+ ipil.sk

OmaritPríbalový leták

Príloha č. 3 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č.: 2011/05724

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Omarit

20 mg, tablety

bilastínPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

 1. Čo je Omarit a na čo sa používa

 2. Skôr ako užijete Omarit

 3. Ako užívať Omarit

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Omarit

 6. Ďalšie informácie

 1. ČO JE OMARIT A NA ČO SA POUŽÍVAOmarit tablety obsahujú antihistaminikum bilastín (používa sa na zníženie alebo odstránenie účinkov vyvolaných histamínom). Omarit sa používa na zmiernenie príznakov sennej nádchy (kýchanie, svrbenie, výtok z nosa, upchatý nos, červené oči a slzenie očí) a iné formy alergickej nádchy. Môžu sa tiež použiť na liečbu svrbiacich kožných vyrážok (žihľavky). 1. SKÔR AKO UŽIJETE OMARITNeužívajte Omarit:

 • keď ste alergický (precitlivený) na bilastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Omaritu (pozri časť 6, Ďalšie informácie).Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Omaritu

 • ak máte stredne závažnú alebo závažnú poruchu funkcie obličiek a ak užívate iné lieky (pozri nižšie).

Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.

Neprekračujteodporúčanú dávku. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa so svojím lekárom.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.Prosím, poraďte sa so svojím lekárom, najmä ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • Ketokonazol (liek proti plesniam)

 • Erytromycín (antibiotikum)

 • Diltiazem (na liečbu angíny pektoris)

 • Cyklosporín (na potlačenie aktivity imunitného systému, čím sa zabráni odmietnutiu transplantátu alebo zníženiu aktivity autoimunitných a alergických ochorení ako je lupienka, atopický ekzém alebo reumatoidná artritída)

 • Ritonavir (na liečbu AIDS)

 • Rifampicín (antibiotikum)Užívanie Omaritu s jedlom a nápojmi

Tieto tablety sa nemajúužívať s jedlom alebo s grapefruitovou šťavou alebo s inými ovocnými šťavami, pretože znižujú účinok bilastínu. Aby ste sa tomuto vyhli, môžete:

 • užiť tabletu a počkať jednu hodinu, kým užijete jedlo alebo ovocný džús alebo

 • ak ste užili jedlo alebo ovocný džús, počkajte dve hodiny, kým užijete tabletu.Tehotenstvo a dojčenie

Informujte svojho lekára, ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.Vedenie vozidla a obsluha strojov

Štúdia vykonaná za účelom stanovenia vplyvu bilastínu na schopnosť viesť vozidlá preukázala, že liečba 20 mg bilastínu nemá vplyv na vedenie vozidla. Avšak veľmi zriedkavo sa pozorovala u ľudí ospalosť, ktorá môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stoje.Užívanie alkoholu

Bilastín pri odporúčanej dávke (20 mg) nezvyšuje ospalosť vyvolanú alkoholom. 1. AKO UŽÍVAŤ OMARITDospelí, vrátane starších pacientov a mladistvých nad 12 rokov

 • Užite jednu tabletu denne.

 • Tableta sa musí užiť na prázdny žalúdok, napríklad ráno pred raňajkami. Po užití bilastínu nesmiete jesť 1 hodinu.

 • Zapite tabletu pohárom vody.

 • Deliaca ryha nie je určená na rozdelenie tablety na rovnaké dávky. Slúži na rozdelenie tablety a na uľahčenie prehĺtania.Váš lekár vám určí podľa typu ochorenia, ktorým trpíte, ako dlho máte užívať Omarit.

Ak užijete viac Omaritu, ako máte

Ak ste vy alebo niekto iný užili viac Omaritu ako ste mali, ihneďkontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Omarit

Neužívajtedvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak zabudnete užiť vašu dávku na čas, užite ju čo najskôr a potom sa vráťte k vášmu pravidelnému harmonogramu dávkovania.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 1. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKYTak ako všetky lieky, aj Omarit môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Vedľajšie účinky, ktoré sa u Vás môžu objaviť:


Časté: postihujú 1-10 zo 100 pacientov

 • bolesť hlavy

 • ospalosť

Menej časté: postihujú 1-10 z 1 000 pacientov

 • abnormálna EKG aktivita srdca

 • krvnými testami preukázané zmeny vo funkcii pečene

 • závrat

 • bolesť žalúdka

 • únava

 • zvýšená chuť do jedla

 • nepravidelný pulz

 • zvýšenie hmotnosti

 • nevoľnosť (pocit na vracanie)

 • úzkosť

 • suchý nos alebo nepríjemný pocit v nose

 • bolesť brucha

 • hnačka

 • gastritída (zápal steny žalúdka)

 • vertigo (pocit závratu alebo točenia)

 • pocit slabosti

 • smäd

 • dyspnoe (problémy s dýchaním)

 • sucho v ústach

 • tráviace problémy

 • svrbenie

 • opar (herpes v ústach)

 • horúčka

 • tinnitus (zvonenie v ušiach)

 • problémy so spánkom

 • krvnými testami preukázané zmeny vo funkcii obličiek

 • zvýšené hodnoty tukov v krvi

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 1. AKO UCHOVÁVAŤ OMARITUchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.Nepoužívajte Omarit po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistroch po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 1. ĎALŠIE INFORMÁCIEČo Omarit obsahuje

 • Liečivo je bilastín. Každá tableta obsahuje 20 mg bilastínu.

 • Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu typ A (získaný zo zemiaku), koloidný oxid kremičitý, magnézium stearát.Ako vyzerá Omarit a obsah balenia

Omarit sú biele, oválne, bikonvexné tablety s deliacou ryhou.

Tablety sú dostupné v blistroch balených po 10, 20, 30, 40 alebo 50 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Luxembursko


Výrobca:

FAES FARMA S.A.

Máximo Aguirre, 14

48.940 Leioa (Vizcaya)

Španielsko

alebo

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Via Campo di Pile

I-67100 L’Aquila

Taliansko

alebo

Menarini - Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7-13

D-01097 Dresden

NemeckoTento liek jeschválenýv členskýchštátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)pod nasledovnýminázvami:

Rakúsko: Nasitop 20 mg Tabletten

Belgicko: Bellozal 20 mg Tablet

Bulharsko: Fortecal 20 mg Таблетка

Cyprus: Bilaz 20 mg Δισκίο

Česká republika: Xados 20 mg Tablety

Dánsko: Revitelle 20 mg Tablet

Estónsko: Opexa

Fínsko: Revitelle 20 mg Tabletti

Francúzsko: Bilaska 20 mg Comprimé

Nemecko: Bilaxten 20 mg Tabletten

Grécko: Bilaz 20 mg Δισκίο

Maďarsko: Lendin20 mg tabletta

Island: Bilaxten 20 mg Tafla

Írsko: Drynol 20 mg tablets

Taliansko: Olisir 20 mg Compressa

Lotyšsko: Opexa 20 mg Tabletes

Litva: Opexa 20 mg Tabletìs

Luxembursko: Bellozal 20 mg Tablet

Malta: Gosall 20 mg tablets

Nórsko: Zilas 20 mg Tablett

Poľsko: Clatra

Portugalsko: Lergonix 20 mg Comprimido

Rumunsko: Borenar 20 mg Comprimate

Slovensko: Omarit, 20 mg tablety

Slovinsko: Bilador 20 mg tablete

Španielsko: Ibis 20 mg Comprimido

Švédsko: Bilaxten 20 mg Tablett

Veľká Británia: Ilaxten 20 mg tabletsTáto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2012.

Omarit

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č.: 2011/03088

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1. NÁZOV LIEKUOmarit

20 mg, tablety 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIEKaždá tableta obsahuje 20 mg bilastínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1. 1. LIEKOVÁ FORMATableta.

Oválne biele bikonvexné tablety s deliacou ryhou.

Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu na ľahšie prehĺtanie a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky. 1. KLINICKÉ ÚDAJE 1. Terapeutické indikácieTento liek je indikovaný na symptomatickú liečbu alergickej rinokonjunktivitídy (sezónna alebo celoročná) a urtikárie.4.2 Dávkovanie a spôsob podávaniaSpôsob podania:Perorálne podanieDospelí a mladiství (12 rokov a viac)

20 mg (1 tableta) jedenkrát denne na zmiernenie príznakov alergickej rinokonjunktivitídy (sezónnej a celoročnej) a urtikárie.

