+ ipil.sk

Onsetrogen 8 mgPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Onsetrogen 4 mg

Onsetrogen 8 mg

Filmom obalené tablety


ondansetrón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Onsetrogen a na čo sa používa

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Onsetrogen

 1. Ako užívať Onsetrogen

 2. Možné vedľajšie účinky

 3. Ako uchovávať Onsetrogen

 4. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Onsetrogen a na čo sa používa


Onsetrogen patrí do skupiny liečiv nazývaných antiemetiká, čo sú lieky proti nevoľnosti alebo vracaniu. Onsetrogen potláča účinok neurotransmiteru serotonínu v mozgu. Serotonín spôsobuje nevoľnosť a vracanie.


Onsetrogen sa používa na:

 • kontrolu nevoľnosti (nauzey) a vracania spôsobených chemoterapiou alebo rádioterapiou pri liečbe rakoviny

 • prevenciu nevoľnosti a vracania po operácii.


Ak máte záujem o podrobnejšie vysvetlenie použitia tohto lieku, obráťte sa na svojho lekára, zdravotnú sestru alebo lekárnika.


2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Onsetrogen


Neužívajte Onsetrogen

 • ak ste alergický (precitlivený) na ondansetrón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Onsetrogenu (uvedených v časti 6);

 • ak ste alergický (precitlivený) na iné lieky patriace medzi selektívne antagonisty serotonínových receptorov (5‑HT3) (napr. granisetrón, dolasetrón), pretože v takom prípade je možné, že ste alergický aj na ondansetrón.

 • ak užívate apomorfín (používaný na liečbu Parkinsonovej choroby)

Ak si nie ste istý, opýtajte sa vášho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika predtým, ako užijete Onsetrogen.


Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika alebo zdravotnú sestru predtým, ako začnete užívať Onsetrogen:

 • ak máte problémy s funkciou čriev, ako je upchaté črevo alebo trpíte vážnou zápchou, pretože budete potrebovať zvláštny dohľad vášho lekára.

 • ak máte podstúpiť alebo ste nedávno podstúpili operáciu na odstránenie mandlí, pretože liečba Onsetrogenom môže zakryť príznaky vnútorného krvácania.

 • ak máte alebo ste niekedy mali ťažkosti so srdcom alebo zmeny srdcového rytmu (arytmie alebo poruchy vodivosti srdca) alebo ste liečený anestetikami (lieky na znecitlivenie /umŕtvenie), antiarytmikami (na liečbu arytmií) alebo beta-blokátormi.

 • nemá byť podávaný deťom s celkovým povrchom tela menším ako 0,6 m2.

 • ak máte ťažkosti s pečeňou

 • ak máte ťažkosti s hladinami solí, ako je draslík, sodík a horčík v krvi.


Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa s vaším lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom skôr, ako užijete Onsetrogen.


Iné lieky a Onsetrogen

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinných prípravkov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Je to z dôvodu, že Onsetrogen môže mať vplyv na iné lieky alebo iné lieky môžu ovplyvňovať Onsetrogen.


Predovšetkým oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak už užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

 • fenytoín, karbamazepín (liečivá na liečbu epilepsie), ktoré môžu znižovať účinok Onsetrogenu

 • rifampicín (antibiotikum používané na liečbu infekcií ako je tuberkulóza), ktorý môže znižovať účinok Onsetrogenu

 • antibiotiká, ako sú erytromycín alebo ketokonazol

 • antiarytmiká (liečivá na liečbu nepravidelného srdcového rytmu)

 • beta-blokátory (používané na liečbu určitých srdcových alebo očných problémov, úzkosti, alebo na prevenciu migrény)

 • tramadol (liečivo proti bolesti), Onsetrogen môže znižovať jeho účinok

 • lieky proti rakovine (obzvlášť antracyklíny a trastuzumab)

 • určité lieky používané na liečbu depresie, známe ako SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu) alebo SNRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu), ak sa užívajú súbežne s ondansetrónom, môžu spôsobiť serotonínový syndróm, čo je potenciálne život ohrozujúca reakcia. Príznaky serotonínového syndrómu môžu zahŕňať kombináciu nasledujúceho: nevoľnosť (nutkanie na vracanie), vracanie, nepokoj, hnačka, horúčka, zvýšený krvný tlak, nadmerné potenie, rýchly tep srdca, halucinácie, strata koordinácie, prehnané reflexné reakcie a kóma.


Ak si nie ste istý, či sa vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa s vaším lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom predtým, ako užijete Onsetrogen.


Onsetrogen a jedlo a nápoje

Onsetrogen tablety sa môžu užívať nezávisle od jedla. Jedlo neovplyvňuje účinok Onsetrogenu. Tablety sa majú zapiť pohárom vody.


Tehotenstvo a dojčenie

Užívanie ondansetrónu v tehotenstve sa neodporúča.Ak ste tehotná alebo môžete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať Onsetrogen.


Počas užívania Onsetrogenu nedojčite. Je to z dôvodu, že malé množstvá liečiva prechádzajú do materského mlieka. Opýtajte sa vášho lekára alebo pôrodnej asistentky.


Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Onsetrogen nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.


Onsetrogen obsahuje laktózu

Ak vám váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, pred užitím tohto lieku sa obráťte na svojho lekára.


3. Ako užívať Onsetrogen


Vždy užívajte Onsetrogen presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, zdravotnej sestry alebo lekárnika. Predpísaná dávka bude závisieť od typu liečby.

 • Tabletu prehltnite a zapite pohárom vody.

 • Pacienti s poruchou funkcie pečene nemajú užívať viac ako 8 mg ondansetrónu denne.

 • Onsetrogen je tiež dostupný vo forme injekcie.


Zvyčajná dávka je:


Liečba a prevencia nevoľnosti a vracania vyvolaných chemoterapiou alebo rádioterapiou na liečbu rakoviny.


