+ ipil.sk

OliClinomel N4-550 EPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/00244

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/00215


Písomná informácia pre používateľa


OLICLINOMEL N4-550E

infúzna emulzia


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Oliclinomel a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oliclinomel

3. Ako používať Oliclinomel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Oliclinomel

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oliclinomel a na čo sa používa


Oliclinomel je infúzna emulzia. Je dodávaná v 3 komorových vakoch.


Jedna komora obsahuje roztok glukózy s vápnikom, druhá komora obsahuje emulziu lipidov a tretia komora obsahuje roztok aminokyselín s elektrolytmi.


Farmakoterapeutická skupina: Roztoky pre parenterálnu výživu, zmesi.


Oliclinomel sa používa u dospelých a detí starších ako dva roky na zaistenie výživy podávanej hadičkou do žily v prípade, keď obvyklé prijímanie potravy ústami nie je vhodné.


Oliclinomel sa musí používať výhradne pod lekárskym dohľadom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Oliclinomel infúznu emulziu


Nepoužívajte Oliclinomel:

- ak je pacientom nedonosené dieťa, dojča alebo dieťa mladšie ako 2 roky.

- ak ste precitlivený (alergický) na vaječné, sójové alebo arašidové bielkoviny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Oliclinomelu.

- ak má vaše telo problémy s využitím aminokyselín.

- ak máte mimoriadne vysokú hladinu tukov v krvi (hyperlipidémiu).

- ak máte ťažkú hyperglykémiu (nadmerné množstvo cukru v krvi)

- ak máte v krvi neobvykle vysoké množstvo niektorého z elektrolytov (sodík, draslík, horčík, vápnik, a/alebo fosfor).


Vo všetkých prípadoch bude lekár pri rozhodovaní o tom, či môžete dostať tento liek, vychádzať z faktorov ako sú vek, telesná hmotnosť a klinický stav, spolu s výsledkami všetkých vykonaných vyšetrení.


Upozornenia a opatrenia


Predtým ako začnete používať Oliclinomel, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Ak vám podajú roztoky parenterálnej výživy (TPN) príliš rýchlo, môže to spôsobiť smrť.


Pri výskyte akýchkoľvek nezvyčajných prejavov alebo príznakov alergickej reakcie, ako sú horúčka, triaška, kožné vyrážky alebo ťažkosti s dýchaním, nadmerné potenie, nevoľnosť a bolesť hlavy, sa podávanie infúzie ihneď zastaví. Tento liek obsahuje sójový olej a vaječný lecitín. Sójové a vaječné bielkoviny môžu vyvolať reakcie z precitlivenosti. Zaznamenali sa skrížené alergické reakcie medzi sójovými a arašidovými bielkovinami.


Váš lekár bude kontrolovať a sledovať hladiny triglyceridov (typ tuku v krvi).


Určité lieky a ochorenia môžu zvyšovať riziko vzniku infekcie alebo sepsy (baktérie v krvi). Riziko vzniku infekcie alebo sepsy je výrazne vyššie, keď máte v žile zavedenú hadičku (intravenózny katéter). Lekár bude starostlivo sledovať, či sa u vás neobjavia príznaky infekcie. Pacienti, ktorí vyžadujú parenterálnu výživu (výživa, podávaná hadičkou do žily), sú kvôli svojmu zdravotnému stavu náchylnejší na vznik infekcie. Použitie „aseptickej techniky“ („bez mikroorganizmov“) pri zavádzaní a starostlivosti o katéter a pri príprave výživy môže riziko infekcie znížiť.


Váš lekár má byť informovaný o:

 • závažnom probléme s obličkami. Musíte tiež informovať lekára, ak sa liečite dialýzou (umelá oblička) alebo inou formou filtrácie krvi

 • závažnom probléme s pečeňou

 • problémoch so zrážaním krvi

 • nedostatočnej funkcii nadobličiek (nedostatočnosť nadobličiek). Nadobličky sú trojuholníkové žľazy umiestnené v hornej časti obličiek.

 • srdcovom zlyhaní

 • ochorení pľúc

 • prebytku vody v tele (hyperhydratácia)

 • nedostatku vody v tele (dehydratácia)

 • vysokej hladine cukru v krvi (diabetes mellitus), ktorá nie je liečená

 • infarkte srdca alebo šoku, spôsobených náhlym zlyhaním srdca

 • ťažkej metabolickej acidóze (keď je krv príliš kyslá)

 • generalizovanej infekcii (septikémia)

 • kóme


Ak je pacientom dieťa, lekár musí dôkladne sledovať stav tekutín a/alebo krvných parametrov.


U podobných liekov bol hlásený syndróm preťaženia tukmi. Znížená schopnosť tela odstraňovať lipidy obsiahnuté v lieku Oliclinomel môže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi“ (pozri časť 4 – Možné vedľajšie účinky).


Bez kontroly kompatibility nepridávajte do vaku žiadne prísady. Môže to spôsobiť tvorbu častíc alebo štiepenie tukovej emulzie. To môže viesť k upchávaniu krvných ciev.


Ak je vaša glykémia príliš vysoká, lekár upraví rýchlosť podávaného lieku Oliclinomel, alebo vám podať inzulín.


Ak trpíte ťažkou podvýživou a potrebujete prijímať výživu žilami, odporúča sa začať s parenterálnou výživou pomaly a opatrne.


Pred začatím podávania infúzie treba upraviť poruchy rovnováhy vody a solí v tele a metabolické poruchy. Počas liečby týmto liekom bude lekár sledovať váš zdravotný stav a ak to bude považovať za vhodné, zmení vám dávkovanie alebo vám podá ďalšie výživné látky, ako sú vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.


Počas liečby týmto liekom vám bude lekár robiť klinické a laboratórne vyšetrenia, aby overil, či je pre vás podávanie tohto lieku účinné a naďalej bezpečné. Ak vám budú tento liek podávať niekoľko týždňov, pravidelne vám budú robiť krvné vyšetrenia. Tieto vyšetrenia je potrebné robiť najmä v prípade, ak trpíte niektorým z nasledujúcich stavov, ako sú problémy s pečeňou, problémy s obličkami, problémy s využitím aminokyselín, porucha, pri ktorej dochádza k nadmernému zvýšeniu kyslosti krvi, porucha, pri ktorej je hladina tukov a cholesterolu v krvi vyššia ako je normálna hladina, cukrovka, alebo ak trpíte málokrvnosťou alebo poruchou zrážania krvi.


Deti


Ak je pacientom dieťa, pri podávaní správnej dávky je nutná zvýšená opatrnosť. V závislosti od dávky a dĺžky liečby môže byť potrebné podávanie dodatočných vitamínov a stopových prvkov. Zvýšená opatrnosť je nutná aj kvôli väčšej náchylnosti detí na vznik infekcie.


Iné lieky a Oliclinomel

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Oliclinomel sa nesmie podávať spolu s krvou rovnakým infúznym setom.


Oliclinomel s obsahom elektrolytov obsahuje aj vápnik. Nemá sa podávať spolu s antibiotikom ceftriaxón, pretože sa môžu vytvoriť častice.


Olivový a sójový olej obsiahnutý v lieku Oliclinomel obsahuje vitamín K. Tento obyčajne nemá vplyv na lieky, ktoré zrieďujú krv (antikoagulanty) napr. kumarín. Ak užívate antikoagulačné lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Lipidy (tuky) obsiahnuté v tejto emulzii môžu ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení, ak sa vzorka krvi odoberie skôr, ako došlo k vylúčeniu lipidov (lipidy sa zvyčajne vylúčia po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov).


Oliclinomel s obsahom elektrolytov obsahuje aj draslík. Osobitnú pozornosť treba venovať pacientom užívajúcim diuretiká, ACE inhibítory alebo antagonisty receptorov angiotenzínu II (lieky na vysoký krvný tlak) alebo imunosupresíva (lieky na potlačenie imunity). Tieto druhy liekov vám môžu zvyšovať hladiny draslíka v krvi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


3. Ako používať Oliclinomel


Oliclinomel sa môže podávať iba dospelým a deťom starším ako dva roky.

Je to infúzna emulzia, ktorá sa podáva plastovou hadičkou do žily na ruke alebo do veľkej žily na hrudníku.

V liečbe sa môže pokračovať tak dlho, ako je to potrebné, a to v závislosti od vášho klinického stavu.


Oliclinomel je určený len na jednorazové použitie.


Dávkovanie ‑ dospelí

Váš lekár určí množstvo, ktoré vám bude podané, v závislosti od vašich individuálnych potrieb a klinického stavu.

Maximálna denná dávka je 40 ml emulzie na kilogram telesnej hmotnosti. Napríklad, ak je vaša telesná hmotnosť 70 kg, maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 2800 ml emulzie (40 ml emulzie krát 70 kg).


Dávkovanie ‑ deti staršie ako dva roky

Váš lekár určí dávku, ktorú dieťa potrebuje, ako aj to, ako dlho mu bude podávaná. Bude to závisieť od veku, telesnej hmotnosti a výšky, klinického stavu, denného príjmu tekutín, energetickej potreby a potreby dusíka.

Maximálna denná dávka je 100 ml emulzie na kilogram telesnej hmotnosti. Napríklad, ak je pacientom dieťa s telesnou hmotnosťou 30 kg, maximálna denná dávka nesmie presiahnuť 3000 ml emulzie (100 ml emulzie krát 30 kg).


Ak dostanete viac Oliclinomelu, ako máte

Ak je podaná dávka príliš vysoká alebo ak sa infúzia podáva príliš rýchlo, roztok aminokyselín môže spôsobiť, že budete mať priveľmi kyslú krv a môžete mať priveľké množstvo tekutiny v krvnom obehu. Roztok glukózy môže zvýšiť množstvo glukózy v krvi a v moči a emulzia lipidov (tukov) môže zvýšiť množstvo triglyceridov v krvi. Podanie príliš veľkého objemu môže spôsobiť nevoľnosť, vracanie, triašku a poruchy elektrolytov, v týchto prípadoch treba podávanie infúzie ihneď zastaviť.


V niektorých závažných prípadoch môže lekár rozhodnúť, že musíte podstúpiť dočasnú obličkovú dialýzu, ktorá napomôže obličkám odstrániť nadbytočné množstvo lieku.


Váš lekár bude pravidelne sledovať váš zdravotný stav a robiť vám vyšetrenia krvi, aby zabránil výskytu týchto nežiaducich príhod.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak počas podávania infúzie alebo po jej podaní zaznamenáte akékoľvek zmeny v tom, ako sa cítite, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Vyšetrenia, ktoré vám lekár bude robiť počas liečby týmto liekom, majú za cieľ obmedziť výskyt vedľajších účinkov.


Pri výskyte akýchkoľvek nezvyčajných prejavov alebo príznakov alergickej reakcie ako zvýšená telesná teplota, triaška, kožné vyrážky alebo ťažkosti s dýchaním, nadmerné potenie, nevoľnosť a bolesť hlavy, sa podávanie infúzie ihneď zastaví.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené v súvislosti s liekom Oliclinomel:


Časté (môže sa vyskytnúť u 1 z 10 ľudí):

- alergické reakcie.

- bolesť hlavy

- hnačka

- abnormálne výsledky krvného vyšetrenia funkcie pečene

- bolesť v mieste podania infúzie, opuch

- nahromadenie tekutiny v mieste podania infúzie

- zvýšenie triglyceridov v krvi (tuk)


Frekvencia: neznáme

 • zúženie dýchacích ciest, pískavý zvuk pri dýchaní/alebo kašeľ (bronchospazmus ako časť alergickej reakcie)

 • horúčka

 • triaška

 • bolesť brucha, hrudníka, chrbta, bolesť končatín

 • vracanie, nevoľnosť

 • zväčšenie pečene (hepatomegália)

 • žltačka (zožltnutie kože alebo očných bielok zapríčinené problémami s pečeňou alebo s krvou).

 • abnormálne sčervenanie kože (erytém)

 • nadmerné potenie

 • zníženie počtu krvných doštičiek (zníženie počtu buniek, zodpovedných za zrážanie krvi, čo spôsobuje krvácanie, napr.: krvácanie z nosa)

 • tromboflebitída ( krvná zrazenina v žile, ktorá spôsobuje bolesť, opuch a začervenanie ), keď je podávaný hypertonický roztok

 • zvýšená glykémia (cukor)


Veľmi zriedkavé ( môže sa vyskytnúť u 1 z 10 000 ľudí)

Znížená alebo limitovaná schopnosť tela metabolizovať lipidy (tuky) obsiahnuté v Oliclinomeli môže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi“. To môže byť spôsobené predávkovaním, ale tiež sa môže vyskytnúť na začiatku podávania infúzie, dokonca aj vtedy, ak je liek podávaný podľa pokynov. Je spojený s náhlym zhoršením klinického stavu pacienta. Je charakterizovaný vysokou hladinou tukov v krvi, horúčkou, tukovou infiltráciou pečene (vysoká hladina tukov v pečeni), a/alebo zväčšením objemu pečene, anémiou (zníženie počtu červených krviniek, čo môže spôsobovať bledosť pokožky a slabosť alebo dýchavičnosť), poklesom počtu bielych krviniek a krvných doštičiek, poruchou zrážania krvi. Tiež existuje riziko upadnutia do kómy. Syndróm zvyčajne ustúpi po zastavení podávania infúzie lipidov..


U detí boli hlásené zriedkavé prípady poklesu počtu bielych krviniek a krvných doštičiek.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Oliclinomel


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vaku a na vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u vášho lekárnika ako zlikvidovať nepoužitý liek. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácieČo Oliclinomel obsahuje

Liečivá v každom vaku pripravenej emulzie sú:


Liečivá

1000 ml

1500 ml

2000 ml

2500 ml

Čistený sójový olej + čistený olivový olej*

20,00 g

30,00 g

40,00 g

50,00 g

L-alanín

4,56 g

6,83 g

9,11 g

11,39 g

L-arginín

2,53 g

3,80 g

5,06 g

6,33 g

Glycín

2,27 g

3,40 g

4,54 g

5,67 g

L-histidín

1,06 g

1,58 g

2,11 g

2,64 g

L-izoleucín

1,32 g

1,98 g

2,64 g

3,30 g

L-leucín

1,61 g

2,41 g

3,22 g

4,02 g

L-lyzín

1,28 g

1,91 g

2,55 g

3,19 g

(vo forme lyzíniumchloridu)

(1,60) g

(2,39) g

(3,19) g

(3,99 g)

L-metionín

0,88 g

1,32 g

1,76 g

2,20 g

L-fenylalanín

1,23 g

1,85 g

2,46 g

3,08 g

L-prolín

1,50 g

2,24 g

2,99 g

3,74 g

L-serín

1,10 g

1,65 g

2,20 g

2,75 g

L-treonín

0,92 g

1,39 g

1,85 g

2,31 g

L-tryptofán

0,40 g

0,59 g

0,79 g

0,99 g

L-tyrozín

0,09 g

0,13 g

0,18 g

0,22 g

L-valín

1,28 g

1,91 g

2,55 g

3,19 g

Trihydrát nátriumacetátu

0,98 g

1,47 g

1,96 g

2,45 g

Pentahydrát nátriumglycerofosfátu

2,14 g

3,22 g

4,29 g

5,36 g

Chlorid draselný

1,19 g

1,79 g

2,38 g

2,98 g

Hexahydrát chloridu horečnatého

0,45 g

0,67 g

0,90 g

1,12 g

Glukóza

80,00 g

120,00 g

160,00 g

200,00 g

(vo forme monohydrátu glukózy)

(88,00 g)

(132,00 g)

(176,00 g)

(220,00 g)

Dihydrát chloridu vápenatého

0,30 g

0,44 g

0,59 g

0.74 g

Celková energia (kcal)

610

910

1215

1520

Neproteínová energia (kcal)

520

780

1040

1300

*Zmes čisteného olivového oleja (približne 80%) a čisteného sójového oleja (približne 20%).


Ďalšie zložky sú vaječný lecitín prečistený frakcionáciou, glycerol, nátriumoleát, hydroxid sodný, ľadová kyselina octová, kyselina chlorovodíková, voda na injekciu.


Ako vyzerá Oliclinomel a obsah balenia

Oliclinomel je infúzna emulzia balená v trojkomorovom vaku, ktorý je viacvrstvový plastový vak. Vnútorná (kontaktná) vrstva materiálu vaku je vyrobená z polymérov (zmes polyolefínových kopolymérov) umožňujúcich vytvorenie tesniacich švov a je kompatibilná (zlučiteľná) so zložkami (roztok aminokyselín, roztok glukózy a emulzia lipidov) a povolenými prídavnými látkami. Polyméry použité na celú štruktúru fólie sú vyrobené z EVA (poly(etylénvinylacetát)) a z kopolyesteru.


Pred zmiešaním obsahu troch komôr vaku 1 komora obsahuje rovnorodú tekutinu mliečneho vzhľadu (emulzia lipidov), zatiaľ čo ďalšie dve komory (obsahujúce roztok aminokyselín s elektrolytmi a roztok glukózy s chloridom vápenatým) obsahujú bezfarebný alebo svetložltý roztok, prakticky bez viditeľných častíc. Oliclinomel je po zmiešaní infúzna emulzia, ktorá má vzhľad homogénnej a mliečnobielej tekutiny.


Aby sa predišlo kontaktu s kyslíkom zo vzduchu, vak je zabalený v kyslíkovo‑bariérovom prebale, ktorý obsahuje vrecko s absorbérom kyslíka.


Veľkosti balenia


1000 ml vak: 1 vak alebo škatuľa so 6 vakmi

1500 ml vak: 1 vak alebo škatuľa so 4 vakmi

2000 ml vak: 1 vak alebo škatuľa so 4 vakmi

2500 ml vak: 1 vak alebo škatuľa s 2 vakmi


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o Oliclinomeli, kontaktujte, prosím, držiteľa rozhodnutia o registrácii:


Clintec Parenteral

6 avenue Louis Pasteur, BP 56

78311 Maurepas Cedex

Francúzsko


Výrobca

Baxter S.A., Boulevard René Branquart, 80, 7860 Lessines, Belgicko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Oliclinomel N4-550EV niektorých štátoch je schválený pod rôznymi názvami tak ako je uvedené nižšie:Rakúsko a Nemecko: Oliclinomel 2.2 % GF-E


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v máji 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

OLICLINOMEL N4-550E

infúzna emulzia


1. kvalitatívne A KVANTITATÍVNE zloženie

Po zmiešaní obsahu 3 komôr má zmes vzhľad homogénnej mliečnej emulzie. Zmiešaná emulzia v každom z rôznych veľkostí vaku obsahuje nasledujúce:


V jednom vaku

1000 ml

1500 ml

2000 ml

2500 ml

Dusík (g)

3,6

5,4

7,3

9,1

Aminokyseliny (g)

22

33

44

55

Glukóza (g)

80

120

160

200

Lipidy (g)

20

30

40

50

Celková energia (kcal)

610

910

1215

1520

Neproteínová energia (kcal)

520

780

1040

1300

Glukózová energia (kcal)

320

480

640

800

Lipidová energia (kcal)

200

300

400

500

Pomer neproteínová energia/dusík (kcal/g N)

144

144

144

144

Sodík (mmol)

21

32

42

53

Draslík (mmol)

16

24

32

40

Horčík (mmol)

2,2

3,3

4,4

5,5

Vápnik (mmol)

2

3

4

5

Fosfát (mmol)**

8,5

13

17

21

Octan (mmol)

30

46

61

76

Chlorid (mmol)

33

50

66

83

pH

6

6

6

6

Osmolarita (mosmol/l)

750

750

750

750

** Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov

2. dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky lieku Oliclinomel, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Podávanie môže pokračovať tak dlho, pokiaľ je to vzhľadom ku klinickému stavu pacienta potrebné.


Všeobecne platí, že sa nemá prekročiť dávka aminokyselín 3 g/kg/deň a/alebo dávka glukózy 17 g/kg/deň a/alebo dávka lipidov 3 g/kg/deň. Výnimku tvoria špeciálne prípady.


Oliclinomel je určený len na jednorazové použitie.


Dávkovanie a rýchlosť podávania infúzie ‑ dospelí

Priemerná potreba dusíka je 0,16 až 0,35 g/kg/deň (približne 1 až 2 g aminokyselín/kg/deň).

Energetická potreba sa líši v závislosti od nutričného stavu pacienta a miery katabolizmu. V priemere je to 25 až 40 kcal/kg/deň.


Odporučené trvanie podávania infúzie s parenterálnou výživou je 12 až 24 hodín. Za bežných okolností sa má rýchlosť podávania postupne zvyšovať počas prvej hodiny, pričom sa nemajú podať viac než 3 ml na kilogram telesnej hmotnosti za hodinu a maximálna dávka je 40 ml na kilogram telesnej hmotnosti denne.


Dávkovanie a rýchlosť podávania infúzie ‑ deti staršie ako 2 roky

V pediatrickej populácii neboli vykonané žiadne štúdie.


Priemerná potreba dusíka je 0,35 až 0,45 g/kg/deň (približne 2 až 3 g aminokyselín/kg/deň).

Energetická potreba sa líši v závislosti od veku pacienta, jeho nutričného stavu a miery katabolizmu. V priemere je to 60 až 110 kcal/kg/deň.


Dávkovanie je založené na príjme tekutín a dennej potrebe dusíka.

Tieto dávky sa majú upraviť s ohľadom na stav hydratácie dieťaťa.

Za bežných okolností sa má rýchlosť podávania postupne zvyšovať počas prvej hodiny, pričom sa nemajú podať viac než 3 ml na kilogram telesnej hmotnosti za hodinu a maximálna denná dávka je 100 ml/kg telesnej hmotnosti.


Spôsob podávania

Oliclinomel sa musí podávať intravenózne do centrálnej alebo periférnej žily.


Maximálna rýchlosť podávania infúzie

Všeobecne platí, že sa nemajú podať viac než 3 ml/kg/hodinu infúznej emulzie, t.j. 0,06 g aminokyselín, 0,24 g glukózy a 0,06 g lipidov na kg telesnej hmotnosti za hodinu.


Rýchlosť podávania sa má prispôsobiť veľkosti podávanej dávky, charakteristike konečnej infúznej zmesi, dennému príjmu tekutín a dĺžke trvania infúzie.


3. OSOBITNÉ upozornenia a opatrenia pri používaní


Príliš rýchle podávanie roztokov na parenterálnu výživu, vrátane roztoku Oliclinomel, môže viesť k závažným alebo fatálnym následkom.


Pri výskyte akýchkoľvek prejavov alebo príznakov alergickej reakcie (akými sú potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky, dyspnoe alebo bronchospazmus) sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť. Tento liek obsahuje sójový olej a vaječný lecitín. Sójové a vaječné bielkoviny môžu vyvolať reakcie z precitlivenosti. Zaznamenali sa skrížené alergické reakcie medzi sójovými a arašidovými proteínmi.


Ťažké poruchy rovnováhy vody a elektrolytov, ťažké stavy preťaženia tekutinami a ťažké metabolické poruchy sa musia upraviť ešte pred začatím podávania infúzie.


Na začiatku podávania intravenóznej infúzie sa vyžaduje špecifické sledovanie klinického stavu pacienta.


Nepridávajte iné lieky ani látky do žiadnej z komôr vaku ani k pripravenej emulzii bez toho, aby ste najprv overili kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulzie lipidov).

Nadmerné pridanie vápnika a fosforu môže spôsobiť tvorbu vápenatofosforečných zrazenín. Vznik takýchto zrazenín alebo destabilizácia emulzie lipidov môžu spôsobiť upchatie cievy.


Infekcia cievneho prístupu a sepsa sú komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť u pacientov prijímajúcich parenterálnu výživu, najmä v prípade nedostatočnej starostlivosti o katétre, imunosupresívnych účinkov ochorenia alebo liekov. Dôkladné sledovanie prejavov, príznakov a výsledkov laboratórnych testov na prítomnosť horúčky/triašky, leukocytózy, technických komplikácií s prístupovým zariadením a hyperglykémie, môžu napomôcť skorému rozpoznaniu infekcie. Pacienti ktorí potrebujú parenterálnu výživu, majú často predispozíciu na infekčné komplikácie ako následok nedostatočnej výživy a/alebo základného ochorenia. Výskyt septických komplikácií môže poklesnúť, zvýšením dôrazu na aseptické techniky pri zavádzaní a starostlivosti o katéter, ako aj na aseptické techniky pri príprave výživy.


Počas celej liečby treba sledovať rovnováhu vody a elektrolytov, osmolaritu séra, sérové triglyceridy, acidobázickú rovnováhu, glykémiu, výsledky funkčných vyšetrení pečene a obličiek, krvný obraz vrátane počtu trombocytov a koagulačných faktorov.

Ak nie je príjem živín upravený podľa požiadaviek pacienta alebo metabolická kapacita ktorejkoľvek zložky výživy nie je presne stanovená, môžu sa vyskytnúť metabolické komplikácie. Podanie neadekvátneho alebo nadmerného množstva živín, alebo nesprávny výber zmesi pre daného pacienta, môže vyvolať nežiaduce účinky na metabolizmus.


Koncentrácie triglyceridov v sére a schopnosť tela odbúravať tuky sa musí pravidelne kontrolovať.


Koncentrácie triglyceridov v sére nesmú po dobu podávania infúzie prekročiť 3 mmol/l. Tieto koncentrácie sa musia stanovovať po najmenej 3 hodinách kontinuálneho podávania infúzie.


Pri podozrení na poruchu metabolizmu lipidov sa odporúča každodenné opakovanie vyšetrení - stanovenie koncentrácií triglyceridov v sére po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov. U dospelých musí byť sérum číre skôr ako za 6 hodín po ukončení infúzie s obsahom emulzie lipidov. Ďalšia infúzia sa má podať iba vtedy, keď sa koncentrácie triglyceridov v sére vrátili k normálnym hodnotám.


Pri liekoch podobného typu bol hlásený syndróm preťaženia tukmi. Znížená alebo limitovaná schopnosť metabolizovať tuky obsiahnuté v lieku Oliclinomel, môže vyvolať „syndróm preťaženia tukmi“, ktorý môže byť spôsobený predávkovaním; aj keď prejavy a príznaky tohoto syndrómu sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď je liek podávaný podľa pokynov.


V prípade hyperglykémie, sa musí upraviť rýchlosť podávania infúzie lieku Oliclinomel, a/alebo podať inzulín.


Pri podávaní lieku Oliclinomel N4-550 E do periférnej žily, môže vzniknúť tromboflebitída. Miesto vstupu katétra musí byť denne kontrolované, či nie sú prítomné lokálne príznaky tromboflebitídy.


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním. Získaná zmes sa musí podať podať centrálnym alebo periférnym venóznym prístupom, v závislosti od jej konečnej osmolarity. Ak je konečná podávaná zmes hypertonická, môže vyvolať podráždenie žily, keď sa podáva do periférnej žily.


Aj keď liek obsahuje určité množstvo stopových prvkov a vitamínov, ich hladiny nie sú dostatočné na pokrytie potrieb organizmu, majú byť pridávané aby sa zabránilo vzniku deficitov. Pozri časť pridanie aditív k tomuto lieku.


Pri podávaní lieku Oliclinomel pacientom so zvýšenou osmolaritou, adrenálnou insuficienciou, srdcovým zlyhávaním alebo dysfunkciou pľúc je potrebná opatrnosť.


Podávanie výživy pacientom trpiacim ťažkou podvýživou môže vyústiť do tzv. „refeeding syndrome“, ktorý je charakterizovaný presunom draslíka, fosforu a horčíka do bunky, čím sa pacient dostáva do anabolického stavu. Môže sa prejaviť aj nedostatok tiamínu a zadržiavanie tekutín v tele. Dôkladné sledovanie a pomalé zvyšovanie nutričného príjmu pomôže predísť tejto komplikácii. Tento syndróm bol hlásený v súvislosti s podobnými liekmi.


Vaky neprepojujte do série, aby ste zabránili možnosti vzniku vzduchovej embólie spôsobenej zostatkovým plynom, ktorý sa nachádza v primárnom vaku.


Hepatálna insuficiencia

Používajte opatrne u pacientov s hepatálnou insuficienciou, vzhľadom na riziko vzniku alebo zhoršenia neurologických porúch súvisiacich s hyperamonémiou. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy, hlavne testy ktoré sledujú funkčné parametre pečene, hladinu krvnej glukózy, hladiny elektrolytov a triglyceridov.


Renálna insuficiencia

Používajte opatrne u pacientov s renálnou insuficienciou najmä pri výskyte hyperkaliémie, kvôli riziku vzniku alebo zhoršenia metabolickej acidózy a hyperazotémie, ak nie sú odpadové látky odstraňované extrarenálne. Hladina tekutín, triglyceridov a elektrolytov sa má u týchto pacientov dôkladne sledovať.


Hematologické ochorenia

Používajte opatrne u pacientov s poruchami zrážanlivosti krvi a anémiou. Dôkladne sa majú sledovať krvný obraz a parametre zrážanlivosti.


Endokrinologické a metabolické ochorenia

Používajte opatrne u pacientov ktorí trpia:

 • metabolickou acidózou. Pri laktátovej acidóze sa neodporúča podávať uhľohydráty. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy.

 • diabetom mellitus. Sledujte koncetrácie glukózy, glukozúriu, ketonúriu a upravte dávkovanie inzulínu, keď je to potrebné.

 • hyperlipidémiou, kvôli prítomnosti lipidov v infúznej emulzii. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy.

 • poruchami metabolizmu aminokyselín


Osobitné upozornenia v pediatrii


Pri podávaní deťom starším ako 2 roky je nutné použiť vak, ktorý má objem zodpovedajúci dennej dávke.


Vždy je potrebná suplementácia vitamínov a stopových prvkov. Majú sa použiť pediatrické zmesi.


4. praktické informácie týkajúce sa prípravy liekU a zaobchádzania s ním


Použite Oliclinomel iba vtedy:

- ak je vak nepoškodený,

- ak sú tesniace švy neporušené

- ak je roztok glukózy a roztok aminokyselín číry, bezfarebný až svetložltý, prakticky bez viditeľných častíc

- ak je emulzia lipidov homogénna tekutina mliečneho vzhľadu.


Oliclinomel sa má pred použitím zahriať na izbovú teplotu.


Liek podávajte až po pretrhnutí tesniacich švov medzi 3 komorami a premiešaní obsahu všetkých 3 komôr tak, ako je to nižšie znázornené.


Pred použitím sa uistite že výsledná infúzna emulzia nevykazuje známky fázovej separácie.


1.

TikYyrORp5va1JRlDeEJ6jlGcs7K7Mam05pQlCyNc4XPO4fRyzXdlKPTmpKVgxyucZS2WV2Y3Np5rQKq513NVc4dMc3TRbjdch9uINnkMkzYA9HMAAAAAAAAc4yizTn0TO7oYOjw66uryet5fSwAAAAMmvDGHFvw+nhz8ezH6ONELK9IplqGCGCGCGCGCGCGCGCzasOL6Dvc3o+fbSNRacurl0w+h4He4dU0DnCROUZUAgi4pHgd/wAqU+q856PUUJR6YQFjnGUs7ITxqbRNKuyuyMJw1nz7JZ12Izh15tjG1LNcoylssrszqTTzRNEarKtSuMoazilNZ0mPtxBuX59fh39ohnbmhghghghghg5RnJZpz6JN3Q5/R4ddurNr8/a2UZZ2AAAHP6HPjPz+hz/T5+fk15PRyorshpFNWgAAAAAAAAAAAABzelyue/ca6rOQSLFrxbOPXJ3/AD/f4dUASlCZNp0ACi4pHyvqvJF/oeD3t5jCcN5GnY5xlLOyE8akDmoQnXcxhPPqcW2jdnXQjJdebY4JJyuUZyyshPGpNOUTiRqsq1mNdldldGvLNTbOvIjPIvzvqczp98AHXAAAAAAAAA5wmlmnNpzN3Q5/R4dN+rJr4d7ZRljQAoALBsypl5/Q5/o4c/JryejjRCcNWIFqGAmCGCGCGCGCGCGC5fV5nLfvQjjLEiGzBv4dqu3yOtx6iAlOEybToTRGMoJX5L0vnzpdXmdLeYxlHeG0yUozmpTjPOmDiFdldkcW3lVh6fO7JIZvDY5RgSlGebKSlnTaFE4ka5w1mFd1JPJqzSzA68zj9jzcvm9tGj18UM1EMEMEMEMEwHKMkt05tGZu6PO6PDpv1ZdXDvbKMsaAFE0V0aM+s4+f0Of248/Jsx+jjTCcNIpq0AUAAAAAAAAAAADBvy8d+zSJkQrM3X4vX8voOrz+hy6ICJTrnU2nQhCjKMnJ5GzHb6C8OnOMZLeSScspRnLKcZY0wCNc4WRpt5llHYz6Ki1PWRpyjHDnCc1KSlnQAEXEhGUdZWfTkiyq2umBvB472PhZa5h7uAAAAAAAAANNCcZRZpz6JNvR53R4dN+rLq4d7ZRljQAomiFF9Gs4+fvwduPPya8no40QnDSI1aAAAAAAAAAAAAAKo0cOno0K4ASUXQXk9Xo5yjz2AxyjIk0AmhJqzzUHNfQwlHpzimt5coyllOMs2UkZ1JCIxcdSPI6fJjrywb9SMlKwknAwWUozzpyTlACKaSuMo6y8e3FNWwa1kGayfPPofzVd4Ht84AAAAAAAAADlGaWac2jLd0Of0OHTfqy6uHa2UZY6AAJohRfn1nHg34O3Hn5NeT0caa7IaRTVoAAAAAAAAAAAABk6/C9Pw6bUGuZF583bm6GPyer0aaxoaZKSYwAQkEZDz2/meg02Ra6YiBcuUZLKcZ50STzSMoEU1rOPBryZ30NMJ7wMdg05Rjlc4yzWwUBCjKKVqUdZVFqmqZQnrABqR+Y+38hqbQPXxAAAAAAAAAGOUZSWaKNEm3o87ocOu/Vl1cO1soyxsAUTRCi+jWcfP6HP7cefk2ZPRxohZXpEatAAAAAAAAAAAAAOR7bxvs/PtoW8PFsx899iOXr+b0bU1jTaZKUZDAIpiLgd7zSr0PC728pC3hA7HKM5ZSUs6bTlUJwIoNZ5cZPO+ix75gNRjlGpQ2pSsBUAKMopBNama6i/Ny2Qn0wDLPFZsu3tkA78gAAAAAAAABhKMpLdGfRJt6HP6PDru1ZdXDtbKMsdAAE0Qovo1nHz+hg7cefk15PRwphOGrFMtQAAAAAAAAAAAJ45X6vkdfhRM3kx7Kcbv7PC9J5PRJNZ05RkOSYxqkmJm5W3Iufu8zpbwk1vKkmOcZyylGWNMAipQqDTueYSeN7xnTADBjlGpStqUomhpoUZRSKlHUxX0W51CSfXkZtPmjyvUzafVyAN5AAAAAAAABphOMpLNGfTJs6PP6HDru1ZdXDtbKMsbAFE0Qovo1jHg38/tyw5NWX0cKIThok1aAAAAAAAAAAAByOth49PVzHcJsFn0w49Yen8x6jzd0BKSUhyTGNUoyScaqNi6tUZ9MRTNZGmSnGedSalmg0qhOFkYzqTBdVqmrwNZGiyTTlck81sFBoE0JOKKDqsqLaZZAdeZ4H3vzM6TD28ABAAAAAAAAAAHKM4s0Z9Em3oc/ocOu7Vl1cO1soyxsAUTRCi+jWMfP6GDtywZNeT0cKYThpFNWgAAAAAAAAAABi6/nvbefpIDfMBrDRl6/n78n0vnfRcOyAiTUhyUqABRlFPPyml6ylHpziD1CUZRKcZ505JzQnEIThYZtOQzbsXQgTW8sAk05ZNSzWAoACaEmkqovy1py7MaTA6Y5vhfWeb3NQHq4AAAAAAAAAADTHKMizRn05mzoc/ocOm7Vl1cO9soyxsAUTRCi+jWceDfg78cGTXk78KYThok1aAQAAAAAAAAEJ82a0eqwdDjQZvAMjH6Dz/AFfL6snocO7l0TGOUZDknQAiTRwmrF6cZw6YQPWW1KWUozzpscqjJCjKKLn9Dnqt2PZYJrWWDG05ZSjLOm0xAAmhJxSvHtx1sx6c9zIDefJ82+HTLA9HEAAAAAAAAAAApyUks0Z9GWzoYN/Hpu1ZdXn72yjLGwBRNEKNGfWMeDfg78cGXVl78aYThpEatBMBAxMBMAQwA5PShx6eoGXmDcqGorerN4/Z6AZmpjHJMbCgBFCdK8XWra1xlHfNMdElKWUlLOhhCTKjGUUXP6HMLNmTXYIeoNMck82TTmm04QFCaIxashmvriVco7yDWs+AvxbO2GB35AmAACBgAAAAADlGSWaM+jM278G/j13asurz97ZRljYAomiFF9GsY8G/B344MuvJ340wshpFNWgAAAAAAAAAc30vlvc+foDesJjhUacmOna53c4/l9PaTIGpDadNpiARKUVwW5t9hGUd5Uk7HJSzqTUpQCUTVkU0lfN6HOXXfCesphYMcNqU05JysCBNUk0QAszW0bZcijLeBOGs/NunyOv6OYB15gAAAAAAAAAAMJRnJPRRok2b8G/j13asurz97ZRljYAomiFF9GsY8O/B344MurL340RnDUiNXSGCGCGCGCGCUscP1/E7nn6Js1kG4VT18e2vLpq49ugBIMdpJMGAJqiMoxyunzujqRjKOskoyHKM5ZNOUGpRNWRTimXLfVLtYdMAA2pSklKVtSlAIE0KMo1Fp2Y92DfnXOshPryMmvkWeI6uDoenihnTKGCGCGCGCGCGCYDlGSWaM+jM2b8HQ49d2nNp8/e2UZY2AKJohRfRrGTBvwd+ODLqy9+NMJx1Ipq0AAAAAAAAOP2OZy6ezuZiDGqbIyek4va83p5mzn9jOkDBpkmmAOkmCwb+XB0MG+yMZR3kkmOcZZsmnK00pGUbFGUU54Eu1B0wADknK5J5smnK0CiaRQlCwaVZL6nnUWHbgec9H5CXmaq7Pb5wCwAAAAAAAAAABhKM0noz6Mtu/Bv49d2nNp8/e2UZY2AKJohRfRrGTBvwd+ODLqy9+FMLIbRTFQwQwQwQwQwhVT3fP17DGibcJhKdTBu4d+V2uP2MbAAkmNjACkALldPkxfszadSKa1hyTVzjLNbCVppSMo2KE4Jgaa7EG8DTG1LNck5pscCYqjKKKucNR1W440ZtmKrAOnI8N7n5/LoGe7zIYIYIYIYIYIYIYJgEozSeii/Lbvwb+PXdpzafP3tlGWNgCiaIUX0axkwb8Hfjgy68vfhTCcNogKAAAAAAAAcb33iPe+XtGQ7lNkpGdU1usS49cvUxbcbAYSTG06AATRn527HGu6EtZSa3mTTllJSzpg4E0pGUbIwnXZjJKXUBvAxjalnTlGUracoAKMopCMlqGG+Msq4z3gBawfOvovzO3rAezzAAAAAAAAAAAAADlGSWaM+jLZvwb+PXdpzafP3tlGWNgCiaI576NYyYN+Dvxw5dWXvwphOO0U0oAA0AwQAV2YM3b67kdjzdkyVymOUpvrzvo5teDl013jzpMByTGBQAJNGTHpzx0VKO8xA1mUoyllKMs6bTlE0EZRSNN1OpnQ5dIG8Npw5JzUmnK2EoAKMoWQCNzi1Z5TULEdeIBVfzX2/j9TojXq4AAAAMEDEDENAAA0OSkk9FF+Zs34d3Htu05tPn72yjLGwBRNEKNGfWMmHdh78cGXXk78KoThpFSVIYqGCGCGC4/Z5vLp7u0fHSbAY1B2896eduy8uu9ANpjakAFAAk1HMjJHQi49MJp2OcZZrknNNpyiYKMopGi+jUy206JbQN4bTiUoymnJPNYCiaFGUbI5NnONeTVnuZAuvNoDyvOLumQZ6OKGCGCGCGCGCGCGCYI5RkWaM+jM2b+fv49t2nNp8/e2UZY2AKJohRfRrGTDuw9+ODLryd+FUJw1EmrQAAAAAAjHP3vP37zHiptiYS19DB0+PXFdl6GdIAbTJNOgAABJqOXsz7rIRlHeU07JSjLOpSjKVgSiaEnGyOfTlTPqz3lgG8uUZSuSlmtpysBRNChOFzHFfCWuVNvTmAbyBA+edLj9jtzAO3IAAAAAAAAAAAAGEkyzRn0Zmzfg3ceu7Tm0+f0WyjLGwBRNEKNGfWMmHdh78cOXVl78KYTjqRUlahghghghhxvofgfo3k9AMgAUrspzd96hy7Yejj2QgIcoyptOgAABRlmjDv5vUsUZR3gakOSlNSaeawFE0KMo2Km6qzNarUANSTTllKM81tOUAUQJBMs506yWTDvxAEOF3PEy5N0Z+vzoZqIYIYIYIYIYIYIYIYOUZRPRn0SbN+Dfx67dObT5/RbKMsbAFE0Rz6KNYx4d2LvxwZdWXvwphZDUSatAAAAAE8ktnuvOej8fpALAGKm+vGupRfVz6U6curNQwJRlTadAAAoWDfziro4tmspBvLlGUOSlnTacrAUTQoyjYsezAR2c/oWDT1ltSllKMs6bTlABJxSMZZ6jl347mYjryAKj849Nw62gerzgAAAAAAAAAAAAADCUZSWX0Xxs34d3Hrt05tPn9FsoyxsAUTRHPfRrGTDuw9+OHNpzd+FEZw1EmWoYIYIYLj9nl8unvdI+HVMAAQI6efTQgzvm9LJpiQyUaY2gYIaAXL3ZA15dW8xA1lyjKWUoyzW05WAogRRapc7o8wXQxbbEw1mUoyzZNOabRKAkIuNmO7D15cNSl05gjpgATxU82vcQz0cUMEMEMEMEMEMEMEMEwCUZSWX0Xxs34N/Hrt05tPn9FsoyxsAUTRCi+jWMmHdh78MObTl78aoyjqRAUAAAABVUeg8/f0AzGkDEMkjuz6uXZVtWQyblUNXNfPeuWXVFpi20AAFcY7c2zecuvFtIg95JRcTcJTUnFyyE4EAkQsWGcynbk2WIHY5RlLJpzTEAhBg0883akHItpu6cgRvACPCbeZ0+mQDtyAAAAAAAAAAAAAAAJKSTvo0Rr34N/Hrt05tPD0WyjLnsAUTRCi+jWMmHdh78MObTm78KoThtEalAAAAA430b5/9H8npAIAATS67K58esRx1G4CS5nTwZ099Ms6zaubvstWYJ5NVmpGalrGDYsedbzNo1luLqTi5ZNPNYoSwnTGNdUsG5G6VKX3xCSZYSjKWTi5WhBCPMH0atFltNmWax2wn24CCwCJ8/6nF7XXAB15gAAAAAAAAAAAAAANqST0UXxr34d3Hrt05tPD0WyjLnsAUTRCi+nWMeLdh78MOXVm78KYTjpFMtQyEMFGeCXX7fhd3x+kAsBghgJmd0xvcZXpKzTujKm4891dPk7K1kiyKmkgnDUEOzNR0TOsuimmNywOt5gim+GW7NuzX0rVpvnqVYuhmstzRnjRsx6am8kE3rmVnTxV6bMu2wscolTzacublsrs68gFY+fv88ee6uTZ6OSGayhghghghghghghghghgSTssvpuy2bsO7j126c2nh6LZRlz2AKJojRfRrGTFuxduOHLrzejhnjbDUrJqokgiSCPF7nO49fe2hw6gAAAAAAAAApGUIvo15OfVRuN867omdCZUY2CQmkX2YlLvln0SyQliOtMslPOoK2ytBlrTVCies5bo2Y3CvXmLJaZbxQ70UuSsgOZWTjUsezNm5pV2deQmWLx/sPDy6pyPX5okiokgiSCJIIkgiSCJIIkgiSCJIFIlD0VXxq249vDrs059HD0WuMsbAFEwhTdVrOTJuy9ePPzb6O3DFDVHecy0qs5oDOaAyWUem8/o3jOe0MEMEMEMEMEMIKWvHSOPbTLAZ05IYIYIYRbCJIKlcS0q8XNDYS4db043yp6JaxTKxbzXDQkxy1R59MktEiuwjqaLudHN6MabbCyBZalPOo5tVRzba7uvKBM1mHg/e+LXYaD0+bOaAzmgM5oDOaAzmgM5oDOaAzmgM5oDO72UO6RXe7sWzXTq5dtGii/j3saeNACiaFVbC5z59dfTGGnoV754I71rOA3BhNwYTcHC9by+xw71uYtZYFZYFZYFZYFZYFZYEL6bMalXOsqlYazWWFVlglZYFZYFZNlZMIEwgrIqiyONQLDeKi0Ki1VXXojm0WTJqBab51FoZ4a1NZnoCidiHOqObnvm9ZrVprOTz3peeUG468sJuDCbgwm4MJuDCbkmI3C4TcGE3BhNwmE3C4nskZLNE5a9Bbz6StjZjo2nnQAAAoyErhcrKI6FZnWkszGkMxpDNHXBYaG8aiSKiSCJIIkgiSCJIIkgiSCBMiJIqJIIkgiSCJIIkgiSCJIISblrJiQJlQJhAmEFYQQsSwJqyJIIkgiphAmJAmECYQJhno2wKDSazmNDMxpRnNIZjSGY0ozmhmY0hmNIZjSGY0MzPQLQ7nFc5OVSHKAKAAAAAhghghiIYIYJSFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASkCGCGIlIEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMVDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QANhAAAQMDAgUEAgEFAAEDBQAAAAECAwQREgUwEBMgIUAiMTIzFCMGFSQ0QUM1QkRQJUZgcID/2gAIAQEAAQUC/wD3ncuXLly5fhfhcvxuXL8Lly5cv0X4XLl+Fy5cuXLl+F+Fy5cvxvwuXLly/RfjfjfhfhcuXLl+Fy5fhfhcuXLl+Fy/C/G5cuXLl/AuXLly5kZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZFzIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIuZGRcuXLl9q5cyMjIzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMyMjIRdlRVFUVwrjMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzEcI4RRBOtRw5RzhXGZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmYjhHDXDVEE61HDlHKK4uZGRkZGRkZGRkZGRkZFzIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjOx+Qw5zBH3MhZEQR6KZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkIo1RqjRonUo4ePHCqKpcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cfUkUM9W5miSKi6J2dpdXGOirUIdKqJybTKmAbUq0WoYiflNGyNcXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLiKNGDBonUo4ePHii/8AzlyWVZFodJTFrGsb0X4VFFDUtXQ/X/R6Un0iaNWTKjvJQaMGDROpRw8ePHC//A3Mk8lz0Yj5HSrp2mcrdr9MSoW8tO9tQ1RFRfHQaMGDROpRw8kHjhfPc5GpDDNXSJoR/QoiqopqEjej061XFEqGHNYpdNuSdGkFNNWSUmnxUida9bmNekuj0zyekqKFWTtd4yDRgwaJ1KOHjx44XzpJUYUmmyVSxxtiZwljbNE5HU87XZN6p5Lmn0EEtC7RqVw7QmjtHqWjqGvYKlUw/IsfkMElYpki8HORjVkfKtHoyuGMbGzhqdTJT0+mVv5UXTYTYrdJRw17on+Ggg0YMGidSjh48eOF8S9hZ2IJLI8vUCySsEqGKI5F4PkawijqKxaTSY4erWYcKhzFpZemR2DHRYUlOzl03SrGuHUNK4do9Io7Q2DtFnaSabWIU8GoUZ/UNRaf1ido3XWn9chUrtTjngoKn8WrRbp022dZpvTAt4/DQaMGDROpRw8eOHC7yyMQWdiC1LRJnvEbVvVunV0hHosj1h0qliRrGsQsjiXTKWUqqOnp1gjqal1NpDY1bi1LoXRB1TAwSohcXvw1eLmUMcKV+kROVDNoiovFGLU1dS3n6rtsTN/CV2KZoSRQSDNLpXmraVHDDpNfdu9URc+mp1s/wkEGjBg0TqUcPHjxwuwszEFqBHzqrYqyUSir3iaPVPWPRIGjNLpGK2kp2KjWp1SSxxJNrUaCQanqBTaFTxDGMjaKxqmp10MMX9zVK3Sax5/Sa1EhrKmgkpaplXFMiSQ0lRVRpHo08zk0anQdo0CkumVMBzsTSXQxGlIs9btL7U/vwUmRqNhbfg7HHUtNSB2n6jN+TvVreXqHKrEaskrD8lD8hhzoznRnOYIt9tBBowYNE6lHDx48cL1PkSMhhnrnwaPBEMgii26+v/CHa5MpH/Uq8j0FznQUVNTdEkrIWVeqz1ctPoiDGNjbwqaWKqjoHOZXpA1B6fga+o9bGZcmginbXadT08GjUuNDyDkqK17BHdbvan6HLzJGtxaTJdjGcxdVofwp6Oo/IptlejWmY1dDJzaMdDE8dp9K4/pVIf0qkF0mlVJNHe0fHVwCVLRJWKXTYQaMGDROpRw8ePHC9M0mCUGnrVjI2xs3HYuR9FTSJJpLmLT6vNSuilZNHwrKxlHDar1eamooaVvRfvSpzNVP5BBlT0k/5FG8UuZONTesskTEii4uhaosTkPUhkZGSGQq3IpGtbzGKXQkfi2BPVwmeQN7arEkunaI/wBCbK9Gqwc6j0WbZfTQSD9Jp3C6O0jTCo6UEGjBg0TqUcPHjxwvTTRLV1jWoxu4q8Fc1qTarTxk9ZPWt0mqkpqnmvKnUEpWMim1eoYxsbOhSrm/HpNCgWSsKmFJ6bQ5bI9ByFixQt/K1nr5bVOQw5EZymHKYKyNB8lKwZJTyu5LhGytLzH7xY5L/vK+lmno9JkwrhNleLkzZF/Z6gi3TZkdjHT916kGjBg0TqUcPHjxwvRMtotEgRIdvUKt1JD/AFSsVF1GtUtqkx/SJXEdFRU4x0SpqlPkz+uI2gpaKbUHoiInVq1XzH6TS/jUfCp/sdeXuK0wKx3JpdAhxptqpqoqSKq1+aUSnr6s/olUSaNVRJnW0T6PXu7HtkbxVLpb8TUuCLuaxT4S6bUc6m2dTlwpYW2j6kGjBg0TqUcPHjxwvRUr6dNZhp+3rMqvnjlgjjfX0rB+tRoLNqFaR6LcqtPipWxsknkotIbTu6Ll+Gp1PKg0qgdVVHC5/Ik9LJ4Vbz4BsjHLrUn66SHkUu1rNQs9fQ0EUEHH3So0iCUZJWaXJRa1FULfjrKImp0k3PpeF9uohSogjdLQVnMM0Mk69TfzKnrQaMGDROpRw8eOHC9E/qkjZy4uvUJamFketK1Y9TpZTNFR3LqdS/p1GMoKBpH+FEkupU0RNq00hT6VUVKwU0NK3jcvxq6xlIyko5dSqI2R08LqgtK85D1NdjwgTQp3M/oExLolVGlJzJ9QZIj9q4tl1TpUexr21mkYtir62gdBr0DyOohmTWFvqWnsdHQb2p0PPj0nUUaq08SlRTsiY349CrijF51R1oNGDBo3qUcPHjxwvRQx/kalsyQxypNpNM8qoJ6MgoaKSnlioI1fyiOKSZ0GiTPKegp6XouKvRV18dKkEM+qVUELKaFbyvZE1nH+QeudEs0nk5MGgw5j2rE9JLo6dDnuOc4SdRJ0UR3FTWdPW+n6qxY/frkijmbNo0T1XSKqNWaTVPlsiJwTaXjqGmLI7TtY/HJ5oZqdvx6NSl5dLC3GPrQaMGDROpRw8ePFF4yLjHocV5dmvrp6WT+uIVWqunZT0FRUrFoSEWlUkQ1rWJ0KKvRW6mkSUWmy1qwQR08czrJAyzeOp/s1zhrL8dP0mPl6a9ubVicgyJEO3DFFHQoI58StmRRFvwc26V+io8g1KooSCpiqWcVTqQsWLbduNZp8VWVNHPROo65Jm9Fe/m1mwgg2RoyS5ExzhGW6lHDx48cLxqVtHpMKxUO1NQU1Q6KgpYV2HLwsSyx07KuvlrHUWkLmiW4L65uhbyfyThrz/RCzlwSvwRVS3CxbgqIo6nQ5UjTKZglSok7Cqp6WsZUUlRpstDqbKnrsW8G3BWo9tQz8SsSuqD8+ch1RyCVEbo4fXL1PqCOCtnRIK28OnVchDprGDImM2FHDx44UXiqLPVMYkbPDVeNbqaQkNPUahLSUMVKn/rHLZtOnq6NO/dq/DUf26wVIr7JsqxFOU0WBB1PcrNFkRaHVXRqioqePWVkdJHU6rPUFNplRUvhpIaeNI2IVOmU9QyooKmlIZWtaioqdCrJUy0GkxUzdxRw8eOHC8Jn4M0WkW/hqvBVRqV2oulWh0pZBrGsaf9Cb4U/18ah/KptBZ+vhB+/+SFT7r9om7XaZFWNinqNLlpquKdt/FnmbTwt52pVkGn09P1VGkU8xJpFXGqxVkYjatwkrmuV8lQul6elJFuqOHjx44Uc5GpTwPr6prUYzwlXhI9sTKysdXPoNLZE3in2E5ClouOsP5emaOzDTheyaGnNryX1T/wDuN+eniqY6jRainf8AkalCf1erY6PXGkepUsnha7L6tGhRlJs6lUpTUmk0KVT4KaGn31HDx44cSPRiRxyV09NTR0sXhKvCaZkEVVVy1a6PTMbT9CfYhP8AJqWbx/kL7U1JHy6Uq38uj/jzLUg31VEXeTwnwxvJNLpZGzaAxUeyu01YNbYo1zXt3fZKyT8yvjbhHs6zJnXUESQ0O+o4ePHjnIYurKunp46WLwl4SSMhZUVElfLOiMhoW4UXQn2DvXP0fyL5M+BrT8NN0dnL0wi+cPy8GokVqovbg5qPSWgp5WSQ1WlS0eoRVabmsVPKptEpsn7KrikCLXamIJvKOJHIhLKLDUTi6TUOP7jTamk1GGqTwl4VlS6tna1GJU91YlmdDO8r1xZTt79H8ib/AGtK7mUp/IXfpp2cumGe8HhTeqok71PQqI4q9LZMsWq1FNJFKyaPZe9I2VU8moVdPClPT7OoTcmi0OPKr8BR13H46KJGxvGWKOdlToz2ENbVULqbVIJ08BTVK3BsMeDCbvMnt0Qp3nd2ibjH0azFzdN0aXm6cat+7Vj/AFGQeE//AC4fXP1VlDHVxxPn0mqhnjqI9jWqtY49Go8G7WoVS1tTRUraSm8C2xNDHUMn0Ps2qrdPkpdThqE3qqb8eniRZpeEn+V0L7RJaP7J+mVucP8AHnWQS8/8m4MIPbwFWyMKX49dVSx1cP8AdaTUUlZHWR9eq/8AkorJD1qXNZrFRdHoMU8t8bJUq9GKPUZaR0UjZo+q5cv0avU8yWNmDOEn+T0WyfI7GOnb1L7aB/kr7aL+3U+CEHx8CT60daOBuMOxNBHUMqNOqdOkp9ZikRr2P6tZicytoJufRcLl+F+C8Jb1eqp2TzdRoUqotHqViqeNy5fqq5uTTQtWSTjN2n6Ie6zrk9qYt6V9tA/yX/X/ABxOKKQfDwKhcYF+DfhtVehw1D3aHWRF9WgRNXrGDNdcRaxTPGPbImut/ToT7069SC8NP9eq+fqsC09bTz86mvsOcjG1OsNaKs1W9rUYnGf7U9uDlI0wZCmU3UvtoH+TL9P8cT+3F9m/GD4eBWr+tyd95WNUfQUshNoFM8dpuoUTp6yeoZoTdqD9OrefrFNzafRqjJnUqo1KnWGsP3VLmU7W9VR9ie3BO8si4x0ydupfbQP8mX6v44v6x3xb9UHw8CtdlIxL1nha5SxJFo0qsq9nU2LDqFLUtqqfznNzj0x3L1DhdLjpI2FRq0TEfJUVisp2s2H96zjD3lqPjF9XXo369Tf9f8c9x/wT6ofgLvs/bV0aZSi+DXfunron6fqDHpJHsVtIlXBpk8kFd5Si9Dv0axLIyFk+sPcqxzyu5Ep+K5RlO1u0xMtS405UfP8A11s/T/J17poHoqiT6/8AnF8BdxeEq2ig7Q0Sfr8FSn/ZqH8gbk3RqrKPZf8A+W8i/BenWokbKvPqlZE2PepfVq3Gm+Uveo2NU/TrhRfp/kRN9P8A7eH6xelNmrdjT/Ghp0tT7CbNQ7CDTmlRaWqma+jq6bUqeoLbEqIup+C4906F2Nbeizs+ve0tMtT40/z96vY/kbLJG7OL/wC6Co+lf8WL691eFcv6p+0Kdk2E2a9f7aj9FGy7h7GyNl0sirauiINaieRzRTdUq4at4K+zV79C9ddXtpERJKmXeX20RLycaf7Iv8jY19mWnaY/PTYu/wDJyf6b/pj+vfr3eqZMqnZTZ1F5L+nT2pZvB0THmowRQCUzkGyVsSM1WridDrULhj2SNNR7aixcmeC70vXYXhPKlPA1HVMyJbfk7R6I21Lxh+yn+exqbOZpugyZafSLl/JCo+j/AJs+C77/ANtez1ajsJtVnqqq7u/o1Bc6/i+nY4a6eidT6zC9lfO2orNJrEnp/BmGrkwXpQXhrM7VIGYR79R9Oktx0/jF86XZkTKP+POsad6tfKpbQr9aey78C/3VEmUnWgmyvtH+2vlXOr6HLzNR6XUrVX8RMaaeTT6mlq4quPwJvjF8Nisqm0sUDOa/wKr66NuFHxj7Mpk9Gzpn69a0ZOZqhWL+p/Zv+l3nLZsX+PRNtAvWgnUvGVbR0Nkcz1LxcuLKb1O63NRyRvloaikrYqyPfm+MXwUXqrNQjpWrzauVjUY3wKoYlo+C+3tTQfVsuf8Aj6//AB1n6yuUn7KLvVjrUy9qSJuES9aCbNW60EKY0MaejjXOwo6VLRbCpkjVlop6SqZVwb03xi+Ci8bcK/UG0wyN08iIiJ4LvVW8Xe03piiS0ezrX69U0JmOmld85+9Vurwr/oX1IL1ptVyknooUSycdXdamiS0Wy5uTaKpdp9W1yObuzfCH2F41FRHTR1GqzVCx09vEpk5mrcbXdUDFuzZ/kTLVWnMw04qfVVr6tQ3V4agoxv8Ae7CbVR66mr+XRq7sqjbnjzj0Stzbuy/XCKLwqqllLFPPLWTRQpGniaSmdfxZ9s/10y3j2dZ0+WtI28uIwd/UI/VW9SbNX3q6X1VOwnWvBSnTOokXKp6Khebqm4j1pK1rke3cf3ZD8l4VFRHTMqJ5K2eOJI2+I7s3Q2+jjD8p1/VTJaHcX2okvL1IJsTKq1lAnbqQQTrXhM60dI2zE7y8XLi2n9cu5URcxKPVZqVv9divDq0EqxyMlbsu+MPzUq65tOSLLVSsiSNPFnW0OkNxoeNP8Kj6qb6NydcYaBPR1Js3vJRJ+jfUUqV9DEwgj9uNa7CipE/VuqxrxIIz8dikaPp309S2VNh3xa/lk1RK45DnLijUXxqte1OzlU/Bfam+FV9cH0blatqehT+3214yLixP8emS1PvKKOJvXPMto2fHjrDrUUCWh3kGjTCxA/JnXL8HpkY4o4UXxmN5+pcV9qX66xe0PaHc1Bf1UqWpt6rdand/jMTFi7yii+6d6yo+tPbjrbvS3s3eQaMGkHZ/XN8B44UXxf8AWkNzqeK+1H9dX3nRLJtuVGmoORRiYx9SbFe7tM20nBN1eNP3mn6dYXKs30GjRgnZydc3t/p44UXxZ1tDpDMaPivtQr6Hequ3NRf2VqrLv1Prq3eqv31FP9U3vN93RXOz1bfQaMGCIN65hfZ44UXxar6aBMaHipQfFqf/AFDcrlyqm+vUd/5ahGmVbvqKO+ulTs/7+hy8zU99BowaNE65fdw8cKL4tZ9dKmNLxX20/wCuD1V25MqO1Gk9dZtr0U330nqfvrwk+ql+Kd38V7JTLnNvoNGjBonW/wCTx44UXxawZ9fFfah7QUPefci9dZp3vtrxlW0UPano0/V4Mv1U3wT341LsKWj+G+g0YMGidS+y+7h44UXxaj1VHQ/4U62oNP3HrZkH1aen6NteNStoE7UdMn6F8D/c31QfU3246o/DT6VP0b6DRgwaJ1O9hw8cKL4qplqHRJ9cfp0zT/q26pbU0XpoaBP7bbXjW/XL2p2JizwZvrZ/jt+PHW3Wooe0O+g0YMGidSijh44UXxYfVqvROvpmTHT9P+jb1Bf7Z/agp0xp95zGvJkvU768Z/j7Uye3HXXehvZu+g0aMGidSijh44XxqD1aj0S931zrU9E21Lt6kpUJ2Ts3ebI51Xyk53hTKSJaLo1p2VZ4CDRgwaJ1uHDxwoviL7aT3l6G+ur1BfVG3CLb1H7Xpet36fvN7+G/1TTe/RqDs9X8BBowYNE61HjxwviyLaPSE/R0UqXq6v1Ve5VuWSspf2Vm9J2jj9MFKno8Jnqmk+zoevM1TwEGjBg0TrUePHC+LUraDTUtRcVWyUHwhvLqG5GqOn09vp3qhbRe1LAlovBd8YPZ3eXi5cW03rm8BBo0YNE6lFHDxwvi1i/qpW40vGZf10qY02nJebbqX8uBG2pqRuNNvVXxf9bezfBk+uL6/wD1cdUl5VBStxh8BBBowaJ1uHDxwvi1ndzUs3jUezlwotNb+vb1BxUtwYnZu9U/J6ft8Kb2b2Y32465LdzUxb4CDRgwaJ1qOHjhfFanN1LoqParX+3pG40223+5rZf21+7/ALJe8/vVb68Zz2Y348ah/wCRq3goNGjBonW4cPHC+IvZNMbnUdE5XfXTpan2plxhofTHSJnPvp6qmPvN4UveSX4J7cKiTk09Iir4SDRgwaJ1KOHDxwviVLsYdOj5dL0O7zVf7KhqWbtVi2p4/Tp1En69+L7YPl4TfVNL7cdalwooG4w+CggwaNE6lHDh44XxKi8s7G4M6IfXWdv6lt17vTL6aGmbjDuLwXskfxgTt4Ci9mwe7/nx1d/Or/CQaNGjROtRw8cL4a9k09nOq+miTOonTGv2677qxezEszek+tO0MSWZ4Ckn1w/B328Udz9Q8JBo0aNE6lHDh44Xw6p+MOnRcul6Hdm6e30VCZV+3P662f1Ve/N9a/U34+ApN7M7M/6cK+TlUNG20XhIIMGjROpRRw8cL4cqc+rRLJ0S/XRpak7P1LbZ3r09dbvz/F3hf7m909k9+Gsutp9OloPCQaNGDROtRw8cL4TlxbpcecvTOvpavJpKBt5dun/yqfvPvzfJfu8H/bvVKvs324a87+3jS0XhINGDRonUoo4eOF8KsfaOji5NL0vTOevfaOkZhT7cH3UngO7zp9/hRd3v+Ce3DXVvInt4SCDBo0TrUcPHC+E1v5GodVMnMq5/21trJtL2SH40qejf/wC8f2eCvZsJL8OOr+rU/DQQaNGidajh44XwXuwZpMd+pfjp7fRT/srduRqvjWPlU1N9W+35Q+FJ8IfjL0Va56z4aDRg0aJ1KKOHjhfBrHWjo4uVS9M3wgby6SgT9m5VfCFLRby+yfGL4eDN8Yk/XJ9vG+ep+GggwaNE61HDxwovgKn5GodUnrkfZkNAnfcqV7t+O8/4f82fDwZxnxXvJwVbNpfXN4aCDBo0TqUcOHDhfAXsmktzn6qdvMq6pbU9Cn69ybvNvzfBfgnt4M434p78Kl2FNQ/Dw0EGDRonUoo4eOF8CpdjBpceFH0vdi2hj7VduRR/RuL3qN+dR/v4UneZy4tb7cNTdjp9Gn6PDQQaNGidajh44XwKxbrEzlxdNubM1MUrXdoW4Rbcsio9neo35ftf9vhM9VROvp46061BTpaDw0GjBo0TrUcPHC+BE3n6p1Uzf3lV3l3F9VRF3l317zr93gquKU/yl7ycded+mNLR+GggwYNE61HDxwu+5bN0dmUnVSfMd6qzcZ9tP4Cfd/38GXtHAn6/eTjri3n8RBo0aNE63Dhw4Xfq3YwaZFy6Lp/1Sp+sj9VXtr2RhT/Hfj+xPu8GZbuX0RN+PHVfXqviIIMGjROtw4cOF36z1yMbhH0u+MPaF3ZlKnfbl+tPph+veUi92/b4MfqlmXt0VPr1nxEGjRo0TrUcOHC79K38jVOqT4x9o5fqpk/Xtz/X/wAI/r3l9oSP5+BItmQp6flJ0M9eo+Igg0aNE61HDhwu89cWaIzt1P8AcqPhClotuo+t31p8d5/wi9ovfwJPXI70Mb8eL3Yx0Xqd4iDRo0aJ1qPHDhd6sdjBpsfLoer3mJ+7/ZNuoUcngP8AjH8IfAcuKQpd0y9OpScugom2g8RBowaNE61HDhwu9WeuRjcGdUPeQb66jcn7ySfZvyfBv1RfHfnUjS0d8n9GuvtTRNxi8RBBo0aJ1qOHjhd6mbztX64E9D1xZTpuy/d8p9+T4f8AGP4b6+uaVbMb7dGsuzrfFQaNGjROtRw4cLuuWzdFjyk6n+zUsyoXtGmMe4/vOkaI7fl+C/Sz4bzlsyBO8q3f0zu52r+Kgg0aNE61HDxwu7VOxp9IiwoepicyQk9U26veo8Cb4L9Mfw3p3WZHZkTe69DnYspPXN4qCDRo0TrUcOHC7tctyFnLh6X+0LbRkfql3F7COsrVybvvbkknZjOzN6dbul+Pt06tLyqCkZjB4qDRg0aJ1qOHDhd2Nv5GrdTxPaT66f23JltGvxTsm+9cWs9bN9nrnVcpenW5MpWpZvioNGjRonWo4cOF3P8AWitzq+pfmS/CH4blQp/08Cf2ytvu+MbOW1nt0KtkzWs1DxkGjRo0TrcOHDhdypdhBosWFF1J3lJPhCu7J6po/VL4E/uvy3mScx0y2jb8ejWKjlUtLHy4fGQQaNGidbhw4cLuVy9qePlU/VEnqF9mO5cm4zu6DwZvm37dxSZ9mwtxZUL1a59qe3jINGjRonWo4cOF3I2/kat1L7RpZvB7EeqLtyraOP64PBf3lj+zcUT9sxL3n6dXW9f46CDBo0TrUcOHC7arZNEZnUdXuqdEjVR0cuXCR2DWLk3qnd3tZkHvvuWyRJ3i+zcqH2IY8GnvL06j6tX8dBBo0aJ1KKOHDhduqdjT6PFy6DqYnfhYsYj4rDJ7E7vSxLNjcrpeh7sGsTN5F9m8pMvZPRHB77cj8GxtzcL7R9VT6tZ8dBBo0aJ1KKOHDhduuXJYWcuHqYnbpXujmKxXrmO7MiXFvMbbmNOawWdD1SualkHXY9HZJtRuVwrrOFPsklX0Qp6NpXYp3me1LcJFsyP49Krnq3joNGjRonWo4cOF24G/kav1tXtfovwkVXv5feX673OW3H8c/HOSiFuLmo4VHRq2S+y5fTD9bfXMq2HyZDG4pMN+COR2y56NRznSuY3FOE6/rb8ehVslJ+yo8hBo0aJ1KKOHDhdpy4t0OPKTYV6nNcZvUxcpgp6mnNU56nOuOtfZdFcu9gkqLxuXMuD+0aeiGP4We9Wx48JhvdkP2P8Au6VeiDpxGOkGtRqcZvrZ8OitfhR0Cfq8dBBo0QTrUcOHC7VW7Gn0iLl0G8qEDUUmREFSxHLfasLCinKeh+xpzXHNU5jhEcqy9ydbR5IxqIWFHtySJbFP7yfe96MPyGn5Bz3F5HCQuUbG1vVOto2fHo1h+NDTNxp/HQQaNGidajhw4XarPXJG3CPeX2h+uXvJggrBsjmH5CHPOec45xzUOY0RyL02RTFpZB3rm+VRJ65mpefoan7Kcl+6XvJyWnKaYGJbrqfrT49GtuuNSzfHQQaNEE61HDhwu1SM5+r77vjH9a/bxt02QxQwQRXsGyI7ouK9qDXRsI3MRbfv9CO57Tnoc5pm0yjRWSxoWbISfdsW4IT/AFM+HRqH7NU8hBBo0QTrUcOHIKhYsWLcbFh64s0WHwGtzW45LSbmKKes9Ripi4xUx7rAWOWpghihigrEMFQjjzVUxcj3Ic5TnoJK1dmVP1x/Ho+zU+FuNuFixYsWLFuFi3GxbhYsIgiDRognWoo5BUFQxLFixiWLGJVfVQxcqk3mtydYsSJ28JE/Y/4oluuPtLKn7CxihyxFdGJKhknG/FyXbH0L7UrbvsWMSxYsWLFjEsWLFjEsWLFjExLFiwjREEQaggnWooqCoYmJiYmBiYmJiPj5tRbfZ78HfFE7eDH7u7u6/Zyo7qwQ5ZgYnqM1QSRDJBid+Mv1U0dmYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYiIIgiCbKlhUMTExMTExMTExKeO8+/7Fy4vdfBU9m22P9rdwnCxYtwsWLFixiYCNsWLFiZP1RM9GJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiWETbsWLFixYsWLFhU7Qtxb4Ni3hWQts24L7+A9PQ1vpsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFt2xYsWLFixYVBPb/wDAV9kQsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsW//AJn/AP/EACgRAAICAQQCAgIDAQEBAAAAAAABAhEgAxAwMRIhQEEyURMiUEJgcf/aAAgBAwEBPwH/AH7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL4bLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLyY3/g0/hWIWL/wFGyGlR4I/iiz+ND0B6A41zIWDH8LxPFFYUVlGFkNOskS0kyWi0VyIWDHyUeDPF7KJ11u1aw6RZZ6KR4ojETijzQ5/wBuDU00NcaFgyWVM8GLSkfwH8CFpIUEtpSQ0OI4HgyqENIoSofDRGX082iUfZ4splPgQsGPBezT0vtiSWTjL6Gmu90rFFLbVW0iyL3o8WUxLdbUR9rFbayp7WWzyPRSxQsGSw0o281NHm/pFSfbHHxdEY3hqO3syiCzp7WWWaT9Z60bWX1ihYMlhoLC6FJE+jykf/WPx/5Iw/e1FGrOvW7R4lZaa29D0kxxa20e+CcKZ4LCX6xQsGSw016xbj9lq/R4ti090ttTVro7zvBOiM7wenFkYKJeco2Sg0PaPY8YxZWDJbwVsSpcSRKXiiereyyeFl7R1P3vfFKaR4eQ9E8HFbxViikUsmS2Row++JInNRJTct1k+CMmhaiFJcMnSIR+3u1Y9JEopehKuBkttLS4kjU1PFDl5e+J8L2Wo0R1FLOft1k+GhaaFBFOPQpp8LfirNSfkz64nyw1P3jJ0iC+8ZulxoWzimVKPRGV4UVtr6m31suB8LxjOhST31OiJWD9vjQsJqvYvZRW89VLok72+ltH4Ms/Ji1GOdo0+vgIWElaNJ3HayWskT1mxu9/pfCRLi0n6rGap8aFj5/x2ies2fyMu8X8JD4ozqQmnhq8aELduuzWlb4JfCXHJ+yOo0LX/YtaLFJM1euNCFvrz4F2PvlWT4X6W8vpbRm0PWtCfFEW89RRJSt8EO+N7rGXFqdbIn3hGVCd8MRbamsl0Sk3ww72XfwF2S4V2T2j3lCVcMdtXVG74odPaIuNYIl3gsGLon3sunnCVrgTo1Nb9F3xr8do9C641hEeCwZ9D72f48HkyE77y1GPkf62h0LN9YLBYrF97z6XDHKY+OPY+9tPgeC5Hs99ThiJ4y5Iflvp8Dyez4GLsl1vP8uGIsGSHx6fe+n1wPND4GIl1siXfDEWDJD44fe8OuB8DwWKJbLiiLBkh8a/F7x4HusEPhRLb64oiwZIfH/xsvbF3mx7rBcX0S72f48URYMkPjl0ltp/kRzfwvofe2p+uKIsGSHxL2yb97af5C6zfxETdviiLBkh8UP3vpffGsXxPbr3xxFgyQ+J+o1vp9caxfCh7S/HjiLBkh8MVbom7e8F/XNjzQ+FD621OlxxFgyQ+GHpN4LN8CHw/RLbU+uOIsGSHwv1FLeCuXwEPil3tqflxxFgyQ+BK2T73019/AXG+9p/lxxFgyQ+DT7vD64H8Rdj744iwZIfBH1HB8D+CiXWy5IiwZIfA/SS3S9n3wP4KJPb6fJEWDJDzirZL294di+U9pfjyRFgyQ89Lu8IC+A+F76nS5IiwZIecPxwSpfBfDLfV75IiwZIefUVvHvhfC+B7x7G7d8kRYMkPJK2PveHfC+F8Eut26jyxI4MkPLSX9sI9bXm+BEuCe+p0uWIsGSHlp9XixZNj4PofBPvfV+uWIsGSHkvUVusFg3t3n2fed3s+99X8uWJHBkh4pW6H3h5HkebPPF7WUimUxIe3T3oo9De772XZN3LliRwZIeOl+V8C2tnmeR5ItcFYVvQh97R5okcGSGisNJf14Eq4LZ5M8mJjkWy2RlY3R5ITKwl3t/y+VIihYtDieJ4nieJVKiiiiiiisKKKKKKKKGUUURJIoo9lsssftlEl/U8TxPE8TxPE8TxPE8TxPE8RIWVFHieJ4/4TRR4niUeJRRRRRR4lFf+6//EAC4RAAIBAwQCAgICAQQDAQAAAAABAgMRIBASMDEEITJBEyJAURQFM2FxQlBSYP/aAAgBAgEBPwH/AN9YsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLZpFjabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabSw1ihCRYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYseix6LFixYsWLFixYsWLFiw0NDwREX8+c1BFbzL+kf5ExeZNH+VO9yHnq3sh58WRkpL1yskPBERfwXW/pH5v7QnfByS7Lp5VK6iV/Kc/Szo+VKmUfOjP0KSfXGyQ8ERFxuSXZ/kQFWg9JVFElJy71hPbK31q3b2X3O7LLTdL+z8kz8z/AKKtZvoqU60+z8FT+iNC9L2vfB4vkyUtrIu6vxMkPBERYupFD8mmiXm00S/1JfQ/9Rl9EvOqMlXqS7Z2U6NT/ojJxXYqlhVPs/NATT6H2RqSSsfm/tFSomrIWUu9PXZuZVoX/eOadnco1f1PyxN8f7N8f7zZIeCIi1bsrs8nzf8AxiSnKXbypzppfsiEov4azqKHfZOpKXeniN+1pE2k42Wu43IuhtWHpL+hdjl7Ksds2s/DnuhbSyLItbo3zQqrvZrBkh4IiLXzauyOUYuTsj/HmfiivlI3Qh7iiE1NXsVau30uy+tCG2OkWKZOV9FjviejaixZHlx/ZPPw6m2dso+54MkPBERa/wCoy92wUdzsSozX0eOv2v8A0bKf/Iml8Ii3r3UZU8i/qOHjUbvc9bm5F8vKk/S0UmiHlSj2QqRn1p5ltuadnco1d8bo3sWtJfeDJDwREWj9HlyvUxhCra8S0tv7Ox+aEfu5LyW+htvvCj4zl7kektWW1se9ZwU1ZlWjKGt7EfIqIqVZVO+CnUcHdFOvGYutJdEVZWwZOSG8ERFpWltgTluk3im10Nt94wg5uyKPiqPt6S1YtFhYtpW8dr9octOjOftD8n8atcj5/v2Qqxm09ZzUESqyY5t5IiLTzvIv+q46VJ1GU6UaastPseC0XBUoRl7H4s/olRmvrhpQ3ysV6rvtXWsZyj0R8yaKdeU1uZKblwIiI8vytvpDbbu+KhRdWQqapvatX3muuFPSfjwn2VvHlT/6zoL8cHUeVtsVEXBclWsT8mQ5Qq/L0ydCUf8Anhpwc5WKFJU4k/m9Xmuhclfxk/cRq2FOG+VjyJr4R6WNCnvkN3fCyZIZCrKHRvp1fl6ZUpOnn4NC3t6S+T0Y81wrGrRUydKUdfE+ZJWljFbIJcTJkh60Jb06bGrO2NDxZSd2U4bFpL5vSX8Bkc3Ti/ol41NkPGcJ3TPI/wBx4z4mTJYQltkmeTG09Emyl4splHw4wFFLrWXzej/gMjxeXC0t2NKe+H/XEyRLH8X51FlLxIQR+CAoqPWL+T5XlHiq0fyUyUXHvDxO3xMkSHrGLk7I8Sm4R4FxLV4sWDyirInRjPsl4Kb/AFJ+DUiSpyj2jxPk+OZIevgUft8EuhdaPgWrxQsHjH29aX29J0YyI+HsldEo2fFUJD08fxnUd2U4bVbgq/B8a1eMcHlT70ZSVo4VKamTg4vhqEi1yh4Tk7yIU1BeuGt8dJdD4Fq8H0RweL6Ka0l0JWxrU9yLW4Kg1c8bxvtiSXpcVbtLSRLjeD6I9YPF9kOtO5JZ1qdpFs5QcmUfG+2JW646nuekuyWaweEhdYPBH2R60p/PgcI/0VKdusqa+xci9+9J9jzWDweLxXWtHt8DJZQFxz+LF1pU4ELV6LiR9C1o9cDJEsYi46vwetXgXBHgQ+iPetL4cDJDwREXHW+OtXvNCyQ+iPAhke9H0Q+K4GSHgiIuOr9a1PlwLJaLB4yIaPhZIeCIi46nyWsuBZvsXCyOi7XCyQ8ERFxy/wBzSTsh9cC1eDFw/ZHrSmrz4WSHgiIuNe5N6VPiSzX8L7F1pQXb4WSHgiIuJuyuQ60qfEl3mv4jKatHhZIeCIi4qv8A861WPieK4foWlrtLiZIeCIi4u531q9jzWrxXCxaUvnxMkPBERcMnZXIKy1qP9s0LNi4WLvSj2+Jkh4IiLhq+2o4PNC4Fw/ZHSh0+Jkh4IiLh7k3rN/rwLgYuKPWlH48ch4IiLgbsrkOtar+h/wApdDKfwXEyQ8ERFwVfjbB98C/iPoj1xyHgiIuCp7lbBcC/gIZHvR8bJDwREXBe8m9X0fXAv4UVovkuNkh4IiLOTsrketZ9D4FwLkp/PjZIeCIizrP9bYTHwLgXAxLWj23xskPBERZ1X+yWDd3wLhXDHWiv142SHgiIs27yb1l1wrhXAtZdEVZW42SHgiIsm7K4tZ9cK4VwR71gt0uRkh4IiLKs/wBcJaWyQuGPBDWj98jJDwREWVV+0sPvR+8khcK4Ida0enyMkPBERZSd5N6vB4JadcH1na2i61o/HkZIlgiIsW7K4sNptNiHAtlYuy5dDZHTtD0vp7EtV1o+iCtFcjJDwREWNZ/rbgelkbTabWWfBfC+DF1pL+uVkh4IiJly5cuVXeXA3fgsiyNqH2KJ6LElYirm3KPWi+SLly5cuXLly5cuXGyTHimJm43G43F7u5cuXLly5fC5cuXLly5cRcuXJEWXLnosixYRci/2NxuNxuNxuNxuNxuNxuNw2PK5c3G4v/IfFcuXLlzcXLm4uXLm4uX/AP3X/8QAQBAAAQICBwUGBQMDAwMFAAAAAQACAxESICEwMVFhECJAQXEEEzJQUoEjQmKRoTNysWCC0RTB8EOSojRzgJDh/9oACAEBAAY/Av8A7e/EvEFYdlpVh/q6TVuNLtVvxQ3oJrdj26hbsnftKkYT/sqUQ0OqJZvt+lScNnNWH+qaLcF3nacfQqLQANK8nNkfUMVZG3Olq+f7omCabfyqETp/RuPE2qiB7IRYw3+QyvTEhWRMuRVF4I0KtsVn9DzKossZzK3o/wCFZGeg6lSZnczOzxLG7k20rdB/dyCmBSf6jfyc0EahGhSYdFM2tzGCtsP9C5ld5Hm2H/KDGCQG10N2BCc3IqYr0Qmuiw5uPNWUm+63Ix9wtyK0rwUui3oDvst5i5rxKw7JlUW/YIP7TYPSEGtEgNtKHiTKaIf+o3G+kUYnZ7D6eSoRJjry86tWK+HDJ9l+g77LfhEDULJWHZapQm7uapRN9/4rNi8nIA2scJg1ppr3YxDZ0UNmTa1rQfZWwGfZWNcOhW5FcOq3IwKkRS6FUmdlx5kTW92X/wACt7sslvQT7FeB4XdQ2m3mU158OBUxfiMBaLCunmfiWKsBUmQyVJsF0+itFHqVOPFl0VrKZzcpNaANNloU+7on6Vu9qt9MrVRghzlS7RvnLkpNEhstKtit+6sit+6s2E82GaYP+oywIw32ELxBWHayCMJqF2Zvgh2X+CthsPsrezw/spughCN2dsgPEEOzxTaPCb+JDzFiLc/LcVJrZqyEfst2C77Kj3dHVfEiNAW+5zlPup9SptgsB6KwCtOI8NGqowGF5W8e6h/ZTiziu/CosaGjIbME6HCf8bCzkv8AqRJLwS6lfp/+SoOB1a5U2e4T2HmJJ0Ds7ZuJywXedoiSJyxVtM+63XPapwnd4EQ9pa7JRI0SI0OwAJUbtJvDUwtRJ2EOw1Ri9nM2Y0ckyHEiFzHWW38UN9U0Hd0SDot+ER7K1uzxLxLxKw+R24qTBu5qb5xDrgtyG1vQXbPh0qS3YbQpsitA0cqXae0E6BfDhAHPnUL4jg1ozXc9kpBumJQd2h8zjRCosaGjIbaMQdHcwoYDqM3SKzQOEOJ/vVlEYHIxGufPkFTJteZrxLxXRqy2dFI4JsSH+m7DQpsTnzvmPl4m4qGchLZvQ2n2X6LfZeA/deA/dWBw91ODF+634ZIVokvEseOsxRiRCQz+UGsEgL2TgD1VsFvsqXZopB1Xc9taT9XNB8N02nbTfjyGaDnWQp+wQoN3pWuOJrQ5W/Fn+djI4xYbVDiZi2rCgDElNYMGiVSyxWWq0VpFeLZqVPbRCmos/lFIKLD974uHih7yfCPUXO9CafZWUmrdin7JzJzA40N5Ynog1okBfzJAUm750UmwN3pNdy6xr+RzXhVJ49l30ebYIwkgxjQ1o5CtEic5LvZbrP52RIR+YKL2Z2LTOqYnyw7bi0BYLBeFeEK2QVsZg/uUofaGE5TWIKsWCwU6Ox7Z244oD1iV85hwIkVJ1tB0lMXTnHkE52fGFOjHEmV4HtbOZlap/wCns6FWQLf2qRm0fZb8db5aXfUV8NzZaIR2eNiYbD2g2SX+p7W51DkM0AMBX7hh3W49UJ+J9p2tifJEqRH5BPjHF5u+8iukP5RbAb3bc+amWxXfuKMzD+6pMovl6TagSYrOuCDe1D+8KkxwcDzFSSl6Il+O0NwdYeqkTvNsuiPVYhxgChDMTvIcCdmKawRWSAlirYo9luQ3HqpMaWsOVinGi26Kl/qZacygxk3OKESMQ94wHIXHdtd8V2RwQixAe7bbM8zUgPyKb8Vs5Zr9Zn3UmvaToVDgjFxmocP0i7c35Ye6E0lk4hEyXcqkinOh7j/wsCBkcCqET4b+WtSJLnIqHE5yt63zobueCl8wMiJ4q1YrGuyFlxrWjFMZ6RK4a7s7aWdilHgy6L9SR1UwbFE72JJma/8AU/kLejUv7lJhhD3RFOkcmqUMUB+UHxZsafViqMJstbi215wanOcTRxJKaxtjWrdXPZCmfmTXCIy3kv1oapQ3Nf0xUMRpu7vPRa3e/ugxrdLa5a4TaeRVPs0zLFqoOn+16lFaYZ/C+HEa7oVEtmobXY3/AHsNvxW/kIdm7Ra0+EnkvD9lSBNYk8k+KeNbPAGd1J7Gu6hboLDou7pnunKkY+9zM5SUu+iPP0hbgd7lShsLjog6K4MGXNTYybvU7G59T/Spk9TkgxtgGzXb2aEgNj4h+UTUftD7aRkpjBYqzbasqp7VD/vCELtDqLmjxHmp16MRgcNVOG4s05KcN7T0MlviiOZJUhwDo0DxYlqEDtM6I+bJEteHSwkhVI5usQ4wlRIuQldSZBmz1Legn7osEJoac7VuMs9RwXxYv/avBT/cpNaB0uqEAgv5nJd5EJDMzzVCG2QUs1PmakBmUtrhmQFB1E1LZMrDZgrLNmW2S7zs26ebc13MZhcBgHYhUobhhaMuLpeCJ6hzWbOTgqLzJ/8ANUQxg27xVimeAlmhP5zSu6T4dulimyC2eZvKUV1ELu2WQ8kx8ez6VICzZKqfp/xtgw8zNMYOQ2TNaRVlisVs1aFzUomOa7yG6bfUEGP3Yv8APFlpEwcQnNhunRNhXjK8RUogmqYdYnxDzr7qpMhvIKl3UX7KbxRH1Fb7i5brQOBbCHMyTWNwaJDh+7hSL8+QU7Tm4qy1/qTdhKLqvaIuU9vZ4WUtjUzW7wVi5Fd52cCXpmu47XOyykeXVTBmOIm61xwai0fDbk1TeCxvNzlQY2zVWMb9lY0Q3+pqNk4eYUirKvdQROf5QdGAfF/A4XUo9pfhg3XhpuIA1RhQbGz8Q5rvI8w3kM1JoAGmxteI88mqLEzMtrjyZsCaL+fhiDAowYzTQy/wrHgnLhnRH4BWmZP4C3Yczm6tNvw3aI0JOH0lWw4n2UgyJ/2qc1QY0nQKm4fGcLdOFmVRFjeZyCDWiTQJDhS95k0JsOE00csyhEjCb8jyqN2AIVIutiZrbsmu0x/+W7JcDQitmFT7MaQ5SxW81+drVvMb0IXxIR9lIRQOtnBQoQ5bxXeUZOccdLp3qfutTokVp7tv5KPdQw2fCzKoMw/hUIY6nPhTEfgESbIY+VCPLfdVbsAQFSEzNyhMyaNkV+TSojs3bJo8GZsFqkWe6+FEIOqEnOo/hARmSOYwVJpBGl9MpxZbMyams9IldUfSJKE2UpiZ68Limw28zJd3Dw5nPhS+IZNCyhtwQaFCH01W7JVez5WodNj/AKrFC1t2GeSPBANKFI27ZOEwi0sA6KnCNKGpeGJ6Te90PFE/hO7Q7Btjbok4BNp203TPThLArGlYtQJbJ2vNS8ET0nhe7b+m3BSCYE0aVRoiUXVYTsnqE7No2QWZumoTMmjZE6I8EAmjKraF3kL4cTMLuu0tpAWHNCJDM2m6L3GTRigGjRgTIQlujldRHT3iJBOf6G8FILfVjRtoRGhzdVS7OaehxVB4NEfK5Wnu3ZO4I9nZ4jiclqdkMa1i5BqFWJLFu8mZt3dnZoPT+dr+iPBWIu965BEnciviNNA4jNU4Tpi5HZ2fPa7ov9Q8Wu8F2Gw7WCxuqDB4ja468TQitpBTgRPZy7txNnyuwUnGg/I374uSMR9vPbB61hXe08xJR4WRns0Z/ja/ojwJKfEnaAnG4oP9ipHD8OVJmI8QyuInt/CZISFHC6HZmHlNyHaomJ8Ay4yT2Nd1Cp9m/wCwru41Iwx8pxCERhm03rYLTY3HqgNsH91UN2F1YrtWztMb/mO13BO6IjNDW25oRWzC7/sriWICNuO55LdcD0NbvPleLFDdpI3RaT4olFSy46kwfGGGui7k+GJ+DePfOVlnVUj1qQjrVLkGhAViu1J3RdoPTa/gnIIdLsvhu7txNuSmxwPQq3vceqk5rSRm1b8EexW9Nh1U2ODhoVCfk6SisydO6hk+qfkHeNwfvDqocQym4crmk4gDVUYApH1HBTiOJ6qQqQ0Ks65Xak/oox+rYU/ggNVDbpf2tH2RBgMtyCcYZcwnDJF8OdnNhQZFfSDTkoz+gumA8osvz5AIrRvQ8eidAPy2ivNxA6otgCkfUcFSe425q22tDCG1oRKJrldqT+ijjUbCn8E1g5KWXB981kok7ZLu+Tx+bpzhZPeCbEbKZxGR49zPUJJoNk5t2ymJ7N57R7oiDvu/C33WK203EEaioSgm3HaoX/MU7ou0Dpsd0TkOBLuQtTncGIMpoOZhYWnNNiNwcJi5LbKfykpsP5XuouHkBL8BFmi95kAqMBshmcVTe7e1Xj/KtcrbTdQRqKjkBcuHr/wiF2qHsd0R6ocA86KK7RE5ngy7lMlQSOU5o9mdi21vS6P/AL3+/kDInNyDnuJ1KsvoelRyAuezRc5bIzPVP/Oxy/uQ4A62I/UU3gnnRPf7JwNoAkqbJiRmEBSovPI3Lg3Axf8AfyCGzmGpvS/ccgajl73PZ4o5GSY7ML3/ANthQ/ch04ADVQW6TQHBHUqkdSi84uKovEwiYbvuqGLQfC5ARmlhzGC+HEa7oazi7lGn+eDleURbFIs0XeRSTqeAjPqORNzS9LgVAP0yT/8AnLY5S1TenAMaobMgODaz3TWjE2IDbvNBTAzxFTa+1bsc/dDvQHj+VKKwsOYtCpMcHDTZF6oOGBE+NdEdyRe842lSF+7onnN1R3RG5jj6Zqj6XKORkdjkOqb04CWqPBgKGz3qtblUy6KlCdYvjCg8ZYFPiM8PJCE4/EYJe3BTQN02AMQZngSma21HHROuXNzC7RCPIzXaD+7Z7pvAveeUynxDwc+U5p5ysqxHZGtMGSxtVOiDytVKGeoy4L3uaRtPIJ0R9vAjqoQ+mpEcibrtTP3fyu0xeVv87ANVD6cASox6BTzPBOOie48mpz8zUJyCe887iRQisw/kKkyx3NpxHEyG9E9KMR5xQaOBaE0aVOpQuo5wBB/hRombpbGBQv28A7WxNHNzk1unBO1UR2aFSIdJLrcyKEWGcEIrLORGXD0Gb0T+EYkTmpDgoLdRVa1NunH1MQPqJOxgTG9OAHVQW8G0JrOZqtbm5NF0QVJx+E7xf5Qc0zBwN+atOIf/ANVCD8MaYqcS08IwZVAEE03UN2bVAH07A3oF78AxqaPTwYHsmN5VYcPK8OYX+mfKbRuXxTqlN3sM1N3sMlrwsR+QqdBs6G6hGFLdsM01mQlsnIynNT+rgGjoojuDLj1XSq76b1sVvIzQc3AiYvSnbaTz7KZ9hkteFJUV+sqjjs63zncAT6U88+CcQnOTzUJyUSJnezGKEOK2lD5TxC/RfLqpEFnVUmOBF0UdlFopORJMyrMeGcgfUah6r3QvXHRPOvARnrqeCDc0AclOpFP0qed9vBeFWWIPasnZXJTnIil9lN2CkOHa3NQ2ZCoeqHVNvSupv3HIJ7uZMkzgmt9kUKks3JvBTCtNtweLhs5A1fdNCZ0vQMymX7tbFDbmZpoyHBe9aEzWaHGHiokXKoV7oNQF5MmQTBPVNGQv2tUJmQHBucmjWrCZkOEn5E5UvUarhqv7r1rPdQYc+Q4BjOSAy4IpyA0qy9Nnm8LpVf1X916ByAQoGYHAdE45cE7onI1YrtT5sOqhD6ar+qcet7bhSCe4YW8A955KI7gnIpx1qEqI/PzZoTelV7tU46XribcSohv3HRRj7L34Io9U7rUiuyaU46+bQm61SnnqohvHHRR3fSj1v3J2pTeCNaLrYh5tCGoqlHoU7reROiik8zJe9+BqoQTRpxAGbk3p5szStLQI/uvOpUMZmaYNL/eE01vBitCZrNDzZxyBqsapZlDW28hhQWt9KA0vyJ7oXecGAmtqwmZDzeK6qwZJjU1uQvGdFCblIcA8qzgwE0VZemzzZx0Tzm6qTkmt6XoZlYnPPK/d0UQ+yJ4OaFWK7XzZybqahKedVSyM72LEyBKc6/OqAzKHBFEo6VCclEfmfNgNVDH01QfdPdpeOPPAJzvUZJutt+3qoYQ4I7HGpEzdYp5+bMagKgVnpT3Zm8Yz3UGHkEBfgJreDCFWFAHVAebMGVUKGEz73k/l/wBlLLgAF78GF7VXnk2zzaaiRarVDTBpdvOiiRCnP4EngwEaj4npCdEPPzY6oH1W1YQ1TYYQF2U7Ve/AOR4OaAqUPWU0ebMhBBowFUT5K31XjW5qGM0L8p50R4IlEoVGQeTfN3RT8tZzjyCEsxeNGihtCAvyj14mLF1826oHm62qSnuzsTR0vAOiA6cCOqHBBBHbFcMZKefmzIQUqpTVZneHqjpwATRpwY2E7SMyE3zUnJPjnpWATZ8mpzzyvCeqceACHByqw25uTRp5rRzTG88TWaxBmaGbrbx50Kd5ISjUgN82a35RXpcmoN9lIYXZKiu0ROvAk8EUasNuQHmpdkokY9KxT3Zql73haMUQcTwLjkjwR2NFR2nmtHNMbzlOuOk086XvuhwDuEC6VIztT5qyHyFdrEcgE83oCF+V7ocEEE7aSor8/NJqJFNfpanJx1vQOBbwYQROu2I7JpTjr5odUD6jOuYh52Ir340BNGnByRNSL0l5qyGOaazIVg1ADkmtTReUR5MBnUlm4JvmjRybXcctjBe+6J8jmiUBlUhNzcmjTzMlRYx6V37Pe9KcfJOqcakBnmh1Tc3W1yddk9b1x0R4A8GGhdBVYMgPNIcMc01o5CsU1OOicbwo9eBKPBTQbnVfp5pPk224CKPW9902/KKPA9VNE1YztT5mToosTMyrgbAELz3TQhflFHgaIrOdkFEfn5n1TNba7dgbegJg4Aoo8BNFyDasU5iSnn5nDhDmmtyFdx2TvQOBKdwMkEXVWM9Tk0aeZjJtxPNEouvvfgCj14I1oUPIeZkqLGPS4AQCF77qlwI6oX5KJQbWeeQPmbtbED6jOvoNkr4S4IIX8s1Mouqlx5BRImfmbGZpjByEq/XZO9mi9AngQEL8BNYKzs3WIa2+Zw28ga42FOvShwM1vcASjpWhQR1QHmcWLkK42Fe96AgOBCYOV+ZIkqdWZTovyjDzNxVL1mdcbCiL2SJ4EJt+bLEa1AeKJYhmfM2MHNQ2ZNrk7bb1zkeBlfyzWpTW1oA80ht5A3c1K7KcjwRvtNnStCGnmc1FjHpeUlI47JoGuGqWiPAEouRvaIWp2ONZo0HmbtbEDzeZ3swpOtQ1QCdVmqR4IDYTeTVI7SaztPM2QxzTGDkJXstjAiiSpzXiXiVluyWyd4Z5oNz4CZqGvFOvmbBybf0U05IpoUl4l4q9tydhPIbJBaoIKy5tViltKFUlRYmfmROSjRj0v8BNYBSIQLbqzZbYrKxXsiVbtCCcmV91TKkKhQqxXfSicz5kdbE3N1vAElCSxUnXdlisXPZgrFaZJrUAgKpCcmq1YFWN2c1bXOqFWXqMkzzKHCHNNaOQlwIGyxSNqwXhWCwWCw2Y1bQsBsAC6INRnVdknJqaNmF17oVYMP3QHmQyZbwIvcwtatpVk0bcc1SBsVLnswOzFGSyQdPBNvChVY3KXmROSiRjzs4CZw4DFeJeLbJWGpgsNuKIWatC5rG5dWiOyPmUs1Db739u2fBhdbzDbasaxqlRH5+ZMZwB4YldLiYUzcYrFeJWjZijUd0R6+ZF/wDQTv61P/z3/8QALBAAAgECBQMEAwEBAQEBAAAAAAERITEQIEFRYTBxgUCRobHB4fDR8VBgcP/aAAgBAQABPyH/APb5JJJ6ACcE4kk5BOYEkk4JyCegAnBOUJJwTmBJJOCScEk4JwTmBOQTgnMCcScEk5wJJJJJ6Tf/ANWcAAAAAAAAAAgAAAAJyCfQbGGWHju7B3Hd0AHdg7sHdlDuzhdx3Hcd2DuO47sHcd2cjuwd2WO47ju6wQDuxO7B3Hcd2Huyh3ZR7juzgd2UUFgExZnlWco8p+/P/wB/W/8A/f0//wC//wBj/wD/AP8A/wD/AP8A/wB+b6CyGmznhaMgLD/+iAAAAIAAAAAAAAAAAFieTAfAsrwvkif/AL8ABAAAAAAAAaJVwNLsExfkE2DwN4QhLKGvXAAAAAWQs+KugGHvjD/9wAAAAABADABx1EqUzyOvMaEKTfbAeqB9iTbSAWdS4mImp8/sUbIUy1fYvW51JBM8ChqpCH1MAAAAgsAww1sddEWHGGycJJJwknCSScJJwkknCScJJJJJJwknJOM4yThJJOEkkkkk4STg0SluhVBV7kIhtqqX2KSbskjI5TwTI+J6KYQi3qztf0ja1Za39/mRZKq0EXoadT0ZJJJJOMkk4SThJJJJJOEkiYmMPg0Y66gh/wDgQ3RVs9yZ9RPH8CW1WyXYmLO/T/fM8JFYgapgwNa7U/aN47LTPyYIZZNemWNoNOOuoAfrpckMWq7ZCtTwXBcdkPESdP5JWr6roLbYQxeV4FoAnWT36cp3DQRE0m6sg5qFH1hMZkwVsXR4MrW0kJEzUuqV7CAtN5wiUuD0qxNBpx10BryB+tTNLsi7rBLUI42yWKyZjFtjiaFK1s8yaiuJcMt6GKPjT+zSPyDak92hnC7jJj/7kk0MQnXh4NGCsl+cHAldDra4yQHuXkSHWhJYqFGxLDXriK63y6DZMfTFqR0xaTUCa2aI8q+9btsR7go0lRdenTTjrqCH6NolSQyirsMXCraR/wBWR75EIvEhHQeF0V2G1pamovcbp/esLWyxcqde6GdQ2+TL1yzmrQerfXDioWZc134fSCApqIvqqcJEXinKFUCIy0x7g+yRUYOkf7l+DQcNV7Ye2WtNuxrAe2IUyU1R5kieR1Q8UIT9JJx/37I9TWj0aybTjr1AyxdUEWrsIXAylGyUnvK0ZNo8QjgTasgfkkj+WiQOiEo4nw0T7JuNA+R+R8B83g9F5Ez+29yPVVZJUOYakoS3bIyLPcLvkwElTJ1jCJ1QL+RDYuvKHlQ4qNbj5BPQePKmfkQiUFDi7LKOlZEavLxjIVzuiUimuN4iWBWkUGINTTTcTCty1W2PjoNZFuVV67tPknz0x6MnXUEPNZDuPiJblMMyZjROOnabx+xkqDc0iN8LcjKeHmEQ17kjncBsK7LN32IHOwbdEVpjN6fa5BP5FPYJad0IKMr79hJibVMr1fKLuBMm1ntocl7EgwpIFXgocMuirAnh/wAkHEnoGdKtaqEfLuQHE+dk8FvX2HEkOpDBtdQFsmsd3074lfFE7osdKwuKlYI0BOjVhqhgl+3gR8CD2E56Lqh3J5wTjQt6c0rvX8lHNSmpHyxMhawhN1a8YyJrsEJQfok66gh5V2rYUZVvoRHeyXsFEKAt0nJCWVZhI+cdyR+wYvqolbhq/LFsb0V92TWoAxU8qL+8CktIm+VN+wjpHQjFiVmLQumQFb8MfVnuKWSfj9hVBKEjI7nc3tfcQ+SSa5UjUOqi8WJ/8FMVh1W4h3pnoK34sdQ3hClJhLuYuFu0lSrGWfpFJoZQnKE5XRSo1IqYQSySeDaf+QLkFMmOP1A0mqqRJHcgrqj2H/Zn/Zjgmm6LKo4pZYAaxK+By8ENEJtHuTOZY2g0466I3YjyUe6PU5ccsKy0yS6kixC7JI+JCdUhkLvsmh+6IqZW0P8ARCy0axfqzUXdhS4Rdp/llbKllQijr1JLirB6zbNw/wBidfst9RKlA20YlalX+RHeiFnwgmLNxCruHPU9jtI4UdmUxJys7CtEJrNC/aCXbWK494cndXsKiEyG0E8izSoaGX6FmSryw7a/FfBE2FXEknGS5fY3uGFfYckej7h6KRanfovQWluFdAa8F2B42Q99zAmBRJJdRuCphAGLVsYtj9j7jAq12mXkrv0HYfwRe60S7ZElLCJE8L/SxABEJZJGHoU2kFw3Qe3SG/Kwiwg1DqXiF8PKo7eD2UQsHYbJwiR/gobf3Ej9yPQMCcgjlwKvjZT+cwqG+xEcJTBSDTM0siEQ17CdMkXcgpfRn5/jBo6KQ8VyGV2mO4KobSRCmUdVknLIhwhMZJ3dsyyTTjrqCHi+JrQVNXq+FHUVjfgEJUiNrNEjiFtZFHMtaCMr7uobGSX9roRllNHQpzSuRdoalVUaFyy4UVVDWNNlYS2lQSWSRsuzXMW6j2nqGuBYJGUqvatH81IhA5aFiU6HchBYp8L+Yli0QKRMWL/ohJXbZCNA6mr9SiBi+l5ExwUW3/BJa8NPU6Kch7RY2ftC/aEyVkQ9rNQx/wAXE9Makti9FStPy/thSVNFNYwknPBt3PNnXMs966gh4xbpklX+S56ciFJqd2Q3iFq0w1pUMI51oJLYoh7kCTLRfyRY3Op9gTHbFJEWJpVT8mmMjwZYuk3Jqg0J6akjxCpTBotRDQaliJyolIk3+c4aYiR+58jcdKffOlkl7LIOdRGxUomUKiHL1KoqOwprZqSZDdLS3/gm0m61Cg7NqcryFJXJw/tgRUiWh2KPFQE5ztDUYJuVF2j0ZJajRMgqFF11wSbowknIxA6LXuxKElmWfddQY8dc7IRxa+xdBFtJ3mS3Nq9PhkYkjtKRwse6aFMbm0p+xOacg71X0L3yISUIo0J+bE+s7VVD6WFW1fgeavdqt+cW4HklprUxaiCC4poIQS0JDnRfLJP52JVY8sfGG3p7FIjptpoLznI1xHR4EvHNVXpaPcUbbMNcYEsZHQM29wGN6rJAghveIoSGsLr8DnSp1XPsRu6txOEwJeSJRUFqxFuO7byVQq52sVN3FF/9ioAIqpbMT2LlioUmIY7jlW1QkljdUOmdY+gtLcC6gh4xGEh09Y6UEZ3CWkmrUFbl2GnRinZJg+wNycYQO1v2n+DtiQKHSam+B88g/TI4EmRhVLaR/Y8vNatk2EYwKsal1stiqRO54tDO807tI4oUYIfKNDlRsjfuyuDYyLsFnCzyN9kkca9hSyew6rIkU3RNMUTZmyvktcUtp/omkSOU1KeR1Q8HhiKKB3fXqUhygmsgVkvdQSGwlCxXpJjXCbu+UORCwTX7ifELmpR2ssIv+UnMnV51jaDSW4V0BryJ4cJImPSWur/50kugpbJwJsd1AlXEtYTJV2oSd/hRpM25yQhOyRlaESPC+Hnjav2JbQ63AgrL+TkdxW6/wyTX6PvJOFZIZiEub5FtbwxzFINUXsQlk9imyHfKNXy2IBHhnIBC4IcylNQx+0Lwv+ClZ4oOy9hYZODlr3ZJMySiJAh03i+EB8iZNtr2bek7MVkLGVxUf9LLMhYHSuxPd2G2BNUS5NwJR0R1Yjw7pDtv9i4jpNJqGpEhOFJYIKhbVH8llSy0zt4kmRz6G77Ihi5qLd9zcCnmudhapBJph7tAsne/6xSK3b+H5FJlFr4HraUtsUWFDwWBAlgTQzexfN7Mf+AkRtsbVYeCipaFUNCXBLfnRT3taduRqRqME7I+giRiBQJaGalD1+YE4hle42zY7jGj1qmMKzRSSvJs0wqi1SvkQWqo0oWFC1Um1/AJqxsqIVfCC6Jqy88NLVURRCng9FI3gOrweuFurVBldouzRCW13mQq941wslY0pkboSk5TVd3T6wgkvro+Zf1h+QfRJu6cEs9zTEyX9hm5oakUeRloCXQjsSE0C68AhrMs1jchL0ittiuxEym9x92ILdc3ArzkczWxNQbUjwqyaR9rUrJnUvrzsWvObk6ZNZUBl6EkLoX1r2cK4oXSGvJGW7iGFWpe7V+jeA2c+IaEStohJX+1Ke3WoFJdaJgg1JJO4kS3eRNjOfwVfdf89xIgSqzI/ZRg1Pgr2iWRYnNcggg0QkJX2Ppeb5Ytjs1VIPX0rY4R7sRZaycUBUoO/PLoyhrmq6067EGkprC34Kate8/6wwbJ8MTQz4bEF8dbrYiTqpt2EsqF1hDk2EIFAqQvdBHHpFuRNm9bFVE6XsJDOpipkJOE1PMdw1yUxePvZKWqu/mJEG7BHco8v1h8OhVYQhjfUYFdPddh1fTqQpMliHqxWrblEakfORrIv6uJpr0KW6sfkovokJ21WujpVSpNEw6q/gbQR0stgRS9pbV/cQllQumN+CSngXVX30QSu4bt6TuOR4ldmwlUdEMtKar0XGWjCeyHBCyVxrPHCRwZiByq7RS2t/ssGk5NlSezEJjY+jJJOLSasirLCHQjdTrRcnm2llFSJh0r7PIlZucMy227Nus2mMhJS3sNlqqVxYq9MMu3QUGpeFF3eRApE94IWZC6gk26PcTBpUj43FlF0sv3ejsHcWRvGQG8cdlzyJRpJRfQ3mSVCh0TGWU/8UPjsIbNWXzOVq/ezQo2zHxMEN9VDIeju4I45N94MisCWCa7iXxt9U+6IMcSq7636sS2HR+X4IEfZa9JTXCJbJCaEcUV+kdlC0XQELpGtqWj7eyEGpOrFBVMxCUhVFaz79nqXXoWxqDopdiQkPdGvLFldDvU4MTKnZJZwoSOaWyzQND4OUV8YRzash4/YtbZb4wWpsxcVg+jGRXGe1ENXaMsHikhDRLiGqoIS7rjUd86kDm0fSglGWGommyqMSFPc9X0krkVx6v9SLbq7FdXT6nBCzLoUImQF4z7IWwp4GMadmNHYrjSdoLz2lH9EGXu0ez6skjwuFvNLtNisPeeCQ92i+ShO2WbTWItxVjkmquryvhLKeLkP3W8YPQ5Sq8/oWQ7j7pZ3Z1kjBrFXJKuBk5mwYx5EY4ad0yIuUEWXdCmo/3T2fRYNDSVX4Dm09CPRb+ek2kpbSSuxYTZjWrcWfQWqf6CQqCzIWZldyErIYxjxhp5brsRyTf91EBaufDj9C+hHV9PD6Uk4zCKKS1ouXRDfLpN6vH4P7WVoHLHVkOLSfjMlSlPYez0vw/GFZVW/C/08NCys/KzrBZ0cSKR25vyDF82Bjyoe18oumPSTPuorEUSbq6E1L/ICIKejZQbqJzmsKCKmqlP4Ic0qq9xoITzIQuixjHlXElTFaB6bbK1Z9MjdRPof8E20ZTzNjxEsnDcEV0Y3N174/DfayruKpNPWyIlu0Wb4R9L7Y0M9hOLmPP6Y0ONoZd74PKhZ3gjcd5DN2IrQGPKsG9V4xra8XS2a1RzYb8BLz9zNKFk25SSa/txCd1XnKg8LMDFiaiWYUlWkx9CJCWSFkQsqF0GMYx53NG65St0qvsf5hJOBlicYwVWRQ+ge3zDk3q8jcSj+ROUnxkX2ZGyL7OPVm+EfU+2U9wSPdafeNxuj7MHlQszwZdESoKORtiQnZBjxWKEaDuk9BT7CtbmFTf9YgkkJKq7hnrwpOlxGJdKuCpBycaULT3E12KZkJ51yHdfr5KgqnHWq/RdmbBaoykzl9tavMsiF0WMYx9CQDVW21DryF6JG7Jed+TerQM2n/Ag711YuwsphZPmHxsYFyQqd7skttc/wj632z5v6FbyK+MPjEvEvs+wY7ZULM8YZlXYKvrJ8jGa5FghZHUu5FuIh0BRJlCZQQtCe8XYqXgU1DFUpZ9yZz3RqLKte1TZnWKF0WMY87JGThU+0Zyt8a/P3nhhN2gdQ6/0Bzm6aZagi1OS2VJUu2U9rFSPZIh39M/xj6n2yrvfodtZsIV9mfVEp7jHbIhCyseGpqq+zIGV30hjNcULBCya4K+DIYmLKiUNLzPpslZ+/fpJ8aOn/fzIzKBS8ixWKxQuixjHlY2NkinVm2bj5lCxf3KxaEdDWTdWROpt6TVbF8xSTgTRldE6Jf0laTvdD+BXyJwQ8K3YkdjO1KHnbuY8fsV9wM1pp/LCNbcNR5QuaIQszNBjV+o/bYkN2X2PAsyELJoLBjx1CjV02xNTSuCpBKRvsqSbY65oqItdEKU3C0b0XtOKwQsULpMY8xsUymEezzKYt2hI7SqyhIZVMtU07O4lKAbz5VusrVvcV8YShFt0HpdJL3kLyiKkuop2bxBfEIU9h5SELOk4Ycbf1BMjOMeRYoWLwdhWwoRSlUkD0GX4CpB+TCaljrktiyb6L2xloWRZ3YkYxjGNxgnKRIei01GwiJNpRVRXd9ZO6fjJYaHki6MrAr/mGaEHrhUfMYPiDpOLj4Yy7FCwLMxngIKGtRvWZUjHir4LEsXg8fbUU3p6IyLsNBicupLG3397JjbDTC2RuypdkNXihZV0KBOoMYx9ChUldN93+jaRs69K/wCSy6nRjLqZ+X4FJHKS5L9uDNeMbUwcx3xQhCyvAyLfFIl3ocicIoGPIhCLhZXc0GQq2ERZYkHY7MhkNLdD42QfTb3BQ7atxe/0L1uEVPYiMth2QEIWKF0FkROGMY2MPI8IZOYTTuObF1OvQz4O2aWSK7RVyH0Zf+ZH5F7YnsoLuob+mCpk6cteGM1NcUIWZjGPiyQvoBjyoQs52eDKC9XIa0lqHerO1mLZto1EiRV1fYhYHsIi6lNHL7EugXTUPyIX+GDU5U484K5s66qNBNiBPOVYoQug9bZjDGPB4RKEjCGaFot3oM/OUu4hIIS67ShSH/jkf3gsu26KYGa07qp3tr8irI/xwaBbUXI+ELMiEIWVjGNHoSKvBUtmxjvlQsCFk0xbPA0h4Z1Utl27VYtJ3RU0phlZTXat5RCHINtpPYJFpQpcKBQCybrEP8CwWCxQhdBYaDwHgYxkjYYFjs0m6LggVNXX0DRz0LBufyyVLaMXeHRS+s1Ddqvw/A8J/JWD2xqiKU7tss9izIhCzMeC3aB+NnuM1yIWIsrsaDGhhaexvYXAym3DPimVpNQzxJB2b8zSGyWpcFzdX74FgsUIXQf5l0MYxjwRdDftM92MWLtdX6F4VuOJ1yN2SCDdPpPtDCBrPt+gxS3gWzvL5FYW5EIQsrGcXJsaN2vkJjDFkQsRZbDQdzgBh05qSVhdzxg5jGTuxuhDmUTMtXaabDFRsCrs4hdC33PtxGMeCHODQl9iSklV/wCFkhehm3vs4oRYvDkTh859JLf9jnNkfl+RlDuMRqbJQ0w6ZELMxjIj0BlEVTfg48FgsiFiLK7DGXZDoN+6SLJcrfIVHd0VtRKY/EpUejWzFMOqRq2zIXQt9z7cRjrgiCnUmmncVM753IEJLb0S/wBNXJVHcSE3INxPSpX/AKpo3b/GDKtdFirKQkwdRmmKFmsGMoG66R93St3ZbAsiFgQsrGMk7zZ2MU+SJXGMYeXZjpItJi47JCaRw3EYEpRZrBCwXR+0anyPAxjTBWi17CCUtJaryL3XPpKJSmn2WRd3SW7TkxdLtP8As/2Up0v3rg98cWB1UUpfiMeRCFkeJktatXAxw7FPhYO5pkQsCFlYx0Q0LWIDSlFUxjGEH6JfkShdNLkayY576k2rWqwkTwQupAY0tl+RjWdZNkJ9d7v0u2jvl5KwV2ujJ1djpMp5yQ0Xg4S8DdalSKWJxtzY8qwLI8GMV78vseKP7weVCwLK8DHFL1pGsUQjJOZlNC8dVGtpVutUOulZnBGCF0VgcD0uMDHnttTIjcaaEWS5P0rcIjvtMivwxiaNXUgHub6bweHfBxevvqDwYzwueBHNJYa9ALK8DG39EIpBdwjzDJwKkm01P56rUppGbFdg4E/abwkXXt62iA0tULo/AL/jA+sG00Qxsy70RTzkx+l72UC4SrXi3TFJV5+m8KLajxEsXisCyM0GO54w48shV7gzXKhCFleBoRHvkm3STFr3PJXmKkiDkdZRCGuRVWisEh1NhCTAuhT2hEjaiIsZJ6B2I1blGYWB+lp27HHusbmGUgSOz03g2G7wiCe5i8UIWYyqsSMWqsfyPEJGLKhCFmXFiQvAwPF4EjtZOz5fk8EnrLIV56w6KROg0E1oQ15smfpdoBPiuR6xa+RBzmJC4ZFnYyOcHe6nB5EIWRjGK7QhRAvN9HGpgV8qELoFQRVg++7EhMYO82CQtl1lkFaHpb06DR5it3ZefpG4Z7InNWQvOXJLl6lokcGKMizsSQtxjxaOjCVOgsqxLIxjGc5tnAaYh5iELOYtyqNmyvnkRk/lCX11lKhDSpzvSs1n6SfLsI3z3+MlTEmwFv2muRZmMi39R/3aKjweKEIWLGMZUlkIVSlywdxWyoQsrLiw+gX2irZZU3wfDrrLEiRJaieZqlHqbPD8tEb3nksZHmgKTrZmPIszGTq4QUjKCQK8JDyoQhYs1GM+d+DvO/w0NcyELKy7BS7kVDsV8aSyQfy1p11nFWa6W+pZqI4VTJcH1NA6jNWHihZmM1DRBSqlNQeVCELKYyLsyNnenQQhZXfAxJ7BY8lRXwRg/CKTkJPz11kOjFWarMc/SNPeKEbJkeHZ/caZdkLKx4OmrRNiutpCWZCELKZwUx3ikIXe4YsyELKxjwyQ7cLknPKF7zrlnBWVoYq9VsnIJ9iooyfBHRnAX4VkQsrGcEMynsE9yJ++WhCELKYvnUQs7bIOaXgWZCzMeD5CKV7svPd5Owi9xByN9ZCzgrK4evr7QjwDNmIkL/JQszEvNxYiCRESPcilF3zIQhZDGN3Q7nli0mgYsyFlY8Fc+wpfsy1k4Z1+ResSFnBWRiFK9V7yD8ZYFW7KXpFJmzyEIWLxghsjKZq+AlMtLzIQsjGMUQmFjapQowdxWzIWV4kfKJXdUFntk77YLD2XXWcldNt+lWn5R3IyP2iHTVc8pCza7uxV+pjyLxyLMhCyPBkiVRQTVKxbDXMhZmPBWJn5x2vSaZP4cl+gWC7KKyv1SzQz4F8HlVaKw1yNG4EIrJWVZ/6eTgk4eZCFkY8PFWJpJZPDXMhZmPFPCDzl3gz8vQLEuyFZXmm/ScWMQwcoxWqIzxJB9TQA6QXnxr6Hg8iFkY8GkcikbuJDFungs6zMY7CKvSPT4y8LN/noFkGjFWV5pv0ncFDvweTiRC9wK2rJ4LqTBIOiL6RHHq3CY8yFkdsGQ7sHzB93167wdho7QvwipbIyIY2SRuXH7v0Czkrptsfo4twKXaMkXcxUZeRxnD36lV4ZeQk26V7KuAR4PFCFix4wJTxGxYfC6CzseDxyUKU5ZdTfJSD0PkjdVXoFnZWV5nsfo5Lbt2OLklk+WIfOKUhirLC6k7SFrbyPuxeMSHlQhZHjXxhfGSXRWdjNUPR5EgcH3ZNal6+Ecar0CzgrK8236TYl18VytRjyRWU6eCLbrIWeyKmpo58CgjRkn4yrBCyXHi9uL0QM1Gqp8YtZNYXw8ehWJpyFZXmex+iaTYhzDRQvOWpJyJ7nk7NcizvW3TwJGKb9iRVv7seVCFkQzXBFJome9H6B4K4/YCgqVxTuSxzevf0KyhZhXTLY/RX9Wg30fLTsMd3bReWcEKMyyuh6tJlQ2P8AwgZ7h5UIWLtgxYJUXIlf0DwWpX+Q87h5KQdUrxc3siX6FF2aq6ZbH6LeGxCJQhZaHuwUVKZiFlh3qWeKjuFSPKhCxeQ8rZFIkDPQaljG4RCeEV5OMnRU92JQkvQrEvw2YVlebbH6FpG9EORqWd82u6gKY1MfcfTadgFPapOOEkPKhCxeDvhR2TyMCB5r6GweH5oJE9x/hi3CnY14Uo+l6JZzV0y36KaWtJLy1eV+ERHU1QKCXZeVZk1GqE9HTRCsPKhZng0NyUL3YWO16G4ekJC4HXHZsZXmhMa29Esq2YV022P0LrSmH+Ra0sqZaD7tliaOhfVdSD3IqTrJ/BoPKhdBqXItsKiXoHg+OJCLgq3zx4Ox3up9Es5KyvNl+hS1skjNO0d80G5Yhqmv5H6WfL6lb2khPP8A2MeVZnjWrgqVtC6C6SHjnA0O9sjBO1fg4qT0SxNGSrpsv0MWrr9TfAvI80NXbSFoXVq9jz0dSi4ioJV+w8yzPH5KK26C6LFRPAjx2y32x7St/QkKuPRLOqsrzbfodTW17Iima2pqHDZRSKRCUS6b8IhH4si3AeVCzPFQ/Mr9AncY0jZGuND8itiz/gT9Gs7qyvNl+gVsySZcNw/OZ4ZwQadkiTH0b6lwkMjWpVEjuY8i6Dx8QYtG9BqMo7Qtfc948juXS+PRrEuyVdNl+gj0u5NS1Hd5miG7JlENsZNj1TUrcfLR4rBZ2MeGew1bsJHe/Qa4NCrdkXJUrRbMidx/VPRrOqsrz5Pr6oOr9sShZke6NCKImPHB4Il1ZvLEhXA8q6Lx2S1lwkZxdB5H4Y0vHiBSPIap+fRrOqumax9ZpW0Q1GsoXnOxDmji8LwiGZeHV9kZ0LoPEN2LC95YkKuM66DxuUSEbIr3WLl8fAneejLOqum2+vz+glFVdmd4GKUmgOk2rUCNNTV1HYSPvnWZ4/YCRsk6C6Dxo+1HEiLeMv3+QgV7t+jWd1ZXm2x9Z18MIRaSywO54mGIsihF7Xq0Na3ivUXKO5UPl9V4Mq9hUvjoLoMQrlQ9myLeiyxm9k/J4nPo1lGzCsrzbdx9bWRk+2dTiaiTw389Yvew8q6LPaMrXuvQPCVgJJ3q1k5Itax/BwQno1nRWV5ssfVknRSN7Afee5jTCkXDq0t7lwPFYLpVv3Z+WddBmuDS8uCCW4ms0tkrZo/liUJL0azmrK8zGPq8qoJnGrzOjClrGFcSTYz6jSN6HzwkO5HisF0Hgks2KuvZrhs4+x542BYTI0H6RLOqsrzNY+rK6mF2kpIjLR2hfCkfgGH9rHUdKcobugsLyx4rBdBlCfYrdwfe67ETElW9dTnDCooyN3b8erNWV4+vFY+rA3fWz3RIMzQp7ZEzfqPvLLyEjtDxWC6DKe0WMVPzLoMZoT+9BFzMb2FUWV2y/t+kWd1ZXm6+rwuJHdBHnrSu2JJKEogaJF2Wfer6lgM13zFhXA8Vgugz4p84WtmXQY8GaNCgybGihCwmRTh0YyTTV6RYl+SrK81H1ZVatBbta/nOlA2wo4SgWy6lLzkXZNMi6TPhjQdmaug8JnYicNCSC7rl3sg+aHcifSLOKsrzcfVldDfYtLZCzpwNBHvE9VuARbW0DHkXRZR2ylhf79Z4Qpb6s2Jqzhlllq9uLscTp6NdB1ZXmy+ruVs+2d0TGpm1HYah9J1a18G6HlXRZ8IVOQLC9+qx4W6tMHcVBIXL/VksVFHpFnNWV5euH1JJ0Ujkbg/l4RlaI7nFSO7akY1dX1bPgN6TOw8q6V3APg9VjOKESeCcGXzVGmEvHpVndWV5svqcsCb1V2fGvkwo+aXWitodXg8q6TRDdiR3irqzNcCGsKaknmuVTpRjZN2rvv0qzurK83n1GQtUibIXmNHeRW9RYWXbL6rJG1kh+vOw9IhvMug8EqnQitsLlS6DFcXsoy3n6EoRlhKcNS/kk2tb0qzirK83X1NQUm/Fc+kJCrgaOyJW56vcVChPkSFbLIsF0pUM5ETrTMugxFYLdky0ozTW5LvRCVOij0qzmrK83H024Z7Gz8Hu86trFbDUv1VTTuRO3hD6rxakSdDiFcqFnZqK2q6Bl3wXtzyocyElLY3Pd9mnplnNWV5mvp7rNQio1VvhbP4tiKimXNPVaG5Kh7xY8q6TPglSlsl1WSlLHp2bHc1BYTKyfqezUqhaz9Ms7qyvM19Oe5NIhbpLPMVFTIkdFn1G4Tex2gmxKuPKum8psQkpw8q6Kkbi/rUZNUuyyy18V/goTt6ZZzVldsvXD6eoqTfivQvO41SgVqUrTp3lGgkO3wX6Ctjc+9lXQsbZNbj9MGcWzNxen36dZ1VleXrh9KTbRSQ+soec8QoSENwNt4QQJjR++DIVxrVXzzIaYW+CPr8OEzmg0u4eVdCFNe5WWGgnm6Gxfk9Os7q6Trh9LngTGqjPmmaDxalcbLT0GLB3aiHHyOwwwpcbZUsbwObuS8Ghlv12qd8nxZE8LKs6Gyroh99U/Ih4aCrkeZu6L69Os7q6bj6TLuawm2l5joiIsjIkm5ClqtCRvIeZshb9qJy0J3OENGgXVMhuoExMFg+4qRdKRQ7cBMI5wMlLZ7X4IIbsgnu8qzKayiG+L9C0SSojQn/Akd+bgdv89Osp2YVlds3H0qSS+X4zsVHA3hKWpBEohBWsJay3D0dkbkjbUh/wQ1+Anrz3KVCWKWvglK9xdFD6MXbKU5bPBVCUqxz6bL/cNQU9smpTFzXoTBiBJTYWv3CwgOntZeLFI3Jm/d+nQsnswrLZm4x9CRdEjlrg/l9BNoTOFew9Y/Y1nyznRFaX7iW5bNwllTdG9hl9vFVJxjBGDxU008FjobwCaaqTJwdp2DbZ56hc7SJJS7YyCk53Gi4NK4wFFbK3AqujTTyxlLTdkKBCwrzYqdDTQQ+nos76yvNx9HnoSdqGt/x10NVQgUTqOIEihhGTpq6PKx4wQaqi/BN1dmTe95BdL2OISMJl/aWTRN2ckmpD2KBQJQomugyroJWI3tiG3YE/+wb9EaP2DCuDRJe7ySaFhbMylp1T+REN1Pp1ndWV5evH0Z3S33QStUUnXpfsLHc8AcImBRiBQv8Ac/qTun9zgrWYW814LMhOR2A+45vxCVZIhbCF4zSmgmMtZEDGQKcVhUm5IVxBVsC2olVkvbBQRlVsF8TK9k6t/gQZoo9Os76yvDbhQUaIIIIIIIIJNE/U/foLwkDW+SGxHBBBC2JtEcY2cYAUq2wWEkBQDh3N4GcnnYK2QeoblGl3DTu8OTnVNE6mInRnXgkIu4G8iXAWrGxGR4pDEFhBy7qM0faV/wBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECQgovR7xkxBh4iCMTg9I6L94/nrtpKo3Q4ktB2t9V9wU2f3IdVYblcQWfycYmjC7Nf3yUwhMuxL5OEcIetQdwqCnpwgfM2I3RpIlMeEQVJMjILCwgSgm7IhgjCDt7P8IIwQRgjoAIxIIxIwLESC2xlleFchLDz9qedBQyrUu76/BEQSjTBOuwVV1IIIIwgk4R4dK9BCIIxjD35TuKMgaPQ4w0dnAypYesaJbJ7mohbsY3uixogggpdsicFVvRb977Ttymss4TAsrwJjLDzN9uGm1JUigkloQQQQQQQQQQQQQQLGJewkEEEEEEEEEEEEEEEECSRu0IIIIIIIK64ORORKIIIIGzQ7sJOrOUha57Dd5RKnSQBBBBS/kWhf0T/AP8A9uf9ZDiCzMYg8C+g/wDaSYrEEEEEEEEEEEEEEEClxcSG5SIgggggggggggggggggsE1ErigiCCCCCCBqFZ4QmhGQRmBB6ECBkHkkQrTXH7TtyftO3H7Tt6X/AO3CigsAkLoND6T/ANWSvLwgjoQQRhGEIgUEEEZIIIIIIIIIIIk4hrJBBBBBBBBU8FEEEEEEEEEEEEEEEEEyCL1b/wD/AP8AQQjpQR0gBSIf+JHTWD6kZIFk0fVgAAAEEdeCCMIIIr/8G7EEEEEEEEEYRjGWCMIII/8A3X//2gAMAwEAAgADAAAAEPPMMPNONOPOPMONONMPMPNOPPPNPNOPOPNPMOPOPMPNONONOPPONONMOPPPPGzbsNPOPPPGPNOOPPPPPOMOFPPPPMOHPPPPNPPPPHPPOPPPNPPOPMHpX9PLMQwODx77y1/+h37ylzwr4YSdb37zx/7w07xw/wC+Je/st98M/wDPHfqqn0Gw84e1iNiwwwQwkgQw8A0ww8EMMMww0wQU4g0wiS6zgwwwQwwgwwwwwkqmPX8885rA86wiQ44QgygSCSA2CECIDagCwyQwwiST9Uss71kSAUQAQwywWPueks88hM8EhgQgQRwggRgQAwQx76xwQDxYgQgUCcx9tPgyKzhQgQAwAgRxpaZQw881sMstNNNNNNNNDNPEPb/tOENO/wB/yKI3zA9IcWQwg9vpzTTTTTTXea4YxPPNUPaOcNPMpeAJfReRDPZfD7cvkgQcfcw1/kySOdEE8oN8ssOMMMIUQ/RdPPGUBdIBDXCnvvvpokN20sFBD9HhFuHjBIExYtxyqYih0hkMEfrGQRRX9dTPPFUBWdIxhHfNvUybcitaO4FJUv30UlxHKWQKp2wgsJg+hdG7DRa/fcO9o0PPGQHdTwKpAqEFxhqqFHOMIzqP+iFII53WL8nWuCx1ggg3QFAuBTvfwozj3PPARAsMWNAYLYvgLdU/SFO81vJhANzDwO9jY9Q4473mAquvu052gQw1hrNqPPJUBiBvkQRs+BV8HdRNk/GqW4pHGgdO1B2StxrKykPAnnh4MpewwiiMk1PPPHVPop1pHBBs1HaA9zmhZaXR0ZMd1HhtEbdke9ffXGQrvsiNgADr9EIAVPPPIeDBa0spHWMCoUUBfIhg3TdUzYHFMkuviQALVsrfYwvrtnPYuvrzXljFPPPJDXqQzsljba3CVF74gqJlS5sNaiwipo4SIyFbwhMywvmZFqjltLoXHunfPOGF1Fej4muqIGcdfwwF3HuQ9JI8vambTqJ9l3bu1qwjGtD2377idIG/hPfPPPk0lUJw7csALVOfNBymPLSvNiaSZkovyq1y1H1XC83FaZNrq97Zqi/kdfPPPg6iMTDrILSMcgAApiLvAysvmwI0kbPL+yxb3aUjYxmvqh/vkjVsu/F1PPPKDdGKdpgkcQsMMMJfMFvTqDmn6INiePDEI/fG5XiPBKjuO64olFnCYG1PPPEtZH01ZkgAAgggBmPUHN/qFgr9QiFSDmGZNqjbVd/JkGI9dDwolDgSJ1PPPF0gSIkZs8888884DvHZlIlDkmZwiUSLGIBkwUTvNPGAcC9MY0bjOu+O1PPPEvAbSVxzzzzzzzyvrMEvCmEohaxAR6LL3uPwL4VPKBNQXppTzz3of8K1PPPBox6ewscccccccYfadphNrvipuLjf6BDBIo9T1/vLF5M2qmMdccRdpF1PPPFoUPYQAAAAAAAAOvlm599Pss8TEZUqGO2QmNxDNvMBLX8SQAAAABISg1PPPEouymfffffffffZ7bde60Ph4WZLh3tIEK3vuOc97Mjf5OPvffffeZDclfPPEpKP5TDDDDBBDDRjIwka6Pr4Cd6Wv/KO3Ag15THeG6RT2UzDDDBDYtcsPPPBuBJuMMMMMMMMM92EZ4Z6vj9diB4NzAAKAPGnide/JubWmMMMMMMExUj/ADzxIMBIAAAAAAAEACgh2/l/6oEElYmWHi3VCiW4i9cY9uAXQoEAAEBSnxMrHzx86n4jBDDDDLDDTW7eR1ERDWM788qDleLmPbUvWzQDAYzjnDLDDCBwSsI3zxz/AFDtsscsIccEwI0LxTMwsTq95Gcj1ffkRN7t4QMC3kDZkscssspmg+S588oKBrlBBBBBBBBe0/bQBcm2p2YpOHnXgzCerFagorzkFwSBBBBBBV5keT888Mq8ad99999999k5Ll8dF6PLlorNovXrmORM0v0k/nxrAT99td995HRGDD88oGwmkMFNMMNNNnUaocFqq7aNH7LTF2XNbUibZE8/mj2yENNMMNNYfN6Xs88oSNCY88888888jQIX8p20JEFFigPdkPe1Zw94UU/VoKFd888888oi4m/r88pGJvRNJNNNNNHIgy5AxWk5lYRNCbkAD06lFXggcvPXCLMNNFJNBN6QGT788pSBD89999999PNcAA8T4CVkhZPDgEtQz9VVTUsUru/Cy9999999pU47fP8APKKFP3DjjjjjmHlRyY8S4K99pnXHMEI2ttGVSgPFN9LzgjjjjjjjnMQNf/8AzzX0wIAgwggQBRUJMlrafavrwuLzibhdf9i2MZ6wByu3aQAgAwAAAQE13/8A8419UyEMMMMMMZQLg2WKMCr0BCt4Y+ADk20zagfc484KWkMMMMMMMY7zd/j88thIjAwwwwwhokbveDwomAU0Uq4E0gPT9UYhY/7osQiUTwwwwwwwkEM5Xv8APLRaCxTTTTTWTyp0sOFBuOEmltN31FOz3PJN13Kz2NIwxTTTTTTTWWbgd6/POVPcOcccccdzIyj6ALeiKDtP4I91EN6HLGxs0P3I7A10cccccccYfdhF+/LDVMxLDTTSRa7dhM6FJ7PAPt1VcG1HPAPMWqLgNsnMB7DSTTTTTTVXTjF7/PHdGWHPNMPO6KThAsNJnPPIiPQaLPN/LvA9DNCBO1LcDdPPMOONPNMJ9H+/PN6NFscMMMNDtTFfnCWvPOuraA9PMFkKvF7JnPIKE5HHMMMMMMMMJSAzF/8Azz2jZ8Q0001QzAJtH3UzziqmCwqhTyydPy7N/wA8XXv8ymNNNNNNNNZ0LFWr881MC7QwwwwNf+/Mpfr88oET360Xc88Rn8UbL8Zzn+DXbwwwwwwwwwKvpW/88R4W3UMMMMd84/Xnzr88m538HzX80UG8ocIq4vUyrgYMMMMMMMMMIrHhWv8APHfAt+MMMMWbPR/GcSbh3RoPPO98GXEIJAxLv6f2TMWsMMMMMMMMIL/qVu/PK/Ri/v8A/wDaw4TTLkJPR93hC4jZ87rPaRbDwIQw4SN1/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APPqpQ/zyv2sHb776oIJx6IMKR07Cos8wzPqthVFPv3Gc77lmd/7777777777uKJzPzzsEtpjLKK87LOAvBC/RBO1hSpg2PZwiHDEEVNSv8AGV5yyyyyyyyy20Wu8P8APBaiJoAAEjzzffbXCYfqvG83pzJXVD1VOjQw+iPbkiwwAAQQAAAABDoHx2/OCIs2/OugDjjjjDjIMBTjjrvocAKHhNX3VF9R6XxfUPvsvvttvuuoGb1TF/PH2NsaggpbPPPPPPC28/PccSTz3Pr+tKUMc9DNA5mRwjggkhwgggwmHemPPPOx30cYVF+PMMMOMIe8MNIAAAALE8MMM+NDDHP/AM8+9GkUMFUtEMNmA4KvzzyzwwM8czzzzzzzzzzzzzzxyzzzwwxwxywwwwwwwwxww9sc88888sc9zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/8QAJREAAgIDAAMBAAMBAAMAAAAAAAEQESAhMTBBUWFQcYGRYKHw/9oACAEDAQE/EP56/wCTAAAAAAAALLxY2P8Ak3//AP8A/wD/AP8A6CCeDGgssssssssssssssssssssssssssssssuH8DZssssssssssssssssQbE4tiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHMJS2fiNwdVG7SHpWhzUyiiiiiiiiiiiofMsQkUUUUUUUUUUUUUJXoquss4x0dMoooTviLfCiiiihjbEbvBbGMblG5Gy6UUUUUUUUUPwyxC8KZ8E8avRVDHsVaS2XsqErdDqhFj9G3UWlnsWui3Qm+xS0epTocJxUtFDrwvwwxClO9Cf6GPQm9i9jEzhI0N+rEP0JZRo/8Auht0I6LllXxj7NnzitsXI3wpRWFYLUWKnMvyPyyZ78GsQhG1IQHEWT22jtFDuTkQhNONDUe3SLO9Gr5B+Q29iOH0PgtBq3i0Nsi30/Yt7N/wsTaZZYz34IYhZw2krYn9/wCFnQejR+IdYZ0PglCRxYUZptiQxCwNlixYuZDWCcbE5rFad/ZfihRovB0WN8ZyS9npSS/0abN20lv6JWwkIIISnSrKLIKixsQ9sQ03UKtaHtMsZ2UNYJjSapmoZZ7GqdFxokLh+GGISt0VFjFFuhRqtD9ahC6JJaQoGJ0FtreWl7KfBNMdw9xH94ToaTW4TgFBu8UxC0xrfosm7hbDW7KKGexj0KuQxQNQh4NJ6YklyaiRYx+qHtJs+8kEoTqFPYmltHoCafBOoX4Lo0nsV11oTQ2C9jVQ16PSCVxeAcKdoeaUCH9Hltx6RxipNlxZRUL7Q378O+EV7HKehga0EaLxFbPcxJJUsqKmR+w5LSuIXMfR2XovNLLrhyxR+5tUolWHNjW2/C2Yx0WR1bI1D08qKEhdgYxsXMpcQ8uhyoqE4bha2h90E72sNgP768f7QrwqZHcOjZCeezQoKLtKFzCWxfcHCOmOFg41Q4Qh39DgSpo0mMUNC4PY/EplNhKJS4pIv6LmmL9wok1eLhD6OELBdG0OEIQmJHGIiaWjjNQsHksZItEaB+oaIV6OKM6xkuLND9jhS4+jqsELD2W4n+v4lNQkIZsYM4W3WPCX5C7i4Qx9hY8D7wQhyvbNUbRPDlYPJTcFCFpYTq8GjqFzFwhwhYM4Q3CEIUOFwsZjcqScM4DOUseSF1IxD06RZZZZZcboh9oXM0PMx6UkIUsbH2fhUPS/AsbiFJsQ/CjiCGxZS6brwJajexbdecZ10NofRCEKWddDQS3Q1vg9/wAEJa8COIXStiWgxt+Hs45C5k4cqXE/JQhSzYPdFC6Ddu8btPkXkjgTS2ynSGNb8XRHTZzm30eRneAoKGMdGeiNWZo/TwJTZXoNmtxZZZZZZZZZqn7HbwT4PExnsx9uVBQxhrRD20a/7LLLLLi62hLfTiDwQ3h0Lx618FmzCUvAPExnKGKFBQ+DOH5OiM3JO1eCGts6F4ltR7Ys4Y8l09R4mM4v8GKEIUl093FHSX5m5O5kfReJdBu2WcsefY4QpdOWOULEdChD7Zs9yqW1DoXi9sNnYeXo7GIQoZs0Po9yhYO5k2hrfNnuVS+odCiyyyyyyyzhvydV/c/kHCFDEm9jJpJeAzsfSjsbsssssuGe5VidC8WrpSqX54TFBQxNMSnQpWDi3ITpn+eB4KxOheJ6T9cLQjZnkjiSkxi6Q+woWDEGg9N++B4axOhTvPWJwE1eSOBwhKHC4oULBjHwdoaqxblinUOToUWWWWXKtCLHjgcsvQ22OEKHyHx4LBw+pDdsS3RYuLLiy4Yp1Dk6F4db+Rwm2FxZuUliWzl4LFbY3YTo/jwsU6xOheHX+tyu7OJLJjyMXTkYhZdjacPX934XhrE6F4KIWNTUi+jy4khSzqSFlom5uLwvDUOToXjClsStfMkcDELH2O4QsWIaJKH2n54WKdQ5OheD/wBwmoFm+DELJ1CFg4XB4PwXNxZcPDWL0LOoQ1uUUVWFzN8QxCx9BysHHoe2Ftj23hYp1Dl6Fn/zRULSJHrwGIQpeCEKWIbrcch7Z+FinWL14Etf2UjuvEQhSx9f9QhQpZ0NUNXfiYp1DxSyUCouRHQ/CQhSx9cIQhSzRWbqjjvzxMU6h45Y0KGtcIQLvwNwhChj6P3Kyfwa3cNT/vjU6hnOEsU/yKKKE6xNeBiFj7OHCFgxLY9L+5eleNTqHglNxYtM/sVGg8DHCxXTiEIUOPQ26lufhZZZZc3KnUPDLJKhKWnisQhYf0NqoQhQz2NSG7jYXHiMU6hnMyxqEb4BeB4QsV0XkIQoYh5XT9vXjeEoeGWNlvg3K0zijyb0dwoUOOjqFgziofaU8njeGoc/QsVp/rBKkkMyyYt4+o7hCeDdF/8AR2IWC1tw1vPSfnjeGoc/QsUoT2hjdFjQ3RaKeRxXsaa7CllcF2qHtwosWx2fkPbOfR8S8bwlD8GqBvgTruyvyBfSL9DRRUk3GWcPlDS7L1o20LoxdY1pFixaddjWIXUdoW0RYPyKZQ8tZYt/hFZJbQ9WxK9i+kV+H4H5iafCn7johvZTG1iH0Sf0alUVZoegtMo1d/BssssssssssuFMsCSKKKKGf0ooooooo/3FXoooooooSoEVisb6GzrEj2M0Z8x+Ah8YwtHYV3KHpxRRRRRRRRRRRWAVLRdA8PVT48ACrKGrd+AArnFYBKZZImns/QTeyguxQ2F5f/1CShSxq8cWw9lFFFFFFFGyiiiiiiihaGUUUKKKKKKKKKLFXll+RVBLKiiiv4Siiiiiiiiiiiiv/AP/xAArEQACAQQCAgECBwEBAQAAAAAAAREQICExMEFRYXGBkUChscHR4fBQYPH/2gAIAQIBAT8Q/wC7BL/qAAAAAAAABq1Kgv8ApxAAUEABgR0jVpaKUiRI0xpjTGzxIkSNnjXjXiRrxICb4lECJRTEiRIkb/4keK0USIIIIIIIIIIpFIIIIIIIIIpFIIIpMHsezy/p/Y55kXwIrANHyOYb++CdCKQQQQQQQRRoQS+6i520lLMu5E14BCSrH8NAtR3L3D/gYtuPN8MnlfmMJb/MUy0/hGVxbtA0uGzUsTTyjHbYz8PFZptvyqhGw2aHqEmtNiXoJW4YuwKo+3QwmD+GNQYxQdPNrqhM+P4ZD+X4NtWb9iCWztvzEdB7Q0eKSZbyxTM/56IZJv7DBIpaM8SvuhBLDJBYgJl+wKTNnna3CkeQt5E4YGSTO+Rokm2ATaEpZTj+RP7E/SHoEzr8CWshqb2DfdciKV+f6F+v2hjfmnm3h/JtYmNJmlBoWdkHoTIyBStCZbEXuJyGK5kSbcDdCehB6ClOr0J7L9v6IPUeoT7YF4DHEgT75y3Yf82bpFUDczyR9zqC+Miyy35Ykrl+4tf/AIhs8urlzt0gEGMh0NDrkiV9xN9DZkSrQptEXkL9L8g7MPVIqkHpcrKpInt+iokNDkI9mz+zJnP0Mstt9B5Er8vJ16vGB3QQ23VilY6HgkSrdJydZGQLJOmaNExxGaE8uQJA+5vYhNozhntEXQ0qSKTJ+dXxNoaDbGxeP3yIQxi6Px8iarm+VGfk8w3++DHLA9lpYx08Z+P5IhKqGTpDfRPyNIKGap4ay9eapmlCWJn5Izx4TquNPwQhGiCagtvAhSdVdCfZLwFTJ7PZIhDo5loZs0iRBKGyOJ2e/wDa/k02kN1Vsm1TZI1RPoabUNE6iV4/j+BNPXJGYF5FRJP0SQw/MVx4X6iaeVScMe7EUNicivMpZZsO/wBP7oiaJVkbGyOLXkgAPJ2NqvdXYexIiskjdwhi2yNnwol9DGumKsZeDbr9jVTxkay6oVwyWyF/v5JkS7UySSSRMSWP9g8AFXYPdUIVJLNHZAzIb2ZNMmU3eR9BjcuXZMpIXoisIVigN1GXgTx8wzyw8rhSlF1JZsDbdvQrYySaM7EqPKhidphjGh7schTA/uLXJ8LLNQKqFY+KN6Nlx46FhL7B9nK81myBB7/izNCm066IVGOqpmxUYxfKwxrlVZJ16HMT3Nq0P1oqoVmtG1jzLWBjG6sSbcIRU/QxvdkfMDsdVpCox2aCZFRjGQbJDoI+BAxEKlFb0aqqIVmtRogget6ETrvNNIhtnH6iCWv5+4rhK50Gy3wLoVHb0QuBUYx1Z0OQmnaha7oQhCFZrTsMY6J1PjP++5nC/wB8i8AohItyZ7o9cCFodpD2JirGMVGLpEwN4WLPy9EIQhWLKpShjFpeSNvgeVPmj3xHaRs6mOh0QzTIlCqEHpdft+Yik6uHwehCEIQrGJFRuiWot/p1wPDv0LhTbiO0jL71MdhECYfZNFleR0VtND2L/PA/VRCEK3ZjDUREY/UQvtwNAJYG4Q7XRVuwjSkTItUdDqhYyLsSNCbIGxJnZAGIQhW7OibQlk6sf7ZFOE+C8tUbIwd6qdhGwXZ0MdDqjAQSyR9SAlaidbQ5IEIVu4xoWz5zz+yFvRxPNFqkYO9CFaVtOh0QkJKI7KJfIfpe5jSwTEKxmICl/hikjTjb6CpqNqqzZCo6kI6C4VdDohBPJmCIkSZeFe0moY4oaCMgrGLXty2k/NkGKDS6qzYVHUhGbYkMY7C2LGTJvdUy/HEtQ4tSEuS8M9CwhBuh1V87BCy/qKjGOw8DOETRc35fEopmyOXeASxTZDuWzUVGOiNGyFVjtGqjFhOZpLrri6/LVdQ6KzY1FRjqwY2OqsdjWs+QkI9cz3rrifCexIgzb0OisWjUQxjqlLAjTbY9WHVGgmXTNQJQo/AvriyX81eZfu9UIY6obAaVI6MdUKnvRJV7/GP5fBUkGYoqqxVOpCN2aWOxDyEogPWeRv8AAf6yj7U3m9VXsUVGOio9ujGMdUIWxq/Gi/NeAsLO6bzdVWJhCGMdFskW1Y7FRaYlCGhSQ65G+fvKSd1wJG16uLY9G6sdrwOtF7Q+Vvn7c3RYq2KNrlup1IQ9G/DihMqiTLwuVu7rgnxAzWRh3bVMdUaQdqsdubSrJm+OVuis64G+4fakjcIaZbv2oYx1Q+jWrHaxk26Jk98rd3XBPrME0iYermJkQx2I2NKMdio91l3+eJ13d1fMeAkLWWLxi2xDHa+6sdiHRYQaELHKN3dXv9TFJJJNmx7u7oQxjqrGMdUMSl03CQi4nXd3V7Q+GaSNiYkdy3QhjHVC19asY7DYFmhJhczd3XACaPDM1eVTGOqEsKrGOq0PLgxTRJR75m6Li834CQlWD4i5iqdvR0ox2Ki8iUKKJKeuZui4v9QdjaQ2bnYdvRsquxDEzqk/QczdFxebwLMwO9BUdr0bVY6o7FhTWKXnmbouL/aSrQ3FQxjs+RMzRjHXoSWJRTAQ3hzN8fmPA1l2DvVbGOx6O9GMdENi1Qq6Wedui4fBHzix5aRA2VJsTJrRjHY9GlHYjbFw3VMvzt8fm8TNjcsxJEEGot7jWjGrEpIz8GtHY84VEr3PfJpXfH/sJXRiENUIiSCXdNpE09UYx4EyYyRDMThUdIHgUHsaFhFVN/LfJpWdFwea8BcWNesE/NDwMUCYJJFRptEGyPdGdQQ2zCY9CGwhMgShJtYEoY9M1UeGZEPXJpXdFXe2L2UkkkmrQmJdHqPmJ/J7D2DTW0Nrqmh7EsEohAxErwJySYE5Ow0pRJXsLHI1V2GoKhCiEXgkkkkkkkkDxlCZJJJJI3UmCRBCexJOho+hOSPKJeRpraEx5NEjYkmSiFEKIECBAgQIDoJBx1TqKs9zPLiAJwuAA4G02BpRBUaag06JIeFFGA+X/wDdA1qcCsx4iJJJJJJJrJJJJJJJI8iJJJGESSSSSSSSLKeb26xN0kkk/wDFkkkkkkkkkkkn/wAB/8QAKxABAAICAQQBBAIDAQEBAQAAAQARITFBEFFhcYEgkaGxMMFA0fDh8VBg/9oACAEBAAE/EP8A8S/8m/8A9y5cuXFly5cuXLly5cuXLly4MuXLly5cGXLly5cuXLly5cuLLlxZcEly5cuXLly5cuXLly5cuXLlxYMuXLly5eYMuXLly5cuXFly5cuXmWS5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cv67lxSI7x8+lkEBPaU6fae09+jGe3R7yvR7T2m89up7Q8p79PvPaJ7z2mm+j3ntPae0w5ntPae077ntKz2ntPae09+n2le89pSe0B3+l/bp95Se8r3ntHzntK1uA6PaHl0V6ntPee3SiHl0e07LnvPae033Pbp33KT2ntKcMB3lJ7wx3PeHnAwSDD6GLFgkZT3jXmV7yt7gK3PaU7z2ntKd57QHee09p7T2ntKd4DvPaU7z2ntKd5TvKd57Sl7ntPae0pdXie09pStz2iO8p3lO8p3lO8B36Kd8Svee09p7SlbgO89p7SneA7yl7lZ7T2ntPaGW4jvPaUntPaVrc9pTvie09pTvPae09p7QEpqe09p7T2nt0e09p7T2ntKd5XvEd57T2ntPaU7ynee89pThle8DC/MD3lj0Bg/Q1FlWYXMr5ld5g94m9xoYYVj3mLUMvee8957z3nvPfpe/S9+k+cxdz3nv0vee88Ge89p7/RU4x79JlfmPfrQ+8957T3ntPfpe/Sp3m+4+c9+kdK957x857z2m+57z3j5zXc95nzPefcnvPeVrunvM4IVj2jL3nfc95330nznvie8p36RLHme8957z3nv0veGe4eUC8w+8u5ltZ6bYOIdWOPE5JVeY/fEpuOy5j5x857wx3LxfvF94PvO+7l3mHn0u25e9z3l93DHLPee895fvL95fvB94PvLse8957z3mu57y/eY8y/ee8XF9XDzg13L95fvNdy/ee895fvPea7nvF1uD7x88S/DLnMb8w72XQzHzjXmX7z3h5w85ruX7xzwz3i+8z5mu4Y7l+895fvPea7mu5ruX7y/eXurl+8um523iXpLl+8957y/eZ8z3l4957z3h5wvzLeZe7mrNyx3LazL6isuEJfRjxEgys9NrS6hC5zGHcTNOo44Yk5mu4+cfKb7j55nbeZpdy/LB25j5xeMz3h5zHme895atx7Wb7mu405nvMeZ7TvuN+ZfVzfcOdxXeb7nvLPMx5mPMve8Ryu8T3mPM1q5c5l++IO8M9p7ztuprVz2nvN9x8p7zHmHG4ec95e9x857x7WprS/E8WL7zN3Hzmu4qtw43PfE957x84ec95cMu4PhxPeb4Y+c45jXmXrcx5jhhnvPae8xdzXca6Zrue855hluGF3MdrFUpjKZhIpmqXBHc0h1el4ZUSq45dMZsuP3jluLqxlu8t3nvL94eU9pruWeZ7Qz3LvMPOe0vWGW7zyZtuXvct3m25cMM94+c9pvue0t3mPMs8z2lryy/ee03q5et5g+We0tyy/ee82q5bvPeW7zTcvRmW7z3guHMu4uC7z2l8ZxLd5e9w8sy+rmHM9pfhjRMG1aJXlk7ZhpKnvRgdg9xuX5YeSvC5h9y5G5bvPNmHM95bVx8petz2nvDyl7bZbvPee8s8x84eUv3nvDzl6sZ7Zj5zDFy/Lie2JtuXDcLcwu8r2xWqZnIbRHYRaishroxnKLDFVsquY8pUsW94j2VHHxFjiDvPT2xcvh56cfUHcvfjpXOMJuc4nn0ucXqXq5epiS91x173U7+Yf+419Q75b4jOMun03SXmctF3iXlxxNcy0tPz6bsvfTe6OkfO+m7AKtAyrgCP2ExfUGKZpGvm18RyU5tPmyPWgYKT9lle4BG5c6ppuV4gLeYF9r7fruS2ntAVbm8NVUNpGwjM3348dz4pEIadBKzbWgbjgiwxsjpFBqtIy/zHOay8HdfmDvMfz3L8xzJrLnqDg+d8Txl46puazGec8/iM3YvcMZg3Gv3HwTOTTcxQsFxYI8Q6seGax7iy1EzGV4maY2LqW9Rsy2upfRaKZeIqW1Beopl9S3qWfoF9S2W5lwUuC30Wy5bjot+gWnP1gX0WuWsZgAWrgqEbyABtxdJAVAP7+IWNKpBLlyhMw2hT0wZuBG4vIZIRn7nhgi6xeyOdX/AEO+GEDAJsqr2O6furiGRqAIeXjTRWvtFyFVgQxT8zMsbO8tqClvnou5bFfEtLblvz0WZb9At8xXReIqCiXbOJcxipYmYlTMeIWCPBDiHViKYsMvkjy1E2xKpFjzE2kXiLLly+JcuXUuXLl8S5cuXLl8S+JcuXLuXLly+8GXLuKGXUTwl8wZA6cUgBYidzMuXLGXLl8S5cuXcsly5cuXLuWS2LLly4xq9uTKKRUNUms5Jz5Hv+kuXLly4LEjhZYcMVhdpmIdzeIkUrg4488eTh8bmLO64r1/sj1WagUsglq0jZLly+JcuXLuXLl8S5cupcuXL4ly4MGPOY1QZx7xsWqFgjKJrDqx4Yquc5yibZsx3qbZix3/AJjsIGjllyaYFF5eXxMK3nJVj5ZrRXaxcboygUB7Di4LxnHIP8DRUVrF6XvtK6jey1ARSOqtL5P4VDLgOYVR0diV+mY496+CGAMcof0OiBa0QR1pl9XUz2al5jEJ0cwwahJkBAHZz4X7veHoMDR2YLcDnfKdouI6Es99n3ACyaVqCJY2PP8AhDmDNyO49RwsRqLNSPEHqzXp1Wbwty1s5QZj0qVKlSpUqVK6VKlSpUqVKlSpUqVKldFSOw0e4y6g0y8HB5hw+AVHU1DSEunh9jmNAVGc06i4WDXIypUqVK6bnZGcsySdJotrJ4lcD9/9xNx3sf6VK0A7t/uYSJwR/THQUNoh9y43xzhwn3mre200geGyH2F4tBHTcUCg45WOV3od/wBjL5HpGpe3HohZ7B0HTiUHAWWrS3+KgJLTQv1/T6UujPEu83/Z1qQKyQ89H6fViR+8LUdrx/ZeNeo3utoH/hBARESxOZUqVKlSpUqVKlSpUqVKhqHjoySVElcTSNSaE1h1SZk0ZWlhywltTFY4nMY/4N8E7rUd2M5Fk56OUR9p/wAf/UuijV2v3lGNKvJZLkX4b6D7OJyw+raVSef6EL8dJTL4OfbAAAoMUa+k9Do6Gi/uV92NiCHVKn2aYIANjm/H0jy7A8yqI1vvkflT7QxN/ij6d7h4FwhIwdLDzY/ERWLSlH3uPHswR+KipXvH/ow0OyoGn5qYSsYoHYqxDHEYoH/cdtxlt/dA8P1wv7qCQMdtL+4G0Q1WLfygWfPTwufhz8QqAiDYkxPcx0QSmWAMyujDAVBSblLR07jUAiFl7q/WEXjdGnYzX+CQmbBnETZNyaxqTUmkNdWas5RuYcvmHLFlhjtjGVKJUqVKlSpUUFrQcuIUN1xQ3CiXvAuEF72cSlllqHXxBYy5S/LRDy5VBh+1x+PPfvy0EYARzkfbR9oAF1FUEQjWuIEDuMojSSE1r3rUvdAa2XZcD5nbC+fK8JcxtrYHzzBHnVTD7QfjHpNugENRmAmzHa5eKeGhWQea7n62QpCisNgiifCV0zyUR21+DfxK04KdnA+EhtKlMGzj4i5EhacCXol7NypUdxsBmaNr4IWsrcwAPwAQAAUBQSpXSpmU9Hooi8ZipZL+CABRo6XRdItgRbgHuIvArdh/Uuv+hU/aK3tBdVo3euffia5KTj+ycQXik9Rb3+qgnZLOT4Jjgfv9AXtb9SithHqyq9ylLprvXUOSsOitr4oxQFA32S5RKlSpUolSiVKlSpRKlQOh0VKWcIYGCak1JrDqzVmjOcdqQVcwXvNmbeY/SpYoByy9AvhcALzRZtjgVIopGIgMlH9IzLzaIPnL9oQFDav7Y/cOK6poZ+M/mVqOqpPtOIUHsAFkdV15EiU9MdVhZzTcfJjRrXwbYuVlQah6ZfMpRCNYj6b+WGkSgYPtE2A+8x5EJm8Iv/vGjNq5BO2/3AYBNg3M+C6Lh00DmC+5dkKErSqqa8+fw9oUmaDQvGfeDP8AUXGpLitDxxsFq6Y8Q0BnYxG60swW8HtmEU2XPlwH5mWKAay/B/cauaaqi/nO445E2cE3s/qOd2lsbzDlsiCu1+cHxA2aITnL/QfXcWX0deiEo2AdRaBOyXESG1IKY4CFBZeYAFaqEyxcohmUM2t+Vc/kRvLFMlO173j5lcfj+E2EDhBBQg7XBaxX2l4aX3jcFxsGMBxCM8DSahWE7/tCaqXhuG5X2Y5qfaeB9mDgJ84luBdI31r6zUDMkhLJXEWCaktRNIdWc5ozn2m7Hubs5TaP0Z4s0dstSYDY97y+IksQYxH0/tZnsl0JmAWoC22piHSs/R76DD2Fqgrw5zBK883+saHPgM+LfdH0OGwnx/5Qzygd3ytgnEUiwwIW1CUZRUGnN3sY9/qMeZA9uwu+zz7msL1JLLnqOXXAZHcf6jONmaotJeXGdNOyEEocLEGoBPYMD9s4ZpnEdKMeJbZTd4gpZWwSPhFUMo+hn8wh4AaJ9XHMYAMGj71cpVGeYSwu8lUQykPhmYXJ+II5I7l/QxDvgi3xtF+c9UW+I8M7ozOFRl7vQ/0kMciuwuyHQaOVDOX5PntLKCAOMD/uHdz2/hIt3jihqWxW5dx38Rtkwns/KQ2IYwgIA3vZ8ytGOyWSuN8LK068m/4jfdHgklCaqzDFH5sjsY4/cGIql+Y4Xv8AtKQS7mSHEPhaYay+oBoj6+ghub1NibkvGkPB3laJpDqzWaznDubBma9Iyxj0pGKcc0d5WmoRo3vjzC72DUHQ6V04+ncQGWeNAkfmPm8sefZHV9FT4KvzDayoTB54Pkg1PtVj/wC+JcuNxkJV2HrzMKqKFcqvB/wQ0AaV2L9C8E0S4xajB4BzzFrJWs2LH7EAPiaB7Gyr9U+8AqJA6Bx+RHUr39wlgweIe8b3iNNjjiNUhIbVH9kKaCDgAgRCARGke8UWzZa1H0I8NMdIyd0QPP5wfYkaOftP+whEAld5fyNLsTmD2WmG7vI3GIZBKcR2RYoPlmI1xL3MqL7SpRcLdpS4ujln+Sz5jOfngI/qem5ggs+vMFrvPcTMMPiIEVpHI/raCBkAq0qbD4zXuLF+I9kYWLUYaFJZ5jitCrU+4l58fW/NzdF4k/FR3LDoUav6CEymxNjEvpBhGUjwTWGuqxtdFcy6+E2b+/Q3aJgx6KIrQFr4i7K1ew3/AK+YRDCjAQm4Ep4+nHRgC46szLuOMgGmEMX8AKt7Y+0Zdi5P6h9RhmouHbc6vX2lpj80ZXVYbQ/EI4CkDfL359JeiIMsW/uIBLZeMREEKNzCRVtYAfhbj0j2xewp+WKyFnY17NYfhjWL73XB8J+YKPeKLUcM98RYXxz4i2BQLLK/sZjhqOoS4SU+IEU88QrI84MyuHpE7p9pgSh/eYbJi7ENRotaRACe3V5IU1yBpCRNNKymKroRGf8AMI6r/AReJLeRYOAQwUAqFkkRx2I/F/NRUy2ddOj96fMDcvU6h0v6Uj2Go5iKM00uN0I/hmrIp0jhL74SW3DEqrGLzcWKeo9kW4sWLGBSJC4ChhyfkPu36SHXQ9TjNIrQzEJpDoxms0ZemXtnKDM3hzElRn2pbsMsKubgk17X8EOgQOYDEJX0j6ylVsg80tAMZPxAOjEm1LcA+MwaC5MR+VzDI8zVn9PxMLAmEPtKy6rdAd+zcIEC+7DHzbqZiAWWSHAtcjeYWFgagCalsvxHhDCZo34lLcuNY7XxFaSg1QhS9QRSELXFZVP1KQiHjdjGljSv4gKwNasgXyE92D8y1O+rb/7MAcQ1iOSXsvxEOI3aNSHQwotNfaHL/wAy2LAbcZ+PhfuMDEKYGWKvq+0JF0Fk7eFxn/2FGgCIBHQNNm8QGRXxxRVOHR+PEEtYAneM/mx9oN+rsj5hUsNEuELag9xmVhVlSxzrOSCLhsdPCS5QA6mOh9ICmIpH4iJKuKtQ7A2nyD/jHWntcjGnPGz4ix7I5Re8WLFqKxe0RxjB7G38RjJWT8ypUroHEOJsTcnCaE1O01JpDqkOGHc5zZ7QZZs8zePeI9HF0i/EffCsruH4TUMSoEDokZzMdEBcEPNWtAlF+iEgDCjgCGv66c/tHi2sAK/lhjUBoD3y/EZkSHKp9t/aHHaIWR4sY9xOcJzjebwYjT4sYXKu2uK9xoAYAADiXFOYiEG44UZi0XuJtCt381VeWDbtYUT3bzl+3MAAaMB4gzaE5y1E5LOOQQf6h2Fta5157wcAaqHOm+eI+LgVKmOz+Zns0htDAfK/iDXgmmBpn8yq1qWktjmUQDoBXRSob2sfVP2vHxDBapSJ6BMSpSmJqWXXMYyXukd8PjEQF0NpUaEpRda84zhqBj9zmLxsRg6yqHwrDPhDxBJAjyNkBLjqaonDaLljoNUz/sBYOagxcOIOv0HUnPMZdEgx7aj2M4e0ZC0UN8+REeMRrxAEpVktLpNLk4uLEEUxYsWXtiIM1/4QANAB9BAmdVBnEWpxmpcGCak0+hmrK0znDSzdizDlgzcSJLu107par5hgAFOawEOhqA9LjDiBVKRisHErH7WA/wDDvLqEoO5/X5lrPLraG8D5ANYo6gC9WFkedYj8IYwMGwva5mNJ4yv/AB3hmFgtQ98fBL+zHkLppZHe+0NCFbLXlfqLiOIA3K8EXq9xVzLdG47wiZTSi14L/THZq0iEoAt27q+0FI03Y/bGMM0la/EKJsJd4f6Q1lwtsuQkBtVpf+qEN6ezdRIqOBp476/EVi5j2PA1foYb3+atoi+wlfKLbcyuGI6aiX94heYXcMpgSwjUxG03FaWV5i5W+O8sWwclaqOfE9zEQ8bhmYCOKsFGBCFLh/f1uOumCAKxlv5Goc0KEH6s/iVzq7RUqGqASrrBHGktlICfhiMMblq1BTEaBcfXcRKa1KgZ0LJURqjY4+TtF/avcivNS6fPbTurhihUJ2YjLe4xFVbq+0XvFYsWHQURxVQfrFbcXr7H0kCGCtwZJmwMIMJoTWHVmqTSas3YC2UtqXt6WMEjeMqmYe8GJz0NysVCMYxmXNXQZQduylsPpsr1F8upY8ScPiEZFbYEyW4PMCNmm5Sr20eIID2becxgHHmZZUCK1fft8x+XAWNLfA8VcMovvFeuPhFVVbXmMWVMxV4mXcfzFab1B5dSip3ezH7gBhXk+h/r3Bl2yZV5leCqrgEOP0ZK7yo+UmnyA/uMNofsgDv4lcS4eQYZFVxauz7p9oeUJv8Aqgoa7FQz6lvddpojG6KMW3MeVb3FOGO+DDgkcW5IIBF5G4lsNn6irefUCjW4JqKcA6/rcKU4MxroU0DGd+2ESABkR0/MTpcIhAjTNaiyVIyB4dj5JSLBKlu65/7zhQQFEpRf7xv+6QNERbFg1Vq03T+4u2FwYKItEVuDdvxKO0CtfSx1Lx5nKTUsux+YIFlwi/PkdpG71b5z6LlDXiU99Ven+lP6hQUmC3FixYswDOE5r/xK4lflPpIE38TYhyTHaLEIBOE1hrqkvU0ZzJvHOHLN2GMzGClXjMx8rOw2249flCEAh1WM/cOSJTE5xZg+ZjAaMPf2gN+Sl5insJvEJn+U0jvfPouPFzaFXGOXv6l8ZnNPLesGNfuPl9umF+OldGDBkzLRmfAiAK0BytBM2ioSiceYcASuX13+5YpxQ5QaLdT4H/suHnc4iiLUWDJl2jjNfgleGWQyakGryL+CE8pXvK1j5U77DA7ssiOGGlL5Fog+w1qopOW+CF0071TD1xGFkYjaBbdDHi23Y6l4EvmoBWdy1GgasZVF/kO53f8Ad2XdsjIODk4U64qP4eSb+B4bPiZjKlCzcROIJc0RWXUO5Oh4oBA+p6BKEpnOalU1ULMwxCHnNPA8+9+5RjlWhH2B5+FhJygvFs9sf/a9rFikWX2sBV3c/hUAACgKr6rczfM4+44IAF5axHQA+2UqCk4XLMIFqiXDAXfiLyh1ennOUxWZMbJ0b1GGFFQLNAQW6cC7wD8C/mF9AgRJ4jUTmeo6GHYljGlCA9JumpoECEr+Wf8AiAAAAoBQdAi9MvqNEPU4Ri2wyNE7PtOTsO41fEUJwT175vPGohdCRUWj/g36mnEgKCXiCq1CLeCAAAoMRaIuYsKd2WHgH+2CriC8/eMGWsHNBCrQPO1CCqoAdSmAxlzTE/eArEYGNY/WuEh6uXpyTUajYZ7gyChbbRGAMMKYYKSrsbBGzCHOPwy+JhbYHbi7ZxDXPKG03n38fa4HCU9mJWug+0VZJTrcyDggW8wAANH8F8fUxOWo4WRQ5Kj3xEWB4qW+Bt2aQApWS6U5MR1Ugcrp79SpBqgBjgr/AO9+YkQiigipvGjOv/i2Y0WnBf8A1Rmtpbc5VfqQigAu3VQ+sab8R1tB9NPNYpMw9zJsXr7fMfUa8JPhb+IaaX2b9sBDRpLP36CH0MeGazakJb4m7ULas3ehmdoADy7fiUR0S2gAOhcGEvoypUCVXXiBcojQxQSsn4eIrLgU4zUq9YEoYvnLxLd2KBfjF+tHB4gY8hSOexmsf3xiEG1WWYRTGwxfePcqFL5WDFiwBLoLWJtTJtZT+EBBbleQNcjP6kBQAVWKjTbA4ecQmq4jJrEd9IAOi5uLLl/EcEcnZgS8zCXFVKHsUYNl/OSPG5uD7P0pFEwjlIe/GTi/XaGDFWgYx3H257w0ACqxnqMQGYahMfwH0vXcIS1m+cVNvYO8SsaLYLENrripRAQtIsuhysJ0xTHWm1reDjiAgYqgAb8eWHjKNgrl4hfbJx2hZTUZwM4bt5mcecrI3Az0Xhv6FAVaDmKd53/K/BiMcTgeNVHad3+pkAMBRRgmW1+8DP8AcBhg1CHVjK1OU5wZirdS2YtwENbcA5PMTYEQP/BNe77T10IQqujO8r7yoErpxUvpcUdxVNhHWiOSJBqi+WMOltQar4L+RURKBAUWF88ZM/8AGqO1Qv8A7nowu1dVAhgGkXDWy2tXg1LxFix4Kfp4UfI5K6QL/fQn3SsLEnsD+zK7QXPsT4hWtBrdagW+4ImO0VHeeWYssineXBiGwPuVNYlpfsTSukdWWhyZj8I50B8Cnt/cBXCwYPjcNco6lFyumZcPqPrZ5mvKxzxB5Yut4YwvBoI/FcubfF4DwEbd/QgggjhEsZXW8cIKW1zlqq7cFLl3ioCuVNo68Pi0GrWVB5zWsv8AmOnZdWDNYx8QurGmwMtzkCaBfEoBBZk2V89310AgMCodYh9DDicpzlrYG3vBlvcTeodENLi2WLLOBaX8vEPeoOgahWpzCDmXe5bL7xPt1Oly5cWouItSqy4uBBLhesar5VqD94qynLXsKlMCsItu++Kw90T6Kk5BuBllPIVggBSH2W4sXoqlQ76sAfxcegbVyiq/HRa7QVjMHuusr+uhoLAIVwRlpMKHwQ2w4ir30rzLly4PxB8wZfQJUdlrslJ3XEWjljLLE4MHmBQt01HlFrWH7ssF3ToPu74fu9inIvwXWrvms3CqQ0F7edP++ZaBEtLGy+l9Xofwb6XDExWn4HKPrQm0qw7H1OjqLwsNRV8oKD8T96iwtAHJXluqMh3l6GA7V8WtA7EKxJQEdS+8N9Yh9DNWaMLTN2ZqLKVHYhBS2Vj+BNWe0wogoJPmP6jK5HoMJcHoLDrfS4rFigTeEVVsXyAcidjzH8aixzVfd8xgKCV4lPSzn/36Xe1bV8QWLuNwtW85hW10mYs5gSpEKY5R/aS28qD5ohhHMwh80w16LDuA/temPaNzNAMexNg7jplRDWK3pcISpXS4V9wEB8QDjMdR4LDeEsY6DaBvZn/b/wASyFlsWR395+8CjyrauwaqBx1JK6VhV+HzB28yo805PzDHqNoJ/E9bh4VEYBCDKs2oofdz8wSq7NtoF/NX9NxqYhs3GrVqIotXi5ba9b/EEGaxWxFfepVqHEMS83Flw31j6VmuZq+Zym7KFqwsTRpulQxpYsALX7BY6Ms2NjPwDEY1cI9Bm4dCDLlxelxSLFlHalBVhdq6DuvaHmYQlWO+5ASooiPdmvjUeXP0geVvUqHmVMFpw7G+i9CENMEL5uCKmRYfFECUpUkdxF/iOBKQvsT8Ruwbp+8q1UrXzCq8FPFw3E1M0W8y5eYQIEqUxJWZgNbhdR4q6mkecxZs9pTC4MtXCx4i5YRp7w+ZkBSZZ78xFp2Sl28XfHxAJrTOL58Pz9OfoZxDpszBhsPB7rT0sdVoUSxe3wfv6iO3rbADtgtfxBura5lirnEMCAAAGAO0GYsQb6MMQesfSzWcoM225wd4dAXdC5jGa7RF2uX3HiC6UtVjN1/1Ri/KDdsaTh7jcNIkvA+XE8b/AHBARsciZGVNQfvN9CoTEx0Ol9o3FrEX7zgmV5jEaharohsFKaLT3uxKKA55WWAzZx5xCEKBUcUH0vSBESKCWho8wyTwXl3GMCBKOsonkF/6hi6/GJUEFYw0hT9xiRE/AmIDkpt7cy+jtn7zaGo8vQhCBAmagLGElbOSD3mrtHwR6HDcYYteSK3XLF/+x4izKx65CUlxpaWwHjUsmXJEvA0+W+/MPDeAU7TJspE+JX0vTfQKCLdASszkloPPztiDRDpWfcbfqN+5fTiGhQLRWDG9WV4jPEuClKfLswcs3OkropCHSQh9DGIsygVxiB7Bbz1+YHDBV5L8wlVVHYgjB83Rld1sfJD0tTcAcU4H8Sxz1oUG78fklfYoRh14H9/uWNPDkmJfaDDfQLn/AFS0lyys7lxqRtqLuxbYrpEXJgnCfs4+8Mwwich2lMfVAX5ECJ2A+lrcdP4lCbVnYlQCwOc/+RZzAhHSxPCF/S4SSKiOOH4qJEAuUDN1X+IAICgACYobpqXM8BcnGpW/ml+swx77wcRbXrc2gQgQ5RJilUxDmY48EbRXWulXdUF/qF7g1Ltu6iSKzMXHeFBCBmDSKpV/Y9SvelTwVdI54eHceI1NYpGDhifbov1DRUSw4fNy+vMpeUAby3+o8e5f0YnMGamIyECo0EaoMa1kH5OvEzac5lGvWh8vMHEALItXBixIQ6hD6LcRGzHYgWqDp1es4l7jhOugUndbHyQKOxsgtvgeO5v3gYW0Fcu7tjCu/mEg2Ai8phILPUvpfS8dFjSLdQXvFiPJCaJAjhQ/I8eYxVXylnW1TrfI0fRfvIRzJQ+TMsVk0b0CNcRYQhD+Cx0iMMnNv5bUJiLCGMmQiGK2rdOXUurg21rZCas0gEdfRUEIYEqJEsiR1Mbe+Id1Vn2XDrpDku8EO8ZSHmiK4iXbbLhCfhFHYdBSaSJllxV+QPP5jlqceUO/I5p/URPpqVBi9Iwu6P8AlgzgpiqUx8RDB1DGcPaYroPTj3HUCw2QACjKm9P4zXkgHK6wwtF+WseGDULoiJBOi/SCH0sZrNenlGPS5jpsBmKavVjWJeLVcue7fpz5ZSvnEW+7NbygyFCdXw9k0nErpcGKQdXBCMq6VnmLRa6hMa6RyKr5D9sKjKFs55fRmNfRy0NvUgBYRRdZf9RUHkXjE79CEJ+ch+7GDOgr6hvNlKd039QxBEdUkNMWSeMWTsPfvqczR6ZvrnDqBAYESJEg0RGq5gpQRF61AM0GawoXHtrbrFVcWIqIOOhuEwCE79jDI+HhjwlUC/iL/rzC5qAotthllO9Ou8OJCFAVMsubl9GOrmkGvwgH4QZyY+Qxfeh+SG1io4YP2gXDE7GLdMuOzMCwVYuoSx42BFzuAupa7QB3QAQbadQhFFiDmEIHUIfQx6NZz6zHMprooEuG/jQwgu04M8LydmBczoAU2rPfhyp26NIk5ibaYHEVjGXUBYCYCKYLKl2rpXOYsA7Wdn0U8W1nehPMgaly+hp01TdiLlbUTuoY1Yh9/QENz85Py43f7N+GNb4ovujFoXVZZWsheV3tIbXv/UqpoxczBCGoahgQOiRm0csVPuCnNQ8rUtbxUXzojP7B+I44YDoIQceOeg8wBQljhGVBcVt3rCl8S/E7jMK08dl8naIGqMN2ZZzjebrdSndkDphlVds+34pJJRtOXe69e5Th4WcvDFGrah+nAQTJx5E+JlgCfBofxJ0MAeCPtIh8b7TU3mDRUEv1mcCxBUUsxQzRtiM5KMmgPjNY+ItQYN9DEUHENE1M5tCEPoY6+pzuMzGMXMGX9hTwk9nZpvzC7Jj1ZDV+Zcdottiu5cMyiBFIdNFaigXnwMIUqo0DzWC/iVXwIYvANHxBihutr1qfi/2T8J1SsLTRKT0Bpl2Cic/N1GPvoEIE/OT8mNoxs/emAs7nNVjHVbTbP3hSBYfFhHZMUMe8BHlPcuDCZsMCEqMZvHbFyd7h14t9zQw1+i9C20v9yhYaMEWYt06mug4n3zxgQIQCBBHhzHlVRFQqO/vK/YSC6K0lVo1BgcguGqw5ozi+fEQUJZDdXm2OqYgxCqApWWr/APrHGFguV5S1hzWoDuPmcSsQce5pwxT0QADVlm+YAFRYBVrHjmOoQahqDBroIx5m0IQ+hj1ecPMeYypTEiDEGH7Qzipr9HKL+xB+8tiavbNw+6/l0GJcoilQuZ0GGCv5hAah9bTn2zPygtDkweNRci8C9BgAoADQfS2qwE9kCJ2AffUFCwRTiYwtShrLiOpZYHaiXUd9CEJ+U/U/LnADhP8AKZSxIeUf9RjCYBdXamUzWOqe2V8Np6N3S8y4uIYcENw6PQ8scFxUHuUgEC68GP1CepjznP8A4RRcvEFUyobgK6CoX4hMQCBAYZtHAw3fxfRlI1TimH9fhK0bDC6b8bjkInKgFPsB8IlOdxb1iU1mNz9RxUuFjiW3N5YU2oK+DFQ0L9vaN71eyoGM9F0DoNRqoNdJCH0MddGvXTMZUrMFGIZcdfELyolRjYoJrncLuwYyNWD8EsSHqYXQmCZ0c6Yb6Bu74zBleMJHbP4ftG6rRIqjbe2miufiEWTZnL0c0IuFUGDJsPUACjBKlSpRKlTuMMXsy8RZccDIUu+WOepap3CV4Ku33vo7hCECAg6RId0Eqd5v6gAXSD9mCFxUPMMYbQu+0cCGXXnmVeS39x2x0S5cOg9J1YsbmLhEDbQGVdQczAKVZ/8ACJYihkyqmjFhqYmd3LhBxBgGO8OoYIE4g1bFVeYdveNRmf6h0XQkwDjwRG6joABjzYnZ8xsCoFNg/MsjnUWALp1L/MIGehPGlsXEsvsln54ht1xRS1Ocq2PJzDMN9B0DMCVBM4Qh9LqPXzj+Yxa6KhzEVjLplaJsiERJZ2/vAjHWGQuXIUHOUPmEfMFhejjRz3mXOoxzd4rWcwApWlYDx/RDCHyttQ4yWSlB9QAKMfwoUXkr0r/UerFuyX+Y3JYP3WEAUAMdOehDcIRzKuBrAfsTzoH7lGoOLOcJjGDqVbeo6pu0lrFUzMKyhZ3ijyHQcw3N+sdVjFhjGRK/ospponMLuK/xAVwf/YvvHvtDcuE0hCcekIdDpmIJivzFO8Yi6C7gT63DVZD+ogG+qZT9jf4goSpZdj+Bb9PiVn3ERlZQMN+p+oFyleInMG3zqYzI+aew/ZDb74huGIMGJaHQ30kIfRbSGdO+HoM5znBC3gXeJV0xWNNxLYlRY8QjqqlAxpv5/EAPAFig7ErV73mWVKlSpUqVKlSpUolRgGRX0D+hIcoUp5zCuGKT8RjPiEIbh0BXWOl0/wADHPhBhWA0LQ/uMaIdhntZADmcL2AgBRsbMUZ8CLDv9IEOixj2xEWmlpL7MbjFce4V/qONSTPgbYy4sy+INxhlmCvQQWkMDpwlWztNwoF8sa3uOfYiENNuJXYTlsPL/UrJ3CF//YbH2kJb24TD8kRNIYqFNcBefn3AA7EETmVW41TG8wMUblMDYR14gdtrHqEFWge/gO8sUMiuTU8wv11DxAxCGpvCEPpChNbhhy0zWc+uVPUzdTxFYlEYlsNURjV+lV6D4/aGuxnCq/ntmwy+2voXBNB/cTAbCzjsS8x6EIQ6IBVv8tCDC0WyNhDF+GFioDaGvZBSthgVXEReFFMMceUWDiLPTWLEIajGKKKZ65q8Axn4EVsqrMAAKABriPcWZeYMNynzNob3DtBAx0ZUW0MDvEBc+Sg93/UdFFgrRR/8l+5Equ8dJQVd5UUaNqzz2P8AvxFasqDdm6dg3dDLlw2DM0vDs1ff0vNoUiLsL2NMWpXEqnE3cr5j4HVLsM/1DCgiXs0wIQam0HQixNyEPqve5mEk5ch0vcYXmGS3BjzF95cVqpdmYiGYveMAJcP+tR3b0WKi3B49SpUqVKlSpUqVKlSpUXiEx3DNN8qr/X0IC21J95fcAtms3BnEGEIQ6HyH3C4AltV92/pGSFEqcYoyxRaBA4yR9oXV2wQoCZpxUeI8u+ZcEJx6VDqscDN5W38Qh1Qmc2tf1GeBa3xy/iKrrUdMW2XkhzCppDDiGoECpxGcR/olnmtRlZmcLsCu1h/cYMpibf8AhUdApBdQIEtuSIylJ+n9diCBolXhXYJZNVdlo+T5gw/K8LcvLm/z3YDe0PBjNef96l+UC8Bu/wBO+/GdcTsoFBzXhIlSsdkDIRD/AMwdqGRvAE/EAgQCHQdW/QfUxgGgQ8RuNRsa3PeMW4OZUKcwHUS9R5rFb4Xyx1evcng8QOAVAaJn+ZyWkSMZOlwPcB9DXAXyS8uE3faMuEIQ6Mu8APQ/UJd34tr+0zAAF9B/cY6i8gY7WQw9qLXFEaolOjtgipeo0h4hDo49NvUOiy4sMOY84lQOebFZv6YlvI/1RUXmNSR3M3B/MCyDUMGoYOrHCjb94obxCDdxh2apDyr/ALg6shyGP9MCAwIEYNsdO1qsroLQJyOZWZLa4WQ8+UAUeSyEsHJAPkL2fvmDgb1ioFvF1dTUzxw0HwWfDzBKz0EUNRM9Gx0H1MpAoSl8xSbql7102zDMrY84mDMdQLmCu5l4wcDQvPPjHeG9ZVvnH+A9VrCEU0fZCvoKpzSDmBtrAC/OZxGEIQhCGZas72MawME7vK/SVCoAo+qOoTBphODLELcl+D+pUr0Co8v3L3Di4TKds1hDz0dxmjHncXNv4iNWaO8ZiMlSwrm7L+Is3xBtPM5egCQXBB4g1DUCujGY4RFtEG/tDQ6BW8QmAUgt2QI+FQcFUQCBAgQhNAc8PpIAEcI5GO0FrAsGWBYNi0eIIF5nYdFtw4My85p03e/jzAuCvcOgjFD0H1MQIaco7B4VeNTnHiMzFQwx3HTAMkB8doVf9RuMCKm8hN/aVRRqVMypUzKlPSpTMymUypTHBcBZ946xSlPKX1WhXjMcijQdruMoVSD3qXg6EIQh0dR0cWKPAT8MuvwHven4hYY7hU6bqqGVkzWzptS5dui67xflOPc8doX0cYzoOjGPEcNBovHGhlvuSF2rBOOVa1VYioWbfHU0S2Jdgghh1dxZRaBzUb4fqUxhQccMxbWVcAJf3jQFUjdFsCBCDWaLB4oZuBkPlVelSmZldKjMb8PEs2GNhzq+5+c8TMxART+zs/qDCDmDAshvrEPpemHLG3f4g3Cwq1AjkmeoHMobxFMdQOt88w3LQZV1AzoQEMNXyv8ANfVi8qNecEwFWA9B1uvYgkJSTfc/4hS7A/Yj0GEIQ6tDYn0j9iZ/yv0MFGKzS3ccQlltOmbg4ORQw4YlQ95gVZ+CDawhOPSMOixjwx5fUxqKTF2LmHnILxQP3DDzQr3XLG0O80fPUzBk8Qw65g+nq4bh9n4iRzEMUAfN7/EDVmi+xg/bPYLYBKgQ75FQnfCCHNV/hoiJEiH3Alo2fI6gPRS1o1dudj6SEIOoQDfPUPqegO0bp/10bTa4YUv7gR3iqA1tu/nyusRN0JSaV/ohgL0CglMplSpUqVKZUplSmVKlSmVHrLEK8IgUB26mzkgIWhB3vBHd3krzmLfQhCD1WEudhdd4uKKSehp+orioFUwtjcKyzOnTFCjtiEXgmBDH7Q4h05wh0Yu4mHa3DVFBO7DK1G4YZ/8AWACuCiPJNPnoGQgdHnDqHH0nUeGJtYsscA4aHfUKwUIBnbBBFUCBAhDktVX5AWXwUhUlMqVKlSpTKlTXcopsiiREChJgOFccQn/mbRkSETqKEyhCH0sNp7CE8gvXwTn1NpQs8HS3Yd5fSulgs74fH3jDU+xsPffMCigo7EolTEqVMSpUx1qUSiVMSpUZLIx2Ef39BvOGz4l79hbfOIYGAcGOlwhCEOjKL5/kkERRXnnJ+47meyVAyXS194FKoA3khYlo5j+obm3XIdF3i4YsMWGGhtk9mgjbSnrxTf5gYn2odBCGVsvnpOPpLHhjLjEd4mc9lW8u/wBxXVCo3ioECAqBBeN0nFo/1CINABMSpUqV0qVKlEPAAec1xCurcxbbO6WJ4vtLxBTJBvHWPqZ+QfuPPsf3OU5dHFuDfQP9za5v/JPmWtRsvHqP+GoCvEdHOT9AfrqsxrLET5gEyINhYRk7RBeGosuEIQh0YFDeIRs+KhgUl0awBHdxekInQB3e8RZo5Q4My0SVRjoblIo4Qj0Lh9x4ZXUURgBnuvtLoq0l+xAxN5WCBAgfiGn9w6hmpDX0luPLBCuxbLBSBOBs/wBx0ANMrj/rhAQIEfGMY0A/3/JQlOR4YLzQOEs+Qs+ZgA8FWgR+0LQEm8MIfUz3sZT3IanLpraOiyvYI0RlqN/8NsNEVmvKxiSutfXUr6a6G00KrMq3f+hf7lxYsLeiCR2mB6Qx9ofqNS4QYQ6sehWZ60mKylOebUcRYrFtg5h0aEIR6Vw+4z/2PMPmbcLqn+4u/bZnjLHWI5iqgLAIBcH5ggnGHW4sR+ficmI1QsPF0REAVJ4Ny+2tg/LAgECAlpfsuISyr7llSulfRX0EEm8OlIu5Q0adLkOB1xiGQCxVkcFevMx8qxJwcms39vODgpYueONk7YQ+pn5yA9L+yco6I6UU9v8AqKWRUwPY7HiVexGfb0Mf8M0c0PmXviNec0fqKxe8YTdULGLZtdvwRoMhhvbuJS3sW5vLF6EIQ6sYo33mUylQb0zNDdj0P+4sXHeLE1qHU8YQixxYrTGbcRJF0unCUH6YFTShe+iY8wt+UrMCBAhIYcQw6LHEeI2M7+I5+0QPB/8AYl8FO8XbHsKqOeYECBN5Fl5cf3Fdcr8H8pCJUiciCA9ruDWtSCOLj80bkyU7E7QWCvKcPqIdQ+pjEuhQXNQncZry6usfuZes2nKhUE+CBuCMqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpRKiZFuIcwRMW3FtF/mLFj5qw5hHLa5HbBGhNOb8Mqw3d2u6sehBhDqx6FxkmBxXwWTtVVf2IsXiIqXA7wZnGMKzBuuixb8RcR3DYAsHFOYYgtiedr+pTKpUvlZqyq+YGe8CBAxDmGEmkOjuLFiPLMeBWcyhMUR3l/wDsBp4r84hhqlD3gQIEJtEv0X/SGM5s9sqVKlSpUqVKlSoEM46TDVQiA5HiElkQICgmQr03uofUzyNAjQ7eXgjAMpteVm7N8Sy3LR/xHELW5gZItRYsK1UKcm41mKVxvRO8in6nGDc/OY7hDoIdWMRljjlops7gMUSUp2bWKETFshluG5tNSEWHjosqjHUe+8Jm7VDv/wARhgtdpaoSoOBZjNEWHvC2/UDPuBmBA6TqGEJcWLHFnzHgNAGIzQoJKzojiMKSu+5WnKALAgQhw3+qo/uGGUCB9v5CGo7m5N5bBBeOkphsyqPpCH0sxHcEGblils3ZuwSmYypRKJUolEolSiVKmJRMSpRKJRCZ0ix36rR1a/0RYsWZkl2OO8JY2qvxiMSrKnZVmQbCt6nklw8dJDoxixRaHIW0DDdLYGxGgzDDoEFtMEYsXiHQbg7zSE4izwm8awhzDPfFEZcFoGm2DfSHLAgcwGBmGHJ0kJcWLHmPKza2QtTxGlsvoKkrebUpvEBUCBAmM7DU/wCO0AAOCVKlEolSiVKmJR0IV041KlE3P3NCFI3hvzAMZEs+pnuSsqr91ZfJDuXtmzA3H/DXcE/KGRsb4MP1FlxamKdIka4KNrnJ/wCRqDNleiv9RRUuXCLUIdGMTU4eI4xhLVhrB/cVtqO3NbP3Keg1GKcwlIMzX3NIdHhmSZ99PvCsFsq4FtjqAA76LhrpGhAgQh06dJ1WKPSWt5iAjq/jhmZApH7hOGB+cwIECBCQLBV6t/f8oQgydAtLmxNSGS6Ru4ToVHBHQs+YN/QzFOxDQeMznOc38Slxj/hmDkRCA4H7bYsWLFzVhz2jT1gC1xTGCgBF3mlixqLLg9BqGuixixFCTmNaBtX8x5ZgcaN9DqO4QMzKGOGwqHHRtMfw3FmZxS0bNo4x/tCfbGyo/KOVAwQIEAgQ9chHUYuLibQWb5j8TI8XKj9zO7PxBAgQILmXmWAHxX9P5jorcyqC6nGakWOk+hjsvRMaeIcMGWb/ANQRMxP8Oruv6xmCkaa4IsWLH3zDrcBCmGr4jBTQ0dbiIsvqFQ6MWKLvCIhQEsaqEHKAigFAm0f/ALGEKuDoHSdNGO31HOX3hcKFujK/1FhcIRTOVYhUAXW5UCBqBDcHXIRj0rWw/uUrW/6mdbAW4m5KWXtmBBQAhuaRfEZIytvaelfxm4HaCbzYm5BiNSazWH0MyubZynKLc75tP2jH/CanpTX2h8Wq+CLFiw2mgFvUYm7TfgEKhbTfukWMHo2IcQnEWLEUU51MR2isOGl8R1oYAKFVY+4x6G4IM9IwQjNIjTEa5gvgiqurxAVFIj7uA6ZbPeqmA+IMkCBAqECWh6CEYzdYILQ7sKUtZL85I/oD4CMs7VpxzADoSuNke6ZTQyBfx/KQ6NybHaC0mhHg64/RdOxBkeMw7hwznDmCuIkaiSiVKlSpUqUSiUSpUolEqVKIHZw/IgDGgAixe0WMzNF7YUsi9DOiY+TE/ditxh0bkIMvEehD8TKvNehju8ITyFEAVLezkoI3liR/HeBmDMEEPboOl6si4yRywQUhOLVI6giIXkK/1NdrI+7NGHN9oECBAgQwwIQj5ilR4egyPEBQ7dHeARVIiw2huxlSpmIw2b8ghIrKJRKlSpiUSiVKJUolQCZM3hyS1naDJOBNScOkPoDAcrAUubnOc5zJvO6Md1H/AAmGzmrfNxYrFizOayBmPm5Q3u1Lh2rsCVkwRb3GE4dI4mIxYtxTMBtBpVoIiamPLpj4z/xGVVuC8mI3cY0sO0OjeGoMw1OOnQOivvl+w/7hdSin3/8AZjKAPmbn4h3AgSoECGmaQIdGLEZWopUNp7R4FGTEJyVnMPMFcG3pXRjdNei/6QxGMF/lx0ZM3Je5sS1EOCcJrDqmsRkYBAnODbBl/c3g5jEldK6YmOtSpUx0rpUroUZk+yCixYsuZZ7h4jiTUK5MjGYkZWulojGG4qm/UsWIv3jN/wBP9sqcKs2hZKVBYDlcscsbqJmECCHMrCHaMeZtN4cGq7cMI8ErmguB9u0N+hDhAgQIECHXQahLi4mktEhq/MSEabszI19wrDQt3TcqV0xbf24D+4YpQJPjpUx1rpiUTHQPEKm8wlLJWyaE1JaPEOrNJqzVnOHfSdxGMd/xY+nnpcu2wi+zgixYsWPmECjeUI5JZeaoM/1GepM8mv6j0IPQpcWLGO41mqBzi8EZfAQHL/6jslYh4oI+Y94wIEEECQn7ixxc+JkuN6gCAKLhrn7xBbRQZgdQI5X2gYgQIECCGENQjHoeZc1Ssd5R5l6dApq8wEBtrcrqW6BX/jxAAA0FH8ocwhzL2Q4TYmhNTo0hrqzVnKc5zlsw7nKox1/I/V4sTL7LUF+1YpF7RejsbAoeLYZklnha1L1qBe9EYwIRQ/MH5ixcxjKuVW1joLQxWwoZpMszfm4x8SoDCCfj0BLi4iItxQtcBlXGIeZLL4pSOAl1Y2dAt9hgQMwJUCCGBDoxixFb2jzAwRhOEZ7blId17dvoqA1LB9of7Sv5S4TaYsRZNE4TUmvQdWax7mjOcGW5u3DhiZiEd9czPWpT9fHRztolx5AX3AJcWXFjvS8QwLiWMzo+3/2YYNGPiO+hCBCXGMV+e8bhmbNDu5f3LGDrDCrT8RPzHoDMCEMEBh35lxtRHaLieF8nwxpJKjhn+46CgQ+JUNWveBcCVAgQMw4h1Yylbm2Olodu0aKKFbrRxLsrF8fP0i2WDPiv6SuuZTM/RU5lMqBCoc5m5BkYMnQ1JrNYdGM1nOaM1Zz7TlOcY7j/AIKuNg+6XiqUnvlixZcJy6Ra3M9uzLfB/wCxU0Cw6LA/qPUIEDvDU489HmMRktBlXgiBq5Jy3+yE8wXEQjxGOoBcIQQMIfno6heg+YYYjkCnoiBcIae5UqBCBAgQIEOrGaMbgv5S76p1BL2VKRhBgLefoU0EpdAXHfNA+x+rM5+shqbnRsZm5OE1JqdA9GOoMTVhwkOGDcO5zxBGVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUcjRX6JcdERPLmLGLGcEKBsuyYnEM99/1Loc4Vbt/5HoECBAgRjj9Rje/xK+CCLTbGP3HdUM6WxP3qCfaFe2fvGLMCEHQCoVAmEbGMxS5Uh8Q6ccT2wdLRfglSoECG+gQZgQ6KEYzEZt7js8sO4cINgMq3BFGFlGvov1IGal5fi4SRSqfHEqVKlSpUqVKlSpUqBAhLhyStk3GaGMzUmh0HVms5TnOUGGbtS8tE/wlkdFDu0TAlYT0EWKzMTVYCrOY4EBDWWv9xw0AB00f+xc9AgQIdHB6jvMdRm6qWg3bgmUVp84IYVAKjXE2jGBAggghUImJsxq/JEjTso2vbK5FE75gcGpWYECECBAghDUI5Y6jNehBA7xwtgpe3EA7gue+5m3un6GY2lNu3/0gBFBAfzECZs3IGybE4TUgwTWHVlaZqznOc2ZuznHbHpUqVKlSpUqVKlSpUqVKjgFtPYgtS+rGkVe68R6fQtuAf7hgN5j5bj0IMwgdHtHd7jqKWOAzfiEZVovFaPv/AHKZadbEyf7jrP2i7jqX0BD0kCBLLV7gqX8NRhos1JLlRDg2FQJWYECBAgQIEOgkrMYy3QDV8XG7KlvziKAux36h+S36GsrHsBj+7lSpUqVKlSpUqVKlSuh07k4Tf9oMEOCaE1hrqzWcpzmjDvvLWw7gbif4JqaRgrYRHOV/o+nmbbwFvEMQABFJQKJgrI34uPQIIQOiY/MSMcULhvOodZFDDLRWMhmw3gT/AFFiMbhAggggQ71HAsGGcocvcqM7KlzvEK43mBVyoECBCECEOhCPWl5g+yVRagK8ssAOQ+IaNVg6ufhTuhiO9bS212/z1AhhzBkmKEGCapoTWHVmk5TnOc5zZ4vp9o/4FR6dKD3zL3KYvWj8fQEJzNsnFWTNsAAbyQz9EPio9CBCCcRjGFTQrBeLgeVTftIvc2N+q6XoECCGqggSpuhzxNWDPxKl+aoYvuO7NFXAwyuhCECBCFR0wOjGbR+0uqeWpmJYLlwcSgbs8QKA619CujTTL9VLyKVD3/OQIZQ7iMUzNiVxNSaHQdWaM5S+ZznKPMM2j/gvJ6Ah3f8AyU1hkdjoECpUV9QVIXdX/wDYoU6DNc0UffEqio9CBjoEqNR+0T7Rz1zFxRqXEUskMXthjytnjLPWPQLgQQQQIEGJVHudkCErdI4wy97SUHm246ZtC/vDXnoQhCBAxDomOrGOfAjyfEwxdjXmOouqFxoTgX6EsIIHGR/AQiMAB8fzkJpNybEeE4w4SlE0h1Y8R7nOHDLZmyy9z9ox/nFFQissJEqe7B9i5UDv1dSoTYeFKh+putHDWVRNvviMqBAhA6pGXw4G8XVrCCbwHHARH9qewJvFzUqBAggYIE+Oh1DhAxHd70jUGEsOZeOUqXjoQhCBCEI6jqcdGOl7x0DvHqNYQa82r2xESDgJR1J00BV8Rm9u/H+g/mroQhgmxNycZqRYOgerpmk5TnNWcocp0sf8CnmmD65mIJmzs6/ErrUHvQy9QIo4KM/3HRpSHV6mzWuOhuBCCGujHMYKggaeMXAJGkK4xDv36KzCBAgggQhFnEOWViUDuCI5hFepQexI9CEIQIQhHjo6lRjVZmZJXp2qkEbkL7Yx/aj9dXwQNTCP/pD5d/Y/wCG+nebmMTYnGapw6DqzSc5qznOU2ZeWiYj/AB19FlqDRmryvggL0IA4CVKgECNYFqBFs4fz1ivkTK3bk/JHfQIECBiBjoxiRo3Ql8oJDq5BeaNJwJ2dDUCEMECBHUY6juMqsbvU1zNMeWCh2Aj0IQhCEIRnMYxlKZd76l0OLQRygAE9yaep3VIJ3zf9Ss8p91yv5qgQnfDkmxG2TQmpNDpOrNZqzn2mIzdlrZux3GP8zo0hQxLsq6tl+xX36hAlRwC277QRLkh8L/cFoRQU/wCMXHoECBAxDoxjhKgcUbB8xkuy+8CoOgQIEH3gQhGM0ZzGOlbaFQVbY/RUI9CEIZghCEdwjuMY6madeYkwYAeiV3sLmZl5VXrSuSI7gv8Ac78A/wAAh041NibQcEOCaE0hrqzSazVmrDvvORzOcYkqVKlSpUqVKJUqVKlRc1dIbpLZK8w2f+SoEANSoEbm4ExlI6qsgqqf+1DYlfk9fjpUCBAh1YztK16HHCO9zS/v0PmVA1AgaggQJxGczWcxhoNgHwVBf7Kwj0IEIdBAhOYfmMYuSLEzHlbmdltL6WWT0ho/Dqwza0vaJ4yBKlSpUqUSpRKlSpRKlEqBCHM3hySlk1JqdQ6s1nOc5yJa2bTdjHX87uFU1ybH84gAAUGAlHQFgSsXHuEC27CsH5zDdtF1uO7DoBAaCVKgQIBCEYxhsICKvBmCsYFtyx3qqgK7B0JKgQIICBA6M56VxGo0IqXz5l/FL93o9CGYEIahD6GMUKVPVonuD8B+4B3KghoHYOohbKB2tP8AgkJv08YdTUqak0Ok6s1nOc5ozNZS2GJmJElSiVKmJiVK8SjmYlSootL8o4W7U/f+nQIBAgQmdCcxWCgvxa/uFdBSow8H7jKgQIECHRjGYzdC4IygRYthnEdFbtQ7am0SBAgtgQIFEOjKz0tYivG4aS0os7zQsqF/ePQhCGIQIQI66cR3GOYp/wDY7veh+Jla3WN8KKeq+gBWwDwBlSpRKlEx0qVKOlSpRKJUIEM38TYgwnGak4TSGurNOk7hwznNmPcYx+jP1V1vdRCvBMKqA87GBAgQIE86AILwYHut1+KiObEvyv8A5GVAgQIEIdGMcwQ/B/cr/KW+ellQYgQQJWOr9Ap+ULCtOWn5jkpVj8R6ECBAgQMQhHUYxjiDDuOBwD6JeERTlGt6Fry9XUzPINvYf9OtfRz9VR6kOvvLWTjNTqHRjqa9N6ZoznBlmzBmNfzV2IYeKP8A4QCAoCggQIEqBBugEveVqKFq5MoJh+gHysRlQgQhDoxjGMMYB+Uw1VE/UtcToEDpD6GOo7jBcllioCt0Az3oYx3dEZzCEIQQgdGcxu4x0Q3cq4qBWMv6gGqqTqZQukC+DrdXJ9kcVlbe0/4NQlYZUSbE4zUlsdB1ZpOUeyc5zJtN5a4x/kPFBFivKsOLVv4IEqBAgQJY9eSPBr8x1lHIumlIBGQUrVH/AL0qEIEIdWMcEHPFD8yqK7FR2xhDiE06DoxjqO4sUA1QfuVCZsQitAMxhCG4Q6CH0M4j0Sswj8+lqeDg/UeYtR6ilqYrrZAv4/wQh0m5uXNicZqdQ6s0ZznOc5ymzN47WMf5LiNAH5jVgxvk0fggQIECBLFN8BDaFivJi37wntYKd7/1cYGosPfXUIQIErpUYx0mCRaA59VGMYQITSEOjHodxgKbaWiIjZkdxejCEIQghDUOrzGPMHLC4BoUvA8Yg2VWJcFM7bXrmumt8ghEGVP+CQ3NZwm5UOSZ1NTqHVZqznOc5S1s2l1lrjH+TN5YrlXBDZoN+AgQIEC4CGGhhDNHLDqogPEersfUwf3NB647LnqQhA+hjEeoIoyt8TEMlmfmOox3DZCEIdWM2j0Cgu1B6gouAQPiMYdCBDfQEPoYx7Zp5YbHmWdbsWeIgnb+IAAYDAde+P2i/wCkM5zd8/4JCBl8QZJsE4zV0aQ6s1h3NWDc5QZ6x/leopl2rP8AcAgQIEAgMZ1KI8K1EhRMay0Gt5iqx2x0IQgQ6pGVGKmQGfUPLAI+8pUajuGzoLhCHR6MZSNIWwA9ENTfY6MOgYgQIECHVjuLRNfcP1DQaA6LD3L62FfeVThYOy/QIboPekf3BM0L8H+EdG8eSDVThNSadB1ZqznL0k5TNZtDmbRj/GLyhkwkLcI93L+oECBAYEppidAIzpG2XbC7YB+1Ry30IQgQ6sdRjtMoO/vCviB+42O476DoIQ6M5juMXMyDhP7ojSsu32nHUhA6CBDqx3HiNoPx0ek5L4QzO0WLMTZF/QZmQydqD+p4sA/wSEvDqWsubk1JoTSaQ11Y8TlHuc5zm7HbMI/yVUaUMuGiPmvX4qAECBAgTMdhe8ERpLXBBYjBClluguV0IQIa6vRgoqAqsbm4zeWeQiXHHqOghD6GaRlyWtm/MS6I0uTtXTnoQgQhCBHoxjhlO6hahGdWUKO6F2gCZzqNkWuV+hFV0K7ZX/DIJwjyQZGak0Jp0GujHU1nKasO5dvtBlIcsEf5E52HHlaIcVFR4CCgBKgQIxL3QQ919yxRFFAmxl46BZ5XqECBD6GM4TJR7xD4IXLF3Gb1GHQQQhCcdHUcdCFcCWF7JBtnCKA1f0G4EIEIQjOIxjy+JlnvmAsWgFV4hACBS/qGncBQ7QAAoCj6GQthnqj/AIYQIXE2Jeyak0Jr0HVmrDuc3pbs2elR/kcYvqXVYH5gQIECBAmBd0Kir4zmqxFd7g+6TLorYOA6hCEPoYxZZKrvccDmdUrdv3HuMJpCaQhCPR1HodzsmE7qw+Mz46v5j0IQ6CEOrHXQ8LCwQyHYQWRTu8Et5treK+hikWmTfM/wiHUvZNycZoTToOrNZzmrOc3ZswxIx/iJJoZuKEtRN4tf2QIECBAgECeEFDqGiAUAUErSjancLhAsIQe71IQIfQxnIaaUd9xAUjkOJ46JFGHQEEIQjGMehJRu25W+80+CXb1FXHoQgdBCHVjHiZld44JlCFQ1nmXAogZwUuXo9KlC1cVQw5nQt8qv11/GQOpsTVDqaE0Og11Zq9OjOc595uzeMY/xVG0IwxtDe88PxUCAwIBAgSryxCwLdbjTFoAVu2dtQL6kIQ+hjPbFTGsLdccFsSqHBUfzGEECBCEI9GMtHxXliE0wlq/ErdzYP56kNw6CEOrHpS0O0NbwV3j2JBQvKzOVpYqAABgJfWtjB4Mo/tKFbf4a/wAIgQZm0GSUwTUiwTToNdWas5zVnOc4csOYxJUqVKlSpUqVKidbKV5QEMmhp6AgQIECBAj0WBR/71BnOI9zAwnY1HqQh9LGEI2gJ2uavNBV1FiLoEIIEIdHox6FY9J2MrR+IcmMr3x1IQhCBDqx6Qyspfa2ZqGRySzVQXFfsfRcYTMWzKB/uoz29CVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqDNwIYbTM4zUJoTI6DqzVnOc5ymdzZ6WP8bDQYZwA/3AgQIECBKqeBYbWbjvRDQabC5th05bdHk79LYbhCH0sdwIBy1K41KKNChzYRx6B2gZ6CEOjOI3HoN5TTfxM1eg/UJA3aepCEIQh1YsStQGo3IIFjNBN+zTbvKYlNW++ly5cc3Ia1nP8AqIABoAP8IhPLp2OJeyak0Jp0GurNem+ZnfePLN03Y7jH+CoLyhky504Z3X/RAgIBAgdMIyqq5hklUWO7lRtJT4IdEgZO71IQ1D6GMYFhlo+ConVlttCzaMIbh0kIdGMYx1GlbVoe4mkKFX+Yxqx4d+hDcIQMQhDoxixPGIM0qjLfbT8mGVkz7Lmio/RQtiszVA/cqVKlSpUrpX0VK+khAzhL3OM1JoRY6Dox5ms5zVnLptbOcY/xXA0A+YlVVh7aPwQIECB0UBXARgS2FePj7x5uGwwHc+ZQABQYCPQhAh9DGJHQIhQbTf8AqNTaO4Q3Am8Iah0YxjGGC2ATOW3Ix3uIyrqzoQhAhCHVjHFunMoRtV8Qkpa2ee0e43g+kvg5OgBiy+dHspf8Mg4rr8ZuR4JoTh0HVJr01pnOcpu9LH+JzLUobXAQtqHfAQIAdKlRXo7PiWZ2W7xQK6MsvwaXpXUemYQh9LHUUikK+IaAWQJi2ZyowaqNXHoGYdBCHRjHoSHjRViQ2rl96jgSlF+/QhCbQhDqxizNkIyY5R0sNkKiPhDE6CvpaiwXKP8ApcNopn+j/DIa6mxcWScZoQYOg11Zq9OrOc3ZtDuO4/xYzeWAF1+YASpUo6taeW5XXAIjebhPYAR6kIQ+hjHAVaIODpR97/8AkAMoAojHoIE0hCHRjGMY4QWGBhAaKybj0IQIIQh1YxZhoYCwAQNniEI2NDj6FixLMS/OR/ZAYoKnr/DIdGE4TclaJoRYOg6s1ZzmrOc3ZuznGP8ACbLQFXxLfMgKc/6jofRUZORQD5lfaWqDDQwFDdr/AB9BAh9DGLmPQeSg2KLp2xUe4vQhAhAhDox6HUZV3Ssa4wqMjcfHQhqCCEIdGMWIt047xLKaBcVK1RpQzQQqraN8vRZcWHcWRoCZc2FtAs/2/wAQh9CxmpNCLoOrNWcpqznHlgyzeMdSuuOlHUwGvkTCxS8Jww/X0h0AILAv89J9AGFaZBT6CEPoYxuHRWRH5YcJQYGPMYQ3A6AhCHRjGMpG0VgWfMRxjC+ImYQhAgQhCXFix4mQNAKrxCSALXLL3VtPugnG7LUly5fQ+sRcaQ/8PmHiA38+OuOuJjriV0xK+ortDc26NxjWrzWCY1NCaHQa6s1mzNWc5mtzaece3R/gXILoOeCGnR83RfWvmV0UC3RL4MA0vmKmEZ5EiA2Lx/M3nh0xJUCG4dL6tQmNBYFwtA723My7B+4+h3hDoIQh0YsYxglWoCeWEe67niPQhBCEOjFixUVzH1Y5Tgii1J/omIIbEhgDRiX9DSs2te2DT1QP8Q3Dr7E3ItTQmnQdVm6c5qy+Ze2XjePSpUqUymVKlMvM7sQM35gSoH0OmG3BDJRFWsBu4+4NSZhrNx4YQGWa6V0Nwly/odJY1b3HoaQ06sCVDvx9s/QNwhqEGDLlxjGMYkFloY3xM0Rul1DMOgh1uLFlRCgLXVQoLhFHID/cCiGRotcfRcuNY3frjL/1KaJUqUymVKlSmUypTKZUqVKlMpqUwIQMtDmcJxJoTQ6B6MZr06s5zdl7TeJH+AsMEhlhzLq0r+AlfRmVFk58SnOAAOi5yjxLRiJ1FuzZCuyPEVHJiEAdQ2AjIahqXL+jDt2ay3NNSiHssQEmaNynSoQgwYMGXLixYsV4YTmwvzGuaW+WNxalR6EOghLlxYsWUDLAs7cEAM5ivY7RxCoK0oL263LixgmwLXDl/jHUeozE4zQnDoOriDD085zm7fSr8RY/wWwaAHzLxRJfJo/B0zKZUqVL5msxai9VLPNQDtjYKIlIkESVk2pIVSDQYBrUgev+Zny6GY3KohbBnHS/t0zErMYHdhVYEnFxzfmExiiEepBgwYMGDiDiLFixcDFRQDnJ9QjLsSErLFUGAFxOpFCDLixYvmKgXKbliV6bN5uMSK4Wgod4kNuyosWLL6PZzSPg/wCMSkBsnG5xnCaE4dBrqzSbsxnObtw0wl1GrjX8GWW/TatBD0oUeg+pZOXEKzlguOfeIwQ5lwUNIMcmlbXeMJQE1Wlagn4tqpSkEGrWPgGwaNwvqnF5Zsk9ZmbCd8BD7oYxgCA9Jzy9NYBUPEGsN7DY/QMGDBhLiAtwHMHogjxI8kvpNEWEKoC1eCKighq/AhPlgPUe4VcnqJ1IoOINxYsVlUQre8TLg/YStsFe4MOXsdXEBsbLiMvrcOssCc1Vf4ohDAE4Q5nCaJqTSGur0t2c5zjq5u9LuP8ABevlMAb/AHX1nA9klQGk4iIvBFXmOwD2wJYle5mOz+4VwkgOXvKyrQVV3Vz8Q17iC7Cw+1jqQZA3LFpBxtAKte9UhBUzRpBVEDsSk3DBDpcS7GyAkU4GRIuVvi+GDzs7wYQhBgy8dqhoEw8wWuUXE8OKcc/+xokB3lAWylNsVMVLa4mB7q/qGo8FjgFaO0EwcPbvKzCBCWZixeWLyAfdgxlWzge4JMu0csx9QcSpXV0fkgCXe1xfoNXTL0S5TSXxY/4pCCds3JxnGaJodA9U6HOHDDuHLDlm7BzHUplSmVKZUNJQifUuPuPOX/R9aCVBcZr7zHl/JcSE+TCYMC+CmILttubshQYuavUxgQclqlaYw0pYplDsNRJnRTaN6UAuiIxrlLBrtKbiMbcy5ElAl3qIIiWPDFDj54MGWEGhLIdXubGGkV5G5hsqBOJX/wCof8MXpbvgjzdgB5ZijL+RFnByHCwUhDJbgIUQuuVuMF9oW3ikg25k6zmMoNI/uPYDZde2JmVCiDB2QipSDlajK2HsYhxIvZXic2G12sEVEHEbRXFOPZGNHas95fVYpNVrylEV42U+qlSpTKZUplMqUypUplSmVKlMplSoFQIGWxC4hZbEOCDEEDqzWbsLTDuHKQ5h3E6VK6VKlStDSg+f/Jl9Bct/6VKlSpUr6aO0r6EiLQ8ZlNFAKXUKVG1oq4aWhbHIykENrTfuUSiVFCKO+hmHdFABHY5IwqJvGyIj8lDFBg5wsl4veGkwckXgBeKC4pqkWoX0R3CrdPPEpxygfRFbGgUbhoQ2WXKDUFRzNToNrswpgjRemXJ4Av7wU2h+GZfLKmgzG7g+IdZL7sP0AdgjmWD2US0D5rawyzXaLpgY7SqhBEDCEVTYHjmGt2S8wi/eZ6FbAdXYy/UITdv2ypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUCBLQah1Dkg1NCDoOrNXpOIdw2sGUOYlRO0plYlMplcSmPOx8HdAh7AwPAfzu35EdnuMrxgBPI+8RZInDm4Jgji7sPcNy/tpErhVCHVHGY2wL/aCvOHuOMR8Ixe/YisvLwtMIEhXEKldQmqXURbP3pCaEdgqNGusUcNZY6gcbVax/7La5Uc/LCckupqyoAJSZrEXcUDssdsOAopX5lCijGfmGhkas9sp6vm4JET3maR+osbcSvDpSUmYkLuZiDYXAsDe4xQ0iurGIBagc3gfthlqDpK8SmVi5XiUymUymV4lSmUymUymUxGUymUymBUEDC4hwQZIaqDB0HVmrBhgySDczuIi4jWxeIs3L7qWlpaestESCVXrDH5SpUqVKlSpUqVKlSpUrMYBeVCU7lLmdNDUqVKIpsvslezVSnaU7EWKQ/Ed5l5qKN1uZ4LeNTECBw5jgs3LmKXEhHvX6jIIscbY8JLlZqW4Xa0VCogUQm61KouJeCx5DFyFEWPuSsef3DGYOHcPEVathiYDdbeCwuTdlsvuJZsKLOW4ctwqURBgBi7hS41AZXxiLuoXbvDk2Ep3xHdjdWZ+YkSVKhiNjV22p6y/bEvLS09ZaWnrLS0tLy0v2lu0tPWWl5aD3BzLFmcuIVA4uHBNDvCHVhxBuGxl6zdM2pnwdBRx0es9Y9Ak+WCHWdE4M/k/iVKlSpUqVKlSpUqVKjJVBNREwd45DQMEs3yypUqVKlSpUqVKlRy6ruMMDDSMEL1a+BmRK+WJ6VOxSLNrXV3EIQgVWYoIGthqApFRoTURsjvyzeCvLKq4NYn2itQHG5qtTKWDdMTZVZRdzHypFGrIeNGhupXyrxhIXFkO3tCKEvDhgQI2PJqFYq4Wo71AEpiblpPMITxYv4mNrb1K6EU8gnxUesH2np0s27dNupaPhLfEt05Op6dL49QcFeplik0YmM6A1UOJp9DNWBzLhmyW3iPeoy6mWouL0Et2zBnEv23LXqFcGSg8IqjvZKlSpUqVKlSpUqVKlRHtWZIEAAFAaCPIjEbVPqYr3MypUqVKlSpUqVK+kK6C7uyx+wBDqAvv3luhGUzaVAMVgIdu8zy4nzK0Y1KSw13LilXg1ipnmX3jQyfDkZjkfuQquTrlOyyJGxlzWDBHMUtqNqbCwuFt8I9PrPWX76MXlAPtWX7Rfaekv2g+0veo56l71F9pbtPWX7T1niS3bEv2nrL9F6RV61B3qHjF3ExiKUVHxiVB3mqDB9J3BDdx6Zfqb8TvE8MctT1npPWJ7dAPaPkRAeHf4hmqAAHE9fo/r0+vX9ev6z1ntZ0qIAS7KrzGMu/T69PrPXp9ZWV/g/oC5anYBlnXIHl695eX6jxhHa5nwyUsKDwl/R3vJm8HuRF4r7IZiq+ageG7a7wMomuEsYO1U5VTH2XuWRMUiVdykGuv6wJ2EqfhiJf8AgSpxKvEfHE76nrPWesqcTN1K9p6yvab6ie0r2muoHtM49Z31Hxla1mHjCnEa6qUs04lQYlVQ0QPoYIcS2eOC8S3iL7Re6lq1NdQzwXHxnrGpem4dkhafeP1/gRkYtQsf1BTKH7kF/wBoahsP3AhRqV/lo/164FBt7S+Ol65mM2ub6fX6vtU2lJECb7AiFMRPpi/0g+Md4/GIstKHaAgc8z0np0WjW0lcKWlnrPWXi8es9YePSJD7S96m9dEeMv2l61L9pftHxnrL9pftBweEo4gYxK+Jo6Qh9KRB6IvEYfCPjPSes9Z6z1nrK6ClKIKKzdKJSUlSiUSiVKlEpKSkolJUW46QFZKdFJUqUSkpKSkpKSkpKSkcR33Fg09QwDTs/hYw3Jg4gAYKgof8H/8A83uQlYVys9ZXtPSesr2nrPWesrWpXtK9pXtK9pXtK9prqesr2le0r2le0r2h4wx1Dxh4SmUQpAr6mJcSMpndEz0lZWVnpO+XAVtgl2FSpUqVKlEolSiUSiVKJRKJUolSiUSiUSiUSpRKlSpUqVKlPaVDK+iWrKlSpUqVKlQUpCGwe0qVKlSpUqVKlSuipUrovCtwAldNZUlZXt01lZWVnpKk9ZWV6ayvTXtAyspPWAgCBIQED6qlSokolEropKSjqZjxKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpX01KlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoLUMOinRT6BSUdFEo6KlEolEB0V0UlJRKJUqB/LUqV1r/8AhmV0qV1qBKlSpXSpXSpXVIHSpUr/APvv/9k=" name="Obrázek1" align="bottom" width="132" height="132" border="1">

