+ ipil.sk

OPTIRAY 300Príbalový leták


Schválený text k rozhodnutiu o prevode v registrácii lieku, ev. č. 2013/00547


Písomná informácia pre používateľa

OPTIRAY 240

(ioversolum)

Injekčný roztok.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Mallinckrodt Deutschland GmbH

Josef-Dietzgen-Str. 1

53773 Hennef

Nemecko

Zloženie

Liečivo: ioversolum 509 mg v 1 ml, (240 mg jódu v 1 ml).

Pomocné látky: trometamol, trometamol hydrochlorid, hydroxid sodný a/alebo kyselina chlorovodíková - (pre úpravu pH: 6 až 7,4), edetát sodno-vápenatý, voda pre injekcie.

Farmakoterapeutická skupina

Diagnostikum

Charakteristika

Optiray 240 je neiónová kontrastná látka. Intravaskulárna aplikácia Optiray zvýrazní cievy v smere prietoku kontrastnej látky a umožní tak zviditeľniť interné štruktúry až do doby jej zriedenia v krvnom obehu.

Indikácie

Optiray 240 je neiónová kontrastná látka, ktorá je indikovaná pre mozgovú, spinálnu, periférnu a viscerálnu angiografiu vrátane intraarteriálnej a intravenóznej digitálnej subtrakčnej angiografie (IA-DSA s IV-DSA), venografie, intravenóznej urografie a kontrastnej počítačovej tomografie (CT) hlavy a trupu. Pre účely angiografického vyšetrenia tepien a žíl sa Optiray aplikuje injekčne striekačkou, pri špeciálnom vyšetrení artérií potom príslušným angiografickým katétrom.

Zobrazenie lumbálnych, torakálnych a cervikálnych spinálnych kanálov (radikulografia a myelografia).

Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na jódové rtg. kontrastné látky. Manifestná hyperfunkcia štítnej žľazy.

Nežiaduce účinky

Vedľajšie účinky sú väčšinou mierne až stredné a podľa kontrolných pozorovaní (monitorovania liekov) sa vyskytujú u 1.1% všetkých pacientov. Vážne a život ohrozujúce vedľajšie účinky sú veľmi vzácne (<1/10,000). Väčšina vedľajších účinkov sa objavuje počas prvých minút po podaní kontrastnej látky. Napriek tomu bol zaznamenaný i zriedkavý výskyt spomalenej liekovej neznášanlivosti až sedem dní po podaní kontrastnej látky. Najčastejšími oneskorenými reakciami sú svrbenie a žihľavka.

Nepríjemné reakcie ako pocity tepla alebo chladu sú pomerne časté (10 – 50 %). Tieto reakcie závisia na dávke, na použitej koncentrácii a na mieste podania. Často je pozorovaná i bolestivosť pri podaní.

Najčastejšou nežiaducou reakciou na Optiray 240 je pseudoalergická neznášanlivosť, ktorá sa môže objaviť po použití akejkoľvek röntgenovej jódovej kontrastnej látky. Podľa pozorovacích štúdií sa u nejmenej 0.1 % pacientov vyskytli nasledujúce príznaky: nevoľnosť (0.4 %), svrbenie a kožné exantémy (0.3 %) a vracanie (0.1 %). Všetky ostatné symptómy sa vyskytli u menej ako 0,1% všetkých pacientov. Vazovagálne reakcie, ktoré sa môžu pripisovať buď kontrastnej látke, alebo samotnej röntgenovej procedúre, boli hlásené veľmi zriedkavo.

Len veľmi zriedka boli zaznamenané vážné a smrteľné anafylaktické reakcie. Tieto reakcie boli väčšinou sprevádzané kardiovaskulárnymi a respiračnými príznakmi (viď kapitola Upozornenie). Pri použití v kardiológii boli pozorované zmeny na EKG, srdcová arytmia a angina pectoris. Prechodné neurologické účinky sa môžu vyskytnúť iba v zriedkavých prípadoch (napr. poruchy videnia, zmätenosť, konvulzia), väčšinou po aplikácii do mozgových tepien (viď kapitola Upozornenie). U pacientov s existujúcim obličkovým ochorením môže dôjsť k prechodnému zníženiu funkcie obličiek; v ojedinelých prípadoch bola popísaná nefrotoxicita s náhlym zlyhaním obličiek v dôsledku interakcie medzi jódovou kontrastnou látkou a perorálnými látkami používanými pri cholecystografii, prípadne Metformínom (viď kapitola Interakcie).

Lokálne reakcie v mieste vpichu, ako napr. vazospasmus alebo poškodenie tkaniva, sa vyskytli hlavne po úniku látky do okolitého tkaniva

Po myelografii s kontrastnými látkami typu Ioversol sa v ojedinelých pripadoch objavujú príznaky meningitídy, ako sú bolesti hlavy, strnutie šije alebo teplota. Tieto reakcie sa objavia obyčajne 1 – 10 hodín po vstreknutí a môžu byť vyvolané takisto postpunkčným úbytkom likvoru. Obyčajne sa stratia v príebehu 24 hodín. Zriedkavo sa objavujú silné bolesti hlavy, ktoré móžu trvať aj niekofko dní. Bolesti hlavy spojené s nevoľnosťou a vracaním sú častejšie u nie optimálne hydratovaných pacientov. Možné sú aj ortostatické dysregulácie s poklesom krvného tlaku a nevoľnosťou, obzvlášť keď vstreknutie kontrastnej látky a myelografia boli vykonané u sediaceho pacienta. Spinálne funkčné poruchy (napr. myoklonia, radikálne bolesti, senzitívne poruchy), psychoorganické syndrómy ako aj kŕče epileptickej symptomatológie sú zriedkavé, ak sa myelografia vykoná lege artis a dodržiavajú sa odporúčane zákonitostí dávkovania a stará sa aj o postmyelografickú následnú starostlivosť.

Interakcie

Po podaní jódovaných RTG kontrastných látok boli popísané nasledujúce interakcie, všeobecne sa považujú za sprievodné vlastnosti tejto skupiny kontrastných látok.

- U niektorých pacientov s poškodením pečene, ktorí podstúpili perorálnu cholecystografiu a potom im bola intravaskulárne aplikovaná kontrastná látka, bola popísaná renálna toxicita. Preto treba intravaskulárnu aplikáciu kontrastnej látky odložiť u pacientov, ktorým bola prednedávnom podaná cholecystografická kontrastná látka.

- V literatúre sa uvádzajú prípady, keď u pacientov liečených interferónom alebo interleukínom môže dôjsť k vyššiemu výskytu nežiaducich účinkov, ktoré sú popísané v kapitole „Nežiaduce účinky“. Mechanizmus tohto vplyvu nebol zatiaľ dostatočne objasnený. Podľa literatúry bol pozorovaný zvýšený alebo znížený výskyt týchto reakcií približne 2 týždne po aplikácii interleukinu.

- Arteriálna aplikácia RTG kontrastnej látky nesmie byť nikdy vykonaná po podaní vazopresorov, pretože tieto látky môžu výrazne potenciovať neurologické príznaky.

- U pacientov, ktorí užívajú Metformín v dobe, keď bola v rámci rtg. vyšetrení parenterálne aplikovaná jódová kontrastná látka, bolo popísané akútne zlyhanie obličiek s laktátovou acidózou. Preto je potrebné u diabetických pacientov, ak je sérový kreatinín normálny, pred plánovaným vyšetrením Metformín vysadiť a opäť pokračovať v liečbe 48 hodín po rtg. vyšetrení s aplikáciou kontrastnej látky. Užívanie môže byť znovu zahájené len v tom prípade, ak renálna funkcia (sérový kreatinín) zostal v norme.

