+ ipil.sk

OctreoScan In 111 kitPríbalový leták


Príloha č.1 k žiadosti o zmenu v registrácii lieku, ev.č. 2009/12237.


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


OctreoScan In 111 kit

prekurzor rádiofarmaka / prášok na injekciu


{Aktívne látky: 111In vo forme chloridu india / pentetreotid}


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

– Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

– Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je OctreoScan In 111 kit a na čo sa používa

2. Skôr ako začnete používať liek OctreoScan In 111 kit

3. Ako používať liek OctreoScan In 111 kit

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať liek OctreoScan In 111 kit

6. Ďalšie informácie


 1. Čo je OctreoScan In 111 kit a na čo sa používa


Tento liek je určený len na diagnostické účely.


OctreoScan In 111 kit sa používa počas skenovania na lokalizáciu určitých buniek v žalúdku, črevách a pankrease, napríklad:

 • abnormálne tkanivá alebo

 • nádory.


Tento liek tvorí prášok na injekciu a rádioaktívna látka. Nesmú sa použiť oddelene. Po zmiešaní kvalifikovanými zamestnancami a vstreknutí do tela sa liečivo hromadí v určitých bunkách.


Rádioaktívna látka môže byť zosnímaná mimo tela pomocou špeciálnych skenujúcich kamier. Tento sken zobrazuje distribúciu rádioaktivity v tele. Zároveň poskytne lekárovi cenné informácie o štruktúre a funkcii určitých častí tela.


 1. Skôr ako začnete používať liek OctreoScan In 111 kit


Nepoužívajte liek OctreoScan In 111 kit,

ak ste:

 • alergický (hypersenzitívny) na pentetreotid alebo na akúkoľvek z ďalších zložiek.


Pri používaní lieku OctreoScan buďte mimoriadne opatrný.

Oznámte svojmu lekárovi, ak máte:

 • zníženú funkciu obličiek.

V takomto prípade lekár podá liek OctreoScan In 111 kit, len ak je to absolútne nevyhnutné.


Pri diagnóze s týmto liekom sa používa rádioaktivita. Váš lekár vám ho podá len v tom prípade, že prínos preváži riziká.


OctreoScan In 111 kit sa podáva špecialistami, ktorí nesú zodpovednosť za všetky nevyhnutné preventívne opatrenia.


Váš lekár vás oboznámi s prípadnými špeciálnymi preventívnymi opatreniami po použití tohto lieku. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte svojho lekára.


Užívanie iných liekov

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Nasledujúce lieky môžu ovplyvniť liek OctreoScan In 111 kit alebo byť týmto liekom ovplyvnené:

 • Oktreotid, liečivo na liečbu nádorov, určitých nahromadení krvi, opuchu kože a na zabránenie problémov s pankreasom po chirurgickom zákroku

Vždy, keď to bude možné, vám lekár dočasne zmení dávku oktreotidu. V prípade, že bude nutné prerušiť používanie oktreotidu, je potrebné urobiť tak po dobu troch dní, aby sa predišlo vedľajším účinkom.

 • Inzulín

Užívanie lieku súčasne s vysokými dávkami inzulínu môže spôsobiť výrazný pokles cukru v krvi. Z tohto dôvodu budú monitorované hladiny cukru v krvi.


Tehotenstvo a dojčenie

 • Tehotenstvo

Ak ste alebo ak si myslíte, že ste gravidná, povedzte to svojmu lekárovi. Váš lekár vám podá liek OctreoScan In 111 kit počas gravidity len v tom prípade, že to bude absolútne nevyhnutné, keďže môže dôjsť k poškodeniu plodu.


 • Dojčenie

Ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi, ktorý sa môže rozhodnúť začať s liečbou až po ukončení dojčenia. Lekár vás môže požiadať o prerušenie dojčenia a likvidáciu mlieka až do vyprchania rádioaktivity z vášho tela.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Pri používaní lieku OctreoScan In 111 kit sa nepredpokladá zníženie schopnosti viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


3. Ako používať liek OctreoScan In 111 kit


OctreoScan In 111 kit vám bude vždy podaný len v nemocniciach alebo v podobných zariadeniach. Liek vám bude podaný len kvalifikovanými zamestnancami vyškolenými na bezpečnú prácu s rádioaktívnym materiálom.

