+ ipil.sk

OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilkyPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/01676

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07623

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05355


Písomná informácia pre používateľa


OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilky

chlórhexidín/benzokaín


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

 • Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je OlynHexo 5 mg/1,5 mg a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OlynHexo 5 mg/1,5 mg

 3. Ako užívať OlynHexo 5 mg/1,5 mg

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať OlynHexo 5 mg/1,5 mg

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je OlynHexo 5 mg/1,5 mg a na čo sa používa


Pastilky OlynHexo 5 mg/1,5 mg sa používajú na liečbu nehnisavých zápalov hltana a hrtana (bolesti v krku).


Ďalej sa používajú pri zápaloch ďasien a sliznice ústnej dutiny, ktoré sa prejavujú opuchom, sčervenaním a zvýšenou citlivosťou, bolestivosťou alebo drobným krvácaním pri kontakte s postihnutým miestom.


OlynHexo 5 mg/1,5 mg obsahuje liečivá chlórhexidín a benzokaín.


Chlórhexidín znižuje počet choroboplodných zárodkov v ústnej dutine a v hltane.

Benzokaín zmierňuje bolesti miestnym tlmiacim účinkom na nervové zakončenia.


Pastilky OlynHexo 5 mg/1,5 mg môžu používať dospelí a deti od 4 rokov.


Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete OlynHexo 5 mg/1,5 mg


Nepoužívajte OlynHexo 5 mg/1,5 mg

 • ak ste alergický (precitlivený) na chlórhexidín, benzokaín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • ak máte nízku hladinu enzýmu cholínesterázy v plazme,

 • ak máte poranenie ústnej dutiny a hltanu alebo výskyt áft (drobných belavých bolestivých vriedkov v ústnej dutine a hltane),

 • u detí do 4 rokov.


Upozornenia a opatrenia

Opatrnosť pri používaní OlynHexo 5 mg/1,5 mg je potrebná:

 • pri zmenách ústnej sliznice, ktoré sa prejavujú odlupovaním, odreninami ústnej sliznice,

 • benzokaín môže spôsobiť methemoglobinémiu, ktorú charakterizujú príznaky, ako sú napr. bledá, šedá koža, pery a lôžko nechta, bolesti hlavy, závraty, dýchavičnosť, únava a zrýchlenie srdcovej frekvencie. Vyššie riziko je u detí a starších ľudí.


V týchto prípadoch sa môže OlynHexo 5 mg/1,5 mg používať len po porade s lekárom, ktorý zhodnotí prínos liečby pri vymenovaných ťažkostiach.

Predtým, ako začnete užívať OlynHexo 5 mg/1,5 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.


Deti

Podávanie deťom je potrebné pod dohľadom dospelého, pretože pastilky môžu predstavovať riziko udusenia.


Iné lieky a OlynHexo 5 mg/1,5 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Vzhľadom na obsah benzokaínu sa účinok niektorých liečiv zo skupiny sulfónamidov môže znížiť.


Existuje možná skrížená reakcia precitlivenosti medzi miestnymi anestetikami esterového typu (benzokaín) a topickými prípravkami obsahujúcimi kyselinu paraaminobenzoovú (v niektorých prípravkoch na opaľovanie).


OlynHexo 5 mg/1,5 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Po užití pastilky OlynHexo 5 mg/1,5 mg nejedzte a nepite najmenej 60 minút.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

OlynHexo 5 mg/1,5 mg nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


OlynHexo 5 mg/1,5 mg obsahuje aspartám

Aspartám je zdrojom fenylalanínu. Tento liek preto nie je vhodný pre ľudí s fenylketonúriou (vrodenou metabolickou poruchou).

OlynHexo 5 mg/1,5 mg obsahuje izomalt ST. Preto ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred použitím tohto lieku.


 1. Ako užívať OlynHexo 5 mg/1,5 mg


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Odporúčaná dávka je:


Dospelí a deti od 12 rokov:

Ak lekár neurčí inak, najviac 8 x denne 1 pastilka, každú hodinu alebo každé dve hodiny, najviac celkom 8 pastiliek denne.


