+ ipil.sk

Ondansetron Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztokPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Ondansetron Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok

Ondansetron


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie..

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


Názov vášho lieku je Ondansetron Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok, ale v ďalších častiach tejto písomnej informácie ho budeme označovať ako injekcia Ondansetron Accord.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je injekcia Ondansetron Accord a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete injekciu Ondansetron Accord

3. Ako používať injekciu Ondansetron Accord

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať injekciu Ondansetron Accord

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je injekcia Ondansetron Accord a na čo sa používa


Injekcia Ondansetron Accord obsahuje liečivo ondansetron, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných antiemetiká.


Injekcia Ondansetron Accord sa používa na účely

 • prevencie nevoľnosti a vracania v dôsledku:

 • chemoterapie pri liečbe rakoviny u dospelých a detí starších ako 6 mesiacov,

 • rádioterapie pri liečbe rakoviny u dospelých,

 • prevencie a liečby nevoľnosti a vracania po chirurgickom zákroku u dospelých a detí starších ako 1 mesiac.


Ak máte záujem o podrobnejšie vysvetlenie k použitiu tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete injekciu Ondansetron Accord


Nepoužívajte injekciu Ondansetron Accord

- ak ste alergický na ondansetron alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)alebo na iné podobné lieky (napr. granisetron alebo dolasetron).

 • keď dostávate apomorfín (liek používaný na liečbu Parkinsonovej choroby).


Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať injekciu Ondansetron Accord, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru
 • ak máte upchané črevá alebo ak trpíte na závažnú zápchu, Ondansetron Accord môže zhoršiť váš stav,

 • ak máte problémy s pečeňou,

 • ak ste mali niekedy problémy so srdcom alebo užívate lieky na liečbu srdcových ochorení,

 • ak máte nepravidelný tep srdca (arytmia)

 • ak ste podstúpili operáciu krčných a nosných mandlí, pretože liečba ondansetronom môže prekryť príznaky vnútorného krvácania,

 • ak máte problémy s hladinami solí v krvi, ako je draslík, sodík a horčík,

 • ak má vaše dieťa poškodenú pečeň, má menej ako 2 roky a je liečené.

Pri odbere krvi a moču vždy informujte príslušné laboratórium, že užívate ondansetron.

Ak sa na vás vzťahujú niektoré z uvedených stavov, informujte o tom svojho lekára skôr, než vám podá injekciu.


Iné lieky ainjekcia Ondansetron Accord

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Používanie lieku Ondansetron Accord musíte svojmu lekárovi oznámiť, ak vás začne liečiť nasledujúcimi liekmi:

 • fenytoín (používa sa na liečenie epilepsie a srdcových arytmií),

 • karbamazepín (používa sa na liečenie epilepsie a neuralgických bolestí),

 • antibiotiká, ako napr. rifampicín, erythromycín alebo ketokonazol,antiarytmiká (lieky používané na liečenie nerovnomerného srdcového tepu), ako napr. amiodarόn

 • lieky nazývané betablokátory, ktoré sa používajú na liečbu istých problémov so srdcom alebo očami, strachu alebo na prevenciu migrény, ako napr. atenolon alebo timolol.,

 • tramadol (používa sa ako liek proti bolesti),

 • apomorfín (liek používaný na liečbu Parkinsonovej choroby),

 • lieky ovplyvňujúce činnosť srdca (ako napríklad haloperidol alebo metadon),

 • lieky proti rakovine (najmä antracyklíny, ako napr. doxorubicín, daunorubicín alebo trastuzumab).

 • lieky používané na liečbu depresie, úzkostných porúch a niektorých porúch osobnosti (známe také ako SSRI – selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu alebo SNRI – inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu).

 • SSRI (selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu)– fluoxetín, paroxetín, sertralín, fluvoxamín, citalopram, escitalopram

 • SNRI (selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu)– venlafaxín, duloxetín


Ak užívate fenytoín, karbamazepín alebo rifampicín, môže to mať oslabujúci vplyv na účinky ondansetronu. Ak používate ondansetron, môže to mať oslabujúci vplyv na bolesť utišujúce účinky tramadolu.


Obráťte sa na svojho lekára. Je možné, že bude potrebné upraviť dávku.


Injekcie Ondansetron Accord a jedlo a nápoje

Injekciu Ondansetron Accord môžete používať nezávisle od jedál a nápojov.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Tehotenstvo:

Používanie injekcie Ondansetron Accord počas tehotenstva sa vzhľadom na nedostatok skúseností neodporúča. Ak ste tehotná, ondansetron by ste mali používať iba v prípade, ak váš ošetrujúci lekár starostlivo zvážil všetky prínosy a rizika takejto liečby (platí to najmä pre prvé tri mesiace vášho tehotenstva).


Dojčenie:

Ondansetron obsiahnutý v injekcii Ondansetron Accord môže prechádzať do materského mlieka. Preto matky používajúce injekcie Ondansetron Accord nemajú dojčiť.

Skôr, ako užijete tento liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Injekcia Ondansetron Accord neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách tohto lieku

Tento liek obsahuje 2,5 mmol (alebo 57,9 mg) sodíka na maximálnu dennú dávku 32 mg. Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom sodíka.


3. Ako používať injekciu Ondansetron Accord


Injekciu Ondansetron Accord vám zvyčajne podá zdravotná sestra alebo lekár. Dávka, ktorá vám bola predpísaná, bude závisieť od liečby, ktorú podstupujete.


Na prevenciu nevoľnosti a vracania vyvolaného chemoterapiou alebo rádioterapiou

Dospelí

Zvyčajná dávka pre dospelú osobu v deň chemoterapie alebo rádioterapie je 8 mg a podáva sa injekčnou formou do žily alebo do svalu bezprostredne pred liečbou a o dvanásť hodín neskôr sa podáva ďalších 8 mg.


V nasledujúcich dňoch

zvyčajná vnútrožilová dávka pre dospelú osobu nesmie prekročiť 8 mg,

podávanie ústami môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať až 5 dní.


Ak sa predpokladá, že chemoterapia alebo rádioterapia s veľkou pravdepodobnosťou povedie k závažnej nevoľnosti a vracaniu, môže vám byť podaná aj vyššia, než zvyčajná dávka injekcie Ondansetron Accord. Rozhodne o tom váš lekár.


Na prevenciu nevoľnosti a vracania z chemoterapie

Deti staršie ako 6 mesiacov a dospievajúci

O dávke rozhoduje lekár.


V deň chemoterapie

prvá dávka sa podáva injekčne do žily bezprostredne pred liečbou dieťaťa. Po chemoterapii sa liek dieťaťu zvyčajne podáva ústami a zvyčajná dávka je 4 mg.


Na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania

Zvyčajná dávka pre dospelých je 4 mg a podáva sa injekčne do žily alebo do svalu. Táto dávka sa podáva bezprostredne pred operáciou.

V prípade detí starších ako 1 mesiac a mladistvých o dávke rozhoduje lekár. Maximálna dávka je 4 mg a podáva sa ako injekcia do žily. Táto dávka sa podáva bezprostredne pred operáciou.


Na liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania

Zvyčajná dávka pre dospelých je 4 mg a podáva sa injekciou do žily alebo do svalu.

V prípade detí starších ako 1 mesiac a mladistvých o dávke rozhoduje lekár. Jedna dávka ondansetronu sa môže podať pomalou intravenóznou injekciou (nie rýchlejšie než za 30 sekúnd) v koncentrácii 0,1 mg/kg v maximálnej dávke 4 mg buď pred uvedením do anestézie, počas alebo po uvedení do anestézie.


Pacienti so stredne závažnými alebo závažnými problémami s pečeňou

Celková denná dávka by nemala byť vyššia, než 8 mg.


Ak dostanete viac injekcie Ondansetron Accord, ako máte


V súčasnosti sa vie iba málo o predávkovaní ondansetronom.U niekoľkých pacientov sa pri predávkovaní objavili nasledujúce príznaky: poruchy videnia, ťažká zápcha, zníženie krvného tlaku a bezvedomie.Vo všetkých prípadoch príznaky úplne vymizli.Neexistuje žiadne špecifické antidotum pre ondansetron.Z toho dôvodu, ak sa objaví podozrenie na predávkovanie, treba liečiť len príznaky.Informujte svojho lekára, ak sa u vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

ZÁVAŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Alergické reakcie

Alergické reakcie (precitlivenosť) sú zriedkavé, ale môžu vyvolať kožnú vyrážku, červené škvrny alebo hrčky pod kožou (žihľavka) kdekoľvek na vašom tele a svrbenie, ako aj závažnejšie príznaky, ako napríklad opuchy rúk, chodidiel, členkov, tváre, očných viečok, pier, úst a/alebo hrdla. To môže viesť k ťažkostiam pri prehĺtaní a dýchaní.

