+ ipil.sk

Oltar 4 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07026


Písomná informácia pre používateľa


Oltar 4 mg

Oltar 6 mg

tablety

glimepirid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Oltar 4 mg/6 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oltar 4 mg/6 mg

3. Ako užívať Oltar 4 mg/6 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Oltar 4 mg/6 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Oltar 4 mg/6 mg a na čo sa používa


Oltar 4 mg/6 mg obsahuje liečivo glimepirid.

Oltar 4 mg/6 mg je liek na zníženie hladiny krvného cukru (antidiabetický liek užívaný perorálne - cez ústa).

Oltar 4 mg/6 mg sa užíva na liečbu určitej forme cukrovky (diabetes mellitus typu 2) u dospelých, ak samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia hmotnosti nemajú dostačujúci účinok.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Oltar 4 mg/6 mg


Neužívajte Oltar 4 mg/6 mg

 • ak ste alergický na glimepirid alebo iné liečivá z tejto skupiny (sulfonylmočoviny alebo sulfonamidy) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak máte diabetes mellitus (cukrovku) závislý na inzulíne (typ 1)

 • ak máte zvýšenú hladinu kyseliny v krvi (ketoacidózu)

 • v prípade ospalosti a straty vedomia, ktoré sú dôsledkom výrazného zvýšenia hladiny krvného cukru (diabetická prekóma a kóma).

- ak máte závažné poškodenie funkcie obličiek alebo pečene. V prípade závažného poškodenia funkcie obličiek alebo pečene sa vyžaduje prestavenie na inzulín.


Neužívajte tento liek, ak trpíte niektorým z uvedených ochorení . Ak si nie ste istý, poraďte sa s vaším lekárom alebo lekárnikom pred začatím užívania Oltaru 4 mg/6 mg.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Oltar 4 mg/ 6 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Aby sa dosiahli normálne hladiny cukru v krvi, dodržiavajte liečebný režim odporučený vaším lekárom.

To znamená, že okrem pravidelného užívania tabliet dodržiavajte diétny režim, vykonávajte primerané fyzické cvičenia a v prípade potreby, znížte svoju hmotnosť. Dbajte na to, aby ste si podľa odporučenia lekára pravidelne sledovali hladinu cukru v krvi (prípadne v moči).

Zníženie hladiny hemoglobínua rozpadčervenýchkrviniek(hemolytická anémia) môženastať upacientov sabsenciouenzýmuglukózo-6-fosfát dehydrogenázy.


Laboratórnetesty.
Počas liečby glimepiridom je potrebné pravidelné sledovanie hladiny cukru v krvi. Lekár môže tiež vykonať vyšetrenie krvi na monitorovanie hladiny krviniek a funkcie pečene.


Dôležitéinformácieohypoglykémii(nízkej hladinecukruv krvi)
Počas prvých týždňov liečby je potrebné dôsledné sledovanie vaším lekárom, nakoľko je zvýšené riziko poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykémia).


Faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykémie)

Znížená hladina cukru v krvi sa môže vyskytnúť ak:

 • sa nepravidelne stravujete alebo vynechávate jedlá

 • hladujete

 • trpíte podvýživou

 • zmeníte vaše stravovanie

 • zvýšite fyzickú aktivitu a príjem uhľohydrátov nezodpovedá tomuto zvýšeniu

 • konzumujete alkohol, najmä v kombinácii s vynechávaním jedál

 • v rovnakom čase užívate iné lieky alebo prírodné liečivá

 • užívate vysoké dávky glimepiridu

 • trpíte určitými hormónmi indukovanými poruchami (poruchy funkcie štítnej žľazy, hypofýzy alebo kôry nadobličiek)

 • máte zhoršenú funkciu obličiek

 • máte závažne poškodenú funkciu pečene

 • nedodržiavate odporučenia vášho lekára alebo odporučenia uvedené v tejto informácii pre používateľa.


Informujte, prosím, svojho lekára o týchto rizikových faktoroch, aby vám mohol prispôsobiť dávku glimepiridu alebo upraviť celý liečebný plán a v prípade potreby ho zmeniť.


Príznaky zníženej hladiny cukru v krvi (hypoglykémie)

Ak trpíte zníženou hladinou cukru v krvi (hypoglykémiou) môžete mať nasledujúce príznaky:

bolesť hlavy, hlad, únava, nevoľnosť, vracanie, ochabnutosť, ospanlivosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivitu, zhoršenie schopnosti sústredenia, pozornosti a spomalenie reakcií, depresiu, zmätenosť, poruchy reči a zraku, neschopnosť hovoriť, trasenie, ochrnutie, senzorické poruchy, závrat a bezmocnosť.

Môžu sa tiež vyskytnúť nasledujúce príznaky: potenie, vlhká koža, úzkosť, zrýchlená srdcová činnosť, vysoký krvný tlak, búšenie srdca, prudké bolesti na hrudi, ktoré prechádzajú do okolitých oblastí (angina pektoris) a srdcové arytmie.


Ak koncentrácie cukru v krvi neustále klesajú, môžete trpieť výraznou zmätenosťou (delírium), môže dôjsť k mozgovým záchvatom, strate sebakontroly, plytkému dýchaniu a poklesu srdcového rytmu, môžete upadnúť do bezvedomia. Klinický obraz závažného zníženia hladiny cukru v krvi môže pripomínať mŕtvicu.


Príznaky zníženej hladiny cukru v krvi môžu chýbať alebo sa môžu prejavovať menej výrazne alebo sa môžu rozvinúť veľmi pomaly. Nemusíte si včas uvedomiť, že vaša hladina cukru v krvi poklesla. To môže nastať u starších pacientov, ktorí užívajú niektoré iné lieky (napr. lieky, ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém a betablokátory). Môže to nastať aj keď trpíte určitými ochoreniami žliaz s vnútorným vylučovaním (napr. určité poruchy funkcie štítnej žľazy a prednej hypofýzy alebo nedostatočná funkcia kôry nadobličiek). Narušená funkcia pečene môže ovplyvniť spätnú reguláciu.


V stresových situáciách (napr. nehody, akútne operácie, infekcie s horúčkou atď.) sa môže indikovať dočasné prestavenie na inzulín.


