+ ipil.sk

OLICARD 60 mg RETARDPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.:2013/03545


Písomná informácia pre používateľa


Olicard 40 mg retard

Olicard 60 mg retard

(izosorbidmononitrát)

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Olicard a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Olicard

3. Ako užívať Olicard

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Olicard

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Olicard a na čo sa používa


Liečivo lieku Olicard izosorbidmononitrát má priamy uvoľňujúci účinok na hladké svalstvo ciev, čo vedie k vazodilatácii (rozšíreniu ciev). Znižuje spotrebu kyslíka v srdcovom svale.

Liek sa používa na predchádzanie záchvatov srdcovej angíny (angína pektoris), na dlhodobú liečbu ischemickej choroby srdca (poruchy prekrvenia srdcového svalu) a na liečbu ťažkej chronickej srdcovej nedostatočnosti.

Liek sa rýchlo a kompletne vstrebáva z tráviaceho traktu.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Olicard


Neužívajte Olicard 40 mg retard a Olicard 60 mg retard

 • ak ste alergický (precitlivený) na izosorbidmononitrát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku (uvedených v časti 6.);

 • ak ste mali akútny obehový kolaps (šok, cievne zlyhanie);

 • ak máte výraznú hypotenziu (systolický krvný tlak pod 90mm Hg);

 • ak vám súčasne podávajú inhibítory fosfodiesterázy (sildenafil, tadalafil, vardenafil - lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie), pretože môžu značne zvýšiť hypotenzný účinok Olicardu.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Olicard, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Izosorbidmononitrát sa má podávať so zvýšenou opatrnosťou v nasledujúcich prípadoch:

 • hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia (ochorenie srdca spôsobené mutáciami v génoch), konstriktívna perikarditída (zápal osrdcovníka spojený s nahromadením tekutiny pod ním), tamponáda perikardu (zastavenie činnosti srdca v dôsledku nadmerného naplnenia osrdcovníka tekutinou);

 • nízky plniaci tlak, ako napríklad pri infarkte myokardu, pri zhoršenej funkcii ľavej komory (ľavostranné zlyhanie). Je nutné vyvarovať sa zníženiu systolického tlaku pod 90 mm Hg,

 • aortálna stenóza (zúžená aortálna chlopňa) a/alebo mitrálna stenóza (zúžená mitrálna chlopňa v srdci);

 • sklon k ortostatickým poruchám (krátkodobé zníženie krvného tlaku) regulácie krvného obehu;

 • choroby spojené so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom (zvýšenie vnútrolebečného tlaku bolo doposiaľ pozorované iba pri vnúrožilovom podaní vysokých dávok nitroglycerínu);

 • ťažká anémia;

 • ťažká porucha funkcie pečene;

 • glaukóm

Olicard nie je vhodný na liečbu záchvatu akútnej angíny pektoris a akútneho infarktu myokardu.


Podanie Olicardu môže následkom relatívneho presunu krvného toku do hypoventilovaných oblastí vyvolať u pacienta so srdcovou koronárnou chorobou prechodnú hypoxiu a ischémiu (nedostatočné prekrvenie srdcového svalu).


Deti a dospievajúci

Bezpečnosť a účinnosť Olicardu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola stanovená. Nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Iné lieky a Olicard

Ak teraz užívatealebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Súčasné podanie iných vazodilatancií (lieky rozširujúce cievy), antihypertenzív, -blokátorov, blokátorov vstupu kalcia, (lieky na srdcovú arytmiu) neuroleptík (antipsychotiká), tricyklických antidepresív alebo alkoholu môže zosilniť hypotenzný účinok Olicardu.


Antihypertenzný účinok (znižujúci krvný tlak) Olicardu je tiež zosilnený pri súčasnom užívaní inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 sildenafilu (lieky na liečbu erektilnej dysfunkcie).


Hypertenzný účinok (zvyšujúci krvný tlak) dihydroergotamínu (liek na liečbu migrény) môže byť zosilnený súčasným podaním Olicardu kvôli zvýšeniu hladiny dihydroergotamínu v plazme.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

O podávaní Olicardu počas tehotenstva má rozhodnúť lekár po dôkladnom zvážení pomeru rizika možného poškodenia plodu k prínosu liečby pre matku. Nie je známe, či sa izosorbidmononitrát vylučuje do materského mlieka.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Počas liečby Olicardom sa môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje, alebo pracovať bez pevnej opory. To platí hlavne na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky, pri zmene liekov a pri súčasnom užití alkoholu.

