+ ipil.sk

OLVION 50 mgPríbalový leták


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

OLVION 25 mg

OLVION 50 mg

OLVION 100 mg

filmom obalené tablety

sildenafiliumcitrát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je OLVION a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete OLVION

 3. Ako užívať OLVION

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať OLVION

 6. Ďalšie informácie

 1. ČO JE OLVION A NA ČO SA POUŽÍVA

OLVION patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Mechanizmus účinku spočíva v napomáhaní roztiahnutia krvných ciev vo Vašom penise, čo vedie k prítoku krvi do Vášho penisu počas sexuálneho vzrušenia. OLVION Vám napomáha dosiahnuť erekciu len vtedy, ak ste sexuálne stimulovaný. OLVION sa nemá užívať, ak nemáte poruchu erekcie. OLVION nemajú užívať ženy.

OLVION sa používa na liečbu mužov s poruchami erekcie, ktorá sa niekedy nazýva aj impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu.

 1. SKÔR AKO UŽIJETE OLVION

Neužívajte OLVION

 • keď užívate lieky nazývané nitráty, keďže kombinácia môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na úľavu bolesti pri srdcovej angíne (alebo "bolesti na hrudníku"). Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 • keď používate niektorý z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit ("afrodiziaká"), keďže kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.

 • keď ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek OLVIONU.

 • keď máte ťažké ochorenie srdca alebo pečene.

 • keď ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový záchvat, alebo keď máte nízky tlak krvi.

 • keď máte niektoré zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí (ako je retinitis pigmentosa).

 • keď ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní OLVIONU

Povedzte Vášmu lekárovi:

 • ak máte kosáčikovitú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu (rakovinu krviniek), mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene)

 • ak trpíte deformitou Vášho penisu alebo Peyronieho chorobu

 • ak máte problémy so srdcom. Váš lekár musí v takomto prípade starostlivo posúdiť, či Vaše srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo sexuálnej aktivity

 • ak máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo problémy s krvácaním (ako je hemofília)

 • ak u Vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte užívať OLVION a ihneď kontaktujte Vášho lekára.

OLVION sa nemá užívať súčasne s inou perorálnou (ústami užívanou) alebo lokálnou liečbou poruchy erekcie.

Liečba detí a mladistvých

OLVION sa nemá podávať osobám mladším ako 18 rokov.

Liečba pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Informujte Vášho lekára, ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou. Váš lekár môže rozhodnúť o nižšej dávke pre Vás.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tablety OLVION môžu ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých, ktoré sa používajú na liečbu bolesti na hrudníku. V prípade, že potrebujete rýchlu lekársku pomoc, vždy informujte ktoréhokoľvek zdravotníckeho pracovníka, ktorý Vás ošetruje, že ste už užili OLVION a kedy ste ho užili. Neužívajte OLVION spolu s inými liekmi, pokiaľ Vám to nepovolí Váš lekár.

OLVION nesmiete užívať, ak užívate lieky, ktoré sa nazývajú nitráty, keďže kombinácia týchto liekov môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Vždy povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na zmiernenie srdcovej angíny (alebo "bolesti na hrudníku").

OLVION nesmiete užívať, ak užívate lieky známe ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit ("afrodiziaká"), keďže kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.

Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ktoré sa používajú na liečbu HIV, Váš lekár Vás môže nastaviť na najnižšiu dávku OLVIONU (25 mg).

Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfablokátory na liečbu vysokého tlaku krvi alebo zväčšenej prostaty, môžu pociťovať závraty alebo stratu rovnováhy, ktoré môžu byť spôsobené nízkym tlakom krvi pri rýchlom posadení alebo vstávaní. Určití pacienti pociťovali tieto príznaky pri užívaní OLVIONU s alfablokátormi. Najpravdepodobnejší čas ich výskytu je do 4 hodín po užití OLVIONU. Aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa tieto príznaky vyskytnú, musíte pred začatím užívania OLVIONU užívať pravidelné denné dávky Vášho alfablokátora. Váš lekár Vám môže určiť nižšiu úvodnú dávku (25 mg) OLVIONU.

Užívanie OLVIONU s jedlom a nápojmi

OLVION sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla. Avšak môže sa Vám stať, že účinok OLVIONU nastúpi o niečo neskôr, ak ju užijete s ťažkým jedlom.

Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť Vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku Vášho lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím OLVIONU.

Tehotenstvo a dojčenie

OLVION nie je určený na použitie pre ženy.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

OLVION môže spôsobiť závrat a môže ovplyvniť videnie. Preto predtým, ako budete viesť vozidlo alebo používať stroje, musíte vedieť, ako reagujete na podanie OLVIONU.

Dôležité informácie o niektorých zložkách OLVIONU

Ak Vám Váš lekár povedal, že netolerujete niektoré cukry, ako je laktóza, obráťte sa na svojho lekára predtým, než užijete OLVION.

 1. AKO UŽÍVAŤ OLVION

Vždy užívajte OLVION presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná úvodná dávka je 50 mg.

OLVION nesmiete užívať častejšie ako jedenkrát denne.

OLVION sa má užiť asi 1 hodinu predtým, ako plánujete mať pohlavný styk. Tabletu prehltnite vcelku pohárom vody.

Ak máte dojem, že účinok OLVIONU je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

OLVION Vám pomôže dosiahnuť erekciu iba vtedy, ak ste sexuálne stimulovaný. Čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účinku OLVIONU sa u jednotlivcov líši, ale normálne nastáva o pol až jednu hodinu po užití. Ak sa OLVION užije spolu s ťažkým jedlom, jeho účinok sa môže dostaviť neskôr.