Liečba zníženej hladiny cukru v krvi (hypoglykémie)

Vo väčšine prípadov príznaky poklesu hladiny cukru v krvi veľmi rýchlo ustúpia, keď skonzumujete cukor v určitej podobe, napr. hroznový cukor, kocky cukru, sladký džús, osladený čaj.

Preto si so sebou vždy zoberte niektorú z týchto foriem cukru (hroznový cukor, kocka cukru). Treba mať na pamäti, že umelé sladidlá sú neúčinné. Prosím, kontaktujte sa s vaším lekárom alebo najbližšou nemocnicou, ak vám konzumácia cukru nepomohla alebo ak sa príznaky vrátili.


Dôležité informácie o hyperglykémii (zvýšenej hladine cukru v krvi)

Príznaky hyperglykémie

Príznaky zvýšenej hladiny cukru v krvi (hyperglykémia – môže nastať, ak glimepirid neznížil dostatočne hladinu cukru v krvi, ak vám nevyhovuje plán liečby určený vašim lekárom alebo v špecifických stresových situáciách) môžu zahŕňať smäd, časté močenie, sucho v ústach, suchú a svrbivú kožu, hubové alebo kožné infekcie a zníženú výkonnosť.

V takom prípade navštívte svojho lekára.


Deti a dospievajúci

Dostupnéinformácieo použitíglimepiriduu osôb mladšíchako 18 rokov obmedzené. Preto sajehopoužitie utýchto pacientovneodporúča.


Iné lieky a Oltar 4 mg/ 6 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Účinnosť a bezpečnosť liečby môže byť ovplyvnená, ak sa tento liek užíva v rovnakom čase ako niektoré iné lieky. Naopak, iné lieky môžu byť ovplyvnené, ak sa užívajú v rovnakom čase ako Oltar 4 mg/6 mg.

Účinok glimepiridu na zníženie hladiny cukru v krvi môže byť zosilnený a môžu sa vyskytnúť príznaky nízkej hladiny glukózy v krvi, ak sa užíva niektorý z nasledovných liekov:

- iné perorálne antidiabetiká (lieky na zníženie hladiny cukru v krvi) vrátane inzulínu, metformínu

- antibiotiká (napr. chloramfenikol, chinolón, tetracyklíny, sulfónamidy, klaritromycín)

- lieky na liečbu bolesti alebo antireumatiká (pyrazolónové deriváty, fenylbutazón, azapropazón

a oxyfenbutazón)

- lieky na liečbu bolesti (salicyláty)

- lieky na liečbu tuberkulózy (kyselina p-aminosalicylová)

- prípravky na podporu rastu svalovej hmoty (anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny)

- lieky zabraňujúce zrážaniu krvi (kumarín)

- lieky na liečbu hubových infekcií (mikonazol, flukonazol)

- lieky na zníženie krvného tlaku alebo srdcový rytmus (ACE inhibítory, sympatolytiká)

- lieky zlepšujúce náladu/antidepresíva (fluoxetín, MAO-inhibítory)

- lieky na potlačenie chuti do jedla (fenfluramín)

- antiarytmiká používané na kontrolu abnormálneho srdcového pulzu (disopyramid)

- lieky na zníženie vysokej hladiny tukov v krvi (fibráty)

- niektoré lieky na liečbu rakoviny (cyklo-, tro- a ifosfamidy)

- lieky na liečbu alergií (tritokvalín)

- infúzia vysokej dávky liekov zvyšujúcich prietok krvi (pentoxifylín)

- lieky na liečbu dny (probenecid, allopurinol, sulfinpyrazón).


Účinok glimepiridu na zníženie hladiny cukru v krvi môže byť zoslabený a môžu sa vyskytnúť zvýšené hladiny glukózy v krvi pri užívaní niektorého z nasledujúcich liekov:

- ženské pohlavné hormóny (estrogény a progestagény)

- lieky na podporu močenia (saluretiká a tiazidové diuretiká)

- hormóny štítnej žľazy

- protizápalové lieky (glukokortikoidy)

- lieky na liečbu kŕčov alebo schizofrénie (fenytoín, fenotiazidové deriváty, chlorpromazin)

- lieky na zníženie krvného tlaku (diazoxid)

- lieky na liečbu tuberkulózy (rifampicín)

- lieky na liečbu nízkej hladiny cukru v krvi (glukagón)

- tablety na spanie (barbituráty)

- lieky na niektoré očné choroby (acetazolamid)

- lieky na podporu srdcovej činnosti (adrenalín a sympatomimetiká)

- lieky na zníženie zvýšených hladín tuku v krvi (deriváty kyseliny nikotínovej)

- dlhodobé užívanie liekov uľahčujúcich vyprázdňovanie (laxatív).


Lieky na liečbu žalúdočných alebo dvanástnikových vredov (antagonisty H2 receptorov) alebo lieky na znižovanie krvného tlaku (betablokátory, klonidín a rezerpín) môžu posilňovať alebo oslabovať účinok glimepiridu na zníženie hladiny glukózy v krvi.


Lieky s účinkom na centrálny nervový systém (ako sú betablokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín) môžu zastierať alebo úplne potláčať príznaky zníženej hladiny cukru v krvi.


Glimepirid môže buď zosilniť alebo oslabiť účinok liekov zabraňujúcich zrážaniu krvi (kumarínové deriváty).


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Oltar 4 mg/ 6 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Pitie alkoholu môže nepredvídateľným spôsobom zosilniť alebo oslabiť schopnosť Oltaru 4 mg/

6 mgznížiť hladinu glukózy v krvi.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Oltar 4 mg/6 mg sa počas tehotenstva nesmie užívať. Ak plánujete otehotnieť, prediskutujte liečebný plán s vaším lekárom. Ak otehotniete počas liečby glimepiridom, musíte bezodkladne informovať o tejto skutočnosti svojho lekára.


Oltar 4 mg/6 mg môže prechádzať do materského mlieka. Oltar 4 mg/6 mg sa preto nesmie užívať počas dojčenia. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vaša schopnosť sústrediť sa alebo reagovať môže byť narušená v dôsledku zníženia (hypoglykémie) alebo zvýšenia (hyperglykémie) hladiny cukru v krvi alebo ak sa u vás v dôsledku takéhoto stavu vyvinú poruchy zraku. Treba si uvedomiť, že to predstavuje riziko ako pre vás tak aj pre iných (ak vediete vozidlo alebo obsluhujete stroj). Informujte sa, prosím, u svojho lekára, či môžete viesť motorové vozidlo, ak:

- mávate často epizódy hypoglykémie

- ak sa u vás prejavia zriedkavo alebo neprejavia sa vôbec varovné signály hypoglykémie.


