+ ipil.sk

Omeprazol Farmax 10 mg tvrdá gastrorezistentná kapsulaPríbalový leták

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/05472-REG, 2012/05473-REG, 2012/05474-REG


Písomná informácia pre používateľa


Omeprazol Farmax 10 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula

Omeprazol Farmax 20 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula

Omeprazol Farmax 40 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula

omeprazol


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Omeprazol Farmax a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Omeprazol Farmax

 3. Ako užívať Omeprazol Farmax

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať Omeprazol Farmax

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Omeprazol Farmax a na čo sa používa


Omeprazol Farmax obsahuje liečivo omeprazol. Patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú “inhibítory protónovej pumpy”. Pôsobia tak, že znižujú množstvo kyseliny, ktorú produkuje váš žalúdok.


Omeprazol Farmax sa používa na liečbu nasledovných stavov:

U dospelých:

 • Gastroezofageálna refluxná choroba” (GERD). Pri nej žalúdočná kyselina uniká späť do

pažeráka (trubice, ktorá spája vaše hrdlo so žalúdkom), čo spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy.

 • Vredy v hornej časti čreva (dvanástnikový vred) alebo žalúdka (žalúdočný vred).

 • Vredy, ktoré sú infikované baktériou, ktorá sa nazýva “Helicobacter pylori”. Ak máte

takýto stav, lekár Vám môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie a umožní tak liečbu vredu.

 • Vredy spôsobené liekmi, ktoré sa nazývajú NSAID (nesteroidné protizápalové lieky). Omeprazol Farmax možno použiť aj na zabránenie tvorby vredov, ak užívate NSAID.

 • Nadmerné množstvo kyseliny v žalúdku, spôsobené nádorom v podžalúdkovej žľaze (Zollingerov-Ellisonov syndróm)


U detí:

Deti staršie ako 1 rok veku a s telesnou hmotnosťou 10 kg alebo viac


 • Gastroezofageálna refluxná choroba” (GERD). Pri nej žalúdočná kyselina uniká do pažeráka

(trubice, ktorá spája vaše hrdlo so žalúdkom), čo spôsobuje bolesť, zápal a pálenie záhy.

U detí môžu príznaky tohto stavu zahŕňať návrat obsahu žalúdka do úst (regurgitáciu), nevoľnosť (vracanie) a slabý prírastok hmotnosti.


Deti staršie ako 4 roky a dospievajúci

 • Vredy, ktoré sú infikované baktériou, ktorá sa nazýva “Helicobacter pylori”. Ak u Vášho

dieťaťa ide o takýto stav, lekár môže predpísať aj antibiotiká na liečbu infekcie a a umožní tak liečbu vredu.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Omeprazol Farmax


Neužívajte Omeprazol Farmax

 • keď ste alergický na omeprazol alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedené v časti 6).

 • keď ste alergický na lieky, obsahujúce iné inhibítory protónovej pumpy (napr. pantoprazol,

lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

 • keď užívate liek obsahujúci nelfinavir (používaný na liečenie infekcie HIV).


Ak si nie ste istý, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr ako užijete Omeprazol Farmax.


Upozornenia a opatrenia

Omeprazol Farmax môže zakrývať príznaky iných ochorení. Preto ak sa u vás pred začiatkom užívania Omeprazolu Farmax alebo počas jeho užívania objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, okamžite sa poraďte so svojím lekárom:

 • bez príčiny máte výrazný úbytok telesnej hmotnosti a máte problémy s prehĺtaním.

 • máte bolesť v žalúdku alebo poruchu trávenia.

 • začnete vracať jedlo alebo krv.

 • vylučujete čiernu stolicu (stolicu s krvou).

 • vyskytne sa u vás závažná alebo pretrvávajúca hnačka, pretože Omeprazol Farmax sa spája s malým zvýšením výskytu infekčnej hnačky.

 • máte závažné problémy s pečeňou.


Ak užívate Omeprazol Farmax dlhodobo (dlhšie ako 1 rok), váš lekár vás bude pravdepodobne pravidelne sledovať. Pri každej návšteve svojho lekára mu oznámte akýkoľvek nový a neobyčajný príznak a okolnosť.


Ak užívate Omeprazol Farmax viac ako tri mesiace, môžu sa vám znížiť hladiny horčíka v krvi. Nízke hladiny horčíka sa môžu prejaviť ako únava, mimovoľné svalové zášklby, poruchy orientácie, kŕče, závraty, zrýchlená srdcová činnosť. Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď o tom informujte svojho lekára. Nízke hladiny horčíka možu viesť aj k zníženiu hladín draslíka alebo vápnika v krvi. Váš lekár sa môže rozhodnúť pravidelne vám vykonávať krvné testy na sledovanie hladín horčíka v krvi.


Užívanie inhibítorov protónovej pumpy podobne ako Omeprazol Farmax najmä po dobu dlhšiu ako 1 rok, môže mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedra, zápästia alebo chrbtice. Povedzte svojmu lekárovi ak máte osteoporózu alebo ak užívate kortikosteroidy (ktoré môžu zvýšiť riziko osteoporózy).


Iné lieky a Omeprazol Farmax

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to preto, že Omeprazol Farmax môže ovplyvniť spôsob účinku niektorých liekov a niektoré lieky môžu mať vplyv na Omeprazol Farmax.


Neužívajte Omeprazol Farmax, ak užívate liek obsahujúci nelfinavir(používaný na liečbu HIV infekcie).

Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov:

 • ketokonazol, itrakonazol alebo vorikonazol (používaný na liečbu infekcií spôsobených plesňou)

 • digoxín (používaný na liečbu srdcových problémov)

 • diazepam (používaný na liečbu úzkosti, na uvoľnenie svalov alebo pri epilepsii)

 • fenytoín (používaný pri epilepsii). Ak užívate fenytoín, váš lekár vás možno bude musieť sledovať, keď začnete alebo ukončíte užívanie omeprazolu.

 • lieky, ktoré sa používajú na zriedenie vašej krvi, ako je warfarín alebo iné blokátory vitamínu K. Váš lekár vás možno bude musieť sledovať, keď začnete alebo ukončite užívanie omeprazolu.

 • rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy)

 • atazanavir (používaný na liečbu HIV infekcie)

 • takrolimus (v prípadoch transplantácie orgánu)

 • ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) (používaný na liečbu miernej depresie)

 • cilostazol (používaný na liečbu intermitentnej klaudikácie)

 • sachinavir (používaný na liečbu HIV infekcie)

 • klopidogrel (používaný na prevenciu krvných zrazenín (trombov))

 • Erlotinib (používaný na liečbu nádorového ochorenia)

 • Metotrexát (liek chemoterapie používaný vo vysokých dávkach na liečbu nádorového ochorenia) ak užívate vysoké dávky metotrexátu, váš lekár môže dočasne zastaviť liečbu Omeprazolom Farmax.


Ak vám lekár predpísal antibiotiká amoxicilín a klaritromycín spolu s Omeprazolom Farmax na liečbu vredov spôsobených infekciou Helicobacter pylori, je veľmi dôležité, aby ste vášmu lekárovi povedali o akýchkoľvek iných liekoch, ktoré užívate.


Omeprazol Farmaxa jedlo a nápoje

Kapsuly môžete užívať s jedlom alebo nalačno.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo sa pokúšate otehotnieť, pred začatím užívania Omeprazolu Farmax to povedzte svojmu lekárovi. Váš lekár rozhodne, či môžete užívať Omeprazol Farmax v tomto období.


Váš lekár rozhodne, či môžete užívať Omeprazol Farmax, ak dojčíte.


Vedenie vozidel a obsluha strojov

Omeprazol Farmax pravdepodobne neovplyvňuje vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať akékoľvek nástroje alebo stroje. Môžu sa vyskytnúť vedľajšie účinky, ako sú závrat a problémy s videním (pozri časť 4). Ak sa vyskytnú, nemáte viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.


