+ ipil.sk

Ospamox 1000 mg filmom obalené tabletyPríbalový letákPísomná informácia pre používateľa


Ospamox 500 mg filmom obalené tablety

Ospamox750 mg filmom obalené tablety

Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety


amoxicilín (vo forme trihydrátu)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ospamox a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ospamox

3. Ako užívať Ospamox

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ospamox

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


 1. Čo je Ospamox a na čo sa používa


Ospamox je antibiotikum. Patrí do skupiny antibiotík nazývaných penicilíny. Používa sa na liečbu infekcií vyvolaných baktériami, ktoré sú citlivé na amoxicilín.


Ospamox sa používa na liečbu:

 • infekcií ucha, hrdla, nosa a nosových dutín

 • infekcií dýchacích ciest, ako je zápal priedušiek a zápal pľúc

 • infekcií močového mechúra

 • na prevenciu infekcie srdca počas operácie v oblasti úst alebo hrdla

 • včasného štádia lymskej choroby (z uštipnutia kliešťom)

 • vredov žalúdka spôsobených baktériou Helicobacter pylori


 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Ospamox


Neužívajte Ospamox

- ak ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, penicilíny, cefalosporíny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).


Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Ospamox, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte:

 • ochorenie obličiek: váš lekár možno bude musieť upraviť dávkovanie.

 • infekčnú mononukleózu (vírusové ochorenie) alebo leukémiu (nádorové bujnenie bielych krviniek): môže byť u vás vyššie riziko vzniku kožných reakcií

 • záchvaty (epilepsiu): môžete mať zvýšené riziko záchvatov (kŕče)

 • močový katéter. V takom prípade pite veľa tekutín, aby ste predišli tvorbe kryštálikov v moči.

Tento liek môže tiež zmeniť výsledky testov cukru v moči alebo v krvi. Ak máte cukrovku a pravidelne vám vyšetrujú moč alebo krv, oznámte to svojmu lekárovi, pretože môže byť potrebné použiť iné testy.


Iné lieky a Ospamox

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky môžu spôsobovať problémy, ak sa užívajú spolu s Ospamoxom.


Buďte opatrný pri užívaní nasledovných liekov:

 • alopurinol (používa sa na liečbu dny): môže sa zvýšiť riziko vzniku kožných reakcií

 • metotrexát (používa sa na liečbu zápalu kĺbov): môže sa zvýšiť toxicita metotrexátu

 • digoxín (používa sa na liečbu určitých ochorení srdca): môže sa zvýšiť absorpcia digoxínu

 • antikoagulanciá (na zabránenie zrážaniu krvi), ako je warfarín: môže sa zvýšiť sklon ku krvácaniu

 • antikoncepčné tabletky: v tomto prípade existuje riziko, že antikoncepcia nebude účinkovať naplno


Ospamox a jedlo, nápoje a alkohol

Ospamox môžete užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle.


Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Údaje o obmedzenom počte tehotných žien užívajúcich amoxicilín nenaznačujú žiadne nežiaduce účinky na tehotenstvo, zdravie plodu alebo novorodenca. V rámci preventívnych opatrení sa má amoxicilín v tehotenstve užívať iba ak lekár rozhodne, že možný prínos preváži možné riziko liečby.


Tento liek sa v malých množstvách vylučuje do materského mlieka, preto môže byť potrebné v niektorých prípadoch dojčenie prerušiť.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny známy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


 1. Ako užívať Ospamox


Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Tablety prehltnite vcelku a zapite vodou. Tablety nedrvte ani nerozhrýzajte.


Odporúčaná dávka pre dospelých a deti s telesnou hmotnosťou nad 40 kg je 750 až 3000 mg denne rozdelených do dvoch alebo troch dávok.

Odporúčaná dávka pre deti s telesnou hmotnosťou do 40 kg je 40 – 90 mg/kg/deň rozdelených do dvoch až troch jednotlivých dávok.


Na zabránenie vzniku infekcie srdca: dospelým sa podáva 2000 až 3000 mg hodinu pred operáciou, deťom sa odporúča podávať dávka 50 mg/kg.


Vaše tablety prehltnite celé a zapite vodou. Tablety nedrvte ani nežuvajte.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


Váš lekár vám povie, ako dlho budete musieť tento liek užívať.


Osoby s ochorením obličiek

Váš lekár možno bude musieť znížiť dávku.


Ak užijete viac Ospamoxu, ako máte

Ak užijete priveľa tohto lieku (predávkujete sa), oznámte to svojmu lekárovi alebo choďte priamo do nemocnice a ukážte im tento obal lieku. Najčastejšie príznaky predávkovania sú: nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, bolesť brucha.


Ak zabudnete užiť Ospamox

Ak ste zabudli užiť svoju dávku lieku, užite zabudnutú dávku akonáhle si spomeniete. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať Ospamox

Vždy doužívajte tento liek až do konca a to i v prípade, že sa cítite lepšie. Ak prestanete užívať tento liek príliš skoro, infekcia sa môže vrátiť. Taktiež môže dôjsť k tomu, že baktéria sa stane odolnou voči tomuto lieku.


Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


 1. Možné vedľajšie účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo choďte priamo do nemocnice:


Tieto závažné vedľajšie účinky sú zriedkavé(môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • náhle ťažkosti s dýchaním, rozprávaním a prehĺtaním

 • bolestivý opuch pier, jazyka, tváre alebo krku

 • silné závraty alebo kolaps

 • závažné alebo svrbiace kožné vyrážky, obzvlášť ak sa objavia pľuzgiere a je prítomné podráždenie očí, úst alebo pohlavných orgánov

 • zožltnutie kože alebo očných bielok, alebo stmavnutie moču a zblednutie stolice: to sú príznaky poruchy pečene.


Nasledovné vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • ak je hnačka závažná, trvá dlho alebo je v nej krv: môže to byť znak ťažkého zápalu čreva.


Ostatné možné vedľajšie účinky vyskytujúce sa v priebehu liečby:

Nasledovné vedľajšie účinky sú časté(môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nutkanie na vracanie, vracanie, strata chuti do jedla, poruchy vnímania chutí, sucho v ústach, vyrážky v ústach (exantém), vetry, hnačka alebo mäkká stolica. Tieto účinky sú väčšinou mierne a vymiznú v priebehu liečby alebo veľmi skoro po jej ukončení. Užívaním lieku s jedlom možno výskyt týchto vedľajších účinkov znížiť.

 • žihľavka, svrbenie, osýpkam podobná vyrážka objavujúca sa približne po piatich dňoch liečby


Nasledovné vedľajšie účinky sú menej časté(môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • superinfekcia vyvolaná odolnými mikroorganizmami alebo kvasinkami (ako je kvasinková infekcia úst a pošvovej sliznice)

 • mierne zvýšenie hladín pečeňových enzýmov


Nasledovné vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):

 • zvýšenie počtu niektorých bielych krviniek (eozinofília), neobvyklý rozpad červených krviniek (hemolytická anémia)

 • lieková horúčka

 • závraty, hyperaktivita, kŕče

 • povrchové zafarbenie zubov, ktoré sa dá odstrániť ich umytím zubnou kefkou

 • hepatitída alebo cholestatická žltačka

 • zápal obličiek (intersticiálna nefritída), kryštáliky v moči


Nasledovné vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • zmeny krvného obrazu (pokles počtu červených alebo bielych krviniek a krvných doštičiek), predĺženie času krvácania. Môžu spôsobiť príznaky, ako je horúčka, boľavé hrdlo, vyrážka, krvácanie z nosa alebo tvorba modrín. Tieto účinky sú po ukončení liečby vratné.

 • čierny jazyk


Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára lebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.


 1. Ako uchovávať Ospamox


Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


 1. Obsah balenia a ďalšie informácie


Čo Ospamox obsahuje


Liečivo je amoxicilín (vo forme trihydrátu).

Ospamox 500 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 574 mg trihydrátu amoxicilínu, čo zodpovedá 500 mg amoxicilínu.


Ospamox 750 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 861 mg trihydrátu amoxicilínu, čo zodpovedá 750 mg amoxicilínu.


Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1148 mg trihydrátu amoxicilínu, čo zodpovedá 1000 mg amoxicilínu.


Ďalšie zložky sú:


Jadro:magnéziumstearát, polyvidón (K25), sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), mikrokryštalická celulóza.

Obal: oxid titaničitý, mastenec, hypromelóza.


Ako vyzerá Ospamox a obsah balenia


Ospamox 500 mg filmom obalené tablety:

Filmom obalené tablety sú bielej až krémovej farby, podlhovasté, bikonvexné, s deliacou ryhou na oboch stranách.


Ospamox 750 mg filmom obalené tablety:

Filmom obalené tablety sú bielej až krémovej farby, oválne, bikonvexné, s deliacou ryhou na oboch stranách.


Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety:

Filmom obalené tablety sú bielej až krémovej farby, oválne, bikonvexné, s deliacou ryhou na oboch stranách.


Filmom obalené tablety sú balené v blistroch.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


Ospamox 500 mg filmom obalené tablety:

Veľkosť balenia: 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30, 100 a 1000 filmom obalených tabliet


Ospamox 750 mg filmom obalené tablety:

Veľkosť balenia: 4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30 a 100 filmom obalených tabliet


Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety:

Veľkosť balenia: 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30, 100 a 1000 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko


Výrobca

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakúsko

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:


Rakúsko: Amoxicillin Sandoz 500 mg – Filmtabletten

Amoxicillin Sandoz 750 mg – Filmtabletten

Amoxicillin Sandoz 1000 mg – Filmtabletten


Belgicko: Amoxicillin Sandoz


Česká republika: Ospamox Neo 500 mg

Ospamox Neo 750 mg

Ospamox Neo 1000 mg


Nemecko: AmoxiHEXAL 500 mg Filmtabletten


Dánsko: Imadrax


Estónsko: Ospamox FCT 500 mg

Ospamox FCT 1000 mg


Fínsko: Amoxicillin Sandoz


Taliansko: AMOXICILLINA SANDOZ GmbH - 1000 mg compresse rivestite con fllm


Litva Ospamox 500 mg plėvele dengtos tabletės

Ospamox 1000 mg plėvele dengtos tabletės


Lotyšsko Ospamox 500 mg apvalkotās tabletes

Ospamox 1000 mg apvalkotās tabletes


Poľsko: Novamox 500 mg

Novamox 750 mg

Novamox 1000 mg


Rumunsko: Amoxicilina Sandoz 500 mg comprimate filmate

Amoxicilina Sandoz 1000 mg comprimate filmate


Švédsko: Amoxicillin Sandoz


Slovinsko: Ospamox 500 mg filmsko obložene tablete

Ospamox 750 mg filmsko obložene tablete

Ospamox 1000 mg filmsko obložene tablete


Slovenská republika: Ospamox 500 mg filmom obalené tablety

Ospamox 750 mg filmom obalené tablety

Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 03/2015.


6


Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety

Súhrn údajov o liekuSúhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU


Ospamox 500 mg filmom obalené tablety

Ospamox 750 mg filmom obalené tablety

Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Ospamox 500 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 574 mg trihydrátu amoxicilínu, čo zodpovedá 500 mg amoxicilínu.


Ospamox 750 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 861 mg trihydrátu amoxicilínu, čo zodpovedá 750 mg amoxicilínu.


Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 1148 mg trihydrátu amoxicilínu, čo zodpovedá 1000 mg amoxicilínu.


Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalená tableta.


Ospamox 500 mg filmom obalené tablety:

Filmom obalené tablety sú bielej až krémovej farby, podlhovasté, bikonvexné, s deliacou ryhou na oboch stranách.


Ospamox 750 mg filmom obalené tablety:

Filmom obalené tablety sú bielej až krémovej farby, oválne, bikonvexné, s deliacou ryhou na oboch stranách.


Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety:

Filmom obalené tablety sú bielej až krémovej farby, oválne, bikonvexné, s deliacou ryhou na oboch stranách.


Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Terapeutické indikácie


Amoxicilín sa používa na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií vyvolaných grampozitívnymi a gramnegatívnymi patogénmi citlivými na amoxicilín (pozri časť 5.1):

 • Infekcie horných dýchacích ciest: akútna otitis media, akútna sinusitída (adekvátne diagnostikovaná) a potvrdená tonzilitída spôsobená beta-hemolytickými streptokokmi skupiny A.

 • Infekcie dolných dýchacích ciest: akútna exacerbácia chronickej bronchitídy, pneumónia získaná v komunite.

 • Infekcie dolných močových ciest: cystitída.

 • Profylaxia endokarditídy.

 • Liečba včasného lokalizovaného štádia lymskej choroby spojeného s migrujúcim erytémom (1.štádium).

 • Eradikácia Helicobacter pylori: vo vhodnej kombinácii s ďalším antibakteriálnym liečivom a vhodným antiulceróznym liečivom u dospelých pacientov s peptickými vredmi spojenými s H.pylori.


Vhodnosť použitia antibakteriálnych látok sa má zvážiť s ohľadom na oficiálne odporúčania.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


K dispozícii sú iné liekové formy s obsahom amoxicilínu, ktoré sú vhodné pri podávaní dávok nižších ako 2 g denne a sú vhodnejšie pre deti mladšie ako 12 rokov.


Dávkovanie amoxicilínu závisí od veku, telesnej hmotnosti a renálnych funkcií pacienta, od závažnosti a lokalizácie infekcie ako aj od predpokladaného alebo zisteného pôvodcu ochorenia.


Zvyčajné dávkovanie:


Dospelí a dospievajúci (> 40 kg telesnej hmotnosti):


Zvyčajné dávkovanie sa pohybuje v rozsahu 750 mg až 3 g amoxicilínu denne rozdelené do dvoch alebo troch jednotlivých dávok.


Odporúčania pre špeciálne dávkovanie

Tonzilitída: 1 g dvakrát denne.

Akútna exacerbácia chronickej bronchitídy u dospelých: 1 g dvakrát denne.

Pneumónia získaná v komunite: 1 g trikrát denne (t.j. každých 8 hodín).

Včasné štádium lymskej choroby (izolovaný migrujúci erytém): 500 mg až 1 g trikrát denne, počas 14 – 21 dní.

Eradikácia Helicobacter pylori: 1 g amoxicilínu dvakrát denne v kombinácii s 500 mg klaritromycínu dvakrát denne a 20 mg omeprazolu alebo 30 mg lanzoprazolu dvakrát denne počas 7 – 14 dní. V populácii s viac ako 20 % rezistenciou na klaritromycín sa má zvážiť alternatívna schéma dávkovania.


