+ ipil.sk

Olimestra 10 mg filmom obalené tabletyPríbalový leták


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/03094, 2009/03095, 2009/03096


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Olimestra 10 mg filmom obalené tablety

Olimestra 20 mg filmom obalené tablety

Olimestra 40 mg filmom obalené tablety

Olmesartan medoxomil


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívaťVáš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekár alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Olimestra a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Olimestru

3. Ako užívať Olimestru

4. Možné vedľajšie účinky

 1. Ako uchovávať Olimestru

6. Ďalšie informácie


 1. ČO JE OLIMESTRA A NA ČO SA POUŽÍVA


Olimestra patrí do skupiny liekov nazývaných antagonisty receptorov angiotenzínu II. Tieto znižujú krvný tlak uvoľnením krvných ciev.


Olimestra sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (známeho aj ako „hypertenzia“). Vysoký krvný tlak môže poškodiť krvné cievy v rôznych orgánoch, napríklad v srdci, obličkách, mozgu a v očiach. V niektorých prípadoch to môže viesť k srdcovým záchvatom, zlyhaniu srdca alebo obličiek, k mozgovej príhode alebo slepote. Vysoký krvný tlak zvyčajne nemá žiadne príznaky. Aby ste predišli poškodeniu, je dôležité kontrolovať krvný tlak.


Vysoký krvný tlak sa môže liečiť liekmi ako je Olimestra. Váš lekár Vám pravdepodobne odporučí aj niektoré zmeny vo Vašom spôsobe života (napr. znížiť telesnú hmotnosť, prestať fajčiť, vyhýbať sa alkoholu a znížiť príjem soli potravou). Váš lekár Vám môže odporučiť aj pravidelné cvičenia ako sú prechádzky alebo plávanie. Dôležité je, aby ste tieto odporúčania ošetrujúceho lekára dodržiavali.


 1. SKÔR AKO UŽIJETE OLIMESTRU


Neužívajte Olimestru

 • keď ste precitlivený (alergický) na olmesartan medoxomil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Olimestry.

 • keď ste vo vyššom ako treťom mesiaci tehotenstva. (Je lepšie ukončiť liečbu Olimestrou na začiatku tehotenstva – pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

 • keď máte žlčové kamene alebo žltačku (žlté sfarbenie kože).


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Olimestry

Pred užívaním lieku Olimestry oznámte lekárovi, ak máte niektorý z nasledujúcich zdravotných problémov:


- ochorenie obličiek

- ochorenie pečene

- zlyhanie srdca alebo problémy so srdcovými chlopňami alebo srdcovým svalom

- ťažké vracanie, hnačku alebo sa liečite vysokými dávkami liekov, ktoré zvyšujú močenie, alebo máte diétu s nízkym príjmom soli

- zvýšenú hladinu draslíka v krvi

- chorobu nadobličiek


Rovnako ako u iných liekov, ktoré znižujú krvný tlak, príliš veľký pokles krvného tlaku môže spôsobiť srdcovú alebo mozgovú príhodu u pacientov s poruchami cirkulácie v srdci alebo v mozgu. Váš lekár preto bude starostlivo kontrolovať Váš krvný tlak.


Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť). Olimestra sa neodporúča v prvých mesiacoch tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako tri mesiace, nakoľko v tomto období môže vážne poškodiť Vaše dieťa (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).


Tak ako pri iných podobných liekoch, účinok Olimestry je menší u pacientov čiernej rasy.


Užívanie iných liekov

Prosím, informujte svojho lekára ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali niektorý z nasledujúcich liekov:


 • Náhrady draslíka, náhrady soli s obsahom draslíka, lieky, ktoré zvyšujú odtok moču (diuretiká) alebo heparín (liek, na zriedenie krvi). Užívanie takýchto liekov súčasne s Olimestrou môže zvýšiť hladinu draslíka v krvi.

 • Súčasné užívanie lítia (liek na zmeny nálady a niektoré typy depresie) s Olimestrou zvyšuje toxicitu lítia. Pokiaľ je to nevyhnutné, Váš lekár Vám počas liečby bude kontrolovať hladinu lítia v krvi.

 • Nesteroidové lieky proti zápalu (NSAID), (lieky, ktoré sa užívajú na zníženie bolesti, opuchu a iných symptómov zápalu vrátane artritídy) užívané spolu s Olimestrou môžu zvýšiť riziko poškodenia obličiek a znížiť účinnosť Olimestry.

 • Iné lieky na zníženie krvného tlaku môžu zvýšiť účinok Olimestry.

 • Lieky proti páleniu záhy (lieky na zlé trávenie) mierne znižujú účinok Olimestry.