Poruchy srdcového rytmu

Tieto nebývajú obvyklé, ale môžu viesť k palpitáciám (nepríjemnému pocitu nepravidelného alebo prudkého búšenia srdca) alebo k príliš pomalému srdcovému rytmu. Môže sa vyskytnúť aj bolesť na hrudníku alebo napätie v hrudi a náhly sipot alebo kolaps.


Tieto závažné vedľajšie účinky môžu viesť k ohrozeniu života, a preto, AK SPOZORUJETE NIEKTORÉ Z PRÍZNAKOV UVEDENÝCH VYŠŠIE, IHNEĎ TO OZNÁMTE SVOJMU LEKÁROVI ALEBO ZDRAVOTNEJ SESTRE.


Menej závažné vedľajšie účinky:


Veľmi časté

Viac ako 1 z 10 pacientov


 • bolesť hlavy

Časté

Menej ako 1 z 10 pacientov


 • pocity tepla alebo sčervenanie

 • zápcha

 • zmeny vo výsledkoch testov funkcií pečene (ak dostávate injekciu ondansetronu s liekom nazývaným cisplatina, ináč sú tieto vedľajšie účinky menej časté)

 • podráždenie a sčervenanie miesta podania injekcie


Menej časté

Menej ako 1 zo 100 pacientov

 • záchvaty alebo kŕče

 • neobvyklé pohyby alebo trasenie

 • nepravidelný srdcový rytmus

 • bolesť na hrudníku

 • nízky krvný tlak, čo môže spôsobiť, že sa cítite slabý alebo ako by ste mali závrat

 • čkanie

Zriedkavé

Menej ako 1 z 1 000 pacientov


 • pocit závratu alebo točenia hlavy

 • výrazne zhoršené videnie alebo dočasná strata zraku

 • poruchy srdcového rytmu (ktoré niekedy spôsobujú stratu vedomia)

Veľmi zriedkavé

Menej ako 1 z 10 000 pacientov vrátane izolovane hlásených prípadov


 • dočasná strata videnia, zvyčajne trvajúca menej ako 20 minút, väčšinou u pacientov liečených chemoterapiou v kombinácii s cisplatinou.


Ak sa chystáte absolvovať krvné testy alebo testy funkcií pečene, tento liek môže ovplyvniť ich výsledky, a preto o tom informujte svojho lekára. Ak sa necítite dobre, alebo ak pociťujete nezvyčajné nepohodlie, ktoré si neviete vysvetliť, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať injekciu Ondansetron Accord


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ampulke a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte ampulku v škatuli na ochranu pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete, že obal je poškodený, alebo ak roztok obsahuje viditeľné čiastočky alebo kryštáliky.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšieinformácie


Čo injekcia Ondansetron Accord obsahuje

Liečivo v injekcii Ondansetron Accord je ondansetron (vo forme hydrochlorid dihydrátu).

Každý mililiter injekčného alebo infúzneho roztoku obsahuje 2 mg ondansetronu (ako ondansetronhydrochlorid dihydrát)

Každá 2 ml ampulka obsahuje 4 mg ondansetronu (ako ondansetronhydrochlorid dihydrát).

Každá 4 ml ampulka obsahuje 8 mg ondansetronu (ako ondansetronhydrochlorid dihydrát).

Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, citrónan sodný, chlorid sodný, hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a voda na injekciu.


Ako vyzerá Ondansetron Accord injekčný alebo infúzny roztok a obsah balenia

Injekcia Ondansetron Accord je číry, bezfarebný roztok na injekcie alebo infúzie v čírej sklenenej ampulke/sklenené ampulky jantáru.

Injekcia Ondansetron Accord 2 mg/ml je k dispozícii v obale obsahujúcom 5 x 2 ml a 5 x 4 ml ampulky a je k dispozícii aj v balení obsahujúcom 10 x 2 ml a 10 x 4 ml ampulky.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Veľká Británia


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu

Názov lieku

Veľká Británia

Ondansetron 2mg/ml Solution for Injection or Infusion

Rakúsko

Ondansetron Accord 2 mg/ml Lösung zur Injektion oder Infusion

Belgicko

Ondansetron Accord Healthcare 2 mg/ml solution pour injection ou perfusion/ oplossing voor injectie of infusie/ Lösung zur Injektion oder Infusion

Cyprus

Ondansetron Accord 2 mg/ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Česká republika

Ondansetron Accord 2 mg/ml injekční/infuzní roztok

Dánsko

Ondansetron Accord 2 mg/ml injektions og infusionsvæske, opløsning

Nemecko

Ondansetron Accord 2 mg/ml Lösung zur Injektion oder Infusion

Estónsko

Ondansetron Accord 2 mg/ml süste- või infusioonilahus

Grécko

Ondansetron Accord 2 mg/ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση

Španielsko

Ondansetron Accord Healthcare 2 mg/ml para inyección o infusión EFG

Fínsko

Ondansetron Accord 2 mg/ ml injektio- tai infuusioneste/ Lösning för injektion och infusion

Írsko

Ondansetron 2 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Taliansko

Ondansetrone Accord Healthcare 2mg/ml Soluzione per Iniezione o Infusione

Lotyšsko

Ondansetron Accord 2 mg/ml šķīdums injekcijām vai infūzijām

Malta

Ondansetron 2 mg/ml Solution for Injection or Infusion

Nórsko

Ondansetron Accord 2 mg/ml oppløsning til injeksjon og infusjon

Poľsko

Ondansetron Accord 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub wlewu

Portugalsko

Ondansetron Accord 2 mg/ml Solução injectável ou para perfusão

Švédsko

Ondansetron Accord 2 mg/ml Lösning för injektion och infusion

Slovinsko

Ondansetron Accord 2 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje

Slovenská republika

Ondansetron Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2015.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov


Pokyny na použitie:


Na intravenóznu injekciu, intramuskulárnu injekciu alebo na intravenóznu infúziu po zriedení.

Lekári, ktorí plánujú predpísať ondansetron v rámci prevencie proti neskoršej nevoľnosti a vracaniu v súvislosti s chemoterapiou alebo rádioterapiou dospelých, mladistvých alebo detí, majú vziať do úvahy aktuálne postupy a zodpovedajúce predpisy.


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou a rádioterapiou:


Dospelí: Intenzita nevoľnosti a vracania pri liečbe rakoviny sa mení v závislosti od použitých dávok a kombinácií režimov chemoterapie a rádioterapie. Spôsob podávania a dávkovania ondansetronu sa má pohybovať v rozsahu 8-32 mg na deň a má byť zvolený, ako je uvedené nižšie.


Emetogénna chemoterapia a rádioterapia:

Pacientom liečeným emetogénnou chemoterapiou alebo rádioterapiou sa môže podávať ondansetron buď intravenózne, alebo intramuskulárne, alebo inými spôsobmi podávania. Tento liek je však určený iba na podávanie formou injekcie alebo infúzie.


Väčšine pacientov liečených emetogénnou chemoterapiou alebo rádioterapiou sa má podávať 8 mg ondansetronu ako pomalá intravenózna alebo intramuskulárna injekcia alebo ako krátkodobá intravenózna infúzia po dobu 15 minút bezprostredne pred liečbou a následne sa podáva 8 mg ondansetronu každých 12 hodín perorálne.


Aby sa zabránilo oneskorenému alebo dlhotrvajúcemu vracaniu po prvých 24 hodinách, perorálna liečba ondansetronom v spojení s dexametazónom má pokračovať až do 5 dní po ukončení liečby. Liečba ondansetronom s inými než intravenóznymi formami dávkovania má pokračovať až do 5 dní po ukončení liečby.


Vysoko emetogénna chemoterapia:Pacientom, ktorí sú liečení vysoko emetogénnou chemoterapiou, napr. vysokými dávkami cisplatiny, sa môže ondansetron podávať intravenózne alebo intramuskulárne. Ondansetron preukazuje rovnakú účinnosť po prvých 24 hodinách chemoterapie pri nasledovnom dávkovaní:


 • Jednorazová dávka 8 mg pomalou intravenóznou alebo intramuskulárnou injekciou bezprostredne pred chemoterapiou.

