+ ipil.sk

OLIMEL N9Príbalový letákPísomná informácia pre používateľa


OLIMEL N9

infúzna emulzia


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako vám bude podaný tento liek tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Olimel infúzna emulzia a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Olimel infúznu emulziu

3. Ako používať Olimel infúznu emulziu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Olimel infúznu emulziu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Olimel infúzna emulzia a na čo sa používa


Olimel je infúzna emulzia. Je dodávaná vo vakoch s 3 komorami.


Jedna komora obsahuje obsahuje roztok glukózy, druhá obsahuje emulziu lipidov a tretia roztok aminokyselín.


Olimel sa používa u dospelých a detí starších ako dva roky na zaistenie výživy podávanej hadičkou do žily v prípade, keď obvyklé prijímanie potravy ústami nie je vhodné.


Olimel sa musí používať výhradne pod lekárskym dohľadom.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Olimel infúznu emulziu


Olimel infúznu emulziunepoužívajtev nasledujúcich prípadoch:


- u nedonosených novorodencov, u dojčiat a detí mladších ako 2 roky.

- ak ste precitlivený (alergický) na vaječné, sójové alebo arašidové bielkoviny, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.

- ak má vaše telo problémy so spracovaním niektorých aminokyselín.

- ak máte mimoriadne vysokú hladinu tukov v krvi.

- ak máte hyperglykémiu (nadmerné množstvo cukru v krvi),


V každom prípade váš lekár rozhodne, či máte dostať tento liek na základe faktorov, akými sú vek, telesná hmotnosť a zdravotný stav, ako aj výsledky všetkých vykonaných vyšetrení.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako vám bude podaný Olimelinfúzna emulzia obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.


Ak vám podajú roztoky parenterálnej výživy ( TPN ) príliš rýchlo, môže vám to ublížiť alebo spôsobiť smrť.


Pri výskyte akýchkoľvek neobvyklých prejavov alebo príznakov alergickej reakcie (akými sú potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky alebo ťažkosti s dýchaním) sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť. Tento liek obsahuje sójový olej a vaječný fosfatid. Sójové a vaječné bielkoviny môžu vyvolať reakcie z precitlivenosti. Zaznamenali sa skrížené alergické reakcie medzi sójovými a arašidovými bielkovinami.


Určité lieky a ochorenia môžu zvyšovať riziko vzniku infekcie alebo sepsy (baktérie v krvi). Riziko vzniku infekcie alebo sepsy je výrazne vyššie, keď máte v žile zavedenú hadičku (intravenózny katéter). Lekár bude starostlivo sledovať, či sa neobjavia príznaky infekcie. Pacienti, ktorí vyžadujú parenterálnu výživu (výživa, podávaná hadičkou do žily), sú kvôli svojmu zdravotnému stavu náchylnejší na vznik infekcie. Použitie „aseptickej techniky“ („bez škodlivých zárodkov“) pri zavádzaní a udržiavaní katétra a pri príprave výživy môže riziko infekcie znížiť.


Ak trpíte závažnou podvýživou a potrebujete dostávať výživu do žily, váš lekár má začať s liečbou pomaly. Váš lekár vás má starostlivo sledovať, aby zabránil náhlym zmenám hladiny tekutín, vitamínov a minerálov.


Poruchy rovnováhy vody a solí v tele a metabolické poruchy vám upravia ešte pred začatím podávania infúzie. Počas liečby týmto liekom bude lekár sledovať váš zdravotný stav a ak to bude považovať za vhodné, môže vám zmeniť dávkovanie alebo podať ďalšie výživné látky, akými sú vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.


Váš lekár má byť informovaný o:

 • závažnom probléme s obličkami. Musíte tiež informovať lekára ak sa liečite dialýzou (umelá oblička) alebo inou formou filtrácie krvi

 • závažnom probléme s pečeňou

 • problémoch so zrážaním krvi

 • nedostatočnej funkcii nadobličiek (nedostatočnosť nadobličiek). Nadobličky sú žľazy v tvare trojuholníka nad obličkami.

 • srdcovom zlyhávaní

 • ochorení pľúc

 • zadržiavaní vody v tele (hyperhydratácia)

 • nedostatku vody v tele (dehydratácia)

 • vysokej hladine cukru v krvi (diabetes mellitus), ktorá nie je liečená

 • srdcovom záchvate alebo šoku, spôsobených náhlym zlyhaním srdca

 • ťažkej metabolickej acidóze (keď je krv príliš kyslá)

 • generalizovanej infekcii (septikémia)

 • kóme


Počas liečby týmto liekom vám bude lekár robiť klinické a laboratórne vyšetrenia, aby overil, či je pre vás podávanie tohto lieku účinné a naďalej bezpečné. Ak vám budú tento liek podávať niekoľko týždňov, pomocou krvných vyšetrení vám budú pravidelne kontrolovať krv.


Znížená schopnosť tela odstraňovať lipidy obsiahnuté v tomto lieku môže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi“ (pozri časť 4 – Možné vedľajšie účinky).


Ak počas infúzie pocítite bolesť, pálenie alebo opuch v mieste podania, alebo pretekanie infúzie povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Podávanie bude okamžite zastavené a nanovo spustené v inej žile.


Ak hladina vášho krvného cukru príliš stúpne, lekár by mal upraviť rýchlosť, akou je podávaný Olimel,alebo vám podať lieky na kontrolu cukru v krvi (inzulín).


Olimel sa môže podať iba hadičkou (katétrom) do veľkej žily na hrudníku (hlavnej žily).


Deti a dospievajúci

Ak má vaše dieťa menej ako 18 rokov, bude venovaná špeciálna pozornosť tomu, aby mu bola podaná správna dávka. Zvýšená opatrnosť je nutná aj kvôli tomu, že deti sú náchylnejšie na vznik infekcie. Je vždy potrebné pridať vitamíny. Musia sa použiť lieky určené pre deti.


Iné lieky a Olimel infúzna emulzia


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Súbežná absorpcia (vstrebávanie) iných liekov vo všeobecnosti nie je kontraindikáciou (t.j. dôvodom pre ich zakázané použitie). Ak užívate iné lieky, ktorých výdaj je či nie je viazaný na lekársky predpis, vopred to oznámte svojmu lekárovi, ktorý overí, či sú kompatibilné (t.j. či je ich súbežné užívanie počas liečby týmto liekom vhodné).


Olimel sa nesmie podávať súbežne s krvou podávanou rovnakou infúznou súpravou.


Olivový a sójový olej obsiahnutý v Olimeli obsahuje vitamín K. Tento obyčajne nemá vplyv na lieky, ktoré zrieďujú krv (antikoagulanty) napr. kumarín. Ak však užívate antikoagulačné lieky, povedzte to svojmu lekárovi.


Lipidy (tuky) obsiahnuté v tejto emulzii môžu ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení, ak sa vzorka krvi odoberie skôr, ako došlo k vylúčeniu lipidov z organizmu (lipidy sa zvyčajne vylúčia z organizmu po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov).


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete používať tento liek.


Podanie Olimelu sa môže zvážiť počas tehotenstva a dojčenia, ak je to nevyhnutné.


3. Ako používaťOlimel infúznu emulziu


Dávkovanie


Olimel sa môže podávať iba dospelým a deťom starším ako dva roky.


Je to infúzna emulzia, ktorá sa podáva hadičkou (katétrom) do žily na hrudníku.


Olimel má pred použitím dosiahnuť izbovú teplotu.


Olimel je určený len na jednorazové použitie.


Obsah jedného vaku sa podáva infúziou, ktorá zvyčajne trvá 12 až 24 hodín.


Dávkovanie – dospelí


Lekár určí rýchlosť podávania infúzie lieku podľa vašich potrieb a klinického stavu.


V liečbe sa môže pokračovať tak dlho, ako je to potrebné, a to v závislosti od Vášho klinického stavu.


Dávkovanie – deti staršie ako dva roky a dospievajúci


Lekár určí potrebnú dávku a dĺžku trvania jej podávania. Bude to závisieť od veku, telesnej hmotnosti a výšky, klinického stavu, denného príjmu tekutín, energetickej potreby a potreby dusíka.


Ak je vám podané viac Olimelu infúznej emulzie, ako má byť


Ak je podaná dávka príliš vysoká, alebo ak sa infúzia podáva príliš rýchlo, roztok aminokyselín môže spôsobiť, že budete mať priveľmi kyslú krv a môžu sa objaviť príznaky hypervolémie (zvýšenie objemu kolujúcej krvi). Môže sa zvýšiť obsah glukózy v krvi a v moči, môže vzniknúť hyperosmolárny syndróm (nadmerná hustota krvi) a emulzia lipidov môže zvýšiť množstvo triglyceridov v krvi. Príjem príliš veľkého objemu Olimelu môže spôsobiť napínanie na vracanie, vracanie, triašku a poruchy elektrolytov. V takýchto prípadoch musí byť infúzia okamžite zastavená.


V niektorých závažných prípadoch sa lekár môže rozhodnúť, že potrebujete dočasnú obličkovú dialýzu, ktorá pomôže obličkám odstrániť prebytok lieku.


Aby sa predišlo vzniku týchto nežiaducich príhod, lekár bude pravidelne sledovať váš zdravotný stav a bude vám pravidelne vyšetrovať krvné parametre.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak počas podávania infúzie alebo po jej podaní zaznamenáte akékoľvek zmeny v tom, ako sa cítite, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Vyšetrenia, ktoré vám lekár bude robiť počas liečby týmto liekom, by mali minimalizovať riziko vzniku vedľajších účinkov.


Pri výskyte akýchkoľvek neobvyklých prejavov alebo príznakov alergickej reakcie, akými sú potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky alebo ťažkosti s dýchaním, sa má podávanie infúzie ihneď zastaviť.


Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené v súvislosti s užívaním OlimeluFrekvencia – časté: môže postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí

- Zrýchlená činnosť srdca (tachykardia).

 • Strata chuti do jedla (anorexia).

 • Zvýšená hladina lipidov v krvi (hypertriglyceridémia).

 • Bolesť brucha.

 • Hnačka.

 • Nevoľnosť.

 • Zvýšený krvný tlak (hypertenzia).

Frekvencia – Neznáme: z dostupných údajov nie je možné určiť

 • Pretekanie infúzie na okolité tkanivo (extravazácia) čo môže mať za následok bolesť, podráždenie, opuch / edém, začervenanie (erytém) / zahriatie, odumretie tkanivových buniek (nekróza kože) alebo pľuzgier.


Nasledovné vedľajšie účinky boli zaznamenané v súvislosti s podobnými liekmi na parenterálnu výživu:


Frekvencia: veľmi zriedkavé: môže postihnúť menej ako 1 z 10 000

- Znížená schopnosť organizmu odbúravať lipidy (syndróm preťaženia tukmi)spojený s náhlym a prudkým zhoršením klinického stavu pacienta.

Nasledujúce príznaky syndrómu preťaženia tukmi sú zvyčajne reverzibilné, po ukončení podávania infúzie lipidov:

 • Horúčka

 • Pokles počtu červených krviniek, čo môže spôsobiť bledosť kože, slabosť alebo dýchavičnosť (anémia)

 • nízky počet bielych krviniek čo môže zvýšiť riziko vzniku infekcie (leukopénia)

 • nízky počet krvných doštičiek, čo môže zvýšiť riziko vzniku modrín a / alebo krvácania (trombocytopénie)

 • porucha zrážanlivosti krvi

 • nadmerné množstvo lipidov v krvi (hyperlipidémia)

 • tuková infiltrácia pečene (hepatomegália)

 • zhoršenie funkcie pečene

 • prejavy centrálneho nervového systému (napr. kóma)

Frekvencia: neznáme: z dostupných údajov nie je možné určiť frekvenciu

- Alergické reakcie.

- Neobvyklé výsledky krvného vyšetrenia funkcie pečene.

- Problémy so vstrebávaním žlče (hepatomegália).

- Zväčšenie pečene (hepatomegália).

- Ikterus (žltačka).

- Pokles počtu krvných doštičiek ( trombocytopenia).

- Zvýšená hladina dusíka v krvi (azotémia), zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Olimel infúznu emulziu


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vaku a na vonkajšom obale (MM/RRRR). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Neuchovávajte v mrazničke.


Uchovávajte v prebale.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Olimel infúzna emulzia obsahuje


Liečiváv každom vaku s pripravenou emulziou sú 14,2 % ( čo zodpovedá 14,2 g/100 ml),roztok L‑aminokyselín (alanín, arginín, glycín, histidín, izoleucín, leucín, lyzín (vo forme lyzíniumacetátu), metionín, fenylalanín, prolín, serín, treonín, tryptofán, tyrozín, valín, kyselina asparágová, kyselina glutámová), 20 % ( čo zodpovedá 20 g/100 ml),emulzia lipidov(olivový olej čistený a sójový olej čistený) a 27,5 % ( čo zodpovedá 27,5 g/100 ml), roztok glukózy (vo forme monohydrátu glukózy).


Ďalšie zložky sú:


Komora obsahujúca emulziu lipidov:

Komora obsahujúca roztok aminokyselín:

Komora obsahujúca roztok glukózy:

Vaječné fosfatidy prečistené frakcionáciou, glycerol, sodná soľ kyseliny olejovej, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu

Ľadová kyselina octová (na úpravu pH), voda na injekciu

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu


Ako vyzerá Olimel infúzna a obsah balenia


Olimel je infúzna emulzia balená v trojkomorovom vaku. Jedna komora obsahuje emulziu lipidov, druhá obsahuje roztok aminokyselín a tretia obsahuje roztok glukózy. Tieto komory sú oddelené tesniacimi švami. Pred podaním sa obsah komôr musí zmiešať rolovaním vaku, pričom sa začína od hornej časti vaku, pokým sa tesniace švy nepretrhnú.


Vzhľad pred prípravou:

- Roztok aminokyselín a roztok glukózy je číry, bezfarebný alebo svetložltý.

- Emulzia lipidov je homogénna mliečneho vzhľadu.


Vzhľad po príprave:homogénna emulzia mliečneho vzhľadu.


Trojkomorový vak je viacvrstvový plastový vak.Vnútorná (kontaktná) vrstva materiálu vaku je vyrobená tak, že je kompatibilná (zlučiteľná) so zložkami a povolenými aditívami.


Aby sa predišlo kontaktu s kyslíkom zo vzduchu, vak je zabalený v kyslíkovo‑bariérovom prebale, s vreckom s absorbérom kyslíkaa môže obsahovať indikátor kyslíka.(OXYDETECTTM).


Veľkosti balenia


1 000 ml vak: 1 škatuľa so 6 vakmi

1 500 ml vak: 1 škatuľa so 4 vakmi

2 000 ml vak: 1 škatuľa so 4 vakmi


1 vak má veľkosť 1000 ml, 1500 ml a 2000 ml.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6
Praha 5

Česká republika


Výrobca


BAXTER S.A., Boulevard René Branquart, 80, 7860 Lessines, Belgicko


Liek je registrovaný v nasledovných členských štátoch EU pod nasledovnými obchodnými názvami:


Francúzsko, Portugalsko, Estónsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika, Belgicko, Španielsko, Slovenská republika, Holandsko, Luxembursko, Slovinsko, Taliansko, Grécko : OLIMEL N9


V niektorých krajinách je registrovaný pod inými obchodnými názvami:

Rakúsko:ZentroOLIMEL 5,7 %

Nemecko: Olimel 5,7%

Dánsko, Island,Švédsko, Nórsko, Fínsko: Olimel N9

Veľká Británia, Írsko, Malta: Triomel 9g/l nitrogen 1070 kcal/l

Maďarsko: Olimel 9g/l nitrogén emulziós infúzió


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:


Farmakoterapeutická skupina: Roztoky pre parenterálnu výživu, kombinácie

ATC kód: B05 BA10


A. kvalitatívne A KVANTITATÍVNE zloženie


Olimel sa dodáva vo forme trojkomorového vaku.


Každý vak obsahuje roztok glukózy, emulziu lipidov a roztok aminokyselín:Obsah v jednom vaku


1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

27,5 % roztok glukózy

(čo zodpovedá 27,5 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

14,2 % roztok aminokyselín

(čo zodpovedá 14,2 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

20 % emulzia lipidov

(čo zodpovedá 20 g/100 ml)

200 ml

300 ml

400 ml


Liečivá v každom vaku s pripravenou emulziou sú:


Liečivá

1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

Olivový olej rafinovaný + sójový olej rafinovanýa

40,00 g


60,00 g


80,00 g

Alanín

8,24 g

12,36 g

16,48 g

Arginín

5,58 g

8,37 g

11,16 g

Kyselina asparágová

1,65 g

2,47 g

3,30 g

Kyselina glutámová

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Glycín

3,95 g

5,92 g

7,90 g

Histidín

3,40 g

5,09 g

6,79 g

Izoleucín

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Leucín

3,95 g

5,92 g

7,90 g

Lyzín

(ekvivalentný lyzíniumacetátu)

4,48 g

(6,32 g)

6,72 g

(9,48 g)

8,96 g

(12,64 g)

Metionín

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Fenylalanín

3,95 g

5,92 g

7,90 g

Prolín

3,40 g

5,09 g

6,79 g

Serín

2,25 g

3,37 g

4,50 g

Treonín

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Tryptofán

0,95 g

1,42 g

1,90 g

Tyrozín

0,15 g

0,22 g

0,30 g

Valín

3,64 g

5,47 g

7,29 g

Bezvodá glukóza

(ekvivalentná monohydrátu glukózy)

110,00 g

(121,00 g)

165,00 g

(181,50 g)

220,00 g

(242,00 g)


aZmes rafinovaného olivového oleja (približne 80 %) a rafinovaného sójového oleja (približne 20 %) zodpovedá 20 % pomeru esenciálnych mastných kyselín a celkových mastných kyselín.


Komora s emulziou lipidov:

Vaječné fosfatidy prečistené frakcionáciou, glycerol, sodná soľ kyseliny olejovej, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.


Komora s roztokom aminokyselín:

Ľadová kyselina octová (na úpravu pH), voda na injekciu.


Komora s roztokom glukózy:

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.


Nutričný príjem poskytnutý pripravenou emulziou:1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

Lipidy

40 g

60 g

80 g

Aminokyseliny

56,9 g

85,4 g

113,9 g

Dusík

9,0 g

13,5 g

18,0 g

Glukóza

110,0 g

165,0 g

220,0 g

Energia:

Celkové kalórie, približne

1 070 kcal

1 600 kcal

2 140 kcal

Nebielkovinové kalórie

840 kcal

1 260 kcal

1 680 kcal

Kalórie z glukózy

440 kcal

660 kcal

880 kcal

Kalórie z lipidova

400 kcal

600 kcal

800 kcal


Pomer nebielkovinových kalórií a dusíka

93 kcal/g

93 kcal/g

93 kcal/g

Pomer kalórií z glukózy a z lipidov

52/48

52/48

52/48

Pomer kalórií z lipidov a celkových kalórií

37 %

37 %

37 %

Elektrolyty:

Fosfát b

3,0 mmol

4,5 mmol

6,0 mmol

Octan

40 mmol

60 mmol

80 mmol

pH

6,4

6,4

6,4

Osmolarita

1 170 mosm/l

1 170 mosm/l

1 170 mosm/l


aVrátane kalórií pochádzajúcich z prečistených vaječných fosfatidov

b Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov


B. dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Olimel sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky kvôli neadekvátnemu zloženiu a objemu (pozri časti 4.4; 5.1 a 5.2 SPC).


Dospelí

Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky Olimelu, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Priemerná denná potreba je:

- 0,16 až 0,35 g dusíka/kg telesnej hmotnosti (1 až 2 g aminokyselín/kg), v závislosti od nutričného stavu pacienta a stupňa katabolického stresu,

- 20 až 40 kcal/kg,

- 20 až 40 ml tekutín/kg, alebo 1 až 1,5 ml na vydanú kcal.


Maximálna denná dávka Olimelu sa určuje podľa príjmu aminokyselín, 35 ml/kg zodpovedá 2,0 g aminokyselín/kg, 3,9 g glukózy/kg a 1,4 g lipidov/kg. Dávka pre pacienta s telesnou hmotnosťou 70 kg by sa rovnala 2 450 ml Olimelu denne a zabezpečila by príjem 140 g aminokyselín, 270 g glukózy a 98 g lipidov (t.j. 2 058 nebielkovinových kcal a 2 622 celkových kcal).


Za normálnych okolností sa musí rýchlosť podávania infúzie postupne zvyšovať počas prvej hodiny a potom sa musí prispôsobiť tak, aby zohľadňovala veľkosť podávanej dávky, denný príjem tekutín a dĺžku trvania infúzie.

Maximálna rýchlosť podávania infúzie Olimelu je 1,8 ml/kg/hodinu, čo zodpovedá 0,10 g aminokyselín/kg/hodinu, 0,19 g glukózy/kg/hodinu a 0,07 g lipidov/kg/hodinu.


Deti staršie ako dva roky


V pediatrickej populácii neboli vykonané žiadne štúdie.


Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky Olimelu, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Denná potreba tekutín, dusíka a energie sa okrem toho postupom veku neustále znižuje. Uvažuje sa o dvoch vekových skupinách, od 2 do 11 rokov a od 12 do 18 rokov.


Pre deti vo veku od 2 do 11 rokov sú limitujúcimi faktormi Olimelu koncentrácia aminokyselín pre dennú dávku a koncentrácia lipidov pre hodinovú rýchlosť. Pre deti vo veku od 12 do 18 rokov sú limitujúcimi faktormi Olimelu koncentrácia aminokyselín pre dennú dávku aj pre hodinovú rýchlosť Výsledkom sú nasledujúce dávky:


Zložka

Od 2 do 11 rokov

Od 12 do 18 rokov

Odporúčaniea

Olimel

Max. objem

Odporúčaniea

Olimel

Max. objem

Maximálna denná dávka

Tekutiny (ml/kg/deň)

60 – 120

53

50 – 80

35

Aminokyseliny (g/kg/deň)

1 – 2 (až do 3)

3

1 – 2

2

Glukóza (g/kg/deň)

12 – 14 (až do 18)

5,8

3 – 10 (až do 14)

3,9

Lipidy (g/kg/deň)

0,5 - 3

2,1

0,5 - 2 (až do 3)

1,4

Celková energia (kcal/kg/deň)

60 – 90

56

30 – 75

37

Maximálna hodinová rýchlosť

Olimel (ml/kg/h)


3,3


2,1

Aminokyseliny(g/kg/h)

0,20

0,19

0,12

0,12

Glukóza (g/kg/h)

1,2

0,36

1,2

0,23

Lipidy (g/kg/h)

0,13

0,13

0,13

0,08

aOdporúčané hodnoty podľa ESPGHAN/ESPEN Guideline z roku 2005


Za normálnych okolností sa musí rýchlosť podávania infúzie postupne zvyšovať počas prvej hodiny a potom sa musí upraviť tak, aby zohľadňovala veľkosť podávanej dávky, denný príjem tekutín a dĺžku trvania infúzie.


U malých detí sa zvyčajne odporúča začať podávanie infúzie nízkou dennou dávkou a postupne ju zvyšovať až na maximálnu dávku (pozri vyššie).


Spôsob a trvanie podávania


Len na jednorazové použitie.

Po otvorení vaku sa odporúča obsah ihneď spotrebovať a neuchovávať pre následnú infúziu.


Po príprave je zmes homogénna tekutina, mliečneho vzhľadu.


Návod na prípravu infúznej emulzie a na zaobchádzanie s ňou, pozri časť 6.6 SPC.


Vzhľadom na vysokú osmolaritu sa Olimel môže podávať iba do centrálnej žily.


Odporúčaná dĺžka trvania infúzie parenterálnej výživy obsiahnutej vo vaku je 12 až 24 hodín.


Liečba parenterálnou výživou môže pokračovať tak dlho, ako to vyžaduje klinický stav pacienta


C. INKOMPATIBILITY


Nepridávajte iné lieky alebo látky do žiadnej z troch komôr vaku alebo do pripravenej emulzie bez toho, že by ste si najprv overili ich kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulzie lipidov).


Inkompatibility sa môžu navodiť napríklad nadmernou aciditou (nízke pH) alebo nevhodným obsahom dvojmocných katiónov (Ca2+a Mg2+), ktoré môžu destabilizovať emulziu lipidov.

Tak ako pri použití akejkoľvek inej parenterálnej výživy sa musia sledovať pomery vápnika a fosfátov. Nadbytočné dodávanie vápnika a fosfátov, hlavne vo forme minerálnych solí, môžu viesť k tvorbe vápenato – fosfátových zrazenín.


Overte si kompatibilitu s roztokmi podávanými súčasne rovnakou infúznou súpravou, katétrom alebo kanylou.


Vzhľadom na riziko pseudoaglutinácie liek nepodávajte rovnakou infúznou súpravou, akou sa podáva krv, a to pred podaním krvi, súbežne s ním, ani po ňom.


D. ŠPECIÁLNE OPATRENIA NA LIKVIDÁCIU A INÉ ZAOBCHÁDZANIE S LIEKOM


Pred otvorením prebalu skontrolujte farbu indikátora kyslíka, ak je súčasťou balenia. Porovnajte ju s referenčnou farbou potlačenou vedľa symbolu OK a zobrazenou na potlačenej ploche štítka indikátora. Nepoužívajte liek, ak farba indikátora kyslíka nezodpovedá referenčnej farbe potlačenej vedľa symbolu OK.


Prehľad prípravných krokov pre podanie Olimelu je uvedený na obr. 1.


Otvorenie


Odstráňte ochranný prebal.


Zlikvidujte vrecko s absorbérom kyslíka / indikátorom kyslíka.


Skontrolujte neporušenosť vaku a tesniacich švov. Použite len v prípade, keď vak nie je poškodený, keď sú tesniace švy neporušené (t.j. nedošlo k zmiešaniu obsahu troch komôr), keď je roztok aminokyselín a roztok glukózy číry, bezfarebný alebo svetložltý a bez viditeľných častíc a keď je emulzia lipidov homogénna tekutina mliečneho vzhľadu.


Zmiešanie roztokov a emulzie


Pred pretrhnutím tesniacich švov sa uistite, že liek má izbovú teplotu.


Rukou zrolujte vak, začnite pritom od jeho hornej časti (závesný koniec). Tesniace švy sa pretrhnú počnúc od miesta blízko vstupov. Pokračujte v rolovaní vaku, pokiaľ sa tesniace švy nepretrhnú na polovicu svojej dĺžky.


Obsah vaku zmiešajte jeho otočením najmenej 3-krát.


Po príprave je zmes homogénna emulzia mliečneho vzhľadu.


Pridanie aditív


Veľkosť vaku postačuje na to, aby bolo možné pridať aditíva, akými sú vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.


Všetky aditíva (vrátane vitamínov) sa môžu pridať do pripravenej zmesi (po pretrhnutí tesniacich švov a zmiešaní obsahu troch komôr vaku).


Vitamíny sa môžu pridať aj do komory s glukózou pred prípravou zmesi (pred pretrhnutím tesniacich švov a zmiešaním obsahu troch komôr vaku).


Pred pridávaním aditív do liekových foriem obsahujúcich elektrolyty sa má brať do úvahy množstvo elektrolytov ktoré sa vo vaku nachádza.


Pridanie aditív musí urobiť kvalifikovaný personál za aseptických podmienok.


Do Olimelu sa môžu pridať elektrolyty podľa nižšie uvedenej tabuľky:


Na 1 000 ml


Obsiahnuté množstvo

Maximálne pridané množstvo

Maximálne celkové množstvo

Sodík

0 mmol

150 mmol

150 mmol

Draslík

0 mmol

150 mmol

150 mmol

Horčík

0 mmol

5,6 mmol

5,6 mmol

Vápnik

0 mmol

5,0 (3,5a) mmol

5,0 (3,5a) mmol

Neorganické fosfáty

0 mmol

8,0 mmol

8,0 mmol

Organické fosfáty

3 mmolb

22 mmol

25 mmol4

a: Hodnota zodpovedajúca pridaniu neorganických fosfátov

b: Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov


Stopové prvky a vitamíny:

Stabilita bola preukázaná s komerčne dostupnými preparátmi obsahujúcimi vitamíny a stopové prvky (s obsahom až do 1 mg železa)


Informácia o kompatibilite iných aditív je k dispozícii na požiadanie.


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním do periférnej žily.


Pridanie aditív:

- Musia sa dodržiavať aseptické podmienky.

- Pripravte si injekčný port vaku.

- Prepichnite injekčný port a vstreknite aditíva s použitím injekčnej ihly alebo pomôcky na prípravu.

- Zmiešajte obsah vaku a aditíva.


Príprava infúzie


Musia sa dodržiavať aseptické podmienky.

Zaveste vak.

Z aplikačného vývodu odstráňte umelohmotný ochranný kryt.

Hrot infúznej súpravy pevne zapichnite do aplikačného vývodu.


Obrázok 1: Prípravné kroky pre podanie Olimelu


1.

TikYyrORp5va1JRlDeEJ6jlGcs7K7Mam05pQlCyNc4XPO4fRyzXdlKPTmpKVgxyucZS2WV2Y3Np5rQKq513NVc4dMc3TRbjdch9uINnkMkzYA9HMAAAAAAAAc4yizTn0TO7oYOjw66uryet5fSwAAAAMmvDGHFvw+nhz8ezH6ONELK9IplqGCGCGCGCGCGCGCGCzasOL6Dvc3o+fbSNRacurl0w+h4He4dU0DnCROUZUAgi4pHgd/wAqU+q856PUUJR6YQFjnGUs7ITxqbRNKuyuyMJw1nz7JZ12Izh15tjG1LNcoylssrszqTTzRNEarKtSuMoazilNZ0mPtxBuX59fh39ohnbmhghghghghg5RnJZpz6JN3Q5/R4ddurNr8/a2UZZ2AAAHP6HPjPz+hz/T5+fk15PRyorshpFNWgAAAAAAAAAAAABzelyue/ca6rOQSLFrxbOPXJ3/AD/f4dUASlCZNp0ACi4pHyvqvJF/oeD3t5jCcN5GnY5xlLOyE8akDmoQnXcxhPPqcW2jdnXQjJdebY4JJyuUZyyshPGpNOUTiRqsq1mNdldldGvLNTbOvIjPIvzvqczp98AHXAAAAAAAAA5wmlmnNpzN3Q5/R4dN+rJr4d7ZRljQAoALBsypl5/Q5/o4c/JryejjRCcNWIFqGAmCGCGCGCGCGCGC5fV5nLfvQjjLEiGzBv4dqu3yOtx6iAlOEybToTRGMoJX5L0vnzpdXmdLeYxlHeG0yUozmpTjPOmDiFdldkcW3lVh6fO7JIZvDY5RgSlGebKSlnTaFE4ka5w1mFd1JPJqzSzA68zj9jzcvm9tGj18UM1EMEMEMEMEwHKMkt05tGZu6PO6PDpv1ZdXDvbKMsaAFE0V0aM+s4+f0Of248/Jsx+jjTCcNIpq0AUAAAAAAAAAAADBvy8d+zSJkQrM3X4vX8voOrz+hy6ICJTrnU2nQhCjKMnJ5GzHb6C8OnOMZLeSScspRnLKcZY0wCNc4WRpt5llHYz6Ki1PWRpyjHDnCc1KSlnQAEXEhGUdZWfTkiyq2umBvB472PhZa5h7uAAAAAAAAANNCcZRZpz6JNvR53R4dN+rLq4d7ZRljQAomiFF9Gs4+fvwduPPya8no40QnDSI1aAAAAAAAAAAAAAKo0cOno0K4ASUXQXk9Xo5yjz2AxyjIk0AmhJqzzUHNfQwlHpzimt5coyllOMs2UkZ1JCIxcdSPI6fJjrywb9SMlKwknAwWUozzpyTlACKaSuMo6y8e3FNWwa1kGayfPPofzVd4Ht84AAAAAAAAADlGaWac2jLd0Of0OHTfqy6uHa2UZY6AAJohRfn1nHg34O3Hn5NeT0caa7IaRTVoAAAAAAAAAAAABk6/C9Pw6bUGuZF583bm6GPyer0aaxoaZKSYwAQkEZDz2/meg02Ra6YiBcuUZLKcZ50STzSMoEU1rOPBryZ30NMJ7wMdg05Rjlc4yzWwUBCjKKVqUdZVFqmqZQnrABqR+Y+38hqbQPXxAAAAAAAAAGOUZSWaKNEm3o87ocOu/Vl1cO1soyxsAUTRCi+jWcfP6HP7cefk2ZPRxohZXpEatAAAAAAAAAAAAAOR7bxvs/PtoW8PFsx899iOXr+b0bU1jTaZKUZDAIpiLgd7zSr0PC728pC3hA7HKM5ZSUs6bTlUJwIoNZ5cZPO+ix75gNRjlGpQ2pSsBUAKMopBNama6i/Ny2Qn0wDLPFZsu3tkA78gAAAAAAAABhKMpLdGfRJt6HP6PDru1ZdXDtbKMsdAAE0Qovo1nHz+hg7cefk15PRwphOGrFMtQAAAAAAAAAAAJ45X6vkdfhRM3kx7Kcbv7PC9J5PRJNZ05RkOSYxqkmJm5W3Iufu8zpbwk1vKkmOcZyylGWNMAipQqDTueYSeN7xnTADBjlGpStqUomhpoUZRSKlHUxX0W51CSfXkZtPmjyvUzafVyAN5AAAAAAAABphOMpLNGfTJs6PP6HDru1ZdXDtbKMsbAFE0Qovo1jHg38/tyw5NWX0cKIThok1aAAAAAAAAAAAByOth49PVzHcJsFn0w49Yen8x6jzd0BKSUhyTGNUoyScaqNi6tUZ9MRTNZGmSnGedSalmg0qhOFkYzqTBdVqmrwNZGiyTTlck81sFBoE0JOKKDqsqLaZZAdeZ4H3vzM6TD28ABAAAAAAAAAAHKM4s0Z9Em3oc/ocOu7Vl1cO1soyxsAUTRCi+jWMfP6GDtywZNeT0cKYThpFNWgAAAAAAAAAABi6/nvbefpIDfMBrDRl6/n78n0vnfRcOyAiTUhyUqABRlFPPyml6ylHpziD1CUZRKcZ505JzQnEIThYZtOQzbsXQgTW8sAk05ZNSzWAoACaEmkqovy1py7MaTA6Y5vhfWeb3NQHq4AAAAAAAAAADTHKMizRn05mzoc/ocOm7Vl1cO9soyxsAUTRCi+jWceDfg78cGTXk78KYThok1aAQAAAAAAAAEJ82a0eqwdDjQZvAMjH6Dz/AFfL6snocO7l0TGOUZDknQAiTRwmrF6cZw6YQPWW1KWUozzpscqjJCjKKLn9Dnqt2PZYJrWWDG05ZSjLOm0xAAmhJxSvHtx1sx6c9zIDefJ82+HTLA9HEAAAAAAAAAAApyUks0Z9GWzoYN/Hpu1ZdXn72yjLGwBRNEKNGfWMeDfg78cGXVl78aYThpEatBMBAxMBMAQwA5PShx6eoGXmDcqGorerN4/Z6AZmpjHJMbCgBFCdK8XWra1xlHfNMdElKWUlLOhhCTKjGUUXP6HMLNmTXYIeoNMck82TTmm04QFCaIxashmvriVco7yDWs+AvxbO2GB35AmAACBgAAAAADlGSWaM+jM278G/j13asurz97ZRljYAomiFF9GsY8G/B344MuvJ340wshpFNWgAAAAAAAAAc30vlvc+foDesJjhUacmOna53c4/l9PaTIGpDadNpiARKUVwW5t9hGUd5Uk7HJSzqTUpQCUTVkU0lfN6HOXXfCesphYMcNqU05JysCBNUk0QAszW0bZcijLeBOGs/NunyOv6OYB15gAAAAAAAAAAMJRnJPRRok2b8G/j13asurz97ZRljYAomiFF9GsY8O/B344MurL340RnDUiNXSGCGCGCGCGCUscP1/E7nn6Js1kG4VT18e2vLpq49ugBIMdpJMGAJqiMoxyunzujqRjKOskoyHKM5ZNOUGpRNWRTimXLfVLtYdMAA2pSklKVtSlAIE0KMo1Fp2Y92DfnXOshPryMmvkWeI6uDoenihnTKGCGCGCGCGCGCYDlGSWaM+jM2b8HQ49d2nNp8/e2UZY2AKJohRfRrGTBvwd+ODLqy9+NMJx1Ipq0AAAAAAAAOP2OZy6ezuZiDGqbIyek4va83p5mzn9jOkDBpkmmAOkmCwb+XB0MG+yMZR3kkmOcZZsmnK00pGUbFGUU54Eu1B0wADknK5J5smnK0CiaRQlCwaVZL6nnUWHbgec9H5CXmaq7Pb5wCwAAAAAAAAAABhKM0noz6Mtu/Bv49d2nNp8/e2UZY2AKJohRfRrGTBvwd+ODLqy9+FMLIbRTFQwQwQwQwQwhVT3fP17DGibcJhKdTBu4d+V2uP2MbAAkmNjACkALldPkxfszadSKa1hyTVzjLNbCVppSMo2KE4Jgaa7EG8DTG1LNck5pscCYqjKKKucNR1W440ZtmKrAOnI8N7n5/LoGe7zIYIYIYIYIYIYIYJgEozSeii/Lbvwb+PXdpzafP3tlGWNgCiaIUX0axkwb8Hfjgy68vfhTCcNogKAAAAAAAAcb33iPe+XtGQ7lNkpGdU1usS49cvUxbcbAYSTG06AATRn527HGu6EtZSa3mTTllJSzpg4E0pGUbIwnXZjJKXUBvAxjalnTlGUracoAKMopCMlqGG+Msq4z3gBawfOvovzO3rAezzAAAAAAAAAAAAADlGSWaM+jLZvwb+PXdpzafP3tlGWNgCiaI576NYyYN+Dvxw5dWXvwphOO0U0oAA0AwQAV2YM3b67kdjzdkyVymOUpvrzvo5teDl013jzpMByTGBQAJNGTHpzx0VKO8xA1mUoyllKMs6bTlE0EZRSNN1OpnQ5dIG8Npw5JzUmnK2EoAKMoWQCNzi1Z5TULEdeIBVfzX2/j9TojXq4AAAAMEDEDENAAA0OSkk9FF+Zs34d3Htu05tPn72yjLGwBRNEKNGfWMmHdh78cGXXk78KoThpFSVIYqGCGCGC4/Z5vLp7u0fHSbAY1B2896eduy8uu9ANpjakAFAAk1HMjJHQi49MJp2OcZZrknNNpyiYKMopGi+jUy206JbQN4bTiUoymnJPNYCiaFGUbI5NnONeTVnuZAuvNoDyvOLumQZ6OKGCGCGCGCGCGCGCYI5RkWaM+jM2b+fv49t2nNp8/e2UZY2AKJohRfRrGTDuw9+ODLryd+FUJw1EmrQAAAAAAjHP3vP37zHiptiYS19DB0+PXFdl6GdIAbTJNOgAABJqOXsz7rIRlHeU07JSjLOpSjKVgSiaEnGyOfTlTPqz3lgG8uUZSuSlmtpysBRNChOFzHFfCWuVNvTmAbyBA+edLj9jtzAO3IAAAAAAAAAAAAGEkyzRn0Zmzfg3ceu7Tm0+f0WyjLGwBRNEKNGfWMmHdh78cOXVl78KYTjqRUlahghghghhxvofgfo3k9AMgAUrspzd96hy7Yejj2QgIcoyptOgAABRlmjDv5vUsUZR3gakOSlNSaeawFE0KMo2Km6qzNarUANSTTllKM81tOUAUQJBMs506yWTDvxAEOF3PEy5N0Z+vzoZqIYIYIYIYIYIYIYIYOUZRPRn0SbN+Dfx67dObT5/RbKMsbAFE0Rz6KNYx4d2LvxwZdWXvwphZDUSatAAAAAE8ktnuvOej8fpALAGKm+vGupRfVz6U6curNQwJRlTadAAAoWDfziro4tmspBvLlGUOSlnTacrAUTQoyjYsezAR2c/oWDT1ltSllKMs6bTlABJxSMZZ6jl347mYjryAKj849Nw62gerzgAAAAAAAAAAAAADCUZSWX0Xxs34d3Hrt05tPn9FsoyxsAUTRHPfRrGTDuw9+OHNpzd+FEZw1EmWoYIYIYLj9nl8unvdI+HVMAAQI6efTQgzvm9LJpiQyUaY2gYIaAXL3ZA15dW8xA1lyjKWUoyzW05WAogRRapc7o8wXQxbbEw1mUoyzZNOabRKAkIuNmO7D15cNSl05gjpgATxU82vcQz0cUMEMEMEMEMEMEMEMEwCUZSWX0Xxs34N/Hrt05tPn9FsoyxsAUTRCi+jWMmHdh78MObTl78aoyjqRAUAAAABVUeg8/f0AzGkDEMkjuz6uXZVtWQyblUNXNfPeuWXVFpi20AAFcY7c2zecuvFtIg95JRcTcJTUnFyyE4EAkQsWGcynbk2WIHY5RlLJpzTEAhBg0883akHItpu6cgRvACPCbeZ0+mQDtyAAAAAAAAAAAAAAAJKSTvo0Rr34N/Hrt05tPD0WyjLnsAUTRCi+jWMmHdh78MObTm78KoThtEalAAAAA430b5/9H8npAIAATS67K58esRx1G4CS5nTwZ099Ms6zaubvstWYJ5NVmpGalrGDYsedbzNo1luLqTi5ZNPNYoSwnTGNdUsG5G6VKX3xCSZYSjKWTi5WhBCPMH0atFltNmWax2wn24CCwCJ8/6nF7XXAB15gAAAAAAAAAAAAAANqST0UXxr34d3Hrt05tPD0WyjLnsAUTRCi+nWMeLdh78MOXVm78KYTjpFMtQyEMFGeCXX7fhd3x+kAsBghgJmd0xvcZXpKzTujKm4891dPk7K1kiyKmkgnDUEOzNR0TOsuimmNywOt5gim+GW7NuzX0rVpvnqVYuhmstzRnjRsx6am8kE3rmVnTxV6bMu2wscolTzacublsrs68gFY+fv88ee6uTZ6OSGayhghghghghghghghghgSTssvpuy2bsO7j126c2nh6LZRlz2AKJojRfRrGTFuxduOHLrzejhnjbDUrJqokgiSCPF7nO49fe2hw6gAAAAAAAAApGUIvo15OfVRuN867omdCZUY2CQmkX2YlLvln0SyQliOtMslPOoK2ytBlrTVCies5bo2Y3CvXmLJaZbxQ70UuSsgOZWTjUsezNm5pV2deQmWLx/sPDy6pyPX5okiokgiSCJIIkgiSCJIIkgiSCJIFIlD0VXxq249vDrs059HD0WuMsbAFEwhTdVrOTJuy9ePPzb6O3DFDVHecy0qs5oDOaAyWUem8/o3jOe0MEMEMEMEMEMIKWvHSOPbTLAZ05IYIYIYRbCJIKlcS0q8XNDYS4db043yp6JaxTKxbzXDQkxy1R59MktEiuwjqaLudHN6MabbCyBZalPOo5tVRzba7uvKBM1mHg/e+LXYaD0+bOaAzmgM5oDOaAzmgM5oDOaAzmgM5oDO72UO6RXe7sWzXTq5dtGii/j3saeNACiaFVbC5z59dfTGGnoV754I71rOA3BhNwYTcHC9by+xw71uYtZYFZYFZYFZYFZYFZYEL6bMalXOsqlYazWWFVlglZYFZYFZNlZMIEwgrIqiyONQLDeKi0Ki1VXXojm0WTJqBab51FoZ4a1NZnoCidiHOqObnvm9ZrVprOTz3peeUG468sJuDCbgwm4MJuDCbkmI3C4TcGE3BhNwmE3C4nskZLNE5a9Bbz6StjZjo2nnQAAAoyErhcrKI6FZnWkszGkMxpDNHXBYaG8aiSKiSCJIIkgiSCJIIkgiSCBMiJIqJIIkgiSCJIIkgiSCJIISblrJiQJlQJhAmEFYQQsSwJqyJIIkgiphAmJAmECYQJhno2wKDSazmNDMxpRnNIZjSGY0ozmhmY0hmNIZjSGY0MzPQLQ7nFc5OVSHKAKAAAAAhghghiIYIYJSFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASkCGCGIlIEMEMEMEMEMEMEMEMEMEMVDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QANhAAAQMDAgUEAgEFAAEDBQAAAAECAwQREgUwEBMgIUAiMTIzFCMGFSQ0QUM1QkRQJUZgcID/2gAIAQEAAQUC/wD3ncuXLly5fhfhcvxuXL8Lly5cv0X4XLl+Fy5cuXLl+F+Fy5cvxvwuXLly/RfjfjfhfhcuXLl+Fy5fhfhcuXLl+Fy/C/G5cuXLl/AuXLly5kZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZFzIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIuZGRcuXLl9q5cyMjIzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMyMjIRdlRVFUVwrjMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzMzEcI4RRBOtRw5RzhXGZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmZmYjhHDXDVEE61HDlHKK4uZGRkZGRkZGRkZGRkZFzIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjOx+Qw5zBH3MhZEQR6KZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkZGRkIo1RqjRonUo4ePHCqKpcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cfUkUM9W5miSKi6J2dpdXGOirUIdKqJybTKmAbUq0WoYiflNGyNcXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLiKNGDBonUo4ePHii/8AzlyWVZFodJTFrGsb0X4VFFDUtXQ/X/R6Un0iaNWTKjvJQaMGDROpRw8ePHC//A3Mk8lz0Yj5HSrp2mcrdr9MSoW8tO9tQ1RFRfHQaMGDROpRw8kHjhfPc5GpDDNXSJoR/QoiqopqEjej061XFEqGHNYpdNuSdGkFNNWSUmnxUida9bmNekuj0zyekqKFWTtd4yDRgwaJ1KOHjx44XzpJUYUmmyVSxxtiZwljbNE5HU87XZN6p5Lmn0EEtC7RqVw7QmjtHqWjqGvYKlUw/IsfkMElYpki8HORjVkfKtHoyuGMbGzhqdTJT0+mVv5UXTYTYrdJRw17on+Ggg0YMGidSjh48eOF8S9hZ2IJLI8vUCySsEqGKI5F4PkawijqKxaTSY4erWYcKhzFpZemR2DHRYUlOzl03SrGuHUNK4do9Io7Q2DtFnaSabWIU8GoUZ/UNRaf1ido3XWn9chUrtTjngoKn8WrRbp022dZpvTAt4/DQaMGDROpRw8eOHC7yyMQWdiC1LRJnvEbVvVunV0hHosj1h0qliRrGsQsjiXTKWUqqOnp1gjqal1NpDY1bi1LoXRB1TAwSohcXvw1eLmUMcKV+kROVDNoiovFGLU1dS3n6rtsTN/CV2KZoSRQSDNLpXmraVHDDpNfdu9URc+mp1s/wkEGjBg0TqUcPHjxwuwszEFqBHzqrYqyUSir3iaPVPWPRIGjNLpGK2kp2KjWp1SSxxJNrUaCQanqBTaFTxDGMjaKxqmp10MMX9zVK3Sax5/Sa1EhrKmgkpaplXFMiSQ0lRVRpHo08zk0anQdo0CkumVMBzsTSXQxGlIs9btL7U/vwUmRqNhbfg7HHUtNSB2n6jN+TvVreXqHKrEaskrD8lD8hhzoznRnOYIt9tBBowYNE6lHDx48cL1PkSMhhnrnwaPBEMgii26+v/CHa5MpH/Uq8j0FznQUVNTdEkrIWVeqz1ctPoiDGNjbwqaWKqjoHOZXpA1B6fga+o9bGZcmginbXadT08GjUuNDyDkqK17BHdbvan6HLzJGtxaTJdjGcxdVofwp6Oo/IptlejWmY1dDJzaMdDE8dp9K4/pVIf0qkF0mlVJNHe0fHVwCVLRJWKXTYQaMGDROpRw8ePHC9M0mCUGnrVjI2xs3HYuR9FTSJJpLmLT6vNSuilZNHwrKxlHDar1eamooaVvRfvSpzNVP5BBlT0k/5FG8UuZONTesskTEii4uhaosTkPUhkZGSGQq3IpGtbzGKXQkfi2BPVwmeQN7arEkunaI/wBCbK9Gqwc6j0WbZfTQSD9Jp3C6O0jTCo6UEGjBg0TqUcPHjxwvTTRLV1jWoxu4q8Fc1qTarTxk9ZPWt0mqkpqnmvKnUEpWMim1eoYxsbOhSrm/HpNCgWSsKmFJ6bQ5bI9ByFixQt/K1nr5bVOQw5EZymHKYKyNB8lKwZJTyu5LhGytLzH7xY5L/vK+lmno9JkwrhNleLkzZF/Z6gi3TZkdjHT916kGjBg0TqUcPHjxwvRMtotEgRIdvUKt1JD/AFSsVF1GtUtqkx/SJXEdFRU4x0SpqlPkz+uI2gpaKbUHoiInVq1XzH6TS/jUfCp/sdeXuK0wKx3JpdAhxptqpqoqSKq1+aUSnr6s/olUSaNVRJnW0T6PXu7HtkbxVLpb8TUuCLuaxT4S6bUc6m2dTlwpYW2j6kGjBg0TqUcPHjxwvRUr6dNZhp+3rMqvnjlgjjfX0rB+tRoLNqFaR6LcqtPipWxsknkotIbTu6Ll+Gp1PKg0qgdVVHC5/Ik9LJ4Vbz4BsjHLrUn66SHkUu1rNQs9fQ0EUEHH3So0iCUZJWaXJRa1FULfjrKImp0k3PpeF9uohSogjdLQVnMM0Mk69TfzKnrQaMGDROpRw8eOHC9E/qkjZy4uvUJamFketK1Y9TpZTNFR3LqdS/p1GMoKBpH+FEkupU0RNq00hT6VUVKwU0NK3jcvxq6xlIyko5dSqI2R08LqgtK85D1NdjwgTQp3M/oExLolVGlJzJ9QZIj9q4tl1TpUexr21mkYtir62gdBr0DyOohmTWFvqWnsdHQb2p0PPj0nUUaq08SlRTsiY349CrijF51R1oNGDBo3qUcPHjxwvRQx/kalsyQxypNpNM8qoJ6MgoaKSnlioI1fyiOKSZ0GiTPKegp6XouKvRV18dKkEM+qVUELKaFbyvZE1nH+QeudEs0nk5MGgw5j2rE9JLo6dDnuOc4SdRJ0UR3FTWdPW+n6qxY/frkijmbNo0T1XSKqNWaTVPlsiJwTaXjqGmLI7TtY/HJ5oZqdvx6NSl5dLC3GPrQaMGDROpRw8ePFF4yLjHocV5dmvrp6WT+uIVWqunZT0FRUrFoSEWlUkQ1rWJ0KKvRW6mkSUWmy1qwQR08czrJAyzeOp/s1zhrL8dP0mPl6a9ubVicgyJEO3DFFHQoI58StmRRFvwc26V+io8g1KooSCpiqWcVTqQsWLbduNZp8VWVNHPROo65Jm9Fe/m1mwgg2RoyS5ExzhGW6lHDx48cLxqVtHpMKxUO1NQU1Q6KgpYV2HLwsSyx07KuvlrHUWkLmiW4L65uhbyfyThrz/RCzlwSvwRVS3CxbgqIo6nQ5UjTKZglSok7Cqp6WsZUUlRpstDqbKnrsW8G3BWo9tQz8SsSuqD8+ch1RyCVEbo4fXL1PqCOCtnRIK28OnVchDprGDImM2FHDx44UXiqLPVMYkbPDVeNbqaQkNPUahLSUMVKn/rHLZtOnq6NO/dq/DUf26wVIr7JsqxFOU0WBB1PcrNFkRaHVXRqioqePWVkdJHU6rPUFNplRUvhpIaeNI2IVOmU9QyooKmlIZWtaioqdCrJUy0GkxUzdxRw8eOHC8Jn4M0WkW/hqvBVRqV2oulWh0pZBrGsaf9Cb4U/18ah/KptBZ+vhB+/+SFT7r9om7XaZFWNinqNLlpquKdt/FnmbTwt52pVkGn09P1VGkU8xJpFXGqxVkYjatwkrmuV8lQul6elJFuqOHjx44Uc5GpTwPr6prUYzwlXhI9sTKysdXPoNLZE3in2E5ClouOsP5emaOzDTheyaGnNryX1T/wDuN+eniqY6jRainf8AkalCf1erY6PXGkepUsnha7L6tGhRlJs6lUpTUmk0KVT4KaGn31HDx44cSPRiRxyV09NTR0sXhKvCaZkEVVVy1a6PTMbT9CfYhP8AJqWbx/kL7U1JHy6Uq38uj/jzLUg31VEXeTwnwxvJNLpZGzaAxUeyu01YNbYo1zXt3fZKyT8yvjbhHs6zJnXUESQ0O+o4ePHjnIYurKunp46WLwl4SSMhZUVElfLOiMhoW4UXQn2DvXP0fyL5M+BrT8NN0dnL0wi+cPy8GokVqovbg5qPSWgp5WSQ1WlS0eoRVabmsVPKptEpsn7KrikCLXamIJvKOJHIhLKLDUTi6TUOP7jTamk1GGqTwl4VlS6tna1GJU91YlmdDO8r1xZTt79H8ib/AGtK7mUp/IXfpp2cumGe8HhTeqok71PQqI4q9LZMsWq1FNJFKyaPZe9I2VU8moVdPClPT7OoTcmi0OPKr8BR13H46KJGxvGWKOdlToz2ENbVULqbVIJ08BTVK3BsMeDCbvMnt0Qp3nd2ibjH0azFzdN0aXm6cat+7Vj/AFGQeE//AC4fXP1VlDHVxxPn0mqhnjqI9jWqtY49Go8G7WoVS1tTRUraSm8C2xNDHUMn0Ps2qrdPkpdThqE3qqb8eniRZpeEn+V0L7RJaP7J+mVucP8AHnWQS8/8m4MIPbwFWyMKX49dVSx1cP8AdaTUUlZHWR9eq/8AkorJD1qXNZrFRdHoMU8t8bJUq9GKPUZaR0UjZo+q5cv0avU8yWNmDOEn+T0WyfI7GOnb1L7aB/kr7aL+3U+CEHx8CT60daOBuMOxNBHUMqNOqdOkp9ZikRr2P6tZicytoJufRcLl+F+C8Jb1eqp2TzdRoUqotHqViqeNy5fqq5uTTQtWSTjN2n6Ie6zrk9qYt6V9tA/yX/X/ABxOKKQfDwKhcYF+DfhtVehw1D3aHWRF9WgRNXrGDNdcRaxTPGPbImut/ToT7069SC8NP9eq+fqsC09bTz86mvsOcjG1OsNaKs1W9rUYnGf7U9uDlI0wZCmU3UvtoH+TL9P8cT+3F9m/GD4eBWr+tyd95WNUfQUshNoFM8dpuoUTp6yeoZoTdqD9OrefrFNzafRqjJnUqo1KnWGsP3VLmU7W9VR9ie3BO8si4x0ydupfbQP8mX6v44v6x3xb9UHw8CtdlIxL1nha5SxJFo0qsq9nU2LDqFLUtqqfznNzj0x3L1DhdLjpI2FRq0TEfJUVisp2s2H96zjD3lqPjF9XXo369Tf9f8c9x/wT6ofgLvs/bV0aZSi+DXfunron6fqDHpJHsVtIlXBpk8kFd5Si9Dv0axLIyFk+sPcqxzyu5Ep+K5RlO1u0xMtS405UfP8A11s/T/J17poHoqiT6/8AnF8BdxeEq2ig7Q0Sfr8FSn/ZqH8gbk3RqrKPZf8A+W8i/BenWokbKvPqlZE2PepfVq3Gm+Uveo2NU/TrhRfp/kRN9P8A7eH6xelNmrdjT/Ghp0tT7CbNQ7CDTmlRaWqma+jq6bUqeoLbEqIup+C4906F2Nbeizs+ve0tMtT40/z96vY/kbLJG7OL/wC6Co+lf8WL691eFcv6p+0Kdk2E2a9f7aj9FGy7h7GyNl0sirauiINaieRzRTdUq4at4K+zV79C9ddXtpERJKmXeX20RLycaf7Iv8jY19mWnaY/PTYu/wDJyf6b/pj+vfr3eqZMqnZTZ1F5L+nT2pZvB0THmowRQCUzkGyVsSM1WridDrULhj2SNNR7aixcmeC70vXYXhPKlPA1HVMyJbfk7R6I21Lxh+yn+exqbOZpugyZafSLl/JCo+j/AJs+C77/ANtez1ajsJtVnqqq7u/o1Bc6/i+nY4a6eidT6zC9lfO2orNJrEnp/BmGrkwXpQXhrM7VIGYR79R9Oktx0/jF86XZkTKP+POsad6tfKpbQr9aey78C/3VEmUnWgmyvtH+2vlXOr6HLzNR6XUrVX8RMaaeTT6mlq4quPwJvjF8Nisqm0sUDOa/wKr66NuFHxj7Mpk9Gzpn69a0ZOZqhWL+p/Zv+l3nLZsX+PRNtAvWgnUvGVbR0Nkcz1LxcuLKb1O63NRyRvloaikrYqyPfm+MXwUXqrNQjpWrzauVjUY3wKoYlo+C+3tTQfVsuf8Aj6//AB1n6yuUn7KLvVjrUy9qSJuES9aCbNW60EKY0MaejjXOwo6VLRbCpkjVlop6SqZVwb03xi+Ci8bcK/UG0wyN08iIiJ4LvVW8Xe03piiS0ezrX69U0JmOmld85+9Vurwr/oX1IL1ptVyknooUSycdXdamiS0Wy5uTaKpdp9W1yObuzfCH2F41FRHTR1GqzVCx09vEpk5mrcbXdUDFuzZ/kTLVWnMw04qfVVr6tQ3V4agoxv8Ae7CbVR66mr+XRq7sqjbnjzj0Stzbuy/XCKLwqqllLFPPLWTRQpGniaSmdfxZ9s/10y3j2dZ0+WtI28uIwd/UI/VW9SbNX3q6X1VOwnWvBSnTOokXKp6Khebqm4j1pK1rke3cf3ZD8l4VFRHTMqJ5K2eOJI2+I7s3Q2+jjD8p1/VTJaHcX2okvL1IJsTKq1lAnbqQQTrXhM60dI2zE7y8XLi2n9cu5URcxKPVZqVv9divDq0EqxyMlbsu+MPzUq65tOSLLVSsiSNPFnW0OkNxoeNP8Kj6qb6NydcYaBPR1Js3vJRJ+jfUUqV9DEwgj9uNa7CipE/VuqxrxIIz8dikaPp309S2VNh3xa/lk1RK45DnLijUXxqte1OzlU/Bfam+FV9cH0blatqehT+3214yLixP8emS1PvKKOJvXPMto2fHjrDrUUCWh3kGjTCxA/JnXL8HpkY4o4UXxmN5+pcV9qX66xe0PaHc1Bf1UqWpt6rdand/jMTFi7yii+6d6yo+tPbjrbvS3s3eQaMGkHZ/XN8B44UXxf8AWkNzqeK+1H9dX3nRLJtuVGmoORRiYx9SbFe7tM20nBN1eNP3mn6dYXKs30GjRgnZydc3t/p44UXxZ1tDpDMaPivtQr6Hequ3NRf2VqrLv1Prq3eqv31FP9U3vN93RXOz1bfQaMGCIN65hfZ44UXxar6aBMaHipQfFqf/AFDcrlyqm+vUd/5ahGmVbvqKO+ulTs/7+hy8zU99BowaNE65fdw8cKL4tZ9dKmNLxX20/wCuD1V25MqO1Gk9dZtr0U330nqfvrwk+ql+Kd38V7JTLnNvoNGjBonW/wCTx44UXxawZ9fFfah7QUPefci9dZp3vtrxlW0UPano0/V4Mv1U3wT341LsKWj+G+g0YMGidS+y+7h44UXxaj1VHQ/4U62oNP3HrZkH1aen6NteNStoE7UdMn6F8D/c31QfU3246o/DT6VP0b6DRgwaJ1O9hw8cKL4qplqHRJ9cfp0zT/q26pbU0XpoaBP7bbXjW/XL2p2JizwZvrZ/jt+PHW3Wooe0O+g0YMGidSijh44UXxYfVqvROvpmTHT9P+jb1Bf7Z/agp0xp95zGvJkvU768Z/j7Uye3HXXehvZu+g0aMGidSijh44XxqD1aj0S931zrU9E21Lt6kpUJ2Ts3ebI51Xyk53hTKSJaLo1p2VZ4CDRgwaJ1uHDxwoviL7aT3l6G+ur1BfVG3CLb1H7Xpet36fvN7+G/1TTe/RqDs9X8BBowYNE61HjxwviyLaPSE/R0UqXq6v1Ve5VuWSspf2Vm9J2jj9MFKno8Jnqmk+zoevM1TwEGjBg0TrUePHC+LUraDTUtRcVWyUHwhvLqG5GqOn09vp3qhbRe1LAlovBd8YPZ3eXi5cW03rm8BBo0YNE6lFHDxwvi1i/qpW40vGZf10qY02nJebbqX8uBG2pqRuNNvVXxf9bezfBk+uL6/wD1cdUl5VBStxh8BBBowaJ1uHDxwvi1ndzUs3jUezlwotNb+vb1BxUtwYnZu9U/J6ft8Kb2b2Y32465LdzUxb4CDRgwaJ1qOHjhfFanN1LoqParX+3pG40223+5rZf21+7/ALJe8/vVb68Zz2Y348ah/wCRq3goNGjBonW4cPHC+IvZNMbnUdE5XfXTpan2plxhofTHSJnPvp6qmPvN4UveSX4J7cKiTk09Iir4SDRgwaJ1KOHDxwviVLsYdOj5dL0O7zVf7KhqWbtVi2p4/Tp1En69+L7YPl4TfVNL7cdalwooG4w+CggwaNE6lHDh44XxKi8s7G4M6IfXWdv6lt17vTL6aGmbjDuLwXskfxgTt4Ci9mwe7/nx1d/Or/CQaNGjROtRw8cL4a9k09nOq+miTOonTGv2677qxezEszek+tO0MSWZ4Ckn1w/B328Udz9Q8JBo0aNE6lHDh44Xw6p+MOnRcul6Hdm6e30VCZV+3P662f1Ve/N9a/U34+ApN7M7M/6cK+TlUNG20XhIIMGjROpRRw8cL4cqc+rRLJ0S/XRpak7P1LbZ3r09dbvz/F3hf7m909k9+Gsutp9OloPCQaNGDROtRw8cL4TlxbpcecvTOvpavJpKBt5dun/yqfvPvzfJfu8H/bvVKvs324a87+3jS0XhINGDRonUoo4eOF8KsfaOji5NL0vTOevfaOkZhT7cH3UngO7zp9/hRd3v+Ce3DXVvInt4SCDBo0TrUcPHC+E1v5GodVMnMq5/21trJtL2SH40qejf/wC8f2eCvZsJL8OOr+rU/DQQaNGidajh44XwXuwZpMd+pfjp7fRT/srduRqvjWPlU1N9W+35Q+FJ8IfjL0Va56z4aDRg0aJ1KKOHjhfBrHWjo4uVS9M3wgby6SgT9m5VfCFLRby+yfGL4eDN8Yk/XJ9vG+ep+GggwaNE61HDxwovgKn5GodUnrkfZkNAnfcqV7t+O8/4f82fDwZxnxXvJwVbNpfXN4aCDBo0TqUcOHDhfAXsmktzn6qdvMq6pbU9Cn69ybvNvzfBfgnt4M434p78Kl2FNQ/Dw0EGDRonUoo4eOF8CpdjBpceFH0vdi2hj7VduRR/RuL3qN+dR/v4UneZy4tb7cNTdjp9Gn6PDQQaNGidajh44XwKxbrEzlxdNubM1MUrXdoW4Rbcsio9neo35ftf9vhM9VROvp46061BTpaDw0GjBo0TrUcPHC+BE3n6p1Uzf3lV3l3F9VRF3l317zr93gquKU/yl7ycded+mNLR+GggwYNE61HDxwu+5bN0dmUnVSfMd6qzcZ9tP4Cfd/38GXtHAn6/eTjri3n8RBo0aNE63Dhw4Xfq3YwaZFy6Lp/1Sp+sj9VXtr2RhT/Hfj+xPu8GZbuX0RN+PHVfXqviIIMGjROtw4cOF36z1yMbhH0u+MPaF3ZlKnfbl+tPph+veUi92/b4MfqlmXt0VPr1nxEGjRo0TrUcOHC79K38jVOqT4x9o5fqpk/Xtz/X/wAI/r3l9oSP5+BItmQp6flJ0M9eo+Igg0aNE61HDhwu89cWaIzt1P8AcqPhClotuo+t31p8d5/wi9ovfwJPXI70Mb8eL3Yx0Xqd4iDRo0aJ1qPHDhd6sdjBpsfLoer3mJ+7/ZNuoUcngP8AjH8IfAcuKQpd0y9OpScugom2g8RBowaNE61HDhwu9WeuRjcGdUPeQb66jcn7ySfZvyfBv1RfHfnUjS0d8n9GuvtTRNxi8RBBo0aJ1qOHjhd6mbztX64E9D1xZTpuy/d8p9+T4f8AGP4b6+uaVbMb7dGsuzrfFQaNGjROtRw4cLuuWzdFjyk6n+zUsyoXtGmMe4/vOkaI7fl+C/Sz4bzlsyBO8q3f0zu52r+Kgg0aNE61HDxwu7VOxp9IiwoepicyQk9U26veo8Cb4L9Mfw3p3WZHZkTe69DnYspPXN4qCDRo0TrUcOHC7tctyFnLh6X+0LbRkfql3F7COsrVybvvbkknZjOzN6dbul+Pt06tLyqCkZjB4qDRg0aJ1qOHDhd2Nv5GrdTxPaT66f23JltGvxTsm+9cWs9bN9nrnVcpenW5MpWpZvioNGjRonWo4cOF3P8AWitzq+pfmS/CH4blQp/08Cf2ytvu+MbOW1nt0KtkzWs1DxkGjRo0TrcOHDhdypdhBosWFF1J3lJPhCu7J6po/VL4E/uvy3mScx0y2jb8ejWKjlUtLHy4fGQQaNGidbhw4cLuVy9qePlU/VEnqF9mO5cm4zu6DwZvm37dxSZ9mwtxZUL1a59qe3jINGjRonWo4cOF3I2/kat1L7RpZvB7EeqLtyraOP64PBf3lj+zcUT9sxL3n6dXW9f46CDBo0TrUcOHC7arZNEZnUdXuqdEjVR0cuXCR2DWLk3qnd3tZkHvvuWyRJ3i+zcqH2IY8GnvL06j6tX8dBBo0aJ1KKOHDhduqdjT6PFy6DqYnfhYsYj4rDJ7E7vSxLNjcrpeh7sGsTN5F9m8pMvZPRHB77cj8GxtzcL7R9VT6tZ8dBBo0aJ1KKOHDhduuXJYWcuHqYnbpXujmKxXrmO7MiXFvMbbmNOawWdD1SualkHXY9HZJtRuVwrrOFPsklX0Qp6NpXYp3me1LcJFsyP49Krnq3joNGjRonWo4cOF24G/kav1tXtfovwkVXv5feX673OW3H8c/HOSiFuLmo4VHRq2S+y5fTD9bfXMq2HyZDG4pMN+COR2y56NRznSuY3FOE6/rb8ehVslJ+yo8hBo0aJ1KKOHDhdpy4t0OPKTYV6nNcZvUxcpgp6mnNU56nOuOtfZdFcu9gkqLxuXMuD+0aeiGP4We9Wx48JhvdkP2P8Au6VeiDpxGOkGtRqcZvrZ8OitfhR0Cfq8dBBo0QTrUcOHC7VW7Gn0iLl0G8qEDUUmREFSxHLfasLCinKeh+xpzXHNU5jhEcqy9ydbR5IxqIWFHtySJbFP7yfe96MPyGn5Bz3F5HCQuUbG1vVOto2fHo1h+NDTNxp/HQQaNGidajhw4XarPXJG3CPeX2h+uXvJggrBsjmH5CHPOec45xzUOY0RyL02RTFpZB3rm+VRJ65mpefoan7Kcl+6XvJyWnKaYGJbrqfrT49GtuuNSzfHQQaNEE61HDhwu1SM5+r77vjH9a/bxt02QxQwQRXsGyI7ouK9qDXRsI3MRbfv9CO57Tnoc5pm0yjRWSxoWbISfdsW4IT/AFM+HRqH7NU8hBBo0QTrUcOHIKhYsWLcbFh64s0WHwGtzW45LSbmKKes9Ripi4xUx7rAWOWpghihigrEMFQjjzVUxcj3Ic5TnoJK1dmVP1x/Ho+zU+FuNuFixYsWLFuFi3GxbhYsIgiDRognWoo5BUFQxLFixiWLGJVfVQxcqk3mtydYsSJ28JE/Y/4oluuPtLKn7CxihyxFdGJKhknG/FyXbH0L7UrbvsWMSxYsWLFjEsWLFjEsWLFjExLFiwjREEQaggnWooqCoYmJiYmBiYmJiPj5tRbfZ78HfFE7eDH7u7u6/Zyo7qwQ5ZgYnqM1QSRDJBid+Mv1U0dmYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYiIIgiCbKlhUMTExMTExMTExKeO8+/7Fy4vdfBU9m22P9rdwnCxYtwsWLFixiYCNsWLFiZP1RM9GJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiYmJiWETbsWLFixYsWLFhU7Qtxb4Ni3hWQts24L7+A9PQ1vpsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFt2xYsWLFixYVBPb/wDAV9kQsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsW//AJn/AP/EACgRAAICAQQCAgIDAQEBAAAAAAABAhEgAxAwMRIhQEEyURMiUEJgcf/aAAgBAwEBPwH/AH7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL4bLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLyY3/g0/hWIWL/wFGyGlR4I/iiz+ND0B6A41zIWDH8LxPFFYUVlGFkNOskS0kyWi0VyIWDHyUeDPF7KJ11u1aw6RZZ6KR4ojETijzQ5/wBuDU00NcaFgyWVM8GLSkfwH8CFpIUEtpSQ0OI4HgyqENIoSofDRGX082iUfZ4splPgQsGPBezT0vtiSWTjL6Gmu90rFFLbVW0iyL3o8WUxLdbUR9rFbayp7WWzyPRSxQsGSw0o281NHm/pFSfbHHxdEY3hqO3syiCzp7WWWaT9Z60bWX1ihYMlhoLC6FJE+jykf/WPx/5Iw/e1FGrOvW7R4lZaa29D0kxxa20e+CcKZ4LCX6xQsGSw016xbj9lq/R4ti090ttTVro7zvBOiM7wenFkYKJeco2Sg0PaPY8YxZWDJbwVsSpcSRKXiiereyyeFl7R1P3vfFKaR4eQ9E8HFbxViikUsmS2Row++JInNRJTct1k+CMmhaiFJcMnSIR+3u1Y9JEopehKuBkttLS4kjU1PFDl5e+J8L2Wo0R1FLOft1k+GhaaFBFOPQpp8LfirNSfkz64nyw1P3jJ0iC+8ZulxoWzimVKPRGV4UVtr6m31suB8LxjOhST31OiJWD9vjQsJqvYvZRW89VLok72+ltH4Ms/Ji1GOdo0+vgIWElaNJ3HayWskT1mxu9/pfCRLi0n6rGap8aFj5/x2ies2fyMu8X8JD4ozqQmnhq8aELduuzWlb4JfCXHJ+yOo0LX/YtaLFJM1euNCFvrz4F2PvlWT4X6W8vpbRm0PWtCfFEW89RRJSt8EO+N7rGXFqdbIn3hGVCd8MRbamsl0Sk3ww72XfwF2S4V2T2j3lCVcMdtXVG74odPaIuNYIl3gsGLon3sunnCVrgTo1Nb9F3xr8do9C641hEeCwZ9D72f48HkyE77y1GPkf62h0LN9YLBYrF97z6XDHKY+OPY+9tPgeC5Hs99ThiJ4y5Iflvp8Dyez4GLsl1vP8uGIsGSHx6fe+n1wPND4GIl1siXfDEWDJD44fe8OuB8DwWKJbLiiLBkh8a/F7x4HusEPhRLb64oiwZIfH/xsvbF3mx7rBcX0S72f48URYMkPjl0ltp/kRzfwvofe2p+uKIsGSHxL2yb97af5C6zfxETdviiLBkh8UP3vpffGsXxPbr3xxFgyQ+J+o1vp9caxfCh7S/HjiLBkh8MVbom7e8F/XNjzQ+FD621OlxxFgyQ+GHpN4LN8CHw/RLbU+uOIsGSHwv1FLeCuXwEPil3tqflxxFgyQ+BK2T73019/AXG+9p/lxxFgyQ+DT7vD64H8Rdj744iwZIfBH1HB8D+CiXWy5IiwZIfA/SS3S9n3wP4KJPb6fJEWDJDzirZL294di+U9pfjyRFgyQ89Lu8IC+A+F76nS5IiwZIecPxwSpfBfDLfV75IiwZIefUVvHvhfC+B7x7G7d8kRYMkPJK2PveHfC+F8Eut26jyxI4MkPLSX9sI9bXm+BEuCe+p0uWIsGSHlp9XixZNj4PofBPvfV+uWIsGSHkvUVusFg3t3n2fed3s+99X8uWJHBkh4pW6H3h5HkebPPF7WUimUxIe3T3oo9De772XZN3LliRwZIeOl+V8C2tnmeR5ItcFYVvQh97R5okcGSGisNJf14Eq4LZ5M8mJjkWy2RlY3R5ITKwl3t/y+VIihYtDieJ4nieJVKiiiiiiisKKKKKKKKGUUURJIoo9lsssftlEl/U8TxPE8TxPE8TxPE8TxPE8RIWVFHieJ4/4TRR4niUeJRRRRRR4lFf+6//EAC4RAAIBAwQCAgICAQQDAQAAAAABAgMRIBASMDEEITJBEyJAURQFM2FxQlBSYP/aAAgBAgEBPwH/AN9YsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLZpFjabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabTabSw1ihCRYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYsWLFixYseix6LFixYsWLFixYsWLFiw0NDwREX8+c1BFbzL+kf5ExeZNH+VO9yHnq3sh58WRkpL1yskPBERfwXW/pH5v7QnfByS7Lp5VK6iV/Kc/Szo+VKmUfOjP0KSfXGyQ8ERFxuSXZ/kQFWg9JVFElJy71hPbK31q3b2X3O7LLTdL+z8kz8z/AKKtZvoqU60+z8FT+iNC9L2vfB4vkyUtrIu6vxMkPBERYupFD8mmiXm00S/1JfQ/9Rl9EvOqMlXqS7Z2U6NT/ojJxXYqlhVPs/NATT6H2RqSSsfm/tFSomrIWUu9PXZuZVoX/eOadnco1f1PyxN8f7N8f7zZIeCIi1bsrs8nzf8AxiSnKXbypzppfsiEov4azqKHfZOpKXeniN+1pE2k42Wu43IuhtWHpL+hdjl7Ksds2s/DnuhbSyLItbo3zQqrvZrBkh4IiLXzauyOUYuTsj/HmfiivlI3Qh7iiE1NXsVau30uy+tCG2OkWKZOV9FjviejaixZHlx/ZPPw6m2dso+54MkPBERa/wCoy92wUdzsSozX0eOv2v8A0bKf/Iml8Ii3r3UZU8i/qOHjUbvc9bm5F8vKk/S0UmiHlSj2QqRn1p5ltuadnco1d8bo3sWtJfeDJDwREWj9HlyvUxhCra8S0tv7Ox+aEfu5LyW+htvvCj4zl7kektWW1se9ZwU1ZlWjKGt7EfIqIqVZVO+CnUcHdFOvGYutJdEVZWwZOSG8ERFpWltgTluk3im10Nt94wg5uyKPiqPt6S1YtFhYtpW8dr9octOjOftD8n8atcj5/v2Qqxm09ZzUESqyY5t5IiLTzvIv+q46VJ1GU6UaastPseC0XBUoRl7H4s/olRmvrhpQ3ysV6rvtXWsZyj0R8yaKdeU1uZKblwIiI8vytvpDbbu+KhRdWQqapvatX3muuFPSfjwn2VvHlT/6zoL8cHUeVtsVEXBclWsT8mQ5Qq/L0ydCUf8Anhpwc5WKFJU4k/m9Xmuhclfxk/cRq2FOG+VjyJr4R6WNCnvkN3fCyZIZCrKHRvp1fl6ZUpOnn4NC3t6S+T0Y81wrGrRUydKUdfE+ZJWljFbIJcTJkh60Jb06bGrO2NDxZSd2U4bFpL5vSX8Bkc3Ti/ol41NkPGcJ3TPI/wBx4z4mTJYQltkmeTG09Emyl4splHw4wFFLrWXzej/gMjxeXC0t2NKe+H/XEyRLH8X51FlLxIQR+CAoqPWL+T5XlHiq0fyUyUXHvDxO3xMkSHrGLk7I8Sm4R4FxLV4sWDyirInRjPsl4Kb/AFJ+DUiSpyj2jxPk+OZIevgUft8EuhdaPgWrxQsHjH29aX29J0YyI+HsldEo2fFUJD08fxnUd2U4bVbgq/B8a1eMcHlT70ZSVo4VKamTg4vhqEi1yh4Tk7yIU1BeuGt8dJdD4Fq8H0RweL6Ka0l0JWxrU9yLW4Kg1c8bxvtiSXpcVbtLSRLjeD6I9YPF9kOtO5JZ1qdpFs5QcmUfG+2JW646nuekuyWaweEhdYPBH2R60p/PgcI/0VKdusqa+xci9+9J9jzWDweLxXWtHt8DJZQFxz+LF1pU4ELV6LiR9C1o9cDJEsYi46vwetXgXBHgQ+iPetL4cDJDwREXHW+OtXvNCyQ+iPAhke9H0Q+K4GSHgiIuOr9a1PlwLJaLB4yIaPhZIeCIi46nyWsuBZvsXCyOi7XCyQ8ERFxy/wBzSTsh9cC1eDFw/ZHrSmrz4WSHgiIuNe5N6VPiSzX8L7F1pQXb4WSHgiIuJuyuQ60qfEl3mv4jKatHhZIeCIi4qv8A861WPieK4foWlrtLiZIeCIi4u531q9jzWrxXCxaUvnxMkPBERcMnZXIKy1qP9s0LNi4WLvSj2+Jkh4IiLhq+2o4PNC4Fw/ZHSh0+Jkh4IiLh7k3rN/rwLgYuKPWlH48ch4IiLgbsrkOtar+h/wApdDKfwXEyQ8ERFwVfjbB98C/iPoj1xyHgiIuCp7lbBcC/gIZHvR8bJDwREXBe8m9X0fXAv4UVovkuNkh4IiLOTsrketZ9D4FwLkp/PjZIeCIizrP9bYTHwLgXAxLWj23xskPBERZ1X+yWDd3wLhXDHWiv142SHgiIs27yb1l1wrhXAtZdEVZW42SHgiIsm7K4tZ9cK4VwR71gt0uRkh4IiLKs/wBcJaWyQuGPBDWj98jJDwREWVV+0sPvR+8khcK4Ida0enyMkPBERZSd5N6vB4JadcH1na2i61o/HkZIlgiIsW7K4sNptNiHAtlYuy5dDZHTtD0vp7EtV1o+iCtFcjJDwREWNZ/rbgelkbTabWWfBfC+DF1pL+uVkh4IiJly5cuVXeXA3fgsiyNqH2KJ6LElYirm3KPWi+SLly5cuXLly5cuXGyTHimJm43G43F7u5cuXLly5fC5cuXLly5cRcuXJEWXLnosixYRci/2NxuNxuNxuNxuNxuNxuNw2PK5c3G4v/IfFcuXLlzcXLm4uXLm4uX/AP3X/8QAQBAAAQICBwUGBQMDAwMFAAAAAQACAxESICEwMVFhECJAQXEEEzJQUoEjQmKRoTNysWCC0RTB8EOSojRzgJDh/9oACAEBAAY/Av8A7e/EvEFYdlpVh/q6TVuNLtVvxQ3oJrdj26hbsnftKkYT/sqUQ0OqJZvt+lScNnNWH+qaLcF3nacfQqLQANK8nNkfUMVZG3Olq+f7omCabfyqETp/RuPE2qiB7IRYw3+QyvTEhWRMuRVF4I0KtsVn9DzKossZzK3o/wCFZGeg6lSZnczOzxLG7k20rdB/dyCmBSf6jfyc0EahGhSYdFM2tzGCtsP9C5ld5Hm2H/KDGCQG10N2BCc3IqYr0Qmuiw5uPNWUm+63Ix9wtyK0rwUui3oDvst5i5rxKw7JlUW/YIP7TYPSEGtEgNtKHiTKaIf+o3G+kUYnZ7D6eSoRJjry86tWK+HDJ9l+g77LfhEDULJWHZapQm7uapRN9/4rNi8nIA2scJg1ppr3YxDZ0UNmTa1rQfZWwGfZWNcOhW5FcOq3IwKkRS6FUmdlx5kTW92X/wACt7sslvQT7FeB4XdQ2m3mU158OBUxfiMBaLCunmfiWKsBUmQyVJsF0+itFHqVOPFl0VrKZzcpNaANNloU+7on6Vu9qt9MrVRghzlS7RvnLkpNEhstKtit+6sit+6s2E82GaYP+oywIw32ELxBWHayCMJqF2Zvgh2X+CthsPsrezw/spughCN2dsgPEEOzxTaPCb+JDzFiLc/LcVJrZqyEfst2C77Kj3dHVfEiNAW+5zlPup9SptgsB6KwCtOI8NGqowGF5W8e6h/ZTiziu/CosaGjIbME6HCf8bCzkv8AqRJLwS6lfp/+SoOB1a5U2e4T2HmJJ0Ds7ZuJywXedoiSJyxVtM+63XPapwnd4EQ9pa7JRI0SI0OwAJUbtJvDUwtRJ2EOw1Ri9nM2Y0ckyHEiFzHWW38UN9U0Hd0SDot+ER7K1uzxLxLxKw+R24qTBu5qb5xDrgtyG1vQXbPh0qS3YbQpsitA0cqXae0E6BfDhAHPnUL4jg1ozXc9kpBumJQd2h8zjRCosaGjIbaMQdHcwoYDqM3SKzQOEOJ/vVlEYHIxGufPkFTJteZrxLxXRqy2dFI4JsSH+m7DQpsTnzvmPl4m4qGchLZvQ2n2X6LfZeA/deA/dWBw91ODF+634ZIVokvEseOsxRiRCQz+UGsEgL2TgD1VsFvsqXZopB1Xc9taT9XNB8N02nbTfjyGaDnWQp+wQoN3pWuOJrQ5W/Fn+djI4xYbVDiZi2rCgDElNYMGiVSyxWWq0VpFeLZqVPbRCmos/lFIKLD974uHih7yfCPUXO9CafZWUmrdin7JzJzA40N5Ynog1okBfzJAUm750UmwN3pNdy6xr+RzXhVJ49l30ebYIwkgxjQ1o5CtEic5LvZbrP52RIR+YKL2Z2LTOqYnyw7bi0BYLBeFeEK2QVsZg/uUofaGE5TWIKsWCwU6Ox7Z244oD1iV85hwIkVJ1tB0lMXTnHkE52fGFOjHEmV4HtbOZlap/wCns6FWQLf2qRm0fZb8db5aXfUV8NzZaIR2eNiYbD2g2SX+p7W51DkM0AMBX7hh3W49UJ+J9p2tifJEqRH5BPjHF5u+8iukP5RbAb3bc+amWxXfuKMzD+6pMovl6TagSYrOuCDe1D+8KkxwcDzFSSl6Il+O0NwdYeqkTvNsuiPVYhxgChDMTvIcCdmKawRWSAlirYo9luQ3HqpMaWsOVinGi26Kl/qZacygxk3OKESMQ94wHIXHdtd8V2RwQixAe7bbM8zUgPyKb8Vs5Zr9Zn3UmvaToVDgjFxmocP0i7c35Ye6E0lk4hEyXcqkinOh7j/wsCBkcCqET4b+WtSJLnIqHE5yt63zobueCl8wMiJ4q1YrGuyFlxrWjFMZ6RK4a7s7aWdilHgy6L9SR1UwbFE72JJma/8AU/kLejUv7lJhhD3RFOkcmqUMUB+UHxZsafViqMJstbi215wanOcTRxJKaxtjWrdXPZCmfmTXCIy3kv1oapQ3Nf0xUMRpu7vPRa3e/ugxrdLa5a4TaeRVPs0zLFqoOn+16lFaYZ/C+HEa7oVEtmobXY3/AHsNvxW/kIdm7Ra0+EnkvD9lSBNYk8k+KeNbPAGd1J7Gu6hboLDou7pnunKkY+9zM5SUu+iPP0hbgd7lShsLjog6K4MGXNTYybvU7G59T/Spk9TkgxtgGzXb2aEgNj4h+UTUftD7aRkpjBYqzbasqp7VD/vCELtDqLmjxHmp16MRgcNVOG4s05KcN7T0MlviiOZJUhwDo0DxYlqEDtM6I+bJEteHSwkhVI5usQ4wlRIuQldSZBmz1Legn7osEJoac7VuMs9RwXxYv/avBT/cpNaB0uqEAgv5nJd5EJDMzzVCG2QUs1PmakBmUtrhmQFB1E1LZMrDZgrLNmW2S7zs26ebc13MZhcBgHYhUobhhaMuLpeCJ6hzWbOTgqLzJ/8ANUQxg27xVimeAlmhP5zSu6T4dulimyC2eZvKUV1ELu2WQ8kx8ez6VICzZKqfp/xtgw8zNMYOQ2TNaRVlisVs1aFzUomOa7yG6bfUEGP3Yv8APFlpEwcQnNhunRNhXjK8RUogmqYdYnxDzr7qpMhvIKl3UX7KbxRH1Fb7i5brQOBbCHMyTWNwaJDh+7hSL8+QU7Tm4qy1/qTdhKLqvaIuU9vZ4WUtjUzW7wVi5Fd52cCXpmu47XOyykeXVTBmOIm61xwai0fDbk1TeCxvNzlQY2zVWMb9lY0Q3+pqNk4eYUirKvdQROf5QdGAfF/A4XUo9pfhg3XhpuIA1RhQbGz8Q5rvI8w3kM1JoAGmxteI88mqLEzMtrjyZsCaL+fhiDAowYzTQy/wrHgnLhnRH4BWmZP4C3Yczm6tNvw3aI0JOH0lWw4n2UgyJ/2qc1QY0nQKm4fGcLdOFmVRFjeZyCDWiTQJDhS95k0JsOE00csyhEjCb8jyqN2AIVIutiZrbsmu0x/+W7JcDQitmFT7MaQ5SxW81+drVvMb0IXxIR9lIRQOtnBQoQ5bxXeUZOccdLp3qfutTokVp7tv5KPdQw2fCzKoMw/hUIY6nPhTEfgESbIY+VCPLfdVbsAQFSEzNyhMyaNkV+TSojs3bJo8GZsFqkWe6+FEIOqEnOo/hARmSOYwVJpBGl9MpxZbMyams9IldUfSJKE2UpiZ68Limw28zJd3Dw5nPhS+IZNCyhtwQaFCH01W7JVez5WodNj/AKrFC1t2GeSPBANKFI27ZOEwi0sA6KnCNKGpeGJ6Te90PFE/hO7Q7Btjbok4BNp203TPThLArGlYtQJbJ2vNS8ET0nhe7b+m3BSCYE0aVRoiUXVYTsnqE7No2QWZumoTMmjZE6I8EAmjKraF3kL4cTMLuu0tpAWHNCJDM2m6L3GTRigGjRgTIQlujldRHT3iJBOf6G8FILfVjRtoRGhzdVS7OaehxVB4NEfK5Wnu3ZO4I9nZ4jiclqdkMa1i5BqFWJLFu8mZt3dnZoPT+dr+iPBWIu965BEnciviNNA4jNU4Tpi5HZ2fPa7ov9Q8Wu8F2Gw7WCxuqDB4ja468TQitpBTgRPZy7txNnyuwUnGg/I374uSMR9vPbB61hXe08xJR4WRns0Z/ja/ojwJKfEnaAnG4oP9ipHD8OVJmI8QyuInt/CZISFHC6HZmHlNyHaomJ8Ay4yT2Nd1Cp9m/wCwru41Iwx8pxCERhm03rYLTY3HqgNsH91UN2F1YrtWztMb/mO13BO6IjNDW25oRWzC7/sriWICNuO55LdcD0NbvPleLFDdpI3RaT4olFSy46kwfGGGui7k+GJ+DePfOVlnVUj1qQjrVLkGhAViu1J3RdoPTa/gnIIdLsvhu7txNuSmxwPQq3vceqk5rSRm1b8EexW9Nh1U2ODhoVCfk6SisydO6hk+qfkHeNwfvDqocQym4crmk4gDVUYApH1HBTiOJ6qQqQ0Ks65Xak/oox+rYU/ggNVDbpf2tH2RBgMtyCcYZcwnDJF8OdnNhQZFfSDTkoz+gumA8osvz5AIrRvQ8eidAPy2ivNxA6otgCkfUcFSe425q22tDCG1oRKJrldqT+ijjUbCn8E1g5KWXB981kok7ZLu+Tx+bpzhZPeCbEbKZxGR49zPUJJoNk5t2ymJ7N57R7oiDvu/C33WK203EEaioSgm3HaoX/MU7ou0Dpsd0TkOBLuQtTncGIMpoOZhYWnNNiNwcJi5LbKfykpsP5XuouHkBL8BFmi95kAqMBshmcVTe7e1Xj/KtcrbTdQRqKjkBcuHr/wiF2qHsd0R6ocA86KK7RE5ngy7lMlQSOU5o9mdi21vS6P/AL3+/kDInNyDnuJ1KsvoelRyAuezRc5bIzPVP/Oxy/uQ4A62I/UU3gnnRPf7JwNoAkqbJiRmEBSovPI3Lg3Axf8AfyCGzmGpvS/ccgajl73PZ4o5GSY7ML3/ANthQ/ch04ADVQW6TQHBHUqkdSi84uKovEwiYbvuqGLQfC5ARmlhzGC+HEa7oazi7lGn+eDleURbFIs0XeRSTqeAjPqORNzS9LgVAP0yT/8AnLY5S1TenAMaobMgODaz3TWjE2IDbvNBTAzxFTa+1bsc/dDvQHj+VKKwsOYtCpMcHDTZF6oOGBE+NdEdyRe842lSF+7onnN1R3RG5jj6Zqj6XKORkdjkOqb04CWqPBgKGz3qtblUy6KlCdYvjCg8ZYFPiM8PJCE4/EYJe3BTQN02AMQZngSma21HHROuXNzC7RCPIzXaD+7Z7pvAveeUynxDwc+U5p5ysqxHZGtMGSxtVOiDytVKGeoy4L3uaRtPIJ0R9vAjqoQ+mpEcibrtTP3fyu0xeVv87ANVD6cASox6BTzPBOOie48mpz8zUJyCe887iRQisw/kKkyx3NpxHEyG9E9KMR5xQaOBaE0aVOpQuo5wBB/hRombpbGBQv28A7WxNHNzk1unBO1UR2aFSIdJLrcyKEWGcEIrLORGXD0Gb0T+EYkTmpDgoLdRVa1NunH1MQPqJOxgTG9OAHVQW8G0JrOZqtbm5NF0QVJx+E7xf5Qc0zBwN+atOIf/ANVCD8MaYqcS08IwZVAEE03UN2bVAH07A3oF78AxqaPTwYHsmN5VYcPK8OYX+mfKbRuXxTqlN3sM1N3sMlrwsR+QqdBs6G6hGFLdsM01mQlsnIynNT+rgGjoojuDLj1XSq76b1sVvIzQc3AiYvSnbaTz7KZ9hkteFJUV+sqjjs63zncAT6U88+CcQnOTzUJyUSJnezGKEOK2lD5TxC/RfLqpEFnVUmOBF0UdlFopORJMyrMeGcgfUah6r3QvXHRPOvARnrqeCDc0AclOpFP0qed9vBeFWWIPasnZXJTnIil9lN2CkOHa3NQ2ZCoeqHVNvSupv3HIJ7uZMkzgmt9kUKks3JvBTCtNtweLhs5A1fdNCZ0vQMymX7tbFDbmZpoyHBe9aEzWaHGHiokXKoV7oNQF5MmQTBPVNGQv2tUJmQHBucmjWrCZkOEn5E5UvUarhqv7r1rPdQYc+Q4BjOSAy4IpyA0qy9Nnm8LpVf1X916ByAQoGYHAdE45cE7onI1YrtT5sOqhD6ar+qcet7bhSCe4YW8A955KI7gnIpx1qEqI/PzZoTelV7tU46XribcSohv3HRRj7L34Io9U7rUiuyaU46+bQm61SnnqohvHHRR3fSj1v3J2pTeCNaLrYh5tCGoqlHoU7reROiik8zJe9+BqoQTRpxAGbk3p5szStLQI/uvOpUMZmaYNL/eE01vBitCZrNDzZxyBqsapZlDW28hhQWt9KA0vyJ7oXecGAmtqwmZDzeK6qwZJjU1uQvGdFCblIcA8qzgwE0VZemzzZx0Tzm6qTkmt6XoZlYnPPK/d0UQ+yJ4OaFWK7XzZybqahKedVSyM72LEyBKc6/OqAzKHBFEo6VCclEfmfNgNVDH01QfdPdpeOPPAJzvUZJutt+3qoYQ4I7HGpEzdYp5+bMagKgVnpT3Zm8Yz3UGHkEBfgJreDCFWFAHVAebMGVUKGEz73k/l/wBlLLgAF78GF7VXnk2zzaaiRarVDTBpdvOiiRCnP4EngwEaj4npCdEPPzY6oH1W1YQ1TYYQF2U7Ve/AOR4OaAqUPWU0ebMhBBowFUT5K31XjW5qGM0L8p50R4IlEoVGQeTfN3RT8tZzjyCEsxeNGihtCAvyj14mLF1826oHm62qSnuzsTR0vAOiA6cCOqHBBBHbFcMZKefmzIQUqpTVZneHqjpwATRpwY2E7SMyE3zUnJPjnpWATZ8mpzzyvCeqceACHByqw25uTRp5rRzTG88TWaxBmaGbrbx50Kd5ISjUgN82a35RXpcmoN9lIYXZKiu0ROvAk8EUasNuQHmpdkokY9KxT3Zql73haMUQcTwLjkjwR2NFR2nmtHNMbzlOuOk086XvuhwDuEC6VIztT5qyHyFdrEcgE83oCF+V7ocEEE7aSor8/NJqJFNfpanJx1vQOBbwYQROu2I7JpTjr5odUD6jOuYh52Ir340BNGnByRNSL0l5qyGOaazIVg1ADkmtTReUR5MBnUlm4JvmjRybXcctjBe+6J8jmiUBlUhNzcmjTzMlRYx6V37Pe9KcfJOqcakBnmh1Tc3W1yddk9b1x0R4A8GGhdBVYMgPNIcMc01o5CsU1OOicbwo9eBKPBTQbnVfp5pPk224CKPW9902/KKPA9VNE1YztT5mToosTMyrgbAELz3TQhflFHgaIrOdkFEfn5n1TNba7dgbegJg4Aoo8BNFyDasU5iSnn5nDhDmmtyFdx2TvQOBKdwMkEXVWM9Tk0aeZjJtxPNEouvvfgCj14I1oUPIeZkqLGPS4AQCF77qlwI6oX5KJQbWeeQPmbtbED6jOvoNkr4S4IIX8s1Mouqlx5BRImfmbGZpjByEq/XZO9mi9AngQEL8BNYKzs3WIa2+Zw28ga42FOvShwM1vcASjpWhQR1QHmcWLkK42Fe96AgOBCYOV+ZIkqdWZTovyjDzNxVL1mdcbCiL2SJ4EJt+bLEa1AeKJYhmfM2MHNQ2ZNrk7bb1zkeBlfyzWpTW1oA80ht5A3c1K7KcjwRvtNnStCGnmc1FjHpeUlI47JoGuGqWiPAEouRvaIWp2ONZo0HmbtbEDzeZ3swpOtQ1QCdVmqR4IDYTeTVI7SaztPM2QxzTGDkJXstjAiiSpzXiXiVluyWyd4Z5oNz4CZqGvFOvmbBybf0U05IpoUl4l4q9tydhPIbJBaoIKy5tViltKFUlRYmfmROSjRj0v8BNYBSIQLbqzZbYrKxXsiVbtCCcmV91TKkKhQqxXfSicz5kdbE3N1vAElCSxUnXdlisXPZgrFaZJrUAgKpCcmq1YFWN2c1bXOqFWXqMkzzKHCHNNaOQlwIGyxSNqwXhWCwWCw2Y1bQsBsAC6INRnVdknJqaNmF17oVYMP3QHmQyZbwIvcwtatpVk0bcc1SBsVLnswOzFGSyQdPBNvChVY3KXmROSiRjzs4CZw4DFeJeLbJWGpgsNuKIWatC5rG5dWiOyPmUs1Db739u2fBhdbzDbasaxqlRH5+ZMZwB4YldLiYUzcYrFeJWjZijUd0R6+ZF/wDQTv61P/z3/8QALBAAAgECBQMEAwEBAQEBAAAAAAERITEQIEFRYTBxgUCRobHB4fDR8VBgcP/aAAgBAQABPyH/APb5JJJ6ACcE4kk5BOYEkk4JyCegAnBOUJJwTmBJJOCScEk4JwTmBOQTgnMCcScEk5wJJJJJ6Tf/ANWcAAAAAAAAAAgAAAAJyCfQbGGWHju7B3Hd0AHdg7sHdlDuzhdx3Hcd2DuO47sHcd2cjuwd2WO47ju6wQDuxO7B3Hcd2Huyh3ZR7juzgd2UUFgExZnlWco8p+/P/wB/W/8A/f0//wC//wBj/wD/AP8A/wD/AP8A/wB+b6CyGmznhaMgLD/+iAAAAIAAAAAAAAAAAFieTAfAsrwvkif/AL8ABAAAAAAAAaJVwNLsExfkE2DwN4QhLKGvXAAAAAWQs+KugGHvjD/9wAAAAABADABx1EqUzyOvMaEKTfbAeqB9iTbSAWdS4mImp8/sUbIUy1fYvW51JBM8ChqpCH1MAAAAgsAww1sddEWHGGycJJJwknCSScJJwkknCScJJJJJJwknJOM4yThJJOEkkkkk4STg0SluhVBV7kIhtqqX2KSbskjI5TwTI+J6KYQi3qztf0ja1Za39/mRZKq0EXoadT0ZJJJJOMkk4SThJJJJJOEkiYmMPg0Y66gh/wDgQ3RVs9yZ9RPH8CW1WyXYmLO/T/fM8JFYgapgwNa7U/aN47LTPyYIZZNemWNoNOOuoAfrpckMWq7ZCtTwXBcdkPESdP5JWr6roLbYQxeV4FoAnWT36cp3DQRE0m6sg5qFH1hMZkwVsXR4MrW0kJEzUuqV7CAtN5wiUuD0qxNBpx10BryB+tTNLsi7rBLUI42yWKyZjFtjiaFK1s8yaiuJcMt6GKPjT+zSPyDak92hnC7jJj/7kk0MQnXh4NGCsl+cHAldDra4yQHuXkSHWhJYqFGxLDXriK63y6DZMfTFqR0xaTUCa2aI8q+9btsR7go0lRdenTTjrqCH6NolSQyirsMXCraR/wBWR75EIvEhHQeF0V2G1pamovcbp/esLWyxcqde6GdQ2+TL1yzmrQerfXDioWZc134fSCApqIvqqcJEXinKFUCIy0x7g+yRUYOkf7l+DQcNV7Ye2WtNuxrAe2IUyU1R5kieR1Q8UIT9JJx/37I9TWj0aybTjr1AyxdUEWrsIXAylGyUnvK0ZNo8QjgTasgfkkj+WiQOiEo4nw0T7JuNA+R+R8B83g9F5Ez+29yPVVZJUOYakoS3bIyLPcLvkwElTJ1jCJ1QL+RDYuvKHlQ4qNbj5BPQePKmfkQiUFDi7LKOlZEavLxjIVzuiUimuN4iWBWkUGINTTTcTCty1W2PjoNZFuVV67tPknz0x6MnXUEPNZDuPiJblMMyZjROOnabx+xkqDc0iN8LcjKeHmEQ17kjncBsK7LN32IHOwbdEVpjN6fa5BP5FPYJad0IKMr79hJibVMr1fKLuBMm1ntocl7EgwpIFXgocMuirAnh/wAkHEnoGdKtaqEfLuQHE+dk8FvX2HEkOpDBtdQFsmsd3074lfFE7osdKwuKlYI0BOjVhqhgl+3gR8CD2E56Lqh3J5wTjQt6c0rvX8lHNSmpHyxMhawhN1a8YyJrsEJQfok66gh5V2rYUZVvoRHeyXsFEKAt0nJCWVZhI+cdyR+wYvqolbhq/LFsb0V92TWoAxU8qL+8CktIm+VN+wjpHQjFiVmLQumQFb8MfVnuKWSfj9hVBKEjI7nc3tfcQ+SSa5UjUOqi8WJ/8FMVh1W4h3pnoK34sdQ3hClJhLuYuFu0lSrGWfpFJoZQnKE5XRSo1IqYQSySeDaf+QLkFMmOP1A0mqqRJHcgrqj2H/Zn/Zjgmm6LKo4pZYAaxK+By8ENEJtHuTOZY2g0466I3YjyUe6PU5ccsKy0yS6kixC7JI+JCdUhkLvsmh+6IqZW0P8ARCy0axfqzUXdhS4Rdp/llbKllQijr1JLirB6zbNw/wBidfst9RKlA20YlalX+RHeiFnwgmLNxCruHPU9jtI4UdmUxJys7CtEJrNC/aCXbWK494cndXsKiEyG0E8izSoaGX6FmSryw7a/FfBE2FXEknGS5fY3uGFfYckej7h6KRanfovQWluFdAa8F2B42Q99zAmBRJJdRuCphAGLVsYtj9j7jAq12mXkrv0HYfwRe60S7ZElLCJE8L/SxABEJZJGHoU2kFw3Qe3SG/Kwiwg1DqXiF8PKo7eD2UQsHYbJwiR/gobf3Ej9yPQMCcgjlwKvjZT+cwqG+xEcJTBSDTM0siEQ17CdMkXcgpfRn5/jBo6KQ8VyGV2mO4KobSRCmUdVknLIhwhMZJ3dsyyTTjrqCHi+JrQVNXq+FHUVjfgEJUiNrNEjiFtZFHMtaCMr7uobGSX9roRllNHQpzSuRdoalVUaFyy4UVVDWNNlYS2lQSWSRsuzXMW6j2nqGuBYJGUqvatH81IhA5aFiU6HchBYp8L+Yli0QKRMWL/ohJXbZCNA6mr9SiBi+l5ExwUW3/BJa8NPU6Kch7RY2ftC/aEyVkQ9rNQx/wAXE9Makti9FStPy/thSVNFNYwknPBt3PNnXMs966gh4xbpklX+S56ciFJqd2Q3iFq0w1pUMI51oJLYoh7kCTLRfyRY3Op9gTHbFJEWJpVT8mmMjwZYuk3Jqg0J6akjxCpTBotRDQaliJyolIk3+c4aYiR+58jcdKffOlkl7LIOdRGxUomUKiHL1KoqOwprZqSZDdLS3/gm0m61Cg7NqcryFJXJw/tgRUiWh2KPFQE5ztDUYJuVF2j0ZJajRMgqFF11wSbowknIxA6LXuxKElmWfddQY8dc7IRxa+xdBFtJ3mS3Nq9PhkYkjtKRwse6aFMbm0p+xOacg71X0L3yISUIo0J+bE+s7VVD6WFW1fgeavdqt+cW4HklprUxaiCC4poIQS0JDnRfLJP52JVY8sfGG3p7FIjptpoLznI1xHR4EvHNVXpaPcUbbMNcYEsZHQM29wGN6rJAghveIoSGsLr8DnSp1XPsRu6txOEwJeSJRUFqxFuO7byVQq52sVN3FF/9ioAIqpbMT2LlioUmIY7jlW1QkljdUOmdY+gtLcC6gh4xGEh09Y6UEZ3CWkmrUFbl2GnRinZJg+wNycYQO1v2n+DtiQKHSam+B88g/TI4EmRhVLaR/Y8vNatk2EYwKsal1stiqRO54tDO807tI4oUYIfKNDlRsjfuyuDYyLsFnCzyN9kkca9hSyew6rIkU3RNMUTZmyvktcUtp/omkSOU1KeR1Q8HhiKKB3fXqUhygmsgVkvdQSGwlCxXpJjXCbu+UORCwTX7ifELmpR2ssIv+UnMnV51jaDSW4V0BryJ4cJImPSWur/50kugpbJwJsd1AlXEtYTJV2oSd/hRpM25yQhOyRlaESPC+Hnjav2JbQ63AgrL+TkdxW6/wyTX6PvJOFZIZiEub5FtbwxzFINUXsQlk9imyHfKNXy2IBHhnIBC4IcylNQx+0Lwv+ClZ4oOy9hYZODlr3ZJMySiJAh03i+EB8iZNtr2bek7MVkLGVxUf9LLMhYHSuxPd2G2BNUS5NwJR0R1Yjw7pDtv9i4jpNJqGpEhOFJYIKhbVH8llSy0zt4kmRz6G77Ihi5qLd9zcCnmudhapBJph7tAsne/6xSK3b+H5FJlFr4HraUtsUWFDwWBAlgTQzexfN7Mf+AkRtsbVYeCipaFUNCXBLfnRT3taduRqRqME7I+giRiBQJaGalD1+YE4hle42zY7jGj1qmMKzRSSvJs0wqi1SvkQWqo0oWFC1Um1/AJqxsqIVfCC6Jqy88NLVURRCng9FI3gOrweuFurVBldouzRCW13mQq941wslY0pkboSk5TVd3T6wgkvro+Zf1h+QfRJu6cEs9zTEyX9hm5oakUeRloCXQjsSE0C68AhrMs1jchL0ittiuxEym9x92ILdc3ArzkczWxNQbUjwqyaR9rUrJnUvrzsWvObk6ZNZUBl6EkLoX1r2cK4oXSGvJGW7iGFWpe7V+jeA2c+IaEStohJX+1Ke3WoFJdaJgg1JJO4kS3eRNjOfwVfdf89xIgSqzI/ZRg1Pgr2iWRYnNcggg0QkJX2Ppeb5Ytjs1VIPX0rY4R7sRZaycUBUoO/PLoyhrmq6067EGkprC34Kate8/6wwbJ8MTQz4bEF8dbrYiTqpt2EsqF1hDk2EIFAqQvdBHHpFuRNm9bFVE6XsJDOpipkJOE1PMdw1yUxePvZKWqu/mJEG7BHco8v1h8OhVYQhjfUYFdPddh1fTqQpMliHqxWrblEakfORrIv6uJpr0KW6sfkovokJ21WujpVSpNEw6q/gbQR0stgRS9pbV/cQllQumN+CSngXVX30QSu4bt6TuOR4ldmwlUdEMtKar0XGWjCeyHBCyVxrPHCRwZiByq7RS2t/ssGk5NlSezEJjY+jJJOLSasirLCHQjdTrRcnm2llFSJh0r7PIlZucMy227Nus2mMhJS3sNlqqVxYq9MMu3QUGpeFF3eRApE94IWZC6gk26PcTBpUj43FlF0sv3ejsHcWRvGQG8cdlzyJRpJRfQ3mSVCh0TGWU/8UPjsIbNWXzOVq/ezQo2zHxMEN9VDIeju4I45N94MisCWCa7iXxt9U+6IMcSq7636sS2HR+X4IEfZa9JTXCJbJCaEcUV+kdlC0XQELpGtqWj7eyEGpOrFBVMxCUhVFaz79nqXXoWxqDopdiQkPdGvLFldDvU4MTKnZJZwoSOaWyzQND4OUV8YRzash4/YtbZb4wWpsxcVg+jGRXGe1ENXaMsHikhDRLiGqoIS7rjUd86kDm0fSglGWGommyqMSFPc9X0krkVx6v9SLbq7FdXT6nBCzLoUImQF4z7IWwp4GMadmNHYrjSdoLz2lH9EGXu0ez6skjwuFvNLtNisPeeCQ92i+ShO2WbTWItxVjkmquryvhLKeLkP3W8YPQ5Sq8/oWQ7j7pZ3Z1kjBrFXJKuBk5mwYx5EY4ad0yIuUEWXdCmo/3T2fRYNDSVX4Dm09CPRb+ek2kpbSSuxYTZjWrcWfQWqf6CQqCzIWZldyErIYxjxhp5brsRyTf91EBaufDj9C+hHV9PD6Uk4zCKKS1ouXRDfLpN6vH4P7WVoHLHVkOLSfjMlSlPYez0vw/GFZVW/C/08NCys/KzrBZ0cSKR25vyDF82Bjyoe18oumPSTPuorEUSbq6E1L/ICIKejZQbqJzmsKCKmqlP4Ic0qq9xoITzIQuixjHlXElTFaB6bbK1Z9MjdRPof8E20ZTzNjxEsnDcEV0Y3N174/DfayruKpNPWyIlu0Wb4R9L7Y0M9hOLmPP6Y0ONoZd74PKhZ3gjcd5DN2IrQGPKsG9V4xra8XS2a1RzYb8BLz9zNKFk25SSa/txCd1XnKg8LMDFiaiWYUlWkx9CJCWSFkQsqF0GMYx53NG65St0qvsf5hJOBlicYwVWRQ+ge3zDk3q8jcSj+ROUnxkX2ZGyL7OPVm+EfU+2U9wSPdafeNxuj7MHlQszwZdESoKORtiQnZBjxWKEaDuk9BT7CtbmFTf9YgkkJKq7hnrwpOlxGJdKuCpBycaULT3E12KZkJ51yHdfr5KgqnHWq/RdmbBaoykzl9tavMsiF0WMYx9CQDVW21DryF6JG7Jed+TerQM2n/Ag711YuwsphZPmHxsYFyQqd7skttc/wj632z5v6FbyK+MPjEvEvs+wY7ZULM8YZlXYKvrJ8jGa5FghZHUu5FuIh0BRJlCZQQtCe8XYqXgU1DFUpZ9yZz3RqLKte1TZnWKF0WMY87JGThU+0Zyt8a/P3nhhN2gdQ6/0Bzm6aZagi1OS2VJUu2U9rFSPZIh39M/xj6n2yrvfodtZsIV9mfVEp7jHbIhCyseGpqq+zIGV30hjNcULBCya4K+DIYmLKiUNLzPpslZ+/fpJ8aOn/fzIzKBS8ixWKxQuixjHlY2NkinVm2bj5lCxf3KxaEdDWTdWROpt6TVbF8xSTgTRldE6Jf0laTvdD+BXyJwQ8K3YkdjO1KHnbuY8fsV9wM1pp/LCNbcNR5QuaIQszNBjV+o/bYkN2X2PAsyELJoLBjx1CjV02xNTSuCpBKRvsqSbY65oqItdEKU3C0b0XtOKwQsULpMY8xsUymEezzKYt2hI7SqyhIZVMtU07O4lKAbz5VusrVvcV8YShFt0HpdJL3kLyiKkuop2bxBfEIU9h5SELOk4Ycbf1BMjOMeRYoWLwdhWwoRSlUkD0GX4CpB+TCaljrktiyb6L2xloWRZ3YkYxjGNxgnKRIei01GwiJNpRVRXd9ZO6fjJYaHki6MrAr/mGaEHrhUfMYPiDpOLj4Yy7FCwLMxngIKGtRvWZUjHir4LEsXg8fbUU3p6IyLsNBicupLG3397JjbDTC2RuypdkNXihZV0KBOoMYx9ChUldN93+jaRs69K/wCSy6nRjLqZ+X4FJHKS5L9uDNeMbUwcx3xQhCyvAyLfFIl3ocicIoGPIhCLhZXc0GQq2ERZYkHY7MhkNLdD42QfTb3BQ7atxe/0L1uEVPYiMth2QEIWKF0FkROGMY2MPI8IZOYTTuObF1OvQz4O2aWSK7RVyH0Zf+ZH5F7YnsoLuob+mCpk6cteGM1NcUIWZjGPiyQvoBjyoQs52eDKC9XIa0lqHerO1mLZto1EiRV1fYhYHsIi6lNHL7EugXTUPyIX+GDU5U484K5s66qNBNiBPOVYoQug9bZjDGPB4RKEjCGaFot3oM/OUu4hIIS67ShSH/jkf3gsu26KYGa07qp3tr8irI/xwaBbUXI+ELMiEIWVjGNHoSKvBUtmxjvlQsCFk0xbPA0h4Z1Utl27VYtJ3RU0phlZTXat5RCHINtpPYJFpQpcKBQCybrEP8CwWCxQhdBYaDwHgYxkjYYFjs0m6LggVNXX0DRz0LBufyyVLaMXeHRS+s1Ddqvw/A8J/JWD2xqiKU7tss9izIhCzMeC3aB+NnuM1yIWIsrsaDGhhaexvYXAym3DPimVpNQzxJB2b8zSGyWpcFzdX74FgsUIXQf5l0MYxjwRdDftM92MWLtdX6F4VuOJ1yN2SCDdPpPtDCBrPt+gxS3gWzvL5FYW5EIQsrGcXJsaN2vkJjDFkQsRZbDQdzgBh05qSVhdzxg5jGTuxuhDmUTMtXaabDFRsCrs4hdC33PtxGMeCHODQl9iSklV/wCFkhehm3vs4oRYvDkTh859JLf9jnNkfl+RlDuMRqbJQ0w6ZELMxjIj0BlEVTfg48FgsiFiLK7DGXZDoN+6SLJcrfIVHd0VtRKY/EpUejWzFMOqRq2zIXQt9z7cRjrgiCnUmmncVM753IEJLb0S/wBNXJVHcSE3INxPSpX/AKpo3b/GDKtdFirKQkwdRmmKFmsGMoG66R93St3ZbAsiFgQsrGMk7zZ2MU+SJXGMYeXZjpItJi47JCaRw3EYEpRZrBCwXR+0anyPAxjTBWi17CCUtJaryL3XPpKJSmn2WRd3SW7TkxdLtP8As/2Up0v3rg98cWB1UUpfiMeRCFkeJktatXAxw7FPhYO5pkQsCFlYx0Q0LWIDSlFUxjGEH6JfkShdNLkayY576k2rWqwkTwQupAY0tl+RjWdZNkJ9d7v0u2jvl5KwV2ujJ1djpMp5yQ0Xg4S8DdalSKWJxtzY8qwLI8GMV78vseKP7weVCwLK8DHFL1pGsUQjJOZlNC8dVGtpVutUOulZnBGCF0VgcD0uMDHnttTIjcaaEWS5P0rcIjvtMivwxiaNXUgHub6bweHfBxevvqDwYzwueBHNJYa9ALK8DG39EIpBdwjzDJwKkm01P56rUppGbFdg4E/abwkXXt62iA0tULo/AL/jA+sG00Qxsy70RTzkx+l72UC4SrXi3TFJV5+m8KLajxEsXisCyM0GO54w48shV7gzXKhCFleBoRHvkm3STFr3PJXmKkiDkdZRCGuRVWisEh1NhCTAuhT2hEjaiIsZJ6B2I1blGYWB+lp27HHusbmGUgSOz03g2G7wiCe5i8UIWYyqsSMWqsfyPEJGLKhCFmXFiQvAwPF4EjtZOz5fk8EnrLIV56w6KROg0E1oQ15smfpdoBPiuR6xa+RBzmJC4ZFnYyOcHe6nB5EIWRjGK7QhRAvN9HGpgV8qELoFQRVg++7EhMYO82CQtl1lkFaHpb06DR5it3ZefpG4Z7InNWQvOXJLl6lokcGKMizsSQtxjxaOjCVOgsqxLIxjGc5tnAaYh5iELOYtyqNmyvnkRk/lCX11lKhDSpzvSs1n6SfLsI3z3+MlTEmwFv2muRZmMi39R/3aKjweKEIWLGMZUlkIVSlywdxWyoQsrLiw+gX2irZZU3wfDrrLEiRJaieZqlHqbPD8tEb3nksZHmgKTrZmPIszGTq4QUjKCQK8JDyoQhYs1GM+d+DvO/w0NcyELKy7BS7kVDsV8aSyQfy1p11nFWa6W+pZqI4VTJcH1NA6jNWHihZmM1DRBSqlNQeVCELKYyLsyNnenQQhZXfAxJ7BY8lRXwRg/CKTkJPz11kOjFWarMc/SNPeKEbJkeHZ/caZdkLKx4OmrRNiutpCWZCELKZwUx3ikIXe4YsyELKxjwyQ7cLknPKF7zrlnBWVoYq9VsnIJ9iooyfBHRnAX4VkQsrGcEMynsE9yJ++WhCELKYvnUQs7bIOaXgWZCzMeD5CKV7svPd5Owi9xByN9ZCzgrK4evr7QjwDNmIkL/JQszEvNxYiCRESPcilF3zIQhZDGN3Q7nli0mgYsyFlY8Fc+wpfsy1k4Z1+ResSFnBWRiFK9V7yD8ZYFW7KXpFJmzyEIWLxghsjKZq+AlMtLzIQsjGMUQmFjapQowdxWzIWV4kfKJXdUFntk77YLD2XXWcldNt+lWn5R3IyP2iHTVc8pCza7uxV+pjyLxyLMhCyPBkiVRQTVKxbDXMhZmPBWJn5x2vSaZP4cl+gWC7KKyv1SzQz4F8HlVaKw1yNG4EIrJWVZ/6eTgk4eZCFkY8PFWJpJZPDXMhZmPFPCDzl3gz8vQLEuyFZXmm/ScWMQwcoxWqIzxJB9TQA6QXnxr6Hg8iFkY8GkcikbuJDFungs6zMY7CKvSPT4y8LN/noFkGjFWV5pv0ncFDvweTiRC9wK2rJ4LqTBIOiL6RHHq3CY8yFkdsGQ7sHzB93167wdho7QvwipbIyIY2SRuXH7v0Czkrptsfo4twKXaMkXcxUZeRxnD36lV4ZeQk26V7KuAR4PFCFix4wJTxGxYfC6CzseDxyUKU5ZdTfJSD0PkjdVXoFnZWV5nsfo5Lbt2OLklk+WIfOKUhirLC6k7SFrbyPuxeMSHlQhZHjXxhfGSXRWdjNUPR5EgcH3ZNal6+Ecar0CzgrK8236TYl18VytRjyRWU6eCLbrIWeyKmpo58CgjRkn4yrBCyXHi9uL0QM1Gqp8YtZNYXw8ehWJpyFZXmex+iaTYhzDRQvOWpJyJ7nk7NcizvW3TwJGKb9iRVv7seVCFkQzXBFJome9H6B4K4/YCgqVxTuSxzevf0KyhZhXTLY/RX9Wg30fLTsMd3bReWcEKMyyuh6tJlQ2P8AwgZ7h5UIWLtgxYJUXIlf0DwWpX+Q87h5KQdUrxc3siX6FF2aq6ZbH6LeGxCJQhZaHuwUVKZiFlh3qWeKjuFSPKhCxeQ8rZFIkDPQaljG4RCeEV5OMnRU92JQkvQrEvw2YVlebbH6FpG9EORqWd82u6gKY1MfcfTadgFPapOOEkPKhCxeDvhR2TyMCB5r6GweH5oJE9x/hi3CnY14Uo+l6JZzV0y36KaWtJLy1eV+ERHU1QKCXZeVZk1GqE9HTRCsPKhZng0NyUL3YWO16G4ekJC4HXHZsZXmhMa29Esq2YV022P0LrSmH+Ra0sqZaD7tliaOhfVdSD3IqTrJ/BoPKhdBqXItsKiXoHg+OJCLgq3zx4Ox3up9Es5KyvNl+hS1skjNO0d80G5Yhqmv5H6WfL6lb2khPP8A2MeVZnjWrgqVtC6C6SHjnA0O9sjBO1fg4qT0SxNGSrpsv0MWrr9TfAvI80NXbSFoXVq9jz0dSi4ioJV+w8yzPH5KK26C6LFRPAjx2y32x7St/QkKuPRLOqsrzbfodTW17Iima2pqHDZRSKRCUS6b8IhH4si3AeVCzPFQ/Mr9AncY0jZGuND8itiz/gT9Gs7qyvNl+gVsySZcNw/OZ4ZwQadkiTH0b6lwkMjWpVEjuY8i6Dx8QYtG9BqMo7Qtfc948juXS+PRrEuyVdNl+gj0u5NS1Hd5miG7JlENsZNj1TUrcfLR4rBZ2MeGew1bsJHe/Qa4NCrdkXJUrRbMidx/VPRrOqsrz5Pr6oOr9sShZke6NCKImPHB4Il1ZvLEhXA8q6Lx2S1lwkZxdB5H4Y0vHiBSPIap+fRrOqumax9ZpW0Q1GsoXnOxDmji8LwiGZeHV9kZ0LoPEN2LC95YkKuM66DxuUSEbIr3WLl8fAneejLOqum2+vz+glFVdmd4GKUmgOk2rUCNNTV1HYSPvnWZ4/YCRsk6C6Dxo+1HEiLeMv3+QgV7t+jWd1ZXm2x9Z18MIRaSywO54mGIsihF7Xq0Na3ivUXKO5UPl9V4Mq9hUvjoLoMQrlQ9myLeiyxm9k/J4nPo1lGzCsrzbdx9bWRk+2dTiaiTw389Yvew8q6LPaMrXuvQPCVgJJ3q1k5Itax/BwQno1nRWV5ssfVknRSN7Afee5jTCkXDq0t7lwPFYLpVv3Z+WddBmuDS8uCCW4ms0tkrZo/liUJL0azmrK8zGPq8qoJnGrzOjClrGFcSTYz6jSN6HzwkO5HisF0Hgks2KuvZrhs4+x542BYTI0H6RLOqsrzNY+rK6mF2kpIjLR2hfCkfgGH9rHUdKcobugsLyx4rBdBlCfYrdwfe67ETElW9dTnDCooyN3b8erNWV4+vFY+rA3fWz3RIMzQp7ZEzfqPvLLyEjtDxWC6DKe0WMVPzLoMZoT+9BFzMb2FUWV2y/t+kWd1ZXm6+rwuJHdBHnrSu2JJKEogaJF2Wfer6lgM13zFhXA8Vgugz4p84WtmXQY8GaNCgybGihCwmRTh0YyTTV6RYl+SrK81H1ZVatBbta/nOlA2wo4SgWy6lLzkXZNMi6TPhjQdmaug8JnYicNCSC7rl3sg+aHcifSLOKsrzcfVldDfYtLZCzpwNBHvE9VuARbW0DHkXRZR2ylhf79Z4Qpb6s2Jqzhlllq9uLscTp6NdB1ZXmy+ruVs+2d0TGpm1HYah9J1a18G6HlXRZ8IVOQLC9+qx4W6tMHcVBIXL/VksVFHpFnNWV5euH1JJ0Ujkbg/l4RlaI7nFSO7akY1dX1bPgN6TOw8q6V3APg9VjOKESeCcGXzVGmEvHpVndWV5svqcsCb1V2fGvkwo+aXWitodXg8q6TRDdiR3irqzNcCGsKaknmuVTpRjZN2rvv0qzurK83n1GQtUibIXmNHeRW9RYWXbL6rJG1kh+vOw9IhvMug8EqnQitsLlS6DFcXsoy3n6EoRlhKcNS/kk2tb0qzirK83X1NQUm/Fc+kJCrgaOyJW56vcVChPkSFbLIsF0pUM5ETrTMugxFYLdky0ozTW5LvRCVOij0qzmrK83H024Z7Gz8Hu86trFbDUv1VTTuRO3hD6rxakSdDiFcqFnZqK2q6Bl3wXtzyocyElLY3Pd9mnplnNWV5mvp7rNQio1VvhbP4tiKimXNPVaG5Kh7xY8q6TPglSlsl1WSlLHp2bHc1BYTKyfqezUqhaz9Ms7qyvM19Oe5NIhbpLPMVFTIkdFn1G4Tex2gmxKuPKum8psQkpw8q6Kkbi/rUZNUuyyy18V/goTt6ZZzVldsvXD6eoqTfivQvO41SgVqUrTp3lGgkO3wX6Ctjc+9lXQsbZNbj9MGcWzNxen36dZ1VleXrh9KTbRSQ+soec8QoSENwNt4QQJjR++DIVxrVXzzIaYW+CPr8OEzmg0u4eVdCFNe5WWGgnm6Gxfk9Os7q6Trh9LngTGqjPmmaDxalcbLT0GLB3aiHHyOwwwpcbZUsbwObuS8Ghlv12qd8nxZE8LKs6Gyroh99U/Ih4aCrkeZu6L69Os7q6bj6TLuawm2l5joiIsjIkm5ClqtCRvIeZshb9qJy0J3OENGgXVMhuoExMFg+4qRdKRQ7cBMI5wMlLZ7X4IIbsgnu8qzKayiG+L9C0SSojQn/Akd+bgdv89Osp2YVlds3H0qSS+X4zsVHA3hKWpBEohBWsJay3D0dkbkjbUh/wQ1+Anrz3KVCWKWvglK9xdFD6MXbKU5bPBVCUqxz6bL/cNQU9smpTFzXoTBiBJTYWv3CwgOntZeLFI3Jm/d+nQsnswrLZm4x9CRdEjlrg/l9BNoTOFew9Y/Y1nyznRFaX7iW5bNwllTdG9hl9vFVJxjBGDxU008FjobwCaaqTJwdp2DbZ56hc7SJJS7YyCk53Gi4NK4wFFbK3AqujTTyxlLTdkKBCwrzYqdDTQQ+nos76yvNx9HnoSdqGt/x10NVQgUTqOIEihhGTpq6PKx4wQaqi/BN1dmTe95BdL2OISMJl/aWTRN2ckmpD2KBQJQomugyroJWI3tiG3YE/+wb9EaP2DCuDRJe7ySaFhbMylp1T+REN1Pp1ndWV5evH0Z3S33QStUUnXpfsLHc8AcImBRiBQv8Ac/qTun9zgrWYW814LMhOR2A+45vxCVZIhbCF4zSmgmMtZEDGQKcVhUm5IVxBVsC2olVkvbBQRlVsF8TK9k6t/gQZoo9Os76yvDbhQUaIIIIIIIIJNE/U/foLwkDW+SGxHBBBC2JtEcY2cYAUq2wWEkBQDh3N4GcnnYK2QeoblGl3DTu8OTnVNE6mInRnXgkIu4G8iXAWrGxGR4pDEFhBy7qM0faV/wBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECQgovR7xkxBh4iCMTg9I6L94/nrtpKo3Q4ktB2t9V9wU2f3IdVYblcQWfycYmjC7Nf3yUwhMuxL5OEcIetQdwqCnpwgfM2I3RpIlMeEQVJMjILCwgSgm7IhgjCDt7P8IIwQRgjoAIxIIxIwLESC2xlleFchLDz9qedBQyrUu76/BEQSjTBOuwVV1IIIIwgk4R4dK9BCIIxjD35TuKMgaPQ4w0dnAypYesaJbJ7mohbsY3uixogggpdsicFVvRb977Ttymss4TAsrwJjLDzN9uGm1JUigkloQQQQQQQQQQQQQQLGJewkEEEEEEEEEEEEEEEECSRu0IIIIIIIK64ORORKIIIIGzQ7sJOrOUha57Dd5RKnSQBBBBS/kWhf0T/AP8A9uf9ZDiCzMYg8C+g/wDaSYrEEEEEEEEEEEEEEEClxcSG5SIgggggggggggggggggsE1ErigiCCCCCCBqFZ4QmhGQRmBB6ECBkHkkQrTXH7TtyftO3H7Tt6X/AO3CigsAkLoND6T/ANWSvLwgjoQQRhGEIgUEEEZIIIIIIIIIIIk4hrJBBBBBBBBU8FEEEEEEEEEEEEEEEEEyCL1b/wD/AP8AQQjpQR0gBSIf+JHTWD6kZIFk0fVgAAAEEdeCCMIIIr/8G7EEEEEEEEEYRjGWCMIII/8A3X//2gAMAwEAAgADAAAAEPPMMPNONOPOPMONONMPMPNOPPPNPNOPOPNPMOPOPMPNONONOPPONONMOPPPPGzbsNPOPPPGPNOOPPPPPOMOFPPPPMOHPPPPNPPPPHPPOPPPNPPOPMHpX9PLMQwODx77y1/+h37ylzwr4YSdb37zx/7w07xw/wC+Je/st98M/wDPHfqqn0Gw84e1iNiwwwQwkgQw8A0ww8EMMMww0wQU4g0wiS6zgwwwQwwgwwwwwkqmPX8885rA86wiQ44QgygSCSA2CECIDagCwyQwwiST9Uss71kSAUQAQwywWPueks88hM8EhgQgQRwggRgQAwQx76xwQDxYgQgUCcx9tPgyKzhQgQAwAgRxpaZQw881sMstNNNNNNNNDNPEPb/tOENO/wB/yKI3zA9IcWQwg9vpzTTTTTTXea4YxPPNUPaOcNPMpeAJfReRDPZfD7cvkgQcfcw1/kySOdEE8oN8ssOMMMIUQ/RdPPGUBdIBDXCnvvvpokN20sFBD9HhFuHjBIExYtxyqYih0hkMEfrGQRRX9dTPPFUBWdIxhHfNvUybcitaO4FJUv30UlxHKWQKp2wgsJg+hdG7DRa/fcO9o0PPGQHdTwKpAqEFxhqqFHOMIzqP+iFII53WL8nWuCx1ggg3QFAuBTvfwozj3PPARAsMWNAYLYvgLdU/SFO81vJhANzDwO9jY9Q4473mAquvu052gQw1hrNqPPJUBiBvkQRs+BV8HdRNk/GqW4pHGgdO1B2StxrKykPAnnh4MpewwiiMk1PPPHVPop1pHBBs1HaA9zmhZaXR0ZMd1HhtEbdke9ffXGQrvsiNgADr9EIAVPPPIeDBa0spHWMCoUUBfIhg3TdUzYHFMkuviQALVsrfYwvrtnPYuvrzXljFPPPJDXqQzsljba3CVF74gqJlS5sNaiwipo4SIyFbwhMywvmZFqjltLoXHunfPOGF1Fej4muqIGcdfwwF3HuQ9JI8vambTqJ9l3bu1qwjGtD2377idIG/hPfPPPk0lUJw7csALVOfNBymPLSvNiaSZkovyq1y1H1XC83FaZNrq97Zqi/kdfPPPg6iMTDrILSMcgAApiLvAysvmwI0kbPL+yxb3aUjYxmvqh/vkjVsu/F1PPPKDdGKdpgkcQsMMMJfMFvTqDmn6INiePDEI/fG5XiPBKjuO64olFnCYG1PPPEtZH01ZkgAAgggBmPUHN/qFgr9QiFSDmGZNqjbVd/JkGI9dDwolDgSJ1PPPF0gSIkZs8888884DvHZlIlDkmZwiUSLGIBkwUTvNPGAcC9MY0bjOu+O1PPPEvAbSVxzzzzzzzyvrMEvCmEohaxAR6LL3uPwL4VPKBNQXppTzz3of8K1PPPBox6ewscccccccYfadphNrvipuLjf6BDBIo9T1/vLF5M2qmMdccRdpF1PPPFoUPYQAAAAAAAAOvlm599Pss8TEZUqGO2QmNxDNvMBLX8SQAAAABISg1PPPEouymfffffffffZ7bde60Ph4WZLh3tIEK3vuOc97Mjf5OPvffffeZDclfPPEpKP5TDDDDBBDDRjIwka6Pr4Cd6Wv/KO3Ag15THeG6RT2UzDDDBDYtcsPPPBuBJuMMMMMMMMM92EZ4Z6vj9diB4NzAAKAPGnide/JubWmMMMMMMExUj/ADzxIMBIAAAAAAAEACgh2/l/6oEElYmWHi3VCiW4i9cY9uAXQoEAAEBSnxMrHzx86n4jBDDDDLDDTW7eR1ERDWM788qDleLmPbUvWzQDAYzjnDLDDCBwSsI3zxz/AFDtsscsIccEwI0LxTMwsTq95Gcj1ffkRN7t4QMC3kDZkscssspmg+S588oKBrlBBBBBBBBe0/bQBcm2p2YpOHnXgzCerFagorzkFwSBBBBBBV5keT888Mq8ad99999999k5Ll8dF6PLlorNovXrmORM0v0k/nxrAT99td995HRGDD88oGwmkMFNMMNNNnUaocFqq7aNH7LTF2XNbUibZE8/mj2yENNMMNNYfN6Xs88oSNCY88888888jQIX8p20JEFFigPdkPe1Zw94UU/VoKFd888888oi4m/r88pGJvRNJNNNNNHIgy5AxWk5lYRNCbkAD06lFXggcvPXCLMNNFJNBN6QGT788pSBD89999999PNcAA8T4CVkhZPDgEtQz9VVTUsUru/Cy9999999pU47fP8APKKFP3DjjjjjmHlRyY8S4K99pnXHMEI2ttGVSgPFN9LzgjjjjjjjnMQNf/8AzzX0wIAgwggQBRUJMlrafavrwuLzibhdf9i2MZ6wByu3aQAgAwAAAQE13/8A8419UyEMMMMMMZQLg2WKMCr0BCt4Y+ADk20zagfc484KWkMMMMMMMY7zd/j88thIjAwwwwwhokbveDwomAU0Uq4E0gPT9UYhY/7osQiUTwwwwwwwkEM5Xv8APLRaCxTTTTTWTyp0sOFBuOEmltN31FOz3PJN13Kz2NIwxTTTTTTTWWbgd6/POVPcOcccccdzIyj6ALeiKDtP4I91EN6HLGxs0P3I7A10cccccccYfdhF+/LDVMxLDTTSRa7dhM6FJ7PAPt1VcG1HPAPMWqLgNsnMB7DSTTTTTTVXTjF7/PHdGWHPNMPO6KThAsNJnPPIiPQaLPN/LvA9DNCBO1LcDdPPMOONPNMJ9H+/PN6NFscMMMNDtTFfnCWvPOuraA9PMFkKvF7JnPIKE5HHMMMMMMMMJSAzF/8Azz2jZ8Q0001QzAJtH3UzziqmCwqhTyydPy7N/wA8XXv8ymNNNNNNNNZ0LFWr881MC7QwwwwNf+/Mpfr88oET360Xc88Rn8UbL8Zzn+DXbwwwwwwwwwKvpW/88R4W3UMMMMd84/Xnzr88m538HzX80UG8ocIq4vUyrgYMMMMMMMMMIrHhWv8APHfAt+MMMMWbPR/GcSbh3RoPPO98GXEIJAxLv6f2TMWsMMMMMMMMIL/qVu/PK/Ri/v8A/wDaw4TTLkJPR93hC4jZ87rPaRbDwIQw4SN1/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APPqpQ/zyv2sHb776oIJx6IMKR07Cos8wzPqthVFPv3Gc77lmd/7777777777uKJzPzzsEtpjLKK87LOAvBC/RBO1hSpg2PZwiHDEEVNSv8AGV5yyyyyyyyy20Wu8P8APBaiJoAAEjzzffbXCYfqvG83pzJXVD1VOjQw+iPbkiwwAAQQAAAABDoHx2/OCIs2/OugDjjjjDjIMBTjjrvocAKHhNX3VF9R6XxfUPvsvvttvuuoGb1TF/PH2NsaggpbPPPPPPC28/PccSTz3Pr+tKUMc9DNA5mRwjggkhwgggwmHemPPPOx30cYVF+PMMMOMIe8MNIAAAALE8MMM+NDDHP/AM8+9GkUMFUtEMNmA4KvzzyzwwM8czzzzzzzzzzzzzzxyzzzwwxwxywwwwwwwwxww9sc88888sc9zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/8QAJREAAgIDAAMBAAMBAAMAAAAAAAEQESAhMTBBUWFQcYGRYKHw/9oACAEDAQE/EP56/wCTAAAAAAAALLxY2P8Ak3//AP8A/wD/AP8A6CCeDGgssssssssssssssssssssssssssssssuH8DZssssssssssssssssQbE4tiKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKHMJS2fiNwdVG7SHpWhzUyiiiiiiiiiiiofMsQkUUUUUUUUUUUUUJXoquss4x0dMoooTviLfCiiiihjbEbvBbGMblG5Gy6UUUUUUUUUPwyxC8KZ8E8avRVDHsVaS2XsqErdDqhFj9G3UWlnsWui3Qm+xS0epTocJxUtFDrwvwwxClO9Cf6GPQm9i9jEzhI0N+rEP0JZRo/8Auht0I6LllXxj7NnzitsXI3wpRWFYLUWKnMvyPyyZ78GsQhG1IQHEWT22jtFDuTkQhNONDUe3SLO9Gr5B+Q29iOH0PgtBq3i0Nsi30/Yt7N/wsTaZZYz34IYhZw2krYn9/wCFnQejR+IdYZ0PglCRxYUZptiQxCwNlixYuZDWCcbE5rFad/ZfihRovB0WN8ZyS9npSS/0abN20lv6JWwkIIISnSrKLIKixsQ9sQ03UKtaHtMsZ2UNYJjSapmoZZ7GqdFxokLh+GGISt0VFjFFuhRqtD9ahC6JJaQoGJ0FtreWl7KfBNMdw9xH94ToaTW4TgFBu8UxC0xrfosm7hbDW7KKGexj0KuQxQNQh4NJ6YklyaiRYx+qHtJs+8kEoTqFPYmltHoCafBOoX4Lo0nsV11oTQ2C9jVQ16PSCVxeAcKdoeaUCH9Hltx6RxipNlxZRUL7Q378O+EV7HKehga0EaLxFbPcxJJUsqKmR+w5LSuIXMfR2XovNLLrhyxR+5tUolWHNjW2/C2Yx0WR1bI1D08qKEhdgYxsXMpcQ8uhyoqE4bha2h90E72sNgP768f7QrwqZHcOjZCeezQoKLtKFzCWxfcHCOmOFg41Q4Qh39DgSpo0mMUNC4PY/EplNhKJS4pIv6LmmL9wok1eLhD6OELBdG0OEIQmJHGIiaWjjNQsHksZItEaB+oaIV6OKM6xkuLND9jhS4+jqsELD2W4n+v4lNQkIZsYM4W3WPCX5C7i4Qx9hY8D7wQhyvbNUbRPDlYPJTcFCFpYTq8GjqFzFwhwhYM4Q3CEIUOFwsZjcqScM4DOUseSF1IxD06RZZZZZcboh9oXM0PMx6UkIUsbH2fhUPS/AsbiFJsQ/CjiCGxZS6brwJajexbdecZ10NofRCEKWddDQS3Q1vg9/wAEJa8COIXStiWgxt+Hs45C5k4cqXE/JQhSzYPdFC6Ddu8btPkXkjgTS2ynSGNb8XRHTZzm30eRneAoKGMdGeiNWZo/TwJTZXoNmtxZZZZZZZZZqn7HbwT4PExnsx9uVBQxhrRD20a/7LLLLLi62hLfTiDwQ3h0Lx618FmzCUvAPExnKGKFBQ+DOH5OiM3JO1eCGts6F4ltR7Ys4Y8l09R4mM4v8GKEIUl093FHSX5m5O5kfReJdBu2WcsefY4QpdOWOULEdChD7Zs9yqW1DoXi9sNnYeXo7GIQoZs0Po9yhYO5k2hrfNnuVS+odCiyyyyyyyzhvydV/c/kHCFDEm9jJpJeAzsfSjsbsssssuGe5VidC8WrpSqX54TFBQxNMSnQpWDi3ITpn+eB4KxOheJ6T9cLQjZnkjiSkxi6Q+woWDEGg9N++B4axOhTvPWJwE1eSOBwhKHC4oULBjHwdoaqxblinUOToUWWWWXKtCLHjgcsvQ22OEKHyHx4LBw+pDdsS3RYuLLiy4Yp1Dk6F4db+Rwm2FxZuUliWzl4LFbY3YTo/jwsU6xOheHX+tyu7OJLJjyMXTkYhZdjacPX934XhrE6F4KIWNTUi+jy4khSzqSFlom5uLwvDUOToXjClsStfMkcDELH2O4QsWIaJKH2n54WKdQ5OheD/wBwmoFm+DELJ1CFg4XB4PwXNxZcPDWL0LOoQ1uUUVWFzN8QxCx9BysHHoe2Ftj23hYp1Dl6Fn/zRULSJHrwGIQpeCEKWIbrcch7Z+FinWL14Etf2UjuvEQhSx9f9QhQpZ0NUNXfiYp1DxSyUCouRHQ/CQhSx9cIQhSzRWbqjjvzxMU6h45Y0KGtcIQLvwNwhChj6P3Kyfwa3cNT/vjU6hnOEsU/yKKKE6xNeBiFj7OHCFgxLY9L+5eleNTqHglNxYtM/sVGg8DHCxXTiEIUOPQ26lufhZZZZc3KnUPDLJKhKWnisQhYf0NqoQhQz2NSG7jYXHiMU6hnMyxqEb4BeB4QsV0XkIQoYh5XT9vXjeEoeGWNlvg3K0zijyb0dwoUOOjqFgziofaU8njeGoc/QsVp/rBKkkMyyYt4+o7hCeDdF/8AR2IWC1tw1vPSfnjeGoc/QsUoT2hjdFjQ3RaKeRxXsaa7CllcF2qHtwosWx2fkPbOfR8S8bwlD8GqBvgTruyvyBfSL9DRRUk3GWcPlDS7L1o20LoxdY1pFixaddjWIXUdoW0RYPyKZQ8tZYt/hFZJbQ9WxK9i+kV+H4H5iafCn7johvZTG1iH0Sf0alUVZoegtMo1d/BssssssssssuFMsCSKKKKGf0ooooooo/3FXoooooooSoEVisb6GzrEj2M0Z8x+Ah8YwtHYV3KHpxRRRRRRRRRRRWAVLRdA8PVT48ACrKGrd+AArnFYBKZZImns/QTeyguxQ2F5f/1CShSxq8cWw9lFFFFFFFGyiiiiiiihaGUUUKKKKKKKKKLFXll+RVBLKiiiv4Siiiiiiiiiiiiv/AP/xAArEQACAQQCAgECBwEBAQAAAAAAAREQICExMEFRYXGBkUChscHR4fBQYPH/2gAIAQIBAT8Q/wC7BL/qAAAAAAAABq1Kgv8ApxAAUEABgR0jVpaKUiRI0xpjTGzxIkSNnjXjXiRrxICb4lECJRTEiRIkb/4keK0USIIIIIIIIIIpFIIIIIIIIIpFIIIpMHsezy/p/Y55kXwIrANHyOYb++CdCKQQQQQQQRRoQS+6i520lLMu5E14BCSrH8NAtR3L3D/gYtuPN8MnlfmMJb/MUy0/hGVxbtA0uGzUsTTyjHbYz8PFZptvyqhGw2aHqEmtNiXoJW4YuwKo+3QwmD+GNQYxQdPNrqhM+P4ZD+X4NtWb9iCWztvzEdB7Q0eKSZbyxTM/56IZJv7DBIpaM8SvuhBLDJBYgJl+wKTNnna3CkeQt5E4YGSTO+Rokm2ATaEpZTj+RP7E/SHoEzr8CWshqb2DfdciKV+f6F+v2hjfmnm3h/JtYmNJmlBoWdkHoTIyBStCZbEXuJyGK5kSbcDdCehB6ClOr0J7L9v6IPUeoT7YF4DHEgT75y3Yf82bpFUDczyR9zqC+Miyy35Ykrl+4tf/AIhs8urlzt0gEGMh0NDrkiV9xN9DZkSrQptEXkL9L8g7MPVIqkHpcrKpInt+iokNDkI9mz+zJnP0Mstt9B5Er8vJ16vGB3QQ23VilY6HgkSrdJydZGQLJOmaNExxGaE8uQJA+5vYhNozhntEXQ0qSKTJ+dXxNoaDbGxeP3yIQxi6Px8iarm+VGfk8w3++DHLA9lpYx08Z+P5IhKqGTpDfRPyNIKGap4ay9eapmlCWJn5Izx4TquNPwQhGiCagtvAhSdVdCfZLwFTJ7PZIhDo5loZs0iRBKGyOJ2e/wDa/k02kN1Vsm1TZI1RPoabUNE6iV4/j+BNPXJGYF5FRJP0SQw/MVx4X6iaeVScMe7EUNicivMpZZsO/wBP7oiaJVkbGyOLXkgAPJ2NqvdXYexIiskjdwhi2yNnwol9DGumKsZeDbr9jVTxkay6oVwyWyF/v5JkS7UySSSRMSWP9g8AFXYPdUIVJLNHZAzIb2ZNMmU3eR9BjcuXZMpIXoisIVigN1GXgTx8wzyw8rhSlF1JZsDbdvQrYySaM7EqPKhidphjGh7schTA/uLXJ8LLNQKqFY+KN6Nlx46FhL7B9nK81myBB7/izNCm066IVGOqpmxUYxfKwxrlVZJ16HMT3Nq0P1oqoVmtG1jzLWBjG6sSbcIRU/QxvdkfMDsdVpCox2aCZFRjGQbJDoI+BAxEKlFb0aqqIVmtRogget6ETrvNNIhtnH6iCWv5+4rhK50Gy3wLoVHb0QuBUYx1Z0OQmnaha7oQhCFZrTsMY6J1PjP++5nC/wB8i8AohItyZ7o9cCFodpD2JirGMVGLpEwN4WLPy9EIQhWLKpShjFpeSNvgeVPmj3xHaRs6mOh0QzTIlCqEHpdft+Yik6uHwehCEIQrGJFRuiWot/p1wPDv0LhTbiO0jL71MdhECYfZNFleR0VtND2L/PA/VRCEK3ZjDUREY/UQvtwNAJYG4Q7XRVuwjSkTItUdDqhYyLsSNCbIGxJnZAGIQhW7OibQlk6sf7ZFOE+C8tUbIwd6qdhGwXZ0MdDqjAQSyR9SAlaidbQ5IEIVu4xoWz5zz+yFvRxPNFqkYO9CFaVtOh0QkJKI7KJfIfpe5jSwTEKxmICl/hikjTjb6CpqNqqzZCo6kI6C4VdDohBPJmCIkSZeFe0moY4oaCMgrGLXty2k/NkGKDS6qzYVHUhGbYkMY7C2LGTJvdUy/HEtQ4tSEuS8M9CwhBuh1V87BCy/qKjGOw8DOETRc35fEopmyOXeASxTZDuWzUVGOiNGyFVjtGqjFhOZpLrri6/LVdQ6KzY1FRjqwY2OqsdjWs+QkI9cz3rrifCexIgzb0OisWjUQxjqlLAjTbY9WHVGgmXTNQJQo/AvriyX81eZfu9UIY6obAaVI6MdUKnvRJV7/GP5fBUkGYoqqxVOpCN2aWOxDyEogPWeRv8AAf6yj7U3m9VXsUVGOio9ujGMdUIWxq/Gi/NeAsLO6bzdVWJhCGMdFskW1Y7FRaYlCGhSQ65G+fvKSd1wJG16uLY9G6sdrwOtF7Q+Vvn7c3RYq2KNrlup1IQ9G/DihMqiTLwuVu7rgnxAzWRh3bVMdUaQdqsdubSrJm+OVuis64G+4fakjcIaZbv2oYx1Q+jWrHaxk26Jk98rd3XBPrME0iYermJkQx2I2NKMdio91l3+eJ13d1fMeAkLWWLxi2xDHa+6sdiHRYQaELHKN3dXv9TFJJJNmx7u7oQxjqrGMdUMSl03CQi4nXd3V7Q+GaSNiYkdy3QhjHVC19asY7DYFmhJhczd3XACaPDM1eVTGOqEsKrGOq0PLgxTRJR75m6Li834CQlWD4i5iqdvR0ox2Ki8iUKKJKeuZui4v9QdjaQ2bnYdvRsquxDEzqk/QczdFxebwLMwO9BUdr0bVY6o7FhTWKXnmbouL/aSrQ3FQxjs+RMzRjHXoSWJRTAQ3hzN8fmPA1l2DvVbGOx6O9GMdENi1Qq6Wedui4fBHzix5aRA2VJsTJrRjHY9GlHYjbFw3VMvzt8fm8TNjcsxJEEGot7jWjGrEpIz8GtHY84VEr3PfJpXfH/sJXRiENUIiSCXdNpE09UYx4EyYyRDMThUdIHgUHsaFhFVN/LfJpWdFwea8BcWNesE/NDwMUCYJJFRptEGyPdGdQQ2zCY9CGwhMgShJtYEoY9M1UeGZEPXJpXdFXe2L2UkkkmrQmJdHqPmJ/J7D2DTW0Nrqmh7EsEohAxErwJySYE5Ow0pRJXsLHI1V2GoKhCiEXgkkkkkkkkDxlCZJJJJI3UmCRBCexJOho+hOSPKJeRpraEx5NEjYkmSiFEKIECBAgQIDoJBx1TqKs9zPLiAJwuAA4G02BpRBUaag06JIeFFGA+X/wDdA1qcCsx4iJJJJJJJrJJJJJJJI8iJJJGESSSSSSSSLKeb26xN0kkk/wDFkkkkkkkkkkkn/wAB/8QAKxABAAICAQQBBAIDAQEBAQAAAQARITFBEFFhcYEgkaGxMMFA0fDh8VBg/9oACAEBAAE/EP8A8S/8m/8A9y5cuXFly5cuXLly5cuXLly4MuXLly5cGXLly5cuXLly5cuLLlxZcEly5cuXLly5cuXLly5cuXLlxYMuXLly5eYMuXLly5cuXFly5cuXmWS5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cv67lxSI7x8+lkEBPaU6fae09+jGe3R7yvR7T2m89up7Q8p79PvPaJ7z2mm+j3ntPae0w5ntPae077ntKz2ntPae09+n2le89pSe0B3+l/bp95Se8r3ntHzntK1uA6PaHl0V6ntPee3SiHl0e07LnvPae033Pbp33KT2ntKcMB3lJ7wx3PeHnAwSDD6GLFgkZT3jXmV7yt7gK3PaU7z2ntKd57QHee09p7T2ntKd4DvPaU7z2ntKd5TvKd57Sl7ntPae0pdXie09pStz2iO8p3lO8p3lO8B36Kd8Svee09p7SlbgO89p7SneA7yl7lZ7T2ntPaGW4jvPaUntPaVrc9pTvie09pTvPae09p7QEpqe09p7T2nt0e09p7T2ntKd5XvEd57T2ntPaU7ynee89pThle8DC/MD3lj0Bg/Q1FlWYXMr5ld5g94m9xoYYVj3mLUMvee8957z3nvPfpe/S9+k+cxdz3nv0vee88Ge89p7/RU4x79JlfmPfrQ+8957T3ntPfpe/Sp3m+4+c9+kdK957x857z2m+57z3j5zXc95nzPefcnvPeVrunvM4IVj2jL3nfc95330nznvie8p36RLHme8957z3nv0veGe4eUC8w+8u5ltZ6bYOIdWOPE5JVeY/fEpuOy5j5x857wx3LxfvF94PvO+7l3mHn0u25e9z3l93DHLPee895fvL95fvB94PvLse8957z3mu57y/eY8y/ee8XF9XDzg13L95fvNdy/ee895fvPea7nvF1uD7x88S/DLnMb8w72XQzHzjXmX7z3h5w85ruX7xzwz3i+8z5mu4Y7l+895fvPea7mu5ruX7y/eXurl+8um523iXpLl+8957y/eZ8z3l4957z3h5wvzLeZe7mrNyx3LazL6isuEJfRjxEgys9NrS6hC5zGHcTNOo44Yk5mu4+cfKb7j55nbeZpdy/LB25j5xeMz3h5zHme895atx7Wb7mu405nvMeZ7TvuN+ZfVzfcOdxXeb7nvLPMx5mPMve8Ryu8T3mPM1q5c5l++IO8M9p7ztuprVz2nvN9x8p7zHmHG4ec95e9x857x7WprS/E8WL7zN3Hzmu4qtw43PfE957x84ec95cMu4PhxPeb4Y+c45jXmXrcx5jhhnvPae8xdzXca6Zrue855hluGF3MdrFUpjKZhIpmqXBHc0h1el4ZUSq45dMZsuP3jluLqxlu8t3nvL94eU9pruWeZ7Qz3LvMPOe0vWGW7zyZtuXvct3m25cMM94+c9pvue0t3mPMs8z2lryy/ee03q5et5g+We0tyy/ee82q5bvPeW7zTcvRmW7z3guHMu4uC7z2l8ZxLd5e9w8sy+rmHM9pfhjRMG1aJXlk7ZhpKnvRgdg9xuX5YeSvC5h9y5G5bvPNmHM95bVx8petz2nvDyl7bZbvPee8s8x84eUv3nvDzl6sZ7Zj5zDFy/Lie2JtuXDcLcwu8r2xWqZnIbRHYRaishroxnKLDFVsquY8pUsW94j2VHHxFjiDvPT2xcvh56cfUHcvfjpXOMJuc4nn0ucXqXq5epiS91x173U7+Yf+419Q75b4jOMun03SXmctF3iXlxxNcy0tPz6bsvfTe6OkfO+m7AKtAyrgCP2ExfUGKZpGvm18RyU5tPmyPWgYKT9lle4BG5c6ppuV4gLeYF9r7fruS2ntAVbm8NVUNpGwjM3348dz4pEIadBKzbWgbjgiwxsjpFBqtIy/zHOay8HdfmDvMfz3L8xzJrLnqDg+d8Txl46puazGec8/iM3YvcMZg3Gv3HwTOTTcxQsFxYI8Q6seGax7iy1EzGV4maY2LqW9Rsy2upfRaKZeIqW1Beopl9S3qWfoF9S2W5lwUuC30Wy5bjot+gWnP1gX0WuWsZgAWrgqEbyABtxdJAVAP7+IWNKpBLlyhMw2hT0wZuBG4vIZIRn7nhgi6xeyOdX/AEO+GEDAJsqr2O6furiGRqAIeXjTRWvtFyFVgQxT8zMsbO8tqClvnou5bFfEtLblvz0WZb9At8xXReIqCiXbOJcxipYmYlTMeIWCPBDiHViKYsMvkjy1E2xKpFjzE2kXiLLly+JcuXUuXLl8S5cuXLl8S+JcuXLuXLly+8GXLuKGXUTwl8wZA6cUgBYidzMuXLGXLl8S5cuXcsly5cuXLuWS2LLly4xq9uTKKRUNUms5Jz5Hv+kuXLly4LEjhZYcMVhdpmIdzeIkUrg4488eTh8bmLO64r1/sj1WagUsglq0jZLly+JcuXLuXLl8S5cupcuXL4ly4MGPOY1QZx7xsWqFgjKJrDqx4Yquc5yibZsx3qbZix3/AJjsIGjllyaYFF5eXxMK3nJVj5ZrRXaxcboygUB7Di4LxnHIP8DRUVrF6XvtK6jey1ARSOqtL5P4VDLgOYVR0diV+mY496+CGAMcof0OiBa0QR1pl9XUz2al5jEJ0cwwahJkBAHZz4X7veHoMDR2YLcDnfKdouI6Es99n3ACyaVqCJY2PP8AhDmDNyO49RwsRqLNSPEHqzXp1Wbwty1s5QZj0qVKlSpUqVK6VKlSpUqVKlSpUqVKldFSOw0e4y6g0y8HB5hw+AVHU1DSEunh9jmNAVGc06i4WDXIypUqVK6bnZGcsySdJotrJ4lcD9/9xNx3sf6VK0A7t/uYSJwR/THQUNoh9y43xzhwn3mre200geGyH2F4tBHTcUCg45WOV3od/wBjL5HpGpe3HohZ7B0HTiUHAWWrS3+KgJLTQv1/T6UujPEu83/Z1qQKyQ89H6fViR+8LUdrx/ZeNeo3utoH/hBARESxOZUqVKlSpUqVKlSpUqVKhqHjoySVElcTSNSaE1h1SZk0ZWlhywltTFY4nMY/4N8E7rUd2M5Fk56OUR9p/wAf/UuijV2v3lGNKvJZLkX4b6D7OJyw+raVSef6EL8dJTL4OfbAAAoMUa+k9Do6Gi/uV92NiCHVKn2aYIANjm/H0jy7A8yqI1vvkflT7QxN/ij6d7h4FwhIwdLDzY/ERWLSlH3uPHswR+KipXvH/ow0OyoGn5qYSsYoHYqxDHEYoH/cdtxlt/dA8P1wv7qCQMdtL+4G0Q1WLfygWfPTwufhz8QqAiDYkxPcx0QSmWAMyujDAVBSblLR07jUAiFl7q/WEXjdGnYzX+CQmbBnETZNyaxqTUmkNdWas5RuYcvmHLFlhjtjGVKJUqVKlSpUUFrQcuIUN1xQ3CiXvAuEF72cSlllqHXxBYy5S/LRDy5VBh+1x+PPfvy0EYARzkfbR9oAF1FUEQjWuIEDuMojSSE1r3rUvdAa2XZcD5nbC+fK8JcxtrYHzzBHnVTD7QfjHpNugENRmAmzHa5eKeGhWQea7n62QpCisNgiifCV0zyUR21+DfxK04KdnA+EhtKlMGzj4i5EhacCXol7NypUdxsBmaNr4IWsrcwAPwAQAAUBQSpXSpmU9Hooi8ZipZL+CABRo6XRdItgRbgHuIvArdh/Uuv+hU/aK3tBdVo3euffia5KTj+ycQXik9Rb3+qgnZLOT4Jjgfv9AXtb9SithHqyq9ylLprvXUOSsOitr4oxQFA32S5RKlSpUolSiVKlSpRKlQOh0VKWcIYGCak1JrDqzVmjOcdqQVcwXvNmbeY/SpYoByy9AvhcALzRZtjgVIopGIgMlH9IzLzaIPnL9oQFDav7Y/cOK6poZ+M/mVqOqpPtOIUHsAFkdV15EiU9MdVhZzTcfJjRrXwbYuVlQah6ZfMpRCNYj6b+WGkSgYPtE2A+8x5EJm8Iv/vGjNq5BO2/3AYBNg3M+C6Lh00DmC+5dkKErSqqa8+fw9oUmaDQvGfeDP8AUXGpLitDxxsFq6Y8Q0BnYxG60swW8HtmEU2XPlwH5mWKAay/B/cauaaqi/nO445E2cE3s/qOd2lsbzDlsiCu1+cHxA2aITnL/QfXcWX0deiEo2AdRaBOyXESG1IKY4CFBZeYAFaqEyxcohmUM2t+Vc/kRvLFMlO173j5lcfj+E2EDhBBQg7XBaxX2l4aX3jcFxsGMBxCM8DSahWE7/tCaqXhuG5X2Y5qfaeB9mDgJ84luBdI31r6zUDMkhLJXEWCaktRNIdWc5ozn2m7Hubs5TaP0Z4s0dstSYDY97y+IksQYxH0/tZnsl0JmAWoC22piHSs/R76DD2Fqgrw5zBK883+saHPgM+LfdH0OGwnx/5Qzygd3ytgnEUiwwIW1CUZRUGnN3sY9/qMeZA9uwu+zz7msL1JLLnqOXXAZHcf6jONmaotJeXGdNOyEEocLEGoBPYMD9s4ZpnEdKMeJbZTd4gpZWwSPhFUMo+hn8wh4AaJ9XHMYAMGj71cpVGeYSwu8lUQykPhmYXJ+II5I7l/QxDvgi3xtF+c9UW+I8M7ozOFRl7vQ/0kMciuwuyHQaOVDOX5PntLKCAOMD/uHdz2/hIt3jihqWxW5dx38Rtkwns/KQ2IYwgIA3vZ8ytGOyWSuN8LK068m/4jfdHgklCaqzDFH5sjsY4/cGIql+Y4Xv8AtKQS7mSHEPhaYay+oBoj6+ghub1NibkvGkPB3laJpDqzWaznDubBma9Iyxj0pGKcc0d5WmoRo3vjzC72DUHQ6V04+ncQGWeNAkfmPm8sefZHV9FT4KvzDayoTB54Pkg1PtVj/wC+JcuNxkJV2HrzMKqKFcqvB/wQ0AaV2L9C8E0S4xajB4BzzFrJWs2LH7EAPiaB7Gyr9U+8AqJA6Bx+RHUr39wlgweIe8b3iNNjjiNUhIbVH9kKaCDgAgRCARGke8UWzZa1H0I8NMdIyd0QPP5wfYkaOftP+whEAld5fyNLsTmD2WmG7vI3GIZBKcR2RYoPlmI1xL3MqL7SpRcLdpS4ujln+Sz5jOfngI/qem5ggs+vMFrvPcTMMPiIEVpHI/raCBkAq0qbD4zXuLF+I9kYWLUYaFJZ5jitCrU+4l58fW/NzdF4k/FR3LDoUav6CEymxNjEvpBhGUjwTWGuqxtdFcy6+E2b+/Q3aJgx6KIrQFr4i7K1ew3/AK+YRDCjAQm4Ep4+nHRgC46szLuOMgGmEMX8AKt7Y+0Zdi5P6h9RhmouHbc6vX2lpj80ZXVYbQ/EI4CkDfL359JeiIMsW/uIBLZeMREEKNzCRVtYAfhbj0j2xewp+WKyFnY17NYfhjWL73XB8J+YKPeKLUcM98RYXxz4i2BQLLK/sZjhqOoS4SU+IEU88QrI84MyuHpE7p9pgSh/eYbJi7ENRotaRACe3V5IU1yBpCRNNKymKroRGf8AMI6r/AReJLeRYOAQwUAqFkkRx2I/F/NRUy2ddOj96fMDcvU6h0v6Uj2Go5iKM00uN0I/hmrIp0jhL74SW3DEqrGLzcWKeo9kW4sWLGBSJC4ChhyfkPu36SHXQ9TjNIrQzEJpDoxms0ZemXtnKDM3hzElRn2pbsMsKubgk17X8EOgQOYDEJX0j6ylVsg80tAMZPxAOjEm1LcA+MwaC5MR+VzDI8zVn9PxMLAmEPtKy6rdAd+zcIEC+7DHzbqZiAWWSHAtcjeYWFgagCalsvxHhDCZo34lLcuNY7XxFaSg1QhS9QRSELXFZVP1KQiHjdjGljSv4gKwNasgXyE92D8y1O+rb/7MAcQ1iOSXsvxEOI3aNSHQwotNfaHL/wAy2LAbcZ+PhfuMDEKYGWKvq+0JF0Fk7eFxn/2FGgCIBHQNNm8QGRXxxRVOHR+PEEtYAneM/mx9oN+rsj5hUsNEuELag9xmVhVlSxzrOSCLhsdPCS5QA6mOh9ICmIpH4iJKuKtQ7A2nyD/jHWntcjGnPGz4ix7I5Re8WLFqKxe0RxjB7G38RjJWT8ypUroHEOJsTcnCaE1O01JpDqkOGHc5zZ7QZZs8zePeI9HF0i/EffCsruH4TUMSoEDokZzMdEBcEPNWtAlF+iEgDCjgCGv66c/tHi2sAK/lhjUBoD3y/EZkSHKp9t/aHHaIWR4sY9xOcJzjebwYjT4sYXKu2uK9xoAYAADiXFOYiEG44UZi0XuJtCt381VeWDbtYUT3bzl+3MAAaMB4gzaE5y1E5LOOQQf6h2Fta5157wcAaqHOm+eI+LgVKmOz+Zns0htDAfK/iDXgmmBpn8yq1qWktjmUQDoBXRSob2sfVP2vHxDBapSJ6BMSpSmJqWXXMYyXukd8PjEQF0NpUaEpRda84zhqBj9zmLxsRg6yqHwrDPhDxBJAjyNkBLjqaonDaLljoNUz/sBYOagxcOIOv0HUnPMZdEgx7aj2M4e0ZC0UN8+REeMRrxAEpVktLpNLk4uLEEUxYsWXtiIM1/4QANAB9BAmdVBnEWpxmpcGCak0+hmrK0znDSzdizDlgzcSJLu107par5hgAFOawEOhqA9LjDiBVKRisHErH7WA/wDDvLqEoO5/X5lrPLraG8D5ANYo6gC9WFkedYj8IYwMGwva5mNJ4yv/AB3hmFgtQ98fBL+zHkLppZHe+0NCFbLXlfqLiOIA3K8EXq9xVzLdG47wiZTSi14L/THZq0iEoAt27q+0FI03Y/bGMM0la/EKJsJd4f6Q1lwtsuQkBtVpf+qEN6ezdRIqOBp476/EVi5j2PA1foYb3+atoi+wlfKLbcyuGI6aiX94heYXcMpgSwjUxG03FaWV5i5W+O8sWwclaqOfE9zEQ8bhmYCOKsFGBCFLh/f1uOumCAKxlv5Goc0KEH6s/iVzq7RUqGqASrrBHGktlICfhiMMblq1BTEaBcfXcRKa1KgZ0LJURqjY4+TtF/avcivNS6fPbTurhihUJ2YjLe4xFVbq+0XvFYsWHQURxVQfrFbcXr7H0kCGCtwZJmwMIMJoTWHVmqTSas3YC2UtqXt6WMEjeMqmYe8GJz0NysVCMYxmXNXQZQduylsPpsr1F8upY8ScPiEZFbYEyW4PMCNmm5Sr20eIID2becxgHHmZZUCK1fft8x+XAWNLfA8VcMovvFeuPhFVVbXmMWVMxV4mXcfzFab1B5dSip3ezH7gBhXk+h/r3Bl2yZV5leCqrgEOP0ZK7yo+UmnyA/uMNofsgDv4lcS4eQYZFVxauz7p9oeUJv8Aqgoa7FQz6lvddpojG6KMW3MeVb3FOGO+DDgkcW5IIBF5G4lsNn6irefUCjW4JqKcA6/rcKU4MxroU0DGd+2ESABkR0/MTpcIhAjTNaiyVIyB4dj5JSLBKlu65/7zhQQFEpRf7xv+6QNERbFg1Vq03T+4u2FwYKItEVuDdvxKO0CtfSx1Lx5nKTUsux+YIFlwi/PkdpG71b5z6LlDXiU99Ven+lP6hQUmC3FixYswDOE5r/xK4lflPpIE38TYhyTHaLEIBOE1hrqkvU0ZzJvHOHLN2GMzGClXjMx8rOw2249flCEAh1WM/cOSJTE5xZg+ZjAaMPf2gN+Sl5insJvEJn+U0jvfPouPFzaFXGOXv6l8ZnNPLesGNfuPl9umF+OldGDBkzLRmfAiAK0BytBM2ioSiceYcASuX13+5YpxQ5QaLdT4H/suHnc4iiLUWDJl2jjNfgleGWQyakGryL+CE8pXvK1j5U77DA7ssiOGGlL5Fog+w1qopOW+CF0071TD1xGFkYjaBbdDHi23Y6l4EvmoBWdy1GgasZVF/kO53f8Ad2XdsjIODk4U64qP4eSb+B4bPiZjKlCzcROIJc0RWXUO5Oh4oBA+p6BKEpnOalU1ULMwxCHnNPA8+9+5RjlWhH2B5+FhJygvFs9sf/a9rFikWX2sBV3c/hUAACgKr6rczfM4+44IAF5axHQA+2UqCk4XLMIFqiXDAXfiLyh1ennOUxWZMbJ0b1GGFFQLNAQW6cC7wD8C/mF9AgRJ4jUTmeo6GHYljGlCA9JumpoECEr+Wf8AiAAAAoBQdAi9MvqNEPU4Ri2wyNE7PtOTsO41fEUJwT175vPGohdCRUWj/g36mnEgKCXiCq1CLeCAAAoMRaIuYsKd2WHgH+2CriC8/eMGWsHNBCrQPO1CCqoAdSmAxlzTE/eArEYGNY/WuEh6uXpyTUajYZ7gyChbbRGAMMKYYKSrsbBGzCHOPwy+JhbYHbi7ZxDXPKG03n38fa4HCU9mJWug+0VZJTrcyDggW8wAANH8F8fUxOWo4WRQ5Kj3xEWB4qW+Bt2aQApWS6U5MR1Ugcrp79SpBqgBjgr/AO9+YkQiigipvGjOv/i2Y0WnBf8A1Rmtpbc5VfqQigAu3VQ+sab8R1tB9NPNYpMw9zJsXr7fMfUa8JPhb+IaaX2b9sBDRpLP36CH0MeGazakJb4m7ULas3ehmdoADy7fiUR0S2gAOhcGEvoypUCVXXiBcojQxQSsn4eIrLgU4zUq9YEoYvnLxLd2KBfjF+tHB4gY8hSOexmsf3xiEG1WWYRTGwxfePcqFL5WDFiwBLoLWJtTJtZT+EBBbleQNcjP6kBQAVWKjTbA4ecQmq4jJrEd9IAOi5uLLl/EcEcnZgS8zCXFVKHsUYNl/OSPG5uD7P0pFEwjlIe/GTi/XaGDFWgYx3H257w0ACqxnqMQGYahMfwH0vXcIS1m+cVNvYO8SsaLYLENrripRAQtIsuhysJ0xTHWm1reDjiAgYqgAb8eWHjKNgrl4hfbJx2hZTUZwM4bt5mcecrI3Az0Xhv6FAVaDmKd53/K/BiMcTgeNVHad3+pkAMBRRgmW1+8DP8AcBhg1CHVjK1OU5wZirdS2YtwENbcA5PMTYEQP/BNe77T10IQqujO8r7yoErpxUvpcUdxVNhHWiOSJBqi+WMOltQar4L+RURKBAUWF88ZM/8AGqO1Qv8A7nowu1dVAhgGkXDWy2tXg1LxFix4Kfp4UfI5K6QL/fQn3SsLEnsD+zK7QXPsT4hWtBrdagW+4ImO0VHeeWYssineXBiGwPuVNYlpfsTSukdWWhyZj8I50B8Cnt/cBXCwYPjcNco6lFyumZcPqPrZ5mvKxzxB5Yut4YwvBoI/FcubfF4DwEbd/QgggjhEsZXW8cIKW1zlqq7cFLl3ioCuVNo68Pi0GrWVB5zWsv8AmOnZdWDNYx8QurGmwMtzkCaBfEoBBZk2V89310AgMCodYh9DDicpzlrYG3vBlvcTeodENLi2WLLOBaX8vEPeoOgahWpzCDmXe5bL7xPt1Oly5cWouItSqy4uBBLhesar5VqD94qynLXsKlMCsItu++Kw90T6Kk5BuBllPIVggBSH2W4sXoqlQ76sAfxcegbVyiq/HRa7QVjMHuusr+uhoLAIVwRlpMKHwQ2w4ir30rzLly4PxB8wZfQJUdlrslJ3XEWjljLLE4MHmBQt01HlFrWH7ssF3ToPu74fu9inIvwXWrvms3CqQ0F7edP++ZaBEtLGy+l9Xofwb6XDExWn4HKPrQm0qw7H1OjqLwsNRV8oKD8T96iwtAHJXluqMh3l6GA7V8WtA7EKxJQEdS+8N9Yh9DNWaMLTN2ZqLKVHYhBS2Vj+BNWe0wogoJPmP6jK5HoMJcHoLDrfS4rFigTeEVVsXyAcidjzH8aixzVfd8xgKCV4lPSzn/36Xe1bV8QWLuNwtW85hW10mYs5gSpEKY5R/aS28qD5ohhHMwh80w16LDuA/temPaNzNAMexNg7jplRDWK3pcISpXS4V9wEB8QDjMdR4LDeEsY6DaBvZn/b/wASyFlsWR395+8CjyrauwaqBx1JK6VhV+HzB28yo805PzDHqNoJ/E9bh4VEYBCDKs2oofdz8wSq7NtoF/NX9NxqYhs3GrVqIotXi5ba9b/EEGaxWxFfepVqHEMS83Flw31j6VmuZq+Zym7KFqwsTRpulQxpYsALX7BY6Ms2NjPwDEY1cI9Bm4dCDLlxelxSLFlHalBVhdq6DuvaHmYQlWO+5ASooiPdmvjUeXP0geVvUqHmVMFpw7G+i9CENMEL5uCKmRYfFECUpUkdxF/iOBKQvsT8Ruwbp+8q1UrXzCq8FPFw3E1M0W8y5eYQIEqUxJWZgNbhdR4q6mkecxZs9pTC4MtXCx4i5YRp7w+ZkBSZZ78xFp2Sl28XfHxAJrTOL58Pz9OfoZxDpszBhsPB7rT0sdVoUSxe3wfv6iO3rbADtgtfxBura5lirnEMCAAAGAO0GYsQb6MMQesfSzWcoM225wd4dAXdC5jGa7RF2uX3HiC6UtVjN1/1Ri/KDdsaTh7jcNIkvA+XE8b/AHBARsciZGVNQfvN9CoTEx0Ol9o3FrEX7zgmV5jEaharohsFKaLT3uxKKA55WWAzZx5xCEKBUcUH0vSBESKCWho8wyTwXl3GMCBKOsonkF/6hi6/GJUEFYw0hT9xiRE/AmIDkpt7cy+jtn7zaGo8vQhCBAmagLGElbOSD3mrtHwR6HDcYYteSK3XLF/+x4izKx65CUlxpaWwHjUsmXJEvA0+W+/MPDeAU7TJspE+JX0vTfQKCLdASszkloPPztiDRDpWfcbfqN+5fTiGhQLRWDG9WV4jPEuClKfLswcs3OkropCHSQh9DGIsygVxiB7Bbz1+YHDBV5L8wlVVHYgjB83Rld1sfJD0tTcAcU4H8Sxz1oUG78fklfYoRh14H9/uWNPDkmJfaDDfQLn/AFS0lyys7lxqRtqLuxbYrpEXJgnCfs4+8Mwwich2lMfVAX5ECJ2A+lrcdP4lCbVnYlQCwOc/+RZzAhHSxPCF/S4SSKiOOH4qJEAuUDN1X+IAICgACYobpqXM8BcnGpW/ml+swx77wcRbXrc2gQgQ5RJilUxDmY48EbRXWulXdUF/qF7g1Ltu6iSKzMXHeFBCBmDSKpV/Y9SvelTwVdI54eHceI1NYpGDhifbov1DRUSw4fNy+vMpeUAby3+o8e5f0YnMGamIyECo0EaoMa1kH5OvEzac5lGvWh8vMHEALItXBixIQ6hD6LcRGzHYgWqDp1es4l7jhOugUndbHyQKOxsgtvgeO5v3gYW0Fcu7tjCu/mEg2Ai8phILPUvpfS8dFjSLdQXvFiPJCaJAjhQ/I8eYxVXylnW1TrfI0fRfvIRzJQ+TMsVk0b0CNcRYQhD+Cx0iMMnNv5bUJiLCGMmQiGK2rdOXUurg21rZCas0gEdfRUEIYEqJEsiR1Mbe+Id1Vn2XDrpDku8EO8ZSHmiK4iXbbLhCfhFHYdBSaSJllxV+QPP5jlqceUO/I5p/URPpqVBi9Iwu6P8AlgzgpiqUx8RDB1DGcPaYroPTj3HUCw2QACjKm9P4zXkgHK6wwtF+WseGDULoiJBOi/SCH0sZrNenlGPS5jpsBmKavVjWJeLVcue7fpz5ZSvnEW+7NbygyFCdXw9k0nErpcGKQdXBCMq6VnmLRa6hMa6RyKr5D9sKjKFs55fRmNfRy0NvUgBYRRdZf9RUHkXjE79CEJ+ch+7GDOgr6hvNlKd039QxBEdUkNMWSeMWTsPfvqczR6ZvrnDqBAYESJEg0RGq5gpQRF61AM0GawoXHtrbrFVcWIqIOOhuEwCE79jDI+HhjwlUC/iL/rzC5qAotthllO9Ou8OJCFAVMsubl9GOrmkGvwgH4QZyY+Qxfeh+SG1io4YP2gXDE7GLdMuOzMCwVYuoSx42BFzuAupa7QB3QAQbadQhFFiDmEIHUIfQx6NZz6zHMprooEuG/jQwgu04M8LydmBczoAU2rPfhyp26NIk5ibaYHEVjGXUBYCYCKYLKl2rpXOYsA7Wdn0U8W1nehPMgaly+hp01TdiLlbUTuoY1Yh9/QENz85Py43f7N+GNb4ovujFoXVZZWsheV3tIbXv/UqpoxczBCGoahgQOiRm0csVPuCnNQ8rUtbxUXzojP7B+I44YDoIQceOeg8wBQljhGVBcVt3rCl8S/E7jMK08dl8naIGqMN2ZZzjebrdSndkDphlVds+34pJJRtOXe69e5Th4WcvDFGrah+nAQTJx5E+JlgCfBofxJ0MAeCPtIh8b7TU3mDRUEv1mcCxBUUsxQzRtiM5KMmgPjNY+ItQYN9DEUHENE1M5tCEPoY6+pzuMzGMXMGX9hTwk9nZpvzC7Jj1ZDV+Zcdottiu5cMyiBFIdNFaigXnwMIUqo0DzWC/iVXwIYvANHxBihutr1qfi/2T8J1SsLTRKT0Bpl2Cic/N1GPvoEIE/OT8mNoxs/emAs7nNVjHVbTbP3hSBYfFhHZMUMe8BHlPcuDCZsMCEqMZvHbFyd7h14t9zQw1+i9C20v9yhYaMEWYt06mug4n3zxgQIQCBBHhzHlVRFQqO/vK/YSC6K0lVo1BgcguGqw5ozi+fEQUJZDdXm2OqYgxCqApWWr/APrHGFguV5S1hzWoDuPmcSsQce5pwxT0QADVlm+YAFRYBVrHjmOoQahqDBroIx5m0IQ+hj1ecPMeYypTEiDEGH7Qzipr9HKL+xB+8tiavbNw+6/l0GJcoilQuZ0GGCv5hAah9bTn2zPygtDkweNRci8C9BgAoADQfS2qwE9kCJ2AffUFCwRTiYwtShrLiOpZYHaiXUd9CEJ+U/U/LnADhP8AKZSxIeUf9RjCYBdXamUzWOqe2V8Np6N3S8y4uIYcENw6PQ8scFxUHuUgEC68GP1CepjznP8A4RRcvEFUyobgK6CoX4hMQCBAYZtHAw3fxfRlI1TimH9fhK0bDC6b8bjkInKgFPsB8IlOdxb1iU1mNz9RxUuFjiW3N5YU2oK+DFQ0L9vaN71eyoGM9F0DoNRqoNdJCH0MddGvXTMZUrMFGIZcdfELyolRjYoJrncLuwYyNWD8EsSHqYXQmCZ0c6Yb6Bu74zBleMJHbP4ftG6rRIqjbe2miufiEWTZnL0c0IuFUGDJsPUACjBKlSpRKlTuMMXsy8RZccDIUu+WOepap3CV4Ku33vo7hCECAg6RId0Eqd5v6gAXSD9mCFxUPMMYbQu+0cCGXXnmVeS39x2x0S5cOg9J1YsbmLhEDbQGVdQczAKVZ/8ACJYihkyqmjFhqYmd3LhBxBgGO8OoYIE4g1bFVeYdveNRmf6h0XQkwDjwRG6joABjzYnZ8xsCoFNg/MsjnUWALp1L/MIGehPGlsXEsvsln54ht1xRS1Ocq2PJzDMN9B0DMCVBM4Qh9LqPXzj+Yxa6KhzEVjLplaJsiERJZ2/vAjHWGQuXIUHOUPmEfMFhejjRz3mXOoxzd4rWcwApWlYDx/RDCHyttQ4yWSlB9QAKMfwoUXkr0r/UerFuyX+Y3JYP3WEAUAMdOehDcIRzKuBrAfsTzoH7lGoOLOcJjGDqVbeo6pu0lrFUzMKyhZ3ijyHQcw3N+sdVjFhjGRK/ospponMLuK/xAVwf/YvvHvtDcuE0hCcekIdDpmIJivzFO8Yi6C7gT63DVZD+ogG+qZT9jf4goSpZdj+Bb9PiVn3ERlZQMN+p+oFyleInMG3zqYzI+aew/ZDb74huGIMGJaHQ30kIfRbSGdO+HoM5znBC3gXeJV0xWNNxLYlRY8QjqqlAxpv5/EAPAFig7ErV73mWVKlSpUqVKlSpUolRgGRX0D+hIcoUp5zCuGKT8RjPiEIbh0BXWOl0/wADHPhBhWA0LQ/uMaIdhntZADmcL2AgBRsbMUZ8CLDv9IEOixj2xEWmlpL7MbjFce4V/qONSTPgbYy4sy+INxhlmCvQQWkMDpwlWztNwoF8sa3uOfYiENNuJXYTlsPL/UrJ3CF//YbH2kJb24TD8kRNIYqFNcBefn3AA7EETmVW41TG8wMUblMDYR14gdtrHqEFWge/gO8sUMiuTU8wv11DxAxCGpvCEPpChNbhhy0zWc+uVPUzdTxFYlEYlsNURjV+lV6D4/aGuxnCq/ntmwy+2voXBNB/cTAbCzjsS8x6EIQ6IBVv8tCDC0WyNhDF+GFioDaGvZBSthgVXEReFFMMceUWDiLPTWLEIajGKKKZ65q8Axn4EVsqrMAAKABriPcWZeYMNynzNob3DtBAx0ZUW0MDvEBc+Sg93/UdFFgrRR/8l+5Equ8dJQVd5UUaNqzz2P8AvxFasqDdm6dg3dDLlw2DM0vDs1ff0vNoUiLsL2NMWpXEqnE3cr5j4HVLsM/1DCgiXs0wIQam0HQixNyEPqve5mEk5ch0vcYXmGS3BjzF95cVqpdmYiGYveMAJcP+tR3b0WKi3B49SpUqVKlSpUqVKlSpUXiEx3DNN8qr/X0IC21J95fcAtms3BnEGEIQ6HyH3C4AltV92/pGSFEqcYoyxRaBA4yR9oXV2wQoCZpxUeI8u+ZcEJx6VDqscDN5W38Qh1Qmc2tf1GeBa3xy/iKrrUdMW2XkhzCppDDiGoECpxGcR/olnmtRlZmcLsCu1h/cYMpibf8AhUdApBdQIEtuSIylJ+n9diCBolXhXYJZNVdlo+T5gw/K8LcvLm/z3YDe0PBjNef96l+UC8Bu/wBO+/GdcTsoFBzXhIlSsdkDIRD/AMwdqGRvAE/EAgQCHQdW/QfUxgGgQ8RuNRsa3PeMW4OZUKcwHUS9R5rFb4Xyx1evcng8QOAVAaJn+ZyWkSMZOlwPcB9DXAXyS8uE3faMuEIQ6Mu8APQ/UJd34tr+0zAAF9B/cY6i8gY7WQw9qLXFEaolOjtgipeo0h4hDo49NvUOiy4sMOY84lQOebFZv6YlvI/1RUXmNSR3M3B/MCyDUMGoYOrHCjb94obxCDdxh2apDyr/ALg6shyGP9MCAwIEYNsdO1qsroLQJyOZWZLa4WQ8+UAUeSyEsHJAPkL2fvmDgb1ioFvF1dTUzxw0HwWfDzBKz0EUNRM9Gx0H1MpAoSl8xSbql7102zDMrY84mDMdQLmCu5l4wcDQvPPjHeG9ZVvnH+A9VrCEU0fZCvoKpzSDmBtrAC/OZxGEIQhCGZas72MawME7vK/SVCoAo+qOoTBphODLELcl+D+pUr0Co8v3L3Di4TKds1hDz0dxmjHncXNv4iNWaO8ZiMlSwrm7L+Is3xBtPM5egCQXBB4g1DUCujGY4RFtEG/tDQ6BW8QmAUgt2QI+FQcFUQCBAgQhNAc8PpIAEcI5GO0FrAsGWBYNi0eIIF5nYdFtw4My85p03e/jzAuCvcOgjFD0H1MQIaco7B4VeNTnHiMzFQwx3HTAMkB8doVf9RuMCKm8hN/aVRRqVMypUzKlPSpTMymUypTHBcBZ946xSlPKX1WhXjMcijQdruMoVSD3qXg6EIQh0dR0cWKPAT8MuvwHven4hYY7hU6bqqGVkzWzptS5dui67xflOPc8doX0cYzoOjGPEcNBovHGhlvuSF2rBOOVa1VYioWbfHU0S2Jdgghh1dxZRaBzUb4fqUxhQccMxbWVcAJf3jQFUjdFsCBCDWaLB4oZuBkPlVelSmZldKjMb8PEs2GNhzq+5+c8TMxART+zs/qDCDmDAshvrEPpemHLG3f4g3Cwq1AjkmeoHMobxFMdQOt88w3LQZV1AzoQEMNXyv8ANfVi8qNecEwFWA9B1uvYgkJSTfc/4hS7A/Yj0GEIQ6tDYn0j9iZ/yv0MFGKzS3ccQlltOmbg4ORQw4YlQ95gVZ+CDawhOPSMOixjwx5fUxqKTF2LmHnILxQP3DDzQr3XLG0O80fPUzBk8Qw65g+nq4bh9n4iRzEMUAfN7/EDVmi+xg/bPYLYBKgQ75FQnfCCHNV/hoiJEiH3Alo2fI6gPRS1o1dudj6SEIOoQDfPUPqegO0bp/10bTa4YUv7gR3iqA1tu/nyusRN0JSaV/ohgL0CglMplSpUqVKZUplSmVKlSmVHrLEK8IgUB26mzkgIWhB3vBHd3krzmLfQhCD1WEudhdd4uKKSehp+orioFUwtjcKyzOnTFCjtiEXgmBDH7Q4h05wh0Yu4mHa3DVFBO7DK1G4YZ/8AWACuCiPJNPnoGQgdHnDqHH0nUeGJtYsscA4aHfUKwUIBnbBBFUCBAhDktVX5AWXwUhUlMqVKlSpTKlTXcopsiiREChJgOFccQn/mbRkSETqKEyhCH0sNp7CE8gvXwTn1NpQs8HS3Yd5fSulgs74fH3jDU+xsPffMCigo7EolTEqVMSpUx1qUSiVMSpUZLIx2Ef39BvOGz4l79hbfOIYGAcGOlwhCEOjKL5/kkERRXnnJ+47meyVAyXS194FKoA3khYlo5j+obm3XIdF3i4YsMWGGhtk9mgjbSnrxTf5gYn2odBCGVsvnpOPpLHhjLjEd4mc9lW8u/wBxXVCo3ioECAqBBeN0nFo/1CINABMSpUqV0qVKlEPAAec1xCurcxbbO6WJ4vtLxBTJBvHWPqZ+QfuPPsf3OU5dHFuDfQP9za5v/JPmWtRsvHqP+GoCvEdHOT9AfrqsxrLET5gEyINhYRk7RBeGosuEIQh0YFDeIRs+KhgUl0awBHdxekInQB3e8RZo5Q4My0SVRjoblIo4Qj0Lh9x4ZXUURgBnuvtLoq0l+xAxN5WCBAgfiGn9w6hmpDX0luPLBCuxbLBSBOBs/wBx0ANMrj/rhAQIEfGMY0A/3/JQlOR4YLzQOEs+Qs+ZgA8FWgR+0LQEm8MIfUz3sZT3IanLpraOiyvYI0RlqN/8NsNEVmvKxiSutfXUr6a6G00KrMq3f+hf7lxYsLeiCR2mB6Qx9ofqNS4QYQ6sehWZ60mKylOebUcRYrFtg5h0aEIR6Vw+4z/2PMPmbcLqn+4u/bZnjLHWI5iqgLAIBcH5ggnGHW4sR+ficmI1QsPF0REAVJ4Ny+2tg/LAgECAlpfsuISyr7llSulfRX0EEm8OlIu5Q0adLkOB1xiGQCxVkcFevMx8qxJwcms39vODgpYueONk7YQ+pn5yA9L+yco6I6UU9v8AqKWRUwPY7HiVexGfb0Mf8M0c0PmXviNec0fqKxe8YTdULGLZtdvwRoMhhvbuJS3sW5vLF6EIQ6sYo33mUylQb0zNDdj0P+4sXHeLE1qHU8YQixxYrTGbcRJF0unCUH6YFTShe+iY8wt+UrMCBAhIYcQw6LHEeI2M7+I5+0QPB/8AYl8FO8XbHsKqOeYECBN5Fl5cf3Fdcr8H8pCJUiciCA9ruDWtSCOLj80bkyU7E7QWCvKcPqIdQ+pjEuhQXNQncZry6usfuZes2nKhUE+CBuCMqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpRKiZFuIcwRMW3FtF/mLFj5qw5hHLa5HbBGhNOb8Mqw3d2u6sehBhDqx6FxkmBxXwWTtVVf2IsXiIqXA7wZnGMKzBuuixb8RcR3DYAsHFOYYgtiedr+pTKpUvlZqyq+YGe8CBAxDmGEmkOjuLFiPLMeBWcyhMUR3l/wDsBp4r84hhqlD3gQIEJtEv0X/SGM5s9sqVKlSpUqVKlSoEM46TDVQiA5HiElkQICgmQr03uofUzyNAjQ7eXgjAMpteVm7N8Sy3LR/xHELW5gZItRYsK1UKcm41mKVxvRO8in6nGDc/OY7hDoIdWMRljjlops7gMUSUp2bWKETFshluG5tNSEWHjosqjHUe+8Jm7VDv/wARhgtdpaoSoOBZjNEWHvC2/UDPuBmBA6TqGEJcWLHFnzHgNAGIzQoJKzojiMKSu+5WnKALAgQhw3+qo/uGGUCB9v5CGo7m5N5bBBeOkphsyqPpCH0sxHcEGblils3ZuwSmYypRKJUolEolSiVKmJRMSpRKJRCZ0ix36rR1a/0RYsWZkl2OO8JY2qvxiMSrKnZVmQbCt6nklw8dJDoxixRaHIW0DDdLYGxGgzDDoEFtMEYsXiHQbg7zSE4izwm8awhzDPfFEZcFoGm2DfSHLAgcwGBmGHJ0kJcWLHmPKza2QtTxGlsvoKkrebUpvEBUCBAmM7DU/wCO0AAOCVKlEolSiVKmJR0IV041KlE3P3NCFI3hvzAMZEs+pnuSsqr91ZfJDuXtmzA3H/DXcE/KGRsb4MP1FlxamKdIka4KNrnJ/wCRqDNleiv9RRUuXCLUIdGMTU4eI4xhLVhrB/cVtqO3NbP3Keg1GKcwlIMzX3NIdHhmSZ99PvCsFsq4FtjqAA76LhrpGhAgQh06dJ1WKPSWt5iAjq/jhmZApH7hOGB+cwIECBCQLBV6t/f8oQgydAtLmxNSGS6Ru4ToVHBHQs+YN/QzFOxDQeMznOc38Slxj/hmDkRCA4H7bYsWLFzVhz2jT1gC1xTGCgBF3mlixqLLg9BqGuixixFCTmNaBtX8x5ZgcaN9DqO4QMzKGOGwqHHRtMfw3FmZxS0bNo4x/tCfbGyo/KOVAwQIEAgQ9chHUYuLibQWb5j8TI8XKj9zO7PxBAgQILmXmWAHxX9P5jorcyqC6nGakWOk+hjsvRMaeIcMGWb/ANQRMxP8Oruv6xmCkaa4IsWLH3zDrcBCmGr4jBTQ0dbiIsvqFQ6MWKLvCIhQEsaqEHKAigFAm0f/ALGEKuDoHSdNGO31HOX3hcKFujK/1FhcIRTOVYhUAXW5UCBqBDcHXIRj0rWw/uUrW/6mdbAW4m5KWXtmBBQAhuaRfEZIytvaelfxm4HaCbzYm5BiNSazWH0MyubZynKLc75tP2jH/CanpTX2h8Wq+CLFiw2mgFvUYm7TfgEKhbTfukWMHo2IcQnEWLEUU51MR2isOGl8R1oYAKFVY+4x6G4IM9IwQjNIjTEa5gvgiqurxAVFIj7uA6ZbPeqmA+IMkCBAqECWh6CEYzdYILQ7sKUtZL85I/oD4CMs7VpxzADoSuNke6ZTQyBfx/KQ6NybHaC0mhHg64/RdOxBkeMw7hwznDmCuIkaiSiVKlSpUqUSiUSpUolEqVKIHZw/IgDGgAixe0WMzNF7YUsi9DOiY+TE/ditxh0bkIMvEehD8TKvNehju8ITyFEAVLezkoI3liR/HeBmDMEEPboOl6si4yRywQUhOLVI6giIXkK/1NdrI+7NGHN9oECBAgQwwIQj5ilR4egyPEBQ7dHeARVIiw2huxlSpmIw2b8ghIrKJRKlSpiUSiVKJUolQCZM3hyS1naDJOBNScOkPoDAcrAUubnOc5zJvO6Md1H/AAmGzmrfNxYrFizOayBmPm5Q3u1Lh2rsCVkwRb3GE4dI4mIxYtxTMBtBpVoIiamPLpj4z/xGVVuC8mI3cY0sO0OjeGoMw1OOnQOivvl+w/7hdSin3/8AZjKAPmbn4h3AgSoECGmaQIdGLEZWopUNp7R4FGTEJyVnMPMFcG3pXRjdNei/6QxGMF/lx0ZM3Je5sS1EOCcJrDqmsRkYBAnODbBl/c3g5jEldK6YmOtSpUx0rpUroUZk+yCixYsuZZ7h4jiTUK5MjGYkZWulojGG4qm/UsWIv3jN/wBP9sqcKs2hZKVBYDlcscsbqJmECCHMrCHaMeZtN4cGq7cMI8ErmguB9u0N+hDhAgQIECHXQahLi4mktEhq/MSEabszI19wrDQt3TcqV0xbf24D+4YpQJPjpUx1rpiUTHQPEKm8wlLJWyaE1JaPEOrNJqzVnOHfSdxGMd/xY+nnpcu2wi+zgixYsWPmECjeUI5JZeaoM/1GepM8mv6j0IPQpcWLGO41mqBzi8EZfAQHL/6jslYh4oI+Y94wIEEECQn7ixxc+JkuN6gCAKLhrn7xBbRQZgdQI5X2gYgQIECCGENQjHoeZc1Ssd5R5l6dApq8wEBtrcrqW6BX/jxAAA0FH8ocwhzL2Q4TYmhNTo0hrqzVnKc5zlsw7nKox1/I/V4sTL7LUF+1YpF7RejsbAoeLYZklnha1L1qBe9EYwIRQ/MH5ixcxjKuVW1joLQxWwoZpMszfm4x8SoDCCfj0BLi4iItxQtcBlXGIeZLL4pSOAl1Y2dAt9hgQMwJUCCGBDoxixFb2jzAwRhOEZ7blId17dvoqA1LB9of7Sv5S4TaYsRZNE4TUmvQdWax7mjOcGW5u3DhiZiEd9czPWpT9fHRztolx5AX3AJcWXFjvS8QwLiWMzo+3/2YYNGPiO+hCBCXGMV+e8bhmbNDu5f3LGDrDCrT8RPzHoDMCEMEBh35lxtRHaLieF8nwxpJKjhn+46CgQ+JUNWveBcCVAgQMw4h1Yylbm2Olodu0aKKFbrRxLsrF8fP0i2WDPiv6SuuZTM/RU5lMqBCoc5m5BkYMnQ1JrNYdGM1nOaM1Zz7TlOcY7j/AIKuNg+6XiqUnvlixZcJy6Ra3M9uzLfB/wCxU0Cw6LA/qPUIEDvDU489HmMRktBlXgiBq5Jy3+yE8wXEQjxGOoBcIQQMIfno6heg+YYYjkCnoiBcIae5UqBCBAgQIEOrGaMbgv5S76p1BL2VKRhBgLefoU0EpdAXHfNA+x+rM5+shqbnRsZm5OE1JqdA9GOoMTVhwkOGDcO5zxBGVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUcjRX6JcdERPLmLGLGcEKBsuyYnEM99/1Loc4Vbt/5HoECBAgRjj9Rje/xK+CCLTbGP3HdUM6WxP3qCfaFe2fvGLMCEHQCoVAmEbGMxS5Uh8Q6ccT2wdLRfglSoECG+gQZgQ6KEYzEZt7js8sO4cINgMq3BFGFlGvov1IGal5fi4SRSqfHEqVKlSpUqVKlSpUqBAhLhyStk3GaGMzUmh0HVms5TnOUGGbtS8tE/wlkdFDu0TAlYT0EWKzMTVYCrOY4EBDWWv9xw0AB00f+xc9AgQIdHB6jvMdRm6qWg3bgmUVp84IYVAKjXE2jGBAggghUImJsxq/JEjTso2vbK5FE75gcGpWYECECBAghDUI5Y6jNehBA7xwtgpe3EA7gue+5m3un6GY2lNu3/0gBFBAfzECZs3IGybE4TUgwTWHVlaZqznOc2ZuznHbHpUqVKlSpUqVKlSpUqVKjgFtPYgtS+rGkVe68R6fQtuAf7hgN5j5bj0IMwgdHtHd7jqKWOAzfiEZVovFaPv/AHKZadbEyf7jrP2i7jqX0BD0kCBLLV7gqX8NRhos1JLlRDg2FQJWYECBAgQIEOgkrMYy3QDV8XG7KlvziKAux36h+S36GsrHsBj+7lSpUqVKlSpUqVKlSuh07k4Tf9oMEOCaE1hrqzWcpzmjDvvLWw7gbif4JqaRgrYRHOV/o+nmbbwFvEMQABFJQKJgrI34uPQIIQOiY/MSMcULhvOodZFDDLRWMhmw3gT/AFFiMbhAggggQ71HAsGGcocvcqM7KlzvEK43mBVyoECBCECEOhCPWl5g+yVRagK8ssAOQ+IaNVg6ufhTuhiO9bS212/z1AhhzBkmKEGCapoTWHVmk5TnOc5zZ4vp9o/4FR6dKD3zL3KYvWj8fQEJzNsnFWTNsAAbyQz9EPio9CBCCcRjGFTQrBeLgeVTftIvc2N+q6XoECCGqggSpuhzxNWDPxKl+aoYvuO7NFXAwyuhCECBCFR0wOjGbR+0uqeWpmJYLlwcSgbs8QKA619CujTTL9VLyKVD3/OQIZQ7iMUzNiVxNSaHQdWaM5S+ZznKPMM2j/gvJ6Ah3f8AyU1hkdjoECpUV9QVIXdX/wDYoU6DNc0UffEqio9CBjoEqNR+0T7Rz1zFxRqXEUskMXthjytnjLPWPQLgQQQQIEGJVHudkCErdI4wy97SUHm246ZtC/vDXnoQhCBAxDomOrGOfAjyfEwxdjXmOouqFxoTgX6EsIIHGR/AQiMAB8fzkJpNybEeE4w4SlE0h1Y8R7nOHDLZmyy9z9ox/nFFQissJEqe7B9i5UDv1dSoTYeFKh+putHDWVRNvviMqBAhA6pGXw4G8XVrCCbwHHARH9qewJvFzUqBAggYIE+Oh1DhAxHd70jUGEsOZeOUqXjoQhCBCEI6jqcdGOl7x0DvHqNYQa82r2xESDgJR1J00BV8Rm9u/H+g/mroQhgmxNycZqRYOgerpmk5TnNWcocp0sf8CnmmD65mIJmzs6/ErrUHvQy9QIo4KM/3HRpSHV6mzWuOhuBCCGujHMYKggaeMXAJGkK4xDv36KzCBAgggQhFnEOWViUDuCI5hFepQexI9CEIQIQhHjo6lRjVZmZJXp2qkEbkL7Yx/aj9dXwQNTCP/pD5d/Y/wCG+nebmMTYnGapw6DqzSc5qznOU2ZeWiYj/AB19FlqDRmryvggL0IA4CVKgECNYFqBFs4fz1ivkTK3bk/JHfQIECBiBjoxiRo3Ql8oJDq5BeaNJwJ2dDUCEMECBHUY6juMqsbvU1zNMeWCh2Aj0IQhCEIRnMYxlKZd76l0OLQRygAE9yaep3VIJ3zf9Ss8p91yv5qgQnfDkmxG2TQmpNDpOrNZqzn2mIzdlrZux3GP8zo0hQxLsq6tl+xX36hAlRwC277QRLkh8L/cFoRQU/wCMXHoECBAxDoxjhKgcUbB8xkuy+8CoOgQIEH3gQhGM0ZzGOlbaFQVbY/RUI9CEIZghCEdwjuMY6madeYkwYAeiV3sLmZl5VXrSuSI7gv8Ac78A/wAAh041NibQcEOCaE0hrqzSazVmrDvvORzOcYkqVKlSpUqVKJUqVKlRc1dIbpLZK8w2f+SoEANSoEbm4ExlI6qsgqqf+1DYlfk9fjpUCBAh1YztK16HHCO9zS/v0PmVA1AgaggQJxGczWcxhoNgHwVBf7Kwj0IEIdBAhOYfmMYuSLEzHlbmdltL6WWT0ho/Dqwza0vaJ4yBKlSpUqUSpRKlSpRKlEqBCHM3hySlk1JqdQ6s1nOc5yJa2bTdjHX87uFU1ybH84gAAUGAlHQFgSsXHuEC27CsH5zDdtF1uO7DoBAaCVKgQIBCEYxhsICKvBmCsYFtyx3qqgK7B0JKgQIICBA6M56VxGo0IqXz5l/FL93o9CGYEIahD6GMUKVPVonuD8B+4B3KghoHYOohbKB2tP8AgkJv08YdTUqak0Ok6s1nOc5ozNZS2GJmJElSiVKmJiVK8SjmYlSootL8o4W7U/f+nQIBAgQmdCcxWCgvxa/uFdBSow8H7jKgQIECHRjGYzdC4IygRYthnEdFbtQ7am0SBAgtgQIFEOjKz0tYivG4aS0os7zQsqF/ePQhCGIQIQI66cR3GOYp/wDY7veh+Jla3WN8KKeq+gBWwDwBlSpRKlEx0qVKOlSpRKJUIEM38TYgwnGak4TSGurNOk7hwznNmPcYx+jP1V1vdRCvBMKqA87GBAgQIE86AILwYHut1+KiObEvyv8A5GVAgQIEIdGMcwQ/B/cr/KW+ellQYgQQJWOr9Ap+ULCtOWn5jkpVj8R6ECBAgQMQhHUYxjiDDuOBwD6JeERTlGt6Fry9XUzPINvYf9OtfRz9VR6kOvvLWTjNTqHRjqa9N6ZoznBlmzBmNfzV2IYeKP8A4QCAoCggQIEqBBugEveVqKFq5MoJh+gHysRlQgQhDoxjGMMYB+Uw1VE/UtcToEDpD6GOo7jBcllioCt0Az3oYx3dEZzCEIQQgdGcxu4x0Q3cq4qBWMv6gGqqTqZQukC+DrdXJ9kcVlbe0/4NQlYZUSbE4zUlsdB1ZpOUeyc5zJtN5a4x/kPFBFivKsOLVv4IEqBAgQJY9eSPBr8x1lHIumlIBGQUrVH/AL0qEIEIdWMcEHPFD8yqK7FR2xhDiE06DoxjqO4sUA1QfuVCZsQitAMxhCG4Q6CH0M4j0Sswj8+lqeDg/UeYtR6ilqYrrZAv4/wQh0m5uXNicZqdQ6s0ZznOc5ymzN47WMf5LiNAH5jVgxvk0fggQIECBLFN8BDaFivJi37wntYKd7/1cYGosPfXUIQIErpUYx0mCRaA59VGMYQITSEOjHodxgKbaWiIjZkdxejCEIQghDUOrzGPMHLC4BoUvA8Yg2VWJcFM7bXrmumt8ghEGVP+CQ3NZwm5UOSZ1NTqHVZqznOc5S1s2l1lrjH+TN5YrlXBDZoN+AgQIEC4CGGhhDNHLDqogPEersfUwf3NB647LnqQhA+hjEeoIoyt8TEMlmfmOox3DZCEIdWM2j0Cgu1B6gouAQPiMYdCBDfQEPoYx7Zp5YbHmWdbsWeIgnb+IAAYDAde+P2i/wCkM5zd8/4JCBl8QZJsE4zV0aQ6s1h3NWDc5QZ6x/leopl2rP8AcAgQIEAgMZ1KI8K1EhRMay0Gt5iqx2x0IQgQ6pGVGKmQGfUPLAI+8pUajuGzoLhCHR6MZSNIWwA9ENTfY6MOgYgQIECHVjuLRNfcP1DQaA6LD3L62FfeVThYOy/QIboPekf3BM0L8H+EdG8eSDVThNSadB1ZqznL0k5TNZtDmbRj/GLyhkwkLcI93L+oECBAYEppidAIzpG2XbC7YB+1Ry30IQgQ6sdRjtMoO/vCviB+42O476DoIQ6M5juMXMyDhP7ojSsu32nHUhA6CBDqx3HiNoPx0ek5L4QzO0WLMTZF/QZmQydqD+p4sA/wSEvDqWsubk1JoTSaQ11Y8TlHuc5zm7HbMI/yVUaUMuGiPmvX4qAECBAgTMdhe8ERpLXBBYjBClluguV0IQIa6vRgoqAqsbm4zeWeQiXHHqOghD6GaRlyWtm/MS6I0uTtXTnoQgQhCBHoxjhlO6hahGdWUKO6F2gCZzqNkWuV+hFV0K7ZX/DIJwjyQZGak0Jp0GujHU1nKasO5dvtBlIcsEf5E52HHlaIcVFR4CCgBKgQIxL3QQ919yxRFFAmxl46BZ5XqECBD6GM4TJR7xD4IXLF3Gb1GHQQQhCcdHUcdCFcCWF7JBtnCKA1f0G4EIEIQjOIxjy+JlnvmAsWgFV4hACBS/qGncBQ7QAAoCj6GQthnqj/AIYQIXE2Jeyak0Jr0HVmrDuc3pbs2elR/kcYvqXVYH5gQIECBAmBd0Kir4zmqxFd7g+6TLorYOA6hCEPoYxZZKrvccDmdUrdv3HuMJpCaQhCPR1HodzsmE7qw+Mz46v5j0IQ6CEOrHXQ8LCwQyHYQWRTu8Et5treK+hikWmTfM/wiHUvZNycZoTToOrNZzmrOc3ZswxIx/iJJoZuKEtRN4tf2QIECBAgECeEFDqGiAUAUErSjancLhAsIQe71IQIfQxnIaaUd9xAUjkOJ46JFGHQEEIQjGMehJRu25W+80+CXb1FXHoQgdBCHVjHiZld44JlCFQ1nmXAogZwUuXo9KlC1cVQw5nQt8qv11/GQOpsTVDqaE0Og11Zq9OjOc595uzeMY/xVG0IwxtDe88PxUCAwIBAgSryxCwLdbjTFoAVu2dtQL6kIQ+hjPbFTGsLdccFsSqHBUfzGEECBCEI9GMtHxXliE0wlq/ErdzYP56kNw6CEOrHpS0O0NbwV3j2JBQvKzOVpYqAABgJfWtjB4Mo/tKFbf4a/wAIgQZm0GSUwTUiwTToNdWas5zVnOc4csOYxJUqVKlSpUqVKidbKV5QEMmhp6AgQIECBAj0WBR/71BnOI9zAwnY1HqQh9LGEI2gJ2uavNBV1FiLoEIIEIdHox6FY9J2MrR+IcmMr3x1IQhCBDqx6Qyspfa2ZqGRySzVQXFfsfRcYTMWzKB/uoz29CVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqDNwIYbTM4zUJoTI6DqzVnOc5ymdzZ6WP8bDQYZwA/3AgQIECBKqeBYbWbjvRDQabC5th05bdHk79LYbhCH0sdwIBy1K41KKNChzYRx6B2gZ6CEOjOI3HoN5TTfxM1eg/UJA3aepCEIQh1YsStQGo3IIFjNBN+zTbvKYlNW++ly5cc3Ia1nP8AqIABoAP8IhPLp2OJeyak0Jp0GurNem+ZnfePLN03Y7jH+CoLyhky504Z3X/RAgIBAgdMIyqq5hklUWO7lRtJT4IdEgZO71IQ1D6GMYFhlo+ConVlttCzaMIbh0kIdGMYx1GlbVoe4mkKFX+Yxqx4d+hDcIQMQhDoxixPGIM0qjLfbT8mGVkz7Lmio/RQtiszVA/cqVKlSpUrpX0VK+khAzhL3OM1JoRY6Dox5ms5zVnLptbOcY/xXA0A+YlVVh7aPwQIECB0UBXARgS2FePj7x5uGwwHc+ZQABQYCPQhAh9DGJHQIhQbTf8AqNTaO4Q3Am8Iah0YxjGGC2ATOW3Ix3uIyrqzoQhAhCHVjHFunMoRtV8Qkpa2ee0e43g+kvg5OgBiy+dHspf8Mg4rr8ZuR4JoTh0HVJr01pnOcpu9LH+JzLUobXAQtqHfAQIAdKlRXo7PiWZ2W7xQK6MsvwaXpXUemYQh9LHUUikK+IaAWQJi2ZyowaqNXHoGYdBCHRjHoSHjRViQ2rl96jgSlF+/QhCbQhDqxizNkIyY5R0sNkKiPhDE6CvpaiwXKP8ApcNopn+j/DIa6mxcWScZoQYOg11Zq9OrOc3ZtDuO4/xYzeWAF1+YASpUo6taeW5XXAIjebhPYAR6kIQ+hjHAVaIODpR97/8AkAMoAojHoIE0hCHRjGMY4QWGBhAaKybj0IQIIQh1YxZhoYCwAQNniEI2NDj6FixLMS/OR/ZAYoKnr/DIdGE4TclaJoRYOg6s1ZzmrOc3ZuznGP8ACbLQFXxLfMgKc/6jofRUZORQD5lfaWqDDQwFDdr/AB9BAh9DGLmPQeSg2KLp2xUe4vQhAhAhDox6HUZV3Ssa4wqMjcfHQhqCCEIdGMWIt047xLKaBcVK1RpQzQQqraN8vRZcWHcWRoCZc2FtAs/2/wAQh9CxmpNCLoOrNWcpqznHlgyzeMdSuuOlHUwGvkTCxS8Jww/X0h0AILAv89J9AGFaZBT6CEPoYxuHRWRH5YcJQYGPMYQ3A6AhCHRjGMpG0VgWfMRxjC+ImYQhAgQhCXFix4mQNAKrxCSALXLL3VtPugnG7LUly5fQ+sRcaQ/8PmHiA38+OuOuJjriV0xK+ortDc26NxjWrzWCY1NCaHQa6s1mzNWc5mtzaece3R/gXILoOeCGnR83RfWvmV0UC3RL4MA0vmKmEZ5EiA2Lx/M3nh0xJUCG4dL6tQmNBYFwtA723My7B+4+h3hDoIQh0YsYxglWoCeWEe67niPQhBCEOjFixUVzH1Y5Tgii1J/omIIbEhgDRiX9DSs2te2DT1QP8Q3Dr7E3ItTQmnQdVm6c5qy+Ze2XjePSpUqUymVKlMvM7sQM35gSoH0OmG3BDJRFWsBu4+4NSZhrNx4YQGWa6V0Nwly/odJY1b3HoaQ06sCVDvx9s/QNwhqEGDLlxjGMYkFloY3xM0Rul1DMOgh1uLFlRCgLXVQoLhFHID/cCiGRotcfRcuNY3frjL/1KaJUqUymVKlSmUypTKZUqVKlMpqUwIQMtDmcJxJoTQ6B6MZr06s5zdl7TeJH+AsMEhlhzLq0r+AlfRmVFk58SnOAAOi5yjxLRiJ1FuzZCuyPEVHJiEAdQ2AjIahqXL+jDt2ay3NNSiHssQEmaNynSoQgwYMGXLixYsV4YTmwvzGuaW+WNxalR6EOghLlxYsWUDLAs7cEAM5ivY7RxCoK0oL263LixgmwLXDl/jHUeozE4zQnDoOriDD085zm7fSr8RY/wWwaAHzLxRJfJo/B0zKZUqVL5msxai9VLPNQDtjYKIlIkESVk2pIVSDQYBrUgev+Zny6GY3KohbBnHS/t0zErMYHdhVYEnFxzfmExiiEepBgwYMGDiDiLFixcDFRQDnJ9QjLsSErLFUGAFxOpFCDLixYvmKgXKbliV6bN5uMSK4Wgod4kNuyosWLL6PZzSPg/wCMSkBsnG5xnCaE4dBrqzSbsxnObtw0wl1GrjX8GWW/TatBD0oUeg+pZOXEKzlguOfeIwQ5lwUNIMcmlbXeMJQE1Wlagn4tqpSkEGrWPgGwaNwvqnF5Zsk9ZmbCd8BD7oYxgCA9Jzy9NYBUPEGsN7DY/QMGDBhLiAtwHMHogjxI8kvpNEWEKoC1eCKighq/AhPlgPUe4VcnqJ1IoOINxYsVlUQre8TLg/YStsFe4MOXsdXEBsbLiMvrcOssCc1Vf4ohDAE4Q5nCaJqTSGur0t2c5zjq5u9LuP8ABevlMAb/AHX1nA9klQGk4iIvBFXmOwD2wJYle5mOz+4VwkgOXvKyrQVV3Vz8Q17iC7Cw+1jqQZA3LFpBxtAKte9UhBUzRpBVEDsSk3DBDpcS7GyAkU4GRIuVvi+GDzs7wYQhBgy8dqhoEw8wWuUXE8OKcc/+xokB3lAWylNsVMVLa4mB7q/qGo8FjgFaO0EwcPbvKzCBCWZixeWLyAfdgxlWzge4JMu0csx9QcSpXV0fkgCXe1xfoNXTL0S5TSXxY/4pCCds3JxnGaJodA9U6HOHDDuHLDlm7BzHUplSmVKZUNJQifUuPuPOX/R9aCVBcZr7zHl/JcSE+TCYMC+CmILttubshQYuavUxgQclqlaYw0pYplDsNRJnRTaN6UAuiIxrlLBrtKbiMbcy5ElAl3qIIiWPDFDj54MGWEGhLIdXubGGkV5G5hsqBOJX/wCof8MXpbvgjzdgB5ZijL+RFnByHCwUhDJbgIUQuuVuMF9oW3ikg25k6zmMoNI/uPYDZde2JmVCiDB2QipSDlajK2HsYhxIvZXic2G12sEVEHEbRXFOPZGNHas95fVYpNVrylEV42U+qlSpTKZUplMqUypUplSmVKlMplSoFQIGWxC4hZbEOCDEEDqzWbsLTDuHKQ5h3E6VK6VKlStDSg+f/Jl9Bct/6VKlSpUr6aO0r6EiLQ8ZlNFAKXUKVG1oq4aWhbHIykENrTfuUSiVFCKO+hmHdFABHY5IwqJvGyIj8lDFBg5wsl4veGkwckXgBeKC4pqkWoX0R3CrdPPEpxygfRFbGgUbhoQ2WXKDUFRzNToNrswpgjRemXJ4Av7wU2h+GZfLKmgzG7g+IdZL7sP0AdgjmWD2US0D5rawyzXaLpgY7SqhBEDCEVTYHjmGt2S8wi/eZ6FbAdXYy/UITdv2ypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUCBLQah1Dkg1NCDoOrNXpOIdw2sGUOYlRO0plYlMplcSmPOx8HdAh7AwPAfzu35EdnuMrxgBPI+8RZInDm4Jgji7sPcNy/tpErhVCHVHGY2wL/aCvOHuOMR8Ixe/YisvLwtMIEhXEKldQmqXURbP3pCaEdgqNGusUcNZY6gcbVax/7La5Uc/LCckupqyoAJSZrEXcUDssdsOAopX5lCijGfmGhkas9sp6vm4JET3maR+osbcSvDpSUmYkLuZiDYXAsDe4xQ0iurGIBagc3gfthlqDpK8SmVi5XiUymUymV4lSmUymUymUxGUymUymBUEDC4hwQZIaqDB0HVmrBhgySDczuIi4jWxeIs3L7qWlpaestESCVXrDH5SpUqVKlSpUqVKlSpUrMYBeVCU7lLmdNDUqVKIpsvslezVSnaU7EWKQ/Ed5l5qKN1uZ4LeNTECBw5jgs3LmKXEhHvX6jIIscbY8JLlZqW4Xa0VCogUQm61KouJeCx5DFyFEWPuSsef3DGYOHcPEVathiYDdbeCwuTdlsvuJZsKLOW4ctwqURBgBi7hS41AZXxiLuoXbvDk2Ep3xHdjdWZ+YkSVKhiNjV22p6y/bEvLS09ZaWnrLS0tLy0v2lu0tPWWl5aD3BzLFmcuIVA4uHBNDvCHVhxBuGxl6zdM2pnwdBRx0es9Y9Ak+WCHWdE4M/k/iVKlSpUqVKlSpUqVKjJVBNREwd45DQMEs3yypUqVKlSpUqVKlRy6ruMMDDSMEL1a+BmRK+WJ6VOxSLNrXV3EIQgVWYoIGthqApFRoTURsjvyzeCvLKq4NYn2itQHG5qtTKWDdMTZVZRdzHypFGrIeNGhupXyrxhIXFkO3tCKEvDhgQI2PJqFYq4Wo71AEpiblpPMITxYv4mNrb1K6EU8gnxUesH2np0s27dNupaPhLfEt05Op6dL49QcFeplik0YmM6A1UOJp9DNWBzLhmyW3iPeoy6mWouL0Et2zBnEv23LXqFcGSg8IqjvZKlSpUqVKlSpUqVKlRHtWZIEAAFAaCPIjEbVPqYr3MypUqVKlSpUqVK+kK6C7uyx+wBDqAvv3luhGUzaVAMVgIdu8zy4nzK0Y1KSw13LilXg1ipnmX3jQyfDkZjkfuQquTrlOyyJGxlzWDBHMUtqNqbCwuFt8I9PrPWX76MXlAPtWX7Rfaekv2g+0veo56l71F9pbtPWX7T1niS3bEv2nrL9F6RV61B3qHjF3ExiKUVHxiVB3mqDB9J3BDdx6Zfqb8TvE8MctT1npPWJ7dAPaPkRAeHf4hmqAAHE9fo/r0+vX9ev6z1ntZ0qIAS7KrzGMu/T69PrPXp9ZWV/g/oC5anYBlnXIHl695eX6jxhHa5nwyUsKDwl/R3vJm8HuRF4r7IZiq+ageG7a7wMomuEsYO1U5VTH2XuWRMUiVdykGuv6wJ2EqfhiJf8AgSpxKvEfHE76nrPWesqcTN1K9p6yvab6ie0r2muoHtM49Z31Hxla1mHjCnEa6qUs04lQYlVQ0QPoYIcS2eOC8S3iL7Re6lq1NdQzwXHxnrGpem4dkhafeP1/gRkYtQsf1BTKH7kF/wBoahsP3AhRqV/lo/164FBt7S+Ol65mM2ub6fX6vtU2lJECb7AiFMRPpi/0g+Md4/GIstKHaAgc8z0np0WjW0lcKWlnrPWXi8es9YePSJD7S96m9dEeMv2l61L9pftHxnrL9pftBweEo4gYxK+Jo6Qh9KRB6IvEYfCPjPSes9Z6z1nrK6ClKIKKzdKJSUlSiUSiVKlEpKSkolJUW46QFZKdFJUqUSkpKSkpKSkpKSkcR33Fg09QwDTs/hYw3Jg4gAYKgof8H/8A83uQlYVys9ZXtPSesr2nrPWesrWpXtK9pXtK9pXtK9prqesr2le0r2le0r2h4wx1Dxh4SmUQpAr6mJcSMpndEz0lZWVnpO+XAVtgl2FSpUqVKlEolSiUSiVKJRKJUolSiUSiUSiUSpRKlSpUqVKlPaVDK+iWrKlSpUqVKlQUpCGwe0qVKlSpUqVKlSuipUrovCtwAldNZUlZXt01lZWVnpKk9ZWV6ayvTXtAyspPWAgCBIQED6qlSokolEropKSjqZjxKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpX01KlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoLUMOinRT6BSUdFEo6KlEolEB0V0UlJRKJUqB/LUqV1r/8AhmV0qV1qBKlSpXSpXSpXVIHSpUr/APvv/9k=" name="Obrázek1" align="bottom" width="132" height="132" border="1">