Ak Vám OLVION nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá dostatočne dlho na dokončenie sexuálneho styku, povedzte to Vášmu lekárovi.

Ak užijete viac OLVIONU, ako máte

Môžete zaznamenať vyšší výskyt vedľajších účinkov a ich závažnosti. Dávky vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť.

Neužívajte viac tabliet, ako Vám povie Váš lekár.

Ak užijete viac tabliet, ako ste mali, kontaktujte Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj OLVION môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním OLVIONU sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.

Ak máte bolesti na hrudníku počas alebo po pohlavnom styku:

 • Dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.

 • Neužívajte nitráty na liečbu Vašej bolesti na hrudníku.

 • Kontaktujte ihneď Vášho lekára.

Všetky lieky vrátane OLVIONU môžu spôsobovať alergické reakcie. Musíte ihneď kontaktovať Vášho lekára, ak sa u Vás po užití OLVIONU objaví niektorý z nasledujúcich príznakov: náhly sipot, ťažkosti pri dýchaní alebo závrat, opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla.

Po užití OLVIONU boli hlásené predĺžené a niekedy bolestivé erekcie. Ak máte erekciu, ktorá trvá viac ako 4 hodiny, kontaktujte okamžite svojho lekára.

Ak u Vás nastane náhly pokles alebo strata videnia, prestaňte užívať OLVION a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Veľmi častý vedľajší účinok (pravdepodobnosť výskytu u viac ako 1 z 10 pacientov) je:

 • bolesť hlavy

Časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov zo 100) zahŕňajú:

 • sčervenanie tváre

 • poruchu trávenia

 • vplyv na videnie (vrátane zmeny farebného videnia, citlivosti na svetlo, rozmazaného videnia alebo zníženej ostrosti videnia)

 • plný nos

 • závrat

Menej časté vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov z 1 000) zahŕňajú:

 • vracanie

 • kožnú vyrážku

 • krvácanie do očného pozadia

 • podráždenie oka

 • krvou podliate oči /červené oči

 • bolesť v oku

 • dvojité videnie

 • abnormálne pocity v oku

 • nepravidelný alebo zrýchlený pulz

 • bolesť svalov

 • pocit ospalosti

 • zníženú citlivosť na dotyk

 • pocit točenia (vertigo)

 • zvonenie v ušiach

 • nutkanie na vracanie

 • sucho v ústach

 • bolesť na hrudníku

 • pocit únavy

Zriedkavé vedľajšie účinky (pravdepodobnosť výskytu u 1 až 10 pacientov z 10 000) zahŕňajú:

 • vysoký krvný tlak

 • nízky krvný tlak

 • mdlobu

 • mŕtvicu

 • krvácanie z nosa

 • náhly pokles alebo stratu sluchu

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh zahŕňajú:

 • búšenie srdca

 • bolesť na hrudníku

 • náhlu smrť

 • srdcový záchvat

 • prechodne znížené prekrvenie častí mozgu

Väčšina, ale nie všetci z týchto mužov už mali problémy so srdcom ešte predtým, než užili tento liek. Preto nie je možné určiť, či tieto príhody priamo súviseli s OLVIONOM. Tiež boli hlásené prípady kŕčov alebo záchvatov a závažných kožných reakcií, ktoré sa prejavujú vyrážkou, pľuzgiermi, odlupovaním kože a bolesťou a vyžadujú si okamžitú lekársku starostlivosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

 1. AKO UCHOVÁVAŤ OLVION

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte OLVION po dátume exspirácie, ktorý je uvedený obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 1. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo OLVION obsahuje

 • Liečivo je sildenafil.

OLVION 25 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 25 mg (vo forme sildenafili citras).

OLVION 50 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 50 mg (vo forme sildenafili citras).

OLVION 100 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 100 mg (vo forme sildenafili citras).

 • Ďalšie zložky sú:

Jadro tablety: mikrokryštalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý (bezvodý), sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát.

Filmová vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), laktóza, triacetín

Ako vyzerá OLVION a obsah balenia

OLVION 25 mg: Biele, obojstranne vypuklé oválne filmom obalené tablety, z jednej strany hladké, na druhej strane s vyrazeným „B9“

OLVION 50 mg: Biele, obojstranne vypuklé oválne filmom obalené tablety, z jednej strany hladké, na druhej strane s vyrazeným „C1“

OLVION 100 mg: Biele, obojstranne vypuklé oválne filmom obalené tablety vysoké 5,0 mm, z jednej strany hladké, na druhej strane s vyrazeným „436“

Tablety sa dodávajú v blistrových baleniach obsahujúcich 2, 4, 8 alebo 12 tabliet v škatuľke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/2011.

6/6

OLVION 50 mg

Súhrn údajov o lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

OLVION 25 mg

OLVION 50 mg

OLVION 100 mg

filmom obalené tablety

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

OLVION 25 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 25 mg (vo forme sildenafili citras).

OLVION 50 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 50 mg (vo forme sildenafili citras).

OLVION 100 mg: Každá tableta obsahuje sildenafilum 100 mg (vo forme sildenafili citras).

Pomocné látky: laktóza

OLVION 25 mg: Každá tableta obsahuje 1,8 mg monohydrátu laktózy.

OLVION 50 mg: Každá tableta obsahuje 3,6 mg monohydrátu laktózy.