Dospelí

Užite 8 mg ondansetrónu jednu alebo dve hodiny pred liečbou a následne 8 mg ondansetrónu o 12 hodín neskôr. Dávka 8 mg ondansetrónu dva razy denne sa môže užívať až 5 dní po ukončení liečby.

Váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám podá prvú dávku lieku vo forme injekcie bezprostredne pred liečbou.


Deti vo veku viac ako 6 mesiacov a dospievajúci

Dávka je individuálna a závisí od hmotnosti, veľkosti/telesnom povrchu dieťaťa, avšak celková denná dávka nemá prekročiť 32 mg. Dávku určí lekár. Pre ďalšie informácie pozrite obal lieku.


Zvyčajná dávka pre dieťa je do 4 mg dvakrát denne. Môže byť podávaná až do 5 dní.


Starší ľudia:

Pacienti vo veku nad 65 rokov podstupujúci chemoterapiu dobre znášajú podávanie ondansetrónu. Úprava dávkovania nie je potrebná.


Prevencia a liečba pooperačnej nevoľnosti a vracania


Dospelí:

Zvyčajná dávka je 16 mg ondansetrónu jednu hodinu pred operáciou alebo 8 mg ondansetrónu jednu hodinu pred anestéziou a následne ďalšie dve 8 mg dávky v osemhodinových intervaloch.


Deti vo veku viac ako 1 mesiac a dospievajúci

Odporúča sa podávať ondansetrón vo forme injekcie.


Starší ľudia:

Skúsenosti s použitím ondansetrónu u starších pacientov sú obmedzené, avšak pacienti vo veku nad 65 rokov podstupujúci chemoterapiu znášajú podávanie ondansetrónu dobre (prosím, pozrite časť vyššie).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Úprava dávky nie je potrebná u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov s poruchou sparteín/debrisochínového metabolizmu.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

Celková denná dávka nemá prekročiť 8 mg, ak trpíte stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene.


Ak stále pociťujete nevoľnosť (nutkanie na vracanie), povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.


Ak užijete viac Onsetrogenu ako máte

Okamžitevyhľadajte svojho lekára alebo najbližšiu lekársku službu prvej pomoci. Zoberte so sebou obal lieku a zvyšné tablety. Informácie o predávkovaní ondansetronóm sú obmedzené. Príznaky predávkovania, ktoré boli hlásené, zahŕňajú poruchy zraku, ťažkú zápchu, nízky krvný tlak, mdloby a poruchy srdcového rytmu.


Ak zabudnete užiť Onsetrogen

Ak zabudnete užiť dávku a trpíte nevoľnosťou alebo vraciate, užite ju hneď, ako si spomeniete. Potom užite nasledujúcu tabletu vo zvyčajnom čase (ako je uvedené na obale). Avšak, ak je už takmer čas na ďalšiu dávku, vynechajte zabudnutú dávku a pokračujte v užívaní ako zvyčajne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak zabudnete užiť dávku a netrpítenevoľnosťou užite nasledujúcu dávku tak, ako je uvedené na obale. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Onsetrogen

Neprestaňte užívať tento liek, pokiaľ vám to nepovie váš lekár. Vaše príznaky sa môžu vrátiť.


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj Onsetrogen môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Alergické reakcie

Alergické reakcie sú pozorované zriedkavo. Ak dostanete alergickú reakciu prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekára. Prejavy môžu zahŕňať:

 • náhly sipot a bolesť na hrudi alebo tlak na hrudi

 • opuchnutie očných viečok, tváre, pier, úst alebo jazyka

 • kožnú vyrážku – červené bodky alebo fľaky pod kožou (žihľavka) kdekoľvek na vašom tele

 • kolaps (zrútenie)


Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:


Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)

 • Bolesť hlavy


Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)

 • Zápcha

 • Pocity tepla alebo návalov tepla (sčervenania)

 • Zmeny krvných testov, ktoré ukazujú zmeny v činnosti pečene (ak užívate Onsetrogen s liekom nazývaným cisplatina, inak je tento vedľajší účinok menej častý)


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)

 • Štikútanie

 • Nízky krvný tlak, ktorý vám môže spôsobiť pocit mdlôb alebo závraty

 • Nepravidelný rytmus srdca

 • Bolesť na hrudi s alebo bez zmien EKG

 • Záchvaty

 • Nezvyčajné pohyby tela alebo trasenie

 • Mimovoľné pohyby očí


Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí)

 • Pocit závratu alebo točenia hlavy

 • Rozmazané videnie

 • Porucha srdcového rytmu nazývaná predĺženie QT intervalu (oneskorené vedenie elektrických signálov, ktoré možno vidieť na EKG, elektrickom zázname srdca). U niektorých ľudí to môže spôsobiť potenciálne závažné ochorenie srdca, známe ako torsade de pointes. Výsledkom môže byť veľmi rýchly tlkot srdca, spôsobujúci náhlu stratu vedomia.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)

 • Slabé videnie alebo prechodná strata zraku, ktoré zvyčajne ustúpia počas 20 minút.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


 1. Ako uchovávať Onsetrogen


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Neužívajte Onsetrogenpo dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri alebo na vonkajšom obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Onsetrogen obsahuje


 • Liečivo je ondansetrón vo forme dihydrátu ondansetróniumchloridu.

 • Ďalšie zložky sú:

  • Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, kukuričný škrob, magnéziumstearát.

  • Filmový obal: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), hydroxypropylcelulóza, propylénglykol, sorbitanoleát, kyselina sorbová, vanilín, chinolínová žltá (E 104).


Ako vyzerá Onsetrogen a obsah balenia


4 mg tablety: Svetložlté a bikonvexné filmom obalené tablety s vyrazeným nápisom „41“ na jednej strane.

8 mg tablety: Svetložlté a bikonvexné filmom obalené tablety s vyrazeným nápisom „42“ na jednej strane.


Veľkosti blistrového (PVC/Al) balenia:

4 mg: 3, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 200, 300 a 500 filmom obalených tabliet.

8 mg: 3, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 200, 300 a 500 filmom obalených tabliet.


