+ ipil.sk

OSTEOCYNESINE



Príbalový leták


Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06326


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA


OSTEOCYNESINE, tablety

Homeopatický liek


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu pretože, obsahuje pre vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať OSTEOCYNESINE

tabletyobozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Pozri časť 4.


V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo sú OSTEOCYNESINE tablety a na čo sa používajú.

2. Skôr ako užijete OSTEOCYNESINEtablety.

3. Ako užívať OSTEOCYNESINEtablety

4. Možné vedľajšie účinky.

5. Ako uchovávať OSTEOCYNESINEtablety

6. Ďalšie informácie.


1. ČO SÚ OSTEOCYNESINE, tabletyA NA ČO SA POUŽÍVAJÚ


OSTEOCYNESINE, tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa ako podporný prostriedok

na úpravu metabolizmu vápnika:pri dekalcifikácii, osteoporóze a rastových problémoch u detí, pri

hojení zlomenín, v rekonvalescencii.


2. SKÔR AKO UŽIJETE OSTEOCYNESINEtablety


Podávanie tohto lieku nenahrádza podávanie vitamínu D.


Neužívajte OSTEOCYNESINEtablety

- keď ste alergickí (precitlivení)na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku

OSTEOCYNESINE tablety.


Buďte zvlášť opatrný priužívaníOSTEOCYNESINEtabliet

- Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím

tohto lieku.

- Ak sa príznaky vášho ochorenia zhoršili alebo pretrvávajú, je nutné vyhľadať lekára.

Užívanie iných liekov

Žiadne interakcie nie sú známe.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Užívanie OSTEOCYNESINEtabliet s jedlom a nápojmi

Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.


Tehotenstvo a dojčenie

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov

OSTEOCYNESINEtablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách OSTEOCYNESINEtabliet

Pomocné látky so známym účinkom : sacharóza, laktóza.


3. AKO UŽÍVAŤ OSTEOCYNESINEtablety


Zvyčajná dávka je:

Dospelí a deti: 2 tablety 2 – 3 krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach.

Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozpustený v troške vody.


Spôsob podania:

Vnútorné užitie.


Ak užijete viac OSTEOCYNESINEtabliet , ako je určené

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.


Ak zabudnete užiť OSTEOCYNESINE, tablety

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať OSTEOCYNESINE, tablety

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj OSTEOCYNESINEtablety môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.


Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. AKO UCHOVÁVAŤ OSTEOCYNESINE, tablety


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.


Uchovávajte pri teplote do 25°C.


Nepoužívajte OSTEOCYNESINE, tablety po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli

po EXP.



6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo OSTEOCYNESINEtablety obsahujú

Liečivá:1 tableta (300 mg) obsahuje :

Calcarea carbonica (vápenec z ustrice - uhličitan vápenatý) 3 DH.........................0,6 mg

Calcarea phosphorica (fosforečnan vápenatý) 3 DH...............................................0,6 mg

Calcarea fluorica (flourid vápenatý z minerálu flouritu) 3 DH...............................0,6 mg

Sulfur iodatum (tavenina 1dielu sublim. síry a 4 dielov jódu) 4 CH.......................0,6 mg


Ďalšie zložky sú:

sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát q.s. ad 300 mg v 1 tablete.


Ako vyzerajú OSTEOCYNESINE, tabletya obsah balenia

tableta - 300 mg

Obsah balenia: 60 tabliet, Al/ PVC blister , papierová škatuľka, písomná informácia pre

používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.




3



OSTEOCYNESINE

Súhrn údajov o lieku


Príloha č.2 k notifikácii o zmene, ev. č : 2013/06326


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

OSTEOCYNESINE

tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Liečivá:1 tableta (300 mg) obsahuje :

Calcarea carbonica (vápenec z ustrice-uhličitan vápenatý) 3 DH..............................0,6 mg

Calcarea phosphorica (fosforečnan vápenatý) 3 DH........................................... ... ..0,6 mg

Calcarea fluorica (flourid vápenatý z minerálu flouritu) 3 DH.............................. ...0,6 mg

Sulfur iodatum (tavenina 1dielu sublim. síry a 4 dielov jódu) 4 CH...................... ..0,6 mg


Liehový extrakt z vápenca z ustríc Calcarea carbonica, chemickej zlúčeniny fosforečnanu vápenatého Calcarea phosphorica, fluoridu vápenatého Calcarea fluorica a jodidu sírneho Sulfur iodatum.


Pomocné látky:sacharóza, laktóza

Preúplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1


3.LIEKOVÁ FORMA

Tableta


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie vychádzajú z výsledkov patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica. Uvedená kombinácia zložiek v homeopatickom lieku OSTEOCYNESINE sa používa na úpravu metabolizmus vápnika:pri dekalcifikácii, osteoporóze a rastových problémoch u detí, pri hojení zlomenín, v rekonvalescencii.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.


Dospelí a deti: 2 tablety 2 až 3-x denne nechať voľne rozpustiť v ústach.

Deťom do 1 roka ( dojčatá ) je možné podať liek rozpustený v troške vody.


4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Podávanie tohto lieku nenahrádza podávanie vitamínu D.


Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu

laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.


4.6. Gravidita a laktácia

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.


4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje

OSTEOCYNESINE tablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

Doteraz neboli zistené žiadne nežiaduce účinky.


Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité.Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosua rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V.


4.9. Predávkovanie

Žiadne riziko predávkovania nebolo zistené .


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  • Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

  • ATC kód: V03AX

- Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické zložky sa používajú

v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje netoxickosť lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom aktívnej látky.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Nevzťahuje sa.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú známe.


6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1. Zoznam pomocných látok


saccharosum, lactosum monohydricum, magnesii stearas


6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C.


6.5. Druh obalu a obsahu balenia


60 tabliet, PVC / Al blister, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa.


6.6. Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 93/0157/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE:


Dátum prvej registrácie: 02. apríl 1998

Dátum posledného predĺženia registrácie: 29.september 2010


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

február 2014



3



OSTEOCYNESINE