+ ipil.sk

ONSETROGEN 2 mg/mlPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Onsetrogen 2 mg/ml

Injekčný roztok


ondansetrón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Onsetrogen a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Onsetrogen

 1. Ako používať Onsetrogen

 1. Možné vedľajšie účinky

 2. Ako uchovávať Onsetrogen

 3. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Onsetrogen a na čo sa používa


Onsetrogen patrí do skupiny liečiv nazývaných antiemetiká, liečivá proti nevoľnosti alebo vracaniu. Niektoré typy liekov na liečbu rakoviny (chemoterapia) alebo rádioterapia môžu u vás spôsobovať pocit nevoľnosti (nutkanie na vracanie - nauzea) alebo vracanie. Rovnako aj po chirurgických zákrokoch môžete mať pocit nevoľnosti (nauzea) alebo vracať. Injekčný roztok Onsetrogen 2 mg/ml môže pomôcť tieto účinky zastaviť.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Onsetrogen


Nepoužívajte Onsetrogen:

 • ak ste alergický na ondansetrón, na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6) alebo na lieky z rovnakej skupiny (napr. granisetrón alebo dolasetrón).

 • ak užívate apomorfín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby).


Ak si nie ste istý, povedzte to svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi pred užitím tohto lieku.


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Onsetrogen, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru:

 • ak máte nepriechodnosť čriev alebo máte zápchu;

 • ak vám povedali, že vaša pečeň nepracuje správne;

 • ak ste práve podstúpili alebo máte podstúpiť operáciu na odstránenie nosných alebo krčných mandlí;

 • ak máte ochorenie srdca alebo ak máte podstúpiť operáciu s použitím anestetík;

 • ak máte nepravidelný srdcový rytmus (arytmiu);

 • ak máte ťažkosti s hladinami solí draslíka, sodíka a horčíka v krvi.


Ak sa má Onsetrogen podať dieťaťu, ktoré užíva lieky na liečbu rakoviny, ktoré môžu mať vplyv na funkciu pečene, je potrebné prijať osobitné preventívne opatrenia.


Iné lieky a Onsetrogen

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Zaistite, aby bol váš lekár oboznámený s tým, ak užívate nasledovné lieky:

 • Liek proti bolesti nazývaný tramadol: bolesť zmierňujúci účinok sa môže znížiť.

 • Niektoré lieky na epilepsiu, ako sú fenytoín alebo karbamazepín: účinok ondansetrónu sa môže znížiť.

 • Antibiotikum nazývané rifampicín, používané na liečbu tuberkulózy, malomocenstva (lepry) a niektorých ďalších infekcií: účinok ondansetrónu sa môže znížiť.

 • Lieky na liečbu nepravidelného srdcového rytmu (arytmie): ondansetrón môže zvýšiť ich účinok.

 • Lieky na liečbu rakoviny (napr. antracyklíny alebo trastuzumab), natibiotiká (napr. erytromycín, ketokonazol) alebo iné lieky ktoré môžu narušiť váš srdcový rytmus.

 • Beta-blokátory používané na liečbu určitých srdcových alebo očných problémov, úzkosti alebo na prevenciu migrény.

 • Lieky na liečbu depresie, ako sú SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu) alebo SNRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu) pretože môžu spôsobiť serotonínový syndróm, čo je potenciálne život ohrozujúca reakcia. Príznaky serotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu nasledovného: nevoľnosť (pocit na vracanie), vracanie, rozrušenie, zmätenosť, hnačka, vysoká teplota, zvýšený krvný tlak, nadmerné potenie, rýchly tep srdca, halucinácie, strata koordinácie, nadmerné reflexy a kóma.


Onsetrogen a jedlo a nápoje

Netýka sa.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Použitie Onsetrogenu počas tehotenstva sa neodporúča. Poraďte sa so svojím lekárom.

Onsetrogen sa nemá používať počas dojčenia. Ondansetrón sa vylučuje do materského mlieka. Poraďte sa so svojím lekárom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Onsetrogen nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Onsetrogen obsahuje sodík

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 2 ml alebo 4 ml dávke, takže v podstate je bez obsahu sodíka.


3. Ako používať Onsetrogen


Spôsob podania

Onsetrogen sa podáva vo forme intravenóznej injekcie (do žily) alebo, po zriedení, ako intravenózna infúzia (počas dlhšej doby). Liek vám zvyčajne podá lekár alebo zdravotná sestra.


Dávkovanie

Váš lekár vám určí správnu dávku pri liečbe ondansetrónom.


Dávka lieku sa líši v závislosti od vašej liečby (chemoterapia/rádioterapia alebo chirurgický zákrok), od funkcie vašej pečene a od toho, či vám je ondansetrón podávaný vo forme injekcie alebo infúzie.


Prevencia nevoľnosti a vracania vyvolaných chemoterapiou a rádioterapiou

Dospelí

V deň chemoterapie alebo rádioterapie:

 • Zvyčajná dávka je 8 mg podaná injekčne do žily, následne je ďalšia 8 mg dávka podaná o 12 hodín neskôr. Po chemoterapii vám liek bude zvyčajne podaný perorálne (cez ústa) vo forme tabliet.

 • Počas nasledujúcich dní je zvyčajná dávka pre dospelých 8 mg perorálne (cez ústa) dvakrát denne.


V prípade chemoterapie alebo rádioterapie, u ktorej je pravdepodobnejšie, že vyvolá nevoľnosť (nutkanie na vracanie) a vracanie, vám môže byť podaná vyššia ako zvyčajná dávka. O tom rozhodne váš lekár.


Jednorazová dávka vyššia ako 16 mg alebo 8 mg u pacientov vo veku 75 rokov a starších, sa nesmie podať z dôvodu zvýšeného rizika predĺženia QT intervalu (oneskorený prevod elektrických signálov pozorovaný na EKG, elektrickom zázname funkcie srdca) pri jednorazovej dávke vyššej ako 16 mg alebo 8 mg u pacientov vo veku 75 rokov a starších.


Deti (vo veku 6 mesiacov a staršie) a dospievajúci

 • Zvyčajná dávka pri chemoterapii je buď jednorazová dávka 5 mg na m2 povrchu tela podaná do žily, alebo najviac tri dávky po 0,15 mg na kg telesnej hmotnosti v 4-hodinových intervaloch. Vnútrožilovo podaná dávka nesmie prekročiť 8 mg. Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých pacientov.

 • Nie sú dostupné odporúčania na použitie ondansetrónu buď pri prevencii chemoterapiou vyvolanej oneskorenej alebo dlhotrvajúcej nevoľnosti a vracania, alebo pri rádioterapiou vyvolanej nevoľnosti a vracaní.


Prevencia a liečba pooperačnej nevoľnosti a vracania

Dospelí

Zvyčajne sa podáva jednorazová dávka 4 - 8 mg ondansetrónu.