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Veľká Británia


Výrobca

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Veľká Británia

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko

Mylan B.V.

Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Holandsko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

MYLAN s.r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko Ondansetron Mylan 4 mg/8 mg Filmomhulde Tabletten

Dánsko Ondansetron Mylan 4 mg/8 mg Filmovertrukne Tabletter

Island Ondansetron Mylan 8 mg filmuhúðaðar töflur

Maďarsko Ondagen 4 mg/8 mg Filmtabletta

Nemecko Ondansetron dura 4 mg Filmtabletten

Rakúsko Ondansetron "Arcana" 4 mg / 8 mg –Filmtabletten

Slovenská republika Onsetrogen 4 mg / 8 mg

Taliansko Ondansetrone Mylan Generics 4 mg / 8 mg compresse rivestite con film


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v auguste 2014.

6/6

Onsetrogen 8 mg

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Onsetrogen 4 mg

Onsetrogen 8 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Onsetrogen 4 mg, filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 4 mg ondansetrónu (vo forme dihydrátu ondansetróniumchloridu).

Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 84,50 mg monohydrátu laktózy.


Onsetrogen 8 mg, filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 8 mg ondansetrónu (vo forme dihydrátu ondansetróniumchloridu).

Pomocná látka so známym účinkom: každá tableta obsahuje 169,00 mg monohydrátu laktózy.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta


Každá4 mg filmom obalená tableta je svetložltá a bikonvexná, s vyrazeným nápisom „41“ na jednej strane.

Každá8 mg filmom obalená tableta je svetložltá a bikonvexná, s vyrazeným nápisom „42“ na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1. Terapeutické indikácie


Dospelí

Ondansetrón je indikovaný na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaných cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou a na prevenciu pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV).


Pediatrická populácia

Ondansetrón je indikovaný na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaných chemoterapiou (CINV) u detí vo veku ≥ 6 mesiacov a na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV) u detí vo veku ≥ 1 mesiac.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou a rádioterapiou


Dospelí

Intenzita nevoľnosti a vracania pri liečbe nádorových ochorení sa mení v závislosti od použitých dávok liekov a kombinácie režimov chemoterapie a rádioterapie. Voľba dávky a spôsobu podania ondansetrónu sa má prispôsobiť a zvoliť podľa nižšie uvedených odporúčaní.


Emetogénna chemoterapia a rádioterapia

Pacientom, ktorí dostávajú emetogénnu chemoterapiu alebo rádioterapiu, sa ondansetrón podáva buď perorálne alebo intravenózne.


Väčšine pacientov, ktorí dostávajú emetogénnu chemoterapiu alebo rádioterapiu, sa ondansetrón najskôr podáva intravenózne, bezprostredne pred liečbou a následne sa prechádza na perorálne podávanie 8 mg dávok každých 12 hodín.


Pri perorálnom podávaní: najskôr 8 mg 1-2 hodiny pred liečbou a následne 8 mg o 12 hodín neskôr.


Aby sa zabránilo oneskorenému alebo dlhotrvajúcemu vracaniu po prvých 24 hodinách, je potrebné v liečbe ondansetrónom perorálne pokračovať až do 5 dní po liečebnom cykle.


Odporúčaná dávka pri perorálnom podávaní je 8 mg dvakrát denne.


Vysoko emetogénna chemoterapia

U pacientov, ktorí dostávajú vysoko emetogénnu chemoterapiu, napr. cisplatinu vo vysokých dávkach, sa ondansetrón môže podávať intravenózne.


Aby sa zabránilo oneskorenému alebo dlhotrvajúcemu vracaniu po prvých 24 hodinách, je potrebné v perorálnej liečbe ondansetrónom pokračovať až do 5 dní po ukončení liečebného cyklu.


Odporučená dávka pri perorálnom podávaní je 8 mg dvakrát denne.


Pediatrická populácia:


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou u detí ≥ 6 mesiacov a dospievajúcich:


Dávku na liečbu nevoľnosti a vracania vyvolaných chemoterapiou je možné vypočítať na základe hodnoty telesného povrchu (body surface area, BSA) alebo hmotnosti – pozri nižšie. Dávkovanie na základe hmotnosti vedie k vyšším celkovým denným dávkam v porovnaní s dávkovaním na základe telesného povrchu (pozri časti 4.4 a 5.1).


Onsetrogen injekčný roztok sa má rozriediť v 5 % roztoku glukózy alebo 0,9 % roztoku chloridu sodného alebo v inom kompatibilnom infúznom roztokum a podať intravenóznou infúziou počas minimálne 15 minút.


O používaní Onsetrogenu na prevenciu oneskorenej alebo dlhodobej nevoľnosti a vracania vyvolaného chemoterapiou nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií. O používaní Onsetrogenu na prevenciu nevoľnosti a vracania vyvolaného rádioterapiou u detí nie sú k dispozícii žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií.


Dávkovanie podľa telesného povrchu (BSA):


Onsetrogen sa má podať bezprostredne pred chemoterapiou vo forme jednej intravenóznej dávky 5 mg/m2. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.


Perorálna liečba môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať až do 5 dní. (tabuľka 1).


Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Tabuľka 1: Dávkovanie na základe telesného povrchu pri chemoterapii – deti vo veku ≥ 6 mesiacov a dospievajúci

BSA

1. deň (a,b)

2.-6. deň (b)

< 0,6 m2

5 mg/m2 i.v. plus

2 mg sirup po 12 hodinách

2 mg sirup každých 12 hodín

0,6 m2

5 mg/m2 i.v. plus

4 mg sirup alebo tableta po 12 hodinách

4 mg sirup alebo tableta každých 12 hodín

aintravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.

bcelková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Dávkovanie podľa telesnej hmotnosti:


Dávkovanie na základe hmotnosti vedie k vyšším celkovým denným dávkam v porovnaní s dávkovaním na základe telesného povrchu (pozri časti 4.4 a 5.1).