OLVION 100 mg: Každá tableta obsahuje 7,2 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

OLVION 25 mg: Biele, bikonvexné oválne filmom obalené tablety vysoké 2,9 mm, dlhé 10,4 mm a široké 5,6 mm, z jednej strany hladké, na druhej strane vyrazené „B9“

OLVION 50 mg: Biele, bikonvexné oválne filmom obalené tablety vysoké 3,8 mm, dlhé 12,8 mm a široké 7,4 mm, z jednej strany hladké, na druhej strane vyrazené „C1“

OLVION 100 mg: Biele, bikonvexné oválne filmom obalené tablety vysoké 5,0 mm, dlhé 16,2 mm a široké 8,1 mm, z jednej strany hladké, na druhej strane vyrazené „436“

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Liečba erektilnej dysfunkcie u mužov, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného styku.

Aby bol OLVION účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Na perorálne použitie.

Použitie u dospelých

Odporúčaná dávka je 50 mg užitá podľa potreby približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Podľa účinnosti a tolerancie sa môže dávka zvýšiť na 100 mg alebo znížiť na 25 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 100 mg. Maximálna odporúčaná frekvencia dávkovania je jedenkrát denne. Ak sa OLVION užije spolu s jedlom, tak nástup účinku sa môže oneskoriť v porovnaní s nástupom účinku po užití lieku nalačno (pozri časť 5.2).

Použitie u starších ľudí

U starších ľudí sa nevyžaduje úprava dávkovania.

Použitie u pacientov s poškodením funkcie obličiek

U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min) sa odporúča rovnaké dávkovanie, ako je opísané v odstavci 'Použitie u dospelých'.

Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.

Použitie u pacientov s poškodením funkcie pečene

Keďže klírens sildenafilu je u pacientov s poškodením funkcie pečene (napr. s cirhózou) znížený, má sa zvážiť dávka 25 mg. Podľa účinnosti a tolerancie je možné dávku zvýšiť na 50 mg a 100 mg.

Použitie u detí a adolescentov

OLVION nie je určený pre deti a mladistvých do 18 rokov.

Použitie u pacientov, ktorí užívajú iné lieky:

S výnimkou ritonaviru, kedy sa súčasné podávanie so sildenafilom neodporúča (pozri časť 4.4), má sa u pacientov súčasne užívajúcich inhibítory CYP3A4 zvážiť úvodná dávka 25 mg (pozri časť 4.5).

Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie. Navyše sa má zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri časti 4.4 a 4.5).

 1. Kontraindikácie

Precitlivenosť na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

V súlade so známym účinkom na metabolickú cestu oxidu dusnatého/cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil potenciuje hypotenzívny účinok nitrátov, a preto jeho podanie spolu s donormi oxidu dusnatého (ako je amylnitrit) alebo nitrátmi v akejkoľvek forme je preto kontraindikované.

Látky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie vrátane sildenafilu nemajú používať muži, u ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (napr. pacienti s ťažkými kardiovaskulárnymi poruchami, ako nestabilná angina pectoris alebo ťažké srdcové zlyhávanie).

OLVION je kontraindikovaný u pacientov, ktorí stratili zrak v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION), bez ohľadu na to, či táto príhoda súvisela alebo nesúvisela s predchádzajúcou expozíciou inhibítoru PDE5 (pozri časť 4.4).

Bezpečnosť sildenafilu sa neštudovala u nasledujúcich podskupín pacientov, a preto jeho použitie je u týchto pacientov kontraindikované: ťažké poškodenie funkcie pečene, hypotenzia (krvný tlak < 90/50 mmHg), nedávno prekonaný infarkt myokardu alebo náhla cievna mozgová príhoda, hereditárne degeneratívne ochorenia sietnice, ako retinitis pigmentosa (menšina z týchto pacientov má genetickú poruchu retinálnej fosfodiesterázy).

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Na stanovenie diagnózy erektilnej dysfunkcie a určenie jej možných príčin má sa pred rozhodnutím o farmakologickej liečbe zistiť anamnéza a urobiť fyzikálne vyšetrenie.

Pred začatím akejkoľvek liečby erektilnej dysfunkcie má lekár zohľadniť kardiovaskulárny status pacienta, lebo sexuálna aktivita je spojená s istým stupňom kardiálneho rizika. Sildenafil má vazodilatačné vlastnosti, ktoré vedú k miernemu a prechodnému zníženiu tlaku krvi (pozri časť 5.1). Pred predpísaním sildenafilu má lekár dôkladne zvážiť, či pacient netrpí takým ochorením, ktorého priebeh by mohli uvedené vazodilatačné účinky nepriaznivo ovplyvniť, najmä v kombinácii so sexuálnou aktivitou. Medzi pacientov so zvýšenou citlivosťou pri podaní vazodilatátorov patria najmä pacienti s obštrukciou výtoku z ľavej komory (napr. aortálna stenóza, hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia) alebo pacienti so zriedkavým syndrómom multisystémovej atrofie, ktorý sa manifestuje ako ťažké poškodenie autonómnej kontroly krvného tlaku.

OLVION potenciuje hypotenzívny účinok nitrátov (pozri časť 4.3).

Po uvedení lieku na trh boli v časovej súvislosti s užitím OLVIONU hlásené závažné kardiovaskulárne príhody vrátane infarktu myokardu, nestabilnej angina pectoris, náhlej srdcovej smrti, komorovej arytmie, mozgovej hemorágie, prechodného ischemického ataku, hypertenzie a hypotenzie. U väčšiny týchto pacientov, ale nie u všetkých, boli prítomné preexistujúce kardiovaskulárne rizikové faktory. Mnohé z týchto hlásených príhod vznikli počas alebo krátko po sexuálnom styku a niekoľko z nich sa vyskytlo krátko po užití OLVIONU, ale bez súvislosti so sexuálnou aktivitou. Nie je možné určiť, či tieto príhody priamo súvisia s uvedenými alebo inými faktormi.