Tablety sa majú užívať perorálne jednu hodinu pred alebo dve hodiny po jedle alebo po ovocnom

džúse. Odporúča sa užiť dennú dávku jednorazovo.Starší pacienti

Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov (pozri časti 5.1 a 5.2). U pacientov nad 65 rokov je málo skúseností.Deti do 12 rokov

Bezpečnosť a účinnosť bilastínu u detí do 12 rokov nebola stanovená.Porucha funkcie obličiek

Nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 5.2).Porucha funkcie pečene

Nie sú žiadne klinické skúsenosti u pacientov s poruchou funkcie pečene. Vzhľadom k tomu, že bilastín sa nemetabolizuje a jeho hlavnou eliminačnou cestou je renálny klírens, neočakáva sa, že by porucha funkcie pečene viedlo k zvýšeniu systémovej expozície nad bezpečnú hranicu. Preto nie je potrebná úprava dávkovania u pacientov s poruchou funkcie pečene (pozri časť 5.2).Dĺžka terapie:

Terapia alergickej rinitídy má byť obmedzená na dobu expozície alergénom. Terapia sezónnej alergickej rinitídy sa môže ukončiť po vymiznutí príznakov a znovu začať po znovuobjavení príznakov. Pri celoročnej alergickej rinitíde sa môže u pacientov navrhnúť kontinuálna liečba počas doby expozície alergénom. Dĺžka terapie žihľavky závisí na type, dĺžke a priebehu ťažkostí.4.3 KontraindikáciePrecitlivenosť na liečivo bilastín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníBezpečnosť a účinnosť bilastínu u detí do 12 rokov nebola stanovená.Súčasné podávanie bilastínu s inhibítormi P-glykoproteínu, ako je napr. ketokonazol, erytromycín, cyklosporín, ritonavir alebo diltiazem, môže u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek spôsobiť zvýšenie plazmatickej hladiny bilastínu, a preto aj zvýšenie rizika vzniku nežiaducich účinkov bilastínu. Z tohto dôvodu sa má vyhnúť súbežnému podávaniu bilastínu a inhibítoru P-glykoproteínu u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie obličiek.4.5 Liekové a iné interakcieInterakcie s jedlom: Jedlo značne znižuje perorálnu biologickú dostupnosť bilastínu o 30 %.Interakcie s grapefruitovou šťavou: súbežné užívanie bilastínu 20 mg s grapefruitovou šťavou znižuje biologickú dostupnosť bilastínu o 30 %. Tento účinok sa môže tiež vzťahovať na iné ovocné šťavy. Stupeň zníženia biologickej dostupnosti sa môže líšiť v závislosti od výrobcu a druhu ovocia. Mechanizmus tejto interakcie je inhibícia OATP1A2, absorpčný transportér, pre ktorý je bilastín substrátom (pozri časť 5.2). Lieky, ktoré sú substrátmi alebo inhibítormi OATP1A2, ako je ritonavir alebo rifampicín, môžu mať taktiež potenciál znižovať plazmatické koncentrácie bilastínu.Interakcie s ketokonazolom alebo erytromycínom: Súbežné užívanie bilastínu a ketokonazolu alebo erytromycínu zvyšuje AUC bilastínu dvojnásobne a Cmaxdvoj - trojnásobne. Tieto zmeny môžu byť vysvetlené interakciou s črevnými transportérmi, pretože bilastín je substrátom pre P-glykoproteín a nie je metabolizovaný (pozri časť 5.2). Zdá sa, že tieto zmeny neovplyvňujú bezpečnostný profil bilastínu a ketokonazolu alebo erytromycínu. Iné lieky, ktoré sú substrátmi alebo inhibítormi P-glykoproteínu, ako je cyklosporín, môžu mať taktiež potenciál zvyšovať plazmatické koncentrácie bilastínu.Interakcie s diltiazemom: Súbežné užívanie 20 mg bilastínu a 60 mg diltiazemu zvyšuje Cmaxbilastínu o 50 %. Tento efekt môže byť vysvetlený interakciou s črevnými transportérmi (pozri časť 5.2) a zdá sa, že nemá vplyv na bezpečnostný profil bilastínu.Interakcie s alkoholom: Psychomotorická výkonnosť po súbežnom užití 20 mg bilastínu a alkoholu bola podobná ako po užití alkoholu s placebom.Interakcie s lorazepamom: Súbežné užívanie 20 mg bilastínu a 3 mg lorazepamu počas 8 dní nepotencovala tlmivý účinok lorazepamu na CNS.4.6 Fertilita, gravidita a laktáciaFertilita: Neexistujú žiadne alebo len obmedzené klinické údaje. Štúdia na potkanoch nepreukázala akýkoľvek negatívny účinok na plodnosť (pozri časť 5.3).Gravidita: Neexistujú žiadne alebo obmedzené údaje o užívaní bilastínu u tehotných žien.