2.

MORMJOz3r2YbHWRpaMnrHZzaY+jOlenCu48PmBzG0YdyvJ/TC+gzW1yPZIUF85OpYkUGGn4OvjtFuE3Qa14zh/1MI7IgiORwkzjouhtj8mIBNMYRiL4TP4I1FcGJ2wSiUSpRKJXQ6N5sQ5Jq6nUho+hmjNJoy2Zu9I3BHcT/AAs40IPoENKhAPEWXFmbXoMVQlaXFDF4pL90jzLgwihCOMsAboX8maMe+8cdrW/MHed7IptfKT2l8YFmS2+wfZKvrNc1CpCVWAjwMsGqOfTsQSuxtO39uId3QKqmsMsVBjqLEdqOI9TRLISWRuvU/SPrZKljG+GOimYEnq/1DS6hTQ+qyRy9QhBnoDENR4KAHAoUO7VkrjIDNANfOviYR0/TVUi6XT+nTBRyDsGv9+0RhEq8aT6H8heUefRc+qwhlRE4OH5379EINZN25+YJbjM+QuOP2EXY3+0vO6B2LP4DEDnp2CbF6m5DqcJrDUOrNWVRnKcpym8HPQ43/hu/It9S2XFixY6yVk94bCjYxnMORwGuazFLhuDmKEuOragPbA/Yi8nMf26WBUUM0bZlV3lr7hCqCXhkkn4YcxgWuDmDd7I/C7Hscy6Sa3Hh8PMJb4egIQ10iBGJ1MUvecobCAjbomccPL7sVjQDmKOHZuK78KGHwcnvBTDV06/4ZmuAMffs/aDF6W4b1NwIECGEq0dyEg6n3JQroBBqzxez37R2IMaFOB+5hHZj6crdIzJfl+HpL64Ajni+NfEQCaetqJg5PPtuV81AtXoT1P1Kl5ZayQvDZCiI+eFt7lSt6F8lgo194xHUVvHH5/gINzcmwwqkzQnCcOka+hmrNWc5zYdwUwZgzEj1r+dHmfsDixfMWLHVimGtTGgogTFcTKayLbKYpcuHRvCEzQdXihZlksja5X5IrmKNuoatM/2oWF+wYIEPNP7RYAXLyB+3/ql8LBABAkTYWPCdvyipQtsL/wA3zCkgGoAgQQ5hyTSEYo/lGZuX3v8AcQlqG7R+P7l2SlK/dhxAFyRsIdij7KZvsBdg+BSfeBQzVxHpw94cd7F9K+WoGoIQjjoq/OP3AoGopkUwOybhy0oay9+9JxFNo5bk7f7ggJp+gUAlLIjDiaje5n1H6ITYo2kerHfFhGjT8n4nxltWDEvDE4MQCl9wCnx26CC20sDS373BI0K/WEDMOZtDkhyTCpqR4JofQx4ZqzRjKZuzd6jqP+Fd/P7QRYsWLCUvYNwryknyjH75vYCLGHT5wjGvUj0H5gpXPwdfpER/aPcry5BXmlPe695RBgwOzTys+IuelApyg7l1945UWFw+e5/EWVWApfd/5cAIIAFAdAYIcwwQjLRhD7Q3Aol3qrYDUrnmGAVWDzRNfVhzAgQQyFIljCA3YHJ6cPkl8+0wK/4xFwf0xvjh9oSAHSNjDUSyYy33P3AUbdLwa+0pIG0vY9HklkoQf9sdjCIkyc8w+fpIYIuMqb939Qu9k4Jv0vH+4RJz1BKoUMjp+Y9n4Cmy29NnQA/PS8rYLjbAUHhHh+s6DmbktZNycJwmpNIdWaznOc5TZ/EPtBKcxiEolSiUSiVKJRKlSiVKJUolEaBXRD8eHuv6ixYsVqM254cO41qNFDBUeQ2PdY3GHVIT3wj0LgaLhDhu37R8R/eO86uVo0kecsAGUChhaD4js+wgGV5WNFCgafB7ePmUIFBgDAETM4gUQQ8sPQRjRxmL5iMkcMF+QGI9VSFjjLUEgYAm9docQIEqBDx9VMZblhxA+rXoMLihrKP5/gw4zNQlPdIo1o5oR5sE+JfCUISq+2ftDxYv9hUyuax4R3+vEVXe5YDmu5CmKG4T6EEp1C7RAyW3Xo8RQit9wPZ6oANmhA0CZTTKfQxy0Vlo/wCiBaoNTuypRKJRKIBcqATeaJsTj3nGcIcE0h1ZqzVnOPLNmb9LHcf8FWuyY64wt3nLFirFlxLAFAHPEdC1C2uqgoru0sKj0OuMO+/X7KEVrAsOKAjLj3Fne5eCVpQRS09U+8rBEGXM954lcrBOBx5PHESigxxGFXDcNdBxAahjow3Cy9pyhQi6pb2sDPGKX2BgbjlQYQIEqBmCHEEAcOTtDunCqAoj6x+wNVLNfq4QIm+S8OyAUNEwh7frDNFsK8DSncjTzFWw89jDE6A9x+i3MtDY8J5HMxcNqC4U+zXr2gQHYV9ZlkkDpIyBFMsLbHyRxbAj4+k8/QticJuSuOnWafQzRnKVplczliHMGY1Ej0rpj6eNSvorpiUVhEjOGBL70IsWLFhrBLBU94oNMnXN4jMaDS7qiPQ6HiGoTqDVbrP7EXQfaPsxF9/ES7GHWazAJKeax72cRQQ4s0U+VfEAqCgwEeeggQNQYhxAdTroY9+8ZL1UzGoTlFyltQIlr1gYgQIECCCB0P4sHIjBZQo8HTKXc5Ic41Whj4WorU7LfaXrcM7bf9in6c6MN5CbfU/hczLcG/8AUkIi26/10qY6e0CzXvCoczYlKQ5Jwg1NSafQzVnKHc5wZZvDhicRInX8/Vj+C38gPeodBSu981+osWLFCILig9iv3AjZJKcqv9S1ilA7IEeh0GoOO8IBDTeq/wA2LFtzEZqVqk5gu08hcvFbpuUbesZAnhBC4j95aG4ECCD/AMgQhEVFh5i4l9F2U71cKD1At1vUcHurSqM4lYv3huAxAgVAgQQw6fcJzXoIikuPmZPxKqGduWrs9yPQqAew4ff9fzC2rW/ujKLyBrnR9QYqB07E2Ick4VOE0hqb6s0ZymrM7nObw7jGc1Mypn6PPTFb6evV6M8OR8XCMoqDy5iyyLEImgLYTyqBOMv+pTAQq9GVfaKq3uO+gQJpCe0FfQhsZsW8H6iLn+ou4sXH6DArsW36ZTCtTLKoP1UIfkFH1HS66AgMCDoNZhghceIioioT1C6l43RACkW1o4iEEbHNmkjt6QcwIEqBAg6Dp9w/EPH4O3VQSnJH0SNRCnt3jkgUHhB/C/zd2AOzt9rlvtGM8n1EGPiDIzcj0amhOE1Jp9DNGas1ZznKHLMbm0TpX1ViV1zM9W5mPRyo0exBCKKQ4oisuXDeLBKR8IGJ0hDyArPk/cdxhCECKdhA+UFFgx3AftYv/Y3xjiOgLFO117G4QVR9p+3XpHc4XawLh+YXtLaD/wBiY9+gIECEghqaJcfeUnZO+4nxcaQIoHa8RwVIWnzA2goCBAhAgZggYhOZslUbXiEeMRrGPvT6PFGkslytDIQRAfn+Y0iMvIlQfaYeH+iTKsIPhlMrqEDMM3Icn4mxP9k4TScPoYsMzuas5zdm85xjH/BKGWGD1EvHRZcFy7YFTCC9Hhbr8xyQjQu7ysehAgMCL36VsRf2jhae5CV9ou/ghKkAKrioLYrTqr8mhCKKlKDQJp0aVmhfykO90E7t6GUIGIQPeCAmYSo6jzFnqgi7L97BKl6dxbPFAEqBAgQICwIMwgQlO4YNmFvvFACyc0tvwf4h3Bag2N/CfEtyynfHb6SE8ZuTclbJw7ThNSLEvq3FicpzmjAZh7Q3PKMQlSpUqVKlSpUqVKlSpUqElWXvgFLixlxhWxqg3a1GBlBDjJKC2dDVVR+o9AghuBmCNm13I/aRU21R80ivxmJr+EclMvjHvCr4SZBPsH7lceEnNLr5fxESwB9z/qoZWgHtHcWO4EIIEIeJRFRitj3jKtyovOYQDCAPGKgSoEIECBAhhDXRzpFBtAp9yHyyDAXt7NeywSgLOP8ADEuzkFtsfo+0KpKAeSVKlSoEKmsOSDCcZxmhNZpDqzlOU1ZznKbzdqBuVKf8Gpd5HgVAly4vReos63CDQQOUD/coMUBsXbHoQQIbIJXaxvUQYeAABGs3UugPDVhX6qIEioAANBDI5QjPc/cAdUkDkD/RFjcY6gQIWB8QIJ0HMdTDqJAPbgbZ4/8AIYlRRezMBWVAgQgQIEDEJ26CwljxEKqyjW/0HZ79o2ViWsrx7obGR35gtjf+CNBQWkRIbxCjjNP0hC7l5sTchyTjNCazT6Gas5zVnOcocs36GMqVKlSpUqVKlSpUqVKnfhElXMIryGfyxZnqwHMBTvzCI0oiOr/9hgaA9iPQIKhCX3bkchb+TFd3nM2/MOWv9wd7ZO5t/BEsRcRltg+8Bt1KI7Vv2fmLZNCj2T/2L5j8x+/Q1Ag6AgRRF0RpsTEY98kaIm2rIPDmLZygL8wHMCBAgQhAhAmmLARDxnDQ0P8AsxXiaWi/+HHEAouTI8nciWDTAVYP2f8ABvJF7TR/cV+7st/EqVKhCcZtDkm5C0d5wmkNfQznOc5wuYN9pzuGDiJ/g47s/ZHqyuOG8vpJdQC0WrL/AK5hA44Z4nEehCEMbhbZ45VZ+wQFY8EW4Tpb/wBzUBMoPHf7hjiUHfoCw6hphq7L+Ia6LVvIa/ccY3AgQQQQIE4jmVUUFDAw0lBWzZDuGyr3lPeAhqVAgQhAgQhHUIajGlosPULhllLhE/7VshlQAHP9MF5wkR3PP+A1qopeMD+n3lydhft9BAl5uTch1OE4TSaQ6s1ZznOc5ym+Z9sGYx+qv4K6ZwqwPOX7QwKAB2PoqEsLFLXBdQYZUZspg/U4I9CGoalQ5M9qFiB3b3mrUWv9wFE6jj/ZKGu0vk6isWpL8WJ9gS9CkB+JvHoQIIIIEJxIxniDEpkaLxUFFBfjErHuMroIQhAgQhqJghKxGLCOKpAyu55lgo4J/wCDIwnZbc54hK5Gf8DOwQNhU/eobnP+z6CE3pmxL2TjNSak0gY+hmr085aOU3m82qMf52YoFXxLzhJf/jB1qVFALUa7y/a1VrANv/ExCLGlbLz+o31IQlYRZvNP2gKKujw0/EfqDwd3j7qjC1azK7H3t8RIpioso2ov5hQkFQGQVYelBXtNoyoECCHEECBBHUza7QMS3M2AU1AkYuU77jDSlLqNV0IQhAgQlR6MYwrKgGawoM8h69v9w4gzF/xeo4Jr9QRLNP8AO/FWRLq+facY2HTfpI8mH1B6kNzebkxSPJOM0Jp9JZqznOcO61BuYr1mP8VfTXjTh9OZqxZbhzr7V9ARNqCjFyul2WaoK/bANLqG60kegQIEDEIcz58LfpLjxi52PzMVQkcqtPu2+05MqVtDL7uY9vMC4JaYvV1KgNhG+DaCjHcuVCBDBiBCE2jqDKVH69MKixZa4thi6ARehBhCCECEdx3Fx0dQUCVAFFJK+esHdP3CvkAFz2e6WqXHD2/wABm58HefqDT9wqH/ALvNfgpWxlQIHTsPMvZNycZwmpNPoZqzlNWas5XN8S8ajH+ew9BTwb+yGBQAHboEogSuO2ExmLocN5R2gKq1SoR6BmBAgYGXQMhM5A+wMDFB9gAQ29qu5K/JzDEBeqLhriFPZUhO1CJKpUiUVBK6BmBDBA6XUY69ImYmIzY0LCAaDU2xx0IbhDfQQhHcI9GVqZN7XK0VaC+0+zB7Gicc/wAmRluQiHNyiYa7wD2Tj+c0R2gHLf8AX/cNuopdD3gAgR0jZCHTuVNycZwlcTXoOrDhhxOc5y1s2nOO4kemf4a6uNSFEWNWrq2X4KlSoEDpcoz7l4mBDDaaCeLSPdf6j0CBAhGpiKnIfsNsPVZjTov2LZXLEJd1x+z7xnnxfZhnYV86YdktJZvlj0cSoEHQEIRjuas5jCPZAFQpGkfiEWEIQh0EIR3CO4xms3W9yiAsL16QVqqVGAXb4s9iE1+gXtX6anMTQwkO43yfxiHa6gI4MBrOX1vy/E5z0gQemBFhGqEtvrL7LjTpry5do4DAgTTfPb3jN5QRinG4YYAgbEl5wm5e5jRMq4gupr4+kzVnOVpZz4hyzBe03m0d+Y/zXkz6N0lx0RDnYwIErpSwuVppvFi/aGQABspt/BFSgi1VhQfvqEIEbTAjvTB8x9FdfNlvyvxGvWAV05+MveGbABoACMaoLVmJmTsA9v8Acwtt/UESVA7QIEECE1GcyvRlQG7A51cKxnu9WEYQhCENQhCcziMY7jpu3EQgYBaiAMAvuwPzHyNg+zHRjtMZ/ZklCR25zx0S4aZiXD/Ce5VCgIptEPB/WOD3l3CI+LHS/O6IfPKCglu78wQIO5z6N1xLxiRlNuk7i6fSW6WKvGnkZVB+GbnSckOpoS9Th9DNWc5qzRnKb5nOJEzElSpUqVKlSpUqVKlTGSA01sflxDADRggV0CB0pfGUlX/xjNGwo6u5/U13f0joECEEemy3yf7lSsQgjgtGDw1RJgtD4H3jGAbGv/EWkiK3SYj2Tdv3elJUCBAggQOjCPM4jpOwtzY8nzPUyH5nEYQhDzCEITjpiujLyx+pUVxtB8w6DKZjvub1qDUWCcPZ9TiW0Wy0ytidr44zD0GJWJ0JjHJ94BtWfUcT7WgIrQKHCu/9JQvASvA8Hh36bAIAAqjAfTecQTFA3HGHpm4GsaxxTM3OnYnGcZqRQ6s5znNWatTcTec49H+U0mlPdLR22Ozf3/HSoDAqAw9pYg4uMS5WG1q1/UNilActrj4jn1lQIECBGsStLi38AhP6EZxt9hXvFy3rCkaU9qRjCOtJGd5jCeWvgKjMbotdCQIECCBAhKj0TcY0loFbqMVzUuVJ7r9R1GEIQhCECOpxOIxltrM5hMYBnqC2MQ7Ld8dDICxRV7+j7x6grDUrkOw9ocH1KVbxw+0RQcJBOYlwwjOE4m/Z6yv/AKgbzCUoig23YcxDTWNnvdz4hVVxPx2eXscc51+enP0XRBKMgWI9yPJBbhXfqOOL7SzQNACx1uGhJpGycTpcOsOrNWaM5zRm7BUbsY1UZXSpRMdKJRKJUqVGTLaDkP8AcNSkLd1l+8CBAgQISqrQQOUCYvJn/TLRdAemf3HoECEd2hU9glyxWnj+gjZFxa7V/ECFoQO1RjcNGXKlDr8RArRT3iuNpm3bU2iQIGIEECGOrOGMY3BAvXSBXglXqrF/MehCENQgQhGMei4YaY5f7lHdKxRdhiJNeAOrNOhQLv8AtEiUZEwwcq0NB+v7fMC0IUNP4bPpELM+5vQ5ghl1yr8AI41QQZfB2+Wa1r+AIcmxKR0kdFFWA1muMHHeIARAHZDAgxkaYQtC4IW+0pFEt2+hY8Zj3NWaMNKTdm7GMfprpnrXz0qORSBclZ/mBAgQIEqEgSAXtUgRRYQdiv6lP3b8ESVcCBAgCJBDZhfmHWFgSnQ/D8xjVEHelPvb0ZcajBOwelsKR2AgzEgXAwQIIIEOjHUSGOwGwe0rQyqq95fXAGMroQhAgQhGcx6OoGyVmMRkAo9YRgqgK3EoZVh1dFSG9EEyJSDgZlqFHJw9os4MJXsnJ4hWNwL03/OYaNrRYnW/xEjZaCeua9iIyEhMlyewar1lcP4CEtTep90rRgtlvr2EYYgauh7EqkhNGgMp3fmWDAB9DGazRmrNGHLB2h3BmJH+Q1tK+8Js7E33/SBAgQIEqU/MAHHZ94ptgLVs/q46H/YSpUCEJeASxyYB8/ZDM0W9rH7MOYo2cllfn7Oj0cEbgYEK7ETEZWYECEPoMYx3G4Yky2HxEYQYHvc9Y9CBAgdBA6cw7x3GPiGpUYg6AyXODbG5vbVVZjox3JegP6TFFNV9eiiF/FhfJH9A+SvUjE7Odb9Oz5JmUzOUfDr2dCzD7eRMKjVBgCouYWzMfrIKFTFSLOVdY7TLiQBYc/8AlQ9hFBl7svVXiBD6Was0ZznKbs2mKzaJH+SqGx9hmOoFSd3lKgQIECH2hMrON0L55f1GQcGwvbiGDYo3Vbz0qECBHDUotGR+I4UMRc0y/Fe8WhgB2f7XVjBS7M0/kjqMYbhDcIQ6Meh2xRN0oDHlicyCDHg+ghCECENfQxmfohAiBNgPtLtrI+YaPgy5cP8A1jgfuCYUAV7HVLKTEuoWWmT+paQ9hj3GWxeO4AOP+Zl+roSXVD+VRYqPp6RLOIOGotdD6L5hLEE6CWwkjq9x+1lj8irbiv2viCHEIfSzVhwzVnKbspc3m0Y/yZmxQHlz9obFAAQIECBKjiOcmty14wDsVRg7oicWr/cKK0F4YOhCECLZWPJxTf3EulbtGxhHUEDtGMY7XsLDUclK9ZpHoGYdBCHRjGOLjHUyAHxHbtwne+j0IagQgQh9DGKF1Ns6MwjI4Bm8srQ0gVDAGjqI8tqej/UAADRj6aghFPalzA1XeXlVANK3+BGovGItzmWiJF2EzUwY6uC9EGP83CNv22MLNhd8AXXrohK8XPy/hb+0zgzNYQ+lms5TVlsy9vSc3BGP8bjLHRLAXgYBAgSrhDW2gWviGOr0HIt4INGdsNtADscv7lGjRg6EIQlf17rX7EOjZL6RYs0l+0qPQzVAQPfMbWqwv5mkeo6CEOj0Yxu5YxmlX3htHdOPoqEIBCB9DqMXE/PiH4jktKtwrW7IV7kV6ypXTasdPQf2+lSpM4enAKnG4K9kDakP2KIhhEoxGXiDhOJXMYianeWjRuULRGEC3j7GZMevJ93vHBErNGWQ8OEtVW1zce4Kz0EPpZqznOfS3cy1svfU/wAeUqUr1j4+LPP+xYEqBAgQmUstZKwZJfpHXMIcYTrtiPQhUIRdgULv/oQV9z7z/wATsRjBQaEVgRppg+WXh5c/ErHqIIQh0Y8x3GOx2Fl3t0vzDfZCXHqQIEDEIQ6uoxY3HTxLmYQ0BTEM+SL+I1yyQfSX1NLYR7H1i2i18Mv9xqipblwy5iZuOITmcRkIVlxcsEtuj8vtHnO8EdepeYepQlAFQa1DHZDRCEPpZrNWas1jdm026GP8dUOQs5ol5UJH3H8wIECBAjt1d0rcaJAHN3IlDQljvZRZ8qR6BAzCFBbrcEFEGJyf0oQPAQ81DVnar8EYziNZ5lSMKVxGd1eh356joIQ6umMYkULbYgL7po/cLi1Rn5jrqQhAhAhHo66bwync4O8es4BR5jZpQoHmMCrUueqglwBdyqbCw9xf1kQbhfFyhCrJPQH6l8xVqKPRl4iqPeXwSAbC7fkp8yrROQza0PoNQbhXUd10EPpZrOc1ekcseWb9D/I5ehJ239kMgoAA7EqBAIECYB3QhgUAaSm2eG6JW0oUGsO+oQIE8pD4GFWYWXlXM4aPzkP6j8o/2RjCItWAd44jV76gQ1tNWPMehqEEIQjGMMYkUaeUHHLeXWIWlxj99CEIQIQhA66Rjyy1LW4i7cBm2Kt5Ni+xKjtO7wQKAaMdVEosvQY6TgL+X66PW1GxC6VbciVPSmJWHcdVCeJs8wIbxAsHdjYNACs0R9gQGKQC0DRBz0aTfpIah9DGas5zRucpygZviCJ/GhDACvpKT2qz3VH2GBAgQIECF24IlIcBUcxSoa5Mx1uLB6dSBAjE0oe2UM42D0D+4fm/nGLGxSz0RjO+5U+0PgU/M8EAm0YQuoIIQhGMdR6PWKBAiVdm0Bbm0CcdTcIQIQhOOjHXQ8PdhqElaU8isFDJQ+IILYVXH0K1aQ71sSKkUPn0r6zoCQOkglyaiYtb9Yjh2VU2CrH5EfMqJHLqBcYFELvDT3GpesZHyDC/Sm47rtjVQKihlZrNIQ+lhw9JwzlN2bdZj/EFhSv1HEN6l4rOg/cCBAgQIEce8DhdalZpbTFx+oSviZoGhk56cwIQibwn7o6vOPYJWCaq5X8KMZerFWxzLu2KYX4izHoahCHQjGMeipncEYycv7wU3uv11CEIahCHVjHhnE8xWsy1DNZesqS0Z89//Yl8jqvf6LgUo+4iWDb7j/Ad1sHuPf2l4oUKZA0+IwuMQpReO5vPiKvEqzEFWY1VxHDDMGbbS2tov/c3ChEErVOXm7uHQIY5rCH0u5znOHDNWXtgyw5iR+ivrW3WqO9Q2MGU5aL+8CBAgQIEMxYkJZX/ALAzCvGiA4uAWIAA8dCEIQ0rwNeyCGig99P1MoaMSdgpXXsjGZiOa4dGWXbNC63UvTFOpBCEIdWMUbQaggM7D8yhe6epCBDUIQ6sY45HNRgsAVY7G2t+piTgKc1AAMAV9DGkQW2UF/NREimwef4XBGREsglcOaxcV5KYL3TNjBlwt6e0TB2OR7kRcwP/ACN5j5EQYVNHu4jyd9q0BQ93HvADIVDcGYIYegh9LNZzmrOc3ZtfS6juP8VPYKHVH6CAAAUGIECBKgQI1XYUH3/1DIhUBQttlEehCEJUbVofSQKJVvLLO4uWwfkRDDVcNIxjRCAL92It6XoQQZhCHR6MYmdv6u25UzA0QhTnC9SECEIQ6sYcwLTMYWysdpnQjWj24hVmRq6rP/v0XK4bpQbsv1BGaAD0/irhilE7R0X5iwkbDhN300wcnKUsTexyadwOIkICu3rB9wYI5ziog5X5e3aGCG+oYYQh9LNenlOcOWfBDljEzElSpUqVKlSooFWgzcdK3BcKo+wwIECBAuAj8YmIKosj3IOhRV6zL4gEcwhCEI0rasn4y56At8kGloL1c/M5dGMYC2ZnjMSwzar+Yo9CG4IQh0Y6jHodBe0z1eWkFDjTXUgQhCEOrGbwIXMBGNuZpIEDv2jiyLa9b6UaKM7Kq/NypUqVKlSpUqVKlRgVq6NjLUDTWZuE1dWXxLTC3RSvD5lYBlcQXpqnaFYe9waAEDGg6AwwwZOg1CH0s1ennN2c2bpuxjH+FzmkQeriVEL4POj83AgQFhAQIkQbQR0QAFO8I6lqjsQaBQXHPQhCGujweS+2VpFKecPuw2qOX3o/K4xjElI3fDDWzQ+ZvGEIMTSEIdGMYzKDnNvrxM0dB/EIBoB1GEIEIHVj0bYgoaRYoboFvuscrKqi+IAAGA0HS+hu6Ze0UJn0Sx/mN4jV8j3jUHdqX0Dxv0uHlUlUJNPkYBFNu5DS+494GPMDiEEMHQQ1D6Vms5zVl88w7mzN2Mez0r6KldKiAOQs5oj0IAfuPzAgIECB0DSWA0j9okUwgh94LFAAdSEIS91AvILf1NCvp4H8iH2mVd8n5jGXLsLDAVbEYcw8Qq1eh30ITSEIdOYxlOhtN2UtRheYYPEd9SEIQh1YxZiXAtKxPkhWGWp8QARYwvoZXddPzgfmKttn2JXWutdKlda6OyFRvjwR7CtVsOP6gqoWC7Ri/FkCBAbYKhqCoOIMIfSzXp1Zym7ctxOcY/xEq0I8i/tCMKACuxAgQJUqKlgI8PYi/MUReC4QDlRzuMYQhCEUgwB9khh5fbAEAzQD2EYxpIAK3qpUtwg1GPMehUJrCE7dGMYxjDtgZ9YRV5BmpYgnJfQhCbQhDXVjFlhlviP2EXysCoFECkO3LLiy+gkcdXNZPvUsKiBTy5/wDoCRWRIYB9BLLgPWlIcAcDdj++gXAhxCE0hD6WavSMM5znN2c47ifw8RnFNvA/8ApAYEr6CKZRneYA+gCWR5KerLCNgPg6kIQ6KFoLla5FDnIwy9ACMYeTSaHrB05AG/EWy0prJHUdwhqEIQh0YxjEhxESrDTLn2oAPWUABwB0IQ6CH0MdRblBLg7y/APF2Na+YyqWVLuyyX9G24vZF9qgCBQAB/gqcNEN1z9obEajGFfqFvhAuAEGcIag56CH0s1ZymrOc3ZS0OYx/hFDSPvCBRNXTs/eKqUypUroa/C/Eqecr16Sg+r89SEIdKu4TJeOD7mFX46MYIi7tDntCEYBXoRR6BmAwQhCHRjGMY9gM27SGcCLe0ehCHQQ6sZpGmyd+RB6sKPst4DMaUbWW+ldGG6oFXsTIOKeFr7D/CQRHTuUvIh0aaV6fiIQXBDInEIcQhqG5pCH0s1enVnObvBNpzjH+E7ih078wzEUV3dmV9TIyhb44hrELRWAW/iECNBqPQhCHTQ82/pT9zeYlfKN+4xihFQtiCuKMwrOwWvWLMXobhAh0HVjMmMYhDQhuOrGodldCEIQhCHRjHRDLK4lyC1cM98CnLzCOFYWdLly4KMpqcl7fYi0lYB2HH+HjmLY5G4mRSlkugfNIIcQmn0A+lmrOc1Zzhteq9alfVaAqAZpQfiHsBQMAFdL61Ggb0bgBGEK42wgZvUgrG6s9o9KhCHQ02jQ3CKyua6GIRcAWsS0LVOqWXJwHxFn6BAhCHVjqMYx5uAFz2xMG1Sx1IdAQhDpcWMvMKWwoDuwcA2ANVBExsMKADRLly+jkqr4qZf69obQAANBKldK61MdMSutdMTHR7lGhV5l7S1MAWrzYQhxMmKG+kh9LNXp5znN38S8bx/itkUu9rD7t9HoHSoXcJRHRFKvzBwxx7QM5IpElSoEIdL7AU90yp5tx4oOjL/mwCvMWv0FnYuCxWVVm3U10EIQhL6MYxlNWlkvv5AV1IQQhDpcWLDNLhw3avVQAqAEFiyEV5l/SXZVl9X/iNWvVZlcq2BswV94GIRZihvqH0s1jm6c5uzFm8YkqUymUypUpgscj7xgDXR5Mn7s3KlfQUrKtoQBSgBKfncdj24hdwipwGW5VcDdTcroMJcCOsAO9zeRA1vCdUwCgqvdFoKpLNPMpWeb9bY/QIQgwl9GMY6iFOEy5C2laQmIzz6kJpCGuqxYtxVZTAd2XrAsF2r/33igmOHSZNS/ovvFjfzEZy3K7ymUypUqUypUqUypUqUymVKZTKZUohQAVXQQ1FAAXDJuqgpMkENwb9OsfQx1K106s59puzbpSO/wCCuDh+wzLTQ4uHL+0qVK+hbBYNwKPMrYm4Y2iXViXBJqOeBLm6Jk2SoU0yDuJmZcBTbSetX4iAGAX7XRQLWg2srwSrQ7KJkoaD+YxAFIpf0hBlwYMvosWOorMZaVUvMaftC5df6xIEIQhBly4sXEviOFzDS8s16DfdiFtI0fMGTypl9bgsIC1dGGH36X+J5sElalyFuUXyBv2qDRG5AiYshF9CPpSHD06szubM3Q0x3E/gJJSiZaWfghK0AHp0rrUsJN8QXRlxHiiFUs7ZR/aMa0fEPULUDSMNcGDgWINaKF+8pLKiRmovbda6ExoGyxQFQj2sfrobqJVXY7xgFIruqG/CDDeaWfoDBgwYMGXLi5ixcRa3dF6jEGgT3QyeQHoR1JVlLidCHQQZcWLF8xROcDZ/tKAMWPYhglbrwT2GBBva+lxZcchpM3syulvf2P8AFZOgbc2g5IlHWGc9kGtbH+IOvUgAIiORGxILIIYEPpZr06MO5swloaY7j9b3dS8Ekk4f/T69nuzKV2My6YESt4gnQkwI2PELgIh3wwrji32xK4sqPYlfBsoZInQTQ0uYE1suZoV+5QNLAWoW/cMWz2/oixGzau2CgMBgPEsngkf4k0PECkRHSZOpC4MGDcOisKOTzG2sCpzDkbra6YsowMpgO7NaItPdZWQqW+Y72wPeMToRagy4sWLFSU4Gjt1yW7UsGK8dpeIgCAY+hBlBoFkWXL6G9/YQQ01Si+/+KShmPR1YYEz95Rg5BYiOXZNIPMU0hD6Wa9N6ZzlRZt0u4/XxYtXrFq0ruf8AYv14I6lQOImLfEu3LEqEC92ABeHghvTIUO8AjoEWtAcQhb9lVUYXbQWPiPF7W14JnhrrGo5FdlVUwD6HgNgBMqA++UvhWDtARO8YspZzwxomL20w6hp5Qe/QhCDBiDK0QkB0n5mQaBr0JpTY/Mepj2MytMNHAeZrQCr8w+ED8RYlDbDlg1xBLas47QIFsIMsqLEBlqVna0Rs24JoPEqQAoO0xmkwQLVv4nEWL0uVZ38Hf6Q6GlC98/4pDpY+WTBBkT4hOQClw/p2QdJD6WawzmTnDlm8OYIkplSpUplRRHJY5ojUTEvcfn6614gbF2do6A1w2i2ADqyMNh0gUQFag+XMSyBccy1BDw5GFNEuWii4Ehd4bqIUAN2ZBhuVeCaqVDaeweqf1HYlPybjbmMIEQRbj0ScMVVp3YSGgUODTBy73GESlmTuZlTYkocMqf7S6Yo92Zqbf1CWebH0xK4bqvxK6ADi4vRLzbtlVoHLysYYhJqi24oxHk9zL+Az8RiFkpxs2SoFQqXM4gCJlLwZZfkHF7UOIBy2tQiwCgOOgaqLhjyFoQ17TjpcWMW1Ls8lB+5RGAAlSpTKZTKlSpUplMplMqVKlSpUqBDtC3DQoE2LGGMigQ1yIGfb9xYj46D6WHDOcLlh3DlmyHcS4kqVKlSpUpAoTxV39hDNUAAOD+KiVKlSoVUCSk3AIuwrZY8AULqgldqNDIywEAzwfSOjQC6BDR5jrAjUi25856LRERZhAuEOAh7xVtLxkJdQI74paGri4gVi30qP+8htivqQ1QK0WWGGyefH/MKzuizyweSq1ZoYQaiQl5ZxFagRtyRpLEwN5qyH5BZmtK92SPmlXRgY14R9YjSeVuX4UL2I0hwc5wRQQC+41BAIhVi1lQxCJwRIbaUexuGpfS4yqbsJ6WvzKlSpUqVKlQJUqJKlSpUqVElSoEDMEaIAbUpZGoNHyArf4PoR9LNWcpqwbhbYUhbiZibZTKZSSpTHArgMrHOiIeP0F/RUqV0rpUqVKlSo8XePBgINMizPIPeKCBM0YSHC1KXSxIournlKK268Qh7nrFI1C9N5Qow3xkieY+SfZsbgwSUhUtBrGbMyKG8soxg1roIzHxUv3gc7KlfmGj2IDbbdR6A4LdkoCMqC5iq7lrcVPI0DtqAGT/TMFBKV0e5ABEsntUOw+Y5Z7uYHQPQqY7bgDUTUqK7RGG5xcQOqiKNVl6PRi0XFeLoE1Qg+xK8SmAymVKxKZTKZTKZTKZTKgLKZTKZWJXiBA4hzKwLMLhYZRFZKF37wxnrH0s1Zqw4YdxrYjc78XUX2jFpftiemWilNBHqcRwq7bnR+blEqVKlSpUqVKlSpUqVDWZVLPiMZwDCrstldEHZZM11vvUp2O8o7QHYi2w+0Xy3ekMmOY61Nm8StPI8kLvIbWEg4jh4iC81EudbjxdKYzSD2BFLMrxsFwpfMVqVRY7Mx7NVobhTKelRd0/vDnL7JcOGAiGWHCQsva4cFBgVKhU0Kw3FfoaR8kAQCIQEcMUCBmBSVy+XtD8IBZSqKdsQyD3lSmVDbUNPoMNyky+/P7l+0vLS/aD6LS8tLS6y16lpaX3Uv2l4J4l+0vLS7xBxKmNIFC0i7BlmQL+GPJSlM3Eeg+lhg3Bhl6y+5knzxXaNPo1p6ZYA2qOQ/3CMoAtXy+8qVKlSpUqVKlSpUqVB7y0S2HbzyEUdKsRIVXYypUqV8ypXiVKlSpUQlJiEWrxo1B75feGtlnZmuT1haWHYhpy+8N3QJULqEBj3wytXfN4jvGdid8vfKOfk8R94vUDJU9nUUXZqkcQH0spGMRFhAiA1DKWG1lDEWzlRtAXdLJWGva6ZR9YG4GmJGnUfxEBKNneFK+IDyhEoDsNajDFS+m6fqglySlR6fTPT17dK56Z6Om8vN49K7LdPpl99IniM8TOYlqVNjxHlgquSnZISVJQauBD6Wc4cMxM3S+4tsbgi+0V2i+3R6ZbtHDUtBAdk2ffHRaW6LSpUt9AqVKl3QyE5VXgxu3uGYe8rzBl0VKlSpUqVKlSpUqVKlSugwmsHvLk6K/RAEBQaD6gE60iRhSpAwWKqaK1K9olaVeUlpZL5MQ8qD2ZX0Ph2QMEt9hBKKew3ANjgzE5EPwhW5pRzKzsGqhUuwqM36W09GTvQs1woWT0T0z0z0TbU9OZ6Z6J6Ja9T0z0T0y1anogu0t2lu2ZYZvqWDUH2hXiWOCLevaZTEbtLcJCcxAI2Ob8Q+lghl9y+6m7Ev4j4xy1HOPTPTK1qemGwYBZz9cHytv66/p+r9+vfr2h4honllRIQAu134igHYF9f0zXXT6en09f0/T9YbHn9wkxWqhyArDsfV+/SmxLcFsHRdiuVi/o6BSWPDHrBPSYNn2wrdBfaB6L2LhSQ94IDCtvY4gubvCob0cIDuOE7LXXZWusujziGUwAIHtPTM+JXtPTPTPTE9p6J6Z6ZrqFeJXtPTPTPTPTK9vfpV7QPaB7Q8JTxHlWUiHKyZjUnjEPpYkMXpX8Twx8IutS/aX7S/aXi/aMMZgAMEX7/zrKFod5TMi7ghkSX6EUj0a/wb2NQFuIQF2zBS4cPECFEr016fT12oC3GY4EteNQ0cUnH8JF6IlKQTtHhD0xHiWAAGCeieieiXlYD90hxCX7S/aX7T0y/aX7S+ql+09M9E9M9E01L9peL9p6Zft0vTL9p6YPtDwmXUr4nji2OUl2rA/UxLiX0RbjDbiPjK9p6JXtK9pXtPTFGNsIwUABKlSpUqVKlSpUqVKlSpR7TxSsCalSkpKOiiVKJRKSkp0V0UgaEwcRfiDNaJT6z2hcNbArq4BxKGLeuvWV/j/wD9M9MNNXQSvaV7T0z0yvaV7T09KvaJ7SvaV7SvaemV7SvaVrUr2npnpnpnpnph4w8YZah4QSUwOzcTVP1MSJExMp0+mV7RMrKysFsMEqVKlSpRKlSpRKJRKJRKlSpUolEolEolSpUqUSpUolEolSpUCiOoEqVKlSpUqNiaV0G0qVKlSpUqVK6KlSpUrovlaqV7SsTPT01j4ysrPT0+memenpDAysxlfo9e0pKQMBAgQK+uokqVKJUolEp0USiVW95UqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqV1roypUqVKlSpUqV0qVKlSpUqVKlSpUqVKlSowqU+gVKJtKSupTqUlOijqU6KJRAlSoEr+KutSulSpX/AOGrrUrpUrpUqV0ogSpUqV0qB0qV/wDv/wD/2Q==" name="Obrázek2" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

3.