Omeprazol Farmaxobsahuje bezvodú laktózu a sacharózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujtesvojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Omeprazol Farmax


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Váš lekár vám povie, koľko kapsúl máte užívať a ako dlho. To bude závisieť od vášho ochorenia a od vášho veku.Kapsuly sa majú užívať vcelku. Nesmú sa žuť alebo drviť.

Zvyčajné dávky sú uvedené nižšie.


Dospelí:

Na liečbu príznakov GERD, ako sú pálenie záhy a regurgitácia (návrat) kyseliny:

 • Ak váš lekár zistil, že máte mierne poškodený pažerák, zvyčajná dávka je 20 mg jedenkrát denne počas 4 – 8 týždňov. Ak sa pažerák ešte nezahojil, lekár vám môže odporučiť, aby ste užívali dávku 40 mg počas ďalších 8 týždňov.

 • Ak je pažerák zahojený, zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne.

 • Ak pažerák nebol poškodený, zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne.


Na liečbu vredov v hornej časti čreva(dvanástnikového vredu):

 • Zvyčajná dávka je 20 mg jedenkrát denne počas 2 týždňov. Ak sa vred ešte nezahojil, lekár vám môže odporučiť, aby ste užívali rovnakú dávku počas ďalších 2 týždňov.

 • Ak sa vred úplne nezahojil, dávka sa môže zvýšiť na 40 mg jedenkrát denne počas 4 týždňov.


Na liečbu vredov v žalúdku(žalúdočného vredu):

 • Zvyčajná dávka je 20 mg jedenkrát denne počas 4 týždňov. Ak sa vred ešte nezahojil, lekár vám môže odporučiť, aby ste užívali rovnakú dávku počas ďalších 4 týždňov.

 • Ak sa vred úplne nezahojil, dávka sa môže zvýšiť na 40 mg jedenkrát denne počas 8 týždňov.


Na prevenciuopätovného výskytu dvanástnikových a žalúdočných vredov:

 • Zvyčajná dávka je 10 mg alebo 20 mg jedenkrát denne. Váš lekár vám môže zvýšiť dávku na 40 mg jedenkrát denne.


Na liečbu dvanástnikových a žalúdočných vredov spôsobených NSAID(nesteroidnými protizápalovými liekmi):

 • Zvyčajná dávka je 20 mg jedenkrát denne počas 4-8 týždňov.


Na prevenciuvýskytu dvanástnikových a žalúdočných vredov, ak užívate NSAID:

 • Zvyčajná dávka je 20 mg jedenkrát denne.


Na liečbu vredov spôsobených infekciou Helicobacter pyloria na zabránenie ich opätovnému výskytu:

 • Zvyčajná dávka je 20 mg omeprazolu dvakrát denne počas jedného týždňa.

 • Váš lekár vám tiež predpíše dve antibiotiká spomedzi amoxicilínu, klaritromycínu a metronidazolu.


Na liečbu príliš veľkého množstva kyseliny v žalúdku spôsobeného nádorom v podžalúdkovej žľaze(Zollingerov-Ellisonov syndróm):

 • Zvyčajná dávka je 60 mg denne.

 • Váš lekár vám upraví dávku v závislosti od vašich potrieb a tiež rozhodne, ako dlho budete musieť užívať tento liek.


Deti:

Na liečbu príznakov GERD, ako sú pálenie záhy a regurgitácia:

 • Deti staršie ako 1 rok a s telesnou hmotnosťou viac ako 10 kg môžu užívať omeprazol. Dávka pre deti vychádza z telesnej hmotnosti dieťaťa a správnu dávku určí lekár.


Na liečbu vredov spôsobených infekciou Helicobacter pyloria na zabránenie ich opätovnému výskytu:

 • Deti staršie ako 4 roky môžu užívať omeprazol. Dávka pre deti vychádza z telesnej hmotnosti dieťaťa a správnu dávku určí lekár.

 • Váš lekár predpíše vášmu dieťaťu aj dve antibiotiká nazývané amoxicilín a klaritromycín.


Užívanie tohto lieku

 • Odporúča sa, aby ste kapsuly užívali ráno.

 • Kapsuly môžete užívať s jedlom alebo nalačno.

 • Prehltnite celé kapsuly a zapite s polovicou pohára vody. Kapsuly nehryzte ani nedrvte. Je to preto, že kapsuly obsahujú obalené pelety, ktoré chránia liečivo pred znehodnotením v kyseline vášho žalúdka. Je dôležité tieto pelety nepoškodiť.

Čo robiť, keď máte vy alebo vaše dieťa problémy s prehĺtaním kapsúl

 • Ak máte vy alebo vaše dieťa problémy s prehĺtaním kapsúl:

 • Otvorte kapsuly a prehltnite obsah priamo s polovicou pohára vody, alebo dajte obsah do pohára neperlivej vody, akéhokoľvek kyslého ovocného džúsu (napr. jablkového, pomarančového alebo ananásového) alebo jablkovej šťavy.

 • Zmes bezprostredne pred vypitím vždy premiešajte (zmes nebude číra). Potom vypite zmes ihneď alebo v priebehu 30 minút.

 • Aby ste sa uistili, že ste vypili všetok liek, dôkladne vypláchnite pohár s polovicou pohára vody a vypite to. Na zapitie nepoužívajte mlieko alebo perlivú vodu. Pevné častice obsahujú liek – nehryzte ich ani nedrvte.


Ak užijete viac Omeprazolu Farmax ako máte:

Ak užijete viac Omeprazolu Farmax, ako vám predpísal váš lekár, ihneď sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť Omeprazol Farmax:

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete. Pokiaľ je však už čas na ďalšiu dávku, zabudnutú dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich zriedkavých, ale závažných vedľajších účinkov, Omeprazol Farmaxprestaňte užívať a ihneď kontaktujte svojho lekára:

- Náhla dýchavičnosť, opuch vašich pier, jazyka a hrdla alebo tela, vyrážka, mdloby alebo ťažkosti s prehĺtaním (závažná alergická reakcia).

- Sčervenanie kože s pľuzgiermi alebo olupovaním. Môžu sa vyskytnúť aj závažné pľuzgiere a krvácanie pier, očí, úst, nosa a genitálií. Môže sa jednať o „Stevensov-Johnsonov syndróm“ alebo „toxickú epidermálnu nekrolýzu“.

- Žltá koža, tmavý moč a únava, čo môžu byť príznaky problémov s pečeňou.


Ďalšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú uvedené nižšie v skupinách podľa častosti výskytu. Prosím informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak ktorýkoľvek vedľajší účinok pociťujete ako závažný.


Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí)

 • Bolesť hlavy.

 • účinky na váš žalúdok alebo črevá: hnačka, bolesť žalúdka, zápcha, vetry (plynatosť).

 • pocit na vracanie (nauzea) alebo nevoľnosť (vracanie).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 100 ľudí)

 • Opuch chodidiel a členkov.

 • Poruchy spánku (nespavosť).

 • Závrat, pocit brnenia ako je „mravčenie“, pocit ospalosti.

 • Pocit točenia (vertigo).

 • Zmeny krvných testov, ktoré kontrolujú funkciu pečene.

 • Kožná vyrážka, hrboľatá vyrážka (žihľavka) a svrbiaca koža.

 • Celkový pocit choroby a nedostatok energie.

 • Zlomenina bedra, zápästia a chrbtice (Pozri časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1000 ľudí)

 • Problémy s krvou, ako je znížený počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek. To môže spôsobiť slabosť, modriny alebo zvýšiť náchylnosť na infekcie.

 • Alergické reakcie, niekedy veľmi závažné, vrátane opuchu pier, jazyka a hrdla, horúčky, sipotu.

 • Nízke hladiny sodíka v krvi. To môže spôsobiť slabosť, nevoľnosť (vracanie) a kŕče.

 • Pocit nervozity, zmätenosti alebo depresie.

 • Zmeny chuti.