Oltar 4 mg/6 mg obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užitím tohto lieku sa poraďte s vaším lekárom.


3. Ako užívať Oltar 4 mg/6 mg


Vždy užívajte tento liekpresne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie

Dávkovanie určí lekár na základe stanovenia hladiny cukru v krvi a v moči.

Zmeny vonkajších faktorov (napr. redukcia telesnej hmotnosti, zmena životného štýlu, stres) alebo zmeny v priebehu ochorenia môžu vyžadovať zmenu dávkovania.


Odporúčaná úvodná dávka u dospelých je 1 mg glimepiridu denne. Keď sa touto dávkou dosiahne dobré nastavenie, má sa použiť aj počas udržiavacej liečby. Pri dávkach vyšších ako 4 mg glimepiridu denne sa dosahujú lepšie výsledky len výnimočne. Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.


Je možné začať kombinovanú liečbu glimepiridom a metformínom alebo glimepiridom a inzulínom. V takom prípade lekár určí dávku glimepiridu, metformínu a inzulínu osobitne pre vás.


Spôsob užívania

Tablety glimepiridu sa prehĺtajú aspoň s polovicou pohára vody. Zvyčajne postačuje jednorazová denná dávka užitá krátko pred alebo počas výdatných raňajok. Ak vynecháte raňajky, užívajte liek podľa odporučenia lekára. Počas užívania glimepiridu je dôležité nevynechávať žiadne jedlo.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Kontaktujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika aj v prípade, ak máte pocit, že účinok Oltar 4 mg/6 mg je príliš silný alebo príliš slabý.


Ak užijete viac Oltaru 4 mg/6 mg ako máte

Ak sa vám stane, že užijete priveľa glimepiridu alebo dávku navyše, hrozí nebezpečenstvo nízkej hladiny cukru v krvi (príznaky hypoglykémie pozri v časti 2), z toho dôvodu okamžite zjedzte dostatočné množstvo cukru (napr. malú kocku hroznového cukru, kockový cukor, sladký džús, osladený čaj) a ihneď informujte lekára. To isté platí, ak niekto, napr. dieťa, užije liek náhodne. Osobám v bezvedomí sa nemajú podávať tekutiny ani jedlo.


Nakoľko nízka hladina cukru v krvi môže pretrvávať určitý čas, je veľmi dôležité dôsledné monitorovanie pacienta, až kým nebezpečenstvo nepominie. Ako preventívne opatrenie môže byť tiež nevyhnutné prijatie do nemocnice. Vo vážnych prípadoch nízkej hladiny cukru v krvi, ktoré sú sprevádzané stratou vedomia alebo ťažkým neurologickým zlyhaním sa má zabezpečiť rýchla lekárska pomoc a prevoz do nemocnice. Má byť zabezpečené, aby v prípade ohrozenia bola k dispozícii vopred informovaná osoba, ktorá privolá lekársku pomoc.


Ak zabudnete užiť Oltar 4 mg/6 mg

Ak zabudnete užiť dávku, neužívajte vynechanú dávku, užite nasledujúcu dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Oltar 4 mg/6 mg

Ak prerušíte alebo ukončíte liečbu, musíte si uvedomiť, že nedosiahnete požadované zníženie hladiny cukru v krvi, alebo že sa ochorenie opäť zhorší. Ak je potrebná akákoľvek zmena, je nutné, aby ste sa poradili s lekárom.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika,


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina nežiaducich účinkov Oltaru 4 mg/ 6 mg závisí od dávky a vymizne po znížení dávky alebo ak sa liečba ukončí.

Väčšina nežiaducich účinkov sa prejaví na začiatku liečby.


Okamžiteinformujtesvojho lekára, akspozorujete niektorý znasledujúcichpríznakov:

Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1000 osôb)

 • Ťažká hypoglykémia vrátane straty vedomia, záchvatov alebo kómy (pozri časť 2 Upozornenia a varovania).


Tieto vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb)

 • Abnormálna funkcia pečene vrátane zožltnutia kože a očí (žltačky), problémy s odtokom žlče (cholestáza), zápal pečene (hepatitída) alebo zlyhanie pečene

Alergickéreakcie(vrátane zápalukrvnýchciev, častos kožnou vyrážkou), ktorésa môžu vyvinúť do závažných reakcií sťažkosťamipridýchaní, poklesukrvnéhotlakua niekedy aj šoku.

Tieto vedľajšie účinky majú neznámu frekvenciu (častosť sa nedá odhadnúťz dostupných údajov)

Alergia(precitlivenosť) kože, akojesvrbenie, vyrážka, žihľavkaa zvýšenácitlivosťna slnko. Niektorémierne alergickéreakcie samôžu vyvinúť dozávažnýchreakcií.


Ďalšie možné vedľajšie účinky:
Zriedkavé(môžu postihnúť menej ako 1z 1000 osôb)
Zníženiepočtukrvnýchbuniek:
-krvnýchdoštičiek(čo zvyšuje rizikokrvácaniaalebotvorbymodrín)
-bielych krviniek(čo zvyšuje pravdepodobnosťinfekcie)
-červených krviniek(čo sa môže prejaviťbledosťoukože a spôsobiť slabosťalebodýchavičnosť)
Tieto problémy sa zvyčajne zlepšia poukončení užívanialieku.

Veľmi zriedkavé (môžu postihúť menej ako 1z 10 000 osôb)
-Pocit nevoľnosti, hnačka, pocitplnostialebonadúvaniaa bolesťbrucha
-Zníženie hladinysodíka v krvi (dokázateľné krvnýmtestom)

Neznáme(častosť sa nedá odhadnúťz dostupných údajov)
-Môžu sa vyskytnúť alergickéreakcie na derivátysulfonylmočoviny, sulfonamidy alebopríbuznélieky
-Na začiatku liečby môžu nastať problémyso zrakom. To jev dôsledku zmien hladinycukru v krvi amali by sa čoskorozlepšiť.
-Zvýšeniehladinypečeňovýchenzýmov

- Zníženie počtu krvných buniek: počet krvných doštičiek menej ako 10 000/µl a trombocytopenická purpura.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Oltar 4 mg/6 mg

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Oltar 4 mg – tablety balené v blistroch alebo fľašiach

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote do 30°C.


