyMemiRXgNLC8YGBLNpaqjfs3t3Y2M9xzCeoHGSg00rWohEYjwNDA+fre3sJFKpiEZotLU29yv6Ghqb7OzsSJ36c/FOHoMUVMb9v/auBLyp60o/y9ot2bLkVV7kBW/gjZ0EUsJilqzNQiBAgTQzXaYhMwnt12lnJnvadNoJIaFfloZMEgJJSELShpTQ0GDA7BDAq4QXvGmxLGuzbEmWbM1/75WEA87EITFQ27eEyuj56enec8/5zz3n/GfWrBlY+A8+2Ll927bt296CIJKGIjAc/V9zTEC4ugOBKdNnPPXkE1KphGRA02/+t8/+fvTwEUzOq3969Qdr165auWLXJ7ufefqpSYXFYokEa8yoC9/cus3l7HZ73G+88fqTTz2lTk7etnUrRCo3P7+psXHn++8//tSTLS0t3U4nlJO+rR0G67333q+qrFKplK+9uuWp3/520qQCKEuH3Y4brlm3Lisrk+bBcSMRfbt0fL3cRFBSksFGtKnp/P4DFTU11ZjgqtNftLU0FxQWRUdHUz7fAE1kJHYqDBVDNQg8KGdSzyAk+epYcn8wnBQRTrP62kGZ+knjh44OU4/LlZGVRVKPbTZIcKxSBTmg/BURz23cuGjJ0nuW3amIiRmCwZp+JCHwgnvC56uUynXr1ixevMhi6YqkjDp+iiEunYcv/UxxK0wS4Uem15MiwMjI5cvuWnHP3TAW//2731ccrLj9tls+/eQThVL1/AubzlZWHT18iO2uhx761yipFL9y//3/fPLkF0uXLPL7fEKx+LFHH9EbDHfccsvpL76AA19bW+u02//jP39Vp9Xt+esnG37577ffevO8G+fv2fNpQX4ubcMu2vLaFjwDP4SurgzEGZ6doszepJlbY1PF4SMHy/dXV1cK+AJVPIk0Rcco2tva0tLTVbQZPUdPaqiZDsoLOSERCHqwzt3d02ddt2r16lMnT+3Z/Vea9sCuGa7WiQyd8DbqtHgxsbCwXqeFxdFkZkEDNTc1Rsnk02fNqqmq2v7mG5ZO82yM62ddZK0Ypmb6nEpPJAQxQ5OelZnBLO6Q1u0iuWHTwrqBBOu6Kbw9dvzEvn3luLympkYml8Fc2h2OvPwCkUgIXDgAtQSD7veX79t/8tQpaCB9W5vH42YPA9MG1QU5htthNBrJqXc/3HLizJtMJuyNQwcPnqurg7elb23DFsJehZ2Sy2V4mL4+HzuIukJyM5wDAHZNQ0Pjy6/8qb2ttV6no5UJMltXlyouDhMKK0U4Zl0udpgGlEP70fNoLQvlW/D5PL3uKBnm0ScSCmAaPurtISwnXg9wgSTY3CAiZOkYOCWgh4bTA5AJWtWLqfOePnmiw2SEuppUUooHUKriiksmK2IV5883Y22nTJ+uVKoSEhNPnzj+9tY3jx054lm/Hj45j7pU7OswrMZWnZ2j8ELddRmv+KVzEjEUP0FE6K3w35Yu6xOPPbZi5b2LFy1+2etpJWzwkVhOPDlzNkl7G5FwX/nBFzZt2vDzn+cV5J8+eYqiXfLd8e1wmc3ugMoWiSXM62RPxeAzZjtZrYZVSkxMxH1YanaAxuHDQbcrk8Y1LDsFbVzf0LD1rW2HDx6AuGCp8KAWs1kZFwd77Ha7oW/aWlu6zGbSryBWmZGZqVDGdju7bTar02bv7XGxmJEyjuT+1dXWaTQZWHhsO5PRSJOCI1npJzeI+43yRZLGyXgCKKouS6fNZrOYO8RiSVJKak93d3RMDIQVN+l2uXQ6LSE9KS6WiCWY/cSk5IQkUlFlMOi3vfkmnvCmJYv6B4gTx+MFA5+8QZwV3KAcMd6wIddFcTSam+dy2h3KWCVpHNneDjsM1JWerjl48AD0UGVllY+S/vWRAwJOFi2HFgEaIwdIAYK6Th47duToMYCzvj5vbm4OnXlBt9NU39AIvaKIJQ1gbrxxLrAUDD75FaKpeYMpDa/YWc6wZBOG/NDhY2fPnEnPzAKyA8DAagnFImxrmUwOwEGLpHzWLgtmwdJpqamqxDeCVOUXTIrIjGhvbYUlBnT1+/oM7W24W6elU047oHQY9M2NDdBG2Xn5RIdJpTExMdhqHHHbiTvW29vX1dVl7ujAW5C20slTaH9Xe01lpb69DZC8pbk5PiFhUmERn/SQYtiUwwVxCQkSerwGM7G/vLykuEiTnhbxFVz838nAzVNSku+4++7333//xMlT8J5IrCPALb93eWtr6wsvbC4qLJwyY2aULGrmjOmf/y335ZdfmTp1Wmb2hABN0YdiLpg46eOPdzWcO3fbHXdOmzYVumTR4kWbn3/huec2bdiw4aGf/+KjnTsf3rBBIpauW7d25szpgImqONW1e+7X29NjNBgoeyrnsFrzJk2CAvCKJTGK2BA7fEAuJ9JDcmJIw1QHRzqwW1qaz2Ovs3q5rKxsaZS0fO/eD3bsGCBMd5LU9HQorT6ScktSTIhS6ezUulwedy+xHaTthYQcV5A2Vj5sXOY7AForVSq8a2xrU6ek8il/InFHbVYhTRpsazPgo1PT0gARXE4nsMX5psbjx08AwYxo/g2GRCz+xS82dHVZ8U3xGuoHCm7SxIkvvvwiviPpOdpHkh8kEvHGTc96+/qAVJxOl0wmtdsd8Ngh67/+1S+93r5YQtdC7GZZ2YKp06ZAoyiVyrS0lLKF81hMjX2RzZs39V8lirFh4eKm8y1HDh+CXMNY9Pb2AG+SGgOBwGQ0AO0qaGMcMWPN9PuhgWDI8C/JyWpmaDAL0CJGk6m6qhIyBE9HGaeC9GAeU9LSaEapn1StRvD4NCEPjgYFGQMsPysxNU2dmgq5cff2AjlBUgHA1eqUXR/tbGtuhlm02+1KJSmisFq7GKFJUlIS6fnrdKSla/DRuE9Hh5mj52OsNfcIzSY7qlDRjmLYDgpFDNtUtCsiR0mDiG7weLyAyexJFAqSi+6lBhe/KyHdtGWsqQCDXIzyB4Mlug8E+5iQsyIWBbtG9Q2eGJaiQafNnJADIJI/qRALY+/qVKel44mBV6xdXfgaUMswJRCaIEaj3EfAHPhuWLnk5OTs7OzW5vPpGRlLliyq056bNmPG2rVroimLFoQG2MVgMNodRFeRppseD9yvAOVTCtD8dlwml8nD/hTuCXuPF4CK9XV1EFCn0wHRGaC+aFNjAzmRy82Li4+HZOMJWSvbyFBcYiQGy9/gQulEpGDDZoNGYXzEHC3OZc2LE2nPKW4QHJHLZPPLyrAf2NlXBGlZHWA9uViEgQVrA6EsaSZJvKtROcXG0LwCLBWXPVl1de2OHTuAQLGksCbYwZgdSAtQCy6W0DZuUAZNDQ24OEmthqDgYjjnKSkppG4BoiSXE75nl+vk0aMLlyzJyZlQcfgolhDbERASvobDydF2XAIW6AkexcK59fko8qNtfPE2K4/l86FIgMRJKl1Lc6fZjOk3tLUlp6RAPkQSCeA5LCBUlCxKBhEHYnfarJ99+iks1113fB9f7lLFPqQD9U2nMszGUn6gonzfPgDYJx977Ff/9UjZgnlMeWBK//Dsxsb6+hdf/CNc6HBoE78L2fqXn/6YOfM0nElOqnbv2dvW2rp27WqRkByrsvyyiwKo11D+Ddk31DHGUzoczgMHK6rPnoEEOO2ktTNMFbyVtLT0uLh4wAizuQOz7uoOckcY9PoA7R5o7jRbOjtpz14e4JtGk15YVAQPAghXe66eZg4MGIwm2HWmb+CTAzvDLQ9QYwekPBCiuMbFwEy4Gwv+QX7cbkJTGqC15jBspVOnVldW4s54F1A9Ly8fcAc7G/cExoxVKnMmTtRV1+z6859LS4onhM7jv9vBFhIzBnDz9ltvzfneXNgpu80OpN5Hjh6EwXwJH2nXxg1KcWTn7wJKDcknBY1+GoIlwlGQn/vGa1umTp0yc8a0cPw4cG0UvQ8hN8FWaVSooWwOHtifkpqGmbFaOoH1oHv17e2JyckEZKSmpGs0sCxGfXsgmuhhQhbhdA5IpVAPBn07602PuznstrNnz1otFtx847Mb67VakURsNBpIMJJ2KcY8wjb1E4Ehg7R/pkeH/bRinOOCPrmPVoZzQY50QqGob2uP4EVqMjMJcheKCouKIWQdHR0AYV1Wa1ZWVmpqWmXlWc2ECa6envLy/aRfxojtUXzZc/X1XTbbXXd9H0hcIpV4vN7PP9+P/TN9+jSVMpajgtLn89dptZVVtbfevBRf57O9n0fHyOfeMKfX6z1y9DhmeNrUqZr0VAD5gokT9362F3Iz8BWnkVdrDCE3vGA3PfKUJrO5vbWloLAIEEcskcQlJiqVKnOHqcNo7DSZ0jIysLRQJ3kFEwOUIaCnl/wPO8ZsNsM6sAMr2kK8A/YIIjIhL3/e/PnNjY0AyHq9Hn+zHl2RodAu0/aEnoO6VNBzLAgFtMSaG0KUoEJiSVUvCSUKRcK2lpZuhwNObGtri66uFui6z9uXkJCYnZNLiq1aWvC0uXn5ve5ebW0dFlI2AidjQfPBcSeOn9CkpckIRWEASvH117bIZVFQh3fcvezBBx/w09wPiNGZM2c3P//83O/NwS+9vuXVzOzsqVMmv/TiKwfKPwdK2/HO208//XRubk5pacnb29/GjsIssXW5Rjo2fCWf6AA9riW5IBERRuqkiKVSoGC5PJrQzJCQAskCb2xoCARMmJeoKGlyamqsUgX0Cg2RkZnFaJGY9vL09h49cgjaBaAHyw91xTCFhNBE8oMfysKhIdwajoj5o6IYqVu4Fy2pZyA+iBdwEobQ2tlZW1uTrFbTgtm+5XfdhQeHhQXWhqYBGI9PSICT0u3qBhobIUbgMFZtOn8+PS3N7fZEkvzmiJmzrlu9euVb27aX7927Zu0aLoImIbH0EdbVVih09/bgZ52u/p1tW3/7+z9Mnlx639p1FRUVMKnZE7IBBtrb9dnZWVyoSPkatVPM0IZ7TPa6XHC5AUKBiOHo1lVXaTIy4hOT2DQVl5RYLBZcBjwBpaKrrYV2gVtVWFwMQCwkYWtRamoq/m6oPwdJmTt37s4PdsL85+fnuVw9mIEBeubFXHHS4I4WVzNww6wVC8Uz9ANEjLXvcXXD39YDGickxCoUkqgoqClICT4uNze3uLiopaUN3llNdfX5hgYAZKVSCcUTKlwfOSccO4SPPZafm0O7r2GNudLJpcpYRWlJ6ccffQgjzqeVmgwOw+jjkRglqoAv0Ol0+L51Wh2kpNvpBBiw0U7xuNjSRTIlApRWd/hpZSM6hsjb4kLMzdSLIfVsLocTuCE6OkYqleBqk8nUabFgauTwmsiIZWE5AlfT0vHbQCE6LYk7ssahlRIprcn1wCvGuorEwrqaGmwylicboIFlr8cLleb2uCF2kAyoOluXpZfkhZHEDEwudD5VMwMc9VE1mswZM2dBHLOys4Fmqs6eYQaxu5v0mGloaDAZDBDBnLz8WFq0Rj01wooSOTLVRixlEUMkFAWJXbD9KAkQhMPZ3S0RS/i0EogVsFJ8NsCq4vED2S3U0LucDgGPW3vfutzcvJjoGGwPWtVKph1Pfu10bhtC37B2Nxxhp+YBRZYtvWn3rr/QA1yyxhNycnvUPZ3mDsBhgJiW800JiUlYG47ECAkbDQMicfEJBKb0+4UCEmA639TY0mVZvnI1pA1zpdXW2uw21l6WY0nd9MCDpbH5qBX30ixPCJDPT+J5iYlJPJrkIKLbNCoqKj4+HnYKvwxnFTJHOfqjThw9Ascbgot3s5UqAXVkYOZaWloCgYEFCxaMnJKn6ZsDUAx2h4PRYvr6vGfPnIG1+eLUKZGYdBHvo8lD+MbYG/AVjh0/RY7X7XZFbGxRYSGeLSk5ednddzmcTtqnnoPigfJWqYIULQPXTLuGr/DDCQQj/b0nFuSvX/8AZr+hoZ7W4fJgSqRRUVkTcrC5e2Awurvhi2uNBqgBAGdMh5j2NMQLtTqFbC2ynFIhDd3NmD6Vo/q8qLgEgkVCUMRGBQ0HiwCEaWaZDLGAAy+ClXIGWG8w7E6gXS0XkEbJTCYjjJFMLrdZu7In5JK2vz7fpMIiUp0UHc3odvDweNIfrFlzww2zL+3v+l0dH7PodHFx8UcffsiyLJLUKbCtjz/6qNNu/9m/PhgXp4LtjiHH61xpScnkKVP+53fPFJWUpKWn9/a4cnMmPPLk01tff23Xx3+JjOA9tGHD7NnXabW6zIzM+Li44GqFzm++kwf+NmNofBNJ2PMifT6yqunpqT/5yY/eefe9g+X7ktRqytESTBuF5YqNVWJnY1H7Kc2ntcsCScJbsB369jZ+JJ8lE0G2+AI+LsBCyuWydr2eZZSyrDlGeOOnNb+4jNUe0ONXuOh9ZrPJabMLiASQXDwWq/LRPkVCsVgRE1M6dSp+1NbWQooLiopOnzx53fWzMzIy8PBQRed0OsjGylWrFsy/kVSiCIXDTKn+poPpmKLiou3b3jpx6jQk49nnNibEx1utVo6EPNVw/9asXgU4j32ISfvNM890ms14ASuGOcC03LPszjmzrzN3dqpUqsSEBCzEkSNHy8rKwiXx2DZs8r/9037LMYTcDG5QzlHHWJOetmL5MofNpjfoO0wm+MC0fwLe8lJuNpFQSFQFdlJKaiqJVUkkMGSAyV5qyzlyYtHn7unBlUR0xGJ9a2tTQwMXYOUNPJZhTjsl99MkL77X7WEV89GUEFlGqUlhfUi+oFgcq4gFVGK5PsRX5/PxGlu5proqLi4Ofh8eA0JTV1dbW12Nj/vRj388c8Y0j8cLoECKDUYAIrC1hCJMT0udNmPGjnffffqpJ/PzciHQSmUsK7eALVarCTcbS5DFF1UoYkirCtqMntVbJauT09JS/fTQvOLQkQ6jYfac2ezMkKXgXLt+OBdqUM6OgDk6KZkZmocf/rdTp8+8+87bWAzYY0gPzBJlgPKxK1nSEEmpd7tVqriUlFTAEyAeYJqTJ05U7C8XiQT79x+A47Ni1SqzuZMRY/ez4xq6jQjhI2XpGqA9hQaobOIOQpE43BE5MIjxhEQBabJEBmWeqq48i19x2m1fnDoJtadva7/19tsXLpyfoQFa5wRSPqscGKG4JrHOtBf8fevWaXXnwse+A6FuQtyg8AWzxaJQt3pWSoHHC7fvw/ZITk7+zTO/SyLUPsHC05FzBr/p+P+EN5xCxVEZgnkuWzBPFhVVVV3T2txcXV0FNApggZWDSmBEjXAfZIQvUur2eCAMWEsoCNgak9Eok0cDIeEajSbj9ttvq29o9LhJzQprKUW6SvX29hHTSJyRfgaqKb8JC0Sw8C8tLhH4KWTGIvEpdxVc9Nqa2paWZnx6D8VceJ7Zc+ZEy2SlpSXY0+HV+qoSu+9E84dvkpycFOZ8vEg9DA4nDc4XG/LBJk3Mv+hfWB3WtTCGle/HNgRLvIUBvv76WQ6Hs7Gh8WxlVcWB/bDfABtGgwGoCEaBmBWZTCwSs4xzvNtl6azXaZPVKaQDSH9/a0tLxaHDNloTzziq+xmhKPVdmcYOsQ9zVJEFTRhL66HFBoSXtKury2azsiRzmL90jeaXv/51iloNkYVhTU1RX62Y31gYw6uDCfX4Y3TAWI9ouWzy5NK8/Lx58+birfa29v0HDvS6XHAadTrdubo6Hm25QUnaojwet1gihcMJZwgaBSgEmJZZosEMW+SkOMCFo3fkHMjnByIhrVzpsTVkUt/eztwWd2+PUhWXmZkFOAlJLSgoKCkpSk5KYoDdzyiS6eFhOPd2fHyHY1hyE7bQvFCTLbYqclkU/hB29LTUGTOnC2gtSJ1WV11TC7XDwKDL5Tp25LBOW3fjfIIzTpwQR8lkMFuWTjO7OQ3rEFkEvh2sIYCV/fQslcqfHy5G2ZKli5cshc2CAOG20CjTp01hgZtQiW6A1dPwQgWaV7dZ6ygew8rbigjVr4exTjhxhJW5+GgclGmjkmK4ooXh6FJfn2/O7OtNJlN+fh4kYFFZWXFREfQBzc2OCBOysdK+Sz+anALTNAOhQJBfkEdIGALh+nOOJZkHbxWsv7mQokCf6qplNo3uMVyn7ssm5cJKMEkSBJMvIyO+XC9C43aC/Lwc/OFonl5iYnxSUkIgVO3MfdnFuOhDwweA4Xgey+cKBGtlgqHE0Kdz4RJrLlSGMa5sRmgMCxcP59/DP1764sKHhZyLS+VvyOsHexxDCu6QnzW4kGVc2YzQuCYOkcbHP9wYl5vxcTljXG7Gx+WMcbkZH5czxqLchAsJwt7WOHz+pmMsyk14RAzFMjE+hjPGtNxw46JzuWMsyk34QHncPF32GItyw12lHiqjaYxOuQkHJcKpZ2ywsBqrKLiId/NCHOMrCjwYNTPHShFCSdBhvTXWBHG0yU0wCkvb+Lrdng92fnji2DG2xljzefPn3XLzTT/96QN8Af+5jc9KJLQGNMiKTcp/WTXxpdxKLK+DiaBeb9ix4z2j0XjP8uVFhRMpIwL/GilrumJjtMkNG2zjY5krz5zZvevjuQvKEpOSXN3drK/4jJkzWXpvuGyWRUmhh0gJOv7xEglggVWomaam5uc3bSr/+16+QLCwbKFEImGVWWMtR2y0yU2Y5oPqjAhSNhMZuXzF8oUL5lFqevKPN920mJLAEep1j8fbaens9w/EKhW+Pp/T6dRoNEMaHUiVw+F84oknWs+f12Rnm9rbI0Nskhzt03bFv+vVHKNNblirTi6kIRgNUYCuOo9kIPL7BwYefeQxgUDw/PPPQQ62bPnfwxUH3W73hNzc/n6/vl3/+ptvxNMGVRcNUpAlly1ZulSlUh4+dPgvLS1hGvkx6MmPNrkJJ+WwIglGrb1927Y9n+6BMrrppqXzbpzb4yJd8kQi0b7y8ne2bZ15/ewV995bW6d97ZWXRCKx1WpLTIi/9M58QiIX+YPVK/G6oqKC5TXTyi8/fXcMgRtu9MlNOBeMtUrh0f/vdtj5kCdCLOLlCM8+LzBAik6OHz3W5/Xe98Mfzpo5fe7cG44eqmhqbIiNVbAGixGhLi+s+DJA+Xjwo8fjIU09KcMe9ajGkBsVHqNNbrgLp3kDNPGPtOVZd/8/fW/ObAgR5b0KuHt7YxSkasdqtUYrFOnppM5NKBCoU1LO6bSUPDbAWocysgjG586cJo6+IGg6cKFCiPHJjyloPNrkJkBpz4S0LQ8lwSflsWKRSCqVcJR/jpWdAw7jx+joaKiNqurahfMTurtdRoOBkt+KcZOODjMMmUwWBWAklUqZ4WMfgRdej8dPKwaDKCpEB3ZVv/oVHaNNbjjqhLMMeeYhM2ebONg+HzvIoc3G/dA9pZMnH9xf/qeXXmqsP6fXG3RabWCg3+uFVHg2b/6jzWZ9+OENmoz08N2YKiOKh/ZjjqT5y319PtKrZCwJDTf65CYiRAbLUUMVHRMTHaOAzvD7+8NHNfgvRqGAGN1y680Wq/XtN9/YZtDfdufdk6dNqzp7RiKRuD0evcHQ3NjQ0+PiWFsTWtHN6pFxt8TEJKFQxBqVQWgYEh+3U//Yg+KaAK3WFq9f/8DatWuSkpMGCAlysEBi8x83+/2+SNpB6MH1P7v/h+sgVWKxaP0DD0bLY6QSmDXR448/Drc8KTExiIspsqFF3jwBn79i+bJbb70lPj5uIEgTwRtrnvgolBuOUj9xtCBGpVLiT2BQdx28hsfEah4MBuPOnR9OyMlRKpV79uypqTx757LlIrE4kheZlqoOY5rwIU04hpWUlMRuRTi8Ql1Sr+YXvuJjtMlNxCC/OBwwYgt/4XXI9+l29ezZvXv7W1vdPb1wzueXLb535QpBiJsoEKJ+vShsOfhF+Nhm+C20RscYbXIz/AF0kp2V8ftnn3U6HG6PWy6XZ2ZmAg71D9XsbnxcNMbiBIVz/PDXpIn5FyUa91NOnmuERu+aHWNRboK1yXRwoVAoqTOnpI3Eux6x3h+jZoxFuYkY1CQczldkJI+GxwkBJaH1h6YZVzZfN8ao3ITDWJTaNtg7OZKylV7EdjA+hhxjUW7Gx7cf43IzPi5njMvN+LicMS434+Nyxv8BvCwM4Pys5r8AAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 1" align="bottom" width="146" height="157" border="0"> morycoCTIWyssAL2RNlYFyNooBJmalIfRM7K5dJ0ZTHHw9+V+XkOx+1DV4ZhPHQ4HND+o48uXLp0CSChsyOYuIR+CLsenw88hgsyhJHZJ/AleXmGLmRBazUaNehiTnYWwJaSmpyRnk6Gd70OrF1oAPdD+ZQJAWEwuyZAwglRFBgGGYyxQ4+Bh1AUcQoFdKwWFvlaTVJSYm5OFrqKRsfGwPgFBdLqtNDAZrvQZmufVurOR/1SCkrnCAfm+LjVq0tUShWZPuEz3gdKrlGrkViMRUoV8i/6JcjGrZoyVwWtR66WcEIUVQrVQkl1AvQGAKaK65V4xUFl0O8Dx7CQkDyr0GzD+qpNG9fPvDIyk4PAmhKMYdkMjzGdv+USCevUypWy2sEb+HWhIKHuBZzWQHLC4Tu4Pxo4gVEnsHzaWXggYTDzTiQ8YB6d9Valr8CxOvAisxJ3znr/88ri/IJhHN0ZOjstoSzhhGhUFiJhhugSRfdHkoQZolGZV8IM0cUppZfWPPQL/JDLZ5TOnQmzwN8yb7P5oztvSnrNIi57UwyfWS+Ci40lDQ1ZtvF/3sdCsXT9GDpy4xG8C/yKpT5lIRcJs1F3ERLiT9tNl1l0dHEDyNwdF0SjFH3oUjrp0pXDut50hoWcsoiL/E3oqNvtHh+fkMvlBoM+RHZIlk4UN0t7Qmdp+LPnfjE5Me5wOBQKstO5c9cOuUy+/0tf3LXnjm9/+1sqlRLLGGJju92h0aj9AXW50XqinPU8x3Gjo2Mn3qtvaW3VqFUFhYXbt1Zf63sX0QNLEf4ZaTo6PDJS9+7bLefOryorm5gYZxl2y9bqGJPJmr8yOTUFg3iVSg4p6T20wjsOy4CftG9KI9ZI6AJ01o+e+vHp+pN6vWFwcFCuULTv3bvvC3vhsQjZ6TnSENWQciB8anr6T555Go1bvV7HKRTff+IJo9EA4KnVaofTCQ827/Ua9PqLvX16nc5kMqKOYvQhCI0KI7uwt91222c/e3d8vLm1tfVfHnroL4cP3377ruSkpKD+yrkk0hCVy0nRNI1Wk5iYgKFEAFXD6cYnvv/9isrKb37rX8fHxw8c+O+amhpOLr/7c58/ceJ4fFzc4997HPQYNBLDiwBXjKB3uVzVmzdisLWMZeMtCS6X0+f1BftXziWRhiip0S2T9ff2/dd//hLjie648w5QzY/b24uLiwCV37x44OBLv1u3bn3JqlVvv3WssaG+ett2rLqOE5LX5yORRKTqi1+lUuGECrp+vO7E0OBAaWmpwWDwAfbRUXd5BHO/x8fGXvjVL5UqtVwh37S5moTd+kiixKTd8cbrNemZWY889qglwVJQXPTl+pMkiFcux2wZcgman4rll8C8glEaGvRc7H3t0CGnw7Fr926dTsuEjBk4UyINUZrO4kvLyHjxd7/FIj5Gg+HsufPwJqfk+vou9V++XFxcQpYxLGvNzTHFxGB+qk80cVFT4SEAG0qj0Xg8nitXhn/05FM9XV3f/LdHtoGtG6raiRJpiCpVKp7U8JVbzOZppFAOO6mFqNXpBgYGnC6XVqvt7OqZnJiAjzy8B41eDCZyezxKmt0GH3V2df3wiR+ebW7+3N69n//8Z9Eehvk1dIoZTpNIQ9TldPEeHkP6cIkCIydLavtq9QYDmLulayoaTzccOHBwbVXlwZcO4igN2Hd0dP7mhRd1Ot3XHvpnMI8xLgnef/75X9TX1ZVVrC2vqGxqOgPzq9WaY46PD/YPvaZEGqJgDcXFxwMYTidoIRkzYeSElwajAeZRrUZz/wP3P897/viHV9+rqysqKoqNiweFo4Vh+baWFqPJBC91NOcJnoOJSfvI8HCc2dLZ8fH3HnsUDGlo+eh3H9u+bWuwf+g1JdIQBaPmkUcfAaNGciOAyVO6etWvXnjBZDIBuqtXFT/zzNMDgwMGveHyJ/2vvnIQ9BKWnmkr0p586knAEdamuJkK4Om0mh/84AduN2i+Ky42xm53wEF6Wlqwf+VcEmmIkixSay5DpzoYIcnKkiP5TMVFhQ6HEwTMHFu7LTMzC45fPnhQwXHFJcVIvgInwpuYtk0MJbo8tSSYNWoyxQb6DrGKbFB/6DUl0hBViAYLZhSJ9guxTkkqi9fb3dPz749/T6/TeTy83T55285dO3fulFNhSHSnGk+X3Pka+o7UACVk4WQiD9GZguYruvdgNM7Ls/70uecuXuwDPbPC8iUrE6bbYN/jzZTIRzRwAQNTY2xMTFxsbNnqVdK+aSg7gBYhkY8oirRfJumrQLsQQViiRD6iUqltknTG89J0KJJoeJc5QHCpJfIRleI6pX/xfQwNDFnXz6Il8hFlAqIAA3UxIodckP8HoNQRYLPirjoAAAAASUVORK5CYII=" name="Bild 