 • Dávka 8 mg pomalou intravenóznou alebo intramuskulárnou injekciou alebo krátkodobou intravenóznou infúziou po dobu 15 minút bezprostredne pred chemoterapiou, po ktorej nasledujú ďalšie dve intravenózne alebo intramuskulárne dávky v množstve 8 mg v intervale 2-4 hodín alebo nepretržitá infúzia 1 mg/hodinu počas 24 hodín.

 • Jednorazová dávka 16 mg sa môže podávať iba formou intravenóznej infúzie zriedenej v 50-100 ml roztoku chloridu sodného s koncentráciou 9 mg/ml (0,9 %) alebo iného kompatibilného infúzneho roztoku a podávanej v čase nie kratšom ako 15 minút bezprostredne pred chemoterapiou.

Dávkovací režim sa má zvoliť podľa závažnosti emetogénneho účinku chemoterapie.

Jednorazová dávka vyššia ako 16 mg sa nesmie podať kvôli dávkou podmienenému zvýšeniu rizika predĺženia intervalu QT (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1 SPC).


Účinok ondansetronu vo vysoko emetogénnej chemoterapii je možné zvýšiť jednorazovým intravenóznym podaním 20 mg sodnej soli dexametazónfosfátu pred chemoterapiou.


Aby sa zabránilo oneskorenému alebo dlhotrvajúcemu vracaniu po prvých 24 hodinách, perorálna liečba ondansetronom pokračuje až do 5 dní po ukončení liečby.


Pediatrická populácia:

Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou u detí vo veku ≥6 mesiacov a mladistvých:

Dávku pri nevoľnosti a vracaní vyvolaných chemoterapiou je možné vypočítať na základe hodnoty telesného povrchu (BSA) alebo telesnej hmotnosti – pozri nižšie.


Dávkovanie na základe telesného povrchu:

Injekcia Ondansetron Accord sa má podávať bezprostredne pred chemoterapiou vo forme jednej intravenóznej dávky 5 mg/m2. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg. Perorálna liečba môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať až 5 dní (tabuľky dávkovania nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku). Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Dávkovanie na základe telesnej hmotnosti:

Dávkovanie na základe telesnej hmotnosti vedie k vyšším celkovým denným dávkam, než v prípade dávkovania na základe telesného povrchu. Injekcia Ondansetron Accord sa má podávať bezprostredne pred chemoterapiou vo forme jednej intravenóznej dávky 0,15 mg/kg. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg. Ďalšie dve intravenózne dávky sa môžu podať v 4-hodinových intervaloch. Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg. Perorálna liečba môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať až 5 dní (ďalšie podrobnosti nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku).


Injekcia Ondansetron Accord sa musí zriediť v 5 % roztoku dextrózy alebo v 0,9 % roztoku chloridu sodného alebo inej kompatibilnej infúznej tekutine (pozrite časť 6.6) a podať ako intravenózna infúzia počas nie menej ako 15 minút. O používaní injekcie Ondansetron Accord na prevenciu oneskorenej alebo dlhotrvajúcej CINV nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií. O používaní injekcie Ondansetron Accord pri nevoľnosti a vracaní vyvolanom rádioterapiou u detí nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií.


Pooperačná nevoľnosť a vracanie (PONV):


Dospelí: Na prevenciu PONV sa ondansetron môže podávať perorálne alebo formou intravenóznej alebo intramuskulárnej injekcie.


Ondansetron sa môže podávať intramuskulárnou alebo pomalou intravenóznou injekciou ako jednorazová 4 mg dávka pri indukcii anestézie.


Na liečbu preukázanej PONV sa odporúča podať jednu dávku v množstve 4 mg intramuskulárnou alebo pomalou intravenóznou injekciou.


Deti (vo veku viac ako 1 mesiac a mladiství):


Perorálna forma: V súvislosti s perorálnym podávaním ondansetronu na prevenciu alebo liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania sa nevykonali žiadne štúdie. Na tento účel sa odporúča použiť pomalú intravenóznu injekciu.


Injekcie:

Na prevenciu PONV u pediatrických pacientov, podstupujúcich chirurgický zákrok v celkovej anestézii, je možné podávať jednu dávku ondansetronu pomalou intravenóznou injekciou (nie menej ako 30 sekúnd) v koncentrácii 0,1 mg/kg až do maximálnej hodnoty 4 mg pred indukciou anestézie, počas nej alebo po nej. Na liečbu PONV u pediatrických pacientov, ktorí podstúpili chirurgický zákrok v celkovej anestézii, je možné podávať jednu dávku ondansetronu pomalou intravenóznou injekciou (nie menej ako 30 sekúnd) v koncentrácii 0,1 mg/kg až do maximálnej hodnoty 4 mg.U detí mladších ako 2 roky neexistujú žiadne údaje o použití injekcie Ondansetron Accord pri liečbe PONV.


Starší pacienti:

Skúsenosti s užívaním ondansetronu v prevencii a liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania u starších pacientov sú obmedzené, avšak ondansetron je dobre tolerovaný u pacientov starších ako 65 rokov, ktorí sa liečia chemoterapiou.

Pozri tiež Osobitné skupiny pacientov.


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:Nevyžaduje sa žiadna úprava denného dávkovania, intervalu dávkovania alebo spôsobu podávania.


Pacienti s poškodením funkcie pečene:Klírens ondansetronu je významne znížený a sérový polčas významne predĺžený u jedincov so stredne závažným alebo závažným poškodením funkcie pečene. U týchto pacientov sa nemá prekročiť celková denná dávka 8 mg.


Pacienti s odchýlkou sparteínového/debrisochínového metabolizmu: Eliminačný polčas ondansetronu sa nemení u jedincov klasifikovaných ako osoby s poruchou sparteínového a debrisochínového metabolizmu. U týchto pacientov sa po opakovanom podávaní dávok zistili rovnaké koncentrácie liečiva ako v bežnej populácii. Nevyžadujú sa žiadne úpravy denného dávkovania alebo intervalu dávkovania.


Inkompatibility

Roztok sa nesmie sterilizovať v autokláve.


Injekcia Ondansetron Accord by mala byť namiešaná iba s odporúčanými infúznymi roztokmi:

infúzny intravenózny roztok chloridu sodného 0,9 % w/v,

infúzny intravenózny roztok glukózy 5 % w/v,

infúzny intravenózny roztok manitolu 10 % w/v,

Ringerov intravenózny roztok,

infúzny intravenózny roztok chloridu draselného 0,3 % w/v a chloridu sodného 0,9 % w/v,

infúzny intravenózny roztok chloridu draselného 0,3 % w/v a glukózy 5 % w/v.


Stabilita injekcie Ondansetron Accord po nariedení s odporúčanými infúznymi tekutinami bola preukázaná v koncentráciách 0,016 mg/ml a 0,64 mg/ml.


Používajte iba číre a bezfarebné roztoky


Zriedené roztoky sa majú skladovať na mieste chránenom pred svetlom.


Čas použiteľnosti a uchovávanie


Neotvorené

3 roky

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte ampulky v škatuli na ochranu pred svetlom.


Injekcie

Po prvom otvorení ihneď použite.


Infúzie

Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná po dobu 7 dní pri teplote 25 °C a pri teplote 2 - 8 °C spolu s roztokmi uvedenými v časti 6.6.

Z mikrobiologického hľadiska by sa liek mal použiť okamžite. Ak sa liek nepoužije okamžite, za podmienky a čas uchovávania zodpovedá používateľ. Liek sa môže uchovávať pri teplote 2 až 8 °C nie dlhšie ako 24 hodín pred podaním, pokiaľ roztok nebol nariedený za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

9


Ondansetron Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Ondansetron Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každý mililiter injekčného alebo infúzneho roztoku obsahuje 2 mg ondansetronu (ako ondansetroni hydrochloridum dihydricum)


Každá 2 ml ampulka obsahuje 4 mg ondansetronu (ako ondansetroni hydrochloridum dihydricum).


Každá 4 ml ampulka obsahuje 8 mg ondansetronu (ako ondansetroni hydrochloridum dihydricum).


Pomocná látka so známym účinkom:1 ml injekčného alebo infúzneho roztoku obsahuje 3,62 mg sodíka vo forme citrónanu sodného, chloridu sodného a hydroxidu sodného.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný alebo infúzny roztok


Číry bezfarebný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí:


Ondansetron je indikovaný na liečbu nevoľnosti a vracania spôsobených cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou a na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania (Post-Operative Nausea and Vomiting, PONV).