Oltar 6 mg – tablety balené v blistroch alebo fľašiach

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote do 30°C.


Zekologickýchabezpečnostných dôvodovzvyškylieku alebo balenia po dátume spotreby musia byť presunuté zo zásob lekárne a uskladnené oddelene.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Oltar 4 mg/6 mg obsahuje

Liečivo je glimepirid. Každá tableta obsahuje 4 mg alebo 6 mg glimepiridu.

- Ďalšie zložky súmonohydrát laktózy, kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu, povidón, polysorbát 80, mastenec, magnéziumstearát, žltý oxid železitý (E172).


Ako vyzerá Oltar4 mg/6 mg a obsah balenia

Oltar 4 mg tablety:

Žlté neobalené tablety kapsulového tvaru (10,7 x 5,5 mm) so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane.


Oltar 6 mg tablety:

Žlté neobalené tablety kapsulového tvaru (12,5 x 6,5 mm) so skosenými hranami a deliacou ryhou na jednej strane.


Oltar 4 mg je dostupný v balení obsahujúcom:

Blister:

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 alebo 120 tabliet; 500 tabliet (klinické balenie)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet


HDPE fľaša:

100 tabliet


Oltar 6 mg je dostupný v balení obsahujúcom:

Blister:

10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 alebo 120 tabliet; 500 tabliet (klinické balenie)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet


HDPE fľaša:

100 tabliet

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:


Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko


Výrobcovia:

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Via Campo di Pile

67100 L'Aquila

Taliansko


alebo

Menarini – Von Heyden GmbH

Leipziger Str. 7-13

01097 Drážďany

Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Česká republika Oltar 4 mg/6 mg

Estónsko Oltar 4 mg/6 mg

Fínsko Priglide 4 mg/6 mg tablett

Nemecko MAGNA 4 mg/6 mg Tabletten

Slovenská republika Oltar 4 mg/6 mg

Slovinsko Trical 4 mg/6 mg tablete


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

8


Oltar 4 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2013/07026


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Oltar 4 mg

Oltar 6 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Oltar 4 mg:

Každá tableta obsahuje 4 mg glimepiridu.

Oltar 6 mg:

Každá tableta obsahuje 6 mg glimepiridu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Oltar 4 mg obsahuje 199,34 mg monohydrátu laktózy na tabletu.

Oltar 6 mg obsahuje 299,00 mg monohydrátu laktózy na tabletu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tablety.


Oltar 4 mg:

Žlto sfarbené neobalené tablety (10,7 x 5,5 mm) kapsulovitého tvaru so zošikmenými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Oltar 6 mg:

Žlto sfarbené neobalené tablety (12,5 x 6,5 mm) kapsulovitého tvaru so zošikmenými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Oltar je indikovaný na liečbu diabetes mellitus typ 2, ak samotná diéta, fyzické cvičenie a redukcia hmotnosti nie sú dostačujúce.


Oltar je indikovaný u dospelých.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie


Základom úspešnej liečby cukrovky je správna diéta, pravidelná fyzická aktivita ako aj pravidelné kontroly krvi a moču. Perorálne antidiabetiká alebo inzulín nemôžu kompenzovať stav, ak pacient nedodržiava odporúčanú diétu.


Dávkovanie sa určí z výsledkov stanovenia glukózy v krvi a v moči.


Začiatočná dávka je 1 mg glimepiridu denne. Ak sa touto dávkou dosiahne dobrá kompenzácia, táto dávka sa má použiť aj na udržiavaciu liečbu.


Pre rôzne dávkovacie schémy sú k dispozícii zodpovedajúce sily lieku.


Ak nastavenie nie je dostatočné, musí sa na základe kontroly glykémie postupne dávkovanie upraviť v intervale 1 až 2 týždňov medzi každým krokom na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu denne.


Dávkovanie nad 4 mg denne dáva lepšie výsledky iba vo výnimočných prípadoch.


Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu denne.


U pacientov neadekvátne kontrolovaných maximálnou dennou dávkou metformínu, sa môže začať súbežná liečba glimepiridom. Zatiaľ čo sa dávka metformínu udržiava, terapia glimepiridom sa začne nízkou dávkou a následne sa upravuje v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až na maximálnu dennú dávku. Kombinovaná liečba sa musí začať pod dôsledným lekárskym dohľadom.


U pacientov neadekvátne kontrolovaných maximálnou dennou dávkou glimepiridu sa môže, ak je to potrebné, začať súbežná inzulínová terapia. Zatiaľ čo sa dávka glimepiridu udržiava, inzulínová liečba sa začne nízkou dávkou a potom sa upravuje v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie. Kombinovaná liečba sa musí začať pod dôsledným lekárskym dohľadom.


Zvyčajne postačuje jednorazová denná dávka glimepiridu. Odporúča sa užiť túto dávku krátko pred alebo počas výdatných raňajok alebo - ak sa nepodajú – krátko pred alebo počas prvého hlavného jedla.

Vynechanie dávky sa nesmie upravovať následným užitím vyššej dávky.

Tablety sa musia prehltnúť celé a majú sa zapiť tekutinou.


Ak má pacient hypoglykemickú reakciu na 1 mg glimepiridu denne, znamená to, že stav možno kompenzovať aj samotnou diétou.


V priebehu liečby môže potreba glimepiridu klesať, nakoľko zlepšenie kompenzácie cukrovky je spojené s vyššou citlivosťou na inzulín. Aby sa predišlo hypoglykémii, musí sa zvážiť včasné zníženie dávky alebo prerušenie liečby. Zmena v dávkovaní môže byť tiež nevyhnutná, keď dôjde k zmene hmotnosti alebo životného štýlu pacienta alebo iných faktorov, ktoré zvyšujú riziko hypo- alebo hyperglykémie.


Prechod z iných perorálnych hypoglykemík na glimepirid

Prechod z iných perorálnych hypoglykemík na glimepirid je všeobecne možný. Pri prechode na užívanie glimepiridu sa musí vziať do úvahy sila a polčas premeny predchádzajúcej medikácie. V niektorých prípadoch, obzvlášť u antidiabetík s dlhým polčasom premeny (napr. chlórpropamid), sa odporúča niekoľkodňová vymývacia fáza, aby sa minimalizovalo riziko hypoglykemických reakcií vznikajúcich v dôsledku aditívneho účinku. Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne.