Je potrebné vziať danú skutočnosť do úvahy pri vykonávaní týchto činností.


 1. Ako užívať Olicard


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Olicard 40 mg retard

Jedna kapsula Olicard 40mg retard (zodpovedá 40 mg isosorbidi mononitras) sa užíva raz denne. V prípadoch vyžadujúcich vyššie dávky nitrátov, môže byt podávaná 2-krát denne 1 kapsula Olicard 40 mg retard (čo zodpovedá 80 mg isosorbidi mononitras).

Na dosiahnutie úplného účinku lieku pri dennej dávke 2-krát 1 kapsula Olicard 40 mg retard je potrebné podať druhú dávku do 6 hodín po prvej dávke.


Olicard 60 mg retard

Jedna kapsula Olicard 60 mg retard (čo zodpovedá 60 mg isosorbidi mononitras) sa užíva raz denne.


Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa majú prehltnúť bez rozžuvania a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).

Liečba sa má začať nižšou dávkou, ktorá sa môže pomaly zvyšovať až do požadovanej výšky.

Dĺžka užívania závisí od klinického stavu a určuje ju lekár.


Ak užijete viac Olicardu, ako máte

Príznakom predávkovania je nevoľnosť, vracanie, závrat, kŕče a ojedinele strata vedomia.


Ak zabudnete užiť Olicard

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku Olicardu .


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitie tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencie výskytu vedľajších účinkov sú definované nasledovne: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až 1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), nie známe (z dostupných údajov nemožno odhadnúť ich výskyt).


Najčastejšie hláseným vedľajším účinkom bola bolesť hlavy. Výskyt bolesti hlavy sa znižoval s časom a pri pravidelnom užívaní.


MedDRA Trieda orgánových systémov

Veľmi časté


Časté


Menej časté

Nie známe

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závrat


Ospalosť

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Angína pectoris (Zhoršenie), poruchy srdcového rytmu,

pokles krvného tlaku,

zrýchlená činnosť srdca


Poruchy cievNával horúčavy


Strata vedomia, obehovýkolaps


Poruchy žalúdočno-črevného traktu
Nevoľnosť, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Ťažké zápalové ochorenie kože, alergické kožné reakcie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava
Je opísaný vývoj tolerancie a skríženej tolerancie s inými organickými nitrátmi. Aby sa predišlo poklesu alebo strate účinnosti, nemali by sa nepretržite podávať vysoké dávky.


Prípadný výskyt týchto vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií oznámte ošetrujúcemu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Olicard


Uchovávajte pri teplote do 25 °C.


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Olicard 40 mg retard a Olicard 60 mg retardobsahujú


 • Liečivo: 1 kapsula s predĺženým uvoľňovaním Olicard 40 mg retard obsahuje 40 mg isosorbidi mononitras (izosorbidmononitrát).

1 kapsula s predĺženým uvoľňovaním Olicard 60 mg retard obsahuje 60 mg isosorbidi mononitras (izosorbidmononitrát).

 • Ďalšie zložky sú: etylcelulóza, kukuričný škrob, želatína, sacharóza, mastenec, oxid titaničitý (E 171)


Ako vyzerá Olicard a obsah balenia


PVC/ PVDC/ Al blister, 20, 50 a 100 kapsúl, informácia pre používateľa.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:BIOMIN a.s., Potočná 1/1, 919 43 Cífer, Slovensko


Výrobca: Temmler Pharma GmbH & Co.KG, Temmlerstrasse 2, D-35039 Marburg, Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 12/2014.


4OLICARD 60 mg RETARD

Súhrn údajov o lieku


Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/03545


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


Olicard 40 mg retard

Olicard 60 mg retard


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 kapsula s predĺženým uvoľňovaním Olicard 40 mg retard obsahuje 40 mg izosorbidmononitrátu

1 kapsula s predĺženým uvoľňovaním Olicard 60 mg retard obsahuje 60 mg izosorbidmononitrátu

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Kapsula s predĺženým uvoľňovaním.


Olicard 40 mg retard:

Biele nepriehľadné tvrdé želatínové kapsuly, vyplnené bielymi peletami.

