+ ipil.sk

ONDANSETRON KABI 2 mg/mlPríbalový leták


Písomná informácia pre používateľa


ONDANSETRON KABI 2 mg/ml

injekčný roztok

ondansetron


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je ONDANSETRON KABI a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ONDANSETRON KABI

 3. Ako používať ONDANSETRON KABI

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať ONDANSETRON KABI

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je ONDANSETRON KABI a na čo sa používa

ONDANSETRON KABI patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú antiemetiká (lieky používané na potlačenie nevoľnosti alebo vracania). Liečba niektorými liekmi na liečenie rakoviny (chemoterapia) alebo rádioterapia môže u vás spôsobovať nevoľnosť alebo vracanie. Taktiež po chirurgickom zákroku môžete pociťovať nevoľnosť alebo vracať. ONDANSETRON KABI vám môže pomôcť predísť týmto účinkom alebo ich zastaviť.


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete ONDANSETRON KABI


Nepoužívajte ONDANSETRON KABI


 • ak ste alergický(precitlivený) na ondansetron alebo na iné selektívne inhibítory receptorov 5-HT3 (napr. granisetron, dolasetron) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

 • ak ste liečený apomorfínom.


Upozornenia a opatrenia


Predtým, ako začnete užívať ONDANSETRON KABI, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika

 • ak reagujete precitlivelo na iné lieky, ktoré sú určené na liečbu nevoľnosti alebo vracania.

 • ak máte príznaky nepriechodnosti čriev alebo ťažkú zápchu. Ondansteron môže brániť v pohyblivosti čriev.

 • ak máte akúkoľvek poruchu funkcie pečene.

 • ak ste podstúpili operáciu na vybratie nosohltanových alebo krčných mandlí (adenotonzilárna operácia).

  • ak ste niekedy mali problémy so srdcom. Ondansetron predlžuje QT interval (na EKG prejavy oneskorenej repolarizácie srdca s následným srdcovým rytmom s rizikom arytmie, ktorá môže byť život ohrozujúca) v závislosti od dávky. Boli hlásené prípady Torsade de Pointes (zrýchlený srdcový rytmus) u pacientov, ktorí používali ondansetron. Ondansetron sa nemá používať u pacientov, ktorí majú vrodený syndróm dlhého QT intervalu (zriedkavý vrodený dlhý QT interval). Ondansetron sa má podávať so zvýšenou pozornosťou pacientom, ktorí majú alebo môžu mať vyššie zmienené EKG poruchy. To sa týka aj pacientov s poruchami elektrolytov, kongestívnym zlyhávaním srdca, pomalým srdcovým rytmom alebo pacientov, ktorí užívajú iné lieky, ktoré predlžujú QT interval alebo vedú k poruchám elektrolytov. Pred podaním ondansetronu vám lekár najprv upraví poruchy elektrolytov.

 • ak je súčasne klinicky potrebná liečba ondansetronu a iných sérotonergických liečiv (napr. selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs) alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu a sérotonínu (SNRIs). V takomto prípade vás musí lekár dôkladne sledovať, keďže boli hlásené prípady pacientov s tzv. sérotonínovým syndrómom (napr. nadmerná bdelosť a nervozita, zrýchlený rytmus srdca a zvýšený krvný tlak, chvenie a neprimerané reflexy) pri súčasnom podávaní ondansetronu a iných sérotonerických liečiv ako sú SSRIs a SNRIs ako sertralín alebo duloxetín (obe sú antidepresíva).

Iné lieky a ONDANSETRON KABI


Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate tramadol (liek proti bolesti, analgetikum): ondansetron môže znižovať analgetický účinok tramadolu.

Ak užívate fenytoín, karbamazepín (antiepileptikum) alebo rifampicín (antibiotikum): koncentrácia ondansetronu v krvi sa znižuje.

Ak užívate kardiotoxické lieky (napr. antracyklíny, protinádorové antibiotiká ako sú doxorubicín, daunorubicín alebo trastuzimab), antibiotiká (ako sú erytromycín alebo ketokonazol), antiarytmiká (ako amiodarón) a beta blokátory (liečivá, ktoré znižujú srdcový tep ako sú atenolol alebo timolol): použitie ondansetronu s inými QT interval predlžujúcimi liečivami môže viesť k ďalšiemu QT predĺženiu, napr. zvyšuje sa riziko arytmií.

Ak užívate iné sérotonergické liečivá ako selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs) alebo selektívne inhibítory spätného vychytávania noradrenalínu a sérotonínu (SNRIs) ako sú sertralín alebo duloxetín (obe sú antidepresíva): boli hlásené prípady pacientov s tzv. sérotonínovým syndrómom (napr. nadmerná bdelosť a nervozita, zrýchlený rytmus srdca a zvýšený krvný tlak, chvenie a neprimerané reflexy) pri súčasnom podávaní ondansetronu a iných sérotogenerických liekov.

Ak užívate apomorfín (liek na liečbu Parkinsonovej choroby): apomorfín sa nesmie podávať spolu s ondansetronom, keďže sa vyskytli prípady ťažkej hypotenzie (nízkeho krvného tlaku) a straty vedomia, keď sa tieto lieky podávali súčasne.


Tehotenstvo a dojčenie


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Pretože nie sú k dispozícii dostatočné skúsenosti, používanie ondansetronu počas tehotenstva sa neodporúča. Ondansetron prechádza do materského mlieka. Preto matky, ktoré užívajú ondansetron, nemajú dojčiť. Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov


Ondansetron nemá žiaden vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Ondansetronu Kabi


Maximálna denná dávka lieku obsahuje 2,3 mmol (53,5 mg) sodíka. Je nevyhnutné to vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným obsahom sodíka.


 1. Ako používať ONDANSETRON KABI


Spôsob podávania

ONDANSETRON KABI sa podáva ako intravenózna injekcia (do žily) alebo po zriedení ako intravenózna infúzia (počas dlhšieho času). Obvykle ho podáva lekár alebo zdravotná sestra.


Dávkovanie


Dospelí (menej ako 75 rokov)

O správnom dávkovaní ondansetronu počas liečby rozhoduje váš lekár.

Dávkovanie závisí od typu liečby (chemoterapia alebo chirurgický zásah), od funkcie vašej pečene a od toho, či sa liek podáva injekciou alebo infúziou.


V prípade chemoterapie alebo rádioterapie je obvyklá dávka pre dospelých 8-32 mg ondansetronu denne. Jednorazová dávka vyššia ako 16 mg sa nesmie podať.