- Jódované RTG kontrastné látky môžu znižovať kapacitu vychytávania jódu štítnou žľazou. Z tohto dôvodu výsledky vyšetrenia PBI (protein-bound iodine) a štúdie vychytávania rádioaktívneho jódu, ktoré závisia na množstve jódu v organizme, môžu byť nepresné až 16 dní po podaní jódovanej RTG kontrastnej látky. Rovnako vyšetrenie funkcií štítnej žľazy, ktorá nezávisí na množstve jódu, t.j. vychytávanie T3 a celkového voľného tyroxínu T4 nie je ovplyvnené.

- Lieky znižujúce prah pri spazme, t.j. fenotiazíny, tricyklické antidepresíva, inhibítory MAO, analeptiká a neuroleptiká, môžu vyvolať kŕče, a to zvlášť u pacientov s epilepsiou, alebo fokálnym poškodením mozgu. Ak je to z lekárskeho hľadiska možné, nemali by sa pacientovi 48 hodín pred a 24 hodín po cerebrálnej angiografii tieto lieky podávať.

- Počas myelografie je potrebné prihliadať na to, aby betablokátor, ak je to možné, bol vysadený. Okrem toho sa musíme vyvarovať súčasnemu podaniu subarachnoidalnej injekcie Cortisonu.

Dávkovanie

Dospelí:

Odporučená schéma dávkovania:

Procedúra

Dávka

Maximálna celková dávka

Mozgová angiografia- Karotická alebo vertebrálne artérie

2 – 12 ml

200 ml

- Oblúk aorty (angiografia 4 tepien)

20 – 50 ml

200 ml

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať


Periférna arteriografia- Bifurkácia aorty

20 – 90 ml

250 ml

- Spoločná iliakálna alebo femorálna artéria

10 – 50 ml

250 ml

- Podklúčková/brachiálna artéria

15 – 30 ml

250 ml

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať


Viscerálna angiografia- Artérie celiakálneho trunku

12 – 60 ml

250 ml

- Horná mezenterická artéria

15 – 60 ml

250 ml

- Dolná mezenterická artéria

6 – 15 ml

250 ml

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať


Renálna angiografia

6 – 15 ml

250 ml

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovaťIA DSA

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať Pozor na prietok cievy, do ktorej sa kontrastná látka aplikuje.


5 - 80 ml

250 ml

IV DSA

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať. Rýchlosť aplikácie má byť u periférnej intravenóznej injekcii
8-12 ml/sek., u centrálnej venóznej/preatriálnej injekcii 10-20 ml/sek. Cieva sa môže v prípade potreby prepláchnuť 20-50 ml fyziologickým roztokom.


30 – 50 ml

250 ml

Venografia

Bežná dávka pre končatinu je 50-100 ml. V určitých prípadoch je potrebné použiť vyššiu alebo nižšiu dávku. Venózny systém sa po vyšetrení prepláchne vhodným roztokom (napr.fyziologickým roztokom). Pre odstránenie kontrastnej látky z končatín sú tiež vhodné masáže a umiestnenie končatín do zvýšenej polohy.


50 – 100 ml

250 ml

Urografia

Dávku je možno zvýšiť na 2 – 2,6 ml/kg telesnej hmotnosti v prípadoch kedy je možné predpokladať nedostatočné zobrazenie, napr. u starších pacientov alebo u pacientov so zníženou renálnou funkciou. Z dôvodu získania kvalitného diagnostického výsledku sa musí kontrastná látka podať čo najrýchlejšie.


50 – 100 ml

150 ml

Kontrastné CT hlavy


50 – 150 ml

150 ml

Kontrastné CT trupu

25 – 150 ml

150 ml


U celotelového CT vyšetrenia závisí rýchlosť podania na vyšetrovaných orgánoch. Optiray240 je možné podať ako bolus, ako krátkodobú infúziu, alebo ako kombináciu oboch postupov. Bežná dávka pre injekciu bolusom je 25-75 ml. Bežná dávka pre krátkodobú infúziu je 50-150 ml.

Dávkovanie závisí na veku, hmotnosti, minútovom srdcovom objeme a celkovom stave pacienta a ďalej na cievnej oblasti, ktorá sa vyšetruje. Dávkovanie tiež závisí na vyšetrovacom postupe, na prístrojovom vybavení a na zvolenej koncentrácii jódu.

Dospelí:

Odporučená schéma dávkovania:

Procedúra

Dávka

Maximálna celková dávka

Lumbálna myelografia

10 - 15 ml

15 ml

Torakálna myelografia

10 – 15 ml

15 ml

Radikulografia

10 – 15 ml

15 ml

Cervikálna myelografia laterálno-cervikálnou injekciou

10 – 15 ml

15 ml

Intratekálne by sa nemalo injektovať viac ako 3,6 g jódu (zodpovedá 15 ml Optiray 240).


Starí pacienti: Dávkovanie ako pre dospelých. Kde sa dá očakávať horšie zobrazenie, je možné dávku zvýšiť na maximálnu.

Deti: Bezpečnosť a účinnosť Optiray 240 u detí nebola doteraz stanovená. Liek by sa teda u detí nemal používať, pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie údaje. Pre mozgovú, periférnu a viscerálnu angiografiu a pri intravenóznej urografii je u detí možno použiť Optiray 300.

Spôsob podania

Pred intravaskulárnou aplikáciou jódových kontrastných látok sa odporúča liek zohriať na telesnú teplotu. Rovnako ako pri všetkých ostatných rtg. kontrastných látkach sa aplikuje najnižšia dávka, ktorá je potrebná pre adekvátne zobrazenie.

Vyšetrenie prebieha zvyčajne bez premedikácie. Analgo-sedatíva sa podávajú iba ak si to vyžaduje stav pacienta. U pacientov s labilným krvným obehom a pacientov pripútaných na lôžko sa odporúča pred vyšetrením podať sympatikomimetiká a/alebo zavedenie intravenóznej infúzie. Tým sa môže včas zvládnuť prípadný výskyt ortostatických dysregulácii, predovšetkým pri vstreknutí kontrastnej látky a pri myelografii v sede. Pacient musí byť dostatočne hydratovaný, musí byť nalačno, aby sa vyhlo prípadnému vracaniu.

Bezprostredné opakovanie myelografie (napr. pri technických chybách) sa nesmie uskutočniť z dôvodu rizika predávkovania. Ak je zopakovanie vyšetrenia s intratekálnou aplikáciou kontrastnej látky bezpodmienečne potrebné, musí sa medzi jednotlivými injekciami dodržať dostatočný časový interval (najmenej 48 hodín, lepšie 5 – 7 dní), aby sa kontrastná látka nekumulovala. Priama intracisternálna alebo intraventrikulárna injekcia sa neodporúča. Vniknutiu veľkého alebo koncentrovaného bolusu do intrakraniálnych liquorových priestorov, čim narastá riziko neurotoxickej reakcie, sa môže zabrániť starostlivou technikou vyšetrenia. Kontrastná látka by taktiež nemala rýchlo prúdiť v kraniálnom smere aktívnymi pohybmi pacienta. Ak prenikne väčšia časť kontrastnej látky do intrakraniálneho likvorového priestoru, mala by sa prípadne vykonať profylaktická antikonvulzívna terapia orálnym podaním Diazepamu alebo barbirutátov na dobu 24 – 48 hodín.