Onsetrogen sa má podať bezprostredne pred chemoterapiou ako jedna intravenózna dávka v množstve 0,15 mg/kg. Intravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.

Môžu sa podať dve ďalšie intravenózne dávky v štvorhodinových intervaloch. Celková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Perorálne podávanie môže začať o dvanásť hodín neskôr a môže pokračovať až 5 dní (tabuľka 2).


Tabuľka 2: Dávkovanie na základe telesnej hmotnosti pri chemoterapii – deti vo veku ≥ 6 mesiacov a dospievajúci

Telesná hmotnosť

1. deň (a,b)

2.-6. deň (b)

10 kg

Maximálne 3 dávky po 0,15 mg/kg každé 4 hodiny.

2 mg sirup každých 12 hodín

> 10 kg

Maximálne 3 dávky po 0,15 mg/kg každé 4 hodiny.

4 mg sirup alebo tableta každých 12 hodín

aintravenózna dávka nesmie prekročiť 8 mg.

bcelková denná dávka nesmie prekročiť dávku pre dospelých, ktorá predstavuje 32 mg.


Starší ľudia

Pacienti vo veku nad 65 rokov dobre znášajú liečbu ondansetrónom a v tejto vekovej skupine nie je potrebná žiadna úprava denného dávkovania, intervalu ani spôsobu podávania.


Pozri tiež časť „Osobité skupiny pacientov“.


Pooperačná nevoľnosť a vracanie (PONV)


Dospelí

Prevencia PONV

Na prevenciu PONV sa ondansetrón môže podávať perorálne alebo formou intravenóznej injekcie.


Perorálne podávanie:

 • 16 mg ondansetrónu 1 hodinu pred anestéziou,

 • alternatívne sa môže podať 8 mg ondansetrónu 1 hodinu pred anestéziou, pričom ďalšie dve 8 mg dávky sa podávajú v osemhodinových intervaloch.


Liečba preukázanej PONV

Na liečbu preukázanej PONV sa odporúča intravenózne podanie ondansetrónu.


Pediatrická populácia


PONV u detí vo veku ≥ 1 mesiac a dospievajúcich


Perorálne liekové formy:

Neuskutočnili sa štúdie na použitie perorálne podávaného ondansetrónu v prevencii alebo liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania; pre tento účel sa odporúča pomalá i.v. injekcia.


Injekčné podanie:

Na prevenciu PONV u pediatrických pacientov, ktorí podstupujú operáciu pod celkovou anestéziou, sa môže podať jedna dávka ondansetrónu formou pomalej intravenóznej injekcie (nie kratšej ako 30 sekúnd) v dávke 0,1 mg/kg až do maximálnej dávky 4 mg pred, pri alebo po uvedení do anestézie.


Na liečbu PONV po operácii vykonanej v celkovej anestézii u pediatrických pacientov sa môže podať jedna dávka Onsetrogenu formou pomalej intravenóznej injekcie (nie kratšej ako 30 sekúnd) v dávke 0,1 mg/kg až do maximálnej dávky 4 mg ondansetrónu.


K dispozícii nie sú žiadne údaje o použití Onsetrogenu na liečbu pooperačného vracania u detí mladších ako 2 roky.


Starší ľudia

Skúsenosti s použitím ondansetrónu na prevenciu a liečbu pooperačnej nevoľnosti a vracania u starších pacientov sú obmedzené, avšak pacienti starší ako 65 rokov, ktorí dostávajú chemoterapiu, dobre znášajú podávanie ondansetrónu.


Pozri tiež časť „Osobitné skupiny pacientov“.

Osobitné skupiny pacientov


Pacienti s poruchou funkcie obličiek

U týchto pacientov nie je potrebná žiadna úprava denného dávkovania, intervalu ani spôsobu podávania ondansetrónu.


Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov so stredne ťažkou alebo ťažkou poruchou funkcie pečene je klírens ondansetrónu podstatne znížený a polčas ondansetrónu v sére významne predĺžený. Celková denná dávka ondansetrónu nesmie u týchto pacientov prekročiť dávku 8 mg, a preto sa odporúča parenterálne alebo perorálne podanie.


Pacienti s poruchou sparteín/debrisochínového metabolizmu

Polčas eliminácie ondansetrónu sa nemení u pacientov považovaných za pomalých metabolizátorov sparteínu a debrisochínu. Z toho dôvodu opakované podávanie ondansetrónu týmto pacientom vedie k rovnakej liekovej expozícii ako u celkovej populácie. Nie je potrebná žiadna úprava denného dávkovania ani intervalu podávania.


4.3. Kontraindikácie


Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na iné selektívne antagonisty receptora 5-HT3(napr. granisetrón, dolasetrón).


Súbežné užívanie s apomorfínom (pozri časť 4.5).


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


U pacientov s precitlivenosťou na iné selektívne antagonisty receptora 5-HT3sa zaznamenali reakcie z precitlivenosti na ondansetrón. Respiračné udalosti majú byť liečené symptomaticky a lekári im majú venovať zvláštnu pozornosť ako prekurzorom reakcií z precitlivenosti.


Ondansetrón predlžuje v závislosti od dávky QT interval. Okrem toho boli u pacientov užívajúcich ondansetrón po uvedení na trh hlásené prípady torsade de pointes. U pacientov s vrodením syndrómom predĺženého QT intervalu sa má vyhnúť podávaniu ondansetrónu. Ondansetrón sa má podávať s opatrnosťou pacientom, ktorí majú alebo u ktorých sa môže vyskytnúť predĺženie QTc, vrátane pacientov s poruchou elektrolytov, kongestívnym zlyhaním srdca, bradyarytmiami, poruchami srdcového rytmu, poruchami vedenia vzruchu, alebo u pacientov liečených antiarytmikami, beta-blokátormi alebo inými liekmi, ktoré spôsobujú predĺženie QT intervalu.


Hypokaliémia a hypomagneziémia majú byť upravené pred podaním ondansetrónu.