Deti (vo veku 1 mesiac a staršie) a dospievajúci

 • Na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania po operácii v celkovej anestézii sa podáva do žily, počas najmenej 30 sekúnd, jednorazová dávka ondansetrónu 0,1 mg/kg až do maximálnej dávky 4 mg.

 • Nie je dostupné odporúčanie pre použitie ondansetrónu na liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania u detí veku do 2 rokov.


Pacienti s ochorením pečene

Ondansetrón vám bude podaný rovnakým spôsobom ako ostatným pacientom, ale celková denná dávka sa zníži na maximálne 8 mg.


Vždy používajte Onsetrogen presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Ak použijete viac Onsetrogenu, ako máte

Existujú iba obmedzené skúsenosti s predávkovaním ondansetrónom. U niekoľkých pacientov boli zaznamenané nasledujúce prejavy: poruchy videnia, závažná zápcha, nízky krvný tlak a bezvedomie. Vo všetkých prípadoch došlo k úplnému ústupu týchto príznakov. K dispozícii nie je žiadne špecifické antidotum (protiliek) pre ondansetrón, preto sa v prípadoch podozrenia na predávkovanie majú liečiť len príznaky. Bude sledovaná elektrická činnosť vášho srdca. Použitie lieku vyvolávajúceho vracanie (uragoga pravá - uragoga ipecacuanha) sa neodporúča.

Ak sa u vás akýkoľvek z týchto príznakov objaví, povedzte to svojmu lekárovi.


Ak zabudnete použiť Onsetrogen, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak zaznamenáte okamžitú reakciu z precitlivenosti (reakcia, pri ktorej telo reaguje na cudziu látku neprimerane silnou imunitnou odpoveďou), vrátane život ohrozujúcej alergickej reakcie, prestaňte užívať Onsetrogen a ihneď kontaktujte svojho lekára. Tieto reakcie môžu zahŕňať: opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním. Toto je zriedkavý vedľajší účinok (môže postihnúť až 1 z 1 000 ľudí).


Ďalšie vedľajšie účinky:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Bolesť hlavy


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Zápcha.

 • Pocity tepla alebo návaly tepla.

 • Môžu sa vyskytnúť reakcie z precitlivenosti v mieste vpichu injekcie (napr. vyrážka, žihľavka, svrbenie), niekedy rozširujúce sa pozdĺž žily, do ktorej sa liek aplikoval.

 • zmeny vo vyšetreniach funkcie pečene (ak vám je podaný ondansetrón injekčne s liekom nazývaným cisplatina, inak je tento vedľajší účinok menej častý).


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Mimovoľné poruchy pohybu, napr. kŕčovitý pohyb očných buliev, nezvyčajné svalové kontrakcie, ktoré môžu spôsobiť točivé alebo trhané pohyby tela, záchvaty.

 • Bolesť na hrudi, srdcové arytmie (zmeny tlkotu vášho srdca), hypotenzia (nízky tlak krvi) a bradykardia (pomalý srdcový rytmus).

 • Štikútanie.


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

 • Závrat počas rýchleho intravenózneho (vnútrožilového) podania ondansetróu.

 • Okrem toho vyrážka alebo svrbenie a žihľavka.

 • Pozmenené reakcie z precitlivenosti boli tiež pozorované u pacientov, ktorí boli precitlivení na lieky z rovnakej skupiny.

 • Prechodné poruchy zraku (napr. rozmazané videnie) prevažne počas intravenózneho (vnútrožilového) podania.

 • Poruchy srdcového rytmu nazývané predĺženie QT intervalu (oneskorené vedenie elektrického signálu, ktoré je možné pozorovať na EKG, zázname elektrickej činnosti srdca). U niektorých ľudí sa z toho môže vyvinúť potenciálne nebezpečné ochorenie srdca, známe ako torsade de pointes. Môže to viesť k veľmi rýchlemu tepu spôsobujúcemu náhlu stratu vedomia.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 používateľov)

 • Prechodná slepota predovšetkým počas vnútrožilového podania.

Väčšina z hlásených prípadov slepoty ustúpila v priebehu 20 minút. Väčšine pacientov boli podané chemoterapeutiká, ktoré obsahovali cisplatinu. Niektoré prípady prechodnej slepoty boli hlásené ako majúce pôvod v mozgovej kôre.


Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich boli porovnateľné s tými, ktoré sa pozorovali u dospelých pacientov.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Onsetrogen


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na ampulke a škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Infúzny roztok sa má po rozriedení použiť ihneď a nemá sa dlhšie uchovávať.


Roztok je potrebné pred použitím vizuálne prekontrolovať (aj po rozriedení). Môže sa použiť len číry roztok, prakticky bez akýchkoľvek častíc.


Liek je určený len na jednorazové použitie. Nepoužitý roztok sa má zlikvidovať.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Onsetrogen obsahuje


Liečivo jeondansetrón (vo forme dihydrátu ondansetróniumchloridu).

1 ml injekčného roztoku obsahuje 2 mg ondansetrónu.

Jedna 2 ml ampulka obsahuje 4 mg ondansetrónu.

Jedna 4 ml ampulka obsahuje 8 mg ondansetrónu.


Ďalšie zložky sú:chlorid sodný, monohydrát kyseliny citrónovej (E 330), nátriumcitrát (E 331), voda na injekciu.


Ako vyzerá Onsetrogen a obsah balenia

Onsetrogen je číry roztok dodávaný v žltohnedých ampulkách zo skla typu 1 obsahujúcich 2 ml alebo 4 ml roztoku.


Balenie po 1, 2, 5 a 10 ampulkách.

Na trh nemusia byť uvedené veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

Demo S.A.

21st Km National Road Athens-Lamia, 145 68 Atény, Grécko


Pharmathen Pharmaceutical Industry

6 Dervenakion Str., 15351 Pallini Attikis, Atény, Grécko


Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs, 69800 Saint Priest, Francúzsko


Mylan Dura GmbH

Wittichstraβe 6, 64295 Darmstadt, Nemecko


Mylan S.p.A.

Viale dell’ Innovazione, 3, 20126 Milano (MI), Taliansko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, Slovenská republika


Like je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: Ondansetron Mylan 2 mg/ml oplossing voor injectie

Dánsko: Setrogen, solution for injection 2 mg/ml

Island: Ondansetron Mylan 2 mg/ml Stungulyf, lausn

Maďarsko: Ondagen 2 mg/ml oldatos injekció

Nemecko: Ondansetron dura 2 mg/ml Injektionslösung

Rakúsko: Ondansetron Arcana 2 mg/ml - Injektionslösung

Slovensko: Onsetrogen 2 mg/ml

Taliansko: Ondansetrone Mylan Generics Italia


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:


Pokyny na použitie/zaobchádzanie

Onsetrogen sa môže rozriediť s jedným z nasledovných infúznych roztokov:

 • 0,9 % chlorid sodný;

 • 5 % glukóza;

 • 10 % manitol;

 • 0,3 % chlorid draselný + 0,9% chlorid sodný;

 • 0,3 % chlorid draselný + 5% glukóza;

 • Ringerov infúzny roztok.


Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem vyššie uvedených odporúčaných infúznych roztokov.


7/7ONSETROGEN 2 mg/ml

Súhrn údajov o liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Onsetrogen 2 mg/ml

injekčný roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


1 ml injekčného roztoku obsahuje 2 mg ondansetrónu (vo forme dihydrátu ondansetróniumchloridu).

Jedna 2 ml ampulka obsahuje 4 mg ondansetrónu.

Jedna 4 ml ampulka obsahuje 8 mg ondansetrónu.


Pomocná látka so známym účinkom:

Sodík: 3,6 mg na 1 ml injekčného roztoku.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok, ampulka.

Číry roztok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí

Ondansetrón je indikovaný na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaných cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou a na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV).


Pediatrická populácia

Ondansetrón je indikovaný na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaných chemoterapiou (CINV) u detí vo veku ≥ 6 mesiacov a na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV) u detí vo veku ≥ 1 mesiac.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Na intravenóznu injekciu alebo po zriedení na intravenóznu infúziu.


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou a rádioterapiou

Dospelí:Emetogénny potenciál protinádorovej liečby sa mení v závislosti od použitých dávok a kombinácie režimov chemoterapie a rádioterapie. Spôsob podania a dávka ondansetrónu sa má prispôsobiť a zvoliť podľa nižšie uvedených odporúčaní.

Emetogénna chemoterapia a rádioterapia:

Pacientom, ktorí dostávajú emetogénnu chemoterapiu alebo rádioterapiu, sa ondansetrón podáva buď perorálne alebo intravenózne.


Väčšine pacientov, ktorí dostávajú emetogénnu chemoterapiu alebo rádioterapiu, sa má podať 8 mg ondansetrónu formou pomalej intravenóznej injekcie (nie kratšia ako 30 sekúnd) alebo krátkodobej intravenóznej infúzie počas 15 minút bezprostredne pred liečbou a následne 8 mg perorálne každých 12 hodín.


Pre podávanie ondansetrónu perorálne, pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Onsetrogen 4 mg a 8 mg, tablety.


Vysoko-emetogénna chemoterapia

U pacientov dostávajúcich vysoko-emetogénnu chemoterapiu, napr. cisplatinu vo vysokých dávkach, sa ondansetrón môže podávať intravenózne.


Ukázalo sa, že ondansetrón je rovnako účinný počas prvých 24 hodín chemoterapie pri nasledovných dávkovacích schémach:

• Jednorazová dávka 8 mg ondansetrónu formou pomalej intravenóznej injekcie (nie kratšia ako 30 sekúnd) bezprostredne pred začiatkom chemoterapie.

• Dávka 8 mg ondansetrónu formou pomalej intravenóznej injekcie (nie kratšia ako 30 sekúnd) alebo ako krátkodobá intravenózna infúzia počas 15 minút bezprostredne pred chemoterapiou, po ktorej nasledujú ďalšie 2 intravenózne dávky (nie kratšie ako 30 sekúnd) 8 mg ondansetrónu s odstupom 4 hodín alebo trvalá infúzia 1 mg/hod až do 24 hodín.

• Maximálna počiatočná intravenózna dávka 16 mg ondansetrónu rozriedená v 50-100 ml fyziologického roztoku alebo iného kompatibilného infúzneho roztoku (pozri časť 6.6) a podávaná infúzne v priebehu najmenej 15 minút bezprostredne pred chemoterapiou. Po počiatočnej dávke ondansetrónu môžu nasledovať dve ďalšie 8 mg intravenózne dávky (nie kratšie ako 30 sekúnd) s odstupom štyroch hodín. Jednorazová dávka vyššia ako 16 mg sa nesmie podať z dôvodu rizika predĺženia QT intervalu závislého od dávky (pozri časti 4.4, 4.8 a 5.1).


Dávkovací režim sa má stanoviť na základe závažnosti emetogénneho účinku chemoterapie.


Účinnosť ondansetrónu v liečbe vysoko-emetogénnej chemoterapie môže byť zvýšená prídaním intravenóznej dávky 20 mg dinátriumdexametazónfosfátu, podanej pred chemoterapiou.


Aby sa zabránilo oneskorenému alebo dlhotrvajúcemu vracaniu po prvých 24 hodinách, perorálna liečba ondansetrónom môže pokračovať do 5 dní po ukončení cytotoxickej liečby, pozri súhrn charakterististických vlastností 4 mg a 8 mg tabliet ondansetrónu.


Pediatrická populácia


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou u detí ≥ 6 mesiacov a dospievajúcich:

Dávku na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaných chemoterapiou je možné vypočítať na základe hodnoty telesného povrchu (body surface area - BSA) alebo hmotnosti – pozri nižšie. Dávkovanie na základe hmotnosti vedie k vyšším celkovým denným dávkam v porovnaní s dávkovaním na základe telesného povrchu – pozri časti 4.4 a 5.1


O používaní ondansetrónu na prevenciu oneskorenej alebo dlhodobej nevoľnosti a vracania nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií. O používaní ondansetrónu na prevenciu nevoľnosti a vracania vyvolaného rádioterapiou u detí nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií.


Dávkovanie podľa telesného povrchu (BSA):

Ondansetrón sa má podať bezprostredne pred chemoterapiou vo forme jednej intravenóznej dávky 5 mg/m2. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.


Perorálna liečba môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať až do 5 dní (pozri tabuľku 1 nižšie).


Celková denná dávka (podaná ako rozdelené dávky) nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Tabuľka 1: Dávkovanie na základe telesného povrchu pri chemoterapii – deti vo veku ≥ 6 mesiacov a dospievajúci


BSA

1. deňa,b

2.-6. deňb

< 0,6 m2

5 mg/m2 i.v.

2 mg sirup alebo tableta po 12 hodinách

2 mg sirup alebo tableta každých 12 hodín

≥ 0,6 m2

5 mg/m2 i.v.

4 mg sirup alebo tableta po 12 hodinách

4 mg sirup alebo tableta každých 12 hodín

a Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.

b Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Dávkovanie podľa telesnej hmotnosti:

Dávkovanie na základe hmotnosti vedie k vyšším celkovým denným dávkam v porovnaní s dávkovaním na základe telesného povrchu – pozri časti 4.4 a 5.1


Ondansetrón sa má podať bezprostredne pred chemoterapiou ako jedna intravenózna dávka s koncentráciou 0,15 mg/kg. Jednorazová intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.


Môžu sa podať dve ďalšie intravenózne dávky v štvorhodinových intervaloch. Celková denná dávka (podaná ako rozdelené dávky) nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.

Perorálne podávanie môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať až 5 dní. (pozri tabuľku 2 nižšie).