Pri aplikácii treba bezpodmienečne zabrániť nasledovným situáciám:

  • odklon od odporúčanej techniky vyšetrenia a starostlivosti po vyšetrení

  • predávkovanie

  • intrakraniálne vniknutie väčšieho množstva kontrastnej látky

  • nadmerný a aktívny pohyb resp. namáhanie pacienta

  • nízka poloha hlavy počas vyšetrenia a ležania na lôžku

Po myelografii je potrebné zabrániť sedeniu v vzpriamenej polohe na niekoľko hodín, aby sa zabránilo postpunkčnej strate likvoru. Osvedčila sa poloha v polodsede s nadvihnutou hornou časťou tela po dobu viac ako 6 hodín s následnou vodorovnou polohou s nadvihnutou hlavou. Po myelografii musí pacient zostať v kľude na lôžku počas celých 24 hodín. Tým sa zníži možnosť vzniku postpunkčných meningných prejavov dráždivosti ako dôsledku straty liquoru následkomdrenážneho otvoru (Stichlochdrainage). Po myelografii treba zabezpečiť dostatočný prísun tekutín.

Upozornenie

Vždy je potrebné mať na pamäti možné riziko vzniku závažných nežiaducich reakcií. Rovnako ako u iných RTG kontrastných látok môže i Optiray 240 spôsobovať anafylaktické alebo anafylaktoíódné reakcie alebo iné manifestácie neznášanlivosti, napr. nevoľnosť, vracanie, dušnosť, sčervenanie pokožky, žihľavku alebo pokles krvného tlaku. Vyšší výskyt týchto reakcií bol pozorovaný u pacientov s už zistenou neznášanlivosťou jódovaných RTG kontrastných látok v anamnéze alebo so známou alergiou na iné látky. U týchto pacientov musia výhody použitia Optiray 240 jasne prevýšiť možné riziká. Ťažké reakcie sa nedajú predvídať dopredu. U rizikových pacientov je najpresnejším spôsobom na predpovedanie potenciálne nežiaducich reakcií dôkladné zhodnotenie doterajšej anamnézy. Pozitívna alergická anamnéza nie je kontraindikáciou, vyžaduje však zvýšenou opatrnosť. Vždy musí byť k dispozícii kompletné resuscitačné vybavenie. Je vhodné zvážiť premedikáciu antihistamínom a kortikoidom na vylúčenie alebo zmiernenie alergickej reakcie.

Diagnostické výkony, ktoré zahrňujú intravaskulárnu aplikáciu jódových kontrastných látok môžu byť vykonávané iba pod vedením lekára vyškoleného a skúseného v týchto špeciálnych výkonoch. Závažné alebo fatálne reakcie po podaní jódových kontrastných látok boli už popísané. Pre ich riešenie musí byť okamžite k dispozici úplné resuscitačné vybavenie a personál kompetentný pre diagnostikovanie a liečenie všetkých typov nežiaducich reakcií. Pacient musí byť pod prísnym dohľadom po dobu minimálne 15 minút po poslednej injekcii, pretože v tejto dobe dochádza ku vzniku väčšiny nežiaducich reakcií. Pacient by mal v nemocnici zostať jednu hodinu po aplikácii poslednej injekcie (nemusí to byť priamo na oddelení rádiodiagnostiky alebo kardiológie) a v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov by sa mal ihneď vrátiť na rádiodiagnostické oddelenie.

Pacientov so srdcovým zlyhaním je potrebné po aplikácii kontrastnej látky niekoľko hodín sledovať, či nedochádza k spomalenému rozvoju obehových komplikácií, ktoré môžu byť spôsobené prechodným zvýšením ozmotickej záťaže v cirkulácii. Pacient má byť tiež informovaný, že alergická reakcia sa môže rozvinúť do niekoľkých dní po podaní. V takom prípade je treba sa ihneď poradiť s lekárom.

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, kombinovaným ochorením pečene a obličiek, s oligúriou alebo anúriou, s diabetom mellitus, homozygoóne viazanou formou kosákovitej anémie alebo monoklonálnou poruchou imunoglobulínu (myelóm, Waldenströmova makroglobulinémia), zvlášť pri podaní veľkých dávok. U týchto pacientov môže dôjsť k závažnému ovplyvneniu funkcie obličiek včítane akútneho renálneho zlyhania. Základným preventívnym opatrením, ktoré môže znížiť riziko poškodenia obličiek, je dostatočný prívod tekutín pred aplikáciou Optiray240. Dehydratácia pred aplikáciou je nebezpečná a môže prispieť k rozvoju akútneho renálneho zlyhania.K odstráneniu Optiray 240 z krvi je možno použiť dialýzu; Optiray 240 má nízku väzbu na proteíny plazmy.

U pacientov s homozygótnou kosákovitovou anémiou môžu hyperozmolárne lieky ako sú napr. RTG kontrastné látky ovplyvniť kosákovitosť červených krviniek. Preto je potrebné pred intraarteriálnou aplikáciou u pacientov s kosákovitovou anémiou pozorne zvážiť nutnosť podania týchto látok.

Jódované kontrastné látky môžu byť tiež nebezpečné u pacientov so zvýšenou funkciou štítnej žľazy alebo s autonómnymi oblasťami štítnej žľazy. U pacientov s feochromocytómom sa odporúča premedikácia α-blokátorom, pretože podanie kontrastnej látky do cievy môže vyvolať u týchto pacientov hypertenznú krízu.

Po priamom podaní kontrastnej látky do mozgových alebo miechových tepien alebo pri angiokardiografii, keď došlo k nežiaducemu naplneniu karotíd, boli pozorované závažné neurologické poruchy. Príčina týchto porúch nebola doteraz bezpečne stanovená, pretože predchádzajúci stav pacienta a technika vyšetrení sú sami o sebe rizikovými faktormi.

U niektorých pacientov môže byť indikovaná celková anestézia. V týchto prípadoch býva vyšší výskyt nežiaducich reakcií, pravdepodobne vplyvom poklesu krvného tlaku ako dôsledok účinku anestetík.

U angiografických vyšetrení existuje riziko oddelenia sklerotického plátu, poškodenie alebo perforácia cievnej steny pri manipulácii s katétrom a pri vstrekovaní kontrastnej látky. Odporúča sa podávať testovaciu dávku pre potvrdenie správnej polohy katétra.

Antikoagulačný efekt neiónových kontrastných látok sa už preukázal in vitro, bol menej výrazný ako u iónových kontrastných látok v porovnateľných koncentráciách.Pri predĺženom kontakte neiúonových kontrastných látok a krvi dochádza v striekačkách k zrážaniu krvi. Z tohto dôvodu sa odporúča podávať antikoagulanciá (napr.heparín). V prípade použitia látky Optiray 240 bolo v in vitro štúdiách preukázáné, že pridanie 2 až 5 I.U.heparínu do jedného ml má antikoagulační účinok zodpovedajúci účinku vysoko ozmolárnej iónogennej kontrastnej látke obsahujúcej 370 mg jódu/ml.

Vo veľmi ojedinelých prípadoch boli, pri arteriografii po podaní iónových a neiónových kontrastných látok, pozorované fatálne tromboembólie vedúce k srdcovému infarktu, alebo srdcovej zástave. Na prevenciu tromboembólie je pri arteriografii nevyhnutný opatrný postup pri vyšetrovaní. K vzniku tromboembólie môžu prispieť mnohé faktory, ako napríklad základné ochorenie pacienta, trvanie vyšetrenia, materiál katétra a striekačky a iná súčasná medikácia. Pri vyšetrovaní sa preto odporúča postupovať veľmi opatrne a to ako pri zavádzaní vodiča tak i pri zavádzaní katétra, používať trojcestný uzatvárací ventil, často katéter preplachovať heparinizovaným fyziologickým roztokom a ukončiť vyšetrenie v zodpovedajúcom čase. Použitie umelohmotných striekačiek miesto sklenených striekačiek znížilo pravdepodobnosť zrážania krvi in vitro.

Zvláštna opatrnosť je potrebná u pacientov s pokročilou aterosklerózou, závažnou hypertenziou, srdcovou dekompenzáciou, pri senilite a ischemickej mozgovej príhode, po prekonanej trombóze alebo embólii prívodných mozgových tepien a migréne. Častejšie tu dochádza ku kardiovaskulárnym reakciám, hlavne k bradykardii, zníženiu alebo zvýšeniu krvného tlaku.