2.

MORMJOz3r2YbHWRpaMnrHZzaY+jOlenCu48PmBzG0YdyvJ/TC+gzW1yPZIUF85OpYkUGGn4OvjtFuE3Qa14zh/1MI7IgiORwkzjouhtj8mIBNMYRiL4TP4I1FcGJ2wSiUSpRKJXQ6N5sQ5Jq6nUho+hmjNJoy2Zu9I3BHcT/AAs40IPoENKhAPEWXFmbXoMVQlaXFDF4pL90jzLgwihCOMsAboX8maMe+8cdrW/MHed7IptfKT2l8YFmS2+wfZKvrNc1CpCVWAjwMsGqOfTsQSuxtO39uId3QKqmsMsVBjqLEdqOI9TRLISWRuvU/SPrZKljG+GOimYEnq/1DS6hTQ+qyRy9QhBnoDENR4KAHAoUO7VkrjIDNANfOviYR0/TVUi6XT+nTBRyDsGv9+0RhEq8aT6H8heUefRc+qwhlRE4OH5379EINZN25+YJbjM+QuOP2EXY3+0vO6B2LP4DEDnp2CbF6m5DqcJrDUOrNWVRnKcpym8HPQ43/hu/It9S2XFixY6yVk94bCjYxnMORwGuazFLhuDmKEuOragPbA/Yi8nMf26WBUUM0bZlV3lr7hCqCXhkkn4YcxgWuDmDd7I/C7Hscy6Sa3Hh8PMJb4egIQ10iBGJ1MUvecobCAjbomccPL7sVjQDmKOHZuK78KGHwcnvBTDV06/4ZmuAMffs/aDF6W4b1NwIECGEq0dyEg6n3JQroBBqzxez37R2IMaFOB+5hHZj6crdIzJfl+HpL64Ajni+NfEQCaetqJg5PPtuV81AtXoT1P1Kl5ZayQvDZCiI+eFt7lSt6F8lgo194xHUVvHH5/gINzcmwwqkzQnCcOka+hmrNWc5zYdwUwZgzEj1r+dHmfsDixfMWLHVimGtTGgogTFcTKayLbKYpcuHRvCEzQdXihZlksja5X5IrmKNuoatM/2oWF+wYIEPNP7RYAXLyB+3/ql8LBABAkTYWPCdvyipQtsL/wA3zCkgGoAgQQ5hyTSEYo/lGZuX3v8AcQlqG7R+P7l2SlK/dhxAFyRsIdij7KZvsBdg+BSfeBQzVxHpw94cd7F9K+WoGoIQjjoq/OP3AoGopkUwOybhy0oay9+9JxFNo5bk7f7ggJp+gUAlLIjDiaje5n1H6ITYo2kerHfFhGjT8n4nxltWDEvDE4MQCl9wCnx26CC20sDS373BI0K/WEDMOZtDkhyTCpqR4JofQx4ZqzRjKZuzd6jqP+Fd/P7QRYsWLCUvYNwryknyjH75vYCLGHT5wjGvUj0H5gpXPwdfpER/aPcry5BXmlPe695RBgwOzTys+IuelApyg7l1945UWFw+e5/EWVWApfd/5cAIIAFAdAYIcwwQjLRhD7Q3Aol3qrYDUrnmGAVWDzRNfVhzAgQQyFIljCA3YHJ6cPkl8+0wK/4xFwf0xvjh9oSAHSNjDUSyYy33P3AUbdLwa+0pIG0vY9HklkoQf9sdjCIkyc8w+fpIYIuMqb939Qu9k4Jv0vH+4RJz1BKoUMjp+Y9n4Cmy29NnQA/PS8rYLjbAUHhHh+s6DmbktZNycJwmpNIdWaznOc5TZ/EPtBKcxiEolSiUSiVKJRKlSiVKJUolEaBXRD8eHuv6ixYsVqM254cO41qNFDBUeQ2PdY3GHVIT3wj0LgaLhDhu37R8R/eO86uVo0kecsAGUChhaD4js+wgGV5WNFCgafB7ePmUIFBgDAETM4gUQQ8sPQRjRxmL5iMkcMF+QGI9VSFjjLUEgYAm9docQIEqBDx9VMZblhxA+rXoMLihrKP5/gw4zNQlPdIo1o5oR5sE+JfCUISq+2ftDxYv9hUyuax4R3+vEVXe5YDmu5CmKG4T6EEp1C7RAyW3Xo8RQit9wPZ6oANmhA0CZTTKfQxy0Vlo/wCiBaoNTuypRKJRKIBcqATeaJsTj3nGcIcE0h1ZqzVnOPLNmb9LHcf8FWuyY64wt3nLFirFlxLAFAHPEdC1C2uqgoru0sKj0OuMO+/X7KEVrAsOKAjLj3Fne5eCVpQRS09U+8rBEGXM954lcrBOBx5PHESigxxGFXDcNdBxAahjow3Cy9pyhQi6pb2sDPGKX2BgbjlQYQIEqBmCHEEAcOTtDunCqAoj6x+wNVLNfq4QIm+S8OyAUNEwh7frDNFsK8DSncjTzFWw89jDE6A9x+i3MtDY8J5HMxcNqC4U+zXr2gQHYV9ZlkkDpIyBFMsLbHyRxbAj4+k8/QticJuSuOnWafQzRnKVplczliHMGY1Ej0rpj6eNSvorpiUVhEjOGBL70IsWLFhrBLBU94oNMnXN4jMaDS7qiPQ6HiGoTqDVbrP7EXQfaPsxF9/ES7GHWazAJKeax72cRQQ4s0U+VfEAqCgwEeeggQNQYhxAdTroY9+8ZL1UzGoTlFyltQIlr1gYgQIECCCB0P4sHIjBZQo8HTKXc5Ic41Whj4WorU7LfaXrcM7bf9in6c6MN5CbfU/hczLcG/8AUkIi26/10qY6e0CzXvCoczYlKQ5Jwg1NSafQzVnKHc5wZZvDhicRInX8/Vj+C38gPeodBSu981+osWLFCILig9iv3AjZJKcqv9S1ilA7IEeh0GoOO8IBDTeq/wA2LFtzEZqVqk5gu08hcvFbpuUbesZAnhBC4j95aG4ECCD/AMgQhEVFh5i4l9F2U71cKD1At1vUcHurSqM4lYv3huAxAgVAgQQw6fcJzXoIikuPmZPxKqGduWrs9yPQqAew4ff9fzC2rW/ujKLyBrnR9QYqB07E2Ick4VOE0hqb6s0ZymrM7nObw7jGc1Mypn6PPTFb6evV6M8OR8XCMoqDy5iyyLEImgLYTyqBOMv+pTAQq9GVfaKq3uO+gQJpCe0FfQhsZsW8H6iLn+ou4sXH6DArsW36ZTCtTLKoP1UIfkFH1HS66AgMCDoNZhghceIioioT1C6l43RACkW1o4iEEbHNmkjt6QcwIEqBAg6Dp9w/EPH4O3VQSnJH0SNRCnt3jkgUHhB/C/zd2AOzt9rlvtGM8n1EGPiDIzcj0amhOE1Jp9DNGas1ZznKHLMbm0TpX1ViV1zM9W5mPRyo0exBCKKQ4oisuXDeLBKR8IGJ0hDyArPk/cdxhCECKdhA+UFFgx3AftYv/Y3xjiOgLFO117G4QVR9p+3XpHc4XawLh+YXtLaD/wBiY9+gIECEghqaJcfeUnZO+4nxcaQIoHa8RwVIWnzA2goCBAhAgZggYhOZslUbXiEeMRrGPvT6PFGkslytDIQRAfn+Y0iMvIlQfaYeH+iTKsIPhlMrqEDMM3Icn4mxP9k4TScPoYsMzuas5zdm85xjH/BKGWGD1EvHRZcFy7YFTCC9Hhbr8xyQjQu7ysehAgMCL36VsRf2jhae5CV9ou/ghKkAKrioLYrTqr8mhCKKlKDQJp0aVmhfykO90E7t6GUIGIQPeCAmYSo6jzFnqgi7L97BKl6dxbPFAEqBAgQICwIMwgQlO4YNmFvvFACyc0tvwf4h3Bag2N/CfEtyynfHb6SE8ZuTclbJw7ThNSLEvq3FicpzmjAZh7Q3PKMQlSpUqVKlSpUqVKlSpUqElWXvgFLixlxhWxqg3a1GBlBDjJKC2dDVVR+o9AghuBmCNm13I/aRU21R80ivxmJr+EclMvjHvCr4SZBPsH7lceEnNLr5fxESwB9z/qoZWgHtHcWO4EIIEIeJRFRitj3jKtyovOYQDCAPGKgSoEIECBAhhDXRzpFBtAp9yHyyDAXt7NeywSgLOP8ADEuzkFtsfo+0KpKAeSVKlSoEKmsOSDCcZxmhNZpDqzlOU1ZznKbzdqBuVKf8Gpd5HgVAly4vReos63CDQQOUD/coMUBsXbHoQQIbIJXaxvUQYeAABGs3UugPDVhX6qIEioAANBDI5QjPc/cAdUkDkD/RFjcY6gQIWB8QIJ0HMdTDqJAPbgbZ4/8AIYlRRezMBWVAgQgQIEDEJ26CwljxEKqyjW/0HZ79o2ViWsrx7obGR35gtjf+CNBQWkRIbxCjjNP0hC7l5sTchyTjNCazT6Gas5zVnOcocs36GMqVKlSpUqVKlSpUqVKnfhElXMIryGfyxZnqwHMBTvzCI0oiOr/9hgaA9iPQIKhCX3bkchb+TFd3nM2/MOWv9wd7ZO5t/BEsRcRltg+8Bt1KI7Vv2fmLZNCj2T/2L5j8x+/Q1Ag6AgRRF0RpsTEY98kaIm2rIPDmLZygL8wHMCBAgQhAhAmmLARDxnDQ0P8AsxXiaWi/+HHEAouTI8nciWDTAVYP2f8ABvJF7TR/cV+7st/EqVKhCcZtDkm5C0d5wmkNfQznOc5wuYN9pzuGDiJ/g47s/ZHqyuOG8vpJdQC0WrL/AK5hA44Z4nEehCEMbhbZ45VZ+wQFY8EW4Tpb/wBzUBMoPHf7hjiUHfoCw6hphq7L+Ia6LVvIa/ccY3AgQQQQIE4jmVUUFDAw0lBWzZDuGyr3lPeAhqVAgQhAgQhHUIajGlosPULhllLhE/7VshlQAHP9MF5wkR3PP+A1qopeMD+n3lydhft9BAl5uTch1OE4TSaQ6s1ZznOc5ym+Z9sGYx+qv4K6ZwqwPOX7QwKAB2PoqEsLFLXBdQYZUZspg/U4I9CGoalQ5M9qFiB3b3mrUWv9wFE6jj/ZKGu0vk6isWpL8WJ9gS9CkB+JvHoQIIIIEJxIxniDEpkaLxUFFBfjErHuMroIQhAgQhqJghKxGLCOKpAyu55lgo4J/wCDIwnZbc54hK5Gf8DOwQNhU/eobnP+z6CE3pmxL2TjNSak0gY+hmr085aOU3m82qMf52YoFXxLzhJf/jB1qVFALUa7y/a1VrANv/ExCLGlbLz+o31IQlYRZvNP2gKKujw0/EfqDwd3j7qjC1azK7H3t8RIpioso2ov5hQkFQGQVYelBXtNoyoECCHEECBBHUza7QMS3M2AU1AkYuU77jDSlLqNV0IQhAgQlR6MYwrKgGawoM8h69v9w4gzF/xeo4Jr9QRLNP8AO/FWRLq+facY2HTfpI8mH1B6kNzebkxSPJOM0Jp9JZqznOcO61BuYr1mP8VfTXjTh9OZqxZbhzr7V9ARNqCjFyul2WaoK/bANLqG60kegQIEDEIcz58LfpLjxi52PzMVQkcqtPu2+05MqVtDL7uY9vMC4JaYvV1KgNhG+DaCjHcuVCBDBiBCE2jqDKVH69MKixZa4thi6ARehBhCCECEdx3Fx0dQUCVAFFJK+esHdP3CvkAFz2e6WqXHD2/wABm58HefqDT9wqH/ALvNfgpWxlQIHTsPMvZNycZwmpNPoZqzlNWas5XN8S8ajH+ew9BTwb+yGBQAHboEogSuO2ExmLocN5R2gKq1SoR6BmBAgYGXQMhM5A+wMDFB9gAQ29qu5K/JzDEBeqLhriFPZUhO1CJKpUiUVBK6BmBDBA6XUY69ImYmIzY0LCAaDU2xx0IbhDfQQhHcI9GVqZN7XK0VaC+0+zB7Gicc/wAmRluQiHNyiYa7wD2Tj+c0R2gHLf8AX/cNuopdD3gAgR0jZCHTuVNycZwlcTXoOrDhhxOc5y1s2nOO4kemf4a6uNSFEWNWrq2X4KlSoEDpcoz7l4mBDDaaCeLSPdf6j0CBAhGpiKnIfsNsPVZjTov2LZXLEJd1x+z7xnnxfZhnYV86YdktJZvlj0cSoEHQEIRjuas5jCPZAFQpGkfiEWEIQh0EIR3CO4xms3W9yiAsL16QVqqVGAXb4s9iE1+gXtX6anMTQwkO43yfxiHa6gI4MBrOX1vy/E5z0gQemBFhGqEtvrL7LjTpry5do4DAgTTfPb3jN5QRinG4YYAgbEl5wm5e5jRMq4gupr4+kzVnOVpZz4hyzBe03m0d+Y/zXkz6N0lx0RDnYwIErpSwuVppvFi/aGQABspt/BFSgi1VhQfvqEIEbTAjvTB8x9FdfNlvyvxGvWAV05+MveGbABoACMaoLVmJmTsA9v8Acwtt/UESVA7QIEECE1GcyvRlQG7A51cKxnu9WEYQhCENQhCcziMY7jpu3EQgYBaiAMAvuwPzHyNg+zHRjtMZ/ZklCR25zx0S4aZiXD/Ce5VCgIptEPB/WOD3l3CI+LHS/O6IfPKCglu78wQIO5z6N1xLxiRlNuk7i6fSW6WKvGnkZVB+GbnSckOpoS9Th9DNWc5qzRnKb5nOJEzElSpUqVKlSpUqVKlTGSA01sflxDADRggV0CB0pfGUlX/xjNGwo6u5/U13f0joECEEemy3yf7lSsQgjgtGDw1RJgtD4H3jGAbGv/EWkiK3SYj2Tdv3elJUCBAggQOjCPM4jpOwtzY8nzPUyH5nEYQhDzCEITjpiujLyx+pUVxtB8w6DKZjvub1qDUWCcPZ9TiW0Wy0ytidr44zD0GJWJ0JjHJ94BtWfUcT7WgIrQKHCu/9JQvASvA8Hh36bAIAAqjAfTecQTFA3HGHpm4GsaxxTM3OnYnGcZqRQ6s5znNWatTcTec49H+U0mlPdLR22Ozf3/HSoDAqAw9pYg4uMS5WG1q1/UNilActrj4jn1lQIECBGsStLi38AhP6EZxt9hXvFy3rCkaU9qRjCOtJGd5jCeWvgKjMbotdCQIECCBAhKj0TcY0loFbqMVzUuVJ7r9R1GEIQhCECOpxOIxltrM5hMYBnqC2MQ7Ld8dDICxRV7+j7x6grDUrkOw9ocH1KVbxw+0RQcJBOYlwwjOE4m/Z6yv/AKgbzCUoig23YcxDTWNnvdz4hVVxPx2eXscc51+enP0XRBKMgWI9yPJBbhXfqOOL7SzQNACx1uGhJpGycTpcOsOrNWaM5zRm7BUbsY1UZXSpRMdKJRKJUqVGTLaDkP8AcNSkLd1l+8CBAgQISqrQQOUCYvJn/TLRdAemf3HoECEd2hU9glyxWnj+gjZFxa7V/ECFoQO1RjcNGXKlDr8RArRT3iuNpm3bU2iQIGIEECGOrOGMY3BAvXSBXglXqrF/MehCENQgQhGMei4YaY5f7lHdKxRdhiJNeAOrNOhQLv8AtEiUZEwwcq0NB+v7fMC0IUNP4bPpELM+5vQ5ghl1yr8AI41QQZfB2+Wa1r+AIcmxKR0kdFFWA1muMHHeIARAHZDAgxkaYQtC4IW+0pFEt2+hY8Zj3NWaMNKTdm7GMfprpnrXz0qORSBclZ/mBAgQIEqEgSAXtUgRRYQdiv6lP3b8ESVcCBAgCJBDZhfmHWFgSnQ/D8xjVEHelPvb0ZcajBOwelsKR2AgzEgXAwQIIIEOjHUSGOwGwe0rQyqq95fXAGMroQhAgQhGcx6OoGyVmMRkAo9YRgqgK3EoZVh1dFSG9EEyJSDgZlqFHJw9os4MJXsnJ4hWNwL03/OYaNrRYnW/xEjZaCeua9iIyEhMlyewar1lcP4CEtTep90rRgtlvr2EYYgauh7EqkhNGgMp3fmWDAB9DGazRmrNGHLB2h3BmJH+Q1tK+8Js7E33/SBAgQIEqU/MAHHZ94ptgLVs/q46H/YSpUCEJeASxyYB8/ZDM0W9rH7MOYo2cllfn7Oj0cEbgYEK7ETEZWYECEPoMYx3G4Yky2HxEYQYHvc9Y9CBAgdBA6cw7x3GPiGpUYg6AyXODbG5vbVVZjox3JegP6TFFNV9eiiF/FhfJH9A+SvUjE7Odb9Oz5JmUzOUfDr2dCzD7eRMKjVBgCouYWzMfrIKFTFSLOVdY7TLiQBYc/8AlQ9hFBl7svVXiBD6Was0ZznKbs2mKzaJH+SqGx9hmOoFSd3lKgQIECH2hMrON0L55f1GQcGwvbiGDYo3Vbz0qECBHDUotGR+I4UMRc0y/Fe8WhgB2f7XVjBS7M0/kjqMYbhDcIQ6Meh2xRN0oDHlicyCDHg+ghCECENfQxmfohAiBNgPtLtrI+YaPgy5cP8A1jgfuCYUAV7HVLKTEuoWWmT+paQ9hj3GWxeO4AOP+Zl+roSXVD+VRYqPp6RLOIOGotdD6L5hLEE6CWwkjq9x+1lj8irbiv2viCHEIfSzVhwzVnKbspc3m0Y/yZmxQHlz9obFAAQIECBKjiOcmty14wDsVRg7oicWr/cKK0F4YOhCECLZWPJxTf3EulbtGxhHUEDtGMY7XsLDUclK9ZpHoGYdBCHRjGOLjHUyAHxHbtwne+j0IagQgQh9DGKF1Ns6MwjI4Bm8srQ0gVDAGjqI8tqej/UAADRj6aghFPalzA1XeXlVANK3+BGovGItzmWiJF2EzUwY6uC9EGP83CNv22MLNhd8AXXrohK8XPy/hb+0zgzNYQ+lms5TVlsy9vSc3BGP8bjLHRLAXgYBAgSrhDW2gWviGOr0HIt4INGdsNtADscv7lGjRg6EIQlf17rX7EOjZL6RYs0l+0qPQzVAQPfMbWqwv5mkeo6CEOj0Yxu5YxmlX3htHdOPoqEIBCB9DqMXE/PiH4jktKtwrW7IV7kV6ypXTasdPQf2+lSpM4enAKnG4K9kDakP2KIhhEoxGXiDhOJXMYianeWjRuULRGEC3j7GZMevJ93vHBErNGWQ8OEtVW1zce4Kz0EPpZqznOfS3cy1svfU/wAeUqUr1j4+LPP+xYEqBAgQmUstZKwZJfpHXMIcYTrtiPQhUIRdgULv/oQV9z7z/wATsRjBQaEVgRppg+WXh5c/ErHqIIQh0Y8x3GOx2Fl3t0vzDfZCXHqQIEDEIQ6uoxY3HTxLmYQ0BTEM+SL+I1yyQfSX1NLYR7H1i2i18Mv9xqipblwy5iZuOITmcRkIVlxcsEtuj8vtHnO8EdepeYepQlAFQa1DHZDRCEPpZrNWas1jdm026GP8dUOQs5ol5UJH3H8wIECBAjt1d0rcaJAHN3IlDQljvZRZ8qR6BAzCFBbrcEFEGJyf0oQPAQ81DVnar8EYziNZ5lSMKVxGd1eh356joIQ6umMYkULbYgL7po/cLi1Rn5jrqQhAhAhHo66bwync4O8es4BR5jZpQoHmMCrUueqglwBdyqbCw9xf1kQbhfFyhCrJPQH6l8xVqKPRl4iqPeXwSAbC7fkp8yrROQza0PoNQbhXUd10EPpZrOc1ekcseWb9D/I5ehJ239kMgoAA7EqBAIECYB3QhgUAaSm2eG6JW0oUGsO+oQIE8pD4GFWYWXlXM4aPzkP6j8o/2RjCItWAd44jV76gQ1tNWPMehqEEIQjGMMYkUaeUHHLeXWIWlxj99CEIQIQhA66Rjyy1LW4i7cBm2Kt5Ni+xKjtO7wQKAaMdVEosvQY6TgL+X66PW1GxC6VbciVPSmJWHcdVCeJs8wIbxAsHdjYNACs0R9gQGKQC0DRBz0aTfpIah9DGas5zRucpygZviCJ/GhDACvpKT2qz3VH2GBAgQIECF24IlIcBUcxSoa5Mx1uLB6dSBAjE0oe2UM42D0D+4fm/nGLGxSz0RjO+5U+0PgU/M8EAm0YQuoIIQhGMdR6PWKBAiVdm0Bbm0CcdTcIQIQhOOjHXQ8PdhqElaU8isFDJQ+IILYVXH0K1aQ71sSKkUPn0r6zoCQOkglyaiYtb9Yjh2VU2CrH5EfMqJHLqBcYFELvDT3GpesZHyDC/Sm47rtjVQKihlZrNIQ+lhw9JwzlN2bdZj/EFhSv1HEN6l4rOg/cCBAgQIEce8DhdalZpbTFx+oSviZoGhk56cwIQibwn7o6vOPYJWCaq5X8KMZerFWxzLu2KYX4izHoahCHQjGMeipncEYycv7wU3uv11CEIahCHVjHhnE8xWsy1DNZesqS0Z89//Yl8jqvf6LgUo+4iWDb7j/Ad1sHuPf2l4oUKZA0+IwuMQpReO5vPiKvEqzEFWY1VxHDDMGbbS2tov/c3ChEErVOXm7uHQIY5rCH0u5znOHDNWXtgyw5iR+ivrW3WqO9Q2MGU5aL+8CBAgQIEMxYkJZX/ALAzCvGiA4uAWIAA8dCEIQ0rwNeyCGig99P1MoaMSdgpXXsjGZiOa4dGWXbNC63UvTFOpBCEIdWMUbQaggM7D8yhe6epCBDUIQ6sY45HNRgsAVY7G2t+piTgKc1AAMAV9DGkQW2UF/NREimwef4XBGREsglcOaxcV5KYL3TNjBlwt6e0TB2OR7kRcwP/ACN5j5EQYVNHu4jyd9q0BQ93HvADIVDcGYIYegh9LNZzmrOc3ZtfS6juP8VPYKHVH6CAAAUGIECBKgQI1XYUH3/1DIhUBQttlEehCEJUbVofSQKJVvLLO4uWwfkRDDVcNIxjRCAL92It6XoQQZhCHR6MYmdv6u25UzA0QhTnC9SECEIQ6sYcwLTMYWysdpnQjWj24hVmRq6rP/v0XK4bpQbsv1BGaAD0/irhilE7R0X5iwkbDhN300wcnKUsTexyadwOIkICu3rB9wYI5ziog5X5e3aGCG+oYYQh9LNenlOcOWfBDljEzElSpUqVKlSooFWgzcdK3BcKo+wwIECBAuAj8YmIKosj3IOhRV6zL4gEcwhCEI0rasn4y56At8kGloL1c/M5dGMYC2ZnjMSwzar+Yo9CG4IQh0Y6jHodBe0z1eWkFDjTXUgQhCEOrGbwIXMBGNuZpIEDv2jiyLa9b6UaKM7Kq/NypUqVKlSpUqVKlRgVq6NjLUDTWZuE1dWXxLTC3RSvD5lYBlcQXpqnaFYe9waAEDGg6AwwwZOg1CH0s1ennN2c2bpuxjH+FzmkQeriVEL4POj83AgQFhAQIkQbQR0QAFO8I6lqjsQaBQXHPQhCGujweS+2VpFKecPuw2qOX3o/K4xjElI3fDDWzQ+ZvGEIMTSEIdGMYzKDnNvrxM0dB/EIBoB1GEIEIHVj0bYgoaRYoboFvuscrKqi+IAAGA0HS+hu6Ze0UJn0Sx/mN4jV8j3jUHdqX0Dxv0uHlUlUJNPkYBFNu5DS+494GPMDiEEMHQQ1D6Vms5zVl88w7mzN2Mez0r6KldKiAOQs5oj0IAfuPzAgIECB0DSWA0j9okUwgh94LFAAdSEIS91AvILf1NCvp4H8iH2mVd8n5jGXLsLDAVbEYcw8Qq1eh30ITSEIdOYxlOhtN2UtRheYYPEd9SEIQh1YxZiXAtKxPkhWGWp8QARYwvoZXddPzgfmKttn2JXWutdKlda6OyFRvjwR7CtVsOP6gqoWC7Ri/FkCBAbYKhqCoOIMIfSzXp1Zym7ctxOcY/xEq0I8i/tCMKACuxAgQJUqKlgI8PYi/MUReC4QDlRzuMYQhCEUgwB9khh5fbAEAzQD2EYxpIAK3qpUtwg1GPMehUJrCE7dGMYxjDtgZ9YRV5BmpYgnJfQhCbQhDXVjFlhlviP2EXysCoFECkO3LLiy+gkcdXNZPvUsKiBTy5/wDoCRWRIYB9BLLgPWlIcAcDdj++gXAhxCE0hD6WavSMM5znN2c47ifw8RnFNvA/8ApAYEr6CKZRneYA+gCWR5KerLCNgPg6kIQ6KFoLla5FDnIwy9ACMYeTSaHrB05AG/EWy0prJHUdwhqEIQh0YxjEhxESrDTLn2oAPWUABwB0IQ6CH0MdRblBLg7y/APF2Na+YyqWVLuyyX9G24vZF9qgCBQAB/gqcNEN1z9obEajGFfqFvhAuAEGcIag56CH0s1ZymrOc3ZS0OYx/hFDSPvCBRNXTs/eKqUypUroa/C/Eqecr16Sg+r89SEIdKu4TJeOD7mFX46MYIi7tDntCEYBXoRR6BmAwQhCHRjGMY9gM27SGcCLe0ehCHQQ6sZpGmyd+RB6sKPst4DMaUbWW+ldGG6oFXsTIOKeFr7D/CQRHTuUvIh0aaV6fiIQXBDInEIcQhqG5pCH0s1enVnObvBNpzjH+E7ih078wzEUV3dmV9TIyhb44hrELRWAW/iECNBqPQhCHTQ82/pT9zeYlfKN+4xihFQtiCuKMwrOwWvWLMXobhAh0HVjMmMYhDQhuOrGodldCEIQhCHRjHRDLK4lyC1cM98CnLzCOFYWdLly4KMpqcl7fYi0lYB2HH+HjmLY5G4mRSlkugfNIIcQmn0A+lmrOc1Zzhteq9alfVaAqAZpQfiHsBQMAFdL61Ggb0bgBGEK42wgZvUgrG6s9o9KhCHQ02jQ3CKyua6GIRcAWsS0LVOqWXJwHxFn6BAhCHVjqMYx5uAFz2xMG1Sx1IdAQhDpcWMvMKWwoDuwcA2ANVBExsMKADRLly+jkqr4qZf69obQAANBKldK61MdMSutdMTHR7lGhV5l7S1MAWrzYQhxMmKG+kh9LNXp5znN38S8bx/itkUu9rD7t9HoHSoXcJRHRFKvzBwxx7QM5IpElSoEIdL7AU90yp5tx4oOjL/mwCvMWv0FnYuCxWVVm3U10EIQhL6MYxlNWlkvv5AV1IQQhDpcWLDNLhw3avVQAqAEFiyEV5l/SXZVl9X/iNWvVZlcq2BswV94GIRZihvqH0s1jm6c5uzFm8YkqUymUypUpgscj7xgDXR5Mn7s3KlfQUrKtoQBSgBKfncdj24hdwipwGW5VcDdTcroMJcCOsAO9zeRA1vCdUwCgqvdFoKpLNPMpWeb9bY/QIQgwl9GMY6iFOEy5C2laQmIzz6kJpCGuqxYtxVZTAd2XrAsF2r/33igmOHSZNS/ovvFjfzEZy3K7ymUypUqUypUqUypUqUymVKZTKZUohQAVXQQ1FAAXDJuqgpMkENwb9OsfQx1K106s59puzbpSO/wCCuDh+wzLTQ4uHL+0qVK+hbBYNwKPMrYm4Y2iXViXBJqOeBLm6Jk2SoU0yDuJmZcBTbSetX4iAGAX7XRQLWg2srwSrQ7KJkoaD+YxAFIpf0hBlwYMvosWOorMZaVUvMaftC5df6xIEIQhBly4sXEviOFzDS8s16DfdiFtI0fMGTypl9bgsIC1dGGH36X+J5sElalyFuUXyBv2qDRG5AiYshF9CPpSHD06szubM3Q0x3E/gJJSiZaWfghK0AHp0rrUsJN8QXRlxHiiFUs7ZR/aMa0fEPULUDSMNcGDgWINaKF+8pLKiRmovbda6ExoGyxQFQj2sfrobqJVXY7xgFIruqG/CDDeaWfoDBgwYMGXLi5ixcRa3dF6jEGgT3QyeQHoR1JVlLidCHQQZcWLF8xROcDZ/tKAMWPYhglbrwT2GBBva+lxZcchpM3syulvf2P8AFZOgbc2g5IlHWGc9kGtbH+IOvUgAIiORGxILIIYEPpZr06MO5swloaY7j9b3dS8Ekk4f/T69nuzKV2My6YESt4gnQkwI2PELgIh3wwrji32xK4sqPYlfBsoZInQTQ0uYE1suZoV+5QNLAWoW/cMWz2/oixGzau2CgMBgPEsngkf4k0PECkRHSZOpC4MGDcOisKOTzG2sCpzDkbra6YsowMpgO7NaItPdZWQqW+Y72wPeMToRagy4sWLFSU4Gjt1yW7UsGK8dpeIgCAY+hBlBoFkWXL6G9/YQQ01Si+/+KShmPR1YYEz95Rg5BYiOXZNIPMU0hD6Wa9N6ZzlRZt0u4/XxYtXrFq0ruf8AYv14I6lQOImLfEu3LEqEC92ABeHghvTIUO8AjoEWtAcQhb9lVUYXbQWPiPF7W14JnhrrGo5FdlVUwD6HgNgBMqA++UvhWDtARO8YspZzwxomL20w6hp5Qe/QhCDBiDK0QkB0n5mQaBr0JpTY/Mepj2MytMNHAeZrQCr8w+ED8RYlDbDlg1xBLas47QIFsIMsqLEBlqVna0Rs24JoPEqQAoO0xmkwQLVv4nEWL0uVZ38Hf6Q6GlC98/4pDpY+WTBBkT4hOQClw/p2QdJD6WawzmTnDlm8OYIkplSpUplRRHJY5ojUTEvcfn6614gbF2do6A1w2i2ADqyMNh0gUQFag+XMSyBccy1BDw5GFNEuWii4Ehd4bqIUAN2ZBhuVeCaqVDaeweqf1HYlPybjbmMIEQRbj0ScMVVp3YSGgUODTBy73GESlmTuZlTYkocMqf7S6Yo92Zqbf1CWebH0xK4bqvxK6ADi4vRLzbtlVoHLysYYhJqi24oxHk9zL+Az8RiFkpxs2SoFQqXM4gCJlLwZZfkHF7UOIBy2tQiwCgOOgaqLhjyFoQ17TjpcWMW1Ls8lB+5RGAAlSpTKZTKlSpUplMplMqVKlSpUqBDtC3DQoE2LGGMigQ1yIGfb9xYj46D6WHDOcLlh3DlmyHcS4kqVKlSpUpAoTxV39hDNUAAOD+KiVKlSoVUCSk3AIuwrZY8AULqgldqNDIywEAzwfSOjQC6BDR5jrAjUi25856LRERZhAuEOAh7xVtLxkJdQI74paGri4gVi30qP+8htivqQ1QK0WWGGyefH/MKzuizyweSq1ZoYQaiQl5ZxFagRtyRpLEwN5qyH5BZmtK92SPmlXRgY14R9YjSeVuX4UL2I0hwc5wRQQC+41BAIhVi1lQxCJwRIbaUexuGpfS4yqbsJ6WvzKlSpUqVKlQJUqJKlSpUqVElSoEDMEaIAbUpZGoNHyArf4PoR9LNWcpqwbhbYUhbiZibZTKZSSpTHArgMrHOiIeP0F/RUqV0rpUqVKlSo8XePBgINMizPIPeKCBM0YSHC1KXSxIournlKK268Qh7nrFI1C9N5Qow3xkieY+SfZsbgwSUhUtBrGbMyKG8soxg1roIzHxUv3gc7KlfmGj2IDbbdR6A4LdkoCMqC5iq7lrcVPI0DtqAGT/TMFBKV0e5ABEsntUOw+Y5Z7uYHQPQqY7bgDUTUqK7RGG5xcQOqiKNVl6PRi0XFeLoE1Qg+xK8SmAymVKxKZTKZTKZTKZTKgLKZTKZWJXiBA4hzKwLMLhYZRFZKF37wxnrH0s1Zqw4YdxrYjc78XUX2jFpftiemWilNBHqcRwq7bnR+blEqVKlSpUqVKlSpUqVDWZVLPiMZwDCrstldEHZZM11vvUp2O8o7QHYi2w+0Xy3ekMmOY61Nm8StPI8kLvIbWEg4jh4iC81EudbjxdKYzSD2BFLMrxsFwpfMVqVRY7Mx7NVobhTKelRd0/vDnL7JcOGAiGWHCQsva4cFBgVKhU0Kw3FfoaR8kAQCIQEcMUCBmBSVy+XtD8IBZSqKdsQyD3lSmVDbUNPoMNyky+/P7l+0vLS/aD6LS8tLS6y16lpaX3Uv2l4J4l+0vLS7xBxKmNIFC0i7BlmQL+GPJSlM3Eeg+lhg3Bhl6y+5knzxXaNPo1p6ZYA2qOQ/3CMoAtXy+8qVKlSpUqVKlSpUqVB7y0S2HbzyEUdKsRIVXYypUqV8ypXiVKlSpUQlJiEWrxo1B75feGtlnZmuT1haWHYhpy+8N3QJULqEBj3wytXfN4jvGdid8vfKOfk8R94vUDJU9nUUXZqkcQH0spGMRFhAiA1DKWG1lDEWzlRtAXdLJWGva6ZR9YG4GmJGnUfxEBKNneFK+IDyhEoDsNajDFS+m6fqglySlR6fTPT17dK56Z6Om8vN49K7LdPpl99IniM8TOYlqVNjxHlgquSnZISVJQauBD6Wc4cMxM3S+4tsbgi+0V2i+3R6ZbtHDUtBAdk2ffHRaW6LSpUt9AqVKl3QyE5VXgxu3uGYe8rzBl0VKlSpUqVKlSpUqVKlSugwmsHvLk6K/RAEBQaD6gE60iRhSpAwWKqaK1K9olaVeUlpZL5MQ8qD2ZX0Ph2QMEt9hBKKew3ANjgzE5EPwhW5pRzKzsGqhUuwqM36W09GTvQs1woWT0T0z0z0TbU9OZ6Z6J6Ja9T0z0T0y1anogu0t2lu2ZYZvqWDUH2hXiWOCLevaZTEbtLcJCcxAI2Ob8Q+lghl9y+6m7Ev4j4xy1HOPTPTK1qemGwYBZz9cHytv66/p+r9+vfr2h4honllRIQAu134igHYF9f0zXXT6en09f0/T9YbHn9wkxWqhyArDsfV+/SmxLcFsHRdiuVi/o6BSWPDHrBPSYNn2wrdBfaB6L2LhSQ94IDCtvY4gubvCob0cIDuOE7LXXZWusujziGUwAIHtPTM+JXtPTPTPTE9p6J6Z6ZrqFeJXtPTPTPTPTK9vfpV7QPaB7Q8JTxHlWUiHKyZjUnjEPpYkMXpX8Twx8IutS/aX7S/aXi/aMMZgAMEX7/zrKFod5TMi7ghkSX6EUj0a/wb2NQFuIQF2zBS4cPECFEr016fT12oC3GY4EteNQ0cUnH8JF6IlKQTtHhD0xHiWAAGCeieieiXlYD90hxCX7S/aX7T0y/aX7S+ql+09M9E9M9E01L9peL9p6Zft0vTL9p6YPtDwmXUr4nji2OUl2rA/UxLiX0RbjDbiPjK9p6JXtK9pXtPTFGNsIwUABKlSpUqVKlSpUqVKlSpR7TxSsCalSkpKOiiVKJRKSkp0V0UgaEwcRfiDNaJT6z2hcNbArq4BxKGLeuvWV/j/wD9M9MNNXQSvaV7T0z0yvaV7T09KvaJ7SvaV7SvaemV7SvaVrUr2npnpnpnpnph4w8YZah4QSUwOzcTVP1MSJExMp0+mV7RMrKysFsMEqVKlSpRKlSpRKJRKJRKlSpUolEolEolSpUqUSpUolEolSpUCiOoEqVKlSpUqNiaV0G0qVKlSpUqVK6KlSpUrovlaqV7SsTPT01j4ysrPT0+memenpDAysxlfo9e0pKQMBAgQK+uokqVKJUolEp0USiVW95UqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqV1roypUqVKlSpUqV0qVKlSpUqVKlSpUqVKlSowqU+gVKJtKSupTqUlOijqU6KJRAlSoEr+KutSulSpX/AOGrrUrpUrpUqV0ogSpUqV0qB0qV/wDv/wD/2Q==" name="Obrázek2" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

3.