2" align="bottom" width="99" height="171" border="0"> morKxMTEhoYLNpsd8oqlzm3fsY2YhGQtO3/845/AoWVGlx9BAQFNs5g8FHdCCBydLoIjHoAbpMX1QbzklJSd66pgDu199x3YRVBF8DceeOjhu+7c0d8/+Nxzv+jrvjw3Px9LaSAWE5lGQx6fBz64vpryqzIaWsB6hE4eGOgbGRw4ffJE2ZqK8vLVwNfU9FR0dLTT5RwaHOxob3MTy0c4Pz83OzMzPDDw85/9HB5DTm4OTFJ8JxJLaMBOQCNFQrKbhp80XxGEkMvlYCC1Wh0RoYNViou0NDWD2DBPL3V2DA0MrK2qgrcMdrh4seULX/pihC78p//5s5nZ2S1bNteFqQ4ePJSZkSGTSUF+sN3CVNSbxsB1YEnzrpmFZzAYX331tcnJyZi4+PTMTFgpR48eiYqMWl2xBsIB9kx+Xj6WOY6HeUqtlPbUtLThwcH+vt71G9ZnZmb+4rnnYN2npqfBeW5rabbb7BF6fWFxCRdgNI5SfXZmdnp6mvoEnpy8vIqKNRByQqFIrVadOn1WrdFs3LTxe9/9mzPx8TCcLnd2PvHUk3ffdSd8sdffeGNoeCQtLSXU2pjBktKAKbdjJ06er60pKV3VdvEiZERhQSFMo5d/99v6+vMw2OPj4ysr10IzQ4vC6oGnWlRUqNVq9u59D67D+MRkcXERjk9JTSkrKxsdHcvNzTObTWq1pqCwAGoEZIbogFcGNoJSUSoVoDEEERw1CJTpmdmhoWE43s1Njes3bIDcy8rJzcrK0mq1mzZv2rJpE1yKVWWlh48cIXtzAQvb5XaLFjWZ5QpYQhrQ/HWICDhEM9PTYNy8ggKsyqNHj65bt+77//iPULldXV09Xd1NDReAC4VStaq8vPHCBcgZeFKXOjshmi82N1esKZcpFECN0WQSioSFhYWwYqHeqWFEYoUQIPiJJT9nMJw9exYUcpHIBJ9p5vHx8ZmpaZvdlpGe/ptf/zo1NQ0ofv3VV+EiYImAVLB3cbBILGZMQEwsksV06+U6flpgySA+WjcgoKG0uprqopWr8vMzq6rWJiUmmC3Wp595Gsf09w98cPDQ2MgIbCE4xhBZEBQknFdQWF93bnx0JCoq0mIy7TtX09DQACXrJdFsK1wtEukTkkiRg2aD8akl2n6xBUZwSdnqzKwsEsSNi3vm6a/AMH3+uefOnq2JT0h44fnnyyor8Uyry1ZB9bJESg/NiuQCjicNcoTQNFoqu4iqNXA0M7fJ7vzMjE4X/vDDD7rdLoPRCEuGBWFiYqK/+sxXYMAcPny09uzZgqLCwoICj8cFhMCBmhofNxpNYIvSVWXgAGgFgYAP5MLQPH3q5MT4mI9mofJIEqpvdUUl9bMUcErGxye6e7rPnD51rrZWGx4+MjRw5tTJLz35ZHZeHgi5bfsO0AO3gAwU8E3ewPYcRwNfTISGsAYk1IndDEgpS4C16YaXi22ywwOYNptplMG/IUMyTV0u2CRbt27mfN5jR48dPHAga8UKuUyOFc2uAOxMTU5OkB0xO3S4xWoFMXbeeWdRYQEJpbEkb47TaDVw5SD9ALX2OtApLi4edhdUdGZOzqX2dqj0u+6+51e/+G+NRq1Rh4EJXG6ej/swNMRRlfC58ZM/Vf5LMHUZ8imYphAMzdOMCvCEEFxSVFx8+PDhzs5OOAojI8O77rs/IT5ufm6usb7+zInjOCcnv6Bs9ZqcnNyyslJ9hA7EWHgjaAKzxQwnoGLN6kJKoYmJiVOnq08ePwbewcoIU4dB97OAaPAVrvhwzXe5uWqwz0GNONWaPJpX7YVkhq+UkZ4ml8va29r6enpMBkN+Xp7JZA7TaLbdcSd8XZg0a9eujY2NZgU5BqOJqt6PvKdMJqfpkcT95nE8OMCrSkveeuM1/EkkJtnUxKtYVriFaEC5gWNrha4PWJmi+XkDNHZYmBqamaao+GBxOmy2iy3NZatX33PP3eFaDVBP0l4EfKlE4iVZdx/BKa1xE/MFfKgKu9Oh1ajBFjB+iB3lXQo5/Ilwa9GAC2wD0GwVHi1XklhtdqlMlpuX39XZcfnyZRGtJNBow8EzQKKX+n0waaAYbHY7KHFFXAHIZ8E7ONK4OLQC0bFCAfQ23RRbzEyhm4NbiAYsZWGBYOWxmlYagyO6Gtiqrand//77CoUyPSOT5Pm63aATx4qihHxY9wszLT68CvUNWJYRMTQpdf0aabE3A24CbogGN6d/rj6FoZhttviuyh1n5sxH78XDsqZ5bQL2dXJKip3utcF2CoOoEhOHALQDWuFqXa0MOD9L+W18PscnWbAC+hUxB5gF5Ve8IBI1q/whXmYp4O4QWqym6MZR9KlgqWoCsVRJOomQlKcFypg+LWDVt128ODoynJm9AlYTTEyX08UpPvuz+WhCKkdITsvffCSNTMiSxphU/Kz3uC4sEQ1IoT01XYi5Q3wo/g2WdH3kInxBTGwsqCiWSOg65XiLYbkzl4WxC0dEIrkmKfFxuXhUkrEi9c9+o4+DpfOTPSzyRXlWQKsqP+1FoD6hCeITEmFlQiIR1boYOYekooOaUizPxUP2JAhhWAJrMJcidLBU8SKaG8ocMaZgr06R+0Rwu1yd7W1RsbHh4ST33X+dzwx8kh/PozEJ0k6DiX6Xy8m6CgST3T/7jT4ObogGn/0JgukIcErFYklqZpbJMM8t0NVcoKfFwjsSR4HzLfgVUoMkUhCrhn7B8biPXuQadP3Iw/O4YAmNLxgK9fnFEVw2g9F4pvpsQmJiXm5OcPl7SCR1cTZwrqm6r0GDz24FXRPYgsLLkACb3U5ES6DEjAHdtBLSQjbyCPR4f9cVGtLgs8SewuKShgv1er1+YTzZt+DJr4g0QLww2cLzb/EQtwAXhFJxOd18IR6Dz8rH8apNTS0vvvCbv/rrv/YG9s4oeUKlk9kTLp1/wIrrAStLS8+dOzc1MYHPSoXCarWx5B/gl9Uzs8eDBmaU4BY0LBDwhVNTpDaNthYRsAjzx96RZcxLSD6Wh35maKX7PAKLyfTe3r1SuZyltwJGRsd+++KLObm5Bfn5cLn9GfOBBwhh3DRE170amB4GaleXrzpxIm9/b+/42GhDY3NsbIxKqTCazMzn4mhtMwvli0VijuRPkM1I4J9WHTvras5G6KP0ep7NZgt2V7kaguxrszuCEVAhkffEOMaNcvILNm3dVnu2Okytxp8mJqaee+4Xc7MzTz71pEajDuqAkGKfwZL2bXE4nSRgIOTv3n3f5MR4R0f7G2+8kZiYVFxcmJaWBiaIiNC5nE6b3c7qsH2wWVyQJHKaoUUcpQ2bNqk1miOHD3tIsS0pFJTLZde8HRM7HM/PQ/5PNFIL+qi14bkFhVaLWR8ZpdZoa8+dq66u7mhr+9a3v11ZsYZbkC/LtEJIWxgtXd8WYmbQ3EW73bkiO+vZZ599+ZVXLzY3tbe1weo/feZsbGxseVkpjpTJZGq1Goas1+eFlwTEwRJVKlUx8QkWqzUnJzcuLo50GSK59Vf2L+ICmQM86nCBDiazhe4wC4NFZPhrRhaB7u4u/Do/Nzs1NTXQ2xMVFX35cldp6cpwrYZditHPe61mVYsI16DBzSnhTzzLRz01Ul1M+jd58dqHP9gPMS2XK04cO2q2WOpqa9579x0IqzUVlcnJSZA/0BArcnLCNRqZTF5RWZGfn/+zn/z4XE3No489ZjSZOtrbWaYMuzcrfmL34tPokMvtwpdyWpkDIdbdM9TT04Pvp6emseRZTSfRUiIRyKDWaq122/FjR+/dRWKxC3cOvDS+EjosLd1+MquuD6atzc7OikTitORkq8124uiRqJhYyOU4UiDlBSLGR4b1UdHFK0sbGhvBEOdqqmG5UO0tNJmMEXq9k3YIMZnMAqq6+bQ5kdViZVvWMKJaLrZWnznjIP14JCwVni8QOml7HhBbq9O53a7xsbHe7i5VmFoikSanpoIgZotZQAm5cNULPi/7aJ8IwT4bTC65Pe6snJyVpavqz9fpIvQzU5MOm00o4AMj6RkZhUXFsH8gK+ampwXUuzYajKnpGZBRGm143bm6C/Xn5+Zmf/rTn4GxrFaSvIg/2W02lglJcrw8HqPRMDM5BQ5g6IQok0CH+3yTExOG+fmLTY1w+ry08jImLj42Nq6svAyWEqi7uKVOnwhL2cfrQxOTdhUkFmF+Xi4QIVcopiYmx8ZG2ltbZZBNCqVQJLRZrCp1WEZ2NhZv1+XLgwMDMhiyFmgEYg7Z7TYxTWMBokn/icjItLR0aBewAliNtP5SKDZv2WY2mWZnZ2jAR2g2m5obGoyGeX98m9qpmnDdyrKyxMTEO++600VjWaGODl0NSyeLgrKVoxIpIyNj73v7Ojsv3XXXHQMDebDNgZpXX37pcnsbLHceFe6wFEeGhsJ1ETarZXJsdKi/L6ew6FJH+/jICFZ0SnpG7ZkzUpmssKQEV+7t7ZErVZFKJV3FxKLp7uqqOXNqfnaWZaYKhUEHkIBYKqtcvz57RU7pypXFxQVQ2c/94pdl5atjY6L/OPmAgY8aGSxqlJqasmbN6osXW7IyM+Lj45KTEiFGIiP1ZqOxru58c1MjjgR+sWyHBgbIydTPbWtqgrFEKmqcztGRYVwPQuzE4UMsAEUoTW0Ysh3EsuTo7QBKVVh0bAzrCrZ561YYRbC+VqzIioiIINXnTmfnpa7JyakHH3xAQRPIlhItS5r7zlHscJQYErF4584dLqf77XfeKSgsXFlSrPT5qtZWmM2WwqIioFgkFkFUD4+MHjhwANKGozWXXg8hAKRKfW2tcX6e2e/Ed3OwthYCnJiWmZWRmQXNLCTCyg2rFOIFxujmTZuUSrnL6dLpIsLClMxndrndHR2XztbUwCrdtHlTzoqspd9WW2oaLAzmQA/u3n3v+/s/aG9rP3H8eFJSckXFmujo6PS0FI7qcLi4UdFRBQV5CrkC4guaQKlUQGfOzc/X1zeOjo1SxoLvzXOTPX0mgQTZ2Vn5+blhKhWOhx3soX0siL9N64r5tL8wTOHe3r7Z2bmx8Qm4yrjUo48+vr6qkqNhKxbiDR0SroBl209mqInU6x995KHJiamjx46dr6v72U9/CnO+orIStlB8fPyq0pUwW6QSqclslkokrMLJ6XJp1Ort2zZzrNogkBnGdo2pUnWLREJSsEb22rzQ4vgVJ8KKnZqebm1tm5mZGR0dra2ujomPLy4u2bxlS2pKSlpaCuvWw6fb2ku50b9sNBAGugDBvIE+eOrJJx55+MG9+/Z3d3XPzs0fO3LIYbfnFhSy1lH4mZuXt3XLloiIcBijc3PzIImHVpCxciiObiaArljjYWEqo9EooaGkvv7+F194kXUTBp+Mjox0XGxZVVEJVbzjrruLCgtyc1dotVo+a7FMm9ni+lwg1W6JULFkd7oCeP5tEy9Lp2DVFg/uvh+uE5bwjp3bJyYmgVZoy5bmlpbGhomxMdg5I8PD4TodKV0WCKenp0xGIy/QWg66WiwSr9u4MSU55Uz1mbnZWVwTSxtGlFKpWrdxQ0xsLLSFXP5MampqXGw0iEeakJANy2DvUqK9SS3i0sLyySIiQ7hgUR+roaTvT+pqSkuKWcAZ8mr7ti3T0zPQ4UPDI7/61a+rqqry8vNEAkH12drLly/zOJ+biiNi7Ks166uqkpKToA/eeOP38N0ee+xRrUbDasppGpIwKLL8AVEWkwg0yfPQHf1QO8ZXwOL03r8JCPrMbA+LC9SULzTMST0B6QYugoLF8RoN6TwKozY5MRGYevorX8YqZr3C/e2MvF6W2q0OUylVShg/aWmpElrPzTSHJ3BkMBy0sLiDPZIglJpgOeNFNwciup1LWutSDNrsdhJ44PHJhr7PN+/zwqOGrHeQGCrnN4tIA3+XXC5z09Ru2vdC5KM9tNlGjZM2sVjuN/sI3NI0YOs3qB75PL7L7bHZbB6ajAWpQf1eRiqiUWiLBA8hgNtdVFzspXsMPNqQn6Y7EoHDavyW9bWuhFuaBmzx+sU9+cKnVMhJU1Klwma1w/a3O0jyKLwwINVms4vVYmEghb2sdKWAJgB4AkEqEZ+IqWXPLr0abmkaEPVIrVhgcGpq+tLlrsb6+viEBL0+QqFQqMRKEU0w5dPcPRlp0M6DXUu6sQwMHT9xEubols2bo6OjtFoN6ZJNM4WW2Pa/EVgcGtx0BiqBwNbC1Wk8Ymo1mUwm1jT7wL73YJJ2tLXBr3Y47GXl5RVr1jCDEpTAwSOjYzOzs2aTuaurC7wCq6n6zJl1Gzbet+vuiAid19+Cy8tk28I8moW7x8FvPhNGPg0sJx+wrCC8q4duVLEEE5JWRb+E12SxWsEEb7z51rtvv2WxmOUKZXJKyv277zebLcBRX1//7373ErQ0y8CAstVotcRyzc3NzcvJysj4+X8998arLxsMBpfT8eCDD0RF6jnqRvg8bDdJyNpCspAqIyTbiVvEwpvrw1Lntlx9ez7JanazenyS1gkFS014X2AUCkR/Q2Pz8WNH4aDFJiRMjI6ShtVy+aaNG4h0mp62WKys+ICNLgrXatRqNe1T5ObRzFFQRSqT7d+3D9888vBDIAPjrWAAkbkI+Cv1CUjbX2ZcLSUqljNexNId2NKjyaNErExOTg0ODYrFJKv30KHDJ44eHR0e0kbox8dGLWaTa9C1Z89e8AFEDXAVFxeDz/Pz8yQdhm5zwjQymcz79r0/OTkxNDAwNTGB+8TGx+/bs6e9tXXz5s3FJcW4slwmS0pKFAXoIaKEZ2LNF8pS5GvCstGANYYN9u/GAqypOQfR39TYdPTwQaFQJFco5ufnsIpVGg3se7gCHOkdbHl/z7vna2tZnCM9K2t6YnJ2dhp4I4PMIO7dHvCFcX7eaJgHIXPy8oFoG63n6e/t/WV3N6xV+M86nb5yXVVyUlJBQX5GRjqTfv6OtbyQDyG6ApZPH/h8blpaAxnS0Xnp2PGT+/a8Oz05oVAqw9SaqJgYIB3rFxisq63RR0YmJCb1dHdHxcTBbYZCHh8dtZhM01OT5FJs6yaAOLFUmptfEB0TGxMTs379OoPB+O8/+mGEPiImNh5KBZQzzM+Pj4299MJvcGJFVVXl2qoN69fFxkTTzF8vHQR1ExnJNw8h7Gd39Sk8qgCYxGc7ui2t7efO1R05dHBkeDgmLlan02l1Oom/vMDL8jGUShVrbJdPJhaQuiiLxaKPjKaSxEN9CCHbQaOLmCcSiRMSE7Ozswvyci1Wy/PPPz89NRUbRwgA51kilak1mgi9HrTH9z1d3S2NTQ0X6tetW59fkJ+anESjpx+asP7aoRC01AyicdFyfm/kLLZLzGLR+Pn2u++99fs3rVYrpHZGVlaYWs1RgQBP2I8CsjFAZs6xU4Bcs9kM10wuV8hkchaDY+mRNALolZDGmiK+QKhSqWBQDQ4P73vvvfraWiztwYF+bXh4uE4HQcSaN+P6kVHRIMbw4GD9ubrRkdFTp04/+eSXc3Oy6SA1NvWLx0pCFgtL14QlzauguY5k8xYv8P7+D955+23SEZDjIPRhwLCEBrbimD9ls1rHxkZhTWLxzkxPy+SKsLCwDxHEemAE7HqhkMxV5PFJj2Cj0Xj82LGx8bHuS51JqakWs3lmagpyL0IfCQvATfv2U8lDAubRMTGX5uckUulAf99vX/ztM199Oi01RUQ7eLppw8JgDnaIkLN0NAgCbJLRsfG333oLXyckJbe2NHlJBjyf5fz681/oQgVeZqamVbTz+PDwMLT00KDH6/FqwrUREXq5WMwMUNqMhLDCxMQE0I2LTNPc7ILCYlxHFUaaIMQnJpLxpx4360vKejwy2UjvRka5JCUln6utiYzS/+mf/AmblMnEZqhVwxLm2fF4UmqG2u32/QcOQgQlJiVDu8YnJmEBToyPQVawg8kiDfRJy8jONhAjx0DGpISHE26QyZwOR39fL67jcjpxHeAQatxHPGojVLpp3pCSnp6WngH3Ar/S5vkKYD+4CIKzPGDdkkbQBkNEZCQY0WyxiETClpaLff39Bfl5tHCBJcoL/xhyfnmBYXUQOHCIWltagEe3GzJBoNNFkNGu42PAJlAjlkggzVl0E1iC8OGoM4Vjerq62DRR5lLQ4J0yMiqKMdBAXy/YQaPRQsrHxMSaSTdaM+lERHeH3KT+R4w7sr4YOB5KiKPZxPgd7jduMTQ4mJ6ZDaP22LHjqSkpcrnM569A8S61LApRzi8DOr+BjDQTE/0pJiRxOUkGo0YLtUmLnHwzk5N4aciQ2Lg4OgZHEhOrAu4ioxysKh9fYvESPqA5EOzuWl2Ehho8HImhWnEP2qmClF7RzmxkEwEKZmpyEpSg3oUXXJKcnKIMC3M5HR2trUkpqTBnVUplbU3ttm3bVmRnXue9FtFMClWN+NWrhn0DZj989NjgwEBiUhJQA9nCFwhmZ2ZINq5MCrvFTdMXQRMs1a5Ll9jMFfwKOoFRpKTzOpk5C4kE9eALdDelsVWSw4dLsRuxrC+6R+80w3U2mcALUDCwvjweiUKpAK/A1cBz4ZGGBwfwGPBCyKon7Uocwb25JYjfLWkNiJsm2Pb2dA/197E3hDDRaMMlYgkte/IBVXBxsXJ1ERG0D6+M5q/zh4eHICj8xUke0ryReAI0eR2f3TRLVyQWk9Abba/ggYlFDRsX3UcD3uMTEljyhJpsLwuY+GJj8Egi/uREaloG2xYNTFr9SHViSGGp7SJq1BPLZKi/H5ozLj6BimwyNkUikUKI8xIT4XOBRcAEwER+QSHoERUdzXpXBGvE2IhfJosguJ1OF5U/ZPFCh09MjNttdurlEWxOT04C2UnJKdQvISoBi0Eul/uD3qSbMA+cEXjGj3TtWhjTDhEsHR/4/L3U3EQrezxKOFl0RwW4w3qkqtpN8yoIXqCKMzKzxsZG+np7sFSjoqJhQSkUCkYGzp8YwdH5jIbx8XGYpCaTCaveRxozKyMiImmiBMdkEVAP17q5sYGp9BW5edDbNM6qhfQDi5HWp5y/Z4wv2At3wZNzS1yHEwqg8UhW1UXSWBw2m8vh0BBj1Eej/6R5B0xy4JEOB+HZbCR5PSMze3pq6lJHByz3oqJCHIPVSop5HA6aRidyu9ynTp3q6roMpR6fkMjKPcBPZBs5MC2H5G0IhTarxe1OBDoNRkNP1+WEhISMjIyLF1tqa87Ozc3hsnA4QEYwB2vJvDRoYRDC+WhXfMMPrK6gkc4IAFuJesV8lpIVcJJJLSYOxjoVioTVZ85ERUWWlZVBktBokkupkL/+xu9bWlrU6rA1ayp8Pn9eBfO5aBX/h8BEv1QqognYpHkzLnhOKJgYHwfJYRTpdDqOmaG+oJr3n8u7gim4D7//tBi4+qyPjRfdOsCS72Bxdra2vv3WH5qbW2Cx8Om6hg/R3NRE5AlhJh6ro4e1yvO3Y7geOOx2uIeXOjtg4II8xrnZ2Lj4JXmha8MtTQOaCERkF/R4c0NDS0PDjnt2mcyW2urTclWY1+3efsedHn/rBC+TaTdyWRcpvPWMjQynpKZBoE2Nj4X6Ra4PtzQNaICBSBL4a1KZbHRoMDkxMVwXYTIZJyYmvDTCGhhY9pHE+usDjza5s5gt0BwisWjZ0yxuaRrQeTZCWEQsMxc/6y9ciIyMNBmN+BJalOkMpgnoQFHfx4nvhcCjQwlJuwSLReaTkfZeywpL1Lfl5i5FfQCO4kvoppHtXbt2VVas+bd////On6tlTUVYPIemBsC0FV9NgOAdgx8oOUn8XK6QS8jYEffVBwd//Tg/eREjOrcWH1xtNtCeQmRaKct1gP0qIkoi4CQHDiN9HT86BWnBRbxspS8sziUeOPVI+NSCYueS0BPrqkDP4gK+gj/X5vPuHywW+BaajYt52QUtkqgrQ2c7+rcwfTfV8erG4XNFA1+ABv5dHu9i0cMbWPUcsZpcbtoB3c8EwUqFkMHnigYBoCRYZG4I+o+wtbKyV0RF6oPt3oPFbot7xyB8zmjApj9xNE9yMYUSa/VCpxfBWNqyZXMkpYF/WvkfR7+KhWGv2NjYCH2kPzXIXwvGcR+T3UYXI5/vH5dLPtDm1X6FHFyeNBJ17XRdNrh34aRFtrSZKGPfe/0b2KwwVhQVGRW8e0g5gMFN5rbcxK4O2Tyj7XDWrauam59/8Ve/9JHCDX+DDuDwmn37WP9xeoCHzjMy9PYNwDkgLYnouBS/Fv34nRaYQIHwlP9R6comCQNkTx92Eb2CiEytdfb39ycnJxcU5kMhCAL7oDdoE900qZYubgrRSoxBNxeu1ey+b9eet9+en58nGy+knMbFzNCrX4PZoDTFQeRwOj848EFDQ2Nfby9rBAisAcXsDtzHYsFHW7H5WFF/gAl8Djr4jCWbwh5lrbOH+vuzsrKkxAQmJT0wXxntQzsHJETXvQKoG+WhPcG9WMtnqmuBvqnxsfO1tVHR0TGxsSKR8JoNAtka95JySYI50oTF7bJZrXK5wmq1MsM/yAfXZEdacIA1DZ4j1w+2slBrtGAFu80GF9BkNtrttonxccPcbHtb2zt73lu3tjI2LpYv4H3cgy0iLFWvZT4fksNut5+vbzh86PDp06fYIHeDYR5YAH/EEjJcOZHYH9qlpZZOux0LNik5OSkpueZstdFgANJZFhDP34WBu2Z/U/pXwmR8kgZJapKtZnN9XW1kVJRSqRro7zebTBNjYzKZvOtSp0yhwJV//KMfDQ0++tCDuxMS4tmUwpAiZ+n4oLu795XXXuvr6Wm6UE9nVfOkCoUuQk9aGtPom0h0dbkkowEppjSZySiiwqKinTu2G4yGk0ePanVkBqBIRGppKaJZduSVrEC5yEd3TMVWqwWL3WQyzkxN4dZTU5P4Y3lFJXhxenoagjG/qFitVp8+cfz99/aer6u9f/cD99x9lxR6e4n7Xd+Igv3EY2g7OTcEK1NuQ8MjL/72t6eOH8d7asmMTM3szLRGG64KCzMZDfOT84b5OZlcYTIYImNisNJxBRzQ092tUqnMZrPJMO+lGXP1dXVbNm8CvmemJsEfOEtPbRj/0HHSutYfZqC7QxybQYWnNRoNgwMDYyPDTofDarFowsPjExLGxsZWV6wFLw4PDYHMOXkFYEeny5mQnNJcfx63+PnIKF707rvvoGNqOZaXx6OWwM3h7ZpwQzOsb8IKYsXAbA8ZFveLv/1de3u72+PWKMMtZvPczAykQ2xcfHR0NFYlsDw5MT46PIS3u9zeNjYygr+qtdrklNThoUHIaB9tnAM1QHJhyAQ0h1giAVovtjRztNg/KSUFFAIVaZkNayDOZ17E7Ozs9PQUBA4WeNHKUlKOYLP1dXcbjcaZyclmiyUmNk4ulyckJkIckZ6eHpI7DDLQggbB3r17NBr1zh3bWNtCZiktbpFzqGQR8W5og318mJqexUIDMSCC8Ks2PBwrEYIF7wYc4YXVag3JjEs3u13O4eEh2Is2m50OmXOqNRpcJ0ytTkxMutTRDsH9zjvvjo6O5hUWQVLPzEyT1kZuDmgFrj1uD473BVpZe8kAWefI4IBModRHRoIGHI8PTT43Ozs1OYGHiU9K6u3uKlu9GmIKVyCNhr3e8bExXDMxObm/t1cXEQEmPnfuXGXFaq1WywVM26tV12eBUNGAMYGTDidrbGqam5vD+p2dnoIpieVvmIds8dBxN1KsPhb9wUviQ2RUNMQKeGV0dISjfSxW5OTi7/AJsEhhFE1OTploDzuVWi0WiaFXcZbD6cIp83Oz/b3dHrebWj6knylwmpKegWWORxoYGMAzgF1y8/Jwu57Ll/KKisEwFos1TE0y6yHzCNPMTIeH61gmPWgfHh7e1tra09ufn0dKo5lHubiJX6GiASvsJlV/Xh/EOnifFNXQJKpLHW0QLMDF6MgIXASZTAahr1AoWUIqUaFuF77JyMiEDQOm0Wg0crlsoH+gt7u7qLjkC194/K23ZMBvSUmx10c6QxlN0CMGs8UCkwZa2ul0gI1op2CapK0lNiiRUczPoEIyJTWtr7sLyhraeKCvD89msZjBH7RxsBw0npyYSElLi4uLhxxjdSusu1EoMu9CRQNg30NXcXvHpYb6emhC4DdcF1FYWNQ/0Dc+OoZvlGFhEEoTY6OQFWTRhYXFxsb5aJ9fXIG0d1QqWR1ATFRUX2/f5Pj4k089FRcXCwVTVVW5c+cOjgqH2bm5sbGJkdHRqalpIBFSBQewfhUkE4l6yKw5FJ/6EG7aIAYibn5uLjwioqujAzpJQJLMJFgloyPD4KEVubkREXrgmvQ1HBw8X1+fEB8XHs7EkZe/GLMvghDC3BasOIvV+tLvXuq6fAmSfXpqMj4xCVZHRkZWXFzCGFA2OQG5odPrgQ68qnF+fpKUURIhAHkF0QSRBfkOBCXEx7LkdVAFl6KmDmkmLiTjazxsgAGkCr53suJWgSA4dBRoBa5dtPCEo6J8ZHgI/AcUQ1nHJybqo4n0Iw7gzAyET0paOpYC1gGs4c6ODpLGIeA/9zPSYOzhhx6gc72Ei8UKvJDWJ7OMrkOHj/b19YZpNIa5Ofwjo7vN5ri4