Látky na liečbu erektilnej dysfunkcie, vrátane sildenafilu, sa majú používať s opatrnosťou u pacientov s anatomickou deformáciou penisu (ako angulácia, kavernózna fibróza alebo Peyronieho choroba) alebo u pacientov s ochoreniami, ktoré predisponujú k priapizmu (ako kosáčikovitá anémia, mnohonásobný myelóm alebo leukémia).

Bezpečnosť a účinnosť kombinovania sildenafilu s inými liečebnými postupmi na liečbu erektilnej dysfunkcie nebola študovaná. Preto sa použitie takýchto kombinácií neodporúča.

V súvislosti s užitím sildenafilu a ostatných inhibítorov PDE5 boli hlásené poruchy zraku a prípady nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION). Pacient má byť poučený, aby v prípade náhlej poruchy videnia prestal užívať OLVION a ihneď sa poradil s lekárom (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.5).

Opatrnosť sa odporúča, keď sa sildenafil podáva pacientom užívajúcim alfablokátory vzhľadom na to, že súčasné podávanie môže viesť u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii (pozri časť 4.5). Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu. Pacienti liečení alfablokátormi musia byť pred začatím liečby sildenafilom hemodynamicky stabilizovaní, aby sa minimalizovala možnosť vzniku posturálnej hypotenzie. Má sa zvážiť úvodná dávka sildenafilu 25 mg (pozri časť 4.2). Pacientov je potrebné poučiť o tom, čo robiť v prípade príznakov posturálnej hypotenzie.

Štúdie in vitro s humánnymi krvnými doštičkami naznačujú, že sildenafil potenciuje antiagregačný účinok nitroprusidu sodného. Nie sú žiadne údaje o bezpečnosti podania sildenafilu pacientom s poruchami zrážanlivosti krvi alebo s aktívnym peptickým vredom. Preto sa má sildenafil u týchto pacientov podávať iba po dôslednom zvážení prínosu a rizika liečby.

Filmový obal tablety OLVIONU obsahuje laktózu, preto nemá byť podávaný pacientom so zriedkavou dedičnou intoleranciou galaktózy, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou.

OLVION nie je indikovaný na použitie žien.

 1. Liekové a iné interakcie

Účinky iných liekov na sildenafil

Štúdie in vitro

Sildenafil je v rozhodujúcej miere metabolizovaný (CYP) izoenzýmami 3A4 (hlavná metabolická cesta) a 2C9 (vedľajšia metabolická cesta) cytochrómu P-450 (CYP). Preto môžu inhibítory týchto izoenzýmov znížiť klírens sildenafilu.

Štúdie in vivo

Populačná farmakokinetická analýza údajov z klinických štúdií zistila zníženie klírensu sildenafilu pri súčasnom podaní s inhibítormi CYP3A4 (ako sú ketokonazol, erytromycín, cimetidín).

Hoci sa u týchto pacientov nezaznamenalo žiadne zvýšenie výskytu nežiaducich účinkov, aj napriek tomu, ak sa sildenafil podáva súčasne s inhibítormi CYP3A4, má sa zvážiť úvodná dávka 25 mg.

Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy ritonaviru (500 mg 2x denne), ktorý je veľmi účinný inhibítor P450, so sildenafilom (100 mg jednorazová dávka) viedlo v rovnovážnom stave k 300 % (4-násobnému) vzostupu Cmax sildenafilu a k 1 000 % (11-násobnému) vzostupu AUC sildenafilu v plazme. Po uplynutí 24 hodín boli plazmatické koncentrácie sildenafilu ešte stále približne 200 ng/ml, v porovnaní s približne 5 ng/ml, ak bol sildenafil podaný samostatne. Tieto údaje sú v súlade s výraznými účinkami ritonaviru na široké spektrum substrátov P450. Sildenafil neovplyvňuje farmakokinetiku ritonaviru. Vzhľadom na tieto farmakokinetické výsledky, súčasné podávanie sildenafilu a ritonaviru sa neodporúča (pozri časť 4.4) a v žiadnom prípade maximálna dávka sildenafilu nesmie za žiadnych okolností prekročiť 25 mg za 48 hodín.

Súčasné podávanie inhibítora HIV proteázy sakvinaviru, inhibítora CYP3A4 v rovnovážnom stave (1 200 mg trikrát denne) a sildenafilu (100 mg jednorazová dávka) viedlo k 140 % vzostupu Cmax sildenafilu a k 210 % vzostupu AUC sildenafilu. Sildenafil neovplyvňuje farmakokinetiku sakvinaviru (pozri časť 4.2). Predpokladá sa, že silnejšie inhibítory CYP3A4, ako sú ketonazol a itrakonazol, by mali výraznejšie účinky.

Pri súčasnom podaní jednorazovej dávky 100 mg sildenafilu spolu so špecifickým inhibítorom CYP3A4 erytromycínom, došlo v rovnovážnom stave (500 mg dvakrát denne 5 dní) k vzostupu systémovej expozície sildenafilu (AUC) o 182 %. U zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia sa nedokázal vplyv azitromycínu (500 mg denne počas 3 dní) na AUC, Cmax, tmax, eliminačnú rýchlostnú konštantu alebo na následný polčas sildenafilu alebo jeho hlavný cirkulujúci metabolit. Pri súčasnom podávaní cimetidínu (800 mg), čo je inhibítor cytochrómu P-450 a nešpecifický inhibítor CYP3A4, a sildenafilu (50 mg) zdravým dobrovoľníkom viedlo k 56 % vzostup plazmatických hladín sildenafilu.

Grapefruitová šťava je slabým inhibítorom CYP3A4 metabolizmu v črevnej stene a môže vyvolať mierny vzostup plazmatických hladín sildenafilu.