Dávkovanie u detí (s telesnou hmotnosťou do 40 kg)


Denná dávka u detí je 40-90 mg/kg/deň rozdelených do dvoch až troch jednotlivých dávok* (nesmie presiahnuť 3g/deň) v závislosti od indikácie, závažnosti ochorenia a citlivosti patogéna (pozri odporúčania pre špeciálne dávkovanie nižšie a časti 4.4, 5.1 a 5.2).

*FK/FD údaje naznačujú, že dávkovanie trikrát denne je spojené so zosilneným účinkom, preto sa dávkovanie dvakrát denne odporúča len v prípade, keď je dávka v hornej hranici rozsahu.


Deťom s hmotnosťou viac ako 40 kg sa majú podávať zvyčajné dávky určené pre dospelých.


Odporúčania pre špeciálne dávkovanie

Tonzilitída: 50 mg/kg/deň rozdelených do dvoch dávok.

Akútna otitis media: V oblastiach s vysokým výskytom pneumokokov so zníženou citlivosťou na penicilíny sa má dávkovacia schéma viesť podľa národných/lokálnych odporúčaní.

Včasné štádium lymskej choroby (izolovaný migrujúci erytém): 50 mg/kg/deň rozdelených do troch dávok, počas 14 – 21 dní.


Dávkovanie pri prevencii endokarditídy:


2 – 3 g amoxicilínu sa podávajú perorálne hodinu pred chirurgickým zákrokom.

Deti: 50 mg amoxicilínu/kg telesnej hmotnosti podávaných ako jednorazová dávka jednu hodinu pred chirurgickým zákrokom.

Ďalšie podrobnosti a charakteristiky rizikových pacientov je potrebné vyhľadať v oficiálnych miestnych smerniciach pre prevenciu endokarditídy.


Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek:

U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek sa má dávka znížiť. U pacientov s renálnym klírensom nižším ako 30 ml/min sa odporúča predĺženie dávkovacieho intervalu a redukcia celkovej dennej dávky (pozri časti 4.4 a 5.2). V prípade renálneho zlyhávania nemožno použiť krátkodobú liečbu jednorazovou dávkou 3 g.


Dospelí (vrátane starších pacientov):


Klírens kreatinínu

ml/min

Dávka

Interval medzi dávkami

> 30

Úprava dávky nie je potrebná.


10 – 30

500 mg

12 hod

< 10

500 mg

24 hod

V prípade hemodialýzy: 500 mg sa má podať na konci zákroku.


Poškodenie funkcie obličiek u detí s telesnou hmotnosťou do 40 kg:


Klírens kreatinínu

ml/min

Dávka

Interval medzi dávkami

> 30

Zvyčajná dávka

Úprava dávky nie je potrebná.

10 – 30

Zvyčajná dávka

12 hod (zodpovedá 2/3 dávky)

< 10

Zvyčajná dávka

24 hod (zodpovedá 1/3 dávky)


Dávkovanie u pacientov s poškodenou funkciou pečene:

Pokiaľ funkcia obličiek nie je poškodená, zníženie dávky nie je potrebné.


Dĺžka liečby:

Vo všeobecnosti má liečba pokračovať 2 až 3 dni po vymiznutí symptómov. V prípade infekcií vyvolaných beta-hemolytickými streptokokmi má terapia trvať 6 – 10 dní, aby sa dosiahla eradikácia patogénu.


Spôsob podávania:

Lieky sa podávajú perorálne.


Filmom obalené tablety Ospamoxu sa majú užívať nerozhryznuté a zapiť tekutinou (napr. pohárom vody).


Príjem potravy neovplyvňuje absorpciu amoxicilínu.


4.3 Kontraindikácie


Amoxicilín je kontraindikovaný u pacientov s:


 • precitlivenosťou na penicilín; možnosť skríženej alergie na iné beta-laktámy, ako sú cefalosporíny, sa má vziať do úvahy.

 • precitlivenosťou na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1..


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Pred začatím liečby amoxicilínom je potrebné dôsledné vyšetrenie týkajúce sa predchádzajúcich hypersenzitívnych reakcií na penicilíny a cefalosporíny. Je potrebné počítať s možnou skríženou precitlivenosťou (10 % – 15 %) na cefalosporíny.

U pacientov liečených penicilínmi sa zaznamenali závažné a ojedinele fatálne hypersenzitívne (anafylaktoidné) reakcie. Tieto reakcie sa častejšie vyskytujú u jedincov s precitlivenosťou na beta-laktámové antibiotiká v anamnéze.


U pacientov s poškodením funkcie obličiek bude vylučovanie amoxicilínu predĺžené a v závislosti od stupňa poškodenia môže byť potrebné zníženie celkovej dennej dávky (pozri časť 4.2).


Opatrnosť je potrebná u nedonosených detí a počas neonatálneho obdobia: majú sa sledovať renálne, hepatálne a hematologické funkcie.