Štúdie na zvieratách nepreukázali priamy alebo nepriamy škodlivé účinky s ohľadom na reprodukčnú toxicitu, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3). Ako preventívne opatrenie je vhodnejšie vyhnúť sa podávaniu Omaritu počas tehotenstva.Laktácia: Nie je známe, či sa bilastín vylučuje do ľudského materského mlieka. Vylučovanie bilastínu do mlieka sa u zvierat neštudovalo. Pri rozhodovaní, či pokračovať/prerušiť dojčenie alebo pokračovať/prerušiť terapiu Omaritom, je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby bilastínom pre matku.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať strojeŠtúdia uskutočnená s cieľom posúdiť vplyv bilastínu na schopnosť viesť vozidlá preukázala, že liečba 20 mg neovplyvnila schopnosť viesť vozidlá. Avšak, pacienti majú byť informovaní, že veľmi zriedkavo sa u pacientov zaznamenala ospalosť, ktorá môže ovplyvniť ich schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.4.8 Nežiaduce účinkyPočet nežiaducich účinkov zaznamenaných u pacientov trpiacich alergickou rinokonjunktivitídou alebo chronickou idiopatickou urtikáriou liečených 20 mg bilastínu v klinických štúdiách bol porovnateľný s pacientmi, ktorí dostávali placebo (12,7 % versus 12,8 %).

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky u pacientov liečených 20 mg bilastínu počas druhej a tretej fázy klinického skúšania boli bolesť hlavy, ospalosť, závrat a únava. Tieto nežiaduce účinky sa objavili s porovnateľnou frekvenciou u pacientov užívajúcich placebo.

Nežiaduce účinky, ktoré mali aspoň minimálnu možnú súvislosť s liečbou bilastínom a hlásené u viac ako 0,1 % pacientov liečených 20 mg bilastínu v priebehu klinického vývoja, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.Frekvencia je určená nasledovne:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

Neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov)Zriedkavé, veľmi zriedkavé a reakcie s neznámou frekvenciou neboli zahrnuté do tabuľky.

Trieda orgánových systémov

Bilastín

Všetky dávky bilastínu

Placebo


Frekvencia nežiaducej reakcie

20 mg


N=1362


N=1697

N=2525


Infekcie a nákazy


menej časté

orálny herpes

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)


Poruchy metabolizmu a výživy


menej časté

zvýšenie chuti do jedla

10 (0,59 %)

11 (0,44 %)

7 (0,51 %)


Psychické poruchy


menej časté

úzkosť

6 (0,35 %)

8 (0,32 %)

0 (0,0 %)


nespavosť

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

0 (0,0 %)


Poruchy ucha a labyrintu


menej časté

tinnitus

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)


vertigo

3 (0,18 %)

3 (0,12 %)

0 (0,0 %)


Poruchy srdca a srdcovej činnosti


menej časté

blokáda pravého ramienka

4 (0,24 %)

5 (0,20 %)

3 (0,22 %)


sínusová arytmia

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

1 (0,07 %)


predĺženie QT intervalu EKG

9 (0,53 %)

10 (0,40 %)

5 (0,37 %)


iné abnormálne EKG

7 (0,41 %)

11 (0,44 %)

2 (0,15 %)


Poruchy nervového systému


časté

ospalosť

52 (3,06 %)

82 (3,25 %)