hLeNA/XU9PzEojIXQ/1hDhYx4EBTkTKfmXY0fiJ58y/j688QR4usfAUc/Ky5R6xuZ77E1T/AEht4UvK/wBs1QVByly4sWMMLGXjqwhLuUHnM9Qq7zemU36HsaQm8MBisWEs8LjUGC4TN9G8rEXPSaPT8oUQBk06whwMYxw74ZYmXIrFb3j5fp9gQjiHo4ni6x8AjG+aPPGSZpJqhsN+UzcWizNWJcuLFFGLl46wgQiF41jRWsswO36Vuu8CTKCLWAwGKwHFi4m8DJIyyEv6l85RqRb6Njd7YCHAxjjrN5t/NTn1/UedBmt6K/cyS1LfrzxBHi4+AM+C83bu9IURQW59ZljnPmOsaZdMs4A4BYsXC5rgLYGUrJpnnozNCj3yX8+8VfRN0NfnSVNXARS5cWKOUTaOIhDU36Raq2j0svKGEZ86H+/iEIYsWPDqdOM0NZevwY42saff9/YDgG3wB4uvHnx29ibKm+YfGcciKGW3073bSKnmJQxY/dgYWLwkVQJm2gC0coVaUaAuZ33mSarSDlCCBwOAcz8OQwDfyv7ipBEZeu37esYpVzvc4Q4GLHhsh7Df7+INvIPX09odvRE8/ryHANvgDxdeItFC2WJEyb8vpChKiZ2ZyGRlVTkl+KGR5MuJRGXi3L4bMCopYwbx4KuDCFnNHflHvBl1wAuBxeA3gVCxuVXq+ET/AHZuOX4wIYsWLwoBVQasTo1V00Gh85wwa0Pq5SxNXR2+wGJsm3wB4e1R4sjaqvKNlkQdr/sYVRUxQdJMyH2WafkMHtyd40RM8QxWBipUzwimaTPKop0i0UMlLY1OWQTaalRyRyNJecUswuLMxK4Blg8oU269sq9yS9WgPdn+oQhgxYsY4E0ijlvTr/rHVmrHXYJcm7F+cHQgr7AcA2+AOPvxXiv7IQ70TleZK6Wvjky5d7ktc5sz6MKyOmNUvx1hkMbT0JlduupJS13T/E74ClPaNFi7npLl4AQCZS47yQoXn2EJkW3j3TOrVoaCC9kup51Lly5dwXHPKrC5cY4OAXKqGJoYr5xbOgl5z71M+c2/T9Q1hDBixjwLRmBFgFoO1ND51g4Eu+/kzlUaX3fsJ4gjxdfApdXI1l/W6XxuBWoajBRo3LEBgGAjlZLB9cEqrJb5D5Syut71TWQnQfWZjKMrMhq5yqEexDORvJ/Z0vR/sENhtYJrONEIZdpq5cRnPDWMrdGfn9y5NYbiPM/dBukSbyrvikrgcaliYdUcHQLd9CUNu23X3X4hvrDvgQjGLHh0FdB6jtGUva36InTfXQ2IBAAbfYTiHo4ni4+ClC1FtytHR6MZA6xt/wAgFT0Rshi5LlKgl0HlFtoirTuLLS87kpPwwlfQIWzkSvTooMjDR/KHZ7xPafdSVhNO9GgE33R6hOZTMsW1pafeGXJgN+CuG2UGmByGCsZC72llzrIOfQPc9MDgWLHGrJRAPMa/6QgyZkMx/syqw2Gi8vKaNZ9iPEEeHtcfCoQI7MzM6G0ResZVzRkHS/ERcqP9SWxPZ/LSWRRRjjbDENItTJOyUcm0EMg0Zeasb93Gooc9KvcjSi5H/ggpczTN6ogBn636MAgcsKlSpULuCmWG+wBndf8AJmpr5Tyj2z/rf1wrFixcVCLCNJU18L1Kn5RbzQjh3tj7GcYhwvF18ZAoCcoLl6uiNx23vycpodbcOfeJcSJKlZ4THRhffX/WABHdKI08ikeczc+Zh5RWywzPAVGWwSpzBlxyx/AivODO8xCDsyv4VBaHoGzCpU7YKwqlkT9UrotDQrSK3erC2Cp36wxuLFizWBEtgDNWZcI1vMr85Q0Vs5+rEFQq/B9kPEOeLj9A6EVsxNTlt27TphF27wkozNuBGBKlQRivwXTnXSAcsNIGvsDgiul6whXk0uG6LzZGXCOnqQBXWXw9XOdyZebXmdwiph3vcbQzBG4FwJRFowVfpyRyF0Q8qLFk1Ny1fnOb4XLixYuASpZQBatTb46QyNTblmYSkmR/Kc9Wf2QcZh4bj9EaiQJUo5c4H9fWZBdcoW0YIMRxEt6jX8nlRNPqQYsubY9mZvfTfAFoFs1lWQPQ9GaWjryMvlyUmUSAasKNMte+EGuWxIAInBbSxMQS6ygls4wO7rXVzxuXFi4EEo7WGElYWTZex85SxYIOee8s33+yniDvFx+jMt7CFwPlnBV54yQBzqrnvBn6kvUTrT+xanuWVRnmTWIS6MdKC01mhPMNTXrLtbIyD5k3fU6IOYHTnG9NYordJTyjk31i+rzV0Zuc0anUlNKNVkPKKlrAll7d0r6RJ1JpyTVz9oZdMLly5eFXg1RLU5+mNPf8TIUqfwlrm7jErbn3b+ynGccLxdfpffhkmdpIOmfrcVySEvLroiV+kI3mAbqjKxJNVMP+i16koy+dkq2jUMFvLApYNKNMxMmmBmQmSdx5xOGu2QPOHVu5VlJEpNCM7hqy6irYJ3lDJjD2FOKpWIIZdCEbaIoz2fiFEFAUERHJ3vr7TmR9xjHi4/WICgJM89HUsIErNHwcoAtWzTC+e8tmWEBtCmDFixcaZbYNhcabNeolKhXYq+cE7utA0HUY+8vOBwqVKxDAbTNPdB+Vx0QOh+UUqFmX/B+4IOgr7KeI48XH6+p/qTOyXSGBB9F6yl7EyQfSdc2Wy8H0jG0pzlGazOJZMkuuAqZKqHoR06ueif3EgYKwG2o1M3yJuI+0bfpKqFuE1NUz5ZH2Y4zjheD6sLH7A0lMassnU1NG7TKXMp6qcqTKH4MOcFuO7ZEMGWqXQzJU0l3EpuS7Mv2vfueNnMIfL0jSM6uh6ZzW6uqG4SyXMh1t+BARQv5Ezz9MzcykTKVH1+ziAeIc8XGP2QGgOi5mVvSekvQTceXcTkkH7nKCWBZJZgZ0GUyYBTeUd49IN29sYPnXufmUr0cXilFBytGXaZZas0fJpHNsu1S+kz57P5bl5/XH+SspQkLBbY3PYg6EFfVVld+XiHiDPF1j9nzVRshoi51nblKPsmZCmGnGMIIkLQXOWjGmUUtY5EzqMpUQDLt9nOJ+jieLr9pU2FAlzzGicmD8wf6Tq9a4jmQRyYQiwhNsLrGXhDcK0tPz/ZzjOOF4OIYkqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUcBJnf8AEuavelcrOrtXqSg8hJ66So5xppKwiBGDAxmYmhNZxnTmypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUCCDwucYYAjFSsFYKlYlYlSsSpUqVKxKlYKlSsFSsFSpWCpWCpWI2MyXqfZQrcu1/iHQP7MSyhlAYOM3hmliqQHrUrjKlSsSsSpWJUrEqVgqViViVKxKlYKlSpUqGIBD4E4DDjL9v/8A/wD/AP8A/wD78MvxHaXk59yWyOdmJ+dDUALyO2Ealysma09nKGq7qDKHAIk1eeV5W79n/wD/AP8A/wD84LgwnE4BwSv3F/8Av/8A79/+g18zWL3RQPVoPe93AC9naC3ZbmpNjQz648U7q5p+z3//AP8A/wD+QYnEEONgxF4X9v0n/wD/AO3wP/b43/8A7cft4/zGWmcFKU5ifl1lANr3jlKWeB/7fC//AG4/bO3i/wBvB+3wP5BiAPBSMP3t8y7SuJC7O7qhHYgO9/tZo/SgNH5AQ8Kv/UgAp/cDHFD6wYpbPb5FSvEqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUr/AO5//9oADAMBAAIAAwAAABDzzTzzzzzzzzzzzzzzzTzzzzzzjzzzzjzjjzjzzzjzzzzzzjzzzzzzzjjzzzxvVqx2EUzkU1V20l0XE2xGE0XE0xmV03EW1mE0nE0xmEXGX10W1mUjoVPTyhns19XDXDDTCQASTTjjXjDijXDTnjCVjDHnDDTDFhnjDHCwgxzBDW/dATzyibGYbzzzxxyQwY4ThzxzgyxgTAiTSTQTQfxyTDQ7jZxSjzAgQyzyh54ynzzzDvLX8nVkEE0FkWlUm2WmWlWE36cUmV0fAQU0UgMVvflUkEF0G0WtdB5oTzyhHRjHDDDDDDDDDDDDDDDDDDHAVdzbLDVTnDDB2HvGnDDDDDDDDDHmiF7TzykBCz000000000000000000000hHd+0gvWw0014y9U0000000000kn0FZzzxEAmDnDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAG4T/idlvLDC5nkBDHDDDDDDDDCWhUCpDzikCXkAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJCMR9vsqjM4EgQEEEEEEEEEEEEFWRlC5zzyngGnT333332333332333333kvmxAyQ1c38uWAPYW3333137S333wgnj5TzynwHWv33333333333333332/nMWmhO8qKcC47WyvRDT332nn5f32s1yz5zzynjFhMMMMMMMMMMMMMMMOMMfgHhnxIxCU0mO2F/5PwgZ84NqyMMNN1RDoTzz2D6AIIIIIIIIIIIIIIIIIJ2/TRSvtoyZmN4yizLn4D0mMccIIIIKtRz7Tzz1TYAL7777777777777777wULt0s3E8emIXxYaikTJqX247fLDb6pQST5zzzFALmK5IoaoLIbZJ5qLppCLo5Gy0NIFny6DE4dWKOkJZScSbtxgvIjXXpTzz114DP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD3R0X5AtmgVUcmkfO7faR2Ws0SWinvGt/xYffnPPPWc/F//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wC2kkaSTPc7rGI+KroCY7FTnFylmlQcYv8A/p9JSU889lfg1w88880084ww4w8i1QNOQ+DypMsTciDwKRUp8M+wZWlOXx8tVwBe088A1GEEAAAAAAAAAAAAAQhvscy0GCD+y1tHCLirjVhS06X77HXTAAQ+Q2hU88A8OgwwwwwQww4wwwwQ5/V1uXKtF0SSkkkB2OmesnP/ALE0X1ps8MMBuEqVPPDDIrTwggAgAAAAAAglZlTPA9+HPTCgiVHiO0cLeWY4uw6O7YAAAEQsKrRPPPML5U88888888888+5w0ap22GMcIGBuhOk1ieFZDQgEyN4B88885x+SjvPPKKP3FTzzzzzzzzzzyP6N/rEzsrdhY/rJ8+rBnnnD+HULWGZXzzz2Y46qnPPNJM4NMcccccccdccaCb5mwo9NGuKUMBzyOU5Zm3sel8YBhscccUeX/olUPOGGn1hAAAAAAAAAAAKzfb41Iz+AOaPNVaV0k0Nnkuv4AgeYgAAACFPpoq3PPOJMp2fffffffffffjzI3XGtSdPEUyx/eBwktwlo3HZACrPfffffbVnvk3PLPKgnpTDDDDDDDDDEwKfl4n/A9TWzGd6sFpz7N1gixwffbjDDDDDHQ2v4XPPKP2rkMMMMMMMMMJiKfg7F0Bu8Qgd4ndaXzXLILxkcbDG8MMMMMMNB119RPPOH5kjAQgAAAEABFjHkOmTB7M8k+QSruINX6n7DkoVSV4wAAAFQAUG+6w9POKAz9qMMMMMMMMMoI79UsZZjR9Y7XPhWwBPHKJALdbPFMMMIMoMMNPlqw3PPKC/Q7bLLKJDHDAl247lt+NMCJAQBQY+5cRRRd8k93y33LDLPLHHOa6thcPOLF/8AYUkEEEEEGGWBarL3Yw6jx0p/VdQG5uCYxuB1qhGEEEEEEEEHVfZYFzzzw5brn3333232w7kd6HKPC8vwGNlW0+Ccg+h1LL9gtX33333333W0s74HTyxzIrYQ0000001q/pEl40cqik4nuEVUIkVTCJqIXuwi000000w0U1iaf4HzzyxrJNjzzzzzz231l0i71RpN0lcChE8XaeKo94Iv6x3zzzzzzzzxygpdQETyySpdcE000001xrR6znGNIKYeGBkkJ8lxQ6h1Lt8Bk4k000k00k013cIsnTzzT4VPT33333+jEn9iU4qgfVC+PBw8oxJlMEia/eKj333333333322l7mFzzjzqmdw444444cT8W+rksATfuiOpJGe7vKKhRv0KaU44444444444hM6mjDzzwdQ6QAAQx9zyrjzVIjePP5vmMAOliPA1Rio3khQIQQAAAAQQAQAwvIWhzzxx9RYSwwxgPit4bUIEBELNjhefado85hb1TUuNIUwwwwwwwwwwwxjY/3jTzgT+gOHDDDfTbf6IZ2X2XmpXi8uWzOGOLgJS9cE9PDDDDDCDDDDDC1nvihTzz3+w80022soahrlvw+PGmaTdLYWSNcNxPI5Y6riw000000000003mUUCwTyxHlHDnHHB0n6xig1R/QEg+ZUZivcdl84Mwiah/HHHHHHHHHHHHHGVmwBTTzwGi06Q01uoAZ4we8B6FHen06gGFcNSKXAoh8YI000000000000012DADRTyw2yXhzCM5lM8Uozj2s9b8EkkY+O4z9wURTQ9i/TTDDzjyzjDTTjDByghDXziHzQcHBPhPj7eQR6slETh7VXGdS1ftDYLPxQ/XDDDDDDDDDDDDDCWDS0RTzwHACsQ1qtBip6YSje4ToD1Lwitq70/bamiG70800000000000001kpBRTTzgGw6tDDSHXPy9xwuJl6ZWyeseKJqIALLFmRFrDDDDDDDDDDDDDDCC4n1xTzx/wAWvMMMMMMPkLTPSJGn8pOtQ6JPAY2a8SSIMMMMMMMMMMMMMMMMYrJDoH88/wDCn+MMMMMMMI40cl7bHKNwMRAzqnhbGiV2MMMMMMMMMMMMMMMMIBwY6F/PMaA6vv8A/wD/AP8A/wD/APDTrJRp3NKhXFX9TdylKpdP/wD/AP8A/wD/AH//AP8A/wD/AP8A/wCfFvAH8sBNvL2+++++++++++++/MW3Cwek2UQ4rQ8u++++++++++++++++++5ohc084VxzIayyyyyy66yyyyy6yyywqu7If8FT9wky2yyy6yyyyyyq2y2y2MkN8W88FSoq4dp9t1N/1/dp/wDfdfVb/nuMJzof71XvXeSbf7bebfaf7f2fSPn3fMfOCNj4Mghgigjjjjjhgjgjigjhik4JHW0QnohiggigihiggjjjjihliHvn/PKH9XEqIEMMgIPugvsNMAIMsEEsMoMsUgEL4ZIoEskoIsMNrsluIMIG2Z59PPG9CG1vDjvKrvHHPLnvNrjPDPvLCvPPnv6ZrvF2vLmtPDvLHHLDvLp7KG/PPLLz5+0+98/8+w61+/8AP/fvfv8ATv3737vz/wB+1+/8/wDfvfvePtP/AH73LO888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888//EACgRAAMAAgEEAgMBAAIDAAAAAAABERAhMSAwQVFAYXGBsZFQoWDB0f/aAAgBAwEBPxD/AJ2l/wCFAAAAAAveAAUvSxsf/Jv/AP8A/wD/APz/AEExdDGwUpSlKUpc3FKUpSlKUuKUpSkiwuLimmEJ72hm3AuKXopSlKIMN1LEiEIQhCEIQhCEIQhCEIRVjfwIQhCyIRaUEtSIQgmbiEhsIK+SEIQhCEIQaF2JYhEIQhCEIQhCEIQhCEILRV8Dt70y+Vs05IJoauh07RCEFgswkkqy7RCEIQhCEIPsyxfG0SQtjZDzgUWBg4htIPfR5A2k2SOTRHcfZhi+KtRFmOWKhDReAo9qMWwhprTzV9CCx6JSl7jGeewDEIpSlKUpSlKUpSlKUovIcIabQQuZ9LF4Kjfj/Ry/AzXBwELcMS+xEkQ7OspSlKUpSlKUpRnnsAxC+JBJDPwNJAhB4aEkPZPo2WyOEIm6hpwW+UV+iCq69ghprT6GM89iWLFKUpSlKUpSlKUpSlnfRyPgQhBrBsThaexCmg9VCr6Bv5prGEgmaoezyGcilKbNIVoGlscpS4Z57EsWIQhCEIQhCEIQhCEIIG0ghMMMNiVBFR8CuzNNG6g0Q1PwpEnl9DYv9ifIGj4YzkLoJpLZNEQhMM89iGL4cFY3AlYlhjDYo6NuBISGhBrBNtUNJY5E0hIiokYpUaoup9kGL4VX0NXXCG6xBDGGG8Mkotu4JdA8cqPYhbbGkHIK/Yn8xr8DR46GeewD5FiEIQhCYhCEITCTbiJ/7hXDhCCw2MMM0xWlFxgghjDDYhI7FrFlpD0XRJ4eDJtRjE48PsgxfB+wDaPLEFyww8JExyScIQWGxhsJWQSXQsPTXIq5Q9E0lXgau4fZB8i+Cji2yjoomTYw3hYX7MW3cEPBhsRtvWlUGjCXhHh8LLPPYh8i+BpPJ4AlWILDDDYkobvsaFwQ2MMMQhvsch/aPoZ57AsXfp+A4TDd2KJhsYYeFj/oLJ6iQsMMNiRsrFtXsMs48dD7MMXfRfcx9LBIWGGxsIlTxstXBDYw3hKaJ77DC0+y3fQzz2I5C72gG3PhDdGILDYww8QENpv3/MEw2N0Bc3rbipRtvgc1fS+yD5FilKUpSlKUpRqv2P8AYxdbEoLDDDedbfvQ60cCUQxhsEFiolNdLxtiGn5FKUuGI4dc5C7qVcPwiNGIWGNjDwldIfi8CEghjDZyIItLrbiibGb7qYjh1x8i7qyv4FzPli+WJC0IbyMQm36GkC5FhhhhFDyfXto/afWxdgHyLu7P9jKwbCG8NjdHhIgX8sbrpwog3gbGxRddh0xUF462LsByFilKUpSlKU/UDRNuWLbx4RBsYY2Q0h/owl4OBhsJCCU6Xh+iCClKUpcMXPYDkLuQlcsTw8CYJUY0GxvCP9v8KUL5wbGGwgm+w0SbcFFfYYuci6TkLtyEMl+mh7YomGGGPCTaIajX4ILSw2MMSEgsXW/R4/ZYuwHIXbSUtEglxJDGG8piyl9pPAlgxskiznY1TLNuvssWZdJyF24Ao4kw2MMbGxHOml/Rb2JYYwxIQkoN9LHjEBe0xc5l0nIWKUpSlKXBch2wIYw2N5U63CE2tAgkMYbwnVLDG4eFtjWrKUpSlKXDFz2E5C7S8XP8DwkwJh4NlwiRJ+Ns23RMMYYuRBJrrftm43l22LnpXk5C7MgQ38Qq5vOBLDDDwxT24Wx3o+XsQXQxhsYke4XF99e0XliG0nC7bFzlXSchdlWzyekJEk/eJKCGMMNlEa69/wAQ3RiEMYbwhxPfYcL/AAK+jed43hizrpOQsXNKURskiJL64PI+iYcYuIAgovP8ENhjDYSotfY2UNyXwUpspSlKUuGLnsZyF2P/AJznPQkLDHGG8LZzhtokJQY48IS2fXWyRt4G66+4xZV0nIXW9CCJNcIUIWWHGHhG9I4K/AomOA4xIQki7EJ991i5yrpOQuv7QxrhDE0IbxMN4mzf9B656FEh4tvCE2L2+toiyr13WLnOul5C6tAJr8BPY+eibB4cxRYvH9EEIY4xd4f6OxQsvusXOdYeXkLFzof7zJuejgS8iGxxsYohJt4NJ0DDjFKC110GPd/BrN6KUvQxc510vIXTtXwhXthKDdcPEGMMMbCmgvWzl0XDHGGxKxN4XV4PZunhf3vMXOddJyF0zVPzsTUJmyrywww3irr8DRT2QTDHGGKJy7Clt4/o33mLnOuk5YXQ47zC7i0JENkMg3hNnIj26LkWGxMJVmiEinXTh79i5zrD6Us1fiQze2OOAog3kG7hKl2cAvg5iG8TYWsgr9j64UX8Bc51h9KWHyDREnCOY+L6E22DLZmCZH7Nm2XpBN3Goun2E036+Cs66khYm/uPEcskJcop+RsVo2yCZkTgBaJj4gxCvA1eEqxuIg9aSn2B994XZ0sqJyhJFpjY2WNvEPttGq7Yi9J5HgqHAoX2QNpjRRseEipKQutTbbhDgUpSlzSlxcUeFnXS8hdCbTqNPy9i8hMVSLIVHHAvAxXyG/LGvUJnAT8A1fMp4gyDD2ySND/Trs4LvxL+/BYs6w8/IXW5rGq1Y1oxsbhITQpr4DEmk/AyEwnt6ioLx6GLnGQto0PT+9Uhsly/hMWdYZxx5C7K5zIbylR5Y9iIeL3BOXT/AOhbT/8AZBYM2tjvTgI2rgYxnDF0vVWENr6fCYs6w+jLtM2TPsCX5F5UmJvKFDfYxONFGhM+SEMoKeRNwNhP9CU6VWEhSh7fCYs6w/h5NraEtLRzhwQ1p0bnIybQqYkVcCXp9FKdcH5br4bFnWePxZOcGoe19inwfoexwhwxL5GfhiwbKGqP0e/78Rc511qlKUpSlKUpSlKUpSiZOo1HL2LwTGUpdAbEfh9IpSlKUpSlKUpSlKXpa6CYoT4uzyiiUu6PMNsv0NMs0NXfDmBMVl5B/I//AP8A9pVo+0bbyxxzURsIiWtfD/8A/wBZglOhjofzY2GTAp1wOlL8aBcAqOqEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQn/AIB//8QAKREBAQEAAgIBAwQDAAMBAAAAAQARECExQUAgMFFhcZGxUIGhYMHR8P/aAAgBAgEBPxD/ADuf5UAAAAAAAAE+k4Cn+SWwmbfmzCHiJ9I8YbPHNmzZ+r+eOfp/PHP2P/lm98c2bPErN6TGZ5Wfr/zxzxTwn6wYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSA1um8NllllpQvRz1+j+v57nJu2WWQOx1h4ij0x32eZJPVlllllllllkkPsrPjfwScfMF+H/Y0zpANOFkIo6t/+WOj6PFnRAvkgPUKQ41dvxWT4y1eLahpIen2R3TEXv4sh1n/AGDDPo/9lfgCz1RDl8Zs+LrTMXYk+ZGKO2diWE7Ej1kA1dcl+q8DmjzJaO/jtnxes/ONNupcC9mhPuxg/wDwj7tvmwa4OMXXB4iu/wCOb0f4R9/cqvLLbWGxqXGB1LLol+WTB8wfC3kLGCemB4Y/W6EN1b9L9ps+J17yy+r3MzdjiOo3zYfoW2HW7FH7ZPp9v/uIwy7VJi2TG/EP5vPPoajMVRDGahfvdnw9tX09Xdts2xCMJaROJDE7W0fZId2/MvPdNq/R+YGSO/DflP7x1OLwCX8W6iU8P3+z4ev/AGg11MGEv0iLP9SPWpSx1KfBAyL2p4tPic82saB029eWDdeD6n7TZ8Lwfl8XQ/JsC24IcQ4Km/sXQyXAy+iXQjNivQdRphSV7NmBzp9XuoVwT6H7LfH4QBWZfwT+XyyyeA4jFsxxdeZS3g4BBMxBM+Mjjree3vWf692c682LsvRnPOwgHvh+yzx+F1TweYfoC6T3kRhwtY7C/LOeA+isi21g1HB1WLn6RbnjZPDEeb8lMQD19pvK8Y+B3fuN8FkZbS4CEI40B76LoBKeBGGTeifosOWbIbJhLrZkex/r7jPGPgaCeC9yXCX3yIQ412Mfg98S4DiMWBbwa79D9DJ9DzBnL9lnjH3/AAXljSQZaT4EYQcL+VZ9n7nPAjCWfwXTqHLPGzsXYvL94s++3V4LRZ4NZaz3wIQjjfD30T4DgxGMWBOv0J7eWZ4y6l/QgAw+8yfe2PaPQ8sGRPrJ4CMI402HT8P7lLuYRhPG8xDl4bR29A8sQj77J97C/Hv/AORvX4Jd4S6y8CELJukfjuL2eWfUxCELqn0WzHDz5urW3/w6PgMn3QRepary93Ysp4IQg4Qdse733KWsxGF44lgsfnled11w9xCPgMn3dAHl/qzpPBL0lPcxGETPo/Ox3PCfHA7jCXU0tQeuV+g53Ds9HwWz7ur/AKS7S6ywcCERMjZ+xZhheWSg4hBYFg7D3y8jWMEu/k/W/abPubWeXqGoPBeCV5b8IIQRbd57v4E9Evue4Rgm7MvZHDMcHDbX+D5z+/6f7Svf3OV0ghBETfx/7sAS9F+EEYcYF0Ty8nbk7KEh8B/P7sWXqNePl7bocS4EI5cFQwH9233LreYRiWSuWmI4Z5y7bo385vXB7hpFl2SwRhwTLc/nHpXuUxCHCsBi8vI1mH84gHr4bZ9v+NCy7C04EY4Cbwt7f6noyXAQgl43t5eXnRtE/wDXxHz7Wwnm7w6GchCHJ0SGDyyD2yliEOTZn6+h4Db0PL0Q/EB8+10b4/tDS+FcjBBErYp76LoMnwQgllL7jtnh5GvVuPwfbfhtkqmkChD6tZeBHqIiQ6eXqJ2PB1KUQ2ES4F6jxy8EPL6kF5n5z4h6nbLVf+rOXeCEIiXq889f2xgJZh3GDhy97Pbyzwdb+aH5z5MvUj78vmDwfTDBBxiYN0+v7lK9whEuBdR9Tr3YJ+X5zfjH+5Yb+Z1PfIjBw9Xjg6ZZdiMcKXeS1+heCxBAGHzXxZepnr5Z0z0byIwjhB23lv7zlwIxLwL39DPBv2x8d8+vrHg8y+W8uRzAcb1df6o4b+ZS8GHXJdS7+heeiz1+fjvn1fr6149y26E8CEI4ynVv5/qUsxHgnXF9/QzMNbyLG+GZ9HPqL8Al1v5glzomCP0DadPcdil4EYWcS+h4eM6L67fkPn09QeXqQAJduhvGQQhHCvI/PV4MlwRhBPCUtfpZlndlr5f6+8/afPp0U9dQdnnnhyIci2RhdnfxbLgjCOBd5Hby8MFiH3/UGdHyHz6cE8NsazEutkjyBwpOmDCeieBxCXCettrHLw3dtkPyT59GJ7n+oh0XZpO6QcgHC2cPcF4SQcAidkv9JeCOHhnzeAsx8x8EhY8zx9362DgcQM4Xg3uvEHg+kA8vb0nl5eGDWzD8vzX8k+oa3YToXwwv7IFg844QPc/BdGO5mH0BcINbU+s1bQ9D5r6e+GT17PzAZi8cR/cx4ul+rP5Z8B2fTszAZ+Lp6gSOBHD1y0mWdcnnRl68jCY+D4fd+gmMnvh+Jz0ont4tlu+Z9wsHgWfFjxnyE/mh+kA6ociExnreKOHDwGti1ZPc/C8Psf4/YJwbe4T8QjSJ0WwyD9ooi397Y623MOPAFvMajF2sDW338ohll40duo9Hxm8HP4/adfA/3Z3DGfTF+sLxsuh8P+yHD/JGuQB6gHTzeD7hLGiBcI43gNbLTH/Y/GT9P4/bDyL9NwB9Ckn/AOy8D6kJoyx3ZPF2g71KfJetP+ELpyyCavQsf8Ph+HM/F6CYze3jAOzf2k8jIPxYemcEO5Xktu7C22FOifMP0nv/AB76b03a5j+kh7H5jreWwJjxJnmQsXft2Y/uefx8dv07+KgmN2nh+JPOENhgcHY2Y9v6vy+XETFixYsWLFixYsWLFixYsWLHDFiE3q2lnRtrqx+YS6myFYsWLFixYsWLFixYscmLE8BfTORPkf8A/wD+Ixv04x6L1mNrpNZQH43/AP8AwXfpMR83qP0IKXzeW58ZES/uvq22222222222222222222222222222222222222222222222222223/AMA//8QAKxABAAICAQMEAgEFAQEBAAAAAQARITFBUWFxEIGRoSCxwTBA0eHw8VBg/9oACAEBAAE/EP6l/wBa/wCyv+1v87/O/wA7/tb/AKty5cGXLly5cuDLly5cuXLly5cuXLlxi5Z1ly5cuXLJcuXLly5cv5gxZcGXLlkuXLlkuXLly5ZLly5ZLly5cuWQZcuXLly5ZLly5cuXLly5cuXLlkI8opLly5cuLFly5cuDLly5cv8AJYsaRnzmXor1les855wHWV6yvWB6yvWJrc84HrK9ZXrK9ZXrPOV6zzlZXrK9ZXrK9ZTrK9ZXrKdZ5yvWU6xPWV6yvWecD1nnE9ZXrA9ZTrPOecr1lb3K9YDrKvM855yvWVeZTrA9ZXrKdZTrAdZXrKSvWV6zznnK9ZTrK9YHrK9Z5ynWV6yvWV6yvWVrcp1nnKdZXrK9Z5ynWJ6yvWU6zzles85XrKdZ5ynWJ6zznnKdZTrKdYd084SQMH8liynmU3GkSaYjr6UdZ5zznnA9Z5zy9Pn6fOefp8498855zznTc33Oq55zznnPOecr1nnPOec85vuV6x7p5zznnPOVrc855zz9PnPP0+cT1nnPOefp855yvWecD19fznnPOecr1955x7/SnrK9Z5zznnPOefp855Tzges855zznnPOec855Q74d8855zz9PnPOefp8oX8QPX0bNzJBxD8GLKi5TKIZzKeY98c433Ex5zznn6Xa+fS855zzm+4ye+ddzznnPOeUT1nnPP0q9ZrlgTmJ6zznnPOec84HdzpuVvcT1nXc8p03iec33POec855zpjznnPP0g9ZjzPOVOZ5zbc8/S855zznXce+d8B6zfc855yvWVvc855zyjnHnK9ZvDxWHfHHc89zzleGec33A9Z5zruVrcD1mPM855yuMzznnDHcL8xXmG8y+sy2i5ZFB/BjxGym8yu245zN+c9JzXFLVxdxe4vWIvHn6V76JeB31MtF+YvUXcRe6i/oF1iLxeov5QdxeBwr+EvUXgdRfrLwP0V+YvD70vF4HF/8oPmFxeFxeLbv0rxeLkXIvF4bx0xeLwuL+UvforxeLxesReLQti8Xg3i9eivF6i8XqLxeLxeMyLxeBwuLwvrBxeLwe1POX8peL9cy9+iHywtzL8XLqzfeW8y+o9EcPwY4sNwQSOXGLzGWrzM+GK7YoKvMuc7mlR5TouXvDLctxfWW6y2rlus8pe9y3WW6y3WXqF8Mtyy17nlLdYPrFxbrLvMV1inmW6y93cs8zyzLdZeqv3luWWi93cvu5brmW6y1VctC+u4K9y2cy9bzLO2W1fvLYziW6wXWC3D3S3WdFy1bluste9SzzLcse+X1c8pbrBdZdumprll9XFVuVyFtWo+RRpRumH4aqOD+PMds1BTkiustFzmW6y5plrMy14i/WWOYPll6i97lusuu6lust1xDncHUWi7zLMWvcH1i7uP1munMvTMxMy+rZdFYh+DHHhmJjQuS4luaqLe4u8sUvaKvDPKWrct1qXvcscy97jxv0XrcEG5blgr3L9YuquX5Zau86tS3XEv1l/aY8y1y9b9HlBdYrrL1v0W6y8t1s9C5YNzzlnnMvzPOX9Fus23L9YNiusFFzD/Et1l63Lu2Kvct18QYRm6oLhpOcUPoH1l+WK6y8v1nl6BvOpb/AHOxi0LoBLbahWOCu7+8Orlt3Qg8pQ7Kz7sUs0UvUx/4wYI5lWe0vHhcE5uW6y27qPdBQce6C2svLeJ5QcsPUi+GW1LVO7EtviClr3D4zvxSs5l9ZzEsLmqLUbRB/BmjG0xYY2Y4olrmaLeIrrH/AHnTOmKuDPMvzL1CcZeLuXi5eXluJclpfFy9XBwd+m8v6bwd+NQdy3EvLsvB+8vzLy9y5Fy8Hcv/AIjSz2eSYPeLIusTPxL3+oO8y9zeLl6xBwVtondiM94MUusYAlgKTEELsUoWixxZuV/KrXVU+YuXmsvL3XEv7xdy8vHaWvIsRtAVya458Gj5j2wfctxk6cR8ayWt8fofaHBdLu3U/wCmVgxgrezJZzZA27PUOaHa8NQ4lDINq6Mv78S9xX+pvmLl4OE3io8uZfcv6Sbm4uHpl3pG8xoxRNc1ssqPU1mkPVgwzSLDHVkW495hXiO6ipdnot6/gLn09FqnCXG0t6luvqeUtuHdLS2dUy59FzaYRXWX3lust1ls29Fy/UczaJ5jq8xbWzhcY5zySvuVwF+QH2uVpcdpmk7o90vvNpcVLcrK1LiFBASJ13HDkloC3AzS9cfMP1bwFlaAXtCadrWVcv3H0LnlL7+i/Q2WBLLY2wxWUZvoHHeBbysooGgP1KNpeQGiuLx8d4s9icATA7U1RWXXUfqJE6gC+qNKdPZgaE3lUSzhWsNOIJ4CgnqsYv0XiK9F4lzEu+fRfeWeZcPQt19TKEZZXUuGY8keTMepx6zSEPVhwzSc+Y8sW4spHV9Ys0Rcy5ZLJZLlkslkuWSyXLJZLJcuXLlkslkuWSyWSyWSyXLlkElkslkuXLJZLIwilB5IIK8U7VCvL9IYdRbQ9a6kdIAF1vVX62e86ynLb/upHzS7ByS5ZLJcslkshA8unsy04UcG1irLNVU4CLZy5i5ZLJcslkuES8D36+0teoEqjbji+Y0VawgL0Kj2iHIxQqfeJDms7bv/AJEQeAJDDjIPI9WiIUuHI2Vd1hVBi7u4dj3JfrxkOmD0vEdBtAXcuWSyXLJZLJcuWS5ZLJZLlkslyyDBiiyR4dIskeCak1mh+DNGazVY8s2SOljbqWuP99f53+J0OUb8f+ykQuUum6PfA+IYbeq51HQAxVQIBDkX4XZ7QdGFHs8aV7y4MoFw9zXvHKBOrp+JWSptYT8Uhjha+YhzcohQpi6RsSHUAsuPxR/MceKvBeA+P6DCKJvRgAd0xNYNMBulthgyqvNZo1LsCq2HfKj4xMczqew5CPHaL1QVWrtOw/YdYfJg3CJBBaeJy3B3f1BIWi32v9hf4m4RcxlkeqiIPU4TWLEPVmrNZqzdm6upux7m0Y7lSpUqVKlSpUqVKlSpXpT6UypUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqGHQQtVYIKRUUbtAY7TnoErwahm3Vv1LQLEyOoannqjUBwbtoRoiJ/ruXVDC+SawThQaYPs3iCiujDo/wBpUqVDVbChsYJDCqlGrFOjmDaFCwFatFrxKwhkdGpUqV6VKlSpeTB8Od89DmHU62HqvVXKwG892p1m4DmzUPYguGlR71fvEvuX8dTto+zxDNPBptE6l5o79Y7Rl28alSpUr0qVKlPrUqVKlSpUqVKhCdMviXsxC3HG5qTWaQ9WaPorTN4N3Nmt+lysY/8AyWjRQ2RTk4QGZKUo12gPUH3Edb08QE3lMneAByOIsG21kdW2u4YMBQCLwwTZrOvy1+2aleGgAZPPWWzlUHJ6IgxluK5OncLq2sbY2D1ulNU30qv6N49FXV+sZuYinqZ/xmg/zK5HtG10O7FjWschZ1z3YEkgByH2S4vJRH8B0jEsqNo2/f8AbkJxnGNxLKTjNSazh+DFhms1SVuDubMN3NsxiSpUqVK9KlSpUqVKlSiVKlSpRKlSiVKlEolEqVKlEqVKJXpWZRHJoqHViq2AQUBDqihAhgDJ0iWOM3TKxbuJmYTER531hYGRVypbhu6l55SGn/DDSgaq34Y9zmFbRQoOXw7S9tNJTENWBLggHx+hsFrju7SsqJiVm+9yiVKlEqUSiY0HVLHwiNiIqQ3dVQj27QhZuwZ7rJ7XHgux1Pc936hRgKAwETsdbEsHgDegYAAFAVRoJRKlSpUqVKJUqUSpUolSpUqVKlQIQh1MU6zcmxOMriaw1+DNI8TVhLgFseWbTePpXrXrXpUqVK/Kv6Vf1D5S+rzRFJgmxlqfWkYaWLj3mAmnN9WNoMEVXGuLjIzXmAGPfiVbpvkvASseMXnNw1fOpsGWHogeBshpLwottK+c3ZfHeVZXsGnu2U7iJSVVEVLIgIyfxKMkBIN8nccblyrAK4T0r8HyoFXtCKxgqJ8OatFfbwgJYYMOM0MD11rY4pLTx2hIZcBX9av6pDU4S9k3JsTc6x4PRpD1ZynKas3Zzmz6dmOf/kkWtMZtRBJKAKKAJQAmrXiIMXg7y8gFvXpMWHPaWrU8l3xub96unq/hFJoWaD+ZnFmTQf5hACrWHu8+T5lbJq83fcvgHrgMoZKNlgB/56k3tuJBgeDJPY6xsO4tts4vq/8AxM6ZZDH4EemtpIeEtVAU00Iyf5ghZbxdL8wyWa6xQ3iGWd6XbCqTuT/mpQe/EM9AAAQ92qVe67xXr+QNlXu/3pCOVs7Sok2JuemtTSHqzRmk5wlxTMWWc5viP/yNTKrH2ZL1h4/Yt+IIhgI7rqtHeFK4lEdjzrNxb/BKwzV/zDywynJdsj9H3CbRxoP1bAhFGwDRAQrmiuJclujQbg+cvT/pcvCqqAQzqx+pX/QVDMU4unG8R4/CUqg0/QldlsDISp4C3zKAEooZCr1Cm+VilTkdOajqjOABbsgk2FjG9ryQsBotkH2QewGdp/MYFoOmzzpmts4rOWp1oMniP7y2iZNeP5SqAoNFjtASCOkbP7whslMQ5JxloaEOprND8GZDNI6GbpszZm7Nu8f/AJFj7Swbo/3KRzA6i57hSAd5cEKwe2Uf8cRkwBfR46X8xHAaCadvn2+YFLqKAQxHThgsqE6bg1hxxEtpVhzGDeoZgznBFAU0co3cN5fF5rg+UFXUnlYt7F+8dw0VaAfv38w/UbLI1VfeehOypw5hovymerLKtgxm5dJ6asxDNtt3fsREh5AjKPVaI38I+yOgWN6/GB+Y8AhddK9synCTdn7VERuyLA7f6h4fMifvVSHWZ2b/ALoJwqbmZuek4zhNYa/BmjNIbjd+psw2vScxPiJK/CvSpXpUqV616VK/KpXpUr8KlfhUUBVoM5jm4bpZxHy0fMNTKG3lheW3qrgd1xKoHQaWv+XwTAR1RcvFtDXF8w7oRd0w8n6lo7Q4OahLUUy7avjGZUzrWIaaa4hS2PeFQaQaNAnsXp2hvW4PQofrmKlpTdZDAPm2WdADwBQg7WsbQoo68QAOjgcXHANVLiGQSCqwbW8eIhvF+utvKL/yRcNVouuJ9xP8RriCb2hz4NA6vSaTSWLOz0WvzZF6FDGd3NQLtfkJfrlrRZfYr7mKWHQb44P3MrVC4Bdqx7CwdUZlafHrX5V6V6LzgwHKwHZqGixwdXvK7Kdm3tKlfhXpUNwZqGqCcZuTcjwRuJr6DXqzRmjL0zdhyyuesOesyWPT/wCO2JLkbDn/ABCAhmXaUK/CsUqvlC1cByuiKgOVKt7er32+INZaIqzMvY4OI6A0bXmGxz+420fLuGMb+YYZKhAYejGVZvqTbLEKDgrEAoxYXWZH2YNydohlVfuWhRAGgSnnX3GaM4Yr96Y+ob/9izbqAlv8+8Vitgq8C91qpSZUDhtefdpa/wCYp5gSwwb7AnuxueN0BoY1lMj5xmJLpRRfltf3Gm+sEHLuvtDoNYG3x06cRqWBxqGZ10RwK7sRrMUtk746np248aOBoFg/2/p41xV7RgRw7Uv5F9fTUivrZXfr7w6BbQbXv+w+IsZwoZTquSD0FYn5k2j1DqcamxDiHgmsNQ9WatTSasGU5nKdyc5tmJ/8ZQLWg2zeIwaAXR7sY6xfbuig/RCUkU2i7r1Q+x3YcA0XJlZfmqdRUWt7dYeipXS76wnSusTfEZavqMS25U79ox17dIvXEyHWVoPEJ210e/7tV4uIGCIJT0/OX4lhfVUh29L69IZQ5vu717wQM2VL/X1LFilJH1rqo8XxEtd44VoC+7R4iiEmuiv1Xl4EXliErovhax1lsP7sa1mtwx4WwL+mPYG+fHv4szBdRr6YZV0o8wOyF6rfLftKlOHFYYauKsnMaNNuZeuMi+8etIgbXjlK4ZcmY78iG/6Ds95+o1dSgtUuP/Eq4SkI0WUtcah2ZYdLZZ8ufzCGcQfExQ5mKTaON+lpDR+DNGaRQbVmzNpvDFj/APFcurxeQipRKYTJPw37w1nQyVWRXU3rBDmE9NTXMD73L5ADFUw6s3Ka7QMahKRlMePaY39S6wiy9Yq5/wAx3zmVwjEmqCVYsd0hodaX9xSPYAa9p9B/qUv0Tk7nv16QFYICiriZGUp5Bwd2FoKWMoWntXQB6w1Vpi2m7O2zwjnaVqUADUHBjyKWwQABXBJbrqVi1mesVvKaHFRcvRfh/T7kYRYqzusbO5G38CcjXx77gQyAobEhVIeeY8F6NiS6ZWjk/wDnSpVgJlWp7YfgicKDSKn3xK8b65EOM14Wn7hksyOn8DR7mVINp1QSpnywmbX78FxNw2xJpr1wZQODX5mfUvZNyGknGcJrNIPqkOGaM1Zzl8/uHLL2+hzk/vkKKu+/X8wYABVcBF0jpGKOPNfV9IF2qGc3cUOlaWLIhFdCCa5p5xT2lOctcysriAgRxHKLily+84h1Y+INbqLeVj105joIApwNv0E94kCog3RK93R2uVPDVDY/wR9AABuCGYilqDbBo3Q1ZAgu2s3qN3yOuEu75xWOr1jKqs4ZgDKdekFFmR5hEeGPr8xsEvtDM4vQiQmaPc9Hv8xWlKxUf+NahinwnPT/AFFIMtspj8MvO4a9JAXDgyhtPxiIhJaWaf8AjiXRqZsp50viMBkqwruQOwrE9ATFdT9/UA2mwGqK+Qv3igEwEGktlus1UPJBsaHt/NzK3a9vKmPzDM4enjNyWsmNTjNYfgzlNZqzlKWs2Zzm/eP/AMUJ/ClV48mBOpkDCo2up7MLiu3QTJ3SvbvHIaA4yEdAyUtmZSKgqBHEXmPm5Ttm7OZVZuNn6l1vHWNmOXbiDnIV70fcvHM4LULu1ctyFKGVq1/3EcqsjshlDmO0v1DUlQ1LVal7yYhdmODcNWX/AIgUXDmLD/EWdwFU31h0FRpp6PU/UdFANsPY/wAkoD9oX2lEbSkSEJeowGr6wRS1erl6Elxcw1aG8y2GF14uP+pQ/APjxDCivYf8RDgA+Abfxj4hyiqGLrQeXERW3F5B/wBFB/SPUNpNibKa9U4+kNfgs1ZoxbgzFLE2czdm8esf/hqWS9fR/mUjS75uUJhTm7z3lBBFrfNlyOVavrFUAABQHQhUCy8oZuZ7a5uVFkEqaRRxAZnc5mbrFb5uPNfMW4ZqlDsDAB7Gl2uGem66KGnrQrKq/hfc63iyEvW+sNbzXWXmMdoQjoDcEO3p0CfEforvKVhLaw6n2js6wAp+YvCC2xyy7MCuBHNurP5ICoBHpE0NGx5mfLur1KCgUhfSVG1MXUoTdBtYIBRQeahA0r3YLm+fnmPtbZQEei6xxiAUrC2w/wCXPsSwgwa6tJ9tQeIAF9X+kQq5wlbKZucw5Jxh1K1DX4M1ZpOU5TZZZV9NVj9R/oYlf0alflj+jomGDlYbysQXXx4MfrrAUBoEsKU7W59iZBBEwIJ2h+7hBaqJQaSEi6Ct3UIxAuBGKKiY2ouEUH4mdj5rUYa3e4F9RFoMdByZvtr4YqsgRYEp76HHeHcnKG3YvXXUNOrT7hwe1SqgL7zDfMKSvQxPQl7kxBFVScwaYQoa+Y6aYm+Jm5hUJY8S+cEOH/gv3lbqWFg2XC2wuPMw89PQeD+YZNoTB+8S6MoK+ob+oqahmq+aGGgLLAjzCAahnOy4vXt2iXfT7JtG2leXN10gWKIWMNHHHUhNlBayinsKLmKwVbs/KvwIM+jchyTe25qTjNZoQ9WDDNJynOUyR76wZZyuJ1j4/PP9jn8s+mYoCuA2y1yjIwAX7BFxxBGlbot5W1fLCvGvXnNnQfAHMpDyrb0ErvYfNkGZl6w0Qei4iom/MxuY1rfEfPe5c4+Y8YYqrDbAkpsNZK+AQcBCwMFAds0EPhFrkZdoc9+agBOv8zQ/MGIGIhEGVzMhRqNpzdxljmLL+4s4Y7m9S9MWc8xgglpG7Wl17PaFgQAAaInqPQbB5O7i/ici3Vu05sD1c9ooHVWop6lDW8yuXdYK/JK4GVKb9jMiMzAIAL5u+tlGiLJeTYRdu047rqKvWhzhjL9kWIuENN5t75irXZdkVQNmN0ce0EjUBzi89VcP2QagwKwMNVbOKpvl8Zldaugy+JT0/E9U5LnCLDmanSZ1DiD8Gas0lY2fqc7m7ORL3GP/AMG40os1XHuYSqAsUGMXofcwqPciUUrwZroTZ0d2/K92HcKl4riGitGe0NpcMQOIxcSj0au6Xnibq11iz2jaYF7l+dz0H++kEDECh4A669mIDpCybMdHF/8AkNLozjMKLDGCV7Qt2TBB/uBzFiK6QpVhm4XWVp4Osu73GW+ZvfzCr0iKCsdSXTBZZFiGPBLZhqrFlPk6PniEmmZ6Zw/083EV7vLAR1X+I9/+IFMNQgMNgEio9QdNIAc809Ya0B1F5XY1bwJeMVy1fwS147w0y+oJy8HiPYAZhY0qq1/5PH6BPZj6g0oWlb8j/EMrgaBYPvDVtRqnhoa+oYBsVg/eYBBulmvwIS0eTrOHWbE1JxmsNfgznNJ1JuzZiyzabkY+tSvSpXrUqVKlSvSvSpX4VKlelelSoKlpjqRQO6tJoo8OB89IVZYiGI/J/XmNChIvL0/Lh+PEMBC9VxGLSGP3BJXftcJVwIouIqGY5tZac+J9EzPBHjrcY4uDQx7kOxQjXwz8ywDY27ZrFHR0hnFC1Y0koGviXIBjrK6+YaIJcUeIXWPbnx5l6dcQ6S8yxZ1QG/HEKgzDACE6On2SXbLQ4de5gMQVN2kVMFpVFY9patJ2gJkcMpFziV5fqYNmO/eWpAqHZcygLmVs9hgecVqVIDLAhcvfB7vSM7sjlOxd2AYxKzsScI18mx7RSDPIkrZWmLmW1kvF4JUWFTaamCSNUxiUKqF/HSb8d10MJwWIwVKlQPRxhyM3JuTjOPo0h6sGJamYRzmFw7m1TlGP9+oFWgyr0hqKCGC/L5dEe3Lo8ohVvY/XMvjSFCXN+x/xwx3LllXEKI2gBZmHHQ6zpQ4JZVQweYrm6b5uCbXniP1zDcbiti21DklBjjQsqh94MGAS0LH/AEeIV0bohg+oVjJ3hshf8EGoYCOoplhUpiVXmyPe9xWkRTosVviLcL9q1FEc59oyuiU46B7wdoADWmj8JPtKri1imrHsY831g9KrpPkekC7mFxLbYBpojSnDn2jxUVuH4MsV4cQvzJbA7E5h6mbU1Wr7S9mOGAZ6qTQOMh0f+1D1ohawxFcNhrtA7Ivm5W80NC8zcdI1KCq6bQzBLsK7X6kNzjNyHJNiFompDi5pD1ZozRnKcpyl8jBClxGUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUymUx5MYVo3/tFGwqcKaHi6Oq947bEFtIx3V+VKcxhwAfvrFTjTlRkD/MCgBdWfzAA1DgHcCj0XiOiHW5jcy9bmOBlvMWbIu2B14l9aoDmuDu6lH3HLu2j/ALtCmaq07nmoei9nMFB6cwOOkOrg9FwR0PX0sjhNSoc/5h5/cvGLPdviL0zwQr4KK6AVig5QLgUDW1OOqw2bwLDomOQZqDRf/qFqN6gXuBKicQ1cWhxKzvA3U376gWBb5eE4Tr/mA9VqDhKRLrZSS7ApEAq7r+JcXFcDM9bztzUevRt1AwGEOLY1Utud9pXHEplMBgZghbAlrJsQUE1Lms4fgzRmjNmbMrbFl5m3pf7/ADx0oOVhTFa5ecnsmHllqK4FyKHUMvOOIeVNsq6thwcdbiiWXVN0YjejaULoMVEyS11eJWMQ/EviG4vqbt0w7cx3/Etv4jzW48QariK6TIYurHuv1DrYn00VR9/BhhAFBwlZ9V8TCAYPiCAsxFQURZl1FhY9zG8Sq15ZjczfHbRKtMZlsQXIbJXDGgaVH7Y90zuNCbKp7H/JFXMdXlPxg8EHcGociVKjFdsZlCNa6za4IKZQxZuqpbS8h3lcDkTBntqEhVORAwZDGeZr2TQTO2gA4erwQqdrK6/gQZ9LyVFkm0cZxmsNfgzRmjNI5TmwKvoLG/7926FXZYf4DukMSFisVqyu6F521e5coHkyhp9rYd88RpGt0RouTbpWZiCqFUQBFMEGDvDRNzRHXpbfuVvi5vz8zB0ubItszviNo1VRVVLVN2jb7/zDfIJK0Zf7+CDhIBoDXxLa4Tmp1iU65hgDlh2xdxY9Ki86juHExq8RvZiu4bfOYNB/5DSVNRagXK1BPGiuQ50vuvERAVSthdeCa6k1i+8OuhAfxvE2R5l5il5hQLSoaPdxKwAylqkE99y0BYO+0cqoBbYvAAayHL/iNC5sDjHWZ/A9BcQ5IESbw9TjNYah6vo0ZuxZSco8s2nOPeNdP712lOJ0lzIChSN+Re3+ETInasHGXd5bNgEtIeBlBt7u2+ZbBoLbzcdhtWl9oYNZc10hEbLq/S0Q3FolHp7iHVXN+ZhrpxH3x0i/c21L0Ag4W8fbMftCgWV/YNfE0UuS3I/oH6hB27YeMSs/mdaGZhCzH6WFmZnMoaNx2seksBDyGD4hlqrtEg2Ap1h1gFZ6NbjLyuU1y9V3C7hxA/BSqZmKDmG4SOzHAAm7BgWfP3Ao3BzWxaKLmfTTbQ4PMMugADg/E3fo2m4zcjt9FqTWaH4MWGaM5TZl7YG2WcQ5jE/CvWpUqV6V6VKlSvyr8KigVaDNuiEUrg0CfLQh/Qx0HJW6LZ6p1gQx6TNoR5wiqUK0ZlOQWekdwAGEqXK/PeZ76EPMu25dExQyUi3N7xGz/E23zDVO8W41cH3L0UD8mD7QRFEPpl/KReaLIxQwfOX4lNG7zUwu/SVVUwo92EcUjxF8R8w3nBKbeWe9xFAsR8KQ0YCKrAB1jSkiYuIYc2nzDcoZbha/Fq9RdQVWUVBD1dRTIy5iwzDrDRkhNAir7l0tCtwJ/giEXVQq1oI60fMK/KInQ6e3rUqZhuGZfjUOSbE3JxnGPENfgvoLDOUDbMVFvjpOU3jH+8brqOocwSjUQzb+ljzfWGbEbIo2l4HnVQYdgVAH+dw8alYiqy57rFTOALzUAsHNTzjmKGOsOkXn0e/GtOI/+5SVrvPj6x7iwtdwoyarl1AAPKAcHsWmFTGzsHP0V9wx4b6AVLBzxNVQVGeYZfEWOVF/E2w9DFVM2NS4MGpUHOF8ReJAFYEU80692ObPy0IqDvSYOyVa7BqntR8rDm4YEPRjomJjZjtjDt8TJj0TWzZW/dI6gKcIUr9PmEA4pNsrxRMcar7Xl94AAaCj8iLEceSbEqPsmSTj6NIerNGaM5TlN2G7eZaDMTkiSpUolSpUqUSiVKJUqVKlSiVKlSpUolSpUqBcG6w5a96e6DfpYGnRTxmB1pCbBGs/hD3YCHPWMQbFKnMvFGdpzDOzcNZ5cwVXaDbcMFx0Tf0PRvXV95zXuWqtGLmaouJaoW4yGYbi8B/n2j7ydILNuzj4h31SBhVr+XtKkqximeNQMF5hoDmGCoNEVQOJRZMrUovMzu8TUBUl7UtwMuo1i4qiMvZtMX5x5TrcBn2JUkA3gAB9TFUGIQ9FxOCb41Gopt/mEYcBmgJUPLE3Svuri+54hhgQAGjpAMQKeb2fYt+JjmEHr1lEolEqVKgdJsQwZINelbEOCDBNPwZrOU5RFseWPc2ZhHt/eOjOj1WE5DLcga+bPsdYDdumMeizrvMJ6kAqrlfcuvaVULLxzCqMFsCOSrWV6wKx195VbxqPSGaIvE3Zm/8AUz0MbOZX3M3vMWV4i5uJbX1CJfzHDsor0L+y/iVt8Bq6B+amf8xWQQFdIPlWYeLNSgVNahcqw5Lm9QOIscIHtFpL95esa6C4DA43F3Gc/URQrejUL3IBxdaPdohjhZFWq30wCxvSCk3kfsYgdYTcIeqwyoXrOKKO2B9wJfLZI3VkXdafB3jUCgFtDPiob94u/wAnQBK5cqdEwt92rzrBNIYB6v4cepuHHppZNiZpKFenQlq/BmsGGaMIqcpW2ZLBmPzKlSpUqVKlSpUqVKJUqUSpUqVKlSiVKlSplhMa6Ba9jHmFAoYoyfxQRurCtpW2rGaG+stoLythpJcatViJcig35QQYrx0gG171DRfEHNygX1ib7cvPp1j1l9s2O4ivSNqLFRYbYnleLjoFMLsyvt/cv8MRozn7ZinjzOAFStDnUGAL7woHPMIYIGIuJUQuZTriG5Y7F4OZZHlywHA+oInN4ittByRqPohz/AcoeQDDGFS+U5d+0LAEBGl2r3TBC1A9VhVUuuK9x2xMwI7TQUC1tHlgzj0N5VXYxjod4WAKcMIKqJeBsfBo+eYXAEPP/qVKlSpUolQM5ghnAJwm5OM4TQmkPVmk0ZozlN2c5t6Hcf7oEtho8vENsnWt0Et8o/4xaXwRsNP8D3gqotdS4/k+8vVVEKcH4hEtKI4ySnwW7gxjeoSOxFyHzAzRqKViVEK7hNwleSb+YTcaqxY7h5jBEZKm38iRTlFGlcfP3huVCtNivIVGPJCLXRHBZbhgxDZ6OPD0ndlt9I0eQMeszZ1LhyxwFVf3LHqXZGn2XPugdq1a7C080Hyw29WUQeriKi/Q4o476xLgMagiimu7HYtPlh22hmWoH6KOwR3yxdYeGjT1r2Abw2XsP9/0Rn7zGotSlk4zjDqak0h6s0ZpOXo5znDmUzH7iSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpVWxKOVaP8wAApChoDR13EE1LqAZewz8IVPeDoAD4jiWyUCxlVsaHVxzvfWBeBgwd4M7uDtcy1XFnHBC5vubvmcaxcOYqIsDMCg4g4f7GEz9l4jO4lHKnj2X+ouWMDdlY9iveZy8OswlAN18QCPtA6PcgqLH7koJWNTK0x7WAtdDMOv3Fu695pa1u4fMrec5fsW9o1JBldNf8AQja5HEpFvcV/tB2+YYejF9NcsdYpVsLQwqWi1e2uzPx1j3HAQ3p+yh/hLrXhljEJ5Rn3bfeAACgKCVKlSpUqVKhUGpxhyThNyG64mhDgmn4MGGcoNw5Zzhc+gZjv+6URWgLtj2UDnrIfCz8RQrJ1C38OXsTP0A95XX0NX3YxbdyGy+ZeVR45JVju7fMBLBmXoGuZzRo1DNEWj0s7MrmX7+ZTcyLe5c+h6QygG2gLt1LYKSlMGb7f3FHpwthbH2aisbgAGBcdodUGYKoNGPeHX6hFRHzN0EXt7QmxqXZNHMdvOfMLet4uZRcn7h0F7NxDraiZ1fqnyw3yhcg4Grwlhj2UlvKr3VX3g+IIeiwqrn0KsdPQuYGbgP8AsQ5+WGg6Hm89BBlQi7oK+XcKI2lViUju2F+Y+FUvcOP6QQS8ORm5DknGcZqQ0fgzRmjNHEG4cpHS9pt6HmP9yAyMkNhz/iVzEpVK8t+Ne0MJojIej2znpC3hcu03a91tjgyZUMTQNLadpR/iBmuhqIp6wVm/MFixcSgmFz4jUTcTuo+MxlRYvMBYNW7CLiEV2cq7hcahcWpwJVebQBy0S7TdPYftg9NyzLACr5uU2eMe8GrhxbGPiKju4lI5h5b/AJihCP1GqPm59+2KhzWe0dS6fNBYl1DDe0BfQx8R3sFGh2/eh+e8NQ6PfPoNS4tFyq5zS5bigL7wKY8HRmg5A5Q+MShcQHIXL3QIJsgDatBABbzm6fL7tvvAAAoAK7enFf0DcNelOMe82JuM4TUms0PwZozWcpszn1hy+i1wN3E/KmVKZXpTKfSmVKlSmV+Fel9i6tMYMe9D3hqGBxRSB+41QhdvIPYi5UVRsyLHG45hW2nQaIWytHEN0eu5VU5ZXEwFSoY8oyLxjoWXOu+YlzqMycZIR5YWHbfeIPCAbWx9sHswUplDHIvQKX3eply3ENFPZj0Ln2qEA53M/aBRUXHePM/67zfeRmbHxHR36zUQFd5d/uV5g1fUJsoX5afMydSN7a7PFGvECQCchLPxg9oAz9w5v6hepeItRqnHwegsW2Aj+oGfManyq2B9cFwGHYJaN++48EthWM286FKNkYE3UL/zcr0r2/GvSoXAnTOJC2TNjCpqTWaQ9WaM1mjcyWVtm6TabRI/3GF8MHpeIeNzFOtry38R+aeXP6EZqDM8hu6fYWvBDHQVjeobBeHFdI2K4wQKDrKi3mLdjRiZMRxM8RpqZcRnWjLHxM2LNdIsC81iXluj4j+lvdysfaE+r2OBrvoxfWLRw73eRr3frtCYXcDgaq3iHQ9Msqoc3LxH3joWXrUvu9x7XjmJ4uslxUZyu0mbnrUXAc8QRRg4xuC0FzAr2XPxM4/LojjbQAx7YhFznqsEMEJcslRHiO3xFgXnmA4leBUtq9HxmCqLYxd5le328QJG7Zl3As1jX4/ZBRoADp/TIcTeExMkm4MwqcZqQ4/BmjNWcpszdmC9ILWCmI3EZUqVKlSpUqVKlSpUplSpUplMplSpUabYhBxa0X+4zSqDDTAZrKw6ETM2vNwBfsjGU7LwkMwUGDiEqdQYmAQLu/MvRvVQcVDB5zF0jo3Fhjv+I7X7ZcsSZ7x5uJeIVWQocrliytB+Vh/cz9t1y8vvhjdsJeV5X3cy9l5AlwTTBUcvEBZ2iojg9ouavMpKHibziWrmVqO1fHVl6fghNe2GZy+axKJKruXR9swG0Cuza0n6e7CArgqGpsQ3CyLFiPKx7jzmNwIFy8irZYYPb9krEwqaXle6Y+oLXa/yjiKYqZNrYsqVKZUqVKlSmVKhAYZqQ0kOE0JxjwRY/Bms0nKcpgtzZm/pYyvwxKJUqVKJUqVMSiYlSpiViUSpflYWtsvOzA6UN/AnzAokNktR/ddQOp+Olmp8GIwC0sHYQUGtcIlYO24cpuHLFXsJukVzUclxbn2xx5ZzN66SxibTK99ENprBww3DijQBKZ1aGqD44faX56u9FqPtGjHu9YIUO39Qnsi261qFA6y4uO8AW8xM24l12zn5jUV4junBsgWnaP03qHTvK9wAuzA9i2BqglHLz9pVSzwsEBCXiKEVEfEvmPpVsvYknAK/RCxVObFPxAv2RTZ5zFCXDG+WTSK+RZUoh6VKlEqVMSoVCOYVNiMsnG5xmpDUPVIMMOGcpyjy9Juzb0Mf7d0NrQdDXy/qGiJJwNifQuXokJsYKeAz7BCXiUKPWMpajrHMe4poKe8OjhzbBjEyYb4gmUWLityi+249xL7dIo98zfMbTWC5t4lzbmAZdvMO6Y45vdvFY9492BzwTR8Ln2izDKKZLR8H77wg61u+Jm1tgPYhFzqWC63BxfM6zMbGO0cu/iXdglQL4nF9eIL0fMFAmIxhyVAJfo8jYLj2DMAAFUUQscwMVAqia8xYv1Hd1Fi9o+gNyuDCs87Xkp8eZm8MMo1HcwU55WPf49QHLFFWC70nn+qQ2S84SpUrccJmE1mn4M0ZpUGGbszWHL0bR/CpXrXpUqVK9a9a9K9W6WIrvkw9l+JvvKjdMD3bexBT14wdrsU9o5Rjao0UlBkYoGhWluGGiLmuDcVa3ohQCKGIWS9Ss9B3HeNwc8Q/uIJ5lNdP4jyasmSsXvRnft+pXw6RZSp7tY7oW+OuYWgcuOxEBdGu8U7jxG06IazqL3lZuUrOZWNt9usNf3G4itbzXSVaZ94kNV1j9w1AIh5m/L9GEsVYE3qvbRYd2EXJXUgT6QIkWuYqIriz/EXPpzFEglGgjXDGYCCOmRni4xQgFVoJY5yWSG8cmHvKxBQb4wa+h9alSvwqBePSoEJvNCcJuTQmpNSaH4M0ZpOUO4flKiza/Qx/tq5aL32KJu3OK/1Z95bi7cM5PZpe5BRwzaEfGODUcBi/iGhWIVb0EGhekRs1vLDQGDL3lplhZh9feOr0l0dz/pN8Q33IKzmGQ/cTNzJ5Q/TfsxqFFs7d/c1FLCkniw+2/giozDoM8VEIu6gsaxu5UdIuPGIqNwr7y/XG4S4+JyYSIYs10gLX5lqWWHPeFs6Zgm6VxTY+wz8SmY1TVcV43x7JXltALdsCHSD/ALtAxHUXpH0ixYs8QzKT2TWkUfgP3ABklXCUVXmi+0dQfTQC8PS30usAyC54fL/YvCbHSapwucI8ENfgzRms0YNzG4csGWO4mYkqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKjfluslrL9CJGoRUOwdsMasluoDMwl+Lc+KitZ4TvHyWuU5IC/FHIwrkxqBrUoweVleW0g3BtW7jPjRMS6mfetTG/qLeYtkNptq6lf+ZQ2HeKgtqt4zK2A4PmNYAMu1sfYa9mGMpJcqlt7258MqCYA4APlmQrrBexydYKr1xOJmiiLDhUzfmZI1/xHq4hlz8eglmO8F7K4OeEfKQLGwQdxdCtd5jptyZ5HvhFrgagYjqLRFRHbMWYsXiDA84gwRF5HuKBECYvtKoMvdftgYZQZQdfCiAIAAKAwBKlSpUqVKlSpUqVKhCEuDULipsThNSXpDRD1ZozVmrOeZTM5kGYmcx/tq7C2A6WU8rLLQ2zyoez1h3lCc2ks+IKlkGqAAhqNK5JhWGxVZ5NMMvFdLg6GJidpmHQ294rFoXmYnPmV4uV2zNR9xYqzeY6qHH8QOm9QBa09pmYqF1bwe7RLXNM6D/4eYUUsJeJU4wP0i0O+sXE3dSkIBR7Qgd4qOfk9DbMtTfxFd9YsdWuBg68x/YgQLr9S+a8jEyPu212IjW27LEPm/jBJZZVT9RlYIKIEYo4vSPNMWal5vmD8TsEkAFZfv4JYNfi2QDYZCPn/ALdSVsCETIcH9chxM0gyTcnMi1OE1mAfgxYZqznN2HLN2bs2jKlEqVKJUqVKlSpUolSiV6USpUqLiJobc0Pd/Uz4+Clu/n+UmeJEZbc9ip8eYqC7su0ISDTjiJWtGacsxWRhDcOOvaAaAOcRz46xur1xPgPiP5e863xF2xZxF4YntFNQpQ66lMPdIukUHB/kxYAtPXrh+oPEPCqRe3cEPaFbm3Am5jNIYvqwFzoz1mQueYuIseOp0JQPb0wfMZVcxyxBq5YmkqBFBQoC1XwR9CxUwYXytPsy2o+AyqPlQgOesEH1DBFI8scUXWKrCC88Q/ADVsYo9x9iPHAE0ogdhVrsw+lVjw2K8SpRKlSiVKJRKlEogEolSoQhmKTcm5ND06kHH4M0ZrOc5w5Ze3rNoLjH+0BhQFV4JeZaCYf8i4OKAJw/gaXpFcQj0ABFZZVXAqJZlHpDL4LiZrqoQNX1gAIuI4O8ut1MGHO4nmK1zzH9RzHMauombgXD2rXVeIVMpSlgDvVXUEw3eLsnzYfMMt9YbAyhVwSNBUQpozxKlpbgisT/AKlIL7TGnpvcd3uO4iqv+JSBwufEcOhupelA00gz88Qd7h6xQh1aAwet7i7Lb+bej4ZgVUY6I4o4pzAhQFBafyC0QWhwVh3R5f5Qd6DJM3zBWOt9I/hd1Xb2/FP6Z6MZxmx1jyehxmpNIerNGc5ox7nPpK36HmOf7MF16Vxvr45hKIVlVH4Irsw9ZcPLpl6t189Yxw2uKZWBujCnMNrsx1qGQaOJkA0QnTcDHaO/EdHdjD/mIKufeUe0V3zHUXB33Fwv6j/xMsVKdZjyKd03gvsW/EKdLYrlXTgWkxhW7bMB8tviEoVSF+8VIpFx1lSRxbDBZpmCnTXiLASYn+ZUqL0m7M13G+tQLgeMw25LgM86EDM3jE238nZGqCNK2AeLDtT0njJIWufffvB15gDXMIr7x+VR+koqsIFde0ZM+8m8xWw0e7BpqUpeQPKF66CxQZLKN5v+f7EhxN5wqExK2XDr06k0h6sGGas5w7JyhzBBnETP9WvQC8tHX0r016XJ20Nn8xj3EzgBc5iPsZgCANc5Wfs/qPmWZ33hYKeQzGQfG44F73iYzvBUTEbDzGupha8TNvEduPmL8Ry794v1qL4iLxxN6jiN3gHkuLe2mH6vbQLF+tvklZoQ7BUIHvqCa52dJz6XNQxkxW6Yu6Y6J/4s3DGLHo6R3W+8C41WO5z8R8IcxYFdvsXGwjiK7DsL2tFcVEXZZ70KvrUoYJaUD0QHeLDFuPPaL0CFHMTaK79gLfWow5oIrkMlffTzDsh1uDR7U+UuGlWpyv6eK/IIBDmHJDkhw6wejrDR+DNWasvSS9MOWYrPp6XUf7Jq6MzQkiHV4+4WTClopT3rw93WGg0Zthfcw7y8HRg7ytWRLl4WHCcTAVxrrNMFcqOcHOozOcR4YCvKTZF+41mLuLxcVmJfwtWgneWgFEObWPtn2iBQ0F10+GXzBVF4F4XcAs8vaZ+hzDmtXHQGnfENNVQHMCjPxGncSXmbxl2bgO46i29YKEAKxcVfFRb3oLHACNDYbn4A+mFs7Bmg1PdXiOFpiFVd7lsFSnzm4Vx9S8do8xEVbi+Y5fQRwjQjaNOaKeblPbsjIIHlxjqxO7B8CNHt/H9R/I3CbzYnCbxsThNSGoerNWaMOyc5zhy+hImYhKJUolEolEqUSiVKJRKJRKlEqUQCVeobNB8y8Liigy+b+CCJB2Miz7FfhEIbBt7S8DV89IoO1/c5XAYo6wvaAVEouNXkirWKmJ6ajtY8xceixjMfMZZdbl7GDKpVb+YpYAxpye9BXuwpHglVvPOMPMFAsqc8n3bZSMPfvMdb6zOO3VwM3FTHHDGne5rwVFvh4jMxXxFRAxmIce8Oi3tDxWOYdRZRvu+x9pASFs+A2O6wc/MtsPMhcXjD4gNfqHz3g/8Aes1Rzf3FKviI/mMY4vQCYV2LrRLjJerSw9w29oeqoBtz/FdQtAD+IrBKJUqUSpRKlSiUSpUqUSpRKJVeYJW4Mk2IbSYxwmk0h6s0ZqznOUrmPLKbjG7j/Z18gKixkfmh7w5VpmraHwEVLNCbF2teNRVdiu+amYxV/cMDPG5SByQ3oiVqadukquFV8S6It/cV7zO3PSKHlivMb3MHU5YSLleekAjPdlYggXdBWIyPQhSz2C8eI6OSX6YNQ0K33ggxK4ja1G0uq4hpRFV/EBauPMyxBbXSK63PuhmWZrxGkb7eOsWPxWIAAOmw+WWuIDniBrsaD/MH+oVeJX/ukEixFvvFuL5YufQFYdwuQC0ftde8uTTsLVW/gPuDwF6GAqh4KJr+sbzj8Sbytk3JolcR6mk0PwZpNWaM5wVcOWDcYzn0r0rt6V6V6VKlTHpiYmJWjVe7b/rigd1BgcD3bfjpFxyQ1B7/ALnLqR6wyurwyqitUe0NGKD4lWdnEOMQUeZpFFTUr1mMs96Kbl0diK77xYqF7SkR2ue0qitQrokrAtCuq/8AZlopUKDPw0zGthmZFf4KPaVreYdXxuHusSion/sbLeY6xUVZi4Yx7kdyrgyV5qg5nbwyr1WhzbfsLfNQNQr8NfEtKvpcrsX6zjYvNuh6X1hx56QckBusHFwFOxPqLvHiKjEW4wzmBiOrM5lfJdbsfiLuS1hR/wAGc9YdgTU4HT0x64mJXpi/wxxuY9K9Towm82JuTcnCcI8fiZqznNGHcOWc/SkY7/oXL/oXGDyimaaW+xCl0AGKUp7ln2hBBekzTK92j3QpJpttzHxV33ghKpWKATtQPYi/8jx/EVJhUku94v8AMX/2LFnxFajtC+9S9LnBK/ij2C4KFQmLIB1rHvXWPCS1o6P+rmXBl5iU58QcQgViI3nFRF1FjVO7joYua10NQi425SvSbTmDVSsOHlme1La1forvRKYxsZ4KeFMebYOwgGgYIW1B08HxMsu4OCnMUpeIn4irE3Rb9BKQCxWgKy4tojoQ+heO0BppNbw1XvZ8Ucf2hXvCdcwSbE3JwnCaw1D1YJynOc5fM5eh3H1NevHrX9G/qi6NrAySmLhDf4Q92MEUAmVWB5q33JawneNK0eyscC3R6xws7rAAo0ahxBUa9K3GhwjrL2jziLFiSLqogKxW+srUKrgj2y0DadHuwTFQDt0s+oxpLoI0o9ij5nMe8JtxUJbPmBGv/IhY6uvmHnhi+Y+IruILX1CHGIb/ANzg4l8jhm7at7K/iLYspdhiHew9h1gzCCNoF3cLa7sAcQfzcDl73Abr5qGIpXnMcTV8xYj29BKmWdO6Kk/Qf6hfURRWCs/yX2JdIUFndrcDNLXX8czf5czP5FQm9TclRJWy4NeuGIerNGc4dzlOU3ZyjuIetMzK9MzMz6s1+J5WZ2K4Huy/hythsX5uGhyllYaDxsh0LginNss043qc6PxXo1V6Oo81HiuY8EeWPOYnrFesXc5uNoDuZy0YCY7YJeaQ1kfrLn3Zea5osuBu2krFUVoMYj1pWAQONhPMMZfUdW8dI5Yp0jM1M3fxF6wy1sgx06Q4K/3Ctj2jIpxHBL7jefE8W0rxHbWuYAAMAUGqgd/HWB2gfMCCf9qIgJj0lucwtYFF4o2uoDt65m5esGHzBIMlx63i36hoSHcGUdfUz6Znf1PXPM7+upXX0zKlQIBP+sGSHJDkmkHU1Jofgs0ZzhwzO5fMxWc5tGP9gqNIR4CM6XiDeg/b7TBPLGgr9qHsMpNYG0Ex+M11USgy5OVmMWl8SulcCVHUZmLcwMd5qom4vvFYvEWiXGO09kgEYq3Qbt7GPclLSHFCu/kv/RLtLlm1nh0u1+IuyusNWeMwwayZuDFRwURTdcNHtvrHhdRWvEW5b2l71CLV0wnPiWaohB73TAL2i5mx5bL+RZf8obKIB1yL3aPdB/7A+oWgdsxMVFxuLEdXFF9BbWpbxXI2A39j7SYrEjeLT7foRqxlFjovNX7wjaEDoH9S/wAt+p6eFylk3JwnCaQqvwZqznNWavEO4dwwRIypUqVKlSpUqVKlSpUqLQsw9T/aDC8LLyl3yYV1jyygooL81uH3YpAq2rKzLlKSwHZMQV7cQ6gUQMRqoqi30m4lBVzPFGOjWY7i5icDllR2jgVvUrRZXA1n9CGvNAGgv/PghYAgaA1CuBgOnMxZgYI11j+Yukz17Qs8Rbb5mzpNghrXEJ4YdY95UZjXq2n4V9y9ZE63bC3u5gHmgy5O1e62+8BtgY7wMageMRN1HmPNRRcsvMDPiGsxm71HBr6LN8gTB5w4QC36IfEFQmjGfeVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUN4lSoENys3IMk3Os4zhNUNfgznNGasGHpK5ZyhzOVx/sFAq0GVZWA5UsOt5fuGs2Adpa993XcjgGXNi8L2KPnrBCgYErSdcsoPMAIFvb00jxKsQEb4ly9I99IiskXbxHEJcVrUqIrJugW3xQ85hcfYjtevyPlFKb27ple7R7oyWlcx0Okut4gCjpC/8VExZilizIxDOlQzZhuG9bllwCht/wAjRCJZN0Zu+VbqE+3TBSr7B/wQOqxuDWNwZqB8VAQ8xOek2itjlsIPmAO22NJeX7FvaHUSrXApPdpF7IwYBcvl6+Ia1GDoH9cLwfjUCEvDk6zcl1JwucJpNM/gzVmYznNWDdzd9ZlSpUqVKlSpUqVKlSpUO1VKHBy/91h64FCcnnI389IUhbKrFXR8H2IArmi1yxmo+LyQwxKziBn0cZVR8weszoRX4uKLmo1csOrglnYQpLxM8SDu8T8XGe5qFgrL237oYqDZbXdvu2wYDcIeWJlByGYeYpVkUOdR4/cxOcypsiI7itaz0hwXxOZIckMGlRcM33Q9mNQRUDoW7nDvDVRVDIjLrX0CDJDA9pXWJHyMWPS79A1BkAtYcV6WKhZ+HaF2pa02L4eq31EZCgIdhLfn9SpUqVKlSpUqVKlSpUqBKlSpXqQ95sTcm5OM4TUmnqxnOcpzmrOcvbN5tH+wNipo1W7zxbiC+FAGBAHgx7pxAIiC7uq3zg7BDuzNcEpdEML1cCiBUIx1c3TD2m/nsy1abii3+osXOY7p0m51l1oVWsEqV2Ar/gW/9pansfai1eNX3ZwkyHeAQdOvWVW68w+go9sDNMav1iWuW39xLYdY/wBwnWEN6rcTu6uz1h1VgvmLqutL0HidD2gW1y3a94YWtQUQKO0b1XaMjzFFYQW9YXNoNXbr7EghyrzgTb2GBl1ypxyfs4i+qoL3X9sQ9O5Nybk4zUmpFiHqytPp5SlM5wc+naP9d6ozI0l/6l8d6sW0sPDZ8ZjklA8/6BbfWoQAFHBCpwrcxmIT0PRix5m6bczd1hq1ise8T1cxYsURYH3rhmGDBDqhflr7iHCgzhqoTrS92X+CqlW5fdtldFVBFw0OrplQFSqAix3iw3HhjqPGybPEWju8EHvB8wDiCWFVdN2seLZ8QCUgsZMz4HnXUh59bSnifFQNV+4HEPaBnvEjiOouY7jvECDXWVhlassdFby2hFW2WQ1gdKo+6LJTYi1Nv/df7HH5EOJvNyYpNycZhU1Ia/BmrOUOGHc5S9+naP8AXWoGnjLOwY/9mpfKygtxofs8yg9UxSyqvdWIr30hKOz4hKMCj0D0eKm6b6hrXJC3rq8xF4rEWiLLiKDpmY1dsXkAMr2mfJqjeT/iPCEWbO1czoUQrTyx2sWw1JnuoFR15jNPEW8xx2sd4ifHWVf0CFDR/iJZVx2izVsOL4KvxAKYfC1/W34nNgwBgBxRCTrQOkCaI8R4ajxHOYHa5gVUXdLxN5S8dXbpUWty5QagrqFoGpBPDnl9/wBuQ49ItJmzjOEGppND8GaznOctGVzFZvBkjE/q8axI6r/UGYWxaS6OuH4tHmIZgyvoV+IOEp4OYbeSYgNsoDoQfiBfox1cxMx2S5bxibgitv1Hp65DuyoogFLssViafbftBQ1wJYVMOr+jrArAOLOz4a9pSDWyPzuXW+4Q03Ai4rmAzxEA5gL4jC4tueIttHvAxQd4W7uvMCqxUoLpE50Hu0TO2agWUdUSY1niownJyrS1HqhXY7w7eJihxA46ejgjwx58RxS7gMCwH0X139At+zDukeIFl9ii+7D4v9nxX9j+4BA9O03JuTjOE0mB+Dc19OrNI2Zu+lzuMf6oObmVVz5HR5IfQh6yqh1wg+Y9I6BKWtXhYAMCnExQ+LhL+D9TWOYFEPRaIFSm5ubz1iM1uO1fiMfRYxzM19IlYO4ds7U2Nlvgz0zBeouEqnuH85jPBMJjEFbeJVRA9Fm2bpas96LwagLXHeArkruw4zqD3jswA2RK+Kl9kPFAmvLz9n6hay3DqoRCzEDtAiEWIsRbj+ImfuVmXtmI+ayr5Kh7V8EJLLPCWq9ih4OkKkNo5A/3/cHq8ZuTjHHCaQ1D1ZqznOcvmUzNmbx7xxM+lMp/KvVL0XocGLf4ipo5EfvRbXFdINRGtOkDta+xDACqwCcQBs4TmFh31DVnb+pk+qx79PYfc35jtxuKmL1jAjz4xHp8scApCq7dPdlXRTXky33+xKMmcccH8w9ge8NfUND3h5hiLFiPDH4R2sdalPMOfEuTmoGK33h2WnaAKwlFu+gEPAYPaGoaJkO0P3DTiCiYisfEYxfMftGBbRNhQDNrgJiUUuUYV+sfaEI4X9mPn3jpADQ6uX0z+Wf6+YQ9IyTYjyTjNCakNH4MeGaM1Zok2ZszebR3H+mEFxVgJZNY1gy082lva+0djYQ3OI+xb7IcgBSMqz9mvAQ417kaRr45j2G6/cCgCGrgc+i45mNJffbiLbcuZtxXmOXrFz6aF6Q1nuwKOlEtjYD24n9xeH7qg7/C3uDXKBgBVHtL20p3AgW3DQeixx7j3HXvHl7doC+JWq09YGu8Av8AEwj0dNNafrUNdV8CBcOyZ94e1Q+8MGIffosfMW420rHX0OYS/wCItUl3Btb2+Soh4AfGifr8x4ZWAgFTxlt/uh6dzr6dycZwmqDj1Y6ms0YTMGI3ZsyuYxiSpUqVKlSpUqVKwrw7KUo92a2TetXRpfNNfzKAyqFG1B5NdFNCfcNudxPh+5QWwYGO3otEqIWZvzuO4vEeI3MXEfTED3ZWCmWPuWQOLeHu0R5qG1ybryYdo7eobFT/AA3GHJl/UDpBRG5IExUVR4Y93Mz/ADFjXmXXPtFmoIMpXtMqDcqCsBpBs97pp7EGiYDABAlN33g1D89YPRjx5lGCPP8AMeX0ZvvC3dZd9YAVKDNoH4weblviJtJWnTL/AB0hslagMgplSpUqUSpUqVKJUqVKJUqVKlEqVKlEqAQ9PGYp1mxOMGo8Q1D1YWpzhwxblrYMznGP4r+VTI2sHIUFuhiuMn3GI+Gtjm8brsg9NS4WsLL6DgiBRk77g1atQKrjflmABuECgizmh1HbmdibixFeIyoZYl9YNvaHOMSiYJNq/wBAr7OkYZqmyxbuaW6zAgrAWaCvuHcrCAlQQI2EWO8XEoHMe+83m4gL3cGn9EtK6hmSwst9gY8KAeCaX7Z6XE+OFOEaadJfMzY6w568QwMTiMefEV2xxZY+YDcrIthdLwPdBF2rMu7l7kP0jjDJoEBQ63wR2GKUukP93/ckPTwhMTjOE4TUhqHqzVmqzV6zSHuDMJmO8RCVKhUolFXKJUxKmJsoOEF2ew/mH9hRC1GClXa9mKodXpmtb4Ve/iKPV5qPT9R0OVxCVbNQ5esNt8Ho/CZO0fj/AHL7IzZFm/qNuo9YkCI6bdSs/cp+v0dPB7tHvEFFTWAN++QP8JdbWhZ/0C3uRLOnNz/yhKhd9YEqox4zFumZ69Bcr0i0LxLJbtgXiEAvJAMDciRV7tadyCmlBdCUciof6QiNMo3lf2GEquIYMED0WI6KjjijuJvq9JbCq+0/zqfKM+sEcuxfeB5CCQbVWjtp+YgYhSUJRKlSiV6UelHpUxKlEqUSpiVKmPTiYgQqVh1OFQ6nGcJqdYaPwWazVqas0jnNmbMYxlemZzKz+HMDousvPtuBEtpc2H9i/BB2wiG08s9jHu6xsFcK2ry+7bKcvi4ETWaMHmLoBjbKwDjEACosfEcGXq6mZYt58RdJe88xeIn/ABKcELOrlXEYML2V7PMufiIucjsUx0BXt0mHkS1Za+ehfAQUa7QnEOIauDFxij64jw5m79xYi8RsDg4iary4qBSW87j3ItgtoFmbUMAaiu6tod8MJlmu0OT7ZfZ1gb3g94dEIED0WOOPcWYsyr1mA+3MVOOFxgPXi73LIQCgNUR2KlAXRh8Wfcp/CvwqZnP5VGZ9a/AhNZxlbKm51nGcJqfiZrOc1Zqw5YMtzZiRI/0FAVaDKscoZerfNfAHvwxXIgA4Zg54AfXWA9JaOnX8BfmU63CxXEd03onOOxFydJk27ilRTvTfKiPkj6yp5ibNdo8xvfSC24SBIaRgAlD6lCwMLOwXBkGScgn6B8QK4u+YclSrSBRD/wASqO0WPEU2kbn5jyyiYKNsLE92GY4TLGdlulkX8gwV5tmFosdrX3IbKyzkmzHi8vuQtd+YdfqHUPRUR1HuPLFiMBvHPEZTY12yHuKQ3EBZ4ZLXsvzAQiATYNPnPtLLFEF2nL7v90QhCcZgzhOM4TUhqHqk1ZymrOUO5tC3G+Y/0TS4cG3l/iGiDMdK6HxQrzL+l2GnF/in2g04Aqlrny7WLsJmusu62N8S4jFYuEQaMS4B5YNAcEXEeHorLcse8VrxFc9JvErmLiOcT4oepuGSHaCqTJ5Wiji+sqMKEKpWF2uz3dZh6GYyNKPaj5hNuK4i2XvnvDogWQEllcxj3KlLsi5vcuuXZIvWC76Q7HhuHGTUJQpHwmT2H5mDkxYZPYYdt/wABCB6QSoxYiojji49DeY0JclnT/LHIaNwBjTXOd5lJuknC/4yiqkgBxX9ZjIQ6DR/UIS8Opeybk4zhNIa/Bmr6dWHc2ZtN4s59H+gZqoZSxTXuV4YClGlo4fasQknZSLS+DcCcQaxwYZeN5cV3i2NumGIsv0F1+YxeYmsszd46i1v4jKfRi4MQ4Iiq0hQBdx0xZGV2h4zVvXMpQ0+w33FLRO7B0ADFGggFF4vcOmofmAyo6qOoUxMv5ijX+Yv3pgWV9yoU6oZVxRFQLlhjBZ/zGUmsF93mur+06wAt6hyQ1AgEY4o4m1+ouYHeyUkEzYLaWHtY94+lSW0Qg8iUd4ZqdFaWcX9e392QnCbnWXsnGcZwmkNQ9Was5znDuHLGrN4Mxj+bKNsDSdf+7xuio9Ca+LbD0A2I1Rar+sqaZ4ygAe1r7oWBb3lAFxqP90JVnxLKjqLVdesdbjHaK1jw51zFRtwszfqLRFbLjao5gBnncLinEHAss3mt2vXzHYIGw2U3sWui6xHa24M0L5M2+3SBVb7yztCocXzDA9EjqPZMj+48rHnxHUMtvHED3jbDg41HcmaDniPm/ZianeBgbL8hXnDQJHgm5feBqF8bggeij+4sx7Zoyi+8Dg5iWgI/lmnWR79nxCIAEjFSvYLa8SmMQHb+7IS1TjMUnCcJxmkNQ9Was5zVnObM5M3juMfzdkigjS7fsIeE02gFBG3EyF2YPxd+0OspdsLPlNj9Sqm/JHwbYJVDvlgxLzFi3r3n1bixFEU8XHSLOZxSyLRbqA2dIc6gCglRoA2+0cVIgKMjvuwXyZTYh8A8gdMFnTzBMbw0Lyw1/CBu+8ACH1puKFmb63CjtWO3HEcFfMALZX9Q0CmotzUTl3AqxdvN1O6ulldARQAAUAoIDmGBiEWLEWYpnFRDpz0gzbiusAKDDdhKd7r4jTBQ3VtI/T/AEi61aJpsfgfv+8IbnCcJSybE4wa9I1+DNWc5qznN2WthzBmiP8AQfdoXBgfsPiAIswnW9Q1m4A3YifDGxVlDf8A6ah3ozrIYEuBuu0GhJdEbRQNz5obkmJpmZmZqLrFtl5qPjpDXdPkl6AtaXSG3th7I3cOmZUHsrJ3VVlbQMexRjpA23a3DIL7zEhh6vE3srIq4fE446cYualAdcQADFYIlRrUIqt3oyMvamu8rIgVtNb6i08Qcti8PEMMCaix4jjtitiXiBUcAXLHIuBbxr4MyASszWTlON/EAoWcjnl9/wB3Xoek5IMkOpxnCazQ/Bmvp5zlOZMFm82j+agKtBnMeYXsoA5+WwqK0BtDVGpm5aaNUKz9V7x2azVyQHsMWtQ2LlwObrMH/wAik7xw1iEdhL8zPnM8cvNx88x5zxFzTgi1Dbe4LahzTDvwSBgTb70URcQWxoBV/wAPe0alDd7gBd9+8Gb5csD6T0Wpsz7ymbu8ovMuyxbTglvSYIKAvfvALWQM2019wWMlHLe9awb7OsJwiaZb/qz4gwdueIarjtAh6LHHFuMSUacdSG+CVXpEcsX5UpZ3dOgwNgbVuBvDwfx/ekJtNycZsTjOE1hr8Gas5znOdTdgy+kRH80IckZIsV76hsolwKItHgfm5ew7oLhVTTTn/Zj2h47u04UUPkzDYmI3cp7OkyzzHGX7uY/4lWZuZxxVHJuLFqWwPHEObj1DjDTmLO4W+04GVrab8OVs5WGtRwlQH7DHY3V9esG6GYdQoegYsoh5Jia1FVmLgY+OI9YZcQidMsGb4N4iuuILyHP8D3mP4FXX0g+5iv4oKJ5e7b7wFQwAPRY444sRgc+VysXUYofkZR3XgthgBcblPvt13R26ugxmj/d/3pAz6L4nGDUvZOM0Q1D1ZqzWas5zdi3N/Q/jUYFAtotYpQXg6Ko8A296gizXk4lzabirtYavDqEY1rYoF/cIG4iw0dIAasxwQOxx+4++DzD4ariLzG8RJE9YsUNxXAg46x6hdQ92jJsl9DXsw1zEWJy4M2LvuBKYfDF0b8u5fA26HpFR3jMEWIviXiLKSbpvLlV9Y1sdzcpTgywYjXRRTF8wUbQ2hseC1enZN+boX/s/7gzbntDn/EPaHovMd+8eWO2LHUDQiGHBC1WBsRy/Ao9KYYDWDZqh85QhEI3dXP8AekHPozScJlUOpwmpDUPVmrNZqznDubs3jGU/heqKKpOsNq6nHradH/cQpyuCrAX5LmAtW4wn77RIkKAa1k119oG37j25CB8wqXrmyBCxqNz9d4bEl73mCWRYka29JlW66Q1RKiCCb4G7pyFncLfaOWDPCWfIqnggwZeu3J7FT/xBhbxlXUBbkuDoQwFR+gYdow/o7W4Kzdsu+qL0ZWL1YaBlKSNpoaF+5WfkXCsjhVBeBhmAkmKha8rPhBmZV0ghFjxOaOLGXnUCizbqK+WAuloweVo95ekBl5t/VdXSGphYbC8oCijX9fP9YhcvONw6nD0uE1h6sZr6dWc5W2bM3jGP4LnRVyf8zqCNcipk0mWR57vEBk3MzW5veTPmPQyapRhlfTn5ghI0KmrjWEUxftGviUvdXxKuaXx1jnu4jZ9zpzJFxGneZjglERj5O5oxCaEbuV3KTR5Zr0AoQ2qHams83NNQE1asr3VhKAy6NRWSQHB0l6pVIS1mnrxLwqPHplhGzFquZkL4zZFoojNwMwoYgh/qDcExuaNr4PsggxIopjyBXzQaYABVXL3Fr2hb1B0hgl4ix+k8+Ir6Hf7zDY8H6mNekHGk94Udy2lVQp7U++svZRXNFQ+n++PRxhoJxnB9LhNIah6pNJzmrOcOWDLDmPMSJKlR6KYniHFtUwKYhzy+IV13UJL+I7Ojm4hB9nmPMBVNaPDVfDD4qBDH+F2PmHJ24wRP+Jcg+ve53aj0xS5uMa9o5lRFqDWoUIqeghmnLKsjEibBLxaluMdIKOjmMLBpb6RCJo/EyJ1INUuDEHhhj4gU7wa3uLGWYFjqvaPEZjcQuhmFhLUNGGPCVU5oaa3jX2nS+sYYGOtPldwtzz1huW3D0fExT5osW4ZY8EJgJU0EAiY1t+xuwvraVtEuBqY7brtKr17Df7/UqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoECCHRBVTT0XCaQ1D1ZqznNWbs3Ze03Yx/CmYzg8Df8S9qcdG592ntFQDA/MawliYSLQZOmoal2v6lOByYR4R4TrHxTCwOjw9nyQIZAU0H+TuQtYEsTIynUefETfSCuCrtEi71LLqC4ReYdGICqq/mBwBpxDcnFRureC91UF8JIUJQjXG/qHMuocydx2gWnWJIRZzHmf8xIJRCqsc9Y0VuOsukcYm/RQj2XlsikEouMqwCl+rZqzeSj4mdUWDSlB8IBz1l+dnrVE3TmiYrxFgt6d4ljm4ZMV7Q+dPA9YlLrxwcHC79zpFUmi0Kf1AL8zV1rdf74hqbw66zhOHpcJrDX4M1mveaMOY3SJFl7Y7ifgRe7YFp/pjIFdrFH/GyGizQ/sf4n2gllNWhT+ezG4Ilc1mVuVnCblAOTpLuIlef5E2MeaS1MKeD/ACR5LbP2Q/TNICghj3tYqwsMXn3GXrP+yfqBIbYKM8s+0AbxKsw9IyCzcERN4wzO2RjEa5HiN6XMjh60+D7hYzjVDMnfKF9mOtYjdSh/mCNxVbmCIxG2+GDvCMD35lu6C3TDF7x3iHJuLEXcTcZfqlYEsUBVTFu+YtlAa6Rwfq45b0BlzJ5r9u8N668NBofF/eBP8JfF49F1H/uYsRxegl94IYyw3aiHNHTquglv/T0YB3vGPKLQgLl6j0G79piOpmKq/I4+ZUr1r8q/Cvyr0xT14lfhXqQgm84wXU4zhNSDg/Bmsrmas5y9sGX0u47jv8VhOAKDHdt9Ffx3GfaU4VWYe/U7zJGLutMZrszpIYDh+oZmCiEMiXcbtjK0T2f4i1EINHR2Q82w0tHs2fUUt0mj4Bj9SqhGOkc4Wz3GCmhQinOcNwcHFBQQ96h6V1pV2IK9VGnJDkRqgr+4QhVXsRnH1ADVC3PgOfBqBTSKuXY6HaVyHlbKTL5+kNxaNZ3e7BFQ51SGZfBzAsnOYYQVl3qNO4O4rRFTHMXLzGriEidsxGKQrPDNYwZYwKYri60b01X8APzDrTqZNwv+bi1L+5WgL94Bed/c09CozHubmPMW8y4aVgU24DK9IfdNFum9ujj5j4QVe8BaPcrrnrCJOkYXD52+WBBagFAf35A9F8enhNycfSNfgzV9POc5zjyzeO49H8znkquTud4SPViwXp15GEJMHIOOd9Wcd4SQLtjwkQYsfkIRKROkBWvaNZbh5rcNZLfEWPB2cS80EplZbrQPvUuAVLf8pCEGOlsfNyvGB4vf1DjRZpE+qhAbG7yfO4NVQZoiWSvaK3J5wN+59wmsySAz0x7JZEQhIKQvLRCZZVA/XjHiZ4+AnV8RajDgLxRh0aBL6jLAYLy6liWZickS7GKNZiVx5YjxETf3EserFGrj5KPXtLixiFoBbcAQmC6VhRnPUNd4x4K2saXjZAHOyBPJDUGovMzekrYspdQdEOW0ktOAOjl3o7kWMXKnJ+xnxXeWhDqXsHhs98cQFKPLyvX/AOAQ9BcThFqG6nCakCvwZr6ecvmc5SM4x8fjiUejobUhYy+FmcLf+JRf4Ug9llwijis683TM0p/JJq9H7/zAQBKXl06nvAFXXePlG/uDbY+ZVcMGYkDPoD6Q7agQhiMngidj7gTN04zmIKReHIwoOWBUezuFrXO0fkO8UiTlXB7lvaoU4bV8J5eKYVV6KW61XHv8zhBcVJ8EtpIunCRL7dZRz1xcdzpF88xdvNYxGzYr5hFc+YZTbKixjk1S7cH9mMLEHE00vxpfWVwhg3QhSfNPZgW9CBq4Yi4lZN83egWwxnjpH8sgD0PBy/5JmJCc4xlwYvtiOgy8RKOh9HfxFDObk/5Hf9Wj+hUr+mVD08ZsThOMpiPEX4M1nOaMeWbs29LGP9No1bRYxGnuApeSCB9iT+W1zRU0KqrXzs0cKAvdwsrz0h33ek4dsXBQYIHaI1DUJRDfUjHAsHh29wfyQ4GuTHgOIZCOD2oX7bixapahsLQl3E9ZOp8kZADEuhr9OJc6gaj0RxLyvbsXyyeyeJd3FVNRXFj3JZTgitazlv8ASHvK7IPJKaUKO8teffzCznDLby4qHS8MEKrMMMuNMMNQbNlxjrXPeVkpbWPLKvN1fcYW1hoq2LXdcr3gN7ggUa6QSOO58873oLaYrYKP1WgDa+I7dhU1QvZZc/SBkSFWgWi8u1huzAZALp5cr/8ACC4Ppvj01xOM4zUhB9GM1fTqznKlw5WGPo+lTEqY/Gj0xA6pSFjCHJVqZ7lvEybCt92dvf56x8ABFWJ1Il2UxV1uDvJTHEEnY9LLpqyZrDHTmBbeNq7HzyX2uW0MaiwHrCYnyMY+IIoWgNWQQORbs+9h7QTgcto9nD8kJBTYSkOE/wCIZZEoXwx7qGJT2T3Kj7hReBnqnRU7XmYq7WlONlvladogVDTY2MMXy9OJivv9xbe+YTVNmZ2tZAArG+lC0tR4BX2mn9dK15KPvshil/EExMCNdQeJj9NbjuYUCIEWytLFrrtIXpIihYcueX44j76c7rp7qHsw2wou6r/iV+NSvxr8cemPwx+GPTEr0xKgEJwnGbGZqYl7JoTUmkPVmj6dGc49zebtxj2/sN2YPB5dHv8AMWVlMafkOp2iDWFtnYeR81CjY6sl8RV1mUp/EtNw5R7Idai24jrVe/MaBZFez2yviZIKmW2c4Lv2mW5FUTrn+IOMedB5I1plV9IFQ79/eUWYV019D7jUuS507Pb/AAwASk5lEMqrHmPjy4FC3l79yOksSz5Onno/cOSTlv8ACdI4F7zroaNMdw9SVBNxctHSFmLBVej4LQ8HSY/oSNjT9LD2gt1s/mXRlx8xpiPXB4l/MVYFZjIChx+XoHdcHmZy9hpZycZzTxFcbcHmAnULlRz+xX/wyEMvZMknCcZxmkNfgzX06MrmHLN5vGMqVKZTKlSpUqVKlSpTKZTKU1UBZ9+sv5olydMf7RoIBW97N17TOHYgATDHjvMUXNWBj/Urgalpg+LfUDJXkh+mBU5qrBvZs94JTJcpWpUFOMcQ3/DOrbzD7xRrUyELkG51mnhGEV/4Z0VCuAohe2f3B0dGhaxbBQtgoC+i9I41amxdwYpyvZDoMmoZcsI1T9Tx0e0PDYS0ley17P2O/YgxtZruY9AojLkhjF0DDkUYfeFQsJmCp7jygBQUCscEa3dLv0MvXGFVglGu6nMjDIlRu7D3sxUbdlZaGXnL7yjaAU1g3LG1Va22kVKlSpUplSmUypUqUypUplMqVKZTKlMplMqVKZTKlSmVKfQINTjBqFxDkh1NSafgy9M1mrOc3ZszeO47/snO4Q0lbot9RUIQcGLBLSOTtjpYrVh93+5dKOBS/UE3Q2NgrzUD2CpF9mxhdWg6Ps3xDiVWKLN9Qx1a4j4arCJ8dpVzYeSPMOO0IyhTgtyS0NV1L1o0oq+a35ZcMQFCdnZ5mIGN0xQFVAhy95SuYDkAYBuphgvA2PdvTZCyDLmPB+z6mN32K0Hrh7bnTDrl+z+YfUEz8YCiKzNl/JelX7jWLxcI9HuOI1zhNJqJzzuNxcRtx6TOpl8Sg1FjolWroiWeHSmg9sLgOAwNAal4AoLgtb4J7w2gtV1rR/8AEIYnGcJfE3JwmkIerNX06s5w2srDmO2P908SMUliR9TU2WfUBABVCB7WceYAqegUh5Mvg8x24cW/bjY+zHamjbDkILVR2rdkG6Y4WAzh2gZXKCMM7hv+JWWbId6y6UL/AFGoapKPuWqQKqmvDR7Q1rNADQKot5Zax4CvjDou+3eX8plWz/DR1RkmOHP3DLOIl8bi9kHCOxDjRhHXPhUuO+95B2tlmMWxSpfdx2O8yB1jsijFnK1fH0mggjwV/YZ/G/6xCWxBqcZxhyThNagY/BmrOcvTN3rDlm8OY7jX96+TuBp7dIVKMM3r7J/iYSPUKh02+GHG3hebffZ7kVL4EEwx0hAzmUinBFBrLzLtXRL2ml8O41Obg8PiADMxS1ysSKcnDxKI1mtiVAxCrYL61j/CdozEM4MOpwO57y0acdpZs1Mn9wXz0hISDRmFPWUrRa5rdaxuZnAaUKMF8HgMCRQDwaJixyYlGVoSwGp5bf8A4hUIZuQZIdTjDqa/iZq+nRnKbptN5tH+/CgERESxiBKtqq+tQvzgGPuQuEALIA8osMTSvozaPiW6nCM/xh8MxEeAo+TntNS29I68U3xCuWyXjPtD/siTKZOYubs6MQKN0xgPbMD1BKT2iAlM94BsOuusWTqkq/GLjGKhz5mj2jAMAGE+NxmLKfGZ3KY8d3zFp2GrKYwOd/5mLsnLLrep1WELTY0xOXt0OI7l4wRzWJN08EUdkI1mj/d//EIencmSXNSbk4TWEPVmr6NWc4csvc2m0SJKlSpUqVKZTKlSpUqVKZUplSpUplSmVKlSmUypTKZTKYGFmwEEvrFm8rf84YXJm7Hze4SzQAKvBz5ZPEFWhuA6ibPEvM8xgVMTrFSHe6r4lrkPEE1S8ZNwVnwxkh4cLAQ99wwgHVFM8W/cwi7agP2fcIKoH5eJXmKNPtMPUv7StDBWCq5F+ZyQxnZ7N29o4QcUKWXg6Dp8xzJVErDNZSVrEB0tD5t+IMVEipUqVKlSmUypUqVKlSpUqUypTKZTKlSmBvRYh1cypTKlSpTKlSmBD0cIdThNyHU1IQ16s1fRqw7m7BmGD0qV61K9a9K9KlelSpXpXpXrXpUqVKlSpXpUr0egEYzJ2e0IpYKLsy+X/JCDgCyk7n86hT0YIHRiymDZFDHEavtzArv0Znxnl3BVl3jI4nGVdO8M1o5uUgK9iXQDg4lY7Q4MDGhb7GZV7huXC48RSTRSqS+e4sqV6VKletelSvSvSvSpXrx61KlSpUr0qVK9KhDcEOSFshyTjOPeaIa/Bmr6dGoNw5YMtwxKiLKlYnHpXrUp9a/Cvzp9aletetSvWvQtxNOzuQ2TaQWxp6S8x0B5PbWvNTMqkCfVGYG4qtbl8hFeSLN37TMDrpDgD4htWRDKtRGQajNo9Xq4gzVwxeGJsXbmFMAWYOPrUrHrX4Vj1r86/CvWpVetfhVSmBDDSQZCHUuVOE1JkfgzVh3Bhg3MzLFY3MUuouK6S0vPCW3U8J4R7J4S/SeE8J4TwnhBdJ4TwlpaeE8IKeE8JaZcTwnhBTwl54S3SddS08J4TwjfCYcJxHRHZMH6fErHCRF4NasfmOiHiqq/E+9wJtgHYdv5qiQiBBsyJDah9tQY0mDErZWebI7WLJUExMYjZlBX7jFUbjNXqPBwzPhi4TFINKsfaeEtPCWrU8J4QUtL9J4TwnhPCeE8JaeE8JfpPCWnhMOJaC6TwnhLXqWnhPCWl+k8J4Twgt1BxiapQmINQ6h1NYahfqw4YNw4SZmM3N5XiMse3026TxnhOmp4zwhTieM8J4TxnjPCeEe30+Me2eM8J4TxnjOUv0njPGeE31PGeG54zx9PhPGeM8J4zWqnhPCCwCOESxh1rW2MnxLQqC9qMZbrHGo/NM1h6CcMNpK8RS6TUJQEpKUx7pit2iruZl3FldJVQVMZgtEt5qeMx4mup4TwnjPCHZNdTxnhPCeM8fR4TxnjPCeM8Z4Q7J4zwnhPGeM0nhM+J4+jHiXeJ4wkcRnt3EosmvEoCCaQMfgw4hwy4Zvl6x7cR+mYu9R7Z4y/SX6R7Z4wfSX6S96njPGeM8Y56njOup4zxnjPGeM8ZrqeM8ZetTxnjPGeM8Z4zxl+kv0njPGeM7yeM8ZfpPGeMv0l8N5Ew+EvClUZB8D5lOPXAr/I+0qUVoBd+6l7BRbhj1G0j7NH3FgqN4Mva8RwzeHIGuixmPFEMJ7OYt3HPUsLrMdpANJY2VBKUtH5g71DtnjPGX6TxnhL9J4zxl+kv0njL3qD6TxnjPGeEz4l+k31PCeM8Yz4y/SXvUO2eM8Z4zXU8ZfpDtg+kTBUz5MSp7RSUhBqHEPwYIZfcvvEZXE2tRXjEbuSPbHtl+k8Z11L9Je9R7Z4zxnjPCeM7SL6Txl54y96l+k8ZfpL9J4w7Ze9R7ZfpPGeEv0mfE8ZfpL9JfVTwg+k8Z4y/SHbL1qeOYPpPGX6RZbHtQ4ilwOajnsVVKXMO5MddjTKBnpBdRG+9mBIdTkDwep/iN+JRELQhdX0/ccSaUnjPGL6Txl61PGeM31PGX6Txl+kH0l+ke2PbPGeM8Yds8Y9s8Yvgl+kvupfpmX6S/T3njOeJfpPGeM31PGHbDtnZlfGpWmIg2k1zVBD8GJDcVlq4gvEfpHsqPZOuo9noeE8Z4TwnhPCdNTwnhPCeEeyeE8ZS9TLiU6ZnjPD0q9JrqeEp0nhPGeHoeM8cTwnjPCeMz4m2p4TwnjPCeE7Y8J2noeEr0nhPCeM8Jfi7A4/09IdGjI2L44h9AcYyfcMW2KBAce/8QwyjNvLPCeM8ZTpPGHZPD0vGbanTU8Yds8Z4TwnhHGK9Jtr1LxnhPCdFQrx6HhPCePpU6TxnhPGeEH0h2RTiVVBOJolcCB+DqJE9O3idmPZHtnjK9JXpAdJTpK9JXklOkp0lekp0lekrqpXpKdJXpK9J4SvSeEp0lekB0gekp0lekr0lekp0lOkp0xK9JTpKdJXpKdJTpKdJTpK9JTpK9JXpK9JTpPGJ6SnSUrUr0lekr0nhK9JXpK9JcWHrVMfa0eByS3cjTwSnSU6SvSV6SnSV6SnSU6Twlekr0lekr0lekr0lOkr0lOkB0lek8JW9SnSU6SnSeE8JSeEr0lekp0lekp0lOkR0lekD0njDth2wjryuoIH5UxIkZTE9J4zxnjN9SvSeM8Z4zxnhK9JTpK9J4ynSU6RHSU6SlalOkp0lekp0gOkp0leke2VrU8Z4zxlOkp0lekr0njKdIDpPCV6SvSeMR0njAdJ4ytanjK9JTpKdJ4SnSU3XpeyeMp0gOk8Z4zxnjPGU6TwnjPGB6RHSeMp0njK9JTpPGU6SnSeMp0nhMeJ4xHSU6SnSU6SvSU6QHT006SnSA6TwlOkrep4+grxA9IQVhAQPyqVElSnopKfmBT0MU/sgAAbfmAf0QBT+sAAp+Af6gAFPQj+sAQp6CKfgKSkIAgECV/SqVKlSpUSVKJUqVKlSvSpUqVElSpUqBKlSpUqVKlSpUqVEgSpUr0qVKlSpUqVElSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSokqVKlSpUqVKlSpRKlSpUqJAlSpUqVKletEr0r/95//Z" name="Obrázek3" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

Roztrhnite prebal v hornej časti a otvorte ho.

Stiahnite prednú časť prebalu, aby ste odokryli vak s Olimelom. Prebal a vrecko s absorbérom kyslíka zlikvidujte.

Položte vak do vodorovnej polohy a očistite jeho povrch, pričom otvor na uchopenie majte smerom k vám.
4.