uAh9ZGJSYnRMDKxJmDdTk5MkJuH12mxWUA/46unuYp232F7xzMyMYW4efz1+/Pjly5e7u7qwGCG7g9lEsKwgkRw0ExsAbsBPyCWOduk1GOetpKMaYSna5oW0PhcQQwuPY4azBhsXHkNaRkZqWjrNX3KAG8YnJmApaLUa4AmyruFCw+rysrS0VBIEFC7mnNFQ0QDPbbXaTp08hfWblJwyNjSkDdfBgsSSbGu9CDskQq+H6RkVFQUGT05OwXKegzyenWXjeC0mk9XtZvHRcJ3uXE3N3PQ0Lms2WxoaGi93tkN8d7S3s5ZH3IL9NSebeRQAjnVwJ0W1ZrZ4If10pCKKQGJqGugN/kvPzMQiwBKBhGxvayUmtVhMJ2WnwhgzmUwFRcVdXZfb2ztAA5aNuYjN1kJFA9YxCysXmCGlMqz6l8dLTknRaLRgczD70NAg1qEGlmk4SaYjFXqwBQVk+WPdQQS5nC4yK8TthhsFvoVyrlq3dnpmtutSJ+x9VhPIMX8lEFYiU195fJbzxRKDgXi9Xh8JgUPTNEjZgUIRFkZmHkDzQ3mcPnkCjIgH6+xo5wv4K1etApfAZMDD9/f19vf3YRHgV+KgBUYXfT50Mtsix7NOjI/B/ExMScXPkZERq82mI35yGNupBynAGXhPqUwO2pCQjlgMSoAeiUlJkO84DIphbGz0lRdfiE9Kdrk90PD33Hc//kRidmzWHaUBc51oaRvRDRytR6BpkwKGfYY41gN1ZHgYUghXlslldrvtckd7VHQMrllZuba0tGRwcHhoeBjmHFgWdir+BFMNV2DGAm/BiNtFgVDNTybzxZwO4MVsNGKhZ2RlwcqBcTk8MADUYwHihVWqMLC/Vhuek5sH23xwYACv5yAawjjQ3++lWelkwQrI/A5VmLp01arUlJT3rdbi4iKKVQGTPA6HE8uZlD6ZTKRegbbyslotHjrrD5JpZGQY+pbNeIe5BRrI5PLIKEgkUVpaGmhVV3sWV4OzggcbHh7p6OysPVuN50xLz4DqBhFxlhvvw+ZCLtj8+YwQ2nxT0gyFuFc5TfX1xJ8iHrIbSxvyBDYJPAMsWLyYOkyjDdfSrHdxekYGfuLdQA+jwcgaXApoBXJ7R4dao87IzAI6xkZHfv2rX3FkVJeb6Wxa1+RhVVaQQ+HacAiNyYlxIJdFFGCAQriTSe80VxWUiIuPi4yMBMb1ERGXL12CkuBoHurhw4dALfwKrk1KToZHSQsjJONjo7DQdDpStbjoeS4hi5vS4Q9fePwxk9G05+0/0GgaiVtExcRCzkDUwnOeGB8f6O8bHOwXCUWwOKEC4U+xIhFWpId1RwrDJZLuy5fj4hPuvmvn+fMXwFVQlbiBnE7NDG6QMbyAM1jie2JiEs1i9+Jq/rJn1qGQVhs6CevYZ6ZnzlafbWlulCtg8rphmNZWV69dvx6kh7MCzw7Yx7kgAPjy6We+urKkmAUqWA3vYqEqhD4a0BGhC//KV76MFXf0yGHq9+vsVEuD62GDw/Kz2qzGeQM0M1YXDFCIaTLuGO6xVqtUqTysglwqg0AjhQUknkOi3DKZHKLDTBJGxcGtG/rTv/DBFgJqFNjtzrGxscCeMNmQAU3hl8AEg+IR0NQw+hg26PkVeXkxcbHQzyWlq3Th4dAcUDngEqNhHgTYtGk9a3nEfV74gM1gBV5iY2IeeOB+yJ8Tx49B0EPf0mphUsZEW9GJY2JjIHFICxG3y253sF4JkCTQ1aSzEPWtbFYr22sMU6nAK/Xn64AOk2EemlzkLyKj6S5eH7PcfXRCMinvId6Ai2hoeghz37Q6HSlPE8BDEIOZoKiwCJoaL+DxdLoI/1QGj6etra2+rg58s3v37h3bt9ANZ5eIKBvn5yNmx8oxWOROow576sknkpKTqs9UX+rsgAKArYj3Z1XwwBGf76FLlRTsSSn7p6WnM8xCGoAGB/fvAy5gjpw4cTImJgaWK+2pnAgdQAP6gZlqrBkY7FFqLAHLYqVqRXKKkAy29ndJAo1h3oDVvLRrl5D2wcjLzcVfhoeGHLS10cDgUFNjw/jYGPTZxo0b16wuZxzAen0KF89PZhDCnF86B9ffVVSvj7j/vl0J8fHf+7u/HRkahsoFIuCg0Wg2ZCvJYGDVS1jsZItNJlMqlWq1Ojo6Cl9Wnz7F85E+Ez09PWXlq6HMmYlCIqkMnCQ1zkPFtIdhmvkKhBVo91MgjhKVYZD2FBaplEqWgQ0LFReEqywUi2enpxsbGhrOnyssLv5fX30mPiHeR5MNhKyNLaXc4hqTIfOTF0w74AIFgSkpydk5eXHx8Vhi0MZwdLGEY2LjYJ/Qem6vwG7HwheLRQyt7NyW5ub5+Tn40pBUoFxqajLUssFoHB+f8NGwII6101pZF+0D4C/bZLWbnD9g56FBQxZHgmHKEsXsDoebikRwZ29PD5gX1i1E09q1lRBWUokYS8c/KI3z75gKAxOLbq4W6pqwdLkt+EnDOE5I27vvunN2bq69ra2TkIHf39fHKvTx/jgSTpyP9FgT9PX2qsJU+Mnm51A9bIY4gjfn76hCG737/OvewzroMO3A6g852hmA9RZ3kO7ApGPb7OwMHQFlsVrMMApAda1G+9DDj5SVrRLTkhDYoK++9ibN4XBfZxThYsGSzqCQ0ZI/m92uVsP2C4uPi31g9/2QBa2tbTD+QAyT2Xzy+HHwh1gkwvek9mZ0BKrSODfLEGoxmWprakAqfiA7j5XKcqzzVmBxLszbg6yjM2ElfB43QeOyfBptSM/I3LBhPR5JIpUUFxeTdoNQOSTRyMWkIuvz5qPbctfcQF4sWDoaYCVabXaIDji9pF8yaYoshzQQuF3FRYVVays4GlNav77KaDBhbRIXTCho7+g8cviQSJD58COPwDLJzM7u6e620dEsBDk0e4ute47zZ6HyaMCIKQaKQHgDjqzsFdu2bSVtwGimCzAbGRkB/cQiS0G5wUYgsK4YZKohj3NTEoYUM0s4s5TYgkIHBaCYlhj7K1itlCQQFKBQWkoqK+hg1m1+Xs6GdWuBKZYI/dVnnqYqmNhCC/vZBOcif5huRJODvaQAhEeLliVxsTFQ3JA2QX+CJZhCUblpbJXlS+B7OwUaZCSUCHWx8lLm/PIgYawWy4EDByBnC/LzZTKpncglNSQz066sZ5rFapWSOm8JViV+TUiI5wLRab1ezxSDd8FM30COlx/7kHU8sp8jCmbsLmiM5i/X8SdUkx6rfDbWF+RRKMi2c1//wJEjR5ubGpOSknA95qtfnV+0/PsHnzbbhelPrHe2uwvjb3Ji4o47dshkZH6yOkzl9afiCjxQoWR2MQ8H03G/NKuX87cd5XFkpPcVOwTcR/uE8clwbD4LJ9AWX/5+Xcy0pyMKPYIAbUBOsl0MM1rAHx0bt1gsr7z6GlZAdHQ0LFe2cxcMh4QIli7Pjn1wOV1btmxNTIw/evTYD3/479FRURWVFbqIiJTkJI1abXfYgXqlQMGGS/joil2Iaz5tA88jPXhEwRHr1EWmhhBxtol7AA4jmCXNFJw8Rltqmbpp4qIwwA3smlPT0wODw22tbZOTk1Vr127csCErM+P9AwdnZ6aZPRZq5CxpLzUmx2EOKpWq9Rs2FBWXwO58f98+6Fh4XlqttqysND4unmhUAVESLCflQ1FDN7BoE2x4SVRKiEUshYloExoTFAlFZOIvbS0CXIvowmfeIkuPIDEP6sD3Dwy0d1wCF46MDMMSy8zMKl9dXlxcKJaIyV0ogMZsXzqkanlJe+cwW5u6OWQcVGZGGv6trao0my315893d3cB4KIxXZ2amlpZUeFP2GIDqPl8vU4HEeElQWkREMRiIcGCDpLYKyCtfjkykVc8MTkFPNKcVCELXQwPj1xoaLBZrcySpRUGwhUrsu+7dxdWgC6c9JYU0ngtuFBCeupwgRr0EMLS8QHbTyeJ/NQExJcmkxlUAU7hLSQ/cL9cJmtt6+jt68eXUI/w4P73974XzOcBgGybNm/JXpE1P2+kUTM/cnxsNnigYpBE/MUkCnT8+ImLF1uII+10EkvM6YRKL1+9RpehhU2ckpyYnZUFyUbVjz+HXiAQkhHxEiktbiBLgWnvkI7qWqI+v8yACficPOZbMe3KRATElNFtzkhPK8jPpVNrXKUrSzZs2EjP9dc8udyuw4eOwIlTqJRskxLmLTw0VlXJC7QO8dBGX8D72qqqO+7YGXxUkEqj1STExwkX5LIvTBql1yQNhemQck4kZJ3Wbr6Vzg1aLrdQTSDbNLdYbX4d7OOyMtOZFAoWhaUmJ2N5sj1hOhLHy6ObiwsvQifGky/DVCqajy2gyBXSdm3exQ39LwrcQjTgWCZEYPArhDXrCExp8GGiShg1ZO1UlJO9AbKhz3kDpbIk3C0lrZRVNNYNM4y2xSZBbv9kwuV8v2vDrUUD6jT5fSf2TcCn9bu+Iup5eWixJtMCgRO5wPGsFIT0dca5NPMO5pOYhS4ESz5f4kbglqNBIH2HVrwGNg6Dahmod7pgd5JQGmnUQtszBpsxMncBzAH5w2MJ0l6f2+dlBT6MtrQBxq0ljpafBkH/lhcYosXRqAIvkMLFdDJb64GxjHwfYQYPlrWYaAXmx/KCmoNQiw/ngE1Xo3m+1BlmxLuJx+Nuag/5BpV5aPdwFsIVD0Q3XfhXHMC+8Uv/wMvjYlTc+ygxeP5fqfMblEXsgOB9/cEMH4tq8DnW9YDGAW/EyvQ//HVx/vnbw7kN14HbNFh+uE2D5YfbNFh+WDYaBFtnXfeYoPl/ozaJz9+BRcDUMp8LlTcQ2j2cT7s/81ngxnP5lzfEcHUyy/Lvo92GRYTbNFh+uE2D5YfbNFh+WLSZRJ/2ImzrkQWrgyXXQc3nu2oL9+NmWH4Y0QjAwv3nT3y861gEvo9eOnS2yXLywRWvz7IQWcMmtkEfTLC94Qt+mPJyRfLLFYddH6FXnBjqbZ/lnGHN9h+5jxIj6DbcevtdoYJl5oMFK5dPS1gFTECxnlDL+GxLCcv7nh9pxujzd68T+HwC7lqdSv9YYZnXGi+QqMvRvWLStVQk5vF5DofT43GzKV5/9HBDvdSuhs/uuAdSd0nLyxPHT3Z1d7FW64kJ8StLVyYnJ5PUEqo82Rg5NuEbSttqtalUSoeDtP11Ol20z4uY9P0imTIkO5UvEvqT8rykOwMoKqSpjjhGqSAz0YxG4zt73ovUR27csI5mFoc8u/3jgBfSvi03cntWS1xTe+7l3724eduOzIz0ufn5xsaGd95668/+4i/KykpZIRjJY6RbbGKRaHB45JWXX9l176601FS328XabrrJvDWPSEQSs+wkAdLfQUdBptBxcpkM2BeLRSAAGVRhd0xOTp+trs7Lzy8uLoiURIY0f+tGYDllkVxOZoG3t7UJReLHHnskLjbG7nBu27b1B//6f44fP15YUEDmdIjFZotFSDrdiOx2B6hy5MCB1WvWlJYUj41P8DiP2+OVSsTqsDC7gzR1DAtTscw4mVTidDlx/Oz8vEqhGBkdtdlsETpdbGxMy8WLbS0tfX19o6Oj3/jan+KbZUQCt6w08LEqzPLy8rqamt/8+jcPPfxQYkJCZKT+r//qL3t7+3l8zm6znTp16mx1jUwmrVq/bn3V2pGxMbmSpMsfPHQkIyNdq9HIBYLBoeGx8fGszAyVStXY2NzW2jo3N5eVnb1x4waYui+/9ErbxYse0tbCoVQqv/+P32dEysvN3blzR2Rk5A1uMocOlo0GVMKQzn+rV5ebn/nqr57775qz1dt33pmTs6KwsGDjhiqLxfqzn//3qRPHs1asuHyps/78+TCVWiIhrS0NBsPed97efsedu+65EwLn4MFDba0Xf/RvP+zq6v7hD34goj0O9u3dAxG0ZcumluZmk8HwJ1/7mlKl/I///8eHDx/Fl6lpabl5+Wsr1pCBhHLZciGBwU2W2n52x90/Zoh0P7XesXN7dHRk68XWi83N52rPgjBPf/WZqMioY0cO33XPrm998+uXu7p++H/+71tvvfWFLzwO7ZyZmTk5Pnb4gwNrK1ePjY13dnaUla+GONqzZ0+4Xv/MV/9XdlbGP//zDw4fOlhUVCiWSDZuAWyaNxgio6L5/lRtH6umAr0+0W0OHfiWd04gUbOkfJ4/PjE+OTVVUlyUmZFx/333Xmxt++UvfrFv796HHn7U5/FWVlZAj2ZlZlasrTx7tgYmjYBUf7hLy8reevPNvr6B6enp8dHRvCdyJyanhoeGYAh1d3dfutQJ9TA5TupqoHVkMhlttkoK/IihxefDZGIKn00UvpHkuz/CPRxqF5HZAydPnGxuavy7730vNTnZbrfv2L4N2Kw5c8ZCWkSR1F8wCqglEolNRgNHW4iAgcpWrczOzX3//feB5bT09BXZWSOjYzardWxkpEZ61jA/Fx6hL6+sJPNRHQ5axuyi7RxFpKkIy6SXiHE7kEcY+gqD68Ny8oGA1slUrauCzoSkXrlyZRLcApGouakpOgb/RUbo9bU157KyMk1GEzRtVHQ0BAvLN8Xq3rJ12ysv/RbHf+FLXwZmw8M1kVFRoMfXvv41yKWXX33daJhXKBRs/cK+Il3tzGbYskqlIioqas/bb83Ozj704AP6CN1y+QcMlo0GpEuETIpFClvo23/+5wc+OPjenj1w02D2ZGZlwUaCu7Bt586XXvhNW3sbFvjU5OSzf/4doNJkmGf1Hlu2bH5vz7saraakpAj2q1YbXlRc/JvnfwEXQavVnj558v7dD0BjU/ySKDQEkT46GrcO12q/9MQTrP0IPi8vAbhlpAHcKDbfBm5qYmLCl774hQd2328ym/GdXh+h0aiByocffAAauK6uLjI66u5d92zbshE2a0FxiUqpgmiBnK+sWgcOiIuLg+1vMpm3bt2KpQ05ZtCGP/zoo3fdeSdU7tZt2+B5wIuOjYl59pvfVGvC3G5PYUFeUWG+m7Y5XPbA1LLRgLXFZAXDZrOZNI3QamAd8VifAreHtt3iPfLIQ7t23SMUCaViidVmg/fw7W9/m7XywJG7d98XaIUEb8OtUMieeeYrjz7yCI5Xk27YpHTwzp3b2bgQGAAJCXHs7kwBCGgG6tUEuObktT/OPRwusJ3CutH4/L2MWLauvywHFMJ6p5/dOBzITUiI97LhLLR4mNRlkipMWDgiluGrClMKaMdaRic625GW8yy4afABruOdBSProcP+MseLbgR4tLKcoZIF7AIlIR+LFFqOwPcKyARNnoecFdgS4q6ztbm8cEvTgGFw4c4i3eG93qpkFeDBU1gfHf+5/hKTW44StzQNXE4XHc7L4/m7HnCBItaPPYUO8uDR7lwc697ipWzEkRY7t+i+0C1NA55/uB/9zPO3Rbg+Ev21OHzeNQ+7BQnALXu+6UIItlkhAsTrZs0xuYXtcBYU/vlNF/+UR1+wLpP12b5mUoXP3xj7epkWC8ueaNmzb+FfFx2WOV50G4JwmwbLD7dpsPxwmwbLD7dpsPxwk7ktnx0CleHksz/RjlpBrDsXn0eHS3z6bV5fYLa1j/a/Fgk+XSPjD/OF/VGKG63HukGkXdPmvM0Hyw+3abD8cJsGyw+3abD8EKqZREsGV9fhcAvCSjcXpPNd66KhK0/6o+KDYIyI5acS4+qm8OaPGoV+D4fBHxUNPqdwmwbLD7dpsPxwmwbLD7cQDdgeDms55/WRkdM3cxXfh7suuIjwMwybDu7hhBquES+6ApbYeA3aIZ9l3zF47s1d5IqzQmcafQ5yW/6HwG0aLD/cpsHyw20aLD9cI14UoiQch8PJElJ4fJ6HzrmUyWR0+LeL9m3xsQbJLB2Od91M0CuelvajJZ+vFTr6ZFiYyud0kSbmLEfY4+/i7AtdZtiS7uGQxF6RMPgLmdlK65MldFoEzdXl2OQfPhm6ztHhcEuaE+dykZw+ER3WwsbUSci0Bv+2WkgfZgnno9FhlmRSndVGi43trHkR7RbCLUwS5ZGxEj4PHUu0BA/G8MtG5bi9PpYlNjMz7XbRgYF0FsAfyZxAsJ1SqYyLi7twoV6vj0hNTQkLC7NarQ6HneKaH3CsfAIeG3QT8oFMDIL72Gx419zc/N739lWfPvXwI4/yidh0L+605Kth6Wjg8bijIvV33HHHL37x/J5396RnZOQX5GdlZmg0GjZ6lOKCNs5h7jJv6Ur1aNsw/uyssaW1reHChc6ODpFIXFW1FhrLTUdMhfRJQtVL7Qrg0TH0HFV0crksLS19dnb29VdfXVVWHhsXl5gQR0Z3uz1OF/mPFI8TqeBjp/gCbfmvlMiBnZarm575rujkH9hU4BZch/2VtbgYHh7p7e2rqa2dnZlZv2FjycqV+9/fD150ud2kkNY/ZjBUsGh8cP1MYSZk8H9FRYVDw8Otbe1FRUWrVpW2tLT09HRrteHHj5/En1eWlEBGQWfI5HKVUglLCf8BBWKxyGazu8j0Ihb/+fDidDrdh7gmBX70G0h1VvTBhmgzkgCVJpN5ZnYWkgcXaW1t6+rqFomEJrNlbnZ29Zry3JxccCTW/rPPfhMCkw0O50LcTGnpZBGbmCuTSXfff69AIDx3rnZtVdV9990HjPX09HV0dvB5/P37D1gsZpfTqYuI2LBxY5hS5aOxPKlMmpe7QqVSMqsxSAPGBguHH7CRr6wQHD+NRlPNufOwfYFWqUSCK09OT9fV1thsNoVSKZPJcSOtVlu5dm10lB4fOjouvfPOO2vXVubn50rEYhZGJEXkfyw62cfaEInE4rvu3AGBf+L4ianJqRUrsiMiIh595BGxWAgUjI9PyBXy6emZwwcPWm02GOx4e51O19iYHq4NtzvsfDZ9gsf5vEFx4icJibl6AxOV6R0dDkdjwwXcFMoWxjGMsdjYuHUbNngJH3AlJUWxMdFkNgUdDHjk6PH39u7Nzc0rLioKTMMgP0WLPbz9ClhCnUzbNpIxgNQ727F9K5btoYOH2traysvLgVxgKTw8nM4vE+GYwsICjqoEvoBvmDdcuHChZWiI1Rb4acAmBHo+jDDTmZhCalDREWwCAZb2N77xDb5QQA6jE6RwC9I6gSphh9M1OTUNW7mnp6eurg5s8dWvPpOclBQVFUlHkhNygopMmoUOM0sqi5x01pZQJGLlkg/svi9nxYq333n3/PnzMbGx0dHRs/I5CCu8uUQiUYeFQfq7XG6cGBMTvWvXPVDmWNHBrEjfh1MayfWx9BmmBLSxAiUPmZQJl5xMB6c4hUNos9upFwY1y4OOGR4Zoew4UVRSsmP7tpTkJFbxyZ4ZH/AkIXWVuUWkwfW5lVkoWIBcYKSclHQ98K1YkfXN+K9fvtzV2toqlUo6OjrsVmtqejqwP8oXwFMNU6mkZN7ZnAwEmCScxGQ0G0PK3GnmQTH+AAHEVI6T2kDKE/jabodXSKbQQuDQYmbvzOzc5UuXjEYDTklLS/3KV55MSIhnA05Z9SYbkxm0rxYLS9eEJeKD4KA/jjrMnJ9m5B21GvXKkqIV2VmQRXVRUSPDI1Cbp08el0hl2dkriNygg+XoZHUeFIMuPJzVKvsrz1gSS+AHjByz2cynM6UmJidhBXnIMHYymdxkMnV0tA/298cnJm7dui02LhY22JrV5bB/mEPuCwxFCjzelTOyF77RohDmltjDIT1sXF6BUKhUKeE6rKuqxLsNDA6lp6epVCoI8aPHjna2tfNpJAOH4UsIBwExWN0SidTnnzjBC2ZuU6zhgmROKUwsi9mMF4UV5Ha6oqKj4I7s3v0AaftSVgrNxNHBjmw65jLCcvZtIbcnuekEkfhMylkp+yclJkAy0C95yclJAUlCmqGdra5p72iXSqXkr3SGY3CgHas9JnqXz3M6nBAmO3bsAC0DHYWhgUTRUZFQ8kzEA/VCav4vezPb5exfxF9Q+kq7VlgUCjkT9HyqYfFlSnIi8AUzSUTiqTyILKhTf5T7YyDIGcFaBDaI10dHN0I5wzEW00ZGTKNzRPr/j+wZwgUMG47oVS/8AFhEH9aFkOpXDzNnmTJgK5fHmiZQ/wvGTVCOB8BfP8tWd1BkM0OLoxXk1BYgA4N9fhd6+cdnLqmPdvWvAR0o4H+oqP1KG2rV99HUXYZxYq3yfUHTKFjDzAUKmBmFFp7L7sg4j23LBO39axqdS7avxSBUtVCfaEVcnT9ynYss/PBx4bOFV/g4lC0k2LLANW/9yXX6obv3zQFrJEL92GuMa1oUuJFVuIj3/Zzt6TOkBxs/hWhFLzGjhIoPQiFSA8vf3xOTCf3latF7c6Ul1/z+c8YHLrLf7haKhDAu2Z7EsncM/+ywRPtoN3jZYIIJTNLBoeHXX38TJqbVYhGKRMD1X3zn28eOHvuP//jJU08//fCDu2lEmmwMLIziXdPEYCGm3t7+pqbmy11dMpmsqKhwVWkJ/DVhoDtMKF7nBuFW5AMaO/NazJaXX/iNVheemZUNxypMrZ6anlGqwjIzM9VhKmpf8mGnggweavDzyaajl3kPC69GQnu0e+Trb7x5+uQJvV4/Pj721ptv7Lzrrm9+4+vMwP0f2t/0OsCMHYcT/OAsKV31L//yz8AsyKAOC9NqNaUrS7AK3SzdgcfNG4wSMQk/GE0mOQnwXYlNFpDAwU899eVnnn6S9IZvavmXf/rHA+/t3b17d0Z66jKaqv4nXN7bXwHMgWKhNwGNffroRiZ+wkGz2+2HDh35za9//fCjjz768IMtF1tf+t1LTY2NSUnJ2Tk5H+x/f+edd2BpX52VxLqo6sJJO1k42wqFwuV0KlUqiVhMNhiWbw4Ig1uLBtyCHAiGl57u7p/+9GcQFzpdxJef+KLb5ZwYGwUxZmdn/+PHP2m72PzAQw/J5Ypjx44O9vVazOZrLmqmD1wu11tvvdPb19fU0CCRSr/81FdiY6NZ08ilfsmPwq1Fg2CsDQrP4yU5qRMT46+/9BJPIMjIyn7yy18i2/QGA/5wuavn9PGj9+5+8Omnn1ariYxqbWpyOJwL81kWqk2a2Oo8fepU/fk6u81WtHJlWloqy7dgGUTL99K3GA1Ia3b/bEDyAyhcvabiu3/3t2xzJrhrA2kzOjqKI2Jio+VyOXAdFR0jlkg4XhD1JKzNhAy0ipBOW8OR3/v774Enqmtqf/yjH/7bj370b//+75GR+lCn0X0i3Fo0ENIGzByV4BTvIiiDqEg9a8nsdpPNS6GAJIaSDr8cN9A/gNUtEslNJpPT4ZBKpGzAF5UwHP3ghdDH8TgYV4uOjgKRqiorfqfT9ff0GAwGvT5imd/5lqKBL5AaxAu094XmdNgddHKgi65Wn9Pl5JONYkFKSnJSSkp9Xd0f3npbJpXu37/fR3flcG5XV/cvf/nrgsLCxx972J9rJBA4HI66uvMwTEHU06erx8cn4hPitVoti4ovr0q4tWgQRAdMfnhS4RF6OAQeD8mFYcIdJo1MrsDn1JTkr33zW2+89tprr7yi0WpTUlNhdIIV+HzB+MRkbU11hF7vJnl5/sDw6Ng4nLu5mWmRUDQzO5OQkPj1b30zPFyLG4n+x+6jXQ38QBd2tkEPo+WNP/xeRoEdAIRWVa3Ne+VlXYQOv9537z133rFjanpWJpWcOnX6nTff0Ol0cNnWrCn/9QsvxMbEBPcbQF/Q7M++852pqamZmdnkpKTMjLTExAQy047/P7j3/nWAIoULU6nwj2xk0kIEhiaNWq1UKDhq5zQ1XxwbHYXb3Nfb+8Zrr0Inl5au4mgiU2ZGOkdGLLjoYDUhbUTuq1xTzuQSbdfGh5yjXMK/7Sd/BII2YvBDcPssCD6KZciQM9VnX3j+Oa1OZ5o3hEfqn/jKM6tWrfSn/VIQi/0GT2DXPpBcQ/cv2e4md9Ww7KWHW4sG14fgTifRFlLpo488VFJUNDk9hT+kpaXl5ebQmbO3Ylfx68PniQYc3ZTnAjNEInT/b0Ii1hbICR9Y9A+GOXpSwVCKA8hGEmArE1hrs8DCHVia//jxgxU8uP2fYehlAoahFQeQsghSjsOnM+GDz0BZloEu2ckDQykOIAA+l8mAuHqcBT5GNMCOIwsMpTjADGKIyFCfzhxKcTBcwWgcDDwAAAvgwhrjQbxvAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 3" align="bottom" width="106" height="164" border="0">
 1. Položte injekčnú liekovku s práškom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s pripojeným zariadením Mix2Vial™ a prevráťte ju hore dnom. Umiestnite transparentnú časť na hornú časť injekčnej liekovky s práškom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obr. 4). Rozpúšťadlo pretečie automaticky do injekčnej liekovky s práškom.