Deti od 4 do 12 rokov:

Ak lekár neurčí inak, najviac 4 x denne 1 pastilka, každú hodinu alebo každé dve hodiny, najviac celkom 4 pastilky denne.


Nepodávajte deťom do 4 rokov.


Pastilka sa nechá voľne rozplynúť v ústach. Liečbu začnite čo možno najskôr po objavení sa prvých príznakov ochorenia a pokračujte v nej preventívne ešte niekoľko dní po odznení ťažkostí.


Ak užijete viac lieku OlynHexo 5 mg/1,5 mg, ako máte

V prípade predávkovania sa môže dostaviť spočiatku podráždenie centrálneho nervového systému (tras alebo kŕče), neskôr útlm až po útlm dýchania a kómu. U malých detí sa môže dostaviť dýchavičnosť a modrofialové zafarbenie kože.

Pri poranení kože alebo sliznice môže dôjsť ku zvýšenému vstrebávaniu a následne i zvýšenému riziku predávkovania.


V prípade predávkovania ihneď vyhľadajte lekára.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Frekvencia výskytu všetkých nižšie vymenovaných vedľajších účinkov nie je známa.


Pri užívaní lieku sa môže prechodne vyskytnúť porucha chuti a pocit znecitlivenia jazyka.


Dlhodobé užívanie lieku môže viesť k zafarbeniu zubnej skloviny, silikátových a kompozitových výplní a zubného kameňa, ktorému sa dá predísť dôkladnou ústnou hygienou. Tiež je možné prechodné zafarbenie jazyka.


Liek môže vyvolať prejavy precitlivenosti (napr. celkové prejavy alergie, žihľavka), v zriedkavých prípadoch až anafylaktický šok.


Po podaní lieku bol pozorovaný výskyt methemoglobinémie (porucha červených krviniek), hlavne u malých detí a starších ľudí.


Ďalšie vedľajšie účinky pozorované po podaní lieku sú: bolesť jazyka, zväčšenie príušných žliaz, zápal a odlupovanie ústnej sliznice.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať OlynHexo 5 mg/1,5 mg


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ºC.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo OlynHexo 5 mg/1,5 mg obsahuje

 • Liečivá sú dihydrochlorid chlórhexidínu 5,0 mg a benzokaín 1,5 mg v jednej pastilke.

 • Ďalšie zložky sú aspartám, izomalt ST (ako sladidlá nahrádzajúce cukor), pepermintový olej, mentol, tymol (ako aromatické látky), čistená voda.


Ako vyzerá OlynHexo 5 mg/1,5 mg a obsah balenia

OlynHexo 5 mg/1,5 mg sú nepriehľadné, biele/žltkastobiele až svetlosivé/žltkastosivé obojstranne vypuklé pastilky.


Balenie: Blister (tvrdá 0,02 mm hliníková fólia, potiahnutá PVC/PVDC lakom), papierová škatuľa.

Veľkosť balenia: 20 pastiliek.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson, Ltd.

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire SL6 3UG

Veľká Británia


Výrobca

Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH

Höchstädter Strasse 33

91325 Adelsdorf

Nemecko


Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii na Slovensku

Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, tel. +421 232 408 400


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v marci 2014.

5OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilky

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2013/01676

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/05355


Súhrn charakteristických vlastností lieku


 1. NÁZOV LIEKU


OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilky


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá pastilka obsahuje:

5 mg chlórhexidínu,

1,5 mg benzokaínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Pastilka.

Nepriehľadné, biele/žltkastobiele až svetlosivé/žltkastosivé bikonvexné pastilky s neutrálnou vôňou a sladkou sviežou chuťou a ľahko anestezujúcim účinkom.


 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Liečba bolesti v krku, zápalu ústnej dutiny (stomatitídy), gingivitídy.

Preventívne v období zvýšeného nebezpečenstva infekcií (chrípky a nachladnutia).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania


Pastilku nechajte cmúľaním voľne rozplynúť v ústach.