Olicard 60 mg retard:

Biele nepriehľadné tvrdé želatínové kapsuly, vyplnené bielymi peletami.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Profylaxia a dlhodobá liečba ischemickej choroby srdca (poruchy prekrvenia srdcového svalu), prevencia záchvatov angíny pektoris, liečba ťažkej chronickej srdcovej nedostatočnosti v kombinácii so kardioglykozidmi a/alebo diuretikami, ACE inhibítormi.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie

Olicard 40 mg retard

Jedna kapsula Olicard 40 mg retard (zodpovedá 40 mg isosorbidi mononitras) sa užíva raz denne. V prípadoch vyžadujúcich vyššie dávky nitrátov, môže byt podávaná 2-krát denne 1 kapsula Olicard 40 mg retard (čo zodpovedá 80 mg isosorbidi mononitras).

Na zachovanie úplného účinku lieku pri dennej dávke 2 krát 1 kapsula Olicard 40 mg retard je potrebné podať druhú dávku do 6 hodín po prvej dávke.


Olicard 60 mg retard

Jedna kapsula Olicard 60 mg retard (čo zodpovedá 60 mg isosorbidi mononitras) sa užíva raz denne.


Liečba sa má začať nižšou dávkou, ktorá sa môže pomaly zvyšovať až do požadovanej dávky. Dĺžku liečby určuje lekár.


Pediatrická populácia


Bezpečnosť a účinnosť Olicardu u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov nebola stanovená. Nie sú k dispozícii žiadne údaje.


Spôsob podania


Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa majú prehltnúť bez rozžuvania a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody).


4.3 Kontraindikácie


Izosorbidmononitrát sa nesmie podávať v prípade, že sa vyskytne:

 • precitlivenosť na izosorbidmononitrát, iné nitrátové zlúčeniny, alebo niektorú inú zložku lieku,

 • akútny obehový kolaps (šok, cievne zlyhanie),

 • kardiogénny šok, pokiaľ nie je zaistený dostatočný enddiastolický tlak v ľavej komore, buď intraaortálnou kontrapulzáciou, alebo pozitívnymi inotropnými liekmi,

 • výrazná hypotenzia (systolický krvný tlak pod 90 mm Hg),

 • súčasné podanie inhibítorov fosfodiesterázy (sildenafil, tadalafil, vardenafil), pretože môžu značne zvýšiť hypotenzívny účinok Olicardu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Izosorbidmononitrát podávať so zvýšenou opatrnosťou v nasledujúcich prípadoch:

 • hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia, konstriktívna perikarditída, tamponáda perikardu;

 • nízky plniaci tlak, ako napríklad pri infarkte myokardu, pri zhoršenej funkcii ľavej komory (ľavostranné zlyhanie). Je nutné vyvarovať sa zníženiu systolického tlaku pod 90 mm Hg;

 • aortálna stenóza a/alebo mitrálna stenóza;

 • sklon k ortostatickým poruchám regulácie krvného obehu;

 • choroby spojené so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom (zvýšenie vnútrolebebkového tlaku bolo doposiaľ pozorované iba pri i.v. podaní vysokých dávok nitroglycerínu);

 • ťažká anémia;

 • ťažká porucha funkcie pečene;

 • glaukóm.

Olicard nie je vhodný na liečbu záchvatu akútnej angíny pektoris a akútneho infarktu myokardu.

Podanie izosorbidmononitrátu môže následkom relatívneho presunu krvného toku do hypoventilovaných oblastí vyvolať u pacienta so srdcovou koronárnou chorobou prechodnú hypoxiu a ischémiu.


4.5 Liekové a iné interakcie


Súčasné podanie iných vazodilatancií, antihypertenzív, -blokátorov, blokátorov vstupu kalcia, neuroleptík, tricyklických antidepresív alebo alkoholu môže zosilniť hypotenzívny účinok izosorbidmononitrátu.

Antihypertenzný účinok Olicardu je tiež zosilnený pri súčasnom užívaní inhibítorov fosfodiesterázy typu 5 sildenafilu (pozri časť 4.3).

Hypertenzný účinok dihydroergotamínu môže byť zosilnený súčasným podaním izosorbidmononitrátu kvôli zvýšeniu plazmatickej hladiny dihydroergotamínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Aj keď testy na zvieratách nepotvrdili embryotoxický efekt, nakoľko nie sú dostupne údaje ohľadne podávania v gravidite a počas laktácie, podávanie Olicardu počas gravidity má byť iba po dôkladnom zvážení pomeru rizika potenciálneho poškodenia plodu k prínosu liečby pre matku. Nie je známe, či sa izosorbidmononitrát vylučuje do materského mlieka.