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie Olimestrys jedlom a nápojmi

Olimestra sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tabletu zapite vodou. Ak je to možné, užívajte dennú dávku lieku v rovnakom čase, napr. pri raňajkách.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvekliek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Tehotenstvo

Musíte oznámiť svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť). Váš lekár Vám zvyčajne odporučí prestať užívať Olimestru predtým, než otehotniete alebo hneď ako sa dozviete, že ste tehotná a navrhne Vám liečbu iným liekom. Olimestra sa neodporúča v prvých mesiacoch tehotenstva a nesmiete ho užívať, ak ste tehotná dlhšie ako tri mesiace, nakoľko v tomto období môže vážne poškodiť Vaše dieťa


Dojčenie

Oznámte svojmu lekárovi že dojčíte alebo začnete dojčiť. Olimestra sa pre dojčiace matky neodporúča a lekár môže Vašu liečbu zmeniť, najmä ak dojčíte novorodenca alebo predčasne narodené dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Je nepravdepodobné, že by Olimestra ovplyvnila Vašuschopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Počas liečby vysokého krvného tlaku sa však môžu občas objaviť závraty a únava. Ak sa u Vás prejavia tieto príznaky, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, kým tieto príznaky nezmiznú. Poraďte sa so svojím lekárom.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Olimestry

Olimestra obsahuje laktózu. Ak Vás lekár informoval o tom, že neznášate niektoré cukry, pred začatím liečby týmto liekom sa poraďte so svojim lekárom.


 1. AKO UŽÍVAŤ OLIMESTRU


Vždy užívajte Olimestru presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tabletysa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Tablety zapite vodou. Pokiaľ je to možné, užívajte tablety v rovnakom čase dňa, napríklad pri raňajkách.


Zvyčajná počiatočná dávka je 10 mg tableta denne Ak sa Váš krvný tlak dostatočne neupraví, lekár sa môže rozhodnúť zvýšiť dávku na 20 mg alebo 40 mg denne alebo Vám predpísať ďalší liek.


Ak máte mierne alebo stredne silné poškodenie funkcie obličiek, Vaša dávka nemá byť vyššia ako 20 mg denne.


Starší pacienti

Ak ste starší ako 65 rokov a Váš lekár sa rozhodol zvýšiť Vám dávku olmesartan medoxomilu na 40 mg denne, lekár bude pravidelne kontrolovať Váš krvný tlak, aby nedošlo k jeho prílišnému zníženiu.


Deti a mladiství (do 18 rokov)

Olimestra sa neodporúča na liečbu detí a mladistvých pacientov mladších ako 18 rokov.


Ak užijete viac Olimestry,ako máte

Ak ste užili väčšie množstvo tabliet ako Vám predpísal lekár, alebo ak dieťa náhodne prehltlo tablety, okamžite navštívte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku pohotovosť a zoberte so sebou balenie lieku.


Ak zabudnete užiť Olimestru

Ak ste zabudli užiť dennú dávku, užite ju v nasledujúci deň ako zvyčajne. Neužívajte žiadne tablety navyše aby ste nahradili zabudnutú dávku.


Ak prestanete užívať Olimestru

Je dôležité užívať Olimestru bez prerušenia, až kým Vám lekár nepovie, aby ste liečbu ukončili.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Olimestra môže spôsobiť vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hoci sa neprejavili u mnohých pacientov, uvedené dva vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Vo veľmi zriedkavých prípadoch boli hlásené nasledujúce alergické reakcie:

opuch tváre, úst a /alebo hrtanu (hlasiviek) spolu so svrbením a vyrážkou môžu nastať počas liečby Olimestrou. Ak u Vás tieto reakcie vzniknú, okamžite ukončite liečbu Olimestrou a kontaktujte svojho lekára.


Zriedkavo (o niečo častejšie u starších pacientov) môže Olimestra u citlivých jedincov spôsobiť veľmi výrazné zníženie krvného tlaku, ktoré môže mať za následok ťažké bolesti hlavy alebo mdloby. Ak u Vás tieto reakcie vzniknú, okamžite ukončite liečbu Olimestrou a kontaktujte svojho lekára a zaujmite ležiacu polohu.


Pre predstavu frekvencie výskytu vedľajších účinkov sú tieto zoradené ako časté, menej časté, zriedkavé, veľmi zriedkavé a neznáme.


Veľmi časté:

Postihuje viac ako 1 užívateľa z 10

Časté:

Postihuje 1 až 10 užívateľov zo 100

Menej časté:

Postihuje 1 až 10 užívateľov z 1 000

Zriedkavé:

Postihuje 1 až 10 užívateľov z 10 000

Veľmi zriedkavé:

Postihuje menej ako 1 užívateľa z 10 000

Neznáme:

Frevencia sa nedá určiť z dostupných údajov


Časté vedľajšie účinky:

Závraty, nevoľnosť, zlé trávenie, hnačka, bolesť žalúdka, zápal žalúdka, únava, sucho v hrdle, upchatý nos alebo nádcha, zápal priedušiek, príznaky podobné chrípke, kašeľ, bolesť v hrudi, chrbte alebo kĺboch, infekcia močového traktu, opuch kĺbov, dolných alebo horných končatín, rúk, nôh, krv v moči.

Boli tiež zaznamenané zmeny v krvných testoch:

zvýšenie tukov v krvi (hypertriglyceridémia), zvýšenie hladiny kyseliny močovej (hyperurikémia), zvýšenie hodnôt v testoch funkcie pečene a svalov.


Menej časté vedľajšie účinky:

Závraty, vyrážka na koži, angína pektoris (bolesť alebo pocit ťažoby na hrudníku).


Zriedkavé vedľajšie účinky:

Zvýšenie hladiny draslíka v krvi (hyperkaliémia).