 • Problémy s videním, ako je rozmazané videnie.

 • Náhly pocit sipotu alebo dýchavičnosti (bronchospazmus).

 • Sucho v ústach.

 • Zápal vo vnútri úst.

 • Zápal čriev (čo vedie k hnačke).

 • Infekcia nazývaná afta, ktorá môže postihovať črevá a je spôsobená plesňou.

 • Problémy s pečeňou, vrátane žltačky, ktorá môže vyvolať zožltnutie kože, tmavý moč a únavu.

 • Vypadávanie vlasov (alopécia).

 • Kožná vyrážka po vystavení sa slnečnému žiareniu.

 • Bolesť kĺbov (artralgia) alebo svalov (myalgia).

 • Závažné problémy s obličkami (intersticiálna nefritída).

 • Zvýšené potenie.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1000 ľudí)

 • Zmeny krvného obrazu vrátane agranulocytózy (nedostatok bielych krviniek).

 • Agresivita.

 • Videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré tu nie sú (halucinácie).

 • Závažné problémy s pečeňou, ktoré vedú k zlyhaniu pečene a zápalu mozgu.

 • Náhly nástup závažnej vyrážky alebo pľuzgierov alebo olupovania kože. Môže to byť sprevádzané vysokou horúčkou a bolesťou kĺbov (multiformný erytém, Stevensov‑Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza).

 • Svalová slabosť.

 • Zväčšenie prsníkov u mužov.

Omeprazol Farmaxmôže vo veľmi zriedkavých prípadoch ovplyvňovať biele krvinky, čo vedie k imunitnej nedostatočnosti. Ak sa u vás objaví infekcia s príznakmi, ako je horúčka so závažne zhoršeným celkovým stavom alebo horúčka s príznakmi miestnej infekcie, ako je bolesť v krku, hrdle alebo ústach alebo ťažkosti s močením, musíte sa čo najskôr poradiť so svojím lekárom, aby sa mohol nedostatok bielych krviniek (agranulocytóza) vylúčiť krvným testom. Je dôležité, aby ste informovali lekára aké lieky v tomto čase užívate.

Frekvencia neznáma

 • Nízke hladiny horčíka v krvi (hypomagneziémia), (Pozri časť 2 „Upozornenia a opatrenia“).


Neznepokojujte sa týmto zoznamom možných vedľajších účinkov. U vás sa nemusí objaviť žiaden z nich.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať Omeprazol Farmax


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie (“EXP”), ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. HDPE fľaše: Použite do 3 mesiacov od otvorenia.


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte v dobre uzatvorenej fľaštičke na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Omeprazol Farmax obsahuje:

 • Liečivo je omeprazol. Omeprazol Farmax obsahuje 10 mg, 20 mg alebo 40 mg omeprazolu.

 • Ďalšie zložky sú:

Obsah kapsuly: zrnitý cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob), natrium-lauryl-sulfát, hydrogénfosforečnan sodný, bezvodý, manitol, hypromelóza 6 cP, makrogol 6000, mastenec, polysorbát 80, oxid titaničitý (E 171), kopolymér metakrylovej kyseliny a ethylakrylátu (1:1).

Obal kapsuly: želatína. Kapsuly 10 a 20 mg tiež obsahujú farbivo chinolínovú žlť (E 104) a oxid titaničitý (E 171). Kapsuly 40 mg obsahujú indigokarmín (E 132) a oxid titaničitý (E 171).


Ako Omeprazol Farmax vyzerá a čo obsahuje toto balenie

 • Omeprazol Farmax 10 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly: nepriehľadné žlté kapsuly obsahujúce takmer biele alebo krémové mikrogranule v tvare guličiek

 • Omeprazol Farmax 20 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly: nepriehľadné žlté kapsuly obsahujúce takmer biele alebo krémové mikrogranule v tvare guličiek

 • Omeprazol Farmax 40 mg tvrdé gastrorezistentné kapsuly: nepriehľadné modré a nepriehľadné biele kapsuly obsahujúce takmer biele alebo krémové mikrogranule v tvare guličiek


Veľkosť balenia:


 • 10 mg:

 • Blistre 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 alebo 280 kapsúl; nemocničné balenie 500 kapsúl

 • Fľaštičky HDPE 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 kapsúl


 • 20 mg:

 • Blistre 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 alebo 280 kapsúl; nemocničné balenie 500 kapsúl

 • Fľaštičky HDPE 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 kapsúl


 • 40 mg:

 • Blistre 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140 alebo 280 kapsúl; nemocničné balenie 500 kapsúl

 • Fľaštičky HDPE 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 kapsúl


Všetky veľkosti balenia nemusia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

SVUS Pharma a.s.

Smetanovo Nábřeží 1238/20a,

500 02 Hradec Králové

Česká republika


Výrobcovia:


LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial

Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

ŠPANIELSKO


SVUS Pharma a.s.

Smetanovo nábřeží 1238/20a,

500 02 Hradec Králové

Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHP) pod nasledovnými názvami:


Portugalsko: Omeprazol SVUS

Česká republika: Omeprazol Farmax enterosolventná tobolka

Slovenská republika: Omeprazol Farmax tvrdá gastrorezistentná kapsula

Poľsko: Omeprazol Farmax

Maďarsko: Omeprazol Farmax gyomornedv -ellenálló kemény kapszula


Táto písomná informácia bola naposledy schválená v 08/2014.

8


Omeprazol Farmax 10 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2012/05472-REG, 2012/05473-REG, 2012/05474-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


Omeprazol Farmax 10 mg tvrdá gastrorezistentná kapsulaOmeprazol Farmax 20 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula

Omeprazol Farmax 40 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Omeprazol Farmax 10 mg kapsuly: Každá kapsula obsahuje 10 mg omeprazolu.

Omeprazol Farmax 20 mg kapsuly: Každá kapsula obsahuje 20 mg omeprazolu.

Omeprazol Farmax 40 mg kapsuly: Každá kapsula obsahuje 40 mg omeprazolu.


Pomocná látka: sacharóza

 • Každá 10 mg kapsula obsahuje 54 mg sacharózy.

 • Každá 20 mg kapsula obsahuje 108 mg sacharózy.

 • Každá 40 mg kapsula obsahuje 216 mg sacharózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Tvrdá gastrorezistentná kapsula.


Omeprazol Farmax 10 mg kapsuly: kapsuly o dĺžke asi 16 mm, s nepriehľadným žltým viečkom a telom, obsahujúci takmer biele alebo krémové mikrogranule v tvare guličiek

Omeprazol Farmax 20 mg kapsuly: kapsuly o dĺžke asi 18 mm, s nepriehľadným žltým viečkom a telom, obsahujúci takmer biele alebo krémové mikrogranule v tvare guličiek

Omeprazol Farmax 40 mg kapsuly: kapsuly o dĺžke asi 22 mm, s nepriehľadným modrým viečkom a nepriehľadným bielym telom, obsahujúci takmer biele alebo krémové mikrogranule v tvare guličiek4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Omeprazol Farmax kapsuly je indikovaný na:


Dospelí

 • Liečbu dvanástnikových vredov

 • Prevenciu relapsu dvanástnikových vredov

 • Liečbu žalúdočných vredov

 • Prevenciu relapsu žalúdočných vredov

 • V kombinácii s vhodnými antibiotikami na eradikáciu Helicobacter pylori (H. pylori) pri peptickej vredovej chorobe

 • Liečbu žalúdočných a dvanástnikových vredov v súvislosti s užívaním NSAID

 • Prevenciu žalúdočných a dvanástnikových vredov v súvislosti s užívaním NSAID u rizikových pacientov

 • Liečbu refluxnej ezofagitídy

 • Dlhodobú liečbu pacientov so zahojenou refluxnou ezofagitídou

 • Liečbu symptomatickej gastroezofagálnej refluxnej choroby

 • Liečbu Zollinger-Ellisonovho syndrómu


Pediatrické použitie

Deti od 1 roka a s hmotnosťou ≥ 10 kg

 • Liečba refluxnej ezofagitídy

 • Symptomatická liečba pálenia záhy a regurgitácie kyseliny pri gastroezofageálnej refluxnej chorobe


Deti od 4 rokov a mladiství

 • V kombinácii s antibiotikami na liečbu vredu dvanástnika spôsobeného H. pylori


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Dávkovanie u dospelých


Liečba dvanástnikových vredov

Odporúčaná dávka u pacientov s aktívnym dvanástnikovým vredom je 20 mg Omeprazolu Farmax raz denne. U väčšiny pacientov dôjde k zhojeniu do dvoch týždňov. U tých pacientov, u ktorých nenastalo úplné zhojenie po počiatočnej liečbe, dôjde k zahojeniu počas ďalších dvoch týždňov liečby. U pacientov so zle reagujúcim dvanástnikovým vredom sa odporúča 40 mg Omeprazolu Farmax raz denne a ku zhojeniu zvyčajne dôjde v priebehu štyroch týždňov.