hLeNA/XU9PzEojIXQ/1hDhYx4EBTkTKfmXY0fiJ58y/j688QR4usfAUc/Ky5R6xuZ77E1T/AEht4UvK/wBs1QVByly4sWMMLGXjqwhLuUHnM9Qq7zemU36HsaQm8MBisWEs8LjUGC4TN9G8rEXPSaPT8oUQBk06whwMYxw74ZYmXIrFb3j5fp9gQjiHo4ni6x8AjG+aPPGSZpJqhsN+UzcWizNWJcuLFFGLl46wgQiF41jRWsswO36Vuu8CTKCLWAwGKwHFi4m8DJIyyEv6l85RqRb6Njd7YCHAxjjrN5t/NTn1/UedBmt6K/cyS1LfrzxBHi4+AM+C83bu9IURQW59ZljnPmOsaZdMs4A4BYsXC5rgLYGUrJpnnozNCj3yX8+8VfRN0NfnSVNXARS5cWKOUTaOIhDU36Raq2j0svKGEZ86H+/iEIYsWPDqdOM0NZevwY42saff9/YDgG3wB4uvHnx29ibKm+YfGcciKGW3073bSKnmJQxY/dgYWLwkVQJm2gC0coVaUaAuZ33mSarSDlCCBwOAcz8OQwDfyv7ipBEZeu37esYpVzvc4Q4GLHhsh7Df7+INvIPX09odvRE8/ryHANvgDxdeItFC2WJEyb8vpChKiZ2ZyGRlVTkl+KGR5MuJRGXi3L4bMCopYwbx4KuDCFnNHflHvBl1wAuBxeA3gVCxuVXq+ET/AHZuOX4wIYsWLwoBVQasTo1V00Gh85wwa0Pq5SxNXR2+wGJsm3wB4e1R4sjaqvKNlkQdr/sYVRUxQdJMyH2WafkMHtyd40RM8QxWBipUzwimaTPKop0i0UMlLY1OWQTaalRyRyNJecUswuLMxK4Blg8oU269sq9yS9WgPdn+oQhgxYsY4E0ijlvTr/rHVmrHXYJcm7F+cHQgr7AcA2+AOPvxXiv7IQ70TleZK6Wvjky5d7ktc5sz6MKyOmNUvx1hkMbT0JlduupJS13T/E74ClPaNFi7npLl4AQCZS47yQoXn2EJkW3j3TOrVoaCC9kup51Lly5dwXHPKrC5cY4OAXKqGJoYr5xbOgl5z71M+c2/T9Q1hDBixjwLRmBFgFoO1ND51g4Eu+/kzlUaX3fsJ4gjxdfApdXI1l/W6XxuBWoajBRo3LEBgGAjlZLB9cEqrJb5D5Syut71TWQnQfWZjKMrMhq5yqEexDORvJ/Z0vR/sENhtYJrONEIZdpq5cRnPDWMrdGfn9y5NYbiPM/dBukSbyrvikrgcaliYdUcHQLd9CUNu23X3X4hvrDvgQjGLHh0FdB6jtGUva36InTfXQ2IBAAbfYTiHo4ni4+ClC1FtytHR6MZA6xt/wAgFT0Rshi5LlKgl0HlFtoirTuLLS87kpPwwlfQIWzkSvTooMjDR/KHZ7xPafdSVhNO9GgE33R6hOZTMsW1pafeGXJgN+CuG2UGmByGCsZC72llzrIOfQPc9MDgWLHGrJRAPMa/6QgyZkMx/syqw2Gi8vKaNZ9iPEEeHtcfCoQI7MzM6G0ResZVzRkHS/ERcqP9SWxPZ/LSWRRRjjbDENItTJOyUcm0EMg0Zeasb93Gooc9KvcjSi5H/ggpczTN6ogBn636MAgcsKlSpULuCmWG+wBndf8AJmpr5Tyj2z/rf1wrFixcVCLCNJU18L1Kn5RbzQjh3tj7GcYhwvF18ZAoCcoLl6uiNx23vycpodbcOfeJcSJKlZ4THRhffX/WABHdKI08ikeczc+Zh5RWywzPAVGWwSpzBlxyx/AivODO8xCDsyv4VBaHoGzCpU7YKwqlkT9UrotDQrSK3erC2Cp36wxuLFizWBEtgDNWZcI1vMr85Q0Vs5+rEFQq/B9kPEOeLj9A6EVsxNTlt27TphF27wkozNuBGBKlQRivwXTnXSAcsNIGvsDgiul6whXk0uG6LzZGXCOnqQBXWXw9XOdyZebXmdwiph3vcbQzBG4FwJRFowVfpyRyF0Q8qLFk1Ny1fnOb4XLixYuASpZQBatTb46QyNTblmYSkmR/Kc9Wf2QcZh4bj9EaiQJUo5c4H9fWZBdcoW0YIMRxEt6jX8nlRNPqQYsubY9mZvfTfAFoFs1lWQPQ9GaWjryMvlyUmUSAasKNMte+EGuWxIAInBbSxMQS6ygls4wO7rXVzxuXFi4EEo7WGElYWTZex85SxYIOee8s33+yniDvFx+jMt7CFwPlnBV54yQBzqrnvBn6kvUTrT+xanuWVRnmTWIS6MdKC01mhPMNTXrLtbIyD5k3fU6IOYHTnG9NYordJTyjk31i+rzV0Zuc0anUlNKNVkPKKlrAll7d0r6RJ1JpyTVz9oZdMLly5eFXg1RLU5+mNPf8TIUqfwlrm7jErbn3b+ynGccLxdfpffhkmdpIOmfrcVySEvLroiV+kI3mAbqjKxJNVMP+i16koy+dkq2jUMFvLApYNKNMxMmmBmQmSdx5xOGu2QPOHVu5VlJEpNCM7hqy6irYJ3lDJjD2FOKpWIIZdCEbaIoz2fiFEFAUERHJ3vr7TmR9xjHi4/WICgJM89HUsIErNHwcoAtWzTC+e8tmWEBtCmDFixcaZbYNhcabNeolKhXYq+cE7utA0HUY+8vOBwqVKxDAbTNPdB+Vx0QOh+UUqFmX/B+4IOgr7KeI48XH6+p/qTOyXSGBB9F6yl7EyQfSdc2Wy8H0jG0pzlGazOJZMkuuAqZKqHoR06ueif3EgYKwG2o1M3yJuI+0bfpKqFuE1NUz5ZH2Y4zjheD6sLH7A0lMassnU1NG7TKXMp6qcqTKH4MOcFuO7ZEMGWqXQzJU0l3EpuS7Mv2vfueNnMIfL0jSM6uh6ZzW6uqG4SyXMh1t+BARQv5Ezz9MzcykTKVH1+ziAeIc8XGP2QGgOi5mVvSekvQTceXcTkkH7nKCWBZJZgZ0GUyYBTeUd49IN29sYPnXufmUr0cXilFBytGXaZZas0fJpHNsu1S+kz57P5bl5/XH+SspQkLBbY3PYg6EFfVVld+XiHiDPF1j9nzVRshoi51nblKPsmZCmGnGMIIkLQXOWjGmUUtY5EzqMpUQDLt9nOJ+jieLr9pU2FAlzzGicmD8wf6Tq9a4jmQRyYQiwhNsLrGXhDcK0tPz/ZzjOOF4OIYkqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUcBJnf8AEuavelcrOrtXqSg8hJ66So5xppKwiBGDAxmYmhNZxnTmypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUCCDwucYYAjFSsFYKlYlYlSsSpUqVKxKlYKlSsFSsFSpWCpWCpWI2MyXqfZQrcu1/iHQP7MSyhlAYOM3hmliqQHrUrjKlSsSsSpWJUrEqVgqViViVKxKlYKlSpUqGIBD4E4DDjL9v/8A/wD/AP8A/wD78MvxHaXk59yWyOdmJ+dDUALyO2Ealysma09nKGq7qDKHAIk1eeV5W79n/wD/AP8A/wD84LgwnE4BwSv3F/8Av/8A79/+g18zWL3RQPVoPe93AC9naC3ZbmpNjQz648U7q5p+z3//AP8A/wD+QYnEEONgxF4X9v0n/wD/AO3wP/b43/8A7cft4/zGWmcFKU5ifl1lANr3jlKWeB/7fC//AG4/bO3i/wBvB+3wP5BiAPBSMP3t8y7SuJC7O7qhHYgO9/tZo/SgNH5AQ8Kv/UgAp/cDHFD6wYpbPb5FSvEqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUr/AO5//9oADAMBAAIAAwAAABDzzTzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzjzzzzjzjjzjzzzjzzzzzzjzzzzzzzjjzzzxvVqx2EUzkU1V20l0XE2xGE0XE0xmV03EW1mE0nE0xmEXGX10W1mUjoVPTyhns19XDXDDTCQASTTjjXjDijXDTnjCVjDHnDDTDFhnjDHCwgxzBDW/dATzyibGYbzzzxxyQwY4ThzxzgyxgTAiTSTQTQfxyTDQ7jZxSjzAgQyzyh54ynzzzDvLX8nVkEE0FkWlUm2WmWlWE36cUmV0fAQU0UgMVvflUkEF0G0WtdB5oTzyhHRjHDDDDDDDDDDDDDDDDDDHAVdzbLDVTnDDB2HvGnDDDDDDDDDHmiF7TzykBCz000000000000000000000hHd+0gvWw0014y9U0000000000kn0FZzzxEAmDnDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAG4T/idlvLDC5nkBDHDDDDDDDDCWhUCpDzikCXkAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJCMR9vsqjM4EgQEEEEEEEEEEEEFWRlC5zzyngGnT333332333332333333kvmxAyQ1c38uWAPYW3333137S333wgnj5TzynwHWv33333333333333332/nMWmhO8qKcC47WyvRDT332nn5f32s1yz5zzynjFhMMMMMMMMMMMMMMMOMMfgHhnxIxCU0mO2F/5PwgZ84NqyMMNN1RDoTzz2D6AIIIIIIIIIIIIIIIIIJ2/TRSvtoyZmN4yizLn4D0mMccIIIIKtRz7Tzz1TYAL7777777777777777wULt0s3E8emIXxYaikTJqX247fLDb6pQST5zzzFALmK5IoaoLIbZJ5qLppCLo5Gy0NIFny6DE4dWKOkJZScSbtxgvIjXXpTzz114DP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3R0X5AtmgVUcmkfO7faR2Ws0SWinvGt/xYffnPPPWc/F//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC2kkaSTPc7rGI+KroCY7FTnFylmlQcYv8A/p9JSU889lfg1w88880084ww4w8i1QNOQ+DypMsTciDwKRUp8M+wZWlOXx8tVwBe088A1GEEAAAAAAAAAAAAAQhvscy0GCD+y1tHCLirjVhS06X77HXTAAQ+Q2hU88A8OgwwwwwQww4wwwwQ5/V1uXKtF0SSkkkB2OmesnP/ALE0X1ps8MMBuEqVPPDDIrTwggAgAAAAAAglZlTPA9+HPTCgiVHiO0cLeWY4uw6O7YAAAEQsKrRPPPML5U88888888888+5w0ap22GMcIGBuhOk1ieFZDQgEyN4B88885x+SjvPPKKP3FTzzzzzzzzzzyP6N/rEzsrdhY/rJ8+rBnnnD+HULWGZXzzz2Y46qnPPNJM4NMcccccccdccaCb5mwo9NGuKUMBzyOU5Zm3sel8YBhscccUeX/olUPOGGn1hAAAAAAAAAAAKzfb41Iz+AOaPNVaV0k0Nnkuv4AgeYgAAACFPpoq3PPOJMp2fffffffffffjzI3XGtSdPEUyx/eBwktwlo3HZACrPfffffbVnvk3PLPKgnpTDDDDDDDDDEwKfl4n/A9TWzGd6sFpz7N1gixwffbjDDDDDHQ2v4XPPKP2rkMMMMMMMMMJiKfg7F0Bu8Qgd4ndaXzXLILxkcbDG8MMMMMMNB119RPPOH5kjAQgAAAEABFjHkOmTB7M8k+QSruINX6n7DkoVSV4wAAAFQAUG+6w9POKAz9qMMMMMMMMMoI79UsZZjR9Y7XPhWwBPHKJALdbPFMMMIMoMMNPlqw3PPKC/Q7bLLKJDHDAl247lt+NMCJAQBQY+5cRRRd8k93y33LDLPLHHOa6thcPOLF/8AYUkEEEEEGGWBarL3Yw6jx0p/VdQG5uCYxuB1qhGEEEEEEEEHVfZYFzzzw5brn3333232w7kd6HKPC8vwGNlW0+Ccg+h1LL9gtX33333333W0s74HTyxzIrYQ0000001q/pEl40cqik4nuEVUIkVTCJqIXuwi000000w0U1iaf4HzzyxrJNjzzzzzz231l0i71RpN0lcChE8XaeKo94Iv6x3zzzzzzzzxygpdQETyySpdcE000001xrR6znGNIKYeGBkkJ8lxQ6h1Lt8Bk4k000k00k013cIsnTzzT4VPT33333+jEn9iU4qgfVC+PBw8oxJlMEia/eKj333333333322l7mFzzjzqmdw444444cT8W+rksATfuiOpJGe7vKKhRv0KaU44444444444hM6mjDzzwdQ6QAAQx9zyrjzVIjePP5vmMAOliPA1Rio3khQIQQAAAAQQAQAwvIWhzzxx9RYSwwxgPit4bUIEBELNjhefado85hb1TUuNIUwwwwwwwwwwwxjY/3jTzgT+gOHDDDfTbf6IZ2X2XmpXi8uWzOGOLgJS9cE9PDDDDDCDDDDDC1nvihTzz3+w80022soahrlvw+PGmaTdLYWSNcNxPI5Y6riw000000000003mUUCwTyxHlHDnHHB0n6xig1R/QEg+ZUZivcdl84Mwiah/HHHHHHHHHHHHHGVmwBTTzwGi06Q01uoAZ4we8B6FHen06gGFcNSKXAoh8YI000000000000012DADRTyw2yXhzCM5lM8Uozj2s9b8EkkY+O4z9wURTQ9i/TTDDzjyzjDTTjDByghDXziHzQcHBPhPj7eQR6slETh7VXGdS1ftDYLPxQ/XDDDDDDDDDDDDDCWDS0RTzwHACsQ1qtBip6YSje4ToD1Lwitq70/bamiG70800000000000001kpBRTTzgGw6tDDSHXPy9xwuJl6ZWyeseKJqIALLFmRFrDDDDDDDDDDDDDDCC4n1xTzx/wAWvMMMMMMPkLTPSJGn8pOtQ6JPAY2a8SSIMMMMMMMMMMMMMMMMYrJDoH88/wDCn+MMMMMMMI40cl7bHKNwMRAzqnhbGiV2MMMMMMMMMMMMMMMMIBwY6F/PMaA6vv8A/wD/AP8A/wD/APDTrJRp3NKhXFX9TdylKpdP/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wCfFvAH8sBNvL2+++++++++++++/MW3Cwek2UQ4rQ8u++++++++++++++++++5ohc084VxzIayyyyyy66yyyyy6yyywqu7If8FT9wky2yyy6yyyyyyq2y2y2MkN8W88FSoq4dp9t1N/1/dp/wDfdfVb/nuMJzof71XvXeSbf7bebfaf7f2fSPn3fMfOCNj4Mghgigjjjjjhgjgjigjhik4JHW0QnohiggigihiggjjjjihliHvn/PKH9XEqIEMMgIPugvsNMAIMsEEsMoMsUgEL4ZIoEskoIsMNrsluIMIG2Z59PPG9CG1vDjvKrvHHPLnvNrjPDPvLCvPPnv6ZrvF2vLmtPDvLHHLDvLp7KG/PPLLz5+0+98/8+w61+/8AP/fvfv8ATv3737vz/wB+1+/8/wDfvfvePtP/AH73LO888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888//EACgRAAMAAgEEAgMBAAIDAAAAAAABERAhMSAwQVFAYXGBsZFQoWDB0f/aAAgBAwEBPxD/AJ2l/wCFAAAAAAveAAUvSxsf/Jv/AP8A/wD/APz/AEExdDGwUpSlKUpc3FKUpSlKUuKUpSkiwuLimmEJ72hm3AuKXopSlKIMN1LEiEIQhCEIQhCEIQhCEIRVjfwIQhCyIRaUEtSIQgmbiEhsIK+SEIQhCEIQaF2JYhEIQhCEIQhCEIQhCEILRV8Dt70y+Vs05IJoauh07RCEFgswkkqy7RCEIQhCEIPsyxfG0SQtjZDzgUWBg4htIPfR5A2k2SOTRHcfZhi+KtRFmOWKhDReAo9qMWwhprTzV9CCx6JSl7jGeewDEIpSlKUpSlKUpSlKUovIcIabQQuZ9LF4Kjfj/Ry/AzXBwELcMS+xEkQ7OspSlKUpSlKUpRnnsAxC+JBJDPwNJAhB4aEkPZPo2WyOEIm6hpwW+UV+iCq69ghprT6GM89iWLFKUpSlKUpSlKUpSlnfRyPgQhBrBsThaexCmg9VCr6Bv5prGEgmaoezyGcilKbNIVoGlscpS4Z57EsWIQhCEIQhCEIQhCEIIG0ghMMMNiVBFR8CuzNNG6g0Q1PwpEnl9DYv9ifIGj4YzkLoJpLZNEQhMM89iGL4cFY3AlYlhjDYo6NuBISGhBrBNtUNJY5E0hIiokYpUaoup9kGL4VX0NXXCG6xBDGGG8Mkotu4JdA8cqPYhbbGkHIK/Yn8xr8DR46GeewD5FiEIQhCYhCEITCTbiJ/7hXDhCCw2MMM0xWlFxgghjDDYhI7FrFlpD0XRJ4eDJtRjE48PsgxfB+wDaPLEFyww8JExyScIQWGxhsJWQSXQsPTXIq5Q9E0lXgau4fZB8i+Cji2yjoomTYw3hYX7MW3cEPBhsRtvWlUGjCXhHh8LLPPYh8i+BpPJ4AlWILDDDYkobvsaFwQ2MMMQhvsch/aPoZ57AsXfp+A4TDd2KJhsYYeFj/oLJ6iQsMMNiRsrFtXsMs48dD7MMXfRfcx9LBIWGGxsIlTxstXBDYw3hKaJ77DC0+y3fQzz2I5C72gG3PhDdGILDYww8QENpv3/MEw2N0Bc3rbipRtvgc1fS+yD5FilKUpSlKUpRqv2P8AYxdbEoLDDDedbfvQ60cCUQxhsEFiolNdLxtiGn5FKUuGI4dc5C7qVcPwiNGIWGNjDwldIfi8CEghjDZyIItLrbiibGb7qYjh1x8i7qyv4FzPli+WJC0IbyMQm36GkC5FhhhhFDyfXto/afWxdgHyLu7P9jKwbCG8NjdHhIgX8sbrpwog3gbGxRddh0xUF462LsByFilKUpSlKU/UDRNuWLbx4RBsYY2Q0h/owl4OBhsJCCU6Xh+iCClKUpcMXPYDkLuQlcsTw8CYJUY0GxvCP9v8KUL5wbGGwgm+w0SbcFFfYYuci6TkLtyEMl+mh7YomGGGPCTaIajX4ILSw2MMSEgsXW/R4/ZYuwHIXbSUtEglxJDGG8piyl9pPAlgxskiznY1TLNuvssWZdJyF24Ao4kw2MMbGxHOml/Rb2JYYwxIQkoN9LHjEBe0xc5l0nIWKUpSlKXBch2wIYw2N5U63CE2tAgkMYbwnVLDG4eFtjWrKUpSlKXDFz2E5C7S8XP8DwkwJh4NlwiRJ+Ns23RMMYYuRBJrrftm43l22LnpXk5C7MgQ38Qq5vOBLDDDwxT24Wx3o+XsQXQxhsYke4XF99e0XliG0nC7bFzlXSchdlWzyekJEk/eJKCGMMNlEa69/wAQ3RiEMYbwhxPfYcL/AAK+jed43hizrpOQsXNKURskiJL64PI+iYcYuIAgovP8ENhjDYSotfY2UNyXwUpspSlKUuGLnsZyF2P/AJznPQkLDHGG8LZzhtokJQY48IS2fXWyRt4G66+4xZV0nIXW9CCJNcIUIWWHGHhG9I4K/AomOA4xIQki7EJ991i5yrpOQuv7QxrhDE0IbxMN4mzf9B656FEh4tvCE2L2+toiyr13WLnOul5C6tAJr8BPY+eibB4cxRYvH9EEIY4xd4f6OxQsvusXOdYeXkLFzof7zJuejgS8iGxxsYohJt4NJ0DDjFKC110GPd/BrN6KUvQxc510vIXTtXwhXthKDdcPEGMMMbCmgvWzl0XDHGGxKxN4XV4PZunhf3vMXOddJyF0zVPzsTUJmyrywww3irr8DRT2QTDHGGKJy7Clt4/o33mLnOuk5YXQ47zC7i0JENkMg3hNnIj26LkWGxMJVmiEinXTh79i5zrD6Us1fiQze2OOAog3kG7hKl2cAvg5iG8TYWsgr9j64UX8Bc51h9KWHyDREnCOY+L6E22DLZmCZH7Nm2XpBN3Goun2E036+Cs66khYm/uPEcskJcop+RsVo2yCZkTgBaJj4gxCvA1eEqxuIg9aSn2B994XZ0sqJyhJFpjY2WNvEPttGq7Yi9J5HgqHAoX2QNpjRRseEipKQutTbbhDgUpSlzSlxcUeFnXS8hdCbTqNPy9i8hMVSLIVHHAvAxXyG/LGvUJnAT8A1fMp4gyDD2ySND/Trs4LvxL+/BYs6w8/IXW5rGq1Y1oxsbhITQpr4DEmk/AyEwnt6ioLx6GLnGQto0PT+9Uhsly/hMWdYZxx5C7K5zIbylR5Y9iIeL3BOXT/AOhbT/8AZBYM2tjvTgI2rgYxnDF0vVWENr6fCYs6w+jLtM2TPsCX5F5UmJvKFDfYxONFGhM+SEMoKeRNwNhP9CU6VWEhSh7fCYs6w/h5NraEtLRzhwQ1p0bnIybQqYkVcCXp9FKdcH5br4bFnWePxZOcGoe19inwfoexwhwxL5GfhiwbKGqP0e/78Rc511qlKUpSlKUpSlKUpSiZOo1HL2LwTGUpdAbEfh9IpSlKUpSlKUpSlKXpa6CYoT4uzyiiUu6PMNsv0NMs0NXfDmBMVl5B/I//AP8A9pVo+0bbyxxzURsIiWtfD/8A/wBZglOhjofzY2GTAp1wOlL8aBcAqOqEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQn/AIB//8QAKREBAQEAAgIBAwQDAAMBAAAAAQARECExQUAgMFFhcZGxUIGhYMHR8P/aAAgBAgEBPxD/ADuf5UAAAAAAAAE+k4Cn+SWwmbfmzCHiJ9I8YbPHNmzZ+r+eOfp/PHP2P/lm98c2bPErN6TGZ5Wfr/zxzxTwn6wYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSA1um8NllllpQvRz1+j+v57nJu2WWQOx1h4ij0x32eZJPVlllllllllkkPsrPjfwScfMF+H/Y0zpANOFkIo6t/+WOj6PFnRAvkgPUKQ41dvxWT4y1eLahpIen2R3TEXv4sh1n/AGDDPo/9lfgCz1RDl8Zs+LrTMXYk+ZGKO2diWE7Ej1kA1dcl+q8DmjzJaO/jtnxes/ONNupcC9mhPuxg/wDwj7tvmwa4OMXXB4iu/wCOb0f4R9/cqvLLbWGxqXGB1LLol+WTB8wfC3kLGCemB4Y/W6EN1b9L9ps+J17yy+r3MzdjiOo3zYfoW2HW7FH7ZPp9v/uIwy7VJi2TG/EP5vPPoajMVRDGahfvdnw9tX09Xdts2xCMJaROJDE7W0fZId2/MvPdNq/R+YGSO/DflP7x1OLwCX8W6iU8P3+z4ev/AGg11MGEv0iLP9SPWpSx1KfBAyL2p4tPic82saB029eWDdeD6n7TZ8Lwfl8XQ/JsC24IcQ4Km/sXQyXAy+iXQjNivQdRphSV7NmBzp9XuoVwT6H7LfH4QBWZfwT+XyyyeA4jFsxxdeZS3g4BBMxBM+Mjjree3vWf692c682LsvRnPOwgHvh+yzx+F1TweYfoC6T3kRhwtY7C/LOeA+isi21g1HB1WLn6RbnjZPDEeb8lMQD19pvK8Y+B3fuN8FkZbS4CEI40B76LoBKeBGGTeifosOWbIbJhLrZkex/r7jPGPgaCeC9yXCX3yIQ412Mfg98S4DiMWBbwa79D9DJ9DzBnL9lnjH3/AAXljSQZaT4EYQcL+VZ9n7nPAjCWfwXTqHLPGzsXYvL94s++3V4LRZ4NZaz3wIQjjfD30T4DgxGMWBOv0J7eWZ4y6l/QgAw+8yfe2PaPQ8sGRPrJ4CMI402HT8P7lLuYRhPG8xDl4bR29A8sQj77J97C/Hv/AORvX4Jd4S6y8CELJukfjuL2eWfUxCELqn0WzHDz5urW3/w6PgMn3QRepary93Ysp4IQg4Qdse733KWsxGF44lgsfnled11w9xCPgMn3dAHl/qzpPBL0lPcxGETPo/Ox3PCfHA7jCXU0tQeuV+g53Ds9HwWz7ur/AKS7S6ywcCERMjZ+xZhheWSg4hBYFg7D3y8jWMEu/k/W/abPubWeXqGoPBeCV5b8IIQRbd57v4E9Evue4Rgm7MvZHDMcHDbX+D5z+/6f7Svf3OV0ghBETfx/7sAS9F+EEYcYF0Ty8nbk7KEh8B/P7sWXqNePl7bocS4EI5cFQwH9233LreYRiWSuWmI4Z5y7bo385vXB7hpFl2SwRhwTLc/nHpXuUxCHCsBi8vI1mH84gHr4bZ9v+NCy7C04EY4Cbwt7f6noyXAQgl43t5eXnRtE/wDXxHz7Wwnm7w6GchCHJ0SGDyyD2yliEOTZn6+h4Db0PL0Q/EB8+10b4/tDS+FcjBBErYp76LoMnwQgllL7jtnh5GvVuPwfbfhtkqmkChD6tZeBHqIiQ6eXqJ2PB1KUQ2ES4F6jxy8EPL6kF5n5z4h6nbLVf+rOXeCEIiXq889f2xgJZh3GDhy97Pbyzwdb+aH5z5MvUj78vmDwfTDBBxiYN0+v7lK9whEuBdR9Tr3YJ+X5zfjH+5Yb+Z1PfIjBw9Xjg6ZZdiMcKXeS1+heCxBAGHzXxZepnr5Z0z0byIwjhB23lv7zlwIxLwL39DPBv2x8d8+vrHg8y+W8uRzAcb1df6o4b+ZS8GHXJdS7+heeiz1+fjvn1fr6149y26E8CEI4ynVv5/qUsxHgnXF9/QzMNbyLG+GZ9HPqL8Al1v5glzomCP0DadPcdil4EYWcS+h4eM6L67fkPn09QeXqQAJduhvGQQhHCvI/PV4MlwRhBPCUtfpZlndlr5f6+8/afPp0U9dQdnnnhyIci2RhdnfxbLgjCOBd5Hby8MFiH3/UGdHyHz6cE8NsazEutkjyBwpOmDCeieBxCXCettrHLw3dtkPyT59GJ7n+oh0XZpO6QcgHC2cPcF4SQcAidkv9JeCOHhnzeAsx8x8EhY8zx9362DgcQM4Xg3uvEHg+kA8vb0nl5eGDWzD8vzX8k+oa3YToXwwv7IFg844QPc/BdGO5mH0BcINbU+s1bQ9D5r6e+GT17PzAZi8cR/cx4ul+rP5Z8B2fTszAZ+Lp6gSOBHD1y0mWdcnnRl68jCY+D4fd+gmMnvh+Jz0ont4tlu+Z9wsHgWfFjxnyE/mh+kA6ociExnreKOHDwGti1ZPc/C8Psf4/YJwbe4T8QjSJ0WwyD9ooi397Y623MOPAFvMajF2sDW338ohll40duo9Hxm8HP4/adfA/3Z3DGfTF+sLxsuh8P+yHD/JGuQB6gHTzeD7hLGiBcI43gNbLTH/Y/GT9P4/bDyL9NwB9Ckn/AOy8D6kJoyx3ZPF2g71KfJetP+ELpyyCavQsf8Ph+HM/F6CYze3jAOzf2k8jIPxYemcEO5Xktu7C22FOifMP0nv/AB76b03a5j+kh7H5jreWwJjxJnmQsXft2Y/uefx8dv07+KgmN2nh+JPOENhgcHY2Y9v6vy+XETFixYsWLFixYsWLFixYsWLHDFiE3q2lnRtrqx+YS6myFYsWLFixYsWLFixYscmLE8BfTORPkf8A/wD+Ixv04x6L1mNrpNZQH43/AP8AwXfpMR83qP0IKXzeW58ZES/uvq22222222222222222222222222222222222222222222222222223/AMA//8QAKxABAAICAQMEAgEFAQEBAAAAAQARITFBUWFxEIGRoSCxwTBA0eHw8VBg/9oACAEBAAE/EP6l/wBa/wCyv+1v87/O/wA7/tb/AKty5cGXLly5cuDLly5cuXLly5cuXLlxi5Z1ly5cuXLJcuXLly5cv5gxZcGXLlkuXLlkuXLly5ZLly5ZLly5cuWQZcuXLly5ZLly5cuXLly5cuXLlkI8opLly5cuLFly5cuDLly5cv8AJYsaRnzmXor1les855wHWV6yvWB6yvWJrc84HrK9ZXrK9ZXrPOV6zzlZXrK9ZXrK9ZTrK9ZXrKdZ5yvWU6xPWV6yvWecD1nnE9ZXrA9ZTrPOecr1lb3K9YDrKvM855yvWVeZTrA9ZXrKdZTrAdZXrKSvWV6zznnK9ZTrK9YHrK9Z5ynWV6yvWV6yvWVrcp1nnKdZXrK9Z5ynWJ6yvWU6zzles85XrKdZ5ynWJ6zznnKdZTrKdYd084SQMH8liynmU3GkSaYjr6UdZ5zznnA9Z5zy9Pn6fOefp8498855zznTc33Oq55zznnPOecr1nnPOec85vuV6x7p5zznnPOVrc855zz9PnPP0+cT1nnPOefp855yvWecD19fznnPOecr1955x7/SnrK9Z5zznnPOefp855Tzges855zznnPOec855Q74d8855zz9PnPOefp8oX8QPX0bNzJBxD8GLKi5TKIZzKeY98c433Ex5zznn6Xa+fS855zzm+4ye+ddzznnPOeUT1nnPP0q9ZrlgTmJ6zznnPOec84HdzpuVvcT1nXc8p03iec33POec855zpjznnPP0g9ZjzPOVOZ5zbc8/S855zznXce+d8B6zfc855yvWVvc855zyjnHnK9ZvDxWHfHHc89zzleGec33A9Z5zruVrcD1mPM855yuMzznnDHcL8xXmG8y+sy2i5ZFB/BjxGym8yu245zN+c9JzXFLVxdxe4vWIvHn6V76JeB31MtF+YvUXcRe6i/oF1iLxeov5QdxeBwr+EvUXgdRfrLwP0V+YvD70vF4HF/8oPmFxeFxeLbv0rxeLkXIvF4bx0xeLwuL+UvforxeLxesReLQti8Xg3i9eivF6i8XqLxeLxeMyLxeBwuLwvrBxeLwe1POX8peL9cy9+iHywtzL8XLqzfeW8y+o9EcPwY4sNwQSOXGLzGWrzM+GK7YoKvMuc7mlR5TouXvDLctxfWW6y2rlus8pe9y3WW6y3WXqF8Mtyy17nlLdYPrFxbrLvMV1inmW6y93cs8zyzLdZeqv3luWWi93cvu5brmW6y1VctC+u4K9y2cy9bzLO2W1fvLYziW6wXWC3D3S3WdFy1bluste9SzzLcse+X1c8pbrBdZdumprll9XFVuVyFtWo+RRpRumH4aqOD+PMds1BTkiustFzmW6y5plrMy14i/WWOYPll6i97lusuu6lust1xDncHUWi7zLMWvcH1i7uP1munMvTMxMy+rZdFYh+DHHhmJjQuS4luaqLe4u8sUvaKvDPKWrct1qXvcscy97jxv0XrcEG5blgr3L9YuquX5Zau86tS3XEv1l/aY8y1y9b9HlBdYrrL1v0W6y8t1s9C5YNzzlnnMvzPOX9Fus23L9YNiusFFzD/Et1l63Lu2Kvct18QYRm6oLhpOcUPoH1l+WK6y8v1nl6BvOpb/AHOxi0LoBLbahWOCu7+8Orlt3Qg8pQ7Kz7sUs0UvUx/4wYI5lWe0vHhcE5uW6y27qPdBQce6C2svLeJ5QcsPUi+GW1LVO7EtviClr3D4zvxSs5l9ZzEsLmqLUbRB/BmjG0xYY2Y4olrmaLeIrrH/AHnTOmKuDPMvzL1CcZeLuXi5eXluJclpfFy9XBwd+m8v6bwd+NQdy3EvLsvB+8vzLy9y5Fy8Hcv/AIjSz2eSYPeLIusTPxL3+oO8y9zeLl6xBwVtondiM94MUusYAlgKTEELsUoWixxZuV/KrXVU+YuXmsvL3XEv7xdy8vHaWvIsRtAVya458Gj5j2wfctxk6cR8ayWt8fofaHBdLu3U/wCmVgxgrezJZzZA27PUOaHa8NQ4lDINq6Mv78S9xX+pvmLl4OE3io8uZfcv6Sbm4uHpl3pG8xoxRNc1ssqPU1mkPVgwzSLDHVkW495hXiO6ipdnot6/gLn09FqnCXG0t6luvqeUtuHdLS2dUy59FzaYRXWX3lust1ls29Fy/UczaJ5jq8xbWzhcY5zySvuVwF+QH2uVpcdpmk7o90vvNpcVLcrK1LiFBASJ13HDkloC3AzS9cfMP1bwFlaAXtCadrWVcv3H0LnlL7+i/Q2WBLLY2wxWUZvoHHeBbysooGgP1KNpeQGiuLx8d4s9icATA7U1RWXXUfqJE6gC+qNKdPZgaE3lUSzhWsNOIJ4CgnqsYv0XiK9F4lzEu+fRfeWeZcPQt19TKEZZXUuGY8keTMepx6zSEPVhwzSc+Y8sW4spHV9Ys0Rcy5ZLJZLlkslkuWSyXLJZLJcuXLlkslkuWSyWSyWSyXLlkElkslkuXLJZLIwilB5IIK8U7VCvL9IYdRbQ9a6kdIAF1vVX62e86ynLb/upHzS7ByS5ZLJcslkshA8unsy04UcG1irLNVU4CLZy5i5ZLJcslkuES8D36+0teoEqjbji+Y0VawgL0Kj2iHIxQqfeJDms7bv/AJEQeAJDDjIPI9WiIUuHI2Vd1hVBi7u4dj3JfrxkOmD0vEdBtAXcuWSyXLJZLJcuWS5ZLJZLlkslyyDBiiyR4dIskeCak1mh+DNGazVY8s2SOljbqWuP99f53+J0OUb8f+ykQuUum6PfA+IYbeq51HQAxVQIBDkX4XZ7QdGFHs8aV7y4MoFw9zXvHKBOrp+JWSptYT8Uhjha+YhzcohQpi6RsSHUAsuPxR/MceKvBeA+P6DCKJvRgAd0xNYNMBulthgyqvNZo1LsCq2HfKj4xMczqew5CPHaL1QVWrtOw/YdYfJg3CJBBaeJy3B3f1BIWi32v9hf4m4RcxlkeqiIPU4TWLEPVmrNZqzdm6upux7m0Y7lSpUqVKlSpUqVKlSpXpT6UypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqGHQQtVYIKRUUbtAY7TnoErwahm3Vv1LQLEyOoannqjUBwbtoRoiJ/ruXVDC+SawThQaYPs3iCiujDo/wBpUqVDVbChsYJDCqlGrFOjmDaFCwFatFrxKwhkdGpUqV6VKlSpeTB8Od89DmHU62HqvVXKwG892p1m4DmzUPYguGlR71fvEvuX8dTto+zxDNPBptE6l5o79Y7Rl28alSpUr0qVKlPrUqVKlSpUqVKhCdMviXsxC3HG5qTWaQ9WaPorTN4N3Nmt+lysY/8AyWjRQ2RTk4QGZKUo12gPUH3Edb08QE3lMneAByOIsG21kdW2u4YMBQCLwwTZrOvy1+2aleGgAZPPWWzlUHJ6IgxluK5OncLq2sbY2D1ulNU30qv6N49FXV+sZuYinqZ/xmg/zK5HtG10O7FjWschZ1z3YEkgByH2S4vJRH8B0jEsqNo2/f8AbkJxnGNxLKTjNSazh+DFhms1SVuDubMN3NsxiSpUqVK9KlSpUqVKlSiVKlSpRKlSiVKlEolEqVKlEqVKJXpWZRHJoqHViq2AQUBDqihAhgDJ0iWOM3TKxbuJmYTER531hYGRVypbhu6l55SGn/DDSgaq34Y9zmFbRQoOXw7S9tNJTENWBLggHx+hsFrju7SsqJiVm+9yiVKlEqUSiY0HVLHwiNiIqQ3dVQj27QhZuwZ7rJ7XHgux1Pc936hRgKAwETsdbEsHgDegYAAFAVRoJRKlSpUqVKJUqUSpUolSpUqVKlQIQh1MU6zcmxOMriaw1+DNI8TVhLgFseWbTePpXrXrXpUqVK/Kv6Vf1D5S+rzRFJgmxlqfWkYaWLj3mAmnN9WNoMEVXGuLjIzXmAGPfiVbpvkvASseMXnNw1fOpsGWHogeBshpLwottK+c3ZfHeVZXsGnu2U7iJSVVEVLIgIyfxKMkBIN8nccblyrAK4T0r8HyoFXtCKxgqJ8OatFfbwgJYYMOM0MD11rY4pLTx2hIZcBX9av6pDU4S9k3JsTc6x4PRpD1ZynKas3Zzmz6dmOf/kkWtMZtRBJKAKKAJQAmrXiIMXg7y8gFvXpMWHPaWrU8l3xub96unq/hFJoWaD+ZnFmTQf5hACrWHu8+T5lbJq83fcvgHrgMoZKNlgB/56k3tuJBgeDJPY6xsO4tts4vq/8AxM6ZZDH4EemtpIeEtVAU00Iyf5ghZbxdL8wyWa6xQ3iGWd6XbCqTuT/mpQe/EM9AAAQ92qVe67xXr+QNlXu/3pCOVs7Sok2JuemtTSHqzRmk5wlxTMWWc5viP/yNTKrH2ZL1h4/Yt+IIhgI7rqtHeFK4lEdjzrNxb/BKwzV/zDywynJdsj9H3CbRxoP1bAhFGwDRAQrmiuJclujQbg+cvT/pcvCqqAQzqx+pX/QVDMU4unG8R4/CUqg0/QldlsDISp4C3zKAEooZCr1Cm+VilTkdOajqjOABbsgk2FjG9ryQsBotkH2QewGdp/MYFoOmzzpmts4rOWp1oMniP7y2iZNeP5SqAoNFjtASCOkbP7whslMQ5JxloaEOprND8GZDNI6GbpszZm7Nu8f/AJFj7Swbo/3KRzA6i57hSAd5cEKwe2Uf8cRkwBfR46X8xHAaCadvn2+YFLqKAQxHThgsqE6bg1hxxEtpVhzGDeoZgznBFAU0co3cN5fF5rg+UFXUnlYt7F+8dw0VaAfv38w/UbLI1VfeehOypw5hovymerLKtgxm5dJ6asxDNtt3fsREh5AjKPVaI38I+yOgWN6/GB+Y8AhddK9synCTdn7VERuyLA7f6h4fMifvVSHWZ2b/ALoJwqbmZuek4zhNYa/BmjNIbjd+psw2vScxPiJK/CvSpXpUqV616VK/KpXpUr8KlfhUUBVoM5jm4bpZxHy0fMNTKG3lheW3qrgd1xKoHQaWv+XwTAR1RcvFtDXF8w7oRd0w8n6lo7Q4OahLUUy7avjGZUzrWIaaa4hS2PeFQaQaNAnsXp2hvW4PQofrmKlpTdZDAPm2WdADwBQg7WsbQoo68QAOjgcXHANVLiGQSCqwbW8eIhvF+utvKL/yRcNVouuJ9xP8RriCb2hz4NA6vSaTSWLOz0WvzZF6FDGd3NQLtfkJfrlrRZfYr7mKWHQb44P3MrVC4Bdqx7CwdUZlafHrX5V6V6LzgwHKwHZqGixwdXvK7Kdm3tKlfhXpUNwZqGqCcZuTcjwRuJr6DXqzRmjL0zdhyyuesOesyWPT/wCO2JLkbDn/ABCAhmXaUK/CsUqvlC1cByuiKgOVKt7er32+INZaIqzMvY4OI6A0bXmGxz+420fLuGMb+YYZKhAYejGVZvqTbLEKDgrEAoxYXWZH2YNydohlVfuWhRAGgSnnX3GaM4Yr96Y+ob/9izbqAlv8+8Vitgq8C91qpSZUDhtefdpa/wCYp5gSwwb7AnuxueN0BoY1lMj5xmJLpRRfltf3Gm+sEHLuvtDoNYG3x06cRqWBxqGZ10RwK7sRrMUtk746np248aOBoFg/2/p41xV7RgRw7Uv5F9fTUivrZXfr7w6BbQbXv+w+IsZwoZTquSD0FYn5k2j1DqcamxDiHgmsNQ9WatTSasGU5nKdyc5tmJ/8ZQLWg2zeIwaAXR7sY6xfbuig/RCUkU2i7r1Q+x3YcA0XJlZfmqdRUWt7dYeipXS76wnSusTfEZavqMS25U79ox17dIvXEyHWVoPEJ210e/7tV4uIGCIJT0/OX4lhfVUh29L69IZQ5vu717wQM2VL/X1LFilJH1rqo8XxEtd44VoC+7R4iiEmuiv1Xl4EXliErovhax1lsP7sa1mtwx4WwL+mPYG+fHv4szBdRr6YZV0o8wOyF6rfLftKlOHFYYauKsnMaNNuZeuMi+8etIgbXjlK4ZcmY78iG/6Ds95+o1dSgtUuP/Eq4SkI0WUtcah2ZYdLZZ8ufzCGcQfExQ5mKTaON+lpDR+DNGaRQbVmzNpvDFj/APFcurxeQipRKYTJPw37w1nQyVWRXU3rBDmE9NTXMD73L5ADFUw6s3Ka7QMahKRlMePaY39S6wiy9Yq5/wAx3zmVwjEmqCVYsd0hodaX9xSPYAa9p9B/qUv0Tk7nv16QFYICiriZGUp5Bwd2FoKWMoWntXQB6w1Vpi2m7O2zwjnaVqUADUHBjyKWwQABXBJbrqVi1mesVvKaHFRcvRfh/T7kYRYqzusbO5G38CcjXx77gQyAobEhVIeeY8F6NiS6ZWjk/wDnSpVgJlWp7YfgicKDSKn3xK8b65EOM14Wn7hksyOn8DR7mVINp1QSpnywmbX78FxNw2xJpr1wZQODX5mfUvZNyGknGcJrNIPqkOGaM1Zzl8/uHLL2+hzk/vkKKu+/X8wYABVcBF0jpGKOPNfV9IF2qGc3cUOlaWLIhFdCCa5p5xT2lOctcysriAgRxHKLily+84h1Y+INbqLeVj105joIApwNv0E94kCog3RK93R2uVPDVDY/wR9AABuCGYilqDbBo3Q1ZAgu2s3qN3yOuEu75xWOr1jKqs4ZgDKdekFFmR5hEeGPr8xsEvtDM4vQiQmaPc9Hv8xWlKxUf+NahinwnPT/AFFIMtspj8MvO4a9JAXDgyhtPxiIhJaWaf8AjiXRqZsp50viMBkqwruQOwrE9ATFdT9/UA2mwGqK+Qv3igEwEGktlus1UPJBsaHt/NzK3a9vKmPzDM4enjNyWsmNTjNYfgzlNZqzlKWs2Zzm/eP/AMUJ/ClV48mBOpkDCo2up7MLiu3QTJ3SvbvHIaA4yEdAyUtmZSKgqBHEXmPm5Ttm7OZVZuNn6l1vHWNmOXbiDnIV70fcvHM4LULu1ctyFKGVq1/3EcqsjshlDmO0v1DUlQ1LVal7yYhdmODcNWX/AIgUXDmLD/EWdwFU31h0FRpp6PU/UdFANsPY/wAkoD9oX2lEbSkSEJeowGr6wRS1erl6Elxcw1aG8y2GF14uP+pQ/APjxDCivYf8RDgA+Abfxj4hyiqGLrQeXERW3F5B/wBFB/SPUNpNibKa9U4+kNfgs1ZoxbgzFLE2czdm8esf/hqWS9fR/mUjS75uUJhTm7z3lBBFrfNlyOVavrFUAABQHQhUCy8oZuZ7a5uVFkEqaRRxAZnc5mbrFb5uPNfMW4ZqlDsDAB7Gl2uGem66KGnrQrKq/hfc63iyEvW+sNbzXWXmMdoQjoDcEO3p0CfEforvKVhLaw6n2js6wAp+YvCC2xyy7MCuBHNurP5ICoBHpE0NGx5mfLur1KCgUhfSVG1MXUoTdBtYIBRQeahA0r3YLm+fnmPtbZQEei6xxiAUrC2w/wCXPsSwgwa6tJ9tQeIAF9X+kQq5wlbKZucw5Jxh1K1DX4M1ZpOU5TZZZV9NVj9R/oYlf0alflj+jomGDlYbysQXXx4MfrrAUBoEsKU7W59iZBBEwIJ2h+7hBaqJQaSEi6Ct3UIxAuBGKKiY2ouEUH4mdj5rUYa3e4F9RFoMdByZvtr4YqsgRYEp76HHeHcnKG3YvXXUNOrT7hwe1SqgL7zDfMKSvQxPQl7kxBFVScwaYQoa+Y6aYm+Jm5hUJY8S+cEOH/gv3lbqWFg2XC2wuPMw89PQeD+YZNoTB+8S6MoK+ob+oqahmq+aGGgLLAjzCAahnOy4vXt2iXfT7JtG2leXN10gWKIWMNHHHUhNlBayinsKLmKwVbs/KvwIM+jchyTe25qTjNZoQ9WDDNJynOUyR76wZZyuJ1j4/PP9jn8s+mYoCuA2y1yjIwAX7BFxxBGlbot5W1fLCvGvXnNnQfAHMpDyrb0ErvYfNkGZl6w0Qei4iom/MxuY1rfEfPe5c4+Y8YYqrDbAkpsNZK+AQcBCwMFAds0EPhFrkZdoc9+agBOv8zQ/MGIGIhEGVzMhRqNpzdxljmLL+4s4Y7m9S9MWc8xgglpG7Wl17PaFgQAAaInqPQbB5O7i/ici3Vu05sD1c9ooHVWop6lDW8yuXdYK/JK4GVKb9jMiMzAIAL5u+tlGiLJeTYRdu047rqKvWhzhjL9kWIuENN5t75irXZdkVQNmN0ce0EjUBzi89VcP2QagwKwMNVbOKpvl8Zldaugy+JT0/E9U5LnCLDmanSZ1DiD8Gas0lY2fqc7m7ORL3GP/AMG40os1XHuYSqAsUGMXofcwqPciUUrwZroTZ0d2/K92HcKl4riGitGe0NpcMQOIxcSj0au6Xnibq11iz2jaYF7l+dz0H++kEDECh4A669mIDpCybMdHF/8AkNLozjMKLDGCV7Qt2TBB/uBzFiK6QpVhm4XWVp4Osu73GW+ZvfzCr0iKCsdSXTBZZFiGPBLZhqrFlPk6PniEmmZ6Zw/083EV7vLAR1X+I9/+IFMNQgMNgEio9QdNIAc809Ya0B1F5XY1bwJeMVy1fwS147w0y+oJy8HiPYAZhY0qq1/5PH6BPZj6g0oWlb8j/EMrgaBYPvDVtRqnhoa+oYBsVg/eYBBulmvwIS0eTrOHWbE1JxmsNfgznNJ1JuzZiyzabkY+tSvSpXrUqVKlSvSvSpX4VKlelelSoKlpjqRQO6tJoo8OB89IVZYiGI/J/XmNChIvL0/Lh+PEMBC9VxGLSGP3BJXftcJVwIouIqGY5tZac+J9EzPBHjrcY4uDQx7kOxQjXwz8ywDY27ZrFHR0hnFC1Y0koGviXIBjrK6+YaIJcUeIXWPbnx5l6dcQ6S8yxZ1QG/HEKgzDACE6On2SXbLQ4de5gMQVN2kVMFpVFY9patJ2gJkcMpFziV5fqYNmO/eWpAqHZcygLmVs9hgecVqVIDLAhcvfB7vSM7sjlOxd2AYxKzsScI18mx7RSDPIkrZWmLmW1kvF4JUWFTaamCSNUxiUKqF/HSb8d10MJwWIwVKlQPRxhyM3JuTjOPo0h6sGJamYRzmFw7m1TlGP9+oFWgyr0hqKCGC/L5dEe3Lo8ohVvY/XMvjSFCXN+x/xwx3LllXEKI2gBZmHHQ6zpQ4JZVQweYrm6b5uCbXniP1zDcbiti21DklBjjQsqh94MGAS0LH/AEeIV0bohg+oVjJ3hshf8EGoYCOoplhUpiVXmyPe9xWkRTosVviLcL9q1FEc59oyuiU46B7wdoADWmj8JPtKri1imrHsY831g9KrpPkekC7mFxLbYBpojSnDn2jxUVuH4MsV4cQvzJbA7E5h6mbU1Wr7S9mOGAZ6qTQOMh0f+1D1ohawxFcNhrtA7Ivm5W80NC8zcdI1KCq6bQzBLsK7X6kNzjNyHJNiFompDi5pD1ZozRnKcpyl8jBClxGUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUx5MYVo3/tFGwqcKaHi6Oq947bEFtIx3V+VKcxhwAfvrFTjTlRkD/MCgBdWfzAA1DgHcCj0XiOiHW5jcy9bmOBlvMWbIu2B14l9aoDmuDu6lH3HLu2j/ALtCmaq07nmoei9nMFB6cwOOkOrg9FwR0PX0sjhNSoc/5h5/cvGLPdviL0zwQr4KK6AVig5QLgUDW1OOqw2bwLDomOQZqDRf/qFqN6gXuBKicQ1cWhxKzvA3U376gWBb5eE4Tr/mA9VqDhKRLrZSS7ApEAq7r+JcXFcDM9bztzUevRt1AwGEOLY1Utud9pXHEplMBgZghbAlrJsQUE1Lms4fgzRmjNmbMrbFl5m3pf7/ADx0oOVhTFa5ecnsmHllqK4FyKHUMvOOIeVNsq6thwcdbiiWXVN0YjejaULoMVEyS11eJWMQ/EviG4vqbt0w7cx3/Etv4jzW48QariK6TIYurHuv1DrYn00VR9/BhhAFBwlZ9V8TCAYPiCAsxFQURZl1FhY9zG8Sq15ZjczfHbRKtMZlsQXIbJXDGgaVH7Y90zuNCbKp7H/JFXMdXlPxg8EHcGociVKjFdsZlCNa6za4IKZQxZuqpbS8h3lcDkTBntqEhVORAwZDGeZr2TQTO2gA4erwQqdrK6/gQZ9LyVFkm0cZxmsNfgzRmjNI5TmwKvoLG/7926FXZYf4DukMSFisVqyu6F521e5coHkyhp9rYd88RpGt0RouTbpWZiCqFUQBFMEGDvDRNzRHXpbfuVvi5vz8zB0ubItszviNo1VRVVLVN2jb7/zDfIJK0Zf7+CDhIBoDXxLa4Tmp1iU65hgDlh2xdxY9Ki86juHExq8RvZiu4bfOYNB/5DSVNRagXK1BPGiuQ50vuvERAVSthdeCa6k1i+8OuhAfxvE2R5l5il5hQLSoaPdxKwAylqkE99y0BYO+0cqoBbYvAAayHL/iNC5sDjHWZ/A9BcQ5IESbw9TjNYah6vo0ZuxZSco8s2nOPeNdP712lOJ0lzIChSN+Re3+ETInasHGXd5bNgEtIeBlBt7u2+ZbBoLbzcdhtWl9oYNZc10hEbLq/S0Q3FolHp7iHVXN+ZhrpxH3x0i/c21L0Ag4W8fbMftCgWV/YNfE0UuS3I/oH6hB27YeMSs/mdaGZhCzH6WFmZnMoaNx2seksBDyGD4hlqrtEg2Ap1h1gFZ6NbjLyuU1y9V3C7hxA/BSqZmKDmG4SOzHAAm7BgWfP3Ao3BzWxaKLmfTTbQ4PMMugADg/E3fo2m4zcjt9FqTWaH4MWGaM5TZl7YG2WcQ5jE/CvWpUqV6V6VKlSvyr8KigVaDNuiEUrg0CfLQh/Qx0HJW6LZ6p1gQx6TNoR5wiqUK0ZlOQWekdwAGEqXK/PeZ76EPMu25dExQyUi3N7xGz/E23zDVO8W41cH3L0UD8mD7QRFEPpl/KReaLIxQwfOX4lNG7zUwu/SVVUwo92EcUjxF8R8w3nBKbeWe9xFAsR8KQ0YCKrAB1jSkiYuIYc2nzDcoZbha/Fq9RdQVWUVBD1dRTIy5iwzDrDRkhNAir7l0tCtwJ/giEXVQq1oI60fMK/KInQ6e3rUqZhuGZfjUOSbE3JxnGPENfgvoLDOUDbMVFvjpOU3jH+8brqOocwSjUQzb+ljzfWGbEbIo2l4HnVQYdgVAH+dw8alYiqy57rFTOALzUAsHNTzjmKGOsOkXn0e/GtOI/+5SVrvPj6x7iwtdwoyarl1AAPKAcHsWmFTGzsHP0V9wx4b6AVLBzxNVQVGeYZfEWOVF/E2w9DFVM2NS4MGpUHOF8ReJAFYEU80692ObPy0IqDvSYOyVa7BqntR8rDm4YEPRjomJjZjtjDt8TJj0TWzZW/dI6gKcIUr9PmEA4pNsrxRMcar7Xl94AAaCj8iLEceSbEqPsmSTj6NIerNGaM5TlN2G7eZaDMTkiSpUolSpUqUSiVKJUqVKlSiVKlSpUolSpUqBcG6w5a96e6DfpYGnRTxmB1pCbBGs/hD3YCHPWMQbFKnMvFGdpzDOzcNZ5cwVXaDbcMFx0Tf0PRvXV95zXuWqtGLmaouJaoW4yGYbi8B/n2j7ydILNuzj4h31SBhVr+XtKkqximeNQMF5hoDmGCoNEVQOJRZMrUovMzu8TUBUl7UtwMuo1i4qiMvZtMX5x5TrcBn2JUkA3gAB9TFUGIQ9FxOCb41Gopt/mEYcBmgJUPLE3Svuri+54hhgQAGjpAMQKeb2fYt+JjmEHr1lEolEqVKgdJsQwZINelbEOCDBNPwZrOU5RFseWPc2ZhHt/eOjOj1WE5DLcga+bPsdYDdumMeizrvMJ6kAqrlfcuvaVULLxzCqMFsCOSrWV6wKx195VbxqPSGaIvE3Zm/8AUz0MbOZX3M3vMWV4i5uJbX1CJfzHDsor0L+y/iVt8Bq6B+amf8xWQQFdIPlWYeLNSgVNahcqw5Lm9QOIscIHtFpL95esa6C4DA43F3Gc/URQrejUL3IBxdaPdohjhZFWq30wCxvSCk3kfsYgdYTcIeqwyoXrOKKO2B9wJfLZI3VkXdafB3jUCgFtDPiob94u/wAnQBK5cqdEwt92rzrBNIYB6v4cepuHHppZNiZpKFenQlq/BmsGGaMIqcpW2ZLBmPzKlSpUqVKlSpUqVKJUqUSpUqVKlSiVKlSplhMa6Ba9jHmFAoYoyfxQRurCtpW2rGaG+stoLythpJcatViJcig35QQYrx0gG171DRfEHNygX1ib7cvPp1j1l9s2O4ivSNqLFRYbYnleLjoFMLsyvt/cv8MRozn7ZinjzOAFStDnUGAL7woHPMIYIGIuJUQuZTriG5Y7F4OZZHlywHA+oInN4ittByRqPohz/AcoeQDDGFS+U5d+0LAEBGl2r3TBC1A9VhVUuuK9x2xMwI7TQUC1tHlgzj0N5VXYxjod4WAKcMIKqJeBsfBo+eYXAEPP/qVKlSpUolQM5ghnAJwm5OM4TQmkPVmk0ZozlN2c5t6Hcf7oEtho8vENsnWt0Et8o/4xaXwRsNP8D3gqotdS4/k+8vVVEKcH4hEtKI4ySnwW7gxjeoSOxFyHzAzRqKViVEK7hNwleSb+YTcaqxY7h5jBEZKm38iRTlFGlcfP3huVCtNivIVGPJCLXRHBZbhgxDZ6OPD0ndlt9I0eQMeszZ1LhyxwFVf3LHqXZGn2XPugdq1a7C080Hyw29WUQeriKi/Q4o476xLgMagiimu7HYtPlh22hmWoH6KOwR3yxdYeGjT1r2Abw2XsP9/0Rn7zGotSlk4zjDqak0h6s0ZpOXo5znDmUzH7iSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpVWxKOVaP8wAApChoDR13EE1LqAZewz8IVPeDoAD4jiWyUCxlVsaHVxzvfWBeBgwd4M7uDtcy1XFnHBC5vubvmcaxcOYqIsDMCg4g4f7GEz9l4jO4lHKnj2X+ouWMDdlY9iveZy8OswlAN18QCPtA6PcgqLH7koJWNTK0x7WAtdDMOv3Fu695pa1u4fMrec5fsW9o1JBldNf8AQja5HEpFvcV/tB2+YYejF9NcsdYpVsLQwqWi1e2uzPx1j3HAQ3p+yh/hLrXhljEJ5Rn3bfeAACgKCVKlSpUqVKhUGpxhyThNyG64mhDgmn4MGGcoNw5Zzhc+gZjv+6URWgLtj2UDnrIfCz8RQrJ1C38OXsTP0A95XX0NX3YxbdyGy+ZeVR45JVju7fMBLBmXoGuZzRo1DNEWj0s7MrmX7+ZTcyLe5c+h6QygG2gLt1LYKSlMGb7f3FHpwthbH2aisbgAGBcdodUGYKoNGPeHX6hFRHzN0EXt7QmxqXZNHMdvOfMLet4uZRcn7h0F7NxDraiZ1fqnyw3yhcg4Grwlhj2UlvKr3VX3g+IIeiwqrn0KsdPQuYGbgP8AsQ5+WGg6Hm89BBlQi7oK+XcKI2lViUju2F+Y+FUvcOP6QQS8ORm5DknGcZqQ0fgzRmjNHEG4cpHS9pt6HmP9yAyMkNhz/iVzEpVK8t+Ne0MJojIej2znpC3hcu03a91tjgyZUMTQNLadpR/iBmuhqIp6wVm/MFixcSgmFz4jUTcTuo+MxlRYvMBYNW7CLiEV2cq7hcahcWpwJVebQBy0S7TdPYftg9NyzLACr5uU2eMe8GrhxbGPiKju4lI5h5b/AJihCP1GqPm59+2KhzWe0dS6fNBYl1DDe0BfQx8R3sFGh2/eh+e8NQ6PfPoNS4tFyq5zS5bigL7wKY8HRmg5A5Q+MShcQHIXL3QIJsgDatBABbzm6fL7tvvAAAoAK7enFf0DcNelOMe82JuM4TUms0PwZozWcpszn1hy+i1wN3E/KmVKZXpTKfSmVKlSmV+Fel9i6tMYMe9D3hqGBxRSB+41QhdvIPYi5UVRsyLHG45hW2nQaIWytHEN0eu5VU5ZXEwFSoY8oyLxjoWXOu+YlzqMycZIR5YWHbfeIPCAbWx9sHswUplDHIvQKX3eply3ENFPZj0Ln2qEA53M/aBRUXHePM/67zfeRmbHxHR36zUQFd5d/uV5g1fUJsoX5afMydSN7a7PFGvECQCchLPxg9oAz9w5v6hepeItRqnHwegsW2Aj+oGfManyq2B9cFwGHYJaN++48EthWM286FKNkYE3UL/zcr0r2/GvSoXAnTOJC2TNjCpqTWaQ9WaM1mjcyWVtm6TabRI/3GF8MHpeIeNzFOtry38R+aeXP6EZqDM8hu6fYWvBDHQVjeobBeHFdI2K4wQKDrKi3mLdjRiZMRxM8RpqZcRnWjLHxM2LNdIsC81iXluj4j+lvdysfaE+r2OBrvoxfWLRw73eRr3frtCYXcDgaq3iHQ9Msqoc3LxH3joWXrUvu9x7XjmJ4uslxUZyu0mbnrUXAc8QRRg4xuC0FzAr2XPxM4/LojjbQAx7YhFznqsEMEJcslRHiO3xFgXnmA4leBUtq9HxmCqLYxd5le328QJG7Zl3As1jX4/ZBRoADp/TIcTeExMkm4MwqcZqQ4/BmjNWcpszdmC9ILWCmI3EZUqVKlSpUqVKlSpUplSpUplMplSpUabYhBxa0X+4zSqDDTAZrKw6ETM2vNwBfsjGU7LwkMwUGDiEqdQYmAQLu/MvRvVQcVDB5zF0jo3Fhjv+I7X7ZcsSZ7x5uJeIVWQocrliytB+Vh/cz9t1y8vvhjdsJeV5X3cy9l5AlwTTBUcvEBZ2iojg9ouavMpKHibziWrmVqO1fHVl6fghNe2GZy+axKJKruXR9swG0Cuza0n6e7CArgqGpsQ3CyLFiPKx7jzmNwIFy8irZYYPb9krEwqaXle6Y+oLXa/yjiKYqZNrYsqVKZUqVKlSmVKhAYZqQ0kOE0JxjwRY/Bms0nKcpgtzZm/pYyvwxKJUqVKJUqVMSiYlSpiViUSpflYWtsvOzA6UN/AnzAokNktR/ddQOp+Olmp8GIwC0sHYQUGtcIlYO24cpuHLFXsJukVzUclxbn2xx5ZzN66SxibTK99ENprBww3DijQBKZ1aGqD44faX56u9FqPtGjHu9YIUO39Qnsi261qFA6y4uO8AW8xM24l12zn5jUV4junBsgWnaP03qHTvK9wAuzA9i2BqglHLz9pVSzwsEBCXiKEVEfEvmPpVsvYknAK/RCxVObFPxAv2RTZ5zFCXDG+WTSK+RZUoh6VKlEqVMSoVCOYVNiMsnG5xmpDUPVIMMOGcpyjy9Juzb0Mf7d0NrQdDXy/qGiJJwNifQuXokJsYKeAz7BCXiUKPWMpajrHMe4poKe8OjhzbBjEyYb4gmUWLityi+249xL7dIo98zfMbTWC5t4lzbmAZdvMO6Y45vdvFY9492BzwTR8Ln2izDKKZLR8H77wg61u+Jm1tgPYhFzqWC63BxfM6zMbGO0cu/iXdglQL4nF9eIL0fMFAmIxhyVAJfo8jYLj2DMAAFUUQscwMVAqia8xYv1Hd1Fi9o+gNyuDCs87Xkp8eZm8MMo1HcwU55WPf49QHLFFWC70nn+qQ2S84SpUrccJmE1mn4M0ZpUGGbszWHL0bR/CpXrXpUqVK9a9a9K9W6WIrvkw9l+JvvKjdMD3bexBT14wdrsU9o5Rjao0UlBkYoGhWluGGiLmuDcVa3ohQCKGIWS9Ss9B3HeNwc8Q/uIJ5lNdP4jyasmSsXvRnft+pXw6RZSp7tY7oW+OuYWgcuOxEBdGu8U7jxG06IazqL3lZuUrOZWNt9usNf3G4itbzXSVaZ94kNV1j9w1AIh5m/L9GEsVYE3qvbRYd2EXJXUgT6QIkWuYqIriz/EXPpzFEglGgjXDGYCCOmRni4xQgFVoJY5yWSG8cmHvKxBQb4wa+h9alSvwqBePSoEJvNCcJuTQmpNSaH4M0ZpOUO4flKiza/Qx/tq5aL32KJu3OK/1Z95bi7cM5PZpe5BRwzaEfGODUcBi/iGhWIVb0EGhekRs1vLDQGDL3lplhZh9feOr0l0dz/pN8Q33IKzmGQ/cTNzJ5Q/TfsxqFFs7d/c1FLCkniw+2/giozDoM8VEIu6gsaxu5UdIuPGIqNwr7y/XG4S4+JyYSIYs10gLX5lqWWHPeFs6Zgm6VxTY+wz8SmY1TVcV43x7JXltALdsCHSD/ALtAxHUXpH0ixYs8QzKT2TWkUfgP3ABklXCUVXmi+0dQfTQC8PS30usAyC54fL/YvCbHSapwucI8ENfgzRms0YNzG4csGWO4mYkqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKjfluslrL9CJGoRUOwdsMasluoDMwl+Lc+KitZ4TvHyWuU5IC/FHIwrkxqBrUoweVleW0g3BtW7jPjRMS6mfetTG/qLeYtkNptq6lf+ZQ2HeKgtqt4zK2A4PmNYAMu1sfYa9mGMpJcqlt7258MqCYA4APlmQrrBexydYKr1xOJmiiLDhUzfmZI1/xHq4hlz8eglmO8F7K4OeEfKQLGwQdxdCtd5jptyZ5HvhFrgagYjqLRFRHbMWYsXiDA84gwRF5HuKBECYvtKoMvdftgYZQZQdfCiAIAAKAwBKlSpUqVKlSpUqVKhCEuDULipsThNSXpDRD1ZozVmrOeZTM5kGYmcx/tq7C2A6WU8rLLQ2zyoez1h3lCc2ks+IKlkGqAAhqNK5JhWGxVZ5NMMvFdLg6GJidpmHQ294rFoXmYnPmV4uV2zNR9xYqzeY6qHH8QOm9QBa09pmYqF1bwe7RLXNM6D/4eYUUsJeJU4wP0i0O+sXE3dSkIBR7Qgd4qOfk9DbMtTfxFd9YsdWuBg68x/YgQLr9S+a8jEyPu212IjW27LEPm/jBJZZVT9RlYIKIEYo4vSPNMWal5vmD8TsEkAFZfv4JYNfi2QDYZCPn/ALdSVsCETIcH9chxM0gyTcnMi1OE1mAfgxYZqznN2HLN2bs2jKlEqVKJUqVKlSpUolSiV6USpUqLiJobc0Pd/Uz4+Clu/n+UmeJEZbc9ip8eYqC7su0ISDTjiJWtGacsxWRhDcOOvaAaAOcRz46xur1xPgPiP5e863xF2xZxF4YntFNQpQ66lMPdIukUHB/kxYAtPXrh+oPEPCqRe3cEPaFbm3Am5jNIYvqwFzoz1mQueYuIseOp0JQPb0wfMZVcxyxBq5YmkqBFBQoC1XwR9CxUwYXytPsy2o+AyqPlQgOesEH1DBFI8scUXWKrCC88Q/ADVsYo9x9iPHAE0ogdhVrsw+lVjw2K8SpRKlSiVKJRKlEogEolSoQhmKTcm5ND06kHH4M0ZrOc5w5Ze3rNoLjH+0BhQFV4JeZaCYf8i4OKAJw/gaXpFcQj0ABFZZVXAqJZlHpDL4LiZrqoQNX1gAIuI4O8ut1MGHO4nmK1zzH9RzHMauombgXD2rXVeIVMpSlgDvVXUEw3eLsnzYfMMt9YbAyhVwSNBUQpozxKlpbgisT/AKlIL7TGnpvcd3uO4iqv+JSBwufEcOhupelA00gz88Qd7h6xQh1aAwet7i7Lb+bej4ZgVUY6I4o4pzAhQFBafyC0QWhwVh3R5f5Qd6DJM3zBWOt9I/hd1Xb2/FP6Z6MZxmx1jyehxmpNIerNGc5ox7nPpK36HmOf7MF16Vxvr45hKIVlVH4Irsw9ZcPLpl6t189Yxw2uKZWBujCnMNrsx1qGQaOJkA0QnTcDHaO/EdHdjD/mIKufeUe0V3zHUXB33Fwv6j/xMsVKdZjyKd03gvsW/EKdLYrlXTgWkxhW7bMB8tviEoVSF+8VIpFx1lSRxbDBZpmCnTXiLASYn+ZUqL0m7M13G+tQLgeMw25LgM86EDM3jE238nZGqCNK2AeLDtT0njJIWufffvB15gDXMIr7x+VR+koqsIFde0ZM+8m8xWw0e7BpqUpeQPKF66CxQZLKN5v+f7EhxN5wqExK2XDr06k0h6sGGas5w7JyhzBBnETP9WvQC8tHX0r016XJ20Nn8xj3EzgBc5iPsZgCANc5Wfs/qPmWZ33hYKeQzGQfG44F73iYzvBUTEbDzGupha8TNvEduPmL8Ry794v1qL4iLxxN6jiN3gHkuLe2mH6vbQLF+tvklZoQ7BUIHvqCa52dJz6XNQxkxW6Yu6Y6J/4s3DGLHo6R3W+8C41WO5z8R8IcxYFdvsXGwjiK7DsL2tFcVEXZZ70KvrUoYJaUD0QHeLDFuPPaL0CFHMTaK79gLfWow5oIrkMlffTzDsh1uDR7U+UuGlWpyv6eK/IIBDmHJDkhw6wejrDR+DNWasvSS9MOWYrPp6XUf7Jq6MzQkiHV4+4WTClopT3rw93WGg0Zthfcw7y8HRg7ytWRLl4WHCcTAVxrrNMFcqOcHOozOcR4YCvKTZF+41mLuLxcVmJfwtWgneWgFEObWPtn2iBQ0F10+GXzBVF4F4XcAs8vaZ+hzDmtXHQGnfENNVQHMCjPxGncSXmbxl2bgO46i29YKEAKxcVfFRb3oLHACNDYbn4A+mFs7Bmg1PdXiOFpiFVd7lsFSnzm4Vx9S8do8xEVbi+Y5fQRwjQjaNOaKeblPbsjIIHlxjqxO7B8CNHt/H9R/I3CbzYnCbxsThNSGoerNWaMOyc5zhy+hImYhKJUolEolEqUSiVKJRKJRKlEqUQCVeobNB8y8Liigy+b+CCJB2Miz7FfhEIbBt7S8DV89IoO1/c5XAYo6wvaAVEouNXkirWKmJ6ajtY8xceixjMfMZZdbl7GDKpVb+YpYAxpye9BXuwpHglVvPOMPMFAsqc8n3bZSMPfvMdb6zOO3VwM3FTHHDGne5rwVFvh4jMxXxFRAxmIce8Oi3tDxWOYdRZRvu+x9pASFs+A2O6wc/MtsPMhcXjD4gNfqHz3g/8Aes1Rzf3FKviI/mMY4vQCYV2LrRLjJerSw9w29oeqoBtz/FdQtAD+IrBKJUqUSpRKlSiUSpUqUSpRKJVeYJW4Mk2IbSYxwmk0h6s0ZqznOUrmPLKbjG7j/Z18gKixkfmh7w5VpmraHwEVLNCbF2teNRVdiu+amYxV/cMDPG5SByQ3oiVqadukquFV8S6It/cV7zO3PSKHlivMb3MHU5YSLleekAjPdlYggXdBWIyPQhSz2C8eI6OSX6YNQ0K33ggxK4ja1G0uq4hpRFV/EBauPMyxBbXSK63PuhmWZrxGkb7eOsWPxWIAAOmw+WWuIDniBrsaD/MH+oVeJX/ukEixFvvFuL5YufQFYdwuQC0ftde8uTTsLVW/gPuDwF6GAqh4KJr+sbzj8Sbytk3JolcR6mk0PwZpNWaM5wVcOWDcYzn0r0rt6V6V6VKlTHpiYmJWjVe7b/rigd1BgcD3bfjpFxyQ1B7/ALnLqR6wyurwyqitUe0NGKD4lWdnEOMQUeZpFFTUr1mMs96Kbl0diK77xYqF7SkR2ue0qitQrokrAtCuq/8AZlopUKDPw0zGthmZFf4KPaVreYdXxuHusSion/sbLeY6xUVZi4Yx7kdyrgyV5qg5nbwyr1WhzbfsLfNQNQr8NfEtKvpcrsX6zjYvNuh6X1hx56QckBusHFwFOxPqLvHiKjEW4wzmBiOrM5lfJdbsfiLuS1hR/wAGc9YdgTU4HT0x64mJXpi/wxxuY9K9Towm82JuTcnCcI8fiZqznNGHcOWc/SkY7/oXL/oXGDyimaaW+xCl0AGKUp7ln2hBBekzTK92j3QpJpttzHxV33ghKpWKATtQPYi/8jx/EVJhUku94v8AMX/2LFnxFajtC+9S9LnBK/ij2C4KFQmLIB1rHvXWPCS1o6P+rmXBl5iU58QcQgViI3nFRF1FjVO7joYua10NQi425SvSbTmDVSsOHlme1La1forvRKYxsZ4KeFMebYOwgGgYIW1B08HxMsu4OCnMUpeIn4irE3Rb9BKQCxWgKy4tojoQ+heO0BppNbw1XvZ8Ucf2hXvCdcwSbE3JwnCaw1D1YJynOc5fM5eh3H1NevHrX9G/qi6NrAySmLhDf4Q92MEUAmVWB5q33JawneNK0eyscC3R6xws7rAAo0ahxBUa9K3GhwjrL2jziLFiSLqogKxW+srUKrgj2y0DadHuwTFQDt0s+oxpLoI0o9ij5nMe8JtxUJbPmBGv/IhY6uvmHnhi+Y+IruILX1CHGIb/ANzg4l8jhm7at7K/iLYspdhiHew9h1gzCCNoF3cLa7sAcQfzcDl73Abr5qGIpXnMcTV8xYj29BKmWdO6Kk/Qf6hfURRWCs/yX2JdIUFndrcDNLXX8czf5czP5FQm9TclRJWy4NeuGIerNGc4dzlOU3ZyjuIetMzK9MzMz6s1+J5WZ2K4Huy/hythsX5uGhyllYaDxsh0LginNss043qc6PxXo1V6Oo81HiuY8EeWPOYnrFesXc5uNoDuZy0YCY7YJeaQ1kfrLn3Zea5osuBu2krFUVoMYj1pWAQONhPMMZfUdW8dI5Yp0jM1M3fxF6wy1sgx06Q4K/3Ctj2jIpxHBL7jefE8W0rxHbWuYAAMAUGqgd/HWB2gfMCCf9qIgJj0lucwtYFF4o2uoDt65m5esGHzBIMlx63i36hoSHcGUdfUz6Znf1PXPM7+upXX0zKlQIBP+sGSHJDkmkHU1Jofgs0ZzhwzO5fMxWc5tGP9gqNIR4CM6XiDeg/b7TBPLGgr9qHsMpNYG0Ex+M11USgy5OVmMWl8SulcCVHUZmLcwMd5qom4vvFYvEWiXGO09kgEYq3Qbt7GPclLSHFCu/kv/RLtLlm1nh0u1+IuyusNWeMwwayZuDFRwURTdcNHtvrHhdRWvEW5b2l71CLV0wnPiWaohB73TAL2i5mx5bL+RZf8obKIB1yL3aPdB/7A+oWgdsxMVFxuLEdXFF9BbWpbxXI2A39j7SYrEjeLT7foRqxlFjovNX7wjaEDoH9S/wAt+p6eFylk3JwnCaQqvwZqznNWavEO4dwwRIypUqVKlSpUqVKlSpUqLQsw9T/aDC8LLyl3yYV1jyygooL81uH3YpAq2rKzLlKSwHZMQV7cQ6gUQMRqoqi30m4lBVzPFGOjWY7i5icDllR2jgVvUrRZXA1n9CGvNAGgv/PghYAgaA1CuBgOnMxZgYI11j+Yukz17Qs8Rbb5mzpNghrXEJ4YdY95UZjXq2n4V9y9ZE63bC3u5gHmgy5O1e62+8BtgY7wMageMRN1HmPNRRcsvMDPiGsxm71HBr6LN8gTB5w4QC36IfEFQmjGfeVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUN4lSoENys3IMk3Os4zhNUNfgznNGasGHpK5ZyhzOVx/sFAq0GVZWA5UsOt5fuGs2Adpa993XcjgGXNi8L2KPnrBCgYErSdcsoPMAIFvb00jxKsQEb4ly9I99IiskXbxHEJcVrUqIrJugW3xQ85hcfYjtevyPlFKb27ple7R7oyWlcx0Okut4gCjpC/8VExZilizIxDOlQzZhuG9bllwCht/wAjRCJZN0Zu+VbqE+3TBSr7B/wQOqxuDWNwZqB8VAQ8xOek2itjlsIPmAO22NJeX7FvaHUSrXApPdpF7IwYBcvl6+Ia1GDoH9cLwfjUCEvDk6zcl1JwucJpNM/gzVmYznNWDdzd9ZlSpUqVKlSpUqVKlSpUO1VKHBy/91h64FCcnnI389IUhbKrFXR8H2IArmi1yxmo+LyQwxKziBn0cZVR8weszoRX4uKLmo1csOrglnYQpLxM8SDu8T8XGe5qFgrL237oYqDZbXdvu2wYDcIeWJlByGYeYpVkUOdR4/cxOcypsiI7itaz0hwXxOZIckMGlRcM33Q9mNQRUDoW7nDvDVRVDIjLrX0CDJDA9pXWJHyMWPS79A1BkAtYcV6WKhZ+HaF2pa02L4eq31EZCgIdhLfn9SpUqVKlSpUqVKlSpUqBKlSpXqQ95sTcm5OM4TUmnqxnOcpzmrOcvbN5tH+wNipo1W7zxbiC+FAGBAHgx7pxAIiC7uq3zg7BDuzNcEpdEML1cCiBUIx1c3TD2m/nsy1abii3+osXOY7p0m51l1oVWsEqV2Ar/gW/9pansfai1eNX3ZwkyHeAQdOvWVW68w+go9sDNMav1iWuW39xLYdY/wBwnWEN6rcTu6uz1h1VgvmLqutL0HidD2gW1y3a94YWtQUQKO0b1XaMjzFFYQW9YXNoNXbr7EghyrzgTb2GBl1ypxyfs4i+qoL3X9sQ9O5Nybk4zUmpFiHqytPp5SlM5wc+naP9d6ozI0l/6l8d6sW0sPDZ8ZjklA8/6BbfWoQAFHBCpwrcxmIT0PRix5m6bczd1hq1ise8T1cxYsURYH3rhmGDBDqhflr7iHCgzhqoTrS92X+CqlW5fdtldFVBFw0OrplQFSqAix3iw3HhjqPGybPEWju8EHvB8wDiCWFVdN2seLZ8QCUgsZMz4HnXUh59bSnifFQNV+4HEPaBnvEjiOouY7jvECDXWVhlassdFby2hFW2WQ1gdKo+6LJTYi1Nv/df7HH5EOJvNyYpNycZhU1Ia/BmrOUOGHc5S9+naP8AXWoGnjLOwY/9mpfKygtxofs8yg9UxSyqvdWIr30hKOz4hKMCj0D0eKm6b6hrXJC3rq8xF4rEWiLLiKDpmY1dsXkAMr2mfJqjeT/iPCEWbO1czoUQrTyx2sWw1JnuoFR15jNPEW8xx2sd4ifHWVf0CFDR/iJZVx2izVsOL4KvxAKYfC1/W34nNgwBgBxRCTrQOkCaI8R4ajxHOYHa5gVUXdLxN5S8dXbpUWty5QagrqFoGpBPDnl9/wBuQ49ItJmzjOEGppND8GaznOctGVzFZvBkjE/q8axI6r/UGYWxaS6OuH4tHmIZgyvoV+IOEp4OYbeSYgNsoDoQfiBfox1cxMx2S5bxibgitv1Hp65DuyoogFLssViafbftBQ1wJYVMOr+jrArAOLOz4a9pSDWyPzuXW+4Q03Ai4rmAzxEA5gL4jC4tueIttHvAxQd4W7uvMCqxUoLpE50Hu0TO2agWUdUSY1niownJyrS1HqhXY7w7eJihxA46ejgjwx58RxS7gMCwH0X139At+zDukeIFl9ii+7D4v9nxX9j+4BA9O03JuTjOE0mB+Dc19OrNI2Zu+lzuMf6oObmVVz5HR5IfQh6yqh1wg+Y9I6BKWtXhYAMCnExQ+LhL+D9TWOYFEPRaIFSm5ubz1iM1uO1fiMfRYxzM19IlYO4ds7U2Nlvgz0zBeouEqnuH85jPBMJjEFbeJVRA9Fm2bpas96LwagLXHeArkruw4zqD3jswA2RK+Kl9kPFAmvLz9n6hay3DqoRCzEDtAiEWIsRbj+ImfuVmXtmI+ayr5Kh7V8EJLLPCWq9ih4OkKkNo5A/3/cHq8ZuTjHHCaQ1D1ZqznOcvmUzNmbx7xxM+lMp/KvVL0XocGLf4ipo5EfvRbXFdINRGtOkDta+xDACqwCcQBs4TmFh31DVnb+pk+qx79PYfc35jtxuKmL1jAjz4xHp8scApCq7dPdlXRTXky33+xKMmcccH8w9ge8NfUND3h5hiLFiPDH4R2sdalPMOfEuTmoGK33h2WnaAKwlFu+gEPAYPaGoaJkO0P3DTiCiYisfEYxfMftGBbRNhQDNrgJiUUuUYV+sfaEI4X9mPn3jpADQ6uX0z+Wf6+YQ9IyTYjyTjNCakNH4MeGaM1Zok2ZszebR3H+mEFxVgJZNY1gy082lva+0djYQ3OI+xb7IcgBSMqz9mvAQ417kaRr45j2G6/cCgCGrgc+i45mNJffbiLbcuZtxXmOXrFz6aF6Q1nuwKOlEtjYD24n9xeH7qg7/C3uDXKBgBVHtL20p3AgW3DQeixx7j3HXvHl7doC+JWq09YGu8Av8AEwj0dNNafrUNdV8CBcOyZ94e1Q+8MGIffosfMW420rHX0OYS/wCItUl3Btb2+Soh4AfGifr8x4ZWAgFTxlt/uh6dzr6dycZwmqDj1Y6ms0YTMGI3ZsyuYxiSpUqVKlSpUqVKwrw7KUo92a2TetXRpfNNfzKAyqFG1B5NdFNCfcNudxPh+5QWwYGO3otEqIWZvzuO4vEeI3MXEfTED3ZWCmWPuWQOLeHu0R5qG1ybryYdo7eobFT/AA3GHJl/UDpBRG5IExUVR4Y93Mz/ADFjXmXXPtFmoIMpXtMqDcqCsBpBs97pp7EGiYDABAlN33g1D89YPRjx5lGCPP8AMeX0ZvvC3dZd9YAVKDNoH4weblviJtJWnTL/AB0hslagMgplSpUqUSpUqVKJUqVKJUqVKlEqVKlEqAQ9PGYp1mxOMGo8Q1D1YWpzhwxblrYMznGP4r+VTI2sHIUFuhiuMn3GI+Gtjm8brsg9NS4WsLL6DgiBRk77g1atQKrjflmABuECgizmh1HbmdibixFeIyoZYl9YNvaHOMSiYJNq/wBAr7OkYZqmyxbuaW6zAgrAWaCvuHcrCAlQQI2EWO8XEoHMe+83m4gL3cGn9EtK6hmSwst9gY8KAeCaX7Z6XE+OFOEaadJfMzY6w568QwMTiMefEV2xxZY+YDcrIthdLwPdBF2rMu7l7kP0jjDJoEBQ63wR2GKUukP93/ckPTwhMTjOE4TUhqHqzVmqzV6zSHuDMJmO8RCVKhUolFXKJUxKmJsoOEF2ew/mH9hRC1GClXa9mKodXpmtb4Ve/iKPV5qPT9R0OVxCVbNQ5esNt8Ho/CZO0fj/AHL7IzZFm/qNuo9YkCI6bdSs/cp+v0dPB7tHvEFFTWAN++QP8JdbWhZ/0C3uRLOnNz/yhKhd9YEqox4zFumZ69Bcr0i0LxLJbtgXiEAvJAMDciRV7tadyCmlBdCUciof6QiNMo3lf2GEquIYMED0WI6KjjijuJvq9JbCq+0/zqfKM+sEcuxfeB5CCQbVWjtp+YgYhSUJRKlSiV6UelHpUxKlEqUSpiVKmPTiYgQqVh1OFQ6nGcJqdYaPwWazVqas0jnNmbMYxlemZzKz+HMDousvPtuBEtpc2H9i/BB2wiG08s9jHu6xsFcK2ry+7bKcvi4ETWaMHmLoBjbKwDjEACosfEcGXq6mZYt58RdJe88xeIn/ABKcELOrlXEYML2V7PMufiIucjsUx0BXt0mHkS1Za+ehfAQUa7QnEOIauDFxij64jw5m79xYi8RsDg4iary4qBSW87j3ItgtoFmbUMAaiu6tod8MJlmu0OT7ZfZ1gb3g94dEIED0WOOPcWYsyr1mA+3MVOOFxgPXi73LIQCgNUR2KlAXRh8Wfcp/CvwqZnP5VGZ9a/AhNZxlbKm51nGcJqfiZrOc1Zqw5YMtzZiRI/0FAVaDKscoZerfNfAHvwxXIgA4Zg54AfXWA9JaOnX8BfmU63CxXEd03onOOxFydJk27ilRTvTfKiPkj6yp5ibNdo8xvfSC24SBIaRgAlD6lCwMLOwXBkGScgn6B8QK4u+YclSrSBRD/wASqO0WPEU2kbn5jyyiYKNsLE92GY4TLGdlulkX8gwV5tmFosdrX3IbKyzkmzHi8vuQtd+YdfqHUPRUR1HuPLFiMBvHPEZTY12yHuKQ3EBZ4ZLXsvzAQiATYNPnPtLLFEF2nL7v90QhCcZgzhOM4TUhqHqk1ZymrOUO5tC3G+Y/0TS4cG3l/iGiDMdK6HxQrzL+l2GnF/in2g04Aqlrny7WLsJmusu62N8S4jFYuEQaMS4B5YNAcEXEeHorLcse8VrxFc9JvErmLiOcT4oepuGSHaCqTJ5Wiji+sqMKEKpWF2uz3dZh6GYyNKPaj5hNuK4i2XvnvDogWQEllcxj3KlLsi5vcuuXZIvWC76Q7HhuHGTUJQpHwmT2H5mDkxYZPYYdt/wABCB6QSoxYiojji49DeY0JclnT/LHIaNwBjTXOd5lJuknC/4yiqkgBxX9ZjIQ6DR/UIS8Opeybk4zhNIa/Bmr6dWHc2ZtN4s59H+gZqoZSxTXuV4YClGlo4fasQknZSLS+DcCcQaxwYZeN5cV3i2NumGIsv0F1+YxeYmsszd46i1v4jKfRi4MQ4Iiq0hQBdx0xZGV2h4zVvXMpQ0+w33FLRO7B0ADFGggFF4vcOmofmAyo6qOoUxMv5ijX+Yv3pgWV9yoU6oZVxRFQLlhjBZ/zGUmsF93mur+06wAt6hyQ1AgEY4o4m1+ouYHeyUkEzYLaWHtY94+lSW0Qg8iUd4ZqdFaWcX9e392QnCbnWXsnGcZwmkNQ9Was5znDuHLGrN4Mxj+bKNsDSdf+7xuio9Ca+LbD0A2I1Rar+sqaZ4ygAe1r7oWBb3lAFxqP90JVnxLKjqLVdesdbjHaK1jw51zFRtwszfqLRFbLjao5gBnncLinEHAss3mt2vXzHYIGw2U3sWui6xHa24M0L5M2+3SBVb7yztCocXzDA9EjqPZMj+48rHnxHUMtvHED3jbDg41HcmaDniPm/ZianeBgbL8hXnDQJHgm5feBqF8bggeij+4sx7Zoyi+8Dg5iWgI/lmnWR79nxCIAEjFSvYLa8SmMQHb+7IS1TjMUnCcJxmkNQ9Was5zVnObM5M3juMfzdkigjS7fsIeE02gFBG3EyF2YPxd+0OspdsLPlNj9Sqm/JHwbYJVDvlgxLzFi3r3n1bixFEU8XHSLOZxSyLRbqA2dIc6gCglRoA2+0cVIgKMjvuwXyZTYh8A8gdMFnTzBMbw0Lyw1/CBu+8ACH1puKFmb63CjtWO3HEcFfMALZX9Q0CmotzUTl3AqxdvN1O6ulldARQAAUAoIDmGBiEWLEWYpnFRDpz0gzbiusAKDDdhKd7r4jTBQ3VtI/T/AEi61aJpsfgfv+8IbnCcJSybE4wa9I1+DNWc5qznN2WthzBmiP8AQfdoXBgfsPiAIswnW9Q1m4A3YifDGxVlDf8A6ah3ozrIYEuBuu0GhJdEbRQNz5obkmJpmZmZqLrFtl5qPjpDXdPkl6AtaXSG3th7I3cOmZUHsrJ3VVlbQMexRjpA23a3DIL7zEhh6vE3srIq4fE446cYualAdcQADFYIlRrUIqt3oyMvamu8rIgVtNb6i08Qcti8PEMMCaix4jjtitiXiBUcAXLHIuBbxr4MyASszWTlON/EAoWcjnl9/wB3Xoek5IMkOpxnCazQ/Bmvp5zlOZMFm82j+agKtBnMeYXsoA5+WwqK0BtDVGpm5aaNUKz9V7x2azVyQHsMWtQ2LlwObrMH/wAik7xw1iEdhL8zPnM8cvNx88x5zxFzTgi1Dbe4LahzTDvwSBgTb70URcQWxoBV/wAPe0alDd7gBd9+8Gb5csD6T0Wpsz7ymbu8ovMuyxbTglvSYIKAvfvALWQM2019wWMlHLe9awb7OsJwiaZb/qz4gwdueIarjtAh6LHHFuMSUacdSG+CVXpEcsX5UpZ3dOgwNgbVuBvDwfx/ekJtNycZsTjOE1hr8Gas5znOdTdgy+kRH80IckZIsV76hsolwKItHgfm5ew7oLhVTTTn/Zj2h47u04UUPkzDYmI3cp7OkyzzHGX7uY/4lWZuZxxVHJuLFqWwPHEObj1DjDTmLO4W+04GVrab8OVs5WGtRwlQH7DHY3V9esG6GYdQoegYsoh5Jia1FVmLgY+OI9YZcQidMsGb4N4iuuILyHP8D3mP4FXX0g+5iv4oKJ5e7b7wFQwAPRY444sRgc+VysXUYofkZR3XgthgBcblPvt13R26ugxmj/d/3pAz6L4nGDUvZOM0Q1D1ZqzWas5zdi3N/Q/jUYFAtotYpQXg6Ko8A296gizXk4lzabirtYavDqEY1rYoF/cIG4iw0dIAasxwQOxx+4++DzD4ariLzG8RJE9YsUNxXAg46x6hdQ92jJsl9DXsw1zEWJy4M2LvuBKYfDF0b8u5fA26HpFR3jMEWIviXiLKSbpvLlV9Y1sdzcpTgywYjXRRTF8wUbQ2hseC1enZN+boX/s/7gzbntDn/EPaHovMd+8eWO2LHUDQiGHBC1WBsRy/Ao9KYYDWDZqh85QhEI3dXP8AekHPozScJlUOpwmpDUPVmrNZqznDubs3jGU/heqKKpOsNq6nHradH/cQpyuCrAX5LmAtW4wn77RIkKAa1k119oG37j25CB8wqXrmyBCxqNz9d4bEl73mCWRYka29JlW66Q1RKiCCb4G7pyFncLfaOWDPCWfIqnggwZeu3J7FT/xBhbxlXUBbkuDoQwFR+gYdow/o7W4Kzdsu+qL0ZWL1YaBlKSNpoaF+5WfkXCsjhVBeBhmAkmKha8rPhBmZV0ghFjxOaOLGXnUCizbqK+WAuloweVo95ekBl5t/VdXSGphYbC8oCijX9fP9YhcvONw6nD0uE1h6sZr6dWc5W2bM3jGP4LnRVyf8zqCNcipk0mWR57vEBk3MzW5veTPmPQyapRhlfTn5ghI0KmrjWEUxftGviUvdXxKuaXx1jnu4jZ9zpzJFxGneZjglERj5O5oxCaEbuV3KTR5Zr0AoQ2qHams83NNQE1asr3VhKAy6NRWSQHB0l6pVIS1mnrxLwqPHplhGzFquZkL4zZFoojNwMwoYgh/qDcExuaNr4PsggxIopjyBXzQaYABVXL3Fr2hb1B0hgl4ix+k8+Ir6Hf7zDY8H6mNekHGk94Udy2lVQp7U++svZRXNFQ+n++PRxhoJxnB9LhNIah6pNJzmrOcOWDLDmPMSJKlR6KYniHFtUwKYhzy+IV13UJL+I7Ojm4hB9nmPMBVNaPDVfDD4qBDH+F2PmHJ24wRP+Jcg+ve53aj0xS5uMa9o5lRFqDWoUIqeghmnLKsjEibBLxaluMdIKOjmMLBpb6RCJo/EyJ1INUuDEHhhj4gU7wa3uLGWYFjqvaPEZjcQuhmFhLUNGGPCVU5oaa3jX2nS+sYYGOtPldwtzz1huW3D0fExT5osW4ZY8EJgJU0EAiY1t+xuwvraVtEuBqY7brtKr17Df7/UqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoECCHRBVTT0XCaQ1D1ZqznNWbs3Ze03Yx/CmYzg8Df8S9qcdG592ntFQDA/MawliYSLQZOmoal2v6lOByYR4R4TrHxTCwOjw9nyQIZAU0H+TuQtYEsTIynUefETfSCuCrtEi71LLqC4ReYdGICqq/mBwBpxDcnFRureC91UF8JIUJQjXG/qHMuocydx2gWnWJIRZzHmf8xIJRCqsc9Y0VuOsukcYm/RQj2XlsikEouMqwCl+rZqzeSj4mdUWDSlB8IBz1l+dnrVE3TmiYrxFgt6d4ljm4ZMV7Q+dPA9YlLrxwcHC79zpFUmi0Kf1AL8zV1rdf74hqbw66zhOHpcJrDX4M1mveaMOY3SJFl7Y7ifgRe7YFp/pjIFdrFH/GyGizQ/sf4n2gllNWhT+ezG4Ilc1mVuVnCblAOTpLuIlef5E2MeaS1MKeD/ACR5LbP2Q/TNICghj3tYqwsMXn3GXrP+yfqBIbYKM8s+0AbxKsw9IyCzcERN4wzO2RjEa5HiN6XMjh60+D7hYzjVDMnfKF9mOtYjdSh/mCNxVbmCIxG2+GDvCMD35lu6C3TDF7x3iHJuLEXcTcZfqlYEsUBVTFu+YtlAa6Rwfq45b0BlzJ5r9u8N668NBofF/eBP8JfF49F1H/uYsRxegl94IYyw3aiHNHTquglv/T0YB3vGPKLQgLl6j0G79piOpmKq/I4+ZUr1r8q/Cvyr0xT14lfhXqQgm84wXU4zhNSDg/Bmsrmas5y9sGX0u47jv8VhOAKDHdt9Ffx3GfaU4VWYe/U7zJGLutMZrszpIYDh+oZmCiEMiXcbtjK0T2f4i1EINHR2Q82w0tHs2fUUt0mj4Bj9SqhGOkc4Wz3GCmhQinOcNwcHFBQQ96h6V1pV2IK9VGnJDkRqgr+4QhVXsRnH1ADVC3PgOfBqBTSKuXY6HaVyHlbKTL5+kNxaNZ3e7BFQ51SGZfBzAsnOYYQVl3qNO4O4rRFTHMXLzGriEidsxGKQrPDNYwZYwKYri60b01X8APzDrTqZNwv+bi1L+5WgL94Bed/c09CozHubmPMW8y4aVgU24DK9IfdNFum9ujj5j4QVe8BaPcrrnrCJOkYXD52+WBBagFAf35A9F8enhNycfSNfgzV9POc5zjyzeO49H8znkquTud4SPViwXp15GEJMHIOOd9Wcd4SQLtjwkQYsfkIRKROkBWvaNZbh5rcNZLfEWPB2cS80EplZbrQPvUuAVLf8pCEGOlsfNyvGB4vf1DjRZpE+qhAbG7yfO4NVQZoiWSvaK3J5wN+59wmsySAz0x7JZEQhIKQvLRCZZVA/XjHiZ4+AnV8RajDgLxRh0aBL6jLAYLy6liWZickS7GKNZiVx5YjxETf3EserFGrj5KPXtLixiFoBbcAQmC6VhRnPUNd4x4K2saXjZAHOyBPJDUGovMzekrYspdQdEOW0ktOAOjl3o7kWMXKnJ+xnxXeWhDqXsHhs98cQFKPLyvX/AOAQ9BcThFqG6nCakCvwZr6ecvmc5SM4x8fjiUejobUhYy+FmcLf+JRf4Ug9llwijis683TM0p/JJq9H7/zAQBKXl06nvAFXXePlG/uDbY+ZVcMGYkDPoD6Q7agQhiMngidj7gTN04zmIKReHIwoOWBUezuFrXO0fkO8UiTlXB7lvaoU4bV8J5eKYVV6KW61XHv8zhBcVJ8EtpIunCRL7dZRz1xcdzpF88xdvNYxGzYr5hFc+YZTbKixjk1S7cH9mMLEHE00vxpfWVwhg3QhSfNPZgW9CBq4Yi4lZN83egWwxnjpH8sgD0PBy/5JmJCc4xlwYvtiOgy8RKOh9HfxFDObk/5Hf9Wj+hUr+mVD08ZsThOMpiPEX4M1nOaMeWbs29LGP9No1bRYxGnuApeSCB9iT+W1zRU0KqrXzs0cKAvdwsrz0h33ek4dsXBQYIHaI1DUJRDfUjHAsHh29wfyQ4GuTHgOIZCOD2oX7bixapahsLQl3E9ZOp8kZADEuhr9OJc6gaj0RxLyvbsXyyeyeJd3FVNRXFj3JZTgitazlv8ASHvK7IPJKaUKO8teffzCznDLby4qHS8MEKrMMMuNMMNQbNlxjrXPeVkpbWPLKvN1fcYW1hoq2LXdcr3gN7ggUa6QSOO58873oLaYrYKP1WgDa+I7dhU1QvZZc/SBkSFWgWi8u1huzAZALp5cr/8ACC4Ppvj01xOM4zUhB9GM1fTqznKlw5WGPo+lTEqY/Gj0xA6pSFjCHJVqZ7lvEybCt92dvf56x8ABFWJ1Il2UxV1uDvJTHEEnY9LLpqyZrDHTmBbeNq7HzyX2uW0MaiwHrCYnyMY+IIoWgNWQQORbs+9h7QTgcto9nD8kJBTYSkOE/wCIZZEoXwx7qGJT2T3Kj7hReBnqnRU7XmYq7WlONlvladogVDTY2MMXy9OJivv9xbe+YTVNmZ2tZAArG+lC0tR4BX2mn9dK15KPvshil/EExMCNdQeJj9NbjuYUCIEWytLFrrtIXpIihYcueX44j76c7rp7qHsw2wou6r/iV+NSvxr8cemPwx+GPTEr0xKgEJwnGbGZqYl7JoTUmkPVmj6dGc49zebtxj2/sN2YPB5dHv8AMWVlMafkOp2iDWFtnYeR81CjY6sl8RV1mUp/EtNw5R7Idai24jrVe/MaBZFez2yviZIKmW2c4Lv2mW5FUTrn+IOMedB5I1plV9IFQ79/eUWYV019D7jUuS507Pb/AAwASk5lEMqrHmPjy4FC3l79yOksSz5Onno/cOSTlv8ACdI4F7zroaNMdw9SVBNxctHSFmLBVej4LQ8HSY/oSNjT9LD2gt1s/mXRlx8xpiPXB4l/MVYFZjIChx+XoHdcHmZy9hpZycZzTxFcbcHmAnULlRz+xX/wyEMvZMknCcZxmkNfgzX06MrmHLN5vGMqVKZTKlSpUqVKlSpTKZTKU1UBZ9+sv5olydMf7RoIBW97N17TOHYgATDHjvMUXNWBj/Urgalpg+LfUDJXkh+mBU5qrBvZs94JTJcpWpUFOMcQ3/DOrbzD7xRrUyELkG51mnhGEV/4Z0VCuAohe2f3B0dGhaxbBQtgoC+i9I41amxdwYpyvZDoMmoZcsI1T9Tx0e0PDYS0ley17P2O/YgxtZruY9AojLkhjF0DDkUYfeFQsJmCp7jygBQUCscEa3dLv0MvXGFVglGu6nMjDIlRu7D3sxUbdlZaGXnL7yjaAU1g3LG1Va22kVKlSpUplSmUypUqUypUplMqVKZTKlMplMqVKZTKlSmVKfQINTjBqFxDkh1NSafgy9M1mrOc3ZszeO47/snO4Q0lbot9RUIQcGLBLSOTtjpYrVh93+5dKOBS/UE3Q2NgrzUD2CpF9mxhdWg6Ps3xDiVWKLN9Qx1a4j4arCJ8dpVzYeSPMOO0IyhTgtyS0NV1L1o0oq+a35ZcMQFCdnZ5mIGN0xQFVAhy95SuYDkAYBuphgvA2PdvTZCyDLmPB+z6mN32K0Hrh7bnTDrl+z+YfUEz8YCiKzNl/JelX7jWLxcI9HuOI1zhNJqJzzuNxcRtx6TOpl8Sg1FjolWroiWeHSmg9sLgOAwNAal4AoLgtb4J7w2gtV1rR/8AEIYnGcJfE3JwmkIerNX06s5w2srDmO2P908SMUliR9TU2WfUBABVCB7WceYAqegUh5Mvg8x24cW/bjY+zHamjbDkILVR2rdkG6Y4WAzh2gZXKCMM7hv+JWWbId6y6UL/AFGoapKPuWqQKqmvDR7Q1rNADQKot5Zax4CvjDou+3eX8plWz/DR1RkmOHP3DLOIl8bi9kHCOxDjRhHXPhUuO+95B2tlmMWxSpfdx2O8yB1jsijFnK1fH0mggjwV/YZ/G/6xCWxBqcZxhyThNagY/BmrOcvTN3rDlm8OY7jX96+TuBp7dIVKMM3r7J/iYSPUKh02+GHG3hebffZ7kVL4EEwx0hAzmUinBFBrLzLtXRL2ml8O41Obg8PiADMxS1ysSKcnDxKI1mtiVAxCrYL61j/CdozEM4MOpwO57y0acdpZs1Mn9wXz0hISDRmFPWUrRa5rdaxuZnAaUKMF8HgMCRQDwaJixyYlGVoSwGp5bf8A4hUIZuQZIdTjDqa/iZq+nRnKbptN5tH+/CgERESxiBKtqq+tQvzgGPuQuEALIA8osMTSvozaPiW6nCM/xh8MxEeAo+TntNS29I68U3xCuWyXjPtD/siTKZOYubs6MQKN0xgPbMD1BKT2iAlM94BsOuusWTqkq/GLjGKhz5mj2jAMAGE+NxmLKfGZ3KY8d3zFp2GrKYwOd/5mLsnLLrep1WELTY0xOXt0OI7l4wRzWJN08EUdkI1mj/d//EIencmSXNSbk4TWEPVmr6NWc4csvc2m0SJKlSpUqVKZTKlSpUqVKZUplSpUplSmVKlSmUypTKZTKYGFmwEEvrFm8rf84YXJm7Hze4SzQAKvBz5ZPEFWhuA6ibPEvM8xgVMTrFSHe6r4lrkPEE1S8ZNwVnwxkh4cLAQ99wwgHVFM8W/cwi7agP2fcIKoH5eJXmKNPtMPUv7StDBWCq5F+ZyQxnZ7N29o4QcUKWXg6Dp8xzJVErDNZSVrEB0tD5t+IMVEipUqVKlSmUypUqVKlSpUqUypTKZTKlSmBvRYh1cypTKlSpTKlSmBD0cIdThNyHU1IQ16s1fRqw7m7BmGD0qV61K9a9K9KlelSpXpXpXrXpUqVKlSpXpUr0egEYzJ2e0IpYKLsy+X/JCDgCyk7n86hT0YIHRiymDZFDHEavtzArv0Znxnl3BVl3jI4nGVdO8M1o5uUgK9iXQDg4lY7Q4MDGhb7GZV7huXC48RSTRSqS+e4sqV6VKletelSvSvSvSpXrx61KlSpUr0qVK9KhDcEOSFshyTjOPeaIa/Bmr6dGoNw5YMtwxKiLKlYnHpXrUp9a/Cvzp9aletetSvWvQtxNOzuQ2TaQWxp6S8x0B5PbWvNTMqkCfVGYG4qtbl8hFeSLN37TMDrpDgD4htWRDKtRGQajNo9Xq4gzVwxeGJsXbmFMAWYOPrUrHrX4Vj1r86/CvWpVetfhVSmBDDSQZCHUuVOE1JkfgzVh3Bhg3MzLFY3MUuouK6S0vPCW3U8J4R7J4S/SeE8J4TwnhBdJ4TwlpaeE8IKeE8JaZcTwnhBTwl54S3SddS08J4TwjfCYcJxHRHZMH6fErHCRF4NasfmOiHiqq/E+9wJtgHYdv5qiQiBBsyJDah9tQY0mDErZWebI7WLJUExMYjZlBX7jFUbjNXqPBwzPhi4TFINKsfaeEtPCWrU8J4QUtL9J4TwnhPCeE8JaeE8JfpPCWnhMOJaC6TwnhLXqWnhPCWl+k8J4Twgt1BxiapQmINQ6h1NYahfqw4YNw4SZmM3N5XiMse3026TxnhOmp4zwhTieM8J4TxnjPCeEe30+Me2eM8J4TxnjOUv0njPGeE31PGeG54zx9PhPGeM8J4zWqnhPCCwCOESxh1rW2MnxLQqC9qMZbrHGo/NM1h6CcMNpK8RS6TUJQEpKUx7pit2iruZl3FldJVQVMZgtEt5qeMx4mup4TwnjPCHZNdTxnhPCeM8fR4TxnjPCeM8Z4Q7J4zwnhPGeM0nhM+J4+jHiXeJ4wkcRnt3EosmvEoCCaQMfgw4hwy4Zvl6x7cR+mYu9R7Z4y/SX6R7Z4wfSX6S96njPGeM8Y56njOup4zxnjPGeM8ZrqeM8ZetTxnjPGeM8Z4zxl+kv0njPGeM7yeM8ZfpPGeMv0l8N5Ew+EvClUZB8D5lOPXAr/I+0qUVoBd+6l7BRbhj1G0j7NH3FgqN4Mva8RwzeHIGuixmPFEMJ7OYt3HPUsLrMdpANJY2VBKUtH5g71DtnjPGX6TxnhL9J4zxl+kv0njL3qD6TxnjPGeEz4l+k31PCeM8Yz4y/SXvUO2eM8Z4zXU8ZfpDtg+kTBUz5MSp7RSUhBqHEPwYIZfcvvEZXE2tRXjEbuSPbHtl+k8Z11L9Je9R7Z4zxnjPCeM7SL6Txl54y96l+k8ZfpL9J4w7Ze9R7ZfpPGeEv0mfE8ZfpL9JfVTwg+k8Z4y/SHbL1qeOYPpPGX6RZbHtQ4ilwOajnsVVKXMO5MddjTKBnpBdRG+9mBIdTkDwep/iN+JRELQhdX0/ccSaUnjPGL6Txl61PGeM31PGX6Txl+kH0l+ke2PbPGeM8Yds8Y9s8Yvgl+kvupfpmX6S/T3njOeJfpPGeM31PGHbDtnZlfGpWmIg2k1zVBD8GJDcVlq4gvEfpHsqPZOuo9noeE8Z4TwnhPCdNTwnhPCeEeyeE8ZS9TLiU6ZnjPD0q9JrqeEp0nhPGeHoeM8cTwnjPCeMz4m2p4TwnjPCeE7Y8J2noeEr0nhPCeM8Jfi7A4/09IdGjI2L44h9AcYyfcMW2KBAce/8QwyjNvLPCeM8ZTpPGHZPD0vGbanTU8Yds8Z4TwnhHGK9Jtr1LxnhPCdFQrx6HhPCePpU6TxnhPGeEH0h2RTiVVBOJolcCB+DqJE9O3idmPZHtnjK9JXpAdJTpK9JXklOkp0lekp0lekrqpXpKdJXpK9J4SvSeEp0lekB0gekp0lekr0lekp0lOkp0xK9JTpKdJXpKdJTpKdJTpK9JTpK9JXpK9JTpPGJ6SnSUrUr0lekr0nhK9JXpK9JcWHrVMfa0eByS3cjTwSnSU6SvSV6SnSV6SnSU6Twlekr0lekr0lekr0lOkr0lOkB0lek8JW9SnSU6SnSeE8JSeEr0lekp0lekp0lOkR0lekD0njDth2wjryuoIH5UxIkZTE9J4zxnjN9SvSeM8Z4zxnhK9JTpK9J4ynSU6RHSU6SlalOkp0lekp0gOkp0leke2VrU8Z4zxlOkp0lekr0njKdIDpPCV6SvSeMR0njAdJ4ytanjK9JTpKdJ4SnSU3XpeyeMp0gOk8Z4zxnjPGU6TwnjPGB6RHSeMp0njK9JTpPGU6SnSeMp0nhMeJ4xHSU6SnSU6SvSU6QHT006SnSA6TwlOkrep4+grxA9IQVhAQPyqVElSnopKfmBT0MU/sgAAbfmAf0QBT+sAAp+Af6gAFPQj+sAQp6CKfgKSkIAgECV/SqVKlSpUSVKJUqVKlSvSpUqVElSpUqBKlSpUqVKlSpUqVEgSpUr0qVKlSpUqVElSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSokqVKlSpUqVKlSpRKlSpUqJAlSpUqVKletEr0r/95//Z" name="Obrázek3" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

Roztrhnite prebal v hornej časti a otvorte ho.

Stiahnite prednú časť prebalu, aby ste odokryli vak s Oliclinomelom. Zlikvidujte prebal a vrecko s absorbérom kyslíka.

Položte vak do vodorovnej polohy na rovný a čistý povrch, aby závesným koncom smeroval k vám.
4.