Pri liečbe nevoľnosti a vracania v pooperačných stavoch sa zvyčajne podáva jednorazová dávka 4 mg ondansetronu. Na prevenciu nevoľnosti a vracania v pooperačných stavoch sa zvyčajne podáva jednorazová dávka 4 mg ondansetronu.


Deti vo veku 6 mesiacov a staršie a mladiství

Pri chemoterapii je zvyčajná dávka 5 mg/m2ako jednorazová intravenózna dávka (telesného povrchu) tesne pred chemoterapiou. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.


Deti vo veku 1 mesiac a staršie a mladiství

Na liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania je zvyčajná dávka 0,1 mg/kg (telesnej hmotnosti). Maximálna dávka je 4 mg, podáva sa ako injekcia do žily.

Na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania je zvyčajná dávka 0,1 mg/kg (telesnej hmotnosti). Maximálna dávka je 4 mg a podáva sa ako injekcia do žily. Podáva sa tesne pred operáciou.

Úprava dávkovania

Staršíľudia:
V
prípadechemoterapiepočiatočnádávka nemáprekročiť8mgupacientov nad 75 rokovalebo starších.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:

Pri liečení pacientov s poruchou funkcie pečene celková dávka nemá byť vyššia ako 8 mg ondansetronu denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo s odchýlkou debrisochínového/sparteínového metabolizmu:

Nevyžaduje sa úprava denného dávkovania, intervalu dávkovania ani spôsobu podávania.


Dĺžka liečby

O dĺžke liečby ondansetronom rozhoduje váš lekár.

Po intravenóznej liečbe Ondansetronom Kabi môže terapia pokračovať tabletami alebo čapíkmi ondansetronu, nie viac ako 5 dní.


Ak použijete viac Ondansetronu Kabi, ako máte


V súčasnosti je málo informácií o predávkovaní ondansetronom. Predávkovanie zvyšuje možnosť výskytu vedľajších účinkov, ktoré sú popísané v časti 4. U niekoľkých pacientov sa pri predávkovaní objavili nasledujúce príznaky: porucha videnia, ťažká zápcha, zníženie krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu a bezvedomie. Vo všetkých prípadoch príznaky úplne vymizli.

Neexistuje žiadne špecifické antidotum pre ondansetron. Z toho dôvodu, ak sa objaví podozrenie na predávkovanie, treba liečiť len príznaky.

Informujte svojho lekára, ak sa u vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj ONDANSETRON KABI môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Frekvencia výskytu vedľajších účinkov je klasifikovaná nasledovne:

Veľmi časté viac ako 1 z 10 pacientov

Časté viac ako 1 zo 100 pacientov, ale menej ako 1 z 10 pacientov

Menej časté viac ako 1 z 1 000 pacientov, ale menej ako 1 zo 100 pacientov

Zriedkavé viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale menej ako 1 z 1 000 pacientov

Veľmi zriedkavé menej ako 1 z 10 000 pacientov

Neznáme nie je možné odhadnúť z dostupných údajov


Veľmi časté:

- bolesť hlavy


Časté:

- zápcha

- pocit tepla alebo návaly tepla

- podráždenie alebo začervenanie v mieste vpichu


Menej časté:

- nízky krvný tlak, pri ktorom môžete mať pocit na odpadnutie alebo závraty

- pomalý alebo nepravidelný rytmus srdca

-záchvatová bolesť v hrudníku

- mimovoľné pohyby tela alebo zášklby

- čkanie

- zmeny (zásah) v pečeňových testoch


Zriedkavé:

- závraty alebo pocit omámenia

- rozmazané videnie

- hypersenzitívne reakcie

- poruchy srdcového rytmu (niekedy môžu spôsobiť stratu vedomia)


Veľmi zriedkavé:

- dočasná slepota (väčšinou ustúpi do 20 minút)


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.

. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti lieku.


 1. Ako uchovávať ONDANSETRON KABI


Tento liekuchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte ONDANSETRON KABI po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku ampulky a na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Ampulky uchovávajte v škatuľke na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo ONDANSETRON KABI obsahuje


Liečivoje ondansetron.

Každá 2 ml ampulka obsahuje 4 mg ondansetronu.

Každá 4 ml ampulka obsahuje 8 mg ondansetronu.

Jeden mililiter obsahuje 2 mg ondansetronu ako dihydrát ondansetroniumchloridu.

Pomocné látky sú: chlorid sodný, dihydrát citrónanu sodného, monohydrát kyseliny citrónovej a voda na injekciu.


Ako vyzerá ONDANSETRON KABI a obsah balenia

ONDANSETRON KABI je číry, bezfarebný roztok v sklenenej ampulke z bezfarebného skla, ktorá obsahuje 2 alebo 4 ml roztoku na injekcie.

Veľkosť balenia: 1, 5 a 10 ampuliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1

61346 Bad Homburg v.d.H

Nemecko


Výrobca

Labesfal Laboratorios Almiro S.A.

Lagedo, 3465-157 Santiago de Besterios

Portugalsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


AT Ondansetron Kabi 2 mg/ml Injektionslösung

BE Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml Solution injectable/Injektionslösung/Oplossing for injectie

CZ Ondansetron Kabi 2 mg/ml, injekční roztok

DK Ondansetron Fresenius Kabi injektionsvæske, opløsning

EL Ondansetron Kabi 2 mg/ml Evέσιμοδιάλυμα

ES Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml inyectable

FI Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injektioneste, liuos

HU Ondansetron Kabi 2 mg/ml injekció

IR Ondansetron Kabi 2 mg/ml solution for injection

IT Ondansetron Kabi 2 mg/ml, soluzione iniettabile

NL Ondansetron Kabi 2 mg/ml oplossing voor injectie

NO Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

PL Ondansetron Kabi 2 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań

SE Ondansetron Fresenius Kabi 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

SK ONDANSETRON KABI 2 mg/ml, injekčný roztok

UK Ondansetron Kabi 2 mg/ml solution for injection


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:

Jednorazová dávka vyššia ako 16 mg sa nesmie podávať kvôli tomu, že pri zvýšenom dávkovaní je riziko QT predĺženia (pozri časti 4.2, 4.4, 4.8 a 5.1 v Súhrne charakteristických vlastností lieku).

Používajte iba číry, bezfarebný roztok.

Len na jedno použitie. Ampulky a akýkoľvek nepoužitý roztok musia byť zlikvidované v súlade

s miestnymi požiadavkami.

Po otvorení ampulky roztok okamžite použite.