39 (2,86 %)


bolesť hlavy

68( 4,01 %)

90 (3,56 %)

46 (3,38 %)


menej časté

závrat

14 (0,83 %)

23 (0,91 %)

8 (0,59 %)


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína


menej časté

dyspnoe

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)


dyskomfort v nose

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)


sucho v nose

3 (0,18 %)

6 (0,24 %)

4 (0,29 %)


Poruchy gastrointestinálneho traktu


menej časté

bolesť v hornej časti brucha

11 (0,65 %)

14 (0,55 %)

6 (0,44 %)


bolesť brucha

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

4 (0,29 %)


nevoľnosť

7 (0,41 %)

10 (0,40 %)

14 (1,03 %)


dyskomfort v žalúdku

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

0 (0,0 %)


hnačka

4 (0,24 %)

6 (0,24 %)

3 (0,22 %)


sucho v ústach

2 (0,12 %)

6 (0,24 %)

5 (0,37 %)


dyspepsia

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

4 (0,29 %)


gastritída

4 (0,24 %)

4 (0,16 %)

0 (0,0 %)


Poruchy kože a podkožného tkaniva

menej časté

pruritus

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

2 (0,15 %)

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

menej časté

únava

14 (0,83 %)

19 (0,75 %)

18 (1,32 %)

smäd

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

1 (0,07 %)

rozvoj predchádzajúceho stavu

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

1 (0,07 %)

horúčka

2 (0,12 %)

3 (0,12 %)

1 (0,07 %)

asténia

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

5 (0,37 %)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia

menej časté

zvýšenie gama-glutamyltransferázy

7 (0,41 %)

8 (0,32 %)

2 (0,15 %)

zvýšenie alanín aminotransferázy

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

3 (0,22 %)

zvýšenie aspartát aminotransferázy

3 (0,18 %)

3 (0,12 %)

3 (0,22 %)

zvýšenie kreatinínu v krvi

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

zvýšenie triglyceridov v krvi

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

3 (0,22 %)

zvýšenie hmotnosti

8 (0,47 %)

12 (0,48 %)

2 (0,15 %)

4.9 Predávkovanie

Informácie týkajúce sa akútneho predávkovania sú limitované skúsenosťami z klinických štúdií uskutočnených počas vývoja bilastínu. Po podaní bilastínu v dávkach 10 – 11 násobku terapeutickej dávky (220 mg (jedna dávka); alebo 200 mg/deň počas 7 dní) zdravým dobrovoľníkom bola frekvencia akútnych nežiaducich účinkov dvakrát vyššia ako pri placebe. Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky boli závrat, bolesť hlavy a nevoľnosť. Neboli hlásené žiadne závažné nežiaduce účinky a žiadne významné predĺženie QTc intervalu.Rozhodujúce zhodnotenie účinku opakovaných dávok (100 mg x 4 dni) bilastínu na ventrikulárnu repolarizáciu v „thorough QT/QTc cross-over“ štúdii zahŕňajúcej 30 zdravých dobrovoľníkov nepreukázala signifikantné predĺženie QTc.V prípade predávkovania sa odporúča symptomatická a podporná liečba.Nie je známe žiadne špecifické antidótum bilastínu. 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: antihistaminiká na systémové použitie, iné antihistaminiká na systémové použitie, ATC kód: R06AX29.Bilastín je nesedatívny, dlhodobo pôsobiaci antagonista histamínu so selektívnou afinitou k H1periférnym receptorom a bez afinity k muskarínovým receptorom.Bilastín inhibuje histamínom vyvolaný opuch a reakcie začervenania kože po dobu 24 hodín po podaní jednotlivých dávok.V klinických štúdiách vykonaných u dospelých a mladistvých pacientov s alergickou rinokonjunktivitídou (sezónna alebo celoročná), bol bilastín, podávaný v dávke 20 mg raz denne počas 14 – 28 dní, účinný pri zmierňovaní príznakov ako je kýchanie, výtok z nosa, svrbenie nosa, upchatie nosa, svrbenie očí, slzenie a začervenanie očí. Bilastín účinne ovplyvnil príznaky počas 24 hodín.V dvoch klinických štúdiách vykonaných u pacientov s chronickou idiopatickou urtikáriou, bol bilastín v dávke 20 mg, podávaný jedenkrát denne počas 28 dní, účinný pri zmierňovaní intenzity svrbenia a počtu a veľkosti opuchov, rovnako ako dyskomfortu pacientov v dôsledku žihľavky. U pacientov došlo k zlepšeniu kvality ich spánku a života.V klinických štúdiách s bilastínom, a to aj pri dávkach 200 g denne (10 násobok klinickej dávky) počas 7 dní u 9 osôb alebo dokonca pri súbežnom podávaní P-glykoproteínových inhibítorov, ako je ketokonazol (24 osôb) a erytromycín (24 osôb), nebolo pozorované žiadne klinicky relevantné predĺženie QTc intervalu alebo akýkoľvek iný kardiovaskulárny účinok. Dodatočne bola vykonaná „thorough QT“ štúdia zahŕňajúca 30 dobrovoľníkov.V kontrolovaných klinických štúdiách pri odporúčanej dávke 20 mg jedenkrát denne bol bezpečnostný profil bilastínu týkajúci sa CNS podobný ako pri placebe a výskyt somnolencie sa štatisticky nelíšil od placeba. V klinických štúdiách bilastín v dávkach až do 40 mg denne neovplyvnil psychomotorickú výkonnosť a nemal vplyv na schopnosť viesť vozidlá pri štandardných vodičských testoch.U starších pacientov (≥ 65 rokov) zahrnutých do štúdií II. a III. fázy sa nepozorovali žiadne rozdiely v účinnosti a bezpečnosti lieku v porovnaní s mladšími pacientmi.5.2 Farmakokinetické vlastnostiAbsorpcia