Biologická dostupnosť sildenafilu nebola ovplyvnená podaním jednorazových dávok antacíd (hydroxidu horečnatého/hydroxidu hlinitého).

Aj keď sa špecifické interakčné štúdie nerobili so všetkými liekmi, populačná farmakokinetická analýza nepreukázala žiadny vplyv súčasne podávaných liekov na farmakokinetiku sildenafilu, pokiaľ sa uvažovali liekové skupiny ako inhibítory CYP2C9 (ako sú tolbutamid, warfarín, fenytoín), inhibítory CYP2D6 (ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu, tricyklické antidepresíva), tiazidy a príbuzné diuretiká, slučkové diuretiká a draslík šetriace diuretiká, ACE inhibítory, blokátory vápnikových kanálov, antagonisty beta-adrenoreceptorov alebo induktory metabolizmu CYP450 (ako sú rifampicín, barbituráty).

Nikorandil je hybrid aktivátora draslíkových kanálov a nitrátu. Vzhľadom na nitrátovú zložku má potenciál pre závažné interakcie so sildenafilom.

Účinky sildenafilu na iné lieky

Štúdie in vitro

Sildenafil je slabým inhibítorom (IC50 > 150 μmol/l) izoforiem 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 cytochrómu P450. Je však nepravdepodobné, že by OLVION ovplyvňoval klírens substrátov týchto izoenzýmov, keďže maximálna plazmatická koncentrácia sildenafilu pri podávaní v odporúčaných dávkach je približne 1 μmol/l.

Nie sú žiadne údaje o interakcii sildenafilu s nešpecifickými inhibítormi fosfodiesterázy, ako sú teofylín alebo dipyridamol.

Štúdie in vivo

V súlade so známym účinkom sildenafilu na metabolickú cestu oxid dusnatý/cGMP (pozri časť 5.1) sa preukázalo, že sildenafil potenciuje hypotenzívny účinok nitrátov, a preto je jeho súčasné podanie s donormi oxidu dusnatého alebo nitrátmi v akejkoľvek forme kontraindikované (pozri časť 4.3).

Súbežné podávanie sildenafilu pacientom užívajúcim alfablokátory môže viesť u niektorých citlivých jedincov k symptomatickej hypotenzii. Najpravdepodobnejší čas jej výskytu je do 4 hodín po podaní sildenafilu (pozri časti 4.2 a 4.4). V troch špecifických liekových interakčných štúdiách sa pacientom s benígnou hyperpláziou prostaty (BPH), stabilizovaným na liečbe doxazosínom, súčasne podával alfablokátor doxazosín (4 mg a 8 mg) a sildenafil (25 mg, 50 mg alebo 100 mg).

V týchto štúdiách sa u sledovanej populácie pozorovalo priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v ľahu o 7/7 mmHg, 9/5 mmHg a 8/4 mmHg a priemerné dodatočné zníženie tlaku krvi v stoji o 6/6 mmHg, 11/4 mmHg a 4/5 mmHg. Keď sa sildenafil a doxazosín podávali súčasne pacientom stabilizovaným na liečbe doxazosínom, hlásenia o výskyte symptomatickej posturálnej hypotenzie u pacientov boli ojedinelé. Tieto hlásenia zahŕňali závraty a stratu rovnováhy, ale nie synkopu.

Nezaznamenali sa žiadne signifikantné interakcie sildenafilu (50 mg) ani s tolbutamidom (250 mg), ani s warfarínom (40 mg), liekmi, ktoré sú metabolizované CYP2C9.

Sildenafil (50 mg) nepotencioval predĺženie času krvácania zapríčineného kyselinou acetylsalicylovou (150 mg).

Sildenafil (50 mg) nepotencioval hypotenzívny účinok alkoholu u zdravých dobrovoľníkov, ktorí mali priemernú maximálnu koncentráciu alkoholu v krvi 80 mg/dl.

Analýza výsledkov o podávaní s antihypertenzívami, ako sú diuretiká, betablokátory, ACE inhibítory, antagonisty angiotenzínu II, iné antihypertenzíva (vazodilatátory a centrálne pôsobiace), blokátory adrenergných neurónov, blokátory vápnikových kanálov a alfablokátory, nepreukázala žiadny rozdiel v profile nežiaducich účinkov medzi pacientmi, ktorí užívali sildenafil, a pacientmi, ktorí užívali placebo. V špecifickej interakčnej štúdii u pacientov s hypertenziou, ktorí súčasne užívali amlodipín so sildenafilom (100 mg), sa zaznamenalo ďalšie zníženie systolického tlaku krvi v ľahu o 8 mmHg. Zodpovedajúce ďalšie zníženie diastolického tlaku krvi v ľahu bolo o 7 mmHg. Toto ďalšie zníženie tlaku krvi malo podobný rozsah, ako keď sa sildenafil podával zdravým dobrovoľníkom samostatne (pozri časť 5.1).

Sildenafil (100 mg) neovplyvnil farmakokinetiku inhibítorov HIV proteáz v rovnovážnom stave, sakvinaviru a ritonaviru, ktoré sú oba substrátmi CYP3A4.

 1. Gravidita a laktácia

OLVION nie je indikovaný na použitie u žien.

V reprodukčných štúdiách u potkanov a králikov sa po perorálnom podávaní sildenafilu nepozoroval žiaden relevantný nežiaduci účinok.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Keďže závrat a zmenené videnie boli hlásené v klinických štúdiách so sildenafilom, pacienti predtým, ako budú viesť vozidlá a obsluhovať stroje, majú poznať, ako reagujú na podanie OLVIONU.

