+ ipil.sk

Oleum olivaePríbalový leták

PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII, EV.Č. 2107/7807Vysvetlenie k písomnej informácii pre používateľov lieku Oleum olivae

Liek Oleum olivae nemásamostatnú písomnú informáciu pre používateľov.

Text na etikete na vonkajšom obale obsahuje informácie v súlade so Zákonom o lieku č. 140/1998 Zb. v znení neskorších predpisov.Oleum olivae

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2014/00284


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Oleum olivae

olej


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Bez liečiva.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Olej.

Tekutina olejovitá, číra, slabo žltá alebo slabo zelenkavo žltá, slabého charakteristického zápachu, jemnej chuti.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Olivový olej je čistý prírodný výživný olej. Používa sa na ošetrenie suchej pokožky a na masáže celého tela. Pri vonkajšej aplikácii zjemňuje a premasťuje pokožku.

Liek je určený na klinické účely (balenie 900 g).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pri vonkajšej aplikácii nanášanie podľa potreby.

Len na vonkajšie použitie.


4.3 Kontraindikácie


Nie sú známe.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nie sú potrebné.


4.5 Liekové a iné interakcie


Nie sú známe.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Liek je možné používať v období gravidity v rámci uvedených indikácií.


Laktácia

Liek je možné používať v období laktácie v rámci uvedených indikácií.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nie sú opisované.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Nie je opisované.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Dermatologiká

ATC skupina: D02A Emolienciá a protektíva


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Pri vonkajšom použití sa využíva zjemňujúci a premasťujúci účinok na pokožku.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Bezpečnosť lieku je overená dlhodobým používaním v klinickej praxi.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Olivový olej rafinovaný.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


12 mesiacov


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať v dobre uzatvorených nádobách, pri teplote do 20°C, chránené pred svetlom.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Plastová fľaša (HDPE) biela s plastovým uzáverom (PP/PE), označená etiketou.

Veľkosť balenia: 50 g, 100 g, 900 g.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Pri viacnásobnom používaní chráňte liek pred možnou kontamináciou riadnym a okamžitým uzatváraním obalu a používaním sanitovaných pomôcok.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


VULM SK s.r.o., Tuhovská 18, 831 06 Bratislava, Slovenská republika

tel.: +421 2 32 181 111

e-mail: info@vulm.sk


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


46/0121/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30. január 1996

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. november 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


04/2014


Oleum olivae