Dlhodobé užívanie amoxicilínu môže občas viesť k premnoženiu necitlivých organizmov alebo kvasiniek. Preto sa má u pacientov starostlivo sledovať možný vznik superinfekcií.


Po perorálnom podaní amoxicilínu je výskyt anafylaktického šoku a iných závažných alergických reakcií zriedkavý. Ak sa však takéto reakcie objavia, je nutné urobiť príslušné mimoriadne liečebné opatrenia.


Vysoké koncentrácie amoxicilínu v moči môžu spôsobiť jeho vyzrážanie v močových katétroch. Preto je potrebné katétre pravidelne vizuálne kontrolovať.


Pri vysokých dávkach je nevyhnutné udržiavať dostatočný prísun a výdaj tekutín, aby sa minimalizovalo riziko kryštalúrie spôsobenej amoxicilínom.


Amoxicilín sa nemá používať na liečbu bakteriálnych infekcií u pacientov s vírusovými infekciami, akútnou lymfatickou leukémiou alebo infekčnou mononukleózou, pretože vznik erytematóznych (morbiliformných) kožných vyrážok sa dáva do súvislosti so žľazovou horúčkou u pacientov užívajúcich amoxicilín.


V prípade výskytu závažnej pretrvávajúcej hnačky (vo väčšine prípadov vyvolanej Clostridium difficile) je potrebné pamätať na možnosť výskytu pseudomembranóznej kolitídy. V tomto prípade je potrebné ukončiť užívanie Ospamoxu a začať vhodnú liečbu. Použitie antiperistaltík je kontraindikované.


Podobne ako v prípade iných beta-laktámov sa má počas liečby vysokými dávkami pravidelne kontrolovať krvný obraz.


Liečba vysokými dávkami beta-laktámov môže u pacientov s renálnou insuficienciou alebo záchvatmi v anamnéze, liečenou epilepsiou a meningeálnym postihnutím výnimočne viesť k záchvatom.


Výskyt generalizovaného erytému s horúčkou a pľuzgiermi na začiatku liečby má byť podozrením na akútnu generalizovanú exantematóznu pustulózu. Vyžaduje si prerušenie liečby a ďalšie podanie amoxicilínu je kontraindikované.


Môže byť potrebné upraviť dávku antikoagulancií, ak sa podávajú súbežne s amoxicilínom (pozri časť 4.5).

Koncentrácie metotrexátu v sére sa majú starostlivo monitorovať, ak sa metotrexát podáva súbežne s amoxicilínom (pozri časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie


Neodporúča sa súčasne užívať

Alopurinol

Súbežné podávanie alopurinolu môže podnietiť výskyt alergických kožných reakcií, a preto sa neodporúča.


Digoxín

Pri súbežnom podávaní s amoxicilínom sa môže zvýšiť absorpcia digoxínu. Môže byť potrebná úprava dávkovania digoxínu.


Antikoagulanciá

Súbežné podávanie amoxicilínu s antikoagulanciami zo skupiny kumarínov môže predĺžiť čas krvácania. Môže byť potrebná úprava dávkovania antikoagulancií. U pacientov užívajúcich antibiotiká sa zaznamenal veľký počet prípadov preukazujúcich zvýšenú účinnosť perorálnej antikoagulačnej liečby. Infekčný a zápalový proces, vek a celkový stav pacienta sa javia ako rizikové faktory. Za týchto podmienok je ťažké zistiť podiel zodpovednosti medzi infekčným ochorením a jeho liečbou pri zmenách hodnôt INR (international normalised ratio, medzinárodný normalizovaný pomer). Niektoré skupiny antibiotík však vykazujú vyšší podiel zodpovednosti, a to najmä fluórchinolóny, makrolidy, cyklíny, kotrimoxazol a niektoré cefalosporíny.


Metotrexát

Zaznamenalo sa, že interakcia medzi amoxicilínom a metotrexátom spôsobuje toxicitu metotrexátu. U pacientov užívajúcich amoxicilín súbežne s metotrexátom je potrebné dôsledne monitorovať sérové hladiny metotrexátu. Amoxicilín znižuje renálny klírens metotrexátu pravdepodobne kompetíciou na úrovni základnej renálnej tubulárnej sekrécie.


Opatrnosť sa odporúča pri súbežnom užívaní amoxicilínu s:


Perorálne hormonálne kontraceptíva

Podávanie amoxicilínu môže dočasne znížiť plazmatické hladiny estrogénov a progesterónu, a tým znížiť účinnosť perorálnych kontraceptív. Preto sa v tomto prípade odporúča použiť doplnkové nehormonálne antikoncepčné metódy.


Iné formy interakcií:

 • Nútená diuréza spôsobuje zníženie koncentrácií v krvi zvýšením vylučovania amoxicilínu.

 • V prípade testovania prítomnosti glukózy v moči počas liečby amoxicilínom sa odporúča použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou. Pri použití chemických metód sa kvôli vysokým koncentráciám amoxicilínu v moči často objavujú falošne pozitívne výsledky.