OParkQWxC1ZMpUYS5t6ks0ky1qj7JBi2MFqw8Ox9VyOxUfEuMnYcPjdDlLEY3MQqsFqG0k+JhlJsbYiIbc9d6I1zdUOEPp48HHhIqNZcn9RYw0yI7oZbIGPxr7joa8ddneKf9ZiileTCWeF97naplpmSzoiqsWItSI/FXGCparp8wtC5Cy5scE9l7MLIo/F1I2ytja9j3xuqZdWkcjJWdWzVjtRTYqzCRWJoFZnJ2jc/9fnsI/OSqvzi1xLcsTORssg2nM4THuG0IyWrJGv1GTzRo2/YaMyb+UycQ3IV1GzQ2Wvxld6uw4+tYrLVy417Xt0YrvHg4EQ4OBUMzOscFeDznQyOr2Pc+RkaZDKo1KVN96eKJsMXu57dfC7XSzVgk8mx+qe1zkYl/J+YtarJafVqRVovqilvJtqyyZVr3fMVR7staUfYlkeyGWQjxUqjaVaFtjyVmr2Zaz6mQjsp1n1YJFXGU1V+FgUvY/0bakTJXeih2bDGz3qxqosUbldThcq49nLqDx1eVgy3PGQZRqkb2TMyFBqMr25aq1LrLTfDg4OBEOPBTKu2yFNNa7l2l/79l7Kencrp7kqYa6pSqNp1zj2cHHd5SBIL+MlWWj7c1K/Yiyjo2x5WJU+ZVkSO9XkJ61OzI7F0mj4cWx/OLjVMjUYPy7lR92y8SKaUZj1U9BFrLVfEsOQswq3Nfh+dIfOmHztnLMvWcRzxTJ0sxOkk1GPWLrPrxSD8eonm15KuVXa5QjsRMdJXlgydeRIbEEwjTU48c7ZVkeE35ufzdGoRNcs3syNha9WjTW7Ygqw1meCdDjuc5Cr4cNJw/wBnBkpPNuxVY/IdRiUXHqfL5BaMvPpJj0s6iUJePl7xMeNqRNEaiHBx4cD60Uh6CI+Xxny+MTHxjsevHkTRujvWonRZdjlS1A733sh5CwwLNIjeE8OPHg48OPDjx48XMR7bNfypMfaTyrVFlsfjbLHPp2I2st2oytmlRI79WXxyq+ZkMXH5dCSLy5iH8qz4qqNS9YW3NjaXpIP6NSzD59eFXVrCLs3xsSpXhiiWSbg1NTg4NTg4NTU4NTg4NTg4ODU1NTg4HQMeOoILQkPSzMEs2o1+Zz8plGEuTeo+1YkSOq+RY4UjbwampqcHBqcHBqanBqampwcHBJCkrH0ntSOaeEjyUrSPKRqO9NbZPh2KSYuxGjJrEKfMbgyCSaRrdWX4uLrfqyeFWzUJ0ezjwv2kmbiaPLv6a/W0sUnbV+DgcqNSy9bD4ING6mpoampqampoampoampqampqampoampqampqLE1wtOMWiglJg2BjDU1NTU1NDU1NDQ1NDQ1NTU1NTU0NTUdC156OMdSFqyIcTxrHdmaedXnG1KjxrGM8L0fNqNv5csCSJ5bo3pbb5M8sk61cbsqIjU/prUXmRQ8xvHcNSZyyEcBqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqampqamosDXC1TylaqSSonnSnlq5Ws0YrhzVera7nkNRkX9VJFw6P6McivVIjg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODU8tDy2mo9ORtcSJif1jk5OBGnBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwa/wD89//EAC0RAAICAQIFBAICAgMBAAAAAAABAhEgAxIQEyEwMTJAQVAiUQRCFHFgYXCB/9oACAEDAQE/Af8AgFlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll9qyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy8mN+7jFscWvb2LJj9jXZULIqihwslCvbIWDH7GELJaVLySWdEUVwbom/bIWDH7GBUpdGaka6ZxQi+M/bRFgx+xgRZrLrnA6HQ8Fk37ZCwZL2KZGZJuXVjyjL44UX+yTob7OxjVdxCwY/ZQ8lk8oLhKVG9DdvsxjwnG+4hYMfsrET8ZR8Fknfbi+nCb6dyIsGP2cPBLFKxE33E6Iys1PHciLBj9ioM5ZDp04Pzhpr54TfXu6bH47iFgyXeSsUF8lJDYvPGkdC0bUxEpV3o9GIlF320LBkuxDwOKZy2bGctm2K8l/rjtFCn2f8A4bE/BsZsZsRsQ4caZsYoJFpG6/JZK/gtPySjXZiLBkuxB9eDLZZGPfaRXFs3NG83IsvhtXCxm1G6ujKizligjoTSWERYMl2F54sSv2LQuFFMplMsXCuL4TXTguOphEWDJdlj4RVfQMarihu3hEWDGPOHkYxL6N8JdFWKFgyQ89PyMXX6SRH9jd4xFgyXYh5JMh4+kmf0yiLBkuxDyT8kPH0kyXSNZRFgyQ815NTyafj6Rmp5yiLBkh9iXVJmn9IzU85RFgyQ+x/Qj9IzVyiLBkh9hekX0jNTxlEWDJD7C8C+kZP05RFgyQ81wX0s/TlEWDJDz011H9LLwT9OURYMkPPSXSxefpZ+DU9KyiLBkh5rpEj9LqeDU8LKIsGSH9bqGr5yiLBkh5rwvpp+TV9WURYMkPP4QvpX6jU9WURYMkPJDF9L/Yn6soiwZIeWmrf0/wAj85RFgyQ8tNVGxfWxFgyQ8vgX0rH4ecRYMkPL4Ii+kZL05xFgyQ8tN3ET6iy2yFpv5FFIoemOLR19wzUf45xFgyQ8tF/B8iwjp/s6IvG+DSZKFdmjabSmUymbWbWU8Zmt+s4iwZIeUHUiS6keHkjFLuSVPJR/ZXCiuw4FNcK6mo7lnEWDJDzfUQoti6eOzWGosYxrv0bCWih6UllEWDJDzj6SEL699oquHkSr2biielZKDjhEWDJDyjFyNLT6HjuyltQuqKNSPyRVlcaK9lq6aolHa64xFgyQ8FFsWj+zT0135flOuD6D1Ym+n0Occ454tYUlLx2qyc/0cxrycyL6GtD5XGIsGSGR03Ih/HFpJHLRy0cv9H5ojK+54NOSXVktZ/A5Nj4WWWjcRb8ljZZZZZebkkU5eRKuFI2o1NFMcHHyRFgxxbIaAopZ6ka/JCdq+3qekbwZZ5Fp/sjpEYKPUvttpeT8pCglnKFm3axYUJdlqzTdPa+3P0jLL4ctsWiLTXyJJF9mhLjFb3b7U4ixQuzqqvy7moqLEmyEBJLt0Vxo1X0ohGo9plY2bjmHMRGV5anpIent6sfkWn1I6deca4UUUVwrhXHmxRF7p2+1Y32vBGSeOr6SKpYV2GtjsTsoorB6kUPW/Q9WRz2LUb+TmyP8k/yR/wAi/k5g5yNJv5E7WMtSvBvkW+/F2sNaqOc0c85w9di1pEdVPzm1ZTg+gtVHNRzYj1h/yUc7f8jTNsl4Lmjev7FRfguUfJKSfGiiKr8maMulYTn8L2Wl5rjKW1Em2NMX/Z0P9I/I3KPlmnrr4Fqr5OZE3xx2o1IxSNSb3dC+Nm+X7OdIWsn6kbYy9JddJEtOvBtK4NdLNV1FI0ODddSUnL2adOyyzVkcyVnOmc+Rz5HOmNt+eKnJfJzZ/s5syP8AIaI/yULWTOYh6qNbW7UJqSplNFnRm0l4NfwmaUyzUnfT2sZdByNR30NptNptNptNptNptNptNptN0h7mbTabTabTabTabTabRbkKcjf+z/RtNRdDTTXk3P27NpRRtKNpRtKKNptNptNpRRtKKKNptKNptNptNptNptOol/4L/8QALxEAAgIBAgUDBAICAwEBAAAAAAECEQMSIAQQITAxMkFRExQiQFBhI0IFM1Jwcf/aAAgBAgEBPwH+eoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorsJFGk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0mk0lDW1CEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUlHyKUWUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNDHsREX6NrszyqLoyzb6imyOajFk1/qskPYiIv0OJz6E78Iw8e8k9KiYZ2uu9ulZmnbNTquUY2cNHr+qyQ9iIi/Q4hU7Zqw4IucF5ODy60pfO/M1VEouzQ+V0cO3f6rJD2IiL9DiF0szw/Fo/wCOn/iX9b+IlbYpSNUjpJCi7MEff9Vkh7ERF+hJalRmwX0ZihDF+MRO1e7LjXq5W15K94mGGryJUqXYbryPPFEJqa7bJD2IiL9HMriOLvoYJdK3cRKunLFjcuh9CSMcdMezkySsfU4fJpddtkh7ERF+i1aoyJo4Z9d2WVyFFGOGldvNGpEpnDLVLtskPYiIv0uIX5GJ09spUrJswQt9yUFLyZsCT6nCv8u2yQ9iIi/QlmihcR8oz01qRH1EHcVs4ifseWYI1Hu8TG1ZB6Z9tkh7ERF3XJR8ks79hyk/IkPkmhTkvBrl8lyFkkibb6mDHq7rdE6lF0T6OyGWKj1E0/HZZIexERb86alZHLKPkWeJ9eI88R5Zy8FL3Za9uWocxlLnfNNrwapfIs7XkWeI88fYeeXsfXmRzp+ebkl5HmiiWeT8HVi6eCde5GmRbj1RjyqXYZIexERb88bjYn0FRpQ/6HJlmostlsb22WWahSL5UIqzS14Z1K56iySTXUjSXQUjTfVCyzXk+4/olmk/BcjDNy882SHsREW+fpfOL6EmN/oamXstHQodI6F8vKZj8NFmORQ1z4deXzZIexERb3yRdEn2n2rYnsbS2ro+UWRlaJPk/ghHSq5skPYiIt+V1AXKT/ZvbRXOLFywx1PU9jJD2IiLfn9Ihkv2H2kRH8EVpVbGSHsREW/P6REvP8JDyR/7NrJD2IiLfl9DIeCfn+DRBmL8p3tZIexERb5K4sh4J/wa5YPTtZIexERdjxJon/C8O/x2skPYiIuxP/sZP+F4f32skPYiIuxN/myf8Lgf5bWSHsREXYk+pP8AhcPr2skPYiIt7dLlL+Fwr89rJD2IiLfmdREP+Eh5MPr2skPYiIt+d9aPb+Fx+TD63tZIexERb59ZMmxfwmPyYPU9rJD2IiLf7kxdtfs4jh10vayQ9iIi3v1Mku4u77dzH4MHo2skPYiIt/8Asyf7LL7cfSYfRtZIexERbn0RAn3PfvPte5/qY/StrJD2IiLdmlUSHREu57959peS+hFUtrJD2IiLdmdyob6D7nv3fftreyQ9iIi3e4xi7fv3fftxI+pbmSHsREW5+okS89hJlDiyx+R9tHv214MXWa3MkPYiIt2ZVMfgl529F5HlxIfFRXpRPLOXkUmiHENeRZcczp8jXbXkXbRgX5bmSHsREW7iF0s9ifNL5MnEV0gPU/JpK5aTSaRojKUfBiy6+j7HReTWj6iPqRNUDVA1wPqRNcTXApPwymucTh10b3MkPYiIt2RXFkfBNcukFcieVzK7DZYmQlrje1Ill9omos1GossssvlZHK0KcZCQmYlUdzJD2IiLf46D6k5xh/8Ao25O5dixy5pnDy61s6LqyeRy5WWWX2lNoWb5MfFEc0XtZIexERb8i/JmfPo/FeSK7Le2EqL1Rtcm1HyTnY2WWX345ZIxcSQmp82SHsREW6c1HycTxNPp5EnJ2+y9mHH9SVE0oyaQmcPk/wBWZJ6OiLGxs1Fi33vssbs4biHdPyQlqV8mSHsREWxySJcR/wCTiOJl4Qur22Xze3F/jwufKKb8EOFm/PQePVGpH2sT7OI+Cj8j4J+zJ4pw9QmJ77NRZeyPD+8j7eEvSz7ecXaMGT2fJkh7ERESyRiZeLolxLY+IkfcTPuk+kkJ8PL+jLicOvtzsvlZe2K1OjiYSlUIGPg4r1dSMIx8CKFE0M+mz6bMkV45JMUSiiihrbZDFKQ5wx9Ijm5eRUKUl4YssrMXECmpeCRLYhSSMnE0TyuRRQxj5cNkUl9ORNOEqE+d7+GV5EaXVlfPNCiz0+WSzL2MvFJeWZeIeTohRrbZfJrnCEp+CsWHz5J8RKZYmJl88eVmrUiWyyUh7GMfKMtLs4mKnFZI9vA6yITZRR48n1kifGf2T4qT8IlLJLyzQKNdhyHJliVujLP6MdEfJfOxMT5oxyHsZIlyssbL2cLLUnBjVOu3geuKZpd0NqJlzJP+yWRy877LLLNQ5c7OEhctXwZp65t7k+aIF7XFMeJH26+R8M/kyY3Ae3hX/kOIVZH2+DyU9JLN06GXirdRLLLNRqLNRqNRqLL2UR4fJL2MieLDUd6YuUYsUWLc+bSmqZkxSh528IryGV3NvZe9OiE/rw0+5OLg6ZZqNRZZ5IcNkmR4L/0yPC4hcLD4JYIfB9rjfsPgIn2ESPBwXsLGkJIyxUkSjpdPbj4ZtXLoLBiRUV4RZfYey76MzQ0SrZwaeux8JBttj4JezPsv7I8HD3HwmMycI11geN0ZOLtCnDPGp+SXBy9h8LkFwmQXBP3ZH/jhcN9PwhNL2NUH5NONn03/AKj1LyUmK0W+V8vPRHGQqer55+Th8H+8h9f0GcUripc8WP6kqIQjBUhUNfBTK/s/FGly8IzcLqX5EuDkvB9tl+B8PkXsNV52Kcl4Zw+TJKVNmKC09UVs0R+B4YDwV6WOU4+oavrEjO/Oy+pgX5Wcd7coxcnSIY4410L/AEnDVBxNJpOGxV1NEaPpQPoxPoxPpQEkvBZY4xfsfTh8H0oE+GTJcCiXBte4+HmR4WT8mDh0uVllllll8pRcXcS0yvg6lkTA+rOKxX1+DSYMOj8n5/Vnj6kcXyY1XU1Go1Go1Go1Go1Go1Go1GoqItKNRqNRqNRqNRqNRqNQ6Y4RNHwePJqRjdMyNPwKEU7/AFmhFlllllllllllllllllllllllllllllll8m//AIL/AP/EAEQQAAEDAQMGCwcDAwMDBQAAAAEAAhEDEiExIkBBUWFxBBATIzJCUFJygZEgMDNgYqGxgpLBFDTRQ3OiU7LwY4CDkPH/2gAIAQEABj8C/wDtvlQ3D8q8LpfOQaMIlcpUHMj7rIHJO1hSznW7MVBtNOooZF+9XH5bxWOYwMSukVemAYtkHjiowFHk6rhvVl3kRpQPyxJUNuCyWOduC0hWTjmAGpUsgXiTdirVCKb9Wgp9t8l2gYexlva2dZQcHNJtXQflkN0Yo2zktExrQawQ0aEaD5Lxg4dUoH3+1HhFYS0YDX7V6fyh03buID5YBVpji12sJ3KtBeOjGlFxxJlXpjtY99aF4VZsGxj5+3ZdjodqVh+m8EKDiPlg7L1TY/okwVzNRtn68VJy6nejBBw64RGo+9lS11nciKjbbT5KcudULIoudvMKKlEtGsGUH03BzTpUcUoUx/phTr+Wbj0TcmVB1hPFSfGsEqNfvd6q1KtMOGAlTTLqewYLIrNO9c5WaB9N6LqL+U2RejYMa2lW23HSNXE+pqCJxJKjV8s2tDlZcZLDHlxOPdMoHQo94BqCiRNq+9dIeqk8Ip+RlfH+xU0qjXbkatMRU/KtMMHSFz+Q7YLlyNGYm8leXy1tF4QqYtNzgNStCs0a5uRp0YqTiSLh7603pLSOKxTidpV9L0K6zHeisV/3q20w/Q4aUadQQ4KZUfLeRG5QUOXIpt3yVTfRBsdF0nT74BcpTpFzVlU3sO5XVnHferNVothcozKZp2KzVJ5I/ZOqHrG4IDMryslqhoJ8IVl87QfkjeqTtIFk+Sq024xco1+9huJMBU6Q6rY4mPa0NquN8alIMFFnKmyceK1qzKGq0/m27cVey2fqUNaBuX9SweJWTiPkdpRDQHMcbwSjYoQ7aZUoH3ZKZODcri2BOdowCghdAK6QoGZMB2+wWuEgpzBoN3yO5U6bjAc6JV9Z8KgaQgEQh7sDahVpnKCirSc06xerFEOvxJVrVm1Px+y931fJBCpVBpF6FTTTcnD3caAmveS2o68HYnG5zB1pQGtQM2FVuuVYfDKurXxvedAlE/JAd5KpSPUd+VXb9BW/3UplMdY3oNFwFybQbjUx3KdWcWmIUeFnc9TauVTbcifkg75T6Z67buIiDku0+6jWn8I6gFjz4qhuhuSIQHnnJcMU6kTew3blVbpiUR8jRaE8RGxUXnBrxPE/VUywm7vdU6cZWLt6q1LUENuO1CdOdEKweuI4nM1Oj5EuvKvN3FctqMKgTjZVJ8joRGlbvcbSmvHRp5RPE3g7cKd53ov1522pqdKkIVO+ED2/eQN6xncslsIMaHPcdCBquFMasShzYe7W5cmGNsd2LlynBwGv7uAVmo0tcpKbwe3FMCIGniMaVgF0VoWP2XTd6rGd6h+TtV2CayBbN7zrKdVOODRrKLnGXuMkqBnYcqTtIEFB/cco1dvXZRV5lBxs02nvLni6qfQKzRpho9im2mbLXdYJ7qsOqMulOp27MNnBTWq2tjU/k6TYkYaP/P5Tp6WhP5SuKcYTpX90f3BRT5Nx+rFQKNL0VjkqdmZiyi2jTDLNxjSeJlVsS0zerLubqaicVSoh2SBauU6TnWUYXSRVWlqMqozW1GQuh91djq7PjQrjCh/qpBn25cYCyR6q+9CW2G6ygWNl/ePttJIDgbtqdSDsh2IXKWbQIgqWVRPdNxRoUqgc4uyo1cUU6bnn6RKtDg7vO5WjQJ3Xq0adWntIIUCu/wBeJpMQ2+8ouo82/wCyiqwt4olY8V9xV3s5RWKxVzx5+7vICyRKxjcgWUzZPWNwRdkvjulEaFbs2gRBXM0jP1KTiSubcQ7bpQ5Rlx0qH+qkYdmkcVugRVYb7sVlsczeF0itBWDVoWhdL0V1NxXOP8mqKbIV/Hejl23amKGu5Jupv+V0irNt0apV5VqqHMpfcq1wd3KDUbioexzd4UU2Xd44BWq8VHatCDWgADQPYM0WX7FzDQypovVio0tcFYceUbotKwBFQnKCt1C0U2XunTsTXPbLbUkLI4JO+AspjqLj1gZCBDbbSJlqi8K+Cr2ehWS31KxjcubouO03BAvdTZrBMlf3I/YpbZqD6cVDg5hUVPVXexfcr3hYFyugLm2OftQNd7Wt0huKyado6338eUId3ggKzQ5rTBUCkwfpRdoeJVJ+yFZcARqKtcGxHVJxUGbsQrsdXZrowxuTL725PFL6TZ1o5Jv24LF/quud5QyPupYwA6+KHuyu6BeuboX/AFFZJYzwt/yr+EVPVR/UVI8SIYyo/cJV7QzeVNY8ofso5JkbkSaNO/6Qi9mXT+4TaZl7HXWdXFeJ3qB7iKjGuG0KaJ5N32Xwi8a2XqP6ep5thXsDPEV8YeiDxlt0xoQsPyR1Tgo4RTv3SFkGCdEwi51V4A0khQOEF+wOC5ui2dZv9mHAEaii6gbu6VBa5rlForpD9oVxdP0qRSdf1nXK80xvKHKV7vpC+FbOt96gXAcUVKoB1KKLJ2uXxI3IscSD9QvRccSm0aweY62xM5KeUadI0I0wwOBM3lZTHN3XrJffqOKBmy8dZWXCDoOtZQ9FkuB48owsgeaxXSWUI7EafJV2zeYMevtDiFOkecOOxQwFzjiucrHyCktc7YXKG0mAbAiRSYCccnH27Yo0w/vWb8yLgOTqHrBENsubFxmJUPpOuvkX8QN7XC/Ug2vTn6mqaT59u9oPkoFNgGwK4AbvZtVX2Qi3g4sDvHFWwMk9dy5yq47rkAym0eSh7A4bQjWpTcbxKc4VbJaYiyuV5W1fEWU8uLrTToR5Kr5OCs1GxqOtWXHnGY7QrFRtoKaVQjY5dAna29dGr6FWQ2qT5qBRcPFcg7hL/wBDf8qKdFg8pQ6j24OAT2B1oAxOvsQqltkfb2y5xgBF5EuccAms62nf2DFVgJ16UTwdwLdTjesprqbhgUOdtAaHBc7R82lWqbp/j3TqjsGhSZc5xuCDqo5Sptw9mrTGJbcnUj12/dVWxfEjeqlLQ9s+nFZ6w6J1KHAseL02pdJxj3NVzOiXmFPYblRJ1/x7fIUjkdY61/UvFw6HYl6votHhuRNFxnU5CZZUF4XPNda+lc1TO9y5NwDamO9F73Q0aVcHncFZks2u4yXvEjqzeha/S0I1atzzcBqHth7Wc3yky3COKy83NdZJ2cbOENbhc4/hGgYg3jf7ipUJwF29Aa+xaQBg2hfPtciwkPdidik/CacrbsQDRAHY9mo0H+EYrmPCsqs47AIUglrxqWSypUO6UH1XcnPVi9EtHKUx1h/hf6gAQZyjzslZNJ3ncrT4dU16vdf1HKFuEiON9M9YQi3rNNxQOkY+23g4wGU7erZ04di0WnveyXux0DWu9Ucm026Oy7Zo0y/vFt/s4DMJaByrcD/CtC8aQg5hlp9lzzg0SnO77p3KB2Idtyt3xTE+fsOqPwCtHo9VupcpUA5V32+Qv6mmInprkqh5t2vQfZPB2HKPS2K2fLsVoT36XO9gsaebabo07U3hFUZRvaPkMtc0Fp0FRjTd0SixzpdTMeXGX9bABfclR2L5KlGmZ9ePkxNup9ghPQbebvkUubjTyvJCn1atx47Awp3LxX9jeS/UeNz77zDQgOsbz8ivpnBzYTX42HSmu1iVUeMQLlGjT2ONyb4jxVp7h/CYDv8AkerUGDnkpnhTGd4ov8uxxuTN54qu1HY35GrWelYMeia1nSJuQBxTHaQ6E7scHUU9mkOnifshPGmz8jViIvFn1VPZfxMZ1i6U47exzsVVmgtn/wA9eKrGpO/2z/HyNTZrdKru0gAcReOjgEB69juT/B/I4qsCbk//AGz+R8jUWzdZlVfErtLgFJ6vZBCpbTHFVnuFUxMBwIPp8jUaum9pXCf0/wAp28I7uyTGIMhNdrEpzDg4QuD+MfI2GDwnU9D2/hP3heXZI3KkR3RxU24gVY+/yNwgHuT6XqlGmfwn0ndYeibGvslu5N2E8VQi6KmhA6/kWqJiWFUS46Y4g3SHR2SzzR8Z4tVur/PyNBwKczrMcmVR1hKda6tTRv7Ja3Uj/uH+FUc3ENTJwZln5HcYi0AVQI1QnnQ/KCYdnZG5UboJk/dVvCql3+nj5/I48AVDz/JVN2gshbuyHKk3UwKpGxV/CPkf9AVDz/JVDvXpw29kOO1M8ITaffcq1SMTE/I7T3mK84PMKg7RBCd2RTgYvHExupqpRpkn5Hp/7f8AJRGkPKoM1AlHf2O52xMPdBJ4qp22VTpnqtA+R+DHTlfwiI6LyqXhTex41lVq2nohPedAlUpN7qkz8kcH/V/Cd/ufwFSH0pn/AJp7Hs91MtYvy1ZDoLzG8KpWcOgIG/5Ioa5Kq71S70JuzsYlNYOk90JrRgBCbS0MEphvl5LjPyRQyTgcpHxn+E3YxN7GjWjV0Ux+U55waJWt9RybTbg0R2hVZS6ZCitIl0gHRm9L/b/lHxn+FU8vwm7uxg3Ui/S9y5LTURqmIpj75xSFJri2TNlURVm3ZvnOC+o4NaNJVum4ObrGb0/9v+Sv1FVPL8Ju7sZyotiDZvTh3BCadNTKOcS9waNpzk0rVm+ZXJWrRmZzeO6wKmCcRKq3aY/jsdw+qEG6hCeGnp1LvVNYMGiM4oN0QVQJ7gzimaYBLjpTK0QTozd24Kn4ArWMvnsdlKYtPAVTwlUB9U5zRGpqoeDOKA3qn55u/cPwm+D+EOx6T9TgVVAxslUHzADxJ2ZzT8CoeAZxQ3FUd2b1HOxtRciO62F5dj0+J9M6DcqThiBZO/Nn1jfZCeXNDS06FT8CoeAZxTbqaqHgCPBrfOZqTqVMu71pVCe6nbuxxs4v0r9ZzYseJacU4UgcrWVQ3FUPBnA8AVEfQFpnlSc1rOGIYfwmbJKqQnbvck68+gJrRgBCO4KnMXybs2qVWiS0KqKxBsxFyobiqHhzh+wAJu5aJzWv5fkInutTt4Tz2NKZtdPE3wJm8/nNi1wkHEIiiwNnFUNxVHdnEtpuLXkXgInuhEueTLTOakd5wH8qq/yTdrx/KO/sZ+5U/P8AHE+NFypN+mc2q1Bi1pIVZtV5dF4lUNxVLOBSNRvKHqyq5+gpx+jNaVPvOlPdrcqTdJfKbt7GjS65Pf3W6uKp4imsHVEZtX8BVQfSqHmqfnnAP/rfyq/hVY6m5rTp91sqgB3Z9VQv1pvY0aAg6L6hkp7xiAqbHYTLs3r+Ap/gVA70zec4YfrJVTyVc7s1qTogBU/CEGjqtAQGzsUuTKLcXINaIAEBNoaTlKpXPUEDN6/gKPgVHeUzec3duVPzKI1uCrO+rNawvJNUj7oNGhVP0/gdjBnmqtbULI4qt8wYVPW7KOb1h9BR8BVLxJu85vVdqaV+gqmPrTjrfmtET17XpfxVoEG3Z9LuxnTouVNg1Sd/E20ZtOvTWNwAgZvV8JX6CqXjQGpxzev4VUdqaqLd5TN5zR7hiGyqXn+OKSZlxM9jP8RTdye/utlUR9Yzh+5DaCqfjTvHm9RVjuVIamqjunNK5PcT36GtTty3Cexn71Tqd5oKe04EQqTnXAPE+uZS4gb1Z/qKcxOKgcIb53KWPa4bDxu3Kn5pux6qePN3bSFVP1ID6FRH0jNOT01HKs/TMKo86Gpx2djHbeqU7fzxPbMzlJhvluSZ9/zlVrdk3qzwUWR3irVR5c7aoY0uOwKeRcskuY8IM4Vcf+prQLTIOEcTB9ZCdvCqj6s3YNb0863J+yAmjZmlFmiJTT3iSiO84BOOs9jNf5J/Bz1cobuKmYxZint1P91NWo1u9ZFOod9y/th+9f23/JWWxSH04rJa57jiVNd1gahiubpAHXxkVWA/VpCLhzlMDpIBrpp9woCpNJ23BB4OTyuPmnhr2m8aVWG7N6Tdspu8p41vAzV+pmTiqDR3J9b1To/qKG2/sZ2y9U462SeK13CizQ9vuLT3BrRpJRbwVt3fcjGW83klC1UYBpWVXcTsCyqzjuCmwX+IoNaAANA9u5vJn6VkN5RuggqP6ep5Nlf29X9hR5Ko5k6isoioNqhpsv7pzWiNhVL1X/y/zmjnnBolSLuUqadp4jsaE0bOxiDpQ0ljlIwKqN1tIVJ+p3t84co4NGKk3N0MC5ThJLB3NKs0mBozCy4AjUVkt5J2tqvvboeEKfCXS3v6R7+ar41DSUeTofuKvqWRqZcpFd/mZQmu67VchylRz41lWBYc0YWhguXgF0zesqgJ2FX8H/5L4dX0CyaDiNpX9uf3Lm6DR4jK+HR9D/lSOTA1Qv8AT9F0aXouhR9D/lZdA+RQirZdqfcslwO72qzj3CqEd8HiqQbUvuUezPYR23ph0jJPFW0ZZVJ8yS0X+zydGH1AcqcAoxe8ySVa6dXvHNCDeCjUpgmj/wBqbwWock3Muw95acQBrKs8FEnvuH4RiajzeSp4RUv7rFk0wTMy68qHU2kblk0aYn6VLqDPRfCs7iuv+5fFqLIruG8Sv7n/AIK/hF+xqyq7iNgV7qh818Gf1FfA/wCRXwP+RRHIC/WVc1zdxU0a0bHhdAO8JV4qUneiDareUGub1DXw7uuu9ilSDsTaIVR8YCJT6h6oQnf2Q12ownUD4hxCoOuFYONMx5cclGjwZ0DrPGncgejS0uVikwNGbFrgCDoKLBNnFpQcem253urdV24a0JyWDBqbU4QbLcbGlWKbQ1uzNctjXbwrVJ5p7MQuhyjdbFkuMaWuwUVZpO+ytU3BzdYVU6G5ITT3iSms7xTzu7IfuQGsHiZUi9phPoHB4kbxxW6rrLUWtyKWoad6D+EtLafdOJQa0QBozh0dJmUFDiYqCz5+5NKlfW/7UBLqlQ4LlKsPq/8AbnXOMv7wxU0XB423FXh9J+vBScU1hPJvjAp5DpaLhem7b+yHDWFTeNDuKraEiySqJdpNn1Rb0qndCtOynG4NGhcpWh1T8Z25rcOk1U6kyYv3+26jwadtT/ChtzdL9SikwN26c9hwBGorJBpn6Sps8ozW3ihzIGxZLuyHRoKoudeSxpPooTg12BuKhgu0uOhTTBtRBcc8bX6zTHkn0Cele32TUqustCsU5ZS1a0H1AWUdetCnTENHYMVaYcpoVIOpy52m5o16EB0htWVLVcZ7FcqG7+U6hwc3YOepN1IdJyDGNhowGevpnBwhNdppuvCDmmQbxx2qh3DWsrJpjBoTK9fDEMj89ikOEg6CpaOTP0oubFRv04rS0jQVDsl3Ym8J9CnADjJOlAOaeSHSKDWNDWjQM/5doyamN2BXIOxZhtHFYogVHaTNwQkl9R1wQq1cqoMNQ7J5xmV3hipm3T7yipe38IEYHsKyBe3SrXRpDFyFOmIaM7tPcGjWSg5pBB0j2H0hicEHxe24go0uD3U9LtJQkFtPS5WaTI7LIcJG1GtSORPR1KweiT6dgllPDSdal3wm47UGtuaBAzzkx0ad3mpd1zaHs/1NNvj/AMpjKroBPqoHZuxW2fCcfTYiw4tw3Z9fjqWF2gK3wlpa3QzWrLWho1DPKjxiG3IMky7EqB7Ja4SDcVAMsdeEGV5ltwI0q62fJdGr6LpO/ahzn2UiuzzKyKrHHYexLVV1kKOVjeFLXBw2HiqNGOIQJwwOd9IequNo7F0/spJkq2K7H1NZMQpGesoDxFVK2yz7HOVAFFGn5uWW9ztiyab3aJhAuLWrKqizsCuqj0V1Rq6VP1VzQ7cVJpfdTD2fZXVned652l5tVqm8OGzPrVV4aNqLOD5De9pKgBz3lA2bfgvWU17D6Ic5aGpwlDlaO8tKdyJJYbxKsPMEYZtLjAWQ3zKIkxsCgUKnmIUig7zuXwwN7l8Sl6n/AApDqbtgKipTcELFV0Dqk3LnGNePRRVplg1gyrdN4cM6fUOkqnT0gXqXOAG1FtMcodYNy6dgfRcg5lMkHSprvv7rVFNke5vXRs+FF4cHNHqg8YYO3Z6afBjadpfqRMPqP9UHcIdZHdGKDKbQBxXq+mGnWy5c1VI2OC6nqoqtjboUdIbVLcylxWQI3qQw39d2CBrc4/7KGtAGwe3l0mlQGuZtDkXUH2/pOKlhLTpBTajfPZnD3NMOwCYHkBk3yooC19RWUXPchykMCnk5Otyj3d3EaQvcfsg1oknQFTD+kGic6IDrb+6ERMMJuYE19Tm6Z9SrFJsD3Ba5oIOgq3wS46WE/hQ5rmO2oCpcdehSPfS4wop+qNhpdrdoQNRvKVNuHvQ+mOcZ9wtbD0moObgb83pU+8Z9P/3iBqc237qKbQPd3cUuIA2qKQv1lQ592oLm23aytdQ4uzmHul/darFPm2b7ypaLLO8UHNFp46x94BVbMYHUrbMqlr1Kyej7y9ZPqslrnK1Xda+kYKGgAah78VmABj/yjSc6XMw3ZvQM5MG5OfYmo04nR7ySV053LJaBvV0vcpqujYFcwKBnBJMAKxwXzeR+EbPm9ytVTyrvsoAge+g4LlafwziNSsk3e7gXqahnYFDRAzF7RiMobUD1XXOzdj+65VaZ1T7mSbl0rW4LIZG0lWZc86gpIazxLnCah9Aopsa0bBnf9MzR0jP2XK1CRTm4DSgxoho0ZiWuEgqzo0Fbfc3q7NC8dCpf5qyelTuzZ0AktM3IT0XZJ9uS4NGsotoN/WVAt1HKarxT2YlS8ufvuUU2NaNgz2pUBgxcgwnpXkoNYIaNGZx1hhn7m3yMoQmu6puN+bQbwqlMCADcqdQxLhfHsxSyjr0KzlVHHQrXCXfparNNgaNnYFOlqvKqVSOlcDmtoYFRn1VgwmVTqHEtvzZlYC5wg70aLj4ePKdfqWpupBxyKPeQbSYB+ewS44ASU+pfebp1KnTOIF+akKNXucAssFqnlmeZXx6f7l/cUv3hS17SNhzAVB1xerJxYYzZ1PrYt3oP1KQcVrdqUm9xQfwh1o90Ydh/0zTdEuXLOGQzDfm8j3GC1KaZtbF8Ir4Dl/bvRng9UR9JQs1niNqjl3Ln6r30zrvUggg6R7yiNN6qn6s35VjebdjsKsRLh0UGiXPcrTsqr3tXYWVWZ6qxweb+sUXOMkoUwA1zcRmZBrMkbVifRYn0V0q4e/mpQYTrX9uPUq10qJNzv8ptGoeZOvq+8pU9IEq13nZu6m7BwhWH7wRpThZ5/XszI26rRG1ZNt+4L4A/csmlTA2yuhSHkVHKD9qFqy/eFztIjwro1fQf5UHlG7SF8b/iV8Wf0lYu9FLS4nVCyaPqUYDG+Sh9RztkqWUzG25c48AbFapMgsx3Ju273k1HtbvKimHVD6BXUWTvVzwwamhCeEVLvqVpznvIVzar3bipLLHiKyqo8gvi/ZXv+yuJzEtcJB0FOpAy3FqY2pRmLi4OVum6R7qr5fhUQO4M4sm546LtSg5L2FWTk1QMNfvbTnBo1kqLVs/QjYIY2brllVn+vHFU1GH7KWOtDWHSvh/coWMggaFltye8MOKDVDHTABGK6bV1d0q+w3eV06f3/wALLqjyCyi5y+FO8qGsaNw4y04G5Fpuc0pr9Onf7rk+DQ46X6EbIdUecSpr1QNjVfbdvKu4Ow+ISuiFdnAAIFRvRKNSWOi8gFcpT89qZUbg4T7lxPXvTLdUAtycoqA/7K6oPY5yoAjZa9y+C71WVaZvVqm60Pf914wcrL8l2ghcnwghrgOnoKkYe3eVDqrAdrl8S1saFzVIDxXqajy7eiWloAU1Ms/ZQabY3I5JG4rJqOB2qWw8bF1mlQ48oPqWUxwRDHTraVNPmzswXRtjW1dIwMWlA4Tr9yScAi/RgNyfROJvHuTwal+t38K0bqIN5VikwNGfitSbFN+Owp3B3ON97B+fcSm2ek0XqApyWeIowA7cVJFWmPML4zlBqGCgGtcZ0lZdVrdwlS+u4DaQopvtt1xCtMcWnYrHCbx3wg6m4OadXvix4v0HUibFsT1b1NOo5qy6bHfZZfB7tjl8F6yKLANt66vopdVddfdoVwc5dGN6veFlOcdyN0t18UMqvA2FDLnestgI2K9rgunG8IwWvG1SLTdxRs190tVosc2OsFZ4R+8IOa4EHSFaLG2hpj3TabevijsCa/S03j25qPa0fUYRpcHdLtLxo3KwDAxc5NpsENaI7AfTO8b0yp3XSpHtWnEAayuT4OcjS6MVDcNJKDWgWtLtfHyYYXOGKtf0tOdNq9WmcHoN/ShBa3c1FzqhkrJpuPkucc1uzEqXgH6nlcwCG7Vapu3jWgCbNTun38vosJ3KeR+5RsPe0+qaeUtWtiIeMFMHdKuYPRX+1BaD5KTTZ+1TBb4Vc8gLJcCr2FQ2ofO9RWFk6xgpaQ9q5WizDpALIN3dOC7rxiPdP2QpjFE4yfa5OjDn6ScAry6o84Ic0BOtwQpi86Xa+wnhrbLTeITJxbk+0yj1CJPFZ5FlkYWbll2mn1XxZ8irqrfO5co9zbR1OxWU4t3uVnlXna2+Fc19SNOtBzKEHTDQsmiBvMrpxuWDjvWW6NiIyp1rCRrC6dsan3rKoX7HL4J/cvgu9VfRdG9ZVpm8Kab2u3H3baTepii7ve/vYN4WQ6dhV0scrPCAI7wRdTAFTERpVoS14QtusO24Lm6rSdWn2mUGui1e7cquNm5VvGVZaIamBnStXeyS0w83BWL7PWdqVmkwDbp7Ep1B1Df5p9MnG8e04aGZITQ5gJxV0t81kv8AVYtWAPmugr2lYtC6QWU/0C6M71cB7N7b9YXW9V0nLpOV5cVkuk7Vc106wp5Qu2PvQFRhbtV1Znr7fJ0b36TqUepQA0ZjDhIV3RKFOo+C3CdSttMVO9rUcna2tVp1J4A0wsms/wBUG8IYXfU1XVmjxXcdTKkCAL9iZdE3pzDfZdE8THHqu9gk4BXdAdEK/pvvd2K+nrCD4vabwgRgfYLjjoQkTfJzjKYCsl3quqVaDTOxfEddrV7KavpuXNMjaVBqGNi2ayrLczsuU47lDXmBoWWxrvsstrmqy4sfq1rmHWTpDkTYkDUrLar2jUvif8QoaC5xQbqCqbb006wnbTKFM9ID14+TpzZnHWv6h4uHR7HtAXOvQGlt3HJX0jBTGUc8vAKwhXOV96yW5veFpWSfVdH0VqXhZUOXPU4O1S2m0+ayWhu4cTim7lt0LUQg53T1BX3DUEH1hk93WoGHY+0XqdGnikqOqpPbuCuWpRaWP2Wsq9XBSVcFOLuy79CvV/yDgsFhxS5dEf8Avu//xAAtEAEAAgEBBgYDAQEBAQEBAAABABEhMRAgMEFRYUBxgZGh8LHB0eFQ8WBwgP/aAAgBAQABPyH/APb7ly5cvggF8EAvYvYuXL2ly9i90L2L3BexfBAL3QvaXsXuC9i5e4L3Be4L3Be0vaXL2Ll7S5cuXL4S/wD1bgAAQAAQQQAAAAAAADDL4Cx2Fh27zbTzTzTzeHAAADzeCAAB5vEAAAA8083iwAAAEkgkgYbzFHuYv/Hf/wD/AP8A/wD5/E//AP8A/wCfb+fif/8APwv/AOfh/wBm4eUN5ji3AWHaPN/88AAAAAAAAAAAAAAACCMuuytlnCl7t6/9MAAAAAAAAWC0C5gUq6wC6XlNBEyNf+WAAAAAAAbiZ7Q3XbOPaD/0wAAAAAAAA8lKz5IGTbz+JPncJ7TQf0I9JgroivhghZHMmHtPxF/yAAAAAAgQbE4otobzRuJRRZcuXsuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuasUUgTXMNAH1ly5ey5cuXLly5cuXLlwn5pLL/ACxSyWLXlD3u9vb3XRPWV0nyDZDNN66CO4usuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXBg5jzsLY5eMEL41G+COKPzsu8RrkiZQvLFTROPPr4AwHRNVzOcyMB+hdokBXvQVsdI3ZlGcgYoAti9nnL36Xj/lvlnJOTYOIIfHBBPUANMElxATooM47j+Z214+X5tJcCWfn6vaPBDLKjaDcXCPs9FTX/moty7c3zm3YfG6W7XAhhokrtYsKPN/kce3JiKgjPzYen64yhoFV0hlcADyPr8TJuQyZaynlHzIAUtOQJK1WDXr/AMg2/JuM4gh8b5TRRjXRawxi7PZ/AgWPrKegilZFTyx+pZ9A/wDnFJ1oSgoZo4vvGxFW0WPaZRJeobr/AKp92+XKaWQBLVJnFN0HRFC93M0Bn/nnpxBDwawNnl4TDqWcyW3Zs6ujNJgYOJob/iJ+5Sq6Hnz14uJ6qgdslezv+o+aPchziu1I70fK/UNuTK6ejrCZcq076TQe466LXBo84jvyjZu2e7DE6Yf8g3f5dk4A59wPjqwexz5/r3inEPjTk/cMC1qR/H7gMXlmtaiKLU14l1zqH30mCC2CuU1+TlV32JfyfbtFhE6syikcofeZ0ytNHzgOKXNFQJzcCrhFqZFX/INx8m5zfObdh8dpP1L+9oigi5wwyPBYdj0hVoU/KGsVCY5OOXE+YDrG7jZV1XaETyvcWdq/VLwrf1mUZuXkHm2RcVOTOksLWuVr/kEN/s4gh8et1V9VRSBSYSLnM4fgYl6yLLOx9cym6mOLXzrmdz+kMpbNrI9gOjp8zt1I18yX1fdRYtFdVdoMWaOgcp2J8F146T+4yzK6Qa1s1yHhTf3OIIf+Aa0AAaJhbhY6OH8fWBYrsDmmf1O3eKpCsBysmivVX3gPzmDERiPUkOuDmcootBrA02XKMaPBaNy6xqytyvPW9JUWdRX8Smp6CpcagwfwzMHixmcQQ/8AAw09rldqFbHWu/8AIEHy2t7YjGNRhGc88OtukJAsX26fKRaIVlaC1ljVvT2gwCutk1L0MfiZJ9nUgP1nwVKxyfG5TAVJEV2ewfBkNzcm1OIIf+BU+1xmQzHK5XqeYAJlwV5tUzfzLu1jhkXMsU+uxhmJhatLicnltYl0tNHhvaf32oJlOmy/Y8GQ3e5Nk4gh/wCBqTBWLsihGEpyTDBxFFt6OPzXtOzRvh6m5GIwyUnLk/sYAJvAY8oouqCAjweG5WAD0YA+AvLGHMyTqyZN7yPCG/mcQQ/8Fbqa1PKOU5w9v/D7wEL1MdQuUh0Vwnb0QU1pwLo5sCkFQORMbGovk/sGwYz9fDoJSYj6nHKOMJo/7lylnpMC6PnPWXgyG/gcQQ/8EX2h+n7jw0+uTNe1+0Fo6yrwvK1YeFgesaB2Dvg/fOKifngypg4tyx4lAVDXvGdPuiYp5LzMyvry/BkNz8m1N85t2Hx41fYXnYMMNozKm7C3S9jN/wBjX5uXLgrh5GCWxRGnm2vtp6SkbVivoPmDmKrfFd7IllQnrMkNxyiG9Hgzedp2TfObZ5to+MUDLUIT9aDV5A2XdY6QLGOiEeOQentiUYu6vClzXTPwyp7k4FnXQJisfG9j73nKZUdRwr+RkOw8XYbkTg9ByRhtPlJ3RPBm7nJsHEGPicAoAWqqIUei/sTVHc5mlCIZh6+gxcBnPb5aS/AolDh5QlwXjl/jMLiuoqwVebOxB39WwQM6sQMykxab84u3h2qdMHoiFvoRU6RyExA94nbTBORUhmFMj6wafe0z8aGIZlg8Xh9JmXvkRiUGZ1Oz9JadTwRDdjl2TiCHh6EESxs4egsx9OgOPeK54BOmReU7B+6lvYml1e2fmGKGrBl83nGUbG3G4qZU5fJEXZaIyZP1NflC5ZxF7WWhQ+cpZUVHXr+o8yD+oIk65Dq6zz3n/wCUICjkrVdmEXg7WegoVX1iTs7cOp5bCoRyCyyFfBbyMyJWNrLbD8fMDnQ18Vor5oO0H2SYhmsy0nJk7P8A5MS61ecyMe3eGeYZw/J4Ahu5y7JxBTwwg1asatl2Y5Wc5D9yjob9UHUYQzr1wIqWegCZdzXVPTWP0qVzv82bjsbWFOkwCz1yOdfETkZqNYnIUOfpCpPMtHpACgobKZ18602YMpdKpXBO8Xs5lJFWjF7EaHOh81hygOtthLKrXIvKiZj1uv55ekK2TR1H12H8lYL5TtPaDc0+kpj9aA2hOzu6cnbnEHX7TNq9ozXwX5nK+To8LN+eMerzOk0mb7gxO8RtWosQmpFGjCZumxj6r6nX4jPzQwKH+eZ/EOTGkMkQrL8vWWotc+Obfk2OXZOIMeGavpK0LzhUCU0U/fpMj36iOlYurZBmTvJ/J/4T/Z2/bFTk71Oaz2RszWilHvErOvpllGl9Vys6jbIBao6srT1x86Rl7pc/tP8A3ZQsu3lq5T2NaWyhImunQq4RQ+0cmLWjTShlWdOL1Ij+Lv8AZpwWCiawhlQcP1LUYppmVansxb1DfqUMEUNR6wOsG3lWbIUfQDz2jnpKCSBmpeSWTzqfw3E9oc0eZj4hBqhnKlosvM0hXyCZNc8iO6J6kX1jphK+mSwLPVxCQNdAPbHzBfR+YEh3f8H9XLaZySrljgOwgiWhOo7iDaA6WxerHbP4i2PhQGvQ6zM+Wnk9XSJ1TEX5dK/MMsfNn8+JeANDlOaYmA5Op/ssSedWPK4AEcgEoJhHHPR+95VVbzW8zH6i171CyF0wZueiNgFqfELW/Jxjdzl2TiDHiEQAmhai4JLLqt72fCTRGbq1oKX1NYFZjafin+DfyZW9n/CDS/vnp2zPvAaxfkl5UU9A1wxkpa0sv5Q40nSv4it+q54MNGo0K47r/O4ld6dV7Ocx8Q2FauNwKtW6Fq56h7pMZ3c58kpTEkOguUUAHQ2DmZkxJcw1gFTp2ouilXINVFGo0an01+INJr1B7sThBz/hMM6UYywyvLpH7FnUgJguWu7dI56o18zMh5oj4nr9sTQTYaLX5suLGRkRtWoWQ4F6nPozkkTSmcufOBfQ+IZvaqw08pgG0dEnm6y+q9P4kaw+sywfA+/rT4gGYCgCgiicl8zLpS9L2mv9uRqUvRTveKjbWveW6ygM9kX7dRR9aTkCUCoL8ch7H6b68oYmjALx0ZbUOQ08kKnX6x7EHP226e9nOUNeonRPLBENXrMLd6mTcIbbk3CcQQ8RHphyesEvQXYZfkhG0rhpjliAFQsQyplXMzXVZftY4tGNKvzNPk1FfE7PyEmdjKBcBAORKrZUYzNcLoC3nuhrNE0x12aYt7Mp5oRUqOOZHJfMiCmt7Irr8d4hDpgU9zEtcWyqhXB1EdIRiz9SnSupzPSKjRxa6mxvUz89rdp2egIRPzylQwQiyvxNOr5EEV+g7R7ATK4f2wz7H/1KCfWQXjqxj00slAGiywDAyCDN5Ovn7TpANB+4duEpVh05dmZjLy/Yl6y9DyMRXJZL636/9lCfRZYLeQWe8umM4mvXUurAKhcqUu5uor8xKHXP9v15zzG1s93M0lNXKuj2lpIxWvNOe4bucmycQQ8Q3g0RjmrnPdKSqYMOeTmtiAQdqzTUMHoEJOmls5/X4gA21uu5e3VNEfESMsVCcEUaR6ylE7KnkvSG8RIP4TDKNTlC35uvzLgMvP8ASYZOHU5+YiEojRBICBgICVnOuFdXpEKa89OxBp8zUfI/sMsA2iRbqPXlBYYxHUZ/Fx92D09GSW5WAxz/AMLMYpqazc0KYeOT5kKvAYaBisg52xsvGwfoM1KxeINDqNw38TiKHiMU6X7ZiqAWPdBMpql4mcZQXBSBGjou3aKfTTq6LKOC8Do41mOwKVA0hO8ragNIv8QHS62H1lNPunchK9xOH5gDKa1a+D+x2MGhx5YKLWKO13P+jOUC5Ie9y8tKWKumT0maGtd3+4cFOEpmMrcopnLUHmvbENJgquANVo/I7W7sdy/0sxBWtz0YhRl2lgl2GttQRX9HzGudWsCijaQ2/JscmwbrvkPE0POA7apUrM07KjuMYiAIeaET5x+CFUFQBgIeBmnHC5VSppNZRK+zNPPyMtR7YGzXvCqg1oVfnmXZalqklkoGosJ0oMrjzilaL5n7QaQ+fATGm5WzJVquxR9WYcR0Y8kEJW+aQxlFHe66PLboDPbpLypboq+jAzeI88wXDcGy5RFU4/0D2/MdOUrLcIa78JxBDxDUgtEEvtmGseJpmuLHaxz1OgW6H3SaTWp6vN2G2t13+eyaeGVNc1vAaLbzhBQYlWRkW8QLreUSukIb9b5Pr1zk+veCczjrkOIWxIkqtjQjE5ilN20ot0/wgBoBRum/icMXRpHisMtNV1jkP37QixHiLXXzdohtBjoIB6lXrXpBUrbW88Fy4iuJz2QjQRZlw3KlSt3luOSY4BYXz6yok5qx/tKhjYupklvbXHJ0lCjLvDfwOIMd3lp67+DzmDjMHTof7NNgwSGNrCgSKVikDCPnKiVwHY7/AD3c21uV4E47gStyuDrBkCyZoyOp5MYhUL5cn7jDAY91J1YrzlyoBDQ3SG/AcRU8R35RGUA29zeLM05LihPU/kxLer2HtKSHBeCbLpNXGrhapymrcDdrYx3yVtXcvq/vpLeHOms8v56yrZ4+pm16vOZ7n/4fe+8Q3JybU4gx4grziY/Vy2QmVx1g9tmHI5EBsNZ7w0Q8A7DXbOvFrY8HVOU1bTYbzwCM3Sm+ZUxPh10umYRqqnnEdVkr58pVosZgAKDBvm/ibrvnPE+r5zHvbCEVB/dNMUv2SlIQ4LwTWaNh2Gw8Jq2NW6bzGO8bAjEFjrlWYroPxGJvXW+nL5PaclZwzk3yG/ibrvlPEH1946+pmKDedAHuRSHGTHchqHgmENNh2nBdjwtUNJq3TeYx3iWWUy11m0HhSA7xBjuin3hvU/yfr3yG/wAG675zHhg0M6n30iOrT1/8jFrVkn3jtnLH3IQ4TwScvFhpNe6bzGOx3CJnzVdwPwwLF1fHsRGC3eR9gf7HORafffgG/SbrvvPEsa9QxCoUG87GtgAFtH0sgv6Gdg8Ga7GPFeINNwbDeYxjukxF13kf7E0Yo9lz+CUztAZZQShhekxXmr83AN+E3Xf8eIbzz5fYMXIda2KDhO+7jlGOvGeG5bg4DHfJmNVU9YFtZSX6REc2fL+og7gL58AhteTcJuu+U8TBdqYO8u2f28Qhros9i4ZBZbmWT5CEIcB4YjHWHiHLdHAd4hBpVR6h5n799kCVQsq959HucE34Tdd+p4t4SXy89SZEGrDSWs2HXfEz2QcF4RrCPizuG+x3jWES0TYWtDM64966P3Klx6neMbauhwTbcm4Tdd854prBr/c0XKvbE0i5KjzbBvvENjOfijOew4DvkIjaAseuD8QSVYHytA4KQF5uTG824AhvgnERPFGeAY1E+esFEK1lk0JmAZoLhwXY8A2Pizw3Y7psZ7UN9MMo4CvUiEY4qyHAIbbk4pLXtnikp1n/ABLNy0EexNEBEA5B2CHCeAbHxJsdhwXY7psApWFJEHjGT4YIiB0hr5XX5I1MNnXgHEhdya9s8U3mrPv/AOQfpMRqpZPOWKiLY9NPlNhwHa8A2PiTY7DwBCEwMAtc8V+pc5XO7KfqPQBXV8/Nz0Ye2OAbbk3Cbrv/ADxbkrQEWxUJjW1T7VPcs11tXYYY+9NhDfeGeLNjsPAENj+1zdkxuijzF/srytafv98A34ThP17Dxfx/xBOug58pYqrR6WT7Dq7DwZ4s0h4MbTv7OeyY0dnTvNYlnQW3yG/ibrvjPFydzQUH0qVxd2PSj/U9pQlWJ5Mf+wh/zjSEeG7HdNrKui/KRiIgrOhR/sNzonx/Z884BuxybJuu/c8TnGIi4hnnOaaqavbL/krRT503/kP+fyhHiu6bXwcFGdQx2JdX5j51/IM++Ib4Juu/88TrwYefKGAs7aKr9kdRQrSou9MfqI8tdfIh/wA/lCPDd82gXQYC4vxVC710Z6//AJn5P5eAb4huu/8APE1xmVo6Kzer+o7ADQNGotXO4Q4b/wATlCPDd82nh7Qw81BOkL/M+O/lwDfhN137niUw0/KXAOSOQ6fGfWG8sRzyX+oABotNFz+PnYf8/lDWPFdjtNg0lKse60JY6FfxEjOffly/cuCkyPPPAN8E3XwQhO6Bc0iUF5XChdIYrBHCrIeb9IGgAPNR8BCHCf8Ai2JY3DWPHdpsGkpzDyjnT71n33SDGI0X2ywpacn8u+Q3wDdfBTWlNQfuJmfysPxc1gQ/SJSGiH3pNPyH0hrDfdrseDp4myTQBq5yRaSJq4xDWOw04DwDYNJoPrKfbdIz+/RPh98hrviG67y3iYz6784dKWG65GP77zOBdp2M/wAnY8XO11+9hrsPCYLnIvOK/cxRBBq8RrJAgReoGsdhwneIQnwUBT7t+J8X8cNF2cA3xDdeNta1nTcV9ivxL4NVB3jvlAH8/uDmOcFeUIbDwnLgl1TUs8Ly2kpdQUvMLmoVKhxXeNgii6oB8v7iOC8zdXmXIyxmt1/iBQHAN8A3XwWwtnV/KNBN0CBAFcd4zhEOaJvtsIQ8JmRyK74ipM+FHaxG3bROcG33GIbTiMdpCE+26THt/gg87mnrwTfFN13tvE08BGtLYvvcpkmsdHTP62mw8ILzqfmY+S8Rk7T/ABMfM/JhwnY75CE+t6Jh2zFz9B/HBN8A3Xe2x4eFLxXrKGWqg8pcBuBoWp+Ll3sIcN4X1O/hqO14vpiefLfO4cB3yEIQ5i1IORgma7tt5Ev718E3wDdd7bHh4t3PzFEzmd4gBVnKLxYfJY/312EOG8AhKXV1ZV/NWioKfr+3ieWd4+7skFzHyrF9L8EQhEP1Czq03V11hW6rH6mm8/ycE2nJuA3Xe+x4Z6F00mkiWI3S4aXf8RsIQ4LwQ2hoQqwVuSfddSfHeEdxWHT9k7Y/ghOwWWPN4ruENrvgXHvaprP/AAQ5o0L8rJ+J+Tg4JC10FG+IbrvLY8NlJVoAg2qkPTYroCilc+fV2kPBHytAdIhmARTW59l2gUuk8RUP/Ago+hgLa6rz373ncIbiyWpSL+IPuc57EOCcQR3lseEtnRA2Wui6Z/UZAKBkX7strv8Ao2kOA8IsAqTRIJFd0n2PafKfnxDqo7cDQzAVcW+0ZdOs66Q3Xa7juENorCmfryjtvAFfn9S1B0z7KGk68GcQB3vseFQu6/xPpd054waKe2Cf0Lzc7CHDeBWXnjrUaw6TVm7hz/XE8gWfL4gMjIak7Yfgl3SL8nAdx3SG3MJkrXQ/2CZt1+x/sviYg7A/2ecC8E3xDdd7bHhXh/g5/e8xzjW6n8c4GZ6h+aGoUAPlsIcN4GUxjln958P9Z8v8nxF6VbMGp5sgvMgfMNd93XcIbVqMZXm/5LEKTn1y/crfODGvKCn24JviG67y2PCRLujUwiMb4PveL08OzpAyJ+YDLHXYQ8JBAPX9iHvL/SZfVz4W9ipsuPn+REMuqPkg9IfzwHgkNoUrD2BQ/uAYAFR6RkFXDo5f2TtUDgm+IbrvbeF2HMec1gTXoar7SrwwdAhjHMPbQmXFBjwrrnt+47CHg/qOk+W/JDlh9514l8N03dLF0/BD5sAgHOIPjgPBIbGE8E4ZeSHoAUTI+CiG+IbrvbeFWPnl+oSnI9TL+IMJoir2rlM6K+e0+KjsIb7xCIc/wRfY6T5f8T6frsPBO3vgviXW6folPUfoxuqX64bvENnOJjiCz9OUUdmkOez9OEb4huu8tjwbXXakPEuinNaxhQMjsuW3MLijB2I7CG+7t7t7CiNf1T7HlPudpf0g8Dey9xU3fLOwfdnrL8E0nqnzsvjkNj160L7Eyf6ymJmLJNQtefCN8Q3Xe28L7zrDQ6COCCpXyIxFZ1GucNohwHhmw75X+ig+7owEui/Xh/ONHzB6YfmE9ePzKT1+bgvAIbFMose+JiNgvq/5PekNl54/H74RvgG6723hfLzFwY0bqyBerarWLLb08iFe2QhvXF3aIXqqmV7Ya89PSU3UL1n3agFw53G3PzEVfuPhli9D8MWD6wcB4t7KyvRfM81g+Iz0g/c7e/i4DwCENhaagV2M/o94RZbCv3zmkWnq8oXCxjfqcI4gjvbeEdHSC9Koe7Y0RlTyZhOgXrtAzuENxlx2hErVC2yeRzmPh5dr6covduaiAMyl0S045GvtLuq1jCRl0BoyeYhxBWlYkciQ9l/MgLVpV7xd9X8bBhuvHo+oplPWP4JSuj4IOzDYbzwCENjrGLr3v/Jnc6T3r9RhKyH5/Ur7c9v/AHhG+Ibrv7PBAR55TOW3q82p7/mLMrwZyGrb/kdc9D2I7bhuMYHavLPtqwrL9h+zMv0fE0nNz+yambr+yJ18sC892VWZdZTK+tj7sa1S+PVao0eUwrVogpPMilJOdH06Q22fNfz/ALBq6mWKh8BoFucPza/O++A89P4QU3X80xT/AMAmAO3EdwhsZShsAavP5jINUz65PzGwOP8AA/ce/rwg4gjvZeEVjsTk/dXUf9p9Iownkr5OP5LC5ll8zJ+/fcIbLinURSCPRMKqzfY/szfy4lwz5LU++cF6KR/YQy16if2Zsl2ZvjSaGFgoJTK23UWykhauvN0e2kUBWNAPrcStU6g9yfXv1E+oGK4C0rgU+5DlAefXWDcPB+tj8TzgPyhfn+BiGw7jYVdCaLMsFpBwyjkD+f3B2InxwjiCO7+uMeCeihTUapD0BplE4hYnSawck10jh3huta57pnZkgleqTKU8MsP6wWiaDHq6Tn0DaylNypUqVK3F6HqFjEwdthfkl+Dbi/aYH58DORzrX/YO48Kr6wo58gmbQVh/TFshNn0MPX52XszAvyf56x4Y0N1QhUAH9KvmGAA66LgDb5mkg2aHb/MOb9TvAI5NRH2zPr/5E32BT8K2ACgC1OL+5nNUXTlnePX/AHYQXQbOW/Ep1lyre+nzCbBNbXtIbNEWj3wfmKYLWIchuOOnIxXqXj4gADQ03adDHXdN8Q3Xe2x4WgaKiDn6NDmbEw3LPfEsq9nurO5ylAax9DMqZvNAOr5SvZg8jymXYw4lboFgKR5kbg83r5GXYsianR2XGPASjeqUEOdaDgej+xLOaTBQz4nmsKdFBgeXSN2TURBHqihLQDpin4gw5mrk7Mvun8jw77/5pm0V9dZrt7D8wflwI/uNY2tKH6g0bg1bPzOz+vedt9+8IdJpUU8ukqjXX+scKlyuHufyLtFuhGGOkHNvKUxrtV/cOevh/sIbKBlpzNaD+YS7Mx5orNCN9+Us4urXDN8Q3Xf2eFd/7h/5LuSf6wIGnM3mfSPYjR/I/e1REAMqx24OX7Ozv9VyIvmdidcodXzecC5Vca9t7LmsjYLGOm5m1qGAr1N6+u138XF6GXySknJbfq9WBXJo6jv0gMa5eFBAQaVsTKXp9jpMPfIzfGsz/dy/xCwO4z75yJ9bce0VNS6r/bfWZ2ek+n6jjta51D6RMbVA+/DNjVuobrvbY8Kgvd+4K2pj8/qBLgHNdB+k8mDPpi/aGsxKEOb+oyTyWyYPINMXm9CHXNQNDwa9wlg+sv4gU2prTIq/x67LjvFP6jWP6YveCBdD9EorBVYx5O/fxQ/pcP8AqIKbuoDtcusl0wxEirKsp9VL8Y7we8Xx6SspnL6/5XhwHe+x4WVasJq7AJ2cJ7QIIVGZ1C5dhSeoUfmZNx45Xn0meGEmOwmJm6Gp/uV4JZe4bKBSWOpNPjcHIYWShHfJrtdtgWtBzlggN1ZX13lAnmRZ/qaAp3L13rl8W5fAevfIslg5fnB7P6qWh9R+5sNVEOf9Q/EvTR4RviG67+Twy6NlK5R5rcPNRLdc8QLwHBxpzltGXTRlQdgyyq8FfAIBryucW/2Ejclys1+Pxukw1DGe5bZ8/wDJbcFqwnt/ZXJuDg3L8OENGjonrDFfmZ7zn6Kw/KBog8tXvAME9yDWQ6je+b4huu9ljv6u5rPWmZWPN+UZXNAc9w/sz4f5nY7wPxaCV4smq236xyj2ppqSv4rO23GPd9d9oAMhbvz1ZQp3ydWvNAo2XL3b3L8QXQVIWMs2vt5H05QeTfSv5cQ9yCvch1p8DukN8Y3Xe+8Q7em/r9Sxq1HmKioDKTXkTSqAFBBXjq7sJh/rr7yx0u33P1NZTPjqj9y5JMn3BFc1w+ueJWyvFgqNu37v7EhhWgFZ7nKXKdK+f9QnVhY7SG+IbrvdeIY1SP6S6GxXMvoE+eOHuwy+KbAPREDi2EsdpLGAVt0smuTU3uRtlCtH+BG7UNGvlKeOt1X13HcvcPHnFfUFkFedamfX0iHRzy15tw3xDddz69l4TgV0IugaIkrXm7rsCHtRB0IFzTxSI353N/PSadcJ2o/kvcDlsuJ9esdgZRVi6PSEQoCgNly4uIjaXLl8C/B3Lly5cuXsAEQVqMQgqqokzO/ofeuwhviG6733gg5qywc4DMBoxStOw+bpAAjoNBDMMeKRuDlPXlLRiW+aObAAAAKCXsvZxgOh5kr6Qy6nZmEPAV0795cF2T+4JAx1B/YKZLsqYFfPfC4F9hlO1hRrs3LhL2Xu3wb374Gd1aMXbK68xgnf+lxGCniesQnyP2NhDfEN13uu6oLWiVE1yFdBXBkwvoJeEnNblVV/eHQYIBBHInjR3Gbp/H7ja6ino838HvL2XKS50rV9iLaOvvghy05DT2JdrZ1Fe8tRmpqksewajLWj5XJsq9KSf+g/kTwXUf3UdIo6B/DOs7F0wva8V/7RNDHdv4f7DyIarYO+MvwVy53uOtfKIW7f8nSe686ygsuuaPSJgFrYxTMf/wBTWMA30sMyndIHZhE+A3mbDfEN13muzoLGnOaTH9cS9DzFX4nwq57sodnqezDzkdDZIRIjmbfci+iZsLPcj+AqLXsmpiZ5vvpMMLx/BhDqicdeEtEoW5VdND4mFKwHdyylBc1QStL/APo85jvI/s1j06oeCW33wfNlc19XVfWYEQixZSYZZAXAQAiaQnNnJwmZ03SnlEuzwVfdMwYO2pUqVKleBaC1ohp1s5Hl6ynE9UtMWK5mf3aECO+hl7spB6AnRgF3G6revWPb88XyRHkpNJDoMr1muuzFmvTnviG673cMnbnFqGOuTLLoL0PdD+z3nR2rnK4tiqJWytqWZ0nRsqwp9yXdnVX83MPBoFU89I35IrD5k58eB1czxD4kpDlca8DdUVzlI/XhPaAlHoa+xO5x5tlcKXc/yGgAGANhxtFsCHKCHMqRCRbY0uoso4ETAqgLWWoVF281mEmwpKN6pUojDjg3LhwK8L+WPF/cfOZI5V8jsQaQ/d89t7ec1mpyYLIhUZnAfXeVHHkKZTrtPqoAEEdE3UN13OmAOrNY/XFRTmYHrDiay5h7H92Vw7SluAz0v56y55RX05xjrMD2g8C+MtI5037PrlNWLrE1HPtnedXm+bBAzLdNhEBsDMRKWZVSO6d49QcbFtLEGsX1wE5cOHEEvuCVV8EEwN6992OOB76oJ59IuFfWvkcph95CenWMB5r/AFpuDtvZe3KWMDTCKzH3eaJTKn1IxBNHTchuuyQVUSknvSoI6eURLXyfdrD5RoFHHLCJIcpzIPV7dhFy5ey/AB1EJTRxb+PaLpPJZ29oIOsSYKIHNgDlsXbesME0mlShgnNWGuCq6yiGM9TF4dSxYCPrmVbz6XAqACWcC+CxJW4bYFq6BGEmnNPZ/ZWFc2zF92GahoJQ9OcJmDQDG8cBGArCMCjyeZ/k9viunCijSUwVFlpeQQOQNA8DeXpgWo5Rm1pS1i9fTcvZfgRxV0+5/kJFqTjpj9xSANl7UpLl7iVDQGqtE09KSmCuVj4guyOM3xMijkHmF30pf4J2NRROWwgxxbly5cYbzLbcBL4QlzRyloDPr6f7BNkoHAHZcvdIUAVIxs7dbcyV9uGu2NxlmU/TAVCiMfBJcrEvTmI48nfc5P3p4ZKIAny+LjKwG55Xp8hNENjXsqSd2IlED2H+MGVDkZr+QrduQh5AGqfE7aCq3PSV4G4w7CXsQRPLV55RV+Tq3qw2pKBuHGJh2pcujtrNGwbzGMeBfCLszV5Blo8lbQR6+Wvp4HTdRAJhHRhmrQDeHJHZ5TkXBXd7XMMPT81GH9lZbSh/I7orMPn1YCNeQ+3t14d8G48AATkObrpNdVDjka16/iD4A2EJj3+8wfDfXGMYx23xwBAUByEv9xnimslW8/DNqpoOTr6fiNYHM+6zSQ+aaAKWczE6fLv5iuWX5+WCFUTnzeb4a5cvcXYy9h56ckuIh66jkIr9+4Lf7hwzXfITu6Qr8yqOzetNLYllCDa7wZIYkD2X5iP8+yAmxaNh4AUnTdzH8lKhbrea1Pvbw2mfMPL6/Mauu2SaRwsZRKv0t+ZnrXKDWcjDdIefXhXLl7L2XKSyXLl79x2LqLt0hEUar08tJzLPNry7DiG8QhLHnc+B1AMxC31JdA7mGN0b1Iz/AC2AthFrcURwpQXo9Iq4TjADCxgtvceuYBM1iWPEpX6nXtKrhkHx4fMc5PSNqnqjp6y/gKzlYMq9t5ITcuXLly965TYtuXLly90L3POcp04NYsntEAYKSqvKJAVaurNLuJz7w3jgG4gH1TXB0D9ydDnGyXpEctd52kOLZM22lL5pFz8H9pSDiOcdosapR9NOIBDKT5/+QUo2j+t5csl8fnvxLfDZyATP7oTr0m29i965cuXsuXAVzoZPtLOqVZgL9f5NGvs8ony0sfyRCBCalh8xV6jmC5hQgrQfiP8AdFfw7Hgyg8n8Kz6/5xCipyLPxL+TKXkFaXLuGojC40Sye+PiCUq9WEdpdSPyhF52M2VE5GXdcpOZDg2HBr9fIueekH5InHcipIq3Yr+ltiKTazKdQrG2o2vGWkZXYHTE+2svK/TJOUGf5GBoBd8OOFAVIWMtswI60xkNgyx71UNmf3Ho8J35v4IKNF3uWw0N25iXLl8b6BA9pRxtTzISPVOTuNi1sXLl7Fy9typK9EROj6Qv50nKCAWajNs7Ym0HoSoiu+kwQ2MN8Ttvt3l8MYUw+cSu5d3Yv8AQOUS0+eCNxTzWPe4/hP8A04L0bel38ly7bdECcLdRlIbrQmduT9mqWgat+4FuYUenNOUNpuXDVKvUHl1nPAAdPNgZ2L2+7LytmnJ9pVMRV/syv+EA4B5TLDZVK8GwJrTTyY5a90Udc1cLpnQOg6R2sfVp24LPCAP4/U1xoFD2+JbQ98IqHqWoImEduonWnP2lOZHGKH75bO1QUeiyNRi1Z12XL4hMXo74e0rwhlGvcYNwmJ93owQkFZE2GKdyjpL6s7TtAgup91/kwnc1/iW//K2kEZEG3PtGfTEoRYo0Vg15v/5F+alGWI+7e0ckezZgT7r3mMn11gkOg5ryjSy/LL2RfGLep8aw0CtWWf5CCNA0KdjXMJcywUHKSOHQWr0nR7yaj7UPcNhvBTs6A/XnCWnl+Xsf2FegJz89zWAeJscughp+sf7Os0DTn/Hs8ALULUKBnwfesoQq8iFUCl8z2NIhQznr+8vrrVoCwGCxoKcESqchQd7nQM6i/id1bC/Uvb6yXfSiqGFnIDPrASBhWy5fDJhg48vrCgp0HM96nfaAcPmRhoO1xi0dbml39SGOshq/UVoJzrIjOACoXlLVp9UFqUTgeajdL5Fw36lGQY6DpKHJnNMVKEolyPLcD8aWOcF1q4da+1P1Cqz5B+mejFxfMGlm5P3X+pzvLyzlqTIH6H5JpNmSyJ7GgxZ67a2DZTbDdUtt2Ixbo1O/KVOebKvqTR2G0lnjasBcJkmqsHcc5iIcrkf2VfgGyt08O0TlA/clgZBp97xM1iRdeZBASxybyUb1SiLgFK1Hk6Sk4DsgjOFdPKldjFXSOajaqC8/yZm1qNn1lUkDzTBvORfu4kTrU1+JSZvRIoEHmP8Aw+YfQmtA9tI0NFydXbtMKV6hZB9NNTV7dZeZfF7lnTceI29C/cOtTS0B985QdKTkjWFAmcTol6EoK6YvVFVtW7qWUmJRDdG0ujL2T02iojH2olwV9mvEY6jlmH4Lp/SM+QKF65h/8ljY9jrrUaa/XJGmeaX8dYQIQQbaqYkKi3QfErWCy31iXFtStY7o6Yv6j3YdNDmvscppYc2F55uMUatVWmsKSpUolNitg+GTMYYAYYx3+bim7uT5afE13SCaoXVuVBtQME097hXV9KpLxrQ0P5TT+1dP9odpAyZBvctGGMlqlPVX4mvAORr3VFk35InrMgjr/iguodtR88qr+wIQ7GYDcs0tpNauWE1Q+g6xwZOdoPaoc/7PKf8Am4WToLrjoeasD2nKBHmHmcNcLL9ltRUdVjylSpUqVKlSpUqVKlSoY5jyKYW0/QTIIuLMSkcWAqrzgVwWH2wDaPMhPd0INXn/AGUfm5Xsc7Eg27ITTa9H3tCntVGuLlGm++94BxDAdozyMCGm7nPctBs6vf73hzAcgQYpvRl5u0UbtSpWxXhkjC5UY8lP58yrwxC+cqVsqFo3pUdNfm4mlizzvzJofyP6lbCvZU/9d/kCg7gjvfcl/K82KCq6LMXPj/pgX8kD4XkbSti8QE3oMbTIj6pPpEL6dSH6hL9sFRDQFxHtMnAl0N1GSFDkdSb95V5qf7lEtGvYgGMCiVK2KlbStitipWxUqPCJymleadu0pkwm6PVDqzeYxxf9maPRkIh17LRDUMPm/MfkHnepC+WXS/ecoy1FNqAYWe9wcumvv9Klnsh9VMCY301L6MwlkqVGborWatadU8v3Y7SqlXAr/giG+1pPfUnKNXwJC0EWeUqVKj2aKHVlrh9jz8RNluNJUnnWY9tjsLgBR7A/2WwEaLt+IYPLZ/mFS0c6E/coFN503MAPqX2jYRN1jLdSWzAOHm9fBxsj58VdidZRlH3QAM0FklFQ1qZffSMB3XUjOIerDy5ynesCyUVdZv4lew6tJi0fTtLEwto+YZwABRpG7t+ELU5BlgmEHkzC1WDo2Kg86LOmBNVuPV671bK8akqElf53OXD/ABctojagl9pNAwb3UeM32/3/AMxhEjS9UsZK7kIZq9oy0D18P9k/Z9G9+cav6imi9hU5qfdDJO1m0uDAO64fiV6HqC/kzCsQ6P8AsJo7pRs7mB+Jdj5CUvQapUNWrhMzzdaAzsYLSHvfxDJgCgP+NUBfJVKsasQFxWgCP0wPmVNfkPiP/wD/AP5Z5fAf/wD8vhP/AP8AXV1epOolc0o5wdkrqXMOiFFbSUJyGZXfvs1AtVdRwH8+UYv5yYPL/lDj0cxYIWT2Qxv2f/Af/wD/AP8A/wD/AP8A/wD8kVdGyBNAektVyISfBNG9TMMf8usMwEmT/wCFAAAAAAAAAAACz/znJKlSpUqVKlSpUqVsqVsqVsqVK2VKlStlSpUrZUqVsqVKlStlSpUqVsrbUrbUqVKlSpUqVKlbKlQP/wCBv//aAAwDAQACAAMAAAAQ888w808040w8w4040w8w8080w8w404048w40404848w4040w8w4040ww8888bFWC8wwc888U08sU084k88cM884Y8ck0gMc8c8YwQ84c8cUsK+o8GyRv084F1aoq/wAasuqvspvuuuuv9ltustvnttvsvvttvqk+d1nssvuvvvtnjIVbHPKKusIYrPNAAAIIAEAEAIACAAAAAAGBEBCJKAEAEFPPIAAAEAAFAABCYVEXPPGAKFMsuMssMsMsMsoMNPcMMoMsMEOiy3XMMksMMNIMMMMOsssMMpk0PolPLPE5CAUQcQQQYUQQYQUZn4EYYQcQQJ+QN+QUUYQYYQUQYUYYYcUYVQYKZlPPPCdALTTTRDDTTTDTRTW4lDDDDSDD+CxbrzTTTTTDTDTTTDDDDTDWVdSnJPLPXfFaMMIMMccMMMMcMIsRMMcMMMJYpeWSMMIMMMMMAMMMMMMMMMJaCQrlPODHOcZAQQQQQQQQQQQQQifwAQQQQc60+HIAQQQQQQQjCAQQQQQQQVZKYulPPPfJRVPffXffffffffbfblM/ffXfb97QXPfffbffadh7PfffbfffeCIStuPONfNXZ/8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wCsV/8A/wD/APza1/8A/wD/AP8A/wD/AP8AzgGv/wD/AP8A/wD/APzNsqyU885oIgTzTzzTzzTzTDzzzzDJTzzzjsRTzTzzzzzTzzAkkTzzzzzzzHX8HKU8s9sAcCCCCCCCCCCCCCGEnq1LCCCelLCCCCCCCCCCCChzJCCCCCCCSrgH8U889E4Ii+++++6++++4s2SmllrBm6WS/wDvvvvvvvvvvvbSXu/vvuvvoqAB1bPPPfPpbkgskoX64Kwf3RDCF43ytMcjeQNlD8X2gsb0WTfPCIeggooslny/UPOObAqE88884IoPANPdOexiw+/3TziiKoxjX6R4vPi5RyW/kSfP4n5wUT8ZPLGWN0E//wD/APqsRNbaiyrhWbs2x5Fv2c2nEw/XVzhKM04ita/CmdDz75NDAU84JorI08888/G11xK4dxPTfmjrB1EOoqYrJHBr5IhRDFp9cUpSexfI1A/gU88tJ6QMAAAAD74jEUFBshA8OUmCrMeacav3t9ztaoY+SKTD39XkDAQ/u+hA8oF1qoQwQwwjt8JUqFAYTbYglPYJnVFp/ZIQuSRhQ6Vtauf6CP8A+MILlrhFPONQQkTwhghBHowSLZQFVgEbE/6f5Wh22e0cGhqWgDB18YOX7PqDBG263jVPLCQezQ88885M74O2egCaEdaKa01Vh8+2bDadqi1T8W0RJvaynlM85w13qVPOIBJ9NTz3z2Qzfj/v1DVTSfwz6a7k2/0WuACMU1dnwxWBB+Fp5v3+e1mqZPLFVFzDPfdffbM+qf8A+xPlP762kHL5IDn1Nz/DCNgiMLDCUK57p/33k+IP1DyhRROUAAAAACvO4H+pCN9L4TXWtU+oPKyhPaHDsXGINT62jw7wkABTI7P1TzwgAo9nXX33kqTvj+6B8uct7dW32WpMKTBW3pK3ftkNQvegA/u33WU792ljyiRzLqUwwwwz0FBL+pFXwServ2vzoa8oP3x2/wDFPv8AQ1wlwAioPTDHM5+9VPPEPHtsMMMMJSTd3v3ieZJFTtEbfOgnuw13Ed60Pf3r484wBgjCMMJD5yxVPLFPPohAQAABaVY3upY+VMQdoYf1Cju/xh/TV6yfZSluQiSFlrFAQEElwEVPONPah6MEAEFEvgGvpEyyRPaIydN4n/6z1uDf0b7wa1xQoZnunJMMBOgqFRPLAAT4/fPMPIZmAYnbSf4MCfJ5eHAlv/zlvbW1V64Y01MBLd7vC+PJbsoBVPOBAfznSQQQR3QuBXKff0TogfWYZwie5gvvT8TRz0S7MwGKaKbyhRVZ3tNVPPOB/wCJDn3n0DmmshBumcFe6x313UIM5IaiWcsnYFPzwj5RnemZXXmVeNVBjygDpJ4QwwwzrwUsATvk1n+Ln3utkMeoMaX/ACvpPnn9LYKlDCQ+EMMYnfh5c88EqqjY08895mRnsc+B42vEaGD998jCHFJoqNvNHLpikePbtk/V88oagFoU8sAofTFJNNZuqA31oajEO+NZn7tPviiDlpkbxVj+TBmnEjV8eTFNNd3AhkU88A+D74999k0wOZVKNQC98o+r3lO2Wsg8sLh84JfPMWHGeE4Xsd99tb8t8l8skwbaYOOOQoFW9aWtlvHZB1NjXam5vPPfQS8QgMD0iaSXoCBoOOOQFM1AU84UopmwAIATnFuHjDt2oF7EnyMrMv3jxzgUwLpwUeWKsj4FiWRAAEEbs1AU88AqkWQMMMkk0deFo8brYylYQXclpDMIKiKy4TuU+esoFyokdhMMMYkxWcZ8oEHMLhwwwCO1FNkNSDh2y6CXEIXw114c0o3E2izMSer785ad4wwxkdJ+gU88cPkTNNNtOzG8dDX6uuWJTkU+BhcYi33LnyyTFxRHJEZaj7WNNNNZl0yEU8s0z0C5xxxiJ9YWd1c8n28AJUoopsSCipUaz5838TjPD/xEhoN1yxl1YiAU84MbVW0NNlN4a7jY2y4Lc0RoyC1R/OdOw6Fq16i5EYCQ2otmcio6CdgM/AF8s8jZWY8001bHZ8jGQEQItIJlcxC3wt7TOMoN/GuuTRe22/hxPP4QxE0/QU848Ld/BwzjnTrvyspGT848sH3I/QKJudG+YrpS9OUtyPH+7+SJESuWgVfAU88Bi849li335o1kAtqvacsk3QoGG+Rb/GdU2DVpi9a+IDB/CM1L1K4kc7Eb84BkwqDHEbqmqeqWB7Me0Ut56CsGPj5KTxWzwiiEys5XuVNRzd9Lv8WGI5X88gqLKAcaoOAvw9g3rICMG9JqdEVDNZGYmjMCAcxEFx3mXOSy5OHoEwhazD8o2P3jahb00Ur8qHyJPb1YM9AEFNGpgeVEEAarw01+Fdz/AANu6N5m8rGjRFvLK8zdUKgJJPvaCsvrQyTeVqz8mJ/HvM/PI29C8cR5PWqPeIR8RyBzTMHgHvPLFebP07iL/wDmNQ7g2b2TMcl3L8LGpHRsRohNVfIhC36fNehK+aXWn7JrtDzzhWkpa6GzeepwzWD57jAHneogPLCDfKxD6uvVYJsxNn9to/avONhhIAhfzzyhWICgxgDJ+RzE2u+0/OgR5pjjt6L3CCFKHLNBNRtfPSjCmmwI/jV0Q5bzzyhVw0OXz3GoWsjDCRDLKuBNP+Xt/wBQ2yyyyyyx2eZkjl9m+wtIIAmVUpU8888R3PP8V8Rzb5zz/wD89+89+c+4vku9899++8/9974Pk1HWJYDGIlr8cQ/PPPPLDDDjm4iuzwwyywwzwwxywwzwQxywwTxwRywxz/xy0hk0/wD+4wwwwzzzzzzzzzzzzzzi4M4cucs9M8c+c89M88+c85s888c8/s/M89zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzz/8QAJxEAAwACAgIDAAIDAAMAAAAAAAERITEQIDBBQFFhUHGBkbFg0fD/2gAIAQMBAT8Q/nqX+RAAAAAAAApS9WNj/k3/AP8A/wD/AP8A/wCggujG4KylKUpSlKUpSlKUpSlKUpSmhNsuKUpSlKUpSlKUpSlKUrEGF0fHYRCEIQhCEIQhCEKIQhCEIQmrYlINGI2R6pCEIQhCEIQhCEIQhBoXgli4nE4nE4hOJxYptiLMLTq5nE4VOImiFnkWXM4nE6zicTicPwyxedqkkXpmjM+nd1qHSRIhqipL4jH2NOLELzNHCzTMv97rEhoRsFb5Gswej4bGe/BDELmlL0vF5YnSeVnghGnC8Xlz4JHowwJsDG6y8XmlEm8ITB7TreKXhnvwSxC87QJPYmb2tkSENS2/FCIJEl8LGe/BL2LilKUpSlKUpSlFDo6aotFKUpRGkL0VUpSlKUpSlFMJEhSlKUpS8M9+AXsXGDBgwYMGDBgwYMGDBgeoJVDBgwYKJwijBgwY4wYMGDBge2CbArYwYMGDBgwY4fhFi87G8D+jKZsPQsbqNItHlg4LQ1HPC/DDF5GaCQWghgzcITHV6GzLRF9EfQ0NCJYFIPOfIk3opNMlBpmhppx+B+GHsXScOnBpB+h8a9jFshO9DPsrY2ezIUxYJMpkaE6Zv4NJ4ZF7D2A1idsSt8LVrJOE7SE02B6gtCYEy0RQaEDclru/CDF2lH2NZKH9hb2xOxJEIRESJm8TmEIyMaKXsjG+BaBD2j8DMoabEh5Il6FORrljdkTOD1dlfYjvJNITGuGe/AD2Ls8Rj2Pi94JeTXROxGkX7RDG56GhwjmCCNmW8CjicIX4IJlY2lw/CD2Lst8jrcRFDXd9NdkuGkNMpkv4ZbFjp65XY0JY43pnuGe/AOwuyVRsjE8vYl5H0XgaJOqKbGvTMDeEOpOWe/BGwu7sLQsu/wAE+M5f0UXlnvwI9i7+RmxiUXZeKfD06nxp3D2LilKUbEw8nflfVdmJhcNS8PwhsLs8Rib+cfZedmyGfS/CGwhd6aP4C8j4Xb0F26MXgDYXdKoLF0XHrq/gPw6CafRi6j5NhcUpSlEida7vw3u/E9pS8MXgDYXdIiEH8Nd2LypsXgTYXZK0h+Qu7+Ex+li8CbC7Uv6NoIfzF32Gno+iupsLtBhlXL8aH8cbB0YvAmwuKUpRYISIfxV5VwwwUUvDF4E2F2bqUF85c+umiGwXRi3yrh8mwuz5heR8Xzrox8vUXUYuVdXYXGTJkyLBacPuvBPiZoPW4zwxcq6uwubwlaQukJjwrl/EY+koasXli5V1dhdf8aPLgv4RiUD1n0YuVdXYXX+4C5yLh/KngYvvqxcq6uwurURHuxeC/HfY0d1YuddXYXXasbaNB8Y5hDHMPXkfd9jx31YuddTYXXA/RLtJN6E7SGtjXjR7FPXDRPQn4X4YQS5eIki+zHRi3zrq7C65GHVBpxC/RTJSwLopeCZhGjcWu+hVllFcxbkJDq2jHLekNldTFvnXbLrIfFfC4SbRGVextvvBIg0YLrfRfIwJyQhCIhCIQxkbHdlR9WLfOu6XRYdEUMWH9SIlngQXJlFTfKrwhAhCEITvCDV7H9De0ajPRi3zrh9Euz1GbrQ36XgSEutBs0YxJ6CwkJEIUvlaFpX/ALHGdcMXOu4XR5EJi6Q5gh90hLpmB2hjGGDbYo0JCT5GPh950hBKDVJYHMbhc67JC4ZRIz1xJK/6NIY+6XXG+olBklYphZElsCvtCf8ABN9IT7Rvg0NcQhOZwaJy8bEpzI9IJGsDH+HC51w+izSWBW3ngF9nDay417qLx98QhOITq2kbfocs2voZxjXbG0uCUZJFo/uBI0IQ+sExcQaJxiz9BOo2xs2hywfgMdROddGlE2vP/OMpRMQuGMClBpkITu7TCU4yt6I/Y+ECuiGMP9IzjY2fEITicJ8QW0XXhH7jINDROGqKSPQ3hxXMMULokIXCEaYx3jErCp74MZehbDPyF9jRIajbfWEIIJINpKsoaicwaGuWiinFcrpQgkTpQkE6rxPBBztIiYHv4Yfw0neEITgglyl+xCQ11aGMYo4dFzRMhOhN9C9yELgS6qmzLaeOyHuaIqIQhOE5Y4QojEEkhtIaGxHMvo1RjGohj7LlNtUaV9EPIJK4g14DVwx6fQWtRlzQhD3NPpGwP7GaxhJ9ib7Q/wBId/6B0OaEsbIQhoY+UNMmN3sbNvxLlmsoz3KGw+xIJCb6F90f1B72YTEw8onVCRjuZo9oQskrSFva/wCkNA1pntD3lRvwkFv8jxNDIwq+hNiZmAhGFPyHw8cQscrh+NDRuWYM/wCx12CZxE20iwM/w2iojj4/UT/YmnldKbRVpZFmTYG72ylEy0xK0wk+zCAstsib6Q5rqJvYikiAfsgkv+OFI2GFfWcPyReRVT0OppiBI2kP0JDZ7NspCMRRD/5QSnaPMr/Qwto9AJohrJH+/wDg63WQhCEIyCqdQjtyLGWUV7QgdaPQJQKX9PjTGu98VKXj2DHgfh83/wDTJ1CT7G2Pyf8A2RExLeRI9BR7DYuqE80GxTilKUvwEx3pfwLVg3IBPsSdZfkwhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhP/AAv/xAArEQADAAEDAwIFBQEBAAAAAAAAAREhECAxMEFRYXFAgZGx8FChwdHh8WD/2gAIAQIBAT8Q/XYV+pgAAAAAAAEZNq0F+pwAAAAAAAB6RrZyF00vR/50ySTpkkknZ52+3HvTOmSd35J0ySTpnTOl6VRNpBcCRCEIQhCEIQhCEEzuQhCEIQhEFSgUB/FwSkfJCEIQhCEIQhCEIQhCCCdCV11MNOQq3PKeUvLX+jnLkt63MUylNKRqx4Xx3K66GoqaHmk7F+YQhBhJvXvyxy0j0RibJDK/v8cyuvVRDxj5qn737PeyLtg7EjljVS5MI0ST8/juV10tY8dEXmFKTcqmjg32XI+AwOwr8RfaOghKxxWS4XwnK+Azvgzgsz9t0y+YbbdEGQ1MQiLv0XIbGfIdd+LpPpMr4Cx5DaJyE1V8rcprfHBXUYPv02swJRAvp0n0mV8DFvqZ/wANbbegkXtnqKYMaCFL/MdJ9JtdfErLMwIkz0MIKD02dj8yYxlH36sEOr5/gTqq6L6Ta3VcblVYbeMRzIQKpWNxUY4ZiGG3/Q2dx/hjlsNb7+wkkouohK3CWamF4CwmyJa1XQfRZxFuQK5MMlX53GuU1opcJnAYvzuNWcw+AY7igopDhkhkqKRRrRrWh4jilozzgXXcNcEheAdRYJ3K05JDvVMDiNPrYjzbIy8BlJvgbVEMeHvfSZW72gMFHlC8JjlIPYo07kD8R+QXfKKEwU7ak5Ohi4IfYwIohry0A0/LGYhNIbHvIrgLI2COCFDzJEQYTA71f1LSbjR9FnEW5Kj0FwZ5RTIWiZyJEGtr43pWBq2VCYmkuRMXJW76ZPUbRZ5HfBSwMzBgZvceghEM6Yzjv4MQpCF8nORIhNqOGsJqhmUIr8lKj5iDHI3dWh3gGiWDDdzJBI8QtfUNrdcEwJQqNtsSEtXsQ9JrCaQhNFTjS22QhNSC0MmLCrPAi6jOIt33xMDxD9hIS2PYh7puW41taM5CttLyxKU6bcjiLerUjBR5Ytr2Ie97UPjVavYhKONfnHUbkcRbkugYhC2Pah7H0EPVavZyINieiXVbxFukF4HsnMQt11Q9z0e17ns5i7iLPqs4i3pSDihb7qh7H0Xot6FyLkoy8PY+i3iLfgHBC6S6q6i5HwnWbW+zNC2vauqh7XtQuxJ16fCt0dryNRbnsXW7avehcIfH87fCN0G9GFtfwfYXRQso73t8I3dXk8hsi2v41CVDl6za3XXxHgJ10X6EtBcn5z1m1udtepBaFqx7l1Kdtz2oUcnrMrclnRtC1e/ltz0JgW17u5+hk+T+EbXHpIWrHuTPTej3nqtEjM+98I3z75yYhdJc523ocEZdJcmDixPg23ox262PW9F0YJTLZN70dZy2vahYFntfBt0/XAmVjCF03cRnpPlHLa2UWydCAus2tvt4449Yhaseq0Qw+RdB6sN51e/mLsuu2trdds7TnoXSYfIujRc6XyLo9wtR69dtbUjJ+RMJ6CFo2NjfkrfA1ySu4hlZ0tgNkXS5C6NDFCdcNrblPIt0CYmUl4H3g8y/uYixyLBwDFsyO8R/QbdpwNbqE44991cNllKUo2Uui0TsWZ+Ou2ttUFtCQpSueAoTNrCXuJFwS8kkaYjytBPknDm1sSb4H3w18ISe2peoSPRPTKegiDImLLEzT3BtfSbW2SGFrCPsN2Q/iwhItlKUbPMUOWT1wtlKZfBIH3MvRWzrQbFHBhnk5DDFrKMEI667a2vKhlmHSQSuZFtZ0mxsb1FpSRG3caj1iBeRcDYxWpdKJjZSlE4cQztoMeLTk3BO8dV9bmJHqSf8X+kMvliW1sbG9S6JlCaEqCVeEJbyGPXovSZgk1wJipd9Fp3GknF9BNjn4FtPQ5y5v2KAFsbGxsbGuxuZF3HtVLQVe0zCVkd5bECxqU9CRBImlEKNlE9KiNHtmZzw49RCU6za+tlFEyNN1Xq/4KyCaSEy6MMN6NR7PXD4+yG+7GMSszT/AHMiZmu/BTs/qP1fz5DHDH9/OBY1BMTKcjQ8FrQihdEq4hzyRDQv8o0+eCl2r028a3k4Cc+42qX1Z2SRPwJDL/PDGvFfT/DGnWExMYYoww3qxqV5YnWwvp4RlH/gIIsXoJ4E75KDdwJJZZGa+V3Gmm0PDO4itNuMQywTExKZ14Ql5mc+E0AJZRoYljK8COtrPZ5Egix9zhsLRAgmhnYG+P6/oc37CWVDaHZdG9EUVV6iZBGPIUXAmxG+BsSWQJLvO7XojBcQsJiYmXUbG8odRR7FHyNGIWEIR0FWibTqLPUmi0PVwP7D5KUow42jFryj5hX56caJujelK9tb6iSieBBDHoCQwvqIX9Bl97OnibuI4GdaUpRCGhs+Ryl5YpfO7/yU8somLVqYmNGd3S9qg2xF6FhseiuD/lHObtupS6cC3Xf7naBXnLPKvsObDfgXrpgqG1tGUPeEUuh3jfczwL29hPRCYmWExPS0YqUHqzkBvuNvArwg7jyvIw3oxjEqXeiE15KLbNlx36oUvN39CkzHnyRoabC1H4ljZ61KUTPhDxJR7k3+7+7ELRi0gxxKjfYU5RSHvVjCeSXA9WLp4X+Hv9qnou2DGTXIlrOdw2ryJ1s7craIzEi9cCP6RLE+rE+wTw1nsN/H7hjhNCQuH+fI5X6mcKkhPkcEuGoMbzLWaU3H7/4KOKLAQY8LSnuewnHRJfcK/b20bGIsixBwTyd2DfsVlyY6pJ82Z8q8dxptGi7aLjOCSfmP6E3mmvoJcKjfMXzHv4UWy6/2FLY/uc9QuI/YfAcI5ajcHB2YuKnqHvoo66Kcn/S1SbRD04+y/kzV7ELexrWpULU/lGvBBqbFBWBV7iJIGjlirkJescOaM4nzRzWj/wCxf2ZJ/aNaIQhDDs+rE+hdxtXkEi4WrSfKG/lBrsMyDAoIEhJyG12ZRtiqCj+A1fz/AMEFvmZPJnyNnqtIIW5kIQgxj8vv9xssMo96Ypk0PxD7TYlctiV2OCQggbV6I2KQR+fcswmvY4D6lBLtTwQUxLHd+RNJREEEEEEEDaajH9GB5bwye4wEWzSSB6xyLJI/0MkIQhBLe9IQhBKHPXcu7wF5Ot//AGjUY39hMiXU/wD1VoY4wNlyHeDQuMb3kNCrI1SEIQhOnCaQoKu/6D//AP8A/wD1FlEQhNJ8JSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlL/4v/8QALBABAAICAQQBBAICAwEBAQAAAQARITFBEFFhcYEgkaGxMMHR8EDh8VBgcP/aAAgBAQABPxD/APH3/wDKuXBJcuXLly5cuXBly5cuXFly5cuXLiy5cuXLly5cuXLly5cuDLly5cWXLly5cuLLly5cuXLly5cuXLiy5cuXLlxZcGXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX/AtRYsR18ZW57RD0e09p7QHee0r36Pbop0AlJSV7xhMoQlMrKV0V4hNI+cpASnVp00gO/RXvAT36KMpKT26KdFZS5TvHoe8pW5TppHz6KSk957T3nfcpe57Skr0UjFZSIqe0DKSnVp0VgI9XSVnvKdXWBhJAwfqWLKeYy5bie8rq4jvKcs9pTvKd+inee09p7Tuue09p7T2gO89pTvAvMpe57T2ntKd5S9ynDPae0pe57QHeI7z2ntPae0rwz2ntPae09p7z2ntPaU7z2ie89p7T2ntKd8z2iO89pThlJS9z2ntPae09p7T2ntPaI7yneZcyneVnZc9p7T2lOGe0R3ntPae09pTvme09p7SlblO89p7T2iK3Pae0p3gO8Cu4ecPOC+4d0GD9DFxKrmLLAOYRzAOY+c5Z6Drme0r1Uec95Wty3ee033Pae89p33Kcs0wz3i+89rnvPee0e1m257T26B5z2h5zbc9oDvPee89p7Q84+c957Q8ppue0oR5sfKe8PKe09p7T3mPM9oec9ocrntLd5pue0POHnPeXOZ7z36RLPme8M9z3mPOJ7T3h5z3nvPePlNNz3nvDyntPaPlKYzPee8w5h5Q8oecHvDXcN5l/Muig/Q9VTeZXdMcXMp2w8Zj5xri415l63Dz9y/fE94PvPeGOWX7zPmovvNdzzY47h5x7WX77nvPeX7z3h5y/eZ8k957y97jjuHnPee8fOOO57z3m++l7xfea7g+8v3g+813Pee813L94+c957z3j5zXcve49rPNnvDzj5zXfS95fv0veL74mu5fvPeX7zxZe8s94ec95ePeV7y+rmOme89575l+8edy9xvuHezfcz5l+8dcz3hBfmHAZfi55p5dy2sy+o4OIdWPcouU3K7qV4GMczzTluL3eJrvpXvcv3nmy9bxL9/U957y/eXOYvvL1uLTcH3hXKy/ee8X3jjuZ6Z7xfeL7zXcz5nvFvMPOXOY97mXvc95fvLvMx5i73L957wfDL95d5lzmLC7l+8Wcz3mrmX7y5t+Z33N7ue8ve57wfeDNsvu5nm57z3i+8vwy5i57x85flnvPeX7y/eebF95fvMcXPeX75m+5fvqXeZ7z3nvL3ue895ruLTc94vhzF6ue8v3l+8G8xO8yGZeIzmYdK3MTvHdR2Fw19D0PDKB8yu4hcenMULvM7jHtehcM7mBuXDcPOW76l+8ve5jmLc3Ljue+5ji5fvF6uaz2l+894Yy/eXuE37xc9+m/eX756bd5eX7z2lzmX7zXcvW5fvLy9S/fEvPae8fKX7wqQENMSZoJZgoyLaXnQhXH3lEbyVkeAC6FpgQQI8jc9um3eLrzOy4X0z3i93PaW7zHnPSrvL8sX3hX1PaK7y97gqlu8v3h5y27lu/Sup7x84SrvN9y9z2zLd5fvL95fvL95e9wx3B4zHvcySysw5rjcR4mn0Me5oxYZQMfLNkr8x8hF1L94vcH/nr39TsuDjx5g+Y/bB1bL8T2l2L+YOWlzMvdw8p23HjeYNMtRzrjvLRd4m25aP3wdZ7z3xL941cZOm/eMjSdl4g5exNTznvHzg5iy08Yd7FW4Iwrf2KNQwC00QecnYdsuDGmG322vtUJQLapoeX/VxQAEV9vcDogVep8Ux94eticsJL6nm5g/tHPcH3xF3jM9paebL3HOX+IviZ8zWrmJmDuPnC/Mfvh5e5ae8v8d55sznjDWL7zvg+NTsue098y0/CX+Jc1qC7xJ5sxmn7zLiNi2Ip2j1NYsQ6stmYwrvvHVxVcS8zdHjn4i+8tUtluZ7S9y3Ete/oFvfR7QUO3fU9upa5f5lnHQRfjoFABVwVtY9fCBojGKe7FupbiW9/oFviE36Nuiz0e0eEOYWhMxa3a3ZfFHlbYJpKGxIfcTpZq8xQfGxPhDMfUWoV3xTM+IW1l/vEITCMOz1Ld8dG2Ja57dT26LE9pboYtro0mXP0D2m25bie30ha+mzzLX1BVuZ+mwLjyTUR4IsRxhqHVnKaMV3E25j3mJzHlZcxYsuWS5cuWS4MuXLlyyXBSWS8S5csly0ly5cuLwO0bjy2JhoEpF7OcHfmHogKnBW9Q07zZKV7FSh0P6ZcuWS5dS5cuXLJcuXLJdy+E0NcMNk3uVpLb3xXxUcY8pKb0beTHiMxfI0270q326NEm41Yx3gqDhRv94/QgBI2Urj/EeS9t2ZcuXLlyyXLly5dy5ZLly5cuCkuWS5csly6ly5cuWS5dS5ZLlwYNMWY2z9R6Ys90bGsazT6GLDNGc5is3SXzXWb+m/4rl9b+q5fS8SCLY25Pxn7ymMYSi8FbrdprGckGfoLg/3dwPM2sez2VqgP3MOI0oYy+t/xGgeA+ZhZfrcvcHbl9ZMAABVGAIb2ssqMdGPaLY6UaA6foVC0F7aIADbVr3fovrf/DH6rl9b6FwuJvxL2S2CcehoRYixDoxmjNJrHObM2YcPebRiSpUqV0qVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKhZWxaE+3f/AF7yyYNgJBgymk6XOh5wByUS7UBcq2zBihpKacn4jMUJtZNir7qfmVKlSpUqVKlSpUqVCSRsGV547P8AvEU5avWsTtaJGsfaXgpA6O1aoi2kA6mN7WRaY/D2iFGK12v2PEVaAGmoqVKlSpUqVKlSpXSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlQhOMeTxNiE8pxmh0aQ6pNGDE5w5Y8s2ZzCbRjv63/gV9BmWlA7yC/9SuGpGmC7spNl4vd6jWpgkA73YOYyd2qYeRafO/UYKpbh4fgQgjauOwrPy/i56quAK3FowXk1nlSNVdTHo2CvFA+8ATK2sj81KRzYgtvWMPcLpqFJnsr8ILUrTY/4fDERMG5gBrUOgp4lPKUmbqX2KPvBJ0Vb5Tj/AOMQm0zSbEoVBYJqZh4gxND6Gcprias5zdnJmN3N2P011QXBVKbNf78SjrUrpX8GJUqYlRAQUKTSRXU3V5YGtcalOtfBurNca1K7cQaaIg2ho9i8/NPaM1YMXQBVvOBPmY61MfXiOIaRR3Mv+IcZprGlWccwqm1sC9Dk+8PLXvv4uYFUu3D80PcLAbgH9wvtADdgFY78H1KZWr7b/geGGVnJiZ8MCxbo/Jigpk2o/wCYqNgB79amJRKJjrzMdK6VKOtdKlTHXHSvoxMSvoIM3xNyUxOEVAcM0jSafQzlNGHcrcbLOUecytx/5rEmpRuAdL5dn0j3ckDICPPtLbx/a5Etv+jmMUD98q+Us+YaNIg3VfyCc0DsCv8AjhHYDUIu2qfGJfDhm0QSMswY/K/NQqJn7nAFwtLR7NnySq4XCB/1vmN3hgLDsJbQYyF8VaevzCMdddEugN7zmWyFl2bD9L/8cnlMJuSqkLcIxef8zQmkWIdWcpSocRznNl8y+bl7if8ANZAXaF1jFPkL+AbiQeU1isl8iDxdVZcFA8vt8qVxxf5Ip3bSWsAy5vWty5VZdJABVxwqqz+T0NTtHann/d7FSW6WkL6AXwUNL7y/EYApoE/m4mce7D9QD9oAM+h+yCxa/DJu+5+Youo1dicI8jCBdRYVgVllCluMej+//jhNoWyHJBkmx2h1KUTSDEOrOU0ZznOC7m7NnGJvGP8AzadpTMEcaXB3ykaCpQUjCCJshzODLKtrzpqoPVQIsbo3YLVjHHNzW87+US9qkeD/AL/UJO6hXanYcvxKs0ByebhRDYzz8owTtyUD7vxHJe5J9/ueZYZACzwnZ19pWeALgwPtzM82ml7v/CIauwZY+Sjyy0zYuL+IYFeir+dQbLNP/CPMMZmbOM2O0eCKwlKJpND6FiomjK0y+Zyh3GWkObj/AM9EuiF06b8qL8wxVLZO6drCjwhhTvUrCadtK/UsU4a+f5VWWF5toPlZd0pTJAGndc/MBkAiU0jE0opAWwc3Wec9o6KbHpUVkMlFWy6vPvod7YLd/wDgtBfEfGtQC/8ATxKHDhpsPG/3gSH7rn4UQ0PlAxXxGDQDGz/UfibkCU8p/wAIhuJl7Jwh0zjNCLE0+hnKcpWmc5y6SW1DHpUr+CpX011r6K+iulRaOArt8n9ymlGjDarQii0dO0Vm6x7nkCceYq9CRmlImDf119D7sUM1S0f3LXNw9xS+ES4e0pjQQ4AgVAstB0fO/mCw63ZmDhVNUf6o+pVHgffP5lwDWU2vf/qV/DXWvoSxO8RArSsvNoZY8RLIRxJ+RHcrz0q7upB801DIda/krqMw1U2IMnaHXS1OjSHVgwzRnOXtmzBvp7Y3/wA8GOH9lP8AUQfzINwXnGLgCbciJ7zX2g6Z1bmLfLvxgAAhkxbcG/47zC8AYQM/sgzXtXYEpE7JA22gl9MJfz/cdSugqdhS774/ME22lK2/9f8AGJKgUt8j+4FXGuZjLlCpo5lUNlDvgPwf8I6NyZpNybEODvK10Bj6GaM0ZznObt6ndDTcxYx/5yCCCJSORJTlGgNUxdBEK9IzbsdwwGYxHfDjKeYRRoE7Xj+j+N2ARAKy9vzx8TNd8kTBTIjXY5qLt5XdBaqcVFWAKvCtREAXLt/419Ik5YFb+0bfCBNN5vPhioCPZjqzDtB77A1FyZRV7v8AwiG6lZxh1OMrRNDo0PoZymjDhZXM2XiUzL8k7YxuVK6VKlSpXSpUqZldKlSuldalSpUqVKlSkmB2DaH7i9EHG0OPha39IZjEpmqB+SNY0IulSpUqVKlSoLWgsd/mS5ZZXAZgD14YAAPgiMq1Olbj5Y9CcxwpAFYCxX9/bpUqV0qVKlSpmVKlSpXSpUqVKioCikcjGWgq0uR8S9QK2R4/z+8DKEGmbPcYzReLsi/xCL1qD1XSpUqVKlSpUqVKlSpUrobgzN4MlTc8S+JxjwRzSHVnKWpnOas59ugtt9CSv+ex1aojuX+igAEC7tn7C39oLN0KaaYBw8DBCnWYIljY6T+GoTPXoihBMWK1xW8FNvZ5lh3jGFu9WBub5tWMsKKFFuqt8FY9/wAPuPiY7Z/mryKwcIc5LZtOD4Rjk2sH4H6l68APX/CCbTeDJA2dpwuGNSaQYPoZozRjjnNmbOJu9DH/AJlXqIEQpUuHiWMFupwLBRp+HPxEECc6AC19EdQWgUUNuT+iO99BzeTH8GAtlVt/aYVebcDDQ1duFvCVtXgwLhzeR/eIzGsu5Vy/8oEMgSMLjxw/4hPmGwliIniMuIoPdr8J/wAI6Mmbk2InE1Jak0JpDXVmjNHoFtubQMs5wR/5aJAHK0RITgDSWYC8Q/56DEvJuGPgJbb+oMlFjRwsWsbVOSw+aCJYGEHI7dzAe8KBX5Hn+/op+ijKv+wljhSUiml1a8LoXEWoKtczREEqs4NZ5XGLQJCm/NXn819n6a/4xd0MXiwS/wC4qhZidxhuUVv4H8VACbob8/8AAqAw3iNmxNiHVQ4JrGpNDqxmrBhnKPc3e82Zu9DH/jqwAAQALzz2NrQZYwWzuV+kEFXlW7+iM2NrqdrjtVsE3QpETtRQNeYi0YD1EW1i71XbtcVA9EErs4U22VzMDpEQJhoCtGsY1bcTkIsRseRMJ68kbJa1LWEDLQYLvPbvWsa30OsENguL/wAw4LgF0iwsDhNN6GLQg6GBG4p6pBr+4xTmlaQD4MHolWRuWL9u/wAyoCNoL5eC0/MatWnt8/Mw4oXt7OxoP7VRKBSNaTjG18KWeEoAu17FHB6JVoKgu/8AlnSMitLItbnf/iI98gXswP5i8XKHw/8ABGU+YazFk7x6nGNQuaRoTSHVh3NGcpuzNYNy+phqIxJTKZTKZmUymUxRFQAtXAENCTSNjKZTKZTKZTKZTMymKIIAKq0EpVsdk/L8fiCmqVBdL2gZIzDdtpsOMlkvVYNqsZBZGTNM6hxEE3FvLbku1jxDDMrn1BhgpFovvAE834ZzliLbb7qym+ZTl/OlsAcmM7lgaBK08m3PivcvvpFHhbt+UMmFdvNBn/CP7UgOWWxquO8rwsMIIkgIUrQMu074A+0IkS0Y35l8mdnD6wqrrFx/NCWjjDQKqgM289Bl6LRLyf2ZOMy+4YWL8XfpB9xwJ0RRLFcgv/UI2xqu2MSmUymUymUymUymUzMplMplMplMplMplMplMplMFvDjStT0ZfiE310oPyENKAApkQmfVTdin8/lDTsg5VSz8x7gJTogi0ormqNfaE0zknD/ACeZTKZTKZTKZTKZTKZTKZTKYTaHM2IMlTjNSaRoTWHVmrOUrmZ3FljcswZtFj/CXqLg/UQJhSsLDbAUCyf29mfdwQoZUcns2fP13e7Am9a5d8RGJxNB+1/EInRqkL9HPmKzPFABYO+XNNe5mE0dXe0NW8ECAuPEABmAG4wNS2wyyWjpJNMigjnm+vMQqgMIsZ78EcUIHaBY2u4nP/cpw6w9La97LPMMKrUOhxum7hHonLrDAMXQOLg1LUrE/KfhA2Sid5rYr3wMuHpelpoQcXiFw6BUfe2LbbuX86CFJOQ0t9sZ3K4KxendWUH00zrsmYySvSFj6voeQAILQaIrwzfmfZpGsiQLbXzx8zhD12H00li1Szy4M1jcpggl2OplGCwu+m8/GovKQttX70IFg5IQ0n8QNApTBdVfuO8cbtLz8p9o8oB0Gq+d/mVIqEOweRdPVxGsk13SkLDxFqXB2mKirRWlGzyVHzAIEA+rX9yYJFUlFrBZmtp7lV8g+Gb0ie3xZp8MMEkwEv8Aye9+4TPmAvP8pDZMZsficJxTUJpHCLH0M0ZpOcNrDazZOk0xGNypUqVKlSpUGi7MuzAVoGC9pahKI5A1oJqz6iZfqBgb864cRUfSgxHpslbfu7Y/kH4j2uBZwfgX+ZXQaxpZrtHsjG60faH9QFWh1lRUMiZYVfsf1F4JDlI7rmOI/DD8FveIMEZlLaUEPCIxiv6vv8RcDtiRnnD7KPExXgcbwNQIwCHNavzOde2KiK1JJdTCpxpWv3GYTugfVv5B8R+Fqhcj3Gx3RHSu/DsW+IaXLAi7eGrV3K8cwcwVUHoMRw1CMpBUSzsy4MqCDd3ZT+Ycu4gD52ca8+IiibrCzutJ5IfsmGz/ADTim+KqpQK3LQ2GkujOfErarHAt7oiKgTAAgygMbMVKqAS0QfFL/ciba4Ix5qoG7Ftty4Ex1qX4dePUDI1olQl79Q0UR3Q18VCCpQ2WvyMeaW8cD4CHLK1aP8vyx5HSqBukrV+GUPkIjtzRVgsPlU5f+RJgAuaQYpam3t3Im2MVi/e4bUdWMy+QvfiZ8VRYGVKlQYsEVQsUlDYE/cJH4YNYavy27riNiBdm6Z5f2TiCg4pW3ChNsQSQXk+TQ8WI9zFgEWvM8OHbA+YkBAAAUATPaOWObg0QL5/oy/htjYwOGnNeIfO5AU/aKwjQVKfcbLYstMZRVUvvL5hCHqwD1M8UFijzefDv9uzVSbJZSdy3cZBEZTQc/fV46VKlSpUqVKlSoQheYMkGqhyXOM0jQmkOjGaM0ZynOY3OXTzjuO/4hq4SQAaLzi659sRqVbnH2AA9Srpli9PVjz3oflCcigCry/7XLdAviS3EUlUPwGJxC8Cg+NxoT8gseMK0+I3bVe8LOWBchfgO+U1iEpnILQeMBaeLPcTgiEIXfZfqDFNKX/1S9zsHLe7zb8wqLCfBxYXDhbkRNYvVmdQSXNjp/cvya8RIGSWpgWFboC/EaJxcS3aqZfMZsahAL+Qzs7ZCW1aKXtHtrk1Xol15m8svAX8wNG9BQEGmLAAWIZipMhccLJSxlQyLiy9NckLS20Xxkcnsv0y7Ah2Mu64Hl/YlnKKTHsAPlhhUurS9jJlwS+iy9D95ZjwfEGb8mn71B3NGwOSuLzqn5nlnEbBds/8AbbHIBiqQuMHL7wcnUgHlrHaugBuTwW4GZulWgjJViU5xKubhhuZRHNQjx0AnwxuSVxB40J7r2yshKCyPY7/EzUwVTNH5zDQFDu8IymKJwCrVNAt+4UTAMgDSU0o2Xx3mSTJcX8h+YlGIL1slgrRi808YhBEK4U3fYcvw5gOaU4GADgO0MsIIDBS0/BafMGzLDCPhl/EUUpUHH+YI1sPr8Uv7xaLTtq2xpOywnBTTjVdq9Q7GI4tDZfOT8o4KpUSQE/EfDgFYi87SGrqBRqXinD8mUEaAbWcFlnzj7y/IaJ9yQs4jgYBjl1w/ObhlqW4Nfcp+a6kFg1SyjPBmsblwRB9vo/z9ok6kUAFZl8HsMG7PmPDqu8ueNn5iIo8fPQ6M4MhDkhWDVTjOHM0h1ZowYZyg3Bv9QZYMw5iSpUqVKlSpUqVLuC1crWaC87dwcFTTloL4fukYwcOY5bK8x77hBotvccORlY4o0TO7wl8GhKtz6rWRjRGWW6tMjy7YWTKE9H3bHxK0axSWxnR/MABjdEv7b8xB0UeluVrO+YaAAADAEDoSiIgl9Ez2Jk4u2hdsAqowwRixmYgox5RZQeTiCKRtoXqJWWBgSB+ZWMgBWVKDLj7UvLE96zrKs2qZy/JiMbLVFM5zYe5pkvFXdsUhZklmk5HzAqQIlp3Vz8x7Q3b96yR+Myu0MS2YihKk7ZIjpyQUkFGyy0lEVNKVjzfiGjpaKPgIiX0BCn7ReW2EVmMCAEvHhC5XwZY6HqNSjwa/KWXptambfaVYOdwwg9hH5hAQRVPg7F8sdluEBz30+SHSYjkVYvOFDbuB4rVaCXZTeFRcJPNObzdu0SuYOAm2Vt+xE5bXHVWBHxmo+vtoyXfQ7PXMJqzJNmO+zCvw3wbq6OQT0lJ8MJQQtlPalIeaZaBLsc5aSsmryDLDtICy/GCFjXiKs+K/7lJgMW7KuCjgzYgOsZYpBG7uN1hvR4uGTgFVwoLFjFHHFWw6Z0sgUwcl9omXuVA8wM9O5MkmId5qTWBggwfQzRiwkDlnM7wZZynKGOv472hyDszX9w3hAR7Wf1CutdoO4igTfMxxYeIC4XRi4VY6uXE2NQESIcWK6AG6AIeRENVmX3Wh7CCCpUrMIqURCMHMQjjiXCkVfUWGxHU46jlfMqVKgMD8Q6FSpRASOq40wdq3Wc5jVapSnmq2wq1k8RIvVCEDgtbdLXF94wt2EFwmV8C6TiW8ivu+pR+EMXGBQj3T9FwxnCqDYxxJ/wCY6ZudQotw7uV6uVIbmE5gW0iC2hD4PZaPmImGZFXXAAetWx8mBORzjk4LtdaLgzVCAQoxEviGnKEGznagyGXW5ScU1X/6TbWvMteSiiaRdXVLjC95ecCyFWxng5fiHFGmV+K0/h0/fiIroVwUtJ2sckuAUaRwmc+a87Y9XJNZwyqXxN94jKqDRGtrhj5gqDqkN6cY4hmFANdr6G4b6a2XOHucYcE1OjQh1ZozVnKc2DLcG4cw5ifxq0CbPIX6lONZcCgPlQhpd3ZCim4WVXmG1sxCRYDNuAI8VRSIsgjY79ztuiYyNSZkHY0efUqVHoECMQjWYykYpLK9y4vaLBkih3c56XCBKhuBAlE10B8RIo5hUZflZhqCm6FgwIbCnFrOo1xd/mU6+khDkoWLsfjmx5RRO5ks4TJyOSFEg0hQxnIp8EcCoIEDfmsrmn4jmkgwQ92RDjOl9VN84BdENg0tCBvGBlyrUlvTjID7gQN2P5gXMK9ACN+q3z3cTI4CIULaDlYL5ol58gNt2bdWpxoN5QSpxBAxiDG4DcArzK0kt0UDWpcOSgO4WQBRBHh0kS+NFI1SXiqGXjcSnzKsrvHBNUmqTT0LO5BsxLtKgfKwv48xyQhIRo7hK1SUhXMbdRH4h4M07Vg/NP3xNgFivusAgoAA8dDEHMLBkmxDVmaE1wnGaQ6s5zRgw3OU2ZaszR79LH+LL0IdLuiqnPEdAeOIkp4lOTDFvcqY5lYI6aHRL2LX25hkQS6nBwU2m00easFuKcDQE7oFsADoC/5lMSIkUCLcYsWLFuXOMUPLLhAgSoFwGAwOjHEYIl9CmDu3cG2NeIpgme8WLMnJHZ0CsLueD/o7QSIpLDgLS2uaPRD4JUocMkfiMctyHkTHyQOfXFdGt5wLUx85UMoqilXlr13wjgd0g4RtkbxZWb3R4QLQkZfRL4JaJLW/PmCCDQxE1igW+CVrO0sHa+fmoK7yhqVNVLuU1F4i2RMGauOJ0NmwBkc5zqO1hccOmA2nTxpzUbdtLEHAPCRQKQ0qqlpxTuPTjL5eaguAwQQQgKhhCAfRAbVfBxlj9Zj4KoyS838n49fUqWQ5JxmozU6NIdWc5ozlOUo3Nl4mFw5iRJUqVKlSpUqVMW7JGulk3/oR9Cdp8RrhnMHNhLPo4wbX+0ijobAKA/QCZ5xt+f2beIFFQccSoEAZiHESJEgiNxiMY3GEcOg8sEgwgSswIBAYlEqVGO4EajHDdxW4rqVEuKgC1YiTSxqRVNi7KKfEFCBwFEpAm2pQEIlI5IreBkSjcJWA7S/AXFAgYzHUpuBxEYq7niCojxFxDUCDbmUQ4IwK7TThtQ/C2AtsRr/EnDDegWsf97RwqblTRLzc5CV0kmwaBeaPzDOI7LCoX2weiAhRAW6CVKgQKhYMkticJeiak4TT6GaMWGPDDuZL2m74YxpQRW+XU2iR/ic5YoCNIbfuFTbMgFkwLxYrzaNvMPC4djvKMNWuVmh5Y3eFDZ/cvL/QRMALWyePnunrRBFGpaoGIFwp1SJXMSDMQiRIkTiJAzDmDUbMIECBKgNQKlSmJ3jCMTore4scyuZj31YG0sgQjpBZGoWdQDvUGiiFsC4fdLS2ZUSJHB5g8pbFt3BzCQJximAulE7rhr33jtm2VQDnOA0fiAGFeIrIqM4h6XgzG3Lu4K7XeyXuIIHg7/QQbhbmxNiHJHqakeppDqzRmjNGUzOco3N4IluIhKmIogqIq8nUo6VKlSiMFcKh31X9w42SkqgVF8mXq3vFovJLcsdtr6jSLgQBY25visVUL8i+Xg6xzKcWaYAYgIlQMZgVMyrlRxMPmMFxKlRIkSJ9oGEGSLRM2HaDn7QO8D7wpAlQHorMSJEiRLYnaVPnrWMdAhtqBi44VHajmAQMQPtLIQECJGEeYhEvUSLUrNwYQOyUWhjY43mFA2J3Q35CzOnfcC3xDNUK3yFHPauIVMz3D9eSkWf438Qwbu8QXl+7qETQAEo6VAg6Rkm5ONTis4zGppDXVmAzVYNs5Tl2hMzJroSP8T0XgAfeOdFAU0NvmgPghg3BsDL5yrFAVv5HA7rZRZFemGBpT4zn4GAAFBDiBAuBUqVcrHRg5iEYkqJEsiRIMwwxmoBzAgQKgQIEqUyolxKieI8okSJKifS8JR9keUW2EDpB2gQJUrxEpguW1GMYPGugx2Zl3hVEWgai1VHyw3U1gYKgbWebWnPnUKxAL5Y1cpJbPl4qqr3nMr2UwvX+l/6fSQZzN48lx5JxjxGpNPM0IdWaM0ZoymSHLAZ6BHxE6V1rpRK6La6Qfk/qNFVpeuxFI5lwAAqmglOGG1tqowfHK94UkYIyvi+Q1/7BCocdA6hXRIxSoxJTExfESJARIIGI8Q3AVAgVAlY8wJUCtwlEpdxEjhcSCokSJE+8roRmuDv4jyIQIIFEECBKiRIHOInERI56aeg9KuAs2Cf2iHX31y314uvMdm94t1QahwEBKI8L2LdSlm4S0Uf91BAAAAKCV9BDZ0jJOHubEOpqTSafQzVmjNGc4crK5l7mcY/xfhv3Cudz+ZlW8QeKja1lA+7iBZa0btCn5g02aIa+IMQM9QrqqxnpEj0TtEiZ8RMRMwQajaHMCDmBBm4ECBKzKlUZlRMRMRIlxJUSJEiQHUqUBBuC39wMwIVZCGBAgSok3l7m0Y7ly8Q305IcuCapaQAQfOY1IRCjhMJXaFFUQ7HIrfCKOHbFoUuOzZnx9R045m0WTHMOpuE1Jwmn0MO5ozRnNi3Oc2nKO9ZiSpUqVKlSpUqMNTSC+7cAIS1fTeXzH1oV2siUjUtrvk4zmUg4CDUJzDMCc9HUY5juPU6IMYIckKRt6h5gX6gQd4EpgQIDAlMqBiQRMxMRIxIkqJXTER3JgKgUQh0kDErFRxGaQ9DaxmYMJxhDdiVxgN8U8wAyiaVOM8e5doACu7Y6WAjSOv6/mEz9P3KlSpUqFVPScb1BmDJKFThDgms0h1ZqzlOUtmPLepzmzA3BH+LKoUOwRv8AJBsEEl4QgfvFeY/4rE1ikxoJR3CyFhhCEOrGLUUejqcRjHEdQ5IEC35iQKIDACBAldAxBsvp4iRIm7jG4mIjKiSokqC0jSDcHQ3AhxAgdEjNI5tHcGehCazCowHsoXmx+IQ5SwaUS/F1HRrBGSagO6lfufz2iFSkTmwH+n1BAh1N5fE4TjNTno0PoZqzRnOHbM1mN9RMfxsdQoO+Q/uF2xhoIfGX2IPeOhJFcBH7BPXGkXcGOgYgX9DqMVix6c9Voixhg1BmDMCBCEIQLa6GurqbRImWMZUTFyojElQ9BlsvMIIEGIEJzFo8xY+I+oxOgzUgv3XFtXfv9ZYNs9pCO2X7UKkEFGgCGwDNxW8uy1txATBmKpV/jB8fUBDp2hnGPU1IsTSHVhwzVnOaJOZxMuegcxIkqVKlSpUqVKlaaUDdXpHpgOIOpLQ4BoX4M1DfhbphxXMIfS6Y7ixFjAnMHouIkdww2m02QNECBADqL94fQrVR3maRjHMDvAidEiFQwhtw3CHmBzCEGouIxZlctcdx10ToEMfgAr4tpf2JisIAZQ1+LfvHiAxPKf5BEyFBvm2HyH7rpUrpUqAwTtl7mxDwh106TSB1ZznKcoDM2YcpN0m8TMf4kPv5ZV8PzEZxtg1fe8Cj8TMgvqKY8oPyQa5mCqizrt/XPQIIH0uoxRlxagwlxbZcTMWZkQ5ggZhDcOhCDmXLixYtx5IkTMqV0YlRJm4IQJUCGoMQ3DUqLxFix0zZjEzEjqVmHMMeMUrgQ+AqV0nILDi5byVaWjQs+FPmfn/rCBN+jcqOqmVTUmhBiHVnOc5yg3NmGl7wVbBzGJKlSpUqVKlSpUJBVkhkS++mGeC02WDiKkElUgFV8MIB4bPuBifhDUPpdR3No76LmXUuj9RXPQjnpKjoTMMQh9JXz0t+IR794xI6jKxKldE4iSujiHDAgQMwYhCDWZzGM3gjEjGYuGCR4ZGrFQt7FoX5O8c9qVQYuUu6pOO5CyqpiUpr7v1BAk9nLY1+JUqVKlSoQNQ5qcIdQxxmpOE0+hnOaMGyLcKq/iVVZa5fUYnEqV4lSpXWpUqCsAitFXmGFXMpTYF+RiYJxTGejYtICH+YTSENfSujzHfRyzmMei4/XQ5uHUJcNy/oN+ZiXLz4i9EzHmV1rHVO3QQhywLgMQQlZh0rFxiQlsTETMYx6ziWVK7pwbLwpHxco9tDd2K/EruCaz4XTT8R6VIF1eHD+JUqVKlSoXBNpxlcXOM1JqTSaQ6s0ZznKas2Zv1GP8bGJSjfmNWozVVb+iTiNywASeBfHZlwYAXhzNIQ19DGMW4zToOZfVqBDmGooGbhKKGGJcHMsg56XL6spiVExPPVIkYkEqbsrMDMDEDmEqGSJxGM2jqCJGMOnSIYmklts3xDsEi6Qj5UIVEN1iUowWNljT9ZqbTecCY1K3HCak0Iah1ZozRnOcybpe3qMSUymUypTKZUqUyoaqshay1/3YnlCK2Bbj5V+YQHmOXBBbC+X/kE1xE9B9DGOox6FxDrcO8YeoKhPHQuWwIamJVypUejExEsiN1KjrXRjE7TjCHocwMQgQzcNTcYylsSDEdRIwm8WINthWRHCRWRsyCxsPCUy9wFcKZOOY78znK7Lq67cwQEELA2JKZTKlSoENzeDMOvc4ktialzSGvoY8Me5ymrM1DlJ29CMf4xcNTvGhFx+yT7ArugDWqlVrZAVwr3Rvwy4ofQxi8TSOo6ij1voPQQ+gXPcc+puEIS84hb0z0c9L6IrE7aYkTokMJwnMEIQMQOlYjGN8xjqOmMZW5vNZpFCdhTuF82obYDVKyw+rUMxgHli3migGXVbOG8n5PrMzeBsmNSt2nCaE0ix9DNXias5ylMO5XPeHx0O4ypUqVKlEqVKJRNIspd3z/cOM8KiF+S8D2qMK6AgG1IFVo/Kd75QbTtC9B9C4j0OoxZfS4dCHQR31IH3lSupKmSLcGPRJm+rfxE6PTVhHmobgxDUITjouIsYmYxjzHcem8MDEuDsEcU8TPcMkvNk/pEVplb3CiVKlSoQIOJsQ5JuQYJodQ6s0ZqznOXabsOXTtEz/I78D+iKmhrtgkYVaCNWriG04AgHSGKh9DGLHUeYnR6EuXCKEd/Qb6HSoBKIlROOlyuiSurqMZzD0BmENEIQ6LODzKjE5juMY6j03mkNS4OwwPtTUNoHQ147XeY2HoPLJ/19RBNyWsmxNyUQmhNCafQw7mjOUrTN2HqP8NdVaTZF7q8fiGEiAD8IiQqQBR2j8nHdDMaqwgKhxhEEEIa6sXcY6zHUbpj0uoYg46doQl0Rc9bzDPiV0OmYJPEY4+i+j0ddH6RIcXCEOl8Rvo9DuaRjqMJt0GoYDVMTSf0oNDFsLmjsWqjle8TwXpebFP6Q5+EP39RDczg1KiQlkGsdLSaH0M5w4YMMpTN1may2oGMZXWulSulQLB3alHVw7Nn7yoKCe8Y8k1CxbUXsZf2BBDvAa+hjuMckYpUejqDB6XBAhiLFh1HjrnpbDc89Hf0JKj0Yx6HUkIMKlwbiGe8WMdx3GLEY6jDo0hojkSZFLVV0Z0/E1lMl3YVXj945S2wfgldKlSoQcw5hzNy4ck4TjLVNIdUnOc5q3NGPfT3dD/HWdihgKLCz2UhV3IpsB++iCnqOZF41hx+8q8wxpgFCgQQhr6GMY+Ix7R1MRZeYZ6G4Q2S8Ru+h0CBDoSpWb6uxi/HV6PRY1Ehuahw9DUHXUcxSmMY7mzGOsx1HUem80hqHICUAtDE9Fv3YKQOwFp8G6jWMUX5w0/cf1RBm5NyXsjyTizjNSafQytMeGas0Ycs59AIx/iErgBQ1YZfs1+IqlRooQeHWa+1ilzitGBY2qKrK6qbQ5hD6HcdxYx3Fn3HcWouIQUYdBbgrOJzKh0DodAtjjULerK7w6PRjG/iMYRh5rpIahCEOjHptGOo6jHptNIahvJEfl/wj2dnBiXIp7X+PrygQCHMGSbk3JwmpBiafQs1ZzmjNGbsMylM3HUf4h0uTJWVX+iL1gahhm/Ng8MOIVYk7ofY5e/MOj0obN07II+UDJ0m4fQuIx1FjFi1mMRMdCqgQ30LuXAjCBDoQhVdKi1C4kalefcfx1Tog7j4jDcei06GoahqHRjqMWO49D0vTecugyoucU0+5WvxAkiM7rCildlX3vM9NzthLkrY2dzNex+ogZl7m5L2TjOEzCLEWIa6MZqzRnKasxuZQxjUa+ipXSulLIpXgxGqAIMWVbXBdvghhARKAAMceo5TsA29t7YMPMocRoqlwvCr57M2z0kOrHcWosbijbGW3GEIa6DfQg3iVCH0EG5XRL6cxLlIxM9XMrMdR/PMZYWqAZV1UAwBMI2PSeOhqENQgPR1HUY7jGP0NuqNyplZaKa6s38PEVDCSKDI3a/Pwj8kFWFTJWFD7mZUqVK6e4CbTcm5ONThNSak0h1ZznOco99pzhq5lcY4dR/htqya9v8ARGJRrZySDvy/EdRxbloK/qPzKBbC2g8AxfAQweGaUAcYt3NHQQ6MY9C9FFmT0ehUHPQZzFBagHLghrpUPoJefoqs66D0er0dYjd5jGBoFlABDygk4gfAEadWi1/npPHUO00Q11Y66GLiK8xYs5jNuqehkDcXUCXognVrKNPbB9Y6W5fxNybE4zUhwQYh1dTnOU5ytJMb6blx5jHf8NOVq5N4f4hQVgKOgLzTaHBQp3DCfuDPd7Q0yNSyhCPAGXr45IsIanCa6LiLmMWOo6jcdRY9S4bhqB0Mnke8oGYGgaVHh8hDoQrpcJebnHj6Ul/aNdXPqNRIvzGHRO0UEcmSCYsjhw6DcYdWOosWOiOosW4sHE3m8eOlpGIlIuLKH9R2sGxNhfg+ohM2bkOuYckriak1mn0M5znOc1ZsrOcDmJEiTPSpmIApBQLdGZXiZ7dGE6BD4RTMBAW5Xjlu7hYe4dK/u4g85LGHAzxQN+ejeE06v/kYxjHUY6jEzKzKmuhDoVaEBCvbMEBLEsTSQ6A/Sd5X0PaJHzuJ1eikVKzHiMSoBezFmYDyRepWuM6CDPQIVxLnENS4xixjFcWLiLHcNTabTWHAEMMouT5i0YmLAxB2KdHN94jmEFbUn5ZV5niADGumetQIEPMOSbkOmcJxms0h1Znc5znNWVzU5TAXcY9H9dOfqZJwC5QsH2IEoHDhaAjl0bkuMu2SKwIitQBnUMR56OEGEYsYxjHcYx610NQ6YrjTOGwj8llblaA/qXXQIH0BDGOi1Fm8wSOXP0MS/oFhaUqAzpMtkusBBNgiq8YubROphmGosuLHmMXEXMYopcJt0uOw7H+EqdwBX4w9mW61Znf2+s1CbzcmxNycWak0mkOr085znOVzN2bsYxDpUrpTKZX36CFtkqDmuauUqbH/ADnFXfyvj+cPmK6hsm0IsQlmZ3jGMYx3GJuOINwLmehuG4QAOTT2P8Q01zb0LhqFQuV0GX4lwzHPRi/Q76JLzCNmYwIJX5eVrjdFwL1DEYa6X0dRYjFFixj0Ieu7PsUHf4T+EYQEY37HTPSulMCAXDmHJNycYnE4TUmn0M1ZzmrNWVtOr5RuP8Or+vtXQdxMAnkKrqCQ5VbAtvWWXEBRERLEyJDc26DUIRjHUdR1GPQ3FhqEuEEuEHNR3h/0pbz/ANRDUIPU6GeiVCGXz0epLVil9FCXLrWnr5hyoCuPZTArpsnZOZePMt6riLcTHcdsXtFYwm01m8OpesSgGi90EA9kSlKKX+Ia6LBPA+shubzcm5NycJxjwRYh1Zzms1ZqzCzvDDBmMZXSpUrpUqETQLVcAQ4ABERyMo1pGhLlB649nEc6E2rBFfvHoIOZt0GodGLGJiLGMyjHUHiDxGEKiY0AWtAHypCgdSqkWb+Y+QpC+NoxU/2IGOmoPSn4lyyDBI10JdrOOnEumNbl4vvqLb1a+xW+T/EoKU3V7IOJVFsQ3wWduhqXVdoPMuXLixSLiLFixcxjDLB+YIcwWBCiWWDM4Z2gUs/FkPZGsZbRH5YlrXmntg/uVKJUrqQhIbSbnQ4ThNToDqznNWc5ynMhcw9CRP4amgja5zrGYX4sGO0cVALWxc6+Klz7mI56ixB6MYtEY9FmLFxGFjK6jTEPPbixg00vYa18EGb/ADQfliNQlSoQlZlVPMdwl9KizEubnMUtIvMC4qjdL1mET2Vv0hEabaICn46C3GEYsf8A2Li2LcWKRiNRYxeg2kDECjzFmp7gcjzWIaFFcBd0v8yxkrKN5UKOabvuf19YQIrD0wRfY4PE3IchNyZhNCGggxDqznOU53DhnOc+naPSpUqVKlSpUboxi1WsR4ktOVAGdR3/AK2GMwF0WkV+BvtRxDZDc4RQ6sdRcy8RwZjFzHLFAg6fpA/zK5IW+ruPAaBV2GPUOetnfzCvofILIQhAnqDTEvPMaqYqMKqeIdV6XiLiLeYyu8I27qA9H+4ZpVGu2CDUkYAsfvpXECBGNjP0i2RcRWKZixbi5ixegwlx/ZmMIBDzaf2lLP8AuIFgzdn3ldKlSpUISrN5uTch1NSakNH0PTozV7zVgu1lc9O0SP8AAaFoFQ3RM7sLZcv8EWR5YNgsQVbXnvgqZNTTbYECHHQuly4sVYpOZxjqO4xIqPiGup5jsdA2jYypaESq+23Haf175iq13/kQIB0CzECpR2j0TMoTpUqV0r5ldEjuUdXJKMYSWNVV5lehiXsI5R2dtf6QR3COsy2cDoxYxF+8WLUUWL26b9JBuMaLrsBcPNn8ylnRuVVtDIYBZyf3AfiGKUpb3oPrIQ8w5ISycZwmhNSDiHVmrOc5k0Zz+hMf4Ehai+mnaEbeLzW08x3btEbFFP5xM16pi05W/LC4nHSXDXVW6jGO4vESDpUSA9KKhia4ACyir8x7BfFi1HrBifHT8wqUD9KRqG5itZgc9pzDcqLnEWj9QEOhuJLl9GLiLcfzPnobhRXtZfj+owuFf5R6yy+9lhbqBdLKlXKLjFnKLFnMtcWMZzBmHpqCQSg8kqu/cmNy0dUFV90VJdyUJfhP3goHKB2bT+vrCFXNock2JsR6mpNToOrK5nOc5qymZynf0Mf4DQFlDOOTt4i07pBWBwM8qPYuJfsx2n/tOPFYm0Af1DxOE1IQ6XFzGfuLFt6U1HfW5cshuEA5Lq+IJ9NfYP8AMp5oGHZjCYzBgQw5jXy9MTHEa1xPEropL6BMRcRY1fRZYkfCFy7aF/UcSgH20R16F8r/ABDF4lwjuMSKMWMdykYw3NocQGolRxEUA2q1/asY9ILXsfxagr/hM738RUtjfur9ZDZN8zeXuXsmpNSak0PoZqzlOc1ZskvM4OY9a+ogMNEiDzVf3mCqyDVoKHoBaeV3l/lkZtKD8LcvffuabQXY5qrMl3xGtna3BnfHZCBXR1GOui8TcWouYweoXMG5cKib/oY4GlEO8AeAGG226A9XhBhL+0A6XCsyyXLi4l5j0HEUi36ixYgJcoDgWM4FeeHDla0sPNyXCxkQQhOI7iEeh1FbqMRiZ6VcDMNsOpUSOfCj4J90/MPK4BQFI4UJCCP6Mh/UM/vBjQfWENy7L3NybE1OnWaQ6s1ZzlczRmF95nN47juP1i0K6heWD8x2QeW0A8DQWuagqhhugAHwRwaI7ABQPaP2O8NmRDG3t6DWdXFZeSGr6e2HEHBcuLxGLFxMvMxcYx+ip7lQ8N/50+DMakYAvzREVHH78GDBhBIsVl5juLFjF/frcY1m6ixYsGeHE/DHorzPGX+Y6GhTvTf9SoO6+AP9yyEIsU3F7RuUuMSLGLFmIHMM36bQYhjKZgOewEsJr3NtAEK/uxAwV2+svq3ubk4ziTjNZpDXV6ec5znNmDLLsYkSVKZUplMqWWp171k8Ku/sQ3Rblxb+gfL3l7WZeNX4ygH4NzLc6Sjfq7l05z8St+YOOgwcQ10dkeYuejif3FivS5eZZcGW3LmtwDXtEAObvvBz8/3Y8V/+yDiLMHpcuLcuLUXtL5uXLg1LlzzzFix8RGoWE7/iPyl13z8iNb62u9SZukHwD+pzAjcGJHfiOoxYsR8xW4/eLKqHXIa33IFAiWN5I+cfmGBKdAAbWi3jedcXKZTKZTKZUphAZvc3gyR6nGpqTWDEOr08pjc0ZsznOc2jcfrtRFAtgHH++YFeiiqgrP2+IRAdWYgrsLylsu7b3Kwfq3QAH2lbgsUcINQYsu4oe5SMUIpFqe0Ei1Lzcv5eheIE9oA82jBl1eD5gqpoQ/fDOKXPNo/3C6hxcvEHrcXmL5xLJcvPiXzzL+0sqXuPCLuI1Ftiy5w9jv2RKqwrdqP8RC/hQeqf3Ga0+SzghDDMslxcxYsW4rGLmLzGb6EMO5xNNRdZaJ+pdDYuYGUAFqtBLFDaLKttfNv8BDp3JnDknGak1mn0M1enn+5kM2e0rc7YxIhKlEqVKlRihp/YnG9P8EJ0yWlR/qZHy8OgXKho1zozHRrtFtWDFHkgwZcdxa1Fi3xFUEyxSOY1fTLzK6YmLlSF2dd8MBIvK9nD/UZSsGUgLdhftA6hAxmHS4rFqLcdyyXLlwZcWKxTcWLLiUVH7dMz7zuNwb3KR7H+IJjdPyswe8HtBOZYEWLHPqPQsYsWXDMCHHS6hk2GuLcB8qENLYXKNhVfdKUvSfhjhIgDS2QqVKlSiV0KgTvnGAsh1OE1JrNIdWc5qznOU2ZfUxuMY/WrTv8AvYGUoVCBS/Go+ZXMQImN5lInmaArjOCGCN2b4jCJuo28xXBlxWLUG8xrLfUVWiWVC4lZl95aAi/mCYCsaGavd7X4jpVElBjhC+Bv7Q8DKHamnJfOJjExUILuH4YttV1O8mPaEV3wS93DqQkITXRjF95fmLBi5hFzLlxYsWKRV+ItwnaIh32/qCc/7Db+4qtVflhEik1eaQYMG/cvHR10wGoxMRixZcPoa4hALRobHGnGEcxdYVcABbhZwUBasKHyoRYFVrgKh+n7fwGoS8Oj8zhHqcZiE1Iah1Zzms5zRmzHmVuMSJK6VKlTEBa0ABWlM/m2PyFFYrAZHTKKF88irT5Mw6haLBxtzeHPd7XF74l5g5izFXqDLi4/qLFznEre4iwIi3xHnNKyj5F4CLs1CddGnije7vGo0/eRW8BoDsYIFfLIw1dHFpEqVEaHAvRuJ2Wdl3In9MG9WAYF6ixrFl29oaXV0DSPZh4yxLlvV/iscFl67aQWxgleKwWWNS0OjuLFGXL+iwisWLFixYsczQX8QZgoUPoI9/dAfB/uEQUDDsUQW4mDzLjqLiPQxMRIkd9D8zaXmkZrsNTNqfqAtBcqiUqvfn8wYkMnYZw+TBzFizjC5qVKlSiVKhAqGGcLh1NSak1mn0M1ZqznNHmbMpc2ehj9NMqGY2HHjGT53vtETKzuJQAcBljv+cyMIhDSFcXyg+lneEgRkGwf8ENsCDUFxEId4PfJFxFjNQ4CoMozoXodHENqppCg9lnqNyqL7rkrcGzTXiWl4S2qM4vr2BLVOwNTvgt5WVJ0tRKvejOOeYoCjYytyciYUx3hCjZ2jrCPeOgVEAM1y4tabO4wi0A/qjlXHcvGWplVxkMztve8c1d6hwiApsSGDrvYA7x5EMjIlm+1Me+0ppo9oRznC4gTQkBvxBBg46N/M0Yr0dQbYPRaM9FixYsXMczME59N4Kf3DO21fkSqEQV4uHjACDBIOIJW4pLIsYxouM2jDMB3DnpAii16zKBPwyRPEWlSl2geDAsPFSgVezEb35Cv28TLcVq8Dr7lPz0qUymVK6BCX+JwmxL4ucZwmvmGodWaznNWaMxuc5vGrjH60jFqnZP+lPmLgvO9Yfh0MG8LzM7Mh7ndf+hgqYotRyFcoU+UZkZvMReYtXBojw3KJ6ImsZXEbZhJGTnjrva+xycWJElClr4t0fEaBy0cPqqBziK/cnIten+0bl7IBr0uXmWwWEUnilI9jDRhRIPAYg3EWGcQGuglAYSJSJYyiaSVChN7ppaDW8xzlwACqoil8XplDOBfhgI/DERUwzbAqLUL+C6utyq5AT0HyW925fqFcOrB0meM9EqxBjdRMMXPiLLzmGJ5gy73Fi3iLW4vRFI3MxsjBS+YQCViO9phDjNtev8ApBog2EHuwYMuXLisV4jE7RHtEzcrMIYYQ9kFi1C2vOIO4udhmgocXuoQofBL8QnVU1/QTOV5aquh/AQh1OMtZDrvDqaEOIahrqzVhaZzhwzlBlN2DMSJKlSpUqVLjBlimmyBsipdJq9NQKlC1isie4aODBxKMSqjjjaSAz3FPmJTEbhCxloD5YVd7HGwvsHlc01CwZBnsdzvUSRFktO7fbFX6iZ4bVaq91tZZ00ELYckCgBolxBLuXXBL8sxl5aIkpIpAdrRHsDhl4YMGt40p4K8O7P38VK20PgLr7LU1D7VTgUNVAtLtKpq4g2S7zHoUqXqLFvpcWNEc7hJCCMHj2Yto7pHqFuM5eaUGtYvvmDBWWBH2ZV5WOM30JkKzYPzOZC02vvU4cws0I2x2Lj/AOvqC9LTfk6hHqpK1e6RrPeAhYyLPgRr7ytOXLbEI4Y9NI62lqtbADPlhy/byoS7MWd7PZzC/PxzE9QLPJ3V8MPEWMCEbQXrd48wLfvHJztM0EpMGx4Qt3iyVKFXFM13NcNCw+GN1YCGj8Sqhvp0nE17clq0P3kEbipFiAT6AVfERvzECHNTLKLxgHiGDRAN0SpUqVBkElBpgu6/T9pUphAhm5BqcZxqaEOIMQ6s5zVnPtNGbPRvc2jH+B30FS5HC/cYLijsBYBjxC1gSo1FYWr1VJHPSS5q/a4iSoFSwh82VZaDViWHCcUjmKtFxXKpQ0OweCEEWBLFwsOj3vKXTUbO8GmYVQK6KSl9MrErxEzElFyiVGEiEAWIGo5ch1iWI+yKQOhySh6bQF9bi/q4C1tsM0/OexBauELEUvMuLLly1mYdnVDJ5XBAT3UEDINlreb7NN4VeYGANWrQBgDxRqGCpHBQ7Cy8YMd25YnwnUCrJp4hCFpcMMT0IptXXEJDpl5fhCLeBvD4ypU/3X+J/wCxK9CFww+qafmFa1sW4NT373ItPm0u1HTNXtf0itXUFUcZxFc2Bv3uifYmDlnUxV6hWW5QM2VVnZ47QCBI3VTtsZ9SnD1sBvxIV5SkPXAvzTTXsjfblYemLWLPJ3h9WVehlduRe+0EE4oNlduO6hWLk13ixFggIB7Asc1afNPaP+aJNCsna0IW01X2Pa0HuKsFIDA5zjzX1W1XD1IdHCbkricYNTUmn0M1ZqznNGC76bXUGYxJUqVELayd3GOiZlQqEFU8oL/15j787MBTQO/Z+/RrcFIu9Y8ap/OJWrAMiqz5RjtEXEDO4eFFCgDllSY1Yo5j7hvRiKWoXoabHl86PxAGwUZXOUzs7iq37wHt0ZjR0Ag5mJZGuJdS5bzLiorG7iCCrAQy7VXjyM1PjYHrPcRLO0ZI8JRADGqxtxmzi4MW44sWXLgwt8TBFSHtnA/twc7j8jdYF5MWd6xxzYekCB8Rd+MFtPDp09WFQuMvK+WIEDuSglSs3MSyKQiJmC3BbqWwbg5lpmWzETmJRuKhRQSPi7jjLVpHHDDlnb4COFigDPe9X2rzFtIavs+nK8lPxHXehSs4MDJ3yAd4dalVEOMPZ8MrRIbUDTXhwPKMwjStKz92L35li86VjTa7VavtDPw7gVl+yVKlSpUqVKhAgg1DYIdTjOE1mkNdWas5zVmjOU7Jv0MfqW+gGlL0N4w/JDlWmyyw/ootGIVKxG0E3fGUyf7lxgsOTka9KWezvKByj/8AA2KvALV8B50QYiUUMDa896MHmrg1Uuw66oYcHhcVu4MqxtAQG3UKDEEikuEK4mZjWov2lyyKRYtywIxQi3UuCHuEVQjWNe6sDD5t8hDjqC6nZH3tx4XBlIri5ly5cDmFwOhLXA23ijRrvqmxnFg2L2Ay8EKo8r2fDtu3+HmoWcxyyq1APmJRCohKmtbhLwXMcQ7xYMxLmZcWpeP6jUTMS4fRCIypQNnCjCMthdpScdm+9kXmGn3CT2bLGohFVC1XlhoaCIrpVQycNdoiBYhgm3hS24j0gCA3fD+EIbhsm02JwJwmhDghqHVnOcpymrNnq2uMf4EASsAtLGC66RC8gurSXxcrPEDaEiqkBvwlzD8QheR+YSsK4sXdLF8NY3kxWYbBkVIcD/vdj4Bse3++F8cd4NywAi9K6uYainXFSvMZZFl+YIRs56tfMVcwSLAgIhYktekOgUKVWqbPiB45kiUFrzdl573pgxei4ZikYCqaCGAJEsKc4d/+neAgVV9VXvlYKvm9QrlwQUHOXllZnEx3ihF/8lLsmWIN7lneXcXNwRdz8Q3uNQf/ACWweYI++h0qLcwZuDiHmaIeYky9cQp8OJZPLZSXvcUdoLgXNCoLQNo61ZncRGncKZAB0B2VY+YceXPA+nPyfwECcIczYi1G0ThNSafQznOU5zlN2cuo/wARtVrwsrPtEI7cSBflYdgAKTcdNdhSLA0nfRNAjMy7l7uHEfzn/Qu3GjIaOCBj1rpUrBKmGc5lEx0WMxLqLFlxpFtz9p763CoeY8Q96LnLOO5T7sM6COzSa+2j/wCYMUqLccsdCwKKq4AC1fB/UWuIrAbnHj7OXxVZIHTNF4b8N1aVDW0gZV5Xuu7gRl1ziLuWRSXLzcoc5gXnMEqXTDc3CczEwEJYS3p7jLqCSxgjOIFynREdRQiqxbauhSXRfei9Q62LDs1o5OXI7NRtTCDsk7DH5laNjgHjb73UODu7so3yZ7ccwy26pPpIb6L2TYmVTjOEeIsQ6MZznOc5oznc3YYI/Uqiqq2rlfoExa2zShLqZTKuaw/iE8FW1kU8HWG81uJKtAYV+dd9G3geJB4Q/wBzbCgSoFwC4FyoN746VKz3lRjUcvRYpFi8Ebb4gVllEPEQ7znvDx9oPf7Ro06l8t2GEAlm8m7qBz0SyRVm1ZZk5h0jw6VkYvR+dCnklYHyZ0WXCQGrID3eMGLrvQWzNgOVUwwFU4QLxWoRAAAABQSqjD2MtlxZZGVWUwIIxxBKlwYJBlXAzK+0qYlXG9/eVKhUAqHuHuY1MSsyu8qMVxSA8I7h1WS62eePhUZIzzqd1/pQLA1Ti9JDWoacep/p+kQZm5LYgwTjcviak0hrqzn06s5zZ7wZ6WMf4aHco+8weK/XTSwboKDIX5l4ja0CnJ5aKM1fa4QeEPsZ0d3MpXz0BmpglVCVMzU+dy4s9xYsWLRcVfUVlvEtPM3PXzDeY0QqFOYQbrvEfB6xABeirHLK3j0IthVRb9kPVSqe41ZSxPEMffSdru6Lh8CALVo0Ba1gMw0bgO/GTlDeddiy4FdF5iy4suKEVZcAZSpXQWQRlQO0tJcuD2l+Oh0Y1UNy841KYX8zNwqpeYRjLU7RGFLlRj9fKqAo18wKgr+Kazd1ZbqEkMB+d/2/9p5BQqx10OjaPJNicZxnCazSHVnOc5zmrN2Wyy8SMSV0qV9OYKL4t/oP7fkDf0yKAPkZMuDzpCST2nKcr3hQrUMQMWxviBzEzfRxvpcWMcR47RZcXEUi2x1HzFKzCBmMxxKUOCAvll/IFAPCYhLrUWbiGuLGjCXXDVc7umoBWJoDWu4MJqpQh5D7Hd9YhkPk1p2vte+j8NdEtvleVmB+J+iKVLYjE+3RBFeWXBuKiDLl94U+JXaUy3mFROly2GejXzLmINQZceIHTiXLZct7/eW3nUacwWU1aB5HEAU7OkW9ZWHGc+WWRwLkDRl2rh/GbpgQ6L4nCaE4zhL1NPoZznOas5zJJqbPS+I/wIYAFqtBCE23sI7Bwef1FB9SVibteUzXF5FIa8IW6CgznUZQAUQKgfaaYNyrYRe+ZcUjGXLlxYtZi3CLGH6g8TiU9DLLoR2Vn6fyPMotR3rYwGvOXqoI1DLMGyyDiB5GsZRqqBi3CvaeYRsDdPDXg6vP9w9YgFUH+INTDUfKBhfQJ4louPbBQYeIGIYi+Ji4GYfIgiYgXuJG5bLgwYMajG4L8QYZlzc1KVGV3NOhFOZcd4lERIdZEBYjGSsOgarbfGl38ReIBS2uleh/Q4hLdHHp4R6nCazSHV6efTzmCzJh8xiRJUqVKlQSMQbOxvQXz+4pg5q257u1/wBCLUYWfP5A7YXxWb31gu84DBmC1QmBDv0viGWJ2hOZ7ixcS4vS+i1FuZZom4kzqFjmLXuXc1zd5x/tWITkW6Wxb38uVO8CCwBQBxH7oN7gjUGQg5nJCYSDaaKsF58h35KjEjGBpR6O/Ms4rDHfyD8wmCUCxPkv3IGU0FQp+LjfAotWpms4xCiYsBL2NJHJMWKj0Ms5Gzxki3mGVRF5gO8EOYQLLhLh4Q1iDTmWMTxEqOZUtIHmWSyWTEElh0WxVgMSVEihARrCVgLRV5oZmB0v5KSZQxVS7Ds9y1S8IYb3kr5LPmXuAUaLd+4NNeJXHJBAwQZJwnGcJp0HV6/Kc4cuZszNY7jHo4GG1aCLCmBa0xK8oawfLwRQMWsAnpq/zEtTLvH5heQeqB4ZHi3Pq6h0WELEY3DzBqXcHtBg5i3BxHDF+0WXFmJdRWXcXgizMvMqKa7QPtLzRAKvc88dpReuiNGvuyr1EqqRayKfMRNo4ywF6hgfuEb6vQoVy+O8r6aC2p/tzKsYq2h6oPxD1UUmDjCsHG2F50LqH4wvi/mJIhqyOJ4cGa7wSsWcga+8fOD5AfmnoHPj4uuDeM1+JSxit+ngRfRFdmhWY8XidmtGGvVy/MvC6zTX8HMB0Y5Fb2bOcPaDt4IiZ5gp6g6gwZfSi5Rglwj+elRjFgy3vBdQhCXiDx0SRk41XWRQtBta4JXwaOYQ77L9/WoQV9tX5y/2wyPqDR4ug/IOs1iJUgA4OztKwzuFa73h+X4hQTdWBVGvNxcvSIIEuBbAyNmLPLuFkowQQ4eBK21eOdnV2ItTjOE1Jp9CznOUvTOc3YNznE/MCXho2botY9RLDTizL8NZ8vxKqU3gw3hRdeGPSELyt9k+L/ULJqlE+4DHWPgFPeYz8emBCPRSfdlMUWxOr5DHuW1kuDPDwfEEFnIB14BLDOcrmP7OOVuMVRPcWh2rbp7JsfDLILLgpLZdRb56LLi1Fl3LmDEVrouJeYsaniCGouYTLgM3EGWwKAf0CWQSXm9w8rHZuVP8hleaGCCx4XhjWPOILz15uHk08XzMCUgJmrt2HcvUMQEjZgVym77FY23hyCQuqqC1W/BjLRmU0Qx6hWw4XViZrSOpqCreI1FgosSDKDEGM98PyTUusCHJdMeHzAliDsjT2sqyu0EYcJuVf4gXncFH+4CkHBS8IB2lLhct5ikWKxY7l8S5faC15g3LqXfMGDcugAKq0BDgYDlxqrlPeTGqu8GSDSUxzt0fjxKq5tdm8PqOL7YgkFy0LQKcrRl7eIdqKWvgslyTTI67wKt5HmtsUXxKAArOjnxHa9o/zIU0R+OAYs7bgIqrd1p6ePUM4dovAnGcJwnGcJrNIdWavTzGc48vfocApgGU5/dMpYegKP6/cBW2LayuW+MF/aBEAMsNR6A3l32hM6AEANanhEqIjEYSAFFI5GCo8jC4N0UJntA1sCqI7aq+LxK3FWM1nWxCu15rghNc04bcPvcavBslI19iDBgleZxmMZcWLm4xalsWOZU+ZiMSUX2gBKc9G9+KuyL9YvM0zlpOQvFmL8y8epooudYLw2/aYMeAKPAay6CNCaWkH4ox+YmA4Rb7HX7VD9kAUAdoE0YgLRuajS+8cuhl5oYZsMoAQ1cczMCNW95irVzBsbXQZYU3R56Z5eK8/EADi0B0AbYpW1IqMnNt8weNy7ZAG/tAoFxAO3qAXqAdpR2gCaJTtEJqLTDhgdozEqeScQYMuAhAcPa6M9mw9b8ZgWoOobAUym+eXUKpkFF3Pgsul8NIzPNR5Xutr7/UGmDiEDfUgMkDH1Ep8MUorQ7wVZ0reFWcUExQO3D/AFErXQ5m93nh3+CZOLIsZoTiThNeg11Zq9OrOcMo2rKOfz4iZAc2Nd9H2bftGzd9U7WD0caMQ13AfCNi4TO7OLxAoo12haVRKOYgxM1EjdRjuZuJB8mWZuJrKjkeaZZV4W07O52H/UOCSTYoElsGZmYvRigRXEz1uX0RGXLfmZ3FTHMzfQiYHagAMObQ+PbAIAKrQGVmTRGkV8D5cdnUJh0AS9+zL/tQ2gL7xmAYgmqRdZhtzKahM4gukQuNRuQIQZHmo1LYeI2GOSrfBtfARn1wKde4bX38kcq9xethvV5iEpQS/wAp+BisOntZd0Zo17ofVSyusWwNXFrEXmCwalmCwXhhfxBelkRUSyG2NS7iywlkGsMvvFNH3iB3MWtZ2WxvuOoDPEd2bkVRKwecowKkUE1d9miVjTV1H68opSzgUPdX5g3Bg9Ae0GELAZ7y64iyzSZzSq6ezWR/qP8AlRelngnF86yStC4tFo1rx4iACAobEnCaE1Og6s1ekOobWIDyXYX9j/P2gG9iwWfJwfMqo6tr8mC+KhgHogDwExK/MDojKjnURjzfR3CMTmLjW1oyLjsmceY6NQAW2rbmmzwVBRuVYYF0yko6ixp5irLly8x+hyRE4h+IVqI73NahhGJAOAalzNtia49oiTkCUUEpobWavzmVwWjtDXsGMBue0PxSNB2hFsEHMEXMNsJfgt4jTahlxSc0AROq6Bsva9X7igfaU7vg1HY4ssAMegJeiecqntr7Qi21TZPtbWDgoABVRGXogAUYqAEuXOJZcslKg4qoLcuWrLuXrxGXAcweCoqVUVuK35i4uL0DKr2CEntUAF8mPFj0czKWpRVZ5FXtlzG4ou/1lOTb21nUFBNUw+Je5cFg2waigwWWrKIpF7S2CvVCsR2J2iMYMHk7eX4hArLNQd56f37hqvzNCawh1YgFXHeUUI+XUJs7QGj+iBkemyj52/iE16h0Edxq4z+5qDcWO4tEY3GO+jHJLkJYeFwO7rH/AFDcsFaCH3berOZ46CnMUwUYu4rcG4vS+jqDfVcMFrxLNS2qNSoFb+0oPaFVGswcbP2jxSpG1rZ+OJdAv3DACuIARJDDdQzm4aK08RGLicRyLMpg8rgiyF7KRLPLR8lxprswU74Gecqe43wqs2fA53CAgCEXsBT01ATmUr7Ay+7ABEiis92tvlmcCArqKvaEFT3LZxuCDmYqWagkuKy0l4ls9pYjyia3DDdxtMQQ3FzFqW5hFEjzYvQ7NLnZVYh1zKgU3bbAHFl3QxUrJaWgJdMFg9Bg2+YMocwcQRD/ANS2Y6XUWcxiiBrEl7nwVGL8mn/uOBkwTt8zUl66B6MVQ4Qt7E3E12MrlDgjq5tGOG5fMZeI4lv3ixbxF7RWLx0Zi4xhQJRW2P7M/Pic4c/H96hK9ueruNwcR8Qck5jfELgSo/Yhd3FxHUBSpVeYOJmA3cpeli9NJ8CXxFPLC0QrxsLxcwLDNxOYIcw+8NFaDMYXDTnH+8QhUcBtcZrU+b9Q2C1lws/YX6CEyhYwveg+7E+XtYp9j+YzaNjLvt7ZjKX6iIFAGic4meIjAKuLmALEx0sqXmXUv/2DLeIMWJNwXEfR18xpiKVcV0YXA8Yd7ZftqWgFM8vd5YfiQuAi3LZbNJzDoPQeIMHMGWVLzC2GSWh0pnS1byfP+I70S1A3UQhGxyJzNToOqDADR0XqGXipFVlwZcWWxUWLFxFmul30Y8UilYagrbYpjvPQOGYtZwk/onPVeiwKlsHH7l8y3mXRFhef1BgNzMFO54hbueCCtFHsHYjsZesCyhAW50koTSHkj+eIzhOiPTmGXb+Zlwa2rQEPVuIsh41b8e43VPHvvoYAy3ozAShFwJbvFWMav3D/ADBgLXK7XlzH8RQLgmkzKiESA6iVG6lNZl1FKuWl5l5ly5cuXLiKicRVc9FtxHcErEV7XLI85Mi4aWO+HffzLpyoDubORoPmX55lm+lQaxDqMGWEG/cGDB+8EWUvxBzjo4wMBdcaOX3jpTraakPoWi4Bxee3Rr1zEipBcy5fmLTF7xWKxYy49XoSwomAifGEa8IRRwqMZRcfj6FgL6lR7Q7Tmue0VZUGHmFcdEuJRK5hZ6hKqFMMEPYtVWoC859pSEDYvGj/AHnzHAmqMxeqq9o6SRDz6z3y1z2llktLpz9zr+qlowFalY4blvlxh5oTykjW1duxuj7FYDpmPaUQxiFjuZi/eLmXLly4sslkXtLYsuWd4jv0riqS2XKMEG2iJMQYwDuCXaDQAqxfvjkLgwUUYlsR3CqQz4afEGCCnMGXCrlQh0sikcEElM1BhuYThDUrIC5pjsRQk01CBPmGvoSxqEXh8Q5vPDkihHGsjLIC8lV9s/Ygo2TAF8UT5Idk/f8Anjfz9v8AshSDsVDwkWzxwwXVy4sWLF5YsuNw6cR6NEUlOKcPCftHddRBtyJxtPNo4iy4ZZXQ3GuJWZ3gyu0zeZdEFWXUUqI8OJVGYMsXcM8uAOwderyX2UIbVwNKZE+0FWADwIwNRnrQDv4fuCLmEYrQAf1L3iByDkW+Gq1zctuLBeikVlyyWdDFJZuPZFSJNsbId6J4ZfvMuZb36qRuXUQEC4qsFlzLeZuagWhy2EW370t/5EACV0IU/A39vMMsUMkrMNwgWdDoGYBMHuK4QZULqG5eoXoGiAaHMdUcMIfSGlwVkzKJ5wv8MvRcf6FR1+Ib+480ueFf3Fab4P8AMOuLPUrbdVXm40HkNiqqtZXiowgBSEHshY+TMMECfZIKsDmn4WHLAJC8iYT1FjebjPM3Hc4mOJo6MYcUT2DX+oVyNIbK/wC0Xibly6YZOhcZmUkq4Yl3xKEvmUnzMs/UqZly3tLbj7cKVpW/Q4TzddoipeUJH7sfnWKjfHwpR3XLQZXsQ5c5aOTgv73+pqHcq6Y0lesuW95b3lkslykSi+CKY1Fe9xZfQJlu8GRfTSLi2K3FSCRaG1S8kcEVQGWCzyWTXML0VUO9e97M14jl8L2jzMWyEt3vnlvnt4KJtB7QWE9QyEQTnoEpiMrvBpivMNSlTtAhuwUwjF6Mr4IdfFLFMpfuEQ4trVFX81Bghm1T/cYq0Doc1Hj6nXRj056L6GDfVWguO7GwnZVgi7hIJ6ew+dNfEOXdmzbyKgJbb9nN2NI7yJLjG/iDLx0uKBUcEWCww8bzAJFgrl0hhXjEu2Xmop8xcQRQwLAvMo8z1Lb6Z9ziDLN8ypntAZzMxxL4h1NpDZek8jn4lIX3mCfDjUs8ELaGCw0I5ZeitS4Idw4MowTosVl95TvEHuL4i3mKG454il89iKBSNIfha/ENGdy3ywtE9ijTkabt1z+kSNIKH7o/RF+QBpK2WyzyMbAIqpHrETFxBaebpn4lKJA2cr8H7njHtAYS7sqPf4gjIWCIsMXqwfdhnPvXgaWYUfJwSoo07rfwS5rs4K/JXbMDWtIps1xqHFjVAXxcv4hgyjbbxbQdrzCKtsMnMlcqOd6+JxALi1Th/qEpwweYtQmYQlwlYXmCBmKwEUSVOxtfBEUTao7nLPnBzuNDgZj4KfzM0MYz5KR8j6qOiLGinHmDMdBuH9tRRGrUYUW89iCKvIu9+Qrs14mWOVl23u6qOFVu9P7iDYlV/wCkPFo70j+pVXh3PrvRjGFdbxHH6rAdiO4QQjaxWX5MnmrxcIYYoAoRius1YX2iRgprFIaOEuMdQ3F1+OhFuKRZcuwTCy9M5RT5VY7RMpc57TCxqIfMAPiKjEEcwfeHFgjDPxKzTKistl4meZz4ifeZlVuA3jcR0FWq1dnuuSKROSrpLE4TmCmIXxXv9qOr5q43cbhZBMvUH3qDrct3l+i4tRh9SYQEvlomaL00J5si+Fim2sIHYrd94xylaIL3QYPUVd9L9HPyZA9Z9sEWRY1mObF+I5KkHYiKlA1Ta+bvvcEAYVej2uinwh46GrkiQq2YM945SXyD+mPsoqX2OK+7FAhCy2P2P56XAR2Isp7dviJDXC/SzChsBtA9Zj5XbCdM4rMS6LJk1K4UnuOJoQeOEcDw4Rh2R0jkMenf0kOUtBxCdkCFdEBd0G2Bl/Ab2zpede5YBg32mLcBRRbxRCCLS4VjDQDswMMK6NGnwPzLsvJav5n2IgDGFVWiOAVbQULA0XO4wPECQEAhEuH0vRj010ejF4ODyvbAtO8cweCx1mXSmg0Z7DwFkAFXZFXutkMcgQtZ2q5Gx8jHt13F+0WKx7HMfgXmwr+ygETpkE4DlLFPjxBQnNhA+9QWpSwqfnmPkQ5G4VykacS8qQVt09LX4IdRsVPOtV+8HMXoP9RpLkWkO9lv4jp8sEoU808kHEFC0KlG+nFcypVwJVRG7lXzAIfLS7Ichyvw57iOL2Og7CDgZgKf0M9nOsEKiohYjzE3iLolTmUwb9RcxwZtWC49AgVgD4WMkBLEtzW2vLLr4lEP0rT6DD8yiqq2Ut2NB4I+FhZyvQt45rxpl4rhD3BW1rvjeNM4YtAif3D13usT0N/CovLoVS16A/crSTt0Tyv6WF62WWJfph4COjZyrQzzzdUVKlX1BWePUfUglDZjK2PzOCrQLv2PhrxHzX/6Z+kt1INUxZTtirMw5sLUBBpOHxKtQwIAYCV0ELMRxKUWQCr2uBlY4VZ3LELV7y3HHQDttYHuqdcMWK2QimoMGX0JeF2H3FPxb1G6uyC4pT3aJkUeUqDA+UbfJOV8sCjtKrMtDcFwWOytwDUIdDofW9GPTf0MwRivyNMvb1O/zQVQMhewYKIC2wzgSwOy5VryblSqls4v8RXcYy0miZhmV1bdnKZfHlcMLYALVhLpkYF8IKvD+5jRKhHHRR+5xKA0+HReBaH7TC/A0/1GXoCqz7QqZCoE8lgP9JXpaWnLsbpjuMq8Q2QUFxyfBmMKMvM32q37wQF89d9noxDGEhYEzrzxkOOYYXDaFeeR8OTmX3goLmWMGFXKgZlRHq5jB4s7LNNeLLzUaMoAizVOQ/UsiVOCNcDVu+8ekwUCj9y4AZWCPQlbiLIel/uIVUpNPswNYr5h5OJRdRrGbKI3O0m5kQUWd9x3B3YLv2uXgeIxPjf4ixS+Zf1Dc95B/IxjOO38jiDsAmdVMgCbYPehrghaXZRJ9u/zDNpobofdR9Y9w+Va7DL7yw0usn+CfmFRYL0HZYX6a48QqHfvrXYxVzzaU3gR+R8JVEUyG58ItxSmzvGB9XRnHr+cn2hYmuxPk+0M61Mt2tiXiJBPEFeozxLahhAhrEHiOmKAZxWXxanxct2eeBfS8859DB6J0bwOV4ss+ZVhwNQvct0O8yhoOA0ZNWoXhx4gbvoNQGkI5VfHvR3C6lt/BytB98QIA5ClDlqrXa8qs9S0TliSqYKGJxv3g3zCDmHQ+t6vVmIxgteJyJfmUqcoi/s9xGLh/LBCSDs8lnzDQCENIxE3HMuLFeIdhRqD2sd5JXsCIHQve71XOMZHAU18vg7QgTqFcx3uvFysbuMzB52XHGF020rVZ8S5DhSKKDQ4xmDwABMS2XYnfX+YSDVLQdfa8VG7QLqr6oHwS3GlU0fnUBdWzRnxyM4XHw/MtyXRWRS9Xbneo+1U0sm91sU57vET3pAgQ3Sf2U5acxsMQMLV8S8b8aVGHPaEXBuCy24L3lsElSpUqUx2lKryXuwvNFQ4b4Ah6IzqlkjvVUKVjP3TN4KN4gPduH4wSlLzfPb8xRtljMf5fmNIsAA9m9x8hNq2zMpmegMBQiJYzSlSmK+Yho1bR+gh8iqm6Oc5GnjGMai480Jh7Kv7Q9gjgFP7JQHlgTRqu0fjvgAbcZVviELotqfDGU/OvMPHKZkdWK96TmHnIGgzx2vV1xmtseibMlFrNXhwZJXqVAVveeYrxj8xKRGX1+YfBLph1AhHtlUXHaGlZE4Gtw1JQJaC9/mEptoKNnt/Uzb3YWQaxBxmXFD1TMTwK8nby3TGsQSxbwYHgoIs8IsOryODkC/Et1ZNde5fRgtgaEoZ2ylUkD2h2otrEvdGoscwUY60lwgdD63oxj18x5jUdSqBTHv2cAIYcaYGDXiJluAivo9DOYqsxlEZUEHQQzYC3sVr/qet+I7SA+eGyOhVRFQxmyn8TNFRA18Fgv5g1AgrAv4W+oOEdigwO89r8VxHyQCkaBzmNtqCpWG0Id90qTDJIldl+kFQSIcxim7h4u+VBM8Bl8x8WVFfvmYrFcqiA94R46lo2PnX2igYjDt54qkvjxsjoF2rU42ZqHlKEWfy0rwwdMjdj4ST7s2z+gwPsjwkaZgEgp5soD7wpWbv9kHPggAfSANlpyD4c4e0GCS/iHfpiWRe0eWLUSPcMRWp7Ap9sJtBIey6/Ny8t179F5eW695bppQMrkLebN/NwcRtQbBwXkX7RLu/YtXOdJ941YBZCzk6TWSqrTHHcOA6MuG6KePmOPpVCeEeE4ZVNyVkxjMDm6blaYKCvVl1U81E5JVxCIFEU5mV8xdIYHpb9/KPMyo3ytY71cC2KiwVb/jt4lJN4+K/1zK8EqxiqeG+ZWXuULcDMGHxbIiMiqexjxSWwPbxTNeLXj32hdMI5hUXldGNYJVcQL1B8kSBcqVCCALqUu4AgQ/hej9SdEl3xDBGloWGw/JIIvCvRRd1xr9eIdBI2lrB7h6KVuo3bL8Hio7oBLSXoaNVK9WBMyL90OGyapV7L/XR4OHKoIOu9PjUe6/N/cSRZwI0fmL0N21T7CfmFFTZkpoZWEhvNgr2w0VZyWwQAmiip6S19PpHU0LILS33+YpARsBn8TF/d/hHiH7v6jajPYn5QkIEMAnuW1FFVK5EjlFyspvvkfTF3YpYb+6ldiRBD7OoU6bPEqpURifiJeDKwVR7GLPY4RvOD9GqhmZrC/bK0hA7BiHT9J69Pp1fSXZhGb3qW6fWDnalf7j4hWOXDlM3d3WNweKMJOBbtqniq8VkcIMKlKfGHHfEXEdtm479z5qU72VA0IoPRRo/aY0iYhGOyd8j8QytZLIPs/EoQiIl2ZEhRjj7VKAQO1Kx3WKNDdW0tD4saf3EEacDVgv5qHY3ZhvZG33ZVKovOf1CkljpOSAT1PWHdbfoDK/aCUBV1GmrXyofiHa70KtMfG3PlgBEjJmCKIErMCiUwNTMM7gV0CBDX8L0ZUTpUrpUSIylipEwHBT4LCX4KEFKZ8B3GnUTJSrJHpl8cwxolyqWj/uXwAK82LMWtplnpNNZnrPWekX2l71PSW7T1npPWXOIrtPWXrWZfdS26npPSes9YQIKVVaN71KSfnEb5K8Y/MXGmki/YH5l/IWeD81PcIVzr9Z/yh6ApRZPDeohnJgIH3j9QRK5y2a4UHPeY7+FXnGM14iHhRUd/b8SvibTb7s9Z6S1agu2Zfc9Z6S/BPWek01B8ktep6S3BPWes9YxqgbgF/51K4iqwWPjn4j48adHw3UHABDar3XJ8EPIEyKJ+KfxLw30SJ+BxxA6kQTQzkQUfEbCZybTOeVRu7Kz1m6HWV1L6K1i26FafZBtcrsW7Yf/AEjQoNR1aURXZDHIROGhQYTUoIUNjj1r4mNPqGBrJiitVBhVStW0By4CKkAfYRZQbrPP2mzodgHa8HHn1KzE47wGsyiVCAmz5gViBAgSoH8b0elSpUqVKlRJaRzhwC6GP+5z8xRYJrzsv6+PMt2hlqGgBaughOqaVeeXtbD1Im7lDg/TPWes9J6zXUfGes9Z6T1le09Jvqes9J6zfUeNSuqnrPSJ7T1nrPWes9YaFbrMkJGFuy1feLsKmS1/qOsuwmAfn9xwRlKy17f6iltLZ6z1nrPWek31E9p6T0nrPSekr2nrPWes9Z6z0nrE9peWBRShvmKVBUc5VMsLnYB8XcrEyTKt9jMrNIF4DQ3uuzB7w3RYfh+JXWDwHOqv0hQShtIPk/RJZdeEPxFHUyAOicYS7Y1Qu9Y/qD1V63R78QNEcGsjhIc1om0i8+B38woElHNI9+78SqD5HZg5psD8wZKgqAOCVKlSoEolSpUCVKgSup/JUrpUqVKiSoiNyNuBd9/98RYQcGrE/wCoZEREETIx6FYtmRiMGld3/Ery0WAzfeek9ZrqZ8T1npPSes9ZftL9p6T0nrPSes9ZpqaanrLdp6z1l41i/aes9Jtqesv2l+09Z6z1nrLvEPCeRPWLI9J6y/aHjL9p6zfU9J6T0nrL9p6zfU9Z6z1h4QZkx6jyFdrTf6/EcFNeyVExWWBpH3DBQKs199xRlKiWUSDGxauVYeCFyeGXBdWsB9ocoCgUU/vtH4haWUPbAwhh+gv7/UqVKlSpUrMqVKJUqV/PX8aSpUQVvAxVQVCg0JyQgt1dDRCGZMgnrK9pXtK9pXtPWV7SvaV7Svaesr2le0r2nrA9pjxK9pXtK9pXtK9pXdSvaes9Z6xPaV7T1le09ZXtK9pXtPWV7T1ge0q8T1le09Z6z1ge0r2le0r2le0r2nrK9p6z1le0r2ge09Z6yvaesr2iHDb3Lc3eMQJGtmctxe2HClItUpPuwsiDSHDXmVKpqrH9oAUFHYlSpUqVKlfx1/NUqVKlSpUqVKlQkDI1BimFGDkmCVnr0k1leumesr2gZ6ysr0+vX1gYmes9Z69NZvKz1nrK9pXtKysr2nrM4TWV6az1nrKyvEr266e3T6ytT1lZ6z1nrPWesrep6zWV7T16WuZSlcypUqVKlSpUqV0r/wCEbDpAEp1KSnRSU6lSkpKlOipTqVn6Qo6KdSuikpKlOikp0USkp1CKOiiUSkpKJR0U/hAKSuhsVK2//n1K6VKOlSpXRJXWpXSpUrpUrpUrpUqV0oldaldKldK6V0qVK6VKlSpUrpUrrUqVKldKlf8A8U//2Q==" name="Obrázek4" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

