+ ipil.sk

OROPERIDYS 10 mgPríbalový leták

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/00563

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2013/00070


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


OROPERIDYS 10 mg

orodispergovateľné tablety


Domperidón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca

aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:


1. Čo je OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety

3. Ako užívať OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety

6. Ďalšie informácie


1. Čo je OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tabletya na čo sa používa


OROPERIDYS je orodispergovateľná tableta (rozpustná v ústach).

Domperidón je látka, ktorá patrí do skupiny liečiv nazývaných antagonisty dopamínu, ktoré pôsobia na črevnú motilitu (pohyby vo Vašich črevách).


Tento liek sa používa na zmiernenie:

 • nauzey (pocit nevoľnosti) a vracania,

 • pocitov plnosti (nepríjemný pocit v bruchu),

 • tráviacich ťažkostí alebo žalúdočnej regurgitácie (návrat obsahu žalúdka do úst).


Tento liek môžu užívať dospelí a mladiství (vo veku nad 12 rokov, ktorí majú zároveň telesnú hmotnosť vyššiu ako 35 kg).


2. Skôr ako užijete OROPERIDYS 10 mg,orodispergovateľné tablety


Neužívajte OROPERIDYS 10 mg,orodispergovateľné tablety

- keď ste alergický (precitlivený) na domperidón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek OROPERIDYSU;

- keď trpíte na určitý mozgový nádor (prolaktinóm);

- keď máte závažnú bolesť brucha alebo pretrvávajúcu čiernu stolicu.


Ak si nie ste istý užívaním tohto lieku, je dôležité poradiť sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaníOROPERIDYSU 10 mg, orodispergovateľné tablety


Pred užívaním tohto lieku vyhľadajte svojho lekára, ak:


- trpíte závažnou nedostatočnosťou pečene (zlyhanie funkcie pečene),

- trpíte obličkovou nedostatočnosťou (zlyhanie funkcie obličiek). Je vhodné poradiť sa so svojím lekárom v prípade dlhodobej liečby, pretože budete možno potrebovať užívať nižšiu dávku alebo užívať tento liek menej často a Váš lekár Vás možno bude chcieť pravidelne vyšetrovať.


Domperidón môže súvisieť so zvýšeným rizikom poruchy srdcového rytmu a zástavy srdca. Riziko môže byť pravdepodobnejšie u pacientov vo veku viac ako 60 rokov alebo u pacientov užívajúcich dávky vyššie ako 30 mg denne. Domperidón sa má u dospelých a detí používať v najnižšej účinnej dávke.


OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety nie sú vhodné pre deti vo veku do 12 rokov a s telesnou hmotnosťou menej ako 35 mg.

Riziko neurologických vedľajších účinkov je vyššie u malých detí.


Ak si nie ste istý užívaním tohto lieku, neváhajte a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Ak užívate perorálne ketokonazol alebo erytromycín, neužívajte tento liek bez porady s Vaším lekárom (pozri Užívanie iných liekov).


Užívanie iných liekov


Neužívajte OROPERIDYS, ak užívate perorálne ketokonazol (liek na hubové infekcie) alebo perorálne erytromycín (antibiotikum) bez porady s Vaším lekárom. Je dôležité oznámiť svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.


Užívanie OROPERIDYSU s jedlom a nápojmi


Odporúča sa užívať tento liek 15-30 minút pred jedlom. Ak sa tento liek užije po jedle, jeho účinnosť sa môže oneskoriť.


Tehotenstvo a dojčenie


Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Skúsenosti s používaním domperidónu u tehotných žien sú obmedzené. Nie je známe možné riziko pre ľudí. Ak ste tehotná, máte užívať OROPERIDYS len v prípade, ak to Váš lekár považuje za jednoznačne nevyhnutné.


Malé množstvo liečiva domperidónu prechádza do materského mlieka. Keďže nie je známe, či je to pre Vaše dieťa nebezpečné, neužívajte OROPERIDYS, ak dojčíte.