 • U gravidných žien môže amoxicilín znižovať hladinu estriolu v moči.

 • Pri vysokých koncentráciách môže amoxicilín znížiť výsledky merania hladín glukózy v sére.

 • Amoxicilín môže interferovať s testovaním proteínov kolorimetrickými metódami.


 1. Fertilita, gravidita a laktácia


Gravidita

Amoxicilín prestupuje placentou, pričom fetálne plazmatické koncentrácie sú približne 25 – 30 % plazmatických koncentrácií matky.

Údaje o obmedzenom počte gravidných žien užívajúcich amoxicilín nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na graviditu alebo na zdravie plodu/novorodenca. V súčasnosti nie sú dostupné žiadne ďalšie významné epidemiologické údaje. Štúdie na zvieratách nepreukázali priame ani nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo postnatálny vývoj (pozri časť 5.3).

Pri predpisovaní lieku gravidným ženám je potrebná opatrnosť.


Dojčenie

Amoxicilín sa vylučuje do materského mlieka (približne 10 % odpovedajúcej sérovej koncentrácie). Doteraz sa po užívaní amoxicilínu nehlásili žiadne škodlivé účinky na dojčené dieťa. Amoxicilín sa môže užívať počas dojčenia.

Ak sa však u novorodenca vyskytnú gastrointestinálne poruchy (hnačka, kandidóza alebo kožná vyrážka), dojčenie sa musí ukončiť.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Ospamox filmom obalené tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


V tejto časti sú nežiaduce účinky definované nasledovne:

Veľmi časté: 1/10

Časté: 1/100 až <1/10

Menej časté: 1/1000 až <1/100

Zriedkavé: 1/10 000 až <1/1000

Veľmi zriedkavé: <1/10 000

Neznáme (z dostupných údajov)


Trieda orgánových systémov

Časté

Menej časté

Zriedkavé

Veľmi zriedkavé

Infekcie a nákazy


Superinfekcie a kolonizácia rezistentnými organizmami alebo kvasinkami ako sú orálna a vaginálna kandidóza po dlhodobom alebo opakovanom užívaní amoxicilínuPoruchy krvi a lymfatického systémuEozinofília a hemolytická anémia


Leukopénia, neutropénia, granulocytopénia, trombocytopénia, pancytopénia, anémia, myelosupresia, agranulocytóza, predĺženie času krvácania a predĺženie protrombínového času. Všetky uvedené symptómy boli po ukončení liečby reverzibilné.

Poruchy imunitného systémuLaryngálny edém, sérová choroba, alergická vaskulitída, anafylaxia a anafylaktický šok


Poruchy nervového systémuOvplyvnenie CNS zahŕňa hyperkinéziu, závraty a kŕče. Kŕče sa môžu vyskytnúť u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, epilepsiou, meningitídou alebo u pacientov užívajúcich vysoké dávky.


Poruchy gastrointestinálneho traktu

Žalúdočná nevoľnosť, nauzea, strata chuti do jedla, vracanie, flatulencia, mäkká stolica, hnačka, enantém (najmä v ústnej dutine), suchosť v ústach, zmeny vnímania chuti. Tieto účinky na gastrointestinálny trakt sú väčšinou mierne a zvyčajne vymiznú buď v priebehu liečby alebo krátko po jej ukončení. Výskyt týchto nežiaducich účinkov je možné redukovať užitím amoxicilínu počas jedla.


Povrchové zafarbenie zubov (predovšetkým v prípade suspenzie). Zvyčajne sa dá zafarbenie odstrániť umytím zubov.

Ak sa objaví závažná a pretrvávajúca hnačka, je nutné uvažovať o veľmi zriedkavej možnosti výskytu pseudomembranóznej kolitídy. Podanie antiperistaltík je kontraindikované.

Výskyt čierneho jazyka


Poruchy pečene a žlčových ciest


Stredne závažné a prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov

Hepatitída a cholestatická žltačka


Poruchy kože a podkožného tkaniva

Kožné reakcie, ako je exantém, pruritus, urtikária. Typický morbiliformný exantém sa vyskytuje 5 –11 dní po začatí liečby. Okamžitý výskyt urtikárie indikuje alergickú reakciu na amoxicilín a preto sa má liečba ukončiť.(pozri tiež časť 4.4)

Angioneurotický edém (Quinckeho edém), exudatívny multiformný erytém, akútna generalizovaná pustulóza, Lyellov syndróm, Stevensov–Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza a bulózna a exfoliatívna dermatitída


Poruchy obličiekAkútna intersticiálna nefritída, kryštalúria.