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky:

Bolesť hlavy, kŕče a bolesť svalov, porucha funkcie obličiek, zlyhanie obličiek, slabosť, nedostatok energie, pocit choroby, vracanie, svrbenie, exantém (vyrážka na koži).

Tiež boli opísané niektoré zmeny vo výsledkoch krvných testov. Zahŕňajú zvýšené hladiny látok, ktoré sú ukazovateľom funkcie obličiek a znížený počet krvných doštičiek (trombocytopénia).


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ OLIMESTRU


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Neužívajte Olimestru po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje zvláštne podmienky uchovávania.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte dolekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Olimestraobsahuje

 • Liečivo je olmesartan medoxomil

Olimestra 10 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg olmesartan medoxomilu.

Olimestra 20 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg olmesartan medoxomilu.

Olimestra 40 mg: každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg olmesartan medoxomilu.

 • Pomocné látky sú: mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, čiastočne substituovaná hyprolóza a magnéziumstearát v jadre tablety a oxid titaničitý, mastenec a makrogol 3000 a čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol v obalovej vrstve tablety.


Ako vyzerá Olimestraa obsah balenia

Olimestra 10 mgsú biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety.

Olimestra 20 mg sú biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety.

Olimestra 40 mg sú biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety.


Olimestra 10 mg, 20 mg and 40 mg filmom obalené tablety sú dostupné v škatuľkách po 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet v blistroch a po 100 filmom obalených tabliet v nádobe na tablety.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu

Názov lieku

Bulharsko

Olimestra

Dánsko

Olmesartan medoxomil Krka

Estónsko

Olimestra

Lotyšsko

Olmesartan Krka

Litva

Olimestra

Poľsko

Olimestra

Rumunsko

Olimestra

Slovenská Republika

Olimestra

Slovinsko

Olimestra


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2010.


Olimestra 10 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/03094, 2009/03095, 2009/03096


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Olimestra 10 mg filmom obalené tablety

Olimestra 20 mg filmom obalené tablety

Olimestra 40 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Olimestra 10 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg olmesartan medoxomilu.


Olimestra 20 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg olmesartan medoxomilu.


Olimestra 40 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg olmesartan medoxomilu.


Pomocná látka:

10 mg

Jedna tableta obsahuje 54,63 mg laktózy.


20 mg

Jedna tableta obsahuje 109,25 mg laktózy.


40 mg

Jedna tableta obsahuje 218,50 mg laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


10 mg: biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety.

20 mg: biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety.

40 mg: biele oválne bikonvexné filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba esenciálnej hypertenzie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dospelí

Odporúčaná úvodná dávka olmesartan medoxomilu je 10 mg 1 krát denne. Pacientom, ktorým sa krvný tlak adekvátne neupraví, sa môže dávka zvýšiť na 20 mg olmesartan medoxomilu denne ako optimálna dávka. Pokiaľ by bolo potrebné ďalšie zníženie krvného tlaku, denná dávka olmesartan medoxomilu sa môže zvýšiť na maximálnu dennú dávku 40 mg, alebo pridať terapia hydrochlorotiazidom.

Antihypertenzívny účinok olmesartan medoxomilu sa prejaví do 2 týždňov od začiatku liečby, s maximálnym efektom po 8 týždňoch. Počas nastavovania pacienta na správnu dávku treba brať túto skutočnosť do úvahy.

Olimestra sa odporúča užívať približne v rovnakom dennom čase kvôli lepšiemu dodržiavaniu pacienta, užívať sa môže s jedlom alebo bez jedla, napríklad v čase raňajok.


Starší pacienti

U starších pacientov nie je nutná úprava dávky (pozri dávkovanie pre pacientov s poškodením funkcie obličiek). Ak je nutné nastavenie maximálnej dávky 40 mg denne, krvný tlak má byť starostlivo monitorovaný.


Pacienti s poškodením funkcie obličiek

Maximálna dávka olmesartan medoxomilu u pacientov s mierne až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 20 – 60 ml/min) je 20 mg 1-krát denne, pretože sú nedostatočné skúsenosti s podávaním vyšších dávok tejto skupine pacientov. Aplikácia olmesartan medoxomilu pacientom s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) sa neodporúča kvôli limitovaným skúsenostiam s touto skupinou pacientov (pozri časť 4.4, 5.2).


Pacienti s poškodením funkcie pečene

U pacientov s miernym poškodením pečene nie je nutná úprava dávky lieku. U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa odporúča iniciálna dávka olmesartan medoxomilu 10 mg jedenkrát denne a maximálna dávka nemá prekročiť 20 mg jedenkrát denne. Odporúča sa starostlivé sledovanie krvného tlaku a funkcie obličiek u pacientov s poškodenou funkciou pečene, ktorí sú súčasne liečení diuretikami a/alebo inými antihypertenzívami.

Nie sú skúsenosti s olmesartan medoxomilom u pacientov s ťažkým poškodením pečene, preto sa jeho podávanie tejto skupine pacientov neodporúča (pozri časť 4.4 a 5.2).Olmesartan medoxomil sa nemá používať u pacientov s biliárnou obštrukciou (pozri časť 4.3).


Deti a mladiství

Na základe nedostatočných údajov o bezpečnosti a účinnosti Olimestry u detí a mladistvých (mladších ako 18 rokov) sa tejto skupine pacientov liečba Olimestrou neodporúča.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.

Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.4 a 4.6).

Biliárna obštrukcia (pozri časť 5.2).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Deplécia intravaskulárneho objemu:

U pacientov s depléciou objemu tekutín a/alebo sodíka, ktorý vznikol ako dôsledok intenzívnej diuretickej liečby, dietetickým obmedzením príjmu solí, hnačkou alebo vracaním, môže vzniknúť zvlášť po prvej dávke symptomatická hypotenzia. Pred podaním olmesartan medoxomilu je potrebné tieto zmeny upraviť.


Iné podmienky, ktoré stimulujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém:

U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a renálne funkcie závisia hlavne od aktivity renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napríklad pacienti s ťažkým kongestívnym srdcovým zlyhaním alebo vážnymi ochoreniami obličiek vrátane arteriálnej stenózy) terapia inými liečivami, ktoré ovplyvňujú tento systém, býva spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou, zriedkavo aj s akútnym renálnym zlyhaním. Možnosť podobných účinkov sa nedá vylúčiť ani u antagonistov receptorov angiotenzínu II.


Renovaskulárna hypertenzia:

Počas terapie liečivami ovplyvňujúcimi renín-angiotenzín-aldosterónový systém vzniká zvýšené riziko vzniku ťažkej hypotenzie a renálnej insuficiencie u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnych artérií alebo so stenózou renálnej artérie u pacientov s jednou funkčnou obličkou.


Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličiek:

Pokiaľ sa olmesartan medoxomil podáva pacientom s poškodením funkcie obličiek, odporúča sa pravidelné monitorovanie hladiny draslíka a kreatinínu v sére. Aplikácia olmesartan medoxomilu sa neodporúča u pacientov s ťažkým poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 20 ml/min) (pozri časť 4.2, 5.2). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním olmesartan medoxomilu pacientom, ktorým sa v krátkom čase pred uvažovanou liečbou transplantovala oblička alebo pacientom v konečnom štádiu poškodenia obličiek (t.j. klírens kreatinínu < 12 ml/min).


Poškodenie funkcie pečene:

Nie sú skúsenosti u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a preto sa u tejto skupiny pacientov použitie olmesartan medoxomilu neodporúča (pozri časť 4.2 pre odporučené dávkovanie u pacientov s miernym alebo stredne ťažkým poškodením funkcie pečene).


Hyperkaliémia:

Použitie liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, môže spôsobiť hyperkaliémiu.

Toto riziko, ktoré môže byť fatálne, je zvýšené u starších pacientov, u pacientov s renálnou insuficienciou, diabetikov, u pacientov súčasne liečených inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať hladinu draslíka a/alebo u pacientov s pridruženými príhodami.

Pred použitím liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém, sa má zvážiť pomer rizika a prínosu a iné alternatívy liečby.

Hlavné riziká hyperkaliémie, ktoré treba brať do úvahy, sú:

 • Diabetes mellitus, poškodenie obličiek, vek (> 70 rokov).

 • Kombinácia s jedným alebo viacerými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém a/alebo náhrady draslíka. Niektoré lieky alebo terapeutické skupiny liekov môžu podnietiť hyperkaliémiu. Náhrady soli obsahujúce draslík, diuretiká šetriace draslík, ACE inhibítory, antagonisty receptoru angiotenzínu II, nesteroidové protizápalové lieky (vrátane selektívnych COX-2 inhibítorov), heparín, imunosupresíva ako cyklosporín alebo takrolimus, trimetoprim.

 • Pridružené príhody, najmä dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza, zhoršenie funkcie obličiek, náhle zhoršenie stavu obličiek (napr. infekciou), lýza buniek (napr. akútna ischémia končatín, rabdomyolýza, rozsiahle poranenia).

U rizikových pacientov sa odporúča starostlivé monitorovanie hladín draslíka (pozri časť 4.5).


Lítium:

Kombinácia olmesartan medoxomilu s lítiom sa rovnako ako u iných antagonistov receptorov angiotenzínu II neodporúča (pozri časť 4.5).


Stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne; obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia:

Rovnako ako u iných liečiv s vazodilatačným účinkom, mimoriadnu pozornosť treba venovať pacientom s aortálnou stenózou alebo stenózou mitrálnej chlopne alebo obštrukčnou hypertrofickou kardiomyopatiou.


Primárny aldosteronizmus:

Pacienti s primárnym aldosteronizmom obvykle neodpovedajú na antihypertenzíva, ktorých mechanizmom účinku je inhibícia renín-angiotenzínového systému. Použitie olmesartan medoxomilu sa preto u týchto pacientov neodporúča.


Etnické rozdiely:

Znižovanie krvného tlaku olmesartan medoxomilom rovnako ako inými antagonistami angiotenzínu II je o niečo nižšie u čiernej populácie ako u ostatných pacientov. Príčinou je pravdepodobne vyššia prevalencia nízkorenínového statusu u čiernej populácie s hypertenziou.