ONDANSETRON KABI môže byť riedený s nasledovnými infúznymi roztokmi:

0,9 % roztok chloridu sodného (9 mg/ml)

5 % roztok glukózy (50 mg/ml)

10 % roztok manitolu (100 mg/ml)

Ringerov roztok s mliečnanom sodným

Takto pripravené roztoky sú chemicky a fyzikálne stabilné do 48 hodín pri teplote 25 °C. Pokiaľ sa nepreukáže kompatibilita, infúzny roztok sa má vždy podávať oddelene.

Zriedené roztoky sa majú uchovávať tak, aby boli chránené pred svetlom.

6ONDANSETRON KABI 2 mg/ml

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


 1. NÁZOV LIEKU

ONDANSETRON KABI 2 mg/ml

injekčný roztok


 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Jeden ml injekčného roztoku obsahuje:

Dihydrát ondansetroniumchloridu ekvivalentný 2 mg ondansetronu.

Každá ampulka s 2 ml injekčného roztoku obsahuje 4 mg ondansetronu.

Každá ampulka so 4 ml injekčného roztoku obsahuje 8 mg ondansetronu.


Jeden ml injekčného roztoku obsahuje 3,34 mg sodíka vo forme dihydrátu citrónanu sodného a chloridu sodného

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


 1. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.


Číry, bezfarebný roztok. 1. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Dospelí:

Ondansetron sa používa na prevenciu a liečbu nevoľnosti a vracania spôsobených cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou.

Ondansetron sa taktiež používa na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania (Post-Operative Nausea and Vomiting, PONV).


Pediatrická populácia:

Ondansetron sa používa na kontrolu chemoterapiou vyvolanú nevoľnosť a vracanie (chemotherapy-induced nausea and vomiting,CINV) u detí vo veku 6 mesiacov a starších a na prevenciu a liečbu pooperatívnej nevoľnosti a vracania (PONV) u detí vo veku 1 mesiaca a starších.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Intravenózne injekciou alebo infúziou po zriedení. Pokyny na riedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou (CINV) a rádioterapiou (RINV)

Dospelí

Intenzita nevoľnosti a vracania pri liečbe rakoviny sa mení v závislosti od použitých dávok a kombinácií režimov chemoterapie a rádioterapie. Dávkovací režim sa má stanoviť podľa závažnosti nevoľnosti a vracania.


Emetogénna chemoterapia a rádioterapia

Pacientom liečeným emetogénnou chemoterapiou alebo rádioterapiou sa môže podávať ondansetron buď intravenózne, alebo perorálne (tablety).

Odporúčaná intravenózna dávka je 8 mg ondansetronu podaného ako pomalá intravenózna injekcia nie kratšia ako 30 sekúnd bezprostredne pred liečbou.


Po prvých 24 hodinách sa odporúča podať perorálna alebo rektálna liečba, aby sa zabránilo oneskorenému alebo dlhotrvajúcemu vracaniu.

Perorálne a rektálne podávanie, pozri SPC ondansetronu tablety a čapíky.


Vysoko emetogénna chemoterapia napr. vysokými dávkami cisplatiny

Ondansetron sa môže podať ako jednorazová 8 mg intravenózna dávka bezprostredne pred chemoterapiou. Dávky vyššie ako 8 mg až do maximálne 16 mg ondansetronu sa môžu podať iba intravenóznou infúziou zriedenou v 50 – 100 ml fyziologického roztoku alebo iného kompatibilného infúzneho roztoku v čase nie kratšom ako 15 minút. Jednorazová dávka vyššia ako 16 mg sa nesmie podávať kvôli tomu, že pri zvýšenom dávkovaní je riziko QT predĺženia (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).


Na kontrolu vysoko emetogénnej chemoterapie sa môže podať dávka 8 mg pomalou intravenóznou injekciou v čase nie kratšom ako 30 sekúnd s následnými dvomi ďalšími 8 mg intravenóznymi dávkami po štyroch hodinách alebo sa môže podať nepretržitá infúzia 1 mg/za hodinu po dobu 24 hodín.

Účinok ondansetronu vo vysoko emetogénnej chemoterapii je možné zvýšiť jednorazovým intravenóznym podaním 20 mg sodnej soli dexametazónfosfátu pred chemoterapiou.

Po prvých 24 hodinách sa odporúča podať perorálna alebo rektálna liečba, aby sa zabránilo oneskorenému alebo dlhotrvajúcemu vracaniu.

Pre perorálne a rektálne podávanie, pozri SPC ondansetronu tablety a čapíky.


Pediatrická populácia:


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou (CINV) u detí vo veku 6 mesiacov a starších a adolescentov:

Dávku na nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou (CINV) možno vypočítať na základe plochy telesného povrchu (BSA) alebo telesnej hmotnosti – pozri nižšie. V klinických pediatrických štúdiách sa podával ondansetron ako intravenózna infúzia zriedená v 25 ml až 50 ml fyziologického roztoku alebo inom kompatibilnom infúznom roztoku (pozri zaobchádzanie s liekom) a podával sa za čas nie kratší ako 15 minút.


Dávky odvodené z telesnej hmotnosti vedú k vyšším celkovým denným dávkam v porovnaní s dávkami odvodenými z plochy telesného povrchu (BSA) ( pozri časť 4.4).


Ondansetron sa má zriediť v 5 % roztoku dextrózy alebo 0,9 % roztoku chloridu sodného alebo v inom kompatibilnom infúznom roztoku (pozri časť 6.6) a podať intravenózne za čas nie kratší ako 15 minút.


Nie sú žiadne údaje z kontrolovaných klinických skúšaní o použití ondansetronu na prevenciu oneskorenej alebo predĺženej nevoľnosti a vracania vyvolaného chemoterapiou.


Nie sú žiadne údaje z kontrolovaných klinických skúšaní o použití ondansetronu na nevoľnosť a vracanie vyvolané rádioterapiou u detí.


Dávkovanie podľa plochytelesného povrchu (BSA):


Ondansetron sa má podávať bezprostredne pred chemoterapiou ako jednorazová intravenózna dávka 5 mg/m2. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.

Perorálnu dávku možno podať po dvanástich hodinách a možno v nej pokračovať až 5 dní (pozri tabuľku 1).

Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých 32 mg.