Celkové poruchy a reakcie v mieste podaniaLieková horúčka
4.9 Predávkovanie


Symptómy predávkovania:

Dokonca aj náhodné požitie vysokých dávok amoxicilínu zvyčajne nevedie k akútnym toxickým reakciám. Predávkovanie môže vyvolať príznaky, ako sú gastrointestinálne, renálne a neuropsychické poruchy a nerovnováha tekutín a elektrolytov. U pacientov so závažným poškodením funkcie obličiek môže masívne predávkovanie viesť k príznakom renálnej toxicity, možná je kryštalúria.


Terapia predávkovania:

Pri predávkovaní amoxicilínom neexistuje žiadne špecifické antidotum.

Liečba pozostáva primárne z podania aktívneho uhlia (výplach žalúdka zvyčajne nie je nutný) a symptomatickej liečby. U pacientov je nutné starostlivo sledovať rovnováhu tekutín a elektrolytov.

Amoxicilín je možné odstrániť hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: beta-laktámové antibiotiká, penicilíny s rozšíreným spektrom účinku,

ATC kód: J01CA04


Mechanizmus účinku

Amoxicilín je aminobenzylpenicilín s baktericídnym účinkom spočívajúcim v schopnosti inhibovať syntézu bunkových stien baktérií.


Farmakokineticko-farmakodynamické vzťahy (PK/PD)

Čas vyšší ako MIC (T > MIC) je hlavný farmakodynamický parameter predpovedajúci klinickú a bakteriologickú účinnosť amoxicilínu.


Mechanizmus rezistencie

Baktérie môžu byť rezistentné voči amoxicilínu vďaka tvorbe beta-laktamáz hydrolyzujúcich aminopenicilíny, zmene proteínov viažucich penicilín, nepriepustnosti membrány pre liečivá alebo vďaka pumpám pre eflux liečiva. V jednom organizme môže existovať jeden alebo viacero týchto mechanizmov súčasne, čo spôsobuje rôzne a nepredvídateľné skrížené rezistencie voči iným beta-laktámom a antibakteriálnym liekom z iných skupín.


Hraničné hodnoty (EUCAST)


Organizmus

Hraničné hodnoty citlivosti (µg/ml)


Citlivé <

Rezistentné >

Enterobacteriaceae

8

8

Staphlyococcus spp.1

0,12

0,12

Enterococcus spp.

4

8

Streptococcus A, B, C, G2

0,25

0,25

Streptococcus pneumoniae3

0,5

2

Viridantná skupina streptokokov

0,5

2

Haemophilus influenzae

2

2

Neisseria meningitidis

0,12

1

Grampozitívne anaeróby

4

8

Gramnegatívne anaeróby

0,5

2

Helicobacter pylori

0,12

0,12

Hraničné hodnoty súvisiace s nešpecifickými druhmi4

2

8

1Väčšina stafylokokov produkuje penicilinázu. Hraničný benzylpenicilín väčšinou, ale nie jednoznačne, oddeľuje výrobcov beta-laktamázy od nevýrobcov. Ak je MIC > 0,12 mg/l, sú rezistentné. Ak je MIC < 0,12 mg/l je potrebné otestovať citlivosť testom difúzneho disku (pozri poznámku B). Pozitívne izoláty na beta-laktamázu sú rezistentné na benzylpenicilín, fenoxymetylpenicilín, amino-, karboxy- a ureidopenicilíny. Negatívne izoláty na beta-laktamázu a náchýlné na cefoxitín (cefoxitín sa používa na zobrazenie rezistencie meticilínu) sú zaznamenané ako citlivé na tieto lieky. Hraničné hodnoty uvedené v tabuľke sú založené na hraničných hodnotách pre benzylpenicilín.

2Citlivosť beta-laktámu na beta-hemolytické streptokokové skupiny A, B, C a G je odvodená z citlivosti penicilínu. Hraničné hodnoty uvedené v tabuľke sú založené na hraničných hodnotách pre benzylpenicilín.

3Väčšina hodnôt pre penicilín, ampicilín, amoxicilín a piperacilín (s alebo bez inhibítora beta-laktamázy) sa nelíši o viac ako jeden stupeň riedenia a úplne citlivo sa izoluje na benzylpenicilín (MIC ≤ 0,06 mg/l; citlivosť podľa oxacilínového diskového zobrazenia, pozri poznámku A), je zaznamenaná ako citlivá na beta-laktámové látky, ktoré sú dané hraničnými hodnotami. Hraničné hodnoty uvedené v tabuľke sú založené na hraničných hodnotách pre ampicilín.

4Hraničné hodnoty, ktoré nesúvisia s druhmi sú založené na dávkach najmenej 0,5 g x 3-4 (1,5-2 g/deň).Citlivosť:

Výskyt rezistencie môže byť rozdielny v závislosti od geografickej polohy a času pre jednotlivé druhy. Miestne informácie o rezistencii sú potrebné najmä v prípadoch liečby závažných infekcií. Ak je miestny výskyt rezistencie taký, že použitie daného lieku minimálne pri niektorých typoch infekcie je otázne, je potrebné vyhľadať radu odborníka.