Prevencia relapsu dvanástnikových vredov

Na prevenciu relapsu dvanástnikového vredu u pacientov negatívnych na H. pylori alebo v prípade, že eradikácia H. pylorinie je možná, sa odporúča dávka 20 mg Omeprazolu Farmax raz denne. U niektorých pacientov môže byť postačujúca dávka 10 mg denne. Ak liečba zlyhá, dávka sa môže zvýšiť na 40 mg.


Liečba žalúdočných vredov

Odporúčaná dávka je 20 mg prípravku Omeprazolu Farmax raz denne. U väčšiny pacientov dôjde k zhojeniu v priebehu štyroch týždňov. U pacientov, u ktorých po začiatočnej liečbe nedôjde k úplnemu vyhojeniu, zvyčajne k nemu dochádza počas ďalších štyroch týždňov liečby.. Pacientom s nedostatočne reagujúcim žalúdočným vredom sa odporúča dávka 40 mg omeprazolu jedenkrát denne a k vyhojeniu zvyčajne dochádza v priebehu ôsmich týždňov.


Prevencia relapsu žalúdočných vredov

Odporúčaná dávka na prevenciu relapsu u pacientov so zle reagujúcim žalúdočným vredom je 20 mg Omeprazolu Farmax raz denne. V prípade potreby sa dávka môže zvýšiť na 40 mg omeprazolu jedenkrát denne.


Eradikácia H. pylori pri peptickej vredovej chorobe

Pri výbere antibiotík na eradikáciu H. pylori je potrebné zohľadňovať individuálnu znášanlivosť

liečiva u pacienta a má sa uskutočňovať v súlade so stavom rezistencie a odporúčaniami liečby na

národnej, regionálnej a miestnej úrovni.


Omeprazol Farmax 20 mg + klaritromycín 500 mg + amoxicilín 1000 mg, každý dvakrát denne po dobu jedného týždňa alebo

Omeprazol Farmax 20 mg + klaritromycín 250 mg (prípadne 500 mg) + metronidazol 400 mg (alebo 500 mg alebo tinidazol 500 mg), každý dvakrát denne po dobu jedného týždňa alebo

Omeprazol Farmax 40 mg jedenkrát denne s amoxicilínom 500 mg a metronidazolom 400 mg (alebo 500 mg alebo tinidazol 500 mg), oba trikrát denne po dobu jedného týždňa.


Ak je pacient ešte stále pozitívny na H. pylori, liečbu v každom režime možno zopakovať.


Liečba žalúdočných a dvanástnikových vredov v súvislosti s užívaním NSAID

Odporúčaná dávka na liečbu žalúdočných a dvanástnikových vredov v súvislosti s užívaním NSAID je 20 mg Omeprazolu Farmax raz denne. U väčšiny pacientov dôjde k vyhojeniu v priebehu štyroch týždňov. U pacientov, u ktorých nedošlo k úplnému vyhojeniu po počiatočnej liečbe, dôjde zvyčajne ku zhojeniu v priebehu ďalších štyroch týždňov liečby.


Prevencia žalúdočných a dvanástnikových vredov v súvislosti s užívaním NSAID u rizikových pacientov

Na prevenciu žalúdočných alebo dvanástnikovýchvredov v súvislosti s užívaním NSAID u rizikových pacientov (vek > 60 rokov, predchádzajúca anamnéza žalúdočných a dvanástnikových vredov, predchádzajúca anamnéza krvácania do hornej časti zažívacieho traktu) je odporúčaná dávka 20 mg Omeprazol Farmax raz denne.


Liečba refluxnej ezofagitídy

Odporúčaná dávka je 20 mg Omeprazolu Farmax raz denne. U väčšiny pacientov dôjde k vyhojeniu v priebehu štyroch týždňov. U tých pacientov, u ktorých nedošlo k úplnému vyhojeniu po počiatočnej liečbe, dôjde zvyčajne ku zhojeniu v priebehu ďalších štyroch týždňov liečby. U pacientov s ťažkou ezofagitídou sa odporúča 40 mg Omeprazolu Farmax raz denne a ku zhojeniu dôjde zvyčajne v priebehu ôsmich týždňov.


Dlhodobá liečba pacientov so zhojenou refluxnou ezofagitídou

Odporúčaná dávka na dlhodobú liečbu pacientov so zhojenou refluxnou ezofagitídou je 10 mg Omeprazolu Farmax raz denne. Ak je potrebné, dávku možno zvýšiť na 20-40 mg raz denne.


Liečba symptomatickej gastroezofageálnej refluxnej choroby

Odporúčaná dávka je 20 mg Omeprazolu Farmax denne. Pacienti môžu dobre reagovať na 10 mg denne, a preto je potrebné upraviť dávku individuálne. Ak sa nedosiahne kontrola symptómov po štyroch týždňoch podávania 20 mg Omeprazolu Farmax denne, odporúča sa vykonať ďalšie vyšetrenia.


Liečba Zollinger-Ellisonovho syndrómu

U pacientov so Zollinger-Ellisonovým syndrómom je potrebné dávkovanie individuálne prispôsobiť a pokračovať v liečbe, kým je klinicky indikovaná. Odporúčané počiatočné dávkovanie je 60 mg Omeprazolu Farmax denne. Všetci pacienti s ťažkou formou ochorenia a nedostatočnou odpoveďou, na iné liečebné postupy, ktorí boli účinne liečení a vo viac ako 90 % prípadov udržovaní v remisii dávkami 20-120 mg Omeprazolu Farmax denne. Pri dennej dávke vyššej ako 80 mg Omeprazolu Farmax je vhodné dávku rozdeliť na dve denné dávky.


Dávkovanie u detí


Deti staršie ako 1 rok a s hmotnosťou ≥ 10 kg

Liečba refluxnej ezofagitídy

Symptomatická liečba pálenia záhy a regurgitácie kyseliny u gastroezofageálnej refluxnej choroby


Odporúčanie na dávkovanie je nasledovné:

Vek

Hmotnosť

Dávkovanie

1 rok

10 – 20 kg

10 mg raz denne. Dávka môže byť zvýšená na 20 mg raz denne,

ak je treba.

2 roky

> 20 kg

20 mg raz denne. Dávka môže byť zvýšená na 40 mg raz denne,

ak je treba.


Refluxná ezofagitída: Trvanie liečby je 4-8 týždňov.


Symptomatická liečba pálenia záhy a regurgitácie kyseliny u gastroezofageálnej refluxnej choroby: Doba liečby je 2-4 týždne. Ak sa nedosiahne kontroly príznakov po 2-4 týždňoch liečby, pacientov je treba ďalej vyšetriť.


Deti staršie ako 4 roky a mladiství

Liečba dvanástnikových vredov spôsobených H. pylori

Pri výbere vhodnej kombinovanej liečby sa má vziať do úvahy oficiálny národný, regionálny a lokálny pokyn, ktorý sa týka bakteriálnej rezistencie, dĺžky liečby (najčastejšie 7 dní, avšak niekedy až 14 dní) a vhodného používania antibakteriálnych liečiv.