Bilastín sa rýchlo absorbuje po perorálnom podaní a dosiahne maximálnu plazmatickú koncentráciu približne po 1,3 hodine. Nepozorovala sa žiadna akumulácia. Priemerná hodnota biologickej dostupnosti perorálne podaného bilastínu je 61 %.Distribúcia

In vivoa in vitroštúdie preukázali, že bilastín je substrátom P-glykoproteínu (pozri časť 4.5 Interakcie s ketokonazolom, erytromycínom a diltiazemom) a OATP (Organic Anion-Transporting Polypeptide) (pozri časť 4.5 Interakcie s grapefruitovou šťavou).

Zdá sa, že bilastín nie je substrátom BCRP transportérov alebo obličkových transportérov OCT2, OAT1 a OAT3. Na základe in vitro štúdií sa nepredpokladá, že bilastín inhibuje nasledujúce transportéry v systémovej cirkulácii: P-glykoproteín, MRP2, BCRP, BSEP, OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1, OAT1, OAT3, OCT1, OCT2 a NTCP. Len mierny inhibičný účinok bol zistený u P-glykoproteínu, OATP2B1 a OCT1, s odhadovanou IC50≥ 300 µM, oveľa vyššou ako vypočítaná klinická plazmatická koncentrácia Cmax,a preto tieto interakcie nebudú klinicky relevantné. Avšak na základe týchto výsledkov nemožno vylúčiť inhibíciu transportérov prítomných v sliznici čreva bilastínom, napr. P-glykoproteínu.


Väzba bilastínu na plazmatické proteíny je 84 - 90 % pri terapeutických dávkach.


Biotransformácia


Bilastín neindukoval alebo neinhiboval aktivitu izoenzýmov CYP450 v in vitro štúdiách.


ElimináciaV štúdii hmotnostnej rovnováhy uskutočnenej u zdravých dobrovoľníkov po podaní jednotlivej dávky 20 mg 14C-bilastínu, bolo takmer 95 % podanej dávky vylúčené močom (28,3 %) a stolicou (66,5 %) ako nezmenený bilastín, čo potvrdzuje, že bilastín nie je významne metabolizovaný u ľudí. Priemerný eliminačný polčas vypočítaný u zdravých dobrovoľníkov bol 14,5 hodiny.Linearita

V študovanom dávkovom rozmedzí (5 mg až 220 mg) má bilastín lineárnu farmakokinetiku s nízkou interindividuálnou variabilitou.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:V štúdii u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa priemerná (SD) AUC0-zvýšila z 737,4 (± 260,8 ngxh/ml u osôb bez poruchy (GFR: > 80 ml/min/1,73 m2) na: 967,4 (± 140,2) ngxh/ml u osôb s miernou poruchou (GFR: 50 - 80 ml/min/1,73 m2), 1384,2 (± 263,23) ngxh/ml u osôb so stredne závažnou poruchou (GFR: 30 - < 50 ml/min/1,73 m2), and 1708,5 (± 699,0) ngxh/ml u osôb so závažnou poruchou (GFR: < 30 ml/min/1,73 m2).

