+ ipil.sk

Oftaquix 5 mg/ml očná roztoková instiláciaPríbalový leták

Schválený texts k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/0809-ZME


Písomná informácia pre používateľa


Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia


Levofloxacín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Oftaquix a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým,ako použijete Oftaquix

3. Ako používať Oftaquix

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Oftaquix

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oftaquixa na čo sa používa


Levofloxacín je antibiotikum zo skupiny fluorochinolónov (niekedy skrátene chinolónov). Usmrcuje niektoré typy baktérií, ktoré môžu spôsobiť infekcie.


Levofloxacín podávaný formou očnej instilácie (očných kvapiek) sa používa u detí vo veku 1 rok alebo starších a u dospelých na liečbu vonkajších bakteriálnych očných infekcií.


Jeden typ infekcie postihujúcej túto časť oka sa nazýva bakteriálny zápal spojoviek. Je to

infekcia povrchu prednej časti oka (spojovka).


Oftaquix sa neodporúča používať pre deti mladšie ako 1 rok.


Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte sa obrátiť na lekára.


2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Oftaquix


Nepoužívajte Oftaquix

- ak ste alergický na levofloxacín alebo na iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Keď ste si nie istý, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Oftaquix.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Oftaquix, obráťte sa na svojho lekára alebolekárnika alebo zdravotnú sestru.

- Ak vznikne alergická reakcia hoci aj po jednej dávke, prestaňte používať tento liek.

 • Ak počas liečby spozorujete zhoršenie stavu očných príznakov, obráťte sa čo najskôr na svojho lekára.

 • Ak nepociťujete ani náznak zlepšenia po určitej dobe liečby dohodnutej s lekárom, obráťte sa, prosím, na svojho lekára čo najskôr.

 • Keď je oko infikované, platí všeobecná zásada nenosiť žiadny druh kontaktných šošoviek.

- Oftaquix obsahuje konzervačnú látku benzalkóniumchlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie oka.


Deti a dospievajúci

Špeciálne upozornenia a opatrenia pre použitie tohto lieku sú rovnaké pre dospelých, dospievajúcich a deti vo veku 1 roka alebo staršie.


Iné lieky a Oftaquix

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Hlavne informujte svojho lekára alebo lekárnika ak používate akýkoľvek iný typ očnej instilácie alebo očnej masti, skôr ako začnete používať Oftaquix.


Ak súbežne s Oftaquixom používate aj iné očné instilácie (očné kvapky), je potrebné počkať najmenej 15 minút medzi jednotlivými aplikáciami.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikompredtým, ako začnete užívať tento liek.

Očná instilácia Oftaquix sa počas tehotenstva môže používať iba vtedy, keď možné prínosy prevažujú

nad možným rizikom pre plod.

Aj keď po instilácii prechádza do krvi alebo materského mlieka veľmi malé množstvo levoflaxacínu, je veľmi málo pravdepodobné, že by očná instilácia mohla poškodiť plod.

Váš lekár je informovaný o možnom riziku a poradí vám, či máte v tomto prípade používať Oftaquix.

Vaša plodnosť (schopnosť otehotnieť alebo stať sa otcom) sa nezhorší, ak budete používať Oftaquix podľa návodu.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Oftaquix má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Ak očné kvapky po použití spôsobujú rozmazané videnie, neveďte vozidlá alebo neobsluhujte stroje, kým tento stav neustúpi.


3. Ako používať Oftaquix


Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Očná instilácia Oftaquix je určená na očné použitie a musí sa aplikovať na vonkajší povrch oka.

Odporúčaná dávka pre pacientov starších ako 1 rok je nasledovná:

1. A 2. DEŇ

 • Jedna až dve kvapky do infikovaného oka (resp. očí) každé dve hodiny.

 • Použite maximálne osemkrát denne.


3. AŽ 5. DEŇ

 • Jedna až dve kvapky do infikovaného oka (resp. očí).

 • Použite maximálne štyrikrát denne.


U starších pacientov nie je potrebné upravovať dávku.


Zvyčajná dĺžka liečby je 5 dní. Váš lekár vám povie, ako dlho budete očnú instiláciu (očné kvapky) používať. Ak používate akýkoľvek iný liek do oka, musíte počkať aspoň 15 minút medzi použitím rôznych druhov instilácií.