Pediatrická populácia:

Na liečbu nevoľnosti a vracania spôsobených chemoterapiou u detí vo veku ≥6 mesiacov.


Na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania u detí vo veku ≥1 mesiac.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na intravenóznu injekciu alebo intramuskulárnu injekciu alebo na intravenóznu infúziu po zriedení.


Pokyny na nariedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6


Lekári, ktorí plánujú predpísať ondansetron v rámci prevencie proti oneskorenej nevoľnosti a vracaniu v súvislosti s chemoterapiou alebo rádioterapiou u dospelých, dospievajúcich alebo detí, majú vziať do úvahy aktuálne postupy a zodpovedajúce predpisy.


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou a rádioterapiou:

Dospelí: Intenzita nevoľnosti a vracania pri liečbe rakoviny sa mení v závislosti od použitých dávok a kombinácií režimov chemoterapie a rádioterapie. Spôsob podávania a dávkovania ondansetronu sa má pohybovať v rozsahu 8-32 mg na deň a má byť zvolený, ako je uvedené nižšie.


Emetogénna chemoterapia a rádioterapia:

Pacientom liečeným emetogénnou chemoterapiou alebo rádioterapiou sa môže podávať ondansetron buď intravenózne, alebo intramuskulárne, alebo inými spôsobmi podávania. Tento liek je však určený iba na podávanie formou injekcie alebo infúzie.


Väčšine pacientov liečených emetogénnou chemoterapiou alebo rádioterapiou sa má podávať 8 mg ondansetronu ako pomalá intravenózna alebo intramuskulárne injekcia alebo ako krátkodobá intravenózna infúzia po dobu 15 minút bezprostredne pred liečbou a následne sa podáva 8 mg ondansetronu každých 12 hodín perorálne.


Aby sa zabránilo oneskorenému alebo dlhotrvajúcemu vracaniu po prvých 24 hodinách, perorálna liečba ondansetronom v spojení s dexametazónom má pokračovať až do 5 dní po ukončení liečby. Liečba ondansetronom s inými než intravenóznymi formami dávkovania má pokračovať až do 5 dní po ukončení liečby.


Vysoko emetogénna chemoterapia:Pacientom, ktorí sú liečení vysoko emetogénnou chemoterapiou, napr. vysokými dávkami cisplatiny, sa môže ondansetron podávať intravenózne alebo intramuskulárne. Ondansetron preukazuje rovnakú účinnosť po prvých 24 hodinách chemoterapie pri nasledovnom dávkovaní:


 • Jednorazová dávka 8 mg pomalou intravenóznou alebo intramuskulárnou injekciou bezprostredne pred chemoterapiou.


 • Dávka 8 mg pomalou intravenóznou alebo intramuskulárnou injekciou alebo krátkodobou intravenóznou infúziou po dobu 15 minút bezprostredne pred chemoterapiou, po ktorej nasledujú ďalšie dve intravenózne alebo intramuskulárne dávky v množstve 8 mg v intervale 2-4 hodín alebo nepretržitá infúzia 1 mg/hodinu počas 24 hodín.


 • Jednorazová intravenózna dávka 16 mg rozpustená v 50–100 ml fyziologického roztoku alebo inej kompatibilnej infúznej tekutiny (pozri Farmaceutické opatrenia) infundovaná v nie kratšom čase ako 15 minút bezprostredne pred chemoterapiou. Jednorázová dávka väčšia ako 16 mg sa nesmie podať vzhľadom na dávkou podmienené zvýšené riziko predĺženia QT-intervalu (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).


Dávkovací režim sa má zvoliť podľa závažnosti emetogénneho účinku chemoterapie.


Účinok ondansetronu vo vysoko emetogénnej chemoterapii je možné zvýšiť jednorazovým intravenóznym podaním 20 mg sodnej soli dexametazónfosfátu pred chemoterapiou.


Aby sa zabránilo oneskorenému alebo dlhotrvajúcemu vracaniu po prvých 24 hodinách, perorálna liečba ondansetronom pokračuje až do 5 dní po ukončení liečby.


Pediatrická populácia:

Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou u detí vo veku ≥6 mesiacov a dospievajúcich:

Dávku pri liečbe nevoľnosti a vracania vyvolaných chemoterapiou je možné vypočítať na základe hodnoty telesného povrchu (BSA) alebo telesnej hmotnosti – pozri nižšie. Dávkovanie na základe telesnej hmotnosti vedie k vyšším celkovým denným dávkam než v prípade dávkovania na základe telesného povrchu – pozri časti 4.4 a 5.1


Ondansetronhydrochlorid sa má zriediť 5 % roztokom dextrózy alebo 0,9 % roztokom chloridu sodného, prípadne inou kompatibilnou infúznou tekutinou (pozri časť 6.6) a podať ako intravenózna infúzia za nie menej ako 15 minút.


O používaní injekcie Ondansetron Accord na prevenciu chemoterapiou indukovanej oneskorenej alebo dlhotrvajúcej nevoľnosti a vracania nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií. O používaní injekcie Ondansetron Accord pri nevoľnosti a vracaní vyvolanými rádioterapiou u detí nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií.


Dávkovanie podľa telesného povrchu:

Ondansetron sa má podávať bezprostredne pred chemoterapiou vo forme jednej intravenóznej dávky 5 mg/m2. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.

Perorálna liečba môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať až do 5 dní.

Pozri Tabuľka č. 1 nižšie.

Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Tabuľka č. 1: Dávkovanie na základe telesného povrchu v prípade chemoterapie – deti vo veku ≥6 mesiacov a dospievajúcif


Telesný povrch

1. deň 1a,b

2. až 6. deňb

< 0,6 m2

5 mg/m2 i.v. 2 mg sirup alebo tableta po 12 hodinách

2 mg (sirup alebo tableta) každých 12 hodín

0,6 m2

5 mg/m2 i.v. 4 mg sirup alebo tableta po 12 hodinách

4 mg (sirup alebo tableta) každých 12 hodín

aIntravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.

b Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Dávkovanie podľa telesnej hmotnosti:

Dávkovanie na základe telesnej hmotnosti vedie k vyšším celkovým denným dávkam než v prípade dávkovania na základe telesného povrchu – pozri časti 4.4 a 5.1 Ondansetron sa má podať bezprostredne pred chemoterapiou ako jedna intravenózna dávka s koncentráciou 0,15 mg/kg. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.


Môžu sa podať dve ďalšie intravenózne dávky v štvorhodinových intervaloch. Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.

Perorálna liečba môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať až 5 dní.

Pozri Tabuľka č. 2 nižšie.


Tabuľka č. 2: Dávkovanie na základe telesnej hmotnosti v prípade chemoterapie – deti vo veku ≥6 mesiacov a dospievajúci


Hmotnosť

1. deňa,b

2. až 6. deňb

10 kg

Maximálne 3 dávky s koncentráciou 0,15 mg/kg v štvorhodinových intervaloch.

2 mg (sirup alebo tableta) každých 12 hodín

> 10 kg

Maximálne 3 dávky s koncentráciou 0,15 mg/kg v štvorhodinových intervaloch.

4 mg (sirup alebo tableta) každých 12 hodín

aIntravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.

b Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.

Starší pacienti: Ondansetron je dobre tolerovaný pacientmi nad 65 rokov, a preto sa u nich nevyžaduje žiadna úprava dávkovania, intervalu dávkovania alebo spôsobu podávania.

Pozri tiež „Osobitné skupiny pacientov“.


Pooperačná nevoľnosť a vracanie (PONV):


Prevencia PONV

Dospelí: Na prevenciu PONV sa ondansetron môže podávať perorálne alebo formou intravenóznej alebo intramuskulárnej injekcie.


Ondansetron sa môže podávať intramuskulárnou alebo pomalou intravenóznou injekciou ako jednorazová 4 mg dávka pri indukcii anestézie.


Na liečbu preukázanej PONV sa odporúča podať jednu dávku v množstve 4 mg intramuskulárnou alebo pomalou intravenóznou injekciou.


Pediatrická populácia:


Pooperačná nevoľnosť a vracanie u detí vo veku ≥1 mesiac a dospievajúcich.


Na prevenciu PONV u pediatrických pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok v celkovej anestézii je možné podávať jednu dávku ondansetronu pomalou intravenóznou injekciou (nie menej ako 30 sekúnd) v koncentrácii 0,1 mg/kg až do maximálnej hodnoty 4 mg buď pred indukciou anestézie, počas nej alebo po nej.