Vedenie vozidla a obsluha strojov


Tento liek nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ak začnete pociťovať nevoľnosť, nevykonávajte činnosti, ktoré vyžadujú duševnú bdelosť, ako sú vedenie vozidla alebo obsluha strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách OROPERIDYSU 10 mg, orodispergovateľné tablety


Tablety obsahujú oxid siričitý. Oxid siričitý môže zriedkavo vyvolať závažné hypersenzitívne reakcie a bronchospazmus.


3. Ako užívať OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety


Vždy užívajte OROPERIDYS presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Dávkovanie:


Dospelí a mladiství (vo veku nad 12 rokov, ktorí majú tiež telesnú hmotnosť vyššiu ako 35 kg)

1 až 2 tablety 3 až 4-krát denne.


Neprekračujte maximálnu dávku 8 tabliet denne.


Deti vo veku do 12 rokov a deti s telesnou s hmotnosťou menej ako 35 kg

Táto tabletová forma nie je vhodná. Pre deti s telesnou s hmotnosťou menej ako 35 kg sú dostupné iné lieky s obsahom domperidónu.


Spôsob podania:


Užíva sa perorálne (ústami).


Odporúča sa užiť tento liek 15-30 minút pred jedlom.

Pretože sa tableta rýchlo rozpustí v ústach pomocou slín, orodispergovateľná tableta sa môže užívať s vodou alebo bez nej.

Bez vody si položte tabletu na jazyk a pred prehltnutím si ju nechajte rozpustiť v ústach. Ak je to vyhovujúce, po užití tablety sa môže vypiť pohár vody.

Tableta sa môže tiež dispergovať v pohári s vodou bezprostredne pred prehltnutím.


Trvanie liečby:


Počiatočná liečba trvá 4 týždne. Ak po 4 týždňoch príznaky pretrvávajú, vyhľadajte svojho lekára, ktorý zhodnotí, či je potrebné pokračovať v liečbe.


Ak užijete viac OROPERIDYSu 10 mg, orodispergovateľné tablety ako máte


Ak ste užili príliš veľa OROPERIDYSu, môže sa u Vás objaviť ospalosť, zmätenosť a/alebo pohybové problémy (ako sú nezvyčajné svalové pohyby alebo trasenie). Ak ste užili príliš veľa tabliet, ihneď sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

V prípade predávkovania sa u detí môže vyskytnúť extrapyramídové príznaky.


Ak zabudnete užiť OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety


Užite liek ihneď, ako si spomeniete. Ak sa už blíži čas Vašej ďalšej dávky, počkajte na ňu a potom pokračujte ako zvyčajne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety


Ak užívate OROPERIDYS na predpis od Vášho lekára, neprestaňte užívať tento liek bez porady s Vaším lekárom.


4. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj OROPERIDYS môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Iné hlásené vedľajšie účinky zahŕňajú:


Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov):


 • zvýšené hladiny prolaktínu (hormónu, ktorý spôsobuje tvorbu mlieka),

 • galaktorea (výtok mlieka z prsníkov mimo obdobia dojčenia),

 • gynekomastia (nezvyčajné zväčšenie prsníkov u mužov),

 • amenorea (menštruačná porucha),

 • tráviace poruchy, vrátane veľmi zriedkavých a prechodných kŕčov v črevách.


Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov):


 • psychické poruchy: agitácia a nervozita,

 • poruchy nervového systému: môžu sa objaviť nezvyčajné svalové pohyby alebo tremor (trasenie), záchvat, ospalosť a bolesť hlavy.

Riziko záchvatu, agitácie a ospalosti je väčšie u detí.

 • Hnačka.

 • Abnormálne výsledky testov pečeňovej funkcie.

V prípade výskytu nasledujúcich nežiaducich účinkov ihneď ukončite liečbu a poraďte sa okamžite so svojím lekárom alebo lekárnikom:

 • poruchy imunitného systému: boli hlásené alergické reakcie (napr. kožná vyrážka, svrbenie, dýchavičnosť, pískanie a/alebo opuch tváre).


Vedľajšie účinky (frekvencia neznáma)

 • Domperidón môže súvisieť so zvýšeným rizikom poruchy srdcového rytmu a zástavy srdca. Riziko môže byť pravdepodobnejšie u pacientov vo veku viac ako 60 rokov alebo u pacientov užívajúcich dávky vyššie ako 30 mg denne. Domperidón sa má u dospelých a detí používať v najnižšej účinnej dávke.


Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Ako uchovávať OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.


Nepoužívajte OROPERIDYS po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na fólii blistra.


Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Ďalšie informácie


Čo OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety obsahuje


- Liečivo je domperidón (10 mg v orodispergovateľnej tablete).


- Ďalšie zložky sú manitol, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, mätová aróma (esenciálny olej zo badyánu, klinčekový olej, esenciálny olej z mäty roľnej, silica mäty piepornej, L-mentol, maltodextrín, arabská guma, oxid siričitý), maltodextrín, draselná soľ acesulfámu, magnéziumstearát, glycyrizát amónny.


Ako vyzerá OROPERIDYS 10 mg, orodispergovateľné tablety a obsah balenia?


OROPERIDYS je dostupný vo forme rovnomerne bielej alebo takmer bielej, bikonvexnej, okrúhlej orodispergovateľnej tablety s charakteristickou mätovou vôňou.


OROPERIDYS je dostupný v škatuliach obsahujúcich 10 alebo 30 orodispergovateľných tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


PIERRE FABRE MEDICAMENT,

45, Place Abel Gance,

92100 Boulogne,

Francúzsko


Výrobca

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45, Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE – Francúzsko


Iné formáty

Alternatívne formáty (audio, text s väčším písmom...) s informáciami z tejto písomnej informácie pre používateľov sú dostupné na požiadanie.


Tento liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Francúzsko, Írsko: DOMPERIDONE PIERRE FABRE

Taliansko: NEOPERIDYS

Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko: OROPERIDYS


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli 2013.

5OROPERIDYS 10 mg

Súhrn údajov o lieku

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/00563

Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2013/00070

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


OROPERIDYS 10 mg

orodispergovateľné tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Jedna orodispergovateľná tableta obsahuje domperidón 10 mg.


Pomocná látka: oxid siričitý

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Orodispergovateľná tableta.

Rovnomerne biela alebo takmer biela, bikonvexná, okrúhla orodispergovateľná tableta s charakteristickou mätovou vôňou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Dospelí

Zmiernenie symptómov ako sú nauzea a vracanie, pocit plnosti v epigastriu, bolesť v hornej časti brucha a regurgitácia obsahu žalúdka.


Mladiství (starší ako 12 rokov a s telesnou hmotnosťou 35 kg alebo viac)

Zmiernenie symptómov ako sú nauzea a vracanie.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Odporúča sa užívať tento liek pred jedlom. Ak sa užije po jedle, absorpcia lieku je o niečo oneskorená.


Počiatočné trvanie liečby je štyri týždne. Pacientov treba po štyroch týždňoch znovu vyšetriť a znovu prehodnotiť potrebu pokračovania v liečbe.


Dospelí a mladiství (nad 12 rokov a s telesnou hmotnosťou 35 kg a viac)

1 až 2 tablety o sile 10 mg tri až štyrikrát denne s maximálnou dennou dávkou 80 mg (pozri časť 4.4).


Pretože sa tableta rýchlo rozpustí v ústach pomocou slín, orodispergovateľná tableta sa môže užívať s vodou alebo bez nej.

Bez vody si položte tabletu na jazyk a pred prehltnutím si ju nechajte rozpustiť v ústach. Ak je to vyhovujúce, po užití tablety sa môže vypiť pohár vody.

Tableta sa môže tiež dispergovať v pohári s vodou bezprostredne pred prehltnutím.


Deti a dospievajúci

Orodispergovateľné tablety nie sú vhodné pre používanie u detí vo veku do 12 rokov a s telesnou hmotnosťou menej ako 35 kg.


Pre deti s telesnou hmotnosťou menej ako 35 kg sú dostupné iné lieky, ktoré obsahujú domperidón.


Ďalšie informácie týkajúce sa špeciálnych populácií


Používanie u pacientov s insuficienciou pečene

Keďže domperidón je vo veľkej miere metabolizovaný v pečeni, tento liek sa má používať opatrne u pacientov s poruchou funkcie pečene, pozri časť 4.4.