Tabuľka 1: Dávkovanie odvodené z plochy telesného povrchu pri chemoterapii – deti vo veku 6 mesiacov a staršie a dospievajúci


Plocha telesného povrchu

1. deňa,b

2. – 6. deňb

0,6 m2

5 mg/m2 i.v. plus
2 mg sirupu alebo tableta po 12 hodinách

2 mg sirupu alebo tableta každých 12 hodín

0,6 m2

5 mg/m2 i.v. plus
4 mg sirupu alebo tableta po 12 hodinách

4 mg sirupu alebo tableta každých 12 hodín

a Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.
b Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých 32 mg.


Dávkovanie podľa telesnej hmotnosti:


Dávky odvodené z telesnej hmotnosti vedú k vyšším celkovým denným dávkam v porovnaní s dávkami odvodenými z plochy telesného povrchu (BSA) (pozri časti 4.4. a 5.1).


Ondansetron sa má podávať bezprostredne pred chemoterapiou ako jednorazová intravenózna dávka 0,15 mg/kg. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg. Dve ďalšie intravenózne dávky možno podať v štvorhodinových intervaloch. Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých 32 mg.

Perorálnu dávku možno podať po dvanástich hodinách a možno v nej pokračovať až päť dní (pozri tabuľku 2).


Tabuľka 2: Dávkovanie odvodené z telesnej hmotnosti pri chemoterapii – deti vo veku 6 mesiacov a staršie a dospievajúci


Hmotnosť

1. deňa,b

2. – 6. deňb

10 kg

Až 3 dávky po 0,15 mg/kg každé 4 hodiny

2 mg sirupu alebo tableta každých 12 hodín

10 kg

Až 3 dávky po 0,15 mg/kg každé 4 hodiny

4 mg sirupu alebo tableta každých 12 hodín

a Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.
b Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých 32 mg.


Starší pacienti:

U pacientov vo veku 65 až 74 rokov je rovnaký rozvrhdávkovania ako u dospelých. Všetky intravenózne dávky sa majú zriediť v 50–100 ml fyziologického roztoku alebo inom kompatibilnom infúznom roztoku (pozri časť 6.6) a má sa podať po dobu viac ako 15 minút.


U pacientov starších ako 75 rokov nemá počiatočná dávka prekročiť 8 mg. Všetky intravenózne dávky sa majú zriediť v 50–100 ml fyziologického roztoku alebo inom kompatibilnom infúznom roztoku (pozri časť 6.6) a má sa podať po dobu viac ako 15 minút. Po počiatočnej dávke 8 mg môžu s odstupom najmenej štyroch hodín nasledovať ďalšie dve intravenózne dávky po 8 mg, ktoré sa majú podať po dobu nie viac ako 15 minút (pozri časť 5.2).


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Nie sú potrebné žiadne zmeny dennej dávky, frekvencie podávania ani spôsobu podávania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Klírens ondansetronu je významne znížený a sérový polčas významne predĺžený u jedincov so stredným alebo závažným porušením funkcie pečene. U týchto pacientov sa nemá prekročiť celková denná dávka 8 mg.


Pacienti s odchýlkou debrisochmového/spartemového metabolizmu

Eliminačný polčas ondansetronu sa nemení u jedincov klasifikovaných ako osoby s poruchou debrisochmového/spartemového metabolizmu.U týchto pacientov sa po opakovanom podávaní dávok zistili rovnaké koncentrácie liečiva ako v bežnej populácii. Nevyžadujú sa žiadne úpravy denného dávkovania alebo intervalu dávkovania.


Pooperačná nevoľnosť a vracanie (PONV)


Prevencia PONV

Dospelí:

Na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania sa odporúča podať 4 mg injekčnú dávku jednorazovo pomalou intravenóznou injekciou pred anestéziou.


Liečba preukázanej PONV

Na liečbu preukázanej PONV sa ondansetron odporúča podávať pomalou intravenóznou injekciou jednorazovo v dávke 4 mg.


Pediatrická populácia:

Pooperačná nevoľnosť a vracanie u detí vo veku 1 mesiac a starších a adolescentov


Na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania u pediatrických pacientov operovaných pri celkovej anestézii sa jednorazová dávka ondansetronu podáva pomalou intravenóznou injekciou (za čas nie kratší ako 30 sekúnd) v dávke 0,1 mg/kg až po maximálnu dávku 4 mg pred, počas alebo po anestézii.


Na liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania po operácii u pediatrických pacientov operovaných v celkovej anestézii sa jednorazová dávkaondansetronu podáva pomalou intravenóznou injekciou (za čas nie kratší ako 30 sekúnd) v dávke 0,1 mg/kg až po maximálnu dávku 4 mg.

Nie sú žiadne údaje o použití ondansetronu na liečbu pooperačného vracania u detí do 2 rokov.

Starší pacienti


Skúsenosti s užívaním ondansetronu v prevencii a liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania u starších pacientov sú obmedzené, avšak ondansetron je dobre tolerovaný u pacientov starších ako 65 rokov, ktorí sa liečia chemoterapiou.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poškodením obličiek

Nevyžaduje sa žiadna úprava dávkovania, intervalu dávkovania alebo spôsobu podávania.


Pacienti s poškodeníme pečene

Klírens ondansetronu je významne znížený a sérový polčas významne predĺžený u jedincov so strednou alebo závažnnou poruchou funkcie pečene. U týchto pacientov sa nemá prekročiť celková denná dávka 8 mg.


Pacienti s odchýlkou debrisochmového/spartemového metabolizmu

Eliminačný polčas ondansetronu sa nemení u jedincov klasifikovaných ako osoby s poruchou debrisochmového/spartemového metabolizmu.U týchto pacientov sa po opakovanom podávaní dávok zistili rovnaké koncentrácie liečiva ako v bežnej populácii. Nevyžadujú sa žiadne úpravy denného dávkovania alebo intervalu dávkovania.


 1. Kontraindikácie


Súčasné podávanie apomorfínu (pozri Liekové a iné interakcie)

Precitlivenosť na ondansetron alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Reakcie z precitlivenosti sa popísali u pacientov, u ktorých sa zistila precitlivenosť na ostatné selektívne antagonisty 5-HT3 receptorov.


Respiračné príhody sa majú liečiť symptomaticky a lekári im majú venovať osobitnú pozornosť ako prekurzorom reakcií precitlivenosti.