Dávkovanie


Dospelí a deti staršie ako 12 rokov

Pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov je najvyššia denná odporúčaná dávka benzokaínu/chlórhexidínu 12 mg/40 mg (8 pastiliek) počas 24 hodín, užívaná v rozdelených dávkach najviac 1,5 mg/ 5 mg (jedna pastilka) na jednu dávku.


Deti od 4 do 12 rokov

Pre deti od 4 do 12 rokov je najvyššia denná odporúčaná dávka benzokaínu/chlórhexidínu 6 mg/20 mg (4 pastilky) počas 24 hodín, užívaná v rozdelených dávkach najviac 1,5 mg/ 5 mg (jedna pastilka) na jednu dávku.


Liečba sa má začať hneď, ako sa objavia prvé príznaky ochorenia a preventívne v nej pokračovať ešte niekoľko dní po ústupe ťažkostí.


Po použití pastilky OlynHexo 5 mg/1,5 mg nejedzte ani nepite najmenej 60 minút.


 1. Kontraindikácie


Pastilky OlynHexo 5 mg/1,5 mg sa nesmú používať v prípade známej precitlivenosti na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

 • výskyt poranení alebo ulcerácií v ústnej dutine a v hrdle

 • nízka plazmatická koncentrácia cholínesterázy

 • deti do 4 rokov


V prípade prítomnosti erozívnych alebo deskvamatívnych zmien na sliznici ústnej dutiny sa môžu pastilky OlynHexo 5 mg/1,5 mg používať veľmi opatrne alebo len pod dohľadom lekára.


 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pastilky OlynHexo 5 mg/1,5 mg obsahujú aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Liek preto nie je vhodný pre ľudí s fenylketonúriou (vrodenou metabolickou poruchou). Liek obsahuje izomalt ST. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy nesmú užívať tento liek.


Benzokaín môže spôsobiť methemoglobinémiu (pozri časť 4.8).

Tento stav charakterizujú príznaky ako bledá, sivá alebo modrá koža, modré pery a lôžka nechtov, bolesť hlavy, závraty, dýchavičnosť, únava a tachykardia.

Tieto príznaky naznačujú strednú až vysokú hladinu methemoglobínu a výrazné zníženie kapacity krvi prenášať kyslík.


Deti ako aj starší pacienti sú vystavení vyššiemu riziku rozvoja methemoglobinémie.


Deti majú užívať liek len pod dohľadom dospelého.


V prípade výskytu rán a ulcerácií v ústach a hrdle sa má liek užívať so zvýšenou opatrnosťou a pod lekárskym dohľadom.


U malých detí a osôb s ťažkosťami pri prehĺtaní používajte opatrne, pretože pastilky predstavujú potenciálne riziko udusenia.


 1. Liekové a iné interakcie


Boli popísané interakcie benzokaínu a sulfónamidov.


Je možná skrížená reakcia precitlivenosti medzi lokálnymi anestetikami esterového typu a topickými liekmi obsahujúcimi PABA.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Neexistujú adekvátne a dobre kontrolované štúdie u gravidných žien. Benzokaín/chlórhexidín sa nemá používať počas gravidity alebo laktácie, pokiaľ možný prínos liečby pre matku neprevýši možné riziko pre vyvíjajúci sa plod alebo dojčené dieťa.


Nie je známe, či sa benzokaín/chlórhexidín alebo ich metabolity vylučujú do ľudského mlieka.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky identifikované pri benzokaíne/chlórhexidíne po uvedení na trh a z literatúry sú uvedené v tabuľke 1. V tejto tabuľke sú frekvencie uvedené podľa nasledujúcej konvencie:


veľmi časté ≥ 1/10

časté ≥ 1/100 až < 1/10

menej časté ≥ 1/1 000 až < 1/100

zriedkavé ≥ 1/10 000 až < 1/1 000

veľmi zriedkavé < 1/10 000

neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).


Tabuľka 1: Nežiaduce účinky identifikované s benzokaínom/chlórhexidínom po uvedení na trh podľa frekvencie zo spontánnych hlásení.