Použitie u detí a dospievajúcich

U detí ročných a starších a dospievajúcich nie je potrebné upravovať dávku. Odporúča sa nepoužívať Oftaquix u detí mladších ako jeden rok.


Pred použitím instilácie (očných kvapiek):

Ak je to možné, požiadajte niekoho, aby vám instiláciu nakvapkal. Požiadajte ho, aby si prečítal tieto odporúčania, predtým ako vám bude instiláciu aplikovať.

 1. Umyte si ruky.

 2. Otvorte fľaštičku. Dávajte veľký pozor, aby sa hrot fľaštičky s kvapkadlom nedotkol vášho oka, pokožky okolo oka ani vašich prstov.


3. Hlavu zakloňte dozadu a držte fľaštičku kolmo nad okom.


4. Spodné viečko potiahnite nadol a pozerajte sa hore. Mierne stlačte fľaštičku, kým medzi dolné viečko a oko nespadne jedna kvapka.5. Zatvorte oko a prstom približne na jednu minútu stlačte vnútornú časť oka. Zabránite tak, aby očná instilácia stiekla do slzného kanálika.6. Z kože okolo oka si utrite zvyšky roztoku.

7. Nasaďte späť uzáver a fľašku pevne uzavrite.


Ak potrebujete ešte jednu kvapku, alebo si liečite obidve oči, opakujte kroky 3 až 7.


Očná instilácia Oftaquix sa nesmie vstreknúť do vnútorných častí očnej gule.

Ak použijete viac Oftaquixu ako máte

Ak použijete viac Oftaquixu ako máte, vypláchnite si oko/oči vodou a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete použiť Oftaquix

Ak zabudnete použiť očnú roztokovú instiláciu (očné kvapky), urobte tak hneď, ako si spomeniete. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak ste náhodou prehltli Oftaquix:

Množstvo levofloxacínu vo fľaši je príliš malé na to, aby spôsobilo vedľajšie účinky. Ak máte obavy, informujte sa u svojho lekára alebo lekárnika, poradia vám, aké opatrenia treba urobiť.

Ak prestanete používať Oftaquix skôr, ako by ste mali podľa pokynov, môže to spomaliť hojenie.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Po použití Oftaquixu sa vedľajšie účinky prejavujú asi u jedného z desiatich pacientov. Väčšina z nich ovplyvňuje len oko a nemusí trvať veľmi dlho. Ak by ste mali akýkoľvek závažný alebo dlhodobo pretrvávajúci vedľajší účinok, prestaňte používať túto očnú instiláciu (očné kvapky) a okamžite sa poraďte so svojím lekárom.


Frekvencia možných vedľajších účinkov je definovaná nasledovne::

veľmi častý: postihuje viac ako 1 používateľa z 10

častý: postihuje 1 až 10 používateľov zo 100

menej častý: postihuje 1 až 10 používateľov z 1 000

zriedkavý: postihuje 1 až 10 používateľov z 10 000

veľmi zriedkavý: postihuje menej ako 1 používateľa z 10 000

nie známy: frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov


Tento liek môže vo veľmi zriedkavých prípadoch spôsobiť závažné alergické reakcie.

Nasledujúce príznaky sa môžu prejaviť už po jednej dávke Oftaquixu:

opuch a zúženie hrdla

problémy s dýchaním.

V zriedkavých prípadoch môžu vzniknúť iné alergické reakcie. Príznaky takýchto reakcií sú:

zhoršenie sčervenania a svrbenia očí

zvýšený alebo náhly opuch viečok.

Prestaňte používať Oftaquix a ihneď sa obráťte na lekára, ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov.


Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100)

pocit pálenia v oku

zhoršené videnie alebo hlien v oku


Menej časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 1000)

 • bodanie alebo podráždenie očí

 • bolestivosť očí

 • sucho alebo bolesť v očiach

 • opuch alebo sčervenanie (krvavé oči) spojoviek (predná časť oka) alebo viečok

 • abnormálna intolerancia (neznášanlivosť) na svetlo

 • svrbenie očí

 • zlepené viečka

 • bolesť hlavy

 • vyrážky okolo oka

 • upchaný nos alebo nádcha


Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 používateľov z 10000):

 • alergické reakcie ako sú vyrážky na koži


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 používateľa z 10000)

 • opuch a zúženie hrdla

 • problémy s dýchaním


Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Predpokladá sa, že frekvencia, druh a závažnosť vedľajších účinkov u detí a dospievajúcich sú rovnaké ako u dospelých.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


5. Ako uchovávať Oftaquix


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a štítku po „EXP“. Dátum

exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nepoužívajte tento liek, ak pred začiatkom používania novej fľaštičky spozorujete, že plastová fólia okolo uzáveru a hrdla chýba alebo je poškodená.