Používanie u pacientov s renálnou insuficienciou

Vzhľadom na renálnu exkréciu domperidónu sa dávka lieku má znížiť na jedenkrát alebo dvakrát denne v prípade dlhodobej liečby u pacientov s renálnou insuficienciou. Okrem toho, takýchto pacientov užívajúcich liečbu dlhodobo je potrebné pravidelne vyšetrovať (pozri časti 4.4, 5.2).


4.3 Kontraindikácie


Tento liek je kontraindikovaný v nasledujúcich situáciách:

 • Známa precitlivenosť na domperidón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

 • Nádor hypofýzy uvoľňujúci prolaktín (prolaktinóm).


Tento liek sa nemá užívať, keď by stimulácia gastrickej motility mohla byť nebezpečná:

v prípade gastrointestinálneho krvácania, mechanickej obštrukcie alebo perforácie tráviaceho traktu.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Používanie počas laktácie

Predpokladá sa, že celkové množstvo domperidónu vylučovaného do materského mlieka u ľudí je menšie ako 7 μg denne pri podávaní najvyššieho odporúčaného dávkovania. Nie je známe, či je to nebezpečné pre novorodenca. Preto sa tento liek neodporúča u dojčiacich žien.


Používanie pri poruchách pečene

Keďže domperidón je vo veľkej miere metabolizovaný v pečeni, u pacientov s poruchou funkcie pečene sa odporúča opatrnosť (pozri časti 4.2, 5.2).


Renálna insuficiencia

U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou (sérový kreatinín > 6 mg/100 ml, t.j. > 0,6 mmol/l) sa má dávkovanie upraviť (pozri časť 4.2) z dôvodu zníženej eliminácie (pozri časť 5.2). Takýchto pacientov užívajúcich liečbu dlhodobo je potrebné pravidelne vyšetrovať.


Kardiovaskulárne účinky

Niektoré epidemiologické štúdie preukázali, že domperidón môže súvisieť so zvýšeným rizikom závažných ventrikulárnych arytmií alebo náhleho srdcového úmrtia (pozri časť 4.8). Riziko môže byť vyššie u pacientov starších ako 60 rokov alebo pri denných dávkach prevyšujúcich 30 mg. Domperidón sa má u dospelých a detí používať v najnižšej účinnej dávke.


Používanie domperidónu a iných liečiv, ktoré predlžujú intervaly QTc, si vyžaduje opatrnosť u pacientov s existujúcim predĺžením intervalov srdcového prevodu, predovšetkým QTc, u pacientov s významnými poruchami elektrolytov alebo prebiehajúcimi srdcovými ochoreniami, ako je kongestívne zlyhanie srdca.


Používanie so silnými inhibítormi CYP3A4

Súbežnému podávaniu s perorálnym ketokonazolom, erytromycínom alebo inými silnými inhibítormi CYP3A4, ktoré predlžujú QTc interval, sa treba vyhýbať (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).


Použitie u novorodencov a detí

Neurologické vedľajšie účinky sú zriedkavé (pozri časť 4.8).

Keďže v prvých mesiacoch života nie sú úplne vyvinuté metabolické funkcie a hematoencefalická bariéra, riziko neurologických vedľajších účinkov je vyššie u malých detí. Preto sa odporúča u novorodencov, dojčiat, batoliat a malých detí určovať dávku presne a prísne ju dodržiavať.

Predávkovanie môže spôsobiť extrapyramídové príznaky u dojčiat a detí, je však potrebné vziať do úvahy aj iné príčiny.


Tento liek obsahuje oxid siričitý. Oxid siričitý môže zriedkavo vyvolať závažné hypersenzitívne reakcie a bronchospazmus.


4.5 Liekové a iné interakcie


Domperidón je metabolizovaný najmä prostredníctvom CYP3A4. In vitro údaje naznačujú, že súbežné užívanie liečiv, ktoré významne inhibujú tento enzým, môže spôsobiť zvýšené plazmatické hladiny domperidónu.


Jednotlivé in vivo farmakokinetické/farmakodynamické interakčné štúdie s perorálnym ketokonazolom alebo perorálnym erytromycínom u zdravých dobrovoľníkov potvrdili výraznú inhibíciu metabolizmu prvého prechodu domperidónu sprostredkovaného CYP3A4 týmito liečivami.