Angiografické vyšetrenie by malo byť vylúčené u pacientov s homocystinúriou. Dôvodom je vyššie riziko vzniku trombóz alebo embólií.

Optiray by mal byť vždy podávaný tak, aby nedošlo k úniku mimo cievu. Významná extravazácia sa môže objaviť hlavne pri podávaníi tlakovým injektorom. Je možno povedať, že je dobre znášaný bez podstatnejšieho poškodenia tkaniva, väčšinou postačuje konzervatívna liečba. Boli však popísané i jednotlivé prípady rozsiahlych poškodení tkaniva (ulcerácia) vyžadujúce chirurgické ošetrenie.


Zvláštne upozornenia a opatrenia pre použitie v špeciálnych indikáciach:

Venografia

U pacientov so suspektnou flebitídou, závažnou ischémiou lokálnou infekciou alebo kompletným cievnym uzáverom je potrebná zvýšená opatrnosť. K prevencii mimocievneho podania látky sa odporúča vykonať počas injektovania RTG fluoroskopiu.

Periférna angiografia

Musí byť jasná pulzácia tepny do ktorej sa bude aplikovať RTG kontrastná látka. U pacientov s obliterujúcou tromboangiopatiou alebo ascedentnou infekciou v kombinácii so závažnou ischémiou musí byť angiografické vyšetrenie dôkladne zvážené a indikované , pokiaľ musí byť vykonané, je potrebná zvýšená opatrnosť.

Myelografia

Mimoriadne je starostlivé zváženie indikácie k myelografii u pacientov, u ktorých sa predpokladá znížený prah kŕčov, napr. u epileptikov a alkoholikov ako aj u pacientov, ktorí užívajú určité lieky ako neuroleptiká a antidepresíva, pretože v týchto prípadoch môžu byť podporené neurologické poruchy. Ak je myelografia nevyhnutná, je nevyhnutné aj postradiologické pozorovanie.

- pred vyšetrením

Pacient musí byť dobre hydratovaný a 2 hodiny pred vyšetrením nesmie prijímať potravu. Myelografia sa nesmie vykonávať po dobu 8 dní po lumbálnej punkcii.

- počas vyšetrenia

Zvoľte si najnižšiu dávku a najnižšiu koncentráciu, ktorá je potrebná pre dostatočný kontrast. Pomaly, asi 30 sekúnd vstrekujte. Použite tenkú ihlu. Pacienta vyvarujte pred náhlymi a aktívnymi pohybmi. Hlava pacienta musí ležať vždy vyššie ako je chrbtica. Treba sa vyvarovať intrakraniálnemu preniknutiu bolusu kontrastnej látky alebo väčšieho množstva kontrastnej látky.

- po vyšetrení

Premiestnite pacienta pomaly na lôžko s nadvihnutou hlavou, pacient zostáva úplne pasívny. Pacient musí 24 hodín ležať pod dozorm v kľude na lôžku s nadvihnutou hlavou. Ak je to možné, podávajte orálne pacientovi tekutiny. Postpunkčnú nevoľnosť a vracanie korigovať nie Phenothiazinom ale substitúciou volumu.Liečba nežiaducich účinkov

Nešpecifické vedľajšie účinky ako bolesti hlavy, nevoľnosť, dráždenie na vracanie, vracanie, a stuhnutie šije, ktoré vo všeobecnosti spočívajú v postpunkčnej strate liquoru, sa odstránia dostatočným orálnym alebo parenterálnym prísunom tekutín. Uloženie pacienta v rovine s ľahko nadvihnutou hlavou zlepšuje podľa skúseností postpunkčne ťažkosti. Pri silnej bolesti hlavy sú vhodné analgetiká.

Pri zníženi krvného tlaku a ortostatickej dysregulácii sa aplikujú sympatikomimetiká a poprípade intravenózne infúzie.

Pri spinálnych a cerebrálnych poruchách funkcií ako myoklonii a objaveni sa kŕčov sa podá 0,2 g fenobarbitalu i.m. a eventuálne 10 mg Diazepamu i.v. kvôli rýchlemu nástupu účinku.

Pri psychoorganickom syndróme, pri značnom nepokoji a zmätenosti sa odporúča parenterálna aplikácia clomethiazolu (napr. Distraneurin) podľa odporúčaného dávkovania od výrobcu.

Varovanie

Liek nesmie byť používaný po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale. Použiteľnosť lieku je 3 roky od dátumu výroby.

Balenie

Optiray 240 je balený vo fľaškách z bezfarebného skla typu I (Ph.Eur.). Fľašky sú uzavreté 32 mm gumenou zátkou (bromobutyl guma, latex-free) a zaistené hliníkovou fóliou.

Optiray 240 sa tiež dodáva v naplnených injekčných striekačkách z polypropylénu pre ručnú aplikáciu (striekačky ručné). Kryt konca striekačky a piest je vyrobený z prírodnej gumy. Piest je potiahnutý teflónom, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s gumenými súčiastkami, z dôvodu ochrany užívateľov alergických na latex.


Veľkosť balenia:

(fľašky): 10 x 50 ml, 10 x 100 ml

(striekačky ručné) 10 x 50 ml


Uchovávanie

Roztok chráňte pred svetlom a rtg. žiarením. Skladujte pri teplote do 30 °C. Optiray 240 je možné po dobu 1 mesiaca skladovať v ohrievači kontrastných látok s nútenou cirkuláciou vzduchu. Nezmrazujte!

Dátum poslednej revízie: apríl 2013

7


OPTIRAY 300

Súhrn údajov o lieku

Schválený text k rozhodnutiu o prevode v registrácii lieku, ev. č. 2013/00547

SÚhrn charakteristických vlastností lieku

1. Názov LIEKU

Optiray 240

2. KvalitatÍvne a kvantitatÍvne zloženie lieku

Ioversolum 509 mg/ml, (zodpovedá 240 mg jódu v 1 ml)

3. Lieková forma

Injekčný roztok

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Optiray 240 je neiónová kontrastná látka, ktorá sa indikuje na mozgovú, periférnu a viscerálnu angiografiu vrátane intraarteriálnej a intravenóznej digitálnej subtrakčnej angiografie (IA-DSA a IV - DSA), venografie, intravenóznej urografie a kontrastnej počítačovej tomografie (CT) hlavy a trupu.


Zobrazenie lumbálnych, torakálnych a cervikálnych spinálnych kanálov (radikulografia a myelografia).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí:

Odporučená schéma dávkovania:

Procedúra

Dávka

Maximálna celková dávka
Mozgová angiografia- Karitické alebo vertebrálne artérie

2 – 12 ml

200 ml

- Oblúk aorty (angiografia 4 tepien)

20 – 50 ml

200 ml

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať


Periférna arteriografia- Bifurkácia aorty

20 – 90 ml

250 ml

- Spoločná iliakálna alebo femorálna artéria

10 – 50 ml

250 ml

- Podklučková/brachiálna artéria

15 – 30 ml

250 ml

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať


Viscerálna angiografia- Artérie celiakálneho trunku

12 – 60 ml

250 ml

- Horná mezenterická artéria

15 – 60 ml

250 ml

- Dolná mezenterická artéria

6 – 15 ml

250 ml

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať


Renálna angiografia

6 – 15 ml

250 ml

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať


IA DSA

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať Pozor na prietok cievy, do ktorej sa kontrastná látka aplikuje.


5 - 80 ml

250 ml

IV DSA

Jednotlivú dávku je možné v prípade potreby zopakovať Rýchlosť aplikácie má byť u periférnej intravenóznej injekcii 8-12 ml/sek., pri centrálnej venóznej/preatriálnej injekcii 10-20 ml/sek. Cieva sa môže v prípade potreby prepláchnuť 20-50 ml fyziologickým roztokom.