Tabuľka 2: Dávkovanie na základe hmotnosti pri chemoterapii – deti vo veku ≥6 mesiacov a dospievajúci


Telesná hmotnosť

1. deňa,b

2.-6. deňb

 10 kg

Maximálne 3 dávky s koncentráciou 0,15 mg/kg v štvorhodinových intervaloch.

2 mg sirup alebo tableta každých 12 hodín

 10 kg

Maximálne 3 dávky s koncentráciou 0,15 mg/kg v štvorhodinových intervaloch.

4 mg sirup alebo tableta každých 12 hodín

a Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.

b Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Starší pacienti:

U pacientov vo veku 65 až 74 rokov sa má postupovať podľa dávkovacej schémy pre dospelých. Všetky dávky podávané intravenózne sa majú riediť 50 – 100 ml roztoku chloridu sodného alebo iného kompatibilného infúzneho roztoku (pozri časť 6.6), infúzia má trvať minimálne 15 minút.


U pacientov vo veku 75 rokov a starších nemá počiatočná dávka Onsetrogenu presiahnuť 8 mg. Všetky intravenózne podávané dávky sa majú nariediť v 50 – 100 ml roztoku chloridu sodného alebo iného kompatibilného infúzneho roztoku (pozri časť 6.6), infúzia má trvať minimálne 15 minút. Po počiatočnej dávke môžu nasledovať dve ďalšie intravenózne dávky po 8 mg, infúzia má trvať minimálne 15 minút a má sa podať v štvorhodinovom odstupe po poslednej dávke (pozri časť 5.2).

Prosím pozrite tiež časť „Osobitné skupiny pacientov“.


Pooperačná nevoľnosť a vracanie (PONV)


Dospelí

Prevencia PONV:

Pri prevencii PONV sa ondansetrón môže podávať perorálne alebo formou intravenóznej injekcie.


Ondansetrón sa môže podávať ako samostatná 4 mg dávka formou pomalej intravenóznej injekcie počas navodenia anestézie.


Pre perorálne podanie, pozri súhrn charakteristických vlastností pre tablety ondansetrónu 4 mg a 8 mg.


Liečba preukázanej PONV:

Na liečbu preukázanej PONV sa odporúča samostatná dávka 4 mg ondansetrónu pomalou intravenóznou injekciou.


Pediatrická populácia

Pooperačná nevoľnosť a vracanie u detí vo veku ≥1 mesiac a dospievajúcich

Na prevenciu PONV u pediatrických pacientov, ktorí podstupujú operáciu pod celkovou anestéziou, sa môže podať jedna dávka ondansetrónu formou pomalej intravenóznej injekcie (nie kratšej ako 30 sekúnd) v dávke 0,1 mg/kg až do maximálnej dávky 4 mg pred, pri alebo po uvedení do anestézie.


Na liečbu PONV po operácii vykonanej v celkovej anestézii u pediatrických pacientov sa môže podať jedna dávka ondansetrónu formou pomalej intravenóznej injekcie (nie kratšej ako 30 sekúnd) v dávke 0,1 mg/kg až do maximálnej dávky 4 mg ondansetrónu.


K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití ondansetrónu na liečbu pooperačného vracania u detí mladších ako 2 roky.


Starší pacienti

Skúsenosti s použitím ondansetrónu na prevenciu a liečbu PONV u starších pacientov sú obmedzené. Avšak pacienti starší ako 65 rokov, ktorí dostávajú chemoterapiu, dobre znášajú podávanie ondansetrónu.


Prosím, pozrite tiež časť „Osobitné skupiny pacientov“.


Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek:

Nie je potrebná žiadna úprava dávkovania, dávkovacieho intervalu ani spôsobu podávania.


Pacienti s poruchou funkcie pečene:

U pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene je klírens ondansetrónu podstatne znížený a polčas ondansetrónu v sére významne predĺžený. Celková denná dávka ondansetrónu nemá u týchto pacientov prekročiť 8 mg.


Pacienti s poruchou sparteínového/debrisochínového metabolizmu

Eliminačný polčas ondansetrónu sa u jedincov s pomalým metabolizmom sparteínu a debrisochínu nemení. Preto sa hladiny expozície liečiva po opakovanom podávaní u týchto pacientov nelíšia od celkovej populácie. Nie sú potrebné žiadne zmeny denného dávkovania ani frekvencie podávania.

4.3 Kontraindikácie


Precitlivenosť na ondansetrón alebo na iné selektívne antagonisty 5-HT3 receptora (napr. granisetron, dolasetron) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.


Na základe hlásení silnej hypotenzie a straty vedomia po podávaní ondansetrónu s apomorfíniumchloridom, je súbežné použitie s apomorfínom kontraindikované (pozri časť 4.5).


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Reakcie z precitlivenosti boli hlásené u pacientov, ktorí vykazovali precitlivenosť na iných selektívnych antagonistov 5-HT3 receptorov. Respiračné udalosti majú byť liečené symptomaticky a lekári im majú venovať zvláštnu pozornosť ako prekurzorom reakcií z precitlivenosti.


Keďže je dosiaľ len málo skúseností s používaním ondansetrónu u pacientov so srdcovými ochoreniami, pri súbežnom podávaní ondansetrónu spolu s anestetikami je potrebná opatrnosť u pacientov s arytmiami alebo poruchami prevodu vzruchov alebo u pacientov liečených antiarytmikami alebo beta-blokátormi.


Zriedka a prevažne pri intravenóznom podaní Onsetrogenu boli hlásené prechodné zmeny EKG, vrátane predĺženia QT intervalu.

Ondansetrón predlžuje v závislosti od dávky QT interval (pozri časť 5.1). Okrem toho boli u pacientov užívajúcich ondansetrón po uvedení na trh hlásené prípady torsade de pointes. U pacientov s vrodením syndrómom predĺženého QT intervalu sa nesmie podávať ondansetrón. Ondansetrón sa má podávať s opatrnosťou pacientom, ktorí majú alebo u ktorých sa môže vyskytnúť predĺženie QTc, vrátane pacientov s poruchou elektrolytov, kongestívnym zlyhaním srdca, bradyarytmiami, poruchami vedenia alebo srdcového rytmu, alebo u pacientov liečených antiarytmikami, beta-blokátormi alebo inými liekmi, ktoré spôsobujú predĺženie QTc alebo poruchy elektrolytov.


Hypokaliémia a hypomagneziémia majú byť pred podaním ondansetrónu upravené.


Po uvedení na trh boli hlásené prípady popisujúce pacientov so serotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného duševného stavu, autonómnej nestability a nervovosvalových porúch) po súbežnom užívaní ondansetrónu s inými serotonergnými liečivami(vrátane selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI)). Ak je súbežná liečba ondansetrónom a inými serotonergnými liečivami klinicky opodstatnená, odporúča sa primerané sledovanie pacienta.


Keďže je známe, že ondansetrón predlžuje dobu pasáže hrubým črevom, pacienti s prejavmi subakútnej črevnej nepriechodnosti sa majú po podaní ondansetrónu monitorovať.