O veľkosti dávky lieku OctreoScan In 111 kit rozhodne váš lekár. Na vytvorenie dostatočných skenov bude podaná najmenšia možná dávka.


Zvyčajná dávka je:

Približné dávky pre dospelých a pacientov v pokročilom veku sú:

 • 110–220 MBq vstreknutých do žily.

MBq je jednotka používaná na meranie rádioaktivity a definuje aktivitu určitého množstva rádioaktívneho materiálu.


Deti do 18 rokov

U detí sa používajú nižšie dávky podľa ich hmotnosti. V takomto prípade lekár podá liek OctreoScan In 111 kit tejto vekovej skupine, len ak je to absolútne nevyhnutné.


Spôsob použitia

Zvyčajne postačuje jedna injekcia. Skenovanie sa uskutoční 24 hodín po injekcii. Vyšetrenie trvá 30 až 90 minút v závislosti od počtu skenov.


Postup musí byť niekedy zopakovaný deň alebo dva dni po vyšetrení, aby sa zaručilo jasné pochopenie výsledkov.


2 až 3 dni pred podaním a po podaní lieku vypite minimálne 2 litre tekutín a močte čo najviac. Takto zabránite hromadeniu liečiva v obličkách a v močovom mechúre.

Lekár vám môže dodatočne predpísať laxatíva.


Ak použijete viac lieku OctreoScan In 111 kit, než ste mali

Nepredpokladá sa žiadne predávkovanie, keďže liek je podávaný lekárom. Avšak v prípade, že k tomuto dôjde, váš lekár vám poskytne príslušné ošetrenie.

Vypitie čo najväčšie množstvo tekutín, napomôže to rýchlejšiemu odstráneniu rádioaktívnej látky z tela.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Ako všetky lieky aj OctreoScan In 111 kit môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v nasledujúcich frekvenciách:

menej časté (výskyt u 1 až 10 na 1000 používateľov):


 • alergické reakcie, ktorých príznaky sú:


- návaly horúčavy;

- sčervenanie kože;

- svrbenie;

- nevoľnosť;

- ťažkosti s dýchaním.


Nemocničný personál vám tieto reakcie v prípade výskytu ošetrí.


Frekvencia výskytu neznáma, z dostupných údajov:

 • nádorové ochorenie, avšak riziko je veľmi nízke, keďže pri vyšetrení sú použité nízke dávky.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


 1. Ako uchovávať liek OctreoScan In 111 kit


Nepoužívajte liek OctreoScan In 111 kit po dátume exspirácie uvedenom na štítku.

Nemocničný personál zabezpečí, že tento liek a roztok pripravený na použitie bude správne uschovaný: pri teplote nižšej ako 25 °C. 1. Ďalšie informácie


Čo liek OctreoScan In 111 kit obsahuje :

Liek OctreoScan In 111 kit pozostáva z jedného balenia obsahujúceho dve liekovky (A a B). Liekovka A obsahuje 1,1 ml roztoku a liekovka B obsahuje prášok na injekciu.


Aktívne látky sú:

 • liekovka A: 122 MBq 111In ako chlorid india;

 • liekovka B: 10 µg pentetreotidu.


Zmiešaný roztok (A plus B): 111In-pentetreotid


Ďalšie zložky sú:

 • liekovka A: kyselina chlorovodíková, voda na injekciu, hexahydrát chloridu železitého;

 • liekovka B: dihydrát citrónanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej, inozitol, kyselina gentisová.

Ako liek OctreoScan In 111 kit vyzerá

Liekovka A je sklenená liekovka pokrytá olovom a obsahujúca číry bezfarebný roztok.

Liekovka B je sklenená liekovka so sivým butylovým gumeným uzáverom, utesnená hliníkovou objímkou s oranžovým vrchnákom. Obsahuje biely lyofilizovaný prášok.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


 • Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mallinckrodt Medical B.V.,

Westerduinweg 3

1755 LE Petten,

Holandsko


 • Výrobca

Mallinckrodt Medical B.V.,

Westerduinweg 3

1755 LE Petten,

Holandsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri 2010.


4

OctreoScan In 111 kit

Súhrn údajov o lieku

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE

REGISTRÁCIE, EV. Č.2009/12237.
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

OctreoScan In 111 kit


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liek OctreoScan sa skladá z dvoch injekčných liekoviek, ktoré nie je možné použiť oddelene.