OParkQWxC1ZMpUYS5t6ks0ky1qj7JBi2MFqw8Ox9VyOxUfEuMnYcPjdDlLEY3MQqsFqG0k+JhlJsbYiIbc9d6I1zdUOEPp48HHhIqNZcn9RYw0yI7oZbIGPxr7joa8ddneKf9ZiileTCWeF97naplpmSzoiqsWItSI/FXGCparp8wtC5Cy5scE9l7MLIo/F1I2ytja9j3xuqZdWkcjJWdWzVjtRTYqzCRWJoFZnJ2jc/9fnsI/OSqvzi1xLcsTORssg2nM4THuG0IyWrJGv1GTzRo2/YaMyb+UycQ3IV1GzQ2Wvxld6uw4+tYrLVy417Xt0YrvHg4EQ4OBUMzOscFeDznQyOr2Pc+RkaZDKo1KVN96eKJsMXu57dfC7XSzVgk8mx+qe1zkYl/J+YtarJafVqRVovqilvJtqyyZVr3fMVR7staUfYlkeyGWQjxUqjaVaFtjyVmr2Zaz6mQjsp1n1YJFXGU1V+FgUvY/0bakTJXeih2bDGz3qxqosUbldThcq49nLqDx1eVgy3PGQZRqkb2TMyFBqMr25aq1LrLTfDg4OBEOPBTKu2yFNNa7l2l/79l7Kencrp7kqYa6pSqNp1zj2cHHd5SBIL+MlWWj7c1K/Yiyjo2x5WJU+ZVkSO9XkJ61OzI7F0mj4cWx/OLjVMjUYPy7lR92y8SKaUZj1U9BFrLVfEsOQswq3Nfh+dIfOmHztnLMvWcRzxTJ0sxOkk1GPWLrPrxSD8eonm15KuVXa5QjsRMdJXlgydeRIbEEwjTU48c7ZVkeE35ufzdGoRNcs3syNha9WjTW7Ygqw1meCdDjuc5Cr4cNJw/wBnBkpPNuxVY/IdRiUXHqfL5BaMvPpJj0s6iUJePl7xMeNqRNEaiHBx4cD60Uh6CI+Xxny+MTHxjsevHkTRujvWonRZdjlS1A733sh5CwwLNIjeE8OPHg48OPDjx48XMR7bNfypMfaTyrVFlsfjbLHPp2I2st2oytmlRI79WXxyq+ZkMXH5dCSLy5iH8qz4qqNS9YW3NjaXpIP6NSzD59eFXVrCLs3xsSpXhiiWSbg1NTg4NTg4NTU4NTg4NTg4ODU1NTg4HQMeOoILQkPSzMEs2o1+Zz8plGEuTeo+1YkSOq+RY4UjbwampqcHBqcHBqanBqampwcHBJCkrH0ntSOaeEjyUrSPKRqO9NbZPh2KSYuxGjJrEKfMbgyCSaRrdWX4uLrfqyeFWzUJ0ezjwv2kmbiaPLv6a/W0sUnbV+DgcqNSy9bD4ING6mpoampqampoampoampqampqampoampqampqLE1wtOMWiglJg2BjDU1NTU1NDU1NDQ1NDQ1NTU1NTU0NTUdC156OMdSFqyIcTxrHdmaedXnG1KjxrGM8L0fNqNv5csCSJ5bo3pbb5M8sk61cbsqIjU/prUXmRQ8xvHcNSZyyEcBqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqamosDXC1TylaqSSonnSnlq5Ws0YrhzVera7nkNRkX9VJFw6P6McivVIjg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODU8tDy2mo9ORtcSJif1jk5OBGnBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwa/wD89//EAC0RAAICAQIFBAICAgMBAAAAAAABAhEgAxIQEyEwMTJAQVAiUQRCFHFgYXCB/9oACAEDAQE/Af8AgFlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll9qyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy8mN+7jFscWvb2LJj9jXZULIqihwslCvbIWDH7GELJaVLySWdEUVwbom/bIWDH7GBUpdGaka6ZxQi+M/bRFgx+xgRZrLrnA6HQ8Fk37ZCwZL2KZGZJuXVjyjL44UX+yTob7OxjVdxCwY/ZQ8lk8oLhKVG9DdvsxjwnG+4hYMfsrET8ZR8Fknfbi+nCb6dyIsGP2cPBLFKxE33E6Iys1PHciLBj9ioM5ZDp04Pzhpr54TfXu6bH47iFgyXeSsUF8lJDYvPGkdC0bUxEpV3o9GIlF320LBkuxDwOKZy2bGctm2K8l/rjtFCn2f8A4bE/BsZsZsRsQ4caZsYoJFpG6/JZK/gtPySjXZiLBkuxB9eDLZZGPfaRXFs3NG83IsvhtXCxm1G6ujKizligjoTSWERYMl2F54sSv2LQuFFMplMsXCuL4TXTguOphEWDJdlj4RVfQMarihu3hEWDGPOHkYxL6N8JdFWKFgyQ89PyMXX6SRH9jd4xFgyXYh5JMh4+kmf0yiLBkuxDyT8kPH0kyXSNZRFgyQ815NTyafj6Rmp5yiLBkh9iXVJmn9IzU85RFgyQ+x/Qj9IzVyiLBkh9hekX0jNTxlEWDJD7C8C+kZP05RFgyQ81wX0s/TlEWDJDz011H9LLwT9OURYMkPPSXSxefpZ+DU9KyiLBkh5rpEj9LqeDU8LKIsGSH9bqGr5yiLBkh5rwvpp+TV9WURYMkPP4QvpX6jU9WURYMkPJDF9L/Yn6soiwZIeWmrf0/wAj85RFgyQ8tNVGxfWxFgyQ8vgX0rH4ecRYMkPL4Ii+kZL05xFgyQ8tN3ET6iy2yFpv5FFIoemOLR19wzUf45xFgyQ8tF/B8iwjp/s6IvG+DSZKFdmjabSmUymbWbWU8Zmt+s4iwZIeUHUiS6keHkjFLuSVPJR/ZXCiuw4FNcK6mo7lnEWDJDzfUQoti6eOzWGosYxrv0bCWih6UllEWDJDzj6SEL699oquHkSr2biielZKDjhEWDJDyjFyNLT6HjuyltQuqKNSPyRVlcaK9lq6aolHa64xFgyQ8FFsWj+zT0135flOuD6D1Ym+n0Occ454tYUlLx2qyc/0cxrycyL6GtD5XGIsGSGR03Ih/HFpJHLRy0cv9H5ojK+54NOSXVktZ/A5Nj4WWWjcRb8ljZZZZZebkkU5eRKuFI2o1NFMcHHyRFgxxbIaAopZ6ka/JCdq+3qekbwZZ5Fp/sjpEYKPUvttpeT8pCglnKFm3axYUJdlqzTdPa+3P0jLL4ctsWiLTXyJJF9mhLjFb3b7U4ixQuzqqvy7moqLEmyEBJLt0Vxo1X0ohGo9plY2bjmHMRGV5anpIent6sfkWn1I6deca4UUUVwrhXHmxRF7p2+1Y32vBGSeOr6SKpYV2GtjsTsoorB6kUPW/Q9WRz2LUb+TmyP8k/yR/wAi/k5g5yNJv5E7WMtSvBvkW+/F2sNaqOc0c85w9di1pEdVPzm1ZTg+gtVHNRzYj1h/yUc7f8jTNsl4Lmjev7FRfguUfJKSfGiiKr8maMulYTn8L2Wl5rjKW1Em2NMX/Z0P9I/I3KPlmnrr4Fqr5OZE3xx2o1IxSNSb3dC+Nm+X7OdIWsn6kbYy9JddJEtOvBtK4NdLNV1FI0ODddSUnL2adOyyzVkcyVnOmc+Rz5HOmNt+eKnJfJzZ/s5syP8AIaI/yULWTOYh6qNbW7UJqSplNFnRm0l4NfwmaUyzUnfT2sZdByNR30NptNptNptNptNptNptNptN0h7mbTabTabTabTabTabRbkKcjf+z/RtNRdDTTXk3P27NpRRtKNpRtKKNptNptNpRRtKKKNptKNptNptNptNptOol/4L/8QALxEAAgIBAgUDBAICAwEBAAAAAAECEQMSIAQQITAxMkFRExQiQFBhI0IFM1Jwcf/aAAgBAgEBPwH+eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorsJFGk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0lDW1CEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUlHyKUWUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNDHsREX6NrszyqLoyzb6imyOajFk1/qskPYiIv0OJz6E78Iw8e8k9KiYZ2uu9ulZmnbNTquUY2cNHr+qyQ9iIi/Q4hU7Zqw4IucF5ODy60pfO/M1VEouzQ+V0cO3f6rJD2IiL9DiF0szw/Fo/wCOn/iX9b+IlbYpSNUjpJCi7MEff9Vkh7ERF+hJalRmwX0ZihDF+MRO1e7LjXq5W15K94mGGryJUqXYbryPPFEJqa7bJD2IiL9HMriOLvoYJdK3cRKunLFjcuh9CSMcdMezkySsfU4fJpddtkh7ERF+i1aoyJo4Z9d2WVyFFGOGldvNGpEpnDLVLtskPYiIv0uIX5GJ09spUrJswQt9yUFLyZsCT6nCv8u2yQ9iIi/QlmihcR8oz01qRH1EHcVs4ifseWYI1Hu8TG1ZB6Z9tkh7ERF3XJR8ks79hyk/IkPkmhTkvBrl8lyFkkibb6mDHq7rdE6lF0T6OyGWKj1E0/HZZIexERb86alZHLKPkWeJ9eI88R5Zy8FL3Za9uWocxlLnfNNrwapfIs7XkWeI88fYeeXsfXmRzp+ebkl5HmiiWeT8HVi6eCde5GmRbj1RjyqXYZIexERb88bjYn0FRpQ/6HJlmostlsb22WWahSL5UIqzS14Z1K56iySTXUjSXQUjTfVCyzXk+4/olmk/BcjDNy882SHsREW+fpfOL6EmN/oamXstHQodI6F8vKZj8NFmORQ1z4deXzZIexERb3yRdEn2n2rYnsbS2ro+UWRlaJPk/ghHSq5skPYiIt+V1AXKT/ZvbRXOLFywx1PU9jJD2IiLfn9Ihkv2H2kRH8EVpVbGSHsREW/P6REvP8JDyR/7NrJD2IiLfl9DIeCfn+DRBmL8p3tZIexERb5K4sh4J/wa5YPTtZIexERdjxJon/C8O/x2skPYiIuxP/sZP+F4f32skPYiIuxN/myf8Lgf5bWSHsREXYk+pP8AhcPr2skPYiIt7dLlL+Fwr89rJD2IiLfmdREP+Eh5MPr2skPYiIt+d9aPb+Fx+TD63tZIexERb59ZMmxfwmPyYPU9rJD2IiLf7kxdtfs4jh10vayQ9iIi3v1Mku4u77dzH4MHo2skPYiIt/8Asyf7LL7cfSYfRtZIexERbn0RAn3PfvPte5/qY/StrJD2IiLdmlUSHREu57959peS+hFUtrJD2IiLdmdyob6D7nv3fftreyQ9iIi3e4xi7fv3fftxI+pbmSHsREW5+okS89hJlDiyx+R9tHv214MXWa3MkPYiIt2ZVMfgl529F5HlxIfFRXpRPLOXkUmiHENeRZcczp8jXbXkXbRgX5bmSHsREW7iF0s9ifNL5MnEV0gPU/JpK5aTSaRojKUfBiy6+j7HReTWj6iPqRNUDVA1wPqRNcTXApPwymucTh10b3MkPYiIt2RXFkfBNcukFcieVzK7DZYmQlrje1Ill9omos1GossssvlZHK0KcZCQmYlUdzJD2IiLf46D6k5xh/8Ao25O5dixy5pnDy61s6LqyeRy5WWWX2lNoWb5MfFEc0XtZIexERb8i/JmfPo/FeSK7Le2EqL1Rtcm1HyTnY2WWX345ZIxcSQmp82SHsREW6c1HycTxNPp5EnJ2+y9mHH9SVE0oyaQmcPk/wBWZJ6OiLGxs1Fi33vssbs4biHdPyQlqV8mSHsREWxySJcR/wCTiOJl4Qur22Xze3F/jwufKKb8EOFm/PQePVGpH2sT7OI+Cj8j4J+zJ4pw9QmJ77NRZeyPD+8j7eEvSz7ecXaMGT2fJkh7ERESyRiZeLolxLY+IkfcTPuk+kkJ8PL+jLicOvtzsvlZe2K1OjiYSlUIGPg4r1dSMIx8CKFE0M+mz6bMkV45JMUSiiihrbZDFKQ5wx9Ijm5eRUKUl4YssrMXECmpeCRLYhSSMnE0TyuRRQxj5cNkUl9ORNOEqE+d7+GV5EaXVlfPNCiz0+WSzL2MvFJeWZeIeTohRrbZfJrnCEp+CsWHz5J8RKZYmJl88eVmrUiWyyUh7GMfKMtLs4mKnFZI9vA6yITZRR48n1kifGf2T4qT8IlLJLyzQKNdhyHJliVujLP6MdEfJfOxMT5oxyHsZIlyssbL2cLLUnBjVOu3geuKZpd0NqJlzJP+yWRy877LLLNQ5c7OEhctXwZp65t7k+aIF7XFMeJH26+R8M/kyY3Ae3hX/kOIVZH2+DyU9JLN06GXirdRLLLNRqLNRqNRqLL2UR4fJL2MieLDUd6YuUYsUWLc+bSmqZkxSh528IryGV3NvZe9OiE/rw0+5OLg6ZZqNRZZ5IcNkmR4L/0yPC4hcLD4JYIfB9rjfsPgIn2ESPBwXsLGkJIyxUkSjpdPbj4ZtXLoLBiRUV4RZfYey76MzQ0SrZwaeux8JBttj4JezPsv7I8HD3HwmMycI11geN0ZOLtCnDPGp+SXBy9h8LkFwmQXBP3ZH/jhcN9PwhNL2NUH5NONn03/AKj1LyUmK0W+V8vPRHGQqer55+Th8H+8h9f0GcUripc8WP6kqIQjBUhUNfBTK/s/FGly8IzcLqX5EuDkvB9tl+B8PkXsNV52Kcl4Zw+TJKVNmKC09UVs0R+B4YDwV6WOU4+oavrEjO/Oy+pgX5Wcd7coxcnSIY4410L/AEnDVBxNJpOGxV1NEaPpQPoxPoxPpQEkvBZY4xfsfTh8H0oE+GTJcCiXBte4+HmR4WT8mDh0uVllllll8pRcXcS0yvg6lkTA+rOKxX1+DSYMOj8n5/Vnj6kcXyY1XU1Go1Go1Go1Go1Go1Go1GoqItKNRqNRqNRqNRqNRqNQ6Y4RNHwePJqRjdMyNPwKEU7/AFmhFlllllllllllllllllllllllllllllll8m//AIL/AP/EAEQQAAEDAQMGCwcDAwMDBQAAAAEAAhEDEiExIkBBUWFxBBATIzJCUFJygZEgMDNgYqGxgpLBFDTRQ3OiU7LwY4CDkPH/2gAIAQEABj8C/wDtvlQ3D8q8LpfOQaMIlcpUHMj7rIHJO1hSznW7MVBtNOooZF+9XH5bxWOYwMSukVemAYtkHjiowFHk6rhvVl3kRpQPyxJUNuCyWOduC0hWTjmAGpUsgXiTdirVCKb9Wgp9t8l2gYexlva2dZQcHNJtXQflkN0Yo2zktExrQawQ0aEaD5Lxg4dUoH3+1HhFYS0YDX7V6fyh03buID5YBVpji12sJ3KtBeOjGlFxxJlXpjtY99aF4VZsGxj5+3ZdjodqVh+m8EKDiPlg7L1TY/okwVzNRtn68VJy6nejBBw64RGo+9lS11nciKjbbT5KcudULIoudvMKKlEtGsGUH03BzTpUcUoUx/phTr+Wbj0TcmVB1hPFSfGsEqNfvd6q1KtMOGAlTTLqewYLIrNO9c5WaB9N6LqL+U2RejYMa2lW23HSNXE+pqCJxJKjV8s2tDlZcZLDHlxOPdMoHQo94BqCiRNq+9dIeqk8Ip+RlfH+xU0qjXbkatMRU/KtMMHSFz+Q7YLlyNGYm8leXy1tF4QqYtNzgNStCs0a5uRp0YqTiSLh7603pLSOKxTidpV9L0K6zHeisV/3q20w/Q4aUadQQ4KZUfLeRG5QUOXIpt3yVTfRBsdF0nT74BcpTpFzVlU3sO5XVnHferNVothcozKZp2KzVJ5I/ZOqHrG4IDMryslqhoJ8IVl87QfkjeqTtIFk+Sq024xco1+9huJMBU6Q6rY4mPa0NquN8alIMFFnKmyceK1qzKGq0/m27cVey2fqUNaBuX9SweJWTiPkdpRDQHMcbwSjYoQ7aZUoH3ZKZODcri2BOdowCghdAK6QoGZMB2+wWuEgpzBoN3yO5U6bjAc6JV9Z8KgaQgEQh7sDahVpnKCirSc06xerFEOvxJVrVm1Px+y931fJBCpVBpF6FTTTcnD3caAmveS2o68HYnG5zB1pQGtQM2FVuuVYfDKurXxvedAlE/JAd5KpSPUd+VXb9BW/3UplMdY3oNFwFybQbjUx3KdWcWmIUeFnc9TauVTbcifkg75T6Z67buIiDku0+6jWn8I6gFjz4qhuhuSIQHnnJcMU6kTew3blVbpiUR8jRaE8RGxUXnBrxPE/VUywm7vdU6cZWLt6q1LUENuO1CdOdEKweuI4nM1Oj5EuvKvN3FctqMKgTjZVJ8joRGlbvcbSmvHRp5RPE3g7cKd53ov1522pqdKkIVO+ED2/eQN6xncslsIMaHPcdCBquFMasShzYe7W5cmGNsd2LlynBwGv7uAVmo0tcpKbwe3FMCIGniMaVgF0VoWP2XTd6rGd6h+TtV2CayBbN7zrKdVOODRrKLnGXuMkqBnYcqTtIEFB/cco1dvXZRV5lBxs02nvLni6qfQKzRpho9im2mbLXdYJ7qsOqMulOp27MNnBTWq2tjU/k6TYkYaP/P5Tp6WhP5SuKcYTpX90f3BRT5Nx+rFQKNL0VjkqdmZiyi2jTDLNxjSeJlVsS0zerLubqaicVSoh2SBauU6TnWUYXSRVWlqMqozW1GQuh91djq7PjQrjCh/qpBn25cYCyR6q+9CW2G6ygWNl/ePttJIDgbtqdSDsh2IXKWbQIgqWVRPdNxRoUqgc4uyo1cUU6bnn6RKtDg7vO5WjQJ3Xq0adWntIIUCu/wBeJpMQ2+8ouo82/wCyiqwt4olY8V9xV3s5RWKxVzx5+7vICyRKxjcgWUzZPWNwRdkvjulEaFbs2gRBXM0jP1KTiSubcQ7bpQ5Rlx0qH+qkYdmkcVugRVYb7sVlsczeF0itBWDVoWhdL0V1NxXOP8mqKbIV/Hejl23amKGu5Jupv+V0irNt0apV5VqqHMpfcq1wd3KDUbioexzd4UU2Xd44BWq8VHatCDWgADQPYM0WX7FzDQypovVio0tcFYceUbotKwBFQnKCt1C0U2XunTsTXPbLbUkLI4JO+AspjqLj1gZCBDbbSJlqi8K+Cr2ehWS31KxjcubouO03BAvdTZrBMlf3I/YpbZqD6cVDg5hUVPVXexfcr3hYFyugLm2OftQNd7Wt0huKyado6338eUId3ggKzQ5rTBUCkwfpRdoeJVJ+yFZcARqKtcGxHVJxUGbsQrsdXZrowxuTL725PFL6TZ1o5Jv24LF/quud5QyPupYwA6+KHuyu6BeuboX/AFFZJYzwt/yr+EVPVR/UVI8SIYyo/cJV7QzeVNY8ofso5JkbkSaNO/6Qi9mXT+4TaZl7HXWdXFeJ3qB7iKjGuG0KaJ5N32Xwi8a2XqP6ep5thXsDPEV8YeiDxlt0xoQsPyR1Tgo4RTv3SFkGCdEwi51V4A0khQOEF+wOC5ui2dZv9mHAEaii6gbu6VBa5rlForpD9oVxdP0qRSdf1nXK80xvKHKV7vpC+FbOt96gXAcUVKoB1KKLJ2uXxI3IscSD9QvRccSm0aweY62xM5KeUadI0I0wwOBM3lZTHN3XrJffqOKBmy8dZWXCDoOtZQ9FkuB48owsgeaxXSWUI7EafJV2zeYMevtDiFOkecOOxQwFzjiucrHyCktc7YXKG0mAbAiRSYCccnH27Yo0w/vWb8yLgOTqHrBENsubFxmJUPpOuvkX8QN7XC/Ug2vTn6mqaT59u9oPkoFNgGwK4AbvZtVX2Qi3g4sDvHFWwMk9dy5yq47rkAym0eSh7A4bQjWpTcbxKc4VbJaYiyuV5W1fEWU8uLrTToR5Kr5OCs1GxqOtWXHnGY7QrFRtoKaVQjY5dAna29dGr6FWQ2qT5qBRcPFcg7hL/wBDf8qKdFg8pQ6j24OAT2B1oAxOvsQqltkfb2y5xgBF5EuccAms62nf2DFVgJ16UTwdwLdTjesprqbhgUOdtAaHBc7R82lWqbp/j3TqjsGhSZc5xuCDqo5Sptw9mrTGJbcnUj12/dVWxfEjeqlLQ9s+nFZ6w6J1KHAseL02pdJxj3NVzOiXmFPYblRJ1/x7fIUjkdY61/UvFw6HYl6votHhuRNFxnU5CZZUF4XPNda+lc1TO9y5NwDamO9F73Q0aVcHncFZks2u4yXvEjqzeha/S0I1atzzcBqHth7Wc3yky3COKy83NdZJ2cbOENbhc4/hGgYg3jf7ipUJwF29Aa+xaQBg2hfPtciwkPdidik/CacrbsQDRAHY9mo0H+EYrmPCsqs47AIUglrxqWSypUO6UH1XcnPVi9EtHKUx1h/hf6gAQZyjzslZNJ3ncrT4dU16vdf1HKFuEiON9M9YQi3rNNxQOkY+23g4wGU7erZ04di0WnveyXux0DWu9Ucm026Oy7Zo0y/vFt/s4DMJaByrcD/CtC8aQg5hlp9lzzg0SnO77p3KB2Idtyt3xTE+fsOqPwCtHo9VupcpUA5V32+Qv6mmInprkqh5t2vQfZPB2HKPS2K2fLsVoT36XO9gsaebabo07U3hFUZRvaPkMtc0Fp0FRjTd0SixzpdTMeXGX9bABfclR2L5KlGmZ9ePkxNup9ghPQbebvkUubjTyvJCn1atx47Awp3LxX9jeS/UeNz77zDQgOsbz8ivpnBzYTX42HSmu1iVUeMQLlGjT2ONyb4jxVp7h/CYDv8AkerUGDnkpnhTGd4ov8uxxuTN54qu1HY35GrWelYMeia1nSJuQBxTHaQ6E7scHUU9mkOnifshPGmz8jViIvFn1VPZfxMZ1i6U47exzsVVmgtn/wA9eKrGpO/2z/HyNTZrdKru0gAcReOjgEB69juT/B/I4qsCbk//AGz+R8jUWzdZlVfErtLgFJ6vZBCpbTHFVnuFUxMBwIPp8jUaum9pXCf0/wAp28I7uyTGIMhNdrEpzDg4QuD+MfI2GDwnU9D2/hP3heXZI3KkR3RxU24gVY+/yNwgHuT6XqlGmfwn0ndYeibGvslu5N2E8VQi6KmhA6/kWqJiWFUS46Y4g3SHR2SzzR8Z4tVur/PyNBwKczrMcmVR1hKda6tTRv7Ja3Uj/uH+FUc3ENTJwZln5HcYi0AVQI1QnnQ/KCYdnZG5UboJk/dVvCql3+nj5/I48AVDz/JVN2gshbuyHKk3UwKpGxV/CPkf9AVDz/JVDvXpw29kOO1M8ITaffcq1SMTE/I7T3mK84PMKg7RBCd2RTgYvHExupqpRpkn5Hp/7f8AJRGkPKoM1AlHf2O52xMPdBJ4qp22VTpnqtA+R+DHTlfwiI6LyqXhTex41lVq2nohPedAlUpN7qkz8kcH/V/Cd/ufwFSH0pn/AJp7Hs91MtYvy1ZDoLzG8KpWcOgIG/5Ioa5Kq71S70JuzsYlNYOk90JrRgBCbS0MEphvl5LjPyRQyTgcpHxn+E3YxN7GjWjV0Ux+U55waJWt9RybTbg0R2hVZS6ZCitIl0gHRm9L/b/lHxn+FU8vwm7uxg3Ui/S9y5LTURqmIpj75xSFJri2TNlURVm3ZvnOC+o4NaNJVum4ObrGb0/9v+Sv1FVPL8Ju7sZyotiDZvTh3BCadNTKOcS9waNpzk0rVm+ZXJWrRmZzeO6wKmCcRKq3aY/jsdw+qEG6hCeGnp1LvVNYMGiM4oN0QVQJ7gzimaYBLjpTK0QTozd24Kn4ArWMvnsdlKYtPAVTwlUB9U5zRGpqoeDOKA3qn55u/cPwm+D+EOx6T9TgVVAxslUHzADxJ2ZzT8CoeAZxQ3FUd2b1HOxtRciO62F5dj0+J9M6DcqThiBZO/Nn1jfZCeXNDS06FT8CoeAZxTbqaqHgCPBrfOZqTqVMu71pVCe6nbuxxs4v0r9ZzYseJacU4UgcrWVQ3FUPBnA8AVEfQFpnlSc1rOGIYfwmbJKqQnbvck68+gJrRgBCO4KnMXybs2qVWiS0KqKxBsxFyobiqHhzh+wAJu5aJzWv5fkInutTt4Tz2NKZtdPE3wJm8/nNi1wkHEIiiwNnFUNxVHdnEtpuLXkXgInuhEueTLTOakd5wH8qq/yTdrx/KO/sZ+5U/P8AHE+NFypN+mc2q1Bi1pIVZtV5dF4lUNxVLOBSNRvKHqyq5+gpx+jNaVPvOlPdrcqTdJfKbt7GjS65Pf3W6uKp4imsHVEZtX8BVQfSqHmqfnnAP/rfyq/hVY6m5rTp91sqgB3Z9VQv1pvY0aAg6L6hkp7xiAqbHYTLs3r+Ap/gVA70zec4YfrJVTyVc7s1qTogBU/CEGjqtAQGzsUuTKLcXINaIAEBNoaTlKpXPUEDN6/gKPgVHeUzec3duVPzKI1uCrO+rNawvJNUj7oNGhVP0/gdjBnmqtbULI4qt8wYVPW7KOb1h9BR8BVLxJu85vVdqaV+gqmPrTjrfmtET17XpfxVoEG3Z9LuxnTouVNg1Sd/E20ZtOvTWNwAgZvV8JX6CqXjQGpxzev4VUdqaqLd5TN5zR7hiGyqXn+OKSZlxM9jP8RTdye/utlUR9Yzh+5DaCqfjTvHm9RVjuVIamqjunNK5PcT36GtTty3Cexn71Tqd5oKe04EQqTnXAPE+uZS4gb1Z/qKcxOKgcIb53KWPa4bDxu3Kn5pux6qePN3bSFVP1ID6FRH0jNOT01HKs/TMKo86Gpx2djHbeqU7fzxPbMzlJhvluSZ9/zlVrdk3qzwUWR3irVR5c7aoY0uOwKeRcskuY8IM4Vcf+prQLTIOEcTB9ZCdvCqj6s3YNb0863J+yAmjZmlFmiJTT3iSiO84BOOs9jNf5J/Bz1cobuKmYxZint1P91NWo1u9ZFOod9y/th+9f23/JWWxSH04rJa57jiVNd1gahiubpAHXxkVWA/VpCLhzlMDpIBrpp9woCpNJ23BB4OTyuPmnhr2m8aVWG7N6Tdspu8p41vAzV+pmTiqDR3J9b1To/qKG2/sZ2y9U462SeK13CizQ9vuLT3BrRpJRbwVt3fcjGW83klC1UYBpWVXcTsCyqzjuCmwX+IoNaAANA9u5vJn6VkN5RuggqP6ep5Nlf29X9hR5Ko5k6isoioNqhpsv7pzWiNhVL1X/y/zmjnnBolSLuUqadp4jsaE0bOxiDpQ0ljlIwKqN1tIVJ+p3t84co4NGKk3N0MC5ThJLB3NKs0mBozCy4AjUVkt5J2tqvvboeEKfCXS3v6R7+ar41DSUeTofuKvqWRqZcpFd/mZQmu67VchylRz41lWBYc0YWhguXgF0zesqgJ2FX8H/5L4dX0CyaDiNpX9uf3Lm6DR4jK+HR9D/lSOTA1Qv8AT9F0aXouhR9D/lZdA+RQirZdqfcslwO72qzj3CqEd8HiqQbUvuUezPYR23ph0jJPFW0ZZVJ8yS0X+zydGH1AcqcAoxe8ySVa6dXvHNCDeCjUpgmj/wBqbwWock3Muw95acQBrKs8FEnvuH4RiajzeSp4RUv7rFk0wTMy68qHU2kblk0aYn6VLqDPRfCs7iuv+5fFqLIruG8Sv7n/AIK/hF+xqyq7iNgV7qh818Gf1FfA/wCRXwP+RRHIC/WVc1zdxU0a0bHhdAO8JV4qUneiDareUGub1DXw7uuu9ilSDsTaIVR8YCJT6h6oQnf2Q12ownUD4hxCoOuFYONMx5cclGjwZ0DrPGncgejS0uVikwNGbFrgCDoKLBNnFpQcem253urdV24a0JyWDBqbU4QbLcbGlWKbQ1uzNctjXbwrVJ5p7MQuhyjdbFkuMaWuwUVZpO+ytU3BzdYVU6G5ITT3iSms7xTzu7IfuQGsHiZUi9phPoHB4kbxxW6rrLUWtyKWoad6D+EtLafdOJQa0QBozh0dJmUFDiYqCz5+5NKlfW/7UBLqlQ4LlKsPq/8AbnXOMv7wxU0XB423FXh9J+vBScU1hPJvjAp5DpaLhem7b+yHDWFTeNDuKraEiySqJdpNn1Rb0qndCtOynG4NGhcpWh1T8Z25rcOk1U6kyYv3+26jwadtT/ChtzdL9SikwN26c9hwBGorJBpn6Sps8ozW3ihzIGxZLuyHRoKoudeSxpPooTg12BuKhgu0uOhTTBtRBcc8bX6zTHkn0Cele32TUqustCsU5ZS1a0H1AWUdetCnTENHYMVaYcpoVIOpy52m5o16EB0htWVLVcZ7FcqG7+U6hwc3YOepN1IdJyDGNhowGevpnBwhNdppuvCDmmQbxx2qh3DWsrJpjBoTK9fDEMj89ikOEg6CpaOTP0oubFRv04rS0jQVDsl3Ym8J9CnADjJOlAOaeSHSKDWNDWjQM/5doyamN2BXIOxZhtHFYogVHaTNwQkl9R1wQq1cqoMNQ7J5xmV3hipm3T7yipe38IEYHsKyBe3SrXRpDFyFOmIaM7tPcGjWSg5pBB0j2H0hicEHxe24go0uD3U9LtJQkFtPS5WaTI7LIcJG1GtSORPR1KweiT6dgllPDSdal3wm47UGtuaBAzzkx0ad3mpd1zaHs/1NNvj/AMpjKroBPqoHZuxW2fCcfTYiw4tw3Z9fjqWF2gK3wlpa3QzWrLWho1DPKjxiG3IMky7EqB7Ja4SDcVAMsdeEGV5ltwI0q62fJdGr6LpO/ahzn2UiuzzKyKrHHYexLVV1kKOVjeFLXBw2HiqNGOIQJwwOd9IequNo7F0/spJkq2K7H1NZMQpGesoDxFVK2yz7HOVAFFGn5uWW9ztiyab3aJhAuLWrKqizsCuqj0V1Rq6VP1VzQ7cVJpfdTD2fZXVned652l5tVqm8OGzPrVV4aNqLOD5De9pKgBz3lA2bfgvWU17D6Ic5aGpwlDlaO8tKdyJJYbxKsPMEYZtLjAWQ3zKIkxsCgUKnmIUig7zuXwwN7l8Sl6n/AApDqbtgKipTcELFV0Dqk3LnGNePRRVplg1gyrdN4cM6fUOkqnT0gXqXOAG1FtMcodYNy6dgfRcg5lMkHSprvv7rVFNke5vXRs+FF4cHNHqg8YYO3Z6afBjadpfqRMPqP9UHcIdZHdGKDKbQBxXq+mGnWy5c1VI2OC6nqoqtjboUdIbVLcylxWQI3qQw39d2CBrc4/7KGtAGwe3l0mlQGuZtDkXUH2/pOKlhLTpBTajfPZnD3NMOwCYHkBk3yooC19RWUXPchykMCnk5Otyj3d3EaQvcfsg1oknQFTD+kGic6IDrb+6ERMMJuYE19Tm6Z9SrFJsD3Ba5oIOgq3wS46WE/hQ5rmO2oCpcdehSPfS4wop+qNhpdrdoQNRvKVNuHvQ+mOcZ9wtbD0moObgb83pU+8Z9P/3iBqc237qKbQPd3cUuIA2qKQv1lQ592oLm23aytdQ4uzmHul/darFPm2b7ypaLLO8UHNFp46x94BVbMYHUrbMqlr1Kyej7y9ZPqslrnK1Xda+kYKGgAah78VmABj/yjSc6XMw3ZvQM5MG5OfYmo04nR7ySV053LJaBvV0vcpqujYFcwKBnBJMAKxwXzeR+EbPm9ytVTyrvsoAge+g4LlafwziNSsk3e7gXqahnYFDRAzF7RiMobUD1XXOzdj+65VaZ1T7mSbl0rW4LIZG0lWZc86gpIazxLnCah9Aopsa0bBnf9MzR0jP2XK1CRTm4DSgxoho0ZiWuEgqzo0Fbfc3q7NC8dCpf5qyelTuzZ0AktM3IT0XZJ9uS4NGsotoN/WVAt1HKarxT2YlS8ufvuUU2NaNgz2pUBgxcgwnpXkoNYIaNGZx1hhn7m3yMoQmu6puN+bQbwqlMCADcqdQxLhfHsxSyjr0KzlVHHQrXCXfparNNgaNnYFOlqvKqVSOlcDmtoYFRn1VgwmVTqHEtvzZlYC5wg70aLj4ePKdfqWpupBxyKPeQbSYB+ewS44ASU+pfebp1KnTOIF+akKNXucAssFqnlmeZXx6f7l/cUv3hS17SNhzAVB1xerJxYYzZ1PrYt3oP1KQcVrdqUm9xQfwh1o90Ydh/0zTdEuXLOGQzDfm8j3GC1KaZtbF8Ir4Dl/bvRng9UR9JQs1niNqjl3Ln6r30zrvUggg6R7yiNN6qn6s35VjebdjsKsRLh0UGiXPcrTsqr3tXYWVWZ6qxweb+sUXOMkoUwA1zcRmZBrMkbVifRYn0V0q4e/mpQYTrX9uPUq10qJNzv8ptGoeZOvq+8pU9IEq13nZu6m7BwhWH7wRpThZ5/XszI26rRG1ZNt+4L4A/csmlTA2yuhSHkVHKD9qFqy/eFztIjwro1fQf5UHlG7SF8b/iV8Wf0lYu9FLS4nVCyaPqUYDG+Sh9RztkqWUzG25c48AbFapMgsx3Ju273k1HtbvKimHVD6BXUWTvVzwwamhCeEVLvqVpznvIVzar3bipLLHiKyqo8gvi/ZXv+yuJzEtcJB0FOpAy3FqY2pRmLi4OVum6R7qr5fhUQO4M4sm546LtSg5L2FWTk1QMNfvbTnBo1kqLVs/QjYIY2brllVn+vHFU1GH7KWOtDWHSvh/coWMggaFltye8MOKDVDHTABGK6bV1d0q+w3eV06f3/wALLqjyCyi5y+FO8qGsaNw4y04G5Fpuc0pr9Onf7rk+DQ46X6EbIdUecSpr1QNjVfbdvKu4Ow+ISuiFdnAAIFRvRKNSWOi8gFcpT89qZUbg4T7lxPXvTLdUAtycoqA/7K6oPY5yoAjZa9y+C71WVaZvVqm60Pf914wcrL8l2ghcnwghrgOnoKkYe3eVDqrAdrl8S1saFzVIDxXqajy7eiWloAU1Ms/ZQabY3I5JG4rJqOB2qWw8bF1mlQ48oPqWUxwRDHTraVNPmzswXRtjW1dIwMWlA4Tr9yScAi/RgNyfROJvHuTwal+t38K0bqIN5VikwNGfitSbFN+Owp3B3ON97B+fcSm2ek0XqApyWeIowA7cVJFWmPML4zlBqGCgGtcZ0lZdVrdwlS+u4DaQopvtt1xCtMcWnYrHCbx3wg6m4OadXvix4v0HUibFsT1b1NOo5qy6bHfZZfB7tjl8F6yKLANt66vopdVddfdoVwc5dGN6veFlOcdyN0t18UMqvA2FDLnestgI2K9rgunG8IwWvG1SLTdxRs190tVosc2OsFZ4R+8IOa4EHSFaLG2hpj3TabevijsCa/S03j25qPa0fUYRpcHdLtLxo3KwDAxc5NpsENaI7AfTO8b0yp3XSpHtWnEAayuT4OcjS6MVDcNJKDWgWtLtfHyYYXOGKtf0tOdNq9WmcHoN/ShBa3c1FzqhkrJpuPkucc1uzEqXgH6nlcwCG7Vapu3jWgCbNTun38vosJ3KeR+5RsPe0+qaeUtWtiIeMFMHdKuYPRX+1BaD5KTTZ+1TBb4Vc8gLJcCr2FQ2ofO9RWFk6xgpaQ9q5WizDpALIN3dOC7rxiPdP2QpjFE4yfa5OjDn6ScAry6o84Ic0BOtwQpi86Xa+wnhrbLTeITJxbk+0yj1CJPFZ5FlkYWbll2mn1XxZ8irqrfO5co9zbR1OxWU4t3uVnlXna2+Fc19SNOtBzKEHTDQsmiBvMrpxuWDjvWW6NiIyp1rCRrC6dsan3rKoX7HL4J/cvgu9VfRdG9ZVpm8Kab2u3H3baTepii7ve/vYN4WQ6dhV0scrPCAI7wRdTAFTERpVoS14QtusO24Lm6rSdWn2mUGui1e7cquNm5VvGVZaIamBnStXeyS0w83BWL7PWdqVmkwDbp7Ep1B1Df5p9MnG8e04aGZITQ5gJxV0t81kv8AVYtWAPmugr2lYtC6QWU/0C6M71cB7N7b9YXW9V0nLpOV5cVkuk7Vc106wp5Qu2PvQFRhbtV1Znr7fJ0b36TqUepQA0ZjDhIV3RKFOo+C3CdSttMVO9rUcna2tVp1J4A0wsms/wBUG8IYXfU1XVmjxXcdTKkCAL9iZdE3pzDfZdE8THHqu9gk4BXdAdEK/pvvd2K+nrCD4vabwgRgfYLjjoQkTfJzjKYCsl3quqVaDTOxfEddrV7KavpuXNMjaVBqGNi2ayrLczsuU47lDXmBoWWxrvsstrmqy4sfq1rmHWTpDkTYkDUrLar2jUvif8QoaC5xQbqCqbb006wnbTKFM9ID14+TpzZnHWv6h4uHR7HtAXOvQGlt3HJX0jBTGUc8vAKwhXOV96yW5veFpWSfVdH0VqXhZUOXPU4O1S2m0+ayWhu4cTim7lt0LUQg53T1BX3DUEH1hk93WoGHY+0XqdGnikqOqpPbuCuWpRaWP2Wsq9XBSVcFOLuy79CvV/yDgsFhxS5dEf8Avu//xAAtEAEAAgEBBgYDAQEBAQEBAAABABEhMRAgMEFRYUBxgZGh8LHB0eFQ8WBwgP/aAAgBAQABPyH/APb7ly5cvggF8EAvYvYuXL2ly9i90L2L3BexfBAL3QvaXsXuC9i5e4L3Be4L3Be0vaXL2Ll7S5cuXL4S/wD1bgAAQAAQQQAAAAAAADDL4Cx2Fh27zbTzTzTzeHAAADzeCAAB5vEAAAA8083iwAAAEkgkgYbzFHuYv/Hf/wD/AP8A/wD5/E//AP8A/wCfb+fif/8APwv/AOfh/wBm4eUN5ji3AWHaPN/88AAAAAAAAAAAAAAACCMuuytlnCl7t6/9MAAAAAAAAWC0C5gUq6wC6XlNBEyNf+WAAAAAAAbiZ7Q3XbOPaD/0wAAAAAAAA8lKz5IGTbz+JPncJ7TQf0I9JgroivhghZHMmHtPxF/yAAAAAAgQbE4otobzRuJRRZcuXsuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuasUUgTXMNAH1ly5ey5cuXLly5cuXLlwn5pLL/ACxSyWLXlD3u9vb3XRPWV0nyDZDNN66CO4usuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXBg5jzsLY5eMEL41G+COKPzsu8RrkiZQvLFTROPPr4AwHRNVzOcyMB+hdokBXvQVsdI3ZlGcgYoAti9nnL36Xj/lvlnJOTYOIIfHBBPUANMElxATooM47j+Z214+X5tJcCWfn6vaPBDLKjaDcXCPs9FTX/moty7c3zm3YfG6W7XAhhokrtYsKPN/kce3JiKgjPzYen64yhoFV0hlcADyPr8TJuQyZaynlHzIAUtOQJK1WDXr/AMg2/JuM4gh8b5TRRjXRawxi7PZ/AgWPrKegilZFTyx+pZ9A/wDnFJ1oSgoZo4vvGxFW0WPaZRJeobr/AKp92+XKaWQBLVJnFN0HRFC93M0Bn/nnpxBDwawNnl4TDqWcyW3Zs6ujNJgYOJob/iJ+5Sq6Hnz14uJ6qgdslezv+o+aPchziu1I70fK/UNuTK6ejrCZcq076TQe466LXBo84jvyjZu2e7DE6Yf8g3f5dk4A59wPjqwexz5/r3inEPjTk/cMC1qR/H7gMXlmtaiKLU14l1zqH30mCC2CuU1+TlV32JfyfbtFhE6syikcofeZ0ytNHzgOKXNFQJzcCrhFqZFX/INx8m5zfObdh8dpP1L+9oigi5wwyPBYdj0hVoU/KGsVCY5OOXE+YDrG7jZV1XaETyvcWdq/VLwrf1mUZuXkHm2RcVOTOksLWuVr/kEN/s4gh8et1V9VRSBSYSLnM4fgYl6yLLOx9cym6mOLXzrmdz+kMpbNrI9gOjp8zt1I18yX1fdRYtFdVdoMWaOgcp2J8F146T+4yzK6Qa1s1yHhTf3OIIf+Aa0AAaJhbhY6OH8fWBYrsDmmf1O3eKpCsBysmivVX3gPzmDERiPUkOuDmcootBrA02XKMaPBaNy6xqytyvPW9JUWdRX8Smp6CpcagwfwzMHixmcQQ/8AAw09rldqFbHWu/8AIEHy2t7YjGNRhGc88OtukJAsX26fKRaIVlaC1ljVvT2gwCutk1L0MfiZJ9nUgP1nwVKxyfG5TAVJEV2ewfBkNzcm1OIIf+BU+1xmQzHK5XqeYAJlwV5tUzfzLu1jhkXMsU+uxhmJhatLicnltYl0tNHhvaf32oJlOmy/Y8GQ3e5Nk4gh/wCBqTBWLsihGEpyTDBxFFt6OPzXtOzRvh6m5GIwyUnLk/sYAJvAY8oouqCAjweG5WAD0YA+AvLGHMyTqyZN7yPCG/mcQQ/8Fbqa1PKOU5w9v/D7wEL1MdQuUh0Vwnb0QU1pwLo5sCkFQORMbGovk/sGwYz9fDoJSYj6nHKOMJo/7lylnpMC6PnPWXgyG/gcQQ/8EX2h+n7jw0+uTNe1+0Fo6yrwvK1YeFgesaB2Dvg/fOKifngypg4tyx4lAVDXvGdPuiYp5LzMyvry/BkNz8m1N85t2Hx41fYXnYMMNozKm7C3S9jN/wBjX5uXLgrh5GCWxRGnm2vtp6SkbVivoPmDmKrfFd7IllQnrMkNxyiG9Hgzedp2TfObZ5to+MUDLUIT9aDV5A2XdY6QLGOiEeOQentiUYu6vClzXTPwyp7k4FnXQJisfG9j73nKZUdRwr+RkOw8XYbkTg9ByRhtPlJ3RPBm7nJsHEGPicAoAWqqIUei/sTVHc5mlCIZh6+gxcBnPb5aS/AolDh5QlwXjl/jMLiuoqwVebOxB39WwQM6sQMykxab84u3h2qdMHoiFvoRU6RyExA94nbTBORUhmFMj6wafe0z8aGIZlg8Xh9JmXvkRiUGZ1Oz9JadTwRDdjl2TiCHh6EESxs4egsx9OgOPeK54BOmReU7B+6lvYml1e2fmGKGrBl83nGUbG3G4qZU5fJEXZaIyZP1NflC5ZxF7WWhQ+cpZUVHXr+o8yD+oIk65Dq6zz3n/wCUICjkrVdmEXg7WegoVX1iTs7cOp5bCoRyCyyFfBbyMyJWNrLbD8fMDnQ18Vor5oO0H2SYhmsy0nJk7P8A5MS61ecyMe3eGeYZw/J4Ahu5y7JxBTwwg1asatl2Y5Wc5D9yjob9UHUYQzr1wIqWegCZdzXVPTWP0qVzv82bjsbWFOkwCz1yOdfETkZqNYnIUOfpCpPMtHpACgobKZ18602YMpdKpXBO8Xs5lJFWjF7EaHOh81hygOtthLKrXIvKiZj1uv55ekK2TR1H12H8lYL5TtPaDc0+kpj9aA2hOzu6cnbnEHX7TNq9ozXwX5nK+To8LN+eMerzOk0mb7gxO8RtWosQmpFGjCZumxj6r6nX4jPzQwKH+eZ/EOTGkMkQrL8vWWotc+Obfk2OXZOIMeGavpK0LzhUCU0U/fpMj36iOlYurZBmTvJ/J/4T/Z2/bFTk71Oaz2RszWilHvErOvpllGl9Vys6jbIBao6srT1x86Rl7pc/tP8A3ZQsu3lq5T2NaWyhImunQq4RQ+0cmLWjTShlWdOL1Ij+Lv8AZpwWCiawhlQcP1LUYppmVansxb1DfqUMEUNR6wOsG3lWbIUfQDz2jnpKCSBmpeSWTzqfw3E9oc0eZj4hBqhnKlosvM0hXyCZNc8iO6J6kX1jphK+mSwLPVxCQNdAPbHzBfR+YEh3f8H9XLaZySrljgOwgiWhOo7iDaA6WxerHbP4i2PhQGvQ6zM+Wnk9XSJ1TEX5dK/MMsfNn8+JeANDlOaYmA5Op/ssSedWPK4AEcgEoJhHHPR+95VVbzW8zH6i171CyF0wZueiNgFqfELW/Jxjdzl2TiDHiEQAmhai4JLLqt72fCTRGbq1oKX1NYFZjafin+DfyZW9n/CDS/vnp2zPvAaxfkl5UU9A1wxkpa0sv5Q40nSv4it+q54MNGo0K47r/O4ld6dV7Ocx8Q2FauNwKtW6Fq56h7pMZ3c58kpTEkOguUUAHQ2DmZkxJcw1gFTp2ouilXINVFGo0an01+INJr1B7sThBz/hMM6UYywyvLpH7FnUgJguWu7dI56o18zMh5oj4nr9sTQTYaLX5suLGRkRtWoWQ4F6nPozkkTSmcufOBfQ+IZvaqw08pgG0dEnm6y+q9P4kaw+sywfA+/rT4gGYCgCgiicl8zLpS9L2mv9uRqUvRTveKjbWveW6ygM9kX7dRR9aTkCUCoL8ch7H6b68oYmjALx0ZbUOQ08kKnX6x7EHP226e9nOUNeonRPLBENXrMLd6mTcIbbk3CcQQ8RHphyesEvQXYZfkhG0rhpjliAFQsQyplXMzXVZftY4tGNKvzNPk1FfE7PyEmdjKBcBAORKrZUYzNcLoC3nuhrNE0x12aYt7Mp5oRUqOOZHJfMiCmt7Irr8d4hDpgU9zEtcWyqhXB1EdIRiz9SnSupzPSKjRxa6mxvUz89rdp2egIRPzylQwQiyvxNOr5EEV+g7R7ATK4f2wz7H/1KCfWQXjqxj00slAGiywDAyCDN5Ovn7TpANB+4duEpVh05dmZjLy/Yl6y9DyMRXJZL636/9lCfRZYLeQWe8umM4mvXUurAKhcqUu5uor8xKHXP9v15zzG1s93M0lNXKuj2lpIxWvNOe4bucmycQQ8Q3g0RjmrnPdKSqYMOeTmtiAQdqzTUMHoEJOmls5/X4gA21uu5e3VNEfESMsVCcEUaR6ylE7KnkvSG8RIP4TDKNTlC35uvzLgMvP8ASYZOHU5+YiEojRBICBgICVnOuFdXpEKa89OxBp8zUfI/sMsA2iRbqPXlBYYxHUZ/Fx92D09GSW5WAxz/AMLMYpqazc0KYeOT5kKvAYaBisg52xsvGwfoM1KxeINDqNw38TiKHiMU6X7ZiqAWPdBMpql4mcZQXBSBGjou3aKfTTq6LKOC8Do41mOwKVA0hO8ragNIv8QHS62H1lNPunchK9xOH5gDKa1a+D+x2MGhx5YKLWKO13P+jOUC5Ie9y8tKWKumT0maGtd3+4cFOEpmMrcopnLUHmvbENJgquANVo/I7W7sdy/0sxBWtz0YhRl2lgl2GttQRX9HzGudWsCijaQ2/JscmwbrvkPE0POA7apUrM07KjuMYiAIeaET5x+CFUFQBgIeBmnHC5VSppNZRK+zNPPyMtR7YGzXvCqg1oVfnmXZalqklkoGosJ0oMrjzilaL5n7QaQ+fATGm5WzJVquxR9WYcR0Y8kEJW+aQxlFHe66PLboDPbpLypboq+jAzeI88wXDcGy5RFU4/0D2/MdOUrLcIa78JxBDxDUgtEEvtmGseJpmuLHaxz1OgW6H3SaTWp6vN2G2t13+eyaeGVNc1vAaLbzhBQYlWRkW8QLreUSukIb9b5Pr1zk+veCczjrkOIWxIkqtjQjE5ilN20ot0/wgBoBRum/icMXRpHisMtNV1jkP37QixHiLXXzdohtBjoIB6lXrXpBUrbW88Fy4iuJz2QjQRZlw3KlSt3luOSY4BYXz6yok5qx/tKhjYupklvbXHJ0lCjLvDfwOIMd3lp67+DzmDjMHTof7NNgwSGNrCgSKVikDCPnKiVwHY7/AD3c21uV4E47gStyuDrBkCyZoyOp5MYhUL5cn7jDAY91J1YrzlyoBDQ3SG/AcRU8R35RGUA29zeLM05LihPU/kxLer2HtKSHBeCbLpNXGrhapymrcDdrYx3yVtXcvq/vpLeHOms8v56yrZ4+pm16vOZ7n/4fe+8Q3JybU4gx4grziY/Vy2QmVx1g9tmHI5EBsNZ7w0Q8A7DXbOvFrY8HVOU1bTYbzwCM3Sm+ZUxPh10umYRqqnnEdVkr58pVosZgAKDBvm/ibrvnPE+r5zHvbCEVB/dNMUv2SlIQ4LwTWaNh2Gw8Jq2NW6bzGO8bAjEFjrlWYroPxGJvXW+nL5PaclZwzk3yG/ibrvlPEH1946+pmKDedAHuRSHGTHchqHgmENNh2nBdjwtUNJq3TeYx3iWWUy11m0HhSA7xBjuin3hvU/yfr3yG/wAG675zHhg0M6n30iOrT1/8jFrVkn3jtnLH3IQ4TwScvFhpNe6bzGOx3CJnzVdwPwwLF1fHsRGC3eR9gf7HORafffgG/SbrvvPEsa9QxCoUG87GtgAFtH0sgv6Gdg8Ga7GPFeINNwbDeYxjukxF13kf7E0Yo9lz+CUztAZZQShhekxXmr83AN+E3Xf8eIbzz5fYMXIda2KDhO+7jlGOvGeG5bg4DHfJmNVU9YFtZSX6REc2fL+og7gL58AhteTcJuu+U8TBdqYO8u2f28Qhros9i4ZBZbmWT5CEIcB4YjHWHiHLdHAd4hBpVR6h5n799kCVQsq959HucE34Tdd+p4t4SXy89SZEGrDSWs2HXfEz2QcF4RrCPizuG+x3jWES0TYWtDM64966P3Klx6neMbauhwTbcm4Tdd854prBr/c0XKvbE0i5KjzbBvvENjOfijOew4DvkIjaAseuD8QSVYHytA4KQF5uTG824AhvgnERPFGeAY1E+esFEK1lk0JmAZoLhwXY8A2Pizw3Y7psZ7UN9MMo4CvUiEY4qyHAIbbk4pLXtnikp1n/ABLNy0EexNEBEA5B2CHCeAbHxJsdhwXY7psApWFJEHjGT4YIiB0hr5XX5I1MNnXgHEhdya9s8U3mrPv/AOQfpMRqpZPOWKiLY9NPlNhwHa8A2PiTY7DwBCEwMAtc8V+pc5XO7KfqPQBXV8/Nz0Ye2OAbbk3Cbrv/ADxbkrQEWxUJjW1T7VPcs11tXYYY+9NhDfeGeLNjsPAENj+1zdkxuijzF/srytafv98A34ThP17Dxfx/xBOug58pYqrR6WT7Dq7DwZ4s0h4MbTv7OeyY0dnTvNYlnQW3yG/ibrvjPFydzQUH0qVxd2PSj/U9pQlWJ5Mf+wh/zjSEeG7HdNrKui/KRiIgrOhR/sNzonx/Z884BuxybJuu/c8TnGIi4hnnOaaqavbL/krRT503/kP+fyhHiu6bXwcFGdQx2JdX5j51/IM++Ib4Juu/88TrwYefKGAs7aKr9kdRQrSou9MfqI8tdfIh/wA/lCPDd82gXQYC4vxVC710Z6//AJn5P5eAb4huu/8APE1xmVo6Kzer+o7ADQNGotXO4Q4b/wATlCPDd82nh7Qw81BOkL/M+O/lwDfhN137niUw0/KXAOSOQ6fGfWG8sRzyX+oABotNFz+PnYf8/lDWPFdjtNg0lKse60JY6FfxEjOffly/cuCkyPPPAN8E3XwQhO6Bc0iUF5XChdIYrBHCrIeb9IGgAPNR8BCHCf8Ai2JY3DWPHdpsGkpzDyjnT71n33SDGI0X2ywpacn8u+Q3wDdfBTWlNQfuJmfysPxc1gQ/SJSGiH3pNPyH0hrDfdrseDp4myTQBq5yRaSJq4xDWOw04DwDYNJoPrKfbdIz+/RPh98hrviG67y3iYz6784dKWG65GP77zOBdp2M/wAnY8XO11+9hrsPCYLnIvOK/cxRBBq8RrJAgReoGsdhwneIQnwUBT7t+J8X8cNF2cA3xDdeNta1nTcV9ivxL4NVB3jvlAH8/uDmOcFeUIbDwnLgl1TUs8Ly2kpdQUvMLmoVKhxXeNgii6oB8v7iOC8zdXmXIyxmt1/iBQHAN8A3XwWwtnV/KNBN0CBAFcd4zhEOaJvtsIQ8JmRyK74ipM+FHaxG3bROcG33GIbTiMdpCE+26THt/gg87mnrwTfFN13tvE08BGtLYvvcpkmsdHTP62mw8ILzqfmY+S8Rk7T/ABMfM/JhwnY75CE+t6Jh2zFz9B/HBN8A3Xe2x4eFLxXrKGWqg8pcBuBoWp+Ll3sIcN4X1O/hqO14vpiefLfO4cB3yEIQ5i1IORgma7tt5Ev718E3wDdd7bHh4t3PzFEzmd4gBVnKLxYfJY/312EOG8AhKXV1ZV/NWioKfr+3ieWd4+7skFzHyrF9L8EQhEP1Czq03V11hW6rH6mm8/ycE2nJuA3Xe+x4Z6F00mkiWI3S4aXf8RsIQ4LwQ2hoQqwVuSfddSfHeEdxWHT9k7Y/ghOwWWPN4ruENrvgXHvaprP/AAQ5o0L8rJ+J+Tg4JC10FG+IbrvLY8NlJVoAg2qkPTYroCilc+fV2kPBHytAdIhmARTW59l2gUuk8RUP/Ago+hgLa6rz373ncIbiyWpSL+IPuc57EOCcQR3lseEtnRA2Wui6Z/UZAKBkX7strv8Ao2kOA8IsAqTRIJFd0n2PafKfnxDqo7cDQzAVcW+0ZdOs66Q3Xa7juENorCmfryjtvAFfn9S1B0z7KGk68GcQB3vseFQu6/xPpd054waKe2Cf0Lzc7CHDeBWXnjrUaw6TVm7hz/XE8gWfL4gMjIak7Yfgl3SL8nAdx3SG3MJkrXQ/2CZt1+x/sviYg7A/2ecC8E3xDdd7bHhXh/g5/e8xzjW6n8c4GZ6h+aGoUAPlsIcN4GUxjln958P9Z8v8nxF6VbMGp5sgvMgfMNd93XcIbVqMZXm/5LEKTn1y/crfODGvKCn24JviG67y2PCRLujUwiMb4PveL08OzpAyJ+YDLHXYQ8JBAPX9iHvL/SZfVz4W9ipsuPn+REMuqPkg9IfzwHgkNoUrD2BQ/uAYAFR6RkFXDo5f2TtUDgm+IbrvbeF2HMec1gTXoar7SrwwdAhjHMPbQmXFBjwrrnt+47CHg/qOk+W/JDlh9514l8N03dLF0/BD5sAgHOIPjgPBIbGE8E4ZeSHoAUTI+CiG+IbrvbeFWPnl+oSnI9TL+IMJoir2rlM6K+e0+KjsIb7xCIc/wRfY6T5f8T6frsPBO3vgviXW6folPUfoxuqX64bvENnOJjiCz9OUUdmkOez9OEb4huu8tjwbXXakPEuinNaxhQMjsuW3MLijB2I7CG+7t7t7CiNf1T7HlPudpf0g8Dey9xU3fLOwfdnrL8E0nqnzsvjkNj160L7Eyf6ymJmLJNQtefCN8Q3Xe28L7zrDQ6COCCpXyIxFZ1GucNohwHhmw75X+ig+7owEui/Xh/ONHzB6YfmE9ePzKT1+bgvAIbFMose+JiNgvq/5PekNl54/H74RvgG6723hfLzFwY0bqyBerarWLLb08iFe2QhvXF3aIXqqmV7Ya89PSU3UL1n3agFw53G3PzEVfuPhli9D8MWD6wcB4t7KyvRfM81g+Iz0g/c7e/i4DwCENhaagV2M/o94RZbCv3zmkWnq8oXCxjfqcI4gjvbeEdHSC9Koe7Y0RlTyZhOgXrtAzuENxlx2hErVC2yeRzmPh5dr6covduaiAMyl0S045GvtLuq1jCRl0BoyeYhxBWlYkciQ9l/MgLVpV7xd9X8bBhuvHo+oplPWP4JSuj4IOzDYbzwCENjrGLr3v/Jnc6T3r9RhKyH5/Ur7c9v/AHhG+Ibrv7PBAR55TOW3q82p7/mLMrwZyGrb/kdc9D2I7bhuMYHavLPtqwrL9h+zMv0fE0nNz+yambr+yJ18sC892VWZdZTK+tj7sa1S+PVao0eUwrVogpPMilJOdH06Q22fNfz/ALBq6mWKh8BoFucPza/O++A89P4QU3X80xT/AMAmAO3EdwhsZShsAavP5jINUz65PzGwOP8AA/ce/rwg4gjvZeEVjsTk/dXUf9p9Iownkr5OP5LC5ll8zJ+/fcIbLinURSCPRMKqzfY/szfy4lwz5LU++cF6KR/YQy16if2Zsl2ZvjSaGFgoJTK23UWykhauvN0e2kUBWNAPrcStU6g9yfXv1E+oGK4C0rgU+5DlAefXWDcPB+tj8TzgPyhfn+BiGw7jYVdCaLMsFpBwyjkD+f3B2InxwjiCO7+uMeCeihTUapD0BplE4hYnSawck10jh3huta57pnZkgleqTKU8MsP6wWiaDHq6Tn0DaylNypUqVK3F6HqFjEwdthfkl+Dbi/aYH58DORzrX/YO48Kr6wo58gmbQVh/TFshNn0MPX52XszAvyf56x4Y0N1QhUAH9KvmGAA66LgDb5mkg2aHb/MOb9TvAI5NRH2zPr/5E32BT8K2ACgC1OL+5nNUXTlnePX/AHYQXQbOW/Ep1lyre+nzCbBNbXtIbNEWj3wfmKYLWIchuOOnIxXqXj4gADQ03adDHXdN8Q3Xe2x4WgaKiDn6NDmbEw3LPfEsq9nurO5ylAax9DMqZvNAOr5SvZg8jymXYw4lboFgKR5kbg83r5GXYsianR2XGPASjeqUEOdaDgej+xLOaTBQz4nmsKdFBgeXSN2TURBHqihLQDpin4gw5mrk7Mvun8jw77/5pm0V9dZrt7D8wflwI/uNY2tKH6g0bg1bPzOz+vedt9+8IdJpUU8ukqjXX+scKlyuHufyLtFuhGGOkHNvKUxrtV/cOevh/sIbKBlpzNaD+YS7Mx5orNCN9+Us4urXDN8Q3Xf2eFd/7h/5LuSf6wIGnM3mfSPYjR/I/e1REAMqx24OX7Ozv9VyIvmdidcodXzecC5Vca9t7LmsjYLGOm5m1qGAr1N6+u138XF6GXySknJbfq9WBXJo6jv0gMa5eFBAQaVsTKXp9jpMPfIzfGsz/dy/xCwO4z75yJ9bce0VNS6r/bfWZ2ek+n6jjta51D6RMbVA+/DNjVuobrvbY8Kgvd+4K2pj8/qBLgHNdB+k8mDPpi/aGsxKEOb+oyTyWyYPINMXm9CHXNQNDwa9wlg+sv4gU2prTIq/x67LjvFP6jWP6YveCBdD9EorBVYx5O/fxQ/pcP8AqIKbuoDtcusl0wxEirKsp9VL8Y7we8Xx6SspnL6/5XhwHe+x4WVasJq7AJ2cJ7QIIVGZ1C5dhSeoUfmZNx45Xn0meGEmOwmJm6Gp/uV4JZe4bKBSWOpNPjcHIYWShHfJrtdtgWtBzlggN1ZX13lAnmRZ/qaAp3L13rl8W5fAevfIslg5fnB7P6qWh9R+5sNVEOf9Q/EvTR4RviG67+Twy6NlK5R5rcPNRLdc8QLwHBxpzltGXTRlQdgyyq8FfAIBryucW/2Ejclys1+Pxukw1DGe5bZ8/wDJbcFqwnt/ZXJuDg3L8OENGjonrDFfmZ7zn6Kw/KBog8tXvAME9yDWQ6je+b4huu9ljv6u5rPWmZWPN+UZXNAc9w/sz4f5nY7wPxaCV4smq236xyj2ppqSv4rO23GPd9d9oAMhbvz1ZQp3ydWvNAo2XL3b3L8QXQVIWMs2vt5H05QeTfSv5cQ9yCvch1p8DukN8Y3Xe+8Q7em/r9Sxq1HmKioDKTXkTSqAFBBXjq7sJh/rr7yx0u33P1NZTPjqj9y5JMn3BFc1w+ueJWyvFgqNu37v7EhhWgFZ7nKXKdK+f9QnVhY7SG+IbrvdeIY1SP6S6GxXMvoE+eOHuwy+KbAPREDi2EsdpLGAVt0smuTU3uRtlCtH+BG7UNGvlKeOt1X13HcvcPHnFfUFkFedamfX0iHRzy15tw3xDddz69l4TgV0IugaIkrXm7rsCHtRB0IFzTxSI353N/PSadcJ2o/kvcDlsuJ9esdgZRVi6PSEQoCgNly4uIjaXLl8C/B3Lly5cuXsAEQVqMQgqqokzO/ofeuwhviG6733gg5qywc4DMBoxStOw+bpAAjoNBDMMeKRuDlPXlLRiW+aObAAAAKCXsvZxgOh5kr6Qy6nZmEPAV0795cF2T+4JAx1B/YKZLsqYFfPfC4F9hlO1hRrs3LhL2Xu3wb374Gd1aMXbK68xgnf+lxGCniesQnyP2NhDfEN13uu6oLWiVE1yFdBXBkwvoJeEnNblVV/eHQYIBBHInjR3Gbp/H7ja6ino838HvL2XKS50rV9iLaOvvghy05DT2JdrZ1Fe8tRmpqksewajLWj5XJsq9KSf+g/kTwXUf3UdIo6B/DOs7F0wva8V/7RNDHdv4f7DyIarYO+MvwVy53uOtfKIW7f8nSe686ygsuuaPSJgFrYxTMf/wBTWMA30sMyndIHZhE+A3mbDfEN13muzoLGnOaTH9cS9DzFX4nwq57sodnqezDzkdDZIRIjmbfci+iZsLPcj+AqLXsmpiZ5vvpMMLx/BhDqicdeEtEoW5VdND4mFKwHdyylBc1QStL/APo85jvI/s1j06oeCW33wfNlc19XVfWYEQixZSYZZAXAQAiaQnNnJwmZ03SnlEuzwVfdMwYO2pUqVKleBaC1ohp1s5Hl6ynE9UtMWK5mf3aECO+hl7spB6AnRgF3G6revWPb88XyRHkpNJDoMr1muuzFmvTnviG673cMnbnFqGOuTLLoL0PdD+z3nR2rnK4tiqJWytqWZ0nRsqwp9yXdnVX83MPBoFU89I35IrD5k58eB1czxD4kpDlca8DdUVzlI/XhPaAlHoa+xO5x5tlcKXc/yGgAGANhxtFsCHKCHMqRCRbY0uoso4ETAqgLWWoVF281mEmwpKN6pUojDjg3LhwK8L+WPF/cfOZI5V8jsQaQ/d89t7ec1mpyYLIhUZnAfXeVHHkKZTrtPqoAEEdE3UN13OmAOrNY/XFRTmYHrDiay5h7H92Vw7SluAz0v56y55RX05xjrMD2g8C+MtI5037PrlNWLrE1HPtnedXm+bBAzLdNhEBsDMRKWZVSO6d49QcbFtLEGsX1wE5cOHEEvuCVV8EEwN6992OOB76oJ59IuFfWvkcph95CenWMB5r/AFpuDtvZe3KWMDTCKzH3eaJTKn1IxBNHTchuuyQVUSknvSoI6eURLXyfdrD5RoFHHLCJIcpzIPV7dhFy5ey/AB1EJTRxb+PaLpPJZ29oIOsSYKIHNgDlsXbesME0mlShgnNWGuCq6yiGM9TF4dSxYCPrmVbz6XAqACWcC+CxJW4bYFq6BGEmnNPZ/ZWFc2zF92GahoJQ9OcJmDQDG8cBGArCMCjyeZ/k9viunCijSUwVFlpeQQOQNA8DeXpgWo5Rm1pS1i9fTcvZfgRxV0+5/kJFqTjpj9xSANl7UpLl7iVDQGqtE09KSmCuVj4guyOM3xMijkHmF30pf4J2NRROWwgxxbly5cYbzLbcBL4QlzRyloDPr6f7BNkoHAHZcvdIUAVIxs7dbcyV9uGu2NxlmU/TAVCiMfBJcrEvTmI48nfc5P3p4ZKIAny+LjKwG55Xp8hNENjXsqSd2IlED2H+MGVDkZr+QrduQh5AGqfE7aCq3PSV4G4w7CXsQRPLV55RV+Tq3qw2pKBuHGJh2pcujtrNGwbzGMeBfCLszV5Blo8lbQR6+Wvp4HTdRAJhHRhmrQDeHJHZ5TkXBXd7XMMPT81GH9lZbSh/I7orMPn1YCNeQ+3t14d8G48AATkObrpNdVDjka16/iD4A2EJj3+8wfDfXGMYx23xwBAUByEv9xnimslW8/DNqpoOTr6fiNYHM+6zSQ+aaAKWczE6fLv5iuWX5+WCFUTnzeb4a5cvcXYy9h56ckuIh66jkIr9+4Lf7hwzXfITu6Qr8yqOzetNLYllCDa7wZIYkD2X5iP8+yAmxaNh4AUnTdzH8lKhbrea1Pvbw2mfMPL6/Mauu2SaRwsZRKv0t+ZnrXKDWcjDdIefXhXLl7L2XKSyXLl79x2LqLt0hEUar08tJzLPNry7DiG8QhLHnc+B1AMxC31JdA7mGN0b1Iz/AC2AthFrcURwpQXo9Iq4TjADCxgtvceuYBM1iWPEpX6nXtKrhkHx4fMc5PSNqnqjp6y/gKzlYMq9t5ITcuXLly965TYtuXLly90L3POcp04NYsntEAYKSqvKJAVaurNLuJz7w3jgG4gH1TXB0D9ydDnGyXpEctd52kOLZM22lL5pFz8H9pSDiOcdosapR9NOIBDKT5/+QUo2j+t5csl8fnvxLfDZyATP7oTr0m29i965cuXsuXAVzoZPtLOqVZgL9f5NGvs8ony0sfyRCBCalh8xV6jmC5hQgrQfiP8AdFfw7Hgyg8n8Kz6/5xCipyLPxL+TKXkFaXLuGojC40Sye+PiCUq9WEdpdSPyhF52M2VE5GXdcpOZDg2HBr9fIueekH5InHcipIq3Yr+ltiKTazKdQrG2o2vGWkZXYHTE+2svK/TJOUGf5GBoBd8OOFAVIWMtswI60xkNgyx71UNmf3Ho8J35v4IKNF3uWw0N25iXLl8b6BA9pRxtTzISPVOTuNi1sXLl7Fy9typK9EROj6Qv50nKCAWajNs7Ym0HoSoiu+kwQ2MN8Ttvt3l8MYUw+cSu5d3Yv8AQOUS0+eCNxTzWPe4/hP8A04L0bel38ly7bdECcLdRlIbrQmduT9mqWgat+4FuYUenNOUNpuXDVKvUHl1nPAAdPNgZ2L2+7LytmnJ9pVMRV/syv+EA4B5TLDZVK8GwJrTTyY5a90Udc1cLpnQOg6R2sfVp24LPCAP4/U1xoFD2+JbQ98IqHqWoImEduonWnP2lOZHGKH75bO1QUeiyNRi1Z12XL4hMXo74e0rwhlGvcYNwmJ93owQkFZE2GKdyjpL6s7TtAgup91/kwnc1/iW//K2kEZEG3PtGfTEoRYo0Vg15v/5F+alGWI+7e0ckezZgT7r3mMn11gkOg5ryjSy/LL2RfGLep8aw0CtWWf5CCNA0KdjXMJcywUHKSOHQWr0nR7yaj7UPcNhvBTs6A/XnCWnl+Xsf2FegJz89zWAeJscughp+sf7Os0DTn/Hs8ALULUKBnwfesoQq8iFUCl8z2NIhQznr+8vrrVoCwGCxoKcESqchQd7nQM6i/id1bC/Uvb6yXfSiqGFnIDPrASBhWy5fDJhg48vrCgp0HM96nfaAcPmRhoO1xi0dbml39SGOshq/UVoJzrIjOACoXlLVp9UFqUTgeajdL5Fw36lGQY6DpKHJnNMVKEolyPLcD8aWOcF1q4da+1P1Cqz5B+mejFxfMGlm5P3X+pzvLyzlqTIH6H5JpNmSyJ7GgxZ67a2DZTbDdUtt2Ixbo1O/KVOebKvqTR2G0lnjasBcJkmqsHcc5iIcrkf2VfgGyt08O0TlA/clgZBp97xM1iRdeZBASxybyUb1SiLgFK1Hk6Sk4DsgjOFdPKldjFXSOajaqC8/yZm1qNn1lUkDzTBvORfu4kTrU1+JSZvRIoEHmP8Aw+YfQmtA9tI0NFydXbtMKV6hZB9NNTV7dZeZfF7lnTceI29C/cOtTS0B985QdKTkjWFAmcTol6EoK6YvVFVtW7qWUmJRDdG0ujL2T02iojH2olwV9mvEY6jlmH4Lp/SM+QKF65h/8ljY9jrrUaa/XJGmeaX8dYQIQQbaqYkKi3QfErWCy31iXFtStY7o6Yv6j3YdNDmvscppYc2F55uMUatVWmsKSpUolNitg+GTMYYAYYx3+bim7uT5afE13SCaoXVuVBtQME097hXV9KpLxrQ0P5TT+1dP9odpAyZBvctGGMlqlPVX4mvAORr3VFk35InrMgjr/iguodtR88qr+wIQ7GYDcs0tpNauWE1Q+g6xwZOdoPaoc/7PKf8Am4WToLrjoeasD2nKBHmHmcNcLL9ltRUdVjylSpUqVKlSpUqVKlSoY5jyKYW0/QTIIuLMSkcWAqrzgVwWH2wDaPMhPd0INXn/AGUfm5Xsc7Eg27ITTa9H3tCntVGuLlGm++94BxDAdozyMCGm7nPctBs6vf73hzAcgQYpvRl5u0UbtSpWxXhkjC5UY8lP58yrwxC+cqVsqFo3pUdNfm4mlizzvzJofyP6lbCvZU/9d/kCg7gjvfcl/K82KCq6LMXPj/pgX8kD4XkbSti8QE3oMbTIj6pPpEL6dSH6hL9sFRDQFxHtMnAl0N1GSFDkdSb95V5qf7lEtGvYgGMCiVK2KlbStitipWxUqPCJymleadu0pkwm6PVDqzeYxxf9maPRkIh17LRDUMPm/MfkHnepC+WXS/ecoy1FNqAYWe9wcumvv9Klnsh9VMCY301L6MwlkqVGborWatadU8v3Y7SqlXAr/giG+1pPfUnKNXwJC0EWeUqVKj2aKHVlrh9jz8RNluNJUnnWY9tjsLgBR7A/2WwEaLt+IYPLZ/mFS0c6E/coFN503MAPqX2jYRN1jLdSWzAOHm9fBxsj58VdidZRlH3QAM0FklFQ1qZffSMB3XUjOIerDy5ynesCyUVdZv4lew6tJi0fTtLEwto+YZwABRpG7t+ELU5BlgmEHkzC1WDo2Kg86LOmBNVuPV671bK8akqElf53OXD/ABctojagl9pNAwb3UeM32/3/AMxhEjS9UsZK7kIZq9oy0D18P9k/Z9G9+cav6imi9hU5qfdDJO1m0uDAO64fiV6HqC/kzCsQ6P8AsJo7pRs7mB+Jdj5CUvQapUNWrhMzzdaAzsYLSHvfxDJgCgP+NUBfJVKsasQFxWgCP0wPmVNfkPiP/wD/AP5Z5fAf/wD8vhP/AP8AXV1epOolc0o5wdkrqXMOiFFbSUJyGZXfvs1AtVdRwH8+UYv5yYPL/lDj0cxYIWT2Qxv2f/Af/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8kVdGyBNAektVyISfBNG9TMMf8usMwEmT/wCFAAAAAAAAAAACz/znJKlSpUqVKlSpUqVsqVsqVsqVK2VKlStlSpUrZUqVsqVKlStlSpUqVsrbUrbUqVKlSpUqVKlbKlQP/wCBv//aAAwDAQACAAMAAAAQ888w808040w8w4040w8w8080w8w404048w40404848w4040w8w4040ww8888bFWC8wwc888U08sU084k88cM884Y8ck0gMc8c8YwQ84c8cUsK+o8GyRv084F1aoq/wAasuqvspvuuuuv9ltustvnttvsvvttvqk+d1nssvuvvvtnjIVbHPKKusIYrPNAAAIIAEAEAIACAAAAAAGBEBCJKAEAEFPPIAAAEAAFAABCYVEXPPGAKFMsuMssMsMsMsoMNPcMMoMsMEOiy3XMMksMMNIMMMMOsssMMpk0PolPLPE5CAUQcQQQYUQQYQUZn4EYYQcQQJ+QN+QUUYQYYQUQYUYYYcUYVQYKZlPPPCdALTTTRDDTTTDTRTW4lDDDDSDD+CxbrzTTTTTDTDTTTDDDDTDWVdSnJPLPXfFaMMIMMccMMMMcMIsRMMcMMMJYpeWSMMIMMMMMAMMMMMMMMMJaCQrlPODHOcZAQQQQQQQQQQQQQifwAQQQQc60+HIAQQQQQQQjCAQQQQQQQVZKYulPPPfJRVPffXffffffffbfblM/ffXfb97QXPfffbffadh7PfffbfffeCIStuPONfNXZ/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCsV/8A/wD/APza1/8A/wD/AP8A/wD/AP8AzgGv/wD/AP8A/wD/APzNsqyU885oIgTzTzzTzzTzTDzzzzDJTzzzjsRTzTzzzzzTzzAkkTzzzzzzzHX8HKU8s9sAcCCCCCCCCCCCCCGEnq1LCCCelLCCCCCCCCCCCChzJCCCCCCCSrgH8U889E4Ii+++++6++++4s2SmllrBm6WS/wDvvvvvvvvvvvbSXu/vvuvvoqAB1bPPPfPpbkgskoX64Kwf3RDCF43ytMcjeQNlD8X2gsb0WTfPCIeggooslny/UPOObAqE88884IoPANPdOexiw+/3TziiKoxjX6R4vPi5RyW/kSfP4n5wUT8ZPLGWN0E//wD/APqsRNbaiyrhWbs2x5Fv2c2nEw/XVzhKM04ita/CmdDz75NDAU84JorI08888/G11xK4dxPTfmjrB1EOoqYrJHBr5IhRDFp9cUpSexfI1A/gU88tJ6QMAAAAD74jEUFBshA8OUmCrMeacav3t9ztaoY+SKTD39XkDAQ/u+hA8oF1qoQwQwwjt8JUqFAYTbYglPYJnVFp/ZIQuSRhQ6Vtauf6CP8A+MILlrhFPONQQkTwhghBHowSLZQFVgEbE/6f5Wh22e0cGhqWgDB18YOX7PqDBG263jVPLCQezQ88885M74O2egCaEdaKa01Vh8+2bDadqi1T8W0RJvaynlM85w13qVPOIBJ9NTz3z2Qzfj/v1DVTSfwz6a7k2/0WuACMU1dnwxWBB+Fp5v3+e1mqZPLFVFzDPfdffbM+qf8A+xPlP762kHL5IDn1Nz/DCNgiMLDCUK57p/33k+IP1DyhRROUAAAAACvO4H+pCN9L4TXWtU+oPKyhPaHDsXGINT62jw7wkABTI7P1TzwgAo9nXX33kqTvj+6B8uct7dW32WpMKTBW3pK3ftkNQvegA/u33WU792ljyiRzLqUwwwwz0FBL+pFXwServ2vzoa8oP3x2/wDFPv8AQ1wlwAioPTDHM5+9VPPEPHtsMMMMJSTd3v3ieZJFTtEbfOgnuw13Ed60Pf3r484wBgjCMMJD5yxVPLFPPohAQAABaVY3upY+VMQdoYf1Cju/xh/TV6yfZSluQiSFlrFAQEElwEVPONPah6MEAEFEvgGvpEyyRPaIydN4n/6z1uDf0b7wa1xQoZnunJMMBOgqFRPLAAT4/fPMPIZmAYnbSf4MCfJ5eHAlv/zlvbW1V64Y01MBLd7vC+PJbsoBVPOBAfznSQQQR3QuBXKff0TogfWYZwie5gvvT8TRz0S7MwGKaKbyhRVZ3tNVPPOB/wCJDn3n0DmmshBumcFe6x313UIM5IaiWcsnYFPzwj5RnemZXXmVeNVBjygDpJ4QwwwzrwUsATvk1n+Ln3utkMeoMaX/ACvpPnn9LYKlDCQ+EMMYnfh5c88EqqjY08895mRnsc+B42vEaGD998jCHFJoqNvNHLpikePbtk/V88oagFoU8sAofTFJNNZuqA31oajEO+NZn7tPviiDlpkbxVj+TBmnEjV8eTFNNd3AhkU88A+D74999k0wOZVKNQC98o+r3lO2Wsg8sLh84JfPMWHGeE4Xsd99tb8t8l8skwbaYOOOQoFW9aWtlvHZB1NjXam5vPPfQS8QgMD0iaSXoCBoOOOQFM1AU84UopmwAIATnFuHjDt2oF7EnyMrMv3jxzgUwLpwUeWKsj4FiWRAAEEbs1AU88AqkWQMMMkk0deFo8brYylYQXclpDMIKiKy4TuU+esoFyokdhMMMYkxWcZ8oEHMLhwwwCO1FNkNSDh2y6CXEIXw114c0o3E2izMSer785ad4wwxkdJ+gU88cPkTNNNtOzG8dDX6uuWJTkU+BhcYi33LnyyTFxRHJEZaj7WNNNNZl0yEU8s0z0C5xxxiJ9YWd1c8n28AJUoopsSCipUaz5838TjPD/xEhoN1yxl1YiAU84MbVW0NNlN4a7jY2y4Lc0RoyC1R/OdOw6Fq16i5EYCQ2otmcio6CdgM/AF8s8jZWY8001bHZ8jGQEQItIJlcxC3wt7TOMoN/GuuTRe22/hxPP4QxE0/QU848Ld/BwzjnTrvyspGT848sH3I/QKJudG+YrpS9OUtyPH+7+SJESuWgVfAU88Bi849li335o1kAtqvacsk3QoGG+Rb/GdU2DVpi9a+IDB/CM1L1K4kc7Eb84BkwqDHEbqmqeqWB7Me0Ut56CsGPj5KTxWzwiiEys5XuVNRzd9Lv8WGI5X88gqLKAcaoOAvw9g3rICMG9JqdEVDNZGYmjMCAcxEFx3mXOSy5OHoEwhazD8o2P3jahb00Ur8qHyJPb1YM9AEFNGpgeVEEAarw01+Fdz/AANu6N5m8rGjRFvLK8zdUKgJJPvaCsvrQyTeVqz8mJ/HvM/PI29C8cR5PWqPeIR8RyBzTMHgHvPLFebP07iL/wDmNQ7g2b2TMcl3L8LGpHRsRohNVfIhC36fNehK+aXWn7JrtDzzhWkpa6GzeepwzWD57jAHneogPLCDfKxD6uvVYJsxNn9to/avONhhIAhfzzyhWICgxgDJ+RzE2u+0/OgR5pjjt6L3CCFKHLNBNRtfPSjCmmwI/jV0Q5bzzyhVw0OXz3GoWsjDCRDLKuBNP+Xt/wBQ2yyyyyyx2eZkjl9m+wtIIAmVUpU8888R3PP8V8Rzb5zz/wD89+89+c+4vku9899++8/9974Pk1HWJYDGIlr8cQ/PPPPLDDDjm4iuzwwyywwzwwxywwzwQxywwTxwRywxz/xy0hk0/wD+4wwwwzzzzzzzzzzzzzzi4M4cucs9M8c+c89M88+c85s888c8/s/M89zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzz/8QAJxEAAwACAgIDAAIDAAMAAAAAAAERITEQIDBBQFFhUHGBkbFg0fD/2gAIAQMBAT8Q/nqX+RAAAAAAAApS9WNj/k3/AP8A/wD/AP8A/wCggujG4KylKUpSlKUpSlKUpSlKUpSmhNsuKUpSlKUpSlKUpSlKUrEGF0fHYRCEIQhCEIQhCEKIQhCEIQmrYlINGI2R6pCEIQhCEIQhCEIQhBoXgli4nE4nE4hOJxYptiLMLTq5nE4VOImiFnkWXM4nE6zicTicPwyxedqkkXpmjM+nd1qHSRIhqipL4jH2NOLELzNHCzTMv97rEhoRsFb5Gswej4bGe/BDELmlL0vF5YnSeVnghGnC8Xlz4JHowwJsDG6y8XmlEm8ITB7TreKXhnvwSxC87QJPYmb2tkSENS2/FCIJEl8LGe/BL2LilKUpSlKUpSlFDo6aotFKUpRGkL0VUpSlKUpSlFMJEhSlKUpS8M9+AXsXGDBgwYMGDBgwYMGDBgeoJVDBgwYKJwijBgwY4wYMGDBge2CbArYwYMGDBgwY4fhFi87G8D+jKZsPQsbqNItHlg4LQ1HPC/DDF5GaCQWghgzcITHV6GzLRF9EfQ0NCJYFIPOfIk3opNMlBpmhppx+B+GHsXScOnBpB+h8a9jFshO9DPsrY2ezIUxYJMpkaE6Zv4NJ4ZF7D2A1idsSt8LVrJOE7SE02B6gtCYEy0RQaEDclru/CDF2lH2NZKH9hb2xOxJEIRESJm8TmEIyMaKXsjG+BaBD2j8DMoabEh5Il6FORrljdkTOD1dlfYjvJNITGuGe/AD2Ls8Rj2Pi94JeTXROxGkX7RDG56GhwjmCCNmW8CjicIX4IJlY2lw/CD2Lst8jrcRFDXd9NdkuGkNMpkv4ZbFjp65XY0JY43pnuGe/AOwuyVRsjE8vYl5H0XgaJOqKbGvTMDeEOpOWe/BGwu7sLQsu/wAE+M5f0UXlnvwI9i7+RmxiUXZeKfD06nxp3D2LilKUbEw8nflfVdmJhcNS8PwhsLs8Rib+cfZedmyGfS/CGwhd6aP4C8j4Xb0F26MXgDYXdKoLF0XHrq/gPw6CafRi6j5NhcUpSlEida7vw3u/E9pS8MXgDYXdIiEH8Nd2LypsXgTYXZK0h+Qu7+Ex+li8CbC7Uv6NoIfzF32Gno+iupsLtBhlXL8aH8cbB0YvAmwuKUpRYISIfxV5VwwwUUvDF4E2F2bqUF85c+umiGwXRi3yrh8mwuz5heR8Xzrox8vUXUYuVdXYXGTJkyLBacPuvBPiZoPW4zwxcq6uwubwlaQukJjwrl/EY+koasXli5V1dhdf8aPLgv4RiUD1n0YuVdXYXX+4C5yLh/KngYvvqxcq6uwurURHuxeC/HfY0d1YuddXYXXasbaNB8Y5hDHMPXkfd9jx31YuddTYXXA/RLtJN6E7SGtjXjR7FPXDRPQn4X4YQS5eIki+zHRi3zrq7C65GHVBpxC/RTJSwLopeCZhGjcWu+hVllFcxbkJDq2jHLekNldTFvnXbLrIfFfC4SbRGVextvvBIg0YLrfRfIwJyQhCIhCIQxkbHdlR9WLfOu6XRYdEUMWH9SIlngQXJlFTfKrwhAhCEITvCDV7H9De0ajPRi3zrh9Euz1GbrQ36XgSEutBs0YxJ6CwkJEIUvlaFpX/ALHGdcMXOu4XR5EJi6Q5gh90hLpmB2hjGGDbYo0JCT5GPh950hBKDVJYHMbhc67JC4ZRIz1xJK/6NIY+6XXG+olBklYphZElsCvtCf8ABN9IT7Rvg0NcQhOZwaJy8bEpzI9IJGsDH+HC51w+izSWBW3ngF9nDay417qLx98QhOITq2kbfocs2voZxjXbG0uCUZJFo/uBI0IQ+sExcQaJxiz9BOo2xs2hywfgMdROddGlE2vP/OMpRMQuGMClBpkITu7TCU4yt6I/Y+ECuiGMP9IzjY2fEITicJ8QW0XXhH7jINDROGqKSPQ3hxXMMULokIXCEaYx3jErCp74MZehbDPyF9jRIajbfWEIIJINpKsoaicwaGuWiinFcrpQgkTpQkE6rxPBBztIiYHv4Yfw0neEITgglyl+xCQ11aGMYo4dFzRMhOhN9C9yELgS6qmzLaeOyHuaIqIQhOE5Y4QojEEkhtIaGxHMvo1RjGohj7LlNtUaV9EPIJK4g14DVwx6fQWtRlzQhD3NPpGwP7GaxhJ9ib7Q/wBId/6B0OaEsbIQhoY+UNMmN3sbNvxLlmsoz3KGw+xIJCb6F90f1B72YTEw8onVCRjuZo9oQskrSFva/wCkNA1pntD3lRvwkFv8jxNDIwq+hNiZmAhGFPyHw8cQscrh+NDRuWYM/wCx12CZxE20iwM/w2iojj4/UT/YmnldKbRVpZFmTYG72ylEy0xK0wk+zCAstsib6Q5rqJvYikiAfsgkv+OFI2GFfWcPyReRVT0OppiBI2kP0JDZ7NspCMRRD/5QSnaPMr/Qwto9AJohrJH+/wDg63WQhCEIyCqdQjtyLGWUV7QgdaPQJQKX9PjTGu98VKXj2DHgfh83/wDTJ1CT7G2Pyf8A2RExLeRI9BR7DYuqE80GxTilKUvwEx3pfwLVg3IBPsSdZfkwhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhP/AAv/xAArEQADAAEDAwIFBQEBAAAAAAAAAREhECAxMEFRYXFAgZGx8FChwdHh8WD/2gAIAQIBAT8Q/XYV+pgAAAAAAAEZNq0F+pwAAAAAAAB6RrZyF00vR/50ySTpkkknZ52+3HvTOmSd35J0ySTpnTOl6VRNpBcCRCEIQhCEIQhCEEzuQhCEIQhEFSgUB/FwSkfJCEIQhCEIQhCEIQhCCCdCV11MNOQq3PKeUvLX+jnLkt63MUylNKRqx4Xx3K66GoqaHmk7F+YQhBhJvXvyxy0j0RibJDK/v8cyuvVRDxj5qn737PeyLtg7EjljVS5MI0ST8/juV10tY8dEXmFKTcqmjg32XI+AwOwr8RfaOghKxxWS4XwnK+Azvgzgsz9t0y+YbbdEGQ1MQiLv0XIbGfIdd+LpPpMr4Cx5DaJyE1V8rcprfHBXUYPv02swJRAvp0n0mV8DFvqZ/wANbbegkXtnqKYMaCFL/MdJ9JtdfErLMwIkz0MIKD02dj8yYxlH36sEOr5/gTqq6L6Ta3VcblVYbeMRzIQKpWNxUY4ZiGG3/Q2dx/hjlsNb7+wkkouohK3CWamF4CwmyJa1XQfRZxFuQK5MMlX53GuU1opcJnAYvzuNWcw+AY7igopDhkhkqKRRrRrWh4jilozzgXXcNcEheAdRYJ3K05JDvVMDiNPrYjzbIy8BlJvgbVEMeHvfSZW72gMFHlC8JjlIPYo07kD8R+QXfKKEwU7ak5Ohi4IfYwIohry0A0/LGYhNIbHvIrgLI2COCFDzJEQYTA71f1LSbjR9FnEW5Kj0FwZ5RTIWiZyJEGtr43pWBq2VCYmkuRMXJW76ZPUbRZ5HfBSwMzBgZvceghEM6Yzjv4MQpCF8nORIhNqOGsJqhmUIr8lKj5iDHI3dWh3gGiWDDdzJBI8QtfUNrdcEwJQqNtsSEtXsQ9JrCaQhNFTjS22QhNSC0MmLCrPAi6jOIt33xMDxD9hIS2PYh7puW41taM5CttLyxKU6bcjiLerUjBR5Ytr2Ie97UPjVavYhKONfnHUbkcRbkugYhC2Pah7H0EPVavZyINieiXVbxFukF4HsnMQt11Q9z0e17ns5i7iLPqs4i3pSDihb7qh7H0Xot6FyLkoy8PY+i3iLfgHBC6S6q6i5HwnWbW+zNC2vauqh7XtQuxJ16fCt0dryNRbnsXW7avehcIfH87fCN0G9GFtfwfYXRQso73t8I3dXk8hsi2v41CVDl6za3XXxHgJ10X6EtBcn5z1m1udtepBaFqx7l1Kdtz2oUcnrMrclnRtC1e/ltz0JgW17u5+hk+T+EbXHpIWrHuTPTej3nqtEjM+98I3z75yYhdJc523ocEZdJcmDixPg23ox262PW9F0YJTLZN70dZy2vahYFntfBt0/XAmVjCF03cRnpPlHLa2UWydCAus2tvt4449Yhaseq0Qw+RdB6sN51e/mLsuu2trdds7TnoXSYfIujRc6XyLo9wtR69dtbUjJ+RMJ6CFo2NjfkrfA1ySu4hlZ0tgNkXS5C6NDFCdcNrblPIt0CYmUl4H3g8y/uYixyLBwDFsyO8R/QbdpwNbqE44991cNllKUo2Uui0TsWZ+Ou2ttUFtCQpSueAoTNrCXuJFwS8kkaYjytBPknDm1sSb4H3w18ISe2peoSPRPTKegiDImLLEzT3BtfSbW2SGFrCPsN2Q/iwhItlKUbPMUOWT1wtlKZfBIH3MvRWzrQbFHBhnk5DDFrKMEI667a2vKhlmHSQSuZFtZ0mxsb1FpSRG3caj1iBeRcDYxWpdKJjZSlE4cQztoMeLTk3BO8dV9bmJHqSf8X+kMvliW1sbG9S6JlCaEqCVeEJbyGPXovSZgk1wJipd9Fp3GknF9BNjn4FtPQ5y5v2KAFsbGxsbGuxuZF3HtVLQVe0zCVkd5bECxqU9CRBImlEKNlE9KiNHtmZzw49RCU6za+tlFEyNN1Xq/4KyCaSEy6MMN6NR7PXD4+yG+7GMSszT/AHMiZmu/BTs/qP1fz5DHDH9/OBY1BMTKcjQ8FrQihdEq4hzyRDQv8o0+eCl2r028a3k4Cc+42qX1Z2SRPwJDL/PDGvFfT/DGnWExMYYoww3qxqV5YnWwvp4RlH/gIIsXoJ4E75KDdwJJZZGa+V3Gmm0PDO4itNuMQywTExKZ14Ql5mc+E0AJZRoYljK8COtrPZ5Egix9zhsLRAgmhnYG+P6/oc37CWVDaHZdG9EUVV6iZBGPIUXAmxG+BsSWQJLvO7XojBcQsJiYmXUbG8odRR7FHyNGIWEIR0FWibTqLPUmi0PVwP7D5KUow42jFryj5hX56caJujelK9tb6iSieBBDHoCQwvqIX9Bl97OnibuI4GdaUpRCGhs+Ryl5YpfO7/yU8somLVqYmNGd3S9qg2xF6FhseiuD/lHObtupS6cC3Xf7naBXnLPKvsObDfgXrpgqG1tGUPeEUuh3jfczwL29hPRCYmWExPS0YqUHqzkBvuNvArwg7jyvIw3oxjEqXeiE15KLbNlx36oUvN39CkzHnyRoabC1H4ljZ61KUTPhDxJR7k3+7+7ELRi0gxxKjfYU5RSHvVjCeSXA9WLp4X+Hv9qnou2DGTXIlrOdw2ryJ1s7craIzEi9cCP6RLE+rE+wTw1nsN/H7hjhNCQuH+fI5X6mcKkhPkcEuGoMbzLWaU3H7/4KOKLAQY8LSnuewnHRJfcK/b20bGIsixBwTyd2DfsVlyY6pJ82Z8q8dxptGi7aLjOCSfmP6E3mmvoJcKjfMXzHv4UWy6/2FLY/uc9QuI/YfAcI5ajcHB2YuKnqHvoo66Kcn/S1SbRD04+y/kzV7ELexrWpULU/lGvBBqbFBWBV7iJIGjlirkJescOaM4nzRzWj/wCxf2ZJ/aNaIQhDDs+rE+hdxtXkEi4WrSfKG/lBrsMyDAoIEhJyG12ZRtiqCj+A1fz/AMEFvmZPJnyNnqtIIW5kIQgxj8vv9xssMo96Ypk0PxD7TYlctiV2OCQggbV6I2KQR+fcswmvY4D6lBLtTwQUxLHd+RNJREEEEEEEDaajH9GB5bwye4wEWzSSB6xyLJI/0MkIQhBLe9IQhBKHPXcu7wF5Ot//AGjUY39hMiXU/wD1VoY4wNlyHeDQuMb3kNCrI1SEIQhOnCaQoKu/6D//AP8A/wD1FlEQhNJ8JSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlL/4v/8QALBABAAICAQQBBAICAwEBAQAAAQARITFBEFFhcYEgkaGxMMHR8EDh8VBgcP/aAAgBAQABPxD/APH3/wDKuXBJcuXLly5cuXBly5cuXFly5cuXLiy5cuXLly5cuXLly5cuDLly5cWXLly5cuLLly5cuXLly5cuXLiy5cuXLlxZcGXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX/AtRYsR18ZW57RD0e09p7QHee0r36Pbop0AlJSV7xhMoQlMrKV0V4hNI+cpASnVp00gO/RXvAT36KMpKT26KdFZS5TvHoe8pW5TppHz6KSk957T3nfcpe57Skr0UjFZSIqe0DKSnVp0VgI9XSVnvKdXWBhJAwfqWLKeYy5bie8rq4jvKcs9pTvKd+inee09p7Tuue09p7T2gO89pTvAvMpe57T2ntKd5S9ynDPae0pe57QHeI7z2ntPae0rwz2ntPae09p7z2ntPaU7z2ie89p7T2ntKd8z2iO89pThlJS9z2ntPae09p7T2ntPaI7yneZcyneVnZc9p7T2lOGe0R3ntPae09pTvme09p7SlblO89p7T2iK3Pae0p3gO8Cu4ecPOC+4d0GD9DFxKrmLLAOYRzAOY+c5Z6Drme0r1Uec95Wty3ee033Pae89p33Kcs0wz3i+89rnvPee0e1m257T26B5z2h5zbc9oDvPee89p7Q84+c957Q8ppue0oR5sfKe8PKe09p7T3mPM9oec9ocrntLd5pue0POHnPeXOZ7z36RLPme8M9z3mPOJ7T3h5z3nvPePlNNz3nvDyntPaPlKYzPee8w5h5Q8oecHvDXcN5l/Muig/Q9VTeZXdMcXMp2w8Zj5xri415l63Dz9y/fE94PvPeGOWX7zPmovvNdzzY47h5x7WX77nvPeX7z3h5y/eZ8k957y97jjuHnPee8fOOO57z3m++l7xfea7g+8v3g+813Pee813L94+c957z3j5zXcve49rPNnvDzj5zXfS95fv0veL74mu5fvPeX7zxZe8s94ec95ePeV7y+rmOme89575l+8edy9xvuHezfcz5l+8dcz3hBfmHAZfi55p5dy2sy+o4OIdWPcouU3K7qV4GMczzTluL3eJrvpXvcv3nmy9bxL9/U957y/eXOYvvL1uLTcH3hXKy/ee8X3jjuZ6Z7xfeL7zXcz5nvFvMPOXOY97mXvc95fvLvMx5i73L957wfDL95d5lzmLC7l+8Wcz3mrmX7y5t+Z33N7ue8ve57wfeDNsvu5nm57z3i+8vwy5i57x85flnvPeX7y/eebF95fvMcXPeX75m+5fvqXeZ7z3nvL3ue895ruLTc94vhzF6ue8v3l+8G8xO8yGZeIzmYdK3MTvHdR2Fw19D0PDKB8yu4hcenMULvM7jHtehcM7mBuXDcPOW76l+8ve5jmLc3Ljue+5ji5fvF6uaz2l+894Yy/eXuE37xc9+m/eX756bd5eX7z2lzmX7zXcvW5fvLy9S/fEvPae8fKX7wqQENMSZoJZgoyLaXnQhXH3lEbyVkeAC6FpgQQI8jc9um3eLrzOy4X0z3i93PaW7zHnPSrvL8sX3hX1PaK7y97gqlu8v3h5y27lu/Sup7x84SrvN9y9z2zLd5fvL95fvL95e9wx3B4zHvcySysw5rjcR4mn0Me5oxYZQMfLNkr8x8hF1L94vcH/nr39TsuDjx5g+Y/bB1bL8T2l2L+YOWlzMvdw8p23HjeYNMtRzrjvLRd4m25aP3wdZ7z3xL941cZOm/eMjSdl4g5exNTznvHzg5iy08Yd7FW4Iwrf2KNQwC00QecnYdsuDGmG322vtUJQLapoeX/VxQAEV9vcDogVep8Ux94eticsJL6nm5g/tHPcH3xF3jM9paebL3HOX+IviZ8zWrmJmDuPnC/Mfvh5e5ae8v8d55sznjDWL7zvg+NTsue098y0/CX+Jc1qC7xJ5sxmn7zLiNi2Ip2j1NYsQ6stmYwrvvHVxVcS8zdHjn4i+8tUtluZ7S9y3Ete/oFvfR7QUO3fU9upa5f5lnHQRfjoFABVwVtY9fCBojGKe7FupbiW9/oFviE36Nuiz0e0eEOYWhMxa3a3ZfFHlbYJpKGxIfcTpZq8xQfGxPhDMfUWoV3xTM+IW1l/vEITCMOz1Ld8dG2Ja57dT26LE9pboYtro0mXP0D2m25bie30ha+mzzLX1BVuZ+mwLjyTUR4IsRxhqHVnKaMV3E25j3mJzHlZcxYsuWS5cuWS4MuXLlyyXBSWS8S5csly0ly5cuLwO0bjy2JhoEpF7OcHfmHogKnBW9Q07zZKV7FSh0P6ZcuWS5dS5cuXLJcuXLJdy+E0NcMNk3uVpLb3xXxUcY8pKb0beTHiMxfI0270q326NEm41Yx3gqDhRv94/QgBI2Urj/EeS9t2ZcuXLlyyXLly5dy5ZLly5cuCkuWS5csly6ly5cuWS5dS5ZLlwYNMWY2z9R6Ys90bGsazT6GLDNGc5is3SXzXWb+m/4rl9b+q5fS8SCLY25Pxn7ymMYSi8FbrdprGckGfoLg/3dwPM2sez2VqgP3MOI0oYy+t/xGgeA+ZhZfrcvcHbl9ZMAABVGAIb2ssqMdGPaLY6UaA6foVC0F7aIADbVr3fovrf/DH6rl9b6FwuJvxL2S2CcehoRYixDoxmjNJrHObM2YcPebRiSpUqV0qVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKhZWxaE+3f/AF7yyYNgJBgymk6XOh5wByUS7UBcq2zBihpKacn4jMUJtZNir7qfmVKlSpUqVKlSpUqVCSRsGV547P8AvEU5avWsTtaJGsfaXgpA6O1aoi2kA6mN7WRaY/D2iFGK12v2PEVaAGmoqVKlSpUqVKlSpXSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlQhOMeTxNiE8pxmh0aQ6pNGDE5w5Y8s2ZzCbRjv63/gV9BmWlA7yC/9SuGpGmC7spNl4vd6jWpgkA73YOYyd2qYeRafO/UYKpbh4fgQgjauOwrPy/i56quAK3FowXk1nlSNVdTHo2CvFA+8ATK2sj81KRzYgtvWMPcLpqFJnsr8ILUrTY/4fDERMG5gBrUOgp4lPKUmbqX2KPvBJ0Vb5Tj/AOMQm0zSbEoVBYJqZh4gxND6Gcprias5zdnJmN3N2P011QXBVKbNf78SjrUrpX8GJUqYlRAQUKTSRXU3V5YGtcalOtfBurNca1K7cQaaIg2ho9i8/NPaM1YMXQBVvOBPmY61MfXiOIaRR3Mv+IcZprGlWccwqm1sC9Dk+8PLXvv4uYFUu3D80PcLAbgH9wvtADdgFY78H1KZWr7b/geGGVnJiZ8MCxbo/Jigpk2o/wCYqNgB79amJRKJjrzMdK6VKOtdKlTHXHSvoxMSvoIM3xNyUxOEVAcM0jSafQzlNGHcrcbLOUecytx/5rEmpRuAdL5dn0j3ckDICPPtLbx/a5Etv+jmMUD98q+Us+YaNIg3VfyCc0DsCv8AjhHYDUIu2qfGJfDhm0QSMswY/K/NQqJn7nAFwtLR7NnySq4XCB/1vmN3hgLDsJbQYyF8VaevzCMdddEugN7zmWyFl2bD9L/8cnlMJuSqkLcIxef8zQmkWIdWcpSocRznNl8y+bl7if8ANZAXaF1jFPkL+AbiQeU1isl8iDxdVZcFA8vt8qVxxf5Ip3bSWsAy5vWty5VZdJABVxwqqz+T0NTtHann/d7FSW6WkL6AXwUNL7y/EYApoE/m4mce7D9QD9oAM+h+yCxa/DJu+5+Youo1dicI8jCBdRYVgVllCluMej+//jhNoWyHJBkmx2h1KUTSDEOrOU0ZznOC7m7NnGJvGP8AzadpTMEcaXB3ykaCpQUjCCJshzODLKtrzpqoPVQIsbo3YLVjHHNzW87+US9qkeD/AL/UJO6hXanYcvxKs0ByebhRDYzz8owTtyUD7vxHJe5J9/ueZYZACzwnZ19pWeALgwPtzM82ml7v/CIauwZY+Sjyy0zYuL+IYFeir+dQbLNP/CPMMZmbOM2O0eCKwlKJpND6FiomjK0y+Zyh3GWkObj/AM9EuiF06b8qL8wxVLZO6drCjwhhTvUrCadtK/UsU4a+f5VWWF5toPlZd0pTJAGndc/MBkAiU0jE0opAWwc3Wec9o6KbHpUVkMlFWy6vPvod7YLd/wDgtBfEfGtQC/8ATxKHDhpsPG/3gSH7rn4UQ0PlAxXxGDQDGz/UfibkCU8p/wAIhuJl7Jwh0zjNCLE0+hnKcpWmc5y6SW1DHpUr+CpX011r6K+iulRaOArt8n9ymlGjDarQii0dO0Vm6x7nkCceYq9CRmlImDf119D7sUM1S0f3LXNw9xS+ES4e0pjQQ4AgVAstB0fO/mCw63ZmDhVNUf6o+pVHgffP5lwDWU2vf/qV/DXWvoSxO8RArSsvNoZY8RLIRxJ+RHcrz0q7upB801DIda/krqMw1U2IMnaHXS1OjSHVgwzRnOXtmzBvp7Y3/wA8GOH9lP8AUQfzINwXnGLgCbciJ7zX2g6Z1bmLfLvxgAAhkxbcG/47zC8AYQM/sgzXtXYEpE7JA22gl9MJfz/cdSugqdhS774/ME22lK2/9f8AGJKgUt8j+4FXGuZjLlCpo5lUNlDvgPwf8I6NyZpNybEODvK10Bj6GaM0ZznObt6ndDTcxYx/5yCCCJSORJTlGgNUxdBEK9IzbsdwwGYxHfDjKeYRRoE7Xj+j+N2ARAKy9vzx8TNd8kTBTIjXY5qLt5XdBaqcVFWAKvCtREAXLt/419Ik5YFb+0bfCBNN5vPhioCPZjqzDtB77A1FyZRV7v8AwiG6lZxh1OMrRNDo0PoZymjDhZXM2XiUzL8k7YxuVK6VKlSpXSpUqZldKlSuldalSpUqVKlSkmB2DaH7i9EHG0OPha39IZjEpmqB+SNY0IulSpUqVKlSoLWgsd/mS5ZZXAZgD14YAAPgiMq1Olbj5Y9CcxwpAFYCxX9/bpUqV0qVKlSpmVKlSpXSpUqVKioCikcjGWgq0uR8S9QK2R4/z+8DKEGmbPcYzReLsi/xCL1qD1XSpUqVKlSpUqVKlSpUrobgzN4MlTc8S+JxjwRzSHVnKWpnOas59ugtt9CSv+ex1aojuX+igAEC7tn7C39oLN0KaaYBw8DBCnWYIljY6T+GoTPXoihBMWK1xW8FNvZ5lh3jGFu9WBub5tWMsKKFFuqt8FY9/wAPuPiY7Z/mryKwcIc5LZtOD4Rjk2sH4H6l68APX/CCbTeDJA2dpwuGNSaQYPoZozRjjnNmbOJu9DH/AJlXqIEQpUuHiWMFupwLBRp+HPxEECc6AC19EdQWgUUNuT+iO99BzeTH8GAtlVt/aYVebcDDQ1duFvCVtXgwLhzeR/eIzGsu5Vy/8oEMgSMLjxw/4hPmGwliIniMuIoPdr8J/wAI6Mmbk2InE1Jak0JpDXVmjNHoFtubQMs5wR/5aJAHK0RITgDSWYC8Q/56DEvJuGPgJbb+oMlFjRwsWsbVOSw+aCJYGEHI7dzAe8KBX5Hn+/op+ijKv+wljhSUiml1a8LoXEWoKtczREEqs4NZ5XGLQJCm/NXn819n6a/4xd0MXiwS/wC4qhZidxhuUVv4H8VACbob8/8AAqAw3iNmxNiHVQ4JrGpNDqxmrBhnKPc3e82Zu9DH/jqwAAQALzz2NrQZYwWzuV+kEFXlW7+iM2NrqdrjtVsE3QpETtRQNeYi0YD1EW1i71XbtcVA9EErs4U22VzMDpEQJhoCtGsY1bcTkIsRseRMJ68kbJa1LWEDLQYLvPbvWsa30OsENguL/wAw4LgF0iwsDhNN6GLQg6GBG4p6pBr+4xTmlaQD4MHolWRuWL9u/wAyoCNoL5eC0/MatWnt8/Mw4oXt7OxoP7VRKBSNaTjG18KWeEoAu17FHB6JVoKgu/8AlnSMitLItbnf/iI98gXswP5i8XKHw/8ABGU+YazFk7x6nGNQuaRoTSHVh3NGcpuzNYNy+phqIxJTKZTKZmUymUxRFQAtXAENCTSNjKZTKZTKZTKZTMymKIIAKq0EpVsdk/L8fiCmqVBdL2gZIzDdtpsOMlkvVYNqsZBZGTNM6hxEE3FvLbku1jxDDMrn1BhgpFovvAE834ZzliLbb7qym+ZTl/OlsAcmM7lgaBK08m3PivcvvpFHhbt+UMmFdvNBn/CP7UgOWWxquO8rwsMIIkgIUrQMu074A+0IkS0Y35l8mdnD6wqrrFx/NCWjjDQKqgM289Bl6LRLyf2ZOMy+4YWL8XfpB9xwJ0RRLFcgv/UI2xqu2MSmUymUymUymUymUzMplMplMplMplMplMplMplMFvDjStT0ZfiE310oPyENKAApkQmfVTdin8/lDTsg5VSz8x7gJTogi0ormqNfaE0zknD/ACeZTKZTKZTKZTKZTKZTKZTKYTaHM2IMlTjNSaRoTWHVmrOUrmZ3FljcswZtFj/CXqLg/UQJhSsLDbAUCyf29mfdwQoZUcns2fP13e7Am9a5d8RGJxNB+1/EInRqkL9HPmKzPFABYO+XNNe5mE0dXe0NW8ECAuPEABmAG4wNS2wyyWjpJNMigjnm+vMQqgMIsZ78EcUIHaBY2u4nP/cpw6w9La97LPMMKrUOhxum7hHonLrDAMXQOLg1LUrE/KfhA2Sid5rYr3wMuHpelpoQcXiFw6BUfe2LbbuX86CFJOQ0t9sZ3K4KxendWUH00zrsmYySvSFj6voeQAILQaIrwzfmfZpGsiQLbXzx8zhD12H00li1Szy4M1jcpggl2OplGCwu+m8/GovKQttX70IFg5IQ0n8QNApTBdVfuO8cbtLz8p9o8oB0Gq+d/mVIqEOweRdPVxGsk13SkLDxFqXB2mKirRWlGzyVHzAIEA+rX9yYJFUlFrBZmtp7lV8g+Gb0ie3xZp8MMEkwEv8Aye9+4TPmAvP8pDZMZsficJxTUJpHCLH0M0ZpOcNrDazZOk0xGNypUqVKlSpUGi7MuzAVoGC9pahKI5A1oJqz6iZfqBgb864cRUfSgxHpslbfu7Y/kH4j2uBZwfgX+ZXQaxpZrtHsjG60faH9QFWh1lRUMiZYVfsf1F4JDlI7rmOI/DD8FveIMEZlLaUEPCIxiv6vv8RcDtiRnnD7KPExXgcbwNQIwCHNavzOde2KiK1JJdTCpxpWv3GYTugfVv5B8R+Fqhcj3Gx3RHSu/DsW+IaXLAi7eGrV3K8cwcwVUHoMRw1CMpBUSzsy4MqCDd3ZT+Ycu4gD52ca8+IiibrCzutJ5IfsmGz/ADTim+KqpQK3LQ2GkujOfErarHAt7oiKgTAAgygMbMVKqAS0QfFL/ciba4Ix5qoG7Ftty4Ex1qX4dePUDI1olQl79Q0UR3Q18VCCpQ2WvyMeaW8cD4CHLK1aP8vyx5HSqBukrV+GUPkIjtzRVgsPlU5f+RJgAuaQYpam3t3Im2MVi/e4bUdWMy+QvfiZ8VRYGVKlQYsEVQsUlDYE/cJH4YNYavy27riNiBdm6Z5f2TiCg4pW3ChNsQSQXk+TQ8WI9zFgEWvM8OHbA+YkBAAAUATPaOWObg0QL5/oy/htjYwOGnNeIfO5AU/aKwjQVKfcbLYstMZRVUvvL5hCHqwD1M8UFijzefDv9uzVSbJZSdy3cZBEZTQc/fV46VKlSpUqVKlSoQheYMkGqhyXOM0jQmkOjGaM0ZynOY3OXTzjuO/4hq4SQAaLzi659sRqVbnH2AA9Srpli9PVjz3oflCcigCry/7XLdAviS3EUlUPwGJxC8Cg+NxoT8gseMK0+I3bVe8LOWBchfgO+U1iEpnILQeMBaeLPcTgiEIXfZfqDFNKX/1S9zsHLe7zb8wqLCfBxYXDhbkRNYvVmdQSXNjp/cvya8RIGSWpgWFboC/EaJxcS3aqZfMZsahAL+Qzs7ZCW1aKXtHtrk1Xol15m8svAX8wNG9BQEGmLAAWIZipMhccLJSxlQyLiy9NckLS20Xxkcnsv0y7Ah2Mu64Hl/YlnKKTHsAPlhhUurS9jJlwS+iy9D95ZjwfEGb8mn71B3NGwOSuLzqn5nlnEbBds/8AbbHIBiqQuMHL7wcnUgHlrHaugBuTwW4GZulWgjJViU5xKubhhuZRHNQjx0AnwxuSVxB40J7r2yshKCyPY7/EzUwVTNH5zDQFDu8IymKJwCrVNAt+4UTAMgDSU0o2Xx3mSTJcX8h+YlGIL1slgrRi808YhBEK4U3fYcvw5gOaU4GADgO0MsIIDBS0/BafMGzLDCPhl/EUUpUHH+YI1sPr8Uv7xaLTtq2xpOywnBTTjVdq9Q7GI4tDZfOT8o4KpUSQE/EfDgFYi87SGrqBRqXinD8mUEaAbWcFlnzj7y/IaJ9yQs4jgYBjl1w/ObhlqW4Nfcp+a6kFg1SyjPBmsblwRB9vo/z9ok6kUAFZl8HsMG7PmPDqu8ueNn5iIo8fPQ6M4MhDkhWDVTjOHM0h1ZowYZyg3Bv9QZYMw5iSpUqVKlSpUqVLuC1crWaC87dwcFTTloL4fukYwcOY5bK8x77hBotvccORlY4o0TO7wl8GhKtz6rWRjRGWW6tMjy7YWTKE9H3bHxK0axSWxnR/MABjdEv7b8xB0UeluVrO+YaAAADAEDoSiIgl9Ez2Jk4u2hdsAqowwRixmYgox5RZQeTiCKRtoXqJWWBgSB+ZWMgBWVKDLj7UvLE96zrKs2qZy/JiMbLVFM5zYe5pkvFXdsUhZklmk5HzAqQIlp3Vz8x7Q3b96yR+Myu0MS2YihKk7ZIjpyQUkFGyy0lEVNKVjzfiGjpaKPgIiX0BCn7ReW2EVmMCAEvHhC5XwZY6HqNSjwa/KWXptambfaVYOdwwg9hH5hAQRVPg7F8sdluEBz30+SHSYjkVYvOFDbuB4rVaCXZTeFRcJPNObzdu0SuYOAm2Vt+xE5bXHVWBHxmo+vtoyXfQ7PXMJqzJNmO+zCvw3wbq6OQT0lJ8MJQQtlPalIeaZaBLsc5aSsmryDLDtICy/GCFjXiKs+K/7lJgMW7KuCjgzYgOsZYpBG7uN1hvR4uGTgFVwoLFjFHHFWw6Z0sgUwcl9omXuVA8wM9O5MkmId5qTWBggwfQzRiwkDlnM7wZZynKGOv472hyDszX9w3hAR7Wf1CutdoO4igTfMxxYeIC4XRi4VY6uXE2NQESIcWK6AG6AIeRENVmX3Wh7CCCpUrMIqURCMHMQjjiXCkVfUWGxHU46jlfMqVKgMD8Q6FSpRASOq40wdq3Wc5jVapSnmq2wq1k8RIvVCEDgtbdLXF94wt2EFwmV8C6TiW8ivu+pR+EMXGBQj3T9FwxnCqDYxxJ/wCY6ZudQotw7uV6uVIbmE5gW0iC2hD4PZaPmImGZFXXAAetWx8mBORzjk4LtdaLgzVCAQoxEviGnKEGznagyGXW5ScU1X/6TbWvMteSiiaRdXVLjC95ecCyFWxng5fiHFGmV+K0/h0/fiIroVwUtJ2sckuAUaRwmc+a87Y9XJNZwyqXxN94jKqDRGtrhj5gqDqkN6cY4hmFANdr6G4b6a2XOHucYcE1OjQh1ZozVnKc2DLcG4cw5ifxq0CbPIX6lONZcCgPlQhpd3ZCim4WVXmG1sxCRYDNuAI8VRSIsgjY79ztuiYyNSZkHY0efUqVHoECMQjWYykYpLK9y4vaLBkih3c56XCBKhuBAlE10B8RIo5hUZflZhqCm6FgwIbCnFrOo1xd/mU6+khDkoWLsfjmx5RRO5ks4TJyOSFEg0hQxnIp8EcCoIEDfmsrmn4jmkgwQ92RDjOl9VN84BdENg0tCBvGBlyrUlvTjID7gQN2P5gXMK9ACN+q3z3cTI4CIULaDlYL5ol58gNt2bdWpxoN5QSpxBAxiDG4DcArzK0kt0UDWpcOSgO4WQBRBHh0kS+NFI1SXiqGXjcSnzKsrvHBNUmqTT0LO5BsxLtKgfKwv48xyQhIRo7hK1SUhXMbdRH4h4M07Vg/NP3xNgFivusAgoAA8dDEHMLBkmxDVmaE1wnGaQ6s5zRgw3OU2ZaszR79LH+LL0IdLuiqnPEdAeOIkp4lOTDFvcqY5lYI6aHRL2LX25hkQS6nBwU2m00easFuKcDQE7oFsADoC/5lMSIkUCLcYsWLFuXOMUPLLhAgSoFwGAwOjHEYIl9CmDu3cG2NeIpgme8WLMnJHZ0CsLueD/o7QSIpLDgLS2uaPRD4JUocMkfiMctyHkTHyQOfXFdGt5wLUx85UMoqilXlr13wjgd0g4RtkbxZWb3R4QLQkZfRL4JaJLW/PmCCDQxE1igW+CVrO0sHa+fmoK7yhqVNVLuU1F4i2RMGauOJ0NmwBkc5zqO1hccOmA2nTxpzUbdtLEHAPCRQKQ0qqlpxTuPTjL5eaguAwQQQgKhhCAfRAbVfBxlj9Zj4KoyS838n49fUqWQ5JxmozU6NIdWc5ozlOUo3Nl4mFw5iRJUqVKlSpUqVMW7JGulk3/oR9Cdp8RrhnMHNhLPo4wbX+0ijobAKA/QCZ5xt+f2beIFFQccSoEAZiHESJEgiNxiMY3GEcOg8sEgwgSswIBAYlEqVGO4EajHDdxW4rqVEuKgC1YiTSxqRVNi7KKfEFCBwFEpAm2pQEIlI5IreBkSjcJWA7S/AXFAgYzHUpuBxEYq7niCojxFxDUCDbmUQ4IwK7TThtQ/C2AtsRr/EnDDegWsf97RwqblTRLzc5CV0kmwaBeaPzDOI7LCoX2weiAhRAW6CVKgQKhYMkticJeiak4TT6GaMWGPDDuZL2m74YxpQRW+XU2iR/ic5YoCNIbfuFTbMgFkwLxYrzaNvMPC4djvKMNWuVmh5Y3eFDZ/cvL/QRMALWyePnunrRBFGpaoGIFwp1SJXMSDMQiRIkTiJAzDmDUbMIECBKgNQKlSmJ3jCMTore4scyuZj31YG0sgQjpBZGoWdQDvUGiiFsC4fdLS2ZUSJHB5g8pbFt3BzCQJximAulE7rhr33jtm2VQDnOA0fiAGFeIrIqM4h6XgzG3Lu4K7XeyXuIIHg7/QQbhbmxNiHJHqakeppDqzRmjNGUzOco3N4IluIhKmIogqIq8nUo6VKlSiMFcKh31X9w42SkqgVF8mXq3vFovJLcsdtr6jSLgQBY25visVUL8i+Xg6xzKcWaYAYgIlQMZgVMyrlRxMPmMFxKlRIkSJ9oGEGSLRM2HaDn7QO8D7wpAlQHorMSJEiRLYnaVPnrWMdAhtqBi44VHajmAQMQPtLIQECJGEeYhEvUSLUrNwYQOyUWhjY43mFA2J3Q35CzOnfcC3xDNUK3yFHPauIVMz3D9eSkWf438Qwbu8QXl+7qETQAEo6VAg6Rkm5ONTis4zGppDXVmAzVYNs5Tl2hMzJroSP8T0XgAfeOdFAU0NvmgPghg3BsDL5yrFAVv5HA7rZRZFemGBpT4zn4GAAFBDiBAuBUqVcrHRg5iEYkqJEsiRIMwwxmoBzAgQKgQIEqUyolxKieI8okSJKifS8JR9keUW2EDpB2gQJUrxEpguW1GMYPGugx2Zl3hVEWgai1VHyw3U1gYKgbWebWnPnUKxAL5Y1cpJbPl4qqr3nMr2UwvX+l/6fSQZzN48lx5JxjxGpNPM0IdWaM0ZoymSHLAZ6BHxE6V1rpRK6La6Qfk/qNFVpeuxFI5lwAAqmglOGG1tqowfHK94UkYIyvi+Q1/7BCocdA6hXRIxSoxJTExfESJARIIGI8Q3AVAgVAlY8wJUCtwlEpdxEjhcSCokSJE+8roRmuDv4jyIQIIFEECBKiRIHOInERI56aeg9KuAs2Cf2iHX31y314uvMdm94t1QahwEBKI8L2LdSlm4S0Uf91BAAAAKCV9BDZ0jJOHubEOpqTSafQzVmjNGc4crK5l7mcY/xfhv3Cudz+ZlW8QeKja1lA+7iBZa0btCn5g02aIa+IMQM9QrqqxnpEj0TtEiZ8RMRMwQajaHMCDmBBm4ECBKzKlUZlRMRMRIlxJUSJEiQHUqUBBuC39wMwIVZCGBAgSok3l7m0Y7ly8Q305IcuCapaQAQfOY1IRCjhMJXaFFUQ7HIrfCKOHbFoUuOzZnx9R045m0WTHMOpuE1Jwmn0MO5ozRnNi3Oc2nKO9ZiSpUqVKlSpUqMNTSC+7cAIS1fTeXzH1oV2siUjUtrvk4zmUg4CDUJzDMCc9HUY5juPU6IMYIckKRt6h5gX6gQd4EpgQIDAlMqBiQRMxMRIxIkqJXTER3JgKgUQh0kDErFRxGaQ9DaxmYMJxhDdiVxgN8U8wAyiaVOM8e5doACu7Y6WAjSOv6/mEz9P3KlSpUqFVPScb1BmDJKFThDgms0h1ZqzlOUtmPLepzmzA3BH+LKoUOwRv8AJBsEEl4QgfvFeY/4rE1ikxoJR3CyFhhCEOrGLUUejqcRjHEdQ5IEC35iQKIDACBAldAxBsvp4iRIm7jG4mIjKiSokqC0jSDcHQ3AhxAgdEjNI5tHcGehCazCowHsoXmx+IQ5SwaUS/F1HRrBGSagO6lfufz2iFSkTmwH+n1BAh1N5fE4TjNTno0PoZqzRnOHbM1mN9RMfxsdQoO+Q/uF2xhoIfGX2IPeOhJFcBH7BPXGkXcGOgYgX9DqMVix6c9Voixhg1BmDMCBCEIQLa6GurqbRImWMZUTFyojElQ9BlsvMIIEGIEJzFo8xY+I+oxOgzUgv3XFtXfv9ZYNs9pCO2X7UKkEFGgCGwDNxW8uy1txATBmKpV/jB8fUBDp2hnGPU1IsTSHVhwzVnOaJOZxMuegcxIkqVKlSpUqVKlaaUDdXpHpgOIOpLQ4BoX4M1DfhbphxXMIfS6Y7ixFjAnMHouIkdww2m02QNECBADqL94fQrVR3maRjHMDvAidEiFQwhtw3CHmBzCEGouIxZlctcdx10ToEMfgAr4tpf2JisIAZQ1+LfvHiAxPKf5BEyFBvm2HyH7rpUrpUqAwTtl7mxDwh106TSB1ZznKcoDM2YcpN0m8TMf4kPv5ZV8PzEZxtg1fe8Cj8TMgvqKY8oPyQa5mCqizrt/XPQIIH0uoxRlxagwlxbZcTMWZkQ5ggZhDcOhCDmXLixYtx5IkTMqV0YlRJm4IQJUCGoMQ3DUqLxFix0zZjEzEjqVmHMMeMUrgQ+AqV0nILDi5byVaWjQs+FPmfn/rCBN+jcqOqmVTUmhBiHVnOc5yg3NmGl7wVbBzGJKlSpUqVKlSpUJBVkhkS++mGeC02WDiKkElUgFV8MIB4bPuBifhDUPpdR3No76LmXUuj9RXPQjnpKjoTMMQh9JXz0t+IR794xI6jKxKldE4iSujiHDAgQMwYhCDWZzGM3gjEjGYuGCR4ZGrFQt7FoX5O8c9qVQYuUu6pOO5CyqpiUpr7v1BAk9nLY1+JUqVKlSoQNQ5qcIdQxxmpOE0+hnOaMGyLcKq/iVVZa5fUYnEqV4lSpXWpUqCsAitFXmGFXMpTYF+RiYJxTGejYtICH+YTSENfSujzHfRyzmMei4/XQ5uHUJcNy/oN+ZiXLz4i9EzHmV1rHVO3QQhywLgMQQlZh0rFxiQlsTETMYx6ziWVK7pwbLwpHxco9tDd2K/EruCaz4XTT8R6VIF1eHD+JUqVKlSoXBNpxlcXOM1JqTSaQ6s0ZznKas2Zv1GP8bGJSjfmNWozVVb+iTiNywASeBfHZlwYAXhzNIQ19DGMW4zToOZfVqBDmGooGbhKKGGJcHMsg56XL6spiVExPPVIkYkEqbsrMDMDEDmEqGSJxGM2jqCJGMOnSIYmklts3xDsEi6Qj5UIVEN1iUowWNljT9ZqbTecCY1K3HCak0Iah1ZozRnOcybpe3qMSUymUypTKZUqUyoaqshay1/3YnlCK2Bbj5V+YQHmOXBBbC+X/kE1xE9B9DGOox6FxDrcO8YeoKhPHQuWwIamJVypUejExEsiN1KjrXRjE7TjCHocwMQgQzcNTcYylsSDEdRIwm8WINthWRHCRWRsyCxsPCUy9wFcKZOOY78znK7Lq67cwQEELA2JKZTKlSoENzeDMOvc4ktialzSGvoY8Me5ymrM1DlJ29CMf4xcNTvGhFx+yT7ArugDWqlVrZAVwr3Rvwy4ofQxi8TSOo6ij1voPQQ+gXPcc+puEIS84hb0z0c9L6IrE7aYkTokMJwnMEIQMQOlYjGN8xjqOmMZW5vNZpFCdhTuF82obYDVKyw+rUMxgHli3migGXVbOG8n5PrMzeBsmNSt2nCaE0ix9DNXias5ylMO5XPeHx0O4ypUqVKlEqVKJRNIspd3z/cOM8KiF+S8D2qMK6AgG1IFVo/Kd75QbTtC9B9C4j0OoxZfS4dCHQR31IH3lSupKmSLcGPRJm+rfxE6PTVhHmobgxDUITjouIsYmYxjzHcem8MDEuDsEcU8TPcMkvNk/pEVplb3CiVKlSoQIOJsQ5JuQYJodQ6s0ZqznOXabsOXTtEz/I78D+iKmhrtgkYVaCNWriG04AgHSGKh9DGLHUeYnR6EuXCKEd/Qb6HSoBKIlROOlyuiSurqMZzD0BmENEIQ6LODzKjE5juMY6j03mkNS4OwwPtTUNoHQ147XeY2HoPLJ/19RBNyWsmxNyUQmhNCafQw7mjOUrTN2HqP8NdVaTZF7q8fiGEiAD8IiQqQBR2j8nHdDMaqwgKhxhEEEIa6sXcY6zHUbpj0uoYg46doQl0Rc9bzDPiV0OmYJPEY4+i+j0ddH6RIcXCEOl8Rvo9DuaRjqMJt0GoYDVMTSf0oNDFsLmjsWqjle8TwXpebFP6Q5+EP39RDczg1KiQlkGsdLSaH0M5w4YMMpTN1may2oGMZXWulSulQLB3alHVw7Nn7yoKCe8Y8k1CxbUXsZf2BBDvAa+hjuMckYpUejqDB6XBAhiLFh1HjrnpbDc89Hf0JKj0Yx6HUkIMKlwbiGe8WMdx3GLEY6jDo0hojkSZFLVV0Z0/E1lMl3YVXj945S2wfgldKlSoQcw5hzNy4ck4TjLVNIdUnOc5q3NGPfT3dD/HWdihgKLCz2UhV3IpsB++iCnqOZF41hx+8q8wxpgFCgQQhr6GMY+Ix7R1MRZeYZ6G4Q2S8Ru+h0CBDoSpWb6uxi/HV6PRY1Ehuahw9DUHXUcxSmMY7mzGOsx1HUem80hqHICUAtDE9Fv3YKQOwFp8G6jWMUX5w0/cf1RBm5NyXsjyTizjNSafQytMeGas0Ycs59AIx/iErgBQ1YZfs1+IqlRooQeHWa+1ilzitGBY2qKrK6qbQ5hD6HcdxYx3Fn3HcWouIQUYdBbgrOJzKh0DodAtjjULerK7w6PRjG/iMYRh5rpIahCEOjHptGOo6jHptNIahvJEfl/wj2dnBiXIp7X+PrygQCHMGSbk3JwmpBiafQs1ZzmjNGbsMylM3HUf4h0uTJWVX+iL1gahhm/Ng8MOIVYk7ofY5e/MOj0obN07II+UDJ0m4fQuIx1FjFi1mMRMdCqgQ30LuXAjCBDoQhVdKi1C4kalefcfx1Tog7j4jDcei06GoahqHRjqMWO49D0vTecugyoucU0+5WvxAkiM7rCildlX3vM9NzthLkrY2dzNex+ogZl7m5L2TjOEzCLEWIa6MZqzRnKasxuZQxjUa+ipXSulLIpXgxGqAIMWVbXBdvghhARKAAMceo5TsA29t7YMPMocRoqlwvCr57M2z0kOrHcWosbijbGW3GEIa6DfQg3iVCH0EG5XRL6cxLlIxM9XMrMdR/PMZYWqAZV1UAwBMI2PSeOhqENQgPR1HUY7jGP0NuqNyplZaKa6s38PEVDCSKDI3a/Pwj8kFWFTJWFD7mZUqVK6e4CbTcm5ONThNSak0h1ZznOco99pzhq5lcY4dR/htqya9v8ARGJRrZySDvy/EdRxbloK/qPzKBbC2g8AxfAQweGaUAcYt3NHQQ6MY9C9FFmT0ehUHPQZzFBagHLghrpUPoJefoqs66D0er0dYjd5jGBoFlABDygk4gfAEadWi1/npPHUO00Q11Y66GLiK8xYs5jNuqehkDcXUCXognVrKNPbB9Y6W5fxNybE4zUhwQYh1dTnOU5ytJMb6blx5jHf8NOVq5N4f4hQVgKOgLzTaHBQp3DCfuDPd7Q0yNSyhCPAGXr45IsIanCa6LiLmMWOo6jcdRY9S4bhqB0Mnke8oGYGgaVHh8hDoQrpcJebnHj6Ul/aNdXPqNRIvzGHRO0UEcmSCYsjhw6DcYdWOosWOiOosW4sHE3m8eOlpGIlIuLKH9R2sGxNhfg+ohM2bkOuYckriak1mn0M5znOc1ZsrOcDmJEiTPSpmIApBQLdGZXiZ7dGE6BD4RTMBAW5Xjlu7hYe4dK/u4g85LGHAzxQN+ejeE06v/kYxjHUY6jEzKzKmuhDoVaEBCvbMEBLEsTSQ6A/Sd5X0PaJHzuJ1eikVKzHiMSoBezFmYDyRepWuM6CDPQIVxLnENS4xixjFcWLiLHcNTabTWHAEMMouT5i0YmLAxB2KdHN94jmEFbUn5ZV5niADGumetQIEPMOSbkOmcJxms0h1Znc5znNWVzU5TAXcY9H9dOfqZJwC5QsH2IEoHDhaAjl0bkuMu2SKwIitQBnUMR56OEGEYsYxjHcYx610NQ6YrjTOGwj8llblaA/qXXQIH0BDGOi1Fm8wSOXP0MS/oFhaUqAzpMtkusBBNgiq8YubROphmGosuLHmMXEXMYopcJt0uOw7H+EqdwBX4w9mW61Znf2+s1CbzcmxNycWak0mkOr085znOVzN2bsYxDpUrpTKZX36CFtkqDmuauUqbH/ADnFXfyvj+cPmK6hsm0IsQlmZ3jGMYx3GJuOINwLmehuG4QAOTT2P8Q01zb0LhqFQuV0GX4lwzHPRi/Q76JLzCNmYwIJX5eVrjdFwL1DEYa6X0dRYjFFixj0Ieu7PsUHf4T+EYQEY37HTPSulMCAXDmHJNycYnE4TUmn0M1ZzmrNWVtOr5RuP8Or+vtXQdxMAnkKrqCQ5VbAtvWWXEBRERLEyJDc26DUIRjHUdR1GPQ3FhqEuEEuEHNR3h/0pbz/ANRDUIPU6GeiVCGXz0epLVil9FCXLrWnr5hyoCuPZTArpsnZOZePMt6riLcTHcdsXtFYwm01m8OpesSgGi90EA9kSlKKX+Ia6LBPA+shubzcm5NycJxjwRYh1Zzms1ZqzCzvDDBmMZXSpUrpUqETQLVcAQ4ABERyMo1pGhLlB649nEc6E2rBFfvHoIOZt0GodGLGJiLGMyjHUHiDxGEKiY0AWtAHypCgdSqkWb+Y+QpC+NoxU/2IGOmoPSn4lyyDBI10JdrOOnEumNbl4vvqLb1a+xW+T/EoKU3V7IOJVFsQ3wWduhqXVdoPMuXLixSLiLFixcxjDLB+YIcwWBCiWWDM4Z2gUs/FkPZGsZbRH5YlrXmntg/uVKJUrqQhIbSbnQ4ThNToDqznNWc5ynMhcw9CRP4amgja5zrGYX4sGO0cVALWxc6+Klz7mI56ixB6MYtEY9FmLFxGFjK6jTEPPbixg00vYa18EGb/ADQfliNQlSoQlZlVPMdwl9KizEubnMUtIvMC4qjdL1mET2Vv0hEabaICn46C3GEYsf8A2Li2LcWKRiNRYxeg2kDECjzFmp7gcjzWIaFFcBd0v8yxkrKN5UKOabvuf19YQIrD0wRfY4PE3IchNyZhNCGggxDqznOU53DhnOc+naPSpUqVKlSpUboxi1WsR4ktOVAGdR3/AK2GMwF0WkV+BvtRxDZDc4RQ6sdRcy8RwZjFzHLFAg6fpA/zK5IW+ruPAaBV2GPUOetnfzCvofILIQhAnqDTEvPMaqYqMKqeIdV6XiLiLeYyu8I27qA9H+4ZpVGu2CDUkYAsfvpXECBGNjP0i2RcRWKZixbi5ixegwlx/ZmMIBDzaf2lLP8AuIFgzdn3ldKlSpUISrN5uTch1NSakNH0PTozV7zVgu1lc9O0SP8AAaFoFQ3RM7sLZcv8EWR5YNgsQVbXnvgqZNTTbYECHHQuly4sVYpOZxjqO4xIqPiGup5jsdA2jYypaESq+23Haf175iq13/kQIB0CzECpR2j0TMoTpUqV0r5ldEjuUdXJKMYSWNVV5lehiXsI5R2dtf6QR3COsy2cDoxYxF+8WLUUWL26b9JBuMaLrsBcPNn8ylnRuVVtDIYBZyf3AfiGKUpb3oPrIQ8w5ISycZwmhNSDiHVmrOc5k0Zz+hMf4Ehai+mnaEbeLzW08x3btEbFFP5xM16pi05W/LC4nHSXDXVW6jGO4vESDpUSA9KKhia4ACyir8x7BfFi1HrBifHT8wqUD9KRqG5itZgc9pzDcqLnEWj9QEOhuJLl9GLiLcfzPnobhRXtZfj+owuFf5R6yy+9lhbqBdLKlXKLjFnKLFnMtcWMZzBmHpqCQSg8kqu/cmNy0dUFV90VJdyUJfhP3goHKB2bT+vrCFXNock2JsR6mpNToOrK5nOc5qymZynf0Mf4DQFlDOOTt4i07pBWBwM8qPYuJfsx2n/tOPFYm0Af1DxOE1IQ6XFzGfuLFt6U1HfW5cshuEA5Lq+IJ9NfYP8AMp5oGHZjCYzBgQw5jXy9MTHEa1xPEropL6BMRcRY1fRZYkfCFy7aF/UcSgH20R16F8r/ABDF4lwjuMSKMWMdykYw3NocQGolRxEUA2q1/asY9ILXsfxagr/hM738RUtjfur9ZDZN8zeXuXsmpNSak0PoZqzlOc1ZskvM4OY9a+ogMNEiDzVf3mCqyDVoKHoBaeV3l/lkZtKD8LcvffuabQXY5qrMl3xGtna3BnfHZCBXR1GOui8TcWouYweoXMG5cKib/oY4GlEO8AeAGG226A9XhBhL+0A6XCsyyXLi4l5j0HEUi36ixYgJcoDgWM4FeeHDla0sPNyXCxkQQhOI7iEeh1FbqMRiZ6VcDMNsOpUSOfCj4J90/MPK4BQFI4UJCCP6Mh/UM/vBjQfWENy7L3NybE1OnWaQ6s1ZzlczRmF95nN47juP1i0K6heWD8x2QeW0A8DQWuagqhhugAHwRwaI7ABQPaP2O8NmRDG3t6DWdXFZeSGr6e2HEHBcuLxGLFxMvMxcYx+ip7lQ8N/50+DMakYAvzREVHH78GDBhBIsVl5juLFjF/frcY1m6ixYsGeHE/DHorzPGX+Y6GhTvTf9SoO6+AP9yyEIsU3F7RuUuMSLGLFmIHMM36bQYhjKZgOewEsJr3NtAEK/uxAwV2+svq3ubk4ziTjNZpDXV6ec5znNmDLLsYkSVKZUplMqWWp171k8Ku/sQ3Rblxb+gfL3l7WZeNX4ygH4NzLc6Sjfq7l05z8St+YOOgwcQ10dkeYuejif3FivS5eZZcGW3LmtwDXtEAObvvBz8/3Y8V/+yDiLMHpcuLcuLUXtL5uXLg1LlzzzFix8RGoWE7/iPyl13z8iNb62u9SZukHwD+pzAjcGJHfiOoxYsR8xW4/eLKqHXIa33IFAiWN5I+cfmGBKdAAbWi3jedcXKZTKZTKZUphAZvc3gyR6nGpqTWDEOr08pjc0ZsznOc2jcfrtRFAtgHH++YFeiiqgrP2+IRAdWYgrsLylsu7b3Kwfq3QAH2lbgsUcINQYsu4oe5SMUIpFqe0Ei1Lzcv5eheIE9oA82jBl1eD5gqpoQ/fDOKXPNo/3C6hxcvEHrcXmL5xLJcvPiXzzL+0sqXuPCLuI1Ftiy5w9jv2RKqwrdqP8RC/hQeqf3Ga0+SzghDDMslxcxYsW4rGLmLzGb6EMO5xNNRdZaJ+pdDYuYGUAFqtBLFDaLKttfNv8BDp3JnDknGak1mn0M1enn+5kM2e0rc7YxIhKlEqVKlRihp/YnG9P8EJ0yWlR/qZHy8OgXKho1zozHRrtFtWDFHkgwZcdxa1Fi3xFUEyxSOY1fTLzK6YmLlSF2dd8MBIvK9nD/UZSsGUgLdhftA6hAxmHS4rFqLcdyyXLlwZcWKxTcWLLiUVH7dMz7zuNwb3KR7H+IJjdPyswe8HtBOZYEWLHPqPQsYsWXDMCHHS6hk2GuLcB8qENLYXKNhVfdKUvSfhjhIgDS2QqVKlSiV0KgTvnGAsh1OE1JrNIdWc5qznOU2ZfUxuMY/WrTv8AvYGUoVCBS/Go+ZXMQImN5lInmaArjOCGCN2b4jCJuo28xXBlxWLUG8xrLfUVWiWVC4lZl95aAi/mCYCsaGavd7X4jpVElBjhC+Bv7Q8DKHamnJfOJjExUILuH4YttV1O8mPaEV3wS93DqQkITXRjF95fmLBi5hFzLlxYsWKRV+ItwnaIh32/qCc/7Db+4qtVflhEik1eaQYMG/cvHR10wGoxMRixZcPoa4hALRobHGnGEcxdYVcABbhZwUBasKHyoRYFVrgKh+n7fwGoS8Oj8zhHqcZiE1Iah1Zzms5zRmzHmVuMSJK6VKlTEBa0ABWlM/m2PyFFYrAZHTKKF88irT5Mw6haLBxtzeHPd7XF74l5g5izFXqDLi4/qLFznEre4iwIi3xHnNKyj5F4CLs1CddGnije7vGo0/eRW8BoDsYIFfLIw1dHFpEqVEaHAvRuJ2Wdl3In9MG9WAYF6ixrFl29oaXV0DSPZh4yxLlvV/iscFl67aQWxgleKwWWNS0OjuLFGXL+iwisWLFixYsczQX8QZgoUPoI9/dAfB/uEQUDDsUQW4mDzLjqLiPQxMRIkd9D8zaXmkZrsNTNqfqAtBcqiUqvfn8wYkMnYZw+TBzFizjC5qVKlSiVKhAqGGcLh1NSak1mn0M1ZqznNHmbMpc2ehj9NMqGY2HHjGT53vtETKzuJQAcBljv+cyMIhDSFcXyg+lneEgRkGwf8ENsCDUFxEId4PfJFxFjNQ4CoMozoXodHENqppCg9lnqNyqL7rkrcGzTXiWl4S2qM4vr2BLVOwNTvgt5WVJ0tRKvejOOeYoCjYytyciYUx3hCjZ2jrCPeOgVEAM1y4tabO4wi0A/qjlXHcvGWplVxkMztve8c1d6hwiApsSGDrvYA7x5EMjIlm+1Me+0ppo9oRznC4gTQkBvxBBg46N/M0Yr0dQbYPRaM9FixYsXMczME59N4Kf3DO21fkSqEQV4uHjACDBIOIJW4pLIsYxouM2jDMB3DnpAii16zKBPwyRPEWlSl2geDAsPFSgVezEb35Cv28TLcVq8Dr7lPz0qUymVK6BCX+JwmxL4ucZwmvmGodWaznNWaMxuc5vGrjH60jFqnZP+lPmLgvO9Yfh0MG8LzM7Mh7ndf+hgqYotRyFcoU+UZkZvMReYtXBojw3KJ6ImsZXEbZhJGTnjrva+xycWJElClr4t0fEaBy0cPqqBziK/cnIten+0bl7IBr0uXmWwWEUnilI9jDRhRIPAYg3EWGcQGuglAYSJSJYyiaSVChN7ppaDW8xzlwACqoil8XplDOBfhgI/DERUwzbAqLUL+C6utyq5AT0HyW925fqFcOrB0meM9EqxBjdRMMXPiLLzmGJ5gy73Fi3iLW4vRFI3MxsjBS+YQCViO9phDjNtev8ApBog2EHuwYMuXLisV4jE7RHtEzcrMIYYQ9kFi1C2vOIO4udhmgocXuoQofBL8QnVU1/QTOV5aquh/AQh1OMtZDrvDqaEOIahrqzVhaZzhwzlBlN2DMSJKlSpUqVLjBlimmyBsipdJq9NQKlC1isie4aODBxKMSqjjjaSAz3FPmJTEbhCxloD5YVd7HGwvsHlc01CwZBnsdzvUSRFktO7fbFX6iZ4bVaq91tZZ00ELYckCgBolxBLuXXBL8sxl5aIkpIpAdrRHsDhl4YMGt40p4K8O7P38VK20PgLr7LU1D7VTgUNVAtLtKpq4g2S7zHoUqXqLFvpcWNEc7hJCCMHj2Yto7pHqFuM5eaUGtYvvmDBWWBH2ZV5WOM30JkKzYPzOZC02vvU4cws0I2x2Lj/AOvqC9LTfk6hHqpK1e6RrPeAhYyLPgRr7ytOXLbEI4Y9NI62lqtbADPlhy/byoS7MWd7PZzC/PxzE9QLPJ3V8MPEWMCEbQXrd48wLfvHJztM0EpMGx4Qt3iyVKFXFM13NcNCw+GN1YCGj8Sqhvp0nE17clq0P3kEbipFiAT6AVfERvzECHNTLKLxgHiGDRAN0SpUqVBkElBpgu6/T9pUphAhm5BqcZxqaEOIMQ6s5zVnPtNGbPRvc2jH+B30FS5HC/cYLijsBYBjxC1gSo1FYWr1VJHPSS5q/a4iSoFSwh82VZaDViWHCcUjmKtFxXKpQ0OweCEEWBLFwsOj3vKXTUbO8GmYVQK6KSl9MrErxEzElFyiVGEiEAWIGo5ch1iWI+yKQOhySh6bQF9bi/q4C1tsM0/OexBauELEUvMuLLly1mYdnVDJ5XBAT3UEDINlreb7NN4VeYGANWrQBgDxRqGCpHBQ7Cy8YMd25YnwnUCrJp4hCFpcMMT0IptXXEJDpl5fhCLeBvD4ypU/3X+J/wCxK9CFww+qafmFa1sW4NT373ItPm0u1HTNXtf0itXUFUcZxFc2Bv3uifYmDlnUxV6hWW5QM2VVnZ47QCBI3VTtsZ9SnD1sBvxIV5SkPXAvzTTXsjfblYemLWLPJ3h9WVehlduRe+0EE4oNlduO6hWLk13ixFggIB7Asc1afNPaP+aJNCsna0IW01X2Pa0HuKsFIDA5zjzX1W1XD1IdHCbkricYNTUmn0M1ZqznNGC76bXUGYxJUqVELayd3GOiZlQqEFU8oL/15j787MBTQO/Z+/RrcFIu9Y8ap/OJWrAMiqz5RjtEXEDO4eFFCgDllSY1Yo5j7hvRiKWoXoabHl86PxAGwUZXOUzs7iq37wHt0ZjR0Ag5mJZGuJdS5bzLiorG7iCCrAQy7VXjyM1PjYHrPcRLO0ZI8JRADGqxtxmzi4MW44sWXLgwt8TBFSHtnA/twc7j8jdYF5MWd6xxzYekCB8Rd+MFtPDp09WFQuMvK+WIEDuSglSs3MSyKQiJmC3BbqWwbg5lpmWzETmJRuKhRQSPi7jjLVpHHDDlnb4COFigDPe9X2rzFtIavs+nK8lPxHXehSs4MDJ3yAd4dalVEOMPZ8MrRIbUDTXhwPKMwjStKz92L35li86VjTa7VavtDPw7gVl+yVKlSpUqVKhAgg1DYIdTjOE1mkNdWas5zVmjOU7Jv0MfqW+gGlL0N4w/JDlWmyyw/ootGIVKxG0E3fGUyf7lxgsOTka9KWezvKByj/8AA2KvALV8B50QYiUUMDa896MHmrg1Uuw66oYcHhcVu4MqxtAQG3UKDEEikuEK4mZjWov2lyyKRYtywIxQi3UuCHuEVQjWNe6sDD5t8hDjqC6nZH3tx4XBlIri5ly5cDmFwOhLXA23ijRrvqmxnFg2L2Ay8EKo8r2fDtu3+HmoWcxyyq1APmJRCohKmtbhLwXMcQ7xYMxLmZcWpeP6jUTMS4fRCIypQNnCjCMthdpScdm+9kXmGn3CT2bLGohFVC1XlhoaCIrpVQycNdoiBYhgm3hS24j0gCA3fD+EIbhsm02JwJwmhDghqHVnOcpymrNnq2uMf4EASsAtLGC66RC8gurSXxcrPEDaEiqkBvwlzD8QheR+YSsK4sXdLF8NY3kxWYbBkVIcD/vdj4Bse3++F8cd4NywAi9K6uYainXFSvMZZFl+YIRs56tfMVcwSLAgIhYktekOgUKVWqbPiB45kiUFrzdl573pgxei4ZikYCqaCGAJEsKc4d/+neAgVV9VXvlYKvm9QrlwQUHOXllZnEx3ihF/8lLsmWIN7lneXcXNwRdz8Q3uNQf/ACWweYI++h0qLcwZuDiHmaIeYky9cQp8OJZPLZSXvcUdoLgXNCoLQNo61ZncRGncKZAB0B2VY+YceXPA+nPyfwECcIczYi1G0ThNSafQznOU5zlN2cuo/wARtVrwsrPtEI7cSBflYdgAKTcdNdhSLA0nfRNAjMy7l7uHEfzn/Qu3GjIaOCBj1rpUrBKmGc5lEx0WMxLqLFlxpFtz9p763CoeY8Q96LnLOO5T7sM6COzSa+2j/wCYMUqLccsdCwKKq4AC1fB/UWuIrAbnHj7OXxVZIHTNF4b8N1aVDW0gZV5Xuu7gRl1ziLuWRSXLzcoc5gXnMEqXTDc3CczEwEJYS3p7jLqCSxgjOIFynREdRQiqxbauhSXRfei9Q62LDs1o5OXI7NRtTCDsk7DH5laNjgHjb73UODu7so3yZ7ccwy26pPpIb6L2TYmVTjOEeIsQ6MZznOc5oznc3YYI/Uqiqq2rlfoExa2zShLqZTKuaw/iE8FW1kU8HWG81uJKtAYV+dd9G3geJB4Q/wBzbCgSoFwC4FyoN746VKz3lRjUcvRYpFi8Ebb4gVllEPEQ7znvDx9oPf7Ro06l8t2GEAlm8m7qBz0SyRVm1ZZk5h0jw6VkYvR+dCnklYHyZ0WXCQGrID3eMGLrvQWzNgOVUwwFU4QLxWoRAAAABQSqjD2MtlxZZGVWUwIIxxBKlwYJBlXAzK+0qYlXG9/eVKhUAqHuHuY1MSsyu8qMVxSA8I7h1WS62eePhUZIzzqd1/pQLA1Ti9JDWoacep/p+kQZm5LYgwTjcviak0hrqzn06s5zZ7wZ6WMf4aHco+8weK/XTSwboKDIX5l4ja0CnJ5aKM1fa4QeEPsZ0d3MpXz0BmpglVCVMzU+dy4s9xYsWLRcVfUVlvEtPM3PXzDeY0QqFOYQbrvEfB6xABeirHLK3j0IthVRb9kPVSqe41ZSxPEMffSdru6Lh8CALVo0Ba1gMw0bgO/GTlDeddiy4FdF5iy4suKEVZcAZSpXQWQRlQO0tJcuD2l+Oh0Y1UNy841KYX8zNwqpeYRjLU7RGFLlRj9fKqAo18wKgr+Kazd1ZbqEkMB+d/2/9p5BQqx10OjaPJNicZxnCazSHVnOc5zmrN2Wyy8SMSV0qV9OYKL4t/oP7fkDf0yKAPkZMuDzpCST2nKcr3hQrUMQMWxviBzEzfRxvpcWMcR47RZcXEUi2x1HzFKzCBmMxxKUOCAvll/IFAPCYhLrUWbiGuLGjCXXDVc7umoBWJoDWu4MJqpQh5D7Hd9YhkPk1p2vte+j8NdEtvleVmB+J+iKVLYjE+3RBFeWXBuKiDLl94U+JXaUy3mFROly2GejXzLmINQZceIHTiXLZct7/eW3nUacwWU1aB5HEAU7OkW9ZWHGc+WWRwLkDRl2rh/GbpgQ6L4nCaE4zhL1NPoZznOas5zJJqbPS+I/wIYAFqtBCE23sI7Bwef1FB9SVibteUzXF5FIa8IW6CgznUZQAUQKgfaaYNyrYRe+ZcUjGXLlxYtZi3CLGH6g8TiU9DLLoR2Vn6fyPMotR3rYwGvOXqoI1DLMGyyDiB5GsZRqqBi3CvaeYRsDdPDXg6vP9w9YgFUH+INTDUfKBhfQJ4louPbBQYeIGIYi+Ji4GYfIgiYgXuJG5bLgwYMajG4L8QYZlzc1KVGV3NOhFOZcd4lERIdZEBYjGSsOgarbfGl38ReIBS2uleh/Q4hLdHHp4R6nCazSHV6efTzmCzJh8xiRJUqVKlQSMQbOxvQXz+4pg5q257u1/wBCLUYWfP5A7YXxWb31gu84DBmC1QmBDv0viGWJ2hOZ7ixcS4vS+i1FuZZom4kzqFjmLXuXc1zd5x/tWITkW6Wxb38uVO8CCwBQBxH7oN7gjUGQg5nJCYSDaaKsF58h35KjEjGBpR6O/Ms4rDHfyD8wmCUCxPkv3IGU0FQp+LjfAotWpms4xCiYsBL2NJHJMWKj0Ms5Gzxki3mGVRF5gO8EOYQLLhLh4Q1iDTmWMTxEqOZUtIHmWSyWTEElh0WxVgMSVEihARrCVgLRV5oZmB0v5KSZQxVS7Ds9y1S8IYb3kr5LPmXuAUaLd+4NNeJXHJBAwQZJwnGcJp0HV6/Kc4cuZszNY7jHo4GG1aCLCmBa0xK8oawfLwRQMWsAnpq/zEtTLvH5heQeqB4ZHi3Pq6h0WELEY3DzBqXcHtBg5i3BxHDF+0WXFmJdRWXcXgizMvMqKa7QPtLzRAKvc88dpReuiNGvuyr1EqqRayKfMRNo4ywF6hgfuEb6vQoVy+O8r6aC2p/tzKsYq2h6oPxD1UUmDjCsHG2F50LqH4wvi/mJIhqyOJ4cGa7wSsWcga+8fOD5AfmnoHPj4uuDeM1+JSxit+ngRfRFdmhWY8XidmtGGvVy/MvC6zTX8HMB0Y5Fb2bOcPaDt4IiZ5gp6g6gwZfSi5Rglwj+elRjFgy3vBdQhCXiDx0SRk41XWRQtBta4JXwaOYQ77L9/WoQV9tX5y/2wyPqDR4ug/IOs1iJUgA4OztKwzuFa73h+X4hQTdWBVGvNxcvSIIEuBbAyNmLPLuFkowQQ4eBK21eOdnV2ItTjOE1Jp9CznOUvTOc3YNznE/MCXho2botY9RLDTizL8NZ8vxKqU3gw3hRdeGPSELyt9k+L/ULJqlE+4DHWPgFPeYz8emBCPRSfdlMUWxOr5DHuW1kuDPDwfEEFnIB14BLDOcrmP7OOVuMVRPcWh2rbp7JsfDLILLgpLZdRb56LLi1Fl3LmDEVrouJeYsaniCGouYTLgM3EGWwKAf0CWQSXm9w8rHZuVP8hleaGCCx4XhjWPOILz15uHk08XzMCUgJmrt2HcvUMQEjZgVym77FY23hyCQuqqC1W/BjLRmU0Qx6hWw4XViZrSOpqCreI1FgosSDKDEGM98PyTUusCHJdMeHzAliDsjT2sqyu0EYcJuVf4gXncFH+4CkHBS8IB2lLhct5ikWKxY7l8S5faC15g3LqXfMGDcugAKq0BDgYDlxqrlPeTGqu8GSDSUxzt0fjxKq5tdm8PqOL7YgkFy0LQKcrRl7eIdqKWvgslyTTI67wKt5HmtsUXxKAArOjnxHa9o/zIU0R+OAYs7bgIqrd1p6ePUM4dovAnGcJwnGcJrNIdWavTzGc48vfocApgGU5/dMpYegKP6/cBW2LayuW+MF/aBEAMsNR6A3l32hM6AEANanhEqIjEYSAFFI5GCo8jC4N0UJntA1sCqI7aq+LxK3FWM1nWxCu15rghNc04bcPvcavBslI19iDBgleZxmMZcWLm4xalsWOZU+ZiMSUX2gBKc9G9+KuyL9YvM0zlpOQvFmL8y8epooudYLw2/aYMeAKPAay6CNCaWkH4ox+YmA4Rb7HX7VD9kAUAdoE0YgLRuajS+8cuhl5oYZsMoAQ1cczMCNW95irVzBsbXQZYU3R56Z5eK8/EADi0B0AbYpW1IqMnNt8weNy7ZAG/tAoFxAO3qAXqAdpR2gCaJTtEJqLTDhgdozEqeScQYMuAhAcPa6M9mw9b8ZgWoOobAUym+eXUKpkFF3Pgsul8NIzPNR5Xutr7/UGmDiEDfUgMkDH1Ep8MUorQ7wVZ0reFWcUExQO3D/AFErXQ5m93nh3+CZOLIsZoTiThNeg11Zq9OrOcMo2rKOfz4iZAc2Nd9H2bftGzd9U7WD0caMQ13AfCNi4TO7OLxAoo12haVRKOYgxM1EjdRjuZuJB8mWZuJrKjkeaZZV4W07O52H/UOCSTYoElsGZmYvRigRXEz1uX0RGXLfmZ3FTHMzfQiYHagAMObQ+PbAIAKrQGVmTRGkV8D5cdnUJh0AS9+zL/tQ2gL7xmAYgmqRdZhtzKahM4gukQuNRuQIQZHmo1LYeI2GOSrfBtfARn1wKde4bX38kcq9xethvV5iEpQS/wAp+BisOntZd0Zo17ofVSyusWwNXFrEXmCwalmCwXhhfxBelkRUSyG2NS7iywlkGsMvvFNH3iB3MWtZ2WxvuOoDPEd2bkVRKwecowKkUE1d9miVjTV1H68opSzgUPdX5g3Bg9Ae0GELAZ7y64iyzSZzSq6ezWR/qP8AlRelngnF86yStC4tFo1rx4iACAobEnCaE1Og6s1ekOobWIDyXYX9j/P2gG9iwWfJwfMqo6tr8mC+KhgHogDwExK/MDojKjnURjzfR3CMTmLjW1oyLjsmceY6NQAW2rbmmzwVBRuVYYF0yko6ixp5irLly8x+hyRE4h+IVqI73NahhGJAOAalzNtia49oiTkCUUEpobWavzmVwWjtDXsGMBue0PxSNB2hFsEHMEXMNsJfgt4jTahlxSc0AROq6Bsva9X7igfaU7vg1HY4ssAMegJeiecqntr7Qi21TZPtbWDgoABVRGXogAUYqAEuXOJZcslKg4qoLcuWrLuXrxGXAcweCoqVUVuK35i4uL0DKr2CEntUAF8mPFj0czKWpRVZ5FXtlzG4ou/1lOTb21nUFBNUw+Je5cFg2waigwWWrKIpF7S2CvVCsR2J2iMYMHk7eX4hArLNQd56f37hqvzNCawh1YgFXHeUUI+XUJs7QGj+iBkemyj52/iE16h0Edxq4z+5qDcWO4tEY3GO+jHJLkJYeFwO7rH/AFDcsFaCH3berOZ46CnMUwUYu4rcG4vS+jqDfVcMFrxLNS2qNSoFb+0oPaFVGswcbP2jxSpG1rZ+OJdAv3DACuIARJDDdQzm4aK08RGLicRyLMpg8rgiyF7KRLPLR8lxprswU74Gecqe43wqs2fA53CAgCEXsBT01ATmUr7Ay+7ABEiis92tvlmcCArqKvaEFT3LZxuCDmYqWagkuKy0l4ls9pYjyia3DDdxtMQQ3FzFqW5hFEjzYvQ7NLnZVYh1zKgU3bbAHFl3QxUrJaWgJdMFg9Bg2+YMocwcQRD/ANS2Y6XUWcxiiBrEl7nwVGL8mn/uOBkwTt8zUl66B6MVQ4Qt7E3E12MrlDgjq5tGOG5fMZeI4lv3ixbxF7RWLx0Zi4xhQJRW2P7M/Pic4c/H96hK9ueruNwcR8Qck5jfELgSo/Yhd3FxHUBSpVeYOJmA3cpeli9NJ8CXxFPLC0QrxsLxcwLDNxOYIcw+8NFaDMYXDTnH+8QhUcBtcZrU+b9Q2C1lws/YX6CEyhYwveg+7E+XtYp9j+YzaNjLvt7ZjKX6iIFAGic4meIjAKuLmALEx0sqXmXUv/2DLeIMWJNwXEfR18xpiKVcV0YXA8Yd7ZftqWgFM8vd5YfiQuAi3LZbNJzDoPQeIMHMGWVLzC2GSWh0pnS1byfP+I70S1A3UQhGxyJzNToOqDADR0XqGXipFVlwZcWWxUWLFxFmul30Y8UilYagrbYpjvPQOGYtZwk/onPVeiwKlsHH7l8y3mXRFhef1BgNzMFO54hbueCCtFHsHYjsZesCyhAW50koTSHkj+eIzhOiPTmGXb+Zlwa2rQEPVuIsh41b8e43VPHvvoYAy3ozAShFwJbvFWMav3D/ADBgLXK7XlzH8RQLgmkzKiESA6iVG6lNZl1FKuWl5l5ly5cuXLiKicRVc9FtxHcErEV7XLI85Mi4aWO+HffzLpyoDubORoPmX55lm+lQaxDqMGWEG/cGDB+8EWUvxBzjo4wMBdcaOX3jpTraakPoWi4Bxee3Rr1zEipBcy5fmLTF7xWKxYy49XoSwomAifGEa8IRRwqMZRcfj6FgL6lR7Q7Tmue0VZUGHmFcdEuJRK5hZ6hKqFMMEPYtVWoC859pSEDYvGj/AHnzHAmqMxeqq9o6SRDz6z3y1z2llktLpz9zr+qlowFalY4blvlxh5oTykjW1duxuj7FYDpmPaUQxiFjuZi/eLmXLly4sslkXtLYsuWd4jv0riqS2XKMEG2iJMQYwDuCXaDQAqxfvjkLgwUUYlsR3CqQz4afEGCCnMGXCrlQh0sikcEElM1BhuYThDUrIC5pjsRQk01CBPmGvoSxqEXh8Q5vPDkihHGsjLIC8lV9s/Ygo2TAF8UT5Idk/f8Anjfz9v8AshSDsVDwkWzxwwXVy4sWLF5YsuNw6cR6NEUlOKcPCftHddRBtyJxtPNo4iy4ZZXQ3GuJWZ3gyu0zeZdEFWXUUqI8OJVGYMsXcM8uAOwderyX2UIbVwNKZE+0FWADwIwNRnrQDv4fuCLmEYrQAf1L3iByDkW+Gq1zctuLBeikVlyyWdDFJZuPZFSJNsbId6J4ZfvMuZb36qRuXUQEC4qsFlzLeZuagWhy2EW370t/5EACV0IU/A39vMMsUMkrMNwgWdDoGYBMHuK4QZULqG5eoXoGiAaHMdUcMIfSGlwVkzKJ5wv8MvRcf6FR1+Ib+480ueFf3Fab4P8AMOuLPUrbdVXm40HkNiqqtZXiowgBSEHshY+TMMECfZIKsDmn4WHLAJC8iYT1FjebjPM3Hc4mOJo6MYcUT2DX+oVyNIbK/wC0Xibly6YZOhcZmUkq4Yl3xKEvmUnzMs/UqZly3tLbj7cKVpW/Q4TzddoipeUJH7sfnWKjfHwpR3XLQZXsQ5c5aOTgv73+pqHcq6Y0lesuW95b3lkslykSi+CKY1Fe9xZfQJlu8GRfTSLi2K3FSCRaG1S8kcEVQGWCzyWTXML0VUO9e97M14jl8L2jzMWyEt3vnlvnt4KJtB7QWE9QyEQTnoEpiMrvBpivMNSlTtAhuwUwjF6Mr4IdfFLFMpfuEQ4trVFX81Bghm1T/cYq0Doc1Hj6nXRj056L6GDfVWguO7GwnZVgi7hIJ6ew+dNfEOXdmzbyKgJbb9nN2NI7yJLjG/iDLx0uKBUcEWCww8bzAJFgrl0hhXjEu2Xmop8xcQRQwLAvMo8z1Lb6Z9ziDLN8ypntAZzMxxL4h1NpDZek8jn4lIX3mCfDjUs8ELaGCw0I5ZeitS4Idw4MowTosVl95TvEHuL4i3mKG454il89iKBSNIfha/ENGdy3ywtE9ijTkabt1z+kSNIKH7o/RF+QBpK2WyzyMbAIqpHrETFxBaebpn4lKJA2cr8H7njHtAYS7sqPf4gjIWCIsMXqwfdhnPvXgaWYUfJwSoo07rfwS5rs4K/JXbMDWtIps1xqHFjVAXxcv4hgyjbbxbQdrzCKtsMnMlcqOd6+JxALi1Th/qEpwweYtQmYQlwlYXmCBmKwEUSVOxtfBEUTao7nLPnBzuNDgZj4KfzM0MYz5KR8j6qOiLGinHmDMdBuH9tRRGrUYUW89iCKvIu9+Qrs14mWOVl23u6qOFVu9P7iDYlV/wCkPFo70j+pVXh3PrvRjGFdbxHH6rAdiO4QQjaxWX5MnmrxcIYYoAoRius1YX2iRgprFIaOEuMdQ3F1+OhFuKRZcuwTCy9M5RT5VY7RMpc57TCxqIfMAPiKjEEcwfeHFgjDPxKzTKistl4meZz4ifeZlVuA3jcR0FWq1dnuuSKROSrpLE4TmCmIXxXv9qOr5q43cbhZBMvUH3qDrct3l+i4tRh9SYQEvlomaL00J5si+Fim2sIHYrd94xylaIL3QYPUVd9L9HPyZA9Z9sEWRY1mObF+I5KkHYiKlA1Ta+bvvcEAYVej2uinwh46GrkiQq2YM945SXyD+mPsoqX2OK+7FAhCy2P2P56XAR2Isp7dviJDXC/SzChsBtA9Zj5XbCdM4rMS6LJk1K4UnuOJoQeOEcDw4Rh2R0jkMenf0kOUtBxCdkCFdEBd0G2Bl/Ab2zpede5YBg32mLcBRRbxRCCLS4VjDQDswMMK6NGnwPzLsvJav5n2IgDGFVWiOAVbQULA0XO4wPECQEAhEuH0vRj010ejF4ODyvbAtO8cweCx1mXSmg0Z7DwFkAFXZFXutkMcgQtZ2q5Gx8jHt13F+0WKx7HMfgXmwr+ygETpkE4DlLFPjxBQnNhA+9QWpSwqfnmPkQ5G4VykacS8qQVt09LX4IdRsVPOtV+8HMXoP9RpLkWkO9lv4jp8sEoU808kHEFC0KlG+nFcypVwJVRG7lXzAIfLS7Ichyvw57iOL2Og7CDgZgKf0M9nOsEKiohYjzE3iLolTmUwb9RcxwZtWC49AgVgD4WMkBLEtzW2vLLr4lEP0rT6DD8yiqq2Ut2NB4I+FhZyvQt45rxpl4rhD3BW1rvjeNM4YtAif3D13usT0N/CovLoVS16A/crSTt0Tyv6WF62WWJfph4COjZyrQzzzdUVKlX1BWePUfUglDZjK2PzOCrQLv2PhrxHzX/6Z+kt1INUxZTtirMw5sLUBBpOHxKtQwIAYCV0ELMRxKUWQCr2uBlY4VZ3LELV7y3HHQDttYHuqdcMWK2QimoMGX0JeF2H3FPxb1G6uyC4pT3aJkUeUqDA+UbfJOV8sCjtKrMtDcFwWOytwDUIdDofW9GPTf0MwRivyNMvb1O/zQVQMhewYKIC2wzgSwOy5VryblSqls4v8RXcYy0miZhmV1bdnKZfHlcMLYALVhLpkYF8IKvD+5jRKhHHRR+5xKA0+HReBaH7TC/A0/1GXoCqz7QqZCoE8lgP9JXpaWnLsbpjuMq8Q2QUFxyfBmMKMvM32q37wQF89d9noxDGEhYEzrzxkOOYYXDaFeeR8OTmX3goLmWMGFXKgZlRHq5jB4s7LNNeLLzUaMoAizVOQ/UsiVOCNcDVu+8ekwUCj9y4AZWCPQlbiLIel/uIVUpNPswNYr5h5OJRdRrGbKI3O0m5kQUWd9x3B3YLv2uXgeIxPjf4ixS+Zf1Dc95B/IxjOO38jiDsAmdVMgCbYPehrghaXZRJ9u/zDNpobofdR9Y9w+Va7DL7yw0usn+CfmFRYL0HZYX6a48QqHfvrXYxVzzaU3gR+R8JVEUyG58ItxSmzvGB9XRnHr+cn2hYmuxPk+0M61Mt2tiXiJBPEFeozxLahhAhrEHiOmKAZxWXxanxct2eeBfS8859DB6J0bwOV4ss+ZVhwNQvct0O8yhoOA0ZNWoXhx4gbvoNQGkI5VfHvR3C6lt/BytB98QIA5ClDlqrXa8qs9S0TliSqYKGJxv3g3zCDmHQ+t6vVmIxgteJyJfmUqcoi/s9xGLh/LBCSDs8lnzDQCENIxE3HMuLFeIdhRqD2sd5JXsCIHQve71XOMZHAU18vg7QgTqFcx3uvFysbuMzB52XHGF020rVZ8S5DhSKKDQ4xmDwABMS2XYnfX+YSDVLQdfa8VG7QLqr6oHwS3GlU0fnUBdWzRnxyM4XHw/MtyXRWRS9Xbneo+1U0sm91sU57vET3pAgQ3Sf2U5acxsMQMLV8S8b8aVGHPaEXBuCy24L3lsElSpUqUx2lKryXuwvNFQ4b4Ah6IzqlkjvVUKVjP3TN4KN4gPduH4wSlLzfPb8xRtljMf5fmNIsAA9m9x8hNq2zMpmegMBQiJYzSlSmK+Yho1bR+gh8iqm6Oc5GnjGMai480Jh7Kv7Q9gjgFP7JQHlgTRqu0fjvgAbcZVviELotqfDGU/OvMPHKZkdWK96TmHnIGgzx2vV1xmtseibMlFrNXhwZJXqVAVveeYrxj8xKRGX1+YfBLph1AhHtlUXHaGlZE4Gtw1JQJaC9/mEptoKNnt/Uzb3YWQaxBxmXFD1TMTwK8nby3TGsQSxbwYHgoIs8IsOryODkC/Et1ZNde5fRgtgaEoZ2ylUkD2h2otrEvdGoscwUY60lwgdD63oxj18x5jUdSqBTHv2cAIYcaYGDXiJluAivo9DOYqsxlEZUEHQQzYC3sVr/qet+I7SA+eGyOhVRFQxmyn8TNFRA18Fgv5g1AgrAv4W+oOEdigwO89r8VxHyQCkaBzmNtqCpWG0Id90qTDJIldl+kFQSIcxim7h4u+VBM8Bl8x8WVFfvmYrFcqiA94R46lo2PnX2igYjDt54qkvjxsjoF2rU42ZqHlKEWfy0rwwdMjdj4ST7s2z+gwPsjwkaZgEgp5soD7wpWbv9kHPggAfSANlpyD4c4e0GCS/iHfpiWRe0eWLUSPcMRWp7Ap9sJtBIey6/Ny8t179F5eW695bppQMrkLebN/NwcRtQbBwXkX7RLu/YtXOdJ941YBZCzk6TWSqrTHHcOA6MuG6KePmOPpVCeEeE4ZVNyVkxjMDm6blaYKCvVl1U81E5JVxCIFEU5mV8xdIYHpb9/KPMyo3ytY71cC2KiwVb/jt4lJN4+K/1zK8EqxiqeG+ZWXuULcDMGHxbIiMiqexjxSWwPbxTNeLXj32hdMI5hUXldGNYJVcQL1B8kSBcqVCCALqUu4AgQ/hej9SdEl3xDBGloWGw/JIIvCvRRd1xr9eIdBI2lrB7h6KVuo3bL8Hio7oBLSXoaNVK9WBMyL90OGyapV7L/XR4OHKoIOu9PjUe6/N/cSRZwI0fmL0N21T7CfmFFTZkpoZWEhvNgr2w0VZyWwQAmiip6S19PpHU0LILS33+YpARsBn8TF/d/hHiH7v6jajPYn5QkIEMAnuW1FFVK5EjlFyspvvkfTF3YpYb+6ldiRBD7OoU6bPEqpURifiJeDKwVR7GLPY4RvOD9GqhmZrC/bK0hA7BiHT9J69Pp1fSXZhGb3qW6fWDnalf7j4hWOXDlM3d3WNweKMJOBbtqniq8VkcIMKlKfGHHfEXEdtm479z5qU72VA0IoPRRo/aY0iYhGOyd8j8QytZLIPs/EoQiIl2ZEhRjj7VKAQO1Kx3WKNDdW0tD4saf3EEacDVgv5qHY3ZhvZG33ZVKovOf1CkljpOSAT1PWHdbfoDK/aCUBV1GmrXyofiHa70KtMfG3PlgBEjJmCKIErMCiUwNTMM7gV0CBDX8L0ZUTpUrpUSIylipEwHBT4LCX4KEFKZ8B3GnUTJSrJHpl8cwxolyqWj/uXwAK82LMWtplnpNNZnrPWekX2l71PSW7T1npPWXOIrtPWXrWZfdS26npPSes9YQIKVVaN71KSfnEb5K8Y/MXGmki/YH5l/IWeD81PcIVzr9Z/yh6ApRZPDeohnJgIH3j9QRK5y2a4UHPeY7+FXnGM14iHhRUd/b8SvibTb7s9Z6S1agu2Zfc9Z6S/BPWek01B8ktep6S3BPWes9YxqgbgF/51K4iqwWPjn4j48adHw3UHABDar3XJ8EPIEyKJ+KfxLw30SJ+BxxA6kQTQzkQUfEbCZybTOeVRu7Kz1m6HWV1L6K1i26FafZBtcrsW7Yf/AEjQoNR1aURXZDHIROGhQYTUoIUNjj1r4mNPqGBrJiitVBhVStW0By4CKkAfYRZQbrPP2mzodgHa8HHn1KzE47wGsyiVCAmz5gViBAgSoH8b0elSpUqVKlRJaRzhwC6GP+5z8xRYJrzsv6+PMt2hlqGgBaughOqaVeeXtbD1Im7lDg/TPWes9J6zXUfGes9Z6T1le09Jvqes9J6zfUeNSuqnrPSJ7T1nrPWes9YaFbrMkJGFuy1feLsKmS1/qOsuwmAfn9xwRlKy17f6iltLZ6z1nrPWek31E9p6T0nrPSekr2nrPWes9Z6z0nrE9peWBRShvmKVBUc5VMsLnYB8XcrEyTKt9jMrNIF4DQ3uuzB7w3RYfh+JXWDwHOqv0hQShtIPk/RJZdeEPxFHUyAOicYS7Y1Qu9Y/qD1V63R78QNEcGsjhIc1om0i8+B38woElHNI9+78SqD5HZg5psD8wZKgqAOCVKlSoEolSpUCVKgSup/JUrpUqVKiSoiNyNuBd9/98RYQcGrE/wCoZEREETIx6FYtmRiMGld3/Ery0WAzfeek9ZrqZ8T1npPSes9ZftL9p6T0nrPSes9ZpqaanrLdp6z1l41i/aes9Jtqesv2l+09Z6z1nrLvEPCeRPWLI9J6y/aHjL9p6zfU9J6T0nrL9p6zfU9Z6z1h4QZkx6jyFdrTf6/EcFNeyVExWWBpH3DBQKs199xRlKiWUSDGxauVYeCFyeGXBdWsB9ocoCgUU/vtH4haWUPbAwhh+gv7/UqVKlSpUrMqVKJUqV/PX8aSpUQVvAxVQVCg0JyQgt1dDRCGZMgnrK9pXtK9pXtPWV7SvaV7Svaesr2le0r2nrA9pjxK9pXtK9pXtK9pXdSvaes9Z6xPaV7T1le09ZXtK9pXtPWV7T1ge0q8T1le09Z6z1ge0r2le0r2le0r2nrK9p6z1le0r2ge09Z6yvaesr2iHDb3Lc3eMQJGtmctxe2HClItUpPuwsiDSHDXmVKpqrH9oAUFHYlSpUqVKlfx1/NUqVKlSpUqVKlQkDI1BimFGDkmCVnr0k1leumesr2gZ6ysr0+vX1gYmes9Z69NZvKz1nrK9pXtKysr2nrM4TWV6az1nrKyvEr266e3T6ytT1lZ6z1nrPWesrep6zWV7T16WuZSlcypUqVKlSpUqV0r/wCEbDpAEp1KSnRSU6lSkpKlOipTqVn6Qo6KdSuikpKlOikp0USkp1CKOiiUSkpKJR0U/hAKSuhsVK2//n1K6VKOlSpXRJXWpXSpUrpUrpUrpUqV0oldaldKldK6V0qVK6VKlSpUrpUrrUqVKldKlf8A8U//2Q==" name="Obrázek4" align="bottom" width="131" height="132" border="1">