Prevencia nevoľnosti a vracania pomocou ondansetrónu po chirurgickej operácii krčných a nosných mandlí môže zakryť prejavy okultného krvácania. Z toho dôvodu je potrebné týchto pacientov po podaní ondansetrónu pozorne sledovať.


Pediatrická populácia:


U pediatrických pacientov, ktorým sa podáva ondansetrón s hepatotoxickými chemoterapeutikami, sa má pozorne sledovať porušenie funkcie pečene.


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou:

Pri výpočte dávky na základe mg/kg a podávaní troch dávok v štvorhodinových intervaloch bude celková denná dávka vyššia než v prípade jednorazovej dávky 5 mg/m2 nasledovanej perorálnou dávkou. Komparatívna účinnosť týchto dvoch rôznych režimov dávkovania nebola preskúmaná v klinických štúdiách. Krížové porovnávanie štúdií indikuje podobnú účinnosť v oboch režimoch (pozri časť 5.1).


Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 1 ampulke, t.j. v podstate je bez obsahu sodíka.


4.5 Liekové a iné interakcie


K dispozícii nie sú žiadne údaje o tom, že ondansetrón indukuje alebo inhibuje metabolizmus iných liečiv, ktoré sa s ním zvyčajne súbežne podávajú. Špecifické štúdie nepreukázali žiadne interakcie pri podávaní ondansetrónu s alkoholom, temazepamom, furosemidom, alfentanilom, tramadolom, morfínom, lidokaínom, tiopentalom alebo propofolom.


Ondansetrón sa metabolizuje prostredníctvom viacerých enzýmov pečeňového cytochrómu P450: CYP 3A4, CYP 2D6 a CYP 1A2. Kvôli početnosti enzýmov schopných metabolizovať ondansetrón, enzýmová inhibícia alebo znížená aktivita jedného enzýmu (napr. genetický deficit CYP 2D6) sa bežne kompenzuje inými enzýmami a vedie len k minimálnej, prípadne k nevýznamnej zmene celkového klírensu ondansetrónu alebo potreby jeho dávkovania.


Pozornosť sa má venovať súbežnému podaniu ondansetrónu s liekmi, ktoré predlžujú QT interval a/alebo spôsobujú abnormality elektrolytov (pozri časť 4.4).


Užívanie ondansetrónu s liekmi predlžujúcimi QT interval môže viesť k ďalšiemu predĺženiu QT intervalu. Súbežné užívanie ondansetrónu s kardiotoxickými liečivami (napr. antracyklíny, ako sú doxorubicín, daunorubicín alebo s trastuzumab), antibiotikami (ako je erytromycín alebo ketokonazol), antiarytmikami (ako je amiodaron) a beta blokátormi (ako je atenolol alebo timolol) môže zvýšiť riziko arytmií (pozri časť 4.4).


Po uvedení na trh boli hlásené prípady popisujúce pacientov so serotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného duševného stavu, autonómnej nestability a nervovo svalových porúch) po súbežnom užívaní ondansetrónu s inými serotonergnými liečivami (vrátane SSRI a SNRI) (pozri časť 4.4).


Apomorfín

Na základe hlásení silnej hypotenzie a straty vedomia pri podávaní ondansetrónu s apomorfíniumchloridom, je súbežné podávanie s apomorfínom kontraindikované.


Fenytoín, karbamazepín a rifampicín:

U pacientov liečených silnými induktormi enzýmu CYP 3A4 (napr. fenytoín, karbamazepín a rifampicín) sa pozoroval vyšší perorálny klírens a znížená koncentrácia ondansetrónu v krvi.


Tramadol

Údaje získané v štúdiách s malým počtom pacientov naznačujú, že ondansetrón môže znižovať analgetický účinok tramadolu.


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť užívania ondansetrónu počas gravidity u ľudí nebola preukázaná.

Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich ondansetrón nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne ďalšie významné epidemiologické údaje. Hodnotenie experimentálnych štúdií na zvieratách nepreukázalo priame ani nepriame škodlivé účinky na vývoj embria alebo plodu, priebeh gestácie a peri- a postnatálny vývin. Štúdie na zvieratách však často nedostatočne predpovedajú odpoveď u ľudí, preto sa užívanie ondansetrónu v tehotenstve neodporúča.


Laktácia

Štúdie preukázali, že ondansetrón prechádza do materského mlieka zvierat (pozri časť 5.3.). Z toho dôvodu sa odporúča, aby matky užívajúce ondansetrón nedojčili svoje deti.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ondansetrón nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. V psychomotorických testoch ondansetrón neznižuje výkon ani nespôsobuje útlm. Na základe farmakológie ondansetrónu sa nepredpokladajú sa žiadne nepriaznivé účinky na tieto aktivity.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu. Frekvencie sú definované nasledovne: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 do < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 do < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 do < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).


Veľmi časté, časté a menej časté udalosti boli zvyčajne zistené na základe údajov z klinických štúdií. Zohľadnený bol ich výskyt pri placebe. Zriedkavé a veľmi zriedkavé udalosti boli zvyčajne zistené na základe spontánne hlásených údajov po uvedení lieku na trh.


Nasledujúce frekvencie sú odhadnuté pri štandardných odporúčaných dávkach ondansetrónu podľa indikácie a liekovej formy.


Poruchy imunitného systému

Zriedkavé: okamžité reakcie z precitlivenosti, niekedy závažné vrátane anafylaxie. Anafylaxia môže mať za následok úmrtie. Reakcie z precitlivenosti sa pozorovali aj u pacientov, ktorí boli citliví na iné selektívne antagonisty 5‑HT3.


Poruchy nervového systému

Veľmi časté: bolesť hlavy

Menej časté: záchvaty, poruchy pohybu (vrátane extrapyramídových reakcií, napr. dystonické reakcie, okulogyrická kríza a dyskinéza)1. Žiaden známy farmakologický mechanizmus nedokáže vysvetliť takéto účinky ondansetrónu.

Zriedkavé: závraty počas rýchleho intravenózneho podania ondansetrónu, ktorému sa vo väčšine prípadov dá predchádzať alebo ktorý ustúpi pri predĺžení času infúzie


Poruchy oka

Zriedkavé: prechodné poruchy zraku (napr. rozmazané videnie) prevažne počas rýchleho intravenózneho

Veľmi zriedkavé: prechodná slepota predovšetkým počas intravenózneho podania2


Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: arytmie, bolesť na hrudi s alebo bez depresie ST segmentu a bradykardia

Zriedkavé: predĺženie QT intervalu (vrátane torsade de pointes)


Poruchy ciev

Časté: pocity tepla alebo návaly tepla

Menej časté: hypotenzia


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté: štikútanie


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté: je známe, že ondansetrón predlžuje dobu pasáže hrubým črevom a u niektorých pacientov môže vyvolať zápchu. Je potrebné sledovať pacientov s prejavmi subakútnej črevnej nepriechodnosti


Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté: boli pozorované asymptomatické zvýšenia funkčných testov pečene3


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: reakcie v mieste intravenózneho podania. Môžu sa vyskytnúť hypersenzitívne reakcie okolo miesta vpichu injekcie (napr. vyrážka, urtikária, svrbenie), niekedy rozšírené pozdĺž žily, do ktorej bol liek podaný.