Injekčná liekovka 4920/A obsahuje:

Indii (111In) chloridum 122 MBq/1,1 ml k dátumu a hodine kalibrácie.

Injekčná liekovka 4920/B obsahuje:

Pentetreotidum 10 µg.

Po príprave podľa návodu roztok obsahuje 111In- pentetreotid.

Fyzikálne charakteristiky 111In:

111Insa vyrába v cyklotróne a rozpadá sa s fyzikálnym polčasom 2,83 dní na stabilné kadmium.

Charakteristika emitovaného žiarenia:

gama žiarenie: 172 keV (90 % relatívne zastúpenie)

gama žiarenie: 247 keV (94 % relatívne zastúpenie)

röntgenové žiarenie: 23 - 26 keV

Rádionuklidová čistota:

111In≥ 99 %, iné nuklidy emitujúce žiarenie gama ≤ 0,1 %.

114mIn: max. 500 Bq/1 MBq 111In k dátumu a hodine kalibrácie.

Fyzikálny polčas 114mIn: 49,51 dní.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

111In-pentetreotid sa špecificky viaže na somatostatínové receptory. OctreoScan je vhodný pre diagnostiku, sledovanie a upresnenie lokalizácie gastro-entero-pankreatických neuroendokrinných (GEP) nádorov a karcinoidov s prítomnosťou somatostatínových receptorov. Tumory bez somatostatínových receptorov sa 111In-pentetreotidom nedajú zobraziť. U niektorých pacientov s GEP tumormi a karcinoidmi neumožňuje malá hustota receptorov zobrazenie OctreoScanom. Preto sa napríklad u cca 50 % pacientov s inzulinómom nepodarí tumor zobraziť.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Aplikovaná aktivita pre planárne zobrazenie je 110 MBq jedinou intravenóznou injekciou. Aplikáciu je nutné robiť so zvláštnou opatrnosťou a vyvarovať sa paravazálnej depozícii aktivity. Pri SPECT vyšetrení sa obvykle aplikuje aktivita v rozsahu 110 až 220 MBq jedinou intravenóznou injekciou. Závisí to najmä od používanej detekčnej techniky. Pre staršie osoby nie je potrebné dávkovanie upravovať.

Obmedzené skúsenosti sú s vyšetrovaním detí. Ak je aplikácia dieťaťu nevyhnutná, odporúča sa aplikovanú aktivitu vypočítať z rozsahu hodnôt pre dospelých, prepočítaním podľa telesnej hmotnosti alebo podľa povrchu tela dieťaťa. Pracovná skupina Európskej asociácie nukleárnej medicíny pre pediatriu (Pediatric Task Group EANM) odporúča, aby sa pre výpočet aktivity podávanej deťom podľa telesnej hmotnosti používali koeficienty, uvedené v tabuľke:


3 kg = 0,10

4 kg = 0,14

6 kg = 0,19

8 kg = 0,23

10 kg = 0,27

12 kg = 0,32

14 kg = 0,36

16 kg = 0,40

18 kg = 0,44

20 kg = 0,46

22 kg = 0,50

24 kg = 0,53

26 kg = 0,56

28 kg = 0,58

30 kg = 0,62

32 kg = 0,65

34 kg = 0,68

36 kg = 0,71

38 kg = 0,73

40 kg = 0,76

42 kg = 0,78

44 kg = 0,80

46 kg = 0,82

48 kg = 0,85

50 kg = 0,88

52-54kg= 0,90

56-58kg= 0,92

60-62kg= 0,96

64-66kg= 0,98

68 kg = 0,99

Scintigrafické zobrazenie sa robí obvykle za 24 hodín po aplikácii. Fyziologicky sa 111In - pentetreotid hromadí v slezine, v pečeni, v obličkách a v močovom mechúre a u väčšiny pacientov sa zobrazí tiež štítna žľaza, hypofýza a črevá. Pokiaľ nie je možné s istotou odlíšiť aktivitu v črevnom obsahu od vychytania v nádore, je vhodné urobiť zobrazenie aj po 48 hodinách.


4.3. Kontraindikácie

Špecifické kontraindikácie neboli zistené.