Ondansetron predlžuje QT interval v závislosti od dávky (pozri klinickú farmakológiu). Ďalej, po uvedení lieku na trh, sa hlásili prípady Torsade de pointes u pacientov, ktorí sa liečili ondansetronom. Nepodávajte ondansetron pacientom s vrodeným syndrómom dlhého QT intervalu. Ondansetron sa má podávať opatrne u pacientov, ktorí majú alebo sa u nich môže vyvinúť predĺženie QTc, vrátane pacientov s abnormalitami elektrolytov, , s kongestívnym zlyhaním srdca, bradyaritmiami alebo u pacientov, ktorí užívajú iné lieky vedúce ku QT predĺženiu alebo k poruchám elektrolytov.


Pred podaním ondansetronu sa má najprv upraviť hypokaliémia a hypomagneziémia.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady pacientov so sérotonínovým syndrómom (vrátane poruchy mentálneho stavu, autonómnej nestability a neuromuskulárnych abnormalít) pri súbežnom podávaní ondansetronu a iných sérotonerických liekov (vrátane selektívnych inhibítorov spätného vychytávania sérotonínu (SSRIs) a selektívnych inhibítorov spätného vychytávania noradrenalínu a sérotonínu (SNRIs)).Ak je klinicky možné súbežné podávanie ondansetronu a iných sérotergických liekov, odporúča sa adekvátne sledovanie pacienta.


Akoje u ondansetronuznáme,zvyšuječasprechodu hrubýmčrevom, pacientis prejavmi subakútnejčrevnejobštrukciemajúbyť po podaní sledovaní.


Pri prevencii nauzey a vracania u pacientov s adenotonzilárnym chirurgickým zákrokom môže ondansetron maskovať vnútorné krvácanie. Preto je potrebné týchto pacientov po podaní ondansetronu starostlivo sledovať.


Pediatrická populácia:

Pediatrickí pacienti, ktorí dostávajú ondansetron s hepatotoxickými chemoterapeutikami, sa majú dôkladne sledovať z dôvodu poškodenia pečene.


CINV

Pri vypočítavaní dávky podľa základu mg/kg pri podávaní troch dávok v štvorhodinových intervaloch je celková dávka vyššia ako pri podaní jednorazovej dávky 5 mg/m2s následnou perorálnou dávkou. Účinnosť týchto dvoch dávkovacích režimov sa nezisťovala v klinických skúškach. Krížové porovnávacie skúšanie preukázalo podobnú účinnosť u obidvoch režimov (pozri časť 5.1).


Jedna dávka lieku obsahuje 2,3 mmol (alebo 53,5 mg) sodíka. Je nevyhnutné to vziať do úvahy u pacientov s diétou s kontrolovaným obsahom sodíka.


 1. Liekové a iné interakcie


Nedokázala sa indukcia alebo inhibícia metabolizmu liečiv podávaných spolu s ondansetronom. Vykonané štúdie nepreukázali interakcie pri podávaní ondansetronu s alkoholom, temazepanom, furosemidom, afentanilom, tramadolom, morfínom, lignokaínom, tiopentalom alebo propofolom.


Ondansetron sa metabolizuje prostredníctvom viacerých pečeňových enzýmov cytochrómu P450: CYP3A4, CYP2D6 a CYP1A2. Vzhľadom na existenciu niekoľkých enzýmov schopných metabolizovať ondansetron, je inhibícia alebo znížená aktivita jedného enzýmu (napr. pri genetickej deficiencii enzýmu CYP2D6) normálne kompenzovaná inými enzýmami a nespôsobuje žiadnu alebo iba malú zmenu celkového klírensu ondansetronu alebo potreby dávkovania.


Použitie ondansetronu s liečivami, ktoré predlžujú QT interval môžu vyvolať ďalšie QT predĺženie. Súbežné použitie ondansetronu a kardiotoxických liečiv (napr. antracyklíny ako sú doxorubicín, daunorubicín alebo trastuzimab), antibiotík (ako sú erytromycín alebo ketokonazol), antiarytmík (ako je amiodarón) a betablokátorov (ako sú atenolol alebo timolol) môžu zvyšovať riziko arytmií Pozri Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.

Po uvedení lieku na trh boli hlásené prípady pacientov so sérotonínovým syndrómom (vrátane poruchy mentálneho stavu, autonómnej nestability a neuromuskulárnych abnormalít) pri súbežnom podávaní ondansetronu a iných sérotonergických liečiv (vrátane SSRIs a SNRIs). Pozri Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní.


Apomorfín

Na základe hlásení silnej hypotenzie a straty vedomia po podávaní ondansetronu s apomorfíniumchloridom, je súčasné použitie s apomorfínom kontraindikované.


Fenytoín, karbamazepín a rifampicín

U pacientov liečených silnými induktormi CYP3A4 (napr. fenytoín, karbamazepín a rifampicín) bol celkový klírens ondansetronu zvýšený a koncentrácie ondansetronu v krvi znížené.


Tramadol

Údaje z malých štúdií svedčia o tom, že ondansetron môže znížiť analgetický účinok tramadolu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita:

Bezpečnosť použitiaondansetronu počas gravidity nebola u ľudí stanovená.Zhodnotenie štúdií na zvieratách nesvedčí pre priame či nepriame škodlivé účinky na vývoj embrya alebo plodu, priebeh gravidity, perinatálny a postnatálny vývoj. Keďže na základe štúdií na zvieratách nemožno vždy presne predpovedať účinok u ľudí, použitie ondansetronu počas gravidity sa neodporúča.

Laktácia:

Štúdie ukázali, že ondansetron prechádza do mlieka laktujúcich zvierat, preto sa odporúča, aby matky užívajúce ondansetron nedojčili svoje deti.


 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Pri psychomotorických testoch ondansetron neovplyvňuje výkonnosť ani nespôsobuje ospalosť. Podľa farmakológie ondansetronu sa nepredpokladajú žiadne škodlivé účinky na tieto schopnosti.


 1. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa triedy orgánových systémov a frekvencie.

Frekvencie sú definované ako: veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1 000 až <1/100), zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000) a veľmi zriedkavé (<1/10 000). Veľmi časté, časté a menej časté nežiaduce účinky boli zvyčajne získané z údajov z klinických skúšaní. Bol zohľadnený výskyt u placeba. Zriedkavé a veľmi zriedkavé nežiaduce účinky boli zvyčajne získané zo spontánnych údajov po uvedení lieku na trh.


Pri štandardných odporúčaných dávkach ondansetronu podľa indikácie a liekovej formy sa odhadujú nasledovné frekvencie.


Veľmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Menej časté ≥1/1 000 až <1/100

Zriedkavé

1/10 000 až <1/1 000

Veľmi zriedkavé <1/10 000

Poruchy imunitného systému
Okamžité reakcie precitlivenosti, niekedy závažné, vrátane anafylaxie.


Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy.


Záchvaty, poruchy pohybu (vrátane extrapyramídových reakcií, ako sú

dystonické reakcie, okulogyrická kríza a dyskinéza)1.

Závrat počas rýchleho i.v. podávania.


Poruchy oka
Prechodné poruchy videnia (napr. rozmazané videnie) hlavne počas i.v. podávania.


Prechodná slepota hlavne počas i.v. podávania2.

Poruchy srdcaArytmie, bolesť na hrudníku s depresiou ST segmentu alebo bez depresie ST segmentu, bradykardia.

Predĺženie QTc (vrátane Torsade de Pointes).


Poruchy ciev


Pocit tepla alebo návaly horúčavy.

Hypotenzia.Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastínaČkanie.Gastrointestinálne poruchy


Zápcha.
Poruchy pečene a žlčových ciestAsymptomatické zvýšenie

Pečeňových funkčných testov3.Celkové poruchy a reakcie v mieste podania


Lokálne reakcie v mieste i.v. vpichu.
 1. Pozorované bez definitívnych dôkazov o pretrvávajúcich klinických následkoch.

 2. Väčšina hlásených prípadov slepoty ustúpila v priebehu 20 minút. Väčšina pacientov užívala cytostatiká, ktoré zahŕňaliP cisplatinu. Niektoré prípady prechodnej slepoty sa hlásili ako kortikálneho pôvodu.

 3. Tieto účinky sa pozorovali zvyčajne u pacientov liečených chemoterapiou s cisplatinou.


Pediatrická populácia


Profil nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich bol porovnateľný s tým, ktorý sa pozoroval u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9 Predávkovanie


Príznaky a prejavy


Existujú obmedzené skúsenosti s predávkovaním ondansetronom. Vo väčšine prípadov boli príznaky podobné príznakom, ktoré už sa hlásili u pacientov užívajúcich odporúčané dávky (pozri Nežiaduce účinky).. Hlásené prejavy zahŕňali poruchy videnia, ťažkú zápchu, hypotenziu a vazovagálnu reakciu s prechodným AV blokom druhého stupňa.

Ondansetron predlžuje QT interval v závislosti od dávky. V prípadoch predávkovania sa odporúča EKG monitorovanie.


Liečba


Špecifické antidotum pre ondansetron neexistuje, preto je v prípadoch podozrenia na predávkovanie potrebná symptomatická a podporná liečba.


Použitie uragogového koreňa na liečbu predávkovania ondansetronom sa neodporúča vzhľadom na zníženú odpoveď pri antiemetickom účinku ondansetronu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


 1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: Antiemetiká, antagonisty sérotonínu (5HT3), ATC kód: A04AA01


Mechanizmus účinku

Ondansetron je silný a vysoko selektívny antagonista 5-HT3receptorov.

Presný mechanizmus jeho účinku na potlačenie nevoľnosti a vracania nie je známy. Chemoterapia a rádioterapia môžu spôsobovať uvoľňovanie 5-HT v tenkom čreve, a tak spúšťať reflex vracania aktiváciou aferentných dráh blúdivého nervu prostredníctvom 5-HT3receptorov. Ondansetron blokuje iniciáciu tohto reflexu. Aktivácia aferentných dráh blúdivého nervu môže tiež spôsobovať uvoľnenie 5-HT v area postrema, ktorá sa nachádza na spodine štvrtej mozgovej komory, a týmto spôsobom môže tiež dochádzať k vyvolaniu vracania centrálnym mechanizmom. Tlmivý účinok ondansetronu na nevoľnosť a vracanie, indukované cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou, je preto pravdepodobne sprostredkovaný antagonistickým účinkom na receptory 5-HT3v neurónoch periférneho a centrálneho nervového systému. Mechanizmus účinku pri pooperačnej nevoľnosti a vracaní nie je známy, ale môže byť rovnaký ako u cytotoxicky vyvolanej nevoľnosti a vracaní.

Mechanizmus účinku pri pooperačnej nevoľnosti a vracaní nie je známy, ale môže byť analogický s mechanizmom pri liečbe cytostaticky navodenej nevoľnosti a vracaní.

Ondansetron nemení plazmatické koncentrácie prolaktínu.

Úloha ondansetronu pri vracaní indukovanom opiátmi sa doposiaľ nezistila.


Účinok ondansetronu na interval QTc bol vyhodnotený v dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovaneja pozitívnej (moxifloxacín) skríženej štúdii u 58 zdravých dospelých mužov a žien. Ondansetron bol podávaný v dávkach 8 mg a 32 mg intravenóznou infúziou po dobu viac ako 15 minút. Pri najvyššej testovanej dávke 32 mg bol maximálny priemerný (horný limit 90 % Cl) rozdiel QTcF oproti placebu po základnej korekcii 19,6 (21,5) ms. Pri nižšej testovanej dávke 8 mg bol maximálny priemerný (horný limit 90 % Cl) rozdiel QTcF oproti placebu po základnej korekcii 5,8 (7,8) ms. V tejto štúdii neboli žiadne merania QTcF väčšie než 480 ms a žiadne predĺženie QTcF väčšie než 60 ms. Neboli pozorované žiadne významné zmeny u elektrokardiograficky nameraného PR alebo QRS intervalu.


Pediatrická populácia


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou (CINV)


Účinnosť ondansetronu na zvládnutie vracanie a nevoľnosti a vyvolaných protinádorovou chemoterapiou bola vyhodnotená v dvojito zaslepenom, randomizovanom klinickom skúšaní u 415 pacientov vo veku od 1 do 18 rokov (S3AB3006). Počas dní chemoterapie pacienti dostali buď ondansetron 5 mg/m² intravenózne + perorálne 4 mg ondansetronu po 8-12 hodinách alebo ondansetron 0,45 mg/kg intravenózne + placebo perorálne po 8-12 hodinách. Po skončení chemoterapie obidve skupiny dostali 4 mg ondansetronu v sirupe dvakrát denne počas troch dní. Počas najkritickejšieho dňa chemoterapie sa dávenie nevyskytlo u 49 % (5 mg/m² intravenózne + 4 mg ondansetronu perorálne) a u 41 % (0,45 mg/kg + placebo perorálne). Po skončení chemoterapie obidve skupiny dostali 4 mg ondansetronu v sirupe dva krát denne počas troch dní. Medzi dvomi liečebnými skupinami sa nepozorovali rozdiely v celkovom výskyte a povahe nežiaducich účinkov.