5.

MOR6XGrInA0DcWsnEJuEhiB5sOfUzAdIEZBVlj50AzQCgAGgYgYBmMkOmcIGaAxKQQ5rp0cTj6rkCh3tTjj0o5PrIEyVKSyQyEyYuI7rk9rtvS9D870+ZegVeJ7Y9OdO35egpBhx54c94pD40hKAaPb+d+znm2+LN+n+QQmbzVsTnlks1rFzd2Gv2HDretVbXDtllGWOgACaIYM+DWKev2Gv78aFW1V78cMJw0imKgKAAAAAADR7jT+vfO9nlvXy4mZ6PR73orPP+m3PPZ302Tzi1jXfGn22LICViCREJ2aubUtYsuDpCVcxWIlYEA1QNAAAEGaFncIThqYBvNBukEiEckSMMhHDbHp+fKGg2XTGe55l0p1Cks1DMiaehr78I4Dt/OvRvL1w6Pf4vH3837O3yXp5d9HzK1qegwpXfn9xEcURVt5SNHdfqfkA17fONMcoyTJZr2Mruw1+w4db1mra4dssoyxsAUTRDBnwaxToX6Hfjr6tup344YThpEatAIAAAAAADS+l+ceh+D17OGR+frwur9Po7zqdxymr1PQddxUkt0NzsrK3Rcjpca9LOH63nq4BmtxK2BVudc0CzVxZEZStxdNohgUmASyZdQA3CMscY2OUYImARkERpUMKXD+iQjT6VM1HoNDhT0+VDYZDUZSEoRxG6v+cr6fDmNn4O+zxZIebrClfeLUtohRliWfE59b9XyXrIff+YAWAFOSkmSxXsZXb9DYcOt6zWs8O2WUZY2AKJohgz4NYp6/YUO/GhUt1e/HBDJDSKkrQTAEMEMQMTNb3HG9V4fV0UkeXsNFIYPFNpz2i9AieV3vRdDqavS5q2s2Oy0mkj0J+f8AWct7SzWI2WKFjtKcL6youyS4HmdYHZZiyM1ACgIhiDNJJjEU0yQQAmhDSpNQtJu0eedZf4g1/a1edr0aPKdVlHHKEFK7UTzS9W7/ANHPiu45XS+H0elGBfJ9eeOh5j08+m5W7svs+GhsA+h5QDUAAAHKMpMlivZkubDX7Dh1vWa1nh3yyjLGwBRNEK9jBrFOhfod+NCraq9+OGE4aJNWgA0AAAAABi2us2Pj9HZjj4/QwBplIThtOkpBGneI8xuehch0xe5qh2+scd2C5PG/Qs3nXcY1tpa/PpZIy3AAAACJIxQjJjDNbUqGmAFgACYqTISaENRFSQmmctre71pzFGe+rcz82ySbznN13O86eey4LpjUdhOlx68dk3uT3ebWbJnXmAagAAAAADCSlJksV7ElzYUL/Dres1rPDvllGWNgCiaIYM+DWKdC/Q78aFW3V78cOPJj1EBdIYIYIYIYIYYtlq974/R1kZLyegFKEwEDoGyLGRJIAUargvUlZ571tPi957fht71Fmi6Li4413M6mXFsyrszmB1MiVNxZNxdSaKk0wadgBCGUkwSkoiNKk4wJoACrwfofMGzz8303fiXdfwxfqbnr+XXBwve+d5s8jPq+BDKQwQwQwQwTAcoyTJYr2My5sKF/j1vWa1nz98soyxsAUTRDBnwaxToX6HfjRq2qvfjhhOG4k0oAAAAAAABr+28+9X8HrzKS8/aE4TgAAHTEwABMCMkJMhAjnOW9N813nv8AzzrlvGm6Dj6svoeXzLp+eupMGTFyOJbNwepOWNmR43WSWOVTaLJAAmQkykmoUXFXEUAkSiKFzXRcLZZ6TWno48/vuW9N5dZRjLnuXmXpfm1l8D63zwAAAAAAAABhKM0nYwWMrmw1+w4dbtmtZ4d8soyxsAUTRDBnwaxTo3qPfjQq2qvfhhhOO0UxUMEMEMEMEMNL675f6f8AM9wNY3jnCeQAMaoYAAAAJgk1CBkad6J5rL0k1PN9Z65hOJr59JvBv9nr46TP5luOe+2dK3EpQdTcHU5Y3WWWKVZHBpIRTQpXEQouMERAhQIjC819J853nt+Q6Pju3LutvmxcO7JTlw+f9/xlmExZvq+BDLEMEMEMEMEwCcZJksV7GVy/Q2HHrds1rPn75ZRljYAomiGDPg1inRvUe/GhVtVu/DDCcNogKAAAAAABGWCWx6DxnZ/K94mlhKM8gAbToAAAAAAEnGAENIJCYxlLW7NJ5RsfRdHqYKegN845uqlmz2fAYc79FNffzW4lZJYpGSWKVZCATIqpJKBEQiKBCgAMfmnbcp0ztdbrvU9ZsYMkOXXLJMw811HPJy17W7L6niAN4AAAAAAAAHKMkyWMGfK5sNfsOPW7ZrWfP3yyjLGwBRNEMGfBrFShfod+NCtaq9+GGE47RTFQMQMQADBUb+rxrsek0+4+Z7gFLCUZRJMoaYAAAAAAgi4wJoBMbUhtOhNCUlBqNsHmMvTdRqVr/FYdZzT7LXy7SXm/V5b4RLKWN1keNkyDJKKGkhoUAARlqDkZVLHTPQ9jF51gTUuWWOYtDv8AnTkNnQv/AE/CAdMAADBAANAASakmTPgz5l2/Qv8AHtds1rPn75ZRljYAomiGDPg1ipQvUe/GjVtVe/DDGcNSKkrUMVDBDBDBarbaPlv1G5VtfN9oJrBoiYFMAAAAAAScYcXEaaE0xyjIbToTQIUMAAQ9PuA8q9AxcV0x3vHarqtZ0HZ0+Ol9MXIdfz2wUSIhJIAABkIMdR822eTedf2/C+rqQlHOsEosnlw5hcj1vJpz1+jf+p4UM3lDBDBDBDBMEckzJnwWMy5foX+Pa7ZrWfP3yyjLGwBRNEMGfBrFOjeo9+FGraq9+OKE4aiTVoAAAAAAGl3Wk5dfULmHN872oZEGiJuMqAAAAAE0JNQkAmgGmSadNpgghJxG0wTQNMJRiR8/9ELPMepucJ0xtdLtOg1h7Xzqrz6eonn7jv35zBfSX5rnj0SPm+M73h4djvOh13TavU6jdNc+ijKMsIZMZPNiykOc6TTJxl7WbP6nhAN4AAAAAAAAJNSidivYkuX6F7j2vWa1nz98soyxsAUTRDBnwaxTo3qPfhRq2qvfjijKGoky1DBDBDBDBafc4eXX0YR872glClFxKUXTAATAAE0KMlEQQAA0yTTpgQCAjKI2gcQG4zEmhgAxnJ8f63h1OO3Wl5/WOujh3W+dexUXTFvDPLncJEtZlraHOZ3i9Uo7Ph2mCVRajGlMnJAU7YeT7vSbz6PiQztyQwQwQwQwTAbUonYwZ5Ll+hf49btmtZ8/oyyjLGwBRNEMGevrFSjfo9+FCrard+OGMo6iTVoAAAAAAFupz/Lp6+onzfc4hBKMiTTGhDExgUJoSIgggABpkmnTAhAUk1A4gNASiEgiTFIGnSUowqtpHnuL0jl952i4vuunOrczR1nHXz6WOR9Q4ruePckEskgjGUCM4zG4uBoryrc63ZfQ8YB34gAAAAAAAwknGTPgzyXL9G9x63bNaz5/RllGWNgCiaIYM+DWKlG9R78KNW1W78cEZw1EmWoYIYIYIYLQ7/RcevrCa+b7QAbTJAUAobjKmACaIxlGEAAANMk06YiAaEnETQNNACJNBJxkNp0RkiI1A0HnHR7/AMs3n1KMdVvOx82zdRLvbg+e0nGAQEZIGANAwK82u48nu8oM9PnQwQwQwQwTAJRlJksV7EXL1G9x63bNa15/RkknjYAomiGCxX1ipRvUe/CjWs1u/HDCcdSICgAAAAAAaDf6Hl19YJR+b7QAcoyGBSAglGQwKIyiKMowgAABpkmnQ04EAoyREGIaAAY0SaY2nRFoUZRgAJ8X2Eq8t2/euzVbQcIBVGSiIMSYBGQADArh8O35/wBXnuAezygAAAAAAADlGSZM+DPFy/Qv8et2zWs+f0ZJRljYAomiNfPg1ipRvUe/CjWs1u/HFCcNyIOVAAAAAABo95oeXX1lNfN9oAOUZDApDUEoypgBGSIxlGEAAANMk06aagGhJxEANACaJNBJpjadEZRFGUYQANMk06AcIapRlGEACaBpgAMCtRxPofmvo47kD3eMAAAAAAAAcoyTJnwWIt36F/j1u2a1jz+jLKMsbAFE0QwWK+sVKV2l34Uatqr34YoThskyVDBDBDBDBaHf6Dl19ZTXzvaAQ5RkMCkBBKMhgURlEUZRhAAADTJNOhogApRkoi0wTQADGiTTG06IyiRTjAADTJNMGgaASaItMQ0RlGQADAqHlvqvmXXnshn0fChghghghghgSUrJ58OfK3fo3uPW5Zr2fP6MkoyxsAUTRDDnwaxUo3qffjQrW63fhgx5Y6zjJq2JIIkgiSCJII6PfaHj19VTPne5A4JRlTABMBqQAAmiMZREBAADGNqVCYCYRUokRkCYJSQ2MGnUgAjKIoTjCABpkmnTTATCKkiAyBNAAAwAKfnXovB6kgl9T5sSRUSQRJBEkESQKRKJZ8WeLV6nd4drdmvY4d8rTxsAUTCGDPi1ipTvVevKhWvYO3CnC1Heaysqq5YCuWArlgK5YCvpOj0/Lr6KpLwe2JIgY7QZESSsUhypgIYQjkjUCRESQRkMGMBglJEVONRY4iSQhgEkDYAwSkqgpxiJIItsGMBhEkiKnEiwCM0RUwQyxMarler06c3mja+l86uWDUrlgK5YCuWArvOGF5pEMzzY1kuYLfLrnsYc/HvNp40AKJoWLLC5rYLePpzo4b8N4oRvLWaKvhQL4lAvool8KBeCjrugp46dCpnm9MCYRbZFsIkgi2AMIkkRU0QJhAmEHIE2CGCGEVMMbkEVMIEwg5MiSBMZEkiMZhAmEHIE2CGCGEVMMbkEVMIE0Rcgg5BGpdRx1zJb9XloF56xQLwUS+iiX1VF3XFGVxrVyWJy47Bl59JZY5MdG086AAAFGQmKOZWV42VZXVksrFkKxZCsWArlhlYshWw34TWcZjSGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGGtyZ5bzWLBc1yyFYshWVkK5YZWdgMDzOXFObVSHmgCgAAAAIYIYIYiGCGCUgQwQwSkKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhghiIYIYIYIYIYIYqGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB//EADQQAAEEAgEDAwIEBwEAAgMAAAIAAQMEBRESECAwExRAITEGMkFQFSIjJDM0YDUlQjZwgP/aAAgBAQABBQL/APem1tbW+m1tb+v/ACu1tbW1vz7W1tbXJclyXJclyXJckH2/5V3+vJclyW1tbW1vxbW1yXJc1zXNc1zXNc1zTns/+WKVjfmua5rmuS5LaZ/C6d07pyXJc1zXNc1zXNc1y27QBy+TavekbZM+UViKZv3n7oJNFzXNc1zXNMSYkzpk3e6JE6Ik5Lmua5rmua5rmjsemseEo1/kZK+INVqlYXsIdT1JYFQyTSfvUj+nd5rmua5piTEhdC6ZN3uiROidO62uS5LkuS5LkqQ+6yHyMjM0FGjWeyYN9E6s47mXpXaqxuTa1+8Xi/8AluS5LkuSYkLoXQoU3c6JEjRJ3Tutra2tranl4hha3pVejfGzM7z360LRRt9Gd0RJy6XqrxlirvvK37tk9x5fa2traZ0LoECFN3OiRo0SdP3UIPe5D7dW8l7JQ0hq58TITGQe4iYApuVnIwtpllLvtYWkyXpUr7WU7OyduTM82KtVLkNyP9idfo3wfxDE2oy3H1ZCgQIU3c6JGjRIk/ab6D8PAXPqPjyuV9qqGOK0VnHV7A8b2HOhda9X7bZMNPFb9QHW1YJ8hl9MzZDGkJ/xG5GqeRc5JoAnAhmxVyjeC9D5W+I6/Rvv8DPByx8P+LqyFAgQpu50SNGjRJ+2wWgwUfDH9W8WUyTUosbRe3L0mBpYfw4X07c5bGKtjB4wDL9chkxaPEUuAdHHaykft7sMoWIjhCaOGSXD5ESGQO5vl/o3R3Tea/H6tCs/8vVkKBAhTdzokaNGiT9sET3bwiID0bx5+mTvjLLT1Vtcv5qL+zz3ZZsBVrwxnkbTDprt1uONxvqszLS0tKxXCxE9S7jzpZaOZZOp7qrgLuw7H+6H5ROwjFME8S/T9fM7bbg9e30ZMhQIEKbudEjRokSfsml0+NotSr9R8ZiJg/PEZKOeKVnZ0IPyy9SX1cdlY7jdfxDYcp4K406tm7JZKlikyZlpa6O3S5iQmWJvOBTc8blYJwsw9S6D8qz/AKuBk5Ulv+VN0fy5yHV/qyFAgQpu50SNGjRJ+ssnAcNS9zY7Nrkt+K5RhuhJ+HiZehl6iizM0ZxShKGQxG3xuY5ddvcz2ZtbLH0fbxsyZM3Y6dumWp6UHHK46jclxdoTGQOhdB+VJ9Q/D35e1vv5PxA/GHqyFAgQpu50SNGjRJ+hkwDTqSZCxDEMMPbpadk3iuX4aQln7bqCxBmQ3aw9irajsx5DFhbalk5aMmUvBFjsHX0N+lZrz460VqFN9+1+hgxiTHir9yrHfgx2RPHys7OyLoPynWAf+bo3R3Q+XOR88bH9Y0yZCgQIU3c6JGjRok/S0/0xkAw0O5vHYnGtXrwS5K1DQrQxXYHx90fRyVKxWsYiejkI7Y26UN2OWEorNE4Hr5i+BjioHiqoe50/S3VC3DBYmxc9uCPI1sNkXAkXQflE7C2A/N0FO/Rvt5MhC9ihXfcfRkKBAhTdzokaNGiT9LX5cWXLGd7P4XMRbNZAJmw0Pp1FkazWauFvjWkIRMb+MkpH/HH9pi6nJrJBQkx+P5IfozJu5+yxVjtBER4u9lKW1iMp7lF0H7fJMeQYAtS9G+z9B810GrZXoyFAgQpu50SNGjRJ+k25JoImgg6s21pcVxWunJbfq5MI3M8buLZCQHhvSKji32t9MljuT081NWC3nJ51BjpCjr5M/Qx9f3E187Mb1MrFKwkxM3jytX14MRa9SO/VepLSykFuFN8vFsVfMdo+b8QC3uujIUCBCm7nRI0aNOnRPpsJB69zppce7S49meu8jx+LCOPo7ddp1mK/KLE+lx2shDE0OJb+2FlYxkNhY+gVR28L9chSKpLBfgtxy4X+alflx00UgyB8l1YdoPxD2t9vL+IR/qdGQoECFN3OiRo0adOrBcQwsLxY/o8sYvdy8FeKS1emWFvnaDvImAKINcyXZkxl9nSyrCLPvoQsY0/6GSU4hJDRleG6yZN02t979SEZBt4ceMOSnqvYgjyFXDXvbyfJdZ9tWG+yZF8DPR8qDfVkyFAgQpu50SNGjTp0QvPbZmEXcQG1kbOQsD+H5SGL8PRi+RpEdBveY2TH2vd0+2zm6sKuZs7MOHruALa5LfS9igNqlySlIBiYrLR+ldu3iaKLGTyjUxgQEm6bW03jdXa3uq9ezNjpb9FpwxWXHj8h1+IBdUi50f1FP8DMfXFQPuJMhQIEKbudEjRo06dYsPUyyyUbyY3E3Y6c33aSUIRs54GU/vrb/wBzXbHWvd0+uZyPrHUw20OPrR9zEvu2TpjNDhp3dlmYudd35sDaBurktpuzfivU2tx4q09efI4xjbFZgQD7t8Z1n/8AWx3/AJ/6t9n+BYj9WtVf6pkKBAhTdzokaNGnTrBfXID0yJRnkZ856Yx4+7kZIaMFRn+jzwNcqY24+Os/dmWQsPWpYit61jppaWuly81QwMTBP9WISxuQAxkC+TDSxIfy9GTv0bt2trfhzFNnDGWms1r2LGwsblDpGJDIHxvxAX8tOP0qbdC+CYtDkUyFAgQpu50SNGiRKQxFvw+DvM3TLY+q6wogVxn2zttGKH+Us1UCWtgbUpss/YH08SDx0d9ulcqDbhjlnxtmKQZQV+n7uLnapopZDVGH0KrJk79G67W/DrscWILVWbGTUbsdyO9jguBVuWMVPBYitR/EdZ8v7oG4xt0L4OVjccwmQoECFN3OiRo0StE4hXw81mHHUWowq9YerShr2MnYpY4aTA6nsRVgLPVUWbh1Ys2riwluCJ7+RjohEJ5HIM2mW1vtyFRrVfDTfXpkK3uatWP1bSFO+mTN02t9NdmuulpaWk/UhYhtVpcZZo3guxW6kduI4rmJmx2RC9F8N1nx/u2/KPR+jefMD9EyFAgQpu50SNGiVz7UA4UOluD3NWjOeNvvomcmiE3mzGQjwNURfFVQMTCCKzJH73U+QtVqcNZtJ267W+w/7DJs+26ZKAqtuvN68IJ0zLa2tLXTa2uSYlvv0tdTETC1RmoSUcoFpiEZBuUJaEmNygXR+E6zpcrrflHo/RvPmHccfG+wZCgQIU3c6JGjRK4qrf23XO0PUCtmzr1ZbN3Jvi6LU47mTgpqbNzypnsZCwUXGxXqx1QbrpNlpQnjkCYOzNxt6eOkaSimV6t7mri5nZ+X07eS+64rg64LiteW5iGdVMqddwkisR3sYdcsfnGNfdvg3neTOuh7B8+b/wDNr/4WQoECFN3OiRo0St/mBmEOyQGr34/SeDIZVoRxlcLl0oRjivRFVtlyN6Fv3Ndlvrdx8dsZatuiq+XjIRJibpah9xWxMzx2E3TIgVTJRu0gcdLbLfTSYUwLXh2tp3W1vts04bYyY23TKHNSRvPUrX2qZKzjirZCtb+DF/8AkaHsbz5tmfG1f8TIUCBCm7nRI0aJWn5Si3EOzL417jDjslxrYF+dmI8ZkK842q+SqerWxjRzB/Uxt4DaQFtMXT7qxhopGjKbGXGfbdMnUKGXH3fcx9MzHzqYyTnW+/RhWkzJu3fftP4Zq0VhpsRLET3T09OOUaeamrvXtQWh81r+l+IH/MPV+jebN7/htT/GyFAgQpu50SNGpH02Mg91kPBkqLXa+KvPSnyGa2uM1Up42ydPHXfbn15LfTOQu44+X1qSZGDGFiMsdfE2IdrJO3sMQ39PozrfnfxywxzDYw7ipZpWQQlyrZ6aIq1+tb8jrMt6OV/+zdrea3H6tao+iZCgQIU3c6JGjVsljq3tavgc1m63CbCU4Tjv02t18VP6VrI4/wBVQZOauMWXgNCYmKZMrELWK9Kd6NpN0y9b1IMTZ5RzTx1wsWpr8lSu0FfXYzpvKXllhjmGbC6UrW42bi5VszarKtlqljx/iFv7iN9xj8N1ai9pk2QoECFN3OiRqR9NjoPXt9205dbUHuK2Dm9K6srCVXIV5mngOCKR5sTAbCVnGzVbsdtkz9MtT9aLH5FxdbRMxNdrvUtRVbNx69UKwt019OjJn8r/AG82lZxkE7S17NNf0SVbIWqj1c7BM7OxN3/iL/PGPAG+Jn4fpCXKMUCBCm7nRI1Y/wAeKHVbs2trXbl65VrtG01urkqfu62OsPWsdDjCULVSShNTyI2WTP0y4cL4mxh0yldp6uGk2mFaTLSdk7JujP5H+ybprprxuymoVpVbxhQNXigvpnv4k6WYhtd/4i/zD+Ufh7WUi9fH0/yigQIU3c6JGrX5aX0pdX7NLXW5Wa3Wo2zxlv6EOao/XG2/Xi6ELGN+AKtrH5AZ26ZmQXlxNrkPSUhCHDjyvJk3R2TsnboL+R/sm7teJ2TishReEqF0LkVrDAaC5fxh1MpWtdv4jBR/UB+E+1p1ODlWpoUCBCm7nRI1ZbceMk51er+BmWVx7WYcFc0pAYxt1ZMbZqWwtRq7Y9rWo0yuS3sY8T08twR5iuIN6+Tt3MedaRspcZPlrS43bz0KXsw6D1dunFadkz/C100tLS14HZna3jZIZKuYcUBwW4rWEUWRu486mUrW+t2mF2GMGjjH4mXsvWpU2QoECFN3OiRqT7YyR47fY/Vu7K44qsmMyDXIp68c8divNjLVS/HZG1MeRuRQjXhJlJja8hNiqzPDEEIOy+yfiS5drfN0tLS0td1ijBYUmNs1Shy9iFwkrX4rOFdmp5aemde1DaBfq3W9fjoRy/iI3X8ZyAp81flePPWQevna0rs7E3fvpyViMbMEO4bAoECFN3OiRo1X/wDU8pCJjbqTYu1RysNppoAljvYj24YKLkZlov1fo3R1pa6Mi6b6v4d+fXbpaWlpa7NKerHYCatYxstTLxzPYqQ3BloW6MlX8QEyimisN1lgisDHUrxJ22mZmUkMcrWsFDI0Vm7ipaV+G6Ha60ndaXFcvXyAoECFN3OiRo1S+mU6v0126WuskYTBdwTsquXsVFk8oFyLGwPVo65v1bo/TfRumujdN+DXztJxVrERyuMtvGSQZOCdTUK9ljp3McVPPC7BIMgd80EdiO5QmxcmPyAXo+zS0mbrIPt8kKBAhTdzolIbMiMXVD/0vPctjTrP7nKWpqsuPlqXI70TzRes4v2u3Y3wd/N0pIhkGxhgJf3uMOPOROL1aGRB4r+KKpnIJWZ2Ju4wGQLcEmIvVLQW4PBmqjKufMAQIU3c6kdehyUtLaOCzA45i1G9LIR3W8ues+pPXi9vAQDIM9abHTY2USyXJk/VujrS0tJmT9dra3377drfTfh18DSdk47aTG1ZFNh5oiDKXK7u1C87HkMSVXOwTJnYm7bNaO1F/c4a3Uyde328ltbUsYzRVf5ZgQIU3c6Ztk7JxUourkjzTV7M2Pmj/EEbvFlqcqCQJB8Nmca1bHxvYt7Vu2NaJyuZImw8foxDwj0tdG6aWurdHZaWlrrpa79rfh2tra38aSMZGs4gDQWLmOUhUrDRWrmMKlla9xu2evFZjtYKWN4snepvDnq8ijtwzd2TrehYifkIIU3c6L6P7lmTSgamd/Sx8kUVzVay02NrEpome2+Ku1xjzF2uoM9AainimbtMhjDI3TyVmtVGrBNKMMcUcuRsgIxgmW+rP1fozpu3a312tra2t/s2+jsxNPi68oBNLSXtILSY8tXCPPW4lUzNaz2yRhI0uGqSKbAyCv8A5Si1fPMoLENkOmRBzpVP8YIU3c6JSAzqWIkVixGqlV7tiXD3YHG9fpvj7YVLUOUpyuUccwz4OtIpcPbgIMrfqFDn65qKaKcDMYwmz8APNat5SWhjhqCf3yU/rz1qrVq/FcUzLS0tJurstLXY/Zry7W1tbW/m66SRBMFrEkCgzMsTPkqE4yU61lYrLeh2P10rGLq2VJUu4w8Zk2tsrn0qVPsCFN3OiRo1J9Woze2vowExkxlKRp/w+Loql+gUGfmBV8lVsqSCOVp8NWJFFaxk17LHdrzwjXhxV2tBTCWKWHI2/bxYantadcHXB16a4LguC4ritLS4riuK0tLS0tLXbpaWlpaWlpaWlpa7G+ftSV4ZnfDVSe7TPHyz1RyFbG5YqziTEPR27CZjG5iJITq5meF8hbjloVR0AIU3c6JEjRK4OjqyetVd+yepBaazgCFQZC3QOTMVShsZOe0FDEExWaMN1fwCFnJ4aFWIJMpkBFgH5OlpaWlplxXFcVwXFcVxXFa+HpaWlpa7dLS0tLXS3B7mrjrntDt0I7Y1bdjFTV7EVmLpxXFaWlpWKUNprFZ6liL6CCFN3OiRo0Su/kxT7xr9u1mboTHUxryNWjggb7rSsThBFPYPIWqlUKkH7TxZaZcWXBlwXBadfX4OuulpaWut/GDZGK3ax5MVTKQnDbxUuPy0V3u10ylb1Yqsn0BCm7nRI0aJWm3Dh/8Azu4I2LIsy0+2fi1jMxwL+8y88mAH0aI5KtZ/ZeLrg60/cxMXfpaWlpaWlpaWlxXFcVxXFcVxXFaWu2aGOeOziJoZIMpNCdrHMSoZwgcSYx7rlVoJIn5CKbudEjRolZ/wYRtY9+2c/SgxEfO1+hmMY2LU1+apgwZAAxj4dOuLri64v8kR2mbXY4L00ba6aVejHVm3pq1yC1867QjuBqzibVmhDkYad6fGTRShNH2zR+rFDsCFN3OiRo0SstuHBF/bduclYKWHh4VHV2YrtylQjpD4Gba4d2tpx+MI76ObJjZ+2Ts0o4IonmsSVihsRWB+Zkqfu62KvPXlv0AuhStzYq1FIE0XbPAxqJ03c6dEjRKf6Q4IXav0frlpfdZEQYAykvp08JUZg8DB1clyW3XJ0Jb6k3xG+q+yIujD2yd8tGGQnkt1VBbhst8vJYv3L179qhPfgjvUcDdYe8w4mPc6dEjRKz/gwrf/AB3ZbmatUwlf1bBLKSFPcgi9CDuZtpm11It9nBM2n6v9PhgyJ9N0265rm3WTw2sdFYd7l3HPWuwWxV249NV7kNofj3qEd0AktYizkK7RFjr4XYe0m5MPc6JEjRKYPUClfkx8sU0diLoy/EFjZ0IPbUr9n21fD1Xnn72bTdDLfaL9p/Ek7+boi5eJ2ExuYVxKtmp4Chs17gWcQzvHk56hwzxzh8bJUveQYyZuVivNi7FG7Heh7X/N2unRI0SdSxDIw+5qFDnpBVexHaiIhjCkL5DKksjM9y7WgatX7hbqT6buZ9t2OHwQ/Mj+/wAO1Rr3Rs4i1SKrnTBMVa/DNi56p181ogMZB+LlqhQTVZgyFOSKxibNG7Hdh7H/ADdrokaNEn6yRDK1exNjZ8tkRsxYyp7Wtlbvt4cNR4itdrffq/1fuF/r2O+k77fzh0P4u1axta4rGPt44qOaGRWaUFwChuYk6WThtN8SQBkCmb0skYDLEQTYu3SuBch6/wD37XRI0aJOn6yiJR4uv69w5GjCEDyuRFmEe4er/bwC+26O+k77+CHQvy/HvYUJlXvWsbJWtw3I7mHCVVsjPRkilCYPh5yDUlKT1askQzR48nq5Lq35u106NGiTp+tuRY6t7atmLHGPDV/Rp97fboXhZ9OnfSd9/CD79HbT/Hs1YbYWsdZxx0c0Eis1YrcTjaw89S7Fcj+Fmhb+HYZ3enkrTwR4mkZSdR+/a6JGjRJ0/QyYAoQPatEbANaIsnkG+jd/6dC8TF9Hffwx+/Qm23yb2FCZV71rGyRywZCvapTY2WhkQuB8HPWAaDEx8cdcZp8wLMLdR7nRIkaJOn6WSeSStC1eHJzenUwcXCs3jL7/ADhfbdDH5VmpFbjmgs4ixSyEV0L+NcSx2Tax2kQg1jNwRs+XvGo83aB6uTr2W6b7PyjSg/iWQtXYKkWGhKxd7A7nRIkaJOnU0npx4qD6rM/lxGv4cm8T/PF9P1IflSAMsd7FyUzx+WaZZDGeqsflNv0mlCCKxZsZOevhYgZhYBmrQ2Gnwpior12i9TLQWO3KZEK0GMYq9PG0HyMletHVh6/oHc6JEjRJ+lo+csEXowK9X9xWxl/2piTEzeJ/2AS7HbacH+S6yGH5KhlSge7j47oUcidc97bNWCltUKQ1IeukcQyjZwziquRnonBbgssrebk9WlQO7JmJRigw0Po47sf7B3ujRok6dY8fWyGuuVrM8eMyMIQgTEzdzfsgl3aZcWR6+Pfxkdtq9qxi5rQ079ODJWoRP3g2Is6bPWtxWg7bVGK00uKsQu+RuBHhgieS1bGrDSrHk7oswj02t9B7nRI0aJOpn1DhQ/l0nZa6WcXHM+rmLOhdG5Bvtb7/ALIxaTEz9jyJyd/k368E1eGE7EtShHVb6qenBOp6s+Plx+SG03dJFHMNmE8fbigsZCxVrBUgT9jvph7nTokaJOrT6gww/wBjpaTinboQjIH9XE3opRmiZ+1n23R/2Pbrm/zM3c2WMp+hX100iFna9jnhejl/oJMY9uacfR/DzF6PXj1eQUHc6JGjRJ1dL+XGQ+nj9LSdk7J26Xa/uauEtcTW1vqz67H/AGG7Ynrpvq3w9+AjYRoRNavt2uys4qOV3iuY8oM4KEmMelqb29etXnyluvBHWh7Hf6zTfzRim7nTo0aJOrX89gRYR6OnTsn6ZKu8E1G21ut3MS301+xXwtkIcmjZ2Jvg7W+yxZjrxz5uczKe+SeCzTVDJhYHtcekuPrSkH8rbW1mC/s8FGwY7sdMpR42BTdzp0SNEi+ixoPZyvV06dP0kAZY/wCribkUozRd7EuXnb7riy4Li/wLEkLBVqexr0LFiwPwt9JCYRsynlL9ajFWbSMGMbWIdlXydmoUM8diLsdu3ME7U8Fr+G9jqW0EKj5SkKbvdEjRK5LocPW9Cotrad07p3T9bNcbMNK5Jj5hJjH4w/ftL7+WxVisi9e5QVfKQzPZpTPJFleBiQmPwc7M4U8HCzRdXZWqkdqMSsYyxUtDah73dha/d90WLp+zqdSJgG1lOarwoEKbudOiRqzN6bUcb7h2+i2ndOScltbW+y7TGzHTvSUJIpgmD4jNtM2u0n18GzRgss438chtU8kB0rePKrmYZfgO/Fr9qHIV8NbaM+r9LNcLMX9zjJ6WUCyfR36u7CNu5JdlxeLaq3ZlL/rnXgaNAhQpu90SmfQU64WJeQsvWBc2Tzxp5GXqh1KxAKfI1WX8VrL+MQIMpWNSwV7ouNrGS0spHYW9/DZtdrvrys207a7rONgsrd/Gogo5Vud3ESVMtBZ82dmcK+HpMMOTpe3lx15rMfXS0pIgkGKnBDIz9uULjRpXfZJ8nkJSbK5CNDn7bKP8QQuNzLy2lWr8EKBChTd7olI22OqSKrK6eka9nKvYkvZGvZGvQsAngsGmoumpAvaxL28SKmDp6ssajyMwM9OOyMN61SODI15238AO532/kBH4LmJCV4b7i9nCMbQZC1j5K1uG2Hj/ABAH0x2v4dLGMgSBJjLtawNiLtdu7Knxo04xcenAXXtoUEQRpkKFAhTd5IkaJP5jAZGkEqssFuK2EuIZ0xXse8GajJRzhI3lD7dhP5y8NqnFbj3aw8n9pla9nH2cdJRzIS+PPA5U8LJzoq9VG1DUtHRmhnCYOx+0zGMJ5ju2ow9MO1kKFChTdzp0aNEn893/ACWsLIEFTIPE4mMgS4uvKjxduAgyNyo9fLV5kxbbfij6G/0BEWvMLdC+3hIBMbWMlqnSywWFewoSqtkLOOOvaitB4LgtJTwMjNKnVuhHaTFZxs9XJQ2B6b7srZ9WSCBom7mQoEKFN3uiRok/nut/VV7FRW1/d4uWnkIrBaRxBKM+EhNPUv0FDm5BetkIbK5eCN/qpPOzb6l9vHexUVpQX7GPklgrZGCelaxktHMRz+Et4/MdHZSxBMFjDmKaxdqqPM2RetYGzD2WZfQr1A5n3shQIUKbvdEjRJ/Peb60H5Y5SRhKF7BKtlZ6qgylSZmcSb7KarBOp8LpNbvUXrZmCVCQmPcz7Z235mHfYX28livHZjkhtYiSpfguhewgmqmTnonHKE0fdnoFjLDWKXV2WlLTgmUEAV4+zK2/VOAPTh72QoEKFN3OnRI0Sfz3vyYv/wAzrYqV7Kl/Dw7fBXGTw5aqo81YjQZqAk08E7T4yGRe1uUir5wxeCzDZHsAtOjHfkYe0n8zsxNdxDiVLMfzXKMN6MDtYezUtxW4u2zCFqCOSzi7I52F1Dkq077T9xEIDdyrENWv4WQoEKFN3kiRok/nut/RwxcsX3bRwxSqbCU5VJ+HjZSV7+OUWXZcal5pMXNCUGYngeC1DZHrGXQg2uD9+nTB3O/wbuOiuDHYtYmX+1ydaetZxNihko7o9s1eOyrcAwXpcYar5CxUOOQJg7LOViiY5LF6SKqEfiZCgQoU3c6dEjRJ/Pab+3wRbxvidttYxFWwrGEsQPFlJonYquQjkxc0JQ5ezA9bIV7XUD7ODL02XBlwZa73f4csIThYoWMdJUyUN4L+LkpljsuM3ZpWbUVWMOWQyAhpZg4VUtyU5AmjON5o2VjKwxI5bN4o6QN5GQoEKFN3uiRok/e7a8En1i/Dv+u/lsVILQ3cVNQVXKiaII5xsYj6xZK5SOrkILfRjdkz7bxuXxr+IGZVcnLWO7iQnGllZKrhIMofZXMyESjrW8lLWpR1QnNoYakBZG7kMfHNW9rMmpSqOmIv5WQoECFN3OnRI0Sfzn9Q/Dv+Lz3sHHKq1uSjKEgyBJDHOFnESRvVzEsBRTRzh9k0iZ2fv2y5LfyLdOK4DFYw1ierWykLe8xckuQt3Ax+IFcdJ1mLnJ8PW9Cnnj1Xj+sfnZCgQoU3e6JGiT+c/wDH+HW/o/Au0Ir0clG/jirZhneM2MbVGC40kVrEz1MtFOmLpydeo69R16jrm63v5k8IWI/6uIt6aVmABaPXIiZmyGYWMxhWSWff+pH/AI/OyZAhQpu8kaNEn883+H8Phql8K5iK9pFDfxhV83Hxjkhtw5HD8VjMi7lvSYv2LNAxUsNP6kLsm1EORyT2nx+EGJck6zhN774DIUCFCm73RI0Sfz3C4wYeL0sb8S3hq0wYi37axtZam9axWzERAE0ciYlv9gzD/wBhhA4wcllrrkWHxzQARfVumX/9X4DIUCFCm7yRI0Sfz3n/AJoY/Sg+LnIPRu1bkdqGxJWIZaFQ0eJsRoL1yoVbLQTJnTP80lnJfrj4/So2ZvRixcD2rzPrszH/AKvwGQoUKFN3uiRok/nlF5b/AMa1WjtwTYG0DhgLRNLgLIC1m5RKG/BcGfDi6b32OeDMwyIDYh+WSyH9bJDpo8vKsRWaDHv91rpnA43fv8BkyBChTd5IkSJP58ePrZv5UkUcw3MCW4L09N4Z47Ec+LgnR1rtAq2cZQ2YbDfJdStyzfLTXNz3wH043+7dfxAz8Yn3F52QoUKFN3uiRIk/md9N+Hwc7fzLdGG6FinaxkkOYZRTxzNPQrzqXFTxFBl54HrX69r5BP8ASjua9ase3iw1YrN53X6t0dZqPnj6j7r+dkKBChTd5I0aJP5pi4w/hxv6PzfurGIqTtYxFuo9fLGLxShKMteG0NnCyRvFlLlUq1yG2PxcjM0NLFR/SYzvW61catd+jfZOsv8A+ZS/wedkyFChTd7okSJP5rf+vghYcb+wXMdXuNLirtN6+XIFWvQzqWGKzHZws0D1MyYkzs7fCdZaX17l2Ua0OEovCK/VD0/TK/XG0f8AD52TIEKFN3uiRIk/mvP/AEcSLhi/2Kzja1pWMFNGquVmrSQzhKF/HxXm3exR08nFa+FdtDWgpN/Vxtd719k/26N1y5MONp/6/nZChQoU3e6JGiT+a/8A4qf+j+yXsfFdCrYPGWopQlE/5ht4htwZOzTOtbhtD5jNha1MeQuX9V4MTW9tRT9WTdM9/pU/9fzshQoUKbvdEiRJ/Nf+9d/7Tq/7FexkN5Hh78B+4v0Dq3orbTQRzjYoTU3pZkXFnYm8buspfYlUgajWpQFkr/V+jJumd/0af+t52QoEKFN3uiRIk/mv/ar/AKfV/wBkmijnju4SSF62UKNRyxzDZxcUijsXMadXJQ2m5Mt9+2ZTW4oWt5KS0VDF8Vk7Tyy4un7Sn1fo3XNjyx1P/W87IUCFCm7nTokSJP5r/wCaMeEX7Tbxle4rOPtY0q2WEkYRzhYxUsSHI240Oak0+blX8asr+L3F/GLbP/G5l/FLsr8slK0eJtyKnjoaayVz28OCpepL2P0HrlG5Y2i/9DzshQoUKbudOiRIk/mtDys/tl3CRTppLmMOtkYZ+hUa7poIgQMC0y0y9GJk2hW/qrN6GBhGXK34Ywgi7H6N9uloPVq0C+AyFChQpu506JEiT+ZqZ2rn7bJGEoW8CJILdqidXIRTvxE20tuyEtrS10yN/wBsNPHT5A6lKGkHi+6qNq152QoUKFN3OnRIkSfzVZ4obX7fPXhsjfwxQKnlXZxcJBeLa4OyH7OiQi1/LgAxh2v3xs4ZHzsmQoUKbudOiRIk/mv/AOX9P3DJ4oLAYq3wJk31Tjx6ZCf0Kv4frvvufvtj6eb87JkKFCm73RIkSfzX2/n/AE/cc7VaCzj7oW406LQjbmLI3a0A1q/lyf0zfnZMhQpk3c6dEiRJ/NkH+v6fuMsQWIXifHZVzAFLlKcbXcpJbWJxvtg82bbhkfOyZChQpu90SJEn82Q/P+n7lmsdJPKOKyFg4vw4arY6tU+B+IWQ/UfMyZChQpu90SJEn82Q/P8Ap/wudj5Uaz7r+ZkyFChTd7okSJP5sgy/T/hcoHPGUv8AB5xQoUKbvdEiRJ/NkPz/AKf8LaFjqUH/AJfOyFCmTdzp0SJEn82Q/P8Ap/wpNyCu3p2/MyFChQpu90SJEn82Q/P+n/DTjwzfmZMhQpk3e6JEiT+bIL9P+GyrcMx52QoUKbvdEiRJ/NkPz/p/w2cDVpvqPmZChTJu90SJEnZaWvBrsvt9f0/4bOhutF/h6a8OlpMyZkKFMm73TomTsnZaWlxXFcVxXFaWlxXFcVpXQ+v6f8NlA50K7bi4riuK4ritLS4rS4ritLS0mZMyFMm73Tp2TsuK4riuK4riuK4riuK4rguK4q0C/T/hrQ86tYf6fFcVxXFcVxXFcVxXFcVxXFcUzJmTMm8LrS0uK4riuK4riuK4riuK4riuK4qYNv8A8O7baINPxXFcVxXFcVxXFcVxXFcVxXFcVpaTeLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSMf+J46PS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS15dLS0tLS0tLS0tLS0tLSdv8AiXb+bS0tLS0tLS0tLS0tLS0tf/zP/8QAKREAAgIABQQCAwADAQAAAAAAAAECEQMQIDAxEiEyQEFQEyJRBGBhcf/aAAgBAwEBPwH/AEC8r+tvassssv6x8Flll6mN6MNW96zq918Z2IWhj0xVLdfd1k0xSoT9ys0LQx6Fzs1p6v2ys7MXb3Jc5oWhj0QjsLtlLOT7EYV3ZyVldi9ueaFoY84xvbseXzktCE/axM4i0MlnDjahHtZNU8pM42E79mS7ZoWhkskJUthYd8kcNX3KHG+zMRdApWN/tsf9E/bQtDJZYa751pgrkVlLqu4kJqRjxtWKPyx98r+geSFoZLLCyTy6c4QvuxdixyS5KJ/rJSJpOJJ5WLO9V+vic5IWhkhK3RGPTkllay/4Rj2orLnsyFwl0jV9jEj09i7zvKtS9jE5yQtDGYflmmcnYbIYdciY8RLk7FGKu1idqzEXUiqeizvs36uJxlEWhkjD8tFiOm3RhStUzpGvhnTKPiQn1DVmG6/RjMeNPOtu8r9PE4yiLQyRhxpXr7v948ixYs5Gi+mdjMRWrFJONmPJS4ysWt6rL9KStZRFoZ860YcumQ4JlSw+OBNSVolG+xhN94soxU48ZVktbKK1qRfoS5Ii0MXOxyYWJf6sbpdxYnTK0LFjR+Wp2fniYuJ1Z0UJ6nsWc5W0XvYnkRFoY9jg5J4kmqYy361abL3MXkiLQySe283nWqvR/wDC9vFXyRFpSRJVsSkRG8kUUUVnWi9N7N52XtSVqhC0WKY5Cmvk7FaGyrZKytFZ2WWWXossvfTE8r1vyFoZIwn3rRY84opFIooooooo6SijpOk6TpOk6Tp2aKKKK1J6rti0MkQ8tDOpi9esqKKKKKKKKKKZ0lFFFapRruLQyRHy0SEhL7NkiPloZH7Rki6ZDETyf2zJDyhOhsX10iLvUyWeGvkXfbf0khLUyQxKyXbsiHH1KTfB+J/0aa522Sywl8jIP49q9+LXxnLD/g7XI5bDJZYfiUUKfr0VvRj1MVLglBSE2nUtE41LYZLKK/XJjRGX0lkHXZ5tKXJ+JrxKJdlem70MkKPU6zbGyyEr+iSt0J1wOKnyNOHPGaeWLJKNaHP+C0MYl08FljeXSxJoUr+hSaXUc98uzFhtPs+xQhulY5X3ZeWJifCIi0MZ+aR+WR+WR+Vn5ZHXI65Cxf6X8ikX70ODwf8AzNPJGNNRiTlbycnlEWhktnD8SUP4JyXJeV+3hvsdn2Y4yhwflQsn2MfEcnpiLQyQ9jC8cqOkotikvajKmKSEPvnj4yqkN3piLQyQ9jB8dTjZTQpabyv0pyafYwsWuSyWNGJif5LY23zqiLQyQ9jA2HGzuhS9ayu+TxZDk3zsRFoZIexg8bTjmn6T7MiJD2oi0MkPYwl+u2yzt6UxKsntRFoZIexDjdoprgsveZF9TzY1sxFoZIeteg0OL+BP+7suDDhS0T8nsxFoZIeuHkvSr0p+T2Yi0MkPXh+XqOJ3Qp7DYtM/J7MRaGSHrwvL1pQsTa5LLeVlli799WJ5bMRaGSHrwn+3r0OI42dbXJ1fw7kY9RWrF8tmItDJD14SuXstDX9FGuBoWvH8tmItDJD14Xl7TWSWxj87MSOhkh68Ly+kx+NmItDJD14Pl9JjeOzEWhkh68Hy+kxPF7MRaGSHrwfL6R8bMRaGSGitWD5/SyX7PVQkRQtLQ4nSdJ0nSdJ0mHH9vpcSP7HSdJ0nSdJ0nSJC1UUUdJRRQl9K0dJRR0lFFFf71//EAC4RAAICAAUDBAICAgIDAAAAAAABAhEDEBIgMAQhMRMyQEEiUFFhFDNScSNggf/aAAgBAgEBPwH99RRRRQ/1aKKK3pFGk0mk0jf6uPk0mk0jW1CEiiijGelcq7lDiV8yHuKKGhoexERbMWep8q7IQpIcUxr5afcXfJkh7ERFnN1Ee/x3HJid7NPZZ90PuP5eG7ismSHsREWePifS4JK0NmC395xQ532X6Dp3+OTJD2IiLLFxNPYb4fI4/wAEZXl9Dfbc18D64umflZMkPYiIsuo93Fj4zcqT7GBia4/2NWQv7PI97XP9cWDLTLJkh7ERFliS1O+CfUpOomL1U3GkRlRHGcHqiYE1ix1I0MS/EfA1zLiXnJkh7EREYsqjl2RrW3Hn6eG2eoWmYbw9OjERjYDwn/R0E6k4mr6FaQyuB8q88SIu1YyRLYiIjqPoRONnZCxB5dRjOP4xJJy8scWQhKbqJqa7MwH6uE8J/wDwwW44qIL7GJDyor4S48F/iMkPYiI3pVmJia8pOlWWliVI8K2SxW5OQp2We16omLWPh+ovKITcHqR0+IsVaq7nhC7jY8rH8JceAvxsZIexETE9mco2e0WpkY0Y3U+o6XgcLMPAnO9P0d15NR0kvz0P7Jx0ycTpZuE7+jVazZWytlci4+nfehkh7ERMX25oUEYg8TTDUdVhaJao+GKZGVPUhzw8XtimNg+k/wCmRbi7R1MPUXrQIM6WWuAlk3vorKisq4Fx9P7hkh7ERMWV9tv9DmovSPTB+jPw/BPpMSPhWd0RlZp9XB0ryiJ08tM6fhk8OUMTQjpMJwXfKh7rE9tZ1uXHhOpDJD2I8LfixvuY0PVw/wC0Qxpw8MTh1PaXaROEsOVMwsRxdo6qMe2JH7NXY6XEWJFNl/RZY96ZYnsaGsqK2Lkg7iSHsQ/bv/pkrw5WdTgV/wCSHghFyklEngKcFGfkl0mLqqj/ABrwdDP8HEOmwPTHlZY+Gyy8qHE8FlJjjzYXsJD2IiPfKOpCvD7PwYODhxlriIUcqPHwbL22VY1svKt2D7SQ9iItD4KvyUvBFZXlWVll8Nl7L2PJMv8AkaK2Ia24EvokPY2TxJrujBxnPs0VvSGJV5yZZqZqNRaO2yiiiiiuKs6yorZWyDp2SHsqyfT2YeC4Jpk8DEr8JEnKPZCxF9nZ+M6LpEKQ5ItFo7CaGUUUUUdjsWiyiiud51nZZWUfaPYiJjR7XlY6fkeF/wASGv7LKJMssstl5WWWajUWajUajUazWax8Flllll7a3VSHsREn7GPNGleBnZDXw+5ZZZZZZZZZZZZZaLLzvdGVqh7ERH7WPOA2OV7aKKK5PBeTXblrank812L2IiP2seaMR7KvJyyV5MvhXYYmsn4+He1bERKtUYmC1ksvOaylmnkxrhl42XuTK5VwIiLLEwlLuJEn9bFwN3wLyPjsu+WPckq3IiLLGl20jdC2vbFjfCsn25Ez/rdZZecST3IiIbpWe56mYgtr+BFjVlcvk/7zlKMPcf5cftEZRn7WPKPAiIjHfaspoqvioTvLSaeNF/yeBKmYsJp3IZRh9S12xO6I6Zd4sSHvRERje4suxxHmvh6jUXyMxMT0oWS1TdyZh488L+0SgpLXh5vs7RgYjnhpvgRERiO5vJFklsv9BpOoi5fmvGTRGU8N3AXUwn/tRrTMOpzUT+tlVsREctKvNIoaJR5qK+FZKWiOoknJ2yE54XtE4Y6/HtIf8ZTWXSYbliJ/xsWH9sexCHLV5yoSy1IbQ4jXElnfHW9KxyjJvCGnF0xoScXaJdRCcfyX5HqDdmHHVJRIwUVpiaSjCwq7skPYiJ6MT0IHoQPQiehE9OH8Dw4v6JYH/Ea+mOJpeV7Y5ye/65ImMqkz/fC17lnJZ9Hguc7/AIMOOmOSjFDJD2IiLgxn+bFM7DiOJWyPkZfbfFcNbepj+Vlyi9URYuFje/sx9LP6J3dPJK3SOkwFhw2MkPYiIuDH92SZqy7DgNNZp2NVuUePzleU4a40SwpLyiVCk4+Btt28ui6OWrVISpVsZIexERcHUe7bYpHZjgONCdHk0mko0lfBiu3c6jpVPvHyaJfwYPRYmJ/R0/QRw+4oqPjayQ9iIi4Op+uBSycUU0Ke2+bSKNF5LAiRio+N7JD2IiLg6nzw2J5OKZTRqZfwF3RKhyELgZIexERcGO/y40yihxyvmRhknlHhZIexERcGI7k+SzUXY0aeaI1pWa8i4GSHsREW99kPnUhNEiuSJOV5ow/auBkh7ERFvxPax/B1Z1zIw/auBkh7ERFvxvY/iJ5OB43xQ9iMP2rgZIexERb8b2fFsUh0zSjSaTSaDTQ+27D9i4GSHsREW/G9nx7ExSryaU/BpKSHKhu92D7OBkh7ERFvxnUPkqQu3g1WWSe/p3+PAyQ9iIi343s+Unk3wdN44GSHsREW/G9nykXw9M+/AyRLYiIt+N7P0nTv8uBkiWxERb8b2fpMF/muBkh7ERFvxvZ+kj54GSHsQhMssssssxn+H6WL7FllllljZJj2pikajUajUajUYkvx/Swl+JqNRqNRqNRqGx7rLLLLLLG/0qZZZZZZZZf/AL1//8QARBAAAQIDBAUJBwMDAwQCAwAAAQACAxESITFBUQQTIlJhECAjMDJAQlBxFGJygZGhsTNgwYKS0aKy4UNTc4AFk4Pw8f/aAAgBAQAGPwL/ANcJ/vQN/a8x32SD8R3oNh0nNWgSWw75edub33Z7S6Q9q0DLvLoDCa8SMFW7ZZ+Vcfqq4ZqAyvC1UZwDsHZ+dRG8T31o8N57zEdUWk2NkbVU79MfdSHKXwnSn4StY0us3StVFkIv+7zh/r3yQvK1zhJ8T8d5bo7bmWfNNhtuHO9pg7MrSBgts9I2x3m7ycZHvgDhsC13opDr7dqJgwKnSWUe825BzHAg4jnlxuAmjGf8XLS09K+7hxWvqiFl9q1cSyLgc+Qg3FCI21p+4VcN3q3EebQY2PZTT3oqNElsylPr9TBkYpvO6vaNKnSbZHxKVFLsHNVTDVC+y1gFJBkRzoxO4U/LlDQRTOkeikLgtdozbLyBgtu342rVx5W3GSoeLEyIwzyOarbY4doZea1bj5od6lmqj43T66hn6zruHFe0R50Tnb4jyvh7wktIZjMHnGAO2/8ACqleeR0GCZuNjjkvaXjaPZ9OW1MjNbYbfmmxGXH7Iw3ibSpOmWYjeCD2mbTaD5pGad2aI70yEOzO30QawSaLh1w0ptolS7ghgWWEcoToRucS3/HNfGfc1PjRZ03uP8KQuCMGHfi5a6ONnwtz5phxBZ+EYkK1ubf8IMjyZEzwKJaNtlrUdEebRaz08hLjcLShEhum03HuUjcnwn2Gcu80BZxHWuPXlrhMGwhFpnqz92qbIjXeh5JlDTIPhvlhxQY/YjZZ8yHowubafVSJute5auCCGZC8qvSLfc6gvgbD93Ar2WMZbs8OC1jRZVU30TYsM7J8gjfAfwnMxY7ucKIPGLfl3jite/sQzP1PcQ2LOYuIwU4Mf+4Kytw4GpBukwvtIoPYZtK12iWPvLB/CEDS7H3B5/nlLm7TREn8ghozcLXKp36jr+HVe0w7/FL8qmIelZijCjT1c9pv8oPYQWm4jv7hwWkeo/nucA5P7vMoicmjtOyTYTBJrR3LpDtG5oxVjYY+S1Gktpj+EhUuE4Z+hVUN3qMlXDk2NngV7NpgdSMcW/8ACJhvBMWxhCdHIvsan6Re2qdYU3jaBkePVFrhNpvQc39M/cIPhkVeFyOj6QDq5/2qYMx3/SB6dzcdwgod2AUKm9wqJz7k+M65oTiXcXuVGrDuLhNNdCJl2mlNLwHNeLeBWthEmEcf4KsseL2qUTtYOF4R0YvmGnC5NEB02tsXs0Mzt2ihO9211dDrDgck6FEbNmI/kIRoBBePvwQ0ONdcw5cO/TNwtWkXSs7nGht7RFill3YeqgEnD+e4zLgAM0NHguqaDNxCLzfEP25HCW2LWp0GM6UN1xyKLXCYOC9p0SqkZXtUqOm+3qnaRFtrsE1Eh6K91Tr/AHUIsYejetpiD0OSLH2sx4jNe1QfV0vytRGPSi473fXNzElHh8Ae6RWgmTjP692bDaJm6xMhDwiXXEuMgLyU5mjANG+cVWNe5ucyqSyMZ5zWs0gXXM5hjQBb4moQ4jdYwXTvCLIA1bT/AHJ0WI02CbW4lPhOAERrdgp0aJa1ueJTYkHsi9BsU0P+ysM+s1jRtw/wtQ47Tez6IaRAmGzw8JQqe1kQdoGzvsSCciO6QXYltvdZp0Zwsh2/Pr/ZGGwWv9VrI7Q57h2SLuoEZrbW9r0Ttka0G/hyPj0dJdNOObuSY2HZhOJi1Tw60aRBnTP+0rVxZB5sLTcUTCiWZORhRQTDna3JB7DNpuPew60ioHumjP8AUd1lmgXeM1csjEYPUo6p7YkW4AG5GO6JEpzFgToUUzezxZ9QXm4Caqi2zJeeadSTMGZlktXpE+D1MXcha60GxUGYtLTyOhveGg4zQYDNrjT3AtcJg4KrRr90laqM2oCy28IRYfblsn+EdGimTXGyeB73Bf7t6Hcw8DsPBnl3VkNtszJAC4IveZNGJWp0aoQzYGjH1U3x2h3pNTixi7gBJanR2ypM6UDtwifumRTKq50udJk4rvduToTIQY115nMp0ZzZF1g9OcXwG0vywK1UUGjFpwQc0zaceTWDxCahiGZOe2olVOLWz3kIjzU8fTuRbZX4SVqorNmdoXtejbU7SAm6PpJkRY1/+e9QH4WhQD7g7nH+X5CHDujOBJ5I7WznTgnGI2x1k8lMKqI8NHEqnRmVnMquKyI7LZTHdIwDspsQ9q53rzPZoJNLTtHMpr9INl9AQlBbZnb1BigdI0fVOgk3Wt5GxB4CmNDbRZ6poyHdJXPHZKOjxLGuOOBRjQG7WLc0NH0oylY16mO8QvjUD4e5xIZ8TSEW90efcP55YlDBDaHSsQhaK2qQlW5CLpLi1vvf4XRst3jfyPg44eqfBjzDDYeBU+SJEb2sEYr2zYzPPnsBYTVxQewzaceSRQPhB+oQe0zaVFnlJRHlovEjLu3tTBaO2gCekZY6aMSFsxPsV7NpM9WPqxB7DNpuPd4LPUqCydze6RIYEmhxA7naVGfgGy5X6QYmriX+qNbQZNmJ832gSD2fdPgOmWsE2nLkZo4O1Oops/EZ8+k2OHZKof2cW5oPYZtPJZY9vZRhzfD4Lae4+pTW4m092LXCYN610Bx1Zxy4FWWRBe1T7MUXOWriA0YsP8KuE8OHdoTcmJoFwHdCaZAyPcrMUIoexrXXTRbVU42k8kSMBMtuT3Tm69ziiaqohvPJXFeGhfpxCtmC+fFVPqLBgBYFqXNlFiHt58EJip5uapu8RqdLAKQw6gy/Uba1Pgn1HKQ3tNtCYw5494LXCYOBQ0iB+n+OCyiDtNVD/kclUxxDcHC4rBsUdpvdYb82SQ9O6QnyzHcmhQG+7PliQd4ItiiQ7Lwpi0FFz7GttKk27D3QtsvefVfpn6qb6WQwnxNHsZVNqJ7T3X8F0bdqUi7Pqpyk0GY9FMcuuZY1xmDxTYman3ctcJgrXwHGgeLEIMiEMi5ZotcJg4IR4J2AZg7qofJscYZ90YzJqHdHkC0EfJNJy7i1QvgH45ntUMbTRt8QhCMOstuJKpDSW7rBYtq2K69Scaom6FsQ2tH1TIbok3OuquRhEix1M1TDHqTeeaWxmCmciBeFXDdU3mw4mIMlDlhYeVzPFe31ToB9Qpd51mjWO3VqdKDjLHEKbHNe0rX6LVSLZC9q1elya7B+B7m1mTmgd1ieo/Kb3FiaBcBZzXNiioNfaM0DCp1ZFkkYcB04m8MFTGdZefeVMJoaBgEI0OyZqBGBTohtttKE+22x3Nn2YmDke0G7zDYg2OC128LlU0gg4jlfDzFidAd4sOPM1zbnbQ/lNcMRNW952xbvC9azRnl3w3qnSYc+IsKMXRHgRNzNamM0mGPCbx6Lo4gq3Tf3E1f913dXki4iS+fcQ0INyHNbEgNbrRfxCLBDeGzuqsQOkvBbutWwbtph4JsVtzgngC0WhRtHeO1bNen3CD23HnTg9G7LBUxOziMwpjl9phkyJmeBVLyNY378tW4ZqnFh75KKwHjiq9GfP7ELU6dB1g42OCr0KNURbq3WOC1ekh0RvHtBVQYgdwx6/Ys6Rp/CPdHgCdoR9e4TKrdczaPUyH6jeyU6BH2YZNs/CUYei/8A2KHELSwnaaUyLD7bf/2S1MYyZx8J58OMBdYVDOI2TylrhMHAqpl17fRBzTMHkizOCimWI79TEYHDiq9Gd/SVq9MhVEYmx31QiaFFLnDAWPHyVGlMrGdxXRRBVumw9bDiiVwd3WJDlOpqc3uFIQmJPda7qbENIaLIna9V7QTU+cqZdlFvjFrStU659nzWtgt2/EM1q3tqAzvCk8GH9wqmuBGY5joRxCMOLY02O4czWAbTPwtQ69tyqiOkFQ1uzg0JsPHH18gpiNDhxU4ES3JylpMIxGDF1v3U4bqHYTP8oNi9K33r/qh0lDt19nVwT7qYc2jurmjskzHoevJWsfcy359RZyvhbwRhH/qCXz5Nc255rB4psRuKm+G1x4hHVzY77K27LArZseL2nma6G2cRt8sQm6PFuuBy5ZG4ohswL2lB7pyPjcpM+ZOPkh2aH7zVJzREhekx/wAKyph+oWxEqYPCbQg2KNU7jcgQZg4jqIPwprRcGgd1hRgLtklA9cU5287rNeywPNQPFNiY3O9UWjti1qMKJY1xkZ4Hlpe0EcUIkImidjslS+TYn55lUpBwmg4XG3lLrnQ9pRIX9Q8nNUIA5ixVwzUzHMKiyDHwl2XIy7P1aUGP6OLkbjz4HwlD07rEAPZ2k7r4Xp1joRlPA5FOhxRszk8ZKYMwvaoYs8f+Vq3npG/ccpa4TBwUoTuMt1CHFMon+7lbDp2m2zXs7jaOzyvc+VIGKqupaT5T7RAsF5AwVD5ayW03NVaOaDum5auJMtydaPkgKqH7rubAf6hNPDusVs72FO6+ncMutMaG3pm5eII6LEdxZP8ACLXCbTYU17HbN7XKYscO03kLx2rmoxos6J2+8jFgdndxCo0iZGDhejQHOdhYrf8AhoQfAqLPuFKofNq8I+Strd62BGZqe68+Va7RZ5yF4Wr0oXeILwxGFF+jO/octXFmQPC9SDqH7ruUQ3kgAzsTWNuaJDuppbMxNj0Tj17oW8Ou9pg/pk4eEqiIembfx4ow4jZtKqYTLwuzVpDYmLUIcIbNzQmw2XAchc5pBORR7R+aohtAHJctoA+vlu223MLWaO8ullYUGx21D6FeF4yN4VejGfuFCDpQc5gstvCqgvDv45zXPaXF1wC6KA0fEZqp0qeLF0dI+Fk0BFhsdngVKJOEeNymLj1b4TrnBOhOzkfXr4fxdcWuE2m8FCIw7M9hyDH7EXI3FFj21NOCdGhxOjGDr1EiSusmgPNqYjZrWwzszvH8qiL0bs8EKxbg4LWQHOI3mXqnSWT95qESE8Obw5gEVgeBmtiCwfJSKsAHopRIbXDiEXQDq3ZYFat4NO4675KcOxwvabx1b35uJ68fPryyI0OacCjE0S0f9srVRW1tbZJ14TYUJrgJzM00EGp20ZqfnFUPozlKxUOGzkbigKqXZOU5SJ8TUYkFxLc2/wCEGaUJHfCDmODmnEdQYcVoc1NjwXzZOx2IW7FHab1URjRIVS669W8e4GK4TwAzKLpTcfoFDiWOAtnhNVsvHabktSIjdbu+clrmgjIqcB1JyNyxo+rSulhODvdVUFwa/Nv+FW0mjMWtUo/RP+yBaZg4jnlj2gtN4KbEgk0G1v8AhNis+YyPUjSm33OQz6zaWy76qtk55tW1S8ZEI0gteL2nrmaO25lp9UyGMBai14m04Fe0aMTR+EY0d4DrT8/O5EK2EB8Nir0Z85XWyIVOkMrbk8SWwTo8Y4HsoX0ZXtKlGGpd9QpgzHDnGHEHoclwP0eEA11L9w9Q6G/suRb19DGgyyFpRIbtXEOC6SCR8Jmv1KDk+xTY4OGYPVPiulYLOJTo77ZGfz5Kr3G5q936NCDXPOs3gmtvkJee0vaHDiqoGw7I3LVxBOHuvtBU2tOjxPq1N2pwzaBObSpT1cTdcedq4rah+FVoztY3I3qiJM+7EClFaYR+oUocVjjkDzhGYNl/5QPVTW0FY4J1PalYqo3yJwU5MifdWQW/JOhQGuNsgL0IsO+XgNoVMXb+MWoCKx0M53hThRGv9Dzi95k0XlNhQv0wdkZ8UGY4nNGI64Iud2cTkgxgk0fsGTgCOKOrbq34EIwI8KuHuP8A4VWiRKX/APacpAxg0fNUxGsf6iRQa46p+Tv882T2NcOIWy10M+6VOBFB9bFM6wN/uCAjw5e81VQXhw5XywtXz6yxSqdLitXVTZMldFtjNhQ1lUsogRixGF0xKzBACLInesVrWvH1U4dUM8FOEa+LTIqiLtS8MQKUWG6H91VCeHDgi57g1ovJUoTHRONwQhgWbrblM7UU3nJSQ0eHbScMSmwx6n1/YlERoc1azRpkbuKpjsrljcV0reEnNTjoMSbxbqj/AAho2knZwcfD1Eyyh2bLEYjKqd9qoiybGH+rkjfCj1pCFVx2TyUvaHDIq2A0fDYpwI0uD1UyqQ8TDMICPDDxmLCgGxKXbrrFKIxrxxCJZVDPA2IRAZe8LimQqKLZukb0xpE4r21GfhUo0RrXTytQiw3TabkZfqOsHBe1OByby3q/kv8A2DOJCa4qY1g4ApsWEXUYOyKbpUD9UjaGZWo0mZYLAcWoOaZg4jnlrhNpsIWs0abm3yxCDI4rb/qQ1Twayp59dPNQok5zbzZRYYPHFVaM+r3XXrVxASNx6D9uvcWqDQ1pwGKEXSRZgz/KGsbaMQVbGf8ARSuht+6mRsz2uDUGtEgBIfsl8PHD1ToUaYYT9CqxIRJWOGK1cRpMPFv+EIkJ0wft1HSNt3hetUXTxBQHXD1UHh/nn6hgBovcg+LstyxKlDhtbymJEMmhNBcGNJk0G4IQ2fM5/ssvhgNjZ5rVRWEt3XfwqPH9wq2ONO8Lj6qhw1cXdz6gRW9pn4Qab+uPBM9Tz9W0mWsvU+S9FrOkePos/wDa1N1cXpBfO4psF7HGDORyHz8usIPp36iKwOaq9Fm5t/ELVaWK2XOqFoXtOgGpmTcEIWmWjfxHqg5pBBuI54iQ7Gn7KfWuU53uPOiRN1pKc820jkqe4NAxK1MAGk3NGPqg7STUdwKljQ1owHmD4kMu2sCVPJHVOmRh362x4uchb9DY4IR4Wy9wmDn6rUxmnVztacPRCJDdU0485zM1Setcorcnc4Q57UQ/ZV755BBhWtnJvErZteb3Hy8c0mHDa0m+SqfCqhbzLwpwnh3fZN/Uba1ezRrGE2T8JW7EFzkYcVpo8Tf5TYkMza60c6odr8qXWP8ARRXYF1nOEJltOx80Gi4CQTpGRdYvaXXmxvc592lzxz6h0cTeZYttvtEPeb2l0b5nLHvmugyETEZoQtIqoF7TgtZDk5wFTHI6K8ymZs58xj1jlbi482JFyFnqn6Q/w3evI2A3w2D1Khwt0S8nn1I6mts4cXfaqdKZrYe+FOE+3dN/I12qLmG8jBThv+XeLbIg7LlS+dOIwcmaZo36T7RLArKKO03nS6wtRY7ahz2m/wCEIkJ1TTzIejNw2nJjMZTPqi7xXNR0qJc02cT3CXlZa4Ag4Fa7QjI7k/wtXpbS4D+4Lo3B4xatZortW/JarTYZ+JVQ3hw7vs/qN7KdoUcThvwOBTY0Fxpnsu/hVtscO03LuVv1VUF5HwoCPDDuIsK1kIzH4Toj7GtEytZEunW7kbAh2gGkcSmQh4R3azyfpW7W8L1rYDi9oxbeFTpLaveF6spiN/C1uhPPwrV6Wyl2aqY4EcO7e1wribZYFSigHB4QiQnGjA58Cqm2PHabl3O2/NTFrTeM1ChwXGkip3+EJ/qPtd/hUNPSPu4L2mINo9j9gTc2l+81a2GSWjxsQh6Tsu3sCtttuDgqoRrhKRNETI91LHibTYU6E4yaTSZ/ZGG8TaVXDOzgc+CqFjvE3LuZquQJE2MtKLnGQF5U39m88Ag1okB+wjE0aTH7uBWqitJaPA7+FOG6ebTgi+BsPywWo0xppzyQfDcHN7pDjgdqxyhuJtlaix4mCtXmaD3PVhSPbdaUIINrrT6KsjaiW/L9iUxWzyOIWuguJYPE3BCHpOy7ewKpiCeRUxtQj9CqmG3FuXcyTg4SR4PsQYwye7LBN0p/Zw49yLitY/sttKLjcBNGs2dp3ogBcP2MYmjyY/dwK1UVpLdx38KzaabwcFr9GJo/CkdmILx3Jujh22TMjgodlpmUIc5iYbYg0XDuQhMt9M02GPmqQbXmSc/F5+3l0+9URW+hxCradnB2BUromLSvaNFscLaQtVF2Yo+/Nm4gDMqUKcR32U2kD0aukDX+okhtUP3Xc8uyCJiGztuRFTamiQYE7Sn3Nt+fcicU6O70byQfmocuPl9neix7ZtOBWu0eZYLeLUIUeTX4OzWugbMUZYrUaTsxBZM8piRDJoVDG7PhaP5QMc1uyFypa0ADALpIYPHFTgOqGRQY+dO69Brujfkbua6Ex3TuF2S0nS5eGTVELolIbec0IUIWfnuQYMEyGMByEDtNtCMKJ2HH6FTBn5XLv5i6MLcWLU6TOkWTxC1sIjWYEYr2bS7JWBxViGjNnJuGZUv+oe0ebS9ocOKLoBn7pWriAuYPAcF0UQE5Y8hbo0g0WVZrWRqhDvLt5QtEhWNF7U04xDVzT11WA2uZrmM2p7SbAiGgtxNxUwfK7edcru8VN2YueaMKIDTi0/wtfWGy8WS1MI1W2TE17VFhvrnObmqUaGCM2qqG71GXO2xaMQqoRqldK9OgxHG0S2hanudKsdkFF5v8IzRfF7F7yEGtEgLu5P8ARRncQObVDND/ALKoHYn8iqxY4WOH7KcY9gaJ1ZLVQvugZVRN7k22W5i9a2G40i5w/lUPk2Llnzy2I0EIFhsvaULzUbXYBCFDux486fWuU83HnFjxNpvUxaz/AHBNiMM2u/ZPsrDYLXqZ7b7TzJETCMaB2byMlq9JPo9TaQRmOdDbPbnOSjbsxLnyFvWhvzUIHG3nlo7Ytajor8bW+VsMKBrG+JT74ScENYZjtHjzy6GaHH6IubOWYtClHhyObUHNMwbuV8TIIzPxOyTYUISaOdq2/NW9a1g9EGi4WdQNIh2TP0KD/GLHDyxp0R4BF4zTdZ2pWqbSCOHd64jpBSgChvpMqsvjSNk1DjkFuXBBkQhsX89RUWSPu2INFgHLLNyDsXuJ5887euD8G7XUlj+yUCNpp/1BNiMucPLNVFfTWJKJqnGITaE/XwqCD3UkmQCDYfZub6LZbN28eQteJg4Iv0c2bhWrizc0Xh14QiQzMHqgJXuQlvGfOp7T8lWetoBtN6rPaiW9UWG/A5LUxgdXiMkHNMwcR5XKI2ano7tbD3CqH9HEycjH0bSHB+6TYtVpsMwn72CqaQRmO5Nhj/qG35J0Yym4yHNk6w4OyX8YOQe35jqJmwIQ4c6Af7kA79R207hzCSZAIw9H/vVT+tkO0hHjdjLPrJgDW4FGFFaaMW5IPY6bTj5ZtNk7eC2Tr4OS1cZoDsnIxNDeXw91Uxuif9u4TNwT4UF03M27r0YDzY61vrzix3yOSy/Dlqy0tf8AbnTJkAtVCnQTY3NCLFHT/wC3m6iCdkG3iVM9rrSQnGIbG4Zq8D5r9Rv1XaH1X6rP7l2h9V22/Xl2ozPqu3P5Lx/RdiIpFxb8QV4J3mm1VNOzngUGO2ImXls5Uv3gremgrY6OMqSZw+NxVLujfkeubDHjNq9od2nXei1jB0bvsVS79Rt/HnUvaHDiq4cOTuc7jYnObCDopuc7BVCK7+kKWsP9TVtNhu9QukgvafdtWrhAsYfqVU+/riFY8L/ldpq7YXbC7TV2mqYdbwcto/VytePkFa4ldn7rsKwkKbD9FRHbrGm+q9GLobv/AMbsEGRQS3dcrIgBydZ5brNH6OLwR0X/AORZ8yFrNEfZulauKCWjwuVUN3qMR1kGJ6hQZZItcJgoEW4jiE2I249YRvEBFxbjZy9kLsfdbLZd/k4IGG8hCDpQFWBU4MX5OUzOjI2hARQWHPBTY4OHA9zl3imILcDkpHpIBWf5C10JxLR4hghD0iTH72B6trt1yonaw8lPiHZKIc0yuc1VMdUOqL3GTQp/IDIIN8lb6KHEgguNIrZiCtXG7OeSnYWuC2ejdwVUI1cWmRVEWZlg8KROrd7ymLR1Z7lPrC1wmCtfoTj8K1cfYiXW4oxNG2X7uBWpjNJYPCcFVCdPMYjqYzSJ7BUWHO0iY5auzE3lL/8AjkJuDH7p6kQGXNv9V73kzTw5K29HFzzUntIb/pKpOw/I8lMRocOKnCcYfC8Ktk6RuGYUo0MO4iwqTH7W6b+rHfq2bEXPNajTGkt3lMycMHC8LWw3GnfH8oQ48mRM8D1OAbV/pPMLIjZhTgOqGRvVNURssHLbpePSSERtnDLmviZBOiO8nYVAJ3OSiI0ObkUYmif/AFn+Fq4zS8DO8IdJQcnqbXA+nJ0kJp4omBE/pd/lBsQEt9//ACpROjPG5VNIIzHk9ERswtZCJfBUrnYtKMTRrHbi1OkAlgwN4QfDcHNPPhxx8JTLqmbJ5xqhtnmtWy7miAwza2+WJQGPk7PVQPh5nTQmuOeK6GPLg8IyLD/Uh+tLgalKK1r/AFsW2xzPupNiMfPBEt6N3C5VQSfVip0lk/eF6qhPDufx7/Iixa/Q7HC2lanS9l28rbHeF4UiNk4YOVcM+oy5zoT7irWyOLTiFtQ3j7qTXyOTrOoqcQAMSjD0fG9yER/yHlHzULhMdR0kJj/ibNbLXQz7pXRR2n4hJVW05gzCAiskc2rwvPCwqvRnzldbIrV6Swul8iFOE8HhjzJeRT7MTeC1cYVQlLtD7hCJDcacHf5UuzFF7ecBFhhwCfC8IK6E1cCtXFqLBe114QfDdNp5soXSP+ym7/gKZ2j5S5SyeerkblOjVuzYq9HdrBwscqY7apfIq2TvyFrNGfVL5FUaQyr1sKkx8nbpv5bfIiyI2YWv0RxLMlqYwAcb2m4rX6MTQLbL2oQtINMTewPNqiH0Gam7xGZ9OQNvijLBT8Dr25oPa8SKtiM+q6PpHcLladn7BbRmfK3+ij/EOulFhg8cVroLi6GMReEGxtl29gpPa1wVWjGXukqiOC4ZPvUmOk/dN/kutgbET8r2fTWn1K1+hkW20jFanSZlgs4tQexwc04hWqjR5PdngtY6ct91ypYPU5p8TdE1tk22vKFMmOhiTbfsuyrZBTcavLSDdJR/UdwL9G2H7uBRgx2upGGIQcxwc3MKmI0OCr0abhliFq9KBcBZPxBVw3Bw4clvkUogtwKpdtQHIRWGTsHBEC76grVBoDTfSL1XpNpwZy+zsPxLWOG3Et+Shs3nTTfTy93oo54juMn2PFzgi9k6N5ip0gU+8EHNIc04hbYk/eCmDYfELig1/RxPseW/yEsiCYKAqnBcgb2lbLQFYrUYejH1etfG/Tnj4uSCJ4FN9PL3+ie6faf3Mub0cTNuKJFQbmLWlAR2lrsxcptLYjCnRtG7OLENHjmc+y4+SVYtKdDN7eQvcbAtTAnq/wDchF0nafeGYDlhidzfMJZqHm7a7q90JtEWVkrpowIhk12eB5NfCEobsvCU1seYfdPAro4jXeh8id6hRHy7R5PZmHZHaQjxW9Kbp+FS5Xf0/jzBgUOHutA7sIzRIRLfmg4EVYjJGFGiQ5HBzl0Gksaci6amwh3oZINfVZ4XhSidG7jd5BChf1FQxmJp8TILWPtDdsnjzT6N8whw8yB3cwol2HBdFTFHrJAudDZwmpsex5yuVD6h7rwtVGaGk4G4qcF1JydcqrQ36tUozdWc7wptcCMx32gcGoAXASTIfzTT4om0ebDiYOHmAO6Se90xGBzciEX6IZjcKMKK0kDwuvCqhmYxBU29E7hcqmF0t5lylpDP6mqcOIHd7swiDkEIcGprBc0S5ujuwt/hNPDy6ajRiMPz32UQbWDheEHg2YPapR2W5tXRvDlayl2bVVAdV6WFavSGVSzscujftbpv7wUYh4uVUpnBa59rYe0eJ5xduOBQ4eXOPBRz7w79Irsat2bEYkIl7R4mXqUcVDMXquG4OHBSisB44qvRjUMsQqI7S4ZPEipw3W7pvHdohOIpCixcLk2HDttk1NhMubjnzovy/K+flzkDvOPkO02l++L1XC2gMYZtVMds+IvUmPBOWKoiNDmrWaK4uAw8QQh6UOFWPzUwZjujYTbabPmhocE3dsr2iINpw2RkOfGmj8XlwGZUAHKf38jJfD2t5thRdo76xlcVq9JDnDGd4QewzaVV2IuDs/VSPY+rSg3sRN09yc7xeEcU/S4hsh2niUYkS1rdp3URAcZAIeXN9VA/8bfx5LbZElsuT4UZpp8Q/lVQ3Bw4KlwBBwKr0az3CtVpDS4DO8KcN3qMR19psQbDunJgUPRWeruKbPtv2j1Df/J/BQ9fLmKD8A/Hk1R2Ym8F0YqGbHKmJWPdfcVIbMTdVMRs+OIWthOJaMReEGaTY7ewUwZjrdRCd8RR0mL2yLslN/Z7T+pHxhDy5mSgf+Mfjygw4rQ5pzRiaKS9u74gtXpAJA8WIVUNwcFODsO+yoN2664oW0v3T1RL3gSWrg1BvC8rXaSLRcxalvZabeJQB/Uda7qXEYEFN8uhpjQLhLyolzaX7zVrWumzfb/Kpjik7wUngPaVXBOsHC8IDWTlvBbUJpPArZhNHqV2Yf0Xh/tXg+i/TYtj/S1f9b6IFwDZ7xVQm5+8VYdt3ZR0p9zezxPVR/REZHy6C3Ozy0vgShRMsCqHtIbuuuKAJoiZFWhT1LPotmG0fJdkfTl/TZ9FYJcu28T3RepZ/wCkJsKGJNb1UVmbCnt+fl0KlwErbfLiyI0OacCqtFdT7hWrjNdLdepNMnbpVl/PpZ+obuCMRxIZi84oiELTe449XJRB5c3WPDZ5+YUxmBwWt0WpzR4cQhD0j+//ACv5Cs5obbQ532QYwSaLAOtitutI8ub6IeYujQWyjC2Q8S9miWTOz65c158RsaomkG7sjrogzdP6+XMPBDzJsZgkIl/qsogvbykkyATWQhZ2WpkFtzR10/h/HlzAh5k6E8bLhJNZXOlw2gtp7R6lfrB3Btq1UJtMM/UrXRR0zsD4evhP9zy5noh5m2PAZUZScAtthHF5XTRwODRNdHDm7edae4aO71Q8tZ6IfsavdKb5awofsaNwE1Lj5az0Q/Y0ZpxYU8eWs9EP2M4ZhRYfHy1noh+x4o97y1maH7HB3g3y1noh+x4MXhJA+WMQ/Y8N2Tk308saf2Q7gQUPLGj9kRG8FLywfsiSI/ep/wDev//EACwQAQACAQIFAgcBAQEBAQAAAAEAESExQRAgUWFxMIFAkaGxwdHw4fFQYHD/2gAIAQEAAT8h/wD2+5cuXL5QviFv/lW3MC5cuX6LF4H0uAakHvf/AC1XOHIIHnYsYZe6PowBDN8QwB0/+VWi5lrXMEg4QYczyrGXlf58JUG8HWSrF4l/EiiXdrXaEF3eEuRr1an/AJ1y5cuXLly5cvilE6zsI8vHEl0XOeFcgLzgHwWRr0lybdtRxPhrGgZGOyHWvV38Joy+tYVv5GyGFQM2Pd3mun/mXLly5fG+N8Rt2iq+QHqGSeF8k7Lyg8oLopfaP4+fEhp8KoCWgW7TIezPd0ghDAUVHHDW68kMRBTbm/E00JYmD/X/AI5p65NpWfb9uQHIGc0cJzm+KPjDygFm2/BL9KMX8vHJ+GYjS7ba/ghU9zr3lOFDB6y+jNxIagupFxC/k6PO/HXZLlzb1SbTRgIF0pDiEHFS5CeiL4VFly5cuZ8G9p/EoAABoHr6m7dRn36SuizjJ7iZijCWPPrjpeCMNaKmt+ALNphpciK8g6sivESK9o0/WISgVhSdSLT9B0mCxXWR+bzPE1+KU3fACbStbzX06n5niyXLgxxRTZxz0R38R5LH2nTAebXk0enWt7kU/cYM0ome97S3gRQKSWFwctW/JtN61PdPNpIbPhlTdIPmVzTHSs/tX+YBkBUHaN2+brqS6HtUfqX8y46Z6MQ218zxDSEyxgbjKu6Dqo8jLlw15tHwizwLmVj0SErraFK1vH5jvjkdcGybZp4T0Bv5A8nd0upZceDH4eDDWaPSuAJ4dMLLH9F0hQVWDg7t+aG6KHzOZeBOq6dUsFTs6n9coGJpMWdB+4QIz16dU2lZhaA+SV/FPZTX8RmrDTq6So2aZkQNJxssMUWhvyOkXMuLPKtENPg2OvBqm02po4V6RCH1tGLyZ/Et6FviTXzXPUEPJa1uOg1gvS0GgcGG308Z6B+hg6BhTTzLiSZeaW1r2w5/Dl0CbTddia5pQ+kAQ0GJdS1gnHiACd/3D2hAAUG0OCzfgWjuupGBS1zFd4ORov44hWhpW/Ul1H+8P7rHmtXxLpHVo1O06FLlQ1homsGTgtTUlegQgIArCMp8gsivHI18O2bZp4T1DjxRBMmWFRr/ABs7Tfg6zR6Yrh2NyA8Tfq9yZ2jyRGiSnwAwh2SdamkUhCeHefqHAiItFfVafT7zB5TE3lvGwfWYQhC22e8PCOAnCcMxS1X+NTcxZvVGMhgjRe34l9Qfl2Y8dXDVw0Ph3Sf0+qFd5OK2dPzN4cDRw1wx6RNoYStd3/xXE5Nt456gh4Bfu0ImybI8XI5YIYSB4X6AMDV9MOU12KPqR2N9h8tZQ2N0Qe0NjpElkWawq3rBJVewX27oZhFJ6gWz+iWB6nvsQBEotdHSVkPADgkHCSFhJYqIOs5XWOz7wHrOqrshgVtGGPDBms1+ht8Cw90Z9JhNOvA1gURaJlxPoEImxp9oZL4HH28nPQG/kDFEgZqlGiY9SHfvHgxuEE8ArL9K/oleu/SKYv3/AJlFBjT+36g1e/s9Towdc+Z5Rd/SN/uZ1VQs/sgWhXN43flKZrfereIYvr2PJKXCxH1QIYOLEhjKLhoR+F0M+cZjKd9fszeBY3fbtCQEyI2PDNmk1/EsNkqv4y+8dOBzwugxzvIQmkN6L7fmKz25Xsm3jnqCGIbbWVUKdbKczTjfFVmDZNufThuGqursTJSW5sSsL2USYOx7V2/usqdwj5nipbWmK4qHlbL9usoVQmDh1dqx1YTAeG55iO0MLTG3eOJR7D9ITVDkYYOGiEz10yhr/UmkiPZHV3mq4bG7q4apWYPiWKOsJdWup33jkhpBmVHNVHmIQ47sjqmfxO6VXA5Nt456I7uI8Ga2G5fhH44ry0MseeyNRBaqghW7BsLsSqWs9mn54Ai4925qAamn+kFkalZEltbVpl+wlKVGUJ/HtKu4XqB1YmVhd6eh1Zaxl25r3eE0TVLl8VmUSJw2r9DWF4Ux9AJkAt4YIA1HjfuCz0jb4F0nem+aE0ZbPhr88CYyrZtNHqHByjWfdwONs5OeoIYNOQDJtjm2HfrFjngqlQ0iFjKiZJaF0uawkgrRQQeZaMiOxtET6zcQEN5UaStp7im/MMabQscH6mx37kP7i2UHS5sWITK99vaZaA3LL0GYKMGjNbMgSBq0lwDG7eqXUg7jNUuDwXg8EicHG0C+d0Bd/B3h+srlmFQTZerqT3mn4Dfl35GXTc1z1ftn8cDWLgOG80ertDmKrLwzy2w59z0R3cYHWhDt7A89PzLolKy/SEGDEvkSykANuG8UQY+5sIS3PEf75S6heZMpuupBn/j8yzeV1WhnKpcMDWuLlF7s+0wR6rtuHyRkRFFKDiJfC+FcpERmxANRNP8AIjIM2ln5zFGhte8geS2HwG/pnToN5CPSGsMxwTf0J5SEUuYcHy/fA4+zk56grGtcfaFlS58YD7TVgUS+INhIaItQHcw2gmr0flGtFEWzvw35nVzl4JQyoGsLyrUgLOXd/doJVVgC8d4AEFaJCH9TsRt0FF9vrUqH6GraGEiu1aPRhogmBLxMYYy4vMeBlsZW8yAh7J8MOL0LD3oeOVtzyhapcw88NPilOFKj2P8As32tQ1ht4DWGnK85CIIqxuGn3qOl6w4+yaDjnoju42UqBLhhgFAbQWJbdAm93Bp74OKWpb6oVBxCRgAGLMxATJZ0/BibxQ6jhtxcFuktX/kZh9kprB2m+aDr/PxwsSkqyrIRDVq/8Jq1eBnvIbfMBwYdmONEx+PrKb8Ccn6g4rkCbr2j2c42EDgtjjMuC4cjHkyIA5RnYMTIvZTPklkQHrnc/MNiIVonT9vidE05jk74msOlnsVwDE1w1m3qEIER0UvlxDn3Oc3ctdgs0dBhlm9kOrGfxF4IlOsCAliWTv1eqMX9k6PY3lTVOwHglMbzLJT2lvMdusJdTbhaYKE+14JTyoNA+7HleyH9kqaRuWy+ApKh1as2dJgPYS/ODMurzeH+JT7Vka5/7HdAQEG4cS5oZlkyghwvgvkeLw6lN/AzR7D+ftKx2s/s7xfIzGcdGCAgjkT4fRPrH24acFrhyHpEBpRe+SL81Dj7Jo456YuhmFaXfRBvwzOEgrTCwSglW18EXH99VdtkOh9eZRuePBB5fTZC7dp+tLDDYliRRngJV+riFQUxs4cSkYUcC/uSlK/cBSWwQYBAsdSZqNg7sJ0GxIvmx+c4hrPV1ZHN19IZSbQVll7wNwmkWXwEvbBvinHSMwFMHcbMUih1HZmOeqn85iIb1ZMn6hqS2Gj6Veo6SnKy9naXJZHP1mUNJqhDTneapV4dIuoFdtocXZwaeE9MZWhpgJjrU77W/wAQUcBrOLF2PxLrVaV02Z4VUmfSNCWKGyuK9IqY1H0cKiVUehtGIVZ/flAS+F8G0vFquiyrLlrWDqTZ+h4AYtUnTxF+rL6PaXOZbckCxvJV14cszHUuC2BUNIgjaawIEMclRionAMAqD0mTcUCDRbeefJ2lcV7g7MeN3/cgC4/Tz0+DvgsQnMuztlf1AwAAQ6cRDQ9CpXMdXTmtcZYck28c9IYu1aIEmLsV+kGqThUe3Alwijpah+YGAmRoJhqtUUHiVzo1C9XxGqAutH7l9Y2WAhLrURbdlSbOjsnQA617vaOz9tfxiAZACgJaMILS5cuMoAap+Jkxydvv+IcGBZv85aYBziqYLQhUEW5ZNOHzgjvKcKxAhFSnkDhBAgYgsDUhhIkLlh18kvohNTPk7SltJp6qMGZr6pP3A9u9P1O3Lv6+iUWug8L+5n4nAMzhpNHK6cL9BEmAo/b8w4mybeOekNHUax3EWtvOfzNuAYa3BdnZ+cVpb+9KFwVjFnoWPSaIlodIguoXAh5sp0Wkap1DBFFOlMVDIiLWw/UJ0+QQ2mSVLqXhNxccC11SnVwj0EseBBp4GbamAWVTJ3hXsmbA3lSLYJgZYSkCMo8AM141KlRjRK4CsHSMN2tYPqzSoGzjx/UMualRy7VGrvFwnUGdo6nwDjisR7LB48rMQ7E1cNHB4rldOY4HC9JRPlrEUZQvOOekN5FdcyivT8LkwQ0TfYfaEawqDEzHD9hFbTU+naBPzN+/SLPf1Wl7TVdQiX6XZNauN2ZgFBjmMV+RgVAyBNzgMvgivuPZz+JYDJ+VwylDmG1sn9F2pMQJdysSoEup2TMCZ2JbpBdIMgMFIN8jNuCxmoxVXNd2j2do+Fqra/R6xRgM1k95lQSye6dpXv4D5OkEsER39DSb8uZtwdI1KNLbYfzNTNXByTeLPHThfpUzdn5J999+cc5zdxxd2kEuiA7cmusJrg7QXGDixTRL5xh0P9wSjBK89k6eLNRlUyQV6pt3mFeY6PsxQgeCkAJofRjStGrLTTkFC/8AED6Nks4EPA3kPXaIihoWwhmYvChGTF9H91miQQgNSJ6S8LZlwAlSBKlSpUSVNOUJbg8NpWK9uklBGeA8m8uGRsUeSUfbbo+TaG8HNPypRF52/k9HSXLl3weDGNi8Rb5qOs1cWrmDCbzfjtNOTbkvYKF0bqNa9FXIts08Jzm7ipmlYx1mcroL5LltwVZr/lLhtRwL6wBQZU1ei/qH7qZ1H8snUtB0dyNcU/PGJRrR/E0C3fNb8ayzsZcGSyXEAiWO0eL5FqZxGyydQgAliWPHXmRNZHQGsdHWEGOZrXeNJW2cB8bcFZ4BwADjcvguXyM74oQ4OSJXJ9KlfNL9athfzW80JuifaM3ZE+QOsr+O/wCTrO6wbHk9CpUNORhyj7g2fu8AM8RwVnLt6OXOo7F6+gi56IgyYIgkOOfp/duDyXUsZWZhgZ/vHvEYaACNqsmj+kTUi0axyKJo77xdMVxxFwgtwxmLv50/M0Qp9whMiHBxkMQhh673D9pVgVjA1NOFg97I+xID84YZvKIBgwl1BvkORjEuYy4PF43LlzwdR/VH7bTdtJ4Y4VLRjD7ve4XNV/7B7XA1AaQUwTyn2T9eqQBZ8pHf5TVPXk1cSdE25NuGvPqwIBdZlhmdflyDbxznN3Bo628EfVbvweWpgI2yEsGDo/6igxILBdfMbxjeiYjYNN02/qK63sfLzDIMUMIN2rqwLKeiWcFUU7Ws9HZg2KKurZhSWaRzUmt/Ot++G6Gv3kpm2jd8Qu7L95mBFMvrujFRxB9GHGpUSDE3hrzXxvh4GY0lzEtfQ9yezyi8HJ84AIBwq+UaMHbCAYLf8HSbWelVc1f3mbrVfSaORMcNeXb0BifyIB/dpq5Dp4TnN0uDYlsC63bojwWXL4UN+CbdWViA21oedSafzUdH8xJmKfcJ/d5obDJ0d4X6+WMVlss3AkCdRm3zJeoP3wogz6wSRJXX1/Y8CGZiFI7ks5Ou2ikdc7dpVa17qNEq+AkcR8IZfE4HMcpUrMqVK5b4aQzNeGgBrUfchrrx/HKOXsR/T94YuoXon4jYn3V/PDLZQlj6H1f7wLciF8TTz3y7egm4T9QfmZuzVPMM9AOo46rc6h/PBjwaRTwVxqyC7aYOm/8AfvC/to6boFSsvevSHU0VxbZz2iqJW3l0YUbodvHiEBxQLdXeMvZgeC3LCFgPasn90jX3QA+j+OBhBHHgYIqeGCXxuDznLgMyuBIxXMQhMJML0ZYkPdRu49FYPzFM9Sh9HZ8fKZwD1gboNufIZfN/Y6z6d6SueuGkpesqIEfRmWfJwbJs456AeJ3hoY3Y88HWVMZrylcK/DyxBKl8ndupLAZCxHCRCgNBMZj56X5nEcZqVLES8d3RmAVPArj/AFGiWy1ai3ntD6q77nTjm7GzQ9pb9ADRvFfX6RmDNceKWwUmTlOfWgY4qiSpXBUSVK4DBhwBlEeYl0C/Umi8omh6xd3buPHSCKXRtndBQC6tTfbry4L+38mKk3E1calSuZ47ciTBNpUIULdDE1nxyDTwnoBE7NzLNU/KPEXNOJmbTeOkoXLmY4HbT2PMPCf+r+d4doNDvExNsL6M+29H+TWY2XdDeLghZO7pCgW9p+j2iDCuq93WOG3zQlC6nVCAIMakyvtAcisYLleqZ0f9xPofXB/EGi0qDB2I6cMCETHAqIeE24chwvkdJvypwVyhUqVBl8XAgjtNhf8ATIhZ2VZ9yYS68Jf02hOC7n2f3KPUx2uzKP27t9uvC4FIN9cHOiF2Jql18HkgGTpYbjdjBxNBxz0AbR1IxdPrEeDwHDSaOG/EwzRSVrV+qVOAYXpgCXzntCmQ6eB0YcNxDr4iCEP5SwDtETP3i5CtarlsBug6YE6FkCphXqlgwmlLqZOsG4ZiVDTg2iXErjQw4jnndOBDlqVwrmdXGpVwnCeMz+ehcSlvaqRX7Okf+EfJ37nszboEf9yUem5v5E2jikNRODgLTtP4gVd5/wAkuAPopGYgU1PzLg4kxhd+PpAJVNcvmhlBCxNE478tCK1pLTZDF9HZl+aRF2cwz0RWlz9YFcE4msFuWtAkedrifRiolWdQ7MBdq1DP9XaZ0OsW24A+6YAjqamUrhSyCMEGIYLl1CB5xw1l1NEuXLly+By1KlcFca4rw8OFSollQA2dzwwAnSOl0EAALuc/1NLoZtNSpB6YPcShp+nT7kUztbaeek0meDh4sBpF8+7hgCgTok+j4qdizXRaVeG233J81EV5fqIUYsXjlbpABNkl2CJ2H9V5hnoiKPf7OTRwLQK5HgA3w1ThQuRubns7wbwIO3f7lJHn39qIStgNQv8AE1jaOrKxE4NoZpwDmKOSMZImWy0eQ5FJBuZlSojAZXCpUrmqVK4VKiSpUqVKmUFESPX7KGZhvU8TNYF2vrpFyOUa1/mV01np94Vb7V7k0MwLZxqVKJUqNRGzt4jlQ0eXvNuf9KdoaclGPfK23iKoLA9NuJo45znUo5o95gdTX28bjmB6bLFf0RMQ9QhQxvjgKX2JZGtY1U+bc56yxwS4EDhPAjgxCpiEJRHSOON82EHgw56uVwuXL41wZfCuSowlJ6hLRnm/2mAuppf8frAPUmCfWe2hRvvG5WZbPJt7wP5zV/qHUyhLHmYABaBhIRQlq69VE51xudCa8m3C+B6OSH9mW7FMPBs45zMFE3Eh0NZVfliVmI3czTYa0n6QuAb/ABGX6Os0eN270Hdf31hCi8g67wCuIww6vf5HqRogpVoV/MsLuIeBNEYL4CDgBGXCDhPA43wXcvhXRgiZEHguXL4XxqMZJcuXLl8E42y4PDEeBBAI7JA216w6lMPqUH4hTZPvOnZQzfxLipfCYvHQVs94ZMmRVjK5RloiUZ7ydPf9T+xCMB5wvt15Lri3gA2FJMrep8uUzl0QTuWTpQJiM7yoboH7ER1BPrWA/wCUPu0nmX6PSdKmIvgIdNLr36QrrL0DAu1lBLRsQNIN+U+UynhW61wsVDEjxzgqWx4BASuJXLfEvhcvhcuXyhcslErhcvhfCuS0ly4x4p+jIuBK9y/hErKOS9kwxuMGf8kIims0faCK9DeeHfmdj+qupHHsCP7g9DN1dedZWdRP4YnhrqPlLuay+ATAhka2k+o8jOZeptNAh3Jrk7bwD733QDgwiqF3lTVGihWNX8wIQpKDJrWXSuZKuv8AxF0hG1Y+0t2OEf8ASUMHm5h8ltNiCC4HW9UA1OvrIhv52L25dodCEcxQIRwhZfCvEeC88BEuNRlkIpBJfMC5cuXBgy+Fy5cuXwxK43Lly+e5fIsuXLqN9prox816gslTq5Rj3JXOrkMeVKLvi+k8O80XL0qfeUSw1uhkxcXYfHK7ZzuPrPdwWHyYviuxt840Ny6/sqIdfZXHylU61rU8kDhjddc+0V16chnOGO0Nl341gaKGwsinCtRuWVeAvygQFp/b1l0KArNoObbD/iZJU1QE+YCWfJlMwP8AAMyk3Mv56xDyMa/v6Tvq9aeZkiAigjZAQJgbYxDuxa54D2EzModpR8jNSHV67oScCS8AQicThCHASuGsFKZTMzPO6y5hDjQMvkuXL9C5cuXNeFy5ZGozMzKloXG6hsx9QWen46zML6vzOs3XVqb8yAO6AZTyiJAvWu7Ht9oIljY78KmbNIZlMzFv+JWjG9BxfhO5+472o2B27y5W0hnPrps45y6OQDuhULBWWXVcESDs2Std5yfSWWqdc+Z+p/XIj/s6wk/4EHAU6j/Z2uRdLcbHJ8jGxdGfsMZGDUB0/mJrGRVXYrr5je6LVrHyhINelkey/dLrhFGsPVi2hDqnDHch3vC84d8O7hZeIOMZvLQvizLaVlOnNC3SMWmeKqDNteNy5fqXLl8GNzPC5csmODu5BMxyg9DX1JlFmbXoQ0AxHBve8MPmh4ae0DjnCWM2iXK5nhcCoCxuRdWcA/L6xwxargRtBMrejL+JRrXLkZ6RwO8a6BK99/rKorfE7SNBge8CaKul82kp62uqeHaU1Xtt+dKmm/KNsEPBlc3GQWkVkJshvSkH3dCLatfnLVsTR9qV3mDochDneJxSVKlcKlHSUSnSU6SnSU6TtSkrw26y8v0lukt0iuk0ly5cuGvNUrhUqVK4t5aKlMqU9JV8FORUzriLXZpLHZRZK4KraLz6+Zb8G0frAtPnl0eGsYKRvNPB7eeKHgDXgQh2gcjPSGMsDWdCPzQXyd5lBAlaN56EtzXJp/RAuKa1n5yzRKGZ1HS79CWsiBh7zPg677+BOc9C/QxKOkW2na455y3WVyuiZ6SpXCpmZmZmZmeFSpUolOkolEpDPiVKmtgGw85Q0PY8v4j5tVsErx9ZV+Tj5YJgNs2x4/rkxxVHI3qhvAOlNORnpBJfYk/tdY6R15TOSqpmhhoqbOPk0asa2gofuhuaHtF5VFmcv4hnvYSw6kU/AHwo+3BQ1Hk0g3L7GYyvmolJSVlZXkleDyj3S/WXrm1XIm6QMuWbAGn/ADL5bKP+l7wgs2VsvtLKNErAVFrRYnLtwMazkN0rPm456Q/ofzN0NF005G/DRzSHsTBfJt1t/maUjfWEkE2NWogD3caD33h/TAFEGDwea7aeOeP5zszJtynFj66PtA0HIS2YgN24VKODYSddj3CJVuBbKXvlFPxlSpQ+nevv2jaKDmoJhToo7I9/RbugfQsDk04Apsx5iUNU0nSaeE9IPgZcZYtYc404JHjalRx2a/iagzdpsYmi4+9Fa8dSLfm28HQ9F/GANcwA05U6ohpk5R4vrWc6TQgO8QqCJjnNeDWeKFXL4vOeUletuGp7fEVKlSuFkH13qe8uRaEHbP8Axz2lowa6fZ/ZggTWHMJXjGL6OE9JrLHVEoNW3XEHhom83jK0VBtln+7TSd3gI57wH8/SM96JNDd9AF0IBrl406Zlo9aUuso9+NeHvyjwY8g8XlCqIAKJmpwEM59Sr27T2gZjdugdzeXYw1eB7fCVKlSpUri3fS4P9yxfiyUdRioqCNXt/nWVzZB1dzn6VfdMgh6TcfZ+8cwYUfSOJcvrKzHTri92kTIiwnd/31iCGQNgL1ohCbPu50dEAUcFotlnGnIJztKdt+UGzhqQWrneQhweWs7uSQtGD3ILvUEdPRkuFy3w9MDfeD8jo1vnKkHdgHtx6JBQS7vU+ArjUqJK4AdN8HZ7QiFrq4OpGuyjeVB6IHx9ztzDalxph6Rw6po94NFuo07wSDcEcTaapaDtHfY/ustIz92h3JfB3mWq9Y/uucFaJiuNijQh6MOR9M56tmhFkOYU0YDvcwMac5xMG2QsjxJ50H3TQdRUr9kQ3zU19yLWnnLEOU2lTP8As8Gw+DqVE4YDDOuvaa6ZD+k/c/gihQSuibVfrmFSem3UznbohfmWVa+SPDu//Mh26tNlK6MVgQSKSW+j6H2jxFj8KLMlZkeru89Rbrx8y8bg8NM9JkORLiwlfAC+DS9c5BqVDC0xiakAGP2ogV2lNe43jeydTf8ASKMf1Z/2ITSwk+5B6Hor4KokThddAL1daP0u1rPUjhDez2EFIbhyv1zZ6YbGVE9m6PeqPQzGKZ77LxDrdyrTpALtqjo6ztZA7HWVwVxILByPJ8pXIcKqdeUDbMx8BveBwPrnMIhT7Nn36y3kvB5Jhxpn3nSYhe5R43drJ7kBk3G+3CvgGMZT8NHaWN8++f3WVajSQOl3BgdUwDDcvkboeoGeFEcC+5CoI5uu0ogC+hGaIfYdoDAVAbHLUqDK8VS5jj5HiAtiLPwL1OBtfD3inJ3nXw3+VSx6s7HlKJMOs8iX7NfqfqCGRi2v7ESgNz4FjGExbrazT6faPeiqu5ifxGWZemRfnY/HJk4eoueGl5GVY/Q3pOnfv8/qlKazz6P7vyVKhwPFprlrk8VvwAWxFb8FrccR8RQ//AGWEZZreRMCNM+86SnHDDqeJc9Rrsd+jCNI62sXy3Lly5fC5cuXGM3iUKUdz/XCJcIeFDGV7vYjY0Lb5XpfJk2HqBmaaAfOVgtrqwuxNanKLCWym3QfQhCVBQQ4EqVxNHHWekRnqRHn4NUePkPidSnSdWDf5VKVa52PKPWmNrvKBWz8+x7QpR7p8QeDHhcuXLly5fC5cYFsBAlNt3QFYqvfMs8VfR1gk0VBya4eoWYfShqt0bBOV1YygMZvW/8Ad4lHWr7P5gqBjgeh9n4/zPHYfEVwbgej9CDXqcB7DLZqrvvHWZV5z8EGFMLpBweCk71SiJB2TVQ5Rel59ZTysWWPpBSj6t9nfhfBcYayxDRGIlCWnpekJ2SNm9jtA9tFPV8w9QsXjR5l4emR67vD6v8AGLWuq/Lw0QIcGacpz/4ZbvyfFDCxWF09qMLY6HQP9wLb4T+Mxj2wxX5l2Rm/vr+CGnVey7w8HfSv3h3CYCiPBrsw95iz4tPfeWsxt/Zi6r93J7PIayxZQoXV3fabD9tcLv8AiKHoNVtv+MbAHKuq6vI8A9MtjZmKq6sAh1vO/BgNtp5e0K5ms/rEMgDojZw1zGhxP/gbzkHXAaZiJqfECyoWGa9h8QbaxH9WBwKXopzvs6B5lAVY6MKTBw3u0FoEb/HKvgnA9cdhP6DezL9CzhfDpL1RrdI9uCbbmwt7o9ZDY1Xb9xpjMLpt+Z1gD+x9pcvi68XAcrzTxF6Sn6n9frU0yuHdEJ0mQUKbue0MgR3GK+DpyOzi6ca+O2fm5WXbJ2UoaONy/gdokcV/L+UUmv8AtQ0dbjeuiSpkdUe0YqINFvaFdzMD8pmCrUw+XGpUSBLDSxMf1OSdfLGnrFgHvrLCRH3DGhvTuqX7UdG8BBQCoGxwut5WEaidpi1D0w7pe6ppXUD8/wBzTOzxJr1qVl+onu0LG/MbSlHtCwm75HyHHF418WvdyAoasA0zN29W/RvgkoYW6sa+LbyorqwLGnL/AB04AcfsoDXh2XaA6h9njysSKBRWSLh+ZnePFPmSB4NMp1XXg6JvCEsYzbYem2Hd4I2Q1RwNzkQw+IGCIlvl+2V4BY8pfJAsl8tfGhaM7sbXL6l8Lly5cv0HSV3QBu7EoyKROhscNERHZlMiYlsNcDXx7Q0DENDXzBjToljxYkrMvwaKmalxR1Tvv+OKWTBmjCOHM+k0Q9MMyvlco2sBf3zzhtXvuEW6arNncgw5K5BHiN+d+KVsfUOSKmlWaevcuXLl8F8lxgyxKhbUPNYJZ0cWVKIvVlpqpR2Ov1yOBm5mPlAgCtEuMDccR32ip368Cd1AdXu8tkPbB1Ssv5OE9NPDl6U8wUaCh2gSuA8ATaXhi5r5sxbPAmXLg8dIu8C78Hccz6OspNT4JJCZoyIUFzS534Qr9S5cuXLlwgi+DiJB/XfETA0jUQwrBGQRhFu1uu86eBODx/U14VKlbcCqnfTFZShkFQGgTTw1nPGfeAULA/T8cuAzNuL03GT0mqiugZlRs68bGn4hweBRRy6h7WNJC5vkjoeY3V3CXLly5fFCV6S5fG+D6GnwU2j0vziO3wDQZbXTK/gSfpNMujFX8/ghhBADCtXQIJzs3bcv3lb6gWf84Ri65ESsNW4eGUtcr6MZ9YCjs8HXjglcbgEsGL01iefZ77/lcd+Coj1PAdPMV9314pyvLpfpglT7b0NuDDyPFFgzHic9dHw6cmveQ6OUJh4XL4XLly5cuXLly/RN8pB1JQw9ah7odyIXPdSE7NKWp1+U4p9mmUMLeiWfAEGdNNXbL718pa80FkDv/acKIkqmkp0DMBrsHLbBLYjNJszXjtE4oXAyrHN6J1XiNa9Fv5OQ4wLV0CHkM4dHyiurbt+4QACjinosCZ19IyHXZv8APtKAAoDBxPc4TLDFy4Zi4QHn7MbBv3H1IfLSDjcuXLly5cuXLl+grgjHLWo1+B8KjAzKVG7UntUCR7M1sZXl+W8dD2bdT+IIljY6PqVxFWDIrHkYa0UNa9oBgzC/J/dJdnBhs4Czn3FLwNXuUBOZZuphJgOA5jHhspWGDrADL7w2ytM2D98jKNjmTTtQwz/Zyqcrx214EtzUOeYSBWIp/TjUuAL8J/kELrMo/ixvpHBmK0Bl9zp0cQHDrbf9Z0PlH7jZsP8A4zS/aYSarjZnzzVwbtHwwA43Lly5cuXL4XzBbUoVy0Li236ljHOPbuwxRs99Ui5Xt0+5vEVDaGX6pRp33D4fWS8DcZogS/OHYhMeS8SuZjM/qhw1I22jPYTAuU6Fo24iy5rwcxThrPqgnHboD4lOWtqiNWdCqB/EJrudP2Y4qOggP2lnhMgzvBdp04NnJTleOTuiVLjU6RLbzwIyIgaas/4M/ueGWh3dki2VttbJsN7kJ+qge6MdUltc/MiWe99MXE0w5Hn9ynCmuB90NtNdSuzPnCElHf0r5hleXQniPVGFmznSykiBqMmgX8QStaaZ8xqZWRsezCmvrXDsytpd30wIuUVdPyZrCzfVbwF4qRiz0Mu3SiU9jo9ONSokolcXgWDv8x+ICJTIwAMFHbgipQ8RZV+RE0oXXfnJOV5ksfUymEsyGiaxgLcYH32YvhdvT3groVls68YGf2ncZl0sfV1uI2ueF+HqmWBRU08tSuPixOsFYqsdP8g0kPpeAMqjX8idNIP4VMIJ6FcDPpn9yElikroOYxSjWegx3x9AkKGXc5tcd4aIFrNZAcqBmt1vyk1czT002PqsQvJHgr2xmuviHFUYN8n/AKEJC1L1NPymmF0iKqD3b56xK/tGh94ZodQbgHhXPc0cFVOsZaTSGvrb70V4kjNkSLzAylz/ALCgjZaIwI1n7TpN8iNfwZV7/ATmDjSGODvVkQGCDx/2MNk7eMDfzHWQbjpQo0CrWe3WDwaTXg8b12vv6ZZ3K1eY5xTlebL61HURd5h7T0ZjyPzEuQOjnwwNc+5h8METsfkXHbZ1QbsaWvzAgARv9k0ixSXbgEvnor15Bbb9W929JrjXABA2Bp5QwQ4Nx+4asBOEnDp+FOmhH8K53EZZVT9v/CaljGbhB4P1iSXqdfpHvACz6z2GDZ9IbzbCt3FeA4a8XnaVgutF685zinK82X1m6HJHbW0z9OC9O1GyUFlrKmfd+IjpgrGeBC9r66QkIS7VzMFt7Wyn5ktL9oijR0F/KMFPvvmgBb0SzmGmZ6AaY4U9VtWkCjjq+qsN1NyX9lybe8rJKf77zAHWVo+OkuNqn6LCyBhOVjrHsRXv3qfmXE0qbzjRicKOkoY2KdIBbIqhT84TFL3lvPLQki1lB0ytTznOKem2+sclbo7/ALas3hwF6Axr5tY+yDuPqTRldKXKgHSxPpcsmp0W+kJbrthKo7q5fZjI1P4qNrZdW38yEKjRGh7Tulhonty45cM1lKz0wLOry7HrOTKMjLUOkH7RMCnFivnCeAn8OkUdcLS6kBZe/quNxiwQOgmo9owzR0kvpG1FGuOtRHsjzysdatkoIhDsUr5SnROv5vQOcU5XmW+tYGtIe4Gf1Y6wmjwYMIzfgiMt7CPkzPdEPwIjet99+f8AY8T3NL5RttxnB/Mut1gUZUw4ZP8AVO/qaB7cm79uAZ6MR2uZOYTadSAGhy1HwN8AGgfeBHO46ezLyg/zYyRfCYe0adk1Ne5wYxhiXQBZcLC1c9BzLV19sDDd6V9AMNpvOKxaMsaMaGNHvvCCWGm0FDsK6eic4h6bL61nbp+s1oWT8x1hGEZXA4ggCikZfD2R9NImomhgS5/Stw/uIgUG+JnkrIppguhNaTqAeH/1xw0/fig6k7c7jO8wgA0OejzNfgiqPsygja7jz1jYJVC2OW/h2goGgfxpjGOsIw79DXwhqXT9v5iG7rxErFLDsd4WqupaDqRcMrG4NYvJg1K7qoe8z+7DEqFbpbQAKCjp6RzinK82HmRZ6egaVWro9p/S6TVx0mpy1KlSohvfTQ941dW9LzwLoymrz0l9D0sub4v5D+5/J+lMKOoMf+uGMckO49PSdCa/CqtOrWh+kwtDFWT9xA5qNjwlNtcMtDEEMBVQZWPICwvT+49SzXAPH+TUr3dYcFZaLVzJQKp0moWa0K6oM1h7xjoutwdaG1YgAUFHT1DnBPTYfWBqQhjx/wBZj61YZYo1/wC2JfuFO97Rgj0SdLc3qeI/Yecv+0stayK8vWEVneBdDOm95oiPOlvHpln4jw2nUmYDPZ/2GQUws+GV4z1Im2hFA1B/hzAgAANCYkHYjb/EMqGX9n93mVnL2IH+kSpKw9c5xTlebL6zpa0UfoUvpHTjXq9uE2T/ACXAxmyxO5+4WGunj3JowQSyaL4xr+/WWTmhk881VmKdTszqTxAd0BOsOkTtHDXqfjBq/RRM9H2qGLIKJ4IlPUilQAZYTqun6IdNrYNT/Uqp2mSvlLF/R65zqnK8wX1qZ+v7T2vHSg4MOU1m/pUgu2seRBy1b88bfOPJTU7X6izAJKv2SUR4Z3TxGg6G27P4glAfSv4djRGBTGRqlniY8SlsBVdibvqnGX+phrg+4OrEGCZRAQ12dMr8Ac4pyvNt9bbGdTLhLX76fSuDpD4HCI6O0ys430vCJZXrb/ekKQBZgn9fMYjDVb7kTydXRrwAvo3Ll/COkrzGSiq0wjetS91F2gLjq9JZQOwNH74QOGOfb7HwBzinK8ymPqs2cUtTNN5nwVwYQ+CxlLQbdYYVTO5U3AUIRo2RQEa7LyPrE4R/FvDBvrnv+5gsyQXjcuXLl8CHqPNcVEdCtF9B2Pz85butn3zNzNI77TKxPumJfmrBqGsPufY+AOc05Xmy+tc8aM8vHXgfBCu2yjVdZk67qW+4y+HapKfIr6zsla2+uI1xHVTzQB+Bl2q3W+6A3TdbJWM6L+CBnvRLIN+gMv03muaY17lsD+8xaVgeCK03WuVj0m86fT7wVBmKmiR3dLnufxBAJo6euc6pyvMxj6raFcexU2478H4Hfk8x2UIA1b8nh3947Bs4PDK8HwLJ5I051tTfyTzoLa8/7KBWejj3J4Soc/KXyXLly5cuXzvNfDTGWuUfKrmXLy5sM4t/79IOgAPaZQY6R1jqmCV+j8yztz65zmnK83GPqWPQXMEAre1r/Iacd+Q+FxXiYfv7V4Y8En88S39uHPyli3GdJliVeqmXtHBcCE0B4f8ArmuXLly5cuXwXi8wCdJqoQRX+6wtQWh3mooWPs/v2lRwaeBhKtJHe8fme7R65zinK8wGPqA07vnAzMv2OTeHxKAQEdSJ6PivppNJEWAniD8Zqih+4T6o/wAxLtSsaB4YlpuRteLrDYvr9Yzz/sHscty+Fy5cuX6O014KjuxhTRD84BFGn+ZRNRmlW3Zr4zNE+u+1K2wa79c4uvkpyvNxj6irFrRDDVoce3JvD1mbR9RTVsjXu6x6z/yRrFilMafuJ5MhiFHRp1PEQvSwteDrHTIaJQ8IKEmiNjy3Lly+Fy5fO6Iv7W00Xjy3FNSt/BrHSaqOZol4jFMJoau9k+vfY9c51Tlebj6qm0iZNKvYpPvDjvCGnquvB4npt0z3oPiFo8P4ZkwFL+7BfkwkpqhMJAONzuvuNpduX3vDNeS+Fy5foaEcqbOpDOp5nV9oTKrNoux/dIKJqct0j4ZYO9z6t9c5zTlebD6v8faWLzOh7OR14beq8H4B3UPwfPUmeMULo9E7nNVwCahgsYhLfqfZiLZd9IzK+7uPIcbly5cuXztmgFrDCvpD3lp9M5umF6+r6fThp5AzGfQoZ+Z65zmHK83H1W03jOIy3X7bk1Q9ZhH4C5QKkUdLuRKMmMS/Oko23dTwf5BKYMv8dY/D/BTNSNNPyxstorl5h8yGEbPT0hhAWxmi+03bSdDp5Z16rO3TgzaCnhomiOsN9j7TBXdX1znFOV5uPqtoxq8zL+HDk1Q9ZhH0X0RmyxaByHP8Mysw0/I6zrsn/SCvi936laE163i/yGR1LZ9usHdZTrLJZyuoZ0KcvPylXVNVClWiW33Y7iABf7vsexw1jDZw2Q0mkUZrk+qfv65zinpuPqhQNcw6EDB0xyOsPX39J5tuOnFq2TpPv1l5RabfhtET5Ivc2mpbRv7kyYHNCvahKIbLH56w3mCiVGy2sZqdDq/cU6ICVVRSMl+dDvrNGmNS/wC9y8cx1pEpQd2X5RhdJXR8dISG1Dp3lE89FPc9o8mmVNXGtU4vjskR6hr1znNPTcfVzRVi3vNOR1+Kecm/A46z2sB9LaEVxui/A/qZ1LwvhmLovlF65J663TClUsWaVFtj5TXBe2EsXgVC2iWBEQSvUXtCmj5iZkBUHF04K3hjxCveJjxM/svXOc09Nx9Wgaduwbjrxubw/wDAMR59RAAXHm46tnswq4fJXZhZtf8APWKD7EasFzQMzJrqUEDVj9jrLkb374dY5R70g14sdJvAm024UZDDhIB5gs+vrnOacujm4+qynhC0eF/+DqcLxNZp6HRNd6nhlte1v2fWdRiuyBzZnRLGb5N+Q3AB4EJbJzt/5AElobcDizTCHIakd5YcXe/rnO6cujm4+tp9Il8h8U8xwdeZ43KnmsOP9zz0DtwIREhag3tD7zKDGF+96v44HC5txHM+Nx4dl/n1zndOV5uPq/KKH0j0zkfgH0j0CZJ4adOv3IbtB631O0MRLGRgWroE1Vqtdc6xWLoX1d3nYc1bm/4PXOd89Nx9X2Cs+0eu/C7Q4npXjriLfN9Cx/7DFJC9DEXtno2ZeoZVa+f9QhwzAaf36xCwWReOiwyD6xzunK8n1cD6v1SfaPXY/GvKRe7bk7P90mcsHjRmQ+6fWBiAcIr1tI2r9o7Xb1jncOV5Pq4H1Vgg+keu/APwdy5cvmeXfmodx/WX2+3rHO4crzcfVydhJ9o9M+Ef/HqJdhi9EjMGpZ9YhzNOV5uPHf0m090+0eu/+uBFmH7S7uD1iHH28c9Nx9UZO6V8o9dj8PvzMfgzl7whG6aj5esc5pyvH38Vj6lu1B9I9d+Aebf0X1XmOZLsynHcv8+sc75yvJ9XA+rT2mfaPXfj34nIeo/H49YhzdOV5MIIkqVKlSpUqVKlSpUPz8+18OetXwz6nix8jPMCVKlSpUqVKlSpUqBAhh5McrxhBwHgVKlSpUqVwVKlS1t6Z9qV/wCHXrVK9YObAj1/aXVTNJUrgqVKlSpUqVwHAZoIPQnhPIa+rgxt7Zmzx/8AA1y1NM3+o/MT5L1QaSTj4ehPAOMsPqv+7MHeVh4lSpUqV6lSpUqVKlehUqVKlSpUqV6FSpUqV6FSpUqVK4VKlSpU7oRT2H1f/wAk5DwhzpBGGX1n/wD0ztKwcKlevUqVK9OpXJXp1K+ArmJ1o/ABf/5BBA9FI/AP/wD3pibf/EHm34D/AP5B6apXrgAF/wD8TlvwAAEr1q41xqVKlcKlSon/AMSmZUqVKlcalcK4V/8Aun//2gAMAwEAAgADAAAAEPPOMPMOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONMMPPPPGxZtANPPvOMMMMMMMPPPPONNPPMMMMMMMMMMMMMMMNPPPPPPPMGeCtpe9PLEX1CPvqve3cccfecbTdTQ0ZfTSecccdcfcdfcccccZ+7/wD8899l54hlS7Dyxh2o1KQIT+gQwwgQjboBWIaUKKQcecUU0gUBQ6088/2LfnTHOMuoRdxf5Tzw0djDrZ0BXc9efO6cHfX2CqZ3c2Ojfm1kV03nW3iIQ78yZhCQQVo2N4wCzyz2RBSEB/rzm1JJGk7jgyIySsBel7qh5BTxjiwSiqITKQJZw7SjgPD1iGjzzyFSEA1uoTcb6CxpB8W10eVTsrptBaoYSzDxDSzyoJS8RiZyg5TAlbU8kATzxXhWiq/5uTxJLkFZEKQ9SBZPrZRTCaIbzjyhTzwoICVYwQZRZRzn4HsnzTzxWBWRwZobzBLRRP4BT/I2Oxqx0G4QrXgJ7TgBxTwJSk4ACagAD65uDOHgzzxkAN6kIhV7h6t0hvp2/vbMPvHmupW3nXnJRynyyyJSkSIQpLDyrrDAOnlDzx3xei1+LTgAl+jlhxAYoaaYv3GoLxfkRzDw776a74b3DiA4jCiYje/KHnzzxVhruWQqi8Bzjwza6NejhZM3w25+bzAngqwo5Yq9y5lKRg4g4QS5fH7T3jzxX/B5Nj9iX/Y7HbptZwEI1U2GdeRX1mS/rzBRZKTDZnLjB7rIZwACK5CfDzylfgdHTsxV98Fr+P4FEbd4cyF3PDbjMp98C0BA7aKrGJjKoaCxZ4MtoKsbzwkfkjmAGAS0dMz52SLnGm2o6vxE00ht7yGuFBSQ4rosTSqZqjiT5nOqIvDzz3Md9hnIYF7S7Pp/wWqOsJY+nbL82QYxrA5a6mD64afLqTDZSRCyy5vK8zzz0lYF4YIYvBb9AZIqN+0LbCj0SILPELoLB/Q+M3d5SOAhATxhywDL2cwPjzzzHg2pLQhW79+d0ITMmihLdaWjF75AbjYnyXlZPzOUNxiL75rK7KIFPzPzzxRGjkjAoKZPL1qc+nrtdaEQI0sYRVw1kaAarVui21wec4v3itCKxAiXZeDzzj0o0x4Rw5QgTj4eqoGZzxoIhBjM2hy1o6lMIHH/AHbR0k+2GzTOO0fc3L888ov40XmARo8mzWvGjgOvzlow6z7IUH8uUGYfls8F7xCFbGYVoH8rEc1grs88klMW+JF5bwWOoIYD9WuPAB9zhiYkD1Hc78394aXn01b8TmY1vCpXLpouw88YiDNYPzKD+HNxsZWaAZgaTfOlrQ3oAKGYldH/ALU8DlPuI790AiUoJ0DqjPPKPjk0nrjalYJzlVcbu64g3KvyEmpu6SaJgE4l/deUWz+p54JwH00Ua2ouPPNLrtVmqBbCKQ8pr3/F1HD+vkabisXdjistfDhh6RRYwzIi5YW7Gx6ARcvPPAO9vbMzLBO4/Lss4PFrs9gO786HN52vuwk5iSSS6szSVXn2A7O/E1bx0K/PLKy9PWFB8KgnLitVXP2FNkOzHPk3cNrAHMLQcfmNb7TUc6avfulzF2V2/PPHL4LoIjqz5X/KwpufvOxSkklvCm6blARkMGGUlOHvdRfHj7+fXmgZ0Eq7PPPP1VgWLuLTNuUohg5Y/JCgssEtubE7iG+DlKQrPz1jXQzLQ4Ot3hYWQ/PPPFOAf4d8NSk1KXCo4Ag3eVigDOrnk7fSFBGpkhCdgZBy6x2BB2OWCpRC0DfPMErSzOFyg29uubjulo/1DvIJz24CPbu8iIkNmCLR2YWhbHA+nv8AT4Z0azjzyhyBBmS44ubvzS3CkDOP6k9nczmLPT6BcjzuRT9/UsNlmJx8F6nX4RuFSzzzwQyBQN4unUfP9j8EwZCm/N/+oK4z0+oCd8RBjKk8+OkePIgcvfRmw6S+vzyjhkZd0vejdalHbzxiQhG9w+qp7TTzyqsmDD6gRnyQdS6VK56o/wAVkzJ3+88oFwJwa58TEc/b5JvfwkbP883iCCxq+sSxLr056WClQmVkmU/FSR0v7+Xt88paXf1c4Ps4+2iRl8mq0188ay88sOGp+oc87GNcWLb2aw3DsaXILOLs+/8APPKVaQ+/ffffZvx7CuiAHIaUBBlNKEqLsnOkKKlmNByE04clUlwl9aVYAn7/ADykHS+w444477b2h8HDHMRP9qyYCRpysEe9sQDKdSO6NBl5KrDE45zER5/nzylFDLAgQQwgK4ij3cC62mfU/uhZ7zgSrxtsfa7nmTH9uRlv1eMAAQ/kdf3zxkE44Qwwwwx8a5AqjyKVO6ZDzzzCGclD31xp6Lwz6QsNNOV0wwwxjMmdevzykzJejDDDDD+K7YhiiA5N4srykvVPEUSkfF1+4bCAyqu2tPDDDDCQyzV//wA858KNFNNNNNJy++oIAQQaGdgo8bGNn5s1BTZ7UYMTnYpiLtNNNNNZ5wr/AL/PKaC+ecccccTwCjpIgAEHmphcltVrb08eIwVmMmMZy6JTC0MccccYZQmX/wDyzmjsiw0001xfTooAAAAC5Y5ZS2FLclPUulaQuFnf9QarDuQ000011zajc/zz9SPhjjjzDHmbpSgAAAA74pIgTY5bmYNW0us/0f8ASrJwcSe88w808QXA/wD/ADzlxafHDDDDfOobwAAACZYKKqhQLI4LOVRBc9v/ADtFiAukPTwwwwwlEbA/v84r9efFNNNNYo6OoAAAUqGuCAoeOqSGGPMpt51nbXZhUk+3FNNNNNdSrMWj88rpeP4wwwwgcumEAIAUyuiSESWWmaeWWq0oPlo/sIs6Y+cSwwwwwkajBW/88Pz+rMMMMMaOS+WeWAQMCCCUC86m6umaoiuRsh7202g8OsMMMMMMImXhWL88vJSv4wwww26CWQiIAASCCGAO2GmCim6oQmeyYokuWSWuc0wwwwwk/vN738819q7+/wD/AP8A4mDCAqqAUCCCSAqea6ie+KocWQMjt866Se+Q3/8A/wD/AP8Aw1qQ7/PH+agOvvvvruggkIqAEEgglgFthsilpsqFHgggOtPkliulAfvvvvvu0qRu/PJ6R3GsssssDAggKqgFBggggLvGqgmtjqELgigrnqqoqvlPcsssstsPocr/ADyXgh8QEEUFfhqzxggASw47JhBiTKrYJwBRY55RRiDY4LpzQsEEEES5QLdPzhmotrDLLLKAHNBbWK6rTLKKoJaSqJqbL7ybKIoLba5qKWhvPLLLKZRpGBfzxuloxLOfP/NDAiLDQLaTHGSQ47CRiDjCqJjCSA47CxiSCSrnv/dWuJkrjzyxuP4EMM8sMTILLrL777IIILf77JKILPf7oIJLL/7pKIIIJIg8EN8uErDPzzyzywM89s897zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwM8csc9zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/8QAJREBAAICAgMAAwADAQEAAAAAAQARECEgMTBBUUBQYXGB8GDh/9oACAEDAQE/EP31y8LwP1bhcuXxYseLw1+r92cgg4MWC2XLm0fWHxqBbLO4fUEevzDtLlwhcywJUqHR5od6J3iI7gJZ+WlkaNSsPmWGDYh1z70QAVErLEig0WwpK0VLuoP5YpR8MsMUbfArSoPmXNO4H2S3AldQGjNNflmmM9+CWEuW9QK8PUPqCtkWaYDbc0wxIr0yzX4HvD4B0x8IMJ1+FYZYbZ03TBqAbJrZg+2GUnUG9ncoQ83vHvwXQz34IYLmoxc3Ll4Wo4tQdto2hmCJGCqTAK9Q4JDTc6aQX8h6j4oswLepZ3B9cKYxpINlv5BfjKGKNlRCshqMDeWVLSG9ncG/K9Y9+BhpTwwwdsZR3C2PtcMEIU6FQEBvpEOyCt69xH8qGtQ+EfiC8XKYSMNT+kPIesvgFR78MAqYRY6xKLqVbSUj4jWVEpBWPT1DNoj21LLcdagQBLXqEBjUSMWpXyDB8T141dJ78EjTNGmN9OpYlnUE32iDKv6gIsx6rslR9Q1PcbNy7m2FGAwLLl4SEGdw9JfhfGTbyAMXWo4aL3PrRG0vICbX+pVbKSAKZff9ME2Ev5KYTVQYMSVLqK3B1FgzbuD8h4D+JhsHvj1uAu73Ck6nc75piAlENp0wamldkuWKVAYK5WDKQUw4XCQS+T47g8ASwc3WppnpndkdnbDAYtEWOp2jqdJT2whIoN5MmEMVGXBhTLSAtQ9OD142GmcwqPN+kKNSh7SEj0l5pPkXZZ0P/E/gw8PUYfiep43O0MJElSoMIQ7Q2Uz2IFw+N8MJsHmNo1sdz/ojN9RLQzvuWkNytQ4DGCS5cWGUlYrgLOp3/GDNMAy8VKm5fIHOKV1DrwXXUVdkFEYEEuGASsGHAIkqVKlYqVXAJRHUA9oI7g3wSDx9bkhbGG4C1L57qhTfqGuomDbEhcpIDLSuC5cGXgJNRJuXHcqWwi4wRAwYOUl/eFhBRp49IJ3AUSWNIWl/U67xeTlNHUESmAzcVBSXHBb5FS0tlM6hFML8Ny4y2LEIL/JaQyolS8GlwOSlfWKmzqH3KXqLFD/MpN5qkpKSkpKSspyw4WVQEly5fCoxeWisKYXAYWTvqWYuXnZeYVGGVRHvjuAy+ZHA+HUqUlEpK57S0tLS0tP4SzCuSmL4Eqe+Y6P8wy9VLtQDO8LLlsuGb8Frkd42cr8NSsDlBKYFNZcnRDO7Dq+C4CVGsErHvm7cI4O4P4ScWHEtYQHfeFUq2oFZXAZTBBvPrkd8K4GE8zL5OTtCIqepuqGjg98e8mo83qHfgI4qVU78mhcpeAe4T2eiG1sesVk74iBXKpePWDfkSdd8qlYrGxKjD1Di9oyAjAeqHSObwd8DxbwkGoPlqusVnWjUdKxUYluXqHFe5sX6gbtnvQfXE815SsX5DK+Q3LsiyoGXZBd6sOkVEuiBhj1DiPc7f8xvFkY0wby4PwPWSvDeSaH1KtCH2aZ7VYGFJTAYMOHqGHI9yokqCUT1PCp14dfhXkn8QramDBgVGPb/AOmXO4l4728BdoYcjCJ/CXAwEUP7LzU65McXL534iVjhChUKobiftA+zJ3GHswyY1hMOBtogmotFnrDt6n85tgnU9wTwsXNZqVK5DzWiAjBBSDUUKceiyCpd/EZWSjLl7lzDg6bIhDEHtj6It7gHuWaNy1U2QHplPcHk9ZDn74E7xfF6iET1vaJ7JeBYIgPbLN9QU6iSlhnMOR7hzBSWtxoIAwWAZWXqHcrfNYc64k6nyUPon1pD2lSiCSogWxiZeGcTtDmtMIYwo6lHZHSyXh1B5Lg8PUvOw9R2hlrgBSQAKIdQ1iIlcsM5xO0OaviogR6e4LpgxJ1LlJZxBiuRkjKgE/2iadIBLuE63Naf/I7a4MM5hy9oZvF46PgKKjdLHuJxqBXlsjfqbU9wKgmo7amuLDOYcvaHM7PhS57CCmmWnUBlEow5ed4qeoFJdKgk6RbV5sMphy9sHKoeMWQZpgr3UFg+dY29SoEJ08DDvOYcvaEOQonkoiGO5B6sOSpXPTcrf5npKFPAZzDk7Q5C0IdecWCbh3XaDL8N4W03T3l6mvgDOZ649uZuB+BUSykgjBh4F1O2uL5zDOYc/aEOPX+JY2Rf7QnUOTKi4UN5Z65xwZzDwxDNy50/i1B2IvUWdk/hLZ/hGae2bfjlopcuXLywzmHP2hyIN/joZ7iN10yhQhYuFUTt1Chrka52Gcw5+0OVD+SLCdCDv0lmiCjmKDzYZzDn7Q5dfkfPbTU334DpzYZjDOuPaH6DqV4To83hmHP2h+qTb5sM5hz9v1aL5jDOYeOuXLly5sf0gtEZcuXLl4M5wDIqVKlSp1Yv9GwH9lSpUqUy3AJlPDH9VpcuXzuXL43Ll8bly+V4vFy1PL5JhCoZYlx596m/0tzfNskpA41KlSpUqVK/T1KlSpUqV/4D/8QAKxEAAwACAgICAQMEAwEBAAAAAAERECEgMTBBUWFxQJHwobHB4VCB0WDx/9oACAECAQE/EP8AnZyBp/xaXgGuKwIrgGxl43NKUvGlKUpcXjSlKUpSlKUpSm6rI8B8S4EufSr2URSlLm4uEfQSLR8I2WKUpSlKUpSlxSlLmlKUpSjaYtfAwgokTFFlFyj49w02zqMUDE+FF5aXmmSRjQmNCC+C1hLmx94XFtJQw6T195S2U5D24NJovsIQTgvG8rL4IXZZeNlYW/qwlyfq7Q1LSGL0o1BF3sYnpOtIomSdD2NZXjeJqiFicmNl420Tx2Uea+U9lT39/ggjEtm0NBLoeUx8BeN4Q9C4Lzg2ir4Jzilsc9ZrXydn07/9E7rTEYJPRHwHwWzrWBi8bwu2LBckd778bdipRwSHCEeEqSRfsdEz+5UKzP8AYlIg0K/B+/Ea7H2XEEd4+Hze6yuS8k3b+ztjfYyLiGvaylSo99ISPs+YM9I3p/Bum26ZVfe/2H6FRYmbFDXJoT3570LhMI7Ef5eIN9J+TQYyaJ37Z6JoSYaWj9s37H+XRIgasVgWJtb/AI/nZJVuz/DGXD8pOTZFyy+yUanj7DwuKEItPx4Wpaw5toSF7Gxb6PrHRY2ndSPmYxIVFaGRoR1U7vsRW7Q2wXsJK4vZnoQgou8GHinoajp9jVGp4u4xi4zCEKXvwt7s91diSWvs7dO62N6dP6/kUtRoT+PgbdOw9RaboWMY49OCV7NMcCLFDRTwaQ4QYgspBqjU5vHcfgQmPqtcG+KxeGgg63RHp+i4ys7/AAIR8wv5/Yeux6GxoSpUfyv5/wCj0NO9DEjuQhO5Pv6ZqhMT7Wv2/wBHyMcwUaGJiZEzodhKjDDQ/hzh7j8X+XwtujpYpcRNUK0afZR+eb4+v3HbcH1/52Jt+8B1fIr8DJOMT9VNer/NDUiv19o+b26PvBYUo8oUzBoZag4x/EnHsPDETlGfgZOjGNzCWdA7xf6xluX9hNL4H6f8+CK4xL9QtJN7+Sn9juZWn/PsSJwdsHHxbyalES5BNopqj90NTPY9+FCeyC3zyNtBk4qNeg0Pr/Apux/6HZExiFT2IQpfK6IV6vfwyD7X8/6J2m7SMIPTYnxh5gkQQgghRo8CvQW1H0BiHoTjPfiS2dHPJ6Fjax1hZRB9juaK3aG5nf8AQWKiu2PXRD7HOg3WNCENDWGsTEIQRShCmho67FH2hqmhqJhNeyPg0xxydt7z1Up3KPMJiFgSlC0OvehNpkijGHixA2PFxSlyUpcEy4Yu8D00EPobLgx7FmYTHy8EPaDODXsfwI+Wuk9ex6BvBMsVCTBRTsmW+EaxWXNExrBIQxv2NGPJM26Gmszwyaq5SHQ0Tv8AcaiH7r+xGRUvY1pIL2KNNCTYoFsDKr7HcTaXAIn1l/In5EnyJBPASMdDFD57IQgiEEWJ8j+GGUiH2h+yENV5+i/AYmE6R72FV/D7NHBVs9aL+ROVgTFZRZZRRZQsCkTiCQashGbKUpRcQQNoZWJ0dYhBNoUZorn1odsrWX2ES0bNDE9kIJZXBrMIUuKyCveNF55IIIIIIwThROCoavY1C4RvHrn/AOmZ2ymyWx7RCQhwW+hOSSN1i5YsvCTbgkl2JH0NJ9iloUt7PevDMIQhshpnWmJMIZtUOleW8/Eds6KHoEhLCBJI9CKxk7ws2IXDy3jQsUavYkhNPrE1hFEk+iEy+CxCDQvRk9DEIaD46Sg2K2hpoXYnNjdXKViUG9Z9WEqgxPYhMeW8JVzBSlKk4MTgl9nyWHovBCxBoaG9MW9Px9TGmSR6BMroehvNjonVRuYyfglqJlPg8p0JOw6vwS9Ew1mlwxiJioXh84dskGu8TC6H1lrENMvypMNHha4UvC4o1CSexbp9nQxsuVCnbNRjeFz6GN6E2z2D8Mx1GsvnCEzREEGy7zMLLWOzos6E137OtB60xsX1t/BsmkRW30I1plaELBusQufakX2JpaRXY+AuhqrDXNInCEGjohBqjX0WNR464QkJlHQfo+jsGvoaF9+xKauo/dg9/wC/7j9qEpDesIXPtqvoUYL9CTDH9Ya3mD4Jc4bT0JvY19Dd98JmlJhaGoz2G+kLsRjiN/Q/8Hb9e17WGhHYjOyv+bwhC5+gKMIVptHYuxDTGsvM5wmWiEzcsomQb9IpdsYJtTWvQ1goKGk2/KF1BPkTHFppLMGiRDws6Gsbe2TAh7ST1ilKVspR5QuyUajgpS8WT4JiYmIWCCW+/ouGsa1tfHoukSPXz/P/ANEabZRo9k3cI6tdh94WxzWC+F4qxz3oRMSCDS7H8owe5DEUpSlzREMNwdPhS8e+xt2TEGUY5h3H+H9jx3osoIz9odnP5IiDGrPtxpCymJDZCduEE98+lUYnn5MDf8iT3sSgijQT20It6HhaCtd4UpSmzzXS5yZQ2hP4ImNNdjzDRjfyh/vB9r+f1E7p6ZEKlyhr037v0iIvY0n2NKkv0L7ECmoxpuhGFuuDDqLqJicPYPrCRBrHfZZpj9kNEEi7JR9m7I0KP3fp/wA+ySumv5/Oybap6w9XcxUnr+N82+XXNdz2NRAmmRvZ70dphMkKOXseG9CXCZ2toi6dkHA9n2NdC+sHZaHVdoemVsSbcQ4i4/S+Pt/4FIT15X1zWD2IYmJyHYmC3tDA5qhNKNPRSLF8hIusNwbvh7JdPsaa7ILvQtuwp6v7v9jpKv4GG9P6/sbYt/Pv/QoiTyv6i5rth8FmfY2njPZQjpid4NC3F8N+S/JVEdjRDdehlJ7E0TxN4XDrm+g/AmQljS9YBhXyCfxvgnuDQHTY5m7EiS8bfH6i52f6HwfOe1QzHo2hBPFE+T4JWRul947eRvj9fBZffksTCQJY3W0bQmJlLzuN9FT7G68ahqk/G3y65NRnfj68KcPkGlBF/wBDX0bRSlKXNyuy6LPY2/F42/J2n4jtj35k4L5GntDV7HO0UpcUuUqxaG7nsL45vydv0YnBLWxJM9w0+xeFOyA66yuzsf0Xjb8n7P57/SpkesRFQ2H5lfJfyJvkXoRp+x4Qhdj3xjeF4urbTF/Sp12IZT7I7gcOMQFfmVYY8vU8bfk9D71+oR6GO9mH1PsUdlGIuHmk+NvCz9ec1f1VkLvZNHfNt1428Lxfu/VNHSzvwbi8aeF4u8b9aucPB6Zn5P3D/wCDh4DpnfHfm8YfgfOeKeJojE+bZ3wPiWCCCCCjEJxhCEIThCEITExCE4whCEF2LasggggjjC8p+EP6MiEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhDWXP94DXinBc/9lCEIQhCEIQhMQhCEJmEIQhMQhCEIQhJTwf3XgpSlKUv/DUpSlL/APA//8QAKRABAAICAQQCAgIDAQEBAAAAAQARITFBEFFhcYGRobEgwTDR8OHxYP/aAAgBAQABPxD/APdXLly4MuXLly5cGX/+VWpcuXLly5cuXL/ncWLmMVj14PiUqe0pqV7z2ntCIJcuX/8Aib/wu0Qc/wABTrhYQMH+LGKp3Y1lHMfP1EnM9pTviU7ynDPae09oZZyywO7yzLly4Mvpcv8AhcvpcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly/43Lly/5X0vpcuXL6XLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuOSWw7FJStwHee0C8wPfMPOW8wHnojcH+DFRKpUZlXMKKTcctxF7ntPee882e0zzcQBVgDbcAToAS5cG2XLl9bly5cuXLl/xuX/O5fQ/jcuXLiy5cuXLly5fW+ly5cvMuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly/MuXBlwETQCrFlLTOJnzDuZ7Q8oG9we8v5lvM+eKD/Bjx5jqUO4peY47lbuH3j5RrzN9z3jI846C1AHmKY3QUsG66LgwaJcuXLly4suWy5cuDB6XLl56XLggwLfRXWnMWRzhUp77yhDGcHuItS5cuEuXiLLiy5cuLBgy5cuXLly5cuXLzLly2XFly5cuXLly5cuLLl/4gAQMGGroI1M6IMU7ws13DzhnuBvcNdzNuXpnor6isuEOr0rErGOXmILmb8xrq9Rd7i7bYs5g63me894elKBzPc8y/8AWErSG/e6/wBy4N1ArbOP5suH8Teeq0fwohIVgcp3abhxMcU/+TyxcURGe3+vxGiaohpW3jt3PqOgOCaV4Wvbn3BAKsc2ZuL0PfS43LiwZcuXBxCMHpcuXL6P8Llt+Jd9Lly5cuXLlxZcuLFlpaPUXB6LgwgZdFzCdLlcy93eIZ5YPdx+WZ9x5fWZcEeo7CEOr0vDKxjg5jW5jt5xK3cpavMVW8xXeXXLLb4ne0DlxH48qx275paYiyqi1EpMIvMuXUtuLiGoMWHd6XiLmX2hcJ4mossi4l8AtfPVvG2uLl2hTa57T+2EpAAKAJfGOtw1oVhlzSat4lWKKwiw0hssMVUUH0ghbo4BxzmtRUgy9wYsuLLzLiy8wcZgvEuDBzLlxcS5cuXLly89Ll1FJcuXLly5eYuIr/pFoi3Fly4suDLly5cGDHiMIU6D8Z75g+WGW4y7jXuXpTNcvqOxFiafwYsMVEfwlVzf2jEXUoY5y3Repa0JRV2Xb7dfcyFiWKDs4tt8lTcW31DR4jdwxDpc3M8zbKVgTRDUw9CzEtmotHmepeIZjsdMNqtXwPwMqijTSlcrywBo0YnIuIThjFML4Ym1qe0RJQiVZ4tF/UauAwVX+3muSeJwy8TiMWogYsWDmZqXL6cwnM5jPPRnE88RFTNB+ZfQzMfzWm4BKYAHljYiUImYkYsZcsly5cGDmOXlEPhJMirz2z9MNUbO5DPcW41xGZCLiJxHglMRYh1ZozlHuPcbMef1KLmfxFPx0X7xqNtd2KwPENGAD5aNd2AoMAKAOAhqYZWnvGr7TMLqK3PmA9Lzjc5xDUtjMJLqF57H/ELc3sHsyexfRDgdSweEn76KBN5jeJbeoy1ONaBWUON4Aqwx88dodqW1uM6PiDchhhcr+h/5K6GbQgcq9nxD3UUCny60q454ioyRhBh+ksT5Jd6FClXi+0/rZGdCHOHYf3plbuMWXHU4RZcyEHpbZ5l0+ZbBHU5i/MQ7y+jN7jVTnpiX0v8Ahc5uVFEFJNWlgCGYBEzEzKIh8fwzK6jmPMGCiGw7Rn5L/wCVGYVUiu1MQcHH4j4qZiZiNSNCcZpDqzVmjHuPLG3Cq2O7iYsWXDb0PZcvc49Ocyn1/UUWOCu80f1A2d5iUanFVKleIF47QMZIhzEzglcRXVQnKV6n+5245m/JtE8m/wC3qCQYFANCaTwx1z4L8+fmz2wvYRVBg4eREY2RbhrvPGmJmWvhJpbko/xMmTX4uPhxUDktBt0VDDYBbSqt1m8vmoEdBygGA+o6Bmk026d1zRr1AilSiyfks/cCINWOLscOhr3KTlwmE7rhJawZGKEF81vsksuaP2pw8jwwVOZ7lfUOPUaMpUcEdXM3AzKcssp7sdzxKmJqBmfuVmVnxEzK56JzWYkRly5cWAqpzZUP1AoqVR+oU6biXmIjHZEYkp68zMN9DxHHZglsD8Kyh0W0s+bYLBjqNSoxSNuGpGY7x6mkNdVmr08424tbE8S9yzG+tGbtQTQFXCSiYOWo38/bPNYiKuor8IANEtl/Z0HKTf8A5L4zLUrmDmP7l3Sb82WW/o5fUMETpk2W37b76hEAAAGAhTmV1hbOaUSDey9PSfqLntPcHEUqUVCAuVbzFrtqiKjJ0WiAB7L/AGhWKEKOZyCLEHnhjXuVKmEaGK+Tn49yl0lwPM4NfJNNxI0n4cWftATDKMtGV5HEAc4CWnk7Ju4+tKqJVntNnkTlhs4o2B0kSmLmLRLaFwuFSm5cfMWug15WGWAjzCg77h+ZfQ3LZfbccTDBjvXRnEWX/BUQZveK3Iqs7uDhHAGFhQzlgBf3HT2jhrcegfmV1Io8THdbmga/0l/uah4YLCNuWpc2JxlqJqRuI8dWJNWOc5uw5Zsx9DGrlR9CgUXuPHfv6h1eE0DiOgI6omG+YAFdDpX103mU5lJPbqFegHnBfhbp+O8JzwbQoKBwJ+bgEzCdwqRqwXFWRdXDT87j8xy51AP/AGViAMuQbYdrAeVoi0NPACuh9V8EBCAAKAIxRUwIcjv2X3L5aimsK/8ABz6hhgAAoCD78TtqYtTdwh9x8kvw85IL/FnSHeXsMBYb3y8OO3aVFs2ARj4Ez7CXRrLRf/C5PbtBEbjdbhoZUVRYBOaSOrhqJDdRB3DR+4nbMcnqBrxEziXmVNk8PxKtlfc5cysSue8YmP4l82RLACr8EIWdQVqUcIJk5jRH5lFmLnXFxlhg1GGFfqFWEaMqBKlRM9CKOBgRAsR2JBPVpYacvSUnsgQIJlGFSkLEYianSdUhwzlOUNrCWzZ7dKzHcZf1UI5L7QoCABfasQ0/dxzFmk1GMAL8sYYOmpqWd9xdBLsi5IudVcVK8CxLElwBADYjl/xkTTDg4XQo9mz5l/Y8LTMdCHdrFXLO5ndHIYHtRxdVtwFuva/n+0yzqNVBiY3ZxawbGsaPnKZgzKXTPwaD/cWopBwZzTxxr3KyeEmx/d8ExgGDiYRT4hnHxKVqGDAzUDcQk7RoU3jufGPW4rURDwjt3rx5xySqv8nazfi1f5dpm90Xt89hHED8xSn8QqtTG8XMRiFw1GAtZmIR1B/+zePzGrnJKdzFXOYVXac4m4Zu4fcdSu8dfxkHlmPS7SKUY5c2n1I0Ou0AobhdyoRm47AcQgCqYgjiBKlHaJiMYQcx5jmMPugFW2/eD4hDppZBklbJiQcE1IYdWPDMxhwznKZgu+0JMGMRYOBnb/5EorQGTOi9UNL8HMdZ2xRaJqWRupiCkfFlwnD8TRTGmIrC5SRel5tl3Gwgolre7EcYY0MG12fZ+otu3EweVj6mfPAYne+/xDV/ecP/AHZmHU8gCzh8fXlRrXBmeiuF8852qWa4ZQLUK5YMEABsTXFJgeSCrIykNsEHwNvmu0RCMLPIF+r8+oeA3qGIVl4mK53JWIUNvECrCINmKg7XVjLb78N0NHmATr2c1MvcGHuj2ht9QnKhXHqvZ8UXll0B5IBLIFlx2wTbfRHccymvUO0wS/qOZ+EouYhU5tnEDiPiVO0Kl36iYxHUeusN4EqnTajBv/ZAwv7ltJxCo8ygHZDRYt5fK9APuDGCVjzA++Y6iR6EUQkGQ2b/AM+YwhpBGE4zb3Ni4I0L+JqTiE1hrqzVmrNGbwKu5t00v+4gtBoNrKUgEWLcAcrwfcDQEQA9y8rlYlwQK3HRiPg/UQ5zDbExDOIgopmN3ce0A5amyY75jFt3qLiCr4IeS3J1fgXy+auo6yhosq+YscseFotXmtZTXbw2O4q3Wy9jZ94qD0NAlXdhx+pR8zFK8Nef/q4+YF/0i4rjV6jb11ArUnZOe6RF5am6B+FLR8MvYQyN1s5CnHaWCHwAgHDi71DOIaHcOA7Qr1GGO3K7PqCFmZbdI7jbvUNBk9oxnuDHQcecDObs/h+YGzYKXmZHKas+TyJqcGDpHkY7gtqIU7nESZw1/ccQzmNaieenE4jh3KNwqbJioyszUctM1Don8FiYzviLtDF5E/3Ge0GwZYb1HVmiXKNEznvKxDnvKVc4iHeCXUToeqwRkG/IRbLbcO2v1Du9nMHopZEWQ1Gsak4zSHVhwzRnOPKxZYM+ZtLwRmS28kLXDigO3oaPXmFCZcxaLixbLuGXM8HEVg+oZJ8k/CcQKjmXUUqKBhyxXKNvGJn4dW1qOTahdcxY7cu1Hg/AH6JWBq0FVbTHoiIsjryHN+a/QuMhtHs6cpWblfABLLsTnzi+KdUVBLuE89jz9wzRrQpP7PDHDhtLIYeGt+vEPHQ6J4ORW35i8CXGLbH2zZjBvhtqeEHH4A/MY+jmChO2Keov3LvZGSwuVRBHvFjWUxb/AGDyRiytBwvHkFe9NJi+sojyHIDZf6bjWowClVfQuuzjWnUO58MU2vWo6L2g0TiVxE7xi/UfEdeei9HUNRO0L+ZzGcwqv5aRj6NWroMv4iBs3JzWvxV/iNoqq1HYjNuCYY2zbcRQJx5hEwyjvcHMdZ+49omemeh5GFTx/tQAPLge5lGHIcIQhZeybFzjBiNSaHQX1ZrNWc5u3NotmibPM2jabxb9RtBXWWgj4AfEaqKBmXRYC6lNyqm+1zAmGxgfUsMRXUcl6jkx9ywIlSoHdjpkBQd1dTOsBwmB7hlvWoYgULzkPyt8wKYJZ5g0cHsxXrtOf55p4z2Bi/BGW2FEITSc1Z/53rnEGgtK9fIf+YjsbCHNj7tffeDpMfjZdxs1boxtsNPxUr0XjkOfUJUAYxHy25jweJpZAO4LbFr3E4ipQy65z6e0RHxCzFsvpns/04imKKShtDuf7IqwSyHmv9177zPzdWkuPUz5M8Sge2Ohwe7ECI0Sj5nuMxXiOSPhDiOMwY78QSWExMZnntLzP1HiMdvW8VY52laJ5imEpwBl+T9MUqq1zK5OzEMuPMvmYynd1LzM8Q3qNBEE9xx5GNR6EN5iyZl2eSZUBhpH8oKlwnGYJ2m5iXjCqnGcJrDqseGLc5zdJhcVMvuDMZ4yGsqx+pU4eRSgLa4ttq+YPMSs67RPmVo1ywLOEsgVfaLVj8TbmO8FMNQPAxwxcti8RaYjVdUAG1exESsDrOUxbebmRHKEOVmc/ErncGM/eD5g05X5g3x4hCAAAAYCFZeSLeO8vK0Qfq9+5zxndKZWp32WHFni60gG+rQfhbwvzBPi0apWX2PyxQauk92DAIDWjFexI1SiW/Oe4bfji4GO5pUfJ2mvu1gnh49MMEoSwMdg7ReK0SzMUqDkiucy0XOZzQvuIWzWEQa2o8ps+e8EEi4DXg7o8dvUrFoGjJSvDx9SsstOHuXCLxdnMaUQI6TIkZiOoZKi0XBzG+nE4uLZHiF8w3G6gy79xuy9TVJkZi5eJ/1R4RM9ViIBcI/ECQsUMNgvemn3FfiZquJsutwMXxFwJgZURnBFcYsj+IlxwxTMYMIQWBVJAwph+rgvJyK2sfeBsZsTjNCak0JWoa6s1m85w7ZtFbb6EHoVchFDELdWv4Fvgj7HaF0CwRq3zOVaOxBQBo7EKjcvmXFscXM1VeoX26IZRSottPELjJCSDOy3sCPt8QMyEGdzVNjpnjRBeCJZkCOWmTmOJd2NQ6W0zETXeXsEZGRhfCIe31YXUDF6NmO/mK5OuYYXBsA2LAwoP/VBIuoo2UP9wmiCJp0x8rNYj/g4g8XBXkbczG2X+Y6YmvMUXMtmLccqWIQZKwESmpljKubq3FWd0un47R5RVCXutUuQWzjvFZYVpDnFOPLBfmzKv/bWn8wx/kbHo1UUC4Ny4F7i41MVBjYwi7hupaOJm4QuajuLHiVm+f4Op5QO0OGHG/CygMNucy3lcIIGXcvSCh35m3o8VDUbNxg5jv8AifDKxeB5wq4D7h7y1zYlY0JqTUmkDqk1ennOcBbmVt7TeZyLGlfL+oYE8bVn2Mq8+YjQSsOfEZbbJD7Y8KGzLOUxQ8Xn8yplt0PYwCP8w61VK8h55vxBLzzMekplxGrJaRGru5RIWzgFfwRxtAC1dPhXXxBNDMmRsjSRMImGWzeEC3QrO6fS9QF3S0D8rXct/cGClqsTwx27h91V8juBUNxi9gb8FABiXZ4BCCJvsmoeVrrlofnPpZWLuKoSgA5h3IjBdQ4Ht56Ctd5nv8Tv3jFxC8cz+oYm0WwS3zcbgZ2afC16miH7qH5V5+4KTMZTS/z2c06xMpBXUwFW0NV7DuzLIpOHpQxriWSziYiYxD8wxOalucQZn5m6zGrlxSLBMTEdynohWYQYuGmDTtPr9olzMF3u6IUSu5QdiIsDiLA/MNB8TG4d46lt1EVmOu1xImelQi1FTEa5ShNqrzlGjx2lB6AzzlFJsSt0hIakOuk11Zqwbh3OcBBPiVFhN1W0FUsv+4GVx1AKCKcg5QG1jtHGvLljh7XQfLK4kI0PeGYJrttU/NrFk1tQjD3m89pXAWgxl7MhvDDeD4EMnxZTXmOMmp3EMW95a4NRDIAFVcEVAFCYhzz/AKGXBTTsBqlBpGxu+I6SmtyjbXZa/wCZFHcNzJ2gx6hgXEMbO0tfFdDugaXaqIyLFEB2tmfNabgO5tcJLmEweFTKe3Bh1FTsbVBXLL6rvBsIMTWboNPhSMRVpLPetqd36xGMSxmAWupWg3FKonC/UHMsss4iywibo13l09xtjETfuDbsYc/QFSHF7pLPnxAayY4vF+nB3pjBjsvXnzbpu7hTLi61BOE13c5ypZiDuMHMDLcM3cSU8x8ECN8QszL6VHcYKkT7gMqVHUSFUuyOQDZ2yK2vRDELK1WqCflIDjxK0x2+/MKj3AwPUxHHRLzCllcRMxEYkTqLcEy0+EI/ieWZZWyYV3mwQljNCaktiaw11ZoxuYeU5yls3n6xXU2VYAw9ZovzMAMXNh7JsuM+SleZsdrfK/hxddobABDSMWG/Es/36ImRmlv2nyqVzQQCHugPzERK7a9jFX7dRRiv7EfmF1OCANjUWjUK4Eo4Scdob5fUenRhOTNbjFWGcuSpdAmQQ/JlaiQxnvOSDHLcccuIoqrIQ5YcTlXotIolE0AVqeLRo7sMofuJaDgDjGPzZ+ccCOOVFpfkw+oqtoAEDAuX2ysLDQNsKJWpznBBKMt1joMRrziOkzwES99FfiG3EcbglU/EOK7wNXB7aIeha+Bo9RAx0WqnH018qZWI1Nx3o45Ub97BhQMg4c+ND23VQu7iFiOk8S+HZHhl9FolkXJUuOql4l4gibg5qLLPmCdpRUACmIXiEZfERf1CLdi/OO3sChfyxioKFS4hMx0nuCIcQS46icjmLRiXTmNRS86jTAImZWCBxKkXa4A1YX8QysiHz1M2oMk2O03wl6S9E0JrDqzVnKc5zmVw5zMUS6FrvA4GUDumJ5XqVeDcEKeRsqyGLW3H7hBRCgqBeF+/qZ6TH1XE918x+sFBve+PRUQl0WHUEfwZ+HHzDZFRkPVeyYa4pzUDHEQsR0wUB32hx9uirge0Fa8QzNghaSVjmi36nN1ZBpqKGIdUfMExmIDkg63bMI1qsvkgsIK7P+xUvK5g4BIhYkAGkblyV7rHshj0rb/9NJALVIS7oH0t/Er5qPAFY5N6y7OfEFAc8wRyOiLQRbdy8KYhxXMCnmUnnmOeWBvvAHV+4tY9o+xUQTJEOOIO6iVFxVRpEBYsEIERfAeFNPxAk8HZv2CH3+a2LGjS+ey78894aOk3tjtt8eNnZClFuweSZqncTEMxce5QRCEa7wB1GxAOI0fMsmvbCqxCrIkDcQxWYmIg+IQeYdCVZvKqfeYgoxRkVLV4zUqrOWYg1Knk8wmJSg9pVkNSi8Sh3MPPzA+YsyhzNcSmpUDvAXEFC0IjzHJalurNM/EvC2TYqXjUmqaE1h1ZWmcpzi3N25YVi1Cqxa+oRm4hMqCvFP8AEESU/LFtsDFFjNu1NnnEYsDij+xVwwR3BQqPYbeY7ZCLC4P/AEMnEJkwFpus+3IeGNbNwx4hy0BMuFtxHoo8XY0D8gf/ALFYupRN/UWjcBKExuGNZI5JYQX7vDp/8lQmhzF+O+yenkgwi2Hfs9k7QCvEOFaSpXVrw1viUdubkdXwdbNzG9YFC96iKNwlCwY+CicHmBWGCOUMywc7jleoQxKlnEMw3OFjzEVe4tw7LgMK+YAxLfHaU9pXJUXiLG0h1fMpaOIixRVitkAmKAui3Q2JrLuu8OKBzYNexd/hjUzmsK005TFXx+IPc3VRms3DWezzMc5msL7Da9xPESjyTipVkaOIXTc8HMKMQJVRMjxMXcsWyBMBCUVKrUdopR5gCOYOdlv4Lz/pBioRugAJUjhhr1qG0viaTc8SsYlJqBUTHmBzz2hDtGlwsMNyr4gYgYgQhAj1DU+wbjqcGbkY1NI1JqTSGurNWco9zdqHcOrzUm6lexigLTQa1DQryQ1QDseenZ9rIG/A2TxG5w5wvX4AiLY+KGGh75fxCqMf5rArXsNr6nCQAO4GxYXNHmrhoJqT8GPlgQ8Kb7xzldd1iU7WpSdzNcLrfppl9JTaHB2ND4h4mAUAaJYXMgjTK2dyxD4RClStWkfDE26vu3s/uvMcTaCWxWPS7XxGUeY4bg/Gpu1Lv5F/NQynCMBDKe2qqAwVng1UIhpds/MoiqOs4IAKCiPAYKqbExMUGWAXRuDEv1FoTbExTBjBnsdBTZcRlqHA5xF51BwMMfPa0eQQ1ZIcpa774ml37IEPYXA49ifrTGzFKMfGvh5OZsJjk9g1l+PKu8azKhyxxuVY9ae6iXLl2S9TcG5ea4lvaeI04YqY4gZxDHHQZeItTarBMwmZzKYd6iq/tfpL8m7PolrL+YNd4GFpGpeCXrvLo1mHqLeoNophqd3EL3Bor7iVBughhg5vid2Oke0daR+ILc3JuStxwTUqaE0h0YzWc5gs5zdl6bLBB1QFG5+ikCgdEe8W3a3oD8RVyuuC8HvWx5HzCCxCbEdMv+7wQg3LEbj8v/ZWHhILLT4DX2wigBHCHvWlAJ2r+oQpYa6KbO2ckrUubjR9AKPolGhlSupb9uaKg5mGPsUxQ5xB6MxAy1DUHrnvMoMsabEsSq4l08wAtgQ40p8RZLN3AxYbirTFcHQY1nJ8y8nbPoWPxZAlY7mPAN+YAtRJRxzMRxGDghTLaRDQAd5i38y8X7iRxcyUmIzGoJowMagEonQ4y/LAluYO4iYSOn4dYjGZbSXbx3nF1TdMKYUFDyvV/btfD3rC2I3AYaLwBS12XQPPMdFAkNLn/Z/USriNXG8XKRsnqEe0zuLUbcwG8/EK6XiDu8R08suDiahDArIRpsPfQfUK1ShX8EzpXuAHrtEe0CreCfdRaBJd7h+IvB0KQqri2S+Zu/xFzmOuIuCuYsQbEZeABVYmn7VnvLNjxVWpNziYpK4mhHQR4Ok6s1Zlc5ROSFblFJkTTPEA4oGHaCR13gkfT0JwKo85X49RlrNMGNDy1k+oLDhmgeLf2sqVoRyHg/u5XkDDiPbXy+puiRlD5cfiL1ZJcFdBRrghlSlOl+g5gBSrrKZ2+OA/uffLIQ5+44513lyOhKKmLaU7O+5LBlg+ns8j4YWMfUs8we8Mjss6oQPz+THG2vdnD9U/MGCwSqlKxsmgPZZ8y0sVRcIn9QPw94vSK3BitMEjMoeX8QDNUwIy14i6oX5lbsWxbFwwAoHyh9rE32mC9wLJZBVJTCVKISNe0XtLSONAQRERyJN6xCq59zw48ke0+koLwNUv5PMJiTfsE0OMcMJZjAWMiGUd9nPeJOrAljsTC8671CBmsDYxM0yuOJrPHeWX4l4l2eoh3iOn1LQXE89VoxG25Uf1HdIWtoC3cvfLgW7viGvhL7w2HaKn9Jod4uHmXjzF24he+8e4hVXxHLBo8wvPaO/ELMjiDcGiD+YzYygLq2BVlt/2Q6hySok0JqTUmn8Gazn0OU3YQtliDXJKu8I3QKD6ixllkQ0Cec3FZ+GOyxppIF7DFT8Qoh1Cx5rv+kT6KVXHd8287gAWYCP+9zXwQFLaHzn5g9M6uL1z5W4E4Yxy/wBKfkZ5cw/UFPZAEbmOdx2/aedn4lSBUkJ7pSfIShSiwvmjNuwJB+BdgfJB5mSXENRyC6OV9y1h+hSzvI1Z8EUMA78wpw6gUQPIBdJ7bfUPnXIOEGPWJzAayqKVRHuag1UyhW4alzDQIPaAvUDWoGomoEYFgNeY+cG441KmWLm5cbdRR0xXCYI0AoF2vk8MMIZb1X0s8XzYR69Afnhofio74qyFW3aynvrXe4zPrCgvafdafG4bVpdH3y3viyJWNsbCbPMXFcwSiKan5lXEbN4i7IGrvUKIEBxKzrEJTeMR/qjF1Un6YAm8YrPapdYliZhsrEVbw7ivGyFYRRpwbnO9TFtxxpuXT9QBX9S8+O0s1xLCneWBLggQ5C8bo2PhT5loNgB2MP8Ac3ItXCYn0TVNSaw10YzVnLoEtuHcEqwKC1VYjtW4lV0VcUIu4nJBG8xoCtg0MWuL8uF8Q105h5lYJ5h/KE982DRxfwTccAIRq/h/J6Y3N2Njq+BxKWDai2zZ8n9QH4UwNDnw2D3A0LFa1HnufT6gKySN4SWPiMYYQpxcpVd4ZcSKLEjxjMJOvzaY7NaxBGSBku8/7w4TvD0CAbsYMLTOoiRthVvCJml54fZKECAmnFr72H9xGEgoR5zQDhVw+UlSs4nhW/DZ8S0Zy8sG0zEaXMI4zLOJXKZ8wSsdKjVw53CAsbYjzeY2RSNNRQ/tMdjYkStRpuLY3FYRFcFdPwwfEujcbs2tKK1RzFoll4jJWAvVepUosKtqs4f/AHvL8TWnymB+vFXcFLCnF82jw58wwCpbKG6y5DykR7y6lcznxAzN4lXEVq4q7ChnJKsvUd/uIhjcLSQ6g1/NijPdT5janQ4hGWSJbcRtmS6iQBSHd3O3uOx4iqYhfwiLmGmd2X3gnMC5Sa+oOf6iRpVZxF+GA+Yygbb2cmCHJOEOsTQmpNSaQejGavTuyhbzK7hKsYRWQLTBK7NOYvMeZbxzFv12i/iDT2ibOGJbGSPgGXtHFvcp8NPeOgk4ssWnBw/HaCKaWDL3q/tgVLVKvf57PD2YFRApvCztkEf9xUiQvKsTgXfZz3jTSIiXY2JMX4ghjAC2Q8jJCnWoRdYdyYOPa9vJCRBShvCH2lPzFACQ89ZQiBvS1txWOV39IBQI+kcjKgXJDVgAwN4Bn/ueIdiGiYULeMWfcNF6YIRcKfZEDhhVjUv7IIBqCN13j3g14gt3cec6l9oucxYOYJziB9IUdwHDuMWuhA1uDimUyMFsgH3FVNIFiD2d+wy/bQWUVWu2+9cZmA/Cdko6meCN2iv7oa++Gwup3K4N+bMCnajW4VGUNJXy37STw3jicTKQlt+J+ohVQKXt2hbn6iRC4kI+UKKrBfoI2wUgUh5OYOfHaUK94kXUqcE/8pT7HMRdERwdo2cT/jLKgMAkbJthZL0nMPzMlAdsaNZ91GOhgraTIr8zc7zNJfE0pNScOg6s1YMPQOXtMdpVJM+iVlEXWew+DjvfRVL7xc41Fz5i2++IZ5i5TVQF5A5ZdTKgKGs/DPse8ONpJBky2ikeM8wLKomsOvTVP/kTZyCxR/bNPJ2iVB2gnpceXf3ss63qQ4vseSEV3Q/kM/ipc2+jT5Jm8fMdX+JbScw5SmGvDn4GmW6OoSh0+P0xgQUCI2JKHOmFUMpRIcA7fKmn7hNANrS9qeUfw+I3siti9gZYJib5Xyd6d6ICrBUbEq36PQQRK1L3dURq1iLHcMZh3cETJCiXe4ObgwYpiolxEdpTmbUrhBXtDUXiXmLb4mKljepTwxXjcGNOYN+o+SBAtbdnY+SNZiqWgcUF48kvSjQ/KPgw8QWgXCnhwBT3r3FRUKvab4yX5uDFTW1fjZ8PxBEJYliNjHCMvMKnOpVxKqI1EYmDF+WEGLFRsp/7ju2CXK2IKGdQsxxBx2gpCbBcBHtDDcJzfDExiI1XMQwhZG1xEzmcx16gYIalgeTMLFCiYNlc6Wrg1ByStnaDBNUOCaw6s5TnDTBawiwKZ7Jlco/lrxFbHcQj3MU4hd/3HbFxVoW94M1nglcPxH+KhnATZ5CKnHUOqtT50zBtQ3N0IAwFKfDn0IuBpWEsD7/qCgJVWj3M4bNEy8I5rjD9wImbWI6vtxvcKKhy3BY8L59WFwaamg6lpK9gK8wvHKb71cRugcsWi3ji+PWhAjp5I4lWeEwnzGaepIRcD3GyL5FhaIx5PoiZazCf9R4IcSDGI1wNZmRxUKscx69RyjUuM/UrcG/7gnEV4qFSnGoYi/cqzzEzEhsvWD+Ew4ioq8xC4hT3jqnUbMmu0BzhjS4gqPMRl2ggz9RLaBSVXciMyUbK+gfxDhHZWfnh8hT5l92SW6Oc4FeoFhi2Vwxn4WVEypRdvxT5PmDnwpA8Jhgni4Wy/qXeCJiUcMRyQh6VlJNqAgDPmEV3uN6i0QvcESmYzBRTUKOPUXN4hbaupay1I50gLiXmPmCXX1Lxl1D8RLx3lYCA26cHq/zhtNI7lk4sOSHBNSak1hrqzVlsznGrKXRZwS8blpbAH7hq4gYrjUI7t7Rspo7QC2ufMCeomgYjdQ3JzbcobfkN1+DUoTKjlAhh4dnhlDXtiH6Jj6eJQ0Q1INC9uz8dugpjRCGDkrH/AE+SUVQH3X/20n1C3MBTX+74+oNf+TiYgDOJSeDGAMLHqea2JDSQUb5mA+IMSLYtn8uhvuO8tMcDXR/6fnAps3L6a7y8qVacRRwS3yIdbzuCBZLw3kgKhvcGufiAqCkGoZgy6ZWbJV4IaHiVR3YbaY8YiO25j1mPHviVxKqJ9zJB7x1i8RDzG16lUnLOEEKRyMzISu8ecYX2Muf4rsMXWnkPiCjk0KAK+NvhQ1DkG6SeM+H6YQayFz+78PxcEOdQb5hVYlq+pufqFteSv4Q2n/FEF4lZzEzE7Qx5OlLEtoiZhtTKTFxKLgWqvxAS6+4nOpmztGmSF1nFyzZ+YzaWGXSxMx8lxhKoFDg3LwxrGhNCaw6sOGc5zmIXlPjmGAC1k7p/uMupNRSairjcvZzHxohanmDbtxKBjUTcRDGJWUBbqtP9PhYWsUtgaqas/JAsNHlGkeRipsAIpajyu6fhzbDAaQFs8Xkmn4eZd9GuWFsSGBACKLeBs9x3+4diylaAq/x52eCFG4aL+IPAvFqzgOdXcdmDWp3XyTL6vtK6G8mO1H8tV5gCqTS4HxBeDvjFxubI7IRFa4gEZiupRom8bjiOIQraWFvMK0bhd5IVREwfqD5huViC6l1DdG0l8CnO4AkZ2DE1E8G4o4j0qiKhZlj3cGIu5bmtQnOGNlshFIGUXHxX2160pDFZehQdjycPiHOa09t5b9G/iEwsDqDjhKxhx2xKfaHyQaHrPggKWNjC9SoWWvxDyd8DFbISwRdmbwSto3mJjUUscENwwzA4gZ/cDMRprUrHmBoHcwEFVeIPKHEZeMxoU0aqPi09xyBSfk5fEfc1bDjmbl6lbJqStJoTWHVmrDhgu5WOyQHuPTVhPI4ftPiKpz5i99zMiWp4iFXCo6ETszHwgXCK+7anRKlVMsSHQ2OHxXaUlBQFWc1L8IVDdV5IDuOY6w3viut9xg5A4I2vud13jkUZjWMImxfl9Fv1M3Jprfm3bu/Ho87y18ncPs9Zg8TKBQ9jw8mfcqzihrvL29QUjgK8P+u12sJ8rYam3sxYkMpIyV8sbg6glDd/Y/EWjbZ+00PjMeGnCAL2Zrm+cYxD8oFWVmZi86IrL5llO8cP6jVsjK1Twy93DmNhY7XC8YgNZMzPMLPcuQVPMtBZbBeY7WIXbtAIVUSIQWYPiIvUTxF9o3dRzl4m8RRp1E1zBkW+ZdlMFGCKLE8y/YFRm3vzTxuBhUZGqfm8n1FyQUNR8rKL7XHQhV/9f4+0OXPDuh+OtJZrczkQZBssLXwz4lI1EXVQkuWqiCVnuMssqDaABN0RQdsdmIhc51MVcUu71FN3uAVfSrJtzENQWqqGn9QZ4I6IBzCuNQ/FhXUWHusELip0Pdl7IWy4Sy89vqak4zSGurFiaM5QW6yGcnMKHMuuDUfqyV7y/OYmmohXmOtm/EEWue0QVbhhrUSKuU3G/wBLGTKglMz9nTxrtdfGhKJGhjnYa3zKkTNOA4ytj5JWW0qbF+C9ifMC4S6A8m7PGz8xJHaVWYyu9XnRUriCZ2vK+Vt+Yi7t2vtMfVmy9aL3gj0sDQfjX5h8HSjle67XyzIamSBZtQLWNVfNj8F6lUWzyuWXBIUVtYzpKZqp3qdyy78iEMx09DzFxZk5ixVwzURprfEUowF1BamP9wqopFitSswYwwUDG+lXEjfxGr/cqIdkS6iauL4ijiLljoEVEjv4lyM2n7/n5lgILF0d+xPT8Rp6Gzp/TXkz3hCZKk2+8rGx4lctWzQPzV2ftZnBcKjMYXRqn4cSgQhXhsYTJuJaO+IFfmRwrthNXslhK1GBl0FVdGR8xYhapv4Hd5gXgSwWtZKfphMDVyw7uc7YqBBdyWHksN9uEdHgj3PamT2kEahYUaR5GXiIXazS5meNQMbzMVuLXNRwNvYmWIBa13uUg27C/qNNMPOqmBE/dzci1NSaE0JrB6s0mjOcxWFYKyN3eGLbmfuNVEMpFAi5uqgWKJUmGIrXEcEEYbEe3gi0cRBgLHDx8NYrklcNhAUs/wCp/MBD1X/vuJ3MwjERrSNBDG3NfMUdCeYzaDzg/wCY+UFyqixohV2OxMWHOddIO6ZkxGvMIANwgFxByuBwuEU3DTdx/EHiJnM5lckFNx4luohtsg8K1ANoQAlWGkQFwbZpCqOlFyuj26G0WQKdQzxEsTGB7Rzl/TtKTiI4cwY0/cuCPK6eF++widYS1jb730w9LNBF7W8vP3CxkmEcHDkTwj4i8YKtAswefjJKcCA+Uul5cV6g0+BWLeBteGJ2RUuKje1uZ48dW8Rgn1KS65bmmn7B9RxU0pRT9R8gK0RfzCVVKGYxnZ3LPEVBXtBGXng3tV3uGhW19wvyeTvmUYDF8yggJxZActfEU0hBcrKXcy7btmUrHLAjtCxVotR8YhLJuE4zQmhNIHVmiTRlMzZg1RWHxlFzDUY+EvE5hUIYKhEN95V6gM1xCf2hDqqhrH/T5MnEdZzJGvu/Bz5YKvgyiGEf0tVREaRAUXWZYbu/iWLJOoQxXFAMwup3X3jQHDcz7u8MpNTGAvhMERgAaLi5G9xUFYOSMN8QUrtLnaBG40UmILLlXAfuViExCAMbXW4hzGDeIFIKCqUMz2mCoxqU0QUtLRPNTNS4AwDtmZxZDx+ZWaSIiPjoqOImPFgzO5TZGrBCQIlIljBxuBlN9Gvj6jpV5mB34n18k1z9X2vGtn4fEvaLSHkeB4YfcLbdN1/3CpEpO28Ulnsv1DDdYqfJMXbBOCVW5VI1VWYjkjN6N8GV3WxO5KO8CAkcHWSy9MV0AjYp/evxp4Vj5cke0q/FRceYot3G2L1LrYxrjUTDeqm0S6429vFNw5JsTVNCcJrDXVmrK5jqNkw0XEgElFYLCgoNrvNpfO4ruKlDWoffHeFXRFqXMTUalyy5ZiotLC7IHNgoXgwq+O8ePmKH7oXsGC7XzNK9s3lY/i9/GHrKAvW/J2T9y7ABaMeOHrMOlLlIIiMwJml55jdswpfERlr9MGjtATtKC98xA3URUZReoIZCoApWILS/qCVvMMDvBGoMECCO9RK1VQ1JUF5gkyICG4JzBIEQ3EtiQ1iLNZi1uUx3hB3QrmIX4jCJEnERyRp1GQlDUBj25YebISZ6sBl9IbM586fmDTjRZlOMavLWIIUjRSzGSwnrPuPmISivy6v3j3K0pV20O3bGh41MYmUsV+HL6J8w2uFIDyJC+JntMRqMAmNx5DLJA9oluqVj7C6zsRhlwFtwtr+nkqCQai2+Yql6ZuBxbqUGiKvqApAyyOK/DT8Q3WkCNuOfncGprGhOE1hrqzIiWR8pFlWtUQzKn0ueT/UN2VC6D4zn1Cw6A/I1M+W4JrWQAeeQjYqPjmUHPxAOIs3ipkg2eI1AtQ1HUmZxKtmEi0K6eD4P2h0BKhnmxvPMJV9JYn/cwRZN3kh4/wAn3mCRUnud+Kpw9QIARLEyQ9T4iN3HT+Yrw3CoqS8iRNwTMbFa1EAWLUKWa8wY1eo/fMeqfuWTJmB5j+pgQce4KZ1B3vEM9woxCrTuKOEuK7VzdwxKqXnaoG6vEDwykPKLfPTeZRuIfc5RlZISXMTXzHzlbzFHcdMRGqcTNlNRDyQK5KgJiCcxEQ3ITtTdga0PxACy3co12x+ITYVY5TWA13w51HRoqIq8M7LsYME8yHZ45cJXqMKYtlavTQuMlMZc5yn0lnyV5hyvwQPImGUcjEz05iDjnvK+ORLNZeGw91Ku+HdF/Cfa/J4VCnJyPWvH1BE9xW/MUcOom1p6iRoi3RmZaGW9ZNh4p9jT8S9smjhV/wDZuTUgwRYL6DqkvatwCdhbXeFwl4qp7TBijmybyoLAZyF4zggvNpRqx8J7hpftVo54a/cNGc1kuPL8uIWdGgTfJcNT4iuIrjoZjKtvnvKzCnFNEUP2uP8A5AWtMRFFw8Zfgm8L8w0l7VFcrzREZ1qtgc5wufLDg5XOc6vWA8j+odjF/KaAv5q4WLPqOF+YO9eo5/qOkfio0cso1+5fXEOCXeJxCU8Q8IvqL3mR/USFk9MRRMcmIIcep+4NOGL8QpvUoMC+4OYZQswSDg4Osz/lwHfEKc3KVApvEZLZjXTETMWJhzLdoqCwTFvcRswykdwzA4uHkS884hIBxcQdNMRtPzGDZdcPzqZ8bdxZ4cv5HqCUsBAc7q+H2RNcoJf5f9I61H+WCks2zBvZXmLZVEQW6MXx34iU0xA11Qecxn5bLx3Bsf8AnE34JtPF7exXqOx4VweCoHG6j7dof7wU+mHlBIFqc8vxGrNkU0FSArTZBWqGMmR+Yq8+zA5tdzP3DdQAaG6mpWpqTQmkNdWPDGLAqx4i+gewlPapeVfTcz3FSFrRr8yuBgJp223iz5gwW6lrdruoEtqRWvfQhFpvzz4K2WL6jjjCFSYYq+2Tcc/jnI9lvhl8WAAbW1KBfFPuPh5RRR8blvP1Oa4hLdQGKH0zQEQneURXFH67F+Y4ehzs38Gj/wBlJo7o3xB7YROQnjh8V1gPlg4Q4YP9u7jbFilRKrcdO3iDvcS4Xyje24kvEX4QOZWIHvUf/qVC8MA9wNdpVvcU4Y0IiJqpUzuJZW5/1i5fiWijF1cAwYMxcHUrDOAlmoEU7ykxGx19QVdmK7y/E4XuKdopUoecysxvR9xU8y/MDxLxmDi5cSKPBHOmL0dcMKw5dyNK7O5zKyEUqfDiFFkJM+2Qr0FfiLNld6008X3McwNEQdpYw+hnPq6uU6BQKE7NYedQQEQTCu9IW+owos2VnwPzT7iMTERFSJZkuDA5sOT6tKxsV20+38MQIRY687Cz9THjN1Ag3nS2cNXK+dA8g7rt32fiP0fWYXOykvyQLKCIJ5IYBphW0s12a/1zFJADB50/3NSZhNTpNdWaQiI5HYyjFdbNS3KjJahAxxdCPm5bhwtu2MXb5iAyC+XYVTfq9w08QPRCyrV9HiHeRCURbTV4s3zCU5h9MXVv9oHUcCAc05PqLKZGLv8A0eGX8IpTvkG/Sy4aCkg/h+VS8ob1P6DKDbtV2leGx8IQE/8Agwy/iX78Mrn22/iLoApvlL27sJJ9CYP+beYKD21KfOksrVSvGvuBdZDZXC39HgJl1mUz8E72iHVhO0lEAhL+IvGoq9QVsQJVm5ZCIpUdLij1C6uJQvHmG0x7dxz4Yl9RLVUqIwu+g41LichxB1iXFsxzP+oExwzlMwFwb5g1lg3zBS0IsjV6jRmXvMFeelpGkTGTFsuXw1BhUi1qO5jpVwlWOYgIq2YidhT3hkpxMlP3M4EKcj3HY+SLzQscvn2ffuXnYAKPyE/B9xYqKyjHiyj0kHJFlAqu1HzTcKkeeF8ucuf00DMAQNjA3HCBoSiWtHMCB0PeL5AiUjkYMhIgYuNj8hGOvtHpW6rxgbjtVNBO5Ds5D2eC1AY7xNmJitFpj7cSvnp9S9RoTQ6Tq9DlOc3bjjNKBdWzFcltF0LzxcwhXPM3cOC3wy52sc5fhHE2jBQeq/h+Ur0WsUm9hx4EQCVGX+a2fAEBhi3pWsF4+DDB4iAp9y7pDoT3cleBIdrGmo/7OzAItrRQGmwMqt47R5jGArgHIMtsOAcw0zEWwauss3VsM46iVdKOHNiVBMi+0WOa7xx59S6IsFEqvLWjzfaHP5WJLQ/MGc1zoI+lIIc0XtUWPOMYpUUIu7qK+oGRNxN6gNVKAqXqN/7j8RDEPfKGkxC+SI9oHdZjV3d4IZM943QgyFwKXrzER7WL3c3OhzGxiARLYlNZ3EbxhiouWady2l4QbMcQUdwXuCWW1ctuorLSC8y0ixcRBIjGw1vmChUtf9TWMLxLVjFRUgxbyxZh5lR8S7GmYGcviCCwzBQkVx2eTMYjqpYfY/bHd6FBWvJKuzN0Xk4gTMVqDXxbTyVF7UH3ToOU1rZWO0HdYIB3GURSpLm0RRVFwVGYNRXewbG2MXddqzj8ibsz45Upqg0Htw/JfmLISiwYBOEdHvD2gs1muJx7TQg10murNWUnOC7gLYL1ZVHQkChB0Vda7ODFGCmWmeILzuFmRq4wRt+PRn4cQpp2FsewMvmouc5maSubCvHiFRiyhR5fmGfEQsQTZ2C2+a1UEiAZZPZxXb7jbq7tmY5EvOT9xbU5KA12v+6gOPpcItPKb/8ACMwWlQE6PdMGNt94XQ4dAAH/ANgIVADefEMamCdCcRMzxCLGCJUqUhTEIHbMS8SnaADWYB2gE1HVSmJcQszGbSGeA6IWzSLmo8eImqGo0Vl7iJRTFNmJ/wCsd1xgtr6ny8z2g6q5WguHNzFfhFp1cM8SllGoB3iL3MHOolRVS+o5Sq1UTuOFkbPE8WIDAM3WVLnGJwQ1ZNRu9oXJWYF9wXfEGFXUT1iW414eyflj5hqjFIp4bN01TRwdoHwkAklmOiaGc86jgV7MVbn1frdU+CdsWfUeE/7EtAzvUxgkNcYYAV/MAXVRQqYIzWZWwDVEH55PDBUIAKtas4cS0CgZ3NCaEGppDXVmjKZnImzOfaEqC7F86h1cjqqn/wBIZXmIjSziPjfMLyspFE7BrzGIwGCOa5xoXueIutQHA/oxlWUTd+1l+4ZaM8QxWGtkDOHIyvAOV7Qogamh2uV5f6lDLU0ruPXY4IZbIONw7whuEqMIPVLIkRMwYsdEiZjBgnzFEGPro1LlwZaoK8TXQt1CgpiksWJbUX2H4mcAeIYxqnMW4I8VyhpEq0rnuwO5qmXctixuNs3Ebolq3ERhZRaMxOUoO7qZZqWNxFnhGxqJvITFqBbEe0R1Ue5U3Mh794ExAHEC8VH5y3fjIi5PPz9x3XDPSO+XGOLgkZIMvuuHcMd6h8xCwlbWhfh+GKmhUuFZXjO8s+81TcVIIkaFbgHxEbHfEwe0fqZoWtv639xeAwYUJ/uHBBQE1JpDqzRnKcpuzFe0V20jzYf3G/Ew0WoYoDzLY0lQo3ozF5ABBsG+2icaOfbFW2C99o+aQKjQEJK4YANOzd12IaK1WrZq+a/K+Yi7Os4nbJPmMNhg2vhB2vxVxLZAJRAgZgQGonQYPVjB4ig2RIkTqNZgxInaMSBKqBR1ZmWuszM4HnEalov3NCPZLl5zEviW5H1B8IciVZGj2aly5YlTiph4Jg1Lm6I6ie6e6PBAcxMrUs3iJ4ajnhRVxCBDiXcGOZXdX3j2gRXiWJ7ypXiWnEZEm9KPcdj5IcugBE4NeiZ3jlU8dhnm/lQ+YBJ2Tmr381s9RiBUa7Xx5PIX7uDuMEQ5GVEL8QKPc04xN/0gDdgjxxExK3sbcdh7eIJW0odmaE0JpDqzR6OUW422Er8P0jM0HWMUp+dxKXcoN7Y/glvpKdX8QU7AqUKiHy4lXkfZD1f1+UCrS8szzyoA/wBvgzAwdZNNvCuc4DcRA43YWdlv0K+YenKoyJcB1mCQjqVAIQIdu/E4jz3xPF9p4oJd3piUWi+5XRCJG4oN9BBiXFzuDB4hkiMSJAK6OeupYHB57wYAK6pctzfkOYVtB2gVYu9fEp7wHNIjKkIJQObv/wCyqUxOwRRndkDvniC3Lly4MuXLixcy5eJcthcZVx1MxYu4xJUplSowllMQDUw8d2mPqXnMGhOpT78ll3uFXwXKpwcjhTJncwwWJdtL684w1xuXJ/ar/pOzDvEiWeIlsSqR4Z5dhdUMn5jrmitojEJkS+qdWLDOUtSwuWHLHAKNCvEXBOlsLF121KKCBWMQVt+YheNdoFtf8w3hgnOW3i/xl60pq0Cwe+YQSQDNuAlT3iURh7a7Pb3M0SgCl4Pwc8wuBAgVqF9Gp7mWMDlmaSvqC0APH8dUz3Iaq5K5I5L3EjuD0BuMETcdw3cFIM3EiQinTHS4cDh8wAgKPEXQFHbUYURC8y1Kz+Gvy/qOYMQwY0sqxwjpJXIFs0PmNyKHz7PJK60CivcsnzKzOZcJxMy0Ytx6jBYdGo1H3P1KiSpRNIwqIY43BJLFlq2PDpzyEz2+BTop8Ljw57w2qGleK/L+mzaNLv1b7OO67YHwg5QpXY/pNJwwZm6lW3zDcrEZGBtrFPPmYauyOPQa6rNGc5zl2+03Y8XSrG7cH5YEMIhRTKvsl5TqJZUDQqUFIAB4i/TW0f8AbQweyAS2gAfgmIQico6H2gjK+KBoHytnq+/QL9QIEDHTzFaRfELH5miBXQVR9uIsYPzUDpn1Khu+EgdobOpACi4Y7jBrob6OUWEHFdAbiQSuvME80MhQRVXAYXvAVALVqoTHtf8AHT5f10+YLc2xsfEu8OnZKZ5mk3zWH5IKNufgs+xGv9qO1mBDrd9Nx6Fw6LGP8KuFoCek9IiMpErUcIEpmDpvRwzh7lTAUpRwvKq73TOG1wQy63kst2alnmz8Kh4eLPnxDVmZvjMIQ7whCFNbXEIQczSHRjBZc5znOc5/uMtIKAtq8IVQE27sw/ZCrBhgzHfmAquXMbzvTInOL8m/hl2pEduw/BefCGNaCF2ADuS+1YK8PePSo4rsGfzcIGIEDozSSsq8Q2GO/foDJQd4lKfxuGIMXFwMSWzh3MKJaI/2IVh8nboggliZjq81zGcTUGD9RzBdxIXPUWIoJKROtywZnT1FZNrQ9oqquVyvTfp4ckOFL3qEZs8wS0J4b6aez/UWWQTpfRcjcqwx1mE+zwFX73Lt5ZKR+F+EvzKqiX/7G9nQVlSK8JQUtopvXTMx0HMGYjVRqJFgwgfUC4QESIjHgjCQ2S0H+Bzb57SoCyNu/XT5MmntB8h2AZ6VxdLXCJxCQaoxa+Ta/GnzkehCEUYOR7MFKpGm+k6s0YIdwblLY60EChdQiXkk/hD+/wBYo/AIjixNidmFXkiKGBf7wSFDjWnYhwhbnslcBcApcj9YPiH5Mp5f+jPx5l9KPJF2/a/ddoECoECGJUBZFg0Mu179aJ8mXvFSSy4PTMpvtfQK0bz1qzMlPaJ0q/UpIMylxxmO7jKn7QaYOJdsSV0EAZVCoAAFBE8YX+DOYjaCdmo5bR2SXNAH7jH46EUIJAsqvMumMXYXARY84kD/AMYZYyv32XR8q9xoGKDR9uY9ZEijfHaPkhpQR37D1BSpnLI+TjpjoPeDLIxIzUIQhqBKiRGNiM1xKYZ0JXYL7bwPfuSx1glsuPauMgJxkE7HkdOPhIMIB/8ASa4f76ZhCEsU5p6DXVmjDhlcznNmVtuLqJELam3LrIpdOtwuxhYvjRPW30RNVY4BFDuXxjsxdJkcADL5oIgFfiWkESFHaFyCEaQpb7Dj4e8ccAKauz8jcAIENwYESKwUu/B1tqeAlQxOHQJagbVwiHPHb+ABEsSXLQnZxEaJSPMMRIQaxxGJnxKlQKhqZhW4oFRegBfBfS/iqJ/CoSnolx/MBhce8Ljx0/cI6sYArhXxHfJ4blz2tmDyM/Vx45tqj+D4VBweybvJtSsGsrqDscDwx0XYKX+D4hDHG0GOZmEJUSISoYhCDBly+iERN0qiQazBK4eHD37+4vwZFBuUZLwj3vtKw4uK3S/52eBKZSF7g5tw/wCoEIQiunYDpNdWaM5TlDuYrN4WWmOEFFp/54gglcwDu/CcPFwe6u2nKgnNFrWRjACBiG4eTB+VlTM3Ycv7h59QrKC4RUz87o8X3guCHdLEqBBjE7IL/CztZdQiJUC6gJHZEl23Gnv+LnR45iOyl4O0IaqVT0ZUqJm+tYl1FvoGYS6uxfT1Jro9H8zzLl9aJR0SEtC66GIYejm4ZljBZfw+Uy+KGRH3B7smanoGG/Z+PUriUXVD88kepG6LT8D5IaCGkF8uYA9BAiVEGJKhDzBgzE5n66IQQ4ggq308r+/MKArshBfyVnsoahh2E/0m7jSply+54V/8SoCPD5RZrtY1uFwhFXwNdB1ZozlOUaWkzuUF6iQBvc0LoHJDjUFhfD95rwwbaDNA2yyC1OR2D7WvasGQI6gKA+CENxKiXBLChC7gx1ZBsJWIkriJGIjqJKJdMPvq7THbvL38DgiRgzf8aiZgQInMIdM3qegWOC5XSo+P4DfVhMRO0DrvodmIwUhdAIIgsZn4LThfHf8AiPqpMRHf/RiKFOAA8X9motkHRhYfDoMpdxgKEbHv/wCMSDN/MSP/ANjBIJUHEE5lneDBg1LjMek5hpVEvZZeWxITCgFDYv1C2CpHY5oeSHAGgN2IF9i9XDMIRCTu9JrqxYY8M5TlKWsO6ggIhFOY0/PgiJYlKZQK+B/cvGKgYQ6H2moU61qGFSq/bAQNQJlvoEqADFLnqiq2sRuUysyrxHCVUFOmccrHhBuO0xwd59bDt1SG4fx1L6DxGUdCIA5ToglJZEfhslSumokqVm44l9Rgw1XXmZ6XiJC4Kai2sDThP+MQelGCLt/dkmdHoOP7j8epVgNvvqhumA27KAAgCxm/s8wFwfqKvqOov1KXAwkMBBGFNwikYUeY2giqxbVliV4wr4iym7tH9kseqy3Ujv0vD4YQRRVa2l2BvPeEIRAWlUmkNdVmkW5ymr2h3/CLnVoLq3B8xpTVVr9rfD27EdxFEy0Cy8MnDI0HY4O3xBpAA0BqDECGDjhAbnExDsHVHwMvpVwKmYhUTqPE6KDctiwZDgiZ6pc5hOOtxelsHtLuVcRqEFzjjqaOaFldLlRIkSJUqVPxGEDMDEz1CzEqB9ymJzqJ9zHzGkAUUjkSMWRaMJ47vxHtZ2Kjv/wSj2aIu7Dh8xaKXZb4HnyioBZ2jy8OhxBEkUGWhJXmD+IeeIZ4YTcYRF9ysma8FVQ14Koh4iitJXNmD9BGCE3YYoerYPko+gKA+oQ1OLjtJptj6sZozlOfac8SuZvBNIItqK1sUeoOApplX1b/AF8EACi7Y5p+CHExKTY2h6y/jAFfcdtUCHvzAI0SycQKKOov4P7iUxmulY8zET+KWRJ85jmFcw71/Fb6VGDBlkxErWpQW2MPWhpxyEviXMdKiRO3SowuFwbJiUVEqEqUj4hKiDKNTCUx4KDWpe6/rUolEeR7ffw/EN1fkgcvYiy19Lfn/SGmCl4V/vxFiOoYw2q2CB7YemiBTfK5fg+Y0pNwvsCzMS8Fzmmhb3RhdxCjbpeAH58S0afpg93BS7tis3BpzFiApXBQLEMmmS0Y9rUPUTrJaQAwF0DvBUNCVw69ZfqEMvTibLx2mkOrBhnKc5zmdzd7RZnOJhum3+ty3VUgWK/Rr5ZwxYK0l/E4EC0Wy/qhFp4jVcCNwYBJXdLg2WdcV8Si4kR/g6j/ABdy43cZbBixVl1D+RLhmUqmEpg2Wdab90IjSUzUErpUqJEiSoVAlXAiQKYEqUly2/Eq4kxWYVroO3qSx/7vHT5y/V7PP3DqMiPt8H4Mf5OqhnbtDhKOUe3YwII2ORIeYIkVplXgOV0EyvJFgXV3fJa4OJsqZQvHC92eoYxqEB6I5ViFRo0MxtupcBuOz8IFj4WUStbgPDXiL2AFLwNP3UWC37ivMJl3hzyDQVLtxm1G8jqPWgFYtcOafxSIQvOc3GUCzI36jsDUxZtMWwc5guoJU3eo8V4msNdWaMF3CZmrOXE36bYyqOX/AKvuU0Ai2befyWVMflksgNnnJ+QhA2DGnEW34Z7bhwqu2DwkQ0QxOZVRwRXhl5zAn43WwHjVRO0RiRJVdFj0WoPRhnUfMqMzcR6VcqoEOmyVmU9DXSpEw6vjx/A7DPciHBxW4rSHuXBlwSJcolVDEtINwSWVCoQyRInTZ5lMAuY51HENkCIiORI4Fenx5O18S5LKFtOOSH2Rw2K1lxdfuU0bkDw7jzA5SCDYkfvy7bGJ5UIHtgAaAyr2eD/2HNs1EaqJWSJc1N8jyp/98w5cXYtJj5c9w9zFBL33dz6a/cK0gQ0cbWcasx5mAVaAu3UOYcc3lLwHJj32jxWcjM2d23cGnkzKGs3y2p3hjto4ApBoPOLfMVBVBe8JYrpFmHF9iaQ11ZiM5zlDhh3BEKaCsvcBWDuf7IU2izMGsm+8GGpS/bShrWOWVUIMYK7cs1mFC4S0JDAMxDCUzzBqYXk6m2G6hbEuPhExKuIxMxIxLhqXG4iZjGZgY6VfEqpXWodoHSpmNy25TXqP4gJSCeY730T/AOBAGgazXEHMs6GFlwWDBYQ8QcduiESswicysQCtwqogwdw3jFgK8P8AvDrvKYrvf8MA25kr5mXxzxBK3R4XsPPaofoEWVBpQYoo8S7SAsmctrH1Z7j6xQD+E/ssi4xEv1Ht6BTOSZP4G0nbmzwws77kVZvyPCsOFG62j4faVPeEtBukedF8X5hk1Gxya9HdjSvBi2/lVWNEH4sqgMBFx5gdgQ4WC4CIuO0ZgWWzGOg6sGHo5R7l1ZWZ9CEjYuo13FFOwkOeH4gcqj8UixcRKETCZIexlhbvtcvWPEtiiHq/uPNPaHkrNo7p4eP/ACccKNxj4gpK6POP4CyVh10Qg7SkiXGEiZj1Y4K3GJKzAmIRelSpRMfwKiZgRM4gQNDzuYAaez1FUA8sxRv34inA7Evv0WW/Etg56DCFQYMIHjmXE7RacRb1AiAkuo29ROe8O7gSCEYr7d71XMIA9tAfAUPndEKIMJaLd14cd4914iK7WjBfJ/dxVS7kOZQaz9P4hNHbGA778bP60VVyhLiRMMLU5gzGI6WwPDs9kUwCOx3Cn09/FxDKVugbVMAHHol9wLVpq17rUqNafLBuy2veV/8AYzEwRdF1G3FrlfPQdWaMOGc5znIg7REUsALS2n/2HqwUG0KP2McQCDoleajnxER8wfD0V3/6OZouTmlcX2fhO0M8abfr2OJ5pY6l1FqCETjMoHnnroNkIGbiSo09RIhzErpUqIMqVqEvpcplQ11qUyunmU9GVmNxm1PDFyqHkMxIUV5ZfQX3Liy4w3BagsFhA3mC7z8p3QML3FtgYuCDmMfG4tO5eqYCz4itYoqQwq9ww+67QX4RjKF/Dt8+oAKiXFx3ERBotkeSWzWUqe904fZ+YQRA+A7efn7hzFsgHhMMH8xIMTNGtuIfJbkFVFvguvfxK9zJDCBw+IBJeIdTB2DZxEQHmcRjKWYU0hcuHXQdWJpnKcpqwbm8cbQ9gCz+5c5fJ2XR+Kl+I1g03CtQjGTiJTDDFb148fJZ8xygLBAd+a3fx5lOmMbgWXfTLbGG2N9a8DHJBEuGY+eiFR3DzHfVjHJGg6ASyXmXLhLhA6UsqA9KlXEi1H0ltMAfuIk2CrY9EjKj1uLLgwZcGFHoZrMWFYZwbI4l1GzGEBxCsSSFqAuPMIMjVCzNfK2nYYa8mKZO8dd4bjwrcrWa7RnzKlhbWtnxjxFzx2WjWjrjZMDrGWPtk+FhkBtWI6Y0xxE2xzAoWaFUD7SKNBpPbgAxaFB/6xKt6lWrtMWvf40QT7g5i1L5glXErgoDvt8ErQRaTsmh4msOrFiHc5StMpmDMYuMUDtWpXBbKaAB+Jw6jJxBvMPOJWzkcxrxrvI59Lq/dwUJANyfPp2fXEFBS2D3i3BUIpXaAoF+ZizLs9KsHsIMWXFuJeYInS+0uYmI10BQAq6CO4HsqURJUt6FTfQ6VK6MrHntE7RIvlqgKYreMdpeFtYWDPxBbFogfklRO0qViJ2lSo9BSXxLS3VvL94wzHM8MckxC9oGbWA5XsNrHR1yja74L7B8xeUCjDkKojB+XmA6PF9nZfmBUIC3Cy9X/wDEQyNxA4iiN4lyLlGRx2ilSUkrTvv7ADHzVxnEA1A0ESp5haxJXG5UYwLP1KoEki0IR9ZV5vmWckq3BjvLpqV3jVGwhET8S8kVB3Nf3Mwmh0nVJpOc5w2MF3CVUxXYIIwoLgYPlcDExERCMK6hsDMzTE5pNNY15HMsHFdh3BbofjErV43J3HyOGHCHlDvh5QgSDKPNnZghtfaHlme0uX5lGKQFsSJ3gdXtELlxwtGIJSTbk9YmD8UXFtO5mIjSUnDuGOoQhf8ANIkIXIu4ImGGpu4QUGhWM945VUtzveOzv0QYmZUZUqJK6ty2Wy5cGU9BrUWABagbX1CoE1gVW+1lfUJCwpC2uOzwR5j9wqNVdDBVFsV7Dfp+2VQosj3Gfhs9QFZvSchwnaO4OyIPhmyo7pqMACy6mWJgTBV0BfsrMHsEX1q48W/KNpBaijaDiEhtcBH1CXxtduPRF9lRa0HYmpNJpDqzWEh3MRnLgjHKjDNdnzDEZhjR0jv5+YJUAWEmGUu7lt+ejfzGWJbcMMsOFcP4dJ/ZLxKztr9w81viDm0tAeILCkLQahJBJeHnKz3ntDLcO+LFjKiTUegKLodfxEoE8lwMDrfa+hMS5dS4P5l9Lz0YmIEOg8fpY4C21bDx/wCSmGNsQvhjlvwp7BoPDcLIcUT5+a9lkH+92IeycyokyxiRHqlypmVKhFaQiX6F4ATEjvlOzu7wUNALtPkuvCUTdiG2JcHI54lIePj4vI9rg1YAP/1jvsYfK92VlnkzuIC7+YhnvAs8d4hkzIxxc3Dkmp0B3lvUMLcAH0zR5h/BRCRJiurDDXN8VLPUWmiNDmKgYvQOWCIIlWTvXi++5U3UsbSv/NQWAaAoJqTQmkOrNOnnNWOAA9h/3FU3d3Su3Fvl/MqWIAKAjUgl25gltIbzCzmG+ek3bGDvvHS0phiFXtUL9w96xjiGcTEa/uvbTDP/AHY/PI+GCb4l8wXDL8kJJJJv3h5wgki5cvosvpUDAc9pVh7X+OUMvx0r+FwWCTHTTOJUqVEj5OjBpf7ii/YtT/ZOMVzSd4ePDzp7FMyrS2T3N+j9wEYFg2JE6NV03HpmJKblMIqoCsOWisABtZloLiBQfIuTiME3AuJ45M+/KABHc5guXtZSJiHHKWZfdH+uYMibNpQXnzv2R3KAHFLadnLScbg/tQUZxFdYCKmMEID3hrAV6AOYkPwCtobzolvdkFyEorChy/XdtJeVZdt9491sgIviuicFNh+X1KxXL7j8QNjOM1JoTSHVmvSdwdrQl8TMrgqo3l8FZ9kHBAAoBFtJvkv7lYUhtKFp9Pecgf8AnvFsDyklAvXAcn3Bna+o8yo7uCHWYsEOIADFVNv5qouiVQAI7lgr3T4iBl+xhaOoGgfmwHuKqH4R9vc8MMOvoJB2PD7z2YpTFV2c/wCqc+5jjntEzLhHh0EkkkggwUGWPS+jkNsIxvl7/wASdfB3iom1z/iGDEo9lYjppsuzrV7iRBKqEq54bX5OYbWozof2QQripRH6PYzHyM5hvHd6qVhpRv8A9PwwMWNjySq6I8Sr4lSolSuYEPzAfiBqJpXUoqn6Vz6IAVRx2auu6j8e4kfpWhOPA7PriG2hRoU1X++y+YhLickSy8Q1Dmo4VRMEeuz5IdISC2WGrXhqCKvUu8xeUWjxHpxLzC+jVYP9V8wB9DnkUKbe9kQmMao/AZ+YzFiwT728wmjBFCfqPGo/VZwKcuHr8zn3Y3sTR4PlY4M4pt/PzNibRxqak0Og6seGc5zl7ApJsiXAVLWNfBDI1FBVwJb/AN3+oIgoJusPiNLVnZUV2/z/AKRAUZNAv+oVpyIgD+Jbe9wDy5Y8bDiwfmo+NCZCgv5jw2J3SMWWGlWKMvzYKLA+8/mYxa0VH/vEx4mpv2HwYVFBet+G65zjG+IiLhDj3Pn9kOWcLQHXfD8MGVgnDhIllk1uDLgy4QSD5h3QSDLlnHQnscH8VEVoI92hgl/5KO4agyvZ/CpUqCgESkSxhhX5n023kjYi57/hyQcM5iv+9P3GyZRk8i1+SHBkHD9h/ZKlRJWcxIkq5olNwL9Skua8vcFcnrEbv7uWBtZ8Nl+I/DQV2f8Acy4AbdisK88J89paTOlOS2vJ/wC8wbzGK4i0uG8S14hRthgj3Y7a4luY6mpBy0Jh/wA35h72GUFeJSiDQKOjl84SkHja3QB8DHLeCIzT25jzNibk4TUmh0Guqx4YsMvTOc5zC6m8ET/G1G5h5HuPDHghV9A7PDGiZAXg0KfRh+ajmpVbl6aO/kJW5D/sdh8lMCU4AM/6H3NWmwj+IGu6gYw3GyZ7TJBgkuDBlkG9S7lfLeepgo8446XlMDnz/gv+ISDbiGY0Q4vZ/gEIYSokUFoNam9/1N+4A2Dx3eIaVBdY8E7P1HxPT14P/sS2KKDhvPd+IKAIgiZGV0SU8xCVzAuGsCty9eukLwh+z8y+Qom9BXjeIbPMH0BbVh/Tp/8AInkreQaS+TzxLfdBgR7JsfDBHULvxFAiWwCBee8oc3ADMUzHPhLvaneJXgnbWF/1srpLKsWyuhcDp0QZMTcmpL0RYmkOjGaMrNmaMG5tOfQx/wAZjChQ2WxsqRM1ajwuylo6s1VJ55dfDyn5PxDBllpau49zhjp1kW252/6SYblsOHpR+BYMKlWgYxw8tsNIqC69Rx91xHi7JWPyShpp7MAehGCy4MGCcbgI793RCPswVil0Shdl+Jd/xP5HTNR66G17OgLAgMCVBmolMqNWgWwkQpDaB67PDN0TgpvnT4YY51ow37Px6iBK1il37XjUKiQLcJ+D9SiJiVEalLKCBg7Re2ouxKckL6EGIqE67sj84Q57R8HEMdOgcdgefe5XhThKB2f7MkbaUspXe4t4z4g1LLW4YoyxVW5l1HFbhW4CrrQ3kPav2sMgGPD4PH8CBnp3mxKWTUmpOHQdUmrDu5zl6ZuwZe3SxiSpTKlMplMqVKlMOspIXvSxCo2ObJepS/O9XPhn3CCAI7g7Ri/WTmNGBi99bnwh4uY4ydmPEzOOvx2+IoeVULvWRPuXZkTIFfH7IccIY53ytPjECApARK7cPwxeHD2ZR04eZZU/7Et1LYLBgKuFHQOXGoKIjScxGTa8y4MElnaVKIn8mzacwAACg6begY8wJXPQCPKIMoeeiobhljpPD+4pHrWQ7jwh2WhgJ4f6Y8LcXAduD5xHEqqzT/28OI0gmRzfEZUDNwMSly/UpD/+SzZJoyG13wvxGiAiWI2MGxjl5DtDajVDI9x2PkgpmWVD07fNQ6jIV4fRwxol2Ggemn5GBjGqWjsvn32TUNRXcTVyjcdLYJdLx+VS4VurGXlfZ/cqIlWbLPUplQuEOZud4KSAsmpNSUomkOrNWaszGc5jc5dpvGMf8eGDGy+dxsDmrbX+hDDKH57E7+/JGdAG0j2ZfbPZ4jt/ltqcWlvphovq2Tn0ebhgOAIR02ceYuQw8S+CoDTv0MIHJklN9gf2HuGqJTCmq2VjGfiJDvgXZ8NfJDMrYKfJNS4PQcRyRpGyEJ+TtHIevEC5sUZcGXcHoNQR6MGVEjAioAgKD+ABgQO/QDiVKiNyokoiEX2hpFL3HiKbYELB2PD5lq9pSV712R26rSr3+Xhx6hQGh0P22eH4lw8y7+HsnZgZgL4O8CiKfMee5FFClnYWSecU+PMsBALYGCG8nPe5vxcp0ke0hIGOZbUK2JZBLEJR3oZuDjSTYVysX/7FYuegGVFgcAJwXXte0I24j5e/k18fxITebzYgyTjNSadBroxmk5yuYdzC+jnGNSpUqVKlSiVKlSoiBIAtYGiXXyPoolKVBEsSDnEt1Io6JnjWF3V1FafwWfR54gaswGtryHrMOdgQsNHag+T1ClSRVN84GNahYPCmjbvsn0w3rgzg9T+IPJGg239fh+JfJkFJN+nGkqEJJ+zDV51UqwCj87VJ712mf4AlL8TBAI2SyP8A2lwWXBg30B61EaBWEF5vaABR/AHF9wIECVKvoET7iRlSomMxZCAVjGyeVUfn/UKXsDUL48PmODSILT338ItZTOvuzv52cyzoAFesn9wPqLGmYs3cO48dAaALIpunj0pzDRTii8Sk/Ca+yPgXblBX4hNZwNk8F4W8URMLBI9QqBGYuowwbg22v7EMbFA2xXi5z3aisCGRj0v9SpUqVKhCbzecIGyHU1Jp0F9UhxOU5zVlm+jC4xj/AI8zlPI4LuCQKquQb/cvaPio4OzzCkzkYaMa4jHMc7kWtndI+xiCwFXfbOcn4rUsVJSir928SjOGeEnDi/AvMrvyn2nvfXw/6hHCFG2s9vLJWfMCMUf0BD8PxH9JW4l3s/LPmGVNWrZ8rP8AU9S6mGaFzyf10Xo+QNy/0Dxm4iUlJw7gwYI9dK2+dEDb+CCUAeP44I2wOXLAIQSWMa+ZcGovRBlYlRIkY4CjznjuJWgw7unfi9MsmKuhDvjkZjJNim9Wvh+ICWSLh+yeNkXoculDllM1vxL0tLcR9lPxfbtAz8wLRH4D+IBlfOVnh0/NQAdIANZCwN1qDAawcPZ7J2ZTxCz5gHOYaIAZVaAlzuuy/u/0PzGZXqhS/wC9sbOlEFD0f7/mQl5e5vUVJOLHgmpNIdWaM5w7nKbsFXUO4xJiVKJUrpUqVKlELMr+ghkUVg5LrL7Zi/MVQ4jTEVlJBViIjXESY/MXEq2PBUFYjsTke0aSVtx327+lRqzsmh609sN+I6uQQfJx+WfMfigIPvbr8Rmc0WfOuH4p8RUdy1Lqs6fkvzA2WC7bscfCBzDcBrxNLnqLQJ5Iu2I9M/8AqwPX2wO7fbNOH8zND6RVW5WEIGOhvpUpiSpveIhxGLG/iMSDT+kLT12YsYFlkOw4TfX9AeL/AFN9PC/Vvy+5hu1WPb/8GLG48xKqlrbGZUjvP2H96I5rrBkFx6oBfiGMAFA0EZsB5jr86P8AcAxocH9gOEg7vIInh7PiVw52X9yr4ignscvR+IBRFrOZ+7+bYicrs4f9w0INAoOtdKJUrtCEM3uUUgtJxmpNCaQ11ZrNWasbTDlmMvmMZUR6UAUocN2NJKldKZmpUzHHoPZbaIo5E/KYWZeL1BvDEt4lmjJGwxrmKJDWMQFIXi4CWIo5FA9mHMQlIGexScXiz5qHOOlDP3/4PUCjQaQfI/2MNVUbcYf+/wC0KC52Ad9r82SwDF4BvXHdhlFWahINX2QM9n6/xqC1ogFm3eLa1ywOIECBK/gmOjcU6MY5iROgCUgjw5I142xbX9vMXItWwHns8x40H5JPh8fqEUzg/BnYdmHGO0Yf+7RSqBQ0ARDpOXovVU58mPLHRNPodjz4BDmeDfbz/oxB9RiAQNF+XHzEopGsnaX8B2+IGENhX5Hu6V2+WebLZCUNd0v+o5TMHS/9wUINAoJnrnpUqZlMIdO84TYnCanUOjGaPRzmjDlm7N8xj/kX1EEaoRnqD/iDZ3gCZgBFH3DtEKvhiA4gXDUFlzFx3KiEEERESxlnmtLDeO/1jwRGFys91fCPa6dnkOkjbHz2fDkj+8rGCeRSfEfO1MTW6qsMZKfE34QSDG1YdnPmcs3q61hNj4YoLCdmooBdxSA/WP8AJQLWpsDdXVw/KLcvQIHQYMP5JEJQRiSokSJ9walxZUI67/8AcQ+9oEujudh2nED4jw8/uPNotCl38P0wu6gvY7W3R6gFGyLQayz9Hz2htWACgPEY6YDmILQAr2a8+78dohSgDsy+NmfhHPFqDQsPz/0S0YUTdY/yhAIeZ3walLIdTQmXQdUmrDOc0ZuwZ8Q5juMSVKlSpUqVKlSpuxbrV4YRVVXvYn+5TTNwKgiWb6KLmKiDmB2gNxJUAidoGZxmIeoQJK5zxve3H1URV1VbLb3hXZXmMwSAv95PZ9Qa8DbHyQ8pQHA9vB4YVsgEQ9g4s7OvzFXDAJbPo9P2wVrFg3SvJUcsu1luNBTDaagyln6lhVT3itZD0RLO+LxBg1Bgwe8FgwOYEIa6V0SIxiES4kS4xjLzLx0OqjV7Xc8y8+6p2v8AhIGayyyxIvouLrY6+TysVKBRoAgizZCUB+/v67wm9WuLzfft513pd75gt0q/aKB+aT4hACJcOzBKlSpUqVKlSpUqVAYQzjL2TY9zjNS5wg/gzVnKcpozZm0dsYx/xoWAOdrNoAllTCv2F3FHUFCnG5tKxKgfUTMdQn8DKro9E4lQtp2L632Uy71vIwHb4ZZhsSrg7mtp7FwwBrqLrKNNPMzwhXtHl7zx9doqlQ4Ws53Y4FxrVVjjZKgcMscDC+ZuDTmXBzBg05gkKQbhCHTPSmVK6VEiVuJGMY66uotwGalzF4YRNCLdPEz10vMuGW6gLV+CYoHirMxjfgc88QB5qDbh9Ttr3OSEx6iqr7juE5lrcz2U/Mxxg7ax/lITScJsThLzUnCaQ11Zq9POWbmzNpvEiRGVKlSpUqVKlSoilsdXdGcfRHC6hebf0RUOUWfMrEqCEfECDj+aQLiMuoggJIosZeBgOVgXgHWKrcQs+rALverrDvXaKqcVpiE3AKA2eLSmtoagSNRXGM61e0qVUYEJHkGz5iCDPEMESyYg1BgwYPEGoCBhAjCHTUTo66MWLFikWLLLixY6TCAggC0uePNW/DKqYctQPHhX/iNxOBhMi5kt3xML59Q5JVkv1XZbXjXeahaO0C8c8yzUKxbaFlUQbVlSpUqVKlSpUqVKgQuWqbEDZA2XOM1Jp0HVmrOU5zC5ym8vc2jH/H4zAeaiKXujTR/SOu00ZlEcksvUI9+JxD+aQa4Y963GF9rg1VSjCzqAJXycPzC8uhoGr3VmmzvH8ALw4TkR8kXEiWKX02fmH04lqnzp+5mDkubM8unkYcd6KatjXHN8OMsUCC5sbGKUtPZg3BYfCEEjqFoLHFBlwelzESYuMWLjMVEWMWLLjHzsNRAl7K+QqSvFddinV9VCcpIs0LwPuJxqqoHMH220dozFbwRLl3d3A+cRZvLxK2TCvZQ/qJSnb/KQmkvibBDkzNTvNSadBrqzV6ec5S+YMs3jGP8AjNYHDIUXdZ5jkt5zHAW4iAe8N7mkd3DvuJZD+T0YkSISiU3EIkEqHdHyW77sqKlAEfZD6WV4guxfuL4isVGUJ6f2JDIvWsD6vNeRid9Vfaz2KfdOcMtDQ3h6BZ83BaFR63shgv4ZeFqMiuPnLin3MUbgW+SAJfeCm9QYNQeIJUGmdiEDiDLZcuKMWLFIsTcX7i99xaIsWOUV76h0CGXdvGfMXqAmttAH4IgkpacCaP7ibCIzdgx+FftRwHBuEw43LyuuCIVHcv5SimBaT6V8xQ7IV3H/ACkJp2nGZpLWTjHg6x1Was5TnNXpe5e+h/yHICQtbG/atwuGqpmaxOXuD4l6Iag2f4mN1UaqESXlLzLeit+boA3k7PkjvReHbGHwN4Q42wauRajmzq90lfcT4vIfA3/xiYucKfcD4SU2CiN9B/Ql4l4Z1O6t/X0SoLpWkaraye0gHAwWDBhBAId+oSGAlkuLLixYvxF5ixYsWMXmIsPaFWUA4xcvoWLAOzUqscXthv7owWABwUAA/qOxiWrCbGYqp8ZggaHdCiHzX0jvBUKej/MdF7JsR5JxmpNOg10Y6jx07s5w7h3N4I/4yaFGQbaiLL7LQK1XpTOkVSPPmCi9w7xVO/iCjFV/4nEVqor/AKl4i5q4ucQhAXUpniOAiQVN75PD/wCxEptBzey6fDj3NJFOcfb/AKZWuhbSB5WT5IoIhVbL34fmHTosfgmc+xh9W1j7N7fZfmENE4efR6Xi/PRagwSDCDsh3w85Se8cJ+EtmCLFiixYsYR2oAVXBL+rlLV43zAd0p+nbPgikmle7NPd/wDDHQ5ZawMFilPMLLzcXKKA5Mf2+I98BWHw/wCUIEEM4QFnecZqTToOrNZynKDDOcrc36H/AB07gArdhD8whkgp2pf7hVPhjZrJFvGo4XuLFxwY+4DK/wATqOmA147Ra9QZcFuENdEiQyLIhYkvXLYZVzvcc4BxuZnCoaDKnNd6WV5cItLlMH4RIrasyawm14Y9xuE/ZT1rxHqscTmrYPwcSt+IkB4Zeu97gECbvHtdnksjjUtgwYQQMFAys9YwsWLFi1FnNxl0pY0uNyafgt+K5lBeW2hdvoD7mLJuwIpavvv1C7QQCuR8rGNee0pHM8kDS8EFqHBOaIBAQ2rRv/z/ACkOjYm5NUxqaE0JpDqzVnOc4dy+Yd9Z61Klfwrod61tlU2QzLWhHDQvnXPeHMbrGpjMdhmk48QP58fwXiKFsJSEuBmENdXJUSNwa/7mKri0ayvgff3Bl8twBneP0s8xoZLFQldgfxDQaLccenfxGJbIOXutj5JijagvSj40+GJ3S1064LrlC/cNJt1w7iYSDcGDBqEHnDpXPaMMLFi9eYCVL0wQA7Yv6wS562mUrY9u94KI4C+BStNvnD49xApaq8RvLUerEWDbBS+yErAKWBSrXPiBGrf8AqJTQ356V0rrUCB0GbwGJfE1JodB1WPDOc5znN2HPS1Uf8ZJBAK7KFg+KGOfwoJp8xaxCr39Rw/1FRUHdA7/AOJZd8dI1mKHTuhDqyhjVxqtQb/3PxBpHrYO/ZfKMdkisreOTjCL2jUhAKa850rNP3LQKnY9PZOzLaKjAeHcedn4lqGCe88cjXFMfRrWKYr2nHDT7ggsfjoNQfiEDBdRYsWM9R8xSFIsVOQsctrHY2+vMuN3BERoXyrd96lrlgbtZeMvHZS25XNxAkFBa3HOIisMq/cJh4gOhaNLS/oX4hc1U158v+Uh0bSmGbkOpoTSaQ11Zq9POcpuw5cw5iRJUqVKlSpUqVKh+3BtYBKKRgZ4xEGevuVv+4GK3ArTPeGv8S29Nobm8NQ3DUIfxcs3EKlHShItqYHCuD+5ntOTxcPFwuPsYaSqwwOMNafDBllR4vI4YWYi1tL5ten7lWNBairHCnu/crOIHJH/ABkx5lWWdBH8VZWX1W+glmENAGWOlNM4Yt+6vweoxahrK7K/Nv12lb7sbTg+KY7rPT8RKw4meZRhmEBy7XBs47z5wMHR7D+ZUqVKlSpUqVKlSoECW6BkjyTUSLBNToDqzVl8znL5nObrLu+Ix/x5gWHli8RhbSsBYNq1iWtYqbZeoXX+Jai5ix5GKPMIQ1DiHVioXxBZcYZJaOTHeWJDSYovXai6NCZ8MbOtD1PYqNXnHmU6V4NTybs4tSvA23Vxl8PzjJAPKUAP2BFLLbdbwOPJjvUqF6BxMZ5it5CvUIHpvg8JEr+Fy5noEqLSKrc9pUiqExisXnzXjzBUM8YWug+j1rvFdqaLGNUfLg9W8S1bduYgLiBTvEqeZeA7S78o8n8zNR01hn4YaTa33dfyW1aq+D+ZDz0P6mxLLOMWCaHQdWas3ZznOGrj3L5iRHpXSutdagaVyrxlj5qOFBxDNwq94mXtHiDg/wATHTFxNIsR8whuGiEP4LENdRqLfzDjOGAd57mcIfiMldPcdidzJEljS1D47Txnw7h9AhBqxReHffuX/LANnhMnzKSr13fj38PqC7naHMtZ+0QsTjlR7Yp6+pWvtBdCeQh3CWd5Z3IV3JZ3IYokLagVW4+z9QpVYyPxrIeD5j5DMMiP/J9xXFqotQ4+HHuApBHF2v0WV7uUd40q7RW12mc0ks2TKKiiGnMviGe1Rdf3EI2YH8ulSpXSutdcwuGpsS1wZJtMamhNOg6uppOU5znOcrbM4x/xkkqCBy2RXj8toAVG6JwtSq0RrpBiDdEOlfyYy2o2dApR1CENEOOp0yIOa79GBv7ja6hny4hiJlgqzqW4lvMWOoDZeEa+fHJCipcgrj5F6bPMOawAFt7/ANCGQ1nwzeT+yXCiyH9hXc+iPExEaeFH7QMc6SeeG/3Hg42BPerhvZ0FHT3jW/Fb9rBBKUUXu0jfqCSsQAJrk714/Mcf0/t7kjkskAN49fiP5XnCF8i2WYkDLHNTl8vmELLiUo5Y8GvbHa2uNFG8vR9p2gfcBRTibzVRuLTllq0WwLZMEFMlUxt4mVGjHdWL9R0IgPCwf8pDo4dNcR4JoTQ6Dqk0ZznOXpqc5vjpdx3/AIwWZrJdWS4ml3WItVFx/UWqSNYHUHP+F1HMWo5zxLj3jCEIdSLE8QG7ZZOYINsMq6mK/uC2OEOyJZUseY8MDEQFII7HJBroLRRs8N3uY8cxgaMMuUv2vcWwkBqfOP62t4uC7s3auRGDjkgA+jEqwMsJYMFE7kBN4fElI5++0XXBbUJX6lIGeKn4g02XSzNOcQUKsN4WGr7tENK3quh/ovnaneVrUoq3lfK2vuZjYY0y5C4jUGiNmodnMuPf4lJg7k2T8koTeQ7Bw/1/lIa6MmYJHknGaHecOg11ZpOc5y5c2YTMrGNfP86/g+Hob4sKra9sRbPMa4l1mNmLeXQbh15/ixj3njhiV5l9CEIcdG6g5jFmiW8dFQq4NEaTFd5iuZt6e8FS5mGeer4YZHkojd/T5IKCtVSvHKX5+4HfaqQW23GGnJFEOyVNc06+GfEZIKW90dgsSDKbJpNLF1cd4MCc9pxYTYvAlnc9+wf8uXdwqM473nR+JWk2/dV14AvRDy3czuNrvEVxAvuBdruWIS6pqou2otQx05hpGEoAI7Af5V/KoBDop8zaVnGak0Og6vQ53Ocrmc5vic41H/GxGJqFSj17Yh/qLiODLhlhCHRZeYfwfMYpUaYrM9DcIQ/h2jFJZBI9yFURPqEBBf3BKHPaGfcCHRjhzFqGy61BFzkKT4hi0G2Jm0ZB9nncwWIBo+j+z5Hcc60EAHhMQdFTVS6L0ckMTk4l4NsuFG3UNmsHYHOTQnDvDuH0AIC5qE2y4sWYi/nEOaqGi+glUxjBFoEzClo3YU+fj/KbhXQMk4w5JxmhLUdA9WbJuzVnObvTvHX+T/g8sWjgPwRwi9DjoIRYsHMNfwdRix/gbhCHR/fR4jNpcHPiYree0GDu5k4glZdRbcQ7wpP4bRLIvnEKZO8vkCAKMtneXSbcPcPOhalKUK9vfn3CINV5joqzsxQTA9pWVyx+3IjCk5+C2/EzhdtTo8pinzAzBjO4oQzxFMoovmahCpAAmbly5WCEBBhSaPvy/wApDfUOpxh1NCaHQdUmrOc1ZzmCze2Z3GP+OsA0pPGGD/g4IvUMw1DUHEWXCafw0jGLn+BuEOt9HcehYMZeItEHJLsgXDUWf4O5ZcQcRCyPMrrcegmXixPdytng2TVYtq/DiDYa9RnLdajAgL0Dax3VjTrKt8F/oJu30lLK/IrADPEYsuLLhsuGupKYfqK1lBNN1g/qZ/yH4h1dzp4zUmnQdWaQmYdw7hyzebsTtKlMplSmVKlSmUypWY2183Cv+TRHqQ1DXR6ENfxLH+JuEOOtTmO4x5jCL36Pd0ZXEDMTkYNMOrXzGmV8xU9cwQalxqh5OyeRyPcme8gdW5HWKJnmPoU0aC854lOZFEbGOwvlIeJZHsaKazw+VlvWxmeznI+XjXeBxUdBGMdxY1NwwS5eZcNQX6g1BdBS3LXnFHxFQcgymUypTKZTKZUqVKYXAgm0MNVNSaE4dBrqzWbM595zm6b9LH/HmtcX5gOX/oOpuEOIa6MYQ1/If4m4Q6BK6O4x2xIFRItS8ZgECGHoQ/gWKnOJl9EGMMyyGfC6Yo5xhrVJQyyY4DAcvwETMSKhC8l0DHNMaAVglvhrHxUpWYb3GMZUSPS4ajDM4g0VHwMBntJntic/5TotfSdTjNCanQdWavTqznDlN5vGP+MXkifzENvH6iPQhCHR6ENfxJiJH+BuEP4O47j1E4ehCrhgyRVbgY8wh1dxI4mItwZh4gy7g5dJStssJavjiO4zScysRI6gsGowx0IVZdHjjCXalBS5cL/lJpATjOPucZoTXoNdWazeas5zlN8QlxK3HqP+Df8AsPEMf8GCK9CEGHRjCafwSMY/wNwh110dx6FgxJmouMQclQYMEhuHVG4jcf1F6bhCENT99HcYxgx3GBmXDXQjHLIIUXYb8VeJ38Hsf/n+QIQahnCbzjNDqHVZrOc5w4Zzm+IcxMxi2mgvgx/iyDgavmCbf/gR6G4Q0Q6PQgY/iY7/AIm4Q6cQ6O4xjCLiV/7ExARzAtthVwKYQ6rF7xR11NwhxCEOjuMajDtGVUNw30shDeYS0Bblun5I62xT1n/IbhOM49PHpcZodB1Zp1+c5w5hY7jcqVKZTKlSpUqUxuyo/MMg/wCgiPQ3CEOj0Ia/kP8AE3CHEIdLjuMY9KxEuFw3AUxNQQIfxHqbhCGodLixidAidFpmR056XDoLKW6uxI4MDR5TKlSpUqVKlSpUqBAgg1OE4zjBgmh0HVJr06MMbs2YYI9KlSpUqVKlSpiOST3cX/BwR6G4Qh0ehDX8SRj/AANwhCV0Y7j1EcEuaINe0ujDKuGodv4O3oXrzDcIQMS4kdx56Lgx6JcwOlQnEMkVBiNcIQM84fMqVKlSulSpUqVAgXCEGhhqpxg12nHqHVcTWc4cPiHcKKHLDmJxElMplSpTKZUqUymEocpPRAf+DRGV0CGiBiVElQIfxMauV/A3AhKnEqVEzEiRlRp1KNR1AtlpiF/cGG+rEzuCJK6BmBCBOJUqJmJE3E6OYypUCalTiBR5Y99Slqqzh/zmVKleJTKlSmJKlMpgQIIcw6h1DqDU0/idTVg3Dhh3MzUvY2YuLOm8v02lpeXlpeCh/wAXBaDs/RKZUDMCBDo9CBKzKlR3GJmVKlSoEECcfwdxI+IkCIsoiYqFNQAzAbgZhAxKlRitRJTK6D9QYOIQ6MRgiQMxFiRKg2wJUCB36NUKNAO4/wBxoGQE6bS0t119NpeXg4t+I6+J3iU0QaIdTU6Dq4mrOUIjLhl9zNqZ8RUZfHr+s9eljXrnwgPiAPofoiJUCBAgSokqBAYDcRlMSJEiSpUqBmBAgSpUqJEiSiBKxEOgG4BzHDiBAlSmUxIkS5UqZQgIEqVKiRIkqBKiZ8RPEoZUqVKlZjHs0o0Wt+6mOpFQ3/HfWesvzPWevXMNRmaYxpNcfEOodQ1DXVmrBiXDNmJYuJfdTaVFnGI2Lqekt2zPSek9Z6y3JLdsT0l+2YpQpQ9uICD4f1G5UCECASiJKgQMSpUqJEiRJUqVAgQIEolSomYkSVAiSmomIbnEC4GIEqVKiRIkqVKgQIEDErmVEiRJUqJKlQgJUqBCzK+Fg21WcoY3hR6J6T0npPIlrusS/BPWekH2npBcwe6xPDcftKY5UrCHUMNQ11YIZfcttnjl3E8MfGJvU9ZXtPWes8Ses9Z6T1mupi2FNoD4X6j14YCBKiSoECVKlRIkf4qJICVKlSokqMMkPQcIeMtCAgSpUqIRD+D2hASpUqVEiRh6D1dBCHp7QpHDLcZ6RgLTKqT13PEnrPWZtJO2p6z1le0r2zK9oeMo4njmXUqZQHTNEIdWJ0lZfxDeJlwRV6i+031PSes9Y+M11PSekv2l+021LxwRD6BK6gQJUqVKlQJUqVElSv4hUCVKlSpUqVE6lSpUpKlSpUqVKiRJXUqBKlSpUqVKiSpUqVKjlAlSpUqCJYJTqGcc3Z8zXU9J6T0nrPSX7TXU01PSD7QfaCvUPCEcSvieLohA/gxLiS2eGMPhE9pXtPWV7T1le0r2nrPWV7T1nrPWD2q4GHqJKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUrpUqVKlSpUqVKlVKIEqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVAg0zZxWMz1le0r2nrHxle09ZXtKnEr2ge0r2ge0PGED2hQKgfxYkSJEsTEx8YmVle09Z6zfpD2lZWevSNGpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKldKlSpUrpUqVKlSpUqVKlSpZQ3GfWevTXt0+s9Z6z1gemkDAQMCBUD+dSpUqUiSiUlSpSU6lEp0Alv8A+JsDGKdFJSVKJToroolJRKlQP81SulfwrrUr/wDG0QJXSpXRJXSpX/7/AP/Z" name="Obrázek5" align="bottom" width="131" height="132" border="1">

6.