Na liečbu PONV u pediatrických pacientov po chirurgickom zákroku, podstupujúcich chirurgický zákrok v celkovej anestézii je možné podávať jednu dávku ondansetronu pomalou intravenóznou injekciou (nie menej ako 30 sekúnd) v koncentrácii 0,1 mg/kg až do maximálnej hodnoty 4 mg.


U detí mladších ako 2 roky neexistujú žiadne údaje o použití injekcie Ondansetron Accord pri liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania.


Starší pacienti: Skúsenosti s užívaním ondansetronu v prevencii a liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania u starších pacientov sú obmedzené, avšak ondansetron je dobre tolerovaný u pacientov starších ako 65 rokov, ktorí sa liečia chemoterapiou.


Pozri tiež „Osobitné skupiny pacientov“.


Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poškodením funkcie obličiek: Nevyžaduje sa žiadna úprava denného dávkovania, intervalu dávkovania alebo spôsobu podávania.


Pacienti s poškodením funkcie pečene: Klírens ondansetronu je významne znížený a sérový polčas významne predĺžený u jedincov so stredným alebo závažným poškodením funkcie pečene. U týchto pacientov sa nemá prekročiť celková denná dávka 8 mg.


Pacienti s odchýlkou sparteínového/debrisochínového metabolizmu:Eliminačný polčas ondansetronu sa nemení u jedincov klasifikovaných ako osoby s poruchou sparteínového a debrisochínového metabolizmu. U týchto pacientov sa po opakovanom podávaní dávok zistili rovnaké koncentrácie liečiva ako v bežnej populácii. Nevyžadujú sa žiadne úpravy denného dávkovania alebo intervalu dávkovania.


4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ondansetron alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na ostatných selektívnych antagonistov 5HT3receptorov (napr. granisetron, dolasetron).


Súčasné užívanie apomorfínu s ondansetronom je kontraindikované vzhľadom na nahlásené prípady prehĺbenej hypotenzie a straty vedomia pri podávaní apomorfínu spolu s ondansetronom.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Reakcie precitlivenosti boli popísané u pacientov, u ktorých sa zistila precitlivenosť na ostatných selektívnych antagonistov 5HT3receptorov.


Respiračné udalosti majú byť liečené symptomaticky a lekári im majú venovať zvláštnu pozornosť ako prekurzorom reakcií z precitlivenosti.


U pacientov, ktorí dostali ondansetron, boli zriedkavo zaznamenané prechodné zmeny EKG zahŕňajúce predĺženie intervalu QT. Okrem toho boli u pacientov, ktorí dostali ondansetron, zaznamenané po uvedení lieku na trh prípady Torsade de Pointes. Ondansetron nepodávajte pacientom s vrodeným syndrómom predĺženého QT intervalu.Ondansetron sa má podávať opatrne pacientom, ktorí majú alebo sa u nich môže vyvinúť predĺženie QTc intervalu. Tieto stavy zahŕňajú pacientov s abnormalitami elektrolytov, s vrodeným syndrómom predĺženého QT alebo pacientov, ktorí užívajú iné lieky, ktoré vedú k predĺženiu QT. Preto je nutná zvýšená opatrnosť u pacientov s poruchami srdcového rytmu alebo poruchami vodivosti, u pacientov liečených antiarytmikami alebo beta-adrenergnými blokátormi a u pacientov s významnými poruchami elektrolytickej rovnováhy.

Hypokaliémia a hypomagneziémia by mali byť pred podaním ondansetronu korigované.


Po uvedení lieku na trh bol u pacientov po podaní ondansetronu súčasne s inými serotonergikami (vrátane selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu – SSRI a inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu – SNRI) hlásený serotonínový syndrom (vrátane pozmeneného duševného stavu, autonómnej instability a neuromuskulárnych abnormalít). Pokiaľ je súbežná liečba ondansetronom a inými serotonergikami z lekárskeho hľadiska nutná, musia byť pacienti náležite sledovaní.


V súvislosti s ondansetronom je známe, že predlžuje čas prechodu hrubým črevom, a preto je pacientov s príznakmi subakútnej intestinálnej obštrukcie potrebné sledovať po jeho podaní.


U pacientov s adenotonzilárnym zákrokom môže ondansetron podaný na prevenciu nevoľnosti a vracania maskovať okultné krvácanie. Preto je nutné takýchto pacienti po podaní ondansetronu starostlivo sledovať.


Tento liek obsahuje 2,5 mmol (alebo 57,9 mg) sodíka na maximálnu dennú dávku 32 mg. Toto je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou s obmedzeným príjmom sodíka.


Pediatrická populácia:

U pediatrickej populácie, ktorej sa podáva ondansetron s hepatotoxickými chemoterapeutikami, sa má pozorne sledovať narušenie funkcií pečene.


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou:

Pri výpočte dávky na základe mg/kg a podávaní troch dávok v štvorhodinových intervaloch bude celková denná dávka vyššia než v prípade jednorazovej dávky 5 mg/m2nasledovanej perorálnou dávkou. Komparatívna účinnosť týchto dvoch rôznych režimov dávkovania nebola preskúmaná v klinických štúdiách. Krížové skúšobné porovnávanie indikuje podobnú účinnosť v oboch režimoch – pozri časť 5.1


4.5 Liekové a iné interakcie


Účinky ondansetronu na iné lieky


Nedokázala sa indukcia alebo inhibícia metabolizmu liečiv podávaných spolu s ondansetronom. Vykonané štúdie nepreukázali farmakokinetické interakcie ondansetronu s alkoholom, temazepanom, furosemidom, tramadolom, morfínom, lidokaínom, propofolom, afentanilom a tiopentalom.

Tramadol

Údaje z malých štúdií naznačujú, že ondansetron môže znižovať analgetický účinok tramadolu.


Účinky iných liekov na ondansetron

Ondansetron sa metabolizuje prostredníctvom viacerých pečeňových enzýmov cytochrómu P450: CYP3A4, CYP2D6 a CYP1A2. Vzhľadom na existenciu niekoľkých enzýmov schopných metabolizovať ondansetron je inhibícia alebo znížená aktivita jedného enzýmu (napr. pri genetickej deficiencii enzýmu CYP2D6) normálne kompenzovaná inými enzýmami a nespôsobuje žiadnu alebo iba malú zmenu celkového klírensu ondansetronu alebo potreby dávkovania.


Fenytoín, karbamazepín a rifampicín:U pacientov liečených silnými induktormi CYP3A4 (napr. fenytoín, karbamazepín a rifampicín) bol perorálny klírens ondansetronu zvýšený a koncentrácie ondansetronu v krvi znížené.


Apomorfín:Vzhľadom na nahlásené prípady prehĺbenej hypotenzie a straty vedomia pri podávaní apomorfínu s ondansetronom je súčasné užívanie apomorfínu s ondansetronom kontraindikované [pozri časť 4.3].


Užívanie lieku Ondansetron Accord s liekmi predlžujúcimi QT interval môže viesť k ďalšiemu predĺženiu QT intervalu. Súbežné užívanie lieku Ondansetron Accord s kardiotoxickými liekmi (napr. s antracyklínmi, ako napr. doxorubicín, daunorubicín alebo trastuzimab), antibiotikami (ako napr. erythromycín alebo ketokonazol), antiarytmikami (ako napr. amodarόn) a betablokátormi (ako napr. atenolol alebo timolol) môže zvýšiť riziko arytmií (pozri časť 4.4).


Po uvedení lieku na trh bol u pacientov po podaní ondansetronu súčasne s inými serotonergikami (vrátane SSRI a SNRI) hlásený serotonínový syndrom (vrátane pozmeneného duševného stavu, autonómnej instability a neuromuskulárnych abnormalít). (Pozri časť 4.4).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť užívania ondansetronu počas gravidity u ľudí sa nezisťovala. Vyhodnotenie štúdií na zvieratách nepreukázali priame alebo nepriame škodlivé účinky na vývoj embrya alebo plodu, priebeh gravidity, perinatálny a postnatálny vývin. Na druhej strane však údaje získané na zvieratách neumožňujú vždy predpovedať reakciu ľudského organizmu na ondansetron, a preto sa jeho použitie v gravidite neodporúča. Ak je absolútne nevyhnutné podať ondansetron, pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť, a to najmä v prvom trimestri. Je potrebné starostlivé zhodnotenie rizika a prínosu liečby.