Izosorbidmononitrát sa má podávať len v prípade, že potenciálny prínos prevyšuje možné riziko pre plod.


4.7 Ovplyvnenie schopností viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie na vplyv a schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Počas liečby Olicardom sa môže zhoršiť schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje, alebo práca bez pevnej opory. To platí hlavne na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky, pri zmene liekov a pri súčasnom užití alkoholu. Je potrebné vziať danú skutočnosť do úvahy pri vykonávaní týchto činností.


4.8 Nežiaduce účinky


Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú definované nasledovne: veľmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); menej časté (≥1/1 000 až 1/100); zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), nie známe (z dostupných údajov nemožno odhadnúť ich výskyt).

Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom bola bolesť hlavy. Výskyt bolesti hlavy sa znižoval s časom a pri pravidelnom užívaní.


MedDRA Trieda orgánových systémov

Veľmi časté


Časté


Menej časté

Nie známe

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy

Závrat


Ospalosť

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

(Zhoršenie) angína

pektoris, bradyarytmia,

ortostatická hypotenzia,

reflexná tachykardia


Poruchy cievNával horúčavy


Synkopa, obehový

kolaps


Poruchy gastrointestinál-neho traktu
Nevoľnosť, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Exfoliatívna dermatitída, alergické kožné reakcie

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Únava
Je opísaný vývoj tolerancie a skríženej tolerancie s inými organickými nitrátmi. Aby sa predišlo poklesu alebo strate účinnosti, nemali by sa nepretržite podávať vysoké dávky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky intoxikácie:

Môže sa objaviť hypotenzia s ortostatickými poruchami regulácie, reflexná tachykardia a bolesti hlavy, únava, závrat, vertigo, flush, nauzea, vracanie a hnačka. Po vysokých dávkach sa môže objaviť methemoglobinémia, cyanóza, dyspnoe a tachypnoe, čoho príčinou je nitrátový ión.

Po veľmi vysokých dávkach sa môže objaviť vzostup intrakraniálneho tlaku s cerebrálnymi príznakmi. V prípadoch chronického predávkovania boli namerané zvýšené hladiny methemoglobínu. Klinický význam týchto nálezov je kontroverzný.


Liečba intoxikácie:

Okrem všeobecných opatrení, ako je výplach žalúdka a uloženie pacienta do vodorovnej polohy so zdvihnutými dolnými končatinami, je nutné monitorovanie vitálnych funkcií v podmienkach intenzívnej starostlivosti a musia byť vykonané príslušné opatrenia.

Pri výraznej hypotenzii a/alebo šoku by mala nasledovať objemová náhrada. Vo vyhradených prípadoch môže byť tiež podaná infúzia norepinefrínu a/alebo dopamínu.


V závislosti od stupňa závažnosti methemoglobinémie prichádzajú do úvahy nasledovné antidotá:

1. vitamín C:

1g p.o. alebo i.v. vo forme sodnej soli.

2. metylénová modrá:

roztok metylénovej modrej (1%) do 50 ml i.v.

3. toluidínová modrá:

iniciálne 2-4 mg/kg telesnej hmotnosti prísne i.v.

V prípade, že je to nutné, je možné podať niekoľko opakovaných dávok 2 mg/kg telesnej hmotnosti v hodinových intervaloch.

4. oxygenoterapia, hemodialyza, výmenná transfúzia krvi.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Vazodilatacium, organické nitráty

ATC:C01DA14


Izosorbidmononitrát má priamy relaxačný účinok na hladké svalstvo ciev, čo vedie k vasodilatácii. Viac sú ovplyvnené postkapilárne kapacitné cievy a hlavné artérie - najmä časti koronárnych artérii, ktoré môžu ešte reagovať – sú viac postihnuté než odporové cievy.

Vazodilatácia v cievnom systéme vedie k zvýšeniu venóznej kapacity (pooling) a poklesu venózneho návratu do srdca. Klesajú objemy komôr a plniacich tlakov (pokles preload). Zmenšená náplň ľavej komory a systolického napätia stien znižuje potrebu myokardu na energiu, zvlášť spotrebu kyslíka.