Po uvedení lieku na trh sa vyskytli hlásenia opisujúce pacientov so serotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného duševného stavu, autonómnej nestability a nervovosvalových porúch) po súbežnom užití ondansetrónu a iných serotonergných liečiv (vrátané selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI) a inhibítorov spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI)). Ak je liečba ondansetrónom a inými serotonergnými liečivami klinicky opodstatnená, odporúča sa primerané pozorovanie pacienta.


Keďže je známe, že ondansetrón predlžuje dobu pasáže hrubým črevom, pacienti s prejavmi subakútnej črevnej nepriechodnosti sa majú po podaní ondansetrónu monitorovať.


Prevencia nevoľnosti a vracania po chirurgickej operácii krčných a nosných mandlí pomocou ondansetrónu môže zakryť prejavy okultného krvácania. Z toho dôvodu je potrebné týchto pacientov po podaní ondansetrónu pozorne sledovať.


Filmom obalené tablety ondansetrónu sa nemajú používať u detí s telesným povrchom menej ako 0,6 m2.


Pediatrická populácia:


U detí a dospievajúcich, ktorým sa podáva ondansetrón s hepatotoxickými chemoterapeutikami, sa má pozorne sledovať narušenie funkcie pečene.


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou:

Pri výpočte dávky na základe mg/kg a podávaní troch dávok v štvorhodinových intervaloch bude celková denná dávka vyššia než v prípade jednorazovej dávky 5 mg/m2nasledovanej perorálnou dávkou. Komparatívna účinnosť týchto dvoch rôznych režimov dávkovania nebola preskúmaná v klinických štúdiách. Krížové porovnávanie štúdií indikuje podobnú účinnosť v oboch režimoch (pozri časť 5.1)


Pomocná látka so známym účinkom

Onsetrogen obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.


4.5. Liekové a iné interakcie


K dispozícii nie sú žiadne údaje o tom, že ondansetrón indukuje alebo inhibuje metabolizmus iných liekov, ktoré sa s ním zvyčajne podávajú v kombinácii. Špecifické štúdie nepreukázali žiadne interakcie pri podávaní ondansetrónu s alkoholom, temazepamom, furosemidom, alfentanilom, tramadolom, morfínom, lidokaínom, tiopentalom alebo propofolom.


Ondansetrón sa metabolizuje prostredníctvom viacerých enzýmov pečeňového cytochrómového systému P450: CYP 3A4, CYP 2D6 a CYP 1A2. Kvôli početnosti enzýmov schopných metabolizovať ondansetrón, enzýmová inhibícia alebo znížená aktivita jedného enzýmu (napr. genetický deficit CYP 2D6) sa bežne kompenzuje aktivitou ostatných enzýmov, čo vedie len k minimálnej, prípadne k nevýznamnej zmene celkového klírensu ondansetrónu bez nutnosti zmeny jeho dávkovania.


Užívanie ondansetrónu s liekmi predlžujúcimi QT interval môže viesť k ďalšiemu predĺženiu QT intervalu. Súbežné užívanie ondansetrónu s kardiotoxickými liečivami (napr. antracyklínmi, ako je doxorubicín, daunorubicín alebo trastuzimab), antibiotikami (ako je erytromycín alebo ketokonazol), antiarytmikami (ako je amiodarón) a beta-blokátormi (ako je atenolol alebo timolol) môže zvýšiť riziko arytmií (pozri časť 4.4).


Po uvedení lieku na trh sa vyskytli hlásenia opisujúce pacientov so serotonínovým syndrómom (vrátane zmeneného duševného stavu, autonómnej nestability a nervovosvalových porúch) po súbežnom užití ondansetrónu a iných serotonergných liečiv (vrátané SSRI a SNRI) (pozri časť 4.4).


Apomorfín: na základe hlásení silnej hypotenzie a straty vedomia pri podaní ondansetrónu s apomorfíniumchloridom je súbežné užívanie ondansetrónu s apomorfínom kontraindikované.


Fenytoín, karbamazepín a rifampicín:U pacientov liečených silnými induktormi enzýmu CYP 3A4 (napr. fenytoín, karbamazepín a rifampicín) sa pozoroval vyšší perorálny klírens a znížená koncentrácia ondansetrónu v krvi.


Tramadol:Údaje získané v štúdiách s malým počtom pacientov naznačujú, že ondansetrón môže znižovať analgetickú účinnosť tramadolu.


4.6. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť užívania ondansetrónu počas gravidity u ľudí nebola preukázaná. Vyhodnotenie štúdií na zvieratách nepreukázalo priame ani nepriame škodlivé účinky na embryonálny/fetálny vývoj, priebeh tehotenstva a peri- a postnatálny vývin. Štúdie na zvieratách však často nedostatočne predpovedajú odpoveď u ľudí, preto sa užívanie ondansetrónu v tehotenstve neodporúča.


Laktácia

Štúdie na zvieratách preukázali, že ondansetrón sa vylučuje do mlieka (pozri časť 5.3.). Z toho dôvodu sa odporúča, aby matky užívajúce ondansetrón nedojčili svoje deti.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ondansetrón neznižuje výkonnosť v psychomotorických testoch ani nespôsobuje sedáciu. Na základe farmakológie ondansetrónu sa neočakáva žiadny nepriaznivý účinok na tieto činnosti.

4.8. Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov a frekvencie výskytu. Frekvencie sú definované nasledovne:


Veľmi časté: ≥ 1/10

Časté: ≥ 1/100 až < 1/10

Menej časté: ≥ 1/1 000 až < 1/100,

Zriedkavé: ≥ 1/10 000 až < 1/1 000,

Veľmi zriedkavé: < 1/10 000, vrátane izolovaných hlásení

Neznáme: z dostupných údajov


Veľmi časté, časté a menej časté udalosti boli všeobecne stanovené na základe údajov z klinického skúšania. Zohľadnený bol ich výskyt pri placebe.Zriedkavé a veľmi zriedkavé príhody boli všeobecne stanovené na základe post-marketingových spontánnych údajov.