Dvojito zaslepené, randomizované, placebom kontrolované klinické skúšanie (S3AB4003) u 438 pacientov vo veku od 1 do 17 rokov preukázalo kompletné potlačenie vracania v najkritickejšom dni chemoterapie u:


 • 73 % pacientov, ktorým bol ondansetron podaný intravenózne v dávke 5 mg/m² spolu s 2-4 mg dexametazónu perorálne.

 • 71 % pacientov, ktorým bol v dňoch chemoterapie podaný ondansetron vo forme sirupu

v dávke 8 mg + 2-4 mg dexametazónu.


Po chemoterapii obe skupiny dostávali 4 mg ondansetronu v sirupe dva krát denne počas dvoch dní. Medzi dvomi liečebnými skupinami sa nepozorovali rozdiely v celkovom výskyte a povahe nežiaducich účinkov.


Účinnosť ondansetronu u 75 detí vo veku 6-48 mesiacov sa skúmala v otvorenej, nekomparatívnej klinickej štúdii s jednou skupinou (S3A40320). Všetky deti dostávali tri intravenózne dávky 0,15 mg/kg podané 30 minút pred začiatkom chemoterapie a následne za 4 a 8 hodín od prvej dávky.

Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 56 % pacientov.


Iná otvorená, nekomparatívna klinická štúdia s jednou skupinou (S3A239) skúmala účinnosť jednej intravenóznej dávky 0,15 mg/kg ondansetronu, po ktorej nasledovali dve perorálne dávky ondansetronu 4 mg u detí vo veku < 12 rokov a 8 mg vo veku ≥ 12 rokov (celkový počet detí n=28). Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 42 % pacientov.


Pooperačná nevoľnosť a vracanie (PONV)


Účinnosť jednorazovej dávky v prevencii pooperačnej nevoľnosti a vracania sa skúmala v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii u 670 detí vo veku 1-24 mesiacov (vek po narodení ≥ 44 týždňov, hmotnosť ≥ 3 kg). U zaradených jedincov sa plánovalo, že podstúpia elektívny chirurgický výkon v celkovej anestézii a mali ASA ≤ III. Jednorazová dávka 0,1 mg/kg ondansetronu sa podala počas piatich minút po navodení anestézie. Pomer jedincov, u ktorých sa vyskytla minimálne jedna epizóda vracania počas 24-hodinového sledovaného obdobia (ITT), bol vyšší u pacientov s placebom než u tých, ktorí dostávali ondansetron (28 % voči 11 %, p < 0,0001).


Štyri dvojito-zaslepené, placebom kontrolované štúdie sa vykonali s 1 469 chlapcami a dievčatami (vo veku 2 až 12 rokov), ktorí podstúpili celkovú anestéziu. Pacienti boli randomizovaní do skupiny s jednorazovou intravenóznou dávkou ondansetronu (0,1 mg/kg pre pediatrických pacientov s telesnou hmotnosťou 40 kg alebo menej, 4 mg pre pediatrických pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 40 kg; počet pacientov = 735) alebo placebo (počet pacientov = 734). Skúšané liečivo sa podávalo počas minimálne 30 sekúnd, bezprostredne pred alebo po navodení anestézie. Na prevenciu nevoľnosti a vracania bol ondansetron významne účinnejší než placebo. Výsledky týchto štúdií sú zhrnuté v tabuľke č.3.


Tab. 3: Prevencia a liečba PONV u pediatrických pacientov – odpoveď na liečbu v priebehu 24 hodín

Štúdia

Cieľová hodnota

Ondansetron %

Placebo %

p hodnota

S3A380

CR

68

39

0,001

S3GT09

CR

61

35

0,001

S3A381

CR

53

17

0,001

S3GT11

žiadna nevoľnosť

64

51

0,004

S3GT11

žiadne vracanie

60

47

0,004


CR= žiadne epizódy vracania, zotavenie alebo ukončenie


 1. Farmakokinetické vlastnosti


Farmakokinetické vlastnosti ondansetronu zostávajú pri opakovanom podávaní nezmenené. Nepreukázala sa priama korelácia medzi plazmatickou koncentráciou a antiemetickým účinkom.


Absorpcia

Maximálna plazmatická koncentrácia približne 65 ng/ml sa dosiahne počas 5 minút po podaní 4 mg ondansetronu intravenóznou infúziou.

Distribúcia

Prerozdelenie ondansetronu po perorálnom, intramuskulárnom (i.m.) a intravenóznom (i.v.) podaní je podobné s distribučným objemom v rovnovážnom stave približne 140 l. Po i.m. a i.v. podaní ondansetronu sa dosiahne rovnaká systémová expozícia. Väzbovosť ondansetronu na bielkoviny nie je vysoká (70-76 %).


Biotransformácia

Ondansetron sa zo systémového obehu odstraňuje predovšetkým pečeňovým metabolizmom niekoľkými enzýmovými cestami. Neprítomnosť enzýmu CYP2D6 (debrisochínový polymorfizmus) nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku ondansetronu.


Eliminácia

Menej ako 5 % absorbovanej dávky sa vylučuje v nezmenenej forme do moču. Terminálny polčas je približne 3 hodiny.


Osobitné skupiny pacientov


Deti a dospievajúci (vo veku 1 mesiac až 17 rokov)


U pediatrických pacientov vo veku 1 až 4 mesiacov (n = 19) podstupujúcich chirurgický výkon bola hodnota štandardizovaného klírensu asi o 30 % pomalšia než u pacientov vo veku 5 až 24 mesiacov (n = 22) no porovnateľná s pacientmi vo veku 3 až 12 rokov. Polčas eliminácie v skupine pacientov vo veku 1 až 4 mesiacov sa hlásil s priemerom 6,7 hodiny v porovnaní s 2,9 hodinami u pacientov 5 až 24 mesiacov a v rozsahu od 3 až 12 rokov. Rozdiely farmakokinetických parametrov v skupine pacientov 1 až 4 mesiace možno čiastočne vysvetliť prostredníctvom vyššieho celkového obsahu telesnej vody v percentách u novorodencov a dojčiat a väčším distribučným objemom pre liečivá rozpustné vo vode, ako je ondansetron.