Zníženie srdcových plniacich tlakov zlepšuje perfúziu ischémiou ohrozených subendokardiálnych vrstiev myokardu a môže zlepšiť vývrhový objem.

Dilatácia veľkých artérii v blízkosti srdca vedie k zníženiu systémovej (afterload) ako aj pulmonálnej rezistencie.

Izosorbidmononitrát vyvoláva relaxáciu svalstva bronchov, močového traktu, svaloviny žlčníka, žlčovodu a pažeráka, tenkého a hrubého čreva vrátane zvieračov.

Pôsobenie nitrátov na molekulárnej úrovni je najpravdepodobnejšie cez vznik oxidu dusného (NO) a cyklického guanosylmonofosfátu (cGMP), ktorý je považovaný za mediátora relaxácie.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Izosorbidmononitrát sa po perorálnom podaní rýchlo a kompletne absorbuje. Nedochádza k metabolizácii pri prvom prechode pečeňou. Systémová biologická dostupnosť je približne 90-100%. Olicard kapsula s predĺženým uvoľňovaním dosahuje najvyššiu koncentráciu v plazme po približne 5 hodinách. Po užití spolu s jedlom sa najvyššia koncentrácia v plazme dosiahne o hodinu neskôr.


Distribúcia

Izosorbidmononitrát je značne distribuovaný, s veľkým distribučným objemom. Väzba na plazmatické bielkoviny je menej ako 5 %.


Metabolizmus

Izosorbidmononitrátsa takmer úplne metabolizuje v pečeni. Vytvorené metabolity sú neaktívne.


Eliminácia

Priemerný plazmatický polčas po podaní Olicard kapsuly s predĺženým uvoľňovaním je 4 až 5 hodín.

Izosorbidmononitrát sa takmer kompletne vylučuje vo forme metabolitov obličkami. Len asi 2 % sú vylúčené obličkami v nezmenenom stave.


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s cirhózou pečene sa v porovnaní so zdravými osobami nezistili žiadne významné

rozdiely vo farmakokinetike perorálne podaného izosorbidmononitrátu.


Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s normálnou alebo mierne zníženou funkciou obličiek v porovnaní s pacientmi s ťažkým zlyhávaním obličiek neboli významné rozdiely vo farmakokinetike izosorbidmononitrátu.


Tolerancia

Aj pri nezmenenej dávke a stabilnej hladine nitrátov sa pozoruje pokles účinnosti. Vzniknutá tolerancia vymizne v priebehu 24 hodín po vysadení liečby. Pri zodpovedajúcom intermitentnom (občasnom) podávaní neboli pozorované žiadne známky rozvoja tolerancie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Chronická toxicita

Štúdie chronickej toxicity na potkanoch nepreukázali žiadne toxické účinky. Po perorálnom podaní Izosorbidmononitrátu v dávke 191 mg/kg telesnej hmotnosti psom bolo pozorované zvýšenie methemoglobinu len o 2,6 % v porovnaní s pôvodnou hodnotou. Sérová koncentrácia nitrátu po podaní 191 mg/kg izosorbidmononitrátu perorálne bola na hranici dokázateľnosti (menej ako 0,02 mg/l). ALP a GPT boli v norme.

Mutagenita/karcinogenita

Testy mutagenicity v rozličných testovacích systémoch (in vitroa in vivo) boli negatívne. Dlhodobé štúdie karcinogenity u potkanov nedokázali žiaden karcinogénny potenciál.


Reprodukčná toxicita

Štúdie na zvieratách zamerané na embryotoxicitu nedokázali teratogénne či embryotoxické účinky izosorbidmononitrátu. V peri-postnatálnych toxikologických štúdiách boli pozorované fetotoxické účinky iba po veľmi vysokých dávkach v tehotenstve toxickom rozmedzí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Ethylcellulosum

Maydis amylum

Gelatina

Saccharosum

Talcum

titanii dioxidum (E171)


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávať pri teplote do 25 °C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/ PVDC/ Al blister, 20, 50 a 100 kapsúl, informácia pre používateľa.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Nie sú potrebné žiadne zvláštne upozornenia.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BIOMIN a.s.

Potočná 1/1,

919 43 Cífer

Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


83/0126/88-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.4.1988

Dátum posledného predĺženia registrácie: 31.3.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


December 2014

6OLICARD 60 mg RETARD