Laktácia

Testy ukázali, že ondansetron prechádza do mlieka dojčiacich zvierat. Preto sa odporúča, aby matky užívajúce ondansetron nedojčili svoje dojčatá.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ondansetron Accord 2 mg/ml nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú nižšie uvedené podľa orgánových systémov a frekvencie. Frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov).

Na základe indikácie a formulácie sa pri štandardných odporúčaných dávkach ondansetronu odhadujú nasledujúce frekvencie.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: Okamžité reakcie z precitlivenosti, niekedy závažné, vrátane anafylaxie. Anafylaxia môže byť fatálna.


Reakcie precitlivenosti sa tiež pozorovali u pacientov, ktorí boli citliví na iných selektívnych antagonistov 5-HT3.


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: Bolesť hlavy.


Menej časté Záchvaty, poruchy pohybu (vrátane extrapyramídových reakcií, ako sú napríklad dystonické reakcie, okulogyrická kríza a dyskinézia) pozorované bez zrejmého dôkazu pretrvávajúcich klinických následkov.

Zriedkavé: Závraty počas rýchleho intravenózneho podávania, ktorým možno vo väčšine prípadov predísť alebo ich odstrániť predĺžením infúznej doby.


Poruchyoka

Zriedkavé: Prechodné poruchy videnia (napr. rozmazané videnie) prevažne počas rýchleho intravenózneho podávania.

Veľmi zriedkavé: Prechodná slepota, prevažne počas intravenózneho podávania.

Väčšina nahlásených prípadov slepoty vymizla do 20 minút. Väčšine pacientov boli podané chemoterapeutiká, ktoré zahŕňali cisplatinu. V niektorých prípadoch bolo nahlásené, že výskyt prechodnej slepoty mal kortikálne príčiny.


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Zriedkavé: Prechodné zmeny v EKG, zahŕňajúce predĺženie QT intervalu (vrátane Torsade de Pointes), sa zaznamenali prednostne po intravenóznej aplikácií ondansetronu.


Menej časté: Arytmie, bolesti na hrudníku s depresiou ST segmentu alebo bez nej, bradykardia.

Bolesť na hrudníku a srdcová arytmia môžu byť v individuálnych prípadoch fatálne.


Poruchy ciev

Časté: Pocity tepla alebo sčervenanie.


Menej časté: Hypotenzia.


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: Čkanie.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: Zápcha.

Je známe, že ondansetron predlžuje čas pasáže hrubým črevom a u niektorých pacientov môže spôsobovať zápchu.


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: Asymptomatické zvýšenie hodnôt funkčných pečeňových testov.

Tieto reakcie sa často pozorovali u pacientov na chemoterapii, ktorá obsahovala cisplatinu.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: Môžu sa objaviť lokálne reakcie na mieste intravenóznej aplikácie (napr. vyrážka, žihľavka, svrbenie), niekedy šíriace sa pozdĺž žily, do ktorej bol liek podaný.


Pediatrická populácia


Profil nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich bol porovnateľný s profilom pozorovaným u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy

V súčasnosti je k dispozícii len málo údajov o predávkovaní ondansetronom, hoci u obmedzeného počtu pacientov došlo k predávkovaniu. Vo väčšine prípadov boli symptómy podobné ako u pacientov, ktorým boli podávané odporúčané dávky (pozri časť 4.8). Hlásené prejavy zahŕňali poruchy videnia, ťažkú zápchu, hypotenziu a vazovagálnu reakciu s prechodným AV blokom druhého stupňa.


Liečba

Vo všetkých prípadoch došlo k úplnému ústupu prejavov. Špecifické antidotum pre ondansetron neexistuje, preto pri všetkých prípadoch podozrenia na predávkovanie sa má podať vhodná symptomatická a podporná liečba.

Používanie ipecacuanha na liečbu predávkovania ondansetronom sa neodporúča, pretože vzhľadom na antiemetický účinok samotného ondansetronu je odozva u pacientov nepravdepodobná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiemetiká, antagonisty sérotonínu (5HT3),

ATC kód: A04AA01


Ondansetron je silný a vysoko selektívny antagonista 5HT3receptorov.


Presný mechanizmus jeho účinku na potlačenie nevoľnosti a vracania nie je známy. Chemoterapia a rádioterapia môžu spôsobovať uvoľňovanie 5HT v tenkom čreve, a tak spúšťať reflex vracania aktiváciou aferentných dráh blúdivého nervu prostredníctvom 5HT3receptorov. Ondansetron blokuje iniciáciu tohto reflexu. Aktivácia aferentných dráh blúdivého nervu môže tiež spôsobovať uvoľnenie 5HT v area postrema, ktorá sa nachádza na spodine štvrtej mozgovej komory, a týmto spôsobom môže tiež dochádzať k vyvolaniu vracania centrálnym mechanizmom. Tlmivý účinok ondansetronu na nevoľnosť a vracanie indukované cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou je preto pravdepodobne sprostredkovaný antagonistickým účinkom na receptory 5HT3v neurónoch periférneho i centrálneho nervového systému. Mechanizmus účinku pri pooperačnej nevoľnosti a vracaní nie je známy, ale môže byť rovnaký ako u cytotoxicky vyvolanej nevoľnosti a vracaní.


Vo farmakopsychologickej štúdii u zdravých dobrovoľníkov ondansetron nevykazoval sedatívne účinky.


Ondansetron nemení plazmatické koncentrácie prolaktínu.


Úloha ondansetronu pri vracaní indukovanom opiátmi sa doposiaľ nezistila.


Účinok ondansetronu na QTc interval bol vyhodnotený v dvojito zaslepenom, randomizovanom, placebom a pozitívne (moxifloxacínom) kontrolovanom prekríženom klinickom skúšaní na 58 zdravých dospelých mužoch a ženách. Dávky Ondansetronu zahrňovali 8 mg a 32 mg intravenózne infundovaných v priebehu 15 minút. Pri najvyššej testovanej dávke 32 mg maximálny priemerný (horná hranica 90 % CI) rozdiel v QTcF oproti placebu po korekcii východiskovými hodnotami bol 19,6 (21,5) msec. Pri najnižšej testovanej dávke 8 mg maximálny priemerný (horná hranica 90 % CI) rozdiel v QTcF oproti placebu po korekcii východiskovými hodnotami bol 5,8 (7,8) msec. V tejto štúdii neboli namerané hodnoty QTcF vyššie ako 480 msec a žiadne predĺženie QTcF nebolo väčšie ako 60 msec. V meraných elektrokardiografických intervaloch PR alebo QRS neboli žiadne významné zmeny.


Pediatrická populácia:

Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou

Účinnosť lieku Ondansetron Accord pri kontrole vracania a nevoľnosti indukovanej chemoterapiou rakoviny sa vyhodnocovala v dvojito zaslepenej randomizovanej štúdii u 415 pacientov vo veku od 1 do 18 rokov (S3AB3006). V dňoch chemoterapie bol pacientom podaný ondansetron v dávke 5 mg/m2i.v. + po 8 až 12 hodinách ondansetron 4 mg p.o. alebo ondansetron v dávke 0,45 mg/kg i.v. + po 8 až 12 hodinách placebo p.o. Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná dávka 4 mg ondansetronu vo forme sirupu dvakrát denne počas 3 dní. Úplná kontrola vracania počas najhoršieho dňa chemoterapie bola 49 % (5 mg/m2i.v. + ondansetron 4 mg p.o.) a 41 % (0,45 mg/kg i.v. + placebo p.o.). Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná dávka 4 mg ondansetronu vo forme sirupu dvakrát denne počas 3 dní. Medzi dvomi liečebnými skupinami neboli pozorované žiadne rozdiely v celkovom výskyte a povahe nežiaducich účinkov.


Dvojito zaslepená randomizovaná a placebom kontrolovaná štúdia (S3AB4003) u 438 pacientov vo veku od 1 do 17 rokov preukázala úplnú kontrolu vracania počas najhoršieho dňa chemoterapie u 73 % pacientov, keď bol ondansetron podávaný intravenózne v dávke 5 mg/m2i.v. spolu s 2 až 4 mg dexametazónu p.o. a u 71 % pacientov, keď bol ondansetron podávaný ako sirup v dávke 8 mg + 2 až 4 mg dexametazónu p.o. v dňoch chemoterapie. Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná dávka 4 mg ondansetronu vo forme sirupu dvakrát denne počas 2 dní. Neboli pozorované žiadne rozdiely v celkovom výskyte a povahe nežiaducich účinkov medzi obidvomi liečebnými skupinami.