mOR6gJq8JPElZXoA5anjccguaQOB2cddch6zhHn0pSUG/vMPJqmS81wkgMglZHs6M9/Iwp5b2UOny+kZVp3PMtC5+HhgciM04nx3Lz8z/8kK1zr6icr1Rq8oZ+fnw8NFvMS3Q/gCvh8s3lpVapN4QmzHgfMyWJRoDueRaZaczxVdeGRUfv2lXz+J1nhWj8cFBdvaT94qK72Kkfr59mLd7lYBuPU9IwnV2U1yrtwJTaOluobopJXchbBGi3FAS/qjYZr17pK9q5hbt0nbn0X59yd2xkaEhwYGLio00VGRfHpmD6Sfe52d3Z2Dg4NT4yNhUVEmJdMNErBJsxxb5tOclvF6PYufDYZja0trcODQ6T8lscTerfml4delkWKOKx7CytFhhKRkInCdpZffBcvu2F1OCtcsbExoWFh1ycnwyMi2dB1I93GiY6NCQ4NZbND2SswU8TbM+UOL+YVO+R44BXgKysrHx8fZSeSEjZPvwoOZTbPNpy3GNRNSw1sLJYH081o0D/w0MPPPvuV5cj+NIvons75vXXh+faV7AGAfvYvP52cnAgPD2eUqFtYACigDEQiMbVMuKw4kBZ3etoiMWuVFnLf/Jpuz8BLvsPhgvQxGQ042GK1QhSxUDnECytDYzarL0ef1qqILRYzEENbw5COAVdrrjx+9ImvfPlpfz/tukFm/XDgIGFhzp7dOwHo//j1r4cHB5dMptCISLVGMzU5sbS0JCCZoAEssr8sesosHHIFb+76J0iPUSJAyViBpE24OXVXqvGrX0AgbYKECzrYPgFsX1yc1lQRhoPMIU3e5HKj0Tg8PFJaWlZRUf5nf/4XgYEB6wYWznriQEDJEOR26OB+/Hr8vfeMJhNAEIA3DgyEjzY2OsqCoAqFghWaA0be/hMuH6PfVB1P0eSiw3mFQtC12Uy8P9ICyREcGma12Ug1oESq0ahnZmZpSSxXRPeL/Py0UolEt7jY2XmtpaW1saE+Jzfvr//mb3Oys1jd8mqVeNwZMutzGw6t5efRubwA4v59JUnJSRWXK1tbWyCL5uZmIyOjklNTR4aHB/r7kpJT2FYB2zlgm1zLmxssX9RJFrC8FSCAJLNyuXKF0u1yQrIDmNDzPX198QlxLGOV4VWtUnZ2dQ8ODCwu6gcHB4ICg779ne+kJCfCbubQ1CMRrcZdn3UHHKxi5J2VFjNZDFGQlBAfHRk5unN7Q2NTRVl5V9c1AAuUDLHAav8UckVsfDzLoZfQUkPOskQrtrvJoZEigVCwqFtsb20RSySpabneniwkbxVGjtFo+PijD/t6euADZmXlDA8PAfRSqbS+rk4mlxdv23bs6NG0tFStVuP2troTrxgBLMLhexjOslQMVsJ1l/mmy/fRVvgonJVZCL4mKZ4aa5crMSE+NiZ6a/GWqqrqiYlJALSlqbG5oR4fZHLF0NCARksIMz4hUSGXO5x4KxGrVGB9eCFqJibGZqZnaMzDLZeTSj/a1sIu4AuEIoHNZjXC770+1Vxfj+uc8TsFWbdj916pXFGy/8DWrcXZWRnAh93h8KVzfUaQ9dZ3ZBD3tX9kb007FYjpI3nMsM8G3UbGTaVSCQuERUVGBB5+hBYkubp6IDn6+aSdiOvSxUuXL12SKxRzM9MkrYi05pSwsCi1akgRuUG/yLp/yHDYLCS+zaCHCHKCAwyLiwqlCijB6YD7rt27cJZMJt2yZYtSSYph5bRI7a6jqrQc2O4ZVc7cfouVdLAixUKk0opUjqzA81/XeNFN3/hCkhxarwA6gtTPyszAPx4tLxgZHa+7ciUjO4e50yRDlLZUcLMOjXzS+JF1FGETY4E5CBxAPygoKCY6GmfpdLqLFy+KReJv/sEfJCXGcbx1mQ5vqiRbzrtCA5fkagqZtMTVlszm9987AQ3HoSn4+Hn02LGcrIw7Xmdd+eC2vEwSqmn7MlbqSN6HzzeZTGDnhIR4uULe39cL1xqkrdH4kXwvVvRJG1PQ+jIHU91UMQhxVlBgIDTE4OAQaHFiYly/uPj9P/5e+qYUGjVys6w9mqPHelESKST0Jd387osZUQKq5+rr686eOul7u+Li4rycrDteYSNlkduTdMQX0NAF64vDKpZlUqmL+nQwb1pa2hYWFirLS6VSmVqrddht1ElgwQaff2CRSKR8gcBhs6nUagj1gd6eyKjo9MzM/IICGF1UcHsaPDIOYDEr1oibthm4m+Vr1sQuywLgHEZetHuAb1viM9bq7OHcNgvmVqq/6RieN1zjO164rM86n8rrw48+gn/tHZ39vT3xiUlR0dGXSy8NDfR7WuQDlDTCIRKLFnU6K3EOhNt37YYXotVqExIS/uxPf8Dx2ipMN/p6qflAw3oQ3kX2LjMu3N6uMVwWcaIt/dgLu5x3RgDn3t/LZJizWm14MbgRe/bugUvX19sLWDNa9vSNAgfAF5NKk1OSoRXa2tqmp6bi4+JYMu861HF8nnWv48AHZYVCefjw4ZSk5PePH5+ZmSFVUC4S0uB7FwlO+PmDCmdnZ5OTk0xGY0JiIte7PXkrPd47SUf3Og7YrieNvLmioiLFEtGRI4/TWnAuq6d0edoz27mkvwjH388PuqGq5qrBZMzLy4W+8AVfl6+7kDxrt+51HLBmK/DjcvPzKyqrHnzgAZj20NisM7bVYuXyuPiVFemzXtkajXp+bg66QaVUAtpQuaxJ2Ea/yqeue/fJ2AK9Tk1NO5zOkJDgysqqJ44dZQ1ZODQlwGK1wI4ymkxAg9niUKtUpEma0wnTCK7Z2Ph4kD1Qo9aIxeuXwHsXa0U5vyuxEO54J/dNMwnobgCHxvJYOjvLKMGHzs6u+fk52sZOYjGbT506NdDfb7VasnPzWNUGrkPbozkAXNaPCLpBIhZ7K5nJ5nBfb88Pvv99mVR24IEHUlNTWJs8mUyemBgPB8K3kcB67bAOiOzKvj+t5I1ugs+9vofji7V5quxJsxRPvxx8Pzk1VVZavri4aDAYSi9ckMrlIaGhrEYeFB0WFj41NUlTr0WkKwjZbLSz4kAWjFn+7kIhcbhgJgWHhOEWdbW1zU1NJH5gtY4MDuZuLkxKTCJtZYqLc7IzCexp/22RSMAMLRvpEMpfrf6xK1nruo/G7GgODbOw95yamqqsutLaRrZ/O9pa0tIzcFh6Vta27dvDQkPN3tETMPZPnjw1PDREmtCJbhTO0z6QDhEFOmu1TcsU7OCexOSUP/jW80qFwmy2AN1ikQhMVlVZ1dnRvjA339nW+tHZsylpabFx8fAEoyIj4RqSVlYCIa3MIb1a160EYf1wwBx61qoRkOrrH6ivb2hqboYA8Pf3j4mNKdqyJT1jE0tVJ/Evq1UiIqIGwsJsXqKpWqQTLKts5bHmgS4XLZv1LK5n9AttgE4ZDjyEz2Laqw18t2vXzu07yHiVicnJ1pZWSCAQwSuv/ltEePjOnTvj4mLVKgFLNOL9XuZ4Ma9YLJEAcOcvXAJdA0ab0tNpz0Z/ZmVCu0q80gkcY1oySyRimUTCdjNJD0Yel2lddk3aYpx701Qcl3ceDMfrGzM3guPpxsa1u2zBQUEHDuwXUik0PDLa2try4x/9aM/ekqefflJDG9uRjPkN3Ee7VbGsJA5xxzu5WRs4p/Pshx+/8/bbmdnZubm5/rSLGutoRDStRALyB2e4vX1iaTW9y+E0jY6O4EipVMYjJWNkphTZFKIJjWSrgOwbE6eBxIxpL2Cj0TA8MgJXmaYD8+Bps0iUz+kjKdk2kk4BwxdGV0ZGxscffmQw6L/x9a9B9OH7lStY9+crH78Dqn0RqLu+gW8xTTA1PfPOm29C2mZlZYHidLpFUDrbveKxgSssCM1jo5tISFpvMFw4fx72i0KhevnllzUazYEDB+LjY/V6Pavlh20DLNrs9rl5y9Wrddc6O6AaMrNza69cxRskJSaYyaaKyJdT5HA6XDaXiBisXE+LJC5vU1pqR0fn+Y8+Kiws3LZ1ywp18k0ZUHeHiXXcT6ZVAqA+WPcwe0hnV7odBvnrSTahqsLNIfszTjuJiQIlcrnMaCJh0ejomLRNaQ31DXNz85dKy4aHRyorK3W6BZZbymZHAJ1yuUIoEmWkbwIKq6urWKoWuMXuZF1RSSakSCA0Oy1scAI8OyhtOrWNo5DLzFAgZvMqzjZYyVrHvArvpBY/f/+21pbOzg4eP0NDa4/NFisTzeAPkWcIE8eT5GKzqVXKw4cfq6urPfH+cYlUCuGu0WrNFjNro80ykZg7jT9BBOH08+fPwbzZsqU4KSkRbES6Knh3bNyk1yDbdyRfAhN+fhqgoa+vr762Diwil8nYCCSBYJ3M03XlA9ZbYlFHCupPvPdeTXX19h070zPS/bQaYt5Q2mMlG0QZ8GG4y0izXZdLpVIWFW2JiIwkI9Xs9ubm5urKCuASgDYajazPL9ln5vPTMzIjo6IWFhYiIsJh3RqMZNYfl0/2F9nuLmsgxbrU47IQhte6eiorKmqrKnkCfmBQ8BKxZV3rOUpyXX00gIxVJj386OHIqMhXf/7zX7/6SloG4JYtk8sy0tOhcp2UEqkedjIb1E2nQwDOuTnZBoMJ8AsNg/tmZVWubJCFbwsF6FQqlYCgyQQdQdrVcdjgQerQCWkcm9qvgrb29rGRUaPJWFNdtWQwFG3bFhef0N7eRrY5vRyzPpBZ13gRmzoAeQI4bi4sFAlFMAprqqraW1oEQmFGVg7sG0AwMzMrNi6WljET7pHL5WKRkLWWZRlKcKno9dzebuZu32YWS7e20ZCGUqmAN26xmGmygBNGF3RJfV3t1NS0zWYNCglpaWiYmZneXLx127Ztu3fvmpmeaWpscNN2SNw16JTzaUhd5T6/n72g+oymJZCww+6Ami0q2ry5ML+wcPPY+Dier+7q1ZrL5QBhQ329VqNxUo/MPyAgKys7IzODdtHk+YY23ph/cMuL0QnBpAc85Mz0zAyAPjoywlx0YLG36xpEUVpm5gMPPPDY4cNw1rZv2xpAu2GPjY2RnBqpFHzAmrvfEQ535JV7K68CjzsyOnb+/IX0zIyOjnbY4Lt27ZDJ5AUFeXl5OaDZXTt3dHd3Q55MTEyWlV6anZ6GRT87PVV79UpfXy8s0bnZGbFI7HPQfJeFAvHkoHoThNiciuCQUAB+bmaGFbuB+bbv3PXCiy/ApUtIiI+KiqRd3skgr6np6Z6evnfffXdyYhyng+d+p1aCn3OtHw6mpmffeOPN8YmJQ4cOAS5v/PY3pC8plwc7Mj8/F6oVvpK/n5ZR37ZtxczUgRogcsThaG5pu3TxgsFg8G7/emjwRoctz39choO0tE379pfIqJEjom3cIKbCw8NVSgVpi83hCOlQocXFxebm1kuXLl38+GOSGGlegkooLMhbHpVa67V+OKiqqqq4XFFUvOVyWfn2nTth3rz8r/8KcsvKyWloaLRaLeHhEQ8+cJCmvLviYmMhTyjJc0kfL6EwKSlp757dfIGnwomCnsMqCtwelueyxmsMNwp4dEoFh05ShalFZ5mTEOzs/DwQ0t5xjRV9XL5cce6js3iYnXv35ucXmExG+INwMo4dfRxW0/pAZh1jdi7X7NT15sbGibHRsIjwZ77yVZg0DUQJ1FytqQbgtP7+MFF4pN2p6uCBg7Gx0aalJTqVgzQVUSmVgYEBQk+I1H1jiDKJV7h4nkmNbDIPAbfRaBoeGXV4h/USdLrd585f6OnuhlfR3NRE432OkaFBtdZvz7598L3BZHAEBweHICrh7j3z9JfWBzKrs4dz23XzWTD5xaIcug/z6s9/Nnjw0De++dxDjzzyyssvdbS1QlZAAZSeP2endan1tbVKlYp1PoYgwikZmZnPPfcNqVQKkxP6luYiOVkwg1UegK5JihGfKN6AAP933zt+6cIFOsrGiGNDw8Onrl8fI53HSZgIt1AolTKF4s/++m/j4+OcDqfBaDp18lRfT/cffve783Nz9fX1TzxxlDmMbm/ZyKdF0r4wezgwVbR+/sVbi+Pi4yHZhULRiRMnNm3aFBMXf+jBBzOzMjs6Ot9/+21ASiqT6Rd1pJfs2KgvyDM5Pnato4MigJVJsZaabtawkVack5oDfIbt6yaZv6apiQmQv1giScvInBgfH+zrhZenVBLUbt5CFjAKrdDb19fUROZj4Nm0flqoH1gKv586meYlugx6A9zXp59+2myxvPPWW5BCufkFoOjKisrEpKSf/uxfXn7plajoKCyQc0XFZULsHI5coRjoH2htanCzOS3Ud2PGj8+ZioyJgRDr6+5iRc6g3ITklKnrk1u379hbsq+uri4lJfXwY4dTU5KnpqZqrtYODY/Ybdbq6mpA/7HHHoPgMpmW4Kb8x69+GRgUFBQcsm6QWU994FRASRLpAUdBDGavu1Lz8GOPb0rPaGyoh/UyS7Om4R80kt6wpLh1//4DO3Zsg/los9t6+wag0mGh2mjaFmuFyaWuL5/MDRHpdKTio3jrVphYdFgvNyk5GeJo2/btO3ZslUolbe0dWq3m4qXSa11dYKn+7m6ZQp6elb17716/gMCOzk4SsDKbZ2dmoCSefOYr6waZdZVF0LFuMmyIuK0AUP7moqvV1SDlAwcOhoeHghLPfHAakiQlNZXUEDgcZ06fGRkZmZ2Z7enugkUEwpfI5BqNxmF3swI0LFAxBMiuXbs/OPWB3W47dPDg2Q8/Iq173e7mpubuzg794iJMMq3WD5JneHj0zOnT46Oje/btf/JLX7JZLUqVGq6in1a7uTAPD9nZ2YU7ikUik8m0bpBZRxyAcul2OY9uykdFRsAHBsRjYmNffunnC/PzoFwjnW4vk8vxDxJmUadrbqynfi9N6+Rx8wuLkpJTWHTIz88PZhIdg+N89dVX669cgUIYHxs/cvTIww8/SNszir785Wd++tOfhoWF445VlRX4B3ssKTEBdifcEQ7bWSJX47Jx41abLTwiEnbtuoGFs1o5vys5zElKUMVkg4wG5+1Ef/JApJfLSiHEv/+nfz44MHCts+PP//IvPY3mIGdIvJN8JhX0TjJVs7KyqrmpkeX7Q8Y4SWCjAZ5XamoaKwDJyc2FqwEuUWu0fb19+Dg/O9vS3Lxt+7a/+/v/IRQIo6Jom+dlxeIshspMWrKfajSQKc0rqEhggVjSjE/s6ZXogyBJ+BAI7bQtIrOkaReYG8N8uMt66m1kjpdarTp7qj41Pf2BRw5DyoMnYEHGxEQpFQpifZKOK2QrTUAn24BCJWKJSqU+sH+fkITwyM47hEZSQnxVzZXrU1NgAva23T19Tc0tOJgVwPIFghdffAEGmFarxl1Y6HRVYqK4yLWuHphVMKIAYrPZAqOO/IFe32G3dXZ2ioQivAZYX6lU5OfnKuTyW6+zkTiAVgAcDz/2eEZGxj//8z/7+/uT7TA3h24p25ze6R4ih9PtKc00BwUGEDjT97fSDbgkICEeTrXgJz/9l0W9/qkvPfHuu+8v6hZsVjIBrbCwcG5uFipErpCxojPfnLnP//x4uv7+gX/6h/+JJ6VbDnyngw76dbm41Gx79/XXT584wZpVlhw8mJaWqqBjlW66zsbiACKFT/PpRBDBIFjb0hJ5GdJYiutJ6meboFR8mZfMtDqTbTWTbwivu5yM1iAT1GTuuhNCPzcvH+7C++++A4cAaAYIhMSBIA6fm274rMrzwyLLzs5M2ZRRf7WGbMSKyCxBTxSLPDPPbDFDMOK94BgVFBQEBwXelv82Ege0bMLGCNNOJppxWHtfEe0kRZuvME+YK8R/PC5fSoNFtIDD6XEOONTvtdMaP46Zdu0iAb7GBjKdjkYjSE9lDksvw79VE0QcShwR4WGPHzkyMjQwMTZGX8HbxZhFc9nAcpstKzd327atn1aTs7Y4WK76vN9wfC4/mIBLB75arTZPJI44u04bz+FRVjRE6msvweWxLwWMGxh6SJ8QOuiRZmM4IXACgoKPHjkyMDjw83/5KZnBSwIYnkobLhmb41phOukdF9mOdrr27t1dVnppZnqaFSSzMY7sr0I6QAMfdu7aGRIcBJUmoz78TfBZRxy43DwB35ts6qTy3ZOdxUCJQ5hUpQByc729YT0S3NuLi1Xx+W7hot3SeDwJC6byyZsLVGolQI9/dHqjpw8dbTToSS5albdjo2pVSsWekhK4mdOTk8xS8rw75UKAYMeu3VuKigS0ncNtM5HWcT+Zz2NcQD572i2vAixYsheLoLLAEcTCP/3ox2Q32WxmCbxrlKjiovkfwOuWos15BYVnThyHJHV7B7yzaEpwWPhTzzwTGRHOvtxgHHAozTpoby2S2UDkzGqB5sZ12ETx+dk5g0FP5oMQKcRdo/6mbMsCglSr0ZSUlNRUVsAX4dCcTAJrOmKqcHNRfm42y636NFJYPxxYSJaDGzY9tYVWoXfgsnWDn4DmgICgY0882d3dfeLdd4mtQnf5V/V2nkUtXfJGuEVRUWHR1u1nTx7nUKFns1rxIcDf/+Chg0qlEk/AowdTl+VmVlg/HMgVctA+MCGm2zLe4X6fd3nSIKgpy1S31WYNCPCfmFCy/lCfQYCrcXdSBYHX8NNqH330kY62luGBAd+4k63bd2ZmpHNo3yCWPLWGsui2mxveZmieXlybUlM3pWe0trXt2rXDZ6EzAHnVLElbZ/qZ7tystI6MKkLK7DyP3WkympaWzDK53OlgOUi3kUW+zl7cZb3t2L6VQCjQL+qZQ0cK32gM41bYuVghuPcPOdmZubl5o0NDbNp8WGTkrt27/AP8fW1DmIG3fvrA16KFjS8FlJOTE0nkcmhQJCyxUlalr+FiqUH4RkZTu2gqEAGckEalbSvpeOr2dJLy/OYic55ICuXSEp/u7dwqi9zeuitPb18yI5KLb0Rikd1mm5+bDw8PX85ADBO33plcmcdqIbhwM/cfPAgPcVGnw/ULNm/ZWlzEX5a66ku2vOkia4UDtvPHnCyWQotfMzLSZ2ZmpqanA8j4dBfdCybzphnt04PZdjCPQ7O77CvoS8rxbujf2HklvhhPoVQy+LJq8ptOYRsMzA4m1bWsvyAZTSKCQRWfkPDYY4/6pBxTsLcuZpsyyLIskNzc7KLirafefy8yOvrggf0ajcYnBj5jraE+8EkAtvXF5/EjIyNnZ2caGxsfefhhSv7EXwD5c6jnBS7R6Sy+HVo6d47ndK1UnTJbl9TemEznz52bm5/neATO7VxTbwda8JmbThhhGWAkr3t2NjIyIj4+jnXoYX2vPk0kMiHDzB5cTa1WP370SHVlZV5+QX5BHnUGNy7Hi5GelbSwJmRoNVv6+vt/+pOftjU1LhmN2dlZwUHBJhPpZqo3GNk+O1QoKe4gCUVOSnqw9ld6L18jHDI+02Y78d67gKxCRRKzWcT41lOYl8ihPVwMRlN1dU15WfnlslLdwsKbr73m5+e/d89ukAUb28V0w016heheJm0pFtljpyQlPfXlL2dlZcllcnbihvWQ8qQjULh0dfe8/dbbNVVVQpHw6a88e+nC+Z/95CdhkVH6xUWAvuJyeUxsDE65UlWZlpGJ96HZjFzgz/5Jl/izF8MEbS0o1Gi1+MVkMFy/Pmk0GG7bSB52PcxKqFqD0XjxYulrv/1tf09PVGxsUEgIAP+vP/nnSxcvPPTwI3v37GIFPLdV7FxfKIWqMRwpl8u++pUvw0nn3NL+8NPWGvb5xWPBDB0ZHfvhD3/U2tQIAf33//iPKcnJE5MTtTU1wSEh+/Yf6Gxvr716ZW5u/tChgy2NDXU11f/+7785cuSxgIAAjVo1v6AjTeLpiD9WKAnWASKJhycQkCngbmKeWyxWBY+L156enqmsrgH5/9P//j9t7R2vvvSzi+fOOew2Nqvam37BOkaShl5uWqZ47vzFisuXd+8twSOVX7iwZccO6IO+nu6BwcFTp04Bfwf272VBjptekLesOT/HO7abTqb93foRrhUfkCJWobC9o/Ott97pbGuF0I+JjQV7mkxLzz333KEHHqiqrLx27VpQcPDDhx+7UlMdn5BIwjt2x8cfngWj7C3ZV7i5sCA/j0OCAaQvKdl6czhUapXVYqUb/g4xkTOkekcmlQyPjA709VVXVFSUlapUSq2fxkJr3EJCQ0dHhv/f//m/g4NDkCq4zpYtWwL8/cbGJ1pbW8Gm4+MTly5dCg0Lm5wYz88viIiMbG1unp6a3rGnBHwJDfH+e+9ZrRZwg/x22y+rstYKB6C4sbHx11573d8/ID0zi44wmwbswKpisSgnKDMrM+NqbV1XV/fExPjQ4GB8fAJOKd6xMzsnp721dXp25oMPTp87d+7AgQNABax9SBixSMwlqfOEzQG+ufmFquqa1pYW2OMTExONdbUWsolpBoLbO7reefN1kCh4SyZXpKSGjY2P20l5ofvatW5goqW5pb+3m5QP2uy7SvZt27YdXotCLmtp6yi9eBGOxez0dEraJqlMBjXb0NAINjr86MNrBas1ui7kQ2nZ5fHRsT179168cL5g82Y/P7/Kikp/P210VNSiXi8SCR88dKAgL/dv/+a/Z2VnwxSx2axNdbUQEQBMXFR8YkLi1atX3nzjzRMnTlAb3wUtXbxt655dOyCKWlvbKyurjEYD7ZfjApOlpqVBRkKId3R2dl4j6aQZ2Tn5hZuhV/fvK1GpldXVVy9evABUwUAIDAn58rNfp7kDih3bt4aGhpAUDbMlMiL8688999Ybr+PX4q1bz545/dRTX2ppboa99MjDD65R3GmtcNDT23v+/LkHH3rI348sGD1PPvnEB6fPnj59Jj8/Py01BZJnQbcIxaL204aGhlVXVQUEBT///PMOMqNPPDxCSv7guM3Nz83NzIBg5UrFzPWpttaW9995B7AAhUZERmVmZUdHR7HEL3gVCwu6lpbmiPDwvPz8oMAg6Jfx8TEI9P+vowOPFBcXd/DAASgeoUAYHhGekBAvoDVSXNrhzmGzgyzgXWs1mme/9o3LFZfff/dtMG5LS2tEFCgicWp6JjQkeC1gtVY40OkWe7uuiY8c8fPTfuuFF956663TZz4sLt5SX1f/b6++WlC4ma6C5uYWaFqo6+uTkyqlcktxkVKhYBGugYFBNiUEsgsyBN98gEucPcvypZdAtBbL0NAgzB4OadMptZOBsY7Bnu7AwEAo83k4u7OzgUHBX3riKJwAHAxiDwoMxGcxHR9F94KcLAcCmJicnSkrr4B5CicmOia67Pw5WFYlBw6d/uCUgM+Lio1rb2v//ve+vRawWhEO7mgIMduAdX+lCRBifDAZje+8+WZ6WlpiYsKRI4+/8drrE+NjYWFhR594sqe7GyYHaLbuam12bg5MoOnpachxFq5gvSWSkhJZvwNAliVDPPvsVx5/7DCrU2NBDVbf6iRt47jwAXHrD89+ePy9d4wGIwxfHo+fkJAAgHJpVwVG8gJW0uwkU9w5tHK/5srV8fFxMCWcu127dwOpTY1N2bl5+YWFDjLOlNPb033+7Jk/+MM/ogXrxBJjyTWc2+UG3PTNSmzIVeMDwI41fYU5NDg0cuHCBTp+kl9aVnbs2JHsrKxNaWlNzS11dfXlZaUgWxx/4v33o6JhkcedOnnCYl6SK5Rzs/N2u43VUEIJBwcFMneBBVkVkN9S6fLwizccwoVxzvAE8dLa1vqtF57v6e793z/+Ie2lQEQN+GBmdp424ScohMtypaaG7D8TH0oAa3JRpzMY9HW1V/Fs6enp+/fv1Wq1I8Ojl8rKh4cGcZnK8stFmzfn5WaTDj2e6Nsq5QasylW4NODFom+gyuMnTjY3NcELg9Hd2NDg5nC3FhcBprt37UxP3wSNef78haqKy9t27Dpy9PFF3eLs7GxBUfHo2Oh3v/tdmDFsUlRa2qanvnQMIF4iudZ8Fl5le7YcT9UTrXyiuVkOB2kBDP0xNTUdFh4eEhwCUSZTKMdGR7t7+hQKWVX11arKCjAHh+YPBAYFBQQEqtUao9E4MzMDc0ClUsXHx8N+271rR3xcnF5v6O3tByVdLiuDUKWhKPdrr70WEhocHhbmoi24VwV0nNXCAdvIZXIcrD0yNJSTm3ftWiee9dChQ++99x5oH25XUdGWvLyciIgIkVj0jW8+D3y0trTV19e5XU79om566jreNDg4mEEcBuvz33zePyiIdRThELdTwNDjLYTyDDainpEEcGSR4ZSUVKVKCYPVbDKCrru7uybGxkDdsfHxCoWSy+OOj4329/UuUXsXa/PmQlgNUAMpyYkkrGKzXyotA6HAbs7Ly/3S00+//POfwSiANu/v6y8vu/zYY4+qlCrfJsHnh96qySIWrgH5lJWVqdRqKIArV8Nh7ezevfvb3/5DfD88PALTEOYmeLy2pvrRRx5pbGoaGR6GywavykRmIQiuXeuqqamBxcmSgkLCwvh0K9w3IoSC3hcidfsGt+CTlKYszM7OVFwuVyoV4eHhAYGkKbAcXCCXk24Wc3MsSJ6SkrZz5w4ynU0kwpFRkRGkPTmfV1l1pb2jY3pqamxsNCs751vfej4+LravfwCPgAeA8Zafl1dbV28wGDVqtcPBWa068lWTRUzRQVZAu4JyAdYd20naOlxXhUJRWFgQFRmZk5N95erVutpavD8kjMloampo2LZtG5wDuEIQEYWF+ZmZ6VAAtCicr1ar4IV1dnRwSUMWB/xVb39slqxJbk3r0tx2q1UqlcGxABtNX7/+walTP/rxj/YdPPjrV1+J/dJTf/4Xf6HVavSLeoGQ2EKwQWGDOWkmGayr1157Ex4ciWFw3IsLuqTk5IcefjAuNlarUQ+PjH1w+vTs9FRQSGh7WxsccglNDWZVhbfdkLmLzcG7qU++7a4ZjiENuGkCM5tVADdt587tEDsnT56cmZlNSkoCTB84dAjK+ec/+xmYHaoCRHr5cgW8MBZblSuVxVuLYczwaC6XxWqJiY4JDQkBtQYFBQloI9mbs+R8D8P11AW2tLb96le/AqrIvEypFOLeYDDAgrLarGTwh36xrLQMhhC8BNxCLpf7+fvLaQoiiCYmNoY0UOK4+/r6gd3Lly9bzJY/eOEPFyAqp6f+/Ve/Ni2Z8vNzIyLCud60yc+/Vo0P2ARGaIWg4OAZPO/UNFgBlsye3btAoac/OPmf//HvRVuKS/aVQPhKpNJJEl24+tixJ+BIw/QGsAS03q+hoeHk8eNcX28/MrvOHBUVtX//AdhdoMPbEppvAwdraGiYQ2OWAG58UnJbS/M/jY1qtX4shwxaNzVtU3R0DI/KJaC2uKgALoXRaIKLjre41t1bU3PlclmpjfBlIQQp3Mzevv7//M/fQIvExMVBqXA8HbYlq7Ilvmo4YB/gbe3ds+eX//bLpqamfftK9AajSqXYuWNrSEjQwvx8f//g2dNnJDIpbHBWZED2OBMTc7IyAVy2q3Wtq2diYsKjb2niJmTx/Pz8hfPnDEajmOZJ3PYJPBs/PC48azYFYs+evVAwUxMTR48ei4mJZhuosIXS09NA7HR8lIWd3d3b11DfAARAUffDN+Rxjz7xBJgvKTExJDgIRJCclGAhPXW4jx85Eh4WyprTrwroOKuok9kwUsiQnOzMlLS0trb2qOjolOQkq9UGTk9LTQEVQxN+9NG5j8+dy8svCAoOslmt1RWXqdIVhIWHHTxwQKvRRESERUaGw5OC1GahZrbTsmf3TsCCelqfuK/bOyiHykPyE773yZOnAHEAC1JIKpPCP09OSgSl40gbzQol9n5VTW1dnY3oGDIjE2gGAqBOgDkYb6x7ApOxQCccbzfHFRMbV1S0WSDg45FEZKqaVbQafQdXLa+CJduwzsePPPzQ6TOn//1Xv4IOePTwYQ4No3I5XPiZbe3thQWFu3btBJgeefwI8XfJUD5rR3vH4MCQ2bzEFwiBSBAyOfeRhzzazwWhRAr2Qb837fKzcnEuxzNHjeRUukhAmyQ3cDlsnPLc/PzFS2Vl5eUupwt6WywksQq9AdaXmPZNsiUmJr344gsAKFgxgJrCrIyH7TTUXKn9+ONzQoHoez/4Y7AF0+oOuke2KtBb0UyiO96M66kq8ewcxURHHjt6JCgwqL29/a233tq6bRuMPPi4F0vL8EoPHDrQ3No6NDT0R99+MSIsjDU6XVzUV1VXk4Rfq40v4OPG16em/+EffkimXdKmmaThNYkcuEmnOZY3vKxXgttrKsFPXliYVypV8zpdcEgwFA9k4C9e+gV0Q3R0tEQqMZuWWDu8zKzMTWmpNAGJJ4aMo/0UGNCpsUtyQYaGR6Gfevv6AgP89x94Oikx3jfVkevtxb0mOPBB/HdVOHT/2nMuPLInjh3Zvn3bq6/+sqqyqre3DyDo6e4BlRlNpjOnz0BbhIeGkQJ8lRIvr1SpvvzMM6xUiN13dHSsraOTtSe6YfzQjWafBvY+4Y0dY7pZJuzu6rpw/oKfVmu1WJRK5dbt2wsL8rMyM8BeUqmEvSDbGmORH3ZTX99PfDZbzF1dPb/4xS/gWn/ne9/bvXO7w7uVtuqly2u2h8OsjsCAF194fnZ2DpKnvLS0t6cbroOIGq9TUzOLej2YAy6PTCYDVRPznySyC1h+WGRUJIlL38KIt6boLDcT2V+hlv//9t4DPK7ruBe/2xuARe+9N5IgCgEQ7J1iswpFSS6KLLmX+P39Xl568tnO96z4OcnfsS3ZkVvUm0lREnuvAAtAVKIQIBqJQnRsr2/OzL0XS4AUoRUWy8QYSdDi4u4tZ86ZdmZ+09hQr8aGK7qAwOXlpTDlQexhFySm6TlkK9WXcxi5s7KkAosBN/fB6wZPpba2bseOHeDMJyclOoW24j4ZKx9dl6P0W6k0KCgoLCz0G9/4WntH+8GDR8bGRsHb2rRp0x9+99v+/n7QlqzW1enUBwVgo0apGpPWYWRgCoOYIph9KdZvkMh/YK9xbF3E9nXhsmCngbIFRy8lOZm6NMlkEoqpgB4GQwvkoB27m124WFl77ZqJdTqXlZSUwOr8/DNP8QIKwarumZ41J+TDvApqwIFbwRKw8wqXLs3NyZXjfvzw8AiMVM21a6+9+ioMAYwXMGDp0qXALWwRB2+uAK8iJEQPSwRZKcF8ajYQUhkfNOZVEMIliMuFKnkcDOWUKdWsrGyzyQSKZGBwcGJiAs6yMnuUPdXly1dbWloMhkn4+qLFi9PT00JDQ7JzstevW5sQH8+KalC7EGIJc9SBVb4Bwfbhnj5LG/UQ3DCpQRRQ2mFISPAzT++BRQDuKEPMUio6u7pPnDgO0xAHUQ7jGp+QWLB06eBAv4RPiCP/QSoMvtSjupTjhIAVQdc1NTZQ21mwgrpu3lyxalVNTe3BgwcolxIuApq5sLgI/Efgt93hjIuLzc/L3bRhPSsDxco14J+I0jabPK3PQl7u4TwweiHiCHnudYhpIPQzJTmJCrU5hLrbtXMHCAex8kmj1pw6c3b/vn3Tn/hulejpIfNH0IlYv2Ej+L1gnt1oaa2vq/vmN7+xfHkZOCsOVjrJkFD1evDjAygANU3OgOBxezSdor/Kvaolmdc9HC8InSD2QcZgNOWwOCJx00bsoLVp4/rVq1bc9Z17vdO0ADLPQo0mKDAQTKMf/OgHcCg2NgZECmkXDnWGDEUlD7jpM307G/JvXaYUA9EuljMhNOZioQiS8m53WGjIzMyqBy5Bgm2WCIVstBGPhWkclceCtBGxr7GDwr17c80b+Tbf9JOJRC2iezsYFpebTxiljn8kZGbGJh/IAwx0s4CERCgsINw1wgATu6Ehqi0nw6vds7xg3siH62AWE5aZ6jQTpcKQkdIWT57ZsXomV2bKIubE4kwnSFTc/EHRh46LA419US4RKup8gkZNI3/KItqH8nR6iQ0Mch+DQsp7jcvMEb/HfobQRZGMJeF2/AogLAPP3AAKDc3x682a5ga3ZTb0CZfyjI5Q0Ib6qN9zXGbzSDPbsHtaPvIZHUpnyYDZnObFiD3svbn+FGiBB/6nBR74nxZ44H+a1R7OnJDXCnY21/kvTXO2hzMnFtQDL+I1Az77483VHJpJC7LI/7TAA//TAg/8Tws88D/NqlfjbOiB+zz+JS8ebzbjMCdv7WWvRi8qfnxHvrOm5ocWZJH/aYEH/qcFHvifFnjgf/KSB7PR0l7YFd6VFs2VIfdAmo0l4sVlF9aB/2mBB/6nBR74nxZ44H9a4IH/aW7qkx/4lTkkH4VJvHjgWeYSPvCchXXgf1rggf9pgQf+pwUe+J98ldsy6wxOjspd3EIzPcInFmHq3XdjozCA9gddU+jcJXEiqtK05xFrgcQrizf61C85RzSX9clekAjHJcFhEBvIiR+obFiFcGoOp5NaEdzvgUUiIDwGKo8nyz16A0qE2iyxzokqUB4uHswbsS68hJuOZe8EHyjDonBiA81QMTFdLnRy+OTL0oBS9SCiuTsIdJATuIXds9zYRVhCbQ9Y7cksml34iPzJA2p9TEUfVAAsx8YcArGF2HGzs6+/X85Q1FzY2eYeoC18Lb9AWHng0mi0yAbWqzk9PY0ak/GMYXdxUPk0nK/CW88VGJEX5E8eEGy1E/H52IR1OLAphbOq6kpbe7sOK5Ora2rOnDxuNhhVanVEdPS963DurtUhLHaT0TA0MAjXyy9YunLVqsjISJPJrNGol5czxGEO8ceZoHM4CIxvlhjtviA/rwMqwbRare3tHefOXwARMT4x3n7jxvjoiFQqv9Xbow0ISEpJtVutySmpq1avlivkkpkdvaZ7zi5YNw0MUf6iThfQ39//yssvx8bFy+RSuVxRU10TznrUsKYkixbnhwYHK/xahMPNYW7LA8nTIEHTRWqxWBUKeUtL69lz55uamkBowJ+UStXadesy0tOvIsXGxBYULk1MSDAa2VKwWa0MUQ0LygS0HicVj5NSEeEWC4sKV6xYbjSZr1y50nWz02a37dy1y2K21NXXN19v1mg0bW2thw8f3rlzZ25utj4oiJB/qU7W06CaB5pVbss08ppJMN+pDB87P7mUKuXPf/HytZpqvV5fWMRAsIOCgmCs2eA6naOjY8NDQ9/97new76gRNLPJaJLJWUN4EFNms5l0tRWxdgjblqEMW22gR2CI4deh4ZHwsLAd27e/+eab9fX1DrsjIiJ87Zo1hGs9PDLS1NT48ksvhYaFff0bX8/JyuSwVF2tZujyNrzgbEbjk+nhihc5EbpXQnYIx90ZGnrjjbf7+m6vW7cuLi4+LCzUZrONj49TeaxGpwOpbTYaX3v19ZycnITERBhxgloA7Uq8hLeDkdLptPBF1vjExdA/VGoV9YKAMwN0uq7Orqbr12trrkVGR+sCdAx8wsmAscEeCgnWV1RUpKWmdXbe/M0rv/3Sl76YnZUB04NhN6hUinlMUJs/HkjRUnRhk6uBwcFf/+qV1rbW559/PiwszGQy0XGnYIk6HY7y8tLystIjR4/BP3FxcTC1LRbWsai0tCwnJ9titcJgqlVKpkzRsJFKGSLe2Pj45ZqaO4N3GOKZy9XV2RmkD372uT8DaaNEWadAgSPHfkhgEMTExqSkJh84cPBv//qv/+pv/qakuHD+azTnsWepUAw8MjL6zrt/vHrlMgyKVqtVKWHJgwkkQSBAJQ6olFq1BwboHn/8seUVyw98/PGdO3eohPjEiROnTp0iPAkRbcKJDe0U1IHQ6UQIeIdao9m4eXNebg4MOKwVkldUNgt/Z62eJBKNWg2DDvNj6M7gxwcOwE0Llizi5rdqfF7tIgKGHxgYrLx4YeOWLWCxHD16dOXKlcHBepA0pGMRs4itBhjx0bFxGJSoyIjnn/8yjCA1yKqqutzT0w0nwKgC52D0pdiEEsxLi9USoAtYurQgioExWhDTC1SFA7jLEMmVSjR/Wdc+Beu5rJBKlEazubKyCvTN3/7DP4KKrm9oBB5QM7F5U8pzxoMHrl/R40WwXUdqcvITjz36k5/89F9++tMNmzYXLi2IjY0hoT88PAImkx3LxGH4CPtJjoYsTOENG9ZJeNxlTnTncNBcCM3lAk6TYnczaEB2ERh0i80GekKrURMkMzBgcPBOc0vrqZMnRoaG//df/WVxceGJEydlUglFRNzOB7tscyWy5nUdoKp0kbgHG7GoqPA73/120/XmUydP3uxoT0tNJQCiJUuWxMXGchKCO3MSXCRZLCBnDAaDeDVEW5hCHidiUkithukPzACOMlwKEHbYCc9gmLxypXpiYlytUt1o73A47Fu2bIHHiAgPu3oVtMgALCbSEwRrMT80rzxg0TEpjwpy6VIVyKIVK0AUVZSWFNc1NJw/dwER5QxtbW1s5jIsNZj1G4qLi+C7KHxYxzu5APuHqDduEYZQwFtAqAWbFW0w1qhxaGj4+AnWa12CHjWMMnUFLCkpqagoCwsNa2lt27//Q9A3Y2NjiH7E2lDRveZnWOaPBwyvQ86iQ1aLNTAwMDUtHcTCgQMHqqur16xZvXgRg+5j0LIq1aFDh7u7u8BpgGE9duzY0aPHrFaLRDCrOCGi58IF4vbAq8LbIEs8XEIgMHMJLluj0a5btzYuLnZ8fAy08fDI6JtvvtPb2xMdHbN6zRpaMXbs3zlvw8LNJw/sNLOYf+AADwsGYuPGDbW19WCe79+//52331EoFTk5udnZWVFR0YxiouNjY292dl5vuq7VaTHCzHDMCWtZXArcdNeJQZ2C5LFhTzu7wx4aGgZaGpZXT08vmFtjY6ONjU3ggY+NjgQG6ZOSEjdv3ry0YIlaowYr2IZxcsJSmzcLdf54QG8FAh0mOAh9MFFGhkcyM9MXLcprb+9ApDlXzbVrL/3ylyCIJg2GsrKyZ555urWtPSwiEqYt2JdgeoJXFRkRLkb/75n2ajSaLl2pHh4eZnJJCX61+eSpMz3d3bW112AeAPtzcvPWrl0LdwkMDID1FxAQAN8Cpxq3HAjvyEn7QPMzMt7wwLucDjF0DFajG1tpgk9rmDTA0GdlZep0OjiSnp66dvVqWCgw4iEh+rr6xiOHD6kYPriEOkHXXrum1wfh1VjXZLwua9YrfGT/s1ltAwP9cGVs+ISd1W02cLa/+a1vsciShImm1JTkKSgdwbZChF8ex2o2/sF/1dwWwY4kRYq7Wm43mJKggeGvQUhKhRweHIYeGLOsuJCaGIMyhXOuVl+rq6uj65AO5jw3/vBnVGTkM888Ex0dJUot1k45ICBYH0RxKviS0FJkKj9chhDOLjTb7lIwvic/+MkwFdnWjctlxdgDta2mlq8wYRGC1MoxgHJ7sF4Pf8TwmdLpcoaEhn4uIf7xxz6HIORucfg4DzZ47oOCCUXtl5UMWJyZqnAf2ozDGCsjkZUWq00qkZItNLPvuE9p/nhAwoTQQ8H2YM4q6xXnQKR2FjMWJyb1jAYfwmQ2wfQEn85mt0lYs50JmMsWq5H8Bp4POPsl9A8SaylrtoCgk6g50ZoCk4xiG9x9Ch11OtaAwmJjPRJEA2x+aB5jdvj+oIop0C9lW4oyp4M2e3kkXw8UQJcSO+CybV4J2FR2sFu0Wg0oWMS+Y1h4LkRLE3kgwQQNuAjYvqD/VUqV1QqWmBzRYl3EDALtBR+RdvnpwSj0RMh3PkLy/WTyYf/kmd+yYsAgNiY6MysLPIAlBYtBSoBPC/6qqCfkPOwouwUKdHY3EBEwtREznzHPzfEIsJwojRg2Pz/BgbcqFetwgGjVMtHbAnFEPYCl2CpQyu8CMeTfyUlDdfU10EApKckO3N2cT4jB+cN1ZFMbw5YhoSFbtmz5yYsvNjU0rN+0qaioMC42VoGblGDhgNVEUosCfNTVUooxBJj6IJpo+8HN+iK4+eAaS5qQeKoEO/YwoM19hYIBPCJyPuvgRjE7zLewA5MG7wx1dNzc/8H+C2fP7HzssYKCJSxQgX7yp21F7TXNnywiWxBmGQgF8IlWr1279913Dx84UFVZuXbdurzcHJPJHBERAb6bRq2yMbKbLRapFAxTFjzAYZW4hT45TLSwILeUei/efSs3sIr18ZNwDnR6abgZa1FhTExO9vbeAjYYDMa9e/f19/fBaQkpKRs2bggMCGAN5Gfdhn1OaF730fgdLkR2f/7Lz4GdDq6pyWjc+957B9TqgMDA+Pj4RYsWgWgKDAwqKSkCDQwnazVqGGMYHavNqlaprcx2cpNOdiFKpngLwoYn1cLSvOQyPlIrl3d2dTc2NUkQ8R0Y0NzcMjExPjoyDNZxfHzC7t1PgC0bGxtD4O7znPI1j/6BBzw+a3igD3rqqSc3bVz/9jvvvfLyS4uWFkZHxwwNDX24n7UTio6JbW6+rlSoZNhlFCQRaG+YzkXFRatXVoC4gH9cAly2aOyj6SnvvXXrwsXKwf5+lUaLnUlYzHygv//WrVtkzgKHwsLCY2JiW5uvJ6WkPvvslzLSUymVTyqkkVFnqfkZmHm1i0jQO7DnA6mHmJiYTZs2Vl+9ajQYbFYL25BUq2Pi4m739laeP5uWkcUGBTfI4PwgvX54ePg8S4FxOdH/AtHEq2jU4WwVgCKx2gwGg8VixtbjjDnAPbVGGxSkJ7kkR2PJaJjU6gI2bd6Sl5vtFlrrUJqTknWHnIOGT7OkuemfPJtvUTIvxuyYB4SJnk7aDgPDf8fOnWVlZR0dHd1d3WDMZGVkpGdkNjY0SF1OlUoN8gpM1dCQUJibPT09fHsc3hzlm/BQC2X4x2Q2uxzY/J05H+yvdrstJDRs8eJFBGUeExMNn81m84sv/sSBywv8FmrY4PZINJ7NW89JTGn+1oFcgO7F/nDs0cX2VvAnGBEwB/Pz8woLl4IfACLlztBQc0sbOHFyOWtvabFaqiqrjh4+JBMSQz3eXyKTCva/VJqYlLRx66aE+Hij0UimFFBkZHhWZgbH7yOx4R4YGITFBOfwKOd4WdGnc9+rF6avRmZ+bsPd3YfJgZ6a0MmDww0vjdlsMhhcwABYGaC0dTpd6bJi3DtzKZXMqM3MSF+/YR2wh7t740xsDsKh9wDeXHJiAjVSlPGRCRe1u2PPgGNtxvAUKBA6LhPyXKkDD9vxV8hl//14QEnnpAyU2HKR2r/DYMFMvHL58ooVKyghBd0mJ0mD8fEJON/GTEwuMDAgPySHBhEDFbjPiTzglwEa/iyFyW6nKxiMRlh25HDJBJxxOE0rlx8+fBQUtZ6FpJjfYGP9DLV0GrFk3kZmXteBFEcfXg+sw5udnfv3f2S1WGw2a25ePiyC115/43O7dgYFBQUE6IxGEykMzMxlfhh5zvDTREFpnN2Yxe7CkafO8fgJJRKl9Oq0Wtphxl1pN/nPfX39J06e7uhoLywqOnXy5JnTp4CZq9esWbwkPyQY7GE962oEmnm+1PL88UAhl9/u6+/s7ALbprq6emBgoLenp+NGG7gC3/7e/8jPy33vvfd/8YtfLF68BBQmjGZmZrpWqwXJg9nqzFgEGSXKaOqH53ZhHE5KE5xVc9BfnSh8aE3wvJTJbw/23bjRDp7guXNn4Zxdu3aBz/HP//zPVy9VhYaHg745ceI4jPvy5RUFSxYnJSfO28h4U598T3Lh5pNcMC043MEHmUHBBpAJly9fOXnyVEN9Lfy6ddv2sbHxtPT0xMSkiMhIeGeYwc8++8XWthvHjx1//Q+/K1+5esvWrZOTk7QHEBgYuHXzBvDVNJpZdbGHgYbRrG9orK1rwAAUOwIT//zp0ylpaTt27SovK40ID4Pn3PP00/rg4JCQ0NbWFjDMgvTB//HrX6Wkpq5Zu65oaUFOThb40nBTsUMXC3g4HLyXg9U+XozVNJrLnqVi0wJqAgdMAUEM7zAyOnr6zNlTJ05ERER+4UvPgvq9euUqqIH1G9YHBQWqFEoUEWwLt6S4MD0tdc9Te9TMBu09duQIiwtxHAxSY2ODRq1BE/4BL+miHk6cZGhkeAiz81iHS6erYsWK7du364MC42JjQdWDHwDO4LKS4tzs7PGJ8QMHDt6+3ZeQkPi//uJ/w70OfvxRfV0dWMjbHtkKJ1PJEIv4uqbqqGb2UfCO5qx/MklnCd/LTErN927dun323IWjR4+ER0Q89vjjERHhIO5v3+5vamoEUZCXmwMGog63cwMDtWDFm80WMN4TE+KtNltcXEx+PtPAcLmB/sFDR45MjI87URM/6GFYgA+mbekyGOFCytmy2qxhoaEBAQEczhJKIGPhWItVpVYFS4OffHL33//d3wdhp/OysvLCwsLGxsZz586Nj4+vXbs2IyNNzgSjjDcB0LTjZlGYNRuas3VAffk4THBnFrfDefz0yb1798IEz8jILFhaALMPZDrYOaByQehfqqpKSUmJi4sDhxY8LxgUWBlaDXDCztK5VIyCAoOwUaw0OioqOSVJxmLOLpn0wdE0FrK22zVocZE1TAlh8ADwkFihxup/YKLAEZgr4CW89/5ecJth6FmrR5cTLGOw04qLi8B8+ucXXyyvWPFnz36BNDw8HhjQLuy6Myc0Zzp5qqpAqYRXAuFz7NjxuLh4mIuJiYlWJHJ/9PqgsrLS37zyyutvvPH0U0+lpaXASMG0VWBbY7a3o5BRDyeX2yXkb7mD9fpZuk60Ewn6lvIeYVmAfGLWLT4kK1DAcYRbOFmfzqC+gf4PP/z4wtkza9evj4yIMJpMCnYa21DTaLQ7d25PSIhvbW399X/85onHH4M1CuuGw12jueofOHe93MEqR5Mffj185PihQwdBra1csRwMQTBAsf5LRiYjzHSwyv/yr/7y1Omzv/zlLwuLiuEP8KpgFbL0UNraxFkG/HC6nG60/Tmh+ZxM9uC6FZDSZtZ6Xepm69IM16M0U9aJnFVBy2AtTkxMXrxY1dra1j/QbzFbvv8XfwFsBq7AZKcSOQwu2eB6GzashwXxm9/89q233v7iF78AEpUFgLEfIfZh+6zkfbyIT0cQHFHQBgpsb95xs6uru3vjxo2pqalDQ8PwMkLvVxkZ9PBV8LZA1OzcsQ1m3LWaarVG8+tf/wcMbkHBEnhbZuJj5gvLhMDRdwoZPxRRICsF7ROOsi4k/KYbh+4BRZCouhZsYqaTQcAN3hlizprb3Xaj/dy588APEEQDfbcSEpMfffRzUZGRdrwoXASUsFyukEj4uJTBYIDF/bWvffW99/742utvfv2rL8gDZVTODjekGUOboKR7fMKDmQQjwmFcnha+MMEdBw8d7r3Vt6KiXKVS0y4xC+YI/XeBZbRvz3bPLSx9EabYtm1b+vsHr1bX9N2+XVlVdejgQRZaUChAW2zevJkvSBLlj9sNTE1NTWbjLpVQs2UyVKRYFN4/cGd0dBTzhflG45jJwuo7qy5eHBsdUSpVgXp9aGgYrIzi4uKc3GyQV7DgrOynRIHNegW/YmpjDi8vf+SRLbW19Y3Xm3Ozs0CiuoQCdNqI9bqKzUseyIQEBYoWKFAQfbD/47NnzxSXlID5Ie4MCy9Drb5ZXzIxKIZTFWaeKyoqctfO7aGhIecvVLW1tTrsTKb19/f9+P/8n5k96sCaX7N2TVJSkhM3fiW4KwnHwYoHhX/23PkbrS2khMVEDTghLDx86dJCeAqb1RIVHbtiebkMt5oZCIBShWa0Wpwu9FUxikcER8A0iH8k7tz5ixcuXHzqycdjYmPZ5qjQ09frxCTvsTXdHrXzoIT3ffBhVVXVmjVrsrOzLVabFlumU4ddwV+V0iY8JbJRkMeO9ckSZCHYqdlZGXm52SAKwKUaGRm5ceMG2kJ35RGZjEaY1MeOHnUJCb+c0HlOpVbn5uaVLiv2TD6iT2FhYUlJiaCHWakImGIsZiem0sioQNrjLlJq4ivwgBdKTszcz8rK6LjZ8cpv//Dcn30JVLQLdwaVLDXP7QUDvOSB+HqszA91bEtr2/vvvLP7qacXL14EOiA2JtpgNMHw8b2nMViGeozXIqL0UMvZ7jkwQomtrpElLqpkCg4OLi8ro0Q8MYcFB8KVvyif8wiGw2ymsBJ8MShIr9NprFa7Z10C3REUAOUJwE3AKwQDiWPZfEpqnSrKHj7uJHZnpqN4HRm6BZGREdu3PfJPP/qnvXv3feWF50G92z+bp+b9OiCvHSYjSPP6+vrMnJzk5CQnblKaLVZWYSqE9JmEBSeOTB1R1kokLOtELqdNK9rhono0QZ0yn0PmgZ6A92WFzZGRkZK7865pCwyOwAKamDBgDhLPA463VplRoNWqLSz7iKXdgYsOxyk258SCZ17wS/nxFx6VvS9bcljUr9FqjEYTzI/SsrIhtsPRumRxPjMHPoPH7CUPaAsX7jo+MbFv//7WlpbHn3giLCyURA0WsfAMkAkaWTHVApwTfH2N5zVlMpX4ItRKE06gMNxU1huNLO7o0wFRAmB3Xjf2ip/qxUs/xA0GiohwmAQOX4TjYJ5JhRblnLCHI5F4rAv+efAnbsGqQG8rFE/ufuLgwUPvvvteSEgwSCSpR2T+0w6mV7IIX45NWKcTDLzrTdc1alV8XOzk5CQIerCIYKLRxCShL+FXg0x8MQmPlTMjN5ubfgT0N4kBbhoG0VRipJsTJJXn9cR1gNNialj5J8JP4hHxW1PaawYiA1t2nJN4DMsIFkRp6TLQTJVVlxPi4ygfybvQhfe2KXnFN2922m1WENBYByklBwp3QaRkFEoEfSBYSAJakTAIn3wj2jZwT42ywAYXf4TKoag+kBOUMw48nob/Ex6Ao2xIydQjSO4adAl5v1JPPexBzNJzsdwyti7hfUPDwhblLzp65HBebk5+fq7X5bRe1R/wo8OwPs6ePTsxObG8vAxDFVIyrnn3DRlAx+85s6QzOtTPfAepUH3J3b0OqHLVTSvibg6xzXxQAKSK8ThNBc8RF8cLjQYpniMwRfg07UncuG8HCttmteFiYPsT2bk5Vub2B4qpU17sgHpZA8Iq7jgOHJburu4tW7eBbUdV3fhuMlKPtLMoSCR+9XOeGFriPrDHlWe+OSfM82lHyMPgOUD/Y0PuFmywqa96ZlzTk4hIVdOWo8fv05+FDbHD6UaNYrVZYbXZ7M4li/LHRscuXKjUarRgL0nnbR3QjICZ0NnZabaYy0pLQD6yWiWsmBReRFQEPAOII/SicAQX/oN3PEjzwrluCW/ti3+SCCnsbj7/Ufy7GzcuXVP2PidoBCnPAzefNDz1qHdflrcdpg8WxQUkfHNtKofu6+/v7elev24t+SteMMF7u2hoeOTWrdvhERFoQcrJHKQ3wnpVfuJj8uFU1v+UHJ5he3D3CkzxOk6AvaP1znkwT3KvoisQNvCP6BkIt50SSne5KeIDzbjOtCNwqkyCG4Us84wvTN+xfWtbW7vBaNQH6zFTf75kEUyHCxerGhvqn9yzR0idU029Jzf9lfjf7mbAbO41zdIg+TPtyHRrCovdQC+QQhbvJfEYa35acBJRTM3qxbkppUY8BN0THh7+1tvvnj137nt//h2VV2kA3saucSpZUAeQ1yOs37t+Ch/4r8ziqtPPmXlkWrh4KijhccTl9hBcU4/h8fOux7tvieeMB2TqRmQD04vg38tkhkkDqEONhrZaP7V56v3+Afm3br4UW+KmjB9WW8pksVwiE6XNtGkoHp55zQcujtl8i40mSGbpVFxEOuN2nr/eq8j53veSTAECYDkoaji274Ry2GgwBgYGeOEve6sPWMTU6bA7sPhUKiQCuafmJfuP1MDU+4hCiHgwm8ed3fR8EN2H5Z7X//Ts5w0ylnPmZi40CgNv6AEYs/cbpsE7Qy3NLZHRUbAU0FlzYPm3UwxOUDCHGRHi7OddVom49j3f/34CwQtyCZugUsE95u4/xJ8w9Pd7GPGCbj787kpOTq6vr29sal6yOH+eZBHctbOz6/TJE5u3bg3QBYyMjIaEBHN8+EEoLAVd50Z4G0QCEhaw2+376grm60r4JXg/oTdXZLGYQQCUlpZUVlWePn1mUX7uPPFAglUVQ3cGG+rr8/LzQ0OCaQ8ANZJbIO7u/+MXRVeKm60E8Orx7jJ1Zin0vCOVigG4Xb/e3NHWlp6e4d2NvNQHLHyoUrc2N1vMFi6EoyxEdI9BvwkYBOg0s7QoiQs1CPueFP+TIDt8hF8p+lzTIhxzTm7MMYB10NLS3HGjjZKXvCBvY3ZOpzYgAJTywOBgTEwUQkrwjyUWuUtkYihHDPjcFXXwKYmrz9NTm1vCvA3JjfYOk8kcHhE5vzE7NIq0Wm1CQuLJE8c7b94sLCpMS02hJ0BUIcrI5HcZ73kRX6sFz7CSj1TC6OjY4SPHzp8/F5+QWL5iRX/f7Tnjgefo3Peibs5qsy1avBjEypVLl48dOepcvy49jVXWKRhcHVsKLha/dFF4VcMyXGS4A++WytysjgMj2yzOAUYtRp/EvgUSwaxyC0Uc93s88SE9rSwadHF/WAhu3/UtkCEsuU/YjiffaqpxAhp4FHQiLE76PlrkbOvYaDL19/UfOXqsvb1j0aJFq1ev+t3v/wD+EhXcfZrxZ+SlXQSPZLMCF2xlZaVZWVm112oPHzp0VqdbuXIV+CkR4eHJSYmTBgNYRayExuU2WywMIdbhRKQ5O4lRhvcnYOxLpQrPTShcRrJ7GsczoxciFIJ4RGShZ1xIvDJdhGoXOKEQk9jA8lzEUhGpxC3Y1lIB9ae7p2diYrKurq6mpiY5OeWFF76cEB83Nj5hNpkiIyK9GEzOa1kEz0RV1+MTE1qNZtmykti4mOqrNe++8/bE2Fh5RcWSJUuCg/W5Odm0dY6zko+xSFleFIMgdeLeuhzbHrC0OATz4+42bGZp6okyR8KDYE8hfrDbCoBQIicQIMYtorQAuzAxgt/pZKtTKGyG2QN/6u7pvdF2w2SxnDh+vKenJys7e+PGTRvWr9HpdPDkOIdklMTqBciC97EKSkmTSWXU0iEtNTU1JRVUNAzApUuX33333cDAwJSUFFgWSwqWZqSnwjTXIDQFvBif24INIiyYI0w7XtTewC0GNlg8YHo87p7iUYBw4U0AUWBJcJeChVoFHkiFvBWa2qz8H/cbSP4gngmbYUajCc6H8T1/4cLY2Fh//wCQRqPdvm1bSGhoVFRkXGwMy2dlRVcuFGjs+b1DufBOFjHjR6VWw41hTGnTHNYpyJn4uFg4ISEhXh8UVFffcPDgIYvF0tjYpNMFJCQmbtm8MTIiXIbYNjAUBoMRnDsaMkrVwmpkYeMMXSyHfXqmu2RmJHWGyJrySCSc58aWRIidEBQq7bPJFXKTyaTRaOB5WEK1y32trv7QwUNwCjySwWCAr1RUVHz7W9+kfGyKEwPzUFWw29gwyUzCntYxT7mOUgSBMhgmJSiROAFZEeaFhWW1sFIZWMKgrEBVgD44fPhIe3u7VqO+cqX6avVVo8FIsj4/P3/ZsuKgwECmyhCwyI0YjDot37PDLbgVHO7LkCjhwZUFCxjTTIXdU5lM2BSTCNFlXpyLoSr4+vDwCChVAUuNGQ43b3YeOnQoNCy8oqK8tbWtpbkFDG4Y3+ioqJ27toeHhXG4geNAtB6j0ciajHB8mRuIU5j+lD01f7Ypx29nKjnBCRZzQ7D61YH40nZCanU4JJs2beS4jSCUWltvgP/AQCOUChiY2tq6l1/6FfjbMrlChgkpMB6r1qxetGgxZexwmE7CoYCOiYrS6bQdNzvBFcpIT4P5SPBzcAK9N3Cl91ZfV1eXmM5Bz8lhgRCeDEJe0dfff+L4iZHhYRh/Bm1otcmVitjYuFWrVoLXmZqSDPZSwWKgfMrQpjQ1uj45lQRXy/wf4CLBhgkzwDsb2Fc1gbSPTyYQrBW1SgXWdFJSYl5uDqL3ge6SFxcX9fbegndjxckWM4wW2E7vv7/3g/f3AnPVGo0D4alBe4wO3dmw5ZHIqKhDBw8E6HSl5cuzszLhxY0GVqPpQhVgsVoaGhquNzYaJic9eQBCDxQQfHbYbCazKT0j63OPPpqWlgKzhHJw4EN8fFx4WCiHQiwuNha+PjE5CQtUMLF868r4igduPtmLAKFcJqwGgOEeHx+HFY2phlYQnfl5OaRFVVgeA1987rln9+zZLcMmRDCMVIAHSz5QFwBrZdXKipGR0bNnz+3bt492qt0c75kDp2H2PrVnDwMiR9XqKYfgLuigsEqTmOgowhwnmBzMfmRJlpwASwu/iQzgUPaKWa2+GCsf1saKnqoIXEYbsLTbb3fY0bSdpNVuNpkR5kkGvgVajXIX5jGA1HKRxeJkRghoe+BiZkaGTA4CmcWpYFixAE1K7gVMefpAo0+pK27mpigpOd7NLDpmycmxF4IQWOQUqKJEZ82KELWcMJl8N0qc73ggeqriC8j49nJutDdsDJmL+s+wLSDmToO8gjeHSW1GvEcOW6rYTXaY0dg3TQpWLOErg2IgUJCAAB38DoYAso3V/pvNk0qqQZNMIVgoMDPOabXCRViKtRLTDjAnHh9DJhcYwIqlEHtNIuQgieaG2wO8eW7J+5xfeiyKBHjso7ppJ52Cd1Q0P7WNw/FJJhTfd/N5ok7Ce3TgZhz9hHER3V38K9PYmCMtcboZAgJpSNI3nOCjiSwXGUCrAWt4pJQTxVBahN5DuPd3V0zJ5XKJxQTiyz7M6+CThKOQz+Jx9oxF7b57W82DTx55cB5lAVIB8pLnN7KI7dlhXhehPE5LFvJ8GIajLEh2MSgizhBxmotfn7YJ8amG5lPRQt9Y/9MCD/xPCzzwPy3wwP/0J8EDpvClfNa36z4VrL42fj6B/iR48JDTAg/8Tws88D8t8MD/tMAD/5M3Ob8+CuHOJ3lmWvj9dRbWgf9pgQf+pwUe+J8WeOB/ekC+qdc0D1uAn4o8N2q4T1MCNQ/0YHy+T3nBh+GlppOwTTS9PMTzrw8k35lPC7LI/7TAA//TAg/8Tws88D89gAdiDcWsL+gWcaA9yy4wmcehUinc2LKAk0q8gxXwjtxYsQz/quQMrs1pd0iViplJHvf8otT3fXwfEC/y+rrw6FinYwsJCWFZQwxSXEUYgTIFj9Xr9cW9eBgJdtS02+0KuVyjUc+yLSwVSzmcTqUv22f6ShY5HI7KqksHP/pQHxwcGhoaERmZnJyUmpoWExPNcO/dbqVKOW+xMphMNrstICDAaDCqlErqJzuLb3GU7kgBPsxFe5jy7B5IMN0nJibqrtVoNBpMhbcqFcrouLgNmzc/8cRjOo3ObDbJFdMFgo8I7nLu3MXOzptSqWz37sciIyJmc1/MM+PTNX3a1dpXPJDLWVNeVrPmdMUlxNqs1vHxsbaW5juDA2az5Zmn9wQGBDjmq123TCqtrLz4/ltvJqWl7dixjZDBH8gGVjyBPWppHYiYqXNOPpRFlHKq1mg2bdm6ePGiurr6jz/84FZPz4d7/5iVlblm9Sof3XomYfmURKVSWcwWt/vTOcawoGHS9PX1KZWKuLg4Xzyet/XJDyKWvO7kC5RDQkMRfTIvOFj/y3//md1uO3H8eOmyEtSNvN3FOsNhf42x8QlYItQQTathjcNBKPN1g5hXCnLZYrHAmaz4S6EAiQefsXMmZ7fZVFottUbCMx1BgQEmsxn0cHBIiEQqg1vDd+FXaklKwE8kZ6g8y8JqeDUES