Fľaštičku pevne uzatvárajte.

Aby sa predišlo infekciám, musíte zlikvidovať fľaštičku po 28 dňoch od prvého otvorenia a použiť novú fľaštičku.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oftaquix obsahuje

- Liečivo je levofloxacín.
1 ml obsahuje 5,12 mg hemihydrátu levofloxacínu, čo je ekvivalentné 5 mg levofloxacínu.

- Ďalšie zložky sú roztok benzalkóniumchloridu (0,05 mg v 1 ml očných kvapiek, konzervačná látka), chlorid sodný, hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková a voda na injekcie.


Ako vyzerá Oftaquix a obsah balenia

- Oftaquix je číry, svetložltý až svetlozelenkastý roztok bez viditeľného obsahu pevných častíc.

- Dodáva sa v balení obsahujúcom 1 bielu plastovú fľaštičku s 5 ml roztoku. Plastová fľaštička je zatvorená skrutkovacím uzáverom.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Fínsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod

nasledovnými názvami:


Liek je schválený pod obchodným názvom Oftaquix v nasledujúcich členských štátoch Európskeho

hospodárskeho priestoru (EHP):

Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, , Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia.


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 09/2013.PIL288347.docclean 6

Oftaquix 5 mg/ml očná roztoková instilácia

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00297-ZIA


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 5,12 mg hemihydrátu levofloxacínu, čo zodpovedá 5 mg levofloxacínu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Jeden ml očnej roztokovej instilácie obsahuje 0,05 mg benzalkónium chloridu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia

Číry, nažltlý až žlto-zelený roztok, prakticky bez viditeľných častíc.

Izotonický roztok úpravený tak, aby pH bolo vo fyziologickom rozpätí.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oftaquix 5 mg/ml sa indikuje na lokálnu liečbu vonkajších bakteriálnych očných infekcií u pacientov vo veku 1 rok, ktoré vyvolali mikroorganizmy citlivé na levofloxacín (pozri aj časť 4.4 a 5.1).


Je potrebné venovať pozornosť oficiálnym odporúčaniam na správne použitie antibakteriálnych liečiv.


Oftaquix sa indikuje u dospelých, detí vo veku 1 rok až 12 rokov a dospievajúcich vo veku 12 až 18 rokov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Prvé dva dni sa všetkým pacientom počas dňa aplikuje jedna až dve kvapky do postihnutého oka/očí každé dve hodiny, až do dávky 8-krát denne, potom na tretí až piaty deň 4-krát denne.

Ak sa používa súbežne aj iný lokálny očný liek, je potrebné medzi liekmi dodržať interval aspoň 15 minút.


Kvôli zabráneniu kontaminácie špičky kvapkadla a roztoku sa špička kvapkadla nesmie dostať do kontaktu s očným viečkom a jeho okolím.

Trvanie liečby závisí od závažnosti poruchy a od klinického a bakteriologického priebehu infekcie.

Zvyčajné trvanie liečby je 5 dní.


Bezpečnosť a účinnosť liečby vredu rohovky a novorodeneckej oftalmie nebola stanovená.

Oftaquix sa neodporúča používať u detí do 1 roka kvôli nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovania.


Deti a dospievajúci

Dávkovanie je rovnaké u dospelých a detí vo veku 1 rok.

Bezpečnosť a účinnosť lieku Oftaquix u detí vo veku 1 rok bola stanovená.

Bezpečnosť a účinnosť lieku Oftaquix u detí vo veku < 1 rok zatiaľnebola stanovená. K dispozícii nie sú žiadne údaje.


Spôsob podania

Okulárne použitie.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo levofloxacín, na iné chinolóny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1, napr.: benzalkóniumchlorid.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oftaquix 5 mg/ml očná roztoková instilácia sa nesmie aplikovať subkonjunktiválne. Roztok sa nesmie podávať priamo do prednej očnej komory.