1 pozorované bez konečného dôkazu pretrvávajúcich klinických následkov.

2 väčšina hlásených prípadov slepoty sa upravila počas 20 minút. Väčšine pacientov boli podávané chemoterapeutiká, zahŕňajúce cisplatinu. Niektoré hlásené prípady prechodnej slepoty boli kortikálneho pôvodu.

3 Tieto udalosti boli zvyčajne pozorované u pacientov, ktorým bola podávaná chemoterapia s cisplatinou.


Pediatrická populácia:

Profily nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich boli porovnateľné s profilmi pozorovanými u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcieHlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


 1. Predávkovanie


Prejavy a príznaky

Existujú len obmedzené skúsenosti s predávkovaním ondansetrónom. Vo väčšine prípadov boli príznaky podobné tým, ktoré už boli hlásené u pacientov užívajúcich odporúčané dávky (pozri časť 4.8). Medzi hlásenéné prejavy patrili poruchy zraku, ťažká zápcha, hypotenzia a vazovagálna príhoda s prechodnou atrioventrikulárnou blokádou II. stupňa. Vo všetkých prípadoch došlo k úplnej úprave stavu.

Ondansetrón predlžuje, v závislosti od dávky, QT interval. V prípade predávkovania sa odporúča sledovanie EKG.


Liečba

Pre ondansetrón nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum, a preto sa pri podozrení na predávkovanie má poskytnúť vhodná symptomatická a podporná liečba.

Použitie uragogy pravej (Uragoga ipecacuanha) na liečbu predávkovania ondansetrónom sa neodporúča, keďže pacienti pravdepodobne nebudú na liečbu reagovať práve kvôli antiemetickému účinku ondansetrónu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiemetiká, antagonisty serotonínu (5-HT3), ATC kód: A04AA01


Ondansetrón je účinný, vysoko selektívny antagonosta 5-HT3 receptorov.


Presný mechanizmus jeho antiemetického a antinauzeálneho účinku nie je známy.

Chemoterapeutiká a rádioterapia môžu spôsobiť uvoľnenie serotonínu (5-HT3) v tenkom čreve, v dôsledku čoho sa aktivuje dávivý reflex stimuláciou aferentných nervových dráh blúdivého nervu prostredníctvom receptorov pre 5-HT3. Ondansetrón blokuje aktiváciu tohto reflexu. Stimulácia aferentných nervových dráh blúdivého nervu môže viesť k uvoľneniu serotonínu v area postrema na spodine IV. mozgovej komory, čo môže taktiež vyvolať vracanie v dôsledku centrálneho mechanizmu. Z toho dôvodu je pravdepodobné, že účinok ondansetrónu v liečbe nevoľnosti a vracania vyvolaného cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou je sprostredkovaný inhibíciou 5-HT3 receptorov, nachádzajúcich sa na neurónoch periférneho aj centrálneho nervového systému. Mechanizmus jeho účinku pri pooperačnej nevoľnosti a vracaní nie je známy, no môže byť rovnaký ako pri cytotoxicky vyvolanej nevoľnosti a vracaní.


Vo farmako-psychologickej štúdii, zahŕňajúcej dobrovoľníkov, ondansetrón nepreukázal sedatívny účinok.


Ondansetrón neovplyvňuje plazmatické koncentrácie prolaktínu.


Význam ondansetrónu v liečbe vracania vyvolaného opiátmi zatiaľ nie je známy.


Vplyv ondansetrónu na QTc interval sa hodnotil v dvojito zaslepenom, randomizovanom, placebom a pozitívne (moxifloxacínom) kontrolovanom, skríženom klinickom skúšaní u 58 zdravých dospelých mužov a žien. Dávky ondansetrónu zahŕňajúce 8 mg a 32 mg sa podávali intravenóznou infúziou počas 15 minút. Pri najvyššej testovanej dávke 32 mg bol maximálny priemerný (horná hranica 90 % intervalu spoľahlivosti) rozdiel v QTcF v porovnaní s placebom po korekcii oproti východiskovej hodnote 19,6 (21,5) ms. Pri najnižšej testovanej dávke 8 mg bol maximálny priemerný (horná hranica 90 % intervalu spoľahlivosti) rozdiel v QTcF v porovnaní s placebom po korekcii oproti východiskovej hodnote 5,8 (7,8) ms. V tejto štúdií neboli žiadne merania QTcF dlhšie ako 480 ms a žiadne predĺženie QTcF nebolo dlhšie ako 60ms. V nameraných PR alebo QRS intervaloch na EKG sa nepozorovali žiadne signifikantné zmeny.


Pediatrická populácia:


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou

Účinnosť ondansetrónu pri kontrole vracania a nevoľnosti indukovanej chemoterapiou rakoviny sa vyhodnocovala v dvojito zaslepenej randomizovanej štúdii u 415 pacientov vo veku od 1 do 18 rokov. V dňoch chemoterapie bol pacientom podaný ondansetrón v dávke 5 mg/m2 i.v. + po 8 až 12 hodinách ondansetrón 4 mg p.o. alebo ondansetrón v dávke 0,45 mg/kg i.v. + po 8 až 12 hodinách placebo p.o. Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná dávka 4 mg ondansetrónu vo forme sirupu dvakrát denne počas 3 dní. Úplná kontrola vracania počas najhoršieho dňa chemoterapie bola 49 % (5 mg/m2 i.v. + ondansetrón 4 mg p.o.) a 41 % (0,45 mg/kg i.v. + placebo p.o.). Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná dávka 4 mg ondansetrónu vo forme sirupu dvakrát denne počas 3 dní. Medzi dvomi liečebnými skupinami sa nepozorovali rozdiely v celkovom výskyte a povahe nežiaducich účinkov.


Dvojito zaslepená randomizovaná a placebom kontrolovaná štúdia u 438 pacientov vo veku od 1 do 17 rokov preukázala úplnú kontrolu vracania počas najhoršieho dňa chemoterapie u 73 % pacientov, keď bol ondansetrón podávaný intravenózne v dávke 5 mg/m2 i.v. spolu s 2 až 4 mg dexametazónu p.o. a u 71 % pacientov, keď bol ondansetrón podávaný ako sirup v dávke 8 mg + 2 až 4 mg dexametazónu p.o. v dňoch chemoterapie. Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná dávka 4 mg ondansetrónu vo forme sirupu dvakrát denne počas 2 dní. Medzi dvomi liečebnými skupinami sa nepozorovali rozdiely v celkovom výskyte a povahe nežiaducich účinkov.