Gravidita:

Terapia antagonistami angiotenzínu II sa nemá začať počas tehotenstva. Ak nie je pokračovanie terapie blokátormi angiotenzínových receptorov považované za nevyhnutné, pacientky, ktoré plánujú otehotnieť, majú prejsť na terapiu inými antihypertenzívami, ktoré majú potvrdené bezpečné použitie v gravidite. Ak je potvrdená gravidita, liečba antagonistami angiotenzínu II má byť okamžite ukončená a začatá vhodná alternatívna terapia (pozri časť 4.3 a 4.6).


Iné:

Príliš prudké zníženie krvného tlaku u pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo ischemickým cerebrovaskulárnym ochorením môže vyvolať rovnako ako u iných antihypertenzívnych liečiv infarkt myokardu alebo mozgovú príhodu.


Olimestra obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou galaktózy, deficitom laktázy laponského typu alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou tento liek nemajú užívať.


4.5 Liekové a iné interakcie


Štúdie interakcie boli realizované len na dospelých.


Vplyv iných liekov na olmesartan medoxomil:


Náhrada draslíka a draslík šetriace diuretiká:

Zo skúseností s používaním iných liečiv ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém spolu s diuretikami šetriacimi draslík, náhradami draslíka, náhradami solí s obsahom draslíka alebo inými liečivami, ktoré môžu zvýšiť hladinu draslíka v sére (napr. heparín) vyplýva, že môže dôjsť k zvýšeniu hladiny draslíka v sére (pozri časť 4.4). Súčasné užívanie takýchto liečiv sa preto neodporúča.


Iné antihypertenzíva:

Súčasným užívaním iných antihypertenzív sa antihypertenzívny účinok olmesartan medoxomilu môže zosilniť.


Nesteroidové protizápalové lieky (NSAID):

NSAID (vrátane kyseliny acetylsalicylovej v dávkach > 3 g/deň a tiež COX‑2 inhibítorov) a antagonisty receptorov angiontezínu II môžu pôsobiť synergicky znižovaním glomerulárnej filtrácie. Rizikom ich súčasnej aplikácie je preto výskyt akútneho renálneho zlyhania. Odporúča sa preto monitorovanie renálnych funkcií na začiatku terapie, ako aj pravidelná hydratácia pacienta.

Okrem toho súčasná aplikácia môže znížiť antihypertenzívny účinok antagonistov receptorov angiotenzínu II, čo vedie k čiastočnej strate účinnosti.


Iné liečivá:

Po terapii antacidom (hydroxid hlinito‑horečnatý) sa pozorovala mierna redukcia biologickej dostupnosti olmesartan medoxomilu. Súčasná aplikácia warfarínu a digoxínu nemala žiaden vplyv na farmakokinetiku olmesartanu.


Vplyv olmesartan medoxomilu na iné liečivá:


Lítium:

Popísané je reverzibilné zvýšenie sérových koncentrácií a toxicity lítia počas jeho súbežnej aplikácie s inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín a antagonistami angiotenzínu II. Používanie olmesartan medoxomilu v kombinácii s lítiom sa preto neodporúča (pozri časť 4.4). Pokiaľ je táto kombinácia potrebná, odporúča sa starostlivé monitorovanie hladín lítia v sére.


Iné liečivá:

V špecifických klinických štúdiách sa u zdravých dobrovoľníkov študovali kombinácie s warfarínom, digoxínom, antacidom (hydroxid hlinito-horečnatý), hydrochlorotiazidom a pravastatinom. Nezistili sa žiadne klinicky významné interakcie a najmä olmesartan medoxomil nemá signifikantný vplyv na farmakokinetiku alebo farmakodynamiku warfarínu alebo farmakokinetiku digoxínu.


Olmesartan nemá klinicky významný inhibičný efekt in vitro na enzýmy 1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 ľudského cytochrómu P450 a žiadny, alebo minimálny indukčný efekt na aktivitu cytochrómu P450 u potkana. Na základe týchto výsledkov sa in vivo interakčné štúdie so známymi inhibítormi a induktormi enzýmov cytochrómu P450 nerobili, pretože sa nepredpokladajú žiadne klinicky významné interakcie medzi olmesartanom a liečivami, ktoré sa metabolizujú horeuvedenými enzýmami cytochrómu P450.


4.6 Gravidita a laktácia


Gravidita


Používanie antagonistov angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Užívanie antagonistov angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).


Epidemiologický dôkaz rizika teratogenity po expozícii ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nebol presvedčivý, napriek tomu malé zvýšenie rizika nemôže byť vylúčené. I keď nie sú kontrolované epidemiologické dáta o riziku antagonistov angiotenzínu II, podobné riziko môže existovať pre túto skupinu liekov. Iba ak nie je pokračovanie terapie blokátormi angiotenzínových receptorov považované za nevyhnutné, pacientky plánujúce otehotnieť majú prejsť na alternatívnu antihypertenzívnu terapiu, ktorá má potvrdené bezpečné použitie v gravidite. Ak je potvrdená gravidita, liečba antagonistami angiotenzínu II má byť okamžite ukončená a zahájená vhodná alternatívna terapia.


Je známe, že terapia antagonistami angiotenzínu II v druhom a treťom trimestri pôsobí toxicky na plod (znižuje funkciu obličiek, spôsobuje oligohydramnión, spomaľuje osifikáciu kostí) a novorodenca (zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri aj časť 5.3).