Systémové fluorochinolóny sa spájajú s reakciami precitlivenosti, dokonca aj po jednorazovej dávke. Pokiaľ vznikne alergická reakcia na levofloxacín, liečbu prerušte.

Rovnako ako u iných protiinfekčných liečiv, dlhodobé použitie môže viesť k premnoženiu necitlivých mikroorganizmov, vrátane húb. Pokiaľ dôjde k zhoršeniu infekcie, alebo sa nezaznamená klinické zlepšenie v zodpovedajúcom čase, použitie prerušte a začnite alternatívnu liečbu. Kedykoľvek to klinický stav vyžaduje, pacienta treba vyšetriť pomocou zväčšujúcich techník, ako je biomikroskopia štrbinovou lampou, a keď je to vhodné aj farbenie fluoresceínom.


Pacienti s vonkajšími očnými infekciami nesmú nosiť kontaktné šošovky.

Oftaquix 5 mg/ml očná roztoková instilácia obsahuje benzalkónium chlorid, ktorý môže spôsobiť podráždenie oka.


Deti a dospievajúci

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní sú rovnaké pre dospelých a detí vo veku 1 rok.


4.5 Liekové a iné interakcie


Špeciálne štúdie liekových interakcií s liekom Oftaquix 5 mg/ml očná roztoková instilácia sa neuskutočnili.

Vzhľadom na to, že maximálne plazmatické koncentrácie levofloxacínu po okulárnej aplikácii sú najmenej 1000 násobne nižšie ako tie, ktoré boli hlásené po štandardných perorálnych dávkach, nie je pravdepodobné, že interakcie popisované po systémovej aplikácii sú klinicky relevantné pri použití lieku Oftaquix 5 mg/ml očná roztoková instilácia.


Deti a dospievajúci

Žiadne interakčné štúdie neboli vykonané.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití levofloxacínu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame účinky z hľadiska reprodukčnej toxicity(pozri časť 5.3). Nie je známe potenciálne riziko u ľudí. Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia sa má používať počas gravidity len vtedy, keď je potenciálny prínos vyšší ako potenciálne riziko pre plod.


Dojčenie

Levofloxacín sa vylučuje do materského mlieka. Nepredpokladá sa však žiaden vplyv na dojčené dieťa po použití terapeutických dávok Oftaquix-u. Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia sa má počas laktáciepoužívať len vtedy, keď je potenciálny prínos vyšší ako potenciálne riziko pre dojčené dieťa.


Fertilita

Levofloxacín nespôsoboval zhoršenie fertility u potkanov pri expozíciách značne prevyšujúcich maximálnu humánnu expozíciu po okulárnom podávaní (pozri časť 5.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Oftaquix má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacienta treba poučiť, že ak sa objavia akékoľvek prechodné poruchy videnia, má s vedením motorových vozidiel alebo obsluhou strojov počkať, kým uplynú.


4.8 Nežiaduce účinky


Predpokladá sa, že približne u 10 % pacientov sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky. Reakcie sú zvyčajne mierne až stredné, prechodné a vo všeobecnosti lokalizované na oko.


Vzhľadom na obsah benzalkóniumchloridu sa môže objaviť kontaktný ekzém a/alebo podráždenie spôsobené liečivom alebo touto konzervačnou prísadou.


Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané počas klinických štúdií a postmarketingových skúseností a boli vyhodnotené ako majúce definitívny, pravdepodobný alebo možný vzťah k liečbe liekom Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé (>1/10 000, <1/1 000): alergické reakcie mimo oka, vrátane vyrážky na koži

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov): anafylaxia


Poruchy nervového systému

Menej časté (>1/1 000, <1/100): bolesť hlavy


Poruchyoka

Časté (>1/100, <1/10):

pálenie očí, zhoršené videnie a hlienové vlákna.


Menej časté (>1/1 000, <1/100):

zhrubnutie viečka, chemóza, konjunktiválna papilárna reakcia, edém viečka, očný dyskomfort, svrbenie očí, bolesť očí, konjunktiválna injekcia, konjunktiválne folikuly, suchosť očí, erytém viečka a fotofóbia.