Účinnosť ondansetrónu u 75 detí vo veku 6 až 48 mesiacov bola preskúmaná v rámci otvorenej, nekomparatívnej a jednoramennej štúdii. Všetkým deťom boli podané tri dávky 0,15 mg/kg intravenózneho ondansetrónu 30 minút pred začiatkom chemoterapie a potom štyri a osem hodín po prvej dávke. Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 56 % pacientov.

Ďalšia otvorená, neoperatívna a jednoramenná štúdia skúmala účinnosť jednej intravenóznej dávky 0,15 mg/kg ondansetrónu, po ktorej nasledovali dve dávky ondansetrónu 4 mg u detí vo veku < 12 rokov a 8 mg u detí vo veku ≥ 12 rokov (celkový počet detí n = 28). Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 42 % pacientov.


Prevencia pooperačnej nevoľnosti a vracania

Účinnosť jednej dávky ondansetrónu pri prevencii pooperačnej nevoľnosti a vracania sa skúmala v randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdie u 670 detí vo veku od 1 do 24 mesiacov (postkonceptuálny vek ≥ 44 týždňov, hmotnosť ≥ 3 kg). U zahrnutých subjektov bol naplánovaný elektívny chirurgický zákrok v celkovej anestézii a ich stav ASA bol ≤ III. Jedna dávka ondansetrónu 0,1 mg/kg bola podaná do piatich minút po indukcii anestézie. Pomer subjektov, u ktorých sa vyskytla aspoň jedna epizóda vracania počas 24-hodinového obdobia hodnotenia (ITT), bol vyšší u pacientov s placebom než u pacientov prijímajúcich ondansetrón (28 %, resp. 11 %, p < 0,0001).


Štyri dvojito-zaslepené, placebom kontrolované štúdie sa vykonali s 1 469 chlapcami a dievčatami (vo veku 2 až 12 rokov), ktorí podstúpili celkovú anestéziu. Pacienti boli randomizovaní do skupiny s jednorazovou intravenóznou dávkou ondansetrónu (0,1 mg/kg pre pediatrických pacientov s telesnou hmotnosťou 40 kg alebo menej, 4 mg pre pediatrických pacientov s telesnou hmotnosťou vyššou ako 40 kg(počet pacientov = 735)) alebo placeba (počet pacientov = 734). Skúšané liečivo sa podávalo počas minimálne 30 sekúnd, bezprostredne pred alebo po anestézii. Na prevenciu nevoľnosti a vracania bol ondansetrón významne účinnejší než placebo. Výsledky týchto štúdií sú zhrnuté v Tabuľke č.3.


Tabuľka 3:Prevencia a liečba PONV u detí a dospievajúcich – odpoveď na liečbu po 24 hodinách


Štúdia

Koncový ukazovateľ

Ondansetrón %

Placebo %

p hodnota

S3A380

CR

68

39

≤ 0,001

S3GT09

CR

61

35

≤ 0,001

S3A381

CR

53

17

≤ 0,001

S3GT11

bez nevoľnosti

64

51

0,004

S3GT11

bez vracania

60

47

0,004

CR = bez epizód vracania, prerušenie alebo vysadenie


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa ondansetrón pasívne a úplne vstrebáva v tráviacom trakte a podlieha metabolizmuprvého prechodu pečeňou (biologická dostupnosť je približne 60 %). Maximálne plazmatické koncentrácie okolo 30 ng/ml sa dosiahnu približne 1,5 hodiny po podaní 8 mg dávky. Pri dávkach vyšších ako 8 mg sa systémová expozícia zvyšuje s dávkou ondansetrónu viac ako proporcionálne, čo môže odrážať určité zníženie metabolizmu pri prvom prechode pečeňou pri vyšších perorálnych dávkach. Biologická dostupnosť po perorálnom podaní sa mierne zvyšuje v prítomnosti potravy, avšak antacidá na ňu nemajú vplyv.


Eliminácia ondansetrónu je podobná po perorálnom, intramuskulárnom a intravenóznom podaní, pričom terminálny polčas je približne 3 hodiny a distribučný objem v rovnovážnom stave je približne 140 l. Po intramuskulárnom a intravenóznom podaní ondansetrónu sa dosahuje rovnaká systémová expozícia.


Po podaní intravenóznej infúzie 4 mg ondansetrónu v priebehu 5 minút sa dosahujú maximálne plazmatické koncentrácie ondansetrónu okolo 65 ng/ml.


Ondansetrón sa neviaže silno na plazmatické bielkoviny (70-76 %). Medzi plazmatickou koncentráciou a antiemetickým účinkom sa nepozorovala priama súvislosť. Ondansetrón sa eliminuje zo systémovej cirkulácie najmä pečeňovým metabolizmom prostredníctvom viacerých enzýmových dráh. Menej ako 5% zo vstrebanej dávky sa vylučuje do moču v nezmenenej forme. Deficit enzýmu CYP2D6 nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku ondansetrónu. Pri opakovanom podávaní ondansetrónu sa jeho farmakokinetické vlastnosti nemenia.


V štúdiách zahŕňajúcich zdravých starších dobrovoľníkov sa zistilo mierne na veku závislé zvýšenie biologickej dostupnosti po perorálnom podaní (65%) a predĺženie polčasu ondansetrónu (5 hodín).


Po perorálnom, intravenóznom alebo intramuskulárnom podaní sa u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene výrazne znižuje systémový klírens ondansetrónu s predĺžením polčasu eliminácie (15-32 hodín) a perorálnou biologickou dostupnosťou dosahujúcou 100% v dôsledku zníženia pre-systémového metabolizmu.


Pediatrická populácia


Deti a dospievajúci (vo veku od 1 mesiaca do 17 rokov)

U pediatrických pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov (n= 19) podstupujúcich zákrok bol klírens normalizovaný na hmotnosť približne o 30 % pomalší než u pacientov vo veku od 5 do 24 mesiacov (n= 22), ale porovnateľný s pacientmi vo veku od 3 do 12 rokov. Priemerný nahlásený polčas u populácie pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov bol 6,7 hodiny v porovnaní s 2,9 hodiny u pacientov vo veku od 5 do 24 mesiacov a od 3 do 12 rokov. Rozdiely vo farmakokinetických parametroch populácie pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov je možné čiastočne vysvetliť vyššou percentuálnou hodnotou celkového obsahu vody v tele u novorodencov a detí a vyšším distribučným objemom pre vo vode rozpustné liečivá, medzi ktoré patrí aj ondansetrón.


U pediatrických pacientov vo veku 3 až 12 rokov, ktorí podstúpili elektívny operačný výkon v celkovej anestézii, boli absolútne hodnoty klírensu a distribučného objemu ondansetrónu redukované v porovnaní s hodnotami u dospelých pacientov. Hodnoty oboch parametrov lineárne rástli spolu s rastúcimi hodnotami hmotnosti a vo veku 12 rokov sa hodnoty približovali hodnotám mladých dospelých jedincov. Keď boli hodnoty klírensu a distribučného objemu normalizované podľa telesnej hmotnosti, hodnoty týchto parametrov boli v populáciách rôznych vekových skupín podobné. Použitie dávkovania na základe telesnej hmotnosti kompenzuje zmeny spojené s vekom a je efektívne pri normalizovaní systémovej expozície u pediatrických pacientov.