30 – 50 ml

250 ml

Venografia

Bežná dávka pre končatinu je 50-100 ml. V určitých prípadoch je potrebné použiť vyššiu alebo nižšiu dávku. Venózny systém sa po vyšetrení prepláchne vhodným roztokom (napr.fyziologickým roztokom). Pre odstránenie kontrastnej látky z končatín sú tiež vhodné masáže a umiestnenie končatín do zvýšenej polohy.


50 – 100 ml

250 ml

Urografia

Dávku je možno zvýšiť na 2 – 2,6 ml/kg telesnej hmotnosti v prípadoch kedy je možné predpokladať nedostatočné zobrazenie, napr. u starších pacientov alebo u pacientov so zníženou renálnou funkciou. Z dôvodu získania kvalitného diagnostického výsledku sa musí kontrastná látka podať čo najrýchlejšie.


50 – 100 ml

150 ml

Kontrastné CT hlavy


50 – 150 ml

150 ml

Kontrastné CT trupu

25 – 150 ml

150 ml

U celotelového CT vyšetrenia závisí rýchlosť podania na vyšetrovaných orgánoch. Optiray 240 je možné podať ako bolus, ako krátkodobú infúziu alebo ako kombináciu oboch postupov. Bežná dávka pre injekciu bolusom je 25-75 ml. Bežná dávka pre krátkodobú infúziu 50-150 ml.

Dávkovanie závisí na veku, hmotnosti, minútovom srdcovom objeme a celkovom stave pacienta a ďalej na cievnej oblasti, ktorá sa vyšetruje. Dávkovanie tiež závisí na vyšetrovacom postupe, na prístrojovom vybavení a na zvolenej koncentrácii jódu.

Dospelí:

Odporučená schéma dávkovania:

Procedúra

Dávka

Maximálna celková dávka

Lumbálna myelografia

10 – 15 ml

15 ml

Torakálna myelografia

10 – 15 ml

15 ml

Radiokulografia

10 – 15 ml

15 ml

Cervikálna myelografia laterálno-cervikálnou injekciou

10 – 15 ml

15 ml

Intratekálne by sa nemalo injektovať viac ako 3,6 g jódu (zodpovedá 15 ml Optiray 240).

Starí pacienti: Dávkovanie ako pre dospelých. Kde sa dá očakávať horšie zobrazenie, je možné dávku zvýšiť na maximálnu.

Deti: Bezpečnosť a účinnosť Optiray 240 u detí v iných indikáciách nebola doteraz s istotou potvrdená. Liek by preto nemal byť aplikovaný u detí, pokiaľ nebudú tieto údaje k dispozícii. Pre mozgovú, priférnu a vicerálnu angiografiu a pre intravenóznu urografiuu detí je určený Optiray 300.

Pred intravaskulárnou aplikáciou jódových kontrastných látok sa odporúča liek zahriať na telesnú teplotu. Tak ako u všetkých ostatných rtg. kontrastných látok sa podáva najnižšia dávka, ktorá je dôležitá pre adekvátne zobrazenie.

Vyšetrenie prebieha zvyčajne bez premedikácie. Analgo-sedatíva sa podávajú iba ak si to vyžaduje stav pacienta. U pacientov s labilným krvným obehom a pacientov pripútaných na lôžko sa odporúča pred vyšetrením podať sympatikomimetiká a/alebo zavedenie intravenóznej infúzie. Tým sa môže včas zvládnuť prípadný výskyt ortostatických dysregulácií, predovšetkým pri vstreknutí kontrastnej látky a pri myelografii v sede. Pacient musí byť dostatočne hydratovaný, avšak musí byť nalačno, aby sa vyhlo prípadnému vracaniu.

Bezprostredné opakovanie myelografie (napr. pri technických chybách) sa nesmie uskutočniť z dôvodu rizika predávkovania. Ak je zopakovanie vyšetrenia s intratekálnou aplikáciou kontrastnej látky bezpodmienečne potrebné, musí sa medzi jednotlivými injekciami dodržať dostatočný časový interval (najmenej 48 hodín, lepšie 5 – 7 dní), aby sa kontrastná látka nekumulovala. Priama intracisternálna alebo intraventrikulárna injekcia sa neodporúča. Vniknutiu veľkého alebo koncentrovaného bolusu do intrakraniálnych liquorových priestorov (narastá riziko neurotoxickej reakcie) sa môže zabrániť starostlivou technikou vyšetrenia. Kontrastná látka nemá rýchlo prúdiť v kraniálnom smere aktívnymi pohybmi pacienta. Ak prenikne väčšia časť kontrastnej látky do intrakraniálneho likvorového priestoru, má sa prípadne vykonať profylaktická antikonvulzívna terapia orálnym podaním Diazepamu alebo barbirutátov na dobu 24 – 48 hodín.

Pri aplikácii treba bezpodmienečne zabrániť nasledovným situáciám:

  • odklon od odporúčanej techniky vyšetrenia a starostlivosti po vyšetrení

  • predávkovanie

  • intrakraniálne vniknutie väčšieho množstva kontrastnej látky

  • nadmerný a aktívny pohyb resp. namáhanie pacienta

  • nízka poloha hlavy počas vyšetrenia a ležania na lôžku

Po myelografii je potrebné zabrániť sedeniu vo vzpriamenej polohe na niekoľko hodín, aby sa zabránilo postpunkčnej strate likuoru. Osvedčila sa poloha v polosede s nadvihnutou hornou časťou tela po dobu viac ako 6 hodín s následnou vodorovnou polohou a nadvihnutou hlavou. Po myelografii musí pacient zostať v kľude na lôžku počas celých 24 hodín. Tým sa zníži možnosť vzniku postpunkčných meningných prejavov dráždivosti ako dôsledku straty liquoru následkom drenážneho otvoru. Po myelografii treba zabezpečiť dostatočný prísun tekutín.

4.3 Kontraindikácie

Známa precitlivenosť na jódové rtg. kontrastné látky. Manifestná hyperfunkcia štítnej žľazy.

4.4 Špeciálne upozornenia

Vždy je potrebné mať na pamäti možné riziko vzniku závažných nežiaducich reakcií. Rovnako ako u iných RTG kontrastných látok môže i Optiray spôsobovať anafylaktické alebo anafylaktoiódné reakcie alebo iné manifestácie neznášanlivosti, napr. nevoľnosť, vracanie, dušnosť, sčervenanie pokožky, žihľavku alebo pokles krvného tlaku. Vyšší výskyt týchto reakcií bol pozorovaný u pacientov s už zistenou neznášanlivosťou jódovaných RTG kontrastných látok v anamnéze alebo so známou alergiou či precitlivenosťou na iné látky. U týchto pacientov musia výhody použitia Optiray jasne prevýšiť možné riziká. Ťažké reakcie sa nedajú predvídať dopredu. U rizikových pacientov je najpresnejším spôsobom na predpovedanie potenciálnych nežiaducich reakcií dôkladné zhodnotenie doterajšej anamnézy. Pozitívna alergická anamnéza nie je kontraindikáciou, vyžaduje však zvýšenú opatrnosť. Vždy musí byť k dispozici kompletnéné resuscitačné vybavenie. Je vhodné zvážiť premedikáciu antihistamínom a kortikoidom na vylúčenie alebo zmiernenie alergických reakcií. Tieto premedikácie vždy nezabránia výskytu rôznych nežiaducich reakcií.