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduci účinok

Poruchy krvi a lymfatického systému


Neznáme

methemoglobinémia

Poruchy imunitného systému


Neznáme

precitlivenosť (vrátane žihľavky, angioedému, anafylaktických reakcií, anafylaktického šoku)

Poruchy gastrointestinálneho traktu


Neznáme

orálna hypestézia, necitlivosť jazyka (prechodná), dysgeuzia, zmena farby zubov, zmena farby jazyka (reverzibilná), zmena farby silikátových a kompozitových zubných výplní, zubné depozity (zubný kalkulus), stomatitída, odlupovanie sliznice v ústach, glosodýnia, zväčšenie príušných žliaz


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Pri poranení kože alebo sliznice môže dôjsť ku zvýšenému vstrebávaniu a následne i zvýšenému riziku predávkovania.


Chlórhexidín

Neboli popísané žiadne príznaky predávkovania chlórhexidínom, nakoľko po lokálnom podaní v ústnej dutine sa cez neporušenú slizničnú membránu slabo absorbuje. Ak sa pastilky užívajú podľa návodu, ľudský organizmus dokáže detoxikovať množstvo chlórhexidínu absorbovaného kožou alebo sliznicou bez toxických účinkov. Systémové intoxikácie vo vode málo rozpustným dihydrochloridom chlórhexidínu sú veľmi zriedkavé a doposiaľ sa pozorovali len pri glukonátovej soli chlórhexidínu dobre rozpustnej vo vode. V týchto prípadoch boli hlásené slizničné lézie v dôsledku priameho kontaktu s chlórhexidínglukonátom a systémové účinky v dôsledku reverzibilného zvýšenia hepatálnych enzýmov.


Benzokaín

Na začiatku sa môžu vyskytnúť excitačné prejavy centrálneho nervového systému (svalové zášklby, tremor, kŕče), neskôr nasleduje útlm CNS až po depresiu dýchania a kómu. Toxické koncentrácie ovplyvňujú aj srdcovú činnosť tým, že spôsobujú bradykardiu, AV blok a v konečnom dôsledku zastavenie srdca. Benzokaín môže najmä u malých detí vyvolať methemoglobinémiu s prejavmi dyspnoe a cyanózy.

Pri nadmerných dávkach na ústnej sliznici neboli popísané žiadne príznaky predávkovania benzokaínom. Intoxikácia je možná len v prípade nesprávneho užívania.

Systémové toxické účinky lokálnych anestetík (všetky cesty podania) môžu zahrňovať účinky na centrálny nervový systém a srdce.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: laryngologikum / antiseptikum / rôzne kombinácie – lokálne antiseptikum dutiny ústnej a hrdla / dihydrochlorid chlórhexidínu a benzokaín,

ATC: R02AA20


Pastilky obsahujú dve liečivá: benzokaín, zmierňujúci bolesť a chlórhexidín s antibakteriálnym účinkom.


Chlórhexidín

Chlórhexidín má široký antimikrobiálny účinok. Je účinnejší na grampozitívne ako na gramnegatívne baktérie. Účinok na kvasinky, dermatofyty, mykobaktérie a niektoré rody Pseudomonasa Proteusje slabý.


Chlórhexidín je katiónová zlúčenina s antimikrobiálnym účinkom. Antimikrobiálna účinnosť spočíva v interakcii pozitívne nabitého chlórhexidínu a negatívne nabitého bunkového povrchu baktérie, hlavne molekúl obsahujúcich fosfát. Táto interakcia poruší integritu bakteriálnej membrány a následne zvýši jej permeabilitu. Použitie pastiliek chlórhexidínu spôsobuje výraznú redukciu baktérií v slinách. Po niekoľkomesačnom užívaní sa tento účinok znižuje v dôsledku zmeny flóry ústnej dutiny. Nie sú známe žiadne výskumy týkajúce sa následkov zmeny mikrobiálneho spektra ústnej dutiny.


Benzokaín

Benzokaín je lokálne anestetikum esterového typu. Lokálne anestetiká reverzibilne blokujú tvorbu a prenos impulzov pozdĺž nervových vlákien a na nervových zakončeniach. Benzokaín znižuje prietok iónov sodíka a draslíka ich kanálmi v axónovej membráne, čím bráni depolarizácii a postupu nervového impulzu. Pôsobí predovšetkým na nervových zakončeniach a receptoroch na povrchu epitelov. Anestetický efekt začína obvykle pôsobiť 15 ‑ 30 sekúnd po podaní. Keď sa toto liečivo zriedi slinami, jeho účinok ustupuje do 5 ‑ 10 minút.