Ak došlo k expozícii antagonistom angiotenzínu II od druhého trimestra, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie obličiek a lebky.

Deti matiek, ktoré užívali antagonisty angiotenzínu II, majú byť starostlivo monitorované kvôli vzniku hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).


Laktácia

Nakoľko nie sú dostupné informácie o používaní Olimestry počas laktácie, Olimestra sa v tomto období neodporúča a uprednostňuje sa liečba liekmi, ktoré majú potvrdené bezpečné použitie počas laktácie, najmä ak ide o dojčenie novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Vo vzťahu k uvedeným činnostiam treba vziať do úvahy, že u pacientov, ktorí užívajú antihypertenzíva, sa občas môžu vyskytnúť závraty alebo únava.


4.8 Nežiaduce účinky


Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané v rámci postmarketingového sledovania.

Nežiaduce účinky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa WHO klasifikácie a frekvencie ich výskytu:

 • veľmi časté (≥1/10)

 • časté (≥1/100 až 1/10)

 • menej časté (≥1/1000 až 1/100)

 • zriedkavé (≥1/10 000 až 1/1 000)

 • veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (nedajú sa zistiť z dostupných údajov)


V rámci každej frekvencie sú nežiaduce účinky zoradené podľa klesajúcej závažnosti.


Trieda orgánových systémov

Veľmi zriedkavé


Poruchy krvi a lymfatického systému

Trombocytopénia

Poruchy metabolizmu a výživy

Hyperkaliémia

Poruchy nervového systému

Závraty a bolesti hlavy

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Kašeľ

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Abdominálna bolesť, nauzea, vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Exantém, pruritus, vyrážka.

Alergické reakcie ako sú angioneurotický edém,

alergická dermatitída, edém tváre a urtikária

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Svalové kŕče, bolesť svalov

Poruchy obličiek

a močových ciest

Akútne poškodenie a insuficiencia obličiek (pozri Laboratórne a funkčné vyšetrenia)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Astenické stavy ako asténia, únava, letargia, nepokojnosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Abnormálne funkčné testy obličiek ako je zvýšenie kreatinínu a urey v krvi.

Zvýšenie hepatálnych enzýmov


Ojedinelé prípady rabdomyolýzy boli opísané v čase liečby blokátormi receptorov angiotenzínu II, príčinná súvislosť však nebola dokázaná.


Klinické štúdie

V dvojito zaslepených placebom kontrolovaných monoterapeutických štúdiách, incidencia nežiaducich účinkov spojených s liečbou bola 42,4 % u olmesartan medoxomilu a 40,9 % u placeba.

V placebom kontrolovaných monoterapeutických štúdiách jediným nežiaducim účinkom, ktorý bol jednoznačne dôsledkom terapie, boli závraty (2,5 % u olmesartan medoxomilu, 0,9 % u placeba).


Počas dlhodobej terapie (2 roky), incidencia prerušenia liečby v dôsledku výskytu nežiaducich účinkov pri podávaní olmesartanu medoxomilu 10 – 20 mg raz denne bola 3,7 %. Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané počas všetkých klinických štúdií s olmesartan medoxomilom (vrátane štúdií ako s aktívnou kontrolou tak s placebom), bez ohľadu na kauzalitu alebo incidenciu vzhľadom na placebo. Nežiaduce účinky sú zoradené podľa orgánových systémov a frekvencie ich výskytu ako boli uvedené vyššie.


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Poruchy srdca a srdcovej činnosti


Angína pektoris


Poruchy nervového systému

Závrate

Vertigo


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bronchitída

Kašeľ

Pharyngitída

RinitídaPoruchy gastrointestinálneho traktu

Bolesť brucha

Hnačka

Dyspepsia

Gastroenteritída

NauzeaPoruchy obličiek a močových ciest

Hematúria

Infekcia močového traktuPoruchy kože a podkožného tkaniva


Vyrážka


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Artritída

Bolesť chrbta

Bolesť chrbticePoruchy cievhypotenzia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Bolesť na hrudi

Únava

Príznaky podobné chrípke Periferálny edém

Bolesť
Laboratórne parametre

V placebom kontrolovaných štúdiách bola v skupine, ktorá dostávala olmesartan medoxomil v monoterapii, o niečo vyššia hypertriglyceridémia (2,0 % oproti 1,1 %) a kreatinín - fosfokináza

(1,3 % oproti 0,7 %) v porovnaní so skupinou, ktorá dostávala placebo.


Nežiaduce účinky týkajúce sa laboratórnych parametrov, zaznamenané v klinických štúdiách s olmesartan medoxomilom (vrátane štúdií bez kontroly placebom), bez ohľadu na príčinnú súvislosť alebo incidenciu k placebu, boli nasledovné:


Poruchy metabolizmu a výživy:

Časté: Zvýšená keratín-fosfokináza, hypertriglyceridémia, hyperurikémia

Zriedkavé: Hyperkaliémia


Poruchy pečene a žlčových ciest:

Časté: zvýšenie pečeňových enzýmov.


Ďalšie informácie o špeciálnych populáciách

U starších pacientov sa frekvencia hypotenzie mierne zvýšila zo zriedkavej na menej častú.