Diagnostické výkony, ktoré zahrňujú intravaskulárne aplikácie jódových kontrastných látok môžu byť vykonávané iba pod vedením lekára vyškoleného a skúseného v týchto špeciálnych výkonoch. Závažné alebo fatálne reakcie po podaní jódových kontrastných látok boli už popísané. Pre ich riešenie musí byť okamžite k dispozici úplné resuscitačné vybavenie a personál kompetentný pre diagnostikovanie a liečenie všetkých typov nežiaducich reakcií. Pacient musí byť pod prísnym dohľadom po dobu minimálne 15 minút po poslednej injekcii, pretože v tejto dobe dochádza ku vzniku väčšiny nežiaducich reakcií. Pacient by mal v nemocnici zostať jednu hodinu po aplikácii poslednej injekcie (nemusí to byť priamo na oddelení rádiodiagnostiky alebo kardiológie) a v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov by sa mal ihneď vrátiť na rádiodiagnostické oddelenie.

Pacientov so srdcovým zlyhaním je potrebné po aplikácii kontrastnej látky niekoľko hodín sledovať, či nedochádza k spomalenému rozvoju obehových komplikácii, ktoré môžu byť spôsobené prechodným zvýšením ozmotickej záťaže v cirkulácii. Pacienti by mali byť tiež informovaní, že alergické reakcie sa môžu rozvinúť do niekoľkých dní po podaní. V takom prípade je treba ihneď sa poradiť s lekárom.

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek, kombinovaným onemocnením pečene a obličiek, s oligúriou alebo anúriou, s diabetem mellitus, homozygótne viazanou formou kosákovitej anémie alebo monoklonálnou poruchou imunoglobulínov (myelóm, Waldenströmova makroglobulínémia), zvlášť pri podaní veľkých dávok. U týchto pacientov môže dôjsť k závažnému ovplyvneniu funkcie obličiek včítane akútneho renálneho zlyhania. Základným preventívnym opatrením, ktoré môže znížiť riziko poškodenia obličiek, je dostatočný prívod tekutín pred aplikáciou Optiray 240. Dehydratácia pred aplikáciou je nebezpečná a môže prispieť k rozvoju akútneho renálneho zlyhania. K odstráneniu Optiray 240 z krvi je možno použiť dialýzu; Optiray 240 má nízku väzbu na proteíny plazmy.

U pacientov s homozygótnou kosákovitou anémiou môžu hyperozmolárne lieky ako sú napr. RTG kontrastné látky ovplyvniť kosákovitosť červených krviniek. Preto je potrebné pred intraarteriálnou aplikáciou u pacientov s kosákovitovou anémiou dôkladne zvážiť nutnosť podania týchto látok.

Jódované kontrastné látky môžu byť tiež nebezpečné u pacientov so zvýšenou funkciou štítnej žľazy alebo s autonómnymi oblasťami štítnej žľazy. U pacientov s feochromocytómom sa odporúča premedikácia α-blokátorom, pretože podanie kontrastnej látky do cievy môže vyvolať u týchto pacientov hypertenznú krízu.

Po priamom podaní kontrastnej látky do mozgových alebo miechových tepien alebo pri angiokardiografii, keď došlo k nežiaducemu naplneniu karotíd, boli pozorované závažné neurologické poruchy. Príčina týchto porúch nebola doteraz bezpečne stanovená, pretože predchádzajúci stav pacienta a technika vyšetrenia sú sami o sebe rizikovými faktormi .

U niektorých pacientov môže byť indikovaná celková anestézia. V týchto prípadoch býva vyšší výskyt nežiaducich reakcií, pravdepodobne vplyvom poklesu krvného tlaku ako dôsledkom účinku anestetík.

U angiografických vyšetrení existuje riziko oddelenia sklerotického plátu, poškodenie alebo perforácia cievnej steny pri manipulácii s katétrom a pri vstrekovaní kontrastnej látky. Odporúča sa podávať testovaciu dávku pre potvrdenie správnej polohy katétra.

Antikoagulačný efekt neiónových kontrastných látok sa už preukázal in vitro, bol menej výrazný ako u iónových kontrastných látok v porovnateľných koncentráciách. Pri predĺženom kontakte neiónových kontrastných látok a krvi dochádza v striekačkách ku zrážaniu krvi. Z tohoto dôvodu sa odporúča podávať antikoagulanciá (napr.heparín). V prípade použitia látky Optiray 240 bolo v in vitro štúdiách preukázané, že pridanie 2 až 5 I.U.heparínu do jedného ml má antikoagulačný účinok zodpovedajúci účinku vysoko ozmotickej iónogennej kontrastnej látke obsahujúcej 370 mg jódu/ml.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch boli, pri arteriografii po podaní ionogénnych a neionogénnych RTG kontrastných látok, pozorované fatálne tromboembólie vedúce k srdcovému infarktu, alebo srdcovej zástave. Na prevenciu tromboembólie je pri arteriografii potrebný opatrný postup pri vyšetrovaní. K vzniku tromboembólie môžu prispieť mnohé faktory, ako napríklad základné ochorenie pacienta, trvanie vyšetrenia, materiál katétra a striekačky, a iná súčasná medikácie. Pri vyšetrovaní sa preto odporúča postupovať veľmi opatrne a to ako pri zavádzaní vodiča, tak i pri zavádzaní katétra, používať trojcestný uzatvárací ventil, často katéter preplachovať heparinizovaným fyziologickým roztokom a ukončiť vyšetrenie v zodpovedajúcej dobe. Použitie umelohmotných striekačiek miesto sklenených striekačiek znížilo pravdepodobnosť zrážania krvi in vitro.

Zvláštnu opatrnosť je potrebné u pacientov s pokročilou aterosklerózou, závažnou hypertenziou, pri srdcovej dekompenzácii, pri senilite s ischemickou mozgovou príhodou po prekonanej trombóze alebo embólii prívodných mozgových tepien a migréne. Častejšie tu dochádza ku kardiovaskulárnym reakciám, hlavne k bradykardii, zníženiu alebo zvýšeniu krvného tlaku.

Angiografické vyšetrenie by malo byť vylúčené u pacientov s homocystinúriou. Dôvodom je vyššie riziko vzniku trombóz alebo embólií.

Optiray by mal byť vždy podávaný tak, aby nedošlo k úniku mimo cievu. Významná extravazácia sa môže objaviť hlavne pri podávaní tlakovým injektorom. Je možno povedať, že je dobre znášaný bez podstatnejšieho poškodenia tkaniva, väčšinou postačuje konzervatívna liečba. Boli však popísané i jednotlivé prípady rozsiahlych poškodení tkanív(ulcerácii) vyžadujúce chirurgické ošetrenie.

Špeciálne upozornenia v špeciálnych indikáciach:

Venografia

U pacientov so suspektnou flebitídou, závažnou ischémiou, lokálnou infekciou alebo kompletným cievnym uzáverom je potrebná zvýšená opatrnosť. K prevencii mimocievneho podania lieku odporúčame vykonať počas aplikácie injekcie RTG fluoroskopiu.

Periférna angiografia

Musí byť viditeľná pulzácia tepny, do ktorej sa bude RTG kontrastná látka podávať. U pacientov s obliterujúcou tromboangiopatiou alebo ascedentnou infekciou v kombinácii so závažnou ischémiou musí byť angiografické vyšetrenie prísne zvážené a indikované, ak musí byť vykonané, je potrebná zvýšená opatrnosť.


Myelografia

Mimoriadne je starostlivé zváženie indikácie k myelografii u pacientov, u ktorých sa predpokladá znížený prah kŕčov, napr. u epileptikov a alkoholikov ako aj u pacientov, ktorí užívajú určité lieky ako neuroleptiká a antidepresíva, pretože v týchto prípadoch môžu byť podporené neurologické poruchy. Ak je myelografia nevyhnutná, je nevyhnutné aj postradiologické pozorovanie.

- pred vyšetrením

Pacient musí byť dobre hydratovaný a 2 hodiny pred vyšetrením nesmie prijímať potravu. Myelografia sa nesmie vykonávať po dobu 8 dní po lumbálnej punkcii.