4.4. Špeciálne upozornenia

Vzhľadom k možným rizikám v súvislosti s ionizujúcim žiarením nemá byť 111In-pentetreotid aplikovaný osobám mladším ako 18 rokov, pokiaľ predpokladaný prínos vyšetrenia neprevýši možné riziká.

Pokiaľ pacient netrpí hnačkami, je nevyhnutné podať laxatíva, aby sa mohla lepšie odlíšiť aktivita v léziách od aktivity v črevnom obsahu.

Neodporúča sa aplikácia pacientom so zlyhaním obličiek, ktoré sú hlavnou eliminačnou cestou 111In- pentetreotidu z organizmu. V takom prípade dochádza k zvýšeniu absorbovanej dávky (efektívny dávkový ekvivalent 1,9E-01 mSv/MBq). U nich je aplikácia možná iba v prípade, ak očakávaný prínos vyšetrenia prevýši možné riziká. Scintigramy v potrebnej kvalite je možné získať obvykle až po vykonaní hemodialýzy, ktorá má prispieť k zníženiu aktivity pozadia. Napriek vykonanej dialýze môže byť v pečeni, v slezine, v črevách i v krvnom obehu viac aktivity ako je zvyčajné.

111In- pentetreotid nenaviazaný na somatostatínové receptory a aktivita 111Innaviazaná na nepeptidové štruktúry sa rýchlo vylučujú obličkami. Urýchlením vylučovania sa zrýchli aj pokles aktivity pozadia a zníži sa absorbovaná dávka pre obličky a močový mechúr. Preto sa pacientom odporúča zvýšený príjem tekutín 2 až 3 dni po aplikácii.

Aplikácia 111In- pentetreotidu môže prechodnou inhibíciou sekrécie glukagónu spôsobiť hypoglykémiu u diabetických pacientov, ktorí užívajú vysoké dávky inzulínu.

U pacientov, liečených oktreotidom, sa na základe empírie odporúča dočasne prerušiť túto terapiu, aby sa predišlo prípadnej blokáde somatostatínových receptorov. U niektorých to môže spôsobiť návrat predchádzajúcich ťažkostí. Je to najmä u pacientov s inzulinómami, kde je potrebné zvážiť riziko vzniku náhlej hypoglykémie, a u pacientov s karcinoidmi. Ak je možné liečbu oktreotidom prerušiť, odporúča sa prerušenie na tri dni.

Pozitívne zobrazenie 111In- pentetreotidom poukazuje na prítomnosť zvýšenej hustoty somatostatínových receptorov. Zvýšené vychytávanie diagnostika nie je špecifické len pre GEP tumory a karcinoidy, ale môže byť zapríčinené aj iným ochorením, ktoré je spojené s vysokou hustotou somatostatínových receptorov. Býva to najmä u tumorov vznikajúcich z tkanív embryonálne vyvinutých z neurálnej trubice (paragangliómy, medulárne karcinómy štítnej žľazy, neuroblastómy, feochromocytómy), tumorov hypofýzy, endokrinných tumorov pľúc (malobunkový karcinóm pľúc), meningiómov, karcinómov mliečnej žľazy a lymfoproliferatívnych chorôb (malígne lymfogranulómy, nehodgkinovské lymfómy). Zvýšené hromadenie 111In- pentetreotidu môže byť aj v oblastiach, kde je zvýšená kumulácia lymfocytov (subakútne zápaly).

S rádiofarmakami môžu pracovať len kvalifikované osoby s povolením na manipuláciu s rádionuklidmi. Oprávnené osoby ich môžu prijímať, používať a podávať v určenom zdravotníckom zariadení. Prepravu, príjem, skladovanie, prípravu, rozdeľovanie, manipuláciu a používanie rádiofarmák určujú predpisy a/alebo príslušné povolenia kompetentných orgánov a organizácií.

Užívateľ musí pripravovať rádiofarmaká spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám radiačnej bezpečnosti a farmaceutickej kvality. Dodržiavať sa musia príslušné aseptické opatrenia, vyhovujúce požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá. Pozornosť sa musí venovať aj bezpečnostným predpisom pre zaobchádzanie s rádioaktívnymi látkami, aby sa pri práci s rádionuklidmi a rádiofarmakami minimalizovalo radiačné zaťaženie klinického personálu i pacienta.