V klinických štúdiách sa nepozorovali žiadne precipitáty v rohovke.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté (>1/1 000, <1/100): rinitída

Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov): edém laryngu


Deti a dospievajúci

Frekvencia, druh a závažnosť nežiaducich reakcií u detí sa predpokladá byť rovnaká ako u dospelých.


4.9 Predávkovanie


Celkové množstvo levofloxacínu nachádzajúce sa vo fľaši očnej instilácie je príliš malé na to, aby indukovalo toxické účinky po náhodnom prehltnutí. Ak je to potrebné, pacient môže byť klinicky sledovaný a môžu sa prijať podporné opatrenia. Po lokálnom predávkovaní liekom Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia sa oko môže vymyť čistou vodou (z vodovodu) izbovej teploty.


Deti a dospievajúci

Opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade predávkovania, sú rovnaké u dospelých a u detí vo veku 1 rok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: oftalmologiká, antiinfektíva, fluorochinolóny.

ATC kód: S01AE05

Levofloxacín je L-izomér racemického liečiva ofloxacínu. Antibakteriálnu aktivitu ofloxacínu má primárne jeho L-izomér.


Spôsobúčinku

Levofloxacín, ako fluorochinolónové antibakteriálne liečivo inhibuje bakteriálny typ II topoizomeráza-DNA gyrázy a topoizomerázy IV. Cieľom levofloxacínu je prednostne DNA gyráza u Gram-negatívnych baktérií a topoizomeráza IV u Gram-pozitívnych baktérií.


Mechanizmus rezistencie

Bakteriálna rezistencia na levofloxacín sa môže primárne vyvinúť dvomi mechanizmami, a to znížením vnútrobakteriálnej koncentrácie liečiva alebo zmenou cieľových enzýmov, ktoré interagujú s liečivom. Zmena cieľového miesta je výsledkom mutácií na chromozomálnych génoch, ktoré kódujú DNA gyrázu (gyrA a gyrB) a topoizomerázu IV (parC a parE; grlA a grlB u Staphylococcus aureus). Rezistencia, pri ktorej dochádza k zníženiu vnútrobakteriálnej koncentrácie liečiva vzniká buď dôsledkom zmeny porínov vonkajšej membrány (OmpF), čo vedie k zníženému prechodu fluorochinolónov u Gram- negatívnych baktérií alebo dôsledkom zmeny efluxnej pumpy. Rezistencia podmienená efluxným mechanizmom bola popísaná u pneumokokov (PmrA), stafylokokov (NorA), anaeróbov a Gram-negatívnych baktérií. Nakoniec plazmidami sprostredkovaná rezistencia na chinolóny (determinovaná gnr génom) bola popísaná u Klebsiella pneumoniae a E. coli.


Skrížená rezistencia

Medzi fluorochinolónmi môže vzniknúť skrížená rezistencia.. Jednoduchá mutácia nemusí mať klinický význam, ale výsledkom viacnásobných mutácií je obecne klinická rezistencia na všetky liečivá fluorochinolónovej skupiny. Zmenené poríny vonkajšej membrány a efluxné systémy môžu mať širokú substrátovú špecifickosť k niekoľkým skupinám antibakteriálnych liečiv a vedú k multirezistencii.


Kritické hodnoty MIC

Kritické MIC, ktoré oddeľujú citlivé od stredne citlivých organizmov a stredne citlivé od rezistentných organizmov podľa komisie pre kritické hodnoty EUCAST (Europen Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) sú nasledovné:

Pseudomonasspp.,Staphylococcusspp., StreptococcusA,B,C,G:

citlivé ≤ 1mg/l, rezistentné > 2mg/l

Streptococcus pneumoniae: citlivé ≤ 2mg/l, rezistentné > 2mg/l

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis: citlivé ≤ 1mg/l, rezistentné> 1mg/l

Všetky ostatné patogény: citlivé ≤ 1mg/l, rezistentné > 2mg/l


Antibakteriálne spektrum

Výskyt získanej rezistencie pre jednotlivé druhy môže byť rozdielny v závislosti od geografickej polohy a času. Miestne informácie o rezistencii sú potrebné hlavne pri liečbe závažných infekcií. Preto ďalej uvedené informácie predstavujú len približný návod k tomu, či mikroorganizmy budú citlivé na levofloxacín alebo nie. Niekedy môže byť potrebná rada experta, keď je prevalencia rezistencie v takom rozsahu, že prospešnosť liečiva môže byť aspoň u niektorých typov infekcií otázna.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené len tie bakteriálne druhy, ktoré obvykle spôsobujú vonkajšie očné infekcie ako je konjunktivitída.