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Benzokaín

Malé množstvá benzokaínu sa absorbujú cez sliznice. Anestetiká esterového typu, ako benzokaín, sú hydrolyzované esterázami v plazme a do menšej miery v pečeni. Výsledné metabolity sú kyselina p-aminobenzoová a etanol, ktorý je metabolizovaný na acetyl-CoA. Kyselina p-aminobenzoová sa buď konjuguje s glycínom, alebo sa vylučuje nezmenená do moču.


Chlórhexidín

Chlórhexidín uvoľnený z pastilky sa v ústnej dutine adsorbuje. Pre jeho pomalú desorpciu sa dá detegovať v slinách až 8 hodín (efekt postupného uvoľňovania).

Nie je známe, či sa chlórhexidín z ústnej sliznice absorbuje. Po prehltnutí sa slabo absorbuje z gastrointestinálneho traktu. O vylučovaní u ľudí sú obmedzené údaje. U zvierat sa chlórhexidín vylučuje prevažne stolicou. U človeka je vylučovací polčas 4 dni.


 1. Predklinické údaje o bezpečnosti


Benzokaín


Všeobecná toxikológia

Predpokladá sa, že benzokaín je stredne toxický s akútnou perorálnou toxicitou u potkanov a myší pri hodnote LD503042 mg/kg resp. 2500 mg/kg. V akútnej intraperitoneálnej štúdii u myší bola získaná hodnota LD50216 mg/kg telesnej hmotnosti. V akútnej štúdii perorálnej toxicity u králikov bola najnižšia zaznamenaná letálna dávka 1150 mg/kg telesnej hmotnosti. Bolo hlásené, že benzokaín spôsobil prípady methemoglobinémie v každej skupine zvierat v štúdii s topickým podávaním spreja s obsahom benzokaínu na slizničné membrány v ústach niekoľkým druhom zvierat (psy, mačky, fretky, svine, králiky a opice) pri ~56 mg a u myší a potkanov pri dávkach rovnajúcich sa 56 mg/kg. V akútnej perorálnej štúdii methemoglobinémie u potkanov bola u samíc a u samcov dosiahnutá NOAEL 16 mg/kg resp. 32 mg/kg telesnej hmotnosti. Neexistujú údaje zo štúdií toxicity opakovaných dávok.


Genetická toxikológia

Nepredpokladá sa, že by benzokaín bol mutagénny, keďže neindukoval mutácie alebo cytotoxicitu v in vitroBacterial Reverse Mutation Assay u Salmonella typhimuriumTA98, TA100, TA1535 a TA1537 v prítomnosti alebo neprítomnosti preparátu z potkanej pečene (metabolická aktivácia). Negatívne výsledky boli dosiahnuté u E. coliWP2 v prítomnosti alebo neprítomnosti preparátu z potkanej pečene. Benzokaín nevykázal žiadnu cytotoxicitu v skúške myšacích lymfómov pri maximálnych in vitrokoncentráciách. Nespôsobil genotoxicitu v in vivoskúšaní myšacích mikronukleov pri dávkach až 2000 mg/kg.


Karcinogenita


Neexistujú žiadne údaje. Neočakáva sa však, že by benzokaín bol karcinogénny, pretože v in vitroaj in vivotestoch genotoxicity boli získané negatívne výsledky.


Teratogenita


Neexistujú žiadne údaje.


Fertilita


Neexistujú žiadne údaje.


Chlorhexidín


Všeobecná toxikológia


Predpokladá sa, že profil toxicity chlórhexidínu prinášajú údaje o toxicite niektorých solí chlorhexidínu.