Nasledujúce frekvencie boli stanovené pri štandardných odporúčaných dávkach ondansetrónu v súlade s indikáciou a liekovou formou.


Nežiaduce účinky lieku podľa triedy orgánových systémov a frekvencie výskytu

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

Okamžité reakcie z precitlivenosti, niekedy závažné, vrátane anafylaxie.

Poruchy nervového systému

Veľmi časté

Bolesť hlavy

Menej časté

Kŕče, poruchy pohybu (vrátane extrapyramídových reakcií ako sú dystonické reakcie a okulogyrická kríza a dyskinéza)1

Zriedkavé

Závrat počas rýchleho intravenózneho podania.

Poruchy oka

Zriedkavé

Prechodné poruchy zraku (napr. rozmazané videnie) najmä počas intravenózneho podania.

Veľmi zriedkavé

Prechodná slepota predovšetkým počas intravenózneho podania.2

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté

Arytmie, bolesť na hrudi s depresiou ST segmentu alebo bez nej, bradykardia.

Zriedkavé

Predĺženie QT intervalu (vrátane torsade de pointes)

Poruchy ciev

Časté

Pocity tepla alebo návaly tepla.

Menej časté

Hypotenzia.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Menej časté

Štikútanie.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Časté

Zápcha.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Menej časté

Asymptomatické zvýšenia funkčných pečeňových testov.3

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté

Lokálne reakcie v mieste intravenózneho podania


1Pozorované bez definitívneho dôkazu pretrvávajúcich klinických následkov.


2Väčšina hlásených prípadov slepoty ustúpila počas 20 minút. Väčšine pacientov boli podané chemoterapeutiká, ktoré obsahovali cisplatinu. Niektoré prípady prechodnej slepoty boli hlásené ako majúce kortikálny pôvod.


3Tieto udalosti boli často pozorované u pacientov, ktorým bola podávaná chemoterapia s obsahom cisplatiny.


Pediatrická populácia

Profily nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich boli porovnateľné s profilmi pozorovanými u dospelých.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvomnárodného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9. Predávkovanie


Príznaky a prejavy

K dispozícii je len obmedzené množstvo údajov o predávkovaní ondansetrónom. Vo väčšine prípadov boli príznaky podobné tým, ktoré boli hlásené u pacientov užívajúcich odporúčané dávky (pozri časť 4.8). Medzi hlásené prejavy patrili poruchy zraku, ťažká zápcha, hypotenzia a vazovagálna príhoda s prechodnou atrioventrikulárnou blokádou II. stupňa.


Ondansetrón predlžuje QT interval v závislosti od dávky. V prípade predávkovania sa odporúča sledovanie EKG.


Liečba

Pre ondansetrón nie je k dispozícii žiadne špecifické antidotum, a preto sa pri každom podozrení na predávkovanie odporúča symptomatická a podporná liečba.


Použitie uragogy pravej (Uragoga ipecacuanha) na liečbu predávkovania ondansetrónom sa neodporúča, keďže pacienti pravdepodobne nebudú na liečbu odpovedať kvôli vlastnému antiemetickému účinku ondansetrónu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1. Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: antiemetiká, antagonisty serotonínu (5-HT3), ATC kód: A04AA01


Ondansetrón je účinný, vysoko selektívny antagonista receptora 5-HT3.


Presný mechanizmus antiemetického a antinauzeálneho účinku nie je známy. Chemoterapia a rádioterapia môžu spôsobiť uvoľnenie serotonínu v tenkom čreve, v dôsledku čoho sa aktivuje dávivý reflex stimuláciou aferentných nervových dráh blúdivého nervu prostredníctvom receptorov pre 5-HT3. Ondansetrón tlmí aktiváciu tohto reflexu. Stimulácia aferentných nervových dráh blúdivého nervu môže viesť k uvoľneniu serotonínu v area postrema na spodine IV. mozgovej komory, čo môže taktiež vyvolať vracanie v dôsledku centrálneho mechanizmu. Z toho dôvodu sa zdá, že účinok ondansetrónu v liečbe nevoľnosti a vracania vyvolaného cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou je pravdepodobne sprostredkovaný antagonizmom 5-HT3receptorov nachádzajúcich sa na neurónoch periférneho aj centrálneho nervového systému. Mechanizmus jeho účinku v prevencii a liečbe pooperačnej nevoľnosti a vracania nie je známy, hoci môže byť rovnaký ako pri liečbe nevoľnosti a vracania vyvolaného cytotoxickou chemoterapiou a rádioterapiou.


Vo farmako-psychologickej štúdii, zahŕňajúcej dobrovoľníkov, ondansetrón nemal žiadne sedatívne účinky.


Ondansetrón neovplyvňuje plazmatické koncentrácie prolaktínu.


Význam ondansetrónu v liečbe vracania vyvolaného opiátmi zatiaľ nie je známy.


Pediatrická populácia:


Nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou (CINV)

Účinnosť ondansetrónu pri kontrole vracania a nevoľnosti indukovanej chemoterapiou rakoviny sa vyhodnocovala v dvojito zaslepenej randomizovanej štúdii u 415 pacientov vo veku od 1 do 18 rokov (S3AB3006). V dňoch chemoterapie bol pacientom podaný ondansetrón v dávke 5 mg/m2i.v. + ondansetrón 4 mg p.o. po 8 až 12 hodinách alebo ondansetrón v dávke 0,45 mg/kg i.v. + placebo p.o. po 8 až 12 hodinách. Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná dávka 4 mg ondansetrónu vo forme sirupu dvakrát denne počas 3 dní. Úplná kontrola vracania počas najhoršieho dňa chemoterapie bola 49 % (5 mg/m2i.v. + ondansetrón 4 mg p.o.) a 41 % (0,45 mg/kg i.v. + placebo p.o.). Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná dávka 4 mg ondansetrónu vo forme sirupu dvakrát denne počas 3 dní.