Na základe odpovede organizmu sa môže dávkovanie glimepiridu postupne zvyšovať, ako bolo uvedené skôr.


Prechod z inzulínu na glimepirid

Pacientom s diabetes mellitus 2. typu liečeným inzulínom sa môže vo výnimočných prípadoch indikovať prechod na glimepirid.

Prechod má byť uskutočnený pod dôsledným lekárskym dohľadom.


Osobitné populácie

- pacienti s poškodením funkcie pečene alebo obličiek,

Pozri časť 4.3.


Pediatrická populácia
Bezpečnosť a účinnosť Oltaru
udetí mladších ako 8rokov nebola stanovená. Pre detivo veku8 17 rokov ibaobmedzené údajeo liečbe glimepiridom v monoterapii (pozri časti 5.1a5.2).
Dostupnéúdaje obezpečnostia účinnostisú nedostatočnépre pediatrickú populáciua pretosa použitieneodporúča.

Spôsob podávania

Na perorálne použitie


4.3 Kontraindikácie


Oltar je u pacientov kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:

- precitlivenosť na liečivo, iné deriváty sulfonylmočoviny alebo sulfonamidy alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

- inzulín dependentný diabetes

- diabetická kóma

- ketoacidóza

- závažné poškodenia funkcie obličiek alebo pečene. V prípade závažných poškodení funkcie obličiek alebo pečene sa vyžaduje prechod na inzulín.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Oltar sa musí užívať krátko pred jedlom alebo počas jedla.


Keď sa jedlá podávajú nepravidelne alebo sa vynechávajú, môže liečba glimepiridom viesť ku hypoglykémii. Možné príznaky hypoglykémie zahŕňajú: bolesť hlavy, nenásytný hlad, nevoľnosť, vracanie, únavu, ospalosť, poruchy spánku, nepokoj, agresivitu, zhoršenie schopnosti sústredenia, pozornosti a spomalenie reakcií, depresiu, zmätenosť, poruchy reči a zraku, afáziu, tras, parézu, senzorické poruchy, závrat, bezmocnosť, stratu sebakontroly, delírium, cerebrálne záchvaty, ospalosť a stratu vedomia až po a vrátane kómy, plytkého dýchania a bradykardie.


Navyše môžu byť prítomné príznaky adrenergnej protiregulácie, ako sú potenie, vlhká koža, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina pectoris a srdcové arytmie.

Klinický obraz ataku závažnej hypoglykémie môže pripomínať mŕtvicu.


Príznaky sa dajú takmer vždy rýchlo zvládnuť okamžitým podaním uhľohydrátov (cukru).

Umelé sladidlá sú neúčinné.


Zo skúseností s používaním iných derivátov sulfonylmočoviny je známe, že napriek úspešným počiatočným protiopatreniam sa hypoglykémia môže zopakovať.


Závažná hypoglykémia alebo predĺžená hypoglykémia, ktorá bola iba dočasne zvládnutá zvyčajným množstvom cukru, si vyžaduje okamžité lekárske ošetrenie a niekedy hospitalizáciu.


Faktory prispievajúce k hypoglykémii zahŕňajú:

- neochotu alebo (najmä u starších pacientov) neschopnosť pacienta spolupracovať,

- podvýživu, nepravidelné stravovanie alebo vynechávanie jedál alebo obdobia hladovania,

- nevyváženosť medzi telesným výdajom a príjmom uhľohydrátov,

- zmeny diéty,

- konzumáciu alkoholu, obzvlášť v kombinácii s vynechávaním jedál,

- zhoršenú funkciu obličiek,

- závažné poškodenie funkcie pečene,

- predávkovanie glimepiridom,

- určité nekompenzované poruchy endokrinného systému ovplyvňujúce metabolizmus uhľohydrátov alebo protireguláciu hypoglykémie (ako napríklad pri určitých poruchách funkcie štítnej žľazy a pri nedostatočnosti prednej hypofýzy alebo kôry nadobličiek),

- súbežné podávanie niektorých iných liekov (pozri časť 4.5).


Liečba glimepiridom si vyžaduje pravidelné sledovanie hladín glukózy v krvi a moči. Okrem toho sa odporúča stanovovať podiel glykovaného hemoglobínu.


Počas liečby glimepiridom sa vyžaduje pravidelné sledovanie pečeňových a hematologických parametrov (hlavne leukocytov a trombocytov).


V stresových situáciách (napr. nehody, akútne operácie, infekcie s horúčkou atď.) sa môže indikovať dočasné prestavenie na inzulín.


U pacientov so závažným poškodením funkcie pečene a u dialyzovaných pacientov sa nezískali žiadne skúsenosti s používaním glimepiridu. U pacientov so závažným poškodením obličkovej alebo pečeňovej funkcie sa indikuje prestavenie na inzulín.


Liečba pacientov s deficitom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD) derivátmi sulfonylmočoviny môže viesť k hemolytickej anémii. Nakoľko glimepirid patrí do skupiny derivátov sulfonylmočoviny, je potrebná opatrnosť u pacientov s deficitom G6PD a musí sa zvážiť alternatívna liečba inými látkami ako je sulfonylmočovina.


Tento liek obsahuje monohydrát laktózy.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcioe nesmú užívať tento liek.


4.5 Liekové a iné interakcie


Ak sa glimepirid podáva súbežne s určitými inými liekmi, môže sa vyskytnúť buď nežiaduce zvýšenie alebo zníženie hypoglykemického účinku glimepiridu. Z toho dôvodu sa iné lieky smú užívať len s vedomím (alebo na predpis) lekára.


Glimepirid sa metabolizuje cytochrómom P450 2C9 (CYP2C9). Je známe, že na jeho metabolizmus vplýva súbežné podanie induktorov CYP2C9 (napr. rifampicín) alebo inhibítorov CYP2C9 (napr. flukonazol).

Publikované výsledky interakčnej štúdie in vivo ukazujú, že oblasť AUC glimepiridu je približne dvojnásobne zväčšená vplyvom flukonazolu, jedného z najsilnejších inhibítorov CYP2C9.