Účinnosť ondansetronu u 75 detí vo veku 6 až 48 mesiacov bola preskúmaná v rámci otvorenej, nekomparatívnej a jednoramennej štúdii (S3A40320). Všetkým deťom boli podané tri dávky 0,15 mg/kg intravenózneho ondansetronu 30 minút pred začiatkom chemoterapie a potom štyri a osem hodín po prvej dávke. Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 56 % pacientov.


Ďalšia otvorená, neoperatívna a jednoramenná štúdia skúmala účinnosť jednej intravenóznej dávky 0,15 mg/kg ondansetronu, po ktorej nasledovali dve dávky ondansetronu (4 mg u detí vo veku < 12 rokov a 8 mg u detí vo veku ≥ 12 rokov) (celkový počet detí n = 28). Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 42 % pacientov.


Prevencia pooperačnej nevoľnosti a vracania

Účinnosť jednej dávky lieku Ondansetron Accord pri prevencii pooperačnej nevoľnosti a vracania sa skúmala v randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdii u 670 detí vo veku od 1 do 24 mesiacov (postkonceptuálny vek ≥ 44 týždňov, hmotnosť ≥3 kg). U zahrnutých subjektov bol naplánovaný chirurgický zákrok v celkovej anestézii a ich stav ASA bol ≤ III. Jedna dávka ondansetronu v koncentrácii 0,1 mg/kg bola podaná do piatich minút po indukcii anestézie. Pomer subjektov, u ktorých sa vyskytla aspoň jedna epizóda vracania počas 24-hodinového obdobia hodnotenia (ITT), bol vyšší u pacientov s placebom, než u pacientov prijímajúcich ondansetron (28 %, resp. 11 % p < 0,0001).


Štyri dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie sa vykonali u 1 469 pediatrických pacientov mužského a ženského pohlavia (vo veku 2 až 12 rokov), ktorí podstúpili celkovú anestéziu. Pacienti boli randomizovaní buď na jednotlivé intravenózne dávky ondansetronu (0,1 mg/kg u pediatrických pacientov s hmotnosťou 40 kg alebo menej, 4 mg u pediatrických pacientov s hmotnosťou viac ako 40 kg; počet pacientov = 735)) alebo na placebo (počet pacientov = 734). Študovaný liek sa podával po dobu aspoň 30 sekúnd ihneď pred alebo po indukcii anestézie. Ondansetron bol signifikantne účinnejší v prevencii nauzey a vracania ako placebo. Výsledky týchto štúdií sú zhrnuté v Tabuľke č. 3.


Tabuľka č. 3: Prevencia a liečba PONV u pediatrických pacientov – Odpoveď na liečbu počas 24 hodín


Štúdia

Koncový bod

Ondansetron %

Placebo %

p hodnota

S3A380

CR

68

39

0,001

S3GT09

CR

61

35

0,001

S3A381

CR

53

17

0,001

S3GT11

žiadna nauzea

64

51

0,004

S3GT11

žiadne vracanie

60

47

0,004

CR = žiadne epizódy vracania, záchrany alebo ukončenia


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti ondansetronu zostávajú pri opakovanom podávaní nezmenené.

Nepreukázala sa priama korelácia medzi plazmatickou koncentráciou a antiemetickým účinkom.


Absorpcia


Po perorálnom podaní je ondansetron pasívne a úplne absorbovaný z gastrointestinálneho traktu a metabolizuje sa pri prvom prechode pečeňou (biodostupnosť je asi 60 %). Maximálne plazmatické koncentrácie približne 30 ng/ml sa dosiahnu asi 1,5 hodiny po podaní 8 mg dávky. Pri dávkach prevyšujúcich 8 mg nárast systémovej expozície ondansetronu stúpa s dávkou viac než priamo úmerne; táto skutočnosť môže byť odrazom určitého poklesu metabolizmu v dôsledku prvého prechodu pečeňou po podaní vyšších perorálnych dávok. Po perorálnom podaní je biodostupnosť mierne zvýšená prítomnosťou potravy, avšak antacidá ju neovplyvňujú.


Štúdie u zdravých starších dobrovoľníkov ukázali mierne, ale klinicky nesignifikantné a s vekom súvisiace nárasty perorálnej biodostupnosti (65 %) a polčasu eliminácie (5 hodín) ondansetronu.. Boli zistené rozdiely vo farmakokinetických vlastnostiach ondansetronu medzi pohlaviami, keďže u žien bola rýchlosť a miera absorpcie po perorálnom podaní dávky vyššia, systematický klírens a distribučný objem (s úpravou na telesnú hmotnosť) boli znížené.

Maximálna plazmatická koncentrácia približne 65 ng/ml sa dosiahne počas 5 minút po podaní 4 mg ondansetronu intravenóznou infúziou. Po intramuskulárnom podaní ondansetronu sa maximálna plazmatická koncentrácia (približne 25 ng/ml) dosiahne do 10 minút od podania injekcie.


Distribúcia


Prerozdelenie ondansetronu po perorálnom, intramuskulárnom (i.m.) a intravenóznom (i.v.) podaní je podobné ako v prípade polčasu terminálnej eliminácie približne 3 hodiny a distribučným objemom v rovnovážnom stave približne 140 l. Po i.m. a i.v. podaní ondansetronu sa dosiahne rovnaká systémová expozícia.

Väzbovosť ondansetronu na bielkoviny nie je vysoká (70-76 %).

Metabolizmus


Ondansetron sa zo systémového obehu odstraňuje predovšetkým pečeňovým metabolizmom niekoľkými enzýmovými cestami. Neprítomnosť enzýmu CYP2D6 (debrisochínový polymorfizmus) nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku ondansetronu.


Vylučovanie


Menej ako 5 % absorbovanej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme do moču. Terminálny polčas je približne 3 hodiny.

Farmakokinetické vlastnosti ondansetronu zostávajú pri opakovanom podávaní nezmenené.


Osobitné skupiny pacientov

Deti a dospievajúci (vo veku od 1 mesiaca do 17 rokov)

U pediatrických pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov (n=19) podstupujúcich chirurgický zákrok bol klírens normalizovaný na hmotnosť približne o 30 % pomalší, než u pacientov vo veku od 5 do 24 mesiacov (n=22), ale porovnateľný s pacientmi vo veku od 3 do 12 rokov. Priemerný nahlásený polčas u populácie pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov bol 6,7 hodiny v porovnaní s 2,9 hodiny u pacientov vo veku od 5 do 24 mesiacov a od 3 do 12 rokov. Rozdiely vo farmakokinetických parametroch populácie pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov je možné čiastočne vysvetliť vyššou percentuálnou hodnotou celkového obsahu vody v tele u novorodencov a dojčiat a vyšším distribučným objemom pre vo vode rozpustné lieky, medzi ktoré patrí aj ondansetron.


U pediatrických pacientov vo veku 3 až 12 rokov, ktorí podstúpili elektívny operačný výkon v celkovej anestézii, boli absolútne hodnoty klírensu a distribučného objemu ondansetronu redukované v porovnaní s hodnotami u dospelých pacientov. Hodnoty oboch parametrov lineárne rástli spolu s rastúcimi hodnotami hmotnosti a do 12 rokov veku sa hodnoty približovali hodnotám mladých dospelých jedincov. Keď boli hodnoty klírensu a distribučného objemu normalizované podľa telesnej hmotnosti, hodnoty týchto parametrov boli v jednotlivých populáciách rôznych vekových skupín podobné. Použitie dávkovania na základe telesnej hmotnosti vyrovnáva zmeny súvisiace s vekom a je efektívne v normalizovaní systémovej expozície u pediatrických pacientov.


Farmakokinetická analýza populácie sa vykonala u 428 jedincov (pacienti s rakovinou, pacienti s chirurgickým zákrokom a zdraví dobrovoľníci) vo veku 1 mesiac až 44 rokov po intravenóznom podaní ondansetronu. Na základe tejto analýzy bola systémová expozícia (AUC) ondansetronu po perorálnom alebo i.v. podaní u detí a dospievajúcich porovnateľná s dospelými s výnimkou dojčiat vo veku 1 až 4 mesiace. Objem súvisel s vekom a bol nižší u dospelých ako u dojčiat a detí. Klírens súvisel s hmotnosťou, ale nie s vekom, s výnimkou dojčiat vo veku 1 až 4 mesiace. Je ťažké dospieť k záveru, či došlo k ďalšiemu zníženiu klírensu v súvislosti s vekom u dojčiat vo veku 1 až 4 mesiace alebo jednoducho prirodzenou variabilitou vzhľadom na nízky počet jedincov sledovaných v tejto vekovej skupine. Vzhľadom na to, že pacienti vo veku menej ako 6 mesiacov dostanú len jednu dávku pri PONV, znížený klírens nebude pravdepodobne klinicky relevantný.