5.

MOR6XGrInA0DcWsnEJuEhiB5sOfUzAdIEZBVlj50AzQCgAGgYgYBmMkOmcIGaAxKQQ5rp0cTj6rkCh3tTjj0o5PrIEyVKSyQyEyYuI7rk9rtvS9D870+ZegVeJ7Y9OdO35egpBhx54c94pD40hKAaPb+d+znm2+LN+n+QQmbzVsTnlks1rFzd2Gv2HDretVbXDtllGWOgACaIYM+DWKev2Gv78aFW1V78cMJw0imKgKAAAAAADR7jT+vfO9nlvXy4mZ6PR73orPP+m3PPZ302Tzi1jXfGn22LICViCREJ2aubUtYsuDpCVcxWIlYEA1QNAAAEGaFncIThqYBvNBukEiEckSMMhHDbHp+fKGg2XTGe55l0p1Cks1DMiaehr78I4Dt/OvRvL1w6Pf4vH3837O3yXp5d9HzK1qegwpXfn9xEcURVt5SNHdfqfkA17fONMcoyTJZr2Mruw1+w4db1mra4dssoyxsAUTRDBnwaxToX6Hfjr6tup344YThpEatAIAAAAAADS+l+ceh+D17OGR+frwur9Po7zqdxymr1PQddxUkt0NzsrK3Rcjpca9LOH63nq4BmtxK2BVudc0CzVxZEZStxdNohgUmASyZdQA3CMscY2OUYImARkERpUMKXD+iQjT6VM1HoNDhT0+VDYZDUZSEoRxG6v+cr6fDmNn4O+zxZIebrClfeLUtohRliWfE59b9XyXrIff+YAWAFOSkmSxXsZXb9DYcOt6zWs8O2WUZY2AKJohgz4NYp6/YUO/GhUt1e/HBDJDSKkrQTAEMEMQMTNb3HG9V4fV0UkeXsNFIYPFNpz2i9AieV3vRdDqavS5q2s2Oy0mkj0J+f8AWct7SzWI2WKFjtKcL6youyS4HmdYHZZiyM1ACgIhiDNJJjEU0yQQAmhDSpNQtJu0eedZf4g1/a1edr0aPKdVlHHKEFK7UTzS9W7/ANHPiu45XS+H0elGBfJ9eeOh5j08+m5W7svs+GhsA+h5QDUAAAHKMpMlivZkubDX7Dh1vWa1nh3yyjLGwBRNEK9jBrFOhfod+NCraq9+OGE4aJNWgA0AAAAABi2us2Pj9HZjj4/QwBplIThtOkpBGneI8xuehch0xe5qh2+scd2C5PG/Qs3nXcY1tpa/PpZIy3AAAACJIxQjJjDNbUqGmAFgACYqTISaENRFSQmmctre71pzFGe+rcz82ySbznN13O86eey4LpjUdhOlx68dk3uT3ebWbJnXmAagAAAAADCSlJksV7ElzYUL/Dres1rPDvllGWNgCiaIYM+DWKdC/Q78aFW3V78cOPJj1EBdIYIYIYIYIYYtlq974/R1kZLyegFKEwEDoGyLGRJIAUargvUlZ571tPi957fht71Fmi6Li4413M6mXFsyrszmB1MiVNxZNxdSaKk0wadgBCGUkwSkoiNKk4wJoACrwfofMGzz8303fiXdfwxfqbnr+XXBwve+d5s8jPq+BDKQwQwQwQwTAcoyTJYr2My5sKF/j1vWa1nz98soyxsAUTRDBnwaxToX6HfjRq2qvfjhhOG4k0oAAAAAAABr+28+9X8HrzKS8/aE4TgAAHTEwABMCMkJMhAjnOW9N813nv8AzzrlvGm6Dj6svoeXzLp+eupMGTFyOJbNwepOWNmR43WSWOVTaLJAAmQkykmoUXFXEUAkSiKFzXRcLZZ6TWno48/vuW9N5dZRjLnuXmXpfm1l8D63zwAAAAAAAABhKM0nYwWMrmw1+w4dbtmtZ4d8soyxsAUTRDBnwaxTo3qPfjQq2qvfhhhOO0UxUMEMEMEMEMNL675f6f8AM9wNY3jnCeQAMaoYAAAAJgk1CBkad6J5rL0k1PN9Z65hOJr59JvBv9nr46TP5luOe+2dK3EpQdTcHU5Y3WWWKVZHBpIRTQpXEQouMERAhQIjC819J853nt+Q6Pju3LutvmxcO7JTlw+f9/xlmExZvq+BDLEMEMEMEMEwCcZJksV7GVy/Q2HHrds1rPn75ZRljYAomiGDPg1inRvUe/GhVtVu/DDCcNogKAAAAAABGWCWx6DxnZ/K94mlhKM8gAbToAAAAAAEnGAENIJCYxlLW7NJ5RsfRdHqYKegN845uqlmz2fAYc79FNffzW4lZJYpGSWKVZCATIqpJKBEQiKBCgAMfmnbcp0ztdbrvU9ZsYMkOXXLJMw811HPJy17W7L6niAN4AAAAAAAAHKMkyWMGfK5sNfsOPW7ZrWfP3yyjLGwBRNEMGfBrFShfod+NCtaq9+GGE47RTFQMQMQADBUb+rxrsek0+4+Z7gFLCUZRJMoaYAAAAAAgi4wJoBMbUhtOhNCUlBqNsHmMvTdRqVr/FYdZzT7LXy7SXm/V5b4RLKWN1keNkyDJKKGkhoUAARlqDkZVLHTPQ9jF51gTUuWWOYtDv8AnTkNnQv/AE/CAdMAADBAANAASakmTPgz5l2/Qv8AHtds1rPn75ZRljYAomiGDPg1ipQvUe/GjVtVe/DDGcNSKkrUMVDBDBDBarbaPlv1G5VtfN9oJrBoiYFMAAAAAAScYcXEaaE0xyjIbToTQIUMAAQ9PuA8q9AxcV0x3vHarqtZ0HZ0+Ol9MXIdfz2wUSIhJIAABkIMdR822eTedf2/C+rqQlHOsEosnlw5hcj1vJpz1+jf+p4UM3lDBDBDBDBMEckzJnwWMy5foX+Pa7ZrWfP3yyjLGwBRNEMGfBrFOjeo9+FGraq9+OKE4aiTVoAAAAAAGl3Wk5dfULmHN872oZEGiJuMqAAAAAE0JNQkAmgGmSadNpgghJxG0wTQNMJRiR8/9ELPMepucJ0xtdLtOg1h7Xzqrz6eonn7jv35zBfSX5rnj0SPm+M73h4djvOh13TavU6jdNc+ijKMsIZMZPNiykOc6TTJxl7WbP6nhAN4AAAAAAAAJNSidivYkuX6F7j2vWa1nz98soyxsAUTRDBnwaxTo3qPfhRq2qvfjijKGoky1DBDBDBDBafc4eXX0YR872glClFxKUXTAATAAE0KMlEQQAA0yTTpgQCAjKI2gcQG4zEmhgAxnJ8f63h1OO3Wl5/WOujh3W+dexUXTFvDPLncJEtZlraHOZ3i9Uo7Ph2mCVRajGlMnJAU7YeT7vSbz6PiQztyQwQwQwQwTAbUonYwZ5Ll+hf49btmtZ8/oyyjLGwBRNEMGevrFSjfo9+FCrard+OGMo6iTVoAAAAAAFupz/Lp6+onzfc4hBKMiTTGhDExgUJoSIgggABpkmnTAhAUk1A4gNASiEgiTFIGnSUowqtpHnuL0jl952i4vuunOrczR1nHXz6WOR9Q4ruePckEskgjGUCM4zG4uBoryrc63ZfQ8YB34gAAAAAAAwknGTPgzyXL9G9x63bNaz5/RllGWNgCiaIYM+DWKlG9R78KNW1W78cEZw1EmWoYIYIYIYLQ7/RcevrCa+b7QAbTJAUAobjKmACaIxlGEAAANMk06YiAaEnETQNNACJNBJxkNp0RkiI1A0HnHR7/AMs3n1KMdVvOx82zdRLvbg+e0nGAQEZIGANAwK82u48nu8oM9PnQwQwQwQwTAJRlJksV7EXL1G9x63bNa15/RkknjYAomiGCxX1ipRvUe/CjWs1u/HDCcdSICgAAAAAAaDf6Hl19YJR+b7QAcoyGBSAglGQwKIyiKMowgAABpkmnQ04EAoyREGIaAAY0SaY2nRFoUZRgAJ8X2Eq8t2/euzVbQcIBVGSiIMSYBGQADArh8O35/wBXnuAezygAAAAAAADlGSZM+DPFy/Qv8et2zWs+f0ZJRljYAomiNfPg1ipRvUe/CjWs1u/HFCcNyIOVAAAAAABo95oeXX1lNfN9oAOUZDApDUEoypgBGSIxlGEAAANMk06aagGhJxEANACaJNBJpjadEZRFGUYQANMk06AcIapRlGEACaBpgAMCtRxPofmvo47kD3eMAAAAAAAAcoyTJnwWIt36F/j1u2a1jz+jLKMsbAFE0QwWK+sVKV2l34Uatqr34YoThskyVDBDBDBDBaHf6Dl19ZTXzvaAQ5RkMCkBBKMhgURlEUZRhAAADTJNOhogApRkoi0wTQADGiTTG06IyiRTjAADTJNMGgaASaItMQ0RlGQADAqHlvqvmXXnshn0fChghghghghgSUrJ58OfK3fo3uPW5Zr2fP6MkoyxsAUTRDDnwaxUo3qffjQrW63fhgx5Y6zjJq2JIIkgiSCJII6PfaHj19VTPne5A4JRlTABMBqQAAmiMZREBAADGNqVCYCYRUokRkCYJSQ2MGnUgAjKIoTjCABpkmnTTATCKkiAyBNAAAwAKfnXovB6kgl9T5sSRUSQRJBEkESQKRKJZ8WeLV6nd4drdmvY4d8rTxsAUTCGDPi1ipTvVevKhWvYO3CnC1Heaysqq5YCuWArlgK5YCvpOj0/Lr6KpLwe2JIgY7QZESSsUhypgIYQjkjUCRESQRkMGMBglJEVONRY4iSQhgEkDYAwSkqgpxiJIItsGMBhEkiKnEiwCM0RUwQyxMarler06c3mja+l86uWDUrlgK5YCuWArvOGF5pEMzzY1kuYLfLrnsYc/HvNp40AKJoWLLC5rYLePpzo4b8N4oRvLWaKvhQL4lAvool8KBeCjrugp46dCpnm9MCYRbZFsIkgi2AMIkkRU0QJhAmEHIE2CGCGEVMMbkEVMIEwg5MiSBMZEkiMZhAmEHIE2CGCGEVMMbkEVMIE0Rcgg5BGpdRx1zJb9XloF56xQLwUS+iiX1VF3XFGVxrVyWJy47Bl59JZY5MdG086AAAFGQmKOZWV42VZXVksrFkKxZCsWArlhlYshWw34TWcZjSGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGCGGtyZ5bzWLBc1yyFYshWVkK5YZWdgMDzOXFObVSHmgCgAAAAIYIYIYiGCGCUgQwQwSkKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhghiIYIYIYIYIYIYqGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB//EADQQAAEEAgEDAwIEBwEAAgMAAAIAAQMEBRESECAwExRAITEGMkFQFSIjJDM0YDUlQjZwgP/aAAgBAQABBQL/APem1tbW+m1tb+v/ACu1tbW1vz7W1tbXJclyXJclyXJckH2/5V3+vJclyW1tbW1vxbW1yXJc1zXNc1zXNc1zTns/+WKVjfmua5rmuS5LaZ/C6d07pyXJc1zXNc1zXNc1y27QBy+TavekbZM+UViKZv3n7oJNFzXNc1zXNMSYkzpk3e6JE6Ik5Lmua5rmua5rmjsemseEo1/kZK+INVqlYXsIdT1JYFQyTSfvUj+nd5rmua5piTEhdC6ZN3uiROidO62uS5LkuS5LkqQ+6yHyMjM0FGjWeyYN9E6s47mXpXaqxuTa1+8Xi/8AluS5LkuSYkLoXQoU3c6JEjRJ3Tutra2tranl4hha3pVejfGzM7z360LRRt9Gd0RJy6XqrxlirvvK37tk9x5fa2traZ0LoECFN3OiRo0SdP3UIPe5D7dW8l7JQ0hq58TITGQe4iYApuVnIwtpllLvtYWkyXpUr7WU7OyduTM82KtVLkNyP9idfo3wfxDE2oy3H1ZCgQIU3c6JGjRIk/ab6D8PAXPqPjyuV9qqGOK0VnHV7A8b2HOhda9X7bZMNPFb9QHW1YJ8hl9MzZDGkJ/xG5GqeRc5JoAnAhmxVyjeC9D5W+I6/Rvv8DPByx8P+LqyFAgQpu50SNGjRJ+2wWgwUfDH9W8WUyTUosbRe3L0mBpYfw4X07c5bGKtjB4wDL9chkxaPEUuAdHHaykft7sMoWIjhCaOGSXD5ESGQO5vl/o3R3Tea/H6tCs/8vVkKBAhTdzokaNGiT9sET3bwiID0bx5+mTvjLLT1Vtcv5qL+zz3ZZsBVrwxnkbTDprt1uONxvqszLS0tKxXCxE9S7jzpZaOZZOp7qrgLuw7H+6H5ROwjFME8S/T9fM7bbg9e30ZMhQIEKbudEjRokSfsml0+NotSr9R8ZiJg/PEZKOeKVnZ0IPyy9SX1cdlY7jdfxDYcp4K406tm7JZKlikyZlpa6O3S5iQmWJvOBTc8blYJwsw9S6D8qz/AKuBk5Ulv+VN0fy5yHV/qyFAgQpu50SNGjRJ+ssnAcNS9zY7Nrkt+K5RhuhJ+HiZehl6iizM0ZxShKGQxG3xuY5ddvcz2ZtbLH0fbxsyZM3Y6dumWp6UHHK46jclxdoTGQOhdB+VJ9Q/D35e1vv5PxA/GHqyFAgQpu50SNGjRJ+hkwDTqSZCxDEMMPbpadk3iuX4aQln7bqCxBmQ3aw9irajsx5DFhbalk5aMmUvBFjsHX0N+lZrz460VqFN9+1+hgxiTHir9yrHfgx2RPHys7OyLoPynWAf+bo3R3Q+XOR88bH9Y0yZCgQIU3c6JGjRok/S0/0xkAw0O5vHYnGtXrwS5K1DQrQxXYHx90fRyVKxWsYiejkI7Y26UN2OWEorNE4Hr5i+BjioHiqoe50/S3VC3DBYmxc9uCPI1sNkXAkXQflE7C2A/N0FO/Rvt5MhC9ihXfcfRkKBAhTdzokaNGiT9LX5cWXLGd7P4XMRbNZAJmw0Pp1FkazWauFvjWkIRMb+MkpH/HH9pi6nJrJBQkx+P5IfozJu5+yxVjtBER4u9lKW1iMp7lF0H7fJMeQYAtS9G+z9B810GrZXoyFAgQpu50SNGjRJ+k25JoImgg6s21pcVxWunJbfq5MI3M8buLZCQHhvSKji32t9MljuT081NWC3nJ51BjpCjr5M/Qx9f3E187Mb1MrFKwkxM3jytX14MRa9SO/VepLSykFuFN8vFsVfMdo+b8QC3uujIUCBCm7nRI0aNOnRPpsJB69zppce7S49meu8jx+LCOPo7ddp1mK/KLE+lx2shDE0OJb+2FlYxkNhY+gVR28L9chSKpLBfgtxy4X+alflx00UgyB8l1YdoPxD2t9vL+IR/qdGQoECFN3OiRo0adOrBcQwsLxY/o8sYvdy8FeKS1emWFvnaDvImAKINcyXZkxl9nSyrCLPvoQsY0/6GSU4hJDRleG6yZN02t979SEZBt4ceMOSnqvYgjyFXDXvbyfJdZ9tWG+yZF8DPR8qDfVkyFAgQpu50SNGjTp0QvPbZmEXcQG1kbOQsD+H5SGL8PRi+RpEdBveY2TH2vd0+2zm6sKuZs7MOHruALa5LfS9igNqlySlIBiYrLR+ldu3iaKLGTyjUxgQEm6bW03jdXa3uq9ezNjpb9FpwxWXHj8h1+IBdUi50f1FP8DMfXFQPuJMhQIEKbudEjRo06dYsPUyyyUbyY3E3Y6c33aSUIRs54GU/vrb/wBzXbHWvd0+uZyPrHUw20OPrR9zEvu2TpjNDhp3dlmYudd35sDaBurktpuzfivU2tx4q09efI4xjbFZgQD7t8Z1n/8AWx3/AJ/6t9n+BYj9WtVf6pkKBAhTdzokaNGnTrBfXID0yJRnkZ856Yx4+7kZIaMFRn+jzwNcqY24+Os/dmWQsPWpYit61jppaWuly81QwMTBP9WISxuQAxkC+TDSxIfy9GTv0bt2trfhzFNnDGWms1r2LGwsblDpGJDIHxvxAX8tOP0qbdC+CYtDkUyFAgQpu50SNGiRKQxFvw+DvM3TLY+q6wogVxn2zttGKH+Us1UCWtgbUpss/YH08SDx0d9ulcqDbhjlnxtmKQZQV+n7uLnapopZDVGH0KrJk79G67W/DrscWILVWbGTUbsdyO9jguBVuWMVPBYitR/EdZ8v7oG4xt0L4OVjccwmQoECFN3OiRo0StE4hXw81mHHUWowq9YerShr2MnYpY4aTA6nsRVgLPVUWbh1Ys2riwluCJ7+RjohEJ5HIM2mW1vtyFRrVfDTfXpkK3uatWP1bSFO+mTN02t9NdmuulpaWk/UhYhtVpcZZo3guxW6kduI4rmJmx2RC9F8N1nx/u2/KPR+jefMD9EyFAgQpu50SNGiVz7UA4UOluD3NWjOeNvvomcmiE3mzGQjwNURfFVQMTCCKzJH73U+QtVqcNZtJ267W+w/7DJs+26ZKAqtuvN68IJ0zLa2tLXTa2uSYlvv0tdTETC1RmoSUcoFpiEZBuUJaEmNygXR+E6zpcrrflHo/RvPmHccfG+wZCgQIU3c6JGjRK4qrf23XO0PUCtmzr1ZbN3Jvi6LU47mTgpqbNzypnsZCwUXGxXqx1QbrpNlpQnjkCYOzNxt6eOkaSimV6t7mri5nZ+X07eS+64rg64LiteW5iGdVMqddwkisR3sYdcsfnGNfdvg3neTOuh7B8+b/wDNr/4WQoECFN3OiRo0St/mBmEOyQGr34/SeDIZVoRxlcLl0oRjivRFVtlyN6Fv3Ndlvrdx8dsZatuiq+XjIRJibpah9xWxMzx2E3TIgVTJRu0gcdLbLfTSYUwLXh2tp3W1vts04bYyY23TKHNSRvPUrX2qZKzjirZCtb+DF/8AkaHsbz5tmfG1f8TIUCBCm7nRI0aJWn5Si3EOzL417jDjslxrYF+dmI8ZkK842q+SqerWxjRzB/Uxt4DaQFtMXT7qxhopGjKbGXGfbdMnUKGXH3fcx9MzHzqYyTnW+/RhWkzJu3fftP4Zq0VhpsRLET3T09OOUaeamrvXtQWh81r+l+IH/MPV+jebN7/htT/GyFAgQpu50SNGpH02Mg91kPBkqLXa+KvPSnyGa2uM1Up42ydPHXfbn15LfTOQu44+X1qSZGDGFiMsdfE2IdrJO3sMQ39PozrfnfxywxzDYw7ipZpWQQlyrZ6aIq1+tb8jrMt6OV/+zdrea3H6tao+iZCgQIU3c6JGjVsljq3tavgc1m63CbCU4Tjv02t18VP6VrI4/wBVQZOauMWXgNCYmKZMrELWK9Kd6NpN0y9b1IMTZ5RzTx1wsWpr8lSu0FfXYzpvKXllhjmGbC6UrW42bi5VszarKtlqljx/iFv7iN9xj8N1ai9pk2QoECFN3OiRqR9NjoPXt9205dbUHuK2Dm9K6srCVXIV5mngOCKR5sTAbCVnGzVbsdtkz9MtT9aLH5FxdbRMxNdrvUtRVbNx69UKwt019OjJn8r/AG82lZxkE7S17NNf0SVbIWqj1c7BM7OxN3/iL/PGPAG+Jn4fpCXKMUCBCm7nRI1Y/wAeKHVbs2trXbl65VrtG01urkqfu62OsPWsdDjCULVSShNTyI2WTP0y4cL4mxh0yldp6uGk2mFaTLSdk7JujP5H+ybprprxuymoVpVbxhQNXigvpnv4k6WYhtd/4i/zD+Ufh7WUi9fH0/yigQIU3c6JGrX5aX0pdX7NLXW5Wa3Wo2zxlv6EOao/XG2/Xi6ELGN+AKtrH5AZ26ZmQXlxNrkPSUhCHDjyvJk3R2TsnboL+R/sm7teJ2TishReEqF0LkVrDAaC5fxh1MpWtdv4jBR/UB+E+1p1ODlWpoUCBCm7nRI1ZbceMk51er+BmWVx7WYcFc0pAYxt1ZMbZqWwtRq7Y9rWo0yuS3sY8T08twR5iuIN6+Tt3MedaRspcZPlrS43bz0KXsw6D1dunFadkz/C100tLS14HZna3jZIZKuYcUBwW4rWEUWRu486mUrW+t2mF2GMGjjH4mXsvWpU2QoECFN3OiRqT7YyR47fY/Vu7K44qsmMyDXIp68c8divNjLVS/HZG1MeRuRQjXhJlJja8hNiqzPDEEIOy+yfiS5drfN0tLS0td1ijBYUmNs1Shy9iFwkrX4rOFdmp5aemde1DaBfq3W9fjoRy/iI3X8ZyAp81flePPWQevna0rs7E3fvpyViMbMEO4bAoECFN3OiRo1X/wDU8pCJjbqTYu1RysNppoAljvYj24YKLkZlov1fo3R1pa6Mi6b6v4d+fXbpaWlpa7NKerHYCatYxstTLxzPYqQ3BloW6MlX8QEyimisN1lgisDHUrxJ22mZmUkMcrWsFDI0Vm7ipaV+G6Ha60ndaXFcvXyAoECFN3OiRo1S+mU6v0126WuskYTBdwTsquXsVFk8oFyLGwPVo65v1bo/TfRumujdN+DXztJxVrERyuMtvGSQZOCdTUK9ljp3McVPPC7BIMgd80EdiO5QmxcmPyAXo+zS0mbrIPt8kKBAhTdzolIbMiMXVD/0vPctjTrP7nKWpqsuPlqXI70TzRes4v2u3Y3wd/N0pIhkGxhgJf3uMOPOROL1aGRB4r+KKpnIJWZ2Ju4wGQLcEmIvVLQW4PBmqjKufMAQIU3c6kdehyUtLaOCzA45i1G9LIR3W8ues+pPXi9vAQDIM9abHTY2USyXJk/VujrS0tJmT9dra3377drfTfh18DSdk47aTG1ZFNh5oiDKXK7u1C87HkMSVXOwTJnYm7bNaO1F/c4a3Uyde328ltbUsYzRVf5ZgQIU3c6Ztk7JxUourkjzTV7M2Pmj/EEbvFlqcqCQJB8Nmca1bHxvYt7Vu2NaJyuZImw8foxDwj0tdG6aWurdHZaWlrrpa79rfh2tra38aSMZGs4gDQWLmOUhUrDRWrmMKlla9xu2evFZjtYKWN4snepvDnq8ijtwzd2TrehYifkIIU3c6L6P7lmTSgamd/Sx8kUVzVay02NrEpome2+Ku1xjzF2uoM9AainimbtMhjDI3TyVmtVGrBNKMMcUcuRsgIxgmW+rP1fozpu3a312tra2t/s2+jsxNPi68oBNLSXtILSY8tXCPPW4lUzNaz2yRhI0uGqSKbAyCv8A5Si1fPMoLENkOmRBzpVP8YIU3c6JSAzqWIkVixGqlV7tiXD3YHG9fpvj7YVLUOUpyuUccwz4OtIpcPbgIMrfqFDn65qKaKcDMYwmz8APNat5SWhjhqCf3yU/rz1qrVq/FcUzLS0tJurstLXY/Zry7W1tbW/m66SRBMFrEkCgzMsTPkqE4yU61lYrLeh2P10rGLq2VJUu4w8Zk2tsrn0qVPsCFN3OiRo1J9Woze2vowExkxlKRp/w+Loql+gUGfmBV8lVsqSCOVp8NWJFFaxk17LHdrzwjXhxV2tBTCWKWHI2/bxYantadcHXB16a4LguC4ritLS4riuK0tLS0tLXbpaWlpaWlpaWlpa7G+ftSV4ZnfDVSe7TPHyz1RyFbG5YqziTEPR27CZjG5iJITq5meF8hbjloVR0AIU3c6JEjRK4OjqyetVd+yepBaazgCFQZC3QOTMVShsZOe0FDEExWaMN1fwCFnJ4aFWIJMpkBFgH5OlpaWlplxXFcVwXFcVxXFa+HpaWlpa7dLS0tLXS3B7mrjrntDt0I7Y1bdjFTV7EVmLpxXFaWlpWKUNprFZ6liL6CCFN3OiRo0Su/kxT7xr9u1mboTHUxryNWjggb7rSsThBFPYPIWqlUKkH7TxZaZcWXBlwXBadfX4OuulpaWut/GDZGK3ax5MVTKQnDbxUuPy0V3u10ylb1Yqsn0BCm7nRI0aJWm3Dh/8Azu4I2LIsy0+2fi1jMxwL+8y88mAH0aI5KtZ/ZeLrg60/cxMXfpaWlpaWlpaWlxXFcVxXFcVxXFaWu2aGOeOziJoZIMpNCdrHMSoZwgcSYx7rlVoJIn5CKbudEjRolZ/wYRtY9+2c/SgxEfO1+hmMY2LU1+apgwZAAxj4dOuLri64v8kR2mbXY4L00ba6aVejHVm3pq1yC1867QjuBqzibVmhDkYad6fGTRShNH2zR+rFDsCFN3OiRo0SstuHBF/bduclYKWHh4VHV2YrtylQjpD4Gba4d2tpx+MI76ObJjZ+2Ts0o4IonmsSVihsRWB+Zkqfu62KvPXlv0AuhStzYq1FIE0XbPAxqJ03c6dEjRKf6Q4IXav0frlpfdZEQYAykvp08JUZg8DB1clyW3XJ0Jb6k3xG+q+yIujD2yd8tGGQnkt1VBbhst8vJYv3L179qhPfgjvUcDdYe8w4mPc6dEjRKz/gwrf/AB3ZbmatUwlf1bBLKSFPcgi9CDuZtpm11It9nBM2n6v9PhgyJ9N0265rm3WTw2sdFYd7l3HPWuwWxV249NV7kNofj3qEd0AktYizkK7RFjr4XYe0m5MPc6JEjRKYPUClfkx8sU0diLoy/EFjZ0IPbUr9n21fD1Xnn72bTdDLfaL9p/Ek7+boi5eJ2ExuYVxKtmp4Chs17gWcQzvHk56hwzxzh8bJUveQYyZuVivNi7FG7Heh7X/N2unRI0SdSxDIw+5qFDnpBVexHaiIhjCkL5DKksjM9y7WgatX7hbqT6buZ9t2OHwQ/Mj+/wAO1Rr3Rs4i1SKrnTBMVa/DNi56p181ogMZB+LlqhQTVZgyFOSKxibNG7Hdh7H/ADdrokaNEn6yRDK1exNjZ8tkRsxYyp7Wtlbvt4cNR4itdrffq/1fuF/r2O+k77fzh0P4u1axta4rGPt44qOaGRWaUFwChuYk6WThtN8SQBkCmb0skYDLEQTYu3SuBch6/wD37XRI0aJOn6yiJR4uv69w5GjCEDyuRFmEe4er/bwC+26O+k77+CHQvy/HvYUJlXvWsbJWtw3I7mHCVVsjPRkilCYPh5yDUlKT1askQzR48nq5Lq35u106NGiTp+tuRY6t7atmLHGPDV/Rp97fboXhZ9OnfSd9/CD79HbT/Hs1YbYWsdZxx0c0Eis1YrcTjaw89S7Fcj+Fmhb+HYZ3enkrTwR4mkZSdR+/a6JGjRJ0/QyYAoQPatEbANaIsnkG+jd/6dC8TF9Hffwx+/Qm23yb2FCZV71rGyRywZCvapTY2WhkQuB8HPWAaDEx8cdcZp8wLMLdR7nRIkaJOn6WSeSStC1eHJzenUwcXCs3jL7/ADhfbdDH5VmpFbjmgs4ixSyEV0L+NcSx2Tax2kQg1jNwRs+XvGo83aB6uTr2W6b7PyjSg/iWQtXYKkWGhKxd7A7nRIkaJOnU0npx4qD6rM/lxGv4cm8T/PF9P1IflSAMsd7FyUzx+WaZZDGeqsflNv0mlCCKxZsZOevhYgZhYBmrQ2Gnwpior12i9TLQWO3KZEK0GMYq9PG0HyMletHVh6/oHc6JEjRJ+lo+csEXowK9X9xWxl/2piTEzeJ/2AS7HbacH+S6yGH5KhlSge7j47oUcidc97bNWCltUKQ1IeukcQyjZwziquRnonBbgssrebk9WlQO7JmJRigw0Po47sf7B3ujRok6dY8fWyGuuVrM8eMyMIQgTEzdzfsgl3aZcWR6+Pfxkdtq9qxi5rQ079ODJWoRP3g2Is6bPWtxWg7bVGK00uKsQu+RuBHhgieS1bGrDSrHk7oswj02t9B7nRI0aJOpn1DhQ/l0nZa6WcXHM+rmLOhdG5Bvtb7/ALIxaTEz9jyJyd/k368E1eGE7EtShHVb6qenBOp6s+Plx+SG03dJFHMNmE8fbigsZCxVrBUgT9jvph7nTokaJOrT6gww/wBjpaTinboQjIH9XE3opRmiZ+1n23R/2Pbrm/zM3c2WMp+hX100iFna9jnhejl/oJMY9uacfR/DzF6PXj1eQUHc6JGjRJ1dL+XGQ+nj9LSdk7J26Xa/uauEtcTW1vqz67H/AGG7Ynrpvq3w9+AjYRoRNavt2uys4qOV3iuY8oM4KEmMelqb29etXnyluvBHWh7Hf6zTfzRim7nTo0aJOrX89gRYR6OnTsn6ZKu8E1G21ut3MS301+xXwtkIcmjZ2Jvg7W+yxZjrxz5uczKe+SeCzTVDJhYHtcekuPrSkH8rbW1mC/s8FGwY7sdMpR42BTdzp0SNEi+ixoPZyvV06dP0kAZY/wCribkUozRd7EuXnb7riy4Li/wLEkLBVqexr0LFiwPwt9JCYRsynlL9ajFWbSMGMbWIdlXydmoUM8diLsdu3ME7U8Fr+G9jqW0EKj5SkKbvdEjRK5LocPW9Cotrad07p3T9bNcbMNK5Jj5hJjH4w/ftL7+WxVisi9e5QVfKQzPZpTPJFleBiQmPwc7M4U8HCzRdXZWqkdqMSsYyxUtDah73dha/d90WLp+zqdSJgG1lOarwoEKbudOiRqzN6bUcb7h2+i2ndOScltbW+y7TGzHTvSUJIpgmD4jNtM2u0n18GzRgss438chtU8kB0rePKrmYZfgO/Fr9qHIV8NbaM+r9LNcLMX9zjJ6WUCyfR36u7CNu5JdlxeLaq3ZlL/rnXgaNAhQpu90SmfQU64WJeQsvWBc2Tzxp5GXqh1KxAKfI1WX8VrL+MQIMpWNSwV7ouNrGS0spHYW9/DZtdrvrys207a7rONgsrd/Gogo5Vud3ESVMtBZ82dmcK+HpMMOTpe3lx15rMfXS0pIgkGKnBDIz9uULjRpXfZJ8nkJSbK5CNDn7bKP8QQuNzLy2lWr8EKBChTd7olI22OqSKrK6eka9nKvYkvZGvZGvQsAngsGmoumpAvaxL28SKmDp6ssajyMwM9OOyMN61SODI15238AO532/kBH4LmJCV4b7i9nCMbQZC1j5K1uG2Hj/ABAH0x2v4dLGMgSBJjLtawNiLtdu7Knxo04xcenAXXtoUEQRpkKFAhTd5IkaJP5jAZGkEqssFuK2EuIZ0xXse8GajJRzhI3lD7dhP5y8NqnFbj3aw8n9pla9nH2cdJRzIS+PPA5U8LJzoq9VG1DUtHRmhnCYOx+0zGMJ5ju2ow9MO1kKFChTdzp0aNEn893/ACWsLIEFTIPE4mMgS4uvKjxduAgyNyo9fLV5kxbbfij6G/0BEWvMLdC+3hIBMbWMlqnSywWFewoSqtkLOOOvaitB4LgtJTwMjNKnVuhHaTFZxs9XJQ2B6b7srZ9WSCBom7mQoEKFN3uiRok/nut/VV7FRW1/d4uWnkIrBaRxBKM+EhNPUv0FDm5BetkIbK5eCN/qpPOzb6l9vHexUVpQX7GPklgrZGCelaxktHMRz+Et4/MdHZSxBMFjDmKaxdqqPM2RetYGzD2WZfQr1A5n3shQIUKbvdEjRJ/Peb60H5Y5SRhKF7BKtlZ6qgylSZmcSb7KarBOp8LpNbvUXrZmCVCQmPcz7Z235mHfYX28livHZjkhtYiSpfguhewgmqmTnonHKE0fdnoFjLDWKXV2WlLTgmUEAV4+zK2/VOAPTh72QoEKFN3OnRI0Sfz3vyYv/wAzrYqV7Kl/Dw7fBXGTw5aqo81YjQZqAk08E7T4yGRe1uUir5wxeCzDZHsAtOjHfkYe0n8zsxNdxDiVLMfzXKMN6MDtYezUtxW4u2zCFqCOSzi7I52F1Dkq077T9xEIDdyrENWv4WQoEKFN3kiRok/nut/RwxcsX3bRwxSqbCU5VJ+HjZSV7+OUWXZcal5pMXNCUGYngeC1DZHrGXQg2uD9+nTB3O/wbuOiuDHYtYmX+1ydaetZxNihko7o9s1eOyrcAwXpcYar5CxUOOQJg7LOViiY5LF6SKqEfiZCgQoU3c6dEjRJ/Pab+3wRbxvidttYxFWwrGEsQPFlJonYquQjkxc0JQ5ezA9bIV7XUD7ODL02XBlwZa73f4csIThYoWMdJUyUN4L+LkpljsuM3ZpWbUVWMOWQyAhpZg4VUtyU5AmjON5o2VjKwxI5bN4o6QN5GQoEKFN3uiRok/e7a8En1i/Dv+u/lsVILQ3cVNQVXKiaII5xsYj6xZK5SOrkILfRjdkz7bxuXxr+IGZVcnLWO7iQnGllZKrhIMofZXMyESjrW8lLWpR1QnNoYakBZG7kMfHNW9rMmpSqOmIv5WQoECFN3OnRI0Sfzn9Q/Dv+Lz3sHHKq1uSjKEgyBJDHOFnESRvVzEsBRTRzh9k0iZ2fv2y5LfyLdOK4DFYw1ierWykLe8xckuQt3Ax+IFcdJ1mLnJ8PW9Cnnj1Xj+sfnZCgQoU3e6JGiT+c/wDH+HW/o/Au0Ir0clG/jirZhneM2MbVGC40kVrEz1MtFOmLpydeo69R16jrm63v5k8IWI/6uIt6aVmABaPXIiZmyGYWMxhWSWff+pH/AI/OyZAhQpu8kaNEn883+H8Phql8K5iK9pFDfxhV83Hxjkhtw5HD8VjMi7lvSYv2LNAxUsNP6kLsm1EORyT2nx+EGJck6zhN774DIUCFCm73RI0Sfz3C4wYeL0sb8S3hq0wYi37axtZam9axWzERAE0ciYlv9gzD/wBhhA4wcllrrkWHxzQARfVumX/9X4DIUCFCm7yRI0Sfz3n/AJoY/Sg+LnIPRu1bkdqGxJWIZaFQ0eJsRoL1yoVbLQTJnTP80lnJfrj4/So2ZvRixcD2rzPrszH/AKvwGQoUKFN3uiRok/nlF5b/AMa1WjtwTYG0DhgLRNLgLIC1m5RKG/BcGfDi6b32OeDMwyIDYh+WSyH9bJDpo8vKsRWaDHv91rpnA43fv8BkyBChTd5IkSJP58ePrZv5UkUcw3MCW4L09N4Z47Ec+LgnR1rtAq2cZQ2YbDfJdStyzfLTXNz3wH043+7dfxAz8Yn3F52QoUKFN3uiRIk/md9N+Hwc7fzLdGG6FinaxkkOYZRTxzNPQrzqXFTxFBl54HrX69r5BP8ASjua9ase3iw1YrN53X6t0dZqPnj6j7r+dkKBChTd5I0aJP5pi4w/hxv6PzfurGIqTtYxFuo9fLGLxShKMteG0NnCyRvFlLlUq1yG2PxcjM0NLFR/SYzvW61catd+jfZOsv8A+ZS/wedkyFChTd7okSJP5rf+vghYcb+wXMdXuNLirtN6+XIFWvQzqWGKzHZws0D1MyYkzs7fCdZaX17l2Ua0OEovCK/VD0/TK/XG0f8AD52TIEKFN3uiRIk/mvP/AEcSLhi/2Kzja1pWMFNGquVmrSQzhKF/HxXm3exR08nFa+FdtDWgpN/Vxtd719k/26N1y5MONp/6/nZChQoU3e6JGiT+a/8A4qf+j+yXsfFdCrYPGWopQlE/5ht4htwZOzTOtbhtD5jNha1MeQuX9V4MTW9tRT9WTdM9/pU/9fzshQoUKbvdEiRJ/Nf+9d/7Tq/7FexkN5Hh78B+4v0Dq3orbTQRzjYoTU3pZkXFnYm8buspfYlUgajWpQFkr/V+jJumd/0af+t52QoEKFN3uiRIk/mv/ar/AKfV/wBkmijnju4SSF62UKNRyxzDZxcUijsXMadXJQ2m5Mt9+2ZTW4oWt5KS0VDF8Vk7Tyy4un7Sn1fo3XNjyx1P/W87IUCFCm7nTokSJP5r/wCaMeEX7Tbxle4rOPtY0q2WEkYRzhYxUsSHI240Oak0+blX8asr+L3F/GLbP/G5l/FLsr8slK0eJtyKnjoaayVz28OCpepL2P0HrlG5Y2i/9DzshQoUKbudOiRIk/mtDys/tl3CRTppLmMOtkYZ+hUa7poIgQMC0y0y9GJk2hW/qrN6GBhGXK34Ywgi7H6N9uloPVq0C+AyFChQpu506JEiT+ZqZ2rn7bJGEoW8CJILdqidXIRTvxE20tuyEtrS10yN/wBsNPHT5A6lKGkHi+6qNq152QoUKFN3OnRIkSfzVZ4obX7fPXhsjfwxQKnlXZxcJBeLa4OyH7OiQi1/LgAxh2v3xs4ZHzsmQoUKbudOiRIk/mv/AOX9P3DJ4oLAYq3wJk31Tjx6ZCf0Kv4frvvufvtj6eb87JkKFCm73RIkSfzX2/n/AE/cc7VaCzj7oW406LQjbmLI3a0A1q/lyf0zfnZMhQpk3c6dEiRJ/NkH+v6fuMsQWIXifHZVzAFLlKcbXcpJbWJxvtg82bbhkfOyZChQpu90SJEn82Q/P+n7lmsdJPKOKyFg4vw4arY6tU+B+IWQ/UfMyZChQpu90SJEn82Q/P8Ap/wudj5Uaz7r+ZkyFChTd7okSJP5sgy/T/hcoHPGUv8AB5xQoUKbvdEiRJ/NkPz/AKf8LaFjqUH/AJfOyFCmTdzp0SJEn82Q/P8Ap/wpNyCu3p2/MyFChQpu90SJEn82Q/P+n/DTjwzfmZMhQpk3e6JEiT+bIL9P+GyrcMx52QoUKbvdEiRJ/NkPz/p/w2cDVpvqPmZChTJu90SJEnZaWvBrsvt9f0/4bOhutF/h6a8OlpMyZkKFMm73TomTsnZaWlxXFcVxXFaWlxXFcVpXQ+v6f8NlA50K7bi4riuK4ritLS4rS4ritLS0mZMyFMm73Tp2TsuK4riuK4riuK4riuK4rguK4q0C/T/hrQ86tYf6fFcVxXFcVxXFcVxXFcVxXFcUzJmTMm8LrS0uK4riuK4riuK4riuK4riuK4qYNv8A8O7baINPxXFcVxXFcVxXFcVxXFcVxXFcVpaTeLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLSMf+J46PS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS15dLS0tLS0tLS0tLS0tLSdv8AiXb+bS0tLS0tLS0tLS0tLS0tf/zP/8QAKREAAgIABQQCAwADAQAAAAAAAAECEQMQIDAxEiEyQEFQEyJRBGBhcf/aAAgBAwEBPwH/AEC8r+tvassssv6x8Flll6mN6MNW96zq918Z2IWhj0xVLdfd1k0xSoT9ys0LQx6Fzs1p6v2ys7MXb3Jc5oWhj0QjsLtlLOT7EYV3ZyVldi9ueaFoY84xvbseXzktCE/axM4i0MlnDjahHtZNU8pM42E79mS7ZoWhkskJUthYd8kcNX3KHG+zMRdApWN/tsf9E/bQtDJZYa751pgrkVlLqu4kJqRjxtWKPyx98r+geSFoZLLCyTy6c4QvuxdixyS5KJ/rJSJpOJJ5WLO9V+vic5IWhkhK3RGPTkllay/4Rj2orLnsyFwl0jV9jEj09i7zvKtS9jE5yQtDGYflmmcnYbIYdciY8RLk7FGKu1idqzEXUiqeizvs36uJxlEWhkjD8tFiOm3RhStUzpGvhnTKPiQn1DVmG6/RjMeNPOtu8r9PE4yiLQyRhxpXr7v948ixYs5Gi+mdjMRWrFJONmPJS4ysWt6rL9KStZRFoZ860YcumQ4JlSw+OBNSVolG+xhN94soxU48ZVktbKK1qRfoS5Ii0MXOxyYWJf6sbpdxYnTK0LFjR+Wp2fniYuJ1Z0UJ6nsWc5W0XvYnkRFoY9jg5J4kmqYy361abL3MXkiLQySe283nWqvR/wDC9vFXyRFpSRJVsSkRG8kUUUVnWi9N7N52XtSVqhC0WKY5Cmvk7FaGyrZKytFZ2WWWXossvfTE8r1vyFoZIwn3rRY84opFIooooooo6SijpOk6TpOk6Tp2aKKKK1J6rti0MkQ8tDOpi9esqKKKKKKKKKKZ0lFFFapRruLQyRHy0SEhL7NkiPloZH7Rki6ZDETyf2zJDyhOhsX10iLvUyWeGvkXfbf0khLUyQxKyXbsiHH1KTfB+J/0aa522Sywl8jIP49q9+LXxnLD/g7XI5bDJZYfiUUKfr0VvRj1MVLglBSE2nUtE41LYZLKK/XJjRGX0lkHXZ5tKXJ+JrxKJdlem70MkKPU6zbGyyEr+iSt0J1wOKnyNOHPGaeWLJKNaHP+C0MYl08FljeXSxJoUr+hSaXUc98uzFhtPs+xQhulY5X3ZeWJifCIi0MZ+aR+WR+WR+Vn5ZHXI65Cxf6X8ikX70ODwf8AzNPJGNNRiTlbycnlEWhktnD8SUP4JyXJeV+3hvsdn2Y4yhwflQsn2MfEcnpiLQyQ9jC8cqOkotikvajKmKSEPvnj4yqkN3piLQyQ9jB8dTjZTQpabyv0pyafYwsWuSyWNGJif5LY23zqiLQyQ9jA2HGzuhS9ayu+TxZDk3zsRFoZIexg8bTjmn6T7MiJD2oi0MkPYwl+u2yzt6UxKsntRFoZIexDjdoprgsveZF9TzY1sxFoZIeteg0OL+BP+7suDDhS0T8nsxFoZIeuHkvSr0p+T2Yi0MkPXh+XqOJ3Qp7DYtM/J7MRaGSHrwvL1pQsTa5LLeVlli799WJ5bMRaGSHrwn+3r0OI42dbXJ1fw7kY9RWrF8tmItDJD14SuXstDX9FGuBoWvH8tmItDJD14Xl7TWSWxj87MSOhkh68Ly+kx+NmItDJD14Pl9JjeOzEWhkh68Hy+kxPF7MRaGSHrwfL6R8bMRaGSGitWD5/SyX7PVQkRQtLQ4nSdJ0nSdJ0mHH9vpcSP7HSdJ0nSdJ0nSJC1UUUdJRRQl9K0dJRR0lFFFf71//EAC4RAAICAAUDBAICAgIDAAAAAAABAhEDEBIgMAQhMRMyQEEiUFFhFDNScSNggf/aAAgBAgEBPwH99RRRRQ/1aKKK3pFGk0mk0jf6uPk0mk0jW1CEiiijGelcq7lDiV8yHuKKGhoexERbMWep8q7IQpIcUxr5afcXfJkh7ERFnN1Ee/x3HJid7NPZZ90PuP5eG7ismSHsREWePifS4JK0NmC395xQ532X6Dp3+OTJD2IiLLFxNPYb4fI4/wAEZXl9Dfbc18D64umflZMkPYiIsuo93Fj4zcqT7GBia4/2NWQv7PI97XP9cWDLTLJkh7ERFliS1O+CfUpOomL1U3GkRlRHGcHqiYE1ix1I0MS/EfA1zLiXnJkh7EREYsqjl2RrW3Hn6eG2eoWmYbw9OjERjYDwn/R0E6k4mr6FaQyuB8q88SIu1YyRLYiIjqPoRONnZCxB5dRjOP4xJJy8scWQhKbqJqa7MwH6uE8J/wDwwW44qIL7GJDyor4S48F/iMkPYiI3pVmJia8pOlWWliVI8K2SxW5OQp2We16omLWPh+ovKITcHqR0+IsVaq7nhC7jY8rH8JceAvxsZIexETE9mco2e0WpkY0Y3U+o6XgcLMPAnO9P0d15NR0kvz0P7Jx0ycTpZuE7+jVazZWytlci4+nfehkh7ERMX25oUEYg8TTDUdVhaJao+GKZGVPUhzw8XtimNg+k/wCmRbi7R1MPUXrQIM6WWuAlk3vorKisq4Fx9P7hkh7ERMWV9tv9DmovSPTB+jPw/BPpMSPhWd0RlZp9XB0ryiJ08tM6fhk8OUMTQjpMJwXfKh7rE9tZ1uXHhOpDJD2I8LfixvuY0PVw/wC0Qxpw8MTh1PaXaROEsOVMwsRxdo6qMe2JH7NXY6XEWJFNl/RZY96ZYnsaGsqK2Lkg7iSHsQ/bv/pkrw5WdTgV/wCSHghFyklEngKcFGfkl0mLqqj/ABrwdDP8HEOmwPTHlZY+Gyy8qHE8FlJjjzYXsJD2IiPfKOpCvD7PwYODhxlriIUcqPHwbL22VY1svKt2D7SQ9iItD4KvyUvBFZXlWVll8Nl7L2PJMv8AkaK2Ia24EvokPY2TxJrujBxnPs0VvSGJV5yZZqZqNRaO2yiiiiiuKs6yorZWyDp2SHsqyfT2YeC4Jpk8DEr8JEnKPZCxF9nZ+M6LpEKQ5ItFo7CaGUUUUUdjsWiyiiud51nZZWUfaPYiJjR7XlY6fkeF/wASGv7LKJMssstl5WWWajUWajUajUazWax8Flllll7a3VSHsREn7GPNGleBnZDXw+5ZZZZZZZZZZZZZaLLzvdGVqh7ERH7WPOA2OV7aKKK5PBeTXblrank812L2IiP2seaMR7KvJyyV5MvhXYYmsn4+He1bERKtUYmC1ksvOaylmnkxrhl42XuTK5VwIiLLEwlLuJEn9bFwN3wLyPjsu+WPckq3IiLLGl20jdC2vbFjfCsn25Ez/rdZZecST3IiIbpWe56mYgtr+BFjVlcvk/7zlKMPcf5cftEZRn7WPKPAiIjHfaspoqvioTvLSaeNF/yeBKmYsJp3IZRh9S12xO6I6Zd4sSHvRERje4suxxHmvh6jUXyMxMT0oWS1TdyZh488L+0SgpLXh5vs7RgYjnhpvgRERiO5vJFklsv9BpOoi5fmvGTRGU8N3AXUwn/tRrTMOpzUT+tlVsREctKvNIoaJR5qK+FZKWiOoknJ2yE54XtE4Y6/HtIf8ZTWXSYbliJ/xsWH9sexCHLV5yoSy1IbQ4jXElnfHW9KxyjJvCGnF0xoScXaJdRCcfyX5HqDdmHHVJRIwUVpiaSjCwq7skPYiJ6MT0IHoQPQiehE9OH8Dw4v6JYH/Ea+mOJpeV7Y5ye/65ImMqkz/fC17lnJZ9Hguc7/AIMOOmOSjFDJD2IiLgxn+bFM7DiOJWyPkZfbfFcNbepj+Vlyi9URYuFje/sx9LP6J3dPJK3SOkwFhw2MkPYiIuDH92SZqy7DgNNZp2NVuUePzleU4a40SwpLyiVCk4+Btt28ui6OWrVISpVsZIexERcHUe7bYpHZjgONCdHk0mko0lfBiu3c6jpVPvHyaJfwYPRYmJ/R0/QRw+4oqPjayQ9iIi4Op+uBSycUU0Ke2+bSKNF5LAiRio+N7JD2IiLg6nzw2J5OKZTRqZfwF3RKhyELgZIexERcGO/y40yihxyvmRhknlHhZIexERcGI7k+SzUXY0aeaI1pWa8i4GSHsREW99kPnUhNEiuSJOV5ow/auBkh7ERFvxPax/B1Z1zIw/auBkh7ERFvxvY/iJ5OB43xQ9iMP2rgZIexERb8b2fFsUh0zSjSaTSaDTQ+27D9i4GSHsREW/G9nx7ExSryaU/BpKSHKhu92D7OBkh7ERFvxnUPkqQu3g1WWSe/p3+PAyQ9iIi343s+Unk3wdN44GSHsREW/G9nykXw9M+/AyRLYiIt+N7P0nTv8uBkiWxERb8b2fpMF/muBkh7ERFvxvZ+kj54GSHsQhMssssssxn+H6WL7FllllljZJj2pikajUajUajUYkvx/Swl+JqNRqNRqNRqGx7rLLLLLLG/0qZZZZZZZZf/AL1//8QARBAAAQIDBAUJBwMDAwQCAwAAAQACAxESITFBUQQTIlJhECAjMDJAQlBxFGJygZGhsTNgwYKS0aKy4UNTc4AFk4Pw8f/aAAgBAQAGPwL/ANcJ/vQN/a8x32SD8R3oNh0nNWgSWw75edub33Z7S6Q9q0DLvLoDCa8SMFW7ZZ+Vcfqq4ZqAyvC1UZwDsHZ+dRG8T31o8N57zEdUWk2NkbVU79MfdSHKXwnSn4StY0us3StVFkIv+7zh/r3yQvK1zhJ8T8d5bo7bmWfNNhtuHO9pg7MrSBgts9I2x3m7ycZHvgDhsC13opDr7dqJgwKnSWUe825BzHAg4jnlxuAmjGf8XLS09K+7hxWvqiFl9q1cSyLgc+Qg3FCI21p+4VcN3q3EebQY2PZTT3oqNElsylPr9TBkYpvO6vaNKnSbZHxKVFLsHNVTDVC+y1gFJBkRzoxO4U/LlDQRTOkeikLgtdozbLyBgtu342rVx5W3GSoeLEyIwzyOarbY4doZea1bj5od6lmqj43T66hn6zruHFe0R50Tnb4jyvh7wktIZjMHnGAO2/8ACqleeR0GCZuNjjkvaXjaPZ9OW1MjNbYbfmmxGXH7Iw3ibSpOmWYjeCD2mbTaD5pGad2aI70yEOzO30QawSaLh1w0ptolS7ghgWWEcoToRucS3/HNfGfc1PjRZ03uP8KQuCMGHfi5a6ONnwtz5phxBZ+EYkK1ubf8IMjyZEzwKJaNtlrUdEebRaz08hLjcLShEhum03HuUjcnwn2Gcu80BZxHWuPXlrhMGwhFpnqz92qbIjXeh5JlDTIPhvlhxQY/YjZZ8yHowubafVSJute5auCCGZC8qvSLfc6gvgbD93Ar2WMZbs8OC1jRZVU30TYsM7J8gjfAfwnMxY7ucKIPGLfl3jite/sQzP1PcQ2LOYuIwU4Mf+4Kytw4GpBukwvtIoPYZtK12iWPvLB/CEDS7H3B5/nlLm7TREn8ghozcLXKp36jr+HVe0w7/FL8qmIelZijCjT1c9pv8oPYQWm4jv7hwWkeo/nucA5P7vMoicmjtOyTYTBJrR3LpDtG5oxVjYY+S1Gktpj+EhUuE4Z+hVUN3qMlXDk2NngV7NpgdSMcW/8ACJhvBMWxhCdHIvsan6Re2qdYU3jaBkePVFrhNpvQc39M/cIPhkVeFyOj6QDq5/2qYMx3/SB6dzcdwgod2AUKm9wqJz7k+M65oTiXcXuVGrDuLhNNdCJl2mlNLwHNeLeBWthEmEcf4KsseL2qUTtYOF4R0YvmGnC5NEB02tsXs0Mzt2ihO9211dDrDgck6FEbNmI/kIRoBBePvwQ0ONdcw5cO/TNwtWkXSs7nGht7RFill3YeqgEnD+e4zLgAM0NHguqaDNxCLzfEP25HCW2LWp0GM6UN1xyKLXCYOC9p0SqkZXtUqOm+3qnaRFtrsE1Eh6K91Tr/AHUIsYejetpiD0OSLH2sx4jNe1QfV0vytRGPSi473fXNzElHh8Ae6RWgmTjP692bDaJm6xMhDwiXXEuMgLyU5mjANG+cVWNe5ucyqSyMZ5zWs0gXXM5hjQBb4moQ4jdYwXTvCLIA1bT/AHJ0WI02CbW4lPhOAERrdgp0aJa1ueJTYkHsi9BsU0P+ysM+s1jRtw/wtQ47Tez6IaRAmGzw8JQqe1kQdoGzvsSCciO6QXYltvdZp0Zwsh2/Pr/ZGGwWv9VrI7Q57h2SLuoEZrbW9r0Ttka0G/hyPj0dJdNOObuSY2HZhOJi1Tw60aRBnTP+0rVxZB5sLTcUTCiWZORhRQTDna3JB7DNpuPew60ioHumjP8AUd1lmgXeM1csjEYPUo6p7YkW4AG5GO6JEpzFgToUUzezxZ9QXm4Caqi2zJeeadSTMGZlktXpE+D1MXcha60GxUGYtLTyOhveGg4zQYDNrjT3AtcJg4KrRr90laqM2oCy28IRYfblsn+EdGimTXGyeB73Bf7t6Hcw8DsPBnl3VkNtszJAC4IveZNGJWp0aoQzYGjH1U3x2h3pNTixi7gBJanR2ypM6UDtwifumRTKq50udJk4rvduToTIQY115nMp0ZzZF1g9OcXwG0vywK1UUGjFpwQc0zaceTWDxCahiGZOe2olVOLWz3kIjzU8fTuRbZX4SVqorNmdoXtejbU7SAm6PpJkRY1/+e9QH4WhQD7g7nH+X5CHDujOBJ5I7WznTgnGI2x1k8lMKqI8NHEqnRmVnMquKyI7LZTHdIwDspsQ9q53rzPZoJNLTtHMpr9INl9AQlBbZnb1BigdI0fVOgk3Wt5GxB4CmNDbRZ6poyHdJXPHZKOjxLGuOOBRjQG7WLc0NH0oylY16mO8QvjUD4e5xIZ8TSEW90efcP55YlDBDaHSsQhaK2qQlW5CLpLi1vvf4XRst3jfyPg44eqfBjzDDYeBU+SJEb2sEYr2zYzPPnsBYTVxQewzaceSRQPhB+oQe0zaVFnlJRHlovEjLu3tTBaO2gCekZY6aMSFsxPsV7NpM9WPqxB7DNpuPd4LPUqCydze6RIYEmhxA7naVGfgGy5X6QYmriX+qNbQZNmJ832gSD2fdPgOmWsE2nLkZo4O1Oops/EZ8+k2OHZKof2cW5oPYZtPJZY9vZRhzfD4Lae4+pTW4m092LXCYN610Bx1Zxy4FWWRBe1T7MUXOWriA0YsP8KuE8OHdoTcmJoFwHdCaZAyPcrMUIoexrXXTRbVU42k8kSMBMtuT3Tm69ziiaqohvPJXFeGhfpxCtmC+fFVPqLBgBYFqXNlFiHt58EJip5uapu8RqdLAKQw6gy/Uba1Pgn1HKQ3tNtCYw5494LXCYOBQ0iB+n+OCyiDtNVD/kclUxxDcHC4rBsUdpvdYb82SQ9O6QnyzHcmhQG+7PliQd4ItiiQ7Lwpi0FFz7GttKk27D3QtsvefVfpn6qb6WQwnxNHsZVNqJ7T3X8F0bdqUi7Pqpyk0GY9FMcuuZY1xmDxTYman3ctcJgrXwHGgeLEIMiEMi5ZotcJg4IR4J2AZg7qofJscYZ90YzJqHdHkC0EfJNJy7i1QvgH45ntUMbTRt8QhCMOstuJKpDSW7rBYtq2K69Scaom6FsQ2tH1TIbok3OuquRhEix1M1TDHqTeeaWxmCmciBeFXDdU3mw4mIMlDlhYeVzPFe31ToB9Qpd51mjWO3VqdKDjLHEKbHNe0rX6LVSLZC9q1elya7B+B7m1mTmgd1ieo/Kb3FiaBcBZzXNiioNfaM0DCp1ZFkkYcB04m8MFTGdZefeVMJoaBgEI0OyZqBGBTohtttKE+22x3Nn2YmDke0G7zDYg2OC128LlU0gg4jlfDzFidAd4sOPM1zbnbQ/lNcMRNW952xbvC9azRnl3w3qnSYc+IsKMXRHgRNzNamM0mGPCbx6Lo4gq3Tf3E1f913dXki4iS+fcQ0INyHNbEgNbrRfxCLBDeGzuqsQOkvBbutWwbtph4JsVtzgngC0WhRtHeO1bNen3CD23HnTg9G7LBUxOziMwpjl9phkyJmeBVLyNY378tW4ZqnFh75KKwHjiq9GfP7ELU6dB1g42OCr0KNURbq3WOC1ekh0RvHtBVQYgdwx6/Ys6Rp/CPdHgCdoR9e4TKrdczaPUyH6jeyU6BH2YZNs/CUYei/8A2KHELSwnaaUyLD7bf/2S1MYyZx8J58OMBdYVDOI2TylrhMHAqpl17fRBzTMHkizOCimWI79TEYHDiq9Gd/SVq9MhVEYmx31QiaFFLnDAWPHyVGlMrGdxXRRBVumw9bDiiVwd3WJDlOpqc3uFIQmJPda7qbENIaLIna9V7QTU+cqZdlFvjFrStU659nzWtgt2/EM1q3tqAzvCk8GH9wqmuBGY5joRxCMOLY02O4czWAbTPwtQ69tyqiOkFQ1uzg0JsPHH18gpiNDhxU4ES3JylpMIxGDF1v3U4bqHYTP8oNi9K33r/qh0lDt19nVwT7qYc2jurmjskzHoevJWsfcy359RZyvhbwRhH/qCXz5Nc255rB4psRuKm+G1x4hHVzY77K27LArZseL2nma6G2cRt8sQm6PFuuBy5ZG4ohswL2lB7pyPjcpM+ZOPkh2aH7zVJzREhekx/wAKyph+oWxEqYPCbQg2KNU7jcgQZg4jqIPwprRcGgd1hRgLtklA9cU5287rNeywPNQPFNiY3O9UWjti1qMKJY1xkZ4Hlpe0EcUIkImidjslS+TYn55lUpBwmg4XG3lLrnQ9pRIX9Q8nNUIA5ixVwzUzHMKiyDHwl2XIy7P1aUGP6OLkbjz4HwlD07rEAPZ2k7r4Xp1joRlPA5FOhxRszk8ZKYMwvaoYs8f+Vq3npG/ccpa4TBwUoTuMt1CHFMon+7lbDp2m2zXs7jaOzyvc+VIGKqupaT5T7RAsF5AwVD5ayW03NVaOaDum5auJMtydaPkgKqH7rubAf6hNPDusVs72FO6+ncMutMaG3pm5eII6LEdxZP8ACLXCbTYU17HbN7XKYscO03kLx2rmoxos6J2+8jFgdndxCo0iZGDhejQHOdhYrf8AhoQfAqLPuFKofNq8I+Strd62BGZqe68+Va7RZ5yF4Wr0oXeILwxGFF+jO/octXFmQPC9SDqH7ruUQ3kgAzsTWNuaJDuppbMxNj0Tj17oW8Ou9pg/pk4eEqiIembfx4ow4jZtKqYTLwuzVpDYmLUIcIbNzQmw2XAchc5pBORR7R+aohtAHJctoA+vlu223MLWaO8ullYUGx21D6FeF4yN4VejGfuFCDpQc5gstvCqgvDv45zXPaXF1wC6KA0fEZqp0qeLF0dI+Fk0BFhsdngVKJOEeNymLj1b4TrnBOhOzkfXr4fxdcWuE2m8FCIw7M9hyDH7EXI3FFj21NOCdGhxOjGDr1EiSusmgPNqYjZrWwzszvH8qiL0bs8EKxbg4LWQHOI3mXqnSWT95qESE8Obw5gEVgeBmtiCwfJSKsAHopRIbXDiEXQDq3ZYFat4NO4675KcOxwvabx1b35uJ68fPryyI0OacCjE0S0f9srVRW1tbZJ14TYUJrgJzM00EGp20ZqfnFUPozlKxUOGzkbigKqXZOU5SJ8TUYkFxLc2/wCEGaUJHfCDmODmnEdQYcVoc1NjwXzZOx2IW7FHab1URjRIVS669W8e4GK4TwAzKLpTcfoFDiWOAtnhNVsvHabktSIjdbu+clrmgjIqcB1JyNyxo+rSulhODvdVUFwa/Nv+FW0mjMWtUo/RP+yBaZg4jnlj2gtN4KbEgk0G1v8AhNis+YyPUjSm33OQz6zaWy76qtk55tW1S8ZEI0gteL2nrmaO25lp9UyGMBai14m04Fe0aMTR+EY0d4DrT8/O5EK2EB8Nir0Z85XWyIVOkMrbk8SWwTo8Y4HsoX0ZXtKlGGpd9QpgzHDnGHEHoclwP0eEA11L9w9Q6G/suRb19DGgyyFpRIbtXEOC6SCR8Jmv1KDk+xTY4OGYPVPiulYLOJTo77ZGfz5Kr3G5q936NCDXPOs3gmtvkJee0vaHDiqoGw7I3LVxBOHuvtBU2tOjxPq1N2pwzaBObSpT1cTdcedq4rah+FVoztY3I3qiJM+7EClFaYR+oUocVjjkDzhGYNl/5QPVTW0FY4J1PalYqo3yJwU5MifdWQW/JOhQGuNsgL0IsO+XgNoVMXb+MWoCKx0M53hThRGv9Dzi95k0XlNhQv0wdkZ8UGY4nNGI64Iud2cTkgxgk0fsGTgCOKOrbq34EIwI8KuHuP8A4VWiRKX/APacpAxg0fNUxGsf6iRQa46p+Tv882T2NcOIWy10M+6VOBFB9bFM6wN/uCAjw5e81VQXhw5XywtXz6yxSqdLitXVTZMldFtjNhQ1lUsogRixGF0xKzBACLInesVrWvH1U4dUM8FOEa+LTIqiLtS8MQKUWG6H91VCeHDgi57g1ovJUoTHRONwQhgWbrblM7UU3nJSQ0eHbScMSmwx6n1/YlERoc1azRpkbuKpjsrljcV0reEnNTjoMSbxbqj/AAho2knZwcfD1Eyyh2bLEYjKqd9qoiybGH+rkjfCj1pCFVx2TyUvaHDIq2A0fDYpwI0uD1UyqQ8TDMICPDDxmLCgGxKXbrrFKIxrxxCJZVDPA2IRAZe8LimQqKLZukb0xpE4r21GfhUo0RrXTytQiw3TabkZfqOsHBe1OByby3q/kv8A2DOJCa4qY1g4ApsWEXUYOyKbpUD9UjaGZWo0mZYLAcWoOaZg4jnlrhNpsIWs0abm3yxCDI4rb/qQ1Twayp59dPNQok5zbzZRYYPHFVaM+r3XXrVxASNx6D9uvcWqDQ1pwGKEXSRZgz/KGsbaMQVbGf8ARSuht+6mRsz2uDUGtEgBIfsl8PHD1ToUaYYT9CqxIRJWOGK1cRpMPFv+EIkJ0wft1HSNt3hetUXTxBQHXD1UHh/nn6hgBovcg+LstyxKlDhtbymJEMmhNBcGNJk0G4IQ2fM5/ssvhgNjZ5rVRWEt3XfwqPH9wq2ONO8Lj6qhw1cXdz6gRW9pn4Qab+uPBM9Tz9W0mWsvU+S9FrOkePos/wDa1N1cXpBfO4psF7HGDORyHz8usIPp36iKwOaq9Fm5t/ELVaWK2XOqFoXtOgGpmTcEIWmWjfxHqg5pBBuI54iQ7Gn7KfWuU53uPOiRN1pKc820jkqe4NAxK1MAGk3NGPqg7STUdwKljQ1owHmD4kMu2sCVPJHVOmRh362x4uchb9DY4IR4Wy9wmDn6rUxmnVztacPRCJDdU0485zM1Setcorcnc4Q57UQ/ZV755BBhWtnJvErZteb3Hy8c0mHDa0m+SqfCqhbzLwpwnh3fZN/Uba1ezRrGE2T8JW7EFzkYcVpo8Tf5TYkMza60c6odr8qXWP8ARRXYF1nOEJltOx80Gi4CQTpGRdYvaXXmxvc592lzxz6h0cTeZYttvtEPeb2l0b5nLHvmugyETEZoQtIqoF7TgtZDk5wFTHI6K8ymZs58xj1jlbi482JFyFnqn6Q/w3evI2A3w2D1Khwt0S8nn1I6mts4cXfaqdKZrYe+FOE+3dN/I12qLmG8jBThv+XeLbIg7LlS+dOIwcmaZo36T7RLArKKO03nS6wtRY7ahz2m/wCEIkJ1TTzIejNw2nJjMZTPqi7xXNR0qJc02cT3CXlZa4Ag4Fa7QjI7k/wtXpbS4D+4Lo3B4xatZortW/JarTYZ+JVQ3hw7vs/qN7KdoUcThvwOBTY0Fxpnsu/hVtscO03LuVv1VUF5HwoCPDDuIsK1kIzH4Toj7GtEytZEunW7kbAh2gGkcSmQh4R3azyfpW7W8L1rYDi9oxbeFTpLaveF6spiN/C1uhPPwrV6Wyl2aqY4EcO7e1wribZYFSigHB4QiQnGjA58Cqm2PHabl3O2/NTFrTeM1ChwXGkip3+EJ/qPtd/hUNPSPu4L2mINo9j9gTc2l+81a2GSWjxsQh6Tsu3sCtttuDgqoRrhKRNETI91LHibTYU6E4yaTSZ/ZGG8TaVXDOzgc+CqFjvE3LuZquQJE2MtKLnGQF5U39m88Ag1okB+wjE0aTH7uBWqitJaPA7+FOG6ebTgi+BsPywWo0xppzyQfDcHN7pDjgdqxyhuJtlaix4mCtXmaD3PVhSPbdaUIINrrT6KsjaiW/L9iUxWzyOIWuguJYPE3BCHpOy7ewKpiCeRUxtQj9CqmG3FuXcyTg4SR4PsQYwye7LBN0p/Zw49yLitY/sttKLjcBNGs2dp3ogBcP2MYmjyY/dwK1UVpLdx38KzaabwcFr9GJo/CkdmILx3Jujh22TMjgodlpmUIc5iYbYg0XDuQhMt9M02GPmqQbXmSc/F5+3l0+9URW+hxCradnB2BUromLSvaNFscLaQtVF2Yo+/Nm4gDMqUKcR32U2kD0aukDX+okhtUP3Xc8uyCJiGztuRFTamiQYE7Sn3Nt+fcicU6O70byQfmocuPl9neix7ZtOBWu0eZYLeLUIUeTX4OzWugbMUZYrUaTsxBZM8piRDJoVDG7PhaP5QMc1uyFypa0ADALpIYPHFTgOqGRQY+dO69Brujfkbua6Ex3TuF2S0nS5eGTVELolIbec0IUIWfnuQYMEyGMByEDtNtCMKJ2HH6FTBn5XLv5i6MLcWLU6TOkWTxC1sIjWYEYr2bS7JWBxViGjNnJuGZUv+oe0ebS9ocOKLoBn7pWriAuYPAcF0UQE5Y8hbo0g0WVZrWRqhDvLt5QtEhWNF7U04xDVzT11WA2uZrmM2p7SbAiGgtxNxUwfK7edcru8VN2YueaMKIDTi0/wtfWGy8WS1MI1W2TE17VFhvrnObmqUaGCM2qqG71GXO2xaMQqoRqldK9OgxHG0S2hanudKsdkFF5v8IzRfF7F7yEGtEgLu5P8ARRncQObVDND/ALKoHYn8iqxY4WOH7KcY9gaJ1ZLVQvugZVRN7k22W5i9a2G40i5w/lUPk2Llnzy2I0EIFhsvaULzUbXYBCFDux486fWuU83HnFjxNpvUxaz/AHBNiMM2u/ZPsrDYLXqZ7b7TzJETCMaB2byMlq9JPo9TaQRmOdDbPbnOSjbsxLnyFvWhvzUIHG3nlo7Ytajor8bW+VsMKBrG+JT74ScENYZjtHjzy6GaHH6IubOWYtClHhyObUHNMwbuV8TIIzPxOyTYUISaOdq2/NW9a1g9EGi4WdQNIh2TP0KD/GLHDyxp0R4BF4zTdZ2pWqbSCOHd64jpBSgChvpMqsvjSNk1DjkFuXBBkQhsX89RUWSPu2INFgHLLNyDsXuJ5887euD8G7XUlj+yUCNpp/1BNiMucPLNVFfTWJKJqnGITaE/XwqCD3UkmQCDYfZub6LZbN28eQteJg4Iv0c2bhWrizc0Xh14QiQzMHqgJXuQlvGfOp7T8lWetoBtN6rPaiW9UWG/A5LUxgdXiMkHNMwcR5XKI2ano7tbD3CqH9HEycjH0bSHB+6TYtVpsMwn72CqaQRmO5Nhj/qG35J0Yym4yHNk6w4OyX8YOQe35jqJmwIQ4c6Af7kA79R207hzCSZAIw9H/vVT+tkO0hHjdjLPrJgDW4FGFFaaMW5IPY6bTj5ZtNk7eC2Tr4OS1cZoDsnIxNDeXw91Uxuif9u4TNwT4UF03M27r0YDzY61vrzix3yOSy/Dlqy0tf8AbnTJkAtVCnQTY3NCLFHT/wC3m6iCdkG3iVM9rrSQnGIbG4Zq8D5r9Rv1XaH1X6rP7l2h9V22/Xl2ozPqu3P5Lx/RdiIpFxb8QV4J3mm1VNOzngUGO2ImXls5Uv3gremgrY6OMqSZw+NxVLujfkeubDHjNq9od2nXei1jB0bvsVS79Rt/HnUvaHDiq4cOTuc7jYnObCDopuc7BVCK7+kKWsP9TVtNhu9QukgvafdtWrhAsYfqVU+/riFY8L/ldpq7YXbC7TV2mqYdbwcto/VytePkFa4ldn7rsKwkKbD9FRHbrGm+q9GLobv/AMbsEGRQS3dcrIgBydZ5brNH6OLwR0X/AORZ8yFrNEfZulauKCWjwuVUN3qMR1kGJ6hQZZItcJgoEW4jiE2I249YRvEBFxbjZy9kLsfdbLZd/k4IGG8hCDpQFWBU4MX5OUzOjI2hARQWHPBTY4OHA9zl3imILcDkpHpIBWf5C10JxLR4hghD0iTH72B6trt1yonaw8lPiHZKIc0yuc1VMdUOqL3GTQp/IDIIN8lb6KHEgguNIrZiCtXG7OeSnYWuC2ejdwVUI1cWmRVEWZlg8KROrd7ymLR1Z7lPrC1wmCtfoTj8K1cfYiXW4oxNG2X7uBWpjNJYPCcFVCdPMYjqYzSJ7BUWHO0iY5auzE3lL/8AjkJuDH7p6kQGXNv9V73kzTw5K29HFzzUntIb/pKpOw/I8lMRocOKnCcYfC8Ktk6RuGYUo0MO4iwqTH7W6b+rHfq2bEXPNajTGkt3lMycMHC8LWw3GnfH8oQ48mRM8D1OAbV/pPMLIjZhTgOqGRvVNURssHLbpePSSERtnDLmviZBOiO8nYVAJ3OSiI0ObkUYmif/AFn+Fq4zS8DO8IdJQcnqbXA+nJ0kJp4omBE/pd/lBsQEt9//ACpROjPG5VNIIzHk9ERswtZCJfBUrnYtKMTRrHbi1OkAlgwN4QfDcHNPPhxx8JTLqmbJ5xqhtnmtWy7miAwza2+WJQGPk7PVQPh5nTQmuOeK6GPLg8IyLD/Uh+tLgalKK1r/AFsW2xzPupNiMfPBEt6N3C5VQSfVip0lk/eF6qhPDufx7/Iixa/Q7HC2lanS9l28rbHeF4UiNk4YOVcM+oy5zoT7irWyOLTiFtQ3j7qTXyOTrOoqcQAMSjD0fG9yER/yHlHzULhMdR0kJj/ibNbLXQz7pXRR2n4hJVW05gzCAiskc2rwvPCwqvRnzldbIrV6Swul8iFOE8HhjzJeRT7MTeC1cYVQlLtD7hCJDcacHf5UuzFF7ecBFhhwCfC8IK6E1cCtXFqLBe114QfDdNp5soXSP+ym7/gKZ2j5S5SyeerkblOjVuzYq9HdrBwscqY7apfIq2TvyFrNGfVL5FUaQyr1sKkx8nbpv5bfIiyI2YWv0RxLMlqYwAcb2m4rX6MTQLbL2oQtINMTewPNqiH0Gam7xGZ9OQNvijLBT8Dr25oPa8SKtiM+q6PpHcLladn7BbRmfK3+ij/EOulFhg8cVroLi6GMReEGxtl29gpPa1wVWjGXukqiOC4ZPvUmOk/dN/kutgbET8r2fTWn1K1+hkW20jFanSZlgs4tQexwc04hWqjR5PdngtY6ct91ypYPU5p8TdE1tk22vKFMmOhiTbfsuyrZBTcavLSDdJR/UdwL9G2H7uBRgx2upGGIQcxwc3MKmI0OCr0abhliFq9KBcBZPxBVw3Bw4clvkUogtwKpdtQHIRWGTsHBEC76grVBoDTfSL1XpNpwZy+zsPxLWOG3Et+Shs3nTTfTy93oo54juMn2PFzgi9k6N5ip0gU+8EHNIc04hbYk/eCmDYfELig1/RxPseW/yEsiCYKAqnBcgb2lbLQFYrUYejH1etfG/Tnj4uSCJ4FN9PL3+ie6faf3Mub0cTNuKJFQbmLWlAR2lrsxcptLYjCnRtG7OLENHjmc+y4+SVYtKdDN7eQvcbAtTAnq/wDchF0nafeGYDlhidzfMJZqHm7a7q90JtEWVkrpowIhk12eB5NfCEobsvCU1seYfdPAro4jXeh8id6hRHy7R5PZmHZHaQjxW9Kbp+FS5Xf0/jzBgUOHutA7sIzRIRLfmg4EVYjJGFGiQ5HBzl0Gksaci6amwh3oZINfVZ4XhSidG7jd5BChf1FQxmJp8TILWPtDdsnjzT6N8whw8yB3cwol2HBdFTFHrJAudDZwmpsex5yuVD6h7rwtVGaGk4G4qcF1JydcqrQ36tUozdWc7wptcCMx32gcGoAXASTIfzTT4om0ebDiYOHmAO6Se90xGBzciEX6IZjcKMKK0kDwuvCqhmYxBU29E7hcqmF0t5lylpDP6mqcOIHd7swiDkEIcGprBc0S5ujuwt/hNPDy6ajRiMPz32UQbWDheEHg2YPapR2W5tXRvDlayl2bVVAdV6WFavSGVSzscujftbpv7wUYh4uVUpnBa59rYe0eJ5xduOBQ4eXOPBRz7w79Irsat2bEYkIl7R4mXqUcVDMXquG4OHBSisB44qvRjUMsQqI7S4ZPEipw3W7pvHdohOIpCixcLk2HDttk1NhMubjnzovy/K+flzkDvOPkO02l++L1XC2gMYZtVMds+IvUmPBOWKoiNDmrWaK4uAw8QQh6UOFWPzUwZjujYTbabPmhocE3dsr2iINpw2RkOfGmj8XlwGZUAHKf38jJfD2t5thRdo76xlcVq9JDnDGd4QewzaVV2IuDs/VSPY+rSg3sRN09yc7xeEcU/S4hsh2niUYkS1rdp3URAcZAIeXN9VA/8bfx5LbZElsuT4UZpp8Q/lVQ3Bw4KlwBBwKr0az3CtVpDS4DO8KcN3qMR19psQbDunJgUPRWeruKbPtv2j1Df/J/BQ9fLmKD8A/Hk1R2Ym8F0YqGbHKmJWPdfcVIbMTdVMRs+OIWthOJaMReEGaTY7ewUwZjrdRCd8RR0mL2yLslN/Z7T+pHxhDy5mSgf+Mfjygw4rQ5pzRiaKS9u74gtXpAJA8WIVUNwcFODsO+yoN2664oW0v3T1RL3gSWrg1BvC8rXaSLRcxalvZabeJQB/Uda7qXEYEFN8uhpjQLhLyolzaX7zVrWumzfb/Kpjik7wUngPaVXBOsHC8IDWTlvBbUJpPArZhNHqV2Yf0Xh/tXg+i/TYtj/S1f9b6IFwDZ7xVQm5+8VYdt3ZR0p9zezxPVR/REZHy6C3Ozy0vgShRMsCqHtIbuuuKAJoiZFWhT1LPotmG0fJdkfTl/TZ9FYJcu28T3RepZ/wCkJsKGJNb1UVmbCnt+fl0KlwErbfLiyI0OacCqtFdT7hWrjNdLdepNMnbpVl/PpZ+obuCMRxIZi84oiELTe449XJRB5c3WPDZ5+YUxmBwWt0WpzR4cQhD0j+//ACv5Cs5obbQ532QYwSaLAOtitutI8ub6IeYujQWyjC2Q8S9miWTOz65c158RsaomkG7sjrogzdP6+XMPBDzJsZgkIl/qsogvbykkyATWQhZ2WpkFtzR10/h/HlzAh5k6E8bLhJNZXOlw2gtp7R6lfrB3Btq1UJtMM/UrXRR0zsD4evhP9zy5noh5m2PAZUZScAtthHF5XTRwODRNdHDm7edae4aO71Q8tZ6IfsavdKb5awofsaNwE1Lj5az0Q/Y0ZpxYU8eWs9EP2M4ZhRYfHy1noh+x4o97y1maH7HB3g3y1noh+x4MXhJA+WMQ/Y8N2Tk308saf2Q7gQUPLGj9kRG8FLywfsiSI/ep/wDev//EACwQAQACAQIFAgcBAQEBAQAAAAEAESExQRAgUWFxMIFAkaGxwdHw4fFQYHD/2gAIAQEAAT8h/wD2+5cuXL5QviFv/lW3MC5cuX6LF4H0uAakHvf/AC1XOHIIHnYsYZe6PowBDN8QwB0/+VWi5lrXMEg4QYczyrGXlf58JUG8HWSrF4l/EiiXdrXaEF3eEuRr1an/AJ1y5cuXLly5cvilE6zsI8vHEl0XOeFcgLzgHwWRr0lybdtRxPhrGgZGOyHWvV38Joy+tYVv5GyGFQM2Pd3mun/mXLly5fG+N8Rt2iq+QHqGSeF8k7Lyg8oLopfaP4+fEhp8KoCWgW7TIezPd0ghDAUVHHDW68kMRBTbm/E00JYmD/X/AI5p65NpWfb9uQHIGc0cJzm+KPjDygFm2/BL9KMX8vHJ+GYjS7ba/ghU9zr3lOFDB6y+jNxIagupFxC/k6PO/HXZLlzb1SbTRgIF0pDiEHFS5CeiL4VFly5cuZ8G9p/EoAABoHr6m7dRn36SuizjJ7iZijCWPPrjpeCMNaKmt+ALNphpciK8g6sivESK9o0/WISgVhSdSLT9B0mCxXWR+bzPE1+KU3fACbStbzX06n5niyXLgxxRTZxz0R38R5LH2nTAebXk0enWt7kU/cYM0ome97S3gRQKSWFwctW/JtN61PdPNpIbPhlTdIPmVzTHSs/tX+YBkBUHaN2+brqS6HtUfqX8y46Z6MQ218zxDSEyxgbjKu6Dqo8jLlw15tHwizwLmVj0SErraFK1vH5jvjkdcGybZp4T0Bv5A8nd0upZceDH4eDDWaPSuAJ4dMLLH9F0hQVWDg7t+aG6KHzOZeBOq6dUsFTs6n9coGJpMWdB+4QIz16dU2lZhaA+SV/FPZTX8RmrDTq6So2aZkQNJxssMUWhvyOkXMuLPKtENPg2OvBqm02po4V6RCH1tGLyZ/Et6FviTXzXPUEPJa1uOg1gvS0GgcGG308Z6B+hg6BhTTzLiSZeaW1r2w5/Dl0CbTddia5pQ+kAQ0GJdS1gnHiACd/3D2hAAUG0OCzfgWjuupGBS1zFd4ORov44hWhpW/Ul1H+8P7rHmtXxLpHVo1O06FLlQ1homsGTgtTUlegQgIArCMp8gsivHI18O2bZp4T1DjxRBMmWFRr/ABs7Tfg6zR6Yrh2NyA8Tfq9yZ2jyRGiSnwAwh2SdamkUhCeHefqHAiItFfVafT7zB5TE3lvGwfWYQhC22e8PCOAnCcMxS1X+NTcxZvVGMhgjRe34l9Qfl2Y8dXDVw0Ph3Sf0+qFd5OK2dPzN4cDRw1wx6RNoYStd3/xXE5Nt456gh4Bfu0ImybI8XI5YIYSB4X6AMDV9MOU12KPqR2N9h8tZQ2N0Qe0NjpElkWawq3rBJVewX27oZhFJ6gWz+iWB6nvsQBEotdHSVkPADgkHCSFhJYqIOs5XWOz7wHrOqrshgVtGGPDBms1+ht8Cw90Z9JhNOvA1gURaJlxPoEImxp9oZL4HH28nPQG/kDFEgZqlGiY9SHfvHgxuEE8ArL9K/oleu/SKYv3/AJlFBjT+36g1e/s9Towdc+Z5Rd/SN/uZ1VQs/sgWhXN43flKZrfereIYvr2PJKXCxH1QIYOLEhjKLhoR+F0M+cZjKd9fszeBY3fbtCQEyI2PDNmk1/EsNkqv4y+8dOBzwugxzvIQmkN6L7fmKz25Xsm3jnqCGIbbWVUKdbKczTjfFVmDZNufThuGqursTJSW5sSsL2USYOx7V2/usqdwj5nipbWmK4qHlbL9usoVQmDh1dqx1YTAeG55iO0MLTG3eOJR7D9ITVDkYYOGiEz10yhr/UmkiPZHV3mq4bG7q4apWYPiWKOsJdWup33jkhpBmVHNVHmIQ47sjqmfxO6VXA5Nt456I7uI8Ga2G5fhH44ry0MseeyNRBaqghW7BsLsSqWs9mn54Ai4925qAamn+kFkalZEltbVpl+wlKVGUJ/HtKu4XqB1YmVhd6eh1Zaxl25r3eE0TVLl8VmUSJw2r9DWF4Ux9AJkAt4YIA1HjfuCz0jb4F0nem+aE0ZbPhr88CYyrZtNHqHByjWfdwONs5OeoIYNOQDJtjm2HfrFjngqlQ0iFjKiZJaF0uawkgrRQQeZaMiOxtET6zcQEN5UaStp7im/MMabQscH6mx37kP7i2UHS5sWITK99vaZaA3LL0GYKMGjNbMgSBq0lwDG7eqXUg7jNUuDwXg8EicHG0C+d0Bd/B3h+srlmFQTZerqT3mn4Dfl35GXTc1z1ftn8cDWLgOG80ertDmKrLwzy2w59z0R3cYHWhDt7A89PzLolKy/SEGDEvkSykANuG8UQY+5sIS3PEf75S6heZMpuupBn/j8yzeV1WhnKpcMDWuLlF7s+0wR6rtuHyRkRFFKDiJfC+FcpERmxANRNP8AIjIM2ln5zFGhte8geS2HwG/pnToN5CPSGsMxwTf0J5SEUuYcHy/fA4+zk56grGtcfaFlS58YD7TVgUS+INhIaItQHcw2gmr0flGtFEWzvw35nVzl4JQyoGsLyrUgLOXd/doJVVgC8d4AEFaJCH9TsRt0FF9vrUqH6GraGEiu1aPRhogmBLxMYYy4vMeBlsZW8yAh7J8MOL0LD3oeOVtzyhapcw88NPilOFKj2P8As32tQ1ht4DWGnK85CIIqxuGn3qOl6w4+yaDjnoju42UqBLhhgFAbQWJbdAm93Bp74OKWpb6oVBxCRgAGLMxATJZ0/BibxQ6jhtxcFuktX/kZh9kprB2m+aDr/PxwsSkqyrIRDVq/8Jq1eBnvIbfMBwYdmONEx+PrKb8Ccn6g4rkCbr2j2c42EDgtjjMuC4cjHkyIA5RnYMTIvZTPklkQHrnc/MNiIVonT9vidE05jk74msOlnsVwDE1w1m3qEIER0UvlxDn3Oc3ctdgs0dBhlm9kOrGfxF4IlOsCAliWTv1eqMX9k6PY3lTVOwHglMbzLJT2lvMdusJdTbhaYKE+14JTyoNA+7HleyH9kqaRuWy+ApKh1as2dJgPYS/ODMurzeH+JT7Vka5/7HdAQEG4cS5oZlkyghwvgvkeLw6lN/AzR7D+ftKx2s/s7xfIzGcdGCAgjkT4fRPrH24acFrhyHpEBpRe+SL81Dj7Jo456YuhmFaXfRBvwzOEgrTCwSglW18EXH99VdtkOh9eZRuePBB5fTZC7dp+tLDDYliRRngJV+riFQUxs4cSkYUcC/uSlK/cBSWwQYBAsdSZqNg7sJ0GxIvmx+c4hrPV1ZHN19IZSbQVll7wNwmkWXwEvbBvinHSMwFMHcbMUih1HZmOeqn85iIb1ZMn6hqS2Gj6Veo6SnKy9naXJZHP1mUNJqhDTneapV4dIuoFdtocXZwaeE9MZWhpgJjrU77W/wAQUcBrOLF2PxLrVaV02Z4VUmfSNCWKGyuK9IqY1H0cKiVUehtGIVZ/flAS+F8G0vFquiyrLlrWDqTZ+h4AYtUnTxF+rL6PaXOZbckCxvJV14cszHUuC2BUNIgjaawIEMclRionAMAqD0mTcUCDRbeefJ2lcV7g7MeN3/cgC4/Tz0+DvgsQnMuztlf1AwAAQ6cRDQ9CpXMdXTmtcZYck28c9IYu1aIEmLsV+kGqThUe3Alwijpah+YGAmRoJhqtUUHiVzo1C9XxGqAutH7l9Y2WAhLrURbdlSbOjsnQA617vaOz9tfxiAZACgJaMILS5cuMoAap+Jkxydvv+IcGBZv85aYBziqYLQhUEW5ZNOHzgjvKcKxAhFSnkDhBAgYgsDUhhIkLlh18kvohNTPk7SltJp6qMGZr6pP3A9u9P1O3Lv6+iUWug8L+5n4nAMzhpNHK6cL9BEmAo/b8w4mybeOekNHUax3EWtvOfzNuAYa3BdnZ+cVpb+9KFwVjFnoWPSaIlodIguoXAh5sp0Wkap1DBFFOlMVDIiLWw/UJ0+QQ2mSVLqXhNxccC11SnVwj0EseBBp4GbamAWVTJ3hXsmbA3lSLYJgZYSkCMo8AM141KlRjRK4CsHSMN2tYPqzSoGzjx/UMualRy7VGrvFwnUGdo6nwDjisR7LB48rMQ7E1cNHB4rldOY4HC9JRPlrEUZQvOOekN5FdcyivT8LkwQ0TfYfaEawqDEzHD9hFbTU+naBPzN+/SLPf1Wl7TVdQiX6XZNauN2ZgFBjmMV+RgVAyBNzgMvgivuPZz+JYDJ+VwylDmG1sn9F2pMQJdysSoEup2TMCZ2JbpBdIMgMFIN8jNuCxmoxVXNd2j2do+Fqra/R6xRgM1k95lQSye6dpXv4D5OkEsER39DSb8uZtwdI1KNLbYfzNTNXByTeLPHThfpUzdn5J999+cc5zdxxd2kEuiA7cmusJrg7QXGDixTRL5xh0P9wSjBK89k6eLNRlUyQV6pt3mFeY6PsxQgeCkAJofRjStGrLTTkFC/8AED6Nks4EPA3kPXaIihoWwhmYvChGTF9H91miQQgNSJ6S8LZlwAlSBKlSpUSVNOUJbg8NpWK9uklBGeA8m8uGRsUeSUfbbo+TaG8HNPypRF52/k9HSXLl3weDGNi8Rb5qOs1cWrmDCbzfjtNOTbkvYKF0bqNa9FXIts08Jzm7ipmlYx1mcroL5LltwVZr/lLhtRwL6wBQZU1ei/qH7qZ1H8snUtB0dyNcU/PGJRrR/E0C3fNb8ayzsZcGSyXEAiWO0eL5FqZxGyydQgAliWPHXmRNZHQGsdHWEGOZrXeNJW2cB8bcFZ4BwADjcvguXyM74oQ4OSJXJ9KlfNL9athfzW80JuifaM3ZE+QOsr+O/wCTrO6wbHk9CpUNORhyj7g2fu8AM8RwVnLt6OXOo7F6+gi56IgyYIgkOOfp/duDyXUsZWZhgZ/vHvEYaACNqsmj+kTUi0axyKJo77xdMVxxFwgtwxmLv50/M0Qp9whMiHBxkMQhh673D9pVgVjA1NOFg97I+xID84YZvKIBgwl1BvkORjEuYy4PF43LlzwdR/VH7bTdtJ4Y4VLRjD7ve4XNV/7B7XA1AaQUwTyn2T9eqQBZ8pHf5TVPXk1cSdE25NuGvPqwIBdZlhmdflyDbxznN3Bo628EfVbvweWpgI2yEsGDo/6igxILBdfMbxjeiYjYNN02/qK63sfLzDIMUMIN2rqwLKeiWcFUU7Ws9HZg2KKurZhSWaRzUmt/Ot++G6Gv3kpm2jd8Qu7L95mBFMvrujFRxB9GHGpUSDE3hrzXxvh4GY0lzEtfQ9yezyi8HJ84AIBwq+UaMHbCAYLf8HSbWelVc1f3mbrVfSaORMcNeXb0BifyIB/dpq5Dp4TnN0uDYlsC63bojwWXL4UN+CbdWViA21oedSafzUdH8xJmKfcJ/d5obDJ0d4X6+WMVlss3AkCdRm3zJeoP3wogz6wSRJXX1/Y8CGZiFI7ks5Ou2ikdc7dpVa17qNEq+AkcR8IZfE4HMcpUrMqVK5b4aQzNeGgBrUfchrrx/HKOXsR/T94YuoXon4jYn3V/PDLZQlj6H1f7wLciF8TTz3y7egm4T9QfmZuzVPMM9AOo46rc6h/PBjwaRTwVxqyC7aYOm/8AfvC/to6boFSsvevSHU0VxbZz2iqJW3l0YUbodvHiEBxQLdXeMvZgeC3LCFgPasn90jX3QA+j+OBhBHHgYIqeGCXxuDznLgMyuBIxXMQhMJML0ZYkPdRu49FYPzFM9Sh9HZ8fKZwD1gboNufIZfN/Y6z6d6SueuGkpesqIEfRmWfJwbJs456AeJ3hoY3Y88HWVMZrylcK/DyxBKl8ndupLAZCxHCRCgNBMZj56X5nEcZqVLES8d3RmAVPArj/AFGiWy1ai3ntD6q77nTjm7GzQ9pb9ADRvFfX6RmDNceKWwUmTlOfWgY4qiSpXBUSVK4DBhwBlEeYl0C/Umi8omh6xd3buPHSCKXRtndBQC6tTfbry4L+38mKk3E1calSuZ47ciTBNpUIULdDE1nxyDTwnoBE7NzLNU/KPEXNOJmbTeOkoXLmY4HbT2PMPCf+r+d4doNDvExNsL6M+29H+TWY2XdDeLghZO7pCgW9p+j2iDCuq93WOG3zQlC6nVCAIMakyvtAcisYLleqZ0f9xPofXB/EGi0qDB2I6cMCETHAqIeE24chwvkdJvypwVyhUqVBl8XAgjtNhf8ATIhZ2VZ9yYS68Jf02hOC7n2f3KPUx2uzKP27t9uvC4FIN9cHOiF2Jql18HkgGTpYbjdjBxNBxz0AbR1IxdPrEeDwHDSaOG/EwzRSVrV+qVOAYXpgCXzntCmQ6eB0YcNxDr4iCEP5SwDtETP3i5CtarlsBug6YE6FkCphXqlgwmlLqZOsG4ZiVDTg2iXErjQw4jnndOBDlqVwrmdXGpVwnCeMz+ehcSlvaqRX7Okf+EfJ37nszboEf9yUem5v5E2jikNRODgLTtP4gVd5/wAkuAPopGYgU1PzLg4kxhd+PpAJVNcvmhlBCxNE478tCK1pLTZDF9HZl+aRF2cwz0RWlz9YFcE4msFuWtAkedrifRiolWdQ7MBdq1DP9XaZ0OsW24A+6YAjqamUrhSyCMEGIYLl1CB5xw1l1NEuXLly+By1KlcFca4rw8OFSollQA2dzwwAnSOl0EAALuc/1NLoZtNSpB6YPcShp+nT7kUztbaeek0meDh4sBpF8+7hgCgTok+j4qdizXRaVeG233J81EV5fqIUYsXjlbpABNkl2CJ2H9V5hnoiKPf7OTRwLQK5HgA3w1ThQuRubns7wbwIO3f7lJHn39qIStgNQv8AE1jaOrKxE4NoZpwDmKOSMZImWy0eQ5FJBuZlSojAZXCpUrmqVK4VKiSpUqVKmUFESPX7KGZhvU8TNYF2vrpFyOUa1/mV01np94Vb7V7k0MwLZxqVKJUqNRGzt4jlQ0eXvNuf9KdoaclGPfK23iKoLA9NuJo45znUo5o95gdTX28bjmB6bLFf0RMQ9QhQxvjgKX2JZGtY1U+bc56yxwS4EDhPAjgxCpiEJRHSOON82EHgw56uVwuXL41wZfCuSowlJ6hLRnm/2mAuppf8frAPUmCfWe2hRvvG5WZbPJt7wP5zV/qHUyhLHmYABaBhIRQlq69VE51xudCa8m3C+B6OSH9mW7FMPBs45zMFE3Eh0NZVfliVmI3czTYa0n6QuAb/ABGX6Os0eN270Hdf31hCi8g67wCuIww6vf5HqRogpVoV/MsLuIeBNEYL4CDgBGXCDhPA43wXcvhXRgiZEHguXL4XxqMZJcuXLl8E42y4PDEeBBAI7JA216w6lMPqUH4hTZPvOnZQzfxLipfCYvHQVs94ZMmRVjK5RloiUZ7ydPf9T+xCMB5wvt15Lri3gA2FJMrep8uUzl0QTuWTpQJiM7yoboH7ER1BPrWA/wCUPu0nmX6PSdKmIvgIdNLr36QrrL0DAu1lBLRsQNIN+U+UynhW61wsVDEjxzgqWx4BASuJXLfEvhcvhcuXyhcslErhcvhfCuS0ly4x4p+jIuBK9y/hErKOS9kwxuMGf8kIims0faCK9DeeHfmdj+qupHHsCP7g9DN1dedZWdRP4YnhrqPlLuay+ATAhka2k+o8jOZeptNAh3Jrk7bwD733QDgwiqF3lTVGihWNX8wIQpKDJrWXSuZKuv8AxF0hG1Y+0t2OEf8ASUMHm5h8ltNiCC4HW9UA1OvrIhv52L25dodCEcxQIRwhZfCvEeC88BEuNRlkIpBJfMC5cuXBgy+Fy5cuXwxK43Lly+e5fIsuXLqN9prox816gslTq5Rj3JXOrkMeVKLvi+k8O80XL0qfeUSw1uhkxcXYfHK7ZzuPrPdwWHyYviuxt840Ny6/sqIdfZXHylU61rU8kDhjddc+0V16chnOGO0Nl341gaKGwsinCtRuWVeAvygQFp/b1l0KArNoObbD/iZJU1QE+YCWfJlMwP8AAMyk3Mv56xDyMa/v6Tvq9aeZkiAigjZAQJgbYxDuxa54D2EzModpR8jNSHV67oScCS8AQicThCHASuGsFKZTMzPO6y5hDjQMvkuXL9C5cuXNeFy5ZGozMzKloXG6hsx9QWen46zML6vzOs3XVqb8yAO6AZTyiJAvWu7Ht9oIljY78KmbNIZlMzFv+JWjG9BxfhO5+472o2B27y5W0hnPrps45y6OQDuhULBWWXVcESDs2Std5yfSWWqdc+Z+p/XIj/s6wk/4EHAU6j/Z2uRdLcbHJ8jGxdGfsMZGDUB0/mJrGRVXYrr5je6LVrHyhINelkey/dLrhFGsPVi2hDqnDHch3vC84d8O7hZeIOMZvLQvizLaVlOnNC3SMWmeKqDNteNy5fqXLl8GNzPC5csmODu5BMxyg9DX1JlFmbXoQ0AxHBve8MPmh4ae0DjnCWM2iXK5nhcCoCxuRdWcA/L6xwxargRtBMrejL+JRrXLkZ6RwO8a6BK99/rKorfE7SNBge8CaKul82kp62uqeHaU1Xtt+dKmm/KNsEPBlc3GQWkVkJshvSkH3dCLatfnLVsTR9qV3mDochDneJxSVKlcKlHSUSnSU6SnSU6TtSkrw26y8v0lukt0iuk0ly5cuGvNUrhUqVK4t5aKlMqU9JV8FORUzriLXZpLHZRZK4KraLz6+Zb8G0frAtPnl0eGsYKRvNPB7eeKHgDXgQh2gcjPSGMsDWdCPzQXyd5lBAlaN56EtzXJp/RAuKa1n5yzRKGZ1HS79CWsiBh7zPg677+BOc9C/QxKOkW2na455y3WVyuiZ6SpXCpmZmZmZmeFSpUolOkolEpDPiVKmtgGw85Q0PY8v4j5tVsErx9ZV+Tj5YJgNs2x4/rkxxVHI3qhvAOlNORnpBJfYk/tdY6R15TOSqpmhhoqbOPk0asa2gofuhuaHtF5VFmcv4hnvYSw6kU/AHwo+3BQ1Hk0g3L7GYyvmolJSVlZXkleDyj3S/WXrm1XIm6QMuWbAGn/ADL5bKP+l7wgs2VsvtLKNErAVFrRYnLtwMazkN0rPm456Q/ofzN0NF005G/DRzSHsTBfJt1t/maUjfWEkE2NWogD3caD33h/TAFEGDwea7aeOeP5zszJtynFj66PtA0HIS2YgN24VKODYSddj3CJVuBbKXvlFPxlSpQ+nevv2jaKDmoJhToo7I9/RbugfQsDk04Apsx5iUNU0nSaeE9IPgZcZYtYc404JHjalRx2a/iagzdpsYmi4+9Fa8dSLfm28HQ9F/GANcwA05U6ohpk5R4vrWc6TQgO8QqCJjnNeDWeKFXL4vOeUletuGp7fEVKlSuFkH13qe8uRaEHbP8Axz2lowa6fZ/ZggTWHMJXjGL6OE9JrLHVEoNW3XEHhom83jK0VBtln+7TSd3gI57wH8/SM96JNDd9AF0IBrl406Zlo9aUuso9+NeHvyjwY8g8XlCqIAKJmpwEM59Sr27T2gZjdugdzeXYw1eB7fCVKlSpUri3fS4P9yxfiyUdRioqCNXt/nWVzZB1dzn6VfdMgh6TcfZ+8cwYUfSOJcvrKzHTri92kTIiwnd/31iCGQNgL1ohCbPu50dEAUcFotlnGnIJztKdt+UGzhqQWrneQhweWs7uSQtGD3ILvUEdPRkuFy3w9MDfeD8jo1vnKkHdgHtx6JBQS7vU+ArjUqJK4AdN8HZ7QiFrq4OpGuyjeVB6IHx9ztzDalxph6Rw6po94NFuo07wSDcEcTaapaDtHfY/ustIz92h3JfB3mWq9Y/uucFaJiuNijQh6MOR9M56tmhFkOYU0YDvcwMac5xMG2QsjxJ50H3TQdRUr9kQ3zU19yLWnnLEOU2lTP8As8Gw+DqVE4YDDOuvaa6ZD+k/c/gihQSuibVfrmFSem3UznbohfmWVa+SPDu//Mh26tNlK6MVgQSKSW+j6H2jxFj8KLMlZkeru89Rbrx8y8bg8NM9JkORLiwlfAC+DS9c5BqVDC0xiakAGP2ogV2lNe43jeydTf8ASKMf1Z/2ITSwk+5B6Hor4KokThddAL1daP0u1rPUjhDez2EFIbhyv1zZ6YbGVE9m6PeqPQzGKZ77LxDrdyrTpALtqjo6ztZA7HWVwVxILByPJ8pXIcKqdeUDbMx8BveBwPrnMIhT7Nn36y3kvB5Jhxpn3nSYhe5R43drJ7kBk3G+3CvgGMZT8NHaWN8++f3WVajSQOl3BgdUwDDcvkboeoGeFEcC+5CoI5uu0ogC+hGaIfYdoDAVAbHLUqDK8VS5jj5HiAtiLPwL1OBtfD3inJ3nXw3+VSx6s7HlKJMOs8iX7NfqfqCGRi2v7ESgNz4FjGExbrazT6faPeiqu5ifxGWZemRfnY/HJk4eoueGl5GVY/Q3pOnfv8/qlKazz6P7vyVKhwPFprlrk8VvwAWxFb8FrccR8RQ//AGWEZZreRMCNM+86SnHDDqeJc9Rrsd+jCNI62sXy3Lly5fC5cuXGM3iUKUdz/XCJcIeFDGV7vYjY0Lb5XpfJk2HqBmaaAfOVgtrqwuxNanKLCWym3QfQhCVBQQ4EqVxNHHWekRnqRHn4NUePkPidSnSdWDf5VKVa52PKPWmNrvKBWz8+x7QpR7p8QeDHhcuXLly5fC5cYFsBAlNt3QFYqvfMs8VfR1gk0VBya4eoWYfShqt0bBOV1YygMZvW/8Ad4lHWr7P5gqBjgeh9n4/zPHYfEVwbgej9CDXqcB7DLZqrvvHWZV5z8EGFMLpBweCk71SiJB2TVQ5Rel59ZTysWWPpBSj6t9nfhfBcYayxDRGIlCWnpekJ2SNm9jtA9tFPV8w9QsXjR5l4emR67vD6v8AGLWuq/Lw0QIcGacpz/4ZbvyfFDCxWF09qMLY6HQP9wLb4T+Mxj2wxX5l2Rm/vr+CGnVey7w8HfSv3h3CYCiPBrsw95iz4tPfeWsxt/Zi6r93J7PIayxZQoXV3fabD9tcLv8AiKHoNVtv+MbAHKuq6vI8A9MtjZmKq6sAh1vO/BgNtp5e0K5ms/rEMgDojZw1zGhxP/gbzkHXAaZiJqfECyoWGa9h8QbaxH9WBwKXopzvs6B5lAVY6MKTBw3u0FoEb/HKvgnA9cdhP6DezL9CzhfDpL1RrdI9uCbbmwt7o9ZDY1Xb9xpjMLpt+Z1gD+x9pcvi68XAcrzTxF6Sn6n9frU0yuHdEJ0mQUKbue0MgR3GK+DpyOzi6ca+O2fm5WXbJ2UoaONy/gdokcV/L+UUmv8AtQ0dbjeuiSpkdUe0YqINFvaFdzMD8pmCrUw+XGpUSBLDSxMf1OSdfLGnrFgHvrLCRH3DGhvTuqX7UdG8BBQCoGxwut5WEaidpi1D0w7pe6ppXUD8/wBzTOzxJr1qVl+onu0LG/MbSlHtCwm75HyHHF418WvdyAoasA0zN29W/RvgkoYW6sa+LbyorqwLGnL/AB04AcfsoDXh2XaA6h9njysSKBRWSLh+ZnePFPmSB4NMp1XXg6JvCEsYzbYem2Hd4I2Q1RwNzkQw+IGCIlvl+2V4BY8pfJAsl8tfGhaM7sbXL6l8Lly5cv0HSV3QBu7EoyKROhscNERHZlMiYlsNcDXx7Q0DENDXzBjToljxYkrMvwaKmalxR1Tvv+OKWTBmjCOHM+k0Q9MMyvlco2sBf3zzhtXvuEW6arNncgw5K5BHiN+d+KVsfUOSKmlWaevcuXLl8F8lxgyxKhbUPNYJZ0cWVKIvVlpqpR2Ov1yOBm5mPlAgCtEuMDccR32ip368Cd1AdXu8tkPbB1Ssv5OE9NPDl6U8wUaCh2gSuA8ATaXhi5r5sxbPAmXLg8dIu8C78Hccz6OspNT4JJCZoyIUFzS534Qr9S5cuXLlwgi+DiJB/XfETA0jUQwrBGQRhFu1uu86eBODx/U14VKlbcCqnfTFZShkFQGgTTw1nPGfeAULA/T8cuAzNuL03GT0mqiugZlRs68bGn4hweBRRy6h7WNJC5vkjoeY3V3CXLly5fFCV6S5fG+D6GnwU2j0vziO3wDQZbXTK/gSfpNMujFX8/ghhBADCtXQIJzs3bcv3lb6gWf84Ri65ESsNW4eGUtcr6MZ9YCjs8HXjglcbgEsGL01iefZ77/lcd+Coj1PAdPMV9314pyvLpfpglT7b0NuDDyPFFgzHic9dHw6cmveQ6OUJh4XL4XLly5cuXLly/RN8pB1JQw9ah7odyIXPdSE7NKWp1+U4p9mmUMLeiWfAEGdNNXbL718pa80FkDv/acKIkqmkp0DMBrsHLbBLYjNJszXjtE4oXAyrHN6J1XiNa9Fv5OQ4wLV0CHkM4dHyiurbt+4QACjinosCZ19IyHXZv8APtKAAoDBxPc4TLDFy4Zi4QHn7MbBv3H1IfLSDjcuXLly5cuXLl+grgjHLWo1+B8KjAzKVG7UntUCR7M1sZXl+W8dD2bdT+IIljY6PqVxFWDIrHkYa0UNa9oBgzC/J/dJdnBhs4Czn3FLwNXuUBOZZuphJgOA5jHhspWGDrADL7w2ytM2D98jKNjmTTtQwz/Zyqcrx214EtzUOeYSBWIp/TjUuAL8J/kELrMo/ixvpHBmK0Bl9zp0cQHDrbf9Z0PlH7jZsP8A4zS/aYSarjZnzzVwbtHwwA43Lly5cuXL4XzBbUoVy0Li236ljHOPbuwxRs99Ui5Xt0+5vEVDaGX6pRp33D4fWS8DcZogS/OHYhMeS8SuZjM/qhw1I22jPYTAuU6Fo24iy5rwcxThrPqgnHboD4lOWtqiNWdCqB/EJrudP2Y4qOggP2lnhMgzvBdp04NnJTleOTuiVLjU6RLbzwIyIgaas/4M/ueGWh3dki2VttbJsN7kJ+qge6MdUltc/MiWe99MXE0w5Hn9ynCmuB90NtNdSuzPnCElHf0r5hleXQniPVGFmznSykiBqMmgX8QStaaZ8xqZWRsezCmvrXDsytpd30wIuUVdPyZrCzfVbwF4qRiz0Mu3SiU9jo9ONSokolcXgWDv8x+ICJTIwAMFHbgipQ8RZV+RE0oXXfnJOV5ksfUymEsyGiaxgLcYH32YvhdvT3groVls68YGf2ncZl0sfV1uI2ueF+HqmWBRU08tSuPixOsFYqsdP8g0kPpeAMqjX8idNIP4VMIJ6FcDPpn9yElikroOYxSjWegx3x9AkKGXc5tcd4aIFrNZAcqBmt1vyk1czT002PqsQvJHgr2xmuviHFUYN8n/AKEJC1L1NPymmF0iKqD3b56xK/tGh94ZodQbgHhXPc0cFVOsZaTSGvrb70V4kjNkSLzAylz/ALCgjZaIwI1n7TpN8iNfwZV7/ATmDjSGODvVkQGCDx/2MNk7eMDfzHWQbjpQo0CrWe3WDwaTXg8b12vv6ZZ3K1eY5xTlebL61HURd5h7T0ZjyPzEuQOjnwwNc+5h8METsfkXHbZ1QbsaWvzAgARv9k0ixSXbgEvnor15Bbb9W929JrjXABA2Bp5QwQ4Nx+4asBOEnDp+FOmhH8K53EZZVT9v/CaljGbhB4P1iSXqdfpHvACz6z2GDZ9IbzbCt3FeA4a8XnaVgutF685zinK82X1m6HJHbW0z9OC9O1GyUFlrKmfd+IjpgrGeBC9r66QkIS7VzMFt7Wyn5ktL9oijR0F/KMFPvvmgBb0SzmGmZ6AaY4U9VtWkCjjq+qsN1NyX9lybe8rJKf77zAHWVo+OkuNqn6LCyBhOVjrHsRXv3qfmXE0qbzjRicKOkoY2KdIBbIqhT84TFL3lvPLQki1lB0ytTznOKem2+sclbo7/ALas3hwF6Axr5tY+yDuPqTRldKXKgHSxPpcsmp0W+kJbrthKo7q5fZjI1P4qNrZdW38yEKjRGh7Tulhonty45cM1lKz0wLOry7HrOTKMjLUOkH7RMCnFivnCeAn8OkUdcLS6kBZe/quNxiwQOgmo9owzR0kvpG1FGuOtRHsjzysdatkoIhDsUr5SnROv5vQOcU5XmW+tYGtIe4Gf1Y6wmjwYMIzfgiMt7CPkzPdEPwIjet99+f8AY8T3NL5RttxnB/Mut1gUZUw4ZP8AVO/qaB7cm79uAZ6MR2uZOYTadSAGhy1HwN8AGgfeBHO46ezLyg/zYyRfCYe0adk1Ne5wYxhiXQBZcLC1c9BzLV19sDDd6V9AMNpvOKxaMsaMaGNHvvCCWGm0FDsK6eic4h6bL61nbp+s1oWT8x1hGEZXA4ggCikZfD2R9NImomhgS5/Stw/uIgUG+JnkrIppguhNaTqAeH/1xw0/fig6k7c7jO8wgA0OejzNfgiqPsygja7jz1jYJVC2OW/h2goGgfxpjGOsIw79DXwhqXT9v5iG7rxErFLDsd4WqupaDqRcMrG4NYvJg1K7qoe8z+7DEqFbpbQAKCjp6RzinK82HmRZ6egaVWro9p/S6TVx0mpy1KlSohvfTQ941dW9LzwLoymrz0l9D0sub4v5D+5/J+lMKOoMf+uGMckO49PSdCa/CqtOrWh+kwtDFWT9xA5qNjwlNtcMtDEEMBVQZWPICwvT+49SzXAPH+TUr3dYcFZaLVzJQKp0moWa0K6oM1h7xjoutwdaG1YgAUFHT1DnBPTYfWBqQhjx/wBZj61YZYo1/wC2JfuFO97Rgj0SdLc3qeI/Yecv+0stayK8vWEVneBdDOm95oiPOlvHpln4jw2nUmYDPZ/2GQUws+GV4z1Im2hFA1B/hzAgAANCYkHYjb/EMqGX9n93mVnL2IH+kSpKw9c5xTlebL6zpa0UfoUvpHTjXq9uE2T/ACXAxmyxO5+4WGunj3JowQSyaL4xr+/WWTmhk881VmKdTszqTxAd0BOsOkTtHDXqfjBq/RRM9H2qGLIKJ4IlPUilQAZYTqun6IdNrYNT/Uqp2mSvlLF/R65zqnK8wX1qZ+v7T2vHSg4MOU1m/pUgu2seRBy1b88bfOPJTU7X6izAJKv2SUR4Z3TxGg6G27P4glAfSv4djRGBTGRqlniY8SlsBVdibvqnGX+phrg+4OrEGCZRAQ12dMr8Ac4pyvNt9bbGdTLhLX76fSuDpD4HCI6O0ys430vCJZXrb/ekKQBZgn9fMYjDVb7kTydXRrwAvo3Ll/COkrzGSiq0wjetS91F2gLjq9JZQOwNH74QOGOfb7HwBzinK8ymPqs2cUtTNN5nwVwYQ+CxlLQbdYYVTO5U3AUIRo2RQEa7LyPrE4R/FvDBvrnv+5gsyQXjcuXLl8CHqPNcVEdCtF9B2Pz85butn3zNzNI77TKxPumJfmrBqGsPufY+AOc05Xmy+tc8aM8vHXgfBCu2yjVdZk67qW+4y+HapKfIr6zsla2+uI1xHVTzQB+Bl2q3W+6A3TdbJWM6L+CBnvRLIN+gMv03muaY17lsD+8xaVgeCK03WuVj0m86fT7wVBmKmiR3dLnufxBAJo6euc6pyvMxj6raFcexU2478H4Hfk8x2UIA1b8nh3947Bs4PDK8HwLJ5I051tTfyTzoLa8/7KBWejj3J4Soc/KXyXLly5cuXzvNfDTGWuUfKrmXLy5sM4t/79IOgAPaZQY6R1jqmCV+j8yztz65zmnK83GPqWPQXMEAre1r/Iacd+Q+FxXiYfv7V4Y8En88S39uHPyli3GdJliVeqmXtHBcCE0B4f8ArmuXLly5cuXwXi8wCdJqoQRX+6wtQWh3mooWPs/v2lRwaeBhKtJHe8fme7R65zinK8wGPqA07vnAzMv2OTeHxKAQEdSJ6PivppNJEWAniD8Zqih+4T6o/wAxLtSsaB4YlpuRteLrDYvr9Yzz/sHscty+Fy5cuX6O014KjuxhTRD84BFGn+ZRNRmlW3Zr4zNE+u+1K2wa79c4uvkpyvNxj6irFrRDDVoce3JvD1mbR9RTVsjXu6x6z/yRrFilMafuJ5MhiFHRp1PEQvSwteDrHTIaJQ8IKEmiNjy3Lly+Fy5fO6Iv7W00Xjy3FNSt/BrHSaqOZol4jFMJoau9k+vfY9c51Tlebj6qm0iZNKvYpPvDjvCGnquvB4npt0z3oPiFo8P4ZkwFL+7BfkwkpqhMJAONzuvuNpduX3vDNeS+Fy5foaEcqbOpDOp5nV9oTKrNoux/dIKJqct0j4ZYO9z6t9c5zTlebD6v8faWLzOh7OR14beq8H4B3UPwfPUmeMULo9E7nNVwCahgsYhLfqfZiLZd9IzK+7uPIcbly5cuXztmgFrDCvpD3lp9M5umF6+r6fThp5AzGfQoZ+Z65zmHK83H1W03jOIy3X7bk1Q9ZhH4C5QKkUdLuRKMmMS/Oko23dTwf5BKYMv8dY/D/BTNSNNPyxstorl5h8yGEbPT0hhAWxmi+03bSdDp5Z16rO3TgzaCnhomiOsN9j7TBXdX1znFOV5uPqtoxq8zL+HDk1Q9ZhH0X0RmyxaByHP8Mysw0/I6zrsn/SCvi936laE163i/yGR1LZ9usHdZTrLJZyuoZ0KcvPylXVNVClWiW33Y7iABf7vsexw1jDZw2Q0mkUZrk+qfv65zinpuPqhQNcw6EDB0xyOsPX39J5tuOnFq2TpPv1l5RabfhtET5Ivc2mpbRv7kyYHNCvahKIbLH56w3mCiVGy2sZqdDq/cU6ICVVRSMl+dDvrNGmNS/wC9y8cx1pEpQd2X5RhdJXR8dISG1Dp3lE89FPc9o8mmVNXGtU4vjskR6hr1znNPTcfVzRVi3vNOR1+Kecm/A46z2sB9LaEVxui/A/qZ1LwvhmLovlF65J663TClUsWaVFtj5TXBe2EsXgVC2iWBEQSvUXtCmj5iZkBUHF04K3hjxCveJjxM/svXOc09Nx9Wgaduwbjrxubw/wDAMR59RAAXHm46tnswq4fJXZhZtf8APWKD7EasFzQMzJrqUEDVj9jrLkb374dY5R70g14sdJvAm024UZDDhIB5gs+vrnOacujm4+qynhC0eF/+DqcLxNZp6HRNd6nhlte1v2fWdRiuyBzZnRLGb5N+Q3AB4EJbJzt/5AElobcDizTCHIakd5YcXe/rnO6cujm4+tp9Il8h8U8xwdeZ43KnmsOP9zz0DtwIREhag3tD7zKDGF+96v44HC5txHM+Nx4dl/n1zndOV5uPq/KKH0j0zkfgH0j0CZJ4adOv3IbtB631O0MRLGRgWroE1Vqtdc6xWLoX1d3nYc1bm/4PXOd89Nx9X2Cs+0eu/C7Q4npXjriLfN9Cx/7DFJC9DEXtno2ZeoZVa+f9QhwzAaf36xCwWReOiwyD6xzunK8n1cD6v1SfaPXY/GvKRe7bk7P90mcsHjRmQ+6fWBiAcIr1tI2r9o7Xb1jncOV5Pq4H1Vgg+keu/APwdy5cvmeXfmodx/WX2+3rHO4crzcfVydhJ9o9M+Ef/HqJdhi9EjMGpZ9YhzNOV5uPHf0m090+0eu/+uBFmH7S7uD1iHH28c9Nx9UZO6V8o9dj8PvzMfgzl7whG6aj5esc5pyvH38Vj6lu1B9I9d+Aebf0X1XmOZLsynHcv8+sc75yvJ9XA+rT2mfaPXfj34nIeo/H49YhzdOV5MIIkqVKlSpUqVKlSpUPz8+18OetXwz6nix8jPMCVKlSpUqVKlSpUqBAhh5McrxhBwHgVKlSpUqVwVKlS1t6Z9qV/wCHXrVK9YObAj1/aXVTNJUrgqVKlSpUqVwHAZoIPQnhPIa+rgxt7Zmzx/8AA1y1NM3+o/MT5L1QaSTj4ehPAOMsPqv+7MHeVh4lSpUqV6lSpUqVKlehUqVKlSpUqV6FSpUqV6FSpUqVK4VKlSpU7oRT2H1f/wAk5DwhzpBGGX1n/wD0ztKwcKlevUqVK9OpXJXp1K+ArmJ1o/ABf/5BBA9FI/AP/wD3pibf/EHm34D/AP5B6apXrgAF/wD8TlvwAAEr1q41xqVKlcKlSon/AMSmZUqVKlcalcK4V/8Aun//2gAMAwEAAgADAAAAEPPOMPMOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPONMMPPPPGxZtANPPvOMMMMMMMPPPPONNPPMMMMMMMMMMMMMMMNPPPPPPPMGeCtpe9PLEX1CPvqve3cccfecbTdTQ0ZfTSecccdcfcdfcccccZ+7/wD8899l54hlS7Dyxh2o1KQIT+gQwwgQjboBWIaUKKQcecUU0gUBQ6088/2LfnTHOMuoRdxf5Tzw0djDrZ0BXc9efO6cHfX2CqZ3c2Ojfm1kV03nW3iIQ78yZhCQQVo2N4wCzyz2RBSEB/rzm1JJGk7jgyIySsBel7qh5BTxjiwSiqITKQJZw7SjgPD1iGjzzyFSEA1uoTcb6CxpB8W10eVTsrptBaoYSzDxDSzyoJS8RiZyg5TAlbU8kATzxXhWiq/5uTxJLkFZEKQ9SBZPrZRTCaIbzjyhTzwoICVYwQZRZRzn4HsnzTzxWBWRwZobzBLRRP4BT/I2Oxqx0G4QrXgJ7TgBxTwJSk4ACagAD65uDOHgzzxkAN6kIhV7h6t0hvp2/vbMPvHmupW3nXnJRynyyyJSkSIQpLDyrrDAOnlDzx3xei1+LTgAl+jlhxAYoaaYv3GoLxfkRzDw776a74b3DiA4jCiYje/KHnzzxVhruWQqi8Bzjwza6NejhZM3w25+bzAngqwo5Yq9y5lKRg4g4QS5fH7T3jzxX/B5Nj9iX/Y7HbptZwEI1U2GdeRX1mS/rzBRZKTDZnLjB7rIZwACK5CfDzylfgdHTsxV98Fr+P4FEbd4cyF3PDbjMp98C0BA7aKrGJjKoaCxZ4MtoKsbzwkfkjmAGAS0dMz52SLnGm2o6vxE00ht7yGuFBSQ4rosTSqZqjiT5nOqIvDzz3Md9hnIYF7S7Pp/wWqOsJY+nbL82QYxrA5a6mD64afLqTDZSRCyy5vK8zzz0lYF4YIYvBb9AZIqN+0LbCj0SILPELoLB/Q+M3d5SOAhATxhywDL2cwPjzzzHg2pLQhW79+d0ITMmihLdaWjF75AbjYnyXlZPzOUNxiL75rK7KIFPzPzzxRGjkjAoKZPL1qc+nrtdaEQI0sYRVw1kaAarVui21wec4v3itCKxAiXZeDzzj0o0x4Rw5QgTj4eqoGZzxoIhBjM2hy1o6lMIHH/AHbR0k+2GzTOO0fc3L888ov40XmARo8mzWvGjgOvzlow6z7IUH8uUGYfls8F7xCFbGYVoH8rEc1grs88klMW+JF5bwWOoIYD9WuPAB9zhiYkD1Hc78394aXn01b8TmY1vCpXLpouw88YiDNYPzKD+HNxsZWaAZgaTfOlrQ3oAKGYldH/ALU8DlPuI790AiUoJ0DqjPPKPjk0nrjalYJzlVcbu64g3KvyEmpu6SaJgE4l/deUWz+p54JwH00Ua2ouPPNLrtVmqBbCKQ8pr3/F1HD+vkabisXdjistfDhh6RRYwzIi5YW7Gx6ARcvPPAO9vbMzLBO4/Lss4PFrs9gO786HN52vuwk5iSSS6szSVXn2A7O/E1bx0K/PLKy9PWFB8KgnLitVXP2FNkOzHPk3cNrAHMLQcfmNb7TUc6avfulzF2V2/PPHL4LoIjqz5X/KwpufvOxSkklvCm6blARkMGGUlOHvdRfHj7+fXmgZ0Eq7PPPP1VgWLuLTNuUohg5Y/JCgssEtubE7iG+DlKQrPz1jXQzLQ4Ot3hYWQ/PPPFOAf4d8NSk1KXCo4Ag3eVigDOrnk7fSFBGpkhCdgZBy6x2BB2OWCpRC0DfPMErSzOFyg29uubjulo/1DvIJz24CPbu8iIkNmCLR2YWhbHA+nv8AT4Z0azjzyhyBBmS44ubvzS3CkDOP6k9nczmLPT6BcjzuRT9/UsNlmJx8F6nX4RuFSzzzwQyBQN4unUfP9j8EwZCm/N/+oK4z0+oCd8RBjKk8+OkePIgcvfRmw6S+vzyjhkZd0vejdalHbzxiQhG9w+qp7TTzyqsmDD6gRnyQdS6VK56o/wAVkzJ3+88oFwJwa58TEc/b5JvfwkbP883iCCxq+sSxLr056WClQmVkmU/FSR0v7+Xt88paXf1c4Ps4+2iRl8mq0188ay88sOGp+oc87GNcWLb2aw3DsaXILOLs+/8APPKVaQ+/ffffZvx7CuiAHIaUBBlNKEqLsnOkKKlmNByE04clUlwl9aVYAn7/ADykHS+w444477b2h8HDHMRP9qyYCRpysEe9sQDKdSO6NBl5KrDE45zER5/nzylFDLAgQQwgK4ij3cC62mfU/uhZ7zgSrxtsfa7nmTH9uRlv1eMAAQ/kdf3zxkE44Qwwwwx8a5AqjyKVO6ZDzzzCGclD31xp6Lwz6QsNNOV0wwwxjMmdevzykzJejDDDDD+K7YhiiA5N4srykvVPEUSkfF1+4bCAyqu2tPDDDDCQyzV//wA858KNFNNNNNJy++oIAQQaGdgo8bGNn5s1BTZ7UYMTnYpiLtNNNNNZ5wr/AL/PKaC+ecccccTwCjpIgAEHmphcltVrb08eIwVmMmMZy6JTC0MccccYZQmX/wDyzmjsiw0001xfTooAAAAC5Y5ZS2FLclPUulaQuFnf9QarDuQ000011zajc/zz9SPhjjjzDHmbpSgAAAA74pIgTY5bmYNW0us/0f8ASrJwcSe88w808QXA/wD/ADzlxafHDDDDfOobwAAACZYKKqhQLI4LOVRBc9v/ADtFiAukPTwwwwwlEbA/v84r9efFNNNNYo6OoAAAUqGuCAoeOqSGGPMpt51nbXZhUk+3FNNNNNdSrMWj88rpeP4wwwwgcumEAIAUyuiSESWWmaeWWq0oPlo/sIs6Y+cSwwwwwkajBW/88Pz+rMMMMMaOS+WeWAQMCCCUC86m6umaoiuRsh7202g8OsMMMMMMImXhWL88vJSv4wwww26CWQiIAASCCGAO2GmCim6oQmeyYokuWSWuc0wwwwwk/vN738819q7+/wD/AP8A4mDCAqqAUCCCSAqea6ie+KocWQMjt866Se+Q3/8A/wD/AP8Aw1qQ7/PH+agOvvvvruggkIqAEEgglgFthsilpsqFHgggOtPkliulAfvvvvvu0qRu/PJ6R3GsssssDAggKqgFBggggLvGqgmtjqELgigrnqqoqvlPcsssstsPocr/ADyXgh8QEEUFfhqzxggASw47JhBiTKrYJwBRY55RRiDY4LpzQsEEEES5QLdPzhmotrDLLLKAHNBbWK6rTLKKoJaSqJqbL7ybKIoLba5qKWhvPLLLKZRpGBfzxuloxLOfP/NDAiLDQLaTHGSQ47CRiDjCqJjCSA47CxiSCSrnv/dWuJkrjzyxuP4EMM8sMTILLrL777IIILf77JKILPf7oIJLL/7pKIIIJIg8EN8uErDPzzyzywM89s897zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwM8csc9zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/8QAJREBAAICAgMAAwADAQEAAAAAAQARECEgMTBBUUBQYXGB8GDh/9oACAEDAQE/EP31y8LwP1bhcuXxYseLw1+r92cgg4MWC2XLm0fWHxqBbLO4fUEevzDtLlwhcywJUqHR5od6J3iI7gJZ+WlkaNSsPmWGDYh1z70QAVErLEig0WwpK0VLuoP5YpR8MsMUbfArSoPmXNO4H2S3AldQGjNNflmmM9+CWEuW9QK8PUPqCtkWaYDbc0wxIr0yzX4HvD4B0x8IMJ1+FYZYbZ03TBqAbJrZg+2GUnUG9ncoQ83vHvwXQz34IYLmoxc3Ll4Wo4tQdto2hmCJGCqTAK9Q4JDTc6aQX8h6j4oswLepZ3B9cKYxpINlv5BfjKGKNlRCshqMDeWVLSG9ncG/K9Y9+BhpTwwwdsZR3C2PtcMEIU6FQEBvpEOyCt69xH8qGtQ+EfiC8XKYSMNT+kPIesvgFR78MAqYRY6xKLqVbSUj4jWVEpBWPT1DNoj21LLcdagQBLXqEBjUSMWpXyDB8T141dJ78EjTNGmN9OpYlnUE32iDKv6gIsx6rslR9Q1PcbNy7m2FGAwLLl4SEGdw9JfhfGTbyAMXWo4aL3PrRG0vICbX+pVbKSAKZff9ME2Ev5KYTVQYMSVLqK3B1FgzbuD8h4D+JhsHvj1uAu73Ck6nc75piAlENp0wamldkuWKVAYK5WDKQUw4XCQS+T47g8ASwc3WppnpndkdnbDAYtEWOp2jqdJT2whIoN5MmEMVGXBhTLSAtQ9OD142GmcwqPN+kKNSh7SEj0l5pPkXZZ0P/E/gw8PUYfiep43O0MJElSoMIQ7Q2Uz2IFw+N8MJsHmNo1sdz/ojN9RLQzvuWkNytQ4DGCS5cWGUlYrgLOp3/GDNMAy8VKm5fIHOKV1DrwXXUVdkFEYEEuGASsGHAIkqVKlYqVXAJRHUA9oI7g3wSDx9bkhbGG4C1L57qhTfqGuomDbEhcpIDLSuC5cGXgJNRJuXHcqWwi4wRAwYOUl/eFhBRp49IJ3AUSWNIWl/U67xeTlNHUESmAzcVBSXHBb5FS0tlM6hFML8Ny4y2LEIL/JaQyolS8GlwOSlfWKmzqH3KXqLFD/MpN5qkpKSkpKSspyw4WVQEly5fCoxeWisKYXAYWTvqWYuXnZeYVGGVRHvjuAy+ZHA+HUqUlEpK57S0tLS0tP4SzCuSmL4Eqe+Y6P8wy9VLtQDO8LLlsuGb8Frkd42cr8NSsDlBKYFNZcnRDO7Dq+C4CVGsErHvm7cI4O4P4ScWHEtYQHfeFUq2oFZXAZTBBvPrkd8K4GE8zL5OTtCIqepuqGjg98e8mo83qHfgI4qVU78mhcpeAe4T2eiG1sesVk74iBXKpePWDfkSdd8qlYrGxKjD1Di9oyAjAeqHSObwd8DxbwkGoPlqusVnWjUdKxUYluXqHFe5sX6gbtnvQfXE815SsX5DK+Q3LsiyoGXZBd6sOkVEuiBhj1DiPc7f8xvFkY0wby4PwPWSvDeSaH1KtCH2aZ7VYGFJTAYMOHqGHI9yokqCUT1PCp14dfhXkn8QramDBgVGPb/AOmXO4l4728BdoYcjCJ/CXAwEUP7LzU65McXL534iVjhChUKobiftA+zJ3GHswyY1hMOBtogmotFnrDt6n85tgnU9wTwsXNZqVK5DzWiAjBBSDUUKceiyCpd/EZWSjLl7lzDg6bIhDEHtj6It7gHuWaNy1U2QHplPcHk9ZDn74E7xfF6iET1vaJ7JeBYIgPbLN9QU6iSlhnMOR7hzBSWtxoIAwWAZWXqHcrfNYc64k6nyUPon1pD2lSiCSogWxiZeGcTtDmtMIYwo6lHZHSyXh1B5Lg8PUvOw9R2hlrgBSQAKIdQ1iIlcsM5xO0OaviogR6e4LpgxJ1LlJZxBiuRkjKgE/2iadIBLuE63Naf/I7a4MM5hy9oZvF46PgKKjdLHuJxqBXlsjfqbU9wKgmo7amuLDOYcvaHM7PhS57CCmmWnUBlEow5ed4qeoFJdKgk6RbV5sMphy9sHKoeMWQZpgr3UFg+dY29SoEJ08DDvOYcvaEOQonkoiGO5B6sOSpXPTcrf5npKFPAZzDk7Q5C0IdecWCbh3XaDL8N4W03T3l6mvgDOZ649uZuB+BUSykgjBh4F1O2uL5zDOYc/aEOPX+JY2Rf7QnUOTKi4UN5Z65xwZzDwxDNy50/i1B2IvUWdk/hLZ/hGae2bfjlopcuXLywzmHP2hyIN/joZ7iN10yhQhYuFUTt1Chrka52Gcw5+0OVD+SLCdCDv0lmiCjmKDzYZzDn7Q5dfkfPbTU334DpzYZjDOuPaH6DqV4To83hmHP2h+qTb5sM5hz9v1aL5jDOYeOuXLly5sf0gtEZcuXLl4M5wDIqVKlSp1Yv9GwH9lSpUqUy3AJlPDH9VpcuXzuXL43Ll8bly+V4vFy1PL5JhCoZYlx596m/0tzfNskpA41KlSpUqVK/T1KlSpUqV/4D/8QAKxEAAwACAgICAQMEAwEBAAAAAAERECEgMTBBUWFxQJHwobHB4VCB0WDx/9oACAECAQE/EP8AnZyBp/xaXgGuKwIrgGxl43NKUvGlKUpcXjSlKUpSlKUpSm6rI8B8S4EufSr2URSlLm4uEfQSLR8I2WKUpSlKUpSlxSlLmlKUpSjaYtfAwgokTFFlFyj49w02zqMUDE+FF5aXmmSRjQmNCC+C1hLmx94XFtJQw6T195S2U5D24NJovsIQTgvG8rL4IXZZeNlYW/qwlyfq7Q1LSGL0o1BF3sYnpOtIomSdD2NZXjeJqiFicmNl420Tx2Uea+U9lT39/ggjEtm0NBLoeUx8BeN4Q9C4Lzg2ir4Jzilsc9ZrXydn07/9E7rTEYJPRHwHwWzrWBi8bwu2LBckd778bdipRwSHCEeEqSRfsdEz+5UKzP8AYlIg0K/B+/Ea7H2XEEd4+Hze6yuS8k3b+ztjfYyLiGvaylSo99ISPs+YM9I3p/Bum26ZVfe/2H6FRYmbFDXJoT3570LhMI7Ef5eIN9J+TQYyaJ37Z6JoSYaWj9s37H+XRIgasVgWJtb/AI/nZJVuz/DGXD8pOTZFyy+yUanj7DwuKEItPx4Wpaw5toSF7Gxb6PrHRY2ndSPmYxIVFaGRoR1U7vsRW7Q2wXsJK4vZnoQgou8GHinoajp9jVGp4u4xi4zCEKXvwt7s91diSWvs7dO62N6dP6/kUtRoT+PgbdOw9RaboWMY49OCV7NMcCLFDRTwaQ4QYgspBqjU5vHcfgQmPqtcG+KxeGgg63RHp+i4ys7/AAIR8wv5/Yeux6GxoSpUfyv5/wCj0NO9DEjuQhO5Pv6ZqhMT7Wv2/wBHyMcwUaGJiZEzodhKjDDQ/hzh7j8X+XwtujpYpcRNUK0afZR+eb4+v3HbcH1/52Jt+8B1fIr8DJOMT9VNer/NDUiv19o+b26PvBYUo8oUzBoZag4x/EnHsPDETlGfgZOjGNzCWdA7xf6xluX9hNL4H6f8+CK4xL9QtJN7+Sn9juZWn/PsSJwdsHHxbyalES5BNopqj90NTPY9+FCeyC3zyNtBk4qNeg0Pr/Apux/6HZExiFT2IQpfK6IV6vfwyD7X8/6J2m7SMIPTYnxh5gkQQgghRo8CvQW1H0BiHoTjPfiS2dHPJ6Fjax1hZRB9juaK3aG5nf8AQWKiu2PXRD7HOg3WNCENDWGsTEIQRShCmho67FH2hqmhqJhNeyPg0xxydt7z1Up3KPMJiFgSlC0OvehNpkijGHixA2PFxSlyUpcEy4Yu8D00EPobLgx7FmYTHy8EPaDODXsfwI+Wuk9ex6BvBMsVCTBRTsmW+EaxWXNExrBIQxv2NGPJM26Gmszwyaq5SHQ0Tv8AcaiH7r+xGRUvY1pIL2KNNCTYoFsDKr7HcTaXAIn1l/In5EnyJBPASMdDFD57IQgiEEWJ8j+GGUiH2h+yENV5+i/AYmE6R72FV/D7NHBVs9aL+ROVgTFZRZZRRZQsCkTiCQashGbKUpRcQQNoZWJ0dYhBNoUZorn1odsrWX2ES0bNDE9kIJZXBrMIUuKyCveNF55IIIIIIwThROCoavY1C4RvHrn/AOmZ2ymyWx7RCQhwW+hOSSN1i5YsvCTbgkl2JH0NJ9iloUt7PevDMIQhshpnWmJMIZtUOleW8/Eds6KHoEhLCBJI9CKxk7ws2IXDy3jQsUavYkhNPrE1hFEk+iEy+CxCDQvRk9DEIaD46Sg2K2hpoXYnNjdXKViUG9Z9WEqgxPYhMeW8JVzBSlKk4MTgl9nyWHovBCxBoaG9MW9Px9TGmSR6BMroehvNjonVRuYyfglqJlPg8p0JOw6vwS9Ew1mlwxiJioXh84dskGu8TC6H1lrENMvypMNHha4UvC4o1CSexbp9nQxsuVCnbNRjeFz6GN6E2z2D8Mx1GsvnCEzREEGy7zMLLWOzos6E137OtB60xsX1t/BsmkRW30I1plaELBusQufakX2JpaRXY+AuhqrDXNInCEGjohBqjX0WNR464QkJlHQfo+jsGvoaF9+xKauo/dg9/wC/7j9qEpDesIXPtqvoUYL9CTDH9Ya3mD4Jc4bT0JvY19Dd98JmlJhaGoz2G+kLsRjiN/Q/8Hb9e17WGhHYjOyv+bwhC5+gKMIVptHYuxDTGsvM5wmWiEzcsomQb9IpdsYJtTWvQ1goKGk2/KF1BPkTHFppLMGiRDws6Gsbe2TAh7ST1ilKVspR5QuyUajgpS8WT4JiYmIWCCW+/ouGsa1tfHoukSPXz/P/ANEabZRo9k3cI6tdh94WxzWC+F4qxz3oRMSCDS7H8owe5DEUpSlzREMNwdPhS8e+xt2TEGUY5h3H+H9jx3osoIz9odnP5IiDGrPtxpCymJDZCduEE98+lUYnn5MDf8iT3sSgijQT20It6HhaCtd4UpSmzzXS5yZQ2hP4ImNNdjzDRjfyh/vB9r+f1E7p6ZEKlyhr037v0iIvY0n2NKkv0L7ECmoxpuhGFuuDDqLqJicPYPrCRBrHfZZpj9kNEEi7JR9m7I0KP3fp/wA+ySumv5/Oybap6w9XcxUnr+N82+XXNdz2NRAmmRvZ70dphMkKOXseG9CXCZ2toi6dkHA9n2NdC+sHZaHVdoemVsSbcQ4i4/S+Pt/4FIT15X1zWD2IYmJyHYmC3tDA5qhNKNPRSLF8hIusNwbvh7JdPsaa7ILvQtuwp6v7v9jpKv4GG9P6/sbYt/Pv/QoiTyv6i5rth8FmfY2njPZQjpid4NC3F8N+S/JVEdjRDdehlJ7E0TxN4XDrm+g/AmQljS9YBhXyCfxvgnuDQHTY5m7EiS8bfH6i52f6HwfOe1QzHo2hBPFE+T4JWRul947eRvj9fBZffksTCQJY3W0bQmJlLzuN9FT7G68ahqk/G3y65NRnfj68KcPkGlBF/wBDX0bRSlKXNyuy6LPY2/F42/J2n4jtj35k4L5GntDV7HO0UpcUuUqxaG7nsL45vydv0YnBLWxJM9w0+xeFOyA66yuzsf0Xjb8n7P57/SpkesRFQ2H5lfJfyJvkXoRp+x4Qhdj3xjeF4urbTF/Sp12IZT7I7gcOMQFfmVYY8vU8bfk9D71+oR6GO9mH1PsUdlGIuHmk+NvCz9ec1f1VkLvZNHfNt1428Lxfu/VNHSzvwbi8aeF4u8b9aucPB6Zn5P3D/wCDh4DpnfHfm8YfgfOeKeJojE+bZ3wPiWCCCCCjEJxhCEIThCEITExCE4whCEF2LasggggjjC8p+EP6MiEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhCEIQhDWXP94DXinBc/9lCEIQhCEIQhMQhCEJmEIQhMQhCEIQhJTwf3XgpSlKUv/DUpSlL/APA//8QAKRABAAICAQQCAgIDAQEBAAAAAQARITFBEFFhcYGRobEgwTDR8OHxYP/aAAgBAQABPxD/APdXLly4MuXLly5cGX/+VWpcuXLly5cuXL/ncWLmMVj14PiUqe0pqV7z2ntCIJcuX/8Aib/wu0Qc/wABTrhYQMH+LGKp3Y1lHMfP1EnM9pTviU7ynDPae09oZZyywO7yzLly4Mvpcv8AhcvpcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly/43Lly/5X0vpcuXL6XLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuOSWw7FJStwHee0C8wPfMPOW8wHnojcH+DFRKpUZlXMKKTcctxF7ntPee882e0zzcQBVgDbcAToAS5cG2XLl9bly5cuXLl/xuX/O5fQ/jcuXLiy5cuXLly5fW+ly5cvMuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly/MuXBlwETQCrFlLTOJnzDuZ7Q8oG9we8v5lvM+eKD/Bjx5jqUO4peY47lbuH3j5RrzN9z3jI846C1AHmKY3QUsG66LgwaJcuXLly4suWy5cuDB6XLl56XLggwLfRXWnMWRzhUp77yhDGcHuItS5cuEuXiLLiy5cuLBgy5cuXLly5cuXLzLly2XFly5cuXLly5cuLLl/4gAQMGGroI1M6IMU7ws13DzhnuBvcNdzNuXpnor6isuEOr0rErGOXmILmb8xrq9Rd7i7bYs5g63me894elKBzPc8y/8AWErSG/e6/wBy4N1ArbOP5suH8Teeq0fwohIVgcp3abhxMcU/+TyxcURGe3+vxGiaohpW3jt3PqOgOCaV4Wvbn3BAKsc2ZuL0PfS43LiwZcuXBxCMHpcuXL6P8Llt+Jd9Lly5cuXLlxZcuLFlpaPUXB6LgwgZdFzCdLlcy93eIZ5YPdx+WZ9x5fWZcEeo7CEOr0vDKxjg5jW5jt5xK3cpavMVW8xXeXXLLb4ne0DlxH48qx275paYiyqi1EpMIvMuXUtuLiGoMWHd6XiLmX2hcJ4mossi4l8AtfPVvG2uLl2hTa57T+2EpAAKAJfGOtw1oVhlzSat4lWKKwiw0hssMVUUH0ghbo4BxzmtRUgy9wYsuLLzLiy8wcZgvEuDBzLlxcS5cuXLly89Ll1FJcuXLly5eYuIr/pFoi3Fly4suDLly5cGDHiMIU6D8Z75g+WGW4y7jXuXpTNcvqOxFiafwYsMVEfwlVzf2jEXUoY5y3Repa0JRV2Xb7dfcyFiWKDs4tt8lTcW31DR4jdwxDpc3M8zbKVgTRDUw9CzEtmotHmepeIZjsdMNqtXwPwMqijTSlcrywBo0YnIuIThjFML4Ym1qe0RJQiVZ4tF/UauAwVX+3muSeJwy8TiMWogYsWDmZqXL6cwnM5jPPRnE88RFTNB+ZfQzMfzWm4BKYAHljYiUImYkYsZcsly5cGDmOXlEPhJMirz2z9MNUbO5DPcW41xGZCLiJxHglMRYh1ZozlHuPcbMef1KLmfxFPx0X7xqNtd2KwPENGAD5aNd2AoMAKAOAhqYZWnvGr7TMLqK3PmA9Lzjc5xDUtjMJLqF57H/ELc3sHsyexfRDgdSweEn76KBN5jeJbeoy1ONaBWUON4Aqwx88dodqW1uM6PiDchhhcr+h/5K6GbQgcq9nxD3UUCny60q454ioyRhBh+ksT5Jd6FClXi+0/rZGdCHOHYf3plbuMWXHU4RZcyEHpbZ5l0+ZbBHU5i/MQ7y+jN7jVTnpiX0v8Ahc5uVFEFJNWlgCGYBEzEzKIh8fwzK6jmPMGCiGw7Rn5L/wCVGYVUiu1MQcHH4j4qZiZiNSNCcZpDqzVmjHuPLG3Cq2O7iYsWXDb0PZcvc49Ocyn1/UUWOCu80f1A2d5iUanFVKleIF47QMZIhzEzglcRXVQnKV6n+5245m/JtE8m/wC3qCQYFANCaTwx1z4L8+fmz2wvYRVBg4eREY2RbhrvPGmJmWvhJpbko/xMmTX4uPhxUDktBt0VDDYBbSqt1m8vmoEdBygGA+o6Bmk026d1zRr1AilSiyfks/cCINWOLscOhr3KTlwmE7rhJawZGKEF81vsksuaP2pw8jwwVOZ7lfUOPUaMpUcEdXM3AzKcssp7sdzxKmJqBmfuVmVnxEzK56JzWYkRly5cWAqpzZUP1AoqVR+oU6biXmIjHZEYkp68zMN9DxHHZglsD8Kyh0W0s+bYLBjqNSoxSNuGpGY7x6mkNdVmr08424tbE8S9yzG+tGbtQTQFXCSiYOWo38/bPNYiKuor8IANEtl/Z0HKTf8A5L4zLUrmDmP7l3Sb82WW/o5fUMETpk2W37b76hEAAAGAhTmV1hbOaUSDey9PSfqLntPcHEUqUVCAuVbzFrtqiKjJ0WiAB7L/AGhWKEKOZyCLEHnhjXuVKmEaGK+Tn49yl0lwPM4NfJNNxI0n4cWftATDKMtGV5HEAc4CWnk7Ju4+tKqJVntNnkTlhs4o2B0kSmLmLRLaFwuFSm5cfMWug15WGWAjzCg77h+ZfQ3LZfbccTDBjvXRnEWX/BUQZveK3Iqs7uDhHAGFhQzlgBf3HT2jhrcegfmV1Io8THdbmga/0l/uah4YLCNuWpc2JxlqJqRuI8dWJNWOc5uw5Zsx9DGrlR9CgUXuPHfv6h1eE0DiOgI6omG+YAFdDpX103mU5lJPbqFegHnBfhbp+O8JzwbQoKBwJ+bgEzCdwqRqwXFWRdXDT87j8xy51AP/AGViAMuQbYdrAeVoi0NPACuh9V8EBCAAKAIxRUwIcjv2X3L5aimsK/8ABz6hhgAAoCD78TtqYtTdwh9x8kvw85IL/FnSHeXsMBYb3y8OO3aVFs2ARj4Ez7CXRrLRf/C5PbtBEbjdbhoZUVRYBOaSOrhqJDdRB3DR+4nbMcnqBrxEziXmVNk8PxKtlfc5cysSue8YmP4l82RLACr8EIWdQVqUcIJk5jRH5lFmLnXFxlhg1GGFfqFWEaMqBKlRM9CKOBgRAsR2JBPVpYacvSUnsgQIJlGFSkLEYianSdUhwzlOUNrCWzZ7dKzHcZf1UI5L7QoCABfasQ0/dxzFmk1GMAL8sYYOmpqWd9xdBLsi5IudVcVK8CxLElwBADYjl/xkTTDg4XQo9mz5l/Y8LTMdCHdrFXLO5ndHIYHtRxdVtwFuva/n+0yzqNVBiY3ZxawbGsaPnKZgzKXTPwaD/cWopBwZzTxxr3KyeEmx/d8ExgGDiYRT4hnHxKVqGDAzUDcQk7RoU3jufGPW4rURDwjt3rx5xySqv8nazfi1f5dpm90Xt89hHED8xSn8QqtTG8XMRiFw1GAtZmIR1B/+zePzGrnJKdzFXOYVXac4m4Zu4fcdSu8dfxkHlmPS7SKUY5c2n1I0Ou0AobhdyoRm47AcQgCqYgjiBKlHaJiMYQcx5jmMPugFW2/eD4hDppZBklbJiQcE1IYdWPDMxhwznKZgu+0JMGMRYOBnb/5EorQGTOi9UNL8HMdZ2xRaJqWRupiCkfFlwnD8TRTGmIrC5SRel5tl3Gwgolre7EcYY0MG12fZ+otu3EweVj6mfPAYne+/xDV/ecP/AHZmHU8gCzh8fXlRrXBmeiuF8852qWa4ZQLUK5YMEABsTXFJgeSCrIykNsEHwNvmu0RCMLPIF+r8+oeA3qGIVl4mK53JWIUNvECrCINmKg7XVjLb78N0NHmATr2c1MvcGHuj2ht9QnKhXHqvZ8UXll0B5IBLIFlx2wTbfRHccymvUO0wS/qOZ+EouYhU5tnEDiPiVO0Kl36iYxHUeusN4EqnTajBv/ZAwv7ltJxCo8ygHZDRYt5fK9APuDGCVjzA++Y6iR6EUQkGQ2b/AM+YwhpBGE4zb3Ni4I0L+JqTiE1hrqzVmrNGbwKu5t00v+4gtBoNrKUgEWLcAcrwfcDQEQA9y8rlYlwQK3HRiPg/UQ5zDbExDOIgopmN3ce0A5amyY75jFt3qLiCr4IeS3J1fgXy+auo6yhosq+YscseFotXmtZTXbw2O4q3Wy9jZ94qD0NAlXdhx+pR8zFK8Nef/q4+YF/0i4rjV6jb11ArUnZOe6RF5am6B+FLR8MvYQyN1s5CnHaWCHwAgHDi71DOIaHcOA7Qr1GGO3K7PqCFmZbdI7jbvUNBk9oxnuDHQcecDObs/h+YGzYKXmZHKas+TyJqcGDpHkY7gtqIU7nESZw1/ccQzmNaieenE4jh3KNwqbJioyszUctM1Don8FiYzviLtDF5E/3Ge0GwZYb1HVmiXKNEznvKxDnvKVc4iHeCXUToeqwRkG/IRbLbcO2v1Du9nMHopZEWQ1Gsak4zSHVhwzRnOPKxZYM+ZtLwRmS28kLXDigO3oaPXmFCZcxaLixbLuGXM8HEVg+oZJ8k/CcQKjmXUUqKBhyxXKNvGJn4dW1qOTahdcxY7cu1Hg/AH6JWBq0FVbTHoiIsjryHN+a/QuMhtHs6cpWblfABLLsTnzi+KdUVBLuE89jz9wzRrQpP7PDHDhtLIYeGt+vEPHQ6J4ORW35i8CXGLbH2zZjBvhtqeEHH4A/MY+jmChO2Keov3LvZGSwuVRBHvFjWUxb/AGDyRiytBwvHkFe9NJi+sojyHIDZf6bjWowClVfQuuzjWnUO58MU2vWo6L2g0TiVxE7xi/UfEdeei9HUNRO0L+ZzGcwqv5aRj6NWroMv4iBs3JzWvxV/iNoqq1HYjNuCYY2zbcRQJx5hEwyjvcHMdZ+49omemeh5GFTx/tQAPLge5lGHIcIQhZeybFzjBiNSaHQX1ZrNWc5u3NotmibPM2jabxb9RtBXWWgj4AfEaqKBmXRYC6lNyqm+1zAmGxgfUsMRXUcl6jkx9ywIlSoHdjpkBQd1dTOsBwmB7hlvWoYgULzkPyt8wKYJZ5g0cHsxXrtOf55p4z2Bi/BGW2FEITSc1Z/53rnEGgtK9fIf+YjsbCHNj7tffeDpMfjZdxs1boxtsNPxUr0XjkOfUJUAYxHy25jweJpZAO4LbFr3E4ipQy65z6e0RHxCzFsvpns/04imKKShtDuf7IqwSyHmv9177zPzdWkuPUz5M8Sge2Ohwe7ECI0Sj5nuMxXiOSPhDiOMwY78QSWExMZnntLzP1HiMdvW8VY52laJ5imEpwBl+T9MUqq1zK5OzEMuPMvmYynd1LzM8Q3qNBEE9xx5GNR6EN5iyZl2eSZUBhpH8oKlwnGYJ2m5iXjCqnGcJrDqseGLc5zdJhcVMvuDMZ4yGsqx+pU4eRSgLa4ttq+YPMSs67RPmVo1ywLOEsgVfaLVj8TbmO8FMNQPAxwxcti8RaYjVdUAG1exESsDrOUxbebmRHKEOVmc/ErncGM/eD5g05X5g3x4hCAAAAYCFZeSLeO8vK0Qfq9+5zxndKZWp32WHFni60gG+rQfhbwvzBPi0apWX2PyxQauk92DAIDWjFexI1SiW/Oe4bfji4GO5pUfJ2mvu1gnh49MMEoSwMdg7ReK0SzMUqDkiucy0XOZzQvuIWzWEQa2o8ps+e8EEi4DXg7o8dvUrFoGjJSvDx9SsstOHuXCLxdnMaUQI6TIkZiOoZKi0XBzG+nE4uLZHiF8w3G6gy79xuy9TVJkZi5eJ/1R4RM9ViIBcI/ECQsUMNgvemn3FfiZquJsutwMXxFwJgZURnBFcYsj+IlxwxTMYMIQWBVJAwph+rgvJyK2sfeBsZsTjNCak0JWoa6s1m85w7ZtFbb6EHoVchFDELdWv4Fvgj7HaF0CwRq3zOVaOxBQBo7EKjcvmXFscXM1VeoX26IZRSottPELjJCSDOy3sCPt8QMyEGdzVNjpnjRBeCJZkCOWmTmOJd2NQ6W0zETXeXsEZGRhfCIe31YXUDF6NmO/mK5OuYYXBsA2LAwoP/VBIuoo2UP9wmiCJp0x8rNYj/g4g8XBXkbczG2X+Y6YmvMUXMtmLccqWIQZKwESmpljKubq3FWd0un47R5RVCXutUuQWzjvFZYVpDnFOPLBfmzKv/bWn8wx/kbHo1UUC4Ny4F7i41MVBjYwi7hupaOJm4QuajuLHiVm+f4Op5QO0OGHG/CygMNucy3lcIIGXcvSCh35m3o8VDUbNxg5jv8AifDKxeB5wq4D7h7y1zYlY0JqTUmkDqk1ennOcBbmVt7TeZyLGlfL+oYE8bVn2Mq8+YjQSsOfEZbbJD7Y8KGzLOUxQ8Xn8yplt0PYwCP8w61VK8h55vxBLzzMekplxGrJaRGru5RIWzgFfwRxtAC1dPhXXxBNDMmRsjSRMImGWzeEC3QrO6fS9QF3S0D8rXct/cGClqsTwx27h91V8juBUNxi9gb8FABiXZ4BCCJvsmoeVrrlofnPpZWLuKoSgA5h3IjBdQ4Ht56Ctd5nv8Tv3jFxC8cz+oYm0WwS3zcbgZ2afC16miH7qH5V5+4KTMZTS/z2c06xMpBXUwFW0NV7DuzLIpOHpQxriWSziYiYxD8wxOalucQZn5m6zGrlxSLBMTEdynohWYQYuGmDTtPr9olzMF3u6IUSu5QdiIsDiLA/MNB8TG4d46lt1EVmOu1xImelQi1FTEa5ShNqrzlGjx2lB6AzzlFJsSt0hIakOuk11Zqwbh3OcBBPiVFhN1W0FUsv+4GVx1AKCKcg5QG1jtHGvLljh7XQfLK4kI0PeGYJrttU/NrFk1tQjD3m89pXAWgxl7MhvDDeD4EMnxZTXmOMmp3EMW95a4NRDIAFVcEVAFCYhzz/AKGXBTTsBqlBpGxu+I6SmtyjbXZa/wCZFHcNzJ2gx6hgXEMbO0tfFdDugaXaqIyLFEB2tmfNabgO5tcJLmEweFTKe3Bh1FTsbVBXLL6rvBsIMTWboNPhSMRVpLPetqd36xGMSxmAWupWg3FKonC/UHMsss4iywibo13l09xtjETfuDbsYc/QFSHF7pLPnxAayY4vF+nB3pjBjsvXnzbpu7hTLi61BOE13c5ypZiDuMHMDLcM3cSU8x8ECN8QszL6VHcYKkT7gMqVHUSFUuyOQDZ2yK2vRDELK1WqCflIDjxK0x2+/MKj3AwPUxHHRLzCllcRMxEYkTqLcEy0+EI/ieWZZWyYV3mwQljNCaktiaw11ZoxuYeU5yls3n6xXU2VYAw9ZovzMAMXNh7JsuM+SleZsdrfK/hxddobABDSMWG/Es/36ImRmlv2nyqVzQQCHugPzERK7a9jFX7dRRiv7EfmF1OCANjUWjUK4Eo4Scdob5fUenRhOTNbjFWGcuSpdAmQQ/JlaiQxnvOSDHLcccuIoqrIQ5YcTlXotIolE0AVqeLRo7sMofuJaDgDjGPzZ+ccCOOVFpfkw+oqtoAEDAuX2ysLDQNsKJWpznBBKMt1joMRrziOkzwES99FfiG3EcbglU/EOK7wNXB7aIeha+Bo9RAx0WqnH018qZWI1Nx3o45Ub97BhQMg4c+ND23VQu7iFiOk8S+HZHhl9FolkXJUuOql4l4gibg5qLLPmCdpRUACmIXiEZfERf1CLdi/OO3sChfyxioKFS4hMx0nuCIcQS46icjmLRiXTmNRS86jTAImZWCBxKkXa4A1YX8QysiHz1M2oMk2O03wl6S9E0JrDqzVnKc5zmVw5zMUS6FrvA4GUDumJ5XqVeDcEKeRsqyGLW3H7hBRCgqBeF+/qZ6TH1XE918x+sFBve+PRUQl0WHUEfwZ+HHzDZFRkPVeyYa4pzUDHEQsR0wUB32hx9uirge0Fa8QzNghaSVjmi36nN1ZBpqKGIdUfMExmIDkg63bMI1qsvkgsIK7P+xUvK5g4BIhYkAGkblyV7rHshj0rb/9NJALVIS7oH0t/Er5qPAFY5N6y7OfEFAc8wRyOiLQRbdy8KYhxXMCnmUnnmOeWBvvAHV+4tY9o+xUQTJEOOIO6iVFxVRpEBYsEIERfAeFNPxAk8HZv2CH3+a2LGjS+ey78894aOk3tjtt8eNnZClFuweSZqncTEMxce5QRCEa7wB1GxAOI0fMsmvbCqxCrIkDcQxWYmIg+IQeYdCVZvKqfeYgoxRkVLV4zUqrOWYg1Knk8wmJSg9pVkNSi8Sh3MPPzA+YsyhzNcSmpUDvAXEFC0IjzHJalurNM/EvC2TYqXjUmqaE1h1ZWmcpzi3N25YVi1Cqxa+oRm4hMqCvFP8AEESU/LFtsDFFjNu1NnnEYsDij+xVwwR3BQqPYbeY7ZCLC4P/AEMnEJkwFpus+3IeGNbNwx4hy0BMuFtxHoo8XY0D8gf/ALFYupRN/UWjcBKExuGNZI5JYQX7vDp/8lQmhzF+O+yenkgwi2Hfs9k7QCvEOFaSpXVrw1viUdubkdXwdbNzG9YFC96iKNwlCwY+CicHmBWGCOUMywc7jleoQxKlnEMw3OFjzEVe4tw7LgMK+YAxLfHaU9pXJUXiLG0h1fMpaOIixRVitkAmKAui3Q2JrLuu8OKBzYNexd/hjUzmsK005TFXx+IPc3VRms3DWezzMc5msL7Da9xPESjyTipVkaOIXTc8HMKMQJVRMjxMXcsWyBMBCUVKrUdopR5gCOYOdlv4Lz/pBioRugAJUjhhr1qG0viaTc8SsYlJqBUTHmBzz2hDtGlwsMNyr4gYgYgQhAj1DU+wbjqcGbkY1NI1JqTSGurNWco9zdqHcOrzUm6lexigLTQa1DQryQ1QDseenZ9rIG/A2TxG5w5wvX4AiLY+KGGh75fxCqMf5rArXsNr6nCQAO4GxYXNHmrhoJqT8GPlgQ8Kb7xzldd1iU7WpSdzNcLrfppl9JTaHB2ND4h4mAUAaJYXMgjTK2dyxD4RClStWkfDE26vu3s/uvMcTaCWxWPS7XxGUeY4bg/Gpu1Lv5F/NQynCMBDKe2qqAwVng1UIhpds/MoiqOs4IAKCiPAYKqbExMUGWAXRuDEv1FoTbExTBjBnsdBTZcRlqHA5xF51BwMMfPa0eQQ1ZIcpa774ml37IEPYXA49ifrTGzFKMfGvh5OZsJjk9g1l+PKu8azKhyxxuVY9ae6iXLl2S9TcG5ea4lvaeI04YqY4gZxDHHQZeItTarBMwmZzKYd6iq/tfpL8m7PolrL+YNd4GFpGpeCXrvLo1mHqLeoNophqd3EL3Bor7iVBughhg5vid2Oke0daR+ILc3JuStxwTUqaE0h0YzWc5gs5zdl6bLBB1QFG5+ikCgdEe8W3a3oD8RVyuuC8HvWx5HzCCxCbEdMv+7wQg3LEbj8v/ZWHhILLT4DX2wigBHCHvWlAJ2r+oQpYa6KbO2ckrUubjR9AKPolGhlSupb9uaKg5mGPsUxQ5xB6MxAy1DUHrnvMoMsabEsSq4l08wAtgQ40p8RZLN3AxYbirTFcHQY1nJ8y8nbPoWPxZAlY7mPAN+YAtRJRxzMRxGDghTLaRDQAd5i38y8X7iRxcyUmIzGoJowMagEonQ4y/LAluYO4iYSOn4dYjGZbSXbx3nF1TdMKYUFDyvV/btfD3rC2I3AYaLwBS12XQPPMdFAkNLn/Z/USriNXG8XKRsnqEe0zuLUbcwG8/EK6XiDu8R08suDiahDArIRpsPfQfUK1ShX8EzpXuAHrtEe0CreCfdRaBJd7h+IvB0KQqri2S+Zu/xFzmOuIuCuYsQbEZeABVYmn7VnvLNjxVWpNziYpK4mhHQR4Ok6s1Zlc5ROSFblFJkTTPEA4oGHaCR13gkfT0JwKo85X49RlrNMGNDy1k+oLDhmgeLf2sqVoRyHg/u5XkDDiPbXy+puiRlD5cfiL1ZJcFdBRrghlSlOl+g5gBSrrKZ2+OA/uffLIQ5+44513lyOhKKmLaU7O+5LBlg+ns8j4YWMfUs8we8Mjss6oQPz+THG2vdnD9U/MGCwSqlKxsmgPZZ8y0sVRcIn9QPw94vSK3BitMEjMoeX8QDNUwIy14i6oX5lbsWxbFwwAoHyh9rE32mC9wLJZBVJTCVKISNe0XtLSONAQRERyJN6xCq59zw48ke0+koLwNUv5PMJiTfsE0OMcMJZjAWMiGUd9nPeJOrAljsTC8671CBmsDYxM0yuOJrPHeWX4l4l2eoh3iOn1LQXE89VoxG25Uf1HdIWtoC3cvfLgW7viGvhL7w2HaKn9Jod4uHmXjzF24he+8e4hVXxHLBo8wvPaO/ELMjiDcGiD+YzYygLq2BVlt/2Q6hySok0JqTUmn8Gazn0OU3YQtliDXJKu8I3QKD6ixllkQ0Cec3FZ+GOyxppIF7DFT8Qoh1Cx5rv+kT6KVXHd8287gAWYCP+9zXwQFLaHzn5g9M6uL1z5W4E4Yxy/wBKfkZ5cw/UFPZAEbmOdx2/aedn4lSBUkJ7pSfIShSiwvmjNuwJB+BdgfJB5mSXENRyC6OV9y1h+hSzvI1Z8EUMA78wpw6gUQPIBdJ7bfUPnXIOEGPWJzAayqKVRHuag1UyhW4alzDQIPaAvUDWoGomoEYFgNeY+cG441KmWLm5cbdRR0xXCYI0AoF2vk8MMIZb1X0s8XzYR69Afnhofio74qyFW3aynvrXe4zPrCgvafdafG4bVpdH3y3viyJWNsbCbPMXFcwSiKan5lXEbN4i7IGrvUKIEBxKzrEJTeMR/qjF1Un6YAm8YrPapdYliZhsrEVbw7ivGyFYRRpwbnO9TFtxxpuXT9QBX9S8+O0s1xLCneWBLggQ5C8bo2PhT5loNgB2MP8Ac3ItXCYn0TVNSaw10YzVnLoEtuHcEqwKC1VYjtW4lV0VcUIu4nJBG8xoCtg0MWuL8uF8Q105h5lYJ5h/KE982DRxfwTccAIRq/h/J6Y3N2Njq+BxKWDai2zZ8n9QH4UwNDnw2D3A0LFa1HnufT6gKySN4SWPiMYYQpxcpVd4ZcSKLEjxjMJOvzaY7NaxBGSBku8/7w4TvD0CAbsYMLTOoiRthVvCJml54fZKECAmnFr72H9xGEgoR5zQDhVw+UlSs4nhW/DZ8S0Zy8sG0zEaXMI4zLOJXKZ8wSsdKjVw53CAsbYjzeY2RSNNRQ/tMdjYkStRpuLY3FYRFcFdPwwfEujcbs2tKK1RzFoll4jJWAvVepUosKtqs4f/AHvL8TWnymB+vFXcFLCnF82jw58wwCpbKG6y5DykR7y6lcznxAzN4lXEVq4q7ChnJKsvUd/uIhjcLSQ6g1/NijPdT5janQ4hGWSJbcRtmS6iQBSHd3O3uOx4iqYhfwiLmGmd2X3gnMC5Sa+oOf6iRpVZxF+GA+Yygbb2cmCHJOEOsTQmpNSaQejGavTuyhbzK7hKsYRWQLTBK7NOYvMeZbxzFv12i/iDT2ibOGJbGSPgGXtHFvcp8NPeOgk4ssWnBw/HaCKaWDL3q/tgVLVKvf57PD2YFRApvCztkEf9xUiQvKsTgXfZz3jTSIiXY2JMX4ghjAC2Q8jJCnWoRdYdyYOPa9vJCRBShvCH2lPzFACQ89ZQiBvS1txWOV39IBQI+kcjKgXJDVgAwN4Bn/ueIdiGiYULeMWfcNF6YIRcKfZEDhhVjUv7IIBqCN13j3g14gt3cec6l9oucxYOYJziB9IUdwHDuMWuhA1uDimUyMFsgH3FVNIFiD2d+wy/bQWUVWu2+9cZmA/Cdko6meCN2iv7oa++Gwup3K4N+bMCnajW4VGUNJXy37STw3jicTKQlt+J+ohVQKXt2hbn6iRC4kI+UKKrBfoI2wUgUh5OYOfHaUK94kXUqcE/8pT7HMRdERwdo2cT/jLKgMAkbJthZL0nMPzMlAdsaNZ91GOhgraTIr8zc7zNJfE0pNScOg6s1YMPQOXtMdpVJM+iVlEXWew+DjvfRVL7xc41Fz5i2++IZ5i5TVQF5A5ZdTKgKGs/DPse8ONpJBky2ikeM8wLKomsOvTVP/kTZyCxR/bNPJ2iVB2gnpceXf3ss63qQ4vseSEV3Q/kM/ipc2+jT5Jm8fMdX+JbScw5SmGvDn4GmW6OoSh0+P0xgQUCI2JKHOmFUMpRIcA7fKmn7hNANrS9qeUfw+I3siti9gZYJib5Xyd6d6ICrBUbEq36PQQRK1L3dURq1iLHcMZh3cETJCiXe4ObgwYpiolxEdpTmbUrhBXtDUXiXmLb4mKljepTwxXjcGNOYN+o+SBAtbdnY+SNZiqWgcUF48kvSjQ/KPgw8QWgXCnhwBT3r3FRUKvab4yX5uDFTW1fjZ8PxBEJYliNjHCMvMKnOpVxKqI1EYmDF+WEGLFRsp/7ju2CXK2IKGdQsxxBx2gpCbBcBHtDDcJzfDExiI1XMQwhZG1xEzmcx16gYIalgeTMLFCiYNlc6Wrg1ByStnaDBNUOCaw6s5TnDTBawiwKZ7Jlco/lrxFbHcQj3MU4hd/3HbFxVoW94M1nglcPxH+KhnATZ5CKnHUOqtT50zBtQ3N0IAwFKfDn0IuBpWEsD7/qCgJVWj3M4bNEy8I5rjD9wImbWI6vtxvcKKhy3BY8L59WFwaamg6lpK9gK8wvHKb71cRugcsWi3ji+PWhAjp5I4lWeEwnzGaepIRcD3GyL5FhaIx5PoiZazCf9R4IcSDGI1wNZmRxUKscx69RyjUuM/UrcG/7gnEV4qFSnGoYi/cqzzEzEhsvWD+Ew4ioq8xC4hT3jqnUbMmu0BzhjS4gqPMRl2ggz9RLaBSVXciMyUbK+gfxDhHZWfnh8hT5l92SW6Oc4FeoFhi2Vwxn4WVEypRdvxT5PmDnwpA8Jhgni4Wy/qXeCJiUcMRyQh6VlJNqAgDPmEV3uN6i0QvcESmYzBRTUKOPUXN4hbaupay1I50gLiXmPmCXX1Lxl1D8RLx3lYCA26cHq/zhtNI7lk4sOSHBNSak1hrqzVlsznGrKXRZwS8blpbAH7hq4gYrjUI7t7Rspo7QC2ufMCeomgYjdQ3JzbcobfkN1+DUoTKjlAhh4dnhlDXtiH6Jj6eJQ0Q1INC9uz8dugpjRCGDkrH/AE+SUVQH3X/20n1C3MBTX+74+oNf+TiYgDOJSeDGAMLHqea2JDSQUb5mA+IMSLYtn8uhvuO8tMcDXR/6fnAps3L6a7y8qVacRRwS3yIdbzuCBZLw3kgKhvcGufiAqCkGoZgy6ZWbJV4IaHiVR3YbaY8YiO25j1mPHviVxKqJ9zJB7x1i8RDzG16lUnLOEEKRyMzISu8ecYX2Muf4rsMXWnkPiCjk0KAK+NvhQ1DkG6SeM+H6YQayFz+78PxcEOdQb5hVYlq+pufqFteSv4Q2n/FEF4lZzEzE7Qx5OlLEtoiZhtTKTFxKLgWqvxAS6+4nOpmztGmSF1nFyzZ+YzaWGXSxMx8lxhKoFDg3LwxrGhNCaw6sOGc5zmIXlPjmGAC1k7p/uMupNRSairjcvZzHxohanmDbtxKBjUTcRDGJWUBbqtP9PhYWsUtgaqas/JAsNHlGkeRipsAIpajyu6fhzbDAaQFs8Xkmn4eZd9GuWFsSGBACKLeBs9x3+4diylaAq/x52eCFG4aL+IPAvFqzgOdXcdmDWp3XyTL6vtK6G8mO1H8tV5gCqTS4HxBeDvjFxubI7IRFa4gEZiupRom8bjiOIQraWFvMK0bhd5IVREwfqD5huViC6l1DdG0l8CnO4AkZ2DE1E8G4o4j0qiKhZlj3cGIu5bmtQnOGNlshFIGUXHxX2160pDFZehQdjycPiHOa09t5b9G/iEwsDqDjhKxhx2xKfaHyQaHrPggKWNjC9SoWWvxDyd8DFbISwRdmbwSto3mJjUUscENwwzA4gZ/cDMRprUrHmBoHcwEFVeIPKHEZeMxoU0aqPi09xyBSfk5fEfc1bDjmbl6lbJqStJoTWHVmrDhgu5WOyQHuPTVhPI4ftPiKpz5i99zMiWp4iFXCo6ETszHwgXCK+7anRKlVMsSHQ2OHxXaUlBQFWc1L8IVDdV5IDuOY6w3viut9xg5A4I2vud13jkUZjWMImxfl9Fv1M3Jprfm3bu/Ho87y18ncPs9Zg8TKBQ9jw8mfcqzihrvL29QUjgK8P+u12sJ8rYam3sxYkMpIyV8sbg6glDd/Y/EWjbZ+00PjMeGnCAL2Zrm+cYxD8oFWVmZi86IrL5llO8cP6jVsjK1Twy93DmNhY7XC8YgNZMzPMLPcuQVPMtBZbBeY7WIXbtAIVUSIQWYPiIvUTxF9o3dRzl4m8RRp1E1zBkW+ZdlMFGCKLE8y/YFRm3vzTxuBhUZGqfm8n1FyQUNR8rKL7XHQhV/9f4+0OXPDuh+OtJZrczkQZBssLXwz4lI1EXVQkuWqiCVnuMssqDaABN0RQdsdmIhc51MVcUu71FN3uAVfSrJtzENQWqqGn9QZ4I6IBzCuNQ/FhXUWHusELip0Pdl7IWy4Sy89vqak4zSGurFiaM5QW6yGcnMKHMuuDUfqyV7y/OYmmohXmOtm/EEWue0QVbhhrUSKuU3G/wBLGTKglMz9nTxrtdfGhKJGhjnYa3zKkTNOA4ytj5JWW0qbF+C9ifMC4S6A8m7PGz8xJHaVWYyu9XnRUriCZ2vK+Vt+Yi7t2vtMfVmy9aL3gj0sDQfjX5h8HSjle67XyzIamSBZtQLWNVfNj8F6lUWzyuWXBIUVtYzpKZqp3qdyy78iEMx09DzFxZk5ixVwzURprfEUowF1BamP9wqopFitSswYwwUDG+lXEjfxGr/cqIdkS6iauL4ijiLljoEVEjv4lyM2n7/n5lgILF0d+xPT8Rp6Gzp/TXkz3hCZKk2+8rGx4lctWzQPzV2ftZnBcKjMYXRqn4cSgQhXhsYTJuJaO+IFfmRwrthNXslhK1GBl0FVdGR8xYhapv4Hd5gXgSwWtZKfphMDVyw7uc7YqBBdyWHksN9uEdHgj3PamT2kEahYUaR5GXiIXazS5meNQMbzMVuLXNRwNvYmWIBa13uUg27C/qNNMPOqmBE/dzci1NSaE0JrB6s0mjOcxWFYKyN3eGLbmfuNVEMpFAi5uqgWKJUmGIrXEcEEYbEe3gi0cRBgLHDx8NYrklcNhAUs/wCp/MBD1X/vuJ3MwjERrSNBDG3NfMUdCeYzaDzg/wCY+UFyqixohV2OxMWHOddIO6ZkxGvMIANwgFxByuBwuEU3DTdx/EHiJnM5lckFNx4luohtsg8K1ANoQAlWGkQFwbZpCqOlFyuj26G0WQKdQzxEsTGB7Rzl/TtKTiI4cwY0/cuCPK6eF++widYS1jb730w9LNBF7W8vP3CxkmEcHDkTwj4i8YKtAswefjJKcCA+Uul5cV6g0+BWLeBteGJ2RUuKje1uZ48dW8Rgn1KS65bmmn7B9RxU0pRT9R8gK0RfzCVVKGYxnZ3LPEVBXtBGXng3tV3uGhW19wvyeTvmUYDF8yggJxZActfEU0hBcrKXcy7btmUrHLAjtCxVotR8YhLJuE4zQmhNIHVmiTRlMzZg1RWHxlFzDUY+EvE5hUIYKhEN95V6gM1xCf2hDqqhrH/T5MnEdZzJGvu/Bz5YKvgyiGEf0tVREaRAUXWZYbu/iWLJOoQxXFAMwup3X3jQHDcz7u8MpNTGAvhMERgAaLi5G9xUFYOSMN8QUrtLnaBG40UmILLlXAfuViExCAMbXW4hzGDeIFIKCqUMz2mCoxqU0QUtLRPNTNS4AwDtmZxZDx+ZWaSIiPjoqOImPFgzO5TZGrBCQIlIljBxuBlN9Gvj6jpV5mB34n18k1z9X2vGtn4fEvaLSHkeB4YfcLbdN1/3CpEpO28Ulnsv1DDdYqfJMXbBOCVW5VI1VWYjkjN6N8GV3WxO5KO8CAkcHWSy9MV0AjYp/evxp4Vj5cke0q/FRceYot3G2L1LrYxrjUTDeqm0S6429vFNw5JsTVNCcJrDXVmrK5jqNkw0XEgElFYLCgoNrvNpfO4ruKlDWoffHeFXRFqXMTUalyy5ZiotLC7IHNgoXgwq+O8ePmKH7oXsGC7XzNK9s3lY/i9/GHrKAvW/J2T9y7ABaMeOHrMOlLlIIiMwJml55jdswpfERlr9MGjtATtKC98xA3URUZReoIZCoApWILS/qCVvMMDvBGoMECCO9RK1VQ1JUF5gkyICG4JzBIEQ3EtiQ1iLNZi1uUx3hB3QrmIX4jCJEnERyRp1GQlDUBj25YebISZ6sBl9IbM586fmDTjRZlOMavLWIIUjRSzGSwnrPuPmISivy6v3j3K0pV20O3bGh41MYmUsV+HL6J8w2uFIDyJC+JntMRqMAmNx5DLJA9oluqVj7C6zsRhlwFtwtr+nkqCQai2+Yql6ZuBxbqUGiKvqApAyyOK/DT8Q3WkCNuOfncGprGhOE1hrqzIiWR8pFlWtUQzKn0ueT/UN2VC6D4zn1Cw6A/I1M+W4JrWQAeeQjYqPjmUHPxAOIs3ipkg2eI1AtQ1HUmZxKtmEi0K6eD4P2h0BKhnmxvPMJV9JYn/cwRZN3kh4/wAn3mCRUnud+Kpw9QIARLEyQ9T4iN3HT+Yrw3CoqS8iRNwTMbFa1EAWLUKWa8wY1eo/fMeqfuWTJmB5j+pgQce4KZ1B3vEM9woxCrTuKOEuK7VzdwxKqXnaoG6vEDwykPKLfPTeZRuIfc5RlZISXMTXzHzlbzFHcdMRGqcTNlNRDyQK5KgJiCcxEQ3ITtTdga0PxACy3co12x+ITYVY5TWA13w51HRoqIq8M7LsYME8yHZ45cJXqMKYtlavTQuMlMZc5yn0lnyV5hyvwQPImGUcjEz05iDjnvK+ORLNZeGw91Ku+HdF/Cfa/J4VCnJyPWvH1BE9xW/MUcOom1p6iRoi3RmZaGW9ZNh4p9jT8S9smjhV/wDZuTUgwRYL6DqkvatwCdhbXeFwl4qp7TBijmybyoLAZyF4zggvNpRqx8J7hpftVo54a/cNGc1kuPL8uIWdGgTfJcNT4iuIrjoZjKtvnvKzCnFNEUP2uP8A5AWtMRFFw8Zfgm8L8w0l7VFcrzREZ1qtgc5wufLDg5XOc6vWA8j+odjF/KaAv5q4WLPqOF+YO9eo5/qOkfio0cso1+5fXEOCXeJxCU8Q8IvqL3mR/USFk9MRRMcmIIcep+4NOGL8QpvUoMC+4OYZQswSDg4Osz/lwHfEKc3KVApvEZLZjXTETMWJhzLdoqCwTFvcRswykdwzA4uHkS884hIBxcQdNMRtPzGDZdcPzqZ8bdxZ4cv5HqCUsBAc7q+H2RNcoJf5f9I61H+WCks2zBvZXmLZVEQW6MXx34iU0xA11Qecxn5bLx3Bsf8AnE34JtPF7exXqOx4VweCoHG6j7dof7wU+mHlBIFqc8vxGrNkU0FSArTZBWqGMmR+Yq8+zA5tdzP3DdQAaG6mpWpqTQmkNdWPDGLAqx4i+gewlPapeVfTcz3FSFrRr8yuBgJp223iz5gwW6lrdruoEtqRWvfQhFpvzz4K2WL6jjjCFSYYq+2Tcc/jnI9lvhl8WAAbW1KBfFPuPh5RRR8blvP1Oa4hLdQGKH0zQEQneURXFH67F+Y4ehzs38Gj/wBlJo7o3xB7YROQnjh8V1gPlg4Q4YP9u7jbFilRKrcdO3iDvcS4Xyje24kvEX4QOZWIHvUf/qVC8MA9wNdpVvcU4Y0IiJqpUzuJZW5/1i5fiWijF1cAwYMxcHUrDOAlmoEU7ykxGx19QVdmK7y/E4XuKdopUoecysxvR9xU8y/MDxLxmDi5cSKPBHOmL0dcMKw5dyNK7O5zKyEUqfDiFFkJM+2Qr0FfiLNld6008X3McwNEQdpYw+hnPq6uU6BQKE7NYedQQEQTCu9IW+owos2VnwPzT7iMTERFSJZkuDA5sOT6tKxsV20+38MQIRY687Cz9THjN1Ag3nS2cNXK+dA8g7rt32fiP0fWYXOykvyQLKCIJ5IYBphW0s12a/1zFJADB50/3NSZhNTpNdWaQiI5HYyjFdbNS3KjJahAxxdCPm5bhwtu2MXb5iAyC+XYVTfq9w08QPRCyrV9HiHeRCURbTV4s3zCU5h9MXVv9oHUcCAc05PqLKZGLv8A0eGX8IpTvkG/Sy4aCkg/h+VS8ob1P6DKDbtV2leGx8IQE/8Agwy/iX78Mrn22/iLoApvlL27sJJ9CYP+beYKD21KfOksrVSvGvuBdZDZXC39HgJl1mUz8E72iHVhO0lEAhL+IvGoq9QVsQJVm5ZCIpUdLij1C6uJQvHmG0x7dxz4Yl9RLVUqIwu+g41LichxB1iXFsxzP+oExwzlMwFwb5g1lg3zBS0IsjV6jRmXvMFeelpGkTGTFsuXw1BhUi1qO5jpVwlWOYgIq2YidhT3hkpxMlP3M4EKcj3HY+SLzQscvn2ffuXnYAKPyE/B9xYqKyjHiyj0kHJFlAqu1HzTcKkeeF8ucuf00DMAQNjA3HCBoSiWtHMCB0PeL5AiUjkYMhIgYuNj8hGOvtHpW6rxgbjtVNBO5Ds5D2eC1AY7xNmJitFpj7cSvnp9S9RoTQ6Tq9DlOc3bjjNKBdWzFcltF0LzxcwhXPM3cOC3wy52sc5fhHE2jBQeq/h+Ur0WsUm9hx4EQCVGX+a2fAEBhi3pWsF4+DDB4iAp9y7pDoT3cleBIdrGmo/7OzAItrRQGmwMqt47R5jGArgHIMtsOAcw0zEWwauss3VsM46iVdKOHNiVBMi+0WOa7xx59S6IsFEqvLWjzfaHP5WJLQ/MGc1zoI+lIIc0XtUWPOMYpUUIu7qK+oGRNxN6gNVKAqXqN/7j8RDEPfKGkxC+SI9oHdZjV3d4IZM943QgyFwKXrzER7WL3c3OhzGxiARLYlNZ3EbxhiouWady2l4QbMcQUdwXuCWW1ctuorLSC8y0ixcRBIjGw1vmChUtf9TWMLxLVjFRUgxbyxZh5lR8S7GmYGcviCCwzBQkVx2eTMYjqpYfY/bHd6FBWvJKuzN0Xk4gTMVqDXxbTyVF7UH3ToOU1rZWO0HdYIB3GURSpLm0RRVFwVGYNRXewbG2MXddqzj8ibsz45Upqg0Htw/JfmLISiwYBOEdHvD2gs1muJx7TQg10murNWUnOC7gLYL1ZVHQkChB0Vda7ODFGCmWmeILzuFmRq4wRt+PRn4cQpp2FsewMvmouc5maSubCvHiFRiyhR5fmGfEQsQTZ2C2+a1UEiAZZPZxXb7jbq7tmY5EvOT9xbU5KA12v+6gOPpcItPKb/8ACMwWlQE6PdMGNt94XQ4dAAH/ANgIVADefEMamCdCcRMzxCLGCJUqUhTEIHbMS8SnaADWYB2gE1HVSmJcQszGbSGeA6IWzSLmo8eImqGo0Vl7iJRTFNmJ/wCsd1xgtr6ny8z2g6q5WguHNzFfhFp1cM8SllGoB3iL3MHOolRVS+o5Sq1UTuOFkbPE8WIDAM3WVLnGJwQ1ZNRu9oXJWYF9wXfEGFXUT1iW414eyflj5hqjFIp4bN01TRwdoHwkAklmOiaGc86jgV7MVbn1frdU+CdsWfUeE/7EtAzvUxgkNcYYAV/MAXVRQqYIzWZWwDVEH55PDBUIAKtas4cS0CgZ3NCaEGppDXVmjKZnImzOfaEqC7F86h1cjqqn/wBIZXmIjSziPjfMLyspFE7BrzGIwGCOa5xoXueIutQHA/oxlWUTd+1l+4ZaM8QxWGtkDOHIyvAOV7Qogamh2uV5f6lDLU0ruPXY4IZbIONw7whuEqMIPVLIkRMwYsdEiZjBgnzFEGPro1LlwZaoK8TXQt1CgpiksWJbUX2H4mcAeIYxqnMW4I8VyhpEq0rnuwO5qmXctixuNs3Ebolq3ERhZRaMxOUoO7qZZqWNxFnhGxqJvITFqBbEe0R1Ue5U3Mh794ExAHEC8VH5y3fjIi5PPz9x3XDPSO+XGOLgkZIMvuuHcMd6h8xCwlbWhfh+GKmhUuFZXjO8s+81TcVIIkaFbgHxEbHfEwe0fqZoWtv639xeAwYUJ/uHBBQE1JpDqzRnKcpuzFe0V20jzYf3G/Ew0WoYoDzLY0lQo3ozF5ABBsG+2icaOfbFW2C99o+aQKjQEJK4YANOzd12IaK1WrZq+a/K+Yi7Os4nbJPmMNhg2vhB2vxVxLZAJRAgZgQGonQYPVjB4ig2RIkTqNZgxInaMSBKqBR1ZmWuszM4HnEalov3NCPZLl5zEviW5H1B8IciVZGj2aly5YlTiph4Jg1Lm6I6ie6e6PBAcxMrUs3iJ4ajnhRVxCBDiXcGOZXdX3j2gRXiWJ7ypXiWnEZEm9KPcdj5IcugBE4NeiZ3jlU8dhnm/lQ+YBJ2Tmr381s9RiBUa7Xx5PIX7uDuMEQ5GVEL8QKPc04xN/0gDdgjxxExK3sbcdh7eIJW0odmaE0JpDqzR6OUW422Er8P0jM0HWMUp+dxKXcoN7Y/glvpKdX8QU7AqUKiHy4lXkfZD1f1+UCrS8szzyoA/wBvgzAwdZNNvCuc4DcRA43YWdlv0K+YenKoyJcB1mCQjqVAIQIdu/E4jz3xPF9p4oJd3piUWi+5XRCJG4oN9BBiXFzuDB4hkiMSJAK6OeupYHB57wYAK6pctzfkOYVtB2gVYu9fEp7wHNIjKkIJQObv/wCyqUxOwRRndkDvniC3Lly4MuXLixcy5eJcthcZVx1MxYu4xJUplSowllMQDUw8d2mPqXnMGhOpT78ll3uFXwXKpwcjhTJncwwWJdtL684w1xuXJ/ar/pOzDvEiWeIlsSqR4Z5dhdUMn5jrmitojEJkS+qdWLDOUtSwuWHLHAKNCvEXBOlsLF121KKCBWMQVt+YheNdoFtf8w3hgnOW3i/xl60pq0Cwe+YQSQDNuAlT3iURh7a7Pb3M0SgCl4Pwc8wuBAgVqF9Gp7mWMDlmaSvqC0APH8dUz3Iaq5K5I5L3EjuD0BuMETcdw3cFIM3EiQinTHS4cDh8wAgKPEXQFHbUYURC8y1Kz+Gvy/qOYMQwY0sqxwjpJXIFs0PmNyKHz7PJK60CivcsnzKzOZcJxMy0Ytx6jBYdGo1H3P1KiSpRNIwqIY43BJLFlq2PDpzyEz2+BTop8Ljw57w2qGleK/L+mzaNLv1b7OO67YHwg5QpXY/pNJwwZm6lW3zDcrEZGBtrFPPmYauyOPQa6rNGc5zl2+03Y8XSrG7cH5YEMIhRTKvsl5TqJZUDQqUFIAB4i/TW0f8AbQweyAS2gAfgmIQico6H2gjK+KBoHytnq+/QL9QIEDHTzFaRfELH5miBXQVR9uIsYPzUDpn1Khu+EgdobOpACi4Y7jBrob6OUWEHFdAbiQSuvME80MhQRVXAYXvAVALVqoTHtf8AHT5f10+YLc2xsfEu8OnZKZ5mk3zWH5IKNufgs+xGv9qO1mBDrd9Nx6Fw6LGP8KuFoCek9IiMpErUcIEpmDpvRwzh7lTAUpRwvKq73TOG1wQy63kst2alnmz8Kh4eLPnxDVmZvjMIQ7whCFNbXEIQczSHRjBZc5znOc5/uMtIKAtq8IVQE27sw/ZCrBhgzHfmAquXMbzvTInOL8m/hl2pEduw/BefCGNaCF2ADuS+1YK8PePSo4rsGfzcIGIEDozSSsq8Q2GO/foDJQd4lKfxuGIMXFwMSWzh3MKJaI/2IVh8nboggliZjq81zGcTUGD9RzBdxIXPUWIoJKROtywZnT1FZNrQ9oqquVyvTfp4ckOFL3qEZs8wS0J4b6aez/UWWQTpfRcjcqwx1mE+zwFX73Lt5ZKR+F+EvzKqiX/7G9nQVlSK8JQUtopvXTMx0HMGYjVRqJFgwgfUC4QESIjHgjCQ2S0H+Bzb57SoCyNu/XT5MmntB8h2AZ6VxdLXCJxCQaoxa+Ta/GnzkehCEUYOR7MFKpGm+k6s0YIdwblLY60EChdQiXkk/hD+/wBYo/AIjixNidmFXkiKGBf7wSFDjWnYhwhbnslcBcApcj9YPiH5Mp5f+jPx5l9KPJF2/a/ddoECoECGJUBZFg0Mu179aJ8mXvFSSy4PTMpvtfQK0bz1qzMlPaJ0q/UpIMylxxmO7jKn7QaYOJdsSV0EAZVCoAAFBE8YX+DOYjaCdmo5bR2SXNAH7jH46EUIJAsqvMumMXYXARY84kD/AMYZYyv32XR8q9xoGKDR9uY9ZEijfHaPkhpQR37D1BSpnLI+TjpjoPeDLIxIzUIQhqBKiRGNiM1xKYZ0JXYL7bwPfuSx1glsuPauMgJxkE7HkdOPhIMIB/8ASa4f76ZhCEsU5p6DXVmjDhlcznNmVtuLqJELam3LrIpdOtwuxhYvjRPW30RNVY4BFDuXxjsxdJkcADL5oIgFfiWkESFHaFyCEaQpb7Dj4e8ccAKauz8jcAIENwYESKwUu/B1tqeAlQxOHQJagbVwiHPHb+ABEsSXLQnZxEaJSPMMRIQaxxGJnxKlQKhqZhW4oFRegBfBfS/iqJ/CoSnolx/MBhce8Ljx0/cI6sYArhXxHfJ4blz2tmDyM/Vx45tqj+D4VBweybvJtSsGsrqDscDwx0XYKX+D4hDHG0GOZmEJUSISoYhCDBly+iERN0qiQazBK4eHD37+4vwZFBuUZLwj3vtKw4uK3S/52eBKZSF7g5tw/wCoEIQiunYDpNdWaM5TlDuYrN4WWmOEFFp/54gglcwDu/CcPFwe6u2nKgnNFrWRjACBiG4eTB+VlTM3Ycv7h59QrKC4RUz87o8X3guCHdLEqBBjE7IL/CztZdQiJUC6gJHZEl23Gnv+LnR45iOyl4O0IaqVT0ZUqJm+tYl1FvoGYS6uxfT1Jro9H8zzLl9aJR0SEtC66GIYejm4ZljBZfw+Uy+KGRH3B7smanoGG/Z+PUriUXVD88kepG6LT8D5IaCGkF8uYA9BAiVEGJKhDzBgzE5n66IQQ4ggq308r+/MKArshBfyVnsoahh2E/0m7jSply+54V/8SoCPD5RZrtY1uFwhFXwNdB1ZozlOUaWkzuUF6iQBvc0LoHJDjUFhfD95rwwbaDNA2yyC1OR2D7WvasGQI6gKA+CENxKiXBLChC7gx1ZBsJWIkriJGIjqJKJdMPvq7THbvL38DgiRgzf8aiZgQInMIdM3qegWOC5XSo+P4DfVhMRO0DrvodmIwUhdAIIgsZn4LThfHf8AiPqpMRHf/RiKFOAA8X9motkHRhYfDoMpdxgKEbHv/wCMSDN/MSP/ANjBIJUHEE5lneDBg1LjMek5hpVEvZZeWxITCgFDYv1C2CpHY5oeSHAGgN2IF9i9XDMIRCTu9JrqxYY8M5TlKWsO6ggIhFOY0/PgiJYlKZQK+B/cvGKgYQ6H2moU61qGFSq/bAQNQJlvoEqADFLnqiq2sRuUysyrxHCVUFOmccrHhBuO0xwd59bDt1SG4fx1L6DxGUdCIA5ToglJZEfhslSumokqVm44l9Rgw1XXmZ6XiJC4Kai2sDThP+MQelGCLt/dkmdHoOP7j8epVgNvvqhumA27KAAgCxm/s8wFwfqKvqOov1KXAwkMBBGFNwikYUeY2giqxbVliV4wr4iym7tH9kseqy3Ujv0vD4YQRRVa2l2BvPeEIRAWlUmkNdVmkW5ymr2h3/CLnVoLq3B8xpTVVr9rfD27EdxFEy0Cy8MnDI0HY4O3xBpAA0BqDECGDjhAbnExDsHVHwMvpVwKmYhUTqPE6KDctiwZDgiZ6pc5hOOtxelsHtLuVcRqEFzjjqaOaFldLlRIkSJUqVPxGEDMDEz1CzEqB9ymJzqJ9zHzGkAUUjkSMWRaMJ47vxHtZ2Kjv/wSj2aIu7Dh8xaKXZb4HnyioBZ2jy8OhxBEkUGWhJXmD+IeeIZ4YTcYRF9ysma8FVQ14Koh4iitJXNmD9BGCE3YYoerYPko+gKA+oQ1OLjtJptj6sZozlOfac8SuZvBNIItqK1sUeoOApplX1b/AF8EACi7Y5p+CHExKTY2h6y/jAFfcdtUCHvzAI0SycQKKOov4P7iUxmulY8zET+KWRJ85jmFcw71/Fb6VGDBlkxErWpQW2MPWhpxyEviXMdKiRO3SowuFwbJiUVEqEqUj4hKiDKNTCUx4KDWpe6/rUolEeR7ffw/EN1fkgcvYiy19Lfn/SGmCl4V/vxFiOoYw2q2CB7YemiBTfK5fg+Y0pNwvsCzMS8Fzmmhb3RhdxCjbpeAH58S0afpg93BS7tis3BpzFiApXBQLEMmmS0Y9rUPUTrJaQAwF0DvBUNCVw69ZfqEMvTibLx2mkOrBhnKc5zmdzd7RZnOJhum3+ty3VUgWK/Rr5ZwxYK0l/E4EC0Wy/qhFp4jVcCNwYBJXdLg2WdcV8Si4kR/g6j/ABdy43cZbBixVl1D+RLhmUqmEpg2Wdab90IjSUzUErpUqJEiSoVAlXAiQKYEqUly2/Eq4kxWYVroO3qSx/7vHT5y/V7PP3DqMiPt8H4Mf5OqhnbtDhKOUe3YwII2ORIeYIkVplXgOV0EyvJFgXV3fJa4OJsqZQvHC92eoYxqEB6I5ViFRo0MxtupcBuOz8IFj4WUStbgPDXiL2AFLwNP3UWC37ivMJl3hzyDQVLtxm1G8jqPWgFYtcOafxSIQvOc3GUCzI36jsDUxZtMWwc5guoJU3eo8V4msNdWaMF3CZmrOXE36bYyqOX/AKvuU0Ai2befyWVMflksgNnnJ+QhA2DGnEW34Z7bhwqu2DwkQ0QxOZVRwRXhl5zAn43WwHjVRO0RiRJVdFj0WoPRhnUfMqMzcR6VcqoEOmyVmU9DXSpEw6vjx/A7DPciHBxW4rSHuXBlwSJcolVDEtINwSWVCoQyRInTZ5lMAuY51HENkCIiORI4Fenx5O18S5LKFtOOSH2Rw2K1lxdfuU0bkDw7jzA5SCDYkfvy7bGJ5UIHtgAaAyr2eD/2HNs1EaqJWSJc1N8jyp/98w5cXYtJj5c9w9zFBL33dz6a/cK0gQ0cbWcasx5mAVaAu3UOYcc3lLwHJj32jxWcjM2d23cGnkzKGs3y2p3hjto4ApBoPOLfMVBVBe8JYrpFmHF9iaQ11ZiM5zlDhh3BEKaCsvcBWDuf7IU2izMGsm+8GGpS/bShrWOWVUIMYK7cs1mFC4S0JDAMxDCUzzBqYXk6m2G6hbEuPhExKuIxMxIxLhqXG4iZjGZgY6VfEqpXWodoHSpmNy25TXqP4gJSCeY730T/AOBAGgazXEHMs6GFlwWDBYQ8QcduiESswicysQCtwqogwdw3jFgK8P8AvDrvKYrvf8MA25kr5mXxzxBK3R4XsPPaofoEWVBpQYoo8S7SAsmctrH1Z7j6xQD+E/ssi4xEv1Ht6BTOSZP4G0nbmzwws77kVZvyPCsOFG62j4faVPeEtBukedF8X5hk1Gxya9HdjSvBi2/lVWNEH4sqgMBFx5gdgQ4WC4CIuO0ZgWWzGOg6sGHo5R7l1ZWZ9CEjYuo13FFOwkOeH4gcqj8UixcRKETCZIexlhbvtcvWPEtiiHq/uPNPaHkrNo7p4eP/ACccKNxj4gpK6POP4CyVh10Qg7SkiXGEiZj1Y4K3GJKzAmIRelSpRMfwKiZgRM4gQNDzuYAaez1FUA8sxRv34inA7Evv0WW/Etg56DCFQYMIHjmXE7RacRb1AiAkuo29ROe8O7gSCEYr7d71XMIA9tAfAUPndEKIMJaLd14cd4914iK7WjBfJ/dxVS7kOZQaz9P4hNHbGA778bP60VVyhLiRMMLU5gzGI6WwPDs9kUwCOx3Cn09/FxDKVugbVMAHHol9wLVpq17rUqNafLBuy2veV/8AYzEwRdF1G3FrlfPQdWaMOGc5znIg7REUsALS2n/2HqwUG0KP2McQCDoleajnxER8wfD0V3/6OZouTmlcX2fhO0M8abfr2OJ5pY6l1FqCETjMoHnnroNkIGbiSo09RIhzErpUqIMqVqEvpcplQ11qUyunmU9GVmNxm1PDFyqHkMxIUV5ZfQX3Liy4w3BagsFhA3mC7z8p3QML3FtgYuCDmMfG4tO5eqYCz4itYoqQwq9ww+67QX4RjKF/Dt8+oAKiXFx3ERBotkeSWzWUqe904fZ+YQRA+A7efn7hzFsgHhMMH8xIMTNGtuIfJbkFVFvguvfxK9zJDCBw+IBJeIdTB2DZxEQHmcRjKWYU0hcuHXQdWJpnKcpqwbm8cbQ9gCz+5c5fJ2XR+Kl+I1g03CtQjGTiJTDDFb148fJZ8xygLBAd+a3fx5lOmMbgWXfTLbGG2N9a8DHJBEuGY+eiFR3DzHfVjHJGg6ASyXmXLhLhA6UsqA9KlXEi1H0ltMAfuIk2CrY9EjKj1uLLgwZcGFHoZrMWFYZwbI4l1GzGEBxCsSSFqAuPMIMjVCzNfK2nYYa8mKZO8dd4bjwrcrWa7RnzKlhbWtnxjxFzx2WjWjrjZMDrGWPtk+FhkBtWI6Y0xxE2xzAoWaFUD7SKNBpPbgAxaFB/6xKt6lWrtMWvf40QT7g5i1L5glXErgoDvt8ErQRaTsmh4msOrFiHc5StMpmDMYuMUDtWpXBbKaAB+Jw6jJxBvMPOJWzkcxrxrvI59Lq/dwUJANyfPp2fXEFBS2D3i3BUIpXaAoF+ZizLs9KsHsIMWXFuJeYInS+0uYmI10BQAq6CO4HsqURJUt6FTfQ6VK6MrHntE7RIvlqgKYreMdpeFtYWDPxBbFogfklRO0qViJ2lSo9BSXxLS3VvL94wzHM8MckxC9oGbWA5XsNrHR1yja74L7B8xeUCjDkKojB+XmA6PF9nZfmBUIC3Cy9X/wDEQyNxA4iiN4lyLlGRx2ilSUkrTvv7ADHzVxnEA1A0ESp5haxJXG5UYwLP1KoEki0IR9ZV5vmWckq3BjvLpqV3jVGwhET8S8kVB3Nf3Mwmh0nVJpOc5w2MF3CVUxXYIIwoLgYPlcDExERCMK6hsDMzTE5pNNY15HMsHFdh3BbofjErV43J3HyOGHCHlDvh5QgSDKPNnZghtfaHlme0uX5lGKQFsSJ3gdXtELlxwtGIJSTbk9YmD8UXFtO5mIjSUnDuGOoQhf8ANIkIXIu4ImGGpu4QUGhWM945VUtzveOzv0QYmZUZUqJK6ty2Wy5cGU9BrUWABagbX1CoE1gVW+1lfUJCwpC2uOzwR5j9wqNVdDBVFsV7Dfp+2VQosj3Gfhs9QFZvSchwnaO4OyIPhmyo7pqMACy6mWJgTBV0BfsrMHsEX1q48W/KNpBaijaDiEhtcBH1CXxtduPRF9lRa0HYmpNJpDqzWEh3MRnLgjHKjDNdnzDEZhjR0jv5+YJUAWEmGUu7lt+ejfzGWJbcMMsOFcP4dJ/ZLxKztr9w81viDm0tAeILCkLQahJBJeHnKz3ntDLcO+LFjKiTUegKLodfxEoE8lwMDrfa+hMS5dS4P5l9Lz0YmIEOg8fpY4C21bDx/wCSmGNsQvhjlvwp7BoPDcLIcUT5+a9lkH+92IeycyokyxiRHqlypmVKhFaQiX6F4ATEjvlOzu7wUNALtPkuvCUTdiG2JcHI54lIePj4vI9rg1YAP/1jvsYfK92VlnkzuIC7+YhnvAs8d4hkzIxxc3Dkmp0B3lvUMLcAH0zR5h/BRCRJiurDDXN8VLPUWmiNDmKgYvQOWCIIlWTvXi++5U3UsbSv/NQWAaAoJqTQmkOrNOnnNWOAA9h/3FU3d3Su3Fvl/MqWIAKAjUgl25gltIbzCzmG+ek3bGDvvHS0phiFXtUL9w96xjiGcTEa/uvbTDP/AHY/PI+GCb4l8wXDL8kJJJJv3h5wgki5cvosvpUDAc9pVh7X+OUMvx0r+FwWCTHTTOJUqVEj5OjBpf7ii/YtT/ZOMVzSd4ePDzp7FMyrS2T3N+j9wEYFg2JE6NV03HpmJKblMIqoCsOWisABtZloLiBQfIuTiME3AuJ45M+/KABHc5guXtZSJiHHKWZfdH+uYMibNpQXnzv2R3KAHFLadnLScbg/tQUZxFdYCKmMEID3hrAV6AOYkPwCtobzolvdkFyEorChy/XdtJeVZdt9491sgIviuicFNh+X1KxXL7j8QNjOM1JoTSHVmvSdwdrQl8TMrgqo3l8FZ9kHBAAoBFtJvkv7lYUhtKFp9Pecgf8AnvFsDyklAvXAcn3Bna+o8yo7uCHWYsEOIADFVNv5qouiVQAI7lgr3T4iBl+xhaOoGgfmwHuKqH4R9vc8MMOvoJB2PD7z2YpTFV2c/wCqc+5jjntEzLhHh0EkkkggwUGWPS+jkNsIxvl7/wASdfB3iom1z/iGDEo9lYjppsuzrV7iRBKqEq54bX5OYbWozof2QQripRH6PYzHyM5hvHd6qVhpRv8A9PwwMWNjySq6I8Sr4lSolSuYEPzAfiBqJpXUoqn6Vz6IAVRx2auu6j8e4kfpWhOPA7PriG2hRoU1X++y+YhLickSy8Q1Dmo4VRMEeuz5IdISC2WGrXhqCKvUu8xeUWjxHpxLzC+jVYP9V8wB9DnkUKbe9kQmMao/AZ+YzFiwT728wmjBFCfqPGo/VZwKcuHr8zn3Y3sTR4PlY4M4pt/PzNibRxqak0Og6seGc5zl7ApJsiXAVLWNfBDI1FBVwJb/AN3+oIgoJusPiNLVnZUV2/z/AKRAUZNAv+oVpyIgD+Jbe9wDy5Y8bDiwfmo+NCZCgv5jw2J3SMWWGlWKMvzYKLA+8/mYxa0VH/vEx4mpv2HwYVFBet+G65zjG+IiLhDj3Pn9kOWcLQHXfD8MGVgnDhIllk1uDLgy4QSD5h3QSDLlnHQnscH8VEVoI92hgl/5KO4agyvZ/CpUqCgESkSxhhX5n023kjYi57/hyQcM5iv+9P3GyZRk8i1+SHBkHD9h/ZKlRJWcxIkq5olNwL9Skua8vcFcnrEbv7uWBtZ8Nl+I/DQV2f8Acy4AbdisK88J89paTOlOS2vJ/wC8wbzGK4i0uG8S14hRthgj3Y7a4luY6mpBy0Jh/wA35h72GUFeJSiDQKOjl84SkHja3QB8DHLeCIzT25jzNibk4TUmh0Guqx4YsMvTOc5zC6m8ET/G1G5h5HuPDHghV9A7PDGiZAXg0KfRh+ajmpVbl6aO/kJW5D/sdh8lMCU4AM/6H3NWmwj+IGu6gYw3GyZ7TJBgkuDBlkG9S7lfLeepgo8446XlMDnz/gv+ISDbiGY0Q4vZ/gEIYSokUFoNam9/1N+4A2Dx3eIaVBdY8E7P1HxPT14P/sS2KKDhvPd+IKAIgiZGV0SU8xCVzAuGsCty9eukLwh+z8y+Qom9BXjeIbPMH0BbVh/Tp/8AInkreQaS+TzxLfdBgR7JsfDBHULvxFAiWwCBee8oc3ADMUzHPhLvaneJXgnbWF/1srpLKsWyuhcDp0QZMTcmpL0RYmkOjGaMrNmaMG5tOfQx/wAZjChQ2WxsqRM1ajwuylo6s1VJ55dfDyn5PxDBllpau49zhjp1kW252/6SYblsOHpR+BYMKlWgYxw8tsNIqC69Rx91xHi7JWPyShpp7MAehGCy4MGCcbgI793RCPswVil0Shdl+Jd/xP5HTNR66G17OgLAgMCVBmolMqNWgWwkQpDaB67PDN0TgpvnT4YY51ow37Px6iBK1il37XjUKiQLcJ+D9SiJiVEalLKCBg7Re2ouxKckL6EGIqE67sj84Q57R8HEMdOgcdgefe5XhThKB2f7MkbaUspXe4t4z4g1LLW4YoyxVW5l1HFbhW4CrrQ3kPav2sMgGPD4PH8CBnp3mxKWTUmpOHQdUmrDu5zl6ZuwZe3SxiSpTKlMplMqVKlMOspIXvSxCo2ObJepS/O9XPhn3CCAI7g7Ri/WTmNGBi99bnwh4uY4ydmPEzOOvx2+IoeVULvWRPuXZkTIFfH7IccIY53ytPjECApARK7cPwxeHD2ZR04eZZU/7Et1LYLBgKuFHQOXGoKIjScxGTa8y4MElnaVKIn8mzacwAACg6begY8wJXPQCPKIMoeeiobhljpPD+4pHrWQ7jwh2WhgJ4f6Y8LcXAduD5xHEqqzT/28OI0gmRzfEZUDNwMSly/UpD/+SzZJoyG13wvxGiAiWI2MGxjl5DtDajVDI9x2PkgpmWVD07fNQ6jIV4fRwxol2Ggemn5GBjGqWjsvn32TUNRXcTVyjcdLYJdLx+VS4VurGXlfZ/cqIlWbLPUplQuEOZud4KSAsmpNSUomkOrNWaszGc5jc5dpvGMf8eGDGy+dxsDmrbX+hDDKH57E7+/JGdAG0j2ZfbPZ4jt/ltqcWlvphovq2Tn0ebhgOAIR02ceYuQw8S+CoDTv0MIHJklN9gf2HuGqJTCmq2VjGfiJDvgXZ8NfJDMrYKfJNS4PQcRyRpGyEJ+TtHIevEC5sUZcGXcHoNQR6MGVEjAioAgKD+ABgQO/QDiVKiNyokoiEX2hpFL3HiKbYELB2PD5lq9pSV712R26rSr3+Xhx6hQGh0P22eH4lw8y7+HsnZgZgL4O8CiKfMee5FFClnYWSecU+PMsBALYGCG8nPe5vxcp0ke0hIGOZbUK2JZBLEJR3oZuDjSTYVysX/7FYuegGVFgcAJwXXte0I24j5e/k18fxITebzYgyTjNSadBroxmk5yuYdzC+jnGNSpUqVKlSiVKlSoiBIAtYGiXXyPoolKVBEsSDnEt1Io6JnjWF3V1FafwWfR54gaswGtryHrMOdgQsNHag+T1ClSRVN84GNahYPCmjbvsn0w3rgzg9T+IPJGg239fh+JfJkFJN+nGkqEJJ+zDV51UqwCj87VJ712mf4AlL8TBAI2SyP8A2lwWXBg30B61EaBWEF5vaABR/AHF9wIECVKvoET7iRlSomMxZCAVjGyeVUfn/UKXsDUL48PmODSILT338ItZTOvuzv52cyzoAFesn9wPqLGmYs3cO48dAaALIpunj0pzDRTii8Sk/Ca+yPgXblBX4hNZwNk8F4W8URMLBI9QqBGYuowwbg22v7EMbFA2xXi5z3aisCGRj0v9SpUqVKhCbzecIGyHU1Jp0F9UhxOU5zVlm+jC4xj/AI8zlPI4LuCQKquQb/cvaPio4OzzCkzkYaMa4jHMc7kWtndI+xiCwFXfbOcn4rUsVJSir928SjOGeEnDi/AvMrvyn2nvfXw/6hHCFG2s9vLJWfMCMUf0BD8PxH9JW4l3s/LPmGVNWrZ8rP8AU9S6mGaFzyf10Xo+QNy/0Dxm4iUlJw7gwYI9dK2+dEDb+CCUAeP44I2wOXLAIQSWMa+ZcGovRBlYlRIkY4CjznjuJWgw7unfi9MsmKuhDvjkZjJNim9Wvh+ICWSLh+yeNkXoculDllM1vxL0tLcR9lPxfbtAz8wLRH4D+IBlfOVnh0/NQAdIANZCwN1qDAawcPZ7J2ZTxCz5gHOYaIAZVaAlzuuy/u/0PzGZXqhS/wC9sbOlEFD0f7/mQl5e5vUVJOLHgmpNIdWaM5w7nKbsFXUO4xJiVKJUrpUqVKlELMr+ghkUVg5LrL7Zi/MVQ4jTEVlJBViIjXESY/MXEq2PBUFYjsTke0aSVtx327+lRqzsmh609sN+I6uQQfJx+WfMfigIPvbr8Rmc0WfOuH4p8RUdy1Lqs6fkvzA2WC7bscfCBzDcBrxNLnqLQJ5Iu2I9M/8AqwPX2wO7fbNOH8zND6RVW5WEIGOhvpUpiSpveIhxGLG/iMSDT+kLT12YsYFlkOw4TfX9AeL/AFN9PC/Vvy+5hu1WPb/8GLG48xKqlrbGZUjvP2H96I5rrBkFx6oBfiGMAFA0EZsB5jr86P8AcAxocH9gOEg7vIInh7PiVw52X9yr4ignscvR+IBRFrOZ+7+bYicrs4f9w0INAoOtdKJUrtCEM3uUUgtJxmpNCaQ11ZrNWasbTDlmMvmMZUR6UAUocN2NJKldKZmpUzHHoPZbaIo5E/KYWZeL1BvDEt4lmjJGwxrmKJDWMQFIXi4CWIo5FA9mHMQlIGexScXiz5qHOOlDP3/4PUCjQaQfI/2MNVUbcYf+/wC0KC52Ad9r82SwDF4BvXHdhlFWahINX2QM9n6/xqC1ogFm3eLa1ywOIECBK/gmOjcU6MY5iROgCUgjw5I142xbX9vMXItWwHns8x40H5JPh8fqEUzg/BnYdmHGO0Yf+7RSqBQ0ARDpOXovVU58mPLHRNPodjz4BDmeDfbz/oxB9RiAQNF+XHzEopGsnaX8B2+IGENhX5Hu6V2+WebLZCUNd0v+o5TMHS/9wUINAoJnrnpUqZlMIdO84TYnCanUOjGaPRzmjDlm7N8xj/kX1EEaoRnqD/iDZ3gCZgBFH3DtEKvhiA4gXDUFlzFx3KiEEERESxlnmtLDeO/1jwRGFys91fCPa6dnkOkjbHz2fDkj+8rGCeRSfEfO1MTW6qsMZKfE34QSDG1YdnPmcs3q61hNj4YoLCdmooBdxSA/WP8AJQLWpsDdXVw/KLcvQIHQYMP5JEJQRiSokSJ9walxZUI67/8AcQ+9oEujudh2nED4jw8/uPNotCl38P0wu6gvY7W3R6gFGyLQayz9Hz2htWACgPEY6YDmILQAr2a8+78dohSgDsy+NmfhHPFqDQsPz/0S0YUTdY/yhAIeZ3walLIdTQmXQdUmrDOc0ZuwZ8Q5juMSVKlSpUqVKlSpuxbrV4YRVVXvYn+5TTNwKgiWb6KLmKiDmB2gNxJUAidoGZxmIeoQJK5zxve3H1URV1VbLb3hXZXmMwSAv95PZ9Qa8DbHyQ8pQHA9vB4YVsgEQ9g4s7OvzFXDAJbPo9P2wVrFg3SvJUcsu1luNBTDaagyln6lhVT3itZD0RLO+LxBg1Bgwe8FgwOYEIa6V0SIxiES4kS4xjLzLx0OqjV7Xc8y8+6p2v8AhIGayyyxIvouLrY6+TysVKBRoAgizZCUB+/v67wm9WuLzfft513pd75gt0q/aKB+aT4hACJcOzBKlSpUqVKlSpUqVAYQzjL2TY9zjNS5wg/gzVnKcpozZm0dsYx/xoWAOdrNoAllTCv2F3FHUFCnG5tKxKgfUTMdQn8DKro9E4lQtp2L632Uy71vIwHb4ZZhsSrg7mtp7FwwBrqLrKNNPMzwhXtHl7zx9doqlQ4Ws53Y4FxrVVjjZKgcMscDC+ZuDTmXBzBg05gkKQbhCHTPSmVK6VEiVuJGMY66uotwGalzF4YRNCLdPEz10vMuGW6gLV+CYoHirMxjfgc88QB5qDbh9Ttr3OSEx6iqr7juE5lrcz2U/Mxxg7ax/lITScJsThLzUnCaQ11Zq9POWbmzNpvEiRGVKlSpUqVKlSoilsdXdGcfRHC6hebf0RUOUWfMrEqCEfECDj+aQLiMuoggJIosZeBgOVgXgHWKrcQs+rALverrDvXaKqcVpiE3AKA2eLSmtoagSNRXGM61e0qVUYEJHkGz5iCDPEMESyYg1BgwYPEGoCBhAjCHTUTo66MWLFikWLLLixY6TCAggC0uePNW/DKqYctQPHhX/iNxOBhMi5kt3xML59Q5JVkv1XZbXjXeahaO0C8c8yzUKxbaFlUQbVlSpUqVKlSpUqVKgQuWqbEDZA2XOM1Jp0HVmrOU5zC5ym8vc2jH/H4zAeaiKXujTR/SOu00ZlEcksvUI9+JxD+aQa4Y963GF9rg1VSjCzqAJXycPzC8uhoGr3VmmzvH8ALw4TkR8kXEiWKX02fmH04lqnzp+5mDkubM8unkYcd6KatjXHN8OMsUCC5sbGKUtPZg3BYfCEEjqFoLHFBlwelzESYuMWLjMVEWMWLLjHzsNRAl7K+QqSvFddinV9VCcpIs0LwPuJxqqoHMH220dozFbwRLl3d3A+cRZvLxK2TCvZQ/qJSnb/KQmkvibBDkzNTvNSadBrqzV6ec5S+YMs3jGP8AjNYHDIUXdZ5jkt5zHAW4iAe8N7mkd3DvuJZD+T0YkSISiU3EIkEqHdHyW77sqKlAEfZD6WV4guxfuL4isVGUJ6f2JDIvWsD6vNeRid9Vfaz2KfdOcMtDQ3h6BZ83BaFR63shgv4ZeFqMiuPnLin3MUbgW+SAJfeCm9QYNQeIJUGmdiEDiDLZcuKMWLFIsTcX7i99xaIsWOUV76h0CGXdvGfMXqAmttAH4IgkpacCaP7ibCIzdgx+FftRwHBuEw43LyuuCIVHcv5SimBaT6V8xQ7IV3H/ACkJp2nGZpLWTjHg6x1Was5TnNXpe5e+h/yHICQtbG/atwuGqpmaxOXuD4l6Iag2f4mN1UaqESXlLzLeit+boA3k7PkjvReHbGHwN4Q42wauRajmzq90lfcT4vIfA3/xiYucKfcD4SU2CiN9B/Ql4l4Z1O6t/X0SoLpWkaraye0gHAwWDBhBAId+oSGAlkuLLixYvxF5ixYsWMXmIsPaFWUA4xcvoWLAOzUqscXthv7owWABwUAA/qOxiWrCbGYqp8ZggaHdCiHzX0jvBUKej/MdF7JsR5JxmpNOg10Y6jx07s5w7h3N4I/4yaFGQbaiLL7LQK1XpTOkVSPPmCi9w7xVO/iCjFV/4nEVqor/AKl4i5q4ucQhAXUpniOAiQVN75PD/wCxEptBzey6fDj3NJFOcfb/AKZWuhbSB5WT5IoIhVbL34fmHTosfgmc+xh9W1j7N7fZfmENE4efR6Xi/PRagwSDCDsh3w85Se8cJ+EtmCLFiixYsYR2oAVXBL+rlLV43zAd0p+nbPgikmle7NPd/wDDHQ5ZawMFilPMLLzcXKKA5Mf2+I98BWHw/wCUIEEM4QFnecZqTToOrNZynKDDOcrc36H/AB07gArdhD8whkgp2pf7hVPhjZrJFvGo4XuLFxwY+4DK/wATqOmA147Ra9QZcFuENdEiQyLIhYkvXLYZVzvcc4BxuZnCoaDKnNd6WV5cItLlMH4RIrasyawm14Y9xuE/ZT1rxHqscTmrYPwcSt+IkB4Zeu97gECbvHtdnksjjUtgwYQQMFAys9YwsWLFi1FnNxl0pY0uNyafgt+K5lBeW2hdvoD7mLJuwIpavvv1C7QQCuR8rGNee0pHM8kDS8EFqHBOaIBAQ2rRv/z/ACkOjYm5NUxqaE0JpDqzVnOc4dy+Yd9Z61Klfwrod61tlU2QzLWhHDQvnXPeHMbrGpjMdhmk48QP58fwXiKFsJSEuBmENdXJUSNwa/7mKri0ayvgff3Bl8twBneP0s8xoZLFQldgfxDQaLccenfxGJbIOXutj5JijagvSj40+GJ3S1064LrlC/cNJt1w7iYSDcGDBqEHnDpXPaMMLFi9eYCVL0wQA7Yv6wS562mUrY9u94KI4C+BStNvnD49xApaq8RvLUerEWDbBS+yErAKWBSrXPiBGrf8AqJTQ356V0rrUCB0GbwGJfE1JodB1WPDOc5znN2HPS1Uf8ZJBAK7KFg+KGOfwoJp8xaxCr39Rw/1FRUHdA7/AOJZd8dI1mKHTuhDqyhjVxqtQb/3PxBpHrYO/ZfKMdkisreOTjCL2jUhAKa850rNP3LQKnY9PZOzLaKjAeHcedn4lqGCe88cjXFMfRrWKYr2nHDT7ggsfjoNQfiEDBdRYsWM9R8xSFIsVOQsctrHY2+vMuN3BERoXyrd96lrlgbtZeMvHZS25XNxAkFBa3HOIisMq/cJh4gOhaNLS/oX4hc1U158v+Uh0bSmGbkOpoTSaQ11Zq9POcpuw5cw5iRJUqVKlSpUqVKh+3BtYBKKRgZ4xEGevuVv+4GK3ArTPeGv8S29Nobm8NQ3DUIfxcs3EKlHShItqYHCuD+5ntOTxcPFwuPsYaSqwwOMNafDBllR4vI4YWYi1tL5ten7lWNBairHCnu/crOIHJH/ABkx5lWWdBH8VZWX1W+glmENAGWOlNM4Yt+6vweoxahrK7K/Nv12lb7sbTg+KY7rPT8RKw4meZRhmEBy7XBs47z5wMHR7D+ZUqVKlSpUqVKlSoECW6BkjyTUSLBNToDqzVl8znL5nObrLu+Ix/x5gWHli8RhbSsBYNq1iWtYqbZeoXX+Jai5ix5GKPMIQ1DiHVioXxBZcYZJaOTHeWJDSYovXai6NCZ8MbOtD1PYqNXnHmU6V4NTybs4tSvA23Vxl8PzjJAPKUAP2BFLLbdbwOPJjvUqF6BxMZ5it5CvUIHpvg8JEr+Fy5noEqLSKrc9pUiqExisXnzXjzBUM8YWug+j1rvFdqaLGNUfLg9W8S1bduYgLiBTvEqeZeA7S78o8n8zNR01hn4YaTa33dfyW1aq+D+ZDz0P6mxLLOMWCaHQdWas3ZznOGrj3L5iRHpXSutdagaVyrxlj5qOFBxDNwq94mXtHiDg/wATHTFxNIsR8whuGiEP4LENdRqLfzDjOGAd57mcIfiMldPcdidzJEljS1D47Txnw7h9AhBqxReHffuX/LANnhMnzKSr13fj38PqC7naHMtZ+0QsTjlR7Yp6+pWvtBdCeQh3CWd5Z3IV3JZ3IYokLagVW4+z9QpVYyPxrIeD5j5DMMiP/J9xXFqotQ4+HHuApBHF2v0WV7uUd40q7RW12mc0ks2TKKiiGnMviGe1Rdf3EI2YH8ulSpXSutdcwuGpsS1wZJtMamhNOg6uppOU5znOcrbM4x/xkkqCBy2RXj8toAVG6JwtSq0RrpBiDdEOlfyYy2o2dApR1CENEOOp0yIOa79GBv7ja6hny4hiJlgqzqW4lvMWOoDZeEa+fHJCipcgrj5F6bPMOawAFt7/ANCGQ1nwzeT+yXCiyH9hXc+iPExEaeFH7QMc6SeeG/3Hg42BPerhvZ0FHT3jW/Fb9rBBKUUXu0jfqCSsQAJrk714/Mcf0/t7kjkskAN49fiP5XnCF8i2WYkDLHNTl8vmELLiUo5Y8GvbHa2uNFG8vR9p2gfcBRTibzVRuLTllq0WwLZMEFMlUxt4mVGjHdWL9R0IgPCwf8pDo4dNcR4JoTQ6Dqk0ZznOXpqc5vjpdx3/AIwWZrJdWS4ml3WItVFx/UWqSNYHUHP+F1HMWo5zxLj3jCEIdSLE8QG7ZZOYINsMq6mK/uC2OEOyJZUseY8MDEQFII7HJBroLRRs8N3uY8cxgaMMuUv2vcWwkBqfOP62t4uC7s3auRGDjkgA+jEqwMsJYMFE7kBN4fElI5++0XXBbUJX6lIGeKn4g02XSzNOcQUKsN4WGr7tENK3quh/ovnaneVrUoq3lfK2vuZjYY0y5C4jUGiNmodnMuPf4lJg7k2T8koTeQ7Bw/1/lIa6MmYJHknGaHecOg11ZpOc5y5c2YTMrGNfP86/g+Hob4sKra9sRbPMa4l1mNmLeXQbh15/ixj3njhiV5l9CEIcdG6g5jFmiW8dFQq4NEaTFd5iuZt6e8FS5mGeer4YZHkojd/T5IKCtVSvHKX5+4HfaqQW23GGnJFEOyVNc06+GfEZIKW90dgsSDKbJpNLF1cd4MCc9pxYTYvAlnc9+wf8uXdwqM473nR+JWk2/dV14AvRDy3czuNrvEVxAvuBdruWIS6pqou2otQx05hpGEoAI7Af5V/KoBDop8zaVnGak0Og6vQ53Ocrmc5vic41H/GxGJqFSj17Yh/qLiODLhlhCHRZeYfwfMYpUaYrM9DcIQ/h2jFJZBI9yFURPqEBBf3BKHPaGfcCHRjhzFqGy61BFzkKT4hi0G2Jm0ZB9nncwWIBo+j+z5Hcc60EAHhMQdFTVS6L0ckMTk4l4NsuFG3UNmsHYHOTQnDvDuH0AIC5qE2y4sWYi/nEOaqGi+glUxjBFoEzClo3YU+fj/KbhXQMk4w5JxmhLUdA9WbJuzVnObvTvHX+T/g8sWjgPwRwi9DjoIRYsHMNfwdRix/gbhCHR/fR4jNpcHPiYree0GDu5k4glZdRbcQ7wpP4bRLIvnEKZO8vkCAKMtneXSbcPcPOhalKUK9vfn3CINV5joqzsxQTA9pWVyx+3IjCk5+C2/EzhdtTo8pinzAzBjO4oQzxFMoovmahCpAAmbly5WCEBBhSaPvy/wApDfUOpxh1NCaHQdUmrOc1ZzmCze2Z3GP+OsA0pPGGD/g4IvUMw1DUHEWXCafw0jGLn+BuEOt9HcehYMZeItEHJLsgXDUWf4O5ZcQcRCyPMrrcegmXixPdytng2TVYtq/DiDYa9RnLdajAgL0Dax3VjTrKt8F/oJu30lLK/IrADPEYsuLLhsuGupKYfqK1lBNN1g/qZ/yH4h1dzp4zUmnQdWaQmYdw7hyzebsTtKlMplSmVKlSmUypWY2183Cv+TRHqQ1DXR6ENfxLH+JuEOOtTmO4x5jCL36Pd0ZXEDMTkYNMOrXzGmV8xU9cwQalxqh5OyeRyPcme8gdW5HWKJnmPoU0aC854lOZFEbGOwvlIeJZHsaKazw+VlvWxmeznI+XjXeBxUdBGMdxY1NwwS5eZcNQX6g1BdBS3LXnFHxFQcgymUypTKZTKZUqVKYXAgm0MNVNSaE4dBrqzWbM595zm6b9LH/HmtcX5gOX/oOpuEOIa6MYQ1/If4m4Q6BK6O4x2xIFRItS8ZgECGHoQ/gWKnOJl9EGMMyyGfC6Yo5xhrVJQyyY4DAcvwETMSKhC8l0DHNMaAVglvhrHxUpWYb3GMZUSPS4ajDM4g0VHwMBntJntic/5TotfSdTjNCanQdWavTqznDlN5vGP+MXkifzENvH6iPQhCHR6ENfxJiJH+BuEP4O47j1E4ehCrhgyRVbgY8wh1dxI4mItwZh4gy7g5dJStssJavjiO4zScysRI6gsGowx0IVZdHjjCXalBS5cL/lJpATjOPucZoTXoNdWazeas5zlN8QlxK3HqP+Df8AsPEMf8GCK9CEGHRjCafwSMY/wNwh110dx6FgxJmouMQclQYMEhuHVG4jcf1F6bhCENT99HcYxgx3GBmXDXQjHLIIUXYb8VeJ38Hsf/n+QIQahnCbzjNDqHVZrOc5w4Zzm+IcxMxi2mgvgx/iyDgavmCbf/gR6G4Q0Q6PQgY/iY7/AIm4Q6cQ6O4xjCLiV/7ExARzAtthVwKYQ6rF7xR11NwhxCEOjuMajDtGVUNw30shDeYS0Bblun5I62xT1n/IbhOM49PHpcZodB1Zp1+c5w5hY7jcqVKZTKlSpUqUxuyo/MMg/wCgiPQ3CEOj0Ia/kP8AE3CHEIdLjuMY9KxEuFw3AUxNQQIfxHqbhCGodLixidAidFpmR056XDoLKW6uxI4MDR5TKlSpUqVKlSpUqBAgg1OE4zjBgmh0HVJr06MMbs2YYI9KlSpUqVKlSpiOST3cX/BwR6G4Qh0ehDX8SRj/AANwhCV0Y7j1EcEuaINe0ujDKuGodv4O3oXrzDcIQMS4kdx56Lgx6JcwOlQnEMkVBiNcIQM84fMqVKlSulSpUqVAgXCEGhhqpxg12nHqHVcTWc4cPiHcKKHLDmJxElMplSpTKZUqUymEocpPRAf+DRGV0CGiBiVElQIfxMauV/A3AhKnEqVEzEiRlRp1KNR1AtlpiF/cGG+rEzuCJK6BmBCBOJUqJmJE3E6OYypUCalTiBR5Y99Slqqzh/zmVKleJTKlSmJKlMpgQIIcw6h1DqDU0/idTVg3Dhh3MzUvY2YuLOm8v02lpeXlpeCh/wAXBaDs/RKZUDMCBDo9CBKzKlR3GJmVKlSoEECcfwdxI+IkCIsoiYqFNQAzAbgZhAxKlRitRJTK6D9QYOIQ6MRgiQMxFiRKg2wJUCB36NUKNAO4/wBxoGQE6bS0t119NpeXg4t+I6+J3iU0QaIdTU6Dq4mrOUIjLhl9zNqZ8RUZfHr+s9eljXrnwgPiAPofoiJUCBAgSokqBAYDcRlMSJEiSpUqBmBAgSpUqJEiSiBKxEOgG4BzHDiBAlSmUxIkS5UqZQgIEqVKiRIkqBKiZ8RPEoZUqVKlZjHs0o0Wt+6mOpFQ3/HfWesvzPWevXMNRmaYxpNcfEOodQ1DXVmrBiXDNmJYuJfdTaVFnGI2Lqekt2zPSek9Z6y3JLdsT0l+2YpQpQ9uICD4f1G5UCECASiJKgQMSpUqJEiRJUqVAgQIEolSomYkSVAiSmomIbnEC4GIEqVKiRIkqVKgQIEDErmVEiRJUqJKlQgJUqBCzK+Fg21WcoY3hR6J6T0npPIlrusS/BPWekH2npBcwe6xPDcftKY5UrCHUMNQ11YIZfcttnjl3E8MfGJvU9ZXtPWes8Ses9Z6T1mupi2FNoD4X6j14YCBKiSoECVKlRIkf4qJICVKlSokqMMkPQcIeMtCAgSpUqIRD+D2hASpUqVEiRh6D1dBCHp7QpHDLcZ6RgLTKqT13PEnrPWZtJO2p6z1le0r2zK9oeMo4njmXUqZQHTNEIdWJ0lZfxDeJlwRV6i+031PSes9Y+M11PSekv2l+021LxwRD6BK6gQJUqVKlQJUqVElSv4hUCVKlSpUqVE6lSpUpKlSpUqVKiRJXUqBKlSpUqVKiSpUqVKjlAlSpUqCJYJTqGcc3Z8zXU9J6T0nrPSX7TXU01PSD7QfaCvUPCEcSvieLohA/gxLiS2eGMPhE9pXtPWV7T1le0r2nrPWV7T1nrPWD2q4GHqJKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUrpUqVKlSpUqVKlVKIEqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVAg0zZxWMz1le0r2nrHxle09ZXtKnEr2ge0r2ge0PGED2hQKgfxYkSJEsTEx8YmVle09Z6zfpD2lZWevSNGpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKldKlSpUrpUqVKlSpUqVKlSpZQ3GfWevTXt0+s9Z6z1gemkDAQMCBUD+dSpUqUiSiUlSpSU6lEp0Alv8A+JsDGKdFJSVKJToroolJRKlQP81SulfwrrUr/wDG0QJXSpXRJXSpX/7/AP/Z" name="Obrázek5" align="bottom" width="131" height="131" border="1">

6.