Na základe skúseností s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sa musia spomenúť nasledovné interakcie.


Posilnenie hypoglykemického účinku, ktoré vedie v niektorých prípadoch ku hypoglykémii, sa môže vyskytnúť pri užívaní niektorého z nasledujúcich liekov, napríklad:


- fenylbutazón, azapropazón a oxyfenbutazón,

- inzulín a perorálne antidiabetiká, ako metformín

- salicyláty a kyselina paraaminosalicylová

- anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny

- chloramfenikol, dlhodobo pôsobiace sulfonamidy, tetracyklíny, chinolónové antibiotiká a klaritromycín

- kumarínové antikoagulanciá

- fenfluramín

- disopyramid

- fibráty

- ACE inhibítory

- fluoxetín, MAO - inhibítory

- allopurinol, probenecid, sulfinpyrazón

- sympatolytiká

- cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamidy

- mikonazol, flukonazol

- pentoxifylín (vysoké parenterálne dávky)

- tritokvalín


Oslabenie hypoglykemického účinku, ktoré vedie k zvýšeniu hladín glukózy, sa môže vyskytnúť pri užívaní niektorého z nasledujúcich liekov, napríklad:


- estrogény a progestagény

- saluretiká, tiazidové diuretiká

- lieky stimulujúce štítnu žľazu, glukokortikoidy

- fenotiazínové deriváty, chlórpromazín

- adrenalín a sympatomimetiká

- kyselina nikotínová (vysoké dávky) a deriváty kyseliny nikotínovej

- laxatíva (dlhodobé užívanie)

- fenytoín, diazoxid

- glukagón, barbituráty a rifampicín

- acetazolamid


Antagonisty H2receptorov, beta-blokátory, klonidín a rezerpín môžu viesť buď k posilneniu alebo oslabeniu hypoglykemického účinku.


Pod vplyvom sympatolytických liekov ako sú beta-blokátory, klonidín, guanetidín a rezerpín sa môžu znížiť alebo chýbať prejavy adrenergnej protiregulácie na hypoglykémiu.


Požitie alkoholu môže nepredvídateľným spôsobom posilniť alebo oslabiť hypoglykemický účinok glimepiridu.


Glimepirid môže buď posilniť alebo oslabiť účinok kumarínových derivátov.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Riziko v súvislosti s diabetom

Abnormálne hladiny glukózy v krvi počas gravidity sú spojené s vyššou incidenciou kongenitálnych abnormalít a perinatálnej úmrtnosti. Aby sa predišlo riziku teratogenity, má sa počas gravidity dôsledne sledovať hladina glukózy v krvi. V takých prípadoch sa odporúča podať inzulín. Pacientky, ktoré zvažujú graviditu, musia o tom informovať svojho lekára.


Riziko v súvislosti s glimepiridom

Nie sú k dispozícii dostatočné alebo je iba obmedzené množstvo údajov o použití glimepiridu u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu, ktorá pravdepodobne súvisela s farmakologickým účinkom (hypoglykémia) glimepiridu (pozri časť 5.3).


Na základe uvedeného sa glimepirid nesmie užívať počas celej gravidity.

V prípade liečby glimepiridom, ak pacientka plánuje otehotnieť alebo otehotnie, musí čím skôr prejsť na inzulín.


Laktácia

Nie je známe, či sa glimepirid alebo jeho metabolity vylučujú do materského mlieka u ľudí. Glimepirid prechádza do mlieka potkanov. Nakoľko iné deriváty sulfonylmočoviny prechádzajú do materského mlieka a na základe rizika hypoglykémie u dojčených detí, neodporúča sa dojčiť počas užívania glimepiridu.


Fertilita

Nie sú k dispozícii dostatočné dáta o vplyve glimepiridu na fertilitu u ľudí.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať môže byť porušená v dôsledku hypoglykémie alebo hyperglykémie alebo napríklad v dôsledku narušeného vizuálneho vnímania. To môže predstavovať riziko v situáciách, kde sú tieto schopnosti dôležité (napríklad schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje).


Pacientov treba upozorniť, aby urobili opatrenia na zabránenie vzniku hypoglykémie počas vedenia vozidla. Je to obzvlášť dôležité u tých, u ktorých symptómy upozorňujúce na hypoglykémiu chýbajú alebo sú zredukované, alebo u tých, ktorí majú časté záchvaty hypoglykémie. Za týchto okolností treba zvážiť, či je vhodné viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Na základe skúseností s glimepiridom a inými derivátmi sulfonylmočoviny sú uvedené nasledujúce nežiaduce účinky, zoradené podľa orgánových systémov a podľa klesajúcej incidencie:

Veľmi časté: ≥1/10

Časté: ≥1/100 až <1/10

Menej časté: ≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé: ≥1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000

Neznáme nedá sa odhadnúť z dostupných údajov


Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé: trombocytopénia, leukopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, erytropénia, hemolytická anémia a pancytopénia. Tieto sú zvyčajne po prerušení liečby reverzibilné.

Neznáme: ťažká trombocytopénia s počtom doštičiek nižším ako 10 000/µl a trombocytopenickou purpurou.


Poruchy imunitného systému

Veľmi zriedkavé: leukocytoklastická vaskulitída, mierne reakcie z precitlivenosti sa môžu rozvinúť do závažných reakcií s dyspnoe, poklesom krvného tlaku a niekedy šokom.

Neznáme: skrížená alergizácia so sulfonylmočovinou, sulfonamidmi alebo príbuznými látkami


Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé: hypoglykémia

Tieto hypoglykemické reakcie sa väčšinou vyskytnú okamžite, môžu byť závažné a nie sú vždy ľahko korigovateľné. Výskyt takýchto reakcií závisí, tak ako aj pri iných hypoglykemických terapiách, od individuálnych faktorov ako sú stravovacie návyky a dávkovania (pozri časť 4.4).


Poruchy oka

Neznáme:prechodné poruchyzraku, môžu vzniknúť predovšetkýmna začiatkuliečby, vdôsledku zmienhladinyglukózyv krvi.


Poruchy gastrointestinálneho systému

Veľmi zriedkavé: nevoľnosť, vracanie, diarea, distenzia brušnej dutiny, dyskomfort a bolesť v brušnej dutine, ktoré zväčša vedú ku prerušeniu terapie.