Pri kombinácii 10 mg perorálneho domperidónu štyrikrát denne a 200 mg ketokonazolu dvakrát denne bolo počas sledovaného obdobia zaznamenané priemerné predĺženie QTc o 9,8 ms, pričom rozdiely jednotlivých hodnôt sa pohybovali v rozmedzí 1,2 až 17,5 ms. Pri kombinácii 10 mg domperidónu štyrikrát denne a perorálneho erytromycínu 500 mg trikrát denne bolo počas sledovaného obdobia priemerné QTc predĺžené o 9,9 ms, pričom rozdiely jednotlivých hodnôt sa pohybovali v rozmedzí 1,6 až 14,3 ms. V každej z týchto interakčných štúdií boli hodnoty Cmax a AUC domperidónu v rovnovážnom stave zvýšené približne trojnásobne. V týchto štúdiách monoterapia domperidónu v dávke 10 mg podávanej perorálne štyrikrát denne spôsobila zvýšenie priemerného QTc o 1,6 ms (štúdia s ketokonazolom) a o 2,5 ms (štúdia s erytromycínom), zatiaľ čo monoterapia ketokonazolom (200 mg dvakrát denne) viedla k zvýšeniu QTc o 3,8 ms a monoterapia erytromycínom (500 mg trikrát denne) o 4,9 ms počas sledovaného obdobia.


4.6 Gravidita a laktácia


O používaní domperidónu u gravidných žien sú dostupné len obmedzené údaje. Štúdia na potkanoch preukázala reprodukčnú toxicitu pri vysokých toxických dávkach podávaných matke (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe. Preto sa tento liek má podávať počas gravidity len v prípade odôvodneného očakávaného terapeutického prínosu.


Liečivo sa vylučuje do materského mlieka dojčiacich potkanov (väčšinou vo forme metabolitov: maximálna koncentrácia 40 ng/ml po perorálnom a 800 ng/ml po i.v. podaní dávky 2,5 mg/kg). Koncentrácie domperidónu v materskom mlieku dojčiacich žien tvoria 10 až 50 % zodpovedajúcich plazmatických koncentrácií a predpokladá sa, že nepresahujú 10 ng/ml. Predpokladá sa, že celkové množstvo domperidónu vylučované do materského mlieka u ľudí je menšie ako 7 µg denne pri najvyššom doporučenom dávkovaní. Nie je známe, či to je nebezpečné pre novorodenca. Preto sa tento liek neodporúča dojčiacim ženám.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Tento liek nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


Nežiaduce účinky lieku sú zoradené nižšie podľa frekvencie, pričom bola použitá nasledovná konvencia: veľmi časté (³1/10), časté (³1/100 až <1/10), menej časté (³1/1 000 až <1/100), zriedkavé (³1/10 000 až <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).


Trieda orgánového systému (MedDRA klasifikácia)

Zriedkavé

(≥1/10 000 až <1/1 000)


Veľmi zriedkavé

(<1/10 000)


Neznáme

(z dostupných údajov)

Poruchy imunitného systému:


alergické reakcie vrátane anafylaxie, anafylaktického šoku, anafylaktickej reakcie a angioedému


Poruchy endokrinného systému:

zvýšené hladiny prolaktínu1Psychické poruchy


agitácia3, nervozita


Poruchy nervového systému:


extrapyramídové vedľajšie účinky2, záchvaty3, ospalosť3, bolesť hlavy


Poruchy gastrointestinálneho traktu:

gastrointestinálne poruchy, vrátane veľmi zriedkavých prechodných intestinálnych kŕčov

hnačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva:


urtikária, pruritus, vyrážka


Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:

galaktorea, gynekomastia, amenoreaPoruchy srdca a srdcovej činnosti:Predĺženie QTc,

ventrikulárne arytmie a náhle srdcové úmrtie (pozri časť 4.4)

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:


abnormálne testy pečeňovej funkcie1Keďže sa hypofýza nachádza mimo hematoencefalickej bariéry, domperidón môže spôsobiť zvýšenie hladín prolaktínu. V zriedkavých prípadoch môže táto hyperprolaktinémia spôsobiť neuro-endokrinologické vedľajšie účinky ako sú galaktorea, gynekomastia a amenorea.