9/Z3QP6o6S48OVfv/L+228++/xXvvL8n3k3Gp9MvloHDEcZZo5SSanXhI+el5cXGBTU29VlNBjMJlZSCgMxOTk5MHjHyYq2leHh4dFRkQajkdquWFhxucrucFIxE9YusLRtrVZLCd9UpAecJuR8lVpFRQzUcwXubzJbEM1HRkWfCoUS/gRDjA/GFkdDQ+Ot232GyQmlSpWVlZWclEj4J/s/PPDv//+/ZeXkNKxc+e6bbwwP3aHcb1+Qr3hAif8O7ICCSN8yMO/u3BlidQYajdViAWs9LDSk6tKVN994vbur28y6kirTMrMqKio2bFgHKwDmb119Q3/fABwvLSkODg62sgIC2fDICOulKJcB/wICdJOTBp1WCyM4NDQEx3U6Ldw3JFjfe6uvpbX19q1bYWFhJSVFuoAAVqfsdFK1D8yL0dHRfR98eODjjzvbb1Bn7cys7D//3vfKypY5sQZkZOhOd6f6t83XgeWFW7YGsuY8PiEf+slUxqTSaG/cuFF5sWp4ZPTUyRPDQ0PAgISkJNDYTddbf/6znzXV18EASSWsmODsiRNXqyq7e3p2P/54TGx0T0/vj3/4A31wyDe+892tWzbB1cDE/P3v/3D18mVg5LKysq9/9StY72+rrq5999134I5f+OIXS4oKr1yteeP1N2qvVU+MjiqUqtLy5YH6IKVaRUhilEN/6NCR373yysTEeGZWTlCwvq2lpbb6Klw8KzszKCgIZo9KrR7s74+Ojfv7f/zHJUsWBQUG+migfMgDqiEwm4wH9u87cfQwSBtQiaAiIiKjKlasAEGx74N9zU2NGq1uWXnFxk0bQHecOH6i6uL5P779VlBg0FN7dpeVLktOS+u+efPatZrNG9cHBgUODAy2t7XdvNEmlctVStX4+LiclZvLmq5fv3blcmJyCoiywaGhV1/9z8qzZ9VabXFpKdiWTY311HaESsxBjLW2tb3z9jtgMX/1G9/csnkTuA6nz5z9t5/+9Orlqubm1rLSEl2ADtgADN756KPLSoq8QMycPfmQB6wmUKGAIVYg6qPNapPJZYkJKU88+eTy8tKurp6q8xfgJeMSE7/9nW9Fszo9Remy4r/7u3+oPHf2yKEDZWWl+fm5ycmpt3t6L104PzL6Alynt/dWT3d3QFAQcPT2bfjtdlpaKkjwjvYb8DMlLR1MF9aN8No1kE4FhcV/+/d/E6ALOHjw0E9ffFEilVjMJgycuFg3opbrBUuLnv3SF7Eu3FVauiw0PPxGS3NTU1N52TJqKwAWdk52Duvk456VX+0d+dBHs7O+WBKT0fC15767bFkx2BggiyOjIqIiI8HymjQYxkZHQK+mpKQmJMSD7wp2kV6vLysvv3qpanxsvKe7a/GivIKCgsrzZ2EW9/b2xsfH3uzsNJmMSwqLQCdfrqqsr2/Izs4Ew7Hl+nXgd052NthONzs6QDNrdQGbN2+KCAtzud3r1687c+bs5YvnZdi62Wg0NdTXgfRzOB2vvvoaiMqRkZHBgYGerk64LCgYZAArTlaq1aGhIegocDPhiebKXfDdOmB2OJVIgjpl9obDSRXVVLHs5lvisCozUNfw5liSr4yIiIC/Tk6Mj46OuVnjk0xQhgMD/R0d7UuWLG5uug5qo6BgKVzkSlVl8/XrJpP5ZmfXyPBQSEhoRmYGjP6dwUGL2RwWHpGUnEx9gkKCg1PT0i5dOEfVZ1abFRQ4PFhd9dXGulowZCOiYwICAytWrQYTtqBgiQT7YzhZQ0K3ExuOKXwJyOYrHsAIEzYIzH2wZ4xGsxPLkkWfE4S7RqdzTjjAA2JOAPZEYZhswAe1mhmvrHeWNS4+DoTV4OBA+412MKsaGuo1ag14G3aHHczcpsYG0BA3O9pBdkdERsbExsBiGhsb0+p0MM3BcOIBhXD6siJABiPgIiQ3UFQl5RW79+wBlicmxEdGhIWEhFC7QnhgLeI1YHN4hk5Bfdn+i8WLnFiiZ2e2KQOJh6nudPIYQayJi90RHhael59/9tTJzpvt7e0383KzqIPL7du3QXPAQMPqgeEL1utz8/KqL1/q7OgAW35sdBRkWUJigsFg1OuDb/f2tLd3gGkLszUtPT1ApwPFAx4Dq3+2Wx0OO3CCmkjeGRygpEG4OzyPPjhYzlBBpUVLl8TGxlBT8ytXq7u6e7Zs2gAqmiACgNMSvjmR5JNrID8L+dA/iI+PL11eMTAwgCAnzKKnxioSBH0PDdE/sm3b9aamrs7Ow4cPBwYGxERH3bp1u6Gx0WiYjIyKgn9hCGAu5+Xlw6j1D/SfPn0a7NrkxYtDQ0KAPdExMSDBL126dLO9Ay4LrKIq2oioKJNhEj63tLTmZGdJnJL6hqa21lZ6MLgU2PtpaWnnTp26dvXKy7/6jzVrVsPXLl26fOTAgczs7Mce3cWQpKQMiyJIr3eiW47QKL4yjXwXL3KCRs3OyhwcHAwO1hNUEZXPI16FC96tomL5hfPLDx888NarfwBrJyYm5vbtW5Xnz8GaLyxelpGeRkWyiYkJYM6CO11z9Qpo+OSUFAmTM+rEpKTLl6pAgYOW1oeGxSfEM4Q0pRI0vBKl0Iljx7Kzs8CX/uO77/Z03hRhhoFPO3Zsr6murrlyGW594MMPbFYrqJCYuDhQP8zfVqnS09P+4Yc/ioyMKioqpMH33aaT97gt1L0bu354bsjwtoMUd8oUCnkC9utx341Mx2PUu93PfP7zIKgqL144f+aUE3ulwfAVlix7fPfj4eFh4xOT4ANHRkbk5OefPn4MrgCCPiMjA+6s0ajSMzLgOiazCWTXoiU50VFR2PvUkZ2dE5+Y1N7WWl9X+6Mf/HBifHxyYiIlPaPtepNbq6NHTU1J/ua3vnXwwIGW5mb4NTwiIisra2lhIVjDHA53cdHS8tISz1eeHQMkXthOPsWr4ESIJ+5e4T+D0ZiUmPDNb3591ZrVtddqu7u7YImkpqWvX7cuJTnRZLaAdBoZHQOVkJe/6NzJEwR9ERMbC4oXrpqYmKhUqSfGRuFSWTm5euw46nC74+PjnvnCF955663W601tLc0arXbr9p1R0VGgYMC7ZuCFDIzPBj5KSXHh2PiEWqUCDSwOMdtiEvpxzw/59E5uQZXdW5Lqg4KADSBqlyxeVFiwBBwEt4vtrykY7gfDPhodG2NAXHLZ8vIyJbbahZkeEx0Nah1ENqiMJ/bsMTDkQndZeRnIHKF5sGL16lWxsbFtba2gIMLDwxctyg8I0G3dvBm8X1heLLyqQsR6mSw0JJgwfhSIZ4fVg1Ifgd/ej3zLbY82BPdYkkYTw4xj0U2MoTK8HImTUAxYE2O0pmCAwFJMSUnOzEwH1U5tkBFq3R0WFvr5z38eg6cusGQmWGcwGUo4tvJg3IG1dFcYU5jpMN9pNlBTOo5Qn7DlOQt0U/NVxPuhnQ8vUDK9Ix/iF3FCRgVDlLjXUoBRxpC9FVEimSeB/a8ZtBwMGYEOcQzP2KlUSsFdgIugnS5z2WwMiQ5cEIb5wjoRWDFbgAVW2TaAA64MahYGl7qnWjFwS0hSwDDgE4H/0biLYsfN46G60IOZJwZwvsNtmc3mjxsxZzkeJIQHY1Z6tDNBi94tEzp/YBdsHlrezUffXNhQxY0oRmKLBQRNUjAXkXimYhOfB8KBIwSOJEOXTehgO3VH77atPDo/fGryFW6LMCJ3tQKZedLUtQTYFAH1iOP4jpDsg1OAdqLXlHgA+xIUJie08+DBb3ByEP4WuwjHPF4BnEXoEsXRLYSuR5/YJuG+rykYvJ/qW9NoIc/O/7TAA//TAg/8Tws88D8t8ICnmSbNrEw7oTuUkArmzcbOAg/8Tws88D8t8MD/tMAD/9MCD/xPc84Didik62GsVBbIs0Z8ls/pu9dZWAf+pwUe+J8WeOB/WuCB/2nOeTBVn/yQ0AOtA6+TGP2cb3r/3JapEz7zs3lLd5s69xyo2ZtD80ALssj/tMAD/9MCD/xPCzzwP3nPA9q8EDJcpufD+jNWgfaKB2rM/U6hv87NQwq5Ld58dw7Wwd03fnjMDZ4e+EAC2p034zczt+XhyvldoFnSAg/8Tws88D8t8MD/NCseTFMsZPOMj4ycO30mIyMD+0YryTrCv0pYO11uvlL4JfiPm+/Qec8+gZRpKmagencfSogXW2nSIDBwPJtdLpOpGTCPmVpMftore7MOJKyBtSItMzMqOgbeTKlWU+9JbFLPZ84+5PtoXhC99VThgtBQUq1Rd3Z1DQ8Ph4VHeFe14A0PYA7kZGdu3rr12JGjVJ/ElwW4RKi+hygiNlfEQPFsNrFKB4YbuzRzbqfr5MlTAwMDW7dtV3gFPeiVPmCNchXR0dG9Pd21tbU7dmwfGxu3Wq1qtZqWwj0Fwn8DUjB8Eim1HudY91uGc9fdc+vi+fM5ubmP7to+S7jIaeQND+g5gFRK5bWaGhj3iooKLGzHuiQXrFmp76p5/UUSLCdiUBZs6TNZZLXZLl26XFl1WaVWh4WFTxoMGrV6nmQRrEqH07msuGjdps3VVy7X19fDwaKiopCQYIawhWsWS2z+uxldnnVqd+4MNbe0fvTRx0VFxdse2Qp/YvgAXl3WS50MMjEwMCAzI72ttSUnJ7ejvb2hob68fHliYlJGeiohoVGTdqpbkssVYEoolXJqbO1yu6QSGdYBSsmOYJ2m2eux55HgGnI/qLjILfwPYXz58jcJFeSAjYRyQViybrVKhhCZbGq4EcSCjBxCLRWMnKkeCfSZUODgZClqYALhgNG/cvVqXV3DwEB/ybJloAkmJiee3P04zDywjuYv55ckfumykosXL9bUVD/19NNdXd2XLl2CNRESEhIUFLR+/frY2Gh4aDOD9FNQ82gCHSDwEBg2mUIBWoRpF6USzoRx43FccRjuE8ZhFWxiq3KO1fg5XZ4FZR5NxKk/NYH8smeWMX1KbRCo2TtxkMOaZNa6HCc4WT4ILMAOShBek2AqDxw83Hz9OnDFYDAWFBQ8/dSemms1H5w989WvfS1Ap2OFzV6Rl3YRvAkMLgx3eXn566+/XlNdvWrVqvy83Lr6+oa6ulu3brW3d5jNpuLikp07HmFRVU7iRgwCrUbD4FgsVrZEXC6h0zsnvj8pFbdQYD4zHMsTKyKcYpBnHJSZ7gh4IzCDWRAOtGOo2E2tVlHlpVOAL4UHs9sdNpsZzgclR+LU7nAODQ+DhKlvaDx06LBh0iBjKC6yjIzMZ55ZGxkR0dfXX1dXX1ZWtmTxIgQlUMxfTaAEZyM8NzzT6lUrYRbv27vvo48+Ki0tzczILFy61GQy1dXVGY3Gzq7OH7/4f00mY2Rk1Np1a4L1wfCUcXGxwfogGh5YH3abzWK1wgpgSBIyGT+RZfw8ttrumlyIRseEmIsAhfClXU7nVKQan41GVioTdrxdTlhzCrmc3DSKtPP4sSis6DSw6+DJWzu7xycm4EhNzbWGhga4VWBgUHRMVGxM9PLly5MSE212GzzV737/n+3tNxYvXrJ929bw8DDSE/PIAySYbjBzNBrNhnVrYMRef+21X7300opVq5cWLoW3hceFVdLT09N244ZarQEX5vXXXh/o6wvS60vLl2dlZUmwohWGKS01JTUlmY23MHbwPnaHA17UyuzxaaFgvjBWXAcwgnREfDZxAVDRPawlBsfJUKvY1+BhhEsx0Q+rubqmdniEAS7AGu3r76+qrOxovwEyE95l3fp1TocjJiZm8eJ8OAEWMHhkE5OTr776ut1h37ZtG0ikiPBQpvCQARKvoKa8tIvorlIGEWUHRbpm9cqk5KSqyqob7e2NjY3wKKmpqQMDg5GREctKSoKDgwwGU0pyMu01VFdXv/3mG1KsOlYolKlpqfHx8SAoHEyeYkW5yxUbG5uTkx0VFelAKEwP/nMIM4oCx+0SRdaMPRnSBPiTYVa7TCZzY2NTS0uLG6U/HqdyZWd7eztoV7iYw2GPi49fu27tU0/tAQUATxUXyxDSYcWPjI7BU42MjnZ2djEkE50OlHBMTLREwpetO1Fle4dy8ZnMR0LJIqmdnpoSFxNzu6+/tq4OHvT40aMwDsuWlYaHhw8O3oHpk56eRkCnCfHxDGxXIQ8ICIC1f/nK1cqLF2WgtyWET8MgYUGdnDt3ToqohPzNBMQFGmMYfhcr0Wc4CBxvtBA40pSHKHKDpI2dwUK5nSDG3Ez9IHKINTo2dtu2R2Cw4a8c1uyHhYUJtpx8bHwCDvb1D16+fPnCuXMr16yFVygrLYmICA8JDqbnIk0m+wwoF3NjwtN0ADctPS0lLTW591YfuO/V1Vdf+8PvFxUU5OTmwQngOoSHhRLIFq5ZCVgXYOBu3rRx08YNhFQG9hLoRrAxwPQ+ffr00NCQw2K9+0b0k4GBSVl0xE14B1iGzz+Jm8dgnCrcJ/aUL1++csVyuYwV6dsx6uB0wrhLQATZ7IxkDLJBaTAaGNiqwzExMQEjPjBw54MP9gE/IqNjsjIzkpMTQ0NCOKE1wpyMnpf6YNoREbmAMPxgCT/x+OdAQJ2/UFlTU/PB3j9qtFp9UFBkVDT4cSGhYSBkYNA1GrXBaIQ3AT8TYQuccoZwIB8aGgb1uGvXTox8eNbR87X/GKpxTdMBmHPGP4ln0b0EYUBgiIHzhkkj3AFMHpi8SvYBPtpBJcD17HYbnNzd3QP2PsKGuBoaGvv6+gIDA/Py8oqKCguWLGF2EV4Kdbl0ruKSc+bKUiiRngmeEnQ1yPQnnni0pKQIRBP8CuL4woXzTU2NkZGR2BRBhq/BZWVng5giHGWFcioyzC7qZkY9xywlKbkMHI0pOyhBE5aGwE0yCrHU5B67+fz56BhKKbaI+CQM2nCYyUPF+Ph4bW3tyMgoLFN4htaWlsnJCZJmy1esXLt2LfCgYMkiGHLwv8hLIGAXREC0eRekm0be5zrOPGhDQFN4RKWSthOc8CE9LRX+hacvXLqkoqJ8dGy88mJlbW0NBuKZcXr1yuVLlRfZxFSqHE4HLIXklJToqCgwe9QqNX87KW8z4X/gb6ucSMAzBqSKzhTqXj6WgJzw5IEDrVKp0WhqamoCEcf8Z6eTHGujwcCMY7sdDLlHtj2Snp4OfwUnJjU5KTwinNcNqD9o7hMoOTHD63H3pFn1JJrNcTcGU0VDBUFy5aKehJ8gXggtLisz3Wx6nPxdeHkww+FfFjDA+Q5sqL1Wc7S/T6tjINh8SILnOT/rGeiQzaZUqTIysxISEzgh4RXckY4b7WT+TyllHttfRhZOdHSMRqtx2OygBiw2K9idy8vKwyPCCK4fhCRNc7ohwfiLaCS4WzXVTcmHski87v2ScO7JGKmAguP5q0ii8QA/w8PCuDB2ENSaUqGAVbJr1w4EeGJXhgl4sfIyGJEw3UA4qPC4563ZTJdKFQzpyNjafL3y4gUZQpAiEGB6ybJlCgEiyvONSL4FBwevWlkBHonYbIh8wWkYvuJnmQAlwz7PeLXZhOgf9twWt2BQyjC0RyMF07OifFl5WYlGrZ450cRXYtEnq7Wt9QZ4JDIcRJBAaelM7s0UEYS5Q1eiEIUMIyUIqMMRNthcCRYvyJ88UAlRRsJGI6eLELlUOCIzecCLCNbGwO50OLOzM3Nys6Ue3uk0TCgi1mTEzqtTccoLjSn4CJ3vX/e+5E8eEJCcVAg4w+ApBWA/twes2bRvuVDZqBhMNp9p6SR5Ta67h/SYuhE6xnQrMBwIhRv0E4UIKUjnZZ7iXJA/eYBuFu1Cu0gTku1If/X0eEVyY/RHhnvrCJAs5UM0EokCPXZcOtJpe4oI8CwjC0eJHWIwMuHEeC2/wSCVzoF29Y686Uk0G2NglueQtBEjjqS67WiGK9HKAtGkxHQSaqhlRyRf/lsCh0RR7nHTGatH4IqwLTO1UNDY91USgudl77fUHq7tRprINOhuhAam8eW1KP4UQs1S8SsPvKwYWKZNYAUP+ewWnWo/CiLuYeMBh+MlerZiuI0cDnEcKQAn9eDEJxNdiq5Jy4suS+a/r9/ogfRw8YDcbDcLVQ5gm1A+TqrVauHztdo6+JCVmUGZAxizmxUOOFyWdViTy61WG2IHSwJ02sDAQCHQ4c9FwD1sPCDdaLFY/vVf/625qUmr05qMJjCBnnhyT2FhwU9+/KLdYf/9f/5Bo9FIJZ9OgssQ2fTDjz5+87XXYPr/8J9+tCg/z3cv8qno4eIBjxYvl3d2dJhNps2PbIPZajab8/JyY2Kiv/Htb4P00SF2OxycfSYPSCFYXt09vW+98UZDXW1AUNDExIRo+NIq8GM61MPFA3LTGOA4Q7tWvPDlZ2HKU3jSiFHugEAd7W7eGR7u6uwaGhrKysqyWq0dHR2rV60KDtaTFyZFBU65FeQcwMEDBw4M37mzYesjJ48ddTn5c6bcQP8lBj5cPCD5IpUxuaFWqYeGR4L1QTa7PTwsbGDwzr//7GdWs+nVN97ou93/7z//+YWzZwL1wXp9EMirgb6+6F+9XFpSTAju3IyoTldX9973/7h1x/aQkNALZ87QuD8kOZkPFw84wUWAcayrvvrVr3yV7Tkrld//n/8rPj7WODkZFhHhdDn3ffDBsYMHv/Dcl5955qnLl6/83xd/rMSEJSkmY5ElKsbpCOP6ly/9CpbR7t27z545R9s1mB7AumSIrar89coPHQ9ESRIaFrZmzWrMvZDHx8XSvAYGgG1z7syZ0LDQTZs2wHF90Lojhw6ePX2aSSGQPzMCTWDFHj9+8uP9+557/oWY6Gi2c4d718AJOYZGOApY+Y8eOh5wgv8cHBr6rW99C8xQ7PequNF+U8Ky5NjkHb4zKJMrtBrWphcEl0anoyi/DNOTROeLrgY8O3XyBPC2p7f357946dq1a3ab7Y97945PGjauX0vRC//Ko4eRB5QSSb4ChnEokuHGXggOhVyWnZd/9VLV9evXE5MSenp6b7axxq9OzM7r7emFr8fHx4Ey5/gwqitAp8tfvPh2T3f/rd7+/n440tzYmJ+fjzl3au8S1ueQHjoeUBSP2sJxbH/Uju02eR1rMhrBXdi4aVNjff2//OQnF86f72VNM28hnD6T+7/97e8vXjgP5n9JcRGLktrtwIDv/Y/v2bCFjlwm/93v//PXv/z5n3//+yVFRUohYkr5v/565YeLBxRMNlus2Tm5YIyCExAayhJJrDYbiKCComI3THbOvfuJx8Bq+vjjjw3Mh9gaExd38MP9uGhY07S0jAydTkeDq2LZxC6Y7CDTgIsmkzk+gXVtS05K0rN8Sz4q5XWa4pzQw8UDWgRhoSHf//++B14TbaVxmHqVkZ76t3/z11jqw8arfHnZpk3rwXUYGR3d9977YeER4eFhILi+9KXP26y7g4ICgWdgJTkxFVKKu2Yw4mq16tFdOzZtWA8faIOePDXf9T6bDT1cPCDCjV897XC5hNxsOKjVaWmDt7m55af/8q+5uTn64JAzp07eaGv74nNfjo2JhjO1Gg11eAKj041JwSRkyKUmx02n07qFegUyhf9099HuSTQ6rOCLc1M+HVZeyMjqp9h1SGioRqU6dvgwOgTS51544bnnnlWrNdQak2wkcXajuHfR6sGdHDg41XJIZIYfX/mh4wGNGsxiju1BMrUs8ai0JSkfFRnxwx/9YHLSYLVadQEBoSHB2CLWLepYT/MUJ7vn3txdew8LPLgHSTwCosQJMZGUDtIIBiN5flEsjRZ3eGYm3HF3ix3Pe/mRHjoe/AnSAg/8Tws88D8t8MD/tMAD/9P/A3pRo+u+gfLtAAAAAElFTkSuQmCC" name="Bild 4" align="bottom" width="80" height="263" border="0">