MoRk9D8/7b5fp0HdcP3POxaco09QAACE06AAAAAQEOLUqTUsU1KAU5RkgmhtMGnTaaAGowKAKGmgBQAICUAhRlGVRksoqSWKkojGUaUZRgaAAAETnjyLkE0JRY2nTadjadgBQ07AChp0NOwAoAAAE0Qr2K+s0dbstb2562ldp9+VbFlx7sBpoACMgl1fE9l8v0y6vmem5WLCUYagAAEJhQAAAACAhxlGVJqWI1KgAnCdhGUIlKEqbRUhNGJ2MCgCgCmIRoFAATWRFpUgySaFGUVUZRIpqAAAATjLOeOdmUTCUZK2nY2nY2ixgUADE7ACmBYwNAAAATRCvYr6zR1uy1vbnrqV2l35VseXFuxBKAAAavu+F6z5vp3XQ8h1fl6ZHGWoweoA6SZCAAaAAABAQ4tSpSjKk0JNK545oRlCVyjKxiY3F2SIupOLsYFAFAAAABAghRlFUCyEIUWlISiJChiFaCBOJLJiy2ZGim4uWbi7G0JJp0xOwAoB0AWMCxgUAUAAmiFexX1mlrdjre3PXUrtLvyr4suPdgmKgYJhT6HT5vD3tegeU+oeDvblGW8sDUYFAAAQDVICAATTlSahJqVIUomqJ45hGUIcoSpuIkxMYiyUoOpNFjAoAACBCHFxhxaUQoEJUgFCURJqAQrEwi4jy4cqZXF03FyycXZJoSTi6kJ2MRTaKYFjE6YFgBQACaIV7FfWaOt2Wt7c9dSu0u/KvjyY92KaUAAANdsdXw31m5rar5Xq7+UZajaNxgU0xBBK00ICBNAxSicYIuMohK4tBPHMcJwBxZIQOURJCLJOLJShLRuLsaCBChpJWgBCgQKREEWhIUEWlBCDi6cZRlMuHKmVxlQJw3F1MTRuLpyixtFjaKbi7G09GJ2AFAAJohWs1tZpa3Za3tz11K7T78q+PJj3YAKhggYqV6ni9vynQc58n1+qSjKG09xgagCgAlAUAIAIaCVJxhRaaScRoEWTHNXCcITi7JCFkIRyiVIi0m4SqZF0xIEKGhQxACFIiBCCLQIUJNAhDcXTTULJjmuWUJWDi5ZCaSIypuLSTi6bQSIupCdjae42nYAUAAmiFazW1mlrdlre3LXU7lPvzr48mPaKaUAAAMGfFLudXZy/I9foOShflbT1BhqCYqBZAEJozQAE0JClSEqTSCEE8eQeOcJYyiWTELJxaMRTcWSlF2TIuxpCiRDEoYkrSAQgQgQoECpNWJNQxMYIJRkuVxdg4sk4tZCEmRkMRZJxCTi6coOycoy1G09QAoABNEK9ivrNHXbLW9uWupXafflWx5ce7BMVAAAGPJils24z+P7Ox2Wt2Q2PcANQAEpLFiNZoBACBBCi4qRlFUIBNJHJjkThKEqTVknBkhFNxY3FkpQdkyLpojDSBoUrEACBERoBABFxGkAmpQAaBHKMlyNOyIiJShKnKITEEnFjEWScWScZakpRlqSaeoAUAAmiFexX1mlrdlre3LX0rlPvyr48mPdimlAAACnco411Fe5rfi+zsNtrdj0k2nuAGoAAnHFEGagUAEomiKaVRaQQgTRGcJSyjKIk42MTAChoJEWSlBknAJEQYkMQMiDSABAIAECAIshMSgAAUThKTMnGkJyjTRyg6k4sbiyQgbi7JTxyrJKE9ybjLWQCgAE0Qr2K+s0tdsdd25a6ldpd+WDHkx7sFJKgKBoKF/Vcd97qOq5b43s6nbanbdMzcZdIMNRABGUcVJrFEEoCCLURTVqEgTSCEKUJS5IuIk1YAKAI0im4hJxCZEJEQYgaEMRDQKArBNAmgQAggAUAoaxGp33F9pc5YyjLECViBtCNxdNxZJwZJxZKeOWpkyY56k2nvLAoABNEK9ivrNLXbHXduWup3KfflXx5IbsE1aAAAGr2E/L19N859L89+d6Os2mt2ObklCfXI09xDQRks2KcedE1KJxgQlScaQIIySJNHMdPwfb1Y5PreBs7oFnTEUAIkwBMYgkRCRFjEDQABKDQArGhACBBKAAAAAYM8U4/teC73cywlo83cGv2AxOGIVgA0WMTJOEiUoTsyZMeTcm095YFAAJohXsV9Zpa7Y6/ty1tO7T78q0MmPdgNKhlIYUev4T175/ov+d+ieZcd9ps6VzzdJzhLvmTRvIAEZRxYxaxpIWa0IEKkgEJDQgSRx/R6O3rPS+f9/59XeAsViKYgYnCaKYAhgmACYxAxAOINAAKBBaAQDLEMEMlTEef+iecekbw+S63iZepskZZODiQmNoVgA0WNpkpQnWTJjybzkae8sCgAE0Qr2K+s0tdsdd25a+ldp9+VfHkx7RTSgAQnRzqx6zxXa/N9R5P6x5DHqGfFl8fWU4S9GJifTIICJHGiJHFaCUiIQKhJAhAhAhJqM+wq1sfP+9SQkEoCAaG0iSTUAsYgAAAAABACBiBoAAAQMCUAQEKyOJOD9G849H3JcH3XBHdCMViatxaSE6kRco0EhOyU4SrLkxZd5yNPeWBQACaIV7FfWaWu2Ov7ctdTuU+/HBjyY92CYqGC1O30fHp6vt8WT53p1PE9JqI7XJCfn6OUZdsSEaNJQRFmiFKJoiCpIiNJAIQiAALg4PptTrPbOcuWsKocnud2MlSZQNIhgmmAgYgYgAQAlYiwBDEiREJEWMENOI0hWnoU3FrketDgu84XU7lVqObuHHAWitZhuIScWNxaycWk5QnqZMmPJuZJRlvLAoABNEK9ivrNLX7HXduWup3Kffjgx5Me7FNKABot7reHX15o+X6ua1d6FnVSRz1OUZdMtN6QU4xBSWKgFipRqKcRIUJCoEIAKa/XctrOH02Gw47JOWLDkewjZ5b6Bg4Dvj1Bc90mdQJIQ0ICgEAiAAABDVIVOy6nWLBiyjAExg0BGWImcvodTc6vpepirkyvjuvzHXaXcpaOxT647vU7nW41W3ej3dMDIaFYgk4tJ5Mc9TLlw5dzLKMt5YFAAJohXsYNZpa7Y67ty19O5T78cGLLj3YxkrUMFr9jr/L29bEfM9PPajp+C3PS3F8d5JY59sTae4k4woyhjSRhzcqFSjKAoNQlLIYnr+N1Ox4u52m88n3Ng56wyyLFiM0imYsK9l8rwel9Wx9s8T0+u57U7+PmV3Tvly103i1d6XMNxFSIiSCJHEQ5bqubs6znNjoK2m94G1qdocHhr0HXcnsMrdDcbKXhn6Rl1OV6fJj4bkieLGTl2zjjlRrOC9I836Z9H1u20hr+g0e7lkJgADRK5RkSnDJqZMuLLvOWUZbyxOgAEwx17FfWaeu2Ou7ctfTuVO/GvjyY9ojV0ABq9pq/L19cE/lexeX+o6npnNc8s9M52zkxSrI8ZuZIx89s9DIy56j5x6LwlncLWbOWKy6yr8uH1Ws9hyG67KuH6/aysi5GiJKyMZqXGpRxUmsaQPnRNQgMVVLhHO1urWnH6z0Es84yehqvP596HA1/RiuFzdqRxUO44bcu3ejyHnHb8H6BqZZSjw2gWK3COblWIJONbS8uG0/s5dLy3Wdb0z5PtfReTJbbSdlm6nVaLVanb7Dmd1z1ccZSgYrMpQqm6lyFLU75+e7SzqXT2+pC1OeomFAAJohXsYNZpa/Ya/ty11S5T78a8MmPaKZahgtVttJ5+vsE6tv5HsRI3Od4H2CjZp97wejzfWn5vbze+8yvc/1z2fXeKevxW4X0/ywzWtpvK4DY9+c7qdxGWNSlGfXLkn1yNGoxIERzVFxxQFz01E56aRgwxxkK2vrdHL2emd+aWybFSFjGaqMchi41lXO8RqrFH18vU8uHLw3492XC917OfXqS824xnHFgnHhpa7YrOuBl3j741W/wZusm0+2FRvUDhOu8+7HpnqdVtfNeetxpel6SPLV6iL5hc9ElZwN3sZRoNvZkKaluNhvLFGpidAAJohXsYNZpa/Y67tx19O5T78sGPJj2iNWgAavaUOe+56Hluq+R7Rs3lRmGHHnhw3Qobxcdad7eGLy0LOm9PP0XzD1Lhu2cPaeddXy1vkjlpuLqcsb6TK8ZvMyCrItBo9TuV5nRPWY+Qxs9Xr+XTPRdZyOfWb9LNl741dfenXGly7U3NcbE1NZh3JGnvWlx3aNfPGrW45ylz16XPye98z0dFo9bP2c+7x6+cui6bzuHTPtuTxHccterQ4/a8d7mOuv8dCzLjrCZTJ5scvZjIYeV657DS8XU6Zv9d5ra6Z9c851F3Nj6f5D6Hi7qLfLacTUm4SMhGNmV6Hk+ue+12l33fnZvYLMZGnNAAJohgz4NZp67Y67tx19O5U78q8MmPaKZagAp3KuNbzu+B775PsbDcACMJw5aghefYnDN86W21Pox6hr8NXpnk8s9ZHqB5fa5a9FOH2ONdM+T0p6JqPPX6ee70Gzz+7hqLto78oTDeQCgAAAAAAAAAAAAADBGXXLtPB6eFrewx8Xo8p6bbcRvPreWlejwvda/ffR8yUj08aVfamNajFvDGtbkvGNSua+PLd6gZLNHi6I645voMlfNw+r+O+xeL0S8X9p8dq5o9qd+WPt+OwZvqS8qOW/VdJwtiuh5nYW/TxobzDa78b+w1+x56vWa1nh2yNPOwAE0Qr2MGs09dsNf246+pbqd+WDHkx7JNWgAYc2PNueieV+pfJ9s3F00RghJc9QjKHDTxlDhq1qOY1vs5y6fjvWek4Ch2vB9M5Ntt6y8tYwbn1cNdbzHp5JhvIAAAAAAAAAAAAAAAAAABRzY2bHefI9uLMn4fQlJQue6GJxfoPlPrP0fN4tv9Bv/f5wD0cgAAAAAAAAAAA0Xsnj3q3yvZsPGfZvJJb5Cf1fEAUAADHOE5MtqrazL+x12x4db1mra49sjTxsABNEMGfBrNLX7Ch246+ncp9+OHHkx7RTLpDQY8uLNyek+d+g/G92QhDFyx43mNz0fl+XffnsqvQdxjfktv1c1PLIej6+PNe81GHlrufJPYPKtOrrZcO5y270W+9vnQz08UMEMEAAwQMQwQwQ0AwQwQwRiWaY6PpvzPXYGfM9Qx6KLjkY5w568v8AWfLPSfq+Xyve6HP6eO3NRtPXxmNbyDBDBDBDBAxDDWd1xfQfO9XceW+peZcd48uHP9XxoZqIGJgOcJyZrVW1mXtjrtjw63bVazx7ZGnjYAAIhgz4NZp6/Ya/tx19S3U78cGPJDaKatAFITI1Hpnm1P5ns7jjp7LpjWbSZ7eBrtjro6rq+X6j5fssDW5S12x1+breK7ngj1vietwcN8pa5XofTjnt5o957PMAenkAAAAAAAAAAAAABi1PPW11+z6b53q4K16K/F34bTencBudP0Sl59gCsEKLhiiIY15z6Bw3W/X8eg7viO38nbmuK9aq6nA2tPc+v4rgHo5AAAAAAAAGGxDRePv7F55o5+Xtdt6zZ/S8gB0yAA00cozky2qtrK/sNfsOHW7arWOPbK08bAATDHgz4NZp6/Ya/tx19S3U78cEMmPaKkrUMEMEMEMEMFrtlree+t6jjuw+X7LSZuUdfsNfm0eC7viK9Qhkx/K7VfO/U168eRdJSPqeW6M9nnQwQwQwQwQwQwQ8UZNbV6jxenS9tsYfF9zQcdsInJbXl/RvZxYnw6Np6hFwhRceWznug847Yp2fUuY9/nqdnoN95OzE+eqnl3rfO9+egyaPe/c+ehnTCGCGCGCGC5/oef8AP19ap6vVfM9nN77l+i+n5Mwz0cUMExhOM5MlqtZyv7DX7Dh1vWa1nh2yNPOwAE0QwZ8Gs09fsNf246+pcqd+ODHkhtFMtQwQ0A0AAABrdlree+v6Xm+k+X7LQG80dfsNdnWj09yGb3Eoz8vSQjc5vj+64H28N0M+n40MENANADEMEqdHh0zvp+h+T7dfsQ+d6XEAAlfMdBwPp5dL0ieawJW0aihLFz0JYMa0dbTWvqeT0bRGsLnQ8Z1/k7TcDlqbg9TyfeYY/b8Noa9vmAAGCGCGg0m857h0zdRe3n5r6nOcZ615/wCzlkMWb7/zUMsQwc4Tky2qtrK9sNfsOHW7aq2uPbI08bAATDHgz4NZp6/Ya/txoVLdTvxwQyY9xJq6AAAAAAAADW7LW89df0eh3/y/baA3mjr9hrs61vCd/oa6295nvfJ07Cp59qu2eh09XpPb55Ae7zAAAAAAarNv6i73XzfXzfYSh8r1uIcdgCgABzPTNTb876B6eTA8/QaCSUaMbXLa883lT28N/r9zyXo57rS0r+s483W8LjXoRqtl8z1TljUvI6sx/c+ftQPpeQAAAAAADQb/AE/Hp2O/5Lpvyf1rfKdLzXfPO7HVbX9P8oA6YAYTjKTLarWcy9sNfsOHa9ZrWePbI08bAATRDBnwazToX9f240Klyp34YMeSG0Uy1AAAAAAAAGs2et577feaLefL9tsDeaGv2GvzqjXs1jmIdFX0eS3Wjld7od97/KAd+IAAAV3reHWHXb6x8X3sDy9VGYuInDFAwmarylP08slrptlqRkHDoAAnGBEc6NTb887843unj7ePKZbsN5jXzBThutgcd1u98/5b6nkui3/LXK4vQsMeeXtJtvteHKB34gAAAAFC/XxrFPnuo+F9LU4M246Z0m90G/8AreIA7chpjnCcZbNazmX9hr9hw7XbNazx7ZGnjYAAIhgz4NZp0L9Dtx19W1V78MOPJj2SaUAACgAAAADWbPWc99tvNHvPl+22OO5R1+w1+bSrWqpXr2K9bCvYrrye/wBBv/f5ADvxAAT1WNVfS9D1XwfpIDzdQCCIs1Ffhemdnq+g6fvjUbgXDoxGTAoBQkE0kc6nN6vqOk9vHz6j1OHrmrQ6rWWbHjfafJ7Fny4KXYZtt4+03F8tMQabz/1rhfXxDX7D7fzwDWQTAAADm+qp6z5vt3/JXdjmxth9LxAGoCY5wnJltVbWV7Ya+/w63rNazx75GnjYACaIYM+DWadC/Q7caFS3U9HDDCcNIppQAAAAAAAA1mz1XPfdbrTbn5ntuRlHco6/Ya/Np1bVUr17FethXsV15Pf6Le+/xgHbkAEdRPqvn+voJh8b3NNBEWNGGytTzPvrmXvzQzjuIwQwE0OLjmqLM6x+b7276+G+cjxd0wrX+feicv8AR82PL2XD9M97GGi+Z6t9Plen3MhE52bxvTJjk9Z8n6HHg+78+2B7PMAAAAAAAAAAAA0xzhNMtmtZyvbDX7Dj1u2a1nh3yNPGwAARDBYr6zU1+woduOvq26no4YIZMeiQWgAAQAUAAAGm3Om5b9F2Ws2fzPbcjKO5Q1+x12bUq2axXr2K9bCvYrnK77Qb/wB/kAO3ITpS0PUuO7H8/wDUAfn6EJQzSY6GnqDHYk0IazRNQApSLjKoZOP3nT+jaDf6jEcOjEGu0s19HzbvhOtq9s81f63YeTrzHM+mQzee6LltFqekHn+1566x89Tza1bT9H9z58gPZ5gAAAAACgAAAAgAqUozkyWqtrK7sKF/j1u2a1nh3yNPGwAEwhXz4NZqUL9Dtw19W3U9HHDjyQ0iNWgAAAAAIYIel3Wl5dPRNnrdl8z2XItblHXbHX5tKvYrlavYr1sK9imcx0HP7/3+Rgu/J6He6Tz9vQr4/wA79NMCLbAHYpD0Q1YgWagWaIM0TjKRJZtPg8/Ve3hsxnh7ix8p0nS8XS7D18eM6Xbazvzx7nQdDz1sAXzfUAoeHL576OdLYZrn6L5enntHrOLKLphgUAAAAIYACYCYAAAOUZyZLVazmXdhQv8AHtds1rPDvkaeNgAJohgz4NYqUL9DtxoVLdX0ccEJw0SatAAAAAAAADS7rTct+jX9dsPme26mtyhQ2GuzadexXK1exgq/TuUzl+h0G/8Af5ADvyq59X2Hy/bvGHyfYMeomOkxgBYRalSazUmsUAFFxzTR7Tz30c9l22t1Kwq8tv8A18dX1dTV2ekTo3vmerR4IW/f59PvNddNwmfN9KVPhO+LUTZfe+aAevgAAAJgAAAIAKAAAAAmAAwnGSZbNaziXr9C/wAe12zWs8O+Rp42AAmGPDnwazToX6HbhQq2qvo44YThqRGrUMEMEMEMEMFpd3pOPX0m1Xs/N9l5NblHXbDX5tLBnrlfBnwVfpXaRz+60W++j4kOHXnoPUvOvSvgfUGn5ezYagNWMQNAJBmpNYoglIizRHNac/qcXf8A0vLoN71J5eun1HXrGvMO418Pbw5Trup4eXLuPPvUNZ5zYYeQl9B5LF1XPXD6vt7PXHLYPVo8N+b7TJoPp+TdjPb5kMEMEMEMEMEMEMEMEMEwHKM0yWa9jC9foX+Pa7Zr2OHfI08bAATRHBnwazToX6HbhQq26no44YTjqRTVoAAAAAAAAaTd6Pj19NsYM3zfbfQbzQ1+w1+bSr2K5XwZ8FX6F/Wmk3em3P0fEUb2iroex1mz/O/UbUs0YaiGgBSgKBBmoFmiCVJrNPM+p5j3cJel8j2HOykEsIyjjWLzj0zzL0c/WZVcPfnsI5Tcq5skZYYp89i8N6bxnbcNyGcNnn3oGq6Z5S1pd1+h+WAdMAAAAAAAAAAAAAADHKMky2a1nC9foX+Pa7Yr2OHfI08bAABEcGbDrFOhfoduNGraq+jhghkhpFMtQwQwQwQwQwWi32h49fT89bP832XwNyhr79DNpVrNYwYM2Gr+t2WtNNudNuvo+JaDbw8/X0ED4X0W09xgrBNSgKAFKIMhNSoFmgB59b1lz6Xm6jeUrvl6uDhmhF89HmPpvnHq5d1ynR877OXpLi7Hy/S+cnb8R1/nPLXb7fHk+b6con0zFDzfKt/od/8AofmIZ6eCGCGCGCGCGCGCGCGCYDlGSZbNazlev0L3DtesVrPDvkaeNgAJohgz4dYp0L9HvxoVbVXvwwwnDSIFoAAAAAAAAaLe6Lj19Mz1rHzfbsAN519DYa/NpVbVUwYc2CthrdlrTTbrS7r6Pi1XTcd6P8z2XgfzvSxPQBACgAlSayABApQDNWPJptTmFto+3h01vlOj83XNHnNbXaHnOPee+4yjH0c+45/bcv1z64eOX9T1Hy5aw9A5fcQ83Tp5wn8/0ZQOuEmZvme31e0+/wDNAPZ5wAAAAAAAAAAAAAAJSjJMtitZyvX6F/h2uWa9jh3yNPGgBQERwZ8GsU6N6j240Ktup6OGGE46RTVACgAAAAAAaLe6Lj19KsV8/wA327ET3mhr9hQzaNazVK+HNhrYa3Za0026024+j4uf9V819L+N9Aafl6tACFDESgIAM0AEmpQRD5bqOA746Lcx1mXFwtehezlyW7278nXFmDnow5UcB0e3879/D1XBbl1xr7FjGeeb/l+v83W5OE/F2yifXCTWb5ts7Wm+14NiB9HyAAAAAAAAAAAAAADHKMky2a1nK7foX+Ha7Yr2OHfI08bAATCGDPX1ipRvUe/GjUt1e/DDCcNSKkrUMVDBDBDBDBaLfaHj19Kz4M/zfbsQN5o6/Ya/No1rNUr4c2Ctjq9pqzV36GX3eS93PM9N8X6A0cNtACFK0EoBAAAIEEpFrI887jlPTz7bzjpdfvPS7Afn6DZQnEUHDnuXmnpPmfr49df1+L2cbdCXJGT0DmOj8nbaShPxdsji+uGgjF5d6tyHp5YjXbL9B8tDNRDBDBDBDBDBDBDBMaE4yMlmvYyu36F/h2u2K9jh3yNPGwAE0QwZ8GsVKN6j340alur34YYThqJNWgAAAAAAABpN3pfP29Fz4LHz/bsGnvNChsNfm0a1mqV8GfBpsdXtNWauE63r83e7ira+F9AAzRNSoCUAgAAAEKBNSpNS8tb5vofbw5L03k+ygaPP0kRQ4wMaSZm1eJ2G0+hw6icZdcUvLvTvLzscHR8F5evoLR5e2SWKeszE7kjIPL9z0fA/Z8W/A+n4QAAAAAAAAAAAAY5RlGWxWsxdv0L/AA63LNazw9GRp40AKJohgz4NYqUb1Hvxo1bVXvwwwnDUSZahghghghghgtLu9J5+3oufBn+d7di0+maGv2OuzaVazWK2DPg02Om3OkKVO7i9HD06SfwvoAARlGACUAgAoBAmpSMo5Kje4TrnLb6Op1xQ6bzrvlzGv1fLXRYOAh2x1lStsDTaj0C7qeT+oVuK7Y9VnzfSaazzv0PgMX0Lg+51Xj7X7XG9lmkovnrJLHPWWBYcX2i3POtnrcv3/mXRnq4IYIYIYIYIYIYJgOUZSZbFexF2/Qv8O1yzWs8PRkaeNgAJohgz4NYqUb1Hvxo1bVbvwwRnDUSatAAAAAAAADSbvS+ft6LmwZvn+3ZNPeaOvv6/NpVbVYrYM+CtjpN3pKo5au51juGj5HsYgEEAKVicAAJoQEqThGu5yh3/AKuWZrU+frxeHL6X9Dz8Na7I83StaHy0myokkLBlhzvnPey4r6Xn7Lhe74aXvQXy/V593lXkPfw9DE/D3lKErmbT1kArH5x6Xh654a7qZ/e+bswPTwAAAAAAAAAAcozkyWa1mLl+je4drlmtZ4ejI08aAFE0RwZ8GsU6V6j340K1qr34YYThqJMtQAAAAAAABp9xpvP29EzYcvz/AGbIDco6/Ya/NpVrNUr4c2CtjpN3ozSdv5565x1aA8HcBABKAQCBiATQApVxvRcr6Oe93ocOkPM97Y9nHoLoeTqA4bRuMFTShkotctw4O5vfpefY8D33AWegqUfmeo4fY0vZxu9X5/1OW3aPL1yuEtZkIsYFLg+9Ok803K0X2/n74D2+UAAAAAGgaYTjKTJZr2Iu3qN/h2uWK9jh6MjTxsABNEcGfBrFSjeo9+NGraq9/PhjKOkQFEygAAIABMKNLutL5u/ouXFl8Hs2LT3mhr9hr82lVtVitgz4NNjoN/oTTes+e+heLqNPzdBBKJkJgIAABASmF8D1xi7+ls6es2XDy0fSNbtNZAOO20U1GJOMDNaFmvTS4j1crPqWs2nr5a3zT0rzk9HhPmvm+nnvRdHvemcHCehc1qdQ+V6rjt5MWTKQnqAmMFY+P681PNtzq7H3/m3APV5wAAKAIAKcoyky2K9iLt6jf4drlivY4ejI08bAATRHBnwaxUo3qPfhRq2qvfhihOGkQFAAAAAAAADUbfUefv6Dlx5PB69k4y3mhr9hr86pVrNYrYM+DTYc90HJHWdLSvfM9CYc6JpRNQMBAAgAFLqMuyWoJrno869F879fL0Seq23DQQ59ehwcFDvz6nTXNtXFy9HlZ5zT9TwnlPqPn/W98dHkhJdZ5z6LwdnecH2vD+Tr3uYPL2Ugjzf0XnsHu4dZKMvF2k09ZaapiBgFPzj1Pzr28NqV7H3/AJQAAAAAAOUZWZbNazlcv0L/AA7XLFexw9GRp40AKJhDBnwaxUo3qPfhRrWqvfhhhOOkUy1DUAAAAMEDFqttq/P373LjyeD17FxluUdfsKGbRrWapXwWMFXuT3U83s2HzPQAQgFE1AAAIAJRMIjUCesqjx0uh+58+HY+Z2vD6TZbLpM2paZ5+iJKBOCxiHLVPhPR/Mvdw9Zlhz9sanjez5pdpzm2s+Xpugfl7JSRX4rq+f8Abw7No8XacoZNQUlYJoYA6Vx2eUdF0Pnv2PF0pGf0/ChggAGBOM7J2a9jK7eo3uHa5Yr2OHoyNPGgBRNEcGfBrFWjfo9uNGrcq9+GDHmhvOMkWxJBFTCKmEVMIqYR1W31fm9Hd5cWbwey/KMt5o0L9HNoVrdcqYLOGtF3nBenebohnk6oagAhDFiMENCGQhqVDxGLzrPtvseF5ZVPqeDnOu0vpHxPqA14+whStKObKDWalKEsvNNrD6Hn7u5GXTOq0m81mbQ6bj+y8fZMOOxMOexuz6+W7JHl6rJjnZJSNZUZKBpiYBpN2anl3Qy1P3PnbVTPd5YOQRJApEpJ2MNjNt3qd3h3tWMFjj3m08bAATCGHPh1mrTvVOvGjVv1+3GnC3DeKysqyuWBa5YCuWArlgSuWBa+s3ev8/o67LHL4fXakpblKlfqS6+vdwlHV7vQVd7Gpc8PZEjnYEwgSIgTFgphAmEFMiKnz9W+Mn0P0/Hr7Ng+l4a+g6fQ8evXbSa+J9OKms2EZmbjMlAtx5/T9c7vk+l3XTPGehcT3nXBNTXVUtjHLj+z5HsfP1iTOO4Ew5Lca3eejnZk5cN4jIEZKViJqyBNSxJhEkJDz30Wt1zyubV7r7nzMJYOvKuWAwyyyiFgz51kuYLfHtnz4c/HtJp52AAmEcWWFzXr28fTFHDfhvnQjeWs0VfSUS8FEvhQL4UC8FEvBRp7rBy7bPI5+fvkY9StXuYZaOG/jNfqt3mzbryHn3jMgYzIGIyC4zIGNZSMRlDEsoc1Z3OLpnlNnltfQ8dAvm+erxbC15vTeMh4/RjWVS4jKGLje20e8vY2DnvEszjkOw0fQerljm2UFYM3lem1W756xGU56xGVnO7LFe65k8j53EswYjKEFlLMRlS4zIGMyEYzI61Ol7DQejjAvHu8dEvhSlbktXLnnnULBkxueSM+fRsJoAAAUZpMcMysrqwrK6sllYsorlgK5ZRXLIViwFcshWx3Y51KUjOhhUI5FGBZ0a6+s0sCZECYQJhAmECYQJhAmpYkwhhsQKOXO+3KuWSyhcWbn0RMzYEwgTCGu2eIbmSwJhrtjhz7kW2mFzcutv480QJksHJlOeeFkiTlgTEgTKgTCBMiBMIEwgTKhisBrcuaXXnXLDsrOwGCWYlxzk5RjlAFAAAAAQwQwQxEpBFsEMEMEpAhghigAAAACYJgAAAAAAAAABABQAEZAhghiRbFAAAAAIyAAAAjIAAAAjIAAAAIyAAAAAAAAAAAAAAABKQRbEQwQxUwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD/8QANxAAAQQBAQUFCAMBAAICAwAAAgABAwQFERITIDBABhAUMTQVISIyMzVBYCMkQlAWRSU2Q3CA/9oACAEBAAEFAv8A956rVa8Gvcz/ALTqtVqtVtLVbS2ltLaTkgfURf8Ak/Z3Wq2ltLaW2ttba21trbW2on+GMtqb9mdO6d05LaW2ttba21trbW2il2SD3tRPasfszokToiTktpbS21trbW2ttTl8OMPbpwSbGY/ZnRIkTp3TktVtLaW0tpbSm98eDPVpXaPPt+yuiRo0SdO61Wq1Wq1Wqf5cMezkMiTQZof2V0SNGiRJ+RWmeHJZ4XazCTFF+yOiRo0aJPyPkuZ4jeSkW1T/AGR0SNGjRJ+RL6nPj/XxL6439kdEjRo0SfkSepzgOWOwZOWO/ZHRI0aNEn5D+ryza4rs8X9f9kdEjRo0SfkRs538m2uM7O/T/ZHRI0aNEn5GLAZcnf8At/Z36f7I6JGjRok/G/lg/umQ+39nddn9kdEjRo0SfjL5MCz+0sw+mL7O/T/ZHRI0aNEn43944N9Mn2gJxx2BFmx/7I6JGjRok/Ipy7rK9ofQYNnbG/sjokaNGiT8g/47OffXHYYmfGfsjokaNGiT8iy3vvuU/Z/AntUW/ZHRI0aNEn5FgdY8dpaw+AlYZm/SG6x0SNGjRJ+QTbQ4SVo79kCx2SiJjH9HbrHRI0aJEn5MRtXyHaCLUMRLvcf+xuiRo0SJPybTfFLs28F2ek+L9jdEjRo0Sfk2fp4jSXFYY91k/wBHbrHRI0aJEn5Nlv4sA7vTmbw+d/R26x0SNGiRJ+TK2sXZ4n1yn8OXF9R/Rm6x0SNGjRcqT6WAN2tdoGbfUyc6X7E6JGjRIuUfujwLF43tD9Sj9v8A2J0SNGiRJ+TJ9Ls+383aH6lD7f8AsTp0aNGi5Vl9IsA39ftAsc2mO6pv+Y3WOiRo0aLlWvp4IXGn2g+pR+3/AKM3WOnRo0aJPybT/Bhhccd2gWN+2/otK8VudusdEjRokSfk2vnpR7uj2gWN+29U3/KkdxiwTau3WOiRo0SLlCDTZDRZsJI5cd7sf1ORvSVbf5Vq3IOa/wCPN6fAv726x06NGiTp+QZbIYSBp8gu0X1aPoOpzrPv4n2olZ/+x/8AHIdscKWxcbuykpRUaREdLqHRI0aNFybJaR9noWaqu0f1qPoepz3y0T26St+7tF/yKTOGbbuzkjtXrhu63UOiRo0SJPyJ325aUTwUl2gk2rtcWjg6nON/UwwMNFZZ3iyr+f8Ax9XbPt3Zk28U/UuiRo0SfkG+yGHr+JyHdmNCy4tp1WQqlbgoV3q1lloLEmQbV2/48H8+cbuuMxZ7qXTo0aJOn47T/wAXZ2Fxg7qu1eyrdWFmCST/AJMh7qLEs8mRbusf/YehbkOiRI0SdPx23+PGw7jHrKSbrG4GLast1Up7uHDgRX/+UEMcXfcLd53oG5Lp0aNEnT8c+pTt7u7Pfbez3yN1WVnCKngRfbWiyMc0lPHZQoy/4uQyDVRxEtmY+7Nx7NmtJvq1S61qVTytBBXmaxB0jp0aNEn5E/1+7Oaezuz7fx9TauRUx/myV2tXCtD35PE796l+ajJBYitB/wAHya3mG0p46a6YRjGGi0WbDWpiS2sfhn0uLKfbcV9u5bJuQ6dEjRIk/HC2uU7s/wCgwPoOou5SOuq9axk7FWlDTDhvY6K6xBZxdqnmIp2WnQO7M0FqGz3Tzx1445Blj5BmEY2cyALW7kjp4WOJaacGTheWhhJlhz/vCyyraY3E/b+W3JdOjRokSfjpe/K92aDaxnZ75Ol0Vm9XqqzfnvnRwbkgjGINOOWEJgt4N1Hau0Hhz3viuVZlpzrHpcIX8qzXo8P9v73dmY79WNFmq7I846ky9qRBjb1t6+DhjQgMY8LshrxQrD+++Cy2nszDtpQ5bcl06NGiTp+Ohp7V7rsL2KeFtbm1y2kBz4tFsqfIVK6tZSe29bBTyqrjq9Pu05RCxNZw1adSYGcVsX6BR5qzG456Ne2KjoclVJDNEbN8XBotFtgt/AimqmGLiCrIeTpgsjkKtqvVyvhK/t417ZtG73MhK3s3ITqPAk7NhKjKPH1YxGKOPlSaCGG9eKzJMOMxX2/lsm5DokaNEn5FJ9Mp35SF6uRq2GtVuLXgtl4PO8Gi0VrLV6ry3ruQetgJCVTH16fRSVoZlJh6hr2HWRYOPQ8RbBvZ19k0GTifayju0OVJeFyy9mZBNhLTpsATs/Z73D2fdB2fh0DB0xepu/bTU6wvstx68BGEY289GC8TkLcj2cjVIM6b1sGe8x8GPrViiuV5Zc3DLPUpRPDT5W0LLxULJrbOmlck2vE6dGjRJ0/HXbTKd+QpNdr1rM2LtQzR2I+HDTvHkO53ZmzwCTY+bxFFaKxfrVVLnz1eXIZFVMD8UNeKuHUaLTh1Wq1RyEPaRu6u7D2ghsRWQ5M1qCu1nPu6jp3sgqmBjBAAxAQsY2sTUhq9n/SKzgpxlitW8ccOZhJNarkmdibueQBRXawI8rTBS5wUeasGwe0LaixVonjxbChrRCmFm43To0aJOn4wfYyXBlMd42OKazjZ6mWr2BZ2du+4R0s17UP2qsiDnj6z77E43IhShmz0hLYyV54MDI6gxtWv1WnKy9qaCyDu+fbuMn8V2e9Jx3PENXMMvMosHMb1sVVr8Nxtqnj53gxGIsyWqKtFTdT4GIkeCtC/si6L+zL8a9k3icMDYJh7Pmh7PxbUWHpxoa8I8x06JGiTp+O2Oklct5BwWKsNkbOBkF/7mPkbO2kPaAtk+0Emly4d2QpTJ6U3iKhMoNKWU/8AH4N7DQq136cjEU88LMWVpCnz1Vn9tUkOXpEo8hUlLkZ71cL7OabzQvtF2e9Jym4bhbFKt9v7Pu3gHWe9c+RNsvztpuJ06JGiTp+O43uw5bWM4nFnbw8KLGVCTY+qL+BrbeVrR+B7Ozaxus6OmQvZCxEmdiHoCsQg73qrI8pSBFnq2kmenJva192Oa7M24mNeDNDTXgwXgwT02RUyZAdus/tq7p/5Cew/aAl/5BJrBmq8yGVpB1V3GS2r5wQxZJ8zRBFm6MgjDQAcZJVp1QlCQeS3Dld57OqYuaxSxVAqMLrP6+KMzbMcuW3FEzWJZHBnTNxOnRo0SdPx2/o4ItcfynUVwb5YN2hyC7Qw/wAUjtZwWJsPPQ4tVqtU76NPl6kCPtE2h522bnevzN/bd3gmNeEkTUyTU01WNk0QNy3ZnW5jTALJ4wJHUZ0J2aqfL23Z/Fyx0qRXDHs8zqfAxRVRYXdCxaxZS5XUOfB02XpOgyVOQhljkWi0WytO9yYWsZ6EFLnLRs+RvkAz2iPXIrfZCF2zlxmlt769Dlak7+fG5MzWclBXbf2LJQwKNtGFNxOnRo0SfkWvodnfl5Tq1rjsvcbweYF9Wv1/E08VGRvgiOO3warVOWjWMrVrqxnpTT+JsoaaavEyYRbpnJhR3GX9iypYJYHjtkFTAi2wKIWMQHbKKsIdzizo6sZLwS8G68LImmuxsN28zjmbYD7eJFnz2XzlvQ5rNleHlWxJG8GbsRtUk3uZZOrgsN2WTFmjYGKnkJ6ZV8zWmW/iW/iTzRiMubqxqTPtsEdi7IFNRiwMCBCm43Ro0SdPx2PodnX5brOx6wTwSWcXjd61CxmacBSZ1hIszbc2zV1n9v2VHn/ibOVHUudri02csGpLNu2hpoIQDqZZWjavWmyE1bE14O52Z1Pi606MZcZfrSjPC7szVfr8lxZ1uwW6jWy3AcAGqw7GSbuyX3LwYLwYJqcep0/f4OReDkXhJEFNk1eNkzaJkKBChTcTp0SNEn5EraxdnS/m5Tp4xkVzJwURlvW7pVMHEwZelHUOzfaUIcfJIMdGuL3Aja74MU1MNRiAernsbCp4uW2ooxij4MrSaxBgLLtPLHvYav1+hlcobYvqyyHuyPKZCgQIU3E6dGjRJ0/HJ9PB/cuTqp7MNdXMzJIqdWOcp28PdiPbjzUW8x9EBKb/AD+bfrussTbtsZjd9xv5Rs0GbImAKv1+hufPUPeVVmAYMmL7Q8lkKBAhTcbo0aJPyJPp4CPau9+q1Vi/WrNN2h955y6Tvkrxp48jMosNenXsKynw07K1UKqsPLvKEob2Gu+6tf4/Nl9b3VyybsMbTe7P5Nx3vuVt3anU+t0Nwfgw7641Z0dnJR/S5LIUCFCm4nTo0aJOn45PpYCURmWqctFJno2ilyVyw4VjN54BijwYA8Ddz+To1kw26uBl0kWTi3GRjLbh/Nj1vUvKArfRoQO9ZhhCvFyMkW1lMme7xtarJbI612s0dxCQm3OsjtQ9n5XeFl2g9fE+sPJZCgQoU3E6JEjRJ+Qfvjx04Vr3i6+zZzcMbT3LNwo6nuEBBlc+lhWZqDdz+To1KO3HQk3GQZdoIvfjz2qn5l+4dKcoAiuIStWHHHXZnDByu9yr4SbE0/Dwck4/E5nM/acA38qtYaGZSxTUZ4pxl50raxYCTScpQijzskEs1Z9YOSyFAhQpuJ0SJGiT8martF4WVBTQgIN33PpYb7ePc/k6NOrg7u5XPeQXq3i6rPNRnimGZpfuHRnIMbHZOR6+GkkUWPqwpmYWUhjFHTj9oZHkkWwOK1nzGe+3YBvf3WK8dmK3UkozQTb1uY7atXsHTnYbWRnsY6xVjpP8HJZCgQoU3GSJGiT9Bc+lhvt7dz+To06tu8t2Nt3FtlraqxXY568+PmY9uz0U1nZVXGzXFXpw1m4Mzb0HE19xT5OXn3dSvLYrqxkrFqDAMTD32K4WYZozpWgNpA5hB/brQhXgvwvPVqFpNyWQoEKFNxkiRok/QXPpYOVirN3P5OjRvo1Id9kS8mZaI4gljyWO8G9U3OLnmbRsdiSUsfiWFPwu7CNIPHZXlW5Cv5CuLBDnq8TVsO7ezuDLU/EQVJND5lv6/tmvFXPPu5AWzKEoSclkKBAhTcZIkaJP0Fz6WI+3j3P5OjV49irhI9q0tO/NtrQpP7ua76KS2zKvRsXXq04qocWZs7uHD1Xhr8nLXHhixNPYih+TO/bcL9v4bMXhrrPqPLuabdWkdlDiq2nsmqYOD1bvIZCgQIU3GSJGiT9Bd+liPt49z+To1ldfDYKQGLgyo7WOpfPzJbAxqOOxeOniI4eRLI0UUASZS/xv3SyjDFBG9+1DlNLMeZpbOXv17FDFXoIauvDmx0u1y2oOXb+vWj2IRFtNNFm49mzG+1HxshQIUKbjJEjRJ+gu/SxH28UyfydGpQaQH26dqtYGzB3T2Ya43sxvwps+85UkgxsU0lgqmGTCwtyMxcZYmr4erychcK3PVpDBQ9hQyO/Z6DSXA2RU2FmiqYm8+1qtVqtVnibap/R5dxv5qb61wf3LNxM9am+sXGyFAgQpuJ0SJGiT9Bd+ljB2cePc/k6NOr9fex4y94SSXOxspcxbkTDNZMA/sMzC3Jlt6KtjrF161SGq3JyOTaFsZjysScnLXd0OGqavatw1hkzk7r2jkGUOesA8GQrW2ylN6lijZa1W78raGxYqzDs8u6yxh7VUHRP8OUdypUn+HjZCgQoU3G6JGiT9Bd+ljvQD3P5OjTp1PQfeBQ98dOABZveHxXuRLKMTA096Wnh44eVPZhrDYzE0qoYhyTMwjyL90akUdexdJqN6NnjpxoMgMKLN3F4upYXgd6jgvkMclihPDmYDUmXqgE9+zbVLDyEWSxnh1Wm3gcq238OOtDBFJmJnW8vWmkisgNL6vGyFAhQpuMkSNEn6C79LHegHufydGnTol+W+T/UPreOWVogrVpchPBAFaLkSzRQDYzZOoMbauSVqMFRuTZnGtA29yFqIdgbcYTQD7Jro8y4v7bndNax0z+ya1pq1PJwT34wlqY+i10vYAqtQr1e6SMZY54ZKFqM2kDkzDtQgDmbVQp1vF3NgLuuPps++42QoEKFNxkiRok/QXfpY70A9z+To06dEvy3yf6h9bxeSPbtz1q41oORbzOjw0Ld8quNgq8zJXPFzxTS1yLIWibV5T3WOBV63ibEmAbcgDPL4SaN48xdjVnJWbg4qo9WvwZKn4utXm3ZcqwLxzw3opI5b1cAOQ5zgi3QcbIUCFCm43RI0SfoLv0sd6Ae5/J0adOiX5b5P9Q+t4rcujYanuouOeeOtFbvy3jx2LaBuZl7e5gxFNHWhkU+FfaDCSJ8NAMeI0azqwR1a3jrkuJtwvHibkipVvCV24szR2HqzbYcmSIZWej7/AALqKEYuSyFAhQpuJ06JGiT9Bd+lj20oh3P5OjTp0S/P+P8AUPreEn2RqwvfuAO7j4p5GggjjnyturTiqDzDMYowE8lkGbRu+/tez6deaxLLj8iwYKXSXVa9zLXhkjGaN2Ona6VkKBChTcbokaJP0F5/hofDSDuLydGnTol+W+T/AFA39zhuSLD1tzW43FiYIwj52atLE1dzX4Lr/wBHAN/byhbujhAfxKny0ELxZuIiFxMe7Xu1WqzwaT1n1g6RkKBChTcbokaJP0F5VvTh3F5OjTp0S/P+P9VfVcMEfjMh0xyDFHCL5HJcN8tnH9nm+PPGw42nfem0+RsWGp4iSZT4SIgGSzjp62YikYTE24M6bPLV9P0jIUCBCm43RI0SfoLyrenHuLydGnRJ1+W+T/VT1PBaPZhwUHw9NmbbssVW3Fbhy1sBh7Ov7+0fp6NGvYoRUa0D9xgMg2cKJKSjcqqHMWI1Fmwde16qnzQMIjJamEdkekZCgQIU3G6JGiT9BfVb6AdxeTo06JOvy3yfmp6jgulrJSi3NPpbU7Vq1KuV+3wTWIq428tJMvBTvV7O6bfaOUt/jxeOhwzztXgDW1ZKnG68CgpCzgAxt0rIUCFCm43RI0SfoL3nX90IdxeTo06JOvy3yH8lL6vBAL2Ml02TueKnoVfCV+6SQIgs5lBBbvyU8VFXWU+2dnF2i9dRfWhwO7COQvPckrw7oOpZCgQoU3GSJEiT9Be+aH6YdxfK6NOiTr8/4P5Kf1++wWxDg4WKTpcra8PWxFRpHU2aETHOSa2bUluSnh42FmYWWWJhx3Z4NIe0TP43HPrj+93YWv5E7JVa+7bqmQoEKFNxuiRok/QX1X+gHmi8nRp06dfn/B/JSb+bvvF8OJjYMf0k841oWGbJ29/VqV58vA8bPo8B4+crODMWgvWaRV7cNoVm/R9n/RdpH9+L+3901yCurd2a5JXq7vrGQoEKFNxkiRok/QXffJE2wAeaLydGnTp1+W+U/koeffad5LADsR9JlLfibEbSmgwtolHhIBTY2ox28K0hVLUuPtWKkGUrGFjHWquXilWcPWDANpQ7SC21i/t89qGu1rMmahoyzxixEXs29sE9uuobbG/UshQIUybjdEiRJ+gue6UX1YUyLydGnTp1+f8AB/JR+p3E+yGJi32Q6TL23hidnFYipuoW4MxUGSDAT6hPXjsx28FICKtZEsVGUNDtDG5xxV7xtHhbkpVsNWgWesOw4aruq6dmJr+IZVbHv6hkKBChTcbo0SJP0Fz6zNohTIvJ0adOnX5/xM+zFQb391stmDBRfB0fk00j3b2Mhaxf4THbDHkdXJ92ythPF79O4n0aYzyOQAWAO/M1N1LXk3kXTshQIUKbjdGjRJ+gt+o/IpkXyujTp06/P+LH0KHfePU6EO4pdHmZt3VaHdYvBws0XFcJ4cscgxBWu17XFl591RwUXxcGSBjx9EuoZCgQoU3G6JEiT9Bb9UhTeRfK6NOnTr8t8lj6FDviErWQ6TMnt3su+6gxcexj+LIM8mTyX2/s96/vyuTkonDJva+em1mx0LwUuB/Kt8Nvp2QoEKFNxuiRIk/QW/U/kU3kXk6NOnTr8/4sfQod05bMODh27XSRE1nMZz1tVtKnFtNNm8uTjj+zzf3e/tB6qn6Ev72UTcMjbvKdOyFAgQpuN0SJEn6C36lAm8i8nRp06dflvksfQod149I8LHs0ejMtiPChtXM0Ltfqnt1OG1NuK2Ej28hmGfwGANhu9+bLayTybnDYWLatJuG4zjmOnZCgQpk3G6JGiT9Bb9V+RQ+RfK6NOiTr8/4sfQod159ZaguFPo8q+zjsHG25zdbaDDWd5CcgRtNma8aPOloWWtmmt32UuQszx1bs1EosvWtx2cbZqG1q5WJs3eZPm7rszTXrWWLcUMJHs103Df8AvHTshQIUKbjdEiRJ+gt+q/IJvIvldGnRJ1+f8WPoY/u2XmyHSZuVxr4iLdUZY2liCb2fZYLORmgwmhNjKbOEYRt3SRBMGTxo1Rw93xEOiKrAZeCrJhYBz31Mf6BNw5TWPKM+o9MyFAhQpuN0SJEn6C36r8im8i+V0adEnX5/xY+hQ8nfRsUO8yXSZmRztwxtDDlLHh6eMpNbljjCIOKQBljxZPHlO91nCd7tVtmpxZyDahpybcXTMhQIUKbjdEiRJ+gt+q/IpvIvJ0adEnTef+LXp6HyTvpBgQ/l6SH+3mXdmbJW/GWKVfw1XkTSbnLR9oYU+cpJ+0FXR+0Ku3HuS0ncqXFIAyx6PTu9MyFAhQpuN0SJEn6C07eL/IofIvJ0adEnX5b5LXpqHyXX/gwg6UujsHu6+DHWXMWd1WwtRn437zZrOULBV03Z+N17Eg2gAPHZatHBFj32qHHm6u0FOXbi6VkKFChTcbokSJP0GjPlWQofIvJ0adEnX5b5LXpqHyX3WL+29HmptmvjQarjneTJXo42ii5E8rQQYeLfZF0Pl/sG1yeXj26WEk2q/G7MQ2q54+2BtIHSMhQIUybjdEiRJ+g/9syZD5F5OjTok6/LfJa9NQ+S8/8ALWHYrdHeLxeUzEjRUsFD7uTmLSwkDx1XQ/KXnV9+QkjaWLFyeHv8i/Ua3WqyvFJ0jIUCFMm4nTokaJP0H/tmQofIvJ0adEnX5b5LvpqHyWNZbbNo3RW5/DVsLBtzZ1n3eDf+nwSSxxMeVqAizcCLNy6yX7Mkm82pqV2G2zoflNYz35JZaHcXK0u/r8jL0H1q2NsejZChQpk3G6JEiT9B/wC2ZCh8i+V0adEnX5b5L3pqHyV/5Mt0eUmKzcrQtXr5GJ5qOIsbm2cscaK9VFT5iCNpMtblUeOt2kGBfSPCVhYMbUjfcRbuXF1JWtUpqEmOyLW4h+U/LEeuWSg39PC2PfycjRKpNXsNM3RMhQoUybjdEiRJ+g/9uyFD5F5OjTp06/P+L3pqP0sOLFkeivWmq1sPX25O683hshFWtXibBTqPA++KtDCPFIAyx3aUlCXG3WuVbB7uHEN/e7rsD0rlecbEPIMBkC7SkoTQ2BlboWQoEKZNxuiRIk/Qf+3ZCh8i8nRp06dflvkvemhd2pYKJ950LuwtMZ5S9FGMUayFvwlejTK7MIiA8qaIbEGCk2L8wscWH9b3XarW69C49KZnZ25EsQTR3scdJ61ppG6BkKFCmTcbokaJP0A6e2GQofIvJ0adEnX5b5L3ptdKWGieOl0OXtu5Yyn4aBETAFmY71upXarW5ZmMQYhnkyh/LiPXd2qyh1pTxN1nDlZLGPCVe30DIUKFCm43RIkSfoGbXLoUPkXk6NOiTr8t8l/03vdV4txW6C7aapBi6r2J+7MXVh6TCHI1Wvfl7jEsNTaCmXy4n1/dlrTxhjMe0jZKl4aTH2vFV+5uRkcUq1rY57IUKFCm43RIkSfoItfbDIUPkXk6NOnTr8/4yH0acW+udBJIEQTSyZS7DEMMSvWfC1qFYr1pm0bl5C41WHHVPFSt7ovzB8OSRk0ccEMmQtszC00Izw1pjx1zzZNyctj2cadjXnMhQoUybjdEiRJ+gh+8Mm8x8i8nRokSdfn/ABfbWDCRbdznyGMYW7UmSnpUgqRd2bld58fDuKXDqteG7eCoMUc2RtQVhrQ//jbzlbcZRZmZwgxEexS7sxV24sPb2x5eUpeFkrS72LmMhQoUybjdEiRJ+grsz5lk3mPkXk6NOiTr8/4yBfxYSJhqc+/Se61SnHUDvyzaZAH1j79UcgRtJlaoNLmyde0L0qYMmS3OUTjcpuO1Zs1asdeN/J/pt55L7gJMY5Y95fiDdxd8rHjr4G0kabk2ofEVqpPDY5jIUKFMm43RIkSfoK7a5lD5j5F5OjTok6/P+L56zVI9zU6TLyDJexsrS0E76Kxl4IXkylqc48fdtFHggZR42tG7CzLTuMWJshReseHtb+sXk/0/zmBdr1b31av9jL8GZgY6+Fsax8vLQvDehlaWPlshQoUKbjdEiRJ+gp/FmUyHyLydGnRJ1+f8U4yt5DpMpd8PHHW1rYKT4jMYwv5ArhVMLq0NaGuPC/dag8TWxkxwX38n+n+c2389OZix+Fb+3wTsz18L63l2awWoiaShaA2MeUyFChTJuN0SJEn6Cj95TIfIvJ0adOnX5uy7upgoOku2xqQQxnZmcfgx841bmSu+Lmx2MGuPE/Bej3F8C24X+m3nmx1gxHx0KFJ6fDkJN1Rwcfxcy7SC5E28o2BdibkshQoUybjdEiRJ+gofeUKHyLydGnRJ1+ciestGHw9PorE4VoiOXIWgBoxVlm8RjMY8T8WvDkZBlvwe6o/0/wA5f0GFf+tw5j0OEb+p3Ny8jR8ZFVm3R8lkKFCmTcbokSJP0FH7wyZD5F5OjTp068lVDxWS6KSQYo7E8uRnihGIVYk3UWLqeJs8p3YWvZN5Fjca9gnT/J+cmO1j8J8/Dmi0q4mPd0edlccxNTm2m5DIUKFMm43RIkSdlotFotFotFotFotFotFotFoqTf8Ay7JkPk/k6NOnZOytPsQYSDorNyKq0hT5CWKAYR0WiultSY+Dw9PkeSsZSKJTTz2nxlWKxOAMDJ/k/OQHXH4b63Dmm+Ch6Hn3a707kZtKGi0Wi0Wi0WiZkLIUKZNxunRMnZOy0Wi0WytFsrRaLZWi0Wi2VotFTH/5RMmT+SJk7J2WiufHLVg3FboLd/YQwv4jZ0Wi0WiGPf3eOW3BE8mURnatqDEMnrA1fFjpe7n+XT3zht1sX8Nnhy/vVUdmpz54BsRPFJSnb3tsrZWytFotEwpmTMhTch06dk7LZWytlbK2VsrZWytlbC2FsrYWytlbKrBpkEyZP5ImTsnFE2jVYd7b49O7Tu0Wi07tFPNJOcFMK4xA5z7K2VsqRtI8dD/N36LRaLRPX3tuOhDGmHRtFoqIbNzuf5dPfK38OPi/n0Wi0Wi0WRDaGsz+G0Wi0Wi0WnBpx3YN9XrN8OytlbK2VsrZWymZMyZNyXWi0WytlbK2VsrZWytlbK2VsrZWytlbK2VCH9nRaJu92Wi2VM3wVItkOgYBFTN/DDHoOytlbKmH4akeyHGAaWtFotFooA2bPd+NE7fDWDSbTu07tFbDVQ/R079Obojh3MuytlbK2VsrZWytlMyZuXotFotFotFotFotFotFotFotFotFGP8nDotFojHaJm0HoZG+AB92i0WiMVG2gcZh8ei0WncA6S9+i0UQ6HwzDqMbfB0MgbYg3u0Wi0Wi0Wi0WnO0Wi0Wi0Wi0Wi0Wi0Wi0Wi0WiFvfyBHoy8tFotFonFN5cZN7+DT4uEW9/C7e4W6PZ9+i0Wi0Wi0//AJo//8QAKxEAAgEDAwMEAgIDAQAAAAAAAAECAxEgEDAxEiEyEyJBUARCQFEjQ1Jg/9oACAEDAQE/Af8AwFy/3Fy5cuRf2zG8IPv9qx5fA/tHlHx+0ZLKPj9oyWUePtGPJfaMf3TJZR4Pj7NksqRHi32bJZQfc+R/ZMllHk+Ps2SyXJ+v2bJZLk/X7Nkso8n6/ZsllDkfj9It9jypob7byH/FXG+xjxgrLRj3Pkf8VD3mSHhHnV71v4qHvMljT50XI935LF/4r3mSxpcjFyPcbIq2jVzuv4Ny1yw9HuMljS5GfI9q+iL4dP8AR3Ll1lbuMui53LM6RR0voxi22Sxo86MTvpbWWvUd9vsWidKOk6DoHFIsiOFhjls3L5MkPCk+49LF38nUiTQmMszp0eVi2ty6L63Lj5GLHoGsHwWTOlHSWWwyQ8IeR8ap6diXN0fAnhYtpdHqI9ZDrodc9VnqM62eoxVj1yNcVRDdxtlxSOpFy5cYy60uLF9jrRfBkh4R5PjVavTsdSLo6kSqJEqw5t7aVyFAVJDi4kipJ8adcj1Wesz1z1x1WKqIZ6kRVUeqh1kSrDm3yRFgyQ8FyLVaylfgSvrUk1wOTe6lcp0ktWr6VedmnwPOIsGSxXJHgsXSPUV7HfWPJLSru2ZRp4I+SVNy7ji1sUX20fOURYMkPC5GqrEqw5NkPLGS0q7UYNkPxv7FRSJxS7IStqtYcEoJlSFs6L0n5ZRFgyQ9iHllKJWjs06N+SMEtY+59WNR2RYjxpONycbPKlyXRVXzlEWDJD2IeWC51rcZxpuRToJFra1H8CVtVo5XdxkONLFdZUuRQjFdypFNdsoiwZLZh5Y9SsdRVn8YqLfBTof2RjbjCUrEe76njUlf2odjsJ9PdCsyxX78ZU/I5ihx9rJ+WMRYMls0/LG2lbnCnT6iFNLC46n/ACKPzLGc7dkW1sJuPA+uXJ0KxUhZ4x5I9clb4LJlXyxiLBkh7FPyzq86xV3YpQssJTsdLl5CVsZOyPTlLuenIcbPuNFmRhbu9asLoas7Y0fyOkq/kdQ3fGIsGSHsU/LOtzrQhgyMbZv3StrU8iPkh2XIpJ6WLFeNtyIsGSHsU/LOr5aJXdikrLbnKyKcbLWo/cRvfsKn8yJUv6OqUeRVYjnEryvuRFgyQ9il5Z1fLSirvc85aSko8nVKfBKPSyjzrUlZE6jv2PVkX3IiwZIexS8s6vlp+NHbqS+ERcYI9SQmr+4RU8ijzpOoolWr1b8RYMkPYpeWdXy0oxstqTsriTmxQihxTLWdhNx4G7u5CXSxzkxRu7DpJlWjbjeiLBkh7FLyzq+RTV5Eey2qjv2KfaOtX+xl9aa7X0kromrS3YiwZIexS8s6nkfjxu9t8NnwLSqPnV8FrLWuvduxFgyQ9il5Z1PI/HXbabsi3sI90dcUeqicrsesfJD1/I53YiwZIexS8s6nkUlZbVR+04iRh1HRFazXS9afkPX8mPzuIiLBkh7FHyzkv8hT42p8pE3d9KxrcHc7lNWlZ4VY3RJWdtyIsGSHsUfLP/aLstq/dyKa+dLFtKjvIY/gl2nfH8il8rciLBkh7FDyziv8j2pysjp9lim/adSPV/5L1Dpk/ks46fsipG6IO6wauVqXS77cRYMkPYoeWdJe97S98rjdiMeruenHCxOPSz9lp4SxlHqKtHp42oiwZIexQ8s6S77M3f2oSsrEn1O2NtKjvI/ZaTfU+lEJfq8ZRuVaNuNmIsGSHsUOc6fGxKViEbd2TdkQjZa2LaVJ27ItZDJOyuU1ZXKi/ZEZdSuPBq5Xp9LvsRFgyQ9ihzkyPZbHSr30rcC4G0uT1P6R72dD+WemR7PuMkVO6S1h7ZdOVaN0NWziLBkh7FDnJd3tN2Ktf3EZ2iKN+8saq+RkuBXfS9X5rOvR/rOIsGSHsfj85U187Vev8IXuZSjlUl1dkMZTft1/2aPF9yvSt3xREWDJDRbP8fnKPZYXLly45WK9dobb7soRvIWtx1EPqlyRGMpv2ly4vJly+l8JLqRVp9L1sJERYtDidJ0nSdJ0nSdJSVnlcuXLly5cvpUV5HSUVYuXLkhdi4tYvsXLl+5cuXLly5cuVI9SOk6TpFESzsdJYsWLFixFZXLly5cuXLlxosLsXLl9Ll8bl9Lly5cuXLl9GixYt/7v/8QAMhEAAgECBQMEAQQCAQUBAAAAAAECAxEEEBIgMSEwMhMiQVFQFCMzYUBDgQUkNGBicf/aAAgBAgEBPwH89YsWLfl0ixpNJpJqyLly5fdcuXLly5cuXL9q5cuXLly5cuXLl+6hCRYsWKkfafLRcvsvtuXLly5cv3L5XLly+Vy5fvIiLZYa/cI8fk0RFtqfy/lERFtrP9wfL/JoiLbU6zTH5P8AJoiLY+CS6j5/JoiLa+R8/k0RFtqq0xu07fk0RFtxS+Sr5qQvySIi211eJzG30L8kiIttTwYvJoQvyKIi2y4P9n45bURFtlwf7clm/wAStqIi21PFi/nPkWb/ABK2oiLbWfsIfynyLN/58ue0tqIi24mXwQVpHyLN9mXCI8/4s+e0tqIi21pXkfJF3Fmx9h+JDn/FkR57K2oiLZN2jc+T+ymLNvs3drClb/FnyR7K2oiLZXftEyfgyAsrjfZXSLZqErr/AA11H0ZDkt2FtREWzEeJEl/GRzeVt6j8sqz1dEKJGTgxSjU//R9Of8DSOajwaiD6n2IfO1C2oiLZivERzBoiLJjL7VFs6IldigWGjSKq10l1L03/AEaH8FnlcuXLin7WQbvwOMrmlnsXLPUpnqL4J1BJsUco8MiPnahbURFsxXiRIuzJR0sTNRyMpPrnofyXiuDqyxYsMeTzvP7FUqr5PXqfKPXl9H6h/R+pZCrKXyKcpfJUvlc1nqMj1ZGn9l0i6Y11Yl9DTzszQzSJbURFsxCvEiWFK3RmhPxZoqfRTjJck4WIcWJTgOq/g55Ii2NjY5F8lFs9OX0aXm4pkqZTVqf/AAU+CfjlJDFKzuLEv4Iy1c5sXVmqSPVZ6jNUsluREWyr4Mt1ZYaJRLP7GpfZRuouMhdJFSPtLiEzUajqaJM/TzP0kmLA/YsHEWGihUYHpQ+h0YEsKmfoypgrroTwdVPoyMdK6shCHwONx0n8EqciVJjpM9KRDohXfAoSLM0tO6KifTK5c1EE2Kmy2xERbKnix+WchkuCnK+mX/B8DUpX6DoyHTmvgVKoynhZMhhkuRUortt26srYy3RDxTb6oU41FZEChBPq8nSg/g9CI8LEeCQsEhYZIlhvomupHkVCZLDN/B+mkRwjIYWwoKPBIexERbJcD5LjZIkSk37YlGhpj7ictLSQuvXKhBSXUUIr47spKKuzEYlt2WcZaXc/sw/j2a6tMjyLjayQ9iIi2S4Jv3GsUZMWH6XY9P0IuVusLlN3yw/D7upGLxHws2Ni8UU66h7SM4y47GLXUiR42skPYiItjVyrhm2UsJbkjTjHgq+DGLjK11YpO2WH+e1OpGJV/wCoJcEsbNlGrOV5S4HJyd3mz5OLIreZTruPJRra9+KjcSsUneC2skPYiIuxV8GPk+Mr2VybleyKNSS6SMNNdhuxXxSiuhVrSnnU9kVTWbGYaGqdxSTZVfueVCppdinPUt2IXtFGRQl0ttZIexERdir4MZ8ZVPBiSywj676leMCvjW/Ecm3d54eHXW+ESlqd85M5ZCnohpRFO5W6TZcTMJK+6v4k8RVqztF2RhqklJKTE77GSHsREXYq+Dy+M/SkpaUKk/kw9Jc7ZTUeSvjLdEVKjlzshBzdkVGoR9OOdxmGpaV6khan1LSJLWtMiV4uzLswfRK+6uvYeFdojUXqxRS8FsZIexERdir4PL4zvlh/HZWrKCKuIlN9MrDErkcPbrU6EqqS001sbKFHX1fBr+Mv+DUTjCavIj6VPjqKvLVdlCprW2avFlWFGE9Ulds1Ti10Vih47GSHsREXYq+D34fxznLSrmJq65WzbKdGUx1I0+lMlJvnbTg5ysPEQpvRYWIpWvcjUUo3iRn0uzXC12ypXv7Yl8sNV0uxGWpX24nB+qYfBaBKytsZIexERdir4PfQ8c8ZWsumbZFfZUquXRcb4ftU9Xyy2WG8Cr4O5FSnwSpThyXLikYSepdtkh7ERF2K3g8vjbQ8cpOyuYmeqeTEt7KNPXKxiJ6pWXxnh01T6lRxUfcSxCStTViGJfEup6VKp1g7Dw1RCoVH8GEpuK7bJD2IiLsVvDfQ8csRK0Ru7vlbs/w0/wC3lClKfAoU6PWXVlOp6kbmLfszoUnN/wBFOitPU9GHcZIexERdit4ZfG2h45Y+fxuexmHp398uETjOtK9j9PTXwTi3G1MaafUw/wDGYvwypYeUzD4dQXeZIexERdiv4b6PhljJ6pbnshBzlpRKSowHWqSI1Jxd7ilrjqRKEankRjoiolWHqRtchQpw56kqmmOoWLkjD4lT57rJD2IiLsV/DfR8Cq7RKktU2+1ho6Vq+zEPVUyZhflCLIayxEry0/WVKemRSlePcZIexERdiv4b6PgjGT0xF2krShEfk2NlzC8tkeM1zcctUr54Z3j3GSHsREXYr+G+j4Ix0u1BXkka/wDuConGTQqFR/B+kl9lGk4Ra+SP0y2VR2ptizwb9ncZIexERdiv4b6PgYt3faw8b1EdZ1OhVrKD6ckq05fOV7FGfqRs/gQzE/xoWeBqXjbuMkPYiIuxX8N8XakYh+/tUekJSKKUI+oxu7uxIYzB8sTiz2sxElKmmhZ4WpplYjLUr9tkh7ERF2MR47/9JN3k32tPsjT+zES66V8ZXNWVCOinf7I8keGQ99Fx+sr54PEX6PtskPYiIuxiPHfN2ortUaeuR6t62oxEWpipzfCFhrdZuxpw6/sVWlHiIpwqdBdGf65GHnpmVoaJ22U5uDujD11Ndpkh7ERF2MR478Q7Uu1L9mnp+WRi5OyKlX0+i5HiahzyWLF7FGp6keo/45ZNetTv8rbRqumyjiFNdlkh7ERF2MR478VJ6bdmhFJepIlJyd2Ul6UNbG7u72OWWHhphd/J/rllRXpx9WRXgmvVjtp1HB9DD4pTXYZIexERdjE8ZLbiX7rdilSc3/RWqKXtjwihHXOxXqa5Z3L5UKGr3S4NV5Mhw0U4a5KJiZ6pW+jDzX8cuGVIOEtLFshNwd0YatrW9kh7ERF2MTxktiKjvJvsepLTp+MsJ5klZ2IxlLpEWGt1m7H7Ef7PXS8YixP2ip7opx4IlLkwy0ylL6H1yqr1KSnuwdTTKwnfruZIexERdjE8ZLZUlpg32oxcnZGGwumBUoudQnV0+ymc85PLCO6cWRKfI3GGuOcOlB5LYnYwmKv0e5kh7ERF2MTxktmJfEeza5hMLbqxtRRiavXSs75WMPS9P3SEQ5MQv3Hm/wDxywixbOLcXdGFxCkrbWSHsQhMuXLly5cuYjjJbKnulc0mk0mk0ljSRpuTsjDYWK6isuiK8rRJdXcsWNDfAsNL5E6dPgqciImIj7zSaSa/aSNJpEjSWLFilJwlcpVdaLly42SHtTNRqNRqNRqNRqKrui2yXBoNJpNJpNBoNB/8op9Eaiu7mk0mgpq1xpvk0DQkJFWN5Gg0Dj7EaDQaDSaDQaDSUJaWajUahyG99zUXLly5cuS2tGk0mk0ljSaTSaRMuS6mk0mkSNJpzsNGk0luhpLGk0mksWNJYTLly5f/AN6//8QARhAAAQIDAgkJBgUCBAcBAAAAAQACAxEhEjEQEyAiMEFRYXEEIzJAQlBScoEzYGKRobEUc4KSwUPRU2Oi4SQ0RICy8PGT/9oACAEBAAY/Av8Atwl75yRR99AdRCeN3vnNDcZJzZ3uI98yozeBQA1vH198yNyA8QITIl/Rd76NeB25KE/slsv/AH5pjhcRP3zafiBUIFkmidl0+lcoJkRmD3zZ6KC6VzpKDw982eiBHZeCfsm7iR75jiFG9PuordjvfNgArjAo0tij8R75ww8WryuUfllR+I98im8CuUfllR6Up75HggZXNM1G9Puo/Ee+RCbvBQA7UQAqesvPvmx93OJn5o+xTZ63E++bTvmoZ/zB9ioctUx75gqBEnOyWl32TmeF3vnwUfkxcJichs/9KiwyauFB75kKw7ttso2D0Taag9tWuEx75seei14NFCjjyqHWZbmn3zBVrZDnXaFGhbrXvmOKa1zaVbxQY4ynNp98+BUQTuesz/FB+fvm7go7dVCsZLwuQO33ydwURmosmoJlUtKgudeWD3ycdycQKWKqB5SuT/lj3ydwUZ1aNCgHcVyf8se+XFRT8Sgeq5P5PfIcU53ieoPArk/5Y98gN6bPWSVAPFQPL7jRhZAY27uxo3KC34VA9VA8vuK9wvDSQo7uH892Nhk5rnhsxgbbil9okj4RsUDyDrUFoPNmrhK+uGBBZEIbQObqr3RF8h+yjjh3WSrTv6YtYIHAqB+WOtQnarMkx182g4GeZn2HdBadYkokM624XuYSDSoUJzzNxbf3PLanxbOc50p7sEDgVA/LHWoHF38KA74Jfxgb5mfx3TZN9pwP1ww4Y7TlCZKUminc9kcFChuEnNbXA2HTMaobBcGgdaYfjQcL3GuBkSTaBrhv4900/wAeX1w8mZrFfr/t3OTuTXOE2szjheOAQHWgxjpEOnVCG51ozngJbCe5shZkECaHX3RO7nS7+cMMG4uZ3PLaVFintGQwtc6Zm60euWGRWucNQ7qdE8Img7YC44W+dn8dzgKCyc6TPrgju+GXzookTwtp1t7/AAtJQIFGivdeZDa3gMIebg5h+3c8hU3BSGD9Y1rlHEfz1tzCc99AFGdqkBhc2BO3uKxfKHEsPaPZ7msQ6xj/AKVEMRznQ5a9uGHE8TZKG/a1RmUzDmy1jA+KbmhMigSDtXcRlhMz2hLeo/EdanEqTc0a18TvoE2Ey4fXIMfk45ztN2qw8Es1sOpWoTp/cdxEm4Is5Nf4ysZEmIc6uN5QY0SaLsLXSq16bM3EhRRtb/OCN6fcKH69xQvzBhb+YnfmH7DrJZDz4m64Ikk/E86lKEKm9xvOVM5rxc4LY7UdRVmNKHE+h6kSaAI4p05X0wW4hk2ckIjDNp0Np7g0bypcnFs+I3IytP3agrUeUR+zVkxA28VUSDL4ppwFzmnBG4D7pnE9xQpy6evC8+EgqPxH89XOMfn+AXrFQmuDDcxt5QicqoPBrQYxoa0XAaAsiNtNKL+TGfwFWTaaPC8KUeFTaxCxGYSdU5HTxvI77KK34Z4G+dDzHImTIBVjN9KqjYhWZBA4lBrZM8oVuJMb4hU4xxh+QVloAA1DLdiobWz2L9JwRp7B91xeT3FCtCYt4YsIXuFFij0YtPXSFge22OzOuhzooJ2MqrEEOY3Y28qcY4pv1U4bc7xOv0knAEb1abzTvhuWY9jvoqCI3hUKUVrXcRJC1Bd6FXv+S9p8wptiNPqqV4ZXTb817aH+5Fro8KREjnp74vKINRIAPC9sDwWLbbmHTuWKbCtVnMlewb80QxrK6pKyMZ+lqm8H9blzsYA/CJr+oeLlZEBh8wmpsY1p3DROc4yAEyv0nBEB7RAHzTOJ7ihVI5zVkW2tDWnOZJMijWK7jo8aaidqmzKqi0c4/YFi2zl4IYQPKH2R4W3rm253iN/UpxITHHeFSGWna0rpRfmsyM8HfVTY5j+BXQ/1BUa/0crNmMqCJ6vXb/8A0/3Xs/8AWFnRYY9Vn8pAO5s1TlNfJ/us7lIB2Bs1nxnk7hJTIe7cXKLBdChuYXOAFm6SBECECPhVw0dp7g0bSi3kzbbvEbkSx8Zx2MmhbiR2G+T0+HGbOJKQeEWnsukrUKFJ22adCZFBcEwQml8nTMlCY7pAV0dXD5rpj0VGnqsIf5gyLFA8Va5Oa9p+NiESG6005USBeHz+mGZoFBjtM50oobyZulI4c983eFtSjiYIA1Fys5727hIK1yoiXhaVZhMDRu7iodYH0wxHG4RHk/VW4Lw5ui52I1tJynVS5MyXxPWMznDxPKtcodjD4RcgxjQ1o1BFrhMG8FRorWG0GEiZUTz4HHk8nM1AmqLHAj4HoY1rmHdUKkeH+5TBmN2HOe0cSqx4fzXtLXlC5mETvepNaxm8ISxzgbjqXOSbxM1WITwCo1UHVIZnLnBkhzKRW3b1KrTrabis5whv2OKmLsh8Vt9q1XehAzcS64+mCO0GWbOi5TBlN0M4wKI17XOmZgBSgwwzeaq1zh4mQU48QNrcKrNhAna6vckIQnlubNV/xjh5Q6dc6qi+f+NB/wALLGTUnWxwMlONEDfqp2Lbtr65MYfAVyt7HSeCJK3EM3BxE8DYXKrE3dEOU4Dyw7HVWaWOG2akGfJyzYZr4Sqw/m5Zz4bVnR2+gWdHeRskp4sv8xWbBhiWxvWZ7VDea2mg5NmNDDkTyd4c3Y69duGfoV0YXyWdycE7nSWZAaDvM0HxA0ECWamGdWCQIUKL4hXipJ0F55oksfPWFaxr8X4f91OHBaDtv6xnOA4lTMVkvMvbA8AjmxD6Xr2jv2r20uIVlkds9DD8izz/AFj98MRzryCVF8/UI7tjCuXcGf8AknjXjP4GBvkX4QsbYnKevuJpULdMfXLkV7Jn7VWA30UxAZ8laxDJ33Jzmsa0sM6BRYJNxtDBOV7QuRvabLXww4y1oEXHqMnRWNO9yryiF+5Vjt9KoyZFJ4I2IbG7717T/SFnPiEcVX6lXhZzvkuk5XuVHFZrpqbHPbwKGeKfDeq8nba22qIy5OPVyrAbLipPnCdvuQcxwIOsYGxaYsytTKtROVMsW7UxUqYiF24NKLHY2TqGiif8dMlsm825WTyuES42jVWmPa4bQdPEEJpLjSgUUezcXCQeNk/7p4e4FzjquwQzZMrF6guNH83P5DSdIOOwK/0HVfVS2PI0nKOTFkpAi+9RYLxzkpfLBDjawbKhuvfAdI01Jtq9mbopm5EYy27YyqzOTme9yNgMaOCrFiS3UVXxP3KbjPiVqVXKrlWZVGjR1XQCo0KrQswyWa9zeBopWgPRPjExSzW6dE4B1myL1XlB/anPEZ9pjSTS9ZxkOGCbZ02KWMLtz6rnoRbvbVe1lxBUhyhvrRZkRruByySZAKUFpiHbcEQ2yzgrJivluCk2LGLzscZr/qv9Stl3KG+aavZ+1DlBbZqCZKQiWT8dFTLmTRSDg9+wIkvdXVOiqqdVK5Rxb/OkxrRmOzvTWmxhcSIimokIXkUXK+SOEpsruIUWDZMiK7pZczcjn23bGqzAZY3mpQxj3uldaKznfJdFUaB1apks0Ky1hdPUApRIbm8Qo3JzMsfcNhmozpi1MU14C1wmDQoN2rOzjgqAVs4Lp/RdILUqRYsvMpiNE9aqTgxx2kL/AJYfv/2WbycA73L+n8lJ73v1yNy6KDrJCsxQIo2m9MiNmLUSeGMAJC2UJQozDKthc24kbxJCybTPATRZ5xR+Je1Z+5e1Z+5WjEaG7ZrNtRDuXNwTa+Iq09xcVnO+SkOruUccNJDieF0lyWO1pc5oLDIalDx8w8DXsVm0Yh/y6p2I5M0T1u1oua5jJ6g1DnAd1kL2cL5H+652DTa0r+oPRc21zz8lzTWw/qpPe5w2alnO+SoOs71SjdbtQUyMY7a5UVRNONmw462qhq2oO0JsRnRcFM0AQ0VQuiF0ArhkXVUFuyI374Y/mXSK6TkJudJZjvmuk1XtXSas4zXRUh1lw3KMza2ekk5ocN4WLhyfE8IuCEMvvoGtogeUTc7YDRQ3wWya7UgyHBhwxKsmhWnZg3oWrT5b705sNtllKLpFXkqjR1uTb1jYpLGG7aUIbBJoycYJB8MT4hHk7nZrhNo3p8O600jqeMF4NoKYuwR/Oe43cEPKdHzsQN3Iw4GZD26ypxYzWN2TqU7FkSa6bZJrhrE0Xa2GaztV2E+nXZDpIcoj9HU3blyKaG5rWxpek0XOMgBMnqbeChO2sGCLLXIoHaO4ncE59c1uUcZFEx2ReuYg02vVHMbwarOOdXYFMs5S/wBCrTm2N7yulD+a6cNNm6c00a2ZqfDPaEkAdsjhdxl1yaMSL7Nt+87FTQRfOo5F4hu+y9OpB2+Shbp/fAT4mgps9ncT/KVEYTnOFMMzcs2HOJsnQKWMcNzKKb6IEXzT3FrS4PoZXZRPhM1Ehba4IktZtBNdtGB/n61IuC6YQhs/+IQ2CQGhiHeAo5PhlTfRObClNonVTdDeB81nj5KbTPTmWqqiwzc108DfIm8O4nDcmPiXXcFax8OXmREHnH/RSc4yPYbcpxPkFJolgHFA6y45Tm7Qoc9tk4IUYeUqXhpgd+Z1apWa1c21x8oVWkeYrPitA3VWLth2tYx3tIn0GidDutRZKP6fcKMfhwF0Lmn/AERa6h26it+zTPnsUSH4mzVuI4NbtKhuhRA58pOkm7u47TJK76rPd8lJoyBxTfMct0uKhv8AE2adD13hFrhI6wdam35J35nVJuKswwrXKHWNwvWbCBO11VICQwOiOuaJoviDNnad/bROdsE017hOpcV+sKM7gMNiKJj7L4ey7apHpaWSL2SLqiqpaiv+ytxWiV1CnDuocU3zHLcBtkmt8IwWYgk7U7Yq+jhcVbN5dPqdll6xjzZZtOtc2yviN+T+GbeauQJ6UTO0VgOk5/2RdBtC0JWgFiotkic7lGdLMMq5BhxBQ/ROZOrfqg4aWybi5CHDEmhRIbRNxFApbe6hxRhSM2GeUSoc9bpqWEsiNDmnag9hnDcablXV1CZVmHOuoIReUibtTNmUXG4IvcAWzLyNHZYc2dlqaxtzRJCMGARLcpjWmy2meTjG+0hj5hWSaHS+ih3veW1a3UqQBLVnIO3rNPdI4pnrlRDuknP8LcmexwThpplSZXerRzWeIqTBna3bcsQWnOffwRiO6UT7aLEsOc+/cF+Kde6jcH6gh5jlPZqa5A7dINqn0WbV0XH1TpMLTtmiwzzTK6/ukcVD9cql1qqiQ+2a5MXdVOG7S0qVJg47ArcXPf8ARSF2W6Ibmiatv6N7tw2aJ0R1zQnxovQbnP4bETEniZSDW6l0nDi1NbCfNxdOWxYqI8Nda2ZQdqLU3dTSFMZsGApkXaJJp3d0DimeuUWuuKpe00TYjdeGcV4anQoTJMOsonVLRzcrENp4BB/KTXwBSAAA0P4aGfOrR6USp3aLFs9mDmjasU8VeM9TZEcwbL1SM9ZhY8fJYyc3jpNCHJohp2D/ABkwW66lHjpJ7QoR+EYcZraVwPdA4qFvE8u0Ok1FsT2bvouahl3Gio4MHwhTznHaUGGtVIDRSh/NW35sPxFShNrrOs6IwoBnE1u8Kx0Zpxd9e1osQzpOFTsC/EOG5q5x9fCL1KC0MHzKtY1/yXOhsRvyKzHyd4XLGQ6Q3GY3FB3aFHZADOiyk9qEPXpGlN3Uwv8AROHdA4qB5dATDlIrPf8AJTsTO/AT8ROhrfsViGP7BW4/OP2atFaivA3ayi2CLDT81jOVNkNTEGigGh2xD0QnRBWtXFSthjNpiSCtReUGM/wwx/K/4fkcID4haK6LANllS5RyWwfHB/sp8kjMi/CTZcsW6FygtGqyVORY/WCpRQYZ+YU2OL3bAFYJoey3WhE5Rmt8OsrHQRzesbFI9IaPgomM6IrvXNNDB81fFePopxGxLOtHh3QOKg+XSep0Ez6IyMgLzsQhwxQfXQzivDeKLYDJDxG9YyNNoN7nXrm253iN+iMV2rVtRLjx3BBrRJoVmK+w2c5qedGcpcngQ2N3hZ0KE4bwue5JizthlT5HyoH4XJs484U6501EEQCjSQdieC+zZGxf8wf2rMZN3iN+B0N/RcJFFvyO0IOGicAgwXkyRi2BEitqsZbNkGV1FEdFqSCzipi6Ve6BxUDy6T1OXNBkNs9gTYbRdfvOhLOTD9axkRxDfG9TAtP8TtJYZPFt6O9EsNkqWNI4UU4j+JJWdHiO4BWGmTdu5TgxSX7Ha1Ze6wNZ2LGQHh4FbUMr2trzBWHSDdjAiYglEf8ATJMvaMqxWXdH7aMn1Cm5wa6VQUah+4IUG4NC3nugcVA8uk9Tl2BrvX4h4zn9HhoDEiGQ+6xUFrrHhF5WMjtBieHZpcSw57/svxEQV7H91N8Np9FOA8S2OWfFaOAmibb1EbrUzcAnsnK900cXnt2tKHN2RtcUGGRfrIy/xMMUPT/urJ6Q0UnKj6Lp/RUv7pHFQfLpPU5ROxBpuvdwTWC5olXLfFPZE0STxOpoUoYztbtuldEd0Wiame0ZncFIasiNYMnSREAycBO+SOMikjzqJCleJz0RhvE2m9Fjr2mR72aFBAMxZv0h3TyhDCxjulE+2gk4TG9ZjGt4DTDkzeLljHdOJX0yY/kKieT+U94vAonv1BssBDeccNilFhFg2gzQcxwc06xlwonibJN71Z6qF5BpHeuU1uomvDq7ojzJrVaIEibRG7KjE+GSjO4BEHtOACMmWrRrNFpdJp1NVqNOGzZrK5lxa4DXrUqtOw3FSj827bqQc0gg6xkwma2iab3qz1ULyDSHhknaVEjnyDq45M3XVytO6T68Mo8nFXOv3KMOCg+ZQ3RGTNVNkIT2muGy9ocN6nyd0vhcrVl3FhWfKIN652GR5aq93yUoDSTtdqRLjMm9xQA1d6w/VQvIPtpDwyQ3YoTLMjZrx6s+KdVyc6Ic295ybUV0lZhThs+pT+UuEmDbeVG20UKD2Q20oQN8p5T4rrmoueLzN0lmzC6f0WcZqTRLvZgUMfCNG/ylHhktArnz6uIMIzhilO0VZPTNThLnuDQNqLeTj9ZVqTnT7brkHvz4m+4KN6fcKOfL/Kh/l/yVB8uSXOMgNaDIc8WDQbV8Rv76Ym8NG/ylemQ75KJGN7aDq1hpz4lOARjvbMNo3jglBZaG0rOgt9CrUQ8BqCD4+eTqBopNAA3YHg9ogBRH+J0vl/8AVDOrF/yVB4ZE3GQ3rFQScV/5K07pH6d9w/VQ/KNG/wApRO7Ia31TCBV1T1V0V+r6pzp+puaEG4xtltKGqcxgebTZTukpynuQhxuT4mf9Rjz/ACrXJn41uzWsWZ2W3scpw3cRrGBnnR/MP2C5MNed/Ch+uHnIgnsVmfNzzWhWn9L7d+MCDdglo3+Up4yLIFbgmt2CXVbLDzbKcVi4dozrZCrYbxKFtz3/AECtYkK1ychk72m5Z07M5PahGZR5Ga7+6kc17deoqzF5t/0UCyZtJJouLyVyd0qm0J/JQ/VTiPA3a0WwBZb4jenx3ZsNtS46+CAbOe5WsU6XFZ4e3zBWX0O3vphU9tdG/wApTuGElBx7Gd1XEt6TxU7AqrGvbKI77ZJ5QBnsv3hRIJN1QrEVtoIu5ObQ8JvWLdCiT1CShMe2y7WPVQXNBNkm5WYbI0vkFzkmbyUC8Yx++5M5OLjUrHO6UT7YJETG9GJyYbyxWHmmqffMNSGrRvPwp5wneosXbm9UmU5/Z36gELUpNziMpzTrEkxpFZ2HDJmcM1m9oybuCawXNEsgR2dGIa8UDr74YEdHE8qiemEM2KG3aJnqgYDIvP0RjG+K6yOH/oT42smWW94va+0i95k1t5REGJaIvEsp4nV+aFEikXZoyYs9QmnN9e+GcBpInBRPTC1u1306qGitkSXJ+TtEmgTUPfXLiNaKl0go/lT/AMo/cZENsNjXWhPOUOIaFzQVDgiUmiZTGkznnZRHEd8M4aSJwUT0wOO5Oi+AffqodqdEnVM/L/kqCD4Blhzc4GKFElrkFEP+X/IyIXk/lcn/AC2/ZHY9+zVluDf8TvhnDSROCiemAN2q14nT6o557Imi7wtUy6c2A8FCd8IynxDqCD5UYJqJ6J7SauZTIcJzAA9E11aQR9k6JKjG/XLdMzzx3wzgNJE4KJ6YANgUFpvDB1SJvkPqokSVSZTTeUDs5rkYBOcy7gpveGjaSpQ5xDuoFmQQDvKo4CewKduKjCe6YOqSOLAreHBGDyhuLLqbQp2S5up7F7SKw7102n9K6bf2rW57zUgJkGexvyT4niP2yz5m98M4DSRPKonpgDJTm+XVWwx2ygfGbSdDdc4ST8U9sQyszRNXHbqCnHfMeFqniB8ypMY1o3CWGxEaHN2FCLCnY1g6liXnnIf1GC0+DDc7aWBf8tB//MKy0AAagoQ3FQfLludwKB297s4DSROCeUTsTZ1lM9VbD8ITIY7IkjLpPzQi5/s2370GMaGtGzLcx/RNFDAMpmyckN1BtFCHwjVltjDsUKsm9ve7OA0kTgn8U87lGfSQEuqzfUWp/JTJkE0Q+g2jd6ayQtdqW3QuiynYi2peq5yC9vlM103H9KMmRZ7wFTk3+tWyxrZbFBLr7OW5jhNpEkWO7Jke92a5SnpInBP4qW9F0r3n16pEfsaVGfrAWKBzn/ZHlD27maItnmxIsp+qo+IFP8Q79qljHoMImzGS+qhYpgaJlQeGgHKG3to5Wdbe9mA1FpukicE/imtUDgfueqNhTq4z9FjHa88rXNx/aE2G25oloXxD2QrRPQFvIA/zf5VqVWGafDrmO++gIImCqdG9p2hBwu71h+dukicE/igNgUJuxgHVMWNRDAhCA6dB6KJHrPojRfhm8XIxHNkXn6YSoX5g+6dDPaEli30tZnroS3tirUYT6D7HvWH526R1U/irAFZyCl1N8TXq4p3KDc2g4qCdUynDY/JnEe1vErpl3lCox5WbCaBvVvGuG4IPizdWu9c2ZOHZOFyYRv8AtgEZtLdaaimRNo0J5VCHnH8qw453370h+dukPEJ/FQ/zOqN5PDqGmXqmQxqCiNaJuvCsG6JRZ72t4lVjs+aOL5x30UgQ3yBWyL+08rPj13BZ5c88ZKYgNPmqrGLbY8MqL2dk7W0QeCbM814Vh8hGb/qwP4IeU4HeJmcE6ATvbosdD9mTPyqtHd5w/O3SHiE9TPZBPUy6eeaNCdyl9ZXT24XmE+s50HRVsBz9Re4qsWH6IYyPxAagIcNoluy3Q3ibXIRGE2J5rtin/UbR391FfsaVwacIdDMgc5m5Nit1/TQlrhNp1K2z2c81yvk7Z3lD87dIeIUU6lEi0kBZ6kSaAINZ0bhw2psNnRbgmPaOo1VnYHScg1oAA1DRuhOucrPjYQojTcQV+k4bHaFWlGHEnYJk4bFMGYOhLIgm0rGQyXQ9uxWX0d9+8Yc/ENIeIUtr1aPbM+pfhYf6lacOcffgLnGQFSqVmZMamwxKYvO06QveZNFSg7i4p3BDynItQ3DGCjqXr8PEdnDo6PH8nGZraOygyJ8+8IfnbpDxQCZD8I6iXm+5oR5VENGu+Zw/hoZ8/wDZfiXjOPR3aX8Mw+f+yxxHORR8gncEJ7DhEBt77zuWPijN7LdqxsOkNx1dkqbjzjaO0eO5M2utgWLieh2d3s840g4qHD2nqJc9waBrKDG0b2dwTYbbm4C/tXNRc+rQZvKkLtJmnnXXD+VbiVY2/epKSYB/iy+uAvNwCLnXTm8oAXBOhOuKIiAyucFMXaP8RCbIjpAC9Yp1+ru5nn0nAoxNTB1AveZNGtNhQWus6htW2Iek7CyFqaJqG3WRM6TbENzVfMnpHYE2G3VhM3XRJzwMhjtn7K14jPD+IbezpcF+Heat6PDSCLCpDd9Cge1r7tbMyztIG7SjE1vPUGDG2A3dOak2rtbtuQ47QCmndkze4NG9UeXHY0LmoQG9ystea6mtX/Ues1/X/crZESHvQxj6vNXOVlg/3yIvFBwuNVYHZACYzYJZBsUlUbwmvbc4T0b4W0URhupqI392tnPpatIG7AoTAJSb1UhvYFklQ/hFk4Jm5SZzh3XKUPNncGiqtPDgPE9c5FJ4KYhCe+qphkVbb7In5Kw457KemRPUWiSgn4Ag66by7+ckRR0mfZOgHs1HDSYwXPqJIO16+7PV13DRzTZ7bTuq4th5x30USK7UM1Roc9hARe8yaLyrEOYh7NqD+UmXwBShMDdA+HrNyhgds2DkQj8KY4dlsvkoh+HJiWrrJmj5NIYcT0OxFjtX1QcO6/3fY6MjW6iiRz5R1S12z0QsZEqJ1KLd0k17+jcUGQiTCFw2lNixKxf/AB0cRooJzEkx20A4YTtjiEWnxEKJN9q1uyYpGsSUWJsoNLJ1HDou2IseOKmLu6v3fY6NrPCFDhnpSmepmJEu+6tO/wDgVlt2BwasdHGd2W7NJFc2ouUEHwD7Yf1hPFJWvXK/UE8/HphZ9o25GHEoN+o91fu+x0UymzutTNOpl7zIBS7IuGxSHrgJ1mgU39BlTv0c3EAb0YcAkM1u2oRYtIQ/1ZESeqR+qi8BlNZ4nJp8Ztac8ohDO7Y271izeLu6f3fbRHfRRIxG4dSzjN3hCmaAfIKQ+eEM2JjT0jU6GqlD5x30WeSR4RcERErITkgAJAZEYDZ/KieXKheqhcOoW2DmzVv9laHdE/N9tEGAdFMh69fUbEGrvFsQEYGZvVMgb3aAtc/OGoBc3C9XKybTtwCBjO/SE+FDaG2hJN4HJiN2tKI2tyoQkoQ+EdQMN2v6Ky7/AOqY7nnx0M0HHVnHqOJhXfdYxwm8VRiHIKLyLhoC26ZV1o71IUGFuS/ylE7BlMUOezqJ2tqrOzuefHQy2ou29Ro0D0TkciScdugnvyRkmd0stqbw6lS7ueeiA6kcoaWell1OX/fH/8QALBABAAIBAQUIAwEBAQEAAAAAAQARITEQIEFRYTBAcYGRobHwwdHhUPFgcP/aAAgBAQABPyH/AO33Lly9wXLlzB2WP/qF7N0MEpmZXiP/AE6xRlh7DAycuMYt4ZmNPG/9+5cuXLly5cuXL76xbljLvv2wvUjAdEwfFXud5uXLl7994uXLly5cuXLly5cuXLl98dlbgbLsvFuDBvo1PFH+X5jYEJddfzXe7/wbly5cuXLly5cuXLly++Oy4+yMgTW4ZloPHU8ZcKCeegv5is7te8f4dy5cvZcuXLh/gBRx7B3gGoOKIti0oc+MQNi0PDH4isw99P8AEvfO/nFsuKKLLly9ly4cJXA9Wo/+B+I2/CaCBHp3V/0iEP8ADEO+VlKPeDOev08zHCp0vA66R/8ADkP8MQ7/ANLrLra0tWMn8mn6pHux7m/5j2BD/DEO+xyaNvWVdV4Sp+SQDeGd8P8ADY9gQh/hCHfdN9sTUnBeyXXnC14nfD/MIf4Yh37uiCvOOMLg45WT6Lr3w/zCHfji3Yd8EQVL50sH2eE+i691d8729xIaQ/whDvVGVCtSWwl/rg+zwjqcXO+Oe+G4d2Y9i9gQhsP8AQ73vUUZJaVpL/zB6ifZde6v+E9g9iQh/hCHeNBxIR7qn44iyUdQlL8hGBNUfTvh/mEIbx3wQ7+ZqYNF4WtnCtFUHfDY7Dv72JCGm8d8EO+QFTBvnCIbFhkCrUnjcHHezY7Dv72JCGn+EYd/x+VNRCC+j8mDQZe863NPezY9+dr2JDSH+EId/NnFc1nGbg1H3RKoN4TWscO8sNj/AJLDXYO+nFOPcDv2rxIz0GHjr+GJWbyx4PxF8oE5jDvLDY/5LDXYO/Dj3I9hYsIeKuM4NRU+OT8zNs3i0rT2qEO8kIx/yGGsId9OKce5HsKK2pMmF1Wr6nvFuLVAcOT+Id0d8jH/ACiH+EIewrpZ4oiglYcg+sTEODm8vUh3sjHuL3od9OLdx7BG3IY67GI5YlpfQGOh/PdXfNj3i+5j/CGPYFa6p0jfNLrbrTzqv1ME6B7o73GGx/xjdH+CIx7D3qG4Mpzw/wBhhjIPPMXa3lrjXezY90vuxCOw78Mx7BoHBRGKULlkqfWcyfY8u5PYmx/yiG5ffhj2HvUFsWBV4y/yWaGKviIcn/GHejY9wvvRD/BUY9hga1BCK2UntNH14RjPIw74e1uX349xIdsIx7HHNVYPIn13SfY8od6O1vv+ruRCHbqHsCOObEU+DPD6QF0Z4/SJbXhhDvJ29y5cvvGrMSQ9fHWauyuXsvdIQ7cY9g9RzVMl3RdK1z+Z9vlDXg4Q72f8h3aUOoS5nOMau5EIdsMx7DyPJGwxMAOBHAsmlGKhAja1MbDsXsHfp9kGKjVr0hhGzqArR/hO96dr9jzTROt79Zq7kQh2653+lpDDYwebofvylT6rmT73lsO8GrZsPUf6R2mzDzx/lSA0cz88Sz1WUOqj+r2WWEWBKrJM1uHthCEIdqIx39LQ3RZHGivzez6LmT73lCHYPcAr1ggIwQpl0/icIrNf89i/8Ywko4U9M2LCEc6t8uHv7TUAM8jWdly+yNhCEO2GO/X2taOsrmADk8dnBpwdbeftNEFHpCEN52Pbo8MfiyyCxq5ThD/f4AP6elTBHX/ILpIulyau0jNovyzT8pqe3IQh2o7HeynVKKi5z14e+3JPO9CVQ0CobDee2vafjpw8JlSBJpnhsowfVppn3uMJtBBwf8fVlAzLR10v8JojAPsBPTuBCEO6LgOZACsH5Gvz7bGBJzdeQMzVDXYbi9re+646iDHP+LcvYKRYtfCatbpfl8pNEWfX8u3EIbB2x53heSMw6gm8FZy/NeWxSNX6nnCROF4n6zXDduX3M3yyh50RgihXLZUr/HQREsSk5xpWXVqg4lwC7oXlUOHtiGwQ7ZM7xrylAGsqAADgS5ksX4Dn67iQ3XsHsxmV+DvLHVf3ErY1TAaoUgvTNkf4mEEbHj/i3GAePievKaBYXrcPK5WxASiw9R/SQLNUrXno+8rKdRbWq/j12Dzdqrq4hYN24cOyIQhDtV2O9Z4zFVCXC8WjCtWf76RraaaX1hsO7jUeq38Txj8sfqIDPMebiypWypC2dHxnX5lG1a1/g5Su88TTxCV/gtKgC1dAgwF0UY8iZTSzfR/cE2GgbDB5eDPIRv3qMGyk6EGjbSsdGz2MTWx4/LsLlwYbQ7Z47wCfukNioOY4dHcYG5W+7HsRtO1f0scq46OETepIBA2VsA8HCz584SRqMORgTKq/tw85VhWmxXbs2AtXQI7cx5I2cwcKvMLXmj2KId41QqvxRQeXGUykIoa4fgSpzzA0/uUAVsqJNJYqeGZUIuX2RDjgfMsZYLTkeCL7nHsiGwQ7ZI7zsW9fENgNKVPXNfncaN12MvdY7lbFCsFcX+Jp1BlcXPpAmLlh+XKBaGtAbFbHY7A6agYTiS7/AIf3AfG2kfC/xNO+pz6P7lKxgKx5OYwkrtPsuaFh6i3n/dh9P8MF/S0lbUZshVoJr+eX64E6ZjAZ9Yvk3P8AioLZr6jHxW8kvlrM8OVoQgFsBRL2VKlSw0hNhzaaxKrqpDKMquB4Iprwj2Px2RDYIdsud7XCxg55r3hsJm8VdZMnuTobeDg+9dlwYbzsWoyIxeW1juBMpfORhm43J6srDoXWvo4TXm+Nf8StiuwqL2jgLIgipx/B+oUvLRyhjbPE/ieDq2I0p+aDA7grg64kVS4V40UFsHNXKeUqV0ngjQtwSn9eUa+cZaMbA0Ya6ixcb/EbRSNUVhR6gOnjOFAhQn/XxJHwBqRt4jG+pKXVOLPBqPyI7nwf0Er7udv1Y5gyrMxsWiLcCVKlSpUVsGTkErUXWqGPjnxtR+Bn1nPsiG0Nl9mOx3rJwi44bW7xKmLKv3lV/CHmGwgy5cuVbpGtdiVGPqYKLNipdm7qFqjrLoz8E8WatYRVT4846M5nJ69ILd61zxWytqbK7Go5gKrNYM2Juz+cSn9H9Tj/ALUgr2nhIlD74i6gODT90wq3nW/MFfM5r1gLQ8j5Yt/GMWjw/pC+A6WfxPDgP2iLalpgaw0ryqXqQ2v2pH8ykr8F7VMzzoazVXpELhYhslLYXlKlbcSyVi2whGQ7xaIBw4r+OrLEbm2h5EoIGFlejLYM8Lw4n6iWNvybxrFJmKyL7y2hdnhjWYAcmfBhdBYHVb/PZGZwp8YvBd6o1neLU0oDwhWsCu0TO8Bmn54bUvESNH9Q4gul49YBLQJsuXLmsXWXkuRs/uXmOYzUDKriBJpb5Ca3cUJ0HzMZ6/vZlD2smrj0I4tKpt8aIWDO0zPXhGLtXHHdWEOn7L494qV2K23LbcZbmr0TFcqKjTpyCMziqzHs7c76JUwPIdDygT62PppNPp5U++Eo8J5AfzNOEAUQ65qBYzPrqKDUR9vAhpGA1lT4OUDhJk2nqfyDjjNH9Idk+UhgXMVm1vRdaSBe2v8AEA19C/moHHNEr2IhtnAt95xg15D1aQk6vLe9pR3ngTjp4sBoDtkzvAqAKroFkNwFBqzoeTEtDP3nvABxnUPJgpBWiaS5ezKlg0wgz8pDk7FVLdhuGSIhd7dGa86qFjSZ+HH2uPYBU9fxBvEzaDuF/wALhPVQsnjAvV/99Np21y9+tipUrbUqVsPjGE0W6ycYzUrVl6s1bM/LvI1cz6PRsqVHcbELmcukTxWtAfaLr+5rNlV9eaaQ3FHQXKl8JZqfTUtC4Bt483H8x1jLn1R68J6eYP3KLROR8xUC2ZQpmI2dX5Z1+4hL47el38R7jHWYYPEYJ7xcSCkzxcyKykqBA7i2d6h5EVZZV52balSgjNL1PB1JQkWGr1afEyTgF+lMBdt5v3Cg41aXpTEa5auPapRdLo1Vr+ZhCJgHGn3pAvSxwPA+9wUVxjRQBcbz9oA03BUv68Jyj2sjwXTeNy9xZfY/DuRUCC1pLW6nMYMFbRB+UHNDpeBL6yQki2gWrmpZpsqVsrYmJ9TqyjaKsV6o4WO0zRrjPo9DcxGXLly5cVw3MYXbryjC7iRDrJRKeP6Nj2X5Zf4dAvKrlSt031DVnIl9o+d7jnlNYq2PVsrakSVIE5Mf5aM3Yu+D4gWyMkPPTlzRxSlqFNPzEGMQ3nOHywesEqsNq61mNPGLyqzP3McOwshpum5cuXL2qGrHJ6WgDUqdV0xEHXnF+MFixgoF+sELnRWiNXxGp+qav5dYEG365HEmHE2kazoOsAsFycTBfdQlI8stb8UMHoL4P7H4XSsnjwhS6kCuMFw579U0qjJZsiBfCBA1nW/11rrA5hGp+Le9QOgd3K44MpEvWED1xOVewh65mTJ1lG4zO5c0wly5cWLNrc0uY9MjZLpCzO54VbBfDEUw5Zc1pKZFuPnfNty54AF7z15ThMME6zFDuSb4U0t/IfzvJGO0SyPAu1NJUySLfFZPb2nCEmDJN8HJ8MzAtPVbTPKq9Izq2u1y09k7ICiANV0mnC+h0ln7DTpAIsnrNdA3j+ES8peK5r7GNZnU9cQYBn8UhnyIXXmC5QGDsgaInWf8SBYHlNeXlM9Y5PGK4v6KhHRqszYiizMtWIGYWKLl1xmK4PWZ7wYVQvylR6tlswTfK+CNYDk/9R+sRqfCPt4vqxMk3XWfVlVktK3YrKShCXDrAtVwQF5ov+ky66Um09ZmwuNL6hNCgKQp1ZU1M0cHviBCzqxk+1DvTxhy78B8tIIBVjx3B21IA4rHNE4e/VgvQ1CnoiCX8iCQNjRDs12O8LyaJv4Md1UKEwOK0TFROeufzAMNjoxGwZx5mSHetFtVV+YtOQepf13L2gMgDVWCBqdf30hiMpXxnKZ4fibXrG18qBOLxZ7LB3YqyHWAxf1YLVqGMUsG+BMmgG/aDzcGWAdPP2nBAoDoeJFEQYEsnswAMED9cIioL9Epzx/zoi0WOdyujJVWQgOzPA9GVi7k32lRmyVgcKtp6URSKNmo8e8apy5Grw0iBd5nADhqGw/oev8AcULYUvIbAslTwoPOA4kWRWnWNOR296Wy0Hi+ycmDowmmh8Gf8VP+KmL6XhqYl9Bo945ZjRwEc9YsB4cow4fJDp0boG69rcRwaaTh/PfrDdYx3On+Rc8/8hC+C7BQfb3jq+QaXkvynpggetxKuXW8QfuciAHXvmJSYcqp2KDQV9afR/cor8z+5qf+jj6wQMrd6/eeEiivQR/xRRU3ze82dzwEo4Q1zD+XpPL9uDwIAFADkQWiHJJ6cVe2koFqgMElmuwdOkZsAtV0nsHstDGXfqmYcvhP+NuBNkXEmWr1XkmmOk9/2zHFlZqrnRXKf+y/qf8Abf1MdYDq/qBpdcjBCtL45hACjkbTVuQ7Nt3we5oJWyF/B/sN1jE2uA8dKuJVsmB/Vr4i6c9AN8+cRNetQSrzm7WWTAjZ2n2xLfHDpl8otCxkaEZntQt1g2aEWDlPwegBod61GPG8oLqySejB9loDZe1FeS1eRFW5A5Na5Yv0hPtGXlZU0vB7kMwlWuJCNLWR6ThAhSuROPYm/Qdomd73aFXpos9Ibl7WLGALuixavlNTtj7sTlpCjq+EMiBIrxqQmWCjD2EfDR+YmRaLDzhs/d/A77zHQ6lb23vem/RQWOEjJAIzg/hDmLI4BNLwe54QdZmG+E4QDtqb5oMZfUHsCHaYO9N3/d/iNoV9NLcZ9/TZcvaZQ9St+mNYPkfXyPPjEWZ4F+bh/oUPtNJhi7YJSKXq/TLKXh87fqK58pf1MYjfITLWRX4g6IWEwlFI2JVeB9GO+A78i4IS8Z9n3nAABQaG+6wVlGETpAeTaVGpZfjp3IniyGm+B7oaTKN4Dlw/Evorp2BDb8Hdom+g5Sr+KvOruXsAFABasFLLfiDWePCDOaUfhFzZNq5WXW6CrM7MCFw4MbzfWE1tjWzCOQi03QHy1hErKPUs/MITgOxbOVl896apnxlp+eF5r7OLKrz9eu67FxOMIoSsg5AQbNl+N/SXwLoVSgz8TAnA86KQR07duaI0GgPP/k0T2X5Zda4OxN7WiHZlu+UIys9oQdG09WLnSBd0l3egNVK1PiFemX2E6kqBGz7/AIwYFWjz2TSa+xrYbejEZmHzMR4lJmtp7n5lPfKdj71892Fx3yg3qeLKD6Uesxzbpa4U52oqZ5dNBT5zH+K3HgH5/wCbzsYaxwXLtyL2TFiZAX5zWXbs4Gvy4eXpDy5A0ekIrSue2EIXnL+SgHOx/rGwRqlELRldsDh8sGt0PYm9rRDsy3sFdBeUecHdJ1gTNnSK2Q3Pv+MMnVCa+4+HVtZ0UIr1DWvOLlLpov1njxE96+e6VEHTiwEgvgZWZpG+cv1HL8QD3hgXICtis0xRb8uLh0gwbzsZapY3olpjt60w59aj+7rH01V8m1NxqPFdIfFVZP6zB0Qanagy0SmC6AwsRplMtuB8BKpV8rJZY0dOxN+Q3XeW9x3ONQ0mvsa3ZziYGDwQSc55TBUaWsGczMghU5b17mfGc/CZnvpmfBKOGOci89mu0hbQ6JwPzOTMXhw+9d5jsZm4useqJnXXHF8Hyl8wC2DZNWlB1H/dyzZoPFc4tcrXkmkA8O1PX07rqz5dgecL9khq3U+IFxqldib0tG87Xi273DR9kh4Z/wCbJpNaaJrnQwuYs4vyzPVTLCeGgCNLULaqZRtVX3C2vlKBcAC1gYPEcnii3OEdGgtekMHCIw8vxvuxdlpjxXhxfzC+oglBSEVNh1ja1J4xv/m6ddmJR5X6/sTpyzx7UUuoYP1CcwrjcWa5qy+IdBQWnHR5cewO0gd5b2/3+jKmPV+U4IaTW2Nc6iUec5T+8yrhtW9Nd+J5mHtgFgHOO029Evcrw/g4wHc4sytjk3bdDPX71/cJuqUOXBvMYuwkKrPj/SclZHkc4KEAq+FXvtRcvY5KgdFdctSEToL7RswxMsWL5c/qQIuhxZClAwG1E24k0pz7AmvswO8t7f6fRn1OuwaTW2Ncx6aEILFI6hDcDpx7iLxHajqRy5dYhq08SUdPKTCUAAAwBv6jo8UW2UROHA+usMFBRvMWxn9YxPdSv2IoIYeweGJrtfh+iUYawZpesMWzoVo1x0lXbcuPWYeec68ydor6QQMFhJUYgACOA48sn/Y7urvjf0N13nse2+v0Z9brOCaJrzRNcCawphOqry5zSCGTk8obOiqHF8omnpddI6jhS+ztZ4HFl02+DbHvDkdT1YVwgAKCLe/Upa28uHhEF3GXJw31jNC1lm7qAaucZXNNefCPWTBCFReGCL+urQFVncl0gcyanDcAhHIIe+/jtKRTGpOqnxSyOMytg++Iri3g3zfgOzLe3+n0YVFeY8dk0mtNE1uziP8AMQFDxsXbnML1Z0lyctfkmuD4n5h6CKsMCDkdioGWHpl9EIo+cvgRfRWrmGkW+wGbohp/UA1nDnfqaFbty4srES/q8X0zLO8GDrzmH2OMkMcnFILhCen4h3njEMbPBGASbJPSnSDl23z89q0WtBxg5jbEN9mWXR7T38i321t7vYOJJlriveHzY3vnaSO9tj230+jPs9WaiGk1tjW7dKVq6eED4AlCHmZQAgATPLbyNePY2vLggax6cDmxYQDyf3t1iStyp0GH4BHzcYat/ekQuaiOXxhggqA4HYay1Ff9q9JncNk0LGfNdRgrzeAeuOVz8nqzTK3g+8SUPAH1Yhf0ZUfJ18oPWuEgMpAYoep1IMUblr4MxpwISfNTTDirr+oYtGT5nKNZjwXH+pmv8h2ZN6yioAoGDWpcV7RROBFymQL3Uv8AiLQOI2nnFj352kjvLY9t9Pox/fzZrhpNfY1Ozr2DZCNT6a9hxocENSyH0grgGWsrm7ztpF+FsvhFytIy+iIkzmpeUYZFrlXYs0fdFtXKHq05OlA0bISu+pY8oxtQ6WfglJb0ysqVxoasyrTXE9Ie4YT8wZpi30POPsWBxETawRLQsz9PjDRDxf8AjYbF0CNi68iXFI18eyYpmpwPcihAatDy6SxAcwDKUaKY00/fSJ4Qt8b0tEN13lse2+/0YPt5s1wmvsancxshon2PHfUCnBrE1HdFC7FMzzHeXZoW4DjDLFMX08iEEXiWp0JVedz05dkwIpWloVlc4rJcIn4mEh0i9plLl1ZgLI/ThLvXLc0i4JC6MQXz6lLh6wFU/JCQwnC731mSA1qXL4AtOTgbpUDQ0ceZ51HvsnN9m5hG6FhiIEXE59zEBwpAmPec75vym6722Pbff6M+r1ZrhNfZ1M17Y2Qj6njv1T59iIlAqCaf3vLspBuhxXIhcHgy+LUtGWiyfuzh2erNGh5rh/f7lJd4AkM2W9WGVx8fTwYt9Xv0lslDikFn0Y9ZYPVhgWEvgPtyvHhB9IhYteAe2vtL8XLBNO8GqTA4MZKw+p2VBPB5RLeoJ0cD42tV7A35Ds23t/v9Ip7HHSaoTX2NW5iSDRPqeO8KuguPSmu5QKFQF1Y3V2CTZiTFD19sTV5GbXtTs0hRoDwH79IRlQKDZWytFK9jWLL9rmpx75X5mLA5Fowq7fp/D3jLsKjYG9tyu0aEE2qhwSDYPdDtJHe29vTX1Vv74ygoRwmuE1djXs69g2QixuZb1RxGWOxaLXLg3VlXKjUiagsYEgDri7RhmMDDPHz0PzMPFBblwm6hUwuy/YltKTarzGWjLeb/ACLQrpLskVWn1nLQkDT6Almy62BlJWDaalPB/s8HFd0N4WiG672Xt/u8oQIP+JNUJqzRNbuYkgjqNNW6tFuhLDvn3BrKoA03GBNO1dpcAWsSkWVpXhNDdK6VwOuPzF0lB836liV1Lnr+GEx5F1Y6Q6WuKj9yh5Y+qpyBsdn6RvgddJ/MNF6p/qaBFksZx28YftSvOq+Jh5ndDfBN12/FtXt/u8p9DyJrhNWaJr3CbIfKe4bupqwEoaytHTC/j03GGXuDAlwygL8H5iUVZwlI4G855XxeFGJjYzv1jabxf4mc05XXGeu8j3ly4nceAuap/Mx6ymFBpa+JcHpB9pZHJ1bG70Wco8kQKi5A0kK7odoA72Xt/o8p9TyTVCauxr3CbJpee+btNwOIQT1a7mrKrt3ZkAphzeEcMh5xXhNNw2EunNl31zfvcJoCRt6rWPWKnWmr0z/IrG5Tm1T8Qz0WB67tzJSWnN4QHTgSiG5L6kreuLY/TpKYx891O0Ed7b27vx34gVtQ/YmqE1djXsatk2T7nkwmbXRu9eUdDPdgiXkaWxCtrVtPjbqpiVDMv9cH7gvMeQfOYM1eI6EeDpEC6M2Lj22BJCuS73SwCtWhByHWT5wM53kG+IbrtePavbjLfPHpLeT+JqhpNTY49pphJH2HJnz9wVPEpGCcHna92veElOeIy60snmvy/MWi48q3Hq3wgMidQlFmMBiCE0rMZ5msrFXAUbNVT1lf4j2eBr4IxM2BfCBUHSnu7iAg6qoIjB0UGVMB8g70O0kd7LHtvo8pfPrn9DYGk1djW7GmaYSR9hyZdY03PiliqYq3PKdzdjUFDBergRMUNVOgIB1eABXkR1clPEhGiTi0fSPMdCyz4WojY1nLQ8dGWUSYen5JmMTV2HtvwwW8gsgoJI+91dlRqgcvLFBfAVXyuBSp4DvY3xDdd5LHtr9LxMr3VfwxFBpNXY17nNl+x5MRzlG4HeiiM2wywAqGndQsDgclxZYnzxb8oEOa5LU9JdnTUuz8+8NC3SlU9JYfL9FUrfqjPDnymu5blPhGQmcDR/JK+nnLn58JgzkhhwV8y/b/AEgfiFMKk4qMPl9Z97qxOsqy2XlMj8V9NEayu6zzdTBATaDVEODLqt+l3KiudND3hgT0D3k7QZ2/HtWPbPox+YR1qka5omrvNJI+w5M1u0aegXNSoF3z4e73J2iNdZM/0jlDOsDlw3qSLJUrZUS4Y+1Rl9uG8uMWFXnqeEU5FvXq4w3VeKfSUrkXiZT8VG4oHVV1+oUHZjX3MQjQHW0+0Arbj+KYER8o0PvKIwJoCaf1+tlZycBZFFYg6i/D9RjX2rm7wdoI71WPbCyfuYRoxgTXNBNWaGa3b8cJIwldKBzRRtEXHAlSdUDHn3J2WIgBqsvY0tNVK/vjKxVmph5e6QIbHYQqxkMp0u464gzWVeE8UFuXMSMF04MyrXcav05y9mgL6beEM1WBv7zNDKYe7m8LRvO9Fj2z8MHzC/MmqaJqbGt3OSR7hPs89vJLKEGZ1Li57ouB0S880BcVsWgbfV9kQXDc8CBtdta6AezCEmtOEdCBdga89rHSMAQGI53r7XBcsAvz+IbgqOD8SHfH7sIdoI73WPbfac2Gr4zVsNSaJrdvphsnuM+zz28kT5DX27qDNQo66/qVEcE8TH5YVG8X1w2LuLYTA4twR4/rJtIXLlgWE2jnhNDhZcVl4hW/z5lxoNHXMIbRaOcz/Dg7ubwtEN13use29u+WcVc5qJpTVmhmvb6ISR7jPs89mTuQlhaY/HD4vtOHY6o6joNPie0wfWB8GxZcuXLxBa2oeZcRaanwuaj0R9PDayt1t9HVPqOSNcK0R1B0x4E0KCjYIxnCC2QGe/dzeBohuu91j23t3yy6XxizNKau842T3GfZ57OYKuNcNceGD8d0PTieiddb3xCSAQPBkr2vzhBcfily9wjy6APFwRWEptydImkUFe8KAI8TZtYtlDBfJEQA6LW0H5l121F6L+XvhBbJb1rHdiHaDO9lj232HNnF4zXNGa2xrdtohJHuM+zz2ZUxDSBBvw7otH/gQ3wRo2p/QcPd95ek5I8J74RMYfYLiNeNbyvaXxk2Jj6J4pekLMksEdZwrPjP5iIA3xbf3+xoD3As8+UuvPBvDowT1iZRKuoZw2zgHC8cJWLVLOYJe4jWWan/AE+m84T7zkd3O0Ed7rHtvsObHV4zVstTdbRCSPcJ9Hns4GBXpAoK07oLxWR8Kio1aeTSWaXFUTNtwtGT9QvnFpr9MrTh5nnKMs6t+Y+Um0L4bW6xBSU2sy010Fx9X70hCZM1UXzn1D8QZoWCgjeWs+IQqA3yxTl9cEInQX3Y3Bw9gO917f7Dmzi8ZrmlNTY49nVsEkOmeeHzQfMBzQXASOI9ax3Uy6HR1fpFLsK3OJb037J05dzcpogwBsrcuGVY2In8KHM5MDcPJw0eKwyxK1qOnLYQ3EfOVFcHj6/Myhfxd2NwcPYDvde3+85srPxmvZ6s0TXs6ttIwn9g2WGdCPXa3+O6MuCZOjho+CIzBlVoIN4de4nV+PSC2FL5m6Y6S8y54/SVdWir6NR86gRSlwHmcNdgAL42w14HX+ICeijO04XLYLHXjsIbmUMQl4vJLOf57sdoI733t8uKYF1xnF4zgmjNXY49ymyfS6k9ohA4kVM+RzuQCvz3RznLCE7khfj/AMhU7jnKKvmnJ7v3r2QcUwDk0l+zOVjDXB5U/cq0O+kAuoMvUwmPyDWr5w0Den0xsN6kz7BwfvOZi/mO6m+Ybrvce3Q6ISJZwlmcE0Zq7Gvcpsn2us9oi3wtYKK7yd0gCWeOj+1NOefg8JoTBBr/AMJpaQbtxal7Oe0HjwhAgsw4th+ZpmvH5TJWpnGLBtyNJa6mwt4f8PrsIO6YYVI6JNRltr0IkNruhvD0Q3Xe69ufY6bGsmjNWaN3TZPtdSe0S6Q0dvEeBuvbqKleqs+9x6mRRoFGDcclXDm7q1LzuV10lr0ISi2Hi8H5miak9pLJ1bI0fV0aS8FpUOKtj9ee0d4khrPWIS2VSd0DuQzL259jpsLM0ZqzRu6bJjlGTzntEOamC5sAxoYO5nwEV8UcPqeM19vmMqNCWscJbX1M+RtuXK3XwrmmZNf9IC+nXRHLNOJWWmngtB5QtvGc8xTUBnEh+po2Cq3IYU5gu+qXmOnpj0IVf4fOCP1vHjtN5XBFh9ec4Uui8HczfON13uvbn2OmwszRmpvNNs57RMw3ocdP+d0RLAQ4vWUR6SnF4spSAF4fyFQLqb0YuDj0ojVxzxQ6vZQBXqgOf4rI/LM1aecjx5xBqOW8mkrZuj2/cuyKr+LiL4XofZEFmuj8LSPAHgefwwmoFJejmfnY++fG1BUyw/b7SrV2s+ptN5BKSx1JykhRq5Sh0Hhz7kdoe73Htz6HSaIMzRmrNG317JJscwXhcN2WL8fnudS3nJ/mscq6D4uJ+89ogFeGWYjyjQHrHGI+J/ECyw+k3+ICQ4tXrv18BSTgg86rk9Y+WKx6/tAULGV5RmxxTtu6C4ObSJzgZObibhugHJSpmOvmK6MPlOL3EdoM73Xtz6HTY1TRmrNG75tnMTMqIz3YL17k5YC1eEvrp4JAWKCjYbLwWvV8pbc1f24zTZsFB2Lsc6jq+XKWGFfkPxL16ZrwiB5c/i2ocDzhCt8UHnAYMgRsdpvA91pDF0+N9YAQ5vcB2hzubVsvb9A/r2KXsNWaN3TbOXDgavIL+SYxaXPDTa9v4YsTXRCaAgvoOBsp2OzlL+XyEmAYWR4m03mLsrOGycrJUMaf2e7bEVswLuiM+DZh54Xqa14nLaQ3kERyPCIkZXqF06Q0TnQf57c7Qx3uvbsI+lQmqaM15o3dNkVBTk5lhbi8E6Zo+PHuNNS/EMbG2OurtTkNUMAvEPRz7C9h2tcQNoeMcQ4aeCeevpM/FSoeClL2OTRXd6POB7VsmnUyorwBBWgcAFeD2Y0fcN1P1MKyrr8jtjtDHe69vZlzDRNWx1djXuck2NcprKvQy9x1AxJNY0QPqMB/FRsrkFYOsVvVNrfDzgGFDAb9xZe12BocqBXIsL1QBgADQmq5ob84Fth5QU2suwaOROUMugoJpcuvJ5wOvzs4MEBBWRNmrsV9JfPJRF6v47U7Q52dO5Xt/bIsbLRmrsa9wkkPYaWMW0y/Vx++4D5zVTOGdX1MBAAPE21K9zX/AJMM+8377btx2F7i0up/2ii0q1+nlCIwNebxY/Gas4ajXTd7OMVK9KfslJTL+TTbTDioc/4iqhK2+zadhqUwzCjh6RLMbGO0HaHO59Wy9uCDSx5F1NGy0JqzRNbuUkgSxmypW/n+hg/PcLS2Kn7BKf2a5ncGQrcX6fidag7jDnn4qlt+iGYNXWC/aLXM8CvyouIOPOHzPoX7g6xJ0PjwmCJmiAq5xeK6wz8M1J7V8RAbED0iVD7y5/MIQqum2rKi88nivCNhZA9mFqrzHg8I1OtQcHaHaHO917cqDiYca+IaTQ2OruPVskkEYjreP2oeFBZ1491MYsLGrHcq6Lkn02AVABasSXHWv5TTnWrQDWHK17ayieZhog5UcZG1h4YlNjMRHglxmN4X4xqe81l4H8bD4Ia4hZqjyqI5p8JKN3jPhdN0SslL1f2ZLXl+49fnYdli0cmZNfvWEx6HJ7M7Qx3uvbmi1KTLkoTXsNead3SbBrQzGQCOZpU6HdF096jk85RVMvVkhWXacExY/JD8ltOErvdxxPrL8LHU82VKnF4vnvLYdjQZdeErboR6LtQ1TUGta84T/HDzEsouH8m7dZPTqZzPF8mwh2IUYchqucGDOo4GJzY9kbTh7HOzp3K9vTScZiazYa80bvk1Kun/AD96z7r5v47oySODnv8AI6RzH4vKGlClArEwk5pV1Gq0KCvppAjvLB0/rshrDoodMHP5gAthj4mw1Y4dUx5h+mcjPgH7mEtpVUwX+91B1vu8QVo2DlZy/BtOzNYWtlYHM5kHuK49idoc7Oncj2490hNWw1dg7kJbh9nrFGBwHi5/nl3LWLRhocVyJcn9dKBQobD8894DPxt73r2C9oRicpbnQH4hQCIKPDDZccP0dYzfqvQ8nH7zlbv3vGCcSo9jtlyoa/n0i3Kyq7EHaHOzp2RBElSpUqVKlSpUqVKlSoc/HZGvYauxr2TBiYXAJx2edbBnPx3MN4rWBaUzyh16yp/i5ytkgA5KJyleD59NnDcvZUqVH5VxVE4ey4nh6Q7rFhxX6mia8NcNfFDxoflgreQaLNnpMqatOXD8QJWwezoPjI6CK3TMucqVKlSpUqBBBD2OdsINg9uAAK/P8kEOdwwh2w9EzOh6h/P42VtqVv1KlStnAA41p0pohrxXVau0qDTX4ytFeruzhuVKlRoKgOcwV4DQ84/ROfwEA1wlsMAsCgCiJg2VZxzFtH0DDR29HnKlSpUqXeLBr79YEqVKhtqVv4fV6HWCnmnJ3wDaAQdhOwdwl7frd0/ZqgQZmnZpuXs+CJ5sCooF+LjKlSpUqVKlSpUqVKlSpUzK21GTwRrXkC584EUKORufBSwsPKVRKlbKlSpzWAhi2mLgn4JoI+C9pqG+usCHL5q4xcc/hKzHY6s1msRXhNN9aVKlSpUDmuLcAI43tKlSpUqEqVKlSpUqVKgy40PFRIGPYQh6SbwzcnDZN52Btl7gfy/1HgwIJp2CbggO+ErDYoVKlSpUqVsVsVuCthEKNpeP8SsImXKPzblXc9t6YnBBiesqVK3QzPk5jNuF4fSBUgcA2NU9UfEqJBslh/SpTvEB5xYINQfThvgVKlbFSpUqVKgaDS4iXXFvfJNpxBDfYIwy9wf/AP8AtuUII0R0lbBljxaLqMqVKlSpUqVKlSpUqVKlSo45jWqS4eZNAZvc9ppqzEmqVKlSpUqVK3q53QPxiSpUSdUNPiL8JXPR2K2K2Gb4ZxMsOlPxsVK2KlSpUqVKlSpUqVsZk55PCAQTe+SbQB2KR7kf/wD8MzmVKhsqMOxwHLEPlEqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpYUrfjue6iU6VKlSpUqVK29b3BUpOqVs4TVKojozKdJUqVKlSm6MqPJKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqBo5NJT2B+IDs6ldxYACma3alRMTJcqVKlSpUrZUrZUqVKlStguCpuDJBh4SpUrZUqVLYrErZUK7itlM1KlSpUuRKMSpWypUqVKlbKlStlSpUqNN+BUrtqlSpWypUrbUqVK2VA7BgUdzS5UqVsqHYJbu1neDO/VPc0uVtr/7r/9oADAMBAAIAAwAAABDzzTDzTjTjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxsXZpRw3eLLLLLLLLLLL+s/wDizyyywwwwwyyy/rDHCDCGf/yyww88888888sB74Q+a6NiBSwwwwwyi9lRGZtPL0+73b/z+gfldSO4x6ml5rwyFNDDTw888oypspCAABpv+w08++8c/a9peTxGigPRhhhNOhAgv3/7LWLMzclZlz/tD08888mc86whu1g/85h/zzedfThUN9E7tWfOOOSW2nKsxgoTG1uD6nQJ3M3JU8881hA4hBRbtB/495xR5GPlWCdQ+C18W8jX8KSYja9XPb7AFzEvdSrH9WpU888dsB4NNN2WDV8rpBBR4VBKChAsKR+U8BB3uCqHQtT3xHR47ri2ArBXWpU88shQ9V5wwrkD08vpBBBr9YKCtA4jU/S8rBB8AuSINVX3+PM7JuEo0BXopU888pAx5kBThbJ98r5BPD/douMVxCcS9A8rBB80QSgzdXt9tYbFA9rerBopU888BE5d0ddETjx8/hu+J/XsuCBXsED9m28Pc4+IKtVV+95GFbgABl8+LT3U888pcB1P/wDzlP8AsBr/AG+L/fi98Nmxbxcp28+8caUuPaZ/AS2ZFcA3yau4BXW8885MpQ67TKk9/W+O0+jo5ouwMuovDHk3++6oXQOirY7OQMVtMUDARNkBeW888p8coSCCXeVt8TcQ7VkFFEUIwUEn97gsbTMwe6aZOSLtiNST9TYqnktBf888dU6AKy6h21pBH8ml9aj4wRgSzSflfaes8WvqWe0//HtjAOC/Y+YmKS1r888VVq5DP/ZbpuhQsxq+zoMDdR+3OLx4mfo5DmqegW64/fiUeR81KdmAujj888NhZx7/AP8A36HBWnLYqdtVS6GU5c/G3GHjdFYqOZGJUnbx94D/AJlWq9iZxD8889dPMX//AP7ZWv7RmNfKIEzY4Kh08NGorrrsrjIaIeH5vPOxmuSIfQsblCfPPPaVwM/NehAytvllnuG/LMhnDN1u2ZRRAJHPwhveGH/PLBVujpaeKwpYtfPPPKSiBAAHahw/tkB8F6sIE8WsZgMeGnTSDWYttVZHvPvv/Bsi3treivwlfPPPOcoIoMATrfJ+0uPJKOqgCi8e8fK7MsoOHAbcJ3PsccNO95S84tISCglfPPPPerXzztMU/wBGmR1hyAiDqdF+kXUVjQzxDAn313H3b/r9JTP4/Ei52xlXzzzzisTvOUIcLtILESCiQit+S6FoJgXms88+fIOcU0lVVx9qXe3e2uZ9NT3zzzyD9x88wRfcNqWsqCwrS/jvSkNX7yTgQ776jl30/mHVmH/6viDOYoeE1XzzzgQNBDCA8V42C8TaCABg5WqOpoUQ4QxwBf2Welc0MKfYPGk7f4kGarj1Xzzjz7tWAAcjSsLQewW3Qu6PAfq8Hk2kXgmiKS4gCraIIRyBRCzwaIUumcutzzzgqKFnGKXLc74Lb3yu5iAEa72ljuFZNMxR4F39SO1/hI7n2cG/guuufdfTzziMZ+UwwTNmzESOdIt0wfIWos4M494x1vWPtGKl1Kw5+046lnti15HFnNzzyhdKZjy4ucOkOyQEPfy6ay3/AM888888885FUNfnu9edqB9reMrHRub2TDU884fu+AACvuW67LpId6rChAAAAAAAAAAAFNez/jqAAAAAAAAL5pAAQKfrJ088o7XX400FTznIQr+2vYwww8w4ww0www4NXgXXs180wwww4wUjSw4g+CrhM8soHLbd8mgY8pD8ZagEV8888448w49Ym87+WlY5+oc88884819y88pbuXlU84oWvu8xxxxwmL6J4H8+xxxxxwwz6vdg1aAV222mKuSxwxwwja8wwQj2WD888gWy6YRVFNNcrrl0d0pBBFFJBPvSFWF+WM2sRwkvlEFNBBFDCwKBUrKepQ84seO3UAAAAABdLBg6wOAAAAFRPfgGdd1qEOJZzXduPAAAAAWXCgAQmn+Bc888uzTRttN99ZNrovEXUd9tllDqhJjzhhXCtepPBSz/ABPXbfbwT1PaQlwgXPLPKqxwwwQQQQf5gd9QiAQQ2/d967hBwR6H+FPssGOV4yASQQYBAwXf6jwdPPDLlQvvvvvvuwVgX1wtfvgnVRBMQocVQuN9wSyXlG7AzPvvvvvvvrq1qSBPLNEhJnDDjDDCeVtX/wAOQ547lXzyp3ZMZR/skGtid/YkXA4444Qww5xOqGnTzhwPRqAAAAQRDEpGv8M4QjqHkuLWWH6Zovdb2/PYYYFmYAAAQAggARuPXjzzz0Nj4Qwwwwxk26ZfuMYy6Wmgo9LDblGfy6ujoXmOYwwyww0wwwyxjQ9WhDziB8gsHPPPPPJ3J2+t9nHtyZU3n3NlhzP9blCuf1vfPPPPPPPPPPOVnf2BzzwBeQsU888896RroOO+YjzuPGaSq7iIQ+PBjsWwHXV4Y888888889kUIEBTywl8HLnHHHHHRmpxMt9C9Y6faWR/YLemZcP8TsuvoghrHHHHHHHHGV2gQjTzznAlawEEEEECqLRcd8BbkqKXjf20p+cLTlsp/wDj9+SjBBBJFBFBBUAcAgF8sBul6V88888osoYH7zYWpafql++qMQD59O4gJx4xBS78888888884MIIU084F8QfxwwwwwgsCCHvTORvbVW2coATe3d0uOAVp6aUIFzwwwwwwwwxggoQc889oQfENNNNNPIqhnVBsh168IUsvVw57rDzxQnSmocBTiNNNNNNNNYCcpoT889oG/Ywwwww32q2DVFwomX8K0cgT5Hkp9m26A6JJRoRUbwwwwwwwkPVjoU849cYjEMMMMMbIqOTXV4kcfsI66CnbMwmZk8Xp4/QSTjBypMMMMMMc7JhoT88BogXw88888+VU+HHX2CH6ycaREh6kOaF0ljYkwMPXXNBgE88880sjlZEc88BolrucMOOsNMA8TVF+reyg8+ydlcfXKZJVd0Upuoij4aFbOOOMOcXU58c88Rp1C++++++91J8DVYajUUgh9mEGuXG/HhRGEM7EiET3U8+z1++++9op0384FNhKY2++y611cYPTEhD8U5FiQ5fVGSUXUbJz8LQ0LP+yQAb+6y+ygkBMf8APFRhlyAEEEEEmAAs2ylLiwPpOxol4/3zFllgdeugXKCNsnSZz20IBPzwsNPOMDnk0csss8tH2hCHLCsy6moWUqspwZHccbSwB7hAPKKG5dMi+nMtDtMG/POH2GLF/wDPP/8A6L5lNWjDD8cSTd9Zz1BG5/yZalm/vKIR7TTkAe433zIGlf088zDvxHPHDPBXlsvjwxxxxxxGCevDMxxxbkMM5KP+qnajxxzTzxhtLhHvb888s8cPfnLPTPM88sMsMMMMMOMMYMH8MMMMMM88MsMMcMMMMMMMMMonP8s88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888//EACoRAAMAAgICAgIBAwUBAAAAAAABERAxICEwQVFhQHGBkcHwUGChsdHx/9oACAEDAQE/EP8AXqXInSf6DMT8FjY+D2eIQhCEIQhCEIQhCEIQnCEIQhCEIQhCEIQnjY2ClKQU9Jk7hPDCEIQhPHCEIQhCEIQnnWJEILp0Tp2H5WTzLm1l+R4sWJj+wfHjWX+Q8PyjFwWsLSw/CsvyrxvD4vwDELPR0LSw/CsvL/FfnWLFE+xuhaXjWWLD8iwubw/KsQsLoWj141liH4llY9eJ+UWKUelKqx/mLDF4WTyC4NVDc3ofiXifFEyvC+b5jFwkLK+fGXmnHXJ+J8xi4P1Hox/nLyzD5jFw1eIhLxv8l8xi4d0w9D8CyxcKXMxCE8i849i4aR9H0PK4Lmvx3yY1zHsXBKp6RaGPC5vHrm0ThPE1XCE4NDHyXsXDcygnQx4Qic27aH5XhfE8V6pebGPk7C4QT0JFwIXgQ18056Ggl4GPkbCylRHonrF4SEheCK0deal5ami8LHl5HsWUpagvXFkIJeF9qsHDj8s5NwTqNSo1xY2MfIexZSsbcFRMvg9CIq9jYhBrboXevwGvoTt2dEL0WwboWi5g0MfIexZ3CdmlYg8IXJoit7ESGaJlGjd6EX7J01D7MQjIyD6CZsSESdtLHT3isGGzZYacWMfIexZbsMWom+xrDTEJ1RQbSGnodbIkUpRCKLM+I3ehetk/JPySSKhq9DL3lKkkJFH0RvZGtCfSY38ianWaiR0N8Hk2FikCxR06tktCvsYXRW03TFpEvsiWsHiCQkIITDRH3EZTCDvr9i9m4hCGqoNfbohaHhP0NKyKMWhj5mwsvEL0GxPB17Qn8CWgN2Duw0NZKkSIkRDTGehuG8+8SfYxbWCL2PrtCG6Q7sUdwT7QvkEolJOxC7YyTXoaNRjrvs6GiEGWw/R2J3yNhZfqLiLYsbX8nvsTSd6xJ/sacIx6PbDbe/ExoiirElExgm9Gwo4KxK9iFfEIN/Q09Hzoeqmg/kEfZ9qFCq6N28BbCz0Q7LEwSEku2VQKpsdTiEkhwqNk/K9ohRWSCI4fRo8LVTQa74MWZcR7FnUJR3GRugxdNjIjpPyJO8bry/UT7eUhB7HUDe+CkjN3Bi3lXE2Fiih0U2F6XZvWP0Foe8NxplBP0bopSlKUpSmh0U7/AOWOjbGISLKGkbrE6iToa9WilKUpTqY+xIxS4Ysi4mwueoWj2IarSEl7EPtDIn8eBJtxD2oW/eew38ZSEjrV7GyQvXCkp0XJ46H2DbHBi4jy7C56haPeNY8L28HbESJELrDUp2ySIeEHEqzu2hk0dlhBiP8AD5IV2Kx0aDUcyxZ1xXsXC51Y94aE6mNfQ6V7Lwcwe4IBLKFrEeYSEoi7+oQ6eDGRMioaG7bk8D7y+BjZ9HVssWVcR7Fz0HrhHJY1ehL3hMTo0Wy3SUa3S5SEiX2Gt9knsv3g6jDdHRD6iHWWuLxWPCcT2JJ9u/fCYsq4mwueg9HsQh4/68tIi2UhH7i7DfwISLgkJsJDv2x1kGoSHZETcSH/ACiEEWH2cYT/AOIY1eWLKuJsLnoPR78Dft+8pDP0J7Pt4uUI/XouF6C6Bl1jp0yYOiy+Ji3lXE2Fz14986RkqQ3i8UIsMo9vEEPqK3Z2NbpRD76sXWWjHuCStEtPExbzri7CzcUp2XHvLw4p2olFMUo8pYSNH9FY2wfS6I6AhvlP3DXd0NnsddspSlKUpSjFvOsPLsLnpx74vh1JlGyjwhCwkMS9zIFvsq9ilJRk1UNf4Dd8IPsazSflYt51xNvAuPvjtF254LWEhNh2EYaE0g+90NPgUmOwlOtXWAJhndOd4sW86w8mwsXn++O0mfQsUPillF0euxOz5PYj0wUJmlSP2FLheS8bFvOuLthZhCC4++O//PR2HgWWvymLRCENEuBTRfIugswTlCEwxi3nWHwS8P747/8APRNH9eKwx7/5GSWP3D40JU1pHZ1FG6JVfBplP+/jYs65peD98e74h81iDEXd6HJ30hIaOhqkRrTGLYtbBrDU/p52uSXhffD0Un9f9CS/AsdysISSUQ2ISNCGk2dGMfsgxrCTa5vC8LOsPglilKUo/b9Ye+HoSrf56FisLwd/idDJW3ksOjXo0Nw0/R9GxrgFKUpSlLlZ1yy57P1/dY98Hot/F/bwIR+zOrewlp9DTtjrpKW+hpdh956G6qbDU7RHY0PC1jGMReFizrD4Zc9n6/usPg9FHfa/4Xi/QIUlZU26QlejpaKUhmg0xE9CfX6eGsrSMY18BizrOuZc9n6/8GPg9CUzXNYcy2MUpB0+hJJRDxBBCVJejWDqIcn71hrKFjHtU5sWdYZrmWITMF7jHvg9CyvAtfsZ8hl9o7L28oIQT8g6B1aZfHetsfFsQiDiWsY2DMyxZ15dvGe+GgkF4FoO8RI1RiGsS+rDf1Ftg/i3TsLY9DUf7ASigxq+jGPEws2NHyWdYfj28Y98EivEhKzqJf4hH3l3uFF0iiVISaQ9DsEb6FlbLD4NJ9Ma+w1OnwYs6w+WpSlxtGPfCjYvC8G0uxSX9D/0Rw9sTK/RcJCSRUVB6GrLLii7/gUQonlEkY9mpSlwguK4EzIQhCEEj8WJBFKXiCErOgSGFOzuPg6KITE4NVsS12Ir0Gi5EH7h4G8KUouDG9WiEyExWX4g/wBxlxcLfhn/ALex3dilbw7WDLTFoNjZLLXax+D/AFQ5cEpwY1fDfwLwTniAFHceqcA3ko2UTmS9+EApd3h0pyhCEIQhCfgQn5MIT/YH/8QAKxEAAgEDAgQHAQEBAQEAAAAAAAERECExIEEwUWFxQIGRobHR8OHB8VBg/9oACAECAQE/EP8A3YJaA1CJJJJJJJJJJJpNZJpJJOqSSdc0kkkniKgtEPkFkOokkkknhgBJJJJNJJJ4oAEkk8MtFU4kjEkuU0JkkiEkkk6QVRJJJJNJJJJJonSE6BJImSTwxRIggaNQyKD3TQwQqp1emRMbJouA9c0kkkTJELitaLUtuxKJXUXBehDFRUWlj4iohC4hWiJe7EhQqrSx6FRaFqY9D1qiYhcQrROgRCqtDGPSqLgMdHwVRCFxGqtDMkGeiqtDo+AtTGPgoYqIVFw2qtSoFhUxrqKq0OjqhiohUXDehDohCJJouC1o9bJgIVI0vStCEJi0N63oQ9CoqoWtrRG49/QRpDDoVGtLGPgoT0yTriiHoQmIkQha2tF95EdQ1Cox6HqWpUngPQxakKiELhlZBe/0DHVuj4KoqPiMXATEIWox0rLroYjzRuKjGMdXpWpUfEYuCqFqcRaGh30JXoHnSPgNi1IkkniIXAVC1OOl47Q0/nLQOh0nUxVXBngrgSKhanEVJJImLp9X8G4xo6HwGKjpBBJJJJPDRKKq9SoWpxFogSEIybh7UdDo3RaEUiFlp5aJpGiOAqLNFKXA1D0TVULUYi0TYlYSGxxDG4JE1ZkXgY0Zp9BJLetULUYirLB3DcTyD2HExug3Ran0AmTWeFGqCDAjN9iCNKFQtZVYo82TqRriFhUSPQI1MIkbgfItKJJJJpCpNYMURtCFsMhYSv0MjtbSqFrKq8IxrD3dxLCIEIFpTS3hQ1ttFmSSIxFuQRtAknXfItSd3dkLoN7ksxqCrlMzEaha2q4vMew1CD2LhQQGRcSSSTTFt3Y2chLEWiUynAqggLeyEy7JjXsOVlECJGhVxXGVcoHGhHPsNirakgVg8YyywJQx23M2j3axayqpK+Y1hd7A6ZYeCEQVjfIaUYL3GmnAk24Qs1iFzJk5BLQwgo1QyN0QqzmDl3LsJf7uQbUJewfMjyHrSwU4QmkKkNchvmNFsNltTV85jkptFZJG6QxoEq7iDuqpmwmiRZYgWvrRKuiBBKHzdyYlf0hhbYsGhWm5LiTmJZDshCbaWEICZI2IrjMyYpEG4a8oTLURMShKHF5DK8WPQNEhFWEKyIUIl2Q+5pEJ3EiWLZHFkXJJRu3JbyxULUz01kF6oVlFY1OUy8xdTP1YualfyYqQ+Yi5bNowgYgEqFMvwhAbOfozrhz/AK+hZXj0k3oS2oGtoGUp+qEm8e5aPYQVLXWUxsNpKBVQY8Nm6G6RIumSbCQ7ssEO2LhZpsbMtCzIQ2SE4FVbGIZsNVwmkq6CXCHSw0OKVm8t/n7qQ3ZlEMcE+onihNpjuXh3+BJd6GLQkkoXCWuwIf8A6E8k8x6sstTkRNUsaTUDSWG/mNYfsO8vci3j3YqiSZXT3IlTFhhRTHui/u7oLreg67z8C3uYZxNpL9i0qguIItJLLxnyHWAmQRNsNtjpGcGEEcUBPn+Et3HIxa7DiYbmTvwfWHQuR8ZtVtfsyOA0Q3vYYo2OYiOIEIsoJi9g5I0U+JWOF1V6m9/uYqMTOC/sIRSz3M61RRqn2Zki5ey8C3AaZu/yE3JHuzEqDJ1Gjn3HopHzMfJwsq7jBp/T7J2F6yyUFiHHeESORMKBrhkpW9xCJN3+ddp1EQTZIPDNjIIMuOQbRsQJsiGG0t+AhJZHm+32H0NwuVEpsQ74dENCGLkwrkIglpNlO3+lz31SI+oxDgVdd9D8E+MmIMeHEqaWOtE5eC3/AMeSJESyZoht/UHPfcQsEQk1JZZzg3EklEpiyKlhX3Wp4j1GOGcifM38r+CETXhX48sVCiIeBNkStmb6KOOFpVywuX47sby/kNt6Pqozv3pI7R5YqA7fYroEO4l+bYRzMhSCbS41SBtuubEkcyvoafCjceWKpMSZe/1oyK/wPCa3vRoxIYxoSlkaaHuWUFz3q3Qkbb3MoKwm3hf4Y+hZv6jOqI3IUrLqXAtyEwt3/wA0xDoXTEoXt27tjyoOLTK+D5fCvh5FgdFTL3/xVQ9hrJWXzSSXA9nC5iOK/P8Af8GMtL0NiEhEskvk2A+R8ZMcy4wokgIFu1W+aJGr9H0KQmlbfEZEu4nuxakwvCPuDyLFNhUz9/qs0vx/wblzSSyEJp4GwHIQOrY7uCD+kX73LiEPfHMfthtCyXVBMmIoTyP7qnwj61/A+aKpU+eiXNsOg5fNH2RCJCQ0MbJGGIC9msVJLZZY4RlMs6BKzAeYT2ZjVPYcRMQuSUeEfWvJ+3GLFVRffT9/IYxtyBQuyBKjY2NjcGWb9J/bbnsLpPx+ySHV9DEkc6r72ZEVS3EhzAkkoXhH1rzftzAg6IQvvoxJp0VEiBKjDY6MIYCC2j/CFF4qtiNv2B0WYsL1Ytvf/HRzLsv2BGleX318O+tf+FFiqEXoNwpZCrz9RISq2MNjGxQ3BVSUxZCyZjsQg3mLRaayK7IfMWgcm2UMuFz2L+XZD669LCRJv3XiPhPrgywOqMX7cn+tiIBIikjY2NjGJl5sX79gsmysJJIe4znnitkwnJlwiMXAiw5PJ2GLb4b4T60TpFjQj5XyN8n3whBVbGxsY6Tjsp8y5jm6aDeUFNkQmyKdsIYx9zbgLNJ8M+LFFRHyvkncdfgVGyRjGMZ1YaEsk+UEFdy5r1WFuohrMvgsWAkJNOWdfrfvczNqSeRfHhX1wRYoqLJYr7/JC+YiSRsbqyTtS/7zJ5o2QZJjkZS28rDl3ZJpQ9mWhGBoT1M6PIhHRHmvGvkiwOiFkvPRksOQhsbJHVjH7fA959hjsjoQGuXP2gaWE0NrYR/afsyExjb7PyKSnCfgX8ff7osUQhZG4X9udfHRj0MdJrd3P9+wKhiEjUbMbHtfPw/SIM/oLza7970QkwRfV+/PjN8X4+9FgYhCyevPaRiGPQxkWnhXYlW2JjywNMLNx7DCFDQ5l+r+Db9f6P0lmhGxMbjsv4IqcOzJTbt2EKqZTU+DfWvH3+6LA6IWRaV0fu6senLF9R9EKOZi1V6GRjePIctLSKhNpQ5ryRtuQncg0+4xkTFSUrH64rS/P9vwcK74vx9/uixVCyQrv/ipI2TSaMYsSx1Y95mJcu7wMdkYhWJFYGxzsnwH7BgXKxyXP9/ROwvPR0TJpLsORej/AJ34rWjrW1tMKIQsk6ciqydFxWTLIyzi69RKWxksKwsUTSGo5jY5sSe/8J8okX8wjrYNh4sQs3/QGoGonRZJK16fWvDg/WvDTCqMjv4TR6GNl2hXJ9B722Y5gkYkNBbabfuw7ZCX7oQuEw8jSILZ9hilhhX+9hmzbFY5grItL/ViEhwW+L8NMKIVAHV6HRAVdkh8839HTLyxKYEtxy03Mgghs88xgx4UWbzdvWjQ0l9qXDVWMmsoQvqfaE5uuA3RVH4GGmAxUso7kEEEEDQ0QJmhETd3+kSHZDJWZyQNjDbZJ2GK7bexfLLFIyggsSd3++KLByQwkQJGZCn+Ty0vrz0lWQohQ8qQYDEIeTgAUeC5HPX6IuwWzmI3NuMMq0SRy9qHySy+YjYWzEhomd9FU8zfYqDB6H5aCeoQodA1LqqCC1/4yhYGiB4eOC8ZSRCHVul8loTJkPZaaZjJQuFS0CoIY6RsWrg3oQnAuBftJFIpIQIECGmFBkCilJXIEKIGQIECVErogbVESBDQ4CiRqK7LlrkkkkkkknXBBBBBBBFZGQQRSCNMEUgikEEEEEUkn/4H/8QAKxABAAICAQMEAQUBAQEBAQAAAQARITFBEFFhIHGBkaEwscHR8OFA8WBQ/9oACAEBAAE/EP8A9xcWXBly5cuLLly5cG4Iv/6a4sWIlZXmJfQKwPfpTkgjrTAU7EuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuX0v9O5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXL/APOsWpTGWnMZrKRNXEd57p7p3XKgjjUzpaKXKSmL2a6XLl/+C5cslyyWSyXLJcuXLly//LcuXLlyyWSyWS5ZLly5cuXLlyyXLl+q5cuXL/WYuOlTeYRzDOYJzE94x23K98y3eb7mfManIDMJ9FSE2xB2BcuXLly5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuWS5cuXLly5cuXLly5cuXLl9Lly5cuXLly5cuXLlyyXL/RP794QQMuXLly5cGXL/QuX+ix4lGJRcqvMM5hl5zBznMcNx7WV7zvue+HnHCgtJ5hclJLvCD87m9CO3YA/mXiXLl9bly5cuXLly5fS+iy4suL6AQMuXLly+i5cuXLly5cuXLly5cuXLly5cuLF9Aeiyzv1zpnTJIGXLly5cuDLly5f670rcpF5mdzKVLmzMr5imLtlzmNDunvnvmeLlIKPzBj2Vd/8RWx7VxkH0gcRZcGXLly5cuXLly5cuXLlxZcWLFixei4OIMuXLly4MuXLl9bly5fW+ly4xixYsWLHy6jtGGXp67m8HLwXeEGEGXBgy4MuEuDLhL9F+g9THuPDKhm+XrmbwiVdxdOY1N4nfL94J5g4PlUXDLRv8R70AA6aOPqKypqMlG3dXteNSpiy4S+mZf6Vy5cuLGFiy5cGJgxZcuDLg+sZcvpfV9DGLFYsWLFZcWMMPQvHQYS1QhZgy4MGDBg9Biw9Fy5fpPUzlFRE0xxZvqP3j3vETLF6WPnF3Bztiq5AvyJCmRS1QpfyXKRxb64UPjn3hCgjkRsYsGDiHpzfS4suZmel9GLFixYrL8y4LB10XBlwZcOly/12MYsWLLiy4vbUXLFx0XLwQZcHEHEWSDiXqXB3BvMGDB6PU630v8ASZozRih7lVxS7juoOu8X3x0e6W9FmMcytVMvwwjgWg5t4PaFybbpTSEjroOIQ6suXLly5ZLJcvoxcwRG49LiwhBqXLlweg9Lgy/Rfrej0Ykf8xjFi/cuLiP1GX04IdouYPDFFmKDDfQoIMGDjqdD1EP0Gas0Y93Hax7jxURmMWLFzLl3LlxthNO7kTNHatkHhzdjO4ZREwawBeOGrPHQQ/MPQ9OOtSup0MmY7jG4xmehDMPQdDU4hC/VX6SR1HUYxlxix3El9HUGO4MGLJ26Bh0IQhD0B6j9FZyjwzVlbZa2LLic7iyxuPp/IiKCBjcANXwtcc09oSzuLd1JYg5huHoYwh+hroY7iRuPQhmHoGEIR6H6zuMSPPEYx29GMZkx30dQj4gsKizNIQq4blwhDUIdT0kIfoM1ZozVlbYcs2Z7YGMSVKlSoLFkA7OX7MElPq1Swu8VNtU0rF3+6x1CEPQx/QqHRMdEjE6nQa9Bh6HR/wDCxjee8dRif9jGPRtHcOnEZxBnCaQRKYQ3CDDUH0EPQQ/RYcM0ZqzdnOHLBMIxD0k8WD0NL7pRClZWdPLMZEWg/wCEdQhCEI9GHrYdEjuOoxJzKnMeIa9GLhroR1D/AMDHUY9GMdRuo6i76c+nz2j14mkIwhB4hCHoPSQ/RZozWat6m7KWzZnODLGMxKmOlZiBu6Jz4I0lKgtAi+wWz/Z7Q6nMIb6e3VfTz0v0Oox1GPQI7mkNejmD0Ohr9ZhEjqMeYxJUdRjmP6LWDGEILdQhBg9T1H6LFhms7U3YcuIN30UuL6iLhHMAcVpLii/4vP8AZ7Q6huENw6sYSsS/VzCPQ6zGMdwjNIR10G4sHoLOP/ARiKjuMYyox1EjXeM4hHoS4o6hYiwYXCoQ0Qhr9E6HrZqzAuc4cs3Zzh7QZzE9KCAS7CKjQSW6ovmUVn/1xFBlc2GFe3MTE56HpYX+iRjuJiMYnMOlqqEdTmbRhqEIeg/TfQMdRIyvzGOo89D0PRweWKPBHGbQ6EIdD0H6rNWazVjyzkTZnOO4x9H+p2YjKkLASs9soRTL4FrT/mH2/wCGExHfQhDq9WV0Tqw6mPaMdQi4hCO47gziEIQfQfqajNo66JHo9oz/ABj5juZh0IscBHgiwMeIuoKLBz0NQhuYhHodToQ/QZqxYY9zdiywZejaPWuj4AoC+YpHRA1s/i4scZGaKf2viV40Lt0A/E4juEIehnPSpx6WHRjEzEnHR6C6I7YpeIOO0H0C3j9O/QRYsYxjcf8A5FjFjUWMqX6FijxbHiLiG4b6HQM8w6PoOhCHqYzVmjDsm7Ml7zZlcwxMyvRUvtqnsWkfN1H8EN2pPe5YfuMvEdwIYlQ9FQPW7h0dxjHUqMYoaIouY4MuDB89CDL/AFnUYxlxjqLHoY+li5I8R4jhqG4YhcNdBBh6joQh0PSw7gxOcO+82Zuz8Jci+ov7lmR2fxcqNBGkY2wHEaq1/ZILYnMOpPMp6PqcdHq9GMZUekcEcdxw6DB+4MGDBg/pEWMWNxjGN1FjuMt8x7xgxileOq5qPBNf2moj0PzCDiDUG4PQej6CEIdD0s1ZozlLqylpKZ8TlD5jH01hvYOCoKwkErheuaCvftBnRpZUAmONVHBuHUJUqV1qV1ejCMZzGox6MUHAdDuGJbxBlwWDB4g9pcGHW/UsYsWL3jGOo9DFizZFYuZcWXCMXJ2j1PimsXMGDTCDioMGoMHHS/WQ6HpZrNJym7MFnL8zd7Q1mPaPpTkipW5dXfALAxDJTufxHBgRyX+1P0MZsi1Cc9bl9Egel6MIx4jGLGr9AOIsR3B1B7y4MIdBqDCEOlSo+hcxYsWLFixYsW4xjcY+jEWKN/lFg7XHFzDfQckPzC5cHEGDLh6iHQ9KTRmkUbxa2BtnKoO8SVKlSuhsEGLNk5pnAqqC74QMcpCIAalBzYqwioOLJjdgtULHOcnecIRz6SV6GPpYxixYvHTSOGiaRhCXBxBgwYMGmDBgy5cvpZFItxYpFYtxcRi4ixfiLFi7qMWLLlxcQ10/KKFiPvHbCDiDBuXBg1BzBgwfQdCHQ9LNGaTlN4eWcu0pmo7jH1VnbIvKIPcsgDhsFs4Px+MFNE0GXDzTzP3m3Vz6yMY9Lh0Yxix6ZjMHo0jgwegwZZ8y+0H6g5gwcwYPVZcWLFIsuLFixYoRYsYsWL3jLl7l8QcRm2+g6jjBgwYMHoOYMHiXBly5cuD0Oh6VmrNGVqNouLKWzJZtG4zPozFDAKWYVP8A7KWgAoQOW3uvPZd5YjS9UI2dhb91HabkOldSMrqxlxeh0dx3FFxLjLiwc1FFicoLcGXBhuDBgwYMGDBgxZcWKxYsWXFixYsWLF4ixYxcRY3Of4luOiYjDceCPMV53OYNnQYMG4MGDLgldDoQhCEPQxmsWGcpW2cpgs5Y6XcfUUiUEOQU394+pnGTOCrZ2SlTdwa2CWYX7kpcOh+g9L6HVcMWMWLFg3Fg5msUWIMGCQYMuCwSXBgwYJ1WKXLlxjLixYsWLHw5i5jGLb0e0qNbNy+Jdkdwi1HmLiLmDBgwYMG2DB6DBgy7gy4MIQ9LNZp0DlnODKwPMtEiMqVKZUqVtVIX9fzFP2jt0Tf2xyKKZGLIVqi5DD7Q6HV9CxWMuB1YuIxRYsWXiLBzUeIvbiMzLpgy4OIIy5cuDBgwYMuLFixWXLlxYrGFWLFixZcWMdxa1FZxLP6haQCLmGHocdS24QcdBqXBgy4MGXBgsFhCENQ9LNZrObLWzdlLnIlrjH1Et6FhjJk/MZaNZWbsRLEACaqBjtxglIBB4suEIQ9Nx3Hqw6LFiy0Y66riW8ppFxHtg5gy8QYXcGiXLlwbxBgwTiXFixbIsVlxZcWLmLFi1FixYtRYvaLFZfRV0ZzFjpWiLncH/sGoMuDBIMFgwZcuDBgwYQ1D0rMyDDOc2SDL3nKe2CsxmfV/pdmME21MEqr7/iFwkGUgFX7W/cwD84WjwY+oQ6HV6LFmyWEuE4ixYuPMWLcWOuisXEHMeI6Y9y6YMGDmXBlwYMHMGDiDW5ZxF+IsWXmL0XiLFYsWKRe8WLFjGOujuPQc9Fm8zUjqaS8xQYJBuDBgz36DLlwYOIMGENQ9L06M5ylvebs5XPHoY+qtC0FlmmKZV2NW2NWpz2Yakn+v2whOenHR6Mdy5zqA9F4i/mOYsxYxjnx0bjqG446n/Md9BxB+u8uXiX2gwYOYMGCS4sWLmLL+4suLFiy4sWXHo5ipLuM2egY7hf8A2aTlGO4MPhLxBSCd4MFILLlwYMG4MGEIa9TDhgwznN2HLBuDmVjE9RNtd72Y5gACrs2cpp894bE2XF3DCBALGy6zSGpz0x0ejE6LLiy4sWoseizN3FjHU5jxUXE3jFgy5cV74g3Bg5g1BgwSXFI8CLLly5fRYveLFiz/AFy5iLGOIOY+ogaqFzFi5hBg6ly4OIN1B8y5cuDBgwSDCEPSzRnOc5yubMrnrPrvMmUuq5/iHHKD3A1+7HfuxpStxuyX/PQTn0J0YsuLLi4lyotsYxYtxixYxcxZjdXXQxYMvvLiwYMGXBgw8ui4tx6XLly8xYsXqsYvdqLiLH9+tx9FxlVCiKcwhLguhgwdS4MGDLuDBg+YLFFCHpZymjOc3Za3tBub9KPr/C/sxhExI5KBuJRvAvjcf7vb0kOnHR10Yx6L1WiLFixfuVFoilZl+bjUXMeY6Y7jqMNy/RcuDUPtB+u8uWy2XFly5cVlxYvRZbLjTuXlzLixdypX6ANG4uWO4dSDUGDBgnW2DBzFFnoIelJpOc5znNmDLMpjuMT1PVcQrFA3+5DiAqre1fuphJgPZLqihW+LDp0h0rHR1GMYzF9bi3Fi5ixYsXEWXFil7j1FxGLGG+ty4svEGCwaYd3RpPKWy5cuXFikuLibiR6N30ZcuX6QoNW1EOtFcoUWvNHEMYqo8s51CXBZcGDDshZg/mA1Lgwg94oooQ9LNWaM5y1s5zZgheYxJUqUypUdzAIWurX+pfbds2YYV4wholQqU3V73OEUNw3DtHU46MYx6qxaixYxweYxvUWLmXFbjbPEXEW+jDfRZcWXLgkuDLJcsi37S5cuXLlxZfRuVccMuMWL+hjKLF0lPyRLMqxWG7fxDDqLiXmX0uD1uXL+ZcHMGD+YOcRMXScQ9LNGaMpTNmbss307Rq4+kLa7/EV8r0FtYWT5iTSgAvOIZh+YlAmNVbzQ1d2LhXE0ZL++/mDmPqR11YxVrosuLFixYqixai4jHcdTIKghgBwwxSe8ChlFIuIUCpqiitmnmce5LK6ai9ov1Li58EFiwxLlwZcU4lzMuDFzLlvW4S7NRf8A51f0thG0HjVX+Y9IuIsvPiCdTEvEOtwZbcGDiHoZD0s0nOcicpzhM9AuJllEolSiUQKu1ELq5lCYUvOfQuXhHGGpY/8ALxg3HDXTiOurFixZjnov1FixSLzF6XGMaizZwBUqfAnzDBiC2JDeMZiWdCltbl59Kc9MTfvCcbgwYJCX6uJUuXF6rL/RUZHg2Af5StkmBg+Ps/iHNx4CNodwFv4rI4gBWVy1fmqgwetwW/EfQOYMGLzF6MQ9DNWcoGmbM5SmezDSzxjH0uBssFeDcFechgsDx2N86KQqYxx4+37OcpvDU4g+h10KjFrLFti4jFi1FjFlxYsWKp47wjpJUMClfun6jp2I7s323+otwNmcFG8yVPiEWSyWQbi9MeijfS8S8e0vjEEgldqmHpZF4ivwxZcf9UuLfqr0sQ6EWVrAC7CQOOgsgJEWEyORS/CFcWYbaVH5uXCDCXLgty89cQO3TaEUcfQelmjNGasG7m7OU2gI+p1OGO67r8EMwTaPLphyuY6jjLAqrC2nwFo3LaM8NtAOhRQ6sdRRczaOYsb3FixbY7ixi3qX5jqLUXECRhC33r/ZhBWZrRshRo+IsKnUWNpvtdccOUAI2CLelsuEVg37zHUetSpmXn+5dfyy3vLx+0XNEtZZLxL6X0X1X6biZaUqloHsij7zW/EcwsZKw0IHv+4Rfc9LYMFul1BHzLlwcS47g17dDcPQ9Iel6dGaMsLDlh3N+l9IU1MF1dNfmJzW+4Mm/vw8QMR1APxVoZF/iYSpRBdtTaDmaEH0LFFzFi9uixYtRVi8Re8WLFimL9xbhoYEsHTlXa7137w9uUiiDC+Cotn8QmjRxlKWYPP+1QfaIrFCz4euZaRbgkGWS+ty4sz0x2lv/ZfS5cuXvtLjLfTfUaly5cKAHK1LXoJsLgfOFxwoYliMiMLbblc3Lly4LcHFS/qEHpd9AxCEWI+sQ9DNGas0YLuc4dzJjjZGJ6DSuhWOC7gxDedoW3arp8pxFxEKrqOSBbZQAV2wTe9A3FxBly+gsWLFuMUi1Fi2xYuIrGkW4tEWKvRrnXMvkgt1+OH4YtRWmtxTpb/yOpi5UzDpfrrosWXLl5ly5cuXLly4L0uKRi1xbzHEtAyqFr5ipMosgTPzE44I88lWveDBl4gwYPeDFgxgwYdFOldB6WaM0Zen95a25ms51KSzEiSpUqEFy6Pea2uVKNfNAtz2ahBPWjppLFvjP4gU2pLRF+nBtBkzcg5g4glS4iMLFi30WLUXN6i8EWLFixfMWot3Fl9Ll9BQQjXzVQB5bMFKPtgMYstArETDiYvrRKidpTHoMuXmXLly4tRely5cuXL7y4vmX0GXFisuLF4lw2yCMgdw50gCkPaEQ3XxLSWFLUWVfswKDlGsS8/tBgwZcGDBuCkGEIMt0KPoIehmrOc0Sc5ms5dRq4+hC0rGU6A5VYSiwAUBKVGATTK2HdX0rzfE/wAHtBog9Bqai4ikVxai+ejdxYsXoXEWiLXvFWLxFuLFmejt4dlaLewA571vNaTjWuW37ECQDxL+TxlqWDjPNePiIVcHKNZ5f2b7wpAIQNiSpUL6VK6VKgvxGZzczX7wal/4ivW+ZcuXLzLeJbzqLiXwwU3BvUqU1KzFSLbcDMCNqugEBQwd12H37XXX4PY1Vb7Q8QVYiNwx1ENu99H4gna4MpP2DDURmkyrb0/DwhNY2OxYAt1ahzF85C2oVF85HPoFIMuDrMH/AOwYunjN5whD0M0ms0Zhc5zdm8HmJmJKlSpU7twNrx+Y8x/GM6H1bSrxhV+zmFSBaGFC58WfcFEJpCe8SI1GyPR7x1GKjF4ixSLHzFxFmI9TEkuQWc+OFsURryyhsXjQf5WFRBGunld5f+cQ8IIiYp1GBiNqj+o7z3buy5NWIG7vtm60/mVi+h/5ARcqVKlRJTMyumJqD0vHRmfjpmOo+el9oESA8wog/wDJUSNQFicKHqBtXgO8dmrVYay2+d/UKZFcLaXMVUbsVDRICoCGOsytgpRivGPDI/GHAZjF2CH5dxSIMiwUmXiHaGpJaQgZbdF5cvpcuXBhwgq6Tim3SQ9DNHp1ZszdnKCptHcfRclSrUNGcRwlAKFhr64yi8jJAcQc13ihAuVFRGJ9xLy4idokZtHoWLUXMWX1aBVAM2tARz7UGFUaVyIw0Fd2BDVpLutr5pAMexFKCLGB37HgxO/0kIwnESFE2SnYYp4vHDll1UENvvezwmHzTEoUDathsXdx4Zc1VCFFiZsiu0YSKnxFlxi/EZXpSNRcJHqBar4DMMXCgqXdbDtKg5TChq11gt4YHoqfPjwjimBy/XWpXEHtP3jmUgEUgLxzDTPfwR4K84Nb1OV7Bthhrk87e8uSOyV7eEFe5XjmAwAAACgJVt1AVqDxB8smYrcRjlBqDaq6LYGEJ9MqWckM0IP2nHYg64li3J+MOnwsBARo2nWUHpcsly4OYQ9C49J6WaM1YN94dzdmz0AHESJKlSot9U5osa1z2810sd6DjSrV8Vf4l0bwVnGoNQM3BzCBiVGAiGZhKRVixZcRcUWuYuZT7wTBXCeyU58llhhnNYruXZaKA1NqltZVoz7wNwG0Xv8AtRnOacSooQqD/ZvmCW2EhLcQV3CRITPin+e4+SY/asAgutTXb7R2mNFpFHsYq1L6EvEYebOa4RRPS2DsV2xqp4Ke0cfeK7RJUTzKjM+jMpgpHRI3NQbYAJUIyh3tk3WHdhZKlQlHNOHdXAQxpVmWyVjFPlQ84lgKJCVyxtR5p9p4DSs7+EXE2lsu1Rm/xu4rlpbFFHdh5Ahbg+stjgbeNvEG8woCq4idGPMpXMJ1jIINhxTkY3Ki9dv68aiJWmfOJUZibCpAqbTPi6vxK8aojxX7ygw1LlQ/MuDB5gsvzN+jc6T0s0ZrOUtmHLDuW4n5xuIypUqW5nQCpsY4KPxFRF3MJ3WFmMnsQ2XBZYAXb8pUGCEXEUElxSLF3FcWCp2kI4y7GzjmKXFO8QFxf9iruIuIJdSsxAAryVUeawfLG7sByXFjOuDHvKsIFl+dOGnfxiNKcREZnA0GzoL5j4y3MqRA4jGmIDiJcTMAqIqU4GsqVkw+cxfdWja93j7EEGiFpO+7Me8DWIpmrWQtb5IlBg2i9p2ePEDFVAkC+LpccRpFizJ9mf3gYveUD3gF0LwRr2aY0FTTQD8RLaPcqZe8v3fUt3RWBEVXARJaAZV/sjrv2P8AMceEg1BHnsy+04FKJW8VQ+ZZgLprnmqTyMRnKoFQHb5jifvZycA8eYvEMipqGzzeU71MLJoscHBZ8JG8lQ20mDat1HCqpK472o/EYLNKAY+iFCJtMrQXleNGOxmNUrIFwxgMYMeIVxMolRXiXZYAPMIMMEasb4h5mzMAVe+AuOnBCHloZTUcIEYXcFP/AC8oTR11KlVCFy/PTwnDpEDLUA6fQkWGaMG5oznMVl+hj6HLSipa2pWzDdPhd6gws5jTnwPENarXnzEgCVq6McGn/ZjdxswXDGHnG/8AUFhxUBuotod5oSmYsNxslYHvvDKAjY5GLFalLiCWDQA2qglt30vTY7p9X7SqiAIFtcbRWMtY1uLt6toeBQju1fbmxYsVJvO16DwBfMIDoSIQKYkUMSMS4GajHoxKUm5XwBSA3V7mbDAR9gsD2IO7ELKZk5aYotes38Zm+pC7+2oe8NDVFNVlpkZNPGMWZlWVV6wus0i67zIBBFUR+H5jpQtNL/BD0WiUmNIHWCqrLYPJyGixxhwPpY/bM5Yr3f2oVgCaEvltXvUVD7dr3Mt+IiMyFKdqd/N/EbpYmEHvir+YGvuvsYVAYo99tuYYEAWhpMQOTHIRJ3mOlAgHMEckS2xLWWL4oe8MMs6oQ+4yUWjgd0+BmjnJsIhFkDjWMDHEMKAYaHFtomHYmJistG60E6zfKPbGRkEJrKClOjLiZinAY7Fmr8QqXo1DIVLDl4YFoEu6UDRlq+O8UOEBVIo+QA+SF8fELl9cwhDxC0AX2zG+1IrQURvyvISfUDUTtJH7xbAugW1M8W+7KW/QzRhxOUe4W2ZrBLRiMplMphk0GBzxjxUS4F7gfXci8C7tp+GmoUU30MBoOe9ibO4y0MVKkTYjkTswrdwkcJWlWl4s2RA8EVsg9zL47ZIKlwxstGAbV4IJfBQGwA3uGM1lWn1iKftpJVw5sEOxsjF82K+UlaxKB89gGKxbnlg50IhEHIofLFxeVi1bxFV2N98ZIoCk+wbdu+8CBAgSiVEjqMdx6IwKbjHrcGNRlFe8rUUK1Bn9y5KrfQRqBS3aWuoXGG1kzJ+blwGEjfYHVovwEehCYKE4QE+SI9o3WCJCMRiIym5UCEDqAbXlbse+JRHpVR8JsfK+0yBrReKOLymKsJ3h1s1bnq5w0+PaGUeqwInC1ADwko7ELCKa8bLjCEUSl5JEQ87jt2tA/lXsb95eV5zKDQnus1yR+qUpExTj8KdecXIy6pVeOFGJQ2rh8kXOcQt1HAloQPtjBBWKJ/VmGEW7WT8H5i5yehm8ZPDd/EaJrCTM9yfNRk7gsLyjSqlibhQBgBRjJlf2QpELtAfm4zaLG9qFgJ2Ielmj0rc5zFZmvHRb4jH0K39sMgVcAHMdNSpUqCo1CUjm3vI8K97mF4VqmzjTdYHwwU+Nw6ytFeHMMHoqtHhgZ7pcpxFbQlParEvEtNoJW3dQque8bDuiZBPbYFnhd6gVYA4Ch74/J3qC3dUDhLLrWhn4jwNd5EZ4wdn4j78+j9mPpK8OVR/AgXUurCrH6dNuAgLlzAgxAldeYxcRcRi5j0xEHMTcW30BnECVvUTcrWCPhF03iIB3iXG5iKioibjuVJcpdhgc3BBq8igEHsAB7Q2CaqNo7aGzaadxT56AMREdoSJEiEOCgoRWreWLutxVk7Q6+LQp4bjcFaLhW3g788SlQYXVRxrVksas7xq5hMTftDBpFAZcMsm8EOsTxl4gmq5Qa0LAAQpjsR1DtsTTXQoM3wXZffEMbKbyPs4H5j0yDT9vKHpQKIdtkvlxBGJ4okqCxWXA8uWLROg2072KgnNy7Sud1B9ByS/Zr6YpAkMBL4KG+RExHVgFSRyUYfMRbdyiAQ9TGaPTXM5yuZz6B3idKJUohHvPQVSTGtSasLdebgQLl4+GYOuMuw+Loqyi6cwbKDnvtgLvb/0AsvgMgOL2OznbDbKt2nX1IemN8m9JDHlhIPWVo9hl5uDd0QEOQubXMVyd8jZVd3ZoTgdoKESsADCXmgD4gsYCNdmdyg1DDD3VlfExgO0R1vkXeg53i5QkW7doTJXDGGAuCIjTCBCaEOl9FxYsC4wsYtEWZ6XBI8DS0UZfMeyJFAHzB0gqS79qMwhW6BHkWH7hJUoKlT6Eg0FGqSfxBI6TNeLq4ISCuRsYlx2ltYlEpuIMFpKgWKG50mMXPUb95iQ6FxmW7BhS0iuMHx0quoxqJDOIwj4jBBnHoEZCpZLNxxd4GrygsgbohbRr6F+IUmNLkKH3b6lZuxV4ZBAo2W6S+KjhGkGnEHEuBcB9QPqBA3CDBIJYB5ZZtftC/FehmjNWHcwuc5zg6H0qnECprBCAo2NtU4fAkCEUROj4YsSqsLGOXY8/8ZUZSTa/2MeIY24jaq94m/D6JyutQj4MtgIs+XxKFtpygwnY6efKXFykaajQZZfnVS0Ko5ILcuioraE5yNJKFotwYQYoMGXKd4mMsqsUOYthHy1CUSLRcouvMSoG1U/7MZqCld9lB8MoSSWUpgW6F80/MaupKA8boU8leIwFBCmfhjNL1tE+DHeZTirtP8sSNN7Cv8TDXFOAGfd/qNmKPc/qYuf3P6j8NTQF/iUBwui1+N/xLlAUtwWOslX3I0+ptLkW7G6xitd8y8Q4oB9Vjad2tPKhd8VVeYdkhKEjmnNPxKxQVCt7GPHcO0KAy358ku4uEb42NUG1s0nL8xwmErLyAhbGXz4hFHQRAd8RXzzHGNpishtEoeM9pTFgupG8jorBzeaqWpLqDUCgpoF2D4IISEBsnkuXHMSyB4idkVMMWXXMFC5RVCsZMcxwhWZVDAzqz5lk5KLUOdg86dQAHzsiKKUFW71DvEUBCxybkHuWY8neFotVAMsOdopzFAiqS6gwYPEUGDAQPES7lAVTw0vv+YqbGCmg/n8wwW/LcqFuYAr0M0ZqzRnObvac5yjVxlSpUqFRXDfhgkGLSt3j+j8QNSulRIUHEESUPEMyGZjG/kWN9YRp5/ENCTlqsY8Zyv8AlDMBpKehQQrW4EvO5YI0Owv9EuyPjBoMA1XQaxBgwagCeMy5g8UtVA8vEZWr1Uuv9UtROaNIU+i5fAqr7c7vaVAhDinGEDXiXvgC8/vKZ5KWgX8456YMvZwWQh3HajEGFgbtpZL3Rd9x8wCAA4CiVKlSpUqVKJUdteEFk3RUobwSGJdYug/ZA8DHlPlxDKStCxLjwfkg8cWG9zN59iUkuX0LDLTa1RCe8ZBVAMffxD6NVY0917R4x6ZaAD2VdssbqWtt00VjbjfRgSYAqrhxqMntl1L8v8p7GmRfdSHywYXFSIfalK4tW34BD4lcq65SG6pdRDsjZPBBmpjqUDMYgSmAbV4CcVZCj95c8ENoWUrDJdjLm6jQEEQMPgP0zs74kcUNtFw4fujMbXb2u2bF7IyXhVC33pJVaWFjHJ7DUyUZXmfLh35IRUAgbEiEcS6gO4JLKq4v2spB8x1SWPDnVgL434leDroTVcI6GF9y5VkD7mp0tD0MWGas5TlN2HMvnofSKElgvlmfixfEBCBHqrcauL2hGVCXk0sYmzObc812l6zwGsKCtVlFgcJzBpCENIweektgx7FpV8XKC9E6CLyULvDoqZGbLBrC70NHe67MBq+0U+Yp0i1ctAgotAB5YCO0GeuN6N94hGibKhpgo3u+NRkgyoy1XVmro12IugA0oW/bDQ3jd3Mv8l2y4Aa/8pZ+ul0RNW85aP8AfUVPhSxrzXEMv1gxZ3PpjR22wqZ2EQ1zUspATiSq9iinyjxSIUaFYhSPhIhIqF0Sy2XssmeHfzBAIAABRDwANhcXEDM1gH2/gn+T/cxc3HnHdK0Kj9ytzQoAwAW0e0dIso8jgR+SFNsEP7iD6CVA4BaIGH8gyF7izHmBBiBZLuWizeZgE2SgDk0YvUXJq4EWFH6ObSZmLsgtRVBXDnNhXOZQkYwIuz6shUG4dKDWc5hBg4lAWiaLVumliczJYF7qEWD0T45Abvn+plLucUKL5Hc76YVlCrftH8hF8n+/zP8Ad/zM94BAg3TzXiVS0arPdp+IJiJBebNG/bHvKA1wqn2Gh4JdatmLL+6laE55febk4TUmpNIdWas1ZynKc5u9DGVKlSo7oUDbhslXfOd7f56DovRQ7l78S4XFqMQnItq2fX7o+WRbvFXBzgASpTSF9pw3nvCZaBUHvyBfsxw8iuDbuj55b3DlFFXw8hXfLzCjIQAnDQNOsI9LzgU3TMeIba4V5mILd1tfS/EctPAWHva38SlINEEKcYV81wah4NZQFvKARKJh2LX5YKlHitZUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSpvSaXPz4h1ReDHsdgZfAKJijRoLHw/dw0R8FBK5K3lEECvERA9+a+f7hrI0CfCN7MJmm91cN6AV29y8jj4iuwUQBtXgIRsBps8MqVKlSpUqVKndAu05jvL72gAaCI40zHWDtWABQUHBKlRtFNdJE0e8KuCEMNshUdtX7ROy1MCIC/U/wDqH9Sph2WqeMb941EL8mT5DP10Ef2UCxT2UXVBeyb/APU+YGCleckLCZQFATjGWTVOMOpqTT0M0ZqzmzVm6czfzKxjH0X61cVjIKfklpKGtgwV8/tixCEYsUy6DQy6huCDhlKS7vTcpZtBFNnaETTPtGfbUM8YpVNbhwyv2U2ZXzcd0AZFU825HXiZT8oO7pyHtnzLvhSWS79h71M/uAidkM17MBEQsC12W3LbP/jEZDnKi5lAuMtn8wSgDeCj/wBRlabAyQEChYAbyHRrLxqdnWZu/wArm4FRwwRV3OIzNkmkWp3jZ8943gi+QzDyWP8ALbAwlMhrfFz/ABu3/iQAayxYJ75IcAIDlajmBRsatKuN2urvjXrDmG5vMElbIMk4dOs09DNGPDNEjwzdm6xS2Y+n/D7MMyJoLryigy4sYXEWKATHRDblELM7DLDWoLVos3m6D4zjfENWUlcxTS8GuX4HMOIYU6ZDeKh3EwmkQY59qO3/AMFviBWPOsbGXvXb+olut3luWkO17/8At7PGGxeCHC2r4r+A8Vn2wgHgMBLeMSliYqJEITAZQWIy2ZwaKVb5VbNXYwAWvwQrRx/4rd8z8sWoFPQFNl+HHxK/CJQh2F5J8QSQQhgtD1kpN5sXBknGaE0I8Q16Gas5wbj3Oc59KXEjXo2+z/lEHTNYNCnwsH8IPMMpU5ieIpcRFCQJc+OTGbZj0qs7025XDbhxqIgKaWAoKM3F/LxVbLUAK3wgfqIDSxdXmtQZVspLeEUPhDcXRANZQ/u/Erzzy38iL1NAoBK/uC1b2BM/gkLS34+RIW1Cuzk/eftR28MULU5fei/J/wCwohdYCsVhQsNcQcaMtawQYU1AUBAWAVMhGquO2OorgShVtglW3WQ1ddu1mY7Ex9hQxqcAvATp/wCQpLMjpP8Aw4THEZRF/FSqtMPzn/mIY4yupWBj55fM+uFqqK/HrOrkktZHmOMOCVqGodWaM1Zow3c3YdwURixr0f7ndC0X1O8y8DC/MQcx+KEqANr4JSz6u1QWxbAqDTu5RyDSs59zussWnmDl7+feXQULBeHiEtG0ZFyFmc4mMLe6ZpPwo8NzKFbXEPIafwzW0b84fuPqMQhjV9P+OUytH2lR3qNVFAKKs0fkzfPrr/xVcqI2xygglIK3VqYHS2uOU+IYkAusrld1nPQejzFxMioEESqaptb4Us8RPiAUt0O2LF+Lg+sMxFhR5t5jEWNlSO6WBnn+Ig5xwWeeJXFtqyfrVHoKkgLsLv6u/iZqldbqqJ+/5YtJjJDJpipb1j1Bc1ALm8tZOE3GHU4Q4TT0M0ZyhwznN2bM5xj6PeKaTYcqiI8wr2Dg8RF4Pwv2u/iHYJsIMmbwpvUp0mWMHuzq7bh2AQSgj53+IH2k1y9GZDj+0GnRFyKD8QOO8zE/GhEbhoIZN0X3GLMm4+LfuhIuFQKO6VADCWg8Gz8MSoCXiW2cWL9D+l8dD1Omg4ZYajjvV3lWBbQwEr/LYgakCYd6u2vEdU94Q7YaPzHNAIVAXFNW+FggOhYL3g7zhfBUBz1Kq4sUXiPjtD3XmMLuLL0VrF0F1FfsTJbYlbQ/8EQCJY4RyJHyBKDn89xrOB3RMZOBfdLk/J4YeOOyc+3ea9fEv00UVgXVIKPw5gDkCTLheKgwHwGBWj8wx2qYCORtvl4IUWu3Bm3+K9B0Ibh05MtfiVsnGVomqaehmjOU1anOG7h3DuIR9F9Enl10vLXvDIjXKCH1ccBIb4k995gQCVxlfn0VydlfUEp2/cI2h+8IGJ+JNGbs3YyRUVOFp/e47IjRPCgw7lYFgOvvJ8x9GBpHc/hIfpkzYT/cxXvwWW+f6N9L6X1uZ6XKI3NbewTXVwNiMtSKYPzbadht7hWRRaA2WZzsC+Ag0JgpCAXTuXidPgOPLqo1O8JYL2Yxo+IQAAAoDAQox0JcXEV4i5irUC1DC6uiw1ozdlgq0XHuhzHoCli07Kl52lRzbb+Jjjpalmg13i4Y/ZEKgfwOT+JjwOw0nc63676m/bgurGEkmqOWLrxupRIpSgmdtCXBgzRMPjoNVurrRir9paVkUtoSX6L6BAhgyTcnGcZoTUmkOrNWco9zRjq5iszuMY/qKvKP2ZXI/wD0I7Q7DPxIcMxhksRiyX7UfvBxignYAg1gB4YmDWtMs9+3hh0BtSw/7hg5AQGAWz/479Qmncf94gQgSlTvNf5cQkKEApP+YIUZZeVTjEN5hCm17ob9xT4V3j0q+lwwr9Z/4hBqZuEYotw3mPNQiFMmKjm8Gj5jRmKySFwNZ2O0NU2HfO2Oe0WlEo5brPgEvE48zzKqWUOA0PJc1gmHAuRrsmaYRVDam0e36qxcE0NFr7jjw3lt5F5ZTlfiAgX3sVfNXLgQ4Kwvq5hDp2JuTYnGcJq7wMehnOcpqzWDvvN2VzGJGPXnoeqvwq+mAuKWFhtV5I1Jrn40WUraGrgZPguLdEU98v4x2Byt9paMYlZqHEKkrPjsxWlwvKU9zzGgmWNpj0+fVfouPBgGLZYaKOcH+fqOcdoeBT3u8a75gGIud1A5YOHiBF5g+2FsQQRCgQFe7g9mVOIXC7hdRXceItvtKNQtYIoATYBR2Mt+yu0FYCDGAqVW+tBYw3oywhci1vIb+qfEsu5ebnPhi5jhYA2OxfOMvlZXB1UFo4H/AFOOh6L9SsUdBxFTCF4mFQM4xcTDCybDi62gL0wZohTjBVlD0kCFXDzzAWSokOScJwmpB9CzVnKXzNGbM5yuYxjfSpXTPqqYh4wCoRQoUraJvsmqfjTRm6BfUqh3ofzLmMkPcD9hl2eCoQ2wDicLwQlLIL2u/wCUv7PqOOlTPSmV0zKmYnCtpoI+CWFYHt3hBwK4C57TlizEJmwfITweCFmYzJsnMIOMwSqi9n0FCxL8seQjO1SbG/ytfk6GoeIRwRRzsy7gCrqHj685F9h7jA2aDKzU+50ePeMpKUzHlUr8n/i4v83aLUvAQSAZFiVC5QRuWtTObBCPjZBeLGU9aetSoSpWI50S1YR1/McIvCUqmzk3to37QhVoq8+9UZ8Q/KQ9LvSo+0ZEvdguqPcpPeUnSpUphDc1miHJMalqJoS9Q1L6MdTWcpz7zEWUzDl6UiRD0Y6YlSpUqVPx8K5O/wC7K2TVPxpqy9ogKKwNBmvzUrUAl7yz4u/mN+IMLWiLuCbhEfIkMdsEPb1Y6VMehUQtVyD5lqrAu3yuNa3uiYk4djfod45YDGgBQBOZdEvOY0kIamfdYGGhr51DqpyMfRxbVBzl3hCAAABQQh0CouI5xku8EZsOILXsHlcR/oStwa+AqY+HcRVhgcZh0ODYt9svzBe1NoAt4bibFgihRaUzZl4gHDd9pcGCGEPOqpa7Cj/EJWKKjitfinpUqV6q6KB0I9pl0WkKtrL8uZrTUPqhRZf/ABIvK/2QfTNb+X0m4dOxNibk4zQmpNIdWHE5TnNGcodwwJEifqfi4fk/uS10mifiTZ8x5VLjnA/vFxjZoH+kw/MS2tptLa9mOyErjkVW/aGWCWG53xDR83DkrC4Xj9GpUWBHhzCqp1Sp5riGWUVAIVjNvSH3AksDgGAAxiaxqCEcsqFG41edRL9oJI5pQEi+Ce/S14O8rRJXWWvvTb71xNyoQcwa3FOJWRWxRgAFqtARI8/QvHnm2vEvaM4ForLwY+4Wo+kN3w4gwl2UD4xH7eMV+I/3DCbc0nk5TmWqApALP5Zq+ccwcGxUO6YRhQx4pQ/ifMCr4/RVK6NiAPBTf8SwMKHN8IQRRXtA1IuFZTIfs/EeOGF8GPQECBmFgyTjDknCDU1mnoejlNWasG5y8dLGP6n4+B+y1W0q/E2Jqn403MrDnN1wWgzyH8w5MrrYOqedPx2ja9P9C2LISwoNe636inJaXP2oo4QrsGr9mDQego/RQIAcuCXQDaVke3eNsimdArG592jDm4JMoL4G145oo8RSy6jqqolldMzM9oQFY5QW5fcrvw8RLjCi/u33PMAIAAUBgJTDpdRpGGWoUs/BL27QKU498vY94oAhUXwv4aIoRuyLPj+WJWZSyPvH4hxxkUH1wh1bKpU9kx9kJD4Lxf8AD8Mvy+OuRFarZ/yYXFGLAf8AT77QuCsBjCVTQEBAgim15R3RrfmUWMwKRb/UayMZG/aBzWYsobPahCuwRzF7m5spgqoBF9qRVVAX4Rx/HpIR6lrKm5DkucZwmkPQzWc5qzlBuDcMEY9KlSpUqVKldKn4+F/FSHaTVPwo8NzKByw5pyPEPnQnr4eI4CPel+X+p8sUf5lmcVQURDlrJWnK2pUqVKlSpUqXxs0OV/rzGIDlCiELOxiIoqyuX2f3Y8RZTiJyi3glvmaJeZuCXwxwsRb7/IPa9d0lhZCUCVvQu+R3YNF0pHLfMPGHd1DwiOoAAD2OnHS4sWosC1uoKAFFf+lPzqCQJWgM0f0aiiDyZYotzZ9QRfQWB8jSeQfaCAqs5PvT8BEqcqXkO22I0V7b6vyPuGKRpAdlc4U5Ux5aXV8sxXzGNoRwbhNkzKsGy/ye3zKBGTO1YVIq+2c6lBctFhNY5cuFYS1w1vkPF3HOxCJWRvIWdn1PEDQOm23vf7+ZUrpUqVKlSpUduyS7QogiLGKDnA/PE1kYH93H4gLZDSD7lfCF9tCw3QWyFurjnBUvfCf3KlSpUqBDqDJDkmdTUmhNSEOrNWaM5zVnInPrMf1Px8KreyGYNQ0J+JMxhwTZ6WjPjzNHtCV9yf7fb9A6a3YHLBsYX9ToPLweHtBwoKRgaKte8VZXmLxDUYyqrMy6ICuYeZRcCirptqzXeNCYh/IaHzcQK9Gu0xviuaNR0UoOAXdXgC+A4L10zfiV1UjFivErVSAqK6Hl/YXiJjpbLW1oP4JWEwMqv+u7hIrqwttq6vczhrSrP8d5iQDAR+KD8zLZCMoPuBhNLcH4n4jh4UuQvivwg7ACoSlgFSztCUxOyRRHjMrUYAtqZySktnIAYEkgsbnOuNuK4u6i1LoOaDT28zDWN1bI/wDHsx0tCnbkfpO0XcB2kNcQAtFsAIa11rBrwK23q8SiuiKCzWqi5mx6pFOO1i1ATBYe46Pun49JCHJNqmxOM4wYOlpDqzVgj3Oc2Zu9OT7Rj+p+DhmOaQDRmhPxIcOek3Y8xYZf7TR7Q+1ZNv8AvHrGSAVOiOedMBe6vbm3RE/woqasvOX6KDBG2DFhmLUHRL7xRkBKpoIglKVtuWvPu/TKxwirAbsu8aPMtyqLMQ1TXQ35zVvqvbLxGKxVLrVoM26qWUNBkKGnmsePeGxDKb91Hza2/eAJ8S6SQtqtXytS2oTVZft/aX7kpYbMY76j3rgUwaE0+8PdaoJF8HnEbW2CAzNpiD5BqAv9i+WWeYL0Pzar7ag+A79omTzlX3O0Jc56Li72bUYdNAeGuLsrUcDC3f8ATPihiFefw4hgNKKB1hd8fcIDAhUfZdHzL0YWEvN4D93+JnG0F7ePSQq+mlk3JuR4Jwmk0PQzWc5qzC5sx7a6RmMb/U/Bwu+whehNCP6Jo10W6PM0mvxNHtNfuTd/nHrO6hXTiEBWZB734PsHec1AxMFw8xaMyzbjtDwQpJKDPaPK/wDXBHZtQzh7Nroto1ncGC5Kh/28mjiUAAACgNVF7S2Z7wYdVi+YoTOCGSVrovU+ewgnIWjgY/LR894/VwolfmN1bag56Bs1v7Zg1UP9hF4zUQA3fB8Q4FNC7QygSDSLQAQmFyIO2McljBFMGHbDstG3sXGDQ7hV7F5JR5HGZa9kdyvF7Q7sS2eg+ZcHzKGXLlcti6+Th8+8I1IjWBoH349GfVmtS6drGpiWWwWsLs0/53iywBtLV/W/TmFw6dtTch1ONThHg6L6s0ZqznOc5QdKOox/U/F/uiBQNbsbVgaTQn4k1bmKm7U3mjM5rSDN5Ju/zj1N6YQZYbc2ByLo85A97jzIktAAt5cQxnv0xLl0Bd7irWaeXg+4mNCKHKwD9jnK8sOlRGXq+jwYisrvKqWSpUDmXW2XFqLFtl/+Ty1wXy6DuwNwt8gKK40UPiU+E7AJSsKyi9RA4QYgJl5oghV7UgswTyIbI2ixnFOIpGERhL1bxv8AfedqKnnmIrcOCrlqpaQWHZNyjjSnx5zDwUCbQDfsiJAA0g/+Ih0jU3JxnGaE1hqGuqTVnOas1e85SuYWIkYkplSmVKZTKZTKlSo3l2tUBAoTFpVtfpa+IrDNJ+NHhiymK9IblY0e00+5GKa+S2fzKZUqUymPeBA48Zx/MUoVKNF93N3o3LzL6LRcVxogkQr7wDP1WDyMdOogy+9VKzKlRImPQpFI2v7RQ2lRoBhUzk4r5cQSrwBtQH3Hb7naUEErtF7Qe8RmGqxpyJBc5FKr5+0VJMBgRRj3eYCwoDtQTxzgsAAqrVEa66Ky/wCONYuWzJ0k9yh7auGmC7AjY1LKKnegEODcAF1XszX8/tjNayY+LlMqUymUymUymUymVKZTKlMplMCAwsLNiXsh1OE1QY9DNWc5qw4Wbs2Y8sY7j+pvIAADAFBKtJpPxpuYoaM5zRgxmY9pr9yJWcmzldm/STtQKu6jAVZpZM1GuxjEAQAAAYAjC+jdRWAQYMwJUqVGJUeitzMuLiLUcx0bX/7boO83R0SEOJlqjzAAAACgMAeiyDZYsF5QPyI7aQ3dtvrKEBjAwB38V+KJfxsbEwU05ct8YmLOluHZco8LArfHBSezpfffBm4FWgZXL3zZ5MeJU1FynUusAeEmGR0kU4+Ut4cY3CJ5ZPsEirhiCwSrg4PHaIW6lwD/AJEJgVavy/8AiIE7ZeyunjOE0JpOHoZqznDhmsHcGWbsQj0qV6K9NTfpIRsJNCfjTdMVU1ZynOVp7xYe0eJ4T2vCe56QKXABtOYXHmVILHkWnyjNoQ8xUQZOICVUDELWDmAyujcSLW4sbXosW24rxOZjwQrZXN+HR8iXmvKCN+TO/khLIsvpz1uOoF+WtTI+63EStfNr8QhEJUvDx/diKSWrWVjGzHMag9wh7ZV7kRxviWOYX/kar38PkjjiS5ifGx837wqxyKUa+Ri8wEbhpFb7/wBI/wAmiB1w15zM/H7/AO4kegCsfZfxLlnMuv8AaA/aFUhALb0rpUrrUx6qlSoEO81lcTcqcfM4ThNIah1ZqznOc0ZzmzOcY/q7QbRAPCaT8aasFqcpszWaPeaPaCCkAbVaCIWMn8p6UN3TRlVgt2gRoG15u1/bRK7wu8anmNyIBHxAgSo9OYuY+Y7jcItxVjmVbDYFWnLgfcpSKjVpQ90fgfEoAAAcGglsYxNfoUWnsGWpmOAE09waeD5UamjZqhRsNubW14uXQ8i3VrH3+EaFdVkzB7BiHdvin6AYVQlPxTLtl8RXX5lv1BDCIbGm0QHyoRpkagLwV/8AfN5jxRdn8D/cL11fe/uUa5WJT+5aTt1l227fn/xkOl6m5OM4zhNYGIdWas0ZznKcugxq/aMf0K6PSkRsHfe/+INNJC7pJJBNCfjSqNx5EyubJrF7s6mj2nxYTWVF7VeSY6VGgVwHeXnFCS4e2TsEMvWuJQaIGZWIEC4FdFixYsW468y/EXFRairLtyrHa5XWeChwfLdMRTUNwPFua/uVCBWK6T/6+CZi10HivKe2fpGJbrJ7jSgOx8EwBQyBzL7m9vbiBQKAQOCCqVGIyCf0On+tLoUWQpzbncMxKjnUrBFG+doDllRc1Fadj9ji4YMULuw8fHSuqfoPWumPSQnfKzYh1OM4TSaehZqzRmrNY3WUt6WMfVXT2mOmZXbNh7Cv+owaf/NFcap+JDhJvDpZos+qU+81e0zn27/GpjozCcr5FuPIGDje3vRXyyobgQBlQCJAh0YuY7jF6KRcXFzFuBbApYmhOwN5LL8+Ib4gThKLbwM4+EBk0BauiViUgw5NbV70+0UNSaEL+bhSgGnHj+2DDIqhOe57hr3hfQCofBGu8vowJkuv7XGeUESqsV+a/UIqojKSXF9yz7O8z1CrGkhfM3Kh2dukHlcEcYwwmI55q8B/cRD0AhaP7fTUqV+hXXnrXTiEKmsyqbhDm4dThNSEvoxms5zVi3K5nKHMEZjpX6W9NwTyeU3chQzNU/Gl6SWhu8zODl0H+EM+PBFsd7T0VDOQ12sgsa6sqhvwH+eoQOgSumI4Itx1GP5mM9GLRFUtuDZOvo0tPlf74hr83K3/AEAbbe8J288lORW1a2sOpgpaCXnNm7jW8FVAxhsNOsMJKYAjHaBO+a/MZO8EjI7sONU51DSAlJbkF/Djwx2MQ4OzZ8cXKGEwQ37FBedgS5Bxa7YfpgFogvEwUm7/AHD/AAa+YJ6mUQXl3tVvBxUY0klk/s/o16K/UIQhDNwnCHJOE1JpDqzVnKHc0YcsOWHMDEiSpUqVKlSpUqVKgDoCsuFQ/gjt2PbXQ/hFq+ZmJ+FHhmybM0mrNGZp9prwhq3UxwXf7kqVKiPmF2ZxRyq1UKsfGhQGPEuEIESFTiHRjFjPmNRi1FIs5ggk5V2cP4PB5mfXiOwco7Xua/8AKQd8EfuLmE4yc8GFbhs4iEG75KQq+C9DjdSmeHviqqM6JDy0HNKsNrHbSzE6q3BeLkuzGtlm3TICt8FO52fIgiBIWY7R7vdh+24OanLKbH0vubV4qqrS/d8wCkpGVgX2Fvl0yBhUG1NYNpbGYD35ql7HLzhcVN5OoGaGvmQui4QdQmS4AllLTU9fzPFXMTlq/aq1SsWa8RRKKA5P46VKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlMCBmFh1NibkLicZpDUOrNWc5qzWN3peehj+oaxZZWrg0IEBbS6f5gKMWM/Gls4xC2y1s5ytPQ1e0fPOJmFhK75OrAItJuIuNoCjHyAfiBA5YGYQJiPS5cWLeoxT5itxl8RUR6MqDgVshg+Rfhgmogpd0P7e0Fps27RWHS79qmYcTeOUqmU8sWusQz+V9r+HSSIKFgHzTVS+jlUpe62PtDr33QJ4wPlUv6Rou92tjrZ2l9geKCBfm37OIYg6Cgdg8k/+x3xEF85zTL3jhl48uNWt+fmVMqLzhuzXxm4CwE4o2J2Ksv4QXJjUJrW/l7RTFlPLuFeGK8MIe77ca+BL0GxVadl9n/zEItTcmVQmJfE4TSGj0L085oznDlgbYYGMblSpUqVKlSpUqVCIWICdyMQGI3QYImkyafjS/2Rw5zdjxHcmr2ij2Bq6GxP5iEGInsN3+xKlRhNOAe/9Q6w2RmBlnzZjxMd+gQJXRly4sWXFxL7xYvTSMThRUUBHGFRVFtNZBaOV3l0Jy0oQAHZFOKIW4Q1Eolbi5YLw8FiImZXUnB0IX1h+IV5jR8RHbZ7xV2Mh9iO8CFEQFfmVKiU9gjx3RsgW/AFqvMdBJeSgAvziBEh2Q6CBwMlQ7DPvfchLNGs4T/XKlSpUqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoDBohbJfE4TjOE1QcQ6s1ZzmjOUzWbPTTo/qO1sLv3f9R/IV+Y0Nx4z8SNp6LZ+Y8w2M0e8vT26E26hAapujy/8AJTYK+V5W/qoBAgdeJfePRei5i9HvHo6gLB70aqgOnZaGKsgtra8F/Q8sEYvYQAftX8E7UACKVHbFOISphdShTA+OIgwOoBL/AK4BYZoDWauCzN4YI6h05lTBmF0/B3I0xYJgvNOL/wA3GXDMSH7y7YphyUJDNGwF4rT/AB/5tujcnGcGcZwmkNehms5zVuPc5zaHPQx/VFM+dGJJUBPxI8oH3pzjy+Isoo0e3T23SOC3RCeKkaLuWs9gsrPv0CE46ODrfRYvQjUa6J0GOPLaa0D2dITvhBSwp55XvcBUlmysphoi1M0VuFUrLmU6XRADPd5h9w3hes7lTGAqIrvEQF5AU0BSeZlhiUIEHjMRiqxoyA+wH/4gGVlwCoPqPMp8xi5IbIIERyJKD7KBqxv+H/ykNza4ckJc4TjOE1Th6Gas5zVhwzFZTKRnQ/qnNwxi6e5/MvZE5tz8bpNk5R7m6fRNXtPly36Q6QKke7iAuaQBq7h8U/HoGYEOiy4sejLOWZeJoj0fED/suBC/feWtdvgYhqb1dULTZpBA6TDlC49pUStBlYp04haBnvQH0TOaqEvI38y/ANJWxgMkqKrhyoqo4B3P4jKOUiB0ZNohVvAvrMAAAAAFB6JtGCCGVbaWP2P/AJSFXNpe5uThNCLXWHV1HhnOasO5uwZYYMRJX6jauBZUWd0FP5mUPxo8M2Y9y9zVnbmj26O36QTUzhTdEZiFtWafyr7lFwhNS8RerFiz89MxjrpUN+8rQU4tFBd8agJCijJhp/bU1AVGJoeLXDaUGVpN6BGWVWLbCz5h+GqgVDJxlMxwK8tDFPu2HyhkLoBmGISK1U1Hmra8MHBwxXmOhjwY+sYVDtlWGqMNAAfhDEMkgdHBMc2P9rpe4NRjHRHEouBCw5YBr4/8oQQZhyQymIdTjNSGodWas5w4YNk2Yct9Zj+raGvcQYVuBAe0/Amj0A3Nqj+0ePvNXtFO36Skw6HZf8QzkABVNO85hCYuLKnENS4x6GuixmIygZaZHIGquz8YiIOLTeANfbLhEAlwNVfCGOztCt67uVWDnD+5DLsgGznFtFxJDmrH5Gfogsy+q8SgV/MUPUANg6BbccO4ACpQsLRTJ5L8PmF2YZCBDBew1HUKsgoXi8Azwx6XUVgApyjbeSioQjZVAKzS15N+aWomyEBouVOzenvKgsu/6UI6C2sCn4haxuuaKJGAOXUwOExQRd9roinE8QCaTvk7jmbwjG4/+Y5Ibhb6eLOEzqcJqQ1DqzVmdw0M1YcsyWX1BEjKlSutdKlSpXT1bD3fux4XuLGfiQtMOX8xb+Zs9Kp8ocPbozaSo10dxwIQfwQDCgABxOYTHRZeJcvMWLx1JzUfEejQQieK1nIXY91M+PMcd4xxQA+cX8xngtKku43MS1mW01aYds81D7PiAuDOB2CEgYJae1VIa1DCIzQH0olQPBxe9Agy5nmOhdeTkfJmWB4xZtI8jrP23LlQIKtxB7hw/wBpZgweJWf3DMAWhXGJlmjd9R5vAUHxDMq3kXYhiAhaKMrf3uGyLMEjGcVCpUUaIA+zIlkvRqG95zKlSpUqVKldK6V0qVK6VKgQJvDqcILDpcJqQ0ehmrOc1ZuzdmzLx1GP6vppvzl+7CUh80/EhsfM2jn8x5TVn701e0JpQE/NEcuYaXt/1N6cVZaIxWoEuArfdblNHfmcw6LFl/cuXL6XDpojvpuMXEsQRAbvO/NUrxK8CiKwC35czDPDjSDdtjgHPdIIqibS+6sVVbc9u8NlgUnz5fLAYCVKozHUa6cwc7dLvyXybI+rbND37mQa7g7IZmCfMWMRJcMqBpseeCCThVxTeVPfMNzePHRIR9zt9jq3ihX4Vl2agM77frX/AJCGuk6nGaHS4TWGvQ+ZrOcvTOcvmbM3YneJmJKlSpUqVKlSpUqCwsLC3RLBPKPCEp2n402TNTnNk0ZT3TXErM6U5Nk/0OzHKabgmN4mXLJ9dB4pj8dCEVjFIxenPQ7whFo94uK46MvPiPjvLGC7ZmRXbBBkG04G1eA7wMyGhS7TsGgD5YuigTy5HI3zwX4gQO2YBAhiqHA8XEWckPFvxZF8XW4qCgLWTz2T5fiKxApYLxdGfLLAopqEYEMXq6Y4FcM55TzhkrFhrSncDephaCtroFNvczDc3m/RZ7QQ7S+R/nzL6qRtH1yxVUhSCNjm5UqVKlSpUqVKlSpUqVKlSoECCcYMkyrtOM4TWGvQzVnOPDHucpszeMY/qIxlA9w1fsmZaG5bZ+4S0dB+NNX9pvHP5lLZpOeaPbpp/gdmPB0zvVw18nIlDp4FNnmN3M3BqL0XtLeq3089DUXMXiXi4uOhFB4WqQa/MvhB12Sv5ECWGG1Hb4to+4DWvwxOHxgGKNsCBCLFWL/5FuGWPFJORBWPu5rJTJH3RK4QeU1AaloGgKQxja5UqWVxyVEh/UlZByrUw7ZQVl7erKPiqg1HBqklxcVDoisoMznf0OIAMZoHfB9a+v8AxkO87pwnCakricJp6TNZzmrDuXtm7N4xjK6VKlSpUqVKlS0LMYOCQJa2ube8teFdJ+NBhmyc5gstVR/nNHtP8fhP8jszGRi35vUMij4lwNznox5uNkJ7+g1E+44IxnEWMJcEJw2b+X0e0S6pC14M1WD8w64EDH8OBbxbfeGxXDSgBfzA5ZeYJLiNQ4UsXErjpAS74ONtcyoc8HgB4N/iA+sNdia67JrtWurqLthAGrMv3IpgDMAGAOMrUEVdESoTXR8yj7RhHwkqoaLY7xKyadcNUkqDG/ZlSpUqVK6VK6VKlSpUroQ6mxBgnGcZq9Bjqa9OjMVmKzZhyxjv9ZdlVGmCLJ4n40raHLHuLLNGfvzR7dDP8jswTrw3fdWW3ZUihQl+XML9CYeZfEx6Vmaixi4jLiVPaLGz5QMHwi5k/AH9Q9mMBVMJ5de3zFuWy5feCNxbaKrnrrFsU00g/l+M7l4APqiHwLtU/bhyeGJFGkSJxuJxbMdrgsYQHK2yEuvG5exgFRjI3dmEI7lypqDUH76V0QytS1XbfZMfXaNiy3llU9uT/wARDo3GWsmhOM4zWEOrNOnVnLp2ZfmMav8AW/RwREYo6T8abpuzlNmaT96aPaM2iePJx7P8T/I7MFLO1q7Bvus1LpZnBPfqxbhqZ5jcO33GuYVxCJHEYsXovGkFV2r/AHZ+INBFOlLL4VfGEZgDgUoX3afp7QjkKuxv+uWy2MLgBRtEMHa9vgleP2QrVfAr2mX6GoH8tTPniYF+JVw92fOKYfdjC+toSHJbZrGYyvCKCUWVhyCyftQU/aA10prtTGGKK1Qj+6QZaBDfbyGY7rZ3XaPzk08gx+V9LqO6IOrh4lziWalpLhxVcP8AO/eEDaf8DZ/4SE2i1c3jsO849pxmpBDqzXp1ZzhykBfSkQ+5Xpr1jFOSsQqHPSfiTViyy2fmbM0n78wHtP8Ae8yt7r+BmFaArW52fEPaDHcYtRhqc9C+3Qlcy8xb30bjvoJYgDssvGvuWpKwKPmNtsbyUZaqFrzkUQiMQipuGue3zKwOICnff2fqGiwpXm7XGJPYHvK49oUrpVGzy0PskqiaKYnSrtV3iQqM0zfKl/UJK9GA52GV1jK5m+B60JjNrbGw7wlXLaB+CpnRjADthS3yWw8IV6gZLrPzcNamrHhkDV3xh861t9ob/wAeUdPBc3Eu1EFsrs5u0Gh9fApo/ejz1WfzBEg8y+hXaIjARC7h4VelZeZcVbj693hE5LgYyf1+hXWuldSodJyThOMriXxc0hr0OprOc1e05zdm70sf1RYTk90CjfSfjTLylRa33mjN00n70vT2n+95hUikKXBpijYGu3u+HLuV8dGopue88xz131cS4R10CQiqcrzVONl40cktqhy1/wCQ79/CECWVcGNkUcWXdmsc6vAhwI9lbozRezGZYbdg0vkQK0G6azw4VPUQBtq1ZXzMG+lPaAzMWveEid11P4TdxLZBfR82FV2Jv7A2UqdU0wKoqjjjJ2VUtUmlpQ2FmQaMH8x3BERLEpHSQshqLTZdjT74rvUF1zu3lPI/eHnobg5izmFV1Qv25jXpC2JBBXRETR+cz4SubDFAKVy71q++NfrkJ3m5eycJw7zhOM1hDq6mvTynObs2elj3/WfszE9um/Gm7M3e80ZvNJ+/NHtP97zFxZIlqlof3IvGkFl2V8CiFrmNO5mLEzDpvEogSoXeZxFvpxFiQSLUA2sDoM23Scrtf9Ep8yf8vl2vdnmCQzKsDyeA/aR45uty3mhdr/sMO1EfAIXxBR6BcCEQiYl8xaY64mnKhFfCD8TC9wq0lUa83SXdilU0qESCAow52jDcNSuuNUcLwPPx2hjlobNrDxpDfxDXcU4OkTY9B7xP1BGDKj0OKSIZPJ2TvK5GaVewU4eHvh4sU5oEgf8AXj9Y+4dPGbEOoNQ6msIdWavTqzZm7oOY/rMsLwzzVPzGHGJgJNcf1R5Rtv4mj8zZxNJf7zR7dLXLYMh2tD4zf/I6Mq0WaYX9M3LfqLMuyZuEemOl5lkW8ReixYWubVmraP8AC14O8q6jWud3uF5/50KM6nQNxdToCoaFDpdsOZYArNu72F4Cf6pl6AKhXQ6PGIyxVYPF5PAfzwEQ5V8wLX0XSO/8uGf7HiFtEaiGQAVVoInY7bUlVWimr7exLVAQgFfPuZ3w+JnooiF8Qe/oIgAiixiQbrK7F0/+faUkRS2/7eYIlmR/UId4cw5OINTUm5OEOCGvQzV6TuHcNLKX5l4zMSVK6VKeldGV0Bm0SrrQpmFwFbY4fhQ5TdnObM0n700e0ewtEWG9wuUlKOBaF+aPogFoqIbHsYMXcNdCtxJUJz0UIpKyRyxj0YBC1mz/AJhn48xGCDa6dl7Fj5hHu6MxTVKGXeF+7vjVMJ+khfBaVhc8695Rm4VMuIFECXLlI0jcRYblAM5to47GsLvNaqeaYKNmD6fLshRhaiBzhjXgAHCtXX0P1EmAiXGTVOol6/s8FcxMxIB3Bs2XquzFPhBVNN1vTSia1jF30xlD/ocnN9LqK/iC1ncGyaOmYyhiK8lJfse/h8RSFkczTHgfj9inTh6VKeldalSuIQOk5MwZIWycZwmsPQzVnOas3ZuwZZvHoznpxMVP46e846t+8dMQFaXgr+MQKEICveVpPxpqzdNGbs0n78vT2jQBQSIOHDCUkUcWfJQxanvOIEbvXTPEd4+4RMQXVRW6IxnM0wUpXQB/b4Is69n0GUu6FvwRewWzK933W35hBWHuu2OfIbqK6vtVdk7sh1VF+IcwoDgNQq8zbiFQL9pYEWMrcU7YsWKEhayhu0djNefZl7gKyt8hfblzBBtAKAOxxAHGiwp5jlYIDSmH5Oji8NIKuMStA1l081gKhATBYoKA+JxKoG+IeRzLVho4aGnhq7O/fMPColYjpHt0VQP3Ck8S6g3N9LjqAftsIMYhpC77/EvBQNuRD+BOZm5Rc4xM09+ltdQhcOk5JwnGbk4zWGodWas5zZOc3ZtN/MYypR0qUSulSvRh/vwQykZRjIfjRFPiPK5ymzNJj85qPEq+I0uqMkqkFuFbwfVr8eY5b+pd6lRcy4xcy+jjPMtrzP3ix6Cn61oD/YqBOGi0V9YB3cZ7wk0A75rRegusVdWxg5hhRmHkVffEC8QDAC1ua3RRfhBroDNZ4lQgkWxbLlxxEyHUM/PYfvHk0VVXVYeLwO0O0GulOKzysxUXuM03UMC2k2I2xbgjdsCpD3CFfKnx5liVvHcYftHcNyimoQbdKfk/T4ln4EWvL48Xw1xMwabix7waJs8ws94I+GXjzMRYggCJSJYzCfeKt73Kos+e0Ej0UrOf3OlSiV0o60dDq7E4s4zGprCBXVjw9GrOdw5dFYmY/qmYUZ5VHuUD5gvCHDpvxpuZWHKbM0Z++xpGNcVHIf1cscs2sDeHbDv5riZYFEIxhFhfRSH+I4OnMqAYUthNUvYp77YFGaqJu3g8X99Hc1F0Ajg1geIAUorhsBDoRQqmJ8QWjqzg13i4qBGq/ND83DGP5W/gVVeV9onG1Ag3gX7i4dAoWo7+EuKbDipAyGQu4yHJ7Mq4AK0Br9jAexAnnS1eYuWakAPvCqrlhS4S0L9ksuKRVoE3nUvMUoN3wPqfEHuagVSBevMQgfcQiBEpEsY0QZ1sRt3Kw32lc3CKsQeixDMNZlYlZlQTUuMp7LNQcr4a1FGhzYMFeG7P0iEE3JTGJWiMxOMeIehZr06svmbstbOcdx/VC0ggWUGl+Dt7XDQzOAx4T8aap4mz7znN00n70/YhN2ql4Wz64TPAC61Za+VWB1zc2zmO4buVNviZ29Gbi1ElZ6UQ8ymwBBpynxde4yocYDejn3LfMTFx/KlqAOV4JVUyszPjfIdh3Xell6haRnnKtdu0VIpTRdKj8rwVL2sRFY7Zt7SrClO/g4/ErcHdGj9QBuszGoWVqaRPZl/QseTm/jsxmvSreuWHjl46qf2Sr2nZdhZ+RMwQDSgdyVcwobTA/CugSiDTMQVg5xfin2xrjZc2CT2KV/Lt0dOYOYOO7LsnPieYb6bxEYzE4cWKi3m83zBoqAC5/o7fokJa7m82JfE4zhHgg49CTV6dGc5uzbpTmJKlSpUqVKlSpUqVHvtaUXbp8NUnOZmE1/M1z8KDL2mzOU2ZpP3pqiSshgiGckBBbSnjiswAAKAoDULgs7dOI07lZ6LDzF6PRviNkXodoapLL5p+VujVb4IwpEI5VSvirhbEzulicX9vxFB+0I/3BAJmARO+B+CWIyViG68nNEZu2gv31a/LL7ThuAsp7y8RbalqZmFZ3iDn8sS+E/y7CfY5+ISkvb2nD7wiwVOwU/7jfbv7sPzV/MTFgrNC/wBUAgBExHZxKxQyNmVXxcSCIHD3I8xZ6BldEhhjwktvEEZfRwB4Q/rmX+HAFu6T4+n2hNxjhuntKlSpUqVKhDMGZmk2Okck4zUhqGurNWcpsh3L2wZYYmIkSVKlSpUqVKlSpUuswUIt5yfmXoIZHGfhTNe0GXxBuHLBR5hKcZhEJcOMb/DEAmUjxNaTv2/LEzZDXR8SsxvXQjOZtvoz+I9EiUyoYy1DnFb7Wt+DmI5ltz/prt2xC92hgsT8RqGg9IJuvDV+LxAB5YLfKOVLp+NyoEIW0MB28vwd0L9pXeVEgxV1qJ0RFfE0S5h9wqwAYBAh7YR2baFLQ3Dl7QZb0xwssNqw/wBckAdovTCin3D7Lr8DAXy8OK23DUCVEtgoECJYGbtwss3bqyy+Q/J0zG6gYImJUb3zAWZImYWMchAjA1EtWMPce0bkULtLPAONPmCzSwNjKlSpUqVAgQ594YNXqbkvicZqQ9DNWGbIMMOWHLDE32iSmVKlMqUypWJUp1KlSyGLQXA1X2mv8T8aGxrcoWHfaDMOIfylcELTu5ftRBBoAUrMHdpeUAQOiLAfmNysyn5lSmJElYlcSoxeIDFG2kFPEGrYxOFVRgbr7fbmV3TVd2UzKyIaM0qs++IfGQyCvo4Uce+gKvooRWMUPaJMRaqkViXLEhJ6EEROJV2XB8XwyiCtHiAo+YTZBSleMS8XprAUXTgaK9uyEVRUCVEzNXn5sQVhsjeKK/3ZTKivENSmomYmIyh1DtKTokuTaLYC1afyf9l3GVCqt3eTswyCZHTKldKlQIEMOSBshcEOu84zUh6GasOGDKDc3cTdM8Yc5eWjFpaaTtl5fovLdEIOKhaeZrn4UG67QZdoMsvWo+hMhKJV7EMZWsRb6Ds0Zd43qV2lYlRG4lMqUxJWZUYyr4xKblSmVHwOQ0tC0d14IMMKZSXfdSs/UDntDDl9/wDkvcrXmAabbz8Q4uA5Tk++XyOZRcCoa0bjUWoriKscowom8ARQ+WbziPA/kfkxRecdATHCLOfGI1yyrmD6oE7qw6lau1X8BLUP/oym8QMXAblRMRU2KG9Af7jqJbIVTB+wvzGbjmwEekGPEqJExmBUpuVKiSmoCMrichR5Oe+97vE2lm0ZX66l9y/XHXTzkyE0MNVDqUqGoa6sOGC7hwzfFRlTHfeKOI+EY9nW9nRTqeyPRRGsR2xMCXg5e0BTLlxDtmRmOglSC9b4sbfofsjFFIMMnNISEVKm0cpUSVElSpV6LQUSs8x6M4WWx79jyw3TaCsL82vf+pW1pJP8HieyeyOzabHdV+x+8x8yuqcGHyFHxEJnCVm4iMS+hlPaMqotTQRlSSiXDHY38duJr0QUIvPwvLmEPdfLYZrLV3R2zCicowdgJ9xBTPEPuROeHBbS30CxsWIWmHCEnoRaOz9olbeF+6Fce2M2InTAK/mJGHsgXKgRIGYhpMdpfmjU0L7HZvHapeUDhN9j0D2QkXaLPFKK7yupqYYMQPQwQ4jIzIky6j8EftFuyL7S161L8GJbVS7xB/M9kv2g5f4nsl+3tPbFRHMNZGAw4wWvaX3L1iW4i3qZ9S7wtrDa7j4wfcJH3N50xjXxLQcXPOKl4vUWNdC+n2xhm0tBLjqVleG38HnhXGFKalmVvZTdYxD5TKAoJf5l+0v2gCMfRhNXfuESAFBgDgg5aIkbbnt6VJNFoHyYvwszQB5FMex9ysQqOOXVph9w4iktxB7/ANfua/sKhVBW8MQChJXGLa8wcFKht+0OBzGJEAC1bVDYNWMqqkYSdNep7ZoEPHvBUrhGJ5Qv5YVY/GPXjhntl4sl76BRi0JxE7CDwEjUXfHzj/eIzlmRMz2T2S1agziD3WYrGxieD5mqUhBqHBD0MEMvuXrPFLrxHxjs1G/E31PbPbDxntzPZPZPbPZPbK9p7ZcU5zlrmUgwhtHib5ezK4lzrEpVArmPa2I8pr81Kzfqkvo32dbA1PZPbKdo0NBMBzniFKHZMY6OL3mI4sU2rZ/vaV7T2yvbEYexuIaRYbfVCVQv+XHq3CeyeyOGoGAD4XW2bx4KRgf0QrB8QUHDpowFa8puTWSxe03Mwxdl+cBdReisN0Qd69G9sqdaf9pZvRZ/xqptDDMfCMkAvUMYzWPVskk1lYAtVsoDZ8n7E3kyA8DPbK9pXtPbDxngjnErlWalc1wYh6EiQy2X8Q3iW6IrtF9sR8Z7Z7J7J7Z7Z5k9sfDE9k9k9st2lbBYWU8qUzMQVBtxm91L+IfaVImQD2NwagEHsf8Ab9Hv1/bPbPb6v+2e2Lj+wk/UN7s+8JhRVv6ntntntm8GT6maAiZ1j/7GfbPb0kssmwrSWbXceiQQ600AxbydDdJcjxHNLqRAzZRv8TElYp7PRSL+WQZc4g4qivt/x0Hj0vR9sJvHp+30+eMywmO0W0CUn4fH9TMgIJPbDwnsl+0F2nghHEp46FUCB6GJEvp28R8Y+EfGJ7SvaVvUr2le0r2le0r2le09sr2le09sr2gjSoIQxbAwFzSJZGCZbxEvEcQCUFd4aTADo9nqBTjqezpenWBiYfeqIJKrJr6ntntlb1NOMWwOzl/l9YLIi8i0A5rc9kpKxjCsy+5noSJpHNEFWCJ3hjTken6wFu8EIoqyflf5lYHo9vpxHR7ej2ekHA2zLzLRFU2e0r2le09s31Dxh4w8YMpgQPUkSJcSxMpKSkrE9un2ys9vT7en2z2yvaVmWMAMIA6MqMM1JNwy41r9ABXUr1gVK0rbDECB7SvaV7QkNcQguwPQK6jB31wQqDsVb0V0GalU3KlSsTaBBJrV9D6AFz3lV7s9SvWBXoFekAZDDme3prKwMBAwrAgQPWkSVKJSUlOhOikpKJRKdSkolJUsr0pKgsqBQf8AjuHiU6KSo3goDt+gXpOaublSulSpTb1mYGP/AB1PJDCVKlJRAJXiVA/TrrUrpUo61K6VK6VKlf8AsrPSpX/9GpXSpX/7/wD/2Q==" name="Obrázek6" align="bottom" width="131" height="131" border="1">