Liečba má byť vedená špecialistom.


Odporúčania na dávkovanie sú nasledovné:

Hmotnosť

Dávkovanie

15-30 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: Omeprazol Farmax 10 mg, amoxicilín 25 mg/kg telesnej hmotnosti a klaritromycín 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti, všetko podané súčasne dvakrát denne po dobu jedného týždňa.

31-40 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: Omeprazol Farmax 20 mg, amoxicilín 750 mg, a klaritromycín 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti, všetko podané súčasne dvakrát denne po dobu jedného týždňa.

> 40 kg

Kombinácia s dvoma antibiotikami: Omeprazol Farmax 20 mg, amoxicilín 1 g a klaritromycín 500 mg, všetko podané súčasne dvakrát denne po dobu jedného týždňa.


Osobitné skupiny pacientov

Poškodenie funkcie obličiek

U pacientov s poškodenou funkciou obličiek nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 5.2).


Poškodenie funkcie pečene

U pacientov s poškodenou funkciou pečene môže byť dostatočná denná dávka 10-20 mg (pozri časť 5.2).

Starší pacienti (> 65 rokov)

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 5.2).


Spôsob podania

Odporúča sa užívať Omeprazol Farmax kapsuly ráno, prednostne nalačno, prehltnúť celé kapsuly a zapiť polovicou pohára vody. Kapsuly sa nesmú hrýzť alebo drviť.


Pacienti, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním a deti, ktoré vedia piť alebo prehĺtať polotuhú stravu

Pacienti môžu kapsulu otvoriť, prehltnúť obsah a zapiť pol pohárom vody alebo rozmiešať obsah v mierne kyslej tekutine, napr. v ovocnej šťave alebo jablčnom mušte, alebo vo vode bez oxidu uhličitého. Pacientov treba poučiť, že túto disperziu je potrebné ihneď vypiť (alebo počas 30 minút) a vždy zamiešať tesne pred pitím a pohár ešte raz vypláchnuť vodou a obsah vypiť.


Alternatívne môžu pacienti nechať kapsulu rozpustiť v ústach (cmúľať) a prehltnúť pelety s pol

pohárom vody. Enterosolventné pelety sa nesmú žuvať.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na omeprazol, substituované benzimidazoly alebo na niektorú z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Omeprazol sa nesmie, podobne ako iné inhibítory protónovej pumpy (PPIs) podávať súčasne s nelfinavirom (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pri výskyte akéhokoľvek z alarmujúcich príznakov (napr. významný neúmyselný pokles telesnej hmotnosti, opakované vracanie, dysfágia, hemateméza alebo meléna) a pri podozrení alebo prítomnosti žalúdočného vredu, je potrebné vylúčiť malígne ochorenie, pretože liečba môže zmierňovať príznaky ochorenia a oddialiť stanovenie diagnózy.


Súbežné podávanie atazanaviru a inhibítorov protónovej pumpy sa neodporúča (pozri časť 4.5). Ak je kombinácia atazanaviru a inhibítorov protónovej pumpy nevyhnutná, odporúča sa vykonávať starostlivé klinické monitorovanie (napr. vírusová záťaž) v kombinácii so zvýšením dávky atazanaviru na 400 mg so 100 mg ritonaviru; 20 mg omeprazolu sa nemá prekročiť.


Omeprazol, tak ako všetky liečivá blokujúce kyslú žalúdočnú sekréciu, môže znižovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamín) v dôsledku hypo - alebo achlórhydrie. Toto sa má vziať do úvahy pri dlhodobej liečbe pacientov so zníženými zásobami vitamínu B12 alebo rizikovými faktormi pre zníženú absorpciu vitamínu B12.


Omeprazol inhibuje CYP2C19. Pri začatí alebo ukončení liečby omeprazolom je potrebné brať do úvahy možnosť interakcií s liečivamimetabolizovanými CYP2C19. Bola pozorovaná interakcia medzi klopidogrelom a omeprazolom (pozri časť 4.5). Klinický význam tejto interakcie je neistý. Na prevenciu tohto rizika je potrebné sa vyhnúť súbežnému podávanie omeprazolu a klopidogrelu.


Niektoré deti s chronickými ochoreniami si môžu vyžadovať dlhodobú liečbu, hoci sa neodporúča.


Omeprazol Farmax obsahuje sacharózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami s intoleranciou fruktózy, malabsorpciou glukózy a galaktózy alebo nedostatočnosťou sacharázy-izomaltázy nesmú tento liek užívať.


Liečba inhibítormi protónovej pumpy môže viesť k mierne zvýšenému riziku gastrointestinálnych infekcií, napr. rody Salmonellaa Campylobacter(pozri časť 5.1).


Podobne ako u každej dlhodobej liečby, najmä ak liečba presahuje 1 rok, by mali byť pacienti pravidelne kontrolovaní.


Inhibítory protónovej pumpy, obzvlášť ak sú podávané vo vysokých dávkach a dlhodobo (dlhšie ako 1 rok), môžu mierne zvyšovať riziko zlomenín bedra, zápästia alebo chrbtice, najmä u starších osôb a osôb so známymi rizikovými faktormi. Podľa výsledkov pozorovacích štúdií môžu inhibítory protónovej pumpy zvyšovať celkové riziko fraktúr o 10-40 %. K tomuto zvýšeniu môžu čiastočne prispievať iné rizikové faktory. Pacienti s rizikom osteoporózy by mali byť liečení podľa súčasných klinických pokynov a mali by mať zabezpečený adekvátny príjem vitamínu D a vápnika.


Hypomagneziémia

Závažná hypomagnezémia sa hlásila u pacientov liečených PPI ako je omeprazol po dobu najmenej 3 za sebou idúcich mesiacov a u väčšiny prípadov za jeden rok. Hypomagnezémia sa môže manifestovať závažnými symptómami ako je únava, tetánia, delirium, kŕče, závraty a ventrikulárna arytmia, ale tiež môže vzniknúť nepozorovane a byť nepovšimnutá. U väčšiny postihnutých pacientov došlo k zlepšeniu stavu po tom, čo bola liečba inhibítorom protónovej pumpy ukončená a zahájená suplementácia magnéziom.

U pacientov, u ktorých je plánovaná dlhodobá liečba alebo ktorí majú užívať inhibítor protónovej pumpy spoločne s digoxínom alebo inými látkami, ktoré môžu spôsobiť hypomagneziémiu (napr. diuretiká), je vhodné vyšetriť hladinu magnézia pred začatím liečby a opakovane v jej priebehu.

Interferencia s laboratórnymi testami

Zvýšená hladina CgA (chromogranínu A) môže interferovať s vyšetrením na neuroendokrinné tumory. Aby sa predišlo tomuto rušeniu, liečba omeprazolom by mala byť dočasne prerušená päť dní pred meraním CgA.


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky omeprazolu na farmakokinetiku iných liečiv


Liečivá s absorpciou závislou od pH

Znížená kyslosť vo vnútri žalúdka počas liečby omeprazolom môže zvýšiť alebo znížiť absorpciu liečiv, ktorých absorpcia je závislá od pH žalúdka.


Nelfinavir, atazanavir

V prípade súbežného podávania s omeprazolom sú plazmatické hladiny nelfinaviru a atazanaviru znížené.


Súbežné podávanie omeprazolu s nelfinavirom je kontraindikované (pozri časť 4.3). Súbežné podávanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) znížilo priemernú expozíciu nelfinaviru približne o 40 % a priemerná expozícia farmakologicky aktívnemu metabolitu M8 bola znížená približne o 75 – 90 %. Interakcia môže tiež zahŕňať inhibíciu CYP2C19.