Zvyčajne citlivé druhy

Grampozitívne aeróby

Enterococcus faecalis $

Listeria monocytogenes

Streptococcus agalactiae

Streptococcus bovis

Streptococcus pyogenes *

Gramnegatívne aeróby

Helicobacter pylori

Anaeróby

Peptostreptococci

Iné

Borrelia

Druhy, pri ktorých by mohla byť problémom získaná rezistencia

Grampozitívne aeróby

Enterococcus faecium $

Streptococcus pneumoniae * +

Streptococcus viridans

Gramnegatívne aeróby

Escherichia coli +

Haemophilus influenzae *

Haemophilus para-influenzae *

Moraxella catarrhalis+

Proteus mirabilis

Anaeróby

Prevotella

Fusobacterium spp.

Prirodzene rezistentné organizmy

Grampozitívne aeróby

Staphylococcus aureus

Gramnegatívne aeróby

Acinetobacter spp

Citrobacter spp

Enterobacter spp

Klebsiella spp

Legionella

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia spp

Pseudomonas spp

Serratia spp

Anaeróby

Bacteroides fragilis

Iné

Chlamydia

Mycoplasma

Rickettsia

* Klinická účinnosť bola preukázaná na citlivých izolátoch vo schválených klinických indikáciách

+ Prevalencia rezistencie patogénov je > 50 %

$Prirodzene stredne citlivé druhy


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Absorpcia:

Absolútna biodostupnosť amoxicilínu závisí od dávky a pohybuje sa približne medzi 75 a 90 %. V rozmedzí dávkovania 250 až 1000 mg je biodostupnosť lineárne úmerná dávke (parametre: AUC a Cmax). Pri vyšších dávkach sa rozsah absorpcie amoxicilínu znižuje. Súčasný príjem potravy absorpciu neovplyvňuje. Po perorálnom podaní jednorazovej dávky 500 mg amoxicilínu sa dosiahnu plazmatické koncentrácie 6 – 11 mg/l. Po podaní jednorazovej dávky 3 g amoxicilínu dosahujú plazmatické koncentrácie 27 mg/l. Maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne asi 1 – 2 hodiny po podaní dávky.


Distribúcia:

Väzba amoxicilínu na plazmatické bielkoviny je približne 17 %. Terapeutické hladiny liečiva sa rýchlo dosahujú v sére, pľúcnom tkanive, bronchiálnom sekréte, tekutine stredného ucha, žlči a moči. V prípade zdravých meningov prechádza amoxicilín do cerebrospinálneho likvoru ťažko. Amoxicilín prechádza placentou a malé množstvo sa vylučuje do materského mlieka.


Biotransformácia a eliminácia:

Amoxicilín sa vylučuje hlavne obličkami. Približne 60 – 80 % perorálnej dávky amoxicilínu sa vylúči počas prvých 6 hodín po podaní v nezmenenej forme močom, malé percento sa vylučuje do žlče. Približne 7 – 25 % podanej dávky sa metabolizuje na neaktívnu kyselinu penicilínovú. Plazmatický polčas amoxicilínu je u pacientov s normálou funkciou obličiek približne 1 až 1,5 hodiny. U pacientov v koncovom štádiu zlyhania obličiek sa plazmatický polčas pohybuje medzi 5 – 20 hodinami. Liečivo je hemodialyzovateľné.


Pediatrická populácia

U predčasne narodených dojčiat s gestačným vekom 26-33 týždňov bol celkový telesný klírens po intravenóznom podávaní amoxicilínu na tretí deň života, v rozsahu 0,75-2 ml/min, veľmi podobný klírensu inulínu (GFR) v tejto populácii. Po perorálnom podaní možu byť model absorpcie a biologická dostupnosť amoxicilínu u malých detí odlišné ako u dospelých. Preto sa vzhľadom na znížený klírens v tejto populácii očakáva zvýšená expozícia, hoci toto zvýšenie expozície môže čiastočne klesnúť znížením biologickej dostupnosti pri perorálnom podávaní.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látok


Jadro

magnéziumstearát (E470b)

povidón (K25) (E1201)

sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

mikrokryštalická celulóza (E460)


Obal

oxid titaničitý (E171)

mastenec (E553b)

hypromelóza (E464)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


4 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PVC/PVDC//Al blister

Ospamox 500 mg filmom obalené tablety:

Veľkosť balenia: 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30, 100 a 1000 filmom obalených tabliet


Ospamox 750 mg filmom obalené tablety:

Veľkosť balenia: 4, 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30 a 100 filmom obalených tabliet


Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety:

Veľkosť balenia: 7, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 30, 100 a 1000 filmom obalených tabliet


Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1000 Ľubľana

Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA


Ospamox 500 mg filmom obalené tablety: 15/0858/09-S

Ospamox 750 mg filmom obalené tablety: 15/0859/09-S

Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety: 15/0860/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


Dátum prvej registrácie: 21.12.2009

Dátum posledného predĺženia registrácie:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2013

13


Ospamox 1000 mg filmom obalené tablety