MoRk9D8/7b5fp0HdcP3POxaco09QAACE06AAAAAQEOLUqTUsU1KAU5RkgmhtMGnTaaAGowKAKGmgBQAICUAhRlGVRksoqSWKkojGUaUZRgaAAAETnjyLkE0JRY2nTadjadgBQ07AChp0NOwAoAAAE0Qr2K+s0dbstb2562ldp9+VbFlx7sBpoACMgl1fE9l8v0y6vmem5WLCUYagAAEJhQAAAACAhxlGVJqWI1KgAnCdhGUIlKEqbRUhNGJ2MCgCgCmIRoFAATWRFpUgySaFGUVUZRIpqAAAATjLOeOdmUTCUZK2nY2nY2ixgUADE7ACmBYwNAAAATRCvYr6zR1uy1vbnrqV2l35VseXFuxBKAAAavu+F6z5vp3XQ8h1fl6ZHGWoweoA6SZCAAaAAABAQ4tSpSjKk0JNK545oRlCVyjKxiY3F2SIupOLsYFAFAAAABAghRlFUCyEIUWlISiJChiFaCBOJLJiy2ZGim4uWbi7G0JJp0xOwAoB0AWMCxgUAUAAmiFexX1mlrdjre3PXUrtLvyr4suPdgmKgYJhT6HT5vD3tegeU+oeDvblGW8sDUYFAAAQDVICAATTlSahJqVIUomqJ45hGUIcoSpuIkxMYiyUoOpNFjAoAACBCHFxhxaUQoEJUgFCURJqAQrEwi4jy4cqZXF03FyycXZJoSTi6kJ2MRTaKYFjE6YFgBQACaIV7FfWaOt2Wt7c9dSu0u/KvjyY92KaUAAANdsdXw31m5rar5Xq7+UZajaNxgU0xBBK00ICBNAxSicYIuMohK4tBPHMcJwBxZIQOURJCLJOLJShLRuLsaCBChpJWgBCgQKREEWhIUEWlBCDi6cZRlMuHKmVxlQJw3F1MTRuLpyixtFjaKbi7G09GJ2AFAAJohWs1tZpa3Za3tz11K7T78q+PJj3YAKhggYqV6ni9vynQc58n1+qSjKG09xgagCgAlAUAIAIaCVJxhRaaScRoEWTHNXCcITi7JCFkIRyiVIi0m4SqZF0xIEKGhQxACFIiBCCLQIUJNAhDcXTTULJjmuWUJWDi5ZCaSIypuLSTi6bQSIupCdjae42nYAUAAmiFazW1mlrdlre3LXU7lPvzr48mPaKaUAAAMGfFLudXZy/I9foOShflbT1BhqCYqBZAEJozQAE0JClSEqTSCEE8eQeOcJYyiWTELJxaMRTcWSlF2TIuxpCiRDEoYkrSAQgQgQoECpNWJNQxMYIJRkuVxdg4sk4tZCEmRkMRZJxCTi6coOycoy1G09QAoABNEK9ivrNHXbLW9uWupXafflWx5ce7BMVAAAGPJils24z+P7Ox2Wt2Q2PcANQAEpLFiNZoBACBBCi4qRlFUIBNJHJjkThKEqTVknBkhFNxY3FkpQdkyLpojDSBoUrEACBERoBABFxGkAmpQAaBHKMlyNOyIiJShKnKITEEnFjEWScWScZakpRlqSaeoAUAAmiFexX1mlrdlre3LX0rlPvyr48mPdimlAAACnco411Fe5rfi+zsNtrdj0k2nuAGoAAnHFEGagUAEomiKaVRaQQgTRGcJSyjKIk42MTAChoJEWSlBknAJEQYkMQMiDSABAIAECAIshMSgAAUThKTMnGkJyjTRyg6k4sbiyQgbi7JTxyrJKE9ybjLWQCgAE0Qr2K+s0tdsdd25a6ldpd+WDHkx7sFJKgKBoKF/Vcd97qOq5b43s6nbanbdMzcZdIMNRABGUcVJrFEEoCCLURTVqEgTSCEKUJS5IuIk1YAKAI0im4hJxCZEJEQYgaEMRDQKArBNAmgQAggAUAoaxGp33F9pc5YyjLECViBtCNxdNxZJwZJxZKeOWpkyY56k2nvLAoABNEK9ivrNLXbHXduWup3KfflXx5IbsE1aAAAGr2E/L19N859L89+d6Os2mt2ObklCfXI09xDQRks2KcedE1KJxgQlScaQIIySJNHMdPwfb1Y5PreBs7oFnTEUAIkwBMYgkRCRFjEDQABKDQArGhACBBKAAAAAYM8U4/teC73cywlo83cGv2AxOGIVgA0WMTJOEiUoTsyZMeTcm095YFAAJohXsV9Zpa7Y6/ty1tO7T78q0MmPdgNKhlIYUev4T175/ov+d+ieZcd9ps6VzzdJzhLvmTRvIAEZRxYxaxpIWa0IEKkgEJDQgSRx/R6O3rPS+f9/59XeAsViKYgYnCaKYAhgmACYxAxAOINAAKBBaAQDLEMEMlTEef+iecekbw+S63iZepskZZODiQmNoVgA0WNpkpQnWTJjybzkae8sCgAE0Qr2K+s0tdsdd25a+ldp9+VfHkx7RTSgAQnRzqx6zxXa/N9R5P6x5DHqGfFl8fWU4S9GJifTIICJHGiJHFaCUiIQKhJAhAhAhJqM+wq1sfP+9SQkEoCAaG0iSTUAsYgAAAAABACBiBoAAAQMCUAQEKyOJOD9G849H3JcH3XBHdCMViatxaSE6kRco0EhOyU4SrLkxZd5yNPeWBQACaIV7FfWaWu2Ov7ctdTuU+/HBjyY92CYqGC1O30fHp6vt8WT53p1PE9JqI7XJCfn6OUZdsSEaNJQRFmiFKJoiCpIiNJAIQiAALg4PptTrPbOcuWsKocnud2MlSZQNIhgmmAgYgYgAQAlYiwBDEiREJEWMENOI0hWnoU3FrketDgu84XU7lVqObuHHAWitZhuIScWNxaycWk5QnqZMmPJuZJRlvLAoABNEK9ivrNLX7HXduWup3Kffjgx5Me7FNKABot7reHX15o+X6ua1d6FnVSRz1OUZdMtN6QU4xBSWKgFipRqKcRIUJCoEIAKa/XctrOH02Gw47JOWLDkewjZ5b6Bg4Dvj1Bc90mdQJIQ0ICgEAiAAABDVIVOy6nWLBiyjAExg0BGWImcvodTc6vpepirkyvjuvzHXaXcpaOxT647vU7nW41W3ej3dMDIaFYgk4tJ5Mc9TLlw5dzLKMt5YFAAJohXsYNZpa7Y67ty19O5T78cGLLj3YxkrUMFr9jr/L29bEfM9PPajp+C3PS3F8d5JY59sTae4k4woyhjSRhzcqFSjKAoNQlLIYnr+N1Ox4u52m88n3Ng56wyyLFiM0imYsK9l8rwel9Wx9s8T0+u57U7+PmV3Tvly103i1d6XMNxFSIiSCJHEQ5bqubs6znNjoK2m94G1qdocHhr0HXcnsMrdDcbKXhn6Rl1OV6fJj4bkieLGTl2zjjlRrOC9I836Z9H1u20hr+g0e7lkJgADRK5RkSnDJqZMuLLvOWUZbyxOgAEwx17FfWaeu2Ou7ctfTuVO/GvjyY9ojV0ABq9pq/L19cE/lexeX+o6npnNc8s9M52zkxSrI8ZuZIx89s9DIy56j5x6LwlncLWbOWKy6yr8uH1Ws9hyG67KuH6/aysi5GiJKyMZqXGpRxUmsaQPnRNQgMVVLhHO1urWnH6z0Es84yehqvP596HA1/RiuFzdqRxUO44bcu3ejyHnHb8H6BqZZSjw2gWK3COblWIJONbS8uG0/s5dLy3Wdb0z5PtfReTJbbSdlm6nVaLVanb7Dmd1z1ccZSgYrMpQqm6lyFLU75+e7SzqXT2+pC1OeomFAAJohXsYNZpa/Ya/ty11S5T78a8MmPaKZahgtVttJ5+vsE6tv5HsRI3Od4H2CjZp97wejzfWn5vbze+8yvc/1z2fXeKevxW4X0/ywzWtpvK4DY9+c7qdxGWNSlGfXLkn1yNGoxIERzVFxxQFz01E56aRgwxxkK2vrdHL2emd+aWybFSFjGaqMchi41lXO8RqrFH18vU8uHLw3492XC917OfXqS824xnHFgnHhpa7YrOuBl3j741W/wZusm0+2FRvUDhOu8+7HpnqdVtfNeetxpel6SPLV6iL5hc9ElZwN3sZRoNvZkKaluNhvLFGpidAAJohXsYNZpa/Y67tx19O5T78sGPJj2iNWgAavaUOe+56Hluq+R7Rs3lRmGHHnhw3Qobxcdad7eGLy0LOm9PP0XzD1Lhu2cPaeddXy1vkjlpuLqcsb6TK8ZvMyCrItBo9TuV5nRPWY+Qxs9Xr+XTPRdZyOfWb9LNl741dfenXGly7U3NcbE1NZh3JGnvWlx3aNfPGrW45ylz16XPye98z0dFo9bP2c+7x6+cui6bzuHTPtuTxHccterQ4/a8d7mOuv8dCzLjrCZTJ5scvZjIYeV657DS8XU6Zv9d5ra6Z9c851F3Nj6f5D6Hi7qLfLacTUm4SMhGNmV6Hk+ue+12l33fnZvYLMZGnNAAJohgz4NZp67Y67tx19O5U78q8MmPaKZagAp3KuNbzu+B775PsbDcACMJw5aghefYnDN86W21Pox6hr8NXpnk8s9ZHqB5fa5a9FOH2ONdM+T0p6JqPPX6ee70Gzz+7hqLto78oTDeQCgAAAAAAAAAAAAADBGXXLtPB6eFrewx8Xo8p6bbcRvPreWlejwvda/ffR8yUj08aVfamNajFvDGtbkvGNSua+PLd6gZLNHi6I645voMlfNw+r+O+xeL0S8X9p8dq5o9qd+WPt+OwZvqS8qOW/VdJwtiuh5nYW/TxobzDa78b+w1+x56vWa1nh2yNPOwAE0Qr2MGs09dsNf246+pbqd+WDHkx7JNWgAYc2PNueieV+pfJ9s3F00RghJc9QjKHDTxlDhq1qOY1vs5y6fjvWek4Ch2vB9M5Ntt6y8tYwbn1cNdbzHp5JhvIAAAAAAAAAAAAAAAAAABRzY2bHefI9uLMn4fQlJQue6GJxfoPlPrP0fN4tv9Bv/f5wD0cgAAAAAAAAAAA0Xsnj3q3yvZsPGfZvJJb5Cf1fEAUAADHOE5MtqrazL+x12x4db1mra49sjTxsABNEMGfBrNLX7Ch246+ncp9+OHHkx7RTLpDQY8uLNyek+d+g/G92QhDFyx43mNz0fl+XffnsqvQdxjfktv1c1PLIej6+PNe81GHlrufJPYPKtOrrZcO5y270W+9vnQz08UMEMEAAwQMQwQwQ0AwQwQwRiWaY6PpvzPXYGfM9Qx6KLjkY5w568v8AWfLPSfq+Xyve6HP6eO3NRtPXxmNbyDBDBDBDBAxDDWd1xfQfO9XceW+peZcd48uHP9XxoZqIGJgOcJyZrVW1mXtjrtjw63bVazx7ZGnjYAAIhgz4NZp6/Ya/tx19S3U78cGPJDaKatAFITI1Hpnm1P5ns7jjp7LpjWbSZ7eBrtjro6rq+X6j5fssDW5S12x1+breK7ngj1vietwcN8pa5XofTjnt5o957PMAenkAAAAAAAAAAAAABi1PPW11+z6b53q4K16K/F34bTencBudP0Sl59gCsEKLhiiIY15z6Bw3W/X8eg7viO38nbmuK9aq6nA2tPc+v4rgHo5AAAAAAAAGGxDRePv7F55o5+Xtdt6zZ/S8gB0yAA00cozky2qtrK/sNfsOHW7arWOPbK08bAATDHgz4NZp6/Ya/tx19S3U78cEMmPaKkrUMEMEMEMEMFrtlree+t6jjuw+X7LSZuUdfsNfm0eC7viK9Qhkx/K7VfO/U168eRdJSPqeW6M9nnQwQwQwQwQwQwQ8UZNbV6jxenS9tsYfF9zQcdsInJbXl/RvZxYnw6Np6hFwhRceWznug847Yp2fUuY9/nqdnoN95OzE+eqnl3rfO9+egyaPe/c+ehnTCGCGCGCGC5/oef8AP19ap6vVfM9nN77l+i+n5Mwz0cUMExhOM5MlqtZyv7DX7Dh1vWa1nh2yNPOwAE0QwZ8Gs09fsNf246+pcqd+ODHkhtFMtQwQ0A0AAABrdlree+v6Xm+k+X7LQG80dfsNdnWj09yGb3Eoz8vSQjc5vj+64H28N0M+n40MENANADEMEqdHh0zvp+h+T7dfsQ+d6XEAAlfMdBwPp5dL0ieawJW0aihLFz0JYMa0dbTWvqeT0bRGsLnQ8Z1/k7TcDlqbg9TyfeYY/b8Noa9vmAAGCGCGg0m857h0zdRe3n5r6nOcZ615/wCzlkMWb7/zUMsQwc4Tky2qtrK9sNfsOHW7aq2uPbI08bAATDHgz4NZp6/Ya/txoVLdTvxwQyY9xJq6AAAAAAAADW7LW89df0eh3/y/baA3mjr9hrs61vCd/oa6295nvfJ07Cp59qu2eh09XpPb55Ae7zAAAAAAarNv6i73XzfXzfYSh8r1uIcdgCgABzPTNTb876B6eTA8/QaCSUaMbXLa883lT28N/r9zyXo57rS0r+s483W8LjXoRqtl8z1TljUvI6sx/c+ftQPpeQAAAAAADQb/AE/Hp2O/5Lpvyf1rfKdLzXfPO7HVbX9P8oA6YAYTjKTLarWcy9sNfsOHa9ZrWePbI08bAATRDBnwazToX9f240Klyp34YMeSG0Uy1AAAAAAAAGs2et577feaLefL9tsDeaGv2GvzqjXs1jmIdFX0eS3Wjld7od97/KAd+IAAAV3reHWHXb6x8X3sDy9VGYuInDFAwmarylP08slrptlqRkHDoAAnGBEc6NTb887843unj7ePKZbsN5jXzBThutgcd1u98/5b6nkui3/LXK4vQsMeeXtJtvteHKB34gAAAAFC/XxrFPnuo+F9LU4M246Z0m90G/8AreIA7chpjnCcZbNazmX9hr9hw7XbNazx7ZGnjYAAIhgz4NZp0L9Dtx19W1V78MOPJj2SaUAACgAAAADWbPWc99tvNHvPl+22OO5R1+w1+bSrWqpXr2K9bCvYrrye/wBBv/f5ADvxAAT1WNVfS9D1XwfpIDzdQCCIs1Ffhemdnq+g6fvjUbgXDoxGTAoBQkE0kc6nN6vqOk9vHz6j1OHrmrQ6rWWbHjfafJ7Fny4KXYZtt4+03F8tMQabz/1rhfXxDX7D7fzwDWQTAAADm+qp6z5vt3/JXdjmxth9LxAGoCY5wnJltVbWV7Ya+/w63rNazx75GnjYACaIYM+DWadC/Q7caFS3U9HDDCcNIppQAAAAAAAA1mz1XPfdbrTbn5ntuRlHco6/Ya/Np1bVUr17FethXsV15Pf6Le+/xgHbkAEdRPqvn+voJh8b3NNBEWNGGytTzPvrmXvzQzjuIwQwE0OLjmqLM6x+b7276+G+cjxd0wrX+feicv8AR82PL2XD9M97GGi+Z6t9Plen3MhE52bxvTJjk9Z8n6HHg+78+2B7PMAAAAAAAAAAAA0xzhNMtmtZyvbDX7Dj1u2a1nh3yNPGwAARDBYr6zU1+woduOvq26no4YIZMeiQWgAAQAUAAAGm3Om5b9F2Ws2fzPbcjKO5Q1+x12bUq2axXr2K9bCvYrnK77Qb/wB/kAO3ITpS0PUuO7H8/wDUAfn6EJQzSY6GnqDHYk0IazRNQApSLjKoZOP3nT+jaDf6jEcOjEGu0s19HzbvhOtq9s81f63YeTrzHM+mQzee6LltFqekHn+1566x89Tza1bT9H9z58gPZ5gAAAAACgAAAAgAqUozkyWqtrK7sKF/j1u2a1nh3yNPGwAEwhXz4NZqUL9Dtw19W3U9HHDjyQ0iNWgAAAAAIYIel3Wl5dPRNnrdl8z2XItblHXbHX5tKvYrlavYr1sK9imcx0HP7/3+Rgu/J6He6Tz9vQr4/wA79NMCLbAHYpD0Q1YgWagWaIM0TjKRJZtPg8/Ve3hsxnh7ix8p0nS8XS7D18eM6Xbazvzx7nQdDz1sAXzfUAoeHL576OdLYZrn6L5enntHrOLKLphgUAAAAIYACYCYAAAOUZyZLVazmXdhQv8AHtds1rPDvkaeNgAJohgz4NYqUL9DtxoVLdX0ccEJw0SatAAAAAAAADS7rTct+jX9dsPme26mtyhQ2GuzadexXK1exgq/TuUzl+h0G/8Af5ADvyq59X2Hy/bvGHyfYMeomOkxgBYRalSazUmsUAFFxzTR7Tz30c9l22t1Kwq8tv8A18dX1dTV2ekTo3vmerR4IW/f59PvNddNwmfN9KVPhO+LUTZfe+aAevgAAAJgAAAIAKAAAAAmAAwnGSZbNaziXr9C/wAe12zWs8O+Rp42AAmGPDnwazToX6HbhQq2qvo44YThqRGrUMEMEMEMEMFpd3pOPX0m1Xs/N9l5NblHXbDX5tLBnrlfBnwVfpXaRz+60W++j4kOHXnoPUvOvSvgfUGn5ezYagNWMQNAJBmpNYoglIizRHNac/qcXf8A0vLoN71J5eun1HXrGvMO418Pbw5Trup4eXLuPPvUNZ5zYYeQl9B5LF1XPXD6vt7PXHLYPVo8N+b7TJoPp+TdjPb5kMEMEMEMEMEMEMEMEMEwHKM0yWa9jC9foX+Pa7Zr2OHfI08bAATRHBnwazToX6HbhQq26no44YTjqRTVoAAAAAAAAaTd6Pj19NsYM3zfbfQbzQ1+w1+bSr2K5XwZ8FX6F/Wmk3em3P0fEUb2iroex1mz/O/UbUs0YaiGgBSgKBBmoFmiCVJrNPM+p5j3cJel8j2HOykEsIyjjWLzj0zzL0c/WZVcPfnsI5Tcq5skZYYp89i8N6bxnbcNyGcNnn3oGq6Z5S1pd1+h+WAdMAAAAAAAAAAAAAADHKMky2a1nC9foX+Pa7Yr2OHfI08bAABEcGbDrFOhfoduNGraq+jhghkhpFMtQwQwQwQwQwWi32h49fT89bP832XwNyhr79DNpVrNYwYM2Gr+t2WtNNudNuvo+JaDbw8/X0ED4X0W09xgrBNSgKAFKIMhNSoFmgB59b1lz6Xm6jeUrvl6uDhmhF89HmPpvnHq5d1ynR877OXpLi7Hy/S+cnb8R1/nPLXb7fHk+b6con0zFDzfKt/od/8AofmIZ6eCGCGCGCGCGCGCGCGCYDlGSZbNazlev0L3DtesVrPDvkaeNgAJohgz4dYp0L9HvxoVbVXvwwwnDSIFoAAAAAAAAaLe6Lj19Mz1rHzfbsAN519DYa/NpVbVUwYc2CthrdlrTTbrS7r6Pi1XTcd6P8z2XgfzvSxPQBACgAlSayABApQDNWPJptTmFto+3h01vlOj83XNHnNbXaHnOPee+4yjH0c+45/bcv1z64eOX9T1Hy5aw9A5fcQ83Tp5wn8/0ZQOuEmZvme31e0+/wDNAPZ5wAAAAAAAAAAAAAAJSjJMtitZyvX6F/h2uWa9jh3yNPGgBQERwZ8GsU6N6j240Ktup6OGGE46RTVACgAAAAAAaLe6Lj19KsV8/wA327ET3mhr9hQzaNazVK+HNhrYa3Za0026024+j4uf9V819L+N9Aafl6tACFDESgIAM0AEmpQRD5bqOA746Lcx1mXFwtehezlyW7278nXFmDnow5UcB0e3879/D1XBbl1xr7FjGeeb/l+v83W5OE/F2yifXCTWb5ts7Wm+14NiB9HyAAAAAAAAAAAAAADHKMky2a1nK7foX+Ha7Yr2OHfI08bAATCGDPX1ipRvUe/GjUt1e/DDCcNSKkrUMVDBDBDBDBaLfaHj19Kz4M/zfbsQN5o6/Ya/No1rNUr4c2Ctjq9pqzV36GX3eS93PM9N8X6A0cNtACFK0EoBAAAIEEpFrI887jlPTz7bzjpdfvPS7Afn6DZQnEUHDnuXmnpPmfr49df1+L2cbdCXJGT0DmOj8nbaShPxdsji+uGgjF5d6tyHp5YjXbL9B8tDNRDBDBDBDBDBDBDBMaE4yMlmvYyu36F/h2u2K9jh3yNPGwAE0QwZ8GsVKN6j340alur34YYThqJNWgAAAAAAABpN3pfP29Fz4LHz/bsGnvNChsNfm0a1mqV8GfBpsdXtNWauE63r83e7ira+F9AAzRNSoCUAgAAAEKBNSpNS8tb5vofbw5L03k+ygaPP0kRQ4wMaSZm1eJ2G0+hw6icZdcUvLvTvLzscHR8F5evoLR5e2SWKeszE7kjIPL9z0fA/Z8W/A+n4QAAAAAAAAAAAAY5RlGWxWsxdv0L/AA63LNazw9GRp40AKJohgz4NYqUb1Hvxo1bVXvwwwnDUSZahghghghghgtLu9J5+3oufBn+d7di0+maGv2OuzaVazWK2DPg02Om3OkKVO7i9HD06SfwvoAARlGACUAgAoBAmpSMo5Kje4TrnLb6Op1xQ6bzrvlzGv1fLXRYOAh2x1lStsDTaj0C7qeT+oVuK7Y9VnzfSaazzv0PgMX0Lg+51Xj7X7XG9lmkovnrJLHPWWBYcX2i3POtnrcv3/mXRnq4IYIYIYIYIYIYJgOUZSZbFexF2/Qv8O1yzWs8PRkaeNgAJohgz4NYqUb1Hvxo1bVbvwwRnDUSatAAAAAAAADSbvS+ft6LmwZvn+3ZNPeaOvv6/NpVbVYrYM+CtjpN3pKo5au51juGj5HsYgEEAKVicAAJoQEqThGu5yh3/AKuWZrU+frxeHL6X9Dz8Na7I83StaHy0myokkLBlhzvnPey4r6Xn7Lhe74aXvQXy/V593lXkPfw9DE/D3lKErmbT1kArH5x6Xh654a7qZ/e+bswPTwAAAAAAAAAAcozkyWa1mLl+je4drlmtZ4ejI08aAFE0RwZ8GsU6V6j340K1qr34YYThqJMtQAAAAAAABp9xpvP29EzYcvz/AGbIDco6/Ya/NpVrNUr4c2CtjpN3ozSdv5565x1aA8HcBABKAQCBiATQApVxvRcr6Oe93ocOkPM97Y9nHoLoeTqA4bRuMFTShkotctw4O5vfpefY8D33AWegqUfmeo4fY0vZxu9X5/1OW3aPL1yuEtZkIsYFLg+9Ok803K0X2/n74D2+UAAAAAGgaYTjKTJZr2Iu3qN/h2uWK9jh6MjTxsABNEcGfBrFSjeo9+NGraq9/PhjKOkQFEygAAIABMKNLutL5u/ouXFl8Hs2LT3mhr9hr82lVtVitgz4NNjoN/oTTes+e+heLqNPzdBBKJkJgIAABASmF8D1xi7+ls6es2XDy0fSNbtNZAOO20U1GJOMDNaFmvTS4j1crPqWs2nr5a3zT0rzk9HhPmvm+nnvRdHvemcHCehc1qdQ+V6rjt5MWTKQnqAmMFY+P681PNtzq7H3/m3APV5wAAKAIAKcoyky2K9iLt6jf4drlivY4ejI08bAATRHBnwaxUo3qPfhRq2qvfhihOGkQFAAAAAAAADUbfUefv6Dlx5PB69k4y3mhr9hr86pVrNYrYM+DTYc90HJHWdLSvfM9CYc6JpRNQMBAAgAFLqMuyWoJrno869F879fL0Seq23DQQ59ehwcFDvz6nTXNtXFy9HlZ5zT9TwnlPqPn/W98dHkhJdZ5z6LwdnecH2vD+Tr3uYPL2Ugjzf0XnsHu4dZKMvF2k09ZaapiBgFPzj1Pzr28NqV7H3/AJQAAAAAAOUZWZbNazlcv0L/AA7XLFexw9GRp40AKJhDBnwaxUo3qPfhRrWqvfhhhOOkUy1DUAAAAMEDFqttq/P373LjyeD17FxluUdfsKGbRrWapXwWMFXuT3U83s2HzPQAQgFE1AAAIAJRMIjUCesqjx0uh+58+HY+Z2vD6TZbLpM2paZ5+iJKBOCxiHLVPhPR/Mvdw9Zlhz9sanjez5pdpzm2s+Xpugfl7JSRX4rq+f8Abw7No8XacoZNQUlYJoYA6Vx2eUdF0Pnv2PF0pGf0/ChggAGBOM7J2a9jK7eo3uHa5Yr2OHoyNPGgBRNEcGfBrFWjfo9uNGrcq9+GDHmhvOMkWxJBFTCKmEVMIqYR1W31fm9Hd5cWbwey/KMt5o0L9HNoVrdcqYLOGtF3nBenebohnk6oagAhDFiMENCGQhqVDxGLzrPtvseF5ZVPqeDnOu0vpHxPqA14+whStKObKDWalKEsvNNrD6Hn7u5GXTOq0m81mbQ6bj+y8fZMOOxMOexuz6+W7JHl6rJjnZJSNZUZKBpiYBpN2anl3Qy1P3PnbVTPd5YOQRJApEpJ2MNjNt3qd3h3tWMFjj3m08bAATCGHPh1mrTvVOvGjVv1+3GnC3DeKysqyuWBa5YCuWArlgSuWBa+s3ev8/o67LHL4fXakpblKlfqS6+vdwlHV7vQVd7Gpc8PZEjnYEwgSIgTFgphAmEFMiKnz9W+Mn0P0/Hr7Ng+l4a+g6fQ8evXbSa+J9OKms2EZmbjMlAtx5/T9c7vk+l3XTPGehcT3nXBNTXVUtjHLj+z5HsfP1iTOO4Ew5Lca3eejnZk5cN4jIEZKViJqyBNSxJhEkJDz30Wt1zyubV7r7nzMJYOvKuWAwyyyiFgz51kuYLfHtnz4c/HtJp52AAmEcWWFzXr28fTFHDfhvnQjeWs0VfSUS8FEvhQL4UC8FEvBRp7rBy7bPI5+fvkY9StXuYZaOG/jNfqt3mzbryHn3jMgYzIGIyC4zIGNZSMRlDEsoc1Z3OLpnlNnltfQ8dAvm+erxbC15vTeMh4/RjWVS4jKGLje20e8vY2DnvEszjkOw0fQerljm2UFYM3lem1W756xGU56xGVnO7LFe65k8j53EswYjKEFlLMRlS4zIGMyEYzI61Ol7DQejjAvHu8dEvhSlbktXLnnnULBkxueSM+fRsJoAAAUZpMcMysrqwrK6sllYsorlgK5ZRXLIViwFcshWx3Y51KUjOhhUI5FGBZ0a6+s0sCZECYQJhAmECYQJhAmpYkwhhsQKOXO+3KuWSyhcWbn0RMzYEwgTCGu2eIbmSwJhrtjhz7kW2mFzcutv480QJksHJlOeeFkiTlgTEgTKgTCBMiBMIEwgTKhisBrcuaXXnXLDsrOwGCWYlxzk5RjlAFAAAAAQwQwQxEpBFsEMEMEpAhghigAAAACYJgAAAAAAAAABABQAEZAhghiRbFAAAAAIyAAAAjIAAAAjIAAAAIyAAAAAAAAAAAAAAABKQRbEQwQxUwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/8QANxAAAQQBAQUFCAMBAAICAwAAAgABAwQFERITIDBABhAUMTQVISIyMzVBYCMkQlAWRSU2Q3CA/9oACAEBAAEFAv8A956rVa8Gvcz/ALTqtVqtVtLVbS2ltLaTkgfURf8Ak/Z3Wq2ltLaW2ttba21trbW2on+GMtqb9mdO6d05LaW2ttba21trbW2il2SD3tRPasfszokToiTktpbS21trbW2ttTl8OMPbpwSbGY/ZnRIkTp3TktVtLaW0tpbSm98eDPVpXaPPt+yuiRo0SdO61Wq1Wq1Wqf5cMezkMiTQZof2V0SNGiRJ+RWmeHJZ4XazCTFF+yOiRo0aJPyPkuZ4jeSkW1T/AGR0SNGjRJ+RL6nPj/XxL6439kdEjRo0SfkSepzgOWOwZOWO/ZHRI0aNEn5D+ryza4rs8X9f9kdEjRo0SfkRs538m2uM7O/T/ZHRI0aNEn5GLAZcnf8At/Z36f7I6JGjRok/G/lg/umQ+39nddn9kdEjRo0SfjL5MCz+0sw+mL7O/T/ZHRI0aNEn43944N9Mn2gJxx2BFmx/7I6JGjRok/Ipy7rK9ofQYNnbG/sjokaNGiT8g/47OffXHYYmfGfsjokaNGiT8iy3vvuU/Z/AntUW/ZHRI0aNEn5FgdY8dpaw+AlYZm/SG6x0SNGjRJ+QTbQ4SVo79kCx2SiJjH9HbrHRI0aJEn5MRtXyHaCLUMRLvcf+xuiRo0SJPybTfFLs28F2ek+L9jdEjRo0Sfk2fp4jSXFYY91k/wBHbrHRI0aJEn5Nlv4sA7vTmbw+d/R26x0SNGiRJ+TK2sXZ4n1yn8OXF9R/Rm6x0SNGjRcqT6WAN2tdoGbfUyc6X7E6JGjRIuUfujwLF43tD9Sj9v8A2J0SNGiRJ+TJ9Ls+383aH6lD7f8AsTp0aNGi5Vl9IsA39ftAsc2mO6pv+Y3WOiRo0aLlWvp4IXGn2g+pR+3/AKM3WOnRo0aJPybT/Bhhccd2gWN+2/otK8VudusdEjRokSfk2vnpR7uj2gWN+29U3/KkdxiwTau3WOiRo0SLlCDTZDRZsJI5cd7sf1ORvSVbf5Vq3IOa/wCPN6fAv726x06NGiTp+QZbIYSBp8gu0X1aPoOpzrPv4n2olZ/+x/8AHIdscKWxcbuykpRUaREdLqHRI0aNFybJaR9noWaqu0f1qPoepz3y0T26St+7tF/yKTOGbbuzkjtXrhu63UOiRo0SJPyJ325aUTwUl2gk2rtcWjg6nON/UwwMNFZZ3iyr+f8Ax9XbPt3Zk28U/UuiRo0SfkG+yGHr+JyHdmNCy4tp1WQqlbgoV3q1lloLEmQbV2/48H8+cbuuMxZ7qXTo0aJOn47T/wAXZ2Fxg7qu1eyrdWFmCST/AJMh7qLEs8mRbusf/YehbkOiRI0SdPx23+PGw7jHrKSbrG4GLast1Up7uHDgRX/+UEMcXfcLd53oG5Lp0aNEnT8c+pTt7u7Pfbez3yN1WVnCKngRfbWiyMc0lPHZQoy/4uQyDVRxEtmY+7Nx7NmtJvq1S61qVTytBBXmaxB0jp0aNEn5E/1+7Oaezuz7fx9TauRUx/myV2tXCtD35PE796l+ajJBYitB/wAHya3mG0p46a6YRjGGi0WbDWpiS2sfhn0uLKfbcV9u5bJuQ6dEjRIk/HC2uU7s/wCgwPoOou5SOuq9axk7FWlDTDhvY6K6xBZxdqnmIp2WnQO7M0FqGz3Tzx1445Blj5BmEY2cyALW7kjp4WOJaacGTheWhhJlhz/vCyyraY3E/b+W3JdOjRokSfjpe/K92aDaxnZ75Ol0Vm9XqqzfnvnRwbkgjGINOOWEJgt4N1Hau0Hhz3viuVZlpzrHpcIX8qzXo8P9v73dmY79WNFmq7I846ky9qRBjb1t6+DhjQgMY8LshrxQrD+++Cy2nszDtpQ5bcl06NGiTp+Ohp7V7rsL2KeFtbm1y2kBz4tFsqfIVK6tZSe29bBTyqrjq9Pu05RCxNZw1adSYGcVsX6BR5qzG456Ne2KjoclVJDNEbN8XBotFtgt/AimqmGLiCrIeTpgsjkKtqvVyvhK/t417ZtG73MhK3s3ITqPAk7NhKjKPH1YxGKOPlSaCGG9eKzJMOMxX2/lsm5DokaNEn5FJ9Mp35SF6uRq2GtVuLXgtl4PO8Gi0VrLV6ry3ruQetgJCVTH16fRSVoZlJh6hr2HWRYOPQ8RbBvZ19k0GTifayju0OVJeFyy9mZBNhLTpsATs/Z73D2fdB2fh0DB0xepu/bTU6wvstx68BGEY289GC8TkLcj2cjVIM6b1sGe8x8GPrViiuV5Zc3DLPUpRPDT5W0LLxULJrbOmlck2vE6dGjRJ0/HXbTKd+QpNdr1rM2LtQzR2I+HDTvHkO53ZmzwCTY+bxFFaKxfrVVLnz1eXIZFVMD8UNeKuHUaLTh1Wq1RyEPaRu6u7D2ghsRWQ5M1qCu1nPu6jp3sgqmBjBAAxAQsY2sTUhq9n/SKzgpxlitW8ccOZhJNarkmdibueQBRXawI8rTBS5wUeasGwe0LaixVonjxbChrRCmFm43To0aJOn4wfYyXBlMd42OKazjZ6mWr2BZ2du+4R0s17UP2qsiDnj6z77E43IhShmz0hLYyV54MDI6gxtWv1WnKy9qaCyDu+fbuMn8V2e9Jx3PENXMMvMosHMb1sVVr8Nxtqnj53gxGIsyWqKtFTdT4GIkeCtC/si6L+zL8a9k3icMDYJh7Pmh7PxbUWHpxoa8I8x06JGiTp+O2Oklct5BwWKsNkbOBkF/7mPkbO2kPaAtk+0Emly4d2QpTJ6U3iKhMoNKWU/8AH4N7DQq136cjEU88LMWVpCnz1Vn9tUkOXpEo8hUlLkZ71cL7OabzQvtF2e9Jym4bhbFKt9v7Pu3gHWe9c+RNsvztpuJ06JGiTp+O43uw5bWM4nFnbw8KLGVCTY+qL+BrbeVrR+B7Ozaxus6OmQvZCxEmdiHoCsQg73qrI8pSBFnq2kmenJva192Oa7M24mNeDNDTXgwXgwT02RUyZAdus/tq7p/5Cew/aAl/5BJrBmq8yGVpB1V3GS2r5wQxZJ8zRBFm6MgjDQAcZJVp1QlCQeS3Dld57OqYuaxSxVAqMLrP6+KMzbMcuW3FEzWJZHBnTNxOnRo0SdPx2/o4ItcfynUVwb5YN2hyC7Qw/wAUjtZwWJsPPQ4tVqtU76NPl6kCPtE2h522bnevzN/bd3gmNeEkTUyTU01WNk0QNy3ZnW5jTALJ4wJHUZ0J2aqfL23Z/Fyx0qRXDHs8zqfAxRVRYXdCxaxZS5XUOfB02XpOgyVOQhljkWi0WytO9yYWsZ6EFLnLRs+RvkAz2iPXIrfZCF2zlxmlt769Dlak7+fG5MzWclBXbf2LJQwKNtGFNxOnRo0SfkWvodnfl5Tq1rjsvcbweYF9Wv1/E08VGRvgiOO3warVOWjWMrVrqxnpTT+JsoaaavEyYRbpnJhR3GX9iypYJYHjtkFTAi2wKIWMQHbKKsIdzizo6sZLwS8G68LImmuxsN28zjmbYD7eJFnz2XzlvQ5rNleHlWxJG8GbsRtUk3uZZOrgsN2WTFmjYGKnkJ6ZV8zWmW/iW/iTzRiMubqxqTPtsEdi7IFNRiwMCBCm43Ro0SdPx2PodnX5brOx6wTwSWcXjd61CxmacBSZ1hIszbc2zV1n9v2VHn/ibOVHUudri02csGpLNu2hpoIQDqZZWjavWmyE1bE14O52Z1Pi606MZcZfrSjPC7szVfr8lxZ1uwW6jWy3AcAGqw7GSbuyX3LwYLwYJqcep0/f4OReDkXhJEFNk1eNkzaJkKBChTcTp0SNEn5EraxdnS/m5Tp4xkVzJwURlvW7pVMHEwZelHUOzfaUIcfJIMdGuL3Aja74MU1MNRiAernsbCp4uW2ooxij4MrSaxBgLLtPLHvYav1+hlcobYvqyyHuyPKZCgQIU3E6dGjRJ0/HJ9PB/cuTqp7MNdXMzJIqdWOcp28PdiPbjzUW8x9EBKb/AD+bfrussTbtsZjd9xv5Rs0GbImAKv1+hufPUPeVVmAYMmL7Q8lkKBAhTcbo0aJPyJPp4CPau9+q1Vi/WrNN2h955y6Tvkrxp48jMosNenXsKynw07K1UKqsPLvKEob2Gu+6tf4/Nl9b3VyybsMbTe7P5Nx3vuVt3anU+t0Nwfgw7641Z0dnJR/S5LIUCFCm4nTo0aJOn45PpYCURmWqctFJno2ilyVyw4VjN54BijwYA8Ddz+To1kw26uBl0kWTi3GRjLbh/Nj1vUvKArfRoQO9ZhhCvFyMkW1lMme7xtarJbI612s0dxCQm3OsjtQ9n5XeFl2g9fE+sPJZCgQoU3E6JEjRJ+Qfvjx04Vr3i6+zZzcMbT3LNwo6nuEBBlc+lhWZqDdz+To1KO3HQk3GQZdoIvfjz2qn5l+4dKcoAiuIStWHHHXZnDByu9yr4SbE0/Dwck4/E5nM/acA38qtYaGZSxTUZ4pxl50raxYCTScpQijzskEs1Z9YOSyFAhQpuJ0SJGiT8martF4WVBTQgIN33PpYb7ePc/k6NOrg7u5XPeQXq3i6rPNRnimGZpfuHRnIMbHZOR6+GkkUWPqwpmYWUhjFHTj9oZHkkWwOK1nzGe+3YBvf3WK8dmK3UkozQTb1uY7atXsHTnYbWRnsY6xVjpP8HJZCgQoU3GSJGiT9Bc+lhvt7dz+To06tu8t2Nt3FtlraqxXY568+PmY9uz0U1nZVXGzXFXpw1m4Mzb0HE19xT5OXn3dSvLYrqxkrFqDAMTD32K4WYZozpWgNpA5hB/brQhXgvwvPVqFpNyWQoEKFNxkiRok/QXPpYOVirN3P5OjRvo1Id9kS8mZaI4gljyWO8G9U3OLnmbRsdiSUsfiWFPwu7CNIPHZXlW5Cv5CuLBDnq8TVsO7ezuDLU/EQVJND5lv6/tmvFXPPu5AWzKEoSclkKBAhTcZIkaJP0Fz6WI+3j3P5OjV49irhI9q0tO/NtrQpP7ua76KS2zKvRsXXq04qocWZs7uHD1Xhr8nLXHhixNPYih+TO/bcL9v4bMXhrrPqPLuabdWkdlDiq2nsmqYOD1bvIZCgQIU3GSJGiT9Bd+liPt49z+To1ldfDYKQGLgyo7WOpfPzJbAxqOOxeOniI4eRLI0UUASZS/xv3SyjDFBG9+1DlNLMeZpbOXv17FDFXoIauvDmx0u1y2oOXb+vWj2IRFtNNFm49mzG+1HxshQIUKbjJEjRJ+gu/SxH28UyfydGpQaQH26dqtYGzB3T2Ya43sxvwps+85UkgxsU0lgqmGTCwtyMxcZYmr4erychcK3PVpDBQ9hQyO/Z6DSXA2RU2FmiqYm8+1qtVqtVnibap/R5dxv5qb61wf3LNxM9am+sXGyFAgQpuJ0SJGiT9Bd+ljB2cePc/k6NOr9fex4y94SSXOxspcxbkTDNZMA/sMzC3Jlt6KtjrF161SGq3JyOTaFsZjysScnLXd0OGqavatw1hkzk7r2jkGUOesA8GQrW2ylN6lijZa1W78raGxYqzDs8u6yxh7VUHRP8OUdypUn+HjZCgQoU3G6JGiT9Bd+ljvQD3P5OjTp1PQfeBQ98dOABZveHxXuRLKMTA096Wnh44eVPZhrDYzE0qoYhyTMwjyL90akUdexdJqN6NnjpxoMgMKLN3F4upYXgd6jgvkMclihPDmYDUmXqgE9+zbVLDyEWSxnh1Wm3gcq238OOtDBFJmJnW8vWmkisgNL6vGyFAhQpuMkSNEn6C79LHegHufydGnTol+W+T/UPreOWVogrVpchPBAFaLkSzRQDYzZOoMbauSVqMFRuTZnGtA29yFqIdgbcYTQD7Jro8y4v7bndNax0z+ya1pq1PJwT34wlqY+i10vYAqtQr1e6SMZY54ZKFqM2kDkzDtQgDmbVQp1vF3NgLuuPps++42QoEKFNxkiRok/QXfpY70A9z+To06dEvy3yf6h9bxeSPbtz1q41oORbzOjw0Ld8quNgq8zJXPFzxTS1yLIWibV5T3WOBV63ibEmAbcgDPL4SaN48xdjVnJWbg4qo9WvwZKn4utXm3ZcqwLxzw3opI5b1cAOQ5zgi3QcbIUCFCm43RI0SfoLv0sd6Ae5/J0adOiX5b5P9Q+t4rcujYanuouOeeOtFbvy3jx2LaBuZl7e5gxFNHWhkU+FfaDCSJ8NAMeI0azqwR1a3jrkuJtwvHibkipVvCV24szR2HqzbYcmSIZWej7/AALqKEYuSyFAhQpuJ06JGiT9Bd+lj20oh3P5OjTp0S/P+P8AUPreEn2RqwvfuAO7j4p5GggjjnyturTiqDzDMYowE8lkGbRu+/tez6deaxLLj8iwYKXSXVa9zLXhkjGaN2Ona6VkKBChTcbokaJP0F5/hofDSDuLydGnTol+W+T/AFA39zhuSLD1tzW43FiYIwj52atLE1dzX4Lr/wBHAN/byhbujhAfxKny0ELxZuIiFxMe7Xu1WqzwaT1n1g6RkKBChTcbokaJP0F5VvTh3F5OjTp0S/P+P9VfVcMEfjMh0xyDFHCL5HJcN8tnH9nm+PPGw42nfem0+RsWGp4iSZT4SIgGSzjp62YikYTE24M6bPLV9P0jIUCBCm43RI0SfoLyrenHuLydGnRJ1+W+T/VT1PBaPZhwUHw9NmbbssVW3Fbhy1sBh7Ov7+0fp6NGvYoRUa0D9xgMg2cKJKSjcqqHMWI1Fmwde16qnzQMIjJamEdkekZCgQIU3G6JGiT9BfVb6AdxeTo06JOvy3yfmp6jgulrJSi3NPpbU7Vq1KuV+3wTWIq428tJMvBTvV7O6bfaOUt/jxeOhwzztXgDW1ZKnG68CgpCzgAxt0rIUCFCm43RI0SfoL3nX90IdxeTo06JOvy3yH8lL6vBAL2Ml02TueKnoVfCV+6SQIgs5lBBbvyU8VFXWU+2dnF2i9dRfWhwO7COQvPckrw7oOpZCgQoU3GSJEiT9Be+aH6YdxfK6NOiTr8/4P5Kf1++wWxDg4WKTpcra8PWxFRpHU2aETHOSa2bUluSnh42FmYWWWJhx3Z4NIe0TP43HPrj+93YWv5E7JVa+7bqmQoEKFNxuiRok/QX1X+gHmi8nRp06dfn/B/JSb+bvvF8OJjYMf0k841oWGbJ29/VqV58vA8bPo8B4+crODMWgvWaRV7cNoVm/R9n/RdpH9+L+3901yCurd2a5JXq7vrGQoEKFNxkiRok/QXffJE2wAeaLydGnTp1+W+U/koeffad5LADsR9JlLfibEbSmgwtolHhIBTY2ox28K0hVLUuPtWKkGUrGFjHWquXilWcPWDANpQ7SC21i/t89qGu1rMmahoyzxixEXs29sE9uuobbG/UshQIUybjdEiRJ+gue6UX1YUyLydGnTp1+f8AB/JR+p3E+yGJi32Q6TL23hidnFYipuoW4MxUGSDAT6hPXjsx28FICKtZEsVGUNDtDG5xxV7xtHhbkpVsNWgWesOw4aruq6dmJr+IZVbHv6hkKBChTcbo0SJP0Fz6zNohTIvJ0adOnX5/xM+zFQb391stmDBRfB0fk00j3b2Mhaxf4THbDHkdXJ92ythPF79O4n0aYzyOQAWAO/M1N1LXk3kXTshQIUKbjdGjRJ+gt+o/IpkXyujTp06/P+LH0KHfePU6EO4pdHmZt3VaHdYvBws0XFcJ4cscgxBWu17XFl591RwUXxcGSBjx9EuoZCgQoU3G6JEiT9Bb9UhTeRfK6NOnTr8t8lj6FDviErWQ6TMnt3su+6gxcexj+LIM8mTyX2/s96/vyuTkonDJva+em1mx0LwUuB/Kt8Nvp2QoEKFNxuiRIk/QW/U/kU3kXk6NOnTr8/4sfQod05bMODh27XSRE1nMZz1tVtKnFtNNm8uTjj+zzf3e/tB6qn6Ev72UTcMjbvKdOyFAgQpuN0SJEn6C36lAm8i8nRp06dflvksfQod149I8LHs0ejMtiPChtXM0Ltfqnt1OG1NuK2Ej28hmGfwGANhu9+bLayTybnDYWLatJuG4zjmOnZCgQpk3G6JGiT9Bb9V+RQ+RfK6NOiTr8/4sfQod159ZaguFPo8q+zjsHG25zdbaDDWd5CcgRtNma8aPOloWWtmmt32UuQszx1bs1EosvWtx2cbZqG1q5WJs3eZPm7rszTXrWWLcUMJHs103Df8AvHTshQIUKbjdEiRJ+gt+q/IJvIvldGnRJ1+f8WPoY/u2XmyHSZuVxr4iLdUZY2liCb2fZYLORmgwmhNjKbOEYRt3SRBMGTxo1Rw93xEOiKrAZeCrJhYBz31Mf6BNw5TWPKM+o9MyFAhQpuN0SJEn6C36r8im8i+V0adEnX5/xY+hQ8nfRsUO8yXSZmRztwxtDDlLHh6eMpNbljjCIOKQBljxZPHlO91nCd7tVtmpxZyDahpybcXTMhQIUKbjdEiRJ+gt+q/IpvIvJ0adEnTef+LXp6HyTvpBgQ/l6SH+3mXdmbJW/GWKVfw1XkTSbnLR9oYU+cpJ+0FXR+0Ku3HuS0ncqXFIAyx6PTu9MyFAhQpuN0SJEn6C07eL/IofIvJ0adEnX5b5LXpqHyXX/gwg6UujsHu6+DHWXMWd1WwtRn437zZrOULBV03Z+N17Eg2gAPHZatHBFj32qHHm6u0FOXbi6VkKFChTcbokSJP0GjPlWQofIvJ0adEnX5b5LXpqHyX3WL+29HmptmvjQarjneTJXo42ii5E8rQQYeLfZF0Pl/sG1yeXj26WEk2q/G7MQ2q54+2BtIHSMhQIUybjdEiRJ+g/9syZD5F5OjTok6/LfJa9NQ+S8/8ALWHYrdHeLxeUzEjRUsFD7uTmLSwkDx1XQ/KXnV9+QkjaWLFyeHv8i/Ua3WqyvFJ0jIUCFMm4nTokaJP0H/tmQofIvJ0adEnX5b5LvpqHyWNZbbNo3RW5/DVsLBtzZ1n3eDf+nwSSxxMeVqAizcCLNy6yX7Mkm82pqV2G2zoflNYz35JZaHcXK0u/r8jL0H1q2NsejZChQpk3G6JEiT9B/wC2ZCh8i+V0adEnX5b5L3pqHyV/5Mt0eUmKzcrQtXr5GJ5qOIsbm2cscaK9VFT5iCNpMtblUeOt2kGBfSPCVhYMbUjfcRbuXF1JWtUpqEmOyLW4h+U/LEeuWSg39PC2PfycjRKpNXsNM3RMhQoUybjdEiRJ+g/9uyFD5F5OjTp06/P+L3pqP0sOLFkeivWmq1sPX25O683hshFWtXibBTqPA++KtDCPFIAyx3aUlCXG3WuVbB7uHEN/e7rsD0rlecbEPIMBkC7SkoTQ2BlboWQoEKZNxuiRIk/Qf+3ZCh8i8nRp06dflvkvemhd2pYKJ950LuwtMZ5S9FGMUayFvwlejTK7MIiA8qaIbEGCk2L8wscWH9b3XarW69C49KZnZ25EsQTR3scdJ61ppG6BkKFCmTcbokaJP0A6e2GQofIvJ0adEnX5b5L3ptdKWGieOl0OXtu5Yyn4aBETAFmY71upXarW5ZmMQYhnkyh/LiPXd2qyh1pTxN1nDlZLGPCVe30DIUKFCm43RIkSfoGbXLoUPkXk6NOiTr8t8l/03vdV4txW6C7aapBi6r2J+7MXVh6TCHI1Wvfl7jEsNTaCmXy4n1/dlrTxhjMe0jZKl4aTH2vFV+5uRkcUq1rY57IUKFCm43RIkSfoItfbDIUPkXk6NOnTr8/4yH0acW+udBJIEQTSyZS7DEMMSvWfC1qFYr1pm0bl5C41WHHVPFSt7ovzB8OSRk0ccEMmQtszC00Izw1pjx1zzZNyctj2cadjXnMhQoUybjdEiRJ+gh+8Mm8x8i8nRokSdfn/ABfbWDCRbdznyGMYW7UmSnpUgqRd2bld58fDuKXDqteG7eCoMUc2RtQVhrQ//jbzlbcZRZmZwgxEexS7sxV24sPb2x5eUpeFkrS72LmMhQoUybjdEiRJ+grsz5lk3mPkXk6NOiTr8/4yBfxYSJhqc+/Se61SnHUDvyzaZAH1j79UcgRtJlaoNLmyde0L0qYMmS3OUTjcpuO1Zs1asdeN/J/pt55L7gJMY5Y95fiDdxd8rHjr4G0kabk2ofEVqpPDY5jIUKFMm43RIkSfoK7a5lD5j5F5OjTok6/P+L56zVI9zU6TLyDJexsrS0E76Kxl4IXkylqc48fdtFHggZR42tG7CzLTuMWJshReseHtb+sXk/0/zmBdr1b31av9jL8GZgY6+Fsax8vLQvDehlaWPlshQoUKbjdEiRJ+gp/FmUyHyLydGnRJ1+f8U4yt5DpMpd8PHHW1rYKT4jMYwv5ArhVMLq0NaGuPC/dag8TWxkxwX38n+n+c2389OZix+Fb+3wTsz18L63l2awWoiaShaA2MeUyFChTJuN0SJEn6Cj95TIfIvJ0adOnX5uy7upgoOku2xqQQxnZmcfgx841bmSu+Lmx2MGuPE/Bej3F8C24X+m3nmx1gxHx0KFJ6fDkJN1Rwcfxcy7SC5E28o2BdibkshQoUybjdEiRJ+gofeUKHyLydGnRJ1+ciestGHw9PorE4VoiOXIWgBoxVlm8RjMY8T8WvDkZBlvwe6o/0/wA5f0GFf+tw5j0OEb+p3Ny8jR8ZFVm3R8lkKFCmTcbokSJP0FH7wyZD5F5OjTp068lVDxWS6KSQYo7E8uRnihGIVYk3UWLqeJs8p3YWvZN5Fjca9gnT/J+cmO1j8J8/Dmi0q4mPd0edlccxNTm2m5DIUKFMm43RIkSdlotFotFotFotFotFotFotFoqTf8Ay7JkPk/k6NOnZOytPsQYSDorNyKq0hT5CWKAYR0WiultSY+Dw9PkeSsZSKJTTz2nxlWKxOAMDJ/k/OQHXH4b63Dmm+Ch6Hn3a707kZtKGi0Wi0Wi0WiZkLIUKZNxunRMnZOy0Wi0WytFsrRaLZWi0Wi2VotFTH/5RMmT+SJk7J2WiufHLVg3FboLd/YQwv4jZ0Wi0WiGPf3eOW3BE8mURnatqDEMnrA1fFjpe7n+XT3zht1sX8Nnhy/vVUdmpz54BsRPFJSnb3tsrZWytFotEwpmTMhTch06dk7LZWytlbK2VsrZWytlbC2FsrYWytlbKrBpkEyZP5ImTsnFE2jVYd7b49O7Tu0Wi07tFPNJOcFMK4xA5z7K2VsqRtI8dD/N36LRaLRPX3tuOhDGmHRtFoqIbNzuf5dPfK38OPi/n0Wi0Wi0WRDaGsz+G0Wi0Wi0WnBpx3YN9XrN8OytlbK2VsrZWymZMyZNyXWi0WytlbK2VsrZWytlbK2VsrZWytlbK2VCH9nRaJu92Wi2VM3wVItkOgYBFTN/DDHoOytlbKmH4akeyHGAaWtFotFooA2bPd+NE7fDWDSbTu07tFbDVQ/R079Obojh3MuytlbK2VsrZWytlMyZuXotFotFotFotFotFotFotFotFotFGP8nDotFojHaJm0HoZG+AB92i0WiMVG2gcZh8ei0WncA6S9+i0UQ6HwzDqMbfB0MgbYg3u0Wi0Wi0Wi0WnO0Wi0Wi0Wi0Wi0Wi0Wi0Wi0WiFvfyBHoy8tFotFonFN5cZN7+DT4uEW9/C7e4W6PZ9+i0Wi0Wi0//AJo//8QAKxEAAgEDAwMEAgIDAQAAAAAAAAECAxEgEDAxEiEyEyJBUARCQFEjQ1Jg/9oACAEDAQE/Af8AwFy/3Fy5cuRf2zG8IPv9qx5fA/tHlHx+0ZLKPj9oyWUePtGPJfaMf3TJZR4Pj7NksqRHi32bJZQfc+R/ZMllHk+Ps2SyXJ+v2bJZLk/X7Nkso8n6/ZsllDkfj9It9jypob7byH/FXG+xjxgrLRj3Pkf8VD3mSHhHnV71v4qHvMljT50XI935LF/4r3mSxpcjFyPcbIq2jVzuv4Ny1yw9HuMljS5GfI9q+iL4dP8AR3Ll1lbuMui53LM6RR0voxi22Sxo86MTvpbWWvUd9vsWidKOk6DoHFIsiOFhjls3L5MkPCk+49LF38nUiTQmMszp0eVi2ty6L63Lj5GLHoGsHwWTOlHSWWwyQ8IeR8ap6diXN0fAnhYtpdHqI9ZDrodc9VnqM62eoxVj1yNcVRDdxtlxSOpFy5cYy60uLF9jrRfBkh4R5PjVavTsdSLo6kSqJEqw5t7aVyFAVJDi4kipJ8adcj1Wesz1z1x1WKqIZ6kRVUeqh1kSrDm3yRFgyQ8FyLVaylfgSvrUk1wOTe6lcp0ktWr6VedmnwPOIsGSxXJHgsXSPUV7HfWPJLSru2ZRp4I+SVNy7ji1sUX20fOURYMkPC5GqrEqw5NkPLGS0q7UYNkPxv7FRSJxS7IStqtYcEoJlSFs6L0n5ZRFgyQ9iHllKJWjs06N+SMEtY+59WNR2RYjxpONycbPKlyXRVXzlEWDJD2IeWC51rcZxpuRToJFra1H8CVtVo5XdxkONLFdZUuRQjFdypFNdsoiwZLZh5Y9SsdRVn8YqLfBTof2RjbjCUrEe76njUlf2odjsJ9PdCsyxX78ZU/I5ihx9rJ+WMRYMls0/LG2lbnCnT6iFNLC46n/ACKPzLGc7dkW1sJuPA+uXJ0KxUhZ4x5I9clb4LJlXyxiLBkh7FPyzq86xV3YpQssJTsdLl5CVsZOyPTlLuenIcbPuNFmRhbu9asLoas7Y0fyOkq/kdQ3fGIsGSHsU/LOtzrQhgyMbZv3StrU8iPkh2XIpJ6WLFeNtyIsGSHsU/LOr5aJXdikrLbnKyKcbLWo/cRvfsKn8yJUv6OqUeRVYjnEryvuRFgyQ9il5Z1fLSirvc85aSko8nVKfBKPSyjzrUlZE6jv2PVkX3IiwZIexS8s6vlp+NHbqS+ERcYI9SQmr+4RU8ijzpOoolWr1b8RYMkPYpeWdXy0oxstqTsriTmxQihxTLWdhNx4G7u5CXSxzkxRu7DpJlWjbjeiLBkh7FLyzq+RTV5Eey2qjv2KfaOtX+xl9aa7X0kromrS3YiwZIexS8s6nkfjxu9t8NnwLSqPnV8FrLWuvduxFgyQ9il5Z1PI/HXbabsi3sI90dcUeqicrsesfJD1/I53YiwZIexS8s6nkUlZbVR+04iRh1HRFazXS9afkPX8mPzuIiLBkh7FHyzkv8hT42p8pE3d9KxrcHc7lNWlZ4VY3RJWdtyIsGSHsUfLP/aLstq/dyKa+dLFtKjvIY/gl2nfH8il8rciLBkh7FDyziv8j2pysjp9lim/adSPV/5L1Dpk/ks46fsipG6IO6wauVqXS77cRYMkPYoeWdJe97S98rjdiMeruenHCxOPSz9lp4SxlHqKtHp42oiwZIexQ8s6S77M3f2oSsrEn1O2NtKjvI/ZaTfU+lEJfq8ZRuVaNuNmIsGSHsUOc6fGxKViEbd2TdkQjZa2LaVJ27ItZDJOyuU1ZXKi/ZEZdSuPBq5Xp9LvsRFgyQ9ihzkyPZbHSr30rcC4G0uT1P6R72dD+WemR7PuMkVO6S1h7ZdOVaN0NWziLBkh7FDnJd3tN2Ktf3EZ2iKN+8saq+RkuBXfS9X5rOvR/rOIsGSHsfj85U187Vev8IXuZSjlUl1dkMZTft1/2aPF9yvSt3xREWDJDRbP8fnKPZYXLly45WK9dobb7soRvIWtx1EPqlyRGMpv2ly4vJly+l8JLqRVp9L1sJERYtDidJ0nSdJ0nSdJSVnlcuXLly5cvpUV5HSUVYuXLkhdi4tYvsXLl+5cuXLly5cuVI9SOk6TpFESzsdJYsWLFixFZXLly5cuXLlxosLsXLl9Ll8bl9Lly5cuXLl9GixYt/7v/8QAMhEAAgECBQMEAQQCAQUBAAAAAAECAxEEEBIgMSEwMhMiQVFQFCMzYUBDgQUkNGBicf/aAAgBAgEBPwH89YsWLfl0ixpNJpJqyLly5fdcuXLly5cuXL9q5cuXLly5cuXLl+6hCRYsWKkfafLRcvsvtuXLly5cv3L5XLly+Vy5fvIiLZYa/cI8fk0RFtqfy/lERFtrP9wfL/JoiLbU6zTH5P8AJoiLY+CS6j5/JoiLa+R8/k0RFtqq0xu07fk0RFtxS+Sr5qQvySIi211eJzG30L8kiIttTwYvJoQvyKIi2y4P9n45bURFtlwf7clm/wAStqIi21PFi/nPkWb/ABK2oiLbWfsIfynyLN/58ue0tqIi24mXwQVpHyLN9mXCI8/4s+e0tqIi21pXkfJF3Fmx9h+JDn/FkR57K2oiLZN2jc+T+ymLNvs3drClb/FnyR7K2oiLZXftEyfgyAsrjfZXSLZqErr/AA11H0ZDkt2FtREWzEeJEl/GRzeVt6j8sqz1dEKJGTgxSjU//R9Of8DSOajwaiD6n2IfO1C2oiLZivERzBoiLJjL7VFs6IldigWGjSKq10l1L03/AEaH8FnlcuXLin7WQbvwOMrmlnsXLPUpnqL4J1BJsUco8MiPnahbURFsxXiRIuzJR0sTNRyMpPrnofyXiuDqyxYsMeTzvP7FUqr5PXqfKPXl9H6h/R+pZCrKXyKcpfJUvlc1nqMj1ZGn9l0i6Y11Yl9DTzszQzSJbURFsxCvEiWFK3RmhPxZoqfRTjJck4WIcWJTgOq/g55Ii2NjY5F8lFs9OX0aXm4pkqZTVqf/AAU+CfjlJDFKzuLEv4Iy1c5sXVmqSPVZ6jNUsluREWyr4Mt1ZYaJRLP7GpfZRuouMhdJFSPtLiEzUajqaJM/TzP0kmLA/YsHEWGihUYHpQ+h0YEsKmfoypgrroTwdVPoyMdK6shCHwONx0n8EqciVJjpM9KRDohXfAoSLM0tO6KifTK5c1EE2Kmy2xERbKnix+WchkuCnK+mX/B8DUpX6DoyHTmvgVKoynhZMhhkuRUortt26srYy3RDxTb6oU41FZEChBPq8nSg/g9CI8LEeCQsEhYZIlhvomupHkVCZLDN/B+mkRwjIYWwoKPBIexERbJcD5LjZIkSk37YlGhpj7ictLSQuvXKhBSXUUIr47spKKuzEYlt2WcZaXc/sw/j2a6tMjyLjayQ9iIi2S4Jv3GsUZMWH6XY9P0IuVusLlN3yw/D7upGLxHws2Ni8UU66h7SM4y47GLXUiR42skPYiItjVyrhm2UsJbkjTjHgq+DGLjK11YpO2WH+e1OpGJV/wCoJcEsbNlGrOV5S4HJyd3mz5OLIreZTruPJRra9+KjcSsUneC2skPYiIuxV8GPk+Mr2VybleyKNSS6SMNNdhuxXxSiuhVrSnnU9kVTWbGYaGqdxSTZVfueVCppdinPUt2IXtFGRQl0ttZIexERdir4MZ8ZVPBiSywj676leMCvjW/Ecm3d54eHXW+ESlqd85M5ZCnohpRFO5W6TZcTMJK+6v4k8RVqztF2RhqklJKTE77GSHsREXYq+Dy+M/SkpaUKk/kw9Jc7ZTUeSvjLdEVKjlzshBzdkVGoR9OOdxmGpaV6khan1LSJLWtMiV4uzLswfRK+6uvYeFdojUXqxRS8FsZIexERdir4PL4zvlh/HZWrKCKuIlN9MrDErkcPbrU6EqqS001sbKFHX1fBr+Mv+DUTjCavIj6VPjqKvLVdlCprW2avFlWFGE9Ulds1Ti10Vih47GSHsREXYq+D34fxznLSrmJq65WzbKdGUx1I0+lMlJvnbTg5ysPEQpvRYWIpWvcjUUo3iRn0uzXC12ypXv7Yl8sNV0uxGWpX24nB+qYfBaBKytsZIexERdir4PfQ8c8ZWsumbZFfZUquXRcb4ftU9Xyy2WG8Cr4O5FSnwSpThyXLikYSepdtkh7ERF2K3g8vjbQ8cpOyuYmeqeTEt7KNPXKxiJ6pWXxnh01T6lRxUfcSxCStTViGJfEup6VKp1g7Dw1RCoVH8GEpuK7bJD2IiLsVvDfQ8csRK0Ru7vlbs/w0/wC3lClKfAoU6PWXVlOp6kbmLfszoUnN/wBFOitPU9GHcZIexERdit4ZfG2h45Y+fxuexmHp398uETjOtK9j9PTXwTi3G1MaafUw/wDGYvwypYeUzD4dQXeZIexERdiv4b6PhljJ6pbnshBzlpRKSowHWqSI1Jxd7ilrjqRKEankRjoiolWHqRtchQpw56kqmmOoWLkjD4lT57rJD2IiLsV/DfR8Cq7RKktU2+1ho6Vq+zEPVUyZhflCLIayxEry0/WVKemRSlePcZIexERdiv4b6PgjGT0xF2krShEfk2NlzC8tkeM1zcctUr54Z3j3GSHsREXYr+G+j4Ix0u1BXkka/wDuConGTQqFR/B+kl9lGk4Ra+SP0y2VR2ptizwb9ncZIexERdiv4b6PgYt3faw8b1EdZ1OhVrKD6ckq05fOV7FGfqRs/gQzE/xoWeBqXjbuMkPYiIuxX8N8XakYh+/tUekJSKKUI+oxu7uxIYzB8sTiz2sxElKmmhZ4WpplYjLUr9tkh7ERF2MR47/9JN3k32tPsjT+zES66V8ZXNWVCOinf7I8keGQ99Fx+sr54PEX6PtskPYiIuxiPHfN2ortUaeuR6t62oxEWpipzfCFhrdZuxpw6/sVWlHiIpwqdBdGf65GHnpmVoaJ22U5uDujD11Ndpkh7ERF2MR478Q7Uu1L9mnp+WRi5OyKlX0+i5HiahzyWLF7FGp6keo/45ZNetTv8rbRqumyjiFNdlkh7ERF2MR478VJ6bdmhFJepIlJyd2Ul6UNbG7u72OWWHhphd/J/rllRXpx9WRXgmvVjtp1HB9DD4pTXYZIexERdjE8ZLbiX7rdilSc3/RWqKXtjwihHXOxXqa5Z3L5UKGr3S4NV5Mhw0U4a5KJiZ6pW+jDzX8cuGVIOEtLFshNwd0YatrW9kh7ERF2MTxktiKjvJvsepLTp+MsJ5klZ2IxlLpEWGt1m7H7Ef7PXS8YixP2ip7opx4IlLkwy0ylL6H1yqr1KSnuwdTTKwnfruZIexERdjE8ZLZUlpg32oxcnZGGwumBUoudQnV0+ymc85PLCO6cWRKfI3GGuOcOlB5LYnYwmKv0e5kh7ERF2MTxktmJfEeza5hMLbqxtRRiavXSs75WMPS9P3SEQ5MQv3Hm/wDxywixbOLcXdGFxCkrbWSHsQhMuXLly5cuYjjJbKnulc0mk0mk0ljSRpuTsjDYWK6isuiK8rRJdXcsWNDfAsNL5E6dPgqciImIj7zSaSa/aSNJpEjSWLFilJwlcpVdaLly42SHtTNRqNRqNRqNRqKrui2yXBoNJpNJpNBoNB/8op9Eaiu7mk0mgpq1xpvk0DQkJFWN5Gg0Dj7EaDQaDSaDQaDSUJaWajUahyG99zUXLly5cuS2tGk0mk0ljSaTSaRMuS6mk0mkSNJpzsNGk0luhpLGk0mksWNJYTLly5f/AN6//8QARhAAAQIDAgkJBgUCBAcBAAAAAQACAxEhEjEQEyAiMEFRYXEEIzJAQlBScoEzYGKRobEUc4KSwUPRU2Oi4SQ0RICy8PGT/9oACAEBAAY/Av8Atwl75yRR99AdRCeN3vnNDcZJzZ3uI98yozeBQA1vH198yNyA8QITIl/Rd76NeB25KE/slsv/AH5pjhcRP3zafiBUIFkmidl0+lcoJkRmD3zZ6KC6VzpKDw982eiBHZeCfsm7iR75jiFG9PuordjvfNgArjAo0tij8R75ww8WryuUfllR+I98im8CuUfllR6Up75HggZXNM1G9Puo/Ee+RCbvBQA7UQAqesvPvmx93OJn5o+xTZ63E++bTvmoZ/zB9ioctUx75gqBEnOyWl32TmeF3vnwUfkxcJichs/9KiwyauFB75kKw7ttso2D0Taag9tWuEx75seei14NFCjjyqHWZbmn3zBVrZDnXaFGhbrXvmOKa1zaVbxQY4ynNp98+BUQTuesz/FB+fvm7go7dVCsZLwuQO33ydwURmosmoJlUtKgudeWD3ycdycQKWKqB5SuT/lj3ydwUZ1aNCgHcVyf8se+XFRT8Sgeq5P5PfIcU53ieoPArk/5Y98gN6bPWSVAPFQPL7jRhZAY27uxo3KC34VA9VA8vuK9wvDSQo7uH892Nhk5rnhsxgbbil9okj4RsUDyDrUFoPNmrhK+uGBBZEIbQObqr3RF8h+yjjh3WSrTv6YtYIHAqB+WOtQnarMkx182g4GeZn2HdBadYkokM624XuYSDSoUJzzNxbf3PLanxbOc50p7sEDgVA/LHWoHF38KA74Jfxgb5mfx3TZN9pwP1ww4Y7TlCZKUminc9kcFChuEnNbXA2HTMaobBcGgdaYfjQcL3GuBkSTaBrhv4900/wAeX1w8mZrFfr/t3OTuTXOE2szjheOAQHWgxjpEOnVCG51ozngJbCe5shZkECaHX3RO7nS7+cMMG4uZ3PLaVFintGQwtc6Zm60euWGRWucNQ7qdE8Img7YC44W+dn8dzgKCyc6TPrgju+GXzookTwtp1t7/AAtJQIFGivdeZDa3gMIebg5h+3c8hU3BSGD9Y1rlHEfz1tzCc99AFGdqkBhc2BO3uKxfKHEsPaPZ7msQ6xj/AKVEMRznQ5a9uGHE8TZKG/a1RmUzDmy1jA+KbmhMigSDtXcRlhMz2hLeo/EdanEqTc0a18TvoE2Ey4fXIMfk45ztN2qw8Es1sOpWoTp/cdxEm4Is5Nf4ysZEmIc6uN5QY0SaLsLXSq16bM3EhRRtb/OCN6fcKH69xQvzBhb+YnfmH7DrJZDz4m64Ikk/E86lKEKm9xvOVM5rxc4LY7UdRVmNKHE+h6kSaAI4p05X0wW4hk2ckIjDNp0Np7g0bypcnFs+I3IytP3agrUeUR+zVkxA28VUSDL4ppwFzmnBG4D7pnE9xQpy6evC8+EgqPxH89XOMfn+AXrFQmuDDcxt5QicqoPBrQYxoa0XAaAsiNtNKL+TGfwFWTaaPC8KUeFTaxCxGYSdU5HTxvI77KK34Z4G+dDzHImTIBVjN9KqjYhWZBA4lBrZM8oVuJMb4hU4xxh+QVloAA1DLdiobWz2L9JwRp7B91xeT3FCtCYt4YsIXuFFij0YtPXSFge22OzOuhzooJ2MqrEEOY3Y28qcY4pv1U4bc7xOv0knAEb1abzTvhuWY9jvoqCI3hUKUVrXcRJC1Bd6FXv+S9p8wptiNPqqV4ZXTb817aH+5Fro8KREjnp74vKINRIAPC9sDwWLbbmHTuWKbCtVnMlewb80QxrK6pKyMZ+lqm8H9blzsYA/CJr+oeLlZEBh8wmpsY1p3DROc4yAEyv0nBEB7RAHzTOJ7ihVI5zVkW2tDWnOZJMijWK7jo8aaidqmzKqi0c4/YFi2zl4IYQPKH2R4W3rm253iN/UpxITHHeFSGWna0rpRfmsyM8HfVTY5j+BXQ/1BUa/0crNmMqCJ6vXb/8A0/3Xs/8AWFnRYY9Vn8pAO5s1TlNfJ/us7lIB2Bs1nxnk7hJTIe7cXKLBdChuYXOAFm6SBECECPhVw0dp7g0bSi3kzbbvEbkSx8Zx2MmhbiR2G+T0+HGbOJKQeEWnsukrUKFJ22adCZFBcEwQml8nTMlCY7pAV0dXD5rpj0VGnqsIf5gyLFA8Va5Oa9p+NiESG6005USBeHz+mGZoFBjtM50oobyZulI4c983eFtSjiYIA1Fys5727hIK1yoiXhaVZhMDRu7iodYH0wxHG4RHk/VW4Lw5ui52I1tJynVS5MyXxPWMznDxPKtcodjD4RcgxjQ1o1BFrhMG8FRorWG0GEiZUTz4HHk8nM1AmqLHAj4HoY1rmHdUKkeH+5TBmN2HOe0cSqx4fzXtLXlC5mETvepNaxm8ISxzgbjqXOSbxM1WITwCo1UHVIZnLnBkhzKRW3b1KrTrabis5whv2OKmLsh8Vt9q1XehAzcS64+mCO0GWbOi5TBlN0M4wKI17XOmZgBSgwwzeaq1zh4mQU48QNrcKrNhAna6vckIQnlubNV/xjh5Q6dc6qi+f+NB/wALLGTUnWxwMlONEDfqp2Lbtr65MYfAVyt7HSeCJK3EM3BxE8DYXKrE3dEOU4Dyw7HVWaWOG2akGfJyzYZr4Sqw/m5Zz4bVnR2+gWdHeRskp4sv8xWbBhiWxvWZ7VDea2mg5NmNDDkTyd4c3Y69duGfoV0YXyWdycE7nSWZAaDvM0HxA0ECWamGdWCQIUKL4hXipJ0F55oksfPWFaxr8X4f91OHBaDtv6xnOA4lTMVkvMvbA8AjmxD6Xr2jv2r20uIVlkds9DD8izz/AFj98MRzryCVF8/UI7tjCuXcGf8AknjXjP4GBvkX4QsbYnKevuJpULdMfXLkV7Jn7VWA30UxAZ8laxDJ33Jzmsa0sM6BRYJNxtDBOV7QuRvabLXww4y1oEXHqMnRWNO9yryiF+5Vjt9KoyZFJ4I2IbG7717T/SFnPiEcVX6lXhZzvkuk5XuVHFZrpqbHPbwKGeKfDeq8nba22qIy5OPVyrAbLipPnCdvuQcxwIOsYGxaYsytTKtROVMsW7UxUqYiF24NKLHY2TqGiif8dMlsm825WTyuES42jVWmPa4bQdPEEJpLjSgUUezcXCQeNk/7p4e4FzjquwQzZMrF6guNH83P5DSdIOOwK/0HVfVS2PI0nKOTFkpAi+9RYLxzkpfLBDjawbKhuvfAdI01Jtq9mbopm5EYy27YyqzOTme9yNgMaOCrFiS3UVXxP3KbjPiVqVXKrlWZVGjR1XQCo0KrQswyWa9zeBopWgPRPjExSzW6dE4B1myL1XlB/anPEZ9pjSTS9ZxkOGCbZ02KWMLtz6rnoRbvbVe1lxBUhyhvrRZkRruByySZAKUFpiHbcEQ2yzgrJivluCk2LGLzscZr/qv9Stl3KG+aavZ+1DlBbZqCZKQiWT8dFTLmTRSDg9+wIkvdXVOiqqdVK5Rxb/OkxrRmOzvTWmxhcSIimokIXkUXK+SOEpsruIUWDZMiK7pZczcjn23bGqzAZY3mpQxj3uldaKznfJdFUaB1apks0Ky1hdPUApRIbm8Qo3JzMsfcNhmozpi1MU14C1wmDQoN2rOzjgqAVs4Lp/RdILUqRYsvMpiNE9aqTgxx2kL/AJYfv/2WbycA73L+n8lJ73v1yNy6KDrJCsxQIo2m9MiNmLUSeGMAJC2UJQozDKthc24kbxJCybTPATRZ5xR+Je1Z+5e1Z+5WjEaG7ZrNtRDuXNwTa+Iq09xcVnO+SkOruUccNJDieF0lyWO1pc5oLDIalDx8w8DXsVm0Yh/y6p2I5M0T1u1oua5jJ6g1DnAd1kL2cL5H+652DTa0r+oPRc21zz8lzTWw/qpPe5w2alnO+SoOs71SjdbtQUyMY7a5UVRNONmw462qhq2oO0JsRnRcFM0AQ0VQuiF0ArhkXVUFuyI374Y/mXSK6TkJudJZjvmuk1XtXSas4zXRUh1lw3KMza2ekk5ocN4WLhyfE8IuCEMvvoGtogeUTc7YDRQ3wWya7UgyHBhwxKsmhWnZg3oWrT5b705sNtllKLpFXkqjR1uTb1jYpLGG7aUIbBJoycYJB8MT4hHk7nZrhNo3p8O600jqeMF4NoKYuwR/Oe43cEPKdHzsQN3Iw4GZD26ypxYzWN2TqU7FkSa6bZJrhrE0Xa2GaztV2E+nXZDpIcoj9HU3blyKaG5rWxpek0XOMgBMnqbeChO2sGCLLXIoHaO4ncE59c1uUcZFEx2ReuYg02vVHMbwarOOdXYFMs5S/wBCrTm2N7yulD+a6cNNm6c00a2ZqfDPaEkAdsjhdxl1yaMSL7Nt+87FTQRfOo5F4hu+y9OpB2+Shbp/fAT4mgps9ncT/KVEYTnOFMMzcs2HOJsnQKWMcNzKKb6IEXzT3FrS4PoZXZRPhM1Ehba4IktZtBNdtGB/n61IuC6YQhs/+IQ2CQGhiHeAo5PhlTfRObClNonVTdDeB81nj5KbTPTmWqqiwzc108DfIm8O4nDcmPiXXcFax8OXmREHnH/RSc4yPYbcpxPkFJolgHFA6y45Tm7Qoc9tk4IUYeUqXhpgd+Z1apWa1c21x8oVWkeYrPitA3VWLth2tYx3tIn0GidDutRZKP6fcKMfhwF0Lmn/AERa6h26it+zTPnsUSH4mzVuI4NbtKhuhRA58pOkm7u47TJK76rPd8lJoyBxTfMct0uKhv8AE2adD13hFrhI6wdam35J35nVJuKswwrXKHWNwvWbCBO11VICQwOiOuaJoviDNnad/bROdsE017hOpcV+sKM7gMNiKJj7L4ey7apHpaWSL2SLqiqpaiv+ytxWiV1CnDuocU3zHLcBtkmt8IwWYgk7U7Yq+jhcVbN5dPqdll6xjzZZtOtc2yviN+T+GbeauQJ6UTO0VgOk5/2RdBtC0JWgFiotkic7lGdLMMq5BhxBQ/ROZOrfqg4aWybi5CHDEmhRIbRNxFApbe6hxRhSM2GeUSoc9bpqWEsiNDmnag9hnDcablXV1CZVmHOuoIReUibtTNmUXG4IvcAWzLyNHZYc2dlqaxtzRJCMGARLcpjWmy2meTjG+0hj5hWSaHS+ih3veW1a3UqQBLVnIO3rNPdI4pnrlRDuknP8LcmexwThpplSZXerRzWeIqTBna3bcsQWnOffwRiO6UT7aLEsOc+/cF+Kde6jcH6gh5jlPZqa5A7dINqn0WbV0XH1TpMLTtmiwzzTK6/ukcVD9cql1qqiQ+2a5MXdVOG7S0qVJg47ArcXPf8ARSF2W6Ibmiatv6N7tw2aJ0R1zQnxovQbnP4bETEniZSDW6l0nDi1NbCfNxdOWxYqI8Nda2ZQdqLU3dTSFMZsGApkXaJJp3d0DimeuUWuuKpe00TYjdeGcV4anQoTJMOsonVLRzcrENp4BB/KTXwBSAAA0P4aGfOrR6USp3aLFs9mDmjasU8VeM9TZEcwbL1SM9ZhY8fJYyc3jpNCHJohp2D/ABkwW66lHjpJ7QoR+EYcZraVwPdA4qFvE8u0Ok1FsT2bvouahl3Gio4MHwhTznHaUGGtVIDRSh/NW35sPxFShNrrOs6IwoBnE1u8Kx0Zpxd9e1osQzpOFTsC/EOG5q5x9fCL1KC0MHzKtY1/yXOhsRvyKzHyd4XLGQ6Q3GY3FB3aFHZADOiyk9qEPXpGlN3Uwv8AROHdA4qB5dATDlIrPf8AJTsTO/AT8ROhrfsViGP7BW4/OP2atFaivA3ayi2CLDT81jOVNkNTEGigGh2xD0QnRBWtXFSthjNpiSCtReUGM/wwx/K/4fkcID4haK6LANllS5RyWwfHB/sp8kjMi/CTZcsW6FygtGqyVORY/WCpRQYZ+YU2OL3bAFYJoey3WhE5Rmt8OsrHQRzesbFI9IaPgomM6IrvXNNDB81fFePopxGxLOtHh3QOKg+XSep0Ez6IyMgLzsQhwxQfXQzivDeKLYDJDxG9YyNNoN7nXrm253iN+iMV2rVtRLjx3BBrRJoVmK+w2c5qedGcpcngQ2N3hZ0KE4bwue5JizthlT5HyoH4XJs484U6501EEQCjSQdieC+zZGxf8wf2rMZN3iN+B0N/RcJFFvyO0IOGicAgwXkyRi2BEitqsZbNkGV1FEdFqSCzipi6Ve6BxUDy6T1OXNBkNs9gTYbRdfvOhLOTD9axkRxDfG9TAtP8TtJYZPFt6O9EsNkqWNI4UU4j+JJWdHiO4BWGmTdu5TgxSX7Ha1Ze6wNZ2LGQHh4FbUMr2trzBWHSDdjAiYglEf8ATJMvaMqxWXdH7aMn1Cm5wa6VQUah+4IUG4NC3nugcVA8uk9Tl2BrvX4h4zn9HhoDEiGQ+6xUFrrHhF5WMjtBieHZpcSw57/svxEQV7H91N8Np9FOA8S2OWfFaOAmibb1EbrUzcAnsnK900cXnt2tKHN2RtcUGGRfrIy/xMMUPT/urJ6Q0UnKj6Lp/RUv7pHFQfLpPU5ROxBpuvdwTWC5olXLfFPZE0STxOpoUoYztbtuldEd0Wiame0ZncFIasiNYMnSREAycBO+SOMikjzqJCleJz0RhvE2m9Fjr2mR72aFBAMxZv0h3TyhDCxjulE+2gk4TG9ZjGt4DTDkzeLljHdOJX0yY/kKieT+U94vAonv1BssBDeccNilFhFg2gzQcxwc06xlwonibJN71Z6qF5BpHeuU1uomvDq7ojzJrVaIEibRG7KjE+GSjO4BEHtOACMmWrRrNFpdJp1NVqNOGzZrK5lxa4DXrUqtOw3FSj827bqQc0gg6xkwma2iab3qz1ULyDSHhknaVEjnyDq45M3XVytO6T68Mo8nFXOv3KMOCg+ZQ3RGTNVNkIT2muGy9ocN6nyd0vhcrVl3FhWfKIN652GR5aq93yUoDSTtdqRLjMm9xQA1d6w/VQvIPtpDwyQ3YoTLMjZrx6s+KdVyc6Ic295ybUV0lZhThs+pT+UuEmDbeVG20UKD2Q20oQN8p5T4rrmoueLzN0lmzC6f0WcZqTRLvZgUMfCNG/ylHhktArnz6uIMIzhilO0VZPTNThLnuDQNqLeTj9ZVqTnT7brkHvz4m+4KN6fcKOfL/Kh/l/yVB8uSXOMgNaDIc8WDQbV8Rv76Ym8NG/ylemQ75KJGN7aDq1hpz4lOARjvbMNo3jglBZaG0rOgt9CrUQ8BqCD4+eTqBopNAA3YHg9ogBRH+J0vl/8AVDOrF/yVB4ZE3GQ3rFQScV/5K07pH6d9w/VQ/KNG/wApRO7Ia31TCBV1T1V0V+r6pzp+puaEG4xtltKGqcxgebTZTukpynuQhxuT4mf9Rjz/ACrXJn41uzWsWZ2W3scpw3cRrGBnnR/MP2C5MNed/Ch+uHnIgnsVmfNzzWhWn9L7d+MCDdglo3+Up4yLIFbgmt2CXVbLDzbKcVi4dozrZCrYbxKFtz3/AECtYkK1ychk72m5Z07M5PahGZR5Ga7+6kc17deoqzF5t/0UCyZtJJouLyVyd0qm0J/JQ/VTiPA3a0WwBZb4jenx3ZsNtS46+CAbOe5WsU6XFZ4e3zBWX0O3vphU9tdG/wApTuGElBx7Gd1XEt6TxU7AqrGvbKI77ZJ5QBnsv3hRIJN1QrEVtoIu5ObQ8JvWLdCiT1CShMe2y7WPVQXNBNkm5WYbI0vkFzkmbyUC8Yx++5M5OLjUrHO6UT7YJETG9GJyYbyxWHmmqffMNSGrRvPwp5wneosXbm9UmU5/Z36gELUpNziMpzTrEkxpFZ2HDJmcM1m9oybuCawXNEsgR2dGIa8UDr74YEdHE8qiemEM2KG3aJnqgYDIvP0RjG+K6yOH/oT42smWW94va+0i95k1t5REGJaIvEsp4nV+aFEikXZoyYs9QmnN9e+GcBpInBRPTC1u1306qGitkSXJ+TtEmgTUPfXLiNaKl0go/lT/AMo/cZENsNjXWhPOUOIaFzQVDgiUmiZTGkznnZRHEd8M4aSJwUT0wOO5Oi+AffqodqdEnVM/L/kqCD4Blhzc4GKFElrkFEP+X/IyIXk/lcn/AC2/ZHY9+zVluDf8TvhnDSROCiemAN2q14nT6o557Imi7wtUy6c2A8FCd8IynxDqCD5UYJqJ6J7SauZTIcJzAA9E11aQR9k6JKjG/XLdMzzx3wzgNJE4KJ6YANgUFpvDB1SJvkPqokSVSZTTeUDs5rkYBOcy7gpveGjaSpQ5xDuoFmQQDvKo4CewKduKjCe6YOqSOLAreHBGDyhuLLqbQp2S5up7F7SKw7102n9K6bf2rW57zUgJkGexvyT4niP2yz5m98M4DSRPKonpgDJTm+XVWwx2ygfGbSdDdc4ST8U9sQyszRNXHbqCnHfMeFqniB8ypMY1o3CWGxEaHN2FCLCnY1g6liXnnIf1GC0+DDc7aWBf8tB//MKy0AAagoQ3FQfLludwKB297s4DSROCeUTsTZ1lM9VbD8ITIY7IkjLpPzQi5/s2370GMaGtGzLcx/RNFDAMpmyckN1BtFCHwjVltjDsUKsm9ve7OA0kTgn8U87lGfSQEuqzfUWp/JTJkE0Q+g2jd6ayQtdqW3QuiynYi2peq5yC9vlM103H9KMmRZ7wFTk3+tWyxrZbFBLr7OW5jhNpEkWO7Jke92a5SnpInBP4qW9F0r3n16pEfsaVGfrAWKBzn/ZHlD27maItnmxIsp+qo+IFP8Q79qljHoMImzGS+qhYpgaJlQeGgHKG3to5Wdbe9mA1FpukicE/imtUDgfueqNhTq4z9FjHa88rXNx/aE2G25oloXxD2QrRPQFvIA/zf5VqVWGafDrmO++gIImCqdG9p2hBwu71h+dukicE/igNgUJuxgHVMWNRDAhCA6dB6KJHrPojRfhm8XIxHNkXn6YSoX5g+6dDPaEli30tZnroS3tirUYT6D7HvWH526R1U/irAFZyCl1N8TXq4p3KDc2g4qCdUynDY/JnEe1vErpl3lCox5WbCaBvVvGuG4IPizdWu9c2ZOHZOFyYRv8AtgEZtLdaaimRNo0J5VCHnH8qw453370h+dukPEJ/FQ/zOqN5PDqGmXqmQxqCiNaJuvCsG6JRZ72t4lVjs+aOL5x30UgQ3yBWyL+08rPj13BZ5c88ZKYgNPmqrGLbY8MqL2dk7W0QeCbM814Vh8hGb/qwP4IeU4HeJmcE6ATvbosdD9mTPyqtHd5w/O3SHiE9TPZBPUy6eeaNCdyl9ZXT24XmE+s50HRVsBz9Re4qsWH6IYyPxAagIcNoluy3Q3ibXIRGE2J5rtin/UbR391FfsaVwacIdDMgc5m5Nit1/TQlrhNp1K2z2c81yvk7Z3lD87dIeIUU6lEi0kBZ6kSaAINZ0bhw2psNnRbgmPaOo1VnYHScg1oAA1DRuhOucrPjYQojTcQV+k4bHaFWlGHEnYJk4bFMGYOhLIgm0rGQyXQ9uxWX0d9+8Yc/ENIeIUtr1aPbM+pfhYf6lacOcffgLnGQFSqVmZMamwxKYvO06QveZNFSg7i4p3BDynItQ3DGCjqXr8PEdnDo6PH8nGZraOygyJ8+8IfnbpDxQCZD8I6iXm+5oR5VENGu+Zw/hoZ8/wDZfiXjOPR3aX8Mw+f+yxxHORR8gncEJ7DhEBt77zuWPijN7LdqxsOkNx1dkqbjzjaO0eO5M2utgWLieh2d3s840g4qHD2nqJc9waBrKDG0b2dwTYbbm4C/tXNRc+rQZvKkLtJmnnXXD+VbiVY2/epKSYB/iy+uAvNwCLnXTm8oAXBOhOuKIiAyucFMXaP8RCbIjpAC9Yp1+ru5nn0nAoxNTB1AveZNGtNhQWus6htW2Iek7CyFqaJqG3WRM6TbENzVfMnpHYE2G3VhM3XRJzwMhjtn7K14jPD+IbezpcF+Heat6PDSCLCpDd9Cge1r7tbMyztIG7SjE1vPUGDG2A3dOak2rtbtuQ47QCmndkze4NG9UeXHY0LmoQG9ystea6mtX/Ues1/X/crZESHvQxj6vNXOVlg/3yIvFBwuNVYHZACYzYJZBsUlUbwmvbc4T0b4W0URhupqI392tnPpatIG7AoTAJSb1UhvYFklQ/hFk4Jm5SZzh3XKUPNncGiqtPDgPE9c5FJ4KYhCe+qphkVbb7In5Kw457KemRPUWiSgn4Ag66by7+ckRR0mfZOgHs1HDSYwXPqJIO16+7PV13DRzTZ7bTuq4th5x30USK7UM1Roc9hARe8yaLyrEOYh7NqD+UmXwBShMDdA+HrNyhgds2DkQj8KY4dlsvkoh+HJiWrrJmj5NIYcT0OxFjtX1QcO6/3fY6MjW6iiRz5R1S12z0QsZEqJ1KLd0k17+jcUGQiTCFw2lNixKxf/AB0cRooJzEkx20A4YTtjiEWnxEKJN9q1uyYpGsSUWJsoNLJ1HDou2IseOKmLu6v3fY6NrPCFDhnpSmepmJEu+6tO/wDgVlt2BwasdHGd2W7NJFc2ouUEHwD7Yf1hPFJWvXK/UE8/HphZ9o25GHEoN+o91fu+x0UymzutTNOpl7zIBS7IuGxSHrgJ1mgU39BlTv0c3EAb0YcAkM1u2oRYtIQ/1ZESeqR+qi8BlNZ4nJp8Ztac8ohDO7Y271izeLu6f3fbRHfRRIxG4dSzjN3hCmaAfIKQ+eEM2JjT0jU6GqlD5x30WeSR4RcERErITkgAJAZEYDZ/KieXKheqhcOoW2DmzVv9laHdE/N9tEGAdFMh69fUbEGrvFsQEYGZvVMgb3aAtc/OGoBc3C9XKybTtwCBjO/SE+FDaG2hJN4HJiN2tKI2tyoQkoQ+EdQMN2v6Ky7/AOqY7nnx0M0HHVnHqOJhXfdYxwm8VRiHIKLyLhoC26ZV1o71IUGFuS/ylE7BlMUOezqJ2tqrOzuefHQy2ou29Ro0D0TkciScdugnvyRkmd0stqbw6lS7ueeiA6kcoaWell1OX/fH/8QALBABAAIBAQUIAwEBAQEAAAAAAQARITEQIEFRYTBAcYGRobHwwdHhUPFgcP/aAAgBAQABPyH/AO33Lly9wXLlzB2WP/qF7N0MEpmZXiP/AE6xRlh7DAycuMYt4ZmNPG/9+5cuXLly5cuXL76xbljLvv2wvUjAdEwfFXud5uXLl7994uXLly5cuXLly5cuXLl98dlbgbLsvFuDBvo1PFH+X5jYEJddfzXe7/wbly5cuXLly5cuXLly++Oy4+yMgTW4ZloPHU8ZcKCeegv5is7te8f4dy5cvZcuXLh/gBRx7B3gGoOKIti0oc+MQNi0PDH4isw99P8AEvfO/nFsuKKLLly9ly4cJXA9Wo/+B+I2/CaCBHp3V/0iEP8ADEO+VlKPeDOev08zHCp0vA66R/8ADkP8MQ7/ANLrLra0tWMn8mn6pHux7m/5j2BD/DEO+xyaNvWVdV4Sp+SQDeGd8P8ADY9gQh/hCHfdN9sTUnBeyXXnC14nfD/MIf4Yh37uiCvOOMLg45WT6Lr3w/zCHfji3Yd8EQVL50sH2eE+i691d8729xIaQ/whDvVGVCtSWwl/rg+zwjqcXO+Oe+G4d2Y9i9gQhsP8AQ73vUUZJaVpL/zB6ifZde6v+E9g9iQh/hCHeNBxIR7qn44iyUdQlL8hGBNUfTvh/mEIbx3wQ7+ZqYNF4WtnCtFUHfDY7Dv72JCGm8d8EO+QFTBvnCIbFhkCrUnjcHHezY7Dv72JCGn+EYd/x+VNRCC+j8mDQZe863NPezY9+dr2JDSH+EId/NnFc1nGbg1H3RKoN4TWscO8sNj/AJLDXYO+nFOPcDv2rxIz0GHjr+GJWbyx4PxF8oE5jDvLDY/5LDXYO/Dj3I9hYsIeKuM4NRU+OT8zNs3i0rT2qEO8kIx/yGGsId9OKce5HsKK2pMmF1Wr6nvFuLVAcOT+Id0d8jH/ACiH+EIewrpZ4oiglYcg+sTEODm8vUh3sjHuL3od9OLdx7BG3IY67GI5YlpfQGOh/PdXfNj3i+5j/CGPYFa6p0jfNLrbrTzqv1ME6B7o73GGx/xjdH+CIx7D3qG4Mpzw/wBhhjIPPMXa3lrjXezY90vuxCOw78Mx7BoHBRGKULlkqfWcyfY8u5PYmx/yiG5ffhj2HvUFsWBV4y/yWaGKviIcn/GHejY9wvvRD/BUY9hga1BCK2UntNH14RjPIw74e1uX349xIdsIx7HHNVYPIn13SfY8od6O1vv+ruRCHbqHsCOObEU+DPD6QF0Z4/SJbXhhDvJ29y5cvvGrMSQ9fHWauyuXsvdIQ7cY9g9RzVMl3RdK1z+Z9vlDXg4Q72f8h3aUOoS5nOMau5EIdsMx7DyPJGwxMAOBHAsmlGKhAja1MbDsXsHfp9kGKjVr0hhGzqArR/hO96dr9jzTROt79Zq7kQh2653+lpDDYwebofvylT6rmT73lsO8GrZsPUf6R2mzDzx/lSA0cz88Sz1WUOqj+r2WWEWBKrJM1uHthCEIdqIx39LQ3RZHGivzez6LmT73lCHYPcAr1ggIwQpl0/icIrNf89i/8Ywko4U9M2LCEc6t8uHv7TUAM8jWdly+yNhCEO2GO/X2taOsrmADk8dnBpwdbeftNEFHpCEN52Pbo8MfiyyCxq5ThD/f4AP6elTBHX/ILpIulyau0jNovyzT8pqe3IQh2o7HeynVKKi5z14e+3JPO9CVQ0CobDee2vafjpw8JlSBJpnhsowfVppn3uMJtBBwf8fVlAzLR10v8JojAPsBPTuBCEO6LgOZACsH5Gvz7bGBJzdeQMzVDXYbi9re+646iDHP+LcvYKRYtfCatbpfl8pNEWfX8u3EIbB2x53heSMw6gm8FZy/NeWxSNX6nnCROF4n6zXDduX3M3yyh50RgihXLZUr/HQREsSk5xpWXVqg4lwC7oXlUOHtiGwQ7ZM7xrylAGsqAADgS5ksX4Dn67iQ3XsHsxmV+DvLHVf3ErY1TAaoUgvTNkf4mEEbHj/i3GAePievKaBYXrcPK5WxASiw9R/SQLNUrXno+8rKdRbWq/j12Dzdqrq4hYN24cOyIQhDtV2O9Z4zFVCXC8WjCtWf76RraaaX1hsO7jUeq38Txj8sfqIDPMebiypWypC2dHxnX5lG1a1/g5Su88TTxCV/gtKgC1dAgwF0UY8iZTSzfR/cE2GgbDB5eDPIRv3qMGyk6EGjbSsdGz2MTWx4/LsLlwYbQ7Z47wCfukNioOY4dHcYG5W+7HsRtO1f0scq46OETepIBA2VsA8HCz584SRqMORgTKq/tw85VhWmxXbs2AtXQI7cx5I2cwcKvMLXmj2KId41QqvxRQeXGUykIoa4fgSpzzA0/uUAVsqJNJYqeGZUIuX2RDjgfMsZYLTkeCL7nHsiGwQ7ZI7zsW9fENgNKVPXNfncaN12MvdY7lbFCsFcX+Jp1BlcXPpAmLlh+XKBaGtAbFbHY7A6agYTiS7/AIf3AfG2kfC/xNO+pz6P7lKxgKx5OYwkrtPsuaFh6i3n/dh9P8MF/S0lbUZshVoJr+eX64E6ZjAZ9Yvk3P8AioLZr6jHxW8kvlrM8OVoQgFsBRL2VKlSw0hNhzaaxKrqpDKMquB4Iprwj2Px2RDYIdsud7XCxg55r3hsJm8VdZMnuTobeDg+9dlwYbzsWoyIxeW1juBMpfORhm43J6srDoXWvo4TXm+Nf8StiuwqL2jgLIgipx/B+oUvLRyhjbPE/ieDq2I0p+aDA7grg64kVS4V40UFsHNXKeUqV0ngjQtwSn9eUa+cZaMbA0Ya6ixcb/EbRSNUVhR6gOnjOFAhQn/XxJHwBqRt4jG+pKXVOLPBqPyI7nwf0Er7udv1Y5gyrMxsWiLcCVKlSpUVsGTkErUXWqGPjnxtR+Bn1nPsiG0Nl9mOx3rJwi44bW7xKmLKv3lV/CHmGwgy5cuVbpGtdiVGPqYKLNipdm7qFqjrLoz8E8WatYRVT4846M5nJ69ILd61zxWytqbK7Go5gKrNYM2Juz+cSn9H9Tj/ALUgr2nhIlD74i6gODT90wq3nW/MFfM5r1gLQ8j5Yt/GMWjw/pC+A6WfxPDgP2iLalpgaw0ryqXqQ2v2pH8ykr8F7VMzzoazVXpELhYhslLYXlKlbcSyVi2whGQ7xaIBw4r+OrLEbm2h5EoIGFlejLYM8Lw4n6iWNvybxrFJmKyL7y2hdnhjWYAcmfBhdBYHVb/PZGZwp8YvBd6o1neLU0oDwhWsCu0TO8Bmn54bUvESNH9Q4gul49YBLQJsuXLmsXWXkuRs/uXmOYzUDKriBJpb5Ca3cUJ0HzMZ6/vZlD2smrj0I4tKpt8aIWDO0zPXhGLtXHHdWEOn7L494qV2K23LbcZbmr0TFcqKjTpyCMziqzHs7c76JUwPIdDygT62PppNPp5U++Eo8J5AfzNOEAUQ65qBYzPrqKDUR9vAhpGA1lT4OUDhJk2nqfyDjjNH9Idk+UhgXMVm1vRdaSBe2v8AEA19C/moHHNEr2IhtnAt95xg15D1aQk6vLe9pR3ngTjp4sBoDtkzvAqAKroFkNwFBqzoeTEtDP3nvABxnUPJgpBWiaS5ezKlg0wgz8pDk7FVLdhuGSIhd7dGa86qFjSZ+HH2uPYBU9fxBvEzaDuF/wALhPVQsnjAvV/99Np21y9+tipUrbUqVsPjGE0W6ycYzUrVl6s1bM/LvI1cz6PRsqVHcbELmcukTxWtAfaLr+5rNlV9eaaQ3FHQXKl8JZqfTUtC4Bt483H8x1jLn1R68J6eYP3KLROR8xUC2ZQpmI2dX5Z1+4hL47el38R7jHWYYPEYJ7xcSCkzxcyKykqBA7i2d6h5EVZZV52balSgjNL1PB1JQkWGr1afEyTgF+lMBdt5v3Cg41aXpTEa5auPapRdLo1Vr+ZhCJgHGn3pAvSxwPA+9wUVxjRQBcbz9oA03BUv68Jyj2sjwXTeNy9xZfY/DuRUCC1pLW6nMYMFbRB+UHNDpeBL6yQki2gWrmpZpsqVsrYmJ9TqyjaKsV6o4WO0zRrjPo9DcxGXLly5cVw3MYXbryjC7iRDrJRKeP6Nj2X5Zf4dAvKrlSt031DVnIl9o+d7jnlNYq2PVsrakSVIE5Mf5aM3Yu+D4gWyMkPPTlzRxSlqFNPzEGMQ3nOHywesEqsNq61mNPGLyqzP3McOwshpum5cuXL2qGrHJ6WgDUqdV0xEHXnF+MFixgoF+sELnRWiNXxGp+qav5dYEG365HEmHE2kazoOsAsFycTBfdQlI8stb8UMHoL4P7H4XSsnjwhS6kCuMFw579U0qjJZsiBfCBA1nW/11rrA5hGp+Le9QOgd3K44MpEvWED1xOVewh65mTJ1lG4zO5c0wly5cWLNrc0uY9MjZLpCzO54VbBfDEUw5Zc1pKZFuPnfNty54AF7z15ThMME6zFDuSb4U0t/IfzvJGO0SyPAu1NJUySLfFZPb2nCEmDJN8HJ8MzAtPVbTPKq9Izq2u1y09k7ICiANV0mnC+h0ln7DTpAIsnrNdA3j+ES8peK5r7GNZnU9cQYBn8UhnyIXXmC5QGDsgaInWf8SBYHlNeXlM9Y5PGK4v6KhHRqszYiizMtWIGYWKLl1xmK4PWZ7wYVQvylR6tlswTfK+CNYDk/9R+sRqfCPt4vqxMk3XWfVlVktK3YrKShCXDrAtVwQF5ov+ky66Um09ZmwuNL6hNCgKQp1ZU1M0cHviBCzqxk+1DvTxhy78B8tIIBVjx3B21IA4rHNE4e/VgvQ1CnoiCX8iCQNjRDs12O8LyaJv4Md1UKEwOK0TFROeufzAMNjoxGwZx5mSHetFtVV+YtOQepf13L2gMgDVWCBqdf30hiMpXxnKZ4fibXrG18qBOLxZ7LB3YqyHWAxf1YLVqGMUsG+BMmgG/aDzcGWAdPP2nBAoDoeJFEQYEsnswAMED9cIioL9Epzx/zoi0WOdyujJVWQgOzPA9GVi7k32lRmyVgcKtp6URSKNmo8e8apy5Grw0iBd5nADhqGw/oev8AcULYUvIbAslTwoPOA4kWRWnWNOR296Wy0Hi+ycmDowmmh8Gf8VP+KmL6XhqYl9Bo945ZjRwEc9YsB4cow4fJDp0boG69rcRwaaTh/PfrDdYx3On+Rc8/8hC+C7BQfb3jq+QaXkvynpggetxKuXW8QfuciAHXvmJSYcqp2KDQV9afR/cor8z+5qf+jj6wQMrd6/eeEiivQR/xRRU3ze82dzwEo4Q1zD+XpPL9uDwIAFADkQWiHJJ6cVe2koFqgMElmuwdOkZsAtV0nsHstDGXfqmYcvhP+NuBNkXEmWr1XkmmOk9/2zHFlZqrnRXKf+y/qf8Abf1MdYDq/qBpdcjBCtL45hACjkbTVuQ7Nt3we5oJWyF/B/sN1jE2uA8dKuJVsmB/Vr4i6c9AN8+cRNetQSrzm7WWTAjZ2n2xLfHDpl8otCxkaEZntQt1g2aEWDlPwegBod61GPG8oLqySejB9loDZe1FeS1eRFW5A5Na5Yv0hPtGXlZU0vB7kMwlWuJCNLWR6ThAhSuROPYm/Qdomd73aFXpos9Ibl7WLGALuixavlNTtj7sTlpCjq+EMiBIrxqQmWCjD2EfDR+YmRaLDzhs/d/A77zHQ6lb23vem/RQWOEjJAIzg/hDmLI4BNLwe54QdZmG+E4QDtqb5oMZfUHsCHaYO9N3/d/iNoV9NLcZ9/TZcvaZQ9St+mNYPkfXyPPjEWZ4F+bh/oUPtNJhi7YJSKXq/TLKXh87fqK58pf1MYjfITLWRX4g6IWEwlFI2JVeB9GO+A78i4IS8Z9n3nAABQaG+6wVlGETpAeTaVGpZfjp3IniyGm+B7oaTKN4Dlw/Evorp2BDb8Hdom+g5Sr+KvOruXsAFABasFLLfiDWePCDOaUfhFzZNq5WXW6CrM7MCFw4MbzfWE1tjWzCOQi03QHy1hErKPUs/MITgOxbOVl896apnxlp+eF5r7OLKrz9eu67FxOMIoSsg5AQbNl+N/SXwLoVSgz8TAnA86KQR07duaI0GgPP/k0T2X5Zda4OxN7WiHZlu+UIys9oQdG09WLnSBd0l3egNVK1PiFemX2E6kqBGz7/AIwYFWjz2TSa+xrYbejEZmHzMR4lJmtp7n5lPfKdj71892Fx3yg3qeLKD6Uesxzbpa4U52oqZ5dNBT5zH+K3HgH5/wCbzsYaxwXLtyL2TFiZAX5zWXbs4Gvy4eXpDy5A0ekIrSue2EIXnL+SgHOx/rGwRqlELRldsDh8sGt0PYm9rRDsy3sFdBeUecHdJ1gTNnSK2Q3Pv+MMnVCa+4+HVtZ0UIr1DWvOLlLpov1njxE96+e6VEHTiwEgvgZWZpG+cv1HL8QD3hgXICtis0xRb8uLh0gwbzsZapY3olpjt60w59aj+7rH01V8m1NxqPFdIfFVZP6zB0Qanagy0SmC6AwsRplMtuB8BKpV8rJZY0dOxN+Q3XeW9x3ONQ0mvsa3ZziYGDwQSc55TBUaWsGczMghU5b17mfGc/CZnvpmfBKOGOci89mu0hbQ6JwPzOTMXhw+9d5jsZm4useqJnXXHF8Hyl8wC2DZNWlB1H/dyzZoPFc4tcrXkmkA8O1PX07rqz5dgecL9khq3U+IFxqldib0tG87Xi273DR9kh4Z/wCbJpNaaJrnQwuYs4vyzPVTLCeGgCNLULaqZRtVX3C2vlKBcAC1gYPEcnii3OEdGgtekMHCIw8vxvuxdlpjxXhxfzC+oglBSEVNh1ja1J4xv/m6ddmJR5X6/sTpyzx7UUuoYP1CcwrjcWa5qy+IdBQWnHR5cewO0gd5b2/3+jKmPV+U4IaTW2Nc6iUec5T+8yrhtW9Nd+J5mHtgFgHOO029Evcrw/g4wHc4sytjk3bdDPX71/cJuqUOXBvMYuwkKrPj/SclZHkc4KEAq+FXvtRcvY5KgdFdctSEToL7RswxMsWL5c/qQIuhxZClAwG1E24k0pz7AmvswO8t7f6fRn1OuwaTW2Ncx6aEILFI6hDcDpx7iLxHajqRy5dYhq08SUdPKTCUAAAwBv6jo8UW2UROHA+usMFBRvMWxn9YxPdSv2IoIYeweGJrtfh+iUYawZpesMWzoVo1x0lXbcuPWYeec68ydor6QQMFhJUYgACOA48sn/Y7urvjf0N13nse2+v0Z9brOCaJrzRNcCawphOqry5zSCGTk8obOiqHF8omnpddI6jhS+ztZ4HFl02+DbHvDkdT1YVwgAKCLe/Upa28uHhEF3GXJw31jNC1lm7qAaucZXNNefCPWTBCFReGCL+urQFVncl0gcyanDcAhHIIe+/jtKRTGpOqnxSyOMytg++Iri3g3zfgOzLe3+n0YVFeY8dk0mtNE1uziP8AMQFDxsXbnML1Z0lyctfkmuD4n5h6CKsMCDkdioGWHpl9EIo+cvgRfRWrmGkW+wGbohp/UA1nDnfqaFbty4srES/q8X0zLO8GDrzmH2OMkMcnFILhCen4h3njEMbPBGASbJPSnSDl23z89q0WtBxg5jbEN9mWXR7T38i321t7vYOJJlriveHzY3vnaSO9tj230+jPs9WaiGk1tjW7dKVq6eED4AlCHmZQAgATPLbyNePY2vLggax6cDmxYQDyf3t1iStyp0GH4BHzcYat/ekQuaiOXxhggqA4HYay1Ff9q9JncNk0LGfNdRgrzeAeuOVz8nqzTK3g+8SUPAH1Yhf0ZUfJ18oPWuEgMpAYoep1IMUblr4MxpwISfNTTDirr+oYtGT5nKNZjwXH+pmv8h2ZN6yioAoGDWpcV7RROBFymQL3Uv8AiLQOI2nnFj352kjvLY9t9Pox/fzZrhpNfY1Ozr2DZCNT6a9hxocENSyH0grgGWsrm7ztpF+FsvhFytIy+iIkzmpeUYZFrlXYs0fdFtXKHq05OlA0bISu+pY8oxtQ6WfglJb0ysqVxoasyrTXE9Ie4YT8wZpi30POPsWBxETawRLQsz9PjDRDxf8AjYbF0CNi68iXFI18eyYpmpwPcihAatDy6SxAcwDKUaKY00/fSJ4Qt8b0tEN13lse2+/0YPt5s1wmvsancxshon2PHfUCnBrE1HdFC7FMzzHeXZoW4DjDLFMX08iEEXiWp0JVedz05dkwIpWloVlc4rJcIn4mEh0i9plLl1ZgLI/ThLvXLc0i4JC6MQXz6lLh6wFU/JCQwnC731mSA1qXL4AtOTgbpUDQ0ceZ51HvsnN9m5hG6FhiIEXE59zEBwpAmPec75vym6722Pbff6M+r1ZrhNfZ1M17Y2Qj6njv1T59iIlAqCaf3vLspBuhxXIhcHgy+LUtGWiyfuzh2erNGh5rh/f7lJd4AkM2W9WGVx8fTwYt9Xv0lslDikFn0Y9ZYPVhgWEvgPtyvHhB9IhYteAe2vtL8XLBNO8GqTA4MZKw+p2VBPB5RLeoJ0cD42tV7A35Ds23t/v9Ip7HHSaoTX2NW5iSDRPqeO8KuguPSmu5QKFQF1Y3V2CTZiTFD19sTV5GbXtTs0hRoDwH79IRlQKDZWytFK9jWLL9rmpx75X5mLA5Fowq7fp/D3jLsKjYG9tyu0aEE2qhwSDYPdDtJHe29vTX1Vv74ygoRwmuE1djXs69g2QixuZb1RxGWOxaLXLg3VlXKjUiagsYEgDri7RhmMDDPHz0PzMPFBblwm6hUwuy/YltKTarzGWjLeb/ACLQrpLskVWn1nLQkDT6Almy62BlJWDaalPB/s8HFd0N4WiG672Xt/u8oQIP+JNUJqzRNbuYkgjqNNW6tFuhLDvn3BrKoA03GBNO1dpcAWsSkWVpXhNDdK6VwOuPzF0lB836liV1Lnr+GEx5F1Y6Q6WuKj9yh5Y+qpyBsdn6RvgddJ/MNF6p/qaBFksZx28YftSvOq+Jh5ndDfBN12/FtXt/u8p9DyJrhNWaJr3CbIfKe4bupqwEoaytHTC/j03GGXuDAlwygL8H5iUVZwlI4G855XxeFGJjYzv1jabxf4mc05XXGeu8j3ly4nceAuap/Mx6ymFBpa+JcHpB9pZHJ1bG70Wco8kQKi5A0kK7odoA72Xt/o8p9TyTVCauxr3CbJpee+btNwOIQT1a7mrKrt3ZkAphzeEcMh5xXhNNw2EunNl31zfvcJoCRt6rWPWKnWmr0z/IrG5Tm1T8Qz0WB67tzJSWnN4QHTgSiG5L6kreuLY/TpKYx891O0Ed7b27vx34gVtQ/YmqE1djXsatk2T7nkwmbXRu9eUdDPdgiXkaWxCtrVtPjbqpiVDMv9cH7gvMeQfOYM1eI6EeDpEC6M2Lj22BJCuS73SwCtWhByHWT5wM53kG+IbrtePavbjLfPHpLeT+JqhpNTY49pphJH2HJnz9wVPEpGCcHna92veElOeIy60snmvy/MWi48q3Hq3wgMidQlFmMBiCE0rMZ5msrFXAUbNVT1lf4j2eBr4IxM2BfCBUHSnu7iAg6qoIjB0UGVMB8g70O0kd7LHtvo8pfPrn9DYGk1djW7GmaYSR9hyZdY03PiliqYq3PKdzdjUFDBergRMUNVOgIB1eABXkR1clPEhGiTi0fSPMdCyz4WojY1nLQ8dGWUSYen5JmMTV2HtvwwW8gsgoJI+91dlRqgcvLFBfAVXyuBSp4DvY3xDdd5LHtr9LxMr3VfwxFBpNXY17nNl+x5MRzlG4HeiiM2wywAqGndQsDgclxZYnzxb8oEOa5LU9JdnTUuz8+8NC3SlU9JYfL9FUrfqjPDnymu5blPhGQmcDR/JK+nnLn58JgzkhhwV8y/b/AEgfiFMKk4qMPl9Z97qxOsqy2XlMj8V9NEayu6zzdTBATaDVEODLqt+l3KiudND3hgT0D3k7QZ2/HtWPbPox+YR1qka5omrvNJI+w5M1u0aegXNSoF3z4e73J2iNdZM/0jlDOsDlw3qSLJUrZUS4Y+1Rl9uG8uMWFXnqeEU5FvXq4w3VeKfSUrkXiZT8VG4oHVV1+oUHZjX3MQjQHW0+0Arbj+KYER8o0PvKIwJoCaf1+tlZycBZFFYg6i/D9RjX2rm7wdoI71WPbCyfuYRoxgTXNBNWaGa3b8cJIwldKBzRRtEXHAlSdUDHn3J2WIgBqsvY0tNVK/vjKxVmph5e6QIbHYQqxkMp0u464gzWVeE8UFuXMSMF04MyrXcav05y9mgL6beEM1WBv7zNDKYe7m8LRvO9Fj2z8MHzC/MmqaJqbGt3OSR7hPs89vJLKEGZ1Li57ouB0S880BcVsWgbfV9kQXDc8CBtdta6AezCEmtOEdCBdga89rHSMAQGI53r7XBcsAvz+IbgqOD8SHfH7sIdoI73WPbfac2Gr4zVsNSaJrdvphsnuM+zz28kT5DX27qDNQo66/qVEcE8TH5YVG8X1w2LuLYTA4twR4/rJtIXLlgWE2jnhNDhZcVl4hW/z5lxoNHXMIbRaOcz/Dg7ubwtEN13use29u+WcVc5qJpTVmhmvb6ISR7jPs89mTuQlhaY/HD4vtOHY6o6joNPie0wfWB8GxZcuXLxBa2oeZcRaanwuaj0R9PDayt1t9HVPqOSNcK0R1B0x4E0KCjYIxnCC2QGe/dzeBohuu91j23t3yy6XxizNKau842T3GfZ57OYKuNcNceGD8d0PTieiddb3xCSAQPBkr2vzhBcfily9wjy6APFwRWEptydImkUFe8KAI8TZtYtlDBfJEQA6LW0H5l121F6L+XvhBbJb1rHdiHaDO9lj232HNnF4zXNGa2xrdtohJHuM+zz2ZUxDSBBvw7otH/gQ3wRo2p/QcPd95ek5I8J74RMYfYLiNeNbyvaXxk2Jj6J4pekLMksEdZwrPjP5iIA3xbf3+xoD3As8+UuvPBvDowT1iZRKuoZw2zgHC8cJWLVLOYJe4jWWan/AE+m84T7zkd3O0Ed7rHtvsObHV4zVstTdbRCSPcJ9Hns4GBXpAoK07oLxWR8Kio1aeTSWaXFUTNtwtGT9QvnFpr9MrTh5nnKMs6t+Y+Um0L4bW6xBSU2sy010Fx9X70hCZM1UXzn1D8QZoWCgjeWs+IQqA3yxTl9cEInQX3Y3Bw9gO917f7Dmzi8ZrmlNTY49nVsEkOmeeHzQfMBzQXASOI9ax3Uy6HR1fpFLsK3OJb037J05dzcpogwBsrcuGVY2In8KHM5MDcPJw0eKwyxK1qOnLYQ3EfOVFcHj6/Myhfxd2NwcPYDvde3+85srPxmvZ6s0TXs6ttIwn9g2WGdCPXa3+O6MuCZOjho+CIzBlVoIN4de4nV+PSC2FL5m6Y6S8y54/SVdWir6NR86gRSlwHmcNdgAL42w14HX+ICeijO04XLYLHXjsIbmUMQl4vJLOf57sdoI733t8uKYF1xnF4zgmjNXY49ymyfS6k9ohA4kVM+RzuQCvz3RznLCE7khfj/AMhU7jnKKvmnJ7v3r2QcUwDk0l+zOVjDXB5U/cq0O+kAuoMvUwmPyDWr5w0Den0xsN6kz7BwfvOZi/mO6m+Ybrvce3Q6ISJZwlmcE0Zq7Gvcpsn2us9oi3wtYKK7yd0gCWeOj+1NOefg8JoTBBr/AMJpaQbtxal7Oe0HjwhAgsw4th+ZpmvH5TJWpnGLBtyNJa6mwt4f8PrsIO6YYVI6JNRltr0IkNruhvD0Q3Xe69ufY6bGsmjNWaN3TZPtdSe0S6Q0dvEeBuvbqKleqs+9x6mRRoFGDcclXDm7q1LzuV10lr0ISi2Hi8H5miak9pLJ1bI0fV0aS8FpUOKtj9ee0d4khrPWIS2VSd0DuQzL259jpsLM0ZqzRu6bJjlGTzntEOamC5sAxoYO5nwEV8UcPqeM19vmMqNCWscJbX1M+RtuXK3XwrmmZNf9IC+nXRHLNOJWWmngtB5QtvGc8xTUBnEh+po2Cq3IYU5gu+qXmOnpj0IVf4fOCP1vHjtN5XBFh9ec4Uui8HczfON13uvbn2OmwszRmpvNNs57RMw3ocdP+d0RLAQ4vWUR6SnF4spSAF4fyFQLqb0YuDj0ojVxzxQ6vZQBXqgOf4rI/LM1aecjx5xBqOW8mkrZuj2/cuyKr+LiL4XofZEFmuj8LSPAHgefwwmoFJejmfnY++fG1BUyw/b7SrV2s+ptN5BKSx1JykhRq5Sh0Hhz7kdoe73Htz6HSaIMzRmrNG317JJscwXhcN2WL8fnudS3nJ/mscq6D4uJ+89ogFeGWYjyjQHrHGI+J/ECyw+k3+ICQ4tXrv18BSTgg86rk9Y+WKx6/tAULGV5RmxxTtu6C4ObSJzgZObibhugHJSpmOvmK6MPlOL3EdoM73Xtz6HTY1TRmrNG75tnMTMqIz3YL17k5YC1eEvrp4JAWKCjYbLwWvV8pbc1f24zTZsFB2Lsc6jq+XKWGFfkPxL16ZrwiB5c/i2ocDzhCt8UHnAYMgRsdpvA91pDF0+N9YAQ5vcB2hzubVsvb9A/r2KXsNWaN3TbOXDgavIL+SYxaXPDTa9v4YsTXRCaAgvoOBsp2OzlL+XyEmAYWR4m03mLsrOGycrJUMaf2e7bEVswLuiM+DZh54Xqa14nLaQ3kERyPCIkZXqF06Q0TnQf57c7Qx3uvbsI+lQmqaM15o3dNkVBTk5lhbi8E6Zo+PHuNNS/EMbG2OurtTkNUMAvEPRz7C9h2tcQNoeMcQ4aeCeevpM/FSoeClL2OTRXd6POB7VsmnUyorwBBWgcAFeD2Y0fcN1P1MKyrr8jtjtDHe69vZlzDRNWx1djXuck2NcprKvQy9x1AxJNY0QPqMB/FRsrkFYOsVvVNrfDzgGFDAb9xZe12BocqBXIsL1QBgADQmq5ob84Fth5QU2suwaOROUMugoJpcuvJ5wOvzs4MEBBWRNmrsV9JfPJRF6v47U7Q52dO5Xt/bIsbLRmrsa9wkkPYaWMW0y/Vx++4D5zVTOGdX1MBAAPE21K9zX/AJMM+8377btx2F7i0up/2ii0q1+nlCIwNebxY/Gas4ajXTd7OMVK9KfslJTL+TTbTDioc/4iqhK2+zadhqUwzCjh6RLMbGO0HaHO59Wy9uCDSx5F1NGy0JqzRNbuUkgSxmypW/n+hg/PcLS2Kn7BKf2a5ncGQrcX6fidag7jDnn4qlt+iGYNXWC/aLXM8CvyouIOPOHzPoX7g6xJ0PjwmCJmiAq5xeK6wz8M1J7V8RAbED0iVD7y5/MIQqum2rKi88nivCNhZA9mFqrzHg8I1OtQcHaHaHO917cqDiYca+IaTQ2OruPVskkEYjreP2oeFBZ1491MYsLGrHcq6Lkn02AVABasSXHWv5TTnWrQDWHK17ayieZhog5UcZG1h4YlNjMRHglxmN4X4xqe81l4H8bD4Ia4hZqjyqI5p8JKN3jPhdN0SslL1f2ZLXl+49fnYdli0cmZNfvWEx6HJ7M7Qx3uvbmi1KTLkoTXsNead3SbBrQzGQCOZpU6HdF096jk85RVMvVkhWXacExY/JD8ltOErvdxxPrL8LHU82VKnF4vnvLYdjQZdeErboR6LtQ1TUGta84T/HDzEsouH8m7dZPTqZzPF8mwh2IUYchqucGDOo4GJzY9kbTh7HOzp3K9vTScZiazYa80bvk1Kun/AD96z7r5v47oySODnv8AI6RzH4vKGlClArEwk5pV1Gq0KCvppAjvLB0/rshrDoodMHP5gAthj4mw1Y4dUx5h+mcjPgH7mEtpVUwX+91B1vu8QVo2DlZy/BtOzNYWtlYHM5kHuK49idoc7Oncj2490hNWw1dg7kJbh9nrFGBwHi5/nl3LWLRhocVyJcn9dKBQobD8894DPxt73r2C9oRicpbnQH4hQCIKPDDZccP0dYzfqvQ8nH7zlbv3vGCcSo9jtlyoa/n0i3Kyq7EHaHOzp2RBElSpUqVKlSpUqVKlSoc/HZGvYauxr2TBiYXAJx2edbBnPx3MN4rWBaUzyh16yp/i5ytkgA5KJyleD59NnDcvZUqVH5VxVE4ey4nh6Q7rFhxX6mia8NcNfFDxoflgreQaLNnpMqatOXD8QJWwezoPjI6CK3TMucqVKlSpUqBBBD2OdsINg9uAAK/P8kEOdwwh2w9EzOh6h/P42VtqVv1KlStnAA41p0pohrxXVau0qDTX4ytFeruzhuVKlRoKgOcwV4DQ84/ROfwEA1wlsMAsCgCiJg2VZxzFtH0DDR29HnKlSpUqXeLBr79YEqVKhtqVv4fV6HWCnmnJ3wDaAQdhOwdwl7frd0/ZqgQZmnZpuXs+CJ5sCooF+LjKlSpUqVKlSpUqVKlSpUzK21GTwRrXkC584EUKORufBSwsPKVRKlbKlSpzWAhi2mLgn4JoI+C9pqG+usCHL5q4xcc/hKzHY6s1msRXhNN9aVKlSpUDmuLcAI43tKlSpUqEqVKlSpUqVKgy40PFRIGPYQh6SbwzcnDZN52Btl7gfy/1HgwIJp2CbggO+ErDYoVKlSpUqVsVsVuCthEKNpeP8SsImXKPzblXc9t6YnBBiesqVK3QzPk5jNuF4fSBUgcA2NU9UfEqJBslh/SpTvEB5xYINQfThvgVKlbFSpUqVKgaDS4iXXFvfJNpxBDfYIwy9wf/AP8AtuUII0R0lbBljxaLqMqVKlSpUqVKlSpUqVKlSo45jWqS4eZNAZvc9ppqzEmqVKlSpUqVK3q53QPxiSpUSdUNPiL8JXPR2K2K2Gb4ZxMsOlPxsVK2KlSpUqVKlSpUqVsZk55PCAQTe+SbQB2KR7kf/wD8MzmVKhsqMOxwHLEPlEqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpYUrfjue6iU6VKlSpUqVK29b3BUpOqVs4TVKojozKdJUqVKlSm6MqPJKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqBo5NJT2B+IDs6ldxYACma3alRMTJcqVKlSpUrZUrZUqVKlStguCpuDJBh4SpUrZUqVLYrErZUK7itlM1KlSpUuRKMSpWypUqVKlbKlStlSpUqNN+BUrtqlSpWypUrbUqVK2VA7BgUdzS5UqVsqHYJbu1neDO/VPc0uVtr/7r/9oADAMBAAIAAwAAABDzzTDzTjTjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxsXZpRw3eLLLLLLLLLLL+s/wDizyyywwwwwyyy/rDHCDCGf/yyww88888888sB74Q+a6NiBSwwwwwyi9lRGZtPL0+73b/z+gfldSO4x6ml5rwyFNDDTw888oypspCAABpv+w08++8c/a9peTxGigPRhhhNOhAgv3/7LWLMzclZlz/tD08888mc86whu1g/85h/zzedfThUN9E7tWfOOOSW2nKsxgoTG1uD6nQJ3M3JU8881hA4hBRbtB/495xR5GPlWCdQ+C18W8jX8KSYja9XPb7AFzEvdSrH9WpU888dsB4NNN2WDV8rpBBR4VBKChAsKR+U8BB3uCqHQtT3xHR47ri2ArBXWpU88shQ9V5wwrkD08vpBBBr9YKCtA4jU/S8rBB8AuSINVX3+PM7JuEo0BXopU888pAx5kBThbJ98r5BPD/douMVxCcS9A8rBB80QSgzdXt9tYbFA9rerBopU888BE5d0ddETjx8/hu+J/XsuCBXsED9m28Pc4+IKtVV+95GFbgABl8+LT3U888pcB1P/wDzlP8AsBr/AG+L/fi98Nmxbxcp28+8caUuPaZ/AS2ZFcA3yau4BXW8885MpQ67TKk9/W+O0+jo5ouwMuovDHk3++6oXQOirY7OQMVtMUDARNkBeW888p8coSCCXeVt8TcQ7VkFFEUIwUEn97gsbTMwe6aZOSLtiNST9TYqnktBf888dU6AKy6h21pBH8ml9aj4wRgSzSflfaes8WvqWe0//HtjAOC/Y+YmKS1r888VVq5DP/ZbpuhQsxq+zoMDdR+3OLx4mfo5DmqegW64/fiUeR81KdmAujj888NhZx7/AP8A36HBWnLYqdtVS6GU5c/G3GHjdFYqOZGJUnbx94D/AJlWq9iZxD8889dPMX//AP7ZWv7RmNfKIEzY4Kh08NGorrrsrjIaIeH5vPOxmuSIfQsblCfPPPaVwM/NehAytvllnuG/LMhnDN1u2ZRRAJHPwhveGH/PLBVujpaeKwpYtfPPPKSiBAAHahw/tkB8F6sIE8WsZgMeGnTSDWYttVZHvPvv/Bsi3treivwlfPPPOcoIoMATrfJ+0uPJKOqgCi8e8fK7MsoOHAbcJ3PsccNO95S84tISCglfPPPPerXzztMU/wBGmR1hyAiDqdF+kXUVjQzxDAn313H3b/r9JTP4/Ei52xlXzzzzisTvOUIcLtILESCiQit+S6FoJgXms88+fIOcU0lVVx9qXe3e2uZ9NT3zzzyD9x88wRfcNqWsqCwrS/jvSkNX7yTgQ776jl30/mHVmH/6viDOYoeE1XzzzgQNBDCA8V42C8TaCABg5WqOpoUQ4QxwBf2Welc0MKfYPGk7f4kGarj1Xzzjz7tWAAcjSsLQewW3Qu6PAfq8Hk2kXgmiKS4gCraIIRyBRCzwaIUumcutzzzgqKFnGKXLc74Lb3yu5iAEa72ljuFZNMxR4F39SO1/hI7n2cG/guuufdfTzziMZ+UwwTNmzESOdIt0wfIWos4M494x1vWPtGKl1Kw5+046lnti15HFnNzzyhdKZjy4ucOkOyQEPfy6ay3/AM888888885FUNfnu9edqB9reMrHRub2TDU884fu+AACvuW67LpId6rChAAAAAAAAAAAFNez/jqAAAAAAAAL5pAAQKfrJ088o7XX400FTznIQr+2vYwww8w4ww0www4NXgXXs180wwww4wUjSw4g+CrhM8soHLbd8mgY8pD8ZagEV8888448w49Ym87+WlY5+oc88884819y88pbuXlU84oWvu8xxxxwmL6J4H8+xxxxxwwz6vdg1aAV222mKuSxwxwwja8wwQj2WD888gWy6YRVFNNcrrl0d0pBBFFJBPvSFWF+WM2sRwkvlEFNBBFDCwKBUrKepQ84seO3UAAAAABdLBg6wOAAAAFRPfgGdd1qEOJZzXduPAAAAAWXCgAQmn+Bc888uzTRttN99ZNrovEXUd9tllDqhJjzhhXCtepPBSz/ABPXbfbwT1PaQlwgXPLPKqxwwwQQQQf5gd9QiAQQ2/d967hBwR6H+FPssGOV4yASQQYBAwXf6jwdPPDLlQvvvvvvuwVgX1wtfvgnVRBMQocVQuN9wSyXlG7AzPvvvvvvvrq1qSBPLNEhJnDDjDDCeVtX/wAOQ547lXzyp3ZMZR/skGtid/YkXA4444Qww5xOqGnTzhwPRqAAAAQRDEpGv8M4QjqHkuLWWH6Zovdb2/PYYYFmYAAAQAggARuPXjzzz0Nj4Qwwwwxk26ZfuMYy6Wmgo9LDblGfy6ujoXmOYwwyww0wwwyxjQ9WhDziB8gsHPPPPPJ3J2+t9nHtyZU3n3NlhzP9blCuf1vfPPPPPPPPPPOVnf2BzzwBeQsU888896RroOO+YjzuPGaSq7iIQ+PBjsWwHXV4Y888888889kUIEBTywl8HLnHHHHHRmpxMt9C9Y6faWR/YLemZcP8TsuvoghrHHHHHHHHGV2gQjTzznAlawEEEEECqLRcd8BbkqKXjf20p+cLTlsp/wDj9+SjBBBJFBFBBUAcAgF8sBul6V88888osoYH7zYWpafql++qMQD59O4gJx4xBS78888888884MIIU084F8QfxwwwwwgsCCHvTORvbVW2coATe3d0uOAVp6aUIFzwwwwwwwwxggoQc889oQfENNNNNPIqhnVBsh168IUsvVw57rDzxQnSmocBTiNNNNNNNNYCcpoT889oG/Ywwwww32q2DVFwomX8K0cgT5Hkp9m26A6JJRoRUbwwwwwwwkPVjoU849cYjEMMMMMbIqOTXV4kcfsI66CnbMwmZk8Xp4/QSTjBypMMMMMMc7JhoT88BogXw88888+VU+HHX2CH6ycaREh6kOaF0ljYkwMPXXNBgE88880sjlZEc88BolrucMOOsNMA8TVF+reyg8+ydlcfXKZJVd0Upuoij4aFbOOOMOcXU58c88Rp1C++++++91J8DVYajUUgh9mEGuXG/HhRGEM7EiET3U8+z1++++9op0384FNhKY2++y611cYPTEhD8U5FiQ5fVGSUXUbJz8LQ0LP+yQAb+6y+ygkBMf8APFRhlyAEEEEEmAAs2ylLiwPpOxol4/3zFllgdeugXKCNsnSZz20IBPzwsNPOMDnk0csss8tH2hCHLCsy6moWUqspwZHccbSwB7hAPKKG5dMi+nMtDtMG/POH2GLF/wDPP/8A6L5lNWjDD8cSTd9Zz1BG5/yZalm/vKIR7TTkAe433zIGlf088zDvxHPHDPBXlsvjwxxxxxxGCevDMxxxbkMM5KP+qnajxxzTzxhtLhHvb888s8cPfnLPTPM88sMsMMMMMOMMYMH8MMMMMM88MsMMcMMMMMMMMMonP8s88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888//EACoRAAMAAgICAgIBAwUBAAAAAAABERAxICEwQVFhQHGBkcHwUGChsdHx/9oACAEDAQE/EP8AXqXInSf6DMT8FjY+D2eIQhCEIQhCEIQhCEIQnCEIQhCEIQhCEIQnjY2ClKQU9Jk7hPDCEIQhPHCEIQhCEIQnnWJEILp0Tp2H5WTzLm1l+R4sWJj+wfHjWX+Q8PyjFwWsLSw/CsvyrxvD4vwDELPR0LSw/CsvL/FfnWLFE+xuhaXjWWLD8iwubw/KsQsLoWj141liH4llY9eJ+UWKUelKqx/mLDF4WTyC4NVDc3ofiXifFEyvC+b5jFwkLK+fGXmnHXJ+J8xi4P1Hox/nLyzD5jFw1eIhLxv8l8xi4d0w9D8CyxcKXMxCE8i849i4aR9H0PK4Lmvx3yY1zHsXBKp6RaGPC5vHrm0ThPE1XCE4NDHyXsXDcygnQx4Qic27aH5XhfE8V6pebGPk7C4QT0JFwIXgQ18056Ggl4GPkbCylRHonrF4SEheCK0deal5ami8LHl5HsWUpagvXFkIJeF9qsHDj8s5NwTqNSo1xY2MfIexZSsbcFRMvg9CIq9jYhBrboXevwGvoTt2dEL0WwboWi5g0MfIexZ3CdmlYg8IXJoit7ESGaJlGjd6EX7J01D7MQjIyD6CZsSESdtLHT3isGGzZYacWMfIexZbsMWom+xrDTEJ1RQbSGnodbIkUpRCKLM+I3ehetk/JPySSKhq9DL3lKkkJFH0RvZGtCfSY38ianWaiR0N8Hk2FikCxR06tktCvsYXRW03TFpEvsiWsHiCQkIITDRH3EZTCDvr9i9m4hCGqoNfbohaHhP0NKyKMWhj5mwsvEL0GxPB17Qn8CWgN2Duw0NZKkSIkRDTGehuG8+8SfYxbWCL2PrtCG6Q7sUdwT7QvkEolJOxC7YyTXoaNRjrvs6GiEGWw/R2J3yNhZfqLiLYsbX8nvsTSd6xJ/sacIx6PbDbe/ExoiirElExgm9Gwo4KxK9iFfEIN/Q09Hzoeqmg/kEfZ9qFCq6N28BbCz0Q7LEwSEku2VQKpsdTiEkhwqNk/K9ohRWSCI4fRo8LVTQa74MWZcR7FnUJR3GRugxdNjIjpPyJO8bry/UT7eUhB7HUDe+CkjN3Bi3lXE2Fiih0U2F6XZvWP0Foe8NxplBP0bopSlKUpSmh0U7/AOWOjbGISLKGkbrE6iToa9WilKUpTqY+xIxS4Ysi4mwueoWj2IarSEl7EPtDIn8eBJtxD2oW/eew38ZSEjrV7GyQvXCkp0XJ46H2DbHBi4jy7C56haPeNY8L28HbESJELrDUp2ySIeEHEqzu2hk0dlhBiP8AD5IV2Kx0aDUcyxZ1xXsXC51Y94aE6mNfQ6V7Lwcwe4IBLKFrEeYSEoi7+oQ6eDGRMioaG7bk8D7y+BjZ9HVssWVcR7Fz0HrhHJY1ehL3hMTo0Wy3SUa3S5SEiX2Gt9knsv3g6jDdHRD6iHWWuLxWPCcT2JJ9u/fCYsq4mwueg9HsQh4/68tIi2UhH7i7DfwISLgkJsJDv2x1kGoSHZETcSH/ACiEEWH2cYT/AOIY1eWLKuJsLnoPR78Dft+8pDP0J7Pt4uUI/XouF6C6Bl1jp0yYOiy+Ji3lXE2Fz14986RkqQ3i8UIsMo9vEEPqK3Z2NbpRD76sXWWjHuCStEtPExbzri7CzcUp2XHvLw4p2olFMUo8pYSNH9FY2wfS6I6AhvlP3DXd0NnsddspSlKUpSjFvOsPLsLnpx74vh1JlGyjwhCwkMS9zIFvsq9ilJRk1UNf4Dd8IPsazSflYt51xNvAuPvjtF254LWEhNh2EYaE0g+90NPgUmOwlOtXWAJhndOd4sW86w8mwsXn++O0mfQsUPillF0euxOz5PYj0wUJmlSP2FLheS8bFvOuLthZhCC4++O//PR2HgWWvymLRCENEuBTRfIugswTlCEwxi3nWHwS8P747/8APRNH9eKwx7/5GSWP3D40JU1pHZ1FG6JVfBplP+/jYs65peD98e74h81iDEXd6HJ30hIaOhqkRrTGLYtbBrDU/p52uSXhffD0Un9f9CS/AsdysISSUQ2ISNCGk2dGMfsgxrCTa5vC8LOsPglilKUo/b9Ye+HoSrf56FisLwd/idDJW3ksOjXo0Nw0/R9GxrgFKUpSlLlZ1yy57P1/dY98Hot/F/bwIR+zOrewlp9DTtjrpKW+hpdh956G6qbDU7RHY0PC1jGMReFizrD4Zc9n6/usPg9FHfa/4Xi/QIUlZU26QlejpaKUhmg0xE9CfX6eGsrSMY18BizrOuZc9n6/8GPg9CUzXNYcy2MUpB0+hJJRDxBBCVJejWDqIcn71hrKFjHtU5sWdYZrmWITMF7jHvg9CyvAtfsZ8hl9o7L28oIQT8g6B1aZfHetsfFsQiDiWsY2DMyxZ15dvGe+GgkF4FoO8RI1RiGsS+rDf1Ftg/i3TsLY9DUf7ASigxq+jGPEws2NHyWdYfj28Y98EivEhKzqJf4hH3l3uFF0iiVISaQ9DsEb6FlbLD4NJ9Ma+w1OnwYs6w+WpSlxtGPfCjYvC8G0uxSX9D/0Rw9sTK/RcJCSRUVB6GrLLii7/gUQonlEkY9mpSlwguK4EzIQhCEEj8WJBFKXiCErOgSGFOzuPg6KITE4NVsS12Ir0Gi5EH7h4G8KUouDG9WiEyExWX4g/wBxlxcLfhn/ALex3dilbw7WDLTFoNjZLLXax+D/AFQ5cEpwY1fDfwLwTniAFHceqcA3ko2UTmS9+EApd3h0pyhCEIQhCfgQn5MIT/YH/8QAKxEAAgEDAgQHAQEBAQEAAAAAAAERECExIEEwUWFxQIGRobHR8OHB8VBg/9oACAECAQE/EP8A3YJaA1CJJJJJJJJJJJpNZJpJJOqSSdc0kkkniKgtEPkFkOokkkknhgBJJJJNJJJ4oAEkk8MtFU4kjEkuU0JkkiEkkk6QVRJJJJNJJJJJonSE6BJImSTwxRIggaNQyKD3TQwQqp1emRMbJouA9c0kkkTJELitaLUtuxKJXUXBehDFRUWlj4iohC4hWiJe7EhQqrSx6FRaFqY9D1qiYhcQrROgRCqtDGPSqLgMdHwVRCFxGqtDMkGeiqtDo+AtTGPgoYqIVFw2qtSoFhUxrqKq0OjqhiohUXDehDohCJJouC1o9bJgIVI0vStCEJi0N63oQ9CoqoWtrRG49/QRpDDoVGtLGPgoT0yTriiHoQmIkQha2tF95EdQ1Cox6HqWpUngPQxakKiELhlZBe/0DHVuj4KoqPiMXATEIWox0rLroYjzRuKjGMdXpWpUfEYuCqFqcRaGh30JXoHnSPgNi1IkkniIXAVC1OOl47Q0/nLQOh0nUxVXBngrgSKhanEVJJImLp9X8G4xo6HwGKjpBBJJJJPDRKKq9SoWpxFogSEIybh7UdDo3RaEUiFlp5aJpGiOAqLNFKXA1D0TVULUYi0TYlYSGxxDG4JE1ZkXgY0Zp9BJLetULUYirLB3DcTyD2HExug3Ran0AmTWeFGqCDAjN9iCNKFQtZVYo82TqRriFhUSPQI1MIkbgfItKJJJJpCpNYMURtCFsMhYSv0MjtbSqFrKq8IxrD3dxLCIEIFpTS3hQ1ttFmSSIxFuQRtAknXfItSd3dkLoN7ksxqCrlMzEaha2q4vMew1CD2LhQQGRcSSSTTFt3Y2chLEWiUynAqggLeyEy7JjXsOVlECJGhVxXGVcoHGhHPsNirakgVg8YyywJQx23M2j3axayqpK+Y1hd7A6ZYeCEQVjfIaUYL3GmnAk24Qs1iFzJk5BLQwgo1QyN0QqzmDl3LsJf7uQbUJewfMjyHrSwU4QmkKkNchvmNFsNltTV85jkptFZJG6QxoEq7iDuqpmwmiRZYgWvrRKuiBBKHzdyYlf0hhbYsGhWm5LiTmJZDshCbaWEICZI2IrjMyYpEG4a8oTLURMShKHF5DK8WPQNEhFWEKyIUIl2Q+5pEJ3EiWLZHFkXJJRu3JbyxULUz01kF6oVlFY1OUy8xdTP1YualfyYqQ+Yi5bNowgYgEqFMvwhAbOfozrhz/AK+hZXj0k3oS2oGtoGUp+qEm8e5aPYQVLXWUxsNpKBVQY8Nm6G6RIumSbCQ7ssEO2LhZpsbMtCzIQ2SE4FVbGIZsNVwmkq6CXCHSw0OKVm8t/n7qQ3ZlEMcE+onihNpjuXh3+BJd6GLQkkoXCWuwIf8A6E8k8x6sstTkRNUsaTUDSWG/mNYfsO8vci3j3YqiSZXT3IlTFhhRTHui/u7oLreg67z8C3uYZxNpL9i0qguIItJLLxnyHWAmQRNsNtjpGcGEEcUBPn+Et3HIxa7DiYbmTvwfWHQuR8ZtVtfsyOA0Q3vYYo2OYiOIEIsoJi9g5I0U+JWOF1V6m9/uYqMTOC/sIRSz3M61RRqn2Zki5ey8C3AaZu/yE3JHuzEqDJ1Gjn3HopHzMfJwsq7jBp/T7J2F6yyUFiHHeESORMKBrhkpW9xCJN3+ddp1EQTZIPDNjIIMuOQbRsQJsiGG0t+AhJZHm+32H0NwuVEpsQ74dENCGLkwrkIglpNlO3+lz31SI+oxDgVdd9D8E+MmIMeHEqaWOtE5eC3/AMeSJESyZoht/UHPfcQsEQk1JZZzg3EklEpiyKlhX3Wp4j1GOGcifM38r+CETXhX48sVCiIeBNkStmb6KOOFpVywuX47sby/kNt6Pqozv3pI7R5YqA7fYroEO4l+bYRzMhSCbS41SBtuubEkcyvoafCjceWKpMSZe/1oyK/wPCa3vRoxIYxoSlkaaHuWUFz3q3Qkbb3MoKwm3hf4Y+hZv6jOqI3IUrLqXAtyEwt3/wA0xDoXTEoXt27tjyoOLTK+D5fCvh5FgdFTL3/xVQ9hrJWXzSSXA9nC5iOK/P8Af8GMtL0NiEhEskvk2A+R8ZMcy4wokgIFu1W+aJGr9H0KQmlbfEZEu4nuxakwvCPuDyLFNhUz9/qs0vx/wblzSSyEJp4GwHIQOrY7uCD+kX73LiEPfHMfthtCyXVBMmIoTyP7qnwj61/A+aKpU+eiXNsOg5fNH2RCJCQ0MbJGGIC9msVJLZZY4RlMs6BKzAeYT2ZjVPYcRMQuSUeEfWvJ+3GLFVRffT9/IYxtyBQuyBKjY2NjcGWb9J/bbnsLpPx+ySHV9DEkc6r72ZEVS3EhzAkkoXhH1rzftzAg6IQvvoxJp0VEiBKjDY6MIYCC2j/CFF4qtiNv2B0WYsL1Ytvf/HRzLsv2BGleX318O+tf+FFiqEXoNwpZCrz9RISq2MNjGxQ3BVSUxZCyZjsQg3mLRaayK7IfMWgcm2UMuFz2L+XZD669LCRJv3XiPhPrgywOqMX7cn+tiIBIikjY2NjGJl5sX79gsmysJJIe4znnitkwnJlwiMXAiw5PJ2GLb4b4T60TpFjQj5XyN8n3whBVbGxsY6Tjsp8y5jm6aDeUFNkQmyKdsIYx9zbgLNJ8M+LFFRHyvkncdfgVGyRjGMZ1YaEsk+UEFdy5r1WFuohrMvgsWAkJNOWdfrfvczNqSeRfHhX1wRYoqLJYr7/JC+YiSRsbqyTtS/7zJ5o2QZJjkZS28rDl3ZJpQ9mWhGBoT1M6PIhHRHmvGvkiwOiFkvPRksOQhsbJHVjH7fA959hjsjoQGuXP2gaWE0NrYR/afsyExjb7PyKSnCfgX8ff7osUQhZG4X9udfHRj0MdJrd3P9+wKhiEjUbMbHtfPw/SIM/oLza7970QkwRfV+/PjN8X4+9FgYhCyevPaRiGPQxkWnhXYlW2JjywNMLNx7DCFDQ5l+r+Db9f6P0lmhGxMbjsv4IqcOzJTbt2EKqZTU+DfWvH3+6LA6IWRaV0fu6senLF9R9EKOZi1V6GRjePIctLSKhNpQ5ryRtuQncg0+4xkTFSUrH64rS/P9vwcK74vx9/uixVCyQrv/ipI2TSaMYsSx1Y95mJcu7wMdkYhWJFYGxzsnwH7BgXKxyXP9/ROwvPR0TJpLsORej/AJ34rWjrW1tMKIQsk6ciqydFxWTLIyzi69RKWxksKwsUTSGo5jY5sSe/8J8okX8wjrYNh4sQs3/QGoGonRZJK16fWvDg/WvDTCqMjv4TR6GNl2hXJ9B722Y5gkYkNBbabfuw7ZCX7oQuEw8jSILZ9hilhhX+9hmzbFY5grItL/ViEhwW+L8NMKIVAHV6HRAVdkh8839HTLyxKYEtxy03Mgghs88xgx4UWbzdvWjQ0l9qXDVWMmsoQvqfaE5uuA3RVH4GGmAxUso7kEEEEDQ0QJmhETd3+kSHZDJWZyQNjDbZJ2GK7bexfLLFIyggsSd3++KLByQwkQJGZCn+Ty0vrz0lWQohQ8qQYDEIeTgAUeC5HPX6IuwWzmI3NuMMq0SRy9qHySy+YjYWzEhomd9FU8zfYqDB6H5aCeoQodA1LqqCC1/4yhYGiB4eOC8ZSRCHVul8loTJkPZaaZjJQuFS0CoIY6RsWrg3oQnAuBftJFIpIQIECGmFBkCilJXIEKIGQIECVErogbVESBDQ4CiRqK7LlrkkkkkkknXBBBBBBBFZGQQRSCNMEUgikEEEEEUkn/4H/8QAKxABAAICAQMEAQUBAQEBAQAAAQARITFBEFFhIHGBkaEwscHR8OFA8WBQ/9oACAEBAAE/EP8A9xcWXBly5cuLLly5cG4Iv/6a4sWIlZXmJfQKwPfpTkgjrTAU7EuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX0v9O5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXL/APOsWpTGWnMZrKRNXEd57p7p3XKgjjUzpaKXKSmL2a6XLl/+C5cslyyWSyXLJcuXLly//LcuXLlyyWSyWS5ZLly5cuXLlyyXLl+q5cuXL/WYuOlTeYRzDOYJzE94x23K98y3eb7mfManIDMJ9FSE2xB2BcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuWS5cuXLly5cuXLly5cuXLl9Lly5cuXLly5cuXLlyyXL/RP794QQMuXLly5cGXL/QuX+ix4lGJRcqvMM5hl5zBznMcNx7WV7zvue+HnHCgtJ5hclJLvCD87m9CO3YA/mXiXLl9bly5cuXLly5fS+iy4suL6AQMuXLly+i5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuLF9Aeiyzv1zpnTJIGXLly5cuDLly5f670rcpF5mdzKVLmzMr5imLtlzmNDunvnvmeLlIKPzBj2Vd/8RWx7VxkH0gcRZcGXLly5cuXLly5cuXLlxZcWLFixei4OIMuXLly4MuXLl9bly5fW+ly4xixYsWLHy6jtGGXp67m8HLwXeEGEGXBgy4MuEuDLhL9F+g9THuPDKhm+XrmbwiVdxdOY1N4nfL94J5g4PlUXDLRv8R70AA6aOPqKypqMlG3dXteNSpiy4S+mZf6Vy5cuLGFiy5cGJgxZcuDLg+sZcvpfV9DGLFYsWLFZcWMMPQvHQYS1QhZgy4MGDBg9Biw9Fy5fpPUzlFRE0xxZvqP3j3vETLF6WPnF3Bztiq5AvyJCmRS1QpfyXKRxb64UPjn3hCgjkRsYsGDiHpzfS4suZmel9GLFixYrL8y4LB10XBlwZcOly/12MYsWLLiy4vbUXLFx0XLwQZcHEHEWSDiXqXB3BvMGDB6PU630v8ASZozRih7lVxS7juoOu8X3x0e6W9FmMcytVMvwwjgWg5t4PaFybbpTSEjroOIQ6suXLly5ZLJcvoxcwRG49LiwhBqXLlweg9Lgy/Rfrej0Ykf8xjFi/cuLiP1GX04IdouYPDFFmKDDfQoIMGDjqdD1EP0Gas0Y93Hax7jxURmMWLFzLl3LlxthNO7kTNHatkHhzdjO4ZREwawBeOGrPHQQ/MPQ9OOtSup0MmY7jG4xmehDMPQdDU4hC/VX6SR1HUYxlxix3El9HUGO4MGLJ26Bh0IQhD0B6j9FZyjwzVlbZa2LLic7iyxuPp/IiKCBjcANXwtcc09oSzuLd1JYg5huHoYwh+hroY7iRuPQhmHoGEIR6H6zuMSPPEYx29GMZkx30dQj4gsKizNIQq4blwhDUIdT0kIfoM1ZozVlbYcs2Z7YGMSVKlSoLFkA7OX7MElPq1Swu8VNtU0rF3+6x1CEPQx/QqHRMdEjE6nQa9Bh6HR/wDCxjee8dRif9jGPRtHcOnEZxBnCaQRKYQ3CDDUH0EPQQ/RYcM0ZqzdnOHLBMIxD0k8WD0NL7pRClZWdPLMZEWg/wCEdQhCEI9GHrYdEjuOoxJzKnMeIa9GLhroR1D/AMDHUY9GMdRuo6i76c+nz2j14mkIwhB4hCHoPSQ/RZozWat6m7KWzZnODLGMxKmOlZiBu6Jz4I0lKgtAi+wWz/Z7Q6nMIb6e3VfTz0v0Oox1GPQI7mkNejmD0Ohr9ZhEjqMeYxJUdRjmP6LWDGEILdQhBg9T1H6LFhms7U3YcuIN30UuL6iLhHMAcVpLii/4vP8AZ7Q6huENw6sYSsS/VzCPQ6zGMdwjNIR10G4sHoLOP/ARiKjuMYyox1EjXeM4hHoS4o6hYiwYXCoQ0Qhr9E6HrZqzAuc4cs3Zzh7QZzE9KCAS7CKjQSW6ovmUVn/1xFBlc2GFe3MTE56HpYX+iRjuJiMYnMOlqqEdTmbRhqEIeg/TfQMdRIyvzGOo89D0PRweWKPBHGbQ6EIdD0H6rNWazVjyzkTZnOO4x9H+p2YjKkLASs9soRTL4FrT/mH2/wCGExHfQhDq9WV0Tqw6mPaMdQi4hCO47gziEIQfQfqajNo66JHo9oz/ABj5juZh0IscBHgiwMeIuoKLBz0NQhuYhHodToQ/QZqxYY9zdiywZejaPWuj4AoC+YpHRA1s/i4scZGaKf2viV40Lt0A/E4juEIehnPSpx6WHRjEzEnHR6C6I7YpeIOO0H0C3j9O/QRYsYxjcf8A5FjFjUWMqX6FijxbHiLiG4b6HQM8w6PoOhCHqYzVmjDsm7Ml7zZlcwxMyvRUvtqnsWkfN1H8EN2pPe5YfuMvEdwIYlQ9FQPW7h0dxjHUqMYoaIouY4MuDB89CDL/AFnUYxlxjqLHoY+li5I8R4jhqG4YhcNdBBh6joQh0PSw7gxOcO+82Zuz8Jci+ov7lmR2fxcqNBGkY2wHEaq1/ZILYnMOpPMp6PqcdHq9GMZUekcEcdxw6DB+4MGDBg/pEWMWNxjGN1FjuMt8x7xgxileOq5qPBNf2moj0PzCDiDUG4PQej6CEIdD0s1ZozlLqylpKZ8TlD5jH01hvYOCoKwkErheuaCvftBnRpZUAmONVHBuHUJUqV1qV1ejCMZzGox6MUHAdDuGJbxBlwWDB4g9pcGHW/UsYsWL3jGOo9DFizZFYuZcWXCMXJ2j1PimsXMGDTCDioMGoMHHS/WQ6HpZrNJym7MFnL8zd7Q1mPaPpTkipW5dXfALAxDJTufxHBgRyX+1P0MZsi1Cc9bl9Egel6MIx4jGLGr9AOIsR3B1B7y4MIdBqDCEOlSo+hcxYsWLFixYsW4xjcY+jEWKN/lFg7XHFzDfQckPzC5cHEGDLh6iHQ9KTRmkUbxa2BtnKoO8SVKlSuhsEGLNk5pnAqqC74QMcpCIAalBzYqwioOLJjdgtULHOcnecIRz6SV6GPpYxixYvHTSOGiaRhCXBxBgwYMGmDBgy5cvpZFItxYpFYtxcRi4ixfiLFi7qMWLLlxcQ10/KKFiPvHbCDiDBuXBg1BzBgwfQdCHQ9LNGaTlN4eWcu0pmo7jH1VnbIvKIPcsgDhsFs4Px+MFNE0GXDzTzP3m3Vz6yMY9Lh0Yxix6ZjMHo0jgwegwZZ8y+0H6g5gwcwYPVZcWLFIsuLFixYoRYsYsWL3jLl7l8QcRm2+g6jjBgwYMHoOYMHiXBly5cuD0Oh6VmrNGVqNouLKWzJZtG4zPozFDAKWYVP8A7KWgAoQOW3uvPZd5YjS9UI2dhb91HabkOldSMrqxlxeh0dx3FFxLjLiwc1FFicoLcGXBhuDBgwYMGDBgxZcWKxYsWXFixYsWLF4ixYxcRY3Of4luOiYjDceCPMV53OYNnQYMG4MGDLgldDoQhCEPQxmsWGcpW2cpgs5Y6XcfUUiUEOQU394+pnGTOCrZ2SlTdwa2CWYX7kpcOh+g9L6HVcMWMWLFg3Fg5msUWIMGCQYMuCwSXBgwYJ1WKXLlxjLixYsWLHw5i5jGLb0e0qNbNy+Jdkdwi1HmLiLmDBgwYMG2DB6DBgy7gy4MIQ9LNZp0DlnODKwPMtEiMqVKZUqVtVIX9fzFP2jt0Tf2xyKKZGLIVqi5DD7Q6HV9CxWMuB1YuIxRYsWXiLBzUeIvbiMzLpgy4OIIy5cuDBgwYMuLFixWXLlxYrGFWLFixZcWMdxa1FZxLP6haQCLmGHocdS24QcdBqXBgy4MGXBgsFhCENQ9LNZrObLWzdlLnIlrjH1Et6FhjJk/MZaNZWbsRLEACaqBjtxglIBB4suEIQ9Nx3Hqw6LFiy0Y66riW8ppFxHtg5gy8QYXcGiXLlwbxBgwTiXFixbIsVlxZcWLmLFi1FixYtRYvaLFZfRV0ZzFjpWiLncH/sGoMuDBIMFgwZcuDBgwYQ1D0rMyDDOc2SDL3nKe2CsxmfV/pdmME21MEqr7/iFwkGUgFX7W/cwD84WjwY+oQ6HV6LFmyWEuE4ixYuPMWLcWOuisXEHMeI6Y9y6YMGDmXBlwYMHMGDiDW5ZxF+IsWXmL0XiLFYsWKRe8WLFjGOujuPQc9Fm8zUjqaS8xQYJBuDBgz36DLlwYOIMGENQ9L06M5ylvebs5XPHoY+qtC0FlmmKZV2NW2NWpz2Yakn+v2whOenHR6Mdy5zqA9F4i/mOYsxYxjnx0bjqG446n/Md9BxB+u8uXiX2gwYOYMGCS4sWLmLL+4suLFiy4sWXHo5ipLuM2egY7hf8A2aTlGO4MPhLxBSCd4MFILLlwYMG4MGEIa9TDhgwznN2HLBuDmVjE9RNtd72Y5gACrs2cpp894bE2XF3DCBALGy6zSGpz0x0ejE6LLiy4sWoseizN3FjHU5jxUXE3jFgy5cV74g3Bg5g1BgwSXFI8CLLly5fRYveLFiz/AFy5iLGOIOY+ogaqFzFi5hBg6ly4OIN1B8y5cuDBgwSDCEPSzRnOc5yubMrnrPrvMmUuq5/iHHKD3A1+7HfuxpStxuyX/PQTn0J0YsuLLi4lyotsYxYtxixYxcxZjdXXQxYMvvLiwYMGXBgw8ui4tx6XLly8xYsXqsYvdqLiLH9+tx9FxlVCiKcwhLguhgwdS4MGDLuDBg+YLFFCHpZymjOc3Za3tBub9KPr/C/sxhExI5KBuJRvAvjcf7vb0kOnHR10Yx6L1WiLFixfuVFoilZl+bjUXMeY6Y7jqMNy/RcuDUPtB+u8uWy2XFly5cVlxYvRZbLjTuXlzLixdypX6ANG4uWO4dSDUGDBgnW2DBzFFnoIelJpOc5znNmDLMpjuMT1PVcQrFA3+5DiAqre1fuphJgPZLqihW+LDp0h0rHR1GMYzF9bi3Fi5ixYsXEWXFil7j1FxGLGG+ty4svEGCwaYd3RpPKWy5cuXFikuLibiR6N30ZcuX6QoNW1EOtFcoUWvNHEMYqo8s51CXBZcGDDshZg/mA1Lgwg94oooQ9LNWaM5y1s5zZgheYxJUqUypUdzAIWurX+pfbds2YYV4wholQqU3V73OEUNw3DtHU46MYx6qxaixYxweYxvUWLmXFbjbPEXEW+jDfRZcWXLgkuDLJcsi37S5cuXLlxZfRuVccMuMWL+hjKLF0lPyRLMqxWG7fxDDqLiXmX0uD1uXL+ZcHMGD+YOcRMXScQ9LNGaMpTNmbss307Rq4+kLa7/EV8r0FtYWT5iTSgAvOIZh+YlAmNVbzQ1d2LhXE0ZL++/mDmPqR11YxVrosuLFixYqixai4jHcdTIKghgBwwxSe8ChlFIuIUCpqiitmnmce5LK6ai9ov1Li58EFiwxLlwZcU4lzMuDFzLlvW4S7NRf8A51f0thG0HjVX+Y9IuIsvPiCdTEvEOtwZbcGDiHoZD0s0nOcicpzhM9AuJllEolSiUQKu1ELq5lCYUvOfQuXhHGGpY/8ALxg3HDXTiOurFixZjnov1FixSLzF6XGMaizZwBUqfAnzDBiC2JDeMZiWdCltbl59Kc9MTfvCcbgwYJCX6uJUuXF6rL/RUZHg2Af5StkmBg+Ps/iHNx4CNodwFv4rI4gBWVy1fmqgwetwW/EfQOYMGLzF6MQ9DNWcoGmbM5SmezDSzxjH0uBssFeDcFechgsDx2N86KQqYxx4+37OcpvDU4g+h10KjFrLFti4jFi1FjFlxYsWKp47wjpJUMClfun6jp2I7s323+otwNmcFG8yVPiEWSyWQbi9MeijfS8S8e0vjEEgldqmHpZF4ivwxZcf9UuLfqr0sQ6EWVrAC7CQOOgsgJEWEyORS/CFcWYbaVH5uXCDCXLgty89cQO3TaEUcfQelmjNGasG7m7OU2gI+p1OGO67r8EMwTaPLphyuY6jjLAqrC2nwFo3LaM8NtAOhRQ6sdRRczaOYsb3FixbY7ixi3qX5jqLUXECRhC33r/ZhBWZrRshRo+IsKnUWNpvtdccOUAI2CLelsuEVg37zHUetSpmXn+5dfyy3vLx+0XNEtZZLxL6X0X1X6biZaUqloHsij7zW/EcwsZKw0IHv+4Rfc9LYMFul1BHzLlwcS47g17dDcPQ9Iel6dGaMsLDlh3N+l9IU1MF1dNfmJzW+4Mm/vw8QMR1APxVoZF/iYSpRBdtTaDmaEH0LFFzFi9uixYtRVi8Re8WLFimL9xbhoYEsHTlXa7137w9uUiiDC+Cotn8QmjRxlKWYPP+1QfaIrFCz4euZaRbgkGWS+ty4sz0x2lv/ZfS5cuXvtLjLfTfUaly5cKAHK1LXoJsLgfOFxwoYliMiMLbblc3Lly4LcHFS/qEHpd9AxCEWI+sQ9DNGas0YLuc4dzJjjZGJ6DSuhWOC7gxDedoW3arp8pxFxEKrqOSBbZQAV2wTe9A3FxBly+gsWLFuMUi1Fi2xYuIrGkW4tEWKvRrnXMvkgt1+OH4YtRWmtxTpb/yOpi5UzDpfrrosWXLl5ly5cuXLly4L0uKRi1xbzHEtAyqFr5ipMosgTPzE44I88lWveDBl4gwYPeDFgxgwYdFOldB6WaM0Zen95a25ms51KSzEiSpUqEFy6Pea2uVKNfNAtz2ahBPWjppLFvjP4gU2pLRF+nBtBkzcg5g4glS4iMLFi30WLUXN6i8EWLFixfMWot3Fl9Ll9BQQjXzVQB5bMFKPtgMYstArETDiYvrRKidpTHoMuXmXLly4tRely5cuXL7y4vmX0GXFisuLF4lw2yCMgdw50gCkPaEQ3XxLSWFLUWVfswKDlGsS8/tBgwZcGDBuCkGEIMt0KPoIehmrOc0Sc5ms5dRq4+hC0rGU6A5VYSiwAUBKVGATTK2HdX0rzfE/wAHtBog9Bqai4ikVxai+ejdxYsXoXEWiLXvFWLxFuLFmejt4dlaLewA571vNaTjWuW37ECQDxL+TxlqWDjPNePiIVcHKNZ5f2b7wpAIQNiSpUL6VK6VKgvxGZzczX7wal/4ivW+ZcuXLzLeJbzqLiXwwU3BvUqU1KzFSLbcDMCNqugEBQwd12H37XXX4PY1Vb7Q8QVYiNwx1ENu99H4gna4MpP2DDURmkyrb0/DwhNY2OxYAt1ahzF85C2oVF85HPoFIMuDrMH/AOwYunjN5whD0M0ms0Zhc5zdm8HmJmJKlSpU7twNrx+Y8x/GM6H1bSrxhV+zmFSBaGFC58WfcFEJpCe8SI1GyPR7x1GKjF4ixSLHzFxFmI9TEkuQWc+OFsURryyhsXjQf5WFRBGunld5f+cQ8IIiYp1GBiNqj+o7z3buy5NWIG7vtm60/mVi+h/5ARcqVKlRJTMyumJqD0vHRmfjpmOo+el9oESA8wog/wDJUSNQFicKHqBtXgO8dmrVYay2+d/UKZFcLaXMVUbsVDRICoCGOsytgpRivGPDI/GHAZjF2CH5dxSIMiwUmXiHaGpJaQgZbdF5cvpcuXBhwgq6Tim3SQ9DNHp1ZszdnKCptHcfRclSrUNGcRwlAKFhr64yi8jJAcQc13ihAuVFRGJ9xLy4idokZtHoWLUXMWX1aBVAM2tARz7UGFUaVyIw0Fd2BDVpLutr5pAMexFKCLGB37HgxO/0kIwnESFE2SnYYp4vHDll1UENvvezwmHzTEoUDathsXdx4Zc1VCFFiZsiu0YSKnxFlxi/EZXpSNRcJHqBar4DMMXCgqXdbDtKg5TChq11gt4YHoqfPjwjimBy/XWpXEHtP3jmUgEUgLxzDTPfwR4K84Nb1OV7Bthhrk87e8uSOyV7eEFe5XjmAwAAACgJVt1AVqDxB8smYrcRjlBqDaq6LYGEJ9MqWckM0IP2nHYg64li3J+MOnwsBARo2nWUHpcsly4OYQ9C49J6WaM1YN94dzdmz0AHESJKlSot9U5osa1z2810sd6DjSrV8Vf4l0bwVnGoNQM3BzCBiVGAiGZhKRVixZcRcUWuYuZT7wTBXCeyU58llhhnNYruXZaKA1NqltZVoz7wNwG0Xv8AtRnOacSooQqD/ZvmCW2EhLcQV3CRITPin+e4+SY/asAgutTXb7R2mNFpFHsYq1L6EvEYebOa4RRPS2DsV2xqp4Ke0cfeK7RJUTzKjM+jMpgpHRI3NQbYAJUIyh3tk3WHdhZKlQlHNOHdXAQxpVmWyVjFPlQ84lgKJCVyxtR5p9p4DSs7+EXE2lsu1Rm/xu4rlpbFFHdh5Ahbg+stjgbeNvEG8woCq4idGPMpXMJ1jIINhxTkY3Ki9dv68aiJWmfOJUZibCpAqbTPi6vxK8aojxX7ygw1LlQ/MuDB5gsvzN+jc6T0s0ZrOUtmHLDuW4n5xuIypUqW5nQCpsY4KPxFRF3MJ3WFmMnsQ2XBZYAXb8pUGCEXEUElxSLF3FcWCp2kI4y7GzjmKXFO8QFxf9iruIuIJdSsxAAryVUeawfLG7sByXFjOuDHvKsIFl+dOGnfxiNKcREZnA0GzoL5j4y3MqRA4jGmIDiJcTMAqIqU4GsqVkw+cxfdWja93j7EEGiFpO+7Me8DWIpmrWQtb5IlBg2i9p2ePEDFVAkC+LpccRpFizJ9mf3gYveUD3gF0LwRr2aY0FTTQD8RLaPcqZe8v3fUt3RWBEVXARJaAZV/sjrv2P8AMceEg1BHnsy+04FKJW8VQ+ZZgLprnmqTyMRnKoFQHb5jifvZycA8eYvEMipqGzzeU71MLJoscHBZ8JG8lQ20mDat1HCqpK472o/EYLNKAY+iFCJtMrQXleNGOxmNUrIFwxgMYMeIVxMolRXiXZYAPMIMMEasb4h5mzMAVe+AuOnBCHloZTUcIEYXcFP/AC8oTR11KlVCFy/PTwnDpEDLUA6fQkWGaMG5oznMVl+hj6HLSipa2pWzDdPhd6gws5jTnwPENarXnzEgCVq6McGn/ZjdxswXDGHnG/8AUFhxUBuotod5oSmYsNxslYHvvDKAjY5GLFalLiCWDQA2qglt30vTY7p9X7SqiAIFtcbRWMtY1uLt6toeBQju1fbmxYsVJvO16DwBfMIDoSIQKYkUMSMS4GajHoxKUm5XwBSA3V7mbDAR9gsD2IO7ELKZk5aYotes38Zm+pC7+2oe8NDVFNVlpkZNPGMWZlWVV6wus0i67zIBBFUR+H5jpQtNL/BD0WiUmNIHWCqrLYPJyGixxhwPpY/bM5Yr3f2oVgCaEvltXvUVD7dr3Mt+IiMyFKdqd/N/EbpYmEHvir+YGvuvsYVAYo99tuYYEAWhpMQOTHIRJ3mOlAgHMEckS2xLWWL4oe8MMs6oQ+4yUWjgd0+BmjnJsIhFkDjWMDHEMKAYaHFtomHYmJistG60E6zfKPbGRkEJrKClOjLiZinAY7Fmr8QqXo1DIVLDl4YFoEu6UDRlq+O8UOEBVIo+QA+SF8fELl9cwhDxC0AX2zG+1IrQURvyvISfUDUTtJH7xbAugW1M8W+7KW/QzRhxOUe4W2ZrBLRiMplMphk0GBzxjxUS4F7gfXci8C7tp+GmoUU30MBoOe9ibO4y0MVKkTYjkTswrdwkcJWlWl4s2RA8EVsg9zL47ZIKlwxstGAbV4IJfBQGwA3uGM1lWn1iKftpJVw5sEOxsjF82K+UlaxKB89gGKxbnlg50IhEHIofLFxeVi1bxFV2N98ZIoCk+wbdu+8CBAgSiVEjqMdx6IwKbjHrcGNRlFe8rUUK1Bn9y5KrfQRqBS3aWuoXGG1kzJ+blwGEjfYHVovwEehCYKE4QE+SI9o3WCJCMRiIym5UCEDqAbXlbse+JRHpVR8JsfK+0yBrReKOLymKsJ3h1s1bnq5w0+PaGUeqwInC1ADwko7ELCKa8bLjCEUSl5JEQ87jt2tA/lXsb95eV5zKDQnus1yR+qUpExTj8KdecXIy6pVeOFGJQ2rh8kXOcQt1HAloQPtjBBWKJ/VmGEW7WT8H5i5yehm8ZPDd/EaJrCTM9yfNRk7gsLyjSqlibhQBgBRjJlf2QpELtAfm4zaLG9qFgJ2Ielmj0rc5zFZmvHRb4jH0K39sMgVcAHMdNSpUqCo1CUjm3vI8K97mF4VqmzjTdYHwwU+Nw6ytFeHMMHoqtHhgZ7pcpxFbQlParEvEtNoJW3dQque8bDuiZBPbYFnhd6gVYA4Ch74/J3qC3dUDhLLrWhn4jwNd5EZ4wdn4j78+j9mPpK8OVR/AgXUurCrH6dNuAgLlzAgxAldeYxcRcRi5j0xEHMTcW30BnECVvUTcrWCPhF03iIB3iXG5iKioibjuVJcpdhgc3BBq8igEHsAB7Q2CaqNo7aGzaadxT56AMREdoSJEiEOCgoRWreWLutxVk7Q6+LQp4bjcFaLhW3g788SlQYXVRxrVksas7xq5hMTftDBpFAZcMsm8EOsTxl4gmq5Qa0LAAQpjsR1DtsTTXQoM3wXZffEMbKbyPs4H5j0yDT9vKHpQKIdtkvlxBGJ4okqCxWXA8uWLROg2072KgnNy7Sud1B9ByS/Zr6YpAkMBL4KG+RExHVgFSRyUYfMRbdyiAQ9TGaPTXM5yuZz6B3idKJUohHvPQVSTGtSasLdebgQLl4+GYOuMuw+Loqyi6cwbKDnvtgLvb/0AsvgMgOL2OznbDbKt2nX1IemN8m9JDHlhIPWVo9hl5uDd0QEOQubXMVyd8jZVd3ZoTgdoKESsADCXmgD4gsYCNdmdyg1DDD3VlfExgO0R1vkXeg53i5QkW7doTJXDGGAuCIjTCBCaEOl9FxYsC4wsYtEWZ6XBI8DS0UZfMeyJFAHzB0gqS79qMwhW6BHkWH7hJUoKlT6Eg0FGqSfxBI6TNeLq4ISCuRsYlx2ltYlEpuIMFpKgWKG50mMXPUb95iQ6FxmW7BhS0iuMHx0quoxqJDOIwj4jBBnHoEZCpZLNxxd4GrygsgbohbRr6F+IUmNLkKH3b6lZuxV4ZBAo2W6S+KjhGkGnEHEuBcB9QPqBA3CDBIJYB5ZZtftC/FehmjNWHcwuc5zg6H0qnECprBCAo2NtU4fAkCEUROj4YsSqsLGOXY8/8ZUZSTa/2MeIY24jaq94m/D6JyutQj4MtgIs+XxKFtpygwnY6efKXFykaajQZZfnVS0Ko5ILcuioraE5yNJKFotwYQYoMGXKd4mMsqsUOYthHy1CUSLRcouvMSoG1U/7MZqCld9lB8MoSSWUpgW6F80/MaupKA8boU8leIwFBCmfhjNL1tE+DHeZTirtP8sSNN7Cv8TDXFOAGfd/qNmKPc/qYuf3P6j8NTQF/iUBwui1+N/xLlAUtwWOslX3I0+ptLkW7G6xitd8y8Q4oB9Vjad2tPKhd8VVeYdkhKEjmnNPxKxQVCt7GPHcO0KAy358ku4uEb42NUG1s0nL8xwmErLyAhbGXz4hFHQRAd8RXzzHGNpishtEoeM9pTFgupG8jorBzeaqWpLqDUCgpoF2D4IISEBsnkuXHMSyB4idkVMMWXXMFC5RVCsZMcxwhWZVDAzqz5lk5KLUOdg86dQAHzsiKKUFW71DvEUBCxybkHuWY8neFotVAMsOdopzFAiqS6gwYPEUGDAQPES7lAVTw0vv+YqbGCmg/n8wwW/LcqFuYAr0M0ZqzRnObvac5yjVxlSpUqFRXDfhgkGLSt3j+j8QNSulRIUHEESUPEMyGZjG/kWN9YRp5/ENCTlqsY8Zyv8AlDMBpKehQQrW4EvO5YI0Owv9EuyPjBoMA1XQaxBgwagCeMy5g8UtVA8vEZWr1Uuv9UtROaNIU+i5fAqr7c7vaVAhDinGEDXiXvgC8/vKZ5KWgX8456YMvZwWQh3HajEGFgbtpZL3Rd9x8wCAA4CiVKlSpUqVKJUdteEFk3RUobwSGJdYug/ZA8DHlPlxDKStCxLjwfkg8cWG9zN59iUkuX0LDLTa1RCe8ZBVAMffxD6NVY0917R4x6ZaAD2VdssbqWtt00VjbjfRgSYAqrhxqMntl1L8v8p7GmRfdSHywYXFSIfalK4tW34BD4lcq65SG6pdRDsjZPBBmpjqUDMYgSmAbV4CcVZCj95c8ENoWUrDJdjLm6jQEEQMPgP0zs74kcUNtFw4fujMbXb2u2bF7IyXhVC33pJVaWFjHJ7DUyUZXmfLh35IRUAgbEiEcS6gO4JLKq4v2spB8x1SWPDnVgL434leDroTVcI6GF9y5VkD7mp0tD0MWGas5TlN2HMvnofSKElgvlmfixfEBCBHqrcauL2hGVCXk0sYmzObc812l6zwGsKCtVlFgcJzBpCENIweektgx7FpV8XKC9E6CLyULvDoqZGbLBrC70NHe67MBq+0U+Yp0i1ctAgotAB5YCO0GeuN6N94hGibKhpgo3u+NRkgyoy1XVmro12IugA0oW/bDQ3jd3Mv8l2y4Aa/8pZ+ul0RNW85aP8AfUVPhSxrzXEMv1gxZ3PpjR22wqZ2EQ1zUspATiSq9iinyjxSIUaFYhSPhIhIqF0Sy2XssmeHfzBAIAABRDwANhcXEDM1gH2/gn+T/cxc3HnHdK0Kj9ytzQoAwAW0e0dIso8jgR+SFNsEP7iD6CVA4BaIGH8gyF7izHmBBiBZLuWizeZgE2SgDk0YvUXJq4EWFH6ObSZmLsgtRVBXDnNhXOZQkYwIuz6shUG4dKDWc5hBg4lAWiaLVumliczJYF7qEWD0T45Abvn+plLucUKL5Hc76YVlCrftH8hF8n+/zP8Ad/zM94BAg3TzXiVS0arPdp+IJiJBebNG/bHvKA1wqn2Gh4JdatmLL+6laE55febk4TUmpNIdWas1ZynKc5u9DGVKlSo7oUDbhslXfOd7f56DovRQ7l78S4XFqMQnItq2fX7o+WRbvFXBzgASpTSF9pw3nvCZaBUHvyBfsxw8iuDbuj55b3DlFFXw8hXfLzCjIQAnDQNOsI9LzgU3TMeIba4V5mILd1tfS/EctPAWHva38SlINEEKcYV81wah4NZQFvKARKJh2LX5YKlHitZUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpvSaXPz4h1ReDHsdgZfAKJijRoLHw/dw0R8FBK5K3lEECvERA9+a+f7hrI0CfCN7MJmm91cN6AV29y8jj4iuwUQBtXgIRsBps8MqVKlSpUqVKndAu05jvL72gAaCI40zHWDtWABQUHBKlRtFNdJE0e8KuCEMNshUdtX7ROy1MCIC/U/wDqH9Sph2WqeMb941EL8mT5DP10Ef2UCxT2UXVBeyb/APU+YGCleckLCZQFATjGWTVOMOpqTT0M0ZqzmzVm6czfzKxjH0X61cVjIKfklpKGtgwV8/tixCEYsUy6DQy6huCDhlKS7vTcpZtBFNnaETTPtGfbUM8YpVNbhwyv2U2ZXzcd0AZFU825HXiZT8oO7pyHtnzLvhSWS79h71M/uAidkM17MBEQsC12W3LbP/jEZDnKi5lAuMtn8wSgDeCj/wBRlabAyQEChYAbyHRrLxqdnWZu/wArm4FRwwRV3OIzNkmkWp3jZ8943gi+QzDyWP8ALbAwlMhrfFz/ABu3/iQAayxYJ75IcAIDlajmBRsatKuN2urvjXrDmG5vMElbIMk4dOs09DNGPDNEjwzdm6xS2Y+n/D7MMyJoLryigy4sYXEWKATHRDblELM7DLDWoLVos3m6D4zjfENWUlcxTS8GuX4HMOIYU6ZDeKh3EwmkQY59qO3/AMFviBWPOsbGXvXb+olut3luWkO17/8At7PGGxeCHC2r4r+A8Vn2wgHgMBLeMSliYqJEITAZQWIy2ZwaKVb5VbNXYwAWvwQrRx/4rd8z8sWoFPQFNl+HHxK/CJQh2F5J8QSQQhgtD1kpN5sXBknGaE0I8Q16Gas5wbj3Oc59KXEjXo2+z/lEHTNYNCnwsH8IPMMpU5ieIpcRFCQJc+OTGbZj0qs7025XDbhxqIgKaWAoKM3F/LxVbLUAK3wgfqIDSxdXmtQZVspLeEUPhDcXRANZQ/u/Erzzy38iL1NAoBK/uC1b2BM/gkLS34+RIW1Cuzk/eftR28MULU5fei/J/wCwohdYCsVhQsNcQcaMtawQYU1AUBAWAVMhGquO2OorgShVtglW3WQ1ddu1mY7Ex9hQxqcAvATp/wCQpLMjpP8Aw4THEZRF/FSqtMPzn/mIY4yupWBj55fM+uFqqK/HrOrkktZHmOMOCVqGodWaM1Zow3c3YdwURixr0f7ndC0X1O8y8DC/MQcx+KEqANr4JSz6u1QWxbAqDTu5RyDSs59zussWnmDl7+feXQULBeHiEtG0ZFyFmc4mMLe6ZpPwo8NzKFbXEPIafwzW0b84fuPqMQhjV9P+OUytH2lR3qNVFAKKs0fkzfPrr/xVcqI2xygglIK3VqYHS2uOU+IYkAusrld1nPQejzFxMioEESqaptb4Us8RPiAUt0O2LF+Lg+sMxFhR5t5jEWNlSO6WBnn+Ig5xwWeeJXFtqyfrVHoKkgLsLv6u/iZqldbqqJ+/5YtJjJDJpipb1j1Bc1ALm8tZOE3GHU4Q4TT0M0ZyhwznN2bM5xj6PeKaTYcqiI8wr2Dg8RF4Pwv2u/iHYJsIMmbwpvUp0mWMHuzq7bh2AQSgj53+IH2k1y9GZDj+0GnRFyKD8QOO8zE/GhEbhoIZN0X3GLMm4+LfuhIuFQKO6VADCWg8Gz8MSoCXiW2cWL9D+l8dD1Omg4ZYajjvV3lWBbQwEr/LYgakCYd6u2vEdU94Q7YaPzHNAIVAXFNW+FggOhYL3g7zhfBUBz1Kq4sUXiPjtD3XmMLuLL0VrF0F1FfsTJbYlbQ/8EQCJY4RyJHyBKDn89xrOB3RMZOBfdLk/J4YeOOyc+3ea9fEv00UVgXVIKPw5gDkCTLheKgwHwGBWj8wx2qYCORtvl4IUWu3Bm3+K9B0Ibh05MtfiVsnGVomqaehmjOU1anOG7h3DuIR9F9Enl10vLXvDIjXKCH1ccBIb4k995gQCVxlfn0VydlfUEp2/cI2h+8IGJ+JNGbs3YyRUVOFp/e47IjRPCgw7lYFgOvvJ8x9GBpHc/hIfpkzYT/cxXvwWW+f6N9L6X1uZ6XKI3NbewTXVwNiMtSKYPzbadht7hWRRaA2WZzsC+Ag0JgpCAXTuXidPgOPLqo1O8JYL2Yxo+IQAAAoDAQox0JcXEV4i5irUC1DC6uiw1ozdlgq0XHuhzHoCli07Kl52lRzbb+Jjjpalmg13i4Y/ZEKgfwOT+JjwOw0nc63676m/bgurGEkmqOWLrxupRIpSgmdtCXBgzRMPjoNVurrRir9paVkUtoSX6L6BAhgyTcnGcZoTUmkOrNWco9zRjq5iszuMY/qKvKP2ZXI/wD0I7Q7DPxIcMxhksRiyX7UfvBxignYAg1gB4YmDWtMs9+3hh0BtSw/7hg5AQGAWz/479Qmncf94gQgSlTvNf5cQkKEApP+YIUZZeVTjEN5hCm17ob9xT4V3j0q+lwwr9Z/4hBqZuEYotw3mPNQiFMmKjm8Gj5jRmKySFwNZ2O0NU2HfO2Oe0WlEo5brPgEvE48zzKqWUOA0PJc1gmHAuRrsmaYRVDam0e36qxcE0NFr7jjw3lt5F5ZTlfiAgX3sVfNXLgQ4Kwvq5hDp2JuTYnGcJq7wMehnOcpqzWDvvN2VzGJGPXnoeqvwq+mAuKWFhtV5I1Jrn40WUraGrgZPguLdEU98v4x2Byt9paMYlZqHEKkrPjsxWlwvKU9zzGgmWNpj0+fVfouPBgGLZYaKOcH+fqOcdoeBT3u8a75gGIud1A5YOHiBF5g+2FsQQRCgQFe7g9mVOIXC7hdRXceItvtKNQtYIoATYBR2Mt+yu0FYCDGAqVW+tBYw3oywhci1vIb+qfEsu5ebnPhi5jhYA2OxfOMvlZXB1UFo4H/AFOOh6L9SsUdBxFTCF4mFQM4xcTDCybDi62gL0wZohTjBVlD0kCFXDzzAWSokOScJwmpB9CzVnKXzNGbM5yuYxjfSpXTPqqYh4wCoRQoUraJvsmqfjTRm6BfUqh3ofzLmMkPcD9hl2eCoQ2wDicLwQlLIL2u/wCUv7PqOOlTPSmV0zKmYnCtpoI+CWFYHt3hBwK4C57TlizEJmwfITweCFmYzJsnMIOMwSqi9n0FCxL8seQjO1SbG/ytfk6GoeIRwRRzsy7gCrqHj685F9h7jA2aDKzU+50ePeMpKUzHlUr8n/i4v83aLUvAQSAZFiVC5QRuWtTObBCPjZBeLGU9aetSoSpWI50S1YR1/McIvCUqmzk3to37QhVoq8+9UZ8Q/KQ9LvSo+0ZEvdguqPcpPeUnSpUphDc1miHJMalqJoS9Q1L6MdTWcpz7zEWUzDl6UiRD0Y6YlSpUqVPx8K5O/wC7K2TVPxpqy9ogKKwNBmvzUrUAl7yz4u/mN+IMLWiLuCbhEfIkMdsEPb1Y6VMehUQtVyD5lqrAu3yuNa3uiYk4djfod45YDGgBQBOZdEvOY0kIamfdYGGhr51DqpyMfRxbVBzl3hCAAABQQh0CouI5xku8EZsOILXsHlcR/oStwa+AqY+HcRVhgcZh0ODYt9svzBe1NoAt4bibFgihRaUzZl4gHDd9pcGCGEPOqpa7Cj/EJWKKjitfinpUqV6q6KB0I9pl0WkKtrL8uZrTUPqhRZf/ABIvK/2QfTNb+X0m4dOxNibk4zQmpNIdWHE5TnNGcodwwJEifqfi4fk/uS10mifiTZ8x5VLjnA/vFxjZoH+kw/MS2tptLa9mOyErjkVW/aGWCWG53xDR83DkrC4Xj9GpUWBHhzCqp1Sp5riGWUVAIVjNvSH3AksDgGAAxiaxqCEcsqFG41edRL9oJI5pQEi+Ce/S14O8rRJXWWvvTb71xNyoQcwa3FOJWRWxRgAFqtARI8/QvHnm2vEvaM4ForLwY+4Wo+kN3w4gwl2UD4xH7eMV+I/3DCbc0nk5TmWqApALP5Zq+ccwcGxUO6YRhQx4pQ/ifMCr4/RVK6NiAPBTf8SwMKHN8IQRRXtA1IuFZTIfs/EeOGF8GPQECBmFgyTjDknCDU1mnoejlNWasG5y8dLGP6n4+B+y1W0q/E2Jqn403MrDnN1wWgzyH8w5MrrYOqedPx2ja9P9C2LISwoNe636inJaXP2oo4QrsGr9mDQego/RQIAcuCXQDaVke3eNsimdArG592jDm4JMoL4G145oo8RSy6jqqolldMzM9oQFY5QW5fcrvw8RLjCi/u33PMAIAAUBgJTDpdRpGGWoUs/BL27QKU498vY94oAhUXwv4aIoRuyLPj+WJWZSyPvH4hxxkUH1wh1bKpU9kx9kJD4Lxf8AD8Mvy+OuRFarZ/yYXFGLAf8AT77QuCsBjCVTQEBAgim15R3RrfmUWMwKRb/UayMZG/aBzWYsobPahCuwRzF7m5spgqoBF9qRVVAX4Rx/HpIR6lrKm5DkucZwmkPQzWc5qzlBuDcMEY9KlSpUqVKldKn4+F/FSHaTVPwo8NzKByw5pyPEPnQnr4eI4CPel+X+p8sUf5lmcVQURDlrJWnK2pUqVKlSpUqXxs0OV/rzGIDlCiELOxiIoqyuX2f3Y8RZTiJyi3glvmaJeZuCXwxwsRb7/IPa9d0lhZCUCVvQu+R3YNF0pHLfMPGHd1DwiOoAAD2OnHS4sWosC1uoKAFFf+lPzqCQJWgM0f0aiiDyZYotzZ9QRfQWB8jSeQfaCAqs5PvT8BEqcqXkO22I0V7b6vyPuGKRpAdlc4U5Ux5aXV8sxXzGNoRwbhNkzKsGy/ye3zKBGTO1YVIq+2c6lBctFhNY5cuFYS1w1vkPF3HOxCJWRvIWdn1PEDQOm23vf7+ZUrpUqVKlSpUduyS7QogiLGKDnA/PE1kYH93H4gLZDSD7lfCF9tCw3QWyFurjnBUvfCf3KlSpUqBDqDJDkmdTUmhNSEOrNWaM5zVnInPrMf1Px8KreyGYNQ0J+JMxhwTZ6WjPjzNHtCV9yf7fb9A6a3YHLBsYX9ToPLweHtBwoKRgaKte8VZXmLxDUYyqrMy6ICuYeZRcCirptqzXeNCYh/IaHzcQK9Gu0xviuaNR0UoOAXdXgC+A4L10zfiV1UjFivErVSAqK6Hl/YXiJjpbLW1oP4JWEwMqv+u7hIrqwttq6vczhrSrP8d5iQDAR+KD8zLZCMoPuBhNLcH4n4jh4UuQvivwg7ACoSlgFSztCUxOyRRHjMrUYAtqZySktnIAYEkgsbnOuNuK4u6i1LoOaDT28zDWN1bI/wDHsx0tCnbkfpO0XcB2kNcQAtFsAIa11rBrwK23q8SiuiKCzWqi5mx6pFOO1i1ATBYe46Pun49JCHJNqmxOM4wYOlpDqzVgj3Oc2Zu9OT7Rj+p+DhmOaQDRmhPxIcOek3Y8xYZf7TR7Q+1ZNv8AvHrGSAVOiOedMBe6vbm3RE/woqasvOX6KDBG2DFhmLUHRL7xRkBKpoIglKVtuWvPu/TKxwirAbsu8aPMtyqLMQ1TXQ35zVvqvbLxGKxVLrVoM26qWUNBkKGnmsePeGxDKb91Hza2/eAJ8S6SQtqtXytS2oTVZft/aX7kpYbMY76j3rgUwaE0+8PdaoJF8HnEbW2CAzNpiD5BqAv9i+WWeYL0Pzar7ag+A79omTzlX3O0Jc56Li72bUYdNAeGuLsrUcDC3f8ATPihiFefw4hgNKKB1hd8fcIDAhUfZdHzL0YWEvN4D93+JnG0F7ePSQq+mlk3JuR4Jwmk0PQzWc5qzC5sx7a6RmMb/U/Bwu+whehNCP6Jo10W6PM0mvxNHtNfuTd/nHrO6hXTiEBWZB734PsHec1AxMFw8xaMyzbjtDwQpJKDPaPK/wDXBHZtQzh7Nroto1ncGC5Kh/28mjiUAAACgNVF7S2Z7wYdVi+YoTOCGSVrovU+ewgnIWjgY/LR894/VwolfmN1bag56Bs1v7Zg1UP9hF4zUQA3fB8Q4FNC7QygSDSLQAQmFyIO2McljBFMGHbDstG3sXGDQ7hV7F5JR5HGZa9kdyvF7Q7sS2eg+ZcHzKGXLlcti6+Th8+8I1IjWBoH349GfVmtS6drGpiWWwWsLs0/53iywBtLV/W/TmFw6dtTch1ONThHg6L6s0ZqznOc5QdKOox/U/F/uiBQNbsbVgaTQn4k1bmKm7U3mjM5rSDN5Ju/zj1N6YQZYbc2ByLo85A97jzIktAAt5cQxnv0xLl0Bd7irWaeXg+4mNCKHKwD9jnK8sOlRGXq+jwYisrvKqWSpUDmXW2XFqLFtl/+Ty1wXy6DuwNwt8gKK40UPiU+E7AJSsKyi9RA4QYgJl5oghV7UgswTyIbI2ixnFOIpGERhL1bxv8AfedqKnnmIrcOCrlqpaQWHZNyjjSnx5zDwUCbQDfsiJAA0g/+Ih0jU3JxnGaE1hqGuqTVnOas1e85SuYWIkYkplSmVKZTKZTKlSo3l2tUBAoTFpVtfpa+IrDNJ+NHhiymK9IblY0e00+5GKa+S2fzKZUqUymPeBA48Zx/MUoVKNF93N3o3LzL6LRcVxogkQr7wDP1WDyMdOogy+9VKzKlRImPQpFI2v7RQ2lRoBhUzk4r5cQSrwBtQH3Hb7naUEErtF7Qe8RmGqxpyJBc5FKr5+0VJMBgRRj3eYCwoDtQTxzgsAAqrVEa66Ky/wCONYuWzJ0k9yh7auGmC7AjY1LKKnegEODcAF1XszX8/tjNayY+LlMqUymUymUymUymVKZTKlMplMCAwsLNiXsh1OE1QY9DNWc5qw4Wbs2Y8sY7j+pvIAADAFBKtJpPxpuYoaM5zRgxmY9pr9yJWcmzldm/STtQKu6jAVZpZM1GuxjEAQAAAYAjC+jdRWAQYMwJUqVGJUeitzMuLiLUcx0bX/7boO83R0SEOJlqjzAAAACgMAeiyDZYsF5QPyI7aQ3dtvrKEBjAwB38V+KJfxsbEwU05ct8YmLOluHZco8LArfHBSezpfffBm4FWgZXL3zZ5MeJU1FynUusAeEmGR0kU4+Ut4cY3CJ5ZPsEirhiCwSrg4PHaIW6lwD/AJEJgVavy/8AiIE7ZeyunjOE0JpOHoZqznDhmsHcGWbsQj0qV6K9NTfpIRsJNCfjTdMVU1ZynOVp7xYe0eJ4T2vCe56QKXABtOYXHmVILHkWnyjNoQ8xUQZOICVUDELWDmAyujcSLW4sbXosW24rxOZjwQrZXN+HR8iXmvKCN+TO/khLIsvpz1uOoF+WtTI+63EStfNr8QhEJUvDx/diKSWrWVjGzHMag9wh7ZV7kRxviWOYX/kar38PkjjiS5ifGx837wqxyKUa+Ri8wEbhpFb7/wBI/wAmiB1w15zM/H7/AO4kegCsfZfxLlnMuv8AaA/aFUhALb0rpUrrUx6qlSoEO81lcTcqcfM4ThNIah1ZqznOc0ZzmzOcY/q7QbRAPCaT8aasFqcpszWaPeaPaCCkAbVaCIWMn8p6UN3TRlVgt2gRoG15u1/bRK7wu8anmNyIBHxAgSo9OYuY+Y7jcItxVjmVbDYFWnLgfcpSKjVpQ90fgfEoAAAcGglsYxNfoUWnsGWpmOAE09waeD5UamjZqhRsNubW14uXQ8i3VrH3+EaFdVkzB7BiHdvin6AYVQlPxTLtl8RXX5lv1BDCIbGm0QHyoRpkagLwV/8AfN5jxRdn8D/cL11fe/uUa5WJT+5aTt1l227fn/xkOl6m5OM4zhNYGIdWas0ZznKcugxq/aMf0K6PSkRsHfe/+INNJC7pJJBNCfjSqNx5EyubJrF7s6mj2nxYTWVF7VeSY6VGgVwHeXnFCS4e2TsEMvWuJQaIGZWIEC4FdFixYsW468y/EXFRairLtyrHa5XWeChwfLdMRTUNwPFua/uVCBWK6T/6+CZi10HivKe2fpGJbrJ7jSgOx8EwBQyBzL7m9vbiBQKAQOCCqVGIyCf0On+tLoUWQpzbncMxKjnUrBFG+doDllRc1Fadj9ji4YMULuw8fHSuqfoPWumPSQnfKzYh1OM4TSaehZqzRmrNY3WUt6WMfVXT2mOmZXbNh7Cv+owaf/NFcap+JDhJvDpZos+qU+81e0zn27/GpjozCcr5FuPIGDje3vRXyyobgQBlQCJAh0YuY7jF6KRcXFzFuBbApYmhOwN5LL8+Ib4gThKLbwM4+EBk0BauiViUgw5NbV70+0UNSaEL+bhSgGnHj+2DDIqhOe57hr3hfQCofBGu8vowJkuv7XGeUESqsV+a/UIqojKSXF9yz7O8z1CrGkhfM3Kh2dukHlcEcYwwmI55q8B/cRD0AhaP7fTUqV+hXXnrXTiEKmsyqbhDm4dThNSEvoxms5zVi3K5nKHMEZjpX6W9NwTyeU3chQzNU/Gl6SWhu8zODl0H+EM+PBFsd7T0VDOQ12sgsa6sqhvwH+eoQOgSumI4Itx1GP5mM9GLRFUtuDZOvo0tPlf74hr83K3/AEAbbe8J288lORW1a2sOpgpaCXnNm7jW8FVAxhsNOsMJKYAjHaBO+a/MZO8EjI7sONU51DSAlJbkF/Djwx2MQ4OzZ8cXKGEwQ37FBedgS5Bxa7YfpgFogvEwUm7/AHD/AAa+YJ6mUQXl3tVvBxUY0klk/s/o16K/UIQhDNwnCHJOE1JpDqzVnKHc0YcsOWHMDEiSpUqVKlSpUqVKgDoCsuFQ/gjt2PbXQ/hFq+ZmJ+FHhmybM0mrNGZp9prwhq3UxwXf7kqVKiPmF2ZxRyq1UKsfGhQGPEuEIESFTiHRjFjPmNRi1FIs5ggk5V2cP4PB5mfXiOwco7Xua/8AKQd8EfuLmE4yc8GFbhs4iEG75KQq+C9DjdSmeHviqqM6JDy0HNKsNrHbSzE6q3BeLkuzGtlm3TICt8FO52fIgiBIWY7R7vdh+24OanLKbH0vubV4qqrS/d8wCkpGVgX2Fvl0yBhUG1NYNpbGYD35ql7HLzhcVN5OoGaGvmQui4QdQmS4AllLTU9fzPFXMTlq/aq1SsWa8RRKKA5P46VKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlMCBmFh1NibkLicZpDUOrNWc5qzWN3peehj+oaxZZWrg0IEBbS6f5gKMWM/Gls4xC2y1s5ytPQ1e0fPOJmFhK75OrAItJuIuNoCjHyAfiBA5YGYQJiPS5cWLeoxT5itxl8RUR6MqDgVshg+Rfhgmogpd0P7e0Fps27RWHS79qmYcTeOUqmU8sWusQz+V9r+HSSIKFgHzTVS+jlUpe62PtDr33QJ4wPlUv6Rou92tjrZ2l9geKCBfm37OIYg6Cgdg8k/+x3xEF85zTL3jhl48uNWt+fmVMqLzhuzXxm4CwE4o2J2Ksv4QXJjUJrW/l7RTFlPLuFeGK8MIe77ca+BL0GxVadl9n/zEItTcmVQmJfE4TSGj0L085oznDlgbYYGMblSpUqVKlSpUqVCIWICdyMQGI3QYImkyafjS/2Rw5zdjxHcmr2ij2Bq6GxP5iEGInsN3+xKlRhNOAe/9Q6w2RmBlnzZjxMd+gQJXRly4sWXFxL7xYvTSMThRUUBHGFRVFtNZBaOV3l0Jy0oQAHZFOKIW4Q1Eolbi5YLw8FiImZXUnB0IX1h+IV5jR8RHbZ7xV2Mh9iO8CFEQFfmVKiU9gjx3RsgW/AFqvMdBJeSgAvziBEh2Q6CBwMlQ7DPvfchLNGs4T/XKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoDBohbJfE4TjOE1QcQ6s1ZzmjOUzWbPTTo/qO1sLv3f9R/IV+Y0Nx4z8SNp6LZ+Y8w2M0e8vT26E26hAapujy/8AJTYK+V5W/qoBAgdeJfePRei5i9HvHo6gLB70aqgOnZaGKsgtra8F/Q8sEYvYQAftX8E7UACKVHbFOISphdShTA+OIgwOoBL/AK4BYZoDWauCzN4YI6h05lTBmF0/B3I0xYJgvNOL/wA3GXDMSH7y7YphyUJDNGwF4rT/AB/5tujcnGcGcZwmkNehms5zVuPc5zaHPQx/VFM+dGJJUBPxI8oH3pzjy+Isoo0e3T23SOC3RCeKkaLuWs9gsrPv0CE46ODrfRYvQjUa6J0GOPLaa0D2dITvhBSwp55XvcBUlmysphoi1M0VuFUrLmU6XRADPd5h9w3hes7lTGAqIrvEQF5AU0BSeZlhiUIEHjMRiqxoyA+wH/4gGVlwCoPqPMp8xi5IbIIERyJKD7KBqxv+H/ykNza4ckJc4TjOE1Th6Gas5zVhwzFZTKRnQ/qnNwxi6e5/MvZE5tz8bpNk5R7m6fRNXtPly36Q6QKke7iAuaQBq7h8U/HoGYEOiy4sejLOWZeJoj0fED/suBC/feWtdvgYhqb1dULTZpBA6TDlC49pUStBlYp04haBnvQH0TOaqEvI38y/ANJWxgMkqKrhyoqo4B3P4jKOUiB0ZNohVvAvrMAAAAAFB6JtGCCGVbaWP2P/AJSFXNpe5uThNCLXWHV1HhnOasO5uwZYYMRJX6jauBZUWd0FP5mUPxo8M2Y9y9zVnbmj26O36QTUzhTdEZiFtWafyr7lFwhNS8RerFiz89MxjrpUN+8rQU4tFBd8agJCijJhp/bU1AVGJoeLXDaUGVpN6BGWVWLbCz5h+GqgVDJxlMxwK8tDFPu2HyhkLoBmGISK1U1Hmra8MHBwxXmOhjwY+sYVDtlWGqMNAAfhDEMkgdHBMc2P9rpe4NRjHRHEouBCw5YBr4/8oQQZhyQymIdTjNSGodWas5w4YNk2Yct9Zj+raGvcQYVuBAe0/Amj0A3Nqj+0ePvNXtFO36Skw6HZf8QzkABVNO85hCYuLKnENS4x6GuixmIygZaZHIGquz8YiIOLTeANfbLhEAlwNVfCGOztCt67uVWDnD+5DLsgGznFtFxJDmrH5Gfogsy+q8SgV/MUPUANg6BbccO4ACpQsLRTJ5L8PmF2YZCBDBew1HUKsgoXi8Azwx6XUVgApyjbeSioQjZVAKzS15N+aWomyEBouVOzenvKgsu/6UI6C2sCn4haxuuaKJGAOXUwOExQRd9roinE8QCaTvk7jmbwjG4/+Y5Ibhb6eLOEzqcJqQ1DqzVmdw0M1YcsyWX1BEjKlSutdKlSpXT1bD3fux4XuLGfiQtMOX8xb+Zs9Kp8ocPbozaSo10dxwIQfwQDCgABxOYTHRZeJcvMWLx1JzUfEejQQieK1nIXY91M+PMcd4xxQA+cX8xngtKku43MS1mW01aYds81D7PiAuDOB2CEgYJae1VIa1DCIzQH0olQPBxe9Agy5nmOhdeTkfJmWB4xZtI8jrP23LlQIKtxB7hw/wBpZgweJWf3DMAWhXGJlmjd9R5vAUHxDMq3kXYhiAhaKMrf3uGyLMEjGcVCpUUaIA+zIlkvRqG95zKlSpUqVKldK6V0qVK6VKgQJvDqcILDpcJqQ0ehmrOc1ZuzdmzLx1GP6vppvzl+7CUh80/EhsfM2jn8x5TVn701e0JpQE/NEcuYaXt/1N6cVZaIxWoEuArfdblNHfmcw6LFl/cuXL6XDpojvpuMXEsQRAbvO/NUrxK8CiKwC35czDPDjSDdtjgHPdIIqibS+6sVVbc9u8NlgUnz5fLAYCVKozHUa6cwc7dLvyXybI+rbND37mQa7g7IZmCfMWMRJcMqBpseeCCThVxTeVPfMNzePHRIR9zt9jq3ihX4Vl2agM77frX/AJCGuk6nGaHS4TWGvQ+ZrOcvTOcvmbM3YneJmJKlSpUqVKlSpUqCwsLC3RLBPKPCEp2n402TNTnNk0ZT3TXErM6U5Nk/0OzHKabgmN4mXLJ9dB4pj8dCEVjFIxenPQ7whFo94uK46MvPiPjvLGC7ZmRXbBBkG04G1eA7wMyGhS7TsGgD5YuigTy5HI3zwX4gQO2YBAhiqHA8XEWckPFvxZF8XW4qCgLWTz2T5fiKxApYLxdGfLLAopqEYEMXq6Y4FcM55TzhkrFhrSncDephaCtroFNvczDc3m/RZ7QQ7S+R/nzL6qRtH1yxVUhSCNjm5UqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoECCcYMkyrtOM4TWGvQzVnOPDHucpszeMY/qIxlA9w1fsmZaG5bZ+4S0dB+NNX9pvHP5lLZpOeaPbpp/gdmPB0zvVw18nIlDp4FNnmN3M3BqL0XtLeq3089DUXMXiXi4uOhFB4WqQa/MvhB12Sv5ECWGG1Hb4to+4DWvwxOHxgGKNsCBCLFWL/5FuGWPFJORBWPu5rJTJH3RK4QeU1AaloGgKQxja5UqWVxyVEh/UlZByrUw7ZQVl7erKPiqg1HBqklxcVDoisoMznf0OIAMZoHfB9a+v8AxkO87pwnCakricJp6TNZzmrDuXtm7N4xjK6VKlSpUqVKlS0LMYOCQJa2ube8teFdJ+NBhmyc5gstVR/nNHtP8fhP8jszGRi35vUMij4lwNznox5uNkJ7+g1E+44IxnEWMJcEJw2b+X0e0S6pC14M1WD8w64EDH8OBbxbfeGxXDSgBfzA5ZeYJLiNQ4UsXErjpAS74ONtcyoc8HgB4N/iA+sNdia67JrtWurqLthAGrMv3IpgDMAGAOMrUEVdESoTXR8yj7RhHwkqoaLY7xKyadcNUkqDG/ZlSpUqVK6VK6VKlSpUroQ6mxBgnGcZq9Bjqa9OjMVmKzZhyxjv9ZdlVGmCLJ4n40raHLHuLLNGfvzR7dDP8jswTrw3fdWW3ZUihQl+XML9CYeZfEx6Vmaixi4jLiVPaLGz5QMHwi5k/AH9Q9mMBVMJ5de3zFuWy5feCNxbaKrnrrFsU00g/l+M7l4APqiHwLtU/bhyeGJFGkSJxuJxbMdrgsYQHK2yEuvG5exgFRjI3dmEI7lypqDUH76V0QytS1XbfZMfXaNiy3llU9uT/wARDo3GWsmhOM4zWEOrNOnVnLp2ZfmMav8AW/RwREYo6T8abpuzlNmaT96aPaM2iePJx7P8T/I7MFLO1q7Bvus1LpZnBPfqxbhqZ5jcO33GuYVxCJHEYsXovGkFV2r/AHZ+INBFOlLL4VfGEZgDgUoX3afp7QjkKuxv+uWy2MLgBRtEMHa9vgleP2QrVfAr2mX6GoH8tTPniYF+JVw92fOKYfdjC+toSHJbZrGYyvCKCUWVhyCyftQU/aA10prtTGGKK1Qj+6QZaBDfbyGY7rZ3XaPzk08gx+V9LqO6IOrh4lziWalpLhxVcP8AO/eEDaf8DZ/4SE2i1c3jsO849pxmpBDqzXp1ZzhykBfSkQ+5Xpr1jFOSsQqHPSfiTViyy2fmbM0n78wHtP8Ae8yt7r+BmFaArW52fEPaDHcYtRhqc9C+3Qlcy8xb30bjvoJYgDssvGvuWpKwKPmNtsbyUZaqFrzkUQiMQipuGue3zKwOICnff2fqGiwpXm7XGJPYHvK49oUrpVGzy0PskqiaKYnSrtV3iQqM0zfKl/UJK9GA52GV1jK5m+B60JjNrbGw7wlXLaB+CpnRjADthS3yWw8IV6gZLrPzcNamrHhkDV3xh861t9ob/wAeUdPBc3Eu1EFsrs5u0Gh9fApo/ejz1WfzBEg8y+hXaIjARC7h4VelZeZcVbj693hE5LgYyf1+hXWuldSodJyThOMriXxc0hr0OprOc1e05zdm70sf1RYTk90CjfSfjTLylRa33mjN00n70vT2n+95hUikKXBpijYGu3u+HLuV8dGopue88xz131cS4R10CQiqcrzVONl40cktqhy1/wCQ79/CECWVcGNkUcWXdmsc6vAhwI9lbozRezGZYbdg0vkQK0G6azw4VPUQBtq1ZXzMG+lPaAzMWveEid11P4TdxLZBfR82FV2Jv7A2UqdU0wKoqjjjJ2VUtUmlpQ2FmQaMH8x3BERLEpHSQshqLTZdjT74rvUF1zu3lPI/eHnobg5izmFV1Qv25jXpC2JBBXRETR+cz4SubDFAKVy71q++NfrkJ3m5eycJw7zhOM1hDq6mvTynObs2elj3/WfszE9um/Gm7M3e80ZvNJ+/NHtP97zFxZIlqlof3IvGkFl2V8CiFrmNO5mLEzDpvEogSoXeZxFvpxFiQSLUA2sDoM23Scrtf9Ep8yf8vl2vdnmCQzKsDyeA/aR45uty3mhdr/sMO1EfAIXxBR6BcCEQiYl8xaY64mnKhFfCD8TC9wq0lUa83SXdilU0qESCAow52jDcNSuuNUcLwPPx2hjlobNrDxpDfxDXcU4OkTY9B7xP1BGDKj0OKSIZPJ2TvK5GaVewU4eHvh4sU5oEgf8AXj9Y+4dPGbEOoNQ6msIdWavTqzZm7oOY/rMsLwzzVPzGHGJgJNcf1R5Rtv4mj8zZxNJf7zR7dLXLYMh2tD4zf/I6Mq0WaYX9M3LfqLMuyZuEemOl5lkW8ReixYWubVmraP8AC14O8q6jWud3uF5/50KM6nQNxdToCoaFDpdsOZYArNu72F4Cf6pl6AKhXQ6PGIyxVYPF5PAfzwEQ5V8wLX0XSO/8uGf7HiFtEaiGQAVVoInY7bUlVWimr7exLVAQgFfPuZ3w+JnooiF8Qe/oIgAiixiQbrK7F0/+faUkRS2/7eYIlmR/UId4cw5OINTUm5OEOCGvQzV6TuHcNLKX5l4zMSVK6VKeldGV0Bm0SrrQpmFwFbY4fhQ5TdnObM0n700e0ewtEWG9wuUlKOBaF+aPogFoqIbHsYMXcNdCtxJUJz0UIpKyRyxj0YBC1mz/AJhn48xGCDa6dl7Fj5hHu6MxTVKGXeF+7vjVMJ+khfBaVhc8695Rm4VMuIFECXLlI0jcRYblAM5to47GsLvNaqeaYKNmD6fLshRhaiBzhjXgAHCtXX0P1EmAiXGTVOol6/s8FcxMxIB3Bs2XquzFPhBVNN1vTSia1jF30xlD/ocnN9LqK/iC1ncGyaOmYyhiK8lJfse/h8RSFkczTHgfj9inTh6VKeldalSuIQOk5MwZIWycZwmsPQzVnOas3ZuwZZvHoznpxMVP46e846t+8dMQFaXgr+MQKEICveVpPxpqzdNGbs0n78vT2jQBQSIOHDCUkUcWfJQxanvOIEbvXTPEd4+4RMQXVRW6IxnM0wUpXQB/b4Is69n0GUu6FvwRewWzK933W35hBWHuu2OfIbqK6vtVdk7sh1VF+IcwoDgNQq8zbiFQL9pYEWMrcU7YsWKEhayhu0djNefZl7gKyt8hfblzBBtAKAOxxAHGiwp5jlYIDSmH5Oji8NIKuMStA1l081gKhATBYoKA+JxKoG+IeRzLVho4aGnhq7O/fMPColYjpHt0VQP3Ck8S6g3N9LjqAftsIMYhpC77/EvBQNuRD+BOZm5Rc4xM09+ltdQhcOk5JwnGbk4zWGodWas5zZOc3ZtN/MYypR0qUSulSvRh/vwQykZRjIfjRFPiPK5ymzNJj85qPEq+I0uqMkqkFuFbwfVr8eY5b+pd6lRcy4xcy+jjPMtrzP3ix6Cn61oD/YqBOGi0V9YB3cZ7wk0A75rRegusVdWxg5hhRmHkVffEC8QDAC1ua3RRfhBroDNZ4lQgkWxbLlxxEyHUM/PYfvHk0VVXVYeLwO0O0GulOKzysxUXuM03UMC2k2I2xbgjdsCpD3CFfKnx5liVvHcYftHcNyimoQbdKfk/T4ln4EWvL48Xw1xMwabix7waJs8ws94I+GXjzMRYggCJSJYzCfeKt73Kos+e0Ej0UrOf3OlSiV0o60dDq7E4s4zGprCBXVjw9GrOdw5dFYmY/qmYUZ5VHuUD5gvCHDpvxpuZWHKbM0Z++xpGNcVHIf1cscs2sDeHbDv5riZYFEIxhFhfRSH+I4OnMqAYUthNUvYp77YFGaqJu3g8X99Hc1F0Ajg1geIAUorhsBDoRQqmJ8QWjqzg13i4qBGq/ND83DGP5W/gVVeV9onG1Ag3gX7i4dAoWo7+EuKbDipAyGQu4yHJ7Mq4AK0Br9jAexAnnS1eYuWakAPvCqrlhS4S0L9ksuKRVoE3nUvMUoN3wPqfEHuagVSBevMQgfcQiBEpEsY0QZ1sRt3Kw32lc3CKsQeixDMNZlYlZlQTUuMp7LNQcr4a1FGhzYMFeG7P0iEE3JTGJWiMxOMeIehZr06svmbstbOcdx/VC0ggWUGl+Dt7XDQzOAx4T8aap4mz7znN00n70/YhN2ql4Wz64TPAC61Za+VWB1zc2zmO4buVNviZ29Gbi1ElZ6UQ8ymwBBpynxde4yocYDejn3LfMTFx/KlqAOV4JVUyszPjfIdh3Xell6haRnnKtdu0VIpTRdKj8rwVL2sRFY7Zt7SrClO/g4/ErcHdGj9QBuszGoWVqaRPZl/QseTm/jsxmvSreuWHjl46qf2Sr2nZdhZ+RMwQDSgdyVcwobTA/CugSiDTMQVg5xfin2xrjZc2CT2KV/Lt0dOYOYOO7LsnPieYb6bxEYzE4cWKi3m83zBoqAC5/o7fokJa7m82JfE4zhHgg49CTV6dGc5uzbpTmJKlSpUqVKlSpUqVHvtaUXbp8NUnOZmE1/M1z8KDL2mzOU2ZpP3pqiSshgiGckBBbSnjiswAAKAoDULgs7dOI07lZ6LDzF6PRviNkXodoapLL5p+VujVb4IwpEI5VSvirhbEzulicX9vxFB+0I/3BAJmARO+B+CWIyViG68nNEZu2gv31a/LL7ThuAsp7y8RbalqZmFZ3iDn8sS+E/y7CfY5+ISkvb2nD7wiwVOwU/7jfbv7sPzV/MTFgrNC/wBUAgBExHZxKxQyNmVXxcSCIHD3I8xZ6BldEhhjwktvEEZfRwB4Q/rmX+HAFu6T4+n2hNxjhuntKlSpUqVKhDMGZmk2Okck4zUhqGurNWcpsh3L2wZYYmIkSVKlSpUqVKlSpUuswUIt5yfmXoIZHGfhTNe0GXxBuHLBR5hKcZhEJcOMb/DEAmUjxNaTv2/LEzZDXR8SsxvXQjOZtvoz+I9EiUyoYy1DnFb7Wt+DmI5ltz/prt2xC92hgsT8RqGg9IJuvDV+LxAB5YLfKOVLp+NyoEIW0MB28vwd0L9pXeVEgxV1qJ0RFfE0S5h9wqwAYBAh7YR2baFLQ3Dl7QZb0xwssNqw/wBckAdovTCin3D7Lr8DAXy8OK23DUCVEtgoECJYGbtwss3bqyy+Q/J0zG6gYImJUb3zAWZImYWMchAjA1EtWMPce0bkULtLPAONPmCzSwNjKlSpUqVAgQ594YNXqbkvicZqQ9DNWGbIMMOWHLDE32iSmVKlMqUypWJUp1KlSyGLQXA1X2mv8T8aGxrcoWHfaDMOIfylcELTu5ftRBBoAUrMHdpeUAQOiLAfmNysyn5lSmJElYlcSoxeIDFG2kFPEGrYxOFVRgbr7fbmV3TVd2UzKyIaM0qs++IfGQyCvo4Uce+gKvooRWMUPaJMRaqkViXLEhJ6EEROJV2XB8XwyiCtHiAo+YTZBSleMS8XprAUXTgaK9uyEVRUCVEzNXn5sQVhsjeKK/3ZTKivENSmomYmIyh1DtKTokuTaLYC1afyf9l3GVCqt3eTswyCZHTKldKlQIEMOSBshcEOu84zUh6GasOGDKDc3cTdM8Yc5eWjFpaaTtl5fovLdEIOKhaeZrn4UG67QZdoMsvWo+hMhKJV7EMZWsRb6Ds0Zd43qV2lYlRG4lMqUxJWZUYyr4xKblSmVHwOQ0tC0d14IMMKZSXfdSs/UDntDDl9/wDkvcrXmAabbz8Q4uA5Tk++XyOZRcCoa0bjUWoriKscowom8ARQ+WbziPA/kfkxRecdATHCLOfGI1yyrmD6oE7qw6lau1X8BLUP/oym8QMXAblRMRU2KG9Af7jqJbIVTB+wvzGbjmwEekGPEqJExmBUpuVKiSmoCMrichR5Oe+97vE2lm0ZX66l9y/XHXTzkyE0MNVDqUqGoa6sOGC7hwzfFRlTHfeKOI+EY9nW9nRTqeyPRRGsR2xMCXg5e0BTLlxDtmRmOglSC9b4sbfofsjFFIMMnNISEVKm0cpUSVElSpV6LQUSs8x6M4WWx79jyw3TaCsL82vf+pW1pJP8HieyeyOzabHdV+x+8x8yuqcGHyFHxEJnCVm4iMS+hlPaMqotTQRlSSiXDHY38duJr0QUIvPwvLmEPdfLYZrLV3R2zCicowdgJ9xBTPEPuROeHBbS30CxsWIWmHCEnoRaOz9olbeF+6Fce2M2InTAK/mJGHsgXKgRIGYhpMdpfmjU0L7HZvHapeUDhN9j0D2QkXaLPFKK7yupqYYMQPQwQ4jIzIky6j8EftFuyL7S161L8GJbVS7xB/M9kv2g5f4nsl+3tPbFRHMNZGAw4wWvaX3L1iW4i3qZ9S7wtrDa7j4wfcJH3N50xjXxLQcXPOKl4vUWNdC+n2xhm0tBLjqVleG38HnhXGFKalmVvZTdYxD5TKAoJf5l+0v2gCMfRhNXfuESAFBgDgg5aIkbbnt6VJNFoHyYvwszQB5FMex9ysQqOOXVph9w4iktxB7/ANfua/sKhVBW8MQChJXGLa8wcFKht+0OBzGJEAC1bVDYNWMqqkYSdNep7ZoEPHvBUrhGJ5Qv5YVY/GPXjhntl4sl76BRi0JxE7CDwEjUXfHzj/eIzlmRMz2T2S1agziD3WYrGxieD5mqUhBqHBD0MEMvuXrPFLrxHxjs1G/E31PbPbDxntzPZPZPbPZPbK9p7ZcU5zlrmUgwhtHib5ezK4lzrEpVArmPa2I8pr81Kzfqkvo32dbA1PZPbKdo0NBMBzniFKHZMY6OL3mI4sU2rZ/vaV7T2yvbEYexuIaRYbfVCVQv+XHq3CeyeyOGoGAD4XW2bx4KRgf0QrB8QUHDpowFa8puTWSxe03Mwxdl+cBdReisN0Qd69G9sqdaf9pZvRZ/xqptDDMfCMkAvUMYzWPVskk1lYAtVsoDZ8n7E3kyA8DPbK9pXtPbDxngjnErlWalc1wYh6EiQy2X8Q3iW6IrtF9sR8Z7Z7J7J7Z7Z5k9sfDE9k9k9st2lbBYWU8qUzMQVBtxm91L+IfaVImQD2NwagEHsf8Ab9Hv1/bPbPb6v+2e2Lj+wk/UN7s+8JhRVv6ntntntm8GT6maAiZ1j/7GfbPb0kssmwrSWbXceiQQ600AxbydDdJcjxHNLqRAzZRv8TElYp7PRSL+WQZc4g4qivt/x0Hj0vR9sJvHp+30+eMywmO0W0CUn4fH9TMgIJPbDwnsl+0F2nghHEp46FUCB6GJEvp28R8Y+EfGJ7SvaVvUr2le0r2le0r2le09sr2le09sr2gjSoIQxbAwFzSJZGCZbxEvEcQCUFd4aTADo9nqBTjqezpenWBiYfeqIJKrJr6ntntlb1NOMWwOzl/l9YLIi8i0A5rc9kpKxjCsy+5noSJpHNEFWCJ3hjTken6wFu8EIoqyflf5lYHo9vpxHR7ej2ekHA2zLzLRFU2e0r2le09s31Dxh4w8YMpgQPUkSJcSxMpKSkrE9un2ys9vT7en2z2yvaVmWMAMIA6MqMM1JNwy41r9ABXUr1gVK0rbDECB7SvaV7QkNcQguwPQK6jB31wQqDsVb0V0GalU3KlSsTaBBJrV9D6AFz3lV7s9SvWBXoFekAZDDme3prKwMBAwrAgQPWkSVKJSUlOhOikpKJRKdSkolJUsr0pKgsqBQf8AjuHiU6KSo3goDt+gXpOaublSulSpTb1mYGP/AB1PJDCVKlJRAJXiVA/TrrUrpUo61K6VK6VKlf8AsrPSpX/9GpXSpX/7/wD/2Q==" name="Obrázek6" align="bottom" width="131" height="132" border="1">