Súbežné podávanie omeprazolu s atazanavirom sa neodporúča (pozri časť 4.4). Súbežné podávanie omeprazolu (40 mg jedenkrát denne) s 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru zdravým dobrovoľníkom viedlo k zníženiu expozície atazanaviru o 75 %. Zvýšenie dávky atazanaviru na 400 mg nekompenzovalo dopad omeprazolu na expozíciu atazanaviru. Súbežné podávanie omeprazolu (20 mg jedenkrát denne) so 400 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru zdravým dobrovoľníkom viedlo k zníženiu expozície atazanaviru približne o 30 % v porovnaní s 300 mg atazanaviru/100 mg ritonaviru jedenkrát denne.


Digoxín

Pri súbežnej liečbe omeprazolom (20 mg denne) a digoxínom sa u zdravých osôb biologická

dostupnosť zvýšila o 10%. Toxicita digoxínu bola hlásená zriedkavo. Opatrnosť je však potrebná pri podávaní vysokých dávok starším pacientom. Vtedy je potrebné zintenzívniť monitorovanie terapeutických hladín digoxínu.


Klopidogrel

V skríženej klinickej štúdii bol klopidogrel (úvodná dávka 300 mg, potom 75 mg/deň) podávaný samotný a s omeprazolom (80 mg v rovnakom čase ako klopidogrel) počas 5 dní. Keď sa klopidogrel podával spolu s omeprazolom, expozícia aktívnemu metabolitu klopidogrelu sa znížila o 46 % (1. deň) a o 42 % (5. deň),. Priemerná inhibícia agregácie krvných doštičiek (IPA) sa znížila o 47 % (24 hodín) a 30 % (5. deň), keď sa klopidogrel podával spolu s omeprazolom. V inej štúdii sa preukázalo, že podávanie klopidogrelu a omeprazolu v rozličnom čase nezabránilo ich interakcii, ktorá je pravdepodobne spôsobená inhibičným účinkom omeprazolu na CYP2C19.

Rozporné údaje týkajúce sa dôsledkov tejto farmakokineticko/farmakodynamickej interakcie z hľadiska závažných kardiovaskulárnych príhod boli hlásené z observačných a klinických štúdií.


Iné liečivá

Absorpcia pozakonazolu, erlotinibu, ketokonazolu a itrakonazolu je významne redukovaná a teda klinická účinnosť môže byť oslabená. Súbežnému použitiu s pozakonazolom a erlotinibom sa treba vyhnúť


Liečivá metabolizované CYP2C19

Omeprazol je stredne silný inhibítor CYP2C19, hlavného enzýmu metabolizujúceho omeprazol. Preto metabolizmus súbežne podávaných liečiv, ktoré sú tiež metabolizované CYP2C19, sa môže znížiť a systémová expozícia týmto látkam sa môže zvýšiť. Príkladmi takýchto liečiv sú R‑warfarín a iné antagonisty vitamínu K, cilostazol, diazepam a fenytoín.

Cilostazol

Omeprazol podávaný v dávkach 40 mg zdravým dobrovoľníkom v skríženej štúdii zvýšil Cmaxa AUC cilostazolu o 18 % a 26 % v uvedenom poradí a jedného z jeho aktívnych metabolitov o 29 % a o 69 % v uvedenom poradí.


Fenytoín

Odporúča sa monitorovať plazmatické koncentrácie fenytoínu počas prvých dvoch týždňov po začatí liečby omeprazolom a ak dôjde k úprave dávky fenytoínu, monitorovanie a ďalšia úprava dávky je potrebná aj po ukončení liečby omeprazolom.


Neznámy mechanizmus


Sachinavir

Súbežné podávanie omeprazolu so sachinavirom/ritonavirom viedlo k zvýšeniu plazmatických hladín sachinaviru približne až o 70 % spojené s dobrou znášanlivosťou HIV-infikovanými pacientami.


Takrolimus

Pri súbežnom podávaní omperazolu bolo hlásené zvýšenie sérových hladín takrolimu. Má sa posilniť sledovanie koncentrácií takrolimu ako aj funkcie obličiek (klírens kreatinínu) a ak je to potrebné, upraviť dávkovanie takrolimu.


Metotrexát

Pri podávaní spoločne s inhibítormi protónovej pumpy, u niektorých pacientov boli hlásené zvýšené hladiny metotrexátu. Pri podávaní vysokých dávok metotrexátu, môže byť potrebné zvážiť dočasné vysadenie omeprazolu.


Účinky iných liečiv na farmakokinetiku omeprazolu


Inhibítory CYP2C19 a/alebo CYP3A4

Keďže sa omeprazol metabolizuje enzýmami CYP2C19 a CYP3A4, liečivá známe ako inhítory CYP2C19 alebo CYP3A4 (ako je klaritromycín a vorikonazol), môžu spôsobiť zvýšenie sérových hladín omeprazolu znížením rýchlosti metabolizmu omeprazolu. Súbežná liečba vorikonazolom viedla k viac ako k zdvojnásobeniu expozície omeprazolu. Pretože vysoké dávky omeprazolu boli dobre tolerované, nie je všeobecne nutná úprava dávky omeprazolu. Avšak, úprava dávky sa má zvážiť u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene a ak je indikovaná dlhodobá liečba.


Induktory CYP2C19 a/alebo CYP3A4

Liečivá známe ako induktory enzýmov CYP2C19 alebo CYP3A4 alebo obidvoch (ako je rifampicín a ľubovník bodkovaný), môžu spôsobiť zníženie sérových hladín omeprazolu zvýšením rýchlosti metabolizmu omeprazolu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Výsledky troch prospektívnych epidemiologických štúdií (viac než 1 000 expozícií)

ukázali, že omeprazol nemá žiadne negatívne pôsobenie v gravidite, ani na zdravie plodu/novorodenca. Omeprazol sa môže užívať v gravidite.

Omeprazol sa vylučuje do materského mlieka, ale je nepravdepodobné, že by ovplyvňoval dojča pri terapeutických dávkach.


Údaje k fertilite nie sú k dispozícii.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Je nepravdepodobné, že by Omeprazol Zentiva ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Môžu sa vyskytnúť nežiaduce reakcie ako sú závrat a poruchy zraku (pozri časť 4.8). Ak sa prejavia, pacienti nemajú viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


 1. Nežiaduce účinky


Najčastejšie vedľajšie účinky (1 – 10 % pacientov) sú bolesť hlavy, bolesť brucha, zápcha, hnačka, plynatosť a nauzea/vracanie.


V programe klinických štúdií pre omeprazol a po uvedení lieku na trh sa identifikovali nasledujúce nežiaduce liekové reakcie alebo sa zaznamenalo podozrenie na ne. O žiadnej reakcii sa nezistilo, že by súvisela s dávkou. Nežiaduce reakcie uvedené nižšie sú klasifikované podľa frekvencie a tried orgánových systémov (TOS). Kategórie frekvencie sú definované podľa nasledujúcej konvencie: veľmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), menej časté (> 1/1 000, < 1/100), zriedkavé (> 1/10 000, < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).


TOS/frekvencia

Nežiaduca reakcia

Poruchy krvi a lymfatického systému

Zriedkavé:

Leukopénia, trombocytopénia

Veľmi zriedkavé:

Agranulocytóza, pancytopénia

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé:

Hypersenzitívne reakcie napr. horúčka, angioedém a anafylaktická reakcia/šok

Poruchy metabolizmu a výživy

Zriedkavé:

Hyponatriémia

Frekvencia neznáma:

Hypomagneziémia (pozri časť 4.4)

Psychické poruchy

Menej časté:

Insomnia

Zriedkavé:

Agitácia, zmätenosť, depresia

Veľmi zriedkavé:

Agresivita, halucinácie

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolesť hlavy

Menej časté:

Závrat, parestézia, somnolencia

Zriedkavé:

Poruchy chuti

Poruchy oka

Zriedkavé:

Rozmazané videnie

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté:

Vertigo

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Zriedkavé:

Bronchospazmus

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté:

Bolesť brucha, zápcha, hnačka, plynatosť, nauzea/vracanie

Zriedkavé:

Sucho v ústach, stomatitída, gastrointestinálna kandidóza, mikroskopická kolitída

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté:

Zvýšené hladiny pečeňových enzýmov

Zriedkavé:

Hepatitída so žltačkou alebo bez nej

Veľmi zriedkavé:

Zlyhávanie pečene, encefalopatia u pacientov s predchádzajúcim ochorením pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Menej časté:

Dermatitída, pruritus, vyrážka, urtikária

Zriedkavé:

Alopécia, fotosenzitivita

Veľmi zriedkavé:

Multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza (TEN)

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté:

Fraktúra bedra, zapästia alebo chrbtice (pozri časť 4.4).