 1. Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil OLVIONU je založený na 8 691 pacientoch, ktorí dostávali odporúčaný dávkovací režim v rámci 67 placebom kontrolovaných klinických štúdií. Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie v klinických štúdiách u pacientov liečených sildenafilom boli bolesť hlavy, návaly, dyspepsia, poruchy videnia, nazálna kongescia, závraty a porucha farebného videnia.

Nežiaduce reakcie po uvedení lieku na trh boli zhromaždené počas obdobia približne > 9 rokov. Vzhľadom na to, že nie všetky nežiaduce reakcie sú hlásené držiteľovi rozhodnutia o registrácii, a tým zahrnuté do bezpečnostnej databázy, frekvencie týchto reakcií sa nedajú spoľahlivo určiť.

V tabuľke nižšie sú všetky klinicky dôležité nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli v rámci klinických štúdií s incidenciou väčšou ako pri placebe, uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie (veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), menej časté (> 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000 až < 1/1 000).

Okrem toho je zahrnutá aj frekvencia klinicky dôležitých nežiaducich reakcií hlásených po uvedení lieku na trh, uvedená ako neznáma.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1: Klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v kontrolovaných klinických štúdiách s incidenciou väčšou ako pri placebe a klinicky dôležité nežiaduce reakcie hlásené v rámci sledovania po uvedení lieku na trh

Trieda orgánových systémov

Nežiaduce reakcie

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

hypersenzitívne reakcie

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

bolesť hlavy

Časté

závrat

Menej časté

somnolencia, hypoestézia

Zriedkavé

cerebrovaskulárna príhoda, synkopa

Neznáme

tranzitórny ischemický atak, záchvat, recidíva záchvatov

Poruchy oka

Časté

poruchy videnia, porucha farebného videnia

Menej časté

ochorenia spojoviek, ochorenia oka, poruchy slzenia, iné ochorenia oka

Neznáme

nearteritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu (NAION), oklúzia ciev sietnice, poruchy v zornom poli

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

vertigo, tinnitus

Zriedkavé

hluchota*

Poruchy ciev


Časté

návaly

Zriedkavé

hypertenzia, hypotenzia

Poruchy srdca a poruchy srdcovej činnosti

Menej časté

palpitácie, tachykardia

Zriedkavé

infarkt myokardu, fibrilácia predsiení

Neznáme

komorová arytmia, nestabilná angina pectoris, náhla srdcová smrť

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté

nazálna kongescia

Zriedkavé

epistaxa

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

dyspepsia

Menej časté

vracanie, nauzea, sucho v ústach

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté

kožná vyrážka

Neznáme

Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS), toxická epidermálna nekrolýza (TEN)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

myalgia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Neznáme

priapizmus, prolongovaná erekcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté

bolesť na hrudníku, únava

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

Menej časté

zvýšená srdcová frekvencia

* Poruchy ucha: náhla hluchota. Po uvedení lieku na trh a v rámci klinických štúdií pri použití všetkých PDE5 inhibítorov, vrátane sildenafilu, bol hlásený malý počet prípadov náhleho zhoršenia alebo náhlej straty sluchu.

 1. Predávkovanie

V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi boli po podaní jednorazovej dávky do 800 mg nežiaduce účinky podobné ako pri podaní nižších dávok, ale vyskytovali sa častejšie a boli závažnejšie. Dávky 200 mg neviedli k väčšej účinnosti, ale viedli k vyššiemu výskytu nežiaducich účinkov (bolesť hlavy, návaly, závrat, dyspepsia, nazálna kongescia, zmena videnia).

V prípade predávkovania je potrebné zaviesť štandardné podporné opatrenia. Keďže sildenafil je pevne viazaný na bielkoviny plazmy a neeliminuje sa močom, nie je pravdepodobné, že by renálna dialýza mala urýchliť klírens sildenafilu.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: lieky určené na liečbu erektilnej dysfunkcie, ATC kód: G04BE03

Sildenafil je perorálna forma liečby erektilnej dysfunkcie. Za prirodzených podmienok, t.j. po sexuálnej stimulácii, obnovuje narušenú erektilnú funkciu zvýšením prítoku krvi do penisu.

Fyziologický mechanizmus, ktorý je zodpovedný za erekciu penisu, zahrňuje uvoľňovanie oxidu dusnatého (NO) v kavernóznom telese penisu počas sexuálnej stimulácie. Oxid dusnatý potom aktivuje enzým guanylátcyklázu, čo nakoniec vedie ku zvýšeniu koncentrácie cyklického guanozínmonofosfátu (cGMP) a relaxácii hladkých svalov v kavernóznom telese, čo umožní prítok krvi.

Sildenafil je účinný a selektívny inhibítor cGMP špecifickej fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) v kavernóznom telese, kde je PDE5 zodpovedná za degradáciu cGMP. Účinok sildenafilu na erekciu je založený na periférnom pôsobení. Sildenafil nemá priamy relaxačný účinok na izolované humánne kavernózne teleso, ale účinne zvyšuje relaxačný účinok oxidu dusnatého (NO) na toto tkanivo. Ak je aktivovaná metabolická cesta NO/cGMP, ako je to v prípade sexuálnej stimulácie, tak inhibícia PDE5 účinkom sildenafilu vedie k zvýšeniu koncentrácie cGMP v kavernóznom telese. Preto dochádza k očakávanému priaznivému farmakologickému účinku sildenafilu iba v prípade sexuálnej stimulácie.