Rozpúšťadlo

Prášok

Obr. 4

 1. S obomi injekčnými liekovkami stále pripojenými jemne premiešajte injekčnú liekovku s práškom, až kým sa liek nerozpustí.

Octaplex sa pri teplote miestnosti rozpúšťa rýchlo na bezfarebný až

bledomodrý roztok. Rozskrutkujte zariadenie Mix2Vial™ na dve časti

(obr. 5).


Zlikvidujte prázdnu injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s modrou časťou zariadenia Mix2Vial™.

Rozpúšťadlo

Obr. 5

PrášokAk sa prášok úplne nerozpustí alebo sa vytvoria zrazeniny, liek sa nesmie použiť.


Pokyny na infúziu:

Ako preventívne opatrenie je potrebné pred podaním a počas podávania infúzie skontrolovať pulz pacienta. Ak sa vyskytne značné zvýšeniepulzu, rýchlosť podávania infúzie sa musí spomaliťalebo sa musípodávanieprerušiť.

 1. Nasaďte injekčnú striekačku 20 ml na transparentnú časť zariadenia Mix2Vial™. Otočte injekčnú liekovku hore dnom a natiahnite roztok do injekčnej striekačky.

Po prenesení roztoku pevne podržte piest injekčnej striekačky (držte ho smerom nadol) a odstráňte injekčnú striekačku zo zariadenia Mix2Vial™. Zlikvidujte zariadenie Mix2Vial™ a prázdnu injekčnú liekovku.

 1. Dezinfikujte miesto aplikácie alkoholovým tampónom.

 2. Vstreknite roztok pomaly intravenózne: na úvod je rýchlosť 1 ml/minútu, potom nesmie prekročiť 2 – 3 ml/minútu.

Do injekčnej striekačky sa nesmie dostať žiadna krv kvôli riziku tvorby fibrínových zrazenín.Zariadenie Mix2Vial™ je určené iba na jedno použitie.8Octaplex

Súhrn údajov o lieku

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/03698

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2013/03816

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. Názov lieku


Octaplex

500 IUprášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Octaplex sa dodáva ako prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok a obsahuje ľudský protrombínový komplex.Octaplex menovite obsahuje:


Názov zložky

Množstvo Octaplexu na injekčnú liekovku

(IU)

Množstvo Octaplexu po rekonštitúcii s 20 ml vody na injekciu

(IU/ml)
Liečivá

Ľudský koagulačný faktor II

280 – 760

14 – 38

Ľudský koagulačný faktor VII

180 – 480

9 – 24

Ľudský koagulačný faktor IX

500

25

Ľudský koagulačný faktor X

360 – 600

18 – 30

Ďalšie liečivá

Proteín C

260 – 620

13 – 31

Proteín S

240 – 640

12 – 32


Celkový obsah proteínov na injekčnú liekovku je 260 – 820 mg.Špecifická aktivita lieku je ≥ 0,6 IU/mg proteínov, vyjadrená ako aktivita faktora IX.


Pomocné látky, o ktorých je známe, že majú účinok alebo vplyv: sodík (75 – 125 mg na injekčnú liekovku), heparín (100 – 250 IU na injekčnú liekovku, zodpovedajúceho0,2 – 0,5 IU/IU FIX).


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok.

Prášok je modrasto-bielej farby.

Rozpúšťadloje číra a bezfarebná kvapalina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie

- Liečba krvácania a perioperačná profylaxia krvácania pri získanom deficite protrombínového komplexu koagulačných faktorov ako je nedostatok spôsobený liečbou antagonistami vitamínu K alebo v prípade predávkovania antagonistami vitamínu K, kedy sa vyžaduje rýchla korekcia tohto nedostatku.


- Liečba krvácania a perioperačná profylaxia krvácania pri vrodenom deficite koagulačných faktorov II a X závislých od vitamínu K, ak produkt obsahujúci purifikovaný špecifický koagulačný faktor nie je dostupný.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Nižšie uvedená schéma dávkovania je len všeobecná. Liečba sa začína pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou koagulačných porúch. Dávkovanie a dĺžka substitučnej terapie závisia od závažnosti ochorenia, od miesta a rozsahu krvácania a od pacientovho klinického stavu.


Množstvo a frekvencia podávania sa prepočítavajú podľa individuálneho stavu pacienta. Intervaly medzi dávkami sa musia prispôsobiť u každého pacienta individuálne podľa rôznych polčasov cirkulujúcich koagulačných faktorov v protrombínovom komplexe (pozri časť 5.2). Individuálne potreby dávkovania sa môžu stanoviť len na základe pravidelného sledovania individuálnych plazmatických hladín koagulačných faktorov alebo celkových testov hladín protrombínového komplexu (protrombínový čas, INR) a kontinuálneho sledovania klinického stavu pacienta.


V prípade rozsiahlych chirurgických zákrokov je podrobné monitorovanie substitučnej terapie pomocou stanovenia koagulácie nevyhnutné (stanovenie špecifických koagulačných faktorov a/alebo celkové testy na hladiny protrombínového komplexu).


Krvácanie a perioperačná profylaxia krvácania počas liečby antagonistami vitamínu K:


Dávka závisí od INR pred liečbou a cieľovej hodnoty INR. V nasledovnej tabuľke sú uvedené približné dávky (mg/kg telesnej hmotnosti nariedeného lieku) potrebné na normalizáciu INR (≤ 1,2 počas 1 hodiny) pri rôznych iniciálnychhodnotách INR.


Iniciálne INR

2 – 2,5

2,5 - 3

3 – 3,5

> 3,5

Približná dávka*(ml Octaplexu/kg telesnej hmotnosti)

0,9 1,3

1,3 1,6

1,6 1,9

> 1,9

* - jednotlivá dávka nesmie prekročiť 3 000 IU (120 ml Octaplexu).


Korekcia antagonistov vitamínu K spôsobená poruchou hemostázy pretrváva približne 6-8 hodín.Avšak účinky vitamínu K, ak sa podáva simultánne, sa obvykle dosahujú do 4-6 hodín. Preto opakovaná liečba ľudským protrombínovým komplexom obvykle nie je potrebná, ak sa podáva vitamín K.


Keďže tieto odporúčania sú empirické a obnova a dĺžka účinku môžu byť rôzne, potrebné je monitorovanie INR počas liečby.


Krvácanie a perioperačná profylaxia pri vrodenom deficite koagulačných faktorov II a X závislých na vitamíne K, kedy produkt so špecifickým koagulačným faktorom nie je dostupný:


Vypočítané požadované dávkovanie na liečbu je založené na empirických zisteniach, že približne 1 IU faktora II alebo X na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora II alebo X o 0,02 resp. 0,017 IU/ml.


Dávka podávaného špecifického faktora sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré zodpovedajú súčasným WHO štandardom pre každý faktor. Plazmatická aktivita špecifického koagulačného faktora sa vyjadruje v percentách (pomerne k normálnej plazme) alebo v medzinárodných jednotkách (pomerne k medzinárodným štandardom pre špecifický koagulačný faktor).


Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity koagulačného faktora je ekvivalentná množstvu v jednom ml normálnej ľudskej plazmy.


Napríklad, výpočet potrebnej dávky faktora X sa zakladá na empirických zisteniach, že 1 medzinárodná jednotka (IU) faktora X na kg telesnej hmotnosti zvýši plazmatickú aktivitu faktora Xo 0,017 IU/ml. Odporúčané dávkovanie sa počíta s použitím nasledovného vzorca:


Potrebné jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora X (IU/ml) x 59

kde 59 (ml/kg) je recipročná hodnota odhadovaného obnovenia.


Potrebné dávky pre faktor II:


Potrebné jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadované zvýšenie faktora II (IU/ml) x 50


Ak je známa individuálna obnova, hodnoty sa použijú na výpočet.


Spôsob podávania

Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť6.6. Octaplex sa podáva intravenózne. Infúzia začína rýchlosťou 1 ml/minútu a pokračuje 2 – 3 ml za minútu za aseptických podmienok.


4.3 Kontraindikácie


- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látokuvedených v časti 6.1.

- Známa alergia na heparín alebo heparínom indukovaná trombocytopénia v anamnéze.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Potrebné je poradiť sa so špecialistom, ktorý má skúsenosti s liečbou koagulačných porúch.


U pacientov so získaným deficitom koagulačných faktorov závislých od vitamínu K (napr. ako indukovaných liečbou antagonistami vitamínu K), Octaplex sa má použiť, len ak je potrebná rýchla korekcia hladín protrombínového komplexu ako silné krvácanie alebo úrazová chirurgia.V ostatných prípadoch je obvykle postačujúce znížiť dávky antagonistov vitamínu K a/alebo podávať vitamín K.


Pacienti užívajúci antagonisty vitamínu K môžu mať prebiehajúci hyperkoagulačný stav a infúzia koncentrátu protrombínového komplexu to môže ešte zhoršiť.


Pri vrodenom nedostatku faktorov závislých od vitamínu K sa má používať špecifický koagulačný faktor, ak je dostupný.


Ak sa vyskytne alergická alebo anafylaktická reakcia, infúzia sa musí ihneď prerušiť. V prípade šoku sa majú zaviesť štandardné protišokové opatrenia.


Štandardné opatrenia na prevenciu infekcií, ktoré vychádzajú z použitia liekov pripravovaných z ľudskej krvi alebo plazmy, zahŕňajú selekciu darcov, skríning individuálnych darcov a kontrolu poolu plazmy na špecifické markery infekcie a účinné výrobné procesy na inaktiváciu/elimináciu vírusov.

Napriek tomu, pri používaní liekov pripravených z ľudskej krvi alebo plazmy, nemožno úplne vylúčiť možnosť prenosu infekčných agensov. Platí to aj pre neznáme vírusy a ostatné známe aj neznáme patogény.


Opatrenia sú účinné proti obaleným vírusom ako je HIV, HBV a HCV. Opatrenia môžu byť obmedzene účinné proti neobaleným vírusom ako je HAV alebo parvovírus B19. Infekcia parvovírusom B19 môže byť závažná u tehotných žien (infekcia plodu) a u pacientov s imunodeficienciou alebo zvýšenou erytropoézou (napr. hemolytická anémia).


Pri každom podaní dávky Octaplexu pacientovi sa dôrazne odporúča vždy zaznamenať názov a číslo šarže lieku, aby sa viedli záznamy o použitých šaržách u jednotlivých pacientov.


Odporúča sa vhodná vakcinácia (hepatitída A a B) u pacientov, ktorí pravidelne/opakovane dostávajú protrombínový komplex formou produktov z ľudskej plazmy.


Existuje riziko trombózy alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, ak sú pacienti s vrodeným alebo získaným nedostatkom liečení ľudským protrombínovým komplexom, zvlášť pri opakovanom podávaní.Pacientov, ktorí dostávajú ľudský protrombínový komplex, treba starostlivo monitorovať na znaky alebo symptómy intravaskulárnej koagulácie alebo trombózy.Kvôli riziku tromboembolických komplikácií sa odporúča starostlivé monitorovanie pri podávaní ľudského protrombínového komplexu pacientom s anamnézou koronárnej choroby srdca, pacientom s ochorením pečene, peri a postoperačným pacientom, novorodencom alebo pacientom s rizikom tromboembolickej príhody alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie.V prípade každej z týchto situácií treba zvážiť pomer prínosu z liečby a možného rizika týchto komplikácií.


Dosiaľ nie sú dostupné údaje o používaní Octaplexu v prípade perinatálneho krvácania v dôsledku nedostatku vitamínu K u novorodencov.


Octaplex obsahuje 75 – 125 mg sodíka na injekčnú liekovku.Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s kontrolovanou diétou na obsah sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


Lieky s ľudským protrombínovým komplexom neutralizujú účinok antagonistov vitamínu K, ale interakcie s inými liekmi nie sú známe.


Interferencia s biologickými testami:

Ak sa vykonávajú testy na zrážanie, ktoré sú citlivé na heparín u pacientov dostávajúcich vysoké dávky ľudského protrombínového komplexu, prítomnosť heparínu (ako súčasť podávaného produktu) sa musí vziať do úvahy.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Bezpečnosť používania ľudského protrombínového komplexu počas gravidity a laktácie sa neskúmala.


Štúdie na zvieratách nie sú vhodné na posúdenie bezpečnosti s ohľadom na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj.Ľudský protrombínový komplex má byť preto počas gravidity a laktácie používaný, len ak je to prísne indikované.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Poruchy imunitného systému:


 • Substitučná terapia môže zriedkavo ( 1/10 000 až < 1/1 000) viesť k tvorbe cirkulačných protilátok inhibujúcich jeden alebo viacero faktorov ľudského protrombínového komplexu. Ak sa vyskytnú takéto inhibítory, stav sa prejaví slabšou klinickou odpoveďou.


 • Alergické alebo anafylaktické reakcie a zvýšenie telesnej teploty sa nepozorovali počas klinických štúdií s Octaplexom, ale zriedkavo sa môžu objaviť ( 1/10 000 až < 1/1 000).


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:


 • Zvýšenie telesnej teploty sa nepozorovalo, ale zriedkavo sa môže objaviť ( 1/10 000 až < 1/1 000).


Poruchy ciev:


 • Existuje riziko tromboembolických príhod po podaní ľudského protrombínového komplexu (pozri časť 4.4).


Poruchy nervového systému:


 • Zriedkavo sa môže objaviť bolesť hlavy ( 1/10 000 až < 1/1 000).


Laboratórne a funkčné vyšetrenia:


 • Zriedkavo sa pozorovalo prechodné zvýšenie pečeňových transamináz ( 1/10 000 až < 1/1 000).


Iné:


Octaplex obsahuje heparín.Preto sa môže v zriedkavých prípadoch pozorovať náhly, alergiou vyvolaný pokles počtu trombocytov v krvi pod 100 000/µl alebo 50 % z počiatočného počtu (trombocytopénia typu II).U pacientov, ktorí doteraz neboli precitlivení na heparín, môže dôjsť k tomuto poklesu počtu trombocytov 6 až 14 dní po začatí liečby.U pacientov, u ktorých sa už vyskytla precitlivenosť na heparín, môže dôjsť k tomuto poklesu v priebehu niekoľkých hodín.

Liečba Octaplexom sa musí u pacientov s touto alergickou reakciou okamžite ukončiť.Títo pacienti nesmú v budúcnosti dostávať lieky obsahujúce heparín.


Pre bezpečnosť s ohľadom na prenosné látky, pozri časť 4.4.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Použitie vysokých dávok ľudského protrombínového komplexu sa spájalo s prípadmi infarktu myokardu, diseminovanej intravaskulárnej koagulácie, venóznej trombózy a pľúcnej embólie. Preto v prípade predávkovania riziko rozvoja tromboembolických komplikácií alebo diseminovanej intravaskulárnej koagulácie je zvýšené.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antihemoragikum, krvné koagulačné faktory IX, II, VII a X v kombinácii, ATC kód: B02BD01.


Koagulačné faktory II, VII, IX a X, ktoré sa syntetizujú v pečeni pomocou vitamínu K, sa všeobecne nazývajú protrombínový komplex.


Faktor VII je zymogén aktívneho serínového proteázového faktora VIIa, ktorý vonkajšou cestou začína koaguláciu krvi. Prepojenie komplexu faktor-faktor VIIa aktivuje koagulačné faktory X a IX, čím sa tvoria faktory IXa a Xa. S ďalšou aktiváciou koagulačnej kaskády sa protrombín (faktor II) aktivuje a transformuje na trombín. Účinkom trombínu sa fibrinogén mení na fibrín, ktorý spôsobí tvorbu zrazenín. Normálna tvorba trombínu je tiež vitálne dôležitá pre funkciu krvných doštičiek ako súčasť primárnej hemostázy.


V ojedinelých prípadoch ťažký deficit faktora VII vedie k zníženej tvorbe trombínu a tendencii ku krvácaniu v dôsledku poruchy tvorby fibrínu a poruchy primárnej hemostázy. Izolovaný nedostatok faktora IX je jedným z klasických typov hemofílie (hemofília typu B). Izolovaný nedostatok faktora II alebo X je veľmi zriedkavý, ale pri závažných formách môže spôsobiť tendenciu krvácania podobnú ako je pri klasickej hemofílii.


Získaný deficit koagulačných faktorov závislých od vitamínu K sa vyskytuje počas liečby antagonistami vitamínu K. Ak sa deficit stane závažným, môže to viesť k závažnému sklonu ku krvácaniu charakterizovanému retroperitoneálnym alebo cerebrovaskulárnym krvácaním častejšie ako hemorágiou do svalov alebo kĺbov. Závažná hepatálna insuficiencia tiež spôsobuje značné zníženie hladín koagulačných faktorov závislých od vitamínu K s tendenciou klinického krvácania, ktoré je však častejšie komplexné v dôsledku simultánne prebiehajúcej nízkostupňovej intravaskulárnej koagulácie, nízkych hladín krvných doštičiek, nedostatku inhibítorov koagulácie a poruchy fibrinolýzy.


Podanie ľudského protrombínového komplexu spôsobí zvýšenie plazmatických hladín koagulačných faktorov závislých od vitamínu K, a tým sa dočasne upraví koagulačnú poruchu u pacientov s nedostatkom jedného alebo viacerých z týchto faktorov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Rozsahy plazmatických polčasov sú nasledovné:


Koagulačný faktor

Polčas

Faktor II

48 – 60 hodín

Faktor VII

1,5 – 6 hodín

Faktor IX

20 – 24 hodín

Faktor X

24 – 48 hodín


Octaplex sa podáva intravenózne, a preto je ihneď dostupný v organizme.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nie sú k dispozícii žiadne relevantné predklinické údaje s ohľadom na klinickú bezpečnosť, okrem údajov uvedených v iných častiach tohto SPC.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Prášok:

Heparín:0,2 ‑ 0,5 IU/IU FIX

Dihydrát citrátu trisodného


Rozpúšťadlo:

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.6.3 Čas použiteľnosti


2 roky

Chemická a fyzikálna stabilita lieku pripraveného na použitie bola preukázaná po dobu najviac 8 hodín pri teplote +2 °C až +25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za dobu a podmienky uchovávania lieku pripraveného na použitie pred jeho použitím zodpovedá používateľ. Za normálnych okolností by to nemalo byť dlhšie ako 24 hodín pri teplote 2 až 8 °C, pokiaľ rekonštituovanie nebolo vykonané v kontrolovaných a schválených aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po rekonštitúcii lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


1 balenie Octaplex obsahuje:

- Prášok je v injekčnej liekovke (sklo typ I) s halobutylovou gumovou zátkou a odlomiteľným hliníkovým krytom.

- 20 ml vody na injekciu je v injekčnej liekovke (sklo typ I alebo sklo typ II) s halobutylovou gumovou zátkou a odlomiteľným hliníkovým krytom.

- 1 transfer súpravu Mix2Vial™.


6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a likvidáciu


Čítajte pozorne všetky inštrukcie a dôsledne ich dodržiavajte!

Počas celého postupu uvedeného nižšie sa musia zachovať aseptické podmienky!

Liek sa rýchlo rozpúšťa pri teplote miestnosti.

Roztok musí byť číry a mierne opalizujúci. Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny. Rekonštituované lieky treba pred podaním vizuálne skontrolovať, či neobsahujú čiastočky alebo nie sú zafarbené.


Po rekonštitúcii sa roztok musí ihneď použiť.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnými požiadavkami.


Návod na rekonštitúciu:

 1. V prípade potreby nechajte rozpúšťadlo (voda na injekciu) a prášok uzavretý v injekčnej liekovke dosiahnuť teplotu miestnosti. Túto teplotu treba dodržiavať počas celého procesu rekonštitúcie.
  Ak sa na zohrievanie používa vodný kúpeľ, treba dbať, aby nedošlo ku kontaktu vody a krytu injekčných liekoviek alebo gumenej zátky. Teplota vodného kúpeľa nemá presiahnuť 37 °C.

 2. Odstráňte kryt z injekčnej liekovky s práškom a z injekčnej liekovky s vodou a gumové zátky vyčistite alkoholovým tampónom.

 3. Zariadenie Mix2vial™ je vyobrazené na obrázku 1. Položte injekčnú liekovku s rozpúšťadlom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite zariadenie Mix2Vial™ a prevráťte ho hore dnom. Umiestnite modrú časť zariadenia Mix2Vial™ na hornú časť injekčnej liekovky s rozpúšťadlom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obrázky 2 a 3).

adaptér pre prášok (transparentný)

integrovaný filter

adaptér pre rozpúšťadlo (modrý)

Obr. 1

Rozpúšťadlo

Rozpúšťadlo

Obr. 2

Obr. 3 1. Položte injekčnú liekovku s práškom na rovný povrch a pevne ju podržte. Vezmite injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s pripojeným zariadením Mix2Vial™ a prevráťte ju hore dnom. Umiestnite transparentnú časť na hornú časť injekčnej liekovky s práškom a zatlačte pevne nadol, až kým nezacvakne (obr. 4). Rozpúšťadlo pretečie automaticky do injekčnej liekovky s práškom.

Rozpúšťadlo

Prášok

Obr. 4

 1. S obomi injekčnými liekovkami stále pripojenými jemne premiešajte injekčnú liekovku s práškom, až kým sa liek nerozpustí.

Octaplex sa pri teplote miestnosti rozpúšťa rýchlo na bezfarebný až bledomodrý roztok. Rozskrutkujte zariadenie Mix2Vial™ na dve časti (obr. 5).


Zlikvidujte prázdnu injekčnú liekovku s rozpúšťadlom s modrou časťou zariadenia Mix2Vial™.

Rozpúšťadlo

Prášok

Obr. 5


Ak sa prášok úplne nerozpustí alebo sa vytvoria zrazeniny, liek sa nesmie použiť.


Pokyny na infúziu:

Ako preventívne opatrenie je potrebné pred podaním a počas infúzieskontrolovať pulz pacienta. Ak sa vyskytne značné zvýšenie pulzu, rýchlosť podávania infúzie sa musí spomaliť alebo sa musí podávanie prerušiť.

 1. Nasaďte injekčnú striekačku 20 ml na transparentnú časť zariadenia Mix2Vial™. Otočte injekčnú liekovku hore dnom a natiahnite roztok do injekčnej striekačky.

Po prenesení roztoku pevne podržte piest injekčnej striekačky (držte ho smerom nadol) a odstráňte injekčnú striekačku zo zariadenia Mix2Vial™. Zlikvidujte zariadenie Mix2Vial™ a prázdnu injekčnú liekovku.

 1. Dezinfikujte miesto aplikácie alkoholovým tampónom.

 2. Vstreknite roztok pomaly intravenózne: na úvod je rýchlosť 1 ml/minútu, potom nesmie prekročiť 2 – 3 ml/minútu.


Do injekčnej striekačky sa nesmie dostať žiadna krv kvôli riziku tvorby fibrínových zrazenín.Zariadenie Mix2Vial™ je určené iba na jedno použitie.


7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Octapharma (IP) Limited

The Zenith Building

26 Spring Gardens

Manchester M2 1AB

Veľká Británia


8. Registračné číslo


16/0401/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24.10.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 20149


Octaplex