Chlorhexidín má nízky stupeň akútnej toxicity s akútnymi perorálnymi hodnotami LD50glukonátovej soli u potkanov a myší > 3 g/kg resp. 2,5 g/kg telesnej hmotnosti a hodnoty LD50acetátovej soli u potkanov v rozsahu od 1,18 do 3,055 g/kg telesnej hmotnosti u samíc a 1,7-2,29 g/kg telesnej hmotnosti u samcov (celková LD50= ~2646 mg/kg telesnej hmotnosti). Štúdie akútnej dermálnej toxicity u králikov ukázala dermálnu hodnotu LD50> 2 g/kg telesnej hmotnosti. Stredná úroveň toxicity bola pozorovaná v akútnej inhalačnej štúdii u potkanov pri chlórhexidíne podávanom v aerosóle s LD500,30 mg/l (0,12 až 0,77 mg/l) a 0,43 mg/l (0,18 až 1,07 mg/l) u samcov resp. u samíc. Testy akútnej subkutánnej toxicity u potkanov a myší mali LD50>1,0 g/kg resp. 0,63 g/kg.


V 50-dňovej subakútnej perorálnej štúdii na zistenie samotnej histiocytózy bola u potkanov, ktorým bol podávaný glukonát chlórhexidínu v dávkach až 100 mg/kg telesnej hmotnosti denne odvodená NOEL 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti denne. NOEL 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti denne bola odvodená v kombinovanej 6 a 12-mesačnej štúdii u psov, ktorým boli podávané perorálne dávky 0; 0,5; 5 alebo 40 mg/kg telesnej hmotnosti denne. V 13-týždňovej štúdii subchronickej dermálnej toxicity na Novom Zélande bol bielym králikom podávaný chlórhexidíne diacetát a prekrytý gázovo/Saranovým obväzom na povrchu dorzálnej kože v dávkach 0, 250, 500 alebo 1000 mg/kg/deň. Na základe pečeňových zistení bola určená celková systémová NOEL 250 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Dermálna NOEL nebola stanovená, pretože pri všetkých dávkach došlo k lokálnym účinkom. Potkany, ktorým bol počas až 2 rokov podávaný v pitnej vode chlórhexidín glukonát v dávkach 0, 5, 25 alebo 40 mg/kg telesnej hmotnosti denne nemali žiadne od dávky závislé nežiaduce účinky.


Genetická toxikológia


Štúdie bakteriálnych mutácií s chlórhexidín diglukonátom naznačujú pozitívne aj negatívne výsledky. Chlórhexidín diglukonát spôsobil mutáciu u Salmonella typhimuriumTA 1535 a TA 1538 v koncentrácii 0,4 FM (280 pg/l). Chlórhexidín diglukonát spôsobil mierne poškodenie DNA v skúške s metabolizáciou pomocou tekutej RET alebo bez nej. Následné štúdie boli vykonané s testom prnp na S. typhimuriumTA 135/pSK1002, ktorý naznačil, že chlórhexidín diglukonát nie je mutagénny (Sakagami a kol., 198813). 0,002 % - 2 % chlórhexidín v DMSO nebol mutagénny v in vitroskúške bakteriálnej mutácie v prítomnosti metabolickej aktivácie alebo bez nej.

Skúška Mouse Lymphoma Forward Mutation Assay génovej mutácie ukázala, že chlórhexidín je negatívny až do cytotoxických hladín (6 μg/ml v neaktivovanej skúške a 15‑16 μg/ml v aktivovanej skúške). Negatívne výsledky sa tiež dosiahli v teste chromozómových aberácií in vitrona ovariálnych bunkách čínskeho škrečka (negatívne poškodenie chromozómov, s aktiváciou alebo bez nej pri testovaných hladinách do 10 μg/ml, pri ktorých bol u kontroly redukovaný rast buniek na 50 %). Podobne boli získané negatívne výsledky v štúdii neplánovanej DNA syntézy v primárnych hepatochytoch potkanov, keďže nedošlo k poškodeniu/oprave DNA.

Chlórhexidín glukonát nebol mutagénny v 2 štúdiách mutagénnosti u cicavcov in vivo. Najvyššia denná dávka chlórhexidínu použitá v skúške letálnosti prevažne u myší a v cytogenetickom teste u škrečkov bola 1000 resp. 250 mg/kg. Nebol mutagénny v mikronukleovej skúške in vivou švajčiarskych myší v koncentráciách 10, 20 a 30 mg/kg v DMSO/glycerolovom vehikule.