Antibakteriálne spektrum – charakteristika kategórií citlivosti a rezistencie podľa EUCAST


Kategória I: Zvyčajne citlivé druhy

Aeróbne Gram-pozitívne mikrorganizmy

Staphylococcus aureus (MSSA)*

Streptococcus pneumonia

Streptococcus pyogenes

Viridans group streptococci

Aeróbne Gram-negatívne mikrorganizmy

Escherichia coli

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Pseudomonas aeruginosa

(komunitné izoláty)

Iné mikrorganizmy

Chlamydia trachomatis

(Liečba pacientov s chlamýdiovou konjunktivitídou vyžduje súbežnú systémovú antimicrobiálnu liečbu)

Kategória II: Druhy, u ktorých môže byť problémom získaná rezistencia

Aeróbne Gram-pozitívne mikrorganizmy

Staphylococcus aureus (MRSA)**


Staphylococcus epidermidis


Aeróbne Gram-negatívne mikroorganizmy

Pseudomonas aeruginosa

(Nemocničné izoláty)

* MSSA = meticilín-citlivé kmene Staphylococcus aureus

** MRSA = meticilín-rezistentné kmene Staphylococcus aureus


Údaje o rezistencii uvedené v tejto tabuľke pochádzajú z multicentrickej štúdie (oftalmologická štúdia), ktorou sa sledovala prevalencia rezistencie medzi izolátmi baktérií získaných od pacientov s infekciami očí v Nemecku, v júni až novembri 2004.


Citlivosť kmeňov na levofloxacín sa klasifikovala na základe citlivosti in vitro a plazmatických koncentrácií, ktoré sa dosiahli po systémovej terapii. Pri lokálnej terapii sa dosahujú vyššie maximálne koncentrácie ako sú v plazme. Nie je však známe, či alebo ako kinetika liečiva po lokálnej aplikácii do oka môže modifikovať antibakteriálnu aktivitu levofloxacínu.


Deti a dospievajúci

Farmakodynamické vlastnostisú rovnaké u dospelých a a detí vo veku 1 rok.


5.2 Farmakokinetické vlastnostiPo okulárnej aplikácii sa levofloxacín dobre udržiava v slznom filme.

Stredná koncentrácia levofloxacínu v slznom filme meraná štyri a šesť hodín po lokálnom podaní mala u zdravých dobrovoľníkov hodnoty 17,0 respektíve 6,6 μg/ml. U piatich zo šiestich skúmaných jedincov bola koncentrácia 2 μg/ml alebo vyššia v priebehu 4 hodín po aplikovaní dávky. U štyroch zo šiestich jedincov sa táto koncentrácia udržala aj v priebehu 6 hodín od podania dávky.

Plazmatická koncentrácia levofloxacínu sa stanovila u 15 zdravých dospelých dobrovoľníkov v rôznych časových intervaloch počas 15 dňovej liečby liekom Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia. Stredná plazmatická koncentrácia levofloxacínu 1 hodinu po podaní sa pohybovala od 0,86 ng/ml v 1. dni po 2,05 ng/ml v 15. dni. Najvyššia maximálna koncentrácia levofloxacínu 2,25 ng/ml sa namerala na 4. deň, po 2 dňovom podávaní každé dve hodiny, celkom 8 dávok denne. Maximálna koncentrácia levofloxacínu sa zvýšila z 0,94 ng/ml v 1. dni na 2,15 ng/ml na 15. deň, čo je viac ako 1 000 násobne nižšia ako sú koncentrácie zaznamenané po štandardnom perorálnom dávkovaní levofloxacínu.


Doposiaľ nie je známa hodnota plazmatickej koncentrácie levofloxacínu po aplikácii do infikovaných očí.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické účinky lieku Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia sa pozorovali iba po použití dávky, ktorá výrazne prevyšovala maximálnu dávku pre človeka, čo poukazuje iba na malú závažnosť pre klinické použitie.