Štúdie in vitropreukázali, že sildenafil je selektívny pre PDE5, ktorá sa podieľa na procese erekcie. Jeho účinok je výraznejší na PDE5 ako na ostatné známe fosfodiesterázy. Sildenafil je 10-krát selektívnejší pre PDE5 ako pre PDE6, ktorá sa podieľa na fototransdukcii v retine. Pri maximálnych odporučených dávkach má 80-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE1 a viac ako 700-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 než pre PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11. Obzvlášť, sildenafil má 4 000-krát vyššiu selektivitu pre PDE5 ako pre PDE3, cAMP špecifickú izoformu fosfodiesterázy, ktorá sa podieľa na kontrole kontraktility srdcového svalu.

Na zhodnotenie doby potrebnej na dosiahnutie erekcie pri adekvátnej sexuálnej stimulácii boli uskutočnené dve klinické štúdie. V štúdii s falopletyzmografiou (RigiScan) u pacientov pri podávaní sildenafilu nalačno bol priemerný čas po dosiahnutie erekcie u tých, ktorí dosiahli erekciu so 60 % rigiditou (dostačujúci stupeň rigidity na vykonanie pohlavného styku) 25 minút (rozsah 12 - 37 minút). V druhej štúdii, v ktorej sa tiež používal RigiScan, bol sildenafil schopný vyvolať erekciu ako odpoveď na sexuálnu stimuláciu ešte 4 - 5 hodín po podaní dávky.

Sildenafil spôsobuje mierny a prechodný pokles tlaku krvi, vo väčšine prípadov bez klinického významu. Priemerné maximálne zníženie systolického tlaku krvi v ľahu po podaní 100 mg sildenafilu perorálne bolo 8,4 mmHg. Korešpondujúca zmena diastolického tlaku krvi v ľahu bola 5,5 mmHg. Toto zníženie hodnôt tlaku krvi je v súlade s vazodilatačným účinkom sildenafilu, pravdepodobne v dôsledku zvýšenia cGMP v hladkých svaloch ciev. Podávanie jednorazových dávok až do 100 mg u zdravých dobrovoľníkov neviedlo k žiadnemu klinicky relevantnému účinku na EKG.

V štúdii zameranej na hemodynamické účinky jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu u 14 pacientov s ťažkou koronárnou artériovou chorobou (CAD) (> 70 % stenóza aspoň jednej koronárnej artérie) poklesol stredný kľudový systolický a diastolický krvný tlak o 7 % resp. o 6 % v porovnaní s východiskovými hodnotami. Stredný pľúcny systolický tlak krvi poklesol o 9 %. Sildenafil nemal vplyv na srdcový výdaj a neviedol ku zhoršeniu krvného prietoku cez stenózne koronárne artérie.

Pri porovnaní sildenafilu s placebom v dvojito-zaslepenej placebom kontrolovanej klinickej skúške porovnávajúcej reakciu na fyzickú záťaž u 144 pacientov s erektilnou dysfunkciou a chronickou stabilnou angina pectoris, ktorí pravidelne užívali antianginóznu terapiu (okrem nitrátov), neboli preukázané klinicky významné rozdiely v čase do objavenia sa príznakov angina pectoris.

U niektorých pacientov sa jednu hodinu po podaní dávky 100 mg sildenafilu pri použití Farnsworth-Munsellovho testu so 100 farebnými odtieňmi pozorovali mierne a prechodné rozdiely v rozlišovaní farieb (modrá/zelená). Dve hodiny po podaní sa nezaznamenali už žiadne účinky. Možný mechanizmus tejto zmeny v rozlišovaní farieb súvisí s inhibíciou PDE6, ktorý sa podieľa na kaskáde prevodu svetla na sietnicu. Sildenafil neovplyvňuje ani ostrosť, ani kontrast videnia. V placebom kontrolovanej štúdii s malým počtom pacientov s dokumentovaným včasným štádiom vekom podmienenej makulárnej degenerácie (n = 9) neboli vo vykonaných testoch videnia (ostrosť videnia, Amslerova mriežka, rozlíšenie farieb pri simulovanom dopravnom osvetlení, Humpreyho perimeter a fotostres) dokázané žiadne významné zmeny vplyvom sildenafilu (jednorazová dávka 100 mg).

Po podaní jednorazovej perorálnej dávky 100 mg sildenafilu zdravým dobrovoľníkom sa nezaznamenal žiaden vplyv na motilitu alebo na morfológiu spermií.

Ďalšie informácie o klinických skúškach

V klinických skúškach sa sildenafil podával viac ako 8 000 pacientom vo veku 19 - 87 rokov. Zastúpené boli nasledovné skupiny pacientov: starší pacienti (19,9 %), pacienti s hypertenziou (30,9 %), diabetes mellitus (20,3 %), ischemickou chorobou srdca (5,8 %), hyperlipidémiou (19,8 %), poranením miechy (0,6 %), depresiou (5,2 %), transuretrálnou resekciou prostaty (TURP) (3,7 %), pacienti po radikálnej prostatektómii (3,3 %). Nasledovné skupiny neboli dostatočne zastúpené alebo boli vyradené z klinických skúšok: pacienti po chirurgickom výkone v oblasti panvy, pacienti po rádioterapii, pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek alebo pečene a pacienti s niektorými kardiovaskulárnymi poruchami (pozri časť 4.3).

Podiel pacientov, ktorí v štúdiách s fixnými dávkami udávali, že liečba viedla k zlepšeniu erekcie, bol 62 % pacientov s dávkou 25 mg, 74 % pacientov s dávkou 50 mg a 82 % pacientov s dávkou 100 mg v porovnaní s 25 % u pacientov, ktorí užívali placebo.

V kontrolovaných klinických skúškach bolo prerušenie liečby sildenafilom zriedkavé a v podobnej miere ako u pacientov, ktorí užívali placebo.