Nadvihnite závesnú časť, aby ste presunuli roztok z hornej časti vaku. Pevne rolujte hornú časť vaku, pokým sa tesniace švy nepretrhnú (približne do polovice svojej dĺžky).

Zmiešajte obsah vaku tak, že vak aspoň 3‑krát otočíte hornou časťou nadol.

Zaveste vak. Z aplikačného vývodu odkrúťte ochranný kryt. Pevne zapichnite hrot konektora.


Podávanie


Liek je určený len na jednorazové použitie.


Liek podávajte až po pretrhnutí tesniacich švov medzi tromi komorami a zmiešaní obsahu všetkých troch komôr.


Uistite sa, že konečná infúzna emulzia nevykazuje známky fázovej separácie.


Po otvorení vaku sa musí obsah ihneď spotrebovať. Otvorený vak sa nesmie nikdy uchovávať pre následnú infúziu.Čiastočne použitý vak opätovne nepripájajte.


Vaky neprepojujte do série, aby sa zabránilo možnosti vzduchovej embólie spôsobenej vzduchom, ktorý je obsiahnutý v primárnom vaku.


Všetok nespotrebovaný liek alebo odpad vzniknutý z lieku a všetko potrebné príslušenstvo sa musí zlikvidovať.


Extravazácia

Miesto zavedenia katétra sa musí pravidelne kontrolovať aby sa zachytili príznaky extravazácie. Ak dôjde k extravazácii podávanie musí byť ihneď zastavené a zavedený katéter alebo kanyla ponechaná na svojom mieste pre okamžité liečebné opatrenia. Ak je to možné, je potrebné pred vybratím katétra/kanyly vykonať aspiráciu, aby sa znížilo množstvo tekutiny prítomnej v tkanive.

Podľa druhu extravazácie (vrátane prípravku/prípravkov zmiešaných s Olimelom, ak sa jedná o tento prípad) a štádia/rozsahu poranenia je potrebné určit príslušné opatrenia. V prípade veľkej extravazácie je potrebné sa v priebehu prvých 72 hodín obrátiť na plastického chirurga.

Miesto extravazácie je potrebné sledovať aspoň každé 4 hodiny v priebehu prvých 24 hodín, potom raz denne.

Infúzia nesmie pokračovať do tej istej centrálnej žily.14

OLIMEL N9

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


OLIMEL N9

infúzna emulzia


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Olimel sa dodáva vo forme trojkomorového vaku. Každý vak obsahuje roztok glukózy, emulziu lipidov a roztok aminokyselín:Obsah v jednom vaku


1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

27,5 % roztok glukózy

(čo zodpovedá 27,5 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

14,2 % roztok aminokyselín

(čo zodpovedá 14,2 g/100 ml)

400 ml

600 ml

800 ml

20 % emulzia lipidov

(čo zodpovedá 20 g/100 ml)

200 ml

300 ml

400 ml


Zloženie pripravenej emulzie po zmiešaní obsahu 3 komôr:


Liečivá

1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

Olivový olej rafinovaný + sójový olej rafinovanýa

40,00 g

60,00 g

80,00 g

Alanín

8,24 g

12,36 g

16,48 g

Arginín

5,58 g

8,37 g

11,16 g

Kyselina asparágová

1,65 g

2,47 g

3,30 g

Kyselina glutámová

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Glycín

3,95 g

5,92 g

7,90 g

Histidín

3,40 g

5,09 g

6,79 g

Izoleucín

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Leucín

3,95 g

5,92 g

7,90 g

Lyzín

(ekvivalentný lyzíniumacetátu)

4,48 g

(6,32 g)

6,72 g

(9,48 g)

8,96 g

(12,64 g)

Metionín

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Fenylalanín

3,95 g

5,92 g

7,90 g

Prolín

3,40 g

5,09 g

6,79 g

Serín

2,25 g

3,37 g

4,50 g

Treonín

2,84 g

4,27 g

5,69 g

Tryptofán

0,95 g

1,42 g

1,90 g

Tyrozín

0,15 g

0,22 g

0,30 g

Valín

3,64 g

5,47 g

7,29 g

Bezvodá glukóza

(ekvivalentná monohydrátu glukózy)

110,00 g

(121,00 g)

165,00 g

(181,50 g)

220,00 g

(242,00 g)


aZmes rafinovaného olivového oleja (približne 80 %) a rafinovaného sójového oleja (približne 20 %) zodpovedá 20 % pomeru esenciálnych mastných kyselín a celkových mastných kyselín.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Nutričný príjem poskytnutý pripravenou emulziou v jednotlivých veľkostiach vaku:1 000 ml

1 500 ml

2 000 ml

Lipidy

40 g

60 g

80 g

Aminokyseliny

56,9 g

85,4 g

113,9 g

Dusík

9,0 g

13,5 g

18,0 g

Glukóza

110,0 g

165,0 g

220,0 g

Energia:

Celkové kalórie, približne

1 070 kcal

1 600 kcal

2 140 kcal

Nebielkovinové kalórie

840 kcal

1 260 kcal

1 680 kcal

Kalórie z glukózy

440 kcal

660 kcal

880 kcal

Kalórie z lipidov.a

400 kcal

600 kcal

800 kcal


Pomer nebielkovinových kalórií a dusíka

93 kcal/g

93 kcal/g

93 kcal/g

Pomer kalórií z glukózy a z lipidov

52/48

52/48

52/48

Pomer kalórií z lipidov a celkových kalórií

37 %

37 %

37 %

Elektrolyty:

Fosfát b

3,0 mmol

4,5 mmol

6,0 mmol

Octan

40 mmol

60 mmol

80 mmol

pH

6,4

6,4

6,4

Osmolarita

1 170 mosm/l

1 170 mosm/l

1 170 mosm/l


aVrátane kalórií pochádzajúcich z vaječných fosfatidov prečistených frakcionáciou

b Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov


3. LIEKOVÁ FORMA


Po príprave:

Infúzna emulzia.


Vzhľad pred prípravou:

- Roztok aminokyselín a roztok glukózy je číry, bezfarebný alebo svetložltý.

- Emulzia lipidov je homogénna, mliečneho vzhľadu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Olimel je indikovaný na parenterálnu výživu pre dospelých a deti staršie ako 2 roky v prípadoch, keď je perorálna alebo enterálna výživa nemožná, nedostatočná alebo kontraindikovaná.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie


Olimel sa neodporúča používať u detí mladších ako 2 roky kvôli neadekvátnemu zloženiu a objemu (pozri časti 4.4; 5.1 a 5.2).


Dospelí

Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky Olimelu, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Priemerná denná potreba je:

- 0,16 až 0,35 g dusíka/kg telesnej hmotnosti (1 až 2 g aminokyselín/kg), v závislosti od nutričného stavu pacienta a stupňa katabolického stresu,

- 20 až 40 kcal/kg,

- 20 až 40 ml tekutín/kg, alebo 1 až 1,5 ml na vydanú kcal.


Maximálna denná dávka Olimelu sa určuje podľa príjmu aminokyselín, 35 ml/kg zodpovedá 2,0 g aminokyselín/kg, 3,9 g glukózy/kg a 1,4 g lipidov/kg. Dávka pre pacienta s telesnou hmotnosťou 70 kg by sa rovnala 2 450 ml Olimelu denne a zabezpečila by príjem 140 g aminokyselín, 270 g glukózy a 98 g lipidov (t.j. 2 058 nebielkovinových kcal a 2 622 celkových kcal).


Za normálnych okolností sa musí rýchlosť podávania infúzie postupne zvyšovať počas prvej hodiny a potom sa musí prispôsobiť tak, aby zohľadňovala veľkosť podávanej dávky, denný príjem tekutín a dĺžku trvania infúzie.


Maximálna rýchlosť podávania infúzie Olimelu je 1,8 ml/kg/hodinu, čo zodpovedá 0,10 g aminokyselín/kg/hodinu, 0,19 g glukózy/kg/hodinu a 0,07 g lipidov/kg/hodinu.


Deti staršie ako dva roky


V pediatrickej populácii neboli vykonané žiadne štúdie.


Dávkovanie závisí od výdaja energie, klinického stavu, telesnej hmotnosti pacienta a schopnosti metabolizovať zložky Olimelu, ako aj od ďalších zdrojov energie alebo bielkovín podávaných perorálne/enterálne, podľa toho sa má zvoliť primeraná veľkosť vaku.


Denná potreba tekutín, dusíka a energie sa okrem toho postupom veku neustále znižuje. Uvažuje sa o dvoch vekových skupinách, od 2 do 11 rokov a od 12 do 18 rokov:


Pre deti vo veku od 2 do 11 rokov sú limitujúcimi faktormi Olimelu koncentrácia aminokyselín pre dennú dávku a koncentrácia lipidov pre hodinovú rýchlosť. Pre deti vo veku od 12 do 18 rokov sú limitujúcimi faktormi Olimelu koncentrácia aminokyselín pre dennú dávku aj pre hodinovú rýchlosť.Výsledkom sú nasledujúce dávky:


Zložka

Od 2 do 11 rokov

Od 12 do 18 rokov

Odporúčaniea

Olimel

Max. objem

Odporúčaniea

Olimel

Max. objem

Maximálna denná dávka

Tekutiny (ml/kg/deň)

60 – 120

53

50 – 80

35

Aminokyseliny (g/kg/deň)

1 – 2 (až do 3)

3

1 – 2

2

Glukóza (g/kg/deň)

12 – 14 (až do 18)

5,8

3 – 10 (až do 14)

3,9

Lipidy (g/kg/deň)

0,5 - 3

2,1

0,5 - 2 (až do 3)

1,4

Celková energia (kcal/kg/deň)

60 – 90

56

30 – 75

37

Maximálna hodinová rýchlosť

Olimel (ml/kg/h)


3,3


2,1

Aminokyseliny(g/kg/h)

0,20

0,19

0,12

0,12

Glukóza (g/kg/h)

1,2

0,36

1,2

0,23

Lipidy (g/kg/h)

0,13

0,13

0,13

0,08

aOdporúčané hodnoty podľa ESPGHAN/ESPEN Guideline z roku 2005


Za normálnych okolností sa musí rýchlosť podávania infúzie postupne zvyšovať počas prvej hodiny a potom sa musí upraviť tak, aby zohľadňovala veľkosť podávanej dávky, denný príjem tekutín a dĺžku trvania infúzie.


U malých detí sa zvyčajne odporúča začať podávanie infúzie nízkou dennou dávkou a postupne ju zvyšovať až na maximálnu dávku (pozri vyššie).


Spôsob a trvanie podávania


Len na jednorazové použitie.


Po otvorení vaku sa odporúča obsah ihneď spotrebovať a neuchovávať pre následnú infúziu.


Po príprave je zmes homogénna tekutina, mliečneho vzhľadu.


Návod na prípravu infúznej emulzie a na zaobchádzanie s ňou, pozri časť 6.6.


Vzhľadom na vysokú osmolaritu sa Olimel môže podávať iba do centrálnej žily.


Odporúčaná dĺžka trvania infúzie parenterálnej výživy obsiahnutej vo vaku je 12 až 24 hodín.


Liečba parenterálnou výživou môže pokračovať tak dlho, ako to vyžaduje klinický stav pacienta.


4.3 Kontraindikácie


Použitie Olimelu je kontraindikované v nasledujúcich prípadoch:

- u nedonosených novorodencov, u dojčiat a detí mladších ako 2 roky,

- pri precitlivenosti na vaječné sójové alebo arašidové bielkoviny, alebo na ktorékoľvek z liečiv alebo pomocných látok uvedených v časti 6.1,

- pri vrodených poruchách metabolizmu aminokyselín,

- pri ťažkej hyperlipidémii alebo ťažkých poruchách metabolizmu lipidov charakterizovaných hypertriglyceridémiou,

- pri ťažkej hyperglykémii


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Príliš rýchle podávanie roztokov na parenterálnu výživu, môže spôsobiť ťažké a fatálne následky.


Pri výskyte akýchkoľvek prejavov alebo príznakov alergickej reakcie (akými sú potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky alebo dyspnoe) sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť. Tento liek obsahuje sójový olej a vaječný fosfatid. Sójové a vaječné bielkoviny môžu vyvolať reakcie z precitlivenosti. Zaznamenali sa skrížené alergické reakcie medzi sójovými a arašidovými proteínmi.


Nepridávajte iné lieky ani látky do žiadnej z komôr vaku ani k pripravenej emulzii bez toho, aby ste najprv overili kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku. (najmä stabilitu emulzie lipidov).

Nadmerné pridanie vápnika a fosforu môže spôsobiť tvorbu vápenatofosforečných zrazenín. Vznik takýchto zrazenín alebo destabilizácia emulzie lipidov by mohli viesť k cievnej oklúzii ( pozri časti 6.2 a 6.6 ).


Ťažké poruchy rovnováhy vody a elektrolytov, ťažké stavy preťaženia tekutinami a ťažké metabolické poruchy sa musia upraviť ešte pred začatím podávania infúzie.


Na začiatku podávania intravenóznej infúzie sa vyžaduje špecifické sledovanie klinického stavu pacienta.


Infekcia cievneho prístupu a sepsa sú komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť u pacientov prijímajúcich parenterálnu výživu, najmä v prípade nedostatočnej starostlivosti o katétre, imunosupresívnych účinkov ochorenia alebo liekov. Dôkladné sledovanie prejavov, príznakov a výsledkov laboratórnych testov na prítomnosť horúčky/triašky, leukocytózy, technických komplikácií s prístupovým zariadením a hyperglykémie, môžu napomôcť skorému rozpoznaniu infekcie. Pacienti ktorí potrebujú parenterálnu výživu, majú často predispozíciu na infekčné komplikácie ako následok nedostatočnej výživy a/alebo základného ochorenia. Výskyt septických komplikácií môže poklesnúť, zvýšením dôrazu na aseptické techniky pri zavádzaní a starostlivosti o katéter, ako aj na aseptické techniky pri príprave výživy.


Počas celej liečby treba sledovať rovnováhu vody a elektrolytov, osmolaritu séra, sérové triglyceridy, acidobázickú rovnováhu, glykémiu, výsledky funkčných vyšetrení pečene a obličiek, krvný obraz vrátane počtu trombocytov a koagulačné faktory.


U podobných liekov boli hlásené zvýšené hladiny pečeňových enzýmov a cholestáza. Pri podozrení na hepatálnu insuficienciu sa má zvážiť sledovanie amoniaku v sére.


Ak nie je príjem živín upravený podľa požiadaviek pacienta alebo metabolická kapacita ktorejkoľvek zložky stravy nie je presne stanovená, môžu sa vyskytnúť metabolické komplikácie. Nežiaduce metabolické účinky môžu mať príčinu v podaní neadekvátneho alebo nadmerného množstva živín alebo nesprávnom zložení zmesi pre daného pacienta.


Podávanie roztokov aminokyselín môže vyvolať akútny nedostatok folátu; preto sa denne odporúča podávať kyselinu listovú.


Extravazácia

Miesto zavedenia katétra sa musí pravidelne kontrolovať aby sa zachytili príznaky extravazácie. Ak dôjde k extravazácii podávanie musí byť ihneď zastavené a zavedený katéter alebo kanyla ponechaná na svojom mieste pre okamžité liečebné opatrenia. Ak je to možné, je potrebné pred vybratím katétra/kanyly vykonať aspiráciu, aby sa znížilo množstvo tekutiny prítomnej v tkanive.

Podľa druhu extravazácie (vrátane prípravku/prípravkov zmiešaných s Olimelom, ak sa jedná o tento prípad) a štádia/rozsahu poranenia je potrebné určit príslušné opatrenia. Možnosti liečby môžu zahŕňať nefarmakologickú, farmakologickú a/alebo chirurgickú intervenciu.V prípade veľkej extravazácie je potrebné sa v priebehu prvých 72 hodín obrátiť na plastického chirurga.

Miesto extravazácie je potrebné sledovať aspoň každé 4 hodiny v priebehu prvých 24 hodín, potom raz denne.

Infúzia nesmie pokračovať do tej istej centrálnej žily.


Hepatálna insuficiencia

Používajte opatrne s pacientov s hepatálnou insuficienciou, vzhľadom na riziko vzniku alebo zhoršenia neurologických porúch súvisiacich s hyperamonémiou. Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy, hlavne testy ktoré sledujú parametre funkcie pečene, hladinu krvnej glukózy, elektrolytov a triglyceridov v krvi.


Renálna insuficiencia

Používajte opatrne u pacientov s renálnou insuficienciou najmä pri výskyte hyperkaliémie, kvôli riziku vzniku alebo zhoršenia metabolickej acidózy a hyperazotémie, ak nie sú odpadové látky odstraňované extrarenálne. Hladina tekutín, triglyceridov a elektrolytov sa má u týchto pacientov dôkladne sledovať.


Hematologické ochorenia

Používajte opatrne u pacientov s poruchami zrážanlivosti krvi a anémiou. Dôkladne sa majú sledovať krvný obraz a parametre zrážanlivosti.


Endokrinologické a metabolické ochorenia

Používajte opatrne u pacientov -:

 • ktorí trpia metabolickou acidózou. Pri laktátovej acidóze sa neodporúča podávať uhľohydráty.

Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy .

 • ktorí trpia diabetom mellitus. Sledujte koncetrácie glukózy, glukozúriu, ketonúriu a upravte dávkovanie inzulínu, keď je to potrebné.

 • ktorí trpia hyperlipidémiou, kvôli prítomnosti lipidov v infúznej emulzii.

Sú potrebné pravidelné klinické a laboratórne testy .

 • ktorí trpia poruchami metabolizmu aminokyselín


Pravidelne sa musia kontrolovať koncentrácie triglyceridov v sére a schopnosť tela odbúravať lipidy.


Koncentrácie triglyceridov v sére nesmú počas podávania infúzie prekročiť 3 mmol/l.


Pri podozrení na poruchu metabolizmu lipidov sa odporúča každodenne stanovovať koncentrácie triglyceridov v sére po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov. U dospelých musí byť sérum číre skôr ako za 6 hodín po ukončení podávania infúzie s obsahom emulzie lipidov. Ďalšia infúzia sa môže podať iba vtedy, keď sa koncentrácie triglyceridov v sére vrátili k základným hodnotám.


Pri liekoch podobného typu bol hlásený syndróm preťaženia tukmi. Znížená alebo obmedzená schopnosť metabolizovať lipidy obsiahnuté v Olimeli môže vyvolať „syndróm preťaženia tukmi“, ktorý môže byť spôsobený predávkovaním; aj keď prejavy a príznaky tohto syndrómu sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď je liek podávaný podľa pokynov (pozri časť 4.8)


V prípade hyperglykémie, sa rýchlosť podávania Olimelu musí upraviť a/alebo podať inzulín.


nepodávajte do periférnej žily.


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním. Získaná zmes sa musí podať do centrálnej alebo periférnej žily v závislosti od jej konečnej osmolarity. Ak je konečná podávaná zmes hypertonická, môže vyvolať podráždenie žily, keď sa podáva do periférnej žily.


Aj keď liek obsahuje vlastné množstvo stopových prvkov a vitamínov, ich hladiny nie sú dostatočné na pokrytie potrieb organizmu, mali by byť pridávané aby sa zabránilo vzniku deficitov. Pozri časť pridanie aditív k tomuto lieku.


Pri podávaní Olimelupacientom so zvýšenou osmolaritou, adrenálnou insuficienciou, srdcovým zlyhávaním alebo dysfunkciou pľúc je potrebná opatrnosť.


U podvýživených pacientov môže podávanie parenterálnej výživy vyvolať presun tekutín vyúsťujúci do pľúcneho edému a kongestívneho srdcového zlyhávania, ako aj do poklesu sérových koncentrácií draslíka, fosforu, horčíka, alebo vo vode rozpustných vitamínov. K týmto zmenám môže dôjsť v priebehu 24 až 48 hodín, a preto sa odporúča opatrné a pomalé zavedenie parenterálnej výživy za súčasného prísneho sledovania a náležitej úpravy tekutín, elektrolytov, stopových prvkov a vitamínov.


Vaky neprepojujte do série, aby ste zabránili možnosti vzniku plynovej embólie spôsobenej zostatkovým vzduchom, ktorý sa nachádza v primárnom vaku.


Osobitné opatrenia týkajúce sa detí


Pri podávaní deťom starším ako 2 roky je nutné použiť vak s objemom zodpovedajúcim dennej dávke.


Olimel nie je vhodný na použitie u detí mladších ako 2 roky, pretože:

- príjem glukózy je príliš nízky, čo vedie k nízkemu pomeru glukózy a lipidov;

- vzhľadom na to, že neobsahuje cysteín je profil aminokyselín neadekvátny;

- obsah fosfátov je príliš nízky a ostatné elektrolyty nie sú obsiahnuté,

- objemy vakov sú neprimerané.


U detí starších ako 2 roky sa má na dosiahnutie vyššie uvedenej odporúčanej dennej dávky infúzne podať ďalšia glukóza. Na dosiahnutie odporúčaných množstiev u detí je potrebné doplniť fosfáty a vápnik (približne 0,2 mmol/kg/deň).

Maximálna rýchlosť podávania infúzie u detí od 2 do 11 rokov je 3,3 ml/kg/hodinu a u detí od 12 do 18 rokov je 2,1 ml/kg/hodinu.


Vždy je potrebná suplementácia vitamínov a stopových prvkov. Musia sa použiť pediatrické zmesi.


Aby sa predišlo rizikám spojeným s príliš vysokou rýchlosťou podávania infúzie, odporúča sa použiť kontinuálnu a dobre regulovateľnú infúziu.


Podávanie intravenóznej infúzie aminokyselín je sprevádzané zvýšeným vylučovaním stopových prvkov močom, hlavne medi a zinku. Tento fakt sa má vziať do úvahy pri podávaní stopových prvkov, najmä počas dlhodobej intravenóznej výživy.


4.5 Liekové a iné interakcie


Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie.


Vzhľadom na možnosť pseudoaglutinácie sa Olimel nesmie podávať súčasne s krvou rovnakou infúznou súpravou.


Lipidy obsiahnuté v tejto emulzii môžu ovplyvniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení (zameraných napríklad na bilirubín, laktátdehydrogenázu, saturáciu kyslíkom, hladinu hemoglobínu v krvi), ak sa vzorka krvi odoberie skôr, ako došlo k eliminácii lipidov (k eliminácii lipidov zvyčajne dochádza po uplynutí 5 až 6 hodín bez podávania lipidov).


Olimel obsahuje vitamín K, ktorý sa prirodzene vyskytuje v tukových emulziách. Hladiny vitamínu K ktoré sa nachádzajú v odporúčaných dávkach Olimelu by nemali ovplyvniť účinky derivátov kumarínu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


nie sú k dispozícii klinické údaje z použitia Olimelu u gravidných alebo dojčiacich žien. Vzhľadom na použitie a indikácie Olimelu, sa použitie v gravidite a počas dojčenia môže zvážiť, ak je to nevyhnutné.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neboli vykonané žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Potenciálne nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť v dôsledku nesprávneho použitia lieku (napríklad: pri predávkovaní alebo príliš vysokej rýchlosti podávania infúzie) (pozri časti 4.4 a 4.9).


Ak sa na začiatku podávania infúzie objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich neobvyklých prejavov (potenie, horúčka, triaška, bolesť hlavy, kožné vyrážky, dyspnoe), je to dôvod pre okamžité prerušenie podávania infúzie.


Nižšie uvedené nežiaduce účinky boli hlásené v súvislosti s Olimelom N9-840, z randomizovanej, dvojito zaslepenej, aktívne kontrolovanej štúdie účinnosti a bezpečnosti. Do štúdie bolo zaradených a liečených dvadsaťosem pacientov v rôznom zdravotnom stave (napr. pooperačná hladovka , ťažká malnutrícia, nedostatočný alebo zakázaný enterálny príjem). Pacienti v skupine liečenej Olimelom dostávali dávku až do 40 ml lieku/kg/deň 5 dní.


Trieda orgánových systémov

Preferovaný termín podľa MedDRA

Frekvenciaa

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Tachykardia

Časté

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexia

Časté


Hypertriglyceridémia

Časté

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Abdominálna bolesť

Časté


Hnačka

Časté


Nevoľnosť

Časté

Poruchy ciev

Hypertenzia

Časté

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Extravazácia, ktorá môže v mieste podania spôsobiť: bolesť, podráždenie, opuch/edém, erytém/teplo, kožnú nekrózu, pľuzgier

Neznámeb


a: frekvencia je definovaná ako veľmi časté ( ≥ 1/10 ); časté ( ≥ 1/100 až < 1/10 ); menej časté ( ≥ 1/1000 až < 1/100 ); zriedkavé ( ≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); alebo neznáme (nedá sa určiť z dostupných údajov)

b: NÚ pre liek Olimel hlásené po uvedení na trh

Nasledovné nežiaduce reakcie na liek (ADRs) boli popísané v iných zdrojoch, v súvislosti s podobnými liekmi parenterálnej výživy; frekvencia je neznáma.


Poruchy krvi a lymfatického systému: Trombocytopénia

Poruchy imunitného systému: Precitlivenosť

Poruchy pečene a žlčových ciest: Choleostáza, Hepatomegália, Žltačka

Laboratórne a funkčné vyšetrenia: Zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy v krvi, Zvýšené hladiny transamináz, Zvýšené hladiny bilirubínu v krvi, zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

Poruchy obličiek a močových ciest: Azotémia


Syndróm preťaženia tukmi ( veľmi zriedkavé )


Syndróm preťaženia tukmi bol hlásený pri podobných liekoch.

To môže byť spôsobené nesprávnym podaním (napr.: predávkovaním a/alebo vyššou rýchlosťou infúzie ako je odporúčané, pozri časť 4.9), avšak príznaky a symptómy tohto syndrómu sa môžu tiež vyskytnúť na začiatku podávania infúzie podľa návodu. Znížená alebo obmedzená schopnosť organizmu odbúravať lipidy obsiahnuté v Olimeli spojená s predĺženou plazmatickou clearence môže mať za následok „syndróm preťaženia tukmi“. Tento syndróm je spojený s náhlym zhoršením klinického stavu pacienta a je charakterizovaný príznakmi ako sú horúčka, anémia, leukopénia, trombocytopénia, porucha zrážanlivosti krvi, hyperlipidémia, tuková infiltrácia pečene (hepatomegália), zhoršujúca sa funkcia pečene a prejavy centrálneho nervového systému (napr. kóma) Tento syndróm je zvyčajne reverzibilný po ukončení podávania infúzie emulzie lipidov.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V


4.9 Predávkovanie


Pri nesprávnom podávaní lieku (pri predávkovaní a/alebo pri prekročení odporúčanej rýchlosti podávania infúzie) sa môžu vyskytnúť príznaky hypervolémie a acidózy.


Veľmi rýchle podávanie infúzie alebo podanie neprimerane veľkého objemu lieku môže spôsobiť nauzeu, vracanie, triašku a poruchy elektrolytov. V takýchto prípadoch sa musí podávanie infúzie ihneď zastaviť.


Ak rýchlosť podávania infúzie glukózy prekročí rýchlosť jej vylučovania, môže vzniknúť hyperglykémia, glykozúria a hyperosmolárny syndróm.


Znížená alebo obmedzená schopnosť organizmu metabolizovať lipidy môže mať za následok “syndróm preťaženia tukmi”, ktorého účinky sú zvyčajne reverzibilné po ukončení podávania infúzie lipidov (pozri aj časť 4.8).


V niektorých závažných prípadoch môže byť potrebná hemodialýza, hemofiltrácia alebo hemodiafiltrácia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Roztoky pre parenterálnu výživu / kombinácie

ATC kód: B05 BA10


Olimel obsahuje dusík (L‑aminokyseliny) a energiu (glukózu a triglyceridy), a tým umožňuje zachovanie dostatočnej rovnováhy dusíka a energie.


Tento liek bez elektrolytov poskytuje možnosť individuálnej úpravy príjmu elektrolytov podľa špecifických požiadaviek.


Emulzia lipidov obsiahnutá v Olimeli je kombináciou rafinovaného olivového oleja a rafinovaného sójového oleja (pomer 80 : 20) s nasledujúcim približným zastúpením mastných kyselín:

- 15 % nasýtených mastných kyselín (saturated fatty acids – SFA),

- 65 % mononenasýtených mastných kyselín (monounsaturated fatty acids – MUFA),

- 20 % esenciálnych polynenasýtených mastných kyselín (polyunsaturated essential fatty acids –PUFA).


Pomer fosfolipidov a triglyceridov je 0,06.


Olivový olej obsahuje významné množstvá alfa‑tokoferolu, ktorý v kombinácii so stredne vysokým príjmom PUFA prispieva k zlepšeniu stavu vitamínu E a k zníženiu peroxidácie lipidov.


Roztok aminokyselín obsahuje 17 L‑aminokyselín (vrátane 8 esenciálnych aminokyselín), ktoré sú potrebné pri syntéze bielkovín.


Aminokyseliny taktiež predstavujú zdroj energie. Ich oxidácia má za následok vylučovanie dusíka vo forme močoviny.


Profil zastúpených aminokyselín je nasledovný:

- esenciálne aminokyseliny/celkové aminokyseliny: 44,8 %,

- esenciálne aminokyseliny (g)/celkový dusík (g): 2,8 %,

- aminokyseliny s rozvetveným reťazcom/celkové aminokyseliny: 18,3 %.


Zdrojom sacharidov je glukóza.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Distribúcia, metabolizmus a odbúravanie zložiek obsiahnutých v Olimeli (aminokyselín, glukózy a lipidov) prebieha rovnakým spôsobom, ako keby boli podané jednotlivo.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Nevykonali sa žiadne predklinické štúdie s Olimelom.


V predklinických štúdiách toxicity vykonaných s použitím emulzie lipidov obsiahnutých v Olimeli sa zistili zmeny, ku ktorým bežne dochádza pri vysokom príjme emulzie lipidov: steatózu pečene, trombocytopéniu a zvýšenú hladinu cholesterolu.


Predklinické štúdie vykonané s použitím roztoku aminokyselín a roztoku glukózy obsiahnutých v Olimeli v rôznych kvalitatívnych zloženiach a koncentráciách však neodhalili žiadnu špecifickú toxicitu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Komora s emulziou lipidov:

Vaječné fosfatidy prečistené frakcionáciou, glycerol, sodná soľ kyseliny olejovej, hydroxid sodný (na úpravu pH), voda na injekciu.


Komora s roztokom aminokyselín:

Ľadová kyselina octová (na úpravu pH), voda na injekciu.


Komora s roztokom glukózy:

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH), voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Nepridávajte iné lieky alebo látky do žiadnej z troch komôr vaku alebo do pripravenej emulzie bez toho, že by ste si najprv overili ich kompatibilitu a stabilitu výsledného lieku (najmä stabilitu emulzie lipidov).


Inkompatibility sa môžu navodiť napríklad nadmernou aciditou (nízke pH) alebo nevhodným obsahom dvojmocných katiónov (Ca2+a Mg2+), ktoré môžu destabilizovať emulziu lipidov.

Tak ako pri použití akejkoľvek inej parenterálnej výživy sa musia sledovať pomery vápnika a fosfátov. Nadbytočné dodávanie vápnika a fosfátov, hlavne vo forme minerálnych solí, môžu viesť k tvorbe vápenato – fosfátových zrazenín.

Overte si kompatibilitu s roztokmi podávanými súčasne rovnakou infúznou súpravou, katétrom alebo kanylou.


Vzhľadom na riziko pseudoaglutinácie liek nepodávajte rovnakou infúznou súpravou, akou sa podáva krv, a to pred podaním krvi, súbežne s ním, ani po ňom.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky v neporušenom obale.


Po príprave


Odporúča sa použiť liek ihneď po pretrhnutí tesniacich švov medzi tromi komorami. Stabilita pripravenej emulzie bola však preukázaná počas 7 dní (pri teplote 2 °C až 8 °C) a následne počas 48 hodín pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Po pridaní suplementov (elektrolytov, stopových prvkov a vitamínov; pozri časť 6.6)


Po pridaní špecifických aditív bolastabilita výslednej zmesi preukázaná počas 7 dní (pri teplote 2 °C až 8 °C) a následne počas 48 hodín pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska sa po pridaní akéhokoľvek aditíva má zmes použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas použiteľnosti a podmienky uchovávania, po zmiešaní a pred použitím, je zodpovedný používateľ a za normálnych okolností nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 °C až 8 °C, pokiaľ sa pridanie suplementov nevykonalo v kontrolovaných a overených aseptických podmienkach.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Neuchovávajte v mrazničke.

Uchovávajte v prebale.

Podmienky na uchovávanie pripraveného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Trojkomorový vak je viacvrstvový plastový vak. Vnútorná (kontaktná) vrstva materiálu vaku je vyrobená zo zmesi polyolefínových kopolymérov a je kompatibilná s roztokmi aminokyselín, roztokmi glukózy a roztokmi lipidov. Ďalšie vrstvy sú vyrobené z polyetylénvinylacetátu (EVA) a z kopolyesteru.


Komora s glukózou je vybavená injekčným portom na pridanie suplementov.


Komora s aminokyselinami je vybavená aplikačným miestom pre zavedenie hrotu infúznej súpravy.


Vak je uložený v kyslíkovo‑bariérovom prebale, ktorý obsahuje vrecko s absorbérom kyslíka a môže obsahovať indikátor kyslíka(OXYDETECT TM).


Veľkosti balenia:


1 000 ml vak: 1 škatuľa so 6 vakmi

1 500 ml vak: 1 škatuľa so 4 vakmi

2 000 ml vak: 1 škatuľa so 4 vakmi

Obsah 1 vaku: 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Pred otvorením prebalu skontrolujte farbu indikátora kyslíka, ak je súčasťou balenia. Porovnajte ju s referenčnou farbou potlačenou vedľa symbolu OK a zobrazenou na potlačenej ploche štítka indikátora. Nepoužívajte liek, ak farba indikátora kyslíka nezodpovedá referenčnej farbe potlačenej vedľa symbolu OK.


Otvorenie


Odstráňte ochranný prebal.


Zlikvidujte vrecko s absorbérom kyslíka / indikátorom kyslíka.


Skontrolujte neporušenosť vaku a tesniacich švov. Použite len v prípade, keď vak nie je poškodený, keď sú tesniace švy neporušené (t.j. nedošlo k zmiešaniu obsahu troch komôr), keď je roztok aminokyselín a roztok glukózy číry, bezfarebný alebo svetložltý a bez viditeľných častíc a keď je emulzia lipidov homogénna tekutina mliečneho vzhľadu.


Zmiešanie roztokov a emulzie


Pred pretrhnutím tesniacich švov sa uistite, že liek má izbovú teplotu.


Rukou zrolujte vak, začnite pritom od jeho hornej časti (závesný koniec). Tesniace švy sa pretrhnú počnúc od miesta blízko vstupov. Pokračujte v rolovaní vaku, pokiaľ sa tesniace švy nepretrhnú na polovicu svojej dĺžky.


Obsah vaku zmiešajte jeho otočením najmenej 3-krát.


Po príprave je zmes homogénna emulzia mliečneho vzhľadu.


Pridanie aditív


Veľkosť vaku postačuje na to, aby bolo možné pridať aditíva, akými sú vitamíny, elektrolyty a stopové prvky.


Všetky aditíva (vrátane vitamínov) sa môžu pridať do pripravenej zmesi (po pretrhnutí tesniacich švov a zmiešaní obsahu troch komôr vaku).


Vitamíny sa môžu pridať aj do komory s glukózou pred prípravou zmesi (pred pretrhnutím tesniacich švov a zmiešaním obsahu troch komôr vaku).


Pred pridávaním aditív do liekových foriem obsahujúcich elektrolyty sa má brať do úvahy množstvo elektrolytov ktoré sa vo vaku nachádza.


Pridanie aditív musí urobiť kvalifikovaný personál za aseptických podmienok.

Do Olimelu sa môžu pridať elektrolyty podľa nižšie uvedenej tabuľky:


Na 1 000 ml


Obsiahnuté množstvo

Maximálne pridané množstvo

Maximálne celkové množstvo

Sodík

0 mmol

150 mmol

150 mmol

Draslík

0 mmol

150 mmol

150 mmol

Horčík

0 mmol

5,6 mmol

5,6 mmol

Vápnik

0 mmol

5,0 (3,5a) mmol

5,0 (3,5a) mmol

Neorganické fosfáty

0 mmol

8,0 mmol

8,0 mmol

Organické fosfáty

3 mmolb

22 mmol

25 mmol4

a: Hodnota zodpovedajúca pridaniu neorganických fosfátov

b: Vrátane fosfátov obsiahnutých v emulzii lipidov


Stopové prvky a vitamíny:

Stabilita bola preukázaná s komerčne dostupnými preparátmi obsahujúcimi vitamíny a stopové prvky (s obsahom až do 1 mg železa)


Informácia o kompatibilite iných aditív je k dispozícii na požiadanie.


Po pridaní aditív sa osmolarita konečnej zmesi musí zmerať ešte pred podaním do periférnej žily.


Pridanie aditív:

- Musia sa dodržiavať aseptické podmienky.

- Pripravte si injekčný port vaku.

- Prepichnite injekčný port a vstreknite aditíva s použitím injekčnej ihly alebo pomôcky na prípravu.

- Zmiešajte obsah vaku a aditíva.


Príprava infúzie


Musia sa dodržiavať aseptické podmienky.

Zaveste vak.

Z aplikačného vývodu odstráňte umelohmotný ochranný kryt.

Hrot infúznej súpravy pevne zapichnite do aplikačného vývodu.


Podanie


Liek je určený len na jednorazové použitie.


Liek podávajte až po pretrhnutí tesniacich švov medzi tromi komorami a zmiešaní obsahu všetkých troch komôr.


Uistite sa, že konečná infúzna emulzia nevykazuje známky fázovej separácie.


Po otvorení vaku sa musí obsah ihneď spotrebovať. Otvorený vak sa nesmie nikdy uchovávať pre následnú infúziu.Čiastočne použitý vak opätovne nepripájajte.


Vaky neprepojujte do série, aby sa zabránilo možnosti vzduchovej embólie spôsobenej plynom, ktorý je obsiahnutý v primárnom vaku.


Všetok nespotrebovaný liek alebo odpad vzniknutý z lieku a všetko potrebné príslušenstvo sa musí zlikvidovať.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

Praha 5

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


76/0387/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 30.júla2010

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


November 2014

14


OLIMEL N9