Starší pacienti

Štúdie u zdravých starších dobrovoľníkov ukázali mierne s vekom súvisiace nárasty perorálnej biodostupnosti (65 %) a polčasu eliminácie (5 hodín) ondansetronu.

Špecifické štúdie u starších pacientov alebo u pacientov s poškodením funkcie obličiek boli obmedzené na intravenózne a perorálne podávanie.


Poškodenie funkcie obličiek


U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu 15-60 ml/min) dochádza po intravenóznom podaní ondansetronu k zníženiu celkového klírensu a distribučného objemu, čo vedie k miernemu, avšak klinicky nevýznamnému predĺženiu eliminačného polčasu (5,4 h). U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek, ktorí si vyžadovali pravidelnú hemodialýzu (sledovanie v období medzi dialýzami), sa po intravenóznom podaní v podstate nezmenila farmakokinetika ondansetronu.


Poškodenie funkcie pečene


U pacientov so závažným poškodením funkcie pečene sa po perorálnom, intravenóznom alebo intramuskulárnom podaní systémový klírens ondansetronu významne znížil s predĺženými polčasmi eliminácie (15-32 h) a perorálna biodostupnosť sa blížila k 100 % vzhľadom na znížený presystémový metabolizmus. Farmakokinetika ondansetronu po podaní čapíkov sa nehodnotila u pacientov s poškodením funkcie pečene.


Rozdiely medzi pohlaviami


Boli zistené rozdiely vo farmakokinetických vlastnostiach ondansetronu medzi pohlaviami, keďže u žien bola rýchlosť a miera absorpcie po perorálnom podaní dávky vyššia, systematický klírens a distribučný objem (s úpravou na telesnú hmotnosť) boli znížené.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Ondansetron a jeho metabolity sa akumulujú v mlieku potkanov, pričom pomer jeho koncentrácie v mlieku a plazme bol 5,2:1.


V štúdii s klonovanými iónovými kanálmi ľudského srdca sa ukázalo, že ondansetron má potenciál ovplyvňovať repolarizáciu srdca blokovaním HERG draslíkových kanálov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Monohydrát kyseliny citrónovej

Citrónan sodný

Chlorid sodný

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková, koncentrovaná (na úpravu pH)

Voda na injekciu.


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


Neotvorené

3 roky


Injekcia

Po prvom otvorení ihneď použite.


Infúzia

Chemická a fyzikálna stabilita bola preukázaná po dobu 7 dní pri teplote 25 °C a pri teplote 2 - 8 °C spolu s roztokmi uvedenými v časti 6.6.


Z mikrobiologického hľadiska by sa liek mal použiť okamžite. Ak sa liek nepoužije okamžite, za podmienky a čas uchovávania zodpovedá používateľ. Liek sa môže uchovávať pri teplote 2 až 8 °C nie dlhšie ako 24 hodín pred podaním, pokiaľ roztok nebol nariedený za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.


Ampule uchovávajte v škatuli, na ochranu pred svetlom


Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Číre sklenené ampulky typu I/sklenené ampulky jantáru

2 ml:

Veľkosti balenia: Jeden kartón obsahujúci 10 ampuliek.

Jeden kartón obsahujúci 5 ampuliek.

4 ml:

Veľkosti balenia: Jeden kartón obsahujúci 10 ampuliek.

Jeden kartón obsahujúci 5 ampuliek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Roztok sa nesmie sterilizovať v autokláve.


Injekcia Ondansetron Accord má byť namiešaná iba s odporúčanými infúznymi roztokmi:


infúzny intravenózny roztok chloridu sodného 0,9 % w/v,

infúzny intravenózny roztok glukózy 5 % w/v,

infúzny intravenózny roztok manitolu 10 % w/v,

Ringerov intravenózny roztok,

infúzny intravenózny roztok chloridu draselného 0,3 % w/v a chloridu sodného 0,9 % w/v,

infúzny intravenózny roztok chloridu draselného 0,3 % w/v a glukózy 5 % w/v.


Stabilita injekcie Ondansetron Accord po nariedení s odporúčanými infúznymi tekutinami bola preukázaná v koncentráciách 0,016 mg/ml a 0,64 mg/ml.


Štúdie o kompatibilite sa vykonávali s polyvinylchloridovými infúznymi vakmi s polyvinylchloridovými infúznymi súpravami, polyetylénovými infúznymi vakmi, sklenenými fľašami typu 1 a polypropylénovými striekačkami. Pri nariedení injekcie Ondansetron Accord s 10 % manitolovým infúznym roztokom, Ringerovym infúznym roztokom, 0,3 % roztokom chloridu draselného a 0,9 % roztokom chloridu sodného, 0,3 % roztoku chloridu draselného a 5 % roztoku dextrózy, 0,9 % roztoku chloridu sodného a 5 % glukózového roztoku sa preukázalo, že je stabilný v polyvinylchloridových infúznych vakoch a polyvinylchloridových infúznych súpravách, polyetylénových infúznych vakoch, sklenených fľašiach typu 1 a polypropylénových striekačkách.


Kompatibilita s ostatnými liekmi:Injekcia Ondansetron Accord by sa mala podávať intravenóznou infúziou s použitím 0,9 % roztoku chloridu sodného a 5 % injekčného roztoku dextrózy rýchlosťou 1 mg/h, napr. pomocou infúzneho vaku alebo striekačkovej pumpy. Nasledujúce lieky sa môžu podávať pomocou Y spojky injekcie Ondansetron Accord v koncentráciách ondansetronu od 16 do 160 g/ml (napr. 8 mg/500 ml, resp. 8 mg/50 ml).


Cisplatina:Koncentrácia až do 0,48 mg/ml (napr. 240 mg v 500 ml) sa môže podávať počas jednej až ôsmich hodín.


Karboplatina:Koncentrácie v rozsahu 0,18 mg/ml do 9,9 mg/ml (napr. 90 mg v 500 ml až 990 mg v 100 ml) podávané počas 10 minút až jednej hodiny.


Etopozid:Koncentrácie v rozsahu 0,14 mg/ml do 0,25 mg/ml (napr. 72 mg v 500 ml až 250 mg v 1 litri) podávané počas 30 minút až jednej hodiny.


Ceftazidim:Dávky v rozsahu od 250 mg do 2 000 mg rozpustené vo vode na injekciu podľa odporúčania výrobcu (napr. 2,5 ml na 250 mg a 10 ml na 2 g ceftazidimu), podávané ako intravenózny bolus injekcie počas približne piatich minút.


Cyklofosfamid:Dávky v rozsahu od 100 mg do 1 g rozpustené vo vode na injekciu, 5 ml na 100 mg cyklofosfamidu, podľa odporúčania výrobcu, podávané ako intravenózny bolus injekcie počas približne piatich minút.


Doxorubicín:Dávky v rozsahu od 10 mg do 100 mg rozpustené vo vode na injekciu, 5 ml na 100 mg doxorubicínu, podľa odporúčania výrobcu, podávané ako intravenózny bolus injekcie počas približne piatich minút.


Dexametazón:Sodná soľ dexametazónfosfátu v dávke 20 mg sa môže podávať pomalou intravenóznou injekciou počas 2 - 5 minút cez Y spojku spolu s 8 alebo 16 mg ondansetronu rozriedeného s 50 - 100 ml kompatibilného infúzneho roztoku počas asi 15 minút. Kompatibilita medzi sodnou soľou dexametazónfosfátu a ondansetronom preukázala podporu podávania týchto liekov rovnakou sadou v koncentráciách od 32 g až po 2,5 mg/ml sodnej soli dexametazónfosfátu a 8 g po 0,75 mg/ml ondansetronu.

Roztok je pred použitím (a po nariedení) nutné vizuálne skontrolovať. Môžu sa používať iba číre roztoky, ktoré neobsahujú žiadne čiastočky.


Zriedené roztoky sa majú skladovať na mieste chránenom pred svetlom.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF,

Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


20/0435/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 24. júna 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


01/2015

14Ondansetron Accord 2 mg/ml injekčný alebo infúzny roztok