2Extrapyramídové vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé u novorodencov a malých detí a výnimočné u dospelých. Tieto vedľajšie účinky vymiznú spontánne a úplne ihneď po skončení liečby.

3Ďalšie účinky súvisiace s centrálnym nervovým systémom záchvat, agitácia a somnolencia sú tiež veľmi zriedkavé a zaznamenali sa predovšetkým u dojčiat a detí.


4.9 Predávkovanie


Symptómy

Symptómy predávkovania môžu zahŕňať ospalosť, dezorientáciu a extrapyramídové reakcie, hlavne u detí.


Liečba

Neexistuje žiadne špecifické antidotum domperidónu, ale v prípade predávkovania môže byť prospešný výplach žalúdka, rovnako ako podanie aktívneho uhlia. Odporúča sa starostlivý lekársky dohľad a podporná liečba.


Pri zvládaní extrapyramídových reakcií môžu byť prospešné anticholinergiká, antiparkinsoniká.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: prokinetiká, ATC kód: A03FA03


Domperidón je antagonista dopamínu s antiemetickými vlastnosťami, domperidón neprechádza ľahko cez hematoencefalickú bariéru.


U pacientov užívajúcich domperidón, predovšetkým u dospelých, sa veľmi zriedkavo vyskytujú extrapyramídové vedľajšie účinky, ale domperidón podporuje uvoľňovanie prolaktínu z hypofýzy. Jeho antiemetický účinok môže byť spôsobený kombináciou periférnych (gastrokinetických) účinkov a antagonizmom dopamínových receptorov v chemoreceptorovej spúšťacej zóne, ktorá leží mimo hematoencefalickej bariéry v area postrema. Štúdie so zvieratami poukazujú spolu s nízkymi koncentráciami zistenými v mozgu na prevažne periférny účinok domperidónu na dopamínové receptory.


Štúdie u človeka preukázali, že perorálny domperidón zvyšuje nižší ezofageálny tlak, zlepšuje antroduodenálnu motilitu a zrýchľuje vyprázdňovanie žalúdka. Nemá účinok na žalúdočnú sekréciu.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia

Domperidón sa po perorálnom podaní nalačno rýchlo absorbuje, s maximálnymi plazmatickými koncentráciami po 30 až 60 minútach. Nízka absolútna biodostupnosť perorálneho domperidónu (približne 15 %) je dôsledkom extenzívneho metabolizmu prvého prechodu v črevnej stene a pečeni.


Hoci sa biodostupnosť domperidónu zvyšuje u zdravých osôb pri užívaní po jedle, pacienti s gastrointestinálnymi problémami majú užívať domperidón 15-30 minút pred jedlom. Znížená žalúdočná acidita zhoršuje absorpciu domperidónu. Perorálna biodostupnosť sa znižuje predchádzajúcim súčasným podaním cimetidínu a bikarbonátu sodného.


Ak sa perorálne liečivo užíva po jedle, dosiahnutie maximálnej absorpcie sa mierne oneskoruje a AUC sa o niečo zvyšuje.


Distribúcia

Nezdá sa, že by sa perorálny domperidón kumuloval alebo že by indukoval svoj vlastný metabolizmus; maximálna plazmatická hodnota po 90 minútach (21 ng/ml) po dvoch týždňoch perorálneho podávania 30 mg denne bola takmer rovnaká ako hodnota 18 ng/ml po prvej dávke. 91-93 % domperidónu sa viaže na plazmatické proteíny.


Metabolizmus

Domperidón podlieha rýchlemu a extenzívnemu metabolizmu v pečeni hydroxyláciou a N-dealkyláciou. In vitro štúdie metabolizmu s diagnostickými inhibítormi odhalili, že CYP3A4 je hlavnou formou cytochrómu P-450, ktorá sa podieľa na N-dealkylácii domperidónu, zatiaľ čo CYP3A4, CYP1A2 a CYP2E1 sa podieľajú na aromatickej hydroxylácii domperidónu.