Poruchy pečene a žlčových ciest


Veľmi zriedkavé: porucha funkcie pečene (napríklad s cholestázou a žltačkou), hepatitída a zlyhanie pečene.

Neznáme: zvýšenie hladín pečeňových enzýmov.


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Neznáme: kožné reakcie ako svrbenie, vyrážka, žihľavka a precitlivenosť na svetlo.


Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Veľmi zriedkavé: pokles koncentrácie sérového sodíka.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Po užití nadmernej dávky sa môže vyskytnúť hypoglykémia trvajúca od 12 do 72 hodín a po počiatočnom zvládnutí stavu sa môže vrátiť. Do 24 hodín po užití sa príznaky nemusia prejaviť. Zvyčajne sa odporúča pozorovanie pacienta v nemocnici. Môže sa vyskytnúť nevoľnosť, vracanie a bolesť epigastria. Hypoglykémia môže byť vo všeobecnosti sprevádzaná neurologickými príznakmi ako nepokoj, tras, poruchy zrakového vnímania, problémy s koordináciou, ospalosť, kóma a kŕče.


Manažment

Primárna liečba spočíva v zabránení absorpcievyvolanímzvracania anásledným príjmomvody alebo limonádys aktívnym uhlím (adsorbent) a síranom sodným (laxatívum). Ak boli užité veľké množstvá, je indikovaný výplach žalúdka a následné užitie aktívneho uhlia a síranu sodného. V prípade (závažného) predávkovania je indikovaná hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Začnite čo najskôr s podávaním glukózy, ak je to nevyhnutné 50% roztokom vo forme 50 ml bolusovej intravenóznej injekcie, nasledovanej infúziou 10% roztoku za prísneho sledovania krvnej glukózy. Ďalšia liečba má byť symptomatická.


Pediatrická populácia

Predovšetkým pri liečbe hypoglykémie spôsobenej náhodným užitím tabliet Oltaru dojčatami a malými deťmi treba dávku glukózy starostlivo kontrolovať, aby sa zabránilo možnosti vzniku nebezpečnej hyperglykémie. Glukóza v krvi sa musí starostlivo sledovať.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: perorálne antidiabetiká: sulfonamidy, deriváty močoviny.

ATC kód: A10BB12


Glimepirid je perorálne hypoglykemicky pôsobiaca látka patriaca do skupiny derivátov sulfonylmočoviny. Môže sa používať pri liečbe diabetu nezávislého na inzulíne.


Mechanizmus účinku

Glimepirid stimuluje uvoľňovanie inzulínu z beta buniek pankreasu. Tento účinok je založený, tak ako aj u iných derivátov sulfonylmočoviny, na zvýšenej odpovedi pankreatických beta buniek na fyziologický glukózový podnet. Okrem toho sa zdá, že glimepirid má výrazné extrapankreatické účinky, stanovené aj u iných derivátov sulfonylmočoviny.

Uvoľňovanie inzulínu

Deriváty sulfonylmočoviny regulujú sekréciu inzulínu uzavretím ATP-závislého draslíkového kanála v membráne beta buniek. Uzavretie draslíkového kanála indukuje depolarizáciu beta bunky, čo má za následok otvorenie vápnikových kanálov a zvýšenie vtoku vápnika do bunky.

To vedie k uvoľneniu inzulínu prostredníctvom exocytózy.


Glimepirid sa s vysokou výmennou rýchlosťou viaže na proteín v membráne beta buniek, ktorý je spojený s ATP-závislým draslíkovým kanálom, ktorý je však odlišný od zvyčajného väzbového miesta sulfonylmočoviny.


Extrapankreatická aktivita

Extrapankreatické účinky sú napríklad zlepšenie citlivosti periférnych tkanív na inzulín a zníženie vychytávania inzulínu pečeňou.

Periférne svaly a tukové tkanivá vychytávajú glukózu z krvi prostredníctvom špeciálnych transportných proteínov, umiestnených v bunkovej membráne. Transport glukózy v týchto tkanivách je krokom limitujúcim stupeň využitia glukózy. Glimepirid veľmi rýchlo zvyšuje počet aktívnych transportných molekúl pre glukózu v plazmatickej membráne svalových a tukových buniek, čo má za následok stimuláciu vychytávania glukózy.


Glimepirid zvyšuje aktivitu glykozylfosfatidylinozitol-špecifickej fosfolipázy C, čo môže súvisieť s liekom indukovanou lipogenézou a glykogenézou v izolovaných tukových a svalových bunkách.

Glimepirid inhibuje tvorbu glukózy v pečeni zvyšovaním vnútrobunkovej koncentrácie fruktózo-2,6-bisfosfátu, čo následne inhibuje glukoneogenézu.


Farmakodynamické účinky

Minimálna účinná perorálna dávka je u zdravých osôb približne 0,6 mg. Účinok glimepiridu je reprodukovateľný a závislý od dávky. Fyziologická odpoveď na náhle fyzické cvičenie, zníženie inzulínovej sekrécie sa pri liečbe glimepiridom zachováva.


Bez ohľadu na to, či sa liek podá 30 minút alebo bezprostredne pred jedlom sa účinok výrazne neodlišuje. U diabetických pacientov sa dá dosiahnuť dobrá metabolická kompenzácia jednou dávkou za 24 hodín.


Hoci hydroxymetabolity glimepiridu spôsobujú malý, ale významný pokles sérovej glukózy u zdravých osôb, k celkovému účinku lieku prispievajú len malou časťou.


Klinická účinnosť a bezpečnosť

Kombinovaná liečba s metformínom

V klinickej štúdii u pacientov, ktorí neboli primerane kompenzovaní maximálnymi dávkami metformínu, sa ukázala súbežným užívaním metformínu a glimepiridu lepšia metabolická kompenzácia v porovnaní s užívaním samotného metformínu.


Kombinovaná liečba s inzulínom

Údaje o kombinovanej liečbe s inzulínom sú obmedzené. Pacientom, ktorí nie sú primerane kompenzovaní maximálnymi dávkami glimepiridu, možno nasadiť súbežnú inzulínovú liečbu. V dvoch štúdiách dosiahla kombinácia to isté zlepšenie metabolickej kompenzácie ako samotný inzulín, pri kombinovanej liečbe však stačila nižšia priemerná dávka inzulínu.