Zhrnutie údajov zo všetkých skúšok ukazuje, že podiel pacientov, ktorí udávali zlepšenie po podaní sildenafilu bol nasledujúci: psychogénna erektilná dysfunkcia (84 %), zmiešaná erektilná dysfunkcia (77 %), organická erektilná dysfunkcia (68 %), staršie osoby (67 %), diabetes mellitus (59 %), ischemická choroba srdca (69 %), hypertenzia (68 %), TURP (61 %), radikálna prostatektómia (43 %), poranenie miechy (83 %), depresia (75 %). Bezpečnosť a účinnosť sildenafilu bola preukázaná v dlhodobých štúdiách.

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Sildenafil sa rýchlo vstrebáva. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú 30 - 120 minút (v priemere 60 minút) po perorálnom užití lieku nalačno. Priemerná absolútna perorálna biologická dostupnosť je 41 % (rozsah 25 - 63 %). AUC a Cmax sa po perorálnom podaní odporučených dávok sildenafilu (25 - 100 mg) zvyšujú proporcionálne s dávkou.

Ak sa sildenafil užije súčasne s jedlom, tak sa rýchlosť absorpcie zníži, pričom priemerné oneskorenie tmax je 60 minút a priemerné zníženie Cmax o 29 %.

Distribúcia

Priemerný distribučný objem (Vd) sildenafilu je 105 l, čo naznačuje distribúciu do tkanív. Po jednorazovom perorálnom podaní dávky 100 mg dosahuje priemerná maximálna celková plazmatická koncentrácia sildenafilu približne 440 ng/ml (CV 40 %). Keďže sildenafil (a jeho hlavný cirkulujúci N-desmetyl metabolit) sa viaže v 96 % na plazmatické bielkoviny, dosahuje priemerná maximálna plazmatická koncentrácia voľného sildenafilu 18 ng/ml (38 nmol). Väzba na bielkoviny nie je závislá od celkových koncentrácií lieku.

U zdravých dobrovoľníkov, ktorí užili sildenafil (100 mg jednorazovú dávku), bolo po 90 minútach v ejakuláte menej ako 0,0002 % užitej dávky (priemerne 188 ng).

Metabolizmus

Sildenafil je metabolizovaný predovšetkým hepatálnymi mikrozomálnymi izoenzýmami CYP3A4 (hlavná metabolická cesta) a CYP2C9 (vedľajšia metabolická cesta). Hlavný cirkulujúci metabolit sildenafilu je výsledkom N-demetylácie sildenafilu. Tento metabolit má profil selektivity na fosfodiesterázu podobný sildenafilu a účinnosť in vitro na PDE5 približne 50 % v porovnaní s materským liečivom. Plazmatické koncentrácie tohto metabolitu zodpovedajú približne 40 % koncentrácie sildenafilu. N-desmetyl metabolit je ďalej metabolizovaný a terminálny polčas je približne 4 h.

Eliminácia

Celkový telový klírens sildenafilu je 41 l/h a terminálny fázový polčas 3 - 5 h. Tak po perorálnom, ako aj po intravenóznom podaní sa sildenafil vylučuje vo forme metabolitov predovšetkým do stolice (približne 80 % podanej perorálnej dávky) a v menšej miere do moču (približne 13 % podanej perorálnej dávky).

Farmakokinetika v špeciálnych skupinách pacientov

Starší ľudia

U zdravých starších dobrovoľníkov (65-ročných a starších) bol znížený klírens sildenafilu, čo viedlo k zvýšeniu plazmatických koncentrácií sildenafilu a aktívneho N-desmetyl metabolitu o približne 90 % v porovnaní s hodnotami u mladších zdravých dobrovoľníkov (18 - 45-ročných). Vzhľadom na rozdiely vo väzbe na plazmatické bielkoviny, ktoré sú podmienené vekom, bolo zodpovedajúce zvýšenie plazmatických koncentrácií voľného sildenafilu približne 40 %.

Renálna insuficiencia

U dobrovoľníkov s miernym a stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu = 30 - 80 ml/min) nebola zmenená farmakokinetika sildenafilu po podaní jednorazovej perorálnej dávky 50 mg. Priemerná AUC a Cmax N-desmetyl metabolitu sa zvýšila o 126 %, resp. o 73 % v porovnaní s dobrovoľníkmi zodpovedajúceho veku bez poškodenia funkcie obličiek. Vzhľadom na vysokú interindividuálnu variabilitu však tieto rozdiely neboli štatisticky signifikantné. U dobrovoľníkov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie obličiek, sa AUC zvýšila o 100 % a Cmax o 88 %. Okrem toho hodnoty AUC a Cmax N-desmetyl metabolitu sa signifikantne zvýšili o 79 % a o 200 %.

Hepatálna insuficiencia

U dobrovoľníkov s miernou a stredne ťažkou cirhózou pečene (A a B podľa Childa-Pugha) bol klírens sildenafilu znížený a v porovnaní s dobrovoľníkmi rovnakého veku, ale bez poškodenia funkcie pečene, sa AUC zvýšila o 84 % a Cmax o 47 %. Farmakokinetika sildenafilu u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene nebola študovaná.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

mikrokryštalická celulóza

hydrogénfosforečnan vápenatý (bezvodý)

sodná soľ kroskarmelózy

magnéziumstearát

hypromelóza

oxid titaničitý (E171)

monohydrát laktózy

triacetín

 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné

 1. Čas použiteľnosti

2 roky

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

 1. Druh obalu a obsah balenia

PVC / Al blistre v škatuľke s 2, 4, 8 alebo 12 tabletami

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0427/11-S

83/0428/11-S

83/0429/11-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

 2. DÁTUM REVÍZIE TEXTU10/10

OLVION 50 mg