4.5. Liekové a iné interakcie

Doteraz neboli popísané.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Nie sú k dispozícii údaje na hodnotenie možných rizík spojených s aplikáciou 111In-pentetreotidu v tehotenstve a v laktácii.

Všeobecne platí zásada, že ak je potrebné podať rádiofarmakum žene vo fertilnom veku, vždy je nutné presvedčiť sa o tom, či nie je tehotná. Každá žena, ktorej vynechala menštruácia, sa má považovať za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Dovtedy sa majú používať len metódy bez využitia zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Podanie rádiofarmaka tehotnej žene by spôsobilo tiež radiačné zaťaženie plodu. Preto sa nevyhnutné vyšetrenia robia len v prípade, ak predpokladaný prínos vyšetrení preváži možné riziko pre matku a plod.

Pred aplikáciou dojčiacim ženám je nutné zvážiť, či je možné vyšetrenie odložiť, kým nebude dojčenie ukončené a či je vzhľadom k možnému prieniku rádiofarmaka do materského mlieka jeho podanie vhodné. Ak je aplikácia nevyhnutná, je nutné dojčenie prerušiť a mlieko, ktoré sa vytvorí, odsať a znehodnotiť. Dojčenie je možné obnoviť za predpokladu, že rádioaktivita v mlieku nespôsobí radiačné zaťaženie dieťaťa väčšie ako 1 mSv.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

111In- pentetreotid neovplyvňuje pozornosť pri riadení motorových vozidiel ani pri obsluhe strojov.


4.8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky v spojitosti s aplikáciou OctreoScanusú zriedkavé. Neboli pozorované žiadne špecifické reakcie, iba symptómy pripomínajúce vasovagové reakcie alebo anafylaktoidné vedľajšie účinky liekov. Vysadenie terapie oktreotidom ako príprava na scintigrafické vyšetrenie môže spôsobiť závažné reakcie, spočívajúce všeobecne v návrate príznakov pred začiatkom terapie.

Vystavenie pacienta účinkom ionizujúceho žiarenia pri rádionuklidových vyšetreniach musí byť opodstatnené na základe ich predpokladaného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby pri najmenšej výslednej dávke žiarenia bol dosiahnutý požadovaný diagnostický výsledok. Expozícia ionizujúcemu žiareniu je spojená s možným zvýšením rizika vzniku onkologických ochorení a dedičných chýb. Dlhoročné používanie rádionuklidových diagnostických vyšetrovacích metód nukleárnej medicíny ukazuje, že výskyt týchto nežiaducich účinkov je možné vzhľadom na nízke radiačné dávky očakávať len s malou frekvenciou.

Pri väčšine diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pre vyšetrovaného menšíako 20 mSv.


4.9. Predávkovanie

Predávkovanie je vzhľadom k liekovej forme (balenie ako jedna dávka) nepravdepodobné. Vylúčenie 111In- pentetreotidu nenaviazaného na receptory a 111Innaviazaného na nepeptidické štruktúry z organizmu obličkami môže byť urýchlené dostatočným príjmom tekutín.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Rádiofarmakum

ATC klasifikácia: V09IB01

OctreoScan je viazaný na somatostatínové receptory v tkanivách, kde v závislosti na ochorení má povrch buniek v porovnaní s fyziologickými podmienkami zvýšenú hustotu týchto receptorov. Scintigrafický nález bude negatívny, ak v organizme nie sú oblasti so zvýšenou hustotou somatostatínových receptorov. Prevalencia zvýšeného počtu receptorov v nádorovom tkanive u GEP nádorov a karcinoidov je pomerne vysoká. Existuje iba obmedzené množstvo štúdií zaoberajúcich sa farmakodynamikou pentetreotidu. Biologická účinnosť pentetreotidu in vitrodosahuje asi 30 % účinnosti somatostatínu. Biologická aktivita pentetreotidu pri in vivoštúdiách na potkanoch bola nižšia, ako pri zodpovedajúcom množstve oktreotidu. Intravenózna aplikácia 20 µg pentetreotidu spôsobila u niektorých pacientov merateľný, ale obmedzený pokles hladín gastrínu a glukagónu v sére s dobou trvania kratšou ako 24 hodín.