4.9 Predávkovanie


S predávkovaním u ľudí sú len malé skúsenosti. Najpravdepodobnejším príznakom predávkovania je hypotenzia. V prípade predávkovania pacienta treba starostlivo monitorovať a začať symptomatickú a podpornú liečbu.

Zatiaľ nie sú dostupné informácie, či je olmesartan dialyzovateľný.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antagonista angiotenzínu II, ATC kód: C09CA08


Olmesartan medoxomil je silný, perorálne účinný selektívny antagonista receptora angiotenzínu II (typ AT1). Predpokladá sa, že blokuje všetky účinky angiotenzínu II sprostredkované AT1 receptormi, bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy angiotenzínu II. Dôsledkom selektívneho antagonizmu AT1 receptorov angiotenzínu II je zvýšenie plazmatickej hladiny renínu, koncentrácie angiotenzínu I a angiotenzínu II a určité zníženie plazmatickej koncentrácie aldosterónu.


Angiotenzín II je primárne vazoaktívny hormón renín – angiotenzín – aldosterónového systému a má signifikantnú úlohu v patofyziológii hypertenzie, ktorá vzniká cez typ 1 (AT1) receptory.


U pacientov s hypertenziou vyvolá aplikácia olmesartan medoxomilu dlhotrvajúce zníženie krvného tlaku v artériách, ktoré závisí od dávky. Doposiaľ nie sú informácie, že by došlo k hypotenzii po prvej dávke, tachyfylaxii počas dlhodobej liečby alebo k rebound hypertenzii po prerušení liečby.


Dávkovaním olmesartan medoxomilu jedenkrát denne sa dosiahne účinný plynulý pokles krvného tlaku v intervale 24 hodín. Pri dávkovaní jedenkrát denne sa dosiahol podobný pokles krvného tlaku ako pri aplikácii rovnakej dennej dávky rozdelenej na 2 denné dávky.


Pri kontinuálnej liečbe sa maximálny pokles krvného tlaku dosiahne do 8 týždňov po začatí liečby, hoci podstatný pokles krvného tlaku sa pozoruje po 2 týždňoch. Súbežná terapia s hydrochlorotiazidom má aditívny efekt na pokles krvného tlaku, pacienti ju dobre tolerujú.


Vplyv olmesartanu na morbiditu a mortalitu nie je doteraz známy.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia a distribúcia

Olmesartan medoxomil je prodrug, rýchle sa konvertuje na farmakologicky aktívny metabolit olmesartan esterázami v črevnej sliznici a v portálnej krvi počas absorpcie z gastrointestinálneho traktu.


V plazme alebo exkrétoch sa nenašiel intaktný olmesartan medoxomil alebo intaktný bočný reťazec medoxomilu. Priemerná absolútna biologická dostupnosť olmesartanu z tabletovej formy je 25,6 %.


Priemerná vrcholová plazmatická koncentrácia (Cmax) olmesartanu sa dosiahne približne do 2 hodín po perorálnom podaní olmesartan medoxomilu, plazmatická koncentrácia olmesartanu sa zvyšuje približne lineárne so zvyšujúcimi sa jednorazovými perorálnymi dávkami až do dávky asi 80 mg.


Potrava mala minimálny vplyv na biologickú dostupnosť olmesartanu, preto sa olmesartan medoxomil môže podávať s jedlom ale aj bez jedla.


Nezistili sa klinicky závažné rozdiely vo farmakokinetike olmesartanu vo vzťahu k pohlaviu.


Olmesartan sa pevne viaže na plazmatické proteíny (99,7 %), ale potenciál pre klinicky významné interakcie podmienené vytesňovaním z väzby na proteíny medzi olmesartanom a inými súčasne podávanými liečivami, ktoré sa pevne viažu na plazmatické proteíny, je nízky (ako sa potvrdilo chýbaním klinicky signifikantných interakcií medzi olmesartan medoxomilom a warfarínom). Väzba olmesartanu na krvné bunky je zanedbateľná. Priemerný distribučný objem po intravenóznom podaní je nízky (16 – 29 l).


Metabolizmus a eliminácia

Celkový plazmatický klírens bol typicky 1,3 l/h (CV, 19 %) a bol relatívne mierne porovnateľný s prietokom krvi pečeňou (cca 90 l/h). Po jednej perorálnej dávke 14C značeného olmesartan medoxomilu sa 10 – 16 % podanej izotopom značenej látky vylúčilo močom (veľká väčšina podanej dávky do 24 hodín) a zvyšná časť zachytenej izotopom značenej látky sa vylúčila stolicou. Na základe systémovej dostupnosti 25,6 % sa dá vypočítať, že olmesartan sa eliminuje obličkami (cca 40 %) a hepatobiliárne (cca 60 %). V rádioaktívnom materiáli, ktorý sa získal po eliminácii, sa identifikoval len olmesartan, žiadne iné signifikantné metabolity sa nedetegovali. Enterohepatálne recyklovanie olmesartanu je minimálne. Vzhľadom na to, že veľká časť olmesartanu sa vylučuje žlčovými cestami, u pacientov s biliárnou obštrukciou je jeho použitie kontraindikované (pozri časť 4.3).