Pediatrická populácia

Aktívnakontrolovaná klinická štúdia(glimepirid do8 mgdenne alebometformín do2000 mgdenne) trvajúca24 týždňovbola vykonaná u285 detí(vo veku8-17 rokov) s diabetom2. typu. Oba, glimepirida metformínspôsobili signifikantnézníženieodvstupnýchhodnôtHbA1c(glimepirid-0,95 (SE 0,41); metformín-1,39 (SE 0,40)). Avšak, glimepiridnesplnil kritérium non-inferioritykmetformínuv priemernej zmene východiskovýchhodnôt HbA1c. Rozdielmedziliečbami bol0,44% v prospech metformínu. Hornýlimit(1,05) z 95% intervaluspoľahlivostipre rozdielnebol pod0,3% hranicou non-inferiority. Poliečbeglimepiridom, neboli zaznamenané žiadne nové zmeny v bezpečnostiu detív porovnanís dospelýmipacientmi sdiabetesmellitus 2.typu. Žiadnedáta o dlhodobej bezpečnosti a účinnosti nie kdispozíciiu detskýchpacientov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Biologická dostupnosť glimepiridu po perorálnom podaní je úplná. Príjem potravy nemá podstatný vplyv na vstrebávanie, iba sa mierne zníži stupeň absorpcie. Maximálne sérové koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu približne za 2,5 hodiny po perorálnom užití (priemerne 0,3 цg/ml počas viacnásobného dávkovania 4 mg denne) a medzi dávkou a Cmax, ako aj medzi dávkou a AUC (plocha pod časovo/koncentračnou krivkou) je lineárny vzťah.


Distribúcia

Glimepirid má veľmi nízky distribučný objem (približne 8,8 litrov), ktorý sa približne rovná distribučnému priestoru albumínu, vysokú väzbu na proteíny (99%) a nízky klírens (cca 48 ml/min).

U zvierat glimepirid prestupuje do mlieka. Glimepirid prechádza placentou. Prechod cez hematoencefalickú bariéru je malý.


Biotransformácia

Stredný dominantný sérový polčas, ktorý je dôležitý pre sérové koncentrácie pri viacnásobnom dávkovaní, je okolo 5 až 8 hodín. Po vysokých dávkach sa zaznamenali o niečo dlhšie polčasy.

.V moči aj stolici sa zistili dva metabolity – pravdepodobne odvodené z pečeňového metabolizmu (hlavný enzým je CYP2C9) - hydoxyderivát a karboxyderivát. Po perorálnom podaní glimepiridu boli terminálne polčasy týchto metabolitov 3 až 6 hodín a 5 až 6 hodín v uvedenom poradí.


Eliminácia

Po podaní jednej dávky rádioaktívne značeného glimepiridu, bolo pozorovaných 58% rádioaktivity v moči a 35% v stolici. V moči bola detegovaná nezmenená substancia.

Porovnanie jednorazového a opakovaného dávkovania raz denne nepotvrdilo žiadne významné rozdiely vo farmakokinetike a intraindividuálna variabilita bola veľmi nízka. Nezistila sa žiadna relevantná kumulácia.


Osobitné populácie


Poškodenie funkcie obličiek

Pacienti s nízkym klírensom kreatinínu mali sklon k zvýšenému klírensu glimepiridu a zníženým priemerným sérovým koncentráciám, čo najpravdepodobnejšie vyplýva z rýchlejšieho vylučovania kvôli menšej väzbe na proteíny. Renálna eliminácia oboch metabolitov sa zhoršila. Celkovo sa u týchto pacientov nepredpokladá ďalšie riziko kumulácie glimepiridu.


Poškodenie funkcie pečene

Farmakokinetika zistená u piatich nediabetických pacientov po operácii žlčových ciest bola podobná ako u zdravých osôb.


Starší ľudia

Farmakokinetika u mužov a žien bola podobná, rovnako ako aj u mladých a starších (nad 65 rokov) ľudí.


Pediatrická populácia

Štúdieskúmajúcefarmakokinetiku, bezpečnosťa toleranciu 1 mgjednorazovej dávkyglimepiriduu 30pediatrickýchpacientov(4 detivo veku 10 až 12rokov a26 detívo veku12 17 rokov) sdiabetom 2.typupreukázalapriemernú AUC(0 - ∞),Cmaxa t1/2podobné ako v predchádzajúcich pozorovaniach u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V predklinických štúdiách boli pozorované účinky len pri expozícii považovanej za dostatočnú na dosiahnutie maximálnej expozície u ľudí, čo indikuje malý význam pre klinické použitie alebo boli spôsobené farmakodynamickým účinkom (hypoglykémiou) zložky. Toto zistenie je založené na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity, kancerogenity a reprodukčnej toxicity. V ďalšom testovaní (zahŕňajúcom embryotoxicitu, teratogenitu a vývojovú toxicitu), pozorované nežiaduce účinky boli považované za sekundárne k hypoglykemickým účinkom indukovaným liečivom u samíc a mláďat.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


monohydrát laktózy

kukuričný škrob

sodná soľ karboxymetylškrobu A

povidón K30

polysorbát 80

mastenec

magnéziumstearát

žltý oxid železitý (E172)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 mg tablety: PVC/PVDC/Al blistre: 2 roky

4 mg tablety: HDPE fľaša: 2 roky


6 mg tablety: PVC/PVDC/Al blistre: 2 roky

6 mg tablety: HDPE fľaša: 2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


4 mg tablety: PVC/PVDC/Al blistre:

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote do 30 0C.


4 mg tablety: HDPE fľaša:

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote do 30 0C.


6 mg tablety: PVC/PVDC/Al blistre:

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote do 30 0C.


6 mg tablety: HDPE fľaša:

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte pri teplote do 30 0C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC/Al blister, HPDE fľaša s PP-uzáverom.


4 mg tablety

Blister:

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet; 500 tabliet (klinické balenie)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet


HDPE fľaša:

100 tabliet


6 mg tablety

Blister:

10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tabliet; 500 tabliet (klinické balenie)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1, 120x1 tabliet


HDPE fľaša:

100 tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg

Luxembursko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Oltar 4 mg: 18/0423/06-S

Oltar 6 mg: 18/0424/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 5.10.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie: 28.06. 2013


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Február 2014

11Oltar 4 mg