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Približne 80 % i.v. podaného 111In- pentetreotidu sa vylúči obličkami počas 24 hodín (90 % počas 48 hodín). 111In- pentetreotid sa vychytáva v pečeni (asi 2 % za 24 hodín) a v slezine (asi 2,5 % za 24 hodín). Vychytanie v štítnej žľaze a v hypofýze je možné, ale nie je reprodukovateľné. Akumulácia v obličkách je čiastočne spôsobená prebiehajúcou elimináciou moča a čiastočne oneskorenou exkréciou obličkami. U pacientov s normálnou funkciou čriev predstavuje vylučovanie žlčou a následne stolicou asi 2 % aplikovanej aktivity. Do 6 hodín po aplikácii sa močom vylučuje predovšetkým samotný 111In- pentetreotid. Následne sa zvyšuje množstvo vylúčenej aktivity naviazanej na nepeptidické štruktúry.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

V predklinických štúdiách neboli zistené významné negatívne skutočnosti. Neboli vykonané štúdie karcinogénneho potenciálu, embryotoxicity a ani vplyv pentetreotidu na fertilitu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Zoznam pomocných látok

Pripravený roztok obsahuje: natrii citras dihydricus, acidum citricum monohydricum, inositolum, acidum gentisicum, nitrogenium, acidum hydrochloricum.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe. OctreoScanmôže byť po označení riedený 0,9 % roztokom chloridu sodného (fyziologickým roztokom). Pri injekčnej aplikácii sa nesmie miešať s inými liečivami.


6.3. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti injekčnej liekovky A a injekčnej liekovky B OctreoScanuje 24 hodín po dátume a hodine kalibrácie 111In. Dátum a hodina kalibrácie a dátum a hodina exspirácie sú uvedené na olovenom kontajneri a v sprievodných dokladoch. Po označení je nutné roztok použiť do 6 hodín.


6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Injekčné liekovky A a B skladujte pri 15 - 25 °C. Žiadne zvláštne požiadavky nie sú špecifikované. Nutné je zaistiť patričné tienenie emitovaného žiarenia. Injekčný roztok, pripravený na aplikáciu, neuchovávajte pri teplote pod 25 °C počas času jeho použiteľnosti.


6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Injekčné liekovky k opakovanému odberu uzavreté gumovou zátkou a kovovou objímkou. Injekčná liekovka B je prekrytá plastovým viečkom. Sterilná tyčinka. Tvarovaný polystyrénový obal, plechovka, písomná informácia pre používateľa.

2 injekčné liekovky /A+B/, 4 injekčné liekovky /2A+2B/ v 1 plechovke.


6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Aplikácia rádiofármak predstavuje riziko pre personál z hľadiska vystavenia radiácii, ale i kontaminácii stopami krvi, moču, zvratkov a pod. Pri používaní rádiofarmák a odstraňovaní odpadu je nutné dodržiavať príslušné predpisy na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením.


Dozimetrické údaje

Uvedené dozimetrické údaje sú založené na meraní u pacientov. Výpočty boli urobené metodikou MIRD. Do výpočtu efektívneho dávkového ekvivalentu bolo zahrnutých i sedem bežne neuvádzaných orgánov. Päť najviac exponovaných orgánov je označených hviezdičkou. Odhady absorbovaných dávok po aplikácii 111In- pentetreotidu zahŕňajú podiel asi 0,1 % 114mIn.

orgán mGy/MBq (rad/mCi)

Nadobličky 6,7E-02 (2,5E-01)

Mozog 1,2E-02 (4,5E-02)

Prsné žľazy 1,3E-02 (4,7E-02)

Stena žlč.mechúra 5,5E-02 (2,0E-01)

Hrubé črevo

*dolná časť 8,6E-02 (3,2E-01)

horná časť 5,7E-02 (2,1E-01)

Tenké črevo 4,5E-02 (1,7E-01)

Žalúdok 4,1E-02 (1,5E-01)

Srdečná stena 2,5E-02 (9,2E-02)

*Obličky 6,6E-01 (2,4E+00)

Pečeň 6,7E-02 (2,5E-01)

Pľúca 2,2E-02 (8,2E-02)

Svaly 2,6E-02 (9,7E-02)

Vaječníky 4,7E-02 (1,7E-01)

*Pankreas 6,8E-02 (2,5E-01)