V štúdiách na zvieratách sa preukázalo, že inhibítory gyrázy spôsobujú poruchy rastu kĺbov nesúcich váhu. Vo všeobecnosti po vysokých perorálnych dávkach spolu s inými fluorochinolónmi levofloxacín účinkoval u potkanov a psov na chrupavku (vytváranie pľuzgierov a dutín).

Kataraktogénny potenciál sa nedá vylúčiť vzhľadom na nedostatok špecifických sledovaní.

Na základe súčasných poznatkov sa s určitosťou nedajú u zvierat vylúčiť vizuálne poruchy.


Reprodučná toxicita

Levofloxacín nemal u potkanov teratogénny účinok ani pri perorálnych dávkach – 810 mg/kg/deň. Keďže sa dokázalo, že levofloxacín sa úplne absorbuje, kinetika je lineárna. Nezaznamenali sa žiadne rozdiely vo farmakokinetických parametroch medzi jednorazovými a viacpočetnými perorálnymi dávkami. Systémová expozícia u potkanov, ktorým sa podala dávka 810 mg/kg/deň je približne 50 000 násobne vyššia ako tá, ktorá sa dosiahne u ľudí po 2 kvapkách lieku Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia do obidvoch očí. Teratogénny účinok sa nepozoroval u králikov po perorálnych dávkach až do 50 mg/kg/deň alebo po intravenóznej aplikácii 25 mg/kg/deň.

Levofloxacín nespôsobil poškodenie fertility u potkanov po perorálnych dávkach 360 mg/kg/deň, po ktorých sú plazmatické koncentrácie približne 16 000 násobne vyššie ako tie, ktoré sa dosiahnu u ľudí po 8 dávkach aplikovaných do oka.


Genotoxicita

Levofloxacín neindukoval génové mutácie v bakteriálnych ani cicavčích bunkách, ale indukoval chromozómové aberácie in vitro v bunkách pľúc čínskeho škrečka (CHL) pri dávke 100 μg/ml alebo vyšších pri absencii metabolickej aktivácie. V in vivo testoch sa genotoxický potenciál nedokázal.


Fototoxický potenciál

Štúdie na myšiach po perorálnom aj intravenóznom dávkovaní dokázali, že levofloxacín má fototoxickú aktivitu iba po veľmi vysokých dávkach. Po aplikácii 3 % očného roztoku levofloxacínu na oholenú kožu morčiat sa nepozoroval potenciál pre fotosenzibilizáciu ani fototoxický potenciál na koži. Levofloxacín nemal genotoxický potenciál vo fotomutagénnych testoch a redukoval vývoj nádorov v testoch fotokarcinogenity.


Karcinogénny potenciál

V dlhodobých štúdiách karcinogenity na potkanoch nemal levofloxacín žiaden karcinogénny ani tumorogénny potenciál po dennej aplikácii až do 100 mg/kg/deň v priebehu 2 rokov.


Hodnotenie environmentálnehorizika (ERA)

Vypočítaná predikovaná environmentálna koncentration (PECPovrchová voda) pre Oftaquix 5 mg/ml očná instiláciaje nižšia ako je akčný limit 0,01 µg/l a hodnota LogKow levofloxacínu je nižšia ako akčný limit 4,5.

Je vysoko nepravdepodobné, že by Oftaquix 5 mg/ml očná instilácia predstavovala riziko pre životné prostredie, lebo žiadne iné environmentálne výhrady nie sú pre tento liek a jeho liečivo levofloxacín zjavné.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Roztok benzalkóniumchloridu (0,05 mg v 1 ml očnej instilácie)

chlorid sodný

hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky

Po prvom otvorení: použiť do 28 dní.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Obal vždy pevne uzatvorte.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


5 ml roztoku v 5 ml bielej polyetylénovej fľaši s nízkou hustotou (LDPE) s hrotom kvapkadla z LDPE a svetlohnedým polyetylénovým skrutkovacím uzáverom s vysokou hustotou (HDPE).

Veľkosť balenia: 1 x 5 ml.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky na likvidáciu.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Santen Oy

Niittyhaankatu 20,

33720 Tampere

Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


64/0180/05/-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 13.7.2005

Dátum posledného predĺženia: 28.2.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


03/2014Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv(ŠÚKL).


Oftaquix 5 mg/ml očná roztoková instilácia