Vylučovanie

31 % perorálnej dávky sa vylučuje močom a 66 % stolicou. Podiel lieku, ktorý sa vylučuje nezmenený, je malý (10 % sa vylučuje stolicou a približne 1 % močom). Plazmatický polčas po podaní jednorazovej perorálnej dávky zdravým jedincom je 7-9 hodín, ale u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou sa predlžuje.


Špeciálne skupiny pacientov

Porucha funkcie pečene

Nie sú dostupné žiadne farmakokinetické štúdie u pacientov s poruchou funkcie pečene.

Domperidón je eliminovaný predovšetkým cez metabolizmus a preto sa odporúča opatrnosť u pacientov s poruchou funkcie pečene, pozri časti 4.2, 4.4.


Porucha funkcie obličiek

U pacientov so závažnou renálnou insuficienciou (sérový kreatinín > 6 mg/100 ml, t.j. > 0,6 mmol/l) sa polčas eliminácie domperidónu zvýšil zo 7,4 na 20,8 hodín, ale plazmatické hladiny liečiva boli nižšie ako u zdravých dobrovoľníkov.


Pretože sa veľmi malé množstvo liečiva vylučuje obličkami, je nepravdepodobné, že by bolo potrebné dávku pri jednorazovom podaní upravovať u pacientov s renálnou insuficienciou. Pri opakovanom podávaní sa má však znížiť frekvencia podávania na jedenkrát alebo dvakrát denne v závislosti od závažnosti poruchy a možno bude potrebné zníženie dávky. Takýchto pacientov užívajúcich liečbu dlhodobo je potrebné pravidelne vyšetrovať, pozri časť 4.2, 4.4.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Elektrofyziologické in vitro a in vivo štúdie naznačujú celkové mierne riziko predĺženia QT intervalu domperidónom u ľudí. V in vitro štúdiách na izolovaných bunkách s HERG transfekciou a izolovaných myocytoch morčiat sa podiely expozície pohybovali medzi 5-násobkom a 30-násobkom, vychádzajúc z hodnôt IC50, ktoré inhibujú prietoky cez IKr iónové kanály v porovnaní s voľnými plazmatickými koncentráciami u ľudí po podaní maximálnej dennej dávky 20 mg (4x denne). Hraničné expozície na predĺženie trvania akčného potenciálu v in vitro štúdiách na izolovaných srdcových tkanivách prevýšili voľné plazmatické koncentrácie u ľudí 17-násobne pri maximálnej dennej dávke (20 mg 4x denne). Hranice bezpečnosti však v in vitro pro-arytmických modeloch (izolované Langendorffovo perfúzne srdce) a in vivo modeloch (pes, morča, králiky senzibilizované na torsades de pointes) prevýšili voľné plazmatické koncentrácie u ľudí viac ako 17-násobne pri maximálnej dennej dávke (20 mg 4x denne). V prípade inhibície metabolizmu cez CYP3A4 môžu voľné plazmatické koncentrácie narásť až 10-násobne.

Pri vysokej toxickej dávke podanej v tehotenstve (viac ako 40-násobok odporúčanej dávky u ľudí) boli pozorované teratogénne účinky u potkanov. U myší a králikov neboli pozorované žiadne teratogénne účinky.


Distribučné štúdie s rádioaktívne značeným liečivom u zvierat preukázali značnú tkanivovú distribúciu, ale nízku koncentráciu v mozgu.

Malé množstvá liečiva prechádzajú u potkanov cez placentu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro tablety:

manitol

maltodextrín

sodná soľ kroskarmelózy

mikrokryštalická celulóza

magnéziumstearát

draselná soľ acesulfámu


Aróma:

Mätová prášková aróma č. 13627517 (esenciálny olej z badyánu, klinčekový olej, esenciálny olej z mäty roľnej, silica mäty piepornej, L-mentol, maltodextrín, arabská guma, oxid siričitý), glycyrizát amónny.


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


10 orodispergovateľných tabliet v teplom tvarovanom blistrovom balení (PVC/PE/PVDC/Al)

30 orodispergovateľných tabliet v teplom tvarovanom blistrovom balení (PVC/PE/PVDC/Al)


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


PIERRE FABRE MEDICAMENT,

45, Place Abel Gance,

92100 Boulogne,

Francúzsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


20/0503/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


29.09.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013


7OROPERIDYS 10 mg