Priemerný (SD) polčas bilastínu bol 9,3 hodiny (± 2,8) u osôb bez poruchy, 15,1 hodiny (± 7,7) u osôb s miernou poruchou, 10,5 hodiny (± 2,3) u osôb so stredne závažnou poruchou a 18,4 hodiny (± 11,4) u osôb so závažnou poruchou. Vylučovanie bilastínu močom bolo kompletné po 48 -72 hodinách u všetkých jedincov. Neočakáva sa, že by tieto farmakokinetické zmeny mali klinicky významný vplyv na bezpečnosť bilastínu, pretože plazmatické hladiny bilastínu u pacientov s poruchou funkcie obličiek sú stále v rozmedzí, ktoré je pre bilastín bezpečné.Pacienti s poruchou funkcie pečene:Nie sú dostupné žiadne farmakokinetické údaje u pacientov s poruchou funkcie pečene. Bilastín sa nemetabolizuje u ľudí. Keďže výsledky štúdie o poruche funkcie obličiek ukazujú, že eliminácia obličkami je hlavnou cestou eliminácie, očakáva sa, že biliárna exkrécia sa iba okrajovo podieľa na eliminácii bilastínu. Nepredpokladá sa, že zmeny pečeňových funkcií majú klinicky relevantný vplyv na farmakokinetiku bilastínu.Starší pacienti:K dispozícii sú iba obmedzené údaje u osôb nad 65 rokov. Nepozorovali sa žiadne štatisticky významné rozdiely s ohľadom na farmakokinetiku bilastínu u starších osôb v porovnaní s mladšími jedincami.5.3 Predklinické údaje o bezpečnostiNeklinické údaje o bilastíne na základe konvenčných farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.V štúdiách reprodukčnej toxicity, účinok bilastínu na plod (pre- a post-implementačné straty u potkanov a neúplná osifikácia lebečných kostí, sterna a končatín u králikov) bol pozorovaný len pri toxických dávkach pre matku. Úroveň expozície u NOAEL prevyšuje (> 30-krát) expozíciu u ľudí pri odporúčanej terapeutickej dávke.V štúdii plodnosti u potkanov, bilastín podávaný perorálne až do dávok 1000 mg/kg/deň nevyvolal žiadny vplyv na samičie a samčie pohlavné orgány. Indexy párenia, plodnosti a tehotenstva neboli ovplyvnené.Ako je vidieť v štúdii distribúcie u potkanov so stanovením koncentrácie lieku autorádiografiou, bilastín sa neakumuloval v CNS.

 1. FARMACEUTICKÉ INRORMÁCIE6.1 Zoznam pomocných látokMikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A) (získaný zo zemiakov)

Koloidný oxid kremičitý

Magnézium stearát6.2 InkompatibilityNeaplikovateľné.6.3 Čas použiteľnosti5 rokov.6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanieTento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.6.5 Druh obalu a obsah baleniaLiek je balený v blistroch, ktoré sa skladajú z dvoch častí:

 1. Laminát, ktorý sa skladá z orientovaného polyamidu (vonkajšia strana laminátu), hliníka a PVC (vnútorná strana laminátu).

 2. Hliníková fólia

Hliníková fólia je tepelne zatavená s tepelne spojiteľným lakom (PVC-PVAC kopolymérom a živicami butylmetakrylátu) k laminátu po uzatvorení a naplnení tabletkami.

Každý blister obsahuje 10 tabliet. Blistre sú balené do papierovej škatuľky.

Veľkosti balenia: 10, 20, 30, 40 a 50 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky. Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Luxembursko 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO24/0912/10-S 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE25.01.2011 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU2/2012Omarit