Nadvihnite závesnú časť, aby ste presunuli roztok z hornej časti vaku. Pevne rolujte hornú časť vaku, pokým sa tesniace švy úplne nepretrhnú (približne do polovice).

Zmiešajte obsah vaku tak, že vak aspoň 3‑krát obrátite hornou časťou nadol. Uistite sa, že zmes je homogénna a bez známok fázovej separácie.

Zaveste vak. Z aplikačného vývodu odkrúťte ochranný kryt. Pevne zapichnite hrot konektora.


Po otvorení vaku sa musí obsah ihneď spotrebovať. Otvorený vak sa nesmie nikdy uchovávať pre následnú infúziu.


Čiastočne použitý vak opätovne nepripájajte.


Vaky neprepojujte do série, aby sa zabránilo možnosti vzduchovej embólie spôsobenej plynom, ktorý je obsiahnutý v primárnom vaku.


Len na jednorazové použitie. Všetok nespotrebovaný liek alebo odpad vzniknutý z lieku a všetko potrebné príslušenstvo sa musí zlikvidovať.


Neuchovávajte žiadne čiastočne použité vaky a po použití všetko príslušenstvo zlikvidujte.


Suplementácia

Nepridávajte iné lieky alebo látky do niektorej z troch komôr vaku alebo do pripravenej emulzie bez toho, že by ste si najprv overili ich kompatibilitu so zmesou troch komôr a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulzie lipidov).


Oliclinomel sa však môže podať samostatne alebo po suplementácii elektrolytov alebo vitamínov, ak je to potrebné.


Veľkosť vaku postačuje na to aby bolo možné pridať aditíva, akými sú vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.

Všetky aditíva (vrátane vitamínov) sa môžu pridať do pripravenej zmesi (po pretrhnutí tesniacich švov a zmiešaní obsahu troch komôr vaku).

Vitamíny sa môžu pridať aj do komory s glukózou pred prípravou zmesi (pred pretrhnutím tesniacich švov a zmiešaním roztokov a emulzie).


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním do periférnej žily.


Do Oliclinomelu je možné doplniť:

- Elektrolyty: zohľadnite množstvo elektrolytov, ktoré už vak obsahuje:stabilita bola preukázaná na liter trojzložkovej zmesi až do celkového množstva150 mmol sodíka, 150 mmol draslíka, 5,6 mmol horčíka a 5 mmol vápnika.

- Organické fosfáty: stabilita bola preukázaná po ich pridaní v množstve do15mmol na vak.

 • Stopové prvky a vitamíny: Stabilita bola preukázaná s komerčne dostupnými preparátmi obsahujúcimi vitamíny a stopové prvky (s obsahom až do 1 mg železa). Informácia o kompatibilite iných aditív je k dispozícii na požiadanie.


Aditíva musí pridávať kvalifikovaný personál za aseptických podmienok.Aditíva sa pridávajú cez injekčný port pomocou injekčnej ihly:

- pripravte si injekčný port,

- prepichnite injekčný port a vstreknite,

- zmiešajte obsah vaku a aditíva.


Po pridaní aditív sa konečná osmolarita zmesi musí zmerať pred podaním. Výsledná zmes sa má podať do centrálnej alebo periférnej žily v závislosti od jej konečnej osmolarity. Hypertonická emulzia podaná do periférnej žily môže spôsobiť podráždenie žily.


Interakcie

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s liekom Oliclinomel.


Oliclinomel obsahuje vitamín K, ktorý sa prirodzene vyskytuje v tukových emulziách. Hladiny vitamínu K ktoré sa nachádzajú v odporúčaných dávkach lieku Oliclinomel, by nemali ovplyvniť účinky derivátov kumarínu.


Ceftriaxón nesmie byť podávaný, súbežne s intravenóznymi roztokmi ktoré obsahujú vápnik, vrátane Oliclinomelu, pretože hrozí vyzrážanie vápenatej soli ceftriaxónu. Ak je pri sekvenčnom podaní použitá rovnaká infúzna súprava, linky musia byť vypláchnuté kompatibilným roztokom v celej dĺžke medzi infúziami.


Kvôli obsahu draslíka v Oliclinomeli treba venovať osobitnú pozornosť pacientom ktorí sú liečení diuretikami zadržiavajúcimi draslík (napr. amilorid, spironolaktón, triamterén), inhibítormi konvertujúcimi angiotenzín (ACE), antagonistami receptorov angiotenzínu II, alebo imunosupresívami takrolimus alebo cyklosporín, vzhľadom k riziku vzniku hyperkaliémie.


Lipidy obsiahnuté v tejto emulzii môžu ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov (napríklad: bilirubín, laktátdehydrogenáza, saturácia kyslíka, hemoglobín v krvi), pokiaľ je vzorka krvi odobratá skôr, ako došlo k eliminácii lipidov (lipidy sú zvyčajne eliminované po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov).


Inkompatibility

Vzhľadom k riziku pseudoaglutinácie sa táto infúzna emulzia nesmie podávať súčasne s krvou rovnakým infúznym setom.


Oliclinomel obsahuje ióny vápnika, ktoré predstavujú dodatočné riziko koagulácie precipitátov v krvi alebo krvných komponentoch s citrátovým antikoagulantom/konzervantom.


Inkompatibility sa môžu navodiť napríklad nadmernou aciditou (nízke pH) alebo nevhodným obsahom dvojmocných katiónov (Ca2+a Mg 2+), ktoré môžu destabilizovať emulziu lipidov.


Tak ako pri iných roztokoch parenterálnej výživy, musí sa zvážiť pomer vápnika a fosfátov. Nadmerné pridanie vápnika a fosfátov, najmä vo forme minerálnych solí môže spôsobiť tvorbu fosfátových zrazenín.


Overte si kompatibilitu s roztokmi podávanými simultánne rovnakým aplikačným setom, katétrom, alebo kanylou.


Ceftriaxón nesmie byť podávaný, súbežne s intravenóznymi roztokmi ktoré obsahujú vápnik, vrátane Oliclinomelu, pretože hrozí vyzrážanie vápenatej soli ceftriaxónu. Ak je pri sekvenčnom podaní použitá rovnaká infúzna súprava, linky musia byť vypláchnuté kompatibilným roztokom v celej dĺžke medzi infúziami.


5. čas použiteľnosti


2 roky, ak je prebal nepoškodený.


Odporúča sa použiť liek ihneď po pretrhnutí tesniacich švov medzi tromi komorami. Stabilita pripravenej emulzie sa však preukázala po dobu maximálne 7 dní pri teplote +2 °C až +8 °C a následne po dobu maximálne 48 hodín pri teplote do +25 °C.


Po pridaní aditív (elektrolytov, stopových prvkov, vitamínov) do pripraveného Oliclinomelu(pozri predchádzajúcu časť) bola chemická a fyzikálna stabilita preukázaná po dobu 7 dní pri teplote +2 °C až +8 °C a následne po dobu 48 hodín pri teplote do +25 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa však po pridaní akéhokoľvek aditíva musí zmes použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania pred použitím je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností by čas použiteľnosti nemal byť dlhší ako 24 hodín pri teplote +2 °C až +8 °C, pokiaľ sa pridanie aditív nevykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


13
OliClinomel N4-550 E

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene ev.č.: 2012/00244

Schválený text k rozhodnutiu o zmene ev.č.: 2013/00215


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


OLICLINOMEL N4-550E

infúzna emulzia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Tento liek je dodávaný vo forme 3-komorového vaku.

Existujú štyri veľkosti balenia, ktoré majú tieto rozdielne objemy:


Komora

1000 ml

1500 ml

2000 ml

2500 ml

emulzia lipidov

200 ml

300 ml

400 ml

500 ml

roztok aminokyselín

400 ml

600 ml

800 ml

1000 ml

roztok glukózy

400 ml

600 ml

800 ml

1000 ml


Zloženie 1000 ml vaku:


Liečivá

Komora s 10% emulziou lipidov

(zodpovedá 10g/100ml) (200 ml)

Komora s 5,5% roztokom aminokyselín

(zodpovedá 5,5g/100ml) (400 ml)

Komora s 20% roztokom glukózy

(zodpovedá 20g/100ml) (400 ml)

Čistený olivový olej + čistený sójový olej*

20,00 gAlanín


4,56 g


Arginín


2,53 g


Glycín


2,27 g


Histidín


1,06 g


Izoleucín


1,32 g


Leucín


1,61 g


Lyzín

(vo forme lyziniumchloridu)


1,28 g

(1,60 g)


Metionín


0,88 g


Fenylalanín


1,23 g


Prolín


1,50 g


Serín


1,10 g


Treonín


0,92 g


Tryptofán


0,40 g


Tyrozín


0,09 g


Valín


1,28 g


Trihydrát nátriumacetátu


0,98 g


Pentahydrát nátriumglycerofosfátu


2,14 g


Chlorid draselný


1,19 g


Hexahydrát chloridu horečnatého


0,45 g


Bezvodá glukóza

(vo forme monohydrátu glukózy)80,00 g

(88,00 g)

Dihydrát chloridu vápenatého0,30 g

*Zmes čisteného olivového oleja (približne 80 %) a čisteného sójového oleja (približne 20 %)


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


Po zmiešaní obsahu všetkých troch komôr obsahuje trojzložková zmes v každom dodávanom balení nasledujúce:


V jednom vaku

1 liter

1,5 litra

2 litre

2,5 litra

Dusík (g)

3,6

5,4

7,3

9,1

Aminokyseliny (g)

22

33

44

55

Glukóza (g)

80

120

160

200

Lipidy (g)

20

30

40

50


Celková energia (kcal)

610

910

1215

1520

Neproteínová energia (kcal)

520

780

1040

1300

Glukózová energia (kcal)

320

480

640

800

Lipidová energia (kcal)

200

300

400

500


Pomer neproteínová energia/dusík (kcal/g N)

144

144

144

144


Sodík (mmol)

21

32

42

53

Draslík (mmol)

16

24

32

40

Horčík (mmol)

2,2

3,3

4,4

5,5

Vápnik (mmol)

2

3

4

5

Fosfát (mmol)**

8,5

13

17

21

Octan (mmol)

30

46

61

76

Chlorid (mmol)

33

50

66

83


pH

6

6

6

6


Osmolarita (mOsm/l)

750

750

750

750

** Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov


3. LIEKOVÁ FORMA


Po príprave:

Infúzna emulzia.


Vzhľad pred prípravou:

 • Emulzia lipidov je homogénna tekutina mliečneho vzhľadu.

 • Roztok aminokyselín a roztok glukózy sú číre a bezfarebné alebo mierne nažltlé.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Parenterálna výživa pre dospelých a deti staršie ako 2 roky v situáciách, keď je perorálna alebo enterálna výživa nemožná, nedostatočná alebo kontraindikovaná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky lieku Oliclinomel, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Podávanie môže pokračovať tak dlho, pokiaľ je to vzhľadom ku klinickému stavu pacienta potrebné.


U dospelých


Potreba

Priemerná potreba dusíka je 0,16 až 0,35 g/kg/deň (približne 1 až 2 g aminokyselín/kg/deň).


Energetická potreba sa líši v závislosti od nutričného stavu pacienta a miery katabolizmu. V priemere je to 25 až 40 kcal/kg/deň.


Maximálna denná dávka

Maximálna denná dávka je 40 ml/kg telesnej hmotnosti (ekvivalentné 0,88 g aminokyselín, 3,2 g glukózy, 0,8 g lipidov, 0,84 mmol sodíka a 0,64 mmol draslíka na kg), t.j. 2800 ml infúznej emulzie pre pacienta s telesnou hmotnosťou 70 kg.


U detí starších ako 2 roky


V pediatrickej populácii neboli vykonané žiadne štúdie.


Potreba

Priemerná potreba dusíka je 0,35 až 0,45 g/kg/deň (približne 2 až 3 g aminokyselín/kg/deň).


Energetická potreba sa líši v závislosti od veku pacienta, jeho nutričného stavu a miery katabolizmu.

V priemere je to 60 až 110 kcal/kg/deň.

Dávkovanie

Dávkovanie je založené na príjme tekutín a dennej potrebe dusíka.

Tieto dávky sa majú upraviť s ohľadom na stav hydratácie dieťaťa.

Maximálna denná dávka

Maximálna denná dávka je 100 ml/kg telesnej hmotnosti (ekvivalentné 2,2 g aminokyselín, 8 g glukózy, 2 g lipidov, 2,1 mmol sodíka a 1,6 mmol draslíka na kg telesnej hmotnosti).


Všeobecne platí, že sa nemá prekročiť dávka aminokyselín 3 g/kg/deň a/alebo dávka glukózy 17 g/kg/deň a/alebo dávka lipidov 3 g/kg/deň. Výnimku tvoria špeciálne prípady.


Spôsob podávania


Len na jednorazové použitie.


Po otvorení vaku sa odporúča obsah ihneď spotrebovať a neuchovávať pre následnú infúziu.


Po príprave je zmes homogénna tekutina, mliečneho vzhľadu.


Návod na prípravu infúznej intravenóznej emulzie a zaobchádzanie s ňou, pozri časť 6.6.


NA INTRAVENÓZNE PODANIE DO CENTRÁLNEJ ALEBO PERIFÉRNEJ ŽILY.

(Vzhľadom na nízku osmolaritu lieku Oliclinomel).

Odporučené trvanie podávania infúzie s parenterálnou výživou je 12 až 24 hodín.


Rýchlosť podávania sa má prispôsobiť veľkosti podávanej dávky, charakteristike konečnej infúznej zmesi, dennému príjmu tekutín a dĺžke trvania infúzie (pozri časť 4.4).


Za bežných okolností sa má rýchlosť podávania postupne zvyšovať počas prvej hodiny.


Maximálna rýchlosť podávania infúzie


Všeobecne platí, že sa nemá prekročiť rýchlosť podávania infúznej intravenóznej emulzie 3 ml/kg/hodinu, t.j. 0,06 g aminokyselín, 0,24 g glukózy a 0,06 g lipidov na kg telesnej hmotnosti za hodinu.


4.3 Kontraindikácie


Použitie Oliclinomelu je kontraindikované v nasledujúcich situáciách:


 • u nedonosených novorodencov, dojčiat a detí mladších ako 2 roky, pretože pomer energia/dusík a dodanie energie nie sú pre tieto skupiny vhodné

 • precitlivenosť na vaječné, sójové alebo arašidové bielkoviny alebo na ktorúkoľvek z liečiv alebo pomocných látok lieku (pozri časť 6.1)

 • vrodené poruchy metabolizmu aminokyselín

 • ťažká hyperlipidémia alebo ťažké poruchy metabolizmu lipidov charakterizovaných hypertriglyceridémiou

 • ťažká hyperglykémia

 • pri patologicky zvýšenej plazmatickej koncetrácii sodíka, draslíka, horčíka, vápnika a/alebo

fosforu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Príliš rýchle podávanie roztokov na parenterálnu výživu vrátane roztoku Oliclinomel môže spôsobiť ťažké alebo fatálne následky.


Pri výskyte akýchkoľvek prejavov alebo príznakov alergickej reakcie (akými sú potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky, dyspnoe alebo bronchospazmus) sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť. Tento liek obsahuje sójový olej a vaječný lecitín. Sójové a vaječné bielkoviny môžu vyvolať reakcie z precitlivenosti. Zaznamenali sa skrížené alergické reakcie medzi sójovými a arašidovými proteínmi.


Na začiatku podávania intravenóznej infúzie sa vyžaduje špecifické sledovanie klinického stavu pacienta.


Ťažké poruchy rovnováhy vody a elektrolytov, ťažké stavy preťaženia tekutinami a ťažké metabolické poruchy sa musia upraviť ešte pred začatím podávania infúzie.


Nepridávajte iné lieky ani látky do žiadnej z komôr vaku ani k pripravenej emulzii bez toho, aby ste najprv overili kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulzie lipidov).

Nadmerné pridanie vápnika a fosforu môže spôsobiť tvorbu vápenatofosforečných zrazenín. Vznik takýchto zrazenín alebo destabilizácia emulzie lipidov môžu spôsobiť cievnu oklúziu ( pozri časti 6.2 a 6.6 ).


Infekcia cievneho prístupu a sepsa sú komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť u pacientov prijímajúcich parenterálnu výživu, najmä v prípade nedostatočnej starostlivosti o katétre, imunosupresívnych účinkov ochorenia alebo liekov. Dôkladné sledovanie prejavov, príznakov a výsledkov laboratórnych testov na prítomnosť horúčky/triašky, leukocytózy, technických komplikácií s prístupovým zariadením a hyperglykémie, môžu napomôcť skorému rozpoznaniu infekcie. Pacienti, ktorí potrebujú parenterálnu výživu, majú často predispozíciu na infekčné komplikácie ako následok nedostatočnej výživy a/alebo základného ochorenia. Výskyt septických komplikácií môže poklesnúť, zvýšením dôrazu na aseptické techniky pri zavádzaní a starostlivosti o katéter, ako aj na aseptické techniky pri príprave výživy.


Počas celej liečby treba sledovať rovnováhu vody a elektrolytov, osmolaritu séra, sérové triglyceridy, acidobázickú rovnováhu, glykémiu, výsledky funkčných vyšetrení pečene a obličiek, krvný obraz vrátane počtu trombocytov a koagulačné faktory.


Ak nie je príjem živín upravený podľa požiadaviek pacienta alebo metabolická kapacita ktorejkoľvek zložky výživy nie je presne stanovená, môžu sa vyskytnúť metabolické komplikácie. Podanie neadekvátneho alebo nadmerného množstva živín, alebo nesprávny výber zmesi pre daného pacienta, môže vyvolať nežiaduce účinky na metabolizmus.


Koncentrácie triglyceridov v sére a schopnosť tela odbúravať tuky sa musí pravidelne kontrolovať.


Koncentrácie triglyceridov v sére nesmú po dobu podávania infúzie prekročiť 3 mmol/l. Tieto koncentrácie sa musia stanovovať po najmenej 3 hodinách kontinuálneho podávania infúzie.


Pri podozrení na poruchu metabolizmu lipidov sa odporúča každodenné opakovanie vyšetrení - stanovenie koncentrácií triglyceridov v sére po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov.

U dospelých musí byť sérum číre skôr ako za 6 hodín po ukončení infúzie s obsahom emulzie lipidov. Ďalšia infúzia sa má podať iba vtedy, keď sa koncentrácie triglyceridov v sére vrátili k normálnym hodnotám.


Pri liekoch podobného typu bol hlásený syndróm preťaženia tukmi. Znížená alebo limitovaná schopnosť metabolizovať tuky obsiahnuté v lieku Oliclinomel, môže vyvolať „syndróm preťaženia tukmi“, ktorý môže byť spôsobený predávkovaním; aj keď prejavy a príznaky tohoto syndrómu sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď je liek podávaný podľa pokynov (pozri časť 4.8).


V prípade hyperglykémie, sa musí upraviť rýchlosť podávania infúzie lieku Oliclinomel, a/alebo podať inzulín.


Pri podávaní lieku Oliclinomel N4 – 550 E cez periférnu žilu môže vzniknúť tromboflebitída. Miesto vstupu katétra musí byť každý deň kontrolované na prítomnosť príznakov tromboflebitídy.


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním. Získaná zmes sa musí podať centrálnym alebo venóznym prístupom, v závislosti od jej konečnej osmolarity. Ak je konečná zmes hypertonická, môže vyvolať podráždenie žily, keď sa podáva do periférnej žily.


Aj keď liek obsahuje určité množstvo stopových prvkov a vitamínov, ich hladiny nie sú dostatočné na pokrytie potrieb organizmu, majú byť pridávané aby sa zabránilo vzniku deficitov. Pozri časť pridanie aditív k tomuto lieku (pozri časť 6.6).


Oliclinomel sa musí podávať opatrne u pacientov so zvýšenou osmolaritou, adrenálnou insuficienciou, zlyhaním srdca alebo dysfunkciou pľúc.


Podávanie výživy pacientom trpiacim ťažkou podvýživou môže spôsobiť tzv. „refeeding syndrome“, ktorý je charakterizovaný presunom draslíka, fosforu a horčíka do bunky, čím sa pacient dostáva do anabolického stavu. Môže sa prejaviť aj nedostatok tiamínu a zadržiavanie tekutín v tele. Dôkladné sledovanie a pomalé zvyšovanie nutričného príjmu pomôže predísť tejto komplikácii. Tento syndróm bol hlásený v súvislosti s podobnými liekmi.


Vaky neprepojujte do série, aby ste zabránili možnosti vzniku vzduchovej embólie spôsobenej zostatkovým plynom, ktorý sa nachádza v primárnom vaku.


Hepatálna insuficiencia

Používajte opatrne u pacientov s hepatálnou insuficienciou, vzhľadom na riziko vzniku alebo zhoršenia neurologických porúch súvisiacich s hyperamoniémiou. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy, hlavne testy ktoré sledujú funkčné parametre pečene, hladinu krvnej glukózy, hladiny elektrolytov a triglyceridov .


Renálna insuficiencia

Používajte opatrne u pacientov s renálnou insuficienciou najmä pri výskyte hyperkaliémie, kvôli riziku vzniku alebo zhoršenia metabolickej acidózy a hyperazotémie, ak nie sú odpadové látky odstraňované extrarenálne. Hladina tekutín, triglyceridov a elektrolytov sa má u týchto pacientov dôkladne sledovať.


Hematologické ochorenia

Používajte opatrne u pacientov s poruchami zrážanlivosti krvi a anémiou. Dôkladne sa majú sledovať krvný obraz a koagulačné faktory.


Endokrinologické a metabolické ochorenia

Používajte opatrne u pacientov:

 • ktorí trpia metabolickou acidózou. Pri laktátovej acidóze sa neodporúča podávať uhľohydráty. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy.

 • ktorí trpia diabetom mellitus. Sledujte koncetrácie glukózy, glykozúriu, ketonúriu a upravte dávkovanie inzulínu, keď je to potrebné.

 • ktorí trpia hyperlipidémiou, kvôli prítomnosti lipidov v infúznej emulzii. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy.

 • ktorí trpia poruchami metabolizmu aminokyselín


Osobitné upozornenia v pediatrii


Pri podávaní deťom starším ako 2 roky sa musí použiť vak, ktorý má objem zodpovedajúci dennej dávke.


Vždy je potrebná suplementácia vitamínov a stopových prvkov. Majú sa použiť pediatrické zmesi.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Ceftriaxón nesmie byť podávaný, súbežne s intravenóznymi roztokmi ktoré obsahujú vápnik, vrátane Oliclinomelu, pretože hrozí vyzrážanie vápenatej soli ceftriaxónu.

Ak je pri sekvenčnom podaní použitá rovnaká infúzna súprava, linky musia byť vypláchnuté kompatibilným roztokom v celej dĺžke medzi infúziami.


Oliclinomel obsahuje vitamín K, ktorý sa prirodzene vyskytuje v tukových emulziách. Neočakáva sa ovplyvnenie účinkov derivátov kumarínu hladinami vitamínu K, ktoré sa nachádzajú v odporúčaných dávkach Oliclinomelu.


Vzhľadom k možnosti pseudoaglutinácie sa táto infúzna emulzia nesmie podávať súčasne s krvou rovnakým infúznym setom.


Lipidy obsiahnuté v tejto emulzii môžu ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych testov (napríklad: bilirubín, laktátdehydrogenáza, saturácia kyslíka, hemoglobín v krvi), pokiaľ je vzorka krvi odobratá skôr, ako došlo k eliminácii lipidov (lipidy sú zvyčajne eliminované po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov).


Kvôli obsahu draslíka v Oliclinomeli treba venovať osobitnú pozornosť pacientom, ktorí sú liečení diuretikami, zadržiavajúcimi draslík (napr. amilorid, spironolaktón, triamterén), inhibítormi konvertujúcimi angiotenzín (ACE), antagonistami receptorov angiotenzínu II, alebo imunosupresívami takrolimus a cyklosporín, vzhľadom k riziku vzniku hyperkaliémie.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


V súčasnosti nie sú k dispozícii dostatočné relevantné klinické výsledky na zhodnotenie znášanlivosti zložiek Oliclinomelu u gravidných alebo dojčiacich žien.


Vzhľadom k tomu, že údaje nie sú k dispozícii, lekár musí zvážiť pomer medzi rizikami a prínosmi skôr ako túto emulziu podá gravidným alebo dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Potenciálne nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť v dôsledku nesprávneho použitia lieku, napr. predávkovanie alebo príliš vysoká rýchlosť infúzie (pozri časti 4.4 a 4.9).


Ak sa na začiatku podávania infúzie objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich neobvyklých prejavov alebo symptómov alergickej reakcie ( napr.: potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky, dyspnoe, bronchospazmus), je to dôvod pre okamžité prerušenie podávania infúzie.


Oliclinomel N4-550E, N7-1000E, a N8-800 boli použité v troch (3) klinických štúdiách, v ktorých sa zhodnocovali: jednoduchosť použitia, bezpečnosť a výživná účinnosť lieku.


Jedna štúdia bola randomizovaná, dvojito zaslepená, aktívne kontrolovaná štúdia účinnosti a bezpečnosti, uskutočnená liekom Oliclinomel N8-800. Do štúdie bolo zaradených a liečených dvadsaťosem pacientov v rôznom zdravotnom stave (napr. pooperačná hladovka, ťažká malnutrícia, nedostatočný alebo zakázaný enterálny príjem). Pacienti v skupine liečenej liekom Oliclinomel dostávali dávku až do 40 ml/kg/deň po dobu 5 dní.


Ďalšie dve štúdie boli otvorené, neporovnávacie, na zhodnotenie jednoduchosti použitia, bezpečnosti a účinnosti lieku Oliclinomel pri pacientoch ktorí absolvovali gastrointestinálne operácie. V týchto štúdiách, bolo liečených celkovo 36 pacientov, dávkou do 40 ml/kg/deň po dobu 5 dní v štúdii s liekom Oliclinomel N4-550 E (N=20), a dávkou do 36 ml/kg/deň po dobu 5 dní v štúdii s liekom Oliclinomel N7-1000 E (N=16)


Zo zhromaždených dát (64 pacientov) z týchto 3 klinických štúdií a postmarketingového sledovania vyplývajú nasledovné nežiaduce účinky lieku Oliclinomel.


Trieda orgánových systémov

Preferovaný termín podľa MedRA

Frekvencia

PORUCHY IMUNITNÉHO SYSTÉMU

Hypersenzitivita

Bronchospazmus (ako časť alergickej reakcie)

časté

neznáme

PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU

Bolesť hlavy

Tremor

častéb

neznámec

PORUCHY GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

Hnačka

Bolesť brucha

Vracanie

Nevoľnosť

častéb

neznámec

neznámec

neznámec

PORUCHY OBLIČIEK A MOČOVÝCH CIEST

Azotémia

častéb


PORUCHY PEČENE A ŽLČOVÝCH CIEST

Pečeňová cholestáza

Cholestáza

Žltačka

neznámec

neznámec

neznámec

PORUCHY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA

Erytém*

Hyperhidróza

neznámec

neznámec

PORUCHY KOSTROVEJ A SVALOVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA

Bolesti svalov a kostí

Bolesť chrbta

Bolesť hrudníka

Bolesti končatín

Svalový spazmus

neznámec

neznámec

neznámec

neznámec

neznámec

CELKOVÉ PORUCHY A REKACIE V MIESTE PODANIA

Triaška

Presakovanie v mieste vpichu infúzie

Bolesť v mieste vpichu infúzie*

Opuch v mieste vpichu infúzie*

Pľuzgiere v mieste vpichu infúzie*

Flebitída v mieste vpichu katétra*

Edém v mieste vpichu katétra*

Lokalizovaný edém*

Periférny edém

Pyrexia

Návaly tepla*

Hypertermia

Malátnosť

Zápal

Častéb

Častéb

Častéb

Častéb

Častéb

Neznámec

Neznámec

Neznámec

Neznámec

Neznámec

Neznámec

Neznámec

Neznámec

Neznámec

LABORATÓRNE A FUNKČNÉ VYŠETRENIA

Zvýšený bilirubín v krvi

Zvýšené pečeňové enzýmy

Zvýšená gama-glutamyltransferáza

Zvýšené triglyceridy v krvi

Zvýšená alkalická fosfatáza v krvi

Zvýšená glukóza v krvi

Hyperglykémia

Neznámec

Častéb

Častéb

Častéb

Častéb

Neznámec

Neznámec


a: frekvencia je definovaná: veľmi časté ( ≥ 1/10 ); časté ( ≥ 1/100 až < 1/10 ); menej časté ( ≥ 1/1000 až < 1/100 ); zriedkavé ( ≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); alebo neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov)

b: Nežiaduce účinky hlásené v priebehu klinických štúdií. V týchto štúdiách bolo zahrnutých 64 pacientov liečených liekom Oliclinomel.

c: Nežiaduce účinky hlásené z postmarketingových štúdií s liekom Oliclinomel.

*: Nežiaduce účinky ktoré môžu súvisieť s extravazáciou


Syndróm preťaženia tukmi (veľmi zriedkavé)

Syndróm preťaženia tukmi bol hlásený pri podobných liekoch. Toto môže byť spôsobené neprimeraným podaním napr.: predávkovanie a/alebo vyššou rýchlosťou infúzie ako je doporučené; príznaky a symptómy tohto syndrómu sa môžu tiež vyskytnúť na začiatku podávania infúzie podľa návodu. Znížená schopnosť organizmu metabolizovať lipidy obsiahnuté v lieku Oliclinomel sprevádzaná predĺženým časom clearensu plazmy, môže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi“. Je spojený s náhlym zhoršením klinického stavu pacienta a je charakterizovaný nasledujúcimi nálezmi: hyperlipidémia, horúčka, tuková infiltrácia pečene (hepatomegália), zhoršenie funkcie pečene, anémia, leukopénia, trombocytopénia, poruchy zrážanlivosti krvi a poruchami centrálneho nervového systému (napr.:kóma) vyžadujúcimi hospitalizáciu. Syndróm zvyčajne ustúpi po zastavení podávania infúzie lipidov.


Pediatrická populácia

U detí, ktoré dostali infúzie lipidov, boli hlásené prípady trombocytopénie.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Pri nesprávnom podávaní lieku (pri predávkovaní a/alebo prekročení odporúčanej rýchlosti podania) sa môžu vyskytnúť príznaky hypervolémie a acidózy.


Veľmi rýchle podávanie roztokov na parenterálnu výživu, vrátane lieku Oliclinomel, môže mať fatálne následky (Pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).


Pri podaní nadmerného množstva glukózy sa môže rozvinúť hyperglykémia, glykozúria a hyperosmolárny syndróm.


Veľmi rýchla infúzia alebo podanie veľmi veľkého objemu môže spôsobiť nauzeu, vracanie, triašku a poruchy elektrolytov. V takýchto prípadoch sa musí podávanie infúzie okamžite zastaviť.


Znížená schopnosť metabolizovať lipidy môže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi”, ktorého prejavy sú obyčajne reverzibilné po ukončení podávania infúzie lipidovej emulzie (pozri tiež časť 4.8).


V niektorých závažných prípadoch môže byť potrebná hemodialýza, hemofiltrácia alebo hemodiafiltrácia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Roztoky na parenterálnu výživu, zmesi.

ATC kód: B05BA10


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Jedná sa o trojzložkovú zmes umožňujúcu zachovanie rovnováhy dusíka a energie zo zdroja dusíka

(L-aminokyseliny) a energie vo forme glukózy a esenciálnych mastných kyselín. Táto zmes ešte obsahuje elektrolyty.


Roztok aminokyselín obsahuje 15 L-aminokyselín (vrátane 8 esenciálnych aminokyselín), ktoré sú nezastupiteľné pri syntéze bielkovín.


Aminokyseliny predstavujú aj zdroj energie, ich oxidácia má za následok exkréciu dusíka vo forme močoviny.


Profil zastúpených aminokyselín:


 • esenciálne aminokyseliny/celkové aminokyseliny: 40,5 %

 • esenciálne aminokyseliny (g)/celkový dusík (g): 2,5

 • aminokyseliny s rozvetveným reťazcom/celkové aminokyseliny: 19 %


Zdrojom uhľohydrátov je glukóza (80 g/l).


Emulzia lipidov je kombináciou čisteného olivového oleja a čisteného sójového oleja (pomer 80:20) s týmto približným zastúpením mastných kyselín:


 • 15 % nasýtených mastných kyselín (saturated fatty acids - SFA)

 • 65 % mononenasýtených mastných kyselín (monounsaturated fatty acids - MUFA)

 • 20 % esenciálnych polynenasýtených mastných kyselín (polyunsaturated essential fatty acids – PUFA)


Pomer fosfolipidov a triglyceridov je 0,06.


Stredne vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín (essential fatty acids - EFA) zlepšuje stav ich vyšších derivátov korekciou deficitu EFA.


Olivový olej obsahuje významné množstvo alfa-tokoferolu, ktorý v kombinácii so stredne vysokým príjmom PUFA prispieva k zlepšeniu stavu vitamínu E a zníženiu peroxidácie lipidov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia, metabolizmus a odbúravanie zložiek obsiahnutých v infúznej emulzii (aminokyselín, elektrolytov, glukózy a lipidov) prebieha rovnakým spôsobom, ako keby boli podané jednotlivo.


Farmakokinetické vlastnosti aminokyselín podaných intravenózne sú v zásade rovnaké ako u aminokyselín podaných pri perorálnej výžive. Aminokyseliny z bielkovín potravy však pred prienikom do systémovej cirkulácie najprv prejdú vénou portae.


Rýchlosť eliminácie emulzie lipidov závisí od veľkosti častíc. Zdá sa, že drobné častice lipidov spomaľujú klírens, pritom ale zvyšujú lipolýzu sprostredkovanú lipoproteínovou lipázou.


Veľkosť lipidových častíc obsiahnutých v emulzii Oliclinomelu je podobná ako veľkosť chylomikrónov, a preto táto emulzia vykazuje podobnú rýchlosť eliminácie.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nevykonali sa žiadne predklinické štúdie s konečným liekom Oliclinomel.


Predklinické štúdie vykonané s použitím roztokov aminokyselín a glukózy obsiahnutých v Oliclinomeli v rôznych kvalitatívnych zloženiach a koncentráciách však neodhalili žiadnu špecifickú toxicitu.


Predklinické štúdie toxicity vykonané s emulziou lipidov obsiahnutých v Oliclinomeli odhalili zmeny, ku ktorým bežne dochádza pri vysokom príjme emulzií lipidov: steatózu pečene, trombocytopéniu a zvýšenú hladinu cholesterolu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Komora s emulziou lipidov:

vaječný lecitín prečistený frakcionáciou

glycerol

nátriumoleát

hydroxid sodný (na úpravu pH)

voda na injekciu


Komora s roztokom aminokyselín:

ľadová kyselina octová (na úpravu pH)

voda na injekciu


Komora s roztokom glukózy:

kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Nepridávajte iné lieky alebo látky do žiadnej z troch komôr vaku alebo do pripravenej emulzie bez toho, že by ste si najprv overili ich kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulzie lipidov alebo vytváranie zrazenín) (pozri časť 6.6).

Tak ako pri iných roztokoch parenterálnej výživy, musí sa zvážiť pomer vápnika a fosfátov. Nadmerné pridanie vápnika a fosfátov, najmä vo forme minerálnych solí môže spôsobiť tvorbu fosfátových zrazenín.


Inkompatibility sa môžu navodiť napríklad nadmernou aciditou (nízke pH) alebo nevhodným obsahom dvojmocných katiónov (Ca2+a Mg 2+), ktoré môžu destabilizovať emulziu lipidov.


Ceftriaxón nesmie byť podávaný, súbežne s intravenóznymi roztokmi, ktoré obsahujú vápnik, vrátane Oliclinomelu, pretože hrozí vyzrážanie vápenatej soli ceftriaxónu.

Ak je pri sekvenčnom podaní použitá rovnaká infúzna súprava, linky musia byť vypláchnuté kompatibilným roztokom v celej dĺžke medzi infúziami.


Overte si kompatibilitu s roztokmi podávanými simultánne rovnakým aplikačným setom, katétrom, alebo kanylou.


Vzhľadom k riziku pseudoaglutinácie nepodávajte pred, súčasne, ani po podaní krvi rovnakým infúznym setom.


Oliclinomel obsahuje ióny vápnika, ktoré predstavujú riziko vyzrážania precipitátov v krvi alebo krvných komponentoch s antikoagulantom alebo konzervantom.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky v neporušenom vonkajšom obale.


Odporúča sa použiť liek okamžite po pretrhnutí tesniacich švov medzi tromi komorami.


Stabilita rekonštituovanej emulzie sa však preukázala po dobu maximálne 7 dní pri teplote +2 °C až +8 °C a následne po dobu maximálne 48 hodín pri teplote do +25 °C.


Po pridaní suplementov (elektrolytov, organických fosfátov, stopových prvkov, vitamínov; pozri časť 6.6.):

U špecifických prímesí bola chemická a fyzikálna stabilita preukázaná po dobu 7 dní pri teplote +2 °C až +8 °C a následne po dobu 48 hodín pri teplote do +25 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa po pridaní akéhokoľvek aditíva musí zmes použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, užívateľ zodpovedá za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania po rekonštitúcii a pred použitím; čas použiteľnosti by normálne nemal byť dlhší ako 24 hodín pri teplote +2 °C až +8 °C, pokiaľ sa pridanie suplementov nevykonalo v kontrolovaných a validovaných aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávať v mrazničke.


Obal uchovávajte vo vonkajšom kartónovom obale.


Uchovávanie rekonštituovanej emulzie, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Trojkomorový vak je viacvrstvový plastový vak. Vnútorná (kontaktná) vrstva materiálu vaku je vyrobená zo zmesi polyolefínových kopolymérov a je kompatibilná s roztokmi aminokyselín, roztokmi glukózy a roztokmi lipidov. Ďalšie vrstvy sú vyrobené z EVA (polyetylén-vinylacetát) a z kopolyesteru.


Vak je uložený v kyslíkovo-bariérovom prebale obsahujúcom vrecko s absorbérom kyslíka.


Komora obsahujúca glukózu je vybavená injekčným portom na pridanie suplementov.


Komora obsahujúca aminokyseliny je vybavená aplikačným miestom pre zavedenie hrotu infúzneho setu.


Po pretrhnutí tesniacich švov je obsah vaku dostatočne veľký, aby sa umožnilo pridanie vitamínov, elektrolytov a stopových prvkov.


VEĽKOSTI BALENIA


1000 ml v trojkomorovom vaku (400 ml 5,5 % roztoku aminokyselín (zodpovedá 5,5 g/100 ml)

+ 400 ml 20 % roztokuglukózy (zodpovedá 20 g/100 ml) + 200 ml 10 % emulzie lipidov (zodpovedá

10 g/100 ml))

Kartón so 6 vakmi


1000 ml v trojkomorovom vaku (400 ml 5,5 % roztoku aminokyselín (zodpovedá 5,5 g/100 ml)

+ 400 ml 20 % roztoku glukózy (zodpovedá 20 g/100 ml) + 200 ml 10 % emulzie lipidov (zodpovedá

10 g/100 ml))

1 vak


1500 ml v trojkomorovom vaku(600 ml 5,5 % roztoku aminokyselín (zodpovedá 5,5 g/100 ml)

+ 600 ml 20 % roztoku glukózy (zodpovedá 20 g/100 ml) + 300 ml 10 % emulzie lipidov (zodpovedá

10 g/100 ml))

Kartón so 4 vakmi


1500 ml v trojkomorovom vaku (600 ml 5,5 % roztoku aminokyselín (zodpovedá 5,5 g/100 ml)

+ 600 ml 20 % roztoku glukózy (zodpovedá 20 g/100 ml) + 300 ml 10 % emulzie lipidov (zodpovedá

10 g/100 ml))

1 vak


2000 ml v trojkomorovom vaku(800 ml 5,5 % roztoku aminokyselín (zodpovedá 5,5 g/100 ml)

+ 800 ml 20 % roztoku glukózy(zodpovedá 20 g/100 ml) + 400 ml 10 % emulzie lipidov (zodpovedá 10 g/100 ml))

Kartón so 4 vakmi


2000 ml v trojkomorovom vaku (800 ml 5,5 % roztoku aminokyselín (zodpovedá 5,5 g/100 ml)

+ 800 ml 20% roztoku glukózy (zodpovedá 20 g/100 ml) + 400 ml 10 % emulzie lipidov (zodpovedá

10 g/100 ml))

1 vak


2500 ml v trojkomorovom vaku (1000 ml 5,5 % roztoku aminokyselín (zodpovedá 5,5 g/100 ml)

+ 1000 ml 20 % roztoku glukózy (zodpovedá 20 g/100 ml) + 500 ml 10 % emulzie lipidov (zodpovedá

10 g/100 ml))

Kartón s 2 vakmi


2500 ml v trojkomorovom vaku (1000 ml 5,5 % roztoku aminokyselín (zodpovedá 5,5 g/100 ml)

+ 1000 ml 20 % roztoku glukózy (zodpovedá 20 g/100 ml) + 500 ml 10 % emulzie lipidov (zodpovedá 10 g/100 ml))

1 vak


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


a.Otvorenie


 • Roztrhnite ochranný prebal.

 • Po odstránení prebalu zlikvidujte vrecko s absorbérom kyslíka, ak je prítomné.

 • Skontrolujte neporušenosť vaku a tesniacich švov.

Použite len v prípade, keď vak nie je poškodený, keď sú tesniace švy neporušené (t.j. nedošlo k zmiešaniu obsahu troch komôr) a keď je roztok aminokyselín a roztok glukózy číry, bezfarebný alebo bledožltý, prakticky bez viditeľných častíc, a keď emulzia lipidov je homogénna tekutina mliečneho vzhľadu.


b. Zmiešanie roztokov a emulzie


Pred pretrhnutím tesniacich švov sa uistite, že liek má izbovú teplotu.


Rukou zrolujte vak, začnite pritom od jeho hornej časti (závesný koniec).


Tesniace švy sa pretrhnú počnúc od miesta blízko vstupov. Pokračujte v rolovaní, pokiaľ sa tesniace švy nepretrhnú na polovicu svojej dĺžky. Zamiešajte otočením vaku najmenej 3-krát.


c. Príprava infúzie


Musia sa zachovávať aseptické podmienky.

Zaveste vak.

Z aplikačného vývodu odstráňte umelohmotný kryt.

Hrot infúzneho setu pevne zapichnite do aplikačného vývodu.


d.Pridanie aditív


Veľkosť vaku postačuje na to, aby bolo možné pridať aditíva, akými sú vitamíny, elektrolyty a stopové prvky. Všetky aditíva (vrátane vitamínov) sa môžu pridať do rekonštituovanej zmesi (po pretrhnutí tesniacich švov a zmiešaní obsahu troch komôr vaku).


Vitamíny sa môžu pridať aj do komory s glukózou pred rekonštitúciou zmesi (pred pretrhnutím tesniacich švov a zmiešaním roztokov a emulzie).


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním do periférnej žily.


Do Oliclinomelu sa môžu pridať:

 • elektrolyty: zoberte do úvahy elektrolyty, ktoré sú vo vaku už obsiahnuté: stabilita bola preukázaná na jeden liter trojzložkovej zmesi až do celkového množstva 150 mmol sodíka, 150 mmol draslíka, 5,6 mmol horčíka a 5 mmol vápnika.

 • organické fosfáty: stabilita po ich pridaní bola preukázaná až do celkového množstva 15 mmol na jeden vak.

 • Stopové prvky a vitamíny: Stabilita bola preukázaná s komerčne dostupnými preparátmi obsahujúcimi vitamíny a stopové prvky (s obsahom až do 1 mg železa). Informácia o kompatibilite iných aditív je k dispozícii na požiadanie.


Pridanie aditív musí urobiť kvalifikovaný personál za aseptických podmienok.


Tieto pridania sa urobia do injekčného portu pomocou injekčnej ihly:

- pripravte si injekčný port,

- prepichnite injekčný port a vstreknite,

- zmiešajte obsah vaku a aditíva.


e. Podanie


Len na jednorazové použitie.


Liek podávajte až po pretrhnutí tesniacich švov medzi 3 komorami a premiešaní obsahu všetkých 3 komôr.

Uistite sa, že konečná infúzna emulzia nevykazuje známky fázovej separácie.


Po otvorení vaku sa musí obsah ihneď spotrebovať. Otvorený vak sa nesmie nikdy uchovávať pre následnú infúziu.


Čiastočne použitý vak opätovne nepripájajte.

Vaky neprepojujte do série, aby sa zabránilo možnosti vzduchovej embólie spôsobenej plynom, ktorý je obsiahnutý v prvom vaku.

Všetok nespotrebovaný liek alebo odpadový materiál a všetko príslušenstvo sa musí zlikvidovať.


Neuchovávajte žiadne čiastočne použité vaky a po použití všetko príslušenstvo zlikvidujte.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Clintec Parenteral

6 avenue Louis Pasteur, BP 56

78311 Maurepas Cedex

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0042/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 27. februára 2003

Dátum posledného predĺženia registrácie: 30. október 2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Máj 2014

14OliClinomel N4-550 E