- počas vyšetrenia

Zvoľte si najnižšiu dávku a najnižšiu koncentráciu, ktorá je potrebná pre dostatočný kontrast. Pomaly, asi 30 sekúnd vstrekujte. Použite tenkú ihlu. Pacienta vyvarujte pred náhlymi a aktívnymi pohybmi. Hlava pacienta musí ležať vždy vyššie ako je chrbtica. Treba sa vyvarovať intrakraniálnemu preniknutiu bolusu kontrastnej látky alebo väčšieho množstva kontrastnej látky.

- po vyšetreni

Premiestnite pacienta pomaly na lôžko s nadvihnutou hlavou, pacient zostáva úplne pasívny. Pacient musí 24 hodín ležať pod dozorom v kľude na lôžku s nadvihnutou hlavou. Ak je to možné, podávajte orálne pacientovi tekutiny. Postpunkčnú nevoľnosť a vracanie korigovať nie Phenothiazinom ale substitúciou volumu.

Liečba nežiaducich účinkov

Nešpecifické vedľajšie účinky ako bolesti hlavy, nevoľnosť, dráždenie na vracanie, vracanie, a stuhnutie šije, ktoré vo všeobecnosti spočívajú v postpunkčnej strate liquoru, sa odstránia dostatočným orálnym alebo parenterálnym prísunom tekutín. Uloženie pacienta v rovine s ľahko nadvihnutou hlavou zlepšuje podľa skúseností postpunkčné ťažkosti. Pri silnej bolesti hlavy sú vhodné analgetiká.

Pri zníženi krvného tlaku a ortostatickej dysregulácii sa aplikujú sympatikomimetiká a poprípade intravenózne infúzie.

Pri spinálnych a cerebrálnych poruchách funkcií ako myoklonii a objavení sa kŕčov sa podá 0,2 g fenobarbitalu i. m. a eventuálne 10 mg Diazepamu i. v. kvôli rýchlemu nástupu účinku.

Pri psychoorganickom syndróme pri značnom nepokoji a zmätenosti sa odporúča parenterálna aplikácia clomethiazolu (napr. Distraneurin) podľa odporúčaného dávkovania od výrobcu.

4.5 Liekové a iné interakcie

Po podaní jódovaných RTG kontrastných látok boli popísané nasledujúce interakcie. Vo všeobecnosti sa považujú za sprievodné vlastnosti tejto skupiny kontrastných látok.

U niektorých pacientov s poškodením pečene, ktorí podstúpili perorálnu cholecystografiu a potom im bola intravaskulárne aplikovaná kontrastná látka, bola popísaná renálna toxicita. Preto je potrebné intravaskulárnu aplikáciu kontrastnej látky odložiť u pacientov, ktorým bola v prednedávnom podaná cholecystografická kontrastná látka.

V literatúre sa uvádzajú prípady, keď u pacientov liečených interferónom alebo interleukínom môže dôjsť k vyššiemu výskytu nežiaducich účinkov, ktoré sú popísané v kapitole „Nežiaduce účinky“. Mechanizmus tohto vplyvu nebol zatiaľ dostatočne objasnený. Podľa literatúry bol pozorovaný zvýšený alebo oneskorený výskyt týchto reakcií približne 2 týždne po aplikáci interleukínu.

Arteriálna aplikácia RTG kontrastnej látky nesmie byť nikdy vykonávaná po podaní vazopresorov, pretože tieto látky môžu výrazne potenciovať neurologické príznaky.

U pacientov, ktorí užívajú Metformín v dobe, keď bola v rámci rtg. vyšetrenia parenterálne aplikovaná jódová kontrastná látka, bolo popísané akútne zlyhanie obličiek s laktátovou acidózou. Preto je potrebné u diabetických pacientov, ak je sérový kreatinín normálny, pred plánovaným vyšetrením Metformin vysadiť a opäť pokračovať v liečbe 48 hodín po rtg. vyšetrení s aplikáciou kontrastnej látky. Užívanie môže byť znovu zahájené len v tom prípade, ak renálne funkcie (sérový kreatinín), zostali v norme.

Jódované RTG kontrastné látky môžu znižovať kapacitu vychytávania jódu štítnou žľazou. Z tohto dôvodu výsledky vyšetrenia PBI (protein-bound iodine) a štúdie vychytávania rádioaktivneho jódu, ktoré závisia na množstve jódu v organizme, môžu byť nepresné až 16 dní po podaní jódovanej RTG kontrastnej látky. Rovnako vyšetrenie funkcie štítnej žľazy, ktorá nezávisí na množstve jódu, t.j. vychytávania T3 a celkového voľného tyroxínu T4 nie je ovplyvnené.

Lieky znižujúce prah pre spazmy, t.j. fenotiazíny, tricyklické antidepresíva, inhibítory MAO, analeptiká a neuroleptiká, môžu vyvolať kŕče, a to zvlášť u pacientov s epilepsiou, alebo fokálnym poškodením mozgu. Ak je to z lekárskeho hľadiska možné, nemali by sa pacientovi 48 hodín pred a 24 hodín po cerebrálnej angiografii tieto lieky podávať.

Počas myelografie treba prihliadať na to, aby betablokátor, ak je to možné, bol vysadený. Okrem toho sa musíme vyvarovať súčasnému podaniu subarachnoidalnej injekcie Cortisonu.

4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie

Použitie Optiray 240 v gravidite bolo zatiaľ obmedzené na pokusoch, pri laboratórnych zvieratách neboli zaznamenané žiadne teratogénne účinky. Preto sa použitie v gravidite zdá byť bezpečné. Rovnako akékoľvek rtg. vyšetrenie počas gravidity môže byť pre plod nebezpečné a je potrebné dôkladne zvážiť pomer výhod a rizík. Pokiaľ je dostupné alternatívne menej rizikové vyšetrenie, je vhodnejšie RTG vyšetrenie s použitím RTG kontrastných látok vylúčiť.

V štandardných skúšobných modeloch nebol preukázaný mutagénny účinok.

O prestupe Optiray 240 do materského mlieka nie sú žiadne údaje. Ale mnohé injekčné rtg. kontrastné látky prechádzajú do materského mlieka v nezmenenej podobe v dávke približne 1% celkového podaného množstva. Nebolo doteraz zistené, či toto množstvo spôsobuje u dojčiat nežiaduce účinky. Pre potenciálne riziko nežiaducich reakcií u dojčiat je však u dojčiacich žien vhodnejšie zvážiť, či je potrebné RTG kontrastné vyšetrenie vykonávať, prípadne sa odporúča dojčenie na jeden deň prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

Nebol preukázaný žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje. Napriek tomu pre riziko vzniku nežiaducich reakcií uvedených vyššie sa neodporúča riadiť motorové vozidlo, alebo používať strojné zariadenia v dobe 1 hodinu po podaní RTG kontrastnej látky.

4.8 Nežiaduce účinky

Vedľajšie účinky sú väčšinou mierne až stredné a podľa kontrolovaných pozorovaní (monitorovanie liekov) sa vyskytujú u 1.1% všetkých pacientov. Vážne a život ohrozujúce vedľajšie účinky sú veľmi vzácne (<1/10,000). Väčšina vedľajších účinkov sa objavuje počas prvých minút po podaní kontrastnej látky. Napriek tomu bol zaznamenaný i zriedkavý výskyt oneskorenej liekovej neznášanlivosti až sedem dní po podaní kontrastnej látky. Najčastejšími oneskorenými reakciami sú svrbenie a žihľavka.

Nepríjemné reakcie ako pocity tepla alebo chladu sú pomerne časté (10 – 50 %). Tieto reakcie závisia na dávke, na použitej koncentrácii a na mieste podania. Často je pozorovaná i bolestivosť pri podaní.