Zriedkavé:

Artralgia, myalgia

Veľmi zriedkavé:

Svalová slabosť

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé:

Intersticiálna nefritída

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Veľmi zriedkavé:

Gynekomastia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Menej časté:

Malátnosť, periférny edém

Zriedkavé:

Zvýšené potenie


Pediatrická populácia

Bezpečnosť omeprazolu sa stanovila celkovo u 310 detí vo veku 0 až 16 rokov s ochorením súvisiacim s kyselinou. Tieto údaje sa získali z klinickej štúdie zahŕňajúcej 46 detí, ktorým sa na liečbu závažnej erozívnej ezofagitídy podávali udržiavacie dávky omeprazolu počas 749 dní.Profil nežiaducich udalostí bol pri krátkodobej aj pri dlhodobej liečbe zvyčajne rovnaký ako u dospelých. Nie sú k dispozícii žiadne údaje týkajúce sa účinkov dlhodobej liečby omeprazolom na pubertu a rast.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


O účinkoch predávkovania omeprazolom u ľudí sú dostupné len obmedzené informácie. V literatúre boli popísané dávky až do 560 mg a zaznamenali sa ojedinelé hlásenia, keď jednorazové perorálne dávky dosiahli až 2 400 mg omeprazolu (120‑násobok zvyčajnej odporúčanej klinickej dávky). Zaznamenala sa nauzea, vracanie, závrat, bolesť brucha, hnačka a bolesť hlavy. V jednotlivých prípadoch bola tiež popísaná apatia, depresia a zmätenosť.


Opísané symptómy v súvislosti s predávkovaním omeprazolom boli prechodné a nezaznamenal sa žiadny závažný následok. Rýchlosť eliminácie sa pri zvýšených dávkach nezmenila (kinetika prvého rádu). Liečba, ak je potrebná, je symptomatická.


 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: na liečbu peptických vredov a gastroezofageálnej refluxnej choroby (GER), inhibítory protónovej pumpy, ATC kód: A02BC01


Mechanizmus účinku

Omeprazol, racemická zmes dvoch enantiomérov, znižuje sekréciu žalúdočnej kyseliny prostredníctvom vysoko cieleného mechanizmu účinku. Je to špecifický inhibítor kyselinovej pumpy v parietálnej bunke. Účinkuje rýchlo a pri dávkovaní jedenkrát denne poskytuje kontrolu reverzibilnou inhibíciou sekrécie žalúdočnej kyseliny.


Omeprazol je slabá zásada, koncentrovaná a konvertovaná na aktívnu formu v silne kyslom prostredí intracelulárnych kanálikov parietálnej bunky, kde inhibuje enzým H+/K+-ATPázu - kyselinovú pumpu. Tento účinok na finálny stupeň procesu tvorby žalúdočnej kyseliny je závislý od dávky a zabezpečuje vysoko účinnú inhibíciu bazálnej ako aj stimulovanej sekrécie kyseliny bez ohľadu na typ stimulu.


Farmakodynamické účinky

Všetky pozorované farmakodynamické účinky možno vysvetliť pôsobením omeprazolu na sekréciu

kyseliny.


Účinok na sekréciu žalúdočnej kyseliny

Perorálne podanie omeprazolu 1-krát denne zebezpečuje rýchlu a účinnú inhibíciu sekrécie

žalúdočnej kyseliny počas dňa aj noci s maximálnym účinkom do 4 dní liečby. Pri perorálnom podaní 20 mg omeprazolu 1-krát denne sa u pacientov s dvanástnikovým vredom udržiaval priemerný pokles acidity v žalúdku najmenej 80% počas 24 hodín, s priemerným poklesom maxima tvorby kyseliny približne 70% po stimulácii pentagastrínom 24 hodín po podaní dávky.


U pacientov s dvanástnikovým vredom sa po perorálnom podaní omeprazolu v dávke 20 mg udržiava v žalúdku pH ≥ 3 v priemere 17 hodín z časového obdobia 24 hodín.


U pacientov s gastroezofágovou refluxovou chorobou omeprazol v závislosti od dávky znižuje/normalizuje pôsobenie kyseliny v pažeráku ako následok zníženej sekrécie kyseliny a kyslosti žalúdka. Inhibícia sekrécie kyseliny súvisí s plochou pod krivkou závislosti plazmatickej koncentrácie a času (AUC) omeprazolu a nie od aktuálnej plazmatickej koncentrácie v danom čase.


Počas liečby omeprazolom sa nepozorovala tachyfylaxia.


Účinok na H. pylori

H. pylori sa spája s peptickou vredovou chorobou vrátane vredovej choroby dvanástnika a žalúdka. H. pylori je hlavnýmfaktorom v rozvoji gastritídy. H. pylori spolu so žalúdočnou kyselinou sú hlavnými faktormi vo vývoji peptickej vredovej choroby. H. pylori je najvýznamnejším faktorom rozvoja atrofickej gastritídy, ktorá súvisí so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny žalúdka.


Eradikácia H. pylori omeprazolom a antibiotikami sa spája s vysokou mierou vyhojenia a dlhodobou remisiou peptických vredov.


Testovali sa dvojkombinačné liečby a zistilo sa, že sú menej účinné ako trojkombinačné liečby. Môžu sa však vziať do úvahy v prípadoch, keď známa hypersenzitivita zabraňuje použitiu akejkoľvek trojkombinácie.


Iné účinky súvisiace s inhibíciou kyseliny

Počas dlhodobej liečby sa zaznamenali glandulárne cysty v žalúdku s o niečo vyššou frekvenciou. Tieto zmeny sú fyziologickým dôsledkom výraznej inhibície sekrécie kyseliny, sú benígne a javia sa byť reverzibilné.


Znížená žalúdočná acidita z akéhokoľvek dôvodu, vrátane inhibítorov protónovej pumpy, zvyšuje v žalúdku počet baktérií, ktoré sú normálne prítomné v gastrointestinálnom trakte. Liečba liečivami, ktoré znižujú kyselinu, môže mať za následok mierne zvýšené riziko gastrointestinálnych infekcií, ktorých pôvodcom je Salmonellaa Campylobacter.


ChromogranínA(CgA) sa tiežzvyšujevdôsledku zníženiažalúdočnejkyslosti. TentoCgA meniaci účinoknemožnopreukázaťpäťdníposkončeníliečby inhibítormi protónovej pumpy ( PPI).


Použitie u detí

V nekontrolovanej štúdii u detí (vo veku 1 až 16 rokov) so závažnou refluxnou ezofagitídou omeprazol v dávkach 0,7 až 1,4 mg/kg zlepšil stupeň ezofagitídy v 90 % prípadov a významne znížil príznaky refluxu.V jednoduchej zaslepenej štúdii boli deti vo veku 0-24 mesiacov s klinicky diagnostikovanou gastroezofagálnou refluxnou chorobouliečené omeprazolom v dávkach 0,5; 1,0 alebo 1,5 mg/kg. Bez ohľadu na veľkosť dávky sa frekvencia epizód vracania/ regurgitácie znížila po 8 týždňoch liečby o 50 %.