Karcinogenita


V štúdii karcinogénnosti v súlade s GLP nebol chlórhexidín (chlórhexidín diglukonát) karcinogénny, keď bol podávaný potkanom Wistar v strave v dávkach do 50 mg/kg telesnej hmotnosti počas 105 týždňov. V inej štúdii karcinogénnosti nevykázal chlórhexidín podávaný myšiam v strave v dávke do 800 mg/kg telesnej hmotnosti počas 78 týždňov žiadny dôkaz karcinogenity.


Teratogenita


V štúdii reprodukčnej toxicity s chlórhexidínom (báza) neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky pri dávkach do 68,5 mg/kg/deň podávaných gastrickou sondou gravidným potkanom v dňoch 6-15 gestácie. V štúdii peri- a postnatálneho vývoja nespôsobil chlórhexidín podávaný od 15. dňa gestácie do 21. dňa po pôrode potkaním samiciam žiadnu toxicitu pre matku ani plod. Potkany, ktorým bol perorálne podávaný chlórhexidín v dávke 0; 15,63; 31,25 alebo 62,50 mg/kg telesnej hmotnosti denne v dňoch 6 až 15 gravidity nevykázali žiadnu fetotoxicitu alebo teratogenitu. Bola určená NOEL pre matky 15,63 mg/kg telesnej hmotnosti denne (klinické znaky u matiek pri dávke 15,63 mg/kg telesnej hmotnosti denne mohli byť spôsobené lokálnymi účinkami) a vývojová NOEL 62,50 mg/kg telesnej hmotnosti denne.


Fertilita


V štúdii fertility a reprodukčnej toxicity nemal chlórhexidín žiadny účinok, ktorý by súvisel so samotným liečivom, na párenie, rýchlosť otehotnenia alebo na obdobietehotenstva u potkaních samíc, ktorým bol podávaný v dávkach 0; 4,9(~5) alebo 44,4(~50) mg/kg telesnej hmotnosti a ktoré sa párili s neliečenými samcami. Podobne nemal chlórhexidín v dávkach 0; 4,9(~5) alebo 44,4(~50) mg/kg telesnej hmotnosti denne podávaných potkaním samcom, ktorí sa párili s neliečenými samicami žiadny vplyv na párenie, počet živých plodov, telesnú hmotnosť mláďat alebo prežívanie. V obidvoch vyššie uvedených štúdiách neovplyvnil chlórhexidín fertilitu a bola odvodená NOEL 4,9 mg/kg telesnej hmotnosti denne. Chlórhexidín (báza) podávaný myšiam v pitnej vode v koncentrácii 0,2 % počas 1 týždňa znížil počet vrhov na polovicu, ale neznížil počet mláďat na vrh, čo naznačuje, že tento jeho účinok môže mať pôvod v ranej stimulácii aktivity vaječníkov spolu s jej neskorším potlačením, a preto ho možno považovať za mierne toxický.


 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


aspartám, izomalt ST, čistená voda

aromatické látky: pepermintový olej, mentol, tymol


 1. Inkompatibility


Chlórhexidín sa môže deaktivovať sacharózou, polysorbátom 80, nerozpustnými soľami horčíka, zinku a vápnika.


 1. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 C.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Blister pozostávajúci z 2 častí:

tvrdá hliníková fólia (s hrúbkou 0,02 mm) potiahnutá PVC/PVDC kombinovaným lakom;

papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľa.


Veľkosť balenia:

Balenie obsahuje 20 pastiliek.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.


 1. Držiteľ rozhodnutia o registrácii


McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson, Ltd.

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire SL6 3UG

Veľká Británia


 1. Registračné číslo


52/0722/92–CS


 1. Dátum registrácie / dátum predĺženia registrácie


Dátum prvej registrácie: 21.10.1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 13.03.2007


 1. Dátum poslednej revízie textu


Marec 20140


OlynHexo 5 mg/1,5 mg pastilky