Najčastejšou nežiaducou reakciou na Optiray je pseudoalergická neznášanlivosť, ktorá sa môže objaviť po použití akejkoľvek röntgenovej jódovej kontrastnej látky. Podľa pozorovacích štúdií sa u najmenej 0.1 % pacientov vyskytli nasledujúce príznaky: nevoľnosť (0.4 %), svrbenie a kožné exantémy (0.3 %) a vracanie (0.1 %) Všetky ostatné symptómy sa vyskytli u menej ako 0,1% všetkých pacientov. Vazovagálne reakcie, ktoré sa môžu pripisovať buď kontrastnej látke, alebo samotnej röntgenovej procedúre, boli hlásené veľmi ojedinelo.

Len veľmi zriedka boli zaznamenané vážne a smrteľné anafylaktické reakcie. Tieto reakcie boli väčšinou sprevádzané kardiovaskulárnymi a respiračnými príznakmi (viď kapitola 4.4). Pri použití v kardiológii boli pozorované zmeny na EKG, srdcová arytmia a angina pectoris. Prechodné neurologické účinky sa môžu vyskytnúť iba v zriedkavých prípadoch (napr. poruchy videnia, zmätenosť, konvulzia), väčšinou po aplikácii do mozgových tepien (viď kapitola 4.4). U pacientov s existujúcim obličkovým ochorením môže dôjsť k prechodnému zníženiu funkcie obličiek; v zriedkavých prípadoch bola popísaná nefrotoxicita s náhlym zlyhaním obličiek v dôsledku interakcie medzi jódovou kontrastnou látkou a perorálnými látkami používanými pre cholecystografiu, prípadne Metformínom (viď kapitola 4.5).

Lokálne reakcie v mieste vpichu, ako napr. vazospasmus či poškodenie tkaniva, sa vyskytli hlavne po úniku látky do okolitého tkaniva.

Po myelografii s kontrastnými látkami typu Ioversol sa v ojedinelých prípadoch objavujú príznaky meningitídy, ako sú bolesti hlavy, strnutie šije alebo teplota. Tieto reakcie sa objavia obyčajne 1 – 10 hodín po vstreknutí a môžu byť vyvolané takisto postpunkčným úbytkom likvoru. Obyčajne sa stratia v priebehu 24 hodín. Zriedkavo sa objavujú silné bolesti hlavy, ktoré môžu trvať aj niekoľko dní. Bolesti hlavy spojené s nevoľnosťou a vracaním sú častejšie u nie optimálne hydratovaných pacientov. Možné sú aj ortostatické dysregulácie s poklesom krvného tlaku a nevoľnosťou, obzvlášť keď vstreknutie kontrastnej látky a myelografia boli vykonané u sediaceho pacienta. Spinálne funkčné poruchy (napr. myeklonia, radikálne bolesti, senzitívne poruchy), psychoorganické syndrómy ako aj kŕče epileptickej symptomatológie sú zriedkavé, ak sa myelografia vykoná lege artis a dodržiava sa odporúčané dávkovanie a aj o následnú postmyelografickú starostlivosť.

4.9 Predávkovanie

Podobné ako u iných jódovaných RTG kontrastných látok môže byť predávkovanie Optiray 240 potenciálne fatálne a môže nepriaznivo ovplyvniť dýchací alebo kardiovaskulárny systém. Liečba je symptomatická. K eliminácii Optiray z krvi je možné použiť hemodialýzu. Cerebrálna a spinálna symptomatológia: napr. epileptické záchvaty, myoklonie.

Liečenie predávkovania:
Zabezpečenie všetkých vitálnych funkcií, symptomatická liečba (Diazepam, barbituráty).

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diagnostiká.

ATC kód: V08AB07

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil Optiray 240 spolu s hydrofilnými vlastnosťami a veľmi nízkou väzbou na sérové a plazmatické bielkoviny indikujú, že Optiray 240 je distribuovaný v extracelulárnej tekutine a rýchlo sa eliminuje obličkami glomerulárnou filtráciou. Stredný polčas (SD) po aplikácii dávky 50 ml bol 113 8.4 minút a po aplikácii dávky 150 ml bol 104 15 minút. Viac ako 95% podanej dávky sa vylúči počas prvých 24 hodín. Eliminácia stolicou je zanedbateľná. Nebol pozorovaný významnejší metabolizmus, dejódovania molekúl látky ani biotransformácie Optiray 240.

Vyšetrenia ukázali, že Ioversol po vstreknutí do cerebospinálneho moku prechádza do krvi a je vylučovaný močom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V predklinických bezpečnostných skúškach Optiray 240 neboli zistené žiadne dôvody obmedzenia preskripcie lieku, pokiaľ bol použitý v súlade s indikáciami, ktoré boli už uvedené.

6. Farmaceutické informace

6.1 Zoznam pomocných látok

Optiray 240 obsahuje nasledujúce pomocné látky: trometamolum, trometamoli hydrochloridum, natrium hydroxid a/alebo acidum hydrochloricum (pre úpravu pH: 6 až 7,4), natrii-calcii edetas, aqua pro injectione.

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

Ku kontrastnej látke nepridávajte žiadne iné lieky. Toto upozornenie sa nevzťahuje na heparín, podľa popisu v odstavci 4.4.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Roztok chráňte pred svetlom a rtg. žiarením. Skladujte pri teplote do 30 °C. Optiray 240 je možné po dobu 1 mesiaca skladovať v ohrievači kontrastných látok s nútenou cirkuláciou vzduchu. Nezmrazujte!

6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Optiray 240 je balený vo fľaškách z bezfarebného skla typu I (Ph.Eur.). Fľašky sú uzavreté 32 mm gumenou zátkou (bromobutyl guma, latex-free) a zaistené hliníkovou fóliou.

Optiray 240 sa tiež dodáva v naplnených injekčných striekačkách z polypropylénu pre ručnú aplikáciu (striekačky ručné). Kryt konca striekačky a piest je vyrobený z prírodnej gumy. Piest je potiahnutý teflónom, aby sa zabránilo priamemu kontaktu s gumeným súčiastkami, z dôvodu ochrany užívateľov alergických na latex.

Písomná informácia pre používateľa v slovenskom jazyku, kartónová škatuľa.

Veľkosť balenia:

OPTIRAY 240 (fľašky) 10 x 50 ml, 10 x 100 ml

(striekačky ručné) 10 x 50 ml

6.6 Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Optiray240 sa nesmie použiť v prípade, že sa v ňom nachádzajú pevné častice, alebo v prípade, ak došlo k zmene farby. Pokiaľ došlo k zamrznutiu lieku Optiray240, alebosa v nej objavili kryštály, je treba zistiť či nedošlo k poškodeniu nádoby. Ak nie je nádoba poškodená, po zahriatí na izbovú teplotu a po dôkladnom pretrepaní látky dôjde k rozpusteniu kryštálov.

Optiray240sa dodáva v balení pre jednu dávku. Zostávajúca kontrastná látka sa po vyšetrení zlikviduje.

Striekačky pre ručnú aplikáciu a pre aplikáciu vysokotlakovým injektorom:

Liečivo a cesta ktorou preteká sú sterilné, vonkajšia časť striekačky je nesterilná. Návod k zloženiu a kontrole pri použití striekačiek je uvedený na ich vonkajšom obale.

7. Držitel rozhodnutia o registrácii

Mallinckrodt Deutschland GmbH

Josef-Dietzgen-Str. 1

53773 Hennef

Nemecko

8. RegistračnÉ číslo

48/0890/92- C/S

9. Dátum PRVEJ REGISTRÁCIE / predĺženia registrácie

Dátum prvej registrácie: 30.12.1992

Dátum posledného predĺženia: 21.06.2006 / bez časového obmedzenia

10. Dátum poslednej revízie textu

Apríl 2013


10


OPTIRAY 300