Červená kostná dreň 3,0E-02 (1,1E-01)

Povrch kostí 3,4E-02 (1,2E-01)

Koža 1,4E-02 (5,1E-02)

*Slezina 3,8E-01 (1,4E+00)

Semenníky 2,7E-02 (1,0E-01)

Tymus 1,7E-02 (6,1E-02)

Štítna žľaza 5,5E-02 (2,0E-01)

*Stena moč.mechúra 4,8E-01 (1,8E+00)

Maternica 6,8E-02 (2,5E-01)

Hypofýza 7,6E-02 (2,8E-01)


Efektívny dávkový mSv/MBq (rem/mCi)

ekvivalent 1,2E-01 (4,5E-01)


Efektívny dávkový ekvivalent pre odporúčanú aktivitu 110 MBq pre dospelých je 13 mSv a pre 220 MBq 26 mSv pre 111In(zahŕňa aj podiel 114mIn).

Dozimetrické údaje pre deti pri použití odporúčaní Pediatric Task Group EANM pre úpravu dávkovania podľa veku a telesnej hmotnosti sú:


vek a hmotnosť

EDE (mSv/MBq)

odporučená aktivita

EDE pre odporučenú aktivitu

15 rokov/58 kg

1,55E-01

100 MBq

16 mSv

10 rokov/34 kg

2,21E-01

75 MBq

17 mSv

5 rokov/22 kg

3,23E-01

55 MBq

18 mSv

1 rok/ 8 kg

5,72E-01

25 MBq

14 mSv

novorodenec 3 kg

1,32E+00

11 MBq

15 mSvNávod na značenie

Liek k injekčnému podaniu (111In- pentetreotid) pripravte pridaním obsahu liekovky A (111In- chlorid, roztok) k obsahu liekovky B (pentetreotid, lyofilizát). Pre prenos roztoku chloridu inditého (111In) použite zásadne injekčnú ihlu Sterican (0,90 x 70), ktorá je súčasťou každej dodávky prípravku. Nasleduje inkubácia po dobu 30 minút. Potom je možné liek riediť 2 až 3 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného (fyziologickým roztokom), ak je požiadavka aplikovať roztok vo väčšom objeme. Z tohoto roztoku je možné odobrať malé množstvo na kontrolu účinnosti značenia podľa postupu, popísaného nižšie.

Upozornenie: Na prípravu injekčného roztoku sa môže použiť zásadne len roztok 111In – chloridu, ktorý je dodaný v balení spolu s lyofilizátom pentetreotidu !


Kontrola kvality značenia

Rádiochemická čistota pripraveného roztoku ako stanovenie množstva 111In,naviazaného na peptidovej a nepeptidovej štruktúre, sa určuje pomocou chromatografie na silikagele na sklenených vláknach (ITLC SG Gelman kat.č.61885). Pripravte dobre vysušený chromatografický prúžok asi 10 cm dlhý a 2,5 cm široký a vytvorte značky pre štart (2 cm), 6 cm a 9 cm. Naneste 5 až 10 µl pripraveného rádioaktívneho roztoku 111In- pentetreotidu na štart. Vyvíjajte v čerstvo pripravenom roztoku citronanu sodného 0,1 N, upraveného kyselinou chlorovodíkovou na pH 5. Asi za 2 až 3 minúty sústava dosiahne značku 9 cm. Prestrihnite prúžok na značke 6 cm a merajte aktivitu hornej a dolnej časti. 111Innaviazané na nepeptidovej štruktúre sa pohybuje k čelu. Dolná časť chromatogramu má obsahovať ≥ 98 % celkovej aktivity chromatogramu.


6.7. Podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku

Nevyužitá aktivita 111Inalebo nevyužitý OctreoScanmusí byť skladovaný dovtedy, kým ho nie je možné považovať podľa platných predpisov za nerádioaktívny. Potom je možná likvidácia tohto materiálu ako neškodného odpadu. Nevyužité liekovky s lyofilizátom pentetreotidu je možné odstraňovať ako neškodný odpad.

Likvidácia odpadu musí byť vykonaná v súlade s príslušnými predpismi pre prácu

s rádioaktívnymi materiálmi.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 ZG Petten

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


88/0493/96-S


9. PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE DO


Predĺženie reg. do:


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 20106OctreoScan In 111 kit