Terminálny polčas eliminácie olmesartanu sa pohyboval medzi 10 a 15 hodinami po viacnásobnom perorálnom dávkovaní. Rovnovážny stav sa dosiahol po prvých niekoľkých dávkach, po 14 dňoch opakovaného podávania sa nedokázala ďalšia akumulácia. Renálny klírens bol približne 0,5 –0,7 l/h a nebol závislý od dávky.


Farmakokinetika u špeciálnych populácií

Starší pacienti:

AUC v rovnovážnom stave sa u hypertenzívnych pacientov vo veku 65 ‑ 75 rokov zvýšila približne o 35 %, u pacientov vo veku nad 75 rokov približne o 44 % v porovnaní s mladšou vekovou skupinou U tejto skupiny pacientov to môže súvisieť s priemerným znížením funkcie obličiek.


Poškodenie funkcie obličiek:

U pacientov, ktorí mali poškodenie funkcie obličiek, sa AUC v rovnovážnom stave zvýšila o 62 %, 82 % a 179 % u mierneho, stredne ťažkého alebo ťažkého poškodenia v porovnaní so zdravými kontrolami (pozri časti 4.2 a 4.4).


Poškodenie funkcie pečene:

Po jednorazovej perorálnej dávke boli hodnoty AUC olmesartanu vyššie o 6 % a 65 % u pacientov s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie pečene v porovnaní so zdravou kontrolnou skupinou. Nenaviazaná časť olmesartanu po dvoch hodinách po podaní zdravým subjektom, pacientom s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie pečene bola 0,26 %, 0,34 % a 0,41 %. Priemerná hodnota AUC bola po opakovanom dávkovaní u pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie pečene opäť o 65 % vyššia, než u porovnávaných kontrolovaných zdravých jedincov. Priemerné Cmaxhodnoty olmesartanu boli u pacientov so zmenenou funkciou pečene a zdravých jedincov podobné. Olmesartan medoxomil sa nestanovoval u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časti 4.2 a 4.4).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V štúdiách chronickej toxicity na potkanoch a psoch mal olmesartan medoxomil podobné účinky ako iné antagonisty AT1receptorov a ACE inhibítory: v krvi bola zvýšená hodnota močoviny a kreatinínu (vyvolaná funkčnými zmenami na obličkách zapríčinenými blokovaním AT1 receptorov), redukcia hmotnosti srdca, zníženie parametrov červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), histologické nálezy poškodenia obličiek (regeneratívne lézie renálneho epitelu, zhrubnutie bazálnej membrány, dilatácia tubulov). Tieto nežiaduce reakcie spôsobené farmakologickou aktivitou olmesartan medoxomilu sa vyskytli aj v predklinických štúdiách s inými antagonistami AT1 receptorov a ACE inhibítormi, dajú sa redukovať simultánnym perorálnym podávaním chloridu sodného.


U obidvoch druhov sa zistilo zvýšenie renínovej aktivity v plazme a hypertrofia /hyperplázia juxtaglomerulárnych buniek v obličkách. Zistené zmeny sú typické pre skupinu ACE inhibítorov a pre iné antagonisty AT1 receptorov, zdá sa však, že nemajú žiadnu klinickú významnosť.


Rovnako ako iné antagonisty AT1 receptorov, aj olmesartan medoxomil zvyšoval incidenciu chromozómových zlomov v bunkových kultúrach in vitro. V niekoľkých in vivoštúdiách s olmesartanom medoxomilom podávaným vo veľmi vysokých dávkach, až do 2 000 mg/kg perorálne, sa nezistil žiaden významný efekt. Celkové údaje z testovania komplexnej genotoxicity svedčia o tom, že je veľmi nepravdepodobné, aby v klinických podmienkach mal olmesartan genotoxický efekt.


Olmesartan medoxomil nebol karcinogénny ani u potkanov v štúdii trvajúcej 2 roky, ani u myší v dvoch 6 mesačných štúdiách karcinogenity za použitia transgénnych modelov.


V reprodukčných štúdiách na potkanoch olmesartan medoxomil neovplyvňoval fertilitu a nezistil sa žiaden teratogénny účinok. Rovnako ako u iných antagonistov angiotenzínu II, aj po expozícii olmesartan medoxomilu sa znížilo prežívanie potomstva, a došlo k dilatácii panvičky obličiek po expozícii samíc v neskorých štádiách gravidity a počas laktácie. Všeobecne sa dá konštatovať, že rovnako ako iné antihypertenzíva, aj olmesartan medoxomil bol toxickejší pre gravidné králiky ako pre gravidné potkany, avšak bez žiadnej indikácie fetotoxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro:

Mikrokryštalická celulóza

Monohydrát laktózy

Čiastočne substituovaná hyprolóza

Magnézium stearát

Obalová vrstva:

Oxid titaničitý

Mastenec

Makrogol 3000

Čiastočne hydrolyzovaný polyvinylalkohol


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blistre (OPA/Al/PVC fólia, Al fólia): 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 a 100 filmom obalených tabliet v škatuľke.


Nádoba na tablety (HDPE), plastový uzáver (PP) s vysušovadlom: 100 filmom obalených tabliet v škatuľke.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Olimestra 10 mg filmom obalené tablety: 58/0311/10-S

Olimestra 20 mg filmom obalené tablety: 58/0312/10-S

Olimestra 40 mg filmom obalené tablety: 58/0313/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Olimestra 10 mg filmom obalené tablety