Farmakokinetická analýza populácie sa vykonala u 74 pediatrických onkologických pacientov vo veku 6 až 48 mesiacov a 41 operovaných pacientov vo veku 1 až 24 mesiacov po intravenóznom podaní ondansetrónu. Na základe populačných farmakokinetických parametrov u pacientov vo veku 1 mesiac až 48 mesiacov vedie podanie dávky odvodenej od dávky pre dospelých (0,15 mg/kg intravenózne, 3 dávky každé 4 hodiny), ako vidno z tabuľky 4, ku systémovej expozícii (AUC) porovnateľnej so systémovou expozíciou u operovaných pediatrických pacientov (vo veku 5 až 24 mesiacov), pediatrických onkologických pacientov (vo veku 3 až 12 rokov) užívajúcich podobné dávky. Táto expozícia (AUC) je v súlade so vzťahom expozície a účinku popísanom skôr u pediatrických onkologických jedincov, ktorí preukázali 50% až 90% mieru odpovede pri hodnotách AUC v rozmedzí 170 až 250 ng.h/ml.


Tabuľka 4: farmakokinetika u pediatrických pacientov vo veku od 1 mesiaca do 18 rokov


Štúdia

Populácia pacientov

(intravenózna dávka)

Vek

N

AUC

(ng.h/ml)

CL (L/h/kg)

Vdss

(l.kg)

T1/2 (h)

Geometrický priemer

Priemer

S3A403191

Operácia (0,1 alebo 0,2 mg/kg)

1 až 4 mesiace

19

360

0,401

3,5

6,7

S3A403191

Operácia (0,1 alebo 0,2 mg/kg)

5 až 24 mesiacov

22

236

0,581

2,3

2,9

S3A40320 a S3A40319 Pop PK2,3

Chemoterapia/Operácia (0,15 mg/kg q4h/0,1 alebo 0,2 mg/kg)

1 až 48 mesiacov

115

257

0,582

3,65

4,9

S3KG024

Operácia

(2 mg alebo 4 mg)

3 až 12 mesiacov

21

240

0,439

1,65

2,9

S3A-150

Operácia (0,15 mg/kg q4h)

4 až 18 mesiacov

21

247

0,599

1,9

2,8

1 Ondansetrón jedna intravenózna dávka: 0,1 alebo 0,2 mg/kg

2 Populačná farmakokinetika pacienti: 64 % onkologickí pacienti a 36 % operovaní pacienti

3 Uvedené sú populačné odhady AUC vychádza z dávky 0,15 mg/kg

4 Ondansetrón jedna intravenózna dávka: 2 mg (3 až 7 rokov) alebo 4 mg (8 až 12 rokov)


Porucha funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 15 až 60 ml/min) je znížený systémový klírens aj distribučný objem ondansetrónu po intravenóznom podaní, čo vedie k miernemu, klinicky nevýznamnému predĺženiu eliminačného polčasu (5,4 hodiny). Štúdia s pacientmi s ťažkou poruchou funkcie obličiek, u ktorých sa požadovala pravidelná hemodialýza (sledovaní medzi dialýzami) ukázala, že po intravenóznom podaní ondansetrónu sa jeho farmakokinetika prakticky nemení.


Starší ľudia

Skoré štúdie fázy I so zdravými staršími dobrovoľníkmi dokázali malé, vekom podmienené zníženie klírensu a predĺženie eliminačného polčasu ondansetrónu. Široká interindividuálna variabilita však mala za následok značné prekrývanie sa farmakokinetických parametrov medzi mladými (vo veku < 65 rokov) a staršími (vo veku ≥ 65 rokov) osobami a nepozorovali sa žiadne celkové rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti medzi mladými a staršími onkologickými pacientmi zaradenými do klinických skúšaní zameraných na CINV, ktoré by podporovali odporúčanie odlišných dávok pre starších pacientov.


Na základe nedávnejšieho modelovania plazmatických koncentrácií ondansetrónu a vzťahu medzi expozíciu a odpoveďou sa u pacientov vo veku ≥ 75 rokov v porovnaní s mladými dospelými predpokladá väčší vplyv na QTcF interval. Pre pacientov starších ako 65 rokov a starších ako 75 rokov sú poskytnuté osobitné informácie týkajúce sa dávkovania. (pozri časť 4.2).


Porucha funkcie pečene

U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene je systémový klírens ondansetrónu výrazne znížený, čo vedie k predĺženiu eliminačného polčasu (15 až 32 hodín) a zvýšeniu biologickej dostupnosti po perorálnom, intravenóznom alebo intramuskulárnom podaní na takmer 100 % v dôsledku zníženého presystémového metabolizmu. Farmakokinetika ondansetrónu po podaní čapíka sa u pacientov s poruchou funkcie pečene nehodnotila.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Ondansetrón a jeho metabolity sa akumulujú v mlieku potkanov, pomer koncentrácie mlieko/plazma bol 5,2.


V štúdii s klonovanými iónovými kanálmi ľudského srdca sa zistilo, že ondansetrón môže ovplyvniť srdcovú repolarizáciu prostredníctvom inhibície draslíkových kanálov HERG. Klinický význam tohto poznatku nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Chlorid sodný

Monohydrát kyseliny citrónovej

Nátriumcitrát

Voda na injekciu


6.2 Inkompatibility


Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


Po otvorení je potrebné všetok zvyšný roztok zlikvidovať.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Infúzny roztok sa má po rozriedení použiť ihneď a nemá sa dlhšie uchovávať.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


Ampulky zo žltohnedého skla typu 1 s obsahom 2 ml alebo 4 ml roztoku.

Veľkosť balenia: 1, 2, 5 a 10 ampuliek.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Len na jednorazové použitie.

Všetok nepoužitý roztok má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.


Roztok je potrebné pred použitím vizuálne skontrolovať (aj po rozriedení). Môže sa použiť len číry roztok, prakticky bez akýchkoľvek častíc.


Liek sa môže riediť s nasledovnými infúznymi roztokmi: 0,9 % roztok chloridu sodného, 5 % roztok glukózy, 10 % roztok manitolu, 0,3 % roztok chloridu draselného + 0,9 % roztok chloridu sodného a 0,3 % roztok chloridu draselného + 5 % roztok glukózy, ako aj s Ringerovým infúznym roztokom.


Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť vrátené do lekárne alebo na lokálne zberné miesto v súlade s národnýmipožiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


20/0416/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.11.2005

Dátum predĺženia registrácie: 17.12.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Júl 2014


13/13

ONSETROGEN 2 mg/ml