Eradikácia Helicobacter pylori u detí:

Randomizovaná, dvojito zaslepená klinická štúdia (štúdia Héliot) potvrdila, že omeprazol v kombinácii s dvoma antibiotikami (amoxicilínom a klaritromycínom) bol bezpečný a účinný v liečbe infekcie spôsobenej H. pylori u detí s gastritídou vo veku 4 rokov a starších: miera eradikácie H.pylori : 74,2% (23/31 pacientov) liečených kombináciou omeprazol+amoxicilín+klaritromycín versus 9,4% (3/32 pacientov) liečených kombináciou amoxicilín+klaritromycín. Klinický prínos liečby súvisiaci s

dyspeptickými symptómami však preukázaný nebol. Táto štúdia neposkytla žiadne podporné informácie týkajúce sa detí vo veku do 4 rokov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Omeprazol a horečnatá soľ omeprazolu sú citlivé na pôsobenie kyseliny, a preto sa podávajú perorálne vo forme gastrorezistentných granúl v kapsuliach alebo tabletách. Absorpcia omeprazolu je rýchla, pričom maximálne plazmatické hladiny sa dosahujú približne 1-2 hodiny po podaní dávky. Absorpcia omeprazolu prebieha v tenkom čreve a zvyčajne je ukončená do 3-6 hodín. Súčasný príjem jedla nemá žiadny vplyv na biologickú dostupnosť. Systémová dostupnosť (biologická dostupnosť) je po perorálnom podaní jednorazovej dávky omeprazolu približne 40 %. Po opakovanom podávaní jedenkrát denne sa biologická dostupnosť zvyšuje približne na 60 %.


Distribúcia

Zdanlivý distribučný objem omeprazolu u zdravých jedincov je približne 0,3 l/kg telesnej hmotnosti. Omeprazol sa z 97 % viaže na plazmatické bielkoviny.


Metabolizmus

Omeprazol sa úplne metabolizuje prostredníctvom enzýmového systému cytochrómu P450 (CYP). Prevažná časť jeho metabolizmu je závislá od polyformného enzýmu CYP 2C19, ktorý je zodpovedný za tvorbu hydroxyomeprazolu, hlavného metabolitu v plazme.

Zostávajúca časť je závislá od inej špecifickej izoformy, CYP3A4, ktorá je zodpovedná za tvorbu sulfónu omeprazolu. Ako dôsledok vysokej afinity omeprazolu voči CYP2C19 existuje možnosť kompetitívnej inhibície a metabolických liekových interakcií typu liečivo-liečivo s inými substrátmi pre CYP2C19. Avšak vzhľadom k nízkej afinite voči CYP3A4, omeprazol nemá potenciál inhibovať metabolizmus iných substrátov pre CYP3A4. Okrem toho, omeprazol nemá inhibičný účinok na hlavné CYP enzýmy.


Približne 3 % kaukazskej populácie a 15-20 % ázijskej populácie nemá funkčný enzým CYP2C19 a sú označovaní ako slabí metabolizéri. U týchto jedincov je metabolizmus omeprazolu pravdepodobne katalyzovaný prevažne CYP3A4. Po opakovanom podávaní omeprazolu v dávke 20 mg raz denne bola priemerná hodnota AUC 5 až 10-násobne vyššia u slabých metabolizérov v porovnaní s jedincami s funkčným enzýmom CYP2C19 (silní metabolizéri). Priemerné maximálne plazmatické koncentrácie boli tiež 3 až 5-krát vyššie. Tieto zistenia nemajú vplyv na dávkovanie omeprazolu.


Eliminácia

Plazmatický eliminačný polčas omeprazolu je zvyčajne kratší ako jedna hodina po jednorazovom ako aj po opakovanom podaní perorálnej dávky jedenkrát denne. Omeprazol je úplne eliminovaný z plazmy medzi dávkami bez tendencie ku kumulácii pri podaní raz denne. Takmer 80 % perorálne podanej dávky omeprazolu sa vylúči vo forme metabolitov močom, zvyšok stolicou, primárne pochádzajúci zo žlčovej sekrécie.


Po opakovanom podaní sa hodnota AUC omeprazolu zvyšuje. Toto zvýšenie je závislé od dávky a výsledkom je nelineárna závislosť AUC na dávke po opakovanom podaní. Táto časová a dávková závislosť je dôsledkom poklesu metabolizmu prvého prechodu a systémového klírensu pravdepodobne spôsobeného inhibíciou enzýmu CYP2C19 omeprazolom a/alebo jeho metabolitmi (napr. sulfónom).

U žiadneho metabolitu sa nezistil vplyv na sekréciu žalúdočnej kyseliny.


Špeciálne skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Metabolizmus omeprazolu u pacientov s dysfunkciou pečene je znížený, čo vedie k zvýšeniu hodnoty AUC. Pri dávkovaní jedenkrát denne sa neprejavila žiadna tendencia ku kumulácii omeprazolu.


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Farmakokinetika omeprazolu, vrátane systémovej biologickej dostupnosti a rýchlosti eliminácie sa nemení u pacientov so zníženou funkciou obličiek.


Starší pacienti

Rýchlosť metabolizmu omeprazolu je mierne znížená u starších jedincov (vo veku 75-79).


Pediatrickí pacienti

Počas liečby odporúčanými dávkami detí vo veku od 1 roku sa dosiahli podobné plazmatické koncentrácie ako u dospelých. U detí mladších ako 6 mesiacov je klírens omeprazolu nízky z dôvodu nízkej schopnosti metabolizovať omeprazol.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


V celoživotných štúdiách na potkanoch liečených omeprazolom, bola pozorovaná hyperplázia ECL-buniek v žalúdku a karcinoidy. Tieto zmeny sú výsledkom pretrvávajúcej hypergastrinémie, ktorá vzniká sekundárne po inhibícii kyseliny. K podobným zisteniam sa dospelo po liečbe antagonistami H2-receptora, inhibítormi protónovej pumpy a po parciálnej fundektómii. Tieto zmeny teda nie sú výsledkom priameho účinku žiadneho z liečiv.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Obsah kapsuly:

zrnitý cukor (obsahuje sacharózu a kukuričný škrob)

Natrium-lauryl-sulfát

Hydrogenfosforečnan sodný, bezvodý

Manitol

Hypromelóza 6 cP

Makrogol 6000

Mastenec

Polysorbát 80

Oxid titaničitý (E 171)

Kopolymér metakrylovej kyseliny a ethylakrylátu (1:1)


Obal kapsuly:

Kapsuly 10 a 20 mg:

Želatína

Chinolínová žltá (E 104)

Oxid titaničitý (E 171)


Kapsuly 40 mg:

Želatína

Indigokarmín (E 132)

Oxid titaničitý (E 171)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Doba použiteľnosti


3 roky

Fľaštička HDPE: Použite do 3 mesiacov po otvorení.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

OPA/Al/PVC-Al blister: Uchovávajte v pôvodnom obale.

Fľaštička HDPE: Uchovávajte fľaštičku tesne uzavretú.


6.5 Druh obalu a veľkosť balenia


OPA/Al/PVC-Al blister:


Fľaštička HDPE so silikagélom proti vlhkosti vloženým do polypropylénového uzáveru:

OPA/Al/PVC-Al blister.

10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 kapsúl; nemocničné balenie 500 kapsúl

20 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 kapsúl; nemocničné balenie 500 kapsúl

40 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 140, 280 kapsúl; nemocničné balenie 500 kapsúl


Fľaštička HDPE so silikagélom proti vlhkosti vloženým do polypropylénového uzáveru:

10 mg: 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 kapsúl

20 mg: 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 kapsúl

40 mg: 5, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90 a 100 kapsúl


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


SVUS Pharma a.s.

Smetanovo Nábřeží 1238/20a,

500 02 Hradec Králové

Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Omeprazol Farmax 10 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula: 09/0248/14-S

Omeprazol Farmax 20 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula: 09/0249/14-S

Omeprazol Farmax 40 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula: 09/0250/14-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIETEXTU


14


Omeprazol Farmax 10 mg tvrdá gastrorezistentná kapsula