Dvojito zaslepená randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia (S3AB4003) u 438 pacientov vo veku od 1 do 17 rokov preukázala úplnú kontrolu vracania počas najhoršieho dňa chemoterapie u:

 • 73 % pacientov, keď bol ondansetrón podávaný intravenózne v dávke 5 mg/m2 i.v. spolu s 2 až 4 mg dexametazónu p.o.

 • 71 % pacientov, keď bol ondansetrón podávaný ako sirup v dávke 8 mg + 2 až 4 mg dexametazónu p.o. v dňoch chemoterapie.


Po chemoterapii bola obom skupinám podávaná dávka 4 mg ondansetrónu vo forme sirupu dvakrát denne počas 2 dní.


Účinnosť ondansetrónu u 75 detí vo veku 6 až 48 mesiacov bola preskúmaná v rámci otvorenej, nekomparatívnej a jednoramennej štúdii (S3A40320). Všetkým deťom boli podané tri dávky 0,15 mg/kg intravenózneho ondansetrónu 30 minút pred začiatkom chemoterapie a potom štyri a osem hodín po prvej dávke. Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 56 % pacientov.


Ďalšia otvorená, nekomparatívna jednoramenná štúdia (S3A239) skúmala účinnosť jednej intravenóznej dávky 0,15 mg/kg ondansetrónu, po ktorej nasledovali dve dávky ondansetrónu (4 mg u detí vo veku < 12 rokov a 8 mg u detí vo veku ≥ 12 rokov) (celkový počet detí n = 28). Úplná kontrola vracania sa dosiahla u 42 % pacientov.


Prevencia pooperačnej nevoľnosti a vracania (PONV)


Účinnosť jednej dávky ondansetrónu pri prevencii pooperačnej nevoľnosti a vracania sa skúmala v randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdie u 670 detí vo veku od 1 do 24 mesiacov (postkonceptuálny vek ≥ 44 týždňov, hmotnosť ≥3 kg). U indukovaných subjektov bol naplánovaný chirurgický zákrok v celkovej anestézii a ich stav ASA bol ≤ III. Jedna dávka ondansetrónu v koncentrácii 0,1 mg/kg bola podaná do piatich minút po indukcii anestézie. Pomer subjektov, u ktorých sa vyskytla aspoň jedna epizóda vracania počas 24-hodinového obdobia hodnotenia (ITT), bol vyšší u pacientov s placebom než u pacientov prijímajúcich ondansetrón (28 %, resp. 11 % p < 0,0001).


Štyri dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie sa vykonali u 1 469 pediatrických pacientov (vo veku 2 až 12 rokov), ktorí podstúpili celkovú anestéziu. Pacienti boli randomizovaní buď na jednotlivé intravenózne dávky ondansetrónu (0,1 mg/kg u pediatrických pacientov s hmotnosťou 40 kg alebo menej, 4 mg u pediatrických pacientov s hmotnosťou viac ako 40 kg; počet pacientov = 735) alebo na placebo (počet pacientov = 734). Študované liečivo sa podávalo po dobu aspoň 30 sekúnd ihneď pred alebo po indukcii anestézie. Ondansetrón bol signifikantne účinnejší v prevencii nauzey a vracania ako placebo. Výsledky týchto štúdií sú zhrnuté v Tabuľke č. 3.

Tabuľka 3:Prevencia a liečba PONV u pediatrických pacientov – Odpoveď na liečbu počas 24 hodín

Štúdia

Koncový bod

Ondansetrón %

Placebo %

p hodnota

S3A380

CR

68

39

0,001

S3GT09

CR

61

35

0,001

S3A381

CR

53

17

0,001

S3GT11

žiadna nauzea

64

51

0,004

S3GT11

žiadne vracanie

60

47

0,004

CR = žiadne epizódy vracania, záchrany alebo ukončenia


5.2. Farmakokinetické vlastnosti


Po perorálnom podaní sa ondansetrón pasívne a úplne vstrebáva v tráviacom trakte a podlieha metabolizmu prvého prechodu pečeňou (jeho biologická dostupnosť je približne 60 %). Maximálne plazmatické koncentrácie (cca 30 ng/ml) sa dosiahnu približne 1,5 hodiny po podaní 8 mg dávky. Pri dávkach vyšších ako 8 mg sa systémová expozícia zvyšuje s dávkou ondansetrónu viac ako proporcionálne, čo môže odrážať určité zníženie metabolizmu prvého prechodu pečeňou pri vyšších perorálnych dávkach. Biologická dostupnosť po perorálnom podaní sa mierne zvyšuje v prítomnosti potravy, avšak antacidá na ňu nemajú žiadny vplyv. V štúdiách zahŕňajúcich zdravých starších dobrovoľníkov sa zistilo mierne, ale klinicky nevýznamné, vekovo-závislé zvýšenie biologickej dostupnosti po perorálnom podaní (65 %) a predĺženie polčasu ondansetrónu (5 hodín). Z hľadiska farmakokinetiky ondansetrónu sa zistili rozdiely medzi pohlaviami, po perorálnom podaní ondansetrónu sa u žien pozorovala rýchlejšia a vyššia absorpcia, nižší systémový klírens a menší distribučný objem (upravený vzhľadom na telesnú hmotnosť).


Eliminácia ondansetrónu je podobná po perorálnom, intramuskulárnom a intravenóznom podaní, pričom terminálny polčas je približne 3 hodiny a distribučný objem v rovnovážnom stave je približne 140 hodín. Po intramuskulárnom a intravenóznom podaní ondansetrónu sa dosiahla ekvivalentná systémová expozícia.


Ondansetrón sa viaže na plazmatické bielkoviny v rozsahu 70-76 %. Medzi plazmatickou koncentráciou ondansetrónu a jeho antiemetickým účinkom sa nepozorovala priama súvislosť. Ondansetrón sa eliminuje zo systémovej cirkulácie, najmä pečeňovým metabolizmom, prostredníctvom viacerých enzýmových dráh. Menej ako 5% zo vstrebanej dávky sa vylučuje do moču v nezmenenej forme. Deficit enzýmu CYP 2D6 (debrisochínový polymorfizmus)nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku ondansetrónu. Pri opakovanom podávaní ondansetrónu sa jeho farmakokinetické vlastnosti nemenia.