U pediatrických pacientov vo veku 3 až 12 rokov, ktorí podstúpili elektívny chirurgický výkon v celkovej anestézii boli absolútne hodnoty klírensu aj distribučného objemu ondansetronu znížené v porovnaní s hodnotami u dospelých pacientov. Oba parametre sa zvýšili lineárne s telesnou hmotnosťou a vekom 12 rokov, hodnoty sa blížili tým, ktoré boli u mladých dospelých. Po štandardizácii hodnôt klírensu a distribučného objemu podľa telesnej hmotnosti, boli hodnoty pre tieto parametre podobné medzi rozdielnymi vekovými skupinami pacientov. Použitie dávkovania na základe telesnej hmotnosti sa vyrovná zmenám súvisiacim s vekom a je účinnejšie pri štandardizácii systémovej expozície u pediatrických pacientov.


Populačná farmakokinetická analýza sa vykonala so 428 jedincami (s pacientmi s nádorom, s pacientmi s chirurgickým zákrokom a so zdravými dobrovoľníkmi) vo veku od 1 mesiaca do 44 rokov po intravenóznom podaní ondansetronu. Na základe tejto analýzy bola systémová expozícia (AUC) ondansetronu po perorálnom alebo i.v. podaní deťom a dospievajúcim porovnateľná so systémovou expozíciou u dospelých s výnimkou dojčiat vo veku 1 až 4 mesiacov. Objem súvisel s vekom a bol nižší u dospelých než u dojčiat a detí. Klírens súvisel s hmotnosťou, no nie s vekom s výnimkou dojčiat vo veku 1 až 4 mesiacov. Ťažko možno konštatovať, či ďalšie zníženie klírensu súviselo s vekom dojčiat 1 až 4 mesiacov alebo šlo jednoducho o prirodzenú variabilitu v dôsledku nízkeho počtu jedincov v štúdii v tejto vekovej skupine. Keďže pacienti mladší ako 6 mesiacov môžu dostať iba jednorazovú dávku na pooperačnú nevoľnosť a vracanie (PONV) znížený klírens nie je pravdepodobne klinicky významný.


Starší pacienti

Počiatočné fázy I klinických štúdii uzdravýchstaršíchdobrovoľníkovpreukázalimiernypoklesklírensu v súvislosti s vekomazvýšeniepolčasuondansetronu. Avšak, širokáinterindividuálnavariabilitaviedlakznačnémuprekrývaniuvofarmakokinetickýchparametrochmedzimladšími(<65 rokovveku) astaršími pacientami( 65rokov) aneboli zistené žiadnecelkové rozdielyvbezpečnostialebo účinnostipozorovanejupacientovmladýchastaršíchs rakovinou zaradenýchdoCINVklinickýchštúdiá na podporu inéhoodporúčaného dávkovaniau straších.

U pacientov ≥ 75rokov v porovnaní s mladšími sa predpokladá väčší účinokna QTcF stanovené na základe najnovších plazmatickách koncentrácii ondansetronu a na základe modelovej odpovede. Špecifická informácia o dávkovaní je uvedená pre pacientov nad 65 rokov a nad 75 rokov(pozri časť 4.2).

Pacienti s poškodením obličiek

U pacientov so poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 15-60 ml/min) dochádza po intravenóznom podaní ondansetronu k zníženiu celkového klírensu a distribučného objemu, čo vedie k miernemu, avšak klinicky nevýznamnému predĺženiu eliminačného polčasu (5,4 h). U pacientov s závažnou poruchou funkcie obličiek, ktorí si vyžadovali pravidelnú dialýzu (sledovanie v období medzi dialýzami), sa po intravenóznom podaní v podstate nezmenila farmakokinetika ondansetronu.


Pacienti s poškodením pečene

U pacientov so závažným poškodením pečene je systémový klírens ondansetronu výrazne znížený, čo vedie k predĺženému polčasu eliminácie (15-32 h).


Rozdiely v pohlaví

Medzi pohlaviami sa preukázali rozdiely v distribúcii ondansetronu. U žien po podaní perorálnej dávky bola zvýšená rýchlosť a rozsah absorpcie a znížený systémový klírens a distribučný objem (upravený vzhľadom na telesnú hmotnosť).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologickýchštúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Ondansetron a jeho metabolity sa akumulujú v mlieku potkanov, pričom pomer jeho koncentrácie v mlieku a plazme bol 5,2:1.

V štúdii s klonovanými iónovými kanálmi ľudského srdca sa ukázalo, že ondansetron má potenciál ovplyvňovať repolarizáciu srdca blokovaním HERG draslíkových kanálov. Klinický význam tohto zistenia nie je objasnený.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


 1. Zoznam pomocných látok


chlorid sodný

citrónan sodný

monohydrát kyseliny citrónovej

voda na injekciu


 1. Inkompatibility


Ondansetron sa nesmie podávať tou istou injekčnou striekačkou alebo infúziou ako ďalšie lieky.

Ondansetron sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


 1. Čas použiteľnosti


Neotvorené:

4 roky


Injekcia:

Po prvom otvorení ihneď použite.


Infúzia:

Chemická a fyzikálna stabilita roztokov uvedených v časti 6.6 bola preukázaná po dobu do 48 hodín pri teplote 25 °C.


Z mikrobiologického hľadiska prípravok treba použiť okamžite. Ak sa prípravok nepoužije okamžite, za podmienky a čas uchovávania zodpovedá používateľ. Liek sa môže uchovávať pri teplote 2°C až 8 °C, nie dlhšie ako 24 hodín pred podaním, pokiaľ roztok nebol nariedený za kontrolovaných a aseptických podmienok.

Zriedené roztoky treba chrániť pred svetlom.


 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Ampulky uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Podmienky na uchovávanie po riedení lieku, pozri časť 6.3.


 1. Druh obalu a obsah balenia


Číre, sklenené ampulky typu I

2 ml:

Veľkosť balenia: 1, 5 a 10 ampuliek


4 ml:

Veľkosť balenia: 1, 5 a 10 ampuliek

Na trh nemusia byť uvedenévšetky veľkosti balenia.


 1. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzania s liekom


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi požiadavkami.


ONDANSETRON KABI 2 mg/ml sa môže riediť s nasledovnými infúznymi roztokmi:


roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 % w/v)

roztok glukózy 50 mg/ml (5 % w/v)

roztok manitolu 100 mg/ml (10 % w/v)

Ringerov laktátový roztok


Zriedené roztoky treba chrániť pred svetlom.


Poznámka:

Ampulky s injekčným roztokom ondansetronu sa nesmú sterilizovať v autokláve!


 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Else-Kroener Strasse 1

61346 Bad Homburg v.d.H

Nemecko


 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


20/0338/06-S


 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 28.8.2006

Dátum posledného predĺženia registrácie:


 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014

13


ONDANSETRON KABI 2 mg/ml