Osobitné skupiny pacientov


Deti a dospievajúci (vo veku od 1 mesiaca do 17 rokov)


U pediatrických pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov (n=19) podstupujúcich zákrok bol klírens normalizovaný na hmotnosť približne o 30 % pomalší než u pacientov vo veku od 5 do 24 mesiacov (n=22), ale porovnateľný s pacientmi vo veku od 3 do 12 rokov. Priemerný nahlásený polčas u populácie pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov bol 6,7 hodiny v porovnaní s 2,9 hodiny u pacientov vo veku od 5 do 24 mesiacov a od 3 do 12 rokov. Rozdiely vo farmakokinetických parametroch populácie pacientov vo veku od 1 do 4 mesiacov je možné čiastočne vysvetliť vyššou percentuálnou hodnotou celkového obsahu vody v tele u novorodencov a detí a vyšším distribučným objemom pre vo vode rozpustné liečivá, ako ondansetrón.


U pediatrických pacientov vo veku 3 až 12 rokov, ktorí podstúpili elektívny operačný výkon v celkovej anestézii, boli absolútne hodnoty klírensu a distribučného objemu ondansetrónu redukované v porovnaní s hodnotami u dospelých pacientov. Hodnoty oboch parametrov lineárne rástli spolu s rastúcimi hodnotami hmotnosti a vo veku 12 rokov sa hodnoty približovali hodnotám mladých dospelých jedincov. Keď boli hodnoty klírensu a distribučného objemu normalizované podľa telesnej hmotnosti, hodnoty týchto parametrov boli v populáciách rôznych vekových skupín podobné. Použitie dávkovania na základe telesnej hmotnosti kompenzuje zmeny spojené s vekom a je efektívne pri normalizovaní systémovej expozície u pediatrických pacientov.


Farmakokinetická analýza populácie sa vykonala u 428 jedincov (pacienti s rakovinou, pacienti s chirurgickým zákrokom a zdraví dobrovoľníci) vo veku 1 mesiac až 44 rokov po intravenóznom podaní ondansetrónu. Na základe tejto analýzy bola systémová expozícia (AUC) ondansetrónu po perorálnom alebo i.v. podaní u detí a dospievajúcich porovnateľná s dospelými s výnimkou dojčiat vo veku 1 až 4 mesiace. Objem súvisel s vekom a bol nižší u dospelých ako u dojčiat a detí. Klírens súvisel s hmotnosťou, ale nie s vekom, s výnimkou dojčiat vo veku 1 až 4 mesiace. Je ťažké dospieť k záveru, či došlo k ďalšiemu zníženiu klírensu v súvislosti s vekom u dojčiat vo veku 1 až 4 mesiace alebo jednoducho prirodzenou variabilitou vzhľadom na nízky počet jedincov sledovaných v tejto vekovej skupine. Vzhľadom na to, že pacienti vo veku menej ako 6 mesiacov dostanú len jednu dávku pri PONV, znížený klírens nie je pravdepodobne klinicky relevantný.


Porucha funkcie obličiek


U pacientov s porušenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu 15-60 ml/min) dochádza po intravenóznom podaní ondansetrónu k zníženiu celkového klírensu a distribučného objemu, čo vedie k miernemu, avšak klinicky nevýznamnému predĺženiu eliminačného polčasu (5,4 h). U pacientov s výrazne porušenou funkciou obličiek, ktorí si vyžadovali pravidelnú dialýzu (sledovanie v období medzi dialýzami), sa po intravenóznom podaní v podstate nezmenila farmakokinetika ondansetrónu.


Starší ľudia alebo porucha funkcie obličiek


Špecifické štúdie u straších pacientov alebo pacientov s poruchou funkcie obličiek boli obmedzené na intravenózne a perorálne podanie. Predpokladá sa však že polčas ondansetrónu po rektálnom podaní u týchto populácií bude podobný tým ktoré boli pozorované u zdravých dobrovoľníkov, keďže rýchlosť eliminácie ondansetrónu po rektálnom podaní nie je určovaná systémovým klírensom.


Porucha funkcie pečene


Po perorálnom, intravenóznom alebo intramuskulárnom podaní, u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene, sa výrazne znižuje systémový klírens ondansetrónu, predlžuje sa polčas jeho eliminácie (15-32 hodín) a perorálna biologická dostupnosť dosahuje 100 % v dôsledku zníženia presystémového metabolizmu. Farmakokinetika ondansetrónu po podaní čípkov sa u pacientov s poškodením pečene nehodnotila.


5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.


Ondansetrón a jeho metabolity sa akumulujú v mlieku potkana, pričom pomer jeho koncentrácie v mlieku a plazme bol 5,2.


V štúdii s klonovanými iónovými kanálmi ľudského srdca sa zistilo, že ondansetrón môže ovplyvniť fázu repolarizácie akčného potenciálu prostredníctvom inhibície draslíkových kanálov HERG. Klinický význam tohto poznatku nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Hydrolyzát kukuričného škrobu

Magnéziumstearát

Obal tablety

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Hydroxypropylcelulóza

Propylénglykol

Sorbitanoleát

Kyselina sorbová

Vanilín

Chinolínová žltá (E 104)


6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3. Čas použiteľnosti


3 roky


6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Blister (PVC/Al)


Veľkosti balenia:

4 mg: 3, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 200, 300 a 500 filmom obalených tabliet

8 mg: 3, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 200, 300 a 500 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku treba vrátiť do lekárne..


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


Onsetrogen 4 mg: 20/0414/05-S

Onsetrogen 8 mg: 20/0415/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 10.11.2005

Dátum posledného predĺženia registrácie: 17.12.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